GADGETS – גיליון מספר 11

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
סוף סוף אתה יכול להצטלם עם אסאשפא וש . 1 מצסוא לז איתך כל הדרך למעלה. | .0 וד" .ו הח חלון ראווה גל 4 ולח על הזול שי ורטר העל של ישראר זך המודה די עו וח בוטר |.200100.00.ושוויון עשר בלו 75 יט הנר לקרוע את הכבש .א ו או חדש! 500,000 ערכים בכף ידך מילון ל-החוהק רק עם העברית המקורית של כלניר דרוש את העברית המקורית של יתרונות "חבילת הפאלם" של כלגית: והפוט5דווו ' שו ד |ם.י ₪ תצוגה ומציאות הולכים ביחד שיבין מי נגד מר שדחה גאוד היל שיפתח סטארט-אפ שיעשה בוחטה תבו עליו כתבות שער שכולם ל של "דֶה הבן של..." שיטוס במחלקה! ראשונה שיתקשר כשיגלע שזזיבא את הי*רח א את ה ₪ מ ש הצ יערבב את היבשות או שלא. . ּ 0 / וו | וואזחוזן : ויז | שש וו חן ונמוי ועו + אשתטניד ₪ כייד ם | | | צאסם | והסגדו | ה א וצ ה תהכיכים, כל מה שנספך נובע מראיית העולם שכנו י: ₪ אנשים שחייבים. לראות את הצינור של הג'יניה במכונת הכביסה מטצב מביא לתהליך את = שמ מ מטיוה וה היכולת להתבונן וללמוד = חיטב חטפאח ה את השוק והמשתמשים. ]201-1610 ז6חסוק רניוו 0 5 רשוק וגו שש דסי ו שו דעה כו ל ג .השיש 0 | כו גו זר שו וו כ ל טר אנשים קונים מחשביסק - | = : מפני שהם אוהבים את. ו הרטיוו שיהיה להם אחד כוה מ של תפיסת העולם האסתטי והאסטרטגית של אפל אתו הצק אס עב ד קנ בל זט מ לכ חמ המר ה בד א ו ו 0 מ > 5 התכונה ששמה את הוויזור ברסה דומה לקרוביה המהודרים יותר היא ההרחבה. - מצלמות, וידאו ושיחות ועידה ממ טאב גאח כ 0 מצמד םתחנ לט מו ו ₪ זספו יותר תוספות... המכשפה סבלייר אי ובוא ושיווק. .וחחזס0 018 ז88ץ: 03-9025586. מרכז הזמנות ומידע טלפוני: 03-9291669. מפיץ ראשי ₪1%1 03-9284646 = - זג משסיים שו עפ )רדר יתחה ממט סתוסה למנלסה מס מוצרים המשלימים אחד את השני כף-יד שמיסי אי אפשר לוסר שהקסיופיאה אינה מוצבת, אבל מה עם קצת התחדשות? ו 5 6550 9 - . פּ במבצע מיוחד טופ 4 10% תעלומים. 803 0 ו א א >י דר - פמט משולט מבצע! כזנויים ומרוויחים, פעמיים. לפרטים צלצל עכשיו לטלמן 6096018 0 ה ו תקליטורים ללא הפסקה רק דט לפאלםה פלחה, פה השעה | מטרד ידד הניפה ובך עו הה'י-/ק דרושים מקדמי מנירות בטלפון ו/או בשטת נקבוצת המגזינים הנדולה בישראב הצטרף וף לצוות הצציר והדינמי המוביל את מצרך שיווק המנויים שלנר בשכר הנולל בסים + צמלות גבוהות ובונוסיםי. לפרטים פנה לטלפון. 385872 ם - 03 (טמול'"ק). אנשיס ומתטבם תוכנות בכף היד פיצה אמיחית יש רק אחת. רוטב לבויה הקורי בחתכון הפודי ואם בא לי כל החודש? ד נ תה 0 050