אנשים ומחשבים – כולל ירחון מחשב אישי – גיליון מספר 17

המגזין המוביל למקצועני ענ"א – נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
| גליון 7 8 1290 ש' ₪ כולל ירחון מחשב אזעו 7 7 7 אנשים ו המגזין המוביל למקצועני ענ"א, מנהלים ומשתמשי מחשבים אישיים| ובים אישיים| שוק תוכנות מיקרו וו > 7 2-0 מבט מקרוא 2 6 = |סכות ₪ ווז -08.58, ניהולימס ד נתונים גירסה חדשה ל-|/ 08455 הנפור 0 -/1[]-]1/]/ תת ---- 1% ₪7 6 5 ו הוהחסזחזק ווסווו 6% ד וטוה טטצ הפס סד אוסוו 5 דז50ג וסוהת .6 8 חופזטס סז פוסהחט סזה טסץ ח8350ז שח8 זס+ )| .זסוו8זסז 506 זסזטקרחסס זהוטפז זטסץ עס 60 סכ 6!טסח5 פוחּזַסזכן זטס ווה 0 פץ 010 16856 .08550118 זס 015% זס+ זטוחטח 6818/0006 סז 0ה8 10116 16 הסט עס טסץ זס+ זו ז6טזס סז זפ!ו8זסז זטסץ 35% ספבסום -ז6|ו018ז זנוסץ הסטסזחז ץוח -- 01901 פזסטזס זקפססב זסה 5 דח דז50ה וסוחה זו ָ - ! .53/65 55 51 5 בד 50 סחז 5 168 5365 זט . ₪500806 685 ץ 0151710180 800 6זטז0 18 הפרח 6זה הזז ספבוסוה 8 8 זסםרחטח 0 5 זטסץ סַחוזסטף 4 /6433 01-636 חס 1916-58/05 .5.5.5 [63 6856 660765 85 הזושו 3000 חה פטבח טסץצ .5.5.5 6ח1 |08 ץוסוחופ ייג 5 800 8 86 חס טסץ )| .ז6סזס סז הפוצ טסץ פוח8זטסזכ 0!85011וז/ ]0 פזססרחטח סטחסו3ז63 .הז סזכן 0!85071וז/ 9096 סז טסץ זס+ 65 הזזה 6חז 6א8רח 10 68500וכן 6 |!וטצ סז מח3 6432 01-636 זססוחטח 8סח1ס לפעמויםי 8 מחצב יעי/6ס 5 דשם חס וחק סאה הפוס טסט דא טפוס פטווטו לגו מספיט... ו ו 5000 8 טסץ חוטו) זסתסטסע = 8 הובזחסס |ווא 1985 |וזס +0 0ח6 106 10 קט 1068506 והפזטסזכן 64 6זסטסוה 60 ד-450/ 01 עפש צהחכ ש2וחק ץוהזהסוח 8 0זחו עהזחס 5( 1 85זסחקןזסס הַהוטטסו|ס1 18 0% +הט0560 |518108טט5 הופזטס 10 עץזוהטזזסקקס 0 8055 ה זז0 25 = 000155 א 3 הד סו( 64 66 |[ ההח טס ה זזס 510 = 5וו ט0 א 5 77 חמצוחם אפום 1541 ה סו 60 ה זז0 50 = פתפווסט0) 10 |ן ₪ דג זסז זו0זס 61 טסץ 4//2 006ו6818 פוחז חו 55 = זסה סטסע זז זנוסץ 060טוסחו שפח 6 -- 40 זסצוס פוחז )וס 30801806 סאד זט הויו זס? הז 685 וח 5.1 סז זה סטסע 15 606 חב רז סזכן ד- 450 ₪101 +5זו! זטסץ טפ טסץ הסחצ 66 סע פפה- | .0%וזפץסן 80255 זטסץ 0 65 הופזסס ||וא טסץ פוחפזטָסזס זטס כש-ט אינ מספיס ג = ' | .וזכ 3 0 01560 5סזהטסז ץ?ווהטף ||ואצ זפח6טסט 186 חס עוחכ) -- :0018 9856 | בשממתברר לר ואתה צריר מהירות חישוב גבוהה יור (ה-השצסדהוא הרבה | יור מהיר), תבולת זברון גדולה יוור (ל-חפאוס ד עד 88 זברון פבימיי), יחידות ]ודא 564 0ססחוהוס6 + ומהדחסק ה אוצ - אשהחם זלוחק | הקפיות רבותז/גדולות יותזר (ח-6₪וס ד הוא בעל קבולות ריססים של מוטותי (800] הוודח סא הזדטקה 60 מזיליוני בתזים) ביו טזה לעסק (יתי\ למחלסה בטרגו גרול גז ביחירה אופייניתי . , - | טוכמוה רבו המתפקרדוות בארגנה.. . זסחסטסט 106 5600 ,ש!801זזס6 050 16 זסעצפח8 ץסרחו5 .עטט טסץ 8זטסזכ 16 סז 9/8180 הסו51 ו 8 5חו8ז 60 זסהסטסע סז , 0 26וזכן 106 הו 616180 26 ||וש זו 306 5ט 10 ב 0 םד 60 פד -- או סא56 וס ץצ 6585 סע פה סו פד . הזחסה 1081 עצז0 26וזס 6 - 2 / שו ₪5 11ו\ 564 םסח 60 פאס - אוסא ו פתפוּוסטסצ הטסץ פא55 דסחה צחם/ם צהוה כש-6 לא גיתזן להרחבה מספסת - בטמתברר לר שבעצם עשרה איטי צריבים בעת ובעונה וח את ה- ₪0 טורכשותן טוחל מהם הוציים תצחנת עבודה על ולח עבודתם (ל-מפאוסד הרבה תחנו עבודה זו שפתאום בסתם מאגר הזכרוו וצריר להתחיל להציי ממנו נתזונים כדי להכניסי אחרים במסקומםי.. (ב-חסאוס ד זה כמעטו ולאו ירה . . ' ששה 6חז סזחו זזה זט עו 10 0110 זהטס80ו 6 01 סחָזְהש80 1866 סז טפ ז' חס סא -- :016 30856 / , לבלי | | ץזזחס ששה 6<וזכן זס! )וו זסח 00 8זהסטוסט 98ז-] / ה / . ו .... -8ז8ח %ש2). / בשמתברר לר שהוספת מספר 6ס, במתבקש ממהות העבודה בטרגוגנרך ומהתפסיר 0 שהועדתו ל-סס, יסֶרה משמעיותזיתז יותר מהטלטורנסייבה שיטצ מציייםי לי 06 -ח\ / : || ; או יתברר לר טול-0₪)\ יו מלבד ה-6ס, עוד פתרר.. | :.- : | רו | ; ובויו בע"ה . 4 2 3 , . א. חיטווך 0 | 7 טר \וט את הווח צ₪ )חוצב בח ה 7 ירפל -= ל לפעמזים מחב איעי/6ס פשוטו לא מספיס. בש-6ס איגו מספיק חזס - בשמתברר לר אתה צריר מהירות חי יור מחיר), תכולת זברון גרולה יותזר(; ספ יו רבות/גדולות יפר (ה-6סד מיליוני בתזים) ביו שזה לעסק קְסוו, למ טוכמזוה רבו המתפקדות באהגוגר.. כש-06 לא גיתזן להרחבה מספקת בשמתברר לר שבעצם עשרה איש צריביםם טוחלק מהם רוצים תחנ עבודה על שוולחן או טופתטום נסתזם מזאגר הזברון וצריר לה זחרים במסקומסי.. (ב-₪ס וס ד זה כמעסו ולאו כש-6ס איגו כלבלי - בשממתברר לר שהוספת ממספר 6, כמתבסטו ג שהועדת ל-6ס. יקְרה משמעותיתו יווזר מהאולע גוז יתברר לך של-6₪\ יש מלבר ה-6ס, עוד פה זז יתברר לך טותנוכל לחסוך הרבה גזלן וטג א1 וצור 5 1 2 ו 8 050015 ]חק הסווז ]ו 0 7 5: [ 0 1 וש קן וו )!מו ₪ 6 :ו ב 7 10 ת.ד. 13045 [ם: !| וד 382621 5 זה הח חק וטוה ו הסוז30 085861081 8 8 6א0ס-אס-6ס 6 ןועש 050000 5 רוסוהעש זה סז פזטץגון 0 8 68וז6חוג/ 01 סעצז 0 קוטה 56 ז| ‏ זו זזה | 6ח3 סחועם פטווט. טסוה 806 [40108 זוסת חס 36 66ו|-18ו| וזא חה זו ההואפחז 0 000056 680 טס .ההאזטססזכ חוזוסאט .וז 8 זס זטזטקרחסס פרו1 שוכ זווו ₪0.2 .05 8880618: 1585 0 18%: 88 80 ו 6 8 ]הרושו זטסטה | 056 6ומוזוטיות , טסץ 6105 1081 סרח 16 זט שוח הו 8 80116 ,6סחוז] 3 סז קט חב 0 0הטס5 ,פסותכאזט שד | זשחגו 6 81 זפ!וחעש הו0ה8ז15נוס 816 זנוסוחטת 6 טסץ 1886068 .= ).1 שחזוז 59006 -0 61/06 .00008 01 5עשג! 81 הוח הסוז6 זזה 65 שחו 3 זו 0 דט 6 8 אפום 6 5 :08850119 ויזה הז 0 וד 0 ח=סהטוא אה טאו? זזה 6 ₪6 ץושזט5 זט פוחד 6 6!נוסעש 816וזה) 403178 ז516ץרח 3 ₪ 80 506 ]ו ]6758 הוועש טסט עוחו018 6 !64 6000078 16 5006 10 חהוץז חו 0600180 6שפת 8 1081 5ז06זוח 1107601 2,000 ההז סזכ שְסֶ1ז51 681זף 5וחז חו זטססס -51106חו 065ו6ח/ 6 אק שאט ושם |8טחהרח זחוח 800 הסוז זווו.0.5 38 88 :אפום 19 550 א 0+ דצ 0 0 ₪ ו 518100 115 ,60855-08580 הףטסחוות 58 6חופסקס 106 פפש!סשחו החהזטסזס הז סז סז הזחו אז8כ סח וטו וס .ה66ז50 הטסזספוזז8ט 6ז9ז5908 8 הס חה הוץח חו 510600 שזה פפססוכן. שחד זז ₪80 חס 52015 6851 80 60600 6 טסל . 8176 16 טוט שחפוזו 8 זס מ8זטקוחס60 18 שו סז סטזזפחו 68שט!6חו 06 אק שאט ןשס |אטחהר זחוח 8 חסוז דוו קט 8 5 :אפום 5 5 :08550119 ₪1 3985: ד וסוחת סוה +10 דג/ו-ו כולו ג |-ו סו אהו זהוז פחהוו 8 חס 561 והפזססזכן הסוז36 חוווטכוחסס ג 8108 -- טסץ 8 516.40 הסוז סוחס ₪68 .סזפה 0855 = החואזסעש ץם | 818808680 | 6חוסט = ץ!!הטתוזחס6 סז סהוץזז זפ!וחעו 05117 0ח3 5 |והסצמצ 58 5 |הסא;ש .החוטווטט 16 תפוחוז סח 8/6 0ח3 זסתזסרח זטסץ זווסטה 5שחוחז ץוו8ו65260 ,6!ו| זס 6טואש 106 01 50088 טחוזסט 01 הסחטט 8 6זה 05/4 ופזטסץ 1 56056 סח תשש ,80/8015 |ושוס זוסץ 6060% 0ז 606 6ע'סתעע מטסוחטת אזסעש זו.05 8 8 אפום 8 5 :8588110 עס ואזת רד 05519 7 צדווו8ו055קחוו ז0 וה והפה הסוסה 1851 6|ץז5' 3180 זח",30 ג 5חספטחט 1ח8ז0/19 13 חו 561 וחהזטסזם טסל .פוחססז 1ח6ז16/₪ 129 + קט 806 ,65וטוחס? וחסז1 טהוחחטז !וספזנוסץ סחו1 טסץ 85 50/0605 1ח₪ 800 58088 גכ 0000051 106 ה880ז 10 קוחו 69| 4 ח1ו// . ה60טחנ0 0306651 18 זו 0|6 ה ה חוסחפו|68 8 עזוסוו -00 ]80| סע 6טףוחט 8 800 006 = )₪54 | ₪006 6/ע(08ק0 .0|6ופפסכ ₪57/ 8 צדו וו8ו55סקושו זווו 5 קסד.05 01 88 :אפום 1 5 :8850116 0 קםםא לחפווס טש דו8600ום פפחי > 55 סד קט וודחס : <(5ותדם 0₪] 0/5₪ 955 3 סודתסטום ךעוד טס סחץ ןה 0פחםק 4 000 60 העסץ 0 דוו זחהוזס 05 12 - אסא זטס (ז טס 506) 00 ד 1500 1הו0 5 6סטוסחו חב 1 05561 מחה 0158 חס פוסהווצטב פפוזוז ווה קד 0305 ץזוופטוף ההות חס 6חה 100 51 זה 685561185 ווה אא וק -500 חו 561 הח8זססזכ חסוז36 חוססוזם 4 ,5 |0: 5חזפש68 16780888 5 5198 6וה8סוסע ,815 8זוקוחג 66| 6 6810705 .וכ 655!חסוזסט 800 .06| 0חו685ז0חו וס זווּו .0.5 4 8 אצום 4 585 :68856016 שי סו שסוום וס סוה 0 וו צהם סאו ופשטם אס סוהה 16 אש 6 ₪686" זהסטסהוז טסץ זו אחוחז -- הוה סז חסוז36 8116 316 וזו 8 סצו וםסצטט וס ₪0 מו וחוטה 8 ו זסווכן חס 3 01 6וסז 106 06ח(355 וס זטוססח הר שורווהו זזה ץ|סעופפטרח 6חז 510 10 סחוזקרחטזוה זו 6 פוחוד 6 | זה// | טחווטטחטם החוחחאוכ ונ וטו 60 וחהזטסזם 108168 0חה 8!ו5% חסוז36 ₪ 06 8 86 08ה60 | 01886 וס 56660 טחו!ו0ז50 זוא.0.5 7 85 אפום 7 5 :68556116 פ את 00 וטוט 6ה1 0 ה6טצטא 1006 הסוז86 זט 6חז) 511 וחסס 0ו801ו9 זז !וטוה 8 8 ח6ו510 6609 10 86 טסץ ,800 6005 ש660ז) 6פסז הוסז! זגו וס 6 .8זוקוח= חווט 5וסרח18חו סהוו 1ח6ז0/10 = 150 8הו18ח60 | ההגזסזם 6 זוז 5 וס חה ה חואחוה סוט , בחועוספ והטוטסזגן 5% שה 5 1-1881הותזהווו 8 8 פחו8חס6 | 880 | תסופוסע ו זוואו 5.₪0.1. 72 5 אצום 72 5 :8580116 ו ב מאזוהזווזווו אכ הויו מאושו\והווואו אסודהה :07 צו סצו/ש ומע אסוזה השס 3 וסח זט זו וחהזסזכן זה !ה 6וטץז טסץ 58 66זס! הגחז 5960 צט 8 זרז הסו131ז1 0 זווסץ טצסו 005ו361 31116 ₪ זוא [1651000 סחעצ וע אסוזה השס זוז כ סז 60 רפ טוו1 0 סח 3 סז כו שו 6הדוהן) והשוקץד | הר הסוזז5חו !וט 4 .וס 5 6 ושסזכן 316 ו 3 חוטוסחו א 6א( 06 פוחז וס זוא דו₪.5. 656 88 אצום 6 165 8 וחםדזווק סו רדוג 01 חס 5 !ה דש | וס וז | 01 דה וס זכן הסוז וו זווסץ 131 8 1681065 סטחוחט זו וס ו 4 95006 10 8 שעו6טןטס וטש 6 צט ו 09080 ההוז זסווהז שזוסו= | > הווטהטט !וטופ ו הרוטע ץז זווו 5.0.1 ות אפום 80 00 וא זווסואסוא >'סוצהם ?)רז רוכ רוס זז-ו6 87920 רב הז | פטחווזט זז וזה זסזם !אדו 16 !0 הסופח6] וה נט הזו הז זסזטוכןודוס6 6חז סז חס שד | טכ וז פזטץפוכן 9" זוסוזז זנוסץ זס! זסו5 שו 5 נָהופפורה זו .5 5 אצום 5 85 :8550118 שולק מ קנעמה ששו ו 0 לפעמים מחשב איטיי/6ס פשוטו לא מספיק... בש-6ס איגו מספיק חזס - בטמתברר לר אתה צריר מחירות חיטווב גבה יוזר (ח-ח6אוס דהוא הרבה יותר מהיר) תכולת זברון גדולה יור (ל-₪>אוס ד עד 88 זברו פגימי), יחידותי הקפיות רבותז/גדולותז יור (ח-6אוס דהוא בעל קבולות ריססים ששל ממואותי מזיליוני בתזים) בין שזה לעסק סְסון, למחלקה בארגון גדול, גוו ביחידה אופייניתי טבמזוה רבותד המתפסדות בטרגוגר.. כש-66 לא גיתז להרחבה מספסת - בטומותברר לך שבעצם עורה אזיטי צריכים בת ובעונה את את ח- 6 ורבטות, טחלק מהם רוצים תחגת עבודה על שוולחן עבודתם (ל->אוס ד הרבה תחנות עבודה גו שופתאזום גסתם מאגר הזכרון וצריר להתחיל להוציג ממנו נוזוגים כדי להכניסי אוחרים בממקומסי.. (ב-6אס ד זה כבמעסו ולאו יסְרה). כטו-6ס איגו כלבלי. - בשמתברר לר שהוספת מספר 6, כבמתבקטו ממהות העבודה בארגונר ומהתפסיר שוהעידתו ל-6ס, יסְרה מטומעותייתו יזר מהטלטורנסייבה טאג מצ'יעים לר.. 68אוס דסא גוז יתברר לר טול-6\ יש מלבר ח-6ס, עוד פתרוה.. , י. א. מיטווך ובויו בע"ח הטוי ןו \ 8 ‏ בג )ה = ון 2 ממ - 0212 :₪ ה 5 2 5 5 ממממממממוממוווו--ר----- ............,........--- 5ודט תו מחולל רגי /ץ" הנלהבכני נעופת הדור הרביעי הנפוצה ביותר ביעוראל עתה תחת 6₪5// > גדול בתפוקת המתכננים והמתכנתים. * הקלה במעוימת תחזוקת התכניות. > פיתוח ינוומים מקוונים ללא צורך בעבודות במכלול. * לימוד מהיר. * גינוה לקבצי אגפצ. > מנגנוני אבטחת מידע. > תאימות ל- 65ו0/פודאגוא. מפתח ייננוומי זאו ו-אס ב-605? השתממט ב- 8/6₪5ודאגו ו ...הר רו טכם-הפתרון המועולם לבעיות התכנה הפה טכנולוגיה מתקדמת בע"מ בית התכנה הישראלי ה שרת רח' דבורה הנביאה ת.ד. 13045 עתידים נה טוכם תל-אביב 0 0ל. 03-491262 טלקס: )| וזה 342621 דרך הרצכדיה 8ו-6! חיד 44ּפּ3, תל-אביב 7פבום טלפווים פססס7ר4 ספופטב סשבפופב -] . ר סים. מהעובים בע" .פזו 5שזטקואסס וא.ס.מ מעלה אדומים חברה לתכנון ופיתוח בע"מ ₪ חטיבת המיחשוב מציעה שרותי מיחשוב מגוונים : ₪ ניתוח מערכת 6 פיתוח תכנה על מחשבים ( גדולים ומיקרו ) 6 שרותי הנה"ח מקוונים 6 ש"מוש במשאבי מחשב במחשב 730/א4 בדבר פרטים לפנות לטל. 027249466 סיפור שער וו 00/58 דִיבִּייס 2 היתה לבטח אחת מתוכנות בסיס הנתונים הנפוצות ביותר שהופקו אי פעם למחשבים אישיים, ובין התוכנות שצעדו בראשי מְצעדי המכירות זמן רב. אשטודטייט, יצרנית התוכנה, הציגה באחרונה את גרסתה האחרונה, היא דִיבָייס 3, המציעה למשתמש מעל מיליארד (:) רשומות בקובץ אחד, 128 שדות לרשומה ושיפורים נוספים. התוכנה הידידותית (הרבה יותר מקודמתה) מופצת גם בישראל, דרך פָרִי אנטרנשיונל. ראה מאמר מרכזי על שוק התוכנה בישראל. מבט מקרוב: אפל וו סי 0 סמס הררי 9 ששו | ען סקירה מדוקדקת על הכוכב החדש לבית יבמ. מה ההבדלים בינו לבין דגם >. מהם יתרונותיו ובמה הוא לוקה בחסר. | "1 שו - 1 שש ג' וווווו וו וו גיליון 17 ₪ ₪ המגזין המובי בשירות הוד מלכותה ויק מקללאן 5 2 האם בארזים נפלה שלהבת? סיפור המעילה הגדולה בבית יבמ עצמה. כזבב נולד: אי מי. ג ניסו כהן 28 סקירת תכונותיו של המחשב החדש לבית יבמ, הבכיר במשפחת פיסי. כיצד תשפיע ההכרזה על שוק התואמים ועל שוק המחשבים בכלל? סימפוניה במזורדה ניסו כהן 22 תחקיר: כמה אתה משלם עבור תוכנת מדף ומה מחירה האמיתי? מי רשאי למכור לך תוכנות? מהי התמיכה שתקבל לאורך שנים? שערוריות בשוק תוכנות המיקרו בישראל. גראפיקה: ייצוג תמונה מרחבית ה גרשון אלבר 8 המחבר, סטודנט בטכניון, מבהיר כיצד נוצרת תמונה תלת ממדית על גכי מצג המחשב, ומדגים יצירת גופים תלת ממדיים בעזרת תוכנית בייסיק מתאימה. דִימוִי אלקטרוני ראובן ליבנה 5 ייצור שבבים הוא עסק מסובך ביותר. כיצד מסייע הדימוי הממוחשב לאתר תקלות נשים ‏ 6 ל מחשבים | / רצווי וויא תורלי שי : מקצועני ענ"א, מנהלים ומשתמשי מחשבים אישיים - ובעיות במעגל העתידי, עוד לפני שנצרב בו ולו וכיב אחד? מדורינר הקבועים זה עסקי 7 תיכנות עצמי ל 15 שימושים --- 3 מחשבשעשוע 0 3 קלטפלט.- ‏ > 1 מוייל ישואל פלד עורך ניסו כהן רכזת מערכת חגית כהן-גלובוס עורך טכני סמס הררי עיצוב גראפי אורית אהרוני עריכה לשונית נירית לוי תוכנה ודעת יעקב שיבי חדשות פנים דודי גולדמן תיב''ם דני גז משתתפים קבועים ירום לוקר, גבי חזות. דייר יהודה לוקר, ראוכן ליבנה, מוטי את אביב, אלון פישמן, גד פניני, צחי קלופמן, מנחס שלגי, אלי | שרגנהיים, ערן בן"שחר, יהודה הבר, עמנואל לוטס | מודעות יובל אופק שיווק רענן רוגל תפוצה וגבייה מנחס צוקר חשב ישראל אדלר הנהחייש שושנה גרינהאוז הפקה דליה פלד בע'ימ מזכירות דורית גולד יועץ כללי יורס יוסיפוף סידר- מחשב טכנוסדר בע'ימ הפצה גד הסען לסודעות: רח' מאגה %. תל קוד פתוח לסנו*יס: ‏ ל אחריות ממרסמיהן כלג ו[ זפ ) ?]ל 1 זהטגח .וסט | רזוש 0!ו] 128 ל 1 הו סז 0 | 6 וגה וו 25דו1 ואו וש" 11 1% ו | [8 406 5-09 = ת תדקס א וס של תדיראן -- מערכת תקשורת ממוחשבת, חדשנית ויעילה ביותר הטכנולוגיה המתקדמת והעדכנית הזו תשתלב היטב במטדותיך האישיות והעסקיות, שכן לשם כך היא נועדה ע"י מיחשוב הטלפון הרגיל שעל שולחנך תוכל לנצל את שרותיה הטובים של חדקס א וס. ולקדם במידה רבה את עסקיך. לחילופין ניתן לחבר למערכת א וס את "תדקספון". טלפון המנהלים המשוכלל שפותח בחטיבת התקשורת של חדיראן תזקס אשם -- מתוחכמת וזוכה להצלחה. עכשיו - גם לשרותך התשובה לבעיות התקשודת -- תדקט אוס. מדכז התקשודת המשוכלל משפחת מרכזיות תדקס: תדקס 50; תדקס 60; תדקס 124; תזקס 1000. ה ו -] | חסיבת התקשורת -- 5 8 גית התקשורת שלך ₪ חדיראן חטיבת תקשורת רח' הפיב'ם 18 אוור התעשיה. פ"ח. 70 9267484. 3 9 : 1 גע" רית אלי סרד + 2-26-2- 0 < 1 71 9261399 ₪ "סברלופון" בע"מ - רח'צה"7 " 02 ₪ "רם-של מעו תקשור שראי וח סל . תקשורת וח הקןי המלכה5. ירושליט. סל 212606 - 140404 "או - - ו ל 0 7 ה : 4 4 2 ₪ "אורסלקר" בע "מ - רח מסלון55. ת-א. מל 273731. 561814. 382069 ד רת 1 ימדק מל 077217 משבר האיחוד ראשית -- לא אנקוב בשמי המלא, לכן אציין את ראשי התיבות. ובכן, שמי הוא א.ט. מבאר-שבע. ולכתיבת מכתב זה -- היו הרבה סיבות. > רמת העיתון ירדה בצורה משמעותית כבר מגיליון 12. לפי דעתי ולפי דעתם של רבים מחברי -- הדבר נובע מאחודם של אנשים ומחשבים, עם מחשב אישי. > הנכם מזניחים את פינותיכם, כמו שחתולה מזניחה את גוריה. כוונתי היא לפינות -- שפת מכונה לתפוח, ו-איך לתכנת בשפת הבייסיק, ועוד. > עליהם לגוון את התוכנה שאתם מפיצים (המשחקים) ולחלקה גם למחשבים אחרים כמו -- דראגון, אטארי, ספקטרהווידאו ועוד... -- ולא רק לקומודור, אפל, ספקטרום ועוד.:. אני מקווה שרשמתם את דעותיי ותיפעלו לשיפור המצב. בכבוד רב, א.ט., באר שבע 4 האיחוד מכה עדיין. מובן שדעתנו שונה במקצת וכך גם דעתם של קוראים רבים אחרים. על הכלבים והגורים ויתר חיות השעשועים: הם לא הוזנחו אלא פינו את מקומם (בינתיים) למאמרים ולסדרות אחרות (כמו סדרתו של אלון פישמן, כיצד לכתוב משחקי מחשב) וקו ופישמן, כיצד 27 ומשו יי העשויים לעניין פלח גדול יותר של קוראים. מצאי תוכנות המשחקים שאנו מדפיסים (ולא "מפיצים" חלילה), מותנה במשחקים אותם אנו מקבלים מהקוראים. טבעית, רוב המשחקים המגיעים (ומתפרסמים) מיועדים למחשבים נפוצים יחסית אבל, תמיד יהיה הגיוון בראש מעיינינו. גראפומניה ! חבל מאד שבין משתמשי המחשבים האישיים בארץ ישנם אנשים שמתעלמים לגמרי מזכויות היוצרים. בגליון מס' 3! של מחשב אישי הופיעה תכנית של משחקי מלחמה; תכנית יפה באמת, אולי בזכות העובדה שהיא נכתבה בארצות הברית ופורסמה בחוברת שוסמא1 =... מובן מאליו ששם "המחבר" מתנוסס לראווה בשורות הראשונות. השאלה היא -- האם אדם שהעתיק תכנית אשר נכתבה בידי אחר והציגה כשלו, זכאי לפרס? אני מבין שאי אפשר למצוא תמיד את מקור התוכניות המגיעות אליכם אבל אפשר לנסות. כמו כן ברצוני לתקן מספר אי דיוקים שהופיעו בטבלא ההשואתית של מחשבים ביתיים בקשר ל-80-18% ראשית כל, הזכרון המקסימאלי שניתן להגיע אליו הוא 64 ק' ולא 32 ק'; שנית, ניתן לחבר למחשב 4 כוננים בני 156 ק"ב כל + םישנא‎ ונוחשפים רמחשרית אלו זרד וו במחשבים אל ו לדראגון ניתן להגיע ברדיו-"שק ל חרויה ההד של 24א51. רביעית, לא ראיתי אזכרה של מספר הממשקים של המחשב (2 לג לטייפ, אחד 882326, אחד חמישית, המחיר לא מעודכן שישית, קיימת גירסה חדשה: ל-601.08 2 איז ואי ולבסוף, מדוע אינכם מזכירים את התואמות בין מחשב הרדיו"שק לבין מחשבי הדראגון ? אלכס 4 לגבי הגראפונזנים. גקפיר לחמשיר ולררוש הצהרת הבוחב שהתוכני היא פרי עמלו שלר לגבי העירכונים: חורה פיסי, מה זה באמת? מה אומרות לכן האותיות הנ"ל? 6.ץ. ודאי שתיכף ומייד תחשבו על מחשב מסויים. לעומת זאת פמלה יואינג, קרי ויקטוריה פרינסיפל, לה יש עקרונות ואופן חשיבה שונה לגמרי. לגבינו מכורי המחשב, העולם שלנו עומד על 3 דברים: על המחשב, על המחשב, על המחשב. אבל פאמלה טוענת בספרה גופי ואני עמוד 158 שפיסי (6 ) זהו שריר הנקרא שריר הפובוקוציגואס! השיגו לכם את הספר! הוא נהדר ומעורר כוונות של עשיית כושר... הטקסט אינו מרובה עבור המתעצלים לקרוא וכמובן שהוא מלווה בתמונות המחברת. התמונות מהוות פרסומת לה ולספר. זאנה עמוס לעמוד בפינה ולהוריד הראש זין זה מיום הווסדו אני קורא וותיק של מגזין וברצוני לדבר על כמה נושאים המעסיקים אותי לאחרונה במגזין המחשב אישי. לאן נעלם המדור "גורן ויקב"? שמתי לב לעובדה שמהגליון הראשון (שאגב, היה הטוב ביותר לדעתי) אתם יורדים ויורדים בכמה דברים: א באיכות הדפים ב. במספר הדפים ג, = בכמות החומר הכתוב. אבל, גם עולים ועולים במספר דברים, ככ א במחיר המגזין ב. בפוסומת ג. | בשמות ה"מפוצצים" שאתם נותנים למדורכם. למשל: המדור מכתבים למערכת שינה את שמו מספר פעמים. פעם ל-חשב כשף (?) ועוד פעם ל"זה עיסקי. מדוע? במדור קלטפלט: האם תוכנות, תוכניות ומשחקים ו-מעוניינים בקשרים אינם היינו"הך? בגליון החדש ספרתי 64 עמודים, מהם 16 עמודי פרסומת. עד כאן לדברים הפחות טובים, ועתה לדברים היותר טובים: המדור מקורא לקורא מצויין וכמוכן גם מדור קלטפלט המורחב. במדור מחשבשעשוע בגליון 15 היה גיוון טוב בין סוגי המחשבים הנפוצים יותר והנפוצים פחות. ברצוני להודות לערן בךשחר על הסבריו המועילים לויק 20 ולקומודור 64 ולאלון פישמן שכותב בשביל מתחילים (בינתיים). אני מקווה שתעלו את כמות החומר הכתוב ואת מספר הדפים אך לא את מחירו של המגזין. דרך אגב, השילוב בין שני המגזינים המחשב אישי ואנשים ומחשבים מצויין לדעתי. המשיכו כך. עמית יורגנסון > מירב טענות הקוראים הן על גודל המגזין ועל הירידה באיכות הנייר. נכון. מגליון מספר 1 של המחשב אישי ועד מגזין 17 (מאוחד) של אנשים ומחשבים אישי, חלה ירידה באיכותו החיצונית של הירחון. ירדנו כרמת החיים ! היינו מאוד מעוניינים להדפיס על נייר כרומו צבעוני את כל הגיליון. מה היה מחירו לצרכן? כפול לפחות! אנו מעדיפים להמשיך ולשמור על איכות החומר הכתוב, על התחדשות מתמדת (גם אם זה כווך בשינוי שמות 8 המדורים) ולהקפיד בהגשת גליון קריא מאוד. כל הירחונים וכל כתבי העת בישראל ירדו במשקלם בשנה האחרונה ואיננו יוצאים מהכלל. בתקווה לימים טובים ותודות לכותבי המאמ" רים. דרוש ייעוץ לפני מספר חודשים שלחתי שאלה בקשר לניצול מחשב לצורך הכנת עבודת גמר; לא קיבלתי מענה כלשהו, וגם לא הודעה על מועד פרסום התשובה בכתב העת. גם אם השאלה אינה מתאימה לתחומי הענין של העיתון, אבקש להודיעני, ואולי להפנות אותי לכתובת מתאימה יותר. המדובר במי שמכיר היטב את כל האפשרויות שמציע מעבד תמלילים, לצורך עיבוד וארגון חומר. מדוכר בחומר רב, שיש לארגנו על פי סידור הגיוני, מבלי להכין אין סוף טיוטות, ולחסוך גם בהדפסה סופית. (לא מדובר כאן במקרים של נוסח קבוע, כמו במכתבים, שמעבד תמלילים מיועד לפתור.) אבקש גם הסבר פשוט על ההבדלים בין המכשירים השונים, הקיימים בשוק, והאפשרויות השונות שכל אחד מהם מציע. כמו כן, היכן ניתן לשכור, או להשתמש במעבד בתשלום מיוחד. הידע שלי במחשבים מסתכם בקורסי מבוא, ומעט פסקל. אבקשכם לפרט מה רמת הידע הנדרש להכנת תוכנית באופן עצמאי, לשימוש סטטיסטי. אירית אוזלנר, מעוז אביב > קצת קשה לענות בקצרה על מכתב המבקש ללמוד תורה שלמה על רגל אחת... נראה לנו כי מעבד תמלילים בעל בסיס נתונים פשוט, כמעבדים העבריים פיצ'טקסט, אדב, וודדמָיל ואחרים, יוכלו לסייע בדרישותייך. בדקי אצל המפיצים השונים! לא נוכל להמליץ על מחשב זה או אחת כיוון שדרישותייך אינן מוגדרות במדוייק. עקרונית, עלייך לוודא מה אורכו של כל קטע לעיבוד ובהתאם, עלייך להתאים את המחשב ועוצמת הזיכרון שלו. מחשב קטן לא יוכל לטפל בכת אנשים ' אחת בפרק שאורכו עשרות עמודים. אין ברירה: עלייך להתרוצץ או לבקש ייעוץ מתאים. לשאלה האחרונה: מנסיוננו, הכנת תוכנית לשימושים סטטיסטיים פשוטים, אינה קשה, אולם תוכנות סטטיסטיות של ממש קשות מאוד לכתיבה ודורשות ידע רב מאוד. בהצלחה. למה הוא לא רץ? הנני מבקשכם לבדוק את המשחק אמא ד ד שהופיע כגליון 5. העתקתי את התוכנית בשלמותה ובמדויק במחשב תואם אפל. כשהרצתי את התכנית היא נעצרה והמחשב הודיע "60 או 08 דקו 50856 כ 8" אבקשכם להודיעני אם התוכנית מתאימה למחשב זה ואם כן מה פשר הטעות וכיצד אוכל לתקנה. כתודה מראש, שוקי סומך, בת ים > טעות מטיפוס"5/8568171 כ 8" מתר- חשת כאשר ניגשים לאבר במערך שאינו קיים. לדוגמה, אם הוגדר המערך כבעל 10 אברים ונגשים לאיבר ה-401, ישנה טעות זו. במקרה שלפנינו בשורה 10 באותה התוכנית הוגדר המערך כו כבעל 9 אברים הממוספרים 0--8. בשורה 610 היו גישות לאברים 0--6. לפיכך הטעות היא אצלך ובדוק שוב את שורות 610 ך10. תשובה חשובה כיצד אפשר ליצור עירבוב של גראפיקה במיקוד גבוה וטקסט בקומודור 64? התשובה היא לאילן מרגלית מתל-אביב על תיכנות התווים. מצורפת תוכנית והסבר. מודי תאני, כפר ביל"ו (61185)142 דאזאץ 5 8 56,480 5 52,48:206 0% 10 4 א (56334) אשת ,56334 5 0%ק 20 251 אא (1) אמפץ ,1 05 30 8 51:05 סד 1-0 0 40 דאפא:(1+53248) אפטק 4 09 (1) אתמ ,| פאס 50 | 08 (56334) 55%י, 56324 20% 60 2402 כןאו/ (53272) 65%) ,53272 5 0 70 זהו. 64 תוים הועברו מן הרוּם לראָם. כעת אפשר להתחיל לשנותם, למשל: 0% 0 1229585 0 1-12288 05 80 דאפא:א 0,,,, אד 90 שתי שורות אחרוונת אלו מעבירות לתו ציור של פרצוף. הסבר: כל תו נקבע על ידי 8 תאים. כל סיבית דלוקה הינה פיקסל. נרואה בתו 0 !1 2 3 4 5 6 7 סיביות 0 = בינארי 00111100 6 = בינארי 01000010/ - = ו ] 0 = בינארי 00111100 תא 0 8 תא | 9 תא 2 200 תא 3 | (לץ תא 4 2 תא 5 3 תא 6 4 תא 7 5|ן התוים שאותם יחליפו התוים שלך יהיו לפי סדר הופעתם בקוד המחשב (נספח ₪ ב- אגא 0858). כך למשל, 3 - 12296 התו "/* 9 -12552 התו "!* 1 --12784 התו "<* וכז הלאה. צרור השאלות להלן, מבחר משאלות חוזרות ונשנות של קוראים רבים בתחו- מים מעניינים. טיפולים כה רבים... 0 האם אפשר להעביר קובצי תמלילים, שנוצרו על מש''י של יבמ, למחשב אפל 2+ (ולהיפך)? > התעמקנו בבעיה, שאלנו אנשים רבים, ובדרך כלל התשובה היתה "כן, אבל לרוב אין זה שווה בטירחה." הבעיה היא שהתוכנית שבה תרצה להשתמש בקובץ, במחשב המק" בל, איננה משתמשת באותן פקודות המיתכון שבהן השתמש המחשב ה"מוסר." לכן, על מנת שתוכל להשתמש בנתונים שבקובץ שלך, יהיה עליך להעניק לו טיפולים כה רבים, שבקלות רבה יותר תוכל להקליד את הכל מההתחלה. אולם יש יוצאים מן הכלל; ישנן תוכניות שאפשר להריץ הן על מש"י והן על אפל. ויזיקאלק, למשל. במקרים כאלה, תוכל להשתמש במודם או בכבל ישיר בין שני השקעים הטוריים, ולטעון את התוכנית במיש. זהעסקי זהות משני הצדדים, ואתה משתוקק מאוד 5 אתב שר טת שו העביר את הקובץ, מוטב להתקשר עם שני היצרנים או עם נציגיהם בארץ, ולבקש הנח- י ות. קל שהוא קשה אני שרוי עכשיו בחבלי הקמת עסק המחייב יצירת דו''חות ומסמכים אחרים בהיקף רחב מאוד. כמה זמן ייקח לי להשתלט על חבילת תמלילנות טובה? 4 הזמן הדרוש לשליטה בכל חבילת תוכנה נקבע עלדידי שלושה גורמים עיקריים: עד כמה החבילה "ידידותית," כלומר: קלה לשי- מוש במובן זה שהפקודות נוחות לזכירה, שנלווה אליה חומר הדרכה ללימוד עצמי, ושהיא כוללת זרזי "עזרה'' המסבירים לך את התוכנית כשבוגד בך זיכרונך; עד כמה יעזור לך ספק התוכנה: ועד כמה אתה להוט (או דחוק) להשתלט על התוכנית. מעבר לכל זאת, נשאלת השאלה המביכה עד כמה אתה עצמך מהיר"תפיסה... בסיכומו של דבר, נכונות הספק לעזור, לפני הרכישה ובמיוחד אחריה, היא השיקול הקובע. ועל צד השלילה: אל תוותר על סממנים ותבחר בתוכנית פשוטה, רק משום שנראה לך שיהיה קל ללמוד אותה במהירות. בסופו של דבר, תצטער על כל הסממנים שאינם עומדים לרשותך, ויתכן אפילו שתחליט לבסוף לקנות תוכנית חדשה, משוכללת יותר - ולהתחיל מאלף. חבל. מה שבטות 0 האם כדאי לי לבטח את המחשב האישי שלי במיוחד, בנפרד משאר חפצי הבית? ₪ אם אתה משתמש במחשב האישי שלך בעיקר למשחקים או לבידור אחר, יתכן שלא כדאי לך לבטח אותו בנפרד. אם ייגנב המחשב מביתך, או אם יינזק בכל צורה אחרת המכוסה על-ידי ביטוח תכולת הדירה שלך, כל הסיכו" יים שתקבל את ערך המחשב (מחיר פחות פחת). אם, לעומת זאת, רכשת מערכת יקרה במיוחד, או מערכת המותאמת במיוחד לצר- כיך, או שיש לך ספריית תוכנה יקרה, או שדמי הביטוח ייחשבו לך כהוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה, כדאי לשקול ברצינות ביטוח נפרד. אנשים ‏ + ונוחשבּים ררוץ ררה ררורר לרוץ כל הליל שבונאי מורכב מאוד, דיפרנציאליות קשות. האם יש המאפשרת חישוב יחסים ב התאים השונים צעת את החישובים האלה? אולו רטלית תו .= אולי בעזרת > איננו מכירים שום תוכנית שיש לה יכולת כזאת. עליכם להריץ תוכנית נפרדת שתבצע את החישובים, ואז להעביר את התוצאה לתא המתאים בגליון, בעצמכם. הו- איל ותוכנית משוואות דיפרנציאליות עלולה לרוץ כל הלילה כדי לפתור בעיות קשות, יתכן שיאבדו כמה שעות בין סיום ריצתה לבין הכנסת התשובה לגליון, אבל כך לפחות תקבלו את מה שרציתם. כדאיותה של פוליסה שש אתה == האם כדאי לי לשלם תמורת חוזה שירות עם הספק שלי? > חוזה שירות דומה לפוליסת ביטוח. הוא מגן על הלקוח מפני הוצאות תיקון בלתי צפויות, ולעיתים קובע לוח זמנים, המחיי המבטח להיענות לקריאתך תוך זמן מסוי ולהשלים את התיקון תוך זמן מסוים, או לחלופין לספק לך יחידה אחרת עד גמר את נוכ וז יקון ה קון. מחירו של חוזה שירות לשנה עשוי לנוע בין 6 ל-20 אחוז ממחיר הרכישה, אבל כדאי לך לשקול זאת ברצינות אם הציוד יקר, אם יך לשקול אינך יכול להסתדר בלעדיו, ואם אתה יכו? לנכות את ההוצאה מהכנסתך לפני מס . אוסבורן רוצה לחזור לפעילות אחד מקרבנות השוק הפרוע של המיקרו, הוא אדם אוסבורן ("מחשב וחבילת תוכנה במזוודה בפחות מ-82,500"), מחפש כל דרך על מנת לחזור לפעילות בשוק. מי שנכווה, ונגדו ונגד חכרתו תלויים עדיין כמה וכמה תביעות מנושים, טוען שהוא עומד להיחלץ ממרביתן ולהחזיר את חובותיו המרו- בים. אוסבורן תחזור לפעילות בקרוב מאוד, מאיים אדם והיא תציג בשוק מחשב אולטרה מיטלטל עט חבילת תוכנה ומחיר מתחת לאדמה. בשנה האחרונה ידע אדם גם נטיות אחרות: הוא הקים ארגון גג ששיווק תוכנות של יצרנים בלתי ידועים בסכומים מגוחכים. אוסבורן ניסה לשווק את מרכולתו באמצעות חנויות ספרים גדולות. אגב, אדם עצמו אינו מעורב כל כך בפעילות שיקום החברה שניהולה נתון בידי רונאלד בראון. מאלף עובדי החברה בימי הזוהר נותרו 35 בלבד והם משוכנים ב"תת תנאים", בשלדות משאיות ובמקומות זמניים אחרים. נושי החברה מרוצים מההתפתחויות. חלקם יקבל לידיו, כתמורה על חובו האבוד, מניות בחברה המחודשת. המחשב החדש שמקווה אוסבורן להציג הוא אנקור, בעל מצג גביש נוזלי, תכולת זיכרון ראם של 512 ק' ובמשקל 4 ק"ג בלבד. כבר החודש תציג החברה את ויקסן, מחשב נישא ב-1,298 דולר בלבד. שני המחשבים ישווקו באמצעות חברות אחרות. שוק המחשבים הנישאים הקלים צפוי לגדול בקצב מדהים. הערכות מדברות על 16 מיליארד דולר בשנה הבאה, פי שלושה מהשנה. הוקמה אגודת לוגו הישראלית אגודת "לוגו" הישראלית (אל"י) הוקמה בחסות הטכניון, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמד- עים, ואוניברסיטת חיפה, בית הספר לחינוך. "לוגו" היא שפת תיכנות לילדים שפותחה במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (1.1.א) ופועלת על מחשבי אפל. דר אורי לירון, יו"ר האגודה, מסר כי מטרתה לרכז את משתמשי לוגו בישראל ליצירת קשר והחלפת מידע. חברי האגודה הם אנשי מערכת החינוך מבתי ספר, משרד החינוך, סמינרים ואוניברסיטאות המתעניינים בשפת הלוגו כדרך לחשוב על מקום המחשב בחינוך, כגישה חדשה ללימוד מתמטיקה ומקצועות אחרים, או כדרך להגיע לילדים המתקשים לתפקד במסגרת לימודית רגילה. כן חכרים באגודה אנשי מחשבים המתעניינים בלוגו כשפת תיכנות וכן הורים וילדים שהפכו את ה"צב" לידידם הקרוב. ד"ר לירון מוסיף כי האגודה תקיים כינוסים ופגישות ארציות וכן תיצור קשר עם אגודות לוגו בארצות אחרות. תוכנה תומכת החלטות לדי,פי.אי. יפי.אי. קיבלה את הסוכנות הבלעדית של חברת א80א: לשווק חבילת התוכנה תומכת החלטות בשם 608א₪ למחשבי פיסי ותואמיו. מערכת תומכת החלטות היא תוכנת מחשב הנותנת כלים למנהל לבצע ניתוח של מכלול בעיות ותפיסות עסקות, וכן עריכת דוחו"ת ותצוגות גרפיות. המרכיבים העיקריים של אנקור הם: גליון אלקטרוני שפה פיננסית המפשטת את נתוני הניתוח הקלדה גמישה של נתונים לפי רוח המודל נוחות שינו ועדכון הנתונים לבדיקת החל- טות קודמות, לאור שאלות של מה יקרה... אם? כלי ניתוח סטטיסטיים ואחרים גרפיקה למסכים, מדפסות ותוויינים מעבד תמלילים ניהול מסד נתונים. יישומים אפשריים למערכת תומכת החל- טות הם בתחומי -- תכנון אסטרטגי; ניתוח מיזוג/רכישת חברות; כדאיות רכישה לעומת שכירות; ניתוח נדלן; תקציב; תחזיות מכירות וניתוח השקעות. * % % >% * % % * אוניברסיטת טקסס הזמינה 0 מחשבי מקינטוש אוניכרסיטת טקסס באוסטין רשמה את ההזמנה הגדולה ביותר בתולדות המחשבים האישיים. 0, מחשבי מקינטוש הוזמנו ע'י האו- ניברסיטה במסגרת התוכנית המיוחדת לאוני- ברסיטאות בארה"ב. התוכנית, שמשמעה "מחשב לכל סטודנט", מציעה מחשבי מקינטוש ב-%1,000 למחשב במקום 83,000. 24 אוניברסיטאות שנרשמו לתוכנית עובדות במקביל על פרוייקטים ופי- תוח תוך שיתוף פעולה וחילופי אינפורמציה. מיכאל קרטר מאוניברסיטת סטנפורד אומר כי מחשבי מקינטוש מעודדים את הסטודנטים להשתמש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, משל- בים את המחשב האישי בפעילויות האדמיניס- טרטיביות והאקדמיות ובונים בסיס לאינפורמ- ציה טכנולוגית במוסד חינוכי כה חשוב כמו האוניכרסיטה. לדבריו בסטנפורד בלבד ביומים הראשונים של המבצע, נרשמו 2,000 הזמנות. "פשוט מאוד" -- מעבד תמלילים למחשבי ₪, זץץ א יוניקורן מת"א פיתחה מעבד-תמלילים פשוט בעברית, הפועל על מחשבי אפל וו ר-16! והוא הפשוט מאוד. חיים סאבו וטושו מררי, המתמחים בפיתוח תוכנות למחשבי אפל, מסרו כי את המעבד הידידותי ניתן ללמוד להפעיל תוך 5 דקות בלבד. כל שעל המשתמשים ללמוד הם 5 פעו- לות, ובעזרת לחיצה על 2 מקשי חיצים ניתן לטייל על המסך, לתקן אותיות שגויות ולעבור מיר לשורה חדשה, לבטל אותיות מיותרות ולהוסיף מילים ויתרת השורה תודפס מחדש. הפשוט מאוד כותב גם באנגלית וכן מספרים הניתנים להדפסה לפי סדר הופעתם, מימין לשמאל. בכל מקרה של קריאה לעזרה ניתן לפנות למקש "אא טדתא". בעלי החברה מסרו כי דרושים להפעלה עוד 2 כוננים, כרטיס 80 טור, כרטיס סיפְפִי-אָם, מדפסת ודיסקט עבודה. התוכנה משווקת כ תוכנת מדף ומחירה לצרכן 8100. קומפאק בלתי שביר קומפאק החלה לשווק מחשב בלתי שביר ונייד כאחד (066₪0125א), אשר פותח עבור צבא ארה"ב ובנוי בטכניקה מכנית המאפשרת הפעלה נישאת וברכב. המחשב מאפשר התחברות למקורות מידע באמצעות מודמים, וכן באמצעי תקשורת אחרים כגון מכשירי קשר וכו'. את המחשב כולו ניתן להפיל מגובה 1 מטר לריצפת בטון בלא שיגרם לו נזק כלשהו. וזאת אמור לגבי מערכת החישוב, הצג עצמו וכן לגבי דיסק 1018 בו מצויד המחשב. מוצע גם בישראל, באמצעות מ.ל.ר.נ.. ידע מקימה מועדון מפתחי לומדה על אפל המועדון מיועד לאנשי חינוך והדרכה, מורים ומרצים העוסקים בפיתוח לומדות בתחום החי- נוך. מזכיר המועדון הוא חנן יניב, פסיכולוג ויועץ למחשבים בחינוך. יניב אמר כי הקמת המועדון תאפשר ריכוז המידע על הלומדה המפותחת בארץ ובחו"ל, והמתאימה למחשבי אפל. העברת מידע שוטף על התפתחויות טכנולוגיות חדשות הקשורות לנושאי חינוך והדרכה, החלפת רעיונות, סיקור כלי פיתוח חדשים, עידוד שיתוף הפעולה וכן תתאפשר התוויית דפוסים ומודלים לפיתוח 154 0 אנשים ;6 שפים ומח ואחסביע; מציגים תמונות בתערוכה כנס המופעל העתידי והכנס הששי של האיגוד הישראלי לתיב"מ (איתים) והמפגש השנתי של סניף ישראל [₪-6484/ שו מרכז הקונגרסים תל-אביב 7-4 נובמבר 1984 תחנת עבודה עצמאית להפעלת מכונות ספרתיות | תערוכה מקצועית, סולידית והצע מגוון זרקור על חמישה מהמציגים בתערוכת המפעל העתידי התערוכה, ללא מלים טובות, שיעשו טוב על הלב = החיב"מ בתערוכת אוטופקט. נהניחי. מאד ממה שהתרחש במגרש הביתי כבר במבט ראשון. ניחן היה להבחין במאסץ מאת אילנה הורוביץ . וי ל קירה קצרה זו על תערוכת | למארגנים ולמציגים. אי אפשר לפתוח סקירה קצרה " " התיב"מ, שהתקיימה באולם הקונגרסים בגני במי שחזרה מלוס אנג'לס וחזתה בנפלאות ואזכזופוש== דנ 040/04/ 5/6 אכב-יכו מחשכים ב"מ 000 את 7 277 7 ו 7 ו אורח | אמריקני שפגשתי פּטֶרְסון מאוטוטרול, קולורדו, מנהל המכירות של החכרה באירופה, מזרח התיכון וכדרום אפריקה, הודה "השתוממתי להיווכח בעוצמה וכמיגוון הרחב של מוצרי התעשייה הישראלית בחחום התיב"מ' הלקוחות הפוטנציאליים ולגלות שיש הרבה כאלה", לדעחו התערוכה היא חלק נכבד ממאמץ כולל להגביר את מודעות הקהל לנושא, ובמסגרת המפגש והדו שיח בין צופים ומציגים התברר עד כמה תורם נושא החיב"מ נייעול המפעל רמת התיב"מ בישראל דומה לרמה באירופה ונופלת מהרמה האמריקנית לדעת פיטרסון. המוצר הישראלי והתערוכה עומדים ברמה שווה עם אירופה, "בארצות הבריו אתה יכול לראות טכנולוגיות מתקדמות יותר" לדבריו בשטח ה-6.א (מכונות מפוקדות מחשב) עומדת ישראל ברמה אחת עם כל מה שראה עד כה, את אוטוטרול מייצגת בארץ חברת סִי.אִי.אי כנון הנדסי באמצעות מחשב. צבי זרחי, מנהל השיווק והמכירות של החברה מספר; "אנחנו חברה בת של 6 החברה ההנדסית הפרטית הגדולה בישראל. לחכרה 700 עובדים, והיא מתמחה בכל תחומי ההנדסה הכימִית והתעשייה הכבדה לשלוחותיה. בתכנון הנדסי ובתכנון מפעלים, בהקמתם, ובגיהולם. לאחרונה הקימה החברה מפעלים בתחום המיקרו אלקטרוניקה עבור רפא"ל ועכור נשיונל סמי קונדקטורס. סי.אי.אי עוסקת בשיווק תוכנה וחומרה בנושאי התיב"מ. "בתערוכה בתל אביב אנו מציגים את התפיסה של אוטוטרול, מערכת עצמאית למהנדס או למתכנן. יחידה עצמאיח עם כוח חישובי משלה כל תחנת עבודה מתפקדת כיחידה אוטונומית המקיימת תקשורת בינה לבין התחנות האחרות לצורך שיתוף במאגרי אינפורמציה, תוכנות, שליטה במאגרי פלט ועוד." לטענת זרחי המערכתה מתחרה היטב בשוק במחירה ובמיגוון הרחב של יישומיה בתחומים השונים. יישומים אלה פותחו ונכתבו ע"י משתמשים בארצות הברית ובישראל. מוצר חדש שהציגה סי.אי.אי בתערוכה היא חוכנה בשם אנסיס המבצעת ניתוחים בכל סוגי החישובים ההנדסיים הנדרשים, וניתנת להפעלה על כל סוגי המחשנים. התוכנה צברה ניסיון בלישכת השירות של החכרה ובמשך החודשיים שבהם היא פועלת כוצעו באמצעותה עכודות למספר חברות לקינוח הציגה סי.אי.אי את תוכנת אוקליד מתוצרת א זגו העוסקת בתיכון המוצק. המדובר בתוכנה תלח ממדית מלאה המטפלת בכל שלבי התיכנון והביצוע כולל 0.א לדברי זרחי מקיימת חברתו מפגש משתמשים באוקליד בנובמבר. זרחי משוכנע שיש שוק לנושא התיב"מ בישראל, "התערוכה היא הזדמנות טוכבה לחשוף את תחנות עבודה בדוכן סי.אִיי.אִי התערוכה כנקודת מפגש לכל העוסקים בנושא איפשרה לזרחי לראות מה קורה אצל השכנים ולהתעדכן במה שקורה בארץ בתחום "אני מכרך על הרמה העיצובית הגבוהה של התערוכה. למרות שאיש מאיחנו לא מצפה לצאת מכאן עם שיקים, הרי נוצרו מספר קשרים שנראיס מבטיחים" ועשרה מהנדסים עחירי נסיון לדעת ידלין לישכת שירות בנושא תיב"מ היא הדרך הזולה והטוכה ביותר לאמץ את הגושא תחנת העבודה הזולה ביותר עולה בסביכות 0. אנחנו מציעים ללקוח להתחיל בהוצאה קטנה, ולהיווכח אם כל הנושא מתאים לו בכלל." או שתשכור עמדת עבודה ותפעל בשיטת עשה זאת בעצמך, בסיוע צוות המומחים של החברה, או שתרים ידיים, או אולי תחסוך בזמנך ותעביר את הפיקוד לצוות המיומן של קונטרול דטה שיפתור את הבעיה במסגרת לישכת השירות "אנו מתמחים וסופגים את עקומת הלימוד של הלקוח" מסביר פיני "אין לי ספק שאם ירצה יוכל מאוחר יותר להצטייד בצורה יותר מושכלת." יחרונה הבולט של לישכת השירות של קונטרול בתחום הז 46 נמצאת ישראל בשורה הראשונה בעולם תפיסת עולם שוגה לחלוטין מציג פוני ידלין מנהל מגזר התעשייה בקונטרול דטה. קונטרול דטה הציגה בתערוכה את המוצר הוותיק שהוכיח את עצמו אפסו זוהי מערכת אינטגרטיווית המכסה תהליך תיב"מ מלא החל בעיצוב התיכנון המפורט, דרך אנאליזות ועד הייצור. קונטרול דטה בהבדל מסי,אי.אי, מציעה לישכת שירות מתוחכמת ביותר בנושא חיב"מ 66 מחיסה, חברה כח של 00| הציגה מערכות חיב"מ של אוטוטרול. מאטרה וסוואנסון אסופושה= דנ 5 ד5צ5 640/64 אכבוכו מחשכים בע" רוכן דיניטל הגדול. מימין. בסוף. אפשר להכחין בכוחרת של דוכן יממ. מן הסחס, (ראה שמסי 2 השתדלה באמת יוחרה דטה הוא הקשר הישיר עם חברת האָם. "אם אנו נחקלים בבעיה סבוכה ונדרשים לידע טכנולוגי, אנו נענים בזמן קצר לא מכבר היתה לנו בעיה של מעבר חום. הבאנו מומחה מחו"ל שהדריך את הצוות בקונטרול דטה ואת הלקוח, היום אנחנו ממשיכים לחת שירותים באנאליזות של מעבר חום." מחזור המכירות של קונטרול דטה בישראל הוא מס' 2 צופה על מס' 1 7 מיליון דולר בשנה, לישכת השירות היא אך חלק מתוך הפעילות הגרחבת. לדברי ידלין, הביקוש לפיתרונות באמצעות חיב"מ נמצא עתה בשיאו. אנשי התעשייה בישראל משוכנעים היום שאי אפשר להתחרות בשווקים הבינלאומיים ללא מערכות ממוחשבות." בקצה אולם התצוגה הדגימה חברת ג.ב.י,מ מכונה אוטומטית להרככת ברזים, ומשחק מניפולטורים המדגים את היחידות המודולריות שבהן משתמשת החברה להרכבת המכונות הייעודיות למפעלים השונים. עד היום ייצר המפעל 70 מכונות אוטומטיות ולדברי המנכ"ל, ישראל פלנרו, "כהבדל מאחרים אנחנו כחול לבן אמיתי." אלון גוטמן הממונה על נושא הבקרה מסביר שהחברה בונה מכונות אוטומטיות ומתקנים להרכבת חלקים מדוייקים. שיטת ההרכבה האוטומטית חוסכת בכוח אדם, מדייקת בביצוע ופוסלת חלקים שאינם תקינים בומן ההרכבה. המכונות האוטומטיות המיוצרות בג.ב.י.מ, מבוקרות ע"י בקרים מתוכנתים מתוצרת ווסטינגהאוז. ייחודן של המכונות בעובדה שהן בנויות מיחידות מודולריות. רוב חלקי המכונה ניתנים להסבה לבנייה של מכונה חדשה, ן[ טכס הפחיחה הרישמי של תערוכח המפעל העחידי בגני התערוכה. משמאל לימיןן איחי"ם, פרופ' רולאנד ווייל מִרְכוּ הכנס, משח שור, סמנכ"ל התעשיה הצכאית הנהלת ג.ב.י,מ מציינת לשבח אף היא, את רמתה העיצובית של התערוכה אך מבקרת את האירגון והשיווק. לדבריהם לקתה התערוכה בהיעדר פרסום מספיק ושילוט מכוון. הכיסוי העיתונאי הדליל לא הביא אח הקהל שלו ציפו, דהיינו אנשי מפעלים ברמות שונות. דוכן 0/!5, תחנות עבודה הנדסיות של 0 0 3 סַ | שואל אריר מנכ"ל ידט ויו"ר ארגון הרוכוטיקה. דוד בניח יו ופרופ. גדעון חלוי, יו"ר ועדת ההכגה ו, משמאל דגם 217, מימין דגם 237 עס עכבר ב יפי ערבות ונועם קרא עוז מאשד רובוטק הציגו במסגרת התערוכה את נושא הרובוטיקה גם הוא כחול לבן "אנחנו בית מערכות שמשווק וה כארבע שנים מערכות מוכנות | ומושלמות לאוטומציה ולרובוטיקה בתעשייה" אמר רפי. השניים מדגישים שבהבדל מחברות אחרות, = = = 2 = "4 חברתם אינה מוכרת ציוד, אלא פיתרונות לבעיות בפס הייצור בתערוכה הציגה החברה הדמייה ליישום תעשייחי עם מיני רוכוטים המופעלים על אפל סוו שני המנהלים הצעירים מאוכזבים מקצב קליטת הרובוטים בתעשייה הישראלית. "הנכונות לקלוט רובוטים לא גדולה ביחס לציפיות שהיו לנו לפני 3 שנים." מסחבר שהממשלה אינה מעודדת במיוחד את הכנסתם של הרובוטים ואוטומציה לתעשייה בהבדל ממדינות כמו בריטניה וצרפת שהיקצו משאבים ליישום נושא הרובוטיקה, את הביקור בתערוכה חתמנו בביתן של סמדר מיקרו מחשבים מבאר שבע. משתתפים קבועים בכל התערוכות והמפגשים בנושא התיב"מ בישראל, פול קיגן. מנכ"ל החברה, ועמנואל לייבסון מנכ"ל ל.א, קבוצת מיחשוב, הציגו בגאווה את מערכת התיב"מ המשולבת במערכות טכנולוגיות לעיבוד שבבי במכונות מפוקדות מחשב על הליסה של אפל במשך חמשת החודשים האתרונים. התקינה החברה 30 מערכות במפעלים תעשייתים בארץ למבקר בתערוכה נראה היה שהמערכת הנקראת ו.8.א עוררה עניין רב. אולי בשל מחירה האטרקטיווי. ("כפחות מ-%20.000 יש לך תחנת עבודה בעלת עוצמה"). הביצועים הקלים יחסית (בעזרת העכבר המפורטט של ליסה) ואולי בזכות מה שהציעו מנהלי החברה; "העבודה נוחה ומהירה ואינה דורשת הכנה ממושכת למשתמש החדש ומספר רב מאד יישומים בטכנולוגיות מגוונות," של וזכוופוש= דנ 5 ד 00/04 אכב-יכו מחשכים בע" השתלטות על שוקי העולם באמצעות מפעל התעשייה העתידי פרפורי הגסיסה של המפעלים מהדור הקודם גברת הפ במאות ואולי אף כאלפי אחוזים נאמר במסיבת העתונאים הכנס והתערוכה בתל גדעון הלוי; ד"ר דוד בניח צור באמצעות אדיר, סגן יו"ר 506/ןוה/א688 ופרופ' קנת בתערוכת פרייס, יו"ר לשעבר של איחי"ם 2 מישראל לקליפורניה ובחזרה לישראל כן דייוי בהערוכה. החברה הישראלית המצליחה הפועלת בארה-ב פתחה לאח השתלטות על שוקי קות ואביזרים להפעלה ממוחשבת תהליכי יצור יהווה את ליבם של מפעלי הודגמו טכני יים כגון אלה, גאמר להלן, ערך המוצרים עשוי להגיע לכ-800,000 דולר עד מיליון ר בשנה. במקום בין 20,000 ל-40,000 דולר לעובד במפעל הקונבנציונלי כיום, כתנאים אלה, הודגש. לא יהיה למפעל הקונכנציונלי כושר עמידה בתחרות וסופו שיעלם מהנוף. במסיבה הודגש, שלראש היהודי יש כר פעולה גרחב במהפיכה רובוט תעשייתי של יבמ = , מערכת ייצור רובוטית של יכמ הוצגה לראשונה בפני הציבור בתערוכת חיב"מ ורובוטיקה. מערכת הייצור הרוכוטית של יבמ מאפשרת הגדלת התפוקה והוזלח תהליכי הייצור. בעזרת מערכת המחשב המוחקנת במערכת הרובוטית ניחן לבצע במחירות ובדייקנות תהליכי ייצור ממוכנים של מוצרים מתחום האלקטרוניקה והאלקטרומכניקה וכן לטפל בחלקים, רכיבים ובמבדקים של מוצרים מוגמרים. המערכת הרובוטית מורכבת משלוש יחידות עיקריות: זרוע רוכוטית המבצעח את הפעולות בקו הייצור, מערכת פיקוד וקופסת פיקוד. תיכנות א 080407707 0 8 0 רוכ אלביט בתערוכה: מימין. מהנדס המערכות של קומפיוטרוויזין בבריטניח הטכנולונית הגדולה הזאת, והאתגרים הגדולים כיום חם לאו דוקא בפיתוח חומרה המצריך סכומי עתק, אלא יוחר בתחום פיתוח התוכנה שמטרתה להביא לידי ניצול ושילוב מירביים של החומרה בתחום זה רבות עדיין ההתלבטויות ופתרונן מצריך קווי מחשבה רעננים ורעיונות חדשניים ולא השקעות כספיות גדולות לישראל, כאמור, סיכוי רב בתחום זה והפניית מאמצים לאפשרויות הרכות הטמונות בכיוון זה, יאפשרו לישראל להיות ספק ראשון במעלה לעולם הרחב של תוכנות הדרושות לעידן המפעל העחידי הרובוט והפיקוד נעשים באמצעות מחשב אישי של יבמ המופעל בשפת תיכנות מיוחדת - 3 זו באוח דסא תטאה 8 שפותחה לשימוש במערכות רובוטיות, 20014 ו 40101025 0-8 6 צזכוופו/כוםיד 640/64 5 5 חברת אסופושח6זטקוא60 מארה"ב המובילה בעולס בשטח תיב"מ ו%ג630/0 מיוצגת בישראל בלעדית על,ידינו. אכב-יכון מחשכים בע" רשימת החברות שהציגו בתערוכת המפעל העתידי > א.ג.א. סרוולקס מערכות בקרה מתקדמות, ת"ד 480, ק. ביאליק 27100 טלפון 047700106 6 6 או.אר.סחר הנדטי ביאליק 125, ר"ג 52523 טלפון: 037735114 > אומניטק האורניט 1, רמת אילן, מרכזי מסחרי, גבעת שמואל 51905 טלפון 5 6 אינטראיסט ת"ד39240, ת"א 61391 טלפון: 03-8475151 1 ₪ איסטרוניקט ת"ד39300, ת"א 61392 טלפון: 03-475151 3 טפלפון: 517111, 04-5286224 זירון תעשיות ת"ד 7120, חיפה, 31070 טלפון: 08-740522 יבמ ישראל ויצמך ?2. ת"א 61336 טלפון: 037618111 טלפון: 017464118-5-6 לרגו מחשבים קרליבך??2, ת"א 67132 טלפון: 03-285151 מיקרוקד אוסישקין 5. רמה"ש. 47210 טלפון: 03-490702 חיפה, 31060 טלפון: 047258435 סילבר ליסקו-בלגיה (באמצעות דיגיטל) ת"ד 25089, ת"א 67060 טלפון: 037388388 סיסטרוניקס ת"ד39255, ת"א 61392 טלפון: 037475151 3 8 08 ארצות הברית. טלפון 617(879-5575) ת"א, 61430 טלפון: 03-4683211 ₪ אוריון טכנולוגיות כורזין 1, גבעתיים 53583 טלפון: 77719 א. פומרנץ מכונות ת"ד 33133. ת"א 61331 טלפון: 03-735114 אשד רובוטק (1982) ת"ד 28346 ת"א 61282 טלפון: 349620, 340860, 037343880 ג,ב,י.מ תעשיית מערכות ת"ד <8. כ"ס 44100 טלפון: 052731044 דיגיטל אקויפמנט בית דיגיטל, צומת אכדיה, הרצליה, 46733 טלפון: 0527548222 דייזי מערכות הנדס ה ת"ד 708, הרצליה. 46105 טלפון: 428162, 037428161 ?.ב.ט. חברה לאימפורט, בנין ומסחר, מטלון 77, ת"א ?6102 טלפון: 03-379901 י.ט.מ- ישומים טכנולוגייס ממוחשבים השל"ה ?, ת"ד 22650, ת"א 61226 ליגד מידע טכני אלימלך 3, ר"ג 52415 טלפון: 03-7274%6, 037728326 מ,ג. מ מחשוב גרפי מתקדם עקיבא 108, ב"ב, 51461 טלפון: 037708787 מגה תכנות מדינת היהודים ?1. הרצליה פיתוח 46766 טלפון: 0527555580 מונו אלקטרוניקס כגרת 15, ב"ב. 51201 טלפון: 707842, 037708173 מידן מחשבים אנעל 3, קרית אריה. ת"ד 3005, פ"ת, 49130 טלפון: 0379229541 סיסטמטיקס אבןגבירול ?, ת"א. 64077 טלפון: 01-258464 סמדר מיקוומחשבים רמב"ם 13, ב"ש. 84209 טלפון: 76448, 057-70527 עושפ טכנולוגיות בית מרכזים, משכית פינת הגלים, 46733 טלפון: 052-556610/ קומסט עתידים, דבורה הנביאה, ת"א 61430 טלפון: 037491201-2 קונטרול-דאטה ברודצקי 43, ת"א, 61390 טלפון: 037422311 קונלוג קונטרול ז'בוטינסקי ?10, פ"ת, 49517 טלפון; 03-9231621-2 קסי, מערכות עיבוד אינפורמציה ת"ד 758, ת"א, 61007 טלפון: 03-7084174 קוביץ מערכות שרטוט ממוחשבות פר42 ת"א, 66854 טלפון: 03-3884526 ? גאַלד03-777 6 אינסטוומטויקס הנדסית בנין מכבי, ז'בוטינסקי 1, ר"ג 52520 טלפון: 214323 ₪ אלביט מחשבים מרכז תעשיות עתירות מדע חוף הכרמל - חיפה ת"ד 5390, חיפה ממקו אלקטרוניק ה ת"ד 33183 ת"א. 61331 טלפון: 259213, 037252217 מקיט האורנים 1, רמת אילן, מרכז מסחרי, גבעת שמואל, 51905 טלפון: 03-343715/6 סי.אי.אי. תכנון הנדסי באמצעות מחשב מרגלית 4, חיפה, 34468 ת"ד 6056, 8 מערכות מחשב ומדידה נציגים בלעדיים של היולט פקארד מסדוו ר.ד.ט. הנדסת אלקטרוניקה עתידיס קריה לתעשיות עתירות מדע, ת"ד, 43137, בדבר קבלת פרטיס נוספים על מערכות תיב"מ תכנון ייצור בעזרת מחשב של אסופועמפדטקוסס נא לפנות אל צבי שרקני טל. 04-524222, 3, ת"ד 5390 חיפה, מיקוד 31053. רחבת התצוגה של היולט פקארד חברת 0%18, נציגת 1! בישראלון 0 לומדות בשיטות מתודולוגיות. קהל היעד כולל אנשי חינוך. החל מבתי הספר היסודיים, אוניברסיטאות, מרכזי חינוך קיבוציים, צוות פיתוח של משרד החינוך ועוד. המפגשים יתקיימו אחת ל-6 שבועות בבית סוקולוב בתל-אביב, והמיפגש הראשון נקבע ל-7.11.84 בשעה 17.00. מחשב"ברך לדטה-ג'נרל דטה ג'נרל החלה לשווק מחשב אישי נייד לנשיאה בתוך תיק יד. המחשב, שמשקלו 4 ק"ג בלבד וכינויו 061, מכיל במארז קומפקטי את כל היחידות והאבזרים הדרושים לפעולתו: יחידת עיבוד מרכזית עם זכרון פנימי עד 1 מיליון בתים, לוח מקשים אלפביתי מלא, כונן תקליטונים אחד או שניים, מרקע מתקפל (קריסטל נוזלי) המכיל 2000 סימנים וכן גרפיקה, סוללה נטענת, מודם תקשורת למחשב מרכזי ואפשרויות חיבור של יחידות נוספות. המחשב הנישא מיועד לאנשי מקצוע ולאנשי עסקים לשימוש במקום העבודה, במעבר מסניף לסניף, במשרדי הלקוח ובבית. הודות לתוא- מותו למחשב האישי של יבמ ניתן להריץ עליו חבילות התוכנה הקיימות בשוק המחשבים האישיים. כל בו 3-2-1, תוכנת מפנה בעברית למחשבי 471.5 סיבית מיקרו מחשבים פיתחה תוכנה חדשה, כלבו ו-3-2, המהווה מפנה בשוק תוכנות המיקרו מחשבים. התוכנה מופעלת על מחשבי אפל זז1, 116, 118 ומתאימה לכל העוסקים ביי" שומים מסחריים ועסקיים. כל בו ו-3-2 היא הגירסה העברית של תוכנת 5 זקק , והיא כוללת 3 חלקים: גליון עבודה אלקטרוני, מעבד תמלילים ומסר מידע, המשולבים זה בזה. עם הפעלת התוכנית מקבל המשתמש על המסך את ה"מכתבה" -- שולחן עבודה בו ניתן לאכסן עד 12 קבצים (תיקים) שבטיפולו. המכתבה מאוכסנת בזיכרון הפנימי של המחשב, ולכן מהירות הגישה לקבצים היא עצומה. הפקודות מתבצעות בלחיצה אחת על המקש "תפוח פתוח". לדוגמה -- מגדל החסה יכול לבנות בגליון העבודה של כל בו [-3-2 טבלה שתחשב עלויות ותמחיר גידול החסה. במסד המידע הוא יבנה בסיס נתונים של זני החסה, מספר המגד" לים, שטחי הגידול ועוד ואח"כ יפנה למעבד התמלילים לכתיבת מאמר מקיף על "גידול החכה בגליל,* ולשתול לתוכו בלחיצת כפתור ל את הטבלאוח והנתונים שכבר עיבד בזכרון. תוכנת כל בו 3-2-1 משווקת כתוכנת מדף ומחירה לצרכן 8325. לתוכנה מצורפת חוברת לימוד והדרכה בעברית. התוכנות שלא נכתבו עדיין ג'ים הנדון בעל טור מחשבאות נפוץ, משרטט את דמותן של התוכנות החדשות, שאם לא נכתבו עדיין, לבטח ייכתבו בקרוב: נודניקסטאר - התוכנה שתשפר את ביצועיו של הנודניק המצוי. תעניק לו רעיונות ותפתת בפניו כרי פעולה חדשים. בטלנשולחני - התוכנה למנהל בדרג הביניים שאין לו הרבה מה לעשות מלבד לשגע את העובדים הנתונים למרותו ולהטריד את העומדים מעליו. התוכנה תנהל יומן פעילות מוגדר על בסיס יומיומי. מודולים מיוחדים: "כיצד להטיל את האשמה על אחרים," "כיצד למצוא חן בעיני הבוס'" ועוד. היייטק זבלני - התוכנה לכותבי הכרזות למוצרים חדשים בשטח היי-טק. כיצד לשרטט את דמותו של המוצר המוצלח מכולם תוך כדי העמסת יתר של מונחים בלתי מובנים מכל שטחי האלקטרוניקה והמחשבים. הכרחית לחברות מתחילות בשוק, שאינן מסוגלות להחזיק איש יחסי ציבור, שיעשה את העבודה השחורה עבורן. אישהעולם - התוכנה לפלייבויים מתחילים. זלמד אותך את כל הדרוש לדעת על שמות יינות. אתרי נופש אופנתיים, מכוניות ודמויות מעולב הבידור/ מדע/ ספרות. עידכונים - מדי חודשיים. שנאמחשב - התוכנה לבעלי המחשבים הביתיים שגילו מהר מאוד כי אינם סובלים את המחשבים שברשותם. ככל תוכנה מוכללת אחרת תכיל התוכנה מעבד תמלילים, בסיס נתונים ודף אלקטרוני. בהקשה אחת יהיו כל המודולים מאוכלסים בנתונים מרשימים. טוב בייחוד להצ" גה בפני אורחים מתרשמים. לאחר שהסתלקו, יכול בעל המחשב להעיפו חזרה למרתף, למקומו הטבעי. סטאטוס [-2-: - למטפס במעלה הסולם החברתי. תיעוד של כל המסיבות, המפגשים והאישים לחודש הקרוב. ניהול יומן פגישות. תוסף מיוחד - ספר טלפונים של פנויות/פנויים בסביבה הקרובה. קומודור נסוגה מתוכניותיה מקורות המקורבים לקומודור מדווחים על כוונו- תיה של החברה לסגת מכמה מתוכניות הפיתות שלה. המדובר בעיקר בהצגת מחשב עסקי חדש, שהיה צריך להיות מבוסס על שבב 2.8000 בן 32 הסיביות. אנשים ‏ 6 ונוחשבים כותודור מורלת תוסישת אררטה וומודור סובלת מנטישת ארבע המהנדסים שלה, שעזבו לטובת אטארי בר 'ק טראמיל, מנהל קומודור לשעבר שנטישת ארבעת אנשי מפתח אלה החזירה את קומודור שנה לאחור. בקומודור מספרים כי הארבעה נטלו איתם את תוכניות הפיתוח הסודיות... בשטח אחר, נטשה קומודור לפי שעה את תוכניותיה לפתח ה קני דיבור ושמע למחשביה מע ח הסימפוניה כבר מתנגנת סימפוניה, חבילת התוכנה המוכללת. המורחבת מבית לוטוס, מסופקת למשווקים. שלא כדרך הכמעט קבע של מרבית החברות, אשר אינן עומדות בהכרזותיהן באשר למועדי האספקה הצפויים של מוצרי חומרה ותוכנה, מצליחה לוטוס לעמוד בציפיות. אבל לא בביקורת: מבקרי השוק אינם מפנקים את, סימפוניה החדשה. "מבלבלת מדי," "יקרה מדי," "דורשת תוספת ראם עצומה"... אלה רק מעט מהביקורות הנשמעות בימים אלה ברחבי ארה'"ב. מבקרי השוק הללו מבכים את גורלן ה''מר'' של שתי חבילות תוכנה מוכללות אחרות, שלדעתם טובות מהסימפוניה ואשר, בגלל יחסי ציבור מקולקלים, לא יזכו להצלחה הנכספת. הללו הן קונטקסט של אפוא וכן -*ואא: אאסש מבית אשטון טייט (יצרני דיבייס 11) שכבר משווקת בימים אלה. אך לגמרי בלי דחיות אי אפשר. במקביל להכרזה על תחילת שיווק סימפוניה מדווח מיץ' קאפור, יו"ר לוטוס, על עיכוב בהסבת מעבד התמלילים א סש למאקינטוש. העיכוב מוסבר ב"ליטושים אחרונים למוצר." ג'ק המקצץ חוזר לעסקים ג'ק טראמיל, מייסדה ומנהלהּ (במשך שני עשורים) של קומודור, שהתפוטר ממשרתו בידי בעלי המניות העיקריים של החברה אך לפני חודשים ספורים, רכש את חברת אטארי. טראמיל ('בעסקים כמו במלחמה'") טרם שילם סנט שחוק אחד תמורת חלקהּ של וורנר באטארי. אגף המחשבים של וורנר לא ידע ענה בשנתיים האחרונות. ההסדר שעל פיו נרכשה החברה בידי טראמיל, ומשקיעים נוספים שהוא מייצג, מדבר על פיזור תשלומים בסך כולל של 40 מיליון דולר בעשר השנים האחרונות. מנתחי שוק טוענים שטראמיל קיבל את אטארי כמעט במתנה, וזאת תמורת הבטחה לאפשר לוורנר לרכוש בשנים הקרובות עד 32% ממניותיהם - מחדש. ''טראמיל עומד להפציץ את יבמ ואת אפל כאחד " סוברין אותם מנתחים. השמועות מדב" רות על מחשב חדש, הנמצא כבר בשלבי ייצות 5 ללהה הרת הרשה תאש הקששטחאשששהטשנשסששט ינשוטי שתו, ‏ וו ווו ו 77-7777777 7 7777777 המחשב וגאוני העבר יעקב שיבי לא אחת קראנר ושמענור השערות בדבר קיומן של תרבויות קדומות, (די אם נזכיר את אטלאנטיס, ואת הפירמידות, הנחשבות אחד מפלאי העולם), שהיר מצוידות בכלים רבי עוצמה ובידע רב. תרבויות אלו, אם אכן היר קיימות, הוכחדר עם המדע והטכניקה שפיתחו. נותרר אגדות, נובנים שחלקס חרב, פסלים, תעלות (בדרוס אמריקה -- שדות תעופה עתיקים?) תחריטים באבן המנציחים תופעות אסטרונומיות, לוחות שנה ועוד. אין עדיין תמימות דעים לגבי טיב הכלים, רמת-הידע וטכניקת הבנייה ששימשר את בני אותן תרבויות. ומה בחלל החיצון? אם אכן קיימות תרבויות מפותחות בפלאנטות רחוקות, הן מצטיירות ברובב ספרי המדע הבדיוני (דמיוני ?) במצוידות בטכניקות מתקדמות שמייצגים מחשבים ורובוטים למיניהם. בתרבות שלנו, המחשב הופיע לפני זמן קצר יחסית, וכבר חדר כמעט לכל תחום בעולמנו. במאמר זה נביא מספר שימושים מעניינים ופשוטים למחשב, הלקוחים מתקופות שונות של ההסטוריה, מהמאה הרביעית לפני הספירה. הנושאים שבהם הדוגמאות עוסקות פותחו בטרם חלם האדם על המכונה המופלאה המכונה מחעוב. יוהנס קפלר עסק במשך כ-4 שנים בחישובים איטרטיביים למציאת הפאראמטרים של מסלולו של המאדים. הוא התבסס על תצפיותיו של טיכו בראהה, כפי שתוארו בכתביו. לו היה מר קפלר מצויד במחשב, יכול היה לסיים את חישוביו תוך זמן קצר, יחסית. למר קפלר, יליד המאה ה-16, לא היה מכשיר כזה. אוקלידס, ניקומכוס, טריפונאס... > מציאת המחלק המשותף הגדול ביותר. אוקלידס פיתח שיטה למצוא את המחלק המשותף הגדול ביותר לשני ערכים מספריים. לשיטתו, יש לחלק את המספר הגדול באחר. אם לא נותרה שארית, הרי המספר האחר הוא המחלק המשותף. והיה אם נותרה שארית, יש לחזור על התהליך עד לשלב שבו תתקבל תוצאה ללא שארית, כאשר השארית הקודמת הופכת למחלק הנבדק, בכל אחת מהבדיקות. לדוגמה, מציאת המחלק המשותף הגדול ל-252 ו-948: השלב השאוית התוצאה המספרים 4 12 3 2:12 2 00 1 222 5ף 12 2 00 0:12 5 0 4 המחלק המשותף הגדול הוא 12. התוכנית הבאה תשוב ותבצע שגרה נתונה, כל עוד שארית החלוקה אינה שווה לאפס: 6 > אס דוו "מציאת מחלק משותף" דא1א 10 דאואץ 20 ; "מהו המספר הראשון" טקא 30 8; "מהו המספר האחר" דטקאו 40 (8/ )א = 6 .1 50 8*6.ה-סזםן 6 וו 6010 אמזד 0 > כ שו 70 8 זו 80 ע-8זקן 9 100 60100 "המחלק המשותף הינו" ; 8 דאזאץ 110 ההה----- * דאואץ 120 6000 130 4 ניקומכוס, שחי במאה הראשונה לספירה, תאר שיטה לחשב מספר בעזרת סכומי השארית, המתקבלים מחלוקתו למספרים מסוימים. מובן שהמספר המרבי שניתן לחשב מהווה את מכפלת אותם מספרים. בדוגמה שלפניכם, מספר זה הוא 1155. ובו "שעשועי ניקומכוס" דאואץ 10 זאואץ 20 "חשוב נא על מספר (קטן מ11567)" דאזאץ 30 זאואץ 40 "חלק נא אותו ב-3" דאןאץ 50 א; "מהי השארית?" דטקא]1 60 זאואץ 70 "חלק נא אותו ב-5" דאואץ 80 8 "מהי השארית?" שאו 90 ואי 00 "חלק נא אותו ב-7" זאואש 0 6; "מהי השארית?" שא 20 דאואץ 0 "חלק נא אותו ב-11" דאואש 40 כע; "מהי השארית?" טאו 50 1אןאץ 60 2*( *105 + 6 *65 + *693 > * 770 = ₪ ד סד ו- 008% 000 אד 1155 5 שו 90 = אא 200 "המספר הינו ";ם>* " דאואץ 210 * דאואץ 220 20000 240 1 = > 5 אאט זא 250 4 ביות (שימוש בגיאומטריה האוקלידית?) לעתים קרובות מונחים טילים למטרתם באמצעות מעבד זעיר, השולח להגאים ללא הרף הוראות לתיקון מסלול הטיל, עד לפגיעה במטרה. ננסה להדגים צורה פשוטה של ביות במרחב דו-ממדי. נניח שהמטרה ניצבת במערכת צירים, בנקודה 10,8. את ה"טיל" נציב בכל נקודה שנבחר באמצעות המשתנים שהוקצו לשם כך בתוכנית. המחשב "יתקן" את מסלולו של ה"טיל" עד לפגיעה במטרה. מובן שמיקומו של ה"טיל" מוגבל למספר הטורים והשורות במסך המחשב שברשותנו. חריגה תגרום להדפסת הודעה בדבר שגיאה. התוכנית נכתבה לג'יני 2,אך תוכלו להפעילה בכל מחשב לאחר שתשמיטו את המשפטים האופייניים לג'יני. כדי לעוזרכם בכך השת- דלנו אנחנו לא להגזים בשימוש באפקטים הקוליים ובסימנים הגרא" פיים האופייניים לג'יני 2. 3 8 10 "א",(8 + 0ן * 40) ₪ זאואץ 20 (1) ₪ זאואץ 30 6 1; "הדפס קואורדינטות* זטעאו 40 "+",( + * 40) ₪ דא1אץ 50 > א .1 60 6= כ .1 70 1 = אד 0ו>.|ת! 0א ו = דש אד 0 <.1 עו 90 [0=064 ד אוד 8 >> שו 00 [-6 = 16 אתאד 68 1 0 וצ 1 120 ו 1 * 40)₪ זאו 130 >( + וא * ₪640 זאואץ 140 5, 127 א 5001 150 00 אחוד = 6 אא 0 = .1 "1 160 0 00010 170 (4.4.15, 1)צ/ | 180 + זאואש 90ו א דאפא : וו סד ו > 4 208 200 905 220 וווסדו-2 08 230 4 הימורים במגילת אסתר נזכר הימור, שהיה קשור נפוצים הימורים בצורות ובמסגרוו שרתמו את המחשב כדי "לשבור" את הבנק. לנו כוונה לעשות זאת. אנחנו ננסה ללמוד כיצד לחשב את סיכויי הזכייה בהימורים שונים, הדומים להימורים המוכרים לנו ₪ כרטיסי הגרלה.כאשר משתתפים בהגרלה 1000 כרטיסים ומספר הזכיות המעניינות הוא 7, הסיכוי לזכות בפרס מעניין הוא 7:1000 תוכנית לחישוב ההסתברות לזכות בפרס בהגרלה כגון זו, היא פשוטה וקלה. ₪ הימורי ספורט.ההימור הנפוץ בישראל מתייחס ל-13 משחקים. בכל משחק יתכנו האפשרויות: 2,1 או תיקו. ההסתברות לניחוש נכון בכל אחד מ-13 המשחקים היא שליש בחזקת 13. משתגישו טופס מתאים, תוכלו לכסות את כל האפשרויות לגבי מספר מסוים של משחקים. התוכנית הבאה מאפשרת לחשב את ההסתברויות בהימורים כגון אלה: זו "חישוב סיכויי הימורים" זַא1אש 10 זאואץ 20 "13 משחקים." דאןאץ 30 ואואי 40 א; "כמה משחקים בטוחים?" דשא 50 ((א-13+(1/3)) = 6 1.67 60 ); "הוא הסיכוי שלך לזכות" דאואץ 70 5 דט או 80 900 תוכלו גם להגיש צירופי הימורים, שבהם תסמנו את כל האפשרויות לגבי מספר משחקים, ושתיים מתוך שלוש האפשרויות לגבי משחקים אחרים. "חישוב סיכויי הימורים" דא1אש 10 דאואץ 20 "גו משחקים." דאואץ 0 זאואץ 40 א; "כמה משחקים בטוחים?" זיא 50 /א: "כמה מכוסים בשתי תוצאות ?" זא 55 (א-3113 | א"? - 6 ז₪. 60 ) ייהוא הסיכוי שלך לזכות" זאואץ 70 5 דוק או 80 90 010 חישוב מספרים ראשוניים לפי ארטוסתנס מספר ראשוני מוגדר כמספר טבעי, שאינו מהווה כפולה של מספר טבעי קטן ממנו, פרט למספר 1. בעידן הפרה-מחשב, עסקו אנשי רוח רבים בחישוב מספרים ראשוניים חדשים נוספים, להעשרת הרשימה של תקופתם. המלאכה היתה ממושכת ומייגעת. 4 | - 0 יי אנשים ‏ + 22 אנשים ‏ %% ווחשבים ונוחשבים ךווווו'''''וווווווווההההההההההה ,הר הר ףחי ======ן----=======ףףתתח\חחחחחאקקקאאאאאאאאאאחההההההההההההההההההההההההההההההההההההחההה ירוע ה חי לפניכם שתי תוכניות לחישוב מספרים ראשוניים. האחת מבצעת 0100 או 0 = כו)א 1 70 בדיקה של כל מספר ומספר. האחרת, מנצלת את מודל הכברה של ו+5=5 801 המחשב אפל וו 6 הוא תוצאה של תופעה שהייתי מתארה כד ארטוסתנס, אשר חי בטרם 0 - המחשב. למי שלא הכיר 7 7 9 "מחשבי אפל ממשיבים להימכר ורק ר קונים משחוים * למטלר אישית, ארטוסתנס חי במאה השלישית לפני הספירה. אא 200 ו ו ו לשיטתו של ארטוסתנס, מוחקים מתוך רשימה נתונה את כפולו- 2 (ו)א 1.1 210 ל ְ - : -. לאוי :גר תיהם של כל המספרים הטבעיים, החל מהמספר 2: פסדו-09א2000 | | ה - 7 1 עסקים; בשנת 1983, כאשר יצא אפל וו = כבר עברו העסקים ליבמ., ועיקר השוק היה בתי ספר ושימוש עסקי"ביתי ואז, ב-1984, בא אפל וו 6 ששוק המטרה שלו: גם משרד וגם משתמש ביתי מתחיל. השוק טרם התאושש ממק ו פחות משלועשה חודשים הפגיזה אפל עם מוצר חדש, ק בגודלו, כפולזיברון, ללא מסילות הרחבה, אך עם כונן פני ?להכיר -- א98ל | 6 מבנה ומקלדת צבעו של המחשב כצבע הקרם (המ...). קוויו מודרניים ועדינים. אפילו הפינות מעוגלות. רוחבו כ-28 סנטימטר, עומקו 30.5 סנטימטר וגובהו 6 סנטימטר. משקלו כמעט 3 ק"ג. (ראה תמונה |, יחסית לאפל וז 5.) זה אומר כמעט הכל. אין זה מחשב שיעמוד במקום אחד. אומנם אין יְ -משקל. קטו-ממדים ובעל "מספרים ראשוניים" זאואץ. 0ו (ז)א; "הוא מספר ראשוני" דאזאק 20 ה 7 7 ; "עד לאי // 0 . . ו - נראה כאחיו הצעיר והספורטיווי של א. פיטר קוויין, האחראי על א; "עד לאיזה מספר?" זאו 20 0100 250 עיצוב המחשב אומר "רצינו מחשב שיסלק את דימוי המאצ'ו מצד 07 2 4 2 . אחד, אך כל אחד שיראה אותו יזהה מִיד שהמדובר באפל." ו אין ספק: צורת מחשבי אפל וו כבר הפכה לקלאסיקה. האם יצליח ו גם ה-%6 לעתיד פיתרונים. אפל פנתה לחברה גרמנית שתעצב עבורה 1 / / ו סדרת פיבונצ'י את המחשב ולא פלא שיצא מוצר כל כך קומפאקטי. זו אותה חברה | ו 0 2 0 2 2 שעיצבה עבור סוני את ה...ווקמאן. ו 1 ₪ : ו 0 ליאונרדו פיבונצ'י פרסם במאה ה-13 סדרת מספרים משעשעת, בספר ן ל שנקרא ספר האבק. דורות רבים לאחר מכן התברר כי תופעות ]| ב % ביולוגיות שונות מתפתחות לפי ערכי האיברים בסדרת פיבונצ'י. | , ב הסדרה יכולה, למשל, לשמש לבדיקת תוצאות מסוימות, לפי חוקי 1 ו התורשה של מנדל. | "מספרים ראשוניים" זאואץ 0ו התוכנית הבאה מחשבת את 12 האיברים הראשונים בסדרה. תוכלו 1 / זאואץ 5 לשנות את מספר האיברים, על ידי שינוי הקבוע המספרי בשורה 130 : | א; "עד לאיזה מספר?" זטקאו 20 ו / (א)א או 30 "סדרת פיבונצ'י" דאואק. 0ו | ן א 8-20 08 40 דאופץ 20 | 8-1 11 50 0 חן 30 | 0 (8)א 1.0 60 א זאואץ 40 מב ו מ ה . 4 | 8 דאפא 70 81 ד 50 | / - 2 18 80 8 דאוא 60 | 2 קד (5-א) 6-30 אס 90 ו=סזמן 70 ן 0 60170 אוד 0 = 6 1 100 76-8] 80 | ך 1 6 א 620 = ם 08 וו 6 דאואץ 90 | ו / 0> (כ)א 1.0 120 8 > א 1.57 100 א 3 | | / כ אא 130 6 = 8 1.5 110 6 דאטא 140 1+ = כ 1.6 120 , ו 0 סא אפווד 12 כ = 130 | 2 קז א 310 - + 08 160 0 440 : אנשים ‏ ₪ . ו | אנשים -%, י ונוחשבים ומחשפים ו מ יי ואין צורך בשום תוספת על מנת להפעילו. הנעת הכונן נעשית בצורה ישירה (האם יש רמז לכונן כפול-צפיפות בעתיד?) ולמרות שלא רואים את חריץ הכונן, קל מאוד להשתמש בו. אני שמרני במקצת ומעדיף כונן עם הפנים למשתמש. המקלדת והכונן תופסים את חלקו העליון של המחשב. גודל המקלדת הוא כגודל מקלדתו של אפל 11 5, אולם הקלידים העיקרים מסומנים במלל במקום סימון. את הקליד ₪851 הזיזו שוב (מתי כבר תחליט אפל על מקום קבוע!), הפעם לחלק השמאלי העליון של המחשב. לידו שני מִפַסְקִים שקועים, שקובעים אם המחשב יציג 40 או 0 טורים על המסך, וכן את סוג המקלדת, סטנדארטית-1א₪ 0 או דבוז'אק. במחשב המסופק בארץ מפסק זה משמש להעברת האותיות לעברית. בחלק הימני שתי נורות ציון: אדומה, המראה שהכונן בפעולה, וירוקה, המראה שהמחשב ב-א0. במקלדת 62 קלידים במחשב האירופאי, ו-63 קלידים במחשב האמריקני. הללו מספקים את כל תווי אסקי (128), וכן 4 קלידים לבקרת הסמן: שני קלידים לבקרת תמליל, אל העולם החיצוני באחורי המחשב שורה ארוכה של שקעים לציוד נוסף. הפעם, במקום לכתוב מה תפקיד כל שקע, העדיפה אפל לצייר תדמית קטנה של פריטי הציוד ההיקפי. וכך, גם אם אינך בקי ברָזִי האנגלית, תוכל להרכיב את המחשב על נקלה. ֶּ השקע השמאלי ביותר משמש את העכברון. העכברון הוא תחליף- / 0 2-2 מקלדת, המאפשר להפעיל את המחשב (לא לטעון בו נתונים) בעזרת 4-0 -/-7 ה הזזה של סמָן על גבי המרקע. "קליק" על גבי העכברון מאפשר לך לבחור פריט מתפריט נתון על המרקע. לשקע זה מחברים גם את מוטות ההיגוי. (ראה בתמונה 3 כיצד העכברון מתחבר לחלקו האחורי של המחשב.) לידו, מתחת לסימן טלפון, נמצא חיבור למודם תקשורת המאפשר התקשרות בין מחשב למחשב, או בין מחשב לבסיס נתונים. | שני שקעים משמשים את המצג: הראשון יציאה עבור טלוויזיה 5 צבעונית, או מצג 868. חיבור זה ישמש בעתיד את המסך השטוח. ₪ !השקע הנוסף הוא יציאה לווידיאו חד-צבע. 2 +שצא/) | = [ מדת ופס ו-18. ומשני צידי קליד-הְוְוח ישנו התפוח הפתוח המאפשר, בלחיצה יחד עם .01א1א60 דממ א, לבצע התנעה קרה מלאה. אך שילוב התפוח הסגור עם ,601801 ו-זמ8מא, אינו מערך בקרה פנימי כב"8. לכל הקלידים הישָנות-לחיצה ממושכת, והם יהדהדו. הפעם טרחן אנשי אפל וכתבו מה עושה כל קליד בשפה, אולי משום שחשבו על המשתמש המתחיל. אישית חסרה לי התחושה והצורה הקלאסית של הקלידים. עיצובם של הללו מודרני מדיי לטעמי. למרות זאת המקלדת מצוינת ונוחה להפעלה. אגב, מתחת למקלדת הרכיבו ממברנת פלאס- טיק גמישה, כך שפנים המחשב מוגן מאבק ונוזלים. (מניסיון, מומלץ לא לאכול או לשתות ליד מחשב. חצי בקבוק קוקה קולה על המעגל המודפס הוא בהחלט עסק ביש.) משתביט במחשב מימינו, תראה את דלת הכונן ופתח! (תמונה 2). .ליד שתי יציאות הווידיאו ישנה יציאה לכונן נוסף, ויציאה עבור מדפסת סידרתית. כניסה למתח ומפסק 0₪%/אס סוגר את הרשימה. בחלק השמאלי של המחשב בורר עוצמה של הרמקול, ואפילו חידוש מעניין -- שקע לאוזניות. (אפשר לשחק פאק-מאן במיטה את התקליטונים טוענים בניצב למחשב, והדלת היא קפיצית ומופעלת באמצע הלילה בלי להעיר את האשה.) על ידי לחיצה פנימה. הכונן השטוח תופס את כל החלק האחורי של למחשב ידית נשיאה מתקפלת, המשמשת גם משענת בזמן המחשב. זהו כונן 143 ק' בעל מערכת הפעלה כפולה: דוס 3.3, העבודה. הדבר נותן למחשב שיפוע רצוי וגם מאפשר לפָּנוות את חריצי ופרודוס, היא מערכת ההפעלה החדשה של אפל. כרטיס הכונן פנימי האיוורור. אנשים ‏ + 0 ונוחשבים | מ 0 0 טלוויזיה צ יגוי. , ות ה פעכברון/מוטר ג כל החיבורים עשויים בצורה מאסיבית, וחלק מהם כולל הברגות קטנות להצמדת התקע לשקע, שמא "יברח" ממקומו אם תמשוך בטעות בכבל. מבט פנימה לקופסה בניגוד למחשבי אפל מסידרת |1, אין ה-6 מיועד לעבודה עם מכסה פתוח. נהפוך הוא -- פתיחת המחשב פירושה אובדן אוטומאטי של האחריות. במעבדת ידע, נציגת אפל בארץ, הצצנו אל קרבִּי המחשב, וגילינו שהוא בנוי קומות קומות. בקומה התחתונה נמצא המעגל המודפס, בצד ימין 16 שבבים של הראם, מקדימה המעבד מסוג 2. השבבים המיוחדים של הראם כוללים את בקרת המקלדת, ו / ה 0 פפ ו בש -- אפל 11 הרגילים, פתיחת המחשב | ן מבט פנימה אל תוך המחשב. בניגור למחשבי פירושה אובדן האחריות. המחשב בנוי קומות קומות. המודפס, באמצעית הכונן, ובעליונה המקלדת. בקומה התחתונה המעגל בקרת התצוגה, בקרת המוניטור והבייסיק. משמאל שבב השמע ואילו במרכז שורת שבבי קלט-פלט. כל הג'וקים, פרט לגדולים, מולחמים למקומם, מאפשרים פיזור חום יעיל יותר וכן אפשרות לטלטל את המחשב. בימים הטובים שיטה שכזו נחשבה לחיסרון אך כיום אסור אנשים 6 שבים ללף לה 5 א להסתכל ופיל וז 520 עווגחתק כת ונן 5% אינטש, | המקלדת. ר מה קרה למסילות אפל [1?... ...אלו שהפכוהו פופולארי כל כך ושמרו עליו מפני , אפל 6 הוא כמעט (!) כמו אפל 5, שכל מסילותיו תפוסות על ידי כרטיסי הרחבה : את מסילה 0, מקומו הטבעי של כ 8 6 05 6אא .1 הישן, תפס זיכרון פנימי מלא; מסילות 1 ו27, ששימשו את כרטיסי המדפסת ומימשק 232 8א, כבר קיבלו תחליף אוריגינאלי; ב נהגנו לטעון את כרטיס ה-80 טור והרחבת הזיכרון ל-64 ק'. כבר אין צורך. 6 הוא מחשב 128 ק' ו807 טור; כרטיס עכב למסילה 4 חוסל, והחיבור ישיר לשקע מוט ההיגוי/עכברון ? פינים; ובמסילה 6 אין צורך מאחר שיש כונן פנימי. אמרתי כמעט כמו אפל + משום שחסרונה של מסילה 5 הוא גם חסרונו הגדול של לא תוכל לחבר לו כרטיס 280 למערכת הפעלה |א /6. חבל, רק עוד קצת מאמץ והייתי מתחיל להאמין בניסים. המעבד 6502 הוחלף במעבד 65602, דבר שהוסיף לו 27 פקודות חדשות, אך עם זאת חיסל את התואמות של אותן תוכנות, שבהן המתכנת השתמש בפקורות בלתי חוקיות (כאלו שלא פורסמו על ידי חברת אפל במעבד 6502). כמו ב":, יש גם ל-6 אותיות גדולות וגם אותיות קטנות באנגלית, או עברית ואותיות גדולות באנגלית. העובדה שאפל הצליחה לדחוס ביצועים כאלו לתוך קופסה כל כך קטנה מדהימה. אולי קלייב סינקלייר עבר לעבוד שם?... , צבע ושמע אפל 6 מצויד במה שאנשי אפל קוראים -6801.0א 141611 ₪16 0 אסו1. זוהי תצורת מרקע שלה מיקוד כפול מזה של אפל וז הרגיל. התוצאה היא, איפוא, תמונה חדה יותר. האם ינצלו את המיקוד הזה, 560%192, גם לייצור תוכנה (שלא תהיה תואמת אפל ו1)? זוהי עדיין שאלה, משום שבטלוויזיית"צבע או במוניטור-צבע המיקוד המרבי נשאר 192א140, המאפשר להציג 16 צבעים בו-זמנית על המסך. בנושא השמע אין כל שיפור. כמו ב-+ הכניסו מעין רמקול שבקושי מגיע לדרגת ביפר; אמנם אפשר לתכנתו בשפת מכונה לאין סוף טונים, לכוון את עוצמתו בעזרת כפתור מיוחד, להשתמש בשקע לאוזניות, וישנה אפילו תוכנה טובה עבורו, אבל אנחנו כבר ב-1984 ומגיע לנו שחברת אפל תשמיע לנו צלילים צורמים פחות. ציוד היקפי ל-6 חמישה חיבורים לציוד היקפי: שניים לתקשורת, אחד ליציאת וידיאו, אחד ליציאה למוט היגוי/עכברון ויציאה לכונן נוסף. רוב הציוד ההיקפי יתחבר לשקעי התקשורת 232 ₪8 במקום החיבור למדפסת או למודם, אך גם למערכות בקרה שונות, כמו מחוללי שמע ודיבור, שעון זמן אמת, 0888 שונים, או מכונות סרטוט ופלוט- רים שונים. כיוס השוק כבר מוצף בציוד תואם (למשל שלוש מדפסות של אפל עצמה, 808185, השאו צפןאכ ןוקק אדו או אך החיבור הוא סידרתי ולכן כבר מייצרים מתאם מקבילי, כך שכמעט כל המדפסות הפופולאריות (המקביליות) יוכלו גם הן להתחבר. חמש חברות מייצרות מודם לאפל 6, ביניהן הייס, טראנסאנד,+ 21 פרומיטואוס וכמובן אפל עצמה. לאותו חיבור אפשר להכניס את מחוללי המוסיקה והדיבור (יש 680812א1א06%/א!) או את מערכת ההגנה-על-הבית של אאץ 1א6+8 נגד פריצה, אש או עשן. עכברון מתחבר לחיבור מוטות ההיגוי, ויחד עם ה17א1./ 10/85 הוא חושב שהוא מקינטוש. לוח מגע של קואלה, טרק בול של |א:%11צ8₪0₪80% שותף גם הוא לחיבור זה. אפל 1 6, מחשב וכונן חיצוני. המצב יוצר במיוחד עבורו. מחירו 266 דולר. מחיר הכן שעליו הוא יושב -- 53 רולר (ללא מע"מ). ציוד האחסנה מתחבר לשקע הכונן החיצוני. פרט לכונן של אפל אפשר לחבר גם כונן לתקליט קשיח של 10 מגה, כמו 060 של חברת אא 0. לחיבור הווידיאו אפשר להכניס גם מתאם 68₪א, אך בעתיד מתכננת אפל מצג שטוח על בסיס של 60. (גביש נוזלי), ויציג מתכונת-מסך של 80 טור עבור מלל ומיקוד 192 אלגראפיקה. לאותו חיבור אפשר להכניס עט אור של גיבסון. חכרת דיסקווּשָר הכריזה על ערכת סוללות נטענות מחדש בתיק נישא, שיאפשרו ל-) לפעול במשך 3 עד 4 שעות ללא מתח חיצוני. כניסת חיבור הערכה -- ישירות לשקע החשמל שבמחשב. = תואמות למשפחת ]1 אפל קונים בגלל התוכנה ולכן לתואמותו של 6 עם תוכנת אפל !ו משמעות מיוחדת. המחשב אינו תואם את כל התוכנה ב"100% כמעט כל התוכנה החוקית (לפי תיעוד אפל) תואמת, ופירוש הדבר כ-10,000 תוכניות, וזה די והותר. אולם המחשב אינו תואם | א/שְטְבִּיי בָּיי וורדְסטאר! . גם תוכנה מיוחדת, שקושרה למסילות ההרחבה (כמו מצלמת מחשב 8צ8א0א66ווא), לא תפעל. לעומת זאת החלו בכתיבתה של תוכנה מיוחדת עבור 6, שאיננה תואמת את משפחת ו1. בחרתי מתוכה מספר צימוקים: 4 פאאסאו וק . תוכנה מוכללת של אפל, הכוללת מעבד תמלי- לים, גליון אלקטרוני ובסיס נתונים. זה חזק! 4 ןו 1000 6-ו . שהיא שפת תיכנות בעלת צביון גראפי. למודם תואם אפל, כך שיוכל לדבר בטלפון. וממחש מבטמקרוב 22 אנשים 6 4 אא.ושו וא של מיקרוסופט. גירסה 1.07 שמכילה, פרט לתוכנה עצמה, גם שני גליונות אלקטרוניים מיוחדים לתקציב משק הבית ולחישוב הלוואות. 4 אותדפא:.1סשו 681.5 שאסצ:₪. גירסה משופרת לתוכנית פופולארית זו של חברת 8%/ווא. ההרפתקאה ממשיכה, והפעם ניסיון להתנקש בחייו של היטלר בתוככי הבונקר. 4 איך אפשר בלי א ?1/? הפעם גירסה ל-128 ק' ובשימוש העכברון של סיירטק. 4 האחד והיחיד, פלייט סימולאטור וו של סאבלוג'יק. אך מעתה אפשר יהיה לנהל קרבות אוויר דו"צדדיים, בעזרת שני מימשקי 232 88 וכל שאר התוכנה, הלא היא רשומה בדברי ימי אפל... מסקנות וציונים עברה כמעט שנה מאז הכריזה חברת אפל על וו ! שלה, וכעת בא אפל ו 6. השניים כה דומים זה לזה, עד כי אתה מרגיש שאתה חוזר על עצמך (ראה חוברת 9 של המחשב אישי). איך אפשר לחזור ולספר על מחשב ששבר את כל שיאי הציונים שלנו? גם 6 יקבל את הציון מעולה עבור זיכרון (128 ק') ומבנה; חודש ימים בחברת המקלדת של 6, ולמרות שאינני חסיד הקלידים המודרניים, אני חייב להודות שהיא מצויינת; תמונת המצג מעולה במיוחד במוניטור של 9 אינטש, שנותן תמונה חדה וברורה, אבל מוציא את העיניים במתכונת 80 טור. אם אתה משתמש הרבה במלל 80 טור, עדיף שתרכוש את המוניטור הרגיל של אפל, על חשבון הניידות; למצג המיוחד של אפל ו 6 ישנו גם כָּן מתכת, המאפשר לכונן את המצג מעלה מטה, וצורתו (תמונה 4) בעלת אותם קווים כשל המחשב עצמו. גם במצג 868 של חברת טקסן תמונת הצבע בוורה להפליא. לא ראיתי את תמונת הטלוויזיה שהמחשב מייצר, אך יש להניח שאינה נופלת מאיכות תמונת ה-: מערכת השמע והעריכה קיבלו ציון נמוך יותר מזה שקיבל ₪, כמעט טוב, משום שבכל זאת עברה שנה וציפיתי לשיפור; תיעוד תוכנה, ציוד היקפי והרחבות -- פשוט אין מקום לציון מעולה + בטבלת 4 ןו 469% .וקש . תוכנה לתקשורת, המאפשרת ל-6 להתחבר ₪2 . הציונים שלנו, ולכן הסתפקתי במעולה. הבייסיק, למה לא שיפרו אותו? הציון הגוה של | נבע מהתוכנה ולכן ב-י6 ירדנו קליק אחד למטה. 7 שתי תכונות של 6 הרשצמוני במיוחד. האחת היא ניידות ! בל נשכח שזהו מחשב אפל וכונן, ובכל זאת נכנס לתיק ג'יימס בונד רגיל. 9 התכונה האחרת שהרשימתני היא (חס ביצועים/מחיר. לשם השוואה ' נעמיד אותו כנגד אפל |1 :5 מחשב 6 7 מחשב 8 1031 כונן פנימי 7 עברית 20 20 סופר סיראל 232 8% פנימי 6 בדיקת מהירות בדיקה מספד 1 - 138 שכ בדיקה מספד 2 - 1.94 שב בדיקה מספר 3 - 1981 שכ בדיקה מספר 4 - 877 שב ) גם תמו | הואיל והמחירים אינם כוללי 2 אפל 6 כנגד רכישת אפל ::, ממותקן באותה \// של כ-500 דולר. מהירותו של 6 כמוה כמהירותו של ₪ (רא זַ מהירות). ל-5 יש אפשרות ל-וא/6, ול-₪ (כרגע) אין. מי שרוצה במחשב נייד עדיף שירכוש את מראשי חברת אפל, "אפל 11 לעולמים איווי זוח מלתיחהת הר; אינני בטוח של שלסיסמת סקאלי, המחשב במערכת החינוך המחשב במערכת החינוך: דמי ההשתתפות ₪ במסגרת יום העיון נקיים תערוכה מקפת * יום שלם כולל פעמיים קפה ועוגה בהשתתפות 15 מציגים שונים, חברות ל 8 פרטיות, נציגי משרד החינוך, והמוסדות **יום שלס כולל פעמים קפה ועוגה ופה 1 להשכלה גבוהה. עם ארוחת צהרים 0 ש' בתערוכה יודגמו עשרות שעורים ממוחשבים ולומדות. נבקשכם לשלוח טופס ההרשמה והתשלום לפקודת "כוונת" קידום מכירות ויחסי ציבור, רח' פיארברג 24 ת"א מיקוד 63827 לא יאוחר מתאריך 15.12.84 ולאשר השתוזפותכם בטלפון 224922, 239481. = יום העיון שהוא הראשון מסוגו בארץ, יטפל בנושא הכרת המחשב, שפות מחברים, וניתוח מודלים של פרוייקטים חינוכיים מצליחים בארץ. שפת הלוגו ומשחקי חשיבה ויצירה יסוקרו ע"י מיטב המומחים בנושא בצד דיון במחשב כעזר למורה. לכבוד "כוונת" קידום מכירות ויחסי ציבור רח'פיארברג 24 תל-אביב מיקוד 63827 6 במשך שעתיים יוצגו בפני המשתתפים ביום העיון מבחר של כ:12 לומדות שהן תפיסות שונות לגבי שילוב המחשב בהוראה. שי דמל השתתפותי ביוס העיון שמקיימת חברתכם בנושא מחשבים בחינוך. ₪ יועץ חינוכי ליום העיון הוא חנן יניב, יועץ למיחשוב במערכת החינוך. שם ומשפחה 0% ו למ 5 רצ יום העיון מאורגן ע"י "כוונת" קידום מכירות ויחסי צבור. אם מסיבה כלשהי לא הצלחתם לשלוח את טופס ההרשמה והתשלום במועד, אנא הודיעו על כך לטלפונים הרשומים מעלה, כדי להבטיח השתתפותכם. מספר המקומות מוגבל. בשירות הוד מלכותה סיפור המעילה הגדולה בבית יבמ ויק מקללאן אצבע הזהב כשהוצג המחשב האישי של יבמ קבל עולם ומלואו בסתיו 1981, קנה את שני הדגמים הראשונים שהוצעו למכירה קימעונאית אדם בשם דייויד ורטמן, סגן נשיא חברת טקמאר, (חברת חומרה קטנה מקליבלנד שבאוהיו). כעבור כמה שבועות הדהימה טקמאר את הענף כולו, כשהוציאה לשוק 25 התקנים המותאמים להפליא למש'י, שכל אחד מהם מסוגל להגביר את כוחו ואת רבגוניותו. זריזותה של החברה הרשימה אפילו את יבמ. ''כן, ועוד איך סיפרנו להם סיפורי מעש- יות, איך קרענו את המש"ים הראשונים ההם לגזרים וחישבנו לעצמנו את המיפרטים הנחו" צים, " גיחך ורטמן. האמת, הודה, היתה שטק" מאר נהנתה הנאה רבה מעותק של ספר-העזר הטכני של מש'"י, שאותו הצליחה להשיג חודש לפני תחילת הפצתו הרשמית. ''הוא פשוט נחת על שולחני בוקר אחד, '' צחק ורטמן. טקמאר הפכה את מזלה הטוב למנוף למכירות מוקדמות ולהשגת כותרות, משהשי- גה יתרון-פתיחה על-פני עשרות החברות שהיו להוטות למכור ציוד היקפי למש"י. מרטין אלפרט, מייסד טקמאר ונשיאה, סבור שהשוק הקימעונאי לתוספות מסוג זה הסתכם ב-1983 ב-150 מיליון דולר. "ראינו אותו נהפך מעסק לענף תוך שנתיים," אמר. כתום השנה הראשונה, ראו הכל בטק" מאר את החברה המובילה בענף. אף על פי כן, היה אלפרט עצבני. ספק צד"שלישי למוצרים תואמי-יבמ דומה למי שמנסה לרקיד בין רגליו של פיל משתולל. אין כל ערובה שיבמ לא תחליט בסופו של דבר לקפוץ פנימה ולחטוף את השוק לעצמה. ידיעה מוקדמת על צעדו הבא של הענק יכולה להיות שווה מיליונים. לכן, כשהחלה חברתו של אלפרט לקבל הוד- עות טלפוניות ממנהל בכיר ביבמ, בשם וילי" אם אודמן, הקשיבה להן היטב. זהו סיפורו של איש עסקים קטן שהוצע לו להיות שותף במה שנראה לו כריגול תעשייתי. העובדה שלא הכל רוחשים כבוד להחלטותיו, לא הכל משבחים את התנהגותו בדיעבד, מעידה אולי על המרחק המפריד בין כללי האתיקה הפשוטים לבין תסבוכות העולם הממשי. לא בכדי בנוי רוב הקפיטליזם האמרי- קני על תשתית מפוקפקת למדי, מבחינה מוסרית. בתחום הטכנולוגיה המתקדמת, במיוחד, שוכרים מהנדסים בזכות "זכרונותי- הם'' מתעסוקתם הקודמת, וחברות רבות נוסדו על-ידי פורשים מחברות ותיקות יותר. כפי שיודעים חיילים ואנשי מכירות, המוסריות אינה צבועה בשחור ובלבן בלבד. יש הרבה מאוד אפור. ויליאם ארדמן היה מנהל קו יצור מערכות משרד באחת משתי קבוצות השיווק הבינלאומיות של יבמ, זו המטפלת ביבשת אמריקה ובמזרח הרחוק. שיחתו הטלפונית הראשונה, ביולי 1982, נשמעה כמו סקרנות תמימה וטהורה. יבמ ביקשה רק מידע כללי על ו'.י 1% ומחשבים מוצריה החדשים של טקמאר, אמר לסגן מכל אחד אחר, " אמר. "אינני רוצה לחכות להודעה לעיתונות." אבל ארדמן המשיך להתקשר. במשך השבועות הבאים, צלצל יותר מתרי הוא מסר לטקמאר על הודעה חשובה מי צגת תקני רשתות תקשורת עה יבמ, ה ז/ ב מינר ענפי שכמפט ולא זכה בסיקור: הוא הציע עצות וחוות-דעת, הוא קנה זכרון תקליט ושידת הרחבה של טקמאר והתקשר למסור חוות-דעת ביקורתית מפורטת על העיצוב בלוויית הצעות לשיפורים. ורטמן היה מ נוכח תשומת הלב הרבה. "לא היתה סיבה שה להרגיש כל תחוש משמחת," נזכר במרירות לאחר מכן אתה חי רק פעמיים לבסוף, הבהיר ארדמן את טיבן הא מ, אמר כוונותיו. הוא חשב לעזוב את . יחדו טי לוורטמן, ביחדעם ע אנשים בכירים ו הקמת חברת צד שלישי מ ותמכור תוספות למחשב האישי הון השקעות, הסביר. אך מכיוון כבר תכננה למעלה מ-40 מוצרים ת כהוז'יו רה חטשו למש ', ₪. אחדים מהם לחברה מבוססת, כגון טקמאר. הוא הזכיר מחירים שנעו בין 15,000 ל- 0 לתוכנית. אם טקמאר מעוניינת, אמר, ישמח לבוא לקליבלנד ולהסביר. ורטמן אמר שתגובתו היתה זהירה, וע" ליה השיב ארדמן, ''פיתחנו את המוצרים הללו בשעות הפנאי שלנו. אין ליבמ כל עילה לתביעה נגדנו." ורטמן עדיין היה מסוייג. גם אם המוצרים לא היו שייכים ליבמ, ברור שבאו מתוך יבמ. הוא ידע שהוא דורך על קרח דק ורגיש, מצב מסוכן. הוא העביר מייד את ההצעה לממונה עליו, מרטין אלפרט. אלפרט, היה לא רק נשיא 'החברה בעלת שיא הצמיחה באוהיו," כפי שתאר אותה, אלא גם דוקטור לרפואה ומהנדס מערכות. בנם היחיד של זוג ניצולי-שואה נחשב כילד פלא הן בתחום האקדמאי והן בעסקים. הוא ואשתו קרולין, המכהנת עתה כסגן-נשיא אקזקיוטיבי של החברה, הקימו אותה ב-1974, כשעוד היה סטודנט לרפואה. השם הוא קיצור הפוך של 'מרטין טקנולוג'י." לאלפרט, בדומה לוורטמן, היו רגשות מעורבים כלפי העיסקה. יתעוררו בעיות משפטיות, אם תטען יבמ שהמוצרים שייכים לה. גורמים רבים מעורבים בבעיה, בכלל זה מעמדם של המתכננים בחברה, ניסוח חוזי העבודה שלהם, והשאלה העיקרית, האם התוכניות נחשבות כמוצרים או כרעיונות. החוק החל על ''רכוש אינטלקטואלי" בתעש- יות עתירות-הידע מסובך מאוד, וכמעט שלא הועמד במבחן. רק כשידע בדיוק את מי מייצג ארדמן ומה הוא מבקש למכור, יוכל אלפרט לקבל החלטה. '"תגובתי הראשונית היתה, 'ובכן, לא יזיק אם נדבר עם הבחור'," סיפר לאחר מעשה. הוא ביקש מוורטמן שיזמין את ארדמן לפגישה. יומיים לפני מועד הפגישה, גברו על אלפרט חששותיו. בלי להסביר מדוע, ביקש מוורטמן שיתקשר לארדמן ויבטל את הפגי- שה. ארדמן נרעש. '"הוא אמר, 'שמע, זה טפשי! באמת שכדאי לך להיפגש איתנו. אתם האנשים המתאימים בדיוק למוצרים שיש לנו להציע!"' נזכר ורטמן. "ואני, שלא רציתי לשחוט את האווזה המטילה ביצי זהב, ועדיין לא הבנתי במה סיבכתי את עצמי, אני אומר, 'ביל, באמת שאני לא מכין מה קורה פה. קודם מרטין התלהב, ועכשיו הוא נראה חסר התלה- בות. תן לי יום יומיים לברר מה קורה" ארדמן האיץ בו להזדרז; חכרות אחרות עומדות על המקח. '"'הוא דיבר זה"עתה עם 56 פרקטיקל פריפראלס," נזכר ורטמן. "זה עתה חזר מג'ורג'יה, שם נפגש עם הייז... והוא בדרכו להיפגש עם זדאקס." הרמז על מכירה פומבית הרגיע את ורטמן. "השערתי התמימה, כנראה, היתה שאם הוא מנפנף בכל הדברים האלה בגלוי, ולא מסתיר אותם בעטיפת נייר חום, לא יתכן שיש בעיות רציניות עם מה שיש לו למכור." לעיניך בלבד 0 בשעה מאוחרת יותר באותו יום קיבל ורטמן צלצול טלפון שהגביר את הפיתוי עוד יותר. שוב היה זה ארדמן, שהיה מוכן לתאר, לראשונה, את המוצרים שהציע. שניים מהמוצרים איפשרו ללקוחות יבמ להיפטר ממסופי 3270 שלהם, המסופים המשימשים בדרך כלל לתקשורת עם מחשבי יבמ הגדולים. הואיל ומסופי 3270 נחשבים כ'"טפשים'" למדי, הם חייבים להעזר ללא הרף בכוח העיבוד של המחשבים הגדולים שאליהם הם מחוברים. הדבר מחייב הוצאה גדולה של זמן עיבוד מרכזי וזמן טלפון, והלקוח משלם. להלכה, יכול מש'"י לחסוך לבעליו כסף רב, בכך שהוא שולף מידע מהמחשב הגדול ומעבד אותו בעצמו. אין הוא זקוק אלא לתוספת שתוכל לתרגם את אותותיו לשפת 3270. ארדמן אמר שיש בידיו מוצר שזו בדיוק פעולתו. המוצר השני, אמר, יאפשר למש"י לתרגם אותות מסוגים אחרים של מחשבים, לשפת 3270. יחדיו, צריכים שני המוצרים להיות שווים מיליונים. הידיעה הטילה את אלפרט למעמקי הדיל" מה. אם תקנה חברה אחרת את התוכניות ותשווק את המוצרים בהצלחה, תעמוד חברתו שלו בצל עמוק. מצד שני, אם יקנה הוא את התוכניות, הוא עלול להסתבך בצרות. הבעיה היתה לא רק החשש מתביעה משפטית מצד יבמ, אמר; השאלה היא גם מה רוצים באמת שותפיו של ארדמן. אולי אינם רוצים אלא בכסף מזומן. ואולי, אחרי שימכרו לו חלק מהידע שלהם, ינצלו את הכספים ששילם להם כדי לשווק מוצרים מתקדמים עוד יותר ממה שמכרו לו - או למישהו אחר, אם כבר. הוא אנשים 4 שפים וח חשש, סיפר, שאנשי יבמ הללו רצו ''"להסתער על עסקי תוספות מש''י ולכבוש אותם." במילים אחרות, אוי לו אם יקנה את התוכניות, ואוי לו אם לא יקנה. קזינו רויאל היתה אפשרות שלישית: לגלות ליבמ. מבחינה מעשית, עשוי הדבר להקנות לו יתרונות ידועים, והכרת-טובה מצד יבמ אינה דבר של מה"בכך. אבל אפשר שמתחריו של אלפרט לא יקבלו זאת בעין יפה. אם יתברר שהצעתו של ארדמן חוקית, אחרי ככלות הכל, יופיע אלפרט כשוטה קטן. גרוע מזה, יתכן שההצעות אינן חוקיות במאה אחוז, אבל קרובות לגבול עד כדי כך שאנשים יחשבו שארדמן היה יכול לצאת מהעניין בריא ושלם, אלמלא הלשין עליו אלפרט. בענף מסוגר ואופורטוניסטי שכזה, עלולות התוצאות להמיט אסון. לאחר שהתלבטו במשך רוב הלילה, החליטו אלפרט ורעייתו, ולמחרת בבוקר התקשרו למרכז יבמ בארמונק שבניו יורק. '"אינני בטוח שזה גרוע עד כדי כך," אמר לג'ון אייקרס, שהיה אז סגן נשיא בכיר בחברה, "אבל אולי כדאי שתחליטו אתם." מסתבר שיבמ חשבה שזה אכן גרוע עד כדי כך. פחות מעשרים וארבע שעות אחרי צלצולו של אלפרט (''כשעולה רצון מלפני יבמ לנוע, היא נעה במהירות מדהימה," אמר אלפרט), ביקרו אצלו שני גברים '"שנראו כמו שוטרים, מגוהצים, כבדים": ריצ'רדמייני, קצין הבטחון הראשי של קבוצת יבמ העוסקת במחשב האישי, וג'ראלד בליין, קצין בולשת לשעבר מניו יורק שהיה כפוף לפרקליט יבמ מייני ובליין ביקשו טובה מאלפרט. סבו" רים היו שארדמן היה חלק מקשר נרחב למכירת סודות יבמ, והיה עליהם לגלות מי מעורב ובמה מדובר. הדאיגה אותם גם השאלה כיצד יראה קשר כזה, וכיצד תיראה חקירת החברה בבתי המשפט ובעיני שאר עובדי יבמ. אם אפשר, רצוי שהחברה תמלא תפקיד סביל בלבד. יבמ תוכל לכתוב את התסריט, להנחות את אלפרט לפני כל תמונה, להכין אותו ולתחקר אותו - אבל הבוגדים חייבים לתלות את עצמם. '/אינני יודע אם אני מקפיד תמיד על כללי האתיקה," אמר אלפרט, "אבל בשלב זה עשיתי את מה שחייבו אותי הכללים האלה -5- לעשות." הוא הסכים להיות, למעשה, סוכן חשאי של יבמ. - האיש בעל אקדח הזהב ביום ב', ה*16 באוגוסט, התקשר אלפרט לביתו של ארדמן בסטנפורד שבקונטיקאט, בטלפון שחובר לרשמקול של יבמ. (חוקי אוהיו מתירים לאדם להקליט שיחות שהוא מנהל בטלפון שלו, בלי ידיעת איש שיחו - מה שאין כן בחוקי מדינות אחרות בארה"ב). הוא התחרט, אמר לארדמן. טקמאר מעוניינת בהצעתו המלהיבה, והאם יוכלו להיפגש בק- רוב? ארדמן הגיב בחשיפה עזת-מצח של מידע פנימי. הוא תאר כמה 'מוצרי המשך" למש"י שלדבריו חשבה יבמ לפתת או להציג בעתיד הקרוב. הוא תאר גם את הבכירים שבשותפיו. מומחה החומרה שלו, אמר, "תכנן בעצמו את מש"י של יבמ, את דיספליירייטר של יבמ ואת מערכת דאטאמאסטר 23" - חוט השדרה ושאר עצמות השלד של עסקי המחשב הקטן של יבמ: הוסיף ואמר שמומחה התוכנה שלו היה בעל ותק של 10 שנים ביבמ, שעסק כעת בפיתוח תוכנת מש'"י. שניהם הסכימו לשוחח שוב בקרוב והשיחה הסתיימה. נראה שדו''ח השיחה '"שרף פקקים" ביבמ, ולמחרת אלפרט התקשר שוב לארדמן, בהמרצת יבמ, כדי לקבוע פגישת פנים-אל- פנים. הוא חשף בפני ארדמן את התרשמותו העזה מדבריו על מוצרי יבמ שטרם הוכרזו. ארדמן השיב שזה היה רק "אפס קצהו" של המידע העומד לרשותו. קבוצתו החזיקה כבר בתוכניות יבמ '"לשנתיים הבאות," הסביר. יש להם גם קשרים בכל רחבי החברה. '* התוכניות שהוא מציע למכירה, אמר לאלפרט, נוצרו במיוחד ''להתחרות במוצרים שמתכננת יבמ כרגע.'' אחדות היו גירסאות 'ימשוכללות'' של מוצרי יבמ, אמר, אבל רבות אחרות יוכלו ''להיות בחנויות לפני שתוציא אותו יבמ. ' אלפרט קבע פגישה עם ארדמן בשבוע שלאחר מכן בסטמפורד, ניתק, כיבה את הרשמקול, וניסה להשתלט על דופק ליבו. "מה שהפתיע אותי יותר מכל היה סוג האנשים המעורבים במזימה," אמר. מסתבר שלא היה זה "אפס קצהו"', אלא הרבה יותר מזה. ב-23 באוגוסט החנה אלפרט את מכוניתו השכורה לפני ביתו של ארדמן בסטמפורד. לא היתה יאכטה על גורר באחורי המוסר, והפרא" רי של ארדמן לא נראתה לעין, אבל אלפרט זוכר הרגשה של עושר נוסח הדור הקודם. ארדמן - "איש מכירות טיפוסי של יבמ, נאה למראה," אמר אלפרט, שפע קסם וליטוש מתוחכם. אפילו הבגדים שלבש בביתו נראו תפורים לפי מידה, אמר אלפרט בצחוק, והיה שמץ של סיפוק זדוני בקולו כשתאר איך הערים על ארדמן ועל סגנון המכירות המלוטש שלו. האם יש לו הכסף? שאל ארדמן. האם הוא מסוגל לחתום על המחאה בסך מאה אלף דולר בעצמו, בלי לערב בעניין מועצת מנהלים? ארדמן גילה שעמיתיו נרשמו כחברה בניו יורק, בשם ברידג' טקנולוג'י. הם דנו בעיסקות שונות של התקשרות בין חברת תכנון כמו ברידג' עם יצרנית מבוססת כמו טקמאר, אבל אלפרט דרש בתוקף לשוחח עם המהנדסים הבכירים של ברידג'. ארדמן הס- כים. לאחר מכן, כשלחץ אלפרט לקבלת הוכחות שברידג' תוכל לנצל תוכניות עתידיות של יבמ, הראה לו ארדמן שני כרכים של מסמכי תכנון של יבמ: האחד לדיספליירייטר והשני למש"י. לפחות אחד הכרכים נשא את הכיתוב "סודי." בליין ומייני, אנשי הבטחון של יבמ, תדרכו את אלפרט במלון הלמסלי פאלאס, כשחזר מסטמפורד. אלפרט המתין בביתו שבקליבלנד לאר- דמן שיקבע את הפגישה עם המהנדסים, בחרדה רבה. "הוא היה מתוח כמו תוף, " נזכר ורטמן. ''הריגול הזה. הוא באמת לקת את זה ללב. '' כששוחחו השניים על יבמ ועל ברידג', נזכר ורטמן, היה אלפרט "סוגר את הדלת, פותח אותה שוב לראות אם מישהו לא זינק להצמיד אליה אוזן, וסוגר אותה שוב." מרוסיה באהבה לבסוף קבע ארדמן שיביא את שני כוכבי ההנדסה שלו לקליבלנד ב-4 בספטמבר, שבת של סוף שבוע ארוך, שבו יוצאים אנשים בדרך כלל לנסיעות ארוכות. אלפרט היה עצבני. פגישה זו היתה עתידה להיות השיא, חש. יום לפני הפגישה, נפגש עם בליין, נציג יבמ, שמסר לו רשמקול-כיס ועוד הציב על שולחנו רשמקול אריך-נגן שנבנה בתוך תציק עור מהודר. נגיעה בידית והסרט מתחיל להתגלגל. בליין העלה ניחושים לגבי זהותם של האנשים. האחד, חשב, יהיה לואיס אגברכט, ראש הצוות בין 12 האנשים שתכננו את מש'"י. השני יהיו בוודאי פיטר סטירנס, מומחה תוכנה מיורקטאון הייטס שבניו יורק. 0 2 ומחשבים הזעיר בכיס מקטורנו, | שעמו, בבית הקפה שבמלון שרתון בנמל התעופה של קליבלנד. יבמ צדקה בניחושו ארדמן הציג את לואיס אגברכט ואת פיטר סטירנס. על כוס קפה סיפרו שני המהנז לאלברט על עצמם ועל עבודתם אגברכט הצנום, בעל ותק של 14 שנה ביבמ, שהתקרב לתום העשור הרביעי לחייו, אמר שתכנן בעצמו '"בערך תשעים אחוז" ממש""י. (כעבור זמן תארה אותו יבמ כ"אדרי- כל ראשי ומעצב מערכות בכיר.") כראש צוות הפיתוח של מש"י, היה כפוף במישרין ליו"ר יבמ פרנק קארי. בשנה האחרונה שימש כיועץ בכיר לצוותי יבמ שפיתחו אבזרי מש"י וזעירמחשבים חדשים לפערי השוק שמעל למש"י ומתחתיו. סטירנס, כבד ואפור שיער, המבוגר ביושבים סביב השולחן, עזר בהקמת אינטרדאטה, כיום חטיבת המחשב של פרקין- אלמר, בסוף שנות הששים. הוא עבד ביבמ מאז 1975, והיה עתה מנהל האדריכלות והטכנולוגיה בחטיבת מוצרי התקשורת של יבמ ביורקטאון הייטס. הוא עמד גם בראש צוות שחקר מערכות משרד עתידיות המבוס- סות על מש''י ומערכות תמלילאות של יבמ. שני האנשים היו במעמד מתאים מאין כמוהו למעול באמון מעבידיהם. אם יעלה מישהו ביבמ איזה רעיון לשימוש חדש במחשב האישי, לפיתוח טכנולוגי חדש, ל"קונץ" חומד רה או תוכנה שיעניק למכשיר תיפקוד חדש או תוספת עוצמה, יגיע הרעיון במוקדם או במאוחר לידיהם של אגברכט וסטירנס אלפרט הכניס את אורחיו למשרדו הפעוט. כשהחל לדבר מישש בהיסח הדעת את ידית תיקו. הפגישה נמשכה שעות. אלפרט סיפר שארדמן, איש המכירות, משל בשיחה במשך רוב הזמן, אבל השליטה עברה לידי אגברכט כל אימת שעבר הדיון לעניינים טכניים ולשא- לות של תכנון. בהמרצתו של אלפרט, הסבירו השלושה כיצד ינצלו תכנוניה של ברידג' הזדמנויות שיווק הגלויות אך ורק ליודעים בדיוק מה מתכוננת יבמ לעשות ומתי. באלפרט, מהנדס בעצמו, היתה תחושה עזה של קירבה'והערצה לשני המהנדסים, במיוחד לאגברכט, והוא התקשה מאוד לשאת ₪ 2 1 בנטל הרגשי. הוא סיפר בעצב כיצד היה אגברכט בעיניו אדם "נבון במידה שלא תאמן, 604 ו 17 ליד ווה קיר המעבד המהיר בשוק; כוגן תקליטון בן 1.2 מ"ב; כונן תקליט קשיח 20 מ"ב; מערכת הפעלה מבוססת יוניקס; מחשב רב-שימושים ורב"משתמשים. במה עוד היתה יבמ צריכה להפתיע את עוק המחשבים? במחיר נמוך. וגם את זאת היא עשתה. שוק המחשבים העולמי עדיין המום. כאשר הוצג המחשב לראשונה בסוף אוגוסט, כונסו לקראת החורף? במקביל להכרזת אִי.טי. הודיעה יבמ על רשת תקשורת מקומית לכלל מחָשבי משפחת פיסי, ועל שורה מרשימה של תוכנות לפיסי, ועל הרחבות ושיפורים בסדרת פיסי 3270. מה עוד אפשר לבקש קצת נתונים טכניים. שמות הדגמים המוכרזים: המחשבים האיר מרבית הנהלות החברות המתחרות לישי" בות דחופות ביותר, שמטרתן אחת: להציב, תוך זמן קצר, מתחרה בעל שיעור קומה למחשב זה. אשר החזיר "במכה אחת" את יבמ למקום הראשון בעולם. לא רק במכי" רות, אלא גס בקידום טכנולוג". פסו הטענות. אי.טי. הוא 0650 ץ60106=ד במלוא מובן המלה. שיים יבמ אִי.טי. דגמי 68 ו997. יע"מ: אינטל 80286 בעל מהירות שעון 6 מה"ץ. זיכרון ראשי: 512 ק"ב, עם אפשרות הרחבה עד 3 מ"ב (!). איחסון: בדגם 68 -- כונן תקליטון 2 מ"ב אחד; בדגם 9 - כונן תקליטון אחד, ועוד תקליט קשיח 20 מ"ב. האופציות מכובד ביותר. לבו של המחשב: המעבד פיסי אי.טי. מבוסס על מעבד 80286, היכול לטפל בשלושה משתמשים בעת ובעונה אחת. הוא יכול לתמוך גם במשתמשים נוס- פים, באמצעות רשת התקשורת שהציגה יבמ בד בבד עם הכרזת המחשב. רשת מקומית זו יכולה לחבר עד 72 מחשבים שונים, פיסי או אקס-טי או אי-טי. כלומר, הרשת פעילה לגבי כל מחשבי המשפחה (לבד מג'וניור). טווח הפעולה של הרשת: עד ראדיוס 300 מטר. נודע כי ליבמ תוכניות להרחיב עוד את הרשת בתקופה הקרובה. לבחירת מעבד זה חשיבות רבה, גם מעבר ליכולתו הטכנית המרשימה (ובראש וברא- שונה -- מהירות הגדולה פי שלושה ממהי- רות מעבד 8088, התקנִי בפיסי ובאקס-טי). ישנו מחסור חמור במעבדים מהסדרות המורחבות, מעבדי 80186 ו802867. הואיל וליבמ שליטה על מקורות הייצור (בהיותה אחת מבעלות חכרת אינטל), היא מסוגלת להבטיח לעצמה הספקה שוטפת של מעבדים אלה, ולמנוע אותם ממתחריה הפוטנציאליים, ובייחוד מיצרני תואמים. יבמ מאפשרת 8 כוללות עד שני כונני תקליט קשיח, בני 20 מ"ב כל אחד. נציין עוד כי המחשב תומך בשני מסופים נוספים; הוא פועל עם כל מצגי יבמ המונוכרומאטיים, או מצגי הצבע; הוא מופעל בעזרת שתי מערכות הפעלה. הראשונה: פיסי דוס גירסה 3.0; השנייה היא גירסה |.3 לאותה מערכת הפעלה; והעיקר: אזא>א, היא גירסת מיקרוסופט ליוניקס של מעבדות בּל. מחיר, כפי שנמסר לנו ביבמ (כלומר, אין אלה המחירים הסו- פיים לצרכן. יש להניח שמפיצי יבמ, ה"דילרים", יפחיתו ממחירים אלה) יהיה בישראל: לדגם 68 -- 84,600, כולל מסים, ולדגם 99 -- 86,900, ללא מקלדת, מצג ותוספות חומרה אחרות. לכלול במחשבים גם מעבד מהיר 80287 לעיבודים מאתמאטיים בנקודה צפה. המעבד מציע ניהול זיכרון על גבי השבב. זהו מעבד 16 סיביות אמיתי, הפונה לכתוכת בת 24 סיביות. זמן הגישה הוא 150 נאנו" שניות, וזמן המחזור הוא 355 נאנושניות. זיכרון גישה אקראית (ראם) דגם 68 יוצא בתצורה ראשונית של 256 ק"ב זיכרון מרכזי, בעוד שהדגם המורחב יוצא עם כמות זיכרון כפולה. שני הדגמים יכולים להגיע לתצורה מאקסימאלית של 3 מ"ב זיכ- רון. לחומרה עשויים להתווסף עך חמישה כרטיסי הרחבת זיכרון, בגודל 512 ק"ב כל אחד.. זיכרון קריאה בלבד (רום) ב אִי.טי. כולל בתוכו 64 ק"ב ברום. בשבב הרום גירסה מורחבת של בייסיק, ומערכת בדיקה עצמית, המופעלת בכל תיחול של המחשב. אנשים ‏ + ונוחשבים קלט/פלט דגם 99 מצויד בשני נמלי קלטפלט לתקשורת טורית (סריאלית) או מקבילית. אתה יכול להתאים את התקשורת הסריאלית בטווח של 0 עד 9600 באוד. הרחבות = היחידה הבסיסית כוללת שמונה חריצים (51.015), להרחבת זיכרון או לתוספת | אפשרויות. שישה מחריצי ההרחבה תמוכים |הן בכרטיסי 8 סיביות והן בכרטיסי 16 סיביות. השניים הנותרים תומכים ב-8 סיביות בלבד, כלומר, המחשב החדש יכול לתמוך בכל תוספות החומרה הקיימות היום בשוק, הן מתוצרת יבמ עצמה והן ממתחרים. - [יסר כהן איחסון. אי טי. תומך בשלושה התקני איחסון פני- מיים, בצירופים שונים. אפשר לבנות תצורה של שני כונני תקליטונים בני 1.2 מ"ב; כונן 2 מ"ב ועוד כונן רגיל של 320/360 ק"ב (להרצת תקליטוני פיסי קיימ*ם). כמו כן ביכולתחך לרכוש את הדגם המורחב, המכיל כונן תקליט קשיח בן 20 מ"ב, בנוסף לכונן התקליטון. בתצורה מקסימאלית ניתן להרכיב מחשב בעל תכולת זיכרון מרשימה מאוד של שני תקליטים קשיחים, בני 20 מ"ב כל אחד, ועוד כונן תקליטון בגודל הרצוי. אנשים ‏ + ובוחשבים אי,.טי, ושוק המחשבים כיוס ראשית, בחומרה. קיימת כאן קב למחשבים רבי-משתמשים לעתיז שנית, התשובה לשאלה שכה הטרידה את השוק הגיעה סוף סוף: באיזו מערכת יוניקס נשתמש בעתיד, האם במערכת יוניקס מקו- רית, או במערכת מבוססת יוניקס. ויבמ בחרה באחרונה. החשוב ביותר מבחינת שוק המחשבים, ומבחינת לקוחותיה העתידיים של יבמ: המחיר הסביר והנמוך, יחסית (ראה טבל מערכות מתחרות), יהווה גורם מושך ב למשתמשים רבים. יבמ מילאה כאן את ו בין זעיר מחשבים לבין מחשבי ו רים בהרכה, ורכשה לה קהל לקוחוו ציאלי גדול, המעוניין במערכת רכת- משתמשים לעסק הבינוני או למחלקות באירגון. כמובן, תוספת הרשת (במחיר ממוצע של כאלף דולר לכל מחשב) הופכת את אִי.טי. לפתרון חזק מאין כמוהו במחיר סביר. לאור נתונים אלה, אין להתפלא על כך שיבמ טרחה והזמינה שני מיליון יחידות יע"מ מאינטל. יהיה להם שימוש. התואמות המוצעת, לאלפי תוכנות הפיסי הקיימות, האפשרות להכליל כונן תקליטון תואם פיסי במערכת, כל אלה מעידים כאלף עדים על כך שליבמ מודעות מעולה לתביעות השוק, והיא אינה "כופה" עצמה עליו, כפי שנהגה לעשות במשך שנים במחשבים הגדולים. יבמ והתואמים הפרשייה, ספק אם תחזור על עצמה. הסיכוי "לרוץ" ולהרכיב תואם אִי.טי., שיהיה זול מהמקור, אינו גבוה. אנו שומעים, אמנם, על כמה יצרני תואמים, המתרוצצים כאחוזי תזזית למצוא את התשובה המתאימה לות שבפניהן הם ניצכים גדולות הן: ההזמנה הגדולה ליע"מים החדשים כ מחסלת את סיכויי יצרני התואמים להניח ידס על כמויות מסחריות של יע יתר על כן, המחיר המאוד אגרסיבי, שבו המערכת, יהווה מכשול עצום יהיה לעבור ועדיין להישאר ריווחי ואטראקטיווי -- מול יבמ האם אנו צפויים לשורה של אולי. יש לזכור כי במקביל להכרזת אי.טי הודיעה יבמ על הפחתה ניכרת במחיר אקס טי. במצב הנוכחי, מתקשים היצרנים כבר עתה להתמודד במחירי יבמ במחשבי כים בסדרה. איך יצליחו לה מול אי.טי.? שיר 0000 0 ייט יבמ ויצרני מערכות רבות-משתמשים ו ו ו גם מול מערכות רבות-משתמשים קיימות מציבה יבמ עצמה בנקודת זינוק מעולה. אם הסופרמיקרו של 4181 נחשב למחשב יוניקס מעולה, הרי במחיר תמיכה בשלושה משתמ- שים הוא מתומחר במחיר כפול ממחיר אי.טי. התחלה שאינה מבשרת טובות לחברה שהכ- יבמ אי.טי. | 4181 מעבד 06 מערכת הפעלה פיסי זניקס | יוניקס תמיכה ב" 3 משתמשים עד 18 מחיר מערכת טיפוסית* 49,819 1,055 * מחירי פו"ב ריזה על עצמה כמתחרה העיקרית של יבמ בשוק המיקרו והסופרמיקרו. יצרני מערכות מרובות-משתמשים אחרות מציעים מחיר נמוך יותר (לא בהרבה), אולם אף לא אחד מהם מציע כושר זיכרון פנימי כה גבוה, וגם לא יכולת איחסון חיצונית בהיקף כה נרחב. והעיקר: אף לא אחת מהמערכות מציעה תואמות ליבמ... יבמ שמה רגל בשוק התוכנה לאחר שחברת 4181 השקיעה משאבים כה רבים בפירסום ובפיתוח יחסי ציבור למערכת ספרי מחשב וה יש דליה פלד זוציאים לאור 10 0 8 8086 0 זיכרון ראם עד 3 מ"ב | עד 2 מ"ב עד 1 מ"ב איחסון עד 40 מב עד 32 מ"ב עד 33 מ"ב | עד 15 מ"ב כיכ בירל ההפעלה יוניקס, שבפיתוחה תמכה, הכריזה החברה על מחשב מיקרו שאינו אלא תואם יבמ פשוט (שאותו רכשה מאוליבטי האיטל- קית). בעשותה כך, ביזבזה חברת הענק קרדיט עצום שניתן לה על ידי הלקוחות המצפים. את יוניקס היא שמרה -- למחשבי הסו- פרמיקרו ולמחשבי המיני מסדרת 3₪ שלה. יבמ, לעומת זאת, "עקפה" את 4181 בצעד אחד, והותירה אותה מאחור. היא אלטוס 586-40 16-8 788 עד 1.5 מ"ב זניקס אוזאפא-8אד עד 6 עד 3 200 2( מגישה את יוניקס למשתמש, על מעלותיו ‏ -- במחיר סביר, וגם שומרת לו על האופציה להשתמש במיגוון התוכנות שרכש, התואמות את הפיסי שאולי נמצא כבר ברשותו. אולם יבמ עשתה יותר מכך. במקביל להכרזה הכפולה על המחשב החדש ועל רשת התקשורת, הודיעה גם על תוכנת- אשנבים חדשה. מעין תוכנת-מטרייה, המאפשרת לבנות תוכנות לעבודה בסביבה מוכללת. בעשותה כן, קבעה יבמ תקן נוסף: כל התוכנות שייכתבו מעתה והלאה, יצטרכו להתאים עצמן לתקן האשנבים של יבמ. תוכנותהאשנבים תופץ החל מתחילת השנה הבאה (עוד צעד שאינו אופייני ליבמ: הכרזה על מוצר שאינו נמצא עדיין בשוק -- כדי להרוויח זמן). ת"א 61332. אנשים 6 וממחשפים מייקרוסופט, החוסה תחת צילה של יבמ, והמספקת לה את מערכות ההפעלה החל מראשית ימי הפיסי, ייצרה תוכנת-אשנבים משלה. האם תיתאם תוכנת יבמ לתוכנת האשנבים של מייקרוסופט? מדוע לא נטלה את חלונות של מייקרוסופט תחת חסותה? כפי הנראה, מסתמכת יבמ על האיחור הרב בהפצת חלונות. יבמ שואפת, זה זמן רב, לשלוט גם בשוק התוכנות לפיסי. כעת היא עשתה צעד מכריע בדרך להשגת המטרה. גם כשנצמדה ליוניקס מערכת 3, נהגה יבמ בחוכמה, שכן מרבית תוכנות היישומים הקיימות ליוניקס, פועלות בגירסה זו. מה צפוי לנו בארץ? שלא כרגיל אצל הענק הכחול, הוכרז אִי.טי. באירופה כמעט בד בבד עם ההכרזה בארה"ב. תחילת שיווקן של מערכות אִי.טי. בישראל יהיה בחודש הבא, באמצעות מפי- צים מורשים. וכבר אנו שומעים על לקוחות שעמדו לרכוש אקס-טי, וביטלו הזמנתם בציפייה לאִי.טי., המבטיח הרבה יותר. המלצתנו: לפני רכישת החומרה, בחנו בזהירות את מלאי התוכנות הקיימות לה. לאִי.טי., שלא כבפיסי, שלו היו תוכנות מן המוכן מיד משהוצע בישראל, תוכנות כאלה רק למערכת ההפעלה מסדוס. וַדְאוּ במדויק שאכן תוכנות לפיסי רצות על גבי אי.טי. וכבר אנו קוראים על אי התאמות מסויימות בין דוס בגירסה 2.0 לבין דוס 3.0 ודוס 3.1 כמה תוכנות נפוצות אינן רצות באופן מושלם על המחשב החדש. ממש כפי שאירע כאשר עברה יבמ מדוס 1.0 לדוס 2.0. אם כתבת או תכננת כתב *ד בנושאל מחשב, פנה אללנו עוד הלום ונוכל לצרף את ספרך לסדרת הספרים "ספרלית אנשלים ומחשבים", שתראה אור בעריכת לשראל פלד. כתוב לדליה 6לד מוציאים לאור, ת.ד. 535525, ו ₪ ) [ "ומה אם אצטרך מחר מחשב אישי בהול ותה שדר דחוף [שלח אלישראלי השוהה בחו"ל: . יש לנו חדשות עבורך: מתוחכמת חדשה, אוח6א, שהתווספה האישי של יבמ תוכל להריץ על זג 8 משוב טל' 03-453202 ךר ךר בוא מיד לישראל, והבא אתך חמישים כ שהוא למערכת ההפעלה הפופולרית 6-005=. = אבלעד פי3 מהר יותר. משמע, גישה ₪ מלי"ל טלי 267325, 2-252955 סימפוניות! הישראלי, שאיננור נמנה על זחזק והמהיר במשפחת המערכת תאפשר למספר משתמשים מואצת יותר למידע שלך ופתרונות 6 קונתהל מיקדו-מחשבים | , ו המחשביס האישייס לבצע מספר משימות בעת ובעונה אחת כול' 280640 , 03-295148 זמיניס יותר לבעיות מורכבות יות חובבי מוסיקה קלאסית דווקא, ידע בדיוק של יבמ. המחשב האישי דג עשויגם זכרונו הפנימי של מחשב אישי א למה הבוונה. תוך יומיים עשוה דרכו לישר- ל לשמש אותך ברשת משרדית, בה גדל עד לפי 5 מהזכרון המירבי כיום, 6% לק משתתפים מספר מחשביס אישיים לי פיי אל, ובמזוודותיו -- חמישים עותקי תוכנת [ ו 2 והוא אכן מביא לך טכנולוגיה מתי : 6 "מ טלי 378222- עשוסהמ/ו/י5, הלהיט. החדש של יצרני | ו מתקדמת: ניתנים על ידי המחשב האישי זא. 1 0 : ּ התקשר לאחד ממשווקינו המורשים ₪ לרו טי 03-265151 וטוס 3-2-1. למחשב האישי דג מערכת הפעלה את מרבית התוכניות שנכתבו למחשב ודרוש את העובדות והפרטים יבנז 8 | | לעבור במכס עם חמישים תקליטוני תוכנה, | ה | | [ 1 [ ה [ 1 [ | | | ג כאשר אך מעטים הם המוכסים המבדילים ו בין מחשב לווידיאו, אין זר בעיה מיוחדת. .. ביתתוכנה ידוע ומבוסם, המחזיק עשרות . תוכניתנים בשכר, ומשקיע מיליונים בפיר" 1 ף [ ר [ ו ך ו ך א / סום ובקידום מכירת תוכנות המדף שלר, אינו מצליח להחדיר את התוכנה שבה הוא תומך אל מוסד גדול. הוא נכעול מול "מתכנת מרפסת" עלום... . בישראל מצויים לפחות אלפיים עותקי ניסו כהן לוטום 3-2-1 -- מאלפיים מקורות שונים... מתח הרווחים של משווקי תוכנות, רובם "דִילְרִים" של חומרה ותוכנה כאחד, הוא כמאה אחחז. הרבה יותר מהרווח הנותר בידיהם של מפתחי התוכנה עצמם. ...לקוח שרכש תוכנה מאת "דילר", ונתקל בבעיות, הופנה אל מְפַתַח התוכנה. מפתח התוכנה החזיר אותו אל הדילר, וכך הלוך וסוב -- והלקוח נותר דפוק... התמונה המצטיירת פחות מעודדת. שוק תוכ- נות המדף למחשבי המיקרו בישראל אינו אלא תוהו ובוהו אחד גדול, שבו כל אחד עושה כרצונו, למען הגדל רווחיו האישיים -- ולרוב על חשבון הלקוח, שאינו מודע כלל למערכת היחסים המסועפת הקיימת בין משווקי התוכ- נות לבין מפתחיהם או יבואניהם מחו"ל. סיפור "הסימפוניה במזוודה" איננו בדוי כלל ועיקר. במשך תקופה ארוכה יובָאו בדרך זו לישראל מאות עותקי תוכנות מעולות, ללא רשותו של היצרן וללא תשלום דמי המכס, המתחייבים מיבוא תוכנות מדף (כשבעים אחוז). מרבית יצרני התוכנה בארה"ב אינם : מחזיקים מפיצים מורשים בישראל. בעצם, ניתן [ למנות את המפיצים המורשים על אצבעות יד אחת. ו ג'ימי שוורצקופף, מנכ"ל טמיר (אס.סי.אס. לשעבר), הוא אחד מהם. "למה לי להשקיע עשרות אלפי דולרים ברכישת הבלעדיות על תוכנה, אם כל אחד יכול להביא כמה תוכנות שאך ירצה, ללא כל פיקוח וללא כל מגבלה (מלבד מגבלת המכס)?" עשרות אלפי דולרים? בדיוק כך. גימי שוור רצקופף, זועם ופאסימי יותר מתמיד, מראה לי את עותק החוזה שהציע לו היצרן האמריקאני; על פי החוזה, תקבל טמיר את הבלעדיות על התוכנה המוצעת, בסיס נתונים מעולה, אם 354 א א.א 808885 8 66550 1 ד אאא 4% אז צודדו אנשים 6 ונוחשבים הננחַיחון החיוני מתמיד לך, ולכל הנזשפחה 0-ו ש' בלבד (בהקום 3700!] ישעיהו פורת מעריב ג/ . 5 המחשב. מאו - 8 מחסור במילון שימושי ת גורמים ממ י המהדורה העממי ו אנציקלופדיה ו שוקד צוות מדעי 0 הכנת מקיפה, הופעתו בשבוע שע שתראה אור בע הכל -- תוומה דלית "לד לקהוליית המחשב ל : %, ס ומחשביםיי שהיקפה גד פרידמן, נשיא הכנת 1271 ה הקשורות בו, גונל -- היא ,חברת שפת מושגים הבסיס המתוגם יוסי תרומה המוסי ומח בר האמריקני 8 שעמל 10 0 0 המחשב והפעולות לוא והמאייר אריק ג'ון פרי ה, ביתית שיטת ההגשה הלועזי, הופכת א ז של ה ובהירות כבר את מושני לצימצוס הדרגתי כשפת מחשב מקובלת גם בשבוע הספר לכסיקון, לפי סדר האלף"בית (אותיות גדולות חאו חאה ממה חאה חאה חאה חחח חא צירפת? שיק ע"ס ‏ ------------לפקודתכם, אנא שילחו אלי עותקים של הלכסיקון בדחיפות. 5 דליה פלד מזציאים לאור בע"מ נא חייבונל בכרטיס אשראי לשראכרט/ויזה שמספרו ותוקפו ספריית אנעוים ומחעובים - ו כתובת ומלקוד למשלות אל: דליה פלד, מו"ל ת"ד 33325, ת"א 61332 סלפרן -0 ריר רס 2 תרכוש לפחות 400 עותקים מהתוכנה הזו, ועוד כמה עשרות עותקים מתוכנות אחרות (שאינן בשורה הראשונה, כמובן). המחיר הכולל של העיסקה: רבע מיליון דולר לפחות. הסיכוי למכור ארבע מאות עותקים מן התוכנה, במחיר המתקרב לאלף דולר לעותק, הוא אפסי. ומירב הסיכויים שלאחר שיוחל בהפצת התוכנה בישראל, ייובאו מיד, ללא אישור היצרן או המשווק בישראל, עוד עשרות עותקים מתחרים, וכל ההשקעה תרד לטמיון. "אין כל טעם בבלעדיות," אומר ג'ימי שוורצקופף. ובתנאי השוק היום, הוא צודק. מהי תוכנת מדף? מסתבר כי הלקוחות הישראליים אינם מצליחים להסתגל להרגלי השיווק המקובלים בארה"ב. בארץ האפשרויות, יכול כל לקוח לרכוש לעצמו תוכנות מוכנות, מִנוכָּשות, ממדפי החנו- יות או באמצעות הדואר. יצרני התוכנות קשו" רים בהסכמי הפצה עם מפיצי תוכנה, הרוכשים מהם כמויות עצומות של תוכנות במחיר נמוך, ומפיצים אותם ללקוחות דרך חנויות או במכירה ישירה. מרבית יצרני התוכנה מגבילים את המפיצים במכירה בגבולות ארה"ב בלבד. אחרים רשאים למכור גם בחו"ל. המושג תוכנת מדף אינו מתייחס לדרך המכירה בלבד. הוא מתייחס גם למנטאליות הלקוח. אמריקאני הרוכש לו תוכנה שכזו, וורדסטאר, דיבייס 2, פיצ'טקסט, לוטוס ואח- רות, יודע שהוא רוכש מוצר מושלם, שעבר את כל הבחינות האפשריות בטרם בוצע בשוק. אותו לקוח ישקיע כמה ימים בלימוד מעמיק של ספרי התיעוד, לפני שיטרח להזעיק את המשווק או היצרן בטלפונים בהולים ש"העסק לא עובד." בישראל, טוענים כולם, המצב שונה לחלג- טין. הלקוח הישראלי ינצל את זכותו כלקוח וידרוש, וגם יקבל, התקנה מלאה על גבי המחשב שבבית העסק שלו או בביתו; הוא יקרא לאנשי השירות עשרות פעמים כדי לשאול שאלות, שאת התשובות עליהן יוכל תמיד למצוא בספר. את הספר הוא לא יטרח כלל לקרוא... כל המבקש להפיץ תוכנה בישראל, כדאי שיידע את הכלל הראשון בעסק: אם אין לך חמישה-שישה אנשים, שכל תפקידם להתרוצץ בין הלקוחות, כדאי שתישאר אנונימי, רחוק מהשטח. אחרת יעלו לך כל מאה דולר של רווח במאתיים דולר של התרוצצות בין הלקוחות. אין תוכנות מדף בישראל. כל לקוח חש כאילו היה לפחות מוסד גדול שרכש תוכנה למחשב מיני בסדר גודל של עשרות אלפי דולרים. הוא דורש יחס, ובדרך כלל הוא גם מקבל אותו. פרי גונן שהיה, לטענתו, הראשון שהחדיר את לוטוס [-3-2 לישראל, הפך סוכן בלעדי של מוצרי אשטוךטייט בישראל. בלעדיות זו לא עלתה לו בכסף. הוא מפיץ בארץ את דיבייס 3, הגירסה החדשה לבסיס הנתונים הנפוץ ואת אא טאווא א:ו, תוכנה מוכללת חדשה (ה- אמורה להיות המתחרה העיקרית של סימפוניה, זו שניצחה על הפתיחה לכתבה זו). פרי גונן, אמריקאני במוצאו, מודע לקשיים שיעמיד בפניו הלקוח הישראלי, אך הוא מוכן לאתגר. הוא משקיע בפיתוח מערכת תמיכה מלאה לכל לקוח, ובפיתוח מערכת קשרים דו- סיטרית בינו לבין הדילרים. הוא מצהיר בפירוש שכל לקוח הרוכש תוכנה ממגו או באמצעות הדילר, יקכל תמיכה מלאה, כלולה במחיר התוכנה, לכל פרק זמן שיידרש. בטמיר נואשו זה זמן רב מן הניסיון להיות אידיאליסטיים עד כדי כך. אמנם כל לקוח זכאי לתמיכה כלולה, לתקופה קצרה. אבל מי שישאף להמשיך ולקבל תמיכה -- גם ישלם עבורה. חוזה התמיכה קובע מחיר מינימום של 0 דולר לשנה לתוכנה. והמחיר יורד בהתאם למספר התוכנות שנרכשו: 8150 לשתי תוכנות, 0 לשלוש, וכך הלאה. תעריפי הסיוע, שלא במסגרת החוזה השנתי, הם %30 לשעה בבית הלקוח, או מחצית המחיר במשרדי החברה. מהי משמעות הבלעדיות? החשבון הפשוט מראה שאין כל טעם בהשקעה בבלעדיות, על תוכנות שאינן מיועדות להסבה לעברית. בדרך כלל יו עיבוד תמלילים והארץ תוכנות תמלילאות ברמות ש הגדול רחוק מאוד באיכותו מהת לות המוצעות בחו"ל במחיר נמוך) הסבה מלאה של התוכנה, מסכי העז דות לעברית, יש להחזיק ב-500868% של התוכנה. יצרני התוכנה מוכנים לה 5 תמורת עשרות אלפי דולרים ויותר. טמיר השקיעה בהסבתה של פיצ'טקסט לעב- רית סכומי עתק, חודשי עבודה ומאמצי פירסום ושיווק בלתי נלאים. כיום נאלץ ג'ימי שוורצ- קופף להתחרות בתוכנות תמלילאות עבריות מקוריות שפותחו בארץ, והוא מודה שהמלאכה בכמה מאות עותקים שנמכרו עד עתה, עדיין איננה נושאת רווח ממשי, ועלות אחזקת אנשי השירות לתוכנה -- עצומה. המתחרים העיק- ריים של טְמִיר הם אנשי איכות, המוכרים את אדב, ואינטרסופט הירושלמיים, המוכרים את וורדמיל. שוק מעבדי התמלילים בישראל אינו עולה על כמה אלפים בודדים. המצב כרגע השוק מתפרס בצורה כמעט שווה, ורק א"ב מובילה מעט, בעיקר במכירות לגופים גדולים לצה"ל ולמוסדות. פרי גונן מפרי אינטרנאשיונאל וג'ימי מטמיר אינם מתעתדים להשקיע ברכישת 800868 להסבת התוכנות המוכללות החדשות, שהם מנסים לשווק בישראל. כך אאסאושוא א א הכוללת מעבד תמלילים, תימכר ללא מעבד עברי; ו4609887 א0%, אף היא מנועה מלבצע תמלילאות בשפת הקודש. שתיהן נמכ. * אעטמז50ק5 |וע: 4 0-58 = 5 י*י'אואע 05 יש לנו צוות מובחר של אנשי ה אואט הטובים ביותר בארץ. אנו ערוכים לתת ייעוץ ופיתוח של תוכנה בסיסית ואפליקציות : * אואע * תקשורת * ובסיס נתונים ' לשם קבלת מידע נוסף אנא פנה ל: סי.סי.אי. ישראל )00118845 רח' היצירה 37 רמת"גן 51521 טל. 03-724423 .וד 8 86 וס א81 800 ₪ 5 ואט אנשים ‏ % ונוחשבים ה ו רות כבסיסי נתונים וכגליונות אלקטרו;יים מתקדמים. היחס בין בתי התוכנה לדילרים ה בתי התוכנה מוכרים את התוכנות שברשותם, כולל תמיכה מלאה (במגבלות תקופה), למשוו- קי חומרה הכורכים מכירת מחשב עם מכירח תוכנה. דילרים זכאים לחמישים אחוז הנחה במחיר התוכנה. כלומר, על כל תוכנה הנמכרת לך, הצרכן, במחיר 81000, משלשל המשווק לכיסו 8500. בתי התוכנה נאנקים, אך את הכל- לים קובעים המשווקים. לעתים מבצעים בתי תוכנה עסקאות כוללות. כך נמכר מעבד התמ- לילים וורדמיל עם מחשבי ריינבו של דיגיטל. כמה מקבל אבינועם גוזנר, מנכ"ל אינטרסופט, עבור כל עותק תוכנה שנמכר לדיגיטל? עשרות דולרים בלבד. וזוהי אותה תוכנה הנמכרת במחיר הקרוב לאלף דולר, דרך דילר. בתי התוכנה נאנקים, אך שותקים. מדוע אין טמיר משווקת את התוכנות ישי" רות ללקוחות? מחשש הדילרים כמובן. למרות ה"תרגילים" התכופים, מרבית התוכנות נמכ- רות דרך הדילרים. רודי מירום, בעליה של רסיטל, בית תוכנה המתמחה בתוכניות לניהול עסק, אומר כי דילר מרוויח אצלו 30% בלבד, ואין לו כל רשות לקבוע הנחות על מחירי התוכנה. "ג'ימי אינו שולט בדילרים, הם שול" טים בו," הוא קובע. רודי מודה כי הדילרים לוחצים על הנחות נוספות, אך בדרך כלל הוא מתעקש על המחיר. לרסיטל דרך משלה להתחרות בדילריט: הם מוכרים פתרונות מלאים, מחשבים ותוכנה תמורת סכום עגול. רסיטל אינה דילר מורשה של יבמ והמכירה מתבצעת, תיאורטית, דרך אחד הדילרים הגדולים, איכות היא מקרה מעניין. זהו בית תוכנה ודילר בפני עצמו. מוצר היוקרה של איכות היא מעבד התמלילים א-ב. דילרים אחרים אינם מוכרים את אדב, לא מפני שהתוכנה אינה טובה, חלילה. הם אינם מעוניינים 'ילחזק" את איכות. וכך, בגלל צרות-עין אופיינית, הלקוח מפסיד. שאלתי את ג'ימי מדוע אינו מוכר גם חומרה, כמו רסיטל או בתי תוכנה אחרים? ג'ימי מודה כי הפסיד מכרזים רבים, לגופים ציבוריים ופרטיים, משום שאינו מוכר חומרה. הוא מנוע מלעשות זאת -- שוב מאימת הדיל" רים. הוא חושש שכתגובה, יפסיקו לשווק את תוכנותיו שלו. יבוא תוכנת מדף - איש כרצונו ושוב לאגדת סימפוניה. בעסק הזה אין צדיקים. כל מי שמעוניין ליימא לישראל תוכנות, עושה 6 זאת ללא כל בעיה. ניתן לפנות ישירות אל מפיצי תוכנה גדולים בחו"ל, אם באמצעות הדואר, או בטלקס, או אפילו בשיחת טלפון, ולהזמין תוכנות. הבעיה הנותרת -- להסתדר עם המכס. ובדרך כלל מסתדרים... וכך לא קבעה לוטוס, למשל, וכמוה יצרני תוכנה גדולים אחרים, עד היום כל משווק מורשה בישראל. כולם מייבאים לוטוס, כולם מוכרים סימפוניה וכולם טוענים לחזקה גם על דיבייס 2 ואפילו על דיבייס 3. ידוע שאת דיבייס 2 ייבאו מספר גורמים לישראל. הבולט ביניהם היה טאסקפורס מחיפה, שאף תמך בתוכנה בעברית. לדברי פרי גונן, הטוען לבלעדיות על יבוא תוכנת אשטון-טייט, חדלה טאסקפורס לייבא תוכנות אלו מעת שהופקדה הבעלות בידיו. לגבי לקוחותיו, מדגיש גונן, משמעות הבלעדיות היא בתמיכה ישירה של היצרן, בגיר- סאות נוספות ובעידכונים, אם יהיו כאלה. גירסה 3 לדיבייס היא דוגמה טובה לכך. זוהי תוכנה ידידותית וטובה בהרבה מהתוכנה הקודמת. פרי אינטרנשיונאל מוכנים למכור את עידכוני התוכנה רק לבעלי תוכנות מקוריות, ובעתיד ימכרו עידכונים רק ללקוחות שירכשו תוכנות באמצעותם. "שטויות", מבטל בני יוחננוף. מר יוחננוף, מנכ"ל אִייפִי.אִי., מוכן למכור הן את דיבייס 3 והן את העידכון (הזול יותר, כמובן) לכל ה- מעוניין. זאת לבד ממאות פריטי תוכנה אחרים, של טובי היצרנים בעולם. מסתבר שיוחננוף מייבא תוכנות אלו מִסַפּק תוכנה גדול בארה"ב, היא חכרת שא צכ אפד. יוחננוף זועם על כולם, ועל הדילרים ביי- חוד. "מנטליות של ימי הביניים," הוא מכנה את המתרחש בשוק הישראלי. הדילרים מרווי" חים על חשבון כולם, והיחיד המפסיד הוא הצרכן, המשלם מחיר גבוה בהרבה על תוכנה, ולרוב אף אינו זוכה בתמיכה המתאימה. איי.פיאִי. תמכור פריטי תוכנה מתוך קטלוג מאצכ אמ במחירים הנמוכים עד כדי מחצית ממחירי אותן תוכנות אצל דילרים אחרים. כיצד יתגבר על מגבלת המכס? הוא יתגבר. בימים אלה הוא בעימות עם המכס בנושא זה. פרי גונן שומע, וחורק שיניים. לדעתו אין מפיצי התוכנה בארה"ב מורשים למכור פריטי תוכנה מחוץ ליבשת. אם יתברר לד ש-₪ אצכ אא עוברת על תקנות אשטון-טייט, יפעל בנידון. בני יוחננוף יהיה מוכן, לדבריו, לתמוך במרבית התוכנות הפופולאריות. אך אם לקוח כלשהו ירצה לרכוש תוכנה כלשהי מן הקטלוג כתוכנת-מדף, על אחריותו, הוא ימכור לו. גם בתי התוכנה אינם נקיים לבד ממעבדי תמלילים מקוריים, תוכנות בסיסי נתונים וגליונות אלקטרוניים מיוכאים, משופע השוק הישראלי בתוכנות להנהלת עסק למי- אנשים ‏ 2 ונוחשפים | המתכנת בסנדלים ובמכנסיים קצרים סיפורה של אֶיי.אס: כפי שמספר עופר אחיטוב עצמו, הוא סיפור מרתק. בית התוכנה הבינוני (כעשרה אנשים) הזה החל דרכו מאיש אחד - עופר עצמו. את ההזדמנות הראשונה שלו קיבל בעיריית נתניה, שם התבקש להרכיב מערכת בסיס נתונים לניהול כרטסת עובדים. עופר, בטוח בעצמו, הקציב לעצמו שבועיים להגשת המוצר הסופי. שבוע שלם התרוצ וניסה להשיג מחשב לעבוד עליו. לבסוף קיבל את רשותה של מלל לעבוד על טאנדי רדיו"שאק דגם 2 בשעות הערב. אותה שעה נקרה על דרכו גם ילד מחונן, משופע בתחביבים מוזרים, ובהרגלים מוזרים לא פחות. לאותו ילד, שמעולם לא לבש מכנד סיים ארוכים, מלאו רק 15 שנה כאשר החל לעבוד עם עופר אחיטוב. תוך שלושה ימים פיתח את איריס. עופר עמד במשימה. ה"ילד," שהפך מתכנת ראשי אצלו, הגיע במשך הזמן לשכר חודשי צנוע של כ-83,000 בחודש. לא רע בתור דמי כיס,, המאבק המוצלח השני היה מול בית תוכנה גדול, טכם. עופר הצליח לגבור על טכם ולמכור מערכת איריס לבסיס צבאי גדול במרכז הארץ. "התוכנה שלי היתה פשוט טובה יותר," הוא אומר. בטכם, עם הגב העצום של תדיראן וכור, השתוללו מכעס. איזו סמליות יש בכך שאותה טכם היא כיום אחת ממחזיקות המניות בטמיר... את עופר אין צורך לשכנע. גם כיום, כשה" הצלחה מאירה לו פנים ואיריס עושה את דרכו לחו"ל, הוא יודע של"חאפרי התוכנה" תפקיד חשוב בהעלאת רמתה של התוכנה הישראלית. הוא ודומיו לא יתחמקו מהטות אוזן לצעירים מוכשרים ומבריקים. ₪ ניהן, וביחוד בתוכנות להנהלת חשבנות. לעתים נדמה שכל בית תוכנה מתחיל פשוט חייב להציע תוכנה להנהלת חשבונות. תוכנות אלו יקרות למדיי: מחירה של תוכנה ממוצעת להנהלת חשבונות הוא כ-%1500 וכל מודול נוסף, אם לניהול משכורות, לניהול הזמנות או לייצור, עולה מאות דולרים נוספים. התוכנות הטובות באמת -- מעטות הן. יוחננוף עצמו נכווה ברותחין. היום הוא יודע לספר, שהתוכנות שהפיצה אסנת בזמנו, בניהולו של דב וייצמן (שותפו בעבר), היו משופעות בָּאגים, והלקוחות הממורמרים נאלצו לעתים קרובות להשקיע סכומים ניכרים בהסבה לתוכנות אחרות, מאלה שאיחרו להופיע בשוק אך כאשר הופיעו -- היו מנוכשות ופעלו כהלכה. כיום, הוא מצהיר, מדובגת תוכנח מיקרונועם לחלוטין. כך לגבי אסנת ז'יל, אך מקרים אינסם חסרים 24 -- הוצאת הספרים דליה פלד מעניקה שי -- כל אחד מכם הרוכש שני ספרי מחשב (כמפורט בהמשך) יקבל לכתובתו, ללא תשלום נוסף, את המגזין אנשים ומחשבים/ אישי למשך שנה. ההצעה בתוקף עד סוף 1984. הזמן עוד היום את לכסיקון המחשב ולפחות אחד משני הספרים האחרים: עצור לפני שתקנה מחשב, או שידוכי מחשב ותזכה למנוי חינם, (במקום מחיר מנוי שנתי 18,445 ש') / עצורז * שותקנה מחעוב דוגה מיילאך מעשי לרכישת מהשכ עצור לפני שתקנה מחשב, 6,850 ש' גם אם כבר קנית מחשב, זה המדריך היחידי בעברית שיראה לך כל מה שכדאי לדעת על מחשבים אישיים ותוכנתם. מלווה בצילומים מקוריים מעודכנים. שידוכי מחשב, 3,690 ש' ספורי מחשב בדיוני. ברי פריגת מספר לך על עלייתו של המלך החדש -- המחשב -- בסגנון לא יאומן כי יסופר. הכל יכול לקרות וכדאי להיות מוכנים לכסיקון המחשב 13,700 ש' מילון חובה בכל בית בישראל -- למנהל, | לתלמיד, ‏ להורים ולאיש העסקים. 71 מושגים בהסבר מלא בעברית. הלכסיקון הראשון והיחיד בעברית. לכך. ים לאור ת"ד 33325, ת"א 61332 טל' 244388 אל דליה פלד - מוציא : / אנא שלחו אלי במהירות את הספרים הבאים ואקבל שי מנוי חינם על מגזין אנשים ומחשבים כמפורט לעיל. ₪ לכסיקון המחשב 1271 מושגיט בעברית, 13,700 ש' [ ] עצור לפני שתקנה מחשב, 6,850 ש' ₪ שדוכי מחשב -- ברי פריגת, 3,690 ש' אני מצרף שיק על הסכום המתאים בשקלים לפי שער הדולר היציג. טלפון "שו 5 שמי :0 מפי תיז אי חתימתי ו כתובתי ומיקוד דל כ ו דליה סיכד מוציאים לאור - סכריית אושים ומחשרים | גראפיקה: "צוג תמונה מרחבית גרשון אלבר חלק א' בשני המאמרים הראשונים נכיר, על קצה המזלג, אחד מן הנושאים החשובים במדעי המחשב - עיבודים גראפיים. נתמקד בייצוג תמונה מרחבית בעזרת מחשב. אך תחילה עלינו להכיר מעט מושגים. הבעיה המרכזית של צג המחשב היא היותו דומִמדי, וכל נסיון להציג בעזרתו מרחב תלת-ממדי רגיל ידרוש, באחד משלבי החישובים, גם העתקה ממרחב בעל שלושה צירים למרחב בעל שניים (המסך). : ₪ ץימטריה פרונטאלית רספקטיבה איזומסריה 0 קיימים כמה סוגי העתקות, לדוגמה: 4 הטלה על ידי השלכה של קרניים ממקור נקודתי(כמו העין), דהיינו פרספקטיבה; 4 הטלה על ידי קרניים מקבילות זו לזו, צורה הנפוצה בסרטוטים טכניים. הצורה המקובלת ביותר בהטלה מקבילה היא האיזומטריה, שבה כל שלושת הצירים באורך שווה (אִיזו פירושו שווה). בצורה זו גם נשתמש בהמשך - ניתן להציג את הצירים באורכים שונים ואז מתקבלת הדימטריה (2 צירים באורך שונה), או הטרימטריה (לכל ציר אורך אחר). לפני שנציג את ההטלה האיזומטרית נעיר כי אפשר לבצעה בכמה צורות, כפי שבסרטוט טכני מקובל שציר צ הפוך בכיוונו. (ראה ציור 2.) נראה כיצד מתבצעת ההטלה האיזומטרית. בציור 2 אנו רואים: את המערכת המרחבית (2,צ,א), נראית במישור (/,0) כשלושה וקטורים, אשר הזווית ביניהם 120 מעלות; וציר 2, הוא הציר האנכי. נתונה לנו נקודה במרחב בעלת שלוש קואורדינאטות .ז?,.1ץ, 1א וברצוננו לדעת את מקומה ביחס למישור המסך - מישור צ,. נבנה כעת וקטור במרחב מראשית הצירים (0,0,00) אל הנקודה הנתונה ((1?..זצ,.1א). אם נמצא את היטל הווקטור על המישור, קצהו יהיה הנקודה (/,ט) המבוקשת. ניתן לפרק וקטור (סימן .1) לרכיביו. במקרה זה נְפַרְקְנוּ בכיוון הצירים (ראה ציור 3): ציור 3 א וקטור באורך .זא בכיוון ציר א וקטור באורך .1 בכיוון ציר צ ווקטור באורך .21 בכיוון ציר 2. נמצא כיצד משפיע כל וקטור כזה על מישור (ש,ט) (נסמן באותיות (א) את ההיטל של .וא על ציר /, ולכן גם זוהי מידת ההשפעה של 1א על ץ): מציור 2 נראה כי הווקטור בכיוון א מתפרק שוב לפי - .1אא(30)א51- = (א) .1אא(30) 605 = (א)ש הווקטור בכיוון + מתפרק שוב לפי - 1 30) אז5 = (צ)ש 008030 = (צ) הווקטור בכיוון 2 משפיע על צ לפי - מכיוון שכבר ראינו כי ( 1 וצ,.זא) הן קואורדינאטות-קצה-הווקטור או הנקודה המבוקשת אנו מגיעים למסקנה, כי שתי הנוסחאות האחרונות הן הנוסחאות, אשר לכל נקודה במרחב מתאימות נקודה במישור. בנקודה זו נראית הנקודה מהמרחב התלת-ממדי על ידי ההטלה האיזומטרית. כבר אמרנו כי ההעתקה האיזומטרית יכולה להתבצע בדרכים שונות. ואכן, שינויי זוויות הצירים (2,צ,א) במערכת (ע,ט) יגרמו העתקות איזומטריות שונות. שינוי של קנה מידה של ציר זה או אחר (מבין 2,צ,א) יגרום לכך שההעתקה לא תהיה איזומטרית עוד, שכן אורכי הצירים כבר יהיו שונים זה מזה. בכל ההעתקות הללו צורת מציאת המשוואות דומה. ניתן, כעזרת הנוסחאות שפיתחנו, לתאר גופים (למשל תיבה) על ידי מציאת הקצה של כל הקווים, המרכיבים כל אחת מפאות התיבה, וחיבורם בקו ישר. (כל ההעתקות הללו יעתיקו קו ישר במרחב לקו ישר במישור.) אנחנו, לעומת זאת, נראה כיצד ניתן להשתמש בנוסתאות אלו לייצוג של משטחים. משטח הוא פונקציה התלויה בשני משתנים. הפונקציה א2%=צ תלויה במשתנה אחד, והוא א; אבל הפונקציה צאא=2 כבר תלויה בשני משתנים, ולכן היא משטח. ניתן לראות את המשטח גם מעט אחרת: נניח שאנו על מישור אינסופי צא (כל נקודה בו אפשר לייצג על ידי שני ערכים צ,א) ואז 2 הוא הגובה של המשטח מעלינו. המשטח נמצא בגובה 2 מעל נקודה (צ,א) במישור, ומהווה הגג שלה שם. מכיונן שהמשטח נמצא מעל מישור שהוא אוסף של אינסוף נקודות, ברור שלא נוכל לחשב אלא מעט מזעה מנקודות אלו. ראשית נגביל עצמנו לתחום הפונקציה. נקבע גבולות גם ל"א וגם ל-ץ. את המלבן שיצרו גבולות אלו (ראה ציור 4), נחלק לרשת בצפיפות ציור4 יש? ₪ / חתך ב' צ קבוע ד = חתך ב' א קבוע גבולות ל גבולות ל"א כרצוננו. נמצא ערכי המשטח רק על רשת זו, ונבנה אותה בעזרת הטלה איזומטרית במישור. מכיוון שבנינו את הרשת כך שקוויה מקבילים לצירי המישור (צ,א), אזי קו המקביל ל-ץ יהיה בעל ערך א קבוע, ולהיפך. בציור 5 אנו רואים את הרשת ואת המשטח שמעליה ושמהווה לה גג - בהטלה איזומטרית. ציור 6 = ציור7 ₪ | =( - 0 , , זוא הפונקציה המפורסמת א/(ְא)א51- 7 כאשר 2 %+2 א -א, נסכם כעת את כל התוצאות ונקבל כי הנקודה במישור תהיה הנקודה: נציג תוכנית דוגמה שנכתבה לזעירמחשב אפל 2 ב-א 6 - ל ל ות כך: 5130 + .1 א (51)30- =(2)ש+ )+ = בקלות להתאימה לאפלסופט או לכל מחשב זעיר או אפ שרויות , ג'ץ+ג'ע=א ₪ 0050301 +.1א %(05)30 = )ש+(א)ט=ט גראפיות: הפונקציה שאנו מבקשים לצייר מופיעה בשורה 0% ּ תן העאופ=2 וכו % להכניסה במספר שורות בין 100 ל-109, ובסיום יהיה ל-2 הערך יי יננו הרדיוס (מרחק מהראשית (000)- (צ.א)], אלא ריבוע 1+ (1++.1א-)%(30)א51=/ המבוקש. בתוכנית עצמה מופיעה הפונקציה 2"+-2 א -2, המופיעה גם -- --ש ה 4 (.1+.1א)*(605)30=₪ בציור 6. 1 ו - ה 2 אנשים - + 239 23 " אנשים 4 ונטחשבים ובוחשבים ציור 8 מתאר את הפונקציה (2 +24 א)/(2"-2 %)א,%אא=2 לבעלי הדמיון נוסיף כי הפונקציה 2"+-2 "א היא משטח בצורת אוכף השגרה בשורות 1000 עד 1100 נותנת ערך ראשוני לאותם משתנים משניים בתחילת ציור כל קו. בחלק ראשון זה התעלמנו מבעיית הבעיות של העיבוד הגראפי - הקווים הנסתרים. המתבונן בציור 7 יבחין מיד כי ישנם קווים, אשר המתבונן במשטח עצמו לא יראם כלל. ולראיה: ציור 9 הוא אותו הגרף, אלא שבו הקווים הבלתי נראים כבר "הוסרו". אלגוריתם שיציע פתרון מוחלט לבעיה זו, אין. וכל פתרון קיים פותר בעיות מסוימות בלבד. במאמר הבא נציג את האלגוריתם שבנה את ציור 9 ₪-- כ+*<צ+2++א-ך ד כ ד 6 25% ציור 9 *א*אאאא פוא ,א תוזז 6אושתכ******< אאא 50 0 )140,016 ז'117[1.0 - 510 520 111.01 30,161 1605 4 530 1101.0011 0,24 100 1 540 111.0 142,010 147,010 142,510 5 550 111.01 275,23 160 275,20 162 278,17 160 275,20 1605 7 1 160 252,155 1'כ0). 1171 : 258,155 162 252,161 0 1101 - 560 אאאאאאא אס 6055-56 א גכ *****אא ואת 600 65 5/10א + א אא סד אאא - = א הס 60 620 00 קד 10 + א ואצ סד אואץ - = צ אס 60 6400 0 אהא /866. % (צ+א)% 100 + 140 = ?א 650 א זא /(5. * (א - צ) +2) א 100 - 100 = ?+ 660 0 6010 191 < ץץ 08 0 > ץצ 08 279 < יזא 0 0 > שאו 00 ,זא סד אצ ,אא .וקו 680 קץ-צ:קא-א 690 צאא : אא - 70 אאאאאאא 6055-5060 צ שה כ א*אאאאאא ואת 400 9 0 5 הצ אא דזאז סד זאודטסא ********> אפה *.*א*א.א**א*א 055-500 ואצת ןא 177 0ו/ 1+ אאואא סד אאגואא אא0סת סו% %40 0800 א ]א / 866. * (צ + א) * 100 + 140 = א 850 א וא /(פ. * (א - צ) + 2) * ססו - ססן = ץצ 860 0 0> קץ 790 < יא 00 > תאצת] סק קץ,א סד א צ,אא 0 ו 980 קץ-=הצ:קא-תא 890 דאפא : דאפא 900 סאת 900 0 ל0070): אא אצ-=ץ סוסו אג)אא-=א 1020 000 1030 א א/866. א( + א) 140+100% = אא 1040 אוא/(5. *(א-צ)+100-100*)2 = אצ 1050 9 = א א111 279< אא ]1 1060 0-אא אתזד 0>אא יו 076 ור חצ אד ו9ו< א ץ ]1 1080 (ציור 6) וכזו גם צאא (האוכף מסובב, לעומת הקודמת, סביב ציר 2 5 51 5/10+ אגואץ סז אאואצ - = צתסת סא 0 אצ או 0 אצ = 090| ן ב-45 מעלות) ולכן מכפלתן יוצרת משטח הדומה לאוכף כפול. 0 ו 6008 820 אאטזפת סוו שורות 300 עד 420 מהוות איתחול משתני-התוכנית כאשר הפקודה 7 / 0 108ז, המופיעה בשורה 420, תיכתב באפלסופט כ"11682. שורה 360 9 8+ תיכתב באפלסופט כשורה מפוצלת, שכן הפקודה 61.8% איננה קיימת בה. 0% תכנותעצמי הקלט בשורות אלו כולל: 4 מספר חתכים מאפס ועד אא/א+/- (מספר חתכים זהה לציר א 6 ולציר צ, והוא גם מספר החתכים ברשת) במשתנה 68055. 4 מספר דגימות לאורך חתך במשתנה 8ז'אזוסע. . טורים אריתמטיים 5ד*8+!)- זו 50 > קביעת מכסימום ל-א,ץ במשתני אגואא ,אאואצ, שהם אלו 200 :ואס 10 ו דקז 60 שקובעים את מכסימום הרשת. *אאאצאאאאאאא זא ******א*א*>*א* אצת 90 * זאואץ 65 4 מקדם המשנה את השפעת ציר 2, ערכו המעשי תלוי מאוד צאצ-א%א=2 סו גאוס אינו ויק שמו של מחולל יישומים. גאוס היה מתמטיקאי גרמני, ימספר האברים הינו ":א;" " זאואץ. 70 בפונקציה שעמה אנו עובדים (בתחילה קבע אותו לגודל 1) והוא מופיע **א*אאאאאאאאא אסווסאט: אא***א*א*אאא*אאא* אפ סו בילדותו נענש גאוס על ידי מורהו. הלה הטיל עליו לסכם את כל >דאזאק 75 במשתנה סד אק?. סז :2-27 120 המספרים הטבעיים, מ-1 עד 1000. דאזחק 80 שורות 500 עד 560 בונות את הצירים כולל רישום שמם. (משתמשי אאהטזפת 30 המורה (שספק רב אם אי מי זוכר את שמו) קיווה שהדבר יעסיק את דאזאץ 90 אפלסופט יוכלו לבצע זאת גם בעזרת הפקודה שו/.) :"100 פאז אז אסנדסאשץ תטסצ אז'את טסצ פזפיי זאזאץ - 20 השובב ב 0 ו 2 ה 0-6 100 ה ד 210 לת מתמטיות. 0 בנפשכם מה היו הישגיו של גאוס לו תוכנית ג': ן בבנייה (נתייחס לשתי בלבד. הערב נבנה בצורה זהה) ישנן שתי - זאו 51005 ואג סק תזזד'יי דאזאץ אהאדד "א" = 11% 220 צויה 8 8 ו א טכומם שף בל "סדרת מספרים טבעיים" זאוןאץ. 0! לולאות האחת בתוך השנייה: החיצונית קובעת את מספר "חוטי" השתי זא :"וצ א) 2 48 סו פאז אז אסוזיסאט: הטסצ אמזא ו - /- 1 -. פם מ עד למספר נתון; השנייה א: "מהו האיבר האחרון" שאו 20 (לפי ערך משתנה 68058), והפנימית קובעת את מספר הדגימות של ":א6 צאד - ?וספ" זאואץ 20 רם ל ב לוחי שסמושה גת והשלילת | זאואץ 0 המשטח לאורך '"חוט" בודד ( לפי משתנה %דאזסש). ערכים סבירים - = / ל בו תה תל סז ו 0 9 להתחלה יהיו עבור 680056 10 ועבור 0115 50. סתסת:א ודד 6אזת דא פא 6אזה הת ****א ואה 30 שר א - זא - חישוב ערך הנקודה במישור נעשה לפי שתי הנוסחאות שפיתתנו, אא אאא וא סאק פד אס דא 6051 א 2 כאשר 5071055 68055 0 הממואטא תאפזאתיי דטעא 30 יסכום הסררה מ1, הינו".₪ דאואץ. 80 7 5 את פאס 0 הממואטא אפדאתי"דטקא 320 "סדרת מספרים טבעיים" דאואק 10 + זאואץ 85 51%)30(/5 5 :א א: "מהו האיבר האחרון" דטשאו 20 דאןפץ 90 בחישוב (שורות 660-560) נכללו גם שתי פעולות חדשות: אגואא,":ואטואוא וא א תתדאת'י דטעא 30 2 | (1+ א)*א- 07 00 4 "ניפוח" על ידי כפל בגודל קבוע. כך משתנה קנה המידה של אג/ואץ,":ואטואזא זא צ את" דטשא 340 "סכום הסדרה מר1, הינו":ד דא1אץ 40 0 התמונה. 6:8 7 אתדאעיי דטעאו 350 דאואץ 50 4 הזזה על ידי תוספת של גודל קבוע. א ואצ - אגא 1.55 אאא - א וא אוד אהואצ< אאא 3600 0 010 60 שתי הפעולות נעשו כדי להתאים את התמונה המתקבלת מההעתקה אל אגוא*3- א.א 5 תוכנית ב': כדאי שתשוו את זמן העיבוד של התוכניות הנ"ל. מסך המחשב, והגדלים הנתונים יתאימו הן לאפלסופט והן ל"68/516. 58 אאא = פא 0 % : י: -- החישוב נעשית בדיקה ו המסך 7 או = 5 390 ו ה אם קראתם בעיון את המאמר, תבינו את ערכו של המחשב כדי לשוות למשטח צורה רציפה ולא של נקודות בודדות, מחוברת כל 8דאזסץ / אאא - וא 300 8 דאוא 30 לאנושות. יש התוהים אם היה בימים עברו מכשיר כזה בירי האדם, נקודה בקו ישר לקודמתהּ (קרוב ליניארי) ולשם כך נשמר, בסוף כל פדאוסץ / אאואד 25 . ."מהו סכום הסדרה" ד₪>א1 40 ואם פלאי העולם הקדום אינם מצבות אילמות לאותו ע = פעולה, ערך הנקודה (שורה 690) במשתנים משניים. 1000-3: א . = אנשים 04 . 2 אש שבי ווחשבים וממוחע ד מפיץ בלעדי: אחסעםווהה- מבית פדהז-אסד81ג, גדול יצרני תוכנת-המיקרו: מכניסה אותך למסגרת אמס/ופו ג א;; דור שלישי של תוכנה לאנשיס חושבים: תוכנה החושבת במילים ובמספוים. - א , תמצא בה כל מה שהיה ב-1-2-3 5טדס/ ועוד הרבה יותר: * מחולל רעיונות. * גליוו אלקטרוני. * מסד נתוניס. * גרפיקה. * טלקומוניקציה. * גישה ל-08ס. * מעל 140 פונקציות מוכנות. * ובנוסף: שפת תיכנות סשח=. אמסםוואחץ -- תוכנה ידידותית, קלה ללימוד ולתפעול -- לאיש המקצוע ולאנשי הדרג הניהולי. * טכנולוגיה חדשה של מסגרות (84/₪8") מאפשרת לאין סוף מערכות לפעול יחד על המסך. * ניתן לקשר בין מסגרות ולבצע איחוד גליונות. * ניתן לחבר או לשאוב מידע ממערכת אחת לרעותה. * ניתן להגדיל, להקטין ולהזיז כל מסגרת על המסך לכל מקום, כרצונך. %* למשתמשי 1-2-3 פעזס !: תרגוס קודיס אוטומטי לעבודה עס אהסש)םווגח. * הפעלת כל תוכנית חיצונית מתוך אה סעעםו חח . * תמיכה בגרפיקה על מסך ₪שוסמהססאסו שפו וגס צבעוני. * תמיכה בעברית. * אפשרות כתיבת פונקציות חדשות והכללתן במערכת. %* למשתמש המקצועי: אפשרות תכנות עס ספתח. וזה עוד לא הכל... כדי להכנס למסגרת -- פנה לפרי אינטונשיונל או למשווקים המורשים. מ יד 111% מר'י א'ננור [עויונל איכות מיקרו מחשבים, היצירה 29 ר"ג, 03-721536. 9 ' חיפה: מ.ל.ל., אלנבי 22, 04-528251. רחובות: 08-452877, תל-אביב: 037251448 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי, ועדכון מהדורות. פַרי אינטרנשיונל -- תוכנות שמניבות פרי משווקים מורשים: תל-אביב: לרגו, קרליבך 27 ת"א 03-285151. א יי ו | השימוש במוטהיגוי של קומודור דומה בתכלית לשימוש במוטהיגוי של הוויק. אולם, מספר הבדלים משמעותיים קיימים: 6 בקומודור ניתן לחבר שני מוטות בחיבורים (סוקת) נפרדים, אך דומים (בויק ניתן לחבר מוט נוסף דרך הסוקת האחורית של הז ה 8 פעולת הטייפ לא משפיעה על המוטהיגוי בקומודור - יתרון על הוויק, אך למוטהיגוי בקומודור השפעות על המקלדת כשהוא נמצא בנמל מס' 1 - חיסרון על הוויק. 6 בקומודור, כמו בויק, השימוש במוטות הוא בעזרת קריאת ערכים של אוגרים (פיק) שלדעת רבים אין הדבר נוו? ובמיוחד למתחילים), כאשר בקומודור הערכים מסודרים בסדר עוקב, ולכל מוטהיגוי אוגר אחד. וכעת לעצם העניין. האוגרים הקשורים בקומודור למוטות אוגר 56320 - למוט הראשון אוגר 56321 - למוט השני, ללא קשר למספר ה-זאסי. בקומודור, כמו בויק, לכל מוט ישנם 8 מצבים + כפתור ירי (לא כולל מצב תנוחה), המוסיף עוד מצב לכל מוטהיגוי (בסה"כ לשני המוטות יחד 18 מצבים, לא כולל מצבי תנוחה). נציב במשתנה א את הערך של רגיסטר 56320 [(56320)אשק - א] ובמשתנה + את הערך של רגיסטר 56321 [(56321)אשטל- צ] ברור כי אם נציב את הנ"ל בתוך לולאה או מחזוריות של תוכנית, ישתנה ערך הנתונים +.א בהתאם לשינוי מצב המוט. לא הבנתם? הנה לולאה שמדגימה זאת: (56321) א מק %:(56320) א שטק - א 10 0 0010:צ, א +אזאץ 20 מוט היגוי לקומודור 64 ערן בךשחר פוו-----58!-------בַּכַן 5 מוטהיגוי 1 - לפי רגיסטר 56320(:56320)א +:1'1- א * מצב תנוחה: 127-א * לחיצה על הכפתור: ערך א יורד ב-16 24 ו 0% 7 2 215 29 ג25 מוטהיגוי 1 לפי רניסטר 56321 (56311) א - + * מצב תנוחה: 255- צ * לחיצה על הכפתור: ערך צ יורד ב"16 6 תוכנית 1 10א0 מדגימה השימוש במוטהיגוי בעזרת נוסחה פשוטה שפיתחתי, כך שתתאים למטריצת המצג - יישום בעיקר לאחר הרצת התוכנית, כאשר תשנו את מצב המוטות, ישתנו למשחקים: . תזוזה כלפי מעלה - הוספת 40 קרקטרים לנתוני התזוזה הערכים של צ.א, כשהשינויים יהיו תמיד קבועים (בהתאם /מצב 5 המוט), לפי הסרטוטים הבאים: תזוזה כלפי מטה - הורדת 40 קרקטרים לנתוני התזוזה 16 18| פרו 7 5 ולו 3 גו . . 24 46 207 265 253 49ב ו29 250 (12א, 11א). אנשים 0% 43 ובוחשבים תזוזה כלפי שמאל - הורדת קרקטר אחד לנתוני התזוזה. תזוזה כלפי ימין - הוספת קרקטר אחד לנתוני התזוזה. ללוגיקה יש תפקיד חשוב בנושא הזה, ובכלל ב"קריאת ערכים" (20%₪ .אשפק). רצוי בעיקר להעזר בלוגיקה בזמן שימוש א 30 במוטהיגוי במקרים של לחיצת הכפתור, מסיבה פשוטה: בדרך כלל מעוניינים תכנתי"משחקים לאפשר לחיצה על הכפתור (יריה) גם בזמן תזוזה של המוט (כלומר - לא בהיות המוט במצב תנוחה); מכיון שבזמן לחיצה על הכפתור בכל אחד מהמוטות יורדים ערכי רגיסטרים 56320-56321 ב-16, השימוש בלוגיקה פשוט ביותר; ע"י המשפט: "או" דאזאץ אמגוד 16(=0 סאג א)או כש"א הוא (56320) אזחץ או (56321) אממק, אשר מקביל למשפט "אם הביט הרביעי מכובה, סימן שהמפסק לחוץ". *ו 060*אשא 10 00 ודא א16 דפצסנ 05186 אפ 20 אה 40 א ₪ 61=' (₪4)147ה6' אשח: (0147צ6₪ זא1הק:1024=א56055 50 (147) פָח6 זא1אק: ( 56321 )א055ק=02: (56320 )>= 01 60 וא (119= 01)-(01=123)+ ( (125- 01)-(126= 01) )*40= וא 70 80 -₪2=60* ) ) 02=254( -)12=253( (+)02=25[ ( -)02=247( +2 :50, 2+50 6א0ק: [, ₪1+55296 5א0ק:49, 56+ 1 5א0ק 90 4, 2+55296!) 5 "ד 186 נפדזווא)" זא1חק אפווד 16(=0 סאה וט)ז1 ססר "0" זאןאץ 50 "2 186 :ן=ד1א)" זא1תץ אשד 16(=0 סאה 02) ]1 סו א ד 50 :0508100 60 0 6051866 60:85 0ז₪0 120 055 ₪45 01856108 ה ז1 656% אשח: 80א6אד""> (צט)%תפת1 65 את תוכנית 2 0וא₪₪ לקחתי מתוך ה"פפז60 א6אחאוותק אס 16 ו10ווא. דטפדטס אשא:;""; (צנ)+הפדא1אק 70 *2 0אשם*ואשת ן 0 45 אסדדטם 166 16 6866 אשם: 60א5ד16=ה-1 80 אה 3 0 וו -----6 -----4 -----1 -----6 -----"1א01? 90 אה 4 5 0051166 657 אשח: (56320 )א 6ק=צט 100 6 א10 01807 קט ז56 אשא: סוסדס=086? סו 5 אסדדש₪ 186 0 6:5 1סאהצט=ה סרד ךאפא: (א )םהה 20 טוא א10ד1₪6ם 0 אפח: (5וסאהצט)-15=צט 120 "אא", "א" "","5", "א", ""הזתם 30 4 אהעזדא 130 "5פ", "=א", "=" "", "א5"הזהס 40 .מ יהת דרוש אפפוא - דיסקט האכות שלךו!! 68 40 וסד 48 עו8ח6 6ומטסם 8108 פופַחו5 ,/'5 68 40 וסד 48 //9ח08 8|מטסכ 56108 6ופטסס ,/'פ 68 80 וסד 96 ע8/0ח06 8|סטסם 6וסו5 6ופחום , /יפ 68 80 |סד 96 ש/8ח06 6ופטספ 8106 פ|סטסס ,יפ 68 77 וסד 48 /9/0ח8 6!סטסכ 506 פופַחוס "8 0 68 77 וד 48 ע8/0ח26 6|טטסכ 51/06 6וסטסס "8 יי 8 שסזר] 10 8/06 6ופַחו8 ,/'5 1 ו 3% ניתן להשיג את הדיסקטים באריזות קרטון קשיחות /בקופסאות פלסטיק בזוגות מישלוח לכל האר אחריות להחלפת כל דיסקט פגוס. מפיצים נוספים דרושיס בכל הארצ. היבואן: רשת קשר מחשביס 2 רח' לוינסקי 2 ת"א לי טל. 836218, 037824665 2 אנשים 6 ונוחשבים בשנים האחרונות גדלה מורכבותם של מוצרים עתירי ידע וטכנולוגיה. עס זאת נדרשים היצרנים לקצר את מעך זמן הפיתוח והייצור, כתוצאה מהתחרות החריפה בענף. הגישה המקובלת כיום היא שיש לייצר מוצר שיעבוד כבר בפעם הראשונה ללא תקלות. בתעשיות כגון [5.ש כל שינוי במוצר הסיפי יקר בזמן; כסף ומשאבי אנוש. עד להגיע למצר שבו המוצר יענה על הדרישות כבר בפעס הראונה? לשס כך, עלינו להשתמש בכלים שמדמים את התנהגות המוצר הסופי כך שנוכל לגלות את מירב התקלות בשלב מוקדס ככל האפשר של התכנון. כלים לדימוי הם כיום בלִים הכרחיים בתעשיות כגון תעשיות המטוסים. תעשיות אוניות ואלקטרוניקה (במיוחד ן5.ש). בעזרתס נחסוך בזמני תכנון ובדיקת המוצר ונבחן אלטרנטיבות ף. .| שונות בתכנון. במצבים המיושמים בתוכנות מחשב נבצע בקלות שינויים ובדיקות ברמות שונות, ובכך נקנה מתודולוגיית עבודה של "מלמעלה למטה" (שסס לסז). למול היתרונות הגדולים של הכלים לדימוי אציין מספר חסרונות: 4 בדרך כלל זמני הריצה של כלי דימוי בתוכנה גדול בכמה סדרי גודל לעומת פעולת המוצר הסופי (105-10% לאט יותר מאשר המוצר האמית'). > כל-דימוי אינם מתארים במדויק את המוצר, ובמקרים מסוימים חוסר הדיוק עלול לגרום לכך ששגיאות תתגלינה בשלבי ייצור סופיים, ולא על ידי הסימולטור. במאמר זה אנסה לתאר את ההשלכות הנובעות משימיי" ררלי דִימוי לתכנון דיגיטלי (בעיקר בתעשיית האלקטרוניקה), את הבע" יות העומדות כרגע על הפרק וכיוונים אפשריים לעתיד. 0 2 */מחשבים סוגים שונים של כלי דימוי > תֶך-"-ד-- ניתן לסווג מדמים דיגיטליים לפי מספר קריטריונים: ישנם כלים המיושמים בחומרה בלבד, בתוכנה בלבד, או בשילוב של תוכנה כללית וחומרה ספציפית ליישומי דימוי. הכז לים נבדלים גם ברמת התיאור והפירוט שלהם. ככל שרמת הפירוט כללית יותר, זמני הריצה מהירים יותר. בדרך כלל משתמשים במספר כלים ומנצלים כל כלי למטרות שונות ולפתרון בעיות מסוגים שונים. > שימוש בחומרה - אחת השיטות לדמות התקן דיגיטלי היא לבגות התקן דיגיטלי מקביל, תוך שימוש ברכיבים סטנדרטיים (למשל רכיבים ממשפחת 74.זד1) ושימוש בטכניקות חיווט מהירות (: א ש-%א1ש). התקן כזה נבנה בזמן קצר והתנהגותו הפונקציונאלית זהה להתנהגות הנדרשת מהמוצר הסופי. את ההתקן (8%1/0800) בודקים בעזרת ציוד בדיקה סטנדארטי ונפוץ. יתרונה של שיטה זו הוא בזמני תגובה מהירים ביותר המאפשרים לבחון את הדגם והתנהגותו לאורך אלפים ועשרות אלפי מחזורי שעון. החיסרון נעוץ בתיחזוק לקוי, צורך בציוד בדיקה וכוח אדם לבניית הדגם וקשיים בהכ" נסת שינויים בתכנון. 4 דימויירמת שערים בתוכנה (-41%/)) 1פץ]) - השיטה הנפוצה כיוס היא שימוש | + 5 הווותתתתתתתתתתותתתותתתתתותתתותותהקתקההקהתקמהאההההה רהה 7-ו בתוכנית מחשב המקבלת כקלט תיאור של התכנון הלוגי ותיאור של ערכי הסיגנלים במבוא המעגל. התוכנית מדמה את התנהגות התיאור הלוגי ופולטת את ערכי הסיגנלים במוצא המעגל או כל סיגנל אחר שהמשתמש ביקש. התיאור הלוגי מכוסס על שימוש בשערים פונקציונלים המבצעים פעולות לוג- יות אלמנטאריות כגון: פאג ,08 ,זסא,סא וכולי. כמו כן ניתן לתאר אלמנטים מורכבים דימוי תצורות גלים יותר כגון זכרונות, .זק ,0% ,ואא. תיאורטית, סיגנל דיגיטלי יכול לקבל שני ערכים בלבד: 0, 1 (11161,.0₪). מעשית דרוש תיאור מפורט יותר, הכולל מצבים כמו שתאזץ1סאש (לא מוגדר) ו"-אט זו דדאז (לא מותחל). כן עלינו להתחשב ברמת העומס של הסיגנל ולקבוע סדר בין הרמות השונות: -111011 ,6א20861 6אזוזתת ,סא סתקואז. רוב הסימולטורים ברמה זו מאפשרים לתאר 12-9 מצברים הנגזרים מהמתואר למעלה. דימוי ברמת שערים מפורט ומדוייק דיו לרוב העבודות, ולכן נפוץ מאוד השימוש בו. זמני התגובה הם בסדר גודל *10 לאט יותר מהתקן אמיתי. ותוכניות כאלו גורמות לעומס גדול של זמני יע''מ וקלט/פלט של המחשב המארח. דוגמאות לתוכנות מסוג זה: ,14111.0 / 0-5 דימוי אנלוגי (-101.4א51 01801 אסזז). מצב דיגיטלי ממומש על ידי סיגנל חשמלי שמחזיק פוטנציאל חשמלי או מתח. ן כאשר המתח עולה או יורד, הסיגנל משנה | מצב לוגי. תאורטית השינוי קורה באפס זמן. | מעשית יש לבדוק כמה זמן לוקח לסיגנל | להחליף מצב. לשם כך יש לתאר מערכת דיגיטלית אקטיבית (שערים) על ידי מעגלי תמורה אנאלוגיים (טרנזיסטורים, נגדים, קב- לים). תיאור כזה מאפשר לבדוק התנהגות 6 המעגל בזמנים בהם סיגנלים משנים מצב. הדמיות ברמה זו מבוצעות בדרך כלל על חלקים קריטיים במעגל, הדורשים לאבחן במדויק בעיות זמנים. זמני ריצה של סימולטו- רים כאלה ארוכים ביותר (סדרי גודל של "10 לאט יותר מפעולת המעגל האמיתי). רוב העומס על המחשב המארח הוא בזמני 670. דוגמאות לתוכניות מסחריות הן: ,87%6 ו דימוי ברמה גבוהה ((111611-1/81 אסזד. זטוא5). קבוצה נוספת של כלי דימוי שיעדה לתאר מבנה והתנהגות כללית של תכנונים לוגיים. כאן הגישה היא שימוש בשפה דמויית .86/1/ או 1.187 שמאפשרת לתאר את התיכנון כאוסף של תהליכים המתרוזשים במקביל לאורך ציר הזמן. המש" תמש יוצר קוד המתאר את התיכנון בשפה עילית. כך נוצר גם תיעוד נוח יותר מאשר בשייטות האחרות. התיאור מדויק פחות מאשר בשיטת דימוי שערים (בדרך כלל 3-2 מצבים לוגיים), אולם זמני הריצה מאפשרים לבדוק את התכנון לאורך מספר רב יותר של מחזורי שעון. דימוי ברמת אוגרים (86618158 - .₪11 זא אד) מאפשר להתייחס לאלמנטים כמו רגיסטרים וצמות (805) והפע- לת פעולות אריתמטיות ולוגיות על אלמנטים כאלה. את ההתנהגות נתאר על ידי משפטי התנייה כגון: ₪156 1118 זו, סלקציות (656), הגדרת מאורעות (0ם אפזזש) הגדז רת תיזמון ועיקוב (צ51.4כ). כל זאת בשפה הקרובה יותר לאנגלית מאשר בשיטות האח- רות. נשתמש בכלים אלו לבדיקות ראשוניות בשלב הגדרת המוצר, בדיקת ארכיטקטורה כללית ותפיסת התכנון. ניתן להשתמש גם בזמן בדיקה סופית של התכנון לפני ייצור וזאת בגלל זמני ריצה מהירים (סדר גודל של % לאט יותר מהתקן האמיתי). כמו כן ניתן לעבוד במשולב ברמות שונות (שססוא ס>אוזוא אסודא. זטוא5). מיקרו-אסמבלר (455581.58 ]א) - כיום, הרבה מהפיתווזים האלקטרוניים סובבים סביב זעירמעבדים. באלקטרוניקה קונוונציו- נלית וגם ב-1.51/ הגישה היא לתכנן מוצר כמחשב בעל קבוצת פקודות ספציפית המתאי- מה ליישום. אחת הגישות הנפוצות היא שי- מוש במיקרו-תוכנה המאוכסנת ברום. כדי לפתח תוכנה כזו אנו זקוקים לכלי לבדיקה ולגילוי שגיאות. כלי כזה הוא מיקרו- אסמבלר. בעזרתו נתאר את הקוד (התוכנית) בשפה נוחה למשתמש, נתרגם את הקוד אנשים ‏ )6 ונוחשבים לספרות בינאריות המאוכסנות ברום, נבדוק פעולת המיקרו-תוכנה על ידי תוכנית שמדמה את התנהגות היע''מ, תוך כדי הפעלת המיקרו- תוכנה. תכניות מסוג זה מטפלות גם באופטימיזציות של הקוד המיוצר. הפלט של מיקרו-אסמבלר משמש כקלט לתכניות דימוי כלליות של כל התכנון וכן לכלים המייצרים את ה-ז'ש0-צ.1 הסופי של התכנון. השלכות של בסיסי נתונים עד עתה טיפלנו בסוגים שונים של כלי דימוי. לכל סוג ישנם יתרונות יחסיים, ובכל אחד משתמשים בזמנים שונים ובכוח אדם בעל כישורים שונים. בכל ארגון ישנם כלי תיב'"ם נוספים. בהסתכלות כללית יש כאן אוסף של מסמכים בצורות שונות, בעלי רמת פירוט שונה, המאוכסנים במקומות שונים. נוצר צורך לפתור את בעיות הניהול והמעקב השוטף אחר המסמכים הנ''ל. סכמה אלקטרונית - תיאור גרפי סכמ- תי של התכנון הוא לעתים קרובות המסמך החשוב ביותר (גם ברמת -146ס 91.06% דימוי רכיבים ואגא). במקרים רבים הוא המסמך הראשון, ממנו נגזרים שאר המסמכים. קיימות היום מספר חברות שמציעות תחנות עבודה למהנדס אלקטרוניקה, שמכילות כלים ליצור סכמות, לארגן סכמות בבסיס נתונים מרכזי, היררכי, להשתמש בספריות ובעיקר - לתרגם את הסכמה לתיאור לוגי שמהווה קלט לתוכנית סימולציה. מסמכים אלפא-נומריים - מסמכים הכוללים רשימת כל האלמנטים בתכנון, הפרמטרים לכל אלמנט, הקשרים בין האלמנ- טים. מסמכים המתארים קלט לתוכניות דימוי וו וו %ל---ללה-היררליה>קטנטניויווי- 1 וי של ל מעגל מודפס מורכב: בדיקה ודימוי אלקטרוני של מכלול התהליכים ברמת שערים, רמה אנאלוגית, .זא והתנה" גות כללית. תיעוד נוסף נעשה בעזרת מעבד תמלילים ומכיל תיעוד למשתמש בהתקן, אנשים ‏ + ונוחשבים תיטוד רתפחותיהצ ועו שש 2 קב תרשימי שס-צג 1 - לאחר שהתכנו ינבדק וקיים תיאור סכמתי ג בוק וק תיא . יות רדתהו ורורי ררוו 0/0 * מפורטת מספיק, מתכננים את התיאור הפיזי אם על גבי כרטיס מודפס (6ת) או שבב סיליקון. קיימים כלי תיב'' פתרונות באיכויות שונות לבעיה זו. הפלט הוא שרטוט המתאר מיקום פיסי של כל אלמנט (1א1וא0א.1ז) וניתוק הקשרים בין האלמ- נטים שרטוטים אלו נכללים גם הם במערכת ויש צורך לעקוב אחריהם ולנהל אותם. מכל האמור לעיל ניתן להסיק ש; > המסמכים מאורגנים במערכות שונות ובצורות שונות, ולכן בסיס הנתונים מבוזר. 4 כדי לנהל ביעילות את הנתונים יש צורך בתקשורת אמינה ומהירה בין המערכות. > כדי לפשט את הניהול והמעקב אחרי מסמכים רצוי מאוד שנקבע מספר מצומצם של מסלולים אפשריים. > רצוי שתגדיר לאורך הפרויקט נקודות דיווח (אבני דרך), שבהן תציג מסמך ותאשרו, כדי לעקוב ביעילות אחר ההתקדמות. כיווני התפתחות בעתיד כיום השימוש העיקרי הוא בכלי דימוי ברמת שערים. ככל שהתכנונים מורכבים וגדולים יותר, גדלים זמני הריצה. אחת השיטות לפתרון בעיית הזמנים בריצות מסיביות הוא מעבר לתיאור ברמת 811 או ברמת התנהגות כללית. בכלי .זז זמני התגובו; מהירים יותר (עדפי 100) מזמני התגובה בסימולציות ברמת שערים. פתרון אחר לבעיית זמני תגובה הוא שימוש בחומרה מיוחדת המיישמת חלק מהאלגוריתם. בצורה כזו נאיץ את התהליך בסדרי גודל של 500-100 מהר יותר מדימוי בתוכנה. חברות לייצור תחנות עבודה 6.4% .אש ספפזא אזדטיואס6) כמו צפואס ר מז זע מציעות חומרה כזו, המופעלת בצורה שקופה למשתמש. כיוון נוסף המתפתח היום - מערכות כוללניות לתיאור של תכנון לוגי במספר רמות, תוך שימוש בבסיס נתונים כולל המכיל תיאור לכל סימולטור בכל רמה, תיעוד נוסף ו-דטס-צא.1. ניתן ליישם את התפיסה גם על דות על זה) וכל על גבי מחשבים גדולים (קיים היום בעיקר באוניברסיטאות בארה"ב). - < 47 האם קל לתכנת שפת פסקאל תפסה לעצמה מקום בטוח בקובץ הקטן של שפות תכנות, אשר זכו לפופולאריות עולמית וליישום רחב על רוב מערכות המחשבים בעולם. ממנה הולך ונוצר כיום דור חדש לגמרי של שפות תכנות. בניגוד לשפות עילית אח" רות, זוהי שפה פשוטה מאד ומכילה מספר מועט, יחסית, של הוראות, ולכן הי אידיאלית ללימוד. מאמר זה הוא מבוא לשפת פסקאל בכלל, וליישום שפה זו על גבי מחשב אפל בפרט. מדוע פסקאל? ה הו 4 התקשרות עם מחשב מאי משמע? ניסוח הבעיה וכתיבת הפקודות הדרושות לפתרונה בשפת מחשב כלשהי. במשך השנים המציאו אנשים למעלה ממאה שפות מחשב שונות, ופסקאל היא אחת מהן. בקרב משפחת שפות התכנות זוהי אורחת חדשה, שהובאה אליה על-ידי המדען השוויצ- רי ניקולאוס רית' ב-1971. שפות פופולאריות אחרות הן בייסיק, פורטרן, קובול, אלגול ועוד. בעידן זה שלנו, יותר אנשים יודעים לתכנת בבייסיק מאשר בכל שפה אחרת (הודות למכירה העצומה של זעירמחשבים '"דוברי בייסיק" ב-4 שנים האחרונות). ואף" על-פי-כן - בקובול, שפה סטנדרטית לעסקים, נכתבו יותר שורות של תכנות מאשר בכל שפה אחרת; בפורטרן, אחת משפות התכנות העתיקות ביותר, נכתבו רוב התוכניות מתחום המדע או ההנדסה; מתימטיקאים מחבבים בעי- קר את שפת אִידפי"אל; ואילו חוקרי התבונה המלאכותית מתכנתים אך ורק בליספ. אם כך, אז מדוע פסקאל? תשובה קלת-ראש, אם כי לא לגמרי לא-מתאימה, תהיה "מדוע לא?'' למרות הוויכוחים, בדרך-כלל נסערים ותקיפים, של מגיני שפה אחת ומתקיפי אחרת, שום שפה משפות המחשב העיקריות אינה שונה מהותית בפסקאלל | מהאחרות: לכל אחת אוצר מלים של 100 מלים בערך (400 מלים בקובול; 35 מלים בפסקאל); לכל אחת דקדוק חמור וקפדני, מוגדר היטב וללא יוצאים מן הכלל; את מרבית המשפטים בשפה אחת ניתן לתרגם בקלות ובישירות למשפטים דומים בשפות אחרות; לכל שפות המחשב יש בערך אותו "מרחב הביטוי":; את כולן ניתן ללמוד תוך שבוע, ומתכנתים מנוסים יודעים בדרך כלל שניים או שלוש שפות על בוריין. מדוע אם כן, לא פסקאל, או כל שפה פופולארית אחרת? כמו שאומר הפתגם הסיני ''תן למאה פרחים ללבלב..." אני מצדד בגישה זאת. לדעתי, החשוב הוא ללמוד להתקשר עם מחשב, ולא השפה שבו משתמשים. אינני מתרשם במיוחד מהטע- נה ששפה "טובה" אחת תפיל שפה '"'רעה" אחרת. כל השפות הן המצאות של בני אנוש, אך מקבלות חיים וזהות תרבותית משלהן. העברית, באופן הדגמתה, נחותה מאספרנטו, אבל ביאליק ועגנון הצליחו לבטא כמה דברים חזקים בעברית, בעוד שבאספרנטו בקושי מישהו אומר משהו... אדרבה, מאחר וההבדלים בין שפות מחשב הם קטנים למדי, מדוע לא נתחיל עם שפה שקל ''לעלות'' עליה וטוב לגדול איתה? למעשה, בייסיק ופסקאל, שתיים מהש- פות העיקריות, תוכננו בתחילה להוראת מחשבים. שתיהן בחירה טובה למתחילים, אבל בדרכים שונות. עם בייסיק קל יותר להתחיל, בשל המבנה שלה ובעיקר בשל הדרך האינטראקטיבית שבה היא מיושמת. תוכל להדליק כל זעירמחשב ולכתוב: 9 1'אזאץ, ומיד לראות את התשובה "667" מודפסת על המסך. לתוך פסקאל, לעומת זאת, קשה יותר להיכנס, ודרושה ידיעה רבה יותר על אמצעי המחשב להכנסה, לעריכה, ולכתיבת תוכניות. התוכנית בפסקאל, המקבילה לתוכנית דלעיל בבייסיק, היא 4 שורות באורכה: ,אסזוספ אא6סאץ א (238+429) א.1111א שש סא שי קן ומחשבים בדי לכתוב אותה, עליך להיכנס למעבד תמלי- לים, לכתוב את התוכנית, לצאת מהמעבד, ואז להריץ את התוכנית. אם אתה טועה טעות כתיב בבייסיק, המחשב אומר לך זאת מיד ועליך לתקן את הטעות. בפסקאל אינך מגלה את הטעות מיד, אלא רק לאחר שהרצת את התוכנית. כדי לתקנה, עליך להיכנס למעבד התמלילים בשנית, לבצע את השינוי, לצאת ממעבד התמלילים, ולהריץ שוב את התוכנית. אם כן בייסיק מנצחת, על קלות ההתחלה ועל מהירות התכנות. הבעיות מתחילות כאשר תוכניות בבייסיק נעשות ארוכות, וזקוקות לשינויים, ולא על-ידי המחבר המקורי דווקא. כאן נעוץ אחד מיתרונותיה הגדולים של פסקאל: קריאות השפה עלידי בני אדם. הבעיה של אי-קריאוּת והקושי להבין בבייסיק מחריפה כאשר התוכנית גדלה ונע" שית מורכבת יותר. ניסויים הראו שמתכנתי פסקאל מבצעים שינויים ותיקונים לתוכניות גדולות במהירות גדולה פי כמה וכמה מזו של המשתמשים בשפות תכנות לא-מבניות כמו בייסיק או פורטרן. אכן, פסקאל היא מודל עבודה למחשבה מודרנית על מטרות מסוימות של שפות מחשב, וכמו כל המודלים הטובים, מחקים אותה באורח נרחב ביותר. ללמוד לתכנת בפסקאל אפוא היא דרך טובה להכיר רעיונות ומושגים המופיר עים לא רק בפסקאל, אלא גם בשפות אחדות, בעיקר בחדשות שבהן. אם אתה כבר יודע פסקאל, שפתך הבאה תהיה קלה יותר. הנכס החשוב ביותר של פסקאל הוא דלילותהּ. יש מספר מועט יחסית של מבנים בסיסיים, אבל השפה חזקה מאוד, כי את המבנים הללו ניתן לחבר בדרכים רבות. גם אלוגריתמים וגם נתונים ניתן לבנות היראר- כית. מצד שני, השפה איננה דלילה מדי. יש מספר שפות עם פחות מבנים מאשר בפסקאל, ואפילו ניתן לייצג בעזרתן כל אלוגריתם שניתן לייצג בפסקאל, הרי התוכניות שנוצד רות הן מעורפלות מאוד. בפסקאל הושג שיווי משקל: יש מיגוון המספיק כדי לייצג את רוב == = ל ו האלוגריתמים הבסיסיים במרוכז, אבל אין מיגוון רב מדי, שיוופוך את השפה לברוקית. אפל פסקאל אחת הגרסאות הטובות ביותר של פסקאל היא הגרסה שנכתבה באוניברסיטת סן דייגו שבקליפורניה, ונקראת יוסִי"אַסידִי פסק- אל. לגרסה זו מעלות רבות, בהן יכולתו של המתכנת להגדיר קטעי תוכנה בפסקאל העומ- דים בפני עצמם כיחידות (5זזאש), ולהשתמש ביחידות אלו כאילו הן בנויות לתוך השפה. מהדיר הפסקאל לאפל היא בגירסת יו- סי-אס-די. יחד עם המהדיר תקבל שתי יחידות, שנכתבו ע''י מתכנתי המהדיר והעושות שי- מוש רב בתכונות החומרה של האפל. הן מאפשרות לך להשתמש בפקודות חזקות במיו- חד לגראפיקה ולצלילים. למעשה, בעזרת יחידות אלו יש לך פסקאל הכולל בתוכו גם את רוב פקודות שפת פיילוט (שפה גראפית). הפקודות הקיימות הן מתקדמות ביותר; בין האקזוטיות שבהן ישנן פקודות המאפשרות: 4 להדפיס טקסט על-גבי אקרן הנמצא פמצב של גראפיקה גבוהה (לערבב טקסט וגראפיקה). האותיות גדולות מהרגיל, ונאות יותר. באפשרותך לשנות את האותיות בכל צורה שתרצה (אפילו לאלף"בית העברי). 4 לצבוע בצבע מהפך (5/58%₪א), ההופך כל צבע שהוא עובר עליו לצבע הנגדי. 4 להגדיר אשנב על האקרן בכל גודל שהוא ובכל מקום שהוא. תוכל למלא אשנב זה בכל צבע שתרצה (לדוגמה, אם תמלאו בצבע מהפך, תקבל נגטיב של התמונה שהיתה מצוירת שם קודם). 4 לצבוע בצבע רדאר שאתה מגדיר אותו (ההגדרה די מסובכת והיא, לכן, למתקדמים בלבד). 4 להגדיר מערכים גראפיים. בעזרת מער- בים אלו קל ביותר להגדיר כל צורה גראפית שהיא, מכיוון שגם המערך, כמו הצורה, הוא דו"ממדי. ניתן לערוך פעולות לוגיות בין המערך לבין האקרן, המאפשרות, לדוגמה, להזיז את הצורה על האקרן בלי למחוק את הרקע שעליו היא עוברת. > להשמיע צליל מוסיקלי כלשהו. המש- תמש מגדיר את הטון ואת אורך הצליל. אבל חכה, עוד לא גמרנו! עד כה דיברנו על השפה עצמה, והעלינו את מעלותיה. אולם כדי ששפה תפעל על מחשב כלשהו, יש צורך בב ערכת הפעלה. מערכת הפעלה היא למעשה תוכנה (גדולה ומורכבת) המקשרת בינך, והש" פה שבה אתה משתמש, לבין המחשב עצמו. מערכת ההפעלה קובעת במידה רבה את אופי השימוש בשפה - היא יכולה להיות טכנית יבשה, ותגרום לך להשתמש פחות ופחות בשפה, או להיות חברותית, ואז היא תמריץ את שימושך בשפה. מערכת ההפעלה לאפל פסקאל היא מן הידידותיות שקיימות. עתה אתאר באופן מקיף, אך בקצרה, את מבנה מערכת ההפעלה, כדי להקל עליך את ישיבתך הראשונה ליד האפל עם אפל-פסקאל בידך. הדבר הראשון שתבחין בו יהיו 4 תקליטונים, החל בתקליטון :471.80 וכלה בתקליטון :78183.. נניח שיש לך כונן תקליטונים יחיד. במקרה זה תשתמש בעיקר בתקליטונים :80 471 וגם :53 1שץ (אם יש לר יותר מכונן אחד, השתמש בעיקר בתקלי- טון 1 זא וגם בתקליטון :01.52 , אבל אז ההוראות יהיו שונות במקצת ויהיה עליך להשתמש בספר המדריך, או לפנות אל אדם היודע להפעיל את המערכת.) כדי להשתמש בפסקאל צריך להיות לך אפל-2 מכל סוג שהוא, עם 48 ק' קיבולת זיכרון, ועם מערכת- שפות (6זג6-6קהטקַח1.3). פרטים טכניים אלו תוכל לקבל בכל חנות של אפל. הדלק את המחשב כשתקליטון :3 1 בכונן. לאחר זמן-מה תודפס הודעה על האקרן. כוונתה היא שעליך להחליף כעת את :471.53 בתקליטון .0 זק א וללחוץ על הקליד 5%1א. רעזורד דטליווד של רצהרו רדדתהר בשורה העליונה של האקרן ההדפס ואס(6, זו ,אט(א ,טס :פאג אואס6 ההודות לול ללורית ה זוהי שורת הפקודות. ב במערכת כפקח במגדל פיקוח. למעשה, אתה רואה רק מחצית השורה. באקרן של אפל פסקאל יש 80 עמודות, ומכיוון שבאקרן | הפי-סי יש רק 40 עמודות, אתה יכול לראות רק חצי ממנו בכת אחת. כדי לעבור מחצי לחצי עליך ללחוץ על הקליד המסומן ב-.6181 ועל הקליד המסומן ב-א באותו הזמן. עשה זאת כעת. עתה לחץ שנית כדי לחזור לחצי שראית בתחילה. 3 הפקודות הראשונות הן 3 הפקודות שבעיקר בהן תשתמש. כל פקודה מסמלת שלב בפיתוח התוכנית: שלב א: אם תלחץ על + (אל תעשה זאת כרגע) תיכנס לעורך התמלילים. זהו מעבד תמלילים נוח מאוד לשימוש, המאפשר לך לכתוב כל תמליל שהוא, להוסיף לו, למחוק ממנו. לעשות בו שינויים - והכל במספר לחיצות כפתור פשוטות. כאן אתה תכתוב את התוכנית. למעשה, אתה יכול להשתמש בעורך אפילו כדי לכתוב מכתבים או כל תמליל אחר, לאחר מכן להדפיס אותו, או לשמור אותו בתקליטון. שלב ב: לאחר שכתבת את התוכנית, אתה יוצא מן העורך ומוצא את עצמך שוב בשורת הפקודות. אם תלחץ כעת על א, ייקח הודעת ברכה תופיע, ומיד לאחר מכן תופיע אנשים ‏ 4 ונוחשבים המחשב את התוכנית שכתבת ויתרגם ₪ 49 אותה לשפת מכונה (שזוהי השפה היחידה שהמחשב מבין). התרגום נעשה על-ידי תו" כנית הנקראת מהדיר, והכתובה בשפת מכונה. היא מתרגמת בבת אחת את כל התוכנית שכתבת לשפת מכונה, ואז מריצה אותה. גם את התוכניות הכתובות בבייסיק יש לתרגם לשפת מכונה, אולם זה נעשה אוטומטית על-ידי תוכנית הנקראת פרשנית (משום שהיא מפרשת-מתרגמת שורה אחת בכל פעם, מרי- צה אותה, ואז עוברת לתרגום השורה הבאה. התהליך הזה שונה מהתהליך שבו משתמש המהדיר; לאמור, תרגום כל התוכנית לפני שי רת אף סעיפים ותת-סעיפים. כשאתה עובד עם אפל פסקאל, הרגשתך היא כאילו טִיילְתָ לאורכו של עץ - ושקשה מאד ללכת לאיבוד. כדוגמה לחומר התיאורטי הנ"ל אביא שימוש חיוני - יצירת עותקים של 4 דיסקיות האפל פסקאל שבידך. מכיוון שאלו דיסקיות יקרות, מומלץ לעשות העתק מהן בפעם הראשונה שאתה משתמש בהן. לאחר מכן תשתמש תמיד בעותקים, ואילו את המקור תשמור בצד, והוא ישמש רק ליצירת עותקים חדשים. קודם כל, התאזר בסבלנות. מצפה לך ותופיע שורת תת-פקודות. עליך ללחוץ על 1 כעת. 5 בחר באחד מהתקליטונים שברצונך להע- תיק, וכתוב את שמו. לדוגמה :61.83ש (אל תשכח את הנקודותיים). אל תשכח גם להכניס את :53 701 לכונן. 66) כתשובה לשאלה הבאה כתוב :אא.81, ולאחר מכן לחץ על קליד ה"ץ. 1) עתה תהיה פעילות בכונן. כשהיא תיפסק תודפס הודעה. החלף את :83 771 באחת מהדיסקיות שהכנת קודם (שלב 3) ולחץ על קליד הרווחים. שוב תהיה פעילות בכונן | בשעה שעסקתי בהכנת המאמר הזה ודוגמת התוכנית המצורפת אליו, הציצו שני אנשים מעבר לכתפי ושאלו מה אני עושה. הסברתי שאני כותב תוכנית פסקאל כדי להראות איך נראה דבר כזה, ומוסיף הסבר כיצד היא פועלת. שניהם היו תכנתי בייסיק, ולאחר שעיינו בתוכנית פסקאל ובדקו אותה, הסכימו שניהם שהיא גראית כשפה טובה - אולי עוד יותר, הרהדו הרהורי"עבירה, מאשר בייסיק. פסקאל היא שפת תכנות מחשבים המיועז דת להיות קלה להבנה לתכנתיס מתלמדים, כפי שיעידו רבים, השימוש בפסקאל מקל על הוראת התכנות, אף שנחוצה אולי משמעת רבה יותר. - שפת פסקאל עלתה מאפרה של הצעתו הכושלת של נ. וירת ליורשת לאלגול 60, רעיונותיו של וירת לא היו חדשניים במיוחה, ונועדו בעיקר לפשטות ולבהירות: חלקם נראו לראשונה בצורת אלגול ז', אבל ב-1971 הוכרז על הולדתה של פסקאל. ניידות היא אחת מנקודות החוזקה של פסקאל, שכן היה זה אחד ההיבטים שגהג וירת להדגיש תמיך. למרבה הצער, יש לדגש על | ני-דות זאחידות השפעה שלילית, בכל הנוגע | לה חדשים. כתוצאה מכך הולי דה פסקאל הרכה שפות מחמחות ליישומים ספציפיים, תחת שתתרחב בעצמה. לדוגמה, ו מקביל ומודולה. = | מלבדפסקאל התקנית יש כעת לפחות שלוש גירסאות חשוכות. פסקאל-פ, מהדיר גיידהכחוב במונחים של מחשב"ערימה שאפילו חלק ממנה מורץ). בגלל העובדה היפותטי, בעל שפת-אסף היפותטית משל עצמו, הקרויה צופן פ'. פסקאל-ס, שפיתת וירת כדי להתמודד עם בעיות של ארגון משימות אצוות של סטודנטים, מכילה קבוצה מוגבלת של מבני נתונים ומבני בקרה, ופס* קאל (ן%'), שהיא כנראה הגירסה הפופולרית ביותר בזעירמחשבים, והיא יישום של ציפן פ' עם תוספות, כגון הצב הגראפי. הדרך הטובה ביותר להציג את פסקאל בפני קהל שַל יודעי שפות אחרות היא באמצ" עות דוגמאות, הדוגמה העיקרית תהיח משחק ניחוש המספרים היילו, המופיע באינספור גירסאות בייסיק. המחשב בוח!י מספר ועליך לנחש אותו, כשהמחשב אומר לך אם ניחושך גבוה או נמוך מדי, פסקאל היא שפה המבוססת על נוחל, ומוטב לראות אפילו את התוכנית העיקרית כנוהל. התוכנית נפתחת בכותרת ובשם, ובציז רוף שמוח הקבצים שישמשו בה. שם התוכנית הוא (11/6ו, ושמות הקבצים, זטיוא! וט התוכנית רצה על אפל ו תוך שימוש בספריית נהלים הקרויה אפלסטאף: לפני שאתה משתמש בנהלים אלה, עליך להודיע על כך לחוכנית. התוכנית משתמשת בשלושה משתני מספר שלם, 15וא1, נסיונות, -110/) ו6ו, בחירה, ו"א:זמואטא, מספר. לפני שאתה משתמש בהם, עליך להודיע לתוכנית שתפנה להם מרחב, אחרת תפלוט התוכנית הודעת שגיאה. במקומות שונים בתוכנית מתבצעת שעה של עבודה טכנית מאד. עקוב אחר בקשה, 8106/151, לניחוש השחקן; יש להפוך את רבקשה לנוהל, שאותו יש להגדיר לפני השימוש. בנוהל אין כל משתנים המיוחדים לו, ולכן אין בו פרמטרים או הכרזות משתנים, נוהל הכתיבה אינו עובר לשורה חדשה, ולכן, כאשר נקרא ערך .6:110/6, נכנס הקלט לאותה השורה, והוראת א זא מכניסה את "החזר, " כך שפלט התוכנית עובר לשורה הבאה, אחרי סוף הנוהל, מתחילה התוכנית העיקרית עצמה. היא מבצעת שליפת מספר אקראי - פונקציה מיוחדת של אפל ו1- מתחלת, מנסה את מספר המחשב, מדפיסה בותרת ומבקשה את הערך הראשון. כל עוד אין הבחירח; 01 שווה למספר שבחר המחשב, ₪:ווווא א, מבצעת התוכנית כמה הדפסות: אם הבחירה גבוהה מהמספר, היא מדפיסה ‏ | ג() 1 /0,), רדו אחרת, היא מדפיסה זו וו 0), עלה. כל זאת בעזרת משפט ההחלטה .1:1%1-א:ו1-11. מספר הנסיונות מוגדל באחד, ושוב מופיעה הבקשה. כאשר שווה הבוזירה למספר המחשב, היא יוצאת ל"א 11]א, המודיעה לך כמה ניחושים נדרשו עך שהגעת למספר. כשפת פיתוח מערכות, יכולה פסקאל להציע הרבה מאד, אף שהן דיגיטל ריסרץ' והן מיקרוסופט משתמשות בשפות אחרות, אבל לצרכי תכנות יצירתי בזעירמחשבים, אין לה עוצמה מיוחדת. פ. ג', בראון מציין שאפשר להתאים שפת אצוות לשימוש בפעילות" גומלין, כשם שאפשר להתאים גלגלים לאניה כדי שתנוע ביבשה: התוצאות אינן מניחות את הדעת, בשני המקרים. שפות כגון פורת ואפ"ל מבוססות גם הן על הידור ומיועדות לשימוש- גומלין, אף שיש להן חסרונות אחרים. ניצולה המלא של פסקאל מתאפשר עם זכרון רחב וטיפול טוב בקבצים, והיא זקוקה למערכת הפעלה מתוחכמףָ. אפל היא יצרנית הזעירמחשבים היחידה שאימצה את פסקאל ממש אל לבה: ליזה בנוי על פסקאל. רוב היצרנים מציעים כיום פסקאל, אם כי מסתמ" כים בעיקר על בייסיק. הציבור זקוק לשפת תכנות של פעילות-גומלין, לא לשפת אצוות מעובדת. הגירסאות המיועדות לזעירמחשבים הן. בדרך כלל התאמות של מערכת פסקאל 6%0/, גירסה נאותה אבל לא מצטיינת - המכילה קוצים, לפי חשדותי, בהצפנת שגרות נקודה צפה - או תוכניות המוצעות כמהדירים, בדומה למהדירים אחרים. 6%₪ט אינה סתם גירסה של פסקאל, אלא מערכת שלמה, ועל"מנת שתוכל פסקאל לשמש בתכנות באמת ובתמים, יש צורך להקים לה סביבה שכזו. נראה שכיום מצויה פסקאל בשיא הפופולריות שלה. היא לא תעלם מהמפה, אלא תתפוס בה את מקומה, ככלי אחד מני רבים, עם הופעתן של מכונות בעלות זכרון הרבה יותר גדול, יתכן שישיגו אותה שפות כמו אפ''ל, פורת או גירסאות הדומות יותר לשפה אנושית. קא''ר הור, אחד ממציאי פסקאל, המציא זה מקרוב שפה חדשה, בשם אוקאם, בעל מבנה פשוט מאוד - כמו פסקאל. וכשהיא תיפסק, עליך להכניס בחזרה את שהתוכניות בבייסיק מתורגמות על-ידי פר- שנית קל יותר לתקנן, אבל מהירות הביצוע שלהן תהיה נמוכה בהרבה מזו של התוכניות הנכתבות בפסקאל ומתורגמות על-ידי המה* דיר. שלב ג: זהו לא.בדיוק שלב. בעזרת הפקודה השלישית, ז, אתה מארגן את התוכ- ניות ואת קבצי הנתונים על התקליט, ועושה פעולות אחרות (כמו, לדוגמה, קובע את התאריך של היום, וכו'). כל אחת מהפקודות לעיל מכילה, למעשה, שורה של תת-פקודות. להרבה תת-פקודות יש ההוראות בדייקנות: 1) אם המחשב מכובה, הדלק אותו כפי שתואר למעלה, וחכה שתודפס שורת הפקו- דות. לחץ על א, והמחשב ידפיס שאלה. 2) החלף את :071.80 ב :83 קקא, וכתשובה לשאלה ענה תת דד /אא3::0 ןק ה. 3 הכנס תקליטון ריק לכונן וכתוב 4. הכונן יתחיל להרעיש. כשהפעילות תיפסק, הכנס תקליטון ריק נוסף ושוב כתוב 4. חזור על שלב זה עד שיהיו בידך 4 תקליטונים שהוכנו בזרך זה 4 עתה תופיע שוב שורת הפקודות. לחץ 4 אנשים ₪ ונוחשפים :3 וללחוץ על קליד הרווחים. המשך תהליך זה של החלפות בזהירות. עקוב אחר ההוראות שמודפסות. הן אומרות לך מה להכניס לכונן ומה להוציא. בסוף התהליך יודפס אא 1 :3 זה זהו סימן שההעתקה בוצעה בהצלחה. 8 חזור על שלבים 7-5 עוד שלוש פעמים עם שאר התקליטונים. כשתגמור, שים את התקליטונים המקוריים במקום בטוח בצד, רשום על ההעתקים בטוש את שמם, כבה את המחשב וצא להפסקה - מגיע לך! . המחעוב ודיני נזיקין יזרםייוסיפוף - לעניני חוק ומחשב של לשכת עורכי הדין בניודיורק, יצאה לאח" רונה בקריאה מאד לא שגרתית ולא אופינית למוסד מסוגה. בדו''ח מיוחד שפירסמה הוועדה, נכללה קריאה למחוקק האמריקאי להגביל אפשרות של תביעה בנזיקין במסגרת עיסקאות למכר/השכרה של מחשבים ותוכנה. המלצה לא שגרתית זו פורסמה על אף העובדה ששישה מתוך 26 חברי הוועדה התנגדו לה התנגדות נחרצת, מהסיבה שהמלצה כזו אינה מתפקידה של לשכת עורכי הדין ויכולה להכלל - אם בכלל - רק במאמרים משפטיים בכתבי עת | מקצועיים, אקדמאיים. רוב חברי הוועדה היו מודעים לבעיה זו, אך באו למסקנה ש"הגיעו מים עד נפש", ושיש לפעול בדחיפות להסדרת נושא חשוב זה. במה דברים אמורים דיני הנזיקין עוסקים כידוע במצב שבו נגרם נזק חומרי או גופני לאדם כתוצאה מפעולה של אדם אחר ובשאלה מתי יש לחייב את המזיק לפצות את הניזוק בגין הנזק שנגרם לו. הפעולות המקנות לניזוק את הזכות לפיצוי קרויות "עוולות" והעוולה הידועה ביותר היא עוולת הרשלנות. עקר- ונית, רשלנות קיימת כאשר אדם חב לחברו שש ה חובת זהירות, מפר את אותה חובה וכתוצאה מההפרה - נגרם נזק. בתחומי המשפט המסחרי קיים לעיתים קרובות עירוב תחומים בין דיני החוזים לדיני הנזיקין. כך למשל בנושא מצג-שווא או תרמית. כאשר התקשרתּ בחוזה עקב הטעיה מכוונת שהטעה אותך הצד השני (למשל 'יניפוח'' ו''יפוי" של נתוני המחשב או התוכנה ע'"י איש המכירות) תוכל לתבוע סעדים במישור החוזי, וכן לתבוע נזיקין בגין תרמית, שהיא עוולה מוכרת בדיני הנזיקין. ברוב פסקי הדין שעוסקים במטריה זו לא נכנסים לניתוח ''תיאורטי" מכוח איזו עילה ניתן פסק הדין, אך ישנה חשיבות רבה מאד לנושא וזאת משני טעמים: 4 הפיצוי בנזיקין יכול שיינתן גם למי שאינו צד לחוזה, אך היתה קיימת כלפיו חובה כלשהיא (חובת הזהירות למשל). 4 התרופות החוזיות עשויות להיות מוגב- לות בהסכם גופו, והגבלה זו לא תמיד תחול על תביעת נזיקין. לדוגמה חוזה למכר תוכנה, שבו מוכר התוכנה (למעשה: מעניק הרשיון לשימוש בתוכנה) מגביל את היקף הפיצוי לנזקי הרוכש במקרה של הפרת החוזה לתיק- רה כספית מסוימת. הגבלה כזו עשויה שלא לחול בתביעה נזיקית שאינה קשורה למעשה לחוזה בין הצדדים. יחד עם זאת מן הראוי להדגיש, כי בטיק.ז בהוזים מסחריים ניתן בהחלט להגביל בחוזה את חופש התביעה הנזיקי של הנפגע. הגבלה כזו תחייב את הצדדים, אלא אם יפסוק בית המשפט שהינה אנששים ‏ +66 ונוחשבים נוגדת את טובת הציבור, או במקרה שהחוזה הוא אחיד, אם יקבע ביהמ"ש שהתנאי הוא תנאי מקפח במשמעות חוק החוזים האחידים, תמש''ג-1982. המלצות עורכי הדין האמריקאיים "3 4 יי ו וו בארה'ב הולכת פסיקת בתי המשפט יותר ויותר לכיוון אחריות טוטלית של הספק ונוטה להתעלם מתניות פטור כאלו. הדברים אמורים לא רק בהגבלת אחריות על נזקי גוף (הגבלה שאינה מוכרת בד''כ גם בארץ מכוח "תקנת הציבור"') אלא גם בחוזים מסחריים ובנזקי ממון גרידא. יש לציין כי בארץ נוטים בתי המשפט לכבד תניות פטור שנעשו בחוזים מחסריים וזאת בניגוד למגמה בארה"ב. חוק הגנת הצרכן הישראלי מחיל אמנם את דוקט- רינת האחריות הטוטלית (כמעט), אך חוק זה עוסק רק במכירה לצרכן פרטי לשימוש אישי או ביתי ואינו רלוונטי לעיסקאות אחרות - מסחריות. גם בחוק החוזים האחידים בגלגוליו השונים, העשוי להיות כלי מתאים לביטול תניות כאלו, לא נעשה שימוש תדיר. מדוע אם כן נזעקו עורכי הדין הגיור יורקים להגן דווקא על חוזי מחשבים? מסתבר שבעיסקאות אלה הנזקים שיכולים להיגרם ללקוח הם אדירים ועלולים למוטט, פשוטו כמשמעו, חברות מחשבים גדולות ביותר במקרה שיחויבו בפיצוי הנזקים. גמא פשוטה תבהיר את חומרת הבעיה 1 התמוטטות מערכת ענ''א של מוסדדפ גנסי כמו בנק, עקב חוסר גיבוי מתאים לקבציו (דבר שנגרם בשל רשלנות חכרת המחשבים) עשויה לגרום לבנק נזקים אדירים שאינם עומדים בשום יחס למחיר מערכת הענ"א כולה. הבעיה חמורה שבעתיים כיוון שגם לקו- חות אותו בנק, שנפגעו כתוצאה ממצב זה, עשויים לתבוע את חברת המחשבים. אך הבעייה אינה מתרכזת דווקא במוסדות גדולים ובמחשבי ענק. חדירת זעירהמחשבים לכל עסק הינה בעייתית הרבה יותר במישור זה. הספק בגין רשלנות ויש להסתפק באחריות ובסנקציות הקבועות בחוזה. > אין מקום להחיל על חוזי מכירת מחשבים ותוכנה מסחריים את הדוקטרינה מתחום דיני הנזיקין, העוסקת בהגנת המשתמש כנגד מוצר פגום. הוועדה עסקה גם בנושא מצג שווא מצד המוכר כעילה לתביעת פיצוי בנזיקין. כאן עשתה הוועדה הבחנה (המוכרת גם בדין הישראלי) בין מצג שווא רשלני (שאינו מודע) מצד המוכר, לבין מצג שווא מכוון (שהוא מסחריות בענף המיכון, הוראות אלה אינן מתאימות. דעת המיעוט בוועדה סברה שאין זה מתפקידה של הוועדה להציג חקיקה. לגופו של ענין גרסה דעת המיעוט, שדיני הנזיקין ושילו- בם במשפט המסחרי עד להופעת המחשב, מתאימים בהחלט גם לעסקאות מחשבים. כאמור, לא כל הנושאים שנידונו באותה וועדה רלוונטיים למצב המשפטי בישראל. החשיבות העיקרית בדו''ח הוועדה לגבינו הינה הפניית תשומת הלב של העוסקים בענף ורח חיות רת טיו מ-ח:ש:ב ש.ע:ש:ו-ע לי = )זואם-פס הז ציו4+%+כ+א% 344% 2+ ++ +45 קש הזתה;+ שורה 270 להמשר המשחר = ₪33 עסק '"קטן" אינו מסוגל לשאת הפסדי ענק למעשה תרמית). לדעתה, יש לאפשר תביעה בארץ לסכונים הגדולים שעשויים להילוות ואאצאאאאאאאואא) | ושה בגלל תקלה במחשב. עמיל מכס, למשל, נזיקית בגין תרמית, אך לא בגין מצג שווא לעיסקה ''תמימה'" לכאורה. מן הראוי לתת את בוב "יק ה / 0 שמערכת הנה''ח שלו שותקה למשך ימים רשלני. לדעת הוועדה, במקרים של מצג שווא ‏ | הדעת לסיכונים אלה בכל עת שמתקשרים אס ₪0 מ96] | ותק ספורים בלבד עקב תקלה יפסיד סכומים רשלני, העברת הנזק מהמשתמש לסַפֶּק אינה בחוזה מהסוג האמור. לדעתנו לפי המשפט 4 "= שת גדולים של רבית, שבה לא יוכל לחייב את צודקת ועלולה לגרום לייקור בלתי נסבל של הישראלי ניתן להגיע לאיזון הוגן בכל עיסקה זה6ן]אצסםם | ושקא 8-5 לקוחותיו. : מערכות ענ''א עקב מרכיב הסיכון הגבוה כזו, כך שמצד אחד יובטח הלקוח מפני תוצאות מלחמת העולמות ? 7 : , / 0 | 6 : / שו ₪0 10 הוועדה של לשכת עורכי הדין בניודיורק ‏ | שבתביעות כאלה, ובנוסף לייקור משמעותי בלתי סבירות של הכנסת מערכת ענ"א לעיסו- 5 0008 ן קה ו קאסה 28 קבעה שתי המלצות עיקריות: של הביטוח אצל הספקים. הוועדה חזרה קו, ומצד שני לא יועמד הספק בסכנה של א1ת" זאןם? :23 המדש : 86תשון 38 | 4 אין זה הולם כי בחוזי מכירת מחשבים או | והדגישה שאינה מערערת על דיני הנזיקין פשיטת רגל עקב תביעה אחת מקרית. ו 0 0 / ₪ 1- 505 > : עס קת 2 | תוכנה תהיה אפשרות לתביעה נזיקית כנגד הכלליים אך הבהירה, כי בתחום עסקאות 2 מ 1 ה גירסה מקורית לאפל, המנצלת בווך-ט | פם מ" זא 1 ?2 | ל מש 48 כ ב תס תק ה אוצייו = אפשרויות רבות בגרפיקה הנמוכה. כתב: טנא איתן מחולון. . סימפוניה הוויה הוראות למשחק: "8: שא0ס5"; 18 56% דןא> - 58 אתה נמצא בחללית, אחת משלוש המגנות על כדור הארץ מפלישה. 0 = 3:71 = ה 60 אן חללית האויב מופיעה 0 אחד ו ומשחררת בו פצצת 0 דא 7,31 א1 ה - 78 אטום מסוכנת, שבהגיעה אליך או אל בסיסך משמידה אותך. 9 ₪7 7.31 אז|ם שב ה תוה ] וברח ] בש 21 עליך להגיע למסלול בו 0 ל קרני ליזר, 7 זה 8,3% 01% 28 להשמיד את הפצצה ולגרש את חללית האם למקום אחר. לאחר כל 3 זג 8,37 אנטש 188 פגיעה מהירות נפילת הפצצות עולה. פן 07 8,397 011% 118 התוכנה ביש ראל כדי לירות בקרן הליזר לחץ על קליד :68 אאט 1 א, וכדי לנוע 5 07 8,39 14 26ן מבסיס לבסיס לחץ קליד 51*/6-88. אתה יכול לנוע בבסיסים 31 0 9 1% 36ן 7 . קים הקשים שנהגו אירגונים לערוך לתוכנות = | אומר. כל בית תוכנה, גם הגדול ביותר, עשוי רק = ו ו 0 ל > 27 1 438042 . : .6 שש 0 0 המאבק האמיתי -- השיווק | שיכשו למחשבים הגדולים בעשרות אלפי להתחיל מתוכניתן-מרפסת אחד. לדעתו יש 7 ב ב ל - 8 פסהד 127 למוסדות דולרים, נאלץ להתחרות היום מול "רופא השי לעודד את התופעה, כי חשיבותה בחדשנות = שהינך קרוב יותר ומרחק ן %א:2ן -א00|0 :16368.8 -- פאסק 148 כאשר אתה מגיע לקומה שלוש עשרה, אתה יורד שוב לקומה ראשונה. (כשאתה נמצא בקומה, מספיק שהפצצה תגיע לחללית, וזו מושמדת.) ניים מבאר שבע," שפיתח תוכנה משלו. הוא, ובייחודיות, שעשויים להיות לישראל ביצוא לטענתו, השקיע עשרות אלפי דולרים בייסוד = | תוכנות לחו"ל, גדולה. הלקוחות הקטנים? פינאטס, יצהירו משווקים, ‏ | בית תוכנה, בהכשרת תוכניתנים ואנשי שירות 08 600508 :37 = %:0] = (4 א (1) סאא > דון = ץ]] 178 00008= 8‏ 180 המאבק האמיתי מתרחש בשוק האירגונים ‏ | מתאימים. "תוכניתני מרפסת" אחרים אינם | | למי כדאי לצלצל? ולסיום, זכור -- האהץ מאמינה בך! 8 :3 = :6 א ץ₪ + 18 = 3 198 הגדולים, המוסדות וצה"ל מסוגלים להעמיד אותה רמת תמיכה, אותו 2 30 5 זמופרדה 00 6 | גם כאן מוצאים המפתחים עצמם כבולים ‏ | שירות ואותו ביטחון עתידי שאותם אירגונים התוכנית מורכבת מתוכנית עיקרית ומספר שגרות, המופרדות ג - ץצ סד 4 = 1 608 208 ג | לדילרים. ג'ימי מספר על עיסקת ענק שהפסיר | כה זקוקים לו. ועם זאת, נבדקות התוכנות שהם * | ולסיום אנקדוטה, אשר לבטח תעניין את קור" בהערות מן התוכנית העיקרית. לאחד הדילרים, המשווק את תוכנותיו שלו. מציעים כשוות-ערך לתוכנותיו שלו. בימים אינו הצעירים. האם ההבדל בגודל בית התוכנה, - לציור חללית השחקן על פי קואורדינאטות נתונות, ו 7 0 - , 7 - 2 2 2 אותו דילר הציע את תוכנותיה של טמיר עצמה, ‏ | עברו, הוא מספר, אפילו 7 ה ברמת ה"מימסדוּת" שלו, משפיע גם על = 2 כ 0 : 0 5050₪ אשהד 141 = 5 "1 248 0 ] - % 7 במחיר נמוך מהמחיר שמשלם הדילר לטמיר | בבריקת 0 ה 0 . -- ה 7 6 ה ב. = שגרה לציור חללית המחשב על פי קואורדינאטות נתונות, 8 808500 אשחד 166 = 5 15 256 - לו . 5 ל ל - - הגדולים ו - . 1 0 ה שורות 380 -- 400. 1 =00008 :3.41 ד0)₪ :8 60008=‏ 268 על כל פריט תוכנה, אולם הרוויח לקוח גדול = | היום? מחלקות ו 0 3 ה את הרכה הת ג. | שגרת יריה הבודקת האם ישנה פגיעה, ואם כן מגיבה בהתאם, -6 שרכש, במקביל, כמה עשרות מחשבי פיסי. | מעורבות ברכישת התוכנות למיקרו. בדרך כ : גאון צעיר" שכזה. . שת 410 -- 500 1 דאשא ‏ 270 טמיר, שאינה מוכרת פריטי חומרה, מפגרת אחראי על הנושא איזה "אינטליגנט צעיר' ג'ימי שוורצקופף, לעומתו, טוען שמקבל ו להזזת חללית השחקן, שורות 510 -- 560. 1 דאסא :3 א [ד סד 1 = ק] אס;ת ‏ 288 במירוץ, וג'ימי מודה כי אילו מכר מחשבים, ‏ | והוא המבצע החלטות, שמשמעותן הרת גורל = | מדי יום עשרות שיחות טלפון מאנשים צעירים, 2 - של קרן הליזר, שורות 570--.600. / עשוי היה לזכות ברכות מהעסקאות שבהן | לאירגון. מנסים לשווק דרכו את פיתוחיהם. בתשעים ב ל משחק שורות 0 --680. ו - 0 = ה > זוכים מתחריו, ובייחוד לארגו מחשבים או עופר אחיטוב הוא בעליו של בית התוכנה ‏ | ותשעה אחוז מהמקרים הוא מסרב אפילו לקבל אש . המשחק, שורות 690 -- 1000. ךש 0155ב" זא1אק :23 8בד 3580 איכות, המשווקות תוכנות ומחשבים כאחד. | אִיי.אס., יצרן איריס, מחולל היישומים המפור- את השיחה... לכן ירשו נא לנו הצעירים המוכ" ז. | שגרה המציירת את כותרת המשחק, וז " : מדוע. אינו עושה זאת? מחשש הדילרים, | סם. כיום קשה להגדירו כ"חאפר תוכנה," מן | שרים הללו להציע להם לבדוק תחילה את וי ד ה ה ההקבילמשהק. שורות 20--160: ו הז | 5 סה אטה 5 כמובן. הם המוכרים את התוכנות שלו, וה | הסוג שעליו מתרעם ג'ימי. אולם בשעתו (לפני = | ה"היסטוריה" של בית התוכנה, שאליו הם ,א הכנת תמונת הרקע 8 שחוות 170--190. = 80 א0ס= ו דשא 0 המכניסים אותו למילכוד. שנתיים שלוש בלבד) לא היה רחוק מכינוי זה. = | פונים. מירב הסיכויים שיתקבלו במאור פנים - 0 0 השהיה, קריאת המקלדת - ו : -- -- - / 0+ ג'ימי מגדיר את המצב בשוק המוסדי כ"טי | | ובעצם, כך בדיוק הוא החל. "התוכנית שלי | דווקא אצל הקטנים שבהם, כאלה שהחלו כך 3 לתה לשנרות מתאימות, שורות 200 -- 270. 0 קש : רוף מערכות מושלם." הוא, שרגיל היה למבד- ‏ | היתה טובה יותר, ולכן זכיתי במיכרזים," הוא | | את דרכם. . ו 7 0 0 2 שבים ₪ ל ּ/ ונוחש 1,700 מחשבשעשוע :. - 2 2 = יש קיד החד 2 = ר = 3 ,5 2 7% 0 - 8 430 קפזם 4 סד 1 ל = 11 5 0 0, 35,11,15,26 בדה 948 ו רש 6 = 60|08= 8: 60508 386: 00)06=‏ 348 9 68 0ד60 :18 1 דאשא :11,א זס/ק ‏ 598 2, 617 הדהם 978 ד 6 541 אהטו 146[אמחס - 4 3 4אאחטדםא ‏ 508 0 2,, ,3 ו 0 0 7,, 3 / . קב חד | . זה 1 + א,1 - א א₪1 :צ,א זסוק 368 סא ושח - 518 0 ד | ודשת | ואש 30804 הד | = קט 08 68% 5% ₪ זא :1898 שד 1 = ₪ אס- 628 1 ממעדפק 378 0ם;": 18 56085 אטטצ" זאזאק ‏ 638 ןב 7%5אשדטק00 46[אמח ‏ ₪1שא ‏ 8ב "הסשטהם שאחס" ז[אק ‏ 548 8 אפמזטאהם זאטאו טסצ+ סם" זאזאק ‏ 658 זה 1 + 1,6 - 8 א1:ה :ם,ה דס1ק ‏ 3968 ות - 8 7 2 + 2,0 = .₪ 155018 .8 אטא| אםהד "ץצ" = 2% -1 :8% 027 666 צמהטזסק - 468 8 יי 2 %.% קז .5/0 אפשרות 1: "חיפוש מס' טלפון לפי שם". רושמים את שם בעל 2א65)אאהטדםה ‏ םא 418 1 כ 000 ספר טלפונים ביתי / 2 7 גם בשם מקוצר, לדוגמא: את השם אפשר לרשום 00)08= 12: 60890₪ 8‏ 426 טס דסטסט 8 678 רק כ"גיל"). המחשב מחפש בעצמו את השם הראשון, שזהה לשם 0 60506₪₪ :8 =א 00/00‏ 438 5 =א00/008 : 6₪‏ 788 שהכנסנו. אם המחשב פלט "גיל כהן" הקש [ל] ל ה תהק כהסטד א ה 6י.ם סז כַבה ממה :25 סד 1 = ₪ אסק 718 התוכנית מיועדת לבעלי דראגון 32/64 ובעלי כונן דיסקטים. היא לחפש את השם הרצוי. אם המחשב פלט את השם הרצוי הקש [כן. אאטדםא :368,6 6 אשהד ₪ = ו ו תפעל על כונן יחיד וכפול גם יחד. אפשרות 2: "חיפוש מספר טלפון ידני" -- במצב זה רואים את 60])06= 8: 86050 08‏ 458 8 8070 :8,8 זס!ק ‏ 738 בעזרת שינויים קלים אפשר להתאים את התוכנית למחשבים תכולת התיקים עפ"י הסדר הנכתב, החל מהראשון עד האחרון. 9 ל , 5% ו - 6 = 6 4686 0 ה ו 2 אחרים, בעלי כונן. החלפת התיק נעשית ע"י לחיצה על כל מקש. כדי לחזור לתפריט 3 / 8 בר ספ וער 4787 2,722 יש ללחוץ על מקש [ע]. 1 605868 :8 =6008 אשד ג ו - 2 50ק, 23 , 3 0,211 התוכנית מורכבת משתי תוכניות: אפשרות 3: "להוסיף מס' טלפון" -- התוכנית סורקת את כל 8 :12 >00/008 :1 - ץ = ץצ 25, ,3 מ07ס ‏ 7608 תוכנית מספר 1: בתוכנית זו בונים את גודל ספר-הטלפונים. כאשר התיקים ורואה באלו לא נכתב מידע. בתיקים אלו נוכל לכתוב 6 00000 :28 = [ז:350 | . : 8 ,29 ניחן להגדיל או להקטין את הספר בהתאם למשתנה א, הנמצא תכולת התיק החדש. 2 =00008 | אשטד 24 6 = ץ א 1‏ 488 ו 5 ,ל 0 אזפס 776 בשורה 20. אפשרות 4: "לעדכן מס' טלפון" -- על-מנת לשנות תכולת תיק 2 708, 29,30, 21,205 תוכנית מספר 2: בתחילה יש להעתיק את התוכנית המכילה תיקים. מקישים את שם בעל הטלפון. לאחר שמוצאים את התיק הרצוי + 57 מדהס ‏ 786 בכל תיק ישנם פרטים על בעל הטלפון, המסודרים כדלהלן: מקישים את השינויים הדרושים. ה ל 1. שם אפשרות 5: "לסיום" -- סיום התוכנית. 10 ,,, 2 ו 206 2. כתובת לבעלי מחשב דראגון ללא עברית, יש למחוק שורה 510; ושורה 5 0 1 , 2 3 ישוב 0 לשנות כךו אא :₪ זא 530 : - - . ל - ; - ל 5 7 7 4. מספר טלפון. ואת ההודעות הרשומות בעברית, יש לתרגם לאנגלית. 1 קרצת התוכנית מופי 0 פשרויות: כתב: גיל כספי מחדרה. ,2 לאחר הרצת התוכנית מופיע תפריט ובו חמש אפשרו 58,, 7ְ,11,4,6,7 מדבס ‏ 818 חוכבנית מם ‏ |% 0 ?27,2, 1 826 4 ג > לדיר 95, 26, 24, 21, 6,179,20 יאורר תיה =) 0 0 8 , 8+ |100 9 ות 40 - 2 0 9 1 6פ 7 143,1%,ל,13,4,6,7 בזהבם 836 6% ו זדקוו 9 ו א מז 51ן ו ָ 83, ,4 דה 840 8 20.1+ 18% .₪5 6115או 0 ל 1 שו טג 0, 37, 36, 35, 34 408,, 7 07 856 08 ?1 מדזהס 860 תובכבית מם ‏ < 0, 260 מזמם 870 -- 2 =5ט00 :37 = צ:358 60508 06 מדהסם 888 שרשי :ה 8 =00008 :356 00508 : 8, 2 -. זמ -870 לי ג ז5) 88105" זא[אק :23 הזע 498 4,,ָ ,26 זה 908 בב פבווןאד5, זווא 0 0; ": 5ק10(;"8008 0%ק5 ןב3]" 2, 19,20,2|,22,20,פן, "13 היפוש מס' טכפוו כפי שם",96+6ש ונאש 56 סדסט :14368,8 -- שאסק : ק0ק - 568 : "2" חיפוש 0 -- 8 0 ב 3- 2 - "רבב כהוסי וס ר ",2|+224ש 0 אסם ₪65 - 1508 ו 7 לעבו מס' טכפוו" ו / : ב 8 32 ("ב5] כסיים",6352+23 וו61ק 80 י 0 : [1 : 8ן 00)06= 6: 008988 60‏ 520 7,,, ל?,28 בדהק ‏ 928 שו 23 = א אפחז 28 < א 1 :6 + א = א 538 8( 29, 0 וד "155 1 ו 10 7, 29,9,15,20,24 בדבם 938 5 ל 1 וט 150 00|08= 12: 80508 8‏ 546 : 9 , . = 00006= 8‏ 556 6,,, 38,9,10,11 מדבס 948 אי יי יי רוצי ידה : אמשדפה :16368,8 -- 5א0ס - 560 06, 24,27, 20, 0 ' ה זפ שאה - 576 6,, 34,960 שזהם ‏ 56 אנשים 0 55 אנשים ‏ + ובוחשבים 2 ונמחשפים מחש בשעשנע וו 228 ₪ ₪א0ש ששב 5 8 ופט 330 וד 346 ₪ סז 1=1 אס] סטב | מ0-,20+ 31 1-1 סו 4% שה₪ = 316 1 ךא16ו 5 זו1 0 אחווזםא< טכ4 "">%₪ ב 1=6 וושתז 0 8%, 61-1דו₪61 הפחד ""=₪9 =8:1צ2אא8=1ה :1552 6069 ,1-השז1אק ג" ",1+הש [ו1את 56 0ז00י.1400 6 000 22 143 0596 [-68ד1= ומד 15 6-05 15 540 ₪0=] |םחז ""2%5 =[ 556 0 2 21 5-08 06 912 ₪8=0686 א0 162 55006 א 2 25 6חה=5 א 24 י%=5ה 15 טספ ב 8 0ז00 8%+" "=143(,.1=1+1'88 שאה68-1,6 דוז1 את שהד 62 %אה5=6ה 15 570 8 0ז00י1=1-1 .1432 %%ה68-1.0 זא]אק השחד 55 89-ה 15 506 598 ₪07 6 2 1- 08 1.4 05 1070186 א=%₪ הפחד "";:%ם =[ 00ס 516 00700 ₪ 5% 1-חש זוו1ש 520 1-11 ₪ וופחז שכ2;ן 15 1-8 שד 148 א1 9-95 ודא 5 + ",1024 שאה : דאשון %" ,32 [שז51ק :14 סד ;"שם בער הטכפוו :".₪675+6 [1אק 30 ₪05!₪ 8 740 5% 758 0518 8 768 055 6 שד 770 5-8 1=) טסט טסט משחז א <] 916 4 ששז5 4-1 0] א1=6 אס] 826 8 26,606+ |1% ווזסא= ,16 שהםאו= 830 4ו₪נוד₪5 א=חז 26 >8,552א )אזסוו1 =[ 846 1 זאש 856 2 500080 1=א= ."לא נמבא",6416 ז81ק 860 וזא 876 8 סד6:00=(.: ₪82.89 6 ו-224שדו1 אק ופחד 68=6 <1 206 א0וד56: 2088 ז81ו/ 16 8557 השהז 1-אם 1 918 6 0ז00:"א"=15 השהז 128-1 15 920 3+ סז 631 א0= 936 58 08-,20+ 0 == ,₪46 סהשא 948 8 %6ם. 1-כ 6+(. 23246 דוו1אק 956 6 זאש 1+(.=(. 368 970 0=6:.(6 (" נבוו כב/כ16448,"6ו/681 980 6 אשרד ""=18 =1.%/6א15=194 990 8 ופחד 0=1 =1 1066 08 0ז818:60 6:60808=א:1366 60508 0651473,96ק אשד "|"=15 =1 1010 1א0י"מחצ על רכ מקש" ,1/118448== אשד "א"=18 =1 1626 1036 ₪00 6 1646 855 5 דשה 1056 כ "2" ₪506 1824 שאסק 1106 1 זאשוו:"",832%1ז61₪ק:14 מז 1=3 א0= שגו1 ;18 5,]₪08 00םקץ 1126 4 שפז5 4-1 סז 1=1 06 1136 3 סז 0=. 06] 1148 8 ) שט,1+241+206 > וזמ ,48 שהשאו 1158 95 אי |-2 (.+4 117₪3246א= 1166 דאשוה 1176 ("כחצ עכ בכ מקש כהמשיד, 'ע' כהזור",6448ז14אק 1186 8 >אפהז ""=05 =67%:1א09=10 1190 68 וז "08="6 =1 1200 ", 3+ 061117832%6 :4 כוד 6= אס; 1210 1 זא 1220 8 וושהז 1-1+42₪ ת1 1230 1 דאשא 1246 4ו₪נוז18:6 5567 1256 2 =שז5 32%8 סד 32%5=ק א0; 1366 ",66 זווןאק 1310 = זאשא 1320 וזה 1336 ד דאשו *", 61 זוא 2 מפז5 32%14 סז 1=32%3 0₪; 1466 . אנשים ‏ % 3% ונוחשפים התעמלות בוקר זוהי תוכנית מהירה עבור דגם בי של המחשב בי-בי-סי; מהירותה נובעת מכך שרובה כתוב בשפת אסמבלר, מוכנה לצופן המכונה הבנוי במחשב הבריטי. תן דעתך כי הסימנים מוקלדים כסימנים 8. מהשבשעשוע -מ = ה ₪ =₪= "נוס' טכפוו"=58)4:"ישוב"- .58 "בתובת"= = .% שם"= 5 5 ,5 4 596 19% ₪5 |=49 4 )א אהשהז [=0ק ;> ,"הכנ את השם המבוהש -".מקצ . חן ופ 56-56 508 ₪ 8 הז 3284-1+] =[ | +1 סז ן : 5 26,506+.4 ,9 6 8 1 |-כ 5+( 246 5-4 0 = הפחז ₪051 <ן ₪ 32,450 110986 ,2233 1 א 1530 "האם וה נבוו בב:כ448."]6ש וו1א; 1606 2 1₪ |]שהז ""*15 ] ו[=5ן ₪ 6 10ז00 :00500016 + 6=א :1366 0508 1472,96 םאסק וז 5 :1 9 8 (|ושתאז "א"=1%9 =1 1636 86 00710 1548 ₪6 0ז00 ".6440ז14 א שסש האמזםא 5 קשסם 76מן1 " , 6448ז114=₪ 1786 4 מז 1=ץ א0; אןלן :+" ",= 58 6 |-6467 [1|0אק 1720 - :2 2-; ( ₪ 5% ₪146 1- 1=467] 730 6 1592,/6070 ₪8,63886 זא[אק המחז "">1% -[ 5%6א18=14 :1432 45% השזוו1-, 0 6 0ז1986:00 00508 הפחד ")"=19 15 56?ן 8 |ןשהז "|"=18 "1 1766 8 55|₪ האושה 1=חה אשד 0=1ק שה "א">15 =[ סחקן ",446שזוון;ת 1786 ץז 1796 "סיום שנויים".440שז1=; 1806 ".632%11 זו)1אץ 1816 וזא 60| -₪56 1830 . "השינוי ",1/)1832%11-6א= 19606 68 שטפטפ*ש]-32%11=₪ 1916 ",32%16שז]תק 1520 % | 20,:06+ 6 1-=+₪ > 46.==0 םז[אהת טכפן ",ג ק+4 232%6ו זון[קק 1340 2.08 ₪8 = 5-1 ₪+5 12% 1550 ודא 19500 01 ₪0=1 2000 0 0050₪ 2016 4 אשז5 4-1 סז 51 אס0ם 2620 8 וושחז 0+420-1 <1 2036 56( 1=0% 2040 "רַח יוו' רהוור".4סשזה1אץ 2050 ;"רוצה לשנות "+2=. ;"תיק נוס'י " :9,45-? 2 ₪5 9 ז5 ₪4 +-27 [שז1== טסט2 8 א20,60+ )4 א ,39 שה |- ט207 ₪ |ושטז 6 16 2000 2830 050 8 2106 050₪ ₪ 68 הז 4=1ה -1 6[ן21 ₪ שוכ 2126 ש=| ‏ ט=חח 2136 ",6446ז10ת; 2140 2158 ₪51 זאש 2166 מאטזםת שן קפשטש ₪176 8 :₪68 "16 18" :;ששם:" .טג אטאאש"זוו1א 615 שסטכ 19% 1 ו 206 08) ",2 1 !וסט 50 1- 5 1 ו ות ל 5 2... ,,, 8% 6 הח זט 0 10 ה 4 םח חם, זט חא שא, זט א 250 :הלואש ל - 280 025 25560, +, וי 105.50.105,8. 2 %ו3,208,69,129,2 .8-ל 100,253 252, 0023 4% + המופיעים בתדפיס זה צריכים להיות אנשים ‏ ₪ 2 ובוחשבים מחש בשעשוע + וסט 100 ,7 ל1000,01 ,4 לז,4 1% הזט:3-0לאי 119 םס נ7-12: :פזה: ז]]מהז2:5 זי1%:)0=%ת:7 להח,7 %אתו9:ל? מהזת:7 סז 0=ל[הה":[:פות:],ה ה :ל ז 7(7ז+17ז77:?0 7:8680 סז 0=לוחה::וזאסת:ר;- עו: זעת:ל?=(1%+77:74700% סהפא:7 סז ה=%זחס:;זא:א:ל 1 7 :0+חס 76:1שהז5 :1 7מהז0 :20 )הס |:ז 6 - 0 ד ד [:070 [0 :310077 :70א8הו7:9 8ו%70+0ק |:"0%7ז5 :0020 )|:₪5. :683 את |:צס1. ןו +אד צזפם:;7מצת |:2+?ז צז5:]/מצס |:"סס |.:"7ממד %נ צז6:5,מצם:2י27 צזפ::7מצת |:ה 61)60:₪08:%ז אפ 0:7 |:070876 :0021 : 76אה6:|0 | :2% :| 58 חאו : אס : שחס ו =או :6ה)הה6: ז7אהזט:ת בב ו בו 10 :255)הכ |:6--]מ3|:0פהק |:]]] אהפכ:ום 4 :0078 008721 .):6) אהס0: והמ |: 6 שפנ אפנ::;: שה :1255הכ |:"+]5357 :00051 |:]|- הפר 0 ]א :לש :ד זז זו :)הכ |:56-תםף |:5וזהק וזפמסא 088:א.:אופ:אוחת. 7ן =טוהת 4:07ת-]אחפ1 4---תַת5 נ61אק |:ס6צת |:והת/הת):אן. גו 6 8:60 |05ק :מצד 10 ז"ם| 7679:900ן:האז 209% דוו 1 0 :ו סא נא ד 2% א < 2 ב 200 8 5 )909-741 :20את |:₪90:!100612: 20 59זה:4)-:מת צדו4-:-50% 0 :0%64אכ |:76א6%מס.|:אה. :סמס. 20 72:56 :00872 :0.0 :אה לוו :1 )אה :00 : הט :0 = 360 :1+קת:):ל7אהק ו:₪%72:0506%72 7 := :פדת :6 860 :2016( ::73 0:00 29 פזח:ל פום:ק7אפם:סס. 200% אש : ו668%7ק :%70%הז: ג7מה ו:ד":ן. 20 אקוזנ : 6871א1 :310070 : ן7מחס 1:1 . 0 זו( :00252 |:פ. 276 סטזצת. 0% 66ם "א :וכסהסן 19 1-55 1 :7 הו 20 ₪ ]ואה :וד6התן 3-0 === האפ : ואהס.ו|:=-"]פמטה:7ו6הסו 0 בב 0 78 |ו :1588765 :0062 ו: ז6 :19 :7 [ו6ה0. 0 אגוז וג | ג4 ---0938 :6054אכ ו:6ל%בק |:הה :האד:|ת.: 8:א6ם:ם:--508:ה. :0232 |:-ק 860 :5086100 :מצד 1-5 :0917 |ו:65--8ה08617:05|:וםת =א 5:5 0: 3 | 03% 917 |:3=ת- 05 +ו06%0 279 ==--אאפ: 1 ו:55-:0986 :876הק |:65--8ה03וו075ק5 8% |:6= 130 :731 |:65--052:058%87בק |:66--2:0986 5: ו תאה: 0651 :6 | :ס7חת. | :חפה . :0050 68 :האד:1 6 :068253ה:70מהד אנהו <וינ :706הז0 :ו7מהסוסס חפל 0 775 01 )50:06 ו ג888ז00%79:3|ו00. 090 0 ד :ן |1ל7דפ :ל7אסה :90ח0. 087811 ד :878-ה 2 077 :60 פדחופונת 0)6:0)0:788 42% קזנ :4%72ז8 :1.00%70: 810871 :0670 |:וצסל. 40 05 :00878 6:4 01 :560 : ₪81 דפ :79שחס :פס 0 זם 0008780 :00001 |:2879ז00879:5 :0080 |:78אהז5:ות :56ק7טזם %זפצצם ו:256קס₪ 01% )אס ו:0007 ):0 0 :570 הפה =חנ :2בחח . נדא-ו שא : 08%81= ו00879 |:1]- %ח09 :050 :01.0 :סה 0-ה 051 :וח 4% 0 102561 למס צס 256:1ססוז 0% אק :67מס|:ס5 5 05%:|צס =>אזת :6 ונו: נו5ם--ת09 :000 |:5=--099%8: 00651 |:19, 40 סא :0 ו :0-וש+סאה : א 6 ::48:.012]א0)|:ם"/|-אח5 בבנו ו 8ּ: אש :65--150%5 :248 6קה : זא6סאה : א , 76מהס.ו ל - ו . : לאשו יוו נ באש . :הטנ סח 0 6 :05 :00651 :56" 11:08 100 6:3 0 :0 סאה גא 2 :4/א0545-7:6:)0: סאה :א ,0072 :107 :540 :ה :0 :0 דנם סאם:א05::--/00240:1535ה:50 06 |:66 :"0988 :00017 |:-65]-8ה9 :50131 00 פ|:32:098%:,56 הק |:1908-765 :מקה 6 6 :₪ חסח:ה הסה:ה ח0סחה:ה 00:08 :6מקאה :00-ה :00648 :0 |: זאסותה :00מחס ו: 66 9% דא :ה :אש שאם : נהממס79:6אהס 1ם +מוצס ₪100256:1 10% אס ו:7פמק :2א16, 0 0 0 518880 061 080 ל ₪ לוזט: טזם אהחפצס.2561ססוז >ה אס וו87מ |נאס. - 020 ו 5785804 : 00671 :00580 95011 :01.0 :ו 805 :256 [ :5דה:בחה לוט זאפא | 530 א ואאדוטאז ו ו"ווזס1א "(19,10)מהדזאזהס:9 ₪ 045 5 אשוד 15<% אס ₪2>3-]:1+0₪%= 56 1 1 א-* 66 2 ו 2/%-872-20? :7978=0% 570 81ק:1873='877 אשהד 677<'873'-1:ד36 )60 80 " 300₪6- 41 אשא"(14,13)פהזזא 8 אנשים ומח 9-כ 5 : "העש ה" (15,15+₪ ציור לספקטרום כתב במו אצבעותיו: אורי פומרנץ, בן העשר וחצי מכפר-סבא. פ==ימינה ש= מטת = מע לת 1-4=אלכסונים בצבע כהה יותר :ג148) ו ה רנונתר ואודז = נזור בהיר יוזר נא=קמק) = צרון. אז ור .כתם..ר ותר.. וחָחקְהק . 5=0‏ ד5) :ש=ח וב := ₪7) 16 =;< 7ך₪] :א5>) זכ ]| מפפמפ מוסת1ס :59צ5/א19-1 ד= | סכ ,ו מ 92 "ש18-7)-(4"7"=%ג)+ת=ת 57| 21 7 ו דש | שם =+1 "77=% 1ג)+.=, -₪7) 5ם ב תם 1%=737 תם 185767)-(7ם2"-14 מ (19 5-7 סש=תח 1:57 אתתד "1%=73ג =1 24 5ש=ת ₪7 אפהד "15="5 =1 פס טִ 5ג 02 "9576 גו+)5| 57| ש3 1 "כ"=+1% 6 50 95ו)-("5 פץ: 2 41 שב ("ה"=+14)- ג"5="9 ג)+(= דש 51 87 ד אמאחד 9:7 -1 41 =9 ד=] אהד ₪+9 -ך 42 =ת 7ד=) התחד ש+ת =ד 45 5 27 אאהו שסכ;) -1 44 =)| ₪7| אמהד 40| =2יפ+4 =. ₪7 אאחד 6>א -1 46 75 דא אמהד 175:א 15 47 = ₪ אפתד 027 -1 40 8 = אפהד 148 15 35 ₪ ד ₪00 56 8 1 שורות:43- ; : שנה שורה 21,23,84,25,41-498 םינ שטוטסו :1% ד66 שכ 8=( := :50 |:62 16 6, ושורה 16 8 שבים 4 המהירות -- היא הבעיה הקשה של בייסיק. ודאי נתקלתם בה : תוכניות בבייסיק רצות לאט, משום שהן מתורגמות לשפת מכונה תוך כדי ביצוע, ותרגום זה הוא צוואר הבקבוק של כל תוכנית. המהדיר (711.5₪/א60) פותר בעיה זו על ידי תרגום התוכנית מראש לשפת מכונה, וכך נחסך זמן התרגום במהלך ההרצה. אך זאת בתיאוריה. במציאות, כך מסתבר, המצב שוגה. התרגום תכופות אינו יעיל, ולעתים המהדיר משתמש בשגרות הנמצאות בָּרוִם ; ושגרות אלה אינן יעילות, דבר המעכב את ביצוע התוכנית. בעיה נוספת למהדירים בשוק -- השלימות: לא הכול מתרגמים את כל השפה הרגילה של המחשב בשלימות. דבר זה מחייב לערוך שינו- יים בתוכניות ולעתים מונע הרצתן של תוכניות. בעיה אחרת (העולה גם במוצרים אחרים): בעיית התיעוד. מהדירים מסוימים באים עם תיעוד מלא וברור ואחרים באים עם דף בודר ומעורפל. דבר חשוב נוסף שיש לשים אליו לב, הוא גודל הקוד שנוצר לאחר ההידור. אך מכיוון שכאן סקרתי מהדירים שונים למעבדים שונים, אין טעם להשוות גודל קוד, ולכן לא נזכר כאן גודל הקוד הנוצר. ואחרונה חביבה -- הנוחות. יש מהדירים שקל להפעילם והם עובדים מהר, ויש העובדים לאט וקשה לעבוד איתם. ובכן בקנותכם מהדיר, שימו לב לפרטים הללו: טיב התוצרת (הגדלת המהירות), שלי- מות התרגום, טיב התיעוד ונוחות ההפעלה. נסקור עתה ארבעה מהדירים עבור שלושה מחשבים: אנשים ובוח דג אצס עבור הדראגון מהמוצלחים במהדירים עבור מחשבים ביתיים שפגשתי. עובד מהר, נוח להפעלה ובעל תיעוד טוב. תוכניות הבייסיק המתורגמות בעזרתו ירוצו כמעט פִּי עשרה מהר יותר, בתנאי שמשתמשים במספרים שלמים בלבד (דרך השי- מוש מתוארת היטב בתיעוד). אם אין משתמשים בשלמים משופרת המהירות בערך פי שלושה. המהדיר מלא, וכולל את כל שפת בייסיק של דראגון. מקבלים גם שתי תוכניות שימושיות מאוד: אחת המכווצת תוכניות בייסיק - זורקת הערות, מצמצש.ת שורות ועוד- והשנייה תוכנית ]6אףאפחפת 05%א6, היוצרת טבלה ובה המשתנים ומספרי השורות שבהם הם מופיעים ועוד. המחיר? זול מאוד. מומלץ! 4 שפים ?ורביח ביתיים (רשימה חלקית מאוד) 0 60וא עבור ספקטרום מהדיר קטן, הפועל על מספרים שלמים בלבד ואינו מכסה את כל השפה. התיעוד המלווה אותו גרוע מאוד, ולא ברור מתוכו אלו חלקים מהשפה ] הוא מתרגם ואלו לא. 8 ס6וא אינו נוח לשימוש: לאחר שמצא שגיאה הוא עוצר, ואינו מאתר טעויות נוספות. העירפול לגבי הדברים שהוא יודע לתרגם יוצר בעיות רבות. השיפור במהירות הביצוע - כמעט פי שלושה. המחיר זול מאד. מומלץ רק למזוכיסטים הנהנים מסירבול ומצרות. 3051 עבור אפל ותואמיו מהדיר נוח מאוד בעבודה - עובד מהר, אינו עוצר אחרי שגיאה בודדת (מציג רשימת שגיאות), מכסה את כל השפה ובעל תיעוד סביר. יש לו רק בעיה אחת "קטנה" - השיפור במהירות הוא פי 5 כלומר שיעור זעיר, כך שאין הוא תורם כמעט דבר. בקיצור, מוצר "מפוספס". 6 עבור דראגון 64 עם מערכת הפעלה 059 = מהדיר זה שונה מקודמיו, משום שאין הוא מהדיר אמיתי - הוא אינו מתרגם את התוכנית לשפת מכונה, אלא לקוד המתורגם תוך כדי ביצוע, כך שהשיפור במהירות הוא שיפור קל (פי 2-1%%) בלבד. אך יש לנו יתרונות אחרים: זוהי שפה מבנית וחזקה מאוד, בנוסף לקבלת קוד בייטיק רגיל (ללא גראפיקה, וחבל). %6 רץ תחת מערכת הפעלה 089, המאפשרת להריץ יותר מתוכנית אחת בו-זמנית ולהעביר מידע בין תוכניות הרצות במקביל. אך יש לו חיסרון רציני: מחירו. כדי להריצו נחוצים כונן (רצוי מאוד שניים), מערכת הפעלה 059 והוצאת מאות דולרים (כמאתיים). התיעוד מער לה, ונוח מאוד לעבוד איתו. מומלץ למי שבאמתחתו מעות מיותרות ואינו רוצה לכתוב ב-6 או בפסקאל. זוהי התרשמותי ממהדירים אלה. יתכן שישנם אי-דיוקים קלים. אינני מתחייב, והרשו לי לייעצכם: כל דכפין לקנות מהדיר, ייתי ויבקש לראותו עובד. בין מהדיר למהדיר ההבדלים רבים ויש לבודקם היטב לפגי הקנייה. . "9 קל פיל: 0 . לדצי האנשים, מאשר במה שהיה להם להציע. לליה החל 5 = אטארי, זוג מוטות היגוי וזוג דוושות + שנאי לים ניתזים" - פורשים המקימים חברות = ספקטרום 16 ק' + ספק כוח + ספרות באנגלית 7, 05-4139401 7 שחולל בענף מהפכה שלא תאמן, מהפכה שאני רואה זכות לעצמי להשתתף בה - ולו גם בשוליים." ביבמ, סינטרקס מאיטונטאון בניו ג'רזי. איש סינטרקס טען שהשניים "הקפידו היטב שלא לחשוף כל מידע שיש עליו זכויות בעלות," במצב מעולה + הרבה תוספות. 04-718850 (בערב) בשלב מסויים, סיפר אלפרט, שאל גלו- יות מדוע הם עושים זאת. ''הם חשבו שיבמ היתה חברה עצומה... לעבוד בה, אבל הם רצו לעשות דברים בכוחות עצמם, " אמר. הם רצו לזכות באחד האוצרות שהלכו אנשים וצברו סביבם - "ונדמה לי שאני יכול להבין את זה.' אף על פי כן, הכניס אותם בזה אחר זה למלכודת. כיצד יוכל להיות בטוח שהם ישיגו לו העתקים של מסמכי התכנון המעניינים אותו? שאל אלפרט. "טוב, בוא נגיד ככה," אמר ארדמן, המזכיר את סר האמפרי אפלבי בניסוחיו העקלקלים. '"בכמה מקרים... אתה מוסר את זה למזכירה הפרטית שלך, והיא מעתיקה את זה... כלומר דברים כאלה יכולים להתקיים. בוודאי שאנחנו לא נדע עליהם שום דבר, ובהחלט לא יהיה שום דבר כזה ברשו- תנו. אילו היה קיים משהו מעין זה, הוא היה נמצא ברשותו של איזה עורך דין, כדי שיהיה חסוי בתוך מידע העובר בין עורך-דין למרשו." לבסוף, נסתיימה הפגישה. בנמל התעופה לחץ ארדמן בלי הרף להסכם מהיר על התנאים לשידוך ברידג'/ טקמאר. אלפרט דחה אותו בקש. הגיעה השעה חמש, בטרם עלה האחרון בבוגדי יבמ על מטוסו בדרכו הביתה. אלפרט לא חש כל התרוממות-רוח. להפך, הוא היה אולם היתה זו תגלית מזיקה לעניינם. המצב הוחמר עוד יותר כשהפעילו פרקליטי יבמ לחץ על ארדמן, שיוצג בנפרד משני המהנדסים. (פרקליטם הצהיר שארדמן לא היה מעולם שותף בברידג' טקנולוג'י; הוא נשכר כדי לגייס תמיכה כספית וחוזי קבלנות- משנה.) משהניחו אותו שותפיו לאישום לנפשו - חשוף במיוחד, נוכח הקלטותיו של אלפרט הסכים ארדמן לגלות את הכל ולהעידנגד אגברכט וסטירנס. ב-30 בנובמבר, הרימו סטירנס ואגבכרט ידיים. שניהם הסכימו לקבל על עצמם צו בית-משפט שיאסור עליהם לצמיתות "'לגלות, משלהם - ונטיה לרחוש אהדה ל''איש הקטן.' אלפרט טוען לעומת זאת שלא היה כאן עניין של '"התזה" גרידא. "לא מדובר כאן באנשים שפשוט חשבו לעזוב את יבמ ולהתח- רות בה," אמר. "היה ברור, גלוי ומפורש שיש כאן יותר מזה." זווית אחרת של הביקורת עוסקת במני- עיו של אלפרט לחשוף את הפרשה. הוא טוען, כמובן, שזו היתה בעיקר שאלה של אתיקה - שמה שהתכוונו הבוגדים לעשות היה לא הגון, לא רק כלפי יבמ אלא בסופו של דבר גם כלפיו וכלפי הענף כולו. אולם אין הוא מתהדר באצטלא של קדוש. הכשלת הבוגדים גם סייעה לעסקיו. "לא רציתי להיות במצב שבו אצטרך להתחרות בהם." כמה מבקרים טוענים שטקמאר נהנית כיום ממעמד של ''ספק מועדף'" אצל יבמ. אחד מסגני הנשיא לשעבר של אלפרט, דייויד ורטמן, שהוא היום נשיא קרייטיריון טקנולו- ג'י, נמנה עליהם. ורטמן אומר שזמן קצר אחרי שהגישה יבמ את התביעה, נפגש פרקליטו של אלפרט עם הצוות המשפטי של יבמ, כדי לדון בתצהיר שיגיש אלפרט. לאחר מכן, אמר ורטמן, סיפר לו אלפרט שיבמ רמזה על הכרת התודה העמוקה שחשה כלפיו. כששאל ורטמן ובעברית + קלטת. חדש באריזה. עופר 077" > טקסס + בייסיק מורחכת + מוטות היגוי + כבל לרשמקול + ספרים. גדי גודוביץ 055-31011 > למכירה סינקלייר ספקטרום 48 ק' + מדפסת + עט אור + מקלדת מקצועית + מאות תוכנות + רשמקול. בערב, עמית 03-717450 = למכירה אפל 111 כולל מוניטור, תוכניות, ספרים ומשחקים. רן הולצמן 03-919025 (בערב) = ברשותי אטארי .8001 64 ק', כונן 128 ק' + תוכנה מגוונת. ברצוני להחליפו בטקסס + בייסיק מורחבת + יחידת דיבור + הרחכת זיכרון. 27 = למכירה קומודור 4, בשימוש 3 חדשים בלבד. 1-4 = למכירה משחק טלוויזיה פיליפס + 2 קלטות במצב מצויין. שלמה אמון, אשכול א/3, קיריית מוצקין 26397, 04-719075 = למכירה טקסס + מחפנית בייסיק מורחכת, כבל חיבור לרשמקול וקלטות משחקים ותוכנה. %230 בלבד. מאור קשנסקי, גולומב 7, רעננה 1" = חדש! ספקטרום 48 ק', 25% הנחה, יוסף 7 = דחוף!!! מעוניין לקנות סינקלייר ספקטרום במצב טוב. גיל קלמקין 051-33302 (בערב). עדיפות תינתן למחשב עם אחריות. = ספקטרום. מעוניין במתאם למוט היגוי מתוצרת למכירה טקסס: חיבור לרשמקול, מחסניות משחקים, בייסיק מורחבת, שפת אסמבלי, ספרים, סינטיסייזר-דיבור, ספק, תוכניות ולימוד בייסיק ע"ג קלטות. שמואל פניג'ל, יצחק שדה 7, אזור 0, 03-891379. למכירה ג'יני צבעוני במצב מצויין שני ספרים וכבל לרשמקול. נדב אטיאס, טרומן 30/9 ק. חיים 4, 04-700659 (ערב) למכירה אפל ₪ זז כולל כונן, מוניטור, ספרים ותוכנות מקצועיות. המחשב כחרש. 03-415502 (בערב) למכירה מיקרופרוססור 11 תואם אפל + כל החיבורים + כונן תקליטים + שלוש קלטות משחק + עורך מסכים ע"ג קלטת + מוט היגוי + ספר לימוד עצמי. 8650 פורת 059-77747 למכירה אטארי במצב מצויין + מוטות היגוי, דוושות ו-7 קלטות עם משחקים. כל המעוניין יפנה לגיא קידר 03-470440 סינקלייר ספקטרום 48 ק' כולל 100 תוכניות בשפת מכונה, 5 חוברות הדרכה בעברית, במצב טוב. 8220, 03-785843 למכירה אוריק 48 ק' + משחקים וספרי הסבר 0. גנפשרות להחלפה בקומודור 64 + הוספה במחיר. עיגב בריל, קיבוץ עין השופט 19237 למכירה שארפ 12-700א חדש + רשמקול + ספרים + תוכניות בבייסיק ובשפת מכונה. אייל זילברברג, שפירא 16, ראשל"צ, 03-951740 ווינר 64 ק', תואם אפל, כולל וא /:6, כונן תקליטונים, מוניטור ספרות ותקליטונים. וייצמן שמעון, 052-555992 ץ . חדשות לספקטרום: לוגו, מיקרו-פרולוג. מו היגוי של קמפסטון. גדעון 03-475047 (אחה"צ) > בהזדמנות! ג'ני צבעוני במצב מעולה 2 חיבור לרשמקול ביתי רגיל. 5300. אייל 1 (ערב) 3ק + מועדונים, מעונייניס, מלמדים ושונים = מעוניין לפתוח מועדון ארצי מאורגן להחלפת תוכנות של אטארי ע"ג תקליטונים כלכד. אכגר מסיל, ת"ד 213, קרית שמונה 10251, 067-41016 = למסירה עסק להדרכה ולמכירת מחשבים באזור המרכז בהשקעה קטנה. 03-511252 (ערב) = למכירה ספרים וחוברות בנושאים מגוונים לכל סוגי המחשבים. אבגר 03-235968 > סטודנט למדעי המחשב נותן שעורים על מחשב בביתו או כביתך. דובי באמר, אהבת ציון 11, ת"א 9 >= בעל אפל המתמחה במחשבים, בעל ידע וניסיון רחב בבייסיק, נותן שיעורים בבייסיק, אחה"צ. מאיר, אוורבוך 18 רמה"ש 47400, 03-4921623 = סטודנט יועץ להורי תלמידים ולכל רורש כהבנת ההבדלים בין מחשבים אישיים שונים ומדריך ברכישת המחשב התואם ביותר במחירים מועדפים ובאחריות החכרה. דוד 03-918979 (ערב) > עזרה ולימוד בייסיק למתחילים ולמתקדמים, נותן סטודנט למחשבים כולל תירגול על אפל. דורון 38 תשוש ומדוכדך. להשתמש או ליישם" סודות מסחריים של יבמ ‏ | מה פירושו של דבר, השיב אלפרט: "'ובכן, הם קמפסטון, שי 03-766421 = מועדון אטארי פועל בחסות המכון לפריון העבודה ומידע שיש עליו זכויות בעלים. הם הסכימו גם | אינם יכולים להבטיח דבר כל עוד התביעה םל תכה = אטארי.800%1, כונן 128 ק' ותוכנה רבה. למכירה והייצור. מפגשים חודשיים, עלון, ספריית תוכנה . ירה 2 , / ז . שי - ד להחזיר חלק לא-ידוע ממשכורותיהם בעבר תלויה ועומדת... אבל הרושם הכללי הוא שלא הת דב 2 ה ו ק ב כדור הרעם ליבמ, וקיבלו על עצמם שורה של איסורי נפסיד מזה." 7 והרשמה: צורי חלילי, 03-912950 (מ20:007) ב-13 בספטמבר, 1982, הגישה יבמ תביעה בבית המשפט העליון של ניו יורק, נגד אגברכט, ארדמן וסטירנס, שפוטרו בלי גינונייטקס באותו יום. בבית המשפט הגיבו הנתבעים על האש" מות יבמ בטענה ש-17 פריטי מידע ספציפיים, שנגנבו לכאורה, כבר היו למעשה מוכרים היטב בענף המחשבים. ''כל דבר שלטענת יבמ היה מסווג כסוד מסחרי, תואר כך לראשונה על-ידי ד''ר אלפרט," אמר ויליאם גריר, פרקליטם של סטירנס ואגברכט. "הוא ניסה כל הזמן להטות את השיחה ממסלולה. כל העניין היה תמים לחלוטין, אלמלא תודרך ד''ר אלפרט על-ידי סוכני בטחון של יבמ, שהורו לו אילו שאלות לשאול." אולם הנתבעים נכנסו ללחץ כבד כאשר העלתה יבמ ראיות שלפיהן קיבלו אגברכט וסטירנס, כמה חודשים לפני-כן, סך 4500 דולר כדמי יעוץ מחברה קטנה שהתחרתה 00 תעסוקה למשך שלוש השנים הבאות. למעשה, הם הסכימו לקבל עליהם גלות מן הענף. בהתאם להסכם נפרד הכולל קנס כספי כבד, נאסר עליהם אפילו לדון בפרשה בפומבי. דוקטור לא באשר לאלפרט, הוא החל לחוש בתוצאות מעשיו זמן קצר אחרי הגשת התביעה. כמה מספקיו וממפיציו שלחו מכתבי תודה וברכה, אבל היה גם גל מתמיד של מלמולי ביקורת, במיוחד בעמק הצורן בקליפורניה. ביריד מסחרי אחד, זכה אלפרט בעלבון בפרהסיה. מבקריו של אלפרט טוענים בדרך כלל שהוא פיתה את ארדמן, אגברכט וסטירנס לחשוף את סודות יבמ. המבקרים הללו מתעל- מים מהעובדה שאלפרט התקשר עם יבמ רק אחרי שקיבל תוכניות מוצרים מפורטות. נראה שהמבקרים מתעניינים יותר בשאלה מי היו אנשים + ונוחשבים כחודש אחר-כך, התקשרו אנשי יבמ מצפון קרולינה לטקמאר וביקשו לסייר במפ- על, מן הסתם כדי לראות אם החברה עומדת בדרישות כספק אפשרי של יבמ. לדברי שני מנהלים לשעבר בטקמאר, בדקו אחר כך עוד אנשי יבמ את המפעל. בדצמבר - זמן קצר אחרי שחתמו אגברכט וסטירנס על הסכמתם לתנאי הצו - נמסר שיבמ הזמינה את טקמאר להשתתף במכרז לתכנון מודל חדש לתקשורת למש'"י. עצם הבקשה מצד יבמ שטקמאת תתכנן מעגל כה פשוט ושיגרתי היתה "טפשית לחלוטין," אמר ורטמן, "אלא אם כן היה זה פרס." אלפרט, מצידו, מכחיש נמרצות שהיתה לו איזו עיסקה הכרוכה בתשלום על יבמ, או שהוא מצפה לאיזה גמול. הוא מוכן רק לומר שהוא מקווה לזכות בחוזה קבלנות"משנה של יבמ ביום מן הימים. אשתו אומרת על כל הפרשה, ''העלות היתה גבוהה מן התשואה,, כמעט לכל אורך הדרך." . = למכירה בהזדמנות ווינר 0א 64 ק' מוניטור 2 כוננים חדש באריזה עם ספרות ותוכנות ב-%1550 בלבד. שלמי 03-235325/03-240588 = אוריק 1 + 4 קלטות + ספר בייסיק, ספרי מישחקים וחיבור לרשמקול רגיל. יואב באומגרטן 5" = למכירה דראגון 32 + עברית ברום + מוט היגוי + חיבורים לטלוויזיה ולרשמקול קלטות + 100 תוכניות אסמבלר, ספרות נרחכת הכוללת ספרי פוק, שפת מכונה ובייסיק. ערן 063-24440 = למכירה משחק טלוויזיה אטארי + שני סוגי מוטות היגוי + 7 קלטות + ספק כוח. חיים, שדרות עוזיהו המלך 21, 2539/2 אשדוד, 8" = מעוניין להחליף דראגון 32 + ספרות + משחקים + מוטות היגוי בקומודור 64 עם כונן תקליטונים. חן 067-50747 = למכירה סינקלייר 281 עם הרחכת זיכרון של 64 קי + שנאי + כל החיבורים הדרושים + קלטת משחקים + שני ספרים + חוברת תוכניות חדשה מאנגליה. 5150. טל צפריר 94-82093 > אפסון מודל 20 למכירה. כולל תוכנה, הרחבה, עברית וספרים. 067-72160 למכירה מדפסת אפסון 100111-א1א + עברית כחדשה. כרטיס 80 עמודות וכרטיס .41 לטלוויזיה, במצב מצויין, לאפל ותואמיו. אופיר קרקובסקי, בר-אילן 45, רעננה 052-33383 למכירה אטארי .600%1 עדיין באריזה. כולל אחריות + משחקים, ספרים + רשמקול, חוברות. ליאור ליטבק, הבונים 18 ק. טבעון 36000, 3" : למכירה אטארי .8001 + רשמקול מיוחד, תוכניות בשפת מכונה, חוכרות הסברה, ספק מתאם לטלוויזיה. 5520. צחי סאבו, יהודה הלוי 1 ק. מוצקין 16353, 04-710530 למכירו; מיקרובי 16 ק' + מתאם לטלוויזיה ושנאי תוכניות בבייסיק ושפת מכונה. 8520. גואז ירו[י רמז 37/7, נהריח. למכירה טקסס במצב טוב + שתי קלטות לימוד + 6 ספרים + תוכנה ומשחקים + כבל לרשמקול. 0. רובי 03-5337212 מעוניין בי משחק של אטארי במצב טוב. יגיל 74 קומודור 4 / אטארי .1א800. אם נמאס לך מהמחשב ובא לך לגוון ולהחליף אותו במיקרובי אנשים ‏ 04 ונוחשבים = מעניין ליצור קשר עם בעלי 1-1%א להחלפת מידע משחקים ותוכנה. גיא 053-99686 = תלמיד תיכון במגמת מחשביט נותן שעורים בבייסיק באיזור בת"ים. 03-869026 = מתכנת מנוסה מלמר בעלי מחשב ביתי בייסיק וקובול בביחך או ביתו, ירון כרמון, רוטשילד 131 ת"א, 03-119336 = מלמר שפות (אסמכלר, בייסיק ועוד) ע"ג מחשבים אישיים וכן ברשותי מלאי גדול של תוכנה לג'יני ולדראגון הכוללים תוכניות מוניטור לכתיבת תוכניות בשפת מכונה, שפות, משחקים משגעים וספרות. ערן 03-593767 > לימודי מחשבים ! ליחידים ולקכוצות קטנות נוער ומבוגרים. תוכנות בשפת אסמכלי ובשפות עיליות בניית משחקים גראפיקה וסימולציות לימוד והכרה של יישומי מחשבים. הכנה למבחני בגרות במחשבים. אבנר 03-135968 > חדש! מוקס מועדון לבעלי אפל ותואמיו להחלפת מידע ותוכניות. להרשמה עדי 04-9213351 > נער בן 3 עם ידע רב במחשבים, מעוניין לתת שעורים פרטיים בבייסיק על ספקטרום. אסף טמיר, קק"ל ב/13, גבעתיים 53214. 93-718818: 4 1 ל ל הלל לילל הלה הד הלהל הלל ל הלבקל הלק קל לראשונה בארץ מעבדת שרות עברית מימין לשמאל, דיבור, שפות חדשות, > מעוניין למכור/להחליף משחקים במחיר 82 --53 הרפתקאות, גראפיקה ועוד. ערן 063-24440 בלבד. שפות וגם המשחקים החדשים ביותר לקומודור 64. אמיר 04-82179 וכנות ומשחקים: החלפה, קניה, מכירה >= עשרות משחקים ותוכניוז עזר לקומודור 64 > משחקים מלהיבים מאנגליה לבי-בי-סי ע"ג קלטת למכירה/להחלפה. 04-2:8886 = למכירה דחוף! תוכנת פלייט לדראגון 64 חדשה, מהיבואן רק לבעלי מוט היגוי, ב-818. 04-929589 = מעוניין לקבל את רשימת הפיק והפוק של דראגון 2. אשמח להחליף תוכנות. ברשותי 25 משחקים בשפת מכונה. גיל הלוי, השושנים 27/25, כרמיאל 0, 04-987639 = מעוניין להחליף תוכנה לדראגון 32. ברשותי 25 משחקים בשפה מכונה. גיל הלוי, השושנים או תקליטון. 03-868871 עבור ספקטרום 48 ק'. מעוניין בתוכנות עסקיות, מתמטיות וסטטיסטיות. מעוניין בשפות תיכנות לוגו, פורטראן ופסקאל. יש לי 0-6/1.6, = וו=-טץ, דו1088 ועוד. 067-48993 (ערב) מעוניין להחליף משחקים בשפת מכונה לדראגון 4. שרון אבן טוב 03-736867 משחקים למשחק טלוויזיה אטארי באריזה, באיכות מצויינת + ידיות, מקלדת. מד810 -- 820. מעוניין בתוכנות לספקטרום 8 ק', בגראפיקה מתימטיקה וסטטיסטיקה, תוכנות עסקיות ושפות תיכנות. 067-48993 (ערב) קומודור 4. למכירה משחקים מעולים 81.5 כ"א. 3 ספקטרום להחלפה ולמכירה משחקים מעולים 5 כ"א. עופר 04-445827 למכירה מחסנית לג'יני הצבעוני משחק גראפיקה מעולה וצלילים נפלאים. ליאור לוי 04-444263 | למחשבים אישיים 5, כרמיאל 20100, 04-987639 גיא עמיעד 052-557488 (ערב) > ברשותי תוכנות לספקטרום. מחליף/מוכר רונן ברשינסקי, ת"ד 5081 אשדוד, 055-22937 (ערב) = קומודור 64. מעוניין להחליף מידע, משחקים רצוי = להחלפה/למכירה משחקים ותוכנות לקומודור 64 0 0 0 / 0 / / 0 0 / / 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 / / תלת ממדיים ברשותי משחקים חדשים ביותר. 2 -- 583 כ"א. ע"ג קלטות. אודי יוגב 04-80030 / 0 / 0 0 / 0 0 / / / 0 0 0 0 / 0 / / / = למכירה קלטות לספקטרום. דורי 03-347317 מ 2 . = מעוניין בתוכנות לספקטרום 8 ק' גראפיקה מתימטיקה סטטיסטיקה וקומפיילרים. מעוניין במוט היגוי משומש ותקין. 067-48993 (ערב) תיקון מחשבי 66ם--8! ו-דא 8₪! ברמת רכיבים (51עם | קוה ס). תיקון כל סוגי המחשבים האישיים תואמי יבמ ברמת רכיבים (+5/.) 5ו04). תיקון כונני דיסק קשיח "51 -- 8םד55ה 6א שו מסוגים שונים. תיקון כונני דיסקטים "(5 -- ץ089.= מסוגים שונים. תיקון כרטיסים לוגיים ברמת רכיבים (5/51.] /6) לפי דרישתך. יעוץ טכני בנושא אמינות המיקרו"מחשב. = קומודור 64. מעוניין להחליף משחקים חדשים ביותר, רצוי ע''ג קלטות עם טורבו. מחפש שפת סקופ. גם אמכור/אחליף את הספר 6א1אש ד8 וא 4 מ אסססואוא60 תווד. אבי 04-228886 > מעוניין למכור/להחליף תוכניות מעולות בבייסיק לטקסס. יצחק מואיז, שלמה המלך 48, גתניה 8, 053-36992 (ערב) > ספקטרום. מעוניין להחליף/למכור תוכניות בשפת מכונה. ברשותי כ-150 תכניות מעולות מחו"ל. כמו כן מעוניין לקבל את רשימת הפוק והפיק של הספקטרום. שרון להב 03-944525. = למכירה/החלפה/קניה, תוכניות בשפת מכונה = מעוניין לרכוש את המשחק פול פוזישן לאטארי ובבייסיק לדראגון. ספר תוכניות חדשות בבייסיק .001 יובל בריינר 04-703046 למכירה. אופיר 063-65518 = למכירה קלטות לספקטרום כ"א מכילה 10 > קומודור 64. מעוניין להחליף או למכור משחקים בשפת מכונה ובבייסיק. כמו כן הרחבת הבייסיק, עברית, אסמבלר ועוד. עדיפות לבעלי שפות שונות למחשב. אבי, קליבנוב 28/8 חיפה 32800, = זה הזמן! להחליף תוכנה ברמה מתקדמת לאטארי. 2606 שלח תוכנה ותקבל בחזרה תוכנה ש"ע. תשובה מובטחת. שמעון ותמיר, הרצל 29/13 ק. שמונה = למכירה או החלפה תוכניות, משחקים, שפות, 0 ותוכניות עזר שביניהן תוכנית המכפילה את מהירות הרשמקול פי 10 ! אבי, 04-228886 * * % % % >% משחקים אפשרות ליותר במחיר מפתיע. דורי > ספקטרום. אשמח להחליף תוכניות לספקטרום 16, 27" 8 ק'. בנוסף, מעוניין בהוראות למשחק ג'ט-מן תמורת ש"ע. עודד 03-424719 , נשמח לעמוד לרשותבם. > מעוניין להחליף/למכור תוכנות ומשחקים לאפל ו1 ותואמיו. ברשותי כ-200 משחקים ותוכנות. אבנר מולכו, מוסקוביץ 22. רחובות 76473, 4 ונ 08-476924 6/9 בתובתנו: מעבדת שירות למחשבים אישיים 8 סד 808 | הפ דטק ו 60 > אם אתה חושק בהרחבת זיכרון לקומודור 64, 2 |צ רח' ה' באייר 2 בוכר המדינה תל אביב, 62093 טל. 267466. = מעוניין לקבל את רשימת הפיק והפוק של דראגון שלח קלטת + 815 (שער יציג) ותקבל לביתחך 7 2, בתמורה אתן שלושה משחקים בבייסיק. יניב סופר בייסיק 164 + אקסטרה בייסיק + לוגו + 9 גולן, הגאולה 4, הוד השרון 45272. שלושה משחקים. ארקדי, יוסף 28/א' חיפה = למכירה ו/או החלפה תוכנות ומשחקים ל לספקטרום. רונן שגב, הגליל 52 רעננה, = מעוניין להחליף תוכניות עם בעלי קומודור 64 עם 2-7 כוננים, וגם עם רשמקול. אילן דורון, ברנר 18 > להחלפה/מכירה משחקים ותוכניות בגראפיקה נתניה, 053-92834 וצליל, לספקטרום 48 ק'. בתמורה, מבקש = למכירה ! מחסנית סיימון בייסיק + ספר הוראות משחקים ידועים וטובים על קלטות וספרים מפורט 850. רועי גינת 03-720137 בוב > הרחבה מקורית לבייסיק של קומודור 64 + חוברת הסברים. ישי 03-482383 ו ----- = שלח קלטת ותקבל תוכנות ומשחקים. רן פרלמן, איציק מנגר 44 קריית חיים 26236. 04-705170 > למכירה תוכנות מידע וספרות לאפל או תואמי אפל. כמו כן תוכנה לקומודור ע"ג תקליטונים מעוניין להחליף משחקים לקומודור 64. (מעוניין גם בתוכניות לימודיות). עומר יחזקאלי 2227 טקסס. שלח אלי 810 ותקבל קלטת עם 30 משחקים ותוכניות. מוטי שראבי, משעול היערה 4, חורש רמות, רמות 133 ירושלים לספקטרום באזור הרצליה ותל-אביב. אורי דור, ק. שרת 246 ב' רעננה, 052-96490 מעוניין להחליף/למכור משחקים ותוכנה לאפל 2 כמו כן מעוניין להקים מועדון לבעלי אפל 2 ותואמיו שמטרתו להחליף ידע ותוכנה. רפי מגן, בן יהודה 12, רחובות 76300, 08-473181 "קרית המחעוב וקלטות. אסף כהן 03-907824 (ערב) אולם תצוגת המחעובים הגדול ביעוראל 6 מגוון מחשביס לבית ולעסק בתצוגה מתמדת ₪ כיתות לימוד 6 ספריה מקצועית גדולה 6 יעוץ ע"י מומחיס . מבחר תוכנות מהחדשות ביותר 6 ריהוט לכל סוגי המחשבים > מעוניין לקנות תוכניות ומשחקים למיקרו פרופסור זו, ולהחליף מידע. חיים 052-70693 טופס פרסום במדור קלסי/פלסי מא מא מאה שאה מאה שאה ממא מא קמה שאה שמא שא מאה אאא מאה מאה פא אה א מא ₪ = > בר היתותין חייבות להיכתג בכתב "ד ברור וריא על טיניס ה תריד עד ו מליב חיר מחיר = או הדנס = מילר אחה תמשרדת בברירות רבד שור ה | נולמיוו ודיביםי להיכדד בשיליפיםי הילים. אוו מק רלים תורעיה חקד "איים מרטרים רדרו לא ור לחר עד תודעו אלא אב כן תשחומש בטוניס יצ העינה איער יקול לצרוב להדרסת הוחו כלשר* בחושו בדעו+ ואער ווותה באחריות החוכ המו רעיה אנח לחר לןו לצאר לן בכתב יר ואה וברו תמורויה תמי רסמור (ד בסיט: רד הקוובי אכר | | ךר 1 > מבחר נרחב של תוכנות שונות ליבמ פיסי ודומיו. אודי 03-723307 > למכירה 5 קלטות לאטארי. דני סטרולי, קרול 11 פ"ת, 03-9234822 > ספקטרום 16, 48 ק'. מוכן להחליף או למכור 4 1 ית ב 5 = ב תוכניות מ-%1.5 לאחת. עברית + תמלילון, אסמבלר, אי.טי. ועוד. מעוניין במיוחד - ו 7-7 א בסימולצית טסה. רנן 93-20835 : ה | ה המ | המואאא ור 2 -/ ה ה כו / / | : ו / לשמה ות שד | | 0 0 ו ] [ - / 2 וח שיב הברשיס 1/1, כרמיאל 88 וג = ה ן 3 0/8 ו | 0-20 = קרית המחשב" צק פוסט ע'"י הה = דראגון 32. ברשותי כ-200 תוכניות אסמבלר, אנשים 02 ומח רמרשסף שו מדפסת אישית -חריששש... ית חברת ₪ מציגה מדפסת חדשנית המשלבת תכונות של איכות הדפסה, נוחות, מהירות ומתיר זול: 2225 - = :דם!.אאוד. דםואאווחד עובדת על עקרון התזת הדיו - אך במקום בהתזת לחץ היא עושה זאת בשיטה טרמית: יצירת בועה ע'י החום. דהאאוחד היא התחליף האידאלי - והשקט - למדפסות ההקשה הרועשות וגם למדפסות הטרמיות השקטות האחרות. בעוד שהן צורכות נייר מיוחד ויקר וההדפסה דוהה עם הזמן, הרי מוסורולה יראל בנית דשאאווד מתאימה לכל נייר כתיבה ואיכותה הגבוהה של ההדפסה נשמרת לאורך זמן. לפרטים נוספים התקשר עוד היום ל-0/5, נציגי ₪ בישראל. מפיצים בלעדיים של: