internet WORLD ישראל – גיליון מספר 17

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
אינטרנט ללא דמ' מנוי > ברק. סרפרי ובזקנט = במי תבחר? יעורא ליפ ומ סש ו מכשירים חדשים מבטיחים שבכל מקום ועצב תהיה לך גישה לדשת. הפרטים >המבחנים התמונות (רב ער 003 ההשהתשאה] לאו לגלוש עם הילדים ר. ינוי והמעותלר ברה פור לה שומ א בד מתקדמ | | לעה ]הזה עד 1'-+ - הקמד 50 טרב ו | י. ₪ ב עצנש'ו יי 5 - 8 | = 4 1 ּ 1 לשלוש מפלגות 2 יש מצע אינטרנט | 2 ופשרות ל-א129, האינטרנט היחיד במהירות פי 4 חקו רגי > מבצע! מודם, התקנה והדרכה במחנה! חודש גלישה במתנה! > מבצע! שיחות מלפון לחו"ל במחנה! גלישה ללא הגבלת שעוהו צלצלו עכשי!ו! 1-800-64-64-00 1 3 כ |] 1-2 אינורנו וורלד לוס אנג'ום |אם עד היוס חשבת, שלחבר לאינטרנט את כל המחשבים במשרד, זה עסק יקר.. אנחנו נפתע אותך. 00 1ף . ו שוואל מתחברת החוד 1 6 חו סטוסע 2651 6וזפסוו-טפ/ 6:55 ו הו ד וז - 57805 או ו טר ד 0 ד וד אהד 181-5201 35 - 75 53 דט טודצוהדף תח - 845081715 - 5081075-מ/ - 1 - 50-ו ו 7 ו ו ]0-1 ו אעטתט ללא דמי מנוי מו תנחר? 3 ₪ כמה זה ואת שעון גבאי 010 ]תוכנה לניהול לקוחות גולדמיין ל-0005חו/ כבר בעוח וטג אומרים המחקרים, ימכרו ותר מכשורי מידע - מחעובי כף יד, טלמוים חכמים, צג' אעטרוט נידים - מאשר מחשבי סק. וכל" לושת לאשתט מכל חדר בבית, מהמכווח ‏ מהושם. ‏ דאר אלקטרי וקבל במקרר, וכעועמור בפקק ותעדכן בשערי מניוח במחשב המוחקן במכונית. לא מדובר בחזון רחוק - המכשירים האלה כבר ומכרים בשוק. או נמצאים בשלבי ביתוח מתקדמים. בכחבה הפותחת וסקור את המגמות בשוק ואת הטכולוגות שיאפשרו למכשירי האיוטרוט לפרוץ, ווערוך היכרות ראשונית עם כמה משבחות של מכשירים. היכרות מעמיקה ותר עם כמה מחשבי כף יד מפולארים, | האמפשרים לגשת לאעטרש בדרכים. נערור בכתבות שבעמודים 32 ו-3%, מב ורו האינטרנוו מגיעים תאז סו מוו. דיויד המו גא ונימו ואט זרניק 3.0] מאת זייוויד האפלי צר קטנים 7ְאם לא הייתם בין 10,000 המבקוים בפייסיבום ןז ההדמנות, שלכם ו ] 4% 1 6704242:009. [ ה סו קפובאה. הוצאח הוד-עתי הסברי מחששבים בע" הסור חיבור לא נורמלי במחיר ירטואלי... המהפכה בחרה בגו 0 ממשינה את מהפכת האינטרנט. 6 חודשי התחברות חינם| ו ללא הגבלה. בכל ועות היממה ו 72" 1, א אא = 5 - .+ הקרב על > - המוסקה כ ] 8 הנחה על ספרי המחעוב | 0 הנקראים ביותרו % וספר | 3 4 ₪ - למה א] סחר אלקטרני בשראלו. את הפוה הז בדקו לפק למ שמוה חדעום וי 8 עמ 2 פה אן סחר אלקטר בשראלץ. הועה הנת לשב ולבדוק אם. מה העחוה. מחברר שהזם ע. הרבה זחר הווח מקווח בעראל, אך הקוים עדין מתמהמהם. = . הסכוים הפחגרורם זומם, שחר רק לברר פחי וק המחר ו. בשראל, וה פחחבאת העשת. כ ] ולפוה לאה אבי | התתחר תת ויד הא ומר ב הנרו מאמ. ₪ מה וה איהה מל ד חן הד [מנהלי עויווק. מנהכי מו"ם ומנהלי פיתוח עטקי מוזומנים איך להבריק (בלי להעחיק) |חשיבה המצאתית שיטתית - בחברות עתירות ידע. חטיבההמצאתית שיטתית )הנה פיטה בת להעלאת העות יי לתו בעיות בטכטלנה.כמו כ מישטת השיטה בהצטחה. באמבעי מיר וי להנלאת עו ציויים וישימיםכמוציס חדטיכ עפתיעו את השק יקנט לאט ית תרותו שיל 4 אוו המישמה רכה עו מו ארב רק סט ונקה את נג וי אומטק מלעט הל ו תומית יו העיון וי 8-0 שמ חס טא הבה ות ב - ב 0 ו 5 אנ מעונין - - להשתתף כסאזן ביום העיון בושת חשובה. ב כ כ ן 6% ב 86 1 מערכת אינטרנט וורלד מחפשת אנשי מכירות טובים תנאיס פתאיפים וה לי 93-4341474 לשוון מ 6 טלדיסק בעיימ 0 | --- ו עזוווטבּ!ובּצה חטו 46 וחהבּ גוו יום ג' 25 במאי פפ' בגן-אודנים ת"א ל יי יי | ו ה ריכת קבצ' קר 4 וי יי גי בשו ה ית ייוו ה חוכנוח גרביקה. בב בירי ₪ ו ל 7 3 ו 0 ב יי טנסמ" ב ו |( שירים בצבקא ) מו הצרה ריר תמלצה יר יר במססהיייה טלמנו רנ בר ו רב בב את ו ישן מ רקבל ולבו ב ה את שבוטון אנשים מחעובים ]וזו שבועון חדשות היטק לממנהלי עטקים ולטבטולוגיה היכרות ב וי -+------ השלחה ר. נקרוב תחיל מ הז ומתקדם שימדוד את בעועי הסנקים ויפק. ו 3 בא סכל כ לסל עבות וו על פי שמושת, בספק האנטרנט. המשוי מזתר ער עלרם ‏ -5" (המנירהק)" ? ה מ לחנ טרס גת 2 מטעיס בריס וג 57 וס 77גמלן וממ היא הסדטו מיותדת לכל אע כרו נערכת בתיתו הצטודה על עלי הנמ'ר - מג'ל אניס וחטני. וה הזו טיק 9ל 03 ומר להיות נמ"ר מכירות: פותח, סוגר ומוכר יותר + למור את 5 הטלב של פיתוח מערכת יפים כסנים ושת"5 ארוך טוח עס הלקוחו ‏ | הש או ממ ות הבס סכר מו אהקח וה = הפע ד את הלבט הענ ווה המרה יקי סה לו החרט ליה ל בי בר לטה יק דוק ספץ!! כ אתה רפאה בסוה עה רמות ול א שבים כל': 6385848, פקס 03-6889198 ₪ האטונטר סד לבות חס לסו וח גיט