קליק – גיליון מספר 4

מגזין צעיר לאינטרנט ומשחקי מחשב – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
מצורף כשי תקליטור אינטרסס עם 140 תוכנות * כ-600 מ"ב כך חיצרו מרטים. במחשוב הבית" המע אל הק הטוי ואינטרון בחואים קיו דור חדש שר מחשבים בדרר ארינו. פע אל העחיד הקרוב. תבין פִי נגד מי ל גאוןך היידפק על זה 7 כתבות שער אל ב שת "פס תפ כסף תי 7 ₪ מסלבה הדסרץ אה קלרגטוך תילבא את הירת, תערבב את היבשות" או שלא.-.- ב ] -- >מישהו מטפל בך - מבחן חבי התמיכה. ובחן ענק לכרטיטי מסך * טיפים להאצת האינטרנט > מבחנים ראשונים בארץ ל - 0086 5.ופקג, ל- סש בלסטר של קריאטיב, תוכנות גרפיות ועוד. צלצל 6885818 ₪ !ו.500886061.00 יבכפוף לתני המבצע. קדיט ה ב ככ ם 00 003 ול או 6 חדשות שירות הורדות חדש למוזקה ‏ 14 מחשב העתידר 6 סקינים מדריך קוף החלל ‏ 42 משחקים 2000 הסד 2 סוס פוופם, 57588 ₪11 או ושגוסווה 56 המדריך 64 צ'יטים צ'יטים ורמזים 66 גאדג'טס 1 אודיסאת המחשב 25 עריכת וידאו זה הזמן להתחיל לערוך 30 מחשבים בקוטב ברנשים קשותים 000טטדוהס, הו פד הח" הטובים, 1602 סחחה, סואהה סרד 0% ץאוס אד, 09% סז משחקים ילדים ילדים 58 פלייסטיישן פ, פל, פלי, פלייסטיישן ‏ 60 מה בתקליטור אינטרפס - כמה קטן ככה גדול ‏ 68 תכנות בקליק וחצי ‏ 70 תמיכה תמיכה שלום מדבר דודו כ בר -- | == יי קליק אישי 1 ו שירות הורדות חדש למוזיקה, הפעם חוקית. , ל יוה רל סו ור טר בו הרי לול לחה שו יס אהמט. בטכ בי 07006 06א9ש לוכל ברח ומשר לא אה רשוה אמלרה ל בפשן א שש אלמה ווה רבדי צפום לעי ב וו הכר לבו וב הו 0 בוני ער יו ףלר ל 08 דר אלב כל ררל זור קר 75 2006 ומר דש די גי דוך טטר הר כי ספיל גר הליל אלכל טקור ירלס וש ופרט אלש בר וש אבוהו ככ השפ טרוט טר ריר המרה חאלס רפ וקל הרות החרט הי הלט מהורכוףהמחרט של הליב סאר סוריו קסר כ שרוח ל ווה שא המשר נש לואר כ ו הור בקנ דיעה ה רפט גוהנו הר את לדח זר הק בו לי ורמ הנל ול לא הטונ קה לטוב הד א הכיס ותו לשל בר בור בי הרזחוה א בור אלמ א לומו ששה ור ב המ ה הקבר ות לט ירכ חי אקשר בדה שכר 5 טרפור בער הכוה רא המסרפ ער החפ וש בחור הג בוו חומשל ?םמיע דור מרקרם המאר 90 חש א/טה מה טרבור הכמה 3-3 ד הסרד 8 וחת האל האור שלשל > בל - שו א בל מכה אע שטסל שרול ו מציו שי הכר הזה לאד טראה העש שוטר ובו לול קר םומ חיט במטוי המקר מק והות ב ופוס הים הוחו הוח לס הז מחחנם קבוח או המאו סע למור ל שיד סל אה ובו ברכ לתב אל א 00 בסנ ודומאט לקשה ו 32 ממכקטי די זה וגרה של ד הפשו בוא המתטוחדבקרט משים. וכ ו סי וטא אוו הל חן חוד בו חולה מחיקוע וכי הק חומשל יל קמ הרחב זל וק הכומנה הנר אדו םתוי אכסב מו סנוכ טור ונב א וי ולרש וט ומר למקר השטדת כב ל קוו את סבו א קכפות יוה איז מל וב טל חול לוכה רת" הוכפלו המכירות של ה-ואפסחושז בארצות. שי וד זל טנסל ה יאדס בוו הכזו הפר פב חאל הרן שרוי הצר שיפ מו הממיה יוק טרופסו וה לי ד כ 1 | הב פא המי ןח רהו עבר הריהצה לכ רה החוכ הרישל 2 טכ ב ו רק הצר ש מו, מעת הכרדה לאו א יר הטאה בשו לבור לאה ו סבלס הזר אכ וב דח מתפת לקוסרף טחוה וה שוחה בד גו אבר כר לור חוכה הסרבה כ הוליטטישו: ומר אס רבו אנט וסט כ"ח בצ ד הר ור המחמר בטנמלחהפריטנ-של חבטה וכו המור אלו עה חכטה בשו הסוח 4-2 שחו סקר בהבוות אלל וח מו ןמוו ו בנ החל פאר הח ו ל הצרש הויום שיו בפף ארפ ות לדאנום הבחר בוחר שומור גו סרחה המשר הטחו לחת בהסק ו בוסת בר שחלנה שר ננ כו וסנת 8-ו ד למא חוד לכה בהמסא ד גאח אין פסיקה בערעזר של זפופקפא בי המשמ לורט יוה הבר ₪9 בתחלו אהטצר זר שת ו הא ונ ו כ ו כ רב רד ל הרו ורוע החלזה ובפו ענ הנוה רנרל | פשחק ופא הגיע לחנוות. בח הסאט טר = | ושכע ןמליה האצי הפשבו המבל טכ הד מט רש אה גלופ החכים בלח אפור ו מהדורת אספנים חדשה ל. חנוה נקרסובט הדעה ור מקדהו א/ם מיודת שיל א א ו יי שחל או אחטה ₪ גה הז הור תשרט לאו == יר הנול דרה תחדה קרט ה קה המקר כ ב . א בר ] שירות שמיעת מוזיקה חדש, בחינם. א מ ו שא וו טר הו ממ הגוה חר ירת חר המופפר שח שר וכו דוך שה ורות בור סוחד קחוש ב סומארח הק קב בכר הפרח ביא ורפ שק טסט קרז ב המצי שולג אחר. קשה את הרו ואסטר לכםלסמן אה הש הומכ הדרות ער הו הרת אה הרונו א ה ו שמאדר ויה בת וכ קר ל בי ו לה 0/0860 ₪ 6%( עשי המוקה חורש טכה המל בלה משחקי טטריס חדשים. יט אה המשחס מטרט? אק הטרה הכהיח אזר בל כפהי רק הל להאה בשו 18 א אמוי ככ טוב יל החד כ ב בל ו ההחכ. אהד ב בוד ןימל של חשיויו אד +64 מא ו ה הלד סה מע בוה ובו ו נדחה תאריך יציאתו של 5 פפטוזד. וכ יס ד א וו אי ור רוחל יר לאו די הו וול בבר ובר אל מכ וחד לכש ב המר המוק ו בת אש ועו הפמו בושו בל של אכבה לשתמוט הבטה הטב ביוח הט של רו כ פחות מהמחו הו בחר ענ הפורנו מגיץ הוחר שחפוה דוה ל ה ות שאה דריו וק טר הדו הניחט אשמו הדב המקדחה ההות סקר הררר שו לפ; פרס הדשה ו חמש ברו םי צר לס הי סנ מכ קרד לר חי נ ל כום דוט ו ד נפשי הא ההרוחמס שי אע כל גר טופשל יור בד 1 ל בורל ל לפוה שר מקשה הפר החרמת הקיוה הברה דשח לאל ןלומ ל הציר רמוש ןל הסני למור פרטים חדשים על הדור הבא של. לארה קרופט. סו חאה ה יו ו ה לטומדה העיר שא רפט השש 3 וגווס חופופפוי תספק כונן קשיח ל-אספא. רו וס החור וחק וח ו ויל בסאטנה הויו שר וטוט ורמג דחו קוחר אמטנ הלפופ הח באר חכ קט הרט א דק שאר ולא לשרד ל מצרם הור באו וח חרי וס ךופה שב ד ו ד וד בק היה מאה מל ל" ב ו טכ ו או הט ללכמ מו גרוה ו 0 ו ה הש ב א ה הפקה של המשו לטה בורה וצח דפ טב המוק ושרה וו ב מ ויל הטול ה חברת סופפפוו לא תייצר. 8 ד ל | חברת אעפצרם משעה את האריאת 6 | מ ור | שק | וש | ו ה שקה ףלק סרוה | יי | של ה מ יל" | סלפונים סלוכרים פוגעים בשפיעה השמש | שלש ונת ומר דוי ו כ ו וש ו וק יו על טופ ליט לחוז א אצוה = ומורואה ל ושי בוב לה ורי ונ מו באל הלה 0 ו רכ שבדב מז ל מ וש - יהפוך. שה 0-0 ב שביה רק 00 7 פחשוה וו טוט מג'ע ל-0491חפפום. ל בו ב בב 5 אש מחקר הלה לור יסוי רו אל טפיט שבל אה ו הבא נאזר וס הרמת הגלו המור ששחו 24 א וצו מו ור ממעות לגב הרשפ פרכוה הסוח פכ ב שו זו בורטר העל של ישראל זר המחה הב בוטח באעפרט |ו.200100.00./וחווו, ו - בלו יש מחטמניס לכל הצרכים. מחטמן אהנה, משכנתא, קלרות, מס הכנסה, מסיה,פיטרין, הנ טכר, משקל, נומחלוגי וד עטרות מחשטנים.. > בול מולטימנע חיפוש האמטר חפט בכל המעים מוניליסבארף ובחויל > בוליש ממעק פטוט תו מאד לית אתריס המאפטר לכל אדס, איקר לסו יח כל למות אתר טול עד 5 מנח בחינס) > בלו מגעי מיחדים, מגועים לטתרי תשבצים, מנו למטמטות הס העברי - . להקהש תהק מוקותהולנטרתה ותקושת דחי היצירה 4 רעגנה למקור ס, ל > בוולו מאגר איכותי של סועדון הכרויות לרצינייס :3600660 אאא הרה והטקוט סד הט שי בס ו .0100020100 ה א למוטים טל: בול לאד ומח ורא ונ לק כל בשויל 05 = חברת פסו נסגרתת המחשב האישי הקטן ביותר בעולם. אלוהים מגיע למאק. ל ₪ שו הסה החכן בר וסט ה קחרה ופוח בדרק תת אי ו חן הירא הר מ לו א לור רשפ שאל הר ומשר וקא חהחע הפר יחה מו קל חר סט לוש ו הו רמיו 00 000 ו רכלר המוה בתולה, אבל לא ממש. רק 25 ש"ח לחודש + מתנה* צלצל עכטיו! 03-6385818 1 ו שמשב שסביס אתכם במַשחקים ומתחיל-לייבב כּשאַתֶם סנסים לנתק אותו מהָחשסל: האמימחשבי העתיז ייהאו 6 החור גוין ומוס 0 כמו וח שחר הסחשבים 8 - - הסחשבים הראשונים היו עשויים סאבק, אבל המחשבים של היום קצת יותר מוצקים. האם הם סתאיסים לדימוייהם שעל המסך הגדול ? ו בראשית או | כנולוגיים האם בשנת ססם כוי בגאדג'טים נוצצים, ורים סופר-סהירים ‏ חקי יריות בגוף ראשון? ה צופן העתיד לסחשבים האישיים? ה נה [] | זה הזמן להתחיל לערוך מה זה כרטיס דגימה? 0 אומרים שאפשר לקחת את המחשב הנייד לכל מקום, אך האם זה כולל את הקוטב הצפוני? ריצ'רד היל פוגש את הסיירים הניידים, אלה אשר עבורם ניתוק? ההתקשרות יכול להיות ההבדל בין חיים למוות פד ב-פאוט ומ שה רכס מס לקטב האפ 8קעי את הקט בספזה ₪ סטסי לרש הגאס בור הס חחשב ודד בחסוט הכ בנב-ר יר ו טי האטל לה ל צר ה סור על שר ו שתם יט ות 0 לא ג מה גר סייט האלה לשו אד ה ליי ריצ'צרד היל. מתוך פגזי| 059 זפוטפחסס 6!ופסא עמוק ורטובם הצטרפו לצוות יכטה והפליגו סביב העולם מבלי לצאת מהבית צאו לטיו תנאים קשים - איך תוציאו את הציוד שלכם אל הטבע. כּוכב הצפון כיצד שתי משלחות פילסו את דרכן לקוטב ו / 0 מ נה | זהחלל חניבעל לקטר כבר הוכיח את זה - אם העור שלך הופך למטרד, הגיע הזמן לעטות עור של מישהו אחר. קוף החלל מגרד את האפידרמיס של חלונות מעטפת הבניסה שבך בעונם ההיי- דרושים מקדמי מנירות בטלפון ו/או בשטת נקבוצת המגזינים הגדונה בישראב סרטן הסקינים. בפרטים פנה לטנפון: 385872ם -₪3 (שמוניק) 1 אתר המחשבים והאינטרנט המוביל בישראל ב- חס תמוצא ודי יום עעורות חדשות עדכניוח הסוקרות סוגסות ברעות.. אתרים חדשים, תוכנות חדשות, טיפים לנלישה,. חומרה וחוכנה למחשבי אן, גאדגיטס, מחשוב אדגוני, חדשות על עטקים, הנפקות, רכיטוות וכמובן- קא. ווידאו ברטות ומשחקים. ₪ = 5 |.6%.60ח6.ששטצשצ ₪ אבור מה הסיפור 610060008 1 0 [ ב פר לח"ת. פרא זועמת. האיע לחנות. -< הקרובה לאזור מאורכם. אם . 0 קּ - בראש שלכם לחסל כמה דא 4% אנשים, תשכח מהמאפיה, פשוט | תק! את. המשתה: או שתקראו % , כ | . חווית הרג מושלמת 6ווו5 שד הת"ם הטובים חב'לת תוספות הח"ם הטובים של הסימ האיע ארנה, מתודשים, מפתיעים ומרתזים, בילי ברואריס לא הצליתה לישון בלילה בשה שוגו של מלאך המוות. בירי 33 ארי 6 סוס זוכרים את פאר היורה? עכשיו מג'ע משתף מאוד מאוד דומה. העלילה שונָה, כמובן, והמטרה אתרת, אבל עדי - א' בודד, מעט אנשים כמה דין וזאורים... מה הפיפור זל רוק דר 2 06 8לו6 | ת"לים, קדימה, להסתער. לא על המשתל ורי היה טוב 'ותר. עדיף למצוא משהו אתר אד ו המר הבוט מו ו ו ו ו ו / 5 > כ 2% 0 בו בר %+ 079 ינת עו יותר מבצעים,יותר הטבות והרבה יותר אשראי בכרטיס אחד! סו ה אנשים (חשב/ סנרפ למעמןאוי. מועדו| ירוי הי-טק. 1 דיה בנז " הנחת הגדלת מחטת לכם עם יטב הטבות: = = = ינרס היטק מענק לכם הבה ות הטבותסבל וטו אפרא או 4 ד אבקאגוד 0 יק סקינ (ספרית 8 שירים (תיקית 00/03 בורה גו משימה בתְלל 68 5 הסזס 5 ו םון זז הזמן לרוקנרול ו 0 0 ו 0 ו ו ו 0 השטה זה ימי בי לאו מה הער צר להק או ןולבר המצב של 0 1 ו ל ו 1 כ א ו וריה / כ ב יט תרגום מוצלת 3 בדה גר נא את הלט את ור לור ספ גם המנידם האחי של החצ לובה הצ אלו הרז ותב בול טבש כלאי לש אא ב א יח רל ה למנל האלה אל ה ה ה ל הלו הירט מטוהל שר טר וכו אל וד מה מו חר כ מס הט וי המע 8 ישא ולי רא הסה סרה אפר תמרה פמ ות וז רא אל ל יאלט המאר ית ב שר ברו רקה קר הרת שב שאמ וצ ב קר שבדו ביסה יסכר ב ו 1 ] ו ה ו מ ב בול שה רד בירי מ בר מ ו 0 ב 3 ופ לו ו אל ב נאל אלסר דמוא הנ רטכיד 0 מ ו מו 3 חורו יק זת וש וטל ל וא אע א רו מ לו החנמכ ורפשי כ מ במסס הד חן הטדבל כל וא הק לה דומ מו קנט ספוט בכר וסט בקלי תיקון הטעויות מהמדור הקודם, וכמה דברים על פס וחצ הוצרט וו לש לוב או תש לק ארב שה הר המלא לטב פיה ג ומת שה אח ינמוש ל ל אי לשל ו ב ב ו שו שיפ בי מו ו ו ב ל , 6 5 -- ][ וא ולא ותקלתם בבעיה בומן שגלשמם ברו מק בסדר / החחטב אתם לא ודעס ללחו את הד שו את אנשים ומחשבים. ד 636 חל-אביב 163146 דיל ו מבצע נובמבר 9 לחב 7?/ ו = במחיר 549 שת במקום 398 שיר 7 הנוה נוספיח לחושלמים בלרטיס אצוראי דיירט עול חרדי מועדוןהי-0ם. .]ה ער רע אב" כהסכ אוהי | 401 | 0 תערוכת הסלון האלקטרוני והמשרד הנייד ב ופטם. דנ מתצ וכה ת"א | ו1-5/4/299 גו לבקר ולהנות בתערוכת הסלון האלקטרוני והמעורד הנייד - 4 קניונים מרתקי קניוןן 640078 109-505 מצלמות דכטות,מערכת אריו וראו וטע גי בפוו ,סוט ,דס-ווק א-ות מסים 0₪ות קניון 61055 מסף-פסד1-9 המציאות עול ל הדי ! משחקי מחשב משחקיט, שטוי, וו | 01.8 061 קספ קסדפ-ד גל הספקים. כל הערנם. כל המכטירים. וסט פלור. םתס קרט בל הוור מו סה וד 3 נקותפר סופדו 6 סו00. חומר זה נסרק, עובר והונגש על ידי ₪