internet WORLD ישראל – גיליון מספר 19

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
וזח יעור א ליפ ומ סש יי - ג הכנה שר בוק ותעורר הו - ב הפונ השורא קור מגו בעפה וט הזלאם בתחקר ר במחאח צר הצר שוונו : ששה עבודה גג זה הזו אומרים המומחי, שיקח לתיקרוספטו לבחח בחרו מוחלט לעבריח באינטרנפ. אבר, מיקרוסופט מעדיניה להאוים את הגורום. העורה וממחחי האחרים = אלסרבת ריישם. אה הבחרו שמצא חחת יריה חחקיר 00 טר להכנס לשוק הבינלאומי בעזרת מידע גלובאלין | בר | ה כ ₪ - 4 שא עד כמה חשוב סמל חדש זה? ובכן, בפעם הקודמת שהבאנו לעסקך משהו חדש לחלוטין, זה קרא האינטרגט, בשו סק שרות חא אד וה א - ו אס הטכדס מחביד ווח אלקטית הת לוא אה החמ ירה מקה םר שושנה פרסיץ 9, 0ל: 03-6902045 60999 טק, בניין 6/2, 0ל: 06-8502277 "הפטה ור ו יישומי אווש ו-דוו מתקדמים 2.0% ויו צנצר עכש'ו 08-885-0480 ישואר מתאנטנת בא ₪ חדעוות זוה מהבגרת לו א האורו : הט הוור בטוח אישור הזמנה תוך 10 שניות אישור הזמנות גם בתקופת זטס 501.5 אי 3 + 5-רהוססיו. צצעצעצ .עוצעצ לצ את ספ המועב הנקראים ביותר נשו: ש להגביל 0 חמש הבשי ברשת 88 ה תוכחלמעהאדיב הנור עם יומן המילניום של 6 מגזין ו- סקמדיה 1 המת פוסס פה לספינ03-4315 תיל ג03-43151 מק לוכא שש ופט הכטף הגדול כבר זו השוה הרבעה מכוס מגזן אזטרנט וורלד האמריקו את. ראשי עוף הפרסום המוקון סביב עולחן עגול, לעוחה על. עתיר הפרסום ברשח. בעוד שבישראל הפרפום המקון עדיין מדשדש, בארהיב הוא כבר המריא אא נרפור וואנג :יו 5] הקט שר ודוה הא חוצאה של הופר הייח ורא שר דה וז סט!סץ 651 6וווזפסוז- ממפצ 60 08:19%55 0 ב 0 0780 101 - 5 1 ד 0 50005158 תד 5000088 - 001 5ת - 1015 ודו ודתד5 00 - 1805031715 - 08-5080778 - 1 - 15 500115700 1 דח סקט 5 1 ד 806 רו 116 .סח-01.א [חדש על המ ₪ למבתח' אתרים באינטרנם ₪ ( ( מס ! זואה ברה רציניח מדביטה. אוציה לרנישת אחד הספדים הבאש ב- *₪5₪ בלבדו למדכז ההזמנות, חי"ג עכשיו ₪9-8586715 הוצאח הוד-עמי לסברי מחשבים בע" 60.8.החס-6 .אצ ד+ם ו . זה הזמ אמו ו שקח לו למחח פחרן להעתקח מקסטם. שהאזטרט לורד - בלי שהעברח התהפך, לכחיבת דפי .אוו עברים באויש = שוצו שר ום בוטסקים, ולמטלוח דא זי עבר' היה קרא בכל חוכת. יקחסמט מעדימה להאשים אח כל האעטתט השראל: תחקד. ו | 60 וע 1500] 9 וקריירה יר - ה-14 לאנשי ] להוי- טק במסגרת. אינטרנט, ו 8 99 מי מוכן לקומדקס! 7 = ₪3 50 ל 5 | א - לחר לורט ב ברמון | ג0הפטמשודי | ]501סת0ות 2 שא 69 י.א. מיטווך ובניו בע"מ מ -] ב-א תערוכה 'ז' ד בעולם - לראשונה בישראל כל גול₪ ניחונאי כל אחד יכול להפיק מוזן אלקטרוי, אבל לא כל אחד יכול. להפק מגזן אלקטרוי מצליח. מגז] ו6ז. בדק את עולם המולות. הוקוות, וממליץ /7 המעזזם הכי בי | ו 6 8% 513 לסו ו ג התגדוים האלקטרווים הכי שובי ש הגס רוט התגזזים העברים הכי שובי - . . מהשתישמה מ החוש ₪ פה כדאו להתחל. טלמה א ותן לסו כסף ו = ונפ בוו זור הגופ וכ-גו [ס0שוטטחסס- ת- מק חל כן! התקשר אלי כדי שאוכל ליהנות מהמבצע האיוחד ול הירחון אעטרנטוררד. גאה וואים ויראוון ודסי מחעב הם הגרם פספר ו למוקה באזטרט, הפחד פוה גרם יחר מק פה עפרפם הווסס עצזם. כל שבע אז עוועם על וחם חדש עמאים על פחעבי הגלעוס, ברוע שעוככת הזהמה -. מתגלה חס הבא כדי להחלץף את הפחד העזר והמעחק. בכלל. ירת בריאם, עשה מ או. סרר בעלם הויהסם. ככל שור חר ומחד מחת = וכל לוק במעלת שבטחו לפ שק פש: ויח הנו- -זני זו בכ 4 - = =ז |=- ב = - = = אם עומח כו פנקטרם, קמורר, דראגן אפל אטארי עשים לכם. מה, כוראה עמלדחם בן העיס 1986-1915 א בקצר, אתם. שיכם לדור האקם. אחו דור עהכיר את מעחקי הודא הראעוום, את מעחקי המחעב הראשט, את המחשבים הראשום. הדור הזה מסחבר, מחגוגע לטוום של פעם - ובורו וכד. לעחר את העוט האלה. הא מריד משחקי רטדו פרעח האזטט. 1 מנהלי מערכות מיד, מנהלי פחלקוח, ממתחי מורכות. הקמת מערכת ממוחעובת מבוסטת מיקרוסופט בארגונים גדולים/ מבוזרים ו ו ו 2 יום ד' 15/8 מלון רנפנם, ת"א' מ חסת 2 כהותתי נפי ₪ וגח ך הטלפ האיוטרוט חצה לעלוח ואר אלקגרוי והצרך קחח מקוות בלי מתובו אקם, הורמן הבחי החדו על ברע נלקם, זר לשלח ולקבל דאר. אלקטרז, מעמש גם כקון מקא. בקם ומחשבו. בקרוב בבזק גאה מיש נוריצ ₪₪ יזג וגו כך תאיץ את ה בבר + דרכים להאיץ אח. כ ו למוה בהי [ ו דר |מנכילים, מנהלי משרכוח מידו. מנהלי מחלקוח, מבחחי מורכות תי הקניית מושגים בתחום האינטרנט, הערכת עלויות וסיכונים, ]הצות האפטרויות והמנבלות. ם ג' 2/3 מלון רנפנם, ח"א [טור יס 0% - המוא הסבר כללי על הטבנטלויה. הסנרטמר וג כלים וספ > שיטות לישום. יעלות שוסנת סענות הת הצרנ עקת ב - נמאות - מרצים: גיל צבר - מנכ"ל סולב מערכות מידע ור גוטשטדט - מנהל פיתוח. וקובל שסרליכט - מנהל פרויוקטי אנטים ומחטנים - מרכו רישו לכסים מקס: 03-6839307 טל 43183%5-נ | אמטנ לפ לת סח | תת טטר הלגת סמות מיועלמעיכתאטתט | תד ל 2 ועגלו ורבונהר 1 כך תכחוב נכון באינטרנם שש לתגרן ולבו שו אי ג'-רדי בבר בבנים ₪ עדכוט שבוע כשי - -] יומו| הדואר ער 1 הראעון ביעורא ₪ זוז אוניו וייפור 1- 8 == יווק מל - לראשונה בישראל כנס מקצועי בנושאז טחר אלקטרוני באינטרוט יום ג' 5 באוקטובר 99 בגן אורנים תא אשית לבת בה עלס העטקם = הרמת אוה פיטה 8 870 לט - מה דח סחיל ברטחוטלקם עשתה אה - יר הצלחהספינ הניה מטחר לטרה בי עקיס בורל = לפ לט הנוב שיקולט בוטב סראלקטדני בא המת הזר האקטה. הל הטכן במסחר אלקטרי ב עסקם. ₪ ומסחר אלקטרו - הנח ל חנוה 54 5 - רקבל עד אטאט שאה חונה ל חוור יי ידו המי 55 הטלפ אך בוה בלרעטר מווצת מס השקוטול האור אל: אנשים ומחטבים - מרכז ריטום לכנסים פקס: 03-6889207, טל 3-6305144 | א מעמיין סז תת חקות ] רצה ]לדופ ו ןסר אלקטרתי עטנ 0 בת סייק למעטוח טוכס הרשמה נישאים מועל כולם = ו איתך לאוי כל הדו