PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 30, אוגוסט 1995

ה-PC המושלם דגם 1995

OCR (הסבר)
5 0007 ,30.סא אסום 150311 פא21ה0גוא סק המהדורה הישראלית גיליון 30, אוגוסט 1995 מחיר: 21.90 שייח כולל מעיימ. באילת: 18.70 שייח הפקירה השנתית עול ה-6 המועשלם, קיץ 1995: | > מכונת החלומות > המחברת המושלמת ו . זז .| > תחנת העבודה העיסקית > תת-מחברת לניידות מירבית 1 י - ן > המחשוב לגרפיקאים = 4 מחשב מחברת בפיפי שש | " | > ה-₪0 למתחילים > תחנת העג'נה ר] 40| > שדת הקבצים > המערכת הגרפית | : -- ו > שרת. הישומים > כרטים הקול > הממארז הראעי > כונן התקליטורים לקסיקון ה-56 המושלם: כל המועשגים ייוסודוס= ₪11 חפו 0 . 5 ה-6ק המושלם דגם 1995 8 / | | 06 0 4 בלובולות\בור ות ובכלל. בוננים מגנטיים. אטוח ולוב לגיבנר ו 2 / - בעולם המח שבים , כ ו ו -0 סו ו 5 |ן 5 לקה = בי 9, מגדל שלוס, תל-אביב 65151, טל' 03-5141233, פקס' 3-51%21%8%8) = 227 | מחשבי 63₪. | כל שנה מתווספים ציונים לשבת. /1005 החנ ארח סז גם. 0 חב ב 5 עט ב 5 סט 5 הר סאוו 160 0 חב 500/01 0 וחטווחב. ז'ה00) 0 0061 ₪051 = 507/60 53105 חא ומס 590 00 8031 0 א חב 06% איסשחו זס! חפט 5 סט 5 הש 5 1 5 5 ו 5 חגנ 4 ה 6 ו ב וו 6000 0 א חב 66% חח זס! חב 4 4 סא 600 ב 5663 סח זס! חבט ופט בי 0 ₪ 2 0 2 |.---==-| צ103 | | 7 14 אא 0 5 486 תב דד הר 4 סט הלו חָוח ה ₪ 4 60 ו 0 הג דפפם צטם וו 500 613 חב 006 זס! חב ב" צסא בי ו זפטם צטם אלש 10 חב פאיסטח שש 10 חב 3 83 0 6 ו + . , 8 0 זו80 3 סט 08 חה | 06 אשת 0 תג 3 3 עו 7 חן :/ 0 וטוה ו וטאק ה הפצטטם ה הפצטטם 6, פקס. 09-5635937 ו ו רח' משכית 9 , ב ם א.ת. הרצליה פיתוח סידרת מחשבי 600וחזו!( 63 מגלמת את שיא השיאים בטכנולוגית 76. ', מהנדסי 16080106 68₪ לא חסכו דבר ---- - בעיצוב המחשבים שראויים לתואר "מושלמים לכל ישום". החל בשיבוץ המעבדים החזקים ביותר - פנטיום במהירויות עד 3 מגהרץ - על לוח-אם מסוג אסדואז' עם מטמון וא5%4 256% וזכרון וא(₪0-8 וכלה באוסף עשיר של אבזרים פנימיים מתקדמים. מעבדים: ואטודאטק - 100, 120 ו-133 מגהרץ מטמון: 25088 או 51288 50/41 וחטם 0טחו[סקות זכרון ראשי: מ-16 עד 512 מגהבייט |א/0-8= צג: "15, או "17 שגטף5-וגו "20, "16 הסזווהוזד 50 "20, "17, "15 הואסא 6 כרטיס גרפי: 64 ו|63ו5 שחסוחגו עם 2 או 4 מגהבייט ואג 6 דיסק: ם0]-5 - 18א540 עד 1.368 2 - 108 עד 908 כרטיס קול: 32 ₪/\ ז0ו5ג081חט50 כונן 62-801: מרובע-מהירות, א4 מודם פנימי: 1140000 - 32: אר 2880000 - 34 טייפ גיבוי: מסוג 208, זפ ללא דחיסה, 408 עם דחיסה (אופציה) כרטיס רשת: אתרנט 1-1084% (אופציה) רמקולים: 2, מסוככים מגנטית, קקצ80 שערים: שער מקבילי דו-כיווני ?₪7 2 שערים טוריים מהירים 16550 ₪ מאוז: מגדל או מיני-מגדל, 2 חריצי 61 פנויים 6 מקלדת איכות, עכבר %0501-1ס!1א ארגונומי, כונן דיסקטים מוא44. | ₪ תוכנה: 6.22 205 + 3.12 גקטסזפאזס זס! צאוסחוצו בעברית אופציה באנגלית 95 צצוסחו\ 6 בקות איכות: יצור במפעל העומד בתקן האיכות הבינלאומי 9002 150 | אופציה מחשבי 6קטוגהווווט 13 הוכרו ע"י העיתונות המקצועית בבריטניה כתחנות העבודה החזקות ביותר בכל קטיגוריה. אם אתה מחפש מחשב שאין שני לו - זה המחשב שנתפר בדיוק לדרישותיך. 0 536, פקס. 09-5683537 0 01/87 זופתו 0. . ו משפחת המחשבים וחט)ח08 + 95 ותטוח09 נועדה לתת לעסקים את האיזון המושלם - בין עוצמה למחיר, בטחון שההשקעה בציוד תשמור על ערכה למשך שנים ארוכות, תחזוקה קלה ויכולת להתאים את התצורה לדרישות של כל תחנת עבודה וכל תפקיד. מחשבי וחטוח8ט מבוססים על מעבדי פנטיום עם מהירות מ-75 עד 3 מגהרץ, לוח-אם 15+1 ומבחר אבזרים היקפיים. > מעבדים: פנטיום - 75 עד 133 מגהרץ זכרון ראשי: מ-8 עד 128 מגהבייט * צג: "14, "15 או "17 6גף5-וגן. אופציה: "20, "16 חסזוותחך עֶה50 או "20, "17, "15 גואטא * כרטיס גרפי: 64 הו1ג6ו5 טחסותגו, |אאכ-18ג1. אר וא תע 18אכ-| דיסק 8-10%: 18א540 עד 1.308 * מולטימדיה: אופציה לשתי רמות: 1. כונן ו(0א-62 א4, כרטיס קול 6 זטוצג50681, רמקולים קְקא10א2, מיקרופון דינמי 2. כונן וא0א-6 א4, כרטיס 1:32 )4 ז0ו/68חט50, רמקולים קְקו80א2, מיקרופון דינמי שערים: שער מקבילי ץקמ או 2 שערים טוריים מהירים 16550 מארז: מיני-מגדל או שולחני - ]א עטגה חריצים פנויים: 61 2+ 315 מקלדת איכות, עכבר מיקרוסופט ארגונומי, כונן דיסקטים 1.4418 תוכנה: 6.22 3.12+205 גקטסזטאזסצ זס! פאוסחוצ בעברית אופציה באנגלית 95 פאס0חו 6 אופציות: כרטיס רשת אתרנט, טייפ גיבוי זא או 016, דיסק 5651-2 108 עד 908, מודם פנימי 14.48 אר קפ28.8%, ספק 005 "אל פסק" /600, מארז מגדל אשוסד..וש= * בקרת איכות: יצור במפעל העומד בתקן האיכות הבינלאומי 9002 150 תחנות העבודה וחטזח06 נבחרו ע"י המשתמשים בבריטניה כאמינות ביותר בכל המשאלים שנערכו ע"י העיתונות המקצועית בשנתיים האחרונות. לדברי המשתמשים, מחשבי וחטוח08 מותאמים בשלמות לדרישות ולאילוצים התקציביים האופייניים בסביבה העיסקית ובאירגונים ממשלתיים. 3 פמזי ה וו משפחת וחטווח6זק ₪63₪ ממצה את המקסימום שאפשר להוציא ממעבדי 4866 ו-004/100, מבלי לפרוץ את מגבלות המחיר של מחשבים שנועדו לבית, לעסקים קטנים, לשעשועי מולטימדיה ולטיול ברשת אינטרנט. למרות המחיר הנמוך, המחשבים במשפחה זו כוללים את כל התכונות העיקריות של מחשבים חדישים עס טכנולוגיה מתקדמת: לוח-אם 7014154 עם 5 חריצים פנויים להרחבות, זכרון מטמון; דיסק מהיר פ]-8, מאיץ >אוסטחוצ, אפשרות להשבחה 6צחכחטצ0 מטווחטק שערים טוריים מהירים, מקלדת ועכבר ארגונומיים ומבחר אופציות למולטימדיה ותקשורת. מעבדים: 486082/66 או 4/100א₪. השבחה ל-83112 טצוזחטטכ) ומטוזת6 זכרון מטמון: 581 256% זכרון ראשי: מ-8 עד 256 מגהבייט צג: "14 או "15 גטף5 וגום. אופציה ל-"17 טריניטרון כרטיס גרפי: ואג מכש-18א1 32 וו/6ו5 טחסוחגום. אופציה ל-[א ג חש 18א1-2 64 5631 דיסק 5-10%: 18א540 עד 08 1.3 מולטימדיה: אופציה לשתי רמות: ו. כונן 60-80 א4, כרטיס קול 16 ז6צג500081, רמקולים סק+10א2, מיקרופון דינמי 2. כונן א60-60 א4, כרטיס 32/\ 5000001067 רמקולים 5ִק/80א2, מיקרופון דינמי שערים: שער מקבילי ץ87, 2 שערים טוריים מהירים 16550 מארז: מיני-מגדל או שולחני - זא עְט84 חריצים פנויים: 701 2 +1158 3 מקלדת איכות, עכבר מיקרוסופט ארגונומי, כונן דיסקטים 8/א1.44 תוכנה: 6.22 3.12+205 פקטסזפאזס\ זס) צצוסטחואי בעברית אופציה באנגלית 95 צאוסטחוצ 6 אופציות: כרטיס רשת אתרנט, טייפ גיבוי 016 /א250/500 מודם פנימי 14.4% או ט28.8%, כונן דיסקטים "18/5.25א1.2 ₪ בקרת איכות: יצור במפעל העומד בתקן האיכות הבינלאומי 9002 150 מחשבי וחוטוח6זק 63 זכו ביותר ציונים לשבח של העיתונות המקצועית בבריטניה מכל מחשב 486 אחר. העובדה, שהם מציעים יותר תכונות מכל מחשב אחר בתחום המחירים הנמוך, אינה מעידה על קיצורי-דרך באבטחת האיכות, אלא על היתרונות לגודל של יצור משפחת המחשבים הפופולריים ביותר בבריטניה. מחשבי 63 וחטוחזפזק. מספקים למשתמש המתחיל פלטפורמה רבת-מוניטין במחיר של מחשבים "אנונימיים" מיצור מפוקפק. טל 09-56536, פקס. 09-563537 ו - א ה פיתוח ו ל וד חב כ משפחת זסץז56 1501 וזו שרתי 63 מוצעים במגוון דגמים המתאימים לכל עסק ולכל קבוצת עבודה. מהנדסי 1607%0100% 643 עיצבו שלוש משפחות של שרתים, המבוססים על מעבדי פנטיום ו-486 ועל אפיק 201 + 15 או 8153. שרתי 63₪ תוכננו לעבודה בסביבת .₪1שסא או בסביבת ד צאוסח\, כולל עיבוד מקבילי ץוא5 עם כרטיסי רשת מתקדמים ומערכי דיסקים גדולים ומהירים. > מעבדים: פנטיום, מ-75 עד 133 מגהרץ 6 מערכת גרפית: מונו 14 אינטש אופציה ל-וחטווחט? |גטש > מטמון: 256-5128 = זכרון ראשי: 16 עד 512 מגהבייט > דיסק: ₪ס]-₪ - 18א540 עד 1.608 2 - 108 עד 908 בקר דיסק 201 411-2940 טשוקמ א. משפחת ז6עז56 01 07 > לעבודה בסביבת 6ג\ושא |וטצסאן מעבדים: 2/66א4862 או 4/100א = מטמון: 581 8א256 6 זכרון ראשי: 8 עד 256 מגהבייט = דיסקים: 8-18 - 18א540 עד 1.608 2 - 108 עד 908 בקר דיסק 61 118-2940 סטוקג0 משפחת ז0שז50 12110 וזו 6 עיבוד מקבילי ש1א5 עבור מערכת א צאוסשחו/ 6 מעבדים: פנטיום אחד או שניים ₪ מטמון: 256-5128 ₪ זכרון ראשי: 16 עד 512 מגהבייט ₪ דיסק 5051-2: מ-08! עד 408 בקר ]0 ו 2940 1 6וקג 0 או ₪15 114-2742 403016 6 חריצי הרחבה: [0/ 2 + 2153 = כרטיסי רשת: 7061 7-1084% או שוחטתום זג 100%א100/10 > אופציות: טייפ גיבוי זאכ, ספק 5ש, מערכת גרפית משופרת, כונן 1א80-א4 מערכת גרפית: מונו 14 אינטש חריצי הרחבה: [76 3 + 153 6 כרטיסי רשת: אתרנט 1084%6-1 או שחטחום זג קפ1א 100/10 ₪ אופציות: טייפ גיבוי זאס, ספק פעט אל-פסק, מערכת גרפית משופרת, כונן וא0א-00 א4 ₪ מערכת גרפית: מונו 14 אינטש 6 חריצי הרחבה: 154 + |0ץ? ₪ כרטיסי רשת: 201 או ₪15 6 אופציות: טייפ גיבוי זגם, ספק 5ש, מערכת גרפית משופרת, כונן /60-80% אג, דיסק |-8410 פקסס לנו... סמן ₪ במשבצת או פרט בטור הימני את התצורה המבוקשת. .5 %אה= בי ד) אנא שלחו לי מידע נוסף על ד שלחו לי חומר וצרו עימי קשר בעוד = ימים/שבועות. ד) אנא צרו עימי קשר בדחיפות. ד) הכניסו אותי לרשימת התפוצה. זו 0 ו 8 0 זז כו סס |8חה50זסכן הבו חש זטסץ 0116 = 560678 680 / ות הדו 6 6 [006 3 ות10פט2) | תס | / > 6חוווסה]/. | 5018 זטאוסק] זס1 ץןנותג" סגא | דא 005תו/ זס > הוגונחסק | 01 התטזח08. וחטוזח6 42 4אפ ם והטוזת6 ותטוזתט] 6 3 סו 75 06 | 2100 290 275 | 133 120 כ 100 ם פחסווקס 12 מ || ו 28 28 | | ₪2256251!288 6 0 פא פוא | את-ססם 18א16 6 תסופחהקאם ]/\/ 3 .או 018 סוק או קה | ו ו ו וו חס א 00-56 זאג אכ 18א32 ב 18א16 ב 8וא8 בי | ה שג 00 פוה 2 הסק ₪ ב 1368 ב 168 כ 85088 ב 18א540 ב :מפ1- בי 66 618% 2-4118 :חסווזקכ ב 0968 468 םב 208 ם 108 ב 5051-2:‏ 4 2 סו 4 סוזוך 8 תסו - 0 8 | ואגחס 8וא2 בי ו בי | ואאאפ פוא2 ב ו ב | אאאצ פא4 2 וט 1060 2 סוזך [א/ 18א2 64 הסוא זא כ 0( אסזזה!א ₪ 8 1060 הח ג ה - ו 0 זסוותסוא סחס]א "14 1 "17 ב"5! בי"14 ם לק בוו בו ל ןומה וו | ו הג "20 ב "16 ב :תסעוותוזד צַחס5 ב המסוק תסוומס1א 64 "5 ם "14 ם "20 "17 "15 םש :אסא נ / .ו ,5126 6 07ו08195הט50 ,60-01 א4 נה וזא 3 6חסו!קסזסו1/ .5068608 66זט עו קק/0]א2 | - וא סופ 42\ 018510 0חט50 ,6-01 א4 ב 0 6מסוקסיסו]/ ,צזטאג56 ו-ז-111 קק/ש80א2 1 80060 818 זס [סק | 7 7 18 כ זס 61 כ וטוחטנום 1084%6-1 ב א 100/10 ,01ח6רז 81 צקטוא 0 0 , המסוק |[ 4.1 6ז/ו6א ₪ ך 2 8קטסזפ אס זס] 5עוס6םו/ + 6.22 205 בעבריתנ) וטק 5 א פאס0חו ב | תסנפז6/" 56118 ,95 60%/5מו/ל :חסווקכ) ב ות5%16 ספת 1.448 ,56טס]/ 50₪סזסוו/1 ה 85 11 7 טס 00 ווק | 1000 [8הת6ומ1 פקס 14.46 32 ו סוק תס [גט 3 | 1.380 קטסזק6זסל בז בה1006/ [8הח6וח1 28.8%00% 34 1 הסווג וו חס 5 60 ב 6גך 68556116 10כ) 250/50018 ב- לוא 100 ב וזא 90 בי 1 010 בו ופ 2/7 2/4008 1 א קז ב 1 סו בו ספ "5.25 8וא1.2 ב 7 םה 6) סוד [וטת ב 5 ב 600 נם שם תפקיד שם חברה תחום עיסוק החברה דה בהל בר כתובת 0000000000 רכ 000 וצב יבר בב -ר- ב 30 פאז החטב [| א 0ל. 09-563536, פקס. 09-563537 | וי ] 8ש/560 דא דסגדאסס שרת המותאם במיוחד לדור הבא של תוכנות הרשת ומתאים למגוון עצום של יישומים במחיר חד פעמי הכולל שרות ותמיכה מקצוענית. המפרט שיגרום למערכת שלך לפרוח: ₪ מעבד פנטיוס. ₪2 90 עס אפשרות שידרוג לכל סוגי הפנטיומים העתידיים עד ל-6 ₪ 8105 ניתן לתיכנות (8105 1/5₪=). ₪ זיכרון פנימי 16/8 (אופציה ל-0ס6). ₪ כונן דיסקטים 8 1.44 ₪ בקר שסו ₪ ₪0 דו8 64 (יציאות חכמות לתקשורת דו-כיוונית) ₪ כרטיס מסך ו0ש מאיץ גרפי דו₪ 64 (סאסואום). ₪ וסח-00 מהירות כפולה. ₪ מסך 506 "14 בקרה דיגיטלית דסדאסס. ₪ מקלדת * עכבר ד50ס8סו. ₪ 5/ססאו/ש + 005. ₪ מארז ופוו + ספק כוח /230. ₪ כרטיס רעות ₪0 "ד" 8456 סו 0/ע.6, ₪ תוכנת תקורת דא 5/שספאועע עד 0 משתמשים. עת מחשבים ותקשורת בע"מ, אימבר 25, פתח-תקוה 49001 תד. 10129 טל: 05-9218554 פקס: 05-9218556 קואם. דאאה אא ו - הפטזפוחומ קו6] 5ה%0ק 0‏ 06 760 ששו 208 פס שאופואסס הסזס ו )צםז 2 ו 4 5 1 ונלא >ן4 6 | (צוווש וא כ וצ 08ם =6| דא[ ק!6]] | פחסו71ק0 ₪|? ז6ועק 0 6ע 0 ||[ פקטסזף ולש זכ 5 סחוי = 4 8קטסזךף וס זס! פא סםחוא שי חהס0מז5זכ/ל ד4] %5וס0חו/ ם ס/ 36 פיעו ידו 5 המוז 50 3 47 פאוסחוע 5 0 0 == 2 רה 22 ו 5 2 ש> 2 - . = 2 ₪ = % רּ בו 1 מג עי ושיל ואיכהות 6 יבוא ושיווק: ק. שמונה גליל מחשבים 06-902393 רמת אביב וירוס מחשבים 05-6421532 עתידים מחשבים ותקשורת בע"מ טבריה גליל מחשבים ותקשורת בע"מ ירושלים חשב מערכות 02-7573577 טל: 05-9218554, פקס: 7-1 רמת-גן ססו מועדון ה- ₪6 הישראלי 6" חדרה מ.ח.ק.ר מחשבים 06-5343558 5 , *להלן רשימת ממווקינו המורשים: פרדס חנה א.ג ב מערכות 06-5723547 לנטרוניקס הפצה 05-6155544 ל 2 רעננה מחשבה עם מעוף 09-918760 פתח-תקוה קומפיוליין 05-9240905, ₪ פה ו מחשבים 04-3532645 כפר סבא אלידן מחובים 09-973692, רמ מחשבים 03-9241520 0 לד מחשבים 09-911184 נס ציונה אריאל מחשבים 08-406205 עולה ד ל 500000 רמה"ש ראעוית מחשבה 05-5490321 באר-שבע אלטאי מערכות מחשוב ו נתניה חשבשבת 09-829951 פ|22 כפר שמריהו קליבר הנדסה ומחשבים חולון מיקרו סנטר מחעשבים 03-5565775 בע"מ 09-504890 נצרת עלית מיחשוב הצפון 06-578721 האומנם "מושלם"י?! סקירה השנתית שלנו על ה-0? המושלס מביאה | אותנו בדרך הטבע לנסיון הבלתי אפשרי להגדיר מה מושלם בעולס המחשוב האישי. המאמרים בחוברת זו מתרכזים במחשבים המוגדרים ייסתיי בשל היותם תואמים לארכיטקטורת ייאינטל-מיקרוסופט" - מה שפעס קראו ייתואמי 18 אבל אנחנו מתחמקים מלדון בשאלה העקרונית, שהיא האס ארכיטקטורת אינטל-מיקרוסופט היא היימושלמתיי למחשבים אישיים! הסיבה להתחמקות היא פשוטה: כאשר משוויס 76 מול מתחרים מסורתיים, כמו מקינטוש ותחנות 8156, הבחינה אינה חד-ערכית והבחירה לא בהכרח רציונלית. כאשר משווים מחשבים שונים באותה ארכיטקטורה, ניתן לכמת את התכונות והביצועים, למדוד ולשקלל את המבחניס ובסופו של דבר להכריז על המנצח. כאשר משווים ארכיטקטורות שונות, אין מכנה משותף חד-ערכי להשוואה. מה יימושלסיי יותר, הקונסיסטנטיות של עולס המקינטוש או התחרות הפרועה בעולס ה-6?! הביצועיס של תחנות 8156 או מבחר הישומים של 6066ח:/++ אם הקריטריון העליון הוא היחס ביצועים-לדולר, ה-6? לוקח בגדול. אבל אם חושבים על התמונה הכוללת, התשובה לא חד-משמעית. בומן שהמומחים מתחבטים, הציבור מצביע בארנקו. ארכיטקטורת אינטל-מיקרוסופט ממשיכה לגרוף למעלה מ-80 אחוז מהקופה של שוק המיחשוב האישל, כולל שרתים ותחנות עבודה שולחניות. האם זה מצב רצויו לא. מי שעוקב אחר ההיסטוריה של ה-26 רואה בבירור כי ההשראה לכל שיפור משמעותי נשאבה ממשהו שכבר נוסה על המקינטוש וזכה להצלחה. ללא התחרות של אפל היינו עדיין עובדיס על א.3 05. ללא התחרות של מעבדי 8156, אינטל היתה יכולה להמשיך עם מעבדי 6 סיביות לנצח. נכון להיום היריבה היחידה של ארכיטקטורת אינטל-מיקרוסופט בשוק המחשוב האישי היא ארכיטקטורת 6קז6שוסץ בגירסת אפל-מקינטוש. לפי כחודשים הציגה יבמ את הגירסה שלה ל-6קזטאיסק ולמרות שהחומרה מרשימה, הביצועיס מאכזבים. כדי לנצל את העוצמה של הארכיטקטורה יש צורך בישומיס המותאמים למערכת ההפעלה (מה שקוראים קוד ישץזד אי ואילו את הישומיס היחידים שמעניינים את משתמשי 26 צריך להרי באמולציה. התוצאה היא ביצועים שניתן להגדירס כ-"01858 486'י. ה-46)זטשוסץ הרבה יותר מוצלח. אפל הצליחה להתאים את מערכת ההפעלה לארכיטקטורה החדשה ולשכנע את המפתחים להגר עם ישומיהם. ועס זאת, הדור הראשון של ה-46/]זטשסע, שמוגדר עייי מעבדי 601 76ז06? ואפיק מערכת פשתטא, לא היה אטרקטיבי דיו כדי למשוך משתמשי 6 מסורתיים. הוא הצליח לכל היותר לעצור את הסחף מסביבת מקינטוש ל-6 ולשמור על בסיס המשתמשים המסורתי של אפל. עכשיו יצאה אפל עם הדור השני של 6146שס?, שמבוסס על המעבד 604 06:76 (מהירויות התחלתיות 120 ו-132 מגהרץ) ורבים רואים בו תחהות של ממש למעבד 6 של אינטל. הדור החדש גם מצוייד 4 8 6 ושראל אוגוסט 1995 באפיק 61 ואפל התחילה לעודד תחרות במחנה שלה. התוצאה היא שהמחשב החדש 9500 46//ז6שס? בהחלט יכול להתחרות עם המועמדים שלנו לתואר ייה-26 המושלסיי, גם בקריטריונים המקובלים בעולם ה-6ץ. אפל לא יכולה להרים לבדה את אתגר התחרות בארכיטקטורת אינטל-מיקרוסופט ולכן נראה העמקה של שיתוף הפעולה בין יבמ ואפל כקואליציה נגד אינטל- מיקרוסופט. יבמ הכריזה שהיא תמכור את ה-6ז6שו0? שלה גס עס מערכת ההפעלה של אפל. כרגיל, יבמ מהמרת על כל המתחרים וכך היא תציע במקביל גם את דא שסשחו/, 2 ויוניקס כחלופות - וכרגיל, היא תצליח לבלבל את הלקוחות ואת עצמה. רוב המשקיפים מסכימים כי את הכוון של ה- 6זססץ תקבע בסופו של דבר אפל ולא יבמ, מה שמבטיח לנו כי גירסאות עתידיות של 80%%ח:/ יעוצבו כדי להתחרות במקינטוש ולא ב-05/2. בארהייב מגיע עכשיו לשיאו מסע יחסי- הציבור של 95 ש0ס8ח:/. עיתונים יומייס ושבועוניס למשפחה מקדישים עמודים מרכזיים לאירוע שאמור להתרחש בסוף אוגוסט. קשה להאמין שהציבור הרחב אמנס מתעניין בשאלה האס 95 פוסטחו/ תביא לשינוי מהותי בעולס המיחשוב וקשה עוד יותר להאמין למראה העיניים כשקוראים את מה שכותבים העיתונאים שנסחפו בתעמולה של מיקרוסופט. אבל אפשר ללמוד מכך לפחות דבר אחד: כולס מאמינים שכל עוד מיקרוסופט עוקבת אחרי אפל במסלול שזו מפלסת, מיקרוסופט עושה את ייהדבר הנכון". מבחינה טכנית טהורה '1! פשוסטחו/ הרבה יותר חשובה ומשמעותית מ-95 8סחו/ו, אבל אף אחד לא מקדיש לה אפילו שורה אחת! מה שמלהיב את העיתונאים שכותבים על 95 5אס6חואו הן התכונות שמנסות לחקות את המק ומה שמצנן הן התכונות בהן מיקרוסופט לא הצליחה להשתחרר מ-05. אז למה אנחנו מעניקים את התואר ייה-20 המושלסיי לחיקוי ולא למקור! כל אנחנו חיים בעולם הריאלי, לא באידיאליזציה. עד היום הוכיחו רק אינטל ומיקרוסופט את הגישה השיווקית הנכונה, שמאזנת טכנולוגיה מול מחיר, ביצועים מול ייידידותיותיי, התפתחות מול המשכיות, מנהיגות מול ייפתיחותיי. שאר המתחרות התרכזו יתר-על- המידה באספקט אחד על חשבון האחרים. ארכיטקטורת אינטל- מיקרוסופט היא הבסיס לייס המושלסיי הק במובן שהיא מהווה את הפשרה שרוב המשתמשים מעדיפים. כמו במשטר דמוקרטי, היימומחים" למיניהם נכולים לחשוב שהציבור הרחב אינו מבין דיו את הנושאים שהוא נקרא להכריע בהם ולכן ההצבעה של הקונים אינה ינכונהיי. כמו במשטר דמוקרטל המומחים יכולים להתהלם אבל קובע מה שעושה ההמון. כל מה שאנו יכולים לקוות הוא שהקואליציה של /0ז0₪6? סל תמשיך להמריץ את הקואליציה של אינטל-מיקרוסופט להרים את רף הצפיות שלנו משנה לשנה. מי יודע, אולי ב-1997 ה-26 המושלם יהיה בעצס מקינטוש. 6 %וו,.. . 0 מציגה את המחשב קוו 120 ומטודאפק שון בעולם. עוצמה במיטבה. הראשונה בהצגת מערכות חח מחשב מבוססות 1 2 120 מטודאפס היא לא אחרת מאשר 2000 ץגעומד/6 1 0 המוכיחה שוב את יתרונה על פני המתחרים. עורכי שאו4642 סם ממליצים על 2000 /געושד6 ומדור המחשבים של "ידיעות אחרונות" הציג אותו תחת הכותרת "הכי טוב שאפשר". הוסיפו לכך את האמינות הידועה של 2000 ץגעששד/6 ; ואחריות של 3 שנים ויש לכם / חלום של מחשב. שהתגשם.. .₪ 0 : / 2 יבוא-שיווק ושרות: רח' גאולה 45 תל"אביב. טל: 03-5102581, פקס: 03-5102584 בין לקוחותינו נמנים: 0 קיבוץ אפק רשת אורט רפא"ל ברוידא יועצים כתר פלסטיק צה'יל כפר הורדים עץ לבוד גדות דלתא 0 דשנים מור אדריכלים 1 אופנת "עונות" 858 0ז16]/ אוניברסיטת חיפה רשת סיוון-בתיייס למקצועות מחשב 60 חברת .6.8.1.5 הוכרה רשמית עיי 1, כ-₪0055 5)!5ז5+5 בלעדי באזור הצפון. | .48 מתמחה בתכנון, יעוץ והקמת | מערכות מחשבים, קישור למחשבים | מרכזיים, מערכות דואר אלקטרוני | ואינטרגרציה מושלמת עם תוכנות | ישומיות. | .0.5.1.5 הינה משווק מורשה למוצרי 6 ומתמחה בקו שרתי התקשורת ותחנות העבודה של 046ו]60. .68 מסוגלת לתת לך כל שרות או תמיכה בכל שעה ובכל תנאי. נסה אותנו ותווכת! בוא להתרשם כיצד עובדים מקצוענים. פנה אלינו לתאום פגישה. ו שרותים טכ!'ים ב"מ גאולה 25 חיפה טל. 623914, 04-677148, פקס: 04-6719148 אלידע הוצאה לאור בע"מ רח' תוצרת האר 16 תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: עידית בר-מעוז, אורית אלקובי פירסום: גילה שברו מנויים: אברינה בנאי עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שיח כולל מעיימ 0 ש"ח באילת מנוי ל-10 גליונות: 4 שיח כולל מע"מ מנוי ל-25 גליונות: 9 ש"ח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של 6א6821\א סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חכרת :הטווגשותטוחוחט) 21/1 מניו"יורק. זכויות היוצריס למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של ₪א021ג1א 6ק שייכות לחכרת :חטוו6וחטוחתז00 -ךז21. מאו?6 וא 96 הוא סימן רשוס של ומתוח +21 זכויות היוצריס לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגם הם של "אלידע הוצאה לאור בע"מ". לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות 01995 אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מכוּק ישראלי" ו'טורוס המפרסס" נמסר לנו ע"י החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמו המסחריים השוניס המופיעים במאמרים הם סימניס מסחריים בבעלות החכרות המיוחסות. .1 שתווופוופטץ הכ ג צ,ןם 1 ,וצ -16 .51 11301602 ?)10 16 0 6: +972-3-696623[ 0,:,-: יאג 4 )שחל טסוו מא[102 26 ]0 חטווו0ם ו(טגז:1 שח חסז] טפח6סו| זששחט 66ת8ו[סטק 1% צוטא , עחהקחו0) ח0ו!ב6וחטוחוחס :71 >חטוו |בוזסוו6 .זסל וטא ,אזסצ 36] / םא14621 26 חו קהחגטקקב וט ץ![החקוזט טזטאו 131 חסוזו6 מא[02]א 26 ]0 חסוזוטם 05 6 חו סק וק הץק60 שו 6זם חק 60 0%ו641וחטוות00 717 ווח 60 ]1ו2 ,1995 קוזץק60 9 60 18015 | ְחהקותס 0 חק 60 %ח110בטוחטוחוחס ]211 סטודיו תמר אלידע טל: 09-421768. לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, ת''א. כריכית אהרון. 9% 5 == מא]2 0 26/המהדורה הישראלית גליון 30, אוגוסט 1995 | 5 דש טא 30 .סא אסזדזכם ]51 158/ 21 6 א סק 0 16 ה-56 המושלם הסקירה השנתית של טחופּפַגּ!א 06 על מצב אומנות ה-6ק: 8 מכונת החלומות למי שלא מסתפק בפחות מהטוב ביותר 2 תחנת העבודה העיסקית עם יחס תועלת-לעלות אופטימלית 6 המחשב לגרפיקאים עם כל האבורים היקרים סביבו 0 ה-6ת למתתילים פחות מזה לא כדאי לך 4 המחברת המושלמת שיכולה גם להחליף את המחשב השולחני 8 תת-המחברת המושלמת כלי-הנשק של לוחמי-הדרכים 9 המחברת הבסיסית היא לא מושלמת, אבל אפשר לחיות איתה 66 תתנת העגינה המושלמת בסיס הפעולה של מחשב המחברת המושלם 0 שרת הקבצים המושלם של קבוצות עבודה ומחלקות 4 שרת הישומים המושלם ה-76 בתפקיד של מחשב מרכני 8 המארז הראשי אנטומיה של קופסת המערכת 92 המערכת הגרפית המושלמת + כרטיס הקול המושלס 6 כונן התקליטורים המושלם 1 לקפיקון ה-56 המושלם מסע בנבכי המחשב להבנת הצירגון של מונחי 26 66 עולם המועגים של מערכות הפעלה ורשתות תקשורת 0-6 0 האם תקליטור בר-הקלטה יפתור את בעית האירכוב האלקטרונל? 2 מקרו למתכנתים בגיליונות אלקטרוניים המאמר המסכם בסידרה של רן אברהמי. 5 ניתוח כלכלי באמצעות גיליונות אלקטדוניים סידרה חדשה מאת דן שמיר 99 ניבזק ישראלי הודעות של חברות ישראליות או 5051 1288 שניהס! ה תחוס העסקים המטורף ביותר בתעשיה. שולי רווח דקים כתער, תחרות משספת-גרונות, איומיס טכנולוגיים ואסון בטוח בסוף הדרך. אלה עסקי הדיטקים הקשיחים, בהס השחקנים מתנדנדים בין עושר לסחבות ובחזרה במחזוריות מאזוכיסטית. עכשיו יש להם עוד סיבה לדאגה: מלחמת התקנים. עם עד עכשיו השוק נחלק בין פפז (בערך 0 אחוז) ל-5051 (רוב השאר), אבל בכל מחנה נשמרה האחידות, עכשיו יש כתריסר תקנים והצעות תקנים, שמכניסים את התעשיה לסיחרור ממנו לא נצא נשכרים. הברדק חוגג. הנה רשימה חלקית של התקניס הנמצאים עכשיו בדיוניס או בישומים: ,474-3 ,1-2 , 95 8-10 ,פחטופג/ פטם-מקז ,מסז- 08 גזו 0 66ו\ ,5051-2 166 ,5051 ,4- יד 1 ,51-20 01-2 5 %160/7051 ,5051-3 ,5051-3 166 ,5081-3 ד מאסת-פס ועוד ועוד... כל אלה אמורים להפציץ אותנו במהלך 18 החודשיס הקרובים. לא בטוח שמשתמשים רבים יטרחו ללמוד את כל ראשי התיבות האלה לפנו שמחצית היומיס של התקנים יפשטו את הרגל. אבל אי-אפשר להתעלס מהסכנה שבמגיפת התקנים החזויה לנו. כל יצרן פושט רגל יכניט את כל הפראיירים שהאמינו בתקן שלו לבעיה. אני לא מצאתי פתרון אחר אלא לתמוך בתצורה היברידית, 8פז-ם ו-5051 )45 גם יחד באותו מחשב. טיפה היסטוריה. ל-דא המקורי היה ממשק פרימיטיבי שנקרא 87.506, על שם הדיסק הפרהיסטורי שלו. הממשק הוה המשיך עם ה-זַא/ עד שב-1987 יצא התקן החדש שפ1 (יבמ קראה לו אא), שהעביר חלק ניכר מאלקטרוניקת הבקר לדיסק עצמו (וה מקור השס "66ו8זקטוחז ו סוצטפ'') ובכך תרס לסטנדרטיוציה טובה יותר ומחיריס נמוכיס יותר. התומכים בתקן 5051 לא איחרו למצוא פגמים בתקן מפו, אבל מבחני 1303 6 הוכיחו פעס אחר פעם כי בתחנות עבודה זה התקן העדיף והזול יותר. כך זה נמשך עד שהגענו למחסום הנפח של פפ1. התקן המקורי לא תומך בדיסקים גדולים מ-528 מגהבייט, הועדות לסיבוך התקנים [גוופוק הז6ו6/ היתה החלוצה בעידכון התקן והמפרט החדש נקרא בפיה 125 66סחסחם. יצרניות מתחרות סרבו לקבל את המינוח של פא וכך יצאו 569886 ,זסחחס6 -וחטות8ט0 עס מפרטים שוניס במקצת תחת השם 47 51ע. כדי לסבך עוד יותר את העניינים יצאו וועדות התקינה של 41851 (יימכון התקניםי האמריקאי) וקבוצה הנקראת 56 (1411ח5 וזס) במאמצי תיקנון משלהם. הכי מסקרנת היא קבוצת 56, המורכבת ממומחי זיווד, שהוקמה במקור כדי לקבוע תקנים למיקום של ברגיס ומחברים על הדיסקים. עכשיו הס מנסים את כוחם גם בקביעת תקניס אלקטרוניים... תחזיות פסימיות. ומה כל זה אומרז זה אומר שעלינו להתכונן לימים קשים של בלבול בין תקנים, בהם אתה צפוי להתקל בקשיים כאשר תנסה להוסיף דיסק שני למחשב - אלא אס כן הוא יהיה זהה לחלוטין לראשון. זה לא אומר שבעתיד לא נוכל להשביח את המחשב. זה רק אומר שהנתיב הבטוח להשבחה, בין אס אתס אוהבים את הרעיון או לא, הוא 5051. הנחמה היחידה שיש לי בנושא הזה היא, שמאז ש- 0 החלה לדחוף את הדרייבר האוניברסלי 4501 ותוכנת התקנה בשם 1, רוב הקשיים נפתרו. כיוס אפשר להתקין אבזרי 5051 ב-6ק מבלי לעבור במחלקת הטראומה של המרכן לבריאות הנפש. לחיות עם 5081 האמת היא שנדהמתי לראות עד כמה קל לחיות בימים אלה עם 5651. אחרי שנים ארוכות בהן הזיווג בין 5081 ל-26 נשמע כמו הזמנה לפרודיה על הנושא תאימות, היוס קל יותר להתקין אבזר 5051 נוסף מאשר אבזר 8פ1. מה שמעיב על האופטימיות החדשה הוא הפרף היצירתי של ממציאי תקניס חדשים ל-5681, שמנסים לא לפגר אחרי הברדק שחוגג במחנה 8פ]. במקוס לבצר את מעמדו של אחד מהתקנים כפתרון אוניברסלי, הם באיס כל יוס עס שילוב חדש של המילים 1, 9 ,166 ועוד כמה מילים אופנתיות. אז מה עושים! בשנים הקרובות ימשיכו למכור לנו את ה-70 עם דיסק מפז-₪ מסוג זה או אחר (גם אם יקראו לו וג או 17-2 זה לא ישנה דבר). תוכלו לחבר לבקר שלו עד 4 כונניס פנימיים, כולל כונן 6-50 ו/או כונן טייפים (זה הפרוש של ואס-סס זק גד ושל 6 כל זה יספיק לדרישות האיחסון הבסיסיות של תחנות עבודה וזה יהיה זול ואמין. אבל המקצוענים לא יסתפקו בכך. המקצוענים יזדקקו לממשק 5051 כדי לחבר אבזריס חיצונייס, כמו סורקים וכונניס אופטיים, וכדי לשרשר עד 7 אבזרים לבקר אחד. בעבר כבר התלוננתי מעל דפים אלה על כך שה-₪105 של 20 לא כולל תמיכה ב-5051 ואף אחד לא עושה דבר בנידון. לא ציפיתי שמשהו ישתנה בצד של ה-8105, אבל לשמחתי אדפטק נתנה לנו פתרון טוב לא פחות. אני ממליץ על התקנה של כרטיס הבקר 114-2940 של אדפטק, התומך ב-5651 )05 וב-קחחטן95)/ פטמ, על אפיק 201. בערכה תקבלו גס את הדריבר 571 ואת תוכנת ההתקנה 82-5051, כך שתוכלו לצאת לדרך ללא בעיות. נסו ותראו שהשד לא נורא כל-כך וכי השילוב של 5 לדיסק ו-5051 לאבזרים החיצוניים עובד - ועובד טוב. 8 0 ישראל אוגוסט 1995 0 אלונקס של מחר. מחשבים מסדרת 06-500, או בשפה אחרת מחשבי ואטוזאמק. ₪ מחשבי ]וא 6-500 הפועלים על בסיס רויס, ג'ילט, ז₪, לוידיס, מחשבים שפותחו ויוצרו בבריטניה, על ידי אלונקס. חברת השלישית בגודלה בבריטניה. ₪ מחשבי 75 ואטזדאתט, 90 אשזדאמת, לשולחן 100 סואמ ו - 120 אשנצאם;;. ₪ סדרת שרתי 58 - 6 5008 - ס, כולם בתאימות מוחלטת ותוכננו כמערכות ה-פ5ממחתת5 פמקטס% אינטגרליות ולא כחלקים. ידידותיים טכנולוגיו לסביבה ולמשתמש. מבוססים על טכונולוגיית צג.וק 8 6ט.וק. עליו תל אביב אולם תצונה ומרנז ש'ווק, 1 75 זאדאק דגם 6-575/1ק מעבד אונטל . ... - ?וא 75 ואט1דאץ זיכרון פנימי ₪ (ניתן להרחבה) זיכרון מטמון :.-..-, -- 6015 א 256 דיסק קשוח יש שוא 850 מסן כונן דיסקטים -....., בר מתאם מסך + מאיץ גרפי (כולל טאו זיכרון) 011 64 611 וא ודא מסך צבעונ יי ג.., א א6ש5 [א "14 קרינה נמוכה עכבר מיקרוסופט מקורי תוכנות 622 15-005א, חלונות 3.11 עברית מעבד חמלילים "דגש אושי" "בתמונה מסך "17 0 טיה 0 לא כולל מע"מ * עפ"י שער 3.01 ש"ח = 15 יווה זה העניין בעסק גאה להציג את כח המיח חייגו חינס עכשיו 177:022-5777 יוו למולטימדיה ואינטרנט. המחשבים האישיים החוסך מא למעבדים כפולים. בית אנ'ש רבד, רח: חסכון בצריכת אנרגיה, וס ות דולרים בש בעלי מארזים קטנים מהרגי , ם. זה העניין שוב ₪ סדרת 6-5008/1ק. מחשבים שולחניים עם אופציות הרחבה מגוונות. אידיאלי נח מוזס 3ו, הסט זס/וסק, נה. מחשבים ל, המותאמים עמוס, בעלי חיבור אזסואק. המיישמים ת 5 פוא לאבטחת מידע אולטימטיבית, הכוללים אופציה שם. נבדקו שם. כולם מחשבים שתמצא בחברו טל' 6954433. 3, באלונקס כולם מבית אלונקס. פותחו שם. יוצרו בי.בי.סי. ועוד. ובקרוב גם על השולחן שלך. 'וחר מהעובה. יוחד מחשב פקס' 7 ת כ-רולס 10 עוד ברור של מבטים שניים זכורת לקוראים: במדור זה אנו מביאיס התנסות בעבודה יומיומית עס המוצרים שנסקריס במגזין בצורה שוטפת. 0 180%5/ ז0] )067/60 זס/1. מספיק בקושי. מכתבי הקוראיס המתלוננים על גירסה 6.1 כבר מציפיס את תיבת הדואר שלי. אחד מהס כותב: ייהיוס בלבד, ?/ מחקה לי 30 עמודים של מסמך אחד, הוסיפה תת-מסמך לתת-מסמך (דבר נורא לעשות), נתקעה פעמיים, קישקשה קוויס במקום שלא ביקשתי והדגישה שורות שלא היו ראויות לכך, הוסיפה קוביות בסוף פיסקאות, גרמה ל-02% אחד ולא הצליחה לייצר קשר ככ עם תוכנת |66ןסזק-15א'יי. יש עוד הרבה כאלה. לא אכנס כאן לוויכוח אס יש בה יותר או פחות באגים מב-6 6זס\, אבל גם החסידים המושבעים של |676:60זס/ נשמעים כמתנצלים. 011686 050153י1. עובד לנצת. חומד של תת-מחברת. קטן, קל, עם מסך נהדר ויכולת עבודה אינסופית. כפי שאומר ביל הוורד מהחדר הסמוך ייאני בטוח שאפשר להחליף את הסוללה כשזו נגרמת, אבל עדיין לא נזקקתי לכך מעולם. הפורטגי פשוט עובד יוס שלם ללא בעיות". התלונה היחידה ששמעתי מקוראים היא על כפתור ההפעלה, שבולט מהצד ולפעמיס הוא נלחץ מהטלטולים בתיק וכתוצאה מכך הסוללה מתבזבזת לריק. חוץ מזה, מרקיז, הכל בסדר. % מחבר 136%-א. תגובות מעורבות. %ס19-א הוא מחבר טלפון פתוח לכרטיסי מודם מסוג 648 0 (1018א0 בעבר) והוא מאפשר חיבור לקוו טלפון סטנדרטי (מחבר 81-11) ללא מתאם מסורבל. אפשר למצוא אותו על כרטיסים תוצרת 2ז68806/א ותוצרת 5!גזסתקח6 [8סווסגזק. זה בטח יותר טוב מלהסתובב עם מתאס מיוחד או עס כרטיסון ממנו משתלשל כבל טלפון, אבל משתמשים רבים מתלונניסם שהמחבר מפריע לתקוע כרטיס 64 06 שני כאשר שני החריצים צמודים זה לזה. עדיף לרכוש מחשב מחברת עם מודם פנימי ושקע 81-11 אינטגרלי על הפנל האחורי. 340 ז1356 א1מ0ת)1616. מחיאות כפיים. התלהבנו ממדפסת הצבע של טקטרוניקס כשראינו אותה לראשונה ושביעות הרצון רק הולכת וגדלה ככל שאנו מרבים להשתמש בה. תמורת פחות מ-5 אלפים דולר קיבלנו מדפסת המפיקה 4 עמודים בדקה, בצבע מרהיב וללא כל בעיות. סיבה טובה לדאגה אצל יצרניות מדפסות לייזר צבעוניות. התחוס היחיד בו הלייזר עדיף הוא בהדפסה מונוכרומטית. בצבע, הזרקת השעווה של טקטרוניקס טובה לאין שיעור. צריך רק להתרגל לשגיונות של ה-ז56ג0?: זמן החימום (צריך להתיך את השעווה המוצקה ולהזרים את הנוזל בצנורות הפנימייס לראש ההזרקה - לאחר שמנקיס אותס מהשאריות של יוס האתמול!) הוא כ-15 דקות ובזמן זה היא פולטת קולות כמו מכונת עינוייס ממרתפי האינקוויזיציה. צריך להתרגל לכך ולהשאיר אותה דולקת כל היוס - זה גס חוסך שעווה (אבל מבזבז חשמל). 4 1-06 א1/?. מתקנים את הבאגים. בסקיהה הראשונה שלנו קטלנו את תוכנת 3.0 6טסזקאז/ בשל הכמות הבלתי נסבלת של באגים שהיא הכילה. חברת אזגוח0ח13 לקחה את העניין ברצינות והוציאה גירסת תיקוניס שמספרה 3.1. אפשר להוריד את הגירסה החדשה מהפורום בקומפיוסרב (מאם.31קא1/, 12 עזגזסו.1 ,אה ]סאג 1) ללא תשלום. 06 ישראל אוגוסט 1995 משתמשים מדווחים לי כי מספר הבאגים ירד פלאים, אבל עדיין נשארו כמה. למשל, מבחן ה-%4%1 לא מוכן לסבול את 6טוזכ!ז8וח5 וחישוב המהירות של המעבד לא תמיד מדויק. המשך התיקוניס בגירסה 3.2. % מחשבים לוהטים. כמה מהבדיחות החמות ביותר במסדרונות של המערכת נוגעות למחשבי מחברת. משתמש אחד, למשל, מספר שה-456001:8 457 מתחמם כל כך במהלך העבודה עד שאי- אפשר להשאיר את כפות הידים מונחות על המשטח שאמור לתמוך בהן בוזמן הקלדה. כשזה קורה, השימוש הטוב ביותר למחשב הוא בתור פלטת שמירת- חוס לכוס הקפה שלו. משתמש אחר מספר שה-54:8 476.7 שלו עושה שעות נוספות בתור מגהץ. כשהוא עובד במטוס והמחשב על ברכיו, החוס הנפלט מהחלק התחתון מיישר את הקמטים במכנסיים. אמא שלי כבר מתכננת להשתמש במחברת שלה בתור ייבקבוק- חסיי לריפוי כאבים ריאומטיים... 4 7550 86/אמוג'ד ]18%. מלך המולטימדיה. כמו מרבית המלכים הוא גדול, כבד ויקר, אבל כשמדובר ביכולת מולטימדיה ניידת אין לו הרבה מתחריס. המשתמשים מדווחיס על מקלדת מצויינת, על צג יימדליקיי ועל מערכת קול טובה. יש גם מי שחושב שבלי פנטיום ייזה לא זהיי, אבל הרוב מסתפקים ב-4/75אס. התלונות הן בעיקר בפרטיס הקטנים: המיקרופון האינטגרלי אוסף יותר מדי רעשים וכדאי להצטייד במיקרופון חיצוני, החלפה של כונן התקליטורים בכונן דיסקטים כרוכה בהתעסקות עס כל מיני חלקים קטנים ומעצבנים והגובה שלו לא נוח להקלדה רצופה. אבל בדרכים הוא המלך. % 8000. היורשת של 83ח486. ביקשנו תגובות קוראים על תוכנת ז6חגקַז0 של לוטוס ומסתבר שכולם רוצים לדבר על 8660. התוכנה הזאת לניהול מסדי נתוניס אישייס ולוחות זמניס היא עשירה בתכונות רבות-עוצמה אבל דורשת התמסרות של המשתמש. כולם אוהבים את המודול זו0סת5, שמאפשר החלפת קבצים עם ישומים אחרים, וכמעט כולם מעדיפים לא להשתמש במתווה (זטתז!וטס). הגמישות בה ניתן לעצב את המוצר עושה אותו למשהו שונה לכל אחד, אבל מוצאים בו גם מגבלות מפתיעות. למשל, אי-אפשר להכניס ליומן חגים שלא תוכננו עיי המפתחים. בעבר, מפתחי ₪000 לא התייחסו יותר מדי למה שכותבים עליהם בעיתון, אבל כדאי להם לדעת כי יש בקינס ביצת-זהב. צריך רק לסלק כמה מהליכלוכים שדבקו בה, עיימ שכולס יראו זאת. =( --000₪0...... ב ננננננושוונננונוווווווהקו-יתתככככ-כ-ככככככנככווְספפפפוחפפספחספפופווווכנככככצכצר שר מק המולפימדיה הישיר הרואפוון 7 ₪ אי | 99 ₪ טאודה וח 6165 300 ₪9 ₪000 199 ₪ ד ב 0 ₪ 0 דה 01095 ₪9 (ס8) ואטשפטו טהפסאוס 9 ₪ מממ 9 דוחה דאסוסוג וס וקא | 129 ₪ הזג |ה6חומס נ נַ ה- - | 0 8 ש ך א ית ב א מ ך יק ה 0 9 ₪ 3 00608 ומת 9 ₪ וקב 9 ₪ 80050 הפוסב = ה 608 ולא העזת כ שַ ישלחו ל ₪9 ואד 8 5006 19 ₪ שאטפ : 9 ₪ וו שאותדפ 601.6 15 4 9 2 1 לן 199 ₪ ו = 09 ₪ וה ₪ (10005) 01.1 א 10 ד 5 10 ₪ סאג .דט ₪9 (10005) 0.2 א 10 ד 5 9 ₪ 1 וס הצא זס 160 ₪907 (10005) 01.3 א 10 ד 5 ₪9 8 0 10 9 402- אק הסואוווגדה=דאם וטואודו וי 0 ₪ 5 ו ו 9 402 אק /ווחסטפסתק וטוא ות ₪ 19 ₪ 2 ; 19 ₪ 0 //5%[3 2 09 ₪ 5 סד 0 שפוח 9 ₪ 0 דוס ואפ 19 ₪ הסוחד סוד ₪8 ד בקש עכשיו את הקטלוג המלא 9 ₪ סק - וווצ השוטע 9 ₪ סוה ה- חספ 60 סצו 09 ₪ וד 0 ה יס פה על כל רכישת 5 תקליטורים 16/7 9/6 סי מתוך השמות המודגעוים (ניתן לצבירה] על כל רכיעות 10 תקליטורים כל6'ס 135 תון[סן' תג אתשך" שווזא [קץ - הוה ל כ רינ ו הוה ו( כ ואו ו ו רק תקכלימורים. כל התקלימורים. המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ודמי משלות. 2 12 תפישות של מושלמות עוד שנה עברה ואנחנו חוזריס לסקירה השנתית שלנו על ה-6ת ייהמושלסיי. וכמו בשנה שעברה ובשנים שלפניה אנחנו חוזריס ומבקשים מעבדיס מהירים יותר, זכרון גדול יותר, גרפיקה מרהיבה יותר ודיסקים מסיביים יותר. המחירים בעצם לא משתנים במידה משמעותית משנה לשנה וייהמכונה החלומיתיי שלנו השנה עולה בערך אותו סכוס כמו המכונות החלומיות מודלים 93 ו-94:. אנחנו רק מקבליס הרבה יותר תמורת כספנו. גס בשנה הבאה נחזור על הריטואל, וגס בשנה הבאה נוכל לסכם את הסקירה בתחושת סיפוק הנובעת מהמשך השיפור ביחס ביצועים- למחיר, שמלווה אותנו מגיליון מספר 1 של פחול4פגוא 0ק. מה שאירוני כל-כך הוא, שחלק לא קטן מהמשתמשים ומהמשקיפים מתלונן כי הטכנולוגיה משתנה מהר מדי. מהיוס בו חברי למערכת ביל מקרונה שפך את כף העפר הראשונה על ארון הקבורה של 417286 והכריז על תחילת עידן ה-386 (אי-אז ב-1988) הפזמון חוזר על עצמו כל שנה: יילמה ה-6 לא יכול להתייצב לזמן קצר במקוס אחד, כך שנוכל סוף-סוף ליישר קו עס המחשביס המושלמים שעורכי פחוַלהּפַגוא 76 כל-כך אוהביםניי שמעתי את הטרוניה הזאת בכל שנה ואני מצפה שגם ב-1995 יוצף הדואר האלקטרוני שלי באלפי מכתבים של קוראים נזעמים מכך שיירמת הכניסהיי שלנו השנה היא פנטיוס-75 מגהרף עס 8 מגהבייט זכרון ולא פחות מ-720 מגהבייט על הדיסק. יימי וקוק לכל העוצמה הואת במכונה למתחילים!יי רביס מהס ישאלו. ייאני רכשתי לפני פחות משנה מחשב 486/33 ואתם אומרים לי שהוא כבר מיושןניי שאל קורא אחד לפני שנה. השנה יצטרפו אליו אלה שקנו לאחרונה מחשב 82/66 או 4/100אכ - ואפילו פנטיוס בגירסאות 6 מגהר). י*אלה מחשבים מיושניסניי הם ישאלו, י*הגזמתם!י התשובה היא, שגם אם המרו> נגד התיישנות הוא מתסכל, לא כדאי לקנות מחשב מתחת לרמת הכניסה שלנו. טוב, אתס לא צריכה לורוק לפח את המחשב שקניתם לפי שנה או שנתיים ואפילו ל-386 ישן אפשר אולי למצוא תפקיד בתור שרת הדפסה או תחנת הקלדה, אבל לקנות מחשב חדשנ - רק פנטיוס. אתה לא תחסוך הרבה כסף אס תבחר להתחיל עס מחשב ברמה נמוכה יותר. ההבדל בין תצורות דומות של 6 ופנטיום 75 הוא 350 דולר בממוצע, כלומר תוספת של כ-20 אחוז בממוצע מקדמת אותך ממחשב מיושן למה שאנו ממליצים עליו כרמת כניסה. הצעד הזה, לעומת זאת, מקדס את אורך החיים האפקטיבי של המחשב בשנתיים לפחות, משנה-שנתיים לשלוש-ארבע שניס קדימה. אתם מכירים הצדקה טובָּה יותר להשקעה של 350 דולר! נכון שמרבית הישומים הנוכחיים מסתדרים לא רע עס 486, וגם בגירסאות איטיות יותר מ-2/66אכ, אבל המירוץ של מפתחי הישומים להוסיף תכונות, המעבר הצפוי ל-95 פאסשחוצ והשילוב של מולטימדיה בעולם העיסקי ישאירו מאחור את ה-486 לגירסאותיו. הדבר דומה למה שקרה לבעלי 386, שגילו כי הק ישומי 205 יכולים להוץ בקצב משביע בה "א רד 6 ישראל אוגוסט 1995 רצון על המחשבים שלהם - והישומיס האלה לא זוכים יותר לעידכונים ושיפורים. אס אתה לא מעדכן את פלטפורמת החומרה בקצב שיצרני המחשביס מתעדכנים, לא תוכל גם לעדכן את התוכנות בקצב שיצרני הישומים מתעדכנים. אלה כלים שלובים ולא תוכל לשבור אותס ולנצח. מפתחי הישומים לא רצים להוסיף תכונות רק כדי להאי את ההתיישנות של החומרה שלנו. השוק רוצה את התכונות האלה והיצרנים רק מגיבים על הלח מלמטה. לאחרונה ראיתי מאמריס של קולגות הקוראים ליצרנים להפסיק את מירוץ הוספת התכונות ולהתרכז במקוס זאת בתיקון הבאגיס שממלאים את הגירסאות הנוכחיות. הצחקתם אותנ! אני מסכים שהיצרניס צריכיס להקדיש את מירב המאמצים לאבטחת איכות התוכנה, אבל לדעתי אנחנו, משתמשי 6, מדי מפונקיס. בהתחשב בעושר האדיר של תוכנות העומדות לבחירתנו ולעושר התכונות והיכולות של מרביתן, אסור לנו להתלונן על הקשייס המעטים שמלווים אותנו. בכל תחוס אחר, החל ממשחקי 5804 וכלה במחשבי זוגא המצב גרוע יותר. שס כל שינוי בפלטפורמה אומר שכל התוכנה זקוקה לכתיבה מחדש. ב-26 הצלחנו לשמור על תאימות לאורך שניס למרות המגוון הפנטסטי של פלטפורמות ותצורות, התפתחות המעבדים והשינויים במערכות ההפעלה. אני מוצא ש-6 8זסא קלה יותר לשימוש ומתאימה יותר לצרכי מ-4 6זס\. אנל אוהב את האפשרות לסובב טבלאות 661 ולנהל מספר גירסאות של מודולים כלכליים בלוטוס 1-2-3. האינטגרציה של 01866 |26:60 היא פשוט פנטסטית וקשה לי לראות איך אירגון יכול לתפקד ביעילות ללא פשוסא. התכונות הנפלאות של ישומים חדישים אינן ניתנות לניצול ללא החומרה החדישה ביותר, ולשס כך אני מוכן להשקיע את הכסף הנוסף שמבטיח כי אני לא אשאר מאחור. אני גם יודע שהמחשב המושלס ביותר שארכוש היום לא יספיק כדי לנצל את הישומיס המפותחים היוס, שיצאו לשוק בעוד שנתיים-שלוש. הוא יהיה אז יימיושן" למרות שהיוס הוא יימושלסיי. זה לא מונע ממני מלהמלי עליו השנה, למרות שאני כבר רואה בעיני הוחי איך בעוד שנה-שנתיים יציף אותי גל חדש של מכתבים נזעמיס מקוראים מתוסכלים: ייאיך אפשר לקבור השנה 76 שרק לפני שנתיים הכרזתם עליו כמושלםניי אפשר. +1ם ₪1 +ץ וםז1 [[מיד יהיו כאלה שיגידו לך - זה המיוני, תמיד יהיה האחד שיעשה את וה מציאות ת יהיו כאלה שינידו לך שזה דמיוני, תמיד תהיה חברת זטט/ שתעשה את זה מציאות. זשט/, הניצבת בשורה אחת עם עשר חברות המחשבים הנדולות בעולס, מתאפיינת בפיתוח טכנולוגיות חדשות ובלעדיות, בייצור עצמי של מחשבים וציוד היקפי, ובפריצות דרך טכנולוניות, כדוגמת טכנולוגית ה-0/)-קוו6, רת שידרוג מחשבים ע"י מעבר מפלטפורמה קיימת למתקדמת ועדכנית ביותר, תוך חיסכון רב בכסף. חברת זטט/ שוקדת על סביבות עבודה כמתן פתרונות והתאמתס לדרישות השונות והיחודיות לכל עסק. בתחום הייצור, מתמקדת זשט/ בשני ערוצים עיקריים, הראשון עוסק בבניית פלטפורמות עבודה החל במחשבי 44861, מחשבי פנטיום, 800% שוס! וכלה בשרתים מהירים וחוקים המשרתים עד / 250 משתמשים בערוץ השני מייצרת החברה ציוד היקפי כמו מסכים, מדפסות ופקסמיליות הן להתקנה כפתרון כולל בשילוב מחשבי זטט/, והן לשיווק לחברות המחשבים המובילות כחברה הבעילה בכל האירגונים לשמירה על איכות הסביבה וחסכון באנרגיה, מקפידה זטט/ על שימוש בחומרים הניתנים למיחוור, באריזות מתכלות ובטכנולוגיות לניהול אנרניה (,1/]. / ו-.5.1.1). ז מעבירה את כל מוצריה סידרת בדיקות איכות וביקורת קפדנית ועומדת בכבוד בתקני (9000-()15 המחמירים. מחשבי זטט: מיובאים, משווקים ומופציס ע"י יורוקום - החברה הגדולה בישראל לטכנולוגיה ותקשורת משרדית. כך, יכולה זטט/ להציע ללקוחותיה, כנהוג בסניפיה בכל העולם, שירות מקצועי הנשען על פריסה ארצית רחבה וזמינה ביותר /008 + מחשבי אייסר. כל מה שרצית ממחשב, ולא ידעת שיש. מרכז שיווק ארצי אזור ת"א 01-6131555, אזור ירושלים 02-235007, אזור חיפה והצפון 04-421222. אזור באר-שבע והדרום 07-234333/3 ואצל המשווקים המורשים 0000004 שבי 6 ישראל אוגוסט 1995 אל תסחפו עם 32 סיביות שאני רואה, התשובה היא שלילית. יתר-על-כן, אני חושב שמהר מאוד יתברר כי עוד מיליוניס רביס של משתמשים מכל שדרות הציבור יגלו אדישות מפתיעה לסיסמת הקסם, שאנשי השיווק ינפפו בה בהתלהבות מהיום בו 95 צשסטחו/ תצא למדפי החנויות. אני חושב שכולנו נגלה סקפטיות בריאה ולא נקפוץ על כל ייישוס 32 סיביותיי שהיצרנים הזריזים יוציאו חצי-אפוי מתנורי הפיתוח המואץ שלהס. 8 אם התואר יי32 סיביותיי הוא סיבה למסיבה! ככל אולי אני טועה. העורך הראשי שלנו, מייקל מילר, בטוח שיצאתי מדעתי. ימה הסיבה שמישהו יעבור למערכת הפעלה 32 סיביות (הוא מתכוון ל-95 00ח:/) אם הוא לא מנצל זאת להרצת ישומי 32 סיביות! אף אחד לא קונה מערכת הפעלה בזכות עצמה. ברגע ש-95 פאוסטחו תצא למדפים תתחיל דרישה בלתי משוערת לתוכנות המטסוגלות לנצל את תכונותיהיי. אס זה יקרה, הגל הזה יחזיר לחברות התוכנה את ההכנסות שהצטמקו מאוד במהלך השנה האחרונה, כאשר הקונים המתינו ל- 5 '0ח:/ ונמנעו מרכישת השבחות לתוכנות 16 סיביות. אני בכל אופן חושב שהתחצית הזאת אופטימית מדי. הסיבה לגישה הפסימית שלי היא היכרות עם חלק ניכר מהתוכנות שנקראות 'י32 סיביות'י, כאלה שכבר על המדף וכאלה שעוד מתבשלות במחלקות- הפיתוח או עוברות את שלבי האלפא והביטא של גילוח על זקנס של משתמשים נבחרים. בסופו של דבר, לנו המשתמשים כל השאלה של מספר הסיביות בשפת המכונה היא תיאורתית לחלוטין. מענין אותנו מה עושים איתם - וכאן מצפה לכם אכזבה. הדור הראשון של תוכנות 32 סיביות לא הולך להרשים אף אחד עד כדי כך שהוא יזרוק ישוס שעובד טוב ב-16 סיביות ויעבור לגירסה חדשה החשודה בריבוי-באגים. ישומי 32 סיביות, למשל, אמוריס לרו הרבה יותר מהר. אלה שראיתי עד כה לא רצים יותר מהר. ואני לא מדבר רק על ישומים בשלבי אלפא וביתא, שס אפשר להצדיק את האיטיות בכך שהתוכנה מכילה קוד איתור תקלות. אני מדבר על ישומים שנמכריס כבר מזה מספר חודשים כגירסאות א פאסחוצ של 32 סיביות. כזכור, 95 פסשחוץ אינה בדיוק כובשת קרקע בתולה בתחום הזה והנסיון יכול ללמד אותנו משהו. אפילו ישומי 32 סיביות של מיקרוסופט עצמה לא בדיוק מרשימים בביצועיהס. ניסיתס פעס את גירסת 32 הסיביות של 6זסאו! מעבד תמלילים טוב, ללא ספק, אבל לא טוב יותר מ-6 6זס/ בגירסת 16 הסיביות. כדי שישום יהוץ מהר יותר על מערכות ההפעלה החדשות הוא צריך לנצל את התכונות המיוחדות שלהן, למשל ריבוי-נימים (2חו630זח11ו01א). זס) 6זסי דא פשסשחוצ לא עושה זאת ולכן אינו מהיר יותר. למעשה עד היוס ראיתי רק מעט מאוד ישומים ל-95 פשסטחו/ המציעים שיפור ביצועים משמעות: ביחס לגירסאות 16 סיביות. לא שהשיפוריס בביצועיס לא יגיעו עס הזמן. הס יגיעו, אבל זה לא יהיה בדור הראשון של גירסאות 32 סיביות. עס הזמן הם גם יהיו ייחכמיסיי יותר, עשירים יותר בתכונות וכל שאר הצפיות שלנו מהשיפוריםס שמערכת ההפעלה החדשה תביא. אבל אני לא מצפה למהפיכות בשנת 1995. אולי ב-1996. בינתייסם הקונה החכם יחכה ולא יבזבז את כספו על ייהשבחותיי שאינן מביאות תועלת ישומית. מיקרוסופט תמכור הרבה עותקים של 5 פו00ח!/ לפי שנתחיל לראות ישומים המנצליס את אפקט 32 הסיביות. זה לא אומר שהקוניס יצאו מדעתם וירכשו מערכת הפעלה שאין בה תועלת. ההשבחה ל-95 פסטחו/ מוצדקת גס אס אתה לא מחליף אף ישום 3.1 פאוסשתו/ מהארסנל הקייס שלך. יש עוד הרבה שיפורים ב-95 5אס6חו/ שיצדיקו את הרכישה, החל בטיפול טוב יותר במשאבי המערכת וכלה בתמיכה בתקן 'ח* פטוק ְגּ|?. הממשק של 95 פשסטחו/ הוא הרבה יותר טוב ויש לך גישה ליותר זכרון. אתה מקבל כלים מצוייניס כלקותח ברשת תקשורת ועוד הרבה תכונות חיוביות אחרות. למעשה, 95 5שסטחו/ היא אחת ההשבחות הנדירות של מערכות הפעלה שבאמת כדאי לעשות. אז לא ננצל במשך מספר חודשים את יכולתה להריץ ישומי 32 סיביות. ו 0641. מוטב להמתין עד שיצא הדור השנג של ישומים. אני גס לא אומר שלא יהיה גל חזק של רכישות לתוכנות 32 סיביות, בין אס הן מצדיקות את ההשקעה ובין אס לאו. למשתמשים רבים ייההשבחהיי הזאת וודאית כמו רפלקס מותנה של כלב פאבלובי. באירגוניס רביס המעבר ל- 5 פו60ח!/ מתוכנן כייעיסקת חבילהיי, כאשר שאר המרכיבים בחבילה הס ישומי 07108 בגירסת 32 סיביות. האירגונים האלה פשוט לא יכולים לבצע שינוייס בשלבים ולכן הס החליטו לקפוץ למיס הקרים בבת-אחת. אבל מרבית המשתמשים כבר למדו את הלקח הזה על בשרם יותר מפעם אחת. איך אומר הפתגס מהמערב הפרוענ ייאתה יכול לזהות את החלוצים לפי החיצים שתקועים בגבסיי. אנחנו לא ששים לתפקיד כפוי הטובה של חלו לפי המחנה. כבר אמרתי זאת בעבר: 1996 תהייה ייהשנה של 95 פשוסנחו/יי - ולא משנה איזה מספר מיקהוסופט תיתן לה. אין בכך התקלסות במיקרוסופט, שכן צריך להודות כי היא היחידה שמוכנה ומסוגלת להתמודד עם המשימה ההרקוליאנית, של הסבת מערכת ההפעלה שיותר מ-30 מיליון משתמשים נעולים עליה. אנחנו מתקרבים לקו פרשת המים, שמפריד בין 16 ל-32 סיביות, אבל נחצה אותו רק ב-1996. משתלב לך! חברת "קומפיוטרסטוריי מתמחה בשילוב והטמעה של מערכות מחשוב מתקדמות בכל המגזרים: התעשייתי, העסקי, החינוכי, הציבורי והביתי. חומרה וחבירה טכנולוגית של *קומפיוטרסטור'י: ₪ מיקרו וסופר מיקרו מחשבים 6 שרתי רשת 6 תחנות עבודה מתקדמות 6 מחשבים אישיים 6 מחשבים (יידים 6 רשתות תקשורת 6 תקשורת ותקשוב 6 ציוד היקפי 6 ציוד מולטימדיה 6 מערכות הפעלה ותוכנות 6 שרות ותמיכה טכנית. - ה . . ל כו ל משפחת מחשבי שח != א 9 9 סא הטוזחפס ל מאפייני פתרונות המחשוב של *קומפיוטרסטור": 6 מערכות פתוחות וגמישות 55168 ח6ק0, תפורות לצרכי הלקוח. 6 אספקת פתרון מלא וכולל - ששןסזק 86 חטך. > טכנולוגיות מתקדמות לאבטחת מידע במערכות המחשוב. 6 שילוב חומרה, תוכנה ותקשורת. 6 תמיכה מלאה בכל מרכיבי הפתרון. של הנהלה ואולם תצוגה: רח' הקישון 13 בני-ברק טל. 03-5798350 פקס. 03-5798360 מוקד שרות ארצי: 03-6194231 א הורמון צמיחה בום טוח ואס ם.ססטטש וא | וא ווח ₪ ם- ב ומ וש אפ חק וב חש א ויה 1 + רו שְ 5 ב 4 ב - - , .י ו .+ 6 ישראל או כבכל שנה אנו מקדישים את גיליון הקיץ שלנו לנתוח המושלמות בעולם המחשבים האישים. אבל לפנ שאנו נכנסים לפרוט התכונות של חוסרה ותוכנה מהן (בנים מחעובים | מושלסים, ראוי שנתעכב ה לרגע על עצם המושג '"ה-₪0 המושלם"י. ברור שאין מחשב אחד שהוא = 0 ב הוול לבלמטההוקפה 4 ₪ פ| משתמשש. כמו בכל נה אנחנו מחלקים את הסקירה למספר קטיגוריות וםנסים למצוא שלמות בכל אחת מהן לחוד. אנחנו סגדירים = השנה % קטיגורות של " 22" תחנת טבודה שולחנית, החל בייחכונת החלוסות'י ובלה ב''מחעוב הכניסה", כ קטיגוריות. של מחעוב מחברת או תת-מחברת ושתי . עול שרתים. ל % 4 2% > ב ב ו חובונת החלוסות רמקולים מוגברים+ יחידת באסים צג 21 אינטש שטות פקס-מודם קל 28,800 34 יחידת אל-פסק 450% מקלדת ועכבר כונן דיסקטים 1.2+1.44 כונן 62-80 עם מתלף טיים גיבוי על קלטות ₪1 דיסק קשיח 62 1.6 שפ1ז- מארז מגדל או מיני מגדל כרטיס רשת )₪670 )גי מעבד פנטיום 133 מגהר ברטיס קול עם טבלת גלים ברטיס גרפי מואץ עם ]חש 418 מטמון סינכרוני 8 512 זכרון ראשי [א(4ח-₪00 3218 18 5 ו 6 ישראל אוגוסט 1995 כי בשבילי, הוא מעבד התמלילים הטוב ביותר בעולם בסבינת חלונות: הוא מהיר הוא עובד בתאימות מי שהיה רגיל להתקע דקות ארוכות | מלאת עם כל גירסה מול המסך במסמכים כבדים ומת לשונית של חלונות ממהירות זרימת השורות בדגש?. בכל שפה שתבחר, בכל מקום בעולס הוא ידידותי הוא מתקשר בדגש? ידידותיות היא לא סתס מילה עם דשום שדאאו ואת האמת. כדי להתחיל לוד מיד = בוכות הטכנולוגיה המהפכנית של עס דגש2 אין צורך בידע מוקדם דגש? יוכלו משתמשי הרשת לדבר בלמעלה מ-30 שפות שונות. הוא חברותי לדגש? תפריטים בשש שפות שונות | ה(א רב פלטפורמות ועזרה מקוונת בעברית, אנגלית דגש? ר תחת דא 95 פאוסטמוּ\, ורוסית. 2 0 זטעוסק) 186 . הוא מדוייק ויש לו אבא חוזק בדגש? יש הקפדה על הפרטים משפחת כיוון מחשבים - יצרנית דגש? הקטנים ביותר כמו: ניקוד במיקום = מספקת תמיכה טכנית חינס ללא ה | המדוייק או עבודה דו כיוונית הגבלת ומן כחלק ממערך השרות כ | מושלמת. אותו רכשתס במסגרת מחיר התוכנה. 5810 ו 610 הרבסט.מאלר.קלפר ו 1 א 101 נונבד התמלילים הישראלי 1ג ו | אטשו) | להשיג עכשיו אצל המפיצים המורשים: כלנית המרכז לתוכנות .7.6 בע"מ רח' חומה ומגדל 16 ת"א, טלי- 03-6386363 6 אנשיס ומחשבים יד חרוצום 13 ת"א,. טלי: 03-6385878 68 אדיס'מה מתשבי 2000 /03/68 רח' גאולה 5 ת"א, טלי: 03-5102581, פקס. 03-5102584 / 6 = רדיקס טכנולוגיות טלי: מ 6 א!נ)] פרודקט רח' טשרניחובסקי 36, חיפה, טלי: 8 באג מתשבים- סניף ירושלים רח' הלל 6, טלי: 02-250254 - סניף תל-אביב דיוונגוף סנטר, טל 03-5288281 6 משווקי דגש 01 בישראל אלדור מחשבים בע'"מ קהילת סלוניקי 11 ת"א, טלי. 03-6459292 המילה האחרונה בעיבוד תמלילים שי מבט אחד בוק המקומי מראה עואכן אנחנו מקדימים את מגמותיו ב-5 עד ₪ו חודשים. נדמה לנו שזה המקום הנכון להיות - לפנ' המחנה - וממנו לקרוא את המפה ולהעביר התרומות אובייקטיבית לקוראים. ההסטוריה המקומית מלמדת בי ה-זמ נעלם ממדפי החנויות בישראל תוך שנה מהכרזת המוות ב-₪582/06ח סם, בנייל לגב' ה-385, ה-%855% וה-בב/אם5פ 20 6 ושראל אוגוסט 1995 ה-6 המושלם רור גם שמה שנחשב היוס כמושלם יראה תוך זמן קצר כשיגרתי. אפשר להשוות את הרשימה הנוכחית עס מה שפירסמנו לפני שנה ולפני שנתיים ולהווכח עד כמה מהר יימתדרדרים" מחשבים ממעמד של "מכונת החלומות" לרמת הכניסה. למכונת החלומות מודל 94' היה מעבד פנטיוס 90 או 100 מגהר), מה שנחשב השנה לייליגה בייי. כנייל לגבי דיסק 108, מודס 14,4000, 1אסא-00 מרובע-מהירות, תצוגת מסך בצבע טבעי (24 סיביות/16.7 מיליון גוונים) ועוד. תחנת העבודה לישומים כלליים - מה שאפשר לכנות "ירמת הביניים" - היתה לפני שנה מבוססת על פנטיוס 60/66 מגהר> או 4/100א5, שהשנה לא מומלצים אפילו לרמת הכניסה. דיסק 18א540, זכרון 18א16, פקס-מודס 14,40000% וכרטיס קול 16 סיביות הם היוס דרישות המינימוס מרמת הכניסה. את רמת הכניסה של 1994 אנו ממליצים להשאיר לספרי ההסטוריה, ה-4860%2/66 נמצא היוס בסוף הדרך והחסכון שתשיג מרכישת דיסק קטן מ-1א5408 לא מצדיק את המגבלה שאתה לוקח על עצמך. מקדימים את זסחננו ישנס קוראיס המתלונניס על כך שאנחנו מקדימים את זמננו, שההמלצות שלנו "לא מתאימות לתנאיס בישראליי או שהן מבוססות על ייגישה אליטיסטית", שמזלולת במחשביס המהווים את ייעיקר השוקיי בישראל. וה קרה בשנת 2 כשקבענו ב"דעתנות מתנשאת" כי ה-471 מת מזמן ורק סוחרים במלאי-מת ממשיכים להשלות את הקונים כי אלה מחשבים אידיאליים לבית ולתלמיד. זה קרה שוב ב- 3 כשהמלצנו לנטוש את ה- 6 לטובת 486 וב-1994 כשהכרזנו כי גם ה-386 מת סופית וממחשבי 486 רק ל- 6 ול-4/100א יש זכות קיוס. בכל פעס קיבלנו גל מחאות על י"היעוץ הסנובי" שלנו ועל כך שאנו ממריצים את הקוראיס להשקיע "סכומי עתקיי במחשבים יימוגזמים". מבט אחד בשוק המקומי מראה שאכן אנחנו מקדימים את מגמותיו ב-6 עד 12 חודשים. נדמה לנו שזה המקוס הנכון להיות - לפני המחנה - וממנו לקרוא את המפה ולהעביר התרשמות אובייקטיבית לקוראיס. ההסטוריה המקומית מלמדת כי ה-47 נעלס ממדפי החנויות בישראל תוך שנה מהכרזת המוות ב-א0421ג/א 6ק, כנייל לגבי ה-386, ה-א4865 וה-4860%/33. זה לא צנוע במיוחד לאמר ייאתם רואים שצדקנויי, אבל במשך השנים הצלנו כנראה מספר קוראים מרכישת יימציאות" במחירי סוף-העונה, מציאות שתוך זמן קצר התגלו כמקח-טעות. הזדקנות מתובננת גס המחשביס המושלמים של השנה עתידיס להתיישן במהירות מעוררת חלחלה. קצב השינויים הנוכחי עוד יותר מוא מבעבר וכל היצרניס נמצאים תחת לח בלתי-פוסק להעלות את מפרטי הסף ולשפר את השיאים. כתוצאה מכך אנו רואיס בשוק המחשבים האישים את התופעה של "הזדקנות מתוכננת", שוכתה למוניטין מפוקפקים בשוק האלקטרוניקה הבידורית. עקרון ההזדקנות המתוכננת אומר שכדי לשמור על שוק תוסס צריך להמנע מייצור הייסק האחרון שתרכוש". היצרנים מעדיפים להכניס את השיפורים בהדרגה כאשר כל 3 עד 6 חודשים יוצא דגם חדש, שגורס לקודס לו להראות זקן ועלוב. כך מצליחים להפעיל לח פסיכולוגי מתון על המשתמשיס להמשיך ולהשביח את ה-6 שלהם לעיתים מזומנות. כמשתמשים אסור לנו להתלונן יותר מדי על המדיניות הואת, שכן היא מהווה את הבסיס הכלכלי להמשך התחרות הפרועה והורדת המחיריס שאין לה סוף, המשרתות את מטרתנו: יותר מחשב בפחות כסף. אבל יש לא מעטים שנרתעים מהתיסכול הבלתי-נמנע של משתמשים ומהציניות הבלתי-מוסתרת של היצרנים. הס מהססיס האם לקנות את בציר 1995 או לחכות למה שיבוא בשנה הבאה? ואולי כדאי מראש לוותר ולקנות בהפגנתיות מחשב יימיושן" וזול? התשובה לשתי השאלות האלה היא "לאיי. אין ה לחכות לא כדאי לחכות לשנה הבאה. הדילמה שאתה ניצב בפניה השנה תהייה בשנה הבאה רק יותר חריפה, ובינתיים עברה שנה ואתה הפסדת את התועלת שמחשב חדיש יכול להביא לך. ולא כדאי לקנות מחשב מיושן. נכון שהיוס הוא זול, אבל בשנה הבאה הוא יהיה חסר ערך, כך שההפסד שלך לא קטן - ואולי אפילו גדול יותר. ובינתיים הפסדת את התועלת שמחשב חדיש יכול להביא לך. שס לב לכך שהטיעון שלנו מבוסס על שיקולי תועלת. אם ה-06 לא אמור להביא תועלת אזי כל טיעונינו מתמוטטים כבניין-קלפים. לכן לא הכנסנו לסקירה קטיגוריות שתועלתן לא-ברורה, כמו "המחשב המושלס למשחקיטיי. כל אחד מהמחשבים המומלצים יכול לשמש פלטפורמת משחקים מצויינת, אבל לא ברור לנו אס אפשר לחשב יחס עלות- לתועלת עבור מחשב שזו מטרתו הבלעדית. מצד שני, כדאי לזכור כי המשחקים החדישים הס מהישומים התובענייס ביותר במשאבי מחשב ותצוגה. אס אתה בכל זאת משוכנע כי מגיע לילד (או לך) מחשב שיכול להריץ את 001 במהירות מטמטמת חושים, או להשמיע את התשיעית של בטהובן באיכות של קומפק-דיסק, או לבצע סימולציה בצבעיס טבעיים - המכונה שתודקק לה לא יכולה להיות פחותה ממה שאנו קוראים כאן "רמת הכניסה". הטעות האופטית שההגדרה "מחשב מושלם" עלולה לגרוס היא של מצב סטטי. בפועל הדינמיות של השוק היא באחד השיאים של כל הזמנים. מספיק להתבונן ברכיביס הראשייס של מחשב כדי לראות עד כמה השינויים מהירים. 77 המעבד הסרכנזי ₪5 עוד לפני סוף 1995 נראה את המחשבים הראשוניס המבוססים על 06, היורש של הפנטיוס. פער הזמן בין כניסתס לשוק הוא כשלוש שניס, שבמהלכס הציגה אינטל לא פחות מ-7 גירסאות-מהירות של הפנטיוס (60, 66, 75, 0, 120,100 ו-133 מגהרף) ועד סוף השנה נראה לפחות עוד גירסה אחת במהירות גבוהה (150 מגהר%) ולפחות עוד גירסה אחת של טצוזסזטצס (83 מגהר>). בממוצע אנו רואיס הרמת רף מדי 4 חודשיס! השנה מצטרפות לאינטל עוד 3 יצרניות של מעבדיס בקטיגוריה של הפנטיום, מה שהן קוראות 618% 586, הראשונה, חט6א6א, כבר הציגה את מרכולתה ולמרות שהמחשבים הראשוניס שנושאים את המעבד 586אא איכזבו אותנו, הבעיה היא כנראה בערכת השבבים (קווז6 86%), שתומכת באפיק המקומי אט8-.1) ולא ב-61ק בחודשים הקרובים תצא גירסת 261 מעודכנת ואז אפשר יהיה להשוות יותר בהגינות בין הביצועים של 586אאו לבין הפנטיוס המתחרה השניה זא מציגה כיוס תיכנון שאפתני מאוד שאמור לספק ביצועים עדיפים ב-30 אחוז על פני הפנטיוס (בקצבי שעון אהים). מחשבים המבוססים על השבב %5 של פוא יופיעו עוד לפני תערוכת קומדקס השנה ונראה שאינטל לוקחת את האיוס הזה ברצינות גמורה. הפנטיוס 0 מגהר> אמור להיות שווה עוצמה ל-5א בגירסת 120 מגהר), הראשון שיצא מקו היצור החדש של פואא. המתחרה השלישית היא אוזען6, שהמעבד שלה 1!א שקול בעוצמתו ל-65א הנייל (כלומר גס הוא מהיר יותר מהפנטיוס בקצבי שעון והים), אבל היא מתקשה להכניס אותו לייצור. ל-11א שבב גדול מאוד שקשה מאוד לייצרו בתפוקה סבירה, אינטל מדגישה, בצדק, שהשוק לא מעוניין במעבד עם הביצועים הגבוהים ביותר (תואר השמור ברגע זה לאלפא של דיגיטל, בגירסה שרצה ב-300 מגהרצ') אלא במעבד שניתן לייצרו בכמויות ענק ובמחיר סביר. כמויות ענק הווה אומר מיליוניס לשנה (שוק ה-6 העולמי מגיע לכ-40 מיליון מחשבים בשנה) ומחיר סביר הוא פחות מ-5500 למעבד בכמויות מסחריות. הדרך היחידה להשיג מטרות אלה היא עייי הקטנת השבב למימדים מינימליים וזו נעשית עייי הקטנת הגיאומטריה של תהליך היצור. שיעור בגיאוסטריה "הגיאומטריה של תהליך היצוריי מוגדרת עייי הרוחב המינימלי של מוליכיס ומבודדיס שמודפסים על שבב הסיליקון בשיטות הקרויות ליתוגרפיה. השבב /8088, שהניע את ה-6ק הראשון, יוצר בגיאומטריה של 3 מיקרון. שלוש שנים מאוחר יותר החל היצור של השבב 286 בגיאומטריה של 2 מיקרון. ה-386 הופיע בשנת 1985 עם גיאומטריה של 1.5 מיקרון וה-486 היה הראשון (בשנת 9 עם גיאומטריה של פחות ממיקרון אחד. הפנטיומים הראשונים יוצרו בגיאומטריה של 0.8 מיקרון והמשך היצור עבר לפסים של 0.5 מיקרון. את ה-66 תייצר אינטל במפעלים חדשיס המסוגלים לייצר קווים ברוחב 0.35 מיקרון, כמעט 1/9 מהוחב הקווים ב-8088. ה-6 המושלט ‏ -7-7 ה מה המשמעות של הקטנת הגיאומטריה: בראש ובראשונה הקטנת הגיאומטריה מאפשרת הקטנה של השבב או הגדלת מספר הטרנזיסטורים המודפסים על שבב בגודל נתון. ל- 8 היו כ-29 אלף טרנזיסטורים. ב-80286 גדל מספר הטרנזיסטוריס ל-136 אלף, ב-80386 המספר עלה ל-275 אלף וב-486 למיליון ו-200 אלף. בפנטיום יש יותר מ-3 מיליון טרנזיסטורים על שבב המעבד ול-86 יותר מ-5 5 מיליון. הקטנת הגיאומטריה היא הגורס העיקרי בהגדלת מספר הטרנציסטורים פי 190 במהלך ההסטוריה של ה- 6 (גורמיס משניים הם הגדלת השבב ושיפור בעיצוב המעגל המודפס) המחיר הגבוה של חפעל שבבים הקטנת הגיאומטריה מביאה גם להאצת המהירות, שכן אז על האותות החשמליים לעבור מרחקים קטנים יותר. ה-6ק הראשון יצא לשוק עם מהירות שעון של 4.77 מגהרף. הגירסאות העכשיוויות של הפנטיוס רצות מהר יותר פי 8 השילוב של מספר גדול יותר של טרנזיסטורים ומהירות שעון גבוהה יותר נותן ליימכונה החלומית" מודל 1995 עוצמה גבוהה פי 300 ויותר ביחס ל-דא מודל 82' ופי 20 ביחס ל-386 מודל 88 במילים אחרות, העוצמה הגדלה והולכת של מחשבים חדישים מבוססת על היכולת לייצר שבבים עס גיאוטריה קטנה והולכת. הבעיה היא שקשה מאוד להקטין את הגיאומטריה וכל צעד בכיוון זה משמעותו הכפלה בעלות ההקמה של מפעל היצור. מפעל יצור ש 3 38 ל ₪ בגיאומטריה של 5 מיקרון עולה כמיליארד וחצי דולר! מבין המתחרות באינטל רק ל-10א יש את הכסף להקים מפעל כזה והוא יכנס לייצור המוני בסוף שנה זו. תטסאטא] ו-אחזץ6 נאלצות להזמין 9 ףכ המעבדיס שלהס בחברות זרות, ביניהן יבמ, טקסס-אינסטרומנטס ומפעלים קוראינים. כושר יצור מובטח של עשרות מיליונים של שבביס לשנה יש כיוס רק לאינטל ולכן גס לדור השישי של מעבדי אינטל מובטח מעמד בכורה. בכל מקרה, ההתכתשות על שליטה בשוק המעבדיס תמשך לפחות עוד שנתיים-שלוש. אינטל מקווה שבמהלך זמן זה היא תצליח לסגור את ייחלון ההזדמנות" של כל המתחרות ובשנת 1998, כשהיא תציג את הדור השביעי למעבדי 6ק, היא לא תצטרך להצי מעבר לכתף לבדוק אס מישהו מסכן אותה. המתחרים מאמינים, כמובן, שעד אז יתברר כי אגדום "מעלך נכל", אי בפתדוכבר 7% נמטדר, פופ עלו טתום לצ יותד חדך גכלשה. אגדום | 4 לא בדאי לקנות מחעוב מיושן. נכון שהיום הוא זול, אבל בשנה הבאה הוא יהיה חסר ערך, כך שההפסד שלך לא קטן - ואולי אפילו גדול 'ותר. ובינתיים הפסדת את התועלת שמחשב חדישו יכול להביא לך 211 ב 6 ישראל אוגוסט 595ז תחנת העבודה העסקית זוג רמקולים קומפקטיים צג 17 אינטש רב-תדר מקלדת ארגונומית מארז מיני-מגדל ספק \150 מאוורר שקט כונן דיסקטים, 1.4418 כונן 62-01 מרובע מהירות דיסק קשיח 168 פפז-ק כרטיס רשת אתונט כרטיס קול 16 סיביות מאיף מיוסחוץ עם 1 ג ג 8וא2 פקס -מודם 14100005 32 מעבד פנטיום 90 או 100 מגהר מטמון 25061 זכרון ראשי [אגת-₪00 ]16% 2 שי ₪6 ישראל אוגוסט 1995 1950 |9||6זק: המכנה משותף של כל הדברים המהירים 2 א וק 10 וקו > אם אתה רוצה את כרטיסי הרשת המהירים ביותר בעולם, יש רק שם אחד שעליך לזכור: ווופאחוזשחום, הכרטיסים עם הטכנולוגיה היחודית של ה300, *"'ח56מד וסווז. 13560 (סו/8זפ עושה לממשק התקשורת את מה שעיבוד מקבילי עושה למחשבי-על: האצה פנטסטית של התפוקה, ללא תחרות משום טכנולוגית כרטיסי רשת אחרת. זו לא רק דעתנו. בכל ההשוואות של העיתונות העולמית (פַחּקאּחָ9! ₪0, למשל) ובכל המבחנים של המעבדות הבלתי-תלויות (855) ופפטסא/1, למשל) הוכחה העליונות הטכנולוגית של כרטיסי הרשת וו| אח\זפחום. כל המומחים חוזרים ומאשרים כי חַחפגד ווק היא טכנולוגית כרטיסי הרשת המהירה ביותר. - ₪=< = 7% == 076,407 ו ₪ שר -י- = 107 7/7 7 אבל שיא המהירות אינו רק בקצב הנתונים. ההתקנה של כרטיסי |!! שח שזפחום היא גם מהירה פי 6 משל כרטיסי רשת מתחרים! את השיא הזה אפשר לרשום לזכות תוכנת "'אחוסוטה - עוד תכונה יחודית של כרטיסי הרשת של וח300. בחירת תפריט אחת והכרטיס מותקן, כולל תצורה והתקנה של לקוח 6ז8אוו. 300 גם מספקת לך את תוכנת הניהול הקלה ביותר להפעלה, ז6סָ3ח8/! קטסז66זס/\ '''0ח506חזד. בישום פוסטחו\ אינטגרלי אחד אתה יכול לנהל את כל אמצעי התקשורת של קבוצת העבודה, החל בכרטיסי הרשת וכלה ברכזת (₪08). אז מה הפלא שכל המומחים ממליצים על פתרונות הרשת של 300 ללא הסתייגות. כמו כולם, גם הם מכורים למהירות - ובתחום הזה הגביע הוא שלנו. כושו/ב להשיג אצל משוב ומפיציה המורשים מעווב מחעשבים עויווק בעימ סזו 6אוזא ג 25זעק 60 שסח5גא רח' הפלדה 3 אור יהודה 60218 פקס: 03-5389402/3, טל: 03-5389450 צזטם או ס+ן1ששקישז זוטג!] ]0 ספס)!! טזג 5 זה והזו זטתו0 411 חי ) "36 01 זג וז שזג: ששתגזיוכ. ו 20) 1בו11 501% 61 שג , מט>%חבז] . גחו [הוהו/, ארב 1 11161 , אתו 1ז6תו= ‏ 3-0 קטר) "3 401094 /* היצרנים מעדיפים להבניס את השיפורים בהדרגה כאער כל 3 עד 5 חודשוים יוצא דגם חדעו, שגורם לקודם לו להראות זקן ועלוב. כך מצליחים להפעיל לחץ פסיכולוגי מתון על המעותמעוים להמשיך ולהעוביח את ה-₪0 שלהם לעיתים מזומנות ה-6 המושלם היתרון של אינטל הוא בעיקרו פסיכולוגי והם יצליחו לשכנע את השוק כי אפשר לבסס את הדורות הבאיס של 26 על ארכיטקטורה לא-אינטלית. אנחנו לא ננסה לנחש מי צודק ומי ינצח ורק נהנה מכך שהתחרות הזאת ממשיכה לדחוף את ביצועי המעבדים לשיאים חדשים ואת המחירים לרמות שפל שלא נודעו עד-כה. מערכת התצוגה מערכת התצוגה של 26 מורכבת משני אלמנטים עיקריים: כרטיס גרפי (מתאם ווידאו, כרטיס מסך, מאל >צוסשחו/ או כל שס אחר שתבחרו - הכוונה היא למנגנון האלקטרוני שהופך מידע לתמונה, אותה ניתן להציג על הצג) וצג הטכנולוגיה הבסיסית של צגיס כמעט ולא השתנתה בשנים האחרונות. על שולחנות העבודה עדיין רואים רק צגים המבוססים על שפופרת מסך מסוג 681 - איכותית יותר אבל לא שונה עקרונית משפופרת המסך של מכשיר טלויזיה. השיפור שאנו רואיס בצגים עיקרו איכותי ובמידה פחותה רואים גס ₪ ירידת מחיריס מתונה. השיפור המשמעותי באמת במערכות התצוגה מתחולל על הכרטיס הגרפי. עד לפני שלוש שניס היה הכרטיס הגרפי "טיפשיי למדי. את תמונת המסך יצר עבורו המעבד הראשי וכל תפקידו של הכרטיס היה להפוך את התמונה שבזכרון לאותות אלקטרוניים, שהצג יודע להקרין על מרקע ה-6₪7. לפי כשלוש שנים החל מרוף בהאצה של מטסכי %0חו/. האופי הגרפי של ממשק פשסנחוצ אומר שכל מסך הוא למעשה תמונה המורכבת ממאות-אלפים או מיליוני נקודות (פיקסלים), רצוי צבעוניות, אותן יש לעדכן עשרות פעמים בשניה. אס מטילים את התפקיד הוה על המעבד הראשי, קשה לצפות ממנו לעשות עבודה מועילה אחרת. יתר על כן, קבוצת הפקודות שהמעבד הראשי מבצע ביעילות אינה מותאמת למשחקי גרפיקה. מעבד מיוחד יכול לעשות זאת וגס לשחרר את המעבד הראשי לעבודות אחרות. המעבד המיוחד נקרא "מאלצ >אוסשחו/" ומספר יצרניס מתחרים על תיכנון '"המאיץ המושלס". התחרות החריפה מאוד בין היצרניס הביאה לשיפור אדיר בביצועים הגרפייס של הכרטיסים - בעיקר כאשר עובדים בסביבת אוס6חו/. המדובר בשיפור של פי 20 עד פי 50 שהושג ב-3 שנים!. יורדים מהסטרטוספירה מאיצי שס6חו/ חדישיס הס מעבדים שקבוצת הפקודות שלהם הותאמה בדקדקנות לשירותים ש-אאיסשחו/ מצפה לקבל מהממשק הגרפי (621). מבחינת החומרה מדובר 2 משוו וו דינג, תגיאי ציטולים. גוא | מצנ על או מזיתור בשבבים המסוגלים לטפל ב-32 עד 128(!) סיביות במקביל ולייצר עד 150 מיליון פיקסלים לשניה. כרטיסים גרפיים חדישים נושאים בין 2 ל-8 מגהבייט זכרון 1אג8.4/ מהיר והם מסוגלים לתמוך בגרפיקה פוטו-ריאליסטית, תלת- מימדית בזמן אמת. ביצועים כאלה היו עד כה בסטרטוספירה האקסקלוסיבית של תחנות עבודה גרפיות, שמחיריהן גבוהים לפחות פי 10 מ-6ק. התחרות הגרפית תמשך גס היא בשניס הקרובות ואנחנו נראה איך הכרטיס הגרפי מקבל יותר ויותר תכונות ויכולות. בין השאר ניתן לצפות לתמיכה מלאה בפריסה בזמן אמת של קבצי ווידאו דחוסים בתקן 2 | 6םקוא, שילוב של פונקציות אודיו (שהיוס הן בתחוס האחריות של כרטיס הקול) וסינכרון בין אודיו לווידאו, תמיכת חומרה בגרפיקה תלת-מימדית של מוצקים וגימור שטח בטקסטורות פוטו- ריאליסטיות ועוד. במילים אחרות, בשנים הקרובות יהפוך הכרטיס הגרפי לכרטיס מולטימדיה במשמעות המלאה של המילה. אינטל מנסה אומנס לשכנע את המתכננים כי אין צורך במעבד מיוחד לביצוע התפקידיס שמנינו לעיל וכי עדיף להשקיע במעבד מרכזי רב-עוצמה שיעשה את הכל. אינטל קוראת לגישה שלה "עיבוד אותות עצמי" (טצווגא שחופפטסטז [51808) אבל לנו נראה שיש כאן הערכה נמוכה מדי לדרישות של משתמשי 6 בעוד שנתיים-שלוש. ניתוח המגמות הנוכחיות מראה כי האספקט של מולטימדיה יהיה הדומיננטי בתפקידי ה- 6 ולכן עדיף להביאו אותו לאופטימציה ע'יי חומרה מיוחדת לדבר. .הכר הזכברון והמטחון יחסית לשאר מרכיבי המחשב, ההתפתחות של הזכרון מתעכבת עד כדי לעורר דאגה. כבר כמה שנים שהמחיר למגהבייט לא משתנה כמעט ועוד יותר אמן חלף מאז שראינו האצה במהירות הגישה ל-וא/8. התוצאה של פיגור יחסי זה הוא עיוות של השוק בכיוון של חוסר-זכרון. חלק ניכר מהמחשבים נמכרים היוס עם פחות זכרון ממה שאופטימלי לפעולתם. כמות הזכרון שיש להתקין במחשב תלויה כמובן ביישומיס, במערכת ההפעלה ובמעבד הראשי. בדיקות שערכנו במעבדות 261.485 מראות שהרצת ישומי [.3 באוסחו/ רגילים, אחד-אחד (כלומר ללא הטמעת ישום בתוך ישוס בנוסח 01.5) דורשת 18א8 זכרון על מחשב 486 (2/אס או 4/אפ). ערך זה צריך להיות המינימוס לכל 76 כיוס ובכל זאת ממשיכים לראות איך חברות רבות מציעות - וקונים רבים מתפתים לרכוש - מחשבים חדישים עם 4 24 6 ישראל אוגוסט 1995 ...00000 -ה[--- ‏ תש ע תת ...0 ככככתכ<שתכמא גת 7/7/04 3" מגהבייט בלבד. אבל גס 18א8 אינס מספיקיס אם אנחנו מעונייניס לחרוג מהמגבלות של הניסוי הנ"ל: 4 אם אתה רוצה לעבוד בסביבת 05/2 או 95 פסשחג/ מומלא שתעלה את המינימוס ל-16 מגהבייט. 4% אס אתה רוצה לעבוד בסביבת דא פשסשחוצ ו/או 015 0 מומל> שתחשוב ברצינות על 24-32 מגהבייט 4 למחשבי פנטיוס מומלץ בכל מקרה לא לרדת מתחת ל- 6 מגהבייט. 6 ביישומיס גרפיים תשיג מהירות מירבית כאשר ה-1אא8 גדול יותר מכפליים מנפח התמונה שאתה מעבד. למשל, עמוד 44 שנסרק ב-300071 וב-24 סיביות לפיקסל יוצר קוב שגודלו 27 מגהבייט. פוטושופ תתמודד ביעילות עס קובץ זה כאשר יעמדו לרשותה 18א64 זכרון. אחרת העיבוד יתארך מאוד בשל הצורך לגשת לדיסק לעיתיס קרובות. % שרתיס עמוסים בעבודה זקוקים לזכרון 1א84 גדול, המשמש להם "מטמון דיסק" אפקטיבי. לשרת קבצים מומלף לתת לפחות כחצי מגהבייט לכל לקוח פלוס 8 מגהבייט למערכת ההפעלה (32 מגהבייט לשרת קבציס המשרת כ-50 לקוחות) ולשרת ישומים מומלף לתת זכרון כפול מכך. בדרך כלל אין תועלת רבה בהגדלת הזכרון מעבר לרמה המומלצת לעיל, שכן התמורה להשקעה הולכת וקטנה. תחנת פנטיוס המתוכננת לעבודה עס 95 אסטחו/ תשפר את ביצועי המהירות בכ-10 אחוז כאשר מגדילים את הזכרון מ-16 מגהבייט ל-32 מגהבייט. בכסף, ההשקעה הואת מסתכמת ביותר מ-600 דולר ויש דרכים יעילות יותר לנצל אותה. למשל, 5600 נוספים יעלו אותך מפנטיום-75 לפנטיוס-120, עליה שתשפר את הביצועים ב-30 אחוז לפחות גס ללא השבחה של אף אלמנט אחר טכנולוגיות חדשות השנה התחלנו לראות בשוק את ניצני החדירה של טכנולוגיות וכרון חדשות, שאמורות לחלץ את השבביס מהבוצ. השבבים החדשים מיועדים לתקוף כל אחת משלוש הקטיגוריות הראשיות של זכרון ב-6ק: זכרון ראשי, זכרון מטמון וזכרון ווידאו. הזכרון הראשי במחשב בנוי מרכיבים הנקראיס יידינמיים" (זא סוהוגהלכ ,א 8כ) והס הזוליס (כ-40 דולר למגהבייט), הצפופים (כיוס 16-4 מגהסיביות על שבב ביצור סידרתי, 256-64 מגהסיביות על שבב ביצור נסיוני/בפיתוח) והאיטיים (80-50 ננושניות זמן גישה, 130-100 ננושניות זמן מחזור) בין רכיבי הזכרון. הטכנולוגיה שהחלה להכנס ליצור סידרתי השנה ונקראת 0סט, משפרת את הביצועיס ע"יי הקטנה של זמן המחזור, כך שהמעבד יכול לשלוח לוכרון בקשות מידע בקצב גבוה יותר. זמן הגישה עצמו לא משתנה ולכן הזמן שהמעבד צריך להמתין עד שהמידע מגיע לא משתנה. שימוש ברכיבי 800 מעלה את הביצועים הכוללים של המחשב, בהרצת מבחן הישומים 6חסוצחגצ 5 ב-5 עד 10 אחוז. רכיבי 500 לא אמוריס לעלות יותר מ-זא 0 רגיל ולכן אפשר לצפות כי תוך שנה הס יהפכו לרכיבי הזכרון הסטנדרטיים. שים לב שאפשר לתקוע רכיבי 0 לכרטיס-אם שלא תוכנן לתמוך בתיזמון השונה - אבל אז לא משיגים כל שיפור בביצועים. ה-6 המושלם זברון סטטי לסטחון זכרון המטמון החיצוני (1.2, לא המטמון שעל שבב המעבד עצמו, שמסומן ב-1.1) בנוי מרכיבים הנקראים "סטטיים" (וא584). רכיבים סטטיים לא נזקקים לייריענון הזכרון", כפי שדורשים רכיבים דינמיים. הם מהירים יותר מרכיבים דינמיים (פי 4 עד פי 10), בפופים פחות (רק 256% עד ]א1 ביצור סידרתי, 1א4 ביצור נסיוני) ויקריס בהתאס. במחשבי 6 משתמשים בדרך כלל ברכיבים סטטיים איטיים יחסית, עס ומן גישה של 12 עד 20 ננושניות, האולים בהרבה מהרכיבים האולטרה-מהירים שמשמשיס במחשבים גדולים. גם כך 8א256 עולים בין 120 ל-160 דולר. השנה ראינו מחשבי פנטיום מיוצרים עם רכיבי זכרון מטמון מסוג ]5% פטסחסזו!סחץ5 ו-1א4/ 58 זפזטם >טסםסזנטתץ5. הרכיבים הייסינכרונייםיי יכוליס לשפר את הביצועים ב-5 אחוז נוספים, אבל ספק אס העלות מוצדקת, אלא אם-כן מדובר ב"מכונה ה חל ו מ"י תה " שמצויידת בפנטיום 0 או 133 מגהר>. במקרה זה גם כדאי לא להסתפק בפחות ממטמון בגודל מל 1פכומוה במקרה של רכיבי 0, גסם רכיבי ]אא סינכרונייס נזקקים לתמיכה מיוחדת של לוח- האם ואי אפשר לנצל מהירותס המשופרת בלוח- האם שלא תומך באפיק זכוון סינכרוני. לא לוותר על הסטסון בכל מקרה חשוב לדעת שאסור לוותר על המטמון וחשיבותו גדלה ככל שגדלה מהירות המעבד. יצרנים מסויימים החלו להפי את השמועה שהשימוש בזכרון 800 עושה את המטמון למיותר - אבל המבחנים שלנו מוכיחיס את ההיפך. גם כאשר הזכרון הראשי וכה להאצה של 10 אחוז עייי שימוש ברכיבי ₪00, מטמון מתוכנן כהלכה יוסיף עוד כ- 0 אחוז לביצועיס. הסיבה לכך היא פשוטה: רכיבי ₪00 רק מקטינים את זמן המחזור אבל לא את זמן הגישה. למטמון זמן גישה קצר בהרבה - אפקטיבית בערך חצי מזמן הגישה של הזכרון הראשי - וזמן מחזור קצר בהתאם. מטמון מתוכנן היטב יייתפוס"" למעלה מ-80 אחוז מבקשות המידע של המעבד ויגיב עליהן כפליים מהר יותר מהזכרון הראשי - ללא קשר לסוג הרכיבים שמשתמשים בהם בזכרון הראשי. מגהבייו בלבד הסוג השלישי של רכיבי זכרון ב-6 הס אלה המותקנים על הכרטיס הגרפי. בכרטיסים זולים משתמשיס ברכיבי ]א רגילים וזולים אבל בכרטיסים איכותיים מעדיפים 4 | בדיקות שערכנו במעבדות -₪ פפח) מראות שהרצת ישומ' 3.1 פשסטחוו רגילים, אחד-אחד [כלומר ללא הטמעת ישום בתוך ישום בנוסח 6.ם] דורשת 88 זברון על מחשב 885. ערך זה צריך להיות המינימום לכל ₪5 כיום ובבל זאת ממעויבים לראות איך חברות רבות מציעות - וקונים רבים מתפתים לרבושו - מחשבים חדיעוים עם 255 06 ישראל אוגוסט 1995 תחנת העבודה הגרפית כונן דיסקטים 1.46 / : כונן 2-80(1:) מרובע מהירות צג 21 אינטש >< ל 8 ו ₪ דיסק 8051, 2 עד 9 ג'גהבייט מאיץ גרפי 30 עם 818 מתמר 6 ל-,1גת ברטיס לכידת וידאו סורק צבע, 1קכ 600 0 סיביות לפיקסל 2 עד 128 מגהבייט זכרון זוג מעבדי פנטיוס, מטמון משותף רצוי 133112 מארז מגדל לוח סיפרות (ז26ו1ושו) מדפסת המראת צבעים דיסק שליף (ח10)גתזו01ט6-5ץ2) 6 6 ישראל אוגוסט 1995 איר הגלגר מטתובב? 62 החליטוה לגלגל אותו מאז המצאת הגלגל נתקעו מחירי התוכנות שאמורות לתכנן אותו. 5 12117 303 ש"ח כולל מעי"מ לפי שער דולר 2.964), יספיקו על מנת לרכוש תוכנה תלת מימדית אמיתית בעלת יכולת הדמייה וזהוי צורה * ניתוח פיסיקלי > יצוא ויבוא של 9פ/ום, 9אס ,655! * ביצוע תוכניות ספ!ו! * פלט לייצור תבניות בסטריאו-ליתוגרפיה * משטחים מורכבים * ספריות סימבולים 5 עזרי שרטוט התואמים את כל התקנים המקובלים > תמיכה מלאה בעברית, רוסית (אופציה) זמן = כסףו!! ץש א 6 היא התוכנה המהירה ביותר לתכנון והצגת מבלט זה מחשבי 0. ן % ו %% בו 6 5 ]| 01080 ,סז חף(265 חַָחווווח50 01 6065 4 וזה עוד לא הכלו ישנם יישומים נוספים: תכנון פרמטרי-גמיש * משטחים ופריסות * מוצקים * ספריות פרמטריות * אנליזות חחזק וחום * 6א6 ועוד. כולם באיכות ובמחירים שהמתחרים שלנו חוששים שתדע עליהם. ראה הוזמנת! לאחר הדגמת 7 = אכ 6, וקבלת הצעת מחיר, תשמח לקפוץ על העגלה שלנר בין לקוחותינו: אגם תפן-מתכת; רשת אורט; מנועי אושפיז; אלומאיר; ארד-דליה; ברטל; גולן פלסטיק; דן ממטירים; נטפים - מגל, חצרים, יפתח; מכללת תל-חי; טרלידור-סורגים; כתר פלסטיק; להבי ישכר; לורדן-כפר סאלד; מיקרו כלים; מכון התקנים; מכון וולקני; מסקו-שפיר; נג.ב. טכנולוגיות; עוזת-נחל עח; פרג-מזגנים; צלף גל-תפן נגבה; רפאל-מגופים; אינטגרל-תכנון ועיצוב תעשייתי קליבר הנדסה ומחשבים בע"מ ב 0 השקד 10 ת.ד. 843 כפר שמריהו 46910, טל. 09-504890, פקס. 09-504892] | 4- 14 וי 4 בשנים הקרובות יהפוך הכברטיס הגרפי לברטיס מולטימדיה במשמעות המלאה של המילה /0 גם באשר הזכרון הראעוי זכה להאצה של םו אחוז ע''' שימושו ברביב' םם6, מטמון מתוכנן כהלבה יוסיף עוד ב-₪0 אחוז לביצועים ה-76 המושלם את רכיבי 1א660-8ו/ (]א4 8 בקיצור), שמאפשריס גישה כפולה למידע. ברכיבי 1א844/ המעבד הגרפי יכול לכתוב לוכרון את המידע של התמונה המעודכנת בו-בומן שרכיב ה-1]50א ₪ (הרכיב שהופך את המידע הבינרי לאות ווידאו אנלוגי, אותו ניתן להציג על המסך) קורא את התמונה לצורך ריענון המסך. זכרון !אצ יקר כפליים לפחות מזכרון וא8פ ולכן יצרניס רביס מנסים למצוא דרכים לחסוך אותו. אחד הפתרונות המבטיחים נקרא 841 שסטחו/, או בקיצור ואת א. גס לזכרון ואג 8/ יש שני שערי גישה, האחד לכתיבה והשני לקריאה כמו ב-1א/8/, אבל לוגיקה פנימית מאפשרת להציז בלוקים של פיקסלים (פקודת 817817 הידועה) במהירות מסחררת. רוב הפעולות של ממשק גרפי כרוכות בהזזה של קטעי תמונה (בדרך כלל מלבנים, למשל תיבות דיאלוג או חלונות) ממקוס למקום על המסך. מאיצי פצוסשחו/, המנועים של כרטיסי מסך מואצים, תוכננו לבצע את ההזזות האלה במהירות מירבית ועכשיו הס מקבליס סיוע לכך מזכרון 1א/8/ צפו לשפע חידושים במהלך השנה הקרובה נראה שפע של חידושים בנושא הזכרון לכרטיסים גרפיים וליישומי ווידאו. חלק מהס מביאיס לשיפור דרמטי בביצועים, בין אס עייי הורמת נתוניס בקצב מהיר מאוד או עייי הכללת אלמנטיס של עיבוד תמונה על שבב הזכרון עצמו. רובס יהיו יקרים למדי ויהיו, לפחות בשנה הקרובה, ישימים רק בתחנות עבודה גרפיות. הסוג המבטיח ביותר בקטיגוריה זו הוא ה-גטפוחג זא את, או ואא פא בקיצור. ברכיב זה המערך של תאי זכרון אינו שונה בעצס מ-1אג/פ רגיל, אבל תיחכוס מיוחד בתיכנון הממשק מאפשר להגיע לקצבי נתוניס של 500 מגהבייט לשניה! 4 | שיפור המשמעות' באמת במערכבות התצוגה מתחולל על הכרטיס הגרפי. עד לפני שלוש שנים היה הברטיס הגרפי '"טיפשויי למדי. את תמונת המסך יצר עבורו המעבד הראשי... לפ'י כעולוש שנים החל מרוץ בהאצה של מסב' פשסטחוש... מעבד מיוחד יכול לעשות זאת וגם לשחרר את המעבד הראשוי לעבודות אחרות 28 6 ישראל אוגוסט 1995 יצרנית אחת, לכל הפחות, תנסה לשכנע אותנו כי אפשר להשיג ביצועים גרפיים מעולים גס בלי זכרון מיוחד המיועד בלבדית לתצוגה. חברת 6טוו6/ו, יצרנית ידועה של מאיצי 5ו60חו/ו, הכריזה על "ארכיטקטורת תצוגה מאוחדת" המשתמשת בוכרון הראשי גם לאיחסון נתוני תמונת המסך. הגישה המאוחדת מסתמכת על אפיק 64 הסיביות של מחשבי פנטיום כדי לשנע את הנתוניס בקצב הדרוש לתצוגה. היתרון הגדול של הגישה המאוחדת הוא ניצול יעיל יותר של הזכרון, כך שהעודפים מזכרון המסך יכולים להיות מנוצליס לישומיס או כמטמון לדיסק. בכל מקרה מדובר רק במחשבים לרמות הכניסה. תחנות עבודה גרפיות תמשכנה לזלול מגהבייטים של ]א אע יקר. הדיסק והבקר שלו במהלך השנה האחרונה הוכפל נפח הדיסק הממוצע ומחירו ירד לבערך 33 סנט למגהבייט. כל היצרנים הגדולים מציעים כיום דיסקים קונוונציונליים, בקוטר "3.5 וגובה 'י1, עם נפח של 1.3 עד 1.6 ג'ייגהבייט. החדירה של טכנולגית. 185א (התנגדות מגנטית, 6691818006 -סוטחפַה1א) לשוק היא איטית למדי, בעיקר בשל העובדה שיבמ מחזיקה מספר פטנטיס בסיסיים ליישומה. בשנה הקרובה נראה יותר ויותר יצרנים של דיסקים מסוג 18א עם נפחים גדולים פי 3 עד פי 5 ממה שמקובל היוס. החדירה של אא תהייה בעיקר בשוק המחשבים הנישאים, בו לצפיפות המידע יש ערך עליון. לפי פירסומים של יבמ החוקרים במעבדות הפיתוח השיגו צפיפות מירבית של למעלה מ-300 מגהבייט לאינטש-מרובע של שטח הדיסק. בצפיפות כזאת אפשר להגיע ל-20 גייגהבייט בדיסק ""1א"3.5 סטנדרטי ול-7.5 ג'יגהבייט בדיסק "2.5 המיועד למחשב מחברת. הישום המלא של טכנולוגיות 8/א אולטרה-צפופות יהיה רק בעוד 4-3 שנים ובינתייס אפשר לצפות להמשך ההכפלה בנפח הדיסק משנה לשנה בשנה האחרונה דחקו הדיסקים עם ממשק ''י₪פ1 משופריי (5ס]-) את הישניס מהשוק וכיוס כל לוח-אס אמור לתמוך בתקן המעודכן. צריך לציין כי תקן 8-10 אינו חד-משמעי וניתן ליישמו במספר צורות, עס מהירות העברת נתונים המשתנה בין 11.1 מגהבייט לשניה ל-16.1 מגהבייט לשניה. למעשה וועדות התקינה מוצפות בהצעות לקביעת תקניס מעודכניס לממשק הדיסק וקשה היוס לנחש מי יהיה התקן המנצח. לכן נסתפק בתחזית לזמן קצר. בשנה הקרובה ימשיך תקן 8-18 הבסיסי (הפועל במוד 010-3, בקצב 11.1 מגהבייט לשניה) להיות הפתרון העדיף מבחינת יחס מחיר- לביצועיס. תקן 7ג-וגת אינו שונה באופן מהותי ושניהס יכוליס להתקיים וה לצד זה בשלום. 5651 לגירסאותיו ימשיך להיות אטרקטיבי בעיקר בשרתים, בזכות האופטימיזציה של טיפול בריבוי מטלות המובנית בו. בקר דיסק מסוג 8-15 מסוגל לשלוט בארבעה כוננים עס נפח של 8.4 גייגהבייט. לשנה-שנתיים הקרובות זה נראה מספיק אבל ברור שבעתיד נצטרך לעלות מדרגה נוספת. עם דיסקים בנפח 20 ג יגהבייט, תקליטורים עם נפח של 0 גייגהבייט ויותר, מערכות הפעלה המסוגלות לתמוך בספריות עם מיליוני-גייגהבייטיס וישומים של ווידאו איכותי בזמן-אמת, גם מפ]-5 נראה כתקן שיעבור עליו הקלח עוד לפני שתגמר המאה ה-20. בינתיים נסתפק בו ונתנחם בכך שתמיד אפשר להוסיף בקר דיסק נוסף, מעודכן ומהיר יותר. וו ו 6ץ ישראל אוגוסט 1995 או כ" תמזרי, גג כדמך לדתו מנים, לצחצת ציניים ולעטות דיפדהמנטציר. לדיטן ו והירות לא חובנת המהירות של הדיסק היא פרמטר שמרבים לדבר עליו וממעטים להבין אותו. אמן הגישה לנתוניס על הדיסק מורכב מזמן החיפוש (טוחו1 566%), בו הראש מחפש וננעל על המסלול עליו כתוביס הנתונים, וזמן ההמתנה (ע6ח1,316), בו הראש ממתין עד שסיבוב הדיסק יביא את הסקטור הנכון אל מתחת לסליל הקריאה. ומן החיפוש הממוצע הוא בין 8 ל-12 מילישניות וזמן ההמתנה הממוצע הוא בין 4 ל-7 מילישניה. ביחד זמן הגישה מגיע ל-12 עד 17 מילישניה. רוב היצרנים מפרסמיס את זמן החיפוש כזמן הגישה ובכך מטעים את הציבור לחשוב כי הדיסק שלהם מהיר יותר ממה שהוא באמת. בפועל אין לזאמניס האלה חשיבות רבה אס משתמשיס במטמון דיסק בצורה נבונה. כל מערכות ההפעלה החדישות כוללות תוכנת מטמון דיסק, המשתמשת בחלק מה-:1א₪ לאיחסון מידע בדרך אל ומאת הדיסק. אם המחשב שלך מצוייד במינימום ה-1א84 שאנו ממליצים עליו, 18א8, הקצה לפחות 218 כמטמון לדיסק - וכל ההבדליס בין דיסקיס מהירים יותר ומהירים פחות יעלמו כמעט לחלוטין. עס זכרון של 18א16 תוכל להקצות למטמון 4-6 מגהבייט ולהיות בטוח כי ביותר מ-90 אחוז מהפעמים ימצאו הנתונים ב-1א84 ולא תצטרך להמתין לומן הגישה הארוך של הדיסק. בכל מקהה אנחנו ממליצים להגדיל את הזכרון הראשי ואת החלק ממנו המוקצב למטמון דיסק ולא להתקין מטמון דיסק יעודי על כרטיס הבקר. החלופה הראשונה מהירה יותר, זולה יותר וניתן להשתמש באותו 841 גם למטרות אחרות, פשוט עייי שינוי הבחירה בתוכנת המטמון. אפיק המערכת ולוח האם בשנת 1995 הביס אפיק 001 את צטם-1/ באופן מוחלט וסופי. ברור מעבר לכל ספק כי ההמלצה שלנו מלפני שנה להעדיף את 001 גם במחשבי 486 הוכיחה את עצמה וכיום החזרה על הסיבות להמלצה היא כמעט מיותרת. כל היצרנים הגדולים הכלילו את 701 כאפיק ההרחבה המל 7 הסטנדרטי בארכיטקטורה שלהם - והכוונה אינה רק ליצרני 6 . אפיק 61 יהיה הסטנדרט במחשבי מקינטוש, בתחנות העבודה של דיגיטל, ץא, אע5 ויבמ, במיני-מחשביס ובסופר- שרתים. נכון להיום המגבלה העיקרית של 2061 היא המספר הקטן של חריצי הרחבה אותס ניתן לקשור לאפיק אחד (בדרך כלל לא יותר מ-4). אבל לכך יש מספר פתרונות וכבר התחלנו לראות את ישומס בשוק: + הכללת יותר מעגלים היקפים על לוח-האם. אינטגרציה של בקר הדיסק, הכרטיס הגרפי, מתאם הרשת וכרטיס הקול על לוח- האם יכולה להשאיר 3 חריצי [6ק פנוייס להרחבות עתידיות. אלטרנטיבית, הכללה של כרטיס הקול על הכרטיס הגרפי יכולה לחסוך חריץ אחד. שס לב שאין הצדקה לייבזבז'יי חריץ 761 על אבזרים איטיים, כמו מודמיס ומדפסות. את השעריס הטורייס והמקביליים הישנים נשאיר מחו> לאפיק. + בניה של יותר מאפיק 061 יחיד על לוח-האם. בשרתים של דיגיטל ו-12 כבר מוצאים שני אפיקי 61 הפועלים במקביל ומאפשריס 8-6 חריצי הרחבה מהירים. זו המגמה המועדפת כיום בשרתים והיא תדחוק מהשוק את אפיק ₪154 הוותיק והיקר. כיוס ניתן להשיג מתאמי רשת לאפיק 1 המסוגלים לתקשר ב-4 סגמנטים נפרדים וכך להקטין לרבע את מספר כרטיסי הרשת שיש להתקין בשרת. בקרוב יצאו לשוק גם בקרי דיסק 61 למערכי ₪10 - המעוז האחרון של 5188. 4 אפיק טורי מהיר, שיאפשר חיבור מספר גדול של אבזריס בשרשרת חוגווס עְגוגש. שתי הצעות תקן מתחרות בשלב זה על קבלתן: מצד אחד חברת אפל, בשיתוף עס מספר יצרני ציוד ביתי, דוחפת את מפרט 1585-1394 הידוע יותר בשס שזה/סזו, ומצד שני אינטל ומיקרוסופט תומכות במפרט 8 (קיצור של '"אפיק טורי אוניברסלייי). מאחר ואינטל כנראה ותכלול את הממשק ל-058 כחלק אינטגרלי של ערכות השבביס שלה, צפוי שזה יהיה התקן המנצח בעולס ה-6ק. היעוד של אפיק 058 הוא לחבר את המקלדת, העכבר, מוט-המשחקים, המודס והמדפסת וכל אבור אחר שיכול להתספק בקצב נתונים של 12 מיליון סיביות בשניה (יותר מהר מאתרנט סטנדרטיי). הטופולוגיה של 058 דומה מאוד ל-1084:61, עס חיבור יחיד בין ה-26 לבין מוקד חיווט (08א) ממנו יכוליס למשוך עד 64 קוויםס ל-64 אבזריס היקפיים. המפרט של שזו/ו6זו= תומך בקצבי העברת נתונים גבוהים פי 18 עד פי 32 מ-₪058 ובתקשורת "זמן אחיד" (פטסחסזו!00:ז), החיונית להעברה של אותות ווידאו וקול ברציפות לא מופרעת. אפיק 6זו/6זו= יקר יותר למימוש ולכן לא בטוח שהשימוש בו יאומף גם בסביבת 6ק. 06% בראע ובראעוונה הקטנת הג'אומטריה מאפעשרת הקטנה של השבב או הגדלת מספר הטרנזיסטורים המודפסים על עובב בגודל נתון 7 4 הראשוון יצא לווק עם מהירות ועון של 77.% מגהרץ. הגירסאות העכשיוויות של הפנטיום רצות מהר יותר פי 8! 4 | שימועו ברכיבי םם= מעלה את הביצועים הכוללים של המחוב, בהרצת מבחן היעוומים 5 פחסספחוש, ב-5 עד סו אחוז 29 מחשב רחת הכניסה מאיץ גרפי (אינטגרלי על לוח-האם) חריצי הרחבה 61+154ע2 | 54 0 .0 0 וויל = . מארז קומפקטי פקס מודם 14,400005 32. א שי 56 כרטיס קול תואם 15/6 50₪₪6 זכרון ראשי לפחות 818 זכרון מטמון 256% מעבד פנטיוס 75 מגהרף דיסק 720 ספק 150 וואט מגהבייט כונן דיסקטים 1.44 ש : עכבר כונן 60-01 מרובע מהירות צג 17 אינטש רמקולים עם שטוח-ריבוע מיסוך מגנטי מקלדת יחידת אל-פסק רמקולים א6וקוק ווק מאפשרים שיתת טלפון ללא אפרכסת כרטיס טלפוניה תוספות לחשרד הביתי 0 6 ישראל אוגוסט 1995 ו ודד - - 2 א == 5 וול קטסזס ‏ ₪681 68%6ז 0‏ 6|₪ 'חוח מהיר שד ישווי וב בו = ₪ ההלם היחודיים של ו בן: ה 6 סג תחס? וצ / / 1 ---- שש | כ ב בוו זו ן: רכ 3% ]אש | | בבסה ופט פ?| נסמובא הבץ]| ננסבואם) - שם) 4ה006011 72| מסמתז | ו 98 שצר, מפפרי| הוה אוטאה פס שי יפ | || הדרך למיתוח 'שומי'ם מתקדלים בארכיוקטורת שרת/לקוח נברצה, עם הדור השנ' של כל' ביתוח הר :‏ 0₪חת6-06 בב שב |<=>== | | | 04109 [27-168-1534 | 28 הניה משר רשו הדור השני מעניק, לראשונה, תוכן ממשי לסיסמאות שמרבים לשמוע: ארכיטקטורה המבוססת מודל תיכנות מוכוון-עצמים מאפשר לך ליישם על מאגר עצמים (עזסווצ0ק86) לשימוש חוזר. בניה מודולרית של במלוא עוצמתן את התכונות של הורשה ישומים מאלמנטים מוכנים מראש, בקלות ובבטחון שהמוצר (ס6ההותטהות1), רב-צורתיות (ומפוהפחסומץ1ס) ועיטוף הסופי יעבוד כמתוכנן. ממשק משתמש גרפי שאינו תלוי ( וזח טח). בפלטפורמה, בין אם אתה עובד בסביבת יוניקס או פאוס6חוו. 0 0ח6ק6-0 הוא המוצר היחיד לפיתוח ישומיס שתומך באירועי-הדק (צוספטוזד) ובפרוצדורות מוכנות מראש (0166ו5 עס אותו קוד מקור, מול כל מסדי הנתונים הנפוצים. . אינך צריך להיות מומחה כדי להשתמש בו - מבני ישומים מוכנים ככ--!) אז אם אתה הרוצה ללמוד יותר על הדור מראש (פ6ו18קוח16) מאפשרים לך להקים ישוס חדש בקלות מפתיעה. השני של כלי פיתוח מהיר לישומי ל , ה לפנינה בטלפון: .-ינצנו בותחים בפניך אח הדרך הח שה = ית/קח, התקטר לפכה בטלפו 0 | - אק 5 ההק חס שגוזק ית זה11 0 185בוה00בז זב הרז 161604641 15אוסזק !41 1178-7000 "רא בו3חגו5 , 1 [בחקגזטחז6וח] 5165 ונוק חס 1994 כ .005000 עס זסווסקט5 פזסתו50 4 | דוב ה'צרנים מפרסחים את זמן החיפוש בזמן הגישה ובכך מטע'ם את הציבור לחשוב כי הדיסק שלהם מהיר יותר ממה שהוא באסת. בפועל אין לזמנים האלה חעויבות רבה אם מעותמעוים במטמון דיסק בצורה נבונה 22 6 5-כ 6 ישראל אוגוסט 1995 ה-6 המושלם 4 הרחבה עתידית של אפיק 616014 בדמות %ט0808 אמורה לשלב את הטוב שבשני העולמות. מצד אחד יהיה זה אפיק תואם 761 מבחינת קצב הנתונים, תמיכת פָטוץ ץג 'ה', תאימות 8105 וכדומה, ומצד שני החרין יהיה חיצוני ויאפשר תקיעה של כרטיסוניס ללא פתיחה של קופסת המחשב. לאחרונה הוחלף השם הרשמי של הכרטיסונים מ-101א0% ל-6316 6 בשנה האחרונה גס התחילו לפתור את הבעיות של דרייברים לכרטיסונים ואת הקשיים שיוצרת "'"החלפה חמה" (למשל החלפה של כרטיסון מודס בכרטיסון רשת ללא כיבוי של המחשב). ה-641680% אמור להמשיך את התהליך ולהפוך את ה-:6476 6 לבחירה הראשונה בכרטיסי הרחבה. % האצה והרחבה של אפיק 201 גם הן אפשרויות שתמומשנה בשנים הקרובות. התקן המקורי של 261 כולל הרחבה מ-32 סיביות ל-64 סיביות ללא בעית תאימות (כלומר אפשר יהיה לתקוע כרטיס 64 סיביות לחריץ 32 סיביות, וההיפך, ללא בעיות - מלבד, כמובן, ירידת מהירות). האצת המהירות - וביחוד פעולה בייזמן אחידיי כפי שנדרש בישומי ווידאו - עלולה להתקל בבעיות תאימות מסויימות. בכל מקרה, כיום צוואר הבקבוק של אפיק 2061 הוא בבקרים, שמתקשים לטפל בעומס כאשר התנועה עולה על כ-40 מגהבייט לשניה. כזכור, לאפיק 261 פוטנציאל מהירות של 132 מגהבייט לשניה, כך שעדיין ארוכה הדרך עד שנצטרך להתמודד עם בעיות השבחתו. אבזרים היקפיים ותקשורת סימן השאלה הגדול ביותר מרחף על היכולת של מעבדי פנטיוס עתידיים ויורשיהם לבצע בתוכנה חלק גדול ממה שכיוס נזקק לסיוע חומרה יעודית. הכוונה בעיקר לטיפול בזמן-אמת באותות אודיו-וויזואלייס רחבי-סרט. כיוס אנחנו מציידים את ה-6ץ בכרטיסים יעודיים לניהול התצוגה (מאי שסשוווצ בדרך כלל), לטיפול בקול, לתקשורת בקווים אנלוגיים (המודם אינו אלא מעבד יעודי לסוג האותות שמועברים בקווי טלפון אנלוגיים), ללכידה של אותות ווידאו אנלוגיים ולפרישה של קבצי ווידאו ספרתייס דחוסים. מי שרוצה לצייד את המחשב שלו בכל אמצעי המולטימדיה מגלה עד מהרה כי כל התוספות מסתכמות ביותר מהמחיר הבסיסי של המחשב. אינטל כמובן היתה רוצה שאנשים יעדיפו להשביח את המעבד ולא להוסיף יכולות עייי כרטיסי הרחבה ולשם כך היא דוחפת את הגישה של "מעבד-אות עצמייי, ?5א בקיצור. הרעיון הוא לפתח ממשק ישומים (1פ) יעודי לעיבוד אותות, שיאפשר למעבדי 86א לבצע ביעילות את הפקודות האופייניות לעיבוד אותות ספרתי (ל5כ). עיבוד אותות ספרתי מתאפיין בדרישה לביצוע מהיר מאוד של פקודות אריתמטיות פשוטות על סדרות ארוכות של נתוניס. בדרך כלל הדבר מבוצע במעבדים מיוחדים, הדומיס במידה רבה למעבדי 8156. יש להס קבוצה מצומצמת של פקודות המבוצעות תמיד במחזור שעון יחיד, ארכיטקטורת "זרימה" (טחו!טקוק), המאפשרת הטענת נתון חדש בכל מחזור שעון, ויכולת עיבוד מקבילי. מדעני המרכז המדעי של יבמ בחיפה הציגו לאחרונה את השימוש במעבד ה-8186 של יבמ, ה-6קזששסק, לעיבוד אותות בומן אמת. התוכנה שלהס מצליחה לבצע על המעבד המרכזי את התפקידים של מודם, כרטיס קול, פרישה של קבצי 0מם!1א ועוד, מבלי להזדקק לאבזרים מיוחדים. כל מה שצריך הוא לספק למעבד את הנתוניס בצורה סיפרתית (כלומר לאחר שהם עברו התמרה מאנלוגי לספרתי במתמר 6 ג) ולהפוך את הפלט המעובד בחזרה לאות אנלוגי (במתמר '046). לדברי יבמ, האלגוריתמים שלהם מאפשרים לפרוש סרט ווידאו דחוס בפורמט 80ק1א מתקליטור מהירות-כפולה (קצב נתונים של 1.5 מגה-סיביות לשניה) לתמונת 03/ מלאה בקצב ריענון של 30 תמונות לשניה. ביצועים אלה טוביס יותר ממה שמאפשרים כרטיסי 6מטוא רגילים, דוגמת טוַ189א!66א ודומיו. היורש האנרגטי השאלה היא האס גס מעבדי 86א, עס ארכיטקטורה 6186- ית מסורבלת, מסוגלים לביצועיס דומיס. ההבדליםס הגדולים בין ביצועי הפנטיוס לביצועי 6קזטשסץ הס בחישובי נקודה-צפה, שס הכף נוטה בחוזקה לטובת מעבד ה-8156. בחישובי שלמיס שני המעבדיס מתפקידים פחות או יותר בקצב דומה. חישובים בנקודה צפה הס חלק חיוני בעיבוד אותות מתקדם ולכן הפנטיום מפגר אחרי ה- זט ביכולת לבצע עיבודים כאלה ללא סיוע חומרה. המצב הזה ישתנה בצורה בסיסית עס ה-76, היורש האנרגטי של הפנטיום. ה-76 יוצג לראשונה בסוף שנה זו ויכנס לייצור במהלך 1996. רק בעוד שלוש שנים הוא יגיע לבגרות של הפנטיוס הנוכחי ואז היכולת שלו לעבד אותות ביעילות ללא סיוע חומרה יעודית תתחיל לתת את אותותיה בשוק. בנתייס מנסה אינטל לקבוע את התקדים ולשכנע את המפתחים לתמוך בתקן ש5א. הרציונל העיסקי של אינטל הוא פשוט: כך היא תבטיח כי ל-6 יהיה שוק חם וישומים לוהטים. מבחינת המשתמשים כיום א הוא עדיין חזון לימים רחוקים, לפחות עד שנראה כמה מפתחים גדולים מצטרפים לאינטל. רשתות תקשורת חהירות בתחוס התקשורת נראה מעבר מהיר לרשתות 100 מגה- סיביות לשנה (מסלייש), פי עשר מהר יותר מרשתות אתרנט רגילות. במהלך השנה האחרונה הצטרפו רוב היצרנים הגדוליס לאחד משני המחנות המתמודדים על הבכורה ברשתות מקומיות. מחנה אחד הוא ושחזטו 14 בהנהגתה של אינטל והשני הוא אג.1עֶח 100/60 בהנהגתה של קג. למרות שמשיקולים טכניים גרידא התקן של 1 נראה טוב יותר, הבכורה בשוק תיפול כנראה בידי אינטל וחברותיה. את וסחזטווום 3% קל יותר וזול יותר ליישם על תשתיות קיימות של רשתות אג.1 ובעולס ה-6 די בכך כדי להכריע מערכות. התקשורת הרחבה עדיין ממתינה לזמינות נרחבת של א150 במחירים אטרקטיביים. נכון להיוס לרשת התקשורת הספרתית א180 כיסוי חלקי ביותר אפילו בארצות כמו גרמניה ויפן, שס הממשלה מוכנה לסבסד את המשתמשים. בארהייב ובריטניה הפריסה הרחבה מתחילה רק עכשיו ולפחות עוד שנתיים תחלופנה לפני שהזמינות תהייה דומה לזו של קוויס אנלוגיים. בישראל 150 הס ראשי תיבות המפורשים ע""י בוק כ-660א 1'תצטסכ |86ז15. ברור שעוד שניס ארוכות נמשיך להזדקק למודס אנלוגי בתקשורת על קווי בזק. בשנה האחרונה התחלנו לשמוע רבות על טכנולוגית תקשורת מתקדמת ומבטיחה בשם |אדג. משמעות האותיות היא "אופן תמסורת אסינכרונייי ומה שעומד מאחוריו הוא נסיון ליצור מכנה משותף לשיגור וקליטה של מידע מסוגים שוניס (נתוניס אלפאנומריים, קבצי קול ותמונה, ווידאו חי וכוי) במהירות גבוהה מאוד על רשתות אז איך בוחרים אם הגעת עד כאן בשלום, סביר להניח כי אתה כבר מבולבל במקצת ממספר העצום של גורמיס שמשתתפים בעיצובו של ה-06 המושלם. בעצם כל מה שרצית לדעת הוא מרשם פשוט איתו אפשר ללכת לחנות המחשבים הקהובה ולקנות מחשב שלא יגרוס לך להתחרט על כך בעוד 6 חודשים. אנחנו לא יכולים לעשות את החיים שלך כל-כך פשוטים, אבל בסידרת הפרקים הבאה ננסה לפחות לכוון אותך למסלול הגיוני של בחיהה. אין ₪6 שמתאים לכולס ואיָן אפשרות לקנות מוצר מורכב כל-כך ללא התעמקות מינימלית במפרטים הטכנלים ובמשמעותם הישומית. ה-%6 המושלם. --- רחבות ממותגות. מאחר וכיוס רק רשתות מקומיות מסוגלות לתמוך בקצב הגבוה, רוב הישומיס שהוצגו השנה משתמשים ב-א47 לשידרת התקשורת של רשתות מקומיות, כתחליף ל-[מפת. היוס בו ]אא יהיה לתקן אוניברסלי לתקשורת עדיין רחוק מאוד. דיאלוג עם המדפסת גם השער המקבילי (יישער 0165 דאמ6") העתיק של ה- 6 ימשיך להיות איתנו עוד שנים ארוכות. חלק מהיצרניס כבר אימ את התקנים ₪77 או 802, שמאפשרים לשער לשמש ממשק דו-כיווני בין המחשב למדפסת. הדו-כיווניות משמשת להעברת מידע ניהולי מהמדפסת למחשב, כך שתיבת הפקודה דַא81 הופכת לתיבת דיאלוג אמיתית בין המפעיל למדפסת. בסיוע תוכנה מתאימה, למשל דרייברים תואמי אזס/ וג, ניתן להפעיל את כל הפונקציות של המדפסת מהמחשב ולקבל משוב על הסטטוס של ההדפסה בתוך תיבת הדיאלוג. בעתיד אמור האפיק הטורי האוניברסלי לקחת על עצמו את מרבית תפקידי החיבור של אבזריס היקפיים איטיים, כולל מדפסות, ואז השער המקבילי יאסף אל עמיו סופית. שער נוסף שמתחיל רק עכשיו להקלט בשוק הוא הממשק האלחוטי גפזז, הפועל בקרינה אינפרא-אדומה, בדומה לשלט-רחוק של טלוויזיה ביתית. הממשק האלחוטי מאפשר להעביר קבציס להדפסה או להפצה ברשת ללא חיבור פיי בין המחשב למדפסת או בין המחשב לנקודת השקע בקיר. חיבור אלחוטי קוסם במיוחד במחשבים נישאיס אבל גם במצביס סטטיים יש יתרון לכך שאין צורך בחיבור כבליס ואפשר להקטין את הספגטי שמשתלשל מאחורי המחשב השולחני הרגיל. ב-:ש הסושלם? א. הגדר את הקטיגוריה של ₪6 שתתאים לך ביותר. זה קל יחסית ואפשר לעשות זאת בשני שלבים. שלב אי: אתה מחפש מחשב שולתני, מחשב נישא או שרתז שלב בי: מה הן דרישות העוצמה שאתה מחפש במחשב! ההמחשות המאויירות שלנו למחשביס מושלמים מותאמות לקטיגוריות הבאות: 4 מחשבים שולחניים: יימכונת החלומות" לחסרי מעצורים תחנת עבודה עסקית/אירגונית תחנת עבודה גרפית למקצוענים מחשב כניסה, לבית ולמשרד הקטן 4 | במהלך השונה הקרובה נראה שפע של חידושים בנושא הזברון לברטיסים גרפיים וליישומי ווידאו... הסוג המבנויח ביותר בקטיגוריה זו הוא ה-פ5טמחבּת חחתם, או חהמםח בקיצור. ברכיב זה המערך של תאי זברון אינו שונה בעצם מ-חחחם רגיל, אבל תיחכום מיוחד בתיכנון הממעוק מאפעור להגיע לקצבי נתונים של 500 מגהבייט לעוניהי 3 6 ישראל אוגוסט 1995 חב הסחברת הסושלם צג אקטיבי 11.3 אינטש סוללת ליתיום כרטיס קול עם טבלאות גלים אבזרי הצבעה אינטגרליים פקס-מודם אינטגרלי כונן שליף חריץ 001018 כפול מעבד פנטיוס 90 מגהר זכרון מטמון 256% כדור עקובת זכרון ראשי 16418 יכולת החלפה של כוננים: תקליטור או תקליטון לוחית רגישה למגע ----- עבבר נשלף על מוט מחבר מתח | מתגברי | מחבר %6 שער מקלדת | שער שער מחבר לתחנת = שער אינפראדום מחבר טלפון 6 230 וולט ‏ אודיו לצג חיצוני = חיצונית טורי מקבילי עגינה ו ות ]1 6 8 / 4 6 ישראל אוגוסט 1995 | שלם 66% מהמחלר | ותקבל 8ח30821!! ₪6 המהדורה הלשראללת לבלתך באופן קבוע | . ז קבל חולצת ד ה וו / || אם תחתום על 25 חוברות שלם 66% מהמחלר ותקבל 3092106! 6 המהדורה הלשראללת לבלתך באופן קבוע קבל חולצת ד אם תחתום על 25 חוברות החל סע גליונות -.15 שיח (132 שייח באילת) מגיליון ב 5 גלוונות -.329 שייח (281 שיח באילת) מספר שם משפחה כתובת ומיקוד הרש ו ל ו רצב שיק מספ 7 מק לפקודת אלידע הוצאה לאור בע"מ . נא לחייב את חשבוני בויוה/ישראכרט/דיינרס מספר: אל: אלידע הוצאה לאור בע'"מ וו וו . וו ת.ד. 9237 תל-אביב 1 טל ב א תאריך החתלמה ל הצ / שיו גליונות -.154 שיח (132 שייח באילת) 0 | 5 בליונות -.329 שח (281 שייח באילת) מספר | שס משפחה | | כתובת ומיקוד | אל: רצייב שיק תל הכר שמש ?)ידיד לה הו ת.ד פקס לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . 9 ל: נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרט/דיינרס מספר: 5 אל אל: 5 כתום אלידע הוצוות כ וו ]] ]] וו ו חח וו | ת.ד. 9237 | טל ן תל-אביב 01 טל. בעבודה טל בב רה בו תאריך חתימה 0 שש מספר | | ניתנת! | מאוז? אש - 7 ) [קופה של 10 גיליונות כשתסתיים תקו ההרשאה המפורטים לעיל ומצהיר כי כל חזוב שיעשה בהתאו יחשב 0 מאשר בואת את תנאל זמלאה. תאריך ו 1 ו חתימת בעל הכרטיס ו 1 1 20 ₪ 26 מנע חור בהשכלה. אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 פקס: 03-6963080 אני החיימ ת.ז כתובת טל: בבית בעבודה ב וטה ₪ ישראכרט בתוקף עד כדי שלא תפספס את חידוש המנוי ל-6ק 6א01/]א/המהדורה הישראלית, תוכל מעכשיו לחתום על הרשאה מתמדת לחיוב חשבונך בכרטיס אשראי - ויזה או ישראכרט - ולשכוח מהחשש שתשכח. 1. חידוש החתימה הוא לתקופה של 10 גיליונות במחיר המנוי שיהיה תקף בזמן החידוש, כלומר בתאריך הופעתו של הגיליון הראשון בתקופת החידוש. 2. חיוב החשבון יעשה 3 ימים לאחר משלוח הגיליון הראשון של תקופת החידוש. חשבונית/קבלה תשלח בדואר לאחר ביצוע החיוב. 3. תוכל להפסיק את החידוש האוטומטי עייי הודעה בכתב או טלפונית למשרדנו בכל עת עד משלוח מנוי מס' פקס = וו טסט מסטם בסחה ניתנת בזאת ההשאה מתמדת לחייב את חשבוני הנייל בסכומים המתחייבים מתידוש אוטומטי של תקופת המנוי ל-סק מאז140/2א/ המהדורה הישראלית לתקופה של 10 גיליונות כשתסתיים תקופת המנוי. אני מאשר בזאת את תנאי ההרשאה המפורטים לעיל ומצהיר כי כל חיוב שיעשה בהתאם יחשב כנעשה בידיעתי המלאה. תאריך חתימת בעל הכרטיס הגיליון הראשון של תקופת החידוש. הביטול יכנס לתוקף בגמר תקופת המנוי הנוכחית ולא יחול על חיובי החשבון הקודמים. טל. 03-6966231. 4. במידה ותהייה זכאי לבונוסים בצורת הארכה של תקופת המנוי ללא תשלום, ידחה מועד החידוש האוטומטי עד לגמר תקופת הבונוס. 5. במידה ותרצה לנצל מבצע מחירים כלשהו, או להקדים תשלום מסיבה כלשהי, תוכל לעשות זאת בתנאים הרגילים. במקרה כזה ידחה מועד החידוש האוטמטי בהתאם. 6. חידוש החתימה יכנס לתוקף לאחר אישור החיוב עייי חברת האשראי. 7 חתימתך על ההרשאה המתמדת מהווה הסכמה לתנאים הנייל. 0 אלידע הגדר את הקטיגוריה של 66 שתתאים לך ביותר קבל את תקציב הרכישה המירבי בצורה נוקשה הפנם את העובדה שקיימת רמה מתחתיה לא כדאי לרדת ארגן סדר קדימויות בהקצאת תקציב הרכישה בין המרכיבים השונים >1:( 0 ישראל אוגוסט 1995 ה-6 המושלם % מחשבי מחברת: המחברת שיש בה הכל תת-מחברת לניידות מירבית מחשב מחברת למתחיליס + שרתים לרשתות: שרת הקבציס המחלקתי שרת הישומים האירגוני. ב. קבע את תקציב הרכישה המירבי בצורה נוקשה. אס אתה לא תעשה זאת, מישהו אחר יעשה את הדבר עבורך, אבל סייג תקציבי הוא מחסוס בפני הסחפות לכיוון המכונות החלומיות מדי. כמו בכל רכישה אחרת, עליך לקבוע מראש כמה המחשב שווה לך. עבור מהנדס תיביים או גרפיקאי המחשב הוא כלי העבודה העיקרי וניתן להצדיק את רכישת הטוב ביותר למרות המחיר הגבוה. קשה יותר לשיס חסם עליון על תקציב הרכישה של מחשב שנועד לבית, בין אם המשתמש המיועד הוא ילד שעושה את צעדיו הראשוניס ב-00%18471 זוא או הורה משועמם שמחפש תמונות פיקנטיות במחוזות הרחוקים של אינטרנט. בארה"ב התקציב המוצע לכל אחת מהקטיגוריות הנ'"'ל הוא: 4 המכונה החלומית - 58000 4 התחנה העיסקית - 54000 4 התחנה הגרפית - עד 30 אלף דולר, כולל כל האבזרים ההיקפייס שנדרשים בסטודיו לגרפיקה/ עיבוד תמונה + רמת הכניסה - 52000 4% המחברת המושלמת - 57000 4% תת-מחברת מושלמת - 55000 4% המחברת למתחילים - 53000 + שרת הקבצים - 15 עד 20 אלף דולר 4 שרת הישומים - 40 אלף דולר ומעלה בישראל תוכל למצוא מחשבים אנונימיים במחירים דומים לנייל ומחשבים תוצרת חברות ידועות ("6%וחגא 6מהזם") במחירים גבוהים ב-30 אחוז בערך. שים לב שההבדל בין רמות האיכות השונות מתבטא בכל אחד ממרכיבי המחשב ובמיוחד בצג, במקלדת, בעכבר, בכרטיס הגרפי ובבקר הדיסק. לעיתים קרובות תגלה כי אחרי שמקזזים את התרומה של כל האבזריס ההיקפיים האיכותיים למחיר של מחשב טווזגא שחגזם, המחיר הבסיסי שלו לא עולה על זה של מחשב אנונימי, שהורכב במחסן מאחורי החנות מרכיבים אקראיים. ג. הפנס את העובדה שקיימת רמה מתחתיה לא בדאי לרדת. יכול להיות שהמחיר של רמת הכניסה המומלצת כאן הוא מעל ליכולת התקציבית שלך ואתה חייב להתפשר. זה לגיטימי בהחלט, אבל חשוב לא להתפשר יותר מדי ולא לקנות מחשב מיושן בכסף טוב. אם אתה לא יכול להרשות לעצמך מחשב חדש טוב, כדאי לנסות למצוא מחשב יך- שניה במחיר מציאה (פחות מאלפיים שייח) שישמש אותך עד שירווח לך כספית ותוכל לקנות משהו ראול יותר. המינימוס המינימלי ביותר כיום הוא: 4 מעבד 4/100א + לוח-אם 1584+761 8% וכרון + 128%8 מטמון + דיסק םפ42518+5-1 4 כרטיס מסך מואף [6קשו320 + צג 15 אינטש רב-תדר 6 מקלדת ועכבר איכותיים המחיר של תצורה כנייל בישראל נע בין 5000 ל-7000 שייח (כולל מעיימ). התוספות הפופולריות שכנראה תרצה להוסף לתצורה המינימלית הן: > כונן 1א(60-80 מרובע-מהירות > כרטיס קול תואם ז6וצג81 6חטס5 4 מודם 32 14,4000 + רמקולים עס הגברה פנימית ביחד עס התוספות יגיע המחיר ל-6500 עד 8500 שייח - וזה המינימוס! מסתבר שבמשך השנים אנחנו אמנס מקבלים יותר ויותר מחשב תמורת כספנו, אבל התקציב הכולל כמעט ולא משתנה. שס לב שההבדל בין התצורה המינימלית לבין ההמלצה שלנו לרמת הכניסה הוא קטן. אנחנו ממליצים על מעבד פנטיוס-75 במקוס ה-4/100א2 ודיסק 720 מגהבייט. שני אלה אמוריס להוסיף למחיר כ-1000 שייח בלבד, השקעה שתוסיף כשנה לאורך החיים הצפוי של המחשב. ד. ארגן סדר קדימויות בהקצאת תקציב הרכישה בין המרכיבים השונים. אס בראש סולס העדיפות שלך נמצאיס הביצועים של ה- סש כמכונת "פיצוח מספרים'י ברור שהמעבד הוא זה שיוליך את סדר הקדימות. אם אתה גרפיקאי, הצג והמערכת הגרפית הס בראש מעייניך. לשרת קבצים יש צורך בדיסק מירבי ומקוס לגדול בו ומוזיקאי יקריב הרבה עיימ שכרטיס הקול יהיה מסוג י"טבלת גלים". בישומים עסקיים רגילים סדר הקדימות להשבחה (כלומר הסדר בו יש להעדיף השבחה של רכיב אחד לפני האחרים) הוא: 1. המעבד הראשי: הפנטיום המהיר ביותר שאתה יכול להרשות לעצמך. 2. הגדלת הזכרון: מ-8 ל-16 מגהבייט לפחות, ל-24 מגהבייט אס אתה עובד ב-א או נעזר ב-01.8. רצוי זכרון ספמ [אאם. 3 זכרון המטמון: עלה מ-128% ל-א256 לפחות. 6. הכרטיס הגרפי: כרטיס המבוסס על שבב 64 סיביות עם 18א2 של זכרון 61 5. הדיסק: גדול ככל שאתה יכול להרשות לעצמך. למהיהות אין חשיבות עליונה ואל תשקיע במטמון חומרה על הבקר. אם יש לך נושאי עניין מיוחדים. תגלה כי עליך לקדם לראש התור אחד או יותר מהסעיפים הבאים: 6. לגרפיקאים: צג 17 אינטש לפחות, רצוי 20-21 אינטש. כרטיס מסך עם 4 מגהבייט 1אג8/. השיפור כרוך בתוספת של 0 עד 3000 דולר לתקציב. 7. למוזיקאים: כרטיס קול איכותי עס טבלאות גלים, רמקולים משובחים עם יחידת באסים (זטוסטאו פגו5) נפרדת, כונן 1א60-80 שני או מחלף תקליטורים. תוספת של 700 עד 51000. 8. למהנדסי תיב"ם: צג 20-21 אינטש, כרטיס מסך עם דרייבריס טוביס ל-כ6סוא, לוח סיפרות (זטאווופוס). תוספת של 3000 עד 4000 דולר. 9. למכורים לתקשורת: פקס-מודם 38.צ (28,800 סיביות לשניה). תוספת 100 עד 200 דולר. 0. למנהלי כספים /חשבונות: כונן גיבוי על קלטות 016 או כ (200 עד 1000 דולר) או כונן דיסק אופטי (6-8 או ואא0אי) במחירים מ-2000 דולר. יחידת אל-פסק (8שש), חובה על-פי חוקי המס, החל ב-5400. 1. לעיבוד תמונה: אין גבול לכמות הזכרון שתוכנות אלה זוללות. כדאי להתחיל עם 32 מגהבייט לפחות. תוספת של 0 דולר. כאשר מוסיפיס את כל השיפורים והתוספות למחשב הבסיסי, אנו מגיעים קרוב מאוד למה שמוגדר אצלנו "המכונה החלומית". במילים אחרות, המכונה החלומית היא המחשב האישי עליו תוכל לבצע כמעט כל עבודה ביעילות מירבית. ה. ברר את המוניטין של הספק בנוגע לאמינות המוצר ושירות תיקונים. מדהים שצריך לחזור ולהזכיר לקוניס כי רכישה של 6ק היא השקעה מסיבית שמן הראוי להחיל עליה עקרונות של צרכנות נבונה. נכון ש-26 מורכב מחלקים סטנדרטיים (אבל שוניס מאוד זה מזה) בארכיטקטורה קבועה, אבל וה לא אומר כי אין הבדל בין 76 ל-6: ובין יצרן ליצרן. את ההבדלים תמצא ב: רכיבי איכות. המעבד המרכזי הוא אמנס הרכיב החשוב ביותר ב-6? אבל שאר הרכיביס קובעים לא פחות ממנו את הביצועיס הסופיים. צריך לציין במיוחד את החשיבות של ערכת השבבים (ו86 קווו6), רכיבי הזכרון והמאי הגרפי. בדיקות במעבדות 1/8 06 הראו פער של 30 אחוז ויותר בין מחשבים שכל ההבדל ביניהס הוא ערכת השבבים. אם אתה הולך על מחשב פנטיום אזי כדאי לך להתעקש על ערכת אאסזואז' של אינטל. במחשבי 486 ניתן להסתפק ברכיבי זכרון שמהירותם 70 ננו-שניה אבל בפנטיומים המהירים כדאי לוודא כי משתמשים ברכיבים שמהירותס 0 ננו-שניה. עוד יותר חשוב לוודא כי המטמון בנוי מרכיבי 1א5 מהירים, 15-12 ננושניה זמן גישה, ובמחשביס המצויידיס בערכת 78110 רכיבים אלה צריכים להיות מהסוג הסינכרונל או 1א/58 וז 6טחווטכוק. 4 בדיקות יצור והרצה. יצרני איכות בודקיס את המחשב בקפדנות לפי המשלוח ומריציס אותו מספר שעות בעבודה אינטנסיבית, שאמורה לגלות פגמים ביצור. אחת הדרכיס הטובות ביותר להרצת נסיון היא מבחן 95 6חסופווו של מעבדות 20, המריף 13 ישומים במוד אצווה (וסו89) וכך מפעיל באינטנסיביות את כל מערכות המחשב. ריצה מוצלחת של 95 טחסוצחוץ למעשה תבטיח לך שה-6 החדש לא יתגלה כפגר ברגע שתרכיב אותו בבית. 4 דרייברים אופטימליים. מבחני 1485 6ק הוכיחו אינספור פעמים את החשיבות העליונה של דרייבריס טובים. במקרים הבים נוכחנו לראות איך שתי תצורות זהות מבחינת ה-96 המושלם חומרה מגיעות לתוצאות שונות לחלוטין במבחני הביצועים בשל הבדלי דרייברים. הדבר נכון במיוחד בדרייברים לכרטיס הגרפי וכאן יש לוודא כי אתה מקבל את הדרייבר המעודכן ביותר והיציב ביותר שקיים לכרטיס שבחרת. זה לא בהכרח דרייבר שכתב היצרן המקורי של הכרטיס!: 6 מחוייבות לתצורות קבועות. אל תרכוש מחשב ממי שלא מוכן להתחייב לתצורות חומרה קבועות. יצרנים רציניים מתמחים בשילוב של רכיביס קבועים והם מציעים תצורות קבועות של חומרה. יצרן שמוכן להרכיב 26 מכל אוסף אקראי של רכיבים אינו יכול ואינו מתכוון לוודא כי המוצר שהוא מוכר לך אומנס מתפקד כהלכה. כאן טמון ההבדל הגדול בין מי שנקראים אשוחגא 6חגז8 | לבין יצרנים אנונימיים. יצרניס ידועים ימכרו לך מחשב הבנוי מחלקים שנבדקו ונמצאו מתאימים זה לזה (כולל דרייברים אופטימליים) הן מבחינת ביצועים והן מבחינת האמינות יצרניס אנונימיים מתייחסיס לרכיבי המחשב כאל 5 60, הנבחרים לפי מחירי השוק - ללא התייחסות למבחנים אובייקטיביים 4 שירות תיקונים ואחריות. למרות שמחשבים הם מהמוצרים היותר אמינים, לא חסרות תקלות בעיקר בציוד ההיקפי שלהם. החלקים המכניים, במיוחד, רגישיס לתקלות ואתה יכול להיות בטוח כי במקודם או במאוחר תודקק לשירות תקונים. יותר מדי פעמים שמענו מקוראים על ברר את המוניטין של הספק בנוגע לאמינות המוצר ושירות תיקונים יש ליוכגד תחוטר גדודר שבתוכבר החרטה שכְבר גצלר תהפוך מיד לאינטדאלטיגית. חוויות מזעזעות בנושא זה, בדרך כלל כתוצאה מבורות מוחלטת של ייטכנאי שירות'". רשימת התלונות מקיפה כמעט כל אבזר היקפי שאנו מכירים אבל חמור במיוחד המצב בתקלות דיסק. כאן הסכנה אינה רק לחומרה. הנתונים על הדיסק הס לפעמים יקרים מפז ונסיון שלומיאלי לתקן את הדיסק יכול למחוק אותם לעד. 2 17 6ץ ישראל אוגוסט 1995 הוחשב תת החברת חושלם מקלדת "פרפרית" ₪ | . וו::,) , ושופוו 1 7 4. מטען חיצוני צג אקטיבי 9.5 אינטש > מעבד א דיסק 540-780 = זכרון מגהבייט 1 1618 כונן דיסקטים תיצוני אנזרי הצבעה סוללת ליתיום חריץ 010618 כפול שערים ומחברים מחבר תחנת שער מחבר העגינה שער טורי מחבר 063 | אנפראדום טלפון 81-11 שער מקבילי >:( 8 | 2 6 ישראל אוגוסט 1995 וו ו % - )6 -- % 0 000005 : א זסוססוס9ו 5 חסו8וחווסטפ-28 בצבע ובשחור/לבן = 7 7 60000 סז הזסחוזק כיול צבע, 00 600, 12 דפים לדקה מדפסות רסטר ופוסטסקריפט להפקה מהירה של תדפיסים ושקפים איכותיים בעלות נמוכה מדפסת טרמית צבעונית ל-8/שו0חו\ / 1/8 נייר רגיל ושקפים, עלות הדפסה נמוכה. קישור לרשתות, תמיכה אוטומטית בעשרות פורמטים, חיבור למיכשור רפואי |6 / 60 ועוד. כולל 5(8-ם 0 ואופציה לפוסטסקריפט 0 58 0 דפים לדקה וק6000, 81/8 מדפסת 8זטז0וק 000 = 2 מגשים, 650 דף, פוסטסקריפט5+2 01ק-קו] טרמית ו-8-500ץ2 , דף 43 דגם ל-6/ ול-80!), פוסטסקריפט הזולה בעולם! 0 פו 33/2 50!ח, 16 דפים לדקה, 43 128-648 ו600-120000 אסופו/א - א0פ5ק6 סורקים שולחניים צבעוניים (600-800-1200-240000 ל-0+00! מ.א.ג. המומחים למערכוח צבע ול מ.א.ג. מערכות לייזר בע"מ: נתמני 46 תל-אביב תצוגה ומכירות טל. 03-5600650 פקס. שיר נדההההקההחחהילקם. התקשר/י עכשיו לתיאום הדגמה בחדר תצוגה או במשודך 000 605 א50קם 5 5 : -. הזרקת דיו צבעונית באיכות וק7200א720 מדפסת לייזר 38 דפים לדקה 60000 13, חיבור ל- +10 , מהירה, אחזקה זולה דופלקס, עד 200,000 דפים לחודש. חדש: 00-81 לגודל 48/ בצבע. ב ה 2 6 2 ו 120 0 ו 15, (2ה86) 1024.768, 0.28 "דו, (2וז82) 1024א1280, 0.25 "20 (8002) 128081024 וסהדואומד 0.30 חד מדויק ובריא, בקרה דיגיטלית "21, (8207) 1200א5005,16008 ד 0.26 20 /00 זה המחשב שבולנו היינו רוצים לראות על השולחן, אבל נצטרך לדחות את הרכישה עד אחרי שנגמור עם המעוכנתא. בבניינו הושקעו חיטב הרכיבים ללא מעצורי מחיר. הצג הגדול ביותר, המעבד המהיר ביותר, הדיסק הגדול ביותר והצליל האיכותי ביותר. תוכנל לבצע איתו כל ישום במהירות ובהנאה. תצטרך כסובן לתקציב עומן - 'ותר מ-8000 דולר בארהייב ויותר מ- 0 בישראל [לא כולל מע'יח₪] - אבל המחיר לא סמש משחק תפקיד בחלוסמות 6ץ ישראל אוגוסט 1995 ה-6 המושלם חבונת החלוסות זה המחשב שכולנו היינו רוצים לראות על השולחן, אבל נצטרך לדחות את הרכישה עד אחרי שנגמור עס המשכנתא. בבניינו הושקעו מיטב הרכיביס ללא מעצורי מחיר. הצג הגדול ביותר, המעבד המהיר ביותר, הדיסק הגדול ביותר והצליל האיכותי ביותר. תוכל לבצע איתו כל ישום במהירות ובהנאה. תצטרך כמובן לתקציב שמן - יותר מ-8000 דולר בארהייב ויותר מ-510,000 בישראל (לא כולל מעיימ) - אבל המחיר לא ממש משחק תפקיד בחלומות. להלן קווים לדמותו: 6 מעבד פנטיום 133 מגהרץ. החדיש והלוהט ביותר בין מעבדי אינטל, לשבב החדש מהירות כפולה מהפנטיוס המקורי. במבחני 1.8 76 הגיעו מחשבים המצויידים בו לציון 95 טחסוצמוו\ של 207, כלומר פי 21 יותר ממחשב היחוס שלנו, 3860/25 חְגקחוס6! להשוואה, היחס 1:1? מתקבל כאשר משווים את המהירות המירבית של 15 עם המהירות האופיינית של מטוסי טרום מלחמת העולם הראשונה! ההבדל הוא שכאן עברו פחות מ-7 שניס ובתעופה חלפו יותר מ-70 שנה. 4 מטמון סינכרוני 51282. כדי שהמעבד המהיר לא יבזבו את כוחותיו בהמתנה לזכרון הראשי האיטי, נצייד אותו במטמון גדול ומהיר במיוחד. מטמון סינכרוני משתמש ברכיבי 58 יקרים, אותם ניתן לסנכרן עס שעון המעבד ולמנוע מצבי המתנה מיותרים. אינטל ממליצה על שימוש בוכרון מטמון מסוג 1א/58 וצזט 6סחווסקו, אבל המבחנים שלנו לא מראים שהדבר משפר משמעותית את הביצועים. % זכרון ראשי 1אא-₪00 18א32. להרצת תוכנות גרפיות, לשימוש אפקטיבי ב-01.8-2.0, לעבודה תחת 95 אסשחו/ או תחת יוניקס, אתה נזקק לכמויות גדולות של זכרון ראשי. למעשה, גרפיקאים רבים לא יסתפקו ב-32 מגהבייט - אבל להס אנו מקדישים פרק נפרד, ייתחנת העבודה הגרפיתיי. +כרון 500 משפר את הביצועים ב-5 עד 10 אחוז ביחס לזכרון זאאאם רגיל ותוך זמן קצר הוא יהפוך לרכיב הסטנדרטי. עם זכרון ראשי גדול תוכל להקצות נפח רציני (4-8 מגהבייט) למטמון הדיסק וכך לשפר דרמטית את הביצועים של פעולות קריאה וכתיבה מהדיסק, % דיסק קשיח 105-₪ 1.608. למעשה אין גבול לנפח המירבי של הדיסק במכונת החלומות. הגודל שבחרנו, 1.6 ג'יגהבייט, הוא הגדול ביותר שמסופק בתצורות ₪פ1-₪ עייי החברות הגדולות. אם הנפח הזה לא מספק את חלומותיך, תכול להתקין דיסק גדול יותר, בתנאי שיהיה זה דיסק 1. אס הרעיון לאמ את תקן 5651-2 ₪4 לא מפחיד אותך תוכל לרכוש דיסק בקוטר "3.5 עם נפח עד 4.3 גייגהבייט ודיסקים "5.25 עם נפח של 9 גייגהבייט. אלטרנטיבה אחרת היא להוסיף דיסק שני או יותר. תקן מסוט מאפשר התקנה של עד 4 דיסקים, מה שאמור להספיק לרוב המוחלט של החלומות. השאר יוכלו לשרשר עד 7 דיסקים לאפיק 5651 אחד או לצייד את המחשב במספר בקרי 8651 (עיין ערך שרתי ישומים). 4 כרטיס גרפי מואץ עם [א ה חט 18א4. הכרטיסים הגרפיים המהירים ביותר כיוס הס 128 6חופגוח! חברת 9>, וחטוחח6!!ו1א של חברת אסזוה]א, 641 64 ז!5163 של חברת סו ו-1600 ספזטד סזק פטותק8ז0 של 71ג. במבחני 76 5 נבחר הכרטיס 128 טְחוּפַח1 עס 8 מגהבייט וכרון ע"י העורכים ככרטיס האידיאלי לגרפיקאיס והכרטיט 4 הו[5164 כמומלף לישומים עסקיים. ה-ותטונחתטווווא מרשים במיוחד בגרפיקה תלת-מימדית ובישומי תיבייס והכרטיס של 471 תומך בהאצה של ווידאו-חי. כל הכרטיסיס האלה תומכים באבחנה של 1024א1280 בקצב ריענון של 72 הרץ (או יותר) עס 16.7 מיליון גוונים (24 סיביות לפיקסל) אס אתה מסתפק ב-65 אלף גווניסם הס יתנו לך אבחנה של 1200א1600. %צג21 אינטש שטוח. זה כנראה הרכיב היקר ביותר בין מרכיבי מכונת החלומות. צג 21 אינטש מאפשר לנצל את אבחנת הכרטיס הגרפי במלואה. לצג כזה יהיה כמובן סינכרון אוטומטי על כל התדרים האופקיים עד 120 קילוהרצ לפחות ועל התדרים האנכיים (תדר ריענון המסך) עד 120 הר לפחות. כמו כן יהיה הצג מצוייד במיקרומעבד אינטגרלי שיבטיח התאמת גודל (שלוצסוט) והתאמת מרכז (זטוחטטסוטג) אוטומטייס בזמן מעבר ממוד תצוגה אחד לשני. הדרייבר למערכת התצוגה צריך לתמוך במיתוג מודיס ללא כיבוי המחשב ואיתחול מחדש, + כונן 6-01 עם מחלף אוטומטי. יותר ויותר משחקים מופצים היוס על מספר תקליטורים, כש-7 תקליטורים הוא השיא האחרון. מחלף אוטומטי יחסוך לך התעסקות עם ההחלפה בזמן שאתה שקוע בהצלת העולם מפולשי-החלל. המהירות התיקנית כיוס היא מרובעת (א4 בסימון המקובל), כלומר התקליטור מסוגל להזרים מידע בקצב של 600 קילובייט לשניה. אם תצטייד גס בכרטיס פרישה לווידאו דחוס, למשל הכרטיס 66ַפַג!א!טט₪ או אחד מהכרטיסים הגרפיים החדישים שכוללים מפענח 80ק1א אינטגרלי, תוכל להציג סרטוני ווידאו באיכות סבירה. שס לב שכותרי 6מקוא הס עדיין נדירים למדי על מדף התקליטורים. % כרטיס קול עם טבלת גלים. אין להשוואת את איכות הקול של כרטיסים המצויידים בטבלאות גלים לזו של כרטיסים המשחזרים את הצלילים בעזרת סינטסייור 1א:. שם לב שקיים ייניגוד אינטרסים" בין איכות צליל מירבית לבין אוסף תכונות מירבי. מוזיקאים מקצועיים, להם איכות הצליל היא תמצית זכות הקיום, יעדיפו אחד מהכרטיסים תוצרת 2636 ט>ווזטד, שבצורה שיטתית זכו בבחירות העורכים בשנתיים האחרונות. אבל כרטיסים אלה אינס תואמיס למשחקים, אין להם בקר !60-80 אינטגרלי והם נזקקים למגבר-הספק חיצוני. אם אתה חפש ריאליזס אקוסטי - תוכל למצוא אותו בכרטיסים התומכים בייצליל תלת-מימדייי. רמקולים מוגברים + יחידת באסים. המכונה החלומית תוכל לנגן לך מוזיקה חלומית רק אם הרמקולים יהיו באיכות דומה למה שמחפשים במערכות סטריאו טובות. במבחנים שלנו הצטיינו הרמקולים של 10 גטגטק 605016 (דגם 570 8) ושל פחופת1.8 סטו41. (דגס 300 465), שניהם במחיר 400-300 דולר לערכה הכוללת גם :חידת באסים, מי שאוהב צליליס עמוקיס המקיפים אותו מכל הצדדים כצת, כשמישהר מצלצל גדלת, הדדם מגיצ לטודק אצך הטמדת את באיתות וטולת קמזנה למחטג, שם זה הופך לכא לסו התמזנר מתכווצת ונצלחת גמזדם מגיד לשדות | טלמוך אנטומטי ששולח 6-6 חדדה לגד לי שמישהר צלצל גדלת לפני 40 דכותו יעדיף כנראה את פפהוחוזצטססג של 80%6, שמחירו 5700 בארהייב. > פקס-מודם 0.32, 28,800075. התקן החדש לתקשורת מודס אינו רק מהיר כפלים מהקודם, הוא גם אמין יותר וגמיש יותר בהתמודדות עם רעשי קו. חפש מודם התומך גם בדיבור (וז1006/ טטוס/) כך שניתן להשתמש בו גם למענה קולי ממוחשב ולהעברה של פקסים תוך כדי שיחה. מודם חיצוני יספק לך מידע מפורט יותר על הסטטוס, באמצעות הנוריות שעל חזיתו. שס לב שהשימוש במודם חיצוני מחוייב שער טורי מהיר מסוג 16550. 4 טייפ גיבוי על קלטות 27. הקלטות הצעירות (4 מיימ) מספקות שילוב יוצא מהכלל של נפח גבוה (עד 4 ג'יגהבייט ללא דחיסה, 8 גייגהבייט עם דחיסה), מחיר נמוך, קומפקטיות, אמינות וביצועיס טובים. המחיר של כונן ₪47 מגיע לכאלף דולר, בערך חצי מהמחיר של כונן 8 מיימ. בישומים בהם הגיבוי צריך להיות בלתי-מחיק, למשל במערכות פיננסיות או ארכיב טרנסאקציות, אפשר לשקול את השימוש בכונן 00-8 במקוס טייפ. תקליטורי 6-8 זמינים היוס במחיר 15 דולר האחד, כלומר עלות האיחסון הקבוע היא 2.2 סנט למגהבייט בלבד. % כרטיס רשת 100/1 067060)₪ 951/. אס המכונה חלומית שלך צהיכה להשתלב ברשת תקשורת מקומית, עליה להיות מוכנה לרשתות המהירות של המחחר. תקן וטחזטווום וצ תומך בתקשורת בקצב 100 מיליון סיביות לשניה, פי 10 מהר יותר מאתרנט הגיל. כרטיסים מסוג 100/10 יכולים לתמוך בתקשורת מהירה ובתקשורת רגילה עייי מיתוג אוטומטי. הכרטיס ייחשיי את המהירות של מוקד החיווט (₪8108) אליו הוא מחובר ומתאים את הקצב בהתאם. אלטרנטיבה ל- וסהחטחום וצה היא התקן א1.4עֶח4. 100%0, המציע ביצועיס ה-76 המושלם דומיס ואפילו טובים יותר, אבל אינו אוכה לתמיכה רחבה כל-כך של יצרנים % מארז מגדל או מיני-מגדל. המכונה החלומית צריכה לאחסן ברווחה מספר גדול של אבזרים וכרטיסי הרחבה, לכן תזדקק למארז גדול למדי. מאחר וצג 21 אינטש הוא כבד מאוד, אי-אפשר להניחו על הקופסה של מארז שולחני רגיל. במארז יותקן ספק-כח של 200 וואט לפחות ושני מאווררים, שאחד מהם מכוון במיוחד לצנן את המעבד הראשי 4% מקלדת ועכבר. נוטים לזלוּל בהם, אבל אלה האבורים שיקבעו את מצב אצבעותיך לאחר יוס עבודה ארוך. בדוק בקפדנות את הארגונומיה של אבזריס אלה ואל תחסוך בבחירת הטוב ביותר. הבדל של 100 דולר הוא כל מה שמפריד בין מפגעיס תברואתיים לאבזריס מהונדסי-אנוש, % יחידת אל-פסק 450%. כדי למנוע נזקיס בכל פעם שחברת החשמל מרימה ידיים ומורידה את המפסק הראשי. שם לב שהאל-פסק יהיה מוגן בעצמו מברקים ודורבנות מתח אחרים. תחנת העבודה העיסקית המחשב הזה מיועד לשולחן העבודה של כל מקצוען בכל אירגון או חברה. כאן נעשה מאמצ למצוא איזון בין עוצמה למחיר. השיקולים של קניה אירגונית שוניס מהחלומות של חסרי המעצוריס ומהראיה לטווח הקצר של מי שקונה מחשב לבית. כאן צריך לחשב את העלויות במונחים של עלות-מחזור-חיים ולאזן אותן מול תפוקה ומשך שירות אפקטיבי. אי-אפשר להתעלס מאספקט הסטאטוס שמנהלים להוטיס אחריו וגס עובדיסם מהשורה לא אדישיס כלפיו. ברכישה אירגונית צריך לתכנן לטווח ארוך, שכן קשה לבצע תיקוניס אד-הוק כאשר מדובר במאות או באלפי מחשבים. 4 מעבד פנטיום 90 או 100 מגהרצ. כן, המעבד של המכונה החלומית 94' הוא כיוס נושא הדגל של ראיה מפוכחת, עיסקית. הפנטיוס בגירסאות 90 או 100 מגהר יקר רק במעט מגירסת 75 מגהרצ (עיין ערך רמת הכניסה) והוא מספק בין 20 ל-30 אחוז יתרון ביצועים. הפער במחיר לגירסאות 120 ו-133 מגהרצ הוא עדיין גדול ולכן אנו רואיס בגירסאות מהירות הביניים את הפשרה האידיאלית בין רצונות המשתמשים למגבלות התקציב. 4 מטמון 256%. אנחנו גם לא מתעקשיס במחשב-של- פשרות על רכיבים סינכרוניים דווקא. אבל רצוי לא לרדת מתחת ל-א256 ולוודא כי המטמון בנוי מרכיבי 5841 שמהירותם 15 ננושניות לפחות. 4 זכרון ראשי 1את-₪00 18א16. רק 400 דולר מפרידים בין 8/8 ל-8/א16, אבל המבחנים שלנו מראים על שיפור של עד 75 אחוז במהירות הביצוע של ישומים עיסקיים מקובלים. במילים אחחות, פנטיוס 100 עס 8 מגהבייט זכרון יתפקד במהירות של פנטיוס 60 עם 16 מגהבייט - וזה בהחלט לא מקובל יותר לתחנת עבודה רצינית. 4 בסביבה עיסקית צריך לחעוב את העלויות במונחים של עלות- מחזור-חיים ולאזן אותן מול תפוקה ומשך עוירות אפקטיבי. א'-אפעור להתעלם מאספקט הסטאטוס שמנהלים להווים אחריו וגם עובדים מהעוורה לא אדישים כלפיו. ברכישה אירגונית צריך לתכנן לטווח ארוך, שכן קשה לבצע תיקונים אד- הוק כאשר מדובר במאות או באלפי מחעובים 211 0ץ ישראל אוגוסט 1995 צג 10.8 אינטש, חג56 והטש מעבד 475אכ. + 0 זכרון דיסק 540 מגהבייט :/ / / / פקס-מודם , : אינטגרלי כונן דיסקטים שליף המחשב החחברת הבסיטי חריץ 76161 כפול מקלדת מלאה סוללות ניקל-הידרידי אבזרי הצבעה אינטגרליים מטען 46 230 וולט כל השערים, כמו במחשב המושלם -- +%ה] זא15 שיגור תמונות בפקס | כעת ניתן לשלב תמונות במסמכי 21501), המשוגרים ישירות מן המחשב. התוכנה תומכת בקבצים בפורמט 6% או בפורמט ?3/1 המקובל ב-5/ו0פ אן/. שילוב חתימה בפקס | אפשרויות חדשות בתכתובת פקס: חוזים, זכרון דברים, = הזמנות, הצעות מחיר וכל מסמך חשוב אחר, יכול לשאת את חתימת ידך. תמיכה בכרטיס פקס 1 00/1.455) | מהיום ניתן לשגר פקסים ברוב הפרוטוקולים "= המקובלים בשוק: 1 61455 2 01,455 ואת אפ שילוב לוגו בראש ובתחתית המסמך [ | ניתן לשלב לוגו בראש ובתחתית המסמך בגודל משתנה. יומן שידורים משופר | בנוסף ליומן שידורים כללי ותקין נוסף יומן שידורים "= שגויים המאפשר למשתמש לראות את הפקסים ששידוהם נכשל. ניתן לקבל הדפסה חלקית של היומנים ממספר עד מספר. שיפורים אלו הוכנסו גם אל מערכת שרת הפקסים. | צפיה בפקסים ממתינים, הדפסת הערה ועוד... הגירסה החדשה של +אג 017 מציעה לך עכשיו מגוון אפשרויות חדשות בשיגור פקסים ישירות מתוך מעבד התמלילים 5.5 דאמ ] ללקוחות המשתמשים בגירסת | +את דא ו-008 דאפד 0 זכות עידכון בתנאים מיוחדים. לקבלת פרטים נוספים והזמנות: לט מעבד התמלולוב 4 / ובן מא דכיר מוצרי תוכנה קבוץ דביר סניף תל-אביב ד.נ. הנגב 85330, רח' החרוץ 6, טל: 07-910777 טר: 03-5375294/5 פקס: 07-910151 | פקס: 08-5875236 רונן מאיר/אידן פארי 4 בתחנת העבודה הגרפית המחשב הוא אומנם הלב והמוח, אבל רוב התקציב מוקדש דווקא לאבזרים הה'קפיים - ''השריריםיי של עבודה גרפית... התקציב הנדרעו לתצורה המוצעת כאן הוא כ-ם3 אלף דולר, בשני-שליש מתוכם מוקדעוים לציוד הה'קפי 4 6 ישוראל אוגוסט 1995 ה-6 המושלם + דיסק קשיח 162 10₪-₪. ייגייגהבייט זה כבר לא מה שהיה", אומריס הוותיקים ייוכיוס כל אוחז-עכבר מצפה לשמור על הדיסק, מא11-אס, את כל הגיאנק שהוא אוסף בשיטוטיס האינסופיים באינטרנט". זה תיאור קיצוני במקצת של תופעה אמיתית שיש מי שקורא לה ייחוק פרקינסון של הדיסקיסיי. למזלנו, המחיר של מגהבייט-נפח- איחסון יורד בהתמדה ולכן לא ממש מוכרחים לבער את הנגע הזה. יותר פשוט להוציא עוד 200 ירוקיס ולספק ג'יגהבייט לכל פועל. 6 מאיף פווס0חו\ עם זא אכ 18א2. פשרה טובה בין הרצוי למצוי מספקים כרטיסי האצה הבנויים סביב רכיבי !אגאפ זולים (במקוס ]א 8 יקרים). עם 2 מגהבייט תוכל להציג 7 גווניס באבחנה של 600א800 או 65 אלף גווניס באבחנה של 768א1024. מאחר והמחשב העיסקי מצוייד בצג 17 אינטש, אין צורך אמיתי באבחנה של 1024א1280. + צג 17 אינטש רב-תדר. גודל 17 אינטש הוא האופטימלי לאחזקה של מספר חלונות פתוחים במקביל, תכונה חשובה בעבודה עס תוכנות התומכות ב-01.8. עס זאת המחיר והמימדים הפיציים שלו לא מאיימים כמו בצגי 21 אינטש. + כונן ז(62-80 מרובע מהירות. כונן תקליטוריס אינו רק כלי שעשועים. גם בסביבה העיסקית תמצא עשרות ומאות כותריס שיכולס לעזור לך בעבודה יומיומית, החל במילוניס וכלה במפות. יתר-על-כן, יותר ויותר ישומים מופצים כיוס על תקליטורים, מה שהופך את התקנתם לפשוטה יותר. 4 כרטיס קול 16 סיביות. אס אתה לא אנין-אוזן במיוחד, תוכל בישומיס עיסקייס להסתפק בכרטיס סינטסייזר 1א:. בכל מקרה הקפד לדרוש יכולת סטריאופונית ב-16 סיביות וקצב דגימה של 44.1 קילוהרצ. + פקס-מודם ,14,400 2. תקן 32.ץ הוא המינימום הנוכחי למודמים. הפער במחיר ביחס למודם 34.ץ מצטמצם במהירות ולכן כדאי לשקול עליה בדרגה לקצב :28,80000. 4 כרטיס רשת אתרנט, זוג רמקוליס קומפקטיים, מקלדת איכותית, עכבר ארגונומי, כונן דיסקטיס 5 אינטש, מארז מיני-מגדל, ספק כח 150 וואט לפחות ומאוורר שקט משלימים את תצורת תחנת העבודה העיסקית. תחנת העבודה הגרפית בתחנת העבודה הגרפית המחשב הוא אומנס הלב והמוח, אבל רוב התקציב מוקדש הווקא לאבזרים ההיקפיים - ,מ 0 יור ייהשרירים"" של עבודה גרפית. בין אלה אפשר למנות את הסורק, לוח הסיפרות (זסאגוופוס), המדפסת ודיסק שליף להעברת קבצים. אם העבודה כוללת גם טיפול בווידאו אזי נצטרך לכרטיס לכידת-ווידאו אולי גסם לכרטיס דחיסה- פרישה בפורמט 0ם5]א. אס הפלט הוא על קלטת ווידאו נודקק גס לממיר מ-64ש ל-.241. אס הפלט הוא תקליטור, האבזר הנדרש לכך הוא כונן 6-8. התקציב הנדרש לתצורה המוצעת כאן הוא כ-30 אלף דולר, כשני-שליש מתוכםס מוקדשים לציוד ההיקפי. + תחנת עבודה כפולת מעבדים. לאושרס יכולים הגרפיקאיס (הדבר נכון גם למהנדסי תיב"ם) לנצל כבר היוס את התמיכה של דא >וסשחג/ בריבוי-מעבדיס. תוכנות עיבוד תמונה, גימור שטח (פַחוזט00ח86) פוטו- ריאליסטי, עיצוב תלת-מימדי של מוצקים ואנימציה הן מטבען נוחות לפיצול בין מעבדים שונים בטכניקה של ריבוי-נימים (פַחו640זחו-וז!ט!א). בתחנת העבודה האידיאלית לגרפיקאי ולמעצב התעשיתי שני מעבדי פנטיום שלובים בארכיטקטורת ק1א8, עס מטמון משותף של 512 קילובייט לפחות. + הרבה, הרבה 1א84. כדי לעבד תמונות ביעילות יש לצייד את התחנה בזכרון ראשי גדול ככל שאפשר. כפי שהוזכר לעיל, עיבוד תמונה בהפּנת לדפוס של עמוד 44 ע'"י תוכנת קסחצסוסחץ יעשה ביעילות מירבית כאשר הזכרון מגיע ל-18א64. עבור תמונה בגודל 43 נזדקק לזכרון כפול, כלומר לא פחות מ-128 מגהבייט. אל תתפלא אם תמצא בתחנת עבודה גרפית השקעה של יותר מ-5 אלפים דולר רק ברכיבי זכרון (בדרך כלל 4 מודולי |אוא51 של 18א32 כי"א). + דיסק גדול מאוד. כאשר כל תמונה מעובדת לדפוס עשויה לתפוס מספר עשרות מגהבייטים ברור שהדיסק חייב להיות ענק ממש. אלבוס תמונות, למשל, יכול למלא בקלות דיסק "ברקודה" בנפח 9 גייגהבייט. גרפיקאיס מרבים להשתמש באבורים היקפיים תואמי 5651 (הסורק והדיסק השליף בדוגמה שלנו כאן) ולכן כדאי שגם מערכת הדיסק הקשיח תהייה מבוססת על כונני 8051. כדאי גס לבדוק ברצינות את האופציה של כונן חיצוני, אותו ניתן להפריד מהמחשב ולקחת ללשכת השירות לצורך העברת קבציס מסיבית. שס לב לכך שרוב לשכות השירות מתמחות במחשבי מקינטוש ולכן תצטרך לתאם עס הלשכה שאתה עובד איתה את סוג המדיה הקביל עליהס. 4 מאיף גרפי עם "זכרון תלת-מימדי". כדי ליצור תמונות דו-מימדיות באבחנה גבוהה (עד 1024א1280) וצבע טבעי (16.7 מיליון גוונים) אתה נזקק ל-4 מגהבייט של זכרון 1 מהיר. אבל אם אתה עוסק ב-קמח06חט של מוצקים תלת-מימדיים יש צורך במאיא מיוחד ובזכרון נוסף. הזכרון הנוסף מאפשר לשמור לכל פיקסל גס את מימד העומק (-7 זטו1ט8) ותכונות שונות של החומר (מבריק/עמום, שקוף/ אטוס וכדומה). תוכנות 9חוז86066 מסויימות שומרות עד 6 בייטים לכל פיקסל, כך שמסך 12801024 נזקק ל-8 מגהבייט. + צג 21 אינטש. כמובן שהצג הוא האבזר החשוב ביותר - | וננכתש‎ - מנקודת ההשקפה של גרפיקאי. אבל לא רק הגודל חשוב. חשובים עוד יותר פרמטרים של דיוק גיאומטרי ודיוק כרומטי. דיוק גיאומטרי אומר עיוותיס נמוכים של צורות, כך שריבוע נשאר ריבוי (ולא הופך לטרפצ או לייכריות סיכות") ועיגול לא הופך לאליפסה. דיוק כרומטי אומר שהצבע שאתה רואה על הצג הוא זה שיצא ממכונת הדפוס בסוף התהליך. דיוק כרומטי מוחלט אינו אפשרי, אבל צגיס טובים ניתניס לכיול בסיוע תוכנה מיוחדת לכך (למשל תוכנת 601.081:16 המסופקת עם צגי 0/6120 אגא) % סורק צבע, 30 סיביות לפיקסל. אחד האבזרים המתסכלים ביותר בסטודיו הוא הסורק. גם הטובים ביותר, עס האבחנה הטובה ביותר, מבטיחים יותר ממה שהם מסוגלים לקיים. הקושי נובע מכך שהם נועדו לסריקה של חומר אטום (בדרך כלל חומר מודפס על נייר) ולא של שקופיות. בסריקה של חומר אטוס הולכים לאיבוד הפרטים העדינים בשטחים מוצלליס והבדלי הגווניס בשטחיס מוארים מאוד. במבחני 1.485 6 לא נמצאה קורלציה גבוהה בין מחיר לאיכות הסריקה ולכן אנחנו לא ממליציס דווקא על הסורקים היקרים ביותר. כמו-כן, אין להתייחס יותר מדי לאבחנה הגבוהה מאוד שסורקים מסויימים מתהדרים בה. אבחנת סריקה גבוהה מאוד דרושה רק כאשר רוצים להגדיל בהרבה את המקור (חוק אצבע: להדפסה ברשת שצפיפותה א קוויס לאינטש תוך הגדלה בפקטור ₪ של המקור, עליך לסרוק את התמונה באבחנה של 0אא8=2. למשל להדפסה ברשת 133 קוויס לאינטש והגדלה פי 1.5 מהמקור עליך לסרוק ב-1.5א133א400>2 נקודות לאינטש). האיכות של מקור מודפס היא בדרך כלל כזאת שאסור להגדיל אותו יותר מכפליים, לכן אפשר להסתפק באבחנה אופטית של ק6000. כדאי להצטייד גס במתאם לסריקת שיקופיות ובתוכנת כיול צבע, אבל אל תשלה את עצמך שתוכל לבצע עבודות צבע מדוייקות מאוד. לשס כך תצטרך להמשיך ולהוציא עבודות סריקה למכון המצוייד בסורק-תופי מקצועי. 4 לוח סיפרות - זטזווקנת. האבזר הוה מאפשר הכנסה למחשב של סקיצות משורבטות ביד חופשית. בידיו של גרפיקאי אין תחליף לתנועה הספונטנית של העט על משטח הסיפרות. ואף עכבר או כדור עקיבה לא יכוליס לתת את הקו החופשי שאפשרי עם לוח סיפרות. הקפד לדרוש לוח עם רגישות ללח ולמהירות התנועה. מהנדסי תיבייס נמקקים ללוח סיפרות גדול יחסית עס אבחנה גבוהה יותר וכלי דמוי כוונת להכנסה מהירה של נתוני קואורדינטות (אסטק). % דיסק שליף. כאן הבחירה נקבעת בעיקר לפי לשכת השירות איתה תעבוד. האלטרנטיבות הן: כונן ו5/06%, כונן וווטסחז86 או כונן אופטי. בכל אחת מהטכנולוגיות מוצעים מספר דגמים שלא בהכרח תואמים האחד לשני. תעשית הדפוס מרבה להשתמש בדיסקים של וצסט0ע5, למרות האמינות הנמוכה של המדיה. דיסקים אופטיים בקוטר 3.5 אינטש נקלטים רק באיטיות יחסית, כנראה בשל המחיר הגבוה למגהבייט. בקרוב יצאו תקנים מעודכנים לדיסקים אופטיים שיכפילו פי 5 את הנפח (מ- 8 מגהבייט ל-640) ללא שינוי במחיר ואז הס יהפכו כנראה לפופולריים יותר. ה-6 המושלם 4 מדפסת צבע הסו!הוחו!טט5 6צכ. איכות פוטו-ריאליסטית של הפלט מתקבלת רק ממדפסות המראת צבענים יקרות. כגרפיקאי עליך לייצר סקיצות מדוייקות בגדלים עד 43 (או 8-זטקט5 בתקן האמריקאי) ולכן עליך להפרד מלמעלה מעשרת אלפים דולר ברכישת המדפסת. אס הלקוחות שלך מוכניס להסתפק בסקיצות מוקטנות, תוכל למצוא מדפסות המראת צבעניס גס בפחות מ-5 אלפי דולר. אס אפשר לוותר על פוטו-ריאליזם תוכל לשקול גס את האלטרנטיבה של מדפסת הזרקת דיו מקצועית עס תמיכת פוסטסקריפט, למשל 16006 06%%16 של היולט-פקרד. חמחשב רמת הכניסה קשה להגדיר בדיוק את קהל היעד של מחשב זה. בסופו של דבר יירמת הכניסה" היא דבר אינדווידואלי מאוד, המושפע בעיקר משיקולי אגו וממון. מוטב אולי שנגדיר את רמת הכניסה כדרישות המינימליות שלנו ממחשב, שאס תסתפק בפחות מהן יצא שכרך בהפסדך. תוכל לראות בכך המלצה למחשב משפחתי-ביתי, מחשב לעסק קטן-מתחיל, מחשב לתלמידים ולחובבי אינטרנט - וגם מחשב למשחקים ומולטימדיה. % מעבד פנטיום 75. אין מה לעשות, עידן הפנטיום הגיע וזה אומר כי מחשבי 486 נמצאים במדרון של התיישנות מואצת. למרות שה-486 עוד יהיה איתנו שנים אחדות, השיקול הפיננסי הקר אומר שכדאי יותר להשקיע בפנטיוס. אל תקנה פנטיוס בגירסאות 60 או 66 מגהרף המיושנות, גם אם מציעים לך את עיסקת השנה. אם אין לך אפשרות לרכוש פנטיום 75 לך על 4/100אס 4 זכרון מטמון חיצוני 2א256. גם במחשב הכניסה אי- אפשר לוותר על המטמון. הפנטיוס, במיוחד, מרגיש כבול עייי הזכרון האיטי אם לא מעודדים אותו במנה מינימלית של מטמון חיצוני מהיר. 4 מוטוב אולי שנגדיר את רמת הכניסה בדרישות הסינימליות שלנו ממחעוב, שאם תסתפק בפחות מהן 4 זכרון ראשי 8%18. לפחות 8 מגהבייט נדרשיס להרצת ישומי שסשחוצ או 05/2. אל תתייחס לכך שהיצרנים מפרסמים המלצות מינימום נמוכות יותר - העסק זוחל כאשר אין מספיק זכרון והתוכנה נאלצת להזזיט קבצים (ם שו5) כל הזמן. 16 מגהבייט הם אפילו המלצה טובה יותר ורצוי שיהיו אלה רכיבי ₪00 חדישים. 4% דיסק 720 מגהבייט. המחיר הטוב ביותר למגהבייט הוא כיום בין 720 ל-810 מגהבייט. דיסק 540 מגהבייט עולה רק מעט פחות - וזה באמת המינימוס. ברור שעליך לוודא כי זה דיסק מסוג 5פ]-₪ והבקר יושב על אפיק [0ק. 4 כרטיס גרפי מואץ. השוק מוצף היוס בכרטיסים גרפיים יצא שברך בהפסדך. תוכל לראות בכך המלצה למחעוב מעופתתי-ביתי, מחשב לעסק קטן-מתחיל, מחעוב לתלמידים ולחובבי אינטרנט - וגם מחשוב למשחקים ומולטוימדיה 15 6 ישראל אוגוסט 1995 תחנת נגינה חרי לכונן קשיח, או דיסקט או [62-80% חריצי הרחבה 01?+15 שערים על הפנל האחורי כמו במחשב המחברת המושלם רמקולים 5 וואט כ''א חריצי 261013 סוללה רזרווית במעגן טעינה נמוכפיל שערים מבט מאחור על שורת המחברים הדיסק: חבנה פניסי 1 עד 10 תקליטים דו-צדדייס צור הסובוב ראש הקלטה קריאה/כתיבה זרוע זוג מחברי 2-15 בקר ₪108 אינטגרלי על לוח-האם אלקטרוניקה אינטגרלית על הדיסק גם ה-69-80(1 יכול להתחבר לאפיק 10₪-₪ 46 6 ישראל אוגוסט 1995 | .. זה עתה הגיעה הוכחה חד-משמעית ליעילות התוכנה הנמכרת ביותר בעולם ! טורבו אנטי-וידוט כדמל נחשבת ממוצר ' 1 בעולם לאחר שעברה מבחני איכות ובקרה מחמירים וקיבלה את ההכרדה הרשמית כראוייה לשאת את טמליהן של המובילות בעולם: 7% ל 5 1 1 =" | ו 1 : 1 ₪ 8 / 1-2 11211 ו וטס | 0 6 ₪ ,יי . מה ו פאז 0 למה להתפשר - בהישג ידך הטובה ביותר! תכנת טורבו אנטי וירופ - .זם]א68 - בביתוח מלתמיד! כרמל הנדסת תוכנה בע" צ'ק פוסט- שד' ההסתדרות 47 חיפה, טל. 6, פקס. 04-416979 4 מחשב המחברת המועולם מסוגל לבצע כל מטלה לא פחות טוב ממחעוב שולחנ' מצוייד כהלבה. המיזעור של הרכיבים מעלה אומנם את המחיר, לכן מחשב מחברת עולה לפחות ב-50 אחוז יותר ממחעוב שולחני שווה עוצמה, אבל הוא מאפעור לך להעותמע באותו מחשב בכל מקום; בעבודה, בבית, בדרכים וגם בזמן מצגות אצל לקוחות או בפני קהל 38 6 ישראל אוגוסט 1995 ה-6 המושלם לא יקרים עס ביצועיס טובים למדי. דוגמאות מומלצות. 5169 6הסוחגוכ עס 1 מגהבייט וַאגאק עולה פחות מ-200 דולר ו-חסוצצטזק א טוווק9ז6 ['7ג. עם 2 מגהבייט 1אגאפ עולה פחות מ-250 דולר. הכרטיסים האלה טובים יותר מרוב מעגלי הווידאו האינטגרליים שיצרנים מסויימים בונים על לוח-האס. בכל מקרה יש לוודא שהמאי> הגרפי יושב על אפיק [0ק. > צג 15 שטוח ורבוע. צגי 15 אינטש עולים כ-200 דולר יותר מצגי "14 אבל ההבדל אינו רק אינטש יחיד. קיימת "קפיצת מדרגה" משמעותית כאשר עולים ל-15 אינטש והאיכות מתבטאת בכל אספקט. המרקע הוא שטות יותר ולכן משתקפים בו פחות אורות סביבה מסנוורים. בדרך כלל תקבל גם בקרות ספרתיות של התמונה והתאמה אוטומטית של גודל ומירכוז בהחלפת מודים. הצג הזה ישאר איתך כאשר תעלה מרמת הכניסה לרמת המשתמש הוותיק ולכן כל גרוש שתשקיע בצג איכותי יצדיק את עצמו בסופו של דבר. % כונן 1א(6-80. במחשב ביתי, במיוחד, כונן התקליטורים יעבוד שעות נוספות. היוס לא כדי לקנות כונן שמהירותו פחותה מפי 4, החסכון לא שווה את הצער שיגרס לך כאשר תגלה שסרטוני ווידאו לא רציס ברהיטות על כוננים איטיים יותר. + כרטיס קול תואם סאונד-בלסטר. הכרטיסים תואמי 8 אינס העילית של ענף האודיו הממוחשב, אבל במחשב ביתי החשיבות היא בתאימות מירבית עס מירב המשחקים בדרך כלל תגלה שאת הצלילים הלא-מושלמים מייצר סינטסייזר ]א - שלא יצלח להשמעת מוזיקה או הרצת קובצי [פז1א כפי שחובבי מוזיקה היו רוצים לשמוע אותס. לחובבי 1א0ס, לעומת זאת, הצליל המכני לא יפריע. % פקס-מודם 32.ץ. כדי להתחבר לאינטרנט או ל-885 תוכל בשלב זה להסתפק במודס 14,40000%. ממילא קשה למצוא בישראל קווי טלפון שקטים שיאפשרו להתקשר בקצבים הגבוהים יותר שתקן 34. מאפשר. % רמקולים. אלה המסופקים בתוך ""ערכות מולטימדיה" ראוייס לכל היותר לשמש חומר אריזה למילוי החלל הריק בקופסה המפוארת בה מכרו לך את הערכה. לאוזניים אנושיות מגיע משהו טוב יותר ולשס כך תצטרך להשקיע עוד 50 עד 100 דולר. מארז קומפקטי עס ספק כח 150 וואט, 2 חריצי הרחבה 1 + 3 חריצי 154, מקלדת טובה, עכבר איכותי וכונן דיסקטים 3.5 אינטש משלימים את תצורת "ירמת הכניסה". מחשב המחברת הסושלם מחשב המחברת המושלם מסוגל לבצע כל מטלה לא פחות טוב ממחשב שולחני מצוייד כהלכה. המיזעור של הרכיבים מעלה אומנס את המחיר, לכן מחשב מחברת עולה לפחות ב-50 אחוז יותר ממחשב שולחני שווה עוצמה, אבל הוא מאפשר לך להשתמש באותו מחשב בכל מקום; בעבודה, בבית, בדרכים וגם בזמן מצגות אצל לקוחות או בפני קהל. מחשב המחברת המושלס כולל את כל אבזרי המולטימדיה המקובלים ובדגמיס מסויימים אפשר לפרק את הצג האקטיבי ולהשתמש בו כלוח הקרנה בסיוע מטול-עילי (זסושט[0זק 1686]-זטצ0). בדגמים חדשים הציגה יבמ אפשרות להרכיב על הצג מצלמת ווידאו מיניאטורית, לצורך השתתפות בוועידות ווידאו. ממשק אלחוטי מאפשר להחליף את העכבר בשלט-רחוק בזמן הרצאות וממשק פז] מאפשר להעביר קבצים בין מחשב המחברת למחשב השולחני, או לשלוח קבציס להדפסה, ללא צורך בכבלים. מתאמים בין מודמים מסוג 6380 56 לטלפוניס סלולריים מאפשרים ד אגא אמד צדה לולח 55 רקות. להטציך את מתשג המתגדתו" תקשורת נתוניס אלחוטית בכל מקוס שלרשת הסלולרית יש כיסוי. בקיצור, מחשב המחברת המושלם הוא כל מה שאתה מחפש במחשב אישי - בתנאי שאתה מוכן לשלס את הפרמיוס. + מעבד פנטיום 90. ההכרזה על גירסה חסכנית באנרגיה של הפנטיוס 90 עברה ללא הד עיתונאי רב, אבל היוס אפשר להתקין במחשב מחברת את אחד המעבדים החזקים ביותר בשוק. תוך זמן קצר תכריז אינטל גס על גירסה חסכנית של הפנטיוס 120. הורדת ההספק מושגת ע"י הקטנה של מתח ההפעלה, מ-5 וולט ב-486 ל-3.3 וולט ברוב גירסאות הפנטיום, ל-2.9 וולט במעבד הנדון ול-2.6 וולט בגירסת 120 מגהר העתידית. + זכרון מטמון 256%. זה חידוש במחשבי מחברת. עד כה נמנעו היצרניס מלהתקין זכרון מטמון זולל אנרגיה במחשבים נישאים, אבל לאחרונה נמצאו שיטות חסכון בחשמל שמקטינות את הנזק. התוצאה היא גידול משמעותי בביצועיס ביחס למחשב שאינו מצוייד במטמון. עם זאת, מומל שלא להתקין מטמון במחשב מחברת שאינו מצוייד בסוללות ליתיום עתירות אנרגיה. + זכרון ראשי 18א16. כמו תחנת עבודה עיסקית, מחשב המחברת יכול להראות שיפור של יותר מ-50 אחוז בביצועיס כאשר מגדיליס את הזכרון מ-8 ל-16 מגהבייט. 4 צג צבע אקטיבי 11.3 אינטש. האתגר הגדול ביותר של יצרני צגיס שטוחיס הוא להגדיל אותם למימדים של צג 1 קונוונציונלי. הקיץ יצאו לשוק המחשביס הראשוניס עס צג שאלכסונו מגיע ל-29 סיימ (כ-2.5 יותר מהשיאניס הנוכחיים, צגי 10.4 אינטש), המספק שטח צפייה כמעט שווה לזה של צג 681 שמוגדר כ-14 אינטש. לא פחות חשוב, הצגים החדשים תומכים במוד 04/זסקטפ5, כלומר באבחנה של 600א800. מעבד גרפי אינטגרלי עם זכרון 2118. תצוגת 8008600 ב-24 סיביות לפיקסל (16.7 מיליון גוונים) נזקקת לזכרון תמונה בגודל 18א?. בגלל המימדיס הזעירים הכרטיס הגרפי משולב על לוח-האם. בכל מקרה מדובר על אפיק 61ק. שס לב שגס במחשב מחברת אנחנו דורשים קצב ריענון מסך של 72 הר (למרות שהצג השטוח האקטיבי אינו מהבהב גם כאשר תדר הריענון יורד בהרבה), כדי שנוכל לחבר למחשב גם צג קונוונציונלי גדול לצורך מצגות או לעבודה במשרד. 6 דיסק קשיח 1.202. הדיסק הגדול ביותר שניתן להשיג היוס בפורמט 2.5 אינטש מכיל לא פחות מ-1200 מגהבייט! הפער בין מחשב מחברת למחשב שולחני מבחינת הדיסק שוב אינו גורס משמעותי וכך מוצאים יותר ויותר משתמשים שהם בעצם לא צריכים בכלל מחשב שולחני ואפילו לא תחנת-עגינה (ח10ו518 פַחואסספ) לצורך הרחבת יכולת האיחסון. 4 יכולת החלפה של כוננים: תקליטור או תקליטון. שני האבזרים המסורבלים ביותר במחשבי מחברת הם כונן הדיסקטים וכונן 60-80%1. מארז שיכיל את שניהם בו- זמנית יהיה גדול מדי ולכן הפתרון העדיף הוא יכולת החלפה. אתה שולף בקלות כונן אחד ותוקע את השני, בהתאם לצורך. במחשביס מסויימיס אפשר גסם להשתמש בחלל הזה כדי לאחסן סוללה רזרבית לנסיעות ארוכות. + סוללות ליתיוס. אלה הסוללות האנרגטיות ביותר שתמצא היוס עבור מחשבי מחברת. ביחס לסוללות עְגזוא המקובלות הן מספקות כ-50% יותר משך עבודה בין הטענות. השיפור גם מתבטא במחיר, תוספת של כ-200 דולר, אבל הרי רציתס את מחשב המחברת המושלם - אז תשלמו! 4 חריץ 01613 כפול. היוס קוראיס לכרטיסונים האלה ₪ 6 6ק, אבל רוב היצרנים עדיין מדברים על חרי אז0]אסק. במחשב המושלם יש חריץ בהוחב כפול, לתוכו ניתן לתקע אבזר 6316 26 יחיד מסוג 111 6פְעד או שניס מסוג ]1 טקעד. + כרטיס קול עם טבלאות גלים. במחשבי המחברת הטובים ביותר מותקן "ימעבד אות ספרתייי (ש5) שהוא מעבד רב-תיפקודי היכול למלא את התפקידים של כרטיס קול איכותי, פקס-מודם, מענה קולי וזיהוי דיבור. כאשר ה-06 המושלם הוא פועל ככרטיס קול הוא נעזר בטבלאות גלים לצורך שיחזור מושלס של צלילים מוזיקליים. 4 פקס-מודם אינטגרלי. במחשב מחברת המצוייד במעבד פ, אין צורך בכרטיסון נתקע לשם כך. האינטגרציה גס מאפשרת בנייה של המחבר הטלפוני (הקרוי ₪1-11) בגוף המחשב, במקום שהוא ידלדל בקצה של חוט היוצא מהכרטיסון. עס 57 גס אין בעיה לעבודה בפרוטוקול התקשורת 34.צ במהירות של 28,800 סיביות לשניה. יתר- על-כן, מעבד ₪057 מאפשר למודם לתפקד גס בתור מענה- קולי ותיבה לדואר-קולי. מחשבים המצויידים בכל התכונות האלה כוללים גם מיקרופון ורמקולים אינטגרליים, כך שאתה יכול לשוחח בטלפון ללא הרמת אפרכסת או לשלב בחיוג אחד שיחה עס משלוח פקס או העברת קבצים + אבזרי הצבעה אינטגרליים. הבחירה בין אבזרי הצבעה היא אינדווידואלית. יהיו מי שיעדיפו את "מוט ההצבעה" הזעיר שנעוץ במרכז המקלדת ואחריס מעדיפים ייכדור עקיבה'י או יילוחית מגעיי. מוט הצבעה (וחוסש %סהזד) מאפשר הזות הסמן בלחיצה בקצה האצבע, ללא הזזת היד מתנוחת הקלדה רגילה. כדור עקיבה (84!1 80%ז1) פועל כמו עכבר שהשכיבו אותו על הגב ומגלגליס את הכדור שלו בקצה האצבע. במקרה זה יש להעדיף כדור גדול ככל האפשר לוחית מגע (246 חסטסד) היא משטח רגיש למגע, בדומה ללוח-סיפרות מיניאטורי. את הסמן אתה מזיו עייי הזות קצה האצבע על הלוחית, תוך הפעלת לח קל. אלטרנטיבה נוספת היא ייעכבר רתוסיי, הנשלף מצד ימין של המחשב על קצה של מוט קצר. פתרון זה אינו מומל לאנשים עם ידיים כבדות ולשמאליים. % אבטחה. גונביס אותם, את מחשבי המחברת היקרים. לא מצאנו עדיין פתרון מושלם לבעיה ולכן תזדקק לדמיון יוצר. הפתרונות שראינו (שרשראות ומנעוליס) מסורבלים מאוד ובהחלט לא מחמיאים לאלגנטיות של מחשב המחברת המושלס. 4 חיבורים לאבזרים חיצוניים. על הפנל האחורי אתה צריך למצוא שורה ארוכה של מחברים: תקע לתחנת עגינה, שער מקבילי למדפסת, שער טורי סטנדרטי, מחבר למקלת חיצונית, מחבר 04 לצג חיצוני, מחברי אודיו לכרטיס הקול, כניסת מתח 46 למטען פנימי (כן, יש כאלה. אפשר לצאת לדרך מבלי לסחוב את המטען החיצוני המסורבל), מחבר 81-11 לטלפון ושער איפראדוס גפזז. מחשב תת-החברת חושלם במחשב תת-מחברת הכל קצת יותר קטן ומשקלו בסך- הכל קל יותר בצורה משמעותית. בגלל המימדים הקטנים לא תוכל לוותר על מחשב שולחני או על תחנת עגינה, לצורך עבודה במשרד. כמו כן, תאלא לוותר על מולטימדיה אינטגרלית, על כונן דיסקים אינטגרלי ואולי גס להסכים למעבד ייקליי יותר ופחות זכרון משהיית רוצה. אבל תתפלא לגלות כמה קטנים הוויתוריס הממשיים שאין להם פיצוי במשקל ובמימדים הקומפקטיים של תת-מחבּרת. 4 מעבד 284/100. השנה יצאו לשיווק גם מחשבי תת- 4 | אבל תתפלא לגלות במה קטנים הוויתורים הממעויים שאין להם פיצוי במשקל ובמימדים הקומפקטיים עול תת-מחברת 4 כולם נוסעים במרצדס ולא לכולם החברה קונה מחעוב מושלם. רוב אנעוי השטח נוסעים במיצובישי וביונדאי ונאלצים להסתפק במחשב מחברת נשול סטאטוס. בכל זאת היעילות הע'סקית מחייבת לצייד אותם בכלי עבודה סביר וזה מחשב המחברת הבסיסי. אל תסבימו לפחות מכך! |19 ב 6 ישראל אוגוסט 1995 שרת הקבצים מארז מגדל מלא דלת ננעלת כונן דיסקטים 1.44 6 ] ספק כח כפול \300 כונן 6-80(1 פקס-מודם 28,80000% 34/ | הו ₪ זכרון מטמון 2568 קלטות 241 מעבד פנטיום 90 או 100 מגהרף רביעית דיסקים זכרון ראשי 12818 2 151-0166 כרטיסי רשת ]שטוו 7981 בקר דיסק 5651/2061 81-1166 ארבעה מפרצי דיסקים להרחבה בעתיד חריצי הרחבה 61?+₪154 פנויים צג 14 אינטש בסיסי יחידת אל-פסק 0 וולט- אמפר מקלדת ועכבר סטנדרטיים 20 6 ישראל אוגוסט 1995 מכל הטכנולוגיות לשירות משתמש 06 ₪ מעבדי פנטיום ו-56: מהירים יותר, חכמים יותר, זמינים יותר ₪ ערכת השבבים: תמיכה בארכיטקטורות מתקדמות ₪ אפיק |סס: רחב, מהיר, אוניברסלי ופתות ₪ תקשורת: 805 |8ו501 |88זפטוחנ ,%פחזסח!ז= 851=, טלפוניה ווידאו ₪ ניהול רשתות תקשורת: תוכנה וחומרה ה'רה|ו| לושתות תקשוות של א'נטל הדעות לסויוכ וי אינטל: כל הטכנולוגיות לשירות משתמשי 6ס אין צורך להאריך בתיאור התרומה של אינטל למהפיכה הטכנולוגית החשובה ביותר במחצית השניה של המאה העשרים: מהפיכת המיחשוב האישי. החל בהמצאת המיקרומעבד הראשון 4004! בראשית שנות השבעים, דרך ה-8080 שהצית את השוק של מיקרומחשבים עם מעבדי 8 סיביות, דרך ה-8086 שהיה מעבד ה-16 סיביות הראשון ובזכותו נכנסה יבמ לתמונה ונתנה לשוק ה-₪6 את הכיוון העיסקי שמאפיין אותו מאז 1982, דרך ה-386 שהביא לראשונה עיבוד ב-32 סיביות לשולח| העבודה ופתח בכך את מסלול ההאצה של ביצועי ה-66 לגבהים שלא יאומנו, דרך הפנטיום שהפך את ה-06 לתחנת העבודה החזקה והזמינה ביותר לעשרות מיליונים של משתמשים בעשרות אלפי ישומי 00 וכלה ב-66, המעבד החדש שאינטל תתחיל לספק בחודשים הקרובים בכמויות מסחריות. כפי שכל אחד יודע, השם "56" הפך לשם נרדף ל"מחשב עם מעבד של אינטל" הרבה לפי שטבענו את הסיסמה 66וףפח! ופוחו. היום, כשיותר מ-95 אחוז מה-06 הנמכרים בעולם כולו אכן מבוססים על מעבדים תוצרת אינטל, אנו רוצים למקד חלק מאור הזרקורים על הרכיבים השונים בהם הטכנולוגיות של אינטל מוליכות את ה-0? לשיאים חדשים של ביצועים וליכולות בתחומים חדשים, כמו מולטימדיה, תקשורת ווידאו. 5 המעבד: מהר יותר, חכם יותר, ו זמין יותר שלושת הכיוונים בהם אינטל מפתחת את "המנוע" של ה-06 הם האצת המהירות, ישום שיטות מתוחכמות לעיבוד מקבילי ופיתוח גירסאות שטוזסזס, המאפשרות לבעלי מחשבים ישנים להתקדם לדור הבא של טכנולוגית מעבד ללא החלפה של ה-66 כולו. 4 הגירסאות החדשות של הפנטיום, עם מהירות של 120 ו-133 מגהרץ מביאות את ה-66 לשיאים חדשים. בסקלת הביצועים של אינטל, הנקראת שווססו, המעבדים החדשים מגיעים לציון 0 ו-1100 בהתאמה - יותר מפי 3.5 מאשר הציון של 2/66א4860! במבחן הישומים העיסקיים 5 פחסו5חו\ של מעבדות 20, מחשבים המבוססים על הגירסאות החדשות הגיעו לציונים מעל 200 - פי 4 ויותר מהממוצע של מחשבי 486. במבחן 2 המאפשר להשוות ביצועים של מעבדים בעלי ארכיטקטורות שונות, משיג הפנטיום 133 ציון מעל 150 מיליון פעולות בשניה. 4 באספקט התיחכום מציג ה-₪6 טכנולוגיות חדישות המאפשרות לבצע עד חמש פקודות בו- זמנית ולהכפיל את התפוקה ביחס לפנטיום גם בלי להעלות את מהירות השעון. בולטות בין הטכנולוגיות החדשות: חסו60זס תסחגזם סוקוווטו! - המנחשת צעדים רבים קדימה את התפתחות תהליך העיבוד ומכינה את הפקודות והנתונים הדרושים מראש, 585ש/8ח ששסו= 08/8 - המארגנת את הפקודות בסדר המאפשר ביצוע במקביל תוך ניצול מירבי של החומרה, |-חסווטסאם 6עו/50600/9 - המאפשרת למעבד לבצע פקודות לפי ניחוש מבלי שהוא יסתכן ב"תקיעה" במקרה והניחוש לא עלה יפה. 4 טכנולוגית פווזסזפשס היא תעודת הביטוח שאינטל נותנת למשתמשי 00 המודאגים מהצורך להשביח מחשבים ישנים, עכשיו או בעתיד. מעבדי 8ז טס מאפשרים השבחה של מחשבי 486 שונים לרמה של 4אפ (בגירסאות 75 או 100 מגהרץ) או לרמת פנטיום. גם בעתיד תמשיך אינטל להגן על השקעות המתמשים ע"י אספקה של גירסאות פטוזסזפשס למעבדים החדישים ביותר מתוצרתה. 5 ערכת השבבים (866 סוח0): תמיכה בארכיטקטורות מתקדמות המעבד הראשי לא פועל בחלל ריק. עליו להתקשר עם כל תתי-המערכות במחשב ולהפעיל אותן ביעילות מירבית. אז הקשר הזה מיצרת ערכת השבבים ()56-סוחס) וכאן אפשר למצוא את התרומה של אינטל בשלושה תחומים עיקריים: 4 "תקע והפעל". עו 'ח' סָטום הוא תקן המאפשר למחשב לזהות אוטומטית כרטיסי הרחבה ולהתאים את תצורת החומרה והתוכנה לצרכים של כל כרטיס. כך נמנע הצורך ליישב בצורה ידנית קונפליקטים בהקצאה של קווי גאפ ו-0חו, כתובות 0/ו וכתובות זכרון לכל כרטיס. תקן ' גוס 'ח' סָטום עוצב ע"י שיתוף פעולה של אינטל, מיקרוסופט ויצרניות ה-66 הגדולות, כדי להבטיח תאימות כלל-תעשיתית. 4 זכרון ₪45 לשמירת ה-05ו8₪. כדי לאפשר עידכון תוכנה ללא צורך בהחלפת רכיב ה-05ו8, מציעה אינטל את טכנולוגית הזכרון הבלתי נדיף (6וו/08-חסאז) שלה, הנקראת "זכרון הבזק". עם 5 הכתוב ברכיבי 158 = אפשר להשביח את ביצוע ספקולטיבי המבוסס על ניחוש רב-שלבי הרש הסווש לטיה המחשב - למשל ליישם את תקן עפוש 'ח' סָטו - ע"י תוכנה בלבד, בהעתקה מדיסקט או ע"י הורדה מ-885. + תמיכה בטכנולוגיות זכרון מתקדמות. ערכת השבבים אסדוחד של אינטל מאפשר לישם ב-50 את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר של גישה לזכרון. הערכה תומכת בזכרון מטמון מסוג 504 ופזטם ספחווסקו בזכרון ראשי מסוג וא500-4, ב"שזירה" (6ש68=זפוחו) של שני מחזורי גישה ל"בנקים" שונים של זכרון, במדיניות מטמון של "כתיבה מעוכבת" (שוחשצ 0%) ובסינכרון של שני מעבדים הנעזרים בזכרון מטמון חיצוני משותף. 5 אפיק המערכת: רחב, מהיר, ו אוניברסלי ופתוח לאחר שאפיק .18 הוותיק מיצה את עצמו נטלה אינטל על עצמה להגדיר אפיק מערכת חדש שיענה לדרישות הבאות: עליו להיות "רחב", כלומר לנצל את היכולת להזרים נתונים ב-32 סיביות עכשיו ו-64 סיביות בעתיד; עליו להיות "מהיר" דיו כדי לתמוך בישומים חדישים הדורשים רוחב סרט גבוה, כמו מולטימדיה ווידאו בזמן אמיתי; עליו להיות "אוניברסלי", כלומר שאפשר לישם אותו בכל המחשבים ללא תלות בארכיטקטורת המעבד ולבסוף; עליו להיות "פתוח" לכל מתחהה בשוק, מה שיבטיח כי המשתמשים יהנו מהמחיר הנמוך ביותר לטכנולוגיה המתקדמת ביותר. תקן אפיק ו₪0 של אינטל הפך תוך שנתיים לתקן המקיף ביותר בתולדות המיחשוב. לא רק כל יצרני ה-06 ואבזרים ל-66 אימצו אותו, אלא הוא אומץ גם ע"י יצהנים של מחשבים ותחנות עבודה מכל סוג ובכל טווח מחירים. החל באפל המיישמת את |₪0 בסידרה החדשה של 0ג)זפווסם, דהך יבמ ומוטורולה המיישמות אותו במחשבי 0קזפווסק וכלה בדיגיטל המיישמת אותו בתחנות אלפא. ניחוש רב-שלבי של התפתחות התוכנית אפיק ו₪0 מאפשר למשתמשי 0 להנות מביצועי 0/ו שדרשו בעבר תחנות עבודה מיוחדות ויקרות. כיום פועל אפיק !₪0 ברוחב של 32 סיביות ובמהירות שעון של 33 מגהרץ. מפרט זה מאפשר להגיע לקצב נתונים מירבי של 132 מגהבייט לשניה. התקן נבנה בצורה המאפשרת, כשהצורך יגיע, להרחיב את האפיק ל-64 סיביות ולהכפיל את התפוקה ל-264 מגהבייט בשניה. 5 תקשורת: הקפית, מקומית ורחבת סרט מעגל נוסף של מיחשוב בו הפעילות של אינטל נותנת את אותותיה בצורה של ביצועים משופרים, תאימות תיקנית ויישום טכנולוגיות מתקדמות במחיר כלכלי סביר, מקיף את תקני התקשורת בין ה-06 לאבזרים היקפיים, בין משתמשים ברשתות תקשורת מקומיות ואת התחום המתפתח במהירות של תקשורת ווידאו. 4 אינטל עיצבה את "אפיק התקשורת הטורית האוניברסלי" (5טם |6078 |4פזפטוחש, ₪58 בקיצור) כדי להחליף את השער הטורי (חסס |568) המיושן באפיק חדיש עם קצב נתונים גבוה - עד 12 מגה סיביות לשניה, מהר יותר מאתהנט - ויכולת לחבר עד 64 אבזרים לשער אחד. תקן 058 התקבל בהתלהבות ע"י תעשית ה-6 ובקרוב נראה אותו מיושם במחשבים החדישים ביותר. אינטל תתמוך באפיק 58 ישירות מערכת השבבים, ללא צורך בכרטיס הרחבה מיוחד. % תקן ופחזפחום 851= הופך במהירות ליורש החוקי של תקן אתרנט הישן. אינטל פיתחה את התקן החדש כך שהוא יאפשר הכפלה פי 10 בקצב העברת הנתונים ברשת (מ-10 ל-100 מגה סיביות לשניה) ללא החלפת התשתית. שיקולים נוספים בעיצוב התקן הם: יכולת עבודה מעורבת של כרטיסים שמהירותם פסטו10 עם כרטיסים ורכזות שמהירותם 905ו100%; השבחת חומרה ללא צורך בהחלפת תוכנה; תמיכה מירבית של יצרניות אבזרי תקשורת ויכולת עבודה עם כל מערכות ההפעלה והרשתות. % בתחום הווידאו פיתחה אינטל את תקן הדחיסה 0חו, המאפשר דחיסה של אותות ווידאו לרוחב הסרט הצר של קווי טלפון ופרישה של התמונה בתוכנה. תקן ספטחו מיושם בהרחבות המולטימדיה של פסטחוו, כדי לשחזר סרטי ווידאו דחוסים מתקליטורים (ואס8-פ6). אינטל גם מציעה חומרה ללכידה של תמונות ווידאו בזמן-אמת ודחיסה באבחנה גבוהה ללא אובדן פרטים. הפרישה יכולה להתבצע בתוכנה בלבד על מחשבי פנטיום. 6 אינטל משתפת פעולה עם מיקרוסופט בעיצוב תקן וקד לטלפוניה ממוחשבת. התקן יאפשר ל-06 לשמש מעין "טלפון סופר-חכם", המסוגל לספק למשתמש את כל השירותים המבוצעים כיום ע"י ציוד טלפוני מיוחד: החל מדואר קולי ומענה ממוחשב וכלה בהעברת שיחות ממחשב למחשב ("עקוב אחרי"). כל שנדרש להוסיף לחומרה הוא פקס- מודם קולי, המשתמש ממשק המעבד "₪6" עם שבב זכרון מטמון 8א256 במארז משותף הרשוח ה6ויע גויח אנליזה של זרימת עיבוד אופטימלית בין ה-06 לרשת הטלפון. כל השאר נעשה בתוכנה והאפשרויות להוסיף שירותים חדשים ל-00 מוגבלות רק ע"י הדמיון היוצר של כותבי הישומים. ₪ ניהול רשתות תקשורת: תוכנה וחומרה במעגל החיצוני ביותר של מיחשוב מבוסס 6ס פעילה אינטל בכל האספקטים של ניהול רשתות תקשורת, מקומיות ורחבות, בתוכנה ובחומרה. בתחום התוכנה מציעה אינטל את הערכה המושלמת ביותר של כלים לניהול מרכזי של רשתות תקשורת. בתחום החומרה מספקת אינטל את האבזרים שמנהל הרשת נזקק להם כדי לספק שירותים מרכזיים בזמינות גבוהה, כמו גיבוי והדפסה. 6 5086 וחסח6ף8ח8ו אפסה ! היא ערכת התוכנות שאינטל מעמידה לרשות מנהל הרשת כדי לבצע את תפקידו בצורה היעילה והבטוחה ביותר. הערכה כוללת 13 ישומים הממוקדים בכל תחומי האחריות של מנהל הרשת, החל ברישוי משתמשים, דרך מתן שירותי "מרכז סיוע" (סו₪6 065%) לבעיות חומרה ותוכנה, דרך ניטור ביצועים והתראה על תקלות, דרך הגנה נגד חדירת ווירוסים וכלה בהפצה מרכזית של עידכוני תוכנה. ערכת תוכנות הניהול של אינטל עוצבה במבנה "פתוח", כך שאפשר לשלב אותה עם כלי ניהול של יצרנים אחרים. נובל, למשל, שילבה את הכלים שלה עם אלה של אינטל וכך נוצרה הערכה 6 ו, שנובל משווקת ללקוחות 6זפשוא. 2 בין אבזרי החומרה שאינטל מציעה אפשר למצוא את שרתי ההדפסה 55פזקאם וזסקו6א ושרתי הג'בו' 655זקא= 6ףַ8זסו5. אלה תוכננו ע"י אינטל לעבודה בתפוקה מירבית ללא העמסת שרת הקבצים בתפקידים צדדיים. שרתי ההדפסה של אינטל תומכים ב-2-3 מדפסות עם ממשק טורי או מקבילי ובזרם נתונים המג'ע ל-180 קילובייט לשניה. שרתי הגיבוי של אינטל מאפשרים גיבוי אוטומטי של עד 48 ג'יגהבייט על קלטות דגס או חח8. 5961 אצזג ] : ו6זח! ו אזס/עשז6ו] זס||6506 במידה והנך מעונין בפרטים נוספים פנה לספק הפתרונות הקרוב אליך או לסמי לויס מאיסטרוניקס, טל. 03-6458690 או לפנינה רוזנצוייג מאינטל, טל. 03-5483283, רשימת ה-גאאג] (5ז₪656||6 אזסשו6א! 0 |6זחו) שלנו בארץ: טלפון פקס מגל | פ"ת | 03-9248302 03-9211713 נתיב ת"א | 03-5620644 03-5620133 חיון | חיפה 1 8 04-6286288 חיון- ר"ג 7 03-5751399 ויידקום ירושלים 02-868484 02-813733 ויידקום חיפה 04-9894676 04-9894676 ויידקום ת"א | 03-6477440 03-6477482 7 מערכת מחשב 1/41,486 לוח ראשי 6687 8048602 מא ויכרון פנימי מהיר. 8 זיברון מטמון חיצוני. | " כונן דוסקטים 144(/8. 3 תו דיסק קשיח 420%8. .1 |ץ - '/ח. 1 ול י כרטיס מסך 5104 + 118. 1 שיח | ]0 מסך 14 צבעוני 504 0.28. נש 4 יש בקר 108 לכוננים ולדיסקים. 2 יציאות טוריות, יציאה למדפסת. מקלדת 102 מקשים עברי/אנגלי. עכבר 3 לחצנים + משטח. מערכת הפעלה 6.3 005 06. ערכת זזש יש 100 - מ 6 מחיר - -.1190 ש''ח. - [וסזדאתץ ,גת לוח ראשי 261 |אטזדאאק מעבד |אטזזאחץ וזא זכרון פנימי 818 מהיר 8 זכרון מטמון חיצוני 6 כונן דיסקטים 44/18 | - 6199 ש'/ח. דיסק קשיח 540/18 כרטיס מסך 261 + 8זא1 בקר 961 מו י ו /ס.. 2 יציאות טוריות ויציאה למדפסת - / מסך 16 צבעוני 8004 028 0 שי"יח. בב .]1 מקלדת 102 מקשים עברית/אנגלית ןוו ]- המסכים הטובים בעולם! דלי עד יול עכבר 3 לחצנים + משטח יי מערכת הפעלה 6.3 05 26. כל המסכים עומדים בתקן וו חקו המחירים כוללים מע""מ מס. ספק מ.ש.ה.ב.ט. - 85-954062 רח' חיי אדם 9, ת"א ₪ דד שד 0ל': 053-6962105 (רב קוו") פקס: 05-6918186 / ו / 6 "את יודעת, תיגגת' אותך הדגה 'ותד גאינטדנ" 4 | לאחרונה החלו רוב העובדים לעסוק בצורה אינונסיבית ב''גלישהיי בין גלי הרעות העולמית אינורנטו. מנהג זה וורם לפקקי תנועה בשרת שלנו, שמתקשה לספק את כל קווי הפקס-מודם שדרושוים לעבודה יומיומית. הנושוא בטיפול וכנראה שבקרוב יצאו הגבלות חמורות למדי על העיסוק בגלישה בעועות העבודה 2 6 ישראל אוגוסט 1995 -- ה-6? המושלם מחברת עס מעבדי פנטיוס, אבל מאחר וממילא תודקק גם למחשב שולחני, מוטב שתתחיל לחסוך באיוזה שהוא מקוס. 4 זכרון 1אא 18א16. אל תחפש מטמון במחשב תת-מחברת. גם 16 מגהבייט יכולים לגרוס לסוללה הקטנה להרגיש חסרת אונים. בכל מקרה אל תסתפק בפחות מ-8 מגהבייט. 4% דיסק 540-780 מגהבייט. הדיסק במחשב תת-מחברת הוא האבזר המסורבל בלקהתיר הלכ יצריה להתפשר - מעט. בקרוב נראה דיסקים בקוטר 1.8 אינטש עם נפח המתקרב לג'יגהבייט ואו הפשרה תהייה קלה יותר. 4 צג אקטיבי. המקובל היוס בשוק הוא צג 9.5 אינטש עם אבחנה של 480א640. לקראת סוף השנה נראה יותר צגים בגודל 10.4 אינטש ואבחנה של 8008600 גם במחשבי תת-מחברת. אס השיקול הדומיננטי שלך הוא משך עבודה מירבי תוכל להסתפק בצג פסיבי מסוג ח563 |גטם. צגיס כאלה בגודל 10.4 אינטש זמינים היוס במספר מחשבי תת- מחברת והחסכון באנרגיה מאפשר עד 5 שעות עבודה רצופה בין הטענת סוללות. % מקלדת ''פרפרית''. החידוש המבריק ביותר של השנה הוא המקלדת של יבמ, הנפרשת בצורה של כנפי פרפר. כאשר אתה סוגר את המחשב מחליק החלק הימני כלפי מעלה ושמאלה, כך שהמארז הסגור "מתכווצ" לרוחב של הצג. כאשר פותחים את המחשב החלק הימני מחליק חזרה למקומו ואנו מקבלים מקלדת ברוחב מלא. פשוט גאוניי 4 סוללת ליתיוס. במחשב תת-מחברת זו מהווה תנאי בל-יעבור. כדאי גם לבדוק את האפשרות להשתמש בסוללות אלקליין (לא נטענות) סטנדרטיות במקרה חירום, כשנתקעת בנמל תעופה זר עם סוללות מרוקנות ומטען שנשאר במזוודות בבטן המטוס. 4 אבזרי הצבעה. המבחר ועקרון הבחירה הסובייקטיבית זהיס למה שראינו במחשבי מחברת. מסיבות של צפיפות יתכן ותגלה כי מוט ההצבעה הוא הפתרון הכי פחות מסורבל. 4 שערים ומחברים. אותו מבחר כמו במחשב מחברת גדול. שים לב שכאן יש צורך קטיגורי באפשרות חיבור של צג חיצוני גדול (מחבר 6), תחנת עגינה (לכל אבזרי המולטימדיה וכרטיסי הרחבה), מקלדת חיצונית וכונן דיסקטים חיצוני. 6 אבזרים חיצוניים. לכונן הדיסקטים ולמטען אין מקום בגופו הצנוס של מחשב תת-המחברת. תצטרך לשאת אותם בנפרד - ולשכוח אותס מפעם לפעם! חרי 01018 כפול, פקס-מודס אינטגרלי, שער אינפראדום, התקן אבטחה למניעת גניבות וכל שאר הפרטים הקטנים שמנינו במחשב המחברת המושלס. מחשב הסחברת הבסיסי לא כולם נוסעים במרצדס ולא לכולס החברה קונה מחשב מושלם. רוב אנשי השטח נוסעים במיצובישי וביונדאי ונאלציס להסתפק במחשב מחברת נטול סטאטוס. בכל זאת היעילות העיסקית מחייבת לצייד אותס בכלי עבודה סביר וזה מחשב המחברת הבסיסי. אל תסכימו לפחות מכך! % מעבד 4/75אק. הדרגה הנמוכה יותר בסולס המעבדים, ה-50/כא0, היא פשוט מיושנת. זכרון 18א8 הוא המינימוס המוחלט. + דיסק 540 מגהבייט. אין הצדקה לפחות מזה. 4 צג 10.4 אינטש, 5688 [גטפ. כאן אפשר לחסוך כ-1000 דולר ולוותר על צג אקטיבי. אבל בשום פנים ואופן לא צג פסיבי פשוט. חג50 [טכ זה המינימוס. % מקלדת בגודל מלא. אין מה להאריך בכך. החסכון לא יכול להמעיט מחשיבותה של ארגונומיה נכונה. המרחק בין קלידים סמוכים (ממרכז למרכז) צריך להיות 19 מיימ. 4 אבזר הצבעה אינטגרלי. כנייל. 4 סוללות צַזזוא. גס כאן נכנענו לתקציב והתפשרנו על סוללות ניקל-הידרידי. אבל בשוס פניס ואופן לא סוללות ניקל-קדמיוס עתיקות: הן לא יעילות ומביאות לנזקים סביבתיים. מטען חיצוני או פנימי. 4 כונן דיסקטים שליף. לפעמים תרצה להוציא את הכונן ולהתקין במקומו סוללה שניה. 4 פקס-מודם אינטגרלי. מסוג 32./ (גם 14,400) עס מחבר 1 בנוי בגוף המחשב. חריצי 1018א6ק לא נועדו לכךי 4 כל השירים, כל השערים. כמו במחשב מחברת מושלס וכמו במחשב תת-מחברת כמעט מושלס. תחנות עגינה תחנת העגינה היא הבסיס המשרדי-שולחני של מחשב המחברת. כאן הוא אמור לעגון בזמן שאתה בנמל הבית וכאן הוא יקבל את כל השירותים שלא היו לו בזמן שהיית בדרכים. כפי שראינו לעיל, מחשבי מחברת חדישים נזקקקים לפחות ופחות שיהותים חיצוניים ולכן התפתחה ה ...7-0 -ּ[-[][]-]/ קנ 7 .5 רכ הש שי 0 לאחרונה קטיגוריה של מוצרי עגינה פשוטים יותר, הנקראים ""מכפילי שערים" (זסוגטווקט וזסק). בניגוד לתחנת עגינה מלאה, מכפיל השערים לא כולל אבזרי איחסון, חריצי הרחבה או אמצעי מולטימדיה. התפקיד היחיד שלו הוא לחבר את מחשב המחברת לשלל האבורים החיצוניים, שמשרתים אותו בסביבה משרדית רגילה, בתקיעה אחת ולאפשר ניתוק מהס בשליפה אחת. במילים אחרות, מכפיל השעריס הוא אבזר מכני גרידא, מעין "מחבר מהיר" משוכלל. % רמקולים. גם אס מחשב המחברת מצוייד ברמקולים אינטגרליים, איכותס לא יכולה להרשים (ברמקולים מתקיים הכלל שאין המעט מכיל את המרובה). בתחנת העגינה ניתן להתקין רמקולים סבירים, עם הספק עד 5 וואט לערוץ. 6 חריצי הרחבה. 2 או 3 חריצים, רצוי שילוב של [18+76 כאן תוכל לתקוע כרטיס לכידה לווידאו, כרטיס רשת או כל הרחבה מיוחדת שאין מקומה במחשב הנישא % חריצי הנישא 1% 61ת. השלמה לחרי הכפול שבמחשב % מפרץ לכונן נוסף. זה יכול להיות המקוס להתקנת -60 [א0א, או כונן קשיח נוסף, או כונן דיסקטים. רצוי לוודא כי אפשר להחליף בקלות בין הכונן בתחנת העגינה לכונן במחשב הנישא. 6 מפרף הסוללה הרזרווית. כאן אתה טוען את הסוללה הרזרווית בזמן שהשניה עובדת בדרכים. תחנות עגינה מסויימות מאפשרות פעולה עצמית על מתח הסוללה, כך שאתה יכול לשאת איתך גס את התחנה ולהשתמש ברמקולים ובאבזרי המולטימדיה שלה גם בדרכים. רעיון כבד למדי. % שערים, רבותי, שערים. השערים שעל הפנל האחורי בתחנת העגינה מיועדים לאפשר חיבור קבוע לאבזריס משרדיים קבועים, כגון מדפסת, רשת תקשורת, צג גדול, עכבר נורמלי וכדומה. במכפיל השערים יש רק את השערים האלה והוא משמש בסך הכל כיישקע מורכב מאוד". שרת הקבצים המחלקתי למרות כל הדיבורים על שרתי-ישומים ועל ארכיטקטורות לקוח/שרת, רוב השרתים עוסקים במתן השירותים הבסיסיים ביותר לקבוצת עבודה קטנה או למחלקה בינונית. השירותיס הבסיסיים כוללים: ניהול מאגר הקבצים של כל המחלקה על דיסק מרכזי, ניהול הדפסה משותף, שירותי פקס ומודס. לאחרונה התווספו לשירותים הבסיסיים גם גישה לכונן 00-801, גישה לאינטרנט וגישה מרחוק של משתמשים המחייגים מהבית או מהדרכים לשם קבלת שירות כלשהו. קשה להגדיר "שרת קבצים אידאלייי ללא התייחסות למספר המשתמשים שהוא אמור לשרת ולסוג העבודה שהם עושים. למאמר זה בנינו קבוצת עבודה היפוטטית על פי = ה-6 המושלם | ---7--7-7--7---77- המודליס שמשמשים אותנו במבחני הביצועים 8600ושא. בקבוצה זו 40 עד 60 עובדים הפעילים כל הזמן על המחשב הס מצויידיס במגוון תחנות עבודה, החל ב-33/א3860 וכלה בפנטיומים, כאשר הרוב עובד עם 48602/66. הס מפעילים מגוון ישומים מסחריים מקובלים, בדרך כלל תחת צאיסשחו/ו, תוך כדי שיתוף פעולה מינימלי בניהול זרימת העבודה. קיים רק שימוש אלמנטרי בקבצי קול ותמונה, בדרך כלל רק כהשלמה למידע אלפאנומרי. אין שימוש בישומים זוללי רוחב-סרט, כמו וועידות וידאו מרושתות או העברת קבצי תמונה גדולים לתחנות עבודה גרפיות. פרופיל קבוצתי רוב המשתמשים במחלקה עובדים על מעבדי תמליליס וגליונות אלקטרוניים. הס מעבירים מסמכים זה לזה באמצעות החלפת קבצים ולפעמים מוסיפים למסמך הכתוב גס הערה בקול. משתמשים אחרים עובדים על מסדי נתונים אישייס והם בקשר גם עם מסד הנתוניס של הארגון (מתואר בפרק הבא). עבורס השרת המחלקתי הוא צומת בה נוצר ממשק בין מסדי 501 ומסדי 0086. לאחרונה החלו רוב העובדיס לעסוק בצורה אינטנסיבית בייגלישה" בין גלי הרשת העולמית אינטרנט. מנהג וה גורס לפקקי תנועה בשרת שלנו, שמתקשה לספק את כל קווי הפקס-מודם שדרושים לעבודה יומיומית. הנושא בטיפול וכנראה שבקרוב יצאו הגבלות חמורות למדי על העיסוק בגלישה בשעות העבודה. כמובן שהשרת מבצע עבורנו את כל ההדפסות. חיברנו לו שתי מדפסות מחלקתיות, שלא מפסיקות לפלוט דפים. מדפסת אחת היא לייור מונוכרומטי עס תפוקה של 17 עמודים לדקה ואפשרות להדפיס על שני צידי הדף (אטו|קטכ). השניה היא מדפסת הזרקת שעווה צבעונית עס קצב עבודה נמוך בהרבה, אבל האיכות היא מרשימה בהחלט. היוס כולם מנסים לקבל אישור להדפסה צבעונית של כמעט כל מסמך אפשרי - מה שגורס למתיחות לא קטנה בין המשתמשים למנהל הרשת הקמצן. השרת המחלקתי הוא גם המוקד לביצוע גיבויים מרכזיים. התוכנה שמבצעת גיבוי אוטומטי בכל לילה פועלת באחריות מנהל הרשת. מלבד גיבוי של הדיסק המרכזי היינו רוצים לראות גיבוי של כל הדיסקים המותקנים בתחנות העבודה, אבל הכונן הפשוט שמותקן בשרת לא יכול לעמוד בעומס. בשנה הקרובה נרכוש, כנראה, מערכת גיבוי המבוססת על מחלף קלטות "0/1 אוטומטי - כפי שיש היוס במרכז המידע הארגוני. בעיה דומה קיימת עם כונן התקליטורים. חשבנו שנקבל מחלף אוטומטי, כך שכל התקליטורים יהיו זמיניס מאז-אס. קיבלנו כונן פשוט, שמספיק רק למשימות בסיסיות, כמו התקנת תוכנות מרכזית. בדרך כלל תקוע בו תקליטור של מיקרוסופט עם קבצי סיוע למשתמשים בתוכנות 0/:105. גס כאן נעלה כיתה בשנה הבאה ונרכוש את אחד ממחלפי התקליטורים הקומפקטיים, שמסוגליס להזין עד 18 תקליטורים לכונן. התקשורת ברשת הרחבה עד לאחרונה השרת המחלקתי שלנו כלל גס כרטיס נתב (00758), שחיבר אותנו עס העולם החיצון. השנה קיבלנו נתב עצמאי והעומס המיותר על השרת ירד בצורה 4 | השירותים הבסיסיים בשורת הקבצים המחלקתי כוללים: ניהול מאגר הקבצים של כל המחלקה על דיסק מרכזי, ניהול הדפסה משותף, עוירות' פקס ומודם. לאחרונה התווספו לעוירותים הבסיסיים גם גישה לכונן חםח-םם, גישה לאינטרנט וגישה מרחוק עול משתמשוים הסחייגים מהבית או מהדרכים לשם קבלת עוירות כלשהו. 4 אין שימוש ביישומים זוללי רוחב- סרט, במו וועידות וידאו מרושתות או העברת קבצ' תמונה גדולים לתחנות עבודה גרפיות 3 ב 6 ישראל אוגוסט 1995 ₪ ותושר ...2 ררה רשה שש 2 ו ו שרת הישווים הוושלם צג, מקלדת אל-פסק ועכבר בטיסיים \ 1500 [ 0 ה 5-ל ג | כונן דיסקיס מארז מיגדל מלא עם נעילה 1.44 פיזית של דלתות וכוננים שני ספקי כוח 300 וואט עם גיבוי הדדי כונן 6-80 2 או 6 מעבדי פנטיום - 133 בונן זא 2 אפיקי [76 עם 6-8 חריצי הרחבה אפיק 2153 מערך דיסקים מסוג 1-5 עס 4-8 חריצי הרחבה בכוננית נפרדת. 2-5 ערוצי [808, ספק כוח כפול, אפשרות להחלפת דיסק ללא ביבוי, דלת מתכת ננעלת. כרטיס רשת 4 ערוצי אתרנט בקר דיסק 8410 כרטיס 5051 לאבוזריס פנימיים 4 6 ישראל אוגוסט 1995 אתה כבר ודע מה אתה רוצה ללמוד, אבל עוד לא החלטת היכן. נציג לפניך את הנתונים ואתה תחליע. סיון הינה רשת בתי הספר המובילה ללימודי המחשב. לא במקרה בוגרי סיון הם אלה שנחטפים למשרות הטובות ביותר בשוק. היא המות גרפיקה ! | עו | | ומולטמדוה החד חחח ל החההח וקוד שה מעמידה לרשותך כיתות בכל רחבי הארץ ומעבירה מגוון קורסים ברמה הגבוהה ביותר. הקורסים בסיון מועברים ע"י מרצים מנוסים ומוסמכים בכיתות ממוזגות ובאמצעות ציוד חדיש. עכשיו תגיד, אתה עדיין מתלבע? סיון הינה מרכז הדרכה מוסמך של חברות התוכנה המובילות בעולם: 5 > 500-א|אע > 5טדס. > סאג 8081 > | ומטסא > ד ס5סחסווו = ללימודי המחשב הקש פיון שוטר מ" באר-שבע: רח' סמילנסקי 19 טל : 08-9623548 רשת בת" הספר המובילה לְלימוך? המחשב טל: 07-280414 נתניה: רח' סמילנסקי 4 שד' יהודית 24 ת"א 03-5621115 חיפה: רח' מקלף 9 (בית רכטר) טל: 09-615729 טל: 04-4193983 רמה"ש: רחוב סוקולוב 80 טל: 08-5408047 1:( לא לחבר יותר מ-15 תחנות עבודה לכרטיס רעות [שוח] אחד תקשורת מהירה, בקצב של ססו סגה- סיביות לעוניה כדאי להתקין שנ'י ערוצ' ₪8/₪/]35=] ם-|505 לוח-אם המאפעור התקנה של מעבד פנטיום עוני השרת שלנו מצוייד בשני ספק-בוח המגבים אחד את השנ', במערכת "אל-פסקי' של םמספו וולע-אמפר, בהתקן הגנה נגד ברקים וב-3 מאווררים 6 ישראל אוגוסט 1995 ה-6 המושלם ‏ --- משמעותית. בקרוב נקבל גס שרת יעודי לגישה-מרחוק ופיקסוס וכך ירד העומס עוד יותר. מצד שני, השנה עברנו ממערכת ההפעלה הרשתית 63.12זג\ו6א למערכת 4.1 טוג ושא והאספקט של גישה למשאבים מרוחקים הפך לחשוב הרבה יותר. פתאום גילינו את מלוא הפרישה הגלובלית של האירגון ובעזרת מערכת המיעון ₪5א למדנו איך להגיע מכל מקום לכל מקום. הדבר קרה במקביל להתקנה של מערכת סוסא בכל הארגון ולמרות שהשרת שלנו אינו משמש כשרת מסד נתונים של צטוטא, הוא משמש כתיבת הדואר של חלק מחברי הקבוצה, שאין להם מחשב שולחני קבוע בכלל, מרבית ההתעסקות של השרת שלנו הוא דואר אלקטרוני. לאחר העומס האופייני בשעות הבוקר, כאשר כולס עסוקיס בהורדת קבצים, מרבית התנועה היא של דואר אלקטרוני. לקראת סוף היוס רואיס שוב עומס של העברת קבציס לשרת, כדי להבטיח שהגיבוי המרכזי יכסה אותם. למעשה מנהל הרשת יכול לצפות את העומס בכל שעה ובכל יוס על סמך הנתונים הסטטיסטיים שתוכנת הניהול אוספת עבורו. מהנתונים האלה הוא למד מספר "כללי בוהן", המשמשים אותו לתיכנון התפתחות השרת: כללי הבוהן שלנו 4 לא לחבר יותר מ-16 תחנות עבודה לכרטיס רשת (16א) אחד. היום עובדים במחלקה כ-60 איש והם מחובריס לרשת באמצעות 4 מוקדי חיווט (1088) - כ-15 תחנות לכל מוקד. בשרת מותקנים 4 כרטיסי רשת מסוג ו" וסחזטו!וט, המספקיס תקשורת בקצב 100 מגה-סיביות לשניה כייא. רוב תחנות העבודה עדיין מצויידות בכרטיסי רשת ישניס, שמהירותס 10 מסלייש בלבד, אבל בפנטיומים החדשים כבר התקינו כרטיסים מהירים והתוצאה בהחלט מרשימה. יתר-על-כן מוקדי החיווט החדשים הס מהסוג שמאפשר מיתוג זמני בין תחנת עבודה לשרת (פחווטווצו5 סטם), כך שבמשך זמן מסויים אותה תחנה זוכה למלא רוחב הסרט של 100 מסלייש. המשתמשים המאושרים מדווחים על מהירות העברת קבצים שאינה נופלת מקריאה של קבצים מהדיסק המקומי! 4 תקשורת מהירה, בקצב של 100 מגה-סיביות לשניה, היא צו-העתיד, תוך שנה כולנו נעבור לתקשורת מהירה ול-וטחזטו!וט 6טווטוואי5. הדבר יאפשר לראשונה להשתמש באופן חופשי בקבצי קול ותמונה, ללא חשש מהעמסת הרשת. 4 כרטיסי רשת 061 עדיפים על .15 (את זה כולם יודעים) ועל ₪154 (ואת זה לא כולם יודעים!). השילוב של וגג= |שחזטווום עס אפיק מקומי 761 מסלק את צוואר הבקבוק הלוח ביותר של שרת הקבציס - הממשק עם הרשת. יתכן ובקרוב נגלה כי בעזרת שילוב זה אפשר להגדיל את מספר המשתמשים המחובריס לכרטיס יחיד ליותר מ-16. מנהל הרשת אומר שמבחינה תיאורתית הוא יכול לתמוך בכל 0 הלקוחות שלו עם כרטיס יחיד - בתנאי שגם בכל תחנותת העבודה יהיה כרטיס ₪/0םז6חו 81 4 כדאי להתקין שני ערוצי 5051-2 1850166 לצורך גישה מהירה לדיסקים. מדיניות האל-כשל של המחלקה היא "שיקוף" של הדיסקים, כך שכל קובף שמור פעמיים, על שני כונניס שונים. בעזרת בקר דיסק דו-ערוצי עם תמיכה בייפיצולי" קבצים (קחוקוזו5) הצלחנו לשפר לא רק את האמינות אלא גס את הביצועים. למרות שכל ערוץ 5081 מאפשר חיבור של עד 7 כוננים, המדיניות שלנו היא לא יותר מ-4 כונניס לערו. התצורה הדו-ערוצית תאפשר לנו להגיע עד ליותר מ-17 ג'יגהבייט בכל ערו באמצעות 4 דיסקים "3.5 בנפח 4.3 ג'יגהבייט כ"א. זה בהחלט מעל ומעבר לתחזיות שלנו לשנתייס הקרובות. + למרות שבינתייס השרת המחלקתי אינו עוסק בפעילות ישומית אינטנסיבית, רכשנו עבורו לוח-אם המאפשר התקנה של מעבד פנטיום שני. אפשר גם להגדיל את מהירות המעבד מהקצב הנוכחי של 90 מגהר4 ל-120 עד 0 מגהרא. יתכן ובעתיד נרצה להפוך אותו לשרת ישומים ואז ליכולת הזאת יהיה שימוש. יחסית, התוספת הזאת לא היתה משמעותית בתקציב הרכישה. 4 אין גבול לכמות הזכרון ששרת יכול לנצל - המגבלה היחידה היא תקציבית. הנוסחה של מנהל הרשת שלנו היא "שני מגהבייט לכל משתמש + 8 מגהבייט למערכת ההפעלהיי. בהתאס הוא צייד את השרת בלא פחות מ-128 מגהבייט, מה שהתבטא בתוספת של יותר מחמשת אלפיס דולר למחיר הבסיסי. כדי לוודא ששגיאות זכרון (נדירות, אבל זה קורה) לא רק יזוהו אלא גם יתוקנו (אנחנו מבצעים מה שקוראים "ישומים קריטיים" - 604 מסוצפווא - והמעמד מחייב), הזכרון הזה הוא מסוג ₪66 (בלע"ז זטח חסווטטזט?>) .6 פחואט6ה6, כלומר 'יבדיקה ותיקון שגיאות"), מה שמחייב להוסיף לכל 8 בייטים בזכרון בייט תשיעי של קוד תיקונים. + השרת שלנו אמור לעבוד בכל תנאי מזג האוויר ובכל שגיונות זרס החשמל. לשם כך הוא מצוייד בשני ספק- כוח המגבים אחד את השני, במערכת "אל-פסק"' של 0 וולט-אמפר, בהתקן הגנה נגד ברקים וב-3 מאווררים. הוא מותקן בחדר התקשורת, ליד ה-108, החוק מהישג ידם של משתמשים מפוזרים - כך שאף אחד לא יכבה אותו בטעות ואף אחד לא ישתמש בו כשולחן קפה לעת-מצוא. החדר ממוזג אוויר והשרת כולל חיישני המבה ההההההההההההההההההההההההההטההההטטטטטטטטטטטטט'''''מטר.--.-..=..==--- ...יוו והי וו טמפרטורה המפעילים התראה (במערכת הניהול שלו) במקרה והטמפרטורה עולה. 4% החדר בו מותקן השרת והשרת עצמו מצויידיס באבזרי הגנה נגד חדירה פיזּית. השרת מצוייד בדלת מתכת שמכסה על הכניסות של כונן הדיסקטים, ה-ד8כ וכונן התקליטורים. הדיסקים נעוליס במקומותיהס ואי אפשר להוציא אותס ללא פתיחה של דלתות הצד, שגם הן נעולות. האדם היחיד שרשאי להיכנס לחדר או לצאת ממנו עס תקליטון, תקליטור או קלטת, הוא מנהל הרשת % מערכת תוכנה משובללת מבצעת ניטור מתמיד של בל הפעילות סביב השרת, החל בעומסי תקשורת וכלה בנפילה של ישומים. מנהל הרשת מקבל בחדרו דיווח שוטף בזמן אמת על כל הפרמטרים הקריטייס של הרשת ושל השרת והוא מסוגל להגיב מרחוק על כל התפתחות שנראית לו מאיימת. ליד השרת עצמו מוצב רק צג פשוט ומקלדת, לצורך פעילות חירוס במקרה והשליטה מרחוק מתמוטטת. עבור השרת המחלקתי שלנו שילמנו כמעט 20 אלף דולר. התוכניות שלנו לשנה הקרובה יעלו את הסך המושקע בו ליותר מ-30 אלף דולר. בהתחשב בכך שהוא משרת כ-60 אנשים זה לא נורא. בסך הכל 500-400 דולר למשתמש, לא כולל את מחיר הרשיון של [.4 שזג\ו6א. לידנו פועלת קבוצה קטנה ועצמאית של כתריסר עובדים. מסיבות של אבטחת סודיות קנו להס שרת קבוצתי קטן. רק 32 מגהבייט זכרון, זוג דיסקים בנפח 208, כרטיס רשת יחיד והם גם לא נזקקים לשירותיו של מנהל רשת שזה כל תפקידו. המחיר: פחות מעשרת אלפים דולר. 4 שרת הישומים הארגוני עד לפני ומן קצר היינו קשוריס למחשב טחוגזוחוג]א, עליו בוצעו כל הטרנסאקציות המקוונות, שכל כך קריטיות לתיפקוד היומיומי של הארגון. לפני שנתיים התחילו לחשוב על ייקיטון מימדים", פחולוצחאסכ בלעייז. בהתחלה לא התייחסו כל-כך לרעיון ברצינות. זה נשמע כמו עוד אחת מהסיסמאות האופנתיות, כמו 1א10 וייהינדוס מחדש" (-₪6 שחוזטטווופֶחם). אבל הייתורכים הצעיריסיי במחלקת עיבוד- נתונים המשיכו להעלות את הנושא בכל ישיבה שעסקה בתקציבי פיתוח - ולאט לאט התחילו להקשיב להם. אין מה לדבר, כשמסתכלים על השורה התחתונה ההבדל במחיר צועק. ה-6חגז]חוגוא-וחוזא הזול ביותר היה אמור לעלות פי 5 מהשרת הפנטיומי היומרני ביותר. במשך זמן מה השתעשענו ברעיון לעבור ליוניקס ולהתבסס על אחת מפלטפורמות ה-₪186 הפופולריות. :₪1, דיגיטל, אש8 ויבמ, כולן ניסו את כוחן אצלנו, אבל בסופו של דבר החליט המנהל שייאם כבר, אז כבריי. כלומר, אם הולכיס על פחולופחאוסע אז עד הסוף. הוחלט להתבסס על תצורת החומרה המסיבית ביותר שאפשר למצוא בשוק ה-6ק ולקחת את 3.5 7א %אס6חו% כמערכת ההפעלה של שרת הישומים. כל הוותיקים נענעו בראשיהם ואמהו שזה לא יעבוד. ייאי-אפשר להחליף 6וחגז!חוג!ן ב-6קיי, הם גיכחו ה-6 המושלם בידענות, "כפי שאי-אפשר להחליף משאית דיול במכונית מירוץ - למרות שעל הנייר לשתיהן מנוע עס הספק דומה". זה כן עובד. לא שאין לנו בעיות, אבל גם על ה-6חגז!חוגזא לא הכל היה תמיד מוצלח. האמת היא שחלק מהותי מתהליך ה-פחולוצחצוסש היה ארגוני. למדנו לעבוד בצורה פחות ריכוזית. לשס כך היינו צריכים לאמ גישה מבוזרת גם במסדי הנתוניס והכלים לכך נעשו ומינים רק בשנה האחרונה. לא נלאה אותכס כאן בפרטים הטכניים של מסדי נתונים מבוזריס ומשוכפלים ובשיקולים הטופולוגיים של בניית הרשת האירגונית בצורה שתבטיח פיזור עומסים שווה ועמידה בתקלות תקשורת. הציניקניס אומרים שכבר השקענו בכך בסכום גדול יותר מהמחיר של ה-86ז/חוג! אותו ניסינו לחסוך. האמת היא ששילמנו הרבה "דמי לימודיי ועכשיו אנחנו חכמיס יותר. בסופו של חשבון, אס תשאלו אותנו, היה כדאי. לפחות אנחנו יודעים שלא נצטרך לעבור את הזעזוע הזה בעוד שנתיים-שלוש, כאשר גס הספקנים יגלו שאין ברירה. קווים לדמותו של שרת ישוסים נציג כאן בקוויס כללייס את אחד השרתים שעושיס היוס במלאכה. במבט ראשון הוא נראה כמו שרת הקבצים הנ"ל, למרות שתג המחיר כפול. המשימה הראשונית שלו היא ניהול מסד הנתונים הפיננסי-מסחרי של הארגון ועידכונו בזמן אמיתי ע"י ביצוע טרנסאקציות מקוונות. בזמן שצוואר הבקבוק בשרת הקבציס היה בממשק עס התקשורת, כאן הלח מתרכז במעבדיס הראשיים. כבר הוכרנו שמסד-הנתונים העכשווי הוא מבוזר והטיפול בטרנסאקציות מבוצע במספר מוקדים. בכל מוקד הותאם השרת לעומס המקומי, כך שאתם יכוליס למצוא אצלנו שרתים עם 2 או עם 4 מעבדים. כמובן שבכולס המעבד הוא פנטיוס ולאחרונה הס הושבחו לגירסת 133 מגהר>. תוכנות הניהול של מסדי נתונים יודעות לנצל היטב את ריבוי-המעבדים והתוצאה היא שהתפוקה של שרת כזה אינה נופלת מזו של שרת 8156 ממוצע. גילינו גם ש-זא יעילה לא פחות מיוניקס והתמיכה של זא בריבוי-מעבדים היא מופת להתנהגות טובה. עוזריס במלאכת עיבוד הנתוניס 256 מגהבייט של זכרון 6. בקטע הזה אסור להתקמצץ ויש להוסיף זכרון לשרת עד שלא רואים יותר שיפור בביצועים. 18א256 הס לא כל כך הרבה, כאשר מסתכלים על המחיר. הס עלו לנו כ-10 אלפים דולר, פחות מעלות התחזוקה החודשית של ה- 6חהז) תוג]/! בוטנים ו-מוחה גם מערכת הדיסק יכולה להחשב כאקסטרווגנטית במונחים של 6ם, אבל תאמינו לי שבמונח: 6ותגז!חוג]א הלא %וטחג6ק! המומחים המליצו על תצורת 8410-5, בה הקבצים מפוצלים ומפוזרים על מספר כוננים בצירוף מידע "זוגיות", שמאפשר לשחזר את הקבצים במקרה ואחד הדיסקים נופל. זה עובד כך: נניח שבמערכת שלנו יש 5 דיסקים (זה יכול להיות כל מספר מ-3 ומעלה) וצריך לרשום קוב בגודל 20 סקטורים לדיסק. הבקר המיוחד של 8415-5 מפצל את הקובץ ל-5 קבוצות של 4 סקטורים כל אחד. לכל ארבעה אין גבול לכמות הזכרון שעורת ינול לנצל ברטיסי רעות ₪1 עדיפים על הפו ועל הפו אבזרי הגנה נגד חדירה פיזית. מערכת תוכנה מעווכללת מבצעת ניור מתמיד של כל הפעילות סביב השרת 4 תוכנות הניהול של מסדי נתונים יודעות לנצל היטב את ריבוי-המעבדים והתוצאה היא שהתפוקה של שרת כזה אינה נופלת מזו של שרת -5וח ממוצע. גילינו גם ש-זח יעילה לא פחות מיוניקס והתמיכה של זח בריבוי- מעבדים היא מופת להתנהגות טוובה 7 06 ישראל אוגוסט 1995 החארז הראווי כונן דיסקים 1.44 ספק-כוח ו כונן וא6-80 בקר 108-/ אינטגרלי טייפ גיבוי 2 חריצי 158 5 שער אינראדוס 23ז1 כרטיס .15 פקס-מודם לחיץ איתחול דקפת 2 חריצי [0ק פנויים מפסק 077/א0 ברטיס גרפו 1 מפסק אבטחה 2 שערים טוריים מהירים ''16550י/ 0 בתחי איוורור שער מקבלי דו-ביווני קת מעבד על תושבת "71 חריצי 1א1א51 לזכרון 105 'תקע והפעליי מארז מגדל ספק בוח כפול שרת סח ם₪ מאוורר לוח-אם עם 7 חריצי 154 כרטיס רשת 6 כוננים, כל אחד אתרנט עם בקר 15 נפרד 6 ישראל אוגוסט 1995 התוכנה הגראפית הטוב ה בעולם עם התמיכה העברית הטובה בארץ ₪ ₪ | 0% קורל דרו היא חברת ענק בינלאומית העוסקת בפיתוח תוכנות גרפיקה ומולטימדיה מהמתקדמות בעולם על מחשבי ₪0. התמיכה העברית של כיוון מחשבים - מפתחת "חלונות" בעברית, מאפשרת עבודה עם מוצרי קורל דרו בכל גירסא של חלונות, עם תפריטים ופונטים בעברית, קישוריות מלאה למעבד התמלילים דגש2 ובעיקר עם תמיכה מלאה ללא הגבלה של מומחי כווון. מוצרי קורל דהו של כיוון מאפשרים לכל משתמש 60 בכל רמה אישית - גישה לתחום הגרפיקה והעיצוב החל מעימוד נייר המכתבים הפשוט ועד לעיבודי תמונה מקצועיים. חבילת התוכנה המובילה בעולם בתחום הגרפיקה והמולטימדיה. התוכנה מאפשרת יצירת איורים ושרטוטים, גרפים עסקיים, מצגות מולטימדיה, עיבודי תמונה וצבע והוצאה לאור שולחנית. ניתן להשיג גם את גרסאות: קורל דרו 3 ו-4 (גרסאות מצומצמות). התוכנה החדשה לעיבוד תמונות. קורל 5 זאוז סזסהץ התוכנה כוללת מגוון גדול של כלים ואפקטים המאפשרים ליצור, לסרוק, לשנות ולהתערב בתמונות צבע ברמה המקצועית ביותר ובנוחות מירבית. ץז זט 500% ספריה עצומה של 20,000 תמונות ב-200 נושאים שונים בהם אתה יכול להשתמש ללא זכויות יוצרים. כל התמונות הן באיכות גבוהה ביותר. ניתן לרכוש גם חבילות של 25 תקליטורים או תקליטורים בודדים. הספריה מתאימה לעבודה גם בסביבת מקינטוש. 6 סזסהץ והאסו5זסחץ 4 : ורסים לל 0 קורל % : "ל דרו וג צַ / 7 8 חיפה. 1 צ בו תחת 5 פרטיום בסל טוה ָ ו כיוון| ‏ מחשבים בע"מ רח' פייר קניג 28 ירושלים, טל': 02-793723, פקס: 02-793731 להשיג עכשיו אצל המפיצים המורש'ם: 6 רדיקס טכנולוגיות טל': 03-9606350, 03-5193166 קול זאב בע"מ- רח' דורות ראשונים 3 ירושלים, וקניון ירושלים, טל': 02-257828 ₪ באג מחשבים- סניף ירושלים רח' הלל 6, 0ל': 02-250254 סניף תל-אביב דיזינגוף סנטר, טל': 03-5288281 6 כלנית המרכז לתוכנות .6./ בע"מ רח' חומה ומגדל 16 ת"א, טל': 03-6386363 מפיצים בלעדיים למוצרי קורל למקינטוש-יופיטר מחשבים בע"מ רח' סעדיה גאון 19 ת"א, טל': 03-5611896 המילה האחרונה בעיבוד תמלילים א לאחרונה התחלנו להעדיף את אפיק !₪5 גם בשרתים, אחרי שהתברר לנו כי "ימחלות הילדות'י נפתרו ברובן וכיום הוא אסין לא פחות מ-6!58, מהיר הרבה יותר - ואפילו זול יותר. הבעיה היחידה שנתקלנו בה היא שבדרך כלל א'- אפשר להתקין יותר מ-% חריצי הרחבה על בקר |₪ם יחיד 4 כאשר יש צורך לרשום את הקוב לדיסקים [או לקרוא קובץ מפוצל הרשום על 5 ד'סקים במקביל], כל הערוצ'ם נרתחים למעוימה והדבר מבוצע ברבע הזמן שהיה אורך לדיסק יחיד לעשות זאת 00 . 6ץ ישראל אוגוסט 1995 ה-96 המושלם סקטוריס הוא מחשב ייסקטור זוגיות'י, שהמידע הכלול בו הוא סיבית זוגיות לכל 4 סיביות מידע שנאספו מארבעת הסקטורים הראשונים. קיבלנו כך 25 סקטורים הכוללים הגנת זוגיות אינטגרלית ביחס 1:4. את הסקטוריםס האלה רושם הבקר על 5 הכונניס בצורה שמבטיחה כי אס כונן אחד יפול אפשר יהיה לשחזר את כל הקבציס מתוך מה שנשאר על ארבעת הנותרים. בשרת שבדוגמה הותקנה מערכת ₪10-5 חיצונית. בגוף המחשב מותקן בקר דיסק מיוחד ממנו נמשך כבל קצר לארונית הכוננים שלצידו. בארונית מותקנים שני ספקי- כוח עצמאיים (עם גיבוי הדדי) ולוח אם עם 5 ערוצי -5081 2 מקבילים, ערוץ נפרד לכל כונן. כאשר יש צורך לרשוס את הקוב לדיסקים (או לקרוא קוב מפוצל הרשום על 5 דיסקים במקביל), כל הערוצים נרתמים למשימה והדבר מבוצע ברבע הזמן שהיה אורך לדיסק יחיד לעשות זאת. בשרתים אחריס מערך הדיסקים הותקן בתוך גוף השרת עצמו, ואז היו צריכיס לוותר על כמה מהיכולות המעניינות שיש לנו בתצורה החיצונית. למשל, אנחנו יכולים להחליף דיסק מבלי לכבות את השרת (קגא8 )80) ואפשר לבצע אצלנו שיחזור קבצים אוטומטי, תוך כדי עבודה שוטפת. לאחד השרתים צורפה מערכת ₪410-5 מרשימה במיוחד. זה ארון בגודל של מקרר בינוני וניתן להתקין בו 35 כונניס (בתצורה של 7א5) עם נפח כולל של יותר מ-250 גייגהבייט. בתצורה המלאה הוא יוכל להכיל את כל המידע של החברה מ-10 השנים האחרונות בצורה מקוונת וההשקעה הכוללת בו אמורה להגיע ליותר מ-150 אלף דולר. (כולל מערכת אל-פסק מסיבית עם 3 ספקים נפרדים). במערכת בדוגמה מותקנים רק 5 דיסקים של 2 גייגהבייט כל-אחד, מה שנותן נפח איחסון אפקטיבי של 8 גייגהבייט כרטיסים סרובי ערוצים כמו בשרתי הקבצים גם בשרת הישומים חשבנו להתקין כרטיס רשת נפרד לכל קבוצה של עד 16 משתמשים, אבל הסתבר שאין לנו מספיק חריצי הרחבה. האלטרנטיבה שנבחרה היא כרטיסי לשת רבי-ערוצים, עס לא פחות מ-4 ערוצי אתרנט לכל כרטיס. היוס אחד השרתיס האלה משרת יותר מ-250 תחנות עבודה בסיוע של 4 כרטיסי רשת מרובעי-ערוצים. לא מצאנו לנחוץ לעבור כאן ל-ו%34 חחטוום, שכן הטיפול בטרנסאקציות אינו כרוך בהעברת קבצים גדולים. מה שחשוב כאן הוא זמן התגובה ואת זה השגנו עייי מספר גדול מאוד (16) של סגמנטים, הניזונים מערוצים נפרדים של כרטיסי הרשת שבשרת. עד לאחרונה העדפנו בשרתיס את אפיק 5154 הוותיק והאמין. הוא אפשר לנו להנות ממהירות גבוהה למדי (33 מגהבייט לשניה קצב תיאורתי מירבי, פי 4 לפחות מאפיק 54]), "שליטה עצמית'י בהעברת נתונים מהאבזר ההיקפי לוכרון הראשי (פחוזטו%ג]א %ט8) ללא מעורבות המעבד הראשי, ניסיון מוכח בשטח - ומחיריס לא נמוכים. לאחרונה התחלנו להעדיף את אפיק 761 גם בשרתים, אחרי שהתברר לנו כי יימחלות הילדות" נפתרו ברובן וכיוס הוא אמין לא פחות מ-₪154, מהיר הרבה יותר - ואפילו זול יותר. הבעיה היחידה שנתקלנו בה היא שבדרך כלל אי-אפשר להתקין יותר מ-4 חריצי הרחבה על בקר 01 יחיד. פתרו לנו את הבעיה 15 ודיגיטל, שיצאו לאחרונה עס שרתיס בהס מותקנים ? אפיקי 01, מה שמאפשר להתקין 8-6 כרטיסי זק בשרת ולוותר כמעט לחלוטין על הצורך באפיק 8184. הסיבה היחידה שאנו עדיין נזקקיס לאפיק ג₪15 היא כדי לתקוע לתוכו את בקר ה-8410, שעדיין לא זמין בתצורת [6. גס זה יחלוף תוך זמן קצר וב-199%6 אנו מצפיס לרכוש רק תצורות 201 טהורות. ווריאציות על הנושא שירות שאר המרכיבים של השרת שבדוגמה הם זהים למה שראינו לעיל בשרת הקבצים. כונן דיסקטים, כונן תקליטורים, כונן דגת, ספק ייאל-פסק" חיצוני וכדומה. בשרתים אחריס באירגון (בחרו אבזרים היקפיים שוניס בהתאם לצורך. לדוגמה: % הנהלת החשבונות התעקשה לקבל כונן !אאסאו במקום כונן תקליטוריס. ]אס הוא סוג של דיסק אופטי לכתיבה חד-פעמית (1א08/ הס ראשי תיבות באנגלית של ייכתוב פעם אחת, קרא הרבה פעמיסיי), הדומה במקצת לתקליטור א-ס6. הסיבה שהם רוצים דווקא כתיבה חד-פעמית היא לצורך הגנה משינולים וזיופים. כל מה שנכתב על ]אמס/ נשאר לדראון-עולם וכל נסיון לשנות נתוניס מתגלה מיד. גם מס הכנסה אוהב את זה. 8 אנשי המדיה במחלקת ההדרכה קיבלו כונן 60-8 כדי שהם יוכלו להכין תקליטורים להדרכה ולהפצה של תיעוד. בנוסף הס קיבלו מחלף תקליטורים חיצוני, שנראה כמו ארונית קטנה (די דומה למארז מגדל סטנדרטי), ובו לא פחות מ-60 תקליטורים ו-2 כוננים. עכשיו הס מתלוננים שכדי לראות את כל הווידאו הזה הס זקוקיס ל-%4%/ זו ולמוקדי חיווט ממותגיסם! 4% המחלקות שקיבלו דיסקים גדוליס במיוחד, קיבלו גס כונני גיבוי מסוג וחוח8. בכונניס אלה משתמשים בקלטות מהסוג שמקובל במצלמות ווידאו וניתן לגבות עליהן עד 4 ג'יגהבייט לכל קלטת. בדרך כלל התקן הגיבוי הוא מסוג מחלף אוטומטי, עם מחסנית המכילה 6 קלטות. בכל יום נעשה הגיבוי על קלטת אחרת, כך שבכל עת יש לנו גיבוי יומי לשבוע עבודה (בן 5 ימים). הקלטת השישית היא מהסוג שמשמש לניקוי-ראש והיא מורצת אוטומטית בכל סוף שבוע. כפי שאתם רואים, לעשות פחזלוצחאוס זה לא פשוט. מבחינת חומרה צריך לרכוש את הטוב ביותר ששוק ה-6 יכול להציע. בסך הכל זה עדיין יוצא בזול מאוד ביחס ל- זחוא השרת שבדוגמה עלה לנו כ-40 אלף דולר - שהם בערך מה ששילמנו לא מזמן עבור רשיון תוכנה ל-טוחגזוחוג!/ - ואני מתכוון לתשלוס תלת-חודשיי שק 1 8% ז -6 ?2 ה ) / ןש ;ןון 0 2[כנו 2 ]9 יתכן והיינו צריכיס להתחיל כאן את סקירת ה-26 המושלם, בהסברת מונחי היסוד שממלאים את כל שאר הסקירות בזירגון סמיך שלא מובן לאדס מהישוב. בניגוד לרוב האלמנכים, הדורשים ""אלמנך למונחי אלמנכים" כדי להסביר את ההסברים הטכניים שלהם, אנחנו נאמצ גישה לא פורמלית ומבנה לא-אלפאבתי. בחרנו להציג את מונחי המחשב תוך כדי טיול בין רכיביו. נסביר כל מונח ברגע ובמקוס שנתקל בו, בתקווה שההקשר הסביבתי-סיבתי יעוור להבהיר את המשמעות. רוב המונחים שנעסוק בהם משתייכים לצד החומרה של מיחשוב, הרכיבים הפיזיים מהם בונים מחשבים ואבורים היקפיים. רק לעיתים נדירות נודקק להסברת מונחי תוכנה. כמובן שהאלמנך שלנו רחוק מאוד ממושלמות ואי לנו כל יומרה להסביר את כל המונחים של עולס מורכב כל-כך. בסך הכל הכוונה היא לעוור למשתמש המתחיל להבין את המושגים הבסיסיים ביותר. אז נצא לדרך... קפון 0 ואי 00 המאר הראשי משתמשים חדשים, שממש נרתעים מכל התעסקות טכנית. מצד שני המארז האחוד די מגביל ביכולת להוסיף רכיבים בדרך כלל יציעו לך 06 הבנוי בצורה של קופסה מתכתית גדולה אליה מחברים את הצג, המקלדת, העכבר וכל אבור אחר. לאחרונה חזר לאופנה המארז האחוד, בו המחשב בנוי ביחידה אחת עם הצג, עבור מחשבים ביתיים. המארז האחוד מאפשר להוציא את המחשב מקופסת המשלוח ולהפעיל אותו ללא צורך בחיבורים ולכן הוא פופולרי אצל פנימייס למחשב (כרטיסי הרחבה ודיסקים נוספים) והוא גס משדך אותך בצורה נוקשה לצג הזול שהייצרן בחר עבורך. זול אבל לא לגמרי משביע רצון. לכן נעדיף בדרך כלל את המבנה המודולרי המסורתנ. מקובלים כיוס ארבעה סוגי מארזים, שניים אופקיים - 1 6 ישראל אוגוסט 1995 המערכת הגרפית המושלות הצג: למתחילים: 15 אינטש לעסקים: 17 אינטש לגרפיקאים: 21 אינטש אבחנה מירבית: "15: 600 א 800 *17: 768 א 1024 /15: 1024 א 1280 הזע דסכ: עד '17: 0.28 מ'מ עד "21: 0.33 מ"מ שפורפרת המסך: 6זהטף111-5 או טרינטרון סינכרון: רב-תדר, התאמת גודל אוטומטית, מירכוז אוטומטי, תמיכה בתקן 06כ של 84 /. כיוונים (כיולים: אלקטרוניקה סיפרתית עם מיקרומעבד הכרטיס הגרפי זכרון: /--] קטוק למתחילים: [א אכ 118 ₪ לעסקים: ]ג 218 לגרפיקאים: ]1\ חש 8ז4 מחבר 60 )המאת מעבד גרפי מאיץ 6מעז 6 סיביות אפיק 201 ברטיס הקול הפושלם מחבר אודיו פנימי לכונן 1א6-80 : מחבר לכונן 0) 0 מחברי אודיו חיצוניים 0 טבלאות גלים ב- 1א₪0 418 מחבר 1101+א105110 אא 18א1 לטבלאות גלים מתוכנתות מתמר 46/6 מעבד אות סטראופוני 6117 44.1 מגבר פנימי מסנטז ספרתי 257 6 סיביות 2 וואט לערוץ | טבלאות גלים 2 6 ישראל אוגוסט 1995 וסוט 6001 הס!ו6ט00זק 7 בוב 0.500 וסוט וס 7 01 סמז 1 31 0 610 הוחו 3. בחר במערכת פתוחה להתאמות בסביבת 4. דרוש מערכת פתוחה התומכת בסטנדרטים מקובלים בענף. 5 הסתמך על חברת תוכנה מובילה ויציבה לאורך שנים. 6. שמור על השקעות העבר בחומרה, תוכנה וידע קיים. ה-א ה ול 7. העדף פיתרון מוכלל ואינטגרטיבי מספק אחד על פני "תפירה" של מוצרים בודדים מספקים שונים. שרת/לקוח התומכת בכל מערכות ההפעלה הנפוצות. 1. הקפד על מימשק גרפי אחיד המקל את השימוש בתוכנה, מקטין את עקומת הלימוד ומגדיל תפוקות. 2 הגן על נתוניך באמצעות מנגנון אבטחת מידע כולל לכל פלטפורמות המיחשוב באירגון. ד הד'ברוה שור החוכנה לת'הור השח'ות מ'חשונ עם הפזאםסואט-64 אינך צריך להתפשר. פתרון יחיד ואינטגרטיבי - מסייע לך להתמודד עם כל האתגרים בניהול מערכות שרת/לקוח ורשתות הטרוגניות ו 506 +ה16ח3006ח13! 551605 56/61 /חסו1 9160זס16חו א חבק וחק ווח זבא!1 04 133021%) ב הבז 10104 5-אוסוק ו1א. .700 אא , בו4תב151 -א] ‏ [גהאוגהש1ח! 55001305 וטק וחס) כ התקעשר כעת התקשר כעת למנה באס 7 ב-04 בטלנון 1120 05-648, שלוחה 224, לתאום מצגת או לקבלת חוברת הסבר. .חף0854 עס זסחסקטפ סזם//50. המגדל המלא 0 וטו ו צר" צר וצ 4 איתחול מחדש 6 ישראל אוגוסט 1995 == == = לקס:קון ה-96 המושלם מה שקוראיס החבריה שולחניים, כי מניחיס אותס אופקית על השולחן ומציביס את הצג עליהם - ושניים אנכיים - מה שנקרא מגדלים. המארא השולחני הרגיל (עֶג₪4 א בסלנג) והמארז האנכי הקטן (זטסד-:וחוזא), די דומים במימדיהס החיצוניים (בערך 15א40א40 ס"מ) ובנפחס הפנימי ובמקרים רביס אפשר להפוך אותם על הצד, כך שהאנכי נעשה אופקי וההיפך. זה לא אסטטי - אבל מבחינה פונקציונלית אין בכך בעיה. אלה הס גם שני המארזים הפופולריים ביותר לתחנות עבודה אישיות, שכן הם מספקיס שילוב טוב של נפח פנימי גדול עס מימדים חיצונייס סביריס. אפשר לצייד אותס בשני כונני דיסקטים (18א44. ו+18א1.2), כונן ואסא-, עד 4 דיסקיס קשיחיס וכחצי תריסר כרטיסי הרחבה. את המארז האופקי אפשר להניח מתחת לצג מבלי שהוא יגזול שטח שולחן גדול ואת המארו האנכי אפשר להציב לצד הצג או על מדף נמוך. האלגנטי והמרווח שני המארזיס הפחות מקובלים הס השולחני הדק (6הו1נת:51) והמגדל המלא (חסצוסי 1[₪/). הראשון דומה למארז האופקי הנייל, מלבד היותו דק (פחות מ-10 ס"מ גובה) ואלגנטי. המארז הזה מתאים למנהלים המוטרדים מהאלגנטיות המפוקפקת של רוב המארזים הרגילים - וגם לתחנות עבודה ברשת תקשורת, שם אין צורך לצייד את התחנה ברכיבים פנימייס רבים. המגדל המלא הוא גירסה בגובה של כ-60 ס"ימ של המארצז האנכי וכיום הוא מוצא שימוש כמעט אקסקלוסיבי בשרתים (שרת הוא מחשב שתפקידו לספק שירותיסם שונים, למשל איחסון קבציס על דיסק גדול או גישה למדפסות, למספר תחנות עבודה הקשורות אליו ברשת תקשורת), שם יכול להמצא שימוש לנפח הפנימי הענקי שלו. במארז מגדל מלא אפשר להתקין בין 8 ל-12 כונניס שוניס, מספר גדול של כרטיסי הרחבה, אבזרי גיבוי שונים וכדומה על חזית המארז מוצאיס בדרך כלל 3-2 מפסקים, 3-2 נוריות ופתחיס להכנסת הדיסקטים והתקליטור (-60 1א0א, הגירסה ה"מחשבית" של תקליטור האודיו) הכפתוריס משמשים להדלקה וכיבוי של המחשב (מסומן ב-""0/א0) ולאיתחול מחדש (מסומן ‏ 8551). איתחול מחדש הוא תהליך הדומה לכיבוי והדלקה מחדש, מלבד זאת שלא מנתקים בפועל את המחשב מאספקת הזרס. לחיצה על כפתור האיתחול מחזירה את המעבד למצב הראשוני בו הוא נמצא מיד לאחר הדלקה וזה כולל גם "ניקוייי הזכרון מנתוניס שהיו רשומים בו לפני האיתחול וטעינה מחדש של תוכנת ההפעלה מהדיסק. ממתינים לשעון החול נורית אחת מראה שהמחשב דולק ונוריות אחרות מציינות מתי כל כונן עובד. נוריות אלה מהבהבות כאשר מבוצעת פעולת כתיבה או קריאה מהדיסק או מכונן הדיסקטים, כך שאתה מקבל אינדיקציה וויזואלית שמשהו קורה בזמן שאתה ממתין לכך ששעון החול של >אוסשמו/ יעלס מהמסך. כמו כן תמצא על הפנל הקידמי מנעול מכני לכיבוי והדלקת המחשב וגריל מאחוריו מסתתר הרמקול הפרימיטיבי של 6 בסיסי. במחשבים המפוארים בתואר מולטימדיה בבל 8 מח תמיר אפם. אנטי נמכידוע, אומדים דר נפדעב | תמצא לפעמים גם זוג רמקוליס סבירים יותר, מותקניס מימין ומשמאל לפנל הקדמי. מאחור המראה הרבה פחות אלגנטי ומעוצב. כאן רואים גבב של מחברים עס צורות משונות וחריצי אנכיים, שלפעמים הס מכוסים בפסי מתכת צרים. המחבריס השונים הס השערים של המחשב (6ז0/) ואליהם אמורים להתחבר כל האבזריס ההיקפיים, החיצונייס למארז הראשי. קוראיס להם שערים כי הס משמשים מבואות ומוצאות להעברת נתוניס בין המחשב לאבזריו (מבוא - 4וקח] - שער להכנסת נתוניס למחשב. מוצא - ווקוו0 - שער להוצאת נתונים מהמחשב. הפעילות דרך השערים נקראת "קלט/פלט" ובקיצור 0/). חלק מהשערים הם חד-כיוונים, כלומר הס משמשיסם כמבוא או כמוצא בלבד, וחלקם דו-כיוונים, כלומר נתוניס מועברים בהם בשני הכיוונים בהתאם לצורך. חריצים ומחבריס החריצים בפנל האחורי הם הפתחים דרכם כרטיסי ההרחבה זוכים לחשיפה חיצונית. כאשר תוקעיס כרטיס הרחבה למחשב, החריץ מכוסה ע"י לוחית מתכת צרה המחוברת לכרטיס ועליה מותקניס המחברים הספציפיים לפונקציות שממלא אותו כרטיס. למשל, כאשר נתקע כרטיס קול במחשב, נמצא על הפס שלו את המחברים לרמקולים ומיקרופון חיצונייס. אנחנו משתמשים במונח חריצי הרחבה כדי לציין את כל ההתקנים שמאפשרים הוספת כרטיסים ע'יי תקיעה בגוף המחשב. למעשה החלק החשוב ביותר של התקנים אלה אינו החרי עצמו אלא המחבר הפנימי שמקשר את הכרטיס הנתקע ללוח-האם (הסבר בהמשך). כאשר מדברים על מחשב עם "6 חריצי הרחבה", נמצא על הפנל האחורי 6 חריצים בפח, אבל רק מבט לתוך הקופסה יגלה לנו איזה סוג של כרטיס ניתן להתקין בכל חריץ. את זה נראה לפי סוג המחבר המותקן על לוח האם, ממול כל חריצ. המחברים המותקניס על הפנל האחורי הפ מסוגיס שונים, כך שאפשר לזהות בקלות יחסית איזה כבל מתחבר לאיזה שער. עס זאת, יצרנים הרגישים יותר לייידידותיות" של ה- 6 מוסיפים סימונים ברורים, בציורים או/ו בצבע, ליד כל מחבר, שמראיס איך לחבר את האבזרים החיצוניים. בכל 6? תמצא לפחות את מחבריס הבאים מאחור: 4 שקע טרפזי רחב, עס מספר גדול של מגעים בשתי שורות, הנקרא השער המקבילי (1ס |81!6זה/), או שער המדפסת (לוכר הימים שהשער הזה הוגדר לפי ממשק המדפסות 5 ד אם)). כפי שהשס אומר, התפקיד המרכזי של מחבר זה הוא להתקשר למדפסת. המונח ''מקבילייי מציין כי בכבל שהולך למדפסת ישנס מספר גידים הנושאים מידע סיפרתי במקביל. במקרה זה הכוונה היא ל-8 חוטי נחושת (מתוך מספר גדול יותר של גידים במצוי בכבל), עליהם משוגר כל תו שהמדפסת אמורה להדפיס בצורה של בייט- במקביל (כלומר 8 סיביות משודרות על 8 החוטים בו- זמנית). במקור היה זה שער חד-כיווני, מוצא טהור של נתוניס הנשלחים מהמחשב למדפסת. שני תקנים מעודכנים יותר, המסומנים באותיות ₪77 ו-₪62, הפכו אותו לשער דו-כיווני. כלומר המדפסת (בתנאי שהיא חכמה מספיק) יכולה לשלוח נתונים למחשב, למשל להודיע כי הנייר אזל או כי היא עסוקה בעבודת הדפסה קודמת. שערי קקם ו- 07 גס מהיריס פי 10 מהשער המקבילי הישן. > שני שקעים טרפייס (למבנה הטרפזי של מחבריס קוראיס המקצוענים 6צ1-פ) קטנים יותר המיועדים לחיבור של אבזרים "טוריסיי. כן, אלה שני השערים הטורייסם של 26 סטנדרטי. המושג טורי (,58811) מציין שהעברת הנתוניס נעשית סיבית-אחר-סיבית, בטור, על גיד נחושת יחיד. גסם בשער הטורי נמצא יותר מגעיס משנדרש להעברת הנתוניס גרידא והחוטיס המחובריס להס מיועדיס להעברת אותות-בקרה. למשל, כאשר מחבריס מודם לשער הטורי משמשים שני גידיס להעברת נתוניסם (אחד מהמחשב למודם והשני מהמודס למחשב) ו-5 גידים אחרים מעבירים איתותיס בין המודס למחשב, כמו ייהיכון לקבל נתונים", "אני מוכן לקלוט" וכדומה. במחשבים חדישים הוא מאוד קצב העברת הנתונים דרך השערים הטוריים עייי התקנה של רכיב תקשורת (481ש - משדר/מקלט אסינכרוני- אוניברסלי) מסוג המסומן במספר '16550", 4 שני שקעים עגולים קטנים למקלדת ולעכבר. כיוס מקובל להשתמש בשקעים מסוג א1 לחיבור אבזרים אלה, אם כי במחשבים ישניס יתכן ותמצא מחברים מסוג שונה. 4 מחבר טרפזי לחיבור הצג. כמעט כל המחשבים בימינו משתמשים בשקע טרפזי המוגדר בתקן 64 של צגים. אבל לפעמים אפשר למצוא, בעיקר בתחנות עבודה גרפיות, שהיצרן מעדיף לחבר את הצג למחשב בצמה הכוללת 5 כבלים ייקו- אקסיאלייסם'י (דומיס לכבלי האנטנה בטלוויזיה, אבל דקיס וגמישיס יותר). במקריס אלה תמצא במקום מחבר טרפזי 4 או 5 מחבריס עגולים מסוג 6אג. מחבריס ושעריס נוספיס הם אופציות שלא תמצא בכל 6 אם יש במחשב כרטיס-קול אזי תמצא גס שקעי אודיו מהסוג שמשמש במערכות סטריאו ביתיות. אם התקנת כרטיס רשת לתקשורת מקומית, אזי על הפנל האחורי תמצא אחד או יותר משלושת המחבריס הסטנדרטיים של אתרנט (רשת התקשורת המקומית הפופולרית ביותר. הסוג הפחות == לקסוקו[|ה-86/המושלם = פופולרי נקרא "טבעת אסימון" - אחא מ6אסי1). אם התקנת מודם פנימי אזי על הפנל יהיה שקע טלפון אמריקאי תקני, מסוג הידוע בסימון "1-11[א". לפעמים תמצא גם שקע חשמל תיקני, לתוכו אפשר לתקוע את כבל הכוח של הצג. זו אופציה רצוייה ביותר, שכן היא מאפשרת לך לכבות ולהדליק את השניים בלחיצה אחת. נכנסים פנימה נעבור עכשיו לחלק הפנימי של המארז ומה שבתוכו. במארזים ייחכמים" ניתן לפתוח את המארז ללא שימוש במברג או בכלי עבודה אחר. לאחר שאתה מסיר את המכסה מתגלה לעיניך מסגרת הבנויה על בסיס המארז ואליה מחובר לוח מודפס גדול - זה '"לוח-האם" (6זהסטחטוו101) לוח האס נושא את כל הרכיבים הבסיסיים של המחשב ואת מאות המוליכים החשמליים שמחברים את כל הרכיבים יחד. כמו כן תראה את הכונניס השוניס שמורכבים מאחורי הפנל, את ספק הכוח שמחובר מאחור ואת השקעים הארוכים לתוכם נתקעים כרטיסי ההרחבה. נתחיל עם לוח האם במרכז הלוגי (לאו דווקא הפיזי) של לוח-האס נמצא "המעבד הראשייי, ה-(670. המעבד הראשי הוא המוח של המחשב והוא זה שמבצע את מרבית הפעולות הלוגיות והחשבוניות. כל שאר הרכיבים על לוח-האם נועדו בעצם לשרת את המעבד הראשי, להביא אליו נתונים מהדיסק, או מהזכרון או ממקורות חיצוניים, לאחסן את תוצאות עבודתו ולשלוח את הפלט ליעדיו השונים. ברוב המחשבים תמצא את המעבד הראשי יושב על י"תושבת" 500%60) מיוחדת, שמאפשרת להחליף אותו בקלות. לפעמיס יש בצד התושבת ידית, שעל-ידי הרמתה משחררים את "רגלניי המעבד המשקעים בתושבת וכך ניתן להוציא את המעבד ללא הפעלת כוח. תושבות כאלה ידועות בכינוי 211 (0ז7₪ 6 תסווזטפח1 - "כח תקיעה אפסייי). במחשבים אחרים המעבד מולחס ללוח האס ואי-אפשר להסירו בקלות (בעיקר במחשבי 386 ובמחשבים נישאים). שיטת ההלחמה של רכיבים ללוח האס נקראת 11א8 (ייטכנולוגית התקנת שטחיי) - אבל זה כבר חורג מתחומנו. השבחת המוח במחשביס מסויימים מצויה ליד המעבד הראשי תושבת נוספת, המיועדת להשבחה עתידית של המחשב. קיימות מספר אסטרטגיות השבחה והבילבול בנושא די גדול. ישנס שקעים מסוג 6צ0671 המיועדים לקליטה של מעבד 486 תחליפי (אלה היו מקובליס בזמן שמחשבי 4680%/33 היו בשיא היצור) וישנס שקעיס גדוליס יותר המיועדים לקליטת פנטיוס. בין האחרוניס יש שני סוגים: סוג אחד מותקן במחשבי 486 חדישים וניתן לתקוע לתוכו את גירסת 06 של הפנטיום וסוג שונה מותקן בחלק ממחשבי הפנטיוס ומאפשר הוספת מעבד פנטיום שני לעבודה במקביל לראשון. 6וזזטצ0 הוא שם מסחרי של אינטל לשיטה בה אפשר להפוך מחשב מסויים לטוב יותר (להשביח אותו, סו 6 הט בשום פנים ואופן לא ליישדרגיי אותוי) ע'ייי תקיעה משדר | מקלט אסינכרוני- *וניברסלי 6 ישראל אוגוסט 1995 בונן התקליטורים סוגי המחברים הסטנדרטים מחבר 8-12 פנימי מחבר 80551 פנימי מחבר אודיו פנימי מחבר לשער מקבילי תקליטור מחבר 8051 חיצוני (צפ ג6) מנשא מאפשר הטענה מהירה ובטוחה של תקליטורים מחברי אודיו חיצונייס דלת הגנה מחדירת אבק ו וו שקע אוזניות כמתור כיוונון בקר 8681 בקרת תקליטורי עוצמת הקול או סז אודיו ללא צורך על לוח האס לחיץ בכ מחלף תקליטורים עם פליטת מחסנית ל-6 כותרים מחלף מסוג אסט6אטו1. תקליטור מכיל 60 תקליטורים+4 בוננים 6 06 ישראל אוגוסט 1995 -- עדכון לגירסת " במחיר סמלי לכל הרוכש |09 איינשטיין איינשטיין פלוס כולל מיילר: 5 (ח] (כולל מע''מ) דן כ6סזטהג תמווה מקסימלית להשקעתך ו שכלו ית -המרכז לתוכנות 06 נציגים ומפיצים של: * חינם! חודש מנוי ל-61חז6)ח! לרוכשים מנוי לחודשיים נלטו ב די וצנמעלליילייבו קונים ב-שכיניונ! - 4 ב- 0% ענק כולל 6 וו התוכנה המובילה בשרטוט ביתי טלנר לכלנית! מעבד התמלילים הישראלו הטוב בעולם המילה האחרונה בעיבוד תמלי שק 5 ;ה 25 בצע ש'יח (בולל מע''מ) 05 חו (ג'רסת 55 . כל הפונקציות של 12 40 0סוט הדרושות לשרטוט ועריכה, בתוכנה קלה ללימוד ולשימוש. 0 ד 5ססאוע/פסס חדוטו מבורכנד אינטרנשיוגל - ארה"ב ובאג מולטיסיסטם - ישראל 9 ו"ח (בולל מענ"מ) במקום 420 שיח 0 ? / /כ/ב לאורו - %0ח208//1] מעל מיליון מילים, ביטויים ותרגומים. עבודה מלאה עם שזסאי ושאר יישומי טוס6חוצ החל מ - 555 ש"ת (כולל מע"מ) | == חישובית זהב הססו סק יי דפטסא 1,00115 מחגוזסט 0 3- 638- 5. 65 8- 5. 3 ₪ 8- 5 55 גישה ישירה התוכנה שמקשרת אותך לבנק לאומי כל המידע על חשבונותיך! מידע בנקאי כללי, ביצוע פעולות מל במבצע! 9 2/6 /כעתישיק 2% 20/0 התקנה חינם, מודם מושאל חינם, תוכנת התקשרות חינם. התקשר/ עוד היוס לטלפון 6386.3633--03 והבנק אצלך. > אנטי וירוס פלוס %/3, כלכלן, יזם, משקיע * אגא התוכנה המובילה בעולם למניעת וירוסים ברשתות להכנת תוכנות עסקיות -- ב במבצע: 1289 יש 0 | בלבצע התוכנה הנפוצה ביותר בעולם לניהול פרוייקטים! ]4.2 001166 ו -%ו00א] ו ב כוללת חידושים מדהימים ותוספות רבות! התוכנה הטובה ביותר להנהלת חשבונות וניהול עסק > הנהח"ש חד- צדדית 6 הנהח"ש כפולה ‏ חטבוניות/קבלות ‏ בנקים ותזרים ₪ לקוחות/ספקים מלא' משרד ממוחשב 6 דוחות גרפיים ן ₪ | אלפי משתמשים מאושרת ע"י מ"ה | כלנית המרכז למכירת מנויי ]1 )הז חבילות חיבור לאינטרנט במחיר אטרקטיבי תוכנת אינטרנט קמיליון 0 ה / עבודה מושלמת ברשת! המפתת להצלחת העסק! כ "אינטרנטפון* לדיבור באמצעות האינטרנט 7 כרטיס *מודם- פקס" ("ד₪64" 33| 6 ++16ק0ך מנוי לאינטרנט (30 שעות) 5 אלפי ל מרוצים בכל רחבי הארץ 9 0 התוכנה כוללת: הנה"ח כפ;לה, קופה והפקדות, מכירות, ‏ חבילת "אינטרנט" (קמיליוןאינסרנטפון+ מודם פקס) 9 פ' קניות, גביה, התאמות, ניהול סלאי, יצור ותמחיר חן אינטרנטפון + מודם ("ד865' .14 ) ל פנה עוד היום לאורי: 03-6386344 | כע ו ב" שרע . :.. 8 > מה | שטק = 1 אק -- 11 ו 0 טיו שו 06 6 לניהול התקשרויות 0 ור 0 טיו עסקיות, ניהול מכירות, טלמרקטינג 0 אוו טיו 9 מודם/ מק 0000 0 הלול צלצל למחיר מבצע! 90 [ ש"ח (כולל מע"מ) כל המחירים כוללים מע*מ 2 . במיס 3 ש ש2 אורן הישנים וכוללים מע"מ (שש שי התקשרו עוד היום לטלי 63 -63 -638 -03 (רב קווי) פקס. 03-5372928, חומה ומגדל 16 ת"א 67771 | % מהשוק בתוו מיכְבֶל חדש! ' מ ה דיו ר.ה"89 התוכנה המובילה למשכורות ל-06: משחקי שכר * גילום + טפסים 126 , 06, 102, 101 8 מהירה ביותר. תוכנית מיוחדת להקשה רטרואקטיבית של תלושיס שחושבו ידנית או בלשכת שרות. תוכנת שכייע לעובדי השטחים! טלפן! 5 רכ לבה? מידע ניהולי והנהחזש לעסקים ו התוכנה המובילה בעולם לפתרון עיות 5אוסתוצו(כולל [[4)פתותט) 25 שיח (כולל מע''מ) ס= 35862 התוכנה המובילה בארה'/ב לתרשימים בכל התחומיס ו בנ ב יר 12 ה 9 )עוי"ח (כולל מע"מ) - ספרות בעברית זו התוכנה המובילה בעולם לשיגור פקסים ישירות מהמחשב ברשת. כולל גיבוי ותמיכה מכלנית. שונה ביש (?- ו לנהלתך הנהלת חשבונות וניהול עסקי בסביבת 5אוססאו א 0 00%8ם1) 1.0)₪5 ----------- לקסיקון ה-6 המושלס של מעבד חדיש יותר לצד המעבד המקורי. התקיעה של מעבד חדש לשקע שצוזכוטצ0 מנטרלת למעשה את המעבד המקורי ומעבירה כל הפעילות למעבד החדש. אפשר לשלוף את המעבד הישן ממקומו בלי לשנות את התפקוד. אינטל מציעה מעבדי 6צוזסזטצס שהופכים מחשב 4860/25 למחשב 0 4860, או ל-4/75א2, או לפנטיום 63 מגהר ומעבדי טטוזסז0+6 שהופכים מחשב 4860/33 ל-/2א4860 6 או ל-4/100א2 או לפנטיום 83 מגהר. אפשר גם להשביח מחשבים עס מעבדי א486% (25 או 33 מגהר) בצורה דומה. שס לב שלשקע טווזסוטצס מהסוג הקטן אפשר לתקוע רק את מעבדי 6צוזסזטצ0 מסוג 2אס ו-4אם כדי להשביח לפנטיוס יש צורך בשקע הגדול יותר עיבוד מקבילי סימטרי במחשבי פנטיוס מסויימיס יש שקע שני להתקנה של מעבד שני זהה, שאינו אמור לנטרל את פעולת הראשון אלא, ההיפך, לשפר את הביצועים עייי עבודה במקביל. זה לא פשוט לגרוס לשני מעבדים שיחלקו ביניהס את העבודה והדבר כרוך לא רק בטריקיס של חומרה אלא, בעיקר, ביכולת של מערכת ההפעלה לפקח על חלוקת העבודה 5 לא יכולה לעשות זאת וגם גוסשחוץ הרגילה ו- 5 צצוס6חו \ לא יכולות. רק 1א פאוסשחוצ וגירסה מיוחדת של 2 מסוגלות לכך ולכן הנושא הזה הוא קצת מחו לתחוס למתחילים. נזכיר רק שהטכנולוגיה ידועה בראשי התיבות "1א5 שמשמעותן "עיבוד מקבילי סימטרייי ומספר המעבדים אינו מוגבל בהכרח לשנים. ישנן תצורות ק1א5 עם 4, 8 ויותר מעבדיסם וישנן אפילו תצורות, הקרויות 'י?1א5 מסיבייי, בהן מאות ואלפי מעבדיס מתחלקיס ביניהס בעבודה. נשלוף לרגע את המעבד מהתושבת ונתבונן בו. המארו הפלסטי השחור מכיל בתוכו, מתחת למכסה המתכתי, את שבב הסיליקון. בחלק התחתון של המארז יוצאות שורות של פיניס קצרים, הרגליים של הג'וק. דרך רוב הרגליים האלה מועברים אותות חשמליים שונים אל ומאת המעבד ומיעוטס משמש לאטפקת מתח חשמלי וחיבור אדמה למעבד. האותות החשמליים בהס מתקשר המעבד לסביבתו (הרכיבים האחרים על לוח-האם) הס מכמה סוגים: 4 קווי נתונים (א:41), מעבירים מידע בצורה של 32 (במחשבי 486) או 64 (בפנטיוס) סיביות במקביל. > קווי הכתובת (2088₪88), מעבירים את המיקוס של הנתוניס בוכרון בצורה של מספר בן 32 סיביות במקביל. + קווי בקרה (,60%717801) ותיזמון (6אזזאזיד) מסנכרניס את פעולת כל הרכיבים האחרים עם זו של המעבד המרכטי. כדי להפעיל מערכת מורכבת כמו 06 חדיש יש צורך במספר גדול מאוד של קווי בקרה ותיומון ולכן אנר מגיעים למספר הפנטסטי של רגליים שיש למעבד חדיש. אפיקי אותות חשמליים כאשר מניחים את כל קווי הנתונים, כתובות, בקרות ותיזמוניס זה-לצד-זה מקבליס אפיק (85), שהוא מין מסלול הזרמת אותות חשמליים בין מספר אבזרים האמוריס לתקשר ביניהם. מאחר ולא כל מרכיבי המחשב מסוגליס לתקשר באותם קצבים (יש מהירים, כמו המעבד והזכרון, ויש איטיים, כמו כונן הדיסקטים והשערים הטוריים) ובאותו פורמט של אותות (יש כאלה שמתקשרים ב-8 או ב-16 סיביות במקביל ויש כאלה שלא מפרידים בין קווי נתוניס לקווי כתובת), יש צורך ביותר מאפיק אחד כדי לקשור את כולס למערכת אחת. האחריות לכך מוטלת על שנייס-שלושה רכיבים המורכבים סמוך למעבד והם נקראיס ערכת השבבים (56 כזו0). התפקיד הבסיסי ביותר של ערכת השבבים הוא לפענח את אותות הבקרה של המעבד ולנתב בהתאם את הנתונים לאפיק הרלוונטי. כך בקשת קריאה מהוכרון תגיע לרכיבי ה-1א83 או המטמון (הסבר בהמשך) ובקשת קריאה מהדיסק או הדיסקט תנותב לייאפיק הרחבת המערכת" (208 ז5516). מאחר ואינטגרציה היא צו-השעה. מטילים על ערכת השבבים לפעמים עוד מספר תפקידים משניים אבל חיוניים: הפעלת כונני הדיסקטים, התקשורת עס השערים השוניס וכדומה. את הקצב בו אמור המעבד לעבוד (זּה מה שסופרים ה""מגהרציסיי) קובע רכיב שעון (6106%) הכולל גביש קוור - כמו בשעון-יד - שפועס בקצב מסחרר. במחשב /2א4860 6 השעון הזה מייצר פולסים ("דפקיסי') בקצב של 66 מיליון לשניה במחשב 4/100א הקצב הוא 100 מיליון לשניה ובפנטיוס 133 השעון פועס בקצב של 133 מיליון פולסים לשניה. כמעט כל מה שקורה במחשב חייב להסתנכרן עם השעון הזה. המעבד עצמו הולך איתו צעד-בצעד ומסייס כל מחזור פעילות בזמן הקצרצר שבין שתי פעימות שעון הזכרון אינו יכול לרוץ כל כך מהר ולכן ערכת השבבים מחלקת את קצב השעון לקצב מתון יותר, בו היא מתזמנת את התנועה על האפיק שמקשר את המעבד לוכרון (אפיק המעבד, 8ט₪ 670). במחשב 2/66א4860 החלוקה היא בשנייס והקצב שמגיע לאפיק הוא 33 מגהרף בלבד. במחשב 0 א החלוקה היא בשלוש ושוב הגענו לקצב אפיק של 3 מגהר4א. במחשבי 48602/50 ו-84/75 החלוקה מביאה למהירות אפיק של 25 מגהר). במחשבי פנטיוס יחסי החלוקה הס שונים: הפנטיומיס 60, 90 ו-120 מגהרף מתחבריס לאפיק שמהירותו 60 מגהר והפנטיומיס 66, 0 ו-133 מגהרף מתקשרים לאפיק 66 מגהרא. זכרונות של מחשב אישי התחנות הראשיות באפיק המעבד (מלבד המעבד עצמו) הם רכיבי הזכרון השוניס. אפשר לחלק אותם לשתי קבוצות; הזכרון הראשי (קיים תמיד, בכל מחשב) וזכרון המטמון 0ו661, אופציה שלא תמיד תמומש). הוכרון הראשי (חוגזא צפסות16א) בנוי מרכיביס הנקראים "[ַגא דינמי" כשמשמעות ראשי התיבות היא "זכרון גישה אקראית" (ז0הז6וא 460098 וח00חג8) והדינמיות אומרת שצריך כל הזמן לייפמפס" להס פולסים חשמליים, על מנת שהס לא ישכחו את מה שהם אמורים לזכור. במחשב בן ומננו יהיו מותקנים לא פחות מ-4 מגהבייט של זכרון ]א/₪ ואנחנו ממליצים לא להסתפק בפחות מ-8 מגהבייט. (דרך אגב, שכחנו להזכיר כי המילה מגה פרושה לפעמים "מיליון" ובמקרים אחרים 1,048,576. כאשר אומרים "מגהר%" הכוונה היא ל"מיליון פעמים בשניה". כאשר אומריםס "מגהבייט" הכוונה היא ל- 6 בייטים אס מדובר בזכרון הראשי - אבל רק למיליון בייטים אס מדובר בדיסקי). בדרך כלל יהיו חלק מרכיבי הזכרון מולחמים ישירות על כרטיס-האס וחלק אחר מיועד להתקע, בהתאס לצורך ולתקציב, לתוך מחברים מיוחדים לכך. הרכיביס המולחמים על כרטיס-האס הם רכיבי [א/₪ בדידים (י'גיוקיס" קטניס) ואילו לתוך המחבריס תוקעים מודולים בני כמה רכיביס, הידועים בכינוי 1א1א51 (קיצור של עזסוח16א 6חו1-ח1 16פַחו5 6וטשסזא). מודול ואוא51 נראה כמו כרטיסון צר, באורך עד 0 ס"מ ורוחב של כ-2 סיימ, עליו מולחמים בין 3 ל-18 רכיבי ]א8. יש שתי קבוצות עיקריות של רכיבי ַאוא51, בעלי 30 מגעיס ובעלי 72 מגעים. הסוג של 30 מגעיס הוא די מיושן וכיוס כמעט כולס משתמשים במודולים עם 72 מגעים. על מודול כזה תמצא 1, 2, 4, 8, 16, 32 ובקרוב גם 4 מגהבייט. על לוח-האם תמצא בין 4 ל-8 שקעים לתקיעת מודולי וא]א51, כך שאפשר להגיע במחשבים מסויימים ל- 2 מגהבייט מותקניס על לוח האם! לא רבים צריכים כל כך הרבה זכרון (זה גם יקר נורא: 512 מגהבייט יעלו לך יותר מ-20 אלף דולר) אבל גס אס הדרישות העכשיוויות שלך צנועות כדאי לך לוודא שבמחשב החדש שלך חלק מהשקעים פנויים לתוספת זכרון בעתיד. מבחני זוגיות קיימות שתי גישות לזכרון במחשבי 6: בגישה המסורתית, בה יצאה יבמ לפני כמעט 15 שנה, מוסיפים לכל בייט (לכל 8 סיביות) סיבית תשיעית המשמשות למבחן "זוגיות". הסיבית הואת מקבלת ערך "אפס" או "אחד" בהתאם למספר הסיביות עם ערך "אחדיי מתוך ה-8 המקוריות, כך שבסך הכל מספר הייאחד'יים הוא זוגי. אם בשל תקלת זכרון אחת הסיביות תשנה את ערכה, מאפס לאחד או ההיפך, בקרת הזוגיות תעלה על כך מיד. ברכיבים חדישים אחוז התקלות ירד דרמטית ולכן יצרנים רבים מוותרים על הסיבית התשיעית וכך חוסכים בערך 5 דולר לכל מגהבייט אתה תוכל לזהות אס במחשב שלך יש או אין בקרת זוגיות עייי בחינת מודולי ה-1אזא51: אם על המודול מותקנים 3, 9 או 18 רכיביס, הרי זה מהסוג שתומך במבתני זוגיות. אס ₪ הכל התחיל כניטוי גדחיטת חומד.. לגוד ע'דלת וצלצל לגך החיותו לקסיקון ה-6 המושלם | -- על המודול מותקנים 4, 8, או 16 רכיבים, הרי שהיצרן חושב שזה מיותר. הסוג השני של זכרון הוא המטמון, שלפעמים קוראים לו המטמון החיצוני או י"המטמון המשנייי (כדי להבדיל אותו מהמטמון הקיים על שבב המעבד עצמו). התפקיד של זכרון המטמון הוא להאיץ את הפעולות שקשורות בגישה לזכרון, עייי איחסון נתוניס רלוונטייס ברכיבים מהירים יותר מ- וא דינמי. רכיבים אלה נקראים 831 סטטי ומהירותם גבוהה פי 5-4 מרכיבים דינמיים. מה שקובע את מהירות הזכרון הוא פרמטר הנקרא זמן הגישה (11₪6 466088), שמודד את הזמן שעובר מאז שהמעבד שלח בקשת קריאה של נתוניס עד שרכיב הזכרון מציב את הנתונים על אפיק המעבד, מוכנים לקריאה. בזכרון הראשי משתמשיס ברכיביס שזמן הגישה שלהם הוא 70-60 ננושניה ובמטמון משתמשים ברכיבים שזמן הגישה שלהם הוא 20-15 ננושניה. ננושניה היא יחידת זמן השווה לאחד-חלקי מיליארד של שניה. במחשב בו אפיק המעבד פועם ב-33 מגהרף (למשל 2/66א4860) פולס התיזמון מתחיל כל 30 ננושניה ובמחשב שר> ב-66 מגהרף פולס התיזמון מתחיל כל 15 ננושניות. בכל מקרה, הזכרון הראשי לא מוכן בזמן עס הנתוניס ועל המעבד להמתין מספר פעימות שעון עד שהם יגיעו. לעומת ואת, אס הנתונים שמוריס במטמון, אין כל צורך בהמתנה והמעבד מקבל את מבוקשו כבר בפעימה הבאה של השעון מדיניות המטמון רכיבים סטטיים הס יקרים מאוד (200 עד 600 דולר למגהבייט, תלוי במהירות) ולכן גסם במחשביס המצויידים במטמון הוא לא יכיל יותר מ-128 עד 512 קילובייט ("קילובייט" הוא 1024 בייטים), כלומר אחוזים בודדיס מגודל הזכרון הראשי. השאלה הקריטית היא, אם כן, איך לוודא שבקטע הקצר הזה יהיו בדיוק אותם נתונים שרלוונטייס למעבד בפעולותיו הקרובות. אין אה המקוס להאריך באספקטיס המורכבים של יימדיניות המטמון" (האלגוריתס שקובע מה יכתב למטמון ומה ימחק ממנו) ושל יימבנה המטמון"" (למשל, האס להעדיף הרבה מילים קצרות או מעט מיליס ארוכות) ולכן נביא כאן רק את המסקנה של ניסויסם מרוביס שנערכו במעבדות 1.85 6ק: מדיניות (כתיבה מאוחרת) עדיפה על "תפטסזה6-1וות/" ומבנה "6צוו45%004 561" עדיף על "'וטשזום". את כל ההחלטות בנוגע למטמון מבצע רכיב מיוחד, הנקרא ייבקר המטמון", ששומר בטבלה את הקשר בין הכתובת המקורית של הנתונים בזכרון הראשי למיקוס הנוכחי שלהס במטמון. כאשר המעבד מבקש נתונים מכתובת מסויימת בזכרון בודק בקר המטמון האס הם לא זמיניס מהמטמון. אס התשובה היא 400655 6 9. 6? ישראל אוגוסט 1995 פִיספוס 56 פגיעה זזה 70 0 ישראל אוגוסט 1995 לקסיקון ה-26 המושלם ייכן" (באנגלית אומריס שהושגה פגיעה, 1117), הבקר מיירט את הבקשה ושולף את הנתונים מהמטמון. אחרת (פיספוס, 5) המעבד נאלצ לעבור למצב המתנה 518160 )וג'\) עד שהנתונים יגיעו מהזכרון הראשי. יש עוד סוג של זיכרון בסביבתו הקרובה של המעבד, וכרון "בלתי נדיף" שאינו נמחק כאשר מפסיקים את המתח למחשב (בניגוד לזכרון הראשי ולמטמון שנמחקים כהרף- עין). בזכרון הזה שומרים את התוכנה הבסיסית ביותר הדרושה לפעולת המחשב, זו שצריכה לתפקד עוד לפי שקראנו את הבייט הראשון מהדיסק או מהדיסקט (בין היתר, תוכנה זו אמורה לקרוא את קבצי-האיתחול מהדיסק וכך לבצע מה שקוראים הוותיקים 0ג?/80014 ובקיצור 0%). לתוכנה הזאת קוראים "מערכת קלט/פלט בסיסית" ובקיצור 8105. במחשבים זולים היא "צרובה" באופן פרמננטי ברכיבי 800(1 (עזסות6]א 01 66א, זכרון קריאה בלבד) ובמחשבים חדישים יותר משתמשיסם לאיחסונה ברכיבים הנקראים זכרון הבזק (₪1.4511). את זכרון ההבזק ניתן למחוק ולכתוב מחדש, כאשר יש צורך בעידכון תוכנת ה-8105 הרחבת המערכת כבר הזכרנו לעיל שאפיק המעבד הוא מהיר מדי לרוב האבזרים ההיקפיים ולכן צריך לתת להם אפיק אחר, הנקרא "אפיק הרחבת המערכת", או בקיצור אפיק המערכת. אבל האבזריס האלה צריכיס להעביר את המידע בסופו של דבר למעבד או לזכרון הראשי ולכן צריך לגשר בין "אפיק המעבדיי ל"אפיק המערכת". את זה מבצעת ערכת השבבים. אפיק המערכת המסורתי של 6 הוצג ב- 4 ע"י יבמ בתור "אפיק 1" וכיוס הוא מוכר יותר בשס אפיק 158.4 (טוטוטטווו[סז/ 51300310 צזופטשה]). באפיק הזה אין הפרדה בין קווי נתונים לקווי כתובת והכל ר על אותם 16 קווים. גם המהירות המירבית המותרת על האפיק הזה אינה מרשימה במיוחד, 8 מגהבייט לשניה. לאפיק המערכת יש קווי בקרה ותיזמון שונים משל אפיק וכאשר צריך להעביר נתוניס מאפיק לאפיק צריך הבקר לתאס בין השניים. בערוץ המערכת קיימים שני סוגים של קווי בקרה החשובים במיוחד לפעולה התקינה של אבזרים היקפיים והס; קווי בקשה לגישה ישירה לזכרון - בקיצור קווי 118 (אאשטט/ עזסוחט]א וטטזוס) - ו"קווי בקשה להפרעת המעבד" - בקיצור קוו (180 (ואטטף₪6 וקטחשוה!). על קווי א1אש מאותתים אבזריס המחוברים לאפיק המערכת על רצונס להעביר נתונים ישירות לזכרון, ללא צורך בקבלת שירותי מיעון של המעבד הראשי. אחרי שהבקשה נענית בחיוב יכול האבזר (למשל הדיסק) לשלות את הנתונים לזכרון, כאשר המידע שהוא שולח כולל גם את הכתובות בוכרון שם ירשמו הנתונים. קווי 1880 משמשים לאיתות למעבד על הצורך של אבזר היקפי לקבל תשומת לב של המעבד הראשי. למשל, כאשר מתקבל שדר דרך המודם והמעבד צריך להחליט מה לעשות איתו. מספר קווי ה-14א ו-180 במחשב הוא מצומצס וחלקם מיועד לתפקידים קבועים מראש. את השאר צריך לחלק בין כל האבוריס ההיקפיים, בצורה שתמנע קונפליקטים (כלומר שלא יהיו שני אבזריס עס אותה "כתובת 1אפ" או אותה "כתובת 180''). על רוב כרטיסי ההרחבה הקיימים היום קובעים את כתובות ]א ו-180 ע"י ייגימפרים" (מגעי- קצר בין פיניס התקועיס בקבוצה צפופה באחת מפינות הכרטיס) או ע"י מפסקים זעירים ("ווטווא5 קןס"). בכרטיסים חדישים אפשר לתכנת את הכתובות ובמחשבים עם תכונת "תקע והפעל" (צֶג71 6חג פָטוק) התיכנות הזה מבוצע אוטומטית, עייי ה-8105 ומערכת ההפעלה. אנטגרציה על לוח האס חלק מהאבזרים המחוברים לאפיק המערכת בנויים על לוח- האם עצמו וחלקס מתחברים עיי תקיעה לחריצי ההרחבה הנזכרים לעיל. המחברים מורכבים על לוח האם, מאחורי כל חריץ בפנל האחורי, וה מולחמים לקווי הנתוניס והבקרה של האפיק. כאשר תוקעים כרטיס הרחבה לתוך חריץ, הוא יוצר קשר עם אפיק המערכת ודרכו עם המעבד והזכרון הראשי. במחשבים רבים בוניס היצרנים חלק גדול מהאבזריס ההיקפיים על לוח האם, כדי לחסוך בעלויות של כרטיסים נפרדיס לכל פונקציה. כך מוצאים ברוב המחשבים היוס את השערים השונים (הטוריים, המקבילי, למקלדת ולעכבר) על לוח-האם, ובמחשביס רבים גם את בקר הדיסק והבקר הגרפי (יצרנים שנסחפו בכיוון של אינטגרציה מוסיפים גס את כרטיס הקול וכרטיס הרשת לרשימה). מספר חריצי ההרחבה מסוג .15 יכול להגיע עד ל-7. בשנת 1987 התחילה יבמ לדחוף תקן חדש לאפיק המערכת, לו היא קראה אפיק 16( (ארכיטקטורת מיקרו-ערוא, שטוו ת6ז, [שתחה )-סזטו]א). זה לא תפס, וכיוס חשיבותו רק למי שקשור במיוחד למחשביס מתוצרת יבמ שמזוהים כ-75/2. זה לא רלוונטי לרובנו ולכן לא נתעכב עליו. קומפק ויצרניות 6? אחרות הציגו תקן מתחרה בשס ₪154 ("184 משופר", /66-15שחגו1ח₪), שגם הוא לא נקלט בשוק הכללי ונעשה לתקן המועדף רק בשרתים. תקן ₪18 הגדיל את מספר קווי הנתוניס מ-16 ל-32, הוסיף שיטות בקרה משוכללות יותר והגדיל את מהירות העברת הנתוניס המירבית ל-33 מגהבייט בשניה. בחריצי ₪154 מותקן מחבר שני, בהמשך למחבר הסטנדרטי של 1%4, המחבר את כל הקוויס שהתקן המשופר הוסיף לאפיק. אפיקים מקומיים החסרון גדול של אפיק ₪15 הוא העלות הגבוהה של מימושו ולכן בראשית שנות התשעים התחילו היצרנים להעלות הצעות אלטרנטיבות. המטרה היא להגדיל את קצב הנתונים שיכוליםס לזרוס אל ומאת אבזריס היקפיים מסויימים מאוד; בראש ובראשונה הבקר הגרפי ואחריו בקר הדיסק ומתאם רשת התקשורת. כל השאר יכולים להסתפק בקצב החולמני של אפיק 1534. ראשונה עס הצעת תקן היתה "יהתאחדות יצרני אבזרי הווידאו" (8648/) שהציעה אפיק מיוחד המותאם לצרכים של מערכות תצוגה במחשבי 486. לאפיק שלהם קוראים ₪88 [1.003- ₪54 /' ("אפיק מקומי 54ם/", או 5צ8-.1/) והוא זכה לפריחה בשניס 1993-4. המשמעות של "מקומיות" בשס האפיק היא קרבה אלקטרונית למעבד. למעשה אפיק גטַ1-8/ הוא המשכה של אפיק המעבד, כך שאפשר לתקוע לתוכו 3-2 אבזרים מלבצע לקוראי =)זו2הכ)הו 6 המהדורה הישראלית! קורא יקר צ'יף-מאגר המידע הגדול בישראל מציע מסלול רישום מוזל לקוראי 632185 06 בן ! גם אני מעוניין להרעום כמנו' לרשת צ'יף ולקבל: 5 01 (צ'יף יוטילס) - אוסף תוכנות עזר לכל משתמש במחשב 50 בדיקות למחשב, לכוננים, סטאטוס גיבויים, סיסמאות, תזכורון. מסלול הרישום המועדף על ידי: 1] 100 ש"ח: 90 דקות ו- פאססס5 ליום. (במקום 150 ש"ח לשנה) [ך] 150 ש"ח: 120 דקות ו- א ללא הגבלה ליום (במקום 200 ש"ח לשנה) מוצרים מוזלים נוספים למנויי צ'יף: [) ₪556-0 - מציל הדיסק הקשיח. [) מיכה 8+ - מחולל יישומים עברי הטוב מכולם! ך) חגח - תוכנת דחיסה מתקדמת כוללת !ו8ח5 ידידותי! [ך] =דהאוווחתפד - תוכנת התקשורת / פקס מתקדמת מסוגה. [) א564 - אנטי וירוס ל- 05 ,5שוספאוצ ,05/2 מבית - ₪₪6166. נא שלחו אלי מידע נוסף בנושאים המסומנים. השם טלפון: פקס: כתובת: / [ / צו ש זז ו / | ₪ מחודר אְדירו מאגרי מידע קבוצות דיון תמונות וציורים עיצוב: ניו - נרפיק בע"מ יטל. 49( דאראלקטמרור -----]] == מיד רככן תוכנות 2 = 0 = 7 מעוחקים ב בב ב 2% צ'יף תקעזורת - מקבוצת צ'יף ו מל. במאגרי מידע: 03-9667562/1, 03-9674326 פרמים נוספים והרעזמה (08-400070.3 5קס.08-403295 2 6ץ ישראל אוגוסט 1995 ---------= לקסיקון ה-6: המושלם בנוסף לזכרון. גסם את חריצי .1-80 מזהים עייי מחבר מיוחד הנמצא בהמשך למחבר 183 אינטל, לעומת זאת, פיתחה והציעה אפיק אלטרנטיבי בשם 1 (ממשק חיבור הקפי, טטג]זטוח] וסטחח0) >!פזשתקוזשק), שתוכנן באופן יותר אוניברסלי מאפיק -1 אטם. התיכנון של אינטל מציב את אפיק [6ק ביירמת הביניים", בין אפיק המעבד (אבל בנפרד ממנו) אני גל ך דט ישא על הממצכ הגדפי נחדץ זה [דאף לי דיסקים נמוכים יותר. הגודל הפופולרי ביותר כיוס בדיסקיס לתחנות עבודה שולחניות הוא קוטר 3.5 אינטש וגובה 1 אינטש. בגודל הזה אפשר להשיג דיסקים עס נפח עד 2.1 ג'יגהבייט, כלומר 2100 מגהבייט (ג'יגה היא מליארד, אלף מגה). בדרך כלל תמצאו שמפרף אחד לפחות תפוס עייי כונן דיסקטיס (תקליטונים). הגודל הדומיננטי כיוס הוא 3.5 ו ובין אפיק המערכת (שממשיך להיות 154). נוצרת כאן מעין היררכיה של ביצועים - כשבראש אני רואה את מס הפתיחר צל ו00ס מו מנגל כצים (אג דא אני לא אותו אינטש והדיסקטיס ידועיס גם כ-"1.44 מגה", על שס הקיבולת שלהס (1.43 מגהבייט). ישן צועד אפיק המעבד, אחריו אפיק [6? ובסוף אפיק 8]. ההפרדה הזאת מאפיק המעבד מאפשרת למחשבי פנטיוס לרוץ ב-66 מגהרף בזמן שאפיק 61ץ ממשיך (בינתיים) לרוץ ב- 3 מגהר> ייבלבדיי. מאחר ואפיק 261 הוא בן ?3 סיביות (4 בייטים במקביל) ניתן תיאורתית להגיע לקצב רימת נתוניס של 2 מגהבייט לשניה. לעתיד כבר מתוכננת הרחבה של 61ק ל-64 סיביות והאצה של מהירות השעון. גם את חריצי ₪61 מזהים ע"יי תוספת המחבר המיוחד בהמשך למחבר 18 קיימת מגבלה חשמלית על מספר האבזרים שניתן לחבר לאפיק 261 ולכן ברוב המחשבים תמצא רק 4-3 חריצים המאפשרים תקיעה של כרטיסי 261. שאר החריצים כוללים מחבר .15 בלבד והס נועדו לכל האבזריס השיגרתיים יצרניס מסויימיס מקילים במידת מה על הבעיה של מחסור בחריצי ]6 עייי אינטגרציה של בקר הדיסק והבקר הגרפי על לוח-האם, כפי שהזכרנו לעיל. בכל מקרה חשוב לזכור כי כיוס לא מומלא לרכוש מחשב שאינו מצוייד באפיק 1. בקר הדיסק והבקר הגרפי, לכל הפחות, אמוריס להיות או אינטגרליים או נתקעים לאפיק 61. כל שאר התקנים נחשבים כבר למיושנים וחבל להשקיע ברכישת אבזרים התואמיס להס מפרא הכונניס ברוב המחשביס תמצא מעל ללוח האס מבנה דמוי ארון מגירות מתכתי, לתוכו נתקעיס הכוננים השונים. כל "מגירה"" בארון נקראת מפרצ (ַ83) ולתוכה ניתן להכניס כונן באחד הגדליס הסטנדרטיים. ישנם מפרצים רחביס לתוכס ניתן להכניס כונניס ברוחב התיקני של דיסק 5.25 אינטש (זה רוחב הדיסק עצמו, רוחב המפר> גדול יותר) ויש מפרצים צרים המתאימים רק לכונניס ברוחב של דיסק 5 אינטש. הגובה התיקני של כל המפרצים הוא 1.6 אינטש (ייחצי גובה", ומפוז ז11ז, בזירגון המקצועי, זכר לימי ה- זא הראשונים, בהם הדיסק היה בגובה של 3.2 אינטש) ובעורת מתאמיס פשוטיס אפשר, כמובן, להתקין בהס יותר הוא כונן 5.25 אינטש, המיועד לתקליטוניס הגדוליס יותר (אלה העטופים במעטפה גמישה) שנפחם 2 מגהבייט. צריך אולי לציין כי כונן 1.44 יכול לקרוא גס דיסקטים ישנים, שנכתבו בצפיפות שַל 720 קילובייט בלבד וכונן 1.2 יכול ללכת אחורה עד לדיסקים העתיקים שהכילו רק 360 קילובייט. כונני הדיסקטים מחובריס לבקר (שכאמור בנוי על לוח-האס) באמצעות כבל רב-גידי שטוח, שקצהו האחד נתקע למחבר מאחורי הכונן וקצהו השני נתקע על שתי שורות של פיניס הבולטים מלוח האם. בזמן שמחבריס את הכונניס לבקר צריך לשס לב מי מהס מחובר בתור "כונן 8" ומי בתור "כונן 8". הקשיחים והקשוחיס מפר> נוסף תפוס ע'יי הדיסק הקשיח. בימינו יהיה זה בדרך כלל דיסק 5 3 אינטש עם קיבול של 340 עד 1300 מגהבייט אבל צריך לזכור כי לא מזמן, בשנת 1990, נמכרו מרבית המחשבים עס דיסק קטן מ-100 מגהבייט. ישנס גם דיסקים גדולים יותר, עד 4.3 ג'יגהבייט בקוטר 3.5 אינטש ועד 9 ג'יגהבייט לדיסקים בקוטר 5.25 אינטש. אבל הדיסקיס הגדוליס האלה נזקקיס לבקר מיוחד, מסוג 5081 (הסבר בהמשך). בדרך כלל יהיו ב-6/ מותקנים דיסקים התואמיס לתקן הנקרא 198 ("אלקטרוניקה אינטגרלית בכונן", א6ותסזוס10 6טוזכ] 6טופזט6וח!) או לתקן היימשופריי שפז-₪ (60-10סחגחתם). אין צורך להכנס כאן לכל הניואנסים של תקנים לדיסקים, אבל אסור להתעלם מההבדלים החשובים ביותר: + התקן הישן 108 מאפשר לחבר לבקר הדיסק לכל היותר שני כונניס, עס קיבולת של 528 מגהבייט לכל היותר בכל אחד. אי-אפשר לחבר לבקר אבזרי איחסון מידע אחרים, כמו כונני תקליטורים או כונני סרט מגנטי ("טייפים"). 4 התקן המשופר 8פ]-₪ מאפשר לחבר עד 4 כונניס, לאו דווקא מאותו סוג ונפח, עס קיבולת של עד 8.4 גייגהבייט כ"א. כמו כן ניתן לחבר איתו גם כונני 1א60-60 תואמים ואבזריס אחרים. 4 קצב העברת הנתוניס בתקן החדש גבוה פי שלוש לערך ביחס לתקן הישן. כל אלה מביאים אותנו להמליץ בכל מחשב חדש על בקר וכונני 05]-₪. שס לב שיש יצרניס הקוראיס לתקן המשופר "גג 81 ('47 מהיריי. גא על שס "ארכיטקטורת 1 של יבמ משנת 1984). יש הבדליס טכניים דקים בין התקנים אבל זה מחוף לתחום עבורנו. מספיק לזכור כי שני התקניס יספקו לך בדרך כלל את אותו שיפור בביצועים. מושגים מגנטיים בהקשר של הדיסק נצטרך להכיר מספר מושגים יסודייס הדיסק שומר את הנתונים שרושמים עליו ע'יי הקלטה מגנטית על תקליטים עשויים אלומיניוס ומצופיס בחומר מתמגנט, הדומה למה שמצפה סרט מגנטי רגיל. בדיסק רגיל מצויים בערימה, זה-מעל-זה מ-1 עד 10 תקליטים המסתובבים יחד על ציר משותף. הרישוס והקריאה של נתונים נעשה ע"י ייראש" קריאה/כתיבה (18680/\116 4), המצוי בקצה של זרוע שמביאה אותו למרחק משתנה מציר הסיבוב. "מסלולי ההקלטה" (8א186) הם מעגליס קונצנטרייס, המחולקים לאורכם ליחידות קצרות הנקראות "סקטוריסיי. בכל סקטור מוקלטים בדרך כלל 2 בייטיםס. צפיפות ההקלטה היוס היא גבוהה מאוד. כ-200 מגהבייט על כל צד של תקליט שקוטרו 3.5 אינטש, שהס כמעט 25 מגהבייט לאינטש מרובע (4 מגהבייט לסמייר). הצפיפות הואת מושגת ע"י ציפוף קיצוני בין המסלוליס (פחות מ- 0 מיקרוניס מפרידים בין מסלול למסלול) ודחיסת הנתונים לאורך המסלול. טכנולוגית הרישוס המקובלת היא ע'יי השראה מגנטית, שנוצרת ע'יי סליל השראה ומרוכות על המשטח המגנטי באמצעות ייחריציי (6432) בראש ההקלטה. טכנולוגיה חדישה יותר (עדיין בשימוש אקסקלוסיבי של יבמ) היא התנגדות מגנטית (-סושחטג1א 18 - 06ח0ו661%). זו מאפשרת להגדיל את הצפיפות פי 10 ביחס לטכנולוגיה המקובלת והיא מבטיחה דיסקים עס נפח מעל ל-20 ג'יגהבייט תוך שנתיים-שלוש. פקודות עבודה כדי לקרוא או לכתוב נתוניס על הדיסק שולח המעבד הראשי פקודה לבקר הדיסק לגשת לסקטורים המתאימים ולהתחיל לעבוד. את "הכתובת הפיזית" של הנתונים (מספרי הסקטורים) מספקת מערכת ההפעלה, מתוך טבלה בה היא רושמת את הפרטיס האלה (41, טבלת הקצאת קבצים, במקרה של 05). בקר הדיסק מחשב מהכתובת לאיוה מסלול צריך לשלוח את הראש ואז הוא מזיז אותו, עייי סיבוב הזרוע. הזמן שאורך עד שהראש מגיע למסלול ומתייצב עליו נקרא זמן החיפוש (סוחוד 566%) של הדיסק. בדיסקים חדישים מדובר בין 7 ל-12 מילישניות בממוצע. לאחר שהראש מתייצב על המסלול צריך לחכות עד שסיבוב הדיסק יביא את הסקטור הנכון אל מתחת לראש, שהוא בממוצע, הומן שאורך לדיסק להשלים חצי סיבוב. מאחר לקסיקון ה-6 המושלם | ---------- ודיסקים חדישים מסתובביס במהירות של 90 עד 150 סיבוביס בשניה (5400 עד 9000 סיבוים לדקה), ההמתנה תמשך בממוצע 3.3 עד 5.5 מילישניה. לאחר המתנה זו יתחילו הנתוניס לארוס מהדיסק לבקר (קריאה) או מהבקר לדיסק (כתיבה). הסכוס של זמן החיפוש ואמן ההמתנה נקרא זמן הגישה (11₪₪6 60085/). קצב הנתוניס שהראש קורא נקבע לפי מהירות הסיבוב של הדיסק והצפיפות של הקלטה. בדיסקים חדישים זה יכול להגיע ל-10 מגהבייט לשניה - אבל הזרס אינו רציף. שני דבריס גורמים לאי-הרציפות: האחד, מבנה הסקטורים של ההקלטה על הדיסק יוצר פרצי נתוניס בצורה של צרורות מהירים. השני, מבנה הקבצים, שמערכת ההפעלה כותבת לאו-דווקא ברצף של סקטורים עוקבים. כדי למתן את התזזית של פרצי-נתונים מהירים מצוייד הדיסק עצמו בזכרון קטן (64 עד 512 קילובייט), המשמש חוצץ (-6]]שט) בין ראש ההקלטה לבין בקר הדיסק. החוצ האה מתפקד גם כמו 'ימטמון דיסקיי, בכך שמנסים למלא אותו בנתונים של סקטוריס שהבקר עדיין לא ביקש לקרוא, אבל סביר להניח שהוא יבקש מייד לאחר סיום הגיוב הנוכחי. ההנחה היא שבדרך כלל הסקטורים הבאים שיהיו מבוקשים מצוייסם בהמשך פיזי לסקטור הנוכחי ולכן כדאי לקרוא אותס מראש. החוצ המסתגל כמו בזכרון המטמון הראשי גס בניהול חוצ הדיסק ישנן מספר אסטרטגיות ושוב זה לא המקוס להכנס לפירוט טכני שלהן. די לציין כי המדיניות שהוכיחה את עצמה כטובה ביותר נקראת ז6!]ט₪ 6הט\/-אסס.] 66וח6וח568 6צווק04 ה ("חוצץ-מנחש מחולק לקטעיס בצורה מסתגלת") וכדי ליישס אותה ביעילות יש צורך שהחוצף יהיה בגודל 128 קילובייט לכל הפחות. מהחוצף נשלחיס הנתוניס לבקר דרך כבל רב-גידי שטוח, שמחבר את הדיסק לתקע של הבקר. אס הבקר בנוי על לוח-האם, הכבל הזה יתקע על הפינים האנכייס שבולטיס מהלוח. אחרת יסתיים הכבל בכרטיס בקר שנתקע לאחד מחריצי ההרחבה. על הכבל עצמו מצויים בדרך כלל שני מחברים, זה-אחר-זה, המאפשרים לחבר שני כוננים לאותו תקע. בבקר 8-105, שכאמור יכול לשלוט ב- 4 כוננים, מתקינים בדרך כלל שני תקעים. השיטה המומלצת היא לחבר את הדיסקים הקשיחים והמהירים לתקע אחד באמצעות כבל משותף ואת האבזרים האיטיים (כונן -6 1א0א, כונן סרט-מגנטי) לתקע השני, גם הס בכבל משותף. הבקר עצמו מתווך בין הדיסק ובין אפיק המערכת, ע"י התאמה של פורמט הנתוניס והתיזמון. על הכבל השטות שמחבר אותו לדיסקים זורמים הנתונים ב-8 גידים במקביל (בייט אחד לרוחב) ואילו על אפיק 154 התנועה היא ב-16 סיביות במקביל ועל אפיק 761 התנועה היא ב-32 סיביות במקביל. גם כללי התזמון שונים ובקר הדיסק צריך לדעת לתזמן את פעולותיו עס בקר האפיק, כדי למנוע קונפליקטים עס אבזרים אחרים, שמנסים לתקשר באותו הזמן. הבקרים הישנים (מסוג 8₪]) הצליחו לבצע את תרגילי התזמון רק כשהנתוניס זרמו בקצב הלא-מרשים של 3-2 מגהבייט לשניה. בקצב זה האיטיות של אפיק 154 לא היתה מכשול. הדור הנוכחי של בקרים (8-108) עובד בקצב של השראה ₪6ץ ישראל אוגוסט 1995 4 0ץ ישראל אוגוסט 1995 ------- לקסיקון ה-6/ המושלם 1 עד 16.1 מגהבייט לשניה וכדי לעמוד בכך הם נזקקים לאפיק מערכת מהיר יותר. מאחר וההמלצה שלנו היא להעדיף אפיק 61 על גטם-,1/, גם הבקר שנמליצ עליו יהיה 1/61-₪ (נזכיר שוב שחלק מהיצרנים מעדיפים לקרא לדיסק או לבקר המהיר בשם 41 3%1:). ווריאציות על הנושא 5681 בסיטואציות מסויימות 6-15 אינו התקן האופטימלי לדיסק ואז החלופה המועדפת היא אחת מהווריאציות על הנושא 5081. 5051 הוא ראשי תיבות של זטוטקוחס6 [51 6 51300870 ("ממשק תיקני למחשבים קטנים") וכבר מהשם אפשר לנחש ששורשיו בימיס קדומים למדי. אכן, במקור היה זה תקן למיני-מחשבים והוא נועד לחבר את כל סוגי האבזרים ההיקפיים, לא רק דיסקים. התקן מאפשר חיבור של עד 7 אבזרים שוניס בשרשרת הנקראת שרשרת מרגניות (הוגוו6 צאוגע, כמו השרשרות שהילדים מכיניס מהשחלה של גבעולי מרגניות זה בזה). האבזרים יכוליס לכלול דיסקים, טייפים, סורקים, מדפסות וכל אבזר אחר המשמש כמקור או כיעד לנתונים. התקן המקורי היה להעברת נתונים ב-8 סיביות במקביל ובקצב של 5 מגהבייט לשניה. מאז תוקננו ווריאציות משוכללות יותר ומכאן הפריחה של שמות אקזוטיים כמו 8651-2 66ו//081=, וה 2, כ5051-2 ועוד. התקניסם החדישים מגיעיס למהירות העברת נתונים של 10 עד 40 מגהבייט לשניה היתרונות העיקריים של 5681 הס מספר האבזרים הגדול שבקר אחד יכול לנהל (7), היכולת לערבב בחופשיות אבזריס מסוגיס שונים והי"אינטליגנציה" בה הבקר מנהל את התקשורת שלו עם האבזריס השונים (בקר 8-18 הוא "מטומטסיי למדי ואינו מסוגל לתכנן את העבודה מתוך ייראיה מערכתית'"" כוללת). האינטליגנציה מתבטאת בכך, שלמשל, הבקר יכול לשנות את סדר בקשות הקריאה שמערכת ההפעלה שלחה, על מנת להקטין למינימוס את תנועת ראשי הדיסקים וכך להגיע לביצועים אופטימליים. היכולת הזאת באה לידי ביטוי כאשר מערכת ההפעלה משרתת בו-זמנית מספר גדול של משימות, כפי שקורה בשרתים למיניהם. כזכור, שרת קבצים אמור לספק שירותי דיסק למספר גדול של משתמשים, הקשורים אליו ברשת תקשורת מקומית ולכן מערכת ההפעלה של השרת מופצצת כל הזמן בבקשות קריאה וכתיבה של קבצים שונים. בקר 1 מסוגל לסדר לעצמו את סדר מילוי המשימות כך שהוא יבצע אותן לפי הסמיכות הפיזית של סקטורים על הדיסק ולא לפי הסדר הכרונולוגי של הגעת הבקשות לשירות. סדרי עדיפות מהתיאור הנייל אפשר להבין כי נעדיף את 5681 (יותר מדוייק לאמר את 5051-2 4% או את ה--5051 11/0106 2) על פני ₪כ]-₪ במקריס הבאים: % בשרתים לסוגיהם. יש שרתי קבצים, שמספקים שירותי דיסק והדפסה בעיקר, ויש שרתי ישומים שמספקים גם שירותי עיבוד נתונים, בדרך כלל ניהול מסד-נתונים. בכולס יש להעדיף את 5081 4 כאשר אנו נעזרים במגוון אבזריס שונים, הבחירה ב- 1 תחסוך לנו כסף ותמנע צפיפות בחריצי הרחבה % כאשר המקוס בתוך המארז (המפרצים הפנויים) לא מספיק לכל הכוננים ויש צורך לחבר כונניס חיצונייס. > כאשר רוצים להשתמש במערך דיסקים מסוג 1810 ("אשכול דיסקים זולים עם יתירות"). נושא זה לא רלוונטי לתחנות עבודה ולכן לא נכנס לפירוט נוסף. מהרשימה רואיס שלמשתמש המתחיל אין עניין במורכבויות של 5051, במיוחד בהתחשב בכך שעד היוס לא נפתרו כל בעיות התאימות בין אבזרי 5081 המיועדים ל-6 ובין הי"דרייברים" שאמורים להפעיל אותם. דרייבר (חסצוזס) היא תוכנה שתפקידה להפעיל אבזר פיזי לפי הוראות כלליות של מערכת ההפעלה. למשל, הדרייבר של בקר הדיסק הופך את הפקודה הלוגית "קרא לי את הקוב א מהדיסק" לסידרה של פקודות פשוטות המנחות את הבקר איך לאתר את הסקטוריס הדרושים ולאן בדיוק צריך לשלוח את הקובץ. בגלל שתקן 50651 אמור לטפל בכל מיני אבזרים שוניס ומשוניס, הדרייבריס הדרושים לו הס די מורכבים. רק לאחרונה התחיל המצב להשתפר במקצת עס קבלת התקניס החדשים 1א.56 (תצורה אוטומטית של אבזרי 5651) ו-571. (דרייבר אוניברסלי לאבזרי 5651), שעושיס את רוב עבודת ההתאמה בצורה אוטומטית. עד לא מזמן היינו נאלציס לקבל את 5081 כאלטרנטיבה הפחות-גרועה, כאשר רצינו להתקין ב-6 אבזרים מסויימים, כמו כונן 60-80(1 או כונן קלטות 1. בקרי 5 לא ידעו איך לטפל באבזריס אלה והאלטרנטיבה הגרועה יותר היתה להתקין בקר לא-תיקני לכל אבזר מיוחד. התקן המשופר 105-₪ מאפשר לחבר לבקר הדיסק גם אבזרי אחסון מידע אחרים, בתנאי שהם תואמיס לשפת הפקודות המורחבת של 8-15₪, הנקראת 4171471 ("ממשק חיבור לאבזרי 1,", טס חטוח] וטאטגץ וחטומוטגוו. 7/). לכן בקנותך היוס כונן 1א0א-60 או טייפ גיבוי שברצונך לחבר לבקר הדיסק, וודא כי הם ייתואמי [ַג1". כאמור לעיל, כדאי לחבר את האבזרים המהיריס לחוד ואת האבזרים האיטייס לחוד, לשני התקעים של הבקר. כונן התקליטוריס באחד המפרצים הרחבים שבמחשב תוכל להתקין "כונן [א0א-כ6יי, המשמש לקריאה של מידע, מוזיקה ותמונות מתקליטורים מיוחדים. השם 1א0א-62 מורכב משני מונחים: 62 הוא "קומפקט דיסק", טכנולוגיה המוכרת לכולנו מתקליטורי המוזיקה הרגילים. 80%1 הוא (כמו ברכיבי הזכרון הנזכרים לעיל) זכרון קריאה בלבד, מה שמציין את אחד ההבדלים בין התקליטור לדיסק או לדיסקט. את התקליטור מייצרים במפעל כשכל המידע כבר טבוע בו בצורה פרמננטית. במחשב אתה יכול רק לקרוא את מה שהיצרן הטביע בו. המילה י"תקליטור" מבוססת על "תקליטיי ועל "אוריי ומרמזת על השימוש באור לייזר לצורך קריאת המידע מהתקליטור. פרטי הטכנולוגיה לא כל כך חשוביס לנו עכשיו, וצריך רק לזכור שעד לזמן האחרון התחוס הזה היה זרוע במוקשים של תקניס לא תואמים. היוס נפתרו מרבית בעיות אי-התאימות וכונן %א0א6-8 חדיש יוכל לתפקד בכל צורות העבודה הרלוונטיות למשתמש מהשורה. הפרמטר הראשוני שצריך לעניין אותך ₪ יי מרכז הדרכה מקצועי "סו ח=פוסחק אסוזעט !501 קסיד 01260ו 4 1 לפרטים התקשר על חבוננו 779 טל: 05-6594872, 04-6281853 אתה ממלל] על 5 חברים (שאינם מנויים), אנחנו מתקשרים אליהם, ואם אחד לפחות חותם על מנוי ל-6או262/₪ 0ס, אתה מקבל חולצת ד של שאו2 !₪ 0ק. על כל חבר נוסף שחותם אתה מקבל הארכת המנו? שלך ב-5 גיליונות נוספים! וודא שללרשם מס' הטלפון שלהם בשעות העבודה המקוגלות כדי שנוכל ליצור איתם קשר. שים במעטפה ושלח עוד היום לאלידע הוצאה לאור ת.ד. 9237 מלקוד 61091 "דא משמש כמרכז הדרכה (6זא) מטעם חברת 85ס5סזסווו! ואנחנו מתייחסים לזה ברצינות! אצכנו תוכל כלמוד את הקורסים הבאים: 55 0 660%ן0זס 50118סזסוו 5 0 זחוסק זאטס 501189סז6:] 200005 0 6זס/ 050118ח6ו] 5 1 פצססחוש 118ס5סזסוו 5 0 |66א= 50110סז6ו כלמה כדאי ללמוד להשתמ₪ש במוצרי ספסזסוו! דווקא בחברת ידאג? אנחנו מרכז ההדרכה הותיק בארץ המורשה מטעס 508סחסוו. הקורסים שלנו מרוכזים, כוללים תרגול מעעי ויעילים. המדריכים שלנו מנוסים ומוסמכים מטעם 8ספסזסו!/. כיתות לימוד מרווחות, ציוד מתקדס ועמדת עבודה אישית לכל תלמיד. אצלנו תלמד לנצל את התוכנה שקנית בדיוק כמו ₪ש-508סזסוש! היתה רובה שתשתמש בה. אנו משתמוים אך ורק בחומר ההדרכה המקורי של ₪8ספסזסווש!. החומר של שחספ8סחסון! מבוסס על שאלות המשתמעוים ולכן הקורס מדגיש בעיות אמיתיות ונותן מיקוד רב. שמות ממליצים (שאינם מנולים) המתאימים להלות מנולים של שאו62/ ₪0 הישראלל: (00 8 7 ג 1-1 טל. בעבודה טל. בעבודה טל. בעבודה טל. בעבודה מס. מנול כתובתל טל. בעבודה ואתה זוכה בחולצה 76 6ץ ישראל אוגוסט 1995 לקסיקון ה-6 המושלם הוא מהירות הקריאה של הכונן, ערך שמקובל לתארו ככפולה של המהירות של הדור הראשון של כוננים, 150 קילובייט לשניה. כך, כשאנו אומריס על כונן כי הוא כפול מהירות (מסומן בדרך כלל א2) הכוונה היא לקצב נתונים של 300 קילובייט לשניה. מרובע מהירות (א4) הוא קצב של 600 קילובייט לשניה וכן הלאה. כיוס מומל לרכוש כונן "מרובע- מהירות", למרות שכבר רואיס בשוק כונניס עס מהירות 6 א ויותר. הסיבה להגדלת המהירות היא שאנו רוצים להקליט על תקליטורים גס סרטוני ווידאו ולצפות בהם על מסך המחשב. שידור טלוויזיה רגיל (אנלוגי) שעובר התמרה למידע ספרתי (אותו ניתן לקלוט במחשב ולהציג על צג מחשב) יוצר זרס נתונים של כ-18 מגהבייט לשניה כדי להתאיס אותו ליכולת של תקליטור צריך לדחוס את הנתוניס באחת השיטות הסטנדרטיות (אם היא לא תהייה שיטה סטנדרטית, אף אחד אחר לא יוכל לפרוש את הדחיסה ולראות את הסרט). ברור שככל שהתקליטור איטי יותר הדחיסה צריכה להיות חריפה יותר והדבר כרוך בקשיים טכנייס ובאובדן איכות של התמונה קבוצת המומחים שיטת הדחיסה של ווידאו שמתחילה לתפוס מקום דומיננטי בשוק נקראת 56:]א (יש שני תקנים, 186-1א לאיכות דומה להקלטת ווידאו ביתית ו-0-2ק]א לאיכות גבוהה של אולפן שידור) - ראשי-תיבות של "קבוצת המומחים לתמונות נעות", שס של הוועדה שהקימו מוסדות התקינה הבינלאומייס לצורך קביעת התקן. כדי לראות סרטון ווידאו שנדחס בשיטת 6קוא והוקלט על תקליטור יש צורך בכרטיס מיוחד שיפרוש את המידע, כלומר יהפוך את הנתוניס המקודדיס על התקליטור לסידרה של תמונות עוקבות ברצף (וגם להוסיף את ערוצי הקול, אס מדובר בסרטון לא-אילסם). את זה לא תמצא עדיין ב-76 מהשורה ותצטרך לרוכשו בנפרד, בכסף רב. בעתיד, כך אומרים לנו המומחים, פרישה של קובצי ווידאו תוכל להתבצע ע"י המעבד הראשי או ע'יי הכרטיס הגרפי השמעה של מוזיקה, לעומת זאת, אינה דורשת מיכשור מיוחד או השקעה כספית גבוהה. כל הכוננים היוס מסוגלים לנגן תקליטורי אודיו ללא תוספת של חומרה או תוכנה מיוחדות ובקרוב לא תהייה בעיה גם לנגן על כונן אודיו קטעי מוזיקה המשובצים בתוך קבצי נתונים על וא0א60-8. הפרמטרים הרלוונטיים לנגינת מוזיקה הס קצב הדגימה (16 6קוזה5) - שהוא הקצב בו אנו דוגמיס את האות האנלוגי ושומרים בזכרון ספרתי את תוצאות הדגימה - והאבחנה (רזולוציה) - שהיא קנה מידה לדיוק בה נעשית הדגימה. קצב הדגימה התיקני לתקליטוריס הוא 'י44.1 קילוהרציי, כלומר 44,100 דגימות בשניה. האבחנה התיקנית היא "16 סיביות", כלומר העוצמה הריגעית (בזמן הדגימה) של הצליל מבוטאת ע'יי מספר בן 16 סיביות, מה שמאפשר הפרדה (אבחנה) ליותר מ-65 אלף רמות עוצמה. בהקלטה סטריאופונית נדגמיס שני הערוצים במקביל וכך כל דגימה יוצרת 4 בייטים של מידע. בסך הכל הקלטת 65 סטריאופונית זוללת 176.4 קילובייט לשניה. לכן אין צורך בדחיסה כאשר התקליטור משמש להשמעת מוזיקה. קיצור ההצגה אבל כאשר מאיציס את התקליטור למהירות גבוהה, כדי לראות גם ווידאו על צג המחשב, אנחנו מקצרים את משך ההצגה. תקליטור תיקני מכיל עד 680 מגהבייט של נתונים, כך שנגינתו ביימהירות מרובעת" (600 קילובייט לשניה) מקצרת את ההצגה לפחות מ-19 דקות. אי-אפשר למצוא הרבה סרטים מענייניס באורך הזה ולכן המהנדסים עמלים על הגדלת נפח התקליטור, עי"י טכנולוגיות מתקדמות שונות. סוני ופיליפס כבר הדגימו תקליטוריס המכללים 7 גייגהבייט נתוניס - שדי בהס כדי לנגן במהירות מרובעת יותר מ-3 שעות. לטושיבה יש טכנולוגיה מתחרה וליבמ יש הצעות משלה. בסך הכל צפוי כי תוך 4-3 שנים נוכל לראות כל סרט על צג המחשב ולא נזדקק יותר לרשם הווידאו הביתי המקובל. תקליטור הווידאו יהיה נוח יותר לשימוש ואיכותי בהרבה מקלטות הווידאו. כאמור לעיל, הדבר מותנה בכך שימצא פתרון וול לפרישה של קבצי 0מק]א - רצוי בתוכנה כמו הדיסק הקשיח גם כונן התקליטוריס מתחבר בכבל שטוח לבקר שלו. בעבר היה מקובל בכוננים זוליסם להשתמש באחד הממשקים הפרטיים של החברות 'סונייי, "פנסוניק" או '"מיטצומי" והבקרים המתאימים היו בנויים כחלק אינטגרלי של כרטיסי קול רביס. במקרים אלה הכבל השטוח הרב-גידי חיבר את הכונן עס מחבר המורכב על כרטיס הקול. בכונניס יקריס היה מקובל ממשק 5651 והחיבור היה לכרטיס ייבקר-5651" התקוע באחד מחריצי ההרחבה. היוס מעדיפים את ממשק 8-18 והכבל מסתיים באחד התקעיס של בקר הדיסק. המסלול המוזיקלי הכבל השטוח מוליך את הנתונים (גס מוזיקה היא נתוניס כל עוד היא בפורמט ספרתי) מהכונן לבקר וממנו נשלחים הנתוניס לזכרון או לכרטיס הקול דרך אפיק המערכת. אבל כונן התקליטורים יכול לנגן גם תקליטורי מוזיקה רגיליס ואלה לא כתוביס בפורמט המתאיס למסע ספרתי באפיקי המחשב. כדי לנגן אותס אפשר להתחבר לכונן מבחוא, ע"י זוג אוזניות או חיבור למערכת אודיו רגילה, ואפשר להעזר גס בכרטיס הקול הפנימי. כאשר בוחרים באלטרנטיבה השניה צריך ליצור קשר ישיר ואנלוגי בין הכונן לכרטיס הקול. כבל אודיו 4 גידיס מעביר את הצלילים האנלוגיים לכרטיס, שם הס עובריס הגברה ראשונית ונשלחיס הלאה לרמקולים. כפי שנראה להלן, הרמקוליס המקובלים בישומי מולטימדיה כוללים מגבר הספק (69ג]ו!קוח | ז6א0ץ) אינטגרלי, שמגביר את האותות החלשים (1-2 וואט לערו) שמגיעים מכרטיס הקול. את כרטיס הקול עצמו נמצא בדרך כלל תקוע בחריץ 154. למשימותיו הצנועות אין צורך במהירות של אפיק [6ק. במקרים רבים כרטיס הקול משולב על לוח האס עצמו ובקרוב נראה כל מיני שילוביס אחרים: כרטיס קול משולב עס כרטיס גרפי, כרטיס קול משולב עס פקס-מודם ואפילו שילובים של ייהכל בכרטיס אחדיי. לכרטיס הקול שלושה תפקידים מרכזיים: 4 השמעה של קובצי-קול שנוצרו ע"י סיפרות (דיגיטציה, הפיכה של אות אנלוגי לסידרת ערכיס מספריים) של צלילים כפי שנקלטו עייי מקרופון או סונטזו באמצעים ממוחשבים קבציס אלה דומים לנתונים שרשומיס על תקליטור אודיו בכך שהס מהווים סידרת זמן (567168 שוחויד) של דגימות, שנעשו בקצב קבוע ובאבחנה קבועה. כדי לשחזר את האות האנלוגי המקורי צריך כרטיס הקול לקרוא את הסידרה באותו סדר וקצב בו היא נדגמה ולהתמיר את המידע (שמתאר נקודות על הגרף של משרעת הצליל במרווחיס שוויס) באות אנלוגי (המתואר עייי הקו הרצוף שבין הנקודות) באמצעות רכיב חומרה מיוחד, הנקרא יימתמר ספרתי לאנלוגייי (46) 4 סינטוז של צלילים לפי הוראות כלליות של תוכנה. התקן המקובל בסינטסייזרים נקרא 1פ11א (י"ממשק לכלי נגינה ספרתיים") והוא מתאר בצורה מופשטת את הצלילים בדומה לתיאור ע'יי תווי-מוזיקה מסורתיים. כלומר, קוב נגינה [ס!1א כולל תיאור של כלי הנגינה (מתוך הנחה שאס המחבר מציין שהצלילים הבאים יבוצעו ע'יי פסנתר, אין צורך לתאר איזה צליל יגרס מנגינת כל תו), סידרת התווים שכל כלי ינגן, הוראות אמן והדגשה וכדומה. התוכנה שעורכת קטע מוזיקלי בצורה של קוב [פ]וא נקראת 6₪₪א5006 ובה משתמשיס מחברי מוזיקה אלקטרונית. כמשתמש די אם תדע כי כרטיס הקול פועל כסינטסייזר (כלומר מכשיר נגינה אלקטרוני המרכיב צלילים לפי הוראות ספרתיות) בהשמעה של קובצי [פז1א > ייסיפרות" של צלילים הנקלטים עייי מיקרופון או מקור אודיו אחר, תהליך הפוך בדיוק למה שתואר בתפקיד הראשון. כדי לייספרת" אות אנלוגי כולל כרטיס הקול "מתמר מאנלוגי לספרתי" (06) הפועל בקצב 44.1 קילוהרף ואבחנה של 16 סיביות בשני ערוצים סטריאופוניס במקביל. הפרמטרים האלה מוגדרים כאיכות 60. סינטוה אקוסטית בעוד התפקידים של ספרות צלילים אנלוגיים או השמעה של צלילים מסופרתים הס פשוטים למדי, התפקיד של סינטוז הוא מורכב ובו מתגליס ההבדלים בין כרטיסי קול טובים לגרועים. כלי נגינה אקוסטיים מייצרים צלילים שוניס מאוד זה מזה כאשר מנגניס עליהס את אותו התוו, ואפילו אותו כלי ישמע אחרת בידיים של נגניס שוניס או בסביבה אקוסטית שונה. קשה מאוד לשחזר את כל האיכויות של כלי נגינה אמיתיים באמצעיס אלקטרוניים במסגרת מגבלות התקציב והמקוס של 6ק. שתי שיטות הסינטוז המקובלות ביותר הן סינטזת ]אע (פרושם איפנון תדר, ה0ג1000131א ע6ח6טף6ע'ז, שיטה בה משניס את התדר של צלילים יסודיים מסויימים כדי לקבל מגוון צליליס רחב) ו-טבלת גלים (13216 6ץה/ט), בסינטות 1א אי-אפשר להתקרב לאיכויות של צליל אמיתי היוצא מכלי אקוסטי טוב. הצלילים נשמעיס יאלקטרוניים'י, גס כאשר הס מיוצרים עייי הסינטסייוריס הטובים והיקרים ביותר. בפרטיס קול מקובל לא תמצא סינטסייור טוב במיוחד ולכן הצליל יהיה דומה למה שיוצא ממקלדת (0זגסטץ6א) של מתלמדים. האלטרנטיבה מועדפת היא סינטוז עייי ייטבלת גלים" (016ג שוג /), שיטה לקסיקון ה-6 המושלם | ---7---7-777-- המבוססת על דגימה של צלילים המופקים על כלים אמיתייס ושמירתס בצורה של טבלה, הכוללת "יסידרת זמן" של דגימות ממויינות לפי סוג הכלי והתו המושמע. כאשר קוב 1101א מושמע באמצעות כרטיס קול עס טבלאות גלים, נשלפות סדרות הזאמן מהטבלה לפי הוראות הנגינה ומורכבות יחד לרצף של "סידרת זמן מאוחדת". הסידרה המאוחדת מתארת את הצליל המורכב מנגינתס של כל הכלים שאמורים להשתתף בו-זמנית, כשכל אחד מנגן את התוו המיועד לו. הסידרה המאוחדת נשלחת למתמר מספרתי-לאנלוגי, שמייצר את הצליל האנלוגי המורכב. בי בר , לב "לי רגדי גליצן, טוא נטלח עם צדוד נכלונים ל"פדיֶ" מתטכים נה א כל הצידר באפטדי. 'תכך שדב ניכ מוות מתשמל טטאטי, אכל (כל מכדב אבר לוחים את גליצך לתטידר " 6 מעבד אותות זה נשמע מסובך ואכן כרטיסי קול מסוג "טבלאות גלים" הס יקריס בהרבה מכרטיסים עם סינטסייזר 1א:. בדרך כלל בנוי עליהם מעבד מיוחד, הקרוי יימעבד אות ספרתייי (257 - זספאטטסזק [51808 |פוושום) והס מצויידים בזכרון ₪01 או וג (ראה לעיל) גדול (4-0.5 מגהבייט) לשמירה של הטבלאות. כרטיסיס מסויימים מצויידים גס בזכרון אא לתוכו אתה יכול לטעון טבלאות גלים פרי יצירתך או שרכשת מחברות המתמחות בכך. על הפס המתכתי הצר (שממלא את החרי בפנל האחורי של ה-06) המורכב בקצה כרטיס הקול תמצא 4 שקעים לכניסות ויציאות סטנדרטיות של אבזרי סטריאו, כולל שקע למיקרופון ויציאה ישירה לרמקולים, ובנוסף מחבר טרפזּי המשמש לחיבור דו-כיווני עס אבזרי 111א חיצוניים. כרטיסי קול רבים כוללים בקר לכונן התקליטורים, כפי שתואר לעיל. בדרך כלל זה יהיה אחד מהבקריס "'הפרטיים" שאינם כפופים לתקנים כלל-תעשייתים. בעבר היה הגיון בכך, שכן האלטרנטיבה של ממשק 5051 היתה יקרה יחסית. היוס הפתרון המועדף הוא חיבור הכונן לבקר מפז-ם, כך שאין חשיבות לבקר אינטגרלי. לעומת זאת, אתה צריך איכות 62 6 ישראל אוגוסט 1995 8 )ץ ישראל א רגרסט 1995 לקסיקון ה-6ץ המושלי לחפש תאימות 125169 | 6תש80, ע"מ להבטיח כי כל המשחקים יסכימו לשתף פעולה עם כרטיס הקול שלך, תאימות 101]א כללית (עזג[וסגזהקוה60 1101( [8ז6ח06), עיימ להבטיח שכל תוכנות המוזיקה לא תזייפנה ויכולת דחיסה של קול במספר פורמטים, אם אתה רוצה להשתמש בכרטיס הקול גם לצורך סיפרות והקלטה של צלילים. קיימים מספר פורמטים שוניס לדחיסה של קול ולכן צריך מעבד מיוחד (ץ5ס0) לטפל בנושא, אבל זה כבר שייך לתחוס של מקצועניים ולא נאריך בכך. הכרטיס הגרפי הגענו אל אחד ממוקדי-הכוח של ה-6 המודרני, הכרטיס הגרפי. מאז שהציבור הרחב נתפס לקסם שבממשק משתמש גרפי, כלומר תוכנות המתארות בצורה גרפית את מה שעליך לעשות עיימ להפעיל אותן ובצורה עוד יותר גרפית את המידע שהן הכינו לעיונך, המערכת הגרפית הפכה לחלק חשוב ביותר במחשב. הבחינות שאנו עורכיס במעבדות 1.85 06 למחשבים שונים מראות כי בעבודה עס ישומי >אוסשחו/ הכרטיס הגרפי מכתיב כמעט שליש מהציון הסופי של המחשב. כפי שהוזכר לעיל, במחשבים רבים הכרטיס הגרפי בנוי כחלק אינטגרלי של לוח-האם, שאז, כמובן, לא כל-כך מתאים לקרוא לו "יכרטיס"י. שמות אלטרנטיביים הם ייבקר גרפייי, "מאיץ פוסטווו/'י, יימתאסם ווידאו" וכל מיני קומבינציות אחרות של המילים הנ"ל. אנחנו נשתמש בשם כרטיס גרפי כדי לתאר את כל המנגנון שמזין תמונות מסך לצג (בין אס זה כרטיס נפרד או חלק אינטגרלי מלוח-האם), מאי 00%5חו/ יהיה השם של המעבד המיוחד שמבצע פקודות >צוסשחו/ גרפיות מהר יותר ולכן הוא משמש יימנוע'"י לכרטיס הגרפי ו"מתאס ווידאו" הוא הכרטיס הפשוט שעשה את העבודה בימיס שלפני הצורך במאיצים (פעם קראו לו כרטיס מסך) הצג הוא המכשיר עליו מוצגת התמונה, בדרך כלל צורתו כמו מכשיר טלוויזּיה קטן (שניהם מבוססים על טכנולוגית "שפופרת מסך" דומה) אבל במחשבי יימחברתיי (מחשבים נישאיס קטנים) זה יהיה "צג שטוחיי, הבנוי בטכנולוגיה של ייגבישים נוזליים" (1,02 - שוצ6כ [8ו9עז₪ שוטףו). "שפופרת המסך" היא שפופרת גדולה עשויה זכוכית, שהמשטח החזיתי שלה נקרא יימרקעיי. התמונה הנוצרת על המרקע, במידה והיא סטטית, תקרא יימסך'י. השפופרת עצמה נקראת בשפה טכנית יישפופרת קרני קטודה" (שק"ק בקיצור, 687 באנגלית) והתמונה שנוצרת עליה מורכבת מנקודות הנקראות פיקסלים (66א71). את הפיקסליםס מייצרות 3 "אלומות אלקטרונים" שמציירות את התמונה בסריקה של קווים (טטווג.1) אופקיים, המורכביס כל אחד ממאות רבות של פיקסלים. מספר הקווים האנכיים בתמונה גם הוא נמדד במאות וביחד אנחנו מקבליס מטריצה של פיקסלים המסודרים כמו משבצות זעירות על נייר מילימטרי. כדי לקבל מושג על כמויות הפיקסלים המוצגים על המרקע נציין שבצורת העבודה (מ(ד 1006א) הבסיסית של אאסטחו/ התמונה מורכבת מ-480 קווים בני 0 פיקסלים כל אחד, וביחד יותר מ-300 אלף פיקסלים. כרטיסים גרפיים מסויימים מסוגלים לייצר תמונות (וצגיסם טוביס במיוחד נדרשים להצגתן!) בנות 1280 קווים של 0 פיקסלים כייא וביחד כ-2 מיליון פיקסלים לתמונה! עירבוב צבעים הצבע של כל פיקסל נוצר עייי ערוב של 3 צבעי היסוד אדום, ירוק וכחול (868 בקיצור), שאלומות האלקטרונים מייצרות על המרקע. העוצמה היחסית של כל צבע נקבעת ע'יי התוכנה הגרפית ונרשמת בזכרון מיוחד, חוצץ מסך (01169ו13 6הזוגץ]), על הכרטיס הגרפי. כמו כל זכרון במחשב גם החוצץ בנוי מרכיבי 1אג84, אם כי בכרטיסים משובחים משתמשים בסוג מיוחד הנקרא 841 660גץ (ואג חש בקיצור). כמות הזכרון על הכרטיס קובעת כמה גוונים שוניס אפשר יהיה להציג על המרקע. אם נקציב רק בייט אחד לכל פיקסל, מספר הגוונים לא יהיה גדול מ-256 (8 סיביות יכולות לתאר רק 256 ערכים שונים). אם נקציב זוג בייטיס המספר יעלה ל-65 אלף ועם 3 בייטים לכל פיקסל ('24 סיביות לפיקסליי) מגיעים ליותר מ-16.7 מיליון גווניס שוניס. יש שקוראיס לעושר הגווניס של 24 סיביות לפיקסל ייצבע טבעניי כאשר מספר הסיביות המוקדשות לכל פיקסל הוא גדול (12 ויותר) מחלקיס אותן לשלוש קבוצות כך שכל קבוצה מתארת את העוצמה היחסית של כל צבע יסוד בכל פיקסל. למשל, עם 24 סיביות לפיקסל מתואר כל מרכיב צבע יסוד ע""י 8 סיביות, כלומר 256 רמות. כאשר מספר הסיביות לפיקסל קטן יותר מקובל לתרגם כל ערך גוון למרכיבי צבע יסוד בסיוע של ייטבלת עזר" (19016 קש-1.00% זס[60). למשל עס בייט יחיד לפיקסל הטבלה תכלול 265 שורות (אחת כנגד כל ערך אפשרי בחוצ המסך) ובכל שורה יופיעו 3 מספריס המתאריס את התרומה היחסית של שלושת צבעי היסוד לאותו גוון. הטבלה הזאת נשמרת בזכרון מיוחד ברכיב מיוחד הנקרא 1046א84. כפי שקל לנחש השס מורכב משני ראשי-תיבות: ]אא - זכרון גישה אקראית ו- 6 - מתמר מספרתי לאנלוגי. צביעת מסכים ואכן, התפקיד העיקרי של ה-1046א/8 הוא להפוך את המידע הספרתי ששמור בחוצ המסך לשלושה אותות אנלוגייס (המסומניס כמובן באותיות 08א8) המוזניס לצג. המידע מוזן ל-1046א84 בקצבים גבוהים מאוד (ומכאן הצורך בזכרון 8/1 יקר בכרטיסיס מהירים מאוד), עובר התמרה לאותות אנלוגיים ונשלח לצג בקצב הדרוש לציור תמונת מסך יציבה. כדי שהתמונה לא תרצד יש לייצבוע" את המסך מחדש בקצב של 72 פעם בשניה או יותר (זה בערך פי שלוש מהקצב של "צביעת" מסך טלוויזיה, אבל על צג המחשב אי-אפשר להסכים לרטט ולריצוד שתראה על מרקע הטלוויויה במבט מקרוב). הקצב הזה נקרא קצב הריענון ובאנגלית 8816 (₪6/6%. את הקצב בו ה-546]א₪4% מייצר פיקסלים אפשר לחשב ע"י הכפלה של מספר הפיקסלים בקצב הריענון. בתמונת 0 פיקסלים קצב ריענון של 72 מסכים בשניה ("72 הרצ") נותן קצב פיקסלים של יותר מ-22 מיליון בשניה. עס תמונה המורכבת מ-2 מיליון פיקסלים הקצב במערכות גרפיות מקצועיות מתקרב ל-150 מיליון בשניה! ברור שכדי לשלוט בנתוניס הזורמים בקצב מסחרר כל-כך יש צורך במעבדים מיוחדיס ובמבנה המאפשר שינוע של מספר גדול 8 :] מכון סלע להתמחות במחעזבים פתח את טמסטר הקיץ מכון סלע להתמחות במחשבים, (מקבוצת סלע מעבדות), הודיע בתחילת השבוע כי בסמסטר הקיצ נפתח מחזור לימודי מכינה לקראת לימודים במכון בשנת הלימוד הנפתחת באוקטובר, וכן לימודי בסיס במתכונת רגילה ומתכונת אינטנסיבית. בחודש אוקטובר פותח מכון סלע את כלל המסגרות ובכלל זה לימודי התמחות המיועדים לבוגרי שלב הבסיס ולבוגרי תואר ראשון במחשביס. מקבוצת סלע נמשר כי כבר כעת קיימים מסי גופים בתעשיית ההיי-טק ומערכות המידע אשר הודיעו על נכונותס לקליטת העובדיס כבר במהלך לימודי ההתמחות. תוכנית ההכשרה בנוייה על הרעיון של ביצוע ייסטזיי במחשבים, כשלב בסיסי מוצעים לימודי הבסיס/ הסבה המקביליס בהיקפם ללימודי מדעי מחשב באקדמיה. לזקוקים לידע נוסף לפני לימודי הבסיס מוצעת מכינה ללימודי יסוד. תוכנית הלימודים כוללת בכל מסלול התמחות כ-6-7 מקצועות מתקדמים אשר תכניהס ניקבעו בתהליך מורכב וארוך מול התעשיה באופן שמאפשר לסטודנט להיקלט במקוס עבודה מיד עם סיום ההכשרה. המכון מציע מסלול ייחודי לישראל, ולמעשה בעולם כולו, מסלול ללימוד ניהול מערכות ותקשורת, מקצוע מבוקש ביותר בתעשיה אשר משוס מה עדיין לא הוכר עייי האקדמיה ואינו נלמד בשוס מסגרת לימודיס רצינית. את מגמת התקשורת והמערכות ירכז מר אריאל כהן, מנכייל חברת התקשורת בקבוצת סלע ומרצה בחוג למדעי המחשב באוניברסיטת תל-אביב. מכון סלע, ציין מנכייל הקבוצה, מר דוד בסה, אינו רעיון מקרי שצצ בין רגע, סלע הכשירה עד כה יותר מ- 0 מתנדסים! לצורך הקמת המכון השקיעה קבוצת סלע במהלך השנה האחרונה ברכישת מערכות חומרה מתקדמות ביותר. בין היתר נרכשה כיתה של מערכות חססו[ו5 68 וכיתת הדרכה על תחנות עבודה עם מעבד 55486, (א50) ללימוד תקשורת וניהול מערכות בסביבת 18וזג501. המטרה, מוסיף מנכייל קבוצת סלע, לצייד את כיתות הלימוד במערכות חומרה ותוכנה באופן שיאפשר לימוד על מרבית הקונפיגורציות הקיימות בשוק התוכנה הישראלי. היעד שלי לשנת הלימודים הראשונה עומד על 500 סטודנטים, שהם למעשה מקומות עבודה בתעשיה, ועד שנת 2000 - 5000 סטודנטים. תעשיינים רבים מצביעים על כך כי התעשייה נמצאת כיוס במצב קשה יותר מאיי פעם. ישנו חוסר של ידיים טובות ומנוסות שנותנות מענה איכותי ושלס ומס' רב של פרוייקטיס בורחים לפיתוח בחוייל. המצב הגיע לכדי גיחוך בו מתרחש כיוס תהליך הולך וגובר של יבוא עובדים זרים לענף!. מנכייל חברת מוטורולה חנן אכסף כי בתוך 10 שניס תאבד ישראל את מעמדה כמובילה בתחוס התוכנה עקב מחסור במתכנתיס לקראת התקופה שבה 90% מפיתוחי האלקטרוניקה יהיו באמצעות תוכנות, חברות אמרקאיות נכנסות כבר כעת לשוק הישראלי ולוקחות את מיטב העובדיס בשכר גבוה, שכר שהחברות הישראליות לא יכולות לעמוד בו. וכל ואת למה? - בוגר התואר הראשון במדעי המחשב אינו מנוסה מספיק בכדי להחיל לעבוד, הוא למעשה חסר כל ניסיון מעשי חייביס להגיע להכרה כי עבודת שטח מחייבת לימודים מעשיים. לדעתו של קרן סגל, מנהל הפיתוח של קבוצת סלע, האוניברסיטאות אינן מכשירות לעבודה, והס אינן אמורות לעשות כן, תפקידם, מכובד לכשלעצמו לעסוק במחקר ולימוד התאוריה. את תפקיד ההכשרה לעבודה, לקחה על עצמה, לא ברצון, התעשיה. גם התעשיה וגם האוניברסיטאותי אינן מצליחות בייעודן זה, הן צריכות להתמקד במה שהם טובות, התעשיה - לייצר ולקדס את כלכלת ישראל, והאוניברסיטאות לעסוק במחקר אקדמאי טהור. את המכון מנהל מר יחיאל האן, אשר שימש כמזכיר האקדמי באוניברסיטת בן גוריון וכמרצה באוניברסיטת תל-אביב. בתפקידו האחרון שימש כמנהל הדרכה ביבמ. מסיכת צל 3 מקור *תח 6 -------------- לקסיקון ה-26 המושלם של נתוניס במקביל. צורך זה הוליד את מאיצ' %ווס6חו\ השוניס. מאיצי חלונות מאי> וסשחו\ הוא מעבד אות ספרתי שתוכנן כך שהוא יבצע את הפקודות השיגרתיות של ייצביעת מסכיםיי בצורה אופטימלית. הרכיב הזה, למשל, יודע להעביר מלבן (למשל "חלון" של אסטווו\) ממקוס למקום על המסך במהירות גבוהה בהרבה ממה שהיה לוקח למעבד הראשי לעשות הרכיב הזה הוא המנוע והמוח של הכרטיס הגרפי ובו בעיקר תלויים הביצועים שהכרטיס ישיג. המאיציס החדישים מסוגליס לעבד את תמונת המסך במהירות הגבוהה פי 50 ויותר ממתאמי הווידאו הישנים, שהתאימו בעצס רק להצגת מסכי-תוויס של ₪05 את כמות הזכרון שצריך להציב על הכרטיס הגרפי אפשר לחשב עייי הכפלה של מספר הפיקסלים בתמונה במספר הבייטיס לכל פיקסל. כך נקבל שכרטיס מסך עם מגהבייט אחד של זכרון יכול להגיע לכל היותר לאבחנה של 1024 8 פיקסלים (המספר השמאלי הוא תמיד מספר הפיקסלים בקו והמספר הימני הוא מספר הקווים בתמונה) עס 256 גווניס (בסך הכל הוא ינצל 3/4 מתוך הזכרון שלו במוד זה), או לאבחנה של 600א800 פיקסלים (הידועה בשם זסקו5) עס 65 אלף גווניס, או לאבחנה של 480א640 (תקן 64/ המקורי) עם 16.7 מיליון גווניס כדי לקבל אבחנות גבוהות יותר, או יותר גווניס בכל אבחנה, יש צורך ביותר ממגהבייט אחד. כרטיסים עס 2 מגהבייט זכרון יכולים להגיע לאבחנה של 16א768א1024 (הסיפרה האחרונה מימין היא מספר הסיביות לכל פיקסל), או ל- 6004א800, או ל-8א1280א1600, או קומבינציות אחרות שמסתכמות בפחות מ-2 מיליון בייטים. גרפיקאים יחפשו כרטיס עס 4 מגהבייט זכרון, כדי להשיג אבחנה של 1280 4 עס 28 סיביות. האפיק הגרפי המהירות המסחררת בה צריך לעבוד הכרטיס הגרפי היתה הגורס המקורי לאי-שביעות הרצון מהאיטיות היחסית של אפיק 15. אפיק אם-.1/ תוכנן עייי קבוצה של יצרני כרטיסים גרפיים וזה גס היה התמריף של אינטל לפתח את אפיק 61ק. לכן ברור כי אנו מצפיס במחשב חדיש שהכרטיס הגרפי יהיה נעוץ בחריץ 61ק. על הלוחית המתכתית המחוברת לאחורי הכרטיס הגרפי תמצא את המחברים לכבל שמגיע מהצג. המחבר התיקני של צ הוא טרפזי ואליו מתחבר כבל רב-גידי עגול. יצרניס מסויימים מספקים גם חיבורים נפרדים, לכל אחד משלושת אותות הצבע ₪08 ולאותות הסינכרון, בכבלים קו-אקסיאליים. כבלים אלה מסתיימים במחבר עגול מיוחד, הנקרא 6א8. צורת חיבור זו אופיינית רק לתחנות עבודה גרפיות ולכן לא נתעכב עליה. לאחרונה ראינו גם כרטיסיס גרפיים משולבים עם כרטיסי קול ולהם לוחית גב המלאה בכל המחברים השונים של שתי הפונקציות. השילוב הזה לא מומלא במיוחד ועדיף לשמור על הגמישות שבבחירת כל כרטיס לחוד. | מים על משת עכנד | 7 לגדו כולם להטתתד! זה גצ שוכ הצג היקר האבזר החיצוני הגדול ביותר והיקר ביותר במערכת ה-6ץ הוא הצג. בגיליון הבא של מא103421 6ק/המהדורה העברית נתאר בפרוטרוט את המבנה הפנימי שלו ואיך הוא עובד. לצרכינו העכשיוויס נסתפק רק בבירור המונחים המשמעותייס מבחינת המשתמש החדש, שמתחפש קריטריוניס לבחירת צג איכותי. נתרכז כאן רק בצגיס ישולחנייס" המבוססים על שפופרת מסך 0₪1. הפרמטר הבולט ביותר של הצג הוא גודל המרקע של השפופרת. את הגודל הזה מודדים לאורך האלכסון מפינה עליונה אחת לפינה תחתונה בצד השני. צג 14 אינטש אומר שאורך האלכסון הוא 14 אינטש (כ-35 ס"ימ) ולצג 17 אינטש האלכסון הוא ב-21 אחוז ארוך יותר. השטח של הצג גדל ביחס ריבועי ולכן לצג 17 אינטש שטח מרקע גדול יותר ב- 7 אחוז ביחס לצג 14 אינטש. שס לב שלא כל שטח המרקע ראוי לשמש לתצוגת המסך, בגלל הפינות העגולות והעיוותיס בשוליים. השטח האפקטיבי קטן יותר בכ-5 עד 0 אחוז מהשטח הנומינלי. הפרמטר השני שיש להתעכב עליו הוא סוג שפופרת המסך. בצגים זולים של 14 אינטש המרקע הוא כדורי למדי, כלומר המשטח הקדמי בולט במרכזו ומתעגל לכיוון השוליים. מרקע כדורי מעוות את התמונה וגורס למקורות אור שוניס להשתקף על המרקע ולסנוור. צגים טובים יותר מצויידיס בשפופרת מסך מסוג שטוחה ורבועה (6זבטף141-5/), בה המרקע כמעט שטוח לחלוטין. סוג שלישי של שפופרות מסך הן טריניטרון של סוני, בהן המרקע נראה כמקטע צילינדרי. המרקע של שפופרת טריניטרון מתעגל קלות במישור האופקי (המרכז בולט ביחס לשוליים מימין ומשמאל) אבל נשאר ישר במישור האנכי. לשפופרת טרינטרון יתרונות מסויימים הן בדיוק הגיאומטרי של התמונה והן בבהירות המירבית שניתן להשיג (בהירות גבוהה יוצרת צבעים "'חיים" וגווניס עזים. בבהירות נמוכה נראית בתמונה כאילו מרחו אותה בלכה מעממת, כפי שעשו לתמונות של אמני הרנסאנס. את הגברת הבהירות אפשר להשוות להסרת הייוורניש'י מתמונות קלאסיות, שגילתה את הצבעיס המקוריים, העזים, בהם השתמשו הציירים) מוד העבודה הפרמטרים שקובעים את מוד העבודה (מה שקוראים בטעות אבחנה. בעצם מתכווניס למספר השורות בתמונה, מספר הפיקסלים בשורה, מספר הגווניס וקצב ריענון המסך) האפשרי הם אלה שכבר הכרנו בהצגת הכרטיס הגרפי. היצרן יגדיר בדרך כלל את הצג לפי המוד הגבוה ביותר שניתן להציג על הצג, בין אס התמונה שתווצר כך תהיה קריאה או לא. למשל, צגי 14 אינטש רבים מתהדרים ב'"אבחנה" של 1024א1280 למרות שבמוד הזה על מסך קטן כל-כך אין סיכוי שתוכל לקרוא משהו! יתר על כן, העובדה שהצג מתאמצ להשיגג "אבחנהיי גבוהה אינה אומרת שהאבחנה אכן מושגת. "אבחנהיי מוגדרת ביכולת להפריד בין אלמנטים קרוביס של התמונה, במקרה שלנו בין פיקסלים סמוכים, והדבר הזה לא מושג אם הגודל המינימלי של נקודה על המסך הוא יותר מפיקסל אחד גודל הנקודה (26ו5 8001) המינימלי נקבע עייי החדות בה ניתן למקד כל אחת משלוש אלומות האלקטרונים (פטטסש), ע"י היכולת לוודא כי כל שלוש האלומות יפגעו תמיד ב'"חפיפה" מלאה (טטחטפזטצם60), ע'"י "צפיפות החורים" (ווטווץ +00) ברשת המתכתית שמאחורי המרקע (קוראיס לה מסיכת צל, 185% וו800ו51, או גריל חריצים) ובעוד גורמים טכניים שמיותר לפרטס. בסך הכל, הנקודה בצג אופייני היא בקוטר של כחצי מיימ. בצג 14 אינטש אופייני השטח האפקטיבי לתמונת המסך הוא מלבן בגודל 265 0 מיימ בערך. אס נציג עליו תמונה ב'"אבחנהיי של 1280 6% א, גודל של כל פיקסל יהיה בערך 0.2 מיימ, הרבה יותר קטן מייגודל הנקודה'י. פרושו של דבר כי פיקסלים סמוכים יתערבבו זה בזה ואנחנו בוודאי לא נוכל יילהבחיןיי בי'יאבחנה"י שהיצרן האופטימי טוען לה! פרמטרים חשמליים המסקנה שלנו מבדיקות ממושכות שנעשו במעבדות 6 5 היא שצג 14 אינטש יכול לשמש מרקע טוב לתמונות במוד 480א640, צג 15 אינטש יגיע לאופטימום במוד 800 0, צג 17 אינטש ראוי למוד 768א1024 וצג 21 אינטש למוד 1028א1280%. מבחינת פרמטרים חשמליים- אלקטרוניים המודים האלה מתורגמים לטידרה של 'יתדרים" או "קצבים": 4 קצב ריענון המסך (83)6 8616%1), הנקרא גס התדה האנכ' (6ח6ט6ז [%67168) או קצב המסכים (סממגזת 6) צריך להיות יותר מ-72 פעם בשניה (72 הרא) - ומה שיותר יותר טוב. בצגיס איכותייס במיוחד התדר יכול להיות 120 הרא ויותר. 4 קצב השורות (6-86ה11), או התדר האופק: (6₪6₪6ז'1 [120018ז110) הוא המכפלה של מספר הקווים בכל תמונה בקצב הריענון. כדי להשיג תדר ריענון של 72 הרא צריך להגיע במוד 480א640 (480 שורות בתמונה) לקצב שורות של 72=34,560א480 בשניה. במוד 8008600 הקצב עולה ל-45 אלף שורות בשניה (45 "קילוהראיי). במוד 1024 לקסיקון ה-%0 המושלם | 7-7 8 הוא מגיע ליותר מ-55 קילוהר> ובמוד 1024א1280 הוא מתקרב ל-74 קילוהרף 4 פרמטר חשמלי-אלקטרוני פחות מוכר הוא רוחב הסרט לאותות ווידאו (%101-2300 1060) שמשפיע על גודל הנקודה הנזכר לעיל. הפרמטר הזה נמדד במגהרצים והוא נקבע לפי מספר הפיקסלים שצריך לייצר בשניה. שיטת החישוב מורכבת ולכן נסתפק כאן בתוצאות: "רוחב הסרטיי למוד 480א640 צריך להיות יותר מ-30 מגהרא, למוד 800 0 יותר מ-50 מגהר>, למוד 768א1024 יותר מ-80 מגהר ולמוד 1024א1280 יותר מ-130 מגהר ריבוי תדריס הצגים הזולים ביותר מסוגלים להציג תמונה רק אם היא מוזנת להם בקצבים ובתדריס של מוד אחד ויחיד. הפופולריים יותר הס צגים שמאפשרים לך להציג מספר מודיס קבועים מראש. רוב הצגים של 14 אינטש הס מסוג זה והס בדרך כלל מגבילים אותך למודים הנמוכים של תקן 04/. הצגיס הטוביס מסוגליס להציג כל תמונה שתזין להם, כל עוד התדריס האופיינים לה נמוכים יותר מהתדרים המירבייס שהצג יכול להסתנכרן עליהם. צגים כאלה נקראים רבי תדר (ע6ת6טש6עע-10101( או 6תצ5-גו[טזא) והס מומלצים כהגנה נגד התיישנות של הצג בעקבות העליה הבלתי פוסקת בתדרים המקובלים (התוצאה של מעבר למודים עם "אבחנה'י גבוהה יותר ולקצבי ריענון גבוהיס יותר). מונחים נוספיס שצריך להכיר בהקשר של איכות התמונה הס העיוותים (005ווז21%10) הנוצריס כאשר קוי התמונה, כפי שהם מצויירים עייי אלומות האלקטרונים, אינס ממש ישרים או מקבילים זה לזה. אס מנסים לצייר תמונת משבצות מרובעות על הצג (למשל עייי העברה של קויס מקבילים, אופקית ואנכית, במרווח של ס"מ זה מזה) והתוצאה אינה של ריבועיס מדויקים, אנו אומרים כי לצג יש ייעיוותים גיאומטריים". אלה יכוליס להיות טרפזיים (צלע אחד במרובע ארוכה מהנגדית לה) או כרית סיכות (הסוו[צט חוק) או חבית (6זג8) וכדומה. עיוותים אחריס הם ייכרומטיים" כלומר מזייפים את הצבע הנכון. כדי לקבל על הצג את הצבעים המדויקים צריך לשמור על יחסים נכוניס של העוצמה היחסית של שלושת צבעי היסוד. וה לא קל גם למקצוענים. כיול צבעים כיוון הצבע הנכון של צג נקרא כיול צבע (ז6010 00ו6811731) ועושיס אותו ע"י השוואה של צבעים כפי שהם מופיעים על הצג עס צבעים כפי שהס אמורים להראות - בדרך כלל על פי מקור יחוס (66ח6ז66/6) לצבעים נכונים (למשל הוגמאות הצבע שמדפיסה חברת טְחסוחגק). יש תוכנות שמסייעות בתהליך המורכב הזה, אבל אף אחת מהן לא תעזור לך אם אי-אפשר לכוון בצורה עצמאית את "הבהירות" (68חו80וז8) ואת ה"ניגוד" (זגזוח60) של כל אחד משלושת צבעי היסוד. תהליך הכיול מתחיל בקביעת נקודת הלבן, שהיא היחס בין צבעי היסוד שנותן מסך לבן טהור. מאחר ואין מושג אמיתי של "לבן טהור" אלא דף 06 ישראל אוגוסט 1995 *בזרי הצבלה 5 ליב יסר אנטי סטטי 06 ושראל אוגוסט 1995 לקסיקון ה-₪6 המושלם לבן יראה אחרת בהתאס לתאורה (ביחס לתאורה טבעית הוא יראה כחלחל יותר באור פלורוסנטי, צהבהב באור נורת הלוגן), מקובל להגדיר את הנקודה הלבנה לפי טמפרטורת האור, שהיא הטמפרטורה של הגוף שפולט אור לבן ביחס דומה של מרכיבי צבע יסוד. לאור השמש, למשל, "טמפרטורה" של 6500 מעלות ואילו נורת הלוגן פולטת אור בטמפרטורה של 5500 מעלות. אחרי שקבענו מהי ייטמפרטורת האוריי צריך לכייל איך תשתנה העוצמה של כל אחד משלושת צבעי היסוד כפונקציה של שינויים בערכים הספרתיים המוזנים מייחוצצ התמונה". ההנחה הבסיסית היא כי השינוי צריך להיות לינארי (פונקציה של קו-ישר) כך שכאשר הערך המספרי יורד לחצי גס זרס האלקטרונים באלומה צריך לרדת לחצי אבל במציאות נכנסים לתמונה גורמים "לא לינאריים" שדורשיס תיקונים. את אלה מבצעים עייי משחק בייפונקצית גאמה" של הצג. פרטים נוספים על תהליך הכיול חורגיס ממסגרת מאמר זה ולכן לא נמשיך בכך אנלוגי או דיגיטלי הצגים הפשוטים והזולים יותר הס אנלוגיים, במובן שהשליטה בכל הפרמטריס שלהם נעשית באמצעות סיבוב כפתורים (כל כפתור כזה מסובב "פוטנציומטר" שהוא אמצעי "אנלוגיי" - לשינוי מתח או זרס). צגיס משוכללים יותר הס דיגיטליים ואת הפרמטרים השונים ניתן לתכנת בהם. התיכנות נעשה בדרך כלל באמצעות לחיצים וכפתוריס המותקנים על הצג (לפעמיס מאחורי מכסה, שמסתיר אותם בזמן שאין צורך בכיוונוניס). הצגיס המשוכללים ביותר כוללים מיקרובקר (ש60-60₪12016ו]א) שהוא מעבד יעודי לתפקידי בקרה. בדומה למעבד רגיל גם המיקרומעבד נעזר בזכרון ובתוכנה כדי לבצע את תפקידו, במקרה זה כדי לשמור את הפרמטרים של מצבי עבודה שוניס כאשר עובריס ממוד תצוגה אחד לשני (למשל מ-480א640 ל-768א1024) גודל התמונה על המרקע לא בהכרח נשמר. בצגיס עם תכונת גודל אוטומט" (חולופ-10ש4) המיקרובקר מתקן באופן אוטומטי את התמונה כך שהגודל נשאר אחיד כנייל לגבי 'ימירכוו" התמונה בצורה אוטומטית עייי התכונה "י'שתוזטזווט")- סוט א.. היכולת לעבור ממוד למוד בלי לצאת מ-%/160 ולאתחל מחדש את המחשב נקראת מיתוג מודים (קחזו116או5 1006א) והיא דורשת תמיכה של הכרטיס הגרפי והדרייברים שלו. בצג עס בקרת מיקרומעבד ותכונות אוטומטיות המיושמות היטב, המיתוג הזה מתרחש תוך פחות משנייה, מבלי לייהקפיץ"י את המסך וללא שינויים בגודל ובמיקוס של התמונה על המרקע. מניעת הבהקים את המשטח החיצוני של המרקע צריך לחספס או לעמם, עיימ למנוע את הברק המסנוור של זכוכית מלוטשת. חיספוס נעשה עייי איכול כימי של הזכוכית ועימום נעשה עייי ציפוי בחומר מונע החזרים (4 - ת60166)00א-11ח) בדומה לציפויים על עדשות של מצלמות ומשקפות. ציפוי אחר מטרתו להקטין את תופעת "החשמל הסטטייי, שגורמת לאבק להדבק לפי המרקע. ציפוי כזה נקרא אנטי-סטטי ובדרך כלל הוא משולב עם הציפוי נגד הבהק. אנשיס רביס מודאגים מקרינה הנפלטת מהצג. המרקע עצמו עשוי מזכוכית עשירה בעופרת, כך שלא נפלטת ממנו קרינה מסוכנת (האור שיוצא ממנו גם הוא סוג של קרינה, אבל את זו הרי אנו רוצים לקלוט!). קרינה בתדרים נמוכיס מאוד נפלטת מהרכיביס האלקטרוניים והחשמליים שבחלקו האחורי של הצג ולאחרונה התקבלו מספר תקניס המגבילים את הקרינה הזאת. התקן המקובל ביותר הוא ]1 אקזא השוודי. כמעט כל צג חדיש עומד בו. תקן חדיש אחר נועד להקטין את צריכת החשמל של הצג, במיוחד ע"י כיבוי חלקי, או מלא, לאחר תקופה של חוסר פעילות. צגים העומדיס בתקן האמריקאי לחסכון באנרגיה מקבליס את אות כוכב האנרגיה ("518 צִפַז6מם), המעיד כי הס לא מבזבזים יותר מ-15 וואט במצב של חוסר פעילות. המקלדת והעכבר שני אבזרים פשוטיס יחסית שנוטים, לגמרי לא בצדק, לזלזל בהם ולחשוב שאין מה להתעמק יותר מדי בבחירתס. האמת היא ששני אבורים אלה נמצאים באינטראקציה אינטנסיבית עס אצבעותיך שעות ארוכות וכל פגם טכני או "ארגונומי" (ארגונומיה היא מדע ההתאמה של כלים מכניים לגוף האדם) יבוא במהירות לביטוי כואב. לעכבר המקובל ב-6ק7 יש 2 או 3 כפתורי לחיצה לאצבעות וכדורית בבסיסו. הפונקציות של לחיצות עכבר (א6.16%) מוגדרות ע"י %או00חו/ וע"י הישומיס השוניס (רובס לא נזקקים לכפתור השלישי, האמצעי). הכדורית מתגלגלת בזמן שמוליכים את העכבר על המזרן הספוגי שלו ( ) והגילגול הזה שולח אותות אלקטרוניים שמזיזים את הסמן על המסך. הכדורית נוטה להתלכלך מאבק ושומנים וצריך לנקות אותה לעיתים מזומנות. את העכבר צריך לבחור בהתאמה לגודל כף-היד. מבוגריס וקוקים לעכבר גדול יותר, כמו זה של "מיקרוסופט", ולילדים יש עכברים קטנים ועליזים. העכבר מתחבר בחוט ארוך למחבר קטן על הפנל האחורי של המחשב. משתמשים רבים מעדיפים עכבר אלחוטלי, בלי זגב ארוך. עכבר כזה נזקק למקלט המתחבר מבחוא למחשב, או כרטיס הנתקע בתוך המחשב. ישנס גס עכברים אלחוטיס שאינס עכברים בכלל. אלה הם בעצם מכשירי יישלט-רחוק" הדומים למה שמשמש אותנו לשליטה בטלוויזיה או בווידאו. משתמשים בהם בדרך כלל בהרצאות, כאשר המרצה לא יכול להפעיל עכבר רגיל. במחשבי מחברת מקובלים שני אבזרים תחליפים לעכבר. האחד הוא כדור עקיבה (אטגעי" [83), שנראה כמו עכבר המונח על גבו וחושף את הכדורית למישוש באצבעות. הסוג השני הוא מוט עקיבה (א7786% תוס) שדומה לי"ימוט משחקים" (א6ו10-81) מיניאטורי. מפעילים אותו ע"י דחיפה בקצה האצבעות. כל האבזרים האלה נקראים אבזרי הצבעה, שכן בעזרתם אתה יימצביעיי על מקוס מסויים במסך, עייי הזזה של ה"יסמן" (טטחטט). המקלדת התיקנית למחשבים שולחניים כוללת למעלה מ- 0 "קלידים" בכמה קבוצות. במרכז ושמאלה מרוכזים הקלידים הסטנדרטיים של תווים אלפא-נומריים (אותיות ומספרים), כמו במכונת כתיבה היסטורית. מימינם נמצאת קבוצה של קלידים להזות הסמן ולידם קבוצת קלידים נומרייס בסידור דומה למכונת חישוב. בחלק העליון של המקלדת מופיעה שורה של קלידי פונקציות, המשמשים בדרך כלל לבחירת אפשרויות פעולה בישומים שונים. בבחירת מקלדת עליך לנסות את תחושת הלחיצה על הקלידים ולבחור בין לחיצה קשה יחסית, עס "קליקיי ברור כשהקליד מופעל, לבין לחיצה רכה שאינה מורגשת כמעט לוחות קלידים ארגונומייס מוצעים היוס במגוון צורות לא שגרתיות, כולל לוחות המתפרקים לשניים, כך שניתן למקם כל יד בנוחיות מירבית. גס המקלדת מתחברת בחוט ארוך למחבר עגול מאחורי המחשב וגס כאן אתה יכול למצוא מקלדות אלחוטיות, אותן אתה יכול להחזיק על הברכיים רחוק מהמחשב. יש ₪7 הפי המיוחדים על נכיפאך, אגל אין הדגב עלילה. ו גי מקלדות עם מיקרופון אינטגרלי לישומי מולטימדיה ויש מקלדות עס ייכדור עקיבהיי או '*מוט עקיבה'"' (ראה לעיל). במחשבי מחברת המקלדת צפופה הרבה יותר ממקלדת שולחנית ובמחשבי תת-מחברת מוותרים על חלק מהקלידים כדי להקטין את הרוחב עוד יותר. לאחרונה הציגה יבמ מקלדת פרפר למחשבים נישאים, הבנוייה משני חלקים ו"מתכווצת" בזמן שסוגרים את המחשב. המדפסת האבור ההיקפי האחרון שנדון בו במאמר זה הוא המדפסת, שכמעט כל אחד נזקק לה במוקדם או במאוחר. קיימות מספר טכנולוגיות בסיסיות של הדפסה, עס ספקטרום של יכולות וטווח רחב של מחירים. העיקריות הן: מדפסות לייור אלה יימלכות ההדפסהיי המשרדיות, שעושות את מרבית לקסיקון ה-₪6 המושלם העבודה בסביבה העיסקית. טכנולוגית ההדפסה שלהן היא יזירוגרפיהיי, בדומה לזו הפועלת במכונת העתקת מסמכים רגילה. במדפסת לייזר מותקן י'מנוע" הכולל: 4 ראש הדפסה ועליו דיודת לייזר ועירה או דיודת פ₪.ז (דיודה פולטת אור). זו '"מציירת" את האותיות פיקסל- אחר-פיקסל 4 תוף (נמטזע) המצופה חומר רגיש לאור, אותו יש להחליף מפעם לפעס. במדפסות מסויימות במקום תוף יש סרט מחומר גמיש. 4 מיכל אבקת טונר (ז6חסי1), המשמש "דיו יבש" בתהליך ההדפסה. 4 מיכל חומר מפתח (ז6ק126%610), המקבע את הדיו לנייר. את אבקת הטונר והמפתח יש להוסיף למדפסת מדי 3,000 עד 15,000 דפים (בהתאם לגודל המיכל). % מתקן חימום (זשפטץ) המתיך את הדיו היבש כדי שיספג בנייר 4 מנגנון הסעת נייר מי"מחסנית הנייר" הנכנס (לפעמים יש יותר ממחסנית אחת, כדי לאפשר הדפסה על סוגי נייר שוניס) ליימגש הנייריי היוצא. את המנוע מפעיל בקר אלקטרוני, הכולל יימיקרובקרי וזכרון וא בגודל שבין 1 ל-32 מגהבייט. בזכרון גבנית תמונת העמוד (26? 7 6ח]) לפני שהראש מתחיל וו ו / | "לצייר" אותו על הדף, בדומה לק לתמונת המסך הנשמרת בייחוצ ה התמונה" של הכרטיס הגרפי תפקיד הבקר הוא לנהל את כל תהליך ההדפסה אבל גס לתרגם את ההוראות שמגיעות מהמחשב למטריצה של נקודות שחורות ולבנות אותן מעתיק הראש לנייר. מטריצה כזאת נקראת רסטר (335160) או מפת סיביות (טגּ1א-ו:8) והתהליך של הכנת המטריצה נקרא רסטריזציה. המקצוענים קוראים למעבד שעושה זאת :81, קיצור של זספפטטטז? 10866 חטוצגק. ההוראות מגיעות מהמחשב באחת משלוש יישפות": ,01, שפה של היולט-פקרד, המקובלת ביותר בישומיס עיסקייס 8 05186101 שפה של חברת 40088 המקובלת בישומים גרפיים 4 61, השפה הפנימית של אשוסשחו\, בה מערכת ההפעלה "מדברת" עס אבזרים גרפיים שונים (06וצ0 66ותקגזס 6זטוה]). הייאבחנהיי של מדפסת לייזר (גם זה שימוש לא נכון במושג אבחנה) היא צפיפות הנקודות ביירסטר" המודפס על הנייר. מדפסת ''[ק6000א600" מדפיסה מטריצת נקודות בצפיפות של 600 נקודות לכל אינטש לאורך ולרוחב הנייר ([ש הם ראשי תיבות של יינקודות לאינטש'", הסוח] ז6ת צוסס). מדפסת סז בג תמונת העמוד רסטרי רסטר זפ לדח פרפר 33 6ץ ישראל אוגוסט 1995 ------------ לקסיקון ה-26 המושלם כזאת זקוקה ליימפת סיביות" בגודל 4600א6800 סיביות בערך כדי לשמור את התמונה של עמוד 44 (שגודלו 29 1א7. ס"ימ), כלומר לבערך 4 מגהבייט זכרון 1א8. מדפסת עס "אבחנה" של [3000א300 יכולה להסתפק במגהבייט אחד ומדפסת שמסוגלת להדפיס דף 43 (29.7א42 ס"מ ברוטו) ב"אבחנה" של [120007א1200 תזדקק ל-32 מגהבייט. כמו כן תכלול המדפסת בדרך כלל ספריה של גופנים (י"פונטים", 0818?) הצרוביס בזכרון 1.584 קטיגריות מהירות למדפסת הלייזר יהיו בדרך כלל שער טורי או שער מקבילי, לצורך חיבור ישיר לשערים התואמים במחשב. במדפסות מסויימות אפשר גיסי+ לותיק:וע כרטיס רשת לצורך חיבור ישיר לרשת ת ק ש ורת מקומית, ללא תיווך של מחשב. מגוון האופציות של מדפסות לייזר הוא עצוס ולא נעמוד כאן על כולן. חשוב רק לציין כי אחד הפרמטרים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותו, הוא מו הרות ההדפסה מהירות זו מוגדרת כמספר העמודים לדקה (ַגץת) שהמדפסת מפיקה לאחר שהושלס התרגוס ליימפת סיביות". כאשר אתה שולח קוב למדפסת יעבור זמן רב יחסית (תלוי בפירוט ובסיבוך של מה שמצוייר על העמוד) לפי שהמנוע יתחיל לצייר את העמוד. בזמן ה המעבד מתרגם את ההוראות המגיעות מהמחשב למפת סיביות וזמן זה לא נחשב לצורך הגדרת המהירות. המהירות מוגדרת כמספר העמודיס בדקה שמדפסת תפלוט אם נבקש ממנה להדפיס מספר גדול של עותקים מאותו עמוד (כלומר להדפיס שוב ושוב את אותה מפת סיביות). הקטיגוריות המקובלות של מדפסות לייזר הן: % מדפסות אישיות עם קצב הדפסה של 2 עד 5 עמודים לדקה. 4% מדפסות קבוצתיות עס קצב שבין 6 ל-16 עמודים לדקה. 4 מדפסות עומס-גבוה (עוטכ 369%) עם קצב העולה על 7 עמודיס לדקה. מדפסות הלייזר המקובלות הן מונוכרומטיות, כלומר הן מדפיסות רק "שחור-על-גבי-לבן". לאחרונה יצאו לשוק מדפסות לייזר צבעוניות, בהן בנויים למעשה > מנועי %ירוגרפיה. כל מנוע מניח על הנייר אבקת טונר בצבע אחר. ארבעת צבעי היסוד להדפסה הס "ציאן" (מעין תכלת), "ימגנטהיי (מעין ארגמן), "צהוביי ויישחוריי (הקיצור המקובל הוא אצ]א6 - א הוא השחור). ה-זטצט" מתיך את כל הארבע יחד ויוצר על הנייר תמונה צבעונית, שגווניה נקבעים עי"י הכמות היחסית של כל אבקה. השיטה בה יוצרים גווני בינייס עייי פיזור נקודות צבע-יסוד בצפיפויות שונות נקראת טשחוטו!ווע מדפסות הזרקת-דיו 16-אחז במדפסות הורקת דיו ראש ההדפסה מתיז דיו נוזלית דרך יחריריס" זעירים (66101%[ח1) על הנייר. בראש מצויים בין 4 ל-300 חרירים בשורה אנכית והם מדפיסים פס בגובה 3 מ"מ לרוחב הדף. הנייר נע והראש מחליק מימין לשמאל ובחזרה וכך הוא מכסה את כל הדף במטריצה של נקודות, שכל אחת מהן נוצרה ע"י התוה של טיפת דיו בודדת. ה"אבתנה" של מדפסות הזרקת דיו דומה לזו של מדפסות לייזר, בהרך "כלל |בקךן 003001 ל- [ץס0:זא20ז. מהירות ההדפסה נמוכה יותר, בסביבות עמוד או שניים לדקה. במדפסות הזרקת דיו "מונוכרומטיות" ניזון ראש ההדפסה ממיכל דיו אחד המכיל דיו שחור. במדפסות "צבעוניות" יש ארבעה מיכלים לדיו בארבעת צבעי היסוד א צ1א6 או 3 מיכליס, כאשר מוותרים על הצבע השחור. במדפסות עם ראש הזרקה אינטגרלי המזרקים והמיכלים בנויים כיחידה אחת, אותה יש להחליף כשהדיו נגמר. יש מדפסות עס מיכלים נפרדיס או עס מיכלים הניתנים למילוי מחדש - כדי לחסוך את המחיר הגבוה של החלפת המזרקים בכל פעם שהדיו נגמר. מילוי דיו הוא עיסוק מלכלך והמזרקים נוטים להתייבש כשהדיו נגמר, ולכן החסכון הזה לא פופולרי. לעומת זאת מומלף לרכוש מדפסת בה ניתן להחליף כל מיכל דיו בנפרד. רוב מדפסות הזרקת הדיו "מתחפשות" למדפסת "מטריצת סיכות" (ראה להלן) קלאסיות בתהליך הנקרא הטמעת (ח110ג!שוח=). בניגוד למדפסות לייזר הן לא מקבלות מהמחשב הוראות איך לבצע "רסטריזציה" של העמוד, אלא המחשב (בהדפסת עמוד גרפיקה) מכין את "מפת הסיביות" בעצמו והוא שולח למדפסת פסיס-פסים של רסטר, כדי שזו תדפיס אותס ללא עיבוד נוסף. לכן מדפסת הזרקת דיו לא תהייה בדרך כלל מצויידת במיקרובקר משוכלל ובזכרון גדול ומכאן מחירה הנמוך. אבל יש גם מדפסות הזרקת דיו משוכללות ויקרות, הכוללות מעבד וזכרון והן מסוגלות להפיק עמודים גרפיים המתוארים בשפות ".261" או 4 6ק ישראל אוגוסט 1995 "פוסטסקריפטיי. כמו מדפסת הלייזר, גס מדפסת הזרקת הדיו מסופקת בדרך כלל עם סיפריה של ייגופנים", כך שהדפסת טקסט פשוט לא נזקקת לעיבוד גרפי מוקדס במחשב מדפסת מטריצת הסיכות זאת המדפסת המכנית הותיקה, שמלווה אותנו מאז שיבמ הציעה את מדפסת "אפסון" כאבור הפלט התיקני של ה- 6 הראשון. בראש ההדפסה שלה מותקנים 9 או 24 סולנואידים (סלילים מגנטיים), שכל אחד מהם דוחף סיכה אל מול הנייר. בין הראש לנייר עובר "סרט הדיו" והלח של הסיכה מעביר נקודת דיו מהסרט לנייר. התמונה על הנייר נוצרת ע'יי מטריצת נקודות דומה למה שתיארנו במדפסת הזרקת הדיו (לכן האחת יכולה "להטמיע" את השניה בקלות), מלבד העובדה שהאבחנה כאן נמוכה מאוד. מדפסת 9 סיכות יוצרת מטריצה [5407א54 ומדפסת 24 סיכות יוצרת מטריצה של [10207א102. המהירות של מדפסת סיכות נמדדת בתווים בשניה (פ6/ 68726105 5 ובדרך כלל מדובר על מספר שבין 150 ל-300. היתרון הגדול של מדפסת סיכות הוא הדפסה במספר העתקים החסרונות הס הרבים,; רעש, איטיות, איכות הדפסה נמוכה, מונוכרומטיות ועוד. מדפסות צבע תרמיות ישנן מספר טכנולוגיות הדפסה צבעונית שהמשותף להן הוא השימוש בחוס כדי להעביר דיו צבעוני לנייר וכך ליצור תמונה פוטו-ריאליסטית. אנו אומריס כי טכנולוגית הדפסה מגיעה לאיכות "פוטו-ריאליסטית" כאשר הפלט נראה כמו צילוס רגיל, שנעשה במצלמת פילם והודפס על נייר צילוס צבעוני. מבין הטכנולוגיות שנפרט להלן רק המראת צבענים (מסו)הוחו!עט5 6צ5) אכן יכולה להחשב "פוטו-ריאליסטית". ייהמראת צבענים"י מבוסטת על חימום של דיו יבש הספוג על סרט צבע מיוחד. "המראה" (מסווגומווטט5) היא התופעה בה חומר מוצק מתנדף מבלי לעבוד דרך פאזה נוזלית. ייצבענים""י הס חומרי צבע נדיפיס שכתוצאה מהחימוס ייממריאים" מסרט הדיו ונספגים בנייר. כרגיל במדפסות צבע מדובר בארבעת צבעי היסוד א צןא0, ששילובם יוצר את כל הגוונים שבתמונה הפוטו-ריאליסטית. מדפסות המראת צבעניס נזקקות לנייר מיוחד ויקר מאוד שיספוג עוגדת דדך נחדר 4 עדן" לקסיקון ה-6 המושלם ‏ ------------- את אדי הצבענים, הן איטיות להחריד ויקרות ברכישה. אבל הן היחידות שמסוגלות לייצר תמונה שלא תבחין בינה לבין צילוס > העברת שעווה (פ6]פתגז'1 אג\) מבוססת על חימוס והתכה של שעווה צבעונית המרוחה על סרט בארבעת צבעי היסוד א צ1א6 (יש גם אפשרות להשתמש רק ב-3 צבעים צןא6, בלי שחור). השעווה המותכת נדבקת לנייר ונספגת בו. הגווניס השוניס מתקבלים עייי פיזור (פחוזשווווע) של נקודות בצפיפויות שונות על פני הנייר. מאחר והפיזור די גס והשעווה נראית כחומר פלסטי מבריק, התוצאה אינה "פוטו-ריאליסטית". לעומת זאת אפשר להדפיס כך על נייר רגיל וזול, במהירות גבוהה יותר פי כמה מהמראת צבענים. > דיו מוצק (501:0 %ת]) דומה לייהעברת שעווה", מלבד העובדה שהדיו לא מרוח על סרט אלא מוזן למדפסת בגושים מוצקיס. הדיו המוצק מותך במדפסת והנוזל מוזרק לכיוון הנייר בצורה דומה ל"הזרקת דיו". טיפת הדיו נספגת בנייר ומתייבשת מייד. ראש ההזרקה כולל מספר גדול של חרירים דרכם מוזרק דיו בארבעת צבעי היסוד אצוא6. התוצאה היא תמונה באיכות בינונית (לא "פוטו- ריאליסטיתיי) על נייר רגיל, המודפסת במהירות גבוהה יחסית (עד 4 עמודיס לדקה) במחיר נמוך. כיום רק חברה אחת (אוחסזו)טך) מייצרת מדפסות כאלה. כל המדפסות הצבעוניות האלה הן יקרות מאוד (5000 עד 0 בארהייב) ולכן לא מתאימות למשתמש המתחיל. רובן מיועדות בלעדית לישומים גרפיים טהורים, כמו הכנת סקיצות של עבודות גרפיקה. רק מדפסת הדיו המוצק של טקטרוניקס יכולה למצוא שימוש גס בסביבה העיסקית, כתחליף אטרקטיבי למדפסות לייזר צבעוניות. 6 ישראל אוגוסט 1995 6 עולם המושגים של מערכות ההפעלה והמחעווב מאת גבי שטיינהרדט, אלדור מחשבים בע'/מ מיבוא כאשר ניגשתי להכנת מסמך ּה, התלבטתי לגביי אופיו והמידע אשר ברצוני להעביר לקהל הקוראיס. הכוונה במקור היתה ליצור מאמר שיהווה סקירה השוואתית של מערכות הפעלה שונות, אולס בראש ובראשונה התברר לי כי רבים עדיין לא מביניס בצורה מלאה וברורה את תכונותיהן הבסיסיות של מערכות ההפעלה והממדים הנלוויס להם. לפיכך, לא היה טעם בכתיבת מאמר השוואתי כאשר המשמעות והדקויות הנגזרות מתכונות מערכות ההפעלה אינן ברורות במלואן מטרת מאמר זה היא להעמיק את הבנת הקורא ביחס לעולס המושגים הקשורים למערכות הפעלה, מושגים נלוויס ומשלימים לנושא המחשוב, ולהקנות בסיס הבנה שיסייע לתהליך חשיבתי. התמקדות המאמר היא במערכות הפעלה נפוצות למחשבי 6ק. יש לזכור ולציין כי מדובר במושגים ובתורה פורמלית שצמחה עם הזמן ולכן יתכנו כמה פירושיס או גרסאות שונות לכל מושג. בכדי למנוע התעמקות יתר בתחומים שונים, אנסה לתת את ההגדרות הנפוצות והאינטואיטיביות למושגים השונים. על מנת לא לחטוא בתרגוס, המושגים הטכניים הייחודיים נכתבו באנגלית. מושגי יפוד מהי למעשה תוכנה! תוכנה הינה אוסף של נתונים (2778) ופקודות מחשב (ממידטקוא60 נא 05 ד5א]). אוסף של נתוניס ופקודות מחשב אשר קיים קשר לוגי ביניהם לצורך ביצוע משימה מסוימת, נקרא תוכנית 6 ישראל אוגוסט 1995 (וא200%) כאשר אוסף זה שוכן על גבי הכונן הקשיח בדמות קוב הפעלה. כאשר אותה תוכנית נטענת לזיכרון המחשב (ַא64) והמחשב (או יותר נכון ה-(671) מתחיל לבצע אותה, היא נקראת תהליך (55מ65סאק). לדוגמה, הקוב ₪אם.ק]71את (תוכנית פופולרית לדחיסת קבצים) נקרא תוכנית יש לזכור ולציין כי מדובר במועוגים ובתורה מורמלית שצמחה עם הזמן ולכן יחכנו כמה בירושים או גרסאות שונוח לכל מועוג כאשר הוא נמצא ע'יג הכונן הקשיח, ותהליך כאשר מפעילים אותו. תחת מערכת ההפעלה 5 ניתן להפעיל תהליך (2806₪55) אחד בלבד. מהי אס כן מערכת הפעלה! מערכת הפעלה היא תוכנית שליטה ובקרה מרכזית המנהלת את משאבי המחשב. תוכנית זו הינה הראשונה להיטען לתוך זיכרון המחשב, והחלק העיקרי שלה, שנקרא גרעין מערכת ההפעלה (([מאאםא), נמצא תמיד ובכל עת בויכרון המחשב. מערכת ההפעלה קובעת את התקן והסביבה בה מריצים ומפתחיס תוכניות אחרות. כל התוכניות אשר מפעילים עייג מחשב, חייבות לתקשר עם מערכת ההפעלה. מהם סוגי מערכות הפעלה! קיימים מספר סוגיםס שוניס של מערכות הפעלה: 551 סאד 05 א5ז, מערכת הפעלה הנקראת בקיצור 05. ]א דצ סאד אמקס אאסודמא. מערכת הפעלה הנקראת בקיצור 05א. [אט ד צ5 סאד תס מואוד- ]התא מערכת הפעלה ליישומי זמן אמת, בקיצור 5. + מערכת ההפעלה מסוג 005 היא מערכת הפעלה הקובעת כיצד המחשב קורא/כותב ופועל ביחס לכל אמצעי הקלט/פלט המחוברים אליו (אמצעים אלו הס הכוננים השונים, המקלדת, המסך וכוי). + מערכת ההפעלה מסוג 05א הינה במידה מסוימת הרחבה של 205 אך תפקידה העיקרי הינו לנהל משאביס ברשת. מערכת הפעלה זו מורכבת משני רכיבי תוכנה, האחד מותקן בתחנה אשר תקבל שירותים (דא61₪), והשני (הרכיב העיקרי) מותקן ע''ג מחשב אשר יספק את השירותיס השוניס ברשת וינהל את הגישה למשאביה (₪8 /866). + מערכת ההפעלה מסוג ₪105 הינה תוכנית שליטה ובקרה ראשית שתפקידה להבטיח תגובה מיידית לאותות ודרישות רכיבי המחשב. הגדרה נפוצה (אשר לא מצאתי לה אישור מהימן) היא שבמערכת ₪705 כל תהליך (006₪55א2) יכול להמתין לכל היותר זמן קצוב מראש עד לשרות מצד מערכת ההפעלה. מה ההבדל בין מערכת הפעלה 8.ז6א81 5 למערכת חפפש זך.זשוא! מערכת הפעלה מסוג ₪588 01₪א51 היא מערכת המאפשרת למשתמש אחד בלבד לנצל ולהפעיל את משאבי המחשב לצורך הרצת ישוס כלשהוא, בעוד שמערכת מסוג ]1 ]טוא 8% היא מערכת המאפשרת לשנים או יותר משתמשים לנצל ולהפעיל את משאבי המחשב לצורכי ריצת ישוס כלשהוא. יש לזכור כי מושגיס אלו מבלבלים מעט והם מתייחסים נקודתית לתכונה אחת בלבד והיא כמה משתמשים יכולים להפעיל יישומים שוניס על אותו מחשב. אין לערב מושג זה עם ריבוי משימות (סא1אגד 10111א) או גישות רישות (0סאןאףסאו67א) לדוגמה, תכונת 618א51 5% קיימת במערכת ההפעלה 05ס-85וא תוצרת מיקרוסופט ותכונת ה-אח8ש [ד ]טוא קיימת במערכת ההפעלה אזאש. מה ההבדל בין מערכת הפעלה ג 01,8א51 למערכת א8%ג זיד,זטוא: מערכת הפעלה מסוג 785% וב מאפשרת הרצת תהליך אחד (6555סאק) בלבד בכל זמן נתון, בעוד שמערכת הפעלה מסוג 758 10171 (ריבוי משימות) מאפשרת הרצת שניים או יותר תהליכים בו-זמנית מספר התהליכים אשר ניתן להריץ במקביל תלויה בכמות הציכרון (1א/8) סוג ה-670 ונפת הכונן הקשיח, המותקניס במחשב וגם יעילות מערכת ההפעלה. לדוגמה, תכונת 618א51 8% קיימת במערכת ההפעלה 8-05וא תוצרת מיקרוסופט ותכונת ה-א5ד זדוטוא קיימת במערכות ההפעלה כגון: אוקצ, אזאש 5 ךא/פ/וססאזצו, 3.11 וגם 85ג צודמא. מהן הגישות השונות לריבוי משימות (₪אזאפגי זיד,זטזא)? קיימות שתי גישות לביצוע ריבוי משימות, והן: 4 ריבוי משימות שיתופי, 71/5 60058 סאזא5גד וד וטוא. 4 ריבוי משימות מאולף, מצןקואמ5מאק 6אזא5 גד זיז וטוא ההבדל בין ריבוי משימות שיתופי וריבוי משימות מאולף טמון במיקוס האחריות לחלוקת זמן ה-670 בין התהליכים שפועלים באותו זמן. בריבוי משימות שיתופי האחריות ניתנת לתהליך שבאותו רגע משתמש ב-600, כלומר, תהליך כלשהוא אשר משתמש באותו רגע ב-670 אמור לשחרר את ה-620 כדי שמשימות אחרות יוכלו להשתמש בו וריבוי משימות יוכל להתקיים. בגישה וו יתכן מצב שתהליך כלשהו ישתמש ב-620 ולא ישחרר אותו מסיבה כלשהיא לטובת התהליכים האחרים. כיוןן שמערכת הפעלה בגישה זו לא מתערבת במעבר בין המשימות (0א11611/ו5 145%), המערכת כולה קופאת (""נתקעתיי) בהמתנה ללא אפשרות יציאה ממצב זה. דוגמאות למערכות הפעלה עם ריבוי משימות שיתופי נושא העיבוד, 6 עולה רבוח בהקעור למערכות המעלה אך אוסף המועוגים הקשורים לתחום זה נוגעים יוחר לצד החומרה מאעור התוכנה הן: א.4 א.3 םח דחא ו-3.11 שחצו. תחת גישת ריבוי משימות מאולצ, האחריות לחלוקת זמן ה-(670 בין המשאבים השונים מוטלת על מערכת ההפעלה עצמה. מערכת ההפעלה יכולה לאל תהליך כלשהו להפסיק את פעולתו ולתת לתהליכיס אחרים גישה אל ה-620. בצורה כוו מתקבל ריבוי משימות יותר אמיתי, אולם לגישה זו יש מחיר. התקורה מגולמת בכך שיש צורך לבקר כל הזמן את התהליכים שונים, לבדוק תהליכים סוררים, לאלצם להפסיק פעילותס ולשמור אותם בכונן הקשיח (תהליך בשם ס6אזקק ה 5) כדי לפנות זיכרון למשימות אחרות. דוגמאות למערכות הפעלה המיישמות ריבוי משימות מאולא הן: 3.5 דא/5/וספאוצו, א[אע ו-05/2. לסיכוס, לא ניתן לומר איוה גישה עדיפה כיוון שלשתי הגישות יש מחיר/ תקורה בישומן, והתוצאות תלויות בסוג ואיכות התהליכים שמריצים. מושגים נופבים שני מושגיס נוספיס המסכמים פרק זה הס: (ואסצ) מאוזוסאוא 05 ואטדחוץ ‏ כ- 6אזם המוד זדזטוא. ואפצ הוא תהליך המופעל עייי מערכת הפעלה כלשהיא ומדמה סביבה הזהה למערכת ההפעלה 05. כל תהליך כזה הינו בעל מרחב כתובות משלו וסביבת עבודה (דאמ1אא0ס8]טאם) עצמאית. תמיכה של מערכת הפעלה כלשהיא ב-|אפש מאפשרת ריבוי משימות של יישומי 05, מושגי מערכות הפעלה ומחשוב | ------7-----77 באותה מערכת הפעלה. לדוגמה, תחת דא/פ5/וספאז\ ניתן לפתוח מספר חלונות !אסצ ובמקביל להריץ בכל אחד מהם תוכנית / תהליך שנכתב עבור 05. סאזספאטאהד זד1עוא או רב-נימיות, היא יכולת מערכת הפעלה לאפשר לתוכנית כלשהיא לבצע ריבוי משימות בתוכה. דוגמה לכך הינו מעבד תמלילים אשר מסוגל לטעון שני מסמכים בו זמנית, ועל האחד לבצע עימוד מחדש ועל השני בדיקת איות. דוגמה אחרת יכולה להיות תוכנה מסוג 058 אגא מז" המאפשרת ביצוע 0811 על דיסקט וגם העתקת מכלול קבצים מספריה לספריה, בו זמנית. מערכות ההפעלה דא/5שוספאזש ו- א!אש תומכות ביישומים רבי נימים. עיבוד [6או00555ק] נושא העיבוד, 0א06₪551א8ץ, עולה רבות בהקשר למערכות הפעלה אך אוסף המושגים הקשורים לתחוס זה נוגעים יותר לצד החומרה מאשר התוכנה. בפרק זה אנסה לעשות מעט סדר בעולס זה ולהסביר כיצד המושגיס מתקשרים לחומרה ולתוכנה. עיבוד הינו תהליך של פעולה על גבי אלמנט כלשהו, והמושגיס הבאיס מציגים את האפשרויות והגישות השונות לפעולות אלו. מהו עיבוד מקבילי (,1.1.₪1 6 7 6 עיבוד מקבילי הינו מצב בו המחשב מסוגל לבצע שתי משימות או יותר בו-זמנית. זהו מצב העומד בניגוד לריבוי משימות בו המחשב בכל נקודת זמן מבצע משימה אחת בלבד אך כיוון שהוא עובד מהר, מתקבל הרושם כאילו המשמימות מתבצעות במקביל. תכונה זו כרוכה יותר במבנה ה-670 מאשר במבנה מערכת ההפעלה מהו עיבוד מרובה ((6א00₪551ק זז /זטזא) זהו מצב בו עיבוד המשימות נעשה עייג מספר מעבדים. ניתן לבצע זאת ע'יג מחשב עם שניים או יותר מעבדיס בתוכו, או באמצעות מבנה בו מספר מחשביס מקושרים זה לזה באמצעות כבילה מהירה, ומעבדיהם מבצעים את המשימות. מהו עיבוד מרובה סימטרי (0א060551חק ד זטזא 16 זא צ6) זוהי תפיסה של עיבוד מרובה אשר הינה למעשה תכונה של מערכת ההפעלה. במצב וה מערכת ההפעלה והתהליכים השונים יכוליסם לרו על כל אחד מהמעבדים המותקנים במחשב. כל המעבדים זהים מבחינת מעמדס כלפי מערכת ההפעלה. 7 6 ישראל אוגוסט 1995 08 מהו עיבוד מרובה אסימטרי (0א0061551אע ז,זטזא 16ידת זז צ5 )1 בתפיסה זו ישנה חלוקת עבודה ספציפית בין המעבדים, כך שכל פעולת עיבוד תבוצע על מעבד המיועד לה. בתפיסה זו מערכת ההפעלה תמיד תרו% על מעבד אחד והיישומים ירוצו על האחרים. בתפיסה זו מעבד אחד מוקצה לטובת מערכת ההפעלה והשאר ליישומים באונן בללי, עיבוד שרת /לקוח מתקיים באעד הייעוום מחולק לעונ' חלקים. חלק אחד רץ בעורת וחלק שני רץ בצד הלקוח מהי העדפת מעבד (800685508ץ צזאזז א תפיסה זו מהווה מקרה פרטי של התפיסה האסימטרית. בתפיסה זו מערכת ההפעלה תמיד תרו על מעבד מסוים ספציפי והיישומים ירוצו על האחרים. לדוגמה מערכת ההפעלה תמיד תרוף על המעבד הראשון במערכת, מעבד מספר 0 (אפס). מהו עיבוד זוגי 6א067851אק ,זאשפ? זוהי תפיסת עיבוד תחת ארכיטקטורת מערכת ההפעלה ]11 517 של חברת 1 1שסא. עקרון ה-111 8% פשוט מאד: מדובר בשני מחשבים אשר הינס דמות ראי אחד של השני. שניהם מכילים אותו מידע ושניהם מבצעיס את אותן פעולות. שני המחשבים/שרתים מוצגים בפני המשתמש כישות/שרת אחד בלבד, ובמידה ומחשב אחד מתוך השניים חדל לתפקד, השני ממשיך לספק את השירותיס הנדרשיס. מערכת ההפעלה ]11 5177 כוללת בתוכה יכולת עבודה בו-ומנית עם שני מעבדים המותקנים בתוך כל אחד ממחשבי השרת. כיוון ש-55 ]וז מחולקת לשנייס בתוכה (₪א61א₪ 0/ ו- מאן0א 15א) אזי אס שני מחשבי השרת הינס )ץ ושראל אוגוסט 1995 = מושגי מערכות הפעלה ומחשוב מסוג 600 .41 ש0 (כלומר, המחשב בעל שני מעבדים), ניתן שה-₪א01א₪ 1/0 ירוץ על מעבד אחד וה-₪א01א₪ 15א ירוץ על המעבד השני. מערכת כזו יכולה לשפר ביצועים במערכות עמוסות ולהקל על בעיות של 0/ן אאסצודטא או 1/0 א8זם. על מנת שיורגש שיפור בביצועים, העומס חייב להיות גבוה בכדי שיביא לניצול בו-זמני של שני המעבדים. תכונה זו אינה ע1א5 או 1א5 (עיבוד מקבילי סימטרי או אסימטרי), אלא יכולת פנימית לחלוקת עבודה על שני מעבדים, כאשר יכולת זו נגזרת ממבנה מערכת ההפעלה מהי מערכת זוג מעבדים (.1גפ 5 מושג ה פשוט מתאר מחשב 6 עם שני מעבדיס המותקנים על לוח האם. זהו מושג המתייחס למבנה חומרה בלבד וצריך להבדיל בינו ובין 0א06₪551אע .[גטפ. מהסם ההבדלים בין מעבדי 6186 ומעבדי 6 למרות כי מושגיס אלו אינס מתייחסים ישירות לאופי מערכות ההפעלה, יש להסבירס כיוון שיש להס משמעות בנוגע למבנה מערכות ההפעלה. מעבדי מסוג א%715א600 סאזזעץ א 60 551 אסןד6טאדפא1 (או בקיצור 6186) הס מעבדים אשר להן מספר רב של פקודות הביצוע (פקודות על) המורכבות מפקודות סף פשוטות. אורכם של פקודות העל שונה ותוכניות למעבדי 6186 קטנות בנפחן. משפחת המעבדים של .ושדאז, ה-1א1110א:/ 486 וה-386, הס מעבדי 6186. מעבדי מסוג 561 א6110 א דפאזו פמ6שפ5א 6אודטקןא60 (או בקיצור 8186) הם מעבדים אשר להן מספר מצומצם של פקודות סף פשוטות. אורך פקודות הסף קבוע ותוכניות למעבדי 8156 גדולות יחסית בנפחן אך מהירות. דוגמאות למעבדי ₪156 נפוצים הן: 0 חק [א, 6ק/חטוסץ. ממחשוב 6אודעטקוןס0 קימות שלש גישות עיקריות לארכיטקטורת המחשוב והן: % עיבוד ריכוזי (411280א78א605 6 4 עיבוד מבוזר (85ד7ש18ַ1578 006 4 עיבוד שרת/לקות (588%58/דַא61.15 6א קוא 00) המפתח להבנת הגישות השונות טמון בזיהוי איזה מעבדים (600"5) מעורבים בפעילות ישירה בהתייחס ליישום שמריצים. המעבדים אשר יש לתת אליהס את הדעת הם השרת והלקוח ((671 ₪8 /508. טץ6 דאטז01). מהו עיבוד ריכוזי?! עיבוד ריכוזי מתרחש כאשר היישום רצ במלואו על ה-[671 של השרת. דוגמה למצב כזה היא מערכת 45/4300 או מערכת אזאש אשר לה מחוברים מסופים טיפשים (18אשפ 5 א]]אא) למסופים אלו אין כל מעבד או יכולת עיבוד עצמאית ולכן עיבוד היישוס נעשה בצורה מרוכזת ב-670 של השרת. מהו עיבוד מבוזר! עיבוד מבוזר מתקיים כאשר היישוס הנדון ר במלואו על ה-60 של הלקוח ואילו השרת מבצע עבודות תזמון וניהול, אך אינו מריץ את היישום. דוגמה למצב כזה הינה רשת מחג \דטא, אשר בשרת בוצעה התקנת רשת של מעבד תמלילים. כאשר תחנה ברשת טוענת את מעבד התמלילים ופועלת על המסמך, עיבוד היישוס נעשה בצורה מרוכזת ב-670 של הלקוח. גורס התאום מצד השרת נעשה עייי זה שהשרת דואג לנעילת קבצי המלל, ונותן שירותיס לתחנה המריצה את היישוס, אך ה- טץ6 בשרת אינו מעורב ישירות בהרצת היישוס. מהו עיבוד שרת/לקוח! באופן כללי, עיבוד שרת /לקוח מתקיים כאשר היישוס מחולק לשני חלקים. חלק אחד ר בשרת וחלק שני ר בצד הלקוח. קיימות כחמש גישות לעיבוד שרת/לקוח והן מתרכזות בהיבטי קלט/פלט, עיבוד ותצוגה. דוגמה נוחה למצב בו מתקייםס עיבוד שרת /לקוח היא כאשר קייס בסיס נתונים מסיבי המותקן בשרת וניהולו נעשה ע"י תהליכיס הרצים בשרת. תהליכים אלו, הנקראים 4714885 5 אסא מהוויס את חלק היישוס בשרת. בצד הלקוח קייס מנגנון תשאול (צא5ש0) המסוגל לבצע בעצמו פעולות עיבוד כגון: חישובים, מיונים והדפסות. בעיבוד מסוג זה, גם בשרת וגס בצד הלקוח, מעורבים המעבדים ישירות בהרצת היישוס. רישות [6אואח סשודפא]ן קיימות שתי גישות עיקריות בתחום הרישות והן: + רשת שוויונית (558ק סך אמטץ 6אזא אס דטא) 4 רשת שרת/לקות (אם%א55/דא60115 6אזא סד א מהי רשת שוויונית! זוהי תפיסה של רשת תקשורת בה לכל המחשבים או תחנות העבודה ברשת מעמד זהה מבחינת השירותיס שהם יכוליס לתת או לקבל. בפשטות, זהו מצב בו כל מחשב ברשת יכול להיות שרת כלפי המחשביס האחרים וגם לקבל מעמיתיו לרשת את אותס שירותים שהוא נותן. בדרך כלל, השירותים הניתניס ברשת מסוג זה הם שיתוף משאביס כגון: כונניסם קשיחים, מדפסות ותקליטוריס דוגמאות למוצריסם המאפשריס ישוס רשת שוויונית על גבי מערכות ההפעלה /₪05 5וססאזצו הם: 11 3 אוו 5116 דאג.] - מת ודא .]האספקמק מהי רשת שרת/לקוח? זוהי תפיסה של רשת תקשורת בה קיימים מחשבים מסוימים המוגדריס כשרתי ייעודייס אשר תפקידם הינו לתת שירותים למחשבים אחרים (1'8א61.18) ברשת. במצב זה ישנם שני מעמדות ברורים ונפרדים ברשת: שרתיס ולקוחות. השירותיס הניתניס ברשת מסוג זה הס שיתוף משאבים כגון: נפח כונניס קשיחים, מדפסות ותקליטורים, אך אפשר גם שרותי בסיס נתונים, גישה ותקשורת. דוגמאות למוצרים המאפשרים ישוס רשת שרת/לקוח הם: דא/5/וססאזצו, אזאש ו-8א שזטא מהם ההבדלים העיקריים בין רשתות שוויוניות לשרת/לקוח! בראש ובראשונה ההבדל המשמעותי בין המוצרים המייצגים גישות אלו הוא המחיר. רשתות שוויוניות זולות בהרבה מרשתות שרת/לקוח, אך מידת האבטחה (צ'5500817) וההרשאות שניתן ליישס בהס מצומצס מאד רשתות שוויוניות מיושמות בדרך כלל כחלק ממערכת הפעלה אחרת והן איטיות יותר ביכולתן לתת שירותים. רשתות שרת/לקוח מבוססות על מערכות הפעלה מלאות, ייחודיות וייעודיות ולכן הן מהירות יותר וכוללות מנגנוני אבטחה והרשאות מתקדמים ונרחבים יותר. ברשת שרת/לקוח קיימת יחידת אחסון וגיבוי מרכזית בעוד שברשתות שוויוניות אין גורם ייעודי אשר נבנה לשס מטרה זו. ראה טבלת סיכוס המרכזת את ההבדלים הראשים בין סוגי הרשתות: תכונה רשת שוויונית 4. אחסון וגיבוי 5 מערכת הפעלה 1. מחיר | נמוך 2. אבטחה והרשאות מצומצס 3. מהירות -/- נמוכה א % ל ור חלק ממערכת הפעלה אחרת נמ מושגי מערכות הפעלה ומחשוב ניהם פוגי השרתים השונים הקיימים? סוגי השרתים השוניס הקיימים נבדלים או מוגדרים לפי קטגוריות שימוש. שרת לפי הגדרת השס הוא גורס הנותן שירותים וכיוון שהגדרה זו פתוחה לפרשנות קיים קושי בהגדרת הקטגוריות השונות. למרות זאת, ניתן לאפיין מספר קטגוריות שימוש בסיסיות. השרת המשרדי הרגיל משמש בדרך כלל כשרת קבציס והדפסות, כלומר הוא משמש כיחידת אחסון מרכזית עבור הקבציס והתוכנות המשותפות ומנהל את תעבורת ההדפסות ברשת הקטגוריות אשר מצאתי לנכון להגדיר הן: + שרת קבצים והדפסות (דא[8ץ א םות ו % שרת בסיס נתונים (אַ5ַ8ַגדגכ שרת המנהל בסיס נתונים מרכזי ממנו שואביס כל הלקוחות מידע משותף. 4% שרת גישה (558₪%₪8- 00055א): שרת המאפשר גישת משתמשיס לרשת באמצעות קווי חיוג ומודמיס 4% שרת תקשורת (א10ד16אט)אא60 8): שרת המאפשר חיבור רשתות מקומיות לרשתות רחבות. 4 שרת יישומיס (558/₪8 אסודג סן.זקק ה): בשרת המבצע ישומים ספציפיים לפי בקשת הלקוחות, בדרך-כלל עיבוד משלים לנתוניס שנשאבו מבסיס הנתוניס המרכזי. + קבוצה משלימה: שרת אחד יכול להיכלל במספר קטגוריות או לתת שרות ייחודי. שרת יכול להיות גם שרת קבצים, הדפסות וגישה. דוגמה לשרת ייחודי, שרת המבקר מכונות ברצפת יצור יכול להיקרא שרת בקרה (קמצא55 01 דא60). מוערכות המעלה 52 סיביות מערכת הפעלה הפועלת תחת מעבדי 32-17 מנצלת את תכונות המעבד כגון עבודה ב- הסוא פמ6ד0אץ, בה כל תהליך פועל רשת שרת/לקוח גבוהה ריכוזי מערכת הפעלה בפני עצמה במרחב זיכרון המוקצה לו והמוגן מפני פגיעה עייי תהליכים אחרים שרצים במקביל. תכונה נוספת של מעבדי 32-811 המיושמת במערכות הפעלה מתאימות, היא מרחב כתובות לינארי תכונה זו מאפשרת: 1 התייחסות לזיכרון כאל מאגר אחד גדול (לא מפולח סמדא15א560). שרת לבי הגדרת השם הוא גורם הנוחן שירוחים וניוון שהגדרה זו בתוחה לברשונוח קיים קועוי בהגדרת הקטגודיות העוונות 2. כתיבת תוכנות שינצלו את כל הזיכרון המותקן במחשב ללא מנהלי זיכרון. מערכות הפעלה החדשות נכתבו עס שיקולי ניידות (צ811.17 ג 081ץ) מובניס בתוכס. דוגמא טובה לכך היא מערכת 1א/אשטטחו\ אשר מסוגלת לפעול על מעבדיס שונים כגון: 6 צוסט. בון. 5;]זא. זט דאו. גס חברת סא מתכונת לצאת עס מערכת הפעלה בשם אןץ (דאמפאאץמכא! 0058508אץ? מא דא) שתוכל אף היא לרוץ על מעבדים שוניס. לסיכום, אני מקווה כי עכשיו עולס המושגים הקשורים למערכות הפעלה, מושגים נלוויס ומשלימיס לנושא המחשוב, ברורים יותר, ומאפשרים כעת השוואת מערכות הפעלה על בסיס תכונות, ולא רק על בסיס יעדים ומטרות. הערות, עצות וכדי ניתן להפנות אלי לכתובת דואר אלקטרוני: 1002764 3612 [א60.מ/558טקוא600, או בטלפון: 56.. )::( 6ץ ישראל אוגוסט 1995 020 מאת: יקותיאל פקר, נתן רוזנברג פס בכל' הוצאה לאור ומולטימדיה כבש את השוק. אך התקווה הגדולה שהשויטה תאצער אגירת מידע עצום בידי משתמש מן השורה לא התגשמה, למרות הביתוח של טכנולוג'ת בתיבה על מסמ-60 מ'וחד, הנקרא 0-6 ובקיצור 8-פ6, שנותנת אבשרות להנקת תקליטור על ידי המשתמש. יש האומרים ני זו רק שאלה של זמן עד שתהבוך לסטנדרט, ויש השוללים אותה מן היפוד בשל העדר אמשרות לכתיבה חוזרח. מסקנותינו לגבי עתיד השיטה: % בפלח שוק יימכוון נייריי העתיד בטווח הקרוב הוא אכן בטכנולוגיית 6-8 % בפלח הגדול של המשתמש הפרטי המגמה תהיה לאמף פתרונות אלטרנטיביים. 6 בין הפתרונות החלופיים: טכנולוגיות חומרה חדישות; ייעול ופתרונות ניהול מידע, מאגרי מידע מבוזרים; ייכספות מידע". אף שטכנולוגיית הקומפקט-דיסק הינה בת כ- 5 שנה, השימוש הרחב בה נפוץ רק בחמש השנים האחרונות. בתקופה זו היינו עדיס לירידה משמעותית במחיר המכשיר כמו גם בעלות אחסון ליחידת מידע. במקביל הטכנולוגיה שופרה, בעיקר בנושא מהירות קריאה. בין השאר התפתחה טכנולגיה מודרנית המאפשרת להפיק דיסק בודד במחשב האישי. מחיר המכשיר החל מ-52000, ועלות המדיה בגבולות ה-515. היוס קיימים בשוק יותר מעשרה מוצרים מוביליס בתחום זה. הטכנולוגיה מאפשרת לכאורה להפוך את התקליטור לכלי גיבוי ואחסון מעולים. אין ספק כי התקליטור נחל הצלחה מסחרית כאמצעי הוצאה-לאור זול ויעיל וניתן לזקוף לזכותו חלק ניכר מהצלחת המולטימדיה לאחרונה הזדמן לנו לחוות דעתנו בסוגייה שנויה במחלוקת הרבה יותר, היינו עתיד ה- 6-8 ככלי ליצירת מאגרי מידע פרטיים וגיבוי. הצורך בחיזוי המגמות לעתיד נובע מהתחושה שהמוצר נכשל עד כה בתחום זה. מחקרי שוק קודמים המחקרים שבוצעו במטרה לחזות את ההתפתחויות מתחלקים לשני מחנות ברוריס: הנלהבים מהאפשרויות ומהמחיר הנמוך לכאורה והשוללים את השיטה בשל 6 ישראל אוגוסט 1995 חסרונותיה הלא מבוטלים, והמצביעים על כישלונה להיכנס לשוק הרחב הנימוקיס העיקריים בעד הינס: המחיר הנמוך משמעותית ואמינות ובטיחות המידע. הנימוקים העיקריים נגד הינם: העדר יכולת לשנות את התוכן; השימוש כרוך במיומנות; זמן גישה והעברת מידע איטיים יחסית לדיסק הקשיח או לכרטיסיס. ההשוואה נעשית בדרך כלל עס טייפ גיבוי, אשר גס לו חסרונות משלו. אנו לעומת זאת ננסה לראות את התמונה הכוללת ולהשוות את 6-8 למכלול רחב של פתרונות אפשריים. בניסיוננו לנתח את הבעיה מהיבטים מקורייס ובכלים ח-60: בו מדוייקים יותר, גיבשנו מסקנות לגבי המגמות הצפויות כמפורט להלן: מסקנות 1 האמת אינה עם אף לא אחת מן הגישות הקיצוניות. נראה לנו כי אף שהשימוש ב- 6-8 כגיבוי יתפתח ויתפוס את מקומו הראוי, שלא יהיה שולי לחלוטין, הרי הוא לא יהפוך לשיטה הבלעדית או אף המרכזית. 2 החדירה תהייה שונה במגזרי המשתמשים שוניס. לצורך ניתוח מדוייק יותר יש לאפיין את האוכלוסייה כולה לפי חתכים מוגדריס אשר יימצאו רלוונטים. 3. הקריטריון לחלוקת המשתמשים לפלחי שוק שונים הינו כפול: פונקציונלי וכספי. הראשון מאפיין את המשתמש לפי מטרתו בהחזקת וניהול המידע (ומכאן נגזרות תכונות המשנה של סוג וכמות המידע). הסיווג הכספי נעוץ בעיקר ביעילות ובנכונות להוציא סכוס חד פעמי כדי ליצור יתרון מתמשך. 4. הקריטריון המסורתי והפשטני של ביצועים/ עלות אינו יכול להוות את קנה המידה היחיד או המרכזי. מסתבר כי קיימת מערכת שלמה וכלל לא סדורה של שיקולים, לעתים מתנגשים, אשר משחק הגומלין שלהם הוא הקובע את הפתרון המתאים למשתמש. מערכת זו מגדירה את חלוקת האוכלוסייה לפלחי השוק שיפורטו להלן. פילוח שוק 5. טכנולוגיה מסוג 6-8 מתאימה לפלח שוק של " משת משיס מכווני נייר". ודד א| אבזבה צורבח% אלה משתמשים מוסדיים בדרך כלל, שעבורס הדיסק מהווה תחליף לנייר, והמטרה ואופן השימוש בו אינס שוניס מהותים. המטרה הינה ליצור עותקיס רביס של מידע שלא יהא צורך לשנותו. כאן יש לציין שהחסרון של השיטה, היינו אי היכולת למחוק ולשנות את שנכתב, מהווה יתרון בידי משתמשים מסויימים. כך, הדבר יכול לשמש כהגנה על זכויות יוצרים לא יפלא הדבר בעינינו, על כן, שזוהי השיטה שמועדפת על ידי ההוצאות לאור ויצרני המשחקים 6. פלח השוק שהוגדר לעיל יהווה צרכן גדל והולך של 60-88 בטווח הקצר וכנראה אף מעבר לכך. זהו אף מגזר בעל יכולת כספית ניכרת, ועל כן הכדאיות של פניה אליו ומתן הפתרון האופטי הינה כפולה ומכופלת. זהו גם סוג המשתמש שיהא מוכן לבצע את ההשקעה הראשונית של כסף ומאמ אירגוני כדי לזּכות ביתרון המתמשך. 7 פלח שוק בו איננו צופיסם הצלחות לשיטה שמרבה הצער זהו הרובד הרחב ביותר, היינו המשתמש הפרטי. משתמש זה אף שהיה חפ ביכולת לאחסן מאגרי מידע גדולים, אינו וקוק לדבר במידה שתכריח אותו לוותר על נוחות שמוש, ידידותיות וגמישות שבאיחזור המשאבים. משתמש זה אינו וקוק ליותר מעותק אחד של המידע, והוא נוהג להשתמש בו לתקופה קצרה ולשנות לעיתיס תכופות את תוכן מאגר המידע שברשותו. הוא אף פחות נוטה, בדרך כלל, להוציא סכומיס ניכריס ולעשות מאמף הכרוך בלימוד שיטה מסובכת יחסית של גיבוי ויצירת מאגר המידע. העובדה כי הדבר בטווח הרחוק זה הפתרון הזול יותר אינה מכרעת במקרה של משתמש זה. פתרון אפשרי בשבילו הינו דיסק קשיח גדול. רובד הביניים 8. קיימת קטגוריה שלישית של משתמשים, היא רובד הביניים בין שני המגזריס המובהקים מבחינת שני הקריטריוניםסם הרלוונטיים. מצד אחד יש להם צרכים ניכרים במאגרי מידע, ובשימור מידע קבוע ולעתים קרובות במספר עותקים. מן הצד השני זוהי תנונה רשת שיוויונית 1. מחיר | נמוך 8 אבטחה והרשאות ‏ | מצומצם 3 מהיחות ‏ = נמוכה 4 אחסון וגיבול. . מבוזר | 5 מערכת הפעלה חלק ממערכת הפעלה אחרת אגירת מידע על א- .60‏ -- אוכלוסייה המשופעת פחות במשאבים או הנוטה פחות להשקיעם במחשוב. אלה משתמשים החוששים יותר ממעבר לשיטה חדשה על הסיבוך הכרוך בה. אלה עסקים קטנים ובינונייס ואנשי המקצועות החופשיים, אשר מייחסים חשיבות רבה מאד ביצירת מאגרי מידע בקשר ללקוחות או כחלק מתהליך העבודה 9. שכבת ביניים זו שהוגדרה על ידינו באמצעות שני הקריטריונים היא זו שתהווה את פלח השוק הפוטנציאלי אליו ינסו לחדור העוסקיס בענף, והם ינסו לעשות זאת בטכנולוגיית 60-8. ככל שהשיטה תשוכלל, המחירים ירדו ויינתנו שירותים ותחזוקה נוחיס יותר, כן תתפוס השיטה מקום נכבד יותר ויותר באוכלוסייה זו. לכן ניתן לצפות בטווח הבינוני לחדירה ניכרת של השיטה ברובד משתמשים שאופיין לעיל. 0. נראה כי אף שהשיטה הינה חשובה ובעלת הישגיס היא כבר לא תהפוך לכלי הסטנדרטי. נראה כי רוב המשתמשים, אף בטווח הקצר והבינוני, יתורו אחרי פתרונות אלטרנטיבייס המוצעיס כבר היוס, ואשר צפויים להשתפר הן איכותית והן כמותית פתרונות אלטרנטיביים 1. בין הפתרונות האלטרנטיביים שעלולים להגביל את תפוצת 60-86 ניתן למנות כבעלי פונטנציאל בטווח הנראה לעין שנייס + הוזלת טכנולוגיות מתקדמות יותר אשר עד כה היו עדיין יקרות מדי. כך, למשל, אם לפי מספר שנים נפח הנתונים של 60 כשלעצמו הלהיב את עולס המחשבים, הרי היום הדיסק הקשיח מציע נפח גדול מספר מונים מן הקיבולת של הדיסק האופטי. + רשתות המאפשרות צמצוס הצורך במאגרי מידע אישיים ומאפשרות מאגריס מרכזיים ומבוזריס. 2. מגמה צפויה נוספת נעוצה במתן פתרונות יצירתיים יותר לבעיית התפוצצות הידע. לא רשת שרת/לקות גבוהה נירחב גבוהה | ריכוזי מערכת הפעלה בפני עצמה עוד אחסון חסר גבולות ואבחנה, אלא שיטות ניהול וברירת מידע יעילות יותר, לרבות עידכון תכוף הדבר, עתיד לצמצם את הגידול חסר המעצורים באחסון. 3. דוגמה לפתרון אפשרי מהוה רעיון "כספות המידע'י. הכוונה להשכרת מקום במאגר מידע מרכזי המופעל בשיטות מתקדמות ביותר. ניתן להבטיח למשתמש פרטיות של המידע שלו, ועל ידי כך להסיר את אחד התמריצים למאגרים אישיים. העדר הצורך בהשקעה ראשונית, עלות נמוכה יחסית ויכולת גישה נוחה הודות לרשתות המתקדמות, הופכות את השיטה למושכת ומבטיחה סיכום % 6-8 מהווה ויהווה רק אחד ממגוון הפתרונות הזמינים אשר לכל אחד מהס פלח שוק משלו 4 האלטרנטיבות העיקריות הזמינות: טייפ גיבוי דיסק קשיח דיסק נשלף כרטיסי זכרון דיסק אופטי-מגנטי 4 הקריטריוניס העיקריים להשוואה: עלות מדיה למגהבייט השקעה ראשונית בחומרה/תוכנה זמן העברת מידע זמן גישה אפשרות כתיבה חוזרת קלות שימוש ניידות וגודל פיזי אמינות ובטיחות 4% 60-8 הוא הפתרון הזול, הנייד והאמין ביותר. אך הוא איטי בהעברת מידע ובזמן גישה (אם כי עדיין עדיף באופן ניכר על פני טייפ), לא ניתן לכתיבה חוזרת והכתיבה מהווה תהליך לא פשוט. + השיטה מתאימה למשתמש בעל האמצעים והשומר מידע רב ללא שינוי ואינה מתאימה למשתמש הפרטי. 4 השיטה תחדור לפלח הבינייסם של משתמשים דוגמת עסקים קטנים או בעלי מקצוע חופשי, אך רק כאחת האלטרנטיבות לאירכוב אלקטרוני. 4 60-86 מהווה תשובה סבירה לדרישות מוגדרות היטב, ומבחינה זו בהחלט לא נחלה כשלון. אך תרופת הפלא לבעיית אגירת המידע עדיין מתבוששת לבוא. 28 6 ישראל אוגוסט 1995 22 מקרו למתכנתיס פרידה לפני כשנתיים נפגשתי לראשונה עם יהודה אלידע, העורך של 06 מגזין - המהדורה הישראלית וואת אחרי שהתרשמתי עמוקות מגיליון ה'"76 המושלס" של אותה שנה ורציתי לבחון את האפשרות של כתיבת מדור במגזין. "למה לא", אמר יהודה בניחותה. ולשאלתי. "באיוו רמה אתה ממלי4 לי לכתוב (שכן אפשר לכתוב דבריס דומיס ברמות תיחכום שונות)יי ענה בפשטות: "ברמה הגבוהה ביותר שאתה יודע איך." ושבה מיד את ליבי. ועל כך אני רוצה להודות לו כאן ועל מגזין נפלא שאני מאחל לו שימשיך בדרכו עוד שניס רבות. בימים אלה יצא לאור סיפרי החדש ייעיצוב אפיסטמולוגי של מקרו בגיליונות אלקטרוניים" (ראו מודעה בגיליון זה) ולרמת הכתיבה ולחופש האקדמי שאיפשר לי יהודה במדור הוה תרומה לא מעטה בעיצוב מחשבותי בעת כתיבת הספר. שכן, משהותר כל רסן והתאפשר לי לנסוק כאוות נפשי יכולתי לתת למחשבותי לפרוצ ובאמצעות כתיבה משוחררת ""לדבר עס עצמייי, לבחון דברים, ללמוד מהערותיכם ומשגיאותי ולהתפתח. ומי שמכירים אותי יודעים שהתפתחות דינמית זה שמי האמצעל. 6ץ ישראל אוגוסט 1995 ועל כל אלה תודתי ליהודה אלידע. וכמובן לצוות הנפלא שסובב אותו. וכל כך משוס שתחושת בטן לוחשת לי כי הגיע הזמן להפסקה ברצף הכתיבה. מעין פסק זמן, הייתי אומר. אולי לבחון אפשרויות יישום העיצוב האפיסטמולוגי בשפות תיכנות אחרות, או בנוהלי הדרכה וחינוך, או בכל מה שתירצו. לא שאין עוד מה לכתוב על מקרו בגיליונות אלקטרוניים - ההפך הוא הנכון. אך מי שירצו לקרוא מה שהייתי כותב אילו המשכתי עומד סיפרי לרשותם. ואני אחפש לי אופקים חדשים. בשלושת הגיליונות האחרונים דנתי באחד הכלים הנפלאים והמרתקים ביותר בכל שפת תיכנות (ובטבע בכלל) - מודל הלולאה. היוס אציג בפניכם פרק נוסף - אם כי בוודאי לא אחרון - בנושא. אני ממליץ לקרוא את ההמשך כאשר שלושת הגיליונות הקודמים לפניכם (למי שסיפרי עדיין לא בידיו). איתחול חלקו של מונה הפעימות בפעילות הלולאה עדין לא תס. כפי שהראתי במאמרי הקודמים המונה תמיד מתחיל מאפס (מכיוון שהוא גליון וצלחים רן אברהמי מסמן את סיוס הפעימה ולא את התחלתה) ומייצר סידרת מספריס רציס ברוחב צעד (הפרש קבוע בין מספר ורודפו) של 1. בכל הדוגמאות שהראתי עד כה אופס המונה לפני הכניסה להפעלת הפעימה הראשונה ומיד הופעלה הפעימה הראשונה. הבה נבחן מקרה שכיח למדי בו נרצה להפעיל את הפעימה לא כאשר המונה מראה אפס אלא כאשר הוא מקרין ערך אחר, אחת המטלות השכיחות להפעלה בלולאה מפיקה הדפסה במספר מסויים של עותקים. המפעיל מתבקש להקליד את מספר העותקים של מסמך להדפסה ובהקישו מא מתחילה לפעול לולאת ההדפסה. מספר העותקים שהוקלד פחות אחד יהיה הערך שיעצור את הלולאה והנה נגמר הנייר במדפסת לפני סיוס הדפסת כל העותקים. מה עושים! משלבים בפעימה את פקודת המקר |זסזזטחט טח כשתתרחש שגיאה במהלך משפט המקרו שאחרי הפקודה הזאת תופסק פעולתו והמחשב ימשיך לקרוא פקודות מקרו - כמו בהסתעפות - שנמצאות בתחוס ששמו כתוב בארגומנט של הפקודה, רק זאת יש לדעת - הפקודה זסחשחס מגיבה רק לשגיאות מהסוג שמפיק הודעת שגיאה בדוס כגון זסח זטוחוזץ. אין היא מגיבה לשגיאות כתיב במקרו או טעויות תוך גיליוניות. = 3 רו אברהמי ‏ עיצוב אפיסטמולוגי של מקרו בגיליונות אלקטרונייס 2 0 ו חלון ריק במקרו ל מתבב. | שינוי בגיליון | פקודה משנעת מידע. ן שת רדיל פד למ העדי די שש = - הולכת סמן ( אפיסטם = לדעת ידידותי למשתמש וו ו ובו חפרקים: התניות ולולאות | אפיסטמולוגיה של ש:נוע בסיס נתונים תוך גיל'וני - מסןך קלט תוך גיל'וני הדיסק וו56ב קישוריות עם |!|456 מסן קלט ל||456 / | 2 (99= עיצוב אפיסטמולוגי של מקרו מפעיל טבניקות חכמות לשללוג נוהלים מפיקי מידע עם נוחלים מפיקי ביצועים. % בל מח שרן מלמד וכל מה שבתב ב 56 מגזין + מתאים - בשינויים לא רבים - לבל מוצרי הגיליון % אלפי משפטי מקרו שימושיים 4 למתתילים ולמתקדמים % מאות איורים 4 פורמט גדול ונוח מחיר מבצע לתקופה מוגבלת - 165 ש''ח בולל משלוח ומע''מ אפשר לרכוש את הספר בדואר מ - תלם בע''מ רחוב בורלא 7 ירושלים 93714 טלפון לברורים: 792768 - 02 גסברב 6 אל: תלס בעיימ בורלא 7 ירושלים 93714 נא לשלות לי עותקיס של הספך ייעיצוב אפיסטמולוגייי מאת רן אברהמי שס (משפחה ופרטל) רחוב ומספר לישוב מיקוד רייב ציק על שם ייתלס בעיימיי בס חתימת המזמל 033 6עישראל אוגוסט 1995 מקרו ללולאה. ₪ פעימה ההסתעפות - במידה ומתרחשת - תקרין הודעה מעל המסך ותעצור את הפעילות. עצירת הפעילות תתבצע על ידי פקודת המקרו (י| שמשעה כל פעילות עד להקשה על אמזאם. ומה יקרה אז! האס נחדש את פקודת הלולאה ונדפיס הכל מחדש! כמובן שלא. נרצה בוודאי להמשיך את ההדפסה במקום שנפסקה. אם הודפסו 22 עותקים מתוך 40 שביקשנו נרצה להמשיך את ההדפסה מהעותק ה-23. כדי לאפשר חידוש הפעימות החל בפעימה שנותרה בעת שנותקה ההפעלה הקודמת של הלולאה מבצעים את הדבר הבא. בעת ההסתעפות שלאחר עצירת הלולאה מעתיקים את המספר שמוקרן במונה הפעימות לתחוס אחר, נאמר [6זגו5, על ידי: [1671הט00, 51311 ו6!] ובפעימה עצמה משלבים את ההתניה ... אם מספר הפעימה לא גדול מהמספר שב- 51 הסתעף לפעימה נוספת בלי להדפיס. אחרת הדפס ואחר כך הסתעף לפעימה נוספת. אם הודפסו 22 עותקיס מקרין מונה הפעימות את המספר 21 (הספירה מתחילה באפס) וזאת בעת הפסקת ההדפסה, ומספר זה יועתק אחרי ההפסקה מ-]חטותטס6 אל [11גו5. משתופעל לולאת ההדפסה שנית ייתעבוד הלולאה על ריקי" 22 פעמים ורק כאשר תפיק את המספר 22 במונה הפעימות תתחדש ההדפסה. לולאת מקרו זסז עס התניות -6> (וטס)-(1, 51601 5)001, 5/2381 671)הטס0 זסו) (וחט)6ז)(1(="'[)11ז6)חהט0ס0, 0, 08)81)א46חופ6 זו) (חזטו6ז1()12(0 סו = (1ז6)הטס0, 0, 3131 כ)א6סחו6 זו (וחט)6ז) [חזט)6ז)-(61ו0, 1ז6)חטס,0, 0131 וטס) (החט)6ז)--((0, 1ז6)הטס+(31) כ "שוסז")|0)62061החו8.)25"ה"+ א 5 = חלון למונח הפעימות ! ש איור מספר 44 בסיפרי /יעיצוב אפיסטמולוגי של מקרו בגיליונות אלקטרונייסיי. 4 4 | אתחל כאן כותבים את משוואת המעצור: > , 1 % | רוחב צעד 6 ישראל אוגוסט 1995 ו שילוב מרכיב האיתחול בלולאה מחייב גם איפוס התחום [8זגו5 אלא אס רוציס כבר בהפעלה הראשונה להתחיל בפעימה אחרת מאפס. נזכור רק שאת מונה הפעימות תמיד מאפסיס לפני כל הפעלה של הלולאה רוחב צעד יש מצביס שנרצה להפעיל את הפעימה לסרוגין. למשל, פעם כן ופעם לא. כאן רוחב הצעד = 2 לעומת רוחב צעד = 1 שהוא ברירת המחדל. לשם כך מוסיפים תחום נוסף בגיליון להקלדת רוחב הצעד המבוקש ומשלבים התניה נוספת בלולאה. לולאה עם מקרו עס - מכונת שינוע משוכללת עד כה - במהלך המאמר הנוכחי ושלושת קודמיו - הראתי את המרכיבים הלוגיים של הלולאה והסברתי צעד אחר צעד את המשמעויות שלהם. עתה נעשה פסיעה גדולה קדימה ונלמד לאחד את כולם בפקודת מקרו מיוחדת ללולאות - הפקודה זס). פקודה זו משלבת בנוהל פשוט אחד את כל מה שלמדנו עד כה וכמו פקודות אחרות לנוהלים מיוחדים גם היא יעילה ומהירה להפליא. וכך נראית הפקודה: [86ח3, ק510.ק51811,510, זטותטס 6 זסו ] מחוסר מקוס אקצר כאן בהסברים. הסברים מלאים יותר אפשר למצוא בסיפרי החדש שהוזכר בתחילת מאמר זה. זס) - מילת ההפעלה של פקודת הלולאה. זטוחטס 6 - שם תחוס להקרנת מנין הפעימות. 9% - שס תחוס להקלדת מספר האיתחול. 9 - שס תחוס להקלדת המעצור. + 50 - שם תחום . להקלדת רותב הצעד. / 4 6 - שס 1 תחום בו כותבים 12 את מכלול פקודות ולו המקרו שמרכיבות את הפעימה - מה שרוצים לבצע פעם אחר פעם אחר פעם. את הפעימה חייבים לסיים בפקודה (חזטוטז). 4 = - תלתל בסיוס הפקודה איננו חובה אמנס אך אני נוהג לכתוב אותו כדי לעדכן את מונה הפעימות ביציאה מהלולאה. לעומת זאת יש חשיבות רבה לתלתל כחלק מהפעימה. כדי לראות את ריצת הפעימות במונה צריך לכלול תלתל כחלק מהמקרו של הפעימה, רצוי שיהיה התו הראשון בפעימה. אזי עס כל פעימה ופעימה רואיס את השינוי במונה ורואים את השינוייס האחרים שנוצריס בגיליון אחרי כל פעימה ופעימה. אפשר גם לא לכלול תלתל במהלך הפעימה. במקרה זה לא רואים את ריצת המונה ולא רואיס את השינוייס שהפעימה מחוללת כל פעם. בסיום כל הפעימות וביציאה ממקרו הלולאה יקרין המונה את המספר האחרון והמחשב יקרין בבת אחת את התפוקות של כל הפעימות. נוהל זה מהיר לאין שיעור מהנוהל עס תלתל בפעימה. רק שצריך להזהר מאוד. חובה לכלול תלתל בפעימה אס המקרו אשר בה משתמש במידע שמקורו במשוואה חיה בגיליון המופעלת על ידי מונה הפעימות. במאמרי בגיליון 28 של מגזין זה (מאי-יוני) באיור מספר 6 הראתי לולאת התניה עם פלטפורמות לבירוריס ולכתובת - שלא על ידי המקרו זסו. איור מספר 1 במאמר הנוכחי מציג בדיוק את אותה הפעילות אבל באמצעות הפקודה זטו. כאן המקרו קטן יותר, יעיל יותר ומהיר יותר - נסו ותיווכחו. דרכי חשיבה בפיתוח לולאות אילו המשכתי לכתוב זו היתה כותרת המאמר הבא. שכן מי שיודעים היטב את הטכניקה של כתיבת לולאות ומבינים את הדינמיקה האפיסטמולוגית שלהן לא בהכרח מודעים לדרכי חשיבה אפשריות בפיתוח לולאות ויישומיס שמשתמשיסם בלולאות. אשאיר זאת למי שיקראו את סיפרי. כל האיורים וההסברים לקוחים מסיפרי החדש שיצא לאור זה עתה - "עיצוב אפיסטמולוגי של מקרו בגיליונות אלקטרוניים" (ראו מודעה בגיליון זה). החומר המוגש כאן הוא חלק מהתרגיליס בקורס מקרו בגיליונות אלקטרונייס שהמחבר מלמד באוניברסיטה העברית בירושלים (מרכז בובר) טל: 02-882660, בחברת רוברט הלף בתל אביב טל: 03-5612040, במוסדות ובמפעלים. (0) רן אברהמי, יועצ מיחשוב ומפתח יישומים. טל: 02-792768 (גם בערב). בדיקת כדאיות הוטל עליך לבדוק את כדאיות ההשקעה במפעל יילופטגשעפט" המייצר את החוריס שבשקיות הניילון המחולקות במרכוליס. לאחר מחקר מעמיק ומייגע הצלחת להגיע לנתוניס המוצגים בגיליון העבודה הראשון "נתוניס'י. (ראה תרשים מסי 1). אנו נבנה מודל שישתמש בשיטת שס[" :63% |טוחטסספוכע דהיינו בניית תזרים מזומנים מהוון לפרוייקט וניתוח הפרוייקט בהנחות ובתרחישים שונים. במאמר זה נבנה מודל שלם, אך פשוט, ובמאמרים הבאים נראה כיצד ניתן ללמוד יותר על ההשקעה המוצעת חלוקת ספר העבודה את ספר העבודה שלנו נחלק לשלושה גיליונות עבודה. הראשון "נתונים" יכיל את כל הנתוניס הדרושים להכנת תזרים המזומנים של ההשקעה. אס נרצה לבצע שינוייס בהנחות המודל הס יתבצעו בגיליון הנתוניס בלבד. בגיליון השני י"יתזרים", נבנה את תזריםס המזומנים כדי למנוע תקלות כתוצאה מדריסת נוסחאות לא ניגע כלל בגיליון זה, מהשלב בו קבענו את עיתוי ההכנסות וההוצאות. ככלל מומלף להגן על הגיליון המרכזי שהוא למעשה ה"מנועיי של המודל, ברגע בו סיימנו לבנות אותו. הרי לא תרצה שאיזה יימטומטס" יהרוס לך את המודל. הגיליון שלישי ייאינדיקטוריסיי יכיל את המידע הדרוש להערכת ההשקעה, וה הגיליון שנציג לגורמיס אחרים בחברה. גיליון '"נתונים " אם נבחן את גיליון העבודה יינתוניס (תרשים מס' 1) נראה כי ליד כל נתון מופיע מקדס שינוי המופיע באחוזים. מקדם זה ישמש אותנו מאוחר יותר לבדיקת רגישות המודל שים לב כי כל הסכומים (כולל ההוצאות) מופיעים כמספרים חיוביים, בתזריס עצמו סכומי ההוצאות יהפכו לשליליים. הדבר יקל תרשים מספר 1 | סכום בדולר השקעה ראשונית 10 הכנסות שנתיות 000( הוצאות שוטפות שנתיות | 500,000 200 שיעור שינוי ערך גרט אוהך חיי הפרוייקט 3 שער ההיוון %% בא מ צ'ע רת" לינ רת -א-לק טר לים בסדרת מאמרים זו נדגים מספר מודלים כלכליים שנית| לבצעם בצורה היעילה ביותר באמצעות גיליונות אלקטרונים. כל המודליס המוצגים כאן נכתבו באקסל 5.0, אך ניתן ליישמם בשינוייס קלים בשאר הגיליונות האלקטרונים העובדים בסביבת פווסטמו\. אני בטוח כי תוכל להשתמש כמעט מיידית במודלים שיוצגו כאן או ברעיונות מסויימים מתוכם לעבודתך היום יומית. עלינו בהמשך לבצע שינויים בהנחות בלא שנצטרך לשים לב לסימון הנכון של ההכנסות (+) וההוצאות (-). גיליון '*תזרים'' המזומנים בטבלה זו מרוכזות כל ההכנסות וההוצאות על פי הסדר בה הס יוצאו או יתקבלו (תרשים מס' 2). שים לב למספר התקופה המופיע בשורה העליונה, מספר זה אינו לצורך קישוט בלבד. אנו נשתמש בו בנוסחת ההיוון המחשבת את הערך המהוון של התזרים באותה תקופה. בשורה 9 מצורף תזריס מצטבר שבו ניתן לראות מתי הפרוייקט מחזיר את ההשקעה ומתחיל להרוויח (06ז6? 880% עְגק). מדד ישן זה אינו מתחשב בערך הזמן של הכסך אך בגלל פשטותו הוא עדיין בשימוש בתרשים מס' 3 מוצגות הנוסחאות שמאחורי שני טורים של התזרים. בתא 25 נראה נוסחה המקשרת את התזרים עם גיליון הנתוניס. בתא ₪5 שמשמאלו נראה נוסחה המקשרת אותנו עס התא 05. כך שאם טעינו בהקלדת נוסחה כלשהי נצטרך לתקנה רק בתא אחד (24) ולא לאורך כל השורה (05:75). הנוסחה האחרונה עליה נתעכב היא נוסחת התזרים המהוון (בתאים 610::10), על אף שאקסל כוללת פונקציות פיננסיות רבות, הדרך הקלה ביותר בעיני לביצוע היוון של תרשים מספר 2 תקופה שנה 15 השקעה ראשונית 00 הכנסות הוצאות ערך גרט תזרים שנתי תזריס מצטבר תזרים מהוון 0 0 0 2.0000 000 2.000 000 1.000 0 00 47699 || | 8% 2.00.000 000 0.000 000 000 000 0 6 ישראל אוגוסט 1995 ניתוח כלכלי על גליונות אלקטרוניים תרשים מטפר 3 תזריסם בשנה מסוימת היא על ידי הקלדת תרשים מספר 4 הנוסחה הבאה סהייכ הכנסות 00| סה"כ הוצאות 0 (תקופה *(שער היוון שנתי +1))/תזריס שנתי השקעה ראשונית 0 חשיפה מקסימלית 0 | גיליון "אינדיקטורים" עביע 1 5 תוניס*5655'נתונים * | שת"פ 2 ו את תוצאות המודל נראה בגיליון זה (תרשים | | אחוז רווח מהכנסות | מס' 4). זהו הגיליון אותו נציג לאחרים. בגיליון אחוז רווח מהשקעה (1)04:07א50= | 2 (1)₪4.7א50= זה יוצג תרשים התזרים בו ניתן להתרשם "> ב 8 | 0 4 8+ גרפית ממהות ההשקעה. כמו כן נצרף (כמיתוריס("רבית+08/))1= | = (₪2!תזרים("רבית+6:8/))1= אינדיקטוריס שונים לבחינת ההשקעה. אנו נבחר באינדיקטורים שאנו רגיליסם להשתמש בהם תוך התחשבות במהות ההשקעה בתרשים מס 5 ניתן לראות את הנוסחאות תרשים מספר 5 המחשבות את האינדיקטוריס השוניס חלקן סהייכ הכנסות = = | לזיתזרים+(5ש:5ס!תורים)/א80= | | הן פונקציות רגילות של אקסל כמו שת"פ | כיצד ניתן לבחון את המסקנה הזו בהנחות סהייכ הוצאות = | 4)'תזרים+(6:56ס!תזרים)1ג80= |- (חא]), אחרות מחושבות ידנית כמו עניינ (ץשא) = שונות לגבי הנתוניס השוניס ששמשו אותנו השקעה ראשונית | | = שופ | שהוא סיכוס שורת התזרים המהוון (שורה 10). | לבניית המודל חשיפה מקסימלית. | (69.9!תזרים)א11א= ‏ | 5 הרגרש .)ו הא ₪ ;צה. ₪ | ענינ ]= (ווסיתזרים)1ג80= | וקה אנו רואיס כי בהנחות המודל, העני"נ של שת"פ אחוז רווח מהכנסות | 2 | ההשקעה כדאית, וניתן לרכוש את קו | ככלים ופיננ = (610:810!תזריס)אא1= | זו הפרוייקט חיובי ועומד על כ-5190,000, דהיינו | דן שמיר מתמחה בבניית מודלים כלכליים ובניית יישומים ים עבור משרדי רואי חשבון, יועציס כלכלייס אחוז רווח מהשקעה 4 המוצריס בהנחות אלו. במאמר הבא נראה וחברות שונות ניתן ליצור עמו קשר בטלפון: 02-9973930 קורס ללימוד שפת המאקרו החדשה של אקסל 5.0 ויזואל בייסיק לאפליקציות 85 מס 88510 1/1581 הקורס מיועד למשתמשים באקסל הרוצים ללמוד כיצד ניתן לייעל את עבודתם. אין צורך בידע מוקדם בתיכנות או בכתיבת מקרו. בעזרת ויזואל בייסיק לאפליקציות תוכלו: 4 לבצע אוטומטית מטלות החוזרות = 4 לבנות ממשקים מקצועיים, בצורה קלה, על עצמן. פשוטה ובמהלך ביצוע עבודתך השוטפת. 4 להוסיף לאקסל פונקציות ולחצנים = 4 לנצל את יכולת הקישוריות של אקסל עם הדרושים לך ספיציפית. יישומים ובסיסי נתונים שונים. הקורס יועבר על-=ידי 7[ 775 המתמחה בבניית מודלים כלכליים ממוחשבים ובניית יישומי גיליונות אלקטרוניים. משך הקורס 40 שעות אקדמיות והוא יועבר בשעות הערב במרכז ההדרכה של אשרות בתל-אביב. | לפרטים ניתן להתקשר לאשרות: 03-5612040 או לדן (בערב): 02-9973930 6 6 ישראל אוגוסט 1995 ה1:[!.:53 ][:1: אלונקס - מחעובים בעיזוק יעויר חברת הענק הבינלאומית אלונקס הוקמה לפני תשע שנים על ידי ישראל וטרין שיישם את שיטת השיווק הישיר בתחוס המחשבים. אלונקס התפתחה מחברה של אדם אחד לחברה עס מחזור של כ-150 מיליון לישייט (כ-650 מיליון שקל). אלונקס לא עצרה בשיווק מחשבים ועבדה לפתח ולייצר מחשבים מתוצרתה. הרצון לת ללקוח את הטוב ביותר הוביל את וטרין להקים מפעל לייצור מחשבים בעמק הסיליקון של סקוטלנד, בו עובדים כ-200 עובדים. אלונקס הוכיחה את עצמה כחברה המסוגלת להגיב במהירות לצרכי השוק ולנצל את ההתפתחות הטכנולוגית בהתהוותה. תכונה זו נותנת לה את היכולת להוזיל את המחשבים כאשר הטכנולוגיה מאפשרת ייצור זול יותר. וכאן שכללה אלונקס את השיטה למדרגה הגבוהה ביותר: לא רק צמצום פערי התיווך ושיווק מהיצרן לצרכן אלא, שיווק מהמפתח לצרכן. לצורך השגת מטרה זו הקימה אלונקס מרכז למחקר ופיתוח בעמק הסיליקון בארהייב, קליפורניה. ההצלחה האירה פנים לאלונקס גם בתחוס זה ולחברה כיוס 180 פטנטיס הרשומים על שמה. הטוב שב-1702 מאחר ואלונקס מבקשת לתת ללקוחותיה פתרון שלם, היא משלימה את מוצריה בציוד היקפי של מיטב היצרניס בעולם. כך תמצאו בכל מחשב מבית היוצר שלה את המעבדים של אינטל, את העכבר של 11670506א, דיסקיםס מהיריס במיוחד, צגי צבע בגדלים 'י14, 'י15, יי17 ו-"21, מאיבי מסך ]01-641, מערכות ההפעלה ₪05 (-5ש00חו/% והתוכנה לעיבוד תמלילים דגש אישי - הכל עס דיסקטיס וספרות מלאה. לאלונקס שורה של הסכמי אםס0 גם עס יצרני תוכנות כמו ||6טסצן ,15160א6אן ומיקרוסופט. מחשבי אלונקס עומדים בתקנים מחמיריס בארהייב ובאירופה, כגון: 9002 150, צסתסאת ותקן .זט. עליונות טננולוגית אלונקס נחשבת חלוצה בפיתוח וביישומים טכנולוגיות חדשניות בייצור המחשביס האישיים. כך למשל: טכנולוגית ץ86218ט1, המיושמת כיוס בבסיס האסטרטגיה של חברות מובילות בעולס בתחוס החשבים, הפכה לחלק מהסטנדרט של אלונקס כבר לפי שנים. % אלונקס פיתחה מחשב 4ההזט ]א1, המוגדר בעיתונות הבריטית ייקופסת פיצהיי מפני שניתן לארוז אותו בקופסה צרה וקטנה בגודל אריזת פיצה. המחשב פותח במיוחד כפתרון לתחנות עבודה ברשת כולל כרטיס רשת. % במחשביס של אלונקס קיים מנגנון 1ח6ות426ח3]/ זסשסץ בדומה לפעולת "ישומרי המסךיי שומר המנגנון על המחשב בזמן שלא משתמשים בו. לאחר רבע שעה של חוסר פעילות המחשב עובר למצב צריכת חשמל נמוכה יותר. השינוליס במתח החשמלי בעת הפעלת המחשב וסגירתו עלולים לפגוע בלוח האס שלו, בעיית שה- ]6 חגא זסששסק פותר. % מולטימדיה בקלות. החידוש במיקום הכונן האופטי במארזים המתקדמים של אלונקס מדגם 8. כונן התקליטורים מוקדם בצידו הימני של המארז ומאפשר גישה נוחה אליו, ללא צורך להוסיף לגודלו של המחשב. המחשב המתקדם ביותר נציין כאן את מחשב ה-5/1 5133 20. זה אחד ממחשבי הפנטיוס המתקדמים והמהיריםס בעולס. המחשב כולל מעבד פנטיוס של אינטל במהירות שעון 82/א133, דיסק קשיח 1 גייב בתקן 158 מורחב, זכרון פנימי 841 16, כונן ][א0א-62 במהלרות כפולה, חריצי הרחבה 01014 וכרטיס מסך בעל 2 מייב זיכרון (1א54/). עיתונים בריטיים מקצועיים כמו תמפט סק, ו-80ק 0 מצייניס את החדשנות והמקוריות שבו. לדבריהס זהו מחשב אלגנטי, נקי, תופס מינימום מקום, נותן ביצועים מצוייניס ובמחיר אטרקטיבי. גישה ישירה ניתן לראות את העליונות הטכנולוגית בפעולה באולס התצוגה שברחי נח מוזס 13 בית אגיש-רבד, ת'*יא. חברת אלונקס מחשבים, טלפון: 03-6954433, פקס: 03-6950499 כאשר דרוש לך קוב, למה שלא תביא אותו ישירות אליך! כאשר אתה רוצה לפעול על קבצים בכמה ספריות, למה שתעבור לכל אחת לחוד! כאשר אתה רוצה לעבור זמנית לספריה, למה שלא תוכל לחזור אוטומטית לספריית המוצא! כאשר אתה יוצר ספריה, למה שלא תעבור אוטומטית אליה! ארבע תוכנות שירות פשוטות ש-05 לא חשבה עליה מוגש על ידי הוצאת פוקוס-מחשבים בעיימ קסק-וק חזרה לספריית המוצא מדוע כדאי להשתמש! כדי שתוכל לחזור בקלות לספריית המוצא שלך. ללא תוכנית כזו היית חייב לזכור את שמה המלא של ספריית המוצא, וגס להקיש אותו לבסוף, על מנת לחזור אליה. מה היא עושה? באמצעות צמד התוכנות 8זפאפ5שץ ו- אס תוכל לחזור לספריית המוצא באופן אוטומטי. כל שעליך לעשות הוא, להקיש 58 כדי לשמור בזיכרון את הספריה הנוכחית לפני שאתה עובר לספריה האחרת. כאשר תרצה לחזור לבסוף לספריית המוצא שלך, הקש 8[פקסק. התחלה מהירה % העתק את צמד התוכנות לספריה הנמצאת במסלול החיפוש שלך. % אתה נמצא כרגע בספריה מסי 1 וברצונך לעבור זמנית לספריה מס' 2, כדי לבצע בה פעולה כלשהי, ולחזור לבסוף לספריה מסי 1. כדי לעשות זאת, בצע את הפעולות לפי הסדר הבא: 8 הקש אןספטק. 8 עבור לספריה מסי 2 על-ידי פקודה כלשהי להחלפת ספריה. 8 בצע בספריה מס' 2 כל מה שרצית. 8 הקש 18ץ0ק, כדי לחזור לספריה מסי 1. | 6 ישראל אוגוסט 1995 דוגמה הפעולה תהיה קצרה ומהירה יותר, אס תנצל זוג תוכנות אלו בקובצי אצווה. עליך לכתוב בתחילת הקובף 0511018 ובסופו א[פץקסק, ובגמר ריצת קובץ האצווה, תחזור אל ספריית המוצא. להלן דוגמה לארבע שורות בקובץ אצווה כזה העובר לספריית 1/00705/, כדי להריץ את התוכנית 123 ומחזיר אותך בסיום הפעולה אל ספריית המוצא: סט 5 13 ןולסל טיפים הכנס את צמד הפקודות האלו לכל קוב אצווה המחליף ספריה. בצורה זו תוחזר תמיד אל ספריית המוצא. % אס אתה מרבה להשתמש בתוכנות אלו, מוטב שתקצר את שמן למשהו קצרצר כמו !1 ל-051018ת ו-0 ל-18ץ0ק. עשה זאת פשוט על-ידי החלפת שם הקוב באמצעות מואג אמ של 5סס, כפי שמפורט כאן. היכנס לספריה של הקבציס האלה, והקש את שתי הפקודות הבאות: ]0.60 א60.תופמפטץ אתק 0.60% | אסס.תןפץסץ אמת כך יקל עליך לעבור בין ספריות: הקש ש לפני מעבר לספריה, ו-0 כדי לחזור אליה. מעמד התוכנה: נחלת הכלל. 1 א יצירת ספריה ומעבר אליה בפקודה אחת מדוע כדאי להשתמש! כדי לחסוך ממך הקשות מיותרות בשעה שאתה רוצה ליצור ספריה וגם לעבור אליה. מה היא עושה! התוכנית עושה את מה ששתי פקודות 205 בייחד עושות: פוא יוצרת ספריה ו-60 עוברת לספריה. התחלה מהירה הקלד: פא בתיבת הדו שיח שתיפתח הקלד שם של ספריה. התוכנית תיצור את הספריה שציינת ותעבור אליה. תוכל לדלג על תיבת הדו שיח אס תקליד ישירות את שס הספריה, לדוגמה: 6פסס פא הספריה 486 תיווצר בתנאי ש-05 קיימת. מעמד התוכנה: תוכנה שיתופית. 1 להבאת קובץ לספריה הנוכחית מדוע בדאי להשתמש! כאשר אתה צריך להגיע לקובץ מסוים בדיסק ואינך יודע בדיוק את שס הנתיב המפורט שלו, עליך לבצע כרגיל סדרה של פעולות: תחילה עליך לחפש אותו, אחר כך לעבור לספריה שלו ומשס להביא אותו אליך. כמה טוב היה לוא יכולת לקרוא לקובץ אליך (כמו שאתה קורא לכלב שיבוא אליך!). מה היא עושה! התוכנית מחפשת את הקוב המבוקש בכל הכונן ומעתיקה אותו לספריה שאתה נמצא בה. התוכנית אינה יכולה לנצל תווי הכללה (* ו-1) ולכן עליך לתת לה שס מדויק של קובץ. התחלה מהירה הקלד: <שם קובף> 081 התוכנית תביא אליך את הקוב שביקשת. עורה הקלד: ?הס על המסך יוצגו האופציות השונות של התוכנית. מעמד התוכנה: תוכנה שיתופית. ו הרצת פקודה על כמה ספריות או על הכונן כולו מדוע כדאי להשתמש!ו כדי להריץ פקודה מסוימת על יותר מספריה אחת. ללא תוכנית זו יהיה עליך לעבור לכל ספריה בנפרד ולהריץ מחדש את הפקודה. תוכנית זו חוסכת ממך תהליך מייגע זה כי היא עוברת אוטומטית מספריית ההורה לכל הספריות שמתחתיה כדי לבצע את הפקודה שביקשת. התחלה מהירה הקלד: <שם פקודה> .07041 דוגמה השתמש בפקודה זו, כדי למחוק קובצי גיבוי מיותריס מכל הדיסק על-ידי הפקודה: 8+ מ 41 0דס שים-לב, שעליך להימצא תחילה בספרית השורש. מעמד התוכנה: נחלת הכלל. היכן להשיג את התוכנה! את התוכנה ניתן להשיג ב-885ים ובמחסני תוכנות חופשיות. מעתה, מי שמזמין את התוכנה בהוצאת פוקוס-מחשבים (טלי 1)] מקבל בדיסקט את כל התוכנות שנסקרו במדור זה בשנתייס האחחרונות (כפוף למגבלות המקוס בדיסקט). חופשי על הדוסק | ----7------ [ 0 איגוד המשתמשים במחשבים אישיים בישראל ליד המכון לבדיון העבודה והייצור שד' יהודית 30 ת"א 67016 טל' 03-5616284 פניות בדואר לת.ד. 994 ר"ג 52109 % 17/9/95 - חנוך הרמן, יועץ מחשוב, יציג 4 תוכנות חדשות לסביבת 5שוסטחוא; 1. 6חוחז0ו60 - תוכנה לניהול אישי וארגוני 2. אח6וח0סכ - תוכנה לניהול מסמכים תחת פאסטחחו. 3 כזסלוחפַפָזס - היומן המפורסם בגירסה החדשה 4. 3 חסופו - תוכנה גרפית נפוצה לסביבת פושסטחוץצ. % הדרכה בנושא "המחשב האישי - כיצד הוא פועל - כל מה שמשתמש חייב לדעת", התארים להדרכה זו: 5, 19,12 בספטמבר. % 8/8/95 - מיפגש עם עמי אביבי, על שני נושאים: 1. מה צפוי לנו ב-95 פאוסשחוו - מנקודת מבטו של בוחן ביתא 2. על מועדון מעשתמשי המחשבים האישיים של יוסטון, טקסס % 11/9/95 - הרצאה של מהנדס ג'ק קלאבר מחברת דלתה הי-טק על דמויות אלקטרוניות במחשב האישי - כיצד לצלם, לעבד ולהפיק פלט סופי. הפוק סמחשנים ששליס, ₪/<יס, / / שכייס, בשוי א תוכנה / ליצירת 0% /63 6/70/%6 תמונות תלת-מימדיות | * 2// 03 2 2 /ק0/6/ 0/2 נוסכו לדשימת רבי-המכר של 50/1110655סוס/ז] מוערכת לימוד 84 ןה] ל-6.22 05 ה ערכת לימוד 1 ל-3.11 5ש60תו ₪ התוספות של 3.11 85ו1860) לקבוצות עבודה - 45 שייח ₪ המדריך הקל ל-5 ז06מגותות 60 מ0)זס - 59 שייח ₪ מדריך הפקודות השלס לחבילת 4.2/4.3 021866 - 89 שייח ₪ המדריך השלס ל-567%6ט10ח 00 (כולל תוכנת התקשרות) - 79 שייח ב ₪ המדריך לניהול הזיכרון באמצעות 28/]/1) - 45 שיח ו ₪ מדריך 10 דקות לשליחת פקטים באמצעות (80/ אג'/חו/? - 49 שייח מנוי לדעות | למשתמש המקצועי | ו ו ₪ המדריך השלס להקמת יישומים ב-2 400655 - 129 שייח ב 6 0 ₪ המדריך השלם למיפרטי ה-00 - 89 שייח - 7 -- להזמנות בדיוור ישיר טל': 60-69-10 (03); פקס: 60-55-050 (03) הפצה לתנויות : ליאור שרף טל': 751-82-83 (03), פקס: 752-02-22 (03) ו ;אוהה 00" יה אק יררה א 100 ברת ז6ו4ק 60 אט]הוטטא חשפה בכנס 5 שוזס/- 6 (בניו- אורלינס, 17-21 ליולי 8% 1995) את המראה החדש של תוכנה לניהול מערכות מידע, גירסת מסווגזטה06 )אטא. טווד (סאז' בקיצור) של תוכנת זטוחטטומ6-0 הידועה. במהלך השנתיים האחרונות הפכה זטותטסוחש- 6 למערכת הניהול המקובלת ביותר בסביבות מיחשוב הטרוגניות ומבוזרות, ובמיוחד בישומיס חדישים של ארכיטקטורת לקוח/ שרת. זטוחטטו(- 6 נתמכת כיום ע"י מרבית היצרנים של שרתי יוניקס וברשתות 6 פופולריות. תוך שנה ראתה 6 איך ההכנסות ממכירת זטוחטטוח-6 נוסקות ממיליונים בודדים ל-300 מיליון דולר בשנה ואיך המוצר הופך לתקן דה-פקטו בניהול מערכות מידע אירגוניות. עכשיו הציגה 6 את השלב הבא בפיתוח התוכנה, הישוס של טכנולוגיות מולטימדיה והמחשה ויזואלית בסגנון ). את ההצלחה המקורית של זטוחטטוח6-0 אפשר לזקוף לכך ש-6 מילאה במהירות וביעילות וואקוס שנוצר בשוק כתוצאה מתהליך הקיטון (פַחולו5 מ20ז), שכה מרבים לדבר עליו. הוואקוס נוצר בפער שבין היכולות של מערכות יוניקס ורשתות 6 מקובלות לבין התכונות שמנהלי מערכות מידע מרכזיות מצפים לקבל בסביבת ישומים קריטיים 677111681 ח118%10א). למרות ששרתים המבוססים על ארכיטקטורות "קטנות" מסוגליס היום להתמודד עם התפוקה של מחשבי שהוגזוחוג]/, 6 ושראל אוגוסט 1995 6-0 הדור החדש של תוכנה לניהול לערכות מידע במיוחד כאשר משתמשים בריבוי-מעבדיס סימטרי ומאמצים גישה "מבוזרת" למערך המיחשוב, החברות המציעות אותם לא השכילו להכין כלי ניהול שיבטיחו זמינות כמעט מוחלטת (מעל 99.9 אחוז מהזמן), אבטחת גישה והגנת נתוניס חסוים בצורה שמקובלת בין משתמשי טמוגז!חוג]א וותיקים. 6, עס הנסיון רב השניס שלה בסביבת טוווז)ח1ג]א, ישמה את הידע שלה וייצרה את ערכת הניהול המושלמת, שמסוגלת לספק בסביבה מבוזרת ופתוחה את הבטחון של מרכז מידע צנטרליסטי ונוקשה. לפתרון הזה היא קראה זטוחטטוח ש-/ 6. כל השחקניות הראשיות בכנס 95* 6!זס/-64 הציגו כל השחקניות הראשיות בעולם המיחשוב את הגירסאות שלהן לתוכנת זטותטטוח-6. זו לצד זו ראינו את היולט-פקרד, דיגיטל, יבמ, דאטה-גינרל, .11 .6וחוזע] .וחשט56, נובל, מיקרוסופט ועוד שחקניות רבות פחות ידועות, מציגות את זטותטטום0- 6 כפלפורמת הניהול האחידה שלהן. המערכת הוצגה על כל הספקטרוס של פתרונות חומרה, החל ברשתות 6 לקבוצות קטנות וכלה במערכים גלובלייס של סופר-שרתים. אפשר לאמר כי בעולס בו סביבת החומרה הופכת ליותר ויותר הטרוגנית, -64 זטותטטומ0 הופכת במהירות למכנה המשותף. הדור הבא של זשווושטומ)- 6 עושה את המעבר הבלתי נמנע מממשק משתמש מסורתי לממשק גרפי חדשני. הממשק המסורתי, שהיה בעיקרו מבוסס תונים ודרש מיומנות של המנהל בניווט ברשת התקשורת האירגונית וזיהוי מטרות לפי שמות מילוליים, יוחלף בממשק חדשני ביותר, המציג את הרשת על כל מרכיביה ומשאביה בצורה וויזואלית תלת-מימדית. מפתחי 6 השתמשו בפרדיגמה דומה להמחשות מציאות ווירטואלית כדי לסייע למנהל למצוא את דרכו למוקד הבעיה ולזהות את הרכיב הבעיתי. מתיחה עולמית מסך הפתיחה של 0א1/זטוחטטות-6 היא מפה גיאוגרפית של פריסת רשת התקשורת האירגונית. במקרה של חברה בינלאומית תהיה זו מפת העולס ובמקרה של אירגון קטן אפשר למפות את שטחי המשרדים בלבד. הטופולוגיה של הרשת מצויירת על המפה בקוויס המחברים כל צומת לקשורות אליה. במפה הגלובלית, למשל, נראה איך המשרדים בניו-יורק קשוריס בתצורת כוכב עס המשדרים בשיקגו, לוס אנג'לס, ולונדון. ברמה השניה של היררכיה נראה את התפרשות הרשת האיזורית מכל אחד ממוקדים אלה אל האתרים הקשורים בו. עוד דרגה למטה בהיררכיה והרשתות המקומיות בכל האתרים מוצגות גרפית על המסך. התמקדות נוספת ואנו רואיס את אבזרי הרשת (רכזות, נתביס, גשרים וכו ), את המשאביס המשותפים (שרתים, מאגרי מידע, מדפסות) ואת תחנות העבודה. עוד לחיצת עכבר ואנו "חודרים" לתוך הרכיב הבעיתי ורואים המחשה של תתי- המערכות והתוכנות המותקנות בו. התצורה רבת הרמות ממוחשת בהדמיית תלת- מימד. המבט הראשוני על מפת הרשת מזכירה תמונה של כדור האר מהחלל. המשרד בניו- יורק מוצג כבניין משרדים רב-קומות, עליו דולקת נורת אזעקה אדומה. הנורה הזאת, שמציינת את מקור הבעיות, תלווה אותנו בכל השלבים של ירידה בדרגות ההיררכיה, עד שהיא תציין במדויק את הרכיב הכושל בתיאור לעיל, כאשר יורדים ממבט גלובלי לתמונה מקומית, הנורה דולקת על ראש השרת הסורר. ירידה נוספת מכניסה אותנו לתוך השרת ואנו רואים את הנורה דולקת על כרטיס הרשת שהפסיק לתפקד או על הדיסק במקרה ומסד הנתונים נפל. גם תקלות תוכנה מוצגות בצורה וויזאולית וכל תוכנה מוצגת ע'יי קופסה קלה לוזיהוי בייארון הישומים". טיסה ווירטואלית בפימולטור המעבר מעיר לעיר ומרמה לרמה מוצג באנימציה תלת-מימדית, המזכירה טיסה בסימולטור. הטכניקה, שהושאלה מעולם המושגים של מציאות ווירטואלית, נועדה לפתור בעיה מרכוית בניהול מערכות מידע מבוורות ומורכבות. המנהל, למהות המיומנות שלו בפיענוח הודעות מלל וזיהוי בעיות ע"פ קודים, מתקשה לתפקד ביעילות כאשר הרשת 6 ]א 0% --- 2 נעשית מורכבת מאוד. בדרך כלל החשיבה האינטואיטיבית שלנו היא במושגים מוחשיים, המתייחסים אמנס לעצמים בעלי משמעות תיפקודית-אבסטרקטית אבל הס חרוטים בזכרוננו כעצמים פיזיים תלת-מימדיים. "טיסה" ווירטואלית תביא אותך למוקד הבעיה בכרטיס התקשורת שבשרת הניו-יורקי מהר יותר מכל התעמקות בהודעות המילוליות של סוכני ?1א5 הפזורים ברשת. וכאשר אתה נדרש לתת פתרון מידי לבעיה שצצה במרחק של 10,000 ק"מ מהמשרד שלך, כל עזרה תתקבל בברכה אבל הממשק של 0א1/זטוחשטוחט- 6 הוא יותר מהמחשה פשטנית של הרשת ומשאביה כל פרט בתמונה התלת-מימדית הוא עצסם, עס תכונות ספציפיות וכלים אינטגרליים לטיפול בו. למשל, הדיסק עליו מותקנת מערכת הכספיס של החברה אינו זהה מבחינת תיפקודו כמשאב עיסקי לדיסק עליו מותקנת מערכת הדואר האלקטרוני. /ושוחטטוח!-4 6 6א אמורה לתת פתרון ניהולי לא רק למי שבידיו הרשאה לגשת לכל משאב ולטפל בכל רכיב, אלא גם לאלה שלהם זכויות מוגבלות. בדוגמה לעיל, כל משתמש יכול לראות שיש בעיה בשרת הדואר האלקטרוני, אבל רק אנשי הכספים רואיס את הדיסק של המחלקה שלהם ורק מנהל הכספים יכול לייחדור" אליו ולבצע פעולות מסוימות. כל מערכת ההגנות והשליטה של זטוחסטוו(1- א 6 מיושמות בגירסת 6אז בצורה וויזאולית - שלפעמים פרושה יישקיפות"י ביחס למי שאין לו הרשאה לראות את המידע הסודי. גם פעולות תחזוקה, כמו עידכון תוכנה, הוספה והורדה של משתמשים, החלפה של מסלולי ניתוב, איזון משאבים וכדומה, מבוצעות בצורה וויזואלית. למשל, מסתבר שהבעיה בניו-יורק נובעת מכך שחסרה בשרת הנדון תוכנה מסויימת. את התוכנה ניתן להתקין בתקשורת עייי העתקה מהמרכז בלונדון. טיסה ווירטואלית לוקחת אותך לצד השני של האוקיינוס האטלנטי ובסידרה קצרה של "קליק"ים אתה נכנס לשרת של הסניף האנגלי. בתוך המחשב (תמונה כמעט-ריאליסטית של החלל הפנימי במחשב, עס כרטיסים תקועים בלוח-האס ודיסקים נעוצים במפרצי ההתקנה) אתה רואה את ספרית-התוכנות המקומית. בלחיצת עכבר אתה בוחר בתוכנה להעתקה ולחיצה נוספת שולחת אותה לכרטיס התקשורת שמחובר לניו-יורק. אתה חוזר לניו- יורק ומוצא את התוכנה על המדף בסיפריה והנורה האדומה נעלמה. הבעיה נפתרה מבלי שנגעת אפילו לא פעס אחת במקלדת! מסד עצמים טכנולוגית העצמים של 6א/טוחטטוחש-0 מבוססת על מסד הנתונים החדש -64 5 6/0זטח]חטכ0, המשלב מנוע קלאסי של מסד יחסותי (41ח110ג!6א) עס מסד עצמים (160ח6וז0 = (66ן09). השילוב מאפשר לספק במוצר אחד את האמינות והיעילות של שאילות .501 עס מגוון סוגי המדיה שמודל העצמים מסוגל להכיל. כך, בטיסה הווירטואלית שערכנו על מנת לאתר את הבעיה, נעזרה 6א1/זטוחטטוחש-6 במסד נתונים המכיל תיאור כפול של הרשת ומשאביה. המרכיב "היחסותי" מאפשר לנו להגן על הקונסיסטנטיות של מפת הרשת, לזהות במהירות את הכתובות והזכויות של כל משתמש וכל משאב, לקשור בין סימפטוס בעיתי למקורות החשודים בגרימתו וכדומה. המרכיב ה"אובייקטיבי" מאפשר לנו להחליף את ההצגה הלוגית-אבסטרקטית של תכונות והקשריס בתמונה מעין-ריאליסטית, לשכפל עצמים ולהוריש תכונות מעצס לעצם, ליצור מחלקות ופרוצדורות לשימוש חוזר ושאר התכונות הידועות של מודל הכוונת העצמיס. המטרה העיקרית של ישוס מודל העצמים ב- 60 טשוה - י6) היא לשחרר את המנהל (המשך בעמוד 103) 6ץ ישראל אוגוסט 55 תחזית אאן.106/1 לשווקי החומרה והתוכנה בתחום המולטימדיה עד לשנת 1998. הטבלה נוראה שבעקבות גידול שנתי של במעט % במכירת יחידות חונורה (מחשבים (קיטי השבחה) בעלות יכולת מולטימדיה, יש לצפות לגידול כפול מזה במכירות התוכנה. 4 תמצית מתוך מתקו הטשוק של חתנות 6פ! המלצב העדכנ' עול עווק הממולטימדיה בארה"ב: השוק הביתי של מחשבי מולטימדיה מונע עייי כמה נושאים: 1. מלחמת מחירים ממושכת בין חברות המחשבים. 2. הרחבתס של ערוצי ההפצה של מחשבים, שיצרה נקודות תצוגה חדשות עבור היצרנים וגורמת לרמה גבוהה של חשיפה וזמינות של מוצרים בערוצים הקמעונאים. 3. זמינותסם ההולכת וגדלה של כותרי 1א60-80, במיוחד בתחוס הלמידה המוקדמת וה-|מ6ממוגוט0ם. מגמות אלו גורמות לרביס ממשקי הבית בהם יש ילדים להפוך לבעלי מחשבים. מרכיבים אחריס שמשפיעים על אימו המולטימדיה בשוק הביתי הס העובדה שברוב הבתים משמש המחשב יותר ממשתמש אחד, וכן האינטגרציה של טכנולוגיות תקשורת ווידאו עס המחשב. השוק במספרים היקף ההכנסות משוק החומרה של מחשבי מולטימדיה בארה"ב יגדל בקצב שנתי של % בשנים 1998-1993, ויעלה מרמת הכנסות של 52.2 מיליארד ב-1993 לרמה של 0 מיליארד בשנת 1998. בשנת 1993 נמכרו בארהייב 1.4 מיליון מחשבי מולטימדיה או קיטיס של השבחה למולטימדיה. ב-1998 צפוי ההיקף להגיע ל-7.3 מיליון, קצב גידול שנתי של 38.6%. היקף ההכנסות משוק ה-1א6-80 למחשבי מולטימדיה - הנמכרים הן ב- 6 טפ והן בקמעונאות - יגדל מרמה של 5134 מיליון ב-1993 לרמה של 53.1 מיליארד ב- 8. זהו קצב גידול שנתי של 87.5%! מבחינת מספר היחידות הנמכרות, הגידול מדהים עוד 08 )%( 108 18 6 יש ראל אוגוסט 1995 חורה והובנה מאת: הלן רוזן בתאריך 24.8.95 עורכת 156 ישראל סמינר למקצועני מולטימדיה. מנחת הסמינר היא גב השצסא השו6, מרכזת תחוס המולטימדיה בחברת אאז/6פ1, העוסקת במחקרים של השוק הביתי ושוק העסקים הקטנים. בהרצאתה תתמקד הגבי רוזן על ההכנות הנדרשות לחדירה לשוק האמריקני, איתור ערוצי הפצה, מהותם של הסכמי אפס ועוד. יותר ומגיע לקצב שנתי של 88.5%, כלומר, ב- 3 נמכרו 6.7 מיליון יחידות, ואילו מספר היחידות הצפוי להימכר ב-1998 הוא 158.9 מיליון. חומרת מולטימדיה קיימות כיוס שתי פלטפורמות עיקריות של מולטימדיה: מקינטוש ופאוור-מקינטוש ותואמי ואֶ18. קצב חדירת המולטימדיה 1 ד 8 ,+50351ו0-] 61אז3! עזבוהותט5 6 בו4סותםווות 5 08 5 6 1-43 220008 5 וא0ה-60 0 בונ6ותטוטוון 154 20 18 004 2204 7 07 16 223 לישומים ביתיים נקבע בראש ובראשונה ע"י ההתפתחות הטכנולוגית בחומרה: 1. התמורות הטכנולוגיות קשורות לשינוייס ושיפורים במעבדים, זכרון וכן גודלו של הדיסק הקשיח 2. הגדלת המהירות של כונני ה-6-80%1 ממהירות כפולה למהירות מרובעת גס היא משפיעה על זמינות הטכנולוגיות בשוק הביתי. 3. כרטיסי קול של 16 ביט מפנים את מקומם לרכיבי עיבוד אותות סיפרתי (:05). 4 קצבי וידאו צריכים להגיע ל-30 תמונות לשניה בפתרונות של תוכנה בלבד במחשביס עס מהירות של 33 ו-66 מגהר. בנוסף להתפתחות הטכנולוגית, ניכריס גם שינוייס בערוצי ההפצה. התחרות מאלצת את היצרניםס להציע קונפיגורציות חדשות של מוצריהם בפרקי זמן ההולכים ומתקצרים ויוצרת לחציס להורדת מחירים וכך לשחיקת רווחי היצרניס ב-22-15%. רמות הרווח של היצרניס לא יעלו בזמן הקרוב, משוס שהם מנסיס לצבור לעצמס נתח שוק גדול יותר ולשס כך משתמשים בערוצי הפצה צרפניים או בדרכי 1א0₪ דבר נוסף שמשפיע על הכנסות היצרנים הוא המאבק הצפוי בשוק המעבדים: רכיבי אינטל 86א מול השלישיה (אפל, מוטורולה, יבמ) שיצאה עם ה- 6 אמ אוסץ. למעבד החדש, ה-8/וס0ץ 6, יש סיכוי לאייס על מעמדה הבלתי מעורער עד כה של אינטל, בשל יכולותיו הטכנולוגיות ומחירו הנמוך. או 0 3ו6ותגוונוהת (0) *5זה6וחקוח5 אה (/5%) סטחסצסת () בזהסוחקות5 לוח (/50) סטה6צסו] (/א5) סטתפעפת |גזס סקר של אא]/100 המקיף 2,500 משקי בית ברחבי ארה"ב מגלה שחל גידול משמעותי בהיקף של משקי הבית בעלי מחשביס בארהייב. כמו כן, כוח החישוב של המחשבים הביתייס גדל בקצב מהיר ביותר, ויש לכך השפעה מכרעת על איכות יישומי המולטימדיה שמגיעים לבתיהם של הצרכנים. נוסף לכך, מורגשת חדירה של ציוד פריפריאלי המאפשר שימוש במולטימדיה, כגון כרטיסי קול, מודמים וכרטיסי וידאו. המידע בידי /156 אאן מראה שרובו המכריע נרכש ציוד וה כחלק מרכישת המחשב, כ-6|6חטפ או כקונפיגורציה המוכתבת ע"י המשווק/המפי. מכאן אנו מסיקיס שיש סטנדרטיזציה לכיוון של מחשבים בעלי יכולות מולטימדיה. הרחבת הבסיס הקיים של מחשבי מולטימדיה תאפשר הגדלת הכנסות מכותרי 1א60-80 הן מפיתוח והן ממכירה קמעונאית. כמו כן צפויה התהוותס של שירותים מקוונים, שיענו לצרכיו השוניס של הקהל הביתי המגוון. טלוויויה אינטראקטיבית ההתפתחויות המעניינות ביותר בשניס הקרובות יבואו מהכיוון של מתן שירותי טלויזיה אינטראקטיבית על גבי מחשבים. לפני כשנה הודיעה אינטל על שותפות עס |זטח06 חטומטזוח! שתספק טלויזיה על צג המחשב (76 חס צ'1). השותפות תפתח מתאם לכבלים ולמודס שיוכל להעביר אותות טלויזיה דרך כבל קואקסיאלי אל המחשב. כוונת השותפים היא שהמוצר יהפוך למרכז רווח המניב הכנסות כבר בסוף שנה זו או תחילת 1996. אוהי אסטרטגיה שנועדה לעקוף את העיכוביס הרבים בהס נתקלים ניסויי הטלויויה האינטקראקטיבית בארהייב. תוכנת מולטימדיה תוכנות מולטימדיה על תקליטור לוקחות עתה חלק נכבד משוק המולטימדיה בארהייב. הן החלו כמקור מידע מצוין במערכות לקוח/ שרת, שם שימשו את השוק העיסקי בעיקר כמאגרים ומדריכים. אולס עם חדירתם של כונני 1א6-80 לבתים, החלו התוכנות להגר גם לתחומים של חינוך ובידור. עם פריצתה של מלחמת המחירים בשוק החומרה, יש לצפות לשיעור חדירה מוא של מחשבי מולטימדיה לבתים, ועס זאת לגידול בצריכת תוכנות לשימוש ביתי. אא].100/1 מסווגת את תוכנות המולטימדיה על תקליטורים לארבע קטגוריות עיקריות: בידור, לימ-דור (בידור- בלימוד), מדהריכים ויצרניות (עווצווסטטסזק). לכל קטגוריה יש מכלול ייחודי של משתמשים, ערוצי הפצה וסוגי אריזה, שאותם תסקור 50860 מ11616 בס מינר המולטימדיה הקרוב. ךאש 6 6-6 (המשך מעמוד 101) מהתמונה "הטכנולוגיסטית" של הרשת ומשאביה ולאפשר לו נקודת-מבט של מנהל משאבים עיסקיים. התוכנה משתמשת במידע על התיפקוד העיסקי של כל רכיב כדי למקד את תשומת הלב באלמנטים הרלוונטיס לתהליך העיסקי שדורש טיפול תחזוקתי. למשל, בדוגמה לעיל הסימפטומים מראים כי הבעיה בניו-יורק מתבטאת רק בנתק של זרימת המידע הפיננסי. מפת המשאבים של המשרד בניו-יורק כוללת אלפי פריטים, אבל רק חלק קטן מהם רלוונטיים לבעיה. -6 סא טותשטוה תציג על המסך רק את המפה המצומצמת של משאביםס שהוגדרו כחלק מהמערכת הפיננסית או כחלק ממערך התקשורת שמטפל בזרימת המידע משס לכאן. במידה והבעיה בניו-יורק גורמת לבעיות באתרים אחרים, גם הס יופיעו על המפה ונורה אדומה בראשס. ההמחשה הוויזואלית גם עוזרת למצוא פתרון מהיר לבעיות רבות. למשל, בדוגמה שלנו נוכל למצוא נתיב תחליפי לשיגור המידע או עותק תחליפי של מסד הנתונים התקוע. מודל העצמים מיושם על המודל העיסקי של החברה כך שההמחשה הוויזואלית מתארת תהליכים עיסקיים ולא תשתית טכנולוגית. השינוי הזה בנקודת ההשקפה הוא המסקנה החשובה ביותר של 64 מהנסיון הנצבר של זטותטטוחט- 6 בעולם העיסקי, במיוחד בישומים של אירגונים גדולים וגדולים מאוד. המשתמשים באירגוניס אלה מעוניינים לקבל תמונת מצב אופרטיבית-עיסקית, שהם יכוליס להתייחס עליה בצורה מיידית, ולא מידע טכני. למשל, בדוגמה שלנו המשמעות של הפסקת זרימת המידע הפיננסי מהמשרד בניו-יורק היא ברורה וחד-משמעית לכל אחד בהנהלת החברה. הרבה פחות ברורה היא המשמעות של כשל בכרטיס א בשרת צ אי- שס במרחבי הרשת על אלפי מרכיביה. תגובות נלהבות התפיסה מוכוונת העצמים ל-ששוחטסוה - 6 6אד נענתה בהתלהבות עייי כל החברות עמם עובדת 63 בשיתוף פעולה. את התגובות הנלהבות ביותר שמענו ממנהלי העסקים הראשייס בחברות המחשבים הגדולות, אנשים שיודעים לזהות מגמות חשובות במיחשוב ויודעיס להעריך את נקודת ההשקפה העיסקית: 5%00 חסם, נשיא ומנכ"ל [4ז6ח66 גוגס: "0א1/זטחטטותע-6, הוא דוגמה לסוג המוצריס שעוזרים לחברות לעצב מחדש את תהליכי העבודה וליצור פתרונות המקיפים את התהליכים העיסקיים מקצה לקצה" 6חג[טס וחו/, סגן נשיא בכיר ומנכ"ל חטיבת המחשבים של קז:;"השימוש בטכנולוגיות מוכוונות עצמים ב--64 סא זטותטטוח!) מאפשר שילוב קל במיוחד של מערכות הניהול של 6 עס אלה של היולט- פקרד, כך שנוכל להתאים את הפתרון לדרישות הספציפיות של כל לקוח ולבנות מהמרכיבים השונים פתרון מאוחד התואם את נקודת ההשקפה שלו". 50[8 חגומוא, מנהל קבוצת המחשבים .61]: "הממשק התלת-מימדי מקל בצורה משמעותית לראות מה קורה בכל תשתית המיחשוב האירגונית ולהשליט סדר בכאוס השורר כיוס במרבית הרשתות של אירגונים שעברו ביזור מזורז". ץ[הטאטו נשיא ומנכ"ל תט5 פוחט!ץ0%ז6ו1א: "אנחנו מאוד נרגשיס מהשיחרור הקרוב של 6א1/זטוחש6וש-6 ומהשילוב של זטטַבחג]( 61אתט5 501006 בתוכו". לטעועז6 עְווְג?, מנהל שיווק חטזוט6301: "0 אד /טוחטטוח0- 6 תהייה חלק עיקרי באסטרטגית וחטזוסטק5 שלנו והיא תעניין במיוחד משתמשיס מתוחכמים המנהלים מערכות מיחשוב אירגוניות מבוזרות". וב10] 6011306, מנכ"ל 6זבשז501 שחחטעטוו6: "השילוב של מוצרי שיאן עם זטוחטטוחש-/6 יתן למשתמשים ביצועים מעולים ואמינות שלא היתה קיימת עד כה בסביבת רשתות מבוזרת". 6 ישראל אוגוסט 1995 133 - מי ומי בעולס ה-)] ל-6ץ המושלם "יש אבא". השיקול של "ימי מייצר את ה-26 הזה!" או "מי יתמוך בי כשאתקל בבעיות עם תוכנה זו!" אינו פחות בערכו מהשאלות שאנו מרבים לדוש בהן, של ביצועים והתאמה למשימה. סקר טווןקפג1א 6 העלה ש-28 אחוז מהמחשבים נזקקים לשירות בשנה הראשונה והאחוז גדל ככל שהציוד מתיישן. סטטיסטית, כל אחד מאיתנו יודקק במוקדס או במאוחר לשירות תיקונים - ולא תמיד נהיה שבעי רצון מהטיפול שנקבל. רק ארבע חברות (קומפק, דיגיטל, היולט-פקרד ויבמ) קיבלו ציון "4" בשירות מחשביס שולחנייס ורק שתי חברות (קומפק וטושיבה) במחשבי מחברת. כאשר מוסיפים את הזוכות בציון "8" מתווספות לרשימה גיטווי, 6א, אפל, 51, מיקרון, 6ד51או, וש ו-ואט/ו]א. יותר ממחצית המחשבים נמכרים ע"י חברות שחוות הדעת של לקוחותיהן על איכות השירות אינה מחמיאה וזאת בארה"ב המתוקנת. באר הקודש המצב חמור הרבה יותר. המצב בשוק התוכנה אינו טוב יותר. למרות שמרבית המשתמשים שבעי רצון מאוד מהתוכנות שבשימושם (ציון ממוצע 8.2 מתוך 0), שביעות הרצון מהתמיכה נמוכה יותר בצורה משמעותית. למעשה, התחום היחיד בו הלקוחות לא מתלונניס הוא במקרה של צורך בהחלפה של דיסקים פגומים. בכל שאר המבחנים ממוצע שביעות הרצון הוא 7.3 בלבד. במצב וה התקווה לשיפורים בעתיד (עייי עידכוני תוכנה ותיקוני באגים) היא חלק מהשיקולים בבחירת תוכנה וכאן נכנסת לתמונה השאלה של חוסן פיננסי של היצרן. האם הוא יהיה כאן כשתזדקק לו והאם יש לו משאבים לטפל בבעיות! יתרון לגודל השיקולים האלה נותניםס עדיפות (אולי לא הוגנת) לחברות הגדולות, שיכולות להציג מאזן 0ץ ישראל אוגוסט 1995 מרופד היטב במזומנים. ברור ששיקולי גודל אסור להס שיכתיבו לבדם את ההחלטה באיזה ציוד ובאיזו תוכנה לבחור. לביצועיס, לידידותיות, ליכולות מיוחדות ולהתאמה אישית יש חשיבות ראשונה במעלה ובשוס פנים ואופן אנחנו לא ממליצים לקנות בעיניים עצומות מייהשמות הגדולים" בלבד. אבל, יש מקום לזהירות וכדאי לדעת מי עומד מאחורי המוצר שרכשת או שאתה מתעניין ברכישתו 0 הגדולים בעמודיס הבאים אנחנו מביאים רשימה של 0 היצרנים הגדולים של 6ק, תוכנות 6 ואבזריס היקפיים. המיקוס היחסי שלהס נקבע לפי היקף המכירות ב-1994 בשוק האמריקאי או בשוק העולמי. הנתונים נאספו מהחברות עצמן - כל אחת התבקשה למלא שאלון ארוך ומפורט - והם נבדקו ע"י כחצי תריסר חברות למחקרי-שוק המתמחות בתחוס ה-6ץ. יש מקוס להסתייגות קלה: לחברות שונות יש גישות פיננסיות שונות ומבנה אירגוני שונה והדבר משפיע על המספר המצוטט כ"מכירות בשנת 1994". ההבדלים גדולים במיוחד כאשר מכניסים לתמונה את המכירות מחוץ לארה"ב, כאשר לשאלה האם הסוכן המקומי הוא עצמאי או חכרת-בת יש חשיבות דומיננטית שיקול דעת שיקוליס נוספיס שיש לקחת בחשבון: 4 הפרדנו את המכירות של חומרה, תוכנה ואבזריס היקפייס מהכנסות שירות, הכנסות פיננסיות וסעיפים אחרים במאזן הכללי. כתוצבאה מכך חלק מהחברות נראות ברשימה שלנו "קטנות" יותר משהן מופיעות במאזנים. % קיים יחס משתנה בין הנפח הכספי של המכירות לנפח הפיזי. למשל, המחיר הממוצע של מחשב שמכרה יבמ הוא 53189 ואילו מחשב פקרד-בל ממוצע נמכר ב- 3 - פחות מחצי! % חברות מסוימות, כמו קומפק ואפל, מקבלות יותר מחצי מהכנסותיהן מיצוא, דבר שלא מתבטא בטבלאות המכירה של חומרה. חברות אחרות, כמו יבמ, לא מסוגלות להפריד את ההכנסות של תקשורת 26 מהכנסות כלליות של תקשורת (כשאתה מחבר 100 מחשבי 6 למחשב 5/400, בעיסקה ששוויה כמעט 100 אלף דולר, איך תסווג את ההכנסה!), אבל כל אלה לא משנים את התמונה הכללית. אנחנו לא מנסיס לתת כאן הערכה פיננסית של החברות, רק התרשמות כללית מגודלן. חשובה יותר היא הכתובת שאנו נותניס לכס, במידה ואתס חשים צורך לפתור בעיות שהסוכן המקומי לא מסוגל או לא רוצה להתמודד איתן. שימו לב, שחברות מסוימות, במיוחד הגדולות יותר, מיוצגות אצלנו במספר טבלאות ולכל נושא יש כתובת שונה. 0-2 וע ₪ קשכשס.. .ו 06 ישראל אוגוסט 1995 55 הט רָ020: תסנכ טב" בת 000 (סשוףסקט 0 |טפ" ב99א 591546 |כ: )ו 159 או ((סננשסנןא שחפגוט הנכ 061 59150021 |טס- ןפ 4 סקחכןאוןא. ]9 [15 חנשפט51 טכ" ןכת סטוכ5 טכ (וסא 6 סו 10 שוסנסט 7 |910נטסןוסטסן רו" 50081546 0150 7 וסט בת טופ טכ (סוא ם סנ סן. ןוכנסט הָסנ0חנ ס: 91548 08 חטוצ50 כָסנ0" ופט /תטסנוכט רָנ6: 3 שצסווכס וְטכ: יר טפ פוסףטן וטןסשטוסט ו שוב 10100 ופ בסחושפטג 020 * ץ5] 3100590 |00- וט אנ |סכןוטטן50ו59 [טס- 0 פטס ןוס ןטק הָס * חן טחוס הס טוש 0002 36 500 0 טוק ו כ 91000 טב ב ו 8 10005096 שחש סקטל 06 ָסקְחכן5 [טס- ו |טן0 ןוס 50001546 כ" 0/9 א 06-88-71 6 ינסטועוס [ אס 0 2 8: 008-ללל-007/* 8 מ0007-780-606: (%9" 700-766-606 5751 .16000 9" ךס 9009 0 08/16: 8 ל0007-607-10: (טא' 6000527-107 0 כו 9 טק" נהק5פןוטוק טסל איז 00 009: 8 96-8)05]-899' (ס' 601-696-818 כ סן וְטסחפו' כש 97016 8 2071:896-9156: סל 071-996-916. 651 00% 94" סטכנסוטפטווס, כ 1107-9966 8 0 סוסטקוט כ" נפעוסנר" 0 80506: 8 007-8905" (ס 299-208-008? 8 חפ 910 98 1593 צופוכטנ' 0] 9205" 8 0086-602-018: (9* 999-018-196%. 001 %/9הוכ פי " שחפגוט' א 86/80 8 0080-969-9066: (פל 2067-909-806 / קספ מ" הס" צאט 510810 8 1-18 -9596' (צ' 11-18 -0999. 6 שוושסט טק" 9)09' ]א /2019-6059: 8 פ71-296-2ספ' (5*' 1-296-008 07 81 |טקחפמוטן ןיק" ץוטטססטסןופ' אא 98לוס" 9 250-288-008ל' /0008:808-90. 7ב רטפ בסו גוק" הטוס סאפ" וך 8-ל 007 ל076-09' (לא. 6-097-900ל2ט 6 ספ טק" אפשטס' 0 8908/-6706* 8 0890-067-9)!]1' 9 / 1/99-267-91 7 א ופ 15" 005 950 כָט 6166" 8 ל0079-700-80: (לא" ל060-078-00 | 1992 0020 טואא" סט 950. כ 196פל* 8 065-/0//0-08' (ס 0-284-016ל8 7 שןפס/סטס שַא9" | סווטטכט' כָט 80906: 8 9-918ל0008:9. 0/1 8 ופט 8|יק " פעסט" 40 36/99 8 פ88-009ל-060ע' (%9 699-706/008ל 0 0050 סו" שסוסט' אש 6606-07110 8 10-71 ל' סא 026-008-8/7 טסט טיא" [נהוטט' בש 81/26" 8 ]1ל-0006-096. 4 |16 לע |יוטט' 0 126 16-0 קל" 0 פ9999-209-008' 0008-992-808. 1ל1ל 20559ןח95 511 שפ * האהַסנסה6ן' שר 8 6 0000 15" 066 שווס. כ 20006 6 007-885-215. ל 0208-474-008. 7 \/ סג רסטס' שחפןוט' א 100/81 000-7076080 0 05 67008 0002-958-008 2-006:509ו 9 199 0" 908/04 0002" אסווט ףוסחצ 6 9/10-998-818 : 06 6 64 | וסטקט 3" /06159 /וו900' שר 08מ0 וטןיטווס 000 הַח0פננוטס: כ 1096" מ ל 5 04 508 000268" |סחפ1סט" א 0000-6921 | 0 0וכוטנק מק" שו.סטף" אא 0604" ₪ רש" 8005" ספוקסטר ו (- ח' 920פוקסטג 9 \/500' 580וקפטך סט ף' םנסטקטטף 60" אסגוס אואס' 5826וקהטך 6 סט 9096נפן 6 סט 010086 10% 646ןיכ0/9: אפ כסנט טפט ק0ס5 פן שפטחןסכןהנס 5 סיג בב 3 45000 וְכ- 8 |טכ" 68 [חנטכסטט סטמ היחַתפן!/91545נש5 טכ ץןנושס 9891546 כ" 0 אסע ששפנוסס טס 1 00[ וכנס 5592093 אפפ [טס: 6 0602018 3 |09טסן58160 |טס 0 5001510960 30" 7 | כוט0ן450 |ט' 0 ןונס טס" טכ (סטסט 000ח[28 5091546 ו כו ט/8 וטס ב חש א טכ" סט [6/50ןן 3ן58510028 טי ,סנא | ןא הָס02: [סטטטתעקס 0 0 00 ש80 טכ" ו טסט 08 ל8990-097:80' (לא. 097-097-007 9 סוס 20" 5000 כ 60066 | /00261-918-00 7 0" 1סונןס' אש 19022* 0021-8198 (* 12ע-0601-815. 57 אסא 6" [טעש9' ]א /9908: 08 ל9009-890-80' 9" 0-807-800 0 1 א 00 9" פהטטו סוט כָש 99096 8 0096-960-015' פא 8070-990-019 ל 18סטיאפןן 20" הַסטסטגם' כ 6ל058: 26-608/-0019 6 6066-609-008' 0804-128:608: 7 5 שַ00ן09א 9 ךְוְַפנא ך949' אש 8 160-0059 -9080' פא" 6167-161-008 ל לו 35" 909: 2 0069-18268: 8 4!1ל-0071-268: (ס%' / ל-298-)977 61 !0 אס" פסטוס טס" כט 50/26: 8 מ9-0056ע0-ל1ל]* פא 0-006ל0-0 96 6 כטנטן שא" מַסחןקפו' 00 10008 ?89-996-509 6 2000085 1260-197-008. 9899-996-909. 1 9060 9" 4 (' 08א 07" 9ן[09פסט" 8 ל27-05/-8906: (פא' 02-017/-0196. 6 /חעס) 15" אסיי גסטל א 1022-0000" 8 8781-900-898' (טל 566:818-)978 8 פ5ן9 שט " כָונ סן |טקחפוא' כָש 8116 8 פ₪070-860-015: (פא' 0202-096-018 6099ק )/ון|שסטר 30" טסט 0 80006" 8 0006-86-11 7 טפקטוןן אפ" ( ספוט 059" בש 92976 8 11ל-/ 901061 (סא. ‏ 1ל-1608-604 | טופ וסאי וי " הַוווספ' כ 0106" 8 18-818ל-598]: (סל 18-818ל-8/0? 1 טףשסטס מו" |טיאוטסטןט. כָט 90/16 8 )00/6-196-00' 49" /021-190-80ל וסט 0" 0094" וססטווטססטוס' וך 80109: 8 911-206-209' סל 206-008-) 081 61 \ נסחטן 35" [9ש90' 2 10268" פא 12ל-ללל-1056 5970-006-008 149 881 12 ל-לטל-0066: 156" סט 20109600 902א/6א' ןנאוטס' א 8 6871-062-21:5' (%9' 66-218)-2987? 1 |פכןטסן80) וי " שחפגוט' | 7184 0 ]סט 00" כו סן וטסחפוא' כש 87116: 8 לל-0000-580 5691 א 00ו50 סוצאיטא" ססןוספ' א /5קס: ו ב 5 ₪ 5 ם ף5 ק 8 ו ותב ו ₪ ₪ 5 5 5 0 9 2 ם 7% 5 ת 0 = 5 עה ה פ ם < םי 7 2 8 5 ה ל 5 ה = 5 = םרת = ₪ ₪ 5 ₪ 3 ₪ = תת אש םת 5 כאן. כשלוקחיס בחשבון את 5 5506200 50 סט 05,ק חק0ג וס סט טסוטוס סו תק) וט ו 6חפסט ךוסטם" טר סש אואסט' אוכס וט 0500 3 ו 030 060 ל ו 5 סט" 1 ף)עפננווו' 03 ו 8 טע טופס(" 506וקפטב ]סע )/סנק' 109015826 בק 91ן9' 109015926 ו 8 טע" 55597 רֶתְ" 58(6וקסטג ו וס )/ח' 9(6פוקפטג ו כב (02[050 | 010005" 4 אסטט' 0 9 כ(" 5820וקהט1 6 (65ן59) שווכוס יספ" וכ בו" וסיט" כַב 030 )08220 ףהנוחכוס* ו שוכןוסוק ח05. 9 ךוסס' 58(6וקסטך וש וטוט 030 הלו 18 - ]= ]ית 5 ₪ כ ם ו כ 8 (8] 5 ו ה 8 ₪ ₪ 90 2 |ב3) (2) 5 ₪ 5 ם ם- 5 225 י ם 9 ם 5 ₪ ₪5 5 5 225 73-ל 2 -) 0 מי ומי בעולס ה-0 יצרני מחשבי ה-56 הגדולים ביותר בארה"ב לפי המכירות ב-1994 המספרים המופיעים בטבלה זו מייצגים את המכירה של מחשבי 26 (או מקינטוש) בשנת 1994 בארהייב. חברות רבות יכולות להציג מכירות כפולות ומכופלות כאשר 06 ישראל אוגוסט 1995 1566 מי ומי בעולס ה-6 4 סן שסוצ8ן/ 90915 | 030000" (טג 5550-518-916 תס 4 סט 8 0118-909-91465: [9*" 9770-289-915 = = | פוקטג סנו הַב 0 קט 0 1 (ב-) 5 ₪ 4245592083 ןסל" מַספן/ש ([51800: ג 1/1611 צסו 9 תסו" 08 5 58 | 6ופנט [פכטסן59/50 [כ | 088/06 |ע/1' 10972 רסעוסטס ןיק * כסןחעוסוס' ו | םוכס הסוצטןסוא 7 5 | | ו | ב - 5 טיעקו | , א / |" טסיווט 0 20 אפעט ין' עפ" 0% 5 ו ₪ טכ" . ' כפנןפףסק' כ 061-60026ע: = | ועו ו 5 8 ל)0090-78661: (%9' ל)280-0-ל6 8 טר 020 ) | 2086-896-90. (ס*" ל1716016-90 יי | | 008 טק טנ וט 6 009098 8)ים " אסוסוס. כש 6לפלם: 60 טפוס" כ ל 65 8 | ,ןס (פא סואשפ 7 סו5 אס" פסטוט וטוט" כ 15086" שיו סופסט" 6נ0פוקסטן | ולש 5 1 8 69-905ל-8998' (9א 60-606ע-8500. 8 1012-75/085: (9 ₪206-751-015 = = | נאפפוקטטר טוק ב : ₪ | מס וטס" סט 15" 809(" 02 08קס" 1וש פָּוּון' קסונעטסט 1 5 98>. 1 סנוט הסנו 9 950 0" פוטסטו' כ 9676 \יוווסש וסוס |ןן" 7 5 09-0909186 90 צוס 8 ל0069-691-80' (ס%" ל1:80ְַפ-ַלְפֶַ = | 6ספוקפט |ט פע נוסטיטן ו" 0 0009-ל בווסונטוס סט כב 8 | טסכססטוןוסט |שנסוטטנוסטסן כ" | 0101 940000500 [סו" פחטטאסןס' 0 36006 8 1 5% פ 6 ָ 2 : 2 281006000 501012099 ה - 0 4סלפ' |פןסטקוס' את 599 ₪ \/סטפ 08 5 / - 7 - 7 ה | 8 ₪ | ןס פסנניטנה טכ ל 001 טסט 3" פטס סג" סע 6ל600: גוו תוס" א ספוססטו| 0027 5 ] כ ₪ 0 ₪ 7 | | 030 - , : 2 8 | אס בס וטו וי" (9150 9590 כט 0201-92926: = = | 1ק שיו" טנספוקסטו | | | של0 5 8 0061-87-00" וס" : ב ב 7 , || ו פסותוס הת ל 0027-2975: א 1009-09-51 = = | אפפוקסטר = |09%4פסן כ 6 ונסוטוט טק " כסטכסום, ועט 20110 !וטו ;טסט 08 85 58| | 008 000 5098 לפס א/ופקןטןוטופ ₪" ופוס בסוג" מש 67096 -- | 1א 4מתנסןש- = - 1 בסונגיסט . . 8 ל)1910-968-6: (6*? ל|619-998-5. סט סט ַ0049ןק5" 8 )+)0)-0650:1875: (פא' 9206-82-10 הט ו כב 2 | ומס נסמפ וד 5977 02094083 7" 0184 וס סע 6טסם: 0 | ₪ 5 |( 0 05 נש ל [טסו סופ פמ טכ ב וס טק הב 8 119-050-80% 1 הט ן 00ו0חן9ו. פיסוןסףןט בש 58 ללל 7 וכ096 0%" 060" וך 2966-1909 כ טפט" לסל [₪] ₪ | | ישן בסחוטסטו סו || סאססננטון טק " א בטוכס 10508 וס טסך 5 8 9796-656-6158' וא" 100-5667646 ב 5 סו סע - א 0 - -- | | טסט סק בב ל |8005006 |פטשטסן50) ב 0 ףוספוס וש 0010-6677 2 004 09 5 טפט 505196 |3- סקופ וק" ופוס סנס" וט 18610 0 וסט 8 5 008 0000 0 8 ל 1728-1710 ולי" 86-000/-0066 = = | 6וספוקטטו | | וסוס 8 0 מ 7 5 | 586 רָ0 6 סנוכ סט 0 " פסטגט ופוט כ 126085 ב % 5 8 +]ָ8599-099 (%9 ] ) ל-06פ-| 907 - -- 0 ב 8 2 900810 סקתכוסטפ כ ונכט שֶָ0" |נשפ' בָש 26/ ולי וסט 060 5926וסטר ?07 ו 1 1 6 ' 0טוטווס: הסטטסט 21 )> | ןוכסטן סיטןסטק: כ 5 8 ל?)ל-697-967ל: 9 17ל-5199-966 = = | כןסוטופנט סוק כַבָ [ ל080-00-ל27) לפ | יסוס טס 8061 3 040060 טק" מוכנוטנקפסט' א /1906+ חן סנפ פסט" ו 5 6 005 8798-974-008' ל2074:600-80+ 0 8 ל0004-65080: [%5. ש60/7:966-80 = = | 5006וקפ1 | 61 טוש הל ןוס כ = | 007 בטכוטטו 15" 908/06 0061" פסטוס מנתז' בשי טופ טסט" יי 5 | 0000 רסו 001 19000 כ ' 50 50199 כ 09096- ב ב 7 5 8 16ל-0008-807. (ס. 6ל-ק8-הַמ = = | 6ספוקפטן סק כב - 0 בּ 0 ל 6 ו חי 5 . שש | 00 קפסט סופ | 6775 4 סכןות99 וק אב" שווסטםס' פש 06ס2פ: 0" 1 4 ב )וסט שה * \ו9 שיטפ" 1 0 9 2 ו 2 0 ב 5 5 592000594 |טכ: הַח5ו5590) 8 068-115%9-|001: (%5 19/-0999-068 = = | 506וקפט1 7 0 500-9900006 - ש= | | |טן 05(סופ (שש וטןסוסווסט = | 002 3 טס" א וסט" צעט 120פל- 9097 4 פוסטופט" 0 5 / טן טפ |! / 9 [ * ופשטס" . 0 ו . (סטו9ו 6(" פטס ש 5802-28107: | 5 טסט ו כ ב 5 ל 0 | טס כב | 0 / ב שש | | 0500/1958 טכר 01 | 90 שותס וי ' הטוס סט 1056ל* 7 טסט וסט 05 5 טכ ופסט" / : 00 592065' 0 199056 4 זו 0 ) ה 8 0006-199-00: (9 2017-107-907 = | | 990וק19 6 0097-07-008. ל0008-986-00: יו בב 8וןסטק [ְטןטנטטוסטטן וט סטנןסטק 40" 6כסגו5 תטוו49. 0ש 99066" 009 ש" /8519ן" 6> 5 טן 5 חופיט 00 6 29 " 0/6 308 69678 פסטוס כ|סוט' בע |גןסט ףפןוש' 5926וקפטר 0% ו 8 ל 609-205-008ל' | 71-9050085 וסט טק כב 8 0ל0096-699-90: |%0 1194-199-907. הט ]> |6גטט ָס 0 2001 8" הַהטעוטס: כ 1056" סט ב בר ספ" | | 00 0 לס | ₪968 טטר וְָ- 0906 16 35" 006' 98ווסתחס' א/ 10086 אפ //וווסעת" 0 5% 8 ל),00-9685ק' 30 6667-29-91 ביני ו ₪ || שחת ריטןיסוק טיט" וטס סו סש 02096" אוווושש רָסטסן* וי 08 סט ₪08 [טוסור 0 0 ו 8 ל)056-126-5: (6* ע99-120:51/ 1 טפט 03" 0 5 005 500005 0 ו : 05 הו 66 0 (00 090 50/4 טק" 0/00/4 96" 0 82096" חשסטפ חַה0ן0 ל 5 590005 |טט') (טסוא סאפ 0504400 )| | 0977-569-008' 960-276:016ע' ול' 860-278-019] = | כטטונטסט טק כ 0 כסטעוחטוכטן50 מ 9990ש-0100 סא 91-900/-768ל 0 566 6 800 | 7 ן0/ו20 פסחטנט 000" שןטעוסק6, כט 10676 פיוטט ךסחופ' רנ 5 6 שווסכןווסגט רס (טסוא סיאש5 | | 196/ 15181 8 35 98) יט אט 90096 ]590 וטקטטנ* 7 0% 8 ל0009-5/6:90: (%6. 0093-5/6-80%. כ 708 טר 16 | וסוס | ככטטטן450 רָסו 5 / 095 00/ן50 15 ' 6סט ]850 בָש 01196" ך 860039 00" 006 6 8 0/9 סטן טסט ַסןחנוטטפ | |חטגפאוןו9. ֶך 1000-2695" שא 09" ל 5 ו 096" 10006:008-51 [%6, 0016-1096 [סוא סאפ וטו הס )| | 0177-6/8-008' 0066-726-019: (א. 6-869-015לל1 | 3 ופ א - 6 חן 00 0696 0 ₪ 5 86 |0|006כ 9 950 9%" סיווס 0 80976- עסו 8 1סן וט יי 8 1 ול שר 8 0090-060-0165: (*. 1090-064-016 : 8 9 626-605 (6' 0191-60-79 = | 59/6וקט1 סטק בב , 2 . 0 . 9 וס הטנס הו * 50 0 0769 הנוכ > סא הי ו 6 [ושק5סט מ 501000055 טב 1 99001 ₪" | סווסטכס. כ 00606 6% 5 5120 ופוס 8 678-265 0000 35006 8 001-1179" וטא" 2-907 500-4ס 9 |9) 05200ט6| 06ן1טו 0 פחוטטר טק " שֶחפנוט" |א /8600 רפט ₪ ו 8 007 נש 6 |\ופו ונפו ₪ סחשט 9 . 9190 עס" אסשו" סטווס ו 09 8 5 וט וסור 030 0 אפ קפ כ 8 ל51 0079-196' סא" .966-109 = | 6 פוקסטן" טטקן ל 00 9 נסט וכ" 6061 0050/07 טק * )ןסתטוטוט ופא" כ 55096" רָ0ן59 כ" וב 5 פפ 6 ₪ 6 88 000-019 שש כב 6 ל ' [ , ו" 530וקה: 1 68 4( 10:616]-שעלל ב פּ 50 יוטטר סג סט יא " הט 60 וט 20 לק ד 5 | ו | - ו 1 [ספוספטן" כוסונוצוסט" 8 8 8 8 כןסונטס ו 8 18-907ע-6576 וא 18-907ע-6009 1 ו 5 8 | וו וס טכ 1 ל אב 771טק ופ" יוצ טס ואט 6005 5 1050 פא טסט אש 6609-26086. \יוויט 4 50100 ןו" ו טסט ו ו 60 ש₪6% סש [ וי ו ו * 0 יצרניות התוכנה הגדולות ביותר לבי המכידות העולמיות ב-1994 6 ישראל אוגוסט 1995 177 2 שננסכטנטסוט רס ₪ | | שסטוס 50600 [ס- 2צ) 0נוכטן [10ס 081546 1 0 5201545 ְסג0: | אש ₪ | 60 א9ס0פ טכ |0 שמש > |ח5 5500004 בָסי | 7 אטסע טר 96 ספ טכ" רסו" רשא חופוסט סוס טפן 95שכ0טקחכןס 8 0ל9-900לק-00' (ס%' 1-900ל065-1ל 56 |516 99 35" 8פןןפחט' יט 2001-90086* 8 ל8968-557-00: (ס+' ל260-90-/115 8] 01 0" פסט 90" כש 110195 7 | 12פ-07ל-1ל9) 1 3 שופטטס מ " טוכופנקפסט" ]א /9007-1906: 8 197-6095 -0018' 5 608-ל19-ל0 6 0פןנסט 96" ןנס | 6/080: 8 0087-958-80%8' 0 1058-99-06 6 50/0091 (" /500200150)' ועט 6611-1860" 8 001-2961808 (9*. 209-0889085 7 281501 פַר" רונ פנסט" |/ 0066709710" 8 0010-0090 9" 1010-019-009 7 590/01 8יק " | הפכסט" ש2 87/58 8 7879-896-508: (סא' 8/29-890-908 ]7 הסוןופ20 שא" טס 6סוססוט' כ 5 21" 8 פ9פ2-ל2ל-ל889' +" 79-018ל-0587. / 90006 ₪3 וָן' וי טטססטסן/5. )א 9997-02969+ א 1195-928-908 כ 00916" 6/81-218-008' 0005-040-808- ?) 91000200 2 ג ' | וסהפטטק 0" 08 ל0010-596-90' (%5' 0160-996-809. אפ 15" סט 9507 0ש 1104-16196 08 0068-099-005' (לא. 0568-099-908. וטו טק" 005 0:0ה5ור וט 7100 8 )/0108-786-90' ט. 0099-606-004. 8 א /כרסנטיכצ יק " אסוס: |ך 9662-94009: 9-8 ל10-967-90 1 |' (לא" 04-015-007). 8 פפקסט ונכןס" סנס בלוס' כ 6058 8 08-004141ל-0096: טא 001-ל) -0801. 6 סט שי" וסט" א 01002 8 ל0070-996-91' 9" ל 91- 108-990 8 608ו אא חנ" טסקאיססק וג" ט 90%6ט: 8 | 161-009-008. 8 5141001 וי " 9/9508" כ 466ל2* 68 15 6 טר 001647915 8 ו 8 ל0008'171-80. 7 טקנס 30" פטטוט וסוס" כו 0096 -08/ 1' 7987-789-908" (לא" 090-096-008 ב -- ל00-/0006-99' (ל%. ל94-80ל-1008 6 086 סט 3 0 (וסט' כָט 18-06066ל5" 8 1 8 00-08 6 | םוט 9" 20900 או 9060-9800 8 ל0007-928:80' (ל*' ל001-908-80. 1 159 | הפשסט 0( " סט ']950" כָש 6196" 0 0 6 16 זל 3 1 | א159כ291596 אס * /נס סופ" ג 90901 ו וש הטקטסג* הט ו בָב חן טסט בב 9 9גק וסט" ((9 5090 טק 09 אבס 00פוקסטן" 50/05" [פח) 00 חנשסטך" טסט כַב 6 (00009 יג * טג סק בָבָ 00059" סט קונבּכןסנ" סק חכן סוט 50050" ב אונ טסט" הט סט כב 30 0" טסט" בי 6 ופ" בשסונטוסט סטים כב 0609" וג סק 030 08ף הפוק" טסט כַבָ 43507 הָסיאןן" (א9י0 95 חפ ) ו 1 א כשספן 802504" 6 1850 099 )ןכטטסןן/ כב כ0ג ' | ודוס" [ יר 8 58(0וקְפט1 סטק. 50 |וכ8ַחנטוט* טסט כב ב ץ סוסה" קפ יק ב 5 0 0 פוט סק כב סו 0" ל ופי קר 6] 19600 8 יוסשעפסט" בי ו 0 10 [ ו ש6)א 06% שטונ הס 0 3 1 ושף9נן₪ 0%[05נ8 רָס0: ו 105 וט" ונוט 06/05 02 ב וסטפן רסט0תגו6 רס | ובר (ו1050ס בַַכטַ- 0 1פכטסן50/ בָסג6- נסהןו60 ףטו |טכי 05 בן00ת 5000 ו 910108 |טב. ו 009 0 ב 8 0050/6ש5 | (סא/ 50040 סנתסטןןט |טכ') 05 91 עע טס: 5/1 [טכ: 0551 900 וכ" 55900 01[05ג8 רָס0: 8 19-8290085 /: (ס%. 0108-928-608. 6 %) אוה 8ספהּעסט' ₪0 1216 8 0006-507:01%5: (%9 0016-920-015. עעל0 00098508 0" 0105096" כ 1806-88256 8 101-1099 א 8-1)9//-6088 1 )יט 15" כסטףווססט' ועט 1091-2712 8 !4)!1ל-0009-059: (%9 1 1ל-99פ-1607 661 450,081 0" [נהוטט, כ 026 2007-81 8 6616-820-009' (פא' 1050-029-008 / רוססג וזן וק " הוסטטורטנ: א 00260 8 9ף0091-688:719' (פי 1551-698-219 8 6פחעשוג 6 א" וי טטפסטסןופ' ]א 06999-ל00ס" 8 19/-06ל-1 90:07 19]-28 ל-1 0 0 כפעוףק96 סטג" 06 א 120 לק 8 0808-882-9050: (9א' 99/9:589-907 8 א 40920 יא" 8סוןוסןן' ואט 1096 +" 8 6007-7669 וסאי 60:619ל-516 97 05 וח 20" סט 059/0' סע 08126: 8 ל 0ל-00/6:998: (%9' ל0פ-98ל-8996 1 שוןוסט 6" אסוכו550' פש 186006 8 1886-286-015: (פ*' 6120-91-06 61 טוכס חויגן" פסטףו ןסטיכט' כ 150006 8 0009-587-885: [%5' 0/09-697-815. 0 ףוס וטיא" 01" א 8608-0817 0901 לו 9 וי " סק (|סטנ' ך50 50/06₪0' ער 8 )])0026-600-00: 9" /5665:604-00 )11 |2005 אּיועסט 05 " 0015 שי 06027: 8 | 1ל-7071-090' (לא' ]0050-05-71 5006 0" ויוטט' כש 075 81 8 00/6:992-015: (%9 9606-097-018 01 |9199/ 5" /067' 0/וקט. סש 9766-89676+ 8 ל500-61-/ |00: (%. ל 500-8-/ 90. 61 ופוט מק " עסחטתווט 5 0 1051-5706 ] 8 9/-0002:007' (9*' 9 5605-087-1 ל 450 400" ,סוק אעט 06110 08 ל0002-257-51: (פא' | 990-929-9ל. 8 [סישפפטק 15" 0164 //" פס 4 סטכופפס, כ 0176 0 55 8 2 5 5 2 םרת תע 5 > 5 2 תל בוו בה א ל א ם = 15 כ = 65 2 ם( 2 כ והות סו כ ₪ ל ₪ ב ו 5 0 זי תת ם ל ם 2 כ בצ 2 "בכ = םי רשל ם ף 6 25 5 2 2 5 8 ם ם 5 םק ה ₪ 3 ₪ ₪5 ל טפט בַבָ * 3נט מַססחנט' סכןוטם. יו חס 600" ד סטש טסט" יפ ןפ 030 ו (שחכ 019600" כשפוסט טפ כַבָ (פטשפןס ין. פָסט001" ב יכ טר ו כ 0 ךות וט כב 2900500 ער ₪ופן40" סג 91063 030 בי 090 (ןפא' 96פוקפטר ו ב סוט טק כב סע סנוכ כסו סט טפ בַבַס 50 1 9180(" 8 טטר ונטס" 0 א" מפטטט" ו 8סתט" 030 וט סק 030 ב ד 0 005" כב 0" וט" ה הרבה אחרי הרכישה של לוטוס על ידי יבמ, החברה המאוחדת עדיין נמצאת במקוס השלישי, עם 1,546 מיליון דולר מכירות בלבד. שים לב, שלא נכללו כאן מכירות של תוכנה ו תוכנות 26. התמונה לא משתנה מיקרוסופט למקוס השני - [[פטסאן. לא פלא שכה רבים מתחילים לחשוש מהמונופול של גייטס על שים לב לפער העצוס בין 6 צ6 5 יצרני חוארת תק שורת ה גדולי ם ב ותר לפי המכירות ב- 1% מי ומי בעולס ה-26 סטק 6פט9נסן עוסטס6ָמן יצרני ד סק , - 8 (0] 0070-00-18 (9 1 | 90-8/-009ס אוכס 5920וקסט1 - ל | חק 02998 5545 וט | 26 פנחעוסטכןוסג מק" אס" 4 לסל 9 62900,09י 9 65 כ (01%) | 3200545 טכ" ל0001-929-00: (ס 578-807-/ע) | = | 9906קטר טטק בב % ל וטנטסטק וסקס 7 וסט שא" סט ן050' כץ 6196ל-2261* = | פוון פכטנסססמנ* יו 5 2 טס ו 68 |%9 8999-0/1:015 ב - 5 4סוס 5ו0 06/7 905408 344" ג נפשסטר בָש 80676 9 טססטע פנסייטפןן" ו 658 - כ || 06 - = 1 /תוסכן 565 טסיר בסעוסטר חא" נסטסטר כָש לפס" +/וכןוספן ןח לס 5 8 + 998ק סט חטוף פס ותא סע /תטסנוכט. 0 0 607-879-809ל :ו 9 07-989-19 1 9 5 טכ 061) אוככטטן0 8יק = אקוו6ווט5. 0ע 66086> 6 סט 00- 5 קט 460 12ל: 196-008 -) לספ" 1 ) ם+6.0+0 = 9 )סא טופ טכ 1 8 510886 8 " סניפ" נְּחְכַבִ" ךסגטפ | סנ" הד 5 6 << 50 כ62: ב ל 1 פוט טק 030 ל ףס אזטפ (פחטן ו נאפן| א" רסקטסוסט" אט 20 6/1 עו סוט" % 5+ (9 06-008/-607ל סא 12ל-62ל-1 906 שטפנוכס טב 6 9197-698-008' 1 1ל-0009:962' פונס סט בָב 0 - ב | %/וופהופוו! בְּכונסטו50 68 0196 900 0/4 308 2009 559200 בש וטחנשט" וי 5 כ 5 5081988 וט" 1 א פופטוןופ' 0124" טוכשטסנקפסט' ןא 8 900 1 65 7 ל76-80ל-0010: (9. 6-909לל-0061 יו 3 6 | | פופ | 87 005 שא" סט ןספט. כ 116156 008- = | טסט גוסה" 9 ל 1 9 8506 || ופט טק 030 ל 1 עו ופכוַאוסן50/50 טס 65 טספ 6ו9 30" ב" | סוטטוןן' גפוס ונ בי 5 8 9 וטטס)/יפוסט | 7 5 ;95 5 פסטוס תוס 0 0/26ל' 28-008). ו ב | 8 ל0001-605-80' (" :171-920 בב 08 09-0165/-5017: ( 09-016/-078ע = | מנספוקפטך + [ ו 7 יטכןוסט 9" סט 8507' כ 196 6ל-2261* שיו 19090005 הי 5 / טוחש5 רָס סן שופנוסט |ט: | 0682 ב) 5946וק0 5ר: רסטס 8פטכו' כ 0906 וטש הח" 07 05 8 9919-968-6065' (%9. ₪679-968-606 9 19 |טופנטטגוסטטן טב 7 בטוןסטוס פַר' א|טחר כָט 16 /69. וח" טפפוקפטך 0 ו 8 ?0081-0552 (39' 7ל-204-099ע ‏ | אוכפ 5800וקסטג וקו הפש וטכ) | 0007-919-100: וס 8-107 90-91 ב 9 ווופחטו בוסכונסטוכפ סו | 0128 א" פסווויטס טק 0/1 וטיוטס' א /0906' 1 אחע60ו" 9 5 פ . וטופ 5 ער טכ" | .000 סט טס בס |פאאסספ ופ איז 920סל: = | אפ ול אסס לל 05 - . 0 8 ל 0510-2790(" 1/19-666-809 ב וסט 10900906 ל 5 בְְפכתסט/50 | 7 מ" 095 '850. כָט 6166 065 5 ל 6 | 8|ים " |וטפ" כו 276 81: 008-סל- ו לפ 5 ו 0 בופסטוספ ב 6 905690900 0001-20-01 ה 0 9697-289:0068. 97-808ל-0008: כ 3 [ ועוסו 9 4וןו56 20" 06 | ווסאאוןן0* 1 500" / 5 אב [58160)00%00 וְטכ ל 51195026550 8 * 15000 עשי אפט!ונס שנס" ?07 5 5 4ון50 (סטפחוטטג. - 0 6 8 089%' 19 9 וט 08 5 . , 00 6 ל0-259-80) 06 6+" ל197586-80/ 1 מ 0086 2 656 5000108 ד 8 סט אק" סט '/950' כו 6196ל: 008- פונס 00 6 5 וסט ו05ן540 | 00981 000018 15 מסטכןוס הסשיטפחפז' רש 064" 5906וסהטך % בוו / וסוכ טכר 8 קל0029-169-10: 46 02)-96/-0698. 8 08158 רָס 00 ו ש 5 בןפכותסטו50 כ טטןן 00 מק" ןוק סל א" 099/0: = | + ₪' פַסט5' 6/ספוקפטר 08 0% 1 תנכס וספ | 7 4סטספסטוכ 49" פהסטהכחפ' ואי 6000ל: 008- בו 997-006 0 9699-269-008. 0008:992-006: ו 1 אבר [3כןטסן59160 וכ 1ל )ל /20559ן511950 ₪" מסיףטוסחפ\' אוש וש 05 שחפ' וכ 66-60-08 96-86 וטא" 11-418ע-0999. 0 / , ו ב יי | [59%9 [טפתחנטסטן5 |טסד וסור טק" סוטןס' [% /6089: 89-008- = | מטווסף 0טנופגן0 וי 5 | וומסססןופ הָסנט: | אסיפוסון פר' כנספאיסעור כש 111616 ב יי מו (9 187-050:0)6ל 0 6נסקחכן5 ףואופוסט סט 6פטסוטן וסט 60006 9-008//-ל609. 016-ל190-65ל* ה ןוסוס וטופ |" | 96-900-008ל5 1 1 ל-0006-006 סג 1 ל 96 לק כס 58/0 1 6 ופט שנטפנוכס רס 7 00008 חח" פסטוט (ְעסטוכס' כ ו50ן! | ססן50ווו" 0 ג 6 ו 6 |טיוטס וק " |נהוטס. ה 076 81' וסט ההכ ל 8 8-ל מספוקפטר סטוק כב סן עווופנוכס |" ל 100090000 ל" 901-8900 == | 000נטן 360 ₪ | ספו טוסוטפווסטפן הַ00. | 007 סווסטוסון רט" ססוטסופטר או 800 וונסטו חן" 7 8% 8 וח ה סכר | 067 ובסו גיא " טפט -090' כ 6007-0058 ו 008 5 פוש רָס רפ 8 001708 סאל | אפפוספטן סק 03 2/ 050004טו2 (סנטעהט/כפןסט5 | | 0 4סטספסטיכ 46. טכסחכח5' א') 6080 5 50 בי ד 8 סאוס רס 0 9/6 5100 אאא " סט ]050' בש 66)סל" ור יי נביון 08 וסט כב מס 9 סאצוסול |טןסנטסןוסוופן טכ" | 66 טסוןנססק שי" נפפטואיכן' 12 90990 טנוט ך אסטט" בי 5 טסט פְ0600. וו 6 0 ו 60 9 וטק בס" 804 61 99008 0 100-20008 9 08 0006 | טסך ₪1 מכ ופט סט כַבח שי 9 ו 6 01|סי5ו₪ טק = ְסחטג רסחנפן. א'] 6080 06 6 1)פטס0ס" 0% 5 8 1!1ל-006-209: (0ל /ל-8609-200 = | 100015920" כוטונעסט" / 00-00-01 ₪ | פוט ופוט הט 8 |יושפ 9 30 |ניוטט 0 226 81" 00 | 0089 5 שנ 8 מ (פר 0 0 ל רטסט רַסעו0חן0! 5955 | 6662 מסקויוןן 0 * ספוט /050' כש 90976 056 | 010605 006 5 08 , ו ו כ / 0 ה ל סט 0 | | 1806 207 וק " 005 0507 כ 5 סל-7 7 וטופ ' הַסטטסו 00 ין \0נןקאיוקס 60160 8 לשץ0101-196-80 / ב 0 10060 , 5 9004 רַסעו0תן0ו טכ |טןיטווס 600 רַה0טגגיטס' כ 1056 ל 031 טון49' 0/5 ןס טסך ב 5 חַתטטןחטט 60 6 24כטוןא הו " ן/(5000. כ 00008 הייו 5 סא 9677-281:0)6 ו 8 0110-081-066: באוי 56 . : / יי ופט 8 000015 8 ל0008:997-80. , מ פס /תגוסנוְכס טס 0 |שסקוסטט א * | סנפטכט' 0 00808: סוס ואס" וקו 0% 65 ש 81 0002015 00כר5 00" | 0098 כסוגוס טק" סט ]080 ב 5168ס: 5 19 0-7 ד סאטוןטט וט 4 וסט ןיק" 95/08" ו 269 ול" (פנסןט | וכצטסנ" טנס טסך 5 ב 598"( 06 סוטוןסףן 0 0 3 1 \ הלנטטוקס 0" פפט 069% בָש 726/* טשטןסט:0 7894" טןס טס 119 טק בָס " 8% | כן0ן400 וְטכ: 5 9וו9: כש 99066" צוסט 4 ףןוחססנך ו ב א ₪664 א 6 מי ומי בעולס ה-76 זסה-65, כרטיפים גרפיים, כרטיטי קול מדבפות וצגים תוך שבועיים הפכה לוטוס למרכז התוכנה של יבמ למיחשוב אישי וקבוצתי לאחר הדרמה הסוערת בה השתלטה יבמ על חברת לוטוס ורכשה את מניותיה במחיר סנסציוני (פי שניס ממחיר השוק לפי ההכרזה על נסיון ההשתלטות), החל תהליך מזורז של הפיכת שם המותג 1.0705 לדגל של יבמ בכל התוכנות המיועדות לסביבת 6ץ. למעשה תמשיך לוטוס לתפקד כמרכז הפיתוח של כל התוכנות הידועות שלה, שבחלקן הוכרזו כ"מוצרים אסטרטגיים" של יבמ, תיאור המתייחס לכך שמוצרי תוכנה שונים של יבמ יותאמו להשתלב במוצרי לוטוס. גייס מנזי, מי שהיה - ונשאר - נשיא לוטוס, התמנה לסגן נשיא בכיר ביבמ ויהיה אחראי להמשך הפיתוח של המוצרים לשוק המיחשוב האישי והקבוצתי דגש מיוחד שמה יבמ על תפקיד המפתח של א כפלטפורמה העיקרית למיחשוב קבוצתי בכל הרמות, החל מקבוצות עבודה קטנות וכלה באירגונים בינלאומיים. קצב המכירות הנוכחי של 765סא מגיע למיליון עותקים בשנה אבל יבמ צופה להאצה דרמטית בשנתייס הקרובות, כך שהתחזיות מדברות על יותר מ-20 מיליון משתמשים בסוף 1997 בתחוס זה יש ליבמ יתרון ברור על פני מיקרוסופט, הן משוס ש-0188א כבר הפכה לכמעט "תקן דה-פקטו" והן בזכות הקשרים ארוכי הזמן של יבמ עם אירגונים גדולים ועם מנהלי מערכות המיחשוב באירגונים אלה. ל- א יש יתרון על פני תוכנות מתחרות בכך שהיא מספקת ממשק אחיד ללא תלות בפלטפורמת החומרה או מערכת ההפעלה. ניתן ליישם את 01188א בסביבה הטרוגנית הכוללת מחשבי 6 ותחנות עבודה שונות עס מערכות ההפעלה צוטשחוצ לגירסאותיה, 05/2, מספר ווריאנטיס של יוניקס (א1ג של יבמ, סולאריס של אש8 ,אש-ק1] ו-860) ורשתות 6וג/שא של נובל. בעתיד הקרוב תבוצע הגירה של מוצרי הגישה של יבמ חסוצו 011106 ו-א]סזוק לסביבת 5ט1סא, שתהפוך בזאת לפלטפורמות המיחשוב הקבוצתי הבלעדית של יבמ. חבילת הישומים העיסקיים 518016 של לוטוס (כולל הגירסה המבוססת על ₪8סא ונקראת טווטפגטוסא) תהייה המוצר המרכזי של יבמ בתחוס התחרותי מאוד של "ערכות תוכנה'י. הערכה כוללת את הגיליון האלקטרוני 3 0705.], את מעבד התמלילים 0זק6זסא (לשעבר טזש וחזג), תוכנת המצגות הגרפיות סט מסד הנתוניס ווטגסוקא, מנהל המידע האישי זטלוחהטז0 ותוכנת הטיפול בתמונות ווילדאו ו64חט6ז86. אלה יהוו את הגרעין עליו תוסיף יבמ תוכנות מהמאגר הלא- קטן שלה. כך, למשל, תצרף יבמ ל-זט?וחגטזס את היכולות לתיזמון קבוצתי של תוכנת 6אווך שטגןץ 8 ותשתמש ב-וטגסזכקג. כתוכנת חזית (00ם-וחסז]) למסד הנתונים האירגוני 82. במקרים רבים יהוו מוצרי לוטוס תחליף למוצרים קיימים של יבמ והחברה כבר מתכננת תהליך הגירה מסודר עבור משתמשים קיימים. למשל, יבמ החליטה לאמ את תוכנת הדואר האלקטרוני הפופולרית ווג1א:שט כפתרון האסטרטגי שלה לתוכנת לקוח, הן מול לקוחות [ו19א:66 אחרים (סביבת זטט-10-ז66ץ עם שיתוף קבצים) והן מול שרתי 078₪5א משתמשי [וואטוט, מערכת הדואר הוותיקה של יבמ, יצטרכו להגר ל-1ו₪8א:טט במוקדם או במאוחר. בדומה, החליטה יבמ לאמ את קוזטפיטוט.! כשפת התיכנות בכל קו המוצרים שלה, כולל אלה שלא פותחו בסביבת לוטוס בינתייס נמשך השיפור בביצועיס העיסקיים של יבמ, תוך גידול מתון בהכנסות (כ-2 14 אחוז ביחס לשנה קודמת) וגידול דרמטי ברווח הנקי (פי 2.4!). מכירת חומרה מהווה כמחצית מההכנסות כאשר הגידול מתרכז במחשבים קטניס ובינוניים בעוד החלק של מחשבי טוווגז]מוגזא קטן בהתמדה. מכירות תוכנה ושירותים מהוות כשישית, כל אחת, מההכנסות והשאר מתחלק בין הכנסות מתחזוקה ומשירותים פיננסיים פנטיום 133 בראש משפחת ווק ]1 היולט-פקרד הכריזה על תחנות עבודה חדשות במשפחת א 678 /, המבוססות על הגירסה המהירה ביותר - 133 מגהר> - של הפנטיוס הסידרה החדשה, 3 אשחטא ]אא אווטטץ קון כוללת הכנה לעבודה ברשתות תקשורת, אפשרות לניהול תצורה מרוחק ואמצעי אבטחת נגישות המקובלים באירגונים גדוליס ההכנה לעבודה ברשתות כוללת דרייברים לרשתות ,מטשאח4]א | אג/1 דא אאסשחוצ ה שח .5']-0 תט5 משצז56 א/.] ,טוג וטא צטתו ר->אזסצון[ו [הווטוכ. ניהול התצורה מרחוק נעשה בתקן [ואס, המאפשר לבדוק ולתקן יותר מ-250 תכונות של ה-6 מתחנת המנהל. המנהל משתמש בפלטפורמת הניהול הידועה צושומשק0 של ץ11 כדי לזהות כל אלמנט בכל תחנה ברשת, החל במספר הסידורי של כל רכיב וכלה בגירסאות התוכנה המותקנות עליה מערכת הגנות הנגישות כוללת שתי רמות של סיסמאות (השמורות בזכרון בלתי-מחיק למניעת זיופים), נעילה של המקלדת והעכבר, אפשרות לנעילה בתוכנה של יכולת כתיבה לדיסקטים ושל פלט בשערים הטוריים והמקבילי, נעילה מכנית של המארז עס מפתח מיוחד ועוד מלבד הדגם ב-133 מגהר> מציעה ?11 מעבדי פנטיוס עס מהירות מ-75 עד 120 מגהר, מבחר דיסקים 08]-5, חריצי הרחבה [6ץ ומערכת גרפית אינטגרלית על לוח האס. שרת פקסים לרשתות 76 חברת "בינת מערכות תוכנה" החלה לשווק את שרת הפקסים אג: 251 המאפשר לכל תחנות העבודה ברשת תקשורת לקבל שירותי פקס מרכציים. אג= .261 היא מערכת תוכנה המותקנת בשרת הקבצים או על תחנת עבודה שיועדה לכך והיא משמשת מעין "מרכזית פקסים" לכל המשתמשים. התוכנה כוללת אמצעי ניהול לקביעת עדיפות, זמני שיגור, רשימת תפוצה וכ"ו. מחיר רשיון ל-5 משתמשים: 5630 + מע"מ חודש אינטרנט במתנה עם הספר "'אינטרנט בקלי-קלות/ הוצאת פוקוס.-מחשבים וחברת שני טכנולוגיות בע'י"מ חברו למבצע משותף שנועד לקרב את משתמשי המחשבים האישיים לאינטרנט באמצעות ערכת "אינטרנט בקלי- קלות" (ספר ודיסקט), המספקת את כל מה שדרוש למשתמש לשם התקשורת מיידית לאינטרנט: א. מנוי לרשת אינטרנט במתנה למשך חודש ימיס דרך שני טכנולוגיות בע"מ. ב. התוכנה זט|קתו54 מטט!טמוגו6 של חברת נטמנג' ליצירת התקשורת לאינטרנט. ג. תוכנת הדואר האלקטרוני הידועה גזטשט. ד. התוכנה זטווק50/ לחיפוש קבצים. ה. הוראות מפורטות כיצד להוריד מאינטרנט ךז בקשלי-כקיווו /-6' 5/0 199 0ץ ישראל אוגוסט 1995 הודעות של חברות ישראליות 6 מוצרים חדשים 6 באמצעות זט[קות58 | חה60|טותגו|6 את שאר התוכנות הדרושות, כמו הגירסה האחרונה של בו 9 שייח. פרטיס בטלפון 03-6969101. ספר חדש: המדריך להכפלת שטח הדיסק 510 של חברת ט6גו5 היא תוכנת הדחיסה הנפוצה ביותר אחרי 66גק8שווזס של מיקרוסופט, הנמצאת בכל גרסאות 005 מ-6 ומעלה. זטאטגו5 הצליחה לשרוד ולהצליח בשוק תחרותי זה, בשל העדפתס של משתמשים רביס הרוכשיס אותה בכסף, למרות שהתוכנה המתחרה ב-005 עומדת לרשותם חינס. בהוצאת פוקוס-מחשבים, 100 עמודים, 45 ש"ח. טלי: 03-6969101 ו המלדריך להבמלח שטח הדיטק באמצעות לדחיטה יעילה וגם בפוחה הביחרון הזול ביותר לפוגלים 2 מהתכוצצות שמח הריטס המיתרון. המושכם = למחעוב הבית > למחשני המחגרת > ררסק הקשיח > לרסקט הפו קזסמחשנים מערכי דיסקים מז4א בנפחים גדולים גלקוס מערכות מחשוב חתמה הסכסם לייצוג 00 סאד [א060אש בישראל. במסגרת הייצוג תשווק גלקוס פתרונות איחסון לרשתות תקשורת ולאירגוניס, לנפחי איחסון גבוהים במיוחד - עד 1 טרהבייט. תוכנה לניהול תצורה מבוזר חברת אינדיק ניסויי מערכות ואוולואציה, יבואנית מוצרי חברת /.8501מא1, הכריוה על תוכנה לביצוע משימות ניהול תצורה, 65שק 2 08 אא א510אם/, בסביבת .05 2, דא פוספאוצו ,פשססאזצו. התוכנה מנהלת ארכיון מול כל קוב בפרויקט (קוד מקור, תעוד, גרפיקה, בסיסי מידע וכוי) ובו מידע על תוכן הקובץ, הסטורית הגרסאות של הקובא, מידע על נעילתו לצורך שינוי ע'יי חברי 110 06 ישראל אוגוסט 1995 ...| ב = שירותים 6 מידע עסקי 6 צוות, תוויות המוצמדות לגרסאות וסטטוס של גרסאות. ניתן לאגד קבוצות ארכיונים (גם ממחיצות שונות) בתוך ייתיקים"י. לאחר מכן ניתן לבצע פעולת ניהול תצורה על התיק כולו בפעולה אחת. בנוסף, ניתן לראות גרפית את ההסטוריה של ארכיון, כולל גרסאות, נעילות, הסתעפויות, תוויות וסטטוסי קידום. קיימת אפשרות לייצא את המידע המופיע בארכיונים לתוך שורה של מסד נתונים .501. לפרטיס: 834" הדמאת מסמכים לארכיב אלקטרוני חברת וטאטווי! הוסיפה מוצר הדמאה (פחופגוח[) חדש למשפחת כלי האירכוב האלקטרוני וניהול זרימת מסמכים 688100 שטזס:] אזס\ המוצר החדש, אשוש טְפַּחו], משמש לצפיה במסמכים שאורכבו אלקטרונית, ללא אפשרות עריכה או הכנסת שינויים. מודולים אחרים במשפחה תומכים בניהול הארכיב ובשילובו עס תוכנות קבוצתיות אחרות, כמו צטוס.1 סא אלונקס מצליחה להקדים אפילו את אינטל במבחני ביצועים שערך לאחרונה המגזין הבריטי 206-0588 בין מחשבי פנטיום-133 זכה במקוס הראשון המחשב ]/76-5133 של אלונקס. לדברי עורכי המבחנים אפשר לזקוף את ההצלחה לזכות לוח האס היחודי של אלונקס, 017867, שהצליח להשיג ביצועיס טוביס יותר מלוחות-אם המיוצרים ע'יי אינטל עצמה. לוח-האם 761187 תומך גס במעבד העתידי של אינטל, ה-06, שיפעל במתח נמוך במיוחד - 2.9 וולט בלבד. התצורה שנבדקה כוללת דיסק קשיח 208, כונן [א60-80 א64, כרטיס גרפי 64 וווגטו5 וזכרון מטמון 6חו[טקוע [א58 צחטום דיגיברוד תקשר את מחשבי ה- )וסוס של ]18 לרשתות א חברת דיגיבורד הכריזה על סידרת מוצרי קישור לרשתות 15% עבור מחשבי 6קזטאסק החדשים של |[א18. מתאמי המסופים של דיגיבורד 86]א] 6 ו-186/4א1 26 יקשרו את מחשבי 6קזטשוסץ לרשתות א150 ויאפשרו למשתמשים להגיע לקצבים של 128890 בתקשורת א סו א1.4 ויספקו קישוריות גם למשתמשים ניידים (זטזטווחס66[טי1) לרשתות מקומיות או למערכות רב משתמשים. מוצרי החברה מספקים קישוריות א( //אג.1 וגישה מרוחקת ל-אא.1 בכל הרמות: לוחות סריאליים הודעות של חברות ישראליות ₪ מוצרים חדשים אסינכרוניים, שרתי מסופים, פתרונות 25.א, קישוריות סינכרונית, מתאמי א180 ועוד. ספר חדש: 14016 יישומים מתקדמים אהו ספר המשך לרב-המכר 1616( - המדריך השלס למפתחים ומשתמשים" מפרי עטו של דני גולדמן, שיצא לאור בהוצאת הוד-עמי לספר מצורף דיסקט התוכנה (סוח06), יישומי דוגמא ותוכניות עזר. 79 ש"ח. פרטים בטלי.: 6. או [יוסשוס מחולל שאילתות בעברית מלאה חברת אחו:1ף5 הכריזה על מערכת אחו.]זטשוסק בעברית מלאה. אחו.51 היא חברה ישראלית צעירה שמתמחה בפיתוח מוצריס בסביבת 5י00חו\ העובדיס מול בסיסי נתוניס בארכיטקטורת שרת/לקוח. בעזרת אחו.]זשצוטק ניתן לבצע שאילתות ולהעביר נתוניס בקלות ובמהירות בין כל סוגי בסיסי הנתוניס הנפוציס וביניהס: ,0274086 .5/0886 ,אפטסט ה א00גזגץ. ‏ 08355 ורבים אחרים. עוד ניתן להעביר נתוניס ממספר טבלאות (א101) בבסיס הנתונים לתוך גליונות אלקטרוניים כמו 1-2-3 ו-|[ששא8. לפרטים נוספים: תמיר גורן, 03-5115908. ספר חדש: משימות גרפיקה בתוכנת 0 תוכנת סוגו מאפשרת כיוס לכל משתמש לשלב גרפיקה בקלות בכל סוג של מסמך - גס מבלי להבין בגרפיקה. "משימות גרפיקה בתוכנת סוצו" נועד לכל משתמשי המחשב האישי: המשתמש בלתי מקצועי ימצא בו מעויוות הרב'קה בהווננת שי [ ) כל אה שרצית ריצור בגרביקה ורא ידעח כיצר הנקות יי הודעות של חברות ישראליות מדריך קל לשילוב גרפיקה במשימות יומיומיות פשוטות, והמשתמש המקצועי ימצא דרכים לקיצורי דרך בפתרון בעיות גרפיקה סבוכות. הדיסקט המצורף לספר מאפשר למשתמש להנות מיותר מ-200 צורות גרפיות המוכנות לשימוש מיידי. 296 עמודים + דיסקט. המחיר: 79 ש'יח. בהוצאת פוקוס- מחשבים, 6969101 (03) ברבעון השני של 95 מכרה אינטל יותר מעבדי פנטיום מאשר בכל שנת 1994 "הסיפור הגדול האמיתי של הרבעון הנוכחי", אמר דרי אנדרו גרוב, נשיא אינטל, י"הוא מעבד הפנטיוס והעובדה שכיוס ניתן לקבוע באופן חד משמעי שהפנטיום הוא המעבד המרכזי בשוק המחשביס האישיים. במהלך הרבעון השני מכרנו יותר מעבדי פנטיוס מאשר בכל שנת 1994. אני צופה כי בתוס הרבעון השלישי נוכל לדווח כי מכירות פנטיוס יעלו לראשונה על מכירות מעבדי 486 לסוגיו". ספר חדש: מדריך 10 דקות לשליחת פקסים 0 אג"ווו היא תוכנה נפוצה מאוד לשליחת פקסיס בסביבת העבודה של %אסשחוצ. גם בישראל וכתה 80 אגחחוצ לתפוצה גדולה בוכות ביצועיה, מימשק המשתמש הידידותי ומחירה הנוח. בסידרת שיעורים, של 10 דקות כל אחד, יוכל הקורא ללמוד להתקין את התוכנה, לשלוח ולקבל פקסים ולנהל את כל מערך הפקסים שלך מתוך >אסשחוץ, או מתוך כל יישוס של גאסשחוץ. בהוצאת פוקוס מחשבים, 49 שייח. משחק לחימה גלקטי: עין תחת 0 חן השתמש במחשב שלך כמכשיר פקס אמיתי - מבלי להפריע לענודתן במחשב! ו >תוא] . 1 ו הפו קז סמחטנים מוצריט חדשים שירותים עין עוד משחק לחימה חללי המשווק ע'יי מחשבת גליל-ים ומבוסס על התסריט הידוע של פולשים רעי-לב (הקרלאניס), שמנסיס להכחיד את המין האנושי, ועל ספינות חלל המסובכות בסידרה אינסופית של תמרונים וקרבות עקובים באפקטים אודיו-וויוואליים הדרישות מהמחשב קלות יחסית (386 עם 4 מגהבייט זכרון) והמשחק משווק בגירסת -60 1א0א ובגירסת דיסקטים. 149 שייח חברות ישראליות מוליכות בתקשורת מהירה רכזת התקשורת 6-2000ווש5ספזטדך של "נטוויז" הישראלית, חברת בת של חברת 118, היא הרכזת המהירה ביותר בעולם, קובע מגזין "בייטיי בגיליון יולי האחרון. מבחני "בייט" השוו בין 29 רכזות-ממתגות, של היצרנים המוביליס בעולם. טכנולוגיית הרכזות הממתגות מתחלקת לשני סוגיס עיקריים: טכנולוגיית ווטטסזווך )6 וטכנולוגיית 6זסו5 זג תס[ 8. הרכזת של נטוויז היא מסוג 61 ו[פטסזוו'. במקוס הראשון לרכזות מטכנולוגיית "אגור ושגר" (שזגשזסי] 6 6זסו5) זכתה חברת "לננט" הישראלית עם דגמי 1.57-10/20/36. ספר חדש: הגיליון האלקטרוני משימות תרגול מרבית הספרים שיצאו על גיליונות אלקטרוניים כמו גם הספרות המקורית המלווה את התוכנות מתמקדיס בהסבר טכני של ביצועי הפקודות ופחות בחלק הדידקטי של לימוד התוכנה. מבחינה זו, זהו הספר הראשון בעברית שאינו מתייחס לגיליון מסויים, עקב הדימיון הקיים בכל התוכנות לעיבוד גיליונות אלקטרוניים (לפחות בנושאים מרכזיים) וזהו גם הספר הראשון שקושר מהתחלה את הפעולה הטכנית למשימה שימושית ובעלת ערך. 35 ש"ח, בהוצאת הוד עמי, 09-564716 סוד הקסם התלת מימדי ספר חדש בהוצאת פוקוס-מחשבים מנסה לפענח את סוד הקסס של תמונות תלת- מימדיות הנוצרות כאשר מתבוננים בעיניים מזוגגות על מה שנראה ממבט ראשון כיירעש וויזואלי". בספר 40 עמודים בצבע מלא עס דוגמאות לתמונות תלת-מימדיות ומצורף אליו דיסקט הדגמה והדרכה. 59 ש"ח. לפרטים 11| מחשבי 178611ת0 בישראל חברת יאד החלה לשווק את המחשביס האישייס תוצרת 087668. ספינת הדגל של החברה הוא מחשב עם שני מעבדי פנטיום, המבוסס על ערכת השבבים א78170 של אינטל. המחשב מוצע בתצורת 61?+154 ובתצורת ₪154+761. כמו כן מציעה החברה מחשבי מולטימדיה אינטגרליים. המחשבים נמכרים עס 5 שנות אחריות. דרייבר חדש משפר ביצועי 3 11000 חברת אוטודסק הכריזה על דרייבר חדש לתוכנת התיב"ס הפופולרית אוטוקד, גירסה 3 לחלונות. הדרייבר :]11א משפר משמעותית את הביצועיס ומביא את גירסת חלונות למהירות גבוהה יותר אפילו מגירסאות 205. הוא כולל 1א200 ו-אץ בזמן אמיתי, האצה של פעולות קבצים (כמו מ8%.אמץ0, 1.0 וכדומה) ושיפור בתהליכי התחזוקה. /בינת מערכות תוכנה מתחילה לשווק את רשתות אגצאת בישראל בינת מערכות תוכנה קיבלה את נציגות חברת התוכנה האמריקאית א צא8, ובימיס אלה מתחילה לשווק את מוצריה בישראל. רשת התקשורת 85אזש של בנייאן תופסת מקום מיוחד בפלח שוק הרשתות ההטרוגניות רבות- המשתמשים (מעל 50 משתמשים), בזכות מוצר ה-508%10₪5 ם]אג א 155אקא דאם-5א:. מוצר זה מיישם ביעילות רבה שירותי מיעון והודעות לרשת הכלל-ארגונית, כולל פלטפורמות יוניקס ו-6זג/וטא של נובל. 4 ממוטת לוטגת מוצרים חדשים 0 11 6 ישראל אוגוסט 1995 112 6 ישראל אוגוס 1 0 - מדפסת לייזר במחיר נמוך חברת ברדר-רשף החלה לשווק בישראל את המדפסת !63-.111, שזכתה בבחירת העורכים של טחולה149 6 בארה"ב ובבריטניה המדפסת מפיקה 6 עמודים לדקה באבחנה של 300071 ומחירה בישראל 5795 + מע"מ נובל הכריזה על מבצע מ ל- 4.1 סיווא כדי להקל על לקוחות לגלות איך יכולה מערכת הפעלת רשתות התקשורת |.4 שזג/ו6א לעזור לעסקיהס לחסוך כסף ולשפר יעילות, הודיעה חברת נובל כי היא הפחיתה את מחיר העדכון (7800ק0) ל-6זב)וטא ב-20% עד 31 באוקטובר 1995. נובל גס עוזרת ללקוחות שוג /\ושא לעבור ל- שזו \וטא ע"י הדרכת 4.1 שזגּ/צוטשא מיוחדת בארועי 6128 ואזוי] במרכזי ההדרכה המורשיס (065א) בעולם. כן היא מציעה ללקוחות את ההזדמנות לקבל תשובות לשאלותיהם בנושא 1 שזג/וטא במקוון (86ו:1-ה0) ממנהליס בנובל וממומחי [.4 טוג \וטא ולקבל מידע על העדכון דרך רשת האינטרנט. פנטיום 120 מגהר) חזק במיוחד חברת ליגד החלה לשווק תחנת עבודה חזקה במיוחד, המבוססת על מעבד פנטיוס 120 מגהרף. התחנה החדשה בסידרת א.א מיישמת טכנולוגיות מתקדמות ורכיבי איכות, כגון; אפיק [06, בקר 5-15₪, מטמון טפווטקוע וצחטם, וכרון 18א16, דיסק 5651 208 עס בקר שטוג0, כונן 0%1א-60 מרובע מהירות, שערים מהירים ועוד. לפרטים: טל': 9283555- 3. נסה לפני שתקנה - כל מוצרי 6 עג תקליטור חברת צ'יף, נציגת 4380014168 טטן )א מארה"ב, היצרנית של מוצרי אנטי וירוס .-| - ותו |₪ ותוכנות לניהול ושליטה לרשתות תקשורת (ושוט1ט811 ,צאזס) זו[פו - צזסוחטה1 הג.]) מציעה למנהלי רשתות של 25 תחנות ומעלה, תקליטור המכיל את ערכת התוכנות המלאה, ללא תשלום. מנהלי רשתות המעונייניס להכיר ולהתנסות במגוון כלי הניהול והשליטה ברשת ופתרונות ייחודיים בנושא ההגנה מפני וירוסים, מואמניס להתקשר למחלקת השיווק של צייף בטלפון 08-400070 או בפקס 0-55 הוקם איגוד משתמשי דלפי בישראל דלפי היא כלי פיתוח חדשני לסביבת חלונות, המשלב באופן יחודי את העוצמה של מהדר קוד טבעי, יתרונות של פיתוח יישומיס מהיר (גא), סביבת פיתוח ויזואלית, ארכיטקטורה מונחית עצמים ומבוססת רכיבים, וטכנולוגיית מסדי נתונים מדורגת. המוצר מוצע בשתי גירסאות: דלפי שרת/לקוח מיועד למפתחים ארגונייס ומחלקתיים, 48 /, משלבי מערכות ויועציס, המפתחים יישומי קבוצת-עבודה ויישומי שרת/לקוח עתירי ביצועים. דלפי השולחני מיועד למפתחים הרוציס לבנות ישומי חלונות עתירי-ביצועים, הדורשים לעיתים גישה למסדי נתוניס מקומיים, כולל דיבייס, פרדוקס ושרת אינטרבייס מקומי, וכן למסדי נתונים מרוחקים הנתמכים עייי 086. לפרטים: עופר גלנצ, ברק-אביטל מערכות מידע בעיימ גירסה עברית לתוכנת ו 00 חברת |[!שצטא הכריזה על גירסה עברית של 4.1 טג '\קטסז) [וטצסא שהינה תוכנה המשלבת דואר אלקטרוני, יומנים, לוחות זמנים וניהול משימות. תכונות המוצר כוללות תיבת דואר נכנס (א₪80 ג!) אוניברסלית, המאפשרת גישה לאותן הודעות מהמחשב השולחני וממחשבים מרוחקיס כאחד, תיבת דואר יוצא (א80 וטס) רבת-עוצמה העוקבת אחר סטטוס כל ו 0005ו 5606 אש 4שם ‏ 6] ההודעות, ניהול הודעות מבוסס חוקים לסינכון ולשליטה על מידע, וניתוב רציף המאפשר להעביר מסמכים במהירות דרך נתיבי אישור. ספר חדש: המדריך לניהול הזיכרון באמצעות 08/1 התוכנה [א1א0 של חברת 046666 היא תוכנת ניהול הזיכרון המיועדת לכל סוגי המחשביס האישיים הפועלים עס 205 ו- אוסשמו\. הספר מלמד על: > התקנת תוכנת [א1א0) 6 אופטימיזציה של המערכת > טעינת התקני 005 לזיכרון הגבוה המדריך לנ'הול הזיברון באמצעות > לניצור אובם'מרי של הז'כרון במחשב + לכימוד והבנת נושא הז'כרון ב-6? 4 ניצול זיכרון נוסף למשתמשיס בתוכנות דחיסה ניצול זיכרון נוסף למי שאינו נזקק לגרפיקה + קבלת מידע מלא על ויכרון המערכת באמצעות תוכנת +וצט1וח4]א 4 פתרון בעיות. בספר 120 עמודים, 45 ש"יח, בהוצאת פוקוס- מחשבים, 6969101 (03). ס.ג.מ. מחשבים החלה בשיווק מחשבי 2133 6ושהזו!/ז 0 סטיוארט קורנברג, מנכ"ל ס.ג.מ. מחשבים, מסר כי תצורת הבסיס של 133 שוגחהו!1 64 כוללת, בין היתר, את הרכיבים הבאים: מעבד אינטל פנטיום 133 מגהרף, לוח אסזואז, ערוצי 61:, מסך טריניטרון 17 אינצ', איכרון ]אא 16 מ"ב, כרטיס קול ז6וג₪1 0מט50 12 \, רמקולים א80 וצטחד, כונן 1א6-60 בעל מהירות מרובעת ועוד. מחשבי חג0 זכו בשלושה פרסים נוספים ו ם 3347%ן34) 5 * 2333280 הודעות של חברות ישראליות החודש: מחשב המולטימדיה צויין כייבחירת העורכים" של 6|זס\ זטוטקח 6 |פחסאזטק ה- 6חו4832]א 6 הבריטי בחר ב-048 בקטגוריית השירות הטוב ביותר, ומחצית מהקוראיס בבריטניה בחרו - במסגרת ה-שסוסו[6 %ז₪6800 - במחשבי תג כמחשב אותו הס מתכוננים לרכוש. לפרטים: נאוה הראלי, ס.ג.מ. מחשבים, טל': 09-563536. *מעוף פיננסי? - מערכת לניהול פיננסי חברת י.א. מיטווך ובניו, נציגת (פ6א) 787 בישראל, פיתחה חבילת תוכנה לניהול פיננסי בשס "מעוף פיננסי", המהווה פתרון כולל לטיפול במערך הפעילויות הכספיות והעיסקיות בחברות ובארגונים גדוליס ובינוניים. "מעוף פיננסי" מטפלת בארבעה תחומים עיקריים - מערך הנהלת החשבונות של החברה (בהתאם לדרישות המשק הישראלי), ניהול המערך העיסקי של החברה, כולל הקשר עם לקוחות וספקים והצגת תמונה מלאה על מצבה הכספי של החברה, ניהול המערך הפיננסי של החברה וניהול מערכות נילוות כגון שיווק ומעקב אחר הזמנות. התוכנה כתובה במחולל היישומים מגייק (14016א), המקנה לה :תרונות על פי המערכות האחרות הקיימות בשוק: מג'יק תומך במגוון רחב של מערכות הפעלה וסביבות עבודה ומתקשר לבסיסי הנתוניס הקיימים, יתרון המקנה למשתמש חופש בבחירת ספק החומרה ואפשרות להפעלת המערכת בציוד הקיים. בנוסף, המערכת ניתנת להפעלה תחת מערכות הפעלה שונות ביניהן ,>צוסשמוצ, ₪05 אזאש ועבודה ברשתות מקומיות כגון !|טצסאז. המערכת מתאימה לארכיטקורת שרת/לקוח, המקנה למשתמש את אפשרות הבחירה בין מוצרים חדשים 5 גירסה למשתמש יחיד ובין הגירסה לסביבה רבת משתמשים ולעבודה ברשת. עס וס*ייבייס חתמו על הסכם לאספקת פתרונות שרת/ לקות חברת המחשביס מ4קוז60 וחברת התוכנה סייבייס, יצרנית מסד הנתונים חברת שרת/ לקוח הארגוני, הודיעו על הסכם המיועד לספק פלפורמות מיחשוב שרת /לקוח משולבות ומוכחות. סייבייס ו-240ו60 יעבדו יחד על פרוייקטיס של הנדסה משותפת, ערוצי שיווק, ותמיכה, כדי לספק ללקוחות פתרונות תוכנת סייבייס המותאמים אופטימלית לקו שרתי היישומים של ף4ק0ו60. סיבייס תשתמש בשרתי חקווו60 כפלטפורמת פיתוח לסביבות חלונות דא .אוחש 0 ו-1טצסא מאג ואואט ווסזו610וייד ונידאו ללא סיוע בחומרה חברת כור תקשורת ישראטל משווקת באר את 5-חסווס]אטטזד - תוכנת דחיסה המאפשרת יצירת קבצי וידאו במחשב אישי ללא שימוש בחומרה נוספת. 5-חסווס!א6טזך הינו פתרון תוכנה בלבד, להשגת ווידאו באיכות טלוויזיה (30 תמונות בשניה) עבור יישומים מבוססי צו60חו/. הטכנולוגיה זמינה הן לפלטפורמות 6 על חלונות ו-005, מקינטוש ו-6;זטעוסק. חסווס1טטז'ד מתבסס על אלגוריתם יחודי של חברת אטט, המספק פריצת דרך באיכות, עלות ופשטות של יישומי מולטימדיה ווידאו, טלוויזיה אינטראקטיבית בכבלים ומשחקי וידאו סיליקון גרפיקס משיקה את קו תחנות העבודה 2 160מאז ד פאז סיליקון גרפיקה חשפה את -17/67א1 802ו6וו1 קו מוצריס חדש של תחנות עבודה חזקות בתלת-מימד ועיבוד תמונה. 117467 161802 היא הפלטפורמה היחידה המציעה בעת ובעונה אחת גרפיקה בתלת-מימד ועיבוד תמונה, והתוצאה היא שילוב של גיאומטריה ויכולות טקסטורה חזקות במיוחד. 8ו ]1‏ 1001802 0 ק]א] ישווק בשתי תצורות, 1175א 1]12א200 0 ו-₪4400 5ק1]1א 1112א250, במחירים המוערכים בין 35,000 ל-40,000 דולר בארהייב. לכל הקונפיגורציות הבסיסיות של מערכות ה- זא[ 0:802ח1, זכרון 64%18, מאגר דיסק 8א?, זכרון 2818 טווטגט ומסך 19 אינצ' עם רזולוציה של 1,024א1,280. מידע נוסף לגבי המערכות החדשות ניתן לקבל גם באינטרנט יש | בכתובת: /או6טשסזק/וחסט.ופ. ואו צו//:ק)זח ו תוכנה ישראלית למשחק שחמט במקוס השלישי באליפות העולם תוכנה ישראלית למשחק שחמט זכתה במקום השלישי באליפות העולס בשחמט למחשבים שהתקיימה בהונג-קונג. "ג'וניורי" נכתבה על ידי שי בושינסקי ואמיר כאן, מנהל מחלקת התוכנה של חברת 15א51₪צ1-5. במקוס הראשון זכתה 2 811 שפותחה על ידי צוות הולנדי-גרמני ובמקוס השני וכתה 5148 5 שפותחה בארהייב. מערכת ג'וניור, הפועלת במחשבי 6 בעלי מעבד פנטיוס 90 מגהרץ, חילקה את המקום השלישי יחד עם מערכת 81.06 קמס האמריקאית ועם 58 מצרפת, שאף היא בנוייה בארכיטקטורת עיבוד מקבילי. !/00' 00 המדריך הקל לניהול המחשב באמצעות 5 ש6ההשוווווס6 הסוזסאת לתוכנה נוספו אופציות חדשות וחשובות כולל כלים לפינוי מקוס בדיסק על ידי ניקויו מקבצים מיותרים, חיפוש קבציס משוכלל, שימוש מתקדס במסנניס לצורך ביצוע פעולות על קבצים, תמיכה משופרת בקובצי ארכיב ועוד. המהדורה החדשה של הספר, ששוכתבה מחדש ועודכנה לגירסה 5 החדשה, מתארת במפורט את כל חידושי הגירסה החדשה ומוסיפה טיפים ודוגמאות למשתמשים מתקדמים וכן עצות שימושיות לעבודה ב- אוסשחו\. מאת ד"ר שאול טל, 224 עמודים, 9 שייח בהוצאת פוקוס-מחשבים. / המדריך הק לניהור ידידותי של המחשב באמצעות אסדמסא 00 גירשה 5 לעבודה :005 ו-5ספאוו גר הננווות פפוור 58 ופויכים רשיפוש יעפיר מפדוו אא סא אמ דצ משחד פסא מאה דוספש +ק6000 ₪ 5 מדפ וטס %- 8 00 8 ₪ חח ם 8 - 1 אוה סאוו ' 1 0 5" ב" 8 5 2 13 6 ישראל אוגוסט 1995 ווצרים חדשים ב ₪ - 3 5 ב ב ה 14 שרתים מרובי מעבדים של קנז היולט-פקרד הכריזה על קו חדש של שרתי פנטיוס עס 1 עד 4 מעבדיס ומהירות שעון עד 3 מגהר%. השרתים החדשים בסידרת 5 ז6צז50וטא מצויידים גס בזוג אפיקי [6ע כדי להגיע לביצועי 1/0 מירביים. בין החידושים של 11 בסידרה החדשה + אפיק מערכת של 64 סיביות הפועל בלא הגבלה של קצב שעון אחיד(זחששחטקש0ח1 %ס610) כך שכל אבזר יכול להגיע תפוקה אופטימלית בלי שהוא יהיה מוגבל ע"י אבזרים איטייס יותר 6 שני אפיקי 61 בתצורה "שיוויונית" (פזשטץ), כך שלכל אפיק 61 גישה עצמאית לאפיק המערכת, ללא ייגישור"" (טטַ0וז8) הגורס לירידה ברוחב הסרט הכולל. 4 שני ערוצי 5651-2. 66ו%/)1:3% הפועלים במקביל ומכפילים את רוחב הסרט של מערך הדיסקים % וכרון מטמון של 18א1 נפרד לכל מעבד. 6 תמיכה בתקן 185א לעיבוד נתוניס מקבילי. ץן] מציעה בשרתי וטצזטפוטא מערכת דיסקים מסוג ₪10 עס אפשרות החלפה ייחמה" של דיסקים ללא הפסקת עבודה. הזכרון הראשי הוא מסוג ₪066 וניתן להגדילו עד 768 מגהבייט. טייפ חדש לגיבוי נתונים אזטק מערכות החלה בשיווקו של טייפ הגיבוי הפנימי 11000 תוצרת 117, המתאיס לרשתות מחשביס קטנות ולמשתמשים פרטיים. 771000 מבוסס על טכנולוגיית חגעג'זז, המגבה נתוניס על גבי קלטת זעירה, בנפח של עד 800 מייב. טכנולוגיית 14% מאפשרת גיבוי נתוניס מהיר של 9.5 מב לדקה, והתקנה קלה במחשב. 11000 מתאיס למערכות ההפעלה א60מו/ ,05/2 .208, אטטוווצ לקבוצות עבודה, וכן למערכות הפעלה לרשתות קטנות כגון |טצסאא, סזה/וטא, ו-טוצגוא .1. זהו טייפ גיבוי נתוניס גמיש ופשוט להפעלה, שניתן לתכנתו מראש לגיבוי בזמנים קבועים. אזטק תשווק את 171000 במחיר של 375 דולר. ספר חדש: 6.22 05 צעד אחר צעד ערכת לימוד נוספת בסדרה הפופולרית של מיקרוסופט-פרס, שזכתה להצלחה בקרב סטודנטיס בקורסי מחשביס ובקרב לומדיס עצמאיים. ספר עשוי במתכונת של 11 שיעורים המתורגלים באמצעות הדיסקט המצורף לספר. הספר ודיסקט התרגול שלו מלמדים כיצד פועלת מערכת ההפעלה 205 וכיצד ניתן 6 ישראל אוגוסט 1995 להתאימה לצרכי המשתמש. כמו כן מלמד הספר את הדרך היעילה לשימוש במחשב ולהכרת הכלים החדשים ש-005 מספקת לשיפור הביצועים והמהירות במחשב. 89 ש'יח, בהוצאת פוקוס-מחשבים, טלפון 6969101 .)03( ע | 5 43 הוושב 4 ימ למערכת ההפעלה 0-0 כולל גרסאות 6.22/6.2/6.0 הקירס המושלם של מיקהסופט-פרס ל-60 115-005 ומעלה לימוד מהנה ויעיל | בעזרת זיסקס התרגול המצווף לספר מתאים ללימוד עצסי או לכיתת לימוד . ]:67050 1] מדפסת לייזר במחיר מדפסת הזרקת דיו חברת גטר, נציגת יצרנית המדפסות לקסמרק בישראל, פותחת במבצע שיווק מיוחד למדפסת הלייזר מבית לקסמרק, הקרויה זטווז/מו/צ 0, במחיר של 575 דולר, שהוא מחירה של מדפסת הזרקת דיו ממוצע. המדפסת החדשה תוכננה במיוחד לעבודה בסביבת חלונות, ותומכת בסטנדרט "מיקרוסופט בסביבת עבודה" (₪זס\ 41 ווספטזטו!א). מדובר במערכת אשר מספקת מידע בזמן אמת לגבי מצב המדפסת וכל האבזרים הקשורים למחשב ותומכים בסטנדרט. המשתמש יכול לראות תקלות שונות על גבי המסך, לקבל תיאור של התקלה ועל אופן הטיפול המומלא, לקבל חיווי על מצב המדפסת וכמות הנייר בה, ועוד. מיקרוסופט החלה בשיווק שרת 0 6עז50-.01 5 חברת מיקרוסופט החלה לשווק את מערכת ניהול בסיסי הנתונים זטצזט5-.501 בגירסה 6.0. מיקרוסופט זטצזש5-.50(1 מהווה רכיב מפתח ממשפחת מוצרי טטוז01.טו:₪ של מיקרוסופט, מערכת לניהול בסיסי נתונים (15א8) המותאמת במיוחד לסביבת מיחשוב מבוזרת של שרת/לקוח. בין התכונות והיכולות החדשות של מערכת זטז59-,50(1 בגרסה 6.0 אפשר למצוא: 6 הפצת מידע באמצעות טכנולוגיה של שכפול מידע (חסוזגטו!ק6ז) להפצת מידע עסקי בכל רחבי הארגון, לשיפור הנגישות למידע. 6 פיקוח ושליטה מרכזיים על שרתים מבוזרים. מערכת ניהול מקיפה מבוססת טכנולוגית 01.8, וכן ממשק גרפי למפקח, מאפשרים שליטה ממרכז יחיד על מאות שרתים שונים % שיפור הביצועים ויכולת השידרוג. ארכיטקטורה חדשה המבוססת במערכת, של מסדי נתוניס מקביליים, משפרת באופן ניכר את מהירות ביצוע הפעולות והשאילתות. מדפסת לייזר 43 חדשה באיכות 1200120001 מ.א.ג. מערכות לייזר, נציגת יצרנית מדפסות הלייזר האמריקאית 15א0, מכריזה בישראל על מדפסת לייזר חדשה לגודל דף כפול (3/) ובאיכות גבוהה של וק12000א1200%. הדגם החדש - 16608 2915 - מבוסס על מנוע הדפסה מהיר של 16 דפים לדקה ויכולת הדפסה על נייר בגודל 17"11א", כולל סימני הדפוס בשוליים. המדפסת מסוגלת להדפיס ב-256 גווני אפור, ובעומס הדפסה גבוה של 35,000 דפיס בחודש. כמו בכל מדפסות 15א(), גם ה-16005 כוללת את מערכת ההפעלה 660% 5 המאפשרת ניצול תכונות יחודיות ומתוחכמות כגון: עיבוד בו-זמני של עבודות, נהול תור הדפסות, תמיכה בכרטיס הרשת טסו המובנה לעבודה סימולטנית ברשתות תקשורת אתרנט ובכל הפרוטוקולים, שליטה מרחוק ממערכות הפעלה שונות, טעינת עדכונים ותוספות לזכרון ולדיסק הקשיח הפנימי. מחיר %,, כולל כרטיס רשת אתרנט וזכרון פנימי של 48%18, 55,999 + מעיימ. לפרטים: רן גנור, 03-5600650. לוחות סיפרות לגרפיקאים וחובבים חברת גרפיקס החלה לשווק שלושה לוחות סיפרות (2101112₪5) המיועדים לגרפיקאים ולחובבים. לכל הלוחות במשפחת חטלוווהווס אבחנה של 40 קווים למ""מ (25 מיקרון) וקצב עידכון של 200 קריאות מיקוס בשניה. הלוחות מוצעים בגדלים "3א"6",3א" 6‏ ,"פא"6 והם מתחברים למחשב דרך השער הטורי. המחיר: החל מ-420 ש"יח. תוכנה לשירותי מודם משותפים "בינת מערכות תוכנה" מתחילה לשווק את תוכנת 5405 מתוצרת חברת 1א60 ד 5, המאפשרת לקבוצות משתמשי זט \וסשהוו\ אקטסזטאזס \, להשתמש במודמיםס משותפים. תוכנת המודס הקבוצתי מותקנת בשרת הרשת או באחד מתחנות העבודה, וכאשר המשתמש זקוק לשירותי המודם, הוא מפעיל אותו כאילו היה מותקן במחשב האישי שלו. חלום בלהות האוייבים במשחק וה הם יצורי כישוף, אותם הוזה המכשפה אקסטטיקה בחלומות הזוועה שלה. הגיבור הטוב צריך להציל את הכפר טיריך מחלוס הבלהות ולשם כך אפשר להניע / 0 אותו בשלושה מימדים על רקע של קטעי קולנוע ואנימציה בפרספקטיבה תלת-מימדית צריך רק מחשב 486 עם 4 מגהבייט זכרון, כונן 1א60-60 וכרטיס קול תואס זשו%ג₪1 50080. המחיר: 169 ש'יח, שיווק - מחשבת גליל-ים. ארכיב תמונות אלקטרוני לישומי רפואה חברת אינסטרומטריקס הנדסה בעיימ החלה לשווק בישראל מערכות אירכוב תמונות אלקטרוני המיועדות לישומי הדמאה ופא חו1) רפואיים, כמו צילומי רנטגן, אולטרה-סאונד, סורקי 67 ורזוננס מגנטי. המערכות כוללות סורקי פילס באבחנה גבוהה, מספרתים (גז6לווושָופ) שהותאמו במיוחד לישומים רפואיים, מערכות איחזור ואיחסון מולטימדיה. לפרטים: תומס טרוסיל 498538- 03 סורק אופטי לטביעת אצבעות חברת אינסטרומטריקס הנדסה החלה לשווק סורק מיוחד לטביעות אצבעות המיועד לשוק הבטחוני, למשטרה ולמוסדות פיננסיים. הסורק [2 1:6 תוצרת חברת שחוטוווסוט |הוופוכ הוא קומפקטי וקל להפעלה גם עייי צוות לא מקצועי. לפרטים: טלי: 03-498540. טכנולוגית שרתי *אל-כשל/י חדשה ש- חְְע60 ה-זשצזט8 צזטצ8660 .0-1 משתמש בשילוב של חומרה ותוכנה כדי לאפשר גיבוי הדדי של שני שרתי וווגו.]סזק ףגקווס, שהינס מקווניס ופעיליס בו-זמנית, במקרה של תקלה באחת המערכות. כאשר שרת אחד ייחש" שהאחר אינו זמין, מופעלות חומרת ותוכנת ה-6וו.0-1 זט ץזטצ60ט, הממתגות אוטומטית איחסון חיצוני לשרת הפועל שיטפל בכל הפונקציות שבוצעו קודם לכן ע'"י השרת שאינו זמין יותר ה-זטז86 800% שו 1-ה אינו דורש כל התערבות מנהל מערכת אחרי עיצוב התצורה והתקנה ראשונית. יישומי מסד נתוניס אורקל הרצים תחת חלונות דַא, יהיו מוצרי מסד הנתונים הראשון שיתמכו ב-שהו.1-חס זט צזטצסשטה, עס תמיכת סוכן אורקל אינטליגנטי. בנוסף ל--ו0 זטצזט5 זט ₪660 טחו.1 תציע 606 טווח מלא של טכנולוגיית ניהול-כשל במשפחת שרתי )וגו [סז שק ווט"), הכוללת כונניס בחיבור-חם, זכרון איתור ותיקון שגיאות (066) מתקדס, מעבדי גיבוי לא מקוון, וספקי כוח כפולים. אומנות הכנת מנות אחרונות ירחון המחשביס שחולגשג1א 76 בחר בכותר המולטימדיה הישראלי "אמנות הכנת המנות האחרונות" כאחד ממאה כותרי המולטימדיה הטובים ביותר של השנה. הכותר של חברת ארומה אינטראקטיב כולל 101 מתכונים למנות אחרונות. כל מתכון כולל את המוצרים הנדרשים, "טיפים למקצועניס", תמונות וסרטוני וידאו של אופן ההכנה. אמנות הכנת המנות האחרונות הינו חלק מסדרת הבישול של ארומה אינטראקטיב, אשר כוללת את הכותרים "תרבות יפן ואומנות הכנת הסושי", "הבישול הצרפתי" ו-"אמנות הבישול האיטלקי". ספר חדש: המדריך השלם לאקסס 2 הספר נכתב עבור תוכניתניס ואנשי מקצוע הרוציס להקים יישומים מסחריים בתוכנת אקסס 2 בעברית. בעזרת הספר יוכל המשתמש ללמוד את הדרך היעילה ביותר לעיצוב, להקמה ולניהול של יישומי מסד נתוניס, החל מהבסיס ועד לטכניקות המתקדמות ביותר. 4 עמודים, 129 ש"ח, בהוצאת פוקוס- מחשביס ל 0-6 / 87 8טמַהפשעטט-מניהקמעג במנכ: סיון תלמד את הנוער על אינטרנט סיון, מרכז ההדרכה למחשבים, יפתח בקי קורסי נוער להדרכה על רשת המידע העולמית - אינטרנט. במסגרת מסלול האינטרנט הם ילמדו על אוטוסטרדת המידע, המודס ורשתות התקשורת השונות תוך כדי סיורים באתרים מעניינים. סיון, מרכז ההדרכה למחשבים, מציע לתלמידים, בנוסף לקורסי האינטרנט, קורסים להכרת שפות התיכנות 6, פסקל, ויזויואל בייסיק, מחולל היישומים אקסס, גרפיקה ואמנימציה ממוחשבת ועוד. לפרטים: חגית אופיר, 03-5621155. שרת אינטרנט מבוסס מווסטווזוו זא אינטרגרף מכריוה על שרת האינטרנט הראשון בעולם מבוסס 1א %אסשחו/ן. השרת, פטא 0 זטטזט5 כולל תחנת עבודה מבוססת פנטיום 6ץ ישראל אוגוסט 1995 , 0 י00/! 5 2 עס זיכרון 16 מגהבייט, מערכת הפעלה זא אצוסשמו/, תוכנת תוכנת התקשורת שקטצושא ותוכנת .11א111. לפרטים: אלי גולדמן, אינטרגרף ישראל, 09-543101. קורסים באנימציה תלת-מימדית חברת סי.איי אס. תוכנה בעיימ וחברת ג'י. אם ויז ואל סיסטמס בעיימ מודיעות על פתיחת קורסיס באנימציה תלת-מימדית בתוכנת 30 0 הקורסים יערכו בשני מסלולים: > מסלול א' - הכרת תוכנת סושטו5 3 קורס זה מיועד למשתמשיס בתוכנות אחרות אשר מעוניינים להכיר את תוכנת 6ו0שו5 3, ולהשתמש בה ככלי נוסף לעבודתם. קורס זה יקיף את נושאי הבניה והאנימציה התלת- מימדית של התוכנה ואת הטיפול בחומרים הקורס לא יטפל בבניה דו-מימדית ולא יכנס לנושאיס המעמיקים של אנימציה ווידאו. % מסלול ב' - התמחות בתוכנת טושטו5 30 קורס זה מיועד גס למי שאינו בקיא בתוכנות אחרות ולמי שמעוניין להתמחות ב-סוששו5 3, ולהשתמש בה ככלי עיקרי בעבודתו. הקורס יקיף את כל חלקי התוכנה כולל בניה דו- מימדית ונושאיס מתקדמים באנימציה ווידאו לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לטלפון: 4.-. כדור עקיבה אופטי זווא מג]אאטגז" הוא כדור העקיבה ([%641סגז') הראשון שאינו משתמש בחיישנים מכניים, אלא באופטיקה מתקדמת, כדי לזהות את תנועת הגילגול. חברת לוגיטק שפיתחה אותו טוענת כי בכך נפתרו רוב בעיות הנקיון שגורמות לכדורי עקיבה ולעכברים מכניים לייהתקע". הכדור ישווק בישראל ע""י חברת מעתק במחיר 440 ש"ח 6ץ ישראל אוגוסט 1995 שרת-על לסביבת דא טטוסאווו חברת קומפק הכריזה על שרת חדש, דגם 4500, שעוצב במיוחד לעבודה יעילה בסביבת א | אאטשחו\. בשרת ממשפחת וחגו.1סזע מותקניס 4 מעבדי פנטיוס 100 מגהר והוא תומך בעד 1440 משתמשים. הוא מצוייד בוכרון ₪66 עד 1 ג'יגהבייט, מערך דיסקים ןא עס נפח עד 300 ג'יגהבייט ורמה שלישית של וכרון מטמון - מה שקומפק קוראת ז6ז810 חסווספתוזך 2 606ווווס6) סיז'\ז6א - פלטפורמת גישה מרחוק לקישוריות 2 ושהוחס>) טזב \וטא הוא מודול שזג\וטא נטען (וא.]א) המספק מערך מקיף של פתרונות גישה מרחוק בפלטפורמה משולבת יחידה. הוא מספק נקודת גישה מרכזית, ומאפשר לשתף ציוד תקשורת ע"י משתמשים מקומיים ומרוחקיס באופן דו-כיווני דינמי. עד 128 משתמשי 6 ומקינטוש מקומייס ומרוחקים יכוליס לחייג פנימה והחוצה, כדי לגשת למשאבי רשת ולשירותים מקוונים. בין תכונות 2 600066 סז ווטא: אינטגרציה עס 6ג)שא [.4 ו-5כא (פשטוצז56 צזסוסטזוכ שוב ווטא) ניהול ארגוני, אבטחה מרובת-רמות, ארכיטקטורה מדורגת-גודל, כליס חדשים להקלת חיוג, תצורה פשוטה. מוצר קישוריות ₪א שום,זמפזזת פרי פיתוח כחול לבן ([6ה197) קט0ז00]זסצ ,571 הכריזה על שחרור מהדורת ]01אצ5, מוצר קישוריות (מח צום.1ספ1זוא) המאפשר לאפליקציות צו0שו/ גישה דרך 00886 לבסיסי נתוניס ב-5/]אעל מחשבי 6הוגזוחוג1. המוצר מאפשר גישה ל-085 .082 .]אג5ש וכמו כן לתוכניות 6106%. שפת .501 של .01אצ5 מאפשרת קריאה וכתיבה למסדי נתונים רלציוניים ולא רלציוניים וממשק ₪6סס נותן קישוריות טבעית עס כלי פיתוח פופולריים, כמו 2416 [4ש13 ,באז צ ]הטוש תטט!נט3] זטצוסש (-אאטטט.. המהדורה החדשה מספקת גישה ברמת השדה הבודד לקבצי ו[א%/ וגישה לתוכניות 6186 הכתובות ב-.60801 או בשפת טא א. ספר חדש: המדריך השלם למיפרטי ה-6ק המדריך השלם למיפרטי ה-26 הוא מאגר נתונים מקיף על חומרת המחשב האישי המיועד למשתמשי מחשב מקצוענים, לתוכניתנים, למפתחים, לטכנאים ולכל משתמש בעל רקע טכני. כל טבלאות הנתונים, הרשימות וסדר הדפים הושארו בצורתם המקורית בשפה האנגלית. 89 שייח, בהוצאת פוקוס-מחשבים. המדריך השולם לול כל הטבלאות וכל התרעו הפוקז סמחנים אוטוקד 13 לחלונות א חברת התוכנה אוטודסק, הכריוה על זמינות מיידית של תוכנת התיבי"ים אוטוקד 13 עבור מערכת ההפעלה חלונות 1א של מיקרוסופט, למחשבים אישיים מבוססי-אינטל. בנוסף שיחררה אוטודסק את מהדורת התחזוקה ?6 של אוטוקד 13, הכוללת שיפורי ביצועים ועדכוניס במספר נושאים. ניוד אוטוקד 13 לסביבות יוניקס של אש 5‏ .=1, סיליקון גרפיקס, יבמ ואלפא זא של דיגיטל, צפוי בהמשך השנה. ששט01ע6008 דא - תוכנת עיבוד תמונה 2-שוסטווו ו- א חברת 156] הכריזה על גירסאות 16 סיביות ו-32 סיביות של תוכנת עיבוד התמונה - דא זטצ[0+מ60. התוכנה מאפשרת למעצב מקצועי לתכנן פילטרים ואפקטים מיוחדים תוך שליטה מלאה על התוצאה, כפי שאי-אפשר לקבל בתוכנות עס פילטרים קבועים מראש בלבד. התוכנה מאפשרת לבדוק את האפקט של פילטר לפי שהוא מיושם על התמונה כולה וניתן לבנות אפקטים משילובים של מספר צעדים. למשל, אפשר לבחון פרמטרים שונים של הפילטרים ולהשוות עד 16 ווריאציות זו לצד זו בתוך חלונות מיניאטוריים. כך ניתן לשנות בהדרגה את הגדרת האפקט עד שמושגת התוצאה הרצויה. התוכנה מיועדת כתוסף טו-טָטוש לתוכנות עיבוד תמונה, כמו קסו|0%זסו[? אר זטהו[טט שזטוסוץ, המשמשות כ"מארחות" של סביבת העבודה. התוכנה מסופקת עס גירסת 1.5 (הגירסה הקלה) של זשו|פו[פט שזטוטוץ ומחירה 5200. לפרטיס: אריגינט בעי"מ, טל. 03-685011 מאיץ תקשורת בין משתמשים מרוחקים חברת דיגיבורד האמריקאית, המתמחה במוצרי תקשורת וקישוריות, הכריזה על לוח 2+ הסקטוטטטג לקישור סריאלי מהיר של משתמשי 6 מרוחקים. הלוח החדש משווק בישראל על ידי ליגד מידע טכני בעי"ימ, נציגת דיגיבורד בארא. 61+62 |זסקטו4666 מאי את מהירות השערים הטוריים 61 ו-62 לרמה של :א 115 בעבודה רגילה ולרמה של 460 קט במוד מהיר. הוא מצוייד במנגנון שליטה על התעבורה ([טזוחסט צוס1]) שמבטיח העברה מדוייקת של התקשורת ומונע עיכובים אופינייס שנגרמים משידור של מידע שגוי מחיר: החל מ-599 + מע"מ. טלי: 9283555- 3 *קסם התות" - משחק לומדה אינטראקטיבי חברת מחשבת הוציאה גירסת [א60-80 חדשה של משחק הלומדה המקסים "קסם התות". בגירסה החדשה שולבו למעלה מ-100 מסכי אנימציה, אפקטים מוזיקליים ודיבור, כדי לעשות את המסע באר הקסמיס למושך יותר וחינוכי יותר. הדרישות מהמחשב: 386 עם 4 מגהבייט זכרון, כונן א(6-80, כרטיס קול תואס זטו%ג!0חט50. 169 ש"ח ספר חדש: 046 ]וצו ]וסוט[ תכנות מקצועי הספר מציג את [גתסוצצט]טזק 6ו₪34% |הטצו, ומיועד למתכנתיס אשר רוצים ללמוד את התוכנה ולהפעיל את עוצמתה הרבה לפיתות ממשקי משתמש (תפריטים, כפתורי בקרה וכדי) ויישומי מתקדמים תחת אצוסוגוו\. גם מי שאינו מתכנת ימצא בספר ה כלי רב ערך לשם לימוד יסודות התכנות והבנייה של יישומים ב-טשחוצ. סטודנטים וגופים המלמדים את מדעי המחשב ימצאו בו מדריך מושלס למתחילים לשם הוראת יסודות התכנות והטכנולוגיה בעולם הייחלונות". מכיון שלגירסה 3.0 יש מאפיינים התומכים גם ב- א צוטשחו\, ספר זה וכל לשמש כחומר עזר גס לעובדיס בסביבה זו. משתמשי שפת 84816 המחפשים כלי יעיל ועתיר אפשרויות בעולם החלונות - ימצאו בספר זה כלי עזר ומדריך נאמן. בהוצאת הוד-עמי, 89 ש"ח, טלי: 16. מערכת בקרה חדשה לרשתות נובל חברת משוב מחשבים שיווק, נציגת נובל בישראל, מכריזה על מערכת בקרה חדשה לרשתות נובל - וחטט והטוחסטבהג1 6זה שווטא 6 - הפועלת על השרת (א.1א) ומתריעה מני תקלות המתרחשות בשרת. מערכת שזוג וטא 6. 861 / זחטוווטטַההג1 כוללת 378 הודעות תקלה ייחודיות. עם קבלת המידע על התקלה, הבקר שולח התרעת טיפול בתקלות על פי סטנדרט ץואא5 ובכך מפקח על פעולות התחנות ברשת. המערכת מפקחת באופן ישיר על כל מערכות הסף, מבלי ליצור עומס נוסף על הרשת המקומית או המרחבית. ספר חדש: חלונות לקבוצות עבודה אקטסזטאזט'\ זס] צצוסשחו מאפשרת לעבוד ברשת עם יישומי צשסשהוו, וכמו כן היא מאפשרת לעבוד בסביבה של רשתות אחרות, כמו רשת נובל. הספר מלמד: 4 כיצד לשתף משאבים (קבצים, דיסקים, מדפסות וכו') בּין כל משתמשי הרשת. + כיצד לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני ופקסים. 4 כיצד לנהל יומן פגישות משותף למשתמשי הרשת. 4 כיצד לנהל לוחות זמנים של משימות ולעקוב אחריהם. | | עבודה ברשח בטביבת קטסזף 01 07 וסנ התור שיח קבצים: דיסקים דימו בין ומעותחר הרפוח ‏ + שליחה זקבלה שר דואר אלקמדוני וויקטים. : המחיר 45 שייח, בהוצאת פוקוס-מחשבים, טלפון: 03-6969101. קונטקט-גולדמיין - ניהול ושיווק בסביבת חלונות חברת אימפקט מערכות הכריזה על קונטקט- גולדמיין, תוכנת שיווק לסביבת חלונות, המבוססת על תוכנת הניהול מאז1א001.0 (תוצרת ארה"ב), בצרוף מודוליס לקישור התוכנה אל סביבת ה-6ץ (קונטקט) אשר מפותחים ע"י אימפקט. התוכנה מטפלת בניהול השיווק, החל מעמדות בודדות וכלה בעמדות רשת. ביכולתה לנהל מערכת הרשאות ותיאוס נתוניס בין אתריס שוניס, המבטלת את הצורך במערך שרת-לקוח. ניתן גם להשתמש בתוכנה מאתרים מרוחקים באמצעות מחשבים נישאים, ולעדכן נתוניסם במקביל. חבילת הקונטקט-גולדמיין המשווקת ע"י אימפקט כוללת ספרות מלאה בעברית כולל תרגוס מדויק של כל האופציות בתוכנה ושרת הפקס ברשת "קונטקס פקסי". מחיר התוכנה נע בין 5495 לעמדה בודדת, ועד ל-5200 למשתמש בהתאם למספר העמדות ברשת. למידע נוסף אנא פנה לאורי קניאז'ר בטל : 1--. 3 עזרי סימולציה למשחקים חברת מחשבת החלה לשווק שלושה עזרים למשחקים סימולציה לרמה הגבוהה של שחקנים "מקצועיים": 4 דוושת היגוי (60418 | סזק). זוג דוושות המתפקדות כדוושות מכונית בסימולציה של נהיגה (תאוצה-בלימה) או כדוושות מטוס (סיבסוב ימינה-שמאלה) בסימולטוריס של 0 17 6 ישראל אוגוסט 1995 - ו 1%3%88 6ץ ישראל א טיסה. 475 ש"יח. > ידית היגול (טזק אטווגוווטוו]). כוללת את כל הפונקציות של מוט ההיגוי במטוס קרב חדיש, כולל שליטה בחימוש ובמכם. 290 ש"ח 6 הגה טיסה (סזץ זס!ו וגטוזוץ). העתק של ההגה במטוס קל מסוג "צסנה", כולל לוח מכשירים וכפתורי הפעלה למערכות המטוס 5 ש"ח, משתמשי האינטרנט יוכלו לדבר ברשת ב-30 שפות חברת כיוון מחשביס עומדת לפרו את מחסומי השפה האנגלית של רשת האינטרנט החברה פיתחה טכנולוגיה יחודית שתאפשר לכל משתמשי האינטרנט, שעד כה הוגבלו לתקשורת באנגלית בלבד, שימוש רב לשוני ברשת, בעברית ובעוד כ-30 שפות. משתמש ישראלי, לדוגמה, יוכל לקרוא בניו-יורק כל חומר שהועבר ברשת, בעברית, על ידי עמיתו מישראל, וזאת ללא תלות בסוג הפונטים שיש לו וללא תלות בקיומה של גירסה עברית בסביבת עבודתו שמואל רוזנשיין, נשיא כיוון מחשבים, אמר כי, "טכנולוגיה חדשנית זו תחולל באינטרנט את המהפיכה הגדולה ביותר מאז קיומה. היא מסירה את מחסומי השפה והגיאוגרפיה והופכת את הרשת לסביבה טבעית ונוחה יותר למשתמשיה". רוזנשיין צופה למוצר הייחודי הצלחה עולמית ורואה בו פוטנציאל פיתוחי אדיר למוצרים נוספים, מבית כיוון, שיפרצו את מחסומי השפה בכל עולם התיקשוב הבינלאומי ליגד החלה לשווק מחשב זז פנטיום :1331 ליגד מידע טכני בעיימ, נציגת .וַפג, החלה לשווק בישראל מחשב פנטיום, ) חסווטוסטם ]33| 51. הדגם החדש מציע מיפרט טכני עשיר במיוחד כולל: זכרון וא של 18א16, זכרון 60118 של 8א256%, ערוץ 61ש, בקר פוגרסט 1995 1 של טטוקג0ג, כונן -02 ]1א0א במהירות מרובעת, דיסק קשיח 208 ועוד. וו מלפיקה תעודה מזהה תוך 0 שניות אדיסמה בע"מ, נצגת סטזג" בישראל, הכריזה על אחטפזטץ, מערכת ייעודית שמפיקה תעודות מזהות תוך 0 שניות. החסצזוטץ היא מערכת אידיאלית עבור מפעלים, בנקים, אוניברסיטאות, בתי חוליס או כל ארגון אחר המעוניין להפיק במהירות וביעילות תעודות מזהות עבור עובדיו או לקוחותיו. חספזטק עושה שימוש בטכנולוגיית ההדפסה מטווגוווו|טטא טש ובמצלמת ווידאו סטנדרטית. היא מדפיסה ישירות על חומרים פלסטיים מסוגים שונים (6ץעש, פוליאסטר ועוד) וחוסכת את התהליך הידני הארוך והמייגע שהיה כרוך עד עתה בהפקת תעודות מזהות. התעודה מופקת בלחיצת כפתור אחת וכוללת שכבת הגנה שמבטיחה לה עמידות מירבית. למידע נוסף: אריאל פריימן, אדיסמה, טלי: 03-5102581 ספר חדש: 4.24.3 0/6 בגירסה העברית-אנגלית "יהסידרה הוויזואלית 2/4.3 4 6שו011 לחלונות" היא הספר הרביעי בסידרת ספרים זו, באמצעותה תלמד ממקור אחד את כל 5 תוכנות המשרד הממוחשב של מיקרוסופט: וורד 6, אקסל 5, אקסס 2, וחוסץ זטשסץ ו- 3 |וה]א. 337 עי, 89 ש"ח, בהוצאת פוקוס- מחשבים. וס 5 ₪ 0 ₪ א | ש ₪ 0 ] טנטמו בגירפה העברית-אנגלית המדריך השלם ל-5 חוכנוח המורד שר 050 5 !66אם > 6 סש 2 66655 4 זחוסקזסששסק 3 וובוו מדריך השדה 4-2 וווזס "שו הספר הראשון בעברית שיצא-לאור עבור תוכנה נפוצה זו המיועדת להכנת מצגות גרפיות ונמצאת בחבילת המשרד הממוחשב של מיקרוסופט, אופיס 4.2/4.3. כידוע, למרות שהתוכנה לא גוירה לעברית, ניתן להשתמש בה בעברית באמצעות הגופניס העבריס של וט[חו'\: 45 ש"ח, בהוצאת פוקוס-מחשבים, טלי: 03-6969101 5018107:6סזסזות לנעסד הנתונים 66 55 2 | 5עצס אוש 08ם ליה | בגירפה העבר'ת:אנגלית סטבן גכסון | 7 ףר מה ררעוד 52שטא - | הס בומן: למד אח מה שאחה צריך בלברי האונג למדפסות 077% איכות הדפסה של 1200 נקודות לאינץ/ חברת גטר, נציגת מדפסות לקסמרק בישראל, מתחילה בימים אלה לשווק את קו המדפסות החדיש של לקסמרק - אופטרה (גזוקס), המציעות הדפסה באיכות של 1200 נקודות לאינצ'. חברת לקסמרק הציגה 5 דגמים לקו המדפסות החדש, במהירויות הנעות החל מ- 2 דפים לדקה ועד ל-16 דפים לדקה. ההבדלים בין המדפסות טמונים במהירות ההדפסה, צורת הטיפול בנייר, וקישוריות למחשבים שונים. כל מדפסת נמכרת עם מחסנית טונר המספיקה להדפסת 10,00 עמודיס (עס אופציה ל-20,000 עמודים). מחשב" סווזקוווס) 120061 0 קיבלו הסמכה לתקן הבינלאומי לאיכות 9002 1580 חברת המחשבים הבריטית |גמסזטץ | מג6 אזט1טות60 קיבלה הסמכה על-פי התקן הבינלאומי 9002 150, לאבטחת איכות בייצור ובהתקנה. סטיוארט קורנברג, מנכ"ל ס.ג.מ. מחשבים, מסר כי כל מחשבי וו המשווקים עתה באר מיוצרים על-פי דרישות התקן יצויין כי לאחרונה הודיעו גופיס ממשלתיים וציבורייס, כמו משרד הביטחון ובזק, שירכשו מוצרים ושירותיס רק מחברות ומספקים שקיבלו את הסמכות תקני 9000 180. 30601 מינתה את משוב מחשבים שיווק כמפיצה בישראל למוצרי הקצה התחתון חברת 3601 האמריקנית מינתה את משוב מחשבים שיווק כמפיצה הראשית והבלעדית בישראל, למוצרי הקצה התחתון שלה. משוב שיווק תשווק את כרטיסי התקשורת והרכזות המשורשרות מתוצרת ]300% באמצעות מערך המשווקיס המורשים של משוב, המונה למעלה מ-200 חברות ברחבי הארא. דורון בן סירא, סמנכייל משוב מחשבים שיווק מוסר, כי "]360% בחרה לחלק את שיוק מוצריה בישראל בשני אפיקים עיקריים: מוצרי הקצה התחתון, הכרטיסים והרכזות, ישווקו על ידי משוב שיווק ורשת משווקיה המורשים. מוצרי הביניים ומוצרי הקצה העליון של 3601, ימשיכו להמכר כבעבר, על ידי בתי- המערכות (זטווזטטוח! ‏ מוטוץ5) של 1א360 בישראל, אלדור, מלל ואדאנט". פרומיקס וזכתה בנציגות חברת עידןש 0.16 בישראל פרומיקס תוכנה בע""מ (מקבוצת יעל) וכתה בנציגות חברת צ081₪61]/[7 האמריקאית המתמחה בפיתוח מוצרי תוכנה לסביבת מסד נתונים מונחה עצמים 15א028 (ו6ט[פ0 *וחט31 5 [הטהוטש4ה1 %6בפהוהכן). בשנת 1990 אומצה טכנולוגיית צז][ץ0818011 על ידי דיגיטל ושווקה תחת המותג 08 שטןטס 6 סקר 106 שפורסם לאחרונה צופה גידול בשוק ה-15א00₪ בקצב של 100% לשנה עד 1996 שוק זה צמח מכ-75 מיליון דולר בשנת 92 ל- 0 מיליון דולר במחצית 1994. עד אמצע 95 יגיע היקף השוק לכ-200 מיליון דולר ול-450 מיליון דולר עד אמצע 1996. אימוץ מתודולוגיית 0שוחטוז0 ושטןט0 מחייב בסיס נתוניסם מתאים, שיספק פתרונות יעיליס בתחומי האיחסון, האיחזור, השאילתות ושליטה במידע לשימוש יישומים שנוצרו באמצעות אובייקטים, מציינים עורכי המחקר 5 קת הת הזז מציגה 'עבודה עברית? אדיסמה בע"מ הכריוה על גירסה עברית לתוכנת הגרפיקה 2.0 11165 0 וצ ו לסביבת חלונות. הגירסה העברית מאפשרת שירותים ‏ ₪ מיזע9 להשתמש בפונטים עבריים בכל האופציות של 5 כואה צא גוו, כולל 6 עבודה על אותיות ברמה הגרפית בעברית. 6 ביצוע טוא[ אא בעברית % תמיכה עברית בתכנת כקאגצקאגה א 08711165 - תוכנת עריכה לאפקטים מיוחדים התוכנה משווקת במחיר 5389 + מעיימ. מחשב תעשיתי תואס 26 חברת 0108חוו160 קוו)-טט!8 פיתחה מחשב תעשיתי לשיבו במוצריס מתוחכמים, הדורשיס בקרה מתוכנתת ברמה גבוהה, על כרטיס יחיד בגודל 15א20 ס"מ. הכרטיס נושא מעבד 32 סיביות (החל מ-40א3860 עד 48600), זכרון עד 32 מגהבייט, בקר 15₪, מתאם .6ש, ערו הרחבה .15, שערים טוריים ומקבילי, 24 קווי כ1/0 ספרתיים ושעון זמן אמיתי. את הכרטיס, הנקרא 2אטק, משווקת מיל-טכנולוגיות, טלי: 03-5712774. כרטיס ווידאו עם לכידה ודחיסה חברת 71%6 685 הכריזה על דגם חדש במשפחת ש6ו%ג106081/, המאפשר לכידה של תמונות ווידאו באבחנה של וו160א600א800 ודחיסה במגוון פורמטים. הכרטיס 58100 תומך בפורמטים א6ק ,קוא זוד,-01, שק ו-180 והוא משווק בחבילה עם תוכנת עריכה לווידאו של אוזוטומעצ, תוכנת עיבוד תמונה בודדות ז6!עוטוטו[? ותוכנת עיבוד מורפולוגי קזס!א !הוושו 1156. מחיר החבילה בישראל: 5415 + מעי'ימ. לפרטים: גרפיקס, טלי: 3.,. 1700107100 101105 בעברית מלאה לוטוס ישראל הכריזה על גירסה עברית לתוכנת המצגות העסקלות :020100 שמפ!טטו], גירסה 2.1 החדשה לחלונות. פרויקט הגיור נמשך כחצי שנה בלבד והוא משתלב במחוייבותה ארוכת הטווח של לוטוס העולמית לשוק הישראלי. התוכנה משווקת כחלק מחבילת ה-טווטפוזגוח5, הכוללת את יישומיה המשרדיים של לוטוס ל->צוסצחו\, וגם בנפרד במחיר הכרות של 5395 + מעיימ עדכון מתוכנות גרפיות אחרות יעלה 5199 מע"מ. מערכת ווידאו על כרטיס ישראלי חברת קומפיומדיה הכריוה על כרטיס ווידאו המשמש לקליטה וסיפרות של אותות ווידאו בזמן אמיתי, דחיסה בפורמט 6קשנ-1א וכתיבה לדיסק, פרישת ווידאו בקצב של 30 תמונות לשניה ובאבחנה מלאה (עד 576א768 בפורמט ,1?) ישירות לצג טלוויזיה או למכשיר הקלטה 118/-5. הכרטיס החדש, וא 11א, כולל גס תוכנת עריכה לווידאו לצורך שיפור איכות התמונה ולמניפולציה של הסרט. ניתן לקבל כאופציה גם את תוכנת שזטווח6זץ של אדובי, הנחשבת למוליכה בעריכה סיפרתית של סרטי ווידאו. לפרטים: דויד גנור, 03-6916265 ספר חדש: ניהול פרוייקטים באמצעות 4 0[66ו5-7] ערכת לימוד בסידרה של מיקרוסופט-פרס "צעד אחר צעד" מיועדת ללימוד ניהול פרויקטים באמצעות פרוג'קט 4 ל-60%%%ח1/ בגירסה העברית, וכוללת דיסקט תרגול מלא בעברית ומאות איורי מסכים, הלקוחים מתוך הגירסה העברית. תרגוס דיסקט התרגול והעריכה המקצועית של הערכה נעשו בידי המומחיס של חברת אמן-כרמון, המדריכה ותומכת בתוכנת פרוג קט מזה שנים אחדות. 0 עמודים, 99 ש'"יח, כולל דיסקט תרגול, בהוצאת פוקוס-מחשבים - לניהול פרויקטים באמצעות וס פשספאוא א0: בגירסה העברית ציעיד "אחיר' יצי:עיד הצוהם)פוקוסמחקנת מוצרים חדשים /ננ] 0 19 6 ישראל אוגוסט 1995 ו 120 6 ישראל אוגוסט 995 5 5 % כ 1 4 77 ברות ישראליות | מדפסות לייזר צבע - המחיר יורד והאבחנה עולה חברת 18א), שהיתה החלוצה בתחוס מדפסות לייור-צבע, הכריזה על הדור החדש של מדפסות זטוט6טוּפ14א בו הוכנסו שיפורים בכל התחומיס של איכות התמונה, מהירות ההדפסה, האבחנה והתמיכה במשתמשי רשתות. לדגם א.! החדש אבחנה של 600 [6007א, מהירות עד 12 דפיס לדקה (בהדפסה מונוכרומטית. בהדפסת צבע מלא עד 3 דפים לדקה), מערכת בקרת צבע אוטומטית ז260!0) ותמיכה סימולטנית במשתמשי מקינטוש, שסשחוצו ורשתות תקשורת. למרות כל השיפורים הורידה 15א0) את מחיר המדפסת בשליש ומחירה כיום 8 אלפיס דולר בלבד. תוכנה ייחודית בעלת יכולת ניבוי חשבשבת הכריוה בימים אלה על תוכנת ץוו)2וא המסוגלת לנבא תופעות, בהתאם לדפוסים ולחוקיות שמגלה במסדי נתונים. ץווו/ בנויה על אלגוריתס מתמטי מיוחד, שפותח ע"י מחלקת חקר-הביצועים של חשבשבת, ושמסוגל לאסוף נתונים, לנתח אותם, ולנבא איך יתנהג מקרה פרטי בהתאם לניתוח שערך. תוכנה זו היא שלב נוסף ומתקדם מעבר ל-טוט₪ו/ (שפותחה אף היא עייי חשבשבת, ומגלה טעויות במסדי נתונים), ומאפשרת לנתח את הנתונים במגוון חתכים, ובהתאם לכך לנבא תופעות. האלגוריתס של צון'\2ו מסוגל לפתור בעיות, שעד כה ניסו לפתור אותס באמצעות רשתות עצבים (וצזטא צאוסשו6א) המחיר: 5995. 6%שוס? במחשבים נישאים יבמ הכריטה על שני מחשבי מחברת חדשיס במשפחת 06אהווויד, המבוססים על מעבד )וסוס החדש, דגם 6036. המחשבים 820 ן-850 דומיס מבחינת התצורה החיצונית -1 שירותים לסידרת 700 6ג>אחוווד, המבוססת על מעבדי אינטל, וזה כולל מערכת מולטימדיה אינטגרלית וצג צבע גדול עס אבחנה של 800 0. פנימית הם שונים מאוד. את הזכרון ניתן להגדיל עד 96 מגהבייט (י) ובקר הדיסקים הוא 5651-2. לדגם 850 ניתן להצמיד מצלמת ווידאו זעירה, לצורך וועידות ווידאו, ועיבוד האותות נעשה ע"י המעבד הראשי בסיוע תוכנה שפותחה במרכז המחקר של יבמ בחיפה. המחשבים יכולם להריץ ישומים "כבדים", שנכתבו למערכות יוניקס שונות (אןא של יבמ, סולריס של א54), צשטשחוצ דא ו-05/2. לדברי יבמ, דגמי 820/850 מהוויס שיא חדש ביכולת של מחשבי מחברת בזכות מעבד ה-86156, שרף ב-100 מגהר אינפרנו - מלחמת חלל להצלת האנושות חללית המלחמה "אינפרנו" יוצרת לקרב באימפרית יירקסון", שכרגיל, מנסה להכחיד את המין האנושי מסיבות השמורות איתה. הגיבור, שהשתלט על ייאינפרנו"" בעורמה, צריך לא רק להתמודד עם אוייבי הציווילוציה האנושית, אלא גם ללמוד את סודות ה"אינפרנו" וכלי נשקה הנוראיים. דרישות מהמחשב: 386 עס 18א4 זכרון וכונן 1א6-80 כפול מהירות. לדרך עם 81-30 חברת 08מג6 העולמית הכריזה על מדפסת דיו קומפקטית וניידת, -81 0, השוקלת 1.4 ק"ג בלבד והיא יכולה ללוות אנשי עסקיס בנסיעותיהם כשותפה אידיאלית לכל מחשב נישא. 81-30 פועלת בטכנולוגיית 6( שטטטם הייחודית של ה0מג') ומספקת רזולוציה של 360 36001 א. מנגנון "התחלקה" ייחודי (רזולוציה של עד 720%360) מסייע לשיפור נוסף של איכות הפלט. מהירות ההדפסה מגיעה ל-67% 277. למידע נוסף: שגיב לוסטיג, קרט ישראל, טלי: 03-6888540 תמיכה עברית מלאה בתוכנת ו0ז5101 1100 של 611 חברת טכם, המשווקת באר את תוכנת התיב"ס מסוזגו05ז1:6ג של חברת עוזמטט האמריקנית (התוכנה שווקה בעבר עייי חברת אינטרגרף), הכריזה על תמיכה עברית לתוכנה ותאימות מלאה בעברית לקבצי התוכנה המתחרה -6 6סזטג. תוכנת 00וז670514ו1 ניתנת להרצה על מרבית המחשבים ומערכות ההפעלה, ביניהם: .95 אאוסשחו\ . א 5 אוסשחו'\ 00%חו//05, מחשבי ץא, תתנות תטפ, תחנות >טוםקגז0 מסטו[ו5 .56000א, וכן מחשבי טה]|א ו-86]ז6שס?. לפרטיס נוספים: מיכאל אריאלי, חברת טכס טלי: 03-5483514. ניווט לווינים + מפה אלקטרונית למטיילים רציניים חברת 166 החלה לשווק מכשיר ניווט 058 ידני תוצרת ג%.]]5, המתחבר למפה אלקטרונית ומאפשר לכל מטייל למצוא את מקומו בעולם (בתנאי שהוא יודע לקרוא מפה ולזהות קואורדינטות). מחיר המכשיר 3500 ש"ח והמפה מוסיפה עוד 1700 ש"ח. ציוד חובה וסמל סטטוס רצוי כל בעלי הג'יפים, הלנדרוברים ושאר ספינות-מדבר פופולריות. לפרטים: שלום טיטו, טלי: 03-5101715. דעות ש2 חברות ישראליות 5 1.076% בעברית מלאה לוטוס ישראל הכריזה על מהדורה 5.0 של הגיליון האלקטרוני 1-2-3 לחלונות, שגיורה הושלס במעבדות הפיתוח של לוטוס בחו""ל, כחצי שנה בלבד לאחר הכרזת המהדורה האנגלית. מהדורה זו משלימה את גיור הדור השני של מוצרי לוטוס לסביבת חלונות והיא מחליפה את מהדורה 4.0 ששווקה עד עתה. הגיליון החדש ישווק באר במחיר מבצע של 9 (כולל מע"ימ), או כחלק מחבילת ה- שווטפוזגהו5 שכוללת את כל היישומים המשרדיים של לוטוס לסביבת חלונות. בחבילה גסם ספר הדרכה מקיף בעברית (350 עמודים), שתורגם במלואו וכולל הדרכה וטיפים לעבודה בעברית העברית מוטמעת ברמת התפריטים, בתיבות הדו-שיח, בהודעות השגיאה ועוד. כל הפונקציות מתבצעות באופן טבעי לחלוטין מימין לשמאל. כך, למשל, היפוך ציר הגיליון (בלחיצת מקלדת אחת) מאפשר טיפול בתאיס מהחלק הימני לכיוון השמאלי 0-0 8 דתההגצת 3 גונץ עוינה הד גוו נָלים עחוט ולון - 5 [1-5ב8. ו |ב הרה | ממה בדרדנטר] המאקה - ו ₪ 1 6 יי כ ממלקת הסירות 9 והווית מניוות ל 1996 00 ו המוג הק | ו | א[ ונוי ה ב | ו 5 הוכרזה גירסה 11 של מסד הנתונים 590056 חברת טכם, בשיתוף עס בית התוכנה "משאבים", הכריזו על גירסה 11 של מסד הנתונים סייביס. הגירסה החדשה כוללת שיפורים דרמטיים במהירות המנוע של מסד הנתונים (האצה בסדר גודל של מאות אחוזים), קישוריות בין ישומיס ופלטפורמות שונות, סביבת פיתוח מוכוונת עצמים וכלי ניהול ובקרה לסביבות מחשוב מבוזרות. לפרטים: עמוס מגור, 03-5483524 [|ששסא הכריזה על 88ו00ו0ו50/1501 41 חברת ||6צסא הכריזה על [.4 %חסוזט5011801, המהדורה העדכנית של מערכת ניהול המסמכיס הכלל-ארגונית של החברה. מהדורת מוצרים חדשים 6 שירותים 6 מידע עס? 41 %וסוזט!501150 החדשה כוללת שרת מסמכים מרוחק, המאפשר למשתמשיס מרוחקים לחפש ולאחזר מסמכיס המאוחסנים במערכת ניהול המסמכים המרושתת של הארגון שלהם. שרת המסמכים המרוחק משולב עס מערכת ההודעות ש6או)קטטז0 והינו נגיש גם ממערכות הודעות אחרות תואמות 1שהזא או [א!1/. שרת המסמכים המרוחק 4.1 %ח0ווט5011501 נותן למשתמשים ניידים, משתמשי רשת רחבה ואנשיס העובדיס מהבית, גישה למאגרי מסמכים דרך מערכות דואר אלקטרוני פרטיות וציבוריות. הטכנולוגיה החדשה מספקת למשתמשים חיפוש מסמכי טקסט ושיוכים, טעינת והורדת מסמכים, שיגור מסמכיס ויכולות פקס מכל מקום בו הס יכולים לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני עיתונות ארץ ישראלית מן השנים 1939-1948 על ]6-80 הדיסק הראשון אשר הופק עייי אוניברסיטת תל-אביב, כולל גירסה = מלאה של העיתון "פלסטיין פוסט" משנת 1939, אליה תתווספנה בעתיד תשע שנים נוספות. הדיסק הופק באמצעות טכנולוגיה ישראלית חדשנית המאפשרת סריקת מאמרים מהירה ומלאה תוך אחזור המידע מתוך התצורה הגרפית של המסמך. פרויקט המחשוב נעשה בשיתוף עם עיתון הייגירוזלס פוסט"" וחברת איוטה. לפרטים נוספים, ניתן לפנות לד""יר רון צוויג. טלי: 03-6409383 או 7743 מחשביס נישאיס חדשים של קת היולט פקרד הכריזה על סידרה חדשה של מחשבים נישאיס במשפחת אססמוםס0, המבוססת על מעבדי פנטיוס-90. שני הדגמים הראשוניס בסידרה, 500061 ו-5000615, מצויידים במטמון 1.2, אפיק 261, צג אקטיבי "10.4, דיסק קשיח 108, כרטיס קול אינטגרלי, סוללות יון-ליטיום עתירות אנרגיה, 2 חריצי 6161 ועיבוד-אותות עצמי (ספא). בנוסף מציעה החברה מתקן עגינה מלא עס תמיכה בתקן עֶגּ[ק "מ" שטוק, שמאפשר חיבור וניתוק המחשב מהמעגן ללא צורך באיתחול מחדש. לדגם 5000061 צג 04 וזכרון בסיסי של 8 מגהבייט ואילו לדגם 5000615 צג 800%600 וזכרון 16 מגהבייט. כמו כן הכריזה ?₪1 על דגמיס חדשים בסידרת 0 א1800הו0 עס מעבד 04/75 ודיסקיס של 810 מגהבייט. בסידרה זו מוצעים כיום 5 דגמים עם צגים אקטיבים ופסיביים, מעבד 5 ו-100 מגהר ודיסקים מ-340 עד 810 מגהבייט. ההכרזה על מוצרים חדשים לוותה בהכרזה על הורדת מחירים, המגיעה ל-28 אחוזיס בדגמים מסויימים. גירסה חדשה לתוכנת התיב''ם +06 חברת 63 הישראלית (חברת בת של כלל מחשבים) הכריזה על גירסה חדשה של התוכנה הפופולרית שלה לארכיטקטורה, +6אג. גירסה 0 החדשה כוללת שיפורי ביצוע משמעותיים, בזכות שימוש מתוחכם בזכרון, עיצוב עדכני של המסכים, המתבסס על תיבות-שיח ותפריטי גלילה, תיכנון פרמטרי של חלקיס בשנייס או שלושה מימדיים, כלי אנליזה כמותית חדשים, ממשקים משופריס והוספת פקודות כמו כן התווסף מודול לייצביעה" של מוצקים תלת-מימדיים, זט0ת%6+486, המאפשר יצירת תמונות פרספקטיבה פוטו- ריאליסטיות. בניגוד לתוכנות תיבייס אחרות, +86 נבנתה מלכתחילה לפי הפרדיגמות המקובלות על ארכיטקטים ומעצבים והיא משאירה בידי המשתמש את מירב הכלים ליצירתיות. לדברי החברה, תוכנת +46 משמשת כיוס בכ-600 משרדי תיכנון בישראל ולמעלה מ-10,00 בעולם כולו. לאחרונה רכשה 64 חברה צרפתית שתפתח את השיווק באירופה אשם - או לא אשם! ג'ק טי. לאד, גיבור ההרפתקאה החללית 5 א ז, חוזר להתמודד מול השוטרת הקשוחה אנדרופת, אלא שתסבוכת בין- גלקטית מטילה את שניהם לאותה קלחת. 12[ - 6 ישראל אוגוסט 1995 0 0 - ב 1 3 55 שב סם רו ביחד הס צריכיס להתמודד מול אוייבים משותפים, אבל זה לא מרגיע את המתח הבין- מיני שבין רובין-הוד של המאה ה-21 והגירסה הנשית של אדגר הובר בהוצאת מחשבת, 149 ש"ח על [א0א-60 לימוד נגינה במשחק חברת גרפיקס החלה לשווק משחק לומדה ללימוד נגינה בשס "נגן ת'קטע". המשחק מיועד למתחילים והוא כולל קטעי אימון ב-5 רמות קושי וקטעי משחק - המשתמשים כמבחניס מוסוויס לבדיקת יכולת התלמיד לעלות לשלב הבא. הדרישות: 386 עם מִּ1א4 זכרון וכרטיס קול תואס זטו%ג5000081. המחיר 5 ש"ח. ספר חדש: גזאש למתחילים ויותר הכליס רבי העוצמה של יוניקס המוצגים בספר, הס אלה הדרושים ביותר בעבודה במשרד, הן למתחילים והן למשתמשים מנוסיס. כליס אלה דרושים לכתיבה ולהרצה של תוכניות בשפות התכנות השונות, כגון 6, פסקל ופורטרן. בין אם הענין שלך ביוניקס הוא במישור המקצועי ובין אם כחובב, תמצא בספר וה הסבריס ברורים ודוגמאות שיעזרו לך להפוך למשתמש מיומן של יוניקס. 480 עמודים, 89 ש"יח, בהוצאת הוד-עמי, טלי: 16.. שרת פקס מאפשר שיתוף משאבים ברשת חברת צ'יף שיווק בינלאומי מכריזה בישראל על מערכת :8 /א:] - שרת פקסים מבית התוכנה 70817 גרמניה - לרשתות נובל 0 ישראל אוגוסט 1995 (זא.1א). המערכת מיועדת לכל עסק גדול כקטן, תומכת בריבוי משתמשים, וריבוי קווי טלפון. השרת מאפשר משלוח, קבלת ועיון בפקסים ברשת מכל תחנה, בממשקי 058 ו- 5וססאן]/ו, ללא צורך בהקמת תחנת פקס יעודית. השרת מאפשר ניתוב הדפסות אוטומטי של פקסיס ברשת למדפסות בתחנות השונות, וכן דיוור נמעניס שוניס והעתקים לפי דרישה. לפרטים נוספים הראל שחר, טלי- 0, פקס 08-403295. ספר חדש: וס 2.0 400058 שוסיו160] רסו ערכת למידה חדשה בנושא 2.0 אאטטטו, יצאה בהוצאת "אופוס" בסדרת ערכות הלימוד שנכתבו במקור על-ידי 40 שַחוחזה6.] 6ש, רשת מרכזי ההדרכה של שְחולְאּטַג1א 6. כערכות האחרות בסידרה, גם ערכת הלמידה ל-אשוטטו] צצו60וו1'\ זס] 2.0 פצטטט/ עברה התאמה מלאה לצרכי הקורא הישראלי ולמהדורה העברית של אצטטט/ והיא כוללת תקליטון קבצי הדגמה ותירגול בעברית ועושר של צילומי מסך ותרשימים. 382 עמודים, מחיר 99 ש"ח, כולל תקליטון. גיבוי רשתות על קלטות 7 חברת ?11 הכריזה על פתרונות גיבוי חדישים לרשתות טזג/ושא, יוניקס, א אשסשחואו ו- 2, המבוססים על כונני 07 עם ובלי מחלף קלטות אוטומטי. דגם 2000 מספק 208 נפח גיבוי, דגם 5000 מגיע ל-40 ודגם 6000 ל- 8. כל אלה הם כוננים פנימיים, אותם ניתן להתקין במפרף כוננים סטנדרטי במחשב. לגיבוי נפחים גדולים יותר מציעה :11 את דגם 06 עס קיבול של 48 ג'יגהבייט על 6 קלטות, עס החלפה אוטומטית. כל המערכות מסופקות עס תוכנה מתוך מבחר של לא פחות מ-17 פתרונות משולבים, המבוססים על תוכנות של החברות גשאושז, שייאן, 0 רב טוחטיושהו1גץ, כמו גס תוכנות הגיבוי של חברת 0 המהווה כיוס חטיבה בתוך ץ!]. סופר פוינטר - הדור הבא של העכבר חברת סאן אלקטרוניקס החלה לשווק את ה"סופר פוינטר", אותו ניתן לתאר דווקא ככף רגל של חתול הכלואה בתוך מלבן קבוע, כך שהייסופר פוינטר" מכסה במדויק את שטח המסך בלא שהשולחן "יגמר" לך. ההיבט הארגונומי חשוב אף יותר: ה'"סופר פוינטר" בריא יותר מעכבר רגיל כי לכף היד יש תמיכה מובנית ולכן הזרוע יכולה לנוח ולא להיתלות באויר. יתרון נוסף של המוצר הוא שאין גולה מסתובבת כפי שיש בעכבר או בכדור העקיבה ולכן אין צורך לעצור לפעמים את העבודה כדי לנקותה. מחיר ה"סופר פוינטר" כ-570 לצרכן (כולל מע"מ). לפרטים נוספים איל רייק 03-5104311 מחשבי פנטיום המצויידים בכונן מגנטו-אופטי חברת "אלונקס" הכריזה על קו חדש של מחשבים אישיים, המצויידים כולס בכונן מגנטו-אופטי (10א) מתוצרת חברת פוג'יטסו. הקו כולל מחשבי פנטיוס /75%181 ומחשבי פנטיוס 1112א120. כל המחשבים מצויידים בזיכרון מטמון חיצוני למעבד של 625%, כונן מגנטו-אופטי, 8%18 זיכרון, דיסק קשיח של 5405 עס בקר 61-50681/ מובנה, מאי גרפי ווע-63 עם 18א1 זיכרון, מסך :5/6 בגודל 14 אינץ, מקלדת מורחבת ועכבר מיקרוסופט מקורי. כל המערכות אף מצויידות במערכת ההפעלה 08 בגרסה 6.22, חלונות לקבוצות עבודה בגירסה 3.11, וכן תוכנת דגש אישי. 6 ה ] ב כק3/וא, כאייש = = 5 וק 374 0 ]או 4 0 0/2 | 2 א 6'20 | ילהתמחות במחשבים בלימודים אינטנסיביים על ממני 2 סמסטרים ** העבודה בתעשיה מובטחת לכל בוגר התמחות בהצלחה מכון סלע להתמחות במחשבים מכשיר מתכנתים מעולים מתמחים במחשבים מגמות ההתמחות נבנו ביחד עם התעשיה באופן שמאפשר למכון להבטיח מקום עבודה מתקדם לכל בוגר לימודי התמחות בהצלחה לימודי ההתמחות כוללים בחירה באחד מהמסלולים: פיתוח תוכנה במתודולוגיית ת ק ש ור ת 6 וז ו60[פ למערכות מידע 0 ₪ | ל בסו בו פיתוח תוכנה במתודולוגיית 06 601[ למערכות היי-טק בס ביבת אואש או פשספחוצש הלימודים נערכים במעבדות ההדרכה המצויידות ביותר בישראל, עם מרצים בעלי מוניטין בינלאומי בתעשיה ב ת פש60הוש מוועי והי פוווות ₪ ל ₪ ו 0 הת ההרשמה למחזור הלימודים הנפתח באוק' נסגרת. הרישום על תנאי מקום בלבד לחסרי ידע בסיסי במחשבים מוצעת מכינה ללימודי יסוד כל ופיסן ‏ :אישיסן: 91/7 257 / יוכן כו[ 24/0 6ו א/קי 9 | מכון סלע להתמחות במחשגים 0- ץ 0606 -1)ו.) 0 = = 9 3 | ווח ו המחנ או / 1 | | | | אל תתפשר על סביבת העבודה שלך, על ידי ויתור על איכות המסך. - בחר "8111/4068 5?ווהל. | - ו שא כושר ההפרדה המקסימלי האפשר' | (1200א 1600) בשילוב המסך % השטוח מאפשרים לך איכות גרפיקה גבוהה וצבעים חדים. בנוסף" מסכי ה-8₪1114//65% הינם "פשוטים" להפעלה הודות לטכנולוגית ה-ץג ק 8 106 ולתפריט הכיוונים + קפום א50855 אס (050) מסכי פקווויוס מגיעם לקצב ריענון של עד 100₪2- פחות עייפות לעיניים ועומדים בכל התקנים המחמירים כולל 0092ד (ניהול צריכת אנרגיה). והקצפת-טכנולוגית ה- ה3/0656766) ב-ג21. המסך הראשון בעולם המאפשר כיוון דיגיטלי מלא. לכן לא חשוב אם אתה עוסק בתכנון,ועובד במשרד או בבית אל תתפשר על פחות מ-8/11/42!65. לא פחות מ ןוחט 6ק ןוק סא שאו הס | "ו וווחם 5 סו 5010 שו 6 6 62065060 6חג שסתהו[[ח8 69 ).א 6וחס160 5קו!ו 01 113063788 5 ווק 5 ושת קשר מחשבים עזורי בע"מ. לוינסקי 2 תל-אב'ב 0ל. 03-6836218 פקס. 03-6831025