PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 23, נובמבר 1994

אינטרנט – מבוא לאוטוסטרדת המידע

OCR (הסבר)
4 סא,23. סא אסזהסם [5/15657א14021 6 המהדורה הישראלית גיליון 23, נובי 1994 מחיר: 19.90 ש'יח כולל מעיימ. באילת: 17.00 שייח מלבצע ברטים ענ = תי 5 ערכות ₪01 65 תוצרת. צו!50 ה6 משאל "מלעווק ה-56 הנבח" שיד הבתרונות הרציניים: | דגש על שידות: מסדי נחונים למפתחים > שרתי קבצים | שִּ מנהלים את הארכיב ||ם ו הקהל מדותק: > ערתי תקעשורת | חוכנות מצגה מאפשרים קשר מודמים שּ > שרתי פקס התמונה הגדולה: מחליפים את המכונות צג' 17 אינטעו בתוכנה אינטליגנטית והההאוו וו | || | /. 0 . | 1 / ו . ו 6% 9 | 6% 30 וו צצא6= מדיה אופטית ומגנטית ₪ 00-80 במהירויות שונות. ₪= מטביעים ל- ווסח-פס. ₪ כוננים מגנטו"אופטיים "35, "5.25, "12, | = מדיה אופטית ומגנטית. = ממשקים שונים לכוננים. ₪ 00055 שאט4, = ] -== ₪ 9 אר ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ שרות סוני בישראל | רח' אחד העם 9 תל"אביב, טל' 03-5142233 "חותפ 6 סה וז צזסירז50 17116 זטעוס שו ]אא 8 16 סוח6]א 6006 8 256% 65 8 [008/] וק 3 0] . 03660 0 סוחס סחסוא "147 6ותכ 018% סקסו 1.4418 6 זטאוס1 5126 |[ חס 86031 2 6 [6!|גזגק 1 טא שא 101 1 צקטסזטאזס% זס] אוס6חוא 2 08 18 6 קט וטוחטתו זול-16 6 61 וטו 01 10 ₪ ]- 2 50 | <רווח ספ הק ₪6 66 2 068 8 (ל. 09-563536, פקס. 09-563537 סגמ מחשבים םשכ ובא | צזסירז56 1116 שוזוזוזו 1 1זםשו וא פא 3 8[ 0 303016זפקט ה סוח16 666 8 א 256 5 415 8 53ם שא[ ,]6קא4 0 0800 ]0 זסוחסןא סחסוא 147 זכ 608% עקקסו] 18א1.44 6) זטאוסך וחון/1 חס [5608 2 8 [6!!בזב 1 א שא 101 1 פקטסזםאזס\ זס] 5או60חו/ 2 08 8וא 6 תחתו 16-11 66 וטותטו[ו ]70 10 20 6] רח' משכית 9, את. הרצליה פיתוח 5 רהוז 005507 וזח 16 זט (ַה010ת1 160 0% 1אגת פוא 6 הוחא 63610 א 256 9 0 ]א 10דא5ץ 112א60/66/90 6 9 3 0 ].008[ 8 61 הו!516 6חסוחגוכ] 18| 6 חור זט סזוחס) אפוכ 136] 61 זט 5081 וק 9 זסזותס ח0ו1ו0 אס.] 147-207 0 6צחק 018% עקקסרז 18א44. | 0 50 /200/ 0386 קסואצטכ 9 חס [502 וגב 2 ₪ [6]|הזבק [ 0 לא שא 01 9 שצטס]( 0]1סז0ו] 0 3.11 פקטסזטאזסל זס] 5וסשחנ\ 0 2 8ו 9 005ח:/ זס] זט תפז 1.0105 9 ו 60 / יצ 0 ב 2ג=, 5 ג וס[ זטירזט 8 %זס 01 1500110711 54 ווט-32 |אגת פוא 8 ותשא שו 256% 66 [טוח1. (2247) טצוזטזטצכ) ]אדא 0% (1/) 8 1/0041 5 2 0ז3ז460616/ פ/ו60חו/ 118 0166 5154 505] 7 זוחא סחסןא "14 6צוזכ 618% עקקס] 1.4418 6 זטאוס 5126 !| חס [5608 2 6 [ט!!גזגק 1 סט טא שא 101 3.11 פקטסזפאזס/ זס) פאיסטחו 18 05 2 שק טוט 515 [טוה1 15: ו 2 פחו]וסא 016816 10 זסוטקוחסס [8תספזסק כל מערכת מולטימדיה כוללת אנצקלופדיה גזחסא5 של מיקרוסופט סד .63081111 ]/6001 622 6חג 6הטס5 6 001 806 88118016 6ז8 6181005 806136 1/110705011'5 ,18זהסת ו 1116 ח3 62-01 50660 6ופטסע / 6 ז6813800חטס5 / 12 500010 ו 4 / 0 | || זסאוסק ו-ו11 | ישן / , ן = 6חסו[קסתסווא | | / [ [ ערכה 1 | ערכה 2 | / / ל רק ור הפ [- ₪ [1.66 26 16618חג !וט 2 זוא 806זפק 1 8ו60החזו1ט]/ ה68 5 1660 ]תס 64 גו[5069 0תסותגוכ 9 1 64 מ)5/691 6חסותגו 9 מ0ו69זקוח] אסז)13] 9 68 02856 זסעוסיך [[ט ,ת6עוסך וחוזא 9 0-6 ו 5 ספץ2|% 9 /95)1/0 5 ,0 זס] ז6ת56 אגק 9 \תט 38080 9706 5 א 9 6תח6)חוגות ש57-אס * 0 6 9 5 0 09-563536, פקס. 09-5639537 0 גמ / ח שרי וו 16 01 06 860 185 ז68י 1851 שמ" 6 .זחסותקס[6ש6 םחו 61065 8ח0111א6 4בתטס5 36988660 01 עזו[וְסהּ1וה/8 1680 8 686000166 ₪85 612-0085 6ח8 08705 58 פחנזזוס]קא6 6ז0שו5011 ]0 6טג8ש וסת .160000109 עוסת ,68050018זק6 686 ססזק 10 עזג[וטה שי 6 86 0 זטסץ 10 05ח4ותוחסס 6טום טסץ פחזע81 ,6601000188 6ע1ז40זסות1 6] ]0 8016 6זה ,תסוזהוחותה 6ת8 6תט30 8 ]רת תו 6תטס] 1680108 .ץ1008 5חסוז8סו1!קק8 ח8 זטסץ סז 11 6018חזז[ט/\ ח08 ב 406 8 6 058) סזק 58 9 מ/וג 32 58 1670 58 9 5 ו 111 10 68%615ק5ח6/וסק 9 03 0 סו 2אואסא 00 % [אסת 00 5051 0 מס אסא פס % ץז 60 6 תן72 ,3218 ,18א16 .818 ,418 9 5 86 8 סנ 28018 9 5 "20 ,"17 ,"15 9 5 600 10 4/ 250 9 6 ע 2 1 ע' חב חדש בעולם ה-6ק וז 633 - בישראל ד 63 - יצרנית מחשבי 00 (486 5\ססאזצו מס אאק, ועד [0י/ואטודאאו - ההשוואתיים באנגליה, כשהיא גוברת על חברות ו=|אטודאמק) המובילה מאנגליה, מתחילה לפעול מחשב ה-]אטזדאמ? המתקדם ביותר. מובילות בעולם. מחשבים מתקדמים, איכות בארץ באמצעות חברת סגמ מחשבים - נציגתה ד 3 מקפידה על טכנולוגיה גבוהה, מקצועיות ואמינות - כל אלה עומדים הבלעדית בישראל. סגמ מחשבים תשווק את כל דגמי מתקדמת, אמינות ואיכות. החברה זוכה לדרוגים עתה גם לרשות משתמשי ה-6 בארץ. ד 63), החל מסדרת מסגדאגץ אפ הגבוהים ביותר במבחנים ד 3 וסגמ מחשבים פותחות עידן (מדגם 5833 עד 4/100), דרך מחשב חדש בישראל: העיח08 של 1500106 63₪. 0. 09-563536, פקס. 09-563537 סג מחשב'ם יפי וי ]00550 "סטוזכ וסט 0 "והטוזח6ק 6תז זסו : סו ו ו 000550 804867 16 זס] ַ0100ת160 0 ב צטפ אה וא 9 8 ] סו 66016גזקקט קסוחט1א טוג 256% 6 66 [6וח] - 06ח6ץ02) וחטוזח6 6 במהלך השנה האחרונה זכתה 68 ביותר 2 1 פרסים ממומחי תעשיה ו ומשתמשים מאשר כל : חברת מחשבים אחרת. אנו מציגים בפניך את התצורות הנפוצות ביותר של מחשבי ומזמינים אותך להצטרף למשתמשים המרוצים ביותר במחשבים הטובים ביותר. 4 0 [ 054 3 54 ז0ןז4006[6, פאוסשחו/ תז[5168 6תסותבוכן סו 18-908א270 סוחס אפוכ] 11376 ₪105 זס 5081 וק זסזו חס א . א.] ח0וז0ו30 1.0 207-"14 שצתק אצו0 עקקסר] 1.4418 הר 5 %200/ 6856 קסו6% צחסץ [3ח56 2 6 |6||גזגק 1 ו אאא 6 שא 101 - 6 0501ז0וו בעברית [3.1 פקטסזפאזס\ זס! אוס6חוע 2 05 פוא 1 פאוסשחו/ זס] זטלוחהּפָזס 1.005 486 | | 7 22 087 0 זפ זפ ז ץצ ץצ א צ3 5 ץטא 33% % זו ' ץצ א8ץ33 9 ואת 418 9 ]אה 8 9 אגת פוא 9 קסוחט] טו[636 256% 6 סוח6]א 6ו[0690 256% 6 סוחט] 006 256% 0 64 [סוחן 00 (247ק) ואט[דאם? 6 666 [טוה] 01 (241ק) ואטודאם? 6 6 ת6 שוח[ 070 (247ק) ואט1דא5? 6 וס (.%1) 805 |1068 25 6 וס (01) 38 |1.004 26 0 8 (1) 8 [1.008 2054 6 !066 באוסטחו/ 18| 6 זוז |000/ צצוסטחו/ 1 וא 6 000 סש הו 1 118 מו[563 - 0 ות או 6זג3ן ₪ 9 זט 600 או 11976 ]1 וגג 9 600 03606 מכ[ 1 218 9 ספון 18-908א280 9 סמו 2808-9508 6 ספ 18-908א 280‏ 9 זסוותס חסוזו0גת 1.0 147-207 6 סוחס( חסוו9ו₪30 שס1 "20-"4] 9 סוחס ת0ו01ו20ש 10 207-"4] 0 50 (200/ 0986 ק0ו6% 6 50 /200/א 08%6 קסו6%%כ 0 0 200/א 0386 קסו6%% 6 חס |3ח56 2 6 [6|[הזגק | 0 חס [הח56 2 ₪ |6][גזג | 6 חסץ [5603 2 6 [6|[גזג | 0 א שא 9-01 בא א 9101 לא שא 101 6 | 6 ב 000 9 | טספ אזס\ זס) צאוס6תוא 6 2 5 6 052 וא 6 2 6 [[.3 קטסזפ אס / זס] 005חו/ 6 1[ פקטסזטסל זס] צוסטחו\ 6 %ו00ח/ זס] זסל והז פטוס | 6 ות / זס] זט2ות3קז 0 פטוס. 1 6 (0ל 09-563536, פקס. 09-563537 0 010/07 אה הפקו .- ו ו ג אם בסוף יום העבודה העיניים שלך מרגישות ככה, סימן שאתה תקוע עם מסך מהבהב [650ה.הפדאון אם אתה רוצה להרגיש אחרת, סימן שאתה חייב הסדואסוו פ65 וחשדאו-אסא זאאפשפג זא/0א מספקת רק מסכי איכות ויש ל-זא8שסא יתרונות רבים ללא הבהוב (050ג והשדאו אסא). נוספים: אפילו שמסכי הדור הקודם ₪ מסך מלא- א50055 !01=. המהבהבים (ס65 ומשזאו) עולים יותר תמונה מקצה לקצה. כמה דולר פחות... (תואם למסך "15). אז אם את/ה 6165 אסא זאגשסא מצוייד ₪ מסך "ירוק'- מסך ידידותי במנגנון רענון (דאם!הפםה-םה) לסביבה. כיבוי עצמי במנוחה מתקדם, הפועל בקצב כפול ויותר = (6או/64 צסתסאם). מתכוון ותל עבוד ממסכי הדור הקודם וזה מבטיח ₪ ללא הבהק- 61/85 אסא. לך תצוגה מדהימה ובריאות לעין. מניעת הבהק באמצעות ציפוי ברצינות עם מיוחד. ₪ || קה!א/ה/!- עמידה בתקנים 8 המחמירים ביותר למניעת המחשב והקטנת קרינה מגנטית. ₪ 050 וחפזאו-אסא ללא כדאי שיהיה לך הבהוב ברזולוציה 1024%768. זאגצסה על האחרים.. בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתחיתקוה 49130. טל: 03-9240812, פקס: 03-9244857. להשיג בחנויות המובחרות ואצל משווקי המחשבים בישראל. שים עין! מהבהבים מהדור הקודם. הקפידו לבדוק!! 2% בס הלה וו הפוא כל 65 ₪ ₪ 6 6 בזמן האחהון משווקים מסכים המתיימרים להיות סםסוהסדאו אסא ברזולוציה 6008800. מדובר במסכי סססג והמדאו | טנא אלי מסלול המידע באוטוסטרדת השלוס זמן ששורות אלה נכתבות פורחת הערבה באלף מליצות של שלוס. גם הצינים והסקפטיים ביותר מוכרחים להודות כי משהו זז במזרח התיכון. גם הנאיבים והאופטימים ביותר חשים כי הדם וה-א11 מקו 5 מעידים כי ארוכה הדרך. כמגזין מקצועי לא נדון כאן בהיבטים הפוליטיים של חוזה השלום עס ירדן או בערכם של הסכמי אוסלו, אבל ההשלכות על תעשית המיחשוב בישראל ראויות לדיון בחוגיס המיקצועיים. בהנחה כי שלוס בטמפרטורה זו או אחרת ישרור בין ישראל לחלק מהעולס הערבי, נשאלת השאלה איך זה ישפיע על התעשיה? התשובה לשאלה זו מתחילה בתשובה לשאלה האס לתעשית המיחשוב הישראלית יש יתרון מיוחד להציע לעולס הערבי. המכניס המשותפים בינינו לבינס הס רבים, כפי שרבים הם הגורמים המפרידים. נתחיל בראשונים: % לחלק גדול מהאוכלוסיה הישראלית היכרות מקרוב עס התרבות הערבית (העולים מארצות ערב) וחלק פחות גדול, אבל עדיין משמעותי, מהישראלים הם ערבים. היסודות לגשר תרבותי קיימים ועליהס אפשר לבסס שיתוף פעולה. 9 אנחנו והס מורגלים גס באספקטים הפחות חינניים של תרבות המזרח התיכון, אספקטים שמעלים חידודין בעורו של בן תרבות המערב. % בישראל ובמדינות ערב קיים פער עצוס בין השכבה המשכילה והמעורה בטכנולוגיה של סוף המאה העשרים ובין שכבה רחבה של אוכלוסיה שלא הסתגלה לעולס החדש. פעם חשבנו כי זה יידור המדבריי והיוס אנו יודעים כי חציית המדבר היא עניין של יותר מדור אחד. 4 אנחנו והס כותבים מימין לשמאל. לפחות בנקודה זו יש יתרון להסבת תוכנה ישראלית לערבית. מה נמכור לשכנים שלנו שהם לא יכולים לרכוש עכשיו מאחרים? 8 0 ישראל יולי 1994 הפערים המפרידים הם: % החלוקה המעמדית בעולם הערבי היא בין אלה שיש להם לאלה שאין להם, והיכולת לעבור ממעמד למעמד היא מצומצמת, שכן המעמד מבוסטס יותר על רכוש ומסורת מאשר על טכנולוגיה והישגים אישיים. % בעולס הערבי ההון והעוצמה המסחרית נמצאים בארצות הנפט ואילו היכולת המדעית-טכנולוגית קיימת דווקא באהצות עניות יחסית, כמו מצרים, או מנודות כמו עירק. החיבור שקיים בישראל בין הון ותעשיה לבין מדע וטכנולוגיה לא מומש עדיין בארצות ערב. % מערכת היחסים בין הממשל, החוק, האזרח והכלכלה שוניס מאוד. בישראל האידיאל כיום הוא ליברליזס מערבי. במדינות ערב עדיין לא הוכרע המאבק בין תפיסות עולס שמרניות לחדשניות והכף נוטה דווקא לשמרנות נוקשה. המכניס המשותפים והגורמים המפרידים קובעיס באיזה נקודות יכולות כלכלות ישראל ומדינות ערב להשיק. ניתוח ריאליסטי מראה כי קל יותר לחבר את רשת הכבישים הישראלית עם ירדן ומצרים מאשר לבנות יחד ייאוטוסטרדת מידעיי מזרח תיכונית. מדינות המפר תגלנה עניין בסחר חליפין של ונפוזים תמורת נפט יותר מאשר בפלאי הטכנולוגיה הישראלית. הארצות הערביות שיש להן, כבר מוצפות בכל מוצרי הטכנולוגיה המקדמים ביותר של העולס המערבי והמזרח הרחוק. נוכל -- להצטרף לתחרות, אבל אין לנו יתרונות מיוחדים שיפצו על הרגלים שנוצרו בשניס ארוכות של איבה. מצד שני הארצות שאין להן תצטרפנה לרשימה ארוכה של אכזבות, שהמשק הישראלי נחל בארצות גדולות ועניות אחרות, כמו סין ושברי האימפריה הרוסית. בצורה ספציפית יותר נשאר לראות מה יש לתעשית המחשבים והתוכנה להציע! גם בישראל עצמה חוסר אמון ביכולת שלנו להקים תעשית חומרה למחשבים הפכה את התחום לענף יבוא טהור. תעשית התוכנה הישראלית מנסה להתגונן מהבליץ של החברות האמריקאיות הגדולות, עייי התכנסות לשווקי גומחה זעירים והתמחות בהכנת רכיבים שהגדולים מעדיפים לקנות מאשר לפתח לבד. אז מה נמכור לשכנים שלנו שהם לא יכולים לרכוש עכשיו מאחריםז כמובן שיש חברות שתוכלנה להתאים את הישומים שלהן לצרכים של חברות ערביות. לייכיוון מחשביםיי יש טכנולוגיה רב-לשונית שתמצא שוק ערבי ממתין בקוצר רוח. ייחשבשבתיי תוכל אולי לכבוש את מעוזי הנהלת החשבונות במקומות שעדיין לא נקבעה נורמה אחרת ומגייק תמצא מספר מפתחים ערביים, שיתאהבו בגישה המיוחדת שלה. אבל האם בכך יהיה משום פריצת-דרך: כנראה שלא. תעשית המחשבים בישראל נמצאת במשבר מתמשך והפתרון לא נמצא בכיוון מזרח. הדרך לתחייה מחדש היא התמודדות אמיצה עס הדעות הקדומות, הקשיים וחוסר האמון של השוק הישראלי עצמו. רק אחרי שמוצרים ישראלייס יכבשו את השוק הישראלי אפשר יהיה לקוות להישגים גם בשוק הערבי. רק לאחר שנשתכנע כי אפשר להתמודד מול יצרני החומרה מהמזרח ההחוק ויצרני התוכנה האמריקאיים, יהיה לתעשית המיחשוב בישראלית מה למכור גם בשוק שיפתח בעקבות השלום. "ס] שו אפ זדאוףח?ץ 60008 רק לעיתים נדירות נתקלים כשילוב מוצלח כל-כך של ביצועים ומחיר, במיוחד בתחום מדפטות הצבע המקצועיות - 0ז3ץ6וחוזש מדפסת הצבע החדשה שף 0חתת מציגה תכונות מדהימות ההופכות אותה לאידיאלית להפקות מקצועיות. 2 שיטות הדפשה כאחת: צבע מהמם - הדפסה בטכנולוגית 'המראת צבעיםי 4 (חסוו8וחווסט5 8ע) לקבלת תמונה באיכות צילומית. איכות לייזר - הדפסה בטכנולוגית ופחד ומוחזסחד אפ להדפסות. טקסט וצבע איכותיות. מדפיסה על כל דבר - דפים, שקפים, כולל אפשרות להעכרת ההדפסה לחולצות.... מתחכרת לכל מחשב - למחשבי 6, מקינטוש ומחשכים אחרים. לא פלא. ש-סזקפזסחוז הינה המדפסת המועדפת ב- 80 ארצות ברחבי העולם... גם הממחיר מדהים: 2250% + מעיימ. 0 עוייח כולל נמועיימ. 9 1 אדיסמה/א6?וזוס 1 רח' נאולה 45 תל-אביב. ש טל: ו03-510258, פקס: 03-5102584 1 טנא אלי זג 72 נותנת אור ירוק לש*ל(ב 5סחו/ו (4.0) וקבוצות עבודה ברשת 16/2 ,א ת-א ל-005, 3.1 005םו 5 מו\ לקבוצות עבודה [- 4.0 5או60םו\ הקשר שלך לאינטרנט כולל 5416 שאו 0 אא ,קה ועוד.. הדור הבא של 162/12 מבוסס פא מתאים לארכיטקטורת 32011, משלב פונקציונליות של רשתות תקשורת עם פשטות של קבוצות עבודה. התוכנה כוללת 25 אפליקציות מתקדמות לתקשורת מחשבים אישיים עם מערכות מיחשוב פתוחות, תוך ניצול זיכרון מינימלי (38). כלים לאבחון תקלות םסוא אא 1 ₪ תא 1 6 א[ קומדע-שלוב מערכות תקשורת, קרית עתידים, בנין 2, נוה שרת תל-אביב 69440 טל: 03-6485255 פקס: 03-6478365 אלידע הוצאת לאור בע''מ רחי תוצרת האר 16 תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עור1: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: עידית בר-מעוז, אורי איורים: אורית ברגמן פירסום: גילה שברו מנויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שייח כולל מעיימ 0 שייח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: המהדורה הישראלית של 6א021/ סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חכרת מסטוגסוהוממוס0 ]221 מניר"יורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 6א0/40421? שייכות לחברת סווגסופגונמת 0 *ה211. 0/6 וא 6 הוא סימן רשוס של 21 זכויות היוצרים לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגס הס של ייאלידע הוצאה לאור בעיימ". לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות 01994. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מבוק ישראלי" ויפורוס המפרסס" נמסר לנו ע"י החבדות הנוגעות בדבר והואו מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השוניס המופיעים במאמריס הם סימנים מסחריים בבעלות החכרות המיוחסות. .64 קחותפוופנ גא ץז 1 ,ץג-161 .51 1188162 10061 16 כ כו 61: 4972 - 3-- 1 0- 3 - 972+ :אפ 8 טמ חסוו4 מאז0/2 א 0 ]0 וו |[15₪6 סוד סז 56ח06ו| ז06מט 6סת8ו!סטק 15 אוש , חק נחס2) ₪005 03ותטווומס) *211 65 110081 ,אזס/ר אש] ,צזס/ר 6 / 1/40/71( 2 הו קהחב6קקה טוק ע8[1מ1ק חס טז6או 1031 סמו 0 0 ]0 410 ₪5 6תו ו שטק תעקס 106 6ז וס 005 168מט ונס 21 התנמס 2101 ,1994 )תק תעקס 5) .66 בח 411 .תק הס 1 זו 06ג 8 ₪5 0/4715 לא וס וס 21 סטודיו תמר אלידע טל: 09-421768 לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, ת"א. כריכית אהוון. 5 19 אא 20/ המהדורה הישראלית גיליון 23, נובמבר 1994 4 המאת יסא ,23 .סא אסזזס [זמג 59המא621ג/א 26 16 22 56 6 56 5 66 5 9 12 15 אסוזוס= ו+5846ו (ישראכ הקעשר האינטרנטי מבוא להכרת רשת התקשורת שהפכה את העולם לכפר-מידע דיגיטלי אחד ערתי תקעורת 7 -86%ה60 6זב3ּ6%א סקירת שרתי גישה מרחוק המאפשרים התקשרות טלפונית לרשת התקשורת המקומית. הפתרונות הרציניים. מסדי נתונים למפתחים מסדי הנתוניס החדישים מסתירים מאחורי חזית גרפית-ידידותית מנועים חזקים יותר מאי-פעם. גם המקצוענים יתפתו להעדיף אותס על כלים מסורתיים. הקהל מרותק. סקירת תוכנות למצגות המטרה מקדשת את האמצעים והצורך לשכנע קהל גורם גם למרצים רצינייס להשקיע שעות ארוכות בליטוש וויזואלי של המסר. מתי הבקס אינו מקם? סקירת מוצרים שמעניקים ל-0 יכולת של מכשיר פקס אינטליגנטי. לערותך תמיד. סקירת שרתי קבצים שרת הקבציס הוא הארכיבאי המודרני במשרד הממוחשב. אמינות וזריזות ניצבות בראש רשימת הקריטריוניס לבחירת שרת חדש. התמונה הגדולה. פקירת צגי 17 אינטעו צגי 17 אינטש כובשים נתח שוק גדל והולך. הסוד הוא פשרה אידיאלית בין הרצוי למצוי. מכרז ה-56 המושלם המשך לתחרות בחירת הספק הישראלי למחשב השולחני המושלם. מקרו למתכנתים בגיליונות אלקטרוניים הפעם: שליפת תאריך עברי מהדיסק. חופשי על הדיפק מעבדי תמלילים עבריים ל-5אסחו/). הצילו! כזהּ/ 05/2 הגירסה החדשה של מערכת ההפעלה של יבמ. תקע והתפלל אמצע 1993 נועדו נציגים של אינטל, מיקרוסופט, קומפק ופניקס כדי להגדיר מחדש את סביבת 6. כרגיל, הס בחנו מקרוב את מה שעשתה אפל למקינטוש והחליטו להעתיק את הרעיונות המוצלחים במיוחד. ביניהם בולטת התכונה של ייתקע והפעליי (עָג1ק 'ח קָטופ), המאפשרת למשתמש נטול כל ידע בחומרה ובמערכות הפעלה להוסיף כרטיסים למחשב. תיאורתית, כל מה שצריך הוא אמצעי פשוט לזיהוי הכרטיס, תוכנת הפעלה ו-₪105 שיכולות לשחק באוגרים (מטופפַט) שעל הכרטיס והחלפה של מתגים מכניים וג'מפרים במתגיס אלקטרוניים. פשוט. האמת היא שתכונת ייתקע והפעליי קודמת גס למקינטוש. בתחילת שנות ה-80 ראיתי אותה על מחשב נשכח בשם 32/16 מאאוטידפסת. גם יבמ החליטה מזמן לאמ את הגישה, במסגרת המפרטים של 64וא, אבל ברוב חוכמתה היא עשתה זאת בדרך שהבטיחה כי אף אחד אחר לא יצטרף אליה. עכשיו מנסים לשכנע אותנו כי שיתוף הפעולה בין ארבע השחקניות הנייל יבטיח שהקונספציה תעבוד בעתיד בעולם הפרוע של ה-6ק. ימ הדמויות במחזה אינן כאלה שהייתי סומך עליהן בתפירה של מפרט תיקני הרואה למרחק גדול יותר מקצה חוטמן 5 ו 8 הצחקתם אותי! לא רק שמדובר במעט מדי ומאוחר מדי, גם הדמויות במחזה אינן כאלה שהייתי סומך עליהן בתפירה של מפרט תיקני הרואה למרחק גדול יותר מקצה חוטמן. 4 אינטל. כבר שכחתם את הפיאסקו של שקעי משןפתפשס, שעוברים מוטציות בכל פעס שאינטל יוצאת עס מעבד חדש, או טכנולוגית יצור חדשה! ומה דעתכס על הקשיים המתמשכים של אינטל בגיהוץ הבאגים האחרונים מערכות השבבים לאפיק 1501 ואולי מישהו יכול להסביר לי האם אינטל רוצה שנקנה את 4/100א2 או שנשכח ממנוז כאשר מדובר באסטראטגיות השבחה, החבריה האלה משחקים בק...! 4 מיקרוסופט. שמעתם על א8%!א 1 זו אמורה הייתה להיות הארכיטקטורה האוניברסלית לכיבוש העולס ב-8 סיביות. מיקרוסופט פיתחה אותה בזמן שהעולם היה עסוק במעבר ל-16 סיביות (ביל גייטס הצליח אפילו למכור אותה ליפנים וכך להרוס באופן סופי את יכולתם להתחרות בשוק ה-0ק). מיקרוסופט פיתחה את פאסטמו/ על מודל הפלטפורמה של 286, בזמן שכל מי שעיניו בראשו ראה כבר את ההגירה 6 ישראל יולי 1994 ההמונית ל-32 סיביות. ביל גייטס אפילו הצהיר פעס שהוא לעולם לא יפתח מערכת הפעלה- ל-32 סיביות! אז מהס אתס מצפים להנחייה בדרך לעולס טוב יותר! 4 קומפק. זוכרים את היוזמה הפנטסטית, 1805 זו הייתה אמורה למסד תקן לפלטפורמה מפוצלת אישיות - שתוכל לנגן 5א80חוא על שבבי אינטל ויוניקס על מעבדי 85]וא. תריסר יצרנים שהצטרפו ליוזמה מלקקים עדיין את פצעיהם! 9 פניקס. פעס היתה זו המוליכה בטכנולוגיות 8105, עד שהיא עשתה את הטעות הפטאלית והימרה על כך, שעם קצת דחיפה וקצת פרסומת יקוס שוק ענק לתואמי א50. עד היוס הס לא התאוששו מהתרגיל הזה. עס ארבעה פורצי דרך כאלה אני מצפה שהמוצר הסופי יהיה מכונת כביסה המבוססת על אפיק 5-100, עם 8080 כמעבד מרכזי ו-3105 כתוב בשפת וויזואל-בייסיק. אולי זה עוד יקרה. בינתיים יתגלו יותר ויותר מצביס בהס שני כרטיסים תומכי עחק, תקועים במחשב שאושר כתואם ץחץ, לא מתרשמים. במיוחד מכל ההחלטות החגיגיות ומסרבים לעבוד ביחד. כמובן שכולם יאשימו את כולס, אבל זה לא יעזור לך לפתור את הבעיה. כשהצעקות תגענה ללב-השמיים יתחיל מחזור אינסופי של תיקונים ושיפוריס לתקן, שרק יגדילו את הבלאגן ויקטינו את הסיכוי כי תצליח להרכיב ערכת כרטיסי הרחבה המוכנים לעבוד כצוות. תסתכל על השינוייס הבלתי פוסקיס בממשק ]47 של פאוסשחו/ ותראה מה עומד לקרות בממשקי סחץ, ומי בעצם צריך את זה! כל מי שלא מסוגל, או לא מוכן, להסתדר עס בעיות ההתקנה של כרטיסי הרחבה ב-6י (לא להגזים, זה לא כל-כך קשה לבחור קו-פסיקה וערוץ 44( בעזרת מפסקים וגימפרים), כבר מומן עבר למקינטוש, או שמצא מישהו שיעשה את העבודה עבורו. על הנייר הרעיון נשמע כרצוי ובומנו, אבל האמת היא שליוזמה זו אין את המנהיגות הנכונה ולא את הרקע הסוציולוגי.הדרוש להצלחה. מי שמחפש פלטפורמה חדשה באמת, יחפש את אושרו על אסאס ולא יטרח לנפוח רוח חדשה ב-20 המיושן. למי שטוב ונוח בסביבת 6ק, ייתקע והפעליי מייצג משהו לא רלוונטי, שאולי עוזר ליצרנים מסויימים להוסיף זוהר שיווקי למוצריהס, אבל לא עונה על צורך ממשי שלו. כמו פרוייקט 0₪. משהו שכדאי לשכוח. "היפר פון" הטלפון שישנה את אפיקי השיווק שלך שליטה מלאה במידע מתון מזו'ן הטלפונים של ישואל המערכת יודעת לבצע: ₪ חיפוש הפוך - איתור שם מנוי וכתובתו לפי מספר טלפון חיפוש לפי כתובת - תן כתובת, וקבל כל מנויי הטלפון בה חיפוש לפי שם (בכל הארץ !!) - תן שם, קבל חיתוך כלל ארצי חיפוש לפי עסקים - תן שם עסק, קבל כתובתו ומספרי הטלפון חיפוש לפי מספר ישן - איתור מספר טלפון חדש לפי המספר הישן אופציות בוספות בגירסאות מתקדמות: ₪ אפשרות להקלדת כמות מספרים (בלתי מוגבלת) וקבלת שמות המינויים בדו"ח, (התוכנה שומרת את המספרים לשימוש חוזר) ₪ אפשרות להתחבר לכל תוכנות רישום השיחות הקיימות, ולקלוט מהן את המספרים שחוייגו כדי לקבל את שמות המנויים שלהם ₪ תוכנת רישום שיחות יוצאות עצמאית (למי שאין תוכנה נפרדת) ₪ רישום כל השיחות הנכנסות על ידי הוספת כרטיס מתאים למחשב ₪ אפשרות לחיתוך כמות רשומות לפי חתך כתובת. ניתן לשלב את המידע שנחתך בכל תוכנה אחרת או להפיק מדבקות כדי לשלוח דואר פרסומי רק "היפר פון" מתעדכן שוטף את הטלפון שלנו לא צריך לחפש 177-022-7370 7 \ ו רעוככרע רגד גכער:ע/ע מעדכות מ'דע ְ 2 ליכורע !יד +קו לרנדגכצר: רו"נדצרון 10 6 ישראל יולי 1994 נפיחות התוכנה: האמת המכוערת דש! קוד צנוס יותר! מהיר יותר! ישוס קומפקטי ויעיל! בלי שומן וקישוטים מיותרים - רק שרירים ותכליתיות ממוקדת! ראיתס פעס סיסמה כזאת על חבילת תוכנה או במודעה לגירסה מעודכנת! גם אני לא. ואם הייתס רואים, האם זה היה מעורר אותכם לקנות את המוצר! מפתחי הישומים היוס מאמיניס שלא - והקופות הרושמות מחזקות את דעתס. הבעיה איתנו, הזקנים, שזוכרים איך פעס תוכניתנים היו נאבקים על כל בייט מיותר ומתאמצים לכתוב שיגרות בקוד אסמבלי רק כדי לחסוך מילי-שניה פה ומילי-שנייה שם, שאנו מרגישים כמו המצפון הרע של המקצוע. הסיפורים שלנו מחשבי-על שהסתפקו במגהבייט יחיד ומחשבים אישיים עס 16% שעשו נפלאות, נועדו בעיקר לגרוס לתוכניתנים עכשוויים להרגיש כי אין להם זכות לדרוש מאיתנו יותר ויותר מגהבייטים, יותר ויותר מגהרצים, רק כדי להתקשט בממשק גרפי פוטו-ריאליסטי ולנסות על גבינו טכניקות של הנחיית עצמים. אבל תודו שיש סיבה לקיטורים, כאשר כל המגהבייטים והמגהרצים האלה נותנים לנו רק שיפורים שולייס ביכולת הבסיסית של הישומים. אני מוהה שישה מוקדים בעייתיים, התורמים להתנפחות הבלתי נשלטת של הקוד: 6 אין עונש על קידוד לא יעיל. יצרני התוכנה ממוקדים רק בשני נושאים: להוסיף למוצר את כל התכונות, החשובות והשוליות, שכל אחר מהמתחרים הוסיף למוצר שלו - ולצאת לשוק כמה שיותר מהר. אם הדרך הקצרה ביותר להשגת המטרה היא ניפוח המוצר עס טונות של קוד מיותר ולגרוס לו לרוץ לאט יותר, לא חשוב. העיקר שרשימת התכונות תהייה ארוכה ככל האפשר ושגירסה 1+א תצא לשוק תוך 6 חודשיס מגירסה א. % הקומפיילרים נשארו מטומטים. כאשר כתבנו לפני שנים קוד אסמבלי היתה בואת הבעת אי-אמון ביכולת של מהדירים לייצר קוד מכונה יעיל מקוד מקור בשפה עילית. שלמנו על כך בימיס ארוכים, של תיכנות שורה אחר שורה, אבל המוצר הסופי היה קומפקטי ומהיר, אפילו על הפלטפורמות המגוחכות שעמדו אז לרשותנו. היוס הפלטפורמות מהירותת והזכרון עצוס - והכל נאכל עייי אי-היעילות הבסיסית של קוד מקומפל. 4 המקשרים (668הג1) טפשים עוד יותר. למקשרים יש הרגל מגונה של איסוף כל חלקי הקוד שכתבנו לחבילה, כולל חלקים שאין להם כל תפקיד בזמן הריצה. אפשר אמנס להתערב בעבודתו של המקשר ולנתק את הקוד המיותר בצורה ידנית, אבל רק תוכניתנים בודדים טורחים ולעשות זאת ורק מנהלים אנכרוניסטיים מוכנים להקדיש משאבי כוח אדם למשימה כפויית טובה זו. 4 הנחיית עצמים היא האוייב, לא המושיע. החזון של קוד-למיחזור הוא הכוח הדוחף לכיוון של תיכנות מונחה עצמים והמחיר הוא קוד מנופח ואיטי. כאשר הופכים פיסת קוד לייעצםיי, צריך לעטוף אותו (מידה. 40501 אמ ) במעטה שתפקידו לבודד את הישוס המכיל מהפרטים הפנימיים של העצם המוכל, מעטה שיכול להכפיל ולשלש את נפח הקוד. גם תכונות '"עצמיות'י אחרות, כמו הורשה, דורשות תוספת קוד. התוצאה היא שהנחיית עצמים יוצרת קוד עוד יותר נפוח ואיטי מטכניקות תיכנות קונוונציונליות. 4 הגרפיקה צמאה למשאבים. כל אלמנט גרפי נזקק לאלף מונים יותר קוד מהתווים הבודדיס שמספקים יצוג לוגי זהה - אם כי לא ייידידותייי. כל הזוה של אלמנט גרפי לוקחת יותר זמן מהזזה של תווים ועידכון מסך גרפי נזקק למשאבים שבעבר היו מושקעים בישום כולו. נכון שמערכות ההפעלה הגרפיות ומאיצי חומרה חוסכים חלק ניכר מהזמן והקוד, אבל בכל זאת התוצאה, הצפוייה מראש, היא שישוס תוויס קומפקטי יתנפח פי 10 לפחות כאשר נלביש עליו ממשק גרפי נאה. 4 תכונות לא באות בחינס. אי-אפשר לצפות שהמירוץ להוספת תכונות ימשך ויעילות הקידוד לא תפגע כתוצאה מכך. אם המטרה היא להדהיס את המשתמשים עם תכונות חדשות, אין פלא כי האפקט הצדדי העיקרי הוא להמס אותם עס דרישות חומרה מופרזות. לעצור ולעשות בדק-בית יסודי לדברי פיליפ קאהן, נשיא בורלנד, אנשיס בקושי משתמשים ב-10 עד 20 אחוז מהתכונות שהתווספו לישומים יומיומיים, כמו מעבדי תמלילים וגיליונות אלקטרוניים, ובכל זאת הס דורשים יותר ויותר תכונות חדשות. המירוץ להוספת תכונות לא משאיר זמן למפתחים לבצע בדק-בית אמיתי ולבנות מחדש את תשתית הישומים, שהתנפחו מעבר לכל היגיון. התיאוריה אומרת כי את רוב התכונות אפשר לבנות במודולים קומפקטיים לשימוש חוזר בכל הישומים, אך בפועל אין אפשרות לערב מודולים של יצרנים שונים. 2.0 01. מאפשר לכל ישומי מיקרוסופט התומכים בתקן להשתמש באותו מבדק-איות, למשל, אבל זה לא אומר כי אפשר להשתמש בו גס בישומים של חברות אחרות, או שאפשר להשתמש במבדק-איות זר בתוך ישום של מיקרוסופט. בינתיים נזקקתי לפנות 750% לאיחסון הספריות של 2.0 018 ובכל ואת מספר מבדקי האיות השונים על הדיסק שלי נשאר על שישה. הייתי רוצה להאמין כי מישהו יפרו את מעגל-הרשע שמנפח את התוכנות, אבל אני נאלץ להודות כי כוחות השוק חזקים יותר מהקיטורים של בני הדור הישן. אנחנו נמשיך להזכר בימים הטובים ההם - והתוכנות תמשכנה בגידול המפלצתי שלהן. אם יש לך 15/400 או 084015 נעשה לך ח'ים קלים = 6001!86אם 561601 מימשק התוכנה | לקישור בסיסי נתונים מרכזיים בלמחשבים אישיים סנא אלי 6 50/001. מה? 40008 56/001. למי? | 6עו6001א 591601. כמה? | 8ע]6001א 591901 מתי? תוכנת הקישוריות הינה כלי ידידותי = לכל משתמש, בכל סביבת עבודה, תוכל לרכוש את התוכנה כערכה עכשיו. כי יש מחירי היכרות מיוחדים! וקל לשימוש לשליפה וניתוח נתונים. = (8,052/שססאועשו ,05ס), ולכל בודדת למשתמש קצה או כפתרון לקבלת ערכת הדגמה, הזמנה ליום בלחיצת עכבר תוכל להעביר נתונים | היישומים הנפוצים. כולל לארגון (הטבה כספית). עיון או ייעוץ אישי במשרדך התקשר בצורה דינאמית מבסיס הנתונים מתאימה הן למשתמשי קצה והן ככלי = לרשותך שירותי ייעוץ ופיתוח ללוטוס ישראל (תומר או ערן) המרכזי 4800 או 5:וסוחס ישירות לפיתות יישומים. לכל סוגי הגליונות ‏ יישומים ומרכז הדרכה מקצועי. 39 לכל 5 ו או 7 0 0 פנה עוד היום - למשווקים ישירות למחולל דוחות גרפי צבעוני. | (1-2-3 פטוס)) /08א ,סז סזוופטם) ו ל ו אפשרות ליצירת תפריטים אישיים מעבדי התמלילים. 8 5 ל 0 למשתמש באמצעות מנהל התפריטים. | ולכל דוברי העברית 7 9 > לשם אלל 5 0 גויירה בצורה מלאה כולל תפריטים שם אילת (אבי) 03-5019163, וקבצי תיעוד. עידור מערכות (בלה) 03-5373862, קונספט בע"מ (דוד) 03-5705325, תוכנה ועוד (אלדד) 03-498444, מרכז ההדרכה המוסמך: עידור מערכות (בלה) 03-5373862. 15. לוטוס ישראל 4 9 חילן (1989) בע"מ / / רח' המסגר 12, ת"א , / טל: 03-6383239 פקס: 037371977 12 ביל גייטס מהרהר על אינטרנט ה לא רגיל לשמוע מביל גייטס הודאה בטעות. לכן הופתעתי כאשר הוא הודה בכך שלא חזה מראש את ההסתערות ההמונית של משתמשי 0 על אינטרנט. אבל, מוטב מאוחר מלעולם לא ומיקרוסופט תהיה שחקנית ראשית גם בזירה של ספקי שירות על אוטוסטרדת המידע. מילה של ביל. יתר על כן, ביל רואה לחברה שלו תפקיד הרבה יותר רחב מההגדרות הצרות של ייספק מידע מקוון". ייעיצבנו את אסטרטגית השירותיס המקוונים שלנויי אומר ביל, ייובעתיד נוסיף רובד של ערך מוסף על הבסיס של מאגרי מידעיי. הוא עצמו הופתע מהפופולריות של אינטרנט - תוצאה ישירה של זמינות כלי גישה גרפיים- ידידותיים, כמו 105416א, לרשת השרתים הידועה בשם 65 66ו/ 6|זס (אי/אא בקיצור). בסיוע סובסידיות ממשלתית הפכה אינטרנט לבסיס המשותף עליו יבנו שירותים מקווניס - מודל לאוטוסטרדת המידע - ומיקרוסופט מתכננת להפיק תוכנות המנצלות בסיס זה. השמועות על שירות מידע-מקוון של מיקרוסופט, שיקרא ,48/81 ויהווה חלק מגירסת שיקגו של פשסטחוץ, מסתובבות בשוק מזה זמן. ביל מסרב לאשר או להכחיש את השמועות (אם כי סביר שמיקרוסופט תאל> לענות לאתגר של יבמ, שצרפה ערכת כלי גישה לאינטרנט לגירסה החדשה, ל או, של 2) אבל הוא מסכים כי כלים בסיסיים לקישוריות אלקטרונית חייבים להיות חלק בלתי נפרד ממערכת ההפעלה. פריצת רוחב-הסרט מה שיותר מעניין הוא האמונה שלו כי השירותים המקוונים עומדיס לפני מהפיכה מהותית, הנובעת מפריצת מגבלות רוחב-הסרט של תשתית התקשורת. ייבעוד עשור יעמוד לרשותנו רוחב-סרט בלתי מוגבליי, אומר ביל גייטס, יירוב הבתים בארהייב יהיו אז מחובריס לרשת סיפרתית רחבת סרט, שתאפשר להפעיל מרחוק ישומים גרפייס באבחנה גבוהה ובמסך מלא. אפקטיבית, יש בכך לתת לכל מחשב ברשת יכולת בלתי מוגבלת'י. (רוחב הסרט של רשת תקשורת הוא קצב הנתוניס המירבי שהיא מסוגלת להעביר. אם כל משתמש ברשת זוכה לנתח מרוחב הסרט, שמספיק להפעלה מרחוק של ישומים כאילו הס על ה-0ת שלו, נפתחת לו בכך הדרך לכל עוצמת המיחשוב של כל השרתים ברשת). קבוצת הטכנולוגיות המתקדמות של מיקרוסופט עובדת על מספר פרויקטיס המבוססים על חזון הוחב הסרט הבלתי-מוגבל. הקבוצה כבר הדגימה את אב הטיפוס של פרוייקט ייטייגריי, לאספקת ווידאו לפי דרישה, והיא עסוקה במגוון פרוייקטיס אחרים שבמרכזס השילוב בין מערכות מידע לרשתות טלוויזיה ספרתית בכבלים. בדומה לאסטרטגית החברה בשוק התוכנה הנוכחי, מיקרוסופט מתכוונת לתפוס מקום מרכזי בשוק, שיש המכנים אותו 'יהתלכדות המדיהיי. המטרה היא ליצור מערכות הפעלה וישומים, התומכים אלו באלו, בצורה דומה למה שמיקרוסופט עושה כיום בסביבת 6ק. היוס, לדברי גייטס, יילרוב הפלטפורמות המוצעות בתחוס ההתלכדות אין ישומיסיי 0 ישראל יולי 199% ישומי האוטוסטרדה איך יראו הישומים לאוטוסטרדת המידעז אפשר לקבל רמזים מסדרות התקליטורים שמיקרוסופט משווקת כיוס לשוק הביתי. כפי שגייטס מציין, כותרי המולטידיה על תקליטורים הם ישומיס רחבי-סרט עם פרמטרים דומיס למה שאפשר לצפות כי רשת התקשורת העתידית תספק. כבר היום אפשר לראות איך מיקרוסופט בונה גשרים בין כותרי /א62-80 לשירותים מקוונים. למשל, התקליטור על בייסבול כולל קישור לשירות מקוון, דרכו אפשר לעדכן את הסטטיסטיקה של הליגה והשחקנים. בעתיד, לדברי גייטס, המשחק יכלול גם קישור לשירות מכירת כרטיסים למשחקי הבייסבול, הצטרפות לפורוס חובביס | וכדומה. בדומה, הכותר 14א4/]אמאז0 לא רק יספר על סרטים וותיקים, אלא ישלים את התמונה עם מידע מקוון על מה מוצג היוס בעיר, איזה סרטיס כבר ראו החברים שלך ועידכונים על חיי הכוכבים. עם רוחב-סרט בלתי-מוגבל תוכל אפילו להזמין הקרנה פרטית של הסרטים משרת ווידאו-לפי-דרישה הקרוב ביותר. ישומיס אחרים הכלולים על סדר היוס של גייטס: משחקיס מקווניס בהס משתתפים רביס פועלים אינטראקטיבית בזמן אמיתי ו-0%ק בארנקיי - מחשבון שיכלול טלפון/פקס/מודם סלולרי, מערכת איכון גלובלית (ניווט לווינים - 025) ומסוף לטרנסאקציות כספיות/אשראי (ייבנקומט-אישי-אלחוטייי), בנוסף 4 = | לפונקציות המקובלות של סייען דיגיטלי-אישי (04ת). לדברי גייטס, הדור הראשון של 04 נכשל כי הוא היה יקר מדי וסיפק מעט מִדָי צרכים. גייטס מודה כי הוא שגה כאשר הוא חשב שטכנולוגית זיהוי כתב-יד כבר מוכנה לשיווק: ייהטכנולוגיה הזאת הרבה יותר קשה מששיערנו, אבל בסופו של דבר נתגבר גם עליה וגם על זיהוי דיבור טבעייי. נדרשים כאן שיפורים עמוקים ויסודיים - שאינס מרתיעים את ביל: ייבכל זמן שהוא בהיסטוריה של מיקרוסופט היינו מוכניס לקחת את הגישה ארוכת הטווח." כיוס מיקרוסופט היא הספקית המוליכה בשוק מערכות ההפעלה והישומים ל-20, אבל גייטס יודע כי העתיד יהיה שונה. יותר מקושר, יותר אינטגרטיבי, יותר נגיש למי שנרתע ממחשבים. ייישוס המחף של המחר הוא תקשורתיי. מיקרוסופט תהייה שס. ֶּּּ[3נ3ת*=הבא ששתשש 0 ואר להתחיל את שנת 95 מגבוה. זה הזמן לקנות אוליבטי. האיכות גבוקה, המחיר דווקא לא. כיום, כל עסק זקוק למערכת מיחטוב ייחוזית ‏ המחשבים הנישאים של אוליבטי המותאמת בדיוק לצוכיו. משום כן התמחתה | על 1 צ מ ה ב אוליבטי, חברת ‏ המחשבים המובילה בארופה | * לד מעבר עאא5ד/אס 1586 . 4 6 0 ₪ 2 הריצי ז06א6; בתפירת פתרונות מיחשוב מלאים ללקוח - מעסק'ם ‏ נוחות וקלות שימוש קטנים ועד ארגוני ענק. = יחידת מודם/פקס פנימית אוליבטי מספקת פתרון מיחשוב כולל לעסק - משלך | לס מזכירה אלקטוונית = סוללה הנטענת במצת המכונית הייעוץ ותוכנית האב, דרך תכנון מפורט ובניית : פתרונות תקשורת מתאימים, וכלה ביישוס ותפעול מהטבי ה: 76 של אוליבטי ל ד 0 ד ה הי כ וט שוטף של האתר - עם תמיכה ושירות לאורךיכל הדרי ₪ ממעבדי אינטל 486 ועד 1 \ ו חט םנ\ העוצמה של אוליבטי כספקית פתרונות מיחשוב | פטיום ;וא *2 מעבדי פנטיוס ו מתבטאת בפרוייקטים הגדולים והמורכבים ביותר; = במקביל= בקר וודאו וגקר דיסק על המ--| סביבה. מרובת אתרים, צווד הטרוגנו, ‏ והשתות = :1015 = אפטרות השבחה 5-ב , ₪ "וק 8 טוק" לקונפיגורציה מא מקומיות ורתבות. אוטומטית של כרטיסים ותוספות 2 אוליבטי ישראל מעמידה לרשותכם היצע עשיר של המטוזתפס חומרה ותוכנה, במחוייבות בלתי מתפשות | ה ש רתי ם סל ל ףש לתג האיכות של חברת האם הבין-לאומית: באנשים, ניצביפ לטוותן במלוא העוצמה במוצרים. ובשירות. מחלקת השורות. הגדולה. שפ .‏ = ממעבדי אונטל 486 ועד פנטיום ;90%18 = 2 מעבדי אוליבטי מפעילה -4 מרכזי-שירות ברחבי האר? | פנטיום במקביל = מותאמים ומספקת שירותי תתזוקה ותמיכה במהירות לכל מערכות ההפעלה בשוק וביעילות. ‏ עם אוליבטי אתם בידיים טובות. | * ארכיטקטורת 0 5/5 9 . : : 7 לבל = מודולריות ואפשרויות הרחבה . בחירתכם מגוון רחב של קווי מחשבים לכל מטרה: = רמות אבטתה שונות 2 מחשבים נישאים, מתשבי 6; ושרתים. המטוזחפס ₪ אוליבטי סניף ראש', 79, בצלאל 50, ר"ג ₪ ת"א: דייזי שופ, 03-204804, דיזנגוף סנטר; אביליטי 379777--03, רח' הצפירה ₪ ₪ 9; דיונון, 03-6408578 אונ' ת"א ₪ ר'ג: טריפל סו 5, ורת' תובל 22; ביט ארט, 03-5746670, רח' תרצה 19 מרום נווה * ב"ב: באג, 03-5716879 רח' כגרת 13 ₪ רעננה: בינוס, 09-987905, קידר סנטר ₪ ראשל"צ: רם מתשבים, 03-9670033, משה בקר 15 ₪ אשדוד: ש₪! בינרית, 08-540973+ רח' הפלדה 18; מ.ש. מחשבים, 08-556506, רח' משה שפירא 25 ₪ ירושלים: ליטל, 02-535589, בית הדפוס : - 4; אקדמון 61 האונ' העברית ₪ נצרת: סנימר, 065765574 ₪ ב"ש: שרשב, 07-437211, ההסתדרות 73 ₪ חיפה: מכלול פתר ו נו ת מחש ונ מק צה לק צה 0, הטכניון; עתיד, 04-410286ו שד' ההסתדרות 40, צ'ק פוסט ₪ עכו: אלקטרוסוד, 04-915510, רח' דרך הארבעה. כאשר מיקרוסופט זוכה, האם אנחנו מפסידיס! אחר שמשרד המשפטים החליט לנקות את גייטס ושות! מכל אשמה של פעילות עיסקית לא חוקית (במשמעות של פגיעה בחופש התחרות), הייתי בטוח כי המאשימים אותו בנסיון להשתלט על העולם ירגעו לרגע. טעיתי. עכשיו הס מנסיס להראות לנו כי המלך עירום ורק משרד המשפטים מתעקש לא לראות איך מיקרוסופט הופכת את שליטתה ב-205 ו-פאסשתוא לנשק הסופי במלחמה על עולס התוכנה. אם אתם מודאגיס מהמצב במערכות הפעלה, חכו עד שתגלו איך 8-08108 שומטת את הקרקע מתחת רגליכס ממש. כבר עכשיו מהווה אופיס את הכוח הדומיננטי בערכות הישומים, עס כ-80 אחוז מהשוק בארהייב. לוטוס ונובל בוודאי לא יסכימו איתי, אבל אני חושב כי הדומיננטיות הושגה בזכות האיכות יוצאת הדופן של מרבית הישומים בערכה, יותר משניתן ליחס אותה לברוטליות השיווקית של מיקרוסופט. לדעתי הישומיס של מיקרוסופט הס המוליכים בסוגם והאינטגרציה שלהם היא מושלמת כמעט. כנגד כל הפעם שאני מגדף את 0 .01 על ניפוח הקוד וביזבוז משאבי המערכת, אני מברך אותו עשר פעמים על המהפך שהוא עשה בחיי. גרירת עצמים ממסמך למסמך, בלי להתחשב בחומות שבין ישומים שונים, עשתה את חיי לקלים יותר. מקשאההמאמהמ המה הממהסטמטמתמהמהההטתהתאההמהמסתהנ הדי הו ו | יש רק נקודת אור אחת בתמונה המצמררת שהצגתי. לא רק מיקרוסופט מרוויחה - גם אתה ואני בין הזוכים 00 לקו | ו 06 ישראל יולי 199% התחילה את חייה כאוסף כמעט אקראי של ישומים, שהמשותף להם הוא קהל היעד - המשתמש העיסקי. שלב אחר שלב הביאה מיקרוסופט את המוצרים השונים למכנה משותף רחב יותר. החל מהתאמת המראה והתחושה של ממשק המשתמש וכלה באינטגרציה אמיתית, כפי שהיא מבוטאת בקישור והטמעת עצמים. לפי חודשים ספוריס החל השלב השלישי בהתפתחות מ10ת0. היציאה לשוק של תוכנה גרפית בשם 1510 , שהגדרת התאימות שלה היא ייתואמת סביבת מ6זקקס-18/יי. העובדה שמדובר במוצר ל-מוס0חו% נחשבת כמובנת מאליה, הדגש הוא על תאימות עס סביבת הישומים של מיקרוסופט, 0 ₪ 01. היצרן (פזגּא50306) מזהה את אופיס כרובד נוסף בסביבת העבודה הסטנדרטית של משתמשי 6. ברובד התחתון 205 יוצרת קשרים בסיסיים בין מרכיבי המערכת. ברובד האמצעי, יוצרת. צוסטחו/ו סביבת עבודה סטנדרטית, בה ישומים אמורים לפעול ולשתף פעולה בצורה מסויימת. ברובד העליון (בינתיים) מייצגת פסהןתס את הסטנדרטיזציה של הישומים הבסיסיים. הגישה הזאת מהווה מכה אנושה ליצהני הישומים האחרים, החל מלוטוס ונובל וכלה בבורלנד וסימנטק. אם לשפוט לפי ההחלטיות והיכולת של מיקרוסופט בעבר, זאת תהיה המנגינה בשוק ה-0 בשנים הקרובות. מיקרוסופט תשמח להשאיר נישה פה ונישה שם, ליצרני צד גי קטניס וצנועים, שלא יערערו על מעמדה כשליטה הכל-יכולה בעולס התוכנה. אבל היא לא תשאיר מקוס מספיק לצמיחה של חברה המסוגלת להתחרות בה ברמת הישומיס המרכזיים. אם מיקרוסופט תצליח לבודד אותנו בתוך כונכיית מס1ַיז0, כך שרוב המשתמשים כלל לא יחשפו לישומים של חברות מתחרות, יווצר מצב בו השאלה, למשל, האם מ8סשו טובה יותר מ-1ו4 סזץ, או ההיפך, כלל לא תעלה. מה שמיקרוסופט תכניס ל-07168 יהיה מה שרוב המשתמשים יתייחסו עליו כייסטנדרטיי. בדיוק כפי שהיוס השאלה, האם 05פ.-!6שסצן טובה יותר או פחות מ-8-005!/, לא מעניינת אפילו עשירית ממשתמשי 6 והשאלה "צשס0חו/ או יי נידונה בהרחבה על דפי העיתונות, אבל לא בחנויות המחשבים. יש מונח ישן, משנות ה-50 וה-60, שיבמ הטביעה כדי לתאר מצב בו המשתמש נתון, מרצונו החופשי, בשליטה מוחלטת של ספק הפתרונות: 400007 .דא 60 (יש הצעה למונח עברי!). בשנות הזוהר של יבמ היא הצליחה להפיל שליטה כזאת על מספר עשרות אלפים של אתרי מיחשוב. מיקרוסופט מתקרבת למצב בו היא תשלוט כך בעשרות מיליוניס של משתמשים. יש רק נקודת אור אחת בתמונה המצמררת שהצגתי. לא רק מיקרוסופט מרוויחה - גם אתה ואני בין הזוכיס. ללא ספק יש משתמשים רבים המברכים את מיקרוסופט על חבילת אוסף מעולה של ישומים במחיר השווה לכל נפש הוא פתיון, שאנו מסכימים לבלוע ברצון ובידיעה ברורה שזה עושה טוב לביל גייטס ורע להרבה מתחרים סימפטיים. אס המסקנה הזאת תגרום לכך שעוד חברות תצטרפנה לצד המנצח ותוספנה מוצרים משלימים לחבילת מסןפס, מה טוב. אני מקווה שזה מה שיקרה ושמשרד המשפטים לא יחליט לפתוח מחדש את החקירה נגד מיקרוסופט. אנחנו נהניס בכל פעם שמיקרוסופט מוסיפה יכולת למערכת ההפעלה, למרות שבכך היא קושרת אותנו יותר לעגלתה, ולא היינו רוצים כי גוף ממשלתי יחליט עבורנו כי ההשתעבדות מזיקה לבריאות. גס כשזירת המאבק עולה לרובד ערכות הישומים, התמונה הכללית לא משתנה. מיקרוסופט זוכה - ואנחנו איתה. אג, אבל פחות "מחשבית", מוליסת הביטות ה'חידה המעניקה למחשב שלך בטוח שלם מנגד כל הסיכונים וכוללת שרותי אחזקה, תיקונים מלאים והוצאות שיחזור נתוניס. "מחשבית" היא פוליסת ביטוח יחודית של חברת הפניקס הישראלי. בנוסף לביטוח הרגיל כנגד כל הסיכונים למחשב, מבטחת אותך מחשבית, בעקבות אובדן או נזק, ג כנגד הוצאות בגין שיחזור נתונים, הוצאות שימוש באמצעים חליפיים ואובדן רווחים. בנוסף מקנה לך הביטוח שרותי אחזקה ותיקונים כולל תיקון כל תקלה במכשיר והחלפת כל חלק פגום במתשב. יחוונות אלה, הוננ'ם את "מהשבית" ליח'דה מפוגה בישואל. ית - 8 ו ג דר 'זענז'- בו גר' [צ'רוה, בר יוב טלפניקס הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ גיחם בנורבות חרטיית הקשר האלנערנט מאת: ריק אייר שרת אינטרנט חברת שירותי מידע (דוגמת קומפיוסרב) המציעה קישור לאינטרנט 3 תחנת העבודה = ] שלך פרוטוקול קסד כל הכותרות זועקות אינטרנט. כל עיתון מנסה להמחיש לקוראיו את הקסם של ה-50468אמ צ6 עייי התייחסות לאינטרנט כפריצת הדרך. כל מגזין מנהלים מטיף להתחבר - ומהר. מה שהתחיל כרשת תקשורת בעלת אופי אקדמי, אנטי-מסחרי במוצהר, הופכת לנוכת עינינו לנושא אופנתי בין מנהליס יאפיים. מיליוניס כבר קשורים לרשת ועשרות אלפים מצטרפים מדי יום. המועדון האקסלוסיבי המנוהל בהסכמים געטלמנים, שלמילה כסף אין בהם איוכור, הופך במהירות למופע המוני שיצא מכלל שליטה. שלוש דרכים מחברות אותך לאינטרנט 1 חיבור רשת מקומית לאינטרנט אם אתה מחובר לרשת מקומית הקשורה לאינטרנט, דרך נתב או שרת יוניקס המשמש גם כנתב, תוכל להריף פרוטוקול קסד על הרשת ולהנות מכל השירותים של אינטהנט ברמה הגבוהה ביותר. הבעיה היא בעלות הגבוהה של קו תקשורתי ספרתי שכור, הנתב ו/או שרת יוניקס. אם אתה הוצה לעבוד בסביבת פשסטחו/ו, תזדקק לתוכנת עזר התומכת ביישקע' אסספחוא. אם יש לך את הפריווילגיה להמנות על מנויי השת מקומית המחוברת ישירות לאינטרנט, שאלת המחיר אינה רלוונטית עבורך. אתה תזכה גם בשירות התקשורת המהיר והמלא ביותר. ל נוב' 1994 .2 חיבור לשרת קקק/ק51.1 שרת 5112 או שק הוא מחשב יוניקס הקשור מצד אחד לאינטרנט בפרוטוקול קסד ומצד שני הוא קשור ללקוחות דרך מודמים וקו טלפון, בדרך כלל קו חיוג. כדי להעביר את התקשורת ברשת הטלפונים יש צורך להוסיף תמיכה באחד משני הפרוטוקולים 511 או קקק. כמשתמש אתה תהנה מכל השירותים של אינטרנט כאילו היית מחובר ברשת מקומית, אבל המהירות תהייה נמוכה במידה משמעותית. מודם 0 סיביות לשניה הוא דרישת המינימום. החיבור נעשה באמצעות חברות שירות שקמו במיוחד לנושא זה וגובות כ-30 דולר לחודש דמי מנוי. בנוסף עליך לשלם, כמובן, את חשבון הטלפון ממך לנקודת השירות. .3 חיבור לשירותי מידע-מקוון מסורתיים חברות מידע-מקוון רבות, כמו קומפיוסרב, דלפי, 1.6 ח0 גטחטוחג. ואחרות, מספקות גישה חלקית לאינטרנט לכל מנוי בשירות. לכל הפחות תקבל גישה לשירותי דואר אלקטרוני של אינטרנט. רוב החברות מרחיבות במהירות את שירותיהן מתוך כוונה לספק את כל מגוון האפשרויות של אינטרנט. לחיבור אתה נזקק למודם ופתיחת חשבון בחברת המידע המקוון. התעריפים משתנים מחברה לחברה והם כוללים דמי חבר קבועים ותוספות שונות לפי זמן החיבור וסוג השירות. היתרון העיקרי של אופציה זו הוא הזמינות וקלות ההצטרפות. למה להסתפק בגרעין כש וווג נותנת לך את כל הפרי? - - צ 8 המכנה המשותף לכל המחשבים המעולים הוא 8108 של (וו8) 6א הד שו אהסוחשווה עכשיו אתה יכול לרכוש בישראל ₪6 אמריקאי באיכות של וווג, במחיר, שאתה יכול להרשות לעצמך. למה להסתפק בחיקוי עס 8105 של וואא, כשאפשר לדרוש מחשב ואג ? למה לשלם מחיר מופרז עבור שם יוקרתי עם פסו8 של וואא, כשאפשר לרכוש מחשב באיכות וא במחיר הרבה יותר אטרקטיבי? פייב אקסיטס בע"מ מחעבים ואלקטרוניקה המקצוענים, שדורשים רק את הטוב ביותר, דרשר וואא גם כשזה לא היה כל כך קל. מעכשיו לא צריך להתפשר על איכות שירות, אמינות וביצועים. ואג הוא הערובה לכך, שתקבל את כל אלה במחיר סביר, ישירות מהיבואן. / 58 %8 פ8פטסבתבי] 6!עס/ ₪16 01 20680028) .סט 5דואם ששו רח' הרוגי מלכות 11 רמת-החייל ת"א 69714 טל. 6481117 (רב-קוו") פקס. 496015 שד' ההסתדרות 156, מפרץ חיפה, חיפה טל. 04-419870 פקס. 04-419871 )]-( אמת היא, שמאחורי התחכוס הי- 'אפי מסתתרת בורות ניכרת. לא רבים יודו כי הס לא יודעים מה היא אינטרנט, איך היא פועלת, למי לפנות כדי להתחבר ומה צריך לרכוש עיימ להפוך לחבר ברשת. בגיליון הקודם הבאנו שני מאמרים ראשוניס בסי- דרה של סקירות יסוד למוצרי ושירותי אי- נטרנט. במאמר גישה לאינטרנטיי תוארו שירותי הגישה המסחריים לרשת - שירותים הניתניס היוס עייי ספקי המידע המקוון (טא11-א0), דוגמת 6הג1-ח0 גסוזסוחה, דלפי ו-א21, כמו גם כלים עצמאיים לגישה, כמו 0, ססו!סקוק 186 ו-)6חהו/. | במאמר השני ייפרוטוקול /162'י אנו מתארים את הכלים המאפשרים למשתמש 26 יילדבריי בשפה המקובלת באינטרנט. מסתבר שה- קדמנו מאוחר למוקדס וקוראים רבים היו רוצים לדעת יותר על אינטרנט עצמה, לפני שהם נכנסים לניואנסים של בחירה בין כלי-גישה. את זה נעשה במאמר הנוכחי וב- המשך שיופיע בגיליון הבא. התחלה צנועה אינטרנט התחילה כרשת תקשורת שהקיםס ** אר: צרפת. [8ח] מל בנ" ₪ ל . בנין | |( ג'אולוג'הי== -------- טנוטנא‎ משרד האנרגיה האמריקאי לצורך שיתוף פעולה בין אוניברסיטאות ומוסדות מחקר. בשלבים הראשונים הרשת נפרשה על פני ארהייב ומאוחר יותר נוספו לה שלוחות לא- רצות אחרות. כיום היא מגיעה כמעט לכל מקוס בו מוכרים המושגים מחשב וטלפון. במקביל להרחבה על פני יבשות, התרחבה הרשת גם מבחינת קהל המשתמשים. בה- תחלה התווספו משרדי ממשלה אמריקאיים שוניס ואחייכ החלה נהירה בלתי מבוקרת של גופים עיסקיים, אירגונים וולונטריים ואנשיס פרטיים. כיוס מספר המשתמשיס עולה 25 מיליון והתחזית היא שהמספר יע- בור את ה-100 מיליון לפני סוף העשור - אס הרשת לא תתמוטט לפני כן מעודף עומס. הסיבה לפופולריות - ולחששות מהתמוטטות - הוא האופי הפתוח, אפשר אפילו לאומר חובבני, של אינטרנט. כרשת שהתחילה בין אוניברסיטאות היא שומרת על אופי לא מסחרי ולא ממוסד, גם כאשר מרבית מש- תמשיה רחוקים מאוד מהתרבות האקדמית. כך, למשל, אין ניהול מרכזי אוטוריטיבי ואין מנגנון סינון שקובע למי יש זכות לה- צטרף או להציע שירות, גם כאשר התרומה של המצטרף מפוקפקת. אין תשלוס עבור בנין פמ מוזיקה. = סברות אוניברסיטה: סורבון [5אא50880%] סוג המוסד: חינוכי [שסם] השימוש בקווי התקשורת של הרשת ואסור תיאורתית להשתמש בה לפירסוס מסחרי או לקניות מקוונות (אם כי מנגנון הפיקוח לא קייס). תשתית התקשורת ממומנת עייי משרד האנרגיה האמריקאי וחברות מסחריות התו- רמות לאירגון. רוב נקודות ההתחברות לרשת הן שרתי א1א0 - הפלטפורמות המו- עדפות על הקהילה המדעית-הנדסית - בדרך כלל רכוש של אוניברסיטה או מרכז מוייפ מסחרי. כדי להתחבר לאינטרנט עליך ליצור קשר לאחר השרתים האלה. רק לאחרונה החלו גופיס מסחריים להציע שירותי הת- חברות ובכך ניתן אות הפתיחה למיסחור של אינטרנט. כנגד ארבע רמות בהקשר הזה כדאי להבין את ארבע רמות החיווט של הרשת. הרמה הבסיסית ביותר היא תשתית קווי טלפון סיפרתיים, שנשכרו עייי הנהלת אינטרנט והס מוקדשיס בלעדית לתקשורת הרשת (במילים אחרות, הקווים האלה מנותקים ממערכת המיתוג הרגילה של רשת הטלפונים ואי-אפשר להתחבר אלי- הס אלא עייי קו מקומי שכור וחיבור קבוע). קוויס אלה נפרסים על כל העולם, והם שנו- י'ך איננרנט מוצאח אח הנמע|? בנין אמנוות >< בנין ביולוגיה פקולטה: ..... ביולוגיה [810] משתמש: ל.פסטר . [451808ק]] כתובת הנמען: 8? . עפם . מאאספחה 50 . סום 6 העש ד5גק 6 ישראל נוב' 1994 | .. זה עתה הגיעה | המוה ה ה-5 | 7-7 נש . - | חק סד5. 5 / | | / | | הוכחה חד-מטמעית ליעילות התוכנה הנמכרת ביותר בעולם ! טורבו אנטי-וירוס כרמל נחשבת כממוצר ם' 1 בעולם לאחר שעברה מבחני איכות ובקרה מחמידים וקיבלה את ההכרה הרעומית כראוייה לעואת את טומליהן של המובילות בעולם: אד דר ררר) וררררר גו גו גד ד מו מו מ וגו מו מו ומר ב 0 ספא | 60 | למה להתמשור = בהישג ידך הטובה ביותר! תכנת טורבו אנטי וירופ - 6₪]51 - בביתוח מלתמיד! קרדית. המהב כרמל הנדסת תוכנה בע" או/קיס 20 תניס לאינטרנט את התפוצה הגלובלית. כא- מור, השימוש בתשתית הוא חינס אין כסף . ברמה השנייה נפרשים מנקודות הקצה של הרשת העולמית קווים שכורים לנקודות השירות, בהן מותקניס שרתי אז]אט הנייל. את הקווים האלה יש לשכור מבזק (קווי נליץ) ורצוי שהס יהיו מהירים ככל האפשר. התקן האמריקאי מכיר ביפרוסות" רוחב-סרט של 56 קילו-סיביות לשניה ואי- רגונים גדולים רוכשים יסנדוויציי של 24 פרוסות (שנקרא 11), שלו רוחב-סרט של 4 מגה-סיביות | לשניה. | באירופה (ובישראל) מוכר תקן שונה, עס פרוסות של 4 קילו-סיביות לשניה וסנדוויציים של 8 מגה-סיביות לשניה (תקן 81). המחיר של קו שכור נקבע לפי רוחב הסרט והמרחק מהמרכזיה, ובדרך כלל מדובר באלפי דולרים לחודש. העלות של קו זה נופלת על ספק השירות המקומי. ברמה השלישית מתחברות לשרת היוניקס רשתות תקשורת מקומיות ומסופים מקו- מיים. רשתות התקשורת פרושות בדרך כלל על פני קמפוס יחיד והן נותנות למאות מש- אינטרנט תמשיס גישה מהירה מאוד לשרת. המסופים יכולים להיות חכמים או טיפשים, גרפיים או ייירוקיסיי, סינכרונים או אסינכרוניים - אבל בכל מקרה הם ממוקמים באותו הק- מפוס עם השרת. כמובן שברמה השלישית אפשר לנצל את כל מגוון הקונפיגורציות של רשתות מקומיות ולחבר מספר שרתים בטו- פולוגיות שונות, במבנה טבעת [עפץ או בת- צורה כוכבית המבוססת על מוקד חיווט (809). למשתמשים עם יכולת גישה לרמה השלישית אין עלויות תקשורת, שכן הגישה שלהם לשרת נעשית ברשת הפרטית של האירגון בו הס עובדיס. הרמה הרביעית היא רשת הטלפונים הר- גילה, הממותגת, שעבור שירותיה משלמים לפי תעריפי בזק המקובלים. רוב המ- שתמשים הפרטיים נזקקים לרמה זו כדי לגשת לשרתים ולהתחבר כמו יימסוף מרו- חקיי. כדי לאפשר חיבור כזה יש לצייד את השרת בסוללה של מודמים (עם או בלי מר- כזיה) וכל משתמש צריך להיות מצוייד, כמובן, במודם ותוכנת תקשורת מתאימה. על התוכנה לדמות את ה-20 המרוחק למ- סוף מקומי ולדבר עם השרת כאילו היא כל השרתיס משכפלים את כל לוחות ההודעות (885) של כל קבוצות העניין (למעלה מ-10,000 קבוצות בכל העולס !) השרת יישלךיי שרתי 508007/ומא פועלים כמו 885 גלובלי. 6 ישראל נוב' 199% שרתי קבוצות חדשות (קדאא) "= סביב העולם.. . תוכנת ייקורא קדאאיי מאפשרת לך להצטרף לכל קבוצת עניין, בצורה כמעט אוטומטית, ולקרוא את החדשות מכל לוח 885. תחנת *וניקס המורגלת בפרוטוקול הת- קשורת 1027 מילון מושגים המורשת הגנטית של אינטרנט, שנוצרה מזיווג של משתמשי יוניקס עם מהנדסי תק- שורת (שתי קבוצות של חובבי ראשי-תיבות קריפטיים ומינוח אירוני), יצרה טרמינולוגיה שבני-תמותה רגילים לא מבינים. ננסה לתת כאן הסבר תמציתי על המונחים החשובים ביותר: ) 6ום6ת8. מערכת איתור קבצים על שרתי קד (ראה להלן). 4 שידרה - 86%006פ. רשת תקשורת מר- כזית מהירה מאוד המשמשת לחיבור רשתות מקומיות או איזוריות למערכת תקשורת משולבת. החיבור בין הרשתות המקומיות לשידרת התקשורת נעשה ע"י נתבים (00705ת). שרת הכולל מצד אחד חיבור לרשת המקומית (או רכזת לקווי תקשורת טוריים למסופים) ומצד שני לשידרה ,יכול לשמש גם כנתב. קבוצות חדשוות דפווספט שרת: פדאא סביב העולס משמשים במה ליותר מ-10 אלפים פורומים של חדשות בנושאיס שוניס ומגוונים. כל השרתיס קשורים וה בזה וכולם מכילים את כל לוחות ההודעות של כל הקבוצות. כדי להשתתף בקבוצה מסויימת עליך להתקשר לשרת דא הקרוב ביותר ולבחור את הקבוצה מתוך התפריט. הגישה החופשית לפורומיס גורמת שהדיוניס נוטיס להתפזר ולאבד את המיקוד והתמציתיות. בפורומיס בהס יש מרכז נושא, הוא יכול למיין ולסנן את ההודעות, אבל רוב הפורומיס פרוצים לכל דיכפין והתוצאה יכולה לעצבן את החברים הרציניים יותר. (רסה חדשה לשיתוף פעולה ו וז אותם חלונות וק עם הובה יותו 'תוונות. זס] פשס0תו הגרסה התדשה של 605מו/ו מתאימה בדיוק לך, בין אם אתה משתמש במתשב בודד, ובין אם אתה מעוניין לשתף פעולות ומטלות עם חבריך ברשת. גרסת %א60פגש החדשה כוללת תכונות חדשות ומשופרות עם הרבה יותר יתרונות. בעזרת %קטסזפאזסש זס] 005חו/ו העבודה עם מחשב בודד שאינו מחובר לרשת הרבה יותר מהירה וקלה. יתרונות הגרסה התדשה של %א60ת1: 4 תמיכה מלאה בעברית. 4 בעלת ביצועים משופרים. + מכילה תוכנת פקס מובנית וקלה לשימוש. 4 כוללת מנהל קבצים ומנהל הדפסות מתותכמים. 4 כוללת תוכנת יומן אלקטרוני ומעקב אחרי ביצוע פרוייקטים. 4 מפנה יותר זכרון ליישומי 05 85 6 "8 ( 7 אם עבודה בקבוצות עבודה חשובה לך, זא זסעו זס? פאוסטחו מאפשרת לך לבנות רשת תקשורת מקומית ללא צורך ברכישת תוכנות ושרתים נוספים ויקרים. בנוסף לביצועים משופרים בהעברת המידע על הרשת, היא מספקת לך יתרונות רבים נוספים: מאפשרת שיתוף מודם-פקס אחד בין כל משתמשי הרשת, לצורך שידור וקבלת פקסים. מאפשרת שיתוף כונני ₪0 60 , מדפסות וקבצים. 0 מכילה תוכנת דואר אלקטרוני ויומן קבוצתי משוכלל. 0 עובדת במקביל לרשתות קיימות. 4 מאפשרת גישה מרחוק לרשת באמצעות מודם. מאפשרת חיבור של | מספר משתמשים לחיצת עכבר אחת זה יכולים לחלוק יחד כל מה שדרוש לשיתוף מדפסת אחת. אינפורמציה בקבצים ובאפליקציות. ( וו | 08 פצוססאזצו | 8 משתמשי 005 8]/. - 5 זס] 605חו/ל נדרשת כ ₪ להרצת הגרסאות החדשות של יישומי . , 6, ניתן להשיגה בחנויות ₪ , א המחשבים המובחרות. ברר אצל המשווקים על ההצעה הטובה ביותר. +50 ל מחיר מיוחד לגרסת עדכון. לחיצת עכבר אחת דואר אלקטרוני = 9 - ואתה מתאם תאריכי שליחת דאר אלקטרוני פגישות עם כל משתמש בלחיצת עכבר לכל ברשת ואמילו עס כולם. משתמט ברשת עם אפשרות ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. להוספת צליל ותמונה לקבלת רשימת משווקים מורשים ולפרטים נוספים: מיקרוטופט ישראל, תובל 34 רמת גן טל. 03-5151034 % - מערכת שמות איזורית. מערכת המתרגמת את הכתובות המספריות של אי- נטרנט לשמות של המשתמשים והמקומות בהס אם נמצאיס (שם השרת לאותו איזור). 6 אצבע - זספָמח. כלי תוכנה המאפשר לך למצוא אם משתמש מסויים מחובר ברגע זה לאינטרנט. הכלי הזה גם מאפשר לך לברר את כתובתו לצורך משלוח דואר אלקטרוני. % 79 - פרוטוקול העברת קבצים. הפ- רוטוקול כולל את כל הפרטים הדרושים לכך שקובץ יועבר בצורה בטוחה משרת למ- שתמש. תוכנות ₪19 הן כלים להכלת הפ- רוטוקול על בקשות שירות קבצים. 0 000 - (אוגר אמריקאי, מכרסס קטן החי במחילות עפר ומתמחה באגירה של מזון). מערכת שרתיס עולמית המהווה מאגר מידע במגוון רחב של נושאים, בעיקר בצורת קבצי מלל. השם גופר מתייחס גם לכלי חי- פוש מידע, הבנוי במתקונת תפריטים הי- ררכיים, בדומה לטבלת תוכן העניינים. %ץ - פרוטוקול אינטרנט. הפרוטוקול הזה מתאר איך להעביר מנות (/80%6ק) | מידע ברשת אינטרנט. המבנה שהוא כופה על הנ- שרת: 1187 6אז.ז וא פועלים כמו משרד דואר אלקטרוני ברשת גלובלית. מנוי רשימת תפוצה אליו אתה רוצה להגיע. תחנת העבודה שלך 22 6 ישראל נוב' 1994 --- אינטרנט תוניסם מאפשר לנתבים לזהות את המנות ול- נתב אותן למשתמשים. % - מנגנון הפיטפוט באינטרנט. כלי תוכנה המאפשר לשנים, או יותר, לנהל שיחה מקוונת (באמצעות המקלדת) בזמן אמיתי. % - מפרט לממשקי דרייברים לר- שתות. מפרט זה, שגובש עייי מיקרוסופט, מגדיר את הדרישות מדרייברים לאבזרי תק- שורת. למשל, את הדרישות מדרייבר, שמ- אפשר להריף סימולטנית מספר פרוטוקולים על אותו כרטיס תקשורת. 4 קבוצת חדשות- 508002/ופא. קבוצת דיון בנושא מסויים הבנוייה בצורת פורוס 5. אם אתה מנוי של קבוצה כזאת, תקבל את כל ההודעות שחבריה שלחו לפורוס. + פדאא - פרוטוקול תמסורת לחדשות. הרחבה של פרוטוקול 107/17, המגדירה איך חדשות מועברות בין שרתי קבוצות הח- דשות. % - ממשק קישוריות פתוח. מפרט תחליפי ל-15עא (ראה לעיל) שפותח עיי שרתי רשימת תפוצה משדרים אוטומטית את ההודעה שלך לכל המנוייס ברשימה. 1 אם אתה מנוי ברשימת תפוצה מסויימת, תקבל בדואר אלקטרוני את כל ההודעות ששולחים כל שאר המנויים. נובל ואפל והוא מיועד לאותה מטרה - סט- נדרטיזציה של הדרייבריס להתקני תקשורת. מרבית כרטיסי התקשורת תומכים הן ב-1פ0 והן ב-15שא. 0 6א1 - ייפינגיי. תוכנת עזר ל-1697, המשמשת לבדיקה אס מחשב מסויים מחו- בר לרשת. התוכנה מייצרת שדר מיוחד שא- מור לעורר את המחשב המחופש להגיב ול- אשר את העובדה שהוא מאזין לרשת. (המקור לשם הוא צליל סונר החיפוש במ- לחמות הצוללות). פרוטוקול. קבוצת הכללים המגדירה במ- דוייק את המבנה והתוכן של אינטראקציה תקשורתית. פרוטוקוליס קיימים ברמות שו- נות, החל מהגדרות פיזיקליות בסיסיות של אותות התקשורת ברשת וכלה במבנה הלוג של מנת נתונים המוחלפת בין ישומים. נתב - 800158. מכשיר חומרה/תוכנה המשמש להכוונה של שדרים בין רשתות תק- שורת. בהקשר שלנו מדובר במכשיר שמקשר בין הרשת המקומית לאינטרנט. הנתב בוחן כל תשדורת של הרשת המקומית ובמידה והוא מזהה כי היא מיועדת לכתובת אי- נטרנט, הוא ישגר אותה לשרת המתאים. רשימוח חמוצה סדס!! סצן ןוהו ברשימות תפוצה המכניזם של הפצת ההודעות שונה מאשר בקבוצות חדשות, אבל התוצאה דומה. ההפצה נעשית ביוזמת מי שכתב את ההודעה והיא תשלח בדואר אלקטרוני לכל המכותביס ברשימה. ההודעה לא משוכפלת על שאר השרתיס ואינה מוצגת לראווה על לוח מודעות, אבל אין בכך כדי להבטיח פרטיות. כל אחד יכול להצטרף לכל רשימה, פשוט עייי משלוח הודעה מתאימה לשרת של אותה רשימה. ברגע שהצטרפת לרשימה כלשהי תקבל את כל ההודעות שלה, ללא אפשרות לסינון מוקדס. מדור פרסומי +4 6 6 0 0 6 0 0 0 מ1/-4-ק11) הינו תוסף לשפת הפיתוח הפופולרית זו המאפשר פיתוח יעיל וקל בסביבת חלונות. חברת 808 - מפיצי תוכנות .6 בישראל - הסבה את התוכנה לתמיכה מלאה בעברית, כולל קריאה ישירה של קבצי נתוניס המאוחסנים כיוס במסדי נתוניס תחת 208. זססק0[1- 6 מקובלת כיום כאחת משפות המחשב המתקדמות בעולס, לפיתוח יישומים אישיים ולמערכות שרת/לקות תוך שימוש בקוד אחיד עבור מערכות 205, 01/5 אא ו-09/2 + בישראל ישנם כ- 2,000 מפתחי 17788 61 אשר פיתחו באמצעותו יותר מ- 5000 יישומים הרציס בלמעלה מד 100,000 מחשבים. זו בגירסתה החדשה, מתאימה עצמה לעבודה עם כל מסד נתונים קיים (בעבר היה רק 08856 וכיוס פתוחה השפה לכל מסדי הנתונים) ומשחררת את המתכנת מניהול הזכרון הפנימי. התוצר הסופי הוא קוד הפעלה עצמאי (מאם), אותו ניתן להפיץ ישירות - ללא צורך בתשלום תמלוגים ל- 64 (כפי שנהוג במחוללי ישומים הנפוצים בשוק הישראלי..). המעבר ל- 5/וספאו/ המעבר לסביבת "חלונות" מסביבת 208 - מקשה על המתכנתים מכיון וכמעט ואין כיוס כלים המציעיס מעבר חלק ורצוף לסביבה החדשה. מ1\-4-ק11 מאפשרת ליצור תוכניות 8שו60ם:/1 אמיתיות בעזרת קוד זטקקו64-01 רגיל המשלב קריאות לספריות דינמיות (.21.1) של 5א60%ח1/. התוכנה מיועדת למתכנתי '>' וד ז0קק:6/4-01) המבקשים לפתח יישומים חדשים בשיטה הפרוצדורלית הקיימת או להסב תוכניות 205. העבודה עם :/-4-קו61) דורשת הכרות עם 421 %8ו00ת1\, הודעות מערכת, ארועיס, 08 ושיטות העבודה של 8ו00ח1/ ברבדיס הנמוכים. אין צורך בהפעלת 50% 1/1860 של מיקרוסופט לפיתות היישומים. התמיכה העברית של חו/-4-מו!0 מאפעורת טיפול במרכיבים הבאים: קליטת שדה עברי קליטת שדה 1680 או משתנה מיונים והיפוך מחרוזות תיבות שיח בעברית ואוריינטציה עברית בחלונות תפריטיס בעברית מחרוזות עבריות בקוד התוכנית שינוי שפת המיקלדת תאימות ליישומי 205 קיימיס בעברית גר" כלי פיתוח חדש לסביבת "חלונות" בעברית וי חפ 165ז8זפ! | .5חס!1מ1!6קקה] - 6-86 6 ש0שחועצ 8ט68 חס!ו68!!קק4 | 100!5 שמ 08 6 |- 9 5 | :מא זו ₪68 :00 ['וח| 4550018165 זשוטקח 60 58 !|198/-0 3 שווטם ₪618 | 1.0 הסופז6/ 2-1 פן סטטסזם |[ חס!מ חז16ח] 580018165 טק 60 ,3 והוז 60 סביבת הפיתוח 0006018 18(041/-/0 תוכרז בקרוב יתרונה של ם!/-4-ק11) הוא במיזוגה השקוף אל תוך זו 6-0 תוך הצגת ספריות אובייקטיס (61.48888) ליצירת מימשק 001 גרפי ותוך שימוש בקוד התוכנית הקייס ! באמצעות התוכנה ניתן להסב יישומי 205, בקלות יחסית, לתמיכה בתכנות מוכוון עצמים ומימשקי 001, בצורה שתאפשר השתלבות נוחה ו"שקופה" במערכות פיתות עתידיות, כולל מוצר הדגל - 00[6068 47/8081 7 שיוכרז עוד השנה. 8 מציעה במקביל, מיגוון רחב של קורסים והכשרה מקצועית לפיתוח ישומים בעברית לסביבת 00%%מ1/ כולל תירגול מעשי במודלים עבריים שפותתו בישראל. לפרטים נוספים: 8 מערכות בע"מ טל' 03-6390055 בצורה דומה הוא מזהה תשדורות אינטרנט המיועדות ללקוחות שלו ‏ ומנתב אותן לרשת המקומית. % לק 51. זוג פרוטוקוליס המאפשרים להעביר תשדורות 1027 (שנועדו במקורן להעברה ברשתות נתונים) ברשת הטלפון. חבילות התקשורת שנועדו לאפשר גישה לאינטרנט באמצעות מודס תומכות באחד או בשני הפרוטוקולים האלה. % 5119 -פרוטוקול ייפשוטיי להעברת דואר. הפרוטוקול התיקני של רשת 702/7 המ- תאר איך דואר אלקטרוני מועבר בין השרת לתחנת הלקוח. % ?אפ - פרוטוקול ייפשוטיי לניהול רשת. הפרוטוקול התיקני לאיסוף (תוניס תי- פעוליים מאבורי הרשת. כל אבזר תומך קןאא5, אוגר נתוניס שוניס על תיפקודו ופ- עולת הרשת בסביבתו, למשל, סטטיסטיקה על עומס ותקלות. הנתונים מועברים למוקד התחזוקה בפרוטוקול עוא5 בסיוע תוכנות המיועדות לדבר. אינטרנט % 169/9'. אוסף הפרוטוקולים של אי- נטרנט, שאומץ לשימוש גס ברשתות מקו- מיות שונות, בעיקר בין שרתי יוניקס. 4 )6ם!6). פרוטוקול המאפשר ל-20 מרוחק להידמות למסוף יוניקס וכך להתחבר בחיוג טלפוני לשרת אינטרנט. תוכנות הגישה לאי- נטרנט כוללות תוכנת 66ח61 המבצעת את האמולציה. 4 ז₪א5. הרשת הציבורית של קבוצות חדשות. הרשת מאורגנת לפי נושאים. קסטט - במקור היתה זה תוכנית יוניקס שאפשרה להעביר קבציס בין שתי תחנות עבודה בקו חיוג. הפופולריות שלה עשתה את קסטט לפרוטוקול דה-פקטו להעברת קב- צים. % 108א580?. כלי חיפוש, | דומה ל-480118 הנזכר לעיל, המשמש להתחקות אחר | טקסטים המופיעים בתפריטי ו ) 15// - שרת מידע ברשת רחבה. תוכנה המשמשת לניהול קבצי טקסט על שרתיס ומייצרת אינדכסים לחיפוש מהיר. בצד הל- קוח, תוכנות 415/ מייצרות שאילתות ושו- לפות את הקבצים הדרושים מהשרתים, בה- סתמך על האינדכסים. 6 11015 | תוכנת עזר ל-1077, המ- אפשרת. לברר פרטים נוספים על משתמשי אינטרנט. 0 500%םו/% - "שקע' 60%5םו/).| ממשק ישומיס תקני (841) עבור תוכנות 7027 בסביבת פאיסטחג/ (המילה יישקעיי היא במ- שמעות המשלימה לייתקעיי). 4 אוצועש או םמ וו. קיצור של 66נ/ 6!זס/ , שמה של רשת השרתים העולמית, בה ניתן לבצע חיפושים בטכניקה של הי- פרטקסט. כל שרת /ו/ו/ מכיל מאגר עצוס של קישורים טקסטואליים, בין הקבציס השמורים עליו לקבצים השמורים על כל שרת ו/ט/ אחר. למשל, כל מאמר מדעי רשח פםש שפו/ש-ם והסזו 3 61606 10 הור סק ?| 62תבנבקהות ז6זטקנת60 קַתסותה 68667! תסטה!גוסש6 136 עו תבג 0 6זסחז 0 סבג > ב 0 תסמ ב ט(בע6 +0006זק ל 6036 ,ופ ת6 6 זקתזסם 6 שת סעת-7סה6ש 66ת5טפנוק 05 6תמ2ג6ג1) 02 1636675 655מגול הסגזותז 6חס. .00 שתט!פטמט מי2311-08 עט זגסץ. 5 1767 מ מבכה0 1( 0 ששו תג דש ז(זסות] 36 מס 6ממב6ג)/1[ וק תס 0 ות 5 --64 א 3 6 טותטצ1 13 6תוט[סל -- 1994 ץוט? -אוסת 65518005 חכ צוס 5 11 .60 40086 170718 ס] םס מקב מלחסו '>תבנג קה 11 )ל 10 6נצוסס|6 ואר ,616 צגו תזס! 6זסגת ז0! 10ב 7 התכ סט 116 ע!חס ע שו זול 6%וה6פת] 136 סוחס עבזסו 0 166 וח-= > תמש 66ה'44 צתב ,5תסם65פקג ,5ת6בתומ20) 61מ 136 חס 6ז6הו6!16 תס 00 06 8 8גח13776)0(06 זס וס 5 ב בת ק(10 1660 ,5661 0/7 15 10 618160 מסמנ6בקנת זס 2:ח6|ססזק ,5תסה65גוף קתב שב גוסץ. 5 2 ₪ [וגנת 8 רשת ואו היא מסד נתוניס מבוזר בקנה מידה גלובלי עם קישורי היפרטקסט מכל קוב לכל קוב. אלפי שרתים סביב העולס אוגריס מגוון מדהים של קבצים בכל נושא אפשרי - ( 0 6 ישראל נוב' 1994 אקדמי, פוליטי, חברתי או בידורי. לא רק קבצים אלפאנומריים אלא גם קבצי תמונה וקול יכולים להכלל במאגרים - ואין הכוונה מרכזית למה ראוי או לא ראוי להכלל. היוזמה כולה היא בידי המפעילים המקומיים. קשרי היפרטקסט מבוססים על מילות מפתח ואינדכסיס הצמודיס לכל קובא. מאחר וכל שרת 58 כולל את האינדכסים של כל הסיפריות, לחיצה על מילת מפתח יכולה להפנות אותך לכל קוב אחר בו " היא מופיעה. הקססם של 8פאו הוא במכניזס ששולח אותך משרת לשרת, בעקבות קשרי ההיפרטקסט, בצורה אוטומטית, המתעלמת לחלוטין מהמרחקים הגיאוגרפיים. שתי תוכנות החיפוש הפופולריות ביותר לרשת 8מ/ו הן 05416 הוותיקה ו-6₪11.0 החדשה יותר. שרתי ממאו מזוהים עייי הקידומת שששו/ו, למשל השרת של 8א16421א סק נקרא ברשת אינטרנט: (7111.000. 89 ותסק./ו ו ש. | | ווה | |זוו| | וו ווף בתי-מנוע רק בעזרת חם ופססות 0/650ה של 065 60 ניתן לשלב מוצקים ומשטחים. הבחירה הנובעית למותמ ו % || 11 יי תם |ייןָ=* | | | ]| במחיך אוטוקך אמער רבוש = מחעובימדטה השווה בעצמן תכונות (מערכת בסיסית גירסת 008) 2 "א 0 מחיר מעל 53,500 *5 7 6 גודל תוכנה 258 258 1 קוו ןא העלמת /ריסוק אוטומטית של קוויס נסתרים לא כן הצללות, מציאת נפחים ופלט .511 לא כן הכללת משטחים עקומים אמיתייס לא כן אליפסות, עקומות מישוריות ומרחביות אמיתיים לא כן טולרנסים גיאומטריים ועזרי שרטוט לא כן ספריית סימבולים לחשמל, בקרה, צנרת הידראוליקה, עבוד פח ותרשימי זרימה לא כן כיתוב מלא בעברית מימין לשמאל לא כן סימני מידות כלליים, סימני בועות לא כן עריכה והצבה דינמיים של מידות, הערות וכיתוב מוגבל כן מידות אורדינטה עם יכולת עריכה מתוחכמת תוכנית עזר כן מערכת לימוד עצמי מוכללת לא כן * המחיר הוא 2045 ש'יח + מעיימ (לפי שער 3.029) ו חדעו 0 [פשססח/ זסז ץ₪ 0 6 * למהנדסים ומתכננים הפס פע ד0ם08 צפאפ 6 + מקצוענים למפתחי תוכנות ויישומים בחלונות צ+מאסהם אכ קליבר 4 הנדסה ומחשבים בע"מ השקד 0 ת.ד. 843 כפר שמריהו 46910 טל. 09-5004890 פקס: 09-5084892 אלידע אינטרנט עזג ןונש רג ג ו שר א'ך רערוך חיפוש באינטורנט ? חק :0100 תוס 91169 ק ה86876 :סז 6 7 2590/06 לגוק / 600065 .ה )וט .ומוק 0 08/1605 060 8740120 / כניק/ 63 .615150 .1 סק / 05/2960 2216120660 סוק 0065 .ה18180ס .1 כ ו 8/1806 מנסק/ 95605ה/61 ד תא 2/2/95 מ'0ם .008 /66 .1101556 סיכ ינבוק / 01605 / וכ הכו/ ‏ ב 8 / 65 5 1 גי קוו 1 ו 690% 68] 6א] 4530095 |8:צץשאמ] 8 068מו61 41 כ 20 ץזבשממ ונודי ו ו ד לפש פגלד ה פלפפחם 910 סא 18208 ץצ ה ודד 30 5 לשן סש" 888216]/ן לק לטק 343405 )ל הז ,165לגק:ה0-60 1814 זט) נמששסזק עצמ וס ג 3145 גו 066ס גס!) 6זספ/ט 665גנן עתטמת 01 05 זצגון ג צמדד. חריה שו | ב .1 ₪ תוכנה המאפשרת לך לאתר קבצים השמורים על שרתי ?ז. אלה ממוינים באינדקסים לפי כותרות ומילות מפתח. בדוגמה אנו מחפשים את תוכנות העזר של 8א10?1א סק. 1. בוחרים את מִזוּוַסאא מתוך התפריט של ל 2. מקלידים מחרוזת תווים לפיה יערך החיפוש. 3. מקבלים בחזרה רשימת שרת: פד שמציעיס את הקבציס. 61005 = : חפ הטוע 6 0 %ה0ו6061) + | 6 הסוח( 15 07 51046 פ'חסותום) [ה66אסוק | | הסוהגב) 5 חס 10158566 165% 10-04 סו 5 6-ל 0ע0- חס !חנ :0-מ חספ סייו ד. = החפ אווש |5 6! )0 0681 !החותמ ] :216600166! [חסתג61]. 5 סקסו 50816 | :1416 ותסמוטססם 176 !| .הוח / וס > החף.סחום 6 // :קזוח | - 31( והסמוצוסס 0 :10 6פתסקפסע 568701 0 1 :1601060 1600105 01 ז6טבתטואך 136( 0 - 18 65מ₪ ,1000 26076 | 9 500 1604: ] .2 0164 א. ורוניקה מחפשת מלל רק בתפריטי 6001188, אבל מאחר וכל קבוצת חדשות, רשימת תפוצה ופורוס מפרסמים תפריט, התוצאה יכולה להיות חיפוש מעמיק ומקיף ביותר. בדוגמא מחפשים את נאוסם ההשבעה של ביל קלינטון. 1. בוחרים את ג6ואסחפש מתוך תפריט 0 2. מקלידים את מחרוזת התווים אסזאז.1ס. 3. מקבליס את רשימת האיזכורים של קלינטון בתפריט 60858. 4. בחירה בנאוס הנכון מתוך התפריט מביאה את המלל המלא. :וזו ח0זה59 ז וח | א !| 060% פהסוקם הסמב 00 סוה זסוטפצם | א וסוס והפסו8. 110 מוסו!] 1865 !]016 "ספות | [063 634 1) 001888309 238/50 116% טסופו זס] יי0חו/ )4080 ו 6 ייר ד ו ל ל ב בשו ו וו ב ו 5) . שרתי 15א/ו מאפשרים חיפוש לפי כל מילה בטקסט המלא של הקבצים - מה שמחייב הגדרה זהירה של החיפוש. כדאי להתחיל בגיישה לשרת 60786 של אוניברסיטת מינסוטה, בו תמצא רשימה מלאה של כל שרתי 18גאו, לפי מיקוס גיאוגרפי ונושאיס. 1. בדף הפתיח של אחסאודטא.ז61.08 טאאא מקלידים את התחלת החיפוש - 186א20. 2. התפריט הראשון מציג את המסמך בו מופיעה מילת החיפוש יותר מבכל מסמך אחר. 3. קפיצת היפרטקסט לוקחת אותך משם לשרת ;זז בו נמצא המסמך. 26 6 ישראל נוב' 1994 פיליפס - היצרנית הגדולה בעולם של מוניטורים איכותיים למחשבים. הייצור מתבצע במפעלים בטיוואן ובאיטליה, בתקנים מחמירים ,5< ביותר: הפ / 6091/6092 :0% - ₪ 3 !/ 9001 150 / ווקחות בא קם 0.28 768 א 1024 "14 60 |הדא! ₪ וו הקו / 650ג והפדאו ₪ סדג / 650 והפדאו-אסא ₪ דג / 655 והסדאו-אסא ₪ \ אק דט / 650 והפדאו-אסא ₪ 55 הוספוורטטושו / וו הקוש א קשה למצוא בעולם, ובודאי 0 בארץ, מגוון מוניטורים רחב כ"כ מחברה אחת, דבר המוכיח את המחויייבות והמצויינות הטכנולוגית של פיליפס בתחום. ווח 5 האס אסודש/650ח הסוח קם 0.28 "15 סדה / 650 והפדאו-אס ₪ 8 א 1024 / || הקו 5 הוספשוטטו דט / 650 וחפדאו-אסא ₪ 4 ₪ 1280 / || חקו בטיוואן 65 חברות המייצרות ביחד כ-50% מהמוניטורים בעולם. מתוכם זכו המוניטורים של פיליפס בשנת 1993 בפרס דמינג היוקרת' ה. למוצר המובחר. - % 3 : 7 - ל ולי - ו דט / 60 והלדאו-אוסא ₪ פיליפס ג ₪ 10248 וו קת ואיכות סביבה פיליפס, חברת האלקטרוניקה הגדולה בעולם שמה דגש על שמירת איכות הסביבה בכמה תחומים: שימוש בחומרים ממוחזרים לאריזת המוצרים, שימוש בפלסטיק בלתי רעיל לייצור המוניטורים, וחסכון באנרגיה. ניהול אנרגיה אינטגרלי, מוריד את פעילות המחשב והמסך בפרט למינימום, מספר שניות לאחר הפסקת העבודה, (בהתאם לתקן 5ם). להגנת המשתמש, קרינת המסך נמוכה בהתאם לתקן הבינ"ל ווחקושו אסו55וו6 טס . קפ 0.31 / 50558585 הוספושוטטו סטג / 650 והסדאו-אסא ₪ קפ 0.26 / 1024 א 1280 / וו קוו )5סדט2 / 650 וחפזאו-אסא ₪ / לס 0.26 / 1024 א 1280 / וו הקות אסתדואוהד 56דטא / ס-6ג )הס דאו-אסא ₪ / לס 0.27 / 1024 א 1280 / וו חקו ו 20" 0056 / 650 והפדאו-אסא ₪ לס 0.31/ 1024 א 1280 / וו הקו אב056ד0 / 650 והפדאו-אסא ₪ / קס 0.31 1024 א 1280 / וו הקוש אסהזואוחד רשת קשר מחשבים עזורי בע"מ יבואנית המוניטורים הותיקה בישראל, נבחרה על ידי חברת פיליפס לנציגתה גם בתחום 0 ₪ 1600 לס 0.28 "21 א056דט / 650 והפדאו-אס א ₪ וואקו המוניטורים. יְ : = אד / 650 ותפדאו-אסא ₪ רשת קשר משווקת 15 דגמי + 9% - = - : ווק עוסא / וו הקוא : "0 לפרטים נוספים ולהפנייה לסוכן מורשה באזורך, נא להתקשר אל רשת קשר מחשבים נציגת פיליפס בישראל. רח' לוינסקי 2 תל אביב, טל. 03-6836218, פקס. 03-6831025 בב מוניטורים מ-"14 ועד"21. ץד 556 5פווווק 5 = )| משאשש) פעשש | פמששם) כ 2 המ 2 בכ 5 ב ב בב > בגנ ב ב = וו ---"-₪--ם7 7 28| 6 ישראל נוב' 199% מקושר במילות מפתח והתייחסויות ישירות לכל מאמר אחר שפורסם באותו נושא. בע- זרת תוכנות חיפוש מתאימות, למשל 6, אפשר לעבור משרת לשרת ול- אסוף את כל המידע הקיים על שרתי ושעי בכל העולס. שירותי מידע-מקוון מרבית חברות המידע המקוון מציעות גישה לחלק ממשאבי אינטרנט. כולן מאפשרות לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני דרך אינטרנט וחלקן מספקות גס גישה לקבוצות החדשות (הפורומים). אם אתה מנוי דואר אלקטרוני תוכל להצטרף לכל רשימת תפוצה (אחז911וח ) שתרצה ולקבל אוטומטית את כל ההו- דעות המיועדות לחבריה. כאמור, אתה לא משלם עבור השירותים והשימוש ברשת של אינטרנט, אבל אתה כן משלס לספק השירות תמורת השימוש בשירותים שלו. למרות שה- מחיר יכול להראות נמוך יחסית (עקרונית מדובר בתעריפי תקשורת מקומיים), העלות יכולה להרקיע שחקים, אם לא תזהר בה- גדרת רשימות התפוצה שברצונך להשתתף בהן. כמות הדואר שקבוצות מסויימות מיי- צרות יכולה להגיע למאות הודעות מדי יום, ומלבד טביעה בים של דואר אלקטרוני תזכה גם לחשבון מהמס מספק השירות. מה שספקי המידע-המקוון לא מספקים, לפ- חות כיוס, הוא גישה חופשית ל-88/ו. רשת ממא (או ששואו) הוקמה על ידי מדעניס מהמרכז האירופי לחקר חלקיקים אל- מנטריים, א05%, בשוויצ. הרשת תוכננה בצורה המאפשרת לחוקרים לקפוץ מסיפריה לסיפריה ולקבל כל מאמר שפורסם בנושא כלשהו ואורכב על שרת /ו/ו/ו). מאז הורחבו מאוד הנושאים בסיפריות /%/ וכיוס ניתן למצוא על שרתי הרשת מידע בכל נושא כמעט, כולל קבצי-קול ותמונות. קשרי הי- פהטקסט מאפשרים לעבור בלחיצת עכבר מנושא לנושא ומשרת לשרת, וכך לבצע חפוש יסודי בכל הרשת העולמית. שים לב שהחיפוש :יכול להיות ממושך מאוד. כדי לצאת לרשת /ו/ו/ עליך ליצור קשר עס אחרונה החלו גופים מסחריים ע שירותי התחברות ובכך ניתן ה למיטחור של אינטרנט אינטרנט שרת איאו/ מקומי, דבר שעדיין נמנע מההמונים הקשורים לשירותי המידע המקוון. | אס המחסום הזה יפר קיימת סכנה ממשית שהרשת תקווס תחת עומס הדרישות. במקביל לשירותי המידע המסורתיים, המתבססים על שמוש במאגרי מידע שונים ומנהליס פורומים בנפרד מאינטרנט, קמים לאחרונה שירותים יעודיים לגישה לאינטרנט. למשל, הייצינור" - סחו[6קוק סד - הוא שירות גישה לאינטרנט המוצע יחד עס תוכנת משתמש מיוחדת לדבר. מחטנית 167/17 אם אינך נעזר בשירותי מידע-מקוון, שיעשו עבורך1 את הטרנספורמציה מנהלים המ- קובלים בתקשורת 26 לנהלים המקובלים באינטרנט, עליך לספק את הכלים לכך בע- צמך. בראש ובראשונה עליך להצטייד ביימחסנית 62ז'יי, ערכה של פרוטוקולים המשמשים בכל פעולת תקשורת על אי- נטרנט. המילה יימחסניתיי (516%8) מתיי- חסת לכך ש-167/12 היא אוסף פרוטוקולים המוערמים זה על גבי זה ברבדים שוניס של קישוריות. 102/72 פותחה בסביבת יוניקס ולכן אם אתה רוצה להצטרף לרשת עם מחשב 6ץ עליך לרכוש תוכנה המטמיעה את המחסנית בסביבת ה-0ק. אם מדובר בס- ביבת 5שסשחו/ תזדקק גם ל"שקעיי (500881) מתאים - ממשק ישומים המ- אפשר למחסנית להתקע לתוך רובד ]47 ב-00%5ח1/. שקע כזה נקרא אסספחו/, משתמשים רביס מתקשים להתקין את מח- סנית 702/17 על המחשב האישי שלהם. אס יש לך קשר עס מתקין רשתות מוסמך או משתמש יוניקס ידען, תוכל לבקשו לעשות זאת עבורך. אחרת תזדקק למאמצ לימודי לא קל - או לחכות עד שתצאנה לשוק מע- רכות ההפעלה החדשות (של יבמ, מי- קרוסופט ונובל), הכוללות תמיכה מובנת בפרוטוקול. בכל מקרה, מחסנית 70777 מאפשרת לך להתקשר לאינטרנט או לנתב הקשור באינטרנט. אבל רשת הטלפונים, דהכה אפשר להתקשר בסיוע מודם, איגה מכירה בפרוטוקול זה ויש צורך יילעטוף'" את מנות המידע בצורה שתאפשר לנו להתחבר מרחוק. הפהוטוקוליס הרלוונטים לצורך זה הם 5112 (ייפרוטוקול ממשק לקוו-תקשורת טוריי ן-קקק ‏ ("פהוטוקול - ממשק לקוו-תקשורת נליין"). התמיכה בפרטוקולים צריכה להיות, כמובן, בשני הצדדים - על תחנת הקצה ועל השרת. רוב הכלים לגישה לאינטרנט (אותס נסקור בגיליון הבא) כו- ללים, מלבד תמיכה בפרוטוקולים 1027, גם תמיכה בפרוטוקוליס 8112 ו-קקק. מסע נומתה שים לב שהקטע של תקשורת טלפונית בינך לבין שרת האינטרנט גורס לירידת מהירות תלולה. רוב שרתי אינטרנט מתקשרים עס הרשת העולמית דרך קו תקשורת סיפרתי, שמהירותו 56 או 64 אלף סיביות לשניה, עס מעט מאוד הפרעות ושיבושים. לעומת זאת, הקטע בין מודמים פועל במקרה הטוב ב-14.4 אלף סיביות בשניה ובדרך כלל הפ- רעות רשת גורמות לתפוקה נמוכה בהרבה. מסקנה: מה שאפשרי וכדאי לעשות כשאתה בקמפוס עס רשת מקומית של שרת אינטרנט לא בהכרח אפשרי, או כדאי, כאשר אתה מחובר לשרת מרחוק. טיולים מרתקים ב-88/), במיוחד, הופכים למסע כומתה כאשר הקשר נעשה באמצעות מודם. במבחניס המפורטים שעשינו לכלי התוכנה הזמינים היום מצאנו, לאכזבתנו, כי המצוי רחוק למדי מהרצוי. ברוב המקרים התוכנות לא קלות להתקנה וכמעט בלתי-אפשריות במקרה של תקלה. הכלים לשירותי חזית הם מגושמיס ורחוקיס ממה שמקובל היוס בי- שומים לציבור הרחב. במקריס רביס מצאנו כי תוכנות חופשיות מבצעות את העבודה טוב יותר מחבילות מסחריות. כולס שמעו כבר על 105416 ועל 681./0, שתי התו- כנות החופשיות הפופולריות ביותר, שמ- אפשרות לך לחפש מידע ברשת אואוא, צילו כוללת גם העברת קבצים, דואר אלקטרוני ואמולצית מסוף, אם כי היא עדיין בשלבי פיתוח סופיים ולא נקייה לחלוטין מבאגיס. תוכנות חפשיות אחרות מספקות כלים לה- טמעת הפרוטוקולים השוניס. נסיעת חינם על האוטוסטרדה הכלי הראשון שתזדקק לו הוא תוכנה לת- קשורת טורית בפרוטוקול 8112. שותפה (6ז3או51416) בש 500%ח1/ 61קותטד, שמ- חירה 20 דולר בלבד ואותה ניתן להוריד משרת: 217 תחת השס .806.ט85.66וט.קו1 במ- דור קוחגת)תגש/ו6קותטזו/20/, מומלצת בה- חלט לשימוש - אבל התכונן להתקנח קשה. תוכנת חיפוש פופולריות היא ז80ק500/ אותה אפשר למצוא בשרת גופר של או- ניברסיטת מינסוטה תחת 60 תותט. 11010 סו ספ במדור היום, כדי לנצח אתה חייב מחשב, שמגיב אליך מהר. "6וו[. ז6אוס/" המחשב החדש מבית "קומפיוטרסטור", המבוסס על מעבד מוטוזח6 811 64 נותן לך, המשתמש המתוחכס, אפשרות לרוף קדימה עם "צאוס0ח\", "שזס", דגש, "[6סאת", "צנוו ,"1.0‏ 10606 ", וישומי בו6סוחזו וט11. עכשיו אתה מכתיב את הקצב בלי להמתין, בלי להתקע. מחשבי |00 ותטו!ח6ק "16 זאוסק" > מעבד מרכזי: 66112/90(112 601812 (586) ותשוות6 זו 64 6 לוח ראשי: וו 64 :61 גוס51 3 ,154 81006 4 > יכרון: קסוח6)( 06 256% 6 זיכרון פנימי: 818 הרחבה עד 128118 על לוח תו 72 החתופ = בקר כונן קשיח: [0 ...1 ]1 32 > כרטיס תצוגה מאיץ | 61 זו 32 אופציה ל-218 > כונן: 1.4418 יפני = כונן קשיח מהיה: 36018 > לוח מקשים 5 מערכת הפעלה: זס] 3.11 פאוס6ח1 + 6.22 08 קטסזק)זס\ = מארו משופר > מסך: "14 וחוח 0.28 וול 10 800[ז6וח1 מסא[ 786 א 1024 (אפשרות למסכי "17 ,"15). | 7 60 טוח | |112/ 66 המטוזת6 | | 82 90 ומטווח6 0 > ממ | |82,320+ מעמ | |%2,650 + מעימ | 0 וא ₪ : א פא ות טוזחפס . 1 1= /כ0)א] משווק מורשה א הורמון צמיחה חר - למל ושלח בפקס' ל"קומפיוטרסטור': 03-5798360 שן | כן, אבקש לקבל, ללא התחייבות, | הצעת מחיר מפורטת ל: | למחשבי ותטוות6? 1106 זסאוסק זה שוומגיב מה | ן ן ן בטכנולוגית: 2)01, כמות: | ו מש ן | 72 כ( | | ן ן | | | ן | מעבד: ן | מסך: מו "4ור= ו שמי | | תפקידי: | | טלפון: ו שס החברה: הנהלה ומשרדים: הקישון 13 בייב טל. 03-5798350, פקס. 03-5798360 מוקד שירות ארצי: 03-6194231, אינטרנט היררכיית הכתובת של המשתמש לואי פסטר במחלקה לביולוגיה באוניברסיטת סורבו|, פריז, צרפת. שים לב שהשם המילולי משמש רק לשיפור ממשק המשתמש. הכתובת המו- עברת ברשת עצמה היא נומרית לחלוטין ויש צורך בתוכנת עזר בשס 5אכ לצורך התרגוס בין השס המילולי למספר וההיפך. התוכנה הזאת שוכנת בשרת או בנתב ולא צריך לה- תקינה על ה-0ת. (התוכנה כוללת "ספר טל- פונים" לכתובות של שרתיס אחרים ול- | וה פורומים רבים שהיו מוקדשים לדיון אקדמי ברמות גבוהות 1 מוצפים בהודעות של דיליטנטים, שמוטב היה לו השאירו את דעתם לעצמם. בנ"ל לגבי רשימות תפוצה, / שהפבו ליעד בולט של "דואר-ובל'' אלקטרוני 05חוש/זסםקספ/סטק/. תוכנה חופשית לצו- רך העברת קבצים, בה תוכל להשתמש גם להורדה של מרבית התוכנות האחרות, היא קד-5/ אותה תמצא תחת מ4.66חפט.קו במדור 500%.0165ה5605/₪1ח/פטק/. כלי חופשי לפיטפוט על אינטרנט הוא 8186/. לקריאת דואר תוכל לבחור בין 608ש- 20‏ ל- [31]א 2688505. את כולס תוכל למצוא על קו- מפיוס רב ובשרותיס דומים אחרים. המצב האמורפי הזה נובע מהגיל הצעיר של שירותי הגישה לאינטרנט. גם בארהייב עדיין לא גובשו כליס סטנדרטיים שיאפשרו למ- שתמש המרוחק גישה יישקופהיי לאינטרנט, באותה קלות שבה הוא יכול להתחבר לשי- רותי המידע-המקוון. החברות שקמו לספק שירותי גישה מסחריים לאינטרנט, ללא המ- גבלות של שרתי מידע-מקוון קונוונציונליים, מציבות שרתי ?511 או 277 עם סוללות מו- דמים, אליהם אפשר להתקשר ולהרשם לשי- רות שמחירו כ-30 דולר לחודש. עדיין אף חברה לא הציגה ישום חזית קל באמת לה- תקנה ושימוש, אס כי ה-6חז[6ק1ק | ודומיו מהווים התקדמות ממשית בכיוון זה. ההבדל הגדול בין חיבור 5119/פק? לבין קשר שנוצר דרך שירותי מידע-מקוון הוא שהראשון מציב אותך על אינטרנט כשווה זכויות, בדיוק כאילו היית מחובר דרך רשת מקומית לשרת אינטרנט. קצב התקשורת נמוך יותר אבל מכל בחינה אחרת אינך מו- גבל, כפי שאתה מוגבל בשירותי מידע-מקוון. הקשר הטוב הקשר הטוב ביותר שיכול להיות לך עם אי- נטרנט הוא דרך רשת תקשורת מקומית, המ- חוברת לאינטרנט דרך נתב או שרת יוניקס. אופציה זו לא פתוחה למרבית המשתמשים, שכן היא שמורה לחברים באירגוניס שה- שקיעו את המשאבים הדרושים לכך, וב- מיוחד מוכנים לספוג את העלות הגבוהה של קו תקשורת ספרתי שכור. אוניברסיטאות ומכוני מחקר, חברות גדולות ומשרדים ממ- שלתיים הס המקומות בהם האופציה הזאת ממשית וזמינה לציבור רחב יחסית. משתמש ברשת מקומית הקשורה באינטרנט נמצא למעשה על ענף מקומי של הרשת וזכויותיו בשימוש הוא כשווה בין שווים (ז66ק-10-ז66ק). להזכירכם, המודל הראשוני של אינטרנט היה כזה: תפוצה אקסקלוסיבית למדי בין משתמשים אקדמיים, חוקרים ישומיים וגו- פי מנהל ציבוריים, לצורך הפצת מידע בלי מחסומי היררכיה. לעובדה שבשניס הא- חרונות הצטרפו מיליונים של משתמשים שאינס עונים לאיפיונים הנייל יש משמעות מרחיקת לכת בתיפקוד של אינטרנט. פו- רומים רבים שהיו מוקדשים לדיון אקדמי ברמות גבוהות מאוד מוצפים בהודעות של דיליטנטים, שמוטב היה לו השאירו את דעתס לעצמם. כנייל לגבי רשימות תפוצה, שהפכו ליעד בולט של ידואר-זבליי אל- קטרוני. המגבלות שמנסים גופים שונים לה- טיל על אפשרויות ההתקשרות הישירה נו- בעות בעיקר מנסיונות להקטין את מימדי הבעיה. הדואר לא בא היוס בעיה אחרת שאינטרנט צריכה לפתור היא עומס הדואר האלקטרוני. עס 25 עד 30 מי- ליון משתמשים פעילים, על הרשת לנתב מידי יוס מספר מיליונים של תשדורות דואר אלקטרוני. לא כל הקשורים באינטרנט מח- פשים מאמרים נשכחים בנושאים איזוטרייס או מנסיס להביע את דעתם בפורומים רביס ככל האפשר, אבל כמעט כולם משתמשים ברשת להעברת דואר אלקטרוני חינס אין כסף. התוצאה הבלתי נמנעת היא עומס גדל במהירות על הקווים הבינלאומיים של אי- נטרנט ועל ענפים מקומיים באיזורים צפופי אוכלוסיה מתוחכמת. הדואר האלקטרוני מועבר באינטרנט לפי כתובות המציינות את שס השרת שמשמש כבית דואר ושס הממוען הסופי. הדוגמה המאויירת שמלווה את המאמר מתארת את כתובות של המנויים של אותו שרת, ספר הנזקק לעידכון בכל פעם שנוסף מנוי או ששרת חדש מצטרף לאינטרנט). המעתיק האנונימי פעילות פופולרית אחרת על אינטרנט היא הורדת קבצים משרתי 177/. שרתים אלה הס למעשה ספריות ציבוריות של קבצים חו- פשיים, הזמינים לכל דורש בתנאי שהוא לא יעשה בהס שימוש מסחרי. השרתיס מכונים לפעמים יישרתי 12 אנונימיים" לא משוס שהשרת מסתתר מאחורי מסיכה אנונימית אלא משוס שהמעתיק לא נזקק לחשוף את זהותו. כאשר אתה מתקשר לשרת כזה לצו- רך חיפוש והורדת קבצים אינך נדרש לגלות יותר מאשר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. זו עוד דוגמה לגישה הפתוחה עד-כדי נאיביות של מתכנני אינטרנט, גישה שה- תאימה לתפיסה האקדמית ההיסטורית ומ- תחילה לאבד את דרכה בסביבה שהופכת יותר ויותר למסחרית. שרתי 1 יכולים להיות מקור בלתי נדלה של אינפורמציה בכל תחוס שהוא. מוסדות מחקר רבים מעמידיסם את כל המאמרים שהס מפרסמים לרשות משתמשי ץזץ, כך שהחיפוש אחר מידע ספציפי יכול להפוך לחיפוש מחט בערימת שחת, אם אין לך כלים מתאימים להגדרה וסינון. באיורים המלוויסם את המאמר אנו מציגים שלוש תו- כנות חיפוש, שיכולות לעזור לך באיתור המחט: 164]א0אתש ,00110 ו-15 , כולן זמינות כתוכנות חופשיות. כבר דיברנו רבות בנפלאות רשת שרתי ₪ ו, עס קשרי ההיפרטקסט ביניהם, שעו- שיס את העולם לכפר מולטימדיה אחד. שרתי 0071188 ממלאים תפקיד דומה, אלא שהם מסתפקים בספריות של קבצים מי- לוליים. שני הסוגים בנויים במודל של יחסי לקוח/שרת וכדי לגשת לשירות עליך לה- צטייד בתוכנת לקוח מתאימה. כיוס פזוריס בעולס למעלה מ-3000 שרתי גופר, אותם (המשך בעמוד 108) 20 06 ישראל נוב' 1996 קוד קוד המודעה המודעה פיב איבי ו 23 9 - נדיפון עם |3 9 - מיפיאמ מערכות | עמ 39 6 - פס מזין עם' 47! 0 - שפאר-סוי -2 0 - פר אוטתשיול | עמ' - 63 3 - מ'קרוסופט ₪ | 9 - קומדע עם' 6 7 - מעוב 5 3 - קמפשסטר | עמ 29 8 - סיון עם' ‏ |5 המודעה המדברת שרות מ'דע חדשנ' המוג 3) לבם באמצעות עדיפון המודעה המדברת הינה ערות חדעוני שניח| באמצעות מערכת תקעוורת קולית אינטראקטיבית של חברת עדיפון המאפעורת לך לקבל מווון שרוחים ולבצע פעולות רבוח באמצעות מקעוי הטלפון. המערכת מציעה לך. המחקעור. לקבל מידע בקול ו/או בפקס. להזמין מוצרים. פרוספקטים. לדבר ישירות עם המחלקה המבוקשת או להשאיר הודעות. המודעה המדברת לשרותך 24 שעות ביממה. - - ו השרוח ניחן באמצעות עדיפון שרות' מידע קולי (ל 03-500005 פקס- 03-5780841 כי המודעה המדברת זה קול מה שאחה צריך! 2 0 ישראל נוב' 19964 שרת'י גישה מרחוק מאבשרים למשחמשים לחייג לרשחת תקשורת מקומית [אג!] או לחייג מחוכה. אך במהלך ששח החודשוים האחרונים הכריזו ארבע חברות על שרתי גישה מרחוק המלאבמשרים את ביצוע שתי הבעולות. בדקנו את השרחים האלו ומצאנו כי הם מעלים את אמינוח הגישה מרחוק ואת יבולח הניהול לרמות שלא נראו בעבר מעולם. מאת או. ריאן טביביאן, תרגום: אבישי בידני קודת המפתח בארבעת שרתים אלו היא השילוב ב-|60ח000 6זג/)6א , החבילה החדשה של נובל לגישה מר- חוק, באמצעות מודם וקו טלפון, לרשתות 6 א מלבד יכולת ייחיוג החוצהיי, מה- רשת ל-70 מרחוק או לרשת אחרת, 6זג/וסא מאפשרת לך להשתמש בשני סוגי ייחיוג פנימהיי: ייצומת מרוחקיי (060ח 6016ז) ו'יישליטה מרחוק" ( 6וסוח6ז 01 ס)). בייצומת מרוחקיי הופך המחשב המ- חייג לצומת ברשת התקשורת המקומית. ביישליטה | מר- חוקיי יכול המ- שתמש להשיג שליטה מרחוק ב-20 המחובר לרשת המקומית. כיוון ששרתי התקשורת מצי- עים פלטפורמות חומרה מתו- חכמות, היכולות לתחל יעיימ או- טומטית, | והם תומכיסם | בתיוג 5ב פנימה | ובחיוג | הסווס6חחס | 6 החוצה, הס מיי- (05א) צגים את הקצה העליון בשוק הגישה מוחוק. שרתי תקשורת אלו מציעים פו- נקציות ניהול רי- כוזיות, | גמישות וידידותיות | למ- שתמש. הס מהוויס את הב- רירה האידאלית לניהול מספר רב של שיחי (56551003) שליטה מרחוק (4 עד 24). השרתים מציעים גס את הגמישות המתאפשרת מה- רצת שיחי שליטה מרחוק באמצעות 6זג/\)ו6אן 0, אולם, שרתים אלו יקרים. (מחיר השרתים נע בין 518,000 ל- 530,000, במקום 0 עד 55,000 לשרת צומת מרוחק). למשתמשים שאינס יכולים לעמוד בהוצאה כזאת כדאי לבחון שרתי צמתים מרוחקים בודדים או תוכנת שליטה מרחוק. או, אם נרד לפרטים, שרתי צמתים מרוחקים מציעים שרת' תקשורת : 7 ה 600 61)8]6) כרטים תקשורת מרובה שערים מודם לקוח בקרה מדחוק מודם אמנם יכולת התרחבות מצומצמת, אך שרתי התקשורת מורכבים הרבה יותר. כל שרת בנוי ממארז 'י19 (שילדה סטנדרטית לארון ציוד) המאחסן מספר כרטיסי יעיימ עצמאיים (0 בכרטיס אחד), וכרטיסים טו- ריים מרובי שעריס (לדוגמה 6זגס8ופוע א8) אליהם מחברים מודמים. כרטיסי יעיימ אלו מנהליס את שיחי השליטה מרחוק דרך תוכנת שליטה מרחוק, דוגמת 6זג/ן6אן 00 של נובל או 2/א.] של 64. הש- רתים כוללים גם תוכנת שליטה מר- חוק כמו 6800061 6 |1018, | גי- רסה 4.2 של ת0008 כל חברה מספקת גס תוכנת ניהול מתו- צרתה. אנו מצאנו כי שני אלמנטים אלה, יכולת הניהול ותיכון החומרה - ובמיוחד יכולת ההרחבה, הג- כ מישות וסבולת הת- קלות | ( 106806 |ות) - הס קר טריוני המפתת בר- כישת שותי תק- שורת. הניהול צועד לקוח מק' מרוחק בראש האמינות היא אולי הגורס החשוב ביותר אותו צריך לזכור כאשר הוכשים שרת תקשורת, והיא תלויה ברמת השי- צומת מרוחקת שרתי תקשורת ל-861אא60 מתשופא מידע המצב הטוב ביותר כולל תפריטים עד- כניים על מצב יע"מ ומצב הקשרים. 6 ו-₪85/77 מציעים מידע מפורט מושיות של תכונות הניהול. אנו בדקנו במיו- חד את שני סוגי הניהול הבאים: עצמאי (060ח4116חט) ונשלט (060ח8)16). דרש יהיה מצומצם. מתוך השרתים שנבדקו, מציעים | 205/07 א:סט0 ו- ם6סזקזסטם 6% קיבולת של 26 ו-20 כרטיסי הניהול העצמאי הוא יכולת התיחול האו- טומטי של כרטיסי היעיימ. כאשר משהו מש- תבש באחד מכרטיסי היעיימ המארחים, כמו קריסת תוכנה או חומרה או ניתוק הקשר הטלפוני, יתחל השרת את הכרטיס או- טומטית. השרתים מציעים סוג זה של תפקודיות בר- מות שונות. רוב חבילות התוכנה לשליטה מרחוק, כולל אלו בסקירה הזו, יכולות לתחל את כרטיס היעיימ כאשר מתנתק הקשר הטלפוני. כל שרתי התקשורת, למעט זש0ס1' וח60 |ו[ט]א, | מציעים תוכנת ניהול המתחלת את כרטיס היעיימ. התיחול העצמאי הוא נקודה קריטית, כיוון ששרתי תקשורת יקרסו באחד מהמצבים הבאים: יעיימ תקוע, קריסה של 6זג/ו6א ותקלות בייחלונותיי. היכולת לתחל את כר- טיס היעיימ במצבים אלו היא קריטית. בי- צענו סימולציה של יעיימ תקוע על ידי הרצת תוכנת דיבוג קטנה הגורמת לתקלת זיכרון; חוללנו | תקלת | ת2:0)60)0 | |0:8ת26) בייחלונותיי על ידי כלי אבחון (דיאגנוסטיקה) מיוחד; והפלנו את שרת ה-61/8:6א בא- מצעות מודול נטען (/א1א), שתוכן במיוחד למשימה זו. למרבה הצער, לא ניתן לאבחן את כל סוגי התקלות ולפתור אותן אוטומטית. יש צורך להזעיק את מנהל הרשת כדי לפתור תקלות הנמצאות בתחוס האפור, כמו תקלות 1016010 [8ז6ח06 בייחלונות". היו מקרי 00ו)0160ז [8ז6ה06) בהם היינו צריכיס לתחל את כרטיסי היעיימ ידנית. כדי לטפל בת- קלות אלו יש צורך בתכונות ניהול נשלט כמו תיחול ידני, גישה למידע מפורט על מצב הכ- רטיס וניהול כל יעיימ מרחוק. ח64760 של 606 היתה תוכנת הניהול היחידה שהציעה את כל תכונות הניהול שהזכרנו. לתחל בעינייס פקוחות אזהרה אחת: לא תרצה לתחל את כרטיס היעיימ בכל מקרה תקלה באופן עיוור, כיוון שחשוב מאוד להבין מה גרס לתקלה. כל שרת מציע אפשרות צפייה מסוימת במצב המערכת. מידע מפורט על הקורה בכל כר- טיס יעיימ, כמו היישומים הפועלים וה- קשרים למשתמשים, עוזר למנהל הרשת לה- תגבר על התקלה. :ז6ת647% מספק את פחות. למרות ש-ס0 (ז[טו זסך לא מציע מידע על כרטיסי היעיימ, הוא מספק כלי יעיל לאבחון המודמים ומציע מוצר נפרד, 1105 ₪וא, המספק מידע על היעיימ. מציע גם תכונה שימושית אחרת, תוכנית שי- רות המאפשרת למנהל הרשת לשלוט בכל כרטיס דרך 6 והמאפשרת לשנות את התצורה בקלות. 6% מאפשר גם את ניתוב הקלט מהמקלדת וה- פלט למסך, ומספק שליטה בכל כרטיס דרך מסוף 6 בעזרת המקלדת והמסך של מחשב השרת. כל המוצרים הא- חרים, למעט 024)018₪06, מחייבים אותך לבצע את השינויים ממסוף המנהל. האפשרות לתחל את הרשת, במקרה של קריסה, מעמדה אחרת מקילה את תהליך התיחול. כל החברות, למעט 1605-וט] , מציעות אפשרות ניהול כזו. תכונת ניהול נשלט נוספת היתה התמיכה ב-ק!אא5 (פרוטוקול ניהול רשת פשוט). רק שתי חברות מספקות תמיכה זו, אופט) ו-.181. רמת התמיכה נעה בין אזעקות ק]ואא5 לפלטפורמת ניהול ה-עאא5 של מנהל המערכת, עד לשילוב עם פאאי (וח51/506 1ה16ח1)30826! זג /\ו16), גירסה 1.0, של נובל. תכונות חוץ ופנים לבד מהניהול, כדאי לך לשקול גם את תיכון החומרה של שרת התקשורת ובמיוחד תיכון אפיק ה-1/0. בין המוצריס בסקירה מצאנו שתי אסכולות, של 16 סיביות ושל ‏ 32 סיביות. נקודות מפתח נוספות הן יכולת הה- רחבה, הגמישות וסבולת הת- קלות. כדי לבדוק את יכולת ההרחבה של שרתי התקשורת בדקנו כמה חריצי ההרחבה לכרטיסי יעיימ הם מציעים. כאשר יתחילו המשתמשים לדרוש יכולות קישור נוספות, עדיף שהיקף ההשבחה שתי- גמישות והרחבה עמידות בתקלות 25 לש 06 ישראל נוב' 1994 = יעיימ בהתאמה. 85/71 מציעה בדרך כלל מקסימוס של 12 כרטיסי יעיימ לשרת, אך תוכל להגדיל מספר זה ל-24, על ידי התקנת שני יעיימיס בכל כרטיס. כאשר השרת מכיל 4 יעיימים עלולים המשתמשים לחוות ירי- דה בביצועיס כשהס יתחברו לשרת אחר ברשת, כיוון שכל היעיימים משתמשים במ- תאם רשת יחיד. במבדקי הגמישות בדקנו את מגוון תוכנות השליטה מרחוק, המודמים, מתאמי הת- קשורת ומערכות אל-פסק המאושרים לשי- מוש על ידי כל חברה. אס המשתמשים עו- בדיס כבר עם תוכנת שליטה מרחוק מסוימת, הם לא ירצו, בדרך כלל, לעבור לתוכנה אחרת. ם₪10-160/ מציעה את פת- 6 ישראל נוב' 1994 שרתי תקשורת ל-561אא600 מ גשודשא ותאמה למשימה תיכון החומרה 301-צי קן גמישות והרחבה | שבי . ו עמידות בתקלות. [ א 16% רון החומרה הכוללני ביותר, הכולל תכונות נוספות, כמו ארון מודמים (180% וח066וח ) מובנה, מוקד חיווט ל-16 שערים ומערכת אל-פסק. ניתן להשתמש בתכונות אלו רק אס תשתמש בתוכנת השליטה מרחוק של ה1-766ו[ט)א, 11051 ם ]ו לבסוף, בדקנו את סבולת התקלות: תמיכה בספקי כוח בעלי סבולת תקלות, והחלפה ייחמהיי (היכולת להחליף כרטיסי יעיימ ללא צורך בכיבוי שרת התקשורת). למרות שכל שרת מציע תכונות מעניינות, קיימים גם נושאים אחריס אותם צריך לש- קול כאשר בוחרים שרת תקשורת - צרכי המשתמשים ורמת הניהול אותה דורש מנהל הרשת. חשוב על נושאים אלו, השווה בין המחירים ותמצא את השרת המתאים לך. 0 5/7 הבדיקות הראו כי זהו אחד משרתי הת- קשורת המהימנים ביותר בשוק, והתקנתו היתה בין הקלות ביותר. 885/71 היה אחד המתחריס לתואר ייבחירת העורכים'י, אולס הוא לא קיבל את התואר בגלל חולשתו בת- חוס הניהול. הניהול מתבסס על חסופו/ 80, כלי מבוסס 5 המציג פירוט רב של נתונים, מט- תיכון החומרה גמישות והרחבה עמידות בתקלות. מפרטורת השרת עד למצב כרטיס ונתיכיס שרופים. המידע נאסף דרך מערכת ניהול חי- צונית ששמה |חטוחחסזוטח 1ח80ו!!6וח1 (185 1 - חיישן סביבה חכסם). משתמשים ב-185 כדי לאסוף מידע על המערכת ולתחל את הכרטיסיס במקרה הצורך. ה-185 מנטר את מצב השרת בקביעות ויכול לשלוח גם אזעקות ?]אא5 לפלטפורמות ניהול רשת מהקצה העליון, כמו שטן)-חסקס ס11. למרות ש-חסופוש 860 מציע מספר רב של או- פציות ניהול מושכות, כמו מצב סביבה ותי- חול יעיימ מרחוק, מצאנו שקיימים בו חס- ריס בתחומי השילוב ב-6)/886א ובמצב השערים. (מידע מפורט על מצב השערים כולל את המידע על התצורה ומצב הקשר של כל שער). חסרונות ניהול נוספים הס העדר ניהול מבוסס ]א/1א ומידע בסיסי מדי על מצב הכרטיסים. לדוגמה ביימצב שעריי הוא מוסר רק אם השער תקין או לא. 5/7 מצטיין בתיכון החומרה, המסוגלת לטפל במקסימוס של 24 יעיימים וכוללת גם תכונות סבולת תקלות כמו החלפה ייחמהיי של מקורות המתח והמאווררים. הוא כולל מערכת ספקי כוח מודולרית, המאפשרת למ- שתמשים לשלוט בזרימת המתח לכל חרלף הרחבה, שמשמעותה מפסק מתח לכל כר- טיס. /פם הוא שרת בנוי כהלכה המצטיין בי- כולות סבולת תקלות. אס אתה מוכן לוותר על חלק מהתפקודיות הניהולית, הרי ש-585/71 מספק תכנון אינטגרלי לגישה מרחוק. 55 אמח 6מם/ם זסע 650 כל השרתים שנבדקו מציעים מערך תכונות ייחודי, אולס המערך של ז6%66 עולה על כולס. החבילה מציעה את מערך תכונות הניהול הטוב ביותר שראינו ופלטפורמת חו- מרה מרשימה. בבדיקות מצאנו כי הניהול, המסופק על ידי מודולי 6ז60)4 נטענים (א]א) | של ח6//060, מצוין. ה-%/1א של 6760 מת- פאר במגוון תכונות רחב, הכולל תיחול כר- טיסים מרחוק, פונקציית חיבור מרחוק המ- אפשרת להתחבר לכל יעיימ ממסוף 6)/916אן ועוד. (המשך בעמוד 109) מערכת שוגו 6ק בשיחוף עם חברח שאר - משווקת טונ' ביעוראל - מכריזות על מבצע ברטים ללא חקדים: ב ערכוה מולט'מדיה ה33-טפס 50 + + תקליטורים חוגרלנה ב'ן העונים לשואלון "המשוווק הנבחר של 6 בישראל". ל ובנושף - "חב'לוח הזהב" בסקירת כונני ואספ-סס, אפריל 1994, כתבו עליו עורכי פא0321ג!א 0פ: בנוסף לכונן ואס 6 כולל כל פרס את "חבילת הזהב" של סוני-ישפאר: כרטיס בקר + ארבע כותרי מולטימדיה. דגם ג60-5% מהווה פריצת דרך בכוננים כפולי מהירות... הוא מניח את הגולל 8 2166 ח6סז0 818 שורד על הדור הישן... ומציב אתגר לכל יצרן שינסה להתחרות... בהתחשב בכך 4 200% ₪ו11631 ע!וותגי] סוחו[) סעג1/ שד שמחיהו כחצי עד שליש מכוננים מתחרים שווי-ביצועים... אפשר להכריז עליו 4 אפאצי 2000 - משחק סימולציה למסוקי תקיפה כעל ה"מציאה" הבלתי מעורערת של הסקירה". 4 עיר-בוביה, כותר הילדים הפופולרי של "מחשבת". פרטים נוספים וגלוית השתתפות מעבר לדף. מבצע פרסים ללא תקדים! בח'רת "המעוווק הנבחר ₪ל 06 בישראל" הברטים: 3 ערכוח מולט'מדיה תוצרח +א50 [בחירת העורכים של םאו2חו! 00) בגיליון זה מופיעה השלמה לסקר אותו הבאנו בגיליון הקודם (מספר 22, אוקטובר 1994) של 8א46421/א 20/ המהדורה הישראלית. הטבלה בירחון זה בעמוד 104 משלימה את הטבלאות בעמודים 92 עד 103 בגיליון קודם. קוראים המעוניינים להשתתף בסקר ובהגרלת הפרסים מתבקשים להתייחס לכל ההצעות במכרז, כולל אלה שפורסמו בגיליון הקודם. במידה ואין בהישג ידך גיליון אוקטובר, ניתן לרוכשו במשרדי 8א4021/ 20 / המהדורה הישראלית, רח' תוצרת הארץ 16 תל-אביב, או בחיוב טלפוני (ויזה או ישראכרד): 03-6966231. קוראים ששלחו גלויות השתתפות בחודש הקודם יכולים לחזור ולשלות גלוית השתתפות גם התודש ולהכפיל את סיכוייהם לזכיה. כדי למנוע הטיה סטטיסטית של המשאל, נא לציין על הגלויה בצורה ברורה "השתתפות חוזרת". להשתתפות במבצע הפרסים יש לשלוח את הגלויה מלאה בכל הפרטים למערכת ₪א14671א 20 עד ל-30.11.94. הגרלת הפרסים תערך לאחר עיבוד הנתונים בחודש דצמבר 1994 בנוכחות רואה חשבון ובה יזכו שלושה משתתפים בערכת מולטימדיה של סוני. כל קורא/מנוי יכול להשתתף רק פעם אחת בכל שאלון חודשי (אפשר להשתתף בכל חודש מחדש). ההשתתפות היא אך ורק על"גבי הספח המקורי המודפס למטה (לא צילומים ולא פקסים), שישלח בדואר לת.ד. 9237 תל-אביב, 61091. עובדי 8א46471]א 20 וישפאר וקרוביהם מנועים מלהשתתף במבצע. מבצע ברפים המשווק הנבחר עול ₪6 בישראל אל: מערכת ₪א40/21/א 26/ המהדורה הישראלית ת.ד. 9237 תל אביב 61091 שם טל: (בית) כתובת ב מנוי מספר ב קורא אקראי: קניתי את המגזין בחנות אני בוחר כמשווק הנבחר של 6 בישראל את החברות הבאות: תצורה 1 תצורה 2 השיקולים העיקריים בבחירתי (סמן סדר עדיפות יורד מ-1 עד 3): ב) יתרונות טכניים ב) מחיר אטרקטיבי הציוד הנמצא ברשותי או שבכוונתי לרכוש בשנה הקרובה: מחשב (סוג) דיסק (8₪א) צג (אינטש) אס פס כרטיס קול מדפסת (סוג) השת תקשוהת גיליון נובמבר 1994 (עבודה) תצורה 3 0 ב מוניטין ושירות > "ר סול "א 5 / 1 5 6 שא צר בל 1 ), ע 6 2 5 1 0 ישן תחנת עבודה ושרתים רבי עוצמה מבית היוצר של , .839668 אוהיב טוז תק 0 5 8 ₪ 0 0 ה אר מעבד הטווחפס 60!/!42 או 2חו/!66 *ד 8005 משולב |ס= / ₪15 אד יישום וידאו ₪0 על כרטיס האם + בקר ו! ו505 בטכנולוגית ₪0 על לוח האם א זכרון מירבי 19218 65 000" ג אלדור מחשבים בע"מ, קהילת סלוניקי 11, תל אביב, 0ל: 03-6459292, פקס: 03-6487754 . ח ך | ח עד לאחרונה, רק למערכות יקרות [ ומורכבות, שנועדו לניהול בסיסי נתונים יחסיים, היו תכונות השמירה ן ן / | וו ו על שלמות המידע והאבטחה הנדרשות . ליישומים רציניים. כיום פני הדבריס מסזי נתונים למפתתים הס אחרת: התכונות הללו, ותכונות מתוחכמות נוספות, הגיעו סוף-סוף גס מאת: סאל ריצ'יארדי לעולם ה-26. משמעות הדבר עבור מפתחי היישומים היא שמירה על ביטחונו של מידע רב יותר בפחות השקעה של כתיבת קוד - יתרון גדול תרגום: ניר ארד לכל הדיעות. ה בעת, חלה התקדמות בעיצוב ממשקי משתמש ובכלי העזר המשולביס ביישומים, עד לרמה שבה גס מקצוענים יכולים להי- עזר בהם. חלק נכבד מה- תקדמות זאת נובע ממוצרים 6 6 ישראל נוב' 199% המנצלים ביתר יעילות את ממשק המשתמש הגרפי של פשסשחו/ 05011ז10!/. = שיפורים אחרים נובעיס ממנועי תוכנה טובים :ותר ביסוד היישומים. בסך הכל, בסיסי הנתוניס המתקדמים כיוס מציעים לך יותר מכל מה שיכולת לקבל בעבר. וז שימוע| | התאמה לו קריטריון השקירה במאמר זה סקרנו עשר מערכות לניהול בסי- סי נתונים. בכולן ניתן להשתמש לפיתוח יי- שומי בסיס נתונים במגוון סביבות עבודה. כדי לבחור אותן, פנינו ליצרניס השונים כדי לדעת אילו מוצרי 205 ו-5שס6חו/ הס הג- דירו כמתאימים לשימוש עבור מפתחים. צי- מצמנו את הרשימה למוצרים עס בקות אמיתיות לעבודה בריבוי משתמשים ברשת. אחר-כך הורדנו את כל המוצרים שלא הת- עדכנו באופן משמעותי מאז הסקירה הקו- דמת, במאי 1993. מחקנו מהרשימה גם את שרתי בסיסי .501 ומוצרים שתוכננו לפיתוח ממשקי משתמש עבורם. מהנותרים בחרנו את העשיריה שחשנו כי תעניין ביותר את מרבית אנשי הפיתוח. ה כל כך יחט'י? מרבית המוצרים בסקירה זו מצטעצעים בכותרת יייחסייי, אך כדאי להבין למה בדיוק מתכוון היצרן במונח זה. אס תשאל מומחה לבסיסי נתונים, תקבל את התשובה הפו- רמאלית הבאה: מערכת לניהול בסיס נתוניס יחסי (פואפכת) היא מערכת התומכת בע- קוונות ובקויס המנחיסם שהותוו בספר ייהמודל היחסי לניהול בסיסי נתונים", הו- צאה שניה, מאת אדגר 5. קוד. במילים פשו- ב (6 000 הטנ בסו (ו ות קזוופווחדזה וזח אחח? עסא 50016 אסו| .₪זס]0ט8 5 עטא 8זס] ה401 חטו ו ו שו :2 מזס] ₪ 5 2 אחז ]1 ₪68 1016) 15 ] 0 861000 05 161 סא1טס 011 שווד וו 0 5הנן | 16וסח5 טסו מ זס ]500 עפא זס! הגה הטוי 00 )06016 0 ₪506 05 8 00]0011.( ] 8 2 רוואס ופ צ ווחאה- הוק 7‏ העכ- הוור -וו5 2 למשתמש הסופי גרו מסדי נתונים למתפתחים למשימות / למפתח המקצועי | | ו -- קן | 1 | שאילתות ודוחות שא | ו / הו ל % ו [ | [ - שרי הח 1 | קישוריות סביר | | 5 אי טות יותר, המודל היחסי מדגיש גישה מבו- קרת לניהול מידע, המתבססת על אוסף מו- רכב של כללים מתמטיים ועל כפיית דיוק ושלמות של המידע שבבסיס הנתוניס. חלק מספקי התוכנה אימצו לעצמם הגדרה פחות פורמאלית, ושימושית פחות בפירוש. לגביהס מוצר יחסי הוא מוצר שיודע לקבל מידע, או יילהתייחס'י, לשתי טבלאות בסיס נתוניס המתבססות על שדה משותף. לפיכך לא ניתן להניח כי מוצר המתקרא יייחסייי כולל ולו אחת מהתכונות החשובות שבמודל היחסי של קוד. דוגמא אחת היא השמירה על שלמות המי- דע. המודל קובע כי כללי השלמות חייבים להיות חלק אינטגרלי מבסיס הנתונים, כדי להבטיח את שלמות המידע בכל צורת גישה שהיא. תוכנות %] 08455 ו-סזקאסץ ל-05 ול-00/5ח1/% אינן תומכות בכך. לעומתן תו- כנות | 5ש60הן% ז0ס] א28:860, 00055 ו-8855: כן שומרות את הכללים כחלק מבסיס הנתונים. יש לציין את חשיבותה המכרעת של תכונה זו: הגישה לבסיס הנ- תונים יכולה להתבצע דרך ממשק המשתמש של התוכנה, על-ידי יבוא מידע מבסיס נתו- ניס אחר או על-ידי תוכנה אחרת של המ- שתמש. אם כללי השלמות הס חלק מבסיס הנתונים, אף אחת מהצורות הללו לא תוכל לעקוף אותס ולהפר את הש- למות. 2 מה (מו ו שו וח 00100קט ‏ 00 16[6/| צן 160 6] חח 4 שח דה וח ותו זכ 5 חס)) 1 מפס] "10 מ ₪0 סי וטיו +55 (ר+ חל תמ 08 ₪ ] קת האש - ( הש40 [ ו ) 140% 1 נמ 1 ה | (0%%ק36) +פסק 10675 סשוון 61.1 (%סשינ: 68ת) 186+269100. 0 (כ יו ( פס )וס ץמ ת025%0 1 (0816) 1103%85%3+00031ג0 1 ו ו )סש (1260% 160+260106)7640 (ע6ג116)0 /טס1 (100 80 6100 ( קל ) )סקל טח 1081161 8- 1 (1260% 064 )166 160+980 (116)0160 1607 (16) 154004675 (070 7 8ת4100000 1-28 עזרה חכמה השימוש במודולים חכמים לעזרה בפיתוח, כמו הייקוסמים" של ]670501ו1א, הוא מגמה תעשייתית ההולכת ומתרחבת. יצרני תוכנה רביסם משתדלים לשלב צורה מסוימת של טכנולוגיה זו במוצריהם, תחת שס שימשוך את העין. למרות זאת, רק מוצריס בודדים בסקירתנו מיישמים עיקרון זה בהצלחה. תו- כנת 400655 |11070506א, = לדוגמא, | כוללת אוסף של ייקוסמיםיי, המופיעים כדי לשאול אותך סדרת שאלות וליצור את העצס המ- תאיס בהתבסס על תשובותיך. כלי סיוע אלה הם דבר נפלא עבור משתמש הקצה, אך אין למעט מחשיבותם גס עבור המפתח. לעי- תיס הס מאפשרים ליצור יישום שלם בל- חיצות כפתור ספורות. אין זה מקרה שכלי העזר הטובים ביותר הו- פיער- בס נָשבת -5ש60ח!/. תוכנות ‏ 50סזסווא 5 |-1060005 418608 מאפשרות לך ליצור קשרים גרפיים בין טבלאות, ומ- קילות בכך על הגדרת היחסים ועל ראיה כו- ללת של הקשרים בטבלה שלך. מוצרים אלה הם חלון אל העתיד של מערכות לניהול בסי- סי נתוניס. אין ספק שמערכות העתיד תהיל- נה | גרפיות, = מונחות-אירועים | ומו- נחות-עצמים, | וזאת למרות שמרבית עוצמה למפתח המקצועי שאילתות ודוחות קישוריות 0 06 ישראל נוב' 1994 מסדי נתונים למתפתחים למשתמש הסופי למפתח המקצועל שאילתות ודוחות קישוריות + 1 1 1 1 1 1 1 1 (ליבוכי 7 (ש11) = (ספס[090-0) | 314186 = טפסחשו] 6 :7116 הו גו המוצרים שבחנו כאן מתמקמים בבירור בעולס הפרוצדוראלי הישן. ממשק' משתמש ליישומי שרת/לקוח חלק מהמוצרים שסקרנו יכולים לשמש ליי- שומי שרת/לקות. | 4006585 |0506ז0ו) ו-5או00ח1/ זס] א800ז29 לדוגמא, מותאמים היטב לשמש כממשקי .501 למשתמש. תו- כנת 400655 ]10:0501]% עובדת עם מקורות מידע .501 תואמי 0286 (ראשי תיבות של ץווץו)60הח20) 28130856 הסק0). | תוכנת 05 ז0] א360ז3? משתמשת בדרייברים לקישור .501 של בורלנד. שיבוט הביצועים מבחני הביצועים שלנו גילו הבדלים גדולים בין המוצרים, שנעו בין מהירות מדהימה לבין איטיות מדכאת. חשוב להבחין בשני גו- רמים שאינם מובנים מאליהס בתוצאות המבחנים. הגורס הראשון הוא שמערכות לניהול בסיסי נתונים השומרות על שלמות המידע כוללות, בהכרח, זמן תקורה שאין במערכות אחרות. לפיכך מהר יותר אינו בה- כרח טוב יותר. הגורס השני הוא התכנון של מבנה בסיס הנתונים - יישום שתוכנן היטב ישפר מאוד את ביצועי המערכת. לפיכך הזמן שמושקע בלימוד עק- רונות התכנון הוא זמן שי- חזיר את ההשקעה. הסקירה שלהלן תסייע לך בבחירת המוצר הטוב ביותר למימוש התכנון הזה. 00 שהג 50 סו וס 6 חסוזב3ו0 ז6קס|6ע6ש כ התוכנה, בגירסה 3.0, מציעה יכולות טובות לסביבת תכ- נות ייחודית מבוססת 05, הנהנית זה זמן רב מעדת מעריצים. המוצר מאפשר כתיבת קוד חזק בשפת דור רביעי, ומספק מילון מידע ריכוזי המאיץ את הפי- תוח של יישומים. הוא כולל גם מהדר אמיתי עס תמיכה בשילוב קטעי קוד משפות תכנות | שונות, | ומנפה (ז880ט060) | אינטראקטיבי חזק. התוכנה אינה מיועדת למשתמשי קצה במפורש - היא מחייבת עקומת למידה חדה מאוד. יש לה גם כמה חסרונות בתחומי מפתח של גישה לבסיס הנתונים וקי- שוריות. היא היתה גם אחד המוצרים האיטיים | במ- בחנינו. | הפקתו | |קלוח שימוש 6 ה גזה5 8פפן||] 2 .זק התאמה למשימות שבת התכנות המוצר כולל סביבת פיתוח משולבת (8פ1) המבוססת על שפת תכנות, מהדר באיכות מקצוענית, מנהל מילון-נתונים ומערכת של דרייברים תחליפיים המספקת גישה לבסיסי נתונים. שפת התכנות בת העשר, שנמצאת בבסיס המוצר, תוכננה במיוחד להקמת יישומים עסקייס ושאלה אלמנטים ממגוון שפות תכ- נות. בנוסף להיותה קריאה מאוד היא מצי- עה גם יכולות מרשימות בתכנות |6ש16-אוס1 (בורמה של שפת סף). היא מציעה מבחר מקיף של סוגי מידע, כולל כמה סוגים של פורמטים למספרים שלמים, לנקודה-צפה ולמחרוזות. השפה תומכת גס במבנה הנ- תונים הקרוי "קבוצהיי (הדומה ל-סזט)סטזו5 בפסקל), אותו ניתן לנצל לשס שילוב מספר משתנים אינדיוידואליים, אשר אליהס ניתן לגשת דרך שס יחיד. השפה נועדה שלא להיות תלויה במידע במי- דת האפשר, ולכן הפקודות לגישה למידע הן אוניברסליות וישימות לכל דרייבר לבסיט נתוניס שתבחר. לרוע המול, גישת המכנה המשותף הזאת מונעת כל סוג של שפת שאי- לתות. באופן כללי, חוסר הכלים לניהול מתוחכם ברמה גבוהה של בסיס נתונים הוא 8 5 ג)הג] עוצמה למשתמש הסופר למפתח המקצועי שאילתות ודוחות (:1- 0 ישראל נוב' 199% 6% - 1451: 4" 00 - 1506: 5" ה ב 8 בינואר 1994, העניק ו - את תואר ייהקניה הטובה ביותרי'י. : - ₪7 = בארצות הברית, מרכז עולס המיחשוב, נמנה 6א בין מובילי יצרני המוניטורים האיכותיים. זה לא מקרי. תצוגה חדה ויציבה ללא ריצוד %ן סריקה דיגיטלית, 1280 א 1024, עד 90 פעם בשניה (מ ]111)1568‏ 011186660+ח1 מסאז) א קרינה מזערית: העומדת בתקן זז אקוא השוודי. %ר מסך שטוח המונע עיוותים בתצוגה א זכוכית ללא השתקפויות אי לחצני כיוונון דיגיטליים קונטרסט, בהירות, התאמת צבעיס וסיבוב תמונה. כבר לא צרין למ כור את התחתונים | כדי 0 מוניטור ברמה של :]> .. (שלא לדבר על השרות יוצא הדופן של זאקו) דה החד הלק הוה 64 - 1718: 7" 6 עומד בכל מבחני 9002 150 ב םוד -מצב שבו כל מערך =וווזהז ו המחשבים פועל כשורה. ההיפך נו- שאוזאוווסם 7 03- 5 תמיכה לשוות הלקות קז מקבוצת 6800 0פק-הגרה להשכרה ומימון מערכות מיחשוב. ארויו 36 נר-סלע 20 עקב האכילס של התוכנה. מילוני בסיס הנ- תוניס נשמרים בק- בצי 2671,| אותם ניתן לקשר עם 5- שוס אחד או יותר כדי ליצור קוד המ- גדיר באופן | או- טומטי את סכימת בסיס הנתונים, את מגבלות שלמות המידע ואת כללי האימות. בניית קבצי ה-61כ נעשית דרך עורך המילוניס האינטראקטיבי. יש לציין שאלה אינס מילוני מידע אמיתיים: הס משרתים רק ככלי לי- צירת הקוד. כללי השלמות והאימות אינס נכפים באופן אוטומטי ברמת מנוע בסיס הנתונים, וניתן לעקפס אם לא נעזרים ביוצר הקוד האו- טומטי של המוצר וכותבים את הקוד באופן ידני. למרות זאת, עורך המילונים הוא כלי יעיל, המקל מאוד על הגדרתם של כללי שלמות. השיפור המרכזי בגירסה זו הוא יוצר היישומיס מונחה-התבניות, | המ- אפשר לך לפתח יישומים בסיסיים במהירות. אוסף סטנדרטי של פרו- צדורות-תבנית משרת כאבני בנין לבניית יישומים. עס בחירת התבנית מופיע ייצוג וטואל של היישוס, בפורמט ע. המבנה כולל מקומות הקרויים יינקודות הטמעהיי (₪066 65וסק) בהס יכול המפתח להכניס קוד משלו. אם תרצה יותר מכך תוכל להשתמש בשפת התבניות כדי לשנות את מבנה התבנית עצמה. חשוב לדעת כי על אף שהתבניות הללו בנויות היטב, התי- עוד שלהן דל ביותר. המערכת משתמשת בדרייברים תח- ליפיים, המאפשרים להחליף את מקור המידע כמעט ללא שינויים בקוד שלך. החלפת הדרייבר מתמיכה ב--]]] 68455 ל-3.5 א731460 תאפשר ליישוס שתמך בב- סיס נתוניס של הראשון - לתמוך בשני. הח- בהה מספקת דרייברים לניהול בסיסי הנ- 6 ישראל נוב' 199% מסדי נתונים למתפתחים למשתמש הסופי למפתח המקצועו שאילתות ודוחות קישוריות ה ל 6 9 0884 0/4 אשד וס 4% 95 יפה שחל ל יח עקת כ 1 ו הש 1 6 5 5 6 ב הסח ופא 5 01 ויה ו ו מז = ל ו צזו0 ז1 קוו 2 00 וו 0 ז4 זו 51 וו ו 0 רות ילוע | התאמה למשימות למפתח המקצועי שאילתות ודוחות קישוריות תוניס ,2.0 סזקאס ]1070501 ,3.5 א00גזגץ 1 68/5 6שסוזום ו-/] 4858, וניתן לר- כוש דרייברים נוספים. אין תמיכה בבסיסי 1, וחבל, כיון שדרייברים תחליפיים הס | עוצפה | אמ שו ו ה 0 8( אל ש60מ1 הגתשָסץ. | 6תססט | 0פ%4ב)ג / 81% 1[8 הס)פשין סביבה טבעית לה- רחבת יישומיס מבו- ססי רשת למבנה של שרת/לקוח. החברה מתכננת להוסיף תמיכה בשפת ,501 ובגישה למידע בב- סיסי ,501 בגירסה עתידית של המוצר. מהדר באיכות 0 גבוהה אחד האלמנטים המושכים ביותר במוצר הוא המהדר, המבוסס על טכ- נולוגית 16050666 של החברה. ניתן להדר בו את היישומיס לקבצי 5א5 עם קוד מכונה אמיתי (בשונה ממ- רבית המערכות היוצרות | פס- אודו-קוד). החבילה מאפשרת יצירת קבצי מאם עצמאיים, קבצי פא עס ץְגּסטס וקבצי פא עם ספריות ל-05ק. ניתן גס להדר את היי- שוס לספריית 118. או לספריית 8 החברה מוכרת גם 05 המאפשר יצירת. יישומי מצב-מוגן (₪006 160166סזק). הטיפול בשפת התיכנות נעשה בדיוק כמו בשפות מהדר אחרות של החברה, כמו 10018-2 ,++6 ,6 ופסקל, וניתן לקשר יישומים משפות אלו ישירות ליישומי בסיס הנתונים. המערכת כוללת גם מנפה. אי- נטראקטיבי ויזואלי (פ1)), שהוא אחד המנפים החזקים ביותר שתמצא בכל 2815 שהוא. הוא נותן את כל הפונקציות של מנפה לשפת תכנות כמו 6, ומפתחים מקצועיים המו- רגלים בפיתות בשפת 6 באמת יר- גישו בבית עס הכ- לים והבקרות ברמת הסף שנותן המנפה. הצורך של המפתת לעבוד ישירות עס המידע שלו מטופל באופן חלקי על-ידי מנהל בסיס הנ- תונים, המאפשר עריכה של בסיס הנ- תוניס בפורמט טבלאי, אך מתעלם מכללי השלמות שקבעת במילון. איָן דרך לביצוע מיידי של שאילתות רב-טבלאיות וגס. אין כלי אינטראקטיבי לבניית שאילתות. ל- |6א] יש מסך שיקסים אותך, בהירות וחדות תמונה שצריך לראות כדי להאמין! * להשיג בדגמי: "14, "15, "17, "21 מתאים למחשבי 56 ומקינטוש. = כיבוי אוט' במנוחה וידידותי לסביבה שח א לְלָא ריצוד- תכונה המונעת עייפות העין- פם 6 ג 81 דאו אסא = עמידה בתקנים המחמירים ביותר למניעת קרינה וו חפוא אסודהוסגח וס א 1024א1280 *א סח דוא!חד חוח 0.26 = טכנולוגיה למניעת הבהק 61285 אסא א ץסאסטספח והוטוו. ה 00 008 7 בי . -- נבחרו כ-צטפ ז855 שנתיים ברציפות! ו" אי אֶס.סִי. מחשבים בע"מ באליק :15 ר"ג טל. 03-5759401 פקס. 5759405 22 מסדי נתונים למתפתחים וצמ למפתח המקצועי ה > שה סטרא סניג הירי זר התיעוד | של החבילה | אעו מספק. ה-₪6616006 13080886 אומנס מפרט בבירור את התחביר של כל פונקציה, אך ספרות הה- דרכה איננה לענין כלל. התבניות - שהן ליבו של תהליך הקמת היישומים - אינן מתועדות כלל בספרות. למעשה, את מרבית התיעוד של המוצר ניתן להשיג רק דרך מערכת הע- זרה המקוונת או בקבצי מוא אטת. מערכת ז6ק12606[0 28180856 תסוז019 היא מערכת מתוחכמת לפיתוח יישומי 205, אך איננה עומדת בקצב התחרות. החוסר בקי- שוריות .501, באופטימייזר לשאילתות וב- כלים אינטראקטיביים בולט ומפריע. החברה משקיעה כעת מאמצים בפיתוח גירסת ג למוצר (שנמצאת כרגע במבחני ביטא), והיא מקווה שגירסה זו תחדש את העניין במוצר. סוד אדא 86 םודס 5 10 3₪356+ מרבית מערכות ה-15א משתייכות בבירור לאחת משתי קטגוריות: כלי מקצועי לפיתות או כלי פשוט לשימוש משתמש הקצה. מע- רכת זו, בגירסה 4.53, נמצאת אי שם בא- מצע. ווהי מערכת מונחית-תפריטים, שיכולה להוביל אפילו את המשתמש הבלתי מנוסה דרך שלבי פיתוח סטנדרטיים. למרות זאת 6 ישראל נוב' 1994 7-----. טר היא מציעה למפתח די עו- צמה ויכולת הרחבה כדי לטפל גס בפרוייקטים התו- בענייס ביותר. ביצועיה היו נמוכים למדי, ולכן לא ניתן להמלי עליה ליישומים המ- טפלים בבסיסי נתונים גדו- לים מאוד, או לסביבות מרו- בות משתמשים עס תעבורה גבוהה. למערכת | מגוון | גירסאות: האחת דורשת רק זכרון זאג של 640%, האחרת, שבחנו כאן ושעליה ממליצה החברה באופן כללי, תומכת בזיכרון (066ח16א6), וישנה גי- רסה מבוססת תויס עבור 05/2. ישנה גם גירסת 5ש60ח1/ המיועדת למשתמש הקצה הקרויה 105 / ז0] 28142856 גי- רסת פשסשחו של מוצר ה-05 הקיים נמצאת בפי- תוח, אך טרס נקבע זמן יצי- אתה לשוק. בכ ₪ חבריטים או קוד התפריטים מאפשרים לבצע כמעט כל מטלה הנדרשת ליצירת בסיס נתונים ול- ניהולו. | מפתחים מנוסים |קלות שימוש התאמה למשימות - יהנו מהיכולת להשתמש בפונקציות שהגדיר המשתמש (בקיצור 005), אותן ניתן לתכנת ב-6, בשפת אסמבלי ובשפות נתמכות אח- רות. התקנת התוכנה פשוטה: היא תופסת כ-4//8 בלבד על הדיסק, כולל יישומי דוגמא ודו- גמאות 02%. אין שינויים בקבצי הקו- נפיגורציה של המערכת שלך, פרט לכיוונון פרמטרים ב-5צ60%910.5. למרות זאת נא- לצנו לקבוע כמה משתני סביבה כשרצינו לע- בוד במצב של ריבוי משתמשים. החבילה כוללת מערכת של קוב זיכרון ל- רטואלי (]א%), וכדאי להשתמש בה כדי להגיע לביצועים אופטימליים. לאחר התקנת ה-"1א/, התוכנה חכמה דיה כדי לדעת מתי אין בה צורך, כמו בעת הרצה מ-8ו80ח1/. החבילה מגיעה עם קוב ת[ק. להרצה מ-5צו00ח1/. ממשק המשחמש וביתוח יישומים המערכת כוללת את כל כלי הפיתוח הס- טנדרטיים ומאפשרת פיתוח פשוט וישיר. היא מציגה שורת תפריט דינאמית בראש המסך ושורת סטטוס, המראה את פעולת מקשי הפונקציה בתחתית המסך. המערכת תומכת בעכבר ונותנת גישה של הצבע-ולח | עוצמה למשתמש הסופי למפתח המקצועי ו . ב אהי סורקי העל של 18( חדים יותר, מהירים יותר, חכמים יותר. - 5 - 0 הסורקים של אגואט במבחר דגמים החל מהסורקים הידניים ועד ל-א00 ו₪3/וסק - פועלים ברזולוציות של עד 2400 וקש והם - ..."יי צדים בקלות עד מיליארד צבעים. כל הדגמים מצויידים במיטב "= התוכנות הגרפיות לשיפור איכות הקלט והם מתאימים לכל תוכנת 10 1 כ = אותוכנת 0 בעלת תמיכה ב-אואוח. 2 העליונות הטכנולוגית של 0 מבטיחה לך סריקות איכותיות ביותר במחירים סבירים. מקצועני ה-פדפ בחברת ישראטל יעמדו לרשותך ליעוץ ותמיכה | 5 קששי | ₪ ]| / טכנית מעולה על מגת שתוכל להפיק את המקסימום מה-א\וט שלך. .ואי שי 1" המש תמיכה מכל הלב כור תקשורת ישראטל (1970) בע"מ 1 0ל: 03-5483308 פקס: 08-5484144 טנא אלי מסדי נתוניס למתפתחים קלות שימוע ל 16 6065 עס 168 105 עוצפה | 7 התאמה למשימות | למפתח המקצועי | (] נכלנהוזכפינוקזק ופ 00 טר זי ,אש נש 00 0 06 ם קט בד 00 0 "0 וע ו שק אה הצ 00 ד 0 בי . 1 ם) מעולה שאילתות ודוחות הן לבחירות התפריט והן לפקודות מקשי הפונקציה. מראהו של היישוס הסופי יהיה מיושן מעט. התוכנה אינה תומכת בחלונות או בכפתורים ניידים או ניתניס לשינוי - יש לה חלונות מסוג אחד ויחיד. יצירת טפסי הורה/ילד מרובי טבלאות היא קלה, וניתן לצייר קוים ותיבות על טפסים כדי לשפר את צורתם. יצירת הטבלה נעשית יחד עס יצירת המסך: אין כלים אחרים ליצירת טבלה. דבר זה יכול להיות מגושס מעט, כיון שכל טבלה זקוקה לפחות למסך אחד המתקשר אליה והמראה את כל השדות בה. לא תוכל לה- שתמש בכל אחד מהטפסים כדי להוסיף שדות בטבלה - עליך להשתמש בטופס הר- אשי. אם מחקת אותו - מחקת את הטבלה כולה. היישוס יכול להשתמש במגוון טפסים כדי להוסיף מידע לטבלה. את כל הטפסים במערכת ניתן להגדיר עס כמה עמודים וניתן לבצע בהם חישובים. למערכת אין מילון מידע אמיתי, אך ניתן לקבוע כללים לשדה. תוכל ליצור חיפוש בט- בלאות אחרות, לבנות רשימות בחירה, למקם באופן אוטומטי ערכים גדלים והו- לכים בשדה, לבצע בדיקת תחוס ולהגדיר שדה כנדרש. ניתן לקבוע כי בשדה יבוצע = | גפ 0% +60 בר וס 01 זט) פהתפח גי ו 0+ 0 6 2ל8)68)פ ו ו ]סז סוחס הט ] * 561006 כון ה 2 0-6 יט 8516 1-6 9:03 מעוו1 0 2 000-ז0) 1 2 חסיזו006! -1+1 חס 21% 4זגו1/ש מטי | ג 5% 66גו1/₪ 16 מ 2118-3-אס 1-6 | הט -512%-10% 6 9081-648%-20% 244 6 ישראל נוב' 1994 חישוב. בסיס הנתונים אינו תומך ישירות במפתח ראשי, אך קל ליצור כזה בעזרת קביעות ייייחודייי ויינדרשיי לשדה. תכונות חשובות לשמירת השלמות אינן נתמכות באופן מקומי. המערכת משתמשת בדיאלוגים כדי להובילך בשלבי פיתוח מורכבים יותר. לדוגמא, בעת הקמת קשרים בין טבלאות בבסיסי נתונים שונים, דיאלוג ה-קותפחסוו6/3 מאפשר לך לבחור את שם הטבלה והשדה שתרצה לקשו, ומקל על יצירת קשרים של אחד-לאחד ואחד-להרבה. שבת שאילחות המערכת מספקת שפת תכנות ושאילתות הקרויה 826ט2ח14 עזסטכ) 6ִמִגוגכ, וב- קיצור .201. למרות שזו אינה שפת תכנות מלאה, ניתן להיעזר בה ליצירת דוחות מו- רכבים ועידכוני מידע. לשפה יש כ-150 פו- נקציות ואופרטורים והיא מונחית תפריטים בחלקה הגדול. המערכת מובילה אותך בש- לבי כתיבת הקוד, צעד אחר צעד: כל הא- פשרויות מוצגות בראש המסך, וכשאתה בוחר באפשרות היא נוספת לקוד שלך. השפה מאפשרת יותר מיצירת דוחות: את מרבית המבחנים שלנו, לדוגמא, כתבנו ב-201. היא תמלא את דרישותיך למרבית היישומים. יל ₪ ו / למשתמש הסופי ביצועים המערכת היתה אחת האיטיות במבחנינו, ולרוב סיימה אחרונה. היוצא מהכלל האחד היה מבחן הכתיבה האקראית, בו היא השי- גה ציון ממוצע אפילו כשהוספנו את המספר המקסימלי של עמדות קצה. המערכת מגיעה עס שלושה ספרי 06ח6ז6/6 [4חג] וספר הדרכה אחד הכולל דוגמאות עעס. התיעוד כולל גס אינדקס ראשי המקל על איתור תכונות ספציפיות ופקודות בכל הספרים יחדיו. העזרה המקוונת במערכת, לעומת זאת, לא היתה תמיד מקפת דיה כדי להיות שימושית. תוכל ליצור עזרה רגי- שה-להקשר משלך עבור יישומיך. בסך הכל זהו כלי קל לעבודה המספק די כח למרבית הפעולות הסטנדרטיות. הממשק מו- נחה התפריטים הופך אותו לנגיש במיוחד עבור משתמשים בלתי מנוסים. אם פיתות יישומיסם מהיר בסביבת 205 הוא שיקול מרכזי ואינך זקוק לחלונות ולכפתורים מצו- עצעיס בממשק המשתמש - מערכת זו תהיה (המשך בעמוד 111) ו למפתח המקצועי שאילתות ודוחות זמק שה 5 קישוריות 2 דבסוויטה אתת. לקתנו את 1-2-3 5ש01!גליון החישוב האלקטווני הטוב בעולם, והוספנו לו 5116!ז508 - סוויטה שלמה של יישומים משודיים. חשוב, מה אתה עושה בשבוע עבודה רגיל? מכתבים, תזכווות, דותות, טבלאות, גראפים, מצגות, הרבה טלפונים, דואו, פקסים... הסוויטה של לוטוס חשבה על הכל. פתוון לכל צורכי המתשוב שלך או של עמיתיך המכיל 7 יישומים מובילים בתתומם בעולם. 1.0168 5 מכיל חידושים רבים וביניהם חח - תבניות ויישומי גליונות לעבודה 5 מורי דרך חכמים לניצול עוצמת התוכנה. חמיכה ב-1.62()- ובתכונת 'גרור והשלך'. אינטגרציית נתונים מרהיבה עם מסד הנתונים ח80סזס40 ליצירת דוחות, טפסים, מדבקות ואף ניתוח דינאמי 010551805. דואר אלקטרוני וניתוב מסרים ומידע. 3 808סזסט מציג יכולת מדהימה של קלות שימוש במסד נתונים טבלאי, יצירת דוחות ב-חָעְשוו5ע// אמיתי, מורי דרך ליצירת טפסים, מכתבים, מדבקות וניחוח מורכב של נתונים. אינטגרציה חדשנית עם לוטוס 1-2-3, יצירה ושילוב גרפים. קשר שקוף ודו-כזווני עם מסדי נתונים ומהירות עבודה ללא תחרות. ו \ 1 | 7 6 90105 1 מציע חהליך ייחודי בן 3 צעדים ליצירת מצגות עיסקיות, טבלאות, גרפים, תוך שילוב איורים ומולטימדיה - קול, וידאו ואנימציות. כלי ניהול חדשים וקלות שימוש ביצירת דוחות, הדפסות, שקפים ומצגות ממוחשבות מרהיבות. 1 ז120ח08ז0 היומן היחיד המחקה בדיוק את היומן השולחני שלך. קלות ויעילות בקישור בין חלקי מידע ביומן, תכנון רב-שנתי, אלפון כתובות, חייגן אוטומטי וטיוטון לכתיבת מסמכים. הרפסה גמישה ואינטגרציה קלה ופשוטה עם שאר יישומי הסוויטה המשרדית של לוטוס. וח08ח60ז50 ערכה להכנת סרטוני קול ותמונה באמצעות לכידה (8זו!090) של מסכים. מעניק לך שירות :.161] אישי ובקבוצות, היחיד המצלם מסכים במעבר בין כל יישום חלונות. . 5 5 = - | דגש + סזס!וח מעבד התמלילים שפותח בעברית ל'חלונות'. יצירת מסמכים מרהיבים, ממכתבים ועד מבזקים. אפשרות להוספת טבלאות, תמונות ומסמכים ממעבדי תמלילים אחרים. ובנוסף, מעבד התמלילים 0ז5/וח/ ו 'מפקדה' לכל שירותי המידע והקישור בין יישומי הסוויטה המשרדית. לבקשתך, תקבל דפי מידע לביצוע משימות ייחודיות, הפעלת |8וזסוטד ומורה דרך להכרת הסוויטה. אפשרות לאתחל כל יישום, לעבור במהירות ובקלות ביניהם ואף להפעיל 36]0] לסיוע. 15. כעת במחירי היכרות: (עד נמר המלאי) עדכון מכל גליון ללוטוס 123/5 כולל 123/4 בעברית 5 (614 ש"ח כולל מע"מ) עדכון 3 8080508 - 5 (1035 ש"ח כולל מע"מ) לקבלת ערכת מידע ודיסקט מולטימדיה לגליון 1-2-3/5 ולסוויטה המשרדית, 5850/16 3 התקשר ללוטוס ישראל מדוט5ד 100.52 = שסוץץס הסמת0ג | 1.23 5טזס) -‏ | 086אם | סחקווג + דגש -‏ | סמ0/ 5סאג ומפה? = דאוסק הפוס | אסגסתקקג | | :40 | 50 | במחיר היכרות 48/2995 לוטוס ישראל חילן (1989) בע"מ רח' המסגר 12, ת"א טל: 0376383239 פקס: 037371977 טנא אלי עלסקים עוברים לסוויטה למידע והזמנות מנה למטווקים המורסים: כלנית 0-572929, אנסים ומחשבים 03-6355858, חסבטבת מרכז 03-5631900, חיון מחסבים 5751299-נס, קומפיוטרלנד 5373986-ס, לרגו הראל 02-512515, קול זאב 257828-כט, חיון מתטבים 64-625629, וינקום 727292-0%. הקהל מרותק 20 ינ ה 2-4 מאת: לורי גרונין, תרגום: ניר ארד המלגמות שראינו בשנים האחרונות בעולם התוכנות למצגת שולחנית הוכוונו על ידי בטיכולוגיה וטוציולוג'ה יוחר מאעור על 'ד' הטננולוג'ה. חלק מהמוצרים התמקדו באונ' השיתונ' ההולך וגדל של תהליך תננוו והצגח המצגח, ושמו את הדגש על נלי עזר שיעצימו את החצוקה של המשתמש החלש ביוחר. 6-כ 6 ישראל נוב' 199% וו יררהה - וצריסם אחריסם התמקדו ביצירת כלים שאיפשרו לך להוציא מצגות לאור; תמיכה חזקה בצליל, בוידאו, | בהנפשה וב- היפר-קישורים (פאחוחסקץה), | מא- פשרת לבנות את המוצג לתוך המ- צגת ולהפיצה. ווח סו 5. 6 ₪ = תוכנות עריכה למצגות 1 סשמזט > שמ 59 2 2 [5 0 0] :94 5ה|השגותבוד |- 6[ ?| | ץשא0 וח 86/00 63 :ופצ [] עפוסם | סוה|הסוצמהפוד בכלל, משתדלים יצרני התוכנה לשים דגש על פיתוח ממשק משתמש המ- קביל ליישומים אחרים בחבילת תו- כנה אחת גדולה, ולהוסיף כלים שי- איצו את קצב הלמידה ויקלו עליו, כמו ייקוסמיםיי ויייועצים". הכנסת התוכנות הללו לתוך חבילות גדולות (51185 5077/485) מב- למרות ההבדלים הללו, לכל התו- | ה[ ₪ ! טלת, למעשה, חלק ניכר משיקול כנות יש יעוד אחד: ליצור חומר וי- | 7 |4שאטמשק 3 הדעת בעת הרכישה, אצל מספר גדול זואלי שיסייע לך לשכנע, לפתות = ב-= . של משתמשים, שלא איכפת להם וליידע את קהל היעד. אנו בחרנו ‏ ] 0 0 א טוט ₪4 77 באמת איזו חבילה יש להם. מאידך, חבילות תוכנה שע- מדו בכמה דרישות בסיסיות: בכולן יש ממשק משתמש גרפי (שהינו הכרחי בעת עבודה עס אלמנטים גרפיים), בכולן מע- רכת תרשימים מו- בנית | (ניתן | ליצור תרשימים מנתוניס מספריים), כולן מא- פשרות יבוא או קי- שוריות למדיה בצו- רת קבצי ,1/6 ,1 1 ו-ץ.או, לכולן תוכנית המאפשרת הרצת המצגת, או היכולת להפוך את המצגת לקוב> מא לשם הפצה, וכולן התעדכנו מאז הסקירה הקודמת שלנו בס- פטמבר 1993. כדאי לזכור כי מרבית החבילות תצ- בנה דרישות חמורות לכמות הזי- כרון, למעבד ולנפח הדיסק הקשיח הנדרשים להפעלתן. מרביתן דורשות מחשב 386 או 486 מהיר עס לפחות 8 זיכרון 84%1, וידרשו נפת דיסק של כ-10%88 פנויים לפחות, בקונפיגורציות | מי- נימליות. אוכלופייח היעד קלות ש'מוש מצגת שקופיות עשי ו ו 00 התאמה למשימות 606% - (6 60 ווה הווה מן 9| עוצמה. היא מוסיפה כלים המשפרים את יכו- לתו של המשתמש, כמו היכולת לה- שתמש מחדש בעצסם שתוכנן ביישום אחד גם ביישומים הא- חרים שבחבילה. המוצרים | שנראה כאן משקפים שמ- רנות מסוימת של היצרנים. כיון שכו- לם אימצו גישה של ינחכה ונראה לאן נושבת הרוחיי (שהשתלמה עד כה בגלל בעיות החומרה הנמשכות ומ- חסומי המחיר), המוצרים של היוס עדיין יוצרים את אותן המצגות שהס יצרו לפני שנתיים: שקופיות 35 מיימ ועלונים בגודל דף קווארטו (84). אני חייב להגיע? למרות שהמוצרים הללו יכולים לה- ריץ מצגות אלקטרוניות, המצגות אינן אלא גירסאות מסך של שקפים. תוספת חדשה אחת היא ה-6ז4ג11] קזווסק5 של 576, במחיר 599 (כל המ- חירים = בארהיב). זוהי תוכנית עזר עצמאית המאפשרת לך להתבונן בחומר עזר, | כמו הערות הדובר, שיסייע לך בתזמון המצגת על מסך עזר, בעת שה- קהל רואה את המ- צגת עצמה על מסך אחר. מרבית המשתמשים רואים את החבילות הללו כמותרות, לה- בדיל ממעבדי תמ- לילים למשל. כיון שמשתמשים אלה יו- צרים מצגות לעיתיס נדירות, ויודעים פחות על גרפיקה מצגת שקופיות שילוב מולטימדיה הנחיית המציג ו עבודה קבוצתית א | == > 07 6 ישראל נוב' 1994 48 תוכנות עריכה למצגות הנחיית המציג צר = עבודה קבוצתית 0 1 ו אסשחוען חפ00 160 6ההפה 6ה566 אשת 268 6 0 חקו [ ח -- 06 ב | 0067 -- | =- 0078 ג | 0006 6 ]| למרבית האירוניה, דוקא 01900105 6ז8/ז18], שאיננה חלק מחבילת יישומים, כוללת את הכלי החדשני ביותר להעברת המצגת שלך לקבוצת עבודה דרך א1.4: עד 64 משתמשים יכולים לראות את המצגת שלך על תחנות העבודה שלהם. :כולת זו נכללת גם ב-01]1801ק5 1/910ג1]. מה שבאמת מבדיל בין המוצרים המ- סורתיים לבין חבילות התוכנה למצגות מו- לטימדיה הוא עצם נוכחותך במצגת. המו- צרים עס התמיכה המתוחכמת במולטימדיה נותנים לך גישה לתחומי מדיה נרחבים יותר, המשחררים אותך מנוכחות פיסית במצגת. היכולת לכלול תמלילים, וידאו-קליפים וק- שרי ניווט מאפשרת לך ליצור ולהפיץ מצגת אישית מוגמרת לקהל שלך. הטיפול ביותר אמצעי מדיה דורש כלים מתוחכמים. יותר. לרוע המזל, השימוש ב-01,8 למטרה זו אינו יעיל: ליישוס המצגת כמעט שאין שליטה על התצוגה והתזמון של עצמי ם.01, והם דורשיס תקורת משאבים ההופכת לבלתי נסבלת ככל שמספר העצמים גדל. לפיכך חייבים יישומי המצגת לייבא מגוון פורמטים של קבצי שמע, הנפשה וןל- דאו, בנוסף ליכולת לתזמן ולנהל את הר- 6 ישראל נוב' 199% 5ו ס סו צתם. השיטה הטובה ביותר עד כה היא שיטת ייקו הזמן" (שאן זםואזז), שמומשה ב-!ח0ו01/ | וב-6חטסו5 שיטה זו נותנת למשתמש תצוגה ויזואלית וניתנת לע- ריכה של רצפיהס ומשכיהם של אירועים. כל חבילות התוכנה הללו חייבות לכלול כלי אי- נטליגנטי להרצה, או ליצירת קובץ הרצה של המצגת. הן צריכות לדעת לאסוף באופן אוטומטי את כל הקבצים המקושרים, להעתיקם, לכוו- צם ולאפשר את הפצתם על גבי דיסקטים. הן צריכות לדעת גס לבצע את התהליך ההפוך על מערכת היעד. אס אינך רוצה שהמשתמש ישנה את המצגת או את הקבצים המקושרים, התוכנה צריכה גם לדעת ליצור קובף מאם. עצמאי, הכולל את המצגת כולה. עוד כמה תחנות בדרך כמה בעיות מתמשכות בכל המוצרים, כמו ניהול משאבים חלש, שליטה חלשה ב-256 הגווניס בלוח הצבעים וקשיים בחומרת המולטימדיה, עשויים להיפתר עס צאת הגי- רסה הבאה של פעוסחו/. בעיות אחרות ימ- תינו לצאת גרסאות עתידיות של המוצרים. בעת שמרבית החברות טיפלו באופן מלא בצפיה מוקדמת, מרבית כלי העזר נמצאים עדיין במחצית הדרך. גס מערכות העזרה המקוונות עדיין אינן מושלמות במרבית המוצרים. בתיאוריה, חבילה בודדת היתה אמורה לא- פשר לך ליצור כל סוג מצגת שתרצה, עם כל סוג מדיה וצורת פלט שתבקש. בפועל ניתן עדיין להבחין בין מוצרים על פי נקודות החוזק היחסיות שלהם ביצירת מצגות. למו- צרים עם כלי מולטימדיה חזקים, על אף שאינס קשים לשימוש, חסרים לרוב הן כלי העזר הנפוציס בחבילות המסורתיות והן כלי בסיס הנתונים, שיישומיס המשולבים בת- בילות תוכנה מציעים. החבילות המסורתיות יותר נוטות להסתמך על 01.8 יתר על המי- דה למטרות תמיכת מולטימדיה. למרות זאת, הפער בין המערכות הולך ומצטמצם עם הזמן, ואנו צופיס שעוד כשנה הוא יעלס לחלוטין. ₪ 86 060 ₪006 אפתף הש] 6 - ₪ סאק ₪ | [+]ן*] | האאשטצ) | |+| 5 ב קלות שימוש 5 חס|5]ז6/ 1 מצגת שקופיות התאמה למשימות | עוצמה 5וסחו/ 5-ו 1 | ו שילוב מולטימדיה 4 5 / עבודה קבוצתית פלט מודפסי 1 1 1 [ [ .ו וו היווהה רהה ת-א ו | צחתזאטסם מסדי הנתונים, על כל המחשבים, נפתחים לפניך עם מחולל הדוחות הגרפי סק 00005= . כל משאבי המידע של החברה - ₪\וחסאוהוו, מיני- מחשבים, רשתות אג/ ורשתות גלובליות - נגישים מתוך סביבת פאאסטחו\. גישה ליותר מ-55 מסדי נתונים שונים, על יותר מ-35 פלטפורמות, נותנת לך פתרון אוניברסלי להפקת דוחות. טכנולוגיה מונחית עצמים וממשק גרפי מתקדם מאפשרים לך ליצור ישומי חזית קלים להפעלה ופשוטים לתחזוקה. % ממשק לכל מסדי .501 הפופולריים - 5/0886 ,078016 ,082/2 ז8/ח96 אג/! ועוד. % ממשק לכל מסדי 855א ומסדים בתקן 0086. בקרוב גם ממשק למערכת 5מדסא של לוטוס. % ממשק לכל מסדי הנתונים על מחשבי םוההאוג - כמו 082 ו-5/ - ומיניימחשבים (טסח, 081/65 ואחרים). % ממשק לרשתות אג!, שרתי אואט ושרת' פזגווופא. 4 מחולל טפסים גרפי, זפוחו9: פוחזס=, יוצר מסכי שאילתה גרפיים ע"י גרירה והשלכה (ססזם 8 חָּזס), כפתורי לחיצה ותיבות דיאלוג. % מחולל גרפים מציע מבחר של למעלה מ-50 סוגי גרפים בצבע, כולל גרפים תלת-מימדיים. 8 סיוע מקוון, 558 זפחסספה, מנחה אותך איך להפיק את המיטב מ-ז06ק₪6 0005= מהרגע הראשון. % ניידות בין פלטפורמות ושילוב כל מסדי הנתונים למערכת והלדרו מידע אירגוני אינטגרלית. % תמיכה טכנית של צוות "משאבים", המומחים לניהול מסדי נתונים אירגונים. לפרטים והדגמה פנה לנורית, טלפו|: 03-6383324 ר המזמזחים : | ן או ו 0-9 מ ש א ב ם \ רפתררתד ביהדי 65 0 בתדביב' .אזהרבייסי או הוסםואסחסגו 5שס וש וס] !הסוז26 כבר בגירסאות קודמות הכילה התוכנה יכו- לות מולטימדיה מרשימות דיין, אך מורכבות התוכנה היתה מהממת. בגירסה 3.0 הוסיפה מקרומדיה לפיתוי והפחיתה את ההלס בכך שהפכה את התוכנה לקלה יותר ללימוד. למרות שהתוכנה כוללת 30 תבניות (בכולן מלל מונפש), מערכת קו-הזמן שלה משחררת אותך מהפורמט המקובע של שקף אחד מו- ביל לשקף הבא, המופיע אצל מרבית המ- תחרים. מערכת קו-הזמן היא אמצעי גרפי רב עצמה השולט על התזמון של רכיבי המולטימדיה | השו- נים. בעזרתה יכול כל פריט במצגת לנוע בצורה חלקה לאורך סצנה שלמה בלי שוס שינוי מיוחד בש- קופיות בודדות. מקרומדיה הוסיפה תפריטים הקופצים עס לחיצה על הכ- פתור הימני בעכבר, ועזרה רגישה להקשר. במערכת כלול מדריך המקצר את זמן הלמידה. המערכת תומכת בשמונה פורמטים של קבצים גרפיים, אך יכולתה החזקה ביותר היא ניהול אלמנטים של מולטימדיה. מעלה-מטה המערכת מאפשרת הנעה של עצמים עם אפקטים של זמן ותנועה המו- גדרים על ידי המשתמש. תוכל לעבוד בפורמט השומר את המבנה מסצינה לסצינה, בעזרת אחד מ-30 אוספי השקופיות. בכל אוסף יש 10 שקופיות, הכו- ללות פורמטים של כותרות, | תרשימים, טבלאות וכו'. בעת עבודה בקו-ומן יופיעו מספר סרגלי אובייקטיס המ- זכירים תרשים גאנט. האורך של כל סרגל מציין את משך הזמן שבו כל אלמנט מופיע במצגת, כפי שימדד 0 ישראל נוב' 1994 הרות שימוש תוכנות עריכה למצגות בסקלת הזמן המופיעה בראש המסך. גרירת הסרגל כולו תשנה את רגעי ההופעה והסיוס של האלמנט, בעת שהארכתו או קיצורו ישנו את משך הזמן שבו הוא יופיע. מערכת קו הזמן מתייחסת לכל המצגת כאל אירוע מת- משך אחד. כדי להגיע לדיוק גבוה יותר מזה שמ- אפשריס העכבר או סרגלי העצמים, עליך להשתמש בפקודת פחסווק0 )0060 )₪61 המ- ציגה תיבת דיאלוג, שתאפשר לך לשלוט על מגוון קביעות ויזואליות, קוליות ותזמוניות לכל עצם. כאן, לדוגמא, תוכל לערוך הנפשת מלל על מסך אחד ולהוסיף אלמנט קולי שי- התאמה למשימות 5'וססחו/ מצגת 9 1 זכ שרע 0 טיקה שילוב מולטימדיה 7 16618866 61810165 - ]6 03. 3 קו6!] אש6ה7ון ‏ 100[5 שהָהפוו ‏ הפה 169 50/6 0805 אשת 60 5 56 ב -₪ ו שה ו ו שו ן 5 611 801660 810 +6פק 10-85 61160 עופקא [ 0[ 2] = טפ עפוטוום 8 10 א סקא כ התאמה למשימות ס) 65|חסם |66ז / 2 | [ 8 דגיש את הופעת הכותרת - במסך אחחר. בנו- סף תוכל להיעזר בדיאלוג התנועה כדי לש- לוט על התנועה ועל משך ההופעה של כמעט כל עצם על המסך, כולל משך ההצגה של וי- דאו-קליפ. השליטה על התיזמון של עצמיס - בדיוק של עשירית השניה - מתבצעת ממצג אחר. כדי לקבל תמונה מוקדמת של המצגת, שלב אחר שלב, תוכל לצמצם את גודלו של מסך קו-הזמן, ולהניע בעזרת העכבר את סמן הה- שמעה-מחדש לאורך כל סצינות המצגת. כך יופיעו כל העצמיס על המסך בדיוק כפי שי- קרה בעת הרצת המצגת המוגמרת. : | המערכת | מטפלת | עוצמה | בריבוי עצמים ללא עיוותים מש- מעותיים. ‏ על מע- רכת המבחן שלנו, 6 לא היתה לה שוס בעיה לנגן | קוב צה/, להציג קליפ 1 ולהניע בצורה חלקה חמישה עצמי קגחווט בו זמנית. היתה לה בעיה עס תזמון מדויק של = עצמי אודיו ווידאו נפרדים, ולפעמים התחילה לנגן קליפ מוזיקלי באיחור קטן כאשר כמה אלמנטיס של מו- לטימדיה הופיעו יחדיו. הפתרון לב- עיה זאת היה בהבאת הקליפ המו- זיקלי והעצם הוטואלי לאותו זמן כניסה בעזרת ה-66]ן09 | |/26 5 לגירסה 3.0 נוספו כמה תכונות חשו- בות. המתווה (שתו[וטס) מסדר ומו- חק סצינות, מעביר מלל ישירות לס- צינה בעת שאתה ממלא פריטי מתווה, ומניע עצמי מלל לחזית או לא- חור. מאידך, עדיין אין אפשרות לייבא מלל. במקום לייבא, ניתן להשתמש בפ- קודות 6 (-285|6 [506018 כדי לכניס מלל. למרות שהתוכנה אינה מי- באת קבצים ישי- רות מתוכנות מצגת אל תפול ברשת רק מרכז הדרכה למחשבים, בקנה מידה של סיון,יכול לשמש לך כמגדלור, בים בתי הספר המציף אותך בשלל פיתויים. בסיון מאפשרים לך לבחור בהכשרה המתאימה, ללא צורך בידע מוקדם, ומציעים לך מגוון רחב של קורסים המוכרים לגמול השתלמות. מרכז ההדרכה סיון (1977) ורשת סניפיו, עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של הוראת מחשבים בארץ. סיון משמש כמרכז הדרכה מורשה (6זג) של " 0501או יצרנית התוכנה המובילה בעולם. לכאן מגיעים מיטב המרצים, ומכאן יוצאים הבולטים באנשי המחשבים. אז אם מחשבים מדגדגים לך, אנחנו על אותו הגל. : בואו והרשמו עכשיו לקורס המתאים לכם ממגוון קורסי /050₪ת-א] 4 וקבלו תעודת אחריות להצלחה בטוחה. 4 0 005 למתחילים ומתקדמים 6 דא 5\ססאוש ב 8 00]6!!\ למשתמשים 3 0 ))] למשתמשים ולתכניתנים 8 ז|0קת=)סק 6 00)6!/! למתקדמים (₪01.5 1)1) 8 ₪001 למתחילים ומתקדמים 00 התקשר עוד היום לסניף סיון הקרוב אליך: ₪ ירושלים: 02-243245 ₪ חיפה: 04-419393 ₪ ראשל"צ: 03-9623548 ₪ ב"ש: 07-280414 ₪ נתניה: 09-615729 ₪ רמה"ש:03-5408047 ₪!] "ו ו מרכז הדרכה למחעבים 0 \ בית היוצר לאנשי חוכה שד' יהודית 24 תל-אביב 03-5621115 הלות ש'מוע 1 1 קז קו6] 00%ה/? 0085 80065 161 ו 66| 6 ₪11 מקיופת> סז 3) | 6 שת ות רצ 0 ב במ אס 5 606 וז ל 6 6 חש), וט ה םא פלמוו דעו 0 יס ₪ 61305 010 וס 4 ,61 מו 6% 6% ,חכו 5:8 , שוט. קיז וז סו 1ב 6 שי אחרות, היא יודעת לייבא שקופיות בפורמט =]|א/; אם יש לך חומרה מתאימה, היא תיי- צא קבציסם לוידאו בפורמט 56דא (טלוויזיה). למרות כמה השמטות מתמיהות, כמו חוסר האפשרות לסובב עצם, או לשיס ח בקצהו של קו, לתוכנה יש כעת יותר כלים הנדרשים לטיפול במצגות מסורתיות באופן אי- נטליגיטי. על מה שחסר לה ביכולות יבוא המלל היא מפצה בקלות, הודות למדריך החדש ולעזרה הרגישה להקשר. למשתמשים הזקוקיס לאפקטיס של מולטימדיה באיכות גבוהה תיתן התוכנה את כל העוצמה הנ- דרשת. סא וס 600 5שסחו)/ יוס] ההטסז45 בחירת העורכים כשאתה רוצה לתת תצוגה אלקטרונית מר- שימה, מערכת זו בולטת בכל הנוגע לזוהר ולביצועים. החבילה, במחיר 5399, מאפשרת למשתמשים מתחילים ליצור מצגות. עצ- מאיות או אינטראקטיביות פשוטות ובה בעת מציעה אוסף כליס חזק למפתח המ- צגות המנוסה. הגישה של המוצר למצגות מסורתיות, המתבססות על שקפים פיסיים 2 6 ישראל נוב' 1994 התאמה למשימות = וש ו פלט מודפס 0 [ | ₪ ב ]1 א [4]2] 550 וה תוכנות עריכה למצגות | - | עוצפה | 6 אפ 260 60 |= היא פחות אוטומטית וח- זקה מזו של מרבית המ- תחרים, אך גם היא עושה את העבודה. תהליך היצירה של מצגת מבוסס על תבניות. לכל עצם או קבוצת עצמים יש תכו- נות הנוגעות לתזמונס, למי- קומם ולתנועתם. בכל תב- נית נקבעים ערכי מחדל לעצמים הראשיים, כמו הכותרת וגוף הטקסט. כתו- צאה מכך, יצירת מצגת עס בנית שקופיות אוטומטית ותנועה אחידה של עצמים קלה לא פחות מיצירת מצגת סטטית בכל מוצר אחר. ש| מם עצמים בתנועה המפתח לחוזקה של התוכנה ככלי מולטימדיה נמצא בני- הול האינטליגנטי וכלי הה- נפשה והסינכרון| הקלים לשימוש. בעת הוספת אל- מנטים חיצוניים, כמו צלי- קלות שימוש [6114 52 ורוא ד 6 לים, המערכת טוענת אותם ומאפשרת גישה אליהם מכל השקופיות. בסוף תופל למחוק כל אלמנט שלא השתמשת בו, בפקודה בו- דדת. זוהי דרך טובה לניהול המשאבים בעת שאלמנטיס רבים חוזרים על עצמם. מצב זס|60 06ח18ח יצור לוח צבעים אופטימלי בין כמה עצמיס כדי לצמצס את בעיות המ- עברים הנגרמות על ידי קליפים או תמונות קפותווט ב-256 צבעים. בקרת התיזמון נעשית בעזרת קו-זמן עצמאל לכל שקופית, המאפשר הפצת אירועים או- טומטית על פרק זמן מוגדר. הנפשת הת- רשימים חזקה במיוחד, וניתן לשלוט על כל אספקט בה. עורך צלילים מובנה מאפשר עריכת קבצי צ4/; יש בו גס בקרות לולאה ודעיכה. חזרה ליטודות התוכנה מטפלת היטב בהכנסת מלל וב- סידורו. יש מקוס לשיפורו של המתווה; מלל שייובא יצור באופן אוטומטי שקופית ותאי מלל חדשיס (במקוס להיכנס למקומות קיי- מים). ניתן ליצור מבחר סביר של תרשימים, כולל פיקטוגרפיס (אלמנטים ציוריים, כמו צל- ה = ו ו ו 6 *ע = 6 10 5 1 התאמה למשימות מצגת שקופיות שילוב מולטימדיה הנחיית המציג עבודה קבוצתית ה == )ו ).ה חתְעוררו אין עוד מחירים כאלה ! גם לא בתערוכה... מבצע מיוחד וחסר תקדים! ‏ - 2 מדפסת קנון 31-600 קנון 81-200 הזרקת דיו צ' בע הזרקת דיו ש/ל 7 9 ש'"ח! 9 שלח! כל מה שאתה צריך במחיר שאתה רוצה ! אאגת ות קנון במתנה לכל הרוכש מדפסת מחשבי /00150‏ נללםמעמ" סיייקושה (9 טיכות) 1 שיח | ממא 33-4868% 2 (מידמיט, סייטיזן (9 סייכות) 5-9 6 שייח | מסך [א5/64028 ₪ 8א212כתח מודם פקס [20101 | 2000960 | 345 ש"ת מארז תוסאוא ₪ כונן ‏ % 5 48 וכרון ₪ עכבר ₪ 0562 .1 4862%82-66 7נ- מסך |א028 5704 ₪ 42588 פת מארז 8%אסהא]א ₪ 8₪א4 זכרון כרטיס מסך פא[ ₪ 6אסתאו 2כוננים ₪ עכבך ₪דגש איש:05-628 11 61-60 9 מסך ]028% 5704 ₪ ₪ 425 ספת מארז הפחסחאוא ₪ 4%8₪ זכרון סייטיזן (24 סייכות) 486 6 ש'"ח > סיייקושה (24 סיכות) 8 ש'"ח סייטיזן (9 סיכות) 90-\5 5 ש'יח סיטיזן (24 סיכות) 486 9 ש''יח מודס פקס דיינמוד ‏ 2400960 | 526 ש''ח מודס פקס דיינמוד 1460014400 1019 ש''ח 6-01 + מהירות כפולה 5 0 9 שי'יח 3 סש ואזא0 פצ[0547 9 שי'יח ויפ 9 שיח כל מדפסות א2750 כ-> במחירים מיוחדים!! כ-=> דאופ ]א "14 950 ש'ח סורקים פרסום יוצר פאס זא "14 1034 שייח | כרטיס מסך א[ ₪ 6עואסקאו ש/ל קת גת ]א "17 = 3202 ששה | 2?כונניס ₪ עכבר ₪דגש איש:₪ 05-62 41 הידנ (64 גווניס) 5 שיח מסכי 86 נבחרו ע''י 6ת48821)/ן מידעים מחשבי, תת 48 א6ת במח5רים / 115-4146 ידני (256 גווניס) 6 שיח כקניה הטובה ביותר. למחירים מיוחדים שאסור לנו לפרסם... צלצלו! 0 15108 9 שי'ח 0 א 0560 8 שיח 56 1607 | 2549 שיח סורקים צבעוניים 6 דדנ (24 ביט) 9 שח ו התקשרו אלינו עוד היוםס! ו 6 זכרונות במבצע 28 750 שייח 2608 9 שייח מא 474 ש''יח 2708 811 שייח 348 9 שייח | כרטיסי קול 3408 871 שייח 428 1 שייח : ; שג א1810/ , 6 ו ו 0 81.58 פא500 0 1 א 050 8 ש''ח 0 חא ד815 50 5 שת | 77 4% ל | 300 אאא גאד 6 שייח מט גצ 6ו םידפ .זה פאס | 607 ,= |7908 1722 שייה | 105088 2877 שיית | [ 5 אפד0חסוו = 3489 ש'יח 8 ייח = 2145/88 0 / םלג דומ 6.16 64 שח 2 ]| שייח 4 שייח | 150 ז6)גוחתג56 11168078 6089 שת ||[ * כל המחירים בשקלים כבר כוללים מע"מו! מלחעובים 86 מעדבטות 6 סורקים 6 דיפקים 6 מסכים 6 מולטילטדיה 6 מודמים 8 זכרונות 6 ציוד היקצי מרכז למיחעוב וציוד היקפי במחירים מדהימים 6נ/-/-//-- רח' בצלאל 6 (קומה 6), רמת-גן מערכותש) ס ר"ק ה "בע "מ טל 03-5759368 פקס 03-7520821 מיות), ולארגן מחדש כמעט כל אל- מנט. מאידך, בסיס הנתונים אל- מנטרי ביותר; אתה חייב לחתוך ול- הדביק את המידע כדי לארגנו בצורה שאתה רוצה. התוכנה יכולה לייבא מגוון סביר של קבצים גרפיים, אך אין לה כלי שר- טוט רציניים - רק אוסף של צורות מוגדרות מראש. יש לה אוסף יפה של מילויים, כולל מעברים הד- רגתיים צבעוניים. מרגע שתתרגל לתו- כנה, ‏ יצירת תבניות ראשיות משלך תהיה קלה למדי; תוכל לה- שתמש במצב של עריכת תבנית, או, בפקודה בודדת, לה- פוך כל שיקופית שי- צרת - לתבנית. הבצת המצגת התוכנה חוקה בי- צירת קבצי ריצה: תוכל לשמור מצגת כקובץ הרצה, הכולל גם את כל הא- למנטים המקושרים - אך עדיין ניתן לערכו - או כקובץ ₪א₪ עצמאי, שניתן לפצלו על דיסקטים. היכולת לפיצול על דיסקטים שופרה מאוד בגירסה זו (גירסה 1.5) ופועלת בצו- רה חכמה: היא מכווצת את המצגת לדיסקט ויוצרת קוב שיפתח את המידע בחזרה בעת שתחזיר אותה לדיסק הקשיח. התוכנה פחות מוצלחת בהדפסת המצגת: איכות ההדפסה טובה, אך תוכל להשתמש רק במבני דף שהוגדרו מראש, הערות הדובר קלוח ש'מוש אינן כוללות | מצ- ביעים | לשקופיות, וחייבים לטפל בפ- לטים כבקבצי פו- סטסקריפט. אם חסרונות אלה יטופלו תהיה תוכנה זו מוצר נפלא. כרגע זהו כלי מצוין למ- צגות | אלקטרוניות תוכנות עריכה למצגות ו%0]] - זט שטק 01 סו קוו שסשחת שפום בו מ 60 ו ו ה הודא מ חס 0 0 1 שהשת6: סט 8 91 = ו ההתאמה למשימוה,, 4 חסו5ז6/ ,] ו הד 1% ו אוו 006 866 6 קורד 0 קורו 2 חפ ץוחמש 50866 1.5 ז6וה66 וטק 19 06067 וס 667 התאמה למשימות 5חסוזו |66]ז6ק0זס/ פלט מודפס | עוצפה | 116 56166160 686 0 666 161 הז זוא | נה 00הו/ 6ו8!קן16 פ6וטפתח 1601 שפזם התמה שוש 68] 6ורן | - 1 ל וכלי מספק עבור מצגות מסורתיות, המתבססות על עותקים מודפסים. 007 פהגשוד-50 חס וה סטבּזם התוכנה, בגירסה 2.0, נותנת למ- שתמשים. עיסקיים כלים חזקים לי- צירת מצגות יפות ואפקטיביות בתוך דקות. החבילה, שמחירה 579, תו- מכת ב- 5סכ וב-1.0 01.8, ומספקת כלי שרטוט ואילוסטרציה טובים. לתוכנה ממשק מש- תמש פשוט, ול- עיתים מסורבל, וי- כולות המולטימדיה שלה מוגבלות. ית- רונותיה | העיקריים במחירה ובפשטותה: קל להתקינה ויש לה מערכת הדרכה. התיעוד, למרות. שאנו תמיד מלא והאינדקס שלו חלש, נותן כמה טי- פים על תכנון ועל יצירת מצגות. להתחיל מהתחלה בתחילת העבודה עליך לבחור תכנון אחד מתוך גלריה של שקופיות. אחר כך עליך לבחור מבין מבחר תבניות, הכוללות את הרקע, את שרטוט המי- לים, גרפים וכותרת. ישנה מלכודת בעיבוד התבנית: לאחר שבחרת תב- נית והתאמת אותה לרצונך, תרצה מטבע הדברים להתחיל בהוספת אל- מנטיס כמו מלל או גרפים. אתה חייב לזכור לצאת ממצב התבנית בע- זרת ישינוי | מצג" (כיוון שאין יציאה מוגדרת ממצב ערי- כה כללי), אחרת השינויים | שתוסיף יהפכו לחלק מה- תבנית. לתוכנה יכולות מלל חזקות: ניתן לבחור מתוך מגוון גופנים, (המשך בעמוד 122) 0 6 ישראל נוב' 1994 ₪ ...|( (₪--ש-ש₪₪-******"" --ח.ָּי| א 210-תִָ- לתמ 0 נובל פירושה מערכות ההפעלה המובילות בעולם רשתות התקשורת, עם יותר מ-40 מליון משתמשים ברחבי תבל - כ-66 אחוז מנתח השוק (לפי ססו). נתונים אלה מצביעים על המשך גידולה של החברה, המציעה למשתמש-הקצה שילוב רב-עוצמה של ביצועי מערכת, אבטחת מידע, יעילות ואמינות, והמעניקה פתרונות לכל צורך של משרדכם. סוכן המכירות המורשה של נובל הינו בעל מומחיות לעומק בתחום התקנת רשתות תקשורת בין מחשבים אישיים ותחזוקתן, ומוכר תוכנות עזר לרשת. הסוכן המורשה מסוגל לענות על צרכי השת התקשורת שלכם, תוך הבטחת עמידה בתקני האיכות של נובל. ז||3650] 260וזסחוטה |ופטסצ + כאשר יש לבחור רשת תקשורת, השאלה אינה איזה תוצרת, כי אם איזה סוכן ערוצי ההפצה של נובל זה ַהואזסעוז6 |וטסצ הוא זה שמעניק למוצרי נובל את הערך המוסף של שירות וגיבוי. העסקת מהנדס תקשורת מוסמך (65 - זפחוסח= 6ז6/9] 86ווח66) אחד לפחות במשרה מלאה, מבטיחה שילוב של כישורים בהתאם לתקני האיכות של נובל. | ם צס א הובלה משמעותה גם אחריות; ואמנם, נובל דאגה להכשיר את מיטב המומחים במדינות שונות למכירת מוצריה, לתמיכה בהם ולהבטחת שירות ללא תקלות. נציגי נובל נהנים מגיבוי טכני ישיר, במאמץ לענות על דרישות ספציפיות של הלקוח. משום כך, הם היחידים שמסוגלים להציע לכם ידע מעשי בפתרונות יחודיים העולים בקנה אחד עם הסטנדרטים הגבוהים של נובל. בישראל, ערוץ המכירות המורשה של נובל משלב יותר ממאה חברות. 8 5/5100058 ||ס] הינו בעל מומחיות מקצועית יוצאת דופן בתחום פתרונות לרשת תקשורת בסביבות שונות - כולל יעוץ, מכירות, ישומים וגיבוי טכני. בית המערכות הינו גורם מפתח עבור הלקוחות העסקיים של חברת נובל. שי |ופטסצ] 5 ב למידע נוסף, אנא פנו למפיץ המורשה של נובל, או למשרד האזורי של נובל: זסוטסוזופוס: משוב מחשבים שיווק, טל. 03-7520190, פקס. 03-5759046 משרד אזורי נובל איטליה: טל. 00-39-248013544; פקס 00-39-248013594. לה' ה"בקם" אינו בקם? טפנולוגיות קשורת חדשניות משנות את ההגדרת .20 פקס מבוסס 6ק. אס זכורים לך הימים בהם מאמרים בנושא פקס-מבוסס-0ק | כללו פולמוס פרטני - האם זה (השילוב בין פקס למחשב) בכלל הגיוני! לא ניתן לראות עוד את הויכוחים הללו מכיוון שפקסוס באמצעות מחשב הפך למ- קובל מאוד, אם לא לשולט בכיפה. חשוב | מכך, | הפוטנציאל | של פקס-מבוסס-6? התרחב הרבה מעבר ליומרות של מכשיר פקס רגיל, כך שקשה להעלות טיעונים כנגד השימוש במחשב למטרות פיקסוס. זיהוי תויס אופטי (005) והעברת קב- צים בינאריים (8"1) גורמים לפקס לחצות את הגבול שבין דמות גרפית על נייר לבין מסמך בר עיבוד. ממשק 06 ישראל נוב' 1994 ישומי דואר (87), = טטכנולוגיית טקסט- לדיבור ומודמים עס פקס ועי- בוד קול מציעים אפשרויות חדשות. התוצאה שאין להמנע ממנה תהיה מרכז משולב מבוסס ‏ 76 לה- עברת/קבלת מסרים, הכולל אפשרויות פיקסוס, דואר קולי, דואר אלקטרוני והעברת (תונים - כולן מסופקות בתח- בילה אחת. נחזור לנושאים הניצבים בקדמת הטכנולוגיה מעט מאוחר יותר. בינתיים, כדי שנוכל לראותס בפ- רספקטיבה המתאימה, נתחיל בסקירת המצב הנוכחי של תוכנת הפקס. קרדיט להצלחה חלק ניכר מהקרדיט להצלחה הנוכחית של הפקסים-מבוססי-ה-6 מגיע לתו- כנות פאקס מבוססות 5/וספאן]/י. התו- כנות הללו משתמשות בהתקני תמיכה לפקס אשר מדמים עבור 0/5פא]ן/ תמיכה במ- דפסת. זה לא משהו ש-5/ספא1/ דורשת; אבל זה הופך את שליחת הפקס לפעולה מאוד בסיסית, שאפילו משתמשי המחשב הטכנופוביים ביותר מסוגלים לעשות בקלות - יש יילהדפיס"י את המסמך ולהקליד מספר טלפון אליו ישלח המסמך. זה הופך את ה-70 שלך לברירה הרבה יותר | 1% טבעית וטובה כאשר אתה שולת משהו שכבר קיים על הדיסק שלך. וכאשר אתה צריך לשלוח מסמך כל- שהו בתפוצה גדולה מאוד, זה מצדיק אף את המאמ הכרוך בסריקה או- פטית של המסמך למחשב שלך. ביקפופ תחת 05 - כלב מ מת? בכ ב יש מעט מאוד חדשות שניתן לומר אודות פיקסוט מ-05. עדיין לא נס ליחן של תוכנות פיקסוס מ-05 , ברס צריך לזכור כי תוכנות | הפיקסוס תחת פ/וספאן כבר מציעות משהו ‏ || ברמה שונה לגמרי ‏ |] ממה שתואר בס- קירת הפקס הקו- דמת שלנו (מדצמבר | | | 2). בחוז|6ס, למשל, עדיין מוכרת את 0 אגתפסכ, לצד 0 אגחחו בגי- רסה 4 אשר נסקרת במאמר זה. אבל תו- כנת ה-205 נשארה בגירסה 2 אשר סק- רנו לפני כמעט שנתיים. כמו כן, ההוז|6 אינה מתכננת עוד את תו- כנות ה-5/וספאן]/ שלה כך שי- תמכו באלמנטים בהס תמכו ג'- רסאות ה-205, כמו למשל ספרי טלפונים. היא אפילו אינה מספקת בחבילת 280 אג"חו/ תוכנית 05 שוכנת זיכהון (155), על מנת לאפשר קבלת פקסים כשעובדים תחת 05. על פי טענת החברה סקר לקוחות הצביע על כך שרוב משתמשי 0 אגתחו/ מריצים תוכנות 05 4 אג 00 12.00 1294 /1 | מס 3 את 00468 0/11/94 ] מך הלות שימוען שרתי פקס מתוך %5ו0פא1/, כך שאינס זקוקים,לש- גרת 205 שוכנת. זיכרון. | 6הח6ץ06 ח0ו631והטוחוחס6, הוציאה גירסת 205 של [4ת0ו0]655זק אגיוו, אך מצד שני היא אנה מספקת 75% 05 לחבילת ה-00/5א1/ שלה (|3ח0ו655]סזק אגתוום 5\ספא]\ זסו בגירסה 3.02). [2ז106ס"] ה481א6] - 86 חמ אפ ו 60חץ עמוקפום ₪- 1 תו 0 50 0-ה קליטת פקס ניהול פקסים וו - א ור 7 שה . עוצמה התאמה למשימות שיגור פקס קליטת פקס ניהול פקסים ה סז6שהום אוגו% דאס סוחד ו 0 590 62 סאר טס 5 01| ששז | א בס 4 0 לא כל החברות שותפות לגישה זו. זתפטסג'ך 5 טוח 0 כוללת שיגרת 205 שוכנת זיכרון (פ15) כחלק מה-זס) פט|ק א זאג 5וססא]שי בגירסה 1.508, כך שניתן לקבל פאקסים גם כשעובדים תחת 05כ. למרות זאת הגישה הכללית של חברה זו גורסת כי *י05 ודאי אינה המקוס בו קוריס דברים חדשים ומרגשיסיי. כדוגמא אחרת ניתן לה- צביע על גירסה 4.2 של חבילת 3 +אגּתגת | של חברת סוזיך 5 חסו!גוחזס!ח1, שניתן לרוכשה בתכולה מלאה (עם מודול 205) וב- גיוסה קצת פחות יקרה עבור 5וספאןו בלבד. ו בהתחשב בדעיכה המהירה בתח- שיבותו של פיקסוס מבוסס 05, מוגבלת סקירה זו לתוכנות מבו- ססות 5/ספא]\ ו-05/2/ בלבד. בסקירה זו משתתפות עשר תוכנות 5וססא]ו, אשר כוללות את החמש שכבר הוזכרו וחמש תוכנות ‏ נו- ספות, ותוכנת 05/2 אחת: %?/אג בגי- רסה 2.2 של חברת .761666 חג16ז6חג/. ה הקט הבטיטי למרות שתוכנות פקס מבוססות חלו- נות עשויות להיות קלות לשימוש כמ- כשיר הפקסימיליה עצמו, או אף קלות יותר בכמה מקרים - ישנסם כמה סט- נדרטיס יחודייס לפקס-מבוסס-מחשב אותם צריך להכיר כשבוחרים תוכנה. כדאי שתהיה מודע לסטנדרטים אלה גם כשתרצה לב- חור מודם. עוצפה | קיימים כמה סטנדהטים המשמשים לתקשורת בין ה-70 והמודם. הח- שובים ביותר הם אלה שפותחו עייי 4 1 01255 ,2 01858 ו-2.0 01885. כל פקס-מודם שאתה קונה היוס ! צריך לתמוך לפחות באחד מתוך שנל שו הסטנדרטים הראשונים; חשיבותו בו של השלישי כנראה תגדל בשנה הק- רובה. אם יש ברשותך פקס- מודם 27 6 ישראל נובי 1994 ישן ואינך מוכן לחדש את החומרה שלך, תז- דקק לתוכנת תמיכה מתאימה - 645 (ח0ו60111031ק5 ת0ו1081[קק4, ח0ג081וחטווחס)) או א3%/ 0ח56. נדון תחילה בסטנדרטים הי- שניס הללו. 5 פותח על ידי אינטל ודיגיטל. 645 מג- דיר ממשק לתכנות ישומי תקשורת באופן כללי (471) , בכלל זה גס פיקסוס. הרעיון מאחורי 645 היה לאפשר תקשורת ברקע - התוכנה אמורה יילדבריי עס חומרת ה-05 דרך ממשק ה-471. מאחר ורק חברות מע- טות התבססו אי פעס על תקן זה, תמיכה ב-645 אינה רלוונטית כיוס עבור רוב המ- שתמשים; אפילו המודמים 'של אינטל תו- מכים בתקני 1 618% או 2 01855. | לפיכך במידה ואין לך כרטיס פקס-מודם של אינטל עם חומרת 685 עליו או חומרת 045 אחרת, אינך צריך לדאוג לתמיכה של התו- כנה בתקן זה. תקן א079ח56 אשר פותח על ידי חברת 5160 גזזטו5, יכול לשלוח פקסים אך אינו יודע לקבלם. תקן זה נהנה מזוהר קצרצר ב-1991 כאשר, במשך זמן קצר, מו- דמי א0"3ח56 היו זולים באופן ניכר ממו- דמיס שיכלו הן לקבל והן לשגר פקסים. גם במיקרה זה אין שוס סיבה לחפש תוכנה התומכת בתקן זה, אלא אם כן יש ברשותך מודס מסוג זה. קלוחת שיפוע התאמה למשימות שיגור פקס = שביר שרתי פקס קלוח שימלוש|- - התאמה למשימות. | עוצמה .| ניהול פקסים מם ו = קוו 605ק5 5650 סש660ם 5600 סה] ו מדייון| | 5-5 - רוב מכשירי פקס-מודם של 5 היוס תומכים בסט הפ- קודות של 1 6185 או של 2 01855 או בשניהם. ההבדל העיקרי בין השיטות מת- בטא בכך שבשיטה הר- אשונה המחשב עצמו מטפל בכל העיבוד הכרוך בת- קשורת, ואילו בשיטה הש- נייה המודם מטפל ברוב הע- בודה. 2 01855 תוכננה במקור עבור דור ישן יותר של מחשבים איטיים יותר. הרעיון היה לה- פחית את העבודה הנדרשת מהמעבד, כך שטיפול בפקסים יתבצע ברקע מבלי להפריע לתוכנות אחרות לרוץ. המעבדים של היוס חזקים ומהירים מספיק כדי להקצות מח- זורי שעון ולבצע בעצמס טי- פול ברקע בפקסים. המ- שמעות | של זה היא שמודמים המבוססים על התקן הראשון יכולים לעבוד ברקע באותה קלות בה עו- שיס את זה מודמים המ- בוססים על התקן השני. יש יתרון חשוב דווקא למודמים מסוג 1 01458 - אליו נתייחס בהרחבה לאחר שניישר את הפינות ביחס ל-2 01855. 6 רוב מודמי 2 6|858 מש- עוצמה | 6 קליטת פקס : 06 ישראל נוב' 1994 ה- | הוושש - כ ]| ]56 ]|] | 506606 םן חס | 4סשתסחין. חן 1 סכל חכ | !ו הסתי]. המשממשש - משששאש יי ף| || תאם םן - -7 - ל | מיייו או | | חשסום | > [) ] ₪|אתעתשאז -ן [) | :שד -] תמשים בגירסת ביניים של תקן זה, שראה אור באוגוסט 1990. 2 6185 שונה רבות לאחר מכן עד שבנובמבר 1992 אושרה גי- רסתו הסופית. מכיוון שקיימים מודמים רבים כל כך הבנויים על פי גירסת הביניים, ומכיוון שרוב תוכנות הפקס כבר תומכות במודמים אלה, גירסת 1990 של ?2 61855 ככל הנראה תמשיך לשרוד. כדי להבדיל בין שתי הגרסאות של אותו התקן, מסומנת הגירסה הסופית כ-2.0 0!888, עתה, בזמן כתיבת שורות אלה אין כלל בנ- מצא תוכנה אשר תומכת בתקן 2.0 01858 - בעיקר משוס שאין מודמי 2.0 לתמוך בהם. עד הרגע בו תקרא שורות אלה זה עשוי לה- שתנות, ואתה כמובן תרצה לוודא כי התו- כנה שתרכוש תתמוך במודס שלך. בחזרה לעחיד כמה מחידושי הפקס הנמצאים בקדמת הט- כנולוגיה שהזכרנו קודס לכן, נמצאים כבר כאן בסבב סקירה זה; אחרים אנו מצפים לראות בקרוב. סז7אג"811, למשל, מספק מו- דול לטיפול בהודעות קוליות בנוסף למודול הפקס הרגיל שלו. ככל שמודמים עם עיבוד קול יהיו נפוצים יותר ויותר, יש לצפות ליו- תר ויותר אלמנטים של הודעות קוליות וטי- פול בהודעות קוליות בתוכנות פקס. חשוב מכך, יש לשער כי מסרים קוליים, פקסים, וככל הנראה גם טיפול בדואר אלקטרוני, דוסוס אחם ז5ם\ 9 מכניסה 1.168 לדיסק שפ! של "1 בלבד, אבל מה זה קשיח ז8וש08 מבית ופוס חז9ו65/, דיסק שו הראשון והיחיד בעולם שפורץ את מחסום ה-168 בנפחי המדיה. ולא רק זאת, טכנולוגיית 05| 080ח8חח=, שהפכה לסטנדרד חדש בתעשייה, מאפשרת לראשונה תמיכה חזקה ואמינה בסביבות העבודה הכבדות ביותר: רשתות תקשורת, תחנות עבודה הנדסיות, מחשבי פנטיום, יישומי מולטימדיה ועוד. והכל בדיסק =פ! קטן וידידותי בְגובה "1 בלבד.. 8 זפוש08 מציע קצב העברת נתונים נפלא של למעלה מ-11/8 לשנייה. טכנולוגיית 8צוסו-0800 מאיצה ביצועי הדיסק, מקטינה מספר פעולותיו ומצמצמת למינימום את זמן ההשהייה בין פעולה לפעולה. הטעם ₪ 64/11, המחיר הרבה פחות. בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתחיתקוה 49130. טל: 0379240812, פקס: 03-9222133 לפרטים והזמנות התקשר ישירות לספק המחשבים שלך טנא אלי 60 קלות שימוש! התאמה למשימות 2 חסופזם/ .1וק/אס: [ - | ישולבו יחדיו ויהפכו לשלושת המרכיבים העיקריים של מערכת להעברת הודעות. שי- לוב שכזה עדיין אינו מצוי על מדפי החנויות, אולס סביר להניח שהוא יהיה זמין תוך זמן קצר. יצרני ומוכרי התוכנה כבר מדברים על זה כאילו זה מוצע למכירה. כרגע, האפשרות החשובה ביותר בחזית הט- כנולוגיה היא 391 (העברת קובץ בינרי), אשר יכולה להפוך העברת קוב לדבר פשוט כמו פיקסוס. כדי לקבל תחושה של הפו- טנציאל האדיר הטמון ב-81 עליך לשים דיסקט עם קוב> גרפי כלשהו בכונן המחובר למכשיר פקס, לחייג מספר בדיוק כשם שהיית עושה לשליחת פקס וללכת משם. מכ- שיר הפקס המתקשר מגדיר אם לשלוח את הקוב כפקס גרפי או כקובץ בר-עיבוד, ואז שולח אותו. אם אתה בצד המקבל, כל שנו- תר לך הוא להעביר את הקוב לדיסק הק- שיח שלך. אם אתה שולח או מקבל בא- מצעות תוכנה לפקס מבוסס מחשב, אתה לא צריך לעשות אפילו את זה. חובשי מהטרדות מה שלא תואר כל כך בתמונת העולס לעיל הוא הצורך לבצע את כל כיוונוני ותאומי התקשורת עס המחשב בצד השני ועם האדם שמאחורי המקלדת בצד המקבל. או בקיצור מה שהיה חסר שם זה כל הדברים הקטנים והמעצבנים שגורמים בסופו של דבר לרוב !וח זס! פט!") | אה ] ו 6 ישראל נוב' 199% שרתי פקס | 0 1 האנשים לשלוח פקסים במ- קום קבציס. לכאורה, אין שום חידוש ב-8"1. אינטל כללה אופן העברת קבצים ב-ז0071006550 ת0ו601הת60 כבר ב-1988. אבל, העתיד עבד אך ורק עם מודמים תומכי 5. החידוש הוא אם כן בבשורת הס- טנדרט האחיד. אם להעמיד דברים על דיוקם, קיימים כיוס שני תקנים: 110-1434 ו-1 11070506 אגץ אזס/. יש לציין כי התקן של |ספסזסוו מציע רבות מהפונקציות של 7.434 ואף יותר, ברם שני התקנים אינס מסוגלים לדבר זה עם זה, כך שיש צורך בתקני תיאום משני צידי הקו. רוב הסיכויים ששני התקנים יהיו נפוצים מאוד, בדיוק כשם ששתי גירסאות לדחיסת נתונים (5פא] ו-4208/) מתקיימות ברוב המודמים זו לצד זו. 280 אגתחו/ בגירסה 0 למשל, מציעה תמיכה בשני התקנים כמו גם בתקן 871 יחודי משלה להעברת קבציס בין שתי עמדות המשתמשות ב- אגתחו\ סתץ. מה שחסר בינתיים זה בדיקה והגדרה או- טומטית של התקן בו יש להשתמש. אולס, הרבה יותר פשוט להגדיר בפנקס הטלפונים שלך את תקן ה-8/1 הספציפי לכל טלפון מאשר לתאם עם משתמש אחר בכל פעם שתרצה לשלוח קוב. קלוח ש'מלוש התאמה 4 ד מ ₪1 5 5 | שמשמש 5 ב = ]| 0א844] ₪40/0050| | ₪1 ] || . 2 = 08 | 6תסק 5מס1:בסגמט ב | נירה 85ס)4181 זס] 8818 || סו 2 618552 6גצסמס 0 נססתב במץ שַ9ג:6]]טם :בה .פאם || .05 בו | <פאסון> .19085 10 :50006 פד ו ג הכ בו 0551 והנדק 5 51:65 ]0 +ססתגא 008 ץצומ מלחממות המעמדות כפי שצוין, ל-1 01855 יש יתרון חשוב על פני 2 01855. יתרון זה הוא התמיכה ב-817. אינך יכול להעביר קבצים בינאריים באופן אמין ללא תיקון טעויות. ולמרות שמוגדר אופן תיקון טעויות (₪0%) לפיקסוס, לא תמצא אותו במודמי 1 018% או 2 01855 (תקן 2 0185 עקרונית מאפשר 6)אם אבל משום מה אף אחד לא טרח להתקין את זה, ואם כן טרחו אז זה נשמר כסוד כמוס). במודמי 2 :013 -2.0 61855 החיסרון של 06% (אופן תיקון טעויות) הוא פאטלי, משוס שהעיבוד מתבצע במודם עצמו ולכן אין שום אפשרות להוסיף תיקון טעויות בתוכנה. במודמי 1 01358, לעומת זאת, מת- בצע העיבוד במחשב. לפיכך ניתן לבצע גי- לוי/תיקון טעויות באמצעות תוכנה. הייה מודע לכך שתקני 2 01458 ו-2.0 01855 אינם דורשים אך הם מאפשרים עבודה ב-]א86. | יתכן ויופיעו | בעתיד מודמי 0 61858 שיתמכו גם ב-/₪0, אבל את זה נגלה רק בעתיד. בנתיים, אם אתה רוצה לה- נות מהעברת קבצים בינאריים והמודם שלך תומך בשני התקניס, ההימור הטוב ביותר יהיה על תוכנה התומכת ב-1 01358. למשימות ניהול פקסים יתרונות בלעדיים לרוכשי מדפטות קוו מכור תקשורת ישראטל: ₪ יבוא ישיר מקורי של כל דגמי מדפטות ".וּו. ₪ ק.הצ- שרות באתר הלקוח ואחריות שנתיים ₪ שרות שאוודסוו מענה קולי 24 שעות לשרותך. ₪ קישור מדפסות וז למערכות שונות : 3-1 ,5/400 ,5/3720 ואפו ותמיכה ב-פסקו. ₪ תמיכה מלאה בעברית. ₪ דרייברים לכל התוכנות בשוק הישראלי כולף עידכונים. ₪ פתרונות ייחודים: צריבת לוגו וגופנים (פונטים) ייעודים. ₪ חיבור למקינטוש ותמיכה ברשתות. ₪ יותר מ - 15,000 מדפטות לייזר כהתקנה ושרות... 0 כור תקשורת האלטרנטיבה העדיפה ארגונים ומוסדות: 03-5484131/2 משווקים וחנויות: 03-5483397 פקם: 03-5484144 2 מה לחפעו? מלבד התכונות החדשניות לגמרי, מציעות רוב תוכנות הפקס של היום גם שינויים אבולוציונייס של דברים שראינו בעבר: ספר טלפונים טוב יותר וניהול קבצים משופר, לדוגמה. כדי לבחור את דרכך בנתיבי מאמר זה ובטבלת התכונות הנלוות, הקדש תשומת לב רבה בעיקר לתכונות ולמאפייניס בהס באמת תשתמש. קל מאוד להסחף בקיסמה של המלצה חמה לתוכנת 068 למשל. אבל צריך לזכור שתוכנת 00% אינה עובדת עס כתב יד, והיא לא תמיד אמינה די הצורך. אמינות של 99 אחוז פירושה 40 טעויות בדף 4 אחד כאשר הוא מודפס בריווח של שורה אחת. שים לב שמסקר משתמשלי 0 אגתחו | של 68 עולה כי רק 13 אחוז המ- משתמשים עובדים באופן קבוע עם 5% ישנס נושאיס הרבה יותר חשובים, אשר מהווים את לחס חוקם של ווב המשתמשים, כמו למשל יבוא ושיתוף סיפרי טלפונים. אתה צריך גס להביא בחשבון את היכולות של התוכנה לנהל קבוצות, להעמיד לרשות המשתמש כלים לה- צמדת פתקיות לפקסים. ואם אתה מתכוון לקבל ולאכסן פקסים על הדיסק הקשיח שלך, כדאי שתבחן את יכולות ניהול הפקסים ותבדוק אס קיימת אפשרות לדחיסת קובצי פקס. לאחר שהתייחסנו לכל הנושאים הקודמים, מגיע עתה גם התור של תמיכה ב-069. אס יש ברשותך סורק, סביר להניח שתרצה תוכנה שתתמוך בו. במידה ואתה שוקל קניית סורק, תרצה תוכנת פקס התו- מכת בתקן חוגשי1. ככל שאתה מתכוון לה- שתמש יותר בסורק, כך חשוב יותר שת- שתמש בתוכנה שתאפשר לך לסרוק ולשלוח בצעד אחד - כמו שזה מתבצע במכשיר פקס. זס] !016551003 אב3ּ-1ו₪ 5שססהוצ תוכנה זו בגירסה 3.02, מבית היוצר של טוח 0 6הת0676, מציעה חבילת פקס, תקשורת נתונים ודואר קולי - בעלות 6 ושראל נובי 199% קלות שימוש שרתי פקס של 5129. החבילה אינה כוללת את כל מא- פייני הפקס שאתה מסוגל לרצות, אך היא בהחלט מספקת רבים מהם - ככל הנראה את כל המאפיינים שבאמת תזדקק להם אי פעם. ההתקנה והכיוונון פשוטיס מאוד. התקנו את התוכנה על שלוש מערכות, ולא היו לנו שוס בעיות למצוא שלושה דגמים של מודם, ולבצע כיוונון נכון לכל דגם ודגם. אתה נדרש לספק בעצמך רק מידע מאוד בסיסי כמו למשל שם, חברה ומספר פקס. תהליך שליחת הפקס, גם הוא ברור ומובן מאליו. כפי שהיית מצפה, אתה יכול לפקסס = 3 ות ששו ולוו בע -- בו אוטקתת בק 1 בע ות אנמתוו =<ק ה 0134 א ₪0 6% = 794 | 7 הלות בנמוס 091 ב יי ₪743‏ קיסים צאד 5ש | ,4 ץ 8 6/6600 <=עם 2-2 ו מכול תוכנת 5/וספא1א על ידי ייהדפסהיי להתקן התמיכה ב-2₪0 אגתוו. לחלופין, אתה יכול לפתוח את מודול שליחת הפקס (א8: ]ווחפחגז') ולהקליד טקסט למשלוח או לשלוח קבצים שכבר נשמרו בפורמט פקס - כולל קבציס שנסרקו ב-008. 0 אגתוום תומכת רק בסורקי חוגש1. מה שיותר בעייתי זה שהתוכנה אינה יודעת לס- רוק ולשלוח בצעד אחד - עניין מאוד מטריד אס אתה שולח פקסים לעיתים .קרובות. החבילה מאפשרת לך להצמיד לפקס קובצי לוגו וחתימה ולשמור קובצי דף-פתיח לשי- מוש חוזר, ברס היא לא כוללת דפי-פתיח מוגדרים מראש. התאמה למשימות | סא| 0 שק א! 14 פע . ו חיוג מחיר כשניתנת הפקודה להדפיס או ליצור פקס חדש, סז 11:38 פותחת תיבת שיחה יעודית לחיוג, כך שאתה יכול לקבוע בה את מקבל הפקס. התוכנה מציעה עד שמונה חיוגים מהירים, אותם ניתן להקצות ליעדים להם אתה שולח הכי הרבה פקסים. כמו כן ישנו ספר טלפונים אשר יכול לאכסן כל כמות נד- רשת של מספרי טלפון. כאשר אתה שולת פקס אתה יכול להקליד גס שם ולהוסיף את השם הזה לספר הטלפונים שלך. אתה יכול גם ליצור קבוצות למשלוח פקסים - קבועות או זמניות - על ידי בחירת שמות מספר הט- לפונים. תיבת השיחה מע- ניקה גם אפשרויות נוספות. אתה *כול לראות על המסך את הפקס לפנל שליחתו, | להגדיר אס אתה מעניין להוסיף פתיח, להו- סיף טקסט לפתיח, להוציא פלט לקוב אותו תשלח מאוחר יותר או, לת- לופין, להוסיף למשלוח קובצי פקס שנשמרו בעבר. כמו כן אתה יכול לתזמן את שליחת הפקסים למו- עדים מסוימים אותם אתה קובע מראש. בזמן שליחת או קבלת פקס אגתוום 0 מפריעה לעיתים למשימות המ- תבצעות באותו זמן. כאשר היא מיי- צרת פקס למשלוח או שומרת פקס נכנס לדיסק, ‏ ""משתלטתיי התוכנה באופן מוחלט על המחשב שלך, אלא אס כן תדרוש במיוחד שזה לא יהיה כך. על פי ברירת המחדל דוחסת התוכנה את הפקסים המתקבלים, ומודיעה לך כאשר מסתיימת קבלת פקס. ניתן גם להפיק אישורי משלוח לפקסים. עוצמה | בא בקלות והולך בקלות רשומות הקבלה וההעברה של סזק אגחוום ראויות לתשומת לב מיוחדת. כשאתה מאיר פרט כלשהו באחד הרישומים, התוכנה מצי- גה את הפרטים הרלוונטיים בתחתית החלון, בכלל זה הערות שהמשתמש יכול להוסיף. ואפילו טוב מכך - אתה יכול לראות תמונה מוקטנת של העמוד הראשון ואף לעבור בין העמודים, לפני שאתה מחליט אס להדפיס את הפקס, לראותו בגודל מלא, למוחקו או יוור 7ךך-- התקשר כבר היום לפרי אינטרנשיונל, נציגי פ\4 !808 בישראל ועבור לדור הבא של הגיליון האלקטרוני המוביל - בעברית מלאה בקוד מקור (ללא תלות ב-5/שספטו/ עברי של מיקהוסופט!) גוס 0 6 כל שמות החברות והמוצרים הם שמות רשומים של בעליהם, מ 6 ישראל נוב' 1994 פשוט להמשיך הלאה. ניתן למיין את = 1% רשומות הפקסים לפי כמה שדות, ואתה יכול לבצע חיפוש בין כל הרי- שומיס בהשתמשך בשדות נוספים. התוכנה מגיעה להשגים טובים, אך לא יוצאי דופן, בתחומים של ניהול קבצים. אתה יכול להעתיק, להזט ולשמור קבצים, או לבחור ולאחסן טווחי עמודים בכמה פורמטים - בכלל זה קוא8, סא ו-1188. אבל הדבר המרשים ביותר הוא האפשרות [₪ שרתי פקס נבאהנדוי) סטנדרטיים כאשר אחד משמש לפ- קז6)! פהס0ק7 פוקת56 |מהותוחס] ס6ווש0 א" א0ספ6הסת] 68] סוהן | | ה ה 8 0 6ש1666] אב ]1 ב 8 ו ₪ וי 1 (1א6 19300) + 53 4400/ ולסרוק אותס ₪ בייקלסריס", או לה- קלות שימוע פעיל על ו 0 הייקלסריס" את אותן אופציות חי- פוש שאתה :כול להפעיל על רשומות הפקסים הנכנסים. אולם, שיס לב שאינך יכול לסדר מחדש את העמודים ואין פונקציות לת- מיכה בניהול ארכיון מלבד פעולות הע- תקת והעברת קב- צים רגילות. בסיכומו של דבר, חבילה זו בכללותה יכולה להפוך את המחשב שלך למרכ תקשורת. ואפילו אם כל מה שאתה זקוק לו אינו אלא אפשרויות 5- - ₪5 קסוס בסיסיות, אתה אמור לה- תרשס מהשילוב של פעולת פיקסוס ברקע, אשר באופן יחסי אינה קו- טעת את פעילותו השוטפת של המ- חשב, עס ניהול פקס טוב-מהממוצע. גירסת 4.2 של תוכנה זו מבית היוצר של 8וח57516 חסווגוחזס]ח1 סוז'ך, מצי- גה ביצועיס יוצאיס מהכלל הן עבור המשתמש החדש והן עבור משתמשים מת- קדמים. לשמחתו, יכול הראשון להפיק מתו- כנה זו תועלת מבלי לגשת כלל לביצועים המתקדמים שלה, אשר נמצאיס בסופה של עקומת לימוד תלולה למדי - דבר אשר מקשה לעיתים על הגישה והשימוש בהס. החבילה המלאה כוללת מספר אלמנטים: גי- ו שיגור פקס קליטת פקס | - תומישמל התאמה‎ שיגור פקס קליטת פקס ניהול פקסים 0 8 98 מפם קְ רה 1 6סחסה) אב | 1 שחסוזנן סו!! חסו! קווח6 חח 561061. 6 | !ו מ שו סו 10 ₪ 08 אופד גחל פוח0| שא רסת 5וספא]א של אגְּגּוְג, מודול 065 (סריקה אופטית), מודול 205, ומדמה-כיס לקו טלפון, הנקרא ממיר פקס והמאפשר למכשיר פקס לפעול כסורק או כמדפסת. המחיר יורד עד ל-549 (בארצות הברית) עבור גרסת 0%/5א]-בלבד ללא 068. חבילה זו מסוגלת לעבוד עס שני קווי טל- פון, בהשתמשה בשני מכשירי מודס-פקס ה , 6 3 קסים נכנסים והשני לפקסים יו- צאים. התקנת החבילה במלואה על הדיסק הקשיח שלך דורשת בערך 8/8 זי- כרון; התקנה מינימלית דורשת 8 זיכרון. התיעוד ברור וכתוב היטב (אם כי היה יכול להיות מאו- רגן טוב יותר) וכולל כרטיס אי- נדקס-מהיר. 5 % . 0 ה | | [ 5 | [. זום ] [ חח ו [ 06 | [ עייופ | [ 5 | [ אפוו | לאחסן פקסים בייקלסריםיי ולעבור 7 7 ה 2 +א318"8 תומכת ב-12 שפות שונות, אשר ניתן להגדירן בומן ההתקנה וכ- אשר מעצבים עמוד-פתית. לרוב המשימות. נו- תנת חבילה זו תמי- כה מצויינת בעזרת ממשק קל לשימוש. ברם, הגישה וה- שימוש | באופציות ייאקזוטיות" - כמו למשל פעולות סט- טיסטיות ושי- גור-הלאה של פק- סים נכנסים ( אג] ואת ס)) - קשה למדי. נציגי | סוזך טוענים כי הגירסה הבאה, שתצא בק- רוב, תכלול תיעוד מאורגן-טוב-יותר וממשק משתמש ידידותי יותר. ב עוצפה | למקומות היכון... בקסם ודסט/ -13 סחסה?! אצ ] אתשוטם. מו שלושת המודולים | של חבילת +א4)470 עולים לזיכרון כשאתה נכנס ל-5/ספאן]/ מודול אגּתְגוג זטת56 לשליחת וקבלת פקסיס וה- צגת סטטוס הפעולה. א8/ נחתטספחה] מהווה יומן לרישוס פקסים נכנסיס; הוא מזכיר לך כשאתה נכנס למערכת או בפרקי זמן קצובים, אודות פק- סים שהגיעו ועוד לא קראת. 6טווק09 מציע גישה מהירה לפונקציות | פקס שימושיות כמו, למשל, עידכון ספר הטלפונים והעתקת פרטים אל ומלוח הגזירים של התוכנה. ישנן כמה דרכים לשליחת פקסים עם +אגגו3ע. המקובלת ביותר היא הדפסת המסמך מישום 5אוספא]א כלשהו להתקן מ 1 9 ו וס 4 || א )א ז- .0 היא הערכה המושלמת של כלים לניהול מרכוי של מערכת מידע אירגוני, על כל הפלטפורמות, מכל האספקטים. בסביבות אזאט, גלוא 5 ,45/400, 05/2 ,ד( צטוסטחוצו תמחשבי ]א קאז ו. בקרה מושלמת על מה שקורה בכל שרת ובכל תחנת עבודה. בקרה על אבטחת נתונים, אירכוב, גיבוי, ניטור ביצועים, איזון עומסים, תיומון תהליכיס, הפצת דוחות, חיוב משתמשים, התראת תקלות - בקיצור, כל מה שמדיר שינה מעיניו של כל מנהל מערכות מידע קריטיות. אתה יכול לסמוך על /6 שתספק את הכלים הנכונים לבעיות האמיתיות. ]! 7 פההווופא אואט תאש ז]אט- היא המערכת היחידה המאפשרת לך לנצל בסביבת א[אש ורשתות 76 את הנסיון הנצבר בעשרות שנים ואלפי התקנות על מחשבי שו\.חזא[הוא. אז תרים טלפון ותראה איך בעורת 6 הכל דופק כמו שעון. א דצ ז- .6 0 פוא דא 8]א 05/2 מתגשותפא אואט | 5מפדקו/סו6 5 תוכנה עדיפה במחשבה תחילה 64 ישראל ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב 61580 טל': 03-6481120 פקס: 03-6481140 משווק מורשה: ליהד-בינה, הצורף 5 תולון, טל: 03-5573421 פקס: 03-5596586 זה 6 התמיכה של החבילה, במקוס למדפסת הר- גילה. בכל שיטת משלוח שתבחר, תוכל לב- חור דפי-פתיח, להוסיף/לגרוע מהפקס, לב- חור יעדי משלוח ולקבוע את שעת ההעברה בפועל. אתה גם יכול לצפות בפקסים על מסך המחשב לפני שליחתס. החבילה מציעה תפריט מיוחד למתחילים עס מבחר אופציות מצומצם. מתפריט זה אִתָּה יכול לבצע פעולות בסיסיות כמו, למשל, לא- רגן מחדש את סדר הדפים למשלוח, להוסיף דפים מקוב פקס השמור על הדיסק הקשיח ולהוסיף לפקס פתקיות טקסט, שוהות, עמו- דות, ריבועים ועיגוליס. 6 מאפשר לך לשלוח במהירות פתק כלשהו או ללכוד למשלוח חלק מהמסך. לש- ליחת כמה קבצים, אתה יכול להשתמש באופציית גרור-השלך כדי "לגרורי" קבציס ממנהל הקבצים של פ/וספאז/ש. לתוך 6 6% הוא מודול עצמאי לחלוטין של +א3140. מודול זה משמש לניהול פקסים - הצגת הסטטוס של כל הפקסים, קביעת פר- מטרי המערכת, ואף חישובי סטטיסטיקות העברה. כמו כן, אתה יכול בעזרת מודול זה לעצב דפי-פתיח עם הלוגו שלך, עס התאריך, עם מספר הדפים וכוי. החיסרון של מודול זה הוא היותו אחד הפחות ידידותייס למשתמש מבין כל המודוליס של חבילה זו. ו ו | )א 03 ו :3 - 518108 חח 60 7 77 (- ו 06 ישראל נוב' 1994 ו שרתי פקס ₪ ח שימוע מעקב צמוד +א231478 חסרת אופציות ארכיון, אבל היא ניחנה במ- גוון רחב של פונקציות סט- טיסטיות לניהול ומעקב אחר פקסים - דבר המפצה על העדרו של הארכיון. המי- דע הסטטיסטי כולל: זהות השולח, שעה, תאריך,' מספר עמודים כולל, רשימת קב- צים שהודפסו ורשימת קב- צים שעדיין לא נקראו. קיי- מים קובצי יומן נפרדים לרשימת פקסיס יוצאים, לרשימת פקסים שכבר הועברו ול- רשימת פקסים נכנסים. ניתן לצפות בקוב על ידי תקתוק-כפול על שמו של הקוב> ביו- מן. אותו מקרן פקסים משמש לפקסים נכ- נסים וליוצאים. כדי לעזור לך לעקוב אחר פקסים נכנסים, שילבה סוזך בתוך החבילה גירסה מצו- מצמת של תוכנת המיפתוח (פחואס0ח]) שלה - 0ז56-וגק. כמו כן, כאשר מתקבל פקס ברקע, מופיע חלון כדי להודיע לך על קבלת הפקס. צפצוף (בר-כיבוי) יזוכיר לך באופן עיקבי את קיומו של הפקס החדש אשר עוד לא קראת. +א3"8ו3 עונה על מגוון רחב של צרכים - הן פשוטים עוצמה | התאמה למשימות. שיגור פקס קליטת פקס ניהול פקסים עוצפה | 0 א" ]חוי הוחו == נה ו 0 ל ו ו יר ]רפט | יס .0 וא 1 | | | נוי ן 5 5 והָן מורכבים. יתרונה בכך שהיא יימגינהיי על מתחילים מהצורך ללמוד משהו שהוא מעבר לפונקציות בסיסיות ביותר וקלות לשימוש, בו בומן שהיא מאפשרת למשתמשים ותיקיס ללמוד ולהפעיל טריקים מורכבים. חסרונה העיקרי בכך שהגישה וההפעלה של הט- ריקים המורכבים די מסובכות. בפעם האחרונה בה ערך חו3282) 76 סקירה של תוכנות פקס, זכתה הגירסה הראשונה של תוכנה זו, מבית היוצר של אוחססה? 58 6, בתואר הנכסף ייבחירת העו- רכים'י, בעיקר בזכות ניהול הפקסים יוצא הדופן שלה. עתה, בגירסה 6.0, שומרת התו- כנה על כל התכונות הטובות שזיכו אותה בייבחירת העורכים'" ואף צוברת תכונות טו- בות נוספות. ברס, תוכנה זו דישדשה במקוס בנושא ניהול פקסיס בזמן שתוכנות אחהות צעדו קדימה וצמצמו את הפער או אף הו- תירו אותה מעט מאחור. ניהול טוב קיטלוג ומיפתוח פקסים נשאר מרכיב פעיל וחשוב גם בגירסה החדשה. כדי לקטלג פקס, אתה מעניק לו שם או תיאור של עד 50 (המשך בעמוד 129) שמות של 5 חבריס (שאינם מנוייס) יכולים לזכות אותך בחולצת 7 של 8א671)א סק כל שעליך לעשות הוא למלא את הפרטים בצד השני של הגלויה ולשלוח אלינו עוד היוס בפקס או בדואר. אנו נשלח לך את החולצה אם לפחות אחד מהס יחתוס על הירחון. כמו-כן על כל מנוי חדש שיצטרף | בהמלצתך תקבל הארכת תקופת המנוי שלך רז ב-5 גליונות נוספיס. : ו ו 1 1 2 22/1/2 ה וקב את 5או62ו 26 המהדורה הישראלית לביתך באובן קבוע שמות מומלצים (שאינס מנויים) המת אימיס להיות מנויים של 5א464/1/ סיז הישראלי: מ 1שם: טלפון: 2שם: טלפון: 3שס: טלפון: 4שם טלפון: 5 שס: טלפון: אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 שמי מס. מנוי תל-אביב 61091 כתובת: פקס: 03-6963080 טל. בבית טל. בעבודה אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 טל: 03-6966231 00 5שססחו/ זס1 64-5261636 סופר מבצע! מנוי חדש ל-25 גיליונות של םא4021/) 76 + סן03ז6קט5-/6 חינס! שם משפחה טלי בית טלי עבודה חידוש מנוי מספר = 5-5 גיליונות + 6|ג6ז6קט6-5 חינם! * כתובת ומיקוד הארכה נוספת מנוי מספר ב-25 גיליונות + ס03ז6קט04-5 חינם! , ך] רצייב שיק מסי בנק במחיר 299 שייח בלבד (255 שייח באילת), החל בגיליון מסי לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ]נא לחייב את חשבוני בויזה /ישראכרד מספר נסחם טפט וח ו פל ןגק במ תארי ------------------------= החתלמה אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב הזמנת מנוי חדש ל-:1א140:4/1 **1/המהדורה הישראלית בול ב 20 גליונות במחיר - .139 שייח (129 שייח באילת) כ מגליון מספר : |[ שם משפחה טלפון כתובת ומיקוד אל: | רצב שק ספ אלידע הוצאה לאור בע''מ לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרט מספר: תד 9237 ו תל-אביב 1 פל פסה 0 9ל ממות תאהס ב וחתימה ניהול רשתות תקשורת זִ906ח9 65%סאזח | שרת' הדפסה 855זסאם הססחה | כרטיסי רשת אתרנט 685זסאםזסחו= כרטיס' 858זקאםחה6אסד שרתי גיבוי 01065קא19065סו6 =ץוהסהפצס למעבד מהיר יותר =] דד | - = = - 4 = = 5= == ₪ / הרשת האינטליגנטית אנו שמחים להציג בפניך את הגיליון הראשון של "הרשת האינטילגנטית", סידרת עלוני מידע בנושא הפעילות של אינטל ברשתות תקשורת. בסידרה נשתדל לתת תמונה מלאה של התפיסה הכוללת שמנחה אותנו בפיתוח מוצרי תקשורת, תיאור תמציתי-טכני של מוצרי תוכנה וחומרה מתקדמים, מיקוד על צרכי ניהול ותחזוקה של רשתות ברמות שונות של מורכבות, מגמות עתידיות בשילוב תקשורת נתונים, טלפוניה ווידאו וישומים חדשים בעבודה קבוצתית. נראה איך אינטל מביאה את הנסיון העצום שלה בפיתוח החומרה הבסיסית של עולם ה-66 לצרכים המיוחדים של משתמשי רשתות. נדון בדרישות הגדלות מרשת התקשורת כאשר מנסים ליישם תפיסות חדישות, כמו וועידות וידאו, דיונים מבוזרים ושיתוף מסכים (עבודה בו זמנית של מספר חברי-צוות על אותו מסמך, כשכולם רואים את אותו מסך על תחנות העבודה שלהם). כדי לסנכרן את כל הפעילות המגוונת של אינטל בנושא רשתות תקשורת, גיבשנו קבוצת שיווק ותמיכה המוקדשת לנושא. אנשי הקשר באינטל , שיכולים לעזור לך בכל הקשור לרשתות : לאה מלמד ופנינה רוזנצוויג טל. 03-5483222. אינטל רואה חשיבות עליונה בהבאת סביבת העבודה של מחשבים אישיים ברשתות מקומיות לרמה אינטגרטיבית מושלמת שתאפשר אמינות וקלות בניהול ותחזוקה. מאמץ רב מושקע בהכנת תקנים תעשייתים שיבטיחו המשך פיתוח מוצרים מתקדמים בתאימות רחבה, תוך שיתוף פעולה עם חברות מוליכות אחרות. בתחום התקשורת העדכנית אפשר לציין את תקן |6חזפח/ם451=, לתקשורת בקצב 100005, ואת ממשק הניהול ו התקני וואס. בתחומים אלה אינטל משתפת פעולה עם יבמ, מיקרוסופט, נובל,סה ורבות אחרות. מרכיב מרכזי בתפיסה זו של סביבת העבודה ברשתות היא מערכת שליטה וניהול, בעזרתה יכול מנהל הרשת לעקוב מרחוק אחרי כל המתרחש בכל תחנת לקוח ועל כל שרת, לחלק משאבים בצורה אופטימלית, לעזור מרחוק בכל בעיה, להפעיל אמצעי הגנה מערכתיים ולהשליט משטר תחזוקה מונעת. אפפסא 1 זו , המוצג בהמשך, הוא מוצר ניהול כזה, שזכה לשבחים בכל העיתונות המקצועית. ה-6ק המודרני אינו יכול להשאר אי מבודד בתוך סביבה עיסקית, שהופכת ליותר ויותר מקושרת. את זה כולם כבר יודעים, אבל לא כולם מודעים לרב-המימדיות של הפתרון הנדרש. הנסיון מלמד, כי קישוריות היא יותר מזוג כרטיסים, כבל טלפון ותוכנת רשת. כאשר משלבים מחשבים יחד ברשת תקשורת , משנים בזאת באופן יסודי את התפיסה הבסיסית של מיחשוב אישי. מעכשיו ה-66 אינו יותר כלי עבודה אישי, אלא משאב משותף בעבודת צוות. האחריות עליו אינה רק על משתמש הקצה והבעיות שוב אינן הבעיות הפרטיות שלו. בעבודת צוות יש לא רק חלוקת משאבים, אלא גם חלוקת אחריות ומטלות. הפיזור הגיאוגרפי, בין אם הוא נמדד במטרים הספורים המפרידים בין משרד למשרד באותה קומה ובין אם הוא נמדד בקילומטרים רבים, שוב אינו מכתיב את מבנה קבוצת העבודה וחלוקת התפקידים בין חבריה. הפונקציונליות של קבוצת עבודה מקושרת נגזרת מהיכולת האישית של כל חבר בצוות ולא מאילוצים גיאוגרפיים. מערכת התקשורת אמורה לגשר על הפיצול הפיזי באמצעי ליכוד לוגיים. הסיסמה "הרשת היא המחשב", שטבעה סאן מיקרוסיסטמס, מתארת בדיוק את רב-המימדיות של פתרונות מיחשוב בסביבת רשתות. כפי ש- 60 אינו רק מעבד, 8105 ומערכת הפעלה, כך גם רשת תקשורת אינה "קיט", שרוכשים ממי שמציע את המחיר הנמוך ביותר. כמו ב-₪0 אתה נזקק לראיה המערכתית הכוללת ולאמינות, שמביאה חברה גדולה באמת. אינטל. ₪ 1 0 655זקאםזסח)ם: ביצועים טובים יותר בסביבת 32 סיביות גם ברשת המנוהלת בצורה הטובה ביותר, אי-אפשר להתעלם מהתפקיד המכריע של כרטיסי התקשורת על הביצועים הכוללים. תפוקת התקשורת של מתאמי הרשת קובעת את רוחב הסרט של המערכת, במיוחד המתאמים שתתקין בשרתי הקבצים. כדי להגיע לתפוקה מירבית פיתחה אינטל כרטיסים המיועדים מיסודם לעבודה בעולם של 32 סיביות. כרטיסים, המנצלים את היתרונות של ארכיטקטורת 486 והפנטיום כדי להשיג ביצועים טובים פי שניים ויותר ביחס למוצרים המסורתיים. ממבחנים השווואתיים, שערכו מעבדות )פפטסאה | לארבעה כרטיסי רשת מובילים (,ז16 6ווו6 5100 0 וחָם ,אחווזפהו= וח300 והכרטיס של אינטל), עולה כי: הכרטיס 280 85פזקאשזסחום של אינטל מהיר ב-15 אחוז מהכרטיס של וח300, ב-55 אחוז ביחס ל-5%16 ויותר מכפליים מה-6וף58. (המבחן הוא 3 ומסח של נובל, בסביבת 4.01 6 א, עם מחשבי פנטיום בתפקידי שרת ולקוחות). את הביצועים של כרטיסי 80 855זקא=זסחו=₪ אפשר לייחס לשלושה שיפורים מהותיים, שמהנדסי אינטל ישמו בחומרה ובתוכנה: 1. עיבוד מקבילי. כרטיסי סק 855זקאםזסחו= מסוגלים לנהל את התקשורת מול המחשב בנפרד ובמקביל לניהול התקשורת מול הרשת. 2. חוצץ (ה805) גדול, בן 32%, מבטיח זרימה חלקה של נתונים ללא צווארי בקבוק וללא תקורה גבוהה של ניהול. 3. תוכנת הפעלה ב-32 סיביות מנצלת את היכולת של המחשב המארח טוב יותר ומקטינה את העומס עליו. כמובן שאינטל ממשיכה במדיניות של תמיכה בלתי מסוייגת ואחריות לכל החיים לכרטיסי הרשת שלה. זכרון הבזק מאפשר טעינה מרחוק סו פגין: המהירות מאינטק אס אתה מוכן לקפיצה הגדולה מ-101005, אנחנו מוכנים עם כרטיסי רשת למימוש מהיר, בטוח וקל. סידרת 2₪0/100 655י1צ0ז191116 מאפשרת לך להכפיל פי 10 את קצב הנתונים ברשת וליישם את כל המאוויים שרשת אתרנט רגילה אינה יכולה לספק: 6 יותר משתמשים על כל קטע (1א8/א550) 6 שידרת תקשורת (8א80א840%) מהירה ללא העלויות של זמסץ 6 ועידות ווידאו ברשת מבלי לסתום אותה > העברת קבצי תמונה ענקיים בלי דיסקים שליפים 6 אירכוב אופטי, הוספת קבצי קול ותמונה למסמכים ולדואר אלקטרוני, ניתוב עבודה (עוס.הזאאסעו) במשרד ממוחשב וישומיס דומים הזקוקים לרוחב-סרט מירבי. כרטיס: 1180(/100 655יז128י1211161 תואמיס לתקן 06), כמו גם לתקני אתרנט ב-180א10 (802.2/3 588!). זכרון הבזק מאפשר ניהול מרחוק עייי ישומים תואמי זווס, קונפיגורציה אוטומטית (עגוק 6 פָטום), ניטור ובדיקות תקינות מרחוק. מנגנון חישה מזהה אוטומטית תשדורות ב-100 וב-10 מגהסיביות לשניה ומתאים את הכרטיס לקצב. "| כרטיסי 1280/100 655זןא12יז6ו!11 זמינים בגרסאות להתקנה באפיק ₪154 או זסק. --.. אז אס אתה לא חושב שהמתירות מהשטן, 1 רכוש כרט?ס 20/100 658תקצ/יסוןו1 ק.עתידים בנין 3, תל-אביב טל. 03-5483222 ותוכל להכפיל את תפוקת הרשת פי 10. של תוכנת לקוח (דרייברים ל-אפו ,וסס או וא1)), תוכנת אנטי-וירוס, רישום של היסטורית התצורות של ה-66 ועוד. הכרטיסים תומכים בכל רשתות התקשורת הפופולריות, על סוגי תשתית שונים ומגוון סכימות ניהול | או . ₪ [ 0 655זקאם ח6אסד: ביצועים ברשת טבעת-האסימון למי שמעדיף את האמינות והזמינות של רשתות חַחוח-חסאסד מציעה אינטל משפחה של כרטיסי רשת עם ביצועים משופרים במידה דרמטית. במבחנים נמצא כי הם מספקים ביצועים טובים כפליים מכרטיסי 16/4 של יבמ, וחס6 ונובל, ובין 44 ל-80 אחוז יותר מהכרטיסים של 6ד ,516 ,8006 |-חסשוסזס. בדיקות קפדניות במיוחד נעשו כדי להבטיח תאימות מושלמת עם סביבת העבודה של יבמ. אינטל מציעה את כרטיס' 230 658זקאםחפאסד לפלטפורמות חומרה שונות (04,!54 ו-54ום) ולסביבות רשת שונות (א 1 6 7 וש ,05/2 808 אואט ). מלבד ביצועים משופרים הצליחה אינטל להביא לפריצת דרך במחיר של כרטיסי רשת טבעת אסימון והמשפחה החדשה של 0 658זסאם חסאסד מייצגת ללא ספק שיא חדש ביחס תמורה-לכסף. הביצועים לא באים על חשבון תכונות הניהול והתמיכה במערכות ניהול מגוונות. כמו במשפחת הכרטיסים לרשתות אתרנט, זכרון ההבזק על הכרטיס מאפשר הטענת דרייברים מרחוק, בקרה על התצורה וההיסטוריה של מערך החומרה, הפעלה של סריקת אנטי-וירוס לפני הגישה לדיסק ואיחסון קבצי קונפיגורציה ואיתחול, לצורך איתחול- מרחוק (במקום הכישת /(₪00/:80 מיוחד). התמיכה במערכות ניהול כוללת, כמובן, את ז36ח8!/ 1% של אינטל, אבל יש תמיכה הדש הסוו יגוה ה גם בתקנים וווס ז-קווא5 ותאימות עם משטר הניהול של יבמ ועם תוכנת שפו/)8א. ₪ [ סח 065% // 1 : ניהול רשת אינטליגנטי הדבר הראשון, שנדרש ממך כדי לעבור ממיחשוב מפורד למיחשוב מרושת, הוא לגבש תפיסה ניהולית אינטליגנטית. בעבר, בדרך-כלל, רשתות תקשורת התגבשו בצורה אקראית מתוך החלטות אד-הוק, שיצרו מגדל בבל של כלי חומרה ותוכנה. היום מנהל הרשת, חייב להתמודד עם המצב הקיים ולשם כך הוא זקוק לכלים מתקדמים. מערכת ז6סַח9 סאג 1 של אינטל היא ערכת כלים למנהל, עליה אומר ה--6או62ה/ו 60 (גיליון ה-8 לנובמבר 1994): "במוצר זה יש לאינטל זסחחווו. הוא מותקן בקלות וכולל מגוון מלא של כלים, המאפשרים למנהל הרשת לאתר ולפתור בעיות. ז30ח3!/! 65%סאזג | משלב מערכת דיווח מצויינת על תעבורת הרשת עם ניתוב אינפורמטיבי של ביצועי השרתים, מנגנון ריכוזי ליומן אירועים והתראות, ומערכת בקרה טובה לניהול משאבי חומהה ותוכנה. בנוסף מספק 065% 1 הגנת וירוסים, גישה מרחוק, בקרה מרחוק, ניהול תור הדפסה והעברת קבצים בין תחנות לקוח". לסיכום כותב העורך: "אם אתה רוצה כלי רב יכולות לניהול הרשת, שיעזור לך בפיתרון בעיות יומיומיות - עם ממשק מבריק וכלי ניטור רבי עוצמה - זפסָּח8! 5%סא 1 הוא המוצר עבורך". לא בכל יום כותבים המומחים תשבחות כאלה על מוצר כלשהו, וכדאי לבדוק מה הביא לו את המחמאות. שליטה מהשולחן שלך על תחנות המשתמשים סח סאג ! מאפשר לך לפתור את בעיות המשתמשים שלך מבלי לבזבז זמן על הדרך. אתה מקבל שליטה מלאה מתחנת העבודה שלך על כל 6 של כל לקוח, בדיוק כאילו היית לידו - רק יותר מהר ויותר יעיל. אתה אפילו יכול "לפטפט" עם המשתמש ולברר מה בדיוק קרה, תוך כדי קבלת תמונה מלאה של איך הישום שלו רץ ומה היה סטטוס הרשת באותו זמן. תכונה זו הביאה את המגזין ח0/8= להכתיר את 001 3!/ 65%סאזג | כקנייה הטובה ביותר (ינואר 1994). לדברי העורכים, סח 65%אג/ 1 היא "חבילה חזקה ומתוכננת היטב המספקת שיטה מתוחכמת לניהול רשתות". ערכה משולבת של פתרונות הגישה לתחנות העבודה היא רק חלק אחד מפתרון אינטגרטיבי, של כלים המיועדים לתת לך עמדת שליטה מרכזית בכל מרכיבי הרשת, כולל השרתים (א4, א3 6ז9/שו6א), תשתית התקשורת (אתרנט או טבעת אסימון) והשירותים המרכזיים (קבצים, הדפסה, פקס-מודם וכ"ו). אתה יכול לחזות בעיות לפני שהן קורות ולפעול מראש למניעתן. אתה יכול לעבור בקלות מישום לישום - למשל, תוך כדי בדיקת מה קורה בתחנת לקוח אתה יכול לפתוח את מנהל המדפסות ולבדוק האם הבעיה נגרמת מתקלה שם - הכל משולחן העבודה שלך. אתה יכול לבחון פרמטרים בסיסיים, שיעזרו לך בתיצור מיטבי של הרשת, ולאסוף סטטיסטיקה על תעבורה, תקלות, יש כרטיסי רשת - ויש כרטיסי רשת למקצוענים. ההבדל הוא בביצועים. כרטיסי (80/ 01658א615ו!):]רצים מהר יותר מכל מתחרה אחר, הרבה יותר מהר. במבחנים שערך המכון הניטרלי 149 טטסא.1, נמצא כי כרטיסי 0 יק אמסו₪11 מהירים פי שניים ויותר מכרטיסי פַקַגּם, ב-55 אחוז יותר מכרטיסי 16א5 וב-15 אחוז מ-ו360. במילים אחרות, כרטיסי 0 658ז0א1067 יאפשרו לך לשרת בין 15 ל-115 אחוז יותר משתמשים מבלי להשביח את השרת! לכרטיסי (0/ 655ז0א15ז₪116 טכנולוגיה של 32 סיביות ועיבוד מקבילי, המטפל בהעברת קבצים בו-זמנית בין המחשב לכרטיס ובין הכרטיס לרשת. בנוסף לביצועיס ללא תחרות אתה מקבל אוסף יחודי של תכונות: עידכון מרכזי של דרייברים לזכרון 1.4581 שעל הכרטיסים. הגנת וירוסים המופעלת עוד לפני הגישה לדיסקים תצורה אוטומטית - צג.1ק 8 06 זק שמירת ההיסטוריה של תצורת המערכת איתחול מרחוק של הרשת ללא צורך ב-/8001-80% תמיכה בניהול 66זקאם א6%סאג/1 , ממשק [ואם ופרוטוקול ק|אא5 + תמיכה בכל רשתות התקשורת הפופולריות, של נובל, מיקרוסופט, 4% 4% + 4% 4% 4 יבמ, ארטיסופט וגירסאות שונות של יוניקס. + אחריות לכל החיים. כך ההשקעה הקטנה בכרטיסי (20 01658א 511167 חוסכת כסף גדול במשך כל חיי המוצר. .... בא ררץ צם המ קצטגים תחטור גם אחה אינטל סמיקונדוקטורס בעיימ ק.עתידים בנין 3, תל-אביב טל: 03-5483222 דרישות וניצול משאבים. למרות הכח והמורכבות של הכלים העומדים לרשותך, ממשק גרפי אינטואיטיבי עושה את השימוש בהם לפשוט, מהרגע בו גמרת להתקין את המוצר. הרחבות ועבודה סינרגטית למרות ש-ז6ס3ח8!/ 65%סאג | מספק את ערכת כלי הניהול הטובה ביותר, אתה לא ננעל לתוך פתרון סגור, קנייני, של חברה אחת. תמיד תוכל להוסיף כלי עזר של חברות צד ג' למשל פז8\וסא 55/6 וחסוחחַחגו! של נובל, או שווקס של סינאופטיקס. אתה יכול להשתמש במגנון ההתראות, כדי לקרוא לך במקרה תקלה, גם כשאתה רחוק משולחן העבודה שלך. קריאת ביפר, פקס, הודעת דואר אלקטרוני או הודעה מוקלטת יכולים להשלח אוטומטית ממוקד הניטור. מתחנת זפסַ9ח8/ אפסו | יש לך גישה ישירה לשרת'י ההדפסה 85פזסאם חססו6א של אינטל, לכרטיס' הרשת 658זקאםזסחו= |-%07655ח70%6, למערכת הג'בו' 1655קא65ף8זסו5 ולרכיבי רשת תקשורת התואמים לתקן קואאפ. הגנת אנטי-וירוס עוד לפני האתחול תוכנת האנטי-וירוס שלנו היא הראשונה והיחידה שמקימה חומת הגנה עוד לפני שבוצעה הגישה הראשונה לסקטור ד800 על דיסק האיתחול. הדבר נעשה ע"י הכללת מודול הגנת וירוס בשם 0 פטזוח85ו= בזיכרון ההבזק (45₪ =) שעל כרטיס' הרשת 55פזסאם זפחום. זו דוגמה קלסית איך גישה מערכתית וראיה כוללנית נותנות למוצרי אינטל יכולות שאינן אפשריות כאשר כל אלמנט נוצר וסופק ע"י חברה אחרת. את התוכנה שעל כרטיס הרשת ניתן לעדכן מתחנת הניהול, פשוט ע"י משלוח קובץ אנטי-וירוס חדש. זיכרון "הבזק" ( גם הוא רכיב שהומצא, פותח ומיוצר ע"י אינטל) מאפשר כתיבה ומחיקה אלקטרוניים ובכל זאת אינו "נדיף" (כלומר, אינו נמחק כאשר המתח לרכיב מנותק). שליטה בשהותי הדפסה לא קל לוודא כי שהותי ההדפסה המרכזיים פועלים בצורה אופטימלית. הטיול, מספר פעמים הרות ה6י 1% 6% ביום, לכל מדפסת ברשת כדי לבדוק מה הבעיה, היא חוויה מוכרת ושנואה על כל מנהל רשת. אפשר לחסוך אותה ואפשר להביא את שרותי ההדפסה לתפקד "כמו שעון שוויצרי", גם מבלי לקום מעמדת הבקרה המרכזית שלך. אבל לשם כך אתה נזקק ליכולת המיוחדת של שרתי חססוסא 5 של אינטל ולתוכנת הניהול המרכזי של אינטל. המפתח לפתרון של אינטל הוא הגישה האינטגרטיבית-ריכוזית לניהול הרשת. כך אתה יכול - מעמדת הניהול שלך - להתקין, לתצר, לעדכן, לאתר בעיות ולשנות את הסטטוס של כל שרת' 55זסא= חסקושא! שברשת. תוכנת ההפעלה רבת העוצמה מותקנת אוטומטית, תוך דקות ספורות מחיבור השרתים לרשת ולמדפסות, ללא צורך בכיבוי שרת הקבצים והשבתת השירות. אפשר לבחור תצורה אוטומטית, או לכוון אותה ידנית, ומיד הממשק הגרפי יציג את הסטטוס של כל השרתים. תוכל לנהל 3 תורי הדפסה במקביל, לעצור את ההדפסה, למחוק ג'וב מהתור, לשנות את הסדר או להעביר ג'ובים מתור לתור. תוכל אפילו להעביר משימות הדפסה בין איזורים ברשת, הקשורים בשרתי קבצים שונים. אינטל מציעה שני שרת' הדפסה במשפחת 5 חסטו6!: דגם )א עם תפוקה של 1806005 ודגם != עם תפוקה של 05ס806. שניהם תומכים בתיקשורת מקבילה דו-כיוונית מהירה (שקם) עם 2 מדפסות ודגם )א תומך גם בתיקשורת טורית ( 4וח55). בניגוד לשרתי הדפסה הבנויים בצורת כרטיס נתקע לשרת הקבצים, את שרתי אינטל תוכל לנהל ולהפעיל גם כאשר שרת הקבצים לא מתפקד. דגם א תומך כיום בשלושה פרוטוקולים: 96 דוסה ,6ז/ד=א ו- קן/קסד ובעתיד הקרוב תתווסף גם תמיכה ברשתות זפחַ3ח8! חה 1 |- דא פוסטחוצ). דגם ום, הזול יותר, מיועד למי שמסתפק ברשתות נובל. שני הדגמים ניתנים לעידכון תוכנה באמצעות זכרון הבזק, עידכון שניתן לבצעו בצורה מרכזית מתחנת ניהול זו אאא | ₪ ] גיבוי נתונים: ההגנה היחידה ביום פקודה כולם מנסים להדחיק את זה, אבל כולם יודעים, שיום אחד הדיסק יפול. מה יקרה ביום הזה תלוי, יותר מכל, במה שתעשה עכשיו כדי למנוע שהאירוע יהפוך לקטסטרופה. גם הפתרונות היקרים, כמו מערכי דיסקים סוגח, לא מבטלים את הצורך בגיבוי מסודר ושיטתי של הדיסק על כונני סרט מגנטי. השיטה הנפוצה של הטלת האחריות לגיבוי על שרת הקבצים אינה בטוחה ויש צורך להפריד בין הפונקציות, כדי להבטיח יכולת התאוששות במקרה של תקלה. שרת הגיבוי 505 של אינטל עושה בדיוק זאת. הוא מתחבר ישירות לרשת והוא פועל בצורה עצמאית מהשרת. עם זאת, 685זקְא65אָ4סופ לא שובר את התפיסה האינטגרטיבית של ניהול הרשת. מצד אחד הוא משתלב בתוכנת הניהול 5 של נובל, בדיוק כמו כל שרת פזגשווסא! אחר, ומצד שני הוא משיק לתוכנת הניהול זפסַח8!/ 65%סא/ של אינטל, המאפשרת לנהל אותו בצורה מרכזית ומתוחכמת. למשל, החיבור בין תוכנת הגיבוי לתוכנת הניהול מאפשר "גיבוי נדחף אירועים" כלומר, הפעלה של תהליך גיבוי אוטומטי ברגע שתוכנת הניהול מגלה סימנים ראשונים של בעיה בדרך. בניגוד לפתרונות גיבוי אחרים, 855זסא65טָ9זסו5 מאפשר לך לשלב סוגי מדיה שונים: קלטות 8"מ וקלטות דגס למיניהן. השרת מאפשר להזרים במקביל 4 זרמי נתונים לגיבוי וכך לקצר לחצי או לשליש את משך הגיבוי ואת זמן השיחזור. השרתים עצמם כוללים כונן זוס עם מחלף קלטות אוטומטי, המאפשר גיבוי של 48 גיגהבייט, מבלי שתאלץ לגשת לשרת לצורך החלפת מדיה. וו ו וווווווווווווווון 1 , ג אינטליגנטיים זמבית היוצר | ]של אינטל . , 7 יחידת גיבוי רשת מהפכנית 55068 - 055ז א 6 מ / ₪ > כרטיסי רשת-עם הפנים לעתיד 406 00/10 1380 658תקאםתסתז 7 ושע עשוי 6 > עו עו רונ" ען עו בעיגי טל. 03-6458777 פקס. 03-6458666 מתאם פעילות משווקים-סמי לויס צפו - איכות 4-331111ס0, חיון מחשבים 04-616666, מיקרו מחשבים 04-238757, מיקרוליין 5, מדיאטק 04-728210. ₪ מרכז . ]וו זש אומניטק איכות 03-9212040, קומפיוטרלנד 6, חיון מחשבים 03-5751399, מגל 03-9232722, וו טי.פי.אמ ישראל 5, נתיב 03-5620133, ווידקום 03-6477451, סיסקונט 09-587945. 8 - דרום/ירושלים ו לרגו -הראל 02-556666, משובית - מיקרו נובה 02-512112, קומפיוטרלנד 02-259473, ווידקום 02-813133, קומפיובית 02-2422833 סטודיו או"מ *יפתרונות א4/] אינטל מגייסת את כל התותחים הכגדים כדי להגן על השקעתץ אתה לא צריך להרגיש שהטכנולוגיה הדוהדת השאירה אותך עס מחשב מיושן בן שנתיים. טכנולוגית פןפַסאפ/ס של אינטל מאפשרת לך להכפיל את אורך החיים של המחשב - במחיר של 10 אחוז ממחיר מחשב חדש. אם יש לך מחשב 6 בגירסאות א5 או אפ , תוכל להכפיל ולשלש את ביצועיו ע'יי התקנת מעבד שןפחמשס חדש. מעבדי מצןפסמטצס זמיניס בגירסאות 2א5 (40 או 50 מגהר>), 2אפ (40, 50 או 66 מגהר) ו-4א0 (60, 75 או 100 מגהרצ). הטבלה משמאל מראה את שיפור הביצועים של ישומים אמיתיים כתוצאה מהתקנת מעבד מץןמסתםצס. אז אל תחשוב שאינטל מעוניינת רק בשבירת שיאים חדשים של עוצמה למשתמשי 6ק. אנו רוצים אותך איתנו גם כאשר האינטרס שלך הוא לשמור על השקעתך הקיימת. לשם כך המצאנו את טכנולוגית ץ]סחפשס , ונמשיך לספק מסלולי השבחה אלטרנטיביים, עס יחסי ביצועים למחירים ההולכים ומשתפרים. מבצ |טדיים מעבד ישן וס ישום 2 0ַ4ַ6סו 0-0 0 וג 0 ש:גז6016|]0 0 18008 01/60 2 ]006100 0 אסא 0 סז ווז/ 5-ו 43 0 365 463 6א 0 שיפור הביצועיםס באתוזים 8 21 1372 10 חן 1 1: | 00 7 2 88 71 00 אינטל סמיקונדוקטורס בעיימ ק.עתידים בנין 3, תל-אביב טל: 03-5483222 המילה שרת מבטאת טוב יותר מכל דבר אחר את המהפך הקונספטואלי שעבר על עולם המיחשוב בשניס האחרונות. המאגר המרכזי של מידע באירגון שוב אינו מקדש המחשבים, שכוהניו מכתיבים את צורות השימוש והנגישות, אלא "שרתיי המנסה לעזור לך במינימום הגבלות בירוקרטיות. ₪ סקיר ח שרת' קבצים 5% 6 ישראל נוב' 1994 שרתי קבצים ‏ - = טרמינולוגיה של שירות חדרה כל %6% כך עמוק לשפת המיחשוב הע- >% כשיווית, עד כי לפעמים שוכחים עד כמה היא מייצגת גישה רדי- קלית ביחס למיחשוב האירגוני בשנות ה-60 וה-70. אז נחשבו תחנות הקצה (מסופיס טיפשיים, בדרך כלל) לשרתים של המחשב המרכזי, שתפקידס להכין ולהגיש לו נתוניס מוכננים לעיכול. היוס מתייחסים גם למחשבים מרכזיים כאל שרתים - כאשר הי"ילקוחות" הס תחנות הקצה. אמנם מרבית מחשבי ה-ם]אג עא11א פועלים כש- רתי-ישומים, כלומר הם מבצעים עבודה ישומית ספציפית על הנתונים (בדרך כלל ני- הול מסד הנתונים וטיפול מקוון בט- רנסאקציות), תחת בקרה קפדנית של אנשי מרכז המחשבים על הגישה של משתמשי הקצה ועל הפעולות שהם מנסים לבצע, ובכל זאת נקודת הכובד עברה מסיפוק צרכי מימסד המידע לסיפוק צרכי משתמש המי- דע. שרתי קבצים מייצגים דרגת מעבר בין סבי- בת מיחשוב אישית לחלוטין, בה כל 6ק פועל עצמאית ולכל היותר הוא מוכן להחליף קבציס עס 76 אחר על בסיס שיוויוני (חמםק-10-אםםק), לבין סביבת עבודה צנ- טרליסטית בדרגה זו או אחרת, בה קיימת היררכיה ברורה של "ישומי חזית" מול "ישומי עורף". שרתי קבצים מיישמים תפי- סה ריכוזית של ניצול משאבים, בעיקר מש- אבי דיסק והדפסה, עם תפיסה מבוזרת של עיבוד הנתונים - זכות וחובה השמורות לת- חנות הקצה. השרת רק מאפשר לכל חברי הרשת לגשת למאגר מרכזי של נתונים - ול- פעמיס גס לשירותים מרכזיים אחרים, כמו הדפסה, תקשורת, דואר אלקטרוני וכדומה. מכאן כבר אפשר להבין מה הם המרכיבים הקריטיים של שרת קבצים: 4 מערכת דיסק גדולה, מהירה, אמינה ומו- גנת. מערכת תקשורת המסוגלת לשרת מספר התאמה למשימתהת 0 וחסוןסז יכולת הרחבה אבטחת זמינות /נתוניס פונקציות ניהול ביצועים 6 1000 018% | 60: משבחת וחגו!סזק של קומנק היא דוגמא קלאטית לעיצוב של שרתים העונים אובטימליח לטווח רחב של צרכים גדול של משתמשים. 6 מנגנון שינוע פנימי יעיל, המאפשר להזי נתוניס במסות גדולות ובמהירות בין מערכת הדיסק למערכת התקשורת. המעבד הלא מרכז'י שים לב, שלא מנינו את עוצמת העיבוד של ה-670 בין הדרישות הקריטיות של שרת קבצים. בסקירה זו, למשל, אנו משווים את הביצועיס של 15 שרתי קבצים, מתוכס 12 מצויידיס במעבדי פנטיוס (60, 66 ו-90 מג- הרץ, מתוכם אחד כפול-מעבדים) ורק שניים מצויידיס במעבד 2/66א. ההפתעה היא, כי בדיוק שני אלה הם הזוכים בשני אותות "בחירת העורכים'י! בגרף "ניצול המעבד המרכזייי רואים חלק מההסבר לכך. כאשר משוויס את השרת של קומפק (אחד מנבחרי העורכים, 2/66אכ) עם השרת של זניט (זוג פנטיומיס 66 מגהרף) מוצאים כי לשניהם עקומת ניצול דומה, עס ערך שבין 50 ל-60 אחוז בתחוס העומס שבין 20 ל-60 תחנות לקוח. במיליס אחרות, שני השרתים מק- דישים בין 50 ל-60 אחוז מעוצמת ה-070 כדי לטפל בשירות הקבצים ל-20 עד 60 לקוחות, ו-40 עד 50 אחוז מהעוצמה נש- ארים פנויים לעבודות אחרות - למשל ניהול הדפסה או גיבוי. מאחר ובסוג העבודה של התאמה למשימה 50 5 יכולת הרחבה אבטחת זמינות/נתונים ‏ גדוע . פונקציות ניהול ביצועים שרתי קבצים, הפנטיוס אמור להיות. יעיל כפליים מ-486, ההשוואה מראה כי קומפק מצליחה לבצע את השירות תוך ניצול חלק קטן ממשאבי המעבד שזניט נזקקת להס, בזכות מערכת שינוע יעילה יותר. דוגמה שלילית במיוחד מספק השרת של א]אא. למרות שהוא מצו"ד במעבד 0 (מהיר ב-50 אחוז ביחס לקומפק) הוא נכנס לרוויה (100 אחוזי ניצול) כבר ב-16 לקוחות. למעשה כבר מהלקוח הר- אשון, שרת זה מגיע לניצול של יותר מ-70 אחוז ממשאבי ה-670, עדות ברורה לבעיה חמורה (אנו חושדיס בכרטיסי הרשת) לא זקוק לגרביקה ברור גם, ששרת קבציס לא זקוק למערכת גרפית משוכללת. במקרה הטוב ישמש הצג שלו לצרכי דיאגנוסטיקה מקומית במקרים של תקלה. בדרך כלל יעבוד השרת בהחבא, בין ארונות התקשורת ומערכת האל-פסק (5ק(0), בחדר צדדי שרק מנהל הרשת מבקר בו מפעס לפעס. שרת קבצים כן וקוק לה- רבה זכרון 1א8/4. תוכנות הרשת מנצלות את הזכרון | של השרת כ"מטמון דיסק" רב-מגהבייטיס. במבדקיס שערכנו בעבר, הג- ענו למסקנה כי את השרת יש לצייד ב-8 מג- הבייט עבור מערכת ההפעלה ועוד כחצי מג- התאמה למשימה יכולת הרחבה מעולה / אבטחת זמינות/נתונים פונקציות ניהול 76 6 ישראל נוב' 1994 % % שרתי קבצים = 0 0060ם זסשוסק |61: ביצועים טובים, חסינות מצויינת מנזקי תקלוח ויכולת הרחבה הבייט לכל משתמש פעיל. למבדקים הנו- כחיים, שמעמיסים את השרתים בעומס מי- רבי של 60 משתמשים, ביקשנו לקבל 64 מג- הבייט וכרון בכל שרת. מניתוח הביצועים אנו מגיעים למסקנה, כי המגבלות נובעות כמעט תמיד מהיעילות בשינוע הנתוניס בין הדיסק לכרטיסי התקשורת ולא מהיכולת של תת-מערכת בודדת לדוגמה, הגרף "תפוקת תקשורת כוללת" מראה את נפח הנתוניס שהשרת מסוגל לד: חוף לרשת בתנאי עומס שונים. נבדוק שוב מה קורה בצמרת, אצל השרת של ק (בחירת העורכים, 2/66א2) ומה קורה בק- רקעית (שרת א1אג. הנייל). השרת של קז מגיע לתחום הרוויה שלו ב-24 משתמשים, שאז נפח הנתונים הכולל נע בין 2.5 ל-2.8 מגהבייט לשניה. מאחר וכל השרתיס היו מצויידיס בארבעה כרטיסי תקשורת (16א), המספקים יחד רוחב סרט של כ-4 מגהבייט לשניה, ברור שלא הכרטיסים הם צוואר הב- קבוק. השליטה בדיסקים (שישה בסך הכל) נעשית ע'"יי שני בקרי 5061-2 תוצרת אד- פטק, שאמורים לשנע 20 מגהבייט לשניה. בקרי הדיסק מותקנים באפיק [76 וזה אמור להתייחס בביטול לעומס של פחות מ-40 מגהבייט לשניה. כרטיסי הרשת מו- תקנים באפיק ₪154 וגם זה אמור לספק רוחב סרט של 33 מגהבייט לשניה. אז מה מפריע לשרת להוציא יותר מ-2.8 מגהבייט לשניה! התאמה למשימה יכולת ההחבה אבטחת זמינות /נתוניס ‏ גדוע פונקציות ניהול גדו ביצועים השרת של 4818 נכנס לרוויה תקשורתית כבר ב-8 משתמשים. להס הוא מצליח לש- לוח כ-1.1 | מגהבייט לשניה בלבד - ומהר מאוד הוא מתקשה לעמוד גם בכך. בעו- מסים גדולים הוא מגיע רק לשליש התפוקה של שרת ?11. מפרט החומרה של א1א מר- שיס בהחלט ולא מעורר חשד לגבי ביצועים נחותים: ארבעה דיסקים מהירים של 5 שכל אחד מהסם קשור לערוץ 2 נ(פרד, אמורים לספק מידע בקצב של 40 מגהבייט לשניה. כרטיסי הרשת של | 300 ש-א1א סיפקה במקור גרמו לבעיות מוזרות במהלך הניסויים ונאלצנו להחליפס בכרטיסים אחרים, תואמי 158. אנו חושדיס בכרטיסים התחליפיים, כי הס שהפילו את השרת הזה לתחתית הערימה. ביצועים זה לא הכל אס התפקיד המרכזי של שרת הקבציס הוא לשמש מערכת איחסון מרכזית, משותפת לכל הלקוחות, אזי הביצועים הנדרשים ממנו נגזרים מהצורך שלנו לשלוף ולאחסן קבצים במהלך עבודה רגילה. להזכירכם, תחנות העבודה ברשת הן אינטליגנטיות למדי, והן מסוגלות לבצע את העבודה הי- שומית ללא הזדקקות למשאבי העיבוד של הרשת. לכן השאלה "מה הביצועים הנ- דרשיס מהשרת!" מתורגמת מיד לשאלה "כמה פעולות שליפה ואיחסון מבצע במ- מוצע כל משתמש בשעת עומס מירביתז" התאמה למשימה ביצועים לדוגמה, השרת של 11 מספק ללקוחותיו מקסימום של 2.8 מגהבייט לשניה. נניח שה- קוב הממוצע אורכו 100 קילובייט, אזי השרת יוכל לשלוח בממוצע 28 קבציס בש- נייה למשתמשים. ברשת בה 60 משתמשים זמן ההמתנה המירבי יגיע לשלוש שניות, וגם זאת רק לעיתים נדירות ביותר. ההסתברות שכל המשתמשים יבקשו שירות קבצים בעת ובעונה אחת היא אפסית ובדרך כלל זמן השהיית התגובה יהיה פחות משניה אחת (השהייה ביחס לפעולת שליפה הנעשית מדי- סק מקומי). מבחני וסח86וטא, המשמשים לבחינת הש- רתים, מייצגים פרופיל עבודה אופייני של משתמשים עיסקיים, אבל לא עומס אופייני. כל לקוח ו[0ח16186 מעמיס על המערכת פי 2 עד פי 5 יותר דרישות ממשתמש אופייני. הבחינה הסטנדרטית שלנו מביאה את הש- רתיס לעומס רוויה (עומס הדרישות בו השרת לא מסוגל להגדיל את התפוקה יותר והוא נאלץ לחלק תפוקה קבועה, פחות או יותר, בין יותר ויותר דרישות) כבר ב-20 משתמשיס. אי אפשר ללמוד מכך כי הש- רתים האלה יכולים לספק צרכי 20 מש- תמשיס בלבד, לפני שמרגישים ירידה בזמן התגובה. האנליזה הנכונה היא לנסות ול- העריך את עומס הדרישות המירבי של המ- שתמשים, את זמן התגובה הקריטי ואת הנ- כונות שלנו להסכים לעיכובים חריגים בעומסים חריגים. נללי אצבע רוב המשתמשים לא יכולים לבצע אנליזה כואת בצורה המעמיקה שמודליס סט- טיסטיים-מתמטיים דורשים ולכן מרבים להשתמש במספר "כללי אצבעיי שהוכיחו את עצמם: 4% אל תחבר יותר מ-24 לקוחות לכרטיט רשת אחד. רוב השרתים בסקירה מסוגלים לדחוף למעלה מחצי מגהבייט לשניה דרך כל אמה למשימה יכולת הרחבה אבטחת זמינות /נתונים פונקציות ניהול. ביצועים 77 6 ישראל נוב' 199% תחשומה לב לברטים, ביצועים מצויינים ולמערכת ניהול, שאין דומה לה 78 אחד מכרטיסי הרשת המותקנים בהם, תפו- קה המספיקה בהחלט לשירות של 24 מש- תמשים תובעניים. הפופולריות הגואה של מוקדי החיווט משורשים ( 481.5 570% 5) מושכת משתמשים רבים להגדיל את מספר הלקוחות המחוברים לכרטיס רשת יחיד - לפעמים עד 60 ויותר. אל תצפה שה- עומס הנוסף לא יפגע בביצועי המערכת. אפשר להגדיל את מספר הלקוחות רק אס ברור לך כי מרביתס לא פעילים במיוחד, או ששעות העבודה שלהם אינן חופפות. 9% -/486 6156/61 קר: % השתמש בכרטיסי רשת לאפיק ₪154. עד כה לא נפתרה בעיית המגבלה על מספר הכרטיסים המירבי באפיקים המקומיים. למרות שאפיק 701 מהיר פי 6 מאפיק ₪184, אי אפשר להתקין בו כיוס יותר מ-4 כר- טיסים. כדי להגיע לתפוקה מירבית יש צורך להשתמש במתאמי 5651 לדיסקים, שנ- תקעיס לאפיק המקומי, מה שמשאיר אותנו במצב שאין מספיק חריצי 261 לכרטיסי התקשורת. במבדקים אחרים גם מצאנו כי כרטיסי התקשורת המוצעים היוס לאפיק 1 סובלים מבעיות שונות ועדיין מוקדם להמלי עליהם. 4% פצל את מערכת הדיסק למספר ערוצי 1 נפרדים, הפועלים במקביל. למרות שדיסק 5051-2 אמור להעביר נתוניסם בקצב התאמה למשימה יכולת הרחבה אבטחת זמינות/נתונים = גדוע גו פונקציות ניהול ביצועיס 6 ישראל נוב' 1994 - שרתי קבצים של 10 מגהבייט לשניה, הקצב האפקטיבי (במיוחד בסיטואציה של ריבוי משתמשים, כפי שקיים בשרת קבצים מעצם הגדרתו) הוא נמוך בהרבה. רוב הזמן מבוזבז על הז- זות ראש הקריאה/כתיבה של הדיסק מס- קטור לסקטור ובחיפוש אחרי קבצים מפו- צלים. | הקצב האפקטיבי של כתונים העובריס דרך ערו 5051 יחיד הוא, במקרה הטוב, כעשירית מהקצב התיאורתי פיצול העבודה בין שניים, או יותר, ערוצי 1 מחייב שימוש בבקרי דיסק התו- מכים | במקביליות. אין הכוונה לפו- נקציה 0א[]ק8181 , המפצלת קוב יחיד בין מספר דיסקים, אלא לכך שהמערכת יכולה להתייחט לדיסקיס ולבקרים השוניסם כאילו הם מהוויס ‏ "דיסק ווי- רטואלייי יחיד (אותה אות תסמן את כל הכוננים, כך שהמשתמשים לא נחשפים להבדל שבין ייכונן לוגייי לייכונן פיזייי). עם זאת, מרבית השרתים בסקירה שלנו תומכים ‏ גם ב-0א1ק5181, כחלק ממדיניות האבטחה עייי יתירות - ש841. אנחנו לא דרשנו מה- משתמשים | בסקירה ‏ יותר | מתמיכה ביישיקוףיי, 1 ם[₪4, שאינה מחייבת גס פי- צול קבצים, אבל רק 3 מתוך 15 המשתתפים הסתפקו בכך וכל השאר הוסיפו גס תמיכה בסכימות ₪310 מורכבות יותר, הכוללות 6 + התקן זכרון ]א גדול. הזכרנו כבר לעיל את "חוק הבוהן" האומר כי יש לה- תקין בשרת לפחות 8 מגהבייט למערכת הה- פעלה ועוד כחצי מגהבייט לכל משתמש. התקנת "מטמון דיסק" מסיבי על בקרי הדי- ה יכולת הרחבה אבטחת זמינות /נתונים פונקציות ניהול. גדו1 ו ביצועים סקים אינה הכרח. 117, למשל, לא התקשתה להגיע להישגיס של תפוקה למרות שהבקריס המותקניס בשרת שלה לא נושאים כל זכרון מטמון מקומי. 6ז8)וטא עצמה מתייחסת לוכרון השרת כאל מטמון דיסק והכפילות אינה מועילה. עדיף להשקיע את הכסף במ- קוס אחר. דבדים של שדר' קדימויות הסיסמה "ביצועיס זה לא הכליי מתייחסת לרובד עמוק יותר של סידרי הקדימויות כאשר באים לבחור שרת. היא רומות על כך שלאבטחת זמינות, הגנת נגישות, יכולת ני- הול ושירות מונע תקלות יש חשיבות עליונה. בסופו של דבר, השרת ממלא תפקיד של אר- כיבאי וכמו ארכיבאי בשר-ודס לא מודדים את התאמתו לתפקיד לפי המהירות בה הוא מסוגל לרוץ במסדרונות ולהביא תיק מה- ארכיב. מה שחשוב לנו הוא לסמוך על כך ששירותיו יהיו זמינים תמיד, שהוא ימנע מאצבעות זרות מלחטט בארכיב, שהוא ידע תמיד מי שלף איזה מידע מהארכיב ומתי ושידע לתת לנו התראה בזמן כאשר מת- פתחת בעיה. חלק מהפונקציות האלה נגזרות ממערכת ההפעלה ולא מהתצורה הפיזית של השרת, אבל המוצריס הנבחרים שלנו נותניס כלים נוספים ויחודיים להשגת התכונות העיקריות של שרת קבציס. האס המסקנה היא, לכן, שאפשר להתעלס מה-671 לחלוטין: לא ממולצ. ראשית, תו- ספת המחיר שמעבד מהיר גובה בטלה בשי- שים ביחס למחיר המערכת הכוללת. כל "הליגה העליונה" של שרתיס בסקירה זו מו- רכבת משחקנים שמחירם מעל ל-15 אלף דולר. בתחוס מחירים זה אין משמעות לה- בדל המחיר בין שבב 486 לפנטיום. עקרונית, לתמיכה של הפנטיום באפיק מערכת של 64 סיביות יש פוטנציאל להשפיע בצורה מש- מעותית על התפוקה, אבל במבחנים לא ראינו כי הוא ממומש. רק ][א18 הצליחה להוציא מהפנטיום יתרונות ביחס ל-486 (לא התאמה למשימה יכולת הרחבה אבטחת זמינות/נתונים פונקציות ניהול. ביצועים נתנו ליבמ אות ייבחירת העורכים" רק בגלל האנכרוניזס של אפיק 164א. קשה לנו לה- מליץ היוס על השקעה בחומרה, שגם יבמ מודה כי הגיעה לסוף הדרך). סיבה שניה להשקיע במעבד חזק היא הת- חושה כי במוקדס או המאוחר נבקש מהשרת לבצע גם תפקידים של שרת ישומים. זה הא- חרון אינו יכול להסתפק בייראש קטן" של שרת קבצים ועליו לבצע עבודה אי- נטליגנטית - ולעיתים מפרכת - על הנתונים שהוא מאחסן, לפני שהוא משגר אותס לל- קוח. אם ההגירה לתצורת לקוח/שרת (ישומיס) אכן נראית לך כתרחיש בלתי-נמנע, עדיף כי תקדיש תשומת לב רבה ליכולת הה- שבחה של ה-670 בשרת הקבצים. למשל, קומפק מציעה שלושה דגמים במשפחת הש- רתים שלה, עס תמיכה במעבד יחיד, שניים או ארבעה. גם מעבד 486 יחיד יכול להספיק לשירות הקבצים, אבל כשרת ישומים יתכן ולא תסתפק בפחות מרביעיית פנטיומים. אנליוה של דרישות ה-/671 בשרתי ישומים חורגת ממסגרת המאמר ולכן לא נאריך כאן יותר. חמיכה בריבוי מעבדים שים לב לעובדה, כי 6וג\זשא! עדיין לא תו- מכת בריבוי מעבדים. השרת של זניט, המ- צוייד בשני פנטיומים, לא ניצל את כוחו במ- בחנים שלנו, הרצים בסביבת 3.12 6זג/ו6א1. כשרת ישומים תחת יוניקס, הוא יוכל לנצל את המעבד השני וגס 1א צוס6חו/ תומכת בזוג מעבדים, אבל עדיין רוב המשתמשים לא נזקקים לכך. במאמר שיופיע בגליון הבא נציג תוצאות של סקר שערכנו בין מסדי 1 על פלטפורמת 6ק. ששת המשתתפות בתחרות יכלו לבחור מערכת הפעלה כרצונן והבחירה שלהן מצביעה על המגמות בשוק: 8 שלוש (אורקל, סייבים ו-1א4700 ) הע- דיפו את ש6זבּ/זטא. 4 שתיים (מיקרוסופט - כמובן - ו- 8פא 6 6וחם) בחרו ב-דא. התאמה למשימה יכולת הרחבה אבטחת זמינות/נתוניס מהאאח-====**יקן פונקציות ניהול ביצועים שרתי קבצים 8 אחת (אינפורמיקס) בלבד העדיפה את יו- ניקס. ברור שעל פלטפורמות אחרות ההעדפות תהיינה שונות לחלוטין, אבל כל עוד אתה קשור ל-26 כדאי להתייחס לריבוי-מעבדיס כאל אופציה לא בדוקה (אנחנו שומעיס דב- רים דומים גם ממשתמשיס של פלטפורמות אחרות). בעתיד המצב ישתנה, ללא ספק, שכן אינטל עצמה התייצבה בראש הדוחפים לייריבוי מעבדיס מקבילייי (ק!א5) סטנדרטי בסביבת | שכן 6. למפרט של הגירסה | הנו- כחית | קוראים 1 05]א וכבר רואים | חומרה תואמת. הבעיה היא | בתוכנה. במבחניםס | שע- רכנו נמצא כי תצורות מק- ביליות או- פטימליות | יכו- לות להכפיל את הביצועיס | של שרתי ישומים בסביבת יוניקס ולהשיג שיפור צנוע יותר - אבל עדיין מש- מעותי - בסביבת 1א. אבל 6זג/ו6א מו- כיחה את עצמה ברוב הישומיס מבוססי 26 כפתרון פופולרי יותר (בוודאי שהדבר נכון בשרתי קבצים) והיא עדיין לא תומכת ברי- בוי מעבדים. אימבריליזם תקשורת' המבחנים שלנו (3.0 ת0ח6186א) דרשו מה- ספקים להתקין בכל שרת 4 כרטיסי רשת, אותס חיברנו לארבעה מוקדי חיווט פשו- טים. לכל מוקד התחברו 15 מחשבי 6ק, דגמי 386 ו-486 תוצרת יצרנים שונים, שי- צרו דימוי עומס עבודה כבד. בנוסף, היה כל התאמה למשימה יכולת הרחבה אבטחת זמינות /נתונים פונקציות ניהול ביצועים שרת צריך לספק מערכת דיסקים בנפח אפ- קטיבי של 2 ג'יגהבייט, עס שיקוף (כלומר להתקין בו בסך הכל 4 ג'יגהבייט), כונן 6 ]1א80 ומערכת ווידאו פשוטה. המיקום המו- עדף של בקרי הדיסקים הוא אפיק 01 ורוב היצרניסם הסתפקו בכרטיס בקר יחיד. המ- הדרין התקינו 2 כרטיסי 505[1, מה שהשאיר חריץ יחיד פנוי למערכת הגרפית. באפיק ₪158 (אפיק המערכת ב-12 מה- שרתים) ניתן להתקין עד 8 כרטיסים - בה- % %% 6 ץצגזז 95 זסטז66 05/2 |ום!: מקום ראשון בביצועים, תיבנון מכני מבריק, מערכת הגנות מרשימה |מחיר תחרדותי ביותר תאם ללוח האם ולמגבלות זיוודיות שכל יצרן בחר. ארבעה כרטיסי רשת ממלאים את כל החריצים הפנויים במארזים הצפופים יותר ומונעיס אפשרויות הרחבה עתידיות. גם אם לא נראה לך כי בעתיד תזדקק ליותר מארבעה כרטיסי רשת, עליך לקחת בחשבון את האפשרות שתזדקק לחריצים פנויים עבור שירותים נילוויס: 4 שירותי הדפסה. אס אתה מעוניין לרכז מספר מדפסות ליד השרת ולספק שירותי הדפסה בתמיכה ישירה של 6זג/ו6א - אחת האפשרויות הקוסמות היא להוסיף כרטיס 0 עם מספר שערים מקביליים (קק₪ ). כדאי לשמור חריצ פנוי עבור כרטיס זה. יכולת הרחבה אבטחת זמינות /נתונים פונקציות ניהול ביצועים 79 6 ישראל נוב' 1994 שירותי מודס-פקס. ברשת קטנה כרטיס מודם-פקס המותקן בשרת יכול לספק את השירות לכל הלקוחות. ברשתות גדולות יותר יתכן ותזדקק למספר ערוצי תקשורת מודם-פקס, אותס תממש בסיוע של מכ- שיריס חיצוניים. גם אז יתכן ולא תזדקק ל-6 המוקדש לשירותי תקשורת ותוכל לה- סתפק בכרטיס 1/0 עס מספר שערים טו- רייס. סיבה טובה להשאיר עוד חרי פנוי. 4% תקשורת רחבה (א \). בדרך כלל חיבור של רשת מקומית לרשת רחבה נעשה בסיוע של נתב יעודי. אבל קיימת אופציה, לא זני- חה, להתקין כרטיס תקשורת בשרת הקבצים ולהשתמש ביכולת של 6זג4/וטא לנתב תש- דורות בתוכנה. נכון שפתרון זה לא יעמוד בעומס עבודה של שרת יעודי, אבל במקרים רביס אין עומס וחבל על הכסף. % מוקד חיווט (108]) נתקע. עוד אופציה שלא מרביס לבחון אותה היא שימוש בכ- רטיסים נתקעים כתחליף לציוד חיצוני. נכון שבדרך כלל עדיף הפתרון הקונוונציונלי - במיוחד ברשתות עס עשרות לקוחות ויותר - אבל האופציה לתקוע כרטיס 108 זול לפ- תרון בעיית תקשורת אד-הוק, כדאי שתי- לקח בחשבון. שרתי קבצים אלה רק דוגמאות לשלל האפשרויות לטעון את השרת בכרטיסים נוספיס ולהרחיב את מגוון השרותים שהוא מספק. הגישה האי- מפריליסטית מחייבת 6 עד 8 חריצי הרחבה לתקשורת ולחיבור אבזרים חיצוניים, מלבד החריציס התפוסים ע"י מערכת הדיסק והווידאו. דיסקים מגולמניים הגישה למערכת הדיסק גם היא יכולה לה- תנפח למימדים מגלומניים. הזכרנו כבר כי יצרניס רבים התקינו בשרת יותר מכרטיס בקר יחיד והס מספקים תמיכה בסכימות מתוחכמות של יתירות, כמו 5 8410. בס- כימות 5 8410 מפוצל כל קוב לארבע סד- רות של סקטורים. לכל רביעיית סקטורים מייצר הבקר סקטור חמישי של מידע-זוגיות, בעזרתו אפשר לשחזר את אחד הסקטורים במקרה של תקלה באחד הדיסקים. את חמשת הסדרות כותב הבקר על חמישה כו- נניס שונים, כך שבמקרה וכונן אחד נופל ניתן לשחזר את כל הכתוב עליו מתוך מה שנשאר על יתר הארבעה. בדרך כלל 5 810 מיושם רק ברמת הכו- נניס - כלומר משתמשים בחמישה כוננים במקוס ארבעה, אבל מסתפקים בבקר יחיד. המהדרין מנסים להגן על זמינות המערכת גם במקרה ובקר ה-50581 ישבוק חיים והס מתקינים 5 בקרים נפרדים. פתרונות כאלה מיושמיס כיום רק במערכי 8410 עצמאיים ואף אחד מהשרתים בסקירה לא אימצ אותס, אבל ללא ספק כדאי להשאיר מקום פנוי להוספת בקרים בעת שנודקק להוסיף כונניס לשרת. ממשק 5051 אמור לאפשר חיבור של 7 כו- נניס לבקר יחיד. מנסיוננו אנו יודעים כי לא כדאי לחבר יותר מארבעה דיסקים לכל ערו 1. השרתים הגדולים בסקירה זו מציעים 8 עד 16 מפרצי התקנה לדיסקים ולכן כדאי לוודא כי נשאר מקום להתקין עוד כרטיס בקר או שניים לדיסקים. כדאי גם לשקול את האפשרות להתקין ערוץ 5651 נפרד לשאר האבזרים ההיקפיים, למשל לכונן ה-₪0(1 62 ולטייפ הגיבוי (אפשר להוסיף לערוץ הנפרד גם את השליטה בדיסק המ- ערכת, עליו מותקנת מערכת ההפעלה, וכך להפריד פיזית בין קבצי המערכת לקבצי מסד הנתונים). שיס לב לכך שקיימים בשוק כרטיסי בקר רב-ערוציים, כך שתוכל לקבל גם 4 ערוצים מזוג כרטיסי 50681-2. ו הטוב ביוחר 44 18 22 566 00 10 20 24 28 2 6 מסבר הלקוחות 100 אחוזים 8 12 16 דגש על שימושיות בסיכום, אנו מוצאיס כי שרת קבציס מתו- כנן היטב זקוק ל-10 או יותר חריצי הרחבה שימושיים. הדגש הוא על שימושיות, שכן במקרים רביס יש על לוח-האם מספיק מח- בריס לכרטיסים נתקעים, אבל אי-אפשר להשתמש בהסם ברגע שמוסיפים כוננים למ- ארזים (הכונניס חוסמיס את המרחב האווי- רי מעל לוח האם). דרישה זו מכתיבה בעצם את התצורה הזיוודית האופטימלית של שרת קבצים לאירגונים בינוניים: 6 מארז מגדל בגודל מלא. > שילוב של אפיק ₪154 עם ]6 6 שקע להתקנת מעבד שני. 6 שקעיס להתקנת 8 עד 16 מודולי [א1א51 9 לפחות 8 מפרצים המיועדיס לדיסקים % מפרצים לכונני 1א₪0 60, דיסקטיס וטייפ גיבוי. 6 מנגנון נעילה להגנה פיזית על הכונניס. 9% אפשרות לשליפה של הכונניס ללא כיבוי השרת. % ספק-כוח כפול עם הספק כולל של 400 וואט ויותר. 6 הספק איוורור מסיבי (2 מאווררים לפ- חות) עס בקרת טמפרטורה. שרתי קבצים התצורה הזאת לא רק שאינה זמינה ב-6ק שלא עוצב מראש לשמש כשרת, אלא שא- פילו נבחרי העורכים שלנו בסקירה זו אינם עומדים בכל הדרישות. שני השרתים הק- רובים ביותר בתצורתס לקווי המתאר הנ"ל הס 00114111 של חברת ₪05 ו-56708/ של חברת א0341. למעשה, שני השרתים האלה הם ווריאציה על אותו נושא ושניהס זהים זה לזה מלבד פרטים משניים אבל לא די בתצורה מכנית נכונה על מנת להצליח במבחנים. שני השרתים האלה הם גם בתחתית הליגה במבחן ניצול [071 ואי- נס מרשימים במבחן תפוקת התקשורת. שניהם מצטיינים באמצעיים פייים לא- בטחת זמינות, אבל הס חלשים בתוכנת ני- הול. המארזיס הגדולים שלהם אמנס יו- צריס תחושה של סופר-שרתים, אבל המעמד הזה מחייב גס יותר אינטליגנציה משהם הו- כיחו עשוק בידי אחיו שרת אחד שיכול להרגיש כי זכיה בבחירת העורכים (גזלה ממנו שלא כדין הוא 25/2 5 זטוז56 של יבמ. ביצועיו היו הטובים ביו- תר במבחנים, מערכת אבטחת הזמינות וה- הגנות שלו הן מעולות וגס יכולת ההרחבה שלו משביעת רצון. התפעלנו מהתיחכוס המ- כני, המאפשר לפרק אותו לגורמיס ללא שי- מוש בכלים. מה שהרג אותו הוא מוצר מת- חרה, תוצרת יבמ, כמובן. זטז56 76 החדש, שלא השתתף במבחנים אבל כבר מפורסס באגרסיביות ע""י יבמ, מצביע על הכיוון שה- חברה הזאת רואה לעתיד - ומושך את הש- טיח מתחת לרגלי שרת ה-5/2ק. ה- 6ק 56 מצוייד באפיק ₪154 במקוס 1684א והחברה מבטיחה כי הוא תואס למגוון רחב ביותר של כרטיסי רשת, כולל כרטיס 154 זולים (החל ב-89 דולר, מחיר יבמ בארה"ב). במארז מקוס ל-9 כוננים ו-9 חריצי הרחבה, מהם 3 לכרטיסי 261. גם המחירים נראים אטרקטיביים יותר משרת 05/2, כך שמ- תעורר ספק אם יבמ תמשיך לתמוך בא- רכיטקטורת 16( לטווח ארוך. טוב ככל שיהיה, ה-95 ז6אז86 75/2 מציין את סוף הדרך ולא את ראשיתה ולכן אינו בא בח- שבון כבחירת העורכים. מוצרים נבחרים לא כל המשתתפים במבחנים זמיניס לקורא הישראלי ולכן נפרט כאן רק את מאפייניהס של שרתים בודדים, שכן ומינים בארצנו. הנוקה הקהשודתה נוללת 1000 הטוב ביוחר קה אפ = 7 פה-<--=-00 200 ה 2085 0 0 םת - שר ₪ הד = 5 (- 0 שב הנבה סוים 6נץ =₪ פ = = ו )ו וחססגזו / / // / יי 00 הגדוע ביוחר 0 00 6 2 38 44 10 6 2 58 24 20 16 12 8 4 מסבר הלקוחות 21 6 ישראל נוב' 199% לשמחתנו אפשר לציין כי רשימה זו כוללת את השנייס שזכו בבחירת העורכים וכמה מהטובים שבין האחרים. בטבלאות הה- שוואה ובגרפים ניתן למצוא התייחסות גם לשאר הדגמים. 664]:05 0 שרתי קבצים ה רחבה. במבחנים ארבעה מהם היו תפוסים ע"י כרטיסי רשת 2-אט|"ז6א תוצרת קומפק ואחד ע'יי בקר הדיסק 5081 זגוח5. אלה אחראיס לא פחות מהארכיטקטורה הי- חודית על הביצועים המצויינים. בקר הדי- של אפיק 5154 עם אפיק [06, שהמחברים שלהם מותקנים על כרטיס עזר, הנתקע ללוח האם. בסך הכל אפשר להתקין עד 7 כר- טיסי הרחבה בלבד, אבל היתרון הוא שניתן להתקין אותם מלמעלה, ללא צורך להשכיב מודולריות היא מילת המפתח בהקשר לשרת % זה. כל רכיב במערכת - החל בכרטיס המעבד % (פנטיוס-90) וכלה בדיסקים הנשלפים ללא כיבוי המחשב - בנוי כך שיהיה קל לגשת אליו ולהחליפו בשעת הצורך. 14,773 דולר עולה המחשב הזה בארהייב, מעט פחות מה- ממוצע של השרתים המצטיינים במבחנינו, וביצועיו בינוניים. המארז גדול ומרווח, אבל החברה לא העמיקה בתכונות ניהול ואבטחת זמינות. במארו המגדל 12 מפרצי דיסקים, מתוכס 8 מאפשרים התקנה של דיסקים שליפים. ב-2 מהמפרצים עגנו כונן הדיסקטים וכונן 65 [א0א וארבעה מפרצים אחרים איחסנו 4 דיסקים שליפים, של 1 ג'ייגהבייט כל-אחד שמונה חריצי 154, ל-2 מתוכם הרחבות 5, משמשים להתקנת כרטיסי רשת, בקר 1/5 כ₪41 וכרטיס ווידאו. 4 חריצי [א]א51 מותקנים על לוח-האם ו-4 נוספים על כרטיס המעבד, הנתקע לשקע מיוחד וכו- לל גם 256% של מטמון 12. ספק כוח יחיד של 350 וואט אינו כולל אמצעי אבטחת זמי- נות מיוחדים. התעוד מיושן אבל איכות הב- נייה טובה מאוד ושרת זה יכול להחשב לב- חירה סבירה בתנאיס של מצוקה תקציבית. 0 %*חבּו!סיוק [34ו60 6נץ% 4 בחירת העורכים משפחת וחגו1סוק של קומפק היא דוגמא קלאסית לעיצוב של שרתים העונים או- פטימלית לטווח רחב של צרכים. דגם 1000 הוא הקטן והזול במשפחה וניתן להתקין בו מעבד יחיד. בדגם 2000 ניתן להתקין זוג מעבדים ובדגם 4000 עד 4. לכולס משותף תיכנון מזהיר הבנוי סביב אפיק 154, ללא הודקקות לאפיק מקומי כלשהו. למרות שקומפק מסתפקת במעבד מיושן יחסית וא- פיק קונוונציונלי, הציוניס בכל המבחנים היו בשלישיה הפותחת - עם היולט-פקרד ויבמ. מי שחושב, כי הצרכים שלו לא יסופקו עייי 4866 בודד, יכול לבחור מהשרתים כפולי ומרובעי המעבדיס. 7 חריצי 154 משמשים לכל כרטיסי הה- 5 אם ]6/ו2-56 205: אם אתה רואה מקום לניצול זוג המנטיומים [למשל כשרת ישומים תחת יוניקם או זא], בדא' לך לחת מבט נופך במחשב זה סק תומך גם ברמות 4, 5 ו-10 של 10ג6, אס כי במבחנים הרצנו אותו בתצורת 1 פןגאא, כמו כל השאר. מיוחד לכרטיס זה הוא הפעלת אלגוריתס השיקוף גם על המ- טמון - שגודלו 18א4 - הבנוי על הכרטיס, כך שהוא פועל כזוג מטמונים בני 218 כל אחד. גיבוי סוללה עצמאי לכל מטמון מב- טיח שמירת הנתונים גם במקרה של הפסקת מתח פתאומית (במטמון כתיבה מאוחרת - 6% םז1/ - שמוריס נתונים שעדיין לא הועתקו לדיסק ולכן יאבדו, אס לא יסו- פק גיבוי מתח למטמון). ב-5 מתוך 8 המפרצים ניתן להתקין דיסקים נשלפים. במבחניס הותקנו רק. 4 כונניס של 5 גיגהבייט כל אחד, אבל המקוס הח- מישי יתמלא אס תעדיף תצורת 5 כ841. בשניים משלושת המפרצים האחרים הותקנו כונן דיסקטים וכונן ]80% 62. קומפק מס- פקת תוכנה יחודית למדי להתקנה או- טומטית של השרת ולניטור מתמיד של פעו- לת החומרה, הטמפרטורה בתוך השרת וביצועי המערכת. בידיו של מנהל רשת נבון נתוניס אלה הס בסיס לפעולת אחזקה מו- נעת אסונות. גס התיעוד של קומפק הוא למופת, כראוי לאיכות התיכנון והבנייה. 0 ס60ם'זסשסק |!|6 ביצועים טובים, חסינות מצויינת מנזקי תק- לות ויכולת הרחבה סבירה מאפיינים את השרת של (1מכ. המחיר, 517,419, שה- חברה מבקשת עבורו הוא תחרותי בליגה בו הוא מתחרה. מבנה השרת מבוסס על שילוב את השרת על צידו. לעומת ואת, המבנה הזה לא מאפשר גישה נוחה לשקעי ה-וא]א51, כך שהרחבת זכרון כן תדרוש ממך להשכיב את השרת. במארז 8 מפרצים לכוננים, מתוכם 4 ננעליס מאחורי דלת. בארבעה מפרציס אלה הו- תקנו 4 דיסקיס של 108 כל אחד. בשנייס מארבעת המפרצים החשופים הותקנו כונן הדיסקטים וכונן 1א0א 62 משולש-מהירות. שלושה מאוורריסם נשלטי טמפרטורה שו- מרים על תנאי עבודה סבירים למעבד. תק- לות במאווררים, בספקי הכוח או עליית טמ- פרטורה מדווחות במערכת הניהול ומפעילות התראה קולית. התיעוד המצויין מקיף את כל המרכיבים בצורה מעמיקה ומאירת עי- ניים. הביצועים של 086מח6צוסק טובים מאוד. מקום רביעי בתפוקת התקשורת ומקוס חמישי בניצול ה-670 בהתלט משייכים אותו לליגה העליונה. אבל לשניים מה- התאמה למשימה יכולת הרחבה אבטחת זמינות /נתונים ‏ גדוע פונקציות ניהול גרון | ביצועים 2 6 ישראל נובי 199% שרתים החזקים יותר יש גס תג מחיר נמוך יותר (קומפק ויבמ) ולשלישי (היולט-פקרד) מערכת ניהול מעוררת קינאה. בתנאים אלה גס תיכנון מצויין כמו של ,211 מפספס את בחירת העורכים. 6 ז6ש567 .)א 5606 מייחדת את השרת הזה האפשרות להשביח אותו לרמה גבוהה מאוד של ביצועים עייי החלפת כרטיס ה-670 בכרטיס הנושא את מעבד ה-8150| היחודי | של דיגיטל, הייאלפאיי. מבחנים, שנעשו בעבר ודווחו בפ- רוטרוט בגליונות קודמיס, מראים כי לאלפא פוטנציאל ממשי לבצע משימות מסויימות, במיוחד ישומים הנדסיים וגרפיים, הרבה יותר מהר מהפנטיום. אבל עדיין לא זמיניס ישומים משרדיס סטנדרטיים רבים בקוד אלפא אופטימלי. הדבר נכון במיוחד בת- פקיד שרת 6זג)ו6] ולכן אס אינך רואה את עצמך עובר בעתיד הקרוב לסביבת יו- ניקס (גירסת 05/1 היא המקובלת על די- גיטל), או ל-1א 5ש60חו/ (שלה הוכנה גי- רסה תואמת אלפא), אין לך סיבה לגלות עניין באופציה יחודית זו. אנחנו התאכזבנו מהחסך בתכונות הגנת נגי- שות ואבטחת זמינות ומכך שאין אף כלי עזר לניהול, מקומי או מרחוק. במבחני הביצועים הוא הגיע למקומות בינוניים (תפוקת תק- שורת) או נמוכים (ניצול 6?0). במבחן הא- חרון הניצול הגיע ל-99 אחוז ממשאבי המ- עבד (פנטיוס 66) כבר ב-16 משתמשים. רק השרת של 481% התנהג גרוע יותר. במארז הלא גדול 9 מפרצי כונניס, מתוכם אחד מיועד לדיסקטים 3.5 אינטש. ארבעת הדיסקטים תוצרת דיגיטל, 108 כל אחד, והבקר תוצרת אם [צ]א, עס מטמון 418, לא הצליחו להגיע לתפוקת המתחרים הת- זקים יותר. בהתחשב כך שרק פער מחירים קטן מפריד בין דיגיטל לקומפק, קשה לר- אות סיבה למה להעדיף דווקא את סקסמפ. יכולת הרחבה אבטחת זמינות /נתונים ‏ גדו. ו מונקציות ניהול. גרו / ביצועים שרתי קבצים :486/18 6עו16156 סו בחירת העורכים תשומת לב לפרטים, ביצועים מצויינים ומ- ערכת ניהול, שאין דומה לה, מעניקים לשרת של היולט-פקרד את אות ייבחירת העו- רכים'י. את ההקפדה על כל פרט תיכנוני אפשר לראות פיזית בעיצוב המושלם, שאינו מתפשר עס קונוונציות זולות בזיווד. המארז מחולק לשני חלקים - מימין מערך דיסקים ובו 9 מפרציס ומשמאל נפח מרווח לאיחסון לוח-האם וכרטיסי הרחבה (7 כרטיסי 8154 ושני כרטיסי 201). הגישה החופשית לכל רכיב, הנקיון של רתמת הכבלים והאיוורור היעיל, הס דוגמה לאומנות הזיווד במיטבה. בשרת הנבחן הותקנו | 4 כרטיסי רשת 0 תוצרת .₪401 (בחריצי ₪158 ) ו-2 מתאמי דיסק של אדפטק (בחריצי 01ע). שלושה חריצי ₪154 נותרו פנויים. המעבד מותקן על כרטיס נפרד, שגם נושא את ששת מודולי הזכרון, הנתקע לשקע מיוחד על לוח האם. השבחת מעבד כרוכה בהחלפה של הכרטיס. | למרות | השימוש | במעבד 6, השרת הזה לא הראה כל קושי להתמודד עם עומס עבודה, שהכניע. פנ- טיומיס רביס. הגרף של ניצול משאבי מעבד עובר את קו 90 האחוז רק ב-36 משתמשים. במבחן התפוקה השיגה 117 את המקוס הר- אשון בצורה משכנעת. את ההצטיינות במבחן התפוקה אפשר ליי- חס לשימוש בזוג בקרי דיסק, המיישמים טכניקה של עבודה מקבילה ( 6א518121 או סא]א ]ל טכ). שיא התפוקה מושג כך למ- רות ש-12 וויתרה על הפתרון המקובל יותר, של התקנת מטמון דיסק מסיבי על הבקר. אבל היהלוס שבכתר היולט-פקרד הוא תו- כנת הניהול ]ח45518/8/ ז%0ז6156א. | בערכת כלים זו תמצא את כל הדרוש לך לניהול מרחוק של השרת, איתחול מחדש אוטומטי, מערכת אזעקות למצבי תקלה, ניטור שגי- התאמה למשימה נ אבטחת זמינות/נתוניס פונקציות ניהול. ביצועים אות בזכרון ובדיסקים ועוד. ?₪3 גס מספקת תקליטור תמיכה, הנקרא ]ח45515)8/ !זסקקטפ, הכולל מידע מקיף ומעמיק על כל מוצרי הח- ברה לסביבת 6/, החל משרתים ומוצרי רשת וכלה במדפסות לייזר. התקליטור מעודכן תקופתית ומחיר המנוי לשנה הוא 395 דולר. 5 56/6 25/2 הוחו 6 עבּוז כבר הזכרנו לעיל איך השימוש באפיק 64]א קטל את סיכוייו של שרת מצויין זה לזכות בבחירת העורכים. אלמלא חובתנו לקוראיס, להתריע על הסדקים בחומה שיבמ בנתה בעבר סביב אפיק 64וא, היה זה ללא ספק זוכה בהמלצה חמה. מקום ראשון בבי- צועים, תיכנון מכני מבריק, מערכת הגנות מרשימה ומחיר תחרותי ביותר - מי צריך יותר מזהז השימוש באפיק 1634 הוא היתרון והחסרון של שרת זה. מצד אחד יבמ יכולה לצייד את המחשב שלה בכרטיסי אחרנט יחודיים (68167ז51-ז6תו) ובבקר דיסק יחודי, שללא ספק תרמו לביצועים יוצאי הדופן. מצד שני עליך לשקול את התבונה להשקיע בחומרה קניינית, שגס היצרן שלה מראה סימנים של מחשבה שניה. אי-אפשר להתקין בשרת 25/2 כרטיסים שאינס מיועדים לאפיק 104 ואי-אפשר להתקין כרטיסי 104 אלא במחשבים שאימצו את ארכיטקטורת המיקרו-ערוץ של יבמ. מאחר והאחרונים הס זן בסכנת הכ- חדה, אי-אפשר להתעלם מהסיכון הפיננסי הכרוך באימוץ תקן 64 בזמן הנוכחי. לעומת זאת, אס אתה כבר שבוי יבמ ותיק, עם השקעה קיימת בחומרת 64)/ ותוכניות להמשיך ולהשתמש בה עוד שנים ארוכות, השרת הזה הוא ללא ספק רכישה מצויינת. ליבמ נסיון ללא מתחריס בתחום המיחשוב הארגוני והדבר ניכר ביסודיות בה מטפלת החברה בנושאים כמו אבטחת אמינות נתו- נים וזמינות. כדאי לציין, כי בשרת החדש זת56 26 וויתרה יבמ על חלק מהתכונות האלה, למשל על תיקון שגיאות זכרון (יתירות ₪00). במבחנים שנערכו לאחר שסקירה זו סוכמה בחנו את ה--ז566 26 בתצורה דומה לזו המתוארת כאן: פנטיום 60 מגהר), 64 מג- הבייט זכרון, 256% מטמון 12 , בקר 5081-2 תוצרת יבמ בחריץ 201 וארבעה כרטיסי רשת תוצהת 3008 בחריצי 8154. התפוקה 5 0 ישראל נוב' 1994 4 המירבית שלו הגיעה ל-1.8 מגהבייט בלבד כשני שליש מהתפוקה המירבית של 95 זטטזט5 25/2. אבל גם המחיר של התצורה החדשה הוא פחות משני שליש 3 בהשוואה ל-516,700. אס השרת הישן הוא בחי- רה מצויינת למי שכבר מכור ל-05/2 הרי שהשרת החדש הוא בחירה מצויינת לכל מי שמחפש נקודת כני- סה אטרקטיבית במיוחד לעולס של שרתי-קבצים. 205 2-56 =% 5 מרחב פנימי גדול, ביצועיס משכנעים ויכולת להפעיל זוג פנטיומים (בתנאי שמערכת ההפעלה תומכת בכך, מה שלא התקיים בתנאי המבחנים, שנ- עשו תחת 3.12 6זג/)ו6א) הם הי- תרונות של שרת נאה זה. עם מעבד יחיד המחיר יורד ל-15,124 דולר בלבד, מחיר אטרקטיבי בליגה שלו. במבחן ניצול המעבד השיג השרת של זניט את המקוס השלישי, קרוב מאוד לציון של קומפק. במבחן התפוקה הוא תפקד טוב מאוד (מקוס רביעי) עד לעומס של 44 לקוחות - ואז שרתי קבצים ו 4 השוואת תכונות ע'קריות: שרתי'י קבצים 0 בהיהה העוונים -₪ 205 5 56 הד ץוסק 2 וטו זא קת חסו55:ו/] ₪ 5 א 0006 "6856 א'ז5ט1" 810-5865 5 4 וי 5 0 ז0שז50 6 הזז 0 9 5 200 00 3 1108 שוח סע = 60/חטוזה6ק |סזח! = 66/יחטוזהס? |טוח! = 66/וחטיזחטק |טזח| = 66/וחטוזחט? וזח 2/66א4860 |שזח! | 65/חטזח6 |פזחו 5 וזח 5 08 0 סז חס זו בו חס ו וס זו במ חס 0 8 חס חס 506% זו ו זו יי 1 1 1 1 1 1 2 20 26% ה - ו 2% 6% 26% 8-ו 1-8 218-928 818-1288 ו 8 -8ו8 8-ו ₪ ם ₪ ם ₪ ם ם ו ו 0 ,₪54 5 ו (0 ,6 5.01 0 2.0 0( 0.0 0.8 2.0 5.0.0 0.0 0.0 1-0 200 000 2.0 0 וו סא שחסא סא 00 ו יו סא 8 7 8 8 8 7 4 8 זטט] 8 זטס] 8 זטס] 8 א 8 זטס] | סש .535/08 זטס] | סשו .1.808 סעשד 8 108 8ו 6 ב 6 6 8 6 8 בי 8 בי 18 6 48 28 8 16 פון 1 ה 1.5 5 ם ₪ ₪ ₪ ₪ ם וו 6 8 8 9 8 החלה ירידה חדה ובלתי מוסברת ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ בתפוקה. ו וו 7 ו | וטו ו זא פוסטחוצ א 5שסטחוש ה פצסטחו/ ו 5ססחו/ 5עוס0חוש 0 | .אוה 500 .05/2 ז פוסשחוצ = אוחש 05/2.500 זא פאוסטחוש 5 "= יח 05/2,500 במארז המרווח 11 מפרצי כוננים, 5 שחו ,16 )גוח ,508105 | 006 500 05/2 05/25 שאונ מתוכם 8 מסתתרים מאחורי הכיסו | 005 05/2.800 ו 8 8 אוח בחזית ושלושה חשופים להתקנת 0 מדיה שליפה. לוח האם נושא 8 מח- ו ברי ₪154 (אין אפיק מקומי) ושני או מחברים יחודיים: האחד מאפשר הר- , 4 כ / / 2 300 6 7 400 8ו (9) ו350 18 5 300 8 חבת זכרון עד ל-384 מגהבייט והשני [11) 384 08 (6) 329 06 (14) 300% סד (8) 300 006 (7) 400% 008 5 08 ו ח מיועד להשבחת המעבד. ספק כות ₪ - ₪ ₪ ם ₪ ₪ גדול (384 וואט) מאפשר לנצל את כל םּ ם ₪ ם ₪ ם ם הנפח הפנימי ביעילות. חבל רק ם 5 ם 5 = 65 5 סם סם סם ₪₪ ם - ט ט - שאי-אפשר לשלוף את הדיסקים בק 5 5 - ₪ 2 8 ם לות, לצורך החלפה, ללא פירוק הכי- סוי. התיעוד טוב למדי, אבל זניט לא ו זו 28 ו 5 5 מ הקדישה הרבה תשומת-לב לנושאי ני- ו (5זהסץ 3) 610060ח! | (זהפץ 1) סשטטוטח! 6 1) 5495 [ז63ץ 1) 5175 (פזהשץ 3) 0סבט!סח! = (5ז3פץ 3) 666טוסחו 1 539 הול ואבטחת זמינות. אם אתה רואה מקוס לניצול זוג הפנטיומים (למשל כשרת ישומים תחת יוניקס או זא), כדאי לך לתת מבט נוסף במחשב זה. אחרת | היתה 6זגשושא. | המתחרה | הראשית, | השוק לשני מגזרים ומוציאה מהדורה שונה תמצא כאן חלופות קוסמות יותר. דייטונה יוצאח לדרך נכון לזמן המבדקים, מערכת ההפעלה הרי- שתית המועדפת על מרבית המשתמשים 06 ישראל נוב' 1996 א פשסשחו/, פיגרה בפופולריות בעיקר בגלל דרישות זיכרון מופרזות וכבדות כללית בריצה. החודש הכריזה מיקרוסופט על הת- שובה שלה לטענות הנייל, עס שיחרור גירסת יידייטונה'י, או בשס הרישמי - ]א 5שס0תג/ 5. כמו בעבר, מיקהוסופט מפלחת את לכל אחד: מהדורת שרתים ומהדורת תחנות עבודה. רלוונטית למאמר זה היא המהדורה לשרתים, אבל לא הזדמן לנו עד כה לבדוק אותה כראוי והנתוניס להלן הס כפי שנמסרו לנו עייי מיקרוסופט. זאו זס 5 5 וחססהזטם 0 0 סקוו 06 6 כו 6 55 199 0מטוזחסל |8זח! = 66/חטוזהס? |8זח! = 66/וחט/וה6ק |6זחו שרתי קבצים וק נהיורה העורנים שי א 0500 ומין 60 זסשסק₪61 אואת 5 6 800 6 ו סה 1000 ם 6 0 נא קיימ קיים ₪ [- 5 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 00| 9 55 279 233 המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 6וחטוזח6ל !18ח| = 90/וחטוזהש? ושוח! = 4860%2/65 |6וח! 0 !)| 90/וחטוזחטק !6זח! יי חס 500001 | |6א500 51800870 | |506%06 51300370 ו חס 500% 21 ח0וז068] ז006550זק 0 1000550 = 68/6 0605507ז חס ה 0 | 010100810 חס 6 זז ו 1 1 1 1 ססקט 0705 01 זפסוחטח וחטוחוא3!/! א26 26% 296% 8ו-256% 8-296% 6 [8חז1 88-2568 88-28 1-8 8 -ואו 1-8 ה 5160ץ5 518//80!6ח ₪] ₪ ם ם ם חסוז60זזס6 זסזזס פחסקקט5 שוח 2 20 0 ה חס | 00810ו6ת1סחז הס = 0הסטזסהזסו הס 1 1 2 126 6-2 8 8-8 8-8 168-348 ₪ ₪ !54, 0 8, 0( 4 50.0 00 0 0 0 0 א 0 ו סא חס 3 6 6 8 | שו 8 וטס 8 טס 6 6 ב 18 8 חס 1 5 16 . ם 7 86 172 ₪ ₪ ₪ ו וו יי טחוש ז פשסטחו פאוססחוש וו ,אוח( 500 = ,אוחש 500 ,05/2 65 שחו ,1 אוח6א 560 8ז8/)אוח/ ,50/3105 או 500 ,05/2 וצ 6 0658100 ח06 וטו .חסופח16א 98 5 00 (15) 250 סצז = (20) 250 שפזחך (7) 250 008 ם ₪ ₪ ₪ ם ם רהש רהש 1 ם ₪ וו 5 3 זהסץ ו | זע 1 (ז63ץ 1) טוח | (ז8טץ 1) 6סטוסחו | (זהסץ 1] 600טוסחו 5 א לשרתים מכילה קישוריות לרשתות 6ג וא של נובל, 107/7' בסביבת יוניקס (-ז6ק3ח3]/! אג.1. היא תומכת בטכנולוגית ₪ ובריבוי מעבדים סימטרי (5%15). דרי- שות הזכרון המומלץ ירדו בשמונה מגהבייט ולמערכת התווספו מספר כלי ניהול, המ- בטיחים התאוששות במקהה תקלה ואפשרות 5 .זה //אוח/ (5זפץ 3) 100066 0 ,ו 0 ,הפוס ו 5 5 (/ח5660008 ,ה הוחוזק) 76טז100/ח876 5 0( 0( 0 0( 00( 5זסו5 0 ,₪158 ,188 0 2.0 1.0 20.0 20.0 5 5טס-0081! /ח618וזקסזק ,01 ,1-85 יו ו 8 8 ו 5 18 זקסזק זת01 8 8 7 6 8 5 6תו85197ח-005 01 זהסוחטא 8 זטס] 8 זטס] 8 זטס] 8 זטס] 8 זטס] 5 0זפ 5181160 01 0803017 0ח8 זפסוחטא ונ 8 כו ומנ 8 חסוז8 681 קוחו הוזסזזוו/! בי 06 48 8 48 בי 8( 8 066ו370ח ז6!וסזזחס6 5% 1.5 0 0 1 1.5 זפ!וסזוח60 005% ץם 60חסקקטפ 5|סשפו שוח ם ₪ ₪ ₪ 01-50 5 סקקט5 חסוז8זטףו!חסס 165160 9 8 8 9 12 8 080ש0זק חו 085 פצוזם 615602 ,505 ,אוחש 500 וצ (10) 300 6ח0. (8) 300 006 (8) 300 08 5 נמ 5 [881ץ 1) 6 שט!סח| | (6815ץ 3) 60סטוסחו לשנות את תצורת הרשת בצורה דינמית. אבל, העיקר בגירסה החדשה הוא שיפור הביצועים. שימוש נרחב יותר בקוד 32 סי- ביות מביא, לדברי מיקרוסופט, לשיפור של כ-100 אחוז במהירות ביחס למהדורה הקו- דמת. שיפור זה מביא את א לאיזור הבי- צועים של 6ז6/9], אבל הגויקר של מי- 008 450 )9( 90 1) 060ש!סח1 008 350% )10( ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א 800 ,8זב 01 ,005 זוע 6ופו1הקוחס יי 8 הי .וח 105/500 5/5175 חַחוז3זפקס סופוז8קוחס6 זסהו0 ו יי 1 5וס0חו א פשסטחוש ו ו 1 וו ו חושא ,5 8עש00חו .8 פשסטחו/\ = ₪15 5שוסטחושצ = אוחש 500 ,05/2 .2 .615160 זא 5שס0חו/ל | 006 05/2,500 ו 1 " .אוח/) 800 ,50088 .אוחש 500 = .015 5שוסחו בוו (600601015 01 זפסוחטוח 806) 85ו!קט5 זסעשס 00 5 ₪ ₪ ם ם סם זט ו 5 (6815ץ 3) 060ט!סח! 60110 או סקנפ זסעוסק יי ה0ו081ו01/1 61 ח30806וח-551670 7016ח1/068/16 6 ץזחהזו א בי 6 6זפת 1-50876סי7 8 65טט|)ח/ חו516ץ5 צוחך * קרוסופט הוא התמיכה בריבוי-מעבדים. לד- ברי החברה, ניסויים שנערכו על פלטפורמות פנטיום עם שני מעבדים הראו הכפלה של הביצועים ביחס לפלטפורמות עס מעבד יחיד. כמובן שיש צורך בישוס שתומך ברי- בוי-נימים כדי להפעיל את שני המעבדים בו-זמנית. 6 ב שה 6 ישראל נוב' 1994 ווה זוה איזה קטיגוריה של צגי מחשב הכפילה בשנה האחרונה את נתח השוק שלה? צגי 17 אינטש. בין הצגיס למחשביס שולחניים גדל הנתח של צגי 17 אינטש מ-6 אחוז ב-1993 ל-12 אחוז ב-1994. בשנת 1995 מצפים לנתח שוק של 15 עד 16 אחוו והמגמה תמשך כל עוד הממשק הגרפי הולך ומתפשט והאלטרנטיבות לשפופרת המסך המקובלת הן יקרות עד יקרות מאוד. 6 6 ישראל נוב' 1994 אכלנית נציגים ומפיצים שֶל: וו 501סזסו)] תמיכה טלפונית חינם 0 כלנית. הםפושסתק אסודט50 חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל ל>ך ו (רב קווי) פקס. 03-5372928 07, רוי נ רבח 0 לוטוס ל "כ % מהשוק בהתוו ב ַכָבָל שי מ הדורה ?ל מעבד התמלילים המובן | .התוכנה המובילה למשכורות ל--56: )5259 7 איות אוטומטי עברי/אנגלי (אופציה בתשלום) משחקי שכר > גילום פ=טפסים 126, 106, 102, 101 ₪ מהירה ביותר. | תוכנית מיוחדת להקשה רטרואקטיבית של תלושיס שחושבו ידנית או בלשכת שרות תוכנת שכייע לעובדי השטחים! טלפן! בלב ב 32 < בדרד הכמליליט, ב 5% 11 עברית מלאה ללא הגנה !! מבצע %9 ש'יח ]650 1 660 0 מעבד תמלילים הנפוץ בעולם == קף במבצע ‏ 7 569 ש'"ח ] א (במקום 803 ש"תח) ב ₪ ₪9 > במקום 1737 ₪ מ ב צ ע 8 זז שמה אותך בכסא הבמאי והמפיק חבילת התוכנה המושלמת למולטימידיה, עריכה והפקה של וידאו, קול, גרפיקה, אנימציה, שינוי צורה. במבצע: 959 ש"ח וכעת אתה מוכן לקבלת האוסקר 2% א - ב מעבד תמלילים +6.2 א - ב משרד ממוחשב כזבצע איינשטיין / , איינשטיין פלוס כולל מיילר: 9 516) | |ו//ספכי// המעבד שעובד גרסה 5.2 חדישהו תמיכה מלאה בפונטים יחטיים ומדורגים... ... עבודה יעילה ברנשתוח... הגהה עברית משוכללת... הגהה אנגלית 1- צרוט9פפת)... טבלאות גמינטות... חינשובים אריתמטיים... חדטו ,זח]1אא ג פקסאינטגרלי בתוכוהו 552 78" טק התוכנה המובילה בניהול מח' רכב | תוכנה להנהח"ש + ניהול עסק על לקוחותינו נמנים: דלק, דור בימיקלום, ישקר, דפי זהב ועוד... החל מ- 282 ₪ לפרטים והזמנות, נא לפנות לג'רי. מחלקות מיוחדות לעסקים, מוסדות ודילרים. פקסים ישירות מהמחשב ברשת. התוכנה המובילה בעולם להכנת תוכנות עסקיות כורויר > ו!וו \ (1.0 אוווט.!. כולל תמיכה וספרות עברית מלאה. חישובית והב המרכז לתוכנות 6 ₪ 5 5 8501 6 מרכז הדרכה מאושר 62 שר -50סזסו/] אורן ו התוכנה המובילה בעולם לשיגור בתוקף עד 28.10.94 15105 0 התוכנה המובילה בארה""ב לתרשימים בכל התחומים במבצע 9ן 0 ולנו:על עלש יי בב-עצביהת עבור פהסש-5 > תיוק נוח ומהיר לפי שמות וחתכים שונים ללא כל הגבלה. הגדלה דינמית של פונקציות הארכיון בהתאם לצרכים אינדבידואלים. מתאים למשתמשים בודדים, לקבוצות עבודה ולשימוש ברשתות תקשורת. רק 7 7 11 ש-ח ליחידה [59 5] קלטות וידיאו ללימוד התוכנות הפופולריות לש ולמקינטוש החל .-9% ש-ח הסדרה הלימודית של אלדא 0 5ספאו/05 חדשו מבורלנד אינמרנשיונל - ארה"ב ובאג מולמיסיסמם - ישראל כולל גיבוי ותמיכה מכלנית. כזרב-צי עו ₪ יז הצצפ בב-כליבירנ ?7 0 ודוד 010 כולל ספרות עבריתו 499 ש'ח 0 סד סא מית סדה >< 3" ל כלכלן, יזם, משקיע אא זע צפגאת במבצע: 1069 ש''ח דגש איש' לכל הרוכש תוכגת לוטוס ל פשססאוש במקום 4359 ט.ל,ח. השמות המסחריים השונים המופיעים במודעה, הם סימנים מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. כל המחירים בשקלים עפ"י שער דולר יציג ולא כוללים מע"מ (שער בסיס 3 ש"ח). 0 טט3 :6111 ) התוכנה המושלמת לעיצוב גרםפי טסלפן למזרויר מבצעז!ז 5 | | | (:1:) 6 ישראל נוב' 1994 התחשב בכך שרוב הקונים כלל לא מודעיס לחשיבות של בחי- רת צג אופטמלי, העובדה שא- חוז הולך וגדל מוכן להוסיף | כ-500 דולר למחיר המערכת כדי להנות מצג 17 אינטש, מו- כיחה כי המסר שאנו מטיפיס לו מזה זמן מתחיל להקלט. המסר הוא פשוט: צג משובח ימשיך לשרת אותך גם אחרי שתחליף את המחשב פעם ופעמיים. הצג הוא השקעה לטווח ארוך, ממנה תהנה הרבה אחרי שהמחיר ישכח. אי-אפשר להשביח צג ואתה תהיה תקוע עס הפשרות שעשית בזמן הרכישה עד שתחליף אותו. הצג הוא האבזר החשוב ביותר והיקר ביותר בממשק הפיוי בינך למחשב, ולא תוכל להתעלם מחסרונותיו של צג גרוע. הד- רישות שלך מהצג תלכנה ותגדלנה ככל שס- ביבת העבודה תעשה יותר ויותר גרפית, יותר | ויותר מו- נחית-עצמים. לסיכום: רכוש את הצג הטוב ביותר שאתה יכול לה- רשות לעצמך. מחקרי השוק תומכים במסקנות הנייל בצורה מספרית. קצב מכירת הצגיס בארהייב בשנת 4 מגיע ‏ למיליון יחידות בחודש, שהס כחצי ממספר יחידות המחשב הנמכרות. במילים אחרות, מחצית המחשבים הנמכרים כיום בארהייב יחוברו לצגים הישנים של מחשבים שיורקו לפח. בין הקונים רואים העדפה ברורה לצגי 15 אינטש רבי-תדר על חשבון צגי 5060 14 אינטש, שמספרם פוחת והולך, מודעות לפרמטרים של איכות (כמו שפופרת מסך שטוחה, עוותים נמוכים, תדרי סריקה גבוהיס) ונכונות להוציא יותר כסף עיימ להבטיח אורך חיים גבוה לה- שקעה. ירידה מתמדת במחירים אמנס צגי 17 אינטש לא מאיימים עדיין על נתח השוק של הצגים הקטניס יותר, אבל הס הופכים לגוהם כמותי משמעותי בשוק. הכמויות הגדולות תוהמות מצידן לירידת מחירים רצופה וכיום אפשר למצוא בשוק האמריקאי צגי 17 אינטש מצויינים בתחום המחירים 700 עד 800 דולר. מחירי המחירון הס בדרך כלל גבוהים יותר, עד 2,000 דולר לדגמים מסויימים, אבל במשאל שעשינו בין צגי 17 אינטש החנויות והספקים מסתבר שגם הצגים הי- קריס ביותר ניתניס לרכישה בתחוס המ- חיריסם מ-1000 עד 1200 דולר. מחירים אלה נמוכים עד כדי חצי מהקטיגוריה הבאה של הצגיס, אלה של 20 ו-21 אינטש, המיועדים לעבודה גרפית אינטנסיבית, תיביים והוצאה לאור שולחנית. מהשוואת תוצאות המבחנים לסקירה הנו- כחית עס התוצאות שהשיגו צגי 14 ו-15 אי- נטש בעבר, אנו לומדים כי, בנוסף לגודל הע- דיף, יש לצגים בסקירה גם יתרונות איכות כמעט בכל פרמטר. צגי 17 אינטש, בממוצע, משיגיס ציוניס טובים יותר במבדקי יציבות תמונה, דיוק גיאומטרי, עושר כרומטי, הפ- רדה, בהירות ותיכנותיות. לא רק משיקולים כספיים, אלא גם מהאספקטים הטכניים, צגי 17 אינטש מהווים פשרה אופטימלית בין הרצוי למצוי. ביחס לצגים היקרים וה- גדולים יותר, של 20 ו-21 אינטש לא חסר צִּ צג'י 17 אינטעו מהווים בשרה אובפטימלית בין הרצוי למצוי להם דבר מלבד גודל שטח תצוגה. אם אתה לא זקוק להצגה של שני עמודי טקסט זה לצד זה, או לפריסה של שרטוט גדול ומפורט על המסך, צג 17 אינטש יספיק לך. יהיה לך גם יותר קל למצוא לו מקוס על השולחן ואין סכנה שמשקלו ימחוץ את תיבת המ- חשב. צריכת ההספק שלו נמוכה משמעותית משל הצגים הגדולים. בלרי אצבע בעבר כבר נתנו מעל דפי המגזין מספר ייכללי אצבעיי לבחירת הגודל של הצג בהתאם למ- שימה. האבחנות המירביות הממולצות הן: 4% צג 14 אעטש: טקסט במוד 04 (6408480), גרפיקה ב-/5/0 (600א800). 4 צג 15 אינטש: טקסט במוד 58/043, גר- פיקה עד 1024%768. 4 צג 17 אינטש: טקסט עד 1024%768, גר- פיקה עד 1280%1024. 4 צג 21 אינטש: טקסט עד 1280%1024, גר- פיקה עד 1600%1200. כאשר מציגים טקסט באבחנה גבוהה על מסך קטן, הגודל הזעיר של האותיות לא מאפשר קריאה נוחה. האבחנה המירבית במוד גרפי יכולה להיות גבוהה יותר, אבל אין טעם לעבוד במוד הדורש אבחנה גבוהה (למשל 1024א1280) אם הצג לא מסוגל לה- פריד בפנעל בין הקווים והפיקסלים. כדאי להבהיר שוב (מה שכבר הסברנו בעבר) את ההבדל בין מוד התצוגה (שבטעות קוראיס לו אבחנה) לבין יכולת ההפרדה של הצג (שלה צריך לקרוא אבחנה). המוד מתייחס ליצירת התמונה מפיקסלים והוא נקבע עייי המתאם הגרפי. מוד 1024%768 אומר שכל תמונת מסך מורכבת מ-768 שורות אופקיות ובכל אחת מהן 1024 פיקסלים. זה לא אומר שאכן הצג מסוגל להציג את כל השורות וה- פיקסלים בצורה'המאפשרת הפרדה ויזואלית בין שורה לשורה ובין פיקסל לפיקסל. אם נתייחס לצגים בס- קירה, שטח התצוגה הא- פקטיבי הוא הממוצע 4 ספסימ, כלומר במוד 8 על כל משבצת של סיימ מרובע מוצגים 2 פיקסלים. כדי שנוכל להפריד ביניהס, הצג צריך להפוך כל פי- קסל לנקודת אור שקו- טרה פחות משליש המיימ. ככל שמיקוד אלומות הא- לקטרונים חד יותר, החפיפה בין שלוש הא- לומות מדוייקת יותר ומסיכת הצל עדינה יותר, כך משתפרת יכולת ההפרדה בין פי- קסלים סמוכים - ובשפה המקצועית או- מרים שהאבחנה גדלה. הצגת מוד 1024%768 על צג 14 אינטש (25%19 סימ שטח תמונה אופייני) מצריכה הפרדה בין פיקסלים שקו- טרס כרבע מיימ וזה לא מצוי בצגיס המ- קובלים. יכולת הפרדה של הצג נקבעת עייי סיכום התרומה (השורש הריבועי של סכוס הרי- בועים) של כל הגורמים המרחיבים את נקו- דת האור וגורמיס לפיקסל אחד לחפוף עם השכנים לו. הגורמיס העיקריים הס: ייטביעות הרגליי של אלומות האלקטרונים כשהן פוגעות במרקע. גם במיקוד אופטימלי אי אפשר למקד את האלומות לפחות מ-0.2 עד 0.3 מיימ. יימרווח החוריסיי (1108₪ת 07) במסיכת הצל. המסיכה מותקנת מאחורי המרקע וה- חורים בה מתעלים את אלומות הא- לקטרונים לנקודות הפוספור על המשטת הפנימי של זכוכית המרקע. בצגי 17 אינטש מרווח זה הוא בין 0.25 ל-0.28 מיימ. % חוסר התלכדות (65א0ת/א800וא) של שלוש האלומות לחפיפה מושלמת של המרקע. בין הצגים בסקירה גורם זה נע בין 8 ל-0.18 מיימ. 4 גורמי שגיאה דינמיים, כמו רטט בתדר גבוה, סטיות סריקה וכדומה. בונקצית העברת האיבנון מאחר וקשה לחשב מתוך הגורמים הבודדים את האפקט הכללי על ההפרדה, מקובל למ- דוד אותה במישרין מתוך פונקציה הנקראת חא (חסווסתט'] ז5)6חגז1 תסו!וג]ט0סוא, פו- נקצית העברת האיפנון). שיטת המדידה היא פשוטה: מייצרים על הצג תמונה סינטטית (קווים ונקודות) בה אמוריס להיות ניגודים מירביים בין פיקסלים סמוכים (למשל קווים לבנים ושחורים לסירוגים) ומודדים בא- מצעות מד-עוצמת-אור נקודתי באטו מידה האיפנון המקורי (כלומר המעברים בין לבן לשחור) אכן מש- תקף על המסך (עייי מעברים בין עוצמה מי- רבית לעוצמה מזערית של אור מוקרן). המ- דידה היא יחסית, כלו- מר בכמה אחוזים נמוך ערך הקריאה הנמוך (שחור) מערך הקריאה הגבוה (לבן), וכך מק- בלים ערך דא מקו- מי. ערך משמעותי יותר מתקבל מחישוב ממוצע איד)א על פני המרקע כולו. ברור שערך :1/א מתייחס תמיד למוד תצוגה ספציפי. צג שמתקשה להפריד בין פו- קסלים במוד 1024%768 לא יתקשה לעשות זאת במוד 640%480. כמו-כן, ערך ה-פדוא משתנה כאשר משניס את עוצמת ההארה (855א88101111) הכוללת. כל אחד מכיר את התופעה שכאשר מגדילים את העוצמה מא- בדיס משהוא מהחדות של התמונה והדבר מתבטא ב-פד). בבחינות של הצגים לסקירה מדדנו את פו- נקצית "א בתנאים ספציפיים: מוד התצוגה הוא 1024%768, המוד האו- פטימלי לצגי 17 אינטש. % העוצמה והניגודיות (60%178457) הו- תאמו ידנית כדי להגיע לערך 7 מירבי, כל עוד לא: יורדים מתחת לסף העוצמה הד- צגי 17 אינטש רוש לעבודה בחדר מואר. מקובל לראות בערך 1 של 40 אחוז כרמת המינימוס הנדרשת. בין 42 הצגים בסקירה, רק שלושה לא הגיעו לסף זה (הם השיגו 38-37 אחוז בלבד). הצג המצטיין של ]150% הגיע לערך שיא של 61 אחוז ועוד 18 צגים הגיעו לערך 50 אחוז או יותר. אלה תוצאות מצויינות המעידות על השיפור הבלתי פוסק באיכות צגי 17 אינטש. מדידות אובייקטיביות שלושה פרמטרים נוספים שנמדדו בצורה ישירה (ואובייקטיבית, עייי מיכשור מעבדתי מיוחד) מוצגים בגרפים המלווים את המ- אמר. אלה הם: % עוצמת הארה מירבית ברת-שימוש (12010655ז3 158016 ותטחואג]/). | עוצמת הארה גבוהה דרושה כדי לראות צבעים עזים על המסך גם בתנאי סביבה שטו- צִּ מחיר של תביעות ביצויים הוא אדיר ובתי משפט בכל העולם נוטים לטובת המשתמש הבגוע ונגד היצרן 0 שואף-הבצע, שלא שם הגנת קרינה רק בגלל שלא היו הוכחות משכנעות בנחיצותה פי-אור. המגבלה על עוצמת ההארה היא היישימושיות'י, כלומר הגבול הדק בו הגדלת העוצמה פוגעת בחדות ובניגודיות. עוצמת הארה נמדדת ביחידות פיזיקליות הנקראות 0-5 ([ בקיצור) וערך הסף המו- מל הוא 40. צגיס עס עוצמה שימושית מעל 1 יכולים להחשב כמצטיינים בתחום זה. , חוסר-התלכדות (6₪א608 560% אותה הזכרנו לעיל, נמדדת עייי הצגתקוויס אופקיים או אנכיים לבניס על רקע מסך שחור. התלכדות מושלמת תראה אומנס קו לבן אחיד. חוסר-התלכדות תתגלה בצורה של שוליים צבעוניים (באדום, כחול או ירוק) במעבר מלבן לשחור. אי-התלכדות מו- חלטת (לא מצאנו כזו במבחנים) תראה כש- לושה קוויס מקביליס (לא חופפים) בשלושת צבעי היסוד. הגרף מביא ערך ממוצע (פ5וא8) של אי-ההתלכדות על פני המרקע. ערך הסף המומל) הוא מתחת ל-0.16 מיימ וצגים שה- שיגו ערך של 0.10 מיימ או פחות יכולים לת- חשב מצויינים. 4 העיוות הידוע בכינוי ייכרית הסיכות" (0א1א605₪10א21) מתבטא בכך שקוויס האמורים להיות מקבילים אינס כאלה, אלא - מתרחקים זה מזה בקשתות לכיוון שולי המ- רקע (השם ייכרית הסיכותיי נובע מהמראה של בד-משובף המתוח על כרית קשה). הא- פקט קיים בצורה בלתי-תלוייה בכיוון האו- פקי (קווי סריקה לא מקבילים) ובכיוון הא- נכי (מהירות סריקה לא אחידה). ערך הסף הקביל הוא 0.6 מיימ (בשני הצירים) ועוך של פחות מ-0.3 מיימ נחשב למצויין. עיניים סובייקטיביות מלבד בדיקות אובייקטיבטת באמצעות מי- כשור מעבדתי מתאים, כל צג נבחן גם בעי- ניים הסובייקטיביות של צוות הבוחנים. למרות שקיימת קו- רלציה בין התוצאות במבחניס להתרשמות האישית, ההתאמה לא מושלמת. יש פג- מיס לכאורה, שיתגלו ציוד המדידה אבל לא יפריעו כלל למשתמש ויש תכונות חשובות לעין הא- נושית שקשה לכמת אותס במדידה מדוייקת. יש גם הב- דלים בין המשקל שיש לתת לכל תכונה בהתאם לישוס המוצג. למשל, לעובדי תיביים המשתמשים בעיקר בשרטוטי קווים (1₪א4 א"80]/ו) = יפריעו במיוחד בעיות אי-התלכדות ועיוותי "כרית הסיכות'י. אלה לא חשובים למצגות מו- לטימדיה, שם העיקר הוא עוצמה וצבעוניות. הפרדה גבוהה (ערך "1]א גבוה) ודיוק כרו- מטי מושלם חשובים למי שעוסק בעיבוד תמונה וקדס-דפוס ופחות למי שעוסק בי- שומים משרדיים. זה, האחרון, יתענין יותר בנוחות ובגמישות במעבר מודים ויצוב תמו- נה, גישה קלה לכפתורי הכיוונון וחסכון בא- נרגיה. המקום המרכזי של צגי 17 אינטש בס- פקטרום הצגים (בין 15-16 אינטש לבין 0 אינטש) ובספקטרום הישומים. (בין הצרכים הצנועים של משתמשים עסקיים 19 ה 6 ישראל נוב' 1994 בהירות עוילועשית צירבית 21 |06 |00 2 20 273 202 117 24 200 28 28 20 39 207 4 208 219 24 107 26 24 25 25 29 7 8 21 5 5 2011 4 22 207 26 24 3 203 22 202 7 20 900 5 10 לבין הרעב הבלתי פוסק לשטח תצוגה נוסף של גרפיקאיס) מתבטא גס בבחירת העורכים שלנו. זכו שני צגים: האחד מיועד לגרפיקה והוא מספק את איכות התמונה הטובה ביו- תר. השני מספק איכות טובה למדי - אבל הזכיה באה בשל מחיר סביר ביותר. הראשון הוא 447% הקגזפוווט)א מתוצרת 18א0סא וה- שני הוא 788517501 של פקארד-בל. הר- אשון נמכר בחנויות (בארהייב) ב- 1075 דולר והשני ב-650 דולר (גס כן בארהייב). ביניהם הס פורסים את המבחר העשיר ביותר של צגי 17 אינטש שראינו עד כה. איבויוח נוסבות אין טעם להשקיע בצג 17 אינטש אם הוא לא מספק את האיכויות הנוספות, שעושות את התצוגה עליו לרצויה יותר מתצוגה על צג 14 אינטש. במיליס אחרות, בצגי 17 אי- נטש אין מקוס לפשרות שאולי מוצדקות 0 ל 715015ם!-001 0076 17208 6סוחסטטה 60 605088! וס 0 ח5030-% הווה 786 6% חא 053 17 5630 6וקטוט% פ'פסה 7 0 0 2 0 050 03-176550 006903000 5 000 60/05/81 7682-4 ובחטק 7 150018510 החבּץוה/א6סו צגי 17 אינטש בצגיס שמחירס 200-150 דולר. הבשורה הטובה של הסקירה היא כי בכל הפרמטריס החשוביס לבחינת צגים חל שיפור משמעותי מאז הסקירה הקודמת (מלפני שנה). מאחר ומתלווה לכך הורדת מחירים כללית, אזי היחס בין ביצועיס למחיר השתפר ללא הכר. לדוגמה, כמעט לכל הצגיס השנה ערך ץדוא טוב יותר מהממוצע לפני שנה. בחירת העו- רכים מלפני שנה, 590 סחץפוו[טוא, יתפוס הפעם מקוס לא בולט באמצע. למעשה, לר- אשונה לא ראינו אף צג ממש מחריד. הצג הוא אלמנט כה חשוב במערכת המחשב, שכדאי בהחלט להתעמק בתכונות החשובות שלו ולהכיר את הפרמטרים העיקריים. חלק מהם, אלה המונחים ביסוד המבחניס המ- עבדתיים שלנו, כבר הוצגו לעיל. האחרים מפורטים להלן: % תדר קווים, או תדר אופקי ( 6הג1 0 6 ץ0ח6טף6זי) הוא הקצב בו נעשית הסריקה לרוחב המסך. כל תמו- נת מסך בנוייה מקווים אופקיים (480 במוד 00/8, 600 במוד 0%, 768 או 1024 באבחנות גבוהות), המותווים אופקית עייי אלומות האלקטרונים. האלומות מתוות קו אחר קו, מראש המסך ועד תחתיתו, ולאחר שהתמונה הושלמה הן חוזרות לראש ומ- תחילות להתוות את המסך הבא. מספר המסכים המותווים בשניה (התדר האנכי או קצב הריענון, ראה להלן) הוא ביו 60 ל-90 כ | 1-17 וחבף6א1 =לואס 6גון או 6גו 02 0680108066 0 הו! 5 ח50 שחסחחהו0 ותפוסטפזוו! /ו550= ה64503ו סהחגות //560= ח164503] סבחבו1 6 סחץפוווטו! שא 5560 סחץפווטו! 60 7 18 ה568זפקט5 תסם0/11עְחַ580 14550 7% הקגוףוט הטסו 0 6 הסטד תד 575160057ו 4.1‏ 65168ת6זכ 28851750 800 0%10ק 8 ס0ץ28085 5000בחג 0 83008 וחק 7 1605/0000 65 5605 [ח5 53 5 5/00008510 הַח509. +1-6170 569010 0 א 50551006 500 5 17 500 5000080 חספוחוחס החטוד 67 6506 6 זסווחסו.! וסזוהס0 )000 |גזוףס 1775א. הפאש + טוב יותר 6 ישראל נוב' 1996 פעם בשניה (הרף) וההמלצה היא לא להסתפק בפחות מ-72. תדר הקוויס האופקיים מתקבל ממ- כפלת מספר המסכים בשניה במ- ספר הקווים לרוחב כל מסך. למשל, תצוגת 1024%768 בתדר ריענון של 72 מסכים לשניה כרו- כה | בתדר | אופקי | של 6 קווים לשניה, או בזירגון המקצועי 55.3 קי- לוהרץ. תצוגה במוד 1280%1024 עם תדר ריענון של 75 מסכים לשניה (75 הרץ) נזקקת לתדר קוויס של 76.8 קילוהרא. צגיס רבי-תדר, כפי שכל הצגים בס- קירה אמורים להיות, צריכים להסתנכרן אוטומטית בין 34.5 ל-76.8 קילוהר לפחות. 0 התדר האנכי, או קצב הריענון (ץסתסטף6ז] ת461135] ,לסתסטף6ז [61108 ) הוא הקצב בו מתחדשת התמונה על הצג. כדי למנוע. הבהוב, התדר הזה צריך להיות יותר מ-72 פעם בשניה. רצוי להמנע מתדר המתייחס כשבר פשוט לתדר רשת החשמל, כדי למנוע פעולת גומלין בין הבהוב המסך להבהוב נורות פלורוסנט. לכן רצוי לבחור מוד עבודה בו תדר הריענון הוא 72 או 76 הר ולהמנע מ-75 הר (תדר הרשת בישראל הוא 50 הר%). אין גבול עליון לתדר הרצוי והתמונה נראית יציבה יותר ככל שהתדר עולה. לכן כדאי לרכוש צג עם יכולת סינכרון בתחוס תדריס רחב ככל האפשר, עד 100 הרף ויותר, גסם אם הכרטיס הגרפי שלך היוס לא מסוגל לרענן את המסך בקצב הגבוה. זכור כי הצג צריך לשמש אתך גם אחרי שת- חליף את הכרטיס הגרפי פעם ופעמיים. 9% רוחב-סרט הווידאו (מ101ו380 1660 ) מודד את היכולת של עוצמת אלומות הא- לקטרונים לעקוב אחר שינויים מהירים באות הווידאו המיוצר עייי הכרטיס הגרפי. רוחב-סרט גבוה אומר שאפשר לאפנן את האלומות בתדר גבוה ולהשיג חדות מירבית בתמונה. רוחב-סרט נמוך אומר כי התמונה על המרקע ייתמרחיי ותצא ממיקוד. רוחב הסרט המומלף מחושב עייי הכפלת מספר הפיקסלים בשניה ב-1.3 עד 1.5. מספר הפי- קסלים בשניה הוא מכפלת מספר הפיקסלים במסך במספר המסכים לשניה. לדוגמה, לה- צגת מסך 768א1024 ב-72 הר נזדקק לרו- חב סרט מינימלי של: (3=73,610.035)812. 1024%768%72%1 או בזירגון המקצועי 73.6 מגהר> (882ו/א). לתצוגה איכותית מאוד של מסך 1280%1024 ב-76 הרץ נזדקק לרוחב סרט של: 120242 0 אי-שזירה (465 1תםדא1 אסא). בצגיס מסויימים, שאינס מסוגלים לעמוד בתדר אופקי גבוה או סובליסם מרוחב סרט צר, משתמשים בייטריקיי כדי ליצור את האשליה של תמונה איכותית. מחלקים את המסכים לזוגות - מסך זוגי ומסך אי-זוגי - ובכל מסך מציגיס רק את מחצית מספר הקווים - במסך הזוגי רק את הקווים 2 ,4 ,6 ,8 וכן הלאה, ובמסך האי-זוגי את הקוויס 1 ,3 ,5 ,7 וכן הלאה. שני המסכים אמורים להשלים זה את זה וליצור את האשליה כי כל הקווים מותוויס בכל מסך. וה עובד איכשהו בט- לוויזיה ובווידאו ייחייי, אבל לא בתצוגה גר- פית של מחשב ובמיוחד לא בתצוגת טקסט. כאשר בוחנים את הפרמטרים של צג יש לוו- דא כי כולסם מתייחסים למצב עבודה 00 [תתדאז-אסא. מצבי עבודה הרושם קובע והמחיר משכנעו מכתב היוצא ממדפסת א4008 01 -ואס ירשים את כל מי שיקבל אותה. וכשתראה את המדפסת הקומפקטית והזריזה, תתרשם גם אתה. המדפסת המכילה 18 פונטים מובנים, מתאימה לכל מעבדי התמלילים ומדפיסה ברזולוציה וס! 300א300. חחאת מה שכתבו עליה בוחני ₪אן2 ו 06 : המדפטת המעניינת ביותר היא א8 400 .01, עם מנוע 4 עמודים לדקה. זו מדפסת קומפקטית וקלה עס מעבד / 6 זריז, אמולצית ₪01-4 ומוד חסכון באנרגיה המוריד את צריכת החשמל במצב המתנה ל-10 וואט בלבד. = שר אלקטרוניקה (1988) בע"מ אות בחירת העורכים. ]/] =" ברון היר₪ 22 בני-ברק 0ל.05(5795077), פקס. 05(5701171) פיאיק רדע 2 יישזוריסיי אינס רלוונטיים וראוי לא לפרסס אותס כלל. קרינה והגנה מבניה ברור שאחרי הירושימה הפכה המילה ייקרינהיי למארה. החור באוזון הוסיף גם את השמש לרשימת האוייבים ושלל כלי הבית החשמליים הביא את האימה לכל חדר כמעט. רוב האנשים לא יודעיםס להבחין בין הסוגים השונים של קרינה ומדעניס רביס מוסיפים לבילבול, עייי תיוות המצביעות על סוגי קרינה, שנחשבו עד כה כתמימים, כעל איוס בפוטנציה. שפופרת המסך היא הקורבן האחרון במסע ההפחדה. במילה קרינה מתכוונים בדרך כלל לקרינה אלקטרומגנטית (כלומר גלים שיש להס מר- כיב של שדה חשמלי ומרכיב של שדה מג- נטי). למרות השם המפחיד מדובר בחלק בסיסי מאוד מהטבע. אור הוא קרינה אל- קטרומגנטית, כפי שגם החוס המגיע אלינו מהשמש או מכל גוף חם אחר. ברור שאי-אפשר להצמיד תווית ייסכנהיי לכל סוגי הקרינה ובמשך שנים חקרו המדענים את הסכנה שבכל סוג. ההבדל בין סוגי הקרינה האלקטרומגנטית הוא באורך הגל (או לחילופין, בתדר) וה- שמות המקובלים לסוגי קרינה שונים מתיי- חסים לקטעים מתוך הספקטרום המלא של קרינה אלקטרומגנטית. למשל, לאור נראה אורך גל שבין 0.32 מיקרון (סגול) ל-0.7 מי- קרון (אדוס), לאור אינפראדום (קרינת חוס) אורך גל גדול מ-0.7 מיקרון, לאור או- לטרא-סגול אורך גל קצר מ-0.32 מיקרון. שידורי רדיו וטלוויזיה נעשיס ברובס באורך גל שבין מטר לקילומטר (300 קילוהרף עד 0 מגהר)), תנור מיקרוגל עובד עס אורך גל של 12 סיימ בערך, קרני רנטגן הס גליס אלקטרומגנטים שאורכם פחות ממאית המי- קרון וקרינת גאמה רדיואקטיבית אורכה קצר מאחד חלקי עשרת אלפים של המיקרון. כפי שקל לראות, אנו מייחסים בדרך כלל סיכון הולך וגדל לקרינה ככל שאורך הגל הולך ומתקצר. יש לכך סיבה פיזיקלית טהו- רה: אורך גל קצר (תדירות גבוהה) מאפיין חד-משמעית קוואנטים רבי-אנרגיה, שלהס יכולת לפעול בצוהה ישירה על קשרים בין-אטומייס במולקולות המרכיבות את הגוף, או ליונן (להפריד את האלקטרונים הקשורים) את האטומים ולהפוך אותם לפ- עילים כימית. ובכל ואת יש מדענים שהפעילו את מנגנון 06 ישראל נובי 1994 צגי 17 אינטש > ה שוואה הנונות עי'קו'ות: קד ואו והסחטץו! 05 סוחַגעשסוע דפ אס אד 2-ו 5 !066 0 ו 00 00 ב 0 000 06 סא 1.09 9 100 ב 08 ץח וה6הזות וו והזו והזו 815058 חסזווחוזד 8 מדו 1 8 8-ו בו 06 06 08| 06 0% 07 6010 פסווופ ו זז 16 ו 4 10 160 ו 10 160 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו 0 1885א165%א171 157%165%174 171%165%186 75 7 08 49 58 7 פט 44 7 5טו 40 1 פט 47 7 5ם! 46 ₪ שמם ₪ ₪ ₪םשם ₪ | |₪ ₪ ם ם ₪ 8 055 55 8 8 8 8 ₪מ ₪ ₪ םש ₪ם 1 ₪ש | ₪ ם ם ₪ (ץוחס 006 20 4-00 20 [י יי 100 200 20-02 2002 2-65 12-65 2-05 2065 304 1 12804 124 ו לור יו 4 1280 0 00 1 10248 4 א 1,280 4 1,280 0 1,600 4 א 1,280 0 2.070 1.06 1.02 5 055 0 10 07 272 5 55 5 000 18 15 7 155 בי אן 28 15 8 6 5 5 וזומום וגווס תת ומוס ז וח 00/0 הת 6 בי הס 0% 90876-חס הו סא בי א א הא א הא א ₪ח ₪ח ₪ ₪ ₪ח ₪ ₪ ₪ ₪ םח - מה ₪מ ₪םמ שמ ₪ ₪ הא ₪ הא שן. . . סם ₪ ₪ ₪ האזעקה והכריזו כי הוכח קשר בין חשיפה לקרינה בתדרים נמוכים מאוד (שכאמור מעידים על קוואנטים באנרגיה נמוכה מאוד) לשכיחות של מחלות ופגמים גנטיים שמקורס בשיבושיס ברמה המולקולרית של גרעין התא. הס לא מסוגלים להצביע על המנגנון הפיזיקלי-ביולוגי שאחראי על הקשר, אבל, לטענתם, מחקריס סטטיסטיים מראים על קורלציה ברורה. לדבריהם, לא רק צגי מחשב וטלוויזיה הס מקור לסכנה, אפילו קווי מתח-גבוה של חברת החשמל, אנטנות שידור רדיו וטלוויזיה, מכשירי קשר וטלפון אלחוטי או סלולרי, כולם חשודים בגרימת נזק בריאותי חמור. כמובן שיש לא פחות מדענים, הדוחים את הטענות האלה על הסף ורואים בהן חירחור היסטריה אנטי-מדעי. לדבריהם, הניסויים המבוקריס לא הוכיחו את הקורלציה בצורה משכנעת, והנתוניס הסטטיסטיים-סביבתיים לא מוכיחים כי יש להאשים את הקרינה האלקטרומגנטית דווקא. למשל, את הקו- רלציה שנמצאה במספר מקומות בין שכיחות של מחלות סרטניות לקירבה לקוןל מתח-גבוה הס נוטים ליחס דווקא לקירבה לדרכים בינעירוניות וחשיפה לזיהום אוויר שמקורו במכוניות (ברוב המקומות קוול מתח-גבוה נמתחים במקביל לכבישים הבי- נעירוניים). בינתיים יושמו ברוב הארצות כללים של ייאם זה לא יועיל, זה גם לא יזיקיי. התקנות אש ---דחש-טששששששששחרצצץּּ השקנץתל 0 0ץ?ץת הר צגי 17 אינטש צס ג - 147 )ידא ןמ ₪ מ חסו8ו/ד5 6 סופת וח !| ההספסזסו | 5 1 ;0670 לא קיים ם קיים ₪ 2 חס50ו0 וקפוס 17 ח508 5 ב | 57 72 ו אלפאבתי. המחירים הנקובים ו 100 0 00 6 סא 8 0 6 הם לפי המחידון האמריקאי 9 5 0 סו 06 099 9 19 9 101 1060 וז יה 16 וי והזו וה86זוו] וזו 315058 וו חסזוחוזז 6 חסזוחוזז 6 8 ב 8 ב 06 08 06 06 06 08| 08| 27 90 זס מסזוק סש 0 5 וז 5 0 5 6081000 511108 6010 5168 000 | חַ608 405 | חַחוז608 65 8 7 172 160 16 9 5 וו ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 83 1688א164א155 167%159%178 3 8 "5 175א'158%161 168א163א171 168א169%163 7 4805 7 05 46 05 7 5 46 7 4905 7 0 40 7 5 42 7 05 42 , זז ד מן | שה | |₪ סם ש₪מם ₪ ₪מה | ]₪ חוק-15 סז חוק-15/חוס-15 10 וז סם שה | |₪ ₪ ם בסם סם חיס-15 סז 8%0-5/חום-15 סז 8%60-3 8 8 8 8 8 8 8 8 חסוזסוו 60 00 ₪ ] םשש 11 11 סם ₪מם ₪ש ₪ זה 02%15-60 160//55ו66-ז518 עְהַזסה] ם ₪ ס ₪ ם ם ם ם 0חוב!6 69ח8:!וחס6 160 5-0 200 0-0 05 00 0-0 00 1-20 2 200 206 2002 203 2-4 2-4 4 זסו 1280 1.204 12804 0 א 1.600 0 600 1 1204 14 4 120 חסוזט850ז 16/8660 וחסה וחטח/1/3% 18 124 אא 1204 00 א 1600 יי 18 1.2804 חסוזט!850ז 18118660חו וחטרזוא3ו/! (?) 8165 1617058 6118660זחוחסת החטוחואב!/! 0686 5 1.2 06 20 0.06 2( 0.02 8 א 1,024 ,1,024 א 1.280 55 5 5 2.7 2.0.00 2.0000 5 00 0 > 640 .600 א 800 (8115/ש) חסוזקוחט5חס6 זסי 08 0 1.05 5 /א ,150 4/ .135 5 15 115 6 516000 .וחטוחוא1/3 7 6 כ ,15 ה/א ,ג/א 4 5 1 08 .60 |ווטם והזופים זווס 90/0 וח ב וגזופום וזומים 1/5 8 סוס 6 8 6 סא 8 |/80% 0870ט-חס חו 5 חש ת גוא הא וח א ה/ א א ₪ ץ|הסוז3ר 810 6011015 |הטחהוח חו 5 8 6סוץ 800 6017005 ח50166-חס ו 0 ₪₪ש [ 1 ₪םמם | 1 ₪ ₪ | 1 הא ₪ש קט זע סק חס 6ח/8055 0950 /מַחו55ט0603 !חב ₪םש ₪ ₪ש םח ₪ש םמ | ₪ ₪ש בוטח חח 16 0101 שן | ם ם ₪ שן | ₪ חס 10 0/ 80516 0081ק דד ₪ ₪ ם שח ₪ ם . סם סם ומס זס זווד למניעת חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית הת- פשטו משוודיה לכל אירופה ומשס לרוב אר- צות העולם. נכון להיוס, התקן השוודי אקוא 1[ הפך כמעט לצו-חובה בצגים, למרות שאף אחד לא יכול להצביע על תועלת מוכחת של ישומו. תקן עוד יותר חמור, הנקרא 160, החל לאחרונה להתפשט באירופה. וגם כאן אי-אפשר להראות יתרונות פוזיטיביים, אבל המחיר של תביעות פיצויים הוא אדיר ובתי משפט בכל העולם נוטים לטובת המשתמש הפגוע ונגד היצרן שואף-הבצע, שלא ישם הגנת קרינה רק בגלל שלא היו הוכחות מש- כנעות בנחיצותה. אז כולנו משלמים עוד כמה דולרים, היצרנים מוסיפים מיסוך אל- קטרומגנטי סביב סלילי ההטייה והשנאים ובתי המשפט פתורים מלהכריע בשאלות מדעיות. זה לא כל-כך הגיוני ובוודאי שזו לא גישה מדעית, אבל כך עובד העולם בסוף" המאה ה-20. חסכון באנרגיה הצג הוא אחד משני זוללי האנרגיה הגדולים בסביבת ה-20 (השני הוא מדפסת הלייור). צריכת ההספק הממוצעת במצב עבודה של 2 הצגים בסקירה היא כ-100 וואט. המחיר (בישראל) של החשמל הנצרך עייי צג כזה בשנת עבודה הוא 50 שקל, ומי שלא טורח לכבות את הצג בזמן שהוא הולך הביתה ישלם כ-200 שקל לשנה. זה לא הרבה, אבל כאשר פועלים בחברה עשרות או מאות צגיס, חשבון החשמל מתחיל להיות. מש- מעותי. יתר-על-כן, המחיר של האנרגיה הוא רק קצה הקרחון של הנזקים (הסביבתיים בעיקרם) הנגרמים עייי צריכה בזבזנית. לצ- ריכת האנרגיה של צג שלושה מרכיבים עי- קריים: הזרמים בסלילי ההטייה של אלומות הא- לקטרונים, בעזרתס מתבצעת הסריקה. אלה צורכים כ-30% מההספק וניתן לעצור אותם בומן שהצג במצב המתנה (צמסא874 ). במצב זה הצג שחור והמעבר להצגת תמונה הוא מיידי, עם חידוש הזרימה. 4 חימוס חוטי הלהט (כמו שיש בנורת ליבון רגילה) המותקנים בתותחי-האלקטרונים. החימום דרוש לצורך פליטת אלקטרונים 5 0-0 6 ישראל נוב' 1994 44 מהתותחים ולשס כך מתבזבות כמחצית הא- נרגיה. כיבוי החימום נקרא מצב השעייה (עאםת505) והחזרה ממנו למצב עבודה דורש חימום מחדש, שאורך כ-5 עד-10 שניות. % המעגלים האלקטרוניים האחרים צורכים כ-15 אחוז מסך כל האנרגיה והם מכובים רק במצב //0. ברוב הצגים בסקירה הכיבוי וההדלקה נעשים בתוכנה (ולא בלחיצת כפ- תור), מה שמשאיר את מעגל הכיבוי פעיל גם לאחר שהצג כבוי. הצריכה אז יכולה לרדת לוואט בודד או שניים. לא כל הצגיס בסקירה מציעים את כל שלו- שת שלבי הכיבוי הנייל. בחלקס לא קיים מצב ביניים של השעייה ואחרים מחייבים כיבוי מלא בלחיצת כפתור ממש. מלבד הח- סכון באנרגיה, מצב השעייה גם מאריך את חיי שפופרת המסך ומקטין את האפקט הי- דוע של ירידת עוצמת ההארה עם הזמן. מומלץ ביותר. צגי 17 אינטש בגודל ובמיקוס התמונה על המירקע, בכיול הצבעים והעוצמות, במיקוד ובהתלכדות, היא ספרתית או מבוצעת עייי מיקרומעבד בסיוע תוכנה וזכרון לא-נדיף. בצגים ייאנלוגייסיי כל הכיוונונים נעשים עייי כפ- תורים מסתובבים או מחליקים וכל שינוי מחייב הזזה פיזית באצבעות ממש. כיוונון ספרתי אינו רק ייגימיקיי שיווקי ולמשתמשים רבים זו תכונה חשובה. בעיקר מדובר על מי שרגיל לעבור ממוד עבודה אחד לשני לעיתים מזומנות. למשל, בהוצאה לאור שולחנית כדאי לעבור בשלב עיבוד התמלילים באבחנה נמוכה ואותיות גדולות ובשלב העימוד בא- בחנה גבוהה ופריסה של כל הדף על המסך. למרות שכל הצגים בסקירה הס ירבי-תדריי ותוך שניה או שתיים הם יסתנכרנו על המוד החדש, רק הצגים הסיפרתיים יציגו את הת- מונה החדשה במיקום ובגודל הנכון. צגים אנלוגיים ידרשו בדרך כלל שינוייסם במתיחת התמונה לאורך ולרוחב ומירכוזה מחדש. גרפיקאים ומוציאים לאור גם צריכיס לחפש את הבקרות לאיזון צבעים של הצג. כפי שכולם יודעים, הצבע הלבן על המסך נוצר עייי עירוב של אור אדום, ירוק וכחול (ה-808 הידועים), הנפלט משלושה סוגי פו- ספור. העין האנושית קוראת לתערובת הזאת יילבן" רק כאשר בין המרכיבים קיים יחס מסויים של עוצמות. הוספה של מעט אדוס תעשה את האור לורדרד, תוספת כחול תעשה את הלבן לייקריי יותר (טעות סמ- נטית-פיזיקלית. אור כחול מעיד על טמ- פרטורה גבוהה דווקא) ותוספת של מעט כחול עס מעט ירוק תצהיב את האור (כשמדובר במקורות אור, הצהוב נוצר מעי- רבוב של כחול וירוק - ההיפך ממה שאנו מכירים בצבעי דיו ושמן). בקרות הצבע מא- פשרות לכוונן את העוצמה של כל אחת מא- לומות האלקטרונים לחוד וכך לייהלבין", יילקרריי, או יילחמסיי את צבעי המסך. החאמה בין המטך למדבטת אי התלכדות ממלוצעת הפעלת תוכניות הכיבוי נעשית עייי תוכנה באחת משלוש שי" 086 טות: 7 1. אם יש לך מתאם גרפי תואם תקן 65אתכ של אירגון 0886, | סוס או 20 עם תו תקן " עשזסחם | ?'9 1-12 הדרייבר למסך כולל את | 0 התוכנה לכיבוי בשלבים. א 2. ללא תאימות כנייל תוכל לה- 017 תקין תוכנה-שוכנת-זכרון )152(‏ 009 זעירה המבצעת את הכיבוי לפי לוח זמנים ניתן לתיכנות (למשל | 034 0 שניות של חוסר פעילות :ע- -‏ 9% בירו את המסך למצב המתנה, 3 0 דקות נוספות ישעו את התצוגה ‏ 0 0-0 ואחרי חצי שעה יופעל כיבוי | וס מלא). 0 3. השיטה השלישית היא לה- | 2 חליף את תוכנת-העזר ‏ - 02 אזג8ם-ז1 ודומותיה בתוכנת 5 כיבוי. כאשר 3.1 5שס6תג שו 088 לחת איתות להפעלת ישומר | סוס המסךיי, נכנסת תוכנת הכיבוי ‏ 220 לפעולה במקום הטוסטרים המ- - 014 עופפים. - דיגיטלי או אנלוג'? 7 0-8 כמחצית הצגים בסקירה הם ‏ 0800 ייספרתייםי ‏ או "נשלטי מכ -‏ 9% קרומעבדיי. הכוונה היא שה- | 088 אלקרוניקה באמצעותה שולטים 0 ישראל נובי 1994 56 014 012 010 008 006 004 002 600 מילימטר ה ה ה ה םהמ טוב יותר -> ]0 17 תב56 פקטו. סק 00 0 2 10 09091 006 5 7 25160)/ח5:0ו/ ח3א6ס 2 6008008 )זו 5 ח503 בחסוחבו0 ותפופפהו! //ו550-] ח803א6 סבַחהו1 560 הב16080 14880 06 סחץפמוט) 10 500 6הץ8וטו! 160 1 18 ה67563קט5 ה0בו58006/0/71 14556 7% חסבזףוהני בסו פד ד 1575160057 065178 088517800 86 0זבאסבק 8 סחץ8035] 500/0בתהק ₪000 סח 30/05 1605200000 7 53050 50601956 530500 50601850 5 8 908₪מ/ט! 500 17 5006103100 5006020 01708 הגח ףתטוגד יר וסויחסו |סזוחס0 זסוסס סיס 181775 חש כיול נכון של צבעי המסך אינו יכול להעשות במנותק מאמצעל 76 0606 הס א הפלט המודפסים. בסופו של 557 חגספסזש! וס ₪ תע גחו | דבר, הפלט הסופי של עבודת פזומוא אחא הגרפיקאי מודפסת על נייר, במדפסת שולחנית או במכונת דפוס, או שמפיקים ממנה שי- קופית להקרנה. מטרת הכיול היא לוודאי כי הגווניס שרו- אים על הצג יהיו זהים למה 7 0% 7650 0% 178500 79%" ב | שיצא מהמדפסת, וזה לגמרי לא פשוט. 74 63| זלואם שג בעין האנושית 4 סוגי חיישנים לאור: הסוג העיקרי הוא בכלל מונוכרומטי והמידע שהוא מע- ביר למוח מדבר על הבדלי כהות בלבד. זה גם הסוג הר- גיש ביותר ולו האבחנה המ- דוייקת ביותר. שלושת חיישני הצבע רגישים לאור אדוס, ירוק וכחול בדרגות שונות. כאשר מכיילים את הצג יילפי העיןיי, מוודאים בכך כי העו- צמות | של אלומות | הא- לקטרוניס תואמות לרמות הר- גישות של שלושת חיישני הצבע הטבעיים. אין בכך להבטיח כי התוצאה בדפוס תתן אפקט דומה, שכן צבעי דפוס הם הה- פכים המושלמים של מקוהות אור. צבע דפוס הוא מסנן סל- א גוו 6 טוק 506018 01-61701+ 5055106 0 605000 7 6 0 ו 64-56 שוטר גיליון אלקטרוני הגירסה החדשה של 603]0קט04-5 משלבת את כל האלמנטיס החדשניים ביותר בגיליונות אלקטרוניים ומודליס רב מימדיים לניתוח עיסקי: ש ממשק משתמש גרפי ידידותי ביותר, עס תמיכה בעברית. גיליון אלקטרוני קלאסי עס כל התכונות המתקדמות. ש מודלים ב-12 מימדים בסיגנון !6וקוחס- ) כלי ניתוח חזקים, יכולת ניהול נתונים מיהבית. נוסחאות גלובליות, שמות בשפה טבעית לטורים ושורות ל מודול גרפים הקשורים דינמית לנתוני הגיליון. עריכה בשיטת קסזכ ₪ פגזס, סרגלים וכלים ניידים. שפת המקהו האוניברסלית א6-81 לאינטגרציה עם ישומיס אחרים. ש ניהול תהחישים (10א568) בקרת גישה (0א40011) והגנת נתונים. תנאי המבצע: חתום על מנוי חדש/ חדש את המנוי שלך/ הארך את תקופת המנןל למהדורה הישראלית של ₪א1/40/21א 76 לתקופה של 25 גיליונות במחיר 9 שייח בלבד (40 אחוז הנחה על המחיר בחנויות) ותקבל בחינם את הגיליון האלקטרוני החדש 1.0 005חו/ זס) 6:416ז6קט5-/0 בגירסת 01 מלאה. (גירסת 05%1 כוללת את כל קוד התוכנה ואת התיעוד למשתמש סופ: במארז פשוט. השלמת תיעוד לתוכניתנים ניתנת לרכישה ישירות בחברת 8.0.8) השתמש בגלוית ההרשמה המלוחדת המצורפת לעמוד גליונות המשוב. סאלידע 66 קטיבי של אורכי גל מסויימים, שתפקידו לסלק מהאור המוחזר מנייר לבן את הר- כיביסם הספקטרליים המיותרים. כאשר מד- פיסים ב-4 צבעים (שחור, מגנטה, צהוב וצי- אן) מכסים למעשה את הנייר הלבן ב-4 מסנני צבע, זה על זה, ברמות כהות משתנות מנקודה לנקודה. כדי שהתוצאה תהייה, מב- חינת עין המתבונן, זהה לאור היוצא מהמסך יש צורך בכיול מתוחכס למדי, שאינו יכול להתבצע יילפי העין"י בלבד. כיול צבע נכון דורש דוגמאות הדפסה ותו- כנה מיוחדת לכך. הצגים המקצועיים של סג אגא בסידרת ח508א16/ (משווקיס באר תחת השם ₪50) כוללים את תוכנת 6 של חברת 506660, בא- מצעותה ניתן לכייל את המסך ביחס לאבזרי פלט מודפסת שונים ואת תוכנת ניהול הצ- בעים של קודאק, המאפשרת תיקוני צבע בהתאם לאור הסביבה (אותה תמונה נראית אדומה יותר באור נורות להט וכחולה יותר באור פלורסנטי). חברת 46)אז6קט5 (בדגמים שלא נכללים בסקירה זו) מציעה מערכת כיול המבוססת על בחון (2808₪) דמוי עט, המתחבר לאלקטרוניקת הצג ומשמש להיזון חוזר של עוצמות האור היוצא מהמרקע. השיטה הזאת מבטיחה כיול מושלם ביחט למסנניס התיקניים המורכביס בתוך הבחון - אבל אף אחד מהצגים בסקירה הנוכחית לא יכול להציע מערכת דומה. טמברטורת הצבע בנקודה זו כדאי להבהיר מונח טכני שלא מוכר למרבית הקוראים - טמפרטורת הצבע. כפי שראינו לעיל, הצבע הלבן הוא תערובת של שלושת צבעי היסוד ביחסים מסויימים. כשהמקור הוא חומר פלורוסנטי, אזי הי- חסים נשלטים עייי העוצמה היחסית של שלוש אלומות האלקטרונים, אבל כאשר האור בוקע מגוף לוהט (כמו חוט להט בנורה רגילה, או הגז הלוהט במעטפת השמש) הי- חסים נקבעים עייי הטמפרטורה של הגוף. ככול שהוא חס יותר כן מתחזק המרכיב הכ- חול ביחס לאדוס וההיפך. מכאן שאפשר לי- צור התאמה בין הגוון של ייאור לבן" (כלומר אור לא מסונן) לטמפרטורה. לאור השמש טמפרטורה של 6300 מעלות (קלווין), לנורת הלוגן 5700 מעלות ולנורת ליבון רגילה כ-3000 מעלות. הכיול במושגים של טמפרטוהה שימושי במיוחד כאשר רוצים לכייל את הצג ביחס לסורק. בסורק צבע שולחני מותקנת בדרך כלל נורת הלוגן ושלושה מסנני 408 תי- ישראל נובי 199% צגי 17 אינטש > ה שוואת הכונות עי'קויות: 5 ח6 176 0וה90עצ8ו0 | 17 סוהס5שטסוע 8הטוד - 50 וי חחח 0 הסז3!)זסקט5 | 1756 ה808ווטון סו סוס האואלוואס % 00 0 0 00" 00 55 1000 2 5 100 יב א הזו וה5וסט5ז ות 1558ב וזו 8 ץח ב 6 8 8 8-ו חסזזוחוזד 6 08| 027 08| 08| 06 הַחוז608 ₪5 6080 6 וז 60 0 בַוז60 6 60 05 60316 3סווו5 19 18 58 89 161 160 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 - 173א161א166 ו17א166%161% 99 165%163%168 8א%6ו6 58| 7 5סו 31 1 פטו 39 7 49105 7 5 42 קוו םמם ₪םם ₪מם ₪מם סם וז כ סם ₪םמם סוס כ סם 8 58 8 055 8 םש ₪שם ממ םש ₪םם ₪ ם ם ם ₪ 0 00 0-20 20 0 0 30-81 204 2-02 2-2 1-04 222 4 א 1.280 4 א 1.280 0 > 1.600 ו 4 1.280 0 1.600 א 14 0 א 1.600 0 א 1,600 הא הו 2.5 0.6 00 5 5 00 55 1.05 12-00 55 2.4 100 0 יוו יו 1-2 1-04 1 140.8 2 108 120.8 5 92 10 (18וף0/ףסהה ה ו18וס00/0ח ה הזוס (18וס/0/חַס וח ואזוחום גזוטום 6 |₪0% 6זהסט-חס הו ₪0 6זפסט-חס חו 8 8 08 ה/א . ₪ א ו א ₪₪ ₪ש ₪ש ₪םשמ | ₪ ₪ ₪מ ₪מ ₪מם ₪םמ סם שן.. ₪ ם סם ₪|₪ סם הא סם ₪םש קניים. כיוונון הצג לאותה טמפרטורת יחוס אמורה להביא לכך שהגוונים שאתה רואה על המירקע יהיו זהים למה שרואה הסורק. לדוגמה, אס על המרקע המכוייל התמונה האדומה מדי פרושו של דבר כי הסורק עיוות את הצבעים ויש צורך לכיייל אותו מחדש, עייי הנחתת התגובה לצבע אדום ביי- חס לכחול. אבל אס הצג אינו מכוייל לאותה טמפרטורה כמו הסורק, אלא לטמפרטורה גבוהה יותר, הסטייה מוגבלת כנראה לצג ובהדפסה יתכן והאדמומיות המופרזת לא תופיע. מי שמצלם בווידאו מכיר בוודאי את האפקט הדומה, שקורה כאשר לא מבצעים 6 סוום\ נכון, למשל, כאשר מצלמים באור מלאכותי בומן שהמצלמה כויילה לאור שמש. אל תשחק בבוטנציומטרים קוראים המעונייניסם להעמיק יותר בצדדים הטכניים של כיולי צבע ותיקונים גי- אומטריים של התצוגה יכולים להעזר בתו- כנה הנקראת 130147146 של חברת 5000618 5 זו קיימת | בגירסאות ל-5/ו00ח:/% ולמקינטוש והיא כוללת עשרות מבתני כיול והסברים איך לתקן את הפגמים המתגלים בהם. שם לב שהמשתמש הסופי מוגבל ביכולת התיקונים לבקרות אותן מספק היצרן על פנל ההפעלה של הצג. תי- קונים הבים דורשים גישה למעגל הא- לקטרוני הפנימי וגישה כזאת עייי המשתמש מבטלת בדרך כלל את האחריות. מנסיון אנו יודעים כי גם מקצועניס מנוסים ומעבדות צגי 17 אינטש ציג=< --07 = > 1-מ ₪ וו נהיוה ה 58 ונ הַחט5וח58 וח 58 קווותק 06 0 לא קייר קיים ₪ 0 צטסו/0חזם + 0 זסו085הץ5 | זס!00הסופוססזק וז להק | 885175/6%ק המוצרים מפורטים בסדר בוו 1% צנ 20 ב 1 אלפאבתי. המחירים הנקוביס 0 000 ו 100 200 00 1000 סא הס לפי המחירון האמריקאי 5 99 1055 [ם 000 00 1:9 100 וז 517601 3180 וז הו וחסמזוו והזו וח86זו וי ו והפוטט5ז/ו וח5וסט5זו! טוח סטטך ב 6-ו 8 6 חטזווחוזד 8 ב 8 8 0 קד 027 06 56 8 56 027 08| 08| (וחוח) הסזוכ !!וזף-זט6ס3 זס חסזום זסם 60 05 608100 בוו 60 5 1 סו הַחוו603 08ו51 603 0 | הָהוו60 65 | חַוז608 סה 14 19 16 16 19 1 18 18 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 4א66א165 162%174א154 77 77 8 73[א164א164 173א163%161 161%173א163 7 5 44 7 פס 41 7 | 46 8.7 46 487 7 5 44 377 .2 | 37 זחסוט ו שד ₪ם הש שרה ₪ | ₪ שמשה ממה חוק-15 סז חום-15/חוק-15 10 פשוז8 0 ₪מם ם ₪ ₪ ₪ סם סם חוק-15 סז 800-5/חוק-15 סו 6-3א8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 חסוזסו!ו601 06 ם ₪ם ₪ ₪ ₪מם ₪מ ₪₪ ₪₪ ₪₪ש ]15-60 /60//65ו1ו5181-69 חח ₪ (530) |החסווק 0 ם 606 1060 תכונות תיפעוליות 20 20 20 5-0 0 20 00 20 [3]) ןס חסט60! 5680 68 120-002 66 2-02 1-5 2-2 2-2 2-4 246 (ל1זא) 1600900 5680 |8זחסקוזס 00 1,600 1.204 12804 1.2804 0 1.600 0 1,600 4 א 1,280 4 280 1 חסוזט16501 8660!ז6זמותפח חזטוואג/! א אא 8נ ו 108 0 א 1.600 100 124 12804 חסוזט!1650 3660!ז6זחו חטזגא3 1/1 (7ז) 18185 ת01165] 8090!ז6זתוחסת החטוחואג1/! 00 5 066 086 5 00 22( 2( 28 1280 20-ו 5 2.06 2.06 5 100 122 5 8 א 640 ,600 א 800 (8115/) חסו1 05 זטאסכ 0360 / ,125 0 ו 04 15 110 א 1.05 6 518000 , חטחואג! ה/א ,4 5 207 226 10 15 120.8 18 8 011 ,5050600 בקרות 0/0 וח 11 ו0/0ַ8/0ח ה הוח 80/0 הווחו 8/0/08 בופופ וגווס 5 שחסא סא 0% 00810-חס חו בי סא 6 !₪0 00870-חס חן ₪00 שזהסס-חס חו ו 6 /א /א ₪ א 4/א 4/א ם ₪ 3100 601015 8 ח8ח חו 65חחמ) 8 ססוץ 806 6011005 ח50166-ח0 חו 101160100 ₪ש ₪ ש ₪ םש ₪ ₪ שםמם ₪ש חמ הא קטו-זס סק חס 0680551 /חַחו55ט3ף09 הבוחה ₪ ם | |₪ מש | |₪ | 1 | ₪ | 1 ₪ ₪ הוח חור 00 ₪₪ש ₪ . | | [11] ]1 ות 1/0 70085 ד ₪ן | סם | |₪ ם ₪אח ם ם ם 0016060 /חסו0181ז זם ורד מצויידות היטב לא מצליחיםס תמיד לכוונן מחדש צג לאחר שכיוונוני היצור המקוריים שובשו. מאוד לא מומל% לעשות זאת גם עייי טכנאי טלוויזיה ווידאו מוסמכים, וכדאי להחזיר את הצג ליצרן לצורך תיקון. נקודה נוספת שברצוננו להזכיר היא הוו- ריאציה הגדולה בין הצגים, אפילו באותה סידרת יצור. גם הצגים הייספרתייסיי ביותר רגישים מאוד לכיוונוניס האנלוגייס של ערו- צי אות הווידאו ולהבדלים המשמעותיים בתכונות האלקטרו-אופטיות של שפופרות המסך. יצרני איכות מצליחיס להקטין את הווריאציה במוצריהם, עייי בקרת איכות טובה יותר והקפדה על פרטים. אם אתה יכול לבקש הדגמה לפני הקניה - עשה זאת. אם יש לך עותק של מבחני 6ו4]אץג!קצוע הנייל, זה הזמן להשתמש בו. שס לב שצגים סמוכיס משפיעים זה על זה (השדות הא- לקטרומגנטיים חורגים מקופסת הצג גם בצ- גים תואמי ]1 תץוא) ולכן יש לבדוק את הצג כשמרחק של 60 סימ לפחות בינו לבין צג פועל אחר. כן יש לההחיק מהצג רמקולים ואבזריס היקפיים המכילים מנועים חש- מליים או מגנטים חזקים. טריניטרון או לא טרינטדון? 8 מתוך 42 הצגים בסקירה מצויידים בש- פופהת מסך טריניטרון תוצרת צ50. במשך שנים בנתה סוני לטרינטהון מוניטין (מוצדקים) של טכנולוגית שפופרת עדיפה ומשתמשים רבים, במיוחד גרפיקאים וה- עוסקים בהוצאה לאור שולחנית, מוכניס לשלם בממוצע 100 דולר יותר ובלבד שהצג יהיה מצוייד בטריניטרון. לא פחות חסידיס יש לטכנולוגית | המסך יהשטוח-רבוע" (₪ת1.47-5004ק), הטועניס כי אפשר להשיג תכונות לא פחות טובות מטרינטרון גם ללא הזדקקות לפטנטים המוגניס של סוני. איפה האמת! השוואנו את התוצאות של צגי הטריניטרון במבחנים האובייקטיבייס מול התוצאות של צגיס אחרים ומצאנו: % הצג שזכה בבחירת העורכים על איכותו המושלמת, בקגזקנו[ט] של גואסאא, מצוייד 7 ה 6 ישראל נגוב' 1994 המוווווותווווותוווודוזווזדודוודדדיו ו ₪[ ----------------₪מח-/----₪- ₪ ּ/₪‏ ₪66ת ת-"--3+-- 08 בשפופרת טרקטרון, | אבל גם ה-172 חסו5ו/() המאכזב של קומפק מצוייד באותה שפופרת. ) במבחן 11% השיגו צגי טריניטרון ממוצע של 51.2 אחוז לעומת ממוצע של 47.7 אחוז לצגי 6זגטף7181-5. במיוחד בולט צג הט- ריניטרון 601-174 של איקגמי עם ציון של 1 אחוז (ותג מחיר לא פחות מרשים). 6 במבחן אי-ההתלכדות הציון הממוצע של צגי טריניטרון הוא 0.12 מיימ שהוא גס המ- מוצע של צגי 5-/. גם השיאים לחיוב (0.08 מיימ) ולשלילה (0.18 מיימ) זהים. כאן אין לטריניטרון יתרון. 6 בעיוותים גיאומטריים מסוג ייכרית הסי- כות" רק ה-ח0ו8ו0 לא עמד (מבין צגי הט- ריניטרון) בדרישת הגבול של 0.60 מיימ. במ- מוצע השיגו צגי הטריניטרון עיוות 0.35 מיימ הדומה לממוצע הכללי. השיא, 1 מימ | שיך לצג חסוצו/'851, | שלא הצטיין במיוחד במבחנים האחרים. % במבחנים הסובייקטיביים היתה נטייה להעדיף את צגי 8 הטריניטרון ולייחס להם עדי- 3 פות בהגדרות של יצבעים 38 חייםיי, ייניואנסים של גווניס 6 וניגודיםי ופרמטרים דומים, שלא ניתנים לבחינה או- 37 בייקטיבית. 5 מסקנות: 3 % גרפיקאים מעדיפים את 2 הטריניטרון למרות שקשה לה- צביע על יתרון אובייקטיבי - חד-משמעי. משתמשים מה- 2 שורה, שלא נחשפו מראש לקו- - נפליקט, לא מראים נטיה 9 כזאת - אבל וובם גם לא 46 מסוגליס לבחור את הצג האי- 6 כותי יותר עייי התבוננות בת- צוגה! 2 % צגי הטריניטרון בסקירה . עוליס באיכותס הממוצעת על 10 הממוצע הכללי, אבל לא בצו- 5 רה דרמטית. אי-אפשר לקבוע 5 אם היתרון האיכותי. נובע מעצם השימוש בשפופרת טרי- 9 ניטרון, או שיצרני צגים אי- 50 כותיים מוכנים לשלם את תו- 0 ישראל נוב' 1994 צגי 17 אינטש ספת העלות של טריניטרון עיימ להשליס את הילת האיכות היוקרתית. בכל מקרה ברור כי השימוש בשפופרת טרי- ניטרון לכשלעצמו אינו מבטיח איכות עדיפה וגם שמות מותג זוהריס (כמו קומפק ויבמ) לא מבטיחים זאת. כמו במוצרי 26 אחריס הבחירה צריכה להתייחס לכל צג עייפ תכו- נותיו ותוצאות המבחניםס האובייקטיביים והסובייקטיביים. יתר-על-כן, גם יצרניות ה-26 הגדולות ורבות-המוניטין לא מייצרות בעצמן את הצגים הנמכרים תחת שמן. כמעט כל הצגים מיוצרים במזרח הרחוק, וגסם שס המוקד עובר מיפן לטאיוון וקוריאה. לדיעות הקדומות על ערכו של שס מותג זה או אחר יש להתייחס בחשדנות. זה לא אומר שאין הבדל בין יצרני-איכות ליצרני-זולות, אבל ההפרדה ביניהם צריכה להעשות על-סמך מבחנים עובדתיים ולא תדמיות מיושנות. זוה ללוצעו 10 20 20 10 0 6 אחוזים 2 חסיפו 0 0003 04-1765506 = סִחָ//51068 5 !006 זג30051 7682- ובסחנן! 7 356!ח0יפו/ בס 7 ווח 2 680003005 ג זו ן 5 ח503 חסוחמו0 וח15005ו! 550 ה163563:. סחג 5 ]560 ה0968ו. סבחב) 6 סחתץפש! 60 5500 סחע5מוטו! 60 1 ₪16 500619680 5300014136 15561 7% הסגזסוו! סו 6 6 8 תד 1855160057 010065118 2085175404 86 00 86 808560 50000 0 87/8006 5כיחק 7 7600500000 005 500008560 הָחַט05ח3 5 390 50600850 58 5060188 0161701 + 501500068 0 507 106 8 א 17 סוב 5 30!ו6קט 7 חה0 חַחטואד סוחס וסשוחס0) זסו00 הביס 1775א הפע 761 ש6ו/66 יש לנו רגשות מעורבים לגבי צג'זה. התמונה בהירה וחדה אבל העיוותים הגיאומטריים ואי-ההתלכדות עוברים את סף הקבילות. הוא לא מתאיס להוצאה לאור וגרפיקה, אבל משתמשים עיסקיים יאהבו את מחירו הסביר והיכולת לתכנת אותו "על המסךיי בסיוע תפריטים. הצג נמכר גס תחת השם 6 טוקס 20007165 172 6/ 5636 7%. שני הצגיס האלה כמעט זהים מלבד תווית המותג. סופר-מק ידועה בשוק המקינטוש כיצרנית צגי איכות ומאיצים גרפיים מר- שימים, אבל הצג הזה לא מרשים משום בחינה. אדוניקס מצטיינת במיוחד במחירים אטרקטיביים ואכן מחיר השוק של כ-660 דולר לצג ‏ 172018 הָוא הסיבה העיקרית לעיין בו. במבט שטחי שני הצגים נראים טוב, עם צב- עים רוויים היטב ובהירות גבו- הה, אבל בחינה מדוקדקת של עיוותיס גיאומטריים ואי הת- לכדות פוסלת אותס לעבודה מקצועית מדוייקת. 57 ה563סזסוו ופה ביצועים מעל לממוצע, ערכת תכונות טובה ומחיר אטרקטיבי ₪7 | עושים צג זה לאחד הקניות הטו- בות. בחנויות ניתן להשיגו ב-770 דולר לערך, - מה שמביא אותו להישג-יד של כל מי שלא מס- תפק בשטח המצומצם של מסך אינטש. במבחנים האו- בייקטיביים הוא היה מתחת למ- מוצע רק בציוני 1]א ודיוק גוו- נים. יחסית למחירו הוא מצוייד היטב בבקרות לתיקון עיוותים גיאומטריים, סטיות צבע ועוד, אבל לא ניתן לבצע את הכיוו- נוניס האלה בתוכנה. 0 ה563-/ בהּחווז!2 התכונה הבולטת ביותר של צג נאה זה היא היכולת לרענן תמו- נת 10248768 בקצב 90 פעם בש- ניה. התוצאה היא תמונה יציבה כסלע. גם במבחני חז]א, ייכרית הסיכותיי ודיוק צבעים הוא השיג 076 ונ |( 00 5 60503 סג 0 חת503. הזוה 006% 7 ץוק 17 ח563 6!סטוטו.! ס'ססה 61/7 |[ ענ 17850 א "ואס גו ז7וקאו גו 650 7 65000 6 תוצאות מעל לממוצע. הבהירות שלו מתחת לממוצע ואת תיקוני הגיאומטריה אי-אפשר לבצע בתוכנה. לישומיםס עיסקיים הוא יכול להחשב לבחירה סבירה, אבל יש טוביס ממנו (לגרפיקאים) וזולים ממנו (לשאר המ- שתמשים). 66% 7 צג זה השיג ציונים מעוליס במבתני אי-התלכדות, בינוניים במבתני אדא וכרית הסיכות ומעט פחות מממוצעים בבהירות ורווית צבעים. בסך הכל מקבלים איכות טובה לישומים מסחריים במחיר אטרקטיבי (800 דולר במחירון, פחות מ-700 בחנויות), אבל לא את האיכויות המיוחדות שה- גרפיקאים מחפשים. הבקרות מרובות, חלקן ספרתיות וחלקן אנלוגיות, וקלות לשימוש - למרות שאינן מהסוג המתוכנת על המסך. גם מערכת החסכון באנרגיה יעילה למדי. 7 563 6!וקה!טו 6וכקת כפי שמצפים מצג תוצרת אפל, הוא מתאים מאוד לעבודה גרפית והוצאה לאור שולחנית עס דיוק צבע מעולה, גיאומטריה חדה וב- הירות מעל לממוצע. למרות שאפשר להגיע למוד 1280%1024, הריענון במוד זה מוגבל ל-60 הרץ בלבד. הצג מסופק עם מחברים ל-76 ומקינטוש, אבל התיעוד ברובו מוקדש לפלטפורמת הבית ורק 4 עמודים הוספו כדי ליידע את משתמשי 6ת. גם תוכנת הכיוו- נונים וניהול החסכון באנרגיה ניתנת לישוס רק בסביבת מקינטוש ואילו משתמשי 76 נאלצים לעשות זאת בצורה ידנית, | בא- מצעות הכפתורים בחזית. + חסופו/ד45 התוצאות של צג זה היו לא-קונסיסטנטיות. חלקן, כמו עיוותי כרית הסיכות היו מצויל- נות וחלקן (למשל בהירות) היו גרועות. מדי- דות "1 ואי-התלכדות היו ממוצעות, אבל אחידות ויציבות היו מתחת לממוצע. הב- קהות הבסיסיות קיימות וגם חסכון בא- נרגיה אפשרי - אם יש לך 76 או כרטיס גרפי תואמי 254 - אבל באופן כללי הת- אכזבנו ממנו. יש צגים טוביס וזוליס יותר. 2 חסופוץ0 60103 בסדר, אבל לא מרשים, זו הדעה המקובלת בין הבוחנים על צג זה. השפופרת (טריניטרון) דווקא הצטיינה באחידות ועומק צבע והסריקה בתדר גבוה (76 הר צגי 17 אינטש ב-1024א1280) הבטיחה תמונה יציבה, אבל הטיפול נגד הבהק נתן לה מראה ערפילי ולא ממוקד והציונים במבחני אי-התלכדות וכ- רית הסיכות היו הרבה מתחת לממוצע. הב- קרות קלות להפעלה, אבל לא מתוכנתות על המסך, והתיעוד מצויין. המחיר גבוה יחסית - 1069 דולר. 6 0610/1785 1765 אד6 2 הצגים האלה מיועדים למגזר רגיש-המחיר של השוק. דגס 17650 נמכר בחנויות ב-750 דולר וביצועיו בינוניים (מלבד עיוות כרית-הסיכות | החורג מהקביל) ודגם 17850 מחירו 850 דולר וביצועיו טובים יחסית. האחרון מצטיין בהתלכדות מעולה ועיוותים נמוכים, מרווח חורים קטן וריענון בתדר 75 הר גם באבחנה 1026א1280. לשני הצגים עומק צבע נאות ובהירות גבוהה. למ- רות שהס לא מתאימים לעבודה גרפית רצי- נית, שניהם מהווים פתרון סביר ביותר לצ- רכים משרדיים. 6וח3]]ש6ו/ 0דם ‏ | יָ 1 למרות המחיר הנמוך (5650 בתנויות בארהייב) אי-אפשר להמלי4 על צג זה, שבי- צועיו גרועים עד בינוניים. במיוחד לא קבי- לים הביצועיס במבחני אי-התלכדות וב- מבחן א'דוא. אפשר לשמור בזכרון עד 4 מצבי כיוונון (למשל עם טמפרטורת צבע שונה), אבל אין בכך לפצות על האיכות הלא מס- פקת של דיוקי הצבע והגיאומטריה. 5 |006! :ז6.010513 התעודה של צג זה היא חבילה מעורבת של ציונים טובים יותר וטובים פחות, אך לי- שומיס משרדיים מקובלים הוא בהחלט פת- רון סביר במחיר סביר. הציוניס בעיוותי כרית-סיכות ואי-התלכדות הם מצויינים וכ- נגדס התוצאות במבחני בהירות וחדות הן מתחת לממוצע. יש בקהות לכל הפרמטרים המקובלים, אבל אי-אפשר לשלוט בט- מפרטורת | הצבע וריענון | של תמונת 4 אפשרי רק ב-60 הר4. המחיר בחגויות: 850 דולר. נובּסהטעו] מחיר המחירון הגבוה (1,439 דולר) אינו מו- צדק ואכן צג זה נמכר בדרך כלל בחנויות סביב ה-900 דולר. גם במחיר השוק יש לו מתחרים טובים וזולים יותר. שתי תכונות מיוחדות שלו הן לוח הבקרה, המחליק החו- צה מהחזית, ואוסף עשיר במיוחד של בקרות לתיקונים גיאומטריים וכרומטיים. זה אחד הצגים היקרים יותר בסקירה (1199 דולר במחירון) ותכונותיו אכן עושות אותו למתאים גם לישומי גרפיקה והוצאה לאור. הצג מיוצר עבור יבמ עייי ]אסא והוא דומה למדי לדגם שזכה כאן בבחירת העו- רכים (447% חקגזפוז|ט!א) בהשוואה לאחיו הוא פחות מצטיין במבחני "7 וכ- רית-הסיכות, * אבל שפופרת הטריניטרון עדיין מספקת איכות צבע ובהירות גבוהות. מיוחד לצג ‏ זה הוא מוד העבודה ב-1360%1024 בקצב ריענון גבוה. לוח הב- קרה מאפשר תיקוני צבע וגיאומטריה, אבל ללא תפריטי-מסך. לסיכום, זה צג טוב ויקר אבל ה-מקגזקוז[ט!א טוב יותר ויקר פחות. ה בי 7 ו13510 הסו5ו/ תמונה חדה ויציבה למהדרין, בקרות רבות ונוחות להפעלה ומחיר סביר עושיס את הצג הוה לפתרון משרדי טוב, אבל לא לג- רפיקאים. האיכות הכרומטית אינה ברמה שקיבלנו מהצגים הטובים יותר בסקירה. את יציבות התמונה אפשר לייחס לקצב ריענון של 80 הר ב-1024א1280. הבקרות רבות יותר מהמקובל בתחוס המחירים שלו (800 דולר בארהייב) ו-21 תוכניות תצוגה שמורות בזכרון חוסכות ממך את הצורך לשחק בכ- פתורים יותר מפעם אחת. |63א! השס איקגמי מוכר יותר באולפני טלוויזיה ובין משתמשי מקינטוש מאשר בחוגי 76. בטריטוריות הבית ידוע כי אלה צגים טו- ביס במיוחד, עס הדגשים בנושאים שח- שוביס לגרפיקאים. גס במבחנים שלנו הצג 74 קטף שיא אחד או שניים - במיוחד בולט הציון הנדיר במבחן 1% - אבל אי- קגמי עדיין לא עשתה את הצעד המכריע בכיוון של 86. תוכנת הכיוונוניס והכיוליס מיועדת להפעלה על מקינטוש, כפי שכל מצבי ברירת-המחדל. כמו כן חסרה תמיכה בחסכון באנרגיה. מחיר המחירון (2000 דולר) הוא שערורייתי, אבל בחנויות תוכל למצוא אותו בסביבות ה-1200 דולר בלבד - מחיר ראוי למי שמחפש צג התפור לפי הד- רישות של גרפיקאים. 9 ב 6 ישראל נוב' 1994 צג' הטריניטרון בפקירה עולים באיכותם הממוצעת על הממוצע הכללי, אבל לא בצורה דרמטית 100 צִּ -17קאוו / 177א0 ג שני הצגיסם של 6840 מיועדים לשני קהלי-מטרה. 217% למשתמש העיסקי ו-7179א1א לגרפיקאים. הראשון הוא אכן צג אטרקטיבי למדי במחיר אטרקטיבי למדי, אבל השני אינו בר-תחרות בליגת הג- רפיקאים: דגם 17% השיג ציוניס טוביס במבחני כרית-הסיכות, ציוניס בינוניים במ- חני בהירות והתלכדות וציונים נמוכים במ- בחן ת7]א. יחסית למחיר (800 דולר בארהייב) הרושם הכללי הוא טוב - גם בה- תרשמויות הסובייקטיביות. לעומתו דגם 7% )א עולה יותר מ-60 אחוז יותר - אבל לא מספק 60 אחוז יותר תמורה. על הנייר אתה מקבל קצב ריענון משופר, אפשרות לחבר שני מחשבים לצג אחד (ולמתג בי- ניהם) ותצוגת 1.02, המראה את הפרמטרים העיקריים של הכיוונון. אבל על המרקע הת- אכזבנו מהבהירות המוגבלת, מאי הה- תלכדות והמיקוד, שאינם עומדים ברמה של צגים אחרים בתחוס מחירים זה. 66הה ו וסדו6 6ב דוו 2 ביצועים בינוניס ברוב המבחנים, תוצאות עלובות במבחני זא ומיקוד צולע אינס מו- צדקים אפילו בקבוצת המחיר הנמוך (750 דולר בחנויות) של צג זה. גם במבחנים הסו- בייקטיבייס הרושם היה של תמונה ייבוצית'י, גוונים חיוורים וקשיים במעבר חלק בין מוד 205 למוד פאוסשחו/. 53 6 הסהו3ו וה5וטט5זווה 15 מחיר גבוה לצג טוב אבל בינוני, לא ימשוך הרבה קוניס פרטיים, אבל בארהייב יש לי- צהן תוכנית אטרקטיבית לרכישות מוסדיות: מי שקונה לפחות 50 יחידות ב-3 חודשים מקבל הארכת אחריות ל-3 שנים ושירות ייהחלפה עד גמר התיקון"" תוך 48 שעות. הקשיים של מיצובישי הס בעיקר בתחוס של 6 ישראל נוב' 199% צגי 17 אינטש הצגת טקסט בגודל קטן. אי- כות צבע טובה ותוכנת כיול יעילה (תוספת 20 דולר) עו- שות את החיים של גר- פיקאים לקצת יותר טובים. ה503א6] סבּהב₪₪ שו560: /ששו550:] לצגים של סגּחגאן זכויות רא- שוניס בתחומים רבים, החל בחסכון בא- נרגיה וכלה במניעת קרינה. החידוש האחרון הוא הכללה של מערכת הצבע 081716 601, להתאמה בין צבעי המסך לצבעים המופקים בהדפסת נייר. אלה לא צגיס זולים (מחירי שוק של 5970 לדגם /ו550/ ו-51230 לדגם ץו560/), אבל קהל היעד לא מחפש מחיר זול אלא איכות מירבית. את זו מספקים הצגים בשפע, במיוחד בכל הקשור בדיוק צבע ויציבות. הבהירות המירבית אינה גבו- הה וראינו בעיות של מיקוד בשולי המרקע ובכל זאת אפשר להמליץ עליהס בחוס לג- רפיקאים. דגם שלישי, הנקרא ת508א76 7 מותאם במיוחד לישומי מולטימידה ומחירו בשוק האמריקאי בערך 51200. בי- שראל (כמו באירופה) נמכרים הצגים תחת השס ₪150. סהעפוזוטו 6שא 5 צגי 80 טבעו את המונח יירב-תדריי ובמשך שנים היו הסטנדרט לפיו ניסו האחרים את כוחס. למרות ש-80א לא התדרדרה חלילה באיכות מוצריה והחדשיםס טובים מן הי- שנים, הפער נסגר וכבר זו לא זכיה או- טמטית בתואר ייבחירת העורכיס'יי. שני הד- גמיסם החדשים מחליפים את 500, שזכה בשנה שעברה בתואר, כאשר הסיומת 6 מת- ארת ייחסכון" (עחסחס66) והסיומת ק את המקצועניות ([6551003]סזק). הראשון מחירו בשוק האמריקאי מעט פחות מ-1000 דולר, לא מעט יחסית לצגים אחרים בסקירה, ובכל זאת הוא לא כולל טיפול נגד-הבהק או יכולת עבודה במוד 1280%1024. אלה קיי- מים בדגם המקצועי, שמחירו כ-1100 דולר בארהייב. מבחינת ביצועים לשניהם תוצאות טובות, אבל לא מלהיבות. במיוחד הת- אכזבנו מציון "1 של דגם 6 ומעיוותי כרית-הסיכות של דגס ק. 50207563 והסבּזו 7 06|₪ זה צג בינוני בהחלט שמחירו הגבוה לא מו- צדק. יש לו תכונות טובות ונאות, אבל לא במידה המצדיקה מחיר מעל ל-1000 דולר בחנויות. הצג מסופק עם תוכנה לכיוונוני צבע, תיקוני מסך וניהול אנרגיה גם לא במ- חשבי זגו5 עקזטחם. החברה מציעה גם צג פחות יוקרתי והרבה יותר זול בשס 175 שנותן תמורה טובה יותר למחיר (פחות מ-800 דולר). 7% הסבוטוזוטו בואסא בחירת העורכים תושבי ישראל למדו את השם 14א0א ומ- שהו על חברת התקשורת הפינית שמאחוריו, מהזכיה במכרז לרשת הטלפון הסלולרי הש- ניה. נוקיה נכנסה לאחרונה לתחום הצגים האיכותייס במיוחד, והיא עושה בו חיל רב. הדגם שבחנו לסקירה זו הוא אחד מה- סידרה שזכתה במחמאות ופרסים רבים. המחיר שלו אמנס גבוה בהרבה מהממוצע, למעלה מ-1000 בחנויות, אבל גם האיכות היא הרבה למעלה מהממוצע בכל מבחן. במיוחד הצטיין הצג הזה בהתלכדות מו- שלמת, דיוק צבע, חדות ובהירות. מערכת הבקרות מתוחכמת ובעזרת תפריטי-מסך ניתן לבצע את כל הכיוונונים עייי שני זוגות לחיצים בלבד. החסרון היחיד של הצג הנ- בחר הוא ספר הפעלה מבלבל למדי. מלבד זאת אין לנו הסתייגויות מהזוכה בבחירת העורכיס בקטיגורית ייהצג לגרפיקאים". 015% 6 בעיה חמורה אחת ‏ - שיא מפוקפק באי-התלכדות - קילקלה את השם הטוב של צגי אופטיקווסט. בעצס הבעיה הא- מיתית היא שלצג אין אפשרות לתקן את אי-ההתלכדות וכך הוא הגיע למקום הא- חרון במבחן חשוב זה. בשאר המבחניס עמדה שפופרת הטריניטרון בכבוד. הצג מסופק עס תוכנה לחסכון באנרגיה, שאינה נזקקת לכרטיס מסך מיוחד. הצג נמכר בח- נויות במחיר סביר ביותר (בערך 850 דולר) כך שהוא יכול להתאיס למשתמשים עס- קיים, שמוכנים להתפשר במקום שג- רפיקאים לא יסכימו. :516ע0!15 06065173 הד סחד הסיבה להסתכל בכיוון של צג זה היא המ- חיר: כ-670 דולר בלבד בחנויות. הסיבה לה- משיך ולהסתכל בכיוונים אחרים: מה שרו- איס הוא צג בינוני ומטה, שאינו עומד בתחרות מול הצגים הטובים יותר באותו תחוס מחיריס - למשל מול הזוכה השני בב- חירת העורכים, הצג של פאקרד-בל. 7 מק |/|₪6 חַזבּאסבק ב בחירת העורכים צג זה זכה בתואר בחירת העורכים (בקטיגוריה של ישומים עסקיים) בזכות מחיר נמוך להדהים ביחס לאיכותו. כדי לקבל פרספקטיבה על הימציאהיי שפ- אקרד-בל מציעה, מספיק להסתכל על תאו- מו, 617918 סחקְפגּחגק, שמוכרת פאנסוניק ב-25 עד 50 אחוז יותר. הצג של פאקרד-בל נמכר בארהייב ב-650 דולר בלבד ולדעת עו- רכינו הוא התמורה הטובה בותר למחיר בת- חוס החסכוני. במבחנים הוא עמד בכבוד, עס ציונים מעל לממוצע, הוא מספק תוכנת כיוונוניסם מעל למסך, תאימות לתקני חסכון באנרגיה וטי- פול נגד-הבהק יעיל. אם אינך נזקק לאי- כויות הגבוהות ביותר, שיצדיקו תוספת מחיר דרמטית, לא תמצא קניה טובה יותר מהצג של פאקרד-בל. זוסט6ו מתפקדת בעברית נורמלית, עם שמות קבצים בעברית לא-משובשת, מימין לשמאל, בממשק רב חלונות יעיל וידידותי. כמובן ש-זוספפ₪ מספקת את כל הפונקציות השיגרתיות של 005 ושל תוכנות העזר המקובלות, כמו חסוזס זו אבל בנוסף לעברית יש ל-זו0ס6 כמה טריקים שיגרמו לנורטון לחזור לשולחן העבודה. 600] צגי 17 אינטש 0 ססחבּו!!וזם 5כוווחש הצג הזה מיועד לשוק המקצועני - גר- פיקאים, מעצבי תיביים והוצאה לאור. פי- ליפס דורשת מחיר גבוה עבור האיכות הג- רפית הגבוהה שהיא מספקת, במיוחד בתחום דיוק ועושר הצבעיס והחדות. הב- הירות אינה כה מוצלחת ועיוותי כרית הסי- כות אינס קבילים בליגה שלו. התמונה יצי- בה במיוחד במוד 768א1024 הודות לקצב ריענון של 100 הרץ. הצג נמכר בארהייב גם תחת השס 170 שטו/סאָזם, עס תכונות דו- מות ומחיר נמוך במקצת. הבעיה של הצג הזה נקראת 0818א, והיא מספקת במחיר דומה ביצועים עדיפים. 6 1503 עַח50 הצג הזה נמכר גם תחת השם של 8ט1ו90 (ספק ידוע לשוק מוצרי מקינטוש) ובשני המופעים מסתבר שזה מוצר משובח, המ- בוסס על שפופרת טריניטרון חדשה ובהירה. סוני שיבצה בו גם מעגל אלקטרוני מיוחד, המתקן בצורה אוטומטית חלק מהעיוותיס הגיאומטריים הנגרמיסם כאשר התדר המוזן תוכנה ירושלים ת.ד. 31076 ירושלים 91310, טל: 0, פקס: 02-932204 גירסה 2 ומשופות למעטפת 505 טובה יותר, עברית יותר וזולה יותר! 0 כיוונון פברת' אינו רק "גימיק" שיווקי ולמשתמשים רבים זו תכונה חשובה לצג אינו אחד מאלה שתוכנתו מראש. הצ- גים (של סוני ושל רדיוס) הצטיינו בכל המ- בחנים האובייקטיביים והסובייקטיביים, ובמיוחד בבהירות התמונה. הבקרות עשי- רות, אם כי מבלבלות לפעמים, והצגים עו- מדיס בתקני החסכון באנרגיה. גרפיקאים יאהבו אותס והמחיר אינו בשמיים (כ-1050 דולר בארהייב). ז6]13516חע5 53500 1138 שני הצגים של סמסונג, האחד למשתמשים עסקיים והשני לגרפיקאיים, עברו עידכון אוהאוה5פהחה ד= הספמחופו החה כשכל הבונקציוח של דוט מופיעוח בעברית? נפרדים בו זמנית. (כשהדיסקט הראשון מתמלא). 4 בחירת קבצים עם פונקצית 60 ס ווו המושוכללת ביותר ותאריך. 4 הצגת 9 מדורים בחלונות + העתקת 000 א של קבצים נבחרים במדורים ותתי-מדורים. 6 פירמוט דיסקט חדש תוך | כדי העתקת קבצים .. וכמעט שכחנו להזכיר, עכשיו אתה יכול לרכוש את זו ב-99 ש"ח. להשיג בחנויות המחשבים והתוכנות. 1 ו 6 ישראל נוב' 1994 2 בשנה האחרונה והם מביאים לשוק איכות טובה במחיר תחרותי. לדגס ,1761, שמחירו בחנויות בארהייב הוא כ-850 דולר, ביצועים בינוניים בכל התחומים מלבד "1)א, שכ- נראה נפגע מהטיפול הכימי (איכול מחספס) של פני המרקע. דגס 17615, עם מרווח חו- ריס משופר (0.26 מיימ), התלכדות מושלמת וחדות הראוייה לציון, נועד למקצועניס שי- מצאו את מחירו (פחות מ-1000 דולר בח- נויות) אטרקטיבי. גם הבהירות ורוויית הצבע טובים מאוד. יכולת תיכנות בעזרת תפריטי-מסך ועושר רב של בקוות מש- לימיס את החבילה המקצועית הזאת. 50001706 01-61761+ עוד אחד מהצגיסם שההצדקה לקיומס הוא מחירם הנמוך. בחנויות תמצאו אותו בפחות מ-700 דולר, אבל מבט אחד במרקע ותו- צאות המבחניס שלנו מראיס למה. בכל המ- בחנים, מלבד אי-התלכדות, הצג הזה הגיע להישגים בינונייס ומטה, המיקום של הב- קרות לא נוח להפעלה, הרושם הסו- בייקטיבי היה של תמונה אפרפרה וצבעים דהויים. אין צורך להתפשר על כך גס בת- 7" צע"מ מדריך מורשה לקורפי קוופזשוחעז 50145סח6וו קורסים חדשים ומעודכנים ל- 5 זסץ זסו 5וסטחו/ % צגי 17 אינטש חוס המחירים הנמוכים, כפו שיעידו צגים אחריס בסקירה. הב50והוה0 טהטזבּד אוו צג בינוני ולא. יקר (850 דולר בחנויות) זה ימצא את מקומו בסביבה העיסקית בזכות ציוניס טוביס במבחן "17 ואי-התלכדות. שני אלה מבטיחים חדות טובה ויכולת לק- רוא טקסט זעיר על המסך. אבל גרפיקאים לא יסכימו לעיוותי כרית-חסיכות של 0.75 מיימ והבהירות הנמוכה יחסית. תמונה יציבה (75 הרץ) גס במוד 1024א1280% ותצוגת 1.00 המראה את מצבי הכיוונון של כל הפרמטרים הם יתרונות רצוייס ולא שגרתיים בצגים לא יקרים דוגמתו. בשנתייס האחרונות הפכה סוח50ש6ו/ לאחת השחקניות הבולטות בשוק הצגים וכיוס היא יכולה להציע צג כמעט לכל ישום או פלח שוק. בתחום 17 אינטש היא מציעה 3 דגמים; 175 (הדגם החסכוני, לא נסקר כאן), 6 (לישומים כלליים, בערך 870 דולר בח- נויות) ודגם 17 המיועד לגרפיקאים (5945 בחנויות). הביצועים הס בדרך כלל בי- נונייים, אבל שני הדגמים המצטייניסם במ- ערכת כיוונונים על-המסך משוכללת ביותר וטיפול מצויין במניעת הבהק. שני הדגמיס בסקירה גם תואמים לתקני החסכון בא- נרגיה ובנוסף מספקת החברה תוכנה לחסכון באנרגיה, גם אם המחשב שלך אכו זגופ-ץקזטחם והכרטיס הגרפי לא תואס 5-5 [הזוטום 1775א0 החפש זסזוהסו) וסו60 |0יוז1ה60 לא התרשמנו לטובה מצג זה, שביצועיו חל- שים ומחירו (5890 בחנויות) לא מהנמוכים. עיוותי כרית-סיכות מעבר לסף הקבילות, בעיות התלכדות ואיכות צבע ירודה פסלו אותו למרבית הישומיס. התמונה חדה למדי, בזכות ערך "7)א טוב, והבהירות סבירה, אבל אין די בכך כדי להתחרות בשוק המציע צגיסם הרבה יותר טובים במחירים הרבה יותר נמוכים. מדכז הדרכה מקצועי למוצרי 6ספסזס6וו זלוטסז2] מסזוגו[50 6050145 קורסי הכנה לבחינות ההסמכה של 506סזסו! (קסוא) 4 וחוסץז6ווסץ % מדכז הדרכה מורשה (416) למוצרי 5ס8סזס6וו 4 60]סזק % 6 סזס) 4% 4% 106052 0 5 לקבלת לוח קורסים וסילבוס מפורט התקשר עכשיו לאורנה בטלפון 177-022-9089 צ1 06 ישראל נוב' 1994 מכרז 6 | בהמשך לסידרת סקירות השוק שאנו עו- רכים בין משווקי מחשבים וציוד הקפי בי- שראל, נביא בגיליון הבא את תמונת המצב בשוק מחשבי המחברת. כמו בכל הסקירות, אנו מפרסמים יימכרזיי לשלוש תצורות קל- אסיות של מחשבי מחברת, נכונות לעכשיו: % מחשב רמת הכניסה. מחשב מחברת למ- תחילים, עם תקציב מצומצם, שלמרות המ- גבלות מספק עוצמה מספקת להרצת ישומי 5 מעודכנים. מאפיינים עיקריים: מעבד 4865%/25, צג מונוכרומטי ודיסק 170 מגהבייט. % מחשב צבע במתיר סביר. המחשב הזה מיועד לרוב המשתמשים. צג צבעוני הפך לנורמה בסביבת העבודה הגרפית וגם בד- רכים קשה לחזור לעידן המונוכרומטי. לא אם מדבויס על איכות הסב'בה... חלק ב: מחעובי מחברת בישראל כל אחד יכול להרשות לעצמו צג צבע אק- טיבי. ולכן אנו מסתפקים בצג פסיבי, רצוי בסריקה כפולה (564 41 טכ). המעבד הנ- דרש חזק דיו כדי להבטיח שנתיים-שלוש של עבודה פוריה - 4862%/66. ניו-איקס מעונות בע"מ מ'יהתהטשוב המטוד בסביבת עבודה מודונית זו סביבת מיתשוב השתות 0/5 א = הטמעת מיחשוב במשרד = עבודה בקבוצות (080075א08%/ו) = 5 קמ גת הדא פוססאזעו = קישור לרשתות ]זמ/י סא ו-אזא = תפירת פתרונות = מרכז תמיכה ל-068 0507א6וז מומחים לתוכנות 1660507 לשיוותן, במשודינו התדשים: טלפון: 03-6189266, פקס: 3-1 בית א'לון (ע"י קניון איפון), ת.ד. 39454, ת"א 61393 % המחברת למי שיכול להרשות לעצמו. הליגה העליונה במחשבי מחברת, לפחות עד שמחברות מבוססות פנטיום תהפוכנה למוצר מדף נפוץ, מאופיינת כיום בצג צבע אקטיבי ומעבד %4כ. במכרז דרשנו את גירסת 75 מגהרץ, שזמינה הרבה יותר מגירסת 100 מג- הרץ. במחשב זה אנו גם מצפים לדיסק גדול יותר ואביזרי הצבעה משוכללים. בעמודים הבאים אנו מביאיס את טבלאות המכרז. הן מפרטות את כל הנתוניס הד- רושים לצורך השוואה אינטליגנטית בין הצ- עות מתחרות. משווקים המעוניינים לה- שתתף במכרז מתבקשים למלא את כל המפרט בהקפדה מירבית, תוך ציון כל פרט מבוקש. במיוחד יש להקפיד על מילוי סעיף המחיר. לגבי סעיף זה יש להתייחס לתנאים הבאים: /2/ 2 שש 17 - שק שע-/קם שעלקלק 27/7 ₪ ]א > 5 4% 6 ישראל נוב' 1994 "פסאא ששאוש ...תו שו5. > ₪6 טסמטטשו . וטשזט 4פ-₪ 6ווח. ש .טש בשחי 0 "600 '2111899-60 06 '91269 אש 11 0666 ₪6 ששם/!וםוה/שסועס 6% ₪ 6 0 | 6אשח | וז 0 ז? שא 064 6 01 0 1 > | 0 || ₪.חש אש ש.ח - ₪ אש שא 4 19 לצ ₪ 060 60000 66 אס | שש יש הי | | סטש 66666 066 6₪ו ו 0 דש | 2 משווות 90 + 500 0 0 0 0 וזו ו לאו ו 0 00 106 יה - | 6 6 ג ו ואס ו א 665 שווחוט םח א א6 א) 6 1000 000 00 םס 0 שסס צ טא 06 0 0 6% ו 6 + לק 81% 00% םי שא 0 ו ו = 5%- 3500 3500-5%ּ 5%-א3500 ב ווח 8 8 שא 606 ץצ 10 רך- 6פר קוה אוו :ו ב 00 ו אה \1/אף ןא | 0 שש |7 ₪ | 6 (483) 000 0006 .06 6 א 16 אש 0 = --- וננ (05597) 0660 0.0 06640 5 ו יו 000 6-1 6-0 קָ 6/0 ו/0 ,שא 43- ₪ 00 1200 606 )0 )0 ר 96 6 0 -05 3/0 0.0606 "066 :001 066 מש | 9 | א6 ו | | סא | | אא | | 9 (א6)) 060 סש) שש | ו | 28 א רפת | 205 0 0 מו הו מו ו ו אסא-וא31ד 032 04004 ט)נסא 0 ו ה 1184 6 5018 1 | 6 אתו 303 אכה 1 0 וו > | 6 10 ו 65 658> .ףש (כו135-411) 0600 6.64 כןא זל15 6 6 6% % 006140 10066 ל 7 שאאטם 666 56 000% באו 006 006 60 א בא 006 '0664 0א א 777777[ 6% 6א 40 040 אורצפ 5 ה0טפצא 5 390 צ/10 09087 6-91 0664 שזטסא || 08% | | 86עק | | 909 | 0 0-59 06.04 טזנסא 0 0 6 00000 064 0 לטסא 06 20 וו א 0 5 6 אס ואוצד ואוצר טטואש צוו 0451 | טאו הסגטפצא 1 | שאו וסגטפ 99 ב | ₪ יאש | > טטואש | | טטואש |[ ה > טשואש | ל טטואש | ( טטשואש 1 ם .וש לק וןוטב וח.שוטח צוא6שח טאחחט ישפטשו טוח שוטשט 04 אטפטקואב 1 מכרז 5א121 6 המחיר נקוב בשייח, לא כולל מעיימ, כמ- חיר מכירה לצרכן הסופי ההוכש מחשב יחיד. אין לנקוב במחירים למפיצים או לאי- רגוניס המקבלים הנחות מיוחדות. % משווקים ראשיים המוכרים רק למפיצים יכוליס לנקוב מחיר משוער לצרכן, המייצג למיטב ידיעתס את המחיר בפועל שלקות סופי יתבקש לשלם עייי המפיצים. % המחיר כולל את כל הסעיפים במפרט המוגדרים | כחלק | מהתצורה | הס- טנדרטית-בסיסית. כל סעיף שאינו כלול במ- חיר חייב להיות מצויין במילים "ילאיי או ייאופציהיי. את השאלונים יש להעביר למערכת ‏ 6ץ 5 / המהדורה הישראלית עד ל- 0 לנובמבר 1994, לקראת הפרסום בגיליון שיופיע בסוף אותו חודש. אפשר להעביר את השאלונים בדואר לת.ד. 9237 תל-אביב 1, או לפקס 03-6963080. מכרז 4042185 סנ מבצע פרסים ללא תקדים המשוב העיקרי למכרז הוא השיפוט של הקוראים, במסגרת מבצע הפרסים הגדול שאנו עורכים לבחירת ייהמשווק הנבחר של 6 בישראליי. הקוראיס יתבקשו לבדוק את ההצעות של הספקים ולבחור את המועדף עליהם בכל אחת משלוש התצורות. בגיליון הבא, במקביל לפירסוס ההצעות, נודיע על הפרסים ומועד ההגרלה ונצרף טפסי-השתתפות. בגיליון הנוכחי אנו נותניס הזדמנות אחרונה להשתתף בחלק הראשון של מבצע הפרסים - בחירת המשווק הנבחר של תחנת עבודה שולחנית. בגיליון הקודם (מספר 22, או- קטובר 1994) הבאנו את ההצעות של 12 חברות לשלוש תצורות של מחשבים שו- לחניים. ההצעה של חברה נוספת מופיעה בעמוד 104 כאן. גלוית השתתפות מופיעה על הדף החוצ> בין עמודים 98 ו- 99. * נציגי 68/7165 005 בישראל * תוויני עטים (בגדלים שונים עד 80) * תווינים טרמיים (80) * תוויני לייזר משולבים במכונות צילוס 80 * סורקים (גודל 80) * נייר להעתקת אור * מכונות להעתקות אור * מכונות צילוס 40 * נייר צילום, מסמכים ומדפסות לייור * משווקי נייר לתוויניס: תוויני עטים/תוויני הזרקת דין/ תוויני לייור נייר לבן (רגיל, מצופה) נייר שקוף 90 גרי, 112 גרי פוליאסטר *רושלים: גבעת שאול בי מרכז שטנר 3. טל. 02-514314, פקס. 02-511728 חולון: א. התעשיה, הבנאי 29. טל. 03-5560680/2, פקס. 03-5564386 הפרסים הס 3 ערכות מולטימדיה, הכוללות כונן !80 62 תוצרת צא50 (ייבחירת העו- רכיםיי, דגם 020-334), כרטיס בקר וא- רבעה כותרים. כדי להשתתף בהגרלה יש לשלוח את הגלויה המקורית בלבד, בדואר, לכתובת המערכת: ת.ד. 9237, תל אביב 1. במילוי הפרטים יש להתייחס לכל ההצעות, כולל אלה שהופיעו בגיליון הקודסם. אם אינך יכול להשיג עותק שלו, תוכל לה- תקשר למערכת בטלפון 03-6966231 ול- הזמינו בדואר (חיוב ויזה או ישראכרד). אם שלחת גלוית השתתפות בחודש קודם, תוכל לשלוח גם את גלוית החודש הזה ולהכפיל את סיכוייך, אבל לא תוכל לבחור שוב את ייהמשווק הנבחריי שלך. עליך לציין בצורה ברורה על הגלויה י"יהשתתפות חוזרת" ולא למלא את המשבצות של בחירת המשווקים. על הגלויות להגיע למשרדי המערכת עד סוף נובמבר 1994. במהלך דצמבר נערוך את הה- גרלה ועל הזוכים נכריז בגיליון ינואר 1995. תעשיות נייר בע"מ ₪4 וה הפצה: באמצעות חברת הבת - אופר תעשיות בע"מ ובאמצעות משווקים מורשים 5 0 6 ישראל נוב' 1994 /-/-/---ץ 5 (א !2 2 26ב הח 6 5 תצורה מונוכרומלטי צבע בטיבי/וגטפ צבע אקטיבי יצרן דגם מעבד יצרן /דגס הבקר באפיק מקומי אפשרות להקרין את הצג במטול עילי אופציה לצג רגיש למגע תקשורת/שערים 5 46 סוג הצג מונוכרומטי פסיבי א1.564הטפ מטריצה אקטיבית לוח:אם | יצרן י לוח אם הסוא מבי<.- אאא יצרן ערכת השבביס קז [ ₪ - יצרן / גירסה אפיק מקומי לא /01//18? זכרון הבוק 5 שעריס מהירים 7 16650 זכרון ראעוי . א בסיסי 8 כלוליס במחיר | | א מירבי פוא 5 זכרון מטמון חיצוני 8 הרחבת 101א6 , וא כרטיסוני זכרון וא/ ( = דיסקטים 3.5"/1.44 כן/לא דיסק קשיח תוצרת שם היצרן בקר אפיק מקומי ו ו נפח דיסק בסיסי | | 8וא כלולים במחיר 18 - 20% 308 נפח דיסק מירבי | 8וא בתוספת מחיר - דיסק 2010 אופציה, כן /לא. אסאס פנימי/חיצוני/לא | שר דיסקטים 5.25"/1.2 אופציה , חיצוני/לא תצוגה סוג הצג מונו/פסיבי/אקטיבי 0 גודל המסך אלכסון באינטש או מיימ אבחנת הצג לפחות 480א 460 גווני אפור או צבעיס לפחות 64 תצוגה על צג חיצוני סימולטנית כן/לא אבחנה על צג חיצוני לפחות 480א640 מספר גווניס/צבעיס על צג חיצוני קצב ריענון צג חיצוני לפחות 60112 זכרון מסך, ואש בקר גרפי | 16 06 ישראל נוב' 1994 ל מ הח ש כב ה מ ח ב רדר ת ה מ !ו ש ל ם והמשר] מונוכרומטי צבע בסיבי/וא4טפ צבע אקטיבי יצרו רו דגם | 8-89 280 דחיסת נתונים ובקרת שגיאות כמלא 3 תמיכה בפקס כן/לא מודם 0614 כן/לא שער אלחוטי אינפראדוס/רדיו/אין המעלה מספר קלידים | של תמיכה בעכבר כן/לא כדור עקיבה אינטגרלי ד מוט עקיבה אינטגרלי 56 סאואס ד משקל המטען גרס אופציה לעט בשילוב עם צג רגיש למגע תחנת עגינה אופציה לתחנת עגינה כן/לא חריצי הרחבה ו 8/16 .15 דיסק קשיח | טווח, 8 ואסף פס כן/לא/אופציה שו כונן דיסקטים "5.25 כן/לא/ אופציה רמקולים כן/לא כרטיס קול כן /לא /אופציה שערים טוריים מספר | שער מקבילי כן/לא שערים למקלדת ועכבר | כן/לא | שער ווידאו 04 | כן/לא מימדים /משקל : , משקל המחשב גרס, כולל סוללה פנימית משך עבודה נומינלי דקות: שעות משך טעינה נומינלי דקות: שעות סוג הסוללות שונות חן שח ץ זע עף - - מחיר בשיח ו וו 0 שחת ומת הת אא ,וא ,14 טלפון פקס איש קשר מפיצי משנה 77 6 ישראל נוב' 1994 %88 אינטרנט (המשך מעמוד 30) תמצא מפורטים בקובץ המודיעין על "יאם כל הגופריסיי, השרת של אוניברסיטת מי- נסוטה, | ארהיב | (כתובת - אקטרנט חוחט. 0זסוות.זט קסק). תוכנת לקות גופר תמצא ברוב החבילות בסקירה שנביא בגי- ליון הבא, אבל קיימות גס תוכנות חופשיות מצויינות שתעשנה את העבודה. נתובות מעניינות לאחר שרכשת גישה לאינטרנט הדבר הר- אשון לעשות הוא לבנות ספר כתובות לכל השירותים והנושאים המעניינים אותך. לשם כך עליך להכיר מספר כתובות ראשוניות, של מרכזי מידע חשובים מהס תוכל לדלות את השאר. 9 16אז6)חו. זה מרכז המידע הרשמי של אינטרנט, המנהל את נושאי ההרשמה, כתו- בות ושמות 5אזכ, רישוס השירותים לפי נו- שאים ולפי ספקים וכייו. המידע מסופק על מ ק2 ה 7 בגיליונות אלקטרונייס אשר(ת מרניי הדרכה רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתת יישומים רחוב בורלא 7 אינטרנט שרת אאץ בכתובת ז6ת.סוחזטות.ז6תקסם ועל שרת 12 בכתובת |סח.סותז6וחו.קןו . אפשר גם לשלוח אליהםס דואר אלקטרוני לכתובת |6ח.10חז16ח0691]ת1. %ה-08), או בקיצור הרשמי יותר שושץ), היא הרשת המעוררת את מרבית הרעש התקשורתי סביב אינטרנט. מרכז הני- הול של לעו הוא במעבדות 008% בשוויץ ואת האינפורמציה המלאה תוכל לקבל מהשרת ם0.חז06. עושוש. 4 תוכנת | הלקוח הפופולרית | ביותר ל-/// היא 105416א, שפותחה במעבדות לישומי מחשבי-על באוניברסיטת אילינויס בקמפיין-אורבנה (058א בקיצור). | על השרת שלהם תוכל למצוא את העידכוניס האחרונים למוזאיק והדרכה במציאת דרכך במבוכי ואו | כתובת השרת היא שש 4 אס אתה רוצה רשימה של כל ספקי השי- רותים לציבור על אינטרנט תוכל לשלוח בקשה| בדואר | אלקטטרוני | לכתובת וח00.וח6100ת60ז56/0--6611--10ח 1‏ ולציין בה את המילים י;0141? 6ח86'י. בתשובה תקבל רשימה ארוכה כאורך הגלות, בדואר אל- קטרוני חוזר לכתובת שלך. )רשימה של כל מסדי-הנתונים מסוג 415 / (הסבר באחד האיורים הנלוויס למאמר) תמצא על שרת הגופר באוניברסיטת מי- נסוטה בכתובת ט60.חוחט.סזסוו. שם--זסתקסק. 4 אחת החוויות המהפנטות ביותר היא בי- קור בקהילה הווירטואלית אסש4חוא, בה משחקים המשתתפים תפקידים של דמויות ווירטואליות באופרת-סבון ללא תסריט מו- קדם. ההצגה נמשכת ברציפות על שרת גופר (הח0ס.ותסזהגחק.זטהקסק) ועל שרת /ועוע (החסס.וחסתגחק. טיאושו). > הבמה עליה נערך המופע הווירטואלי נקראת |10ש6ה38 6 00). מדליק. קהילה ווירטואלית ממוסדת יותר, עם סגנון יותר רציני ואינטלקטואלי מתרחשת בייבאריי (11ם/). כאן דניס באריכות בנו- שאיס העומדים ברומו של עולס וכאן תמצא משתתפים המוכרים בעולם כולו - בעיקר סופרים. הגישה באמצעות גופר היא לכתובת 5 וזח 20 ובאמצעות ה-₪8/ לכ- תובת 5ט.6[1.81.08שו. שוש )את המהדורה האמריקאית של 26 אא תוכל למצוא על שרת שושוש של זיף-דייוויס בכתובת 8 חסק--/ וח 00. 2111 קה החסק. שראועו, | השתלמות | | 4 שעות עם רן אברהמי הנלמד - בשינויים לא רבים - מתאים לכל מוצרי הגיליון והמהדורות מקגוצת 17ב2 הלף רחוב סעדיה גאון 24 תל אביב טלפון: 5612040 - 03 פקס: 5611295 - 03 ירושלים 93714 טלפון 02-792768 (גס בערב) | רן מלמד מקרו בגיליונות אלקטרונייס באוניברסיטה העברית (מרכז בובר), במפעלים ובמוסדות ומפתת יישומי גיליון ופתרונות לשינוע נתונים בין מחשבים. רן הוא מחברס של ספרים ומאמרים מקצועיים ובעל תואר (/.8./! במנהל עסקיס וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה של ץ,א - | 06 ישראל נוב' 1994 יווה- שרתי תקשורת ל-861אא60 מתשות תא 4 השוואת תכנונות ע'קריות. שרת' תקשורת 0 בחירת הפורנים שי עורת' תקעוורת (המשך מעמוד 34) ב-ז%0ז6/.050, יכול מנהל הרשת לחייג לשרת ה-6ז6))9א], להריץ את 6005016 (כלו חיבור מרחוק ל-0ז6)/9א1) ולשלוט 3 0 ,;קוח6 486/33 08 = ,קוחש 486/40 006 | 2/66א4860 טח 0550 סז חום11 .קוחס במחשב. האופציה מאפשרת למנהל ו | ה 108 גח 16/8 ,וח לתחל את היעיימים בשרת מרחוק ול- 6 2008 = 05% זב 1308 = 0056 10הח 2158 = 05 זפ 120 0% שנות את התצורה של כל כרטיס. תכונות 3 סז ,קוחש 486/33 וטס .קוח 486/33 זטס] ‏ 4860%2/66 סשזווד 5 060550זכ 1101ח18-60טוחטת החיבור מרחוק מאפשרת לך לשלוט במ- 8 וגח פופ וגח 1018 ,וגח פו8 ,פקוח6 גחה סוף ה-6זג%4ושא מרחוק ולהריף. ממנו מ 2008 = 05% זב 130118 = 05% זפ 21518 = 005% זמוו 12018 את ח68760. אולם, כלי זה לא יושם ל , ₪ ₪ ₪ ₪ 2 חסו5ז0/ ,6 בצורה מושלמת: במספר מקרים הוא ₪ ₪ ₪ ₪ 1 אינו נוח בשימוש. החברה מתכננת לפ- ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ וקספ זחסס-8 תור חלק מהבעיות בגירסה 2.0 שתצא ₪ ₪ ₪ ₪ ו בסוף השנה. עלויות ציוד נוסף 1.000 12000 1.000 5% 6זהח 12018 ואהח 88 ,386/25 0 / 000 0 05% זכרו 120%18 .אה 8818 .4386/33 זט ?6 מציע אמנס מספר קטן יח- 9 5 5 5 8 518 זזסס-₪ סית של יכולות סבולת תקלות (ואינו /א 1% 3 1108 8 סח כולל יתירות) והוא גם אינו מציע תיכון ב 0 0 5 כ 7 ל , : הא 5 א/א 0 8 2 סיביות. אולס, הוא מציע את שילוב | 5109060 5107012 )295 ה/א ו ו התכונות הטוב ביותר, כולל תיכון גמיש, התומך במקסימום של 20 יעיימים במ- ארז קטן וקל לניהול, מערכת ספקי כוח מודולרית, ותמיכה באתרנט המובנית בכל כרטיס. החיסרון הגדול היחיד ב-ז6ת056 הוא תיכון האפיק ב-16 סיביות, היכול לפגוע בביצועיס כשתהיה תנועת 1/0 רבה. אס אתה מתכנן להריץ מספר גדול של יי- שומיס העושים שימוש. אינטנסיבי ב-1/0, כמו עיבוד גרפיקה ומסדי נתוניס מקומיים במעבד מתוך הדיסק המקומי, עדיף לך לשקול פתרון ב-32 סיביות כמו זה של אוטטס. אולס, אם אתה מחפש שרת תקשורת קל לשימוש ולניהול, הרי ש-ז6/736/0 הוא הבחירה הטובה ביו- תר עבורך. 55 אסודג והס-או 81 66 מציע פלטפורמת חומרה מעניינת במיוחד. תיכון השהת דומה לזה של מוקד חיווט מודולרי, אך במקרה זה כל כרטיס הינו מחשב 6 נפרד. כל יעיימ עובד באופן עצמאי ולו מתאם השת מובנה ואופציה לדי- סק קשיח. אנו מצאנו שתיכון זה אפקטיבי מאוד, כיוון שזהו המוצר היחיד המציע הח- לפה ייחמהיי בזמן אמת. 6 >< 6 > ה אש ם | ₪ קט 06655015זם 01 061 5 6 0000550 60011 ג ם 5 ז006550זק 01 ₪ סק 0001 הז 6 5 ₪ ₪ ₪ 0066550 686 זט 015זזחסס זשאיסק |הנוטושובחו ₪ 6צוז 015% צקס0ו! 006 5016 105 "תוכנה ₪ 7 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ הַההאאאא 6 וט הסטוזוטו 010 בו 06 8 6 6זסוחטה ם!.2/₪ ה6ם 6 אתו ו יז ₪ 5 ז006550זכ 01 1601 215 הו 65מנ2 6 מציע שתי אופציות ניהול. ]] 611!08 הוא פלטפורמת ניהול מבוססת ]א/]א, היכול לנטר מצב כל תחנה ולהפעיל תיחול ידני או אוטומטי במקרה של קריסת כרטיס יעיימ. האופציה השנייה היא מודול נתקע של ת50ץ5 |חס60קַ43ת13) 0זג/))6א (5)אא - מערכת הניהול של 6זג/ו6א), גי- רסה 1.0, היכול לנטר מצב כל כרטיס ול- שלוח אזעקה למנהל המערכת במקרה תקלה. החברה עובדת על מודול נתקע של זה 1 זג סו 5א, גירסה 2.0 בגירסת ה-5ואא העדכנית הנפוצה יותר. זו גם החברה היחידה להציע ניהול דרך מו- דול 5אא נתקע המשתמש ב-קאא5פ וב-18-1]א (פרוטוקול דיווח ומסד נתוני ני- הול שהוגדרו על ידי תעשיית ה-ק]/07 ומ- הווים תקן באינטרנט). גמישות תיכון השרת אינה גבוהה, והוא 409 6 ישראל נוב' 1994 מציע רק 10 כרטיסי יעיימיס במארז אחד, אולס ניתן לחבר מספר מארזים לקבוצת עבודה אחת. 66ו]003)01 ו-אוטטס הס הי- חידים להציע ספקי כוח יתירים. תכונת חו- מרה נחמדה נוספת היא מפסק חומרה מתו- כן היטב, המאפשר לך להשתמש בצג ובמקלדת יחידים כדי לשלוט בכל הכ- רטיסיס בשרת. כללית, 031011106 מציע תכונות ניהול ותי- כון סולידייס - שהן שתי התכונות החשובות ביותר. אולם, אולי תרצה לחשוב על עלות ההשקעה הראשונית, בהתחשב בעובדה של- 004)01])66‏ יש את יכולת ההרחבה וה- גמישות הקטניס ביותר בין השרתים בס- קירה. 5 הסםד-ודועוא 'זסעשס ד הוס6 וזוטו 10 וח00 [ו!ט]א הוא בהחלט שרת הת- קשורת הגדול ביותר שראינו: גודלו כגודל שרתי תקשורת ל-801אא60 תשא מקרר. כשהוא הגיע אלינו ארוז, חששנו קמעה, אולס החששות שככו לאחר שהוצאנו אותו מהאריזה והתקנו אותו. העדר | ניהול | יע"מים, | כשמשתמשים ב-0000601 6זג/)6)], הוא אולי אחד הח- סרונות הגדוליס ביותר של המוצר. אולס, אם משתמשים בתוכנת השליטה מרחוק של ה1-160ו1ט]א, 11051 םוא, ניתן לקבל חלק מת- כונות הניהול הבסיסיות אותן מציעים הש- רתים האחרים, כמו תיחול יעיימים מרחוק. ]זא דומה ל-666חח00 6זג/ו6א בזאת שהיא מציעה שליטה מרחוק וצמתים מרו- חקיסם, והיא שונה ממנה בזאת שתכונות הניהול משולבות בה, במקום להיות בתוכנה נפרדת. אם תחליט להשתמש ב-060ח00 6ז9/ו6א1, כדאי לך לדעת כי אופציות הניהול העומדות לרשותך מצומצמות מאוד. תצורת השרת שבדקנו כללה את 6008601 6זג\ו6א1 והיא אינה מציעה כל תכונות ניהול מעבר לת- כונות הבסיסיות שמציעה התוכנה 6 [013ך 1ט00ם₪640, גירסה 4.02. תיכון החומרה אינו גמיש. למעשה, השרת פועל טוב, וניתן לניהול טוב, רק אס תש- תמש בתוכנה של 1605-ו1ט. תוכל לה- שתמש בתוכנה מחברות אחרות, כמו 00 6זג/ו6א של נובל, אך אס תעשה כך תוותר על כל תכונות הניהול שמציע זאוס וחס0) נו1ט. זטאסך וח60 נו[טוא הוא שרת תקשורת מו- דולרי, אותו ניתן לתצר עס שילדת מודמים או מערכת אל-פסק, או בלעדיהם. המודל שנבדק כולל ארבעה כרטיסי יעיימים, שי- לדת מודמיס עס 16 חריצי הרחבה, מוקד חיווט ל-16 שערים ומערכת אל-פסק. אולם, גם התיכון המרשים של החומרה לא יכול לכפר על החסרים בניהול, ביכולת ההרחבה, בגמישות ובסבולת התקלות. בלי התעודה! םמיר בהן (יעקבסון) = == | (ין 2 > חפש סמל זה על תעודת האחריות באריות המדפסת שאל את המוכר! קניית מדפסת ₪5 משוכללת מן המקור - מלווה בכמה זכויות חשובות שמגיעות לך מן החברה. כשאתה רוכש מדפסת מקורית של קאה המשווקת ע"י 605 - המפיצה הבלעדית של ₪ה בישראל ומשווקיה המורשים, אתה מקבל: ₪ 3 שנות אחריות מלאה במעבדות החברה: ₪ שרות 885 - מאגר מידע ממוחשב הכולל זת מג יע לך! עבודה וחלקיס מקוריים ואמיניס. חדשות, תוכנות התאמה (9ז6חפ) / לקבלת רשימת המשווקים המורשים נא התקשר ₪ ועורה בהפעלה. שירות חינם לרוכשי לטלפון: 03-5380333 או לפקס 03-5371593 הבלעדיות המורשות לטפל בציוד ה. מדפסות מקוריות של 8ואס/סו]. סמה>6ס ₪3 ₪ תמיכה עברית למדפסות - מחסניות איך תוודא שקיבלת מדפסת מקורית! מערכות מחשוב ומדידה (5וא6) בע"מ פונטים בלעדיות המותאמות לתוכנות 0 ספר הפעלה בעברית ודיסקטים תואמיס. חפש את תעודת האחריות המקורית של 0/5, הפונטים - מדורגיס (5089/880/6) מערכות מחשוב ומדידה, הנמצאת בכיס פלסטי מיוחד באריות המדפסת. ורגילים - מותאמים במיוחד למדפסת וכלוליס במחיר. תעודה זו מבטיחה לך מדפסת מקורית. 10 6 ישראל נוב' 1994 מטדי נחונים (המשך מעמוד 44) בחירה טובה. ליישומים שאפתניים יותר או ליצירת יישומים מרובי משתמשים עם בי- צועים גבוהים - כדאי לך לחפש מוצרים אח- רים. 007 00555 הדהס 5 א6ו"בּז₪3 תוכנת 205 3.05 א4716ו24 היא מערכת פי- תוח יעילה, מבוססת תוים, עם היסטוריה של למעלה מעשור. היא אינה מיועדת למ- שתמש המזדמן, אך יש לה מספר תכונות שמפתחים יעריכו מאוד, כמו כלים |- זואליים | איכותיים, | יצירת | קוד מו- נחה-עצמים ותמיכה נרחבת בפלטפורמות שונות. חסרים לה מספר חלקים - החשוביס ביותר הס אפשרות גמישה ליצוא או יבוא מידע מפורמטים סטנדרטיים של בסיסי נתו- נים וקישוריות .501 ישירה. ציוניה במבחנים שלנו היו ממוצעים למדי. לתוכנה שתי גירסאות נפרדות. גירסת 205 הרגילה רצה בזיכרון 4 של 640% ואינה משתמשת בהרחבות זיכרון למיניהן. גירסת המצב המוגן ל- 05 (אותה בדקנו) מש- תמשת ב-/205/40 של פוח6ו5ץ5 |גחסגוגת (זהו ז66ח6וא6 205). למערכת גרסאות עבור מגוון פלטפורמות, כולל 05/2, יוניקס, 5אי ו-אוח6א. החברה טוענת לתאימות של קוד המקור והמידע בין כולן. הגירסה שבדקנו כללה גם מודול זמן-ריצה להפצת יישומיס. התוכנה תופסת כ-18א12 בדיסק, הכוללים קבציס של יישומי דוגמא. יישומים אלה משמשים גם כמדריכים שימושיים והס מתו- עדים היטב בספרות הנלווית. ממשק וניתוח למהות שזוהי מערכת מבוססת תוים, היא מצליחה להשיג מעט מהמראה והתחושה של תוכנת 001 (ממשק משתמש גרפי). תיבות בחירה, כפתורים נלחצים, כפתורי רדיו וס- רגלים נגללים מיושמים בעזרת תווי 5011 סטנדרטיים ותוכל להשתמש בהם ביישומיך. התוכנה משתמשת בשני סוגי תפריטים - תפריטים נגללים, ותפריטים קופציסם מה- סגנון הישן יותר. במרבית המסכים תוכל לבחור ביניהם. יישומיך יוכלו להשתמש בש- ניהם או בתפריטים נגלליס בלבד. מסדי נתונים למתפתחים המערכת מציעה שתי גישות לפיתוח :י- שומיס: תוכל לכתוב את הקוד באופן ידני בעזרת העורך או להשתמש ביוצר היישומים האוטומטי 100164|6ט4. בעזרת היוצר האו- טומטי תוכל ליצור מגוון עצמים באופן וי- זואלי, כולל טבלאות, טפסי הכנסת מידע, תפריטים, רשימות בחירה ודוחות. המערכת תומכת בעכבר ומאפשרת גרירת עצמים על המסך ושינוי של גודלס במהלך העבודה, במגבלות שמציבה עבודה מבוססת תוים. המערכת מספקת מחולל דוחות מקושרים בסיסי, אליו ניתן להגיע דרך כלי ה-ץזטטס. תוכל לבחור מרשימה של טבלאות פתוחות ושדותיהן. תוכל גם להכניס מסנן וקריטריון מיון ולהגדיר קבוצות. במגבלות העבודה בתווים יש לך שליטה סבירה על מבנה הטו- פס הסופי, אותו תוכל להציג על המסך, לה- עתיק לקובץ או להדפיס במדפסת. לאחר שיצירת היישום הושלמה, הוא מומר באופן אוטומטי לקוד של התוכנה. ניתן לי- צרו באופן פרוצדוראלי או מונחה-עצמיס. ברירת המחדל היא קוד מונחה עצמים, וה- שימוש בקוד הפרוצדוראלי מיו- עד בעיקר למטרות תאימות עס גרסאות ישנות יותר של מודולי זמן ריצה. ניתן לבחור את דרך הא יצירת הקוד דרך דיאלוג בעת ו יצירת היישום. 5 07 3:8 אתה חייב להדר את הקוד כדל ‏ 09 לבחון את היישום, וזהו דבר קל | %% 14 לביצוע מסביבת העבודה. המ- רש ערכת מהדרת לפסאודו-קוד. - שפת ה-א3)4"!6 היא שפת דור 5 רביעי, שלא תוכננה לתכנות ₪ ברמת סן, אך מציעה בקרה ‏ | סבירה לניהול קבצים של המ- 07 ערכת. היא תומכת בקונספט של 17 תורשה, אך כדי לרשת את תכו- 18 נותיו של עצם יש להוסיף קוד 9 ידני, שלעיתים רק תכנת מומחה יוכל לכתוב. כל הכלים במערכת נכתבו בשפת א28)47|6 והחבילה כו- ללת גם את קוד המקור, אם = תרצה לראות איך הס עובדים. - את כולם ניתן להריץ משורת 1 הפקודה ב-205. חלקם קבצים | %% עצמאיים, כמו תוכנית ו ה-סצשסזם, ואת האחרים חל- ו ביס להיץ בעזרת תוכנת מאם.אעפתכ. מפתחים מק- 040 050 100 100 120 0 צועיים ימצאו זאת מהיר ויעיל יותר מאשר הטענה של תוכנת א23)8716 מלאה לזיכרון. תכונות בטים הנחונים למערכת אין מילון מידע אמיתי, והיא איננה מסוגלת לכפות שלמות מידע, שלמות יחסית ומפתח ראשי ברמת בסיס הנתונים. יהיה עליך להוסיף תכונות אלו ליישומיך, בהם יש לך מספר אפשרויות לשדה. תוכל לאלצ שדה יינדרש'י או ייייחודייי, למנוע הכנסת מידע או לקבוע שהשדה ימולא באופן אוטומט. תוכל גם ליצור רשימת בחירה או חלון פרטים שי- פתח עס הכניסה לשדה. המערכת תומכת במגוון סוגי מידע, כולל תוים, תאריך, תזכיר ובינארי. תכונה :י- חודית למוצר היא דחיסת מידע מקומית, אותה ניתן לכוון לביצועים הרצויים. התוכנה חלשה בתחוס הקישוריות. אין יכו- לות יבוא ויצוא פרט למעבר דרך תווי 1. אין תמיכה בבסיסי .501 או כל פו- רמט סטנדרטי אחר. כדי לייבא קוב 45011, 0 190 200 23 0 | טוב יותר-> חוצ זסו טוב יותר -> ו 00 60 ק דקות:עוניות זפ ססחגוא ₪1 5 זס) אַססַאזהק --ן==] חוצ זסו סזקאס= |ספסזסוו - ]005 זס! סזסאס= |וספסזסוו א6ו-8והס שו 00066 56 )|]05061ז0ו!/! סח זס א800זהק 5 חסוז8ו 86 64% וע 0 020 010 000 דקות :עוניות | 5 0 א9]800 סואס- 5 זס) סזשאס= | 501סזסו/! ו ו 58 0506ז0ו1/! יחו זס) א800זבק צו 08055 08 חסוגוס א6ו-8ואם 11 111-000 6 ישראל נוב' 1994 אםסאו סאג פאס סגשח והוספאגה + טוב יותר טוב יותר 112 יש ליצור יישום אליו הוא יובא. לאחר יבוא המידע יש ליצור לפחות אינדקס אחד לפני שניתן יהיה לאתר רשומות, ותהליך זה עלול להיות מבלבל כיון שהוא כרוך בסידרת צע- דים העוברת בכמה תפריטים ותוכניות. תיעוד כבד אחד ההיבטים המרשימיס של התוכנה הוא התיעוד. המוצר מגיע עס ארבעה ספרים מא- סיביים בכריכה קשה, הכוללים למעלה מ-1,500 דפי תיעוד. חלק גדול מתייחס לשפת התיכנות, ולעומתו החלק שמתייחס לכלים השוניס קופח מעט. העזרה המקוונת של המערכת מספקת מידע רב הנוגע לשימוש בתוכנה ומאפשר לך לק- מסדי נתונים למתפתחים פוץ לנושאים רלוונטייסם בקובץ העזרה. תוכל ליצור מערכת עזרה רגישת קשר ליי- שומיס שתיצור. ל-א 314716‏ יש מספר יתרונות אמיתיים, כולל הכלים הקלים לשימוש והאפשרויות לנדידה בין פלטפורמות. ביצועיה סביריס ומחוללי הקוד יסייעו לך בניצול השפה בלי לכתוב קוד ידני. חסרונותיה ביכולות הי- בוא/יצוא המוגבלות, בחוסר התמיכה בש- למות מידע וחוסר בולט בקישוריות. אס אתה מוכן לעבוד במגבלות אלו - תקבל מע- רכת איכותית לפיתוח בסביבת 05. סוד אהםדאו סאג 8081 צו 0855 הכבוד לפקודות 4845₪, הנובע לפחות מבסיס ההתקנות הענק, 0 40000 30000 20000 0000ן 60000ל עועוונ:דקות:עוניות הפך אותן לתקן תעשייתי. המ- | 65 זס) 0זשאס= 1/6050 ערכת הנוכחית, 1% 60885 גי- | חו זסז סזקאס= |50סזסוו 2% | ו זס) א800זהק רסה 2.0, הקיימת למעלה משנה, 58 0 08/0008 מציעה שיפורים בהשוואה לגי- | !| רסאות קודמות. למרות זאת, 5 לים ל | שו 0885 ממשק המשתמש והכלים לתכנון | | א86ום היישומיס עדיין רחוקים מלהיות ן | חס פסגת הטכנולוגיה, ואין למעשה / 8 ל , ל טוב יותר > כל תמיכה של המנוע בתכונות של שלמות מידע. בזמן זה עומדת גירסת 005 זס] 5.0 6088455 לצאת ולהביא שיפורים שכבר שח זס! סז אס= |ספסזסוו ל מזמן היו צריכים להיעשות. 5 זס) סזסאס= )1670506 5 ב שיבורים הדרגחיים | 2.500 זס! 87900 = פ ס סח 2000 ₪ ג 0 = השיפורים בגירסה זו מתמקדים ים בשני תחומים: ביצועים ושפה. 0 5% 5 = אופטימיזצית אינדקס ומסנן וסטגס ב ₪ | חדשה ומנהל זיכרון וירטואלי | 16050 5 | ₪9 ₪- ₪ 8 6 4 3 2 מספר תחנות עבודה פעילות : שזוחע הוספאגח פשוסשחו זס! סזקאס- /50סז6ו! | | | | 005 זס) סזקאס= ]0501ז6וו! אס הו 8 8 +21 - 20 0 16 12 8 6 4 3 2 מספר תחנות עבודה פעילות 06 ישראל נוב' 1994 5 זס) א800זהק 800 שחו המאפשר לתוכנה להשתמש בל- 1 מעלה מ-5%08 | של זכרון 646 אן זיכרון וירטואלי הם הגורמים המרכזיים לשיפור הבי- צועים. השיפורים בלטו במבחני הטעינה והאינדקס ובמבחן יצי- ₪ רת הטופס. הביצועים במבחני 100 ₪ 8 הקריאה האקראית והכתיבה ₪ 5 האקראית הי בינונייס. 6 5 | מרבית השיפורים בשפה מכוונים 5 לנקרות בהן משתמשים היי- ₪ | שומים כדי לתחל אירועים, כמו עידכון טבלאות או הרצת דוחות. 1 פקודות תפריט חדשות כמו 0 קטקסק אס ,טאטוא אס ,845%, ו-א55150110 א0₪ מאפשהות למפתחים להריץ פרוצדורות, כשהמשתמש בוחר פריט בתפריט. את פקודות התפריט ניתן להפעיל בלחיצת מקש או בלחיצה על העכבר. פקו- דות עכבר חדשות, כמו 0055 א0, מא- פשרות הרצת פקודות בלחיצת עכבר בלבד. הגירסה הנוכחית מוסיפה תמיכה ב-501. פקודת ,501 יחידה עשויה להחליף שורות קוד 48455 רבות. כניסה למצב עבודה ב-501 נעשית בפקודת א0 .501 8₪1, המ- ביאה אותך לסמן .501. משס תוכל לבצע פקודות ,501 באופן אינטראקטיבי. תוכל גסם להטמיע פקודות .501 בקוד 08/55. תכונה חדשה חשובה היא האפשרות להגדיל את גודל המערכים. אפשר להגדיר כעת מערך המוגבל על ידי יכולות המערכת שלך בלבד - עס עד 65,535 אלמנטים בכל מימד. הגירסאות הקודמות איפשרו עד 1,170 אי- ברי מערך בסך הכל. מגבלות מעצבנות תפריט מרכז הבקרה הוא מערכת הניווט הבסיסית של המוצר. משם ניתן לבנות קבצי בסיס נתונים, להריץ יישומים, וליצור תפ- ריטים, שאילתות, דוחות ומסכים. שכבת תפריט זאת מאפשרת גישה לקטלוג, השומר רשימה של העצמים שכבר נוצרו במערכת ומאפשר ליצור חדשים. משס תוכל ליצור את חלקי היישוסם שאתה בונה. הקטלוג נשמר תחת שם שהמשתמש בוחר ושומר רשימה של אובייקטיםס מקושרים. תפריט הכלים במרכז הבקרה מאפשר יצירת מקרו, יבוא ויצוא מידע, ושינוי התצוגה של המסכים, כולל צבעים ומסגרות. יצירת קובץ בסיס נתונים ממרכו הבקרה היא דרך טובה להתחיל בבנית יישוס 5, כיון שמרכז הבקרה נותן לך לה- שתמש בכלים זמינים נוספים באופן מלא. כל הכלים יכולים ליצור עצמים המתבססים על בסיס הנתוניס שבשימוש, כברירת מחדל. ל-ם48/5 יש מספר מגבלות: את כללי של- מות המידע יש להוסיף אחרי תכנון המסכים והם אינס נתמכים ברמת בסיס הנתוניס; למערכת אין מילון מידע והיא איננה תומכת למעשה בשום צורה של שלמות מידע; מחולל המסכים אינו נותן שוס התקן לבקרת אי- רועיס כמו כפתורי לחיצה או תיבות בחירה; איץ שוס מחולל תפריטים, כך שיש לקודד את כל פריטי התפריט באופן ידני. הוור -2עת )2 2 ה למחולל הדוחות יש ממשק שביר והוא מא- פשר לראות את מבנה הדוייח על המסך בעת יצירתו. לא ניתן לערבב גופנים, ולא ניתן לשלב בדוחות פונקציות רבות שקיימות בשפת התכנות. אמיתות ובטיחות בקרה על אמיתות המידע נעשית באופן או- טומטי על ידי נעילת קבציס בעת פעולות של הוספת מידע ועידכונו. ביצוע טרנאקציות נעשה | על ידי הפקודות אזספת אסא אד פאם ,א540710א אד ו-8/011.240%. בין ההתחלה והסיוס מת- בצע רישום מעקב, וניתן תמיד לחזור אחורה בעזרת 8/01.1/840%. פקודות אלו מתבצעות באופן זהה בשפה הָפרוצדוראלית של 8 ובמצב ,501. ל-ם₪8/5 רמת אבטחה גבוהה בהשוואה לחבילות אחרות ל-0ק. פקודת 2807801 מאפשרת למנהל המערכת לקבוע סיסמאות מערכת, להגביל גישה ברמת הקוב והשדה, ולהפעיל הצפנת מידע אוטומטית. במצב 12 יכול המנהל להשתמש בפקודות .501 סטנדרטיות - 0887 ו-פאס0עםת - כדי לקבוע הרשאות לטבלאות בבסיס הנתונים. נבר בדרך: 5.0 0855 במבחנינו התבוננו גס בגירסת ביטא של 5 זס) 5.0 68/45₪. גירסה זו מבטיחה שי- פורים מרכזיים, כולל את אותם כלי תכנון ויזואליים דו כיוונייס שיהיו ב-זס) 68455 5 הממשמש ובא. כלים דו כיווניים כורכים יחדיו את עיצוב המסך ואת קוד ה-6855 דרך מחולל קוד. כל שינוי באחד ישפיע באופן אוטומטי על האחר. המערכת תתמקד בעיבוד מבוסס אירועיס ותשתמש בסביבת פיתוח משולבת חדשה לג- מרי. במקום סמן הנקודה המוכר יופיע חלון פקודה עם גודל משתנה. תוכל לקשר אי- רועים כמו עאםמקק49 ו-0%7קם3 ישירות לכפתורים ולבקרות אחרות. ה-105 תאפשר לך לגשת ישירות למערכת ה-6858, למ- הדר, למקשר ולתוכנית ה-66גוח; כולן יכללו בחבילה אחת. תוכנת מנהל פרויקטיס חדשה תחליף את הקטלוג הקיים, ועורך הטקסט המובנה במערכת ישופר בההבה. מכל מקוס במערכת ניתן יהיה לקבל עזרה הגישה לה- קשר בלחיצה על הכפתור הימני של העכבר. חבהת בורלנד מבטיחה תאימות מלאה למי- דע, | לקוד וליישומים קיימים בפורמט מסדי נתונים למתפתחים +]] 48/55, ו-%] ם6245. היא לא תהיה תואמת קוד לחלוטין עם זס) 68455 ,| אך חברת בורלנד מתעתדת לשווק 31100 |!ת6חסקוח0) שיבצע המרות באופן אוטומטי. בהשוואה למערכות אחרות, גירסה זו של צ] 68455 חלשה בביצועיה וביכולותיה. הגירסה הבאה אולי תחזיר את 6845₪ למ- עמד נושאות הסטנדרט במסדי (תוניס ל-0. 0 ד-6050וא 5 11600501 בחירת העורכים תוכנה זו, בגירסה 2.0, נותנת את מה שנראה כבלתי אפשרי: מערכת פיתוח ללא פשרות למ- פתח, שהינה קלה דיה גם למ- שתמש הקצה. הגירסה הנוכחית מציינת שיפור משמעותי בה- שוואה לקודמותיה. מרבית השי- נויים נמצאיס בתחום של ממשק המשתמש, אבל גם המפתת ימצא שהתוכנה עשירה וחזקה יותר באופן משמעותי. ביצועי התוכנה עמדו כולס בתחוס הבי- נוני, אבל אף מוצר עם ביצועים טובים יותר בסקירה זו אינו יכול להשתוות ליכולות שלמות המידע החזקות שברמת המנוע. מכניקת המנוע = בלב המערכת נמצא מנוע 16 של מיקרוסופט - אוסף ספריות המספק תמיכה באיחסון מתוחכם, בשלמות מידע, בעיבוד שאילתות ובאבטחה, כמו גם בקישוריות למיגוון פורמטים. גס תוכנת 38510 [1808/ ]100501 משווקת עס גירסה של 16 אך 0 400058 מכילה דור מתקדס יותר של המנוע, הכולל חלק מט- כנולוגית | 6זסמתצטת | לאו- פטימיזצית שאילתות, המשולבת במוצרי סזקאס של מיקרוסופט. מנוע ה-)16 משפר בהרבה את תכונות אמיתות המידע וש- למותו. כמו ב-8/, ניתן להתאיס את תכונותיו של כל אלמנט כר- צונך - מכפתורי רדיו ועד טב- לאות. תכונה מרכזית ב-00085/ היא כלל האמיתות, בעזרתה ניתן לכפות בדיקה של אמיתות המידע. מערכת הכללים השתפרה והיא מיישמת טוב יותר שלמות מידע הצהרתית - כלל שהוגדר לשדה או לט- בלה יבדק בכל עת שהמידע משתנה, ולא רק בעת הכנסתו דרך טופס. ניתן לקבוע כללי אימות לכל שדה, ולכל רשומה. כך יש בקרה על הערכים של כל שדה, כמו גם על הקשר בין כמה שדות בתוך רשומה נתונה. התקדמות מרכזית אחרת בתמיכה בשלמות היא בתחוס השלמות היחסית. 00058 מא- פשרת כעת שרשור בלתי מוגבל של עדכונים ומחיקות, ונותנת לך שליטה מדהימה על התנהגות היישוס בלי כל כתיבת קוד. התו- כנה תומכת כעת בכפייה ישירה של מפתח ראשי. םזג סקט סבב | סחססס 3 ץזוססו 20 200 10 10 9 5 ל דקות:שניות ך | 5 זס) א400זבק ]005 זסו סזסאסת |0פסזסוו! | חש זס! סזשאסת |ו50סזסוו 5 |)05061ז0)/! שחו ז0! 800%ז8ק א6|-₪8)8 צו 08456 5 חסוז8ו 86 טוב יותר-> אסוד ה זהסקפה 0 0 200 | 1000 6 לדקות:שניות 5 זסן סזסאס= | 0פסזסו/ | חו זסז סזקאס= |וספסזסו/! הו זס! א800זהק 58 ז0! 8]800%ק 5 ]07050//! 5 ב :ו ירש שו 08455 ק א8806 סו 506 15 1 6 ישראל נוב' 1994 148 6 ישראל נוב' 1994 מסדי נתונים למתפתחים בזמלן זה עומדת גירפת 5 זס) 5.0 6858 לצאת ולהביא שיבורים שכבר מזמן היו צריבים להיעעוות בסיסי 60035 נשמריס בקבצים נפרזזים עס סיומת 8פ1א, הכוללים את כל הטבלאות, השאילתות, הטפסים, הדוחות, תוכניות המ- קרו ומודולי הקוד המרכיבים יישום. בנוסף לפורמט הנתונים המקומי, 5 יודעת לתקשר עם סזקאסץ ,6עסוזו 313008 ,] 60845 ,+11 68855 ,2.0/2.5 א.4/א.3 וכל בסיס נתונים תואם 0286, על ידי יבוא מידע ישירות או על ידי הצמדתם וטיפול בהס בפורמט המקומי. קישור טב- לאות 460055 למידע חיצוני הוא דרך חלקה למעבר בין פורמטים שוניס, ומספק ביצועיס טובים יותר עס מקורות 0286 בהשוואה לפתיחה ישירה שלהם. כיון שניתן לטפל בב- סיסי 460055/ ישירות עם .501 ולשלוח שאי- לתות .501 לבסיסי .501 תואמי 0286 (כמו 560 ,5001 0501ז10]א), ניתן להשתמש ב-4000%5/ ככלי לפיתוח יישומי שרת/לקוח. לבנה גמיעו בניית יישוס 860688 כרוכה בטיפול בכלי תכנון ויזואליים, תכונות, ביטויים, תוכניות מקרו וקוד 88516 800055/. רבות מהמטלות בתהליך הפיתוח ניתן לבצע ביותר מדרך אחת. 5 היא מערכת מונחית-אירועים המ- אפשרת לך להגדיר פעולות המתבצעות בת- גובה למגוון אירועים על ידי הקצאת תו- כניות מקרו, ביטויים, פרוצדורות אירוע, או פונקציות של 39510 460055/. בלחיצה עס הכ- פתור הימני על עצם ובחיהת ייתכונות'י, ניתן לעבור על כל התכונות המקושרות לעצם, בחירת ''אירועי" תציג את רשימת האירועים הזמינים לעצם הנבחר. כדי ליצור תגובה תוכל להשתמש בבונה המקרו, בבונה הבי- טויים או בבונה הקוד. בונה הקוד מאפשר לך ליצור פרוצדורת אירוע הנשמרת יחד עם הטופס. שפת 8856 860035 ומודל האירועים שופרו שניהם בגירסה זו. השפה מספקת פונקציות לאוטומצית 2.0 018, ונוספו בה עצמי גישה למידע (00) המספקים שליטה מלאה על המידע בזמן ריצה. משמעות הדבר היא שתוכל ליצור עצמי בסיס נתונים, כמו טב- לאות ושאילתות, באופן דינאמי מתוך חיי- שוס שלך, ואפילו לשנות את מבנה בסיס הנתוניס או ליצור אינדקסים בתגובה לה- תנהגות משתמש אופיינית. נוספו אירועים המשפרים את השליטה על שגיאות ומן ריצה ועל פעולות המקלדת, העכבר והשעון. ל-40008%/ יש למעלה מ-20 ייקוסמיסיי ההו- פכים את המוצר לאינטואיטיבי למשתמשי הקצה, אך גם משפרים את קצב הפיתוח עבור מפתחים. הקוסמים הס כלים המו- ליכים אותך דרך תהליך היצירה של עצמים ויזואלייס ומבניים, צעד צעד. השימוש בקו- סמי בקרה בעת יצירת טופס יצעיד אותך דרך תהליך מיקוס הבקרות בטופס, דרך הג- דרת הקשר בין הבקרות למידע שבטבלה, ועד לקביעת תכונות הצורה של הטופס - הכל בתוך שניות. אבטחה ותבוצה 5 מספקת גישה כוללנית לאבטחת היישומים. ניתן להגדיר משתמשים בודדים וסיסמאות, וליצור קבוצות משתמשים. ניתן לקבוע מגוון הרשאות ברמת המשתמש וה- : קבוצה לטבלאות, שאילתות, טפסים, דוחות, תוכניות מקרו או עצמים חדשים באופן אי- נדווידואלי. הדיאלוגיסם המשמשים להקמת מנגנון האבטחה פשוטים וברורים. ניתן לה- צפין את כל קוב ה-8פ)א, כדי למנוע גישה חיצונית, אבל פעולה זו מורידה את הבי- צועים. למטרת הפצת יישומים מציעה החברה את 2001008 406055 (בקיצור 07 ), במחיר 5495 (בארהייב). ה--47 מספק גי- רסאות זמן ריצה, (ללא צורך בתשלום דמי זכויות | יוצרים), | של 4606658, של 0 ח80ז0 050ז0ו1, של מהדר עזרה לי- צירת עזרה מקוונת ליישום, קוסס התקנה (המאפשר לך ליצור דיסקטים מכווצים לה- פצה) ותיעוד של נושאים מתקדמים, כמו יצירת קוסמים משלך. הקוסמים הם, בסופו של דבר, קבצי 8פ!א. ששמם שונה, אך על פי הסכם הרישוי ל-84271 לא תוכל להפי ביישומיך את הקוסמים הסטנדרטיים המ- שווקים עם 000658/. יישומים אחרים יציגו תכונות חזקות מש- להם, בייחוד מהירות, שעימן 400055 לא תוכל להתמודד, אך אף אחד מהמוצרים הא- חרים' לא מציע את העירוב של כלי פיתוח, קישוריות ושלמות מידע ברמת המנוע כמו 5. הטיפול המוצלח בצרכי המפתח ומ- שתמש הקצה כאחד קורא תגר על הרעיון של מוצרים ייחודיים למפתחים. אס אתה מפתח רציני בסביבת איסשחו/), כדאי לך להחזיק את 2.0 460655 על הדיסק. 00 ד-050ח6וא זס] סקאס 60501 הסוזו0ם |003ו655)סוק ,05 מערכת זו הוכיחה עצמה מזמן כ-68455 יותר טוב מ-88455. היא הציבה ממשק חלונות מונחה-אירועים על יישומי 00856 , הציעה כלי תכנון עדיפים, ואכלה את מבחני הביצועים לארוחת צהריים. גירסה 2.6 של התוכנה ממשיכה במסורת ומוסיפה תכונות שיגדילו את הנדידה ממחנה ה-4855. כמו בגירסאות קודמות, המוצר משווק הן בת- צורה סטנדרטית של 16 סיביות והן בתצורה מורחבת של 32 סיביות. התוכנה מספקת גם מהדר, קישוריות ל-/501 וערכה ליצירת ספ- ריות 6. ניתן להשתמש בקוד מקור של התו- כנה גם ב-5א60חו/ זס] סזאסת, דבר שהופך את התוכנה למושכת בסביבות מעורבות. בגירסה זו אין שינויים מדהימים: הביצועים לא השתנו (והס עדיין מדהימים), אך נוספו קוסמים ומנהל קטלוג, המקילים על השי- מוש ועל המעבר מ-68455. נוספה תכונת , הממירה אלמנטים באופן או- טומטי משפת 68455₪. נוספו שיפורים לשפה, בעיקר בכיוונים של תאימות ל-/] 48458. הקוסמים הס גירסאות 05 מוצלחות לקוסמי ה-60₪5חג/ והם מסייעים ביצירת טבלאות, שאילתות ועוד. נשק סודי כל טבלה נשמרת בקוב 88. נפרד, המכיל את המידע בפורמט 5011 ברשומות באורך קבוע. זוהי גישה בזבזנית במקום ולא מתו- חכמת, אבל מהירה ומאפשרת תאימות. האינדקסיס נשמרים ככלל בקובף 65%, השומר כמה אינדקסים, אך עדיין ישנו קוב אפ, המיועד לתאימות | עם ‏ מידע +855א0ע. | למרות | המבנה הדומה ל-0850 יש ל-0ז7א0ת נשק סודי הקרול 6זסחתפטא, המשפר במקרים מסויימים את זמני השאילתות באורח דרמטי. אחת התכונות היפות במערכת היא יישום ה-501, אותו ניתן לנצל בכל מקוס בקוד שלך, ולרוב הוא מציע את הגישה האו- פטימלית להשגת מידע. במשפט ]50 7 בודד תוכל פעמים רבות להשלים מטלות שהיו דורשות שורות קוד רבות. במערכות 98456 בכלל וב-0זתאס? בפרט חסרה התמיכה בשלמות המידע שיש במו- צריס אחרים כמו 860658. כיון שכל קוב הוא יישות נפרדת, אין הגדרה מרוכזת לקשריס בין הטבלאות. כתוצאה מכך, כל- לים כמו שירשור עדכוניס ומחיקות תיאל לקודד בעצמך ליישומיך. תמיד נשארת הס- כנה שבעקיפתם בעבודה אינטראקטיבית. במערכת זו נוסף מנהל הקטלוג, המקל על המעבר מ-08455. אם תשתמש בו לניהול קבצים שנוצרו בעזרת הקוסמים, תוכל לב- חור בין עבודה עס הקוסמים לבין עבודה עם כלי העריכה הסטנדרטייס כדי לשנותס. למרות שמנהל הקטלוג פועל היטב עם קט- לוגיסם של 08455, אין דרך להמיר קטלוג של סזקאס" (קובף 6קת.) ישירות לקובף פרויקט של סזקאסז. קוםלים וכלי עזר המערכת מציעה שני קוסמים לבניית שאי- לתות: קוסם שאילתת ה-501, היוצר שאי- לתה לקריאה בלבד (המיועדת בעיקר לדו- חות) וקוסס השאילתה המעדכנת, היוצר את כל קוד ה-9856א הנחו לבניית דפדוף רב-טבלאי ניתן לעדכון. ביצוע הפעולה בדרך הרגילה ידרוש זמן קידוד רב מאוד, ולכן קוסס השאילתה המעדכנת יכול לחסוך זמן פיתוח יקר. קוסס המסך שימושי ביצירת מסך קלט מלא עס כפתורי ניווט בתחתיתו. לרוע המזל יכו- לים מסכים אלה לקבל מידע רק מטבלה אחת, ואותה הגבלה חלה על קוסמי הדוייח. בעת הקמת היישום תיעזר במנהל הפ- רוייקטים לניהול קבצי הקוד והמידע בקוב פרויקט א1ק. מנהל הפרויקטים עוקב אחר אלמנטים אינדיוידואליים כמו תוכניות ות- מסדי נתונים למתפתחים א אחד מהמוצרים האחרים לא לציע את העירוב של דלי ביחוח, קישוריות ושלמות מידע ברמת המ !וע 83] 466655 פריטים, ומאפשר לך להדר את היישוס לקו- ב הניתן להרצה. בנוסף למנהל הפרויקטים כוללים כלי המ- ערכת את בונה המסכים, בונה התפריטים, כותב הדוחות, חלון השאילתה היחסית על-פי דוגמא (808₪) ואת מעצב התויות. אלה כלים מהטובים שראינו במוצרי 205 ומרגע שתשלוט בהס הם יקלו מאוד על יצי- רת אבני הבנין של יישומיך. התוכנה יודעת לגשת ישירות לקבצי "8 בלבד, אך ניתן להשתמש בפקודות ד0סקוא1 ו-א0? פאםקקא ליבוא מידע ממגוון פו- רמטים, כולל הגליונות האלקטרוניים 8ש)1.0 [סאם ,1-2-3 וכן 3.5 א00גזגק ו-4.0 אסטגּזגק. בעזרת הקישוריות ל-501 ניתן לגשת גם למידע שאוחסן בבסיסי שרתי 501 של מי- קרוסופט ושל 9850ץ5. האכזבה האחת מגירסה זו היא התיעוד, שלא עודכן מאז גירסה 2.5. התיעוד של הקוסמים ושל מנהל הקטלוג נמצא בעזרה המקוונת. למרות זאת, ולמרות שהתוכנה לא השתנתה רבות בשנה האחרונה, היא עדיין המובילה בפיתוח 0856 בעזרת השילוב חסר המתחרים שלה של מהירות ותאימות בין פלטפורמות. 0 הסוא 'זס) סוקאס= 0501%ו6ו1 [0083ו01655יו , פצססהו/ יב התוכנה, בגירסה 2.6, משלבת סביבת פיתוח יצרנית עם ביצועיס גבוהים ומידת תאימות גבוהה לשפת /] 68/55 ולפורמט הקבציס "פס של 0855. המוצר הוא בחירה בטו- חה למפתחי 80456 המעוניינים לעבור לס- ביבת 8אוס6חו/ ולאלו עס פרוייקטים מעו- רבי פלטפורמות - כיון שגרסאות ה-205 והמקינטוש מציעות תאימות גבוהה לגירסה זו - וכעת: קיימת גם גירסת. יוניקס בפיתוח. בהשוואה ל-2%15 אחרות זוהי מערכת מפ- גרת מעט, בייחוד אם משווים את תכונותיה אחת לאחת לאלו של 00658/. שלמות מידע וטוג' מידע כמרבית חבילות 856א, תוכנה זו תומכת רק בשלמות מידע פרוצדוראלית המתבססת על היישוס. משמעות הדבר היא שעליך לכתוב קוד כדי לכפות את שלמות המידע. התוכנה תומכת בפורמט ע8. ויש לה שדה מידע כללי, המיועד לאיחסון מידע 015 (המערכת יכולה להכיל מידע 1.0 018, אך לא להיות שרת ₪.01). חסר לה סוג המידע היעודי למטבע ומונה המתקדם באופן או- טומטי. קבצי אינדקס מרוכבים (62%) משלבים אי- נדקסיס אינדיוידואלייסם רבים לקוב יחיד, הנפתח באופן אוטומטי עס בסיס הנתוניס שאליו הוא קשור. התוכנה מכווצת את הקו- בץ כך שידרוש פחות נפח דיסק. כיוון שה- אינדקס הוא דבר קטן יחסית, גיתן לשמור אינדקסים ב-84%6, כך שהגישה אליהם תהיה מהירה יותר וניצולם בטכנולוגית 6זסוהתפטת, שכבר הוזכרה, ישתפר. עזרי שבה ושאילחות שפת התכנות החזקה היא בעיקרה הרחבה של שפת התיכנות של /] 48455. חסרה התמיכה בטרנסאקציות, הקיימת ב-6845₪ צן. פקודת 824 מאפשרת לך ליצור תו- כניות מונחות אירועים, הדומות ליישומי הדוגמא שמגיעים עם המוצר. בונה השאילתות (808₪) מקביל לזה שב- גירסת ה-205. לאחר בניית השאילתה יווצר קוד 501 עס משפט 58.07 .501 לביצוע השאילתה. שינויים במשפטי .501 לא יש- תקפו לאחור באופן אוטומטי בחלון ה-8085. ל-085 חסרה יכולת קישור גר- פית שמצויה במוצרים אחרים. תוצאות הש- 5 כב [1 6 ישראל נוב' 1994 6 אילתה הן לקריאה בלבד: אם תעדכן את התוצאות, שינוייך לא יישמרו בטבלאות המקוריות. בלי ממשק וביתוח בונה המסכים מאפשר שימוש בעכבר לעי- צוב טפסי הכנסת מידע, תיבות דיאלוג וכו'. לעיצוב תפריטים נגללים תוכל להיעזר בבו- נה התפריטים - השומר את המידע שלו בב- סיס נתונים מיוחד. המסכים והתפריטים יעובדו במחולל קוד, שיכין את קוד ה-סזקאסץ, והוא זה שיבצע את העבודה הא- מיתית כותב הדוחות מונחה עצמים ומקל על ביצוע ניסוייס ועל הזזת עצמיס על משטח העיצוב. ניתן לכלול שדות מכמה טבלאות ולהיעזר במצב שטושטזק כדי לראות את הדוייח כפי שיראה לאחר ההדפסה. מנהל הפרוייקטים מאפשר לך לקבץ את כל הקבצים, התו- כניות, הדוחות ושאר האלמנטים הנדרשים ליצירת יישוס. גירסה זו כוללת גם מספר תוספים למפתח. ניתן להשתמש בערכת ההפצה, יחד עס מנהל הפרוייקטים, כדי ליצור יישומי זמן ריצה להפצה. יישומי זמן ריצה יכללו את קוב ה-א של היישוס שלך ואת ספרית הת- מיכה של סזץאסע, יחד עם כל קוב עזרה מקושר וקבצי ספריה נוספים. ערכת הקישוריות לשרת/לקוח מאפשרת לך ליצור יישומי שרת/לקוח המשתמשים ב-0286 כדי להתקשר לשרתי בסיסי נתו- נים, או למקורות מידע אחרים מבוססי 06. ערכת ההרחבות לקבוצת עבודה מאפשרת לך לשלב את 1811 ]11070506 ליי- שומיך. לבסוף, ערכת יצירת הספרייה מס- פקת 801 חיצוני, שנותן לך גישה לקרביה של המערכת. בעזרת ערכה ושפת 6 תוכל לי- צור ספריות-תוסף של שגרות אליהן ניתן לגשת מ-סזקאסש. ריבוי מעותמעוים לפיתוח בסביבה מרובת משתמשים תומכת התוכנה במנגנוני נעילה מסורתיים, המיו- עדים לשמור על אמיתות המידע בעת עי- דכונים. תוכל לנעול רשומות וקבצים בעזרת פונקציות 80/00 ו-1.00%/ בהתאמה, או ללכוד ולהגיב על מצבי סתירה בעזרת נעילה מלאה ומנהל מסוג סא אס. התוכנה נועלת קבצים ורשומות באופן או- 06 ישראל נוב' 1994 מסדי נתונים למתפתחים טומטי על פי הצורך, לפי הפעולה המ- תבצעת. בשימוש אינטראקטיבי היא נועלת רשומה מרגע שהתחלת להקליד בשדה. מרגע שסיימת את השינויים והוצאת את הסמן אל מחוף לרשומה - הנעילה נפתחת. המ- ערכת מונעת נעילה מוחלטת (6686100%) בע- זרת פקודת 800085ת80 557 הקובעת פרוצדורה אין טיפול בנסיונות נעילה בלתי מוצלחים. כל משתמשי המערכת יהנו מאוסף הקו- סמיס השימושי: קוסס תויות, קוסס מסך, קוסס טבלה וכמה קוסמי שאילתות ודיווח. למרות הקוסמים ולמרות מנהל הקטלוג, שיראה מוכר למשתמשי מרכז הבקוה ב-/] ם4885, התוכנה קשה למשתמשי קצה. העזרה המקוונת והתיעוד הנרחב יועדו גם הס למפתחים. לסיכוס, סביבת הפיתוח, תאימות ה-095א והביצועים המרשימיס הופכים את המוצר לבחירה מושכת למפתחי 486טא. מורכבותו למשתמשי קצה והחוסר בתמיכה בשלמות מידע ברמת בסיס הנתונים הן חולשות. נותר רק להמתין לשיפורים בגרסאות הבאות. סא והאסוזהאחםדאו סאג ופסם 5 וס) אסוְבּזבּק למרות שהתוכנה, בגירסה 4.5, עומדת בצל אחותה לסביבת ה-8ו00חו/, היא עדיין תו- כנת בסיס נתוניס חזקה ואמינה, המציעה ממשק שאילתות פונקציונאלי מאוד ופ- לטפורמת פיתוח מפותחת למדי. שניהס מת- בססים על מנוע מידע שעבר אופטימיזציה. גירסה זו מביאה מספר שיפורים הן למ- פתחים והן למשתמשי הקצה. על השולחן כל דבר בתוכנה נע סביב דמות הטבלה שעל משטח העבודה הדמיוני. למרות שזוהי מט- אפורה יזואלית | בעת עבודה | אי- נטראקטיבית, היא משמשת גס בעת כתיבת תסריטיס לתוכנה. מספר הטבלאות הפ- עילות על משטח העבודה עלה מ-24 ל-60. שתי המטלות המרכציות על משטח העבודה הן עיון במידע ושאילתות, אותן מבצעים בעזרת אופציות שיטו/' ו-45%/ בתפריט. בדרך כלל מעיינים במידע בפורמט טבלאי, אם כי ניתן להצמיד עד 15 טפסים שיצר המשתמש לכל טבלה. בשונה ממרבית המוצרים המ- תייחסיס לטפסים ולדוחות כעצמים נפרדים מהטבלאות, תוכנה זו מקשרת אותם לטבלה 4 השוואת התכונות 5 זס) אסהבזבק זז 300% ץק פטו ,5שסחו/ חסוצז6 ,005 קטסזףָאזס א 5 וי 5 ח0וז6/ 1-55 05 05 ו 5 072 15 ו ₪ סגא ₪ 28 סגא 18 גא ₪ ד 5 255 5 255 ן 4 4 40 25 255 400 255 255 וח חסווום 1 28 00 ווח 0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ם ₪ ₪ ₪ 1% ווח 29 ₪ ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ שכרה ₪ ם ₪ ₪ ה ₪ טם ₪ ₪ ₪ ש ם ₪ ₪ ₪ ₪ מ ו ע'קויות: מספד' 7 נחירה העורנים שי זו זו זס) 2.6 סזקאס] 6 1000 ,סח .5 זט [00ו01055זק |008ו0]655זק חס וו סו זו 5 0 ח510ז6/ מסדי נתונים למתפתחים ,שו 0855 0 חסופזס/ 5 אפוזבּו3 5 זו 850 הסופז6/ ,005 3 חסוזגו0 20006 טס 0 ח0ו5ז6ע 5 10501 זסבחט 60זוסקקט5 פו 6זטז60! פוחד לא קיים] קיים ₪] המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי. המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי וז 151 חס וצחש ו 6 5פחסופזסע זפחו0 א סק 5 זוז וחטוחורחו!/! ץוח 64160066 %זוסקקפ 6 תחזט!ס6 וחטרחו אבו 6 0 וחטחזוא3/! זס זסטההוטח והגווחוא3 1 8 זפ 5חוחט !0 68 זס פחחחזט 8 6 זס 4 5 0-60 או זו סוזסוחטא הו 06008 160 060081 זחוסק-חַחו081] מו (68/018160) |הטזזו/ (8.08) דפס 5חזט! ץזמחום 6 08 600 8068ח6זחו3וח 6%שח| ו 60 05116 חס א06חו 6טוףוחט 6ו1התוסוטג צְזהתסוזוס 38 5 6 ץז מוחוזק סק 5 חק 05116 חס (חמזט!60 צח8) זח6ת667ז0ה6 מט!הע-שטףוחט (חוחט!ס6 ץח9) 1/6105 60/1606 הזחו 61616108 סצוז8זה/60ם ו 8 0 חמיזה 3/0 318 6066 18-16 תזזה 616 6ח180 18 005 טב ד ו |08 8 לט ו סו וו זגו 6חו! 36 הזז 36 עם/ זט עס עזסנו 1/0 יי 15 1-55 15 1% 1-05 15 5 05 חושא 205 05 055 008] זו ,005 ו 6וסא | 6|%,אוחש ,או | וח 05/2 ,או | פעשסטחוצ 05/2 סא ב 5ס0חו/ש ,פוש ו ם ו ₪ ₪ ₪ ₪ ו 2 ו 28 258 38 סא סא ₪ ג ₪ ₪ ₪ ₪ּ גא חס סא/א 48 28 18 ו וטס שוחו ! 65 256 5 256 ו 255 25 4 ב א 6% 4% 2% א4 ו או א 2% 25 255 255 25 255 0000( 209 255 2 47 20 204 255 חטוווום 1 חס 5 1 חסוווום 1 חסווווט 1 חסוו!וחז 16 תסו!!ווח 16 ו 205 255 הווח ₪ ₪ | ₪ ם 5 ם ם ם ₪ ₪ ם ₪5 ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ הו ווח 4% א ] שג 4% ם ם ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ה ₪ (₪ ם ₪ 5 2 5 5 = = ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ם ₪ טּ - ₪ ם ם ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ₪ ₪ - ם ₪ ב ם ם ₪ ₪ ם ם ם 0 ₪ ₪ ם ם ₪ ם . . ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם . ₪ ₪ ₪ . ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ - ₪ ₪ ₪ ₪ . ₪ ם ₪ ם 8 . 5 5 . . . . ם ₪ ₪ ₪ | ₪ . ₪ ₪ סם 00 11005 1198 סח 0065 סטמ מז שח שוסה יסקט הסוא - - 63ה שת 17 1 6 ישראל נוב' 1994 %=- כיימשפחהיי. זו גישה הגיונית בדרך כלל, אך ישנס מצביס שבהס היית רוצה יותר שליטה על הטפסים שלך. לדוגמא, כדי ליצור טופס המסתמך על כמה טבלאות, עליך לבנות טופס נפרד לכל טבלה, ולהטמיע כל טופס בכל האחרים. בטפסים המשלבים כמה טבלאות כופה המ- ערכת באופן אוטומטי את כללי השלמות הי- חסיים הבסיסיים ביותר - בעיקר מחיקת רשומת-בת לפני מחיקת ההורה ועדכון ערכי מפתח ברשומות-בנות לאחר עדכון ברשומה הראשית. כללים אלה נכפים רק דרך טפסים מקושרים, ולא ברמת מנוע בסיס הנתונים. התוכנה היתה בין הראשונות שסיפקה תכו- נת 08₪ (שאילתה לפי דוגמא), והיא עדיין מיישמת את הטכנולוגיה טוב יותר ממרבית מתחרותיה. אתה מוסיף כל טבלה לשאילתה בעזרת פקודת א85, וצלמית תואמת מת- מקמת על משטח העבודה. אלמנטיס לדוגמא נוצרים על ידי לחיצה על כפתור 5/. לאחר מכן, הוספת כל קריטריון סינון שתרצה בע- מודות השדה ולחיצת 2" ישלימו את הש- אילתה, ויצרו טבלת תשובה נפרדת על משטח העבודה. שינוי תוצאת שאילתה לא תשנה את המידע המקורי, אך ניתן לעדכן את המידע ישירות על ידי התבוננות בטבלה בודדת או דרך טפסים. בעת התבוננות בטבלה ניתן לערוך את תכו- לתה במצב )ו0, התואס לגירסאות קודמות ומתאיס למשתמש יחיד (עם נעילת רשומות), או במצב |ו0086, המתאים לריבוי מש- תמשים ומבוצע ייבשידור חי" - משתמשים רבים יכוליס לבצע עריכה בו זמנית ולראות את השינויים שכולם מכניסים. בעת עידכון ידני של שורה בודדת בטבלה בת 100,000 שורות, גילינו באג במצב |:₪6 שגרס לאי- נדקסים משניים המקושרים לטבלה לה- תנתק. למרות שהתוכנה אמורה לבנות מחדש את האינדקסים באופן אוטומטי במ- קרים כאלה, בפעם הבאה שניגשים אליהם, היא לא הצליחה גם בכך. החברה עובדת כעת על פיתרון. התוכנה משתמשת בתכונה ייחודית של אי- נדקס ראשי צרור, המשפרת את זמני החי- פוש של ערכי מפתח באופן משמעותי. מרגע שהגדרת את השדה או השדות הראשיים בטבלה, היא תסודר פיסית לפיהם. מחוף לטבלה יהיה קוב אם, שיכיל טבלה הנחוצה לתוכנה כדי לגשת למפתח. היתרונות של שיטה זאת ניצפו בבירור במ- בחן הייבחירהיי שלנו, בו וכה המוצר במקוס 0 6 ישראל נוב' 1994 מסדי נתוניס למתפתחים הראשון. תוצאת המבחן הנמוכה היחידה של התוכנה היתה במבחן הכתיבה האקראית, אותה ניתן לייחס למנגנון הנעילה הייחודי לה. שבת תכנות ומנבה משוצרים שפת התסריט החזקה של התוכנה, הקרויה .21, מאפשרת לך לעבוד עס המידע בדיוק כפי שהיית עושה באופן אינטראקטיבי עס התפריטים. בזכות הסינרגטיות בין ה--.41? ובין סביבת 205 ז0] א748860 הא'- נטראקטיבית, תוכל להקליט פעולות שאתה מבצע במהירות ולהשתמש בהן בתסריטים. ניתן לשמור גם הגדרות 085 ולשלבן בקוד שלך. גירסה 4.5 כוללת למעלה מ-40 פקודות .2 חדשות ומשפרת 26 אחרות. שיפור מרכזי אחר הוא החלפת המנפה האו- מלל שהציג שורה בודדת. המנפה החדש פועל על מלוא המסך ומשלב שלושה חלקים שניתן לשנות את גודלם: מצג התסריט, מצג המעקב ומצג המיני-תסריט. במצג התסריט תוכל לעקוב אחר הקוד שלך בשלבי ביצועו ותוכל להציב נקודות שבירה. במצג המעקב תוכל לנטור את ערכי המשתנים והביטוייס עם התקדמות התהליך. במצג המיני-תסריט תוכל להריץ פקודות ,241 באופן אי- נטראקטיבי לפני ההתקדמות לשורה הבאה בתפריט. תכונות הדיווח והשרטוט מיושנות מעט. ניתן ליצור דוחות טבלאיים או בעלי צורה שהוגדרה על ידי המשתמש, אך מעצב הט- פסיס הצמוד לתוכנה אינו מספק בקרה מלאה על מבנה הטופס. למרות שיפור הת- מיכה בעכבר, הוא עדיין מחייב אותך להניע שדות בדו'"יח שאתה מגדיר בעזרת מקשי 1 ו-2616)6, או על ידי מחיקתס ומי- קומס מחדש במקוס אחר. המנוע הגרפי יכול ליצור כמה סוגי גרפים, אך המודול הגרפי אינו משולב עם מודולי הטפסים והדוחות. דבר זה סתס מקשה על בנייתס של יישומים מתוחכמים, אך מטפל בצרכים של יישומים עסקיים אופינייס. ניתן להפיץ את יישומי 205 זס) אס0ַגזגץ עם גירסת זמן" הריצה, שעולה 8495 (בארהייב), ואינה מגבילה את התפוצה. קיי- מת גירסה של בורלנד לקישור .501, המ- אפשר חיבור לשרתי,501. אין ספק שהחברה רואה עתיד למוצר בגי- רסת ה-שסשחו/+, ואינה מתכננת להוציא 4 השוואת הנונות 5 זס) א300זגק זט א31300ק פטו ,הו חסו5ז9 ,005 קטסזחַָאזס א 45 וי 5 חסופז6/ מסדי נתוניס למתפתחים ע'יקריות: מלפדי נתונים 0 נחיוה העורנים שש זו וו ה ,שו 08855 5 אסוז01 זס) 3185850 חסוז הו לא קיים ₪ קיים ₪ זו 20 א 0? 6 סזץאס] 5 0 חסופזס ביני חסופז6 ,005 בי המוצרים מפורטים בסדר 2 0 ,5שסחוש 5 זסו 0 חסופזס/ 43 0 0165510081 [016551008זק 0 חסופזס/ אלפאבתי. המחירים הנקובים הי סו הס לפי המחירון האמריקאי : .| אמצעי שאילתה (המשך) ₪ ם ווח ₪ ₪ ווח ם ם ווו!ח ₪ ₪ וו ₪ ₪ ם זותחזוזקס 806 ז6!וקוח660זם 085ט!סחו 06 5 56810 01 זססוחטח וחטוחא1/3 00 0 ץח חס 50 ח68 ז056 5 ס6ופוז!טוח חס 5071 630 0591 ב . 0 אמצעי אבטחה ₪ ט פא ג ם ם ₪ ₪ 07 ₪ ₪ ₪ ₪ םה חסקץ6ח6 חסוזהסו!פקה חסוזק 66 818 חסוז6זסזק 855070 5 800055 651110160 בי ץהבחסווסים 8 זפ ₪ ₪ 30 ₪ ₪ סם | ₪ ₪ ההא שא ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ימש ₪ א ₪ ₪ ס ם ₪7 ₪ ₪ ₪ כ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ כמ בםם רא : ריבוי משתמשים 5 100% ו 0 זיז 106% 06 הזוע ח0ו5181 195 0810 05 ו0זזחס6 עז161 800 זטססוחוך 0חו06055זק חסוז530ה8ז חסוזוחו061 הסוז6מ5ח8 8 וס תואס זוסווקוחו 0 ו 6 אוח 50 00/1160 הח [(50 חזח6!-60או] יו יאש 5 גישה למסדי .501 ססם ₪ ₪ הר שא ם ₪ ₪ ₪ כ ם ₪ ₪ ₪ ש ם ₪ ₪ ₪ ש ם ססם ₪ ₪ ₪ כ ₪ זז ו1קח0080-60 ץצוח 0160קקנו5 081808565 501 8 |008! 00 5פוזפטף 501 וח 0 סוזטווס קת חסופזסש סוחוזחטה 0סו6131ת6 =א6. 518008006 > 449% 6 ישראל גוב' 1994 120 גירסאות עתידיות ל-205. למרות שהמעבר ל-005ח1/% צופן בחובו הבטחות רבות, לא כל אחד יכול, או רוצה, לעזוב את סביבת 5. למשתמשים אלה התוכנה עדיין מצי- עה ממשק קל לשימוש וכוח סביר. סאו ו4אסודהאחםדאו סאא וחסם 5 ו זס) אססְבּזובּק הסוזו6= קטסיוטאוסשצש אס אתה מפתח בסביבת א00גז4? ועוד לא עברת ל-60888ח/1/%, הגיע הזמן לחשוב על זה ברצינות. תוכנה זו, בגירסה 4.5, מציעה כלי פיתוח מתוחכמים המותירים את מוצר ה-205 הרחק מאחור. היא מספקת גם פל- טפורמה חזקה לפיתוח משותף בקבוצת עבו- דה בעזרת תוכנת הקי- שוריות )86(00[60ח603א2 8% 0) הכלולה במוצר, והדרייברים של בורלנד לקישור /501. | למרות הביצועים הבינונייס במ- בחנינו, סביר להניח שבי- צועיו יהיו מספקים בה- חלט בתרחישים אמיתיים, בהם עומס הטרנסאקציות מאוזן יותר. גירסה 5.0 שנמצאת בבדיקות ביטא, מבטיחה אפילו יותר תכונות. וי- תרונות למשתמש. קישוריות ועולמות התוכנה קוראת וכותבת קבצי אססאַזגק ו-68/5 ישירות, ובעזרת רכיב ה- 501 1% היא יכולה לגשת לשרתי .501 של אי- נפורמיקס, של 456פז6וח], של מיקרוסופט ושל 579856, ולטבלאות .501 של 0180[66, כאילו היו מידע א400זג? מקומי. התוכנה כופה שלמות יחסית ברמת המנוע ומבטיחה בכך שלא ניתן יהיה לעקוף את הכללים בשוס צורה. תוכל לקבוע כי שינוי במפתת של טבלת הורה יגרום לשינוי בשדה המ- תאים בכל רשומה בת, או כלל לא לאפשר שינוי ברשומת הורה אס יש לה השומות בנות. סביבת הפיתוח של המוצר מתרכזת סביב טפסים. הצעד הראשון ביצירת יישוס כהוך ביצירת טפסים שישמשו כממשק משתמש. כדי ליצור טופס עליך להגדיר את המידע שמאחוריו בעזרת דיאלוג ה-|006) 318 , המאפשר לך להוסיף טבלאות לדיאגרמת קשרים ולקשר ביניהן באופן ויזואלי. בשלב 6 ישראל נוב' 199% מסדי נתוניס למתפתחים הבא תיעזר בדיאלוג ה-וטסץ13 ח8ופ6 כדי לעצב את מראה הטופס שתיצור. בסופו של דבר תגיע ל-ז2051806 וחזס;, המשרת לא רק ככלי לציור טפסים אלא גם כעמדת זינוק למניפולציה של עצמים. בעת יצירת הטופס תוכל למקס בו כפתורים, צורות, תמונות קוחווט, עצמי 1.0 01.8 וגרפים, בנוסף לש- דות הקלדת נתונים. כדי ליצור דוייח תשתמש באותם דיאלוגיס שביצירת הטפסים. מעצב הדוחות בממשק סצו]זצ/ הינו קל לשימוש כמו מעצב הטפסים, ומאפשר לך לעבור בין מצבי תכנון והתבוננות מסרגל הפקודות המהיר. הדויית יכול לכלול גרפיקה ותרשימים אך אינו יכול לכלול הצלבות מידע. ג'רשה הנוכח'ח 78 אסטגּזגק היא בח'רה חזקה לב'תוח הו עבור משחמע יחיד והן לקבוצות עבודה מעבר לעצמים למרות ששפת ה-00[601241 של המערכת אינה מונחית-עצמים לכשעצמה, היא מבו- ססת עצמים, ונותנת כמה יתרונות מסו- רתיים של 007. המערכת מתייחסת אל כל אלמנט ביישום כאל עצם נפרד עס תכונות והתנהגות משלו. כל עצס יכול להכיל את המשתנים שלו, קבועיו, סוגי מידע משלו וגס קוד שכתב המשתמש. כל עצם מגיב באופן אוטומטי לאירועים פנימיים וחיצוניים. את האירועים החי- צוניים, להם גורס בעיקר המשתמש, ניתן לנתב למספר עצמיס בתהליך של התקדמות כלפי מעלה ברמת העצמים בטופס. בחירת העצס שאליו תשייך את הקוד שלך, כדי לה- שיג את ההתנהגות הרצויה עם מינימוס כאבי ראש של תכנות ותחזוקה, היא חלק חשוב מאוד בתהליך. חשוב לציין שאינך חייב לשייך את הקוד לטפסים. תוכל ליצור ספריות שאליהן תוכל לגשת מכל טופס. תוכל להשתמש באופן דומה בכל ספרית .21.1 ל-5שסשחו/. ממשק ה-088 משתמש בגישה דומה לזו של גירסת ה-205, אך נהנה מכל יתרונותיה של סביבת 5ס0חו/. ‏ מנוע | ה-א085 שב-חסווו0ם קטסזפאזס/ מקשר את המידע שלך לשירותי דואר מגווניס, כמו ,1311א:60 זז >אסשתן\ | ,א [0) להא פטסזפאס/ ו-1115א [[פטסא דרך קשר מודס. בעזרת 080% יכול כל משתמש להירשם לרשימות תפוצה או לפרסם מידע במערכי תישאול (פַחו!!סק) מתוזמנים. המידע המועבר יכול להיות טבלה, תוצאת שאילתה או קוב> בינארי. הגירטה הבאה גירסה 5.0 כבר בדרך. למרות הוספת תכונות בתחוס קלות השימוש, השיפורים המרכזיים הס בתחוס הפיתוח. נוספו סוגים חדשים של שדות וקישורים לבסיסי נתוניס מבוססי אינפורמיקס, 0 ואורקל 7 דרך ארכיטקטורת 1471 למ- משק ישומים פתוח למ- סדי נתונים. גירסה 5.0 תהיה גם תואמת 012.0 , הן כשרת והן כמכיל. ניתן יהיה לערוך את תו- צאות השאילתות מטבלה בודדת, והשינויים ישתקפו בטבלה. כמובן שניתן יהיה לעדכן מספר טבלאות בו זמנית דרך טופס. למשתמשים בכל הרמות תכלול המערכת כלי סיוע חדשיס בצורת מדריכיס אינטראקטיביים ושלושה ‏ "מומחים" שי- סייעו ביצירת טפסים, דוחות ותויות. בסך הכל, הגירסה הנוכחית של 78180608 היא בחירה חזקה לפיתוח הן עבור משתמש יחיד והן לקבוצות עבודה, בייחוד אס אתה נע לעבר גישת העצמיס. הגירסה החדשה רק תגדיל את עוצמת הכלי. סו שומסבסווא 5 825₪: זוהי תוכנת בסיס הנתונים הראשונה שנולדה בסביבת ה-6ת, והיא היתה הראשונה לאמ מודל יחסי קפדני. בגירסה 4.5 ממשיכה התוכנה במסורת, ומוסיפה שיפורים כמו תמיכה מלאה ב-501 51א81, אופטימיזציה טובה יותר של פקודות .501, טפסים משו- פרים ויכולות עיון, וכפייה משופרת של של- מות מידע. התוכנה מגיעה בשתי גירסאות: גירסת 16 סיביות למערכות מבוססות 286, וגירסת 32 סיביות למערכות מבוססות 386 ומעלה. ישנה גם גירסה מבוססת תווים ל-05/2, אך עדיין אין גירסת 65ו60חו/. כל בסיס נתונים של התוכנה נשמר בשלושה קבצים. הראשון שומר את מילון הנתוניס, המכיל מידע על מבנה בסיס הנתונים. השני שומר את המידע שבבסיס הנתונים, וה- שלישי את האינדקסים. המידע מוצג למ- שתמש במבנה טבלאי. ההתייחסות אל טפ- סים, דוחות ומצגות היא כמו אל מידע, והם נשמרים בקוב בסיס הנתונים עס המידע של המשתמש. הקבציס מוצפנים באופן או- טומטי כך שרק התוכנה יכולה לגשת אליהם, או תוכנית עזר שיודעת לעבוד עס מבנה הקוב הייחודי. החבילה כוללת שתי תוכנות עזר חיצוניות שיכולות לבדוק את הקבצים, לאתר סתי- רות ושגיאות ולתקנן. התוכנה יודעת לייבא ולייצא את המידע בכמה פורמטים, כמו | ,28% 5 ו-45011. היא מא- פשרת גס גישה ישירה לק- בצי 87 של 08455, ני- תן להתייחס | אליהם כאילו | הין | טבלאות :ו ניב 501 מקומי שפת התיכנות המקומית של המוצר היא .1 עם שיפורים. הגירסה הנוכחית הוסיפה תמיכה ב--16%6 ץזוחם 501 51-92א , כולל תמיכה במפתחות ראשיים וזריס עס מגבלות מחיקה, המונעות מש- תמשים מלמחוק מפתח ראשי אס מפתחות זריס תלוייס בו. ניתן ליצור טבלאות עס אפשרות ‏ 608ו01, הבודקת את המידע לפני שהיא מאשרת את הכנסתו או עידכונו. תו- כנה, ואת היתה אחת הראשונות בעולם ה-26 שתמכה בכללים, ואיפשרה למפתחי יישומים לבצע בדיקות נוספות של שלמות המידע ולכפות תחומי מידע. המשתמש יכול לעקוף את הכללים אס יבטל את אכיפתם, אך שלמות המידע של המפתחות הראשיים והזרים פועלת תמיד, ולא ניתן לעקפה. מהיכות ביצוע השאילתות הוגדלה בזכות הוספת ז6לוח!וק0 ק6ט0) זסוזגות5. האו- פטימייזר משתמש במידע סטטיסטי והי- מסדי נתונים למתפתחים סטורי מאינדקסים משופרים של בסיסי נתוניסם כדי לקבוע את הדרך המהירה ביותר לביצוע השאילתה. תרומה נוספת למהירות נובעת מהוספתם של אוגרי זיכרון מטמון עם גודל שבשליטת המשתמש, והיכולת לש- לוט על סטטוס בסיס הנתוניס (למשל, קרי- אה בלבד בעת עבודה בריבוי משתמשים). ביצועי המערכת הלכו והשתפרו עס השניס והם עומדים כיוס במקוס מכובד במרכז הסקלה, במרבית המבחניס שלנו. נוספה תכונת אינדקס טקסט-מלא. אתה קובע את מספר התויס בשדה שישמשו לאי- נדקס, ותוכל גס ליצור אינדקס מרובה עמו- דות. אבטחת בסיס הנתונים מסתמכת על פקודות ה-501 הסטנדרטיות | 08487 ו-םא0/םא. לרות המבנה הדומצה 7 יי ? -0זקא0:] נשק פוד' הקר!' 6זסוחחפטח, המלשבר במקרים מטויימים את זלנ' השא'לחות באורח דרמטי ממשק משתמש וביתוח יישולים שפת היישומים וממשק המשתמש של התו- כנה קשורים זה לזה בחוזקה. הרחבות לשפת ה-501 המקומית מאפשרות ליצור תפריטים, להציג מידע, ולבצע מטלות אח- רות. תהליך הקמת היישוס מוא באמצעות ה-655זקא ה0ו081ו1קק8 - מחולל יישומים מובנה המוביל אותך על פני תהליך יצירת היישוס. את קוד היישוס ניתן לשמור בקובף 1 או להדרו כדי להאיץ את פעולתו ול- מנוע שינויים. התוכנה כוללת מנפה ברמת קוד המקור, המאפשר התקדמות צעד-צעד, והכנסת נקודת בדיקה ונקודות פסיקה. ממשק המשתמש העיקרי הוא תפריט שורת פקודה עס תפריטים נגללים. ניתן לכתוב שאילתות ב-501 או להיעזר בממשק 085. את השאילתות ניתן לשמור בדיסק או כמ- קרו לשימוש עתידי. לתוכנה יכולות עבודה בטפסים מרובי טבלאות לשס הכנסת מידע ואיתורו. תכנון טפסיס ודוחות נעשה דרך מודולי ה-655זקא המיועדים להם, ושאותס ניתן להפעיל מהתפריט הראשי או דרך 5 א ח0ו11081קק . התוכנה כוללת מסכי עזרה מקוונת רגישים להקשר. היא תומכת גם ביצירת מסכי עזרה אותס ניתן לכלול ביישוס הסופי. את מסכי העזרה ניתן ליצור בעזרת ה- חסווגסווקק 5זקאם. בסך הכל, ממשק המשתמש מקל על המשתמש המתחיל להשתמש בתוכנה, ומספק למפתח את הכח הדרוש ליצירת ילי- שומי בסיס נתוניס מורכביס. תמיכה בריבוי משתמשים התמיכה בריבוי משתמשים נכללת בחבילה היסודית וניתן להפעילה בפקודה בודדת, אותה אפשר לכלול בקובץ הקונפיגורציה. הגירסה הנוכחית משפרת את יכולות ריבוי המ- שתמשיס בכך שהיא מא- פשטרת למנהל המערכת לשים קבצי מידע על כו- ננים נפרדים פיסית מאלו של מילון הנתונים וה- אינדקסיס. כך ניתן לגדיל את בסיסי הנתונים אל מעבר למה שגירסאות קו- דמות יכלו לתמוך. המערכת עדיין איננה תו- מכת ב-0286, אך הח- ברה מוכרת | 8456: 6חופחת ,501, המשתמש ב-421 המבוסס על 6, בעזרתו ניתן ליצור בעזרתו יישומיס עצמאייס ב-0 או ב-83510 [1508/ 50]1סזטו1). החברה מוכרת גס גירסאות זס] 8458:ת 6 עס תאימות קוד ל-4.5 3:8455 5 ועם תמיכה במספר בסיסי נתוניס של שרת/לקוח, כולל 8וא//₪08 של דיגיטל, ז5 .501 של מיקרוסופט, אורקל, ושרת 5 מבוסס 6זהטקחג) של המוסססווא עצמה. זוהי עדיין תוכנה לעבודה במצב תווי, דבר שמשתמשים ואירגוניס מסויימים יראו כחי- סרון, אך הארכיטקטורה היחסית התזקה שלה, שלמות המידע המובנית, ה-501 המ- קומי ומחולל היישומיס המצוין, הס יתרונות חשובים. משתמשים קיימים ירצו, ללא ספק, להשביח את הגירסה שבידם, ולשאר כדאי לשקול את הפוטנציאל של התוכנה למערכות מבוססות תוויס בסביבה מהובת משתמשים. ₪ 11 1 6 ישראל נוב' 1994 קהל מרוחק (המשך מעמוד 54) ולבצע פעולות כמו סיבוב או מתיחה. לחיצה כפולה על המלל שבשקופית תביא אותך באופן אוטומטי לעריכתו. התמונה המלאה כפי שציינו, לתוכנה יש כלי אילוסטרציה חזקים: תוכל לקבף עצמיס לקבוצה, ליישר אותס לקו אחד, לשנות את הסקלה ואת הר- אות של עצמים, לשלוט בצבעים ובעומק האופקי והאנכי של צללים, בזוית של קש- תות וברוחב ובצבע של שורות. ניתן להוסיף מעברי צבע ומילוייס לתרשימים ולגרפים, אם כי לא ניתן להנפישם, לתוכנה יש תבניות גרפיות וטקסטואליות הקרויות 65זט)6ו23137 גוח5. הן מאפשרות, לדוגמא, לייבא חץ המכיל מלל שניתן לע- ריכה, ולשנות באופן אוטומטי את גודלו של החף כך שיתאיס למלל. לתוכנה יש מגוון של סוגי גרפים אותם ניתן לערוך. תוכל להכניס נתונים בבסיס נתוניס מקומי או לייבאם מבסיסי נתונים של לו- טוס 1-2-3, אקסל, פרדוקס, קוואטרו פרו, או סימפוני. במבחנינו, השורה הראשונה שיובאה מבסיס נתונים באקסל הושחתה. תצוגת הלוח של 5שסשחו/ פעלה כתחליף, אך תמיכת ה-08כ וה-01.8 פעלה היטב גם היא, ואיפשרה קישור של בסיס הנתונים וה- באת המידע הנכון באופן מיידי. דרך דו-טטריח תמיכת ה-01.8 הדו-כיוונית מאפשרת ליצור קישוריות עם מגוון יישומי 5אסחו/ ועם נגן המדיה של פשסשחו/, דרכו מייבאיס קבצי שאו וקבצי 1.6 (ניתן ליבא קבצי 6. גם דרך 6זטו6ג |זסקות!). מה שחסר לתוכנה הוא כלים מובנים לטיפול בקבצי מולטימדיה. לשם קיצור קוב שמע, לדוגמה, תיאלץ להשתמש בתוכנה נפרדת. התוכנה כן נותנת את המגוון המבוקש של אפשרויות פלט. קוב זמן הריצה אינו תומך כרגע בקבצי שמע, אך דבר זה ישתנה בגי- רסה הבאה, העתידה לצאת בתחילת 1995. הגירסה הבאה תכלול גם ייקוסמיסיי, בדיקת איות מובנית ופונקציות משופרות נוספות. 2 06 ישראל נוב' 1994 תוכנות עריכה למצגות אפילו בלי הגירסה הבאה המובטחת, זוהי חבילה טובה המאפשרת לך ליצור מצגות פשוטות בזמן קצר. למרות מוזרויות השי- מוש ומגבלותיהס של כלי ההנפשה וה- מולטימדיה, מגוון יכולות המלל, השרטוט והאילוסטרציה מפצים על החוסריס. קה 00 אוהדםשצס התוכנה, בגירסה 1.08, נכשלת נחרצות בנ- סיונה להתאים לכולס. הנסיון לשלב כלים מסורתיים עס כלי מולטימדיה חזקים, אך מיושנים, במוצר שמחירו 5295, הוא נסיון נפל. ה-1א602-0 מכיל למעלה מ-100%18 קלי- פיס של מולטימדיה, ומבחר עשיר של תב- ניות, המחולקות לתת-ספריות על פי מדיוס התצוגה המיועד. יצירת תבניות משלך קלה למדי, ותוכל להשתמש בכמה תבניות במצגת אחת. החיסרון המרכזי נמצא בכך שלתוכנה אין מתווה כלומר, חייבים להקליד את המלל ישירות לשקופיות. לא ניתן גם לייבא מלל משום מעבד תמלילים, פרט לשימוש בחיתוך והדבקה של פשסשחו/. אפילו הייבוא של קבצי ]45011 מוגבל לגליונות אלקטרוניים. בנייח מצגת כלי ה-6!ו8 סוט יכול לחלק רשימת הדגשים לשקופיות נוספות, שכותרותיהן ילקחו מה- שקופית המקורית. הוא גס יוצר היפר-לינק אוטומטי בין השקופיות החדשות לבין המ- קורית. הכלי מאפשר קישור אלמנטים של מולטימדיה, כמו שמע וקבצי %1, לא- למנטים אחרים כמלל, תמונה, או אפילו אלמנט מולטימדיה אחר. לתוכנה חסרים כלים אוטומטיים ליצירת גרפים ותרשימים. כשניסינו להניע גרפים הצלחנו לקבל רק תנועה בקו ישר, ולא את ההנפשה המבוססת על מסלול-ניתן-לעריכה שמציעות תוכנות אחרות. ניתן לשנות את הצבעים והגופניס בגרפיס ובתרשימים, אך כל שאר הפרמטרים, כמו גודל האותיות ומיקוס הכותרות, נקבעים על ידי התוכנה. קשרים רובבים לתוכנה אין מנגנון קו זמן, ותזמון האירועים מתוכנן כשרשרת, הקרויה 66חג160:81 . שיטה זו פועלת היטב אס יש לך רק שתי 4 השוואת תנונות די רן זו א זו 5 סק ,0358 שחש זט 2.0 0 חסופז6/ 0 חסופז6/ 5 5 5 5 5 ₪ ₪ ₪םם הא בי יו וטם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ההא אאאש ה₪₪ש הרמש מה ססססם .ה שמח ₪אשה .. םח זוא קוום ואש קואם ו תוכנות עריכה למצגות ע'קריות: תוכנות עריכה כלמצגות ול ל ל שי שי ו וז סז יי זה סו !חסוזסת רא קיים | ] ק"ם ₪] 0 80105 8 זס 0 8 חסופזס/ 0 חסו5זס/ ,פס חוש זס] ,פשסטח;/ זט המוצרים מפורטים בסדר חש זו 2 זס) ,שחו 5 615100 / 0 חסו5ז6/ אלפאבתי. המחירים הנקוביס 1 016856 1 616859 הם לפי המחירון האמריקאי מע 5 5 בש (₪₪ 99 ג 5 02 ו 5 חש ו וש זפ חטזו חש סקס ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ 5 ₪ ( ₪ ]| מן | 3)₪ ההא םש 0 "01 פזזסטקט5 [חסקוחו 0818 300 61 5חזס! 1681 18016זסקוח! ₪ ₪ ₪ ₪ מם ₪םם בסם ו0/50זק ווה סב ם ₪ זם ם = סם >שסטחו/ זס! 0זס// ₪ ם ם ₪ ם זֶּ זז 0818 30 6118 16ס18זסקוח! שם ם שם סם שם ₪ ו ש₪םמם ₪םשם םשש ם ₪ ₪מם 8 1-2-3 10105 זז הסוזהז1ח650זקן 00 חו ם ם ₪ 8 ם ₪ ₪ ₪ ם ₪ 5 זס] 0078/05 110018066 ₪ ם ₪ ם ם 5 0 ם ₪ ₪ּ ם ם ₪ וס 0 ם ם ₪ ם ם ם 05 זט הזז זזטוו ₪ ₪ ₪ ₪ּ ₪ ₪ ₪ זו ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 1 | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 שוז0818-0 610810 80 םּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 3-0 616816 30 התוזזוחזס] 800 חַחוזו60 זזה | ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ 6 חס ש!861ז/0 161 07 69 501 | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ו 10 681 508!6 ח68 0250 ם ם ם ₪ ₪ 6 3-0 01818 ץעו 861ז0זחו חס ז50 כ 05 1116 0010ב 3016 זו ₪ סא ₪ ₪ ₪ ₪ וטו ₪ שא ₪ ₪ : ₪ ₪ צאצ חטוז הגוה חספ ₪ שא ₪ ם ם ₪ ם 505 660065 ם (2 ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 8זהסווק ו ₪ ₪ ₪ ם 0 5 2 | ₪ ₪ ₪ ו ו ₪ ₪ ₪ 7 סופוזויה (2 ו ₪ ₪ ₪ חסוזהוט חח 060 [2 ו ₪ ם 00 601 ח68 ז56) ₪ 2 ם ₪ ₪ ₪ חש עסו 10 1060 קסזס 61 2507 ₪ (2 ו ₪ ₪ ₪ ₪ 00 ספ 16 080 10016 סקתוו ₪ [2 ו ו ₪םש ₪ש ₪םש מש 6 ות ם שא ם ₪ש רא םש ₪ש סו ו שו ם ₪ ם ם ₪ ואט חסיז3!טקוחהז חסוזהוחוח ה בסם [2 ו סם ₪םמם סם ₪םש םמ 6131/11 16מחזוחה 3 ₪ ג ם ₪ ם ₪ ₪ 65 |63ח90ז) מזטוזוחה 00 שא ם ₪ ₪ ₪ ₪ 1 קווש 60זזסקחוו 8זהוחות חכ שג ₪ ם ₪ ₪ חסוווחוחה 60/1 680 2501 ם [2 ו ₪ ₪ ם ₪ ₪ הזכ 3 8/0060 הסוזם תווחה 60/1 68 256 5 05ות4זף 6וטמזוסקחזו אצ הא 4 ₪ח ₪םח [ 1 [ /₪ ו ₪מם סם אא [ 1 ₪אצ ₪ח ₪מ 60 סוסוו? זוע 8 05 05/2 זואצ. קאפ זאש קפ זוא קוא זואאו. קואם זואש ‏ קואם 5 806 1165 6 הזוה 3 סק 50 זסח 6065 ז6ש0סזם וח 30/5 שו ופט 6-0 05/2 ו סק זסח 45 שזזבס) בוח 6וסב>'קסה זא -- 109 4525 12 6 ישראל נוב' 1994 פעולות ותזמונן אינו קריטי. אס זמנך יקר לך, אל תנסה ליצור בתוכנה זו מצגת מו- לטימדיה מורכבת. בהתחשב במספר הגדול של :6הו31ו160 שניתן להטמיע במצגת, תכונת ה- 6018 זג היא דבר שימושי: היא מעתיקה באופן אוטומטי את קוב המצגת ואת כל הקבצים האחרים הנחוציס, בצורה דחוסה לדיסקטים, כדי ליצור מודולי ומן ריצה מצויינים שרצים תחת פוסשחו/. התהליך בטוח כמעט לחלוטין מטעויות. בנוסף מוודא ה-ז280%490 16018 שכל קבצי המדיה וה- דרייברים הנחוצים נמצאים במחשב. הוא יוצר רשימת אזהרות מפני דבריס חסרים, שיכולה להציל את המציג מכמה רגעי מבו- כה. קל מאוד ליצור ולהפעיל קשרי היפר-לינק: אתה מקצה כפתור, גרף, עצס או מילה כקשר לשקופית או ליישוס אחר, וברגע שת- לח על העצס שהקצית הוא יריץ באופן או- טומטי את הדבר המקושר. אין ספק שלתוכנה יש כמה מגרעות קשות. פריטים כמו מתווה, תבניות מוגדרות מראש לאוטומציה של תהליך היצירה ויכולת ליי- בא מלל, הכרחיים למשתמש המעוניין ליצור מצגת במהירות, ולתוכנה זו פשוט אין אותס. ההוספה של קו-זמן ואפקטים למ- עברי טקסט יחדשו את פניהן של יכולות המולטימדיה, שכבר מתחילות להתישן. 00 זאאאקס וסטפס פטזס ו 5),, 0ס66|38600-] לוטוס מציעה את תוכנת המצגות פרי-לנס בשתי גירסאות, ל-5א60חו\ ול-05/2. חבילת ה-5ס6חו/, שמחירה 5495, הצילה בשניס האחרונות את חייהס של מתכננים רבים, שהיו חייבים לעסוק בתכנון מצגות מסיבי. לחבילת ה-05/2 יכולות דומות, אך היא קצת פחות קלה לשימוש. שתי הגי- רסאות של התוכנה, שהיתה חלוצת המצגות, מתחילות לפגר בנתיב שהיא עצמה הציבה. המ'לה היא "קלות" הצלחת התוכנה נובעת מהגישה ההגיונית ביצירת המצגת. הבחירה של אחד מתוך 65 אוספי ה-ז95/6/!ז8וח5, שכל אחד מהס הוא קבוצה בת 11 עמודים עס אותם צבעיס ות- כנון, מתחילה את התהליך. בשקופית הכותרת, לדוגמא, נאמר, יילחץ כאן 1244 6 ישראל נוב' 1994 תוכנות עריכה למצגות כדי לכתוב את כותרת המצגת'י. משתמשים החוששים מיצירת תרשימים יופתעו מה- תוצאות. תצוגה ממוזערת של פורמט הת- רשים שבחרת מופיעה בצלמית קטנה בפינת חלון הכנסת המידע. הכנסת המידע עצמה היא ענין פשוט גס כן. לאלה המעדיפים לחשוב במילים, ולא בת- מונות, יקח המתווה את המלל ישירות לתוך השקופית. בתוכו תוכל להרחיב או לצמצס את תחוס הראיה שלך, ותוכל להניע קבוצות עצמים בשקופית לחזית או לאחור. החבילה כוללת גם אוסף מלא של כלי שרטוט. מולטימדיה מוגבלת חברת לוטוס טוענת כי חבילת 066ח66]8ז/7 005חנ/ זס] 01801105 מיועדת לקהל שונה מזה של כלי מולטימדיה כמו !חסוו86 או טסו45 שסקרנו. ואכן, לחבילה זו אין שוס דבר שמתקרב בכלל להנפשת המלל או לקו הזמן של !חסו)6, לדוגמא. למרות זאת, ה-ז86ַ3ח2] ג|60) 1.0165 (ה-ז660100 6חש50 8ט1.00, יכוליס להוסיף צלילים וסרטים למצגת ה-פאוסשחו/ שלך, ותמיכת סכ ו-1.0 01/5, הן כשרת והן כל- קוח, נותנת את האפשרות של הטמעת סר- טים וצלילים מיישומים אחרים. תוכל ליצור כפתורי שליטה, שלחיצה עליהם תקרין סרט, תעבור לשקופית אחרת, או תריצ 'י- שום חיצוני. למרות שאין הנפשת מלל, תוכל לבחור בין 2 מעברי שקופיות שונים, שיבליטו את חיות המצגת. תוכל גם ליצור רשימות מו- דגשות בכמה דרכים, בתלות במדיוס הפלט שלך: ליצירת שקפים ושקופיות 35 מיימ, לדוגמא, יתפצלו הרשימות באופן אוטומטי בין כמה שקופיות. התוכנה לא עודכנה בשנה האחרונה, ובי- נתיים מוצרים אחרים התקדמו ושיכפלו חלק מהטובים שבכליה. לתוכנה חסרים כמה פריטים שהפכו למובנים מאליהם, כמו אוסף של איורי וזג קו61, וכמה פריטים אי- זוטרייס יותר, אך לא פחות חשובים, כמו תמיכת צבעיס רחבה (לחבילה אין שוס דרך קלה למיפוי צבעיס מחדש). גירסת ה-05/2 חסרת :כולות מולטימדיה, ובפירוש אינה מתאימה לסקירה זו, אך מהיותה המוצר היחיד ליצירת מצגות ב-05/2, והשתלבותה החזקה בחבילת 2 זס] 1-2-3 1.0108 חייבו אותנו להזכירה 4 השוואת הנונות ו זו אזףסזסוון וק וס סק ,ןז 0 5שסחו// זס) 2.0 0 חסופזס 0 חסופז6/ = הקתוותמו 100 10 1.09 100 סא 00" 3 בי 9 0% חס 6 מ ₪ ₪ ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | 0 14 6 7 םש ם שםמם ₪פם ₪םם ₪םםש ₪ ₪ ₪ [ 0 | ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 55 ב 6 8 מס 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ם 3 3 86 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ שיש ₪מם ₪מה םס ם ₪םש מש ₪םם םס ם ₪ ם ₪ ₪ יק זקץ 6 | 0000000000 3 צר כ א . . . ₪ . ₪ ₪ ₪ ₪ . ם ם . . . . . ₪ . . ₪ . . ₪ ₪ . . . ם 16 6 6 זווחוח) | . ₪ . + 900-800 900-900 = 5,70845זטסח 24 ע'קויות: וו 0 בה'רה העוונ'ם שי הו 80820 הו זס 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ל . 00-ו +-ו תוכנות עריכה למצגות חונכנות ער'כה למצגות ו 6 ברח הצ ורנים 5 חו 4180 67060066 5000001 01ח 0065 זשטטסוס פוחד * 4 6 6 0 0 הזת ב זז קז 8 חסופז6/ 0 חסופזס | ,5ששסנחו/ זס1 2 זס) .שחו 5 ח0ו5ז 1 610850 1 616856 שג 0 00 9 ו 2 3 5 ו 199 [2 ו סא 8 חס 5 (2] 8 0 8 (₪ ם ₪ ₪ ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם 8 8 3 10 20 ₪ש ₪םםש שה ₪םם ₪ ₪ש ₪₪ש םש םשש שש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 55 כו = 9 8 2 4 6 9 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 1 2 10 3 0 ט ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ש ₪ש שםם | |₪ שה ₪ ₪ ם ם ם מש ₪םש ₪ ₪ 1 ₪םש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו שח % 070 % ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . ₪ ₪ ם . ₪ ₪ ₪ ₪ ם . ₪ .₪ ₪ ם . . ₪ ₪ . ₪ ₪ ₪ . . . ₪ ₪ . . ם ם ם 6 6 16 4 6 ם . . . . ]800-800 | +-8₪ 800-800 ודא 800-900 וז-₪ 900-600 0000 5-00 ויו + וה רא קייםך = קיים ₪ ,שחו זס1 המוצריס מפורטים בסדר 0 ח0סו5ז6/ אלפאבתי. המחיריס הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי ( ו 00 5 65חַהוחו זזה קוו6 01 זססחחגוא 200 5 חט50 1 א 6חס וו יקוס 000 01 טוח 0 סט 05ו61 חסוזהחזותה 01 זסטוחנז טיפול במלל 080 800 50008 6110015 10 1 ₪ ם 5 8שצו655זחַסז 6168105 ץ!681וזהוחסוטת ם 8 סחו!זגום וחסז] ₪ּ 8 5106 חס ₪ 68| טוחה חתוחזסא ז5טן80 63 561 ₪ 095018 חס 16% תח ח68 02501 150 63 101816 161 ₪ איור ועיבוד תמונה 6 5 חסו3זזפטווו ! א 5 חסווב טכ חן שש 5 ₪ ₪ 2031 6615ן00 00080ז 0010615/0188% ג ₪ מ ניהול המצגת ₪ חסוז18ח856זק זסכ 65חטסזף זו ₪ 6 |מטשושוחו זס! החניסזף + 500 1500 הסוז9 ?השס חס ו ₪ ₪ּ ם 2 ְ *כולות על המסך ₪ וטע ם וז 0 5או!ז ם זו ו06נה! ח68 1:9 6 5 חן 01 זטטוחט) ₪ 86 זפ 005ו1ו5חה זו שת זו ם ₪ ₪שה ם ₪ש - ם 1 7 וס שו 5 6 ₪ וז ₪ 5 סז | ותו סד ₪ וז זסזח/זם ח66ז56-חס 6זוח/י יח ם 5 ם 5 500906075 5זחוזק ₪ 6חטסזף 036% 51106 655 זל -ש₪ 5 5100685 50001655 080 ₪ 0 5 ₪ 5 הז זזבנ 10 6005 05 4 6 זסס 51005 01 זסטחחטח חנוחזואהו/1 ₪ סז 00 (6חזו1 חז63516) 5זגוסח זזסקק 50 (68חח0שז 106 + 5 זו סק 5 01 5 15 8 6 ישראל נוב' 1994 ע'הקויות: וו 0 בחירה העורנים תוכנות עריכה למצגות חוננות ער'כה למצגות וק בחירה העוהנים 5 חו 060 67060066 חסקקנ:5 סח 0085 זסטוססום פוחד * ₪ ₪ 2001 6615ןס0 ספקטסזף 8%פזט הזחו דוססקוי5 זסח 0085 זאונסום פוחד רא קייר קיים ₪] המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי. המחירים הנקוביס הם לפי המחירון האמריקאי מאגר קליפים ו 05ו!6 חסוזבוחוח3 01 זססוח טיפול במלל ב ]א 10 10015 5 8שעו855זחָסזם 161 01916 680 ז50/ איור ועיבוד תמונה 5 חסוז8זזפט!!ו 01 זפטוחטא 5 וזב חו 3 0 חִחָוו 68 0 0 05 טוג 5 18501659 חב ניהול המצגת וו זה זסק 65הטסוף ונ צוטחו ז0! טחטסז 0 65 בו60חזוזו חסיז8?וחהזס חסוזג: 8 1 / 6 יכולות על המסך 5 0106 סז %5חו זסקעו1 פחסו631ו!סקה זס!זס 10 אופק חול וסחנוה! 6 הזוחו 01 7 זפק 5הטוזו5ח18 6וקוזוטחו 01% 001 ח0ו131סחחם 50168 - חס 5סםוצטו חסוז שק 6ו06/301001,ו1 | 606550 5 7-7 5 ץ065507סח !10-81 הזח זו ₪ והזו סז זו סד פחסוזמס זחווק וז ז6זחוזם ח50166-חס 6זוח/ש 00ב 36% 8 65 0366 51/00 655זקקט5 ח) 5 51060 655זקקט5 050 6 ץז 10 601015 000715 5 זזבנ 10 601065 0615 ווזסזיד (6וחוז אז60516) 5זטסו] ז/0קק 50 681וחח66ז ששו שי ₪4 ג 6 6 יי !סז הז !הסוס 0 קז ב זס 05 8 ח0ו5ז6/ 0 ח0ו8ז6 | ,5עשסשח:/ל זס] ,5ש00ח;/ש זס סח זט 72 זס ,5שסשחו/ 5 ח0ז/ [ ו 1 610850 1 610856 56 [2 ו 510 [יב 9 ו 0 8 א 3 5 סא 199 100 חס [2 ו חס 88 חס 5 סחסא חס (2 ו חן 0 8 ( 0 ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ּ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ּ ₪ּ ם ם ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ 55 8 8 3 10 20 6 שש ₪םש םשש שה םשש | ₪ ₪ם ₪שש ₪םש ₪םםש ₪ש שש שש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ּ ₪ ₪ ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ּ | 31 99 65 לו 35 9 1500 חס (2 ו 2 4 חס 99 30 ₪ ₪ םּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם 4 1 2 0 133 % 66 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | ם ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ש 1 ₪םש 1 ₪ ₪םשם ₪םמם ₪ ם ₪ ₪ ם ם ם ₪ ₪ מש ₪ש ₪ש ₪םםש מש ₪ש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ צ שופ ופ 0% גי 6% וי ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . ₪ ₪ ם ₪ ב ₪ . ₪ . ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ם . ם . ₪ ₪ ₪ ₪ . ם . ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ - . ₪ ₪ ₪ פּ . . ם ם |₪] ₪ ו 6 6 8 4 6 4 זססן 511065 1 זססתזטח חנוזוא13/ . ם . . . . | 0 "-0 800-800 | ]- 800-800 .הז-₪ 900-900 וז- 900-600 000 00 ו וו יי 1-00 זו 1 קט מא - 1/0 5 425 6 ישראל נוב' 1994 16 בהקשר זה. למרות שגירסה זו משקפת את גירסת ה-8ש60ח1/ בתחומיס רבים, המבחר המצומצם של 43 אוספי ז95)0)א!זצות5 וה- חוסר במערכת הדרכה משקפים את הע- דיפויות של לוטוס ושל השוק. גירסת ה-40₪5ח1/ היתה אחראית למרבית הסטנדרטים בתחוס המצגות הגרפיות. גי- רסה 2.01 משתלבת עם 68וסא 10108 ועס ממשק התכנות א/: פטוסא]. הגירסה הבאה תכלול יותר 8/)45105וח5, ותכלול מסנן ל-3.0 1ח01?זס/וסק 110705011 התמיכה המינימליסטית במולטימדיה וה- בעיות בתמיכה בצבעי 8 סיביות הן מגרעות רציניות, אך הבעיה הגדולה של תוכנה זו היא, שהיא הועתקה פעמיס רבות מדי, וב- צורה מוצלחת מדי. כל כך מוצלחת, שה- מתחזיס הפכו למתחרים. למרות זאת, אם אינך בטוח ביכולותיך הגרפיות ואינך זקוק למצגות מתוחכמות מדי, ובמיוחד אס אתה משתמש ב-6%וסא, חבילה זו עדיין עשויה להתאים לך ביותר. 607 באוחפופטק סהא שד 50 בחירת העורכים החבילה, במחיר 5395, מעצימה את קלות השימוש, את האוטומציה ואת הכוונת המ- שתמש לעבר עקרונות התצוגה. בדרכה טו- ענת החבילה לחזקה על תחומים שבעבר היו נחלתה הבלעדית של 01901105 06ח6018ז8ן. החבילה מתוכננת לעבודה מהירה: בתוך חצי שעה מרגע התקנת התוכנה הספקנו לעבור על אחד מתרגילי 0080 6)טתו](-סטוק (ייאימון בחמש דקות", שלקח כ-13 דקות), ולפתח את מצגת המבחן שלנו. את המהירות יש לזקוף לזכות העזרה הרגישה להקשר, ול- כלי ייהמבט המהיריי והיייועציי. היייועציי הינו פאנל אופציונלי המנחה מש- תמשיס חדשים ביצירת מצגות. ייהמבט המ- היריי הוא מעין ייכלי אצבעיי, המראה כיצד תשפיע בחירה של אופציה מסוימת על הש- קופית שלך. החבילה מאפשרת לך לעצב את סרגל הצלמיות כרצונך. קלות השימוש של התוכנה צמודה לפו- נקציונליות רבת עוצמה בתכונות המצגת המסורתיות. תכונות אלו כוללות מתווה מר- שים, ויכולות חזקות ביצירת גרפים ות- רשימים. בנוסף לקיומו של גליון אלקטרוני 06 ישראל נוב' 1994 תוכנות עריכה למצגות מובנה, ליצירת תרשימים המבוססים על מידע מספרי, ניתן לייבא מידע מקבצי אקסל ולוטוס, וגם מקבצי 28% של 5. ניתן לשנות את הצבע, את גודל הגופן, את הפרופורציות התלת-מימדיות ואת המילוי של כל פריט בגרף או בתרשים. תוכל למקס כותרות בכל מקום, בתוך או מחוץ לגרף, וכל התויות יכולות להיות או- פקיות, אנכיות או מו- טות. כדי להוציא נתח מתרשים עוגה, יש לל- חוץ עליו עס העכבר ולמשוך אותו החוצה. את המצגת לקבצים קטנים יותר, ואין שוס אמצעים או הוראות לביצוע הדבר. החבילה העבירה בהצלחה שקופיות פשוטות וש- קופיות בניה-אוטומטית למודול זמן הריצה, אך לא שמרה את קבצי השמע המוטמעים או את המעברים בין שקופיות. בשונה מתוכנות המצגת האחרות שבחנו, % %< פאגחםפה- פטז0/: תכונת הבניה האו- טומטית מאפשרת לך לבנות תרשים, רשימת הדגשים או גרף במ- הלך המצגת. תוכל לע- רוך את התבנית הר- אשית ואת תתבניות השקופיות: עריכת הת- בנית הראשית תקבע את סגנון הכותרות וכמה אלמנטים. גר- פיים שיהיו משותפים לכל השקופיות במ- צגת, בעוד שעריכת תבנית של שקופית תש- פיע רק על האלמנטים שבתוך שקופית, כמו סוג התרשים שיוצג בשקופיות המבוססות על אותה תבנית. יכולות שילוב המלל והגרפיקה המרשימות באמת נובעות ממודול העזר 8// 6ז9ג1, המקשר את החבילה דרך 1.0 01/8. בעזרתו ניתן להגיע לשרטוט והצללה מתוחכמים, ולפונקציות מתקדמות נוספות. החבילה כו- ללת גםס 530 איורים ותמונות הניתנות לע- ריכה. בעיות מולטימדיה נקודת הכשל של החבילה נמצאת במו- לטימדיה. התמיכה בהנפשה חלשה: בכל פעס שניסינו להטמיע קוב 8.6, המחשב קפא, ובתוכנה אין שוס אמצעי הדומה למ- ערכת קו-זמן, שיאפשר בקרה על תיזמון אי- רועי מולטימדיה. נציין שהחבילה אינה מתיימרת להיות כלי מולטימדיה, אלא רק אמצעי ליצירת מצגות בסיסיות עס יכולות מולטימדיה ספורות. גם מודול זמן-הריצה איננו מי-יודע-מה חזק. לא ניתן להפיץ מצגות בנות. יותר מ-18א1.44 על דיסקטים: יהיה עליך לחלק הבע'ה הגדולה של חוננה זו היא, שהיא הועתקה בעמים רבות מדי, ובצורה מוצלחת מדי. כל כך מוצלחת, שהמחחזים הבכו למלתחרים חבילה זו מתוכננת במיוחד להעברת מצגות דרך רשת. תכונת הועידה (קתוסח6ז6]ח00 ) יכולה להציג מצגת על עד 64 מחשבים המ- חוברים לאותו שרת ברשת. להשגת פרטיות ניתן להתנות את ההצטרפות לשיחת הועידה בהקשת סיסמה. לאחראי הועידה יש שליטה מלאה במתרחש, והוא יכול להוסיף הערות על השקופיות. הוא יכול להעביר את הש- ליטה לכל משתמש, ולקבל אותה בחזרה אליו כרצונו. המשתתפים יכולים להעביר האחד לשני הערות, בלי להפריע למצגת. עד צאת המאמר לאור, אמורה כבר גירסה 0 לצאת. היא תכלול כלי הנפשה וקליפים טובים יותר, ועוד תוספות, כמו כפתורי יעו רגישים להקשר, בודק תכנון בתוך היייועץ", שיציין פריטים החורגים מכללי תכנון בסי- סיים, תבניות דוגמא למצגות קצרות, המ- תוכננות סביב תרחישי עסקים נפוצים, ומ- סנני יבוא לקבצי ₪25 ,%6084ז60 ו-00 1010 004% הגירסה הבאה רק תשפר מוצר שהוא כבר מצויין, אך אס התכונות העתידיות אינן הכ- רחיות לצרכיך, אין כל סיבה להמתין. אם אתה הרוצה תכנית ליצירת מצגות מסורתיות המנחה אותך בכל צעד וצעד, ואינך זקוק לתמיכת מולטימדיה - זוהי התוכנה עבורך. -?? 0 8-ו גירסה 4.0 של חבילה זו, במחיר 5495, עו- מדת בכל הדרישות בתחוס המצגת השו- לחנית. עס אוסף כלי השרטוט הטוב ביותר שראינו, כלי להוספת אפקטים מיוחדים, וש- ליטה חסרת מתחרים בצורה הסופית של % 4 סאטסד5ג א5ום 0 601: המתח לחוזקה של החוכנה כלו בבר' מולטימדיה נמצא בניהול האינטליגנטי וכלי ההנבעוה והסינכרו! הקלים לעוימוש השקופיות - יש לחבילה זו את הפוטנציאל להפוך לכלי הנבחר של מעצב מצגות. היא יכולה גם להתחרות בהצלחה עס !חסו01 ועם 0תט0סו5 ביצירת מצגות מולטימדיה עצמאיות. לרוע המזל, חוסר יציבות כולל וממשק מבלבל לפעמים, מנעו מאיתנו לה- מליף עליה בלב שלם. משתמשים חדשים יהיו מבולבלים מה- תוכנה, כיון שהיא אינה מנחה אותך ביצירת המצגת. יש הדרכה בסיסית מקוונת, כדי לסייע לך בהתחלה, ועזרה מקוונת לאורך הדרך, אבל זה הכל. היא כן כוללת קוב עזרה המכסה באופן אינטליגנטי את נושא הבחירה והשילוב של גופוניס מתוך המבחר העצוס של גופני | 6קץ7 סטזך ו-1 6קץך שב-]א62-80 המלווה את המוצר - דבר שאף מוצר אחר אינו עושה. זה מוכר ל'... משתמשי זסחקופסכ א00180ז10] ו- שזטוסות זסחפו!טט?. יוהו מיד את סרגל הכלים ואת ממשק סרגל-הפס הרגיש להקשר. התוכנה מטפלת בכל הדברים הבסיסיים; הכנסת מידע, עריכתו וסידורו מתבצעים בקלות, ניתן לבחור הדגש מכל גופן, או להפוך כל אלמנט גרפי למדגיש. יבוא מלל למתווה דרש מעט ניקוי, והיה כמעט מתסכל. תוכנות עריכה למצגות יצירת תרשימים היתה יותר מייכמעטיי מת- סכלת: התוכנה יוצרת תרשימים תלת מי- מדיים ומספקת אוסף סביר של גרפים עס- קיים, אך לשס כך היא משתמשת בממשק שונה לחלוטין מזה שבכל שאר התוכנה. לתוכנה יש פאנל בצד ימין למטה, שאוכל די הרבה שטח מסך. תוכל להזיז אלמנטים בו- דדים בתרשים, ואפילו לסדרס כקבוצה, אך לא תוכל להזיזם בק- בוצה. באג ידוע בתוכנה הוא שאינה זוכרת מי- קומי תויות שהציב המ- שתמש בתרשימיס תלת-מימדיים. השרטוט | הם תת-קבוצה מוצלחת של האוסף שב-ז6ח8ו69 - חביקונ השרטוט החזקה של החברה. הסם ש- מושיים במיוחד כאשר המשתמש רוצה ליצור תכנוני-על משלו - אחד החוזקים העיקריים של המוצר. כל תכנון-על כולל סכימת צבעים, סכימת מלל, עצמי רקע ושקופית רקע. כדי ליצור תבנית חדשה תוכל לשרטט בעצמך, או לייבא עצמים ממצגות או מתבניות קיי- מות. כדי ליצור תבנית משקופית קיימת, עליך פשוט לבחור 416/0109416!קוח6ך תחת פריט 51166 שבתפריט. ניהול ההצגה לתוכנה יש מערכת הקרויה יישכבותיי, המ- מלאת את תפקיד מערכת קו-הזמן לסינכרון אירועי מולטימדיה. כל האירועיס שבאותה שכבה קורים בו-זמנית. בנוסף להגדרת הש- כבות והמעברים ביניהן, תוכל להגדיר קו- לות רקע לכל אורך השקופית. כשתפרק את השכבות, כדי לארגן את השקופית, תיתן לך התוכנה תמונה אחידה של הסדר בו עצמיס נכנסים לשקופית, דבר שחסר ב- !תסו וב-0חטסו45. מאידך התוכנה אינה תומכת באנימציה, פרט ליבוא קבצי *1 מוכנים. תוכל ליצור כפתורי היפר-קישורים, שישגרו אירועים ויישומים שוניס. התוכנה יוצרת קוב ₪א₪ עצמאי להפצה ומעתיקה את הקבצים המקושרים באופן אוטומטי. בכל הנוגע לעריכת עלונים והעהות לדוברים - זו אחת התוכנות הגמישות ביותר. גם אי- כות ההדפסה סבירה. לרוע המזל, כל תהליך הניסיון נפגע מנפילות אקראיות ובלתי ני- תנות לשיחזור, שיוחסו לניהול משאבים גרוע. גם התצוגה ב-256 צבעים היתה מא- כזבת. מנוע המלל של המוצר מאיט באורח משמעותי כאשר יש לך גופנים רבים במ- ערכת. למרות הבעיות הצלחנו ליצור כמה מצגות שהשביעו את רצוננו בפחות מ-12 שעות, ודי חיבבנו את התוכנה. התוכנה, כמו יהלום גולמי, זקוקה למעט ליטוש לפני שתו- כל לנצנץ לאור השמש. 00 ד-050סו +חוסק וסששסק עשרות כלי העזר וההכוונה המשולבים בתו- כנה, ינחו גס את המשתמש שלעיתים נדירות ישתמש בה. אם אתה יוצר מצגות מבו- ססות-מלל ומשרטט גרפיקה בסיסית ואינך משתמש במבוי מידע מורכבים בגרפים שלך - תוכנה זו, בגירסה 4.0 תתאים לך. יש כמה דרכים להתחיל, בנוסף לבחירת תב- נית ולהתחלה מאפס. אס יש לך רק רעיון מעורפל על מה שברצונך להציג, קוסס ה-1ח6/ח1000ט4/ יסייע לך ביצירת מתווה גס, בהתבסס על סוג המצגת שברצונך ליצור (הרצאה אקדמית, או דוייח התקדמות בפ- רויקט). אם אתה יודע מה אתה רוצה, אך זקוק לעזרה בבחירת תכנון-העל וחומר העזר, תוכל להתחיל עס קוסם 100% 4 אסוץ. לגשת לענין אחד הנכסים העיקריים של התוכנה הוא יכולות האירגון והפירמוט. לדוגמא, מלל מיובא יכנס ‏ ישירות למקומו. תכונת 65 מאפשרת לך להגדיר מיקוס של אלמנטים על פני מצגת שלמה, להבדיל משינוי של התבניות, שמשתקף רק בש- קופיות המקושרות אליהן. לא ניתן להגדיר ולשמור מבניס שיוצר המשתמש. התוכנה מטפלת היטב בהכנסת מלל ובי- בואו, פרט לדבר אחד: למרות שהיא נותנת ]סוט לתרשים דגשים בשני טוריס, המלל של הטור השני אף פעם אינו מופיע במתווה. כלי עזר טקסטואליים מסייעים בשמירת האחידות לאורך המצגת. כלי ה- וגחזסת זוחו] מאפשר לך לקחת את התכונות של מלל או של עצס גרפי וליישמן על עצס אחר. ניתן גם לבצע שינויי גופן כלליים. לשם שרטוט מידע משתמשת התוכנה ב-808ז0 110105011/, גירסה 5.0 כשרת 018. 27 ב 17 6 ישראל נוב' 1994 18 0 ישראל נוב' 1994 כך תוכל להשתמש במגוון סוגי תרשים וגס ליצור ולשמור סוגים משלך. גליון המידע מספק, אך אינו הכי גמיש שבעולס. כלי הציור כוללים אוסף סטנדרטי ואת 5 וט - אוסף צורות מוגדרות מראש, שיכולות לשמש גס כתיבות למלל. אם אתה מייבא תמונות קגוחווס, פונקצית ה-ז66010 6זטו6וץ עשויה להיות שימושית. היא מא- פשרת לך מיפוי מחדש של הצבעים בתמונה ללוח צבעים אופטימלי. מולטי-מדיום משתמשים המעוניינים בצליל, תנועה ות- מונות וידאו צריכים לחפש במקוס אחר. מרבית המולטימדיה בתוכנה מופעלת דרך ₪, שאננו הדבר המושלס לצורך זה. מצב הייחזרהיי מא- פשר לך להתאמן על המצגת, ולעקוב באו- פן אוטומטי אחר הזמן| שנדרש לכל שקופית; לפי תוצאות המעקב התוכנה יכו- לה לעדכן את תזמוני המעבריס האו- טומטיים. התוכנה מגיעה עס מפעיל זמן-ריצה חו- פשי להפצה, שנותן שליטה בסיסית על זרימת המצגת, אך החוסר בקישורי היפר-לינק מכל סוג שהוא הינו משמעותי. איכות הפלט טובה, אך הבחנו בבעיות בעת הדפסת מלל צהוב על רקע כהה בסקלת גווני אפור. ניתן לבחור אחד מתוך כמה מבני דף עבור דפי הדובר והעלונים, ולהוסיף תאריך, זמן ומספרי עמודים. אם אתה יוצר מצגות פשו- טות או שאתה הוצה שהתוכנה תוביל אותך יד ביד בעת יצירת המצגת - ווהי תוכנה מצויינת לכך. | וסשסא / זס=-ח=קסחסצ סש 10 6561311085 5טסחוצ חבילה זו, בגירסה 2.0, שמחירה 5495, מגי- עה מבית היוצר של יימעבד התמלילים הנ- מכר ביותר בכל הזמניסיי. לכן היו מרבית תוכנות עריכה למצגות המשתמשים מצפים לתאימות חסרת מת- חרים עם מעבד התמלילים, לתיעוד מושלם ולצירופי מקשיס מוכרים. העובדה שזה לא קורה, תנחת כהפתעה. החבילה היא היורשת של |60]זטקשוגזס, ולכן הכליס הגרפיים החזקים אינס מפתיעים - עורך התמונות המהיר, עשר רמות של ס6חט, ופקודת סיבוב חזקה אך קלה לשימוש - הם בין הטובים שראינו בתחוס המצגות. התוכנה איננה אינטואיטיבית ואינה קלה ללימוד. פרט לחוסר ביכולות מתקדמות, כמו תמיכת מולטימדיה מתקדמת ואפקטים במלל, היא אינה משתלבת עם וורדפרפקט 0. 0% % 5 סחה/חהח: חבילה זו מתונננת במ'וחד להעברת מצגוח דרך רשוח. תכונח הועידה [טָהו0ה6ז6ה60] יבולה להציג את הלצגח 74 5% מחשבים המחוברים לאוחו שרח למרות הכל, מרגע שהבנת איך הדברים פו- עלים תוכל ליצור מצגות נהדרות. התוכנה מגיעה עם אוסף תפאורות, כל אחת עס שמונה תבניות שונות. את כולס ניתן לערוך, וניתן גס לייבא גרפיקה שתחליף את הת- פאורה המוצעת. קישור רצף השקופיות בצו- רה שתיצור מופע אינטראקטיבי הוא מטלה פשוטה וישירה. לתוכנה יש רק כתריסר אפ- קטים למעברים, בהשוואה למגוון עצוס של ספירלות, התפוצצויות ושאר אפקטים מר- תקים שמציעות מרבית התוכנות האחרות. יכולות השרטוט מרשימות: התוכנה יודעת לייבא מאקסל, וליצור תרשימים תלת מי- מדיים. תוכל לסובב כל אלמנט בתרשים. יכולות המולטימדיה מוגבלות, ולמרות שני- תן לייבא ולהקליט קבצי שמע ישירות, חיי- בים לייבא קבצי 41 דרך 018. לתוכנה אין מערכת קו-זמן, ולכן אין שום שליטה על תזמון הקליפים בתוך שקופית. כשניסינו להריץ קבצי [פ]וא ,4/1 ו-צ4 על מערכת הניסוי, הס נשמעו גרוע. קבצי 41 הופכיס לבעייתיים עוד יותר אם משתמשים בהם במצגות זמן-ריצה. נסיון ליצור מצגת מאפס יהיה מדכא וידרוש זמן רב. לתוכנה יש סידרה של הדגמות קט- נות הקרויות מדריכים-מהירים ומדגימות כיצד לבצע מטלות בסיסיות. בדומה, מערכת העזרה הרגישה להקשר ורוטינה של יאיך אני עושה..." מציעות מידע יסודי בלבד. למערכת אין מנגנון הדרכה אינטראקטיבי, ולכן יהיה עליך לשקוע בקויאת ספר היישיעורים ופתרונות מהירים", בן 351 הע- מודיס (באנגלית כמובן). למעלה מכך, התיעוד הו- דפס מספר חודשים לפני עידכון התוכנה, ולא עו- דכן. זו הסיבה לאי הת- אמה בכמה מסכים ופ- קודות בין הכתוב לבין המתרחש בפועל, כמו בפרק 3 המנחה אותך בהצמדת מלל לקו, ואשר יוביל אותך בפועל לגי- בוב אותיות. בהתחשב בכך שהמוצר בא מבית וורדפרפקט, זה די מפתיע שיכולות המלל שלו כה חלשות. ניתן לייבא ישירות למתווה רק מלל בפורמט של וו- רדפרפקט 5.0 ,5.1 או 2; יבוא ]4561 ופורמטים אחרים חייב להתבצע ב-זסוו0 1גת6. התוכנה אינה יו- דעת ליצור כיתוב תלת מימדי או ליישר שו- רות, אך מסוגלת לעקם ולסלף אותיות, ול- הצמיד מלל לקו. החברה מתכננת מקצה שיפורים נרחב לגי- רסה 3.0. בנוסף לשיפור הממשק, היא תר- חיב את כלי הלימוד, תספק שילוב חזק עם מוצרי וורדפרפקט אחריס, תשפר את יכולות הטיפול במלל ותוסיף ותעדכן תכונות אח- רות. ניתן יהיה גם לייבא אליה קבצי 5 זס) 01801105 0ז118/9 בגירסאות א.2 ו-3.0, וקבצי זס] |ת![0?זסשו0ת ]11070506 5סחו/ בגירסאות 2.0 ו-3.0. אנו ממליצים מאוד לחכות לגירסה הבאה. ₪0 שרת' בקם (המשך מעמוד 66) תוים. קיימת גם אופציה להצמיד לפקס פתק שיכיל עד 500 תוים. אתה יכול לחפש פקסים ברשימת האינדקס, או לחלופין, למיינס לפי תאריך, זמן הגעה/שידור או בסדר אלפאביתי לפי שם השולח/מקבל. חסרון היכולת לצפות בדמות פקס מוקטנת, ראוי לתשומת לב. כמו כן ראוי לציין כי בו בזמן שהתוכנה מאפשרת פתיחת קבצים וש- איגוד המשחמשוים במחעובים אישיים בישראל ליד המכון לבדיון העבודה והייצור שד' יהודית 30 ת"א 67016 טל' 03-5616284 פניות בדואר לת.ד. 994 ר"ג 52109 קוראי 5או₪46/2 ספ/המהדורה הישראלית מוזמנים לבוא ולהתרשם חינם מאחד המפגשים המפורטים. ריכוז תאריכי מפגשים והודעות (94/10) מפגשים כלליים 4% - מיכאל שכטר ירצה על חידושים בעיבוד תמונה ממוחשב ואמצעי פלט בצבע - רשמים מתערוכת פוטוקינה (תערוכה עולמית לצילום והדמיה) 1994. % 25/12/94 - שמואל רפאלי, מחברת רצג, ירצה על אמצעי אחסון חילופיים לדיסקט. קבוצות עניין % קבוצת טיפים וטריקים ל-50 - יום ב' השני בחודש (מרכז ד"ר שאול טל) 4 - יאיר אלבר ירצה על שימושים מתקדמים באדיטורים ויציג את 060 ,א6פוווטו ו-3 106 המעוניינים להרחיב את הידע בנושא יוכלו להצטרף לסדנה של 3 פגישות בנושא (ראה סדנות). % קבוצת עניין "סדנאות" עוסקת בלימוד לעומק של נושאים שונים בתחום החומרה והתוכנה. המפגשים מתקיימים אחת לשבוע בימי ג' ברציפות. ב-15 ,22 ,29 בנובמבר - יאיר אלבר יעביר סדנה על האדיטור עתיר האופציות ושסוווטו (ראה הרצאת מבוא לנושא טיפים וטריקים של 14/11/94). 4 קבוצת עיבוד תמלילים - יום ה' האחרון בחודש (מרכז אלדד זלצמן). 4 - יוסי שקד מ"קצוות חומרה ותוכנה בע"מ" יציג את +/25654, מחולל מידע למאגרי טקסט חופשי (פלוס חידושים ותוספות). 4 - נציג חברת "פהודקט מחשבים" יציג את גירסה 3.5 החדשה של "מיכל" להגהה, מילון וארגון ממוחשב לסביבת דוס וחלונות. במקום תתקיים מכירה של "מיכל" בהנחה. שרתי פקס מירתםס במקום אחר תחת מבחר פורמטים (אסק, עסא ו-שא171), אין דרך קלה ונוחה להזזת קבצים העתקתם או תמיכה בפעולות ארכיון. רוב התכונות החדשות של חבילה זו מרו- כזות ב-1ח45515/9/ אגש, מודול המאפשר מגוון רחב של אופציות, למשל לנהל את סיפרי הטלפונים שלך ולקבוע איזה ספר יהיה בשימוש גלובלי ואיזה ספר יהיה פרטי. בעזרת 45818801 אגע, אתה :כול לבקש מ-56ק611 לשלוח פקס ליעד נתון הן ברגע בו יצרת את הפקס, הן בזמן שפל בעומס קווי הטלפון, כפי שהוא מוגדר מראש עבור התוכנה, והן בכל זמן אחר בו תחפו. המו- דול גם מאפשר לך לקבל הודעות על פקסים נכנסים, לזהות אותם, להדפיסס או לשלות אישור קבלה. אתה יכול להגדיר מראש אס לשמור פקסים הנשלחים אל או מתקבלים מיעדים מסויימים, איפה לשומרם ובאיזה פורמט. אתה :כול אפילו להגדיר ברירת מחדל על פיה ישלחו אוטומטית הפקסים המגיעים אליך לכתובת מסויימת אין יכולת תישאול (0א0111ת), בו הפקס שלך יוזס התקשרות עס תחנות אחרות ומברר אס אין אצלם תשדורת המיועדת לו. יעילותו של מודול 1ח45518)8 אג? בסופו של | הסידוה הוויזואלית ל-205 4 עמי' - 49 ש''יח המניס 08 276 27 / %/2/ק/ ספר הפקודות של 6.2 205 08 ע - 39 שיח הכול על תקלות מחשב וכתרונץ 8 עי - 89 ש'יח המדריך השלם לפקודות 6 6זס\ 0 עמ' - 59 ש''ח מנוי 285 גמתנה (600% ליוס ל-3 חודשים) 0 עי - 39 ש"ח מדריך למעבד התמלילים ק'וטקסט 5.5 1 ע' - 49 ש"ח המדריך ל-4 ז66מג1מנ 60 מטזסו[ 65-56 ש"ח ספר הפקודות של 7 0811165 מ0דוטאן 7 ע' - 65 ש"ח עדכון לגירסה 1. 56 עמי - 20 ש"ח ספר הפקודות של 084510 8 עי - 39 ש"ח 605מו/-שיפור ביצועיס 0 עמי - 69 ש''ח מדריך לעבודה בריאה מול המחשב 0 עמי - 49 ש''ח מדריך לאנטי-וירוס חג6פטזו/ 0 עמי - 33 ש'יח מדריך מס, 1 לשיפור ביצועים 8 עמי - 33 ש'יח 0 תוכנות-חופשיות לניהול המחשב ו ספר ותוכנות - 49 ש''ח המדריך לצילוס והפקת בווידאן שו 0 ע' - 54 ש''ח ₪ ייה 6 ישראל נוב' 1994 48 יס / שכ[ו; 7 //32/יס) /יות3יס] / להשיג בכל חנויות הספרים 1 והמחשביס המובחרות הזמנות בכרטיסי אשראי בטל': 8-- 677 (6)03 בין השעות 09:00 - 13:00 במודעפון 38 38 38 (03) ובהמחאות: ת''ד 863 ר''ג, 52108 0( =----- ּּּ₪- תּ-]-7272] 7 ]|[ דבר נמוכה מהמצופה, מכיוון שבשליחת פק- סים לקבוצות מתעלמת חבילת ₪6|06 כמעט מכל הכיוונוניס. החברה גורסת כי הת- 0000000 מסרים קוליים, בקפים, וככל הנראה גם טיבול בדואר אלקטרוני, ישולבו יחדיו ויהבכו לשלועות המרכיבים הע'קריים עול מערכת 150 6 ישראל נוב' 1994 להעברת הודע וח קבלה החלטת התיכנון הזאת משוס שכמה מהכיוונונים עשויים להיות צרכני זמן תב- עניים מאוד. מתן האפשרות למשתמש לה- חליט אם להתחשב בכיוונוניס או להתעלס מהם, הוא ללא ספק שיקול תיכנוני עדיף. כוחה במוחניה כמצופה, 56קו₪61 מציעה את כל האפשרויות והתכונות הבסיסיות. שליחת פקס מכל חלון 5וססא]ש, למשל, והצמדת פתק לפקס או לדף-פתיח, הן אופציות קלות לשימוש. בכל פס שאתה שולח פקס אתה יכול להגדיר שס או קבוצת שמות מפנקס הטלפונים, אתה יכול לעדכן שמות נוספים בפנקס הטלפונים, לקבוע זמן להעברת הפקס ולשנות כיוונוניס אחרים. כמו כן אתה יכול להחליט אם לצ- פות בפקס לפני שליחתו ולבחור עמוד פתיחה (את הפעולה האחרונה ניתן לעשות גס דרך תיבת 6ח56). קיימים 25 דפי-פתיח מן המוכן. אתה יכול לשנותס או לעצב דפים נוספים בעזרת עורך גרפי. אתה גם יכול להגדיר שו- רות פתיח עס שס כתובת ו/או לוגו שלך, שיופיעו רק בעמוד הראשון. גם בשליחת פקס וגם בקבלת פקס, התוכנה משביתה את פעילות המערכת רק בזמן ייצור הפקס למשלוח או בזמן שמירת הפקט הנכנס לדיסק. הדפסת הפקס למדפסת לייזר תיהיה מהירה, והאיכות תשתווה לזו של מכשיר פקס רגיל, כמצופה. חבילת %6ק₪011 מסוגלת לסהוק ולפקסס (או להראות, או להדפיס, או לזהות) בצעד אחד - דבר די נוח כשלעצמו. אתה יכול גם להוסיף איורים או פתקיות לפקסים, לראותס בפו- רמט מוקטן, ולארגן מחדש את העמודים. שרתי פקס חבילה זו ניחנה בביצועים מתקדמים. הי- כולת לסרוק ולשלוח בצעד אחד חשובה מאוד, שאינה קיימת במוצרים רבים אחרים. ולמרות שפונקציות הניהול וה- אינדקס לא השתנו הרבה מאז הגירסה הראשונה, עדיין כוחן במותניהן והן מסוגלות להתחרות במוצרים אחרים. במחיר של 5 ומחיר עידכון של 529.95 בלבד, ניתן לסווג את המוצר הזה כיימציאה". +6553%קא= גירסאות מוקדמות יותר של חבי- לה זו היו זמינות רק כמוצרי 05% הכרוכים בפקס-מודם. עתה בגירסה 3.0 עושה חבילה זו את צעדיה הראשונים בעולס המסחרי. חבילה זו, מבית היוצר של 66ז6ת6זסו , במתן הדגש לקלות השימוש תחת עושר הביצועים, מיועדת בעיקר למתחילים ול- משתמשיס בעלי דרישות פיקסוס צנועות. אס כי התקנת התוכנה, והשימוש בתוכנה בהעדר תיעוד עזר, עשויים להוות ‏ "אתגריי מיותר עבור המשתמש החדש. מחיר החבילה 09 סבר - זה כל הסיפור! אף אחד אינו אוהב במיוחד ספרי הדרכה, אבל זה לא אומר שאין להס שוס חשיבות. 6% בחרה להתעלס לחלוטין מנו- שא התיעוד; העזרה הכתובה היחידה, מקו- רה במדריך כיס קטנטן. עליך להסתמך על העזרה המקוונת, אשר למרבה הצער אינה רגישת-הקשר (6צ5111ח1-56א16ח60), יתר על כן, העזרה המקוונת אינה זמינה בזמן התקנת התוכנה - כאשר אתה זקוק לה ביותר. כאשר ניסינו (כמה פעמים) לקבל עזרה טלפונית מהחברה, נאלצנו לעיתים להמתין על קו הטלפון לתמיכה הטכנית למ- עלה מחמש-עשרה דקות. אולס, לאחר שמתגברים על הקשיים הה- תתלתיים, +א655/8זקאם קלה מאוד לשליטה גם ללא מדריך כתוב. התוכנה העיקרית בח- בילה היא +2656)00 א65508זקא, המאפשרת לבדוק פקסים יוצאים ונכנסים, לנהל את ספר הטלפונים, לשנות את פרמטרי המערכת ולפקסס פיתקי בזק. ברקע רצות שתי תו- כניות שוכנות זכרון - התקן התמיכה למודם ותוכנה לטיפול ספציפי בפקסים (וסאגת). שתי התוכניות יחדיו תופשות למעלה מ-70% זיכרון. לחבום את המשלוח הדרך היחידה לשלוח פקס על ידי חבילה זו, היא מתוך ישום כלשהו. אתה יכול לשלוח פקסים למספר יעדים או למספר קבוצות ול- הוסיף שמות נוספים לספר הטלפונים שלך בומן המשלוח. אתה יכול לתזמן את העברת הפקסים על ידי שימוש באחת מששת ברי- רות המחדל לתיזמון פקסים, בכלל זה שלי- חה מיידית, או שליחה בשעה שנקבעת על ידי המשתמש. לבקרה על מצב המודם, כו- ללת החבילה תוכנית הנקראת 1066588 סו +א65508זקאם אינה מאפשרת לך עיצוב דפי-פתיח. האפשרות היחידה העומדת לר- שותך בנושא זה היא לכלול תאריך, שעה ולוגו בכיתוב שיופיע בראש העמוד. טוב מראה העיניים כדי לצפות בפקס אתה יכול להפעיל את מציג-הפקסים מתוך רשימת הפקסים הנ- כנסים ומתוך רשימת היוצאים. הרשימות מאוכסנות בקובצי יומן. התצוגות, הן של הפקסים היוצאים והן של הנכנסים, דלות משהו. פונקציות כמו הקרנה מוקטנת או הקרנת כמה דפים יחדיו, אינן בנמצא. פעו- לות זוס וסיבוב מהוות חלק אינטגרלי מה- מקרן, אולס לא ניתן לצפות בעמודי הפתיח עבור פקסים יוצאיס. דיפדוף מתבצע באי- טיות רבה בהשוואה למוצרים אחרים המ- אחסנים עמודיס בפורמט דחוס. כאשר מת- בצע תהליך פרישת העמוד, צ חלון הנותן אינדיקציה על קצב הפרישה. אולי באופן מפתיע +א55"4טזקא₪ כוללת - מערכת 16%)006086 של הסז6א< 57565 פַחוקַגוח1 - המתרגמת תמונות פקס של קובץ טקסט. אולס, מערכת זו אינה מס- פקת מקרני פקסים, ואם תרצה להביט בקו- ב מומר יהיה עליך לעשות זאת באופן מסו- רבל באמצעות המקרן הרגיל. התוכנה אינה מספקת כלי איור והצמדת פיתקאות. פקסים נכנסים מתקבלים ומוכנסיס באופן אוטומטי לתיבת יידואר נכנס", אבל לא ני- תנת שום הודעה על כך. עליך לבדוק מדי פעם אם הגיע פקס. כמו כן התוכנה אינה מאפשרת לך יילמשוך" את אחד הפקסים הנ- כנסים באופן אוטומטי. איכות הפקסים שח- בילה זו מספקת היא ממוצעת בהשוואה לח- בילות דומות אחרות. לחבילה זו יש פוטנציאל להיות חבילה מצוי- נת עבור משתמשים בעלי דרישות פיקסוס צנועות, אך ברור כי בגירסתה הנוכחית היא עדיין לא הגיעה לבשלות. המשתמשיס חסרי הפשרות - מוטב להס שיחפשו את מבוקשם בכיוון שונה לחלוטין. הסטה ב חבילה זו (הנמכרת ב-5150), מבית היוצר של 5 ה63וז6חא, למרות שהיא חבילת 2 סיביות אמיתית - מבוססת 05/2 - היא בסיסית מאוד. החבילה מציעה את הפו- נקציות הבסיסיות הנדרשות על ידי רוב המ- שתמשים, ומאחר והיא תומכת ב-אאםת , משתמשים מקצועיים יכולים בקלות לה- רחיב את הפונקציונאליות שלה. היכולת לפ- קסס מתוך 2 (חלון 5/וספאז/צ הרצ תחת א.2 05/2) לבדה, יש בה כדי לקרב חבילה זו לליבס של רוב משתמשי 2 התקנת התוכנה פשוטה יחסית. שגרת הה- תקנה, מלבד התקנת התוכנה עצמה, גם מט- פלת בהתקן תמיכה למדפסת (התקנה מלאה דורשת 418 זיכרון דיסק) - ברם יהיה עליך להתקין ידנית | את התקן המדפסת 2 תהליך ההתקנה יוצר "יקלסר" אשר בפתיחתו הראשונה גולל חלון עזרה המסביר כיצד להשתמש בתוכנה. ייקלסר" ה-1/א9 כולל כמה מחיצות וצ- למיות. ‏ אלה המיועדות להקרנה, תיזמון ושרת ה-שסס 05/2ח:/, מעניינות במיוחד. צלמיות נוספות מאפשרות גישה לשרותי המרה (המאפשרים עדכון ספרי טלפונים וי- בוא קובצי [[40. לספר הטלפונים) ולקוב עורה המכיל מידע אודות ה-471 %1?/או . דפדפות הנקראות האג ו-וטסאגע, מראות לך את רשימות הפקסים הנכנסים והיו- צאיס. בדיוק בזמן|? רוב האינטראקציה של המשתמש עס הפו- נקציות של חבילה זו, בכלל זה ניהול ספר טלפונים, ניהול לוחות זמניס למשלוח פק- סים, וטיפול בקובצי היומן, מתנקזת דרך צלמית אחת - זו היימיועדתיי ללוח הזמנים. דבר זה קצת מוזר ולא הגיוני. ולמרות שספר הטלפונים עצמו מכיל את כל השדות שהיית רוצה לראות שם, גם בו יש כמה בקיעים. למשל, כיוון ששדה מספר הטלפון אינו מו- בנה (כמו שדות רבים אחריס בחבילה זו) אין הגבלה על אורך המספר שמוקלד שסם. זה וכול להיות ממש ינפלאיי - בייחוד אם 2 שרתי פקס בטעות אתה שולח יחד עס הלוגו את מספר כרטיס האשראי שלך במקוס את מספר הט- לפון שלך! (ספר ההדרכה מזהיר מפני מק- רִים שכאלה, אבל תיקון הבעיה במקוס אז- הרה מפניה היה יכול להיות פתרון טוב יותר). שלח בקסך על בני המים כמו במרבית חבילות הפקס, תהליך שליחת פקס באמצעות 1א2/אג" פשוט. אתה שולח את הפקס לייהדפסהיי והתוכנה מטפלת בכל השאר. (לפקסוס מתוך 2/ 05חו/ עליך לוו- דא כי שרת ה-מעע וץ, לפנל שאתה יימדפיסיי לשרת הפקס). תזמון העברת הפקסים, בניגוד לתהליך שליחת הפקסים עצמו, הוא עוד נדבך ביימוזרות" של חבילה זו. ברירת המחדל של תוכנה זו מנהלת את שליחת הפקסים בשי- טות ייהסתדרותיות'" משהו - בהתאם למיטב המסורת המתבטאת במילים ייאחרי הפסקת התה...", משלבת התוכנה את פעילות הע- ברת המסמכים כשיינוחיי לה בין כל מיני פעולות אחרות. עד כמה שהדבר נשמע מוזר, אין שוס דרך לכפות על התוכנה להעביר את הפקס באופן מיידי. במהלך בחינת החבילה קרה לעיתים שהיינו צריכים להמתין דקות רבות עד שנשלח הפקס. יוצא דופן הוא המקרה בו אתה שולח פקס לק- בוצת יעדים שלמה. במ- קרה כזה אתה יכול לק- בוע זמן משלוח (שיכול להיות | הזמן הנוכחי). בכל אופן אתה נתקל במיטרד הכרוך בהקלדת הזמן הנוכחי, בהתאם לחוקי תחביר נוקשים ובלתי | אינטואיטיביים לחלוטין - לתוך שדה שאינו מובנה למטרה זו. קובצי הפקס שמורים על הדיסק בפורמט דחוס. התוכנה פורשת כל עמוד שאתה מבקש להציג, ולאחר מכן דוחסת אותו בח- ורה. מקרן הפקסים של 3/7 נותן רק את מה שממש חייבים - פתיחת קוב), הצ- גתו, דפדוף ואופציות חיתוך והדבקה. כלי איור , הצמדת פיתקאות וניהול קבצים הם בחזקת מותרות שאין בכלל טעם לחשוב עליהם. אין ספק שמשתמשי פקס כבדים וחושו את החסרונות האחרונים על בשרס. הנייה 7 חברת 616862 663 ., מוטב לה שתיישר את ההדורים בגירסה הבאה. באופן כללי, סביבת העבודה שיוצרת חבילה זו אינה מוצלחת כל כך. אומנם ניתן לשלוח פקסים בשיטת ייגרור והשלדיי, עייי הזזת צל- מיות ממקוס למקוס, אבל מבחינה ויזואלית האופן בו מאורגנת התוכנה קצת מבלבל. נותר מקום רב להוספת שיפורים בגרסאות עתידיות. בסופו של דבר קלות השימוש ות- מיכה בפונקציות המאוד בסיסיות, ככל הנ- ראה יעניקו ל-א7/א3? נחלה בקרב משתמשי 2 זס] 2!₪5 א!3ּ דאב פשספאוש למרות שחבילה זו בגירסה 1.508 מתיימרת להשתייך לפילוסופית הייללא. קישוטיס", היא מציעה כמה ספציפיקציות מהסוג היו- צר את ההבדל שבין מובילי השוק וכל השאר. הגישה המינימליסטית הזאת יכולה להצליח, אבל תוית המחיר של 569, שהיא רק קצת יותר נמוכה מתויות המתחרים, ודאי לא תתרוס להצלחה. במיוחד לאור חס- רונן של כמה פונקציות בסיסיות במערכת הכלים של החבילה. החבילה מתאימה מאוד לפלח המשתמשים המתעקש לקבל תוכנות שאינן יימצועצעות" יתר על המידה. אמינה די הצוררך לב העניין שליחת פקסים באמצעות תוכנה זו מתבצעת במהירות יחסית, והיא דורשת רק 2818 זל- כרון פנימי (/4ת) ו-8א? זיכרון דיסק. מוצר זה ניחן ביימנועיי רב עוצמה, והתקנתו קלה. לעומת זאת, האירגון העלוב והדלות השולטת בספר ההפעלה לא ממש מקלים על המשתמש. קל מאוד להשחף בקיפמה של המלצה חמה לחתוכנת 06₪, למעול, אבל צרירך לזבוך שתוכנת 06₪ אינה עובדת עם כחב 'ד, והיא לא תמיד 1 0 ישראל נוב' 1994 12 0 ישראל נוב' 1994 תוכנה זו יכולה להעביר קבציס בינריים, ואף יילמשוךיי קבצים בינריים ופקסיס ממכשירי פקס אחרים. פטןץ אוג1ַאג7 תומכת בתקן 4 להעברת קבצים, כמו גם בתקן יחודי משלה. פט[? א[19א4/ גם משתייכת למיעוט התוכנות אשר מפנות אוטומטית את שערי התקשורת כאשר אתה מעוניין להריץ תוכנת תקשורת אחרת. בנוסף קיימת אופציית תפ- ריט רבת-תועלת, המאפשרת לך לאתחל את המודס בקלות. מקלות בגלגלים מחבילה זו נעדרות כמה ייתוספותיי, ביניהן %, כלי איור והצמדת פיתקאות, תמיכה בסורק, 5פפ, מנהל קבציס מתוחכם ועוד. למשתמשים רבים לא יחסרו 008 ו-פספ, אבל פונקציות לניהול קבצים, לאיור ול- הצמדת פיתקאות יבלטו בחסרונן. אם לא די בכך, אפילו פונקציות שהמוצר כן כולל הן לעיתים פשטניות מדי בשביל לה- ספיק לפקסוס רציני. קח לדוגמה את ספר הטלפונים - הוא כולל מעט מאוד מידע בכל רשומה, יחסית לספריס של תוכנות אחרות - והוא משמיט לחלוטין את הכתובת. יתר על כן, ספר הטלפונים חסר מפתחות וש- דות-מוגדרי-משתמש, ופעולות יבוא/יצוא הנתוניס שלו מוגבלות לקובצי 45611 בלבד. באופן דומה, מוגבלות גם פונקציות נוספות. החבילה אומנס מאפשרת לך לשלוח פקסים באופן מיידי או בזמן מוגדר כלשהו, אך אין אפשרות לכוון את שליחת הפקס לזמני שפל (רוב החבילות הייכבדות" תומכות בפונקציה זו). ולסיוס, דפי הפתיחה - ניתן לעצבס באו- פן מינימלי: אתה יכול להוסיף עצס גרפי כמו למשל קוב> לוגו או חתימה, אולס אינך יכול להוסיף שדות וגם אינך יכול לאחד או לשנות את סדרם של שדות קיימים. ביצועי החבילה בתחום קבלת פקסים אינס טוביסם הרבה יותר. בשל חסרונס של כלי ני- הול קבצים וכלי איור, אינך יכול לעשות הרבה מעבר לקריאת הפקסים, הדפסתם וש- מירתם בדיסק. אין אפשרות לצפות בדמות מוקטנת של הפקס, לא ניתן לבצע מני- פולציות על עמודיס בודדיס ואין דפדוף או- טומטי. כמו כן, אין כלים גרפיים, להוציא קווי הפרדה אנכיים, לצפייה בפקסים בעלי מספר עמודים. מבתחים ערירים פטןק א[3%13/ מפגינה ביצועיס חזקים בכמה תחומים. אחרים. למגירות הידואר-יוצאיי שרתי פקס והיידואר-נכנס"י, המבוססות על פורמט שורה-וטור, יש כמה פונקציות המאפשרות יילתפוריי את המגירות לפי צורכי המשתמש. אינך יכול לשנות את שמות הטוריס או את סדר הופעתם, אבל אתה יכול לשנות את גו- דלם ועל ידי כך לתת עדיפות למידע החשוב יותר. החבילה כוללת גס יומן, המכיל רשימה של כל הפקסים הנכנסים והיוצאים. בהקשת עכבר כפולה, אתה יכול למיין את הרשימה לפי שם קוב, גודל הקובץ, שס השולח, מספר טלפון, משך ההעברה, תאריך הפקס, שעת ההעברה וכוי. יומן זה יכול להיות יעיל במיוחד עבור אלה שצריכים לעקוב אחר עלויות הפיקסוס. המוצר כולל גס מו- דול ארכיון המאפשר איחסון קבצים אותם מצמידים לעיתים קרובות לפקסים. נקודת זכות נוספת היא תמיכה ב-05: התוכנה משווקת עס שגרת 158, המאפשרת שליחת וקבלת פקסים ברקע מתוך 205 או חלון 205 של 8/וספאז/ו. שגרת ה-758 דורשת כמות מאוד נכבדה של זיכרון, 83% (ניתן לטעון אותה לזיכרון הגבוה), אך היא פעלה היטב במהלך הבחינה שלנו. אם אתה במקרה וקוק למה ש-8ט[? א191%א28 מציעה - ואת החבילה בשבילך, במיוחד אס עו- מדים לרשותך משאבי מחשב מצומצמים. אבל סביר להניח שרוב המשתמשים :עדיפו משהו טוב יותר, אפילו אם ידרש מחיר קצת יותר גבוה. זס) 0ק א'וס/אב] 5שספאוש בחירת העורכים חבילה זו מבית היוצר של )6א501, בגירסה 0 בשלבה ערכת פונקציות חזקה עס ממשק משתמש יעיל וידידותי, בולטת בע- דיפותה. בנוסף לכל פונקציות "דואר-יוצא / דואר-נכנסיי, החבילה תומכת גם ב-008, בסורק חוג4א11' ובסורקים אחרים, ומסוגלת לפעול בשילוב עם תוכנות ניהול נתונים א'י- שיים (/א21) פופולריות. מוצר זה אולי אינו עשיר בפונקציות כמו כמה מהמוצרים הא- חרים, אך במהירות ובנוחיות הוא מכפר על חסרונות אחריס. מיעוט הפונקציות ב-280 8אזס/אגת הוא שולי והוא מפוצה על ידי כמה עוצמות. קחו למשל את מודול השליחה (6ח56): למרות שרוב הפונקציות המקובלות קיימות. - צפייה בפקס לפני שליחתו, פתקי-בזק ועי- צוב דפי-פתיח - התוכנה אינה מאפשרת בי- 4 השוואת הנונות וחוח00קו2 (1: 200 5 סח 5ס0חו 5 ₪ ₪ ₪ ם ם ם ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ם ₪ ₪ סגא יו סג [מהשקטא 5 = == הקושה 1 וטו 1 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ גא ₪ ם 2 ₪ ₪ ם ₪ ₪ ם ם ₪ ם | 08 0 ם . ₪ ₪ . . ם ם ם . . . ם . ם ם . . . . . | . . . . . ם . ₪ . . ם ם . 6 ווח | ווח 1000 ו ווח . . ם ו בחירח העורנים שי 0 אהזהו/ש ₪010 אהג1 אסוטם שרתי פקס ע'קריות: שרתי בקם ו נחירת העורנים שי זל 001006 240 פאזס/אם] | >ט|ק א|הדאם א | +אה:5פסזקאם אה כו +1878%ם אבו לא קייםר = קיים ₪] סח זסו סח זס וח זס! [008ו₪101655 | המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 5שוס6ח!/ל זס! | המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 1.000 2000 1000 0 00 ינ 2000 000 לי | 5 בי 072 סח יחו = פצשסטחוט ,005 05ס0חו 8 50 ]8% 3050015500 518003705: , ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 3 ₪ ם ם ם ם ₪ ₪ 4 טס 5 3 קטסז0 0080080 ם ם ₪ ₪ ם ₪ סק 5 חַחו0ססח6 2-0 ם ם ₪ ם 5 ז5/8ח8זז-6וו1 עְהחום ם ם ם ם ם ם *זס\ 81 0105011 6חה 434 ד ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ הוושו 89818016 000 ַחו801זזסס-זסזח] 06 518016 005 אה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ב ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ב ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 02 ₪ ₪ ₪ ם םן ₪ ם 0 055 ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ וי קט 8050155005 50606-תףות ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 1200005 5 14,400 טספ 6 5סָהק 6001 51800870 01 זססוחט! זו 161 085ט!ח1 0 [א16 זסתזסחה 0685565 6 60 60700056 680 ז056 וו 6 ופ ב ה8וע 806 6061 10 1א6] 5חסקוח! 80066 הזוס פחסקקט5 8 8 זז 1000 8118000605 5הסקקט5 ₪ ₪ 00 ₪ - ₪ ₪ 0 ₪ - - ך 0 ₪ שא 7 ₪ א ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ כ ₪ ם 1 560000 6שו01חו0151 5איסוות : ו חסוז68/ !קה חחסז] ץ!0/1601 18 630 ז50נ זסשוזס זהוזק תוחמש זטסתזוצצ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ סם ב ₪ 7 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ססם - ₪4 ₪4 ₪ כ ש כשם םפם זוז [חוזק 8 35 50/0//919 א3) סז 5וחחץ 8 5006 56705 ]006 01 הסודוסק 56160160 56065 560000 061016 סוש6זכ פשצסוו, החטסזחָ080 1!(6 חו 18485 56005 שחו 1160ו501-5060ט 81 8%65] 56005 655זסזק-חו פאיסו 5 5 וז 16ק !טרח 10 5606 תפס 0 ווח 13% 60016 |ו0ק 680 0501 5 80180 1/ח0ט85] ח08 501 ₪( ₪ 7 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ כ א א ₪ אמא ₪ א ₪ א ₪ כ ₪ א רְ ₪ ₪7 ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪0 א רה אהההא שש שא כ א ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש ם 0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א* ₪ מש₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ כאם ה אמכנכהאהאהככאא 8 181160 1151 תזועש 6513'15ז ססר ווחש ווח ווח 1 9 ו 5פ? וח 05 6חסתק 04 ז6סוחטח וחטרוא3!/! 1006 000 6וחווח ו 000 ווח 1000 וח 0% 8חסח זסק 85זח0 ]0 זססוחטת וחטרוא/1 ם . ₪ ₪ ם . . . 8 000% 8חסחכ 5חסקא0 806 15וסקוח! 10318 105 דוסקקטפ 01ח 0085 וחש51ץפ חַת311זסקס 5'סְ6%בכ ד :ססמ6 וסקס זסוא- - 60 /ו .6018 15 29/9 זסח 0005 זסטסוקן סוד .6וטמסו!קקם זסוא- - 265/א 5 6 ישראל נוב' 1994 93-ו תשש 0 , | צוע תשאול (0א01111ק), תיזמון אוטומטי של העברה מחוף לזמני השיא והשהיית תור - לפיקסוס בזמן נוח יותר, אם כי ניתן לה- גדיר מועד העברה עבור כל פקס. מצד שני כוללת החבילה תיבת שיחה מתוגברת לש- ליחת פקסים. כמו כן, במשלוח קבוצתי ניתן להצמיד אוטומטית פתקים לפקסים מסויי- מים. התוכנה גם מאפשרת להוסיף עד חמי- שה עצמים גרפיים (כמו למשל חתימה או לוגו) לתפריט העריכה הגרפית. 0 68זס/אגץ מציעה לך מערכת מלאה של כלי איור, ברס אינה מאפשרת לך להזיו פיתקאות או איוריס קיימים ממקום למ- קוס. בניגוד לכך, מקרן הפקסים המוקטנים (זטטוטוש |ו4חטוחטת!) של החבילה מהיר וגמיש באופן יוצא דופן. ספר הטלפוניס מאחסן כמויות מידע נדיבות מאוד, אבל אתה יכול למיין אך ורק בסדר אלפאביתי לפי שם הנמען או שס החברה. המשמעות העיקרית של זה היא שכשאתה מגדיר קבוצות אתה חייב לבחור ולסמן יד- נית כל רשומה ורשומה. יתרונות יוצאי דובן במונחיס של ניהול קבצים אין שני ל-80/ 85ז0/א23. קבצי היומן של התוכנה מספקים כנראה יותר מידע בנוגע לקבצי פקס (שם, גודל, תאריך, סוג וסטטוס דחי- סה), מכל שאר המתחרים. התוכנה מסוגלת לדחוס קבצי פקס ולמחוק פקסים באופן אוטומטי, לאחר מספר מוגדר של ימים. וזה עוד לא הכול - ניתן להגדיר את מספר שונה של ימים לגבי פקסים נכנסים ולגבי פקסים יוצאיס. בפסגת פונקציות ניהול הקבצים ניצביס שרותי ייארון-הקבצים" (00'5ח6801 5116) המ- ספקים פונקציות ארכיון רבות עוצמה. "ארון-הקבצים""י מאפשר לך למחוק ולארגן בקלות עמודים, לסמן מילות מפתח במי- סמכים (לחיפוש קל) ולמזג שני פקסים או יותר למסמך חדש. למרות שקיימות גם תו- כנות אחרות המציעות חלק ואולי את כל הפונקציות הללו, נדיר שהן כל כך גמישות וידידותיות למשתמש. תיכנוןן הממשק של 80 >אזס\אגת, יותר מכל דבר אחר, משקף תשומת לב בלתי רגי- לה לפרטים, המתבטאת במודוליס מתו- חכמים. למשל, מציגי עמודי-פתיח ממו- זערים-וניתנים-להגדלה ומערכת תפריטי תוכנית דינמיים, המשתנים בהתאם לאופן 6 ישראל נוב' 1994 שרתי פקס השימוש בתוכנית ומתאימים את עצמס לפ- קודות להםס אתה עשוי להזדקק. החבילה מסופקת עם עזרה מקוונת בלתי רגילה. מתוך מסכי העזרה ניתן לקרא לפונקציות, וניתן לקבל עזרה כאשר נמצאים בתוך תיבת שיחה של מודול כלשהו. שילות מקצועית 0 >6אזסצאגז תזכה להערכה רבה בעיקר בקרב חולי סדר, או בקרב כאלה שפשוט שולחים הרבה פקסים; חברת )5016 קי- צצה באופן חסר פשרות את הצורך בהקשות מיותרות, בעת ביצוע פעולות פיקסוס. לדו- גמה, תיבת השיחה למשלוח, מאפשרת לך למלא פרטים מספר הטלפונים ולשלוח את הפקס בצעד אחד. אתה גם יכול לראות על המסך את המידע אודות יעד המשלוח - זה יעיל במיוחד אם אתה מעוניין להתקשר למ- קבל ולהודיע לו שמגיע אליו פקס. יתכן | והמודול | הטוב ביותר הוא "עוקב-הפקסיסיי, אשר מתפקד בעיקר כמ- רכז ויימאפסן"" פקסים: אתה יכול לראות, להדפיס, לשלוח-הלאה ולדחוס אותם, לחפש ביומניס ולנהל את קובצי הפקס - הכל במי- נימוס הקשות עכבר. לתוכנה זו, בניגוד לכמה אחרות, אין חולשה משמעותית כלשהי באחד התיפקודים שלה. ממשק המשתמש שלה, בתיכנונו הקפדני, הופך את הפיקסוס מבוסס ה-0? למהיר וקל כמו שהוא צריך להיות. חבילה זו מהווה בחירה מצויינת עבור כל המשתמשים הקונבנציונליים. זס1 סוה 0006 5ספאוש חבילת 5/ו0א1/ זאת בגירסה 1.1 מבית היוצר של 6זגשו]50 8ַחגופט]א, היא חבילת תקשורת שעולה 599 וכוללת מודול פקס. היא נעדרת כמה פונקציות די סטנדרטיות כמו למשל רישום פקסים יוצאים ושירותי הצגה, אבל ייקיצורי דרך" אלה עשויים להיות קבילים על משתמשים הזקוקים אך ורק לפיקסוס שגרתי. בגירסה האחרונה, טיפלה | >ח)פט)א זגו בנקודת התורפה של גירסה 1.0: עתה ניתן לפקסס ישירות מתוך ישוס 5'ספאןי. אתה יכול, כמקודם, לפקסס קבציס בפורמט טקסט, וא או 6% מתוך התוכנה עצמה, אבל אתה לא יכול לפקסס פיתקי-בוזק, אם הם לא נשמרו כקובצי טקסט. 4 השוואת הנונות וגו 0 בחירת העורכים שי חוח00קו2 0 א"ח 6010 אחו1 אסוטם 1005 ₪ ם ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ / ₪ ₪ גא ₪ ג ₪ [פ ו ה = <אקמאא ם ₪ ₪ ם ₪ ₪ ם ₪ ₪ ם ₪ שג ₪ 2 שא ₪ שא 2 ₪ 2 שג ₪ שג ו ₪ [2 ו ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ם שג ₪ [2 ו גא ₪ שא/א 2 ₪ [2 ו ם ₪ ם ₪ ₪ ₪ כ ם ₪ ₪ ₪ ₪ שא רא ש כ א שרתי פקס ע'קריות: שרתי בקם 0 נהיוה העוונ'8 על סז 011000 | 220 פאזס))אה] א ךז ווק/אה? +א5%0795578 3 +א8ז18 אפזוו 5 זט 5 זט פשסטוו; זס! [008ו01655זק ו זט לא קיים ]. קיים ₪ המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי [] ₪ [(60זחו3-001וחוחסס) !450 ג ₪ ם 6 ₪ ₪ ₪ּ זפ שא א8זחו סא סו ₪ אחסטת?.00ו0זו8 הזחו 50 זו אהזחו) ,8% .(1166חו18-061) 3]חו// ,818% ₪ ₪ ם ם 5 וחסז! !017601 1686 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5וח אב) טוחב פחסתק18!6 5ח הזחוגו/ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ עסו ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ח0ו55ווח5ח3ז1 זהסחבחזסק בעצסוו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ויז 6וםוז!גווח 01 הסוז56!60 פאוסווה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 000% סהסתם הח10! סז 0168185 (2 ו ₪ 2 ₪ ם ₪ 5 וו חס החש ח1 [58וש 04/1005 1 שא ₪ שא ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ חע60 05106 11951180 פמק 15ז0/יחופה שא א ₪ ם ם ₪ ו 6100%86 5%0%95 סגא ₪ שגא ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 81-56ח! 3800165 (2 מ ם שא ₪ ₪ ₪ ₪ 00055 הסוזוחף1600 סזחו עתהתסוזו0 165הזסקזססח! שו ₪ שא ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 161 חב 5סותקבזף) 8105 66גוח ₪805 גא ₪ שא ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 05 6805 כ ₪ ( ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 0800710550 סחָס סו1וחסזנוה. שא ₪ שא ₪ ך ₪ ₪ ₪ 35 חזס! וטקזוס 6ו30סווקסב חו זוסץ3! פַחָבס פהופזפת שא ₪ 2 ₪ ₪ ₪ ₪ הַחוז8וחז10 08780107 5חוה זה | ג ₪ [2 ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 וחסס? 6ומוזוטו ב 6 ם ₪ ₪ ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 500 085ט!סח! ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 40| 1000198 065ט!סח! | ₪ ם ₪ ₪ וו ם ₪ ם ם ₪ ₪ ₪ ו וד כ ₪ ו ( ו ו ₪ ₪ ₪ 1 2 ₪ שא שא א ₪ ₪ ₪ וו שג ₪ שג סגא שו ₪ ₪ ₪ 1 (2 מ ₪ 2 סגא 8/א ₪ ₪ ₪ 5 2 ₪ גא שא [2 ו ₪ ם 5 חתוז סיטת ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 600 חס 56 ₪65וזס ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם הו 56870 הזוע 18365 5106 חמש 050 1056 600 811001 00165 10 51066 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ ם ₪ ₪ ₪ 06 ו 65ההתזו א0! 0105565 חס ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 0 [2 ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שחוז 30 0316 ₪ 2 ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ א6טחו 0 (2 ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ם ₪ ם ₪ ם ב | ם ₪ 8 /ם 0616100 טוזבוחסזניה ץוחס ם . . .₪ ם ₪ ₪ ₪ חס ץ!/ 8168 וחסזט3 5זחוחק ם ₪4 . . .₪ . ₪ ₪ 6 58100100 5)חוזק . . . .ם . ₪ ₪ ₪ 5 0 הז 58160180 5זחוזק ם . ם . ם ₪ ₪ ם 8 56100106 פ)חוז . . . . ם ₪ ₪ ם חטסזףַאסהם שח חו זוז ם . ם ם ם | . ₪ ה | גא . סא שא שא . ₪ ₪ ו 60-חו אד שא . שא סגא [2 ו ₪ ך | 3 10 07061 1ח6וחטס00 50305 8 פותז [וסקק 5 זסח 0065 וח6ד5ץ5 וסקס 3065 6%מ 3006006 זט -- 60/ שז91ס! 5ותז בח 1סח 0085 דסטשטז שח טו20א!ספס זסוד-- 1/9 5 6 ישראל נוב' 1994 4 56 במהלך הבחינה נתקלנו בבעיית תאימות בין התוכנה והמודם (400 חסווא/:58118 [6וח]). נציגי החברה טענו כי קיימת בעיית תאימות רק עם המודם הספציפי בו השתמשנו. כאשר עברנו לפקס-מודם של 08סגזק 58 קז לא היו לנו כל בעיות בקבלת או בשיגור פקסים. התוכנה אינה כוללת פונקצית המתנה - לתי- זמון העברת הפקסים במועד מאוחר יותר; אפשרות השיגור היחידה העומדת לרשות המשתמש היא ישיגור מיידייי. קיים קוב יומן לפקסים נכנסים, אך אין יומן לפקסים יוצאים. התוכנה מאפשרת לך לעצב דפי פתיחה, אך אתה מוגבל להשתמש אך ורק במעבד הת- מלילים המובנה בתוכנה וכדי לראות את דף הפתיחה תצטרך לפקסס אותו למישהו. אתה יכול לכלול בעמוד הפתיחה כתריסר אלמנטים כגון: מניית עמודים, תאריך, שעה, מספרי-טלפון ועצמים גרפיים. דרך חד-טיטרית כדי לקבל פקסים עליך להעביר ידנית את 0060 למצב קבלה-אוטומטית או להשתמש באופצית קבלה-ידנית. למרבה הצער, במצב קבלה-אוטומטית, אינך יכול לשלוח פקסים כשאתה מחכה לפקסים נכ- נסים. אס אתה זקוק למעקב אחר כל הפקסיםס היוצאים, עדיף שיהיו לך דף ועט בהישג יד - אין יומן לפקסים יוצאים. מציג הפקסים מכיל אופציות זוס קבועות של 25% ו-50%. אתה יכול להדפיס פקסים ולראותס בפורמט מוקטן או בפורמט מלא. מצאנו באג מוזר בתוכנה: לאחר שיצאנו מהמקרן, במקוס לח- זור למסך התפריט או הסיוס, מצאנוּ את עצמנו לגמרי מחוץ לתוכנה. זה מעצבן במיו- חד, כאשר רוצים לראות בבת אחת כמה פק- סים שהגיעו. ככלי לתקשורת נתונים, מכילה החבילה אוסף סטנדרטי של פונקציות, בכלל זה שפת רישוס (וקוז56) משלה. אם יש לך מודס-פקס מסוג זטוזטס60 של 06ו₪0001 ₪5, התוכנה תוכל לזהות באופן אוטומטי אם ישיחהיי נכנסת היא ממכשיר פקס או ממודם. אס יש לןך פקס-מודם אחר התומך ב- ||08 00וו56160, יתכן ותוכל להפעיל את הבדיקה האוטומטית (1006166ש4). על ידי כיוונון המערכת למודם הספציפי. אם אתה מחפש בראש ובראשונה חבילת 6 ישראל נוב' 1994 שרתי פקס תקשורת, אתה יכול להתייחס למודול הפקס כייבונוסיי. אבל עדיין, הבעיות והמגבלות בהן נתקלנו במוצר זה, מקשות עלינו לה- מליץ עליו. לאור עוצמתן של חבילות פקס אחרות אתה יכול לשקול את 0ז00ח006ו0 כחבילה לתקשורת נתוניס בלבד. יי אם רכשת פקס-מודם בארבעת השניס הא- חרונות, יתכן ואתה מכיר את הגירסה הר- שומה של תוכנת %חו1 אסוט) מבית היוצר של 6ז4שו501 סזסו!א הוווח5 - חבילת תוכנה סיפרי טלפונים נפרדים, הרשומות בספריס אלה מכילות רק ארבעה שדות: חברה, הערה, מספר פקס ומספר קבוצה (השדה האחרון מכיל רק תו זיהוי אחד). יתר על כן, אינך יכול לייבא רשומות לספר הטלפוניס מ-זא]ל או מבסיסי נתונים אחרים - אפילו לא בפורמט ]456011 מפוסק. חבילת 11% אסוט0 תומכת אך ורק בדף-פתיח אחד - למעשה זהו כמעט דף חלק. כדי להשתמש בדף-הפתיח עליך פשוט לבחור אפשרות זו משורת התפריט ולהקליד את המידע הרצוי. ברוח ספר הטלפונים, גם 005 חיבנון הלמעוק של סחק פאזסשאה=, יוחר לכל דבר אחר, משקף תשומת לב בלח' רגילה לברטים לפקס ונתוניס, אשר נכרכה במוצרי חומרה רביס במרוצת השניס. המוצר המיסחרי (569.95 לחבילה), 601.2 %חו.1 אסוט), עוקב אחר המסורת של אחיו הבכור, בגישת תכנון הממשק שלו - תכליתית עד כדי קמצנות - אין כמעט דבר שהוא מעבר לפונקציונאליות הבסיסית של קבלה ושיגור. גישה זו עשויה להתאיס למשתמשים בעלי דרישות פקסוס צנועות. התקנת התוכנה פשוטה ונטולת יסוריס. אתה יכול לבצע את ההתקנה הן מתוך ₪05 והן מ-5/)וססאז]ץ, והתהליך לא דורש ממך הרבה יותר מהחלפת דיסקטים. פונקצית הבדיקה האוטומטית מזהה את שער הת- קשורת ואת סוג המודם (התוכנה תומכת גם ב-1 01855 וגם ב-2 61855). ברירות המחדל של התוכנה יתאימו להוב המשתמשים, אולס במקרה הצורך ניתן לשנותן דרך תפ- ריט הכיוונון (קט-50) של התוכנה. עושים סברים גם תיכנון ספר הטלפונים נעשה בהתאס לרוח המינימליזס הכללית - רק הפונקציות הבסיסיות ביותר קיימות. למשל, למרות שהתוכנה תומכת במספר בלתי מוגבל של דף-הפתיח תומך באופציות עיצוב די מו- גבלות, וקיימים בו מעט מדי שדות בכדי להכיל את כל המידע הדרוש. תודה לאל, דף-הפתיח כן תומך בשדה פתקים, אשר יכול להיות שימושי כאשר אתה רוצה לשגר רק דף פתיחה עם פתק קצר, וגרפיקת 6%ק, 6%ם, קואם או-""71 ללוגו. החבילה אעה תומכת בגרפיקת חתימה על דף-הפתיח, בשימוש בסורקים, בלוח הגזירים של 5וססא]צו או בהעברת קוב בינארי. ניהול מינימלי כלי הניהול של אחו1 אסוט0 גם כן מי- נימליים. התוכנה אינה מודיעה אוטומטית על פקסים שהגיעו. על המשתמש לבדוק מפעם לפעם אס קיימים רישומים חדשים ביומן הקבלה. הקשת עכבר כפולה על רשו- מת יומן תציג את הפקס; "לחיצהיי על כפ- תור ה-6ח]1 תספק מידע כמו מספר פקס, סטטוס פקס, תאריך ושעת קבלה. חבילת אחו.] אסוט0) אינה כוללת כלי איור ואינה כוללת מציגי פקסים בגודל מוזער. ין- מני השיגור והקבלה אינס תומכים כלל בחי- פוש, והמוצר גם אינו תומך במיון מסוג כל- שהו, או בייהשלכת" פקסים ישנים. , את קבלת ושיגור הפקסים מנהלת התוכנה באופן משביע רצון. כמו במוצרים אחריס, אתה יכול לשגר פקס מישוס פא%וספואז/ על ידי "הדפסתו" להתקן התמיכה של אחו,1 אסוט0). כמו מוצריס רבים אחרים, גם מוצר זה מאפשר לך לתזמן את העברת הפ- קסים (כדי לנצל את זמני התעריף הנמוך של הטלפון), ולפקסס לקבוצות. לא מתוכנניס עידכוניס נוספים לגירסה זו בעתיד הקרוב, אולס חברת סזטו]א ם!וח5 מתכננת להוציא עד סוף השנה חבילת פקס חדשה, תחת השם פ%וספא[ש זס)] אגתוסת (גיוסת 205 של חבילה זו כבר קיימת שרתי פקס יחדיו ובכל תחוס בנפרד, היא מנצחת בת- חרות - ובמחיר סביר. אהבת הבתיח מודול השיגור, למשל, תומך בתיקון טעויות (/א0), העברת קבצים בינאריים, הגדרת זמני שפל למשלוח, מצב המתנה (לפקסים שאתה רוצה להעביר מאוחר יותר), תשאול ועוד. חבילת 80 אגתחו/ משגרת גם לק- בוצות יעדים, ואתה יכול לתצר (6זט8ו]ח0ס) את התוכנה לשליחת מסריםס הן כפקסים והן כדואר אלקטרוני, בתלות ביעד. לסיום, התוכנה מסוגלת להפוך בלחיצת כפתור, קו- מוזו6ס ראויה לקרדיט על יצור חבילה שיש לה נוטנציאל להיוחת אבן-דרך בהגדרה מחודשת של קטגוריית המוצרים כולה. בשוק). א%חו.1 %סוט0 מבצעת את הדברים הב- סיסיים והיא זולה יחסית, אך סביר להניח שתקבל שרות טוב יותר מכל חבילה אחרת המופיעה | בסבב בדיקות זה (מלבד וחוח00ק21 של )ה66:8701/). אס אתה דווקא מעדיף את בית היוצר סזטו)/! ה!ווחפ, חכה ל-א110108. 0חק אבּזחו/ בחירת העורכים גירסה 4.0 של חבילה זו (במחיר של 8129) מבית היוצר של גחוז|6ע, אינה רק עידכון אלא מהפך של ממש. חבילה זו אינה מהווה חידוש רק בקרב תוכנות הפקס, אלא בכל הקטגוריה ההחבה של תוכנות תקשורת, בה- מצאותה בחוד החנית של שלושת האופניס העקרונייס של התקשורת הדיגיטלית: פקס, דואר-אלקטרוני, והעברת קבצים בינאריים (תם) למרות שהניסיון שלנו עם חבילה זו לא היה נטול מעידות קטנות, הן לא גרמו לנו דאגה לאורך זמן. להוציא מפגעים קטנים וא- קראיים, מי שיבחר בתוכנה זו, יזכה בחבילה אשר ניתן לומר שהיא החזקה ביותר מבין התוכנות שנסקרו בסבב זה. בכל התחומים בצי נתוניסם המאוחסניס בדיסק לקובצי פקס. אתה יכול גם לשלב יחדיו כמה מס- מכים/ אלמנטים ליצירת קוב פקס מורכב. חובבי עמוד-הפתיח אמורים לאהוב את סי- פריית 101 הפתיחים הגרפיים של אגתחו/ 0, כמו גם את כלי העיצוב המתוחכמים המאפשרים לך ליצור פתיחים חדשים ול- שנות את עיצובם של קיימים. מודול העיצוב כולל גם בודק-איות (6אסטה0-!61ק5) - תו- ספת רבת תועלת. מודול הקבלה, בדומה למודול השיגור, גם הוא רב עוצמה. אתה יכול לצפות, להדפיס, או לקבל הודעה על פקס נכנס, ואתה יכול גם לשולחו אוטומטית למספר טלפון נוסף. כלי האיור והצמדת הפיתקאות של התוכנה, באמת יוצאי דופן: מעבר לקוים הרגילים, החיצים, שרטוט-חופשי וכלי טקסט, מאפשר המוצר | שימוש | בגופנים-בגודל-משתנה ובייחותמותיי גרפיות, כך שתוכל להוסיף בק- לות יימדבקות" תדירות כמו למשל *חסןל*, או *דחוף*, או עצמים גרפיים, כמו למשל חתימה. החבילה גם מאפשרת לך לשלוח פקסים בזוית הטייה כלשהי, לאו דווקא 0מעלות; זה מאפשר תירגוס משופר של 08 סבר טלפונים רב-מודע ספר הטלפונים של 280 אגעחו/ יכול לה- כיל כמות מאוד גדולה של מידע אודות יעדי המשלוח, כולל תעריפי תקשורת. יתרון נוסף של ספר הטלפונים, מהווה האפשרות לחפש רשומות לפי כל אחד מהשדות על ידי שאי- לתות. חבילת 280 אגעחו/ מתהדרת במלוא עו- צמתה, בממשק המשתמש שלה - הגמיש ביו- תר מסוגו. המערכת מתירה לך, למשל, יילתפוריי שורת כפתורים ותצוגות, כך שמ- תוך קובץ יומן תהיה אפשרות להציג הן עמודי פקס מוקטנים והן נתוניסם סט- טיסטיים אודות הפקסים. כמו כן התוכנה מאפשרת לך להוסיף, למחוק, לשנות גודל ולארגן מחדש טורי מידע בהקשות-עכבר בו- דדות. יתר על כן, החבילה תומכת ב-8סכ וב-015, והיא כוללת פונקציות רבות ליבוא/יצוא של סיפרי טלפונים ולהתחברות לבסיסי נתוניס חיצוניים. חברת גחוז|6כ מציעה גם שני שירותיס בת- שלום-נוסף: 'יתיבת פקסים"י (אסטווג)א אגי) ויימשדר פקסים" (080083ז3 אגע), המ- תממשקים לחבילה ומרחיבים אותה. ייתיבת הפקסיםיי מקבלת ושומרת עבורך פקסים, עד אשר אתה יימורידיי אותס למחשב שלך או למכשיר פקס. יימשדר הפקסיםיי מאפשר לך לשלוח את אותו הפקס לקבוצות גדולות מבלי שתצטרך לרתוס את המחשב וקו הט- לפון שלך בלעדית לצורך העניין. אם כל זה לא הספיק, מציעה החבילה גם פונקציות אבטחת מידע חזקות במיוחד, בכלל זה שימוש בסיסמה, תאימות להצפנת הקבצים של אזס\ 41 0301ז0ו!א וסטנדרט של חתימות אלקטרוניות. בתוספת, קיימת פונקציה הנקראת: 6זש560 6ת56, המגבילה את משלוח הפקסים רק ליעדים עם סימן זי- הוי מתאים. בעיות ניהול אם לחבילה זו יש עקב אכילס כלשהו, זה ניהול קבצים. בניגוד לתוכנות איכותיות אחרות, תוכנה זו אינה מתירה למשתמש לע- בוד עם פקסיס כקובצי 05, אלא רק כד- פים ביידפדפת הקבציסיי של מנהל המי- סמכים| )0(‏ 3.0 280 68ז0/אגת 5וספאנזאו, למשל, מספקת עבור פקסים את שס הקובצ, גודלו וסטטוס הדחיסה שלו; 0 אגתחו/ אינה מציעה דבר כגון זה). 7 0 6 ישראל נוב' 1994 58 6 ישראל נוב' 1994 היא אפילו אינה מא- פשרת לך לשנות את ספריית העבודה, וק- צרה ידה מעריכת [א].אז. משתמשים מיומניס יפגעו במיוחד ממגבלות אלה. חולשה נוספת: בשל האיטיות של התוכנה והאופן בו תיבת-השיחה להעברת פקסים מופיעה על המסך, קל באופן מת- סכל לקטוע בטעות העברת פקס - מספיק שתקליד משהו לחלון, שחשבת שהוא החלון הפעיל (חלון היישוסם שהרצת לפני ששלחת את הפקס, לפני ש-אג"חו/ החזירה לו את הבכורה). לסיכום, אם אתה מחפש אוסף פונקציות ותכונות רבות עוצמה, אינך יכול למצוא משהו טוב יותר מ-280 אגפחוץ. | לעומת זאת, משתמשיס המעונייניס בפיקסוס נטו או כאלה שאינם ששים לנסות דברים "חדשנייס מדייי, יכולים לשקול חלופות. בכל אופן, פחוזו6ש ראויה לקרדיט על יצור חבילה שיש לה פוטנציאל להיות אבן-דרך בהגדרה מחודשת של קטגוריית המוצרים כולה. חבילה זו מבית היוצר של |ח3701ו160/, בגי- רסה 3.1 היא מוצר תקשורת נתונים ופקס אשר הפסיד נקודות רבות בכמה תיפקודי פקס בסיסיים. היא מספקת ספר טלפונים, לוח-זמנים ודפי-פתיח מינימליסטיים, ואינה תומכת בשליחה-הלאה של פקסים ( אג] וזה שזס]). כמו כן, לא קיימת גם תמיכה בסורק וב-0068. לרשימת החסרונות אפשר להוסיף גם את המחיר, 5179.99, אשר הופך אותה לאחת החבילות היותר יקרות בסבב הסקירה הנוכחי. מצד שני, החבילה דווקא מכילה כמה ייבונוסיםיי. אחד מהס הוא ימשגר היי- שומים" (זסוסחטג! 5קְק3) אשר מאפשר לעבור לתוכנית | אחהת מתוך הממשק ‏ של 2/1700 התוכנה מכילה גם דואר אל- קטרוני ותומכת בביצוע פעולות בגישה מר- חוק (אם כי ייבונוסיסיי אלה אפשריים רק בין שני משתמשים של חבילה זו). גישה מר- חוק מאפשרת העברת קבצים בינאריים במ- קוס פקסוס - זה יתרון חשוב משוס שפ- קסוס עשוי להיות צרכן זמן תובעני יותר. שרתי פקס ברגע, האבשרות החשובה ביותר בחזית הטכנולוגיה היא ד-8 [העברת קובץ בינרי], אשר יכולה להנוך העברח קובץ לדבר בשוט תחת מיכטה המנוע התקנת התוכנה קלה. אתה יכול להשתמש בשגרת התוכנית חסוו8זט8ו]ח60 סווגוחסוטג 868, אשר מגלה באופן עצמאי את שער התקשורת, את המודם, את קצב הה- עברה המקסימלי ופרטים נוספים. במהלך הבדיקה שלנו, נתקלנו לעיתיס בב- עיות תקשורת. לא עלה בידינו, למשל, ליצור קשר בין שתי מערכות 00₪₪קו2 כאשר השתמשנו בזוג מודמים תואמים. כאשר הש- תמשנו בשני מודמיס שונים, התוכנה עבדה. לא אנחנו ואף לא החברה הצליחה להסביר את התופעה המוזרה הזו באופן מניח את הדעת. בחבילה זו אתה "קופציי בין שני מסכים: שיגור (6ח56) וקבלה (טטו666). המעבר בין שני המצבים פשוט, אבל החבילה עשויה להקשות על המשתמש בדרכים אחרות: במ- צביס מסויימים, אין למשל מקשי מקלדת המקבילים להקשות עכבר. לפיכך קיומו של העכבר הכרחי. ביקטום בטיםי חבילת וחוח21760 אינה מאפשרת לך לשלוח פקס ליעד שאינו נמצא כבר בספר הטלפונים שלך. לכן, כדי לפקסס ליעדים חדשים, אתה חייב לעבור תהליך די מייגע - כניסה למצב עריכה בספר הטלפונים, הקלדת רשומת היעד ורק לאחר מכן חזרה לפיקסוס עצמו. כשאתה מפקסס מסמך מתוך יישום כלשהו, המסמך יימודפסיי לתוך התקן התמיכה של וחחו21260, היוצר קוב בשס א25 אגץ. כשתהליך ההמרה מסתיים, יש להקיש על כפתור ה-6ח56 להעברת הפקס. אתה יכול לשלוח פקס לכמה יעדים בבת אחת, אך מאחר וקיים ‏ רק "קוב>-יוצא אחד (אש2.את) | אינך יכול לשלוח יותר ממסמך אחד בבת אחת. מעבר לכך, אס תמחק בטעות את קובף הפקס, התוכנה כלל ‏ לא תאפשר לך לשלוח פקסים מתוך יישום כלשהו. כמה פו- נקציות-פקס | בו- לטות בחסרונן; חס- רות למשל, פונקציות | לתזמון ההעברה בזמן שפל או להמתנה. וגרוע מכך - כשניסינו לשלוח פקסים בשלושה תזמונים שונים, רק הפקס הראשון הועבר. נציגי הח- ברה טענו כי החברה עובדת על שיפוריס בפונקציות התזמון שייושמו בגירסת העדכון. חבילת ₪וח21700 אינה כוללת שרותיס לעי- צוב דף-פתיח. היא מציעה רק משהו מאוד בסיסי, הכולל את שמות השולח והמקבל, את מספרי הפקס, מועד המשלוח ומספר הדפים. ניהול בקטים החבילה מקבלת פקסיס ברקע באופן יעיל ובלתי מפריע, מאכסנת אותם בספריית הפ- קסים הנכנסים ומעניקה להם שמות-קוב מספריים לפי סדר הגעתם. ניתן לשמור פק- סים בפורמט א6ק. או קוא8., ברס התוכנה אינה כוללת שוס אפשרות לניהול קבצים או ניהול יומן. ניתן לצפות בקובף על :די הקשת-עכבר-כפולה | על צלמיתו, | אבל מציג-השקפים מסוגל לבצע רק פקודות בסיסיות ביותר 50/660(‏ 10 7886 ות ו-101886 86ז6ש6). החבילה אינה כוללת כלי איור. פאקסים ניתן להדפיס מתוך מציג-הפקסים, אך כדי לעשות זאת יש להחליף תחילה בין התקן התמיכה בפקסים של וחוח60ק:2 לבין התקן התמיכה במדפסת. אינך יכול להדפיס חלק מעמוד, או להדפיס בגודל מוקטן על מנת לכלול כמה דפי פקס בעמוד הדפסה. כמו כן אינך יכול להדפיס אוטומטית פק- סים בקבלתם. לסיכום, וחוח21000 נופלת בכמה נקודות פי- קסוס חיוניות. לוח התיזמון שלה, ספר הט- לפונים ומציג-הפקסים לוקים בחסר. התו- כנה תהיה יעילה רק עבור משתמשים שאינם נוהגים לקבל פקסים באופן תדיר. "ם וי רן אברהמי שליפת תאריך עברי למה [4501! השאלה הזאת חוזרת ונשנית מפעם לפעס. המושג ]45601 כאילו אפוף מיסתורין ונראה לרבים כמעשה קסמים מכוחס של יחידי סגולה בלבד. למעשה הדבר פשוט מאוד ובעל חשיבות מרכזית בקישוריות בין מר- כיבי חומרה ותוכנה שביסודם זרים לגמרי זה לוה. אנחנו רגילים לחשוב על הגיליון האלקטרוני כעל מכשיר חכם לביצוע ‏ חישובים ועיבודי נתונים. רוב המשתמשים רואים בעיני רוחם מעין דף משבצות מתוחכם טעון בזיכרון הדינמי שאפשר לראותו בקטעים שנכנסים לשטח המסך. בדרך כלל מכיל המשתמש בגיליונו גם את הנתונים הגולמיים (ונוהלי קליטתם) וגס את נוהלי העיבודים והצגתס. בכך מוגבל המשתמש למרחב הזיכרון הדי- נמי של המחשב וליכולת מוצר הגיליון שבי- דיו לנצל הרחבות זיכרון. במספר מוצרי גי- ליון יש גם השפעה ניכרת לנפח הנתוניסם והעיבודים בגיליון על מהירותו. נוהל 45011 לתיקשור בין הגיליון הנראה על המסך לבין הדיסק הנסתר בקופסתו מאפשר הגדלה שלא תשוער של מספר המטלות שני- תן לבצע בגיליון ושיפורים מדהימים בנפח הנתונים שאפשר לעבד ובמהירות העיבוד. כ₪-; = 2% | | 7 - | 1 41. כ 2 הו 2 | 0% |4 25 , 2 ף. מ ל 20% (6. כ כ בת ו 2 9 2-6 | 25 | 0.9 0 0 | ל "0 ל מקרו למתכנתים מהדיפק במאמר זה ובבאים אחריו אביא דוגמאות לשימושים כאלה ואסביר טכניקות שונות לביצועס. תאריך עברי עם לועזי בכותרת מכתב במקומות רבים נהוג לכתוב בכותרת המכתב את התאריך העברי ומתחתיו את התאריך הלועזי אך עם שס החודש בעברית. כפי- שרואים בדוגמה שבאיור מספר 1. באיור מספר 2 רואים נוהל מקרו לשליפת שס החודש והתאריך העברי מלוחות בגיליון והצבתם בתחום בגיליון. הנוהל המופעל הוא פונקצית החיפוש 00 לשליפת נתוניסם מלוחות בגי- ליון. סדר הפעולות, בקווים כלליים, של המקרו באיור 2 הוא כדלקמן. 1. סידרת פקודות אינטראקטיביות לקליטת התאריך ויצירת יימספר תאריך" בתחוס בגיליון. 2 שילוב פונקצית קטאססוצ במשוואת מח- רוזת בתוך ארגומנט של פקודת מקרו. הא- רגומנט הזה מפיק תאריך לועזי עס שם החודש בעברית לפי הדוגמה באיור מספר 1. שם החודש נשלף מתוך 81ו4. 3. עתה צריך לגלות את התאריך העברי שתואם את התאריך הלועזי ולשנע אותו אל מקומו בגיליון. לשס כך הקמתי בגיליון לוח ל-קט00%! בשס 24142 ובו שתי עמודות. בע- מודה הראשונה מימין כתבתי את תאריכי הלוח העברי בסדר עולה ובשמאלית כתבתי את מספר התאריך הלועזי התואם. עתה אפשר להפעיל פונקצית חיפוש מתוך מקרו לשלוף את התאריך העברי שתואס את הת- אריך הלועזי שביקשנו ולהציבו במקוס המיועד בגיליון. 4. ולבסוף ביטול רווחים מיותרים ויישור לי- מין של הנשלף. הנוהל הזה טוב לכל היותר כתרגיל ואין לו ערך מעשי. וזאת מכיוון שאין טעס להחזיק בכל גיליון לוח עברי למספר שנים. החזקת לוח עברי בדיטק הנוהל שכמעט מתבקש מאליו הוא כך ... את הלוח העברי למספר רב של שנים נשמור בדיסק. בכל גיליון שצריך לספק תאריך עברי נכתוב מקרו קטן שידע לשלוף את הת- אריך העברי מהלוח אשר בדיסק על פי תו- אמו הלועזי - ובאותה מהירות לפחות כאילו נשלף מהגיליון ולא מהדיסק. וכאן נחלץ לעזרנו מערך נוהליס לעבודה עס 50 9 9 6 ישראל נוב' 1994 מקרו למתכנתים ועכשיו מתחיל הקסס ייצרתי בדי- | בקובף 7,324 שורות, שורה מתחת לשורה, - תאריך עברי עס לועזי בכותרת מכתב סק | קוב. ובכל שורה כתוב התאריך העברי שעוקב את ] ] 8 טקסט התאריך אשר בשורה הקודמת. ראו דוגמה | כדי לשלוף תאריך מהקובץ הזה מהדיסק (501) ובו | באיור מספר 3. צריך להורות למחשב (נראה אחייכ כיצד - 1 לוח = עברי | אין בלוח רווחים בין השורות ובכל שורה | ובקלי קלות): לעשרים הש- | מספר תווים שווה - 16. 1. גש אל הקובץ עם התאריכים בדיסק. ניסם הבאות. 2. תייצר סמן בדיסק בתוך הקובץ הזה. 3. תציב את הסמן הזה על התו הראשון של הרשומה עס התאריך שאני מבקש. 4. שלוף את כל התווים מכאן (כולל) ועד לשני התווים המיוחדים הראשוניס שתפגוש מימין (לא כולל אותס). ₪ שליפת שס החודש והתאריך העברי מלוחות בגיליון 6-1 8 ] א -(6811/, 1503 זססוחטח081)-(1ח)חסו,1502א זססוהטה!86)- (1עְ03, 1501 זספוהטח!9ף) ((1ץ23, 1תחסו, 6203)6)6371, 03161 )6 ((0 (0203)08161)חַחח8051" ".1(8, 03181, 1חהסוא)קטאססוש86" "0(8, 1900+(08161)ז63ש65)פַחח36302,6551 |6ו) ((03)82,1, 03161)קטאססושפ), 6801 |6ו) ((36301)וחח!9), 36801 |פו). ביולי באוגוסט ‏ 8 בספטמבר 87"'י, באוקטובר .10 בטבמבר ‏ 11 בדצמבר 12 תשנ"ה תירגוס תאריך לועזי בגיליון למיקוס התאריך העברי בדיסק תכולת קובץ טקסט (!4801 )+ תירגוס התאריך הלועוי למספר התו הראשון של עס תאריכים עברייס בדיסק | בשס || 0 086 816% 6:4 | הראשון של | מספר הקובץ מכיל 7324 תאריכיס הרשומה |הרשומה| מספר | | עד ל 24.9.2014 בקובץ בקובץ | התאריך התאריך העברי התואס בקובץ הטקסט בדיסק מספר התו יוו תאריך לועזי 0 0 1 18 2 56 3 4 06.09.94 | 3 07.09.94 | 4 08.09.94 | 5 09.09.94 | 6 09.10.94 | 6 33 [4 14 34617 | 34 | 12 22.09.2014 | 41904 | 7321 | 8 23.09.2014 | 41905 | 7322 | 6 24.09.2014 | 41906 | 7323 | 4 | התוה16ברשומה ומספרו = 15 מבנה הרשומה בדיסק את קובץ הטקסט (|/480 ) עס אלפי התאריכיס העברייס יצרתי כך ש ... + בכל שורה (רשומה) יש בדיוק אותו מספר תווי טקסט (16) כמו בכל רשומה אחרת. + בסוף כל רשומה - מימין לתו הטקסט מספר 15 - נוספו עוד שני תוויס מיוחדיס. האחד כקרא חוטו6ה 6מָו63 והשני נקרא 666= סחו | (פחו! וס 6ח6) לפיכך אורך כל רשומת תאריך בקובץ בדיסק הוא בדיוק 18 תוויס אס כי בעת שליפת. תאריך אל הגיליון נשלפיס רק 16 תווי התאריך. מי שמעוניינים בקובץ התאריכיס השלס - תמורת 20 שייח לכיסוי עלויות - יפנו בצרוף כתובת מדויקת ו 20 שייח אל המחבר ויקבלו בדואר דיסקט עס הקוב והמקרו וחשבונית מס. צ גודל הקובץ כ א 130 רן אברהמי בורלא 7 ירושלים 93714 טל. 792768- 02 (וטף)-11חחקחה/ : חודש בשנה (12 .. 1) שנה (שתי ספרות אחרונות בלבד) נקרא לכל שורה כזאת בשס רשו- מה. את התווים בכל רשומה סו- פרים משמאל לימין. התו הראשון משמאל מספרו אפס ולכן התו השישה עשר יהיה מספרו 15 (כי מתחילים לספור מאפס). מימין לתו האחרון בכל רשומה הוספתי עוד שני תווים מיוחדים. תוויס בלתי נראים. האחד שמו הזטו6ת 386ו7ג63 והשני נקרא 6 ס6חו.1 (6ה11 01 6ח₪). כיצד עושים זאת - ואין זה מסובך כלל ועיקר - אסביר במקוס אחר. לפיכך בכל רשומה 18 תווים. 16 התווים הראשונים משמאל הס התאריך העברי ושני האחחרוניס מימין הס התווים המיוחדים. כך הכנתי 7,324 רשומות. החל בא! בתשרי תשנייה (6 בספטמבר 4) וכלה בכטי באלול תשעייד (24? בספטמבר שנת 2014). מכאן שגודל הקוב הוא 7,324 רשומות כפול 18 תווים = 131,832 בתים = כ-129. 5. שים את ששלפת במקום בגיליון. 6. סגור את הקוב בדיסק. 7. עדכן את הגיליון. כשיודעים את שס הקובץ ואת מספר התו הראשון עס רשומת התאריך המבוקש מבצע המחשב גישה ישירה ומידית - להבדיל מס- ריקה וחיפוש - אל הרשומה המבוקשת. וה- מהירות היא מהירות הגישה אל הדיסק. אבל איך ידע הסמן שייצרנו בדיסק את מספר התו הראשון של רשומת התאריך המ- בוקש! תוויס בקוב 45611 (טקסט) מתחילים לס- פור מהתו הראשון משמאל בשורה הראשונה לכיוון ימין - שורה אחר שורה כולל התווים המיוחדים במידה וישנס. התו הראשון בקו- ב מספרו אפס. השני מספרו אחד וכך הלאה. לפיכך מספר התו הראשון של הר- שומה הראשונה בקובץ התאריכים הוא אפס. ומכיוון שברשומה שמונה עשר תווים יהיה מספרו של האחרון 17 (לא 18 כי הס- פירה מתחילה מאפס, כולל, ולא מאחד). ואם מספרו של התו האחרון של הרשומה הראשונה הוא 17 אזי מספר התו הראשון של הרשומה השניה הוא 18 וכך הלאה (ראה איור מספר 3). כאשר התאריכיס בקובף מסודריס ברשומות ברצף האחת מתחת לשניה מקבל הסדר הזה מובן במשמעות של מספרים רצים. ובדוגמה הנוכחית - מהרשומה הראשונה ועד הרשומה ה 7,324 אך מפני שגם מיספור הרשומות מתחיל באפס אזי מספרי הרשומות בקוב שבדוגמה הס מאפס ועד 7,323 (איור 3). כתוצאה משני הנוהלים הללו, בשילוב עם העובדה שלכל רשומות התאריך גודל זהה (18 תוויס), מקבליס את המשוואה הפשוטה הבאה: מספר התו הראשון של רשומה כל שהיא : מספר הרשומה בקובץ כפול גודל רשומה, 10 6 ישראל נוב' 1994 תאריכיס בגיליון אלקטרוני אפשר לבטא באמצעות מספר תאריך. זו סידרה של מס- פרים עוקבים כאשר לכל תאריך לועזי יש מספר תאריך תואם. מספר התאריך של הכ- תוב ברשומה הראשונה בקוב> הנוכחי (ראש השנה העברי לשנת תשנייה) הוא - 34,583. ועכשיו, מצוידים במידע זה, אפשר לגלות את מספר התו הראשון של התאריך העברי שתואם כל תאריך לועזי שנרצה. משוואה ממש פשוטה תבצע זאת: מספר התו הראשון של תאריך עברי תואם תאוין לועזי מבוקש = (מספר התאויך הלועזי המבוקש פחות 34,583) כפול 18. מקרו לשליפת תאריך עברי מהדיסק איור מספר 4 מציג את חיבור המקרו לש- ליפת התאריך העברי מהדיסק. איור מספר 5 מציג הסברים מפורטיסם של סידרת הפקודות לשליפת התאריך מהלוח העברי בדיסק. בנוסף למקרו הזה יש בחיבור שבאיור מספר 4 עוד מרכיבים אפי- סטמולוגים (אפיסטס = לדעת) חשובים. בעת טעינת הגיליון מופעל המקרו או- טומטית על ידי נוהל מקרו אפס ומפיק את התאריך העברי התואס את התאריך הלועזי הנוכחי. הפעלה נוספת על ידי 411 2 מפיקה תאריך עברי עבור כל תאריך לועזי שנבקש. אשאיר את פיענוח הנוהל שמאפשר ואת בתוספת מינימלית למקרו כת- רגיל מחשבה לקורא (רמז - מה הקשר בין המקרו בתא 01 לבין המקרו בתא 94 באיור מספר 4!) מקרו למתכנתים כך כותבים את המקרו שמפיק את התאריך בקובף מיוחד בשם 123.81סו4 במחיצת מקרו בגיליונות | אלקטרוניים שהמחבר מלמד. (ס) רן אברהמי, טל. 02-792768. ברירת המחדל של הגיליון. בעת טעי- נת הגיליון יופעל קוב זה או- טומטית, יפיק את התאריך הנוכחי, ישמור אותו בקו- ב טקסט קטן בדיסק ויבצע 6 01050661 וכל פעם שנרצה לקבל את התאריך הנוכחי על המסך פשוט נבצע. 6וות ]א וזסקוח1 בנו- הל של התוכנה הנוכחית. בחודש הבא בחודש הבא אתיי- חס להעברת נתו- נים | מחשבשבת לגיליון אלקטרוני. החומר המוגש כאן הוא חלק מה- תרגילים בקורס ה פתח את הקובץ ששמו מופיע בתחוס 61וח8א6וו= למטרת קריאה מתוכו מקרו לשליפת תאריך עברי מהדיסק שי 6 7 ₪ 6 (6511,1ד 161 -(6871ץ, 1503 זססוחטח61ף)-(1 ת1חסו!,1582 זספוהטת!6ף)-(1עְ3כ, 1501 זססוחטחו6ט) [1)חח? אחהּופ) (((אוסחל6))חו6, (1ע3 1תוחסו, 671 ץ)20816), 6511=1 6107 3161 )ו -[6511,0 7 )16 (ז, 861 אוו הסקס) ((101*)28)61-34583ַח6.! 561005) (36801 ח[680ז). [01056) ((46301) וחח!כ), 56801 !ו ((03101(,0)ץ0063)פַת 8651" "1(8, זה 9161 תחופ )קט ססו6 8" "5 (1900.0+ (161ה)6963)הח6951, 0.1, 1 החל אא -1)חחלחח/ (0ס)(6816ו0ח/)[?)(504 00016816 (46801) 60156 זו (ש,62וח643!ו= ה6קס) (0!056) ( 80000 טסחרחס-1 103 -(62 8 שז16ו-])[650)כ/ יוס בחודש (31 .. 1) חודש בשנה (12 .. 1) שנה (שתי ספרות אחרונות בלבד) אין נתוניס מכאן ואילך ... לתמשיך מקישיס 68זוז₪ | א ופוג לד | 18 1 ותוחסו 19 | 1 20 בו 1 | > 22 1601 רש 4 ופ 25 | 2 במ 27 4 | (חזט)6ז)חזק.כ] 2816/1816 0:4 הג 29 | | ו הסבר המקרו ל וו450 שבאיור מספר 4 ה (ז, 861 6וו= ח6סס) תייצר סמן בדיסק בקובץ שנפתח ותציב אותו על התו שמספרו שווה: לאחר הפקת התאריך המבוקש אפשר לשמרו בדיסק לשימוש מאוחר יותר. דבר זה מתבצע על המספר שכתוב ב 1חוחַח6 | כפול (המספר ב 03161 פחות 34583) קרא את התוויס ברשומה הזאת,- בלי שני התוויס המיוחדיס בסופה - אל ₪9861 בגיליון סגור את הקובץ בדיסק ידי המקרו שבתא 016. נקה תוויס ריקיס מיותריס ב 86801 המקרו יוצר קוב טקסט קטן מאוד בדיסק שמכיל את מה שרואים באיור מספר 1 עבור התאריך הנוכחי. קל מאוד לשלוף אותו במועד אחר אל כל מוצר תוכנה שיודע לייבא קובץ טקסט כמו, למשל, ‏ גיליון אחר, מעבד תמלילים וכוי. לכן אפשר להפיק את התאריך רק פעס אחת ביום וכל מי שיהצה יוכל לשלפו מבלי להפעיל את המקרו שנית. לשם תחוס עבור מספר התאריך הלועזי המבוקש אורך רשומה בקובץ התאריכיס בדיסק מקוס להקרנת התאריך העברי המבוקש שס הקובץ עס התאריכיס לפי הלוח העברי ((1*)28161-34583ח01ח6 ] 05כ!56) (36801] ח|680]) [056!ס) ((46801)וחח)ק6, 46801 )6 תלתל לעידכון הגיליון כדי שהתוצאה תוקרן בו 171 2 1 (חזט6ץחזק. כ 0816 91641 ד:ס 61החבסוו= | 29 141 1 6 ישראל נוב' 1994 טש 7 6 2 מי שוכר את מספרס הרב של מעבדי התמלילים העבריים שצצו, פרחו ונבלו בתקופתה של דוס, ייתקף בחרדה לקראת העתיד כש- 5אס6מו/ תשלוט בשוק. אם המשק הישראלי הקטן של מעבדי התמלילים יצטרך להמשיך לסחוב על גבו יותר משני מעבדי תמלילים, נהיה עדיס שוב לכל אותן בעיות ישנות של חוסר יכולת להמיר נתונים בין מעבדי התמלילים ופיגור ניכר ברמת התוכנות. מעבדי תמלילים עבר'ים ל -8סמואו הצילו אותנו לפני שיהיה מאוחר מז עידן הדוס חלף והעתיד הנראה - כולו 5וס6חו/. מי שאינו מאמין, שיראה את הת- הליך העובר על השוק האמריקאי מאז הכ- רזת 3.1 005חו/ ויבין שהתהליך הוא בלתי נמנע. המעבר לסביבת עבודה חדשה הוא הה- זדמנות הנאותה להביא לתיקון עיוותים שנוצרו בשנות ה-6? הראשונות. אחד העיוו- תיס הבולטיס שהטביע חותמו כמעט על כל משתמש 6 הוא ריבוי מעבדי התמליליס שצצו, פרחו ונבלו בשוק הישראלי. מגדל בבל של מעבדי התמלילים עיבוד תמלילים נועד לסייע לתקשורת בין אנשים, אולס ריבוי מעבדי התמלילים בי- שראל יצר בדיוק את ההיפך מזה. כל מעבד עס פורמט הקבצים הפרטי שלו, לא איפשר המרת נתונים למעבדים אחרים והתוצאה היתה שמשתמשים נתקעו עס קובצי עיבוד תמלילים בפורמטים שונים, מבלי יכולת לש- לבם אחד עם השני. יתר על כן, מי שנזקק להעביר קובצי עיבוד תמלילים לגורס זה, היה מסתכן בחוסר יכולת לקרוא את הק- בצים בצד השני. מי שההוויחו ממצב זה היו כמה בתי תוכנה שפיתחו תוכנות המרה בין מעבדי תמלילים, מי שזכה להתנסות בהמרות, למד על בשרו שאיכות ההמרה היתה טובה רק כאשר הט- קסט היה פשוט לגמרי (ואז הממירים היו מיותרים מפני שניתן היה להסתפק בהמרה הרך הפורמט המשותף - 845011), אולס ברגע שהצטרפו לטקסט אפיונים נפוצים, כמו סוגי גופנים, הדגשות שונות, טבולציות ועוד, 0 ישראל נוב' 1994 מוגש על ידי הוצאת פוקוס-מחשבים בעיימ קרסו מערכות ההמרה, עד שהיה עדיף לה- קליד מסמכים מחדש מפני שההמרה ריסקה את המסמך. שוס מעבד תמלילים לא הגיע לבגרות בגלל התחרות הקשה של למעלה מתריסר מעבדי תמלילים עבריים בשוק קטן של כו- תבי עברית, לא הצליח אף מעבד עברי מקו- רי להתרומס למלוא קומתם של מעבדי הת- מלילים המובילים בעולם. האם ניתן להשוות איזשהו מבין מעבדי התמלילים הע- בריים לגרסאות דוס של 66ז0?6זס/ או 6 עכשיו ההזדמנות לשנות את המצב החדירה המסיבית של פטוס0חו/ לשוק הי- שראלי פותחת עתה הזדמנויות חדשות למ- עבדי תמלילים ל- פ/וסשחו/. כבר כיוס קיי- מיס שני מעבדי תמלילים עבריים (נתעלם לצורך הדיון מהייתמלילןיי, הנמצא בגירסה העברית של 3.1 5שסשחוץ): דגש 1.1 היה הראשון והוא מתוצרת כחול לבן. השני הוא וורד 2.0 (ובקרוב מאוד - וורד 6.0) שעבר גיור ממעבד אמריקאי. ידיעה חמה בעי- תונות גילתה לנו שגם קיוטקסט עומדת לה- כריז באביב 1995 על גירסת מעבד תמלילים לסביבת 5ש00חו/. שני מעבדי תמלילים מגוירים נוספים אמו- רים להצטרף אליהם: ו ל-5/ו00ח1/, | שגירסת הביתא שלו הוצגה בתערוכת קומפיוטקס באביב 94, ו- סז -ווחג, | שחברת לוטוס-חילן מתכוננת לשווק במועד בלתי ידוע. לכן, שוק מעבדי התמלילים צפוי להתחלק תוך שנה בין 5 מעבדי תמליליס שוניס ואס לשפוט לפי התקדימים של וורד 2.0 ודגש 1, לא צפוי לנו עתיד מזהיר, מפני ששני מעבדי תמליליסם אלה אינס מסוגלים לה- עביר ביניהם מידע אלא ברמת הטקסט הב- סיסי, ללא האפיוניס. מה ניתן לעשות! בשס ציבור רחב של משתמשים במעבדי תמלילים אנו פוניס אל כל מפתחי הגרסאות המקוריות והמגוירות של מעבדי התמלילים ל-5שו00ח1/: 1 אל תחזרו על שגיאות העבר והקדישו משאבים לא רק לפיתוח המעבד, אלא גם לנושא ההמרה הדו-כיוונית בין המעבד שלכס לבין כל האחרים. 2. הגדירו פורמט בסיסי משותף שכל תוכנה תוכל לייבא ולייצא אותו. 3. בתוכניות המרה אלו, אל תשכחו גס את משתמשי דוס. 4. אחדו משאבים כדי ליצור מעבד טוב. אס כל אחד מכם ייצור מעבד משלו, יישרדו בסופו של דבר השניים הטובים ביותר וכו- לנו ניתקע עם קבצים שאינס ברי-המרה. 5. פהסמו לכל המעוניין את פורמט קובצי המידע שלכם, כדי לאפשר לכל גורם לפתח תוכנת המרה דו-סטרית יעילה, מהמעבד שלכם ואליו. הו והתהתהוהההההההתתה התהכתתוכווהאווכהוכוווואיוכרוופוהפקהוההתתההההההכ -כשההטהומוכבההה בשש .| || - חופשי על הדיסק צפייה מהירה בקובצי טקסט בספריה באמצע(ת 6000 6וות מי שצבר קובצי טקסט רבים במחשב שלו, נתקל לעיתים בבעיה של איתור הקוב המסוים הדרוש לו. הסיבה לכך היא ששם הקוב הקצר שדוס מאפשרת לך, אינו מספיק בדרך כלל לאפיין את כל מה שהיית צריך כדי להגדיר חד משמעית את הקובצ. תוכנת שירות קטנה בשם |180ם60 6ווי1 פותרת לך את הבעיה בצורה יעילה ואלגנטית על ידי כך שהיא מציגה לך במקביל את שם הקוב> ואת תוכנו ומאפשרת לך לדפדף במהירות ברשימה ארוכה של מסמכים. כאשר ברשותך מסמכי טקסט רבים בפורמט 1 או קיוטקסט (וגם בפורמט של מע- בדי תמלילים לועזיים ידועים | כמו 1 ),, תוכל להנות מתוכנת הצפייה 0 6וו בשעה שעליך לחפש מסמך מסוים. תוכנה קטנה, פשוטה ויעילה זו מבית היוצר של 6חו3242]א 06 יכולה לחסוך ממך שעות של חיפושים. כדי להשתמש ב-]0ז6001 6!ו₪, אתה עובר לספריית הקבציס הדרושה לך וטוען את התוכנה. בצד שמאל של המסך תוצג רשימת הקבצים בספריה. תחילתו של הקוב שה- סמן מצביע עליו תוצג על המסך מימין. הע- ברת הסמן לשם קוב אחר, תחליף מיד את הקוב המוצג על המסך. לאחר שתמצא את הקוב המבוקש, עבור לתצוגת מסך שלם וקרא אותו בנוחיות. כמה תכונות נוספות של 6ות ו % תוכנה קטנה התופסת כ-8% בלבד בזיכרון. מאפשרת עד 50 שורות טקסט במסכי 04 4 מאפשרת צוהות שונות של מיון הקבציס. % מאפשרת סימון קבצים ומחיקתם מהספריה. ניצד להשתמש - התחלה מהירה 41 העתק את התוכנה לספריה הנמצאת במ- סלול החיפוש שלך. 2 עבור לספריה שיש בה קובצי טקסט רביס והקש: ,₪0181/זת הפקודה תציג שני חלונות למסך: משמאל חלון צר עס רשימת הקבצים בספריה, ומי- מין חלון רחב עס הטקסט של המסמך עליו ניצב הסמן (ראה איור). 4 הזז עתה את הסמן מטה באמצעות מקש החץ התחתון כדי להצביע על שם קובץ אחר, ותראה את הטקסט מתחלף במסך הימני. % כאשר תרצה לראות את המסמך כולו על כל המסך, הקש זטוחט. חזור לרשימת הק- בציס בהקשה נוספת על זטוחם. 4 כאשר ברצונך לעבור לחלון הימני, הקש ג'. החלון הפעיל שלך יעבור עתה למסמך כדי שתוכל לדפדף בתוכנו. חזור שוב לחלון הפעיל של רשימת הקבצים באמצעות המקש 0 כל המתגים [0זות00 וו מאפשרת יותר ממה שתיארנו עד כאן. למי שרוצה לדעת על כל המתגים והאופציות שלה, הרי הן לפניכס: הפעלת התוכנה נעשית באמצעות הפקודה: [מתגים] [שמות קבצים] .ז8ז0ם ןוז כאשר תטען את התוכנה על פי ברירות המ- חדל שלה, יוצגו הקבצים בסדר אלף-בית עולה, אך באמצעות המתגיס תוכל לשנות את סדר התצוגה וכן לקבוע אילו קבצים יו- צגו ואיזה לא. מתגים להצגת הקבצים [-|+]וא/ - + מציג רק קבצים ששונו מאז הגיבוי האחרון. - מציג רק קבצים שלא שונו מאז הגיבוי האחרון. ₪ - כלול קבצים חבויים. ₪ - כלול קובצי קריאה בלבד. ?=306/ - כלול קבצים שנוצרו/עודכנו לפני התאריך (בפורמט עץ/00/וחוח). =8/63)6/ - כלול קבציס שנוצרו/עודכנו אחרי התאריך (בפורמט עש/40/מחוח). א/ - מיין לפי שס קובץ (ברירת המחדל). 8 - מיין לפי סיומת. 8 - מיין לפי גודל. פ] - מיין לפי תאריך. 0 - מיין בסדר הטבעי של .205 ץ/ - מיין בסדר הפוך של כל אחת מה- אופציות הנייל. מקשים לניווט בתוכנה כאשר אתה נמצא בתוכנה, תוכל לנווט דרכך בתוך המסכיס וביניהס באמצעות המקשים הבאים: ח מטה - תנועה כלפי מטה. ח מעלה - תנועה כלפי מעלה. 106 - מעבר לתחילת המסמך, או השימת הקבצים. ₪6 - מעבר לסוף המסמך, או רשימת הק- בצים. 80 - דפדוף מסך אחד למטה. סְשאָ? - דפדוף מסך אחד למעלה. שים-לב, מקשים אלה פעילים בשני הח- לונות. 15 == 1 6 ישראל נוב' 1994 חופשי על הדיסק 46 .1 [6הסג 1991 (ם) ְמַַתשַק00 1.8 עתך0טוןץ 0 י0 ]0 טַע0+ס6עות 0 . ב שו 27 68 ₪ זת 6 6 פםדסוותת תנכת 5% 18| פעתןץ וכנות החופשיות המתוארות בהרצאה, יחד עם הוהאות השימוש המקוריות ית מצויות בדיסקט 5.25 אינץ' 360% בתיק המשתתף של כל אחד. לתוכנות ונתי דברי הסבר ממוקדים שיאפשרו לכל משתמש המכיר את יטודות העבודה האישי ל?השתלט עליהן ללא בעיות. כל התוכנות תואמות 56 מכל סוג שהוא א מקינעוש) וניתן להפעילן מדיסק קשיח וגם מדיסקטים. הקובץ שד-תזת 0 מכיל את שמות הקבצים ואת תיאהריהם בעברית. תדפיס שלו]] 2זע להלן :.. קובץ תיאורי הקבצים בספריה 84-22-93 729 ו ור לקובץ שי וצגר עם "דיר" 89-85-98 2336 = ההיעוד לנ"ל 89-85-98 3748 לחיפוש קבצים בדיטק. קרבץ [פרס מעצמר 04-23-93 138517 שאק המיכה עברית הלה עם הקשה "מקש חם" 18-18-92 437? התיעוד ל["ל 18-18-92 15348 206 יה וחיפוש מחרוגות. קובץ נפרט מעצמו. לחפרש ברליאנ" של מחררכרת 0ק00 83-18-93 19669 608 1008708 התיעוד ?["ל 18-83-90 18786 206 ת100%70 קפוש ברליאךכ של מחררכרת טקטע בענרית 83-12-93 19669 608 |[ת100%70 8 18 8126 19 +אם 8[ שתגה 7ק % 50 ספת שס00גןש 56[160% 3 + ,7 76 800% 1 )8( 4 מסך הצפייה בקבצים של 60101 טווק. שים לב לרשימת הקבצים בספריה משמאל ולתוכן המסמך המואר מימין. רשימת המקשים הפעילים כתובה בשתי השורות התחתונות במסך. לדוגמה, בהקשת 85 תעבור לצפייה במסך מלא ותוכל לראות את השורות בשלמותן. מקשים לביצוע פעולות נוספות כאשר אתה נמצא בתוכנה, תוכל לבצע פעו- לות נוספות באמצעות מקשי הפונקציה וא- חרים: 2 - מחיקת קוב. 3 - טעינת קוב כלשהו. 5 - הקשה אחת מרחיבה את חלון הקבצים שיכלול גס גודל, תאריך ושעה. הקשה נו- ספת מציגה את המסמך בלבד על פני כל המסך. 6 - דפדוף בין מיון עולה ויורד. 7 - מיון לפי אלף-בית. 8 - מיון לפי סיומת. 9 - מיון לפי גודל. 0 - מיון לפי תאריך. 2 - מחיקת קבוצת קבצים מסומנים. מקש ההווח - סימון קוב וביטול סימון. + - סימון קוב ומעבר לקובף הבא. - - ביטול סימון קוב. זטוח - מעבר מהיר. ג - מעבר מחלון לחלון. 0 - יציאה חזרה ל-.06 טיפים קטנים % משתמשי מעבד התמלילים |א0)6 יכוליס לנצל היטב תוכנה זו, כי ואו כותבת את הטקסט בפורמט [8501. מעבדי תמלילים עברייס אחרים יראו את הטקסט הפוך ומ- לווה בתווי בקרה (ייזבלים"), אולס אם תש- מור את מסמכיך בפורמט 45611 תוכל לה- נות מנוחיות הסריקה המצוינת של שו 0 % המשתמשים במחשבי מחברת, מוטב שי- טענו את פקודת דוס, 80 עש8 מסס)א, לפני השימוש בתוכנה, כדי לשפר את טיב הת- צוגה. דע מפד-אתזת 0 5מד0אתדת 6 ות 00 22 122091 אע 1151.776 ה200 75 866 13 6ט60ת ?ץז %הוחח / אעאו] -/+ פן תתו ו סו 1 ו 1 1 2 ו 5 ות מויועעת 12 100 א 72 3 ו 60 6 1-72ע6%2 הערכת התוכנה התקנה - אין צורך עזרה - אין צורך פשטות הפעלה - 9 תיעוד נלווה - 9 דמי הרשמה - אין תוכנת [0זוח60 6|ו1 מאת 6זס)61א .1 [6חסגו היא תוכנה נחלת הכלל (מ60₪031 6ו[טטק ) מבית היוצר של 6חו42קג]א סק. ניתן להשיג את התוכנה בתחנות 285, במ- חסני תוכנות חופשיות ובהוצאת פו- קוס-מחשבים טלי 03-6773898. ו 2 קטנה, מהירה ואלגנטית יבמ הכריזה על גירסה חדשה, בשם ?28 /), למערכת ההפעלה 05/2. האסטרטגיה של יבמ בגירסה החדשה של 05/2 היא להפוך אותה לקלה יותר, עם פחות דרישות מה- חומרה ויותר ידידותיות למשתמש, כך שמי- צובה בשוק יתאים למשתמשים רבים ככל האפשר. בכך מנסה יבמ לשבור את הס- טיגמה יילאירגוניסם גדוליס ומשתמשי עוצמה בלבדיי שדבקה בעבר ב-05/2. יתר על כן, יבמ תציע את ?8 4/ 05/2 בשתי מהדורות: המהדורה המצומצמת, המיועדת למי שכבר יש לו מערכת פשסטחו ומעוניין רק להוסיף את אוסף התכונות המיוחדות, הישומיס וה- קישוריות של פְזג3/, כמו גם את יכולת רי- בוי המשימות והגנות הנפילה של 05/2, יו- צאת בימים אלה במחיר 5129 (פחות מ-80 דולר בחנויות בארהייב, כ-5100 + מעיימ בי- שראל). המהדורה המלאה, הכוללת גם את 05ו/), תצא זמן קצר אח"כ במחיר 9. שתי המהדורות כוללות חבילת ישו- מים מגוונת - כולל תקשורת לאינטרנט בא- מצעות השירותים המקווניס של יבמ, א18 אזסשו)6א [021008. גירסת 487\ היא התגלמות אלגנטית וש- רירית יותר של 05/2, לאחר דיאטה רצחנית שהורידה את דרישות הזכרון ל-4 מגהבייט, למרות התוספת של חבילת הישומים וה- תכונות החדשות. בבסיסה נמצאת טכנולוגית 2 הסיביות הוותיקה של 05/2, המאפשרת להריץ במקביל ישומי 205, פאסשחו/ ו-05/2 תוך הגנה מלאה מנפילת המערכת במקרה ואחד הישומים נתקע. 45 גם שומרת על הממשק מונחה העצמים של 2 (ו[516 1806ק)אזס/). במירו בין. יבמ למיקרוסופט מהווה סזג9/% צעד גדול קדימה, בהקדימה את יישיקגויי במספר חודשים. כלל לא בטוח כי יבמ תסחוף בכך את שוק, בעי- קר משום שהאינרציה במערכות הפעלה היא כה גדולה והשליטה של מיקרוסופט כה דו- מיננטית, אבל משיקולים טכניים נראה כי ליבמ יש ביד ייאסיי. בנגד ארבע נקודות הגדרת המוצר קולעת למטרה בארבע נקו- דות חשובות, עליהן הרבו הפרשניס לדבר ולכתוב בשנתייס האחרונות: 4 פתרון לבעית ייהתנפחותיי התוכנה, שדו- רשת יותר ויותר משאבי מחשב ועם זאת מהירותה הולכת ופוחתת. % חזרה למשתמשי ייהפשוטיי, שיוכל להנות מהיתרונות של 32 סיביות וריבוי-מטלות מוגן מבלי לוותר על סביבת העבודה המו- כרת לו. % הפיכת הקישוריות בכלל - ולאינטרנט בפרט - לחלק בסיסי של מערכת ההפעלה. % ערכת ישומים בסיסיים מאוד, קו- מפקטיים מאוד, שתתן תשובה לצרכים מז- דמנים בתחומים רחבים, ללא צורך ברכישה של ערכות תוכנה מסיביות ויקרות. ערכת ישומים קלים קז רואה במשתמש הביתי ובמשתמש במחשב-נישא קהל יעד חשוב. מלבד מגבלות הזכרון האופייניות למחשבים אלה, קיימות גם מגבלות נפח הדיסק, שלא מאפשרות הת- קנה של תוכנות ישומים ייכבדות" רבות. חבילה של תוכנות 5שסשחו/, הכוללת מעבד תמלילים גרפי, מסד נתונים, גיליון אל- קטרוני, תוכנה גרפית, מנהל נתונים אישיים, תוכנה לפיקסוס מכל ישום, תוכנה לכתיבת דוחות וציור גרפים, תוכנה לעבודה משותפת (בתקשורת) של מספר משתמשים על אותו מסמך ועוד, תזדקק לכמאתיים מגהבייטים, אותס תתקשה למצוא פנוייס על הדיסק במחשב ביתי או במחשב מחברת מן השו- רה. יבמ משתמשת בטכנולוגית 50% (מודל עצמי מערכת) כדי לשלב מודולים ישומיים קומפקטיים בתמיכה של מערכת ההפעלה. המודולים האלה כלולים בערכה שיבמ מכי- נה ייחבילת בונוסים" (8000573%), המהווה חלק מ-זְג/. קישוריות לאוטוסטרדת המידע הקישוריות הבנויה ב-קזג\ אינה רק לאי- נטרנט - יבמ הכלילה גם מודול לקוח לר- שתות מקומיות - אבל הסקרנות כמובן ממ- קדת אותנו בחידוש. הדבר הראשון שרואים על המסך הוא הצלמית של " אוטוסטרדת המידעיי, שלחיצה עליה פותחת לך את הדרך להתקשרות מהירה לשרותי מידע מקווניס. אתה יכול להתחבר לאינטרנט דרך שירותי אסאס [01008 18% או דרך 566טקוח ס0. יצירת הקשר הראשוני והרשמה נעשות בל- חיצת כפתור אחת ו-3 שעות של שירות חינם כלולות בחבילה. הכלים ש-קזג/ מספקת לך לצורך טיולים וחיפושים באינטרנט כוללים: 4 מחסנית פרוטוקול ץ]707 4 תוכנת הגישה הפופולרית 007158 4 תוכנה להעתקת קבצים קז % תוכנת מסוף וירטואלי דטא ]ד 4 מודול לקריאת חדשות ז586400א6צן 4% תוכנת חיפושים ב-58/ | הנקראת ו כמו | כן כלולה בחבילה | תוכנת 6 14005585ז6קץ11, המאפשרת גישה קלה לשירותי מידע אחרים, מחשבי 26 מרוחקים ומחשבי םוא תאזה וא. התקנה קלה בלחיצת כפתור הגדרת קהל היעד הרחב מחייבת קלות מי- רבית בהתקנה ובהפעלה. שני הכלים העי- קריים לכך הם ייכפתור ההתקנהיי וייכן השי- גוריי. לחיצה על כפתור ההתקנה מתחילה סידרה של פעולות אוטומטיות, בהן המערכת מזהה את כל מרכיבי החומרה, מכווננת את התצורה למצב אופטימלי ומתקינה את המ- ערכת וחבילת הבונוס על הדיסק. זיהוי הת- צורה נעשה תוך תמיכה במפרטי 86 אקטוץ ץג (תקע והפעל) ו-61614 (כרטיסוניס לזכרון, פקס-מודם, דיסקים זעירים וחיבור לרשת תקשורת מקומית). ייכן השיגור'' (40מסחט1.3) הוא סרגל כלים ייצףיי (כלומר אפשר להעבירו ממקוס למקוס 5 2-ב 1 6 ישראל נוב' 1994 16 על המסך) אליו המשתמש יכול להצמיד את הצלמיות של ישומים שבשימוש שכיח. לחי- צה אחת על הצלמית תשגר את הישוסם. הו- ספת והסרת ישומים מהסרגל, כמו גס הזזת הסרגל על המסך, נעשים בשיטות של ייגרירה והשלכהיי (קסזכ 6 קַגזס). בידור לכל המשפחה יבמ מוכנה גס להודות כי הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות עס 26 זה לשחק במשחקי מחשב ולהשתעשע במולטימדיה. בתשובה לתפילתם של מיליוני ילדים בעולם כולו, שנאבקים כל יום מחדש בקשיי ההתקנה של קז מותאמות לשני סוגי המשתמשים: אלה שיש להס כבר 5שס6חו/ ואלה שלא. לראשונים מוצעת גירסה מצומצמת, הכוללת אמנם את כל הדרוש להרצת ישומי 1005 מתחת למעטה הגרפי 806|קאזסא של 05/2 ואת כל ההגנות מפני נפילת מע- רכת במקרה של תקלה באחד הישומים, אבל אין בה את הקוד המקורי של מי- קרוסופט. המהדורה שכוללת את פשסשחו/ עולה כ-60 דולר נוספים וקהל היעד שלה הס יצרני מח- שבים (שוק 1א05 בזירגון המקצועי) שרוצים להציע ללקוחותיהם אלטרנטיבה לחבילה שִּ יבול מנסה לבור אח הסט'גמה "לאירגונים גדולים ומשחמשי עוצמה בלבד" שדבקה בעבר ב-05/2 משחקים חדשים, זיהתה יבמ יותר מ-100 הכותריס הפופולריים ביותר והכינה תצורות אופטימליות לכל אחד. התצורות שמורות בסיפריה של קזגּ/, כך שכל אחד יכול לה- פיק את המכסימום מכל משחק (גירסאות 5 חו/ או 205) מבלי להתמחות ברזי 0-5 התמיכה במולטימדיה כוללת תמיכה בפו- רמט 7000002 של קודק, תמיכה בכרטיסי צךאזשו, המאפשרים קליטת שידורי טלווי- זיה במחשב האישי, מקרן מולטימדיה עס סינכרון ווידאו-אודיו, תוכנה לעבודה משו- תפת בתקשורת (ח6850? 0) ח50ז6ק), דריי- ברים חדשים למגוון כרטיסי-קול וכונני א0ת-62, דחיסת קול בזמן אמת, דחיסה קול ווידאו בתקן 786)א, תמיכה בהקונה של קבצי אנימציה ועוד. השלמה ל-0015ח1/ ההכרה במציאות לא פסחה על הא- סטרטגיים של יבמ ואת 05/2 הס לא מצי- בים יותר כתחליף ל-5ש60חו/ אלא כה- שלמה. יבמ מודה כי בשוק הישומים 05 לקחה את כל הקופה וכל סביבת עבודה אחרת צריכה ליצור בעצס אמולציה של סביבת פשסשחו/. שתי המהדוהות של 6 ישראל נובי 1994 5ו60ח%1\+205 של מיקרוסופט. שתי המ- הדורות מוצעות בגירסאות דיסקטים או על אס סס. תמיכה בעברית - בקרוב יבמ ישראל מבטיחה כי התמיכה בעברית לא תאחר לבוא, עוד לפני סוף 1994 למ- הדורה שאינה כוללת את פטוסטחו/ וברבעון הראשון של 1995 למהדורה המורחבת. המ- חירים הרישמיים בישראל יהיו (לא כולל מעיימ): למהדורה המצומצמת: 5103 על |א65-80, 8 על דיסקטים למהדורה המורחבת: %162 על תקליטור, 4 על דיסקטים. עדיין לא ברור איך ומתי תספק יבמ ישראל את הגישה דרך אזסטוו6א! 010831 לאינטרנט והאס 3 שעות השיהות חינס ינתנו גם בי- שראל. פרטים אלה יתבררו עוד לפני שתצא לשוק הגירסה העברית הראשונה. שם עמ אינטל 46% אברהמי רן 18 אדיסמה 5 אוליבטי 13 אומניטק 5 אלדור 55 ארזה 15 היפרפון מקבילית 9 הפניקס 5 ידאג 12 כור תקשורת ישראטל 1+ כלנית 7 כרמל 9+ לוטוס 1 מיקרוסופט 1 משוב 55 סוני ישפאר 2 סיון מחשביס 1 סקנסופט 3 עדיפון 11 פוקוס מחשבים 129 פייב אקזיטס 7 פרי אינטרנשיונל 3 קומדע 6 קומפיוטרסטור 29 קליבר 55 רשת קשר 7 שר אלקטרוניקה 1 תוכנה ירושלים 11 04 5 [אזם 9 0 8 ו 110 אאשא 13 23 אינסרט ₪ . 00 || 5 מנע חור בהשכלה. אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 פקס: 03-6963080 אני החיימ ת.ז .. כתובת טל: בבית בעבודה ₪ ויזה ט ישראכרט בתוקף עד כדי שלא תפספס את חידוש המנוי ל-0ק א 10א/המהדורה הישראלית, תוכל מעכשיו לחתוס על הרשאה מתמדת לחיוב חשבונך בכרטיס אשראי - ויזה או ישראכרט - ולשכוח מהחשש שתשכח. 1. חידוש החתימה הוא לתקופה של 10 גיליונות במחיר המנוי שיהיה תקף בזמן החידוש, כלומר בתאריך הופעתו של הגיליון הראשון בתקופת החידוש. 2. חיוב החשבון יעשה 3 ימים לאחר משלוח הגיליון הראשון של תקופת החידוש. חשבונית/קבלה תשלח בדואר לאחר ביצוע החיוב. 3. תוכל להפסיק את החידוש האוטומטי עייי הודעה בכתב או טלפונית למשרדנו בכל עת עד משלותח מנוי מס' פקס ניתנת בזאת הרשאה מתמדת לחייב את חשבוני הנייל בסכומים המתחייבים מחידוש אוטומטי של תקופת המנוי ל-6ק אא המהדורה הישראלית לתקופה של 10 גיליונות כשתסתיים תקופת המנוי. אני מאשר בזאת את תנאי הההשאה המפורטים לעיל ומצהיר כי כל חיוב שיעשה בהתאם יחשב כנעשה בידיעתי המלאה. מ הומת על הכרטי, << חחחה מרחה הססם הנסה = הגיליון הראשון של תקופת החידוש. הביטול יכנס לתוקף בגמר תקופת המנוי הנוכחית ולא יחול על חיובי החשבון הקודמים. טל. 03-6966231. 4. במידה ותהייה זכאי לבונוסים בצורת הארכה של תקופת המנוי ללא תשלוס, ידחה מועד החידוש האוטומטי עד לגמר תקופת הבונוס. 5. במידה ותרצה לנצל מבצע מחירים כלשהו, או להקדים תשלוס מסיבה כלשהי, תוכל לעשות זאת בתנאים הרגילים. במקרה כזה ידחה מועד החידוש האוטמטי בהתאם. 6. חידוש החתימה יכנס לתוקף לאחר אישור החיוב עייי חברת האשראי. 7 חתימתך על ההרשאה המתמדת מהווה הסכמה לתנאים הני"ל. ייחודופם |וםהחפו "עורא ו לאנשיס שמבעיס במחשבים. 9 אלידע ברק, מבוסס על מעבד פנטיום, ומרכיבים האיכותיים ביותר, ] להתאימו בדיוק לצרכיך המיוחדים. 5% ודמס מחשב באור אחר, [שלמ תרעי לד ההתר! 0 לוח אם אמריקאי ששודצו=ו <הושו 60/66/90 -5שססאוע-₪החש פא 2 וסם אסחמדהשו = המהיר ביותר בעולם הסז54 30001 טכנולוגיה חדישה ₪8 528 סוס סחג שוחו = "בחירת העורכים" 1.80.28 ,"15 שו סם; "3.5 75406 7 5 תהםשסד ואו / 6455 פסד5סס 6 ]5 2 + ₪1 11|גחגס [ מודולרי =ניתן לעוידרוג =סטנדרט אוניברסלי. 00 ושזאו זס את גואסס החד סהשד5ו66ה ה 5! ומטודאפק ססופאו זאו