internet WORLD ישראל – גיליון מספר 16

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
כך תשדר ברשת > מדריך וטיפים לשידור בריל אודיו הזחו ו כו ודוכאעש ' לאן הרבו |] הלו זה מ מדרך ו הבילוים. טרמזי הוידאו הכי מצלחו = ₪ במבתן ₪ מחיר המטרכת. 1,500 ש רק דרך אחת להצלחה בצולם ההיי-טק לימודים לתואר ראשון במדצי המחשב* בחוג למחשבים ומצרכות תקשורת אצלבו תוכלד להתמחות בתחומים המבוהשים ביותר בשוה >| 2 1 ראש החוה: ור" שמואל איציקובי המסלול האקדמי של המכללה למינהל אס עד היום חשבת, שלחבר לאעטרנט את כל המחשבים במשרד, וה עסק יקר... אנחנו נפתי נפתיע אותך. בוחדים א'נטונט שגל או = האיכותי והמעותלם ביותרוו - 4, / ו ,ג ; 2 : , 0 ו = )//י זו יד לותח החוכ חוד בל המאפשרת אמינות וביצוצים ללא פרות. לטו עו טר ד ה וחווד ₪ ננצו ו ו ]ו 60 00/8 ב 2 = = אחלה מערנת אם נַ = = = [ דנ הוירחם שיו את האינורנט מלימה בחור ע: בוחה בוק ד בארן ושי הרעמי שר טכול א 0 = שוסמקה זבר קב בק וצרי צהר. מטברח אזטוט ורלד בדק. א הטכורגה, ואו עלאחר עום שר קים טכוים קובת חקום, 0 פחחיל לטות ער הגורר על הנסקם בחבור פהר וד חפח. 5 5 0 0 1 0 0 : הרפאור % קח את זה קל, קח עפדון; אם אתה חושכ על העתיד הנה שרת שחושב כמוך יה ובירי חברות חי מנהרי חטב ונהי חקורה חענם. חי == מהול תשתיות ממוחשב לחסכון, ואה = = שליטה במידע, יעול ושירות טוב לאזרת ה יוס ג' 28 ביוני 99 במלון דן פגורמה ת"ת. || > הת וסרה תמה לעמ 18 סוס אל וה קוח הברח בקיב החטאיה אל אניס ומחטבים = מרכו רישו לכנמס קפ ל01-60411, טל 4049808 ₪ | וימי לקה ב זה ות ב דות 2 להשחףבספינר בושת : שור האתר החדש 8 אנשים בוק הו העדב 0 מב אלמבם| | את עבועון אנוים ומחעובים ותומו שבווון חדעוח ההי וק למנהלי (וסקים ולמכנורוגה ור זה אי 1%91פו? רמו האעטתנו מאמטרם ההל. שחח בולאפות בולה. שרה מקמח זרוזמ רצק אזטרט ול ודת ואו שור החקורה אז מח אפם לחבחח החקעורח רסנק טרטויה. אוטתנו הוסקם. ‏ לכל ררש, אלם, בל גר כל לכח זה ולהטהפט בוכוח ובוכטדיט עמופצריט והל שחה. באוצטח החבר הספק האפרוש - דרך המתטב או בתן. ברקו אח טרמ האעותפו הואמערם והל עדת ודא, , בטנוט וני החסרן המשחף לכולם הא האכת החדהה שר הקר, אבל ל8י אכפחו העיקר שדופקט אח הוערכה. ב ד חרש ובא כו קערט הוור כחבוה | הבאג הביוארי ושובחה הפיו בחדע האדדן ברה, | המו אל בון הדאר האלקפרד ערכפו ובא קרס וק לכחבה הובת. בחר - או שפעון לקרוא אחן לא רק םבר החמרטו הכחבת עטקה בחתטבט וטרש וב בואט וזם אזר הפעחף לכו - עה זיות = םה א האצר בעב 5 עווה של אושים, חברות והמצאוה. וכל מהלי מחשב, דעום ווהי חקעורת מומוט. נש | ו 0 לי לראשונה בישראל! מםגשו בילאומי | מערכת הפעלה שהיא מהפיכה יוס ב' 31 במאי 9ל, מלון דןפנורמה, תל אבי. | כך תשדר בריל אודיו לגלוש לחוך התמונות ויו יומון הדואד האלקטרוי . הראשוון ביעוראר ובוובדית ודו בריי ] בכ המתח היחה הלחה אה 08% שור בחסות תברו הזוביות בהחו ₪ ושגוה לה הפי ו לק 1 11 1 קדוב תתל לה מנגנו הז ומתקדם סדור את בצע הסטקיס פיק. הכול על טיפול וויהו מסמכים בארג רק ברשת פלא-פון: הודעות כתובות בעברית! פלא-טקסט. הודעות כתובות על צג הפלא-פון שלך.