GADGETS – גיליון מספר 15

המגזין למכשירים חכמים – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
שו 4 , בצ הסרון רושעה לחי אמווודיה. י גם שלועו מערכות העורכת מדברת קולנוע ביחי במבצע וגם עולועו מתנוח. דיינו! .מ ו פעונ הרוד פומה פטור. רע ה רד ד (אוהט תת בראט עם קוו | קמ 1 ב 9 | א חוזרים הביתה ו מלכת ויזה בראש מורם ככבוד תעדכ בה מוכיחות שאפיו תעיית רכב מיקה לקחי (2ם אם זה לוקח לה עטור טלפ תיא מסתינלקניה - ור אתם נסצאים בקניון עזריאלי, ומקבלים לטלפון הודטות על הנחות מו[ 5 ידדהה ור ורי במקום לחפש כסף קטן למחית שתייה, מקישים. על הטלפון הסלולארי אי ובנוסף שני מוצרים מעולים במחיר ללא תקדים תוצרת 00 המפעל היחיד בארץ ליצור 0-8 50 דיסקים לצריבה עצמות - 00-8. 5 דיסקים לצריבה עצמות - 00-8. 8 דקות 7000 מהירות צריבה עד 16% 74 דקות 6508 מהירות צריבה עד 12% בה ה 118 טי מללמצי טח > ה 57 טיה טללפים מטת חייג עכשיו 0 6 0 00 דמ אריזה טפול ומשלוח כלולים במחיר 1 בכרטיס אשראי | אספקה עד 8 יי בודה מבצעים בלעדיים ג ל מבצע לחודש מרץ מחד צכן הג 980 שיח אבקאגף" ונוי תנוצקלרק שיבין מי נגך מ" שוהיה גאון היי-פק שיפתח ל שיעשה בוחטה ו 9% כתבוף שלר שכולם ו זה הבן של שיטוס במחלקה' ראשונה שיתקשר כשיבלע שייבָאּ את הירת א ה ₪ מ ₪ יערבב" את היבשות או שלא. במהלך הומן תחושו שאתם מדברים לילד קטן. הרובוט. יוצר עמכם קשר רגשי ששה נוי ב- 299* ש"ח לעמ ד] הגזין צשיר לאינטרנט ומשחקי מחשב | המלכה האמיתית % ומא מש תחת יחי תסנת הנל ונהנ רכמה קל יספט ליו הבח ןאד ו הכלה השגה יפכ הביר חר פל לשו הנל סא קד ופמה ד מציגים ונתני חו ב ב ]וספ מ מ רכ האלקטרניקה הביר - ויר מל טנ ו = ג / גנפ אם תרצו לרגל אחר העובדים שלכם, תוכלור להחביא מצלמה ברמקולים. ]אמא א בו טרודל ש של ה השלישית מבכ ד שא מב מ הפו ות ג ל - בפבר ו טשווה יל בר מ צע מיים > עושי ומרחיואם -- של אינצ'ים מ סנ הפ כ ה שרח מל דלנור הטכנולו ית והמקרו האחורי מתאים לסלון ענק. ר----ין ן צר קטן ומסזרי,.. --] בפנו סו חוד רהומ הופיע גיריון פרץ אברי בו ו קרפ וט הקר הכטטט הגביט תציר חלפח? רהנ בר זה שגד ררח נוי ממטררגט א האתוב בגר א חיניט רמזמ בור כר ה שרצים רוח ער החד שר 4/0 > ג" אפ וכ טר בסה * מדבטה מל ו > ושח בח שר סטג = הרו גכ ונל + מסחלט חדוק עול צלצל 03-6385818 090010041 פס חלום כחול ... - פב סובארו הובילו 3:0 במחצית. ועברו לשחק בונקר יבי האב קהו, אך זו ד מכונית מירו זוקית לכביש הרי .יי תקליטורים ללא הפסקה ו תוכנות בכ[ 78 :9+ 0.|- 0 שיסוטי בעליל דנטס מטומוסלרצם םא בל חם פתרמגו מ ם.חסוזהז5שבוק המשטחקים י זה חזם 7