אנשים ומחשבים – כולל ירחון מחשב אישי – גיליון מספר 18

נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
ווהי .)הר וו וו גליון 18 6 1290 ש' 8 כולל ירחון מחשב אישי סמס הררי: פוצצתי את היטלר! מהו מחשב "ידידותי למשתמשי'? כתוב משחקי הרפתקאות = עוצמה העומדת לרשותך וו| 08465 הינה מאגר-1 עוצמה א מית*: המערכת החזקה ביותר לניהול מסדי נתוניס במחשבי מיקרו זו8--16, המאפשרת כשתוב מלדע בכל חתך---=-ללא מאמצ - ואף ללא ידיעת תיכנות. וו 0885 הינה פיתוח של ון 08495 ומתבססת על הניסיון והידע הרב שנצברו במוצר זה, הנחשב כאסמכתא בנושא מסדי נתוניס. ב-וו| 08465: * מעל מיליארד רשומות בקובצ אחד. * 128 שדות לרשומה. ו ו א 4000 בתים לרשומה (קבוע) + אורך משתנה של שדה אלפנומרי. * 10 קבציס פתוחיס בעת ובעונה אחת. | * מיון ואינדקסיס במהירות שיא. | * טיפול בנוהליס. | א העברת פאראמטריס ומשתניס אוטומטייס. * ניתן לכלול 32 נוהליס בקובצ אחד. * קובצ-פתוח נשאר פתוח, ולכן הגישה לנוהליס מיידית. * מסד נתוניס ידידותי: ₪ מחולל יישומיס 6 שיפור במחולל דוחות 6 מחולל תוויות 6 שיפור בעבודה עס המסך ועוד. * הסבת תוכניות |ו=046 ל-ווו 0885. + תמיכה בעברית. ווו 0845 מבית שד ד-אסדו5א, "₪ יחצ אכ | גדול יצרני תוכנת המיקרו. מפיץ בלעדי: משווקיס מורשים: תל-אביב: לרגו, קרליבך : איכות מיקרו מחשבים, היצירה 29 ר"ג, 037721536 טנרי איננורנעויונל חופה: מ.ל.ל., אלנבי 22, 04-528251 ו 7, תל-אביב: 03-251448 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש ג אינטונשיונל --- תוכנות שמניבות פרי יבוי, ועדכון מחדורוו פרי סיפור השער 600 א // מה שהיה ידוע משמועות כ"ונוס'", התגלה כמחשב גדול חדש, 8600 אוש המחשב, שעוצמתו פי 4.2 מעוצמת ואקס 780, מציב את דיגיטל במפת המחשבים הגדולים, ומעמידו בעימות ישיר עם "מחשבי ארבע ספרות" של יבמ. המחשב מוכרז בעת ובעונה אחת בארה'"ב, אירופה וישראל, לדיגיטל זו הסתערות חזיתית על תחום עיבוד הנתונים הכלל-מסחרי. לגביה זו גם תקיעת עוד יתד חזקה בתחום המדעי וההנדסי. האם תצליח? את התשובה נדע בשנה הקרובה, לאחר שהמחשבים הראשונים יסופקו ללקוחות. מסוף מן הארץ ומן העולם 10 האם יש לרוץ ולקנות אי.טי.? סקירה משווה בין ביצועיו לביצועי הפיסי והאקס-טי. צרור ידיעות, הכרזות, חידושים וחדשות. חשוב, מעניין, מרתק. -. | גלון 18 = . | ווה ו וב)חעובי ₪ = המגזון המובי <הדיותי למ שתמש... וורנר פראנק 20 ההגדרה השחוקה מתוכן, האם יש לה על מה להתבטס? סדרת הצעות שיפורים שיהפכו את המחשב האישי לידידותי למשתמש הסופי. בתוככי טירת הצורר סמט הררי 27 המשחק הוותיק "טירת וולפנסטיין", בגרסתו החדשה, בסקירתו של סמס הררי. כיצד תצליח לחדור ולהטמין את הפצצה בבונקר המבוצר של אדולף היטלר? חסוך בזיכרון המחחשב יניב לביא 0 צרור עצות לניצול נכון של זיכרונו המוגבל של המחשב הביתי. יוניקָם מערכת ההפעלה של השנה הבאה? 6 אי,טי. מכשר את היוניקס. מהי ההיסטוריה של מערכת ההפעלה על גילגוליה וגרסותיה השונות? משחקי הרפתקאות גיל אריאלי 6 כיצד בונים וכותבים משחקי הרפתקאות? מילון המונחים הגראפיים 66 אביב סופר מהו התוויין ומהי המספרת? מילון קצר וממצה למונחי הגראפיקה. אנשים ₪ ונוחשבים למקצועני ענ"א, מנהלים ומשתמשי מחשבים אישיים| מדורינו הקבועים זה עסקי 7 0 שימושים מחשבשעשוע 1 קלטטלט 7 א םס מויל ישראל פלד עורץ ניסו כהן לכזת מערכת חגית כהן-גלובוס עורך טכני סמס הררי עיצוב גראפי אורית אהרוני עייכת לשונית נירית לוי תוכנה ודעת יעקב שיבי חדשות פניס דודי גולדמן תיביס דני גז משתתפיט קבועים ירוס לוקר, גבי חזות, דייר יהודה לוקר, ראובן ליבנה, מוטי את אביב, אלון פישמן, גד פניני, צחי קלופמן, מנחס שלגי, אלי שרגנהיים, ערן בן-שחר; יחודה הבר, עמנואל לוטם מודעות יובל אופק שיווק רענן רוגל תפוצת וגבייח מנחס צוקר חשב ישראל אדלר הנהחייש שושנה גרינהאוז הפקת דליה פלד בעיימ מזכירות דורית גולד *ועץ כללי יורם יוסיפוף סדר- מחשב טכנוסדר בעיימ הפצה גד / המען למודעות: רחי מאנה 5, תל"אביב 64168, טלי 8 קוד פמטח לסנויים: מנחס צוקר, טלי 244391 מען הסערכת: ת''ד 33325, תל"אביב 61332 און המערכת אחראית לאובדנים ואינה מחוירה כתכי יד. אין לראות בסקרי תוכנה חומרה, ובטבלאות השוואה משוס המלצות לפעולה אלא חוות'דעת להנחיה גרידא והמערכת מסירה מעצמה אחריות לנוקיס ישירים או עקיפים כלפי צד כלשהו. כל המודעות מתפרסמות על אחריות מפרסמיהן בלכד | ו 8ק19/ בואוטקמוס ) | הה0פזשו אד הפש ")+ ל עה זהוכו שש אוו גו 15 1281/8161 "או [שו/אוזכן ואה ול וו/עוז הקט > .613112 שה 101 33325 חכו .1 חו ששומחין .16 + אמט 116 | שו = [ק ]א סם/ע11 )םאת תת אצ ] 6ק =ואהת-צזהא = וקגוא. הפתרון המושלס לקישור 6 ואפו למחשבי ואפ גדוליס! בעזרת > גוא תוכל לפתח על 6ק ואאו יישומיס הניגשיס אינטראקטיבית למסדי נתוניס ותוכנות במחשב המרכזי תחת 6165. | = ןק וא יאפשר לך: ו א תקשורת שקופה לחלוטין למשתמש הקצה, בין 70 למחשב המרכזי. * שילוב של תכניות מחשב מרכזי עס תוכנות המחשב האישי (כמו * 3 1.07%!5 ,800555 אפשס וכו') א גישה מקוונת - שליפה ועדכון - של מסדי הנתוניס במחשב המרכצי ולא של עותק הנמצא על ה-6ק, וזאת ללא צורך ב-תפחפאה אד = וו. שילוב 6 עם יישומיס הקיימיס במחשב המרכזי. (0165) "ואה זאו וא ואו 5 אס" לוו 5 ואה /= וקה וא | ה - ה ו | טכם = הפתרון המושלם לבעיות התכנה. | טכם = הפתרון המושלם לבעיות התכנה | הוטכם טכנולוגיה מתקדמת בע''מ ס נוה שרת רח' דבורה הנביאה ת ד. 13045 תל-אביב 61130 טל-03-491262 טלקס: וזג ו34262 עתידי ז 7 ה . אדא / 16 דתנדה אדתסה במתטדועץ - 6ץ עקהדחתה 20607 מסוא! אס אווץ .1 אצות אהת 00855 דצהע .2 שקאץ אס בעצדואגות 32 .3 היח חי כ מל ממ סוזפווז6 50100160 91 תסוחעש - החס?] ,9015 6עופטוסא6 !ו חווש הפע" ץסהוטזס הסח שזסוח סח 6056 76-שמסז ר5/5!67 ₪ זס) 56816 שחעש 50 .5כקטואסטסט 6-6כסזוחס?) 108 הפחצ ,1005 ץוחס וסחו ?7 עו ,פפשוט א28016) מיוצגת ע"י ר.סי.מ. מחשבים בע'"'מ. לפרטים נוספים פנו אליגו, שו]חהוזה חז]זזוח א6ןח08) ₪ טככוונים 005ם47 ספופ₪ב. סבפופב דרךר הרצכיה 8ו-6ו ח ד 39844 תב-אביב 51397 ב - .26ו-6כ ₪33 5 6638960 6 ,5860005-סחסח חו ססר סרח חהסוו6ח ץזסע6 500605 ₪156 שוחסזו6וס 60 ץזסזסוו שססו ג יטסץ 65צוף וו 6ו0/)05א6 סכוםזרחט?] זסתוסחס -עזווום ווטווס 32 זס 5ח16חס6 6ח1 6זסו5 שזסוח ו :6006 פחס חס 65וסססו טסץ סח .6שו5חא6 55| ,6וססססס הסוח 05161 65רחו1 90 סו כט 6698165 5% סח זס 06וסח6 ג יטסץ פסצוף וו / 60!חסוזס 6סחחו זס שו זסחזוס ,קט6ססס 06 שו ץם 16 10/8 616וסחזס6 סח חזושו 165טחוחח 15 הסח 655| 65זוט9ז 5 כן 0 06סרח| ‏ הסוזה6/חסוחו זספנ סטאססם 01 ססר 18 6חז .ז6ו5ס1 הפשס זסז סהוסוטסזכן ץווווטואסו וספזס פשסוום 5 5060006 01 הסוזסזס!95ז סח קטאססם .3 סא .סד) ₪5 זנוקואסס ...ס.מ 6'וסוהו 0 0!ווס5 1 רובח+ הז ססר וסחסוזהשטחס6 הזוע סוסטסזז סח וס ו קט סח6סס זסח1 5 5כ[טאססס 56 -סחחזס]חו 6זסו5 חס 6אסו ץסחז .סט שסחו סחס סחחוז וס וס| ס פאס ח60 סחס-- חס טסץ כופח "חס שפח וטס - וו סחוסס חסוו הסוזסרזסוח! וסחו 50 סז 616|כח 60 0 9 6-6ססזרחס סוה 0065 [סח1 וסזסחס זסכן 6 סזסו5 זו ;6 זוטסץ החסזז סוס פאס ופטן הסח סח שפח טסץ פסשום | 0 - הח ס-15% 6חסזו66= :טסץ פפצוף זו 5 סוחו ₪010 ססס | .,פעופט|סא6 6-66ססד 5 סחוסטספז וטסחזוצ וש סוץסא 360 סחוזו60 שו מסטסזח1 607ז ססר 5 חו ]ו .506615 800ז5 שח .200%- =. בינגרו יש לי הצעה אליכם: והיא שתוסיפו לעיתונכם מחשב אישי + אנשים ומחשבים שבועון + אנשים ומחשבים מגזין סידור שמאפשר קבלת מידע נוסף, כך שאם אני מעוניין במידע על מחשב או על תוכנה, אני פשוט מסמן זאת בגלויה מיוחדת שמצורפת לעיתון ושולח אליכם. אתם שולחים אלי את המידע. מקוה כי לפחות תקראו זאת ומאד רוצה שתענו לי. 0 > מדוע אינך חותם את שמך ? לעניין: במערכת נשקלה בעבר האפשרות להנהיג גלויית "בינגו", כפי שהיא מכונה בשפת המקצוע. ההחלטה, לפחות כרגע, היא שלילית. הסיבה העיקרית: ככתב-עת, שבראש מעייניו עומדים קוראיר ומנוייו, איננר רוצים ליצור הרושם שאנו מטפחים או מקפחים משווקים אלה או אחרים. סיבה אחרח נעוצה בקשיים טכניים, שעיקרם זמן התגובה של הקורא על גלויית *בינגו" + זמן הדואר + זמן התגובה בכתב של המשווק = כמה חודשים. בטלפון או בביקור אישי זה עובד מהר יותר. שאלה ועיצה האם זה נכון שהמחשב היחי (מבין המחשבים הקיימים כיום) שמכיל כונן פנימי הבנוי בתוך גוף המחשב עצמו (המקלדת) הוא אפל 116? למה הפסקתם את המדור: "איך לתכנת בשפת בייסיק?" (שהופיע בגיליון 14 ומאז הפסיק להופיע). לדעתי, ולדעת רבים אחרים זה מדור מעניין ושימושי, נוסף לזה אני ממליץ (שתמשיכו את המדור) וגם שתכתבו או תִלְמְדוּ (על קצה המזלג) שפות אחרות כמו: פסקאל, סִי, אסמבלר. לורנט ויגוארי 4 לא, אין זה נכון. מחשבים רבים כוללים בתוך גופם גם כונני תקליטונים, רוב מחשבי הפיסי של יבמ הם כאלה ועוד רבים אחרים. לגבי המדור תיכנות עצמי, הכותב, יעקב שיבי, מבטיח להמשיך את הסדרה העוסקת בלימוד תיכנות, בקרוב מאוד. סליחה תקלה ברשותי מחשב גולדן 11, מוט ההיגוי אינו פוטל בחלקו. קיימת פעולה תקינה בחלק העליון, והחלק השמאלי, או בשפת המחשב (0140 לוי 7-ו | 2 רו 1סץ. לעומת זאת, הצד הימני והתחתוז אינם פועלים. אודה לכם אם תסבירו לי את התקלה. 4 זוהי כנראה תקלה אלקטרונית. עליך לגשת לטכנאי אלקטרוניקה שיבדוק ויתקן אח מוט ההיגוי. מהדיר ל"סי" בעיתונכם אנשים ומחשבים, גליון 14/ יולי 4 התפרסם מאמר על שפת "סי". כפי שהובן על ידי קיים מהדיר מתאים ,זז = זק א או למערכת ההפעלה 69/1 שלו. היכן אפשר למצוא מהדיר זה ומהו מחירו המשוער. אודה לכם אם אקבל את הפרטים הנ"ל. 4 לגבי פרטים על מוצרים שונים ועל מחירם, אנו מבקשים חזור ובקש -- נא התעניינו אצל המשווקים. קיימים כמה מהדירים לשפת סי, באיכות שונה (ראה גליון קודם: מהדירי בייסיק), ואין בדעתנו להמליץ על מקום רכישה או על מחיר. מצטערים. דפי זהב הנני אחד מקוראיכם ואני מבקש כי תפרסמו במגזין את כתובותיהם של גופים כמו יבמ או אפל, כדי שקוראיכם יוכלו ליצור קשר איתם נשים ₪ )מחשבים יובל שלגי, חיפה יר 6 4 אורי פומרנץ זיוויוה דהוזוו + הרת המגז אחר. יש לי אפשרות להחליפו או לקומודור או למקינטוש (אפל). מקינטוש הוא הרבה יותר טוב אך אין לו צלילים, רק אוקטבה אחת, ובגרפיקה אין לו צבע, ולקומודור יש. ובכל זאת למקינטוש יש ביצועים יפים. מה כדאי לי לקנות? מוטי שראבי, ירושלים > את המחשב הטוב ביותר עבורך. ראה תשובות לשאלות קודמות. אגב, קצת קשה להשוות ביצועי שני מחשבים השונים כל כך זה מזה. נראה לנו שמאקינטוש הוא מחשב, שייעודו העיקרי אינו משחקים אלא ביצועים עסקיים. שקול היטב גם את הבדלי המחיר בין מחשבים אלה. בהצלחה. מקורא לקורא א הקורא שרון סייקרי טרח והשיב צרור תשובות לשאלות קוראים על דראגון, שפורסמו בגליון 16. י/ לליאור קרניאל מראשל"צ -- שאלותיך קשות, וממה שהבנתי הרי התשובות: לגבי שינוי התווים: כדי לשנות את 4 האותיות לצורות גראפיות עליך לכתוב 64 מאסק. כשתלחץ ₪ דא5 תקבל צורה גראפית. תוכל לכתוב תוכניות בכתב סתרים. כדי לעצור, לחץ 885% והזן -- 0 5 אס לגבי צבע הרקע: לא הבנתי את השאלה בקשר לצבע הרקע, אך כמובן ישנו 615 והפקודה היא [,0 א5055. לגבי דיבור: המחשב יכול לדבר. קיימת תוכנה ששמה 32 שסז0/, והיא גורמת לו לדבר, אך עלי להודות שהיא איננה משהו מיוחד. לדני מרמת השרון בעייתך מטרידה רבים. התשובה פשוטה אך לא אוכל לפרסמהּ... ישנם שלושה "פיקים", שבעזרתם מעתיקים תוכניות בשפת-מכונה בעזרת... "שם" |א68/5. אם ברצונך לקבלם, אנה פנה אלי לכתובתי. כמו כן ישנן תוכנות העתקה שונות ששמן דפ אא 00, צאא צק00. שרון סייקרי הברושים 21/1, כרמיאל 20100. * אני מברך אתכם על האיחוד המוצלח של שני הירחונים ומשכח את המוצר הסופי השופע חומר על מחשבים ובכלל בכל מה שנוגע לעולם המחשבים. ברשותי מחשב דראגון 32 ויש לי תוכניוח רבות עם הרצה אוטומטית. אולם איני יכול להקליטן ללא תוכנית העתקות. כיצד אקליט אותן לרשמקול ולכונן? מעין קופרשטיין, ערד אני בעל ספקטרום וברצוני לקנות מיקלדת מסוג דקתרוניקס. האם זה כדאי מבחינת תקלות בעתיד? האם אפשר למצוא בארץ או בחו"ל כונן תקליטונים ולא דיסקוני סרט. אם זה בארץ, היכן אוכל למצוא זאת? אלירן רוזן, קרית-שמונה * אני בעל דרגון 32. ברצוני לדעת היכן בזיכרון נמצאת לולאת בחירת מספר אקראי? וכיצד אפשר לערבב צבעים בשפת מכונה? אייל ריזמן, רעננה * בגיליון מס' 15, התפרסמה תוכנית של אבי פרס למחשב אפל ותואמיו. התוכנית מלווה בצלילי מחשב. רוצה מאוד לדעת כיצד ניתן ליצור מוסיקה באפל ד אלון זינגמן, חיפה * אני משתמש באופן קבוע בתוכנת ויזיקלק עם מחשב תואם אפל 64 ק'. בתוכנות שלי יש פונקציות רבות ושינה תופעה שלאחר הקלדה, שינוי באחד התאים גורם להופעת אסאאא בכל התאים. 8 האם ניתן להתגבר על התופעה? גם כשאני מקליד 61.48 וטוען את התוכנית מחדש הד8ִ00א8: נשאר. לביא אילן, ת"א מספר שאלות שהופנו אלינו מקוראים לגבי חברת ומחשבי אטארי זוכים כאן לתשובה ממני הנמצא בחנות אטארי בת"א. בידי מחשב אטארי .1א800 ש ניקנה באנגליה. הראיה והשמיעה לא בסדר. מה קרה במחשב? האם משהו ישתבש בגלל התיקון? אם אשתמש בטלוויזיה אנגלית האם זה יעזור לראיה ולשמיעה? אם אתקנו בארץ ואח"כ אסע לאנגליה האם אצטרך לתקנו שוב באנגליה? ניר חרזי, ת"א > שיטת הטלוויזיה בישראל הינה 41-8/ בעוד שבמחשב שקנית הינה -.1:. אם תסב את מחשבך לישראל, ותסע שוב לאנגליה, תצטרך להסב אותו שנית. אם תשתמש בטלוויזיה אנגלית תפתור את הבעיה, אך פתרון זה יקר מאד. פתרון מומלץ הוא לרכוש מוניטור (ירוק או צבע) שיתאים לך כאן ולאנגליה. בביטאונכם האחרון (15) בפינת אטארי פרסמתם הודעה כי "בחנות אטארי ברחוב חיסין 14 ת"א ניתן לקבל תוכנות חינם לקידום מצב הרוח של אנשי אטארי..." לאחר קריאת הקטע החלטתי לנסוע לת"א ולגשת לחנות. אני גר במצפה בגליל מרחק שעתיים נסיעה מת"א. אחרי הדרך הארוכה הגעתי לחנות ובקשתי לקבל אפשרות להעתיק תוכניות (כפי שהובטח בכתבה). בעלי החנות עשו עצמם כלא יודעים בכלל על מה אני מדבר, הזכרתי להם את הכתבה שפורסמה בביטאון האחרון של אנשים ומחשבים אך לשוא. אם תקנה אצלנו מחשב אז תוכל לקבל תוכניות, אך מה על אותם שרכשו כבר מחשב? או שתקנה אצלינו תוכניות, אנחנו מוכנים למכור לך בתשלום ! ! לדעתי זאת הטעיה של ציבור הקוראים ושימוש לרעה במדור. 4 אנו מודים על הדרך בה אנו מוצגים במכתב זה. כל בעל מחשב אטארי בישראל, אף שלא קנה אצלנו מחשב, זכאי לקבל אצלנו תוכנה חינם. תוכנה זו אנו מספקים על תקליטונים בלבד עקב איטיות פעולה זו על-גבי קלטות. החנות עברה לדיזנגוף 190, ת"א. תשל 0% קוראים רבים בתחו- ובורו אם תיגע בבורג... האם אפשר להשיג ספרי הדרכה שינחו אותי כיצד לתחזק כונן תקליטים? > כן, אפשר. אבל עצתנו לך היא להתרחק מהם. בחנויות מחשבים גדולות אפשר להשיג ספרי הדרכה על תחזוקת כוננים, כיוון שראש וכיול מהירות. יש גם תוכניות איבחון וציוד מיבדק אלקטרוני. אבל מי שאוהב את המחשב שלו, שלא ייגע בכל אלה. אחד הגורמים החשובים בתחזוקת כונן הוא מהירות הסיבוב. יש כמה מערכות הפע- לה, כגון אפל פסקאל, המגלות רגישות מיוחדת למהירות סיבוב הכונן. אם המהירות סוטה כהוא-זה, יש לך נפילה. והנה, אפשר להשיג כמה תוכניות טובות לבדיקת מהירות, אבל לאחר שנבדקה המהירות בעזרת התוכנה, 'ש לכייל אותה ביד. אם תיגע בבורג הלא- נכון, אתה עלול לשנות את כיוון הראש במקום לתקן את המהירות. כך שאולי כדאי לך לקנות את התוכנה שתודיע לך אם המהירות אינה נכונה, אבל משקיבלת הודעה כזאת, גש לסוכנות. מוטב לשלם כמה שתידרש לשלם, מאשר לקנות כונן חדש. שיגרת אפלסופט עצמית יש לי מחשב אפל ואני משתמש בו עם חבילת תמלילנות, ועתה אני מחפש מדפסת. הבעיה היא שכמעט כל מדפסת שאני רואה מפגינה סממנים נאים כגון אותיות נטויות, אותיות מודגשות, אותיות כפולות וכדומה, אבל ספר העזר של תוכנית התמלילנות שלי אינו מזכיר אף אחת מהאפשרויות האלה. האם זאת אומרת שעלי לקנות תוכנת תמלילנות חדשה, הכוללת את הסממנים האלה? ואם כן, איזו? > קרוב לוודאי שתוכנית התמלילנות שלך אכן כוללת את הסממנים הללו, אבל מכיוון שפקודות בקרת המדפסת המביאות לשימוש בהם - או בעצם הסממנים עצמם - שונות ממדפסת למדפסת, הן מוזכרות רק בתוכניות תמלילנות מעטות ביותר. תחת זאת, יש לשער שתוכנית התמלילנות שלך כוללת אפשרות הקרויה "הזנת תו מילולי," 'הזנת תו הקס.* "הזנת תו 45611" או משהו דומה. אפשרויות אלה מניחות לך להכניס לתמליל תווי בקרה לא"נדפסים, שאותם תזהה המדפסת כפקודות תקופות. ספר-העזר של המדפסת שתקנה יכיל ו 8 | תקופות. ספר"העזר של המדפסת שתקנה יביל,.. אנשים 2 שבים 0-4 רשימה של הפקודות המעניקות לך גישה לסוגי האותיות השונים. במקרה שתוכנית התמלילנות שלך היא אחת המעטות שאינן מאפשרות שימוש בתווי בקרת מדפסת, עדיין תוכל למצות את אפשרו- יות המדפסת, בכך שתקנה תוכנית בקרת מדפסת המיועדת לשימוש עם המדפסת שלך, או שתכתוב שיגרת אפלסופט קצרה בעצמך. בשני המקרים, עליך להריץ את תוכנית הבקרה שלך לפני הרצת תוכנית התמלילנות. הנה לפניך דוגמה פשוטה, שתפעיל מדפסת אפסון 80-א! או ס0ן-אזא באות מודגשת, ואחר-כך תריץ תוכנית בשם "התמלילנית שליי; (5=011090. סו "ןאחקיי ;08 דאזאץ. 20 "תיי;(05:061185027 דאזאק. 30 "0 ;05 דאזת 40 "5308ת6סת וא אשא";05 דאזתץ 50 הבעיה היחידה שבבקרת המדפסת מתוך תוכנית נפרדת ולא מתוך תוכנית התמלילנות עצמה היא שלא תוכל לשנות סוגי אותיות וכדומה באמצע המסמך באותה הקלות. ועודעל תמלילאות -- 0-2 האם אני יכול לטעון קוב] שנוצר במעבד תמלילים אחד למעבד תמלילים שני? " > כן, בתנאי שהקובץ הנדון הולם את תקן התווים הבינלאומי, 5611. אבל בלי ספק תצטרך להכניס שינויים בקובץ לאחר ההט- ענה, משום שפקודות המיתכון לא יהיו זהות. אחרי הטעינה, תצטרך להריץ תוכנית חיפוש והחלפה לכל פקודות המיתכון, כדי לקבל קובי במתכונת המתאימה לתמלילנית החדשה. כמה מוכנות עבריות כוללות אפשרות זו. ביניהן: פיצ'טקסט וא'"ב. דע מה אתה רוצה איך אני יכול לוודא שחבילת תוכנה תעבוד ענ המדפסת שלי? > חבילת תוכנה צריכה לכלול הוראות הדפסה, או לפחות אפשרות להכנסת הוראות הדפסה. זה די פשוט - כל תוכנה המספקת פלט הראוי לדפוס, תכלול לכל הפחות את פונקציות ההדפסה הבסיסיות, וכמה חבילות יכללו יותר מזה - סממנים כגון אותיות כפולות או הדגשה בקו תחתי. ראשית חוכמה, עליך לדעת מה אתה רוצה שהשילוב בין התוכנה והמדפסת יעשה בשבילך. . דבר זה חיוני במיוחד בתוכנת תמלילנות, שבה אתה נזקק לפונקציות הדפסה מיוחדות שכמעט ואינן נחוצות ביישומים אחרים. במק- רה זה, עליך לעיין היטב בספר העזר של התוכנה ושל המדפסת גם יחד, ולבדוק שהם מציעים את כל הנחוץ לך. נסה בחנות, לפני שתיקח הביתה. והי ₪ ומחשבים בל בחר זמו טרי לוקות את רוווי התהריט 2-ו 2שוו ו-ן עלי לנקות את כונני התק > לך למוסך ושאל "כל כמה זמן עלי יושןצ להחלית ש דית?' זר זאלר מז ו להחליף שמנים במכונית?" זו שאלה של כמות עבודה, ולא של זמן. אם אתה מרבה להשתמש בכוננים, כדאי לנקות אותם אחת לחודש. אם לא. אפשר אחת לשישה חודשים. מכל מקום, כל עוד אינך מקבל הודעות טעות קלט/פלט מהכונן, סימן שהוא נקי למדי. דרך אגב, מספרים לגו שכבר אין חשש מפני שחיקת הראש תוך כדי ניקוי. מסתבר שמערכות הניקוי הנמכרות כיום מסלקות את תחמוצת הברזל שהצטברה על הראש, מבלי לשחוק אותו. מצג חדגוני האם באמת נחוץ לי מצג חדגוני לעיבוד תמלילים? > לא. אבל תזדקק למצג חדגוני לעיבוד תמלילים עם היצג של 80 טור, אלא אם כן יש לך מצג צבעוני 68א, וזה יכול להיות יקר מאוד. גש לחנות מחשבים והתיישב לפני אפל 2אי המוציד בכרטיס 80 טור. חבר מצג וידיאו מורכב (מצג צבעוני זול יותר מ-868), והעלה היצג של 80 טור. התוצאה מאירת עיניים, תרתי משמע. למצג הצבעוני המורכב פשוט אין די כושר הפרדה, שיאפשר לך להבדיל בין האות- יות בהיצג 80 טור. עבודה ממושכת עם מצג כזה תשחק את עיניך עד עפר. תוכל להשתמש בתמלילאי של 40 טור. יש האומרים שזו טעות, ושאתה חייב לראות 0 טור על האקרן. אחרים, המשתמשים בתמלילאי 40 טור, אומרים שהם בסדר גמור. בין כה וכה, אם אתה באמת רוצה היצג 80 טור על האקרן שלך, כדאי לך להשיג מצג חדגוני שיעלה כ-200 דולר ויתן לך היצג חד וחלק. ואז, אם תרצה או תצטרך היצג צבעוני, למשחקים וכדומה, תוכל לקנות מאפנן וידיאו (כ-70 דולר) ולהשתמש במכשיר הטלוויזיה שלך, או לקנות מצג מורכב תמורת כ"400 דולר. תוכל לחבר את שני המצגים במקביל לפלט הוידיאו של המחשב, בעזרת מחבר-ץ. אתה יכול לכבות את המצג שאינו בשימוש, או להפעיל את שניהם - האות מספיק חזק לשם כך; 6 ₪ אי.טי. -- אין ממה להתלהב בינתיים? השבועון אינפווורלד ערך סקירת ביצועים של האי.טי.. כותב מאמר הסקירה, סטפן סטצ'ל, אינו מתלהב במיוחד מביצועי האי.טי. וגם הציון הכולל אותו העניק למחשב החדש הוא "שני מחשבים" (מתוך ארבעה, הציון הגבוה ביותר). הגדרת הציון היא: נסה ובדוק היטב לפני שתקנה. ב"רפורט קארד" המצורף, המעניק ציונים למחשב (ראה איור), מגדיר המחבר את ביצועי המחשב כבינוניים. . במסגרת הבחינה, ניסה המחבר להריץ את תוכנת לוטוס על גבי המחשב והצליח. את תוכנת פריימוורק -- לא הצליח. המסקנה הקשה: האי.טי. אינו תואם חלק ממבחר התוכנות הקיים לפיסי, ודווקא המוצלחות והנפוצות ביניהן. זאת באשר לתוכנה, אולם גם החומרה, כמסתבר, אינה מקור לתענוג גדול, כותב המחבר. במשך חמשת שבועות הבדיקה, הסב התקליט הקשיח מספר צרות וגם משקי ההתחברות החיצונית לא תיפקדו כהלכה. לשם שינוי, מרוצה המחבר ממהירות העיבוד של המחשב. המחשב מהיר יותר מכל תואמי יבמ המוכרים, גם מבעלי מעבד 8086 המהיר. ובישראל ? שמעון סגל הוא מנהל אגף חומרה ותוכנה בחברת גטר מחשבים (2000) בע"מ. שמעון ערך סקירה משווה בין ביצועי הפיסי הרגיל, ביצועי האקס-טי ושניהם ביחד -- מול האי.טי. בלעדית למגזין אנשים ומחשבים אישי, תוצאות בדיקת השוואת ההפעלה, מהראשונות שנערכו בארץ; "אין מטרת השוואה זו להגיע להחלטה בדבר המחשב הטוב ביותר, אלא להראות את ביצועי המחשבים הנ"ל, כאשר כל מחשב משלים ומשמש כתוספת למחשבים האחרים במשפחת הפיסי," מדגיש שמעון סגל. : מערכות המחשבים שנבחרו לביצוע ההשוואה במשרדי גטר מחש- בים היו בתצורה האה: א. 00 וא18 "-- מחשב 6 ואו עם שני כונני דיסקטים א360 כ"א וזכרון פנימי בן 64%. ב. דא וא18 -- מחשב 6 ואו עם דיסק קשיח 8!א0ו, כונן דיסקטים 8% וזכרון פנימי בן 128%. ג. דא וא8! -- מחשב זא עם דיסק קשיח 18א20, כונן דיסקטים 8 כונן דיסקטים 360%, זכרון פנימי בן א512. 6 זא ה סוג המעבד אצ 1.8088 דא -1101 80286 .זע דא ואס 4% 4% 4%8> משקל 5ק"ג 5 "ג 0 ק"ג מעבד מתמטי 7 םדאו | 8087 ואדאו 7 זא מינימום !אא 4% ה 58 אפשרות הרחבת )א/₪ 64068 8 38 דיסק קשיח 08 208 הרחבת דיסק קשיח | 10918 208 48 זמן גישה לכונן הדיסק. -- 5 45 כונן דיסקטים 8 |- 88א180/3600 3608 מהירות סיבוב דיסקטים /3008% וא 300 360 מרחב הכתובות + ד + ו +16 מערכות הפעלה 6 6 אוא:א סצסט ו 1 5 א ספוא 1.2.1.! 06פוא מן הראוי לציין כי ה17 6 אשר נבדק במשרדי גטר מחשבים היה מהסוג המוגדל (םששאגאאא). דהיינו עם זכרון מינימלי בן 51288 77-77 סז זג 6 ב 4 בי = 06 0+ ₪יים שיש 6 ו ם ₪ יפי ם וו ם ₪ ם ם 5 דיסק קשיח בן 208 ושני כונני דיסקטים: האחד בן 18א2.! והשני -- 0% חלקה אשני של הבדיקה כלל השוואה בין ביצועי המחשבים השונים. הנושא 0 דאס 3 טעינת תוכנית קובול בת א50%* 9 שני 4 שני' 1 שני כתיבת קובץ 23 ק"ב | 1.14 דקי 0 שנ' 7 שני קריאת קובץ 23 ק"ב | 32 שנ' 7 שני 4 שני מיון 500 רשומות 5 ש' 8 שני 8 שנ' ספירה של 20000 ספרות 7 כשז 7 שני' 0 שנ' * טעינה מ₪607 -- מתקליטון. ב"דא וב-1/ -- מהתקליט הקשיח. כפי שהתוצאות מוכיחות למעלה, מחשב ה-דא26 הוא מחשב מהיר עם ביצועים מרשימים. נשאלת השאלה האם אתה כלקוח מוכן לשלם מחיר גבוה יותר עבור ביצועים של ה-ד4 או שמא עבודתך במחשב יכולה להסתפק בביצועים של 1א6. נראה כי התשובה לכך שונה מלקוח ללקוח וזו למעשה הסיבה למגוון מחשבי ה-₪6 של אפ עם סגירת הגיליון נודע שיבמ חדלה, זמנית, משיווק האי.טי. עקב בעיות תיפעול התקליט הקשיח. ב ווה ------ -<===--=--.אשוס0 1 של ב שא שלוש שנים לאנשים ומחשבים מפגש חגיגי, במלאת שלוש שנים לקיומה של מערכת אנשים ומחשבים, ולהוצאתו של גיליון ה-100 של שבו- עון אנשים ומחשבים, נערך במלון מנדרין. למפגש הוזמנו גם כתביו הצעירים של מגזין אנשים ומחשבים אישי. הרי הם לפניכם, מימין: גיל אריאלי מאילת, אמון תבור מרמה"ש, אלון פישמן מגבעתיים, ד"ר אמנון טיל, חגית, ניסו, ערן בן-שחר מק. ביאליק, צחי קלופמן וערן ורד שניהם מכ"ס. לקוני יבמ פיסי כדאי לחכות לכל הדילרים של יבמ פיסי יש כיום מלאי של כ4507 מחשבים, כך נודע לכתב אנשים ומחשר בים. עם תחילת ההקפאה במשק הגיע המלאי ל800 מחשבים. כתבנו מוסיף שמלאי שכזה, מספיק בזמנים רגילים לכשישה שבועות. בשיחות שלא לייחוס, סיפרו כמה מהדיל- רים הגדולים לכתבנו שכעת הם עושים מאמ- צים גדולים כדי להיפטר מן המלאי. "מכל מקום, אם נישאר עם מלאי בעוד חודשיים לא נמכור אותו במחירי הפסד. כבר כיום אנו על ארבע, מבחינת המצב הכלכלי שלנו ולא נסכים להמשיך ולהפסיד. מה נעשה? נקים חברות בת פיקטיוויות-ונמכור להן את כל המלאי, כלומר לא נמכור בפועל, אלא נחכה למצב כלכלי נורמאלי, קרי, אחרי עיסקת החבילה, ואז נמכור המלאי לפי שער חליפין ריאלי," כך סיפר לכתבנו אחד הדילרים הגדולים. הפגיעה בדילרים עד היום איננה גדולה כל כך שכן אם לפני חודש הם מכרו לפי שער חליפין ריאלי אך בהנחות גדולות, הרי שכיום כמעט ואין הנחות, כך שההשפעה של עסקת > החבילה מתקזזת. ככל שנוקף הזמן מתחילה עסקת החבילה להשפיע עליהם באורח ממשי - בצורת הפסדים. משקיפים בענף ממליצים לרוכשים פוטנד ציאליים של יבמ פיסי להמתין שבועיים" שלושה ואז לקנות המחשב בהנחה ניכרת. מצר שני כדאי לקחת בחשבון סיכון בלתי מבוטל שבעוד חודש חודשיים לא ישארו מחשבים במלאי. להראות כמו מיקרו אנשי ענ"א, האמונים על המחשבים הגדולים (מיינפריים), לא יאהבו זאת אך בארה"ב, במפעל קרייזלר, הותקנה באחרונה תוכנה בשווי 819,000 על גבי מחשב יבמ מרכזי. תוכנה שתכונתה העיקרית -- היא נראית כתוכנת מיקרו... מי צריך את זה? מסתבר שתוכנות המחש- בים הגדולים מרתיעות את אנשי החשבונאות בארגונים הגדולים. אלה מעדיפים להמשיך ולעסוק בגליונות האלקטרוניים המוכרים להם מזעיר-המחשבים. מה עושים? מייצרים תוכנת דף אלקטרוני הנראה כדף אלקטרוני רגיל מסוג ה"קלקים", להם אנו רגילים. ולרואי החשבון החיים הופכים להיות פשוטים הרבה יותר... למתעניינים: התוכנה מיוצרת בידי מגה לאס ווגאס, המייצרת גם תוכנת תיוק ותוכנת גרא- פיקה מקבילה. למה אנו צפויים? 7-7 חברת חיזוי טקסאנית ריכזה כשש מאות איש בסוף נובמבר לכנס בנושא האי.טי. כמה ממסק- נות הכנס, בקשר לצפוי לנו בעתיד מצד הענק הכחול: 5:: פיסי 2, מחשב פיסי זול. בהמשך השנה -- פיסי נישא מוטען סוללות. 6: אי.טי. נישא וג'וניור מורחב בעל 256 ק"ב זיכרון ראם ותקליט קשיח. 7: אי.טי. מורחב בעל איחסון דיסק אופטי. 8: פיסי "ג'י טי": מחשב העתיד. יבוסס על מעבד 80386 ועל שבבי זיכרון בני 1 מ"ב כל אחד (המיוצרים נסיונית בידי יבמ כבר כיום). ולאחר מכן? כמובן, האי.טי. ג'וניור! האם יש למה לחכות? סמל הסטאטוס החדש למי שלא מסתפק בביפר, בטלפון במכונית ובמחשב נישא בתיק ג'יימס בונד, למה שלא יתחבר לשירות החדש? דאופון הוא שירות טלפוני המקריא לך את הוול סטריט ג'ורנל, היומון הכלכלי הנפוץ בעולם -- לתוך הטלפון. באמצעות מקשי הטלפון יכול המנוי לבחור לעצמו את הנושאים המעניינים אותו מתוך היומון. למה לבזבז זמן בפקקים אם אפשר לשמוע עיתון בינתיים ? מאקינטוש צברי --' בניר יורק בישראל, נאנקים עדיין בעלי המאקינטוש וממתינים בסבלנות לגרסת תמלילנות עברית על המחשב המהיר. בניו יורק, כך מספר האינפוורלד, ניתן לרכוש תמורת כ-840 את ה-א דא או ₪ 11 לכתיבת עברית על המאק. - מי הישראלי שהצליח להידחק עד ברוקלין? 144 סו אנשים % אנשים ‏ % טפים ונוחשבים ווחש כ-ו-כ-ב [-ו:ל:ךד פיתוח יישומים ואחזקה ומשפרת את האפש רות לשילוב יישומים ומאגרי נתונים וכן את הגישה לנתונים עצמם. זהו מחשב המגיע אם כן אל מבחר תוכניות מן המוכן. 5א/ תומכת כיום בחמש עשרה שפות חיב- נות, כולל אר.פי.ג'י]!1, אִי.פי.אל., סי, קובול וכן בכלי פיתוח נוספים כולל מערכות לניהול טפסים, ניהול נתוני מסוף ומערכת בקרה וניהול של יישומים (46/5) כן יהיה מסוגל 8600 להתקשר אל מחשבים ורשתות מתוצרת יבמ ואחרים, לרשתות 6אז 5 ד א6גץ ראאץ 081 8600 מחשב "ארבע הסצרות" - וו של דיגיטל שלא במקרה, נמנעה דיגיטל מלכנות את המחשב החדש, הנדול ביותר שייצרה אי פעם, בשם ה"הגיוני" לכאורה ואקס 790. ואכן, במשך חודשים רבים, כאשר פרוייקט המחעב החדש כונה עדיין בשס הקוד ומוס, חטאו עיתונאים רבים וכינו את המחשב העתיזי בשם ואקס 790. אולם דיגיטל הפתיעה והעניקה לרך הנולד שם אחר, בן ארבע ספרות. המשמעות רבה; מחשבי ארבע ספרות הם בזרך כלל מחעבי יבמ ממשפחת 3080 או 4300, המיוע דים לשוק המסחרי-מרדי. דיגיטל, בהעניקה שם זה למחעובה, גורסת שני מסרים מקבילים: המחשב הוא ואקם לכל דבר והוא ממשיך את סדרת ואקס, משפר את עוצמת הסדרה ואת ביצועיה. אולס במקביל, זהו מחשב המיועד בפירוש לביצועים מסחריים מן הפוג בו לדיגיטל אין כמעט דריסת רג?. ודיגיטל אינה מצטנעת. הכרזת המחשב לוותה בפסטיבל גדול של יחסי ציבור, פרסום וטפי- חות חזקות מאוד על השכם. למען האמת, יש לה במה להתפאר. ואקס 8600 הוא מחשב חזק מאוד, השווה בממדיו הפיסיים למחשב שהפך "תקן התעשייה", הוא ואקס 11/780. הוא יקר ממנו פי שניים אך ביצועיו בפועל טובים ממנו פי 4.2. שלא כיריבתה החדשה, היא יבמ הוותיקה, מצליחה דיגיטל לשמור על עיקרון אחד כצורה מלאה. זוהי היצרנית היחידה המציעה ארכי- טקטורה משותפת ותאימה לכל מערכות המחש- בים שלה. קיימות היוס תשע מערכות ואקס, החל מהמיקרוואקס 1, דרך דגמי הביניים של ואקס 750, ואקס 780 הוותיק וכלה בדגמים החזקים יותר, ואקס 785 והדגם החדש, ואקס 0 יחדיו, מצליחה החברה להעניק פתרון החל מרמת המעגל המשולב הבודד וכלה במרכזי נתונים גדולים. ובעצם -- פתרון כוללני לכל רמות הארגון, המתחיל ברמת המיקרו ונגמר ברמת המחשב המרכזי (8)א פע א0/1). מה מקווה דיגיטל להשיג? סוד גלוי הוא שניסיון התחרות של דיגיטל בקצה התחתון, ברמת המחשבים האישיים, אינו עולה יפה כמצופה. רינבו, המחשב המעוצב ביותר של התעשייה, אינו מתקרב אפילו לרמת הצלחתו של הפיסי. מחירו היה גבוה מן הפיסי במשך תקופה ארוכה ומיגוון התוכנות לו היה דל ביותר. בשוק המיני, יש לדיגיטל מה לומר והיא אומרת זאת החל משנת 1960, עת הציגה לרא- שונה את פידיפי-1 ומאז הפכה את פידיפרו1 למיני מחשב הפופולארי (כנראה) בעולם. עד כה נמכרו כחצי מיליון מחשבים מסוג זה. סדרת ואקס יצרה תקן בתעשייה וביססה את דיגיטל היטב בשוק המדעי, ההנדסי -- אולם לא בשוק המסחרי. גם קו מחשבי פרופשונל, המחשבים העסקיים של החברה, מצא עצמו באופן טבעי בשוק המדעי וההנדסי אולם לא חדר כמקווה, אל רמת המשרד הממוכן, שם ליבמ שליטה מלאה לכל אורך הקו ובימים אלה, עם הצגתו של ה-אִי.טִי,, מאבדת דיגיטל נקודות זכות נוספות במירוץ. החדירה, מקווה דיגיטל, תבוא מהכיוון ההפוך -- מרמת העל. מהמחשב שיהיה המחשב המרכזי, ה"פונדקאי" של עשרות מסופים ותחנות עכודה אישיות, תואמות סדרת הוואקס. ארגון שישקיע בוואקס 8600, ימשיך וישקיע לכל אורך הקו בוואקסים, פרופשונלים ורִיינבּו1'ס למינהם. --‏ תת0תת-]-89292987מ//]/]/]/]/[]/]/]-77070-0------------ .א 12 אנשים 6 ומוחשבים לא רק ביצועי תיב"ם דיגיטל רשמה לעצמה הצלחה גדולה ברכישת נתח גדול משוק התיב"ם העולמי. כיום, כ-19% מכלל תוכנות התיב"ם בעולם ניתן להריץ על גבי מחשבי ואקס. יותר מכך, חברות תיב"ם גדולות כאינטרגראף, מקאוטו, קאלמה ואפלי- קון, מבססות את פעולתן על חומרה מאת דיגיטל. לחברות אלה יהיה ואקס 8600 מקור רב עוצמה לכוח מיחשוב לו הן נזקקות נואשות ולדיגיטל מקור לרווחים נאים במכירות חומרה. אולם, במשך זמן רב מידיי נקשר שמה של משפחת ואקס לחלוקים הלבנים של המדענים ולצווארון הכחלחל של המהנדסים. דיגיטל רוצה צווארון לבן -- ומהר. מה מציע 8600? הקו התחתון הוא לעתים קרובות הראשון לבדיקה: מדובר בכחצי מיליון דולרים (מחיר פו"ב) לתצורה בסיסית. מחיר מספיק טוב להתחרות בעזרתו בסדרת ארבע הספרות של יבמ ובראש ובראשונה בדגם 4381 דגם 3. בתמורה מלאה, מסוגלת מערכת 8600 לספק זיכרון בן 32 מ"ב, נפח תקליטים של עד 0 ג"ב ועד 512 קווי תקשורת. הרשת המקו- מית אותה תפעיל המערכת היא אטרנט ולמחשב תהיה גם יכולת פנייה לתוכניות בנות 4 מ"ב ותמיכה במימשקי קלט/פלט מהסוגים ₪780, 8 ורפט8ואש מתוצרת דיגיטל. באביב הקרוב, כאשר יוכלו הלקוחות הרא" שונים לקבל מערכות מוזמנות, הם יוכלו להסתמך על יע"מ בזיכרון ראשי בן 12 מ"ב; יחידת 1560; 8 קווי תקשורת; מחברים לתק- שורת סינכרונית ולרת"ם (רשת תקשורת מקו- מית); כניסה למדפסת וכן 58 1קטס6 אד לקישור המערכת לתוך 6108158 אא ש שיוכל לכלול גם מחשבי ואקס אחרים בגדלים שונים. כאמור -- עד לרמת המיקרוואקס 1. היות ולכל מערכות הוואקס מערכת הפעלה משותפת (פ!אצ), מערכת ניהול נתונים ומערכה וו 7-7 תקשורת זהה, ניתן יהיה להעביר נתונים ותוכד ניות ממחשב למחשב וממערכת למערכת. ניתן יהיה לבזר יישומים בקלות יחסית, או להרחיבם נשים | + ]מחשבים ₪ טעינת תכניות אוטומטית ₪ חיפוש במהירות גבוהה ₪ מונה ספרתי ₪ הקלטה איכותית דיגיטל אינה זונחת אם כן את לקוחותיה בתחומי ההנדסה והמחקר, היא פשוט מקווה שלא רק מחשבי המעבדה יהיו מתוצרתה כי אם גם מחשבי ההנהלה. השוק הישראלי בישראל פועלות כ-1200 מערכות מחשבים של דיגיטל, מתוכן כ"300 מערכות ממשפחת ה"וואקס. על לקוחות החברה נמנים מוסרות אקד- מיים, מפעלים בטחוניים ותעשיות עתירות ידע. דיגיטל ישראל היא חברה בת של דיגיטל ארה"ב אך נחשבת ליחידה אוטונומית המנוהלת על בסיס רווח והפסד. מבחינה גיאוגראפית מדווחת דיגיטל ישראל לאירופה. אם יצליח גיל וייזר, מנכ"ל החברה, להעביר את היחידה הישראלית אל מעבר לצרת עסקת החבילה והקפאת רכישות הממשלתית, יוכל עם בוא האביב, להסתער מחדש על השוק - בעזרת כלי רב עוצמה -- ואקס 8600. < 1 ד לרוע המזל, הכתיבה נעשית עדיין, משמאל לימין. אז מה שווה לנו החידוש? קונתהל מיקרו מסרה ללרגו זכויות ההפצה של פיסי עורק רשת בע"מ, מקבוצת עורק, החברה האם של קונתהל מיקרו, אחד מתשעת הדילרים של יבמ פיסי, מסרה ללרגו, הדילר הגדול ביותר של פיסי את זכויות ההפצה. החל מ-15 בדצמבר מטפלת לרגו בכל ההתחייבויות של קונתהל מיקרו ללקוחותיה. ההעברה זו, כך סיפר עמוס סלע מנכ"ל קונתהל מיקרו, נעשתה בידיעתה ובהסכמתה של יבמ ישראל. משקיעים בענף מעריכים שיבמ לא תמנה בקרוב דילר נוסף במקום קונתהל מיקרו. לרגו תקבל את "מכסת" הפיסי של קונתהל מיקרו ובינתיים רכשה לרגו מקונתהל את מאגר המחשבים שהיו אצלה. קונתהל מיקרו, תהפוך להיות חלק מעורק רשת זהב, והיא תתבסס עתה על מתן שירותי תיקשוב ומידע. עיסקה זו בין שני הדילרים של יבמ פיסי חידדה את הפער שנוצר: קונתהל מיקרו, שנחשבה לדילר התשיעי, בבחינת זה שהשפעתה וקצב מכירותיה היו נמוכים מאד. שנים טכנולוגיה זו גדל 4 | כגון .8041, 6, 60801, וזדחסם, ססס | ועוד אמנם קיימות אך בגלל מחירן הגבוה > חברות מארה"ב מחפשות ייצוג בישראל למרות המיתון וההאטה הכלכלית, מתעניינות חברות תעשיה מארה"ב בנעשה בישראל. לפני כשבועיים הגיעה לארץ משלחת בראשותו של הרברט ווגנר, נציג משרד המסחר של מדינת ניו יורק, באמתחתו של ווגנר היתה רשימה של חברות מארה"ב, ביניהן חברות עתירות ידע המעוניינות לקשור קשרים עסקיים עם חכרות מישראל. רוב החכרות מעוניינות בייצוג בארץ. בשיחה עם כתבנו, מסר נשיא לשכת המסחר ישראל אמריקה, אריה מקלף, את שמות החב- רות האמריקניות הרוצות בחברות ישראליות שתייצגן בארץ: ביתא סאיינטיפיק, קונקלין אינסטרומנטס, הידרהטאק ונשיונל מיקרר נְטיקס. הקונסול הכלכלי של ישראל בבוסטון, העביר עוד פנייה מחכרת טריג'י אנטרפרייז המעוניינת בחברה ישראלית שתשמש לה כקבלן מישנה. חברות ישראליות המעוניינות במידע מקיף יפנו טלפונית ללשכת המסחר ישראל אמריקה. דובר לשכת המסחר ידע לספר לכתבנו על מוסף כלכלי מיוחד על ישראל שיראה אור באפריל. את המוסף יפיק ויערוך הירחון הכלכלי הידוע פורבס. לשכת המסחר נותנת חסותה לארוע תקשורתי כלכלי זה. לקרב השליטה הסופי. אולם, חברת טנדי, יצר- נית ה-88-80ד, שומרת בסוד על קלפיה, ואיש | אינו יכול לצפות איזה מחשב אישי חדש יישלף משרוולם. קשה לצפות מי יוכתר בעתיד הקרוב לשליט שוק רב הפתעות זה. במיגזר השוק האמריקני למחשבים אישיים העולים אלף דולר ויותר, מתחרה חברת אפל עם מחשב האפל 116. יבמ מציע לקונים את -8! 6ץ. מוצר זה שופר לאחרונה באורח אנשים ₪ ונוחשבים | בים בזמן האחרון הם בתחום אמצעי אחסנה. | לתכנת את העובדים יבמ ידועה בקרב עיתונאי כל העולם כחכרה השתקנית ביותר. לא ניתן להוציא מילה מיותרת מנציג רשמי של יבמ גם אם תמשוך אותו בלשון ותפתה אותו במסעדות יוקרה. כדי להבטיח את שתיקתם של אנשי התצוגה של יבמ בתערוכת קומדקס האחרונה בלאסיוגאס ובמקביל -- לדאוג שהעתונאים הסקונים יקבלו אכן, את התשובות אותן מוכנה יבמ לספק -- אורגנו מפגשים מיוחדים לאנשי התצוגה בשבועות שקדמו לה ובמפגשים אלה תורגלו המציגים ב"משחקי סימלוציה" מול עיתונאים דימיוניים... ואכן, התרגיל עבד והעיתונאים הרבים שצבאו על דוכני יבמ התפלאו להיווכח עד כמה היו אנשי יבמ משתפי פעולה -- עד הגבול המותר כמובן. מונופול שוק-המחשבים משחק חדש -- ולא משחק מחשב, אלא משחק לוח ועל שוק המחשבים דווקא. חברת יחסי ציבור מקיימברידג', מסצ'וסטס, הפיקה משחק מונופול העוסק בשוק המחשבים הפרוע. עכשיו גם אתה יכול לשחק את ג'ק טראמיל, לקצץ במחירי הקומודור ולפרוש לאטארי... החידושים החשובים ביותר בחומרת מחש- כעת יוצאים לשוק כונני תקליטי לייזר, כונני זא/א, ואף הבטחות לכוננים בעלי יכולת של 8וא0ו בתקליט מגנטי רגיל. = | קַ = בנוסף לאלה, מבטיחים היצרנים מדפסות לייזר וזרם-דיו, ואביזרים המחברים כונני תקליטי וידאו למחשבים אישיים. יש גם לצפות למסכים רגישים למגע. כיום, החומרה הכי נפוצה היא חומרת תיקשורת על ידי טלפון. בצד כונני תקליטים מגנטיים, המודם הפך למכשיר המקובל ביותר על ידי הצרכן האמרי- ו ו השוק : 1 כותב הטור הוא עידן שוהם, בן 15, המתגורר בקנדה. עידן יערכן אותנו באופן קבוע בחידושי מחשבים. עידן. עצמו מתמחה במחשבי קומודור ולמעוניינים ליצור איתו. קשר, להלן כתובת:, 1 , - 00000 .5.6 88 אזהקאססום 15 8 צו12 68ט1/ זאו 0 % חמש שנות אחריות פרופיט סיסטמס היא יצרנית לוחות זיכרון עבור הפיסי ותואמיו. החברה הצעירה יצאה בהכרזה נועזת: היא מעניקה אחריות בת חמש שנים למוצריה ובמקביל, היא קוראת לכל יצרני המחשבים וציוד היקפי להשתתף ביוזמה ולהג- דיל את טווח האחריות לציוד המשווק -- עד חמש שנים. במרבית המקרים, האחריות על ציוד מחשב נעה בין שלושה לששה חודשים בלבד. הלוואי. אפל -- שמועות, שמועות ...המאקינטוש החדש אותו תייצר אפל ייקרא בשם טורבו. איזה מאק הוא יהיה? בחר בעצמך את האפשרויות. האחת: מאק צבעוני. האחרת: מאק בעל מצב גביש-נוזלי שטוח. עוד: מאק יוניקס. עוד... ...המצג השטוח המובטח עבור האפל 2 סי, אשר בשמו התחייבה אפל לקרוא למחשב הלהיט בשם "מחשב נישא" -- לא ישווק לפני אמצע השנה הבאה. הבעיות הטכניות בהן התחבטה אפל עד עתה בקשר למצג זה, לא נפתרו עדיין. ...אפל שוקלת לתבוע את דיגיטל ריסרץ', אשר ייצרה תוכנית מיוחדת המאפשרת לפיסי לחקות את ביצועי המאק. לכאורה, היתה צריכה תוכנית זו להעניק אך מחמאות למאקינ" טוש המבוקש אולם הסיבה מאחורי התביעה: לאפל בעייה גדולה בתוכנות. אין עדיין מספיק תוכנות הרצות על מאק והתוכנית החדשה מאיימת על עצם קיומו של המאק. אם כל אחד יוכל להשתמש בפיסי ובתוכנותיו ולהנות מחי- קוי ביצועי המאק -- מי יצטרך מאקים בכלל? ...ושמועה שהתבררה כמצוצה מן האצבע: אפל אינה מתכוונת להכריז על תקליט קשיח בן 0 מייב עבור המאק. אין. ...לאחרונה הכריזה אפל על "המאק השמן", הוא מחשב בעל זיכרון מורחב בן 512 ק"ב. מאק השמן אמור לקלוע לפלחי השוק המסח- ריים ולהפעיל מבחר תוכנות מוכללות מרמת הסימפוניה והפריימוורק הדורשות מרחב זיכ" רון ראם רציני. ההימור מתברר, בינתיים, כמוצלח מאוד. עשרים אלף הזמנות ממתינות למאק החדש ובמפעל הקאליפורני מכפילים את קצב ייצור המאקים -- ל-5000 יחידות ביום עד סוף שנת 1985. משהו כמו מיליון מחשבים בשנה. "ד אס פדצטּ ו המתנה הנפוצה ביותר בדרום קליפורניה בימים אלה היא עוגת השוקולד הטעימה בדמות יש ה רש רלה מ-ס-ו-ף תקליטון מחשב, ממנו ננגסה פיסה (₪115) את המתנה מכרה חברת יחסי ציבור לכל המעוניין וההצלחה היתה רבה. סוף סוף אפשר להביא לחובב מחשבים איזו שהיא מתנה תואמת מבלי להיטרד בדחיסות התקליטון, בחד או דו- צדדיות ועוד... מה יותר קטן ממיקרו? פיקו כמובן. ופיקו הוא שמו של מגזין מחשבים חדש (נוסף על הארבע מאות ויותר הקיימים זה מכבר) שעיסוקו -- מחשבי "ברך" נישאים, מחשבי הדור החדש, המצויידים בסוללות ובמצגים גביש-נוזלי שטוחים. ויין גרין הוא המוציא לאור של המגזין החדש. לא נותר לו אלא להמתין שהשם אותו הגה אכן ייקלט. מחשבי הברך, (אולי מישהו מהקוראים יימצא להם שם עברי הולם יותר?) עליהם אנו שומעים כה הרבה באחרונה, משתכללים מיום ליום. השמועה אומרת שגם יבמ תצא עם מחשב שכזה במשך השנה, שיהיה תואם כמובן למשפחת הפיסי. בישראל אגב, קיימים כבר כמה מנציגי הדור החדש. ביניהם האפסון הור תיק שכיכב על אחד משעוי המחשב אישי בשנה הקודמת. מחשב חדש מאותה חברה וכן המחשב הנישא של דאטה ג'נרל, תואם מערכת ההפעלה מס-דוס, ‏ המופעל בעזרת. מיר תקליטונים בגודל "3.5. לתכנת את אינדיאנה ג'ונס ו הלהיט החדש בשוק המחשבים הביתיים הן אנשים ‏ 62 ונוחשבים | ת 78 3/ת8ת[ 34[ 7171/32" . ...7.7 .= 0ת- ₪₪₪₪--/- -/-םה/--רקץ--ץ-**----**תע ת"'7ּ3ץ₪]. נש תוכנות המאפשרות למ? לעצמו. מזה זמן מה קיימת לתכנת משחקי כדור מוסיקליים והחידוש האחרון: משחקי הרפתקאות עצמיים. לתוכנה 0 רים ויצורים שונים, 250 אתרים שונים מאתרים מימי הביניים ועד למאה השל 0 אפקטים קוליים, גראפיקה, כלי נשק, ק ועוד ועוד. וורדסטאר 2000 מעבד התמלילים היותר מוותיק, והנחשב המעבד הנפוץ ביותר בעולם (כמיליון ורבע יחידות מכורות) הוא הוורדסטאר כידוע, שגר- סותיו קיימות על האפל, על מכונות סי-פי-אם רבות וכן על הפיסי. מייקרופרו, המייצרת את וורדסטאר, סבלה השנה מהופעתן של כמה תוכנות תמלילאות מעולות וקלות שימוש. השנה מראים מאזניה הפסד -- בפעם הראשונה מזה שנים רבות. החבורה תולה תקוות רבות בוורדסטאר החדש אותו החלה להפיץ לפני שבועיים: וורדסטאר 2000. הפעם, אין מדובר בגרסה חדשה למחשב אלא בתוכנה הכתובה מן המסד. מרבית הפקודות שונו והפכו קלות יותר לזיכרון והפעלה. נוספו פעולות חדשות, עבודה עם חלונות ועוד. יצור חדש לחלוטין שבגרסו- תיו הראשונות יהיה תואם לפיסי, למאקינטוש ועוד. המחיר? כהרגלה של מייקרופור - 5. המחיר הקבוע שלא השתנה מזה שנים. > 5 תקשורת מחשבים משודרת מתי תתחיל רשת ג' לשדר משחקי מחשב מוסיקליים? 66, היא וועדת רישוי התקשורת האמריקאנית, התירה לתחנות רדיו לשדר אותות מחשב. כמה תחנות רדיו ניסו את החידוש, כקוריוז, וכעת מחפשים רעיונות שימושיים להיתר החדש. יש לכם כמה רעיונות? אולי שידור פאק-מאן ארצי? כל הג'ז הזה תערוכת קומדקס בלאס ווגאס נערכה לפני שבועות מעטים והסבה אכזבה רבה למבקרים הרבים. חידושים מפליגים לא נראו בה. משקי- פים אחודים בדעתם שהדבר המרתק היחיד, העשוי להפוך להיט עולמי ואשר הוצג ביריד היא תוכנת ג'אז. התוכנה, מבית לוטוס, היא תוכנה מוכללת מיוחדת למאקינטוש בעלת ביצועים מפתיעים, טובים מן ה-1-273 הידוע. התוכנה כוללת גם שימוש בחלונות ואשנבים (100%5). איך מצייגם תוכנת ג'אז בלאס ווגאס? בעזרת תזמורת ג'אז כמובן. סקרי שוק סקר שוק שערכה לאחרונה ונצ'ר דבלופמנט טוען כי הביקוש לתוכנות מוכללות יגיע בעוד שלוש שנים ל-3.6 מיליון יחידות. כיום, נמצאות בשימוש פחות מחצי מיליון תוכנות מוכללות. מי שמעוניין בדו"ח עצמו, מוזמן להשליש %2,650 למחבריו, אנשי מסצ'וסטס. ...סקר שוק אחר טוען כי שוק ה"מערכות המומחות" יגיע ל-2.2 מיליארד דולר עד סוף העשור... ...11 מיליון מחשבים יותקנו באירופה עד סוף העשור. שיעור הגידול ביבוא המחשבים ליבשת הישנה -- 57% השנה. ...איזו בעייה בטחונית מעיקה על ראשי מחלקות ענ"א ואנשי ביטחון באירגון? בעייות העלולות להיגרם מידי עובדי הארגון עצמם. מסתבר שתאונות וניצול לרעה של מקום העבודה, שתי דאגות אלה עומדות בראש הדא- גות הבטחוניות בארה"ב. פחות מהן -- החשש מפני פעילות חיצונית. ...יותר מ-83% מרוכשי מערכות מיקרו ומערכות גדולות, בוחרים ביצרני הציוד עצמם כמעניקי השירות ואיתם הם חותמים על הסכמי האחזקה. גופי תחזוקה של צד שלישי מחזיקים כ"5% בלבד מן השוק האמריקאני. 6 יצרני התואמים -- להביט בעתיד בתקווה "אל תקראו לנו חקיינים!" מבקש רוד קניון, נשיאה של חכרת קומפאק, יצרנית התואמים המובילה בעולם. "יבמ יצרה סטנדרט מסויים ואנו מייצרים מחשבים לסטנדרט זה." רק בגלל שיבמ יצרה את האי.טי., אין זאת אומרת שיצרני התואמים החלו להשתרך בתור הארוך לפני לשכת עבודה. התואמים מחפשים להם פרצות בשוק הרחב, פרצות שלא כוסו בידי יבמ, ובדרך כלל בהצלחה די רבה. רוד קאניון מסרב להצהיר האם חברתו מייצרת תואם לאי.טי. ליצרני התואמים בעייה מתמשכת: הם נגר- רים, ובעצם נאלצים להיגרר, אחר הורדות המחירים התכופות הנכפות עליהם מצדי יבמ עצמה. חלק מהם מתקשים לעמוד בתחרות זו. כמה יצרני תואמים מנסים אכן למצוא לעצמם את הכיוון המתאים. קומפאק, בה פתחנו, מייצרת אביזרי תקשורת עליהם אינה מוכנה להרחיב את הדיבור בשלב זה. קורונה החלה לייצר מדפסת משלה ואף מערכת רבת משתמשים בשם קורונה מגה (בתמונה). קורונה מצטיינת במה שקרוי "ייצור מחש- בים עבור יצרני צד שלישי". החברה מציידת חכרות מחשבים באירופה, קנדה ובארה"ב עצמה במחשביה שלה וחברות אלה מדביקות את תוית שמן של המחשבים. כך, יכול חד-עין לגלות כחמישה עשר מחשבים בשוק, בעלי שמות שונים, שאינם אלא מחשבי קורונה רגילים. קריסמס הגיע - קנה מחשב בית? כמה חבל שבישראל אין מחקים את המסורת היפה הזו... מגיע קריסמס ומייד מופחתים מחיריהם של המחשבים הביתיים הנפוצים -- עד למחצית ולשליש ממחירם. כמחצית מכלל אנשים ₪ שבים ובוח המחשבים הביתיים בארה'"ב נמכרים כמתנות בתקופת החגים. אנפווורלד ערך סקר שוק המחשבים הבי- תיים לקראת החגים. המסקנות? ראשית, למי שעדיין מטיל בכך ספק: המחשב הביתי חי וקיים! אנשים קונים מחש- בים ביתיים, גם כאלה שעתידם מוטל בספק גדול. בשנה שעברה, היו מחשבי טקסאס אינד סטרומנטס 99/4 וסינקלייר, הלהיטים הגדו- לים של שוק הקריסמס. שנית, רבים מהמחשבים הנקנים כמתנות לצעירים, נמצאים אכן בשימושם של אותם צעירים. התופעה נפוצה, של קבלת המחשב, משחק בו במשך מספר שבועות והשלכתו לארון -- אינה חוזרת על עצמה. ג'ק טראמיל מספק את החדשה בהא הידיעה של קריסמס זה. את האטארי 800 אקס-אל הוא מוכר במחיר מצחיק של 8119 טבין ותקילין. בקשו מתנת מחשב מכל מי שנוסע לארה"ב ! האם גם בישראל הופחת המחיר באותו שיעור? עדיין לא. מחיר המחשב בארץ הוא מעל 5400. טראמיל מציין את פתיחת הסיבוב השני במלחמת המחירים הגדולה. את הסיבוב הרא- שון הוא פתח כאשר היה עדיין מנהלה של חברת קומודור. את קומודור הוא הביא לרא- שות מצעד המכירות ומחשבי ויק וקומודור 64 מובילים עדיין במכירות במקומות רבים בארה"ב. האם יצליח לחזור על ההצלחה האי- שית ולמכור גם את האטארי בכמויות ענק? הבעייה הגדולה -- אטארי אינו מסוגל לספק כמויות גדולות שכן מפעל הייצור אינו גדול כל כך וקומודור, לעומת זאת, מחזיקה בכארבעה מפעלי ייצור גדולים, המפוזרים על פני כדור הארץ כולו. וקומודור 64 עצמו? המחשב צפוי להימכר בשני מיליון יחידות השנה. פי ארבע מצפי המכירות של האטארי. הג'וניור אינו תופס עדיין את מקומו המובטח כמחשב ביתי נפוץ. הוא יקר מידי ומכחר התו- כונת עבורו, ובעיקר משחקים, אינו רב. המחשב מחיר בארה"ב קומודור 64 0 - 170 אטארי .1א800 0 -- 110 רדיו.שק קולור 100 קולור מורחב 100 קולור 64 קי 200 ג'וניור 0 -- 700 אפל 20 10 ₪5 0 ----.-=====- > מיס-ן-ף מצעד התוכנות האמריקאי לחודש נובמבר ה 6 = דיבייסזון! הדירוג התוכנה פעולתה היצרן 7 וורדפרפקט 1 בכ דף אלקטרוני+גראפיקה וניהול = לוטוס בסיס נתונים 8 צ א 2 מדוחאו:זץ מעבד תמלילים, חלק מקבוצת | סופטוור - תוכנות 5 פאבלישינג 5 3 סימפוניה | הגרסה המורחבת של 1-273, | לוטוס ל גם תקשורת ותמלילאות 4 מולטימייט מעבד תמלילים מולטימייט 2 5 5:5 תוכנת תיוק, חלק מקבוצת 8אק סופטוור : פואבלישינג מעבד-תמלילים לעבוית עם נקוד פותח ע"י "גנות" גנות פיתחה מעבד-תמלילים רב-עוצמה לתמ- ליל עברי מנוקד. בעזרת המעבד ניתן לכתוב ב-3 גדלי-אותיות על-גבי מסך גרפי, ניתן לערב טקסט בכמה גדלים באותה שורה, וניתן להגיע לכל נקודה פיזית (פיסקל) במסך, וכך מושגת גמישות מירבית בעיצוב המסך. המעבד החדש כולל פקודות שגרתיות כמו מצסוא, צפסס, מדפ.1מס, דמ5או בתוספת פקודות ייחודיות כמו העברת תוין (608508) אוטומטית ממחרוזת למחרוזת, העברה בין גדלים ועוד, המקלות על העבודה בסביבה של אפשרות גישה לכל נקודה במסך בכל גודל-אות. המעבד החדש ניתן לשמוש במחשבי אפל +11 ותואמיהם. לרשות המשתמש עומד מימשק שמאפשר לו לגשת בקלות מתוך תוכ- ניות שהוא כותב למסכים שיצר בעזרת המעבד, ולשלב אותם בפעילות נוספת. כמו כן ניתן להדפיס בעזרת אמדאזאק 07 את התמליל המנוקד. המעבד יועד ע'י יוצרו לשמוש עיקרי ככלי- עזר בפיתוח לומדה עבור גילאי כיתות נמוכות ועבור לומדי-עברית בחו"ל, אך ניתן להוסיף אליו מודולים שיאפשרו שימושו בענפים אחרים, כמו דפוס. גנות -- תעשיות אלקטרוניקה ממוקמת ביישוב עינב בשומרון, ועיקר עיסוקה בפיתוח וייצור מערכות זמן-אמת משולבות חומרה- תוכנה. התחברות המחשב והטלפון מ.ל.ר.ג. אלקטרוניקה החלה בשיווק טלפון לרגל ריבוי השימוש במחשבים האישיים, ועל מנת לאפשר להם התחברות לרשת ישראנט של משרד התיקשורת וכן התחברות לרשתות הבנקאיות ומאגרי מידע חדשים הוציאה חברת מ.ל.ר.ג. אלקטרוניקה בע"מ טלפון חדש הכולל מודם. התקשורת לפי סטנדרטים בין לאומיים ונשדדו6; 23עדדו66. מחיר הטלפון כולל המודם: פחות מ-8200. הסכם סיוע בשיווק בין יבמ לילן 7-77 0 הסכמים ל"סיוע משלים בשיווק על ידי קבלן מוכר" ול"קבלן מוכר לישום" נחתמו בימים אלה בין יבמ וילן, משקי תנועת המושבים, כך סיפר ראובן קושניר מנכ"ל ילן לכתבנו. הסכם רומה חתמה יבמ ישראל עם עוד כמה חברות, אך בשלב זה סירבו דוברי יבמ לחשוף הותן. ב לסיוע משלים בשיווק", מגדיר את הכרת יבמ בילן כקבלן מוכר בעל כישורים ואמצעים הנדרשים בכדי לספק שירותי שיווק והתקנה באיכות גבוהה למשתמשים במוצרי פעולתה הגרסה החדשה לבסיס הנתונים הנתונים הנפוץ בעולם -- דיבייס-11 תוכנת תמלילאות בעלת מגוון פורמטים להדפסה סופטוור תוכנת חשבונאות בעלת שישה | סורסים מודולים שונים מעבד תמלילים רב עוצמה, מיקרוסופט מאפשר עבודה עם עכברון תוכנה מוכללת בעלת דף אלקטרוני, תמלילאי, מנהל בסיס נתונים וגראפיקה. אפשרות ליצירת תפריטים עצמיים לצרכים מיוחדים יבמ; במערכות 36. הסכם זה מחייב את ילן להחזיק בצוות בעל מיומנות טכנית וכישורים נאותים לתמוך במוצרי יבמ, לארגן שיווק, תמיכהו הדגמות ללקוחות. ההסכם מבטיח ללקוחות ששרותים שנתנה בעבר יבמ ינתנו באיכות ובמיומנות על ידי ילן. בנוסף להסכם זה נחתם הסכם נוסף המגדיר את ילן כקבלן מוכר ליישום עבור "כל מושב או גוף משפטי שבשליטתה של תנועת המושבים" בכל רחבי הארץ. ההסכם נחתם עד כה עם בתי תוכנה ספורים. בורוז - לקונצרן כלל המחשב שהונפק כנראה שעקב המצב הכלכלי הקשה החליטו ראשי קונצרן כלל, שכל חברה בקונצרן שתרצה להתמחשב, תרכוש מערכת, בורוז מחכרת כלל מערכות נציגת בורוז בארץ. כך מאמין הקונ- צרן, בהופכו את עצמו למשק אוטאוקי, יוכל הוא להתגבר על ההאטה הכלכלית. י ימים יגידו איפוא, אם ההוראה של הנהלו כלל תמומש הפעם. אנשים 6 ובוחשבּים ת-כ-1-ו-ת ע-צ:מ:י יעקב שיבי המאמר לא נועד הפעם לאנשי מקצוע, אלא לקורא המעוניין להרחיב ידע בתיכנות, ולהבין את דרכי הפעולה של המחשב. לימוד שפת תיכנות דומה להצטיידות בכלי עבודה. בשלב הבא אתה לומד להפעיל את הכלים הללו בטכניקות מתוחכמות. את הטכ- ניקה ניסוי וטעייה ביכולתך ליישם גם בפתרון משוואה ידני. רבים מאיתנו נוהגים למשל לחשב שורש ריבועי של מספר בדרך של ניסוי. (מודים?) בתוכניות מחשב מקצועיות נעשה שימוש רב בטכניקה זו. אחד התחומים החשובים - החישובים המסחריים. נראה לדוגמה את תבנית המשוואה של תשלומים לשיעורין (כאשר התשלומים הם בראשית כל תקופה): /(ו-א (100/א+!))/א (8/100+)*00ו/איצ>ץ (100/+1) כאשר א מתייחס למספר שנים ספק אם נוכל, מעשית, למצוא את ערכו של א או של א שלא בדרך של ניסוי וטעייה. הבה נסביר את הטכניקה הזו בעזרת כמה וכמה דוגמאות פשוטות: נתונה משוואה, עם נעלם אחד: 3 י(3-7*א)-%*18+א = 372 את הפתרון הרגיל למשוואה נשיג על ידי ביָדודו של א. תחילה נעביר את א לאחד מאגפי המשוואה - 1 = א*3-7(*16-19*א) "נפתח" את הסוגריים -- 91 - א*9ו-112-א*א48 השלב הבא בבידודו של א -- 88 ] 2 = %*29 9 = א והפתרון -- 7=א נוכל לפתור את הבעיה בדרך של ניסוי וטעייה: נניח שערכו של א הוא 1. אם נציב במשוואה 1 במקום א, יתקבל מצב של חוסר איזון בין שני אגפי המשוואה. נשנה את ערכו של א עד אשר נגיע לשוויון, או לאי-שוויון בסדר גודל מוסכם. הערך הזה הוא הפתרון המתקרב לפתרון המתימטי. קיימות מספר טכניקות לקבוע את ערך המשתנה במהלך הפתרון. הטכניקה השימושית יותר היא זו המשתמשת בסכום אי-האיזון כדי לשקלל את התוספת או לגרוע מערך המשתנה. הבה נכחן שתי תוכניות, תוך הסבר מלא של כל משפט. חישוב השורש הריבועי של מספר לחישוב השורש הריבועי בדרך של ניסוי וטעייה ערך מעשי מועט, אם בכלל. חישוב השורש הריבועי של משתנה מספרי א, מתבצע בשפת הבייסיק על ידי הוראה פשוטה כמו: ההוראה השכיחה - (א)50 = 5 .1 10 הוראה אחרת - (05) א - 10015 תוכנית המחשבת שורש בדרך של ניסוי וטעייה היא ארוכה יותר וגראית בערך כך -- "0018 = 500 סאועי דאואץ 0010 אנשים ‏ ₪ ונוחשבים ו 0 זז זא 0030 דאזאץ 0040 א 0050 לתמ ואטא השס 15 ד זו או* דט אז 0060 518 0070 2 = 1.01 0080 א /א-8-4 1.01 0090 0001 א אגא 0001.-<8 1 0100 0 600 אוד 2(+4 /א)=4 107 0110 0000 0120 0 - 1.07 0130 (8)דא4=1 ד.1 0140 0 זז 0150 "18 את אופא מצד דאזאץ 0160 אא 0170 5 טקא 0180 000 0190 הבה ננתח את התוכנית. כתובות: - בשורות 10 -- 50 כלולות ההוראות הגורמות להדפסת שם התוכנית על המסך ולהשמעת שני "צלצולים." הללו מופעלים על ידי הוראת 1 בשורות 30 ו507. ההוראה מקבילה להוראת (68507 דאזאץ. קלט המספר שהשורש הריבועי שלו יחושב: הקלט מתבצע באמצעות המקלדת. שורה 60 גורמת להדפסת ההודעה "לאפפואטא תטסץ 15 ד או לאחר מכן ממתין המחשב להקשת מספר, ולאחריו לחיצה על קליד אאטדפא. המספר יוצב במשתנה א. 5000 ,.-.--. -====-- שורה 70 אופיינית למחשב שבו הורצה התוכנית. היא מבטלת הופעת נקודות זעירות על מסכו של אותו מחשב. הנקודות נועדו לסייע לקלדנית בתכנון טבולארי. הופעת הנקו- דות על גבי מסך הכולל פלט מספרי עלולה להקשות עלינו להבחין בנקודה הדצימאלית. ברוב המחשבים האישיים ההוראה מיותרת. הצבת התוצאה המשוערת: בשורה 80 אנו מציבים נתון ראשוני במשתנה א. התוכנית תבדוק אם ג הוא אכן השורש הריבועי של א, או קרוב אליו כמוגדר בשורה 0 ערכו של א בשורה 80 הוא 2 = 4 2 אכן יהווה את השורש הריבועי של א, במקרה של 4-א; אם 4:א, יהיה 4 גדול מהשורש הריבועי של א; אם 4>א, יהיה 4 קטן מהשורש הריבועי של א מובן שיכולנו להציב בשורה 80 3|א-4 או [+4/א = 4 או אף 43 בדיקת התוצאה המשוערת: בשורות 90 ו-200 מתבצעת בדיקה אם אכן 4 הוא השורש הריבועי של א, ואם הוא איננו שווה לשורש הריבועי, האם אין הסטייה עולה על 0.0001+. כאשר 4 הוא השורש הריבועי של א, מתקיים השוויון וכן 0= א/א - 4 מכאן שככל שערכו של המשתנה 8 (אשר בשורה 90 מוצב בו הערך א /א- א) נמוך יותר, כן קרוב ערכו של א לשורש הריבועי של א / בשורה 100 קבענו כי תתבצע הסתעפות -לשורה 0, כאשר גודל הסטייה בין א ל"א /א לא יעלה על 0.0001. אם גודל הסטייה עולה על 1, תבוצע ההוראה בשורה הבאה. שינוי התוצאה המשוערת: ההוראה בשורה 110 נועדה לשנות את ערכו של א. לאחר ששינינו את ערכו של 4, תגרום ההוראה בשורה 120 לחזרה על תהליך בדיקת התוצאה המשוערת (על ידי הסתעפות לשורה מספר 90). השינוי בערכו של 4 הוא בהתחשב בריחוקו מהשורש הריבועי של א. ככל שנמוך ערכו של א מהשורש של א, גבוה ערכו המספרי של /א. ההוראה בשורה 110 מציבה ל"א את הממוצע החשבוני של הערכים הנ"ל. הערה: שימו-לב לתחביר יוצא הדופן בשורה 0. ברוב המחשבים האישיים יש להשמיט את "ןי השני. הדפסת התוצאה: כאשר א קרוב דַיו לשורש הריבועי של א, נמשך ביצוע התוכנית בשורה 130. יכולנו לסיים את התוכנית לו נראתה שורה 0 כך: = אפאפ" סאזפט דאזאי 130 בחלק מהמחשבים היתה ההוראה גורמת להד- פסת חמישה אפסים מימין לנקודה העשרונית, גם כאשר התוצאה היא מספר שלם. כלומר, המספר 8.00000 היה מודפס כשורש של 64. ההוראות בשורות 130 עד 160 מאפש- רות לנו להציג מספר ספרות מינימאלי מימין לנקודה העשרונית, אך לא יותר מחמש ספרות, כאשר מספר שלם יוצג ללא הנקודה העשרונית. הבה נבצע תרגיל נוסף: חישוב השורש השלישי של א נתון נכניס שינויים בתוכנית הקודמת. שלב א' - כותרות נחליף את שורה 10 - "(1/3) א* דאואץ סו שלב ב' - בדיקה נחליף את שורה 90 -- | /א-4 - 8 ד .1 90 שלב ג' :- הצבה נחליף את שורה 110 2 (+ | /א) = א 1.01 110 יתכן שרצוי לשנות את מידת הקירוב שקבענו בשורה 100. נסו ותיווכחו כמה הדבר פשוט. 1 מוניטור צבעוני למחשב ₪ גודל מסך "14 ₪ אפשרות עבודה במסך ירוק ₪ לכל סוגי המחשבים האישייס והביתייס ₪ ללא קרינה יבוא ושווק: ד[ מחשבים בע''מ אבן-גבירול 8, תל-אביב, טל' 460537, 03-446743 אנשים ‏ + וםשחשבים "ידידותי למשתמש..." וורנר ל. פרנק הוא נשיא "'קבוצת המחשב וורנר פרנק," חברת ייעוץ המציעה שירו- תיה לאנשי ענ''א בכירים. הוא אחד הוותיקים בענף - הספיק לשמש כעוזר מחקר בפרוייקט איליאק! - וצבר ניסיון רב בתחומים השונים של עסקי המחשב. הוא מרבה לכתוב ולהרצות, וביקר לא מכבר בארץ. לאחרונה מרבים לדבר בעניין ה''ידידותיות למשתמש." שתי סיבות לחשיבות העניין, כששוקלים רכישת מחשב אישי. הראשונה היא המגע ההדוק בין האדם והמכונה, החייב להגיע לכלל יחסי עבודה סימביוטיים. השנייה היא הדגש המונח בתחום המחשבים האישיים על סוג חדש לגמרי של משתמ- שים, אנשים בעלי ניסיון מועט בעיבוד נתונים, אם בכלל. ברור שיש היבטים שונים לשאלת הידידותיות למשתמש, בהתאם לשאלה איזו נקודת השקפה עומדת בראש השיקולים. שיקול חשוב בידידותיות למשתמש הוא טיב המשימה שמעוניין המשתמש לבצע. מרבים להשתמש בביטוי "המשתמש הסופי, " להבדיל מאיש ענ''א מקצועי, אבל הבדלה זו אינה תופסת תמיד. למעשה, ישנן כמה שאלות של ידידותיות למשתמש החלות על כל משתמש שהוא טירון או מקצוען משופשף. בין השאר מדובר בנוחיות העבו- דה, בהאחדת מרקעים ומקלדות, בטכניקות היצג ובביצועים בכלל. אין תשובה אחידה בפני המבקש ליצור ידידותיות למשתמש, משום שאין סוגים מוגדרים של משתמשים. נחשוב לדוגמה על המונח הנפוץ ''משתמש סופי, "' המשמש בדרך כלל לציון "כל מיני אנשים.* ארבעה טיפוסים יש לפחות ארבעה סוגי אנשים, המוכללים תחת הכותרת המקובלת "משתמשים סופיים": 20 וורתר פראנק > אנשי מינהל המתשמשים במערכות כספים ומבצעים משימות בקרה שונות, בעזרת זעירמחשבים ומחשבים עיקריים; > בעלי מקצועות הזקוקים למערכות ניהול מזומנים, מבצעים משימות ניהול מזומנים ומשתמשים בתחנות עבודה; > אנשי משלוחים הזקוקים למערכות מי- לוי הזמנות, מבצעים משימות העברה ופוע- לים בעזרת מסופים נבונים: 4 לבסוף, פקידים או אנשי סגל עזר הזקוקים למערכות ניהול משכורות, המבצ- עים הַזְנות נתונים ועובדים על מסופים טפשים. משתמשים מהסוג הראשון מעבירים את ניהול חשבונותיהם למחשבים אישיים בגלל קישורי המחשב העיקרי לזעיר, שמציעים כיום ספקי יישומים גדולים. המשימות הפקידותיות, המבוצעות כיום לרוב על-ידי קלדנות "ראש קטן'' במערכות המבוססות על מחשבי מיני, עוברות עתה גם הן למחשבים אישיים. הפקידים משתמשים בקישורי זעירמחשב למחשב העיקרי באמצעות חיקוי-מסוף, או שהם יוצרים את הנתונים במקום ומעבירים אותם למחשב- מארח מרוחק. זהו צידוק התוכנה לאיסוף נתונים המפותחת כיום בדאטה-סיסטמס. בסופו של דבר, יהיו כל המשתמשים הסופיים האלה מצוידים במחשבים אישיים. אבל כל קבוצת משתמשים יוצרת סביבה שונה לגמרי, ותביעותיה למושג הידידותיות למשתמש יהיו שונות. צרכים שונים 0 אנשי המינהל זקוקים ליכולת לתשאל ולי- צור דו''חות. הדגש הוא על ניהול נתונים. המשתמש צריך לדעת אלו נתונים עומדים לרשותו וכיצד יוכל לשחק בהם עד שישיג את מבוקשו. התנאי העיקרי כאן הוא גמי- שות, הנחוצה הן בהעלאת הבקשות והן בהצגת התוצאות. מבחינת המשתמשים המקצועיים, הדגש הוא על ניתוח. הבעיות העומדות אנשים ₪ שבים ומח בפניהם מחייבות כישורים וידע המתבטאים בשילוב מידע ממקורות שונים, הן פנימיים והן חיצוניים. משתמש מסוג זה זקוק ליכולת ליצור קשר עם מערכות מחשב זרות רבות, דרך רשתות קלות ונוחות. זוהי פעילות רינאמית, חסרת נהלים אחידים. הפעילות יוצרת נתונים ואוגרת אותם. דברים שנעשו היום יבואו לידי ביטוי במועד מאוחר כלש- הנ קבוצת המשתמשים שתוארה כאנשי משלוחים מתגלמת במשתמש הנעזר במחשב האישי שלו ככלי חיוני בביצוע פעילותו היומיומית. כלי העבודה מבצע מערכת פעולות חוזרות על עצמן, מוגבלות היטב, לפי נהלים קשיחים. הכשרת הפרט לתפקידו זה היא מלאכת מחשבת של 'הנדסת אנוש," משום שיש צורך הן לתכנת אותו לפעולה ללא שגיאות, והן להותיר לו קצת מקום לביטוי עצמי. ההיצגים צריכים להיות מהי- רים וקצרים, משום שהמערכת יוצאת מתוך הנחה שהמשתמש בקי בכל הנהלים. לבסוף, משתמשי סגל העזר, שאצלם תנאי השימוש הם המוגבלים והמגבילים ביותר. בתנאים כאלה, יש רק תשובה נכונה אחת לכל מצב, והאנשים פועלים על-סמך מערכת נהלים נוקשה ביותר. ככל שהתקדמנו מאנשי הניהול לאנשי הפקידות, ראינו בצמצום היצירתיות והגמי" שות לאורך הדרך. לכל המשתמשים הללו יש צורך בהיצגי מרקע מהירים ומעוצבים היטב. אולם אחדים יעדיפו היצגים ותפרי- טים מאורגנים היטב ובמתכונת אחידה, אחרים יסתפקו בזרזים פשוטים ובפקודות נוטריקון, ולפחות קבוצה אחת תסתפק בפעולות המתבצעות בהקשת קליד קבוע. האחדה בעיקרו של דבר, אפשר להאחיד חלק גדול מאוד מנהלי הטיפול במרקע ובמקלדת, בלי כל קשר ליישומי התוכנה השונים המתבצ" עים במערכת. אולי נזכה לראות בהאחדה כזו, בדומה להאחדת השימוש במכוניות או 0 - במוצרים רבים אחרים. המשתמשים צריכים להתאגד ולתבוע בתוקף תקנים אחידים: מדוע אתה יכול להיכנס לכל מכונית שהיא ולהתחיל לנהוג בה, אבל אינך יכול להתיי- שב לפני כל מחשב אישי ולהתחיל לעבודעל כל תוכנה שהיא? זהו בדיוק עניין הידידותיות למשתמש. לצורך זה, יש להביא את כל מפתחי תוכנת היישומים לזעירמחשבים לכלל קבלת מוסכמות משק-משתמשים המבוססות על תקנים אחידים בניהול המרקע. המשתמ- שים צריכים להיות במצב שבו ייכנסו למערכת תוכנה לא-מוּכרת ויידעו מה עליהם לעשות במקלדת ובמרקעים, בלי כל קשר לשאלה מנַין השיגו את התוכנית, או מה הם רוצים לעשות בה. הצורך בתקנים 0ב שש שו מערכות כגון ויזיאון של ויזיקורפ או ליזה של אפל ניסו להגיע למשק-משתמשים תקני לכל היישומים הרצים עליהן, אבל השפעתן היתה מוגבלת. יש צורך באימוץ נהלים אחידים מצד כל ספקי התוכנה והתכנתים העצמאיים. התנאי הראשון בחתירה לתקני הפעלת מרקע ומקלדת שאינם תלויים ביישום, הוא הגדרת האקרן לשימוש כללי. תרשים מס'1 מראה היצג לדוגמה של צורת מרקע אחידה, הכוללת את הרכיבים הבאים: 1. | שטח מוגן - אותו חלק של המר- קע שבו אין למקם את הסמן: 2 שטח לא-מוגן - אותם חלקי המרקע שבהם מותר למקם את הסמן ולהזין נתונים או לשנותם. שטח זה ידוע כמיקום פריטים מוזנים; 3. | מאפיינים - דרכים חלופות לציון מקומם וגודלם של שטחים לא-מוגנים: 4. רישומי חובה - מציין המראה שרישום מסוים חייב להיכנס: 5 רישום מבוקר - מציין, או '"תמונה," המראים איזה סוג נתונים יתקבל ברישום הפריט הנדון; 6. ברירת מחדל - ערכו הנוכחי של פריט רישום, המופיע אוטומאטית עם פתי- חת האקרן. בנוסף לתקני הרישום והברירה הללו, יש להקצות שורה או שתיים על המרקע להודעות מצב, שגיאה או בקרה. גמישות באפשרויות כשמגיעים לעיצוב המרקע ממש, יש למפת- חי התוכנה מידה רבה של גמישות באפשרו- יות הפתוחות לפניהם. לדוגמה, הם יכולים להשתמש בטכניקות אחדות לברירה מתוך אקרן תפריט. האפשרות הפשוטה ביותר היא הקלדת מספר כדי לזהות פריט מסוים מהתפריט. אם לדוגמה "עריכת קבצים" מופיעה כפריט מספר שניים בתפריט, הקל- דת '2'' תעביר את המשתמש לחלק התוכנית העוסק בעריכת קבצים. גישה שנייה מאפשרת למשתמש לב- חור בתו צופן, כגּץ האות הראשונה של האפשרות הרצויה לו (למשל, "ע" לערי- כה). אפשרות מתוחכמת יותר היא העברת הסמן לנקודה הנבחרת. בכל המקרים האלה, צריכה להיות בידי המשתמש היכולת לשלוט בתנועות הסמן באמצעות קלידי קדימה ואחורנית, ארבעת חיצי התנועה וכדומה. יש לשים לב לכך שלכמה קלידים פעולה חופפת. יתירות זו צריכה להיות לתועלת למשתמש, היכול להשיג את רצונו בכמה דרכים. עוד חשוב שתהיה למשתמש דרך גמי- שה לעבור ממרקע למרקע בתוך התוכנית, כפי שתראה באפשרויות הפתיחה מחדש המתוארות בתרשים מס'2. לאחר הגדרת הצורות והמבנים | הבסיסיים, אפשר להציע קבוצה מזערית של מוסכמות תפעוליות כבסיס לתקנים אחידים 0 2 ומחשבים למשקי מקלדת ומרקע. יש שלוש דרכים להשגת האחדה כזו, שאינה תלויה בתוכנה המסוימת שבה משתמשים. התקן יכול להס- תמך על השליטה בסמן, על סדר מרקעים או על פעולות מרקע מהותיות. בכל מקרה, יהיה על המשתמשים לבצע את אותן פעולות ההקלדה הדרושות לטיפול במרקעים. זו הדרך טבלאות 1, 2 ו"3 מתארות הצעת תקנים לשליטה בסמן, לריצוף מרקעים לפעולות האקרן, בהתאמה. הן מציגות פונקציות שהמשתמשים ירצו לבצע ומציעות את הקלידים שישמשו לביצוען. לדוגמה, כדי להעביר עמוד קדימה בתנאי ריצוף מרקעים, ילחץ המשתמש על אותו הקליד, בכל תוכנה שהיא. בעיבוד הטבלאות האלה, ניסינו לצמ- צם ככל האפשר את התלות בקלידים מיוח; דים. אולם הן יוצאות מתוך ההנחה שברוב המקלדות ישנן, מלבד קלידי מכונת הכתיבה הרגילים, גם הקלידים הבאים: בקרה (1א'ד0), מילוט (₪686), הזנה ,אאטד1א) (פדאא, לוח קלידים ספרתיים וארבעה חיצי הזזת הסמן. הדוגמאות מבוססות על המקלדת של מש'"י-יבמ, כך שהן כוללות 10 קלידי פונקציה. אולם אפשר להחיל דגם זה על כל מקלדת אחרת, בעזרת קלידי בקרה. פונקציות הסמן ב האש" ששה טבלה מס' 1 מתארת שישה שימושים נפו- צים לפונקציות הזזת הסמן, הנחוצים בין אם המשתמש עובד עם תפריט, בהזנה או בתמד ליל. מטרת הפונקציות הללו היא להזיז את הסמן לנקודות הרצויות על המרקע: להזין נתונים למיקום הסמן, ולהקל על עריכת פריט מוזן. 4 בקרת מרקע טבלה מס'2 מתארת את ההקלדות המשמ- שות לבקרת ריצוף המרקעים, בין אם מדובר במעבר ממרקע למרקע, בגלגול מרקעים לפגים ולאחור או בחזרה לאיזו נקודה קבועה, כגון התפריט הראשי או מערכת ההפעלה. . לה מס' 3 מתארת שש פעולות הנוגעות למרקע, המופיעות בכל יישומי התוכנה. בכלל זה פונקציית בקשת עזרה, ופקודות אחדות שהמשתמש יוכל לזמן כדי להפסיק את שטף התוכנית במקרה של תקלה כלשהי. הטבלה מפרטת גם את הקלי- דים שישמשו לשליטה במדפסת. טבלה מס' 1 הזזת הסמן פונקציה קלידים תיאור חשיבותה של עקביות ברור שהתקנים המזעריים המפורטים בטבלאות אינם מקיפים את כל הפונקציות שעשוי המשתמש לרצות כשהוא עובדעם חבילות תוכנה מסוימות. אבל כמובן אפשר להוסיף את הפונקציות הללו, ובלבד שהוס- פה זו תעלה בקנה אחד עם הגישה התקנית המתוארת כאן. למשל, נחשוב על משתמש החייב, ביישום שבו הוא עוסק, לעלעל בקובץ רשומות, שבו כל רשומה עשויה להוליך למרקעים אחרים מלאי נתונים. משתמש זה יוכל להפעיל את קלידי 8וא0גו, פאת, ?607 60% של מקלדת מש''י כדי להתרוצץ ברחבי הקובץ. באותה המידה, אפשר לבצע פונקציה בקרת פריט קלידי חץ הסמן יופיע וינוע רק בשטחים הזנה לא-מוגנים. גלגל אחורה בדיקת ערך | אין ציוץ במקרה הפרת כלל; תמונת רישום וזרז תיקון יופיעו בשורת 0 מצב. חזור לתפריט עריכת פריט ‏ 5או,.81ש | מאפשר הקלדה חוזרת, הכנסר קוום 6 ומחיקה, כולל תנועת מחיקה לאחור בתוך שטחים לא-מוגנים. התחל מרקע הקפצה 8 מעביר את הסמן משטח לא-מוגן ו לפנים אחד לשני. | חזור ליישום ולאחור חזור לתפריט מיקום הסמן 18₪וא110 העברת הסמן לשטח הלא-מוגן ראשי י 2 , : הראשון. הזוה למערכת מיקום הסמן| פא העברת הסמן לשטח הלא-מוגן ההפעלה בפריט אחר : : חרון האחרון קבל מרקע טבלה מס' 2 ריצוף מרקעים פונקציה קלידים תיאור עמ'קדימה | 0% מקדם את המרקע עמוד אחד קדימה בהיצג רב-מרקעי. פונקציה עמ' אחורה | ?260 מחזיר את המרקע עמוד אחד עזרה ₪ ₪ 2 אחורנית בהיצג רב-מרקעי. הושלם אנשים 04 ונמוחשבים זאת במקלדת אחרת, בעזרת קלידי בקרה. יש לצפות שמפתחי התוכנה יידבקו בתקנים אלה, כשהם מפתחים יישומים חד- שים. ראשית, עליהם למפות את ההקלדות המומלצות על המקלדת שמייצר הספק שבמכשיריו בחרו לפיתוח מוצרם. שנית, תיעוד התוכנה צריך לכלול הוראות לפונק- ציות מוקלדות, עם המחשה גראפית. בעזרת מידע זה, יוכל כל משתמש המתמצא בתקני השימוש במקלדת, להתיידד במהירות עם התוכנה החדשה. אין התקנים המוצעים פותרים את כל הבעיות. אין הם מבטלים את החובה המוטלת על המשתמש, ללמוד היטב את השימוש בתוכנת היישומים שהוא מעוניין להריץ. אבל יש בהם כדי לעזור בצעדים הראשונים. 42 קלידים תיאור גלגל קדימה סמן למטה סמן למעלה כשהסמן בשורה העליונה, מזיז את המרקע שורה למטה ומעלים את השורה התחתונה. 6 חוזר אחורנית, מרקע אחד או יותר, לנקודה הקודמת ההגיונית ביותר. 2 מחזיר את המרקע למצב ההיצג הראשוני. ₪ התחל מחדש יישום נוכחי. ₪99 מתחיל מחדש בתפריט ראשי. 10 מחזיר שליטה למערכת ההפעלה. הפדאת מקבל את המרקע כפי שהוא כרגע ומפעיל את הצעד ההגיוני הבא בשרשרת הפעולות. טבלה מס' 3 פעולות מרקע קלידים תיאור ₪ מפעיל עזרה רלבנטית להקשר. . זא מציין השלמת הפעילות והזנת = 14 כשהסמן בשורה התחתונה, מזיז את המרקע שורה למעלה ומעלים את השורה הראשונה. 4400002427 אנשיס ומחשביס/אטלס מידע קיצ. ורש''ת לי ליצורים וראשי תיבוח בענף המחשב אי-הבנתם להבנת טקסט שלם. / ו8ווסו0-סו-סָסוחג -- ס/4 .חס זז 0 חַח!)חזס)|ה - 46 +חזזט0 )זו / והפזזט6 סַחווהחזסווה-- 246/06 .06 -- 0% ץז חוח86ו סַהזטק וח 00 זס! הסוו8ו5500ה --ו6ג .וח פַחווו68 ס|וחסוטה--60 8 5870/06 הַה|00988זל 2818 זס חסוו5800|8ה-- 80קג סג ז60צח00 ו18וףוס-סו-פֶסוהחא -- 6סת - הסוח -0)-ו8וווכ ,וגווטוס-סו-חַסוהּחא --/ם ,ס/ג .0ח|00859ז 0818 סווהוחסוטג -- קספ .ץַ0ח8ט60ז סוסטה --+]. .600170 ץ0ח6006ז= סווהחסוטג -- 6זה 8 ,70068900 חסו)8 וזזס!ח! 0 הס|81ז606= ה8סוזסחג --8ק|ו] 86ף0ו!ו16ח! |8וס!ו1וה - וא .וסזוח60 |6ש8.! 6ווהוחסוטה-- 1.6ה .8 סווחח!וז0 1א--.80.ו1ה .)וח סוחס | 0ח8 סוופוחחווז-- .וה .חסוז8|טטסו שסטוווסח ג -- ג .6 5180087085 |8ח8)0 ההס|זסוח -- 51 .3601 8|/5|5ח4 וח8זףסז 260וזסחוטה -- הק .46| וחאזטסזק ג-- וק חסווו91ק36 זס= 38006881 6ו81וחסוחג -- ₪0 40000 0[6018זל] ה0ז₪6668 080060 -- ג קה .)חש 36800086 סוסט-- טא .68 )הו חסווהוחזס!ח! זס! 008 :518008 חה68וז6חג --וו80 506 חס!והוחזזס!ח! זס! ץ80ו500 ח8ס!זפוחא --818 88671 8ח57516 זס! הסוו8 5500 - 58% .36086 5800 סוו8וחס)טג --8 סחואפוםווטוא חסופושוס-8וחוד פטסחסזהסהץ8/ -- אס דא .+חפוחק!טס= 681ד ס|ו8 וחסוטה -- דה ()5ח9ו) .6 !החד 20/8080 --.דה 8חח80!/ זס!|סד 60)וחסוטה -- ואדה .הח916ץ5 1ח8 090 חאו אד 0980000 --5ו דה 5 חחזהח6-5חחוד 01 ח0ו48800|81 -- פד . חס!1וח₪600 6וחט!ס / 6|)פוחסוג -- הצ עתידים נוה שרת רח' דבורה הנביאה אלה הם ראשי התיבות והקיצורים הנפוצים בספוות המקצועית, בעתונות ובקטלוגים של חברות המחשבים. לא תמיד הם מוכרים לקורא, ולעתים קרובות מפריעה ה טכם - הפתרון המושלם לבעיות התכנה ההטכם טכנולוגיה מתקדמת בע''מ ד תד 13045 תל-אביב 0 טל 03-491262 טלק לקראת הופעת המהדורה הבאה נשמח לקבל ראשי תיבות וקיצורים נוספים - בהם אתה משתמש בעבודתך ושיועילו לקהיליה כולח. 5 וופ--8 .6 חסווסטזז8ח! סווסם וחץ5 86סקזטק-|וא 8זפחחוסָ-- 8816 חמ שפצ ה א6ה8ז0ם ||סם -- אפם |8וח|80 00080 עְזהחוט-- 8060 .6 חסוו8 וח זס!ה! |8חו80 00060 עזגחוה-- 86016 ץו800!9 זפוטקו 00 ח8!ווזם--8 80 סח)ו 200688 601זוכ ₪456 -- וא פם 0ַחו00888ז 0818 888ח8-- קסם 8500 8--868₪ //0608800 08. .8|8ץ!8ח)/ 58|68 ,80|6צ|3806 .8)הטסססג/ ,וסזוחס0 ץזסוהפצחו ,חַהווווה-- א 8 א סום .0 400688 |1!8ה5606 80א06ח! 0ו₪88-- א 8ום .(8%!) 8חס!)8ס|חטח וח0) פטסחסזהסחץ5 ץזההום-- 6אצ8ו8 .ופוס עְזאחום-- דום .-006--ק8אם (8ח8 סז ז)טקו 00) |90/08וח0/-- פא .6 !0 חַהוחהוט86-- ד₪0 .חסח! 6 ₪8/18--וקם 6 וס 878-808 .6 תפוווזם --88 .א 400688 |8ו)ח6ט860 ₪88|6-- אא ₪8 חס!681! הטרח ו 00 פטחסזהסחץ8 עזהחוט--8 ₪6 0ח|חח8! 581678 688ה/₪08-- 88 6 400688 8ח681!0|חטרח וח 660 ד 88/6 -- אא דם .)חש |אוחזפחד חפ!וווזם -- טזה - .ח0ו08 4/0606 ז6וטקוחס-- 60 הח זטזס18ט ההא 6 -ז טוח 98/0 060 - טק וס -- אא 0/0 6 חסו00681= 2|080-זסוטק חח ס6--65 חס!ו61טזו8ח! 8/0860 זסוטק וח 0ס6--|א6 טֶהוח081. 080/ - זסוטק וח ס6-- )6 שוחה 000//-זסו טק חס -- אא 6 0 וזה 342621 ץק סוס ד 4088/5166 -זפוטכ ו 00- - ד 6 חסו8וצ|9ד 8ו080--צז3ת6 .6086 סוו8 וטוטה ץזוהטח ו 0 --6% 00ו00681= 88860-זוקח 60--685 0סו01ו49506 8ז6זט401 ה והשוחקוטס= 888הו₪08 800 זסוטק ה 00-- 6085 6ח0חק16/6 61 6טףחק זט6ו6ד 6 וזח ז0)ח! 1ו80/181ח00 00|16--דז00 חש וסזוח60 8חסו681וחהטוחוח60--600 חסוו8זסקז60 0818 וסזוחס6-- 606 0ח|00688ז 0818 ח| 80816ו071-- 60 5781670 |0ז1ח60 הסוווחזסוה! זסוחס)8וו0--8 610 סחוז 4861 16078160ח!- סוכ ו 60-- וס .+חוסקא086-- דקאוזס .ופוס א0086--6ום 06 40808 8ח|.1 הסו681והוחו 60-- .01 .0!00%--א01 .חחח 00-- 6 חס!61טז81ח|! 4090 80-זסזטק וח00-- ואס 56760000 006 |618 ץז ה 6וקוחס6--8 סו 6 .87816 זס!!הסו |8הסוו84זפעה60--6₪5 .001701 |פס|זפוחטצ 280!ז6וטקוחס6-- ₪6 .06 |008%/8 .|8|א608--60% 6 160ח6!זכ) 8058/0888 חהסוחוח007--.80 60 .ץזפצוו6ם ח0 ה088--000 .5 58)08 02/18 חס 6008ז10ה00--.וץ8 000 (.ד.|.ו) החגזססז ץז91ה90ג) 816חו0ז000-- 6080 . וח!!וסזס!ו וטוט זפוטקוהס0--60₪% .חסח! ז0 8ז8010ז8ה0--01 8 טטפוהסססזסוו! זס! וחאזפֶסזט |0ז1וה60-- א/0 הז [68ווז0-- 0 08--0087800078 0 0. .)וח חַח|00888זק |178ה06--0ק6 .הזוה 806|זזה08--0₪8 .080% 360000800 סווסץ0-- 0₪6 .ץז1ח= 00 36016 |008ו67881/ח60--0₪46 0 --08)0006-38/ 6. .86100 ז0081009--080 .4 סז ז08ו0--8ז0 .)חש וסזוהסס--60 .1הוחק!טף= פתפטסזזט זס 9078 6ט|)8זסקסס6--60886 5 .וח6ו8ש5 |סז1ח00 806 חסווופוטס0 הוהם--6אס .0 400088 601זוס--ואפ .68 510868 400088 601זוכם-- ס9אס .זס)8ז81|ח|ה0 86טּוְ0--המס שחו 86הסה)הס-- ומס וח5818 880070801 888סהוה-- 5 אמס .חסוו68!חטוח 00 2818 .1חה6זזט0 661זו .חסו901וו00 הּוהַם--6ם .6 חסוו!חוו6כ גּואם--.וסס 0חו706988?) 2818 60זטסו517ום-- ?]ספ חסוו8זסקזס6 )ה6והקוטףם ו|אוופוסם-- 56ס ץ500/91 8878) חסוואזסכז00 והפוחקוטף ואזופוס--6008ס .ו הסווקץזסה= 4ו08--58ם וח פפָח8 ה6אש הּוה0--ט5ס חסוו8זסקז 00 |078ח9 6-81 808 פחו! !-חו-והטכו--פום 1 0818--1/.וס .88 שזסוח8ו₪ 801זוסם--א ואס .6חחַח.! חסוזפוטק!חגו ּוהס-- ואס .08 018ז0180--8 סוום .וח8816 חַח!681ק0 א8ום--08ם .0חו00688ז 00818--קם .חסו8ושו0 0ַחו06989זי גו081-- סקס .חס|8800/81 1ח6 4060 הגו פָחו06658זלו גוהס--ג ואקם ו החדהה החדה דהה ו'הה---הדה-ה ה דהה ידדה דהה טכם - הפתרון המושלם לבעיות התכנה 6ח! ח0ז16868 |גווטום--ואפ ₪--05 .הח816ץ5 |זסקקט5 הסו8ו096--0585 .חח ק != וההוהחזסד הוהס--פזס 0 .6 806 0ז)ח! |08חו00 00080-ץ87ח/₪ 160060א5-- 5806016 .085 !הפה --56 .1.090 0000!60-ז6!!ח=--.561 חסו45500/81 8זפזט1861טח8!/! זס)טקו 00 ההסקסזט= --56₪ .00ו06988ז 818 סוחסזו66ו=-- 505 .ץזסוח6ו! עוה686-0 טוחה זססזק 488018ז₪ עוו68זו66ו₪ -- אסהק55 ז0/ח8זד 8שחט= 6וה0זו5!60-- ד/5 .87816008 ז0!פההזד 5שחט= 6וחסזו6סום--5ד-5 .ח0ו48500/81/ 817188 0ח! סוחסזוספום -- אום .8 ]0 6חם--א50 .= 01 0ח5--506 .טס 01 06חם--501 .6 הסחהגזם 6והעוזק סוחסזוספום--אפקם 6 עוהכ3680-0 6וט 8 חר זט סז ע!ו68זו66ום -- ו סהקם 0-6 .30 7858016=--₪ סה 1 .6\וח|פסה-]--אה] סרח 0 008ו691ח טר 00 |60978--- 566 .אשוכ!1וטו! הסופוטו 6ח6ט6ז---אפ+ ז80חוח= 8/0ו=--5] .88/80 זד 1601/-6!0ו- -- דםץ] .מסוח-קוו=--+ץ .81-01זו=-ח!-81זו= -- ס=וו= .חסוז8וט0סו/ עסח6ט0פז---א .הח816ץ5 חהוזטוס3!טחה ₪ 6וטואסו- -- 5 .זס5|81 3 ד ה|טחהס---אגהזהסת .8 וחוס חַהווהסו- --5=] נ) .0 0870808 ,ח! 6970806-- 06/60 .הח6ו58 חסו)ה8חחזזס!ח! 260ו/978ח6ג6-- ₪15 .8 1]808ז10ח! 6פסקזט-|978ח0ג)-- 8 וק .זסן8|טוחו5 57516008 6פ8סכזטס-|878ח19)-- ₪55 ]וחק |טף= מַהו06989זל 0818 8160ז00וח! זס 8ז50(! וס 006ה08ו0-- םפוטס םח סז" חַחוו00ק8 פטסוחסחסזטג הסופט10!-- 5 ה 4006858 801זו |08וחסזג זסוו-- זה פוז .ו0ז1ח00 אחו.! 0818 |898.! תףו₪34-- 6 וס ]ש06858-0010ז2 -)טקח! פטוק שהסזהגזסרו-- ספוה 5/8)68 חסו)הוחזסזח! | ושע הסרו--5ו13 .וח516ץ5 הסווהוחזס!ה! |גווקפסרו--5ו₪3 םכטופ‎ טכנולוגיה מתקדמת בע'ימ עתידים נוה שרת רח' דבורה הנביאה ת ד. 13045 תל-אביב 61130 טל. 03-491262 טלקס וו ודה 342621 08 |9צ6.)-חשו!-- + 6זה אס ק-)ו6עוטרן-- קת ] חס 808988 |החס|8 חדוהו -- אפו )וטסזוס 16978160חו-- 16 6 1678 קר 60 [החס|ו8חזפוחו-- וסו 8 זף סז זסוטקוח60 |החסווהחזסוחו-- סו חסוו8זסקזס6 0818 |ההסווהחזסוה!-- 6םו 8 חח פסוהסז601ו שחה [68ו8017!₪ 01 16ו1פה!-- == שו 0חו00688ז חסווהוחזסוח! זסז הסו81ז606= והחסווהחזפוהו-- קושו וח5/516 1חסה0ִ6הַהח18/! הסוזה ה זסוה!-- ו חסווה וח זס!חו-- ס=או [טקזטס/זטסהוו-- סו 0ח575)8 |סזוחס) וטק!ט וטקחה|--65סו 590006 ז6ק 68ה6ח|--5פן .0 4000688 |1/8ח60-50006א06ח!-- ג 15 .ח0סו281/ח008) 08ז8 51800 |פחסוזחז6וחו--180 וח ה0ו681וח טר 61860 |אחס|והחז6והו-- טדו 46%--200 000170! 8. 9 .0 ץא--8א .?זזסחס!|א--32א .זו5 ,6|קחו8 )! 0ק689--58|א .5670/3806|08 0ז08סטץ8א--5₪א .)א6)ח00 ח! 6וסשץ6א-- 6ו/א %א6-01-01-00016 זסצוץ9א -- 0 סא 10 זסאיו9! 368 |008.--א/1 עְגוספום |919ע07 6וטסו--1065 .6 פח!וווח=-וחט !--פפ | 1 אפחו)--:1 .0 ]8ז|= ,ח! 891 |-- סו -ז0066580 81 |-- 1.18 וז סז זהפחו |--] !0010 זפצוס?! זהסח/ |--156 .ו זפ 68חו|--אק1 5600060 6 88ח| |--156 .00% 360080800 |פחו6טזופָחס.)-- ₪0 6 86601 6881 -- ₪ 1 .81 1ח68ווח5/0 6881 !--188 .חסו160781ח! 106-508|6 |--!1.8 \א זס!וטם ץזסוח6ו -- פא סז !000 זוגא -- ק סו ה טכם - הפתרון המושלם לבעיות התכנה ה . א--פ5סא א- דשא 2 3 -- נא % 8780167 ת0) אח! 6וזפההַגוא-- מ סוא 5 זסם פחסוזסטזזפח! !0 פהסוווווא-- 5 קוא 8 1 זסזה! )הסההפטָההה/ --5וא (5180!) 06ח0616 01 עץזופוהווא-- פסא 468 -פסא זסו הטסו שס-זסזהטססו-- אפפסא זס 0 5600 06וא0 |גו6ו-- סא זס91ו הזד ₪1801 0ו6ו= זסוסטטחסס 50 06א0-|הוס -- דש ]סא ]וח(ש הַחהו6655סזססז6ו\-- טקא א6וכזוטו--אקא ח6ז9ץ5 הָחוז זכ א8ום 60508 --5סס-5א 1 הוח ופסא -- הפא 08 -560א חסו81 1601ח! 568|8 וחטוטשו--ו5פא הח6ו5ע5 6חַ3זס51 455//!- 55א 5חסו)5!8חה זד 6 הוחשג ו -- דא 8 סוופחהגּ\-- דוא 5 9198 שרוד 68 -- 8 דוא שטוו סו שחו ההפו--+ דדא זו8ק6 0! שחו הה6/-- דדוא 8 והטזוש חווא חַחווח וח זךסזקוווטו--פצא 8 !0 זספוחטצ! 6|ס8|זה/ ג הווש מחוה וחה זףסזק/זוט ו -- דצא 8 !0 זסוחטא 60או= א |0ז1ח00 |הט!זפחזוא -- 6/א 08 400818 -- אה א בח וס -- סאג א 6ז 60 זסוטק ו 00 |החסווגצ-- 66א ץזווס8= |סזוח60 8חסו681|הטוחו60 אזסז6-- 66א הג זחסזל וסזוה60 אזסשוס4--> סא סחוחוסא -- וא הח ווח וה זז זה6הו|חסצ -- קוא סוס טח 56760 06וא0 |618ו |8חח8 4-6 --5 סאא חסווה זק 0 ס4!-- סא זס !סא'-- סא בהא -- 550א 0( חס\ 3660 018610 ווק -068 זס טסט הג ]חס וחקוט60 ואחוטוזס- אפס 9800 זו |68ווק- האס חווטה ווקס-- זקס 39500 5חסווג זטק0--0₪ חוטוזס- 086 5816 החווהזטקס-- 08 ק 86 א חסחאזם 6|והוחסוטה 6והשזק--אמהק 6 א הסההזם סוהצווק- אמק טכם טכנולוגיה מתקדמת בע''מ טכנולוגיה מתקדמת בע''מ תל-אביב 61130 טל 03:491262 טל? עתידים נוה שרת רח דבורה הנביאה ת ד. 13045 וזה 442621 ק זט טכ 00 |ההספזט--6ק 5 הו סק 008% טק וח 60 | ה80ז-- 6-008פ .6 !וזו 00זח/ז--08ק ז הוה !טוק 607 מו -- אסק (6חו! הוח 060 009990זל 18 הווחה זטסזק-- קסק .66 חח166 6₪|ש30! 6חה הסווהטוהע= חזה וס זק--זהפק .סא פִחְאטַחַח. סח ההזה זטסז--1/ וק סוו אק חַחה80 ד 6וו4 וחסוטג/ זסו 6וטָס1 0 הווחה זטסזי -- סדג וק חסוז טסו ס8החו -- ואל -ז567/00000010 6181-0806 סעווופסו- - 5 סא .08/8 .58/6 01 וחוסין--08 .ץזסוח6! ע!ח3680-00 !פה וחחזה זטסזיו- - ואסחפ .וח816ץ3 הסוזוה36000 חזסווהיו-- 6אק .זסע 818108 החפ זחסז-- ₪5 חוס-16-וחוסי -- קדק ₪6 - 6 חס ו ד-|20818 -- דדש 6 400088 |8900901!8 6080ט0-- 08% 00088 681008 0000 9090-ו דט 8 .ץזסוחפו! 400088 והססהגרו-- ואהה .600800 0ו380--שה חסוו1וסט0) זס! 00081ה-- טשה .ץזוח= טס( 6016 -- שו .6וחס. 8-ו .ץז ספוש עוה3680-0-- אס | .5101800 ץ/ה3680-0--₪08 ו 9 הוה זסֶסזל וזסססרו-- קה .6 טחוש זסלו 8חס|וט|סצפר -- אהי חסוו)סט0) פסוזל זסו 3000981-- סקה .8000 זסל פחס!וטוסצפר --8קה -הח|8ח56 חסווופסל |ההסווהוסר -- 8קה .6|זש/680-- עצ/ה 5 .הח816ץ5 8//8!8חג/ |08ו5181/81- - 8 8 סו סח 0 ח0סו81הה886ו 8צו89!901--ום8 .ו0זוח00 אחו)-0818 8טסחסזה6הץ5-- 801.0 וו ספווסק/ 6חה |אוזופטטח! זסו ץו506!9--ואהו8 קז 91981!ח! |8ו8260-- 886 8 הסו!וה חוזס!ה! והסהחפחָה חג זס! ץו9ו500-- 8ווא8 .6 0)! סז אזסשו46 816008ש3-- הא8 .6 8010 וחץ8 שפוחפוזס-טָחוזו5--.ו80סא8 .8ז|0ק887 חס הססווופ--8 80 .8ח|.! הח פחס!)8זסככ) |זסהכוזט פטספחה!!טוחופ-- 8001 .חסווזס6!ח! 6ו568 |הוח5--1ו88 .0ח!אפוכ!זוטו חסופוצוסם-6חחוד 8טסחסזהסהץ5-- ואפד8 זסע!80 57816708 הַחו887חוסח₪= ואזטוסטזו5--588אהד8 .6 חץ088 |הזטוסטזו5-- וסםטה ד8 -081!008!ח טוח ר660! ד |8וסחהח|"] אחה זסזה! 66|ס!זסצ/ זס! 91ו500-- דזווו8 .6!חסזחסחץ5-- סאצ8 1 אשוקוזטו!-חסופוצוכ -וחו ד-- ואפד .8חשוחטזו8ח! 88א6ד--וד .5816 חָחז8 6-50 ז--98ד .1.06 88/8107 ז1-ז8/810ח8 ד -- ודד הזד זשו3660 5 סחסזה6הץ8) והפזפצוח-- זההט 8 זסככ)-- 6 ץח וז הסור-הזווט--=אט ו 00 816 וסוט [הפזסעוהנ-- 6 צואט 8 )0000 |הפזפטוחנ--6קט .ץוק 5 זטשוס?) 160קטזזס)הוחט-- קט / .830% זסשפח0 ססוס/-- הצ אזסשו)9 20080 -טטוהע--אהצ (והוהחז6ק50 066) הסופח0)א6 2007888 והטחווע--אהץ |וחש וקפוס (ו808ו/) ספטוע--טפצ |החוהוזס ד צְהוס8ום ספפוצ-- דסצ .ץ900800ז פסוסש--ת/ חסוו8 זס6)ח! 06-808|6זה.1 ץזסש--81.ו/ 00 3606070 6וטו8/ .06% 0806 הש60 |הסווזפצ-- סח .0 400688 |1|8ה3606 וגט!זו-- אהפץ .וו הסוו68וחטוח ו 6|860ד |הטזוצ-- וא דצ .39000 186 ספסוש--אדצ / .חהזוזס = סס|זסוג /--ה סש דא צ .887068 8ח16!8080 68ז-06וצצ--5 דג שש (8118ש 103) )וה אוסו|-- שא (זוסע *-10) )וסצוווווש-- צוח ( ו אחסנה (1030/18) )וטסוו6 --פא (18ום 10%) |טהף9-- טוא (168ץ0 103) 6וץססו|6--8 א (168ע0 *10) 16ע0080ו-- מא (68וע *10) 18ץ080--68 קלט | פלט 890000 זסכ 18/₪--8קט הסח| זפ 8ז0878010--וסס 06 זסכ 08708--008 860000 זסכן 0087801678--8ק0 שחו זפ 08708--וחקס חח זפכן 68ח/1--וחק! ,6 חח זסס פחסווט|סט36 -- וחקז טכם - הפתרון המושלם לבעיות התכנה טכנולוגיה מתקדמת בע''מ עתידים נוה שרת רח' דבורה הנביאה ת.ד. 13045 תל-אביב 61130 טל 03-491262 טלקס ווזג 342621 .506 |סזוחס6 6|טאווו\--5 6 .1.6001 6צה/)-- וש .09ו00888ז זסע/-- פע .6חוו ז 68זסש-- אפעצ . 1 10| הח זד--וס-א .חס ז10 הז ז--הס-א יחידות מידה בללי (2'9-) 1024 זס 1,000--א 0, --א סחזוד (860 10-5) 860000|!!|הח--8וח (860 *-10) 0860006ז0 וח --8! (860 *-10) חְחסספסְחהה--5ח (880 %'-10) 0ח608800/כ--8 חשמל (860/ 0168ק6) 407)2!--2!₪ (0!88/800ץ6 105) ל)זם הוס|ו> --12א (0!68/880ץ6 10%) 60012 --2וו א (0|68ץ0 105) 0!6ץ0ס!--6א (0!68ץ6 *10) 0/8ץ60846ו--6וא (1ש 10-5) 1וש!!ווש!- שח שו == [הררי שמשון (סמס) ביולי 1944, בעיצומה של מלחמת העולט השנייה, נערך ניטיו] להתנק₪ בחייר של אדולף היטלר. לתוך הבונקר שלו. במרכז ברלין; הוחדר תיק מלא בחומר נפץ. והוטמן מתחת לשולחן הישיבות. לרוע המזל הזיז מישהו את התיק ממקומו. וכתוצאה מכך הפיצוץ לא חיסל את היטלר עצמו, אך כמה מקציני המוה הבללי הגרמני נהרגו. זיד לאזר שנכשל ניסיון ההתנקשות, נערך ברחבי גרמניה מרחץ דמים, שבו חוסלו חלק ממתבגני הקשר ומבצעיה... בידיך לשנות את מהלך ההיסטוריה! חברת 8%/א החליטה לכתוב המשך למשחק האיטסטרטגיה/הרפת- קאות שלה, אןשזפא וסאו .6511, שהיה במשך שנים להיט ונחשב לקלאסיקה בקהיליית המחשב אישי. לאחר שהצלחתָּ להתחמק מאימת הטירה הגרמנית, הוחלט לנצל את כישוריך ואת קשריך כסוכן חשאי ולשתול אותחך בתוככי הבונקר הברלינאי של היטלר. שם יהיה אנשים ‏ ונוחע עליך למצוא את תיק חומר הנפץ, שהוחבא אי שם בתוך אחד הארונות, ולנסות ולהגיע אל חדר הישיבות של הפיהרר, להכניס את הפצצה, ולהתחמק החוצה לפני שמנגנון הזמן יפעילה. אומנם אין צורך לשחק את ה-+ 6.4911 לפני שמשחקים את המשחק השני, אך עם עשיתָ זאת ודאי יעזור לך מאוד שכבר תירגלת ורכשת ניסיון (אתה כבר סוכן מנוסה). המשחק דורש לא רק תנועה ותגובה מהירה. עליך לזכור או לסרטט את הבונקר, ולהגיב על תנועת השומרים ופקודותיהם. זאת ועוד, פרט לפצצה תזדקק לציוד נוסף כדי לבצע את המשימה, כמו פגיון, כלי עבודה, תיק עזרה ראשונה. כל אלו מוסתרים בתוככי ארונות שבחדרים השונים. האקרן (מרקע) מציג בפניך תמונת-על של חדרי הבונקר, ממש כמו סירטוט של אדריכל. בחלק מן החדרים יש ארון או שניים, שבהם מלים) כמו "בוא לכאן" וקולות ירי ופיצוץ. גס צעדי השומרים (במגפי אס.אס.) נשמעים במשך כל המשחק. המשחק מיועד למחשבים אפל וו וקומודור 64. : 07 ה א 2-ל מאה מארק, עשרה כדורים, ורשיון מעבר אנשי המחתרת מציידים אותך במאה מארק גרמניים, המיועדים לשיחוד השומרים; עשרה כדורים, למקרה שתשתמש באקדח; רשיון- מעבר אחד, לפחות, המאפשר לך לנוע חופשית בקומה. לא תמיד הרשיון שלרשותך הוא המתאים (יש חמישה סוגי רשיו" נות). השומרים בכל חדר ידרשו ממך להציג את הרשיון המתאים. אם הצגתָּ בפניהם רשיון לא נכון, ישלוף השומר את אקדחו וישאל לרשיון פעם שנייה לפני שיתחיל לירות. בשלב זה מוטב שִפַּראה לו את הרשיון הנכון, או שתנסה לשחדו, מאחר שמהירות השליפה שלו ודיוק פגיעתו גדולים משלך. השומרים חשדניים במיוחד אם אתה מופיע עם נשק שָלוּף או שהם שומעים יריות. או אז הם מפעילים את האזעקה (אלא אם כן הצלחת להורגם לפני שהגיעו למפסק ההפעלה), ומיד נשמעת צפירה בכל הבניין. למירדף אחריך מצטרפים שומרים נוספים. הללו יורים לפני שהם שואלים שאלות. בריב המקרים הפעלת האזעקה, פירושה קרב נואש עד גמר התחמושת, ורק אם אתה מצליח להפסיק את האזעקה יש לך סיכוי להמשיך במשימה. אם אתה נפצע, חלילה, עליך לחפש ולמצוא את תיק העזרה הראשונה, ולחבוש את עצמך. עד שאתה מצליח בכך תנועותיך מוגבלות (מהירוּת התגובה איטית יותר). וו חדר הישיבות של היטלר נמצא בקצה הבונקר. ליד השולחן יושבים קציני המטה הגרמני, והיטלר מתהלך אנה ואנה לפניהם. בצד שמאל רואים את רשיונות המעכר שכרשות הסוכן ואילו הוא עצמו (ללא הפצצה) נמצא ליד קיר חדר הישיבות. מאחורי כל דלת מונח פריט ציוד כמו פגיון, חיק עזרה ראשונה, כסף וכו'. בשורה התחתונה -- תרגום לאנגלית של קולות המחשב. התמונה היא העתק המרקע שנעשה בעזרת זוּם גראפיקס של דאב הול, ומדפסת אפָּסון באדיבותה של חכרת טריפל די. כל הציוד הנוסף נמצא בארונות סגורים: חלקם קלים לפתיחה אך לחלקם מנעול-קומבינציה (מנעול וכו צירוף של שלושה מספרים. עם כל מספר נכון בצירוף משמיע המנעול "קליק." צירוף נכון של שלושת הספרות, והדלת נפתחת). את המנעול הזה עליך לנסות לפתוח על סמך השמיעה. לאחר תירגול אתה מסוגל לבצע את המשימה אף ללא יריה אחת. חדרים מסוימים, בעיקר בחלקו האחרון של הבונקר, ליד חדר כיצד מְשָחקים את המשחק אפשר לשחק בעזרת המקלדת, או בעזרת מוטות היגוי אך דוושות משחק. כשאתה מתחיל את המשחק עומדות בפניך שלוש אפשרויות: 4> משחק חדש עם מבוך חדש (בונקר עם סידור חדרים שונה), תוך שמירה על דרגת הקושי. 4 משחק חדש עם מבוך חדש, ודרגת קושי התחלית. 4 משחק חדש עם אותו מבוך. אם שמרת את המשחק ישנה גם אפשרות רביעית: 4 להתחילו באותו מקום שבו הפסקת לשחק. בכל פעם שאתה נהרג עליך לעבור דרך התפריט הזה. מעצבן קצת, אבל סביר. 16 חדר הכניסה לחדר הישיבות החדר מלא שומרים,.כך שאין כל אפשרות לפרוץ דרכו בכוח. הסוכן מחזיק בידיו את הפצצה, ניגש לעבר שולחן הפקיד (גם הוא יכול להפעיל אזעקה) לצורך זיהוי. הפתח מימין מוליך ישירות אל חדר הישיבות. למעלה משמאל רואים את מנגנון הזמן של הפצצה (מספרים היורדים מ-1000 ומטה). בידי הסוכן כל הרשיונות, מאה מארק, שבעה כדורים והפצצה. בכל פעם שאתה משלים משימה בהצלחה, אתה עולה בדרגה: מלוחם פשוט במחתרת, דרך סוכן מודיעין של כוחות הברית, ועד לחבלן בכיר. סך הכל חמישה שלבים ודרגות קושי. קל לשחק את המשחק, אך קשה לנצח, במיוחד בדרגות הקושי המתקדמות. אזהרה למעדיפים לפתור חידות לבד -- החלק הבא בסקירה מכיל הסברים כיצד לנצח, דבר העלול לפגוע בהנאתכם. בגלל מורכבוּת המשחק הרי זה כמעט בלתי אפשרי להביא הסבר שיענה על כל האפשרויות שהוא מציג בפנינו. התיאור הבא נותן בידיך מספיק כלים על מנת להשלים את משימת חיסולו של הרודן הנאצי. זכור שכל משחק חדש פירושו מבוך אחר. מצויד במאה מארקים, עשרה כדורים ושני רשיונות (הנושאים את המספרים 2 ו-4) נכנסתי לחדר. שני שומרים זיו בתוכו. אחד מהם פנה לעברי ודרש 455. הצגתי בפניו את רשיון 2. הלה שלף את האקדח, משהצעתי לו כסף (לחיצה על קליד וא) צעק "הייל" והצדיע במועל-יד. לא ידעתי אם אזדקק לרשיון שהוא לקח ממני, לכן תימרנתי את צעדיי כך שברגע מסוים התייצבתי בין מפסק האזעקה לבין השומרים, ומיד משהם הפנו אליי גבם, שלפתי את האקדח וחיסלתי אחד מהם. השני שלף את נשקו והחל מחפש אחריי. הסתתרתי מאחורי קיר, וברגע שהוא הופיע מעבר לפינה יריתי לעברו שני כדורים וגם הוא חוסל. רכנתי מעל לגוויית השומר הראשון וחיפשתי בכליו (קליד הרווח). מצאתי אצלו את הרשיון שלקח ממני וכן את רשיון 5 ואת המארקים שננתי לו כשוחד. בין כליו של השומר השני מצאתי עוד שני רשיונות ו-8 כדורים. כעת הייתי מצויד בכל הרשיונות הדרושים. הכנסתי את אקדחי לנרתיקו והחילותי בודק את החדר. היו לו שלוש יציאות: זו שממנה חדרתי לבניין, השנייה צפונית והשלישית מזרחית. היה בחדר גם ארון נעול. ניגשתי אליו ובדקתי את המנעול. היה זה מנעול פשוט. פרצתי אותו אך מצאתי בתוך הארון רק מעיל. בחרתי ביציאה הצפונית. קיר בטון הסתירני מפני השומרים אך אני, בעזרת המבט-מעל, ראיתי מיד שלחדר שתי מערכות-אזעקה וכי נוכחים בו שני שומרים (את צעדיהם שמעתי בקלות למרות הבטון העבה). החלטתי להמר על רשיון 5. בצעד שליו נכנסתי לחדר. כשהשומר גילני הוא צעק מיד "עצור! בוא לכאן!" בתחילה לא זיהיתי, לחרדתי, מי משניהם צעק; אם אטעה בזיהוי ואגש לשומר הלא-נכון, יחסלני השומר השני. אך מכיוון שאחד השומרים המשיך לצעוד בחדר, ברור היה לי שמשנהו, שעמד במקומו, הוא שפנה אליי. ניגשתי אליו ונעמדתי מולו. הוא דרש רשיון ואני הצגתי לפניו את מספר 5. כשהוא מצדיע וצועק "הייל" התרחק הלה ממני. נרגעתי. כעת היה לי רשיון לכל הקומה, וכל שנותר לי לעשות הוא לעבור בין החדרים ולחפש את הפצצה. האיסטרטגיה תהיה: לנסות ולחדור בשקט, ולהמעיט ככל האפשר בשימוש בנשק, בגלל הסיכויים הגבו- הים לגלותני. לפצצה מנגנון שעון, המפעיל אותה לאחר מספר דקות; לכן החלטתי לנסות להגיע ממש עד לחדר הישיבות בקומה התחתונה ללא הפצצה, להכיר היטב את מבנה החדרים ולדעת את מספר השומרים בכל חדר, ורק לאחר מכן לשוב לקומה העליונה, לקחת את הפצצה ולרדת לחדר הישיבות. הלכתי צפונה ושם, לאחר העימות המוצלח עם השומרים (הצגתי את הרשיון המתאים) הגעתי לחדר שבו מעבר סודי. המעבר היה מוסתר מאחורי דלת, שקוד מנעולהּ 331. המעבר הסודי איפשר לי להגיע במהירות לחדר המעלית, אך עדיין היה עליי למצוא את הפצצה. סימנתי לי כיצר להגיע למעלית, והלכתי לחפש את ציוד העזרה הראשונה, שוב כשאני מכתת רגליי מחדר לחדר (בקומה העליונה היו לא פחות מ-24 חדרים). הגעתי לחדר שבו ישב אל השולחן פקיד והוא, ולא השומר, עצר אותי לקבלת הרשיון. שיחדתי אותו, למרות שידעתי מהו הרשיון המתאים, ובתמורה קיבלתי מידע (הפעם, שימוש בפגיון רק מאחור). מצאתי את התיק הרפואי מאחורי דלת עם מנעול 915 (גם את המספר הזה קיבלתי בתמורה לשיחוד הפקיד) ולקחתי אותו אתי ("0"). החדר שבו הפצצה היה קרוב למעלית. לאחר שגיליתי את קוד הפתיחה של המנעול, חזרתי בלי הפצצה למעלית, וירדתי לקומה השנייה. מיד כשנפתחה דלת המעלית דרש אחד השומרים לראות את הרשיון. ניסיתי את רשיון 1. לא קלעתי. שיחדתי אותו והוא נתן לי לעבור, אך רשמתי בזכרוני שעליי לחזור לחדר הזה ולנסות בהשקט לחסל את שומריו, שמא אזדקק לרשיון הזה. המשכתי לשוטט בין החדרים כשאני משחד את השומרים. בשלב מסוים נותר בידי סכום כסף פעוט, שלא יספיק לשיחוד נוסף. למזלי מצאתי מטמון, ושוב, עם מאה מארק בכיסיי המשכתי. בחדר שבו התהלך שומר בודד ניסיתי שוב את הרשיון, והפעם מספר 3. טעות ! שיחוד, וחיסול מאחור של השומר. פשפשתי בבגדיו בחדר הבא ניסיתי שוב, הפעם את רשיון 4, והצלחתי. במהירות עברתי מחדר לחדר עד אשר הצגתי בטעות להרוג את השומר כדי להשיגו בחזרה. וְ וחכשתי את עצמי בעזרת תיק העזרה הראשונה (" שוב אני במעלית למטה, בדרכי לקומת המטרה ליד המעלית מוסר לי את מספר הרשיון המו דרומה, מזרחה, מזרחה, צפונה (בחדר הזה בתוך הארון י 391), שמאלה, לכיוון מערב, צפונה, ו... הופ, אני ב שאחד מהם קורא לי לעצור. מי מהם? שוב, טע כולם בתנועה. ניגשתי לפקיד שישב. היה זה הימור מוצלח. הראיתי לו את הרשיון. פניתי ימינה ואני בחדר הישיבות שמאחורי הדלת. שם ניצב שולחן ישיבות ענקי, שסביבו יושבים קציני המטה הגרמני, ושם נמצא גם היטלר (דמות קטנה הפוסעת אנה ואנה, אך למרות הגראפיקה הגסה מזכירה בהחלט את דמות הצורר). הללו צועקים מדי פעם "הייל" במועלדיד. תוך נסיגה ועלייה לקומה העליונה אני רושם לעצמי את כל הנתונים הדרושים. כמו ציור המבוך, מספרי הרשיונות, וקודים שונים של המנעולים. עכשיו הרבה יותר קל. שוב אני בקומה העליונה עם הרשיון הדרוש מוכן, ושם פעמיי לעבר החדר שבו מוסתרת הפצצה (זכור שאסור לראותך עם נשק שלוף). אני לוקח את הפצצה וצועד ישירות למעלית. את אחד החדרים הסמוכים למעלית יש "לנקות" משומרים, כך שיהיה מקום לדרוך מחדש את מנגנון הזמן (לשם כך עליך להניח את הפצצה על הריצפה "= ולבצע 8:81 "א" אסור שיגלו בשלב זה את הפצצה שאינה מוסתרת). למעלית, לקומה השנייה; הדרך מוכרת, וכן גם מספר הרשיון. שוב למעלית ולקומה התחתונה, חיסול שומר לדריכה מחדש של מרעום הזמן, ולחדר הישיבות. אסור לטעות מאחר וכל טעות, אפילו אינה פטאלית, גוזלת זמן יקר. שעון הפצצה מתקתק והזמן הולך ואוזל. חדר הישיבות, ויסות מחדש של מנגנון הזמן, הטמנת הפצצה, והדרך חזרה. פרט לכך שצריך לזכור בעל-פה את המבוך ואת מספרי הר לשכוח את גורם הזמן, ובחדרים, במיוחד באלה המלאים שומרים, צריך לתמרן כך שלא יפריעו בבריחה. קומה עליונה, ואני בחדר הכניסה. עליתי בדרגה. המשחק הכ) יהיה הרבה יותר קשה; עתיד האנושות לאחר מלחמת הער הישיבות, מלאים בשומרים ואין לך שום צ'אנס לנצחם בקרב אש. לקח את הרשיון מידי ודרש רשיון מתאים. בשלב זה החלטתי לשחדו. | ולקחתי גם את הרשיון וגם את הכסף. 2 2-ו .ה - ו 2 0 72 אנשים 0% 29 4 אנשים > - וטחשבים ונוחשבים ש-י-מ-ו-ש-י-ם חסוך בזיכרון המחשבי! יניב ליא אחת המגבלות הבולטות של המחשבים הביתיים הזעירים היא גרדל הזיכרון. מחיר שבבי הראם היה גורם מכריע בבעיה זו במחשבים הזקנים (דהיינו מחשבים בני - חמש ושש שנים). ויק 20 נמכר עם זיכרון בסיסי של 75" ראם; אפל 2, מודל 78/77, נמכרר עם גודלי זיברון שונים, החל מ47 קי'. כיום המחירים זולים מבעבר, וממעשיכים לרדת בהתממדה ובמרץ די שנה. אולם ישנו גורם נוסף, שאינו תלוי במחיר. רובזעיר המחעובים, הנמצאים כיום בבתי ישראל, מאורגנים סביב זעירמעבד 8 סיביותו (280, 6502 680971). טווח הכתובות של מעבדים אלו מוגבל 647ק' בלבד (ניתן לעתים להוסיף זיכרון מעבר 647 ק', אך לא לפנות אליו במישרין משפת בייסיק). הבעיה... גם אם להלכה חמוש מחשכך בכמות הזיכרון המרבית, למעשה אין באפשרותך לפנות לכל אותם 64 ק' בתי ראם. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהמחשב משתמש גם בזיכרון קבוע, רום. הגישה לזיכרון זה חייבת להיות ישירה, ולכן יש למַפותו בתוך אותו תחום כתובות של 4 ק'; כך הוא "מסתיר" את זיכרון הראם, השוכן באותן כתובות. דוגמה קלאסית: 38 ק' פנויים מתוך 64 ק' כנויים בקומודור 64. העתיד מבשר טובות. המחשבים החדישים מאורגנים סביב זעיר מעבד 16 או 32 סיביות, מצוידים בכמות זיכרון גדולה וכאפשרות להרחבות נוספות. ועוד בעיה... רוב המחשבים הביתיים מצוידים בשפת בייסיק צרובת-רום. (לאחרונה הוכרז על מחשב ישראלי עם לוגו ברום.) תוכנית בייסיק מתבצעת ע"י פרשנית (אינטרפְּרְטֶר). הפרשנית מתרגמת בנפ- רד כל פקודה ופקודה בעת ביצועה, ובכל הרצה של התוכנית. בכך שונה בייסיק מרוב השפות, המצוידוח במהדיר (קומפיילר), אשר מהדיר פעם אחת את תוכנית המקור כולה לשפת מכונה. בכל הרצה מבוצעת התוכנית בשפת המכונה, במהירות העולה עשרות מונים על מהירותה של תוכנית מתורגמת כבייסיק. יתרונה של הפרשנית על המהדיר הוא בקלות באיתור שגיאות ותיקונן המיידי (ללא צורך להדר מחדש); תכונה העוזרת מאוד למתחילים. חסרונה, לעומת זאת, באיטיות הביצוע. אנשים ₪ וטחשבים 6 ...והפתרונות ציירתי תמונה אפורה משהו. אך המצב באמת אינו כה גרוע. יש עוד מה לעשות. מה עושים? מקצצים !! (זה באופנה עכשיו.) באפשרותנו לדחוס יותר פקודות ויותר עוצמה לתוכנית הבייסיק שאנו כותבים. נצליח בכך אם נהפוך כל תוכנית לקצרה יותר, נאתר את הפעולות הגוזלות זמן רב יותר, ונשתדל להמנע מלהשתמש בהן. לתהליך זה של צימד צום וקיצוץ נקרא בלשון הקודש כווץ (סאוא6אשאס בלעז). כיווץ תוכניות מאפשר לנו לדחוס כמות גדולה יותר של פקודות לתוך תוכנית הבייסיק שלנו, ועוזר לנו להתגבר על מקרים כרוניים של קצרת (בזיכרון) כמו בוויק 20, שנולד עם 5 ק' ראם בלבד (ממש פג!). גם עם זיכרון גדול יותר, כאשר אנו כותבים תוכניות המצריכות קלט של נתונים, כמו פריטי מלאי, טקסט או מספרים -- תוכנית קצרה יותר תשאיר זיכרון רב יותר לאיחסון הנתונים. להלן שנים-עשר דִּבְּרוּת כיצד לחסוך בזיכד רון, להאיץ בפרשנית ולכתוב תוכניות יעילות יותר. שים לבך לכך שיש קשר הדוק בין כיווץ התוכנית להגדלת המהירות. 4 מחיקת ההערות (851'5) חשוב מאוד לתעד את התוכנית בעזרת הכרזות ה"ואפא. בעתיד, כאשר נשוב לתוכנית, יעזור לנו התיעוד להבין מה מבצע חלק מסוים שלה, או מה תפקידו של כל משתנה. עם זאת, הכרזות ה-וא₪5 הן גזלניות-זיכרון גדולות מאוד. מעבר סתמי על שורות 5 א, במהלך ביצוע התוכנית, מאט את המהירות, במיוחד כאשר שורות אלו נמצאות כתוך קטע המתבצע מספר רב של פעמים (שגרה או לולאת דאמא-08). אי לכך, לאחר שהשלמת את כתיבת התוכנית, רצוי שתמחוק את כל הכרזות ה-וא ₪ ממנה. מתכנת רציני תמיד ישמור שתי גרסאות של תוכניתו: האחת מתועדת בכבדות ועשירה ב-)א>א-ים, ואילו השנייה "מכווצת" וחסכונית בזיכרון. > שורה מרובת-פקודות מומלץ לדחוס מספר פקודות רב ככל האפשר בשורה אחת. לכל שורה תוספת קבועה של 5 בתים, ללא תלות במספר הפקודות שהיא מכילה. 2 בתים מכילים את מספר השורה בבינארי, פירושו של דבר שאין זה משנה כמה ספרות מספר השורה מכיל, יהיה מספרן 0 או 0, הוא תמיד יתפוס שני בתים. לכל מחשב יש מגבלה לגבי אורכה המרבי של השורה המוכנסת: בוויק 20 -- 88 תווים, בקומודור 64 -- 80 תווים, באפל -- 240 תווים, בספקטרום וב-%1א2 -- מלוא המסך. כדי שנוכל לדחוס פקודות רבות יותר לתוך שורה אחת, עלינו לתקתקן פנימה ללא רווחים ביניהן. בוויק ובקומודור ניתן לכתוב כמעט כל פקודה בעזרת שני תווים בלבד: האות הרא" שונה כרגיל, והאות השנייה לחוצה עם 51111 דחיסת 11 שורות בנות פקודה אחת לתוך שורה אחת מהוווז חיסכון של 50 בתים. מה גם שביצוען של פקודות אלו יהיה מהיר יותר. שורה מרובת פקודות פוזות קלה לקריאה ולתי- קון -- שוב נזכיר כי כדאי לשמור שתי גרסאות של התוכנית: אחת קריאה והשנייה מכווצת. כלל זה תקף גם לגבי הסעיף הבא. 4 מחיקת תווי הרוות ברוב המחשבים נשמרים תווי הרווח כחלק מן השורה. (לא כן במחשים סינקלייר ואפל.) לכן במחשבים אלו רצוי לכתוב את השורה כרצף - ללא רווחים. מבחינת המחשב אין כל הבדל. הוא יכול "לקרוא" את השורה גם בלי רווחים. לנו קצת יותר קשה. 4 דאפא ללא אינדקס הוראות דא*א ללא משתנה האינדקס מבוצעות מהר יותר. דא5א סתמי מהיר יותר מ-1 51 א, מאחר ששום בדיקה אינה מבוצעת כדי לוודא שהמשתנה המוכרז בהוראת דאפא הוא משתנה האינדקס של 08 האחרון שהופעל. אך היזהר משימוש שכזה, הגורם לטעות על-ְנְקְלָה. 4 שימוש בשגרות כאשר קטע תוכנית (אפילו שורה בודדת) חוזר על עצמו מספר פעמים במהלך התוכנית, רצוי שתהפוך אותו לשגרה ותפנה אליו ממקומות שונים בתוכנית באמצעות 605₪8, ולא תכתוב את הקטע מחדש בכל מקום שזקוקים לו. 4 הסתעפות מהירה במהלך ביצוע התוכנית, כאשר פרשנית הביי- סיק נתקלת בפקודת הסתעפות כמר"100 00170 היא סורקת את כל תוכנית הבייסיק, החל ממספר השורה הקטן ביותר, עד שהיא מוצאת את מספר השורה המבוקש (100 בדוגמה שלנו). לכן כדאי שתמקם שורות "מבוקשות", אשר הפנייה אליהן נעשית בתדירות גבוהה, בראשית התוכנית. 4 שימוש במשתנים בנושא המהירות, אילו חילקנו ציונים בין אחד לעשר, היה סעיף זה מקבל את הציון |1! השתמש במשתנים במקום בקבועים -- ככלל ברזל. לפרשנית לוקח יותר זמן להסב קבוע- מספרי לצורתו בנקודה צפה (שיטת הייצוג של מספרים ממשיים) מאשר להשתמש במשתנה פשוט או באיבר במערך. העניין הופך חשוב יותר כאשר הביטוי האריתמטי, או הבדיקה הלוגית, מבוצעים בתוך לולאת דאא-08 או בתוך שגרה, וחוזרים על עצמם פעמים רבות. פרט חשוב נוסף בנושא זה: משתנים המו- כרזים ראשונים במהלך ביצוע התוכנית מאו" חסנים בתחילת טבלת המשתנים. כלומר, פקודה כמו: 5 תמקם את ראשון, פ שני וד שלישי. מאוחר יותר במהלך כיצוע התוכנית, כאשר הפרשנית תיתקל במשתנה , היא תזדקק למעבר אחד בכדי למצאו, שני מעברים עבור המשתנה 8, ושלושה בכדי למצוא את 6. עיקרון זה, של שימוש במשתנים, טוב גם לחיסכון בזיכרון. נניח שתוכניתנו משתמשת בקבוע 3.14159 עשר פעמים במהלך התוכנית. אם ניתן את הוראת ההצבה 7=314159 10' לתוכניתנו, ונשתמש בכל פעם ב-ץ במקום ב"3.14159, חסכנו 40 בתים (הידד!). בתומד ניות ארוכות החיסכון גדול יותר. דוגמה טובה לכך מהווה הכנסתו של משפט שלם, החוזר על עצמו במהלך התוכנית, לתוך משתנה מחווזתי. כאן החיסכון ניכר. 4 מיחזור משתנים שימוש חוזר באותם משתנים חוסך בזיכרון, ומגביר את המהירות. אס השתמשת במשתנה 1 כדי להחזיק תוצאה זמנית בחלק מסוים של התוכנית, ומאוחר יותר אתה נזקק למשתנה נוסף, ביכולתך להשתמש למטרה זו באותו המשתנה. הגישה למשתנה זה תהיה מהירה יותר מגישה למשתנה חדש, שיאוחסן בסוף טבלת המשתנים. החיסכון בזיכרון גדול יותר כאשר מדובר במערך או במחרוזת ארוכה. דוגמה נוספת: כאשר אתה שואל את המשתמש בתוכנית שאלות המצריכות תשובות כן/לא בשני מקומות שונים בתוכנית, אתה יכול להשתמש באותו המשתנה (צאצ) כדי לאחסן אנשים 6 | ובוחשבים 4 איחסון נתונים במערכים ₪ ודוהר ר זוררוז ורההרירות חפויו גנול ידי חיסכון כפול בזיכרון ובמהירות תשיג על השימוש במערכים. הגישה מהירה יותר מהגישה למשתנה המשתנה מאוחסן פעם אחת בלבד ב במקום 7 בתים במשתנה פשוט (ש , שאינו איבר במערך). חשוב על כך ותיווכח מה נדול החיסכון. ניצול "איברי האפס" ההכרזה: (5,5.5)₪,(4)5.5/ וא וכ 0 מבזכזים במערך הראשון 1! תאים (55 בתים) ובמערך השני 91 תאים (460 בתים). במקרה זה ישנם חריגים בין המחשכים, אשר שפת הביי- סיק שלהם אינה מכירה ב"איברי האפס." 4 שימוש ב"כ ₪ ובא 1 כמויות גדולות של נתונים קבועים כדאי שתאחסן בשורות /1ו, במקום שתציב כל נתון במשתנה בנפרד. במחשבים שבהם כמות הזיכרון קטנה מאוד, אין צורך לאחסן את הנתונים בתוך משתנים או מערכים, אלא לקוראם שוב ושוב (בעזרת הוראת 5%10₪1א). כך, לדוגמה, כדי לגשת לנתון מספר 50, כתוב: 0 500001 - א 100 000 א סד ו-1 08 1010 א אא 1020 דאזא 1030 אאטן זא 040 4שימוש ב-"%/1 וב"%*!8 שפת בייסיק מספקת שתי פונקציות ולעימוד הפלט. הפונקציה (א)א א 1 תגרום לכך שהפריט המיועד להדפסה יודפס מעמודה |+א. הפונקציה (א)%63 תיצור מחרוזת בת א תווי רווח. במקום להשתמש בתוכניתנו במ המכילות תווי ריווח, רצוי תמיד לה בפונקציות הנ"ל. לדוגמה: 25["5 תווי רווח |" 1א1אץ 5 זאואץ שורה 10 מאוחסנת ב-35 בת שורה 20 מאוחסנת ב-15 ב חיסכון נעים. = 9/78+ 1//5-4 2-30 ( ו למחשב החדש יבמ/36 הקומפקטי ממדים כשל כוננית קטנה, אך למרות זאת זהו מחשב בעל עוצמה כשל יבמ/36 הגדול יותר. ביבמ/36 תוכל להפעיל מגוון רחב של יישומיס משרדיים וניהולייס, שכן התוכנה שפותחה למחשבי יבמ/34 ויבמ/36 תואמת לחלוטין למחשב יבמ/36 הקומפקטי החדש. אס אתה מנהל עסק קטן בעל דרישות צנועות או אירגון גדול הזקוק למחשביס במחלקות ובסניפיס מרוחקים, יבמ/36 הוא פתרון מתאיס עבורך. זהו מחשב קל להתקנה ולתפעול ובעל עוצמה ורשבסקי פריליך ד/בר יבמ/36 הקומפקטי קטן במימדים ובמחיר. המאפשרת לחבר אליו עשרות תחנות עבודה מקומיות או מרוחקות וכן מחשביס אישייס של יבמ. החידוש הגדול ביותר הוא לא רק תכונותיו אלא גס מחירו המפתיע. כמו ממדיו הצנועים, שהתאפשרו ע'יי שיפוריס טכנולוגייס שהוכנסו בו, כך גם מחירו. התקשר עוד היוס אל המרכז לשיווק כללי ונשמח להדגיס בפניך מה יוכל מחשב יבמ/36 לעשות למענך. טל' 03-618731 ש"י4 = ו צחי קלופמן אחת הבעיות החמורות בכל תוכנית, העוסקת במידע, ה'א המיון. דהיינו סידור ואירגון המידע לפי סדר מסוים. לדוגמה, סידור רשימת שמות בסדר אלפביתי, סידור מספרי חשבונות בהתאם לסדרם, ועוד ועוד. ישנן שיטות רבות לבצע מיון. מפורסמת מאוד שיטת מיון הבועות, אשר משום-מה רבים סבורים שהיא השיטה האופטימאלית. אין הדבר כך. שיטה זו -- ואחיותיה, מיון מעבורת והשוואת שכנים, שהן דומות מאוד -- היא מהגרועות. היא איטית מאוד ויתרונה (?) היחיד בפשטותהּ. מפורסמת גם שיטת מיון על עצים (5081 88 אד), הידועה כשיטה מהירה ויעילה. אך גם לה חסרונות -- היא מסובכת למדיי, ודורשת זיכרון נוסף עבור מצביעים למיניהם. וישנן כמובן שיטות אחרות. אך ישנה שיטה נוספת, שאינה ידועה בציבור. הציע אותה ד.ל. שֶל והיא קרויה (למרבה ההפתעה) מיון של. שיטה זו מצטיינת בפשטות, חיסכון בזיכרון ומהירות גבוהה. אמנם בתיאוריה אין היא מהירה כמו 0 אנש'* ובו מיון על עצים, אך בין התיאוריה למעשה רב ההבדל ולעתים קרובות בתיכנות בבייסיק ובשפות אחרות מתברר כי מיון שֶל מהיר יותר. ומכיוון שהוא מהיר, חסכוני ופשוט, הרי הוא האידיאלי לתיכנות בבייסיק ובמחשבים בעלי זיכרון קטן. כיצד עובד מיון של ? נציין קודם שהמיון הזה הוא הרחבה של מיון הבועות ואחיותיה: בעוד שבמיון בועות משווים אברים שכנים, משווים במיון שֶל אברים הרחוקים זה מזה, כשבכל מעבר חד מקטינים את המרחק. בתור הדגמה ניקח רשימת מספרים זו ונסדרהּ בסדר יורד: 9 5 4 23 | בהשוואת שכנים היינו משווים זוג"זוג; ולאחר הסיבוב הראשון, שבו ביצענו שמונה השוואות ושמונה החלפות, היינו מקבלים סדרה זו: | 89 67 5 234 אין כמעט שיפור. לעומת זאת במיון שֶל נשווה בשלב א' כל אבר עם אבר המרוחק, נאמר, חמישה מקומות ממנו. כלומר נשווה את ה-! ל-6, 2 ל-7, וכה הלאה (ראה איור 1): 4 א [] ם ₪ חשבים איור 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ולאחר חמש השוואות וארבע החלפות נהיה במצב זה: שו 1 וכבר השיפור גדול: ארבעת האברים הגדולים נמצאים בהתחלה, וארבעת הקטנים בסוף. בשלב ב' נקטין את המרחק ל-3, ואז נשווה בין אלה: ולאחר שש השוואות נוספות ושתי החלפות, נקבל מצב זה: 6 והמערך כמעט ממוין. בשלב אחרון נבצע מיון שכנים רגיל (מרחק=!), אך כאן כבר לא יהיה עלינו לערוך אלא מעט החלפות, כי רוב האברים במקומותיהם. נזדקק לשמונה השוואות ושתי החלפות בלבד כדי לסיים את המיון. סך הכל ביצענו 19 השוואות ושמונה החלפות. לוּ השתמשנו במיון בועות, היינו נזקקים ל-36 השוואות ול-36 החלפות; וככל שגדל מספר האברים, גדל ההפרש אף הוא. למעשה מסתבר כי מספר ההחלפות וההשוואות (ועימו זמן המיון) גדל במיוני שכנים לפי חזקה שנייה של מספר האברים, הרי מיון שֶל גדל רק לפי החזקה ה-1.26 בערך. עתה עלינו לענות על השאלה באלו מרחקים לבחור. את אחת מסדרות המרחקים המקובלות פיתח הִִבַּרֶד. הלז השתמש במרחק ראשוני של (מספר האברים = א) וו כלומר, החזקה השלמה הגדולה ביותר של 2, הקטנה ממספר האברים פחות 1. המרחקים הבאים בסדרה זו הם: (2/ע) דא (ע = המרחק הרא- שוני). כלומר, אף הם חזקות שלמות של 2 פחות 1. לדוגמה, אם יש למיין 1000 אברים, המרחק הראשוני יהיה 511, והמרחקים הבאים יה 1, ב,15%76, 31 /255/,127/,63; ועכשיו נביא שגרה בבייסיק, הממיינת בסדר עולה: אשפא0 6א1טא506א אן] הא צגאאא 76 דא50 0 שצ50880011 - וש 998 פדאטוש,ום ?0 אטמוא 15 א - ושא 999 1 - ((100)02/(א)00) א 21 = ע 1000 פ-א 10 | = 1] א0ק 1010 ע- ע97₪ | 70 11 = 12 א0ק 1020 0 אספווז' (12+0)%=> (4)12 18 10 = (4)12+0(:4)12+0 = (12)א:(12)=א 10 2 זאטשא 150 1 זאאא 1000 0 אאות' 0<ט 2/2(:18) 1אז=ע 1070 אאעזטא 1080 אנשים ומח % . שימו לב לצורת הכתיבה. בתחילת השגרה כתובה הערה, המציינת מה עושה השגרה, ואחריה -- מתוארים משתנים חשובים. הלולאות מובלטות צורנית, וכך ניתן להבחין במבנה התוכנית. האם נוכל לשפר כאן? ודאי. ניתן להחליף את (1.00)2 בערכו. ניתן להשתמש במשתנים שלמים עבור פ, 11 12. אם בבייסיק נמצאת הפקודה ש שו5 (פקודה המחליפה שני משת: נים), רצוי שנשתמש בה ונחסוך זמן רב. אך מה יעשו אלה שאין להב פקודת ץ /5? גם להם פתרונים: תוכלו לחסוך כ"20% מזמן הריצה ע''י דחיית החלפות. כלומר, תבצעו רק את שתי פקודות ההשמה הראשונות בשורה 1040, ואת השלישית רק כאשר יש צורך בכך. התוכנית המהירה יותר היא גם מסובכת יותר, וראית כך: סקס 6אזסא90ג אז 50867 10 מאז'הוסקט5 אאדפהת - אה 998 אמות עס קקמ50 15 א .() צהאחה מות' - ונא 999 1 - ((100)2/ (א)1/00) 7א1 2 = 1000 פ-א 70 1 = 11 08 1010 0 אמוודך (פ+11)א = > (11)א קז 120 (1ד) = (1+2(:4)11+0)=א 110 0 4:6010 = (11)א אאווד כ<> גז קאז 140 ם- 5707 1 70 פ-11 = 12 708 1000 0 אמזחד (12)א =<א תן 1000 (12)א=(12+2) 1070 2 אמא 1000 א= (4)12+0 100 1 אמא 1100 0 אטווד 2<0 ץז: (5/2)זא0=1 1110 אאטזעא 1120 כאמור, למי שיש פקודת או5, עדיף שישתמש בה. ככלל, אל תמציאו את הגלגל מחדש. אם השפה מכירה פקודות מסוימות, עדיף להשתמש בהן. לדוגמה (1)/2אז. זהו למעשה חילוק שלמים, וישנן שפות בייסיק שבהן ניתן לכתוב זאת בפשטות 2 ם. כאן תיארתי את מיון שָל. מיון מהיר, יעיל, פשוט וחסכוני. זינחו את מיוני הבועות, והשתמשו בו! וזיכרו: תמיד כ'תבו תוכניות ברורות, צרפו הערות רבות והקפידו על סדר וצורה. 4 "אילו ר יכולתי לקחת איתי מחשב אישי של יבמ" 00460 6 ק -( : - 3% 3 / 4 6 : 8 - -5%מלצלת. (%2 . < 4-6 ₪ 6 %/ 9 / 7 0 4 ל זל ב . / ב 2 ?5 ל . + ו % 5 22% ה = 4+ == במשך עשר השנים האחרונות הציגה חברת בָּל שש גירסאות ראויות לציון. בשנת 1973 הוצגה הגירסה החמישית למוסדות לימודים נבחרים. בשנת 1975 נמכרה הגירסה השישית, והיתה הרא- שונה שנמכרה למשתמשים באופן מסחרי. היתה זו הגירסה הנפוצה ביותר, והיא תרמה לצמיחתה של ''אגדת יוניקס"; בגלל חוק ממשלתי בארה'"ב נאסר על בָּל להתחרות בשוק החופשי ולכן הוכרזה המערכת בתנאים מגבילים למשתמש הסו" פי. למשתמש ניתן רשיון מקור בלבד. התוכנה נמכרה ללא שינויים, תמיכה, אחריות או תחזוקה. תנאים אלו הי לא"תחרותיים, מה גם שמחיר הרשיון היה 0, אך בסופו של דבר, יוניקס הוכיחה עצמה. אאא סש 8'א :]אא ת6סא, הידוע בכינויו 8/], היה הגירסה השישית. בגיר- סה זו הוכנו כמה אבזרים חדשים;: > 51510 601801 6005 5065 (5008), שאיפשר לשמור על שינויים בקבצי טקסט (גם קוד מֶקור וגם שיר-עם בגרמנית), כך שניתן לשחזר את הקובץ בכל עת. > ₪][א, אשר איפשר למשתמשי יוניקס לבצע עבודות כמותיות על מערכת יבמ/ 0. 6 מערכת" % , / / והפעלה [ ל 2% / % ב 1 "ל 5 0 > חחסחד וזסאא, שתיהן חבילות תוכנה לעיצוב טקסטים וצורות הדפסה. בשנת 1979 זכתה המערכת שוב לתשומת לב, עם הכרזת הגירסה השביעית. מרבית התקלות במערכת תוקנו והקובץ המקסימאלי הוגדל לגיגאבית אחד. ספריית 0 סטנדארטית נוספה למערכת. באותה עת הוצאו לשוק מערכות מיני, שפעלו עם יוניקס ומערכות דמויות יוניקס, למשל נאידרוס וקוהירנט. לעתים נדמה שגירסה שבע נמצאת בשוק מזה זמן רב. למעשה היא הוצגה לראשונה רק בשנת 1981, כאשר המערכת השלישית הוצגה. במבנה המערכת נערכו שינויים מעטים יחסית, אך סיסטם 3 איגדה בתוכה את הסגולות המיוחדות של הגירסה השישית והשביעית, ובכך הוּסר ספק אם הגירסה השישית או השביעית טובה יותר. מדיניות מחירים חדשה הוכנסה לשימוש, והמשתמש הסופי יכול להשיג רשיון שימוש במחיר 100 דולאר בערך. מקורבים לשוק טוענים שההתחייבות המסחרית של ז'א1/ למערכת יוניקס מקורה בסיסטם 3. מערכת יוניקס 5 הוצגה רשמית בינו- אר 1983 בוועידת יוניקו''מ בסאן דיאגו. לראשונה ניתנה הזדמנות למשתמשים מחוץ לחברת בל להשתמש במערכת דומה למע- רכת בל ולקבל עזרה, תמיכה, גיבויואחר- יות. במערכת 5 תוכננה מחדש מערכת- קבצים, אשר הוסיפה מהירות ואמינות. הופעת '181, עם זמינות המערכת לארבעה סוגים שונים של זעיר מעבדים (אינטל 286, מוטורולה 68000, נשיונל סמיקונדקטור 2 וכן זילוג 8000), מוכיחה את כוונת החברה להמשיך לפתח את המערכת ולשוו- קהּ באגרסיביות. אנשים ווחשבים 9 / / 5 4 + ג מפתחי התוכנה לעולם אינם מרוצים. אפילו לא מיוניקס. למן היום שבו עזב ראשון-הרשמקולים את מעבדות בל, הוכנסו בו שינויים שעשוהו מהיר יותר, איטי יותר, גדול יותר, קטן יותר וכו'. למרבית הפלא הניבו השינויים הללו תוצאות שימושיות, ובכללן כמה גירסאות שהוכחו, עסקית, כחשובות. המוסד הלא מסחרי הידוע ביותר, המשתמש ביוניקס, הוא אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. החוג ללימודי המחשב בברקלי פיתח ליוניקס אבזרים נוספים: תוכנה לעריכת מסכים ע''י א₪ וכן ז/; מערכת מסדנתונים בשם אינגרס:; .6-811814; מערכת למסופים (טרמינאלים) טרמקאפ. ברקלי, כמוסד אקדמי ציבורי, הפיצה לכל בעלי הרשיונות ליוניקס את התוכנה. שוחררו גם רשמקולים מברקלי למשתמשים רבים אחרים. התוכנה נקראת 4.1 ₪50 ופותחה למחשבי ואקס ודאָק. תוכנות נוס" פות שפותחו בברקלי הושמו ל-11 ץת. קבוצות אחרות הוסיפו לשפר את גירסת ברקלי ועשו את המערכת כללית יותר. רוב שכלולי ברקלי הועברו ע''י יוניסוף סיסטמס למעבד 68000. כיום נעזרים משתמשי יוניקס רבים, בכללם בל, בפיתוח זה או אחר של אוניברסיטת ברקלי. שיפורים ותמיכות אינטראקטיב סיסטמס היתה החברה המסחרית הראשונה עם רשיון ליוניקס. היא בולטת גם בהיותה הראשונה שהציעה תמי- כה לחומרה ותוכנה למערכות יוניקס. מאז 7 מפיצה החברה חבילת תוכנה, שהיא שיפור ליוניקס. רוב השיפורים בתוכנה זו הם בנושא מיכון משרדי: מסך רב-אשנבי, דואר אלקטרוני משופר, תוכנית לטלקס, מעבד תמלילים משופר ועוד. בעבר עבדה | 394 עכשיו אתה יכול המחשב האישי הנישא של יבמ הגיע גס לישראל מעכשיו תוכל לקחת אתך את המחשב האישי שלך לכל מקוס ובכלעת המחשב האישי הנישא של יבמ מכיל במארז אחד - שגודלו 4350א20 סיימ ומשקלו13.6 קייג בלבד -- את כל היחידות והאבזריס הדרושיס לפעולתו המחשב האישי הנישא של יבמ פותח בפניך אפשרויות להגיע לרמת יעילות כמוה לא הכרת בעבר. תוכל להפעיל את תוכניותך במקוס העבודה, לעבור עמו לסניף אחר, לבצע עבודה מחוצ למשרד, לערוך תצוגה אצל לקוח, לשאת אותו הביתה אחרי שעות העבודה ואפילו לצאת עמו לחוייל למחשב האישי הנישא של יבמ מימדיס קטניס אבל עוצמה גדולה. הוא בעל זכרון עד 512 אלף בתים, כונן תקליטוניס אחד או שניים, מרקע בצבע עינבר, מקלדת . נוחה לשימוש ואפשרויות חיבור של יחידות הקפיות נוספות רבות הודות לתואמות של המחשב האישי הנישא עם המחשביס האישיס של יבמ תוכל להפעיל בו את רוב התוכנה שפותחה עבורס היכנס עוד היוס אל אחד המשווקיס המורשיס של יבמ והוא ישמח להדגים בפניך מה יכול המחשב האישי הנישא של יבמ לעשות למענך = איכות מחשבים טל" 03-723715 2-0 > גטר טלי 03-299705, 03-285282 = טריפל די טל' 03-730941 6 > יל.ו מת''מ כולי 340223 לי = לרגוּ מחשבים טל" 3285151 > משוב טלי 3-453202/ = מלייל ולי 3-267325( 5 > קומפיוטרלנד טל' 55 הננשיחון החיוני מתמיד לך, ולכל המשפחה רש בלבד (בחקום 3.700 ] ב ישן ישעיהו פורת מעריב ספר חדש כבר מס למושגי המו ביוזמת פר שנים מורגש בארצ ושב. מאז אזלה ה גורמים ממלכתייס , מחסור במילון שימושי מהדורה העממית שיצאה ן יציק לופדית 7 שוקד צוות ו הופעתו בשב מדיפה, שתראה אור ו על הכנת ,4 וצ / רר ל שעבר של ,,לכסיקון שנים, על כן הכל 2 -- תוומה חשובה חמ י 5 חטב" הוא לפני והוצאת דליה פלד 5 פנ ל ת ,,אנשיס ומחשבים'י באזרא, שהיקפה גדל של ספרית קהיליית המחשב ו ..חברת שפת ה מושגים הבסיסיים המתוגם יוסי א תרומה פיידמן, נשיא הכנת 1271 ה הקשורות בו, גונס -- הי רלה זאמריקני אל 0 + שעמל 10 שנים 0 - זבנת המחשב והפעולות 2 לוא יהמאייר אריק ג'ו ה 22.1 ספריה, בו שיטת הלועזי, . חשב ה לצומצ ם הדונתי של ב : ש כשפת מחשב מקובלת גס בארא בשבו ל הספר נמכר העכיסקון לתרום המירבי בשפה האטלית השימושי והיפהפת ת מַ רי ברו ים - ; מס ְ המקרים 0 וים לעברית נראה ₪ ההקר התכנות המיכוח 3 ). -מערכת מא )| אבל ברובו -קושחה" א' הגררה" רמַפַתק לוגי ' ₪ טי הקורה 27 ל רולח ורהיר א מא אא אה אאא אאא = = "| צירפתי שיק ע"ס .לפקודתכם. אנא שילחו אלי עותקים של הלכסיקון בדחיפות. דליה פלד מוציאים לאור בע"מ ו נא חליבוני בכרטיס אשראל ספריית אנוים ומחעובים 0 מס ת"ז לשראכרט/ויזה ותוקפו 7--7- אע הר יפ פה בתאהמרקוד למשלרת רהה ו "טר אל: דליה פלד, מו"ל ת"ד 33325, ת"א 61332 66 צִ חברה זו רק עם ציוד דֶק, אך כיום היא עוסקת במחשבים קטנים יותר כמו אווינקס ופלאוקס. חברה נוספת, 68זז, עשתה לעצמה שםט של תומכת מעולה. החברה מתמחה בהתא- מת יוניקס למעבדים שונים ובהוספחז שיפו רים טכניים למערכת, גראפיקה לדוגמה. החכרה גם הסבה תוכנות שעבדו על מחשבי דְק גדולים, למשל 11/70 ץחץ, למחשבי דק קטנים יותר. חברת וונטורקום פיתחה מערכת, ווניקס שמה, המביאה ליבמ פיסי מערכת הפעלה זהה ליוניקס. מערכת זו זוכה לפופולאריות גדולה בבתי תוכנה ובמעב- דות. מיקרוסופט, חברה ששמה נקשר ע מערכות מחשב זעירות, לא הציעה ללקוחו- תיה מערכת יוניקס עד לאחרונה. בשעה שבתי תוכנה שונים פיתחו לראשונה אח מערכת קסניקס, הפכה מיקרוסופט את המע- רכת לאמינה ויעילה. ניתן להפעיל את קסניקס על מחשבי רדיו שק 16 ואפל ליסה. מערכות דמויות יוניקס המערכות שבהן דנו עד עתה מבוססות על יוניקס המקורי של מעבדות בל. באותו זמן פותחו מערכות דמויות "וניקס רבות, שלהן נתח נכבד בשוק יוניקס. בתחילה היו המער- כות הדמויות זולות באלפי דולרים מרשיון ליוניקס המקורי, אולם עם הזמן, משהופץ יוניקס לקהל הרחב, נפלו מחירי דמוייו. דמויית יוניקס הידועה ביותר היא מערכת אידרוס של חברת ווייטסמיטס. כיום אידרוס היא תואמת מלאה לגירסה השישית של יוניקס. מחשב המבוסס על מעבד 8080 יכו לכתוב תקליטונים, היכולים להיקרא ע'"י ואקס שעובד עם אידרוס. אידרוס מורץ כרגע על מחשבים המבוססים על חמישה מיקרו מעבדים שונים. את קוהירנט, מערכת דמויית יוניקס נוספת, הציגה לפני שנים אחדות חברת מרק וויליאם משיקגו. קוהירנט מצטיינת בעיקר בכך שהיא תואמת מושלמת לגירסה השבי- עית של יוניקס, ומצוידת באבזרים דומים ליוניקס. קוהירנט הותאמה ל-17 שכת, 28000 ר80867. יונוס, אשר נכתב ע''י צ'ארלס ריוור דאטה סיסטמס, תוכנן כתואם ליוניקס; למע" שה הוא מתקדם אפילו מיוניקס. הוא תואם | | הגירסה השביעית וגם תומך במערכות זמן אמיתי לתגובה מהירה בסיפריות, מעבדות ולשימוש מסחרי אחר. לחברת צ'ארלס ריוור דאטה סיסטמס מחשב מפעיל יונוס בשם יוניברס 86. יוגוס מוגבל להפעלה אך ורק במערכות המשתמשות במעבז 0 יוניקס ומוזשבים אישיים אם נתעלם לרגע מהירידה החדה של מחירי המחשבים האישיים הרי רוב המחשבים, הבנויים עם מעבדים של 16 סיביות, יקרים מדי למשתמש יחיד. אולם מפתחי תוכנה שונים עובדים היום על התאמת יוניקס למערכות ספציפיות שוגות. למערכות אלו, כמו ליוניקס, יש קבצים הירארכיים, ורובם בנויים למחשבים רבי"משתמשים הממלאים שימושים שונים. בשעה שכמה מהמערכות הללו יכולוות לעבוד על מחשבים עם תקלי" טונים רכים, צריך תקליט קשיח או תקליט מהיר אחר כדי לנצל את הכוח זטמון במערכת. אחת החברות הוותיקות בענף המיקרו, קרוממקו, הציגה את מערכת ההפעלה קרומיקס למעבדים 280. קרומיקס הוא תואם עבודה, יותר מאשר תואם תוכנה. עובדה זו מגבילה אוותזו בשוק, משום שתוכנות הכתו- בות ביוניקס אינן תואמות מיידית לקרומי" קס. על כל פנים, הקרומיקס זכה להצלחה בקרב משתמשי ציוד קרוממקו בעולם, משום שהוא משחזר אות מערכת ההפעלה הישנה של קרוממקו 605 ומניב תוצאות מכובדות גם על מערכות המבוססות על 780. עם המצאת המעבד הזוגי 780/68000, הציגה קרוממקו את קרומיקס למערכות 68000 גם כן. הגירסה הזו בוודאי הצַליחֶה פחות בגלל מספרן הויב של מערכות, המבוססות על 0, שעבדו עם יוניקס המקורי; אולם קרומיקס מאפשר שימוש בתוכנות הכתובות ב-6005 בגלל הימצאות 280. יתכן שבעתיד הוברת קרוממקו תאמץ את יוניקס ותשווק תוספת לקרומיקס ללקוחות הקיימים. יוניסלקס לבית טכנוקול סיסטמס, קונסולטנטס 05/9 לבית מיקרויור סיסטמס הן מערכות תואמות עבידה למחשבים המבוססים על המעבד 680%. המערכות יכו" לות לעבוד עם תוכנה של חברות שונות. מיקרוניקס היא מערכת הפעלה שמיי- צרת מוראו דיזיין; היא עובדת על קו המחשבים דיסיז'ן און של חברה זו בלבד. תוכנה זו תואמת את הגירסה השישית של אנשים + ובהחשבים יוניקס וכוללת מתאם |א/6 המאפשר הפע- לת תוכנות [א/ק6. בעלי יבמ פיסי ותואמיו שמחים עם תוספת הכוח שהם מקבלים מהמעבד 8088 והאפשרות להשתמש ב-64 ק' זיכרון. כמה מערכות יוניקס הותאמו לשימוש ביבמ פיסי. שתי מערכות, שנכתבו במיוחד לפיסי, דורשות תשומת לב: אא של חברת קוונ- טום סופטוויר סיסטמס, שמחירה 8650, ומערכת בשם יונטיקס מתוצרת לנטק סיס- טמס, שמחירה 599. במחיר זה מאפשרת המערכת לערוך עשר פעולות שונות במק- ביל, כשכל פעולה מתבצעת על חלק אחר של האקרן, המחולק לעשרה אשנבים. יונטיקס מאפשר גם להפעיל תוכנות 5א דוס. יוניקס אמיתי לזעיר מחשב מדוע לא הוסב יוניקס כבר בתחילה למח- שבים גדולים וקטנים יותר מן 11 ?ס;? בעוד שסטודנטים בוודאי אינם נהנים לשבת שעות ולהדר שפת 6 עבור מחשבים חדשים טובים, אמינים וזולים, והעובדה שלחברות מעטות בסיס רחב כשל חברת דאֶק, לאהיה היגיון בהסבת יוניקס למערכות גדולות יותר; שהרי החברות אינן רוצות במערכת הפעלה ללא תמיכה וסיוע על מחשב שמחירו 900 כאשר הוצגה לראשונה הגירסה השביעית ליוניקס, בשנת 1979, היתה המערכת בשימוש נרחב למדי גם מחוץ לבל. אנשי מקצוע ואקדמאים תהו מדוע אין הכל משתמשים ב''מערכת נפלאה זו. " מסתבר שהשימוש הנרחב היה תלוי בחומרה זולה ורבת עוצמה. רק לאחרונה (בשנים האחרו- נות), עס המצאת מעבד 16 סיביות, שבבים זולים של זיכרון ותקליטונים קשיחים, זולים אף הם, נוצרה האפשרות לייצר מערכת במחיר שכל משתמש עסקי יוכל לרכוש. יוניקס, גם כמערכת ההפעלה ה"ניידת" הראשונה וגם כמערכת הראשונה שהדגישה את עדיפות כושר הייצור של המתכנת על כושר המכונה, היתה הפתרון הטבעי למחשבים החדשים. שימוש ראשון: מחשבי 78000 !0-5 השימוש הראשון של יוניקס בזעירמחשבים היה אוניקס 6.8002, שהוצג לראשונה בשנת > 39 מדוע נבנו מכונות אלו על בסיס המעבד 0 ולא עם אינטל 808, שהיה קיים כבר זמן רב, או על מוטורולה 168000 משום שלמעבד 808 אין מינהלת זיכרון (ץ הסוא דאוא 0 אא /א) והוא איפשר למשתמשים במערכות שונות, המבוססות על 40%6, להתקשר זו לזו. 68000 של מוטורו- לה לא היה קיים עדיין כאשר אויינקס וזילוג הציגו את מחשביהן. גם בעיות טכניות אחרות גרמו לדחייה בפיתוח מחשבים המבוססים על 68000, בעיקר, אולי, הארכיטקטורה הדומה בין 11 שק ו280007: מהדר שפת סי פותח בזמן מוקדם למעבד של זילוג, השלב הראשון לשימוש ביוניקס. למרות כל בעיות ה'"ילדות'' עדיין 68000 הוא המתקדם שבמעבדי 16 סיביות. 0. מחשב זה מבוסס על זילוג 28000. המערכת המקורית היתה מחשב שולחני עם תקליט קשיח אינטגראלי ו-258 ק' זיכרון. מחשב זה נמכר בזמנו ב"820,000, כולל מערכת ההפעלה יוניקס, ומחירו היה מחצית ממחירו של כל מחשב אחר שעשה שימוש ביוניקס. בעוד שגירסאות שונות נדחקו משום שלא המציאו פתרון למערכת רבת משתמ- שים, המשיכה חברת אויינקס לפתח את המערכת ואף פיתחה מערכת שבה כל המחשב נמצא בתוך המצג עצמו וכולל רשמקול גיבוי הבנוי לתוך המערכת. רשמ- קול גיבוי זה היה סימלה של אויינקס. זילוג לא איחרה להציג מחשב מתוצרתה, מודל 20 8, שציין את החדירה הראשונה של זילוג לזירת היוניקס. באותה עת היה אירוע זה חשוב, שכן הבטיח תמיכה מוחלטת גם לחומרה וגם לתוכנה. מחשב זילוג מריץ את תוכנת 28008 (אזאש פפ6אג1זא: 711.06 ואד5צ5). המערכת, שתוכננה בקפדנות רבה ומשתמשת במעבד 28000, היא של חברת פלאוקס. כל המכונות של פלאוקס עובדות על אותו עיקרון: לחסוך למעבד המרכזי את נשיאת מלוא עומס העבודה. ברעיון זה משתמשים בָּקרִים חכמים להריץ תקליטונים, רשמקול גיבוי, מסופים ומי- משק. אתרנט (אותו חלק במערכת ההפעלה שאחראי על הפעלת הציוד ההיקפי) נמצא ביחידת הבקרה עצמה כך שביוניקסניתן להעביר ליחידות הבקרה הוראות קצרות ולהמשיך לעבוד עם המעבד המרכזי. התוצ- אה היא מחשבים, כדוגמת 40/ץ של פלאוקס, שיש להם רמת פעולה כשל ואַקס במחיר נמוך מאוד. מחשבים עם מעבדי 68000 ו כעת נסקור כמה מחשבים יוצאי דופן שגבנו עם 68000. לדוגמה, המחשב 32:16 של פורט- שון סיסטמס זכה להערצה בזכות תפריטיו. מערכת התפריטים מאפשרת גם למשתמשים חדשים לעבוד עם המחשב ולבצע עבודות מסובכות, יחסית. המערכת כוללת מעבד תמלילים רב עוצמה ומערכת הפעלה, שהיא גירסה נמוכה של יוניקס. חברת פיקסל משתמשת באסטרטגיה דומה לפלאוקס כדי לשפר את הביצועים של המחשבים 80/2 ו100/7. המעבד ואד 0 משמש לרמת 0/ ולמיפוי זיכרון. המעבד 68000 מריץ את יוניקס עצמו ויחידת בקרה חכמה, הנושאת בשאר המעמסה. המעניין במערכת זו הוא השימוש במסופי + םישנא‎ 40 יְ ונמחשבים ודיאו אשר להם יחידת בקרה, שבכה ממופה זיכרון המסך. חברת צ'ארלס רוייר דאטה סיסטמס משתמשת במערכת תואמת יוניקס שפיתחה, יונוס. גם החומרה וגם התוכנה נבנו לרמת ביצועים גבוהה. המחשב משתמש במעבד וירסאבוס של מוטורולה. מחשב בעל רמת ביצועים גבוהה נוסף הוא 5000 6וא; מחשב זה נמצא בשימוש בעיקר במעבדות, אולם מתאים גם למשרד. הוא מורכב משלושה מעבדי 68000 ומסוף גראפי נפרד, שבו ישנו גם מעבד 68000 ו-384 ק' זיכרון. מסקומפ ערכה שינויים מסוימים ביונקס. התוצאה - המחשב המהיר ביותר בין המחשבים המבוססים על 68000. דוגמה נוספת למחשב המבוסס על מולטיבוס ומעבד 68000 הוא סאן- וורקסטיישון של חברת סאן מיקרוסיסטמס. הפיתוח הראשוני של מחשב זה נעשה באוניברסיטת סטאנפורד, וחברת סאן הגבי- רה את ביצועיו בשלב מאוחר יותר. למחשב זה יכולת ביצועים גבוהה, והוא מצויד ב-1024 על 800 פיקסל של גראפיקה. מולטיבוס מאפשר למשתמש סאן להשתמש במיגוון רחב של ציוד פריפריאלי, ומערכת הפעלה יוניקס בגרסת ברקלי 4.2 אשר פועלת, מלבד על מחשבי סאן, על מחשבי ואקס ודֶק. חברת סאן שונה בכך, שהיא מתירה לייצרנים שונים לייצר את לוחות המחשב שלה למחשבים אחרים. כך, נוצר מגוון רחב של מחשבים שונים המתוכננים בצורה דומה, כך שאם יצרן מסוים מפסיק את הייצור, המחשב עדיין שמיש ויכול לקבל תמיכה מייצרנים אחרים. מעבד אינטל 8086 0 השימוש ביוניקס עם מחשבי 80% נדחה, כפי שכבר הסברנו, בגלל בעיות חומרה. חברת אלטוס היא הספק הגדול ביותר של מחשבי קסניקס - 80%. המחשב 8600 405 של אלטוס תוכנן סביב מולטיבוס, בעודשהמ" חשב החדש 5% מתוכנן סביב לוח אחד, והוא קטן וזול יחסית. תמורת 8000 % מאפשר מחשב זה שימוש ע''י שש תחנות בו זמנית עם כוח של 1112א-10 8086 ותקליט קשיח בעל 0 מיליון בתים. מערכת יוניקס של חברת אינטל מיוצרת בעיקר ל-1את0 ובנויה סביב מולטיבוס כך, שלוחות עתידיים 8028 יוכלו בקלות להשתלב במערכת. כאשר מדברים במעבד 808% אסור לשכוח את מאות אלפי מחשבי יבמ פיסי, המהווים שוק פוטנציאלי אדיר-ממדים למערכת יוניקס. הפיסי מבוסס על מעבד 8088, הדומה מאוד ל-8086. שימושים נוספים: בעוד שהמעבדים 6, 68000, 28000 הם כעת שלושת הגדולים בעולם זעיר המעבדים, יכולים גם מעבדים פופולאריים אחרים לעבוד עם מער- כת יוניקס. הדור הבא של זעיר המעבדים, כגון נאס 16032 ואינטל 80286, עובדים כבר היום עם מערכת ההפעלה יוניקס. במעבדות בל משתמשים ב-11 ץפץ ובמערכת יוניקס מזה שנים רבות לפיתוח תוכנה, תכנון ומיכון משרדי. חברת בל מבססת את מערכות המחשב שלה על שסץ ויוניקס. כעת ואקס הוא קו המוצרים החזק ביותר של דֶק. מחשב זה, המבוסס על מעבד בעל 32 סיביות, הפך, עם הזמן השולט בשדה יוניקס. בגלל התכנון המיוחד של ואקס, פותחו לו מערכות יוניקס מיוחדות: יוניקס 320, ברקלי ‏ 42 880. חברות נוספות, כגון 1368, ערכו שינויים ביוניקס, כך שהמערכת תפעל עם מחשבי ואקס. המחשב הראשון שאינו דֶק, שאליו הוסבה יוניקס, היה 5/32 של אינטרדאטה. אינטרדאטה היא החברה הראשונה אשר פיתחה, תמכה ותיחזקה את יוניקס למחשבי מיני. המחשב החדש של חברה זו, 3210, הוא מחשב קטן, 32 סיביות, ומחירו 00 למשתמשים עם תקציב בסדרי גודל של 0 %5 פיתחה החברה גולד אס.אי.אל. את סידרת קונספט 32/87. כיום אלו המחש- בים בעלי העוצמה הגדולה ביותר, המשתמד שים ביוניקס ומיוצרים בצורה קבועה. מחשב חשוב נוסף הוא יבמ סירייס 1, שהוא הראשון שיבמ סיפקה לו. מערכת הפעלה יוניקס ותמיכה סדירה. יבמ עתידה להכריז בקרוב על יוניקס למחשבי 43%%. עברנו!!! רכז מחשבי אטארי עבר לדיזנגוף 190 ת"א טל. 03-246606 תחרות ליוניקס 5 דוס של מיקרוסופט היתה המערכת הסטנדארטית של פיסי ושל מחשבים אחרים המשתמשים במעבד 8086. במיקרוסופט מתכוונים לשכלל בהדרגה את המערכת, כך שלבסוף תהיה דומה לחלוטין לקסניקס. מהלך זה יוביל בוודאי לאיחוד בין מיקרוסו- פט לבין בל או מפתחי יוניקס אחרים. מערכת ההפעלה 680 היא מהיחידות במערכות הגמישות, שאינה דומה ליוניקס. המערכת מיוצרת ע''י סופטק מיקרוס- יסטמס. יתרונה בכך שתוכניות יכולות לע- בוד עמה, אפילו נכתבו למערכת הפעלה שונה. חסרונה באיטיותה. מערכת * מלווה בקוד עצמאי (005-ת) המאפשר הרצת תוכניות הכתובות למערכות הפעלה שונות. אך תרגום התוכניות נעשה תוך כדי עבודה ומאט במידה רבה את פעולת המחשב. לאחרונה מדברים רבות במערכת ההפעלה פיק, שלמעשה פותחה כבר לפני זמן רב. מערכת זו, כמו יוניקס, בנויה למחשבים רבי משתמשים, היכולים לבצע פעולות שונות במקביל. מתכננים ומשתמ- שים במערכת זו טוענים שהיא המעולה מכולן. חברת פיק קומפיוטר וורקס, הנמצ" את בקליפורניה, אישרה את השימוש במע" רכת שלה למספר מצומצם של יצרני מיני ולמספר גדול יותר של יצרני זעירמחשבים. מערכת פיק בולטת בכך שתוכננה במיוחד לשימוש מסחרי וקיים בסיס רחב של תו- כנות הפועלות עמה. מערכת ההפעלה פיק כבר הוכיחה עצמה כמתחרה רצינית ליוני- קס; כעת קבוצת משתמשיה קטנה ועתידה, למרבה האירוניה, תלוי בפיתוחים שייעשו ליוניקס: אם ליוניקס יפתחו היצרנים תוכנה רבה, עשויה מערכת פיק להפעילם אבל אם לאו, יש להניח שמשתמשים רבים יפנו חבילת תוכנה מן המדף משכורות מתאים למחשבי 00 881!, אלביט, דייזי וכל מחשב במערכת הפעלה ₪/00 או ₪6-008 כולל גילום משכורות וכל הדוחות מחיר מבצע 980 דולר לפי שער של 527 שקל. לפרטים נוספים תתקשר לאבי או בוב גושן מחשבים ומערכות טלפון: 6,: גו76ו037 אנשים ₪ ונוחשבים תחרות מערכות דמויות יוניקס אם מערכת ההפעלה תמשיך להתפתח במהי- רות, יש להניח שיהיה עליה להתחרות בעיקר במערכות דמויות ותואמות יוניקס. שאלה מתעוררת לגבי מערכת קסניקס של מיקרוסופט. מלבד ההצלחה שלה זכתה מערכת זו במחשבים של אלטוס ורדיו-שק, הקשר הבנוי בה ליבמ פיסי, דרך 05ס-8א, הופך אותה מועמדת לכל פיתוח עתידי של תוכנה לפיסי. מהלכיה של יבמ קשים לחי- זוי. עם זאת יתכן שתבחר ללכת עם מיקרוסופט, שהיא חברה קטנה ואמינה. לסיכומם של דברים נוכחנו לדעת שמבחינה טכנית כל מחשב עם מעבד שש-עשרה סיביות ותקליטון גדול יכול להשתמש ביוניקס. למרות הימצאותן של מערכות הפעלה רבות בשוק, הולכת ומסתמנת בחברות החומרה מגמה להמר על יוניקס. חברות בוודאי יתמכו גם במערכות אחרות, אולם יוניקס עשויה להפוך מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר. האם אכן צריכים אנו יוניקס על כל מחשב? מנתחי שוק המחשבים טוענים שאם יוכל כל מחשב להפעיל את מערכת יוניקס תיווצר אחידות בעולם המחשבים. משתמש יוכל לעבור ממחשב למחשב ולהשתמש בו במהירות, ולא ייאלץ ללמוד את מערכת ההפעלה החדשה שבה ייתקל. הרחבת יוני- קס, והעבודה הרבה המושקעת בה, הופכת את המערכת למועמדת טובה במערכת ההפעלה האוניברסאלית. > ור ור ער ור ער מעלה אדומים 0-8 חבוה לתכנון ופִיתוח בע"מ 6 חטיבת המיחשוב מציעה שרותי מיחשוב מגוונים : 6 ניתוח מערכת ₪ פיתוח תכנה על מחשבים גדולים ומיקרו ₪ שרותי הנה"ח מקוונים פשימוש במשאבי מחשב במחשב 730/א4/ בדבר פרטים לפנות לטל. 027249466 1 ו חלקנ' גרשון אלבר ו במאמר הראשון היכרנו דרך לייצג משטחים במרחב דו מְמדי בעזרת ג מחשב. נעזרנו לשם כך בסוג הטלה שנקרא איזומטריה. את המשטח : בנינו על ידי יצירת רשת במישור צא בגבולות שקבענו מראש. | בזמן חישוב ההעתקה (מהמרחב התלת ממדי אל המישור) הנחנו | שהצופה יראה את כל הנקודות -- הנחה שהפרכנו מייד. אלגוריתמים רבים פותרים מקרים מיוחדים של בעייָת הקווים נסתרים, ולרובם חסרונות: במסך גראפי בעל כושר הפרדה בינוני יידרשו כמה עשרות אלפי סיביות כדי לזכור את התמונה. ואם דרוּש גם / לאגור מידע על כל סיבית וסיבית, הויי רק מחשבי ענק יעמדו בכך. לכן אלגוריתמים המבוססים על עיבוד כל התמונה כולה, דורשים כמות זיכרון גדולה, וכמובן שהם איטיים. אלגוריתם המעבד את כל התמונה ודאי וודאי שאינו מתאים למיקרו מחשבים. לכן נדרשים פתרונות אחרים לבעיות אלו. נציג שיטה אחרת לבנות משטח ללא הקווים הבלתי נראים. במהלכה נראה כי גם היא אינגה טובה לכל המשטחים הקיימים. במאמר הראשון למדנו כיצד לייצג משטח בעזרת רשת. כדי להחליט מהו קו נסתר ומהו קו נראה נניח, שהמשטח קיים רק בשטת התֶּחום על ידי הרשת במישור צא. נתבונן בהיטל האיזומטרי של המשטח (ציור 1): ברור לנו כי הקו הקרוב אלינו עבור א קבוע וזה הקרוב עבור + קבוע -- שניהם ייראו לכל אורכם, שהרי הם הראשונים. שני הקווים הבאים מהשתי וערב של הרשת ייראו רק בקטעים שהם ל ובוח אנשיים,, 4 מרחבית מעל (מע נגדיר ככיוון + בקואורדינאטות המסך) לשני הקווים הראשונים. ושני הקווים הבאים ייראו רק בקטעים שהם מעל כל הקווים שלפניהם. בעזרת שיטה זו, אם נוכל לדעת מה גובהו (צ) של הגראף בקואורדינאטות המסך, לכל רוחבו (ט), נדע גם לגבי כל נקודה חדשה אם היא נראית (במידה והיא מעל לכל קודמותיה) או נסתרת, ואז ישנה אחת (לפחות) קודמת גבוהה יותר. בציור 2 אנו רואים שלושה שלבים בבנייה: 4 גובה כל הנקודות הוא אפס, וזהו גם מצב ההתחלה. 4 בנינו קו ראשון, וכל הנקודות שהיו מתחתיו עודכנו לגובהו. 4 הקו השני, שכבר נראה רק בחלקו, יעדכן את גובה הנקודות רק במקום שבו הוא גם נראה. בזמן הבנייה של הרשת לא נוכל להתחיל בבניית הערב לפני שנגמור עם השתי ונחזיר את ערכי הגבהים כולם למצב התחלה. (למה?) לכל אורך השורות האחרונות הנחנו שאנחנו רואים את המשטח מצידו העליון (לבעלי רקע מתימטי נוסיף כי אם היטל הווקטור, הניצב למשטח בצידו הגלוי אלינו על ציר ?, הוא חיובי, נאמר שאנו רואים את צידו העליון), הנחה שכלל לא הובטחה לנו. משטח הנראה גם מצידו התחתון הוא, לדוגמה, 2-ץ + 2-א - 7, הנקרא פרבולואיד. נראה אותו הן בציור 3, ללא הוצאת הקווים הנסתרים, והן בציור 4, לאחר הפעלת האלגוריהם על כמה קווים: למרות שהקווים צריכים היו להיראות כולם, האלגוריתם מוצא אותם (פרט לראשון) כנסתרים. ציור 3 אייעצכם לנסות משטוז זה בעזרת התוכנית המצורפת. נעיר עוד כי למרות השגות אלו, ביכולתכם להשתמש בשיטה זו של מציאת הנראה והנסתר גם עבור משטח שכולו נראה מצידו התחתון. אבל אז הקווים הראשונים יתחילו בגובה מכסימאלי ואילו הבאים אחריו ייראו רק בקטעים שבהם הם נמוכים מכל הקודמים להם; בדיוק הפוך מהמצב הרגיל. כבר בפעם הקודמת הגענו למסקנה שלא נוכל לבדוק כל נקודה ונקודה על המשטח. פה הבעיה כבר חמורה יותר משום שכעת אנו חייבים לבדוק גם אם הנקודה בכלל נראית לפי המתואר מקודם. פתרון לבעיה זו ידמה לפתרון שהצענו אז: אם את המישור חילקנו למלבנים (הרשת), אזי קו נחלק לקטעים ופירוש הדבר שאת הציר האופקי של המסך (ט) נחלק למספר סופי של נקודות. מספר הנקודות ייקבע לפי גורם נוסף: למחשב אפל וו הפרדה של 0 נקודות לאורך הציר האופקי, ויהיה זה רק טבעי לקבוע זאת כמספר הנקודות הנבחר. בחירה של פחות תאפשר טעות בחלק מהנקודות שאותן לא נבדוק, ובחירה של יותר תגדיל את זמן ה"ריצה" של התוכנית, ותו לא. לכאורה, לאור הנאמר, ניתן להשתמש באלגוריתם המתואר רק עבור אמצעים גראפיים בעלי קלט דיסקרטי (בדיד). אבל יש לזכור שלכל חישוב מעשי, דיוק סופי, וגם לאמצעי כמו תוויין (58 דד1.0?), שלכאורה הפלט שלו רציף לחלוטין, האלגוריתם יתאים -- כמובן עם הפרדה גבוהה פי כמה. נתאר כעת תוכנית הכתובה למחשב אפל ז1ב-6 בייסיק (א /69), ושביכולתך להריצה מיידית גם באפלסופט או בכל זעירמחשב אחר, שלו אפשרויות גראפיות עם שינויים קלים. התוכנית, במתכונתה הכללית, דומה מאוד לזו של החוברת הקודמת, ולכן נתייחס בעיקר לחלקים החדשים בה. בניגוד לתוכנית הקודמת, הפעם מערכת הצירים המרחבית (?.+.א) מצוירת בצד המשטח, ולא על המשטח עצמו, כדי לא לפגום בשלמותו. אנשים 7 שבים הקלט בשורות 300 עד 430, המאתחל את משתני המערכת, דומה מאוד לזה של התוכנית הקודמת וגם פה נקבעים בעזרתו. מספר החתכים (שא1.1א), מספר נקודות לאורך חתך בודד (8א1סיא). ערכי מקטימום (א!אא,א /אצ), ההשפעה על ציר 2 (2%) ומשתנה חדש 0, הקובע מיקום אנכי של התמונה על מסך המחשב (התחל עם ערך 0). בתוכנית הקודמת, מיד כשחוּשב מיקום של נקודה במרחב (2, צ,א), ציירנו אותה במישור (ץ, !) וכעת יש לבדוק אם היא נראית או נסתרת. לצורך זה הוגדר מערך של 280 תאים (שורה 20), ואותחל לערך גובה ראשוני 192, שהוא גובה אפס (חשוב -- במחשב אפל |1 גם באפלסופט וגם ב-6 בייסיק, א/?6. מוגדר ציר + הפוך מהרגיל: תחתית המסך היא ב-191=+ וראשו ב-0= /) פעמיים לפני כל בניית חתכים: פעם לפני חתכי א ופעם לפני חתכי צ (שורות 810,610). הבדיקה (אם הנקודה נראית) עצמה נעשית בשגרה האחרונה (שורות 0) כאשר אנו קוראים לשגרה במקום שבו בתוכנית הקודמת פשוט ציירנו אותה. ציור 5 חיבור ע"י קו ישר דהה ₪777 --|פו | השגרה בודקת בשלב ראשון אם הנקודה החדשה מעל לכל קודמותיה (שורה 1210). אם לאו (ולכן נסתרת), היא איננה מבצעת דבר אלא חוזרת לתוכנית הראשית. אם התגלה שהנקודה נראית, מציירים אותה (שורה 1230) ומעדכנים את המערך. נניח שהקו הנבנה הגיע עד לערך האופקי 32=ט והנקודה החדשה, הנראית, בעלת ערך אופקי 35=ש (ציור 5). ברור שהקו עובר גם בערכי 33,34=ש, ורק מכיוון שאנו בודקים ערכים מסוימים בלבד לא עברנו גם בנקודות בעלות שיעור אופקי 33,34= . מכיוון שכך יהיה עלינו לתת אומדן גם לגובה הקו הנבנה ב-33,34=, ואת זאת נעשה על ידי קירוב של קו ישר (ליניארי) -- עבור קטע קטן נוכל להתייחס לכל עקום כקו ישו והשגיאה תהיה קטנה. את הקירוב נבצע בשורות 1290-1240 : השיפוע של הקו הישר מחושב בשורות 1260-1240, ועדכון כל ערכי המערך בקטע הנתון נעשה בשורות 1290-1270. דוגמאות הרצה של התוכנית הבאנו בציורים 6, 7 וגם בציור 9 מן הפעם הקודמת. לפני שנסיים פרק זה של גראפיקה בעזרת מחשב נעמיד בפניך, הקורא, אתגר נוסף: נניח כי במקום מערך בודד של גבהי נקודות, אשר כל מה שמתחתיו ייחשב לנסתר, ניצור מערך כפול אשר אחד מחלקיו כמקודם -- רק מעליו תחום נראה, ואילו השני להיפך - וק מתחתיו תחום נראה. את הראשון נאתחל כרגיל לגובה האפס (תחתית המסך) ואת השני לגובה המכסימום (ראש המסך). העדכון לראשון ברגיל, ולשני עדכון הפוך -- רק כאשר הנקודה מתחת לערך הקודם של המערך היא תעודכן. נקודה תיחשב כנראית רק אם היא מקיימת את שני התנאים גם יחד היא מעל למערך הראשון (הרגיל) וגם מתחת לשני. תוספת זו תאפשר לצייר גופים סגורים (בעלי ממדים סופיים,.> א ציור 8, שנכנה בשיטה זו, מתאר טבעת (טורוט), ואילו ציור 9 ציוד 6 מתאר כדורית דם אדומה. ל בהצלחה. הוצאת הספרים דליה פלד מעניקה שי -- כל אחד מכם הרוכש שני ספרי מחשב (כמפורט בהמשך) יקבל לכתובתו, ללא תשלום נוסף, את המגזין אנשים ומחשבים/ אישי למשך שנה. ההצעה בתוקף עד סוף ינואר 1985 < 2 ככציצ+איא>-)6)קאם+ כצויצ-א+א )256 הזמן עוד היום את לכסיקון המחשב ולפחות אחד משני הספרים האחרים: עצור לפני שתקנה מחשב, או שידוכי מחשב ותזכה למנוי חינם. (במקום מחיר מנוי שנתי 18,445 ש') - כ++ צ+2יי 90 + כ כ ד 6 בניגוד למשטח) על ידי חתכים. זכור -- גוף איננו פונקציה, ולכן גם יהיו לפחות שני ערכים שונים ל-7 לכל צמד (ץ,א) נתון. לדוגמה, כדור נקבל על ידי 2+7:2'+2"א -2י8, או ישנם 2 ערכי 2 (חיובי ושלילי) לכל (צ,א) ידוע. סט - 10 (279)א1אצץ הנס - 20 0 070 - 30 ליי" ו ו אפ 0 עצור לפני שתקנה מחשב, 6,850 ש' לכסיקון המחשב 13,700 ש' שידוכי מחשב, 3,690 ש' וחראתה וחד רדט רוחחף אבנדמאטה החפדררררייווריייייקנ'נ'ן שיל 150 גם אם כבר קנית מחשב, זה המדריך מילון חובה בכל בית בישראל -- ספורי מחשב בדיוני. ברי פריגת מספר אהטזפה ‏ 140 זאנחם : ה זשש ::"ל 110 שאנ אנ אסנדסאט= הטסץצ השדא= טסץ פנס" זאנ חש 29 היחידי בעברית שיראה לך כל מה למנהל, = לתלמיד, | להורים | ולאיש לך על עלייתו של המלך החדש 0 סדםם "ץ" = 88 15 210 : לא ומ ל ל שא | 1 אס דסאט= הטסץ השזאם - שחשה פקטזם הההססהט שד" זאזחק אשד "א" = 8% =1 220 שכדאי לדעת על מחשבים אישיים העסקים. 71 מושגים בהסבר מלא המחשב -- בסגנון לא יאומן כי יסופר ל יי ותוכנתם. מלווה בצילומים מקוריים בעברית. הלכסיקון הראשון והיחיד הכל יכול לקרות וכדאי להיות מוכנים 0 0 סזטט 240 מעודכנים. בעברית. לכך. ***אא* המהססהש החד = פזאהזפאטס פםשסששא שהז האנהשזאם פאה בא מטקפתק **אא* משא 500 אמאא,": אשוו1אס א אשזאם" זטשא1 510 אמצ ": מטויו1 אסוו + הפזאם" זטשא1 520 - ו מסזסה= 2 משזאם" זטקא1 550 =-0ל,": זשפתטץ השזאם" זטסא1 540 שא ]א ": 1185 = השפויטא משזאם" זטשא1 350 5 טא ": שא1]| אשק פזאנסק א<ם אשפאטא השדאם" זטשא1 ,360 אמאץ = אבא 570 אמיא = אס אפחטד אמחץ < אמאא =1 380 2א אמ=אמ 590 שא1.וא / אבא = בא 400 א א מה מ מה ממ מה שם מה מה את א תת מה מ א ה ה ה אל דליה פלד - מוציאים לאור, ת"ד 33325, ת"א 61332 טל' 244388 - אנא שלחו אלי במהירות את הספרים הבאים ואקבל שי מנוי חינם על מגזין אנשים ומחשבים כמפורט לעיל. = פץ 410 סל 7 ל 2 בל 430 ] לכסיקון המחשב 1271 מושגים בעברית, 13,700 ש' | פזא:סקא / אמאץ = 0 330 | ***א*.*א*אא*א*א*אא*****אא בואה 2, לוא שוז בא1אמחת *******אא.אא*א**א*א.א** אפה 500 ה עצור לפני שתקנה מחשב, 00 ש' 510 ₪₪₪ 0 7=אם סו 520 0 סד 240,0 דם | 250 4 סד 242,484 סד 242,0 סד 242,0 זם סח 290 7 סד 210,335 זם ₪ 550 220.10 סז 274,7 סז 276,5 סד ?,274 סד 27205 זם שה 259 [] שדוכי מחשב -- ברי פריגת, 3,690 ש' 0.3 7 שה 570 זַ 1 זֶי קה ד ויר יק א סה ו 4 סשד 0 210 פ= .שמ זר ב שר . * 8א10זסםם-058א0 א ומס **%א%%% 4+ %% / ₪ 00 7 / מס' ז" זתימת כל 6 +%*א%;%%%א*א%**אאאא משת - וש 5 א 50 ו א 0 5 6 5 אסא .-:192 = (01)א01צ:279 סד 0 = 1 הםת 10 898 - ששזבט 8/2א-א80א- סז אבחא = א א0= 620 1 ו דליה לילד מוציצזים כאור - ספריית אושים ומחשרים כ ה ה 100 בב ו ל דדיה אנשים ,0 4 : ונוחשבים 5 משחקי הרפתקאות 1 צליל ורואי בהרפתקאות דרך מקובלת לשפר כל הרפתקה ולהוסיף לה אפקטים, היא בעזרת גראפיקה. זו תלויה בסוג המחשב העומד לרשותך. מגראפיקה פשוטה - כגון "בּורְדְרִים" משתנים, צבע מסך משתנה ועד לכתיבה ב-11.4511 בקט- עים מסוימים, וכדומה. (מצורפות מספר דוגמאות.) עדיף, כמובן, ליצור מעין תמונת מסך .4+ ה+8)+/ 0%ז %+% בכו?ץ חב 1 67 1 הת 19 8% משסקסט 2 מש6סמסם מאהד 90 שד טםט 63 מפסהט8 :4 הפסהס8 :1 5 +++ ת735 357! +*י 8=% דש 5 : 56טמק 18 , כ פתספ 5 משסהסטם .3 מםסמ80 משטך סכ אס .1 56 סז טסט :₪ האפתסה 4 השם ג אאממם 5ה6=סהסם ממממם המתארת בסכימתיות את מקומו של השחקן בהרפתקה. ככל שהמיומנות וההכרה של הגראפיקה של מחשב מסוים גדולה יותר, תהיה תמונת המסך יפה ומשוכללת יותר. : - = הדרך הפשוטה והנוחה ביותר (המתאי- ₪ן 5,830 קת מלאריאלי פבא,שפפם 67 418 ₪57 ₪ ששם מס ₪ סד >> ₪ אכטמק 38 8 8665 :16 סד 656 508 9+ 6 א שט 56שמס 80 8 שד 00 58 מה גם לכל המחשבים) היא באמצעות קלידי הגראפיקס וצירופם ליצירת תמונה. זה מוסיף עניין להרפתקה, אט כי תופס הרבה זיכרון. צלילים ומנגינות יוסיפו להרפתקה אפקט חשוב, בלי שיגרעו כמעט מהזיכרון. לפניך טבלת מחשבים ומספר תת- שגרות מעניינות ליצירת מנגינות שימו" שיות למשחקי ההרפתקאות. סינקלייר ספקטרום 7 הדמיה לצליל טלפון 0 = 081 1 0 10 = א 08 1 דאפא = א זאפא 0 אא 10 20 08 = 0 1אא :₪6 0:0557,₪ הפא 30 40 5 0 אנשים ‏ 6 ונוחשפים -=-קר ו דראגון, טאנדי 80 ב וו 7 1 פאש50 זא אתא : 500 110 = א תס תזוזה 1 א 50 0 1 230 10 50 = [ 0 5-2 [ זאפא קסם אוריק 1- 5157 0 1510 = 1 08 00 ץצ 900% 5, 1 ו 1 זאטא + 0 דלת נטרקת 0 1 = 110 0 גרזן 0 יצ מִכָּה 7+ 501 0 לצא א אתא :30 סד = א תס אתא 08 1 = 1570 0 5187 1 20 ,0 צא.זץ 1 אע 50 0 זאש ו זאתא 0 צ+ אק נפילה 6 8[ | קל 0 6 2% 6 20081: 36878, 5 5 5177 240 10 160 = 1 208 1 א זא אא :100 סד = א סע 0 ,36876 260 קסם 0 ,36877 7005 1 515 0 70 15= 2 0 1 א דוגמה 1 (- 7777 -ת ב פםם טסצ פאםס מ>מזאסטפה פנחד אן ! דלת נטרקת 2 א אס 1 דאפא :א זאתא 001] 36877, 0 6 30877, 60 1 15 10 0 1 1 | 8 100 5 1 א א | זצץא , 1 נ 1 :ז . 1 1 [ אפ 5 517 160 70 40 = [ הס 2 א |זאתא חח אי שש 5 2 ,15 - ,2 תא5008 אזאזא :סו סד = א אס ,2 תא500 תנועה 12 0-ו 01 א 50 1 אא צליל נפילה 0 ו = א הס 1 אאא :וא דאפא 0 ,36877 :001 בי בי סי == ודו =|א0סץ גרזן 1 - .0 סאש0פ 00 ד ו = א סע 1 אתא :א זאפא משחקי תנועה שיטה נוספת לשכלל ולשפר את משחקי ההרפתקאות תהיה לשלב 8%%68, כלומר משחקי תנועה, עם קולות פעלולים (בום וטראח ויריות ושאר מיני ירקות). אלה יתרמו לעניין במשחק, יגוונו אותו וימריצוף להמשיך, לפניך שלוש דוגמאות. את שתי התח- תונות (למחשב טאנדי) תוכל לצרף לפני ההרפתקה מהכתבה הקודמת. השלישית היא מעין תוספת לסיום (גם היא ל-80 185). ככל שמשחק זה (המהווה חלק קטן מן ההרפתקה) קצר יותר, כן טוב יותר. בכתבה הבאה נביא את ההרפתקה המלאה בתרגום למחשבים 580א1, ספקט- רום וכל דוברי הבייסיק של מיקרוסופט. צמסזפ צתפ". 6כפזאזאק:5|₪ ₪ " 6% ץן|םזת .|5₪1 צץם ‏ ₪66 יזאזחס 16 %צםאא =%₪ 20 90 ₪85 46 אפחד " "=0% 15 26 שאסם | וםא "זאזחק:"פט-ה וחסא " .366 וז1אק:0)5 46 5% אססטם 0 560% סז צמז זפסא שסצ פאם צ56 א5א01ם ש=אזת סז 158 %צםאא]=%א:" אסזפפנא ו185- הטסץ פםהפטחס מ>שחה הסנא זסו1ק ה 5 אפהד " "=5א 15 45 (46)סאח=צ: (126)סאח=א< 56 זשסא1 ₪6 * [הסוא = פה יזאומק אפהז צ=8 08 א=ם =1 6 ₪ ס0ז60 אפטז צ=8 סאם א=8 15 90 0ם טטצ אס .בשחה הטסצ א1 "ו ופם: ו ונוחשפים "זאזחס אסהך א%ב ‏ 1 41606 7 2 ץ וווקפבפסבפ א0ז9135 ופאזת הטמצ עפהט]א1= מטהה טסל | ! "זפםם - הזאטא 5[ או " זפם= - הזספ 5ז צאט ]פא - הזאסא 15 צט "ןפש - החזשטפ 15 אס (20 ,7+30ז5₪: 10 0 + א זאסא: א זאפא: (46,א%+ז6פ: (30 יא)דםפ:126 סז 1=א אם; 6ק)זסםם:20,:2)ד5: וש ,16)ד5ם5: (18 !)דשפ " וזבשא 0ם "זאזחק אפחד א ₪ -1 " ,והזחסא ₪0 "זאזחק אשחז צ ₪ =1 ,המזטספ ₪0 "זא1חק אפחד צ8% =1 1-ו מטסץ "זאזהק אשחז א+ם פאה צ ₪ = ות אטכץ "זאזמסאסחז א%ה פאם צ8% =1 נזסשנס מטסץ "זאוחס אפחז .8 פאם א ₪ 15 בוני הטסץ "זאזחס אפהד צ8% פאם % ₪ 15 8 0070 5 אזה זסס 005 טסצ" זא אק 7 זאשא:1500 0ז2=8 הם; (20,א)ד0ט: 16 :.א)ז126:96 סד 408=א אס0-:5 ₪ 27 ז[אשא:1000 סזש=2 אס; 0 0 (4 )פאא=א :5.ם אצ ? זסזטאםה הטסצ 53 שק אסאא סד זאחטא טסץ ספ "03862350 ,6שפזא1אק 268 שפ? ₪85 280 סדסם אפהז"א"=%ם =1:% זטסא1 ₪78 8 ס0ד6-=א אסת:" ! ל צקפ ב 6א סו זאהא טסץצ שאדזן הםאסעם ה פאה "זאזהק:5 288 ו סאם:" %א- שה סז 00 466 "230)%אהס זא1אק:5ום:א זאשא: ₪ .א. אסה= 80% 5שמסט0 זאנפה ד81086 ם 185 שה "זא1אס אשחד 1=א =1: כ4)קאה=א ₪20 ו בק זאטזחסקאם צחהפט- 8ב פשהסהםס טסץ !‏ )שא -₪6|1 :11 טסצ ו שא סא ופסא .זא1סה זםה10ם - 0.5.א ב 15 45 "זאזהק אשהד ע=א =1 ₪68 וש | וס | סא .זאזטם ושא0ס51 םב וב ן ו !' ה5א150חק דא=זהםקואם צהפע ב פ=הסהס , ' 6₪א150חק זאםדהסקוים צאשע ב כ=הסםס 1 אמס1חפאם אם 15 שה "זא1חס אשחז 3=א 15 218 טסצ הטסצ אם סאה !יזשאם ק הפוזטאם מסם= הסהטזנחס ב 15 ₪6 יועהא "זא1חק אשחד 4=א ת1 ₪28 דוגמה 2 ו1+א)זא1סק =2(:1ץ,א)דטפפה:י1צ.א)זםפפה:(ץ.א)דספםה:נעץ.א)זםפ:נ1ץ א)זשפיו ₪ 0₪|ם 56 אשחד 1>188 אא 0-8 ₪ ואפא:י47 :05 557:כ;ם)זםפיפכו סד 42 האשא:ופ 2+1ץ=2ץ: כ)ז-טא:א ₪ שאזם ם " וי טסא !? אסזפפ1א זפ 1 ץנ 1 :כ ,4:06[0127 קטדט 87 ם7 ₪: ול 4603:2=2+1:10)עאר :1263 + פא + 36 1+ ץוץ:1+צ>ץ אשחך 5-16 <ז:(0)14408שק-ט 1א=א אםד ‏ 0556 1-צ=עצץ:1-1+ץ=1צ:1-ץ=ץ אשן , 1-א=א אפוד2 5 אשטדך 5 > 8 00 ₪ 65 5 5 ה 65 31 - = 7 8 םס תת לכה וד יד ור וח 2 1 צר מו 2 5 צס נ1צ.1+א)דאיםץ ‏ (2ץ.1+א האנש 0 6070 "א נש שפ אשחז ₪ אפהד 4-4 4ת 1 ₪ ופאסה | טטץ זיאםס ‏ 86% פאם אפהז"א"=%₪ 18 ₪156 אשא אסהד"ץ"=0% =0%:1:" צאז הםהזסאם"זטקאי::" זאשא:1000סזש=ואם-:"!א:עהסע שאך ע5555 פטשם3 שסצ יפסנ פסספ ב כ דוגמה 3 "צופזַאם מזס שטק 1 :יי 6.ם)זאזסק =ןו:(606:.1ז695א 98 יי זאזאש:""זאזחס: "6%6%%> [אס 9%%5%> -8=₪ א46ו 100₪ 6 ידמש לדאת | ומ 0 18 4 78 "(23)%אהסזא1אק:פוס שפ זדאשא:0|600זדם=זהםת שס 1270 )פאא=₪:6|₪:ז:+" וששם |" זטקא5:1 ₪ " "זאזאס:וצץ,א)זשפ: 46)כאח=ץ: 26 61 סא]=א (14400 )= 6ק =ס +א=א אשחז 4-ל =1 : : 1:51+א=כ כו+זיא)זאזסק =ז:10 .א6ד56:נכ5.כ%זשפ 2א=ק 15 ם0)ש 1+כ=מ: א6חד אנשים ‏ 6 ונוחשפים ששו 6 ₪6 00 ₪ 51+ 0 ש:י-מ:ו-ש:י-ם תוכניות עריכה בקומת ור 64 ערן בן שחר 2 אסמבלר (ג) -- תוכניות עריכה לאחר שסקרנו את המעלות והשימושים באסמבלר, הבנו כי אחת המעלות העיקריות בשפה זו היא מהירות הפעולה הגבוהה שלה, וכי משתמשים בה יותר מכל כדי ליצור לולאות מסוימות (לפעולות הדורשות מהירות ביצוע גבוהה); חלקים מהתוכנית (כאלו שאינם דורשים מהירות ביצוע גבוהה) משאירים בבייסיק. בפרק הזה נעסוק במעלה אחרת של שפת אסמבלר: האפשרות להוסיף לולאות כחלק בלתי נפרד מהפעולות הרציפות שמבצע המחשב (פפאזדדט סא דט האפ דאז). אסביר זאת בפשטות: כל 1/60 שנייה מפסיק 64 כל פעולה שהיא שהוא עושה (גם באמצע הרצת תוכנית), וקופץ ללולאה באסמבלר בכתובת 5531, במטרה לעשות את כל העבודות הנחוצות לו (פְּעוּלות "הקלט הבסיסי" של המחשב). אנחנו פשוט "נרמה" את ה-64: במקום שהוא יקפוץ ללולאת ה"קלט הבסיסי" הזו, הוא יקפוץ ללולאה אחרת, שאנחנו כתבנו, יבצענה, ורק אחר-כך יקפוץ ללולאת הקלט הבסיסי. טריק זה יביא לכך, שכל מה שכתכנו בלולאה האחרת יתבצע 60 פעם בשנייה, כש-64 לא ירגיש כל הבדל, אלא ימשיך לבצע כל דבר שביצע. זוהי גם השיטה שבה נוהגים בתיכנות קלידי הפונקציות. לפני שתתחיל הסתכל על דוגמה קטנטנה, שתדגים את העיקרון בקומודור 64. (שים-לב לכך שלאחר הרצת התוכנית מתחלפים צבעי המסך החיצוני. עם זאת הסמן מהבהב, ו-64 ממשיך לתפקד בלא שינוי!) ,+ ,+ ,ו ד 10 דאפא:וא 82841 0%5ק:א+6-6:וא 0 16:85 סד 1-0 סש 20 ו זכ אז 5808 10:85 דפ 1 אפזד 1662 + 306 פאזד סא 11 1א5א:828 פצ5 40 ל אנשים ‏ + ונוחשף עריכת גילגול מסך בפרק קודם בסדרה הכנתי תוכנית עריכת מסך לוויק, שאיפשרה לשלוט במיקום המסך במצג הטלוויזיה לכיוונים מעלה"מטה ולצדדים, בעזרת קלידי הפונקציות. ב-64 אי אפשר לשלוט במיקום המסך, אך אפשר גם אפשר לבצע אפקט מרשים אחר: בעזרת אוגר 53265 תבצע "גילגול חלק" של האותיות במסך (0018₪8וא5 באנגלית) כלפי מעלה-מטה, ובעזרת אוגר 53270 תבצע גילגול דומה לצדדים. כיצד תפעיל גילגולים אלו? פשוט מאוד: כאשר תשנה את ערכי אוגרים 53265, 53270 בתחום מסוים, ישתנה מצב האותיות במסך. נסה, לדוגמה: 5 0 0 והדפס את שתי תוכניות ההדגמה הבאות: 0 ו-שכ 308 10 4 08 10 91 דאשא:.53265 :דא א 20 אא 30 ו וט 15:08 1-80 08 0 דאשא:.53270 + אסש:דא>א 20 אא 30 תוכנית עריכה זו תאפשר לך לשלוט בגילגול האותיות במסך, לפי ההקשה על הקלידים הבאים: 4 הקשה על קלירד ₪ - גילגול כלפי מעלה 4 הקשה על קליד ₪7 -- גילגול כלפי מטה 4 הקשה על קליד 5 -- גילגול לשמאל 4 4 ים 09 4 הקשה על קליד 3+ -- גילגול לימין. התוכנית לא תבצע גילגול אינסופי של האותיות, אלא לפי התחום המוגדר בשתי תוכניות ההדגמה: דקטם אדא :5 1 0336 ₪ 3=% 3 א ו 5 3 9 א ו 4 א דקט אדא 615 61 5 5 [+(827,55%)827 5 אק 8 סא (205%)827= 8 א 2 ו א 5 60 6 א 6 0070 1.557 6 מא 0 0 אכ ,27 0% 8 א (197)א55ץ-4 5 א 4 ד 5 וא 4 אס 1 0070 1557 1 פא -(50)53265 ,53265 70% 1ו650פכ 3 00 3 8 0070 1.557 8 פא [+(53265) א ,53265 ם אק 501 סא 5 ד ג 05 5ננ ו 0365 0010 - 7155 "5036 פא [+(53270) א ,53270 70% 6 סא 6 0 4 0085 6 א 006 = 41.85 6 פא [-(53270)א 5327075 5 20 6 60 503 5 0010 פא 19 43, ו120,162,3,142,2 4 ד 10 65 35 ד 20 7, ו4,208,3,206,17,208,20, 197,201 דגס 30 2, ו20, 22,208 3,238 5,208, 208,201 דג 40 4 אד 50 ,1 = 0 :0+ א6=א6:0%ו 0:5 סד 1=0 0₪ש 60 דאפא:א "0 08 אד א6מאו6יי דאזאץ אשזד 6601>א6 ת]ן 70 ו 80 58 8 מגבלה אחת שקיימת בלולאה זו, נוצרת בזמן גילגול המסך בכיוון מעלה-מטה: מכיוון שאוגר 53265 משפיע על המסך הגראפי של ה-64, יוצג המסך הגראפי בזמן הגילגול. על מגבלה זו תוכל להתגבר בקלות (למשל ע"י כיבוי הסיביות המשפיעות על המסך הגראפי). ואולם את זאת תלמד בפרקים המתקדמים יותר של הסדרה, שבהם נתאר גם כיצד לקצר ולתכמן .את הלולאות שלנו באסמבלר. עריכת סמן וו העריכה במחשבי קומודור נחשבת מתוחכמת ביותר, כזו המאפשרת שליטה מלאה בסמן, לכל הכיוונים, ואפשרויות מחיקה, הכפלה ותיקונים מהירים. ואף"על-פי"כן אפשר וכדאי להוסיף לעריכת או הסמן שיפורים, אשר יקלו על עבודת המתכנת. לתוכנית עריכה זו נעזרתי בשני אוגרים הקובעים את מיקום הסמן במצג (גם בוויק): אוגר 211 -- מיקום הסמן בשורה שבה הוא נמצא; אוגר 214 -- השורה בה נמצא הסמן. זכור שאם תשנה את ערכי האוגרים הללו, ישתנה בהתאמה מיקום הסמן במצג. תוכנית עריכה זו, שהיא כמעט זהה לזו של ויק, תאפשר שליטה נוספת (מלבד קלידי 68%8) בסמן, לפי הקלידים הבאים: = -- הסמן יעבור למרכז השורה שבה הוא נמצא; 3 -- הסמן יעבור לסוף השורה שבה הוא נמצא; 5 -- הסמן יעבור לשורה האמצעית במסך; 7 -- הסמן יעבור לשורה התחתונה במסך; קסד5אט -- הסמן יחזור לתחילת השורה שבה הוא נמצא. מגבלה אחת (לא רצינית) לתוכנית זו, באשמת אוגר 214: לאמר הקשה על קלידים 5 7ז בתוכנית, לא יעבור הסמן ישר לשורה המוגדרת, כי אם רק לאחר הקשה נוספת על אאטדפא. דע עקא כי תוכנית זו מיישמת מספר אפשרויות עריכה, שנמצאות במחשבים אחרים. ד דא 57 1 0330 4 3 3 א 9% אסץ 5 3=א% 9 אס 8% פאסץ 4 א דשטתתפדא 58 61 פד פד (197)אםםץ=4 5 א 054 4 3 00710 -- 741.55 3 פא 9=א 3 אכ או פאס 13 א 5 70 4 002485 5 8 000 1507 8 פא 9 7 א א םאסק 3 א 6 6 3 60070 1.557 3 פאה 1!|=א< 8 אכ 4% פאסץ 6 003 0:3 8 0070 741507 8 פא 3 7 א 24% פאסע 6 3 70 4 00485 קוא 3 60070 71557 3 פא 0 0 אכ א וו2 פאסץ 3 א :53 0070 1 פא 7,,,ָָ ל120,162,3,142,2 47/8 כ 10 9,,,,,,,, דא 20 30 04 342 ,,, +8 ,,,,, אד 40 4 ד 50 :0+ א0- א6:0וא 0 57:85 סד 1=0 0 60 דאפא:וא "05 הס דכ א6מא6* דאואץ א=צד 6535>א0 זו 70 ו 80 88 8 7% ממוחשפים עריכת צבע אחד היתרונות (המעטים, בעצם) של 64 על ויק הוא בכך שהמשתמש יכול לקבוע את צבעי המסך החיצוני וצבעי המסך הפנימי בעזרת שני אוגרים נפרדים. בוויק תעשה זאת עלידי אוגר אחה, בהתאמה לטבלה מסוימת. את צבעי הסמן ב-64, כמו בוויק, נהוג לשנות בעזרת הקלידים .6181 וכן א68. כן נהוג (ונוח יותר לעשות זאת באסמבלר) לקבוע את צבע הסמן בעזרת אוגר 646; זכור שאם תשנה את ערכו של אוגר זה, ישתנה צבע הסמן בהתאם. כדוגמה, הקש -- שיהפוך את צבע הסמן לשחור. תוכנית העריכה האחרונה תקל עלינו בכך, שתאפשר לנו שליטה בצבעי המסך החיצוני והפנימי ובצבעי הסמן לפי ההקשה על הקלידים הבאים: 0 ₪ א0ץ = -- שינוי צבע מסגרת המסך (העלאת ערך אוגר 53280 ב-1); 3 -- שינוי צבע פנים-המסך (העלאת ערך אוגר 53281 ב-1); 5 -- שינוי צבע הסמן (העלאת ערך אוגר 646 ב-1). הוספתי ללולאה השהיה. טאפ דא ד5 3א 9% אס 3 ,788 פאסע דפטתתתדא 01 פד 1+(827)אממק,827 0% (2)827=ץ 0 8 אס 5 אד 9 אס 4 1 פד 8 סא 8 צס דהה ה-ההההה----ה-ה=ה=== == 2 צ "ידידותי למשתמש..." וורתר פראנק 2 0 ץצ תא ג ץק ואס 6% ץצ 5036 6010 1.505 1 אא 0ץצ 0 זם.ן ץ,827 0% 8 ץז (197)א25ץ= 5 א 4 א 5 א60 4 א 50361 00710 ?55 1 5036 אא |+(53280)א = עץ, 53280 > א 0ץ 0 6אן 5 דא 5א4ץ א60 5 8 00 .ןא 1 8 א [+(53281)א = תק, 53281 = אכ 021 סאן 6 0 4 5 60 6 > א "06 0070 71557 *5036 פאה [+(646)א-646,7 = אק 6 6אן 'ו5541 0010 וג אנ 9,,, ְ120,162,3,142,2 .דא 10 7 ,0 אדא 20 [5,208,3,238,33,208,20, [20, 32,208 3,238 4,208, 201 א דכ 30 4,,,,,, = ד 40 ,1 05 :6וא+ א6- א6:6וא 53:85 סד 1-0 0 50 זאפאא "05 08 דכ אס6פא6* דאואץ א8זד 5674> 6% ת] 60 זו 8 ץצ 70 לקראת הפרק הבא בסידרה הצטיידו בתוכנית נוטר (אסוא) מתאימה למחשב שלכם, שבה תיעזרו בכתיבת האסמבלר. ובינתיים - בהצלחה. . ור משחקי הרפתקאות ₪ פונקציה קלידים תיאור - הנתונים להיצג נוכחי (זהה ל'"קבל מרקע"). חדל ₪ זהה ל''חזור ליישום." המתן/הפסק ‏ ₪07 הקלדה ראשונה על 7ז עוצרת הדפסה הדפסה; להמשך, הקלד %דא8. הקלדה שנייה מפסיקה הדפסה וחוזרת לתוכנית, כמו בהקלדת 6 יי התעלם 2 זהה ל''התחל מרקע מחדש." > 8 אין למרקעים בעלי פריטי רישום בני אוטומאטי תו יחיד, מעביר לצעד ההגיוני הבא בלי צורך בהקלדת אדא. ₪ 0ד0ם: :₪ ,ם)זספפסה 5|56 1006 אפהחזוו+ ₪ דאה;:"... ₪ 0ז00 8:ל זז מ6=תטא טסצ" 230 )608% זא זס :₪5 1000 %=: "אזםספ" זטסאו :3 זאשא 1₪ש. ₪ 6070 5:56 פאם אס6מז "א"=5% =1 056ם אטפ א=חז "צ"-5% =] 026י אנשים ‏ 6 ונוחשב' ם 8 ש-פ.וית ת-י.כ:1.וית 9 וונ מה והנחמ מהמומההההההמהקנמוהנהתהמוםוטקהתהמרחממו תהההקנם מש | אטח רוב שפות התכנות מיועדות לביצוע חישובים מספריים בקלות, וחלקן מאפשרות גם טיפול במחרוזות ופעולות קבצים מסובכות: בייסיק, פורטרן, קובול ופסקאל שייכות כולן לקבוצה זו. גירסאות מתוחכמות יותר מסייעות בביצוע משימות ייחודיות יותר: אפ'"ל, לדוגמה, כשהמספרים מצויים במטריצות: 6-2, כשהפעולות מחייבות כתיבת דו"חות. יש גם שפות ניתנות להרחבה ולהגדרה עצמיות, פורת. פרולוג, בדומה לרוב שפות התבונה מו המאלכותית, איננה שפת עיבוד"מספרים- וקבצים, אלא שפת עיבודיסמלים. משתני התוכנית מתייחסים לסמלים או למבני סמלים, ולא לשדות מספריים, תמלילים ורשומות. במקום זימון נהלים או תת-שגרות, מאורגנת בו שפת הבינה המלאכותית תוכנית פרולוג בתוכה בצעדי היקש, שהם משפטים הקשורים זה לזה בדרך לוגית, והמערכת בעת ריצתה מנסה אותם בחיפוש הפתרון. לבסוף, משפטי התוכנית נכתבים בצורה הגיונית פשוטה המתאימה במיוחד לעיבוד בעיות הגיון, כשם שאפ'"ל מתאימה במיוחד למטריצות של מספרים. פרולוג נתגלתה לאחרונה כמועמדת רצי- נית לבניית מערכות מחשב נבונות יותר, יחסית. מערכות אלה יהיו גמישות יותר, ויזדקקו לפחות טיפול-מומחים. הן יוכלו להקליד על התגובה המתאימה על סמ ךר האגור בהן וכללי הפעולה, והתקשורת בינן לבין המשתמשים תהיה עמוקה יותר. תכונות אלה אינן מצביעות בהכרח על משק בש אנושית - משקים גראפיים מתקבלים על אנשים ‏ 62 ונוחשבים פה הל הדעת לפחות באותה המידה - אבל הן מצבי" עות על כך שההסברים בנויים בדומה לקטעי פלט מילוליים שמורים, ושהם משקפים ב ת רין את מה שעושה התוכנית, ולא תגוב זי מיש לט מה ש פלט ו ברגע מתוכננת במלואה מראש, המשתחררת ברגע המתאים. נניח שיש לפניך שורת אנשים: אברהם בנימין גדעון בנימין הוא בנו ש דוד הוא בנו של אברהם ודטוו רוא רנו של בנימין גדעון הוא 35 0 -3 | ה = ה מש כ א 4 הראל הוא בנו של בנימין כיצד יצא המחשב לברר מיהם צאצאיו של אברהם? תוכנית פרולוג שתפתור בעיה זו תיראה כך: .(ץ,א) 6אזא9 זט - :(צ,א) דאאפא1561ס (צ,א) 6אזאתפתס - :(2,א) דאפא56זס (2,צ) זאג סא1505 (אזואג[א8, א 8811 ) 6אזתקפזס .(מזטגת, |ואגז גת8) 6אזא8זזס (א6050, אזואג[א85) 6אזאץ5זוס ג1, אזואה[א8) 6אזא5זזס ראשית חכמה, עליך להבהיר למחשב מה פרושו של "צאצא." לצורך זה אתה נותן לו כללים הקובעים באילו נסיבות יהיה זה נכון לומר שמישהו הוא צאצאו של מישהו אחר. אם אתה בנו של מישהו, אזי ברור שאתה צאצאו של אותו מישהו. לכן, אם ץצ הוא בנו של א, הרי ש-ץ הוא צאצאו של א. השורה השניה בפרולוג מרחיבה את רעיון ה"צאצאות." היא קובעת באילו תנאים יהיה על אדם לעמוד כדי לוודא שהוא אמנם צאצא של סבו, או של דורות מרוחקים יותר. ההגיון הוא זה: ? הוא צאצאו של א אם צ הוא בנו של * ואם ? הוא צאצאו של ץ. במילים שיפיוית ת.י:ב.ניו-ת אחרות, אתה צאצא של סבך אם אתה בן אביך, שהוא צאצא של סבך. ארבע השורות האחרונות בפרולוג פשוט מתארות את היחסים הידועים, לדוגמה, (אסתםו6, אזואג[א9) 6אזאזזס כלומר, גדעון הוא בנו של בנימין. אם ברצונך עתה לשאול את המחשב שאלה כלשהי, עליה להיות גם כן בפרולוג. במערכות מתוחכמות יותר ישנה מערכת ניתוח המפענחת כמה משפטים פשוטים באנג" לית ומעבירה אותם לצורה המתאימה, לאחר ביצוע ניתוח דקדוקי המפיק ידע מדוייק על יחסי-הגומלין שבין המילים במשפט. מכאן אפשר לברר את משמעותו, בעזרת מילון. בדוגמה זו, חייב המשתמש להצפין את השאלה למחשב: (וא1וא3, א) דאאסאז150כ: כלומר, "מהם כל הנקרים של א העומדכלפי אברהם ביחס צאצא?'" או בפשטות, "מיהם צאצאיו של אברהם?" אילו טיפל המחשב בבעיה בדרך הגיונית, היה מהלך חשיבתו כזה בערך: ובכן, אני יודע שבנימין וגם דודהם צאצאים של אברהם, כי זה מה שנאמר לי אנשים 0 ומוחשבים תוכנית, "בנו של" הוא מילה הנזכרת בכלל הראשון, ולפיו, בניו של אברהם צאצאיו. לפיכך, א יכול להיות ב לפי כלל 2, מסתבר שאתה יכול להיות צאצא של מישהו אם אתה בנו של אדם שכבר שייך לקטגוריה צאצא. אם אמרו לי שגדעון והראל הם בניו של בנימין, סימן שגם הם צאצאיו של אברהם. עקרון ההבחנה הופך חשיבה הגיוני ממין זה לנוהל קבוע שאפשר לחזור עליו ככל הנדרש. אם הורית למחשב להדפיס את תוצאו- תיו, קיבלת את הרשימה הבאה: דוד, ברברה, גדעון, הראל. בשלב מסויים, נעזר המחשב בעובדה שבנימין הוא צאצא של אברהם. הוא הסתייע מידע זה מבלי שקיבל הוראה לעשות כן. אין כאן מספרי שורה והוראות כמו 260 6010, או קביעות כמו "1 48813" = 45 151. אחת הדרכים להצגת המידע שבתוכניח היא העץ ההפוך, פרולוג שימשה בפיתוח כמה מערכות מתמחות, בתוצאות מרשימות. אחת המערכות הללו, הקרויה 156₪0א, עושה שימוש נבון במתימטיקה של בית-ספר תיכון כדי לפתור בעיות בפיסיקה מהסוג המופיע בבחינות. לצורך זה היא נעזרת בתיאורים המנוסחים בדרך לוגית, של השיטות הקטנות המשמשות כשלבים בתהליך פתרון הבעיות. מידע "דמה" נוסף מנחה אותה בבחירת שיטות ושלבים לקראת פתרון כל בעיה המוצגת בפניה. זוהי שיטה הרבה יותר חסכונית וזריזה מאשר בדיקת כל אפשרות קיימת, הן במחשבים והן אצל בני אדם. לבסוף, היא יכולה לתאר מה עשתה, מדוע היא מנסה קו זה או אחר, וכן הלאה. אפשרות זו של הצצה לתוך המערכת ברמה גבוהה, מצביעה גם על כך שאנו יכולים להתחיל לתת הוראות למחשב ברמות גבוהות יותר, בכך שנצביע על כוונות או יעדים, ולא בכך שנקליד תוכניות ופקודות. אפשרויות כאלה נכללות בכל השפות המתמחות, אולם פרולוג מספקת רבים מן העזרים הנחוצים לשימוש ישיר, ככלי ברמה נמוכה, או לבניית שפות מתמחות ייעודיות ברמה גבוהה יותר. פרולוג היא שפת מחשב כללית ביותר, אבל בלי ספק אין היא השפה המושלמת או היחידה לשימוש, במסגרת חקר התבונה המלאכותית או מחוצה לה. יש לפחות שתי שפות תבונה מלאכותית מצויינות אחרות, שבוודאי ימשיכו לשרת אותנו עשרות שנים - ליספ האמריקנית ופופ-2 הבריטית. השפות. . החדשות, האובייקטיביות והתיפקודיות, יתפ" בהלה והות הת ב< רל רזרוה מרוווחיב, והדות 3 בזכות תכונות ואפשר שנחזה לבסוף בהופעתה של מאוחדת. אחת הסיבות לכך שהיפאנים בחרו בפרו- לוג למחשבי הדור החמישי היא שההגם התיאורטי שלה פשוט מאוד - הרבה יותר פשוט מאשר בפורטרן או בבייסיק. כיום עוסקים בעבודה תיאורטית רבה במרכזים שונים בעולם, שמטרתה לאפשר ניתוח, פי- רוט, יצירה, התאמה, בדיקה, תיעוד וכדומה של תוכניות פרולוג באורח אוטומטי לחלוטין. בזכות פשטותה המיוחדת של פרולוג, כבר אפשר לראות תוצאות. אין ערוך ליכולתה זו של פרולוג, בדרך לקראת הדור החדש של מחשבים, שלא יזדקקו לצבא של תכנתים, אלא יוכלו לשוחח ישירות עם המשתמשים. פרולוג נבדלת עוד משפות אחרות בכך שיש לה קריאה הצהרתית בצורת תיאור או מיפרט לוגי לחלוטין. שפות רגילות הן נוּה- ליות בלבד. אתה מתכנת מכונת תוכנה מיוחדת העושה דברים - מסכמת מספרים, קופצת וכדומה - והדרָך היחידה להבין אותה היא לעקוב אחר פעולותיה כסדרן. את פרולוג אפשר גם כן להבין בדרך הנוהלית, כלומר, במעקב אחר מה שעשתה מערכת הריצה בתוכנית פרולוג שלך. הקריאה ההצהרתית מכילה בדיוק אותו המידע, אבל צורתו היא תיאור של המשמעות, ולא של הדרך שבה יש לעשות את הדבר. בין שאר היתרונות, פרושו של דבר הוא שאפשר להשתמש בתוכניות פרולוג, במיפרטים, לבקרת מעבדים רבים בעת ובעונה אחת, מבלי להטיל עומס מיוחד על התכנת. השגרתית קסמים מדהימים לכל מאורע בבית * מסיבות קוקטייל וארוחות חג:גיות בייאראל 052-551794. 037234388 יורם בר-סלע "וודי אלן של הקוסמים" (טלי בשן מעריב) ומקוס ראשון בתחרות קט-086ו0. 1984 25 תולדות פרולוג 5 ג'. רובינסון מפתח את עקרון ההבחנה, שיטה להחלטה האם לקט נתון של משפטים פורמליים ולוגיים מגלה עקביות או סתירה- עצמית. יתרונו המיוחד בכך שאפשר ליישם אותו למחשב, ואפשר להראות שתמיד יתן תשובות נכונות - אם יש בכלל תשובות. 2 א. קולמראוור מפתח את שפת פרולוג. השם הוא נוטריקון של תכליתה המקורית, תכנות בדרך לוגית, תוך הגבלת סוג הלוגיקה לזה שעליו חל עקרון ההבחנה, ביישום לשפה שבה יכול התכנת לבצע עבודה ברמה גבוהה, ולנסח בעיות שמהן יכולה הפתרון למסיבה אחיזת עיניים זריזות ידיים הזמינו את הקוסמים דליה ויורם + מסיבות יומולדת לבת/ן הזוג * מפגש חברים יוצא דופן ומוצלח דליה פלד קסמים אלגנטיים ע"י הקוסמת היחידה מערכת פרולוג להקיש את התשובות. 6 ר. קובלסקי מפתח את התכנות הלוגי. השפה החדשה מוצבת על בסיס תיאור- טי איתן, ומתפתחים רעיונות בקשר לשימוש המעשי בלוגיקה לתכנות משימות קשות במילים אחרות, יהיה אפשר להריץ תוכניות מהר יותר, או לבצע פעולות מתוחכמות יותר, באמצעות אלפי מעבדים שיקבילו ב-1990 ל-2-80, במקום הצורך לבנות מחשב ענק לצורך זה. פרולוג גם יכולה להגיע בקלות למשק עם בסיסי נתונים יחסיים - למעשה, זוהי שפה יחסית. בסיסי נתונים יחסיים מספקים שיטה פשוטה מאד ונאה מאד למיון נתונים מכל סוג, ולשימוש בהם בדרכים צפויות ובלתי"צפויות. זעירמחשבים עסקיים יפאניים כבר מכילים מערכות פשוטות מסוג זה לטיפול בקבצים, והתוכניות לדור החמישי כוללות את השימוש בטכניקות אלה במערכות מחשב שלמות. / , , / : / , / וצ אסמבלר, לוגו ובייסיק 0 ב 0 ומועילות. 7 ד. וורן מפתח מהדיר פרולוג המאפ- שר הרצת תוכניות פרולוג בערך במהירותו של תוכניות ליספ המהירות ביותר, לאותן המשימות. מכאן מתאפשרות התפתחויות שימושיות חשובות בניצול פרולוג לחקר התבונה המלאכותית. 9 א יפנים בוחמים בתכנות לוגי לדור הבא. המטרות המוצהרות של מאמצי התכנון שלהם לדור החמישי של מחשבים הן הרחבת התועלת שמביא המחשב במיגוון רחב של משימות תעשייתיוּת, מסחריות וחברתיות, וקידום שיתוף הפעולה בין האומות. הכוונה היא להסתמך על מכונות בעלות עוצמה גבוהה בהרבה, למיון ולשימוש בידע בעל קשרים פנימיים מורכבים; נקודת המוצא לשפת התי- אום המרכזית היא פרולוג. בשילוב עם פרולוג, יהיה לנו כלי מערכתי מועיל ביותר. השאלה המתבקשת היא: כיצד ישמש כל זה הלכה למעשה? האם יסייעו המערכות הללו לאנשים בתפקידיהם, או שיגזלו מהם את מישרותיהם? האם ירחיבו את עושרן של אומות, או של אנשים בודדים? האם ישמשו המערכות החדשות לחינוך או לדיכוי? היישום, הוא שיקבע את כל אלה. בתחום זה, אין ליפאנים מונופולין. אנו יכולים לשקול כאן ועכשיו מה אנו רוצים ומה איננו רוצים, שכן ל''שוק האישי'' יש השפעה רבה מאד בשאלה אילו היבטים של פעולות המחשב יפותחו במרץ רב יותר. 4 פחרפמהפפאידמ בור רפ מ ב קורסים! קווסים! קורסים! בסדנת המחשבים דיזנגוף 190 ת"א טל. 03-246606 כבצ:ר רצ בר צר ו אנשים ‏ 94 וסחשבים מילון המונחים הגראפיים אביב סופר משגוח, נוטר (0 )וא יחידת תצוגה שכוללת מירקע שחור-לבן או ציבעוני, ומעגלים אלקטרוניים שז רושים לטיפול באותו וידאו והפיכתו לתמונה על המרקע. בניגוד לטלויזיה, משגוח לא מכיל מכוון (א=א!)1), כך שלא ניתן לחבר לו אנטנה ולקלוט שידורי טלויזיה. אך לעומת זאת את הפעולה ההפוכה ניתן עשות - לכל טלויזיה ניתן לחבר כניסת וידאו. השק"ק של משגוח יקר יותר מאלה שיש בטלוי- זיה מפני שהוא מדויק יותר ובנוי להפרדה גבוהה יותר מזו הנהוגה בטלויזיות. כמוזכן המגברים ומעגלי הסינכרון בנויים לרוחב פס גדול יותר בכדי שאפשר יהיה לעבוד איתם בהפרדות גבוהות. או"ב (0₪א) אדום ירוק וכחול, הם שלשת צבעי היסוד שמרכיבים את תמונת הטלויזיה הציבעונית (שילוב של שלשתם יוצר את כל הצבעים על המירקע). השימוש במושג ₪ 6 8 נעשה בדרך-כלל לציון כניסה (של משגוח צבעוני) או יציאה (של מחשב), שמכילים שלושה קוי צבע, קו משותף והארקה, בשקע סטנדרטי של 6 פינות והארקה. כל קו מקוי הצבע נותן כמובן צבע, ומכאן השם 8.6:.8. יציאת 86.8 נמצאת בעיקר במחשבים וכמסופים גראפיים ומאפשרת חיבור ישיר למעגלי הצבע במשגוח, כך שנעקפים מעגלי פיענוח והגברה נוספים, דבר שמשפר את איכות התמונה המתקבלת. אות וידאו, חוזי, (180 ו ואס אות הוידאו הוא אות שמכיל מידע על תמונות טלויזיה והוא מורכב מדפקי פינכרון אופקיים, דפקי סינכרון אנכיים ומידע תמונה (רמות הבהירות בכל אחד מחלקי המרקע), אות וידאו צ בעוני, ' מכיל בנוסף "התפרצויות" צבע שמפוענחות אחר-כך ומופרדות לשלושת צבעי היסוד (.0.8.א). קיים סוג אחר של אות וידאו שנקרא וידאו נפרד (ספפו 5דגאגק56) והוא לא נפוץ ולא שימושי והוא שונה רק בקו סינכרון נפרד. תווזין (אה%דד0וק) מדפסת אנלוגית - מכשיר שיודע להדפיס ע"י הוראות מיקום אורך ורוחב (,.ג) מהמחשב. ההדפסה מתבצעת ע"י כך שראש כתיבה שמורכב מטוש מיוחד, רץ על גבי הנייר ומתווה קוים. מכשיר זה משמש כפלט בישומים בהם מדפסת לא יעילה - ס ווטוטים טכניים ודיאגרמות בעיקר. יציאה/כניסה מקבילית (1ם ןוחג ץ) יציאה או כניסה של נתונים בקוים מקבילים, כשהמידע זורם בו זמנית בכל הקוים, ומורכב משילוב של אפסים ואחדים (0 - אין מתח בקו, 1 - יש מתח, בערך 5 וולט). יש רק שתי אפשרויות בכל קו ולכן מספר האפשרויות להגדיר נתונים ב-8 קוים מקבילים - 256 - *2 ובסו קוים - 1024 > %'2. שפש- -ְ-/-7-/-=-ל ל 0:;: יי ת"ו, ]א (תדר-רד'ו %6165ת 501 סופ גא) מושג זה בדרך כלל מציין בעולם המחשבים את היציאה של המחשב, שנועדה לחיבור לכניסת האנטנה של טלויזיה. יציאה זו בנוייה בדרך כלל ממחבר (קונקטור) ")אא ומוסככת היטב כדי למגוע הפרעות. האות שיוצא מיציאה זו הוא למעשה אות וידאו שהורכב במודולטור על גל נושא בתדר טלויזיה. מודוּלטור ₪ מעגל שמרכיב את אות הוידאו שהוא מקבל בכניסתו, על גלינושא בתחום ה-זו/!-/4 כך שניתן ל"שדך" בין יציאת מעגלי הוידאו של המחשב, לכניסת האנטנה של הטלויזיה. מודולטור יכול להרכיב בנוסף לתמונה גם צליל (אודיו) על תדר נושא מתאים ואז הצלילים נשמעים דרך הטלויזיה. המעגל בנוי בדרך כלל בקופסת מתכת לסיכוך. ו טלויזיה (צז) יחידת תצוגה שניתן לחבר אליה מחשב, דרך מודולטור לכניסת האנטנה, או ישירות מיציאת הוידאו של המחשב לכניסת הוידאו של הטלויזיה (אם יש כניסות ויציאות כאלה), כשכאן הכוונה איננה ליציאה שמת" חברת לוידאוטייפ. רוב הטלויזיות שמיוצרות כיום מאפשרות חיבור כניָסת וידאו, צריך רק למצוא אח המקום. יש לציין שחיבור יציאת וידאו עדיף מחיבוו א מפני שכך נחסכים הפרעות, רעשים ועיוותים ממענלי המכוון. (חיבור כזה עוקף את המודולטור במחשב ואת המכוון בטלויזיה). .ונל 0-2 מירקע מונוכרומאטי מירקע בצבע אחד, הוא יכול להיות בצבע ירוק כתום, או מהסוג שקיים בטלויזיות שחור לבן. רכיב רגיש לאור ומעגלים מיוחדים מוצאים את מקומם על המרקע ע"י כך שהם משוים את סמן התירה (של הקרן על המירקע! לשבריר שניה בו מקכל הוכיב הרגיש לאור את אור הקרן. (מציאת המרחק בן דופק הסינכרון האנכי האחרון לבין הזמן בו נחשף הרכיב הרגיש לאור שבתוך העט). .וה דט הו של ד הרשמ בייד וביל המד שג המדש ערה הפר ושח הו ולי ול שו ול ד א ו יצה ונר = ונקתוי 66 2 : ומחשבים שק"ק שפופרת מירקע (מסך) של טלויזיה, משגוח או תנודות (אוסצילוסקופ). שפופרת זו נמצאת בכ (ואקום) ומכילה תותח שיורה אלובת זאיץ שמגדיל את האנרגיה של האלקטרונים ע"י האצתם בהשפעת מתח גבוה (20,000 וולט), סלילי הטיה (יוקים) או לוחות הטיה שמטים את האלומה המואצת בהתאם לשדה המגנטי" או חשמלי שהם יוצרים וכמובן מירקע זכוכית מצופה חומר פוספורטי (זרחני) שזוהר כשפוגעים בו אלקטרונים. כל הסיפור הזה נקרא בקיצור | ₪ 2 הפרדה, חדות (710 501.0 א) יכולת המצג להציג צורות מדויקות. כל תצוגה של מחשב שעובדת על עיקרון של תמונה מורכבת מאבני יסוד קטנים = ריבועים זעירים, או פיקסלים. ככל שהר- יבועים האלה יותר קטנים ומרובים, אפשר להציג פרטים קטנים יותר ואז אומרים שהרזולוציה גבוהה, עתר. החדות נמדדת במספר הפיקסלים האופקיים ומספר האנ- כיים. לדוגמה: 1024/4 א 512% אומר - 512 שורות כשבכל שורה 1024 ריבועים. במקרה של תוים גראפיים אמת המידה היא כמות התוים בשורה ומספר השורות. גרפיקה בהפרדה גבוהה וו (17108 .]א 1165 64 יכולת להציג פרטים קטנים ומדויקים לצווך ביצוע גרפיקה עדינה, פ/רטוטים טכניים, ניתוח צילומים וכדומה. אין גבול מוגדר להפרדת 4/6/1! וכיום הוא מיטשטש עוד יותר עם ההתפתחות המהירה של החומרה הדרושה למערכת כזאת. יציאה טורית ( .ו ואש5) קו יציאה שפולט נתונים בזה אחר זה על קו אחד (ביחס להארקה). קו כזה פולט אפסים ואחדים בזה אחר זה בקצב קבוע, כך שניתן יהיה להפריד בין שני אפסים רצופים לשלושה וכדומה. גודל מירקע נמדד באינצ'ים, האלכסון מפינה לפינה, הסימון "22",12 (הגרשיים מסמנים אינצ'ים). מחולל תווים (108א 0 )אוו רכיב אלקטרוני (בדרך-כלל על שבב), שמקבל במבוא את צופן הין!56א של התו, ופולט את צורתו כמטריצה שבנויה מריבועים קטנים. כניסת ה-ו1 )ג היא למעשה קוי כתובות של זיכרון תוים 01 והתו נשלף בהדרגה מהזיכרון, שורה אחר שורה. כו 0+ כוא גוא 51 א)וא:]א) (5611. ₪616 וא]! אהסוגואאסיו צופן בינלאומי נפוץ ומקובל להעברת נתונים. מכיל אוצר של 64 או 128 תוים (6 או 7 סיביות). תו או אות, סיפרה או סימן גראפי. . זיברון מסך (|אאאצ ,ואגא ס>פוצו אזור בזיכרון ה"ואא שמיועד למיפוי המסך. לכל מיקום אפשרי של תו על המרקע, יש בית בזיכרון שמכיל את צופן ה"וו56 של אותו תו. זיכרון זה יכול להיות ב"ואג הכללי של המחשב, או על מעגל מתאם הוידאו, אך בכל מקרה מרחב הכתובות שלו הוא חלק ממרחב הכתובות הכללי של המחשב. גישה ישירה (55 400 [7)שאו) (בהקשר הגראפי) - זוהי תכונה שמיחסים למחשב אם קיימת בו האפשרות לשנות נתונים באופן ידני באזור זיכרון המסך (ע"י הגדרת הכתובת והתו אותו רוצים לתכנת). זוהי תכונה שקיימת בחלק מהמחשבים ותלויה במכנה ובתיחכום של החומרה והתוכנה של אותו מחשב. גישה ישירה מהווה קיצור דרך, וחוסכת בזמן עיבוד. -7--------------006-----7-7]7-- דובק סינכרון אנכי ( 6 ו .1 )וזא ץ]צ) דופק שנכלל באות הוידאו, ומציין ישראלית 0 הרץ, אמריקאית 0 הרץ. דופק שינכרון אופקי (6 54 .1 01 ואוו דופק שניכלל באות הוידאו, ומציין גמר תירת שורה (בסוף כל שורה). בתדר 15625 הרץ בטלויזיה ישראלית, 1575071 הרץ באמריקאית תירה (6א]א א 56) הפעולה שמבצעת קרן האלקטרונים כשהיא רצה לרוחב המסך וסורקת את כולו בשיטתיות, נקראת גם אא/%0 א5זא. בתירה כזאת יש 625 שורות בטלויזיה גרפיקה קוית (11165ץ 68 א סז)ץ) טכניקה של ביצוע גרפיקה מדויקת בעזרת יחידת תצוגה אנלוגית שמקבלת כניסות ץ.א ומגדירה קוים על מסך מיוחד, (מהסוג שיש במשקפי תנודות). השיטה מסובכת, יקרה ומיושנת ומשמשת רק במקומות בהם הכסף לא משחק. סמן (508)) סימן שמופיע על המסך (קו קטן או ריבוע) ומסמן היכן יופיע התו הבא שיוכנס. מטריצת ריבועים (צואז גוא [ספ) רשת של ריבועים קטנים שמסודרים בצורה מלבנית. שילוב של ריבועים בהירים (דולקים) וכהים (מכובים) יוצר על פניהם צורת אות או סיפרה. (בדרך כלל בסדר גודל של בין 5 > 5 ל"10 > 10 ריבועים לתו). מוט היגוי (א5116 צ00) רכיב חשמלי-מכני שמתרגם תנועה של מוט קטן למיתוג חשמלי או לתנועה רציפה של נגד משתנה (יציאה אנלו- גית). הסוג הראשון קיים לדוגמא במשחקי אטרי והשני קיים בשלט רחוק של טיפנים נהוגי רדיו. מספרתים, דיגיטייזרים (1117%8:)ו) התקן קלט שמתרגם מפות או סירטוטים טכניים לשפת מחשב הדמיה, החקיה (אסוזא.1)1א!) פעולת מחשב שמחקה (מדמה) תהליך אמיתי בכדי לבדוק תוצאות אפשריות של ניסוי או בכדי לאמן או לשעשע את המפעיל. דוגמאות להדמיה - משחקי וידאו של נהיגה ברכב או בחללית (למטרות שעשוע), מאמן. טייסים (סימולאטור), והדמיה של תהליכים פיסיקאליים למטוות מחקר (פעולת כור. גרעיני, לדוגמה). זמן ממשי (שואו1 ו ]א) שתירת המסך | הושלמה (הקרן גמרה לדוץ על כל המסך), בטלויזיה | | שהמחשב מספיק לשנות את התהליך בהתאם לצרכים שמשתנים במהירות ו מצג קריסטל נוזלי (60) יחידת תצוגה חשמלית שפועלת על עיקרון אלקטרואו- פטי. ברגע שניתן מתח לחלק בתצוגה, אותו חלק נאטם לאור (נראה שחור על רקע צבע כסף). סוג זה של תצוגה גפוץ בשעונים סיפרתיים ומצטיין בפעולה במתחים גמוכים, ובצריכת זרם אפסית (מפני שהוא רק מחזיר או ולא מייצר). תכונות אלה הפכו אותו למקובל בשעונים דיגיטאליים ובקרוב גם בטלויזיות, אחוי שיתגברו על בעיית זמן התגובה הארוך של המצג ריודה פולטתאור 1.60 קתקן מוליך למחצה שפולט אור בדומה לנורה, כשעובר בר זרם. משמש כאמצעי אזהרה ובקרה במחשבים רבים. בדומה לדיודה יש לו שתי רגליים, אנודה וקתודה. מסך פלאסמה מסך שטוח שמחליף את ה-681 במכשירים מסויימים, בעיקר צבאיים. הוא יקר מאד, מונוכרומאטי ולא נפוץ. -----------0-- ה ההרר הקרב ג ב ריבוע (ושאוץ) אבן היסוד של תצוגת התירה. הצורה הקטנה ביותר שהמחשב יכול לשלוט בה (לקבוע את צבעה) על המירקע. ניתן להבחין בפיקסלים אם מתקרבים למירקע של מצג מחשב ומסתכלים ממה מורכבים התוים והגר- אפיקה. (ריבועים קטנים). ראשי תיבות של 110 אטואויו. או אלמנט תמונה. נגד הבהק (6אא.601 ודאא) ציפוי אופטי על המירקע, שנועד למנוע החזרי אור מבחוץ למניעת סינוור המפעיל. חשוב במיוחד במסופים גראפיים. (באותה שיטה מצפים גם חופות של מטוסי קרב כמו ה-"6!-] כדי למנוע הברקות). תמונה-ממופית-זיכרון (טששו גוא ואטואאוא טכניקה ביישום גרפיקה במחשבים לפיה מאחסנים בזכרון ה"ואג א של המערכת את נתוני התמונה. התצוגה סוקרת אזור זה בזכרון שנקרא גם ואאאץ, שולפת את המידע לפי הסדר ומציגה אותו על המירקע. המחשב מעדכן באופן שוטף את הזיכרון וע"י כך את התצוגה על המירקע. זום (1 200 האפשרות הגראפית במחשב, מצלמה או ידאו ל"התקוב" לעצם המצולם להתמקד בו ולהגדילו. מחשבים גראפיים מסוגלים לבצע הגדלות כאלה, חיתוכים והיטלים ע"י חומרה ותוכנה מתאימים. מכוון (אתאשןז) מעגלים בטלויזיה, שנועדו לקלוט' מהאנטנה אותות, להגביר, לסנן ולפענח אותם. המכוון הוא כל מה שחסר תיאורטית למשגוח (לנוטר) בכדי שיהפוך לטלויזיה. מסוף וידאו (ו אוואא+ז צג.וש9וגו סשטוו תחנת מידע שמאפשות שליפה והכנסה של מידע ממחשב גדול. בנוי בדרך כלל מ-זא'), מעגלי תצוגה, תקשורת ומקלדת. תיב"ם (וא )-כו )) טכנולוגיה של שילוב מחשבים (גראפיים בעיקר) בשלבי התיכנון והיצור השונים של מוצר. בטכניקה זו מבצעים בעזרת מחשב את השלבים הבאים: איסוף מידע, תיכנון, הדמייה, חישובים שונים, סרטוט, חריטה אוטומטית הרכבה רובוטית ועוד. תכנון וייצור בעזרת מחשב תיכנות תו (א1%)אגור) + וא ואוא א;א)אץ) היכולת לתכנת תוים שלא קיימים ב"וא א הקבוע של היכולת של מחשב לבקר תהליך בזמן התרחשותו. הדגש במערכות בזמן ממשי הוא על מהירות התגובה, כך ! נשים 6 ומוחט ם מחולל התוים. בו'5נות כזה אפשר לקבוע תוים עבריים 4 57 (ולאחסן אותם ב"ואגא). לא כל המחשבים מאפשרים תיכנות תוים, מפני שאפשרות הזאת דורשת תוכנה מתוחכמת יותר, ולכן גם יקרה יותר. ריענון (511 א ז02) עידכון המרקע בשינויים כך שאפשר יהיה לראות תנועה ללא קפיצות (בטלזיזיות ישראליות ‏ %5 שנייה, ובאמריקאיות /, בדרך כלל תדר הרשת החשמלית חלקי שניים). עידכונים מהירים דורשים מסופים ומצגים מיוחדים שמכונים מסופים מהירים. טעינה ופריקה סאג 1.040 א56א56) של תמונה (קואטפ הכנסת נתוני תמונה מהמסוף האורח לזיכרון המחשב המארח ופריקה של נתוני תמונה מהזיכרון, חזרה למסוף האורח. (מושג שימושי בעיקר במערכות גדולות, רבות משתמשים). אלפאנומרי מידע שמכיל אותיות או ספרות. הטענת זיכרון ישירה (גואם) האפשרות להטעין או לפרוק תמונה מזיכרון המחשב באופן ישיר (שלא דרך המעבד). אפשרות זו חוסכת בזמן מעבר ו"שופכת" את התמונה במהירות למירקע. פרוסות עוגה (5ד148) שזץ) שיטה להצגה גראפית של נתחים בעוגה עגולה שמסמ- לים נתח בשוק מסויים או אחוזים מסויימים מתוך ה"100% (העוגה השלמה). הנכשה (01%6 א ₪ 51) שיטה ליצירת אשליה של תנועה במחשבים, ע"י שינויים מהירים (9ג? של שניה) בדמות על המירקע. העין איננה די מהירה כדי להבחין בשינויים כאלה ואנחנו רואים תנועה. היפוך וידאו (סשפוט =5א>/6א) תכונה שקיימת במספר מחשבים ומאפשרת להפוך את צבעי הרקע והדמות. לדוגמה: אותיות לבנות על מסך שחור הופכות לאותיות שחורות על מסך לבן. הדבר נעשה בעזרת שער לוגי מהפך בדרך כלל ונועד להדגשוז טקסטים, ולצורך הצגה ברורה יותר של פרטים בגרפיקה. וידאו שורות (סשטוצ אואא) אות מידע תמונה שאינו כולל דסקי סינכרון. אות זה נפלט ביציאת המידע הטורי של אוגר ההזזה במעגל מתאם הוידאו. כפתור עקיבה (1 1 א )ה אז) כפתור כדורי שמאפשר לדלות נתונים מהמרקע באמצעות גילגולו. בדומה לכדור שמותקן בחלק ממשחקי הוידאו ומחליף את מוט ההיגוי. אשנב (שספאזצו) מעין חור שניתן להגדיל בתצוגה גראפית, ועליו ניתן לכתוב תוים רגילים. דרוש במקרים בהם רוצים לעבוד בשילוב של גראפיקה וטקסט. מפת צבעים (קגזא 008 601) אזור בזיכרון שמאחסן את הנתונים הדרושים בכדי להגביר את הצבע של כל פיקסל במסך. 6 צ ייצוג תמונה מרחבית אבא / 866. * (צץ + א) * 140 + 140 = שא 0 4% 7 (5. יא (א - ץ) + 2) א 140 - תקסץ - 151 = קץ 0 0 סזסם 191 < ץצ אם 0 > שקצ אם 279 < אא הם 0 > שא 15 0 0 90508 00 קץ = הצ:קא = אא 200 צ דאשא 710 א זאשא 720 *%*%%%א%)אא%%%>%4%..%א%אאאאא%%*א באם ז0₪055-550 ץצ אבחכ *%*%***אאא*%*>******אא**א* אםה 800 זאשא :192 = (1)א81צ:279 סז 0 = 1 הםת 810 *%אאא.*** פצ שפזם 2/פצ+אהחצ סד אבצ -‏ = צץ הם= 820 510 0058,₪8 0 א שפזם 2/|א+אהחא סד אהאא -‏ = א אם; 40 0 0508 0 א / 866. * (ץ + א) * 140 + 140 = סא 60 אמח / (5. * (א - צ) + 2) א 140 - אקסץ - 131 > שץ 20| 0 סםזםסם 191 < אצ אם 0 > אצ אם 279 < אא אם 0 > שא א1 0 0 80508 0 קץ = הצנקא = הא 0 א זאטא 10 ץ זאשא 920 פא= 950 א10ז08088-560 צא5שם 5ם)|פה1אהה/ חצ הא זנא1 סז שא1זטסא **אאא*** אשא 1000 0 סדסםם :אבאץ -‏ = ץ 1010 אבאא -‏ = א; 1020 0 0508 090 אב / 866. * (ץ + א) * 140 + 140 = אא 40סו אבא / (5. * (א - צ) + 2) א* 140 - <םץ - 131 = אץ 1000 1 = חצ אשהז 191 < מץ =1 1060 9 = אא אפחז 279 < אא תאז 1070 0 = אצ אפחז 0 > אץ א1 1080 0 = אא אפחז 0 > הא =1 1090 אמעזשא 1100 ****** צמחהה אזאצ שדהפקט סאה שהחע , ם)מנפנש =1 אסשהם סד שאנדטסה אאאאא* אשא 1200 (אם) אש ששזט (אא) זא1 (קא - אא) א* שקם/ם + שץ > (אא)אנאץ 1280 < (שא)א1חץ תז 1210 אאטזדפה 1220 =ץ, שא סד אצ,אא זםו|סה 50כו חצ - אצ = צם:קא - אא = אם 1240 1 = אם אפחז 0 = אם "1 1250 אם / צם = ששם|8 1260 סד (שא) זא = אא אםת 1270 0 ₪00 שץ = אא דאשא 1290 אמטזסה 1500 משתניו של ספקטרום משתני המערכת הם קבוצה של בתים בזיכ- רון הראִם של המערכת, שם מאוכסן מידע בקשר לפעולתה ולמצבה הנוכחי. אם נדע כיצד לקרוא משתנים אלו ומה להכניס לתוכם, נוכל לשלוט על פעולת המערכת ולכוונה לפני צרכינו. נוכל לבצע דברים שאין להם פקודות מתאימות בבייסיק וב-.6.וא, שבה הכל נעשה על ידי קריאה וכתיבה בתוך בתים. נוכל לקצר את התוכ- ניות ולהגיע לפעולות ספציפיות לפי צר- כינו. לכל בית אפשר להכניס באמצעות הפקודה: נתון, כתובת, פאסע. נתון שערכו מספר עד 255 אולם חלק מערכי המשתנים יכול להגיע לגדלים גדולים מ-255, למשל: כתובות יכולות להגיע ל-65535. לכן יש דרך להצפין את הנתון ע''י שימוש בשני בתי זיכרון צמודים בדרך הבאה: אם רוצים להכניס נתון, ם, לשני בתים צמודים בזיכ- רון 1+ ,א יש להקליד: (2%/ס) דאז-ק ,וא פאס (0/256) דאז ,1+א פאסץ וכדי לקרוא את הערך הנתון בשני בתי זיכרון צמודים יש להקליד: (0+1) אתפת 256% + ]א אפפק דאזתץ לא בכל משתני המערכת נשמרים ערכים בצורה זו, אלא ערכים עד 255 נשמרים בבית בודד. בהמשך פירוט שימושי הבתים יובא בסוגריים מספר בתי המשתנה. אם המשתנה מאוחסן בבית בודד לא יצוין המספר. הסימן (א) יסמל שהמשתנה נשאר לאחר ביצוע שפא. הבתים ושימושיהם ייזכרו לשם הנוח" יות בקבוצות לפי סוג התפקיד ולא לפי הסדר בזיכרון, כפי שהם מופיעים בספר המחשב (פרק 25 עמוד 137). אח ול המקלדת 0 - שומר את ערך ה-45611 של הקליד האחרון שנלחץ, כלומר, אם נלחץ על א נקבל בכתובת הזו את הערך 65, עד שנלחץ על קליד אחר, או עד שנכניס נתון אחר. (כולל אותיות גדולות וקטנות וכל הטבלה בעמוד183). שימושי ביותר בשפת מכונה כאשר צריכים פעולה של %צאאז. 61 - הזמן (ב1/507 של שנייה) שקליד צריך להיות לחוץ כדי שתתחיל פעולת 59541 סטג בדרך כלל נמצא שם התוכן 35, כלומר 0.7 שנייה. אם נקטין את הערך ל-1, המחשב לא יחכה ומידיתחיל ב"ד5קפת סדטג. אם נכניס 0 תבוטל פעולה זי. 2 - זמן ההשהייה (ב1/507 של שנייה) בין חזרות מוצלחות של קלידב- דףקפת סידטזג, בדרך כלל תוכן הבית 5- 1 שנייה. ניתן להקטין אותו לנוחיות המשתמש ועל ידי הכנסת אפס נוכל לגרום לכך שתהיה רק חזרה אחת לכל לחיצה. 8 - (א) אורך זמזום האזהרה שמשמיע המחשב כאשר מכניסים שורה גדולה מדי וכדומה. שינוי יביא להקטנה או להגדלת זמן הזמזום, בדרך כלל 64. 9 - (א) אורך הצפצוף שמשמיע המחשב כאשר לוחצים על אחד הקלידים. אם נגדיל אותו נקבל עבור כל חזרה או לחיצה של קליד כעין '"855", וכאשר תוכן המש- תנה אפס יישמע הקליק הקצר. שורות 8 - (2) מספר השורה שהמחשב עומד לקפוץ אליה. אנשים ‏ 4 ונוחשבי 0 - מספר ההוראה בשורה שיש לקפוץ אליה. כאשר רוצים לקפוץ להוראה מסוימת בשורה, יש להכניס את מספר השורה, ולאחר מכן את מספר ההוראה בשורה. שני המשתנים האלו שימושיים כאשר רוצים לדחוס תוכנית למספר קטן של שורות. 23671 - (2) מספר השורה שמבוצעת כעת. 3 - מספר ההוראה בשורה טמבוצעת כעת. 5 - (2) מספר השורה שבה נמצא הקורסור לעריכה. 7 - (2) הכתובת בזיכרון שבה מתחיל איכסון השורה הבאה לביצוע. 2 - (2) מספר השורה ש- 1טאדדא 60 קופצת אליה. 4 - מספר ההוראה בשורה אשר ףטאזדא60 קופצת אליה. קבוצת משתנים אלו שימושית בתוכניות הפועלות על תוכניות בייסיק. גבולות אזורים בזיכרון 5 -(2) הכתובת ההתחלתית של מיקום תוכנית הבייסיק, בדרך כלל נמצא שם הערך 23755. שימושי לחישובי גודל התוכנית והזיכרון הפנוי. 5 - (2) (א) כתובת הצורה הגרא- זית 6סט הראשונה, בדרך כלל 65368, אך ניתן להגדיל תוכן זה ואז יתמעטו מספר הצורות הגראפיות ויהיה יותר שטח בזיכרון לדברים אחרים. 0 - (2) (א) כתובת הבית האחרון באיזור הבייסיק. הכנסת ערך למשתנה זה שוות ערך לפקודה 61588. שימושי לחישו-4 59 בי זיכרון פנוי ותפוס באיזור בייסיק (מעל הכתובת הנתונה במשתנה הזה, שמא אינו משפיע). 7 -22) (א) הכתובת של התחלת האיזור בזיכרון שבו מאוכסנים המשתנים שבהם משתמש המפעיל. אם נפחית תוכן בתים אלו מתוכן הבתים 23635-6, נקבל את גודל תוכנית הבייסיק. 2 - הכתובת של הבית האחרון בזיכרון הראַם של המערכת (65535 - לבעלי 48%, 32767 - לבעלי א16%). האקרן נקודות האקרן מאוכסנות בזיכרון בחלק בין 4 ל-22527 בדרך מסובכת ומורכבת שלא ניכנס אליה כעת. הצבעים של האקרן מסודרים בזיכרון מ225287 עד 23295. הם מאוכסנים שורה אחר שורה כאשר בכל תא מאוכסן ערך דרג של אותו החלק באקרן, כך ש: (צ+%א32 + 22528) אמתק = (צ,א) א'דד לספקטרום אין אקרן "דאפד ואת ההדפסה הוא מבצע על גבי אקרן הגראפיקה. 7 שיעור א של הנקודה האחורית של דס.זץ. 8 שיעור צ של הנקודה האחרונה של דס.ו1ץ. הכנסת ערכים למשתנים אלו לא תבצע נקודה בגראפיקה גבוהה, אבל תקבע את המיקום ההתחלתי של פקודת שוגפ הבאה. 4 (שני בתים) - כתובתו של מיקום דא81? באקרן הגראפיקה. כתיבת ערכים חדשים לא תשנה את מיקום ההדפסה הבאה. טוב לתאום בין תוכניות הבייסיק ושפת המכונה שלך. 6 (שני בתים) - כנ'"ל רק בנוגע לגבי החלק התחתון של האקרן, שבו המח" שב משתמש להודעות דטעאת וכדומה. 8 - מספר העמודה של מיקום ההדפסה. 9 - מספר השורה של מיקום ההדפסה. הכנסת ערכים למשתנים אלו לא תשנה את מיקום ההדפסה הבאה. 0 --כנ''ל רק לגבי החלק התחתון של האקרן. 3 - צבעי כל האקרן, כפי שהוכ- נסו ע''י פקודות. טוב מאוד כאשר רוצים ע''י 05 אחד לשנות בבת אחת את צבעי כל האקרן. המידע מאוכסן בצורת ה-א'דד. 4 -כנ''ל רק לגבי החלק התחתון של האקרן. כמו כן מכיל את צבע ה- אס חלקי שמונה. שימושי כשלא רוצים להשאיר את החלק התחתון לא מתואם מבחינת צבע לחלק העליון. 5 - צבעי האקרן הזמניים (כפי שניתנו בהוראות 4258י, אאז וכדומה). הכנסת תוכן לתא זה היא כמו פקודת צבע. משתנים שימושיים אחרים 2 1 יותר ממספר פעולות ה- .1 שייעשו עד שהמחשב ייעצר ויש- אל ?568011 אם תכניס שם לפני כל הדפסה את הערך 255, תתבצע פעולת .56801.1 בלי שהמחשב ישאל אותך בכל פעם. שימושי בטבלאות, במשחקים כמו סקי ובהרבה דברים אחרים. 12 (3) שלושה בתים צמודים בזיכרון, המאכסנים את הזמן שעבר ב1/507 שנייה מאז הופעל המחשב. כלומר 23612 עולה באחד, וכאשר הוא מגיע ל-255, אזי התא הבא אחרי 23674 עולה באחד. שימושי מאוד בכל מקום שצריך למדוד זמן משחקים, עומדה ואפילו להצפין תוכניות. אפשר לה- כניס למחשב את הזמן האמיתי, ואז יהיה לך אנשים ‏ 6 שבים ובוח שעון פנימי בתוך המחשב. פעולה זונעשה בך: 1. חישוב הזמן שעבר מאז חצות הלילה והכפלתו ב-50 ואז יקבל מספר כלשהו 1. 2 הקלדלפי הסדר: )1//65536(‏ 11%7, 23674 )יק 6 (1/65536) ד11 65536% - 1), 23673 00 - 23674 0/6 א 6556-- 1 , 23672 0041 3 1 256% ואז כשתרצה לדעת את הזמן, הוא יתקבל צ''י; | 256% + 23674 16 % 65536 = ך 0 (23672 א + תקבל את הזמן בשניות ואז תצטרך לבצע את החלוקה לשעות, לדקות ולשניות. פעו- לת מונה זמן זה והפסקה כאשר המחשב מבצע פקודת ?855 פעולת טייפ ושאר מכשירים שניתן לחבר לספקטרום. 9 - מספר השורות הריקות בחלק התחתון של האקרן, אם נכניס 0 לתא זה, המחשב לא יאפשר כתיבת דטקאז או הודעות שגיאה וכאשר תהיה הוראת שגיאה כגון טעות בטייפ או הפסקה ע''י א/885 אזי המערכת תיפגע. שימושי מאוד להצפנת תוכניות כדי שהמשתמש לא יוכל לעוצרן ולהעתיקן, ולמעשה בתוכנות מסחריות משתמשים בפטנט זה. כאשר ההוראה שאס 0, 23659 מופיעה בדרך כלל בתוכנית הטוען (1098), כך שאם נמחוק פקודות אלו נוכל ברוב התוכנות לקרוא את תוכנן בלי שהמערכת תיפול. 6 (2) 256 פחות מהכתובת של הצורות הקבועות 84061185 .611. בדרך כלל נמצאת כתובת זו ברום, אך אפשר להכניס למשתנה ערך של כתובת אחרת בראָם ואז להפוך את הצורות הקבועות (האותיות הגדולות והקטנות באנגלית, המספרים והצורות %, 5, ,4‏ 6) לצורות שהמפעיל יכול לשלוט עליהן כדי לעשות אותיות בעברית, ערבית או צורות גראפיות למשחקי מחשב. יש לציין שהאיכסון מתחיל מצורת 50.65 (32 61185) וממשיך דרך האותיות והמספרים עד 143 61185. האיכסון דומה לאיכסון .6.ם.ש. כאמור, בעזרת שימוש נכון למשתני המערכת נוכל לשלוט טוב יותר בפעולת הספקטרום שלנו ולהפיק ממנו יותר בביי- סיק וב-.6.וא. יש לציין את התעוד המעולה של משתני המערכת בספר ההפעלה של הספקט , רום. שו ו בול פגיעה עידו רבינוביץ וירון ולר מהוד השרון, שלחו משחק זה ליבמ פיסי. מטרת המשחק למצוא את הקוד הסודי של המחשב. הקלד את הספרות כשפֶסיקים ביניהם. יש לך תשעה נסיונות. ₪10 משמד ופיה , ו 8 ואו ובוא קוה )₪ 040 (30)2ו ואט 06| 9% 569% חשא ₪0 5 אפאד = סאה וגוה ו + טא 42 5 + א 4 1 4 > קאה (44 יו" זא30:81.ו+0 6ז00 10 *ו" ז0וא0:0ם.ו+ט . =שזם 33 מז ג=צ אם] 40 0 70 6510 קט 0 "-" ז6₪18: שב צ+₪ שזוושם. 0 = וגשא ל שא שם 2 2 וו ו 1 16 0 0 סזסט פיז 20=ם אןז סו 4 סז 1-צ 608 20 0 ו ג וא זא]א6:+5.ע 6ז000) סספו :+ , * "+" ו41" זאזת":יד.ש =זשת 0 3:6010+=. 1110 - 9005 סזסט:"א41 טסצ' זאז1א 0150 8000 ":000:" ":(0)2;" " :(1)ה זא22,35:81 שזהטס 9000 = זאשא:2*ב4ל מז 6=1 אםץ 9001 "זבפם| טסצ" ז1א6: ₪205 2סכל :"60187 +₪20= טז זאהא טסצ ספ" וטשאז 005ל וט ₪056 | 97 אשהזד "ע"=0% 08 "צ"-%ם 1 כנגט9 + זא6א:8)6(=0ו3:800(=0 קז |== אם? 9100 0 0ז60 9110 סא6 999% חביות מוארות אמיר הוכפלד מירושלים, שלח תוכנית המשרטטת 6 חהיות הנראות כתלת ממדיות בגלל משחקי אור. התוכנית מתאימה לאטארי. 0:22 60)06ז6842416%9:56 10 68=א: 056 0? 5 ץ5ז5 175.5 סז 180-=1 08: 30 3+ 0]|)א]605)1/%12+13:5-5- 40 4 א הז 21543:60= אשהז 066 16 100 110 1 ספר טלפונים אביב הלרמן, הרצליה פיתוח, שלח תוכנית המיועדת לספקטרום. התוכנית מאפשרת לך לבחור מציאת מספר טלפון וכתובת לפי שם פרטי/משפחה וכן סקירת כל השמות הנמצאים ב"אזאס של את התוכנית ניתן להרחיב בקלות ע"י שינוי הג 9 ללא הגבלה על מספר השמות !) וכן שינו = בשורה 1 למספר השמות הרשומים ב- 31 אכ בשורות י המשתוה המשתנה א המחשב אף יוציא את השם, הכתובת ומספר הטלפון הרצוי ע"ג המדפסת -- אם ישנה. - ך] :23658,8 5אסס 1 4 תת ב אא :0 מפפמסם :₪8 םב 5 =סח =בספקות .60.6 דה ך 1 55 1 םב ד14אק זסס , "חפה ₪ תסמה 0ת";6,+4 דב דאנמס 4 3-2 סאפ דבםך= ום חסםם 7,6;"0 זה -7אדםסק 5 ₪ ₪ם 5 1 = 150 9 0 ה דאחק 4 ₪7 בבפמק 5שההא 2ב םם "= פופות =1 :₪6 שכ5טבס 5 פחד םּ 5% תאם "מ 15 5 סד 60 4 סס 8 %שהד "5,6-7"0אך >1 6 0 ספסך 0-2 1 שבסספמן 1 םס 5 ₪ 2 המבההםוםה 0120ב + -כ0ספ 5ווסק ₪ 18 0 1 ;1 שבספט13 דהדם 5 ₪ | השהז 5-48ם =1 ₪ > ו ו + 7 5% 5א זא1 ]| 0 סך 60 ל .5 601%7 4שהד 55-98 =1 60 הפתך 5הבאם ה לקי ".".5ש'".":5ם םי 82 יי 5,:". ;אה ואדבס 6 סד 5 6 םויסהספ םד 5 70 8 יסד כ: 3 ד ו 6 10 בי "חפה 5 ו / ז 110 00 ו 63 5 1כבאחת", הזבם 10206 ָ 4 מ5ה 5 מס אס" "סבעם",, "טפס" הדבהסם 1636 58, "חספשדךס בצ |552ה 46 5 "החפ |פה". "פשדטם" בזבס 1046 5, י0הבטדנק בו )|2הפה 52 56% א סד 1-= מס" 9006 95 פבפה 9010 % פה דו1הס 906206 זוו1הס 9025 = ךאשא 90306 0 55טםס 9035 04 9040 כחב'יד עברל ליאור לוי, כתב תוכנית זו לג'יני הצבעוני. היא מאפשרת כתיבה של אותיות בכתב יד רגיל חוץ מהאותיות "ץ", "ף" שיכתבו בדפוס. 7 סד 1 > א א 10 0 20 601 8 = א:3072 - 30 8 = 40 - ₪0 8 התוכנית. ניתן לחזור בכל עת לתפריט ע"י הכנסת המלה טא8וא כשהמחשב שואל את שם האדם שכתובתו מבוקשת. --רר---ררררר-ר-ִִֶֶ----- אנשים ובוח אבי 7 + [59 0ך 51 = 8 א08סז 60 םס 600א 470 1 מ.ח:ש.ב ש:ע.-ש.ו-ע 005 80 8 דשא 90 ₪ דשא 100 7, 203,0,0,67,66 הדמ 110 8, 130, 68, 56, 0, 204,0 06016 120 8+, ,+ 209 076 130 8, 206,0,0,124,2,600 4דבס 140 4,,ָ ה 1500 8 ד 1600 170 םמדב‎ | 228 ,0 ,0 ,6 4, 4, 34, 34, 34, 32,60, 0, 219 בדה 180 4,,, 225,0 | מדהם ‏ 190 0, 0ְ,193,0 הזה 200 6% 08 2100 | 4, 214,14,8 06076 220 8 , 0 ד 230 | 4, | דמ 240 | 4, 3 , 221 ד 250 4, + 076 260 0,,ָ ו 0768 2700 280 2078 226,0 , 8 2, 2,34, 124, 0, 213,0 6ז00 290 2,ָ 0,0, 220 6ד0 300 310 20ז6‎ 207,0,0,24,36,600 ,4 3,, 222,0,16,30,17 6ד20 320 56, 2,30, 212,060 60ד20 330 2,, 7 הד 340 | 8+ 076 350 2, 34,34, 124, 208,0 מז0פ 3640 1, 34,20, 227,0,70 זה 370 ּ בלונים פורחים יריב נחשון, ת"א, שלח תוכנית משחק למקינטוש. התוכנית נכתבה בשפת מיקרוסופט בייסיק. מטרתך לפגוע בבלון או בחללית או בקוביה הקטנה, בלחיצה על העכבר. זמנך מוגבל ל-30 שניות ועליך לפגוע בכמה שיותר עצמים המופיעים על האקרן. לנוחותך, הרחב את מסך המשחק לגודל מירבי. הוראות 10-120 הן גוף המשחק, 130-170 בחירת רמה, 270-290 קבלת הנקודות, 300-320 סוף המשחק, הצגת הנקודות וזמן. מצורפת תמונת האקרן כפי שתראה לך. 05 ד 6 סוד א0] וצה6סהק ***א רשה 3 עש[אמצ דם 4 דוח ₪005 **** רשה 5 27 זא[-0₪ :006 10 %6 האע0ץ =50 %%*₪4ה:130 0ז186%>*000000*:80ד :96=1 20 002500 01 30 0 =: 7400 :0 ו%128,138-:72,77) ד66 0 5 צ+=0ץ: א=0א: 0*20-10אק=פצ: 20-10*סאאה-סא | 50 ד56, 4 (ד,א) דעק:םו+ץ=צ:0או+א=א - 640 סא-=סא אפאד אנא 08 40א 15 20 סצ-=סץצ אשהד אצכצ אס 40צ ץ1 0 (11009562ץ :(1=4005601א 90 0 60508 אשאד 1(=33ץ 1א)דאנסק <ן אשהד ₪005540(%0 15 100 0 8070 86%ד"00:00:30י=%פתנד ;1 110 120 6010 0 *.ייי9++* מו 05 |202|‏ ***אאו9+* 4שא 129 4% 3 זם 1/2 |5עש)ן* דטקאן 10 0 אשהד *ן' = %קהצ ;ן 1410 0 אהד "2' = %קהצ ;ן 150 0 אהד *3" = %+ההצ תן 100 170 600 0 .ייפאא** ד[ה סד 60שא טסצ ד08060 ₪הד *אאא*א**אאדשח ‏ 179 5 ששז9 1.4 סד 886-0 08: 10 ו שבים אנשים % : ונוח 8 זאשא: (₪4%88ד, ,,,1000,20, 6100 618646 100 (95,130)-(85,100) 5א115,1000-6105,130(:11+ שא 200 ,, (6105,138-(495,130 שא1| 210 0 סד60: ז8,, (6102,133-:98,127) שא11 220 (95,130)-(85,100) 6א%105,130(:11-(%115,100 שא | 200 ז,, (105,134+-'95,130+ שאנ1 200 0 0ז102,133(,,8:60)-(98,127) 1186 200 0 סז600::ם,,(102,133)-:8,127?% 116 200 ***א*א*א+* תא[ז50850 50085 ***>****א שאה 269 200 5:1 5, "* 15 50085* זא[אק :857 200 200 3 *א*אא**אא >ו[ך 8 656085 ם00 ]0 ₪40 אאא*אאאאאשה 299 * 0058 016 "זאזאק 510 3% * 15 שא1ד *;50;* 5[ 56086 אשסציזאואק 110 שש דאשא: 1018552 סד [=שש 08: 120 |סזוהטם |ו₪) 6-6 א וד או ווח זווד פד 08ץ וא 6סקק **** ואפת 3 0 תו 8104% )א צות ד זפ דוהא 5 שי **** ואפ ל 2 ךא 6125 10 30| 000000-0010--91א1ד 6-1 0 (4)250 ואופ 30 0 .(126,138)-(72,77) ד08 0 ע-1010 -20*פאה- סד 10 -20*פאת- פא דעצ א( צ) דטק סץ.ד- ד סצ.א-4 כש1--10 אאודד ואא:ץצ תס 0>ץ קן סז--קד אפודד ואצ אס 0:ז ?1 0 6010 84ו181-700:00:30711א1ד 1 110 0 0070 120 הפיכת בסיס דוד גנון, מאשדוד, שלח תוכנית ההופכת מספר הנתון בבסיס ₪ כלשהו, למספר בבסיס 81, אחר מבוקש (דרך בסיס 10). בהוראה 7 המחשב צריך לקלוט ארבעה נתונים: * 45, מציין את המספר בבסיס 8 (בצורת מחרוזת), אפשר גם מספר שלילי * 8. הבסיס של המספר הנתון * 6, מספר הספרות של 5 עד לנקודה העשרונית *ו8, הבסיס המבוקש. דוגמה: 45-4.12‏ 4-12 0-3 8-3 תקבל: בסיס 12 בסיס 10 בסיס 3 22 <2011011.002121212- התוכנית מתאימה לכל סוגי המחשבים. מבסיס 8 לבסיט 81 %פא מאת דוד גנון אפה ת.ר 2401 אשדוד ‏ אפה 1 0 לוס = < (100:א8, (100)אש,ו100+) אנת (20)א6%100(,28 מנת 1, אה דטשא1 וא8) אש סז 1 = 1 508 105 ג1,1,א8) אפזא = (1)אפ 15 - 4 06 50 ₪- (0 5 אפחד "-" = נך)אם 15 16 ננ5₪01ו 450 = ונ)וס 17 שדסם :0 = (6)1 משהד 36 = ו1ו6 16 260 120 (10ו6 = (001 אשהד 52 ; (:)ם 15 25 0 0ז00 :55 - 30 0)1( = 0)1( = 8 06-01 ת,ם ש.(ן1) + א = א 60 (א8) אם) סז 1 = 1 מסת (1,1,אה) אפזח = (ז)את 125 ((1)א2) 56 = (6)1 150 68 :0 = (1)₪ אשהזד 46 = (0)1ם =ז 132 15 61 = (₪0)1ם אמהז 57 < (00)1 1 135 5 סזסםה :55 - ( 140 00)1(| = 0)1( - 8 ררפ אי 01 5 א = 145 2-4 1 דאשא 14 - א = ם:(א) זאד = (1)א 1>8 0 =י₪ מם= ₪ 150 > ₪ = 21(:5 % ם) זאז = (60₪8 151 (ח)ש - גת 4 אפחד ל < (ח%ם 15 152 סזסה :((808) אאזם ‏ = (1 + חואעת 153 15 ((8)8₪ + 5ם) אאהם - = (1 + א)אע 154 א זאםא ‏ 155 (1)א) זא 1‏ א 81 - (1)א = (2)]| 157 ונפ / 0 אםחז 9 < (10)2 <1 160 סדסה :((2)! + 48) אאה 07‏ = (2)אע 165 75 ((2)] + 55) אחהס ‏ = (2)אט 170 אס + (2)אט = א6 175 א "1 :(1ם / (1)א) זא 1‏ = (1)א 180 5 אפחד 81 > (1) 182 2 = 2 + 1: 6070 7 0 אםחד 9 < (1)א אך 15 8 + ((1)א + 48) אמהס ‏ = (גצ)אם 187 0 8070 :א 6 + ((1)א + 55) אאהםס ‏ = (צ)את 1790 - ו א (46) 6888 + (1)אע = אד 200 ו כ ה הס שד יי ור אניד קסקה ₪ דאשא :(ח)אם + אז > אז 203 א -- = א אפחד "-" = (1)אם =ך אד + 8-7 = אז: זאנחס "בסיס ":;5 זאנחס דאנחס :אה דא1חק *בסיטס ":10 זא1חק א זאזסם "בסיט ";81 דא1הק : זא1קס אז זאנאס פאף ,,2 בסי בטי בסי 205 207 220 221 202 ב 224 205 200 אעחנ ל 12 טס 12 4 ס 10 120 טס 2 00" ך"""'' אטאנ ?-00 3 בסיס 12 12- בסיס 10 2 - בסי ט 3 -20 +2 אטחנ 2.10 בסיס 16 .6 3 בסיטס 10 2.6 בסיס 10 11 [4% אשאן - 6 בסיס 9 3 בסיס 10 2 בסיס 16 0 --- לוח שנה עברי תומר דור, ר'"ג, שלח תוכנית המתאימה לבי-בי-סי ולאלקטרון. החי- שובים בתוכנית מבוססים על שיטת סלונימסקי לחישוב לוח שנה עברי. האותיות הקטנות בתוכנית יופיעו ע"ג האקרן בעת הרצתה, כאותיות עבריות. זווווווווווווווווווווווווווווווווווו ה6ק 0[ 60 שה שטה] 06], עאקט|: 03-356068 א6ה 20 8 .6 ,008 8ש0ז צ8 אשזזןקש 968 36 2806 סהא| צ'שגה'פ 4 )ן[אקא א| א6ק 40 צפהץצ השטזע 6-*!א %ש1שה צט]", [4/198 א6ק 56 וו וווווווווווווווווווווווווו הק 60 8"- ץש 8 200746 : (625*+8: 0063 70 .5 א, *507870 20203058 *=9 7+ ( ו ו 'אט| - 8םש*635ק5'זא81ק 98 '*.635'5555.:5ק5זא[8ק 100 ; '+26 פס/ ה02806 (!האק;]: צ'שאה''ט שט!סא< !-5745) -*634ק5זא[אק 6ן1 8|א06ז9999999:+08ן)+אז|:צא; 625ק8זטקאן:|וטסצ 126 ₪8 |*0019:1:8או1+7א2%|)=א 138 זזאן-ז=ז:812684 +2220345%8. ++א:781|7458|.*ז 140 8 )|066|706ז%9065א₪?] 150 זאשא: ו%ן+00א07:96ז|:ן508 50 3, ,714285 ,533570 , [42957. ,1857|4, ,57368| | סגזגב 78| 5. ,74285, , 661838. , 376124 . , 285714 , 89304. | האזאם 130 3 :013 5ן|>:אסאג3|יסזן 138 1060 !:8:|5 047 = 8 0)1%="77+ז]|:7=צן|אטנצן)ס+ז[זאט ן+צן*לןזא1:0.8676| 218 |-050%2 220 (2, 0 8א)8[0%+20656%, 0 0%09%[₪:%א 869:| 230 (| %א)%ז:ש\אצ-|:מס 240 8%; 50628זא[אק \עסצ: *אטן 8סצ 50635':068'זא|8ק 250 *555555555545855554-י08|8]50028 266 שאזה ווואזא0 70 1 ב : ָ ; חנו 9 ו ע6ש 1,30,81%+ אש יוו 8ר, וו "יר וו ץ , 1 6 "+ ו 8% שת 3 ל ו 5 יו 1 4 8 יוות זפ; %+%*95א 10296 699 | 508 0א6->הזאסא-ן :לא שו א ו ו ו % + "ל 09)624א01ז3955 288 6 אא 2-אה זאסאה0*אי-ון נוא 1 *:ןן 0 ו % זה 9לאיא 0 יא *68 אלה | חחח נבגר ו ₪ חח ,(2,|+?%ון|-צס , 310%408 (58+זאס)האזזא]8ק 400 8 81ן>דצאס:ן :זא 8ן4 ן-זנ 42% 8)*זן:א*01:ן 430 ו יס [ 7 ל ומחשבים מיח:ש.1 ש.ע.ש.ו.ע 2 : , 4,820 95 צנ-ו-זס 458 [ = ">" מקליט את הציור, ".1* קולט את הציור ל 0 6, ם = 6% 5ל זויו? 8+ | מהרשמקול. ל "₪001 זםש" = 05 96 /' זו 2 א ₪ 28 זי 3 | | התוכנית מיועדת לדראגון. 2 = א 26 7 ו 08 466 "א 0 א 1 5" = 0% 27 כ צםא, 0)צםא ]001 98 300942 15 335 * 8םש טש ||וי'576068'זא|אק 490 חגשטי 0'5ז)10; אשת 10 (9,5.5) ו ו 6 8 אשחז 0 = ₪ קן לל 8 ב %0 521 500 8 2 --0 20 1 אפמד 89 = צשא יי הא ו 0-10 :'64:*01230 0 129 00008 טטמס ‏ 29 =] 100 08 000654273,0 זאש 700654273,1 2,ק6ז205סז1-0א0: 15 51236: הק בכרו *שז0 ]חטם| שאטן 08 סשאי? +(ז0/א(א646'0ק5זא|6? 518 וסל-ן [37380 י הרא (11,11011) 00008 0064₪-- 30 פא 101 9 2326 ,000854278/ 236 208654277 15 6 ל 138 8 -1+0008*-05-0618:1/08 520 ןפ 7 40 פא א סז 1 = א 608 102 2.43 +7 ו 5 (12,13,13)₪ 1 ו 3 ו ו 50 ששו 0 0605 31 (956%)0%%,0,10) |גש ‏ = א 103 5 זאש 010206=|א0> 1856 ו - 5 גל ו ו 0 602 23.2+/6אטק 1068 4 ו סייב יי 4 6070 א אס 104 1 33 006 00060 8 ,28 50 34 - 001 300080 17,5,52( 35 0066 0006017 ,28,51( 659 !1:9 :128:א ]ד 12-(50004 ]1 70 (23) 7-00 אזמד 0 (1/64/7%)אז5א1 ]1 80 0 50068 :260 60908 /'1%:'9 ז[ 90 4 3 .60554276 00574276.6ק 20 5 6 008855 ,00654273 6 20542731 0 16 1 ו 6 6070 107 + פוון 001 60/0867 ,5,5( 0666 90040% 500 ,500 02 7 0%]] 550 > 6 זא] כ זק0ק96 566 2 9 00654276 3 8 זאש 34 ,00654272 -6542/3,75א0ק 54296,1א0? - 5 צסא, 0)צפא שמס - 49 9 אפחד 6 = ש א1 50 (12,12,32,9 )30700 0616 51 (30008014,14,32,6 016 52 8+ וטס 59+2.4-3 = 0198 2+ )0 23.2+/ש אק 251 |6204 0%ץ 020 31 צאט 08654276.17ק 6%94476.0 00 ַבָּה 67-1ז0783ז1=250א0+ 040 050 +1 - ייאו זי מל 00 3 (ל, ל 0008610 שא 108 ו 2 50 6-0 אאזיסי-28 ז1 110 ו 0, 1000, 50000500 064 109 ש -ד-(11. יפי ויוי ל | 140 סדסם :1 גחא0פ :0352 :027 ואש אשד 0-1 יך 120 5 6 0ז 60‏ 110 0 |‏ ל(ש-002 01-24 50% 019020 10 0501 130 2 7 0 5 111 - ו 0 | ו דה אשד ?*-7% ז1 140 4 2 0 1500, 500 509% 0001 112 0 0 8,,, 0023,116,0,182,1169 620 1-ז-1 אוד 222-(341)א96? ]1 150 6 6070 113 . + 528 408 99,8,126,6,6, 00023 630 1 אז 221 (342) אק זז 100 3 = א 42 (00)08012,13,13 66 114 וז ו ד 3 "סד צ₪)" > ₪8 43 יר : 6 / 8+ 6, 62,6, 0 190, 0023 646 1-%-) אפווד 223-(343) א זן 170 00 2000, 500 50000 0011 115 ופ "כ3 וז וזהטל.י אן זן 8, 00023,115,0,126.12 650 א אזווז 223 (344) אפ5ץ זז 180 1 6050₪‏ 44 2 סד ל = 0 08] 8ון זב - 08(, 18029 %0023,118,8,126,6,6 660 1 :41א-% אשד 251-(343)א65 זז 190 1 16 = ץק 45 (0,2,2) 08 006 0046 117 ה 0,,, ל 23וסָ 678 1 אפווד 25- 00344 1 200 אנטספי = 0% 46 6 זאפא 118 ו 8, 2 24 24, 24, 0,606 122, 0023 686 44-11 אשד 251- 0650345 1 210 1 פס 0 4 זאפא ‏ 119 7 ב | 8, ,182,182,182, 126 106,8, 00023 698 7-1 :1-%-א אז 247-(338) אק ז[ 220 = 7% 48 אחטדסה ‏ 120 5 15, 0654277 15 ,554296 00 0 .654273 0 654272.0אכ הסט יוו :3 9 230 0 6070 :*250 ץז 1 לוא 9 240 6 "* 250 (068) א 0ד 1 = 2 -08‏ [12 0 ,2 + א ץצ 0308 01 ((860%00%,2,100) 708 23,217 9 9 ,8 710 0023 104 0,660 ,408 720 0023 ,102,0,126,6,6,6 68 12 +60 קיז 0 009% 260 דשא - 3 82000 עום זו .654273 *0? 958 8 6, 17 0023 730 ו ל (07008016.14,32,5 001 53 ו 3 2 זאש 76 408,, ?1892 0,118,54, 00023,116 740 270 2 סז 9 = 6 08₪ץ 54 אהטזפה ‏ 124 08 554273.0 0 86 / 0 1 ' ולו , 9, 654276 וט 7 036 / 0 2 0 1% (2,2, 00).0806/ 0662 55 מרו מכוניות ?9+ א 40.1+/> אש ו : 8 | 8 102,182,1602, 0,126 0023,126/ ו , . = זאטא 56 5 7 ₪2 2% | ו 5 ו אדפ ₪ שק 7ב 7 8 8, ל 80 1 0 3 גכ 70 ,4 ,0 3 7960 , = 7 2 158 ו 00 לקי עמנואל שריקי, שלח משחק זה, עליו הוא מעיד שאינו "מקצועי" 5 6 023 800 0 א 0108 330 6 0808 59 , יש ו ₪00 8, 114 00023/ 810 וו לאד המא 5 ,לדא 140 "" = ₪8 60 במיוחד, אולם מהנה ביותר. מטרת המשחק לעבור את המסלול הוור ו רד זו 6 130 / ,7 , 107 0, 00023,97/ 820 אוד 810 זן 350 5 = 2 2 המתפתל במינימום זמן ובמספר התרסקויות קטן ככל האפשר. קלידי 0 ו | 8+ 5%4, 51, 119,6,63,51, 90023 830 , - . . "000 צופפפפפפפפ פפ'זוון א 210 8, 51 51, 63,51, א ו 360 השליטה הם: ימינה .1, שמאלה :. : -, - (. [ ט 5 +21 מז 25 | ל 4 - -. 2 | 8 1 אם- ז10וו )₪ "ופ 8 ב - רת וק 8 808508₪8 1 850 /0023,111,6,126,182,182,18029 ,8‏ 64 1 אטוז צ"=174 5הו 06 3200 ו 1 240 | 6 ,6 185,60, 00023 860 0 ל כ,3, 60 ]001 65 ." 8 ו 8 וטו 6 | סיימון לטקסס 5 אשד 0 = אה 15 66 1 לש 46, 56 0,102,108 0023,113// 880 אפהך (52 < 68 + (47 > %3 8 7 ו "ו ירויא 4 9- ' 6 מ ו (8) 5% = 0 68 8 הל הדש | רשש 7 4 ה . 1 8 ירון מינץ, שלח אלינו את המשחק הפופולארי ו ו ל- יחו 0 ל . 1 שו 30 > 0 א[ 69 ו 1 00853201 ,00653288 "ה" זאןפל 100008 ציורים כל-כך. זוהי אחת מהגירסאות שהתקבלו במע 0 = ש 70 0 8.03 >3% 10010 12 + ,24 06 סי . 02 4>ז 20 זאשוו 0080811006 (כ8,1.1ה)%ע|חזה|אי שוטזן>ןא0) 10026 רכת, (42, ,24 2 8 ₪60 31 "זוו0ןא = ₪ 3 ז,0 > ₪ | עואפפפטאש "וזוו[שק 10036 (0) 078₪% - 8 %ק = %ק 72 0 "לא אה 55 מש" זוו1 8 10046 1 (9א) אש = (4ק) א6| 15 73 : . 0 ו ארנון לביא מרמת-גן, שלח תוכנית המאפשרת =הסזפפה 2 2 ₪58 60אשחד ו 2 0 1 0 'י. / , 6 593 2 5 בניית ציור בעזרת קלידים וניתן להקליטו ע"ג ו 7 אהד 5א כ > 8ק קן 740 7-ו 0 0 ל 0 פפפפו א מו ופ זווא 11008 לטת 08 3 (32,32, 1, 24 0064/0086 78 8 ישן יע* + 1 9 , התזוזות נעשות בעזרת הקלידים: ₪, ז, 0, ו 1 ל 7 8070 76 : 0 אפ 1 ָ , ." ו 0 2 ל ₪ ₪ אסק 4 2 = ץק 77 8 +1+0 100-006 פופ ה ר ו וו ופפו 3 טַ : 0 +0,61ק 118 5 וע יי ב 8 לי ו ו הקלידים 1, 2, 3, 4, קובעים את צבע הקו (1 ו " !8088" = 6% 0 ו 2 1 60808 וו ו יי 2 - 0 על "סי תאמר למחשב 0 ל 1 ו ד 0 - +00 א ו וש | 800 ו : כ 1 " 2 שברצונך לצייר מעגל. לחיצה שנייה תצייר את ב 2 4 = אס - ו ו - 5ב2-ו907 96605256 נפנ-וכום 204-252 וככ-וכופ מלנ-וכום לבקי 50 8נש יי המעגל כאשר הרדיוס שלו הוא המרחק בין 08 6 000 14 ."א 5 7 2 6 ו 0 2 זט 1550 2 .011 לי המיקום העכשווי של המצביע לבין מיקומו (8, 0 אא, )מס 0016 15 6 סד | = א 08" 86 זו ו כשלחצת 6 בפעם הראשונה. , 0 / 1 ו . ו 8 ייק> 5 : ->הוו6ז1?97=1 248 אם תקליד "שי תצבע אזור מהאקרן בצבע 8, הדא 18 ?5 1 הציור העכשווי, כאשר גבולות הצביעה הם 0 שמ דט 17 14 = ץ₪ 90 8 א 1 8 הקווים בעלי אותו הצבע. 8, זט 20 11 = אק [ל 505502 ונפה" 2+ה)פדי .7047 הו התפ"נכ-ת+פהדדוזה: 080 35 12-48 5 / 3, ₪ -[2 . י ₪ 0% 2ל 0 . + |( 6 > 566 0 הוראת 61538 מוחקת את הציור 8, ,6 שאזחס 22 סד ץצ 7 8 93 8 8 2 ₪ 2 % 4% מהאקרן. 3, 9לֶ14,24,1 ₪8 23 6 = ץצ 9 שי 0 / אנשים ובוחשבים - 6% ונוחשבים מ.ח.ש.ב ש.ע.ש.ו.ע 0.50.00 3 6 52.81 5 2 5-מ 142 3,125,155. 26.24 4 1 שת הג ₪ הפגף%ע:ג1ז5פט5 חסגובט64 פתרון מערכת משוואות ארז נודמנוב, שלח תוכנית לספקטרום שפותרת מערכת משוואות. התוכנית מראה את דרך הפתרון ומצרפת הסברים והודעות. בסופה, חשתזפת3 50176 10 %תבא עס ססם דוגמה המראה את דרך הפתרון. - (מַמ 76535ת) 7 5הסג1זבע9ף6 ++++++10%45ד5000+++++++ םת 1 +++%+++.4 052 %ם++++3+++ ףשח פי 8 ססםה :7 כסך %56 הס= 4 + דלש :8, +%+"ק" מפ5ע 5א0ס 5 (, 255,255 0,32,96 הבדמס ? םס :1 משפתסם :7 אא :1 מפסמס 10 הלוח התמידי דאנסס : דא1מק : דאדתס :1570 ו +%ס" דאנמס :2+28-87ב" הודםס 8ם = בס דסס דאנצאס : דאנחס דמודסס 306 תוכנית זו לאפל שלח ירון מינץ, ת"א. היא 9 14252 סתף +הנ:חס" חא מוצאת את היום בשבוע לפי התאריך שתכניס. 8 ם) " דאקס 40 ת היום בשבוע לפי התאריך "ו 7 ו י (8%07, (6612 18 10 נ"=א 5:7 ;"25 ":457;8 ו / דשא :א סמפח :12 סד'1 = א 08= 20 מו צ םי די ,= 0" דטסאת ‏ 56 דשא :(א8%90% קמפה :7 סד 1 = א אס; 30 . =ן :158 ד5₪) אפחד :3 "1 : 015 :םה יַ / 0 - ו 1=5ם ו / =הודש" דשסף1 :60|" =שנה* דשסאז ‏ 40 : לשל סד ₪0 :ה=1ת ד25 :61=8 5 6;י =יום" דשסא1 ופן* : 00 הד 0 = (4 / 66 זאן --- 4 / 6 א[ 500 ו >+‏ ";ם,;"-ט",פ;"+א";3 דאנצם: 6ל 00ו . . " 0 ו 6 + 1.25 * 60 = 0 40 / 7 ל . מן הטבך = ב +א",6 דאנצמס ספ זאו - 7 / 0 + (46068) זאן = ₪ 70 -0 דווקא עכשיו. כשאתה מתלבט | בר 10 א ;ל / גם + (068)) בצמצום חחוצאות חשוטפות, אתה מ+אש=גת דש ו השק 5 %ן" = לק 120 7 , , . + 4-9 7 ססיה דאס 100 0 סז00 : 086ד69א ‏ 90 1 : וביעילות גבוחו - זה חזמן - :תס 3% :7 שי 1 - (0)2 = (11/8602 - (0)1 = (661 100 , / 3 להתמחשב! 2-3 ב" " דאבהתס 1168 0 סז80 :ו / במשובית - ירושלים עומדים 0 5 2 .-- 1, 6,2,2,5,0,3,5,!0 6ז0ס ‏ 110 // , | לרשותך אנשי מקצוע מְעולִים, 1 שי ד 5 4 , : שידריכו אותך בבתירת המחשב (1;"+א,;3%6,"-%":%6+5 דאבתק 120 עי,שלישי,שני, ראשון, שבת ‏ דאס 120 : ובתוכנות חמת אימות לעיסקך ה 25 בת "= הג "204 :"= עשי ,חמישי,רבי , . מתוך המבחר הגדול ביותר. חייעו 1 569% :1ה-1אשתת 127 150 / [ ניתן גם לבעלי מחשבים, הוקוקים פ;";> ‏ ";הח;"=1:"4ש דאכסק 150 : , לציוד חקפו, אבזרי עזר, דיסקטיםי דאזחק | דאבסק אםהד 9150 15 152 . : " סרטים למדפסות והרחבות מה 5אס1זהטס= מתד".5 אד ;5 ששסהס 8 . . למיניחן. חדרכח מקצועות לשימוש 0 כךד 60 "555 ובסה 5 1 ₪ בתוכנת. ,1 ה205= דא1תס :51 <התשט 17 5 2 עד ה ו 0 הפגזשז:51פש5" דאדתס : דאקס 160 כוסית וליחנות מהתצוגה החדישת "חסנזהטף6 1% 6פ>ה: הג ₪ וממבצעי חיכרות. ₪ ו + "פנ" אי ו דאקס 178 = כטצם =" נה *=א',7 חק 150 9+ - = בוו 1 טייש א"ז דד 220 "= 10 חפב|= זאדסס 2006 זתבש 6900 פפ" דאדחס | דאדחס פ5תסגזבט59 השתז0ת3 0096 5 סד פס אפהד "" ₪ אפחד "שש" אנשים ‏ 6 6 ונמחשפים מועדונים, ש ניינים, מלמדים מתכנת מנוסה מלמד בייסיק על דראגון. פישר שמואל, חפץ-חיים 56 פ"ת, 904184. להוט ליצור קשר עם בעלי אוריק"1 להחלפת תוכנות ומידע, למכירת תוכנות %5 כ"א. צביקה זילברמן, 067-92803. מעונייץ בקשר עם בעלי אפל ותואמיו לחילוף תוכנה ומידע. עופר בר-דן, אחים קיבוביץ 6, רחובות, 054-52540. לבעלי אפל 11 ותואמיו: ניפתח מועדון לתוכנה, ספרות, ומידע. עדי 04-923352. בן 15, נותן שעורי בייסיק למתחילים ע"ג: ספקטרום, אפל 11 ותואמיו. דידי לופו, העלייה השנייה 26, רמלה 72567. 08-226566. שעורים פרטיים להכרת אפל ותואמיו וללימוד בייסיק כולל תרגול על אפל. דורון 03-745498. שעורים פרטיים בבייסיק ושפת מכונה על מיקרופרופסור 1ו באזור ת"א והרצליה. חיים 3... הוקם ופועל מועדון אטארי! ללא תשלום. בחסות המכון לפריון העבודה והייצור. פעילויות מגוונות: מפגשים חודשיים, הדגמות תוכנה וחומרה, עתון אטארי-טון. הרשמה: צורי חלילי 03-912950, (מ-20:00). מועדון למשתמשי קומודור נפתח ברש"י 10, ת"א. מטרת המועדון: קידום המתכנתים ע"י סדנאות וקורסים. המועדון פתוח אחה"צ. פרטים: 3.. מחשבים ו = למכירה דראגון 32 + מחסנית + עורך + מוטות היגוי + עשרות משחקים + ספק כוח וחיבורים חדשים לטלוויזיה ולרשמקול. טל הרט, קק"ל 55, ק. מוצקין. 04-711220. = למכירה טקסס כולל חיבור לרשמקול ורשמקול, בייסיק מורחכת, ספרים ותוכנות. ברני 03-444785. = למכירה לינקס+ קלטת + ספרים + ספק כוח. עופר 03-861680. = בהזדמנות ספקטרום 16 ק' ספרי תוכנות ולימוד + קלטות משחקים + ספק כוח. 8100. שי 3. = קומודור 64 + רשמקול + הרחבת בייסיק + לוגו + עברית + מוט היגוי + ספרות. יגאל 80,., = למכירה טקסס + כבל מחבר לרשמקול + ספרות רחכה בעברית ובאנגלית. 8150. אוהד 48. > למכירה מדפסת א2 לספקטרום. 870. יגאל 8. > מעוניין בכונן, מדפסת, תוכניות ומשחקים למיקרופרופסור 11. ביכרשטיין ראובן, קדושי-קהיר 0 חולון 58308. 03-881113. > למכירה ספקטרום 48 ק' + ספרים בעברית ובאנגלית + מעבד תמלילים בעברית + אסמבלר + עשרות משחקים מתוחכמים כולל קלטות ק-ל-ט 5:ל-0 מממ מקוריות של ההוביט מדמה טיסה ועוד. %180י דניאל 052-559905. גדעון אלטמן 03-773256 (לא בשבת), = למכירה אדיוקט 2002 16 ק' + 2 קלטות + ספר הדרכה, מחיר הזדמנות. שלמה גרוסמך 9. = למכירה אטארי חדש עם 4 דוושות וקלטות. אורן 2. = למכירה טקסס במצב מצויין + ספק + מתאם = מחשב תואם אפל + מקלדת מקצועית + מוטות לטלוויזיה + מחסנית בייסיק מורחבת + חיבור היגוי + משחקים ב-%180 בלבד !!! (64 ק'). כמו לרשמקול + מחסנית ניהול משק בית + מוטות כן טקסס אינסטרומנטס עם כל החיבורים ב-%100 היגוי + ספרי הדרכה + משחקים ותוכנות + ספרי בלבד !. עמית 02-720714. תוכניות. אלון לוי, מושב אלישיב, ד"נ לב השרון 5. 063-65425. = בהזרמנות ג'יני צבעוני + ידיות + 3 קלטות + ספר הדרכה לשפת מכונה + ספר לבייסיק. שמוליק ליברמן 067-93933. = למכירה מיקרופרופסור תואם אפל + ספר לימוד בייסיק + כל החיבורים + עורך מסך. גרי 5 (אחה"צ). = למכירה ספקטרום 48 ק' במצב טוב בן שנה. 0. באריזה כולל הספרים וקלטות. מנחם שנקר, = למכירה אוריק-1 כחדש, כולל תוכנה משחקים שאול 19, נו"ש, חיפה 04-230051, 04-235806. וספרות מקצועית. כמו-כן אפשרות מכירת כרטיס- דיבור למיקרו-מחשב. אבי שרון 03-861477 > מעוניינים לקנות ספקטרום/קומודור 64. (בערב). 9 (ערב). = למכירה אטארי .800%1 בן שלושה חודשים + כונן = למכירה סינקלייר ספקטרום. עמית קריספין + רשמקול + טבלה גראפית + שפות + ידית + מ חיבורים + משחקים ותוכנות רבות. באריזה. חייב להימכר עקב נסיעה לחו"ל. שמעון אוזן, הגליל = מעוניין לקנות קומודור 64 + רשמקול במצב טוב. 8, כרמיאל. 04-988364. 0. חגי אריאל 04-254672. = תואם אפל ווינר 64, כולל כוננים, תוכנות, ספרים, ידית, עברית, מקלדת אלפא נומרי, 66 פונקציות, 5 כרטיסים. רן 03-985579 (אחה"צ). = למכירה דראגון 32 + מוטות היגוי + עט אור + ספרות + מחסנית + עורך והרבה תוכנה. אייל ריזמן 052-29902. = חייב לקנות ! ! : תואם יבמ-פיסי או תואם אפל 116 + כונן + תוכנה + שפות במצב טוב. אם ברשותך מחשב כזה וברצונך למכור התקשר דחוף. שמעון אוזן 04-988364. = למכירה תואם אפל 64 ק' עם כונן תקליטונים וצג חדש באריזה + |אץ6. שלמי 03-235325, 8 = למכירה טנדי רדיושק 80 בהזדמנות כולל ספרי לימוד, 2 מחסניות, משחק וזוג מוטות היגוי. אמיר מולד 02-818335. > מעוניין ליצור קשר עם בעלי אטארי 600 שנמצא בידם כונן תקליטונים 1050. מעוניין למכור רשמקול לאטארי 1010 במצב מצויין. ארז כהן, ש 0 ו > למכירה ג'יני צבעוני 32 ק' + ספרים וכבל > ויק 20, 28 ק', רשמקול, הרבה קלטות, ספרים, הקופ בחור כהך 5 ר"ג, 03-736725: טלוויזיה צבעונית 9 אינטש ועוד. הכל רק 499 8. גיא 03-475042 > ספקטרום 48 ק' מדפסת חדשה ספרים ותוכנות. .7 = מעוניין לקנות טלוויזיה ש"ל קטנה או צג במצב טוב. יוחאי דוד 04-728850, > למכירה ויק"20 + רשמקול + 8 מחסניות + ספרים + קלטות והרחבה 16 ק'. צחי 03-851160: > למכירה קומודור 64 + רשמקול + משחקים. כחדש. מולי אטס, מורד הזמיר 2, חיפה 34364 1 (אחה"ץצ). = למכירה כונן תקליטונים לאטארי ותוכניות לאפל. דוד 02-245217. = חייב להימכר ג'יני צבעוני 48 ק' + ספרי עזר = מעוניין בצג צבעוני לאפל 11. רמי 065-56804. ותוכנה. שלום גל 059-73533/שחר 059-74249: > כונן תקליטונים כפול לדראגון + ספרות לדראגון 6 (ערב). 052-445822, > למכירה ספקטרום 48 ק' כולל שפות מחשב ותוכניות מקצועיות ומשחקים. רון 7" = למכירה אפל 11 + כונן + צג + הרחכת זיכרון + (בערב), 055-38076 (בבקר). ספרות עזר מקיפה, תקליטים עם תוכנה מגוונת ביותר (אפשר גם להזמין תוכנות מסוימות) + עברית. (ערב) אריק/יעקב 03-481003. = למכירה ספקטרום 16 ק' + רשמקול מיוחד + 2 לטות, + 2 ספרים באנגלית, ספר בעברית תיכנות מחשבת 2,1, חוכרת משחקים. ירון ברט, מאפו 8, כ"ס. 052-21926 (לא בחמישי), = מעוניין להחליף תוכנה לאפל ותואמיו, וליצור קשר עם בעלי אפל 116. כמו כן מעוניין בהחלפת תוכניות עסקיות. ברשותי מאות תוכניות חדשות. גיא עופר, אוסישקין 1, רמה"ש 03-471261. = מעוניין לקנות כונן תקליטונים ו/או מדפסת . נקודות צבעונית שנייה. מחליף/מוכר תוכניות. יש לי תוכנית דיבור ב-810. עמיחי 052-445790. מוכר/מחליף תוכניות ומשחקים לספקטרום ולקומודור 64. אלירן חזן 067-49755. = מעוניין בתוכניות ללימוד אנגלית, חשבון ושפות > למכירה משחק טלוויזיה אטארי + 3 קלטות ושאר תיכנות. שאול אליאסי 03-944385. הציוד הנילווה. רמי 065-56804. > מעוניין בהחלפת תוכנות לאפל 11 ותואמיו. אמיר = למכירה קומפק + שני כוננים 256 ק' + תוכנה. 5" אנשים 6 ונוחשפים מעוניין להחליף תוכניות לדראגון 32. ברשותי מספר רב של תוכניות בבייסיק ובשפת מכונה, במו-כן מעוניין בשפות שונות. כרמי גולדשמידט, ת"ד 5145, אשדוד 77151. 055-41942. לבעלי ספקטרום מיגוון רב של תוכנות עיסקיות מקצועיות לומדה ומשחקים ברמה גבוהה. למכירה/החלפה. מעוניין במיוחד במשחק זקסון. יהודה בן-עזרא 04-926994. קומודור 4 ברשותנו 200+ תוכניות ומשחקים להחלפה (אפשרות מכירה). שבק 052-551553, דוד קוקרל 052-552294. למכירה קלטת 2001 0% ש!1ופשל ספקטרום. אייל נח 057-996416. קומודור 64. מעוניין לקנות סיימון בייסיק + ספר הסברים. גיא 03-779964. מאות משחקים משגעים לבי-בי-סי למכירה/החלפה באזור המרכז. גיל מאור 1 מעוניין להחליף תוכנות ע'"ג תקליטונים, רצוי בשפת מכונה ובמיוחד משחקי הרפתקאות. אופיר 6, דני 04-247656. להחלפה/מכירה משחקים מדליקים לספקטרום בשפת מכונה וקומפיילרים. רונית בינדר, סירקין 3 יהוד 56228, 03-362284. ברשותי 200 תוכנות משחקים וספרים בעברית ואנגלית לקומודור 64. אייל דביר 055-24102. מעוניין ברשימת הפוק של הספקטרום 48 ק' + משחקים חדשים כולל משחקי מחשבה + תוכנה לימודית. זאב ביין 04-707201. מעוניין למכות/להחליף תוכניות ומשחקים לאטארי .1 אודי, ת"ד 21263, ת"א 61212, 3 לספקטרום מעוניין בתוכנה לימודית ובשפת סי. בתמורה מבחר גדול של תוכניות. יובל בן צבי, 7. מעוניין לקנות שפות מחשב ע"ג תקליטון או קלטת לאטארי .8001 וכן מעוניין לקנות ספרות מקצועית בעברית. שמעון אוזן, הגליל 12/48, כרמיאל. 04-988364. לבעלי קומודור 64. קח מחסנית מקורית של פליפרים + חוכרת ותן מחסנית של סופר בייסיק 4. אילון 03-854956. למכירה תוכניות בשפת מכונה כולל עברית לספקטרום. 83 -- 86 כ"א. שי חמיידס, קבוץ נחל עוז, ד"נ הנגב 85145, 051-95325 (אחה"צ). דרושה תוכנת פסקאל לדראגון. כמו כן מחלי [ ו ו ף משחקים בשפת מכונה. ערן 03-452293. להחלפה משחקים לספקטרום 48 ק' כולל המשחק שרלוק. דניאל לם 052-78603. מעוניין לקנות/להחליף תמורת משחקים, שפות לדראגון 32 במיוחד קובול, פסקאל, ושפת סי. ע"ג קלטת או מחסנית. כרמי גולדשמידט, ת"ד 5145, אשדוד, 055-41942. מעוניין ברשימת הפיק והפוק לאפל. בתמורה אתן משחקים ותוכנות. אורן 055-42322. * למכירה/החלפה משחקים ותוכנות לאפל ותואמיו. אורן, דקר 6, ת"ד 6751, אשדוד 77171. -7-777]7₪-- = למכירה כרטיסים: מחולל דיבור וכרטיס 80 טור למחשבי אפל ותואמים. כמו כן מוכר תוכנות מכל סוג לאפל, קומודור, דראגון, ספקטרום, אטארי ויבמ. אסף כהן 03-907844. * מעוניין בכרטיס 16 ק' לאפל. בתמורה אתן כרטיס פ.א.ל. לטלוויזיה צבעונית. אריאל טיקוצקי, הרצל 1, חדרה 38267 063-35755 (בערב). > מעוניין להחליף כרטיס 80 טור בכרטיס פאל לטלוויזיה צבעונית או בכרטיס דיבור וכמוזכן מעוניין להחליף תוכניות לאפל 1!6. ישראל גמליאלי 04-233153. > למכירה ספר חדש על הספקטרום תוכנות על בייסיק ושפת מכונה. אורן 42322 -- 055. = למכירה משחקים לסינקלייר ולקומודור ברמה גבוהה בשפת מכונה, ספר משחקים. גיא קונפורטי 3.. > מעוניין בהחלפת תוכנה לקומודור 64. בעיקר משחקים. כמו כן מעוניין בשפות קובול ופורטרן. שמואל ראינדורפ, פרוייד 2, חיפה 04-251297. = מעוניין ליצור קשר ולהחליף משחקים עם בעלי שארפ 12-700א וכן למכור משחקים במחיר %1 כ"א. שי פאר, 7008/30 מערב 1, אילת 88000, 1 = מעוניין בתוכנית ללימוד אנגלית למתחילים לספקטרום 48 ק' ובתמורה אתן משחקים יפים 1 = להחלפה משחקי ספקטרום (בייסיק ו/או שפת מכונה) ברמה גבוהה. (תמורת ש"ע). מנשה חסקין, כפר ויתקין 40200. 053-96307. > מעונייך בהחלפת תוכניות ומידע לבידבי"סי. בעל תוכנות רכות וחדשות מהארץ ומחו"ל. עודד גוברין, איינשטיין א/33, חיפה 34604. 7. = להחלפה משחקים מעולים וחדשים לספקטרום, אורן שניצר 04-531418. = להחלפה/מכירה מידע ותוכנה לבעלי אפל 118 ותואמיו. יהודה גרוסמן, פיק"א 3, פ"ת !49611. 1. = למכירה משחקים לקומודור 64 ברמה מעולה. כל משחק חצי דולר. ראול גאמבשו, כרמיה 18/6, חיפה 35436. 04-522829. = מעוניינים להחליף משחקים בשפת מכונה לספקטרום 8 ק', ערן דינר, מילר 7, רחובות 4, או אייל ליטמן, וייצמן 8, רחובות 76280. > כל הקודם זוכה. למכירה קלטת עם 50 משחקים לאפל. כמו כן מעוניין ברשימת הפוק והפיק של אפל תמורת ש"ע. שחר חורי 03-790891. > ספקטרום. יש לי מעל 150 תוכניות ומשחקים רמה גבוהה ברצוני להחליף ולמכור. טל שמי 0,.,. בעל אלפי תוכניות רציניות לאפל ותואמיו מעוניין לתח כל תוכנית שברשותו עבור מחולל יישומים לוטוס שיתאים לאפל ותואמיו. שמעון בויטום 8. מעוניין ליצור קשר עם בעלי יבמ ותואמיו להחלפת דעות ותוכנות. דייויד שלץ, השיקמה 4, קיראון 55000, 03-356210. למכירה תוכנות לאטארי 600 באסמבלר ובבייסיק אנשים 6 וְנוחשבים מעוניין אטארי .1א600. ארז כ 4. 08-1216955 קן, מבצע יונתן 18, רמלה = מעוניין בתוכנית עברית לספקטרום אש במגזין מחשב אישי בתמורה אתן מיגוון יות מעניינות ויפות. אמיר גולן, הגאולה 16, הוד השרון, 052-32910 = קומודור 64, בעל התוכניות הכי חדשות בארץ, משחקים מרהיבים ביופיים לכונן ולרשמקול מעוניין להחליף או למכור, כל הקודם זוכה. אמיר 9,. = לדראגון 32/64 קלטות משחקים בשפת מ ובבייסיק למכירה/להחלפה. שמואל 037390383 (בערב). = לספקטרום 48 ק' מעוניין בתוכנות גראפיקה, לימוד מתמטיקה וכלכלה ברמה תיכונית ומעלה ולוגו 067-48993 (בערב). = מעוניין ליצור קשר עם בעלי ספקטרום באייזור גבעתיים, תל-אביב להחלפת משחקים. יש ברשותי משחקי פעולה וחשיבה. ליאור טל 03-318316. > כל הקודם זוכה ! מוכר/מחליף תוכניות לספקטרום 48 ק' 85-2. כל הקונה 2 משחקים בשפת מכונה מקכל חינם 5 בבייסיק. אסף 03-997090. מבצע" קדש 7, ראשל"צ 75221. > למכירה 3 קלטות חדשות מארה"ב שעוד לא הופיעו בארץ לאטארי. זהר חנן 065-73917 (לא בשבת). > כל המעוניין להחליף תוכנה ומשחקים לאפל ולתואמיו ע"ג תקליטונים בלבר (!) רן אקרמן 41 > למכירה ספקטרום 16 ק' שני ספרי משחקים וספר של המחשב. גיל 03-356081. > מעונין להחליף משחקים לקומודור 64 ברשותי משחקים מלהיבים. עופר 04-704782, = מעוניין להחליף משחקים ותוכנות לדראגון 41/64 בשפת מכונה ובבייסיק. אודי אתגר, רוזן 26, ר"ג, 74, > למכירה/החלפה תוכנית להפעלה נוחה של "צ\ אכ* "שא אכ אי כולל דף הסבר למיקרו פרופסור 11. חיים 053-70693. > לספקטוום -- עיסקת חבילה -- תן 820 ותקבל 0 משחקים מלהיבים ע"ג קלטות סוני. עדן 4, = קומודור 64. מעוניין להחליף תוכנה ומשחקים שמואל, ביאליק 22, ר"ג 52451, 03-727040 6 למכירה מיגוון עצום של תוכניות חדשות לבי-בי- סי (יבוא מאנגליה). מחירים מפתיעים. אורי לין 0. = למכירה 3 קלטות חדשות מארה"ב שעור לא הופיעו בארץ למשחקי/מחשבי אטארי. זהר חגן, 7 (לא בשכת) > מעוניין לקבל משחקים ותוכנות לספקטרום בלא תמורה. כמו כן אבקש את רשימת הפוק של = למכירה קלטת הרחבת בייסיק לקומודור 64, הספקטרום. אורי/אי'ברט, בני בנימין 23, הרצליה, 74,.,. תוספת 120 פקודות בכל התחומים כולל עברית + ספר הסברה. רונן 04-920164 מעוניין לקנות/להחליף תוכנה לאפל ותואמיו. שאול, ת"ד 9216, ב"ש 84191. מעוניין להחליף תקליטונים. אורי גלעדי, העבודה 2, חולון 58515. 03-894877. מעוגיין למכור ספריס וחוברות הדרכה לספקטרום וכן קלטות 48/16 ק' + ספר משחקים. משה קסבי, בן-גוריון 1518/16, אופקים, ת"ד 176 אופקים 0, 057-921985. מעוניין להחליף תוכניות לויק-20 כולל תוכניות עם הוספת זכרון עד 32 ק'. אבישי שפיר 7,,. להחלפה/מכירה 2 ספרים עבור אפל 11: 1) פסזש6 אפפ ו ת.וקץא. 2) ,פאפופ וו = ןשקא 08: 5אתדאואץ אא ,11.65. ארז נוי, מודיעין 179, ר"ג 52383. 03-748574. מדמה טיסה לקומודור של סובלוג'יק כולל את כל התוכניות המקוריות ! + 50 תוכניות אחרות. איתי נוביק, תמר 36, עומר. 03-324344/057-599434. אתן תוכנות רבות ומעולות או אשלם עבור ספר שפת מכונה לדראגון 32 (עדיף באנגלית). שרון סייברי, הברושים 21/1, כרמיאל. 04-986230. מעוניין להחליף תוכנות ומשחקים לספקטרום. שי 3. מעוניין בתוכנית 6/1 ההופכת תוכניות מהקומודור 4 לספקטרום בתמורה אתן תוכנה לספקטרום או לקומודור 64 כמו-כן אני מעוניין למכור 5 ספרים מחו"ל ב-%55 או בש"ע. עדן 04-986314. מעוניין להחליף משחקים לאטארי. עודד פרגו, כפר שמואל 18, ד"נ איילון 73215. 08-227860. בהזדמנות לבעלי טקסס תוכנת בייסיק מורחבת, שחמט, גראפיקה, משחקים ועוד. לכטמן חנן, הס 9, חיפה, 04-664101 (ערב). למכירה ו/או החלפה תוכנות ומשחקים לקומודור 4. מעוניין גם ברכישת טלוויזיה ש"ל עד "22. יגיל אנגל 02-699374. טופס פרסום במדור סלסי/פלטי ק.ל-ט 5 להחלפה/מכירה משחקים לקומודור 64. יצחק קריספין, ת"ד 308, רמלה 72102. 08-221414. מעוניין ברשימת הפוקים והפיקים של ווינר 64. או תואמי אפל. יש לי מלאי תוכנות להחלפה. גיא כהן, מבצע קדש 2, ראשל"צ. להודעות: 60 (בשעות הבוקר ואחה"צ). לבעלי קומודור 64. מעוניין להחליף משחקים מלהיבים. עופר 055-32041. מעוניין להחליף משחקים לדראגון 32 בשפת מכונה ובייסיק. מעוניין גם לשאול ולהשאיל חוברות וספרים לדראגון. אייל בר"צבי, אשל 8/5, קריית-ביאליק. 04-703044. למכירה/החלפה תוכנות לאפל. יורס 065-91224. למכירה משחק 2 א0%1110 01.8 וסינטיסייזר דיבוּר למחשבי אטארי. טל 052-35014. לאטארי -- תוכנת דיבור -- עם או בלי מיבטא. תוכנית לימוד לצרפתית והרבה משחקים בבייסיק ובשפת מכונה. כן רוצה לקנות כונן דיסקטים, יד שניה ו/או מדפסת נקודות צבעונית. עמיחי 0.. מעוניין לקנות משחקים בשפת מכונה. מעוניין למכור/להחליף משחקים לאטארי .1א800/600 וכן מעוניין להקים מועדון למחשבי אטארי. צוּר רייס, שרת 4, טבעון 3600. 04-935410. מוכן להחליף משחקים ע"ג קלטות בלבד. לקומודור 64. נעם גרינברג, ת"ד 621 קריית- שמונה 10200. 067-49050. לדראגון תוכנית למכירה כוללת כתב על גראפיקה, עברית, אנגלית, 11 צבעים בגראפיקה גבוהה, תיכנות תווים, ארבעה צבעי רקע לעבודה חופשית ושינוי צבע או תווים. מעין 057-958471. למכירה 2 תוכניות לוויק"20 מחוברות מחו"ל ע"ג נייר מודפס -- המעונינים ישלחו לכל תוכנית 800 שקל + בול עבור משלוח חזרה. כל הקודם זוכה ! נוריאל מזרחי, סלנט 28, פ"ת למכירה תוכניות במחיר זול לספקטרום. שלמי יעל, הגדוד העברי 1, רמלה 72215 להחלפה/מכירה תוכניות ומשחקים לקומודור 64 ע'"ג קלטות או תקליטים. כמו כן מעוניין לקנות ]אש 2-80 ומודם למחשב קומודור 64. אילן 6. ברצוני להחליף משחקים לאוריק-1 ולאוריק אטמוס וכן מעוניין ביצירת קשר להחלפת ספרים, חוברות, תוכנות ומידע. זילברמן צבי, דירות כוכב 4 טבריה 14321. 067-95803. למכירה משחקים לאטארי ב-600 שקל למשחק בשפת מכונה. גולן זבידה 04-933870, מעוניין להחליף/למכור תוכנות ומשחקים לאפל ו1 ותואמיו. ברשותי כ-250 משחקים ותוכנות. אבנר מולכו, מוסקוביץ 22, רחובות 76473, 08-455014, או רונן בנדק 08-476924. מעוניין להחליף קלטות לאטארי, עבור רשמקול ביתי או רשמקול לאטארי + תוספת מחיר. ראובן טויטו, כ"ג 11, צפת. 067-30362 (אחה"צ). להחלפה משחקים ע"ג קלטות לאטארי 600. צפריר פייר, כפר סאלד, 067-47722. מעוניין להחליף משחקים בשפת מכונה לאטארי 0 ע"ג קלטות. דני 053-24328. קומודור 64. מעוניין להחליף משחקים רובם בשפת מכונה וגם בבייסיק. ברשותי הרחבת בייסיק, לוגו, תוכניי שמקטינה את ההקלטה ב-10 ועוד עשרות משחקים. שחר דומאי, יובלים 12. למכירה משחקים ברמה גבוהה לסינקלייר ספקטרום 16/7148 ק', 20 משחקים ב-810. גיל בן אוליד, הגאולה 4/גיא ליברמן, הדרור 27, הוד" השרון 45272, 052-22653. דחוף! דרושה תוכנה במחיר סביר לקומודור. לבעלי דראגון 32 וסינקלייר ספקטרום, ברשותי חוברות ללימוד בייסיק הכוללות תוכניות יפות. מעוניין למכורן. מעוניין בחוכרות "מחשב אישי" מס' 7, 8. יהודה 03-725396 (לא בשבת). מאה מאה ממה מחאה מאה שאה שאה שאה מאה מא מאה מאה מאה חאה מתה מואו מאה ממה אאא מקה חמה ממה האא כל הורעותיך חייבווד להיכתב בכתב"יד ברור וסריאו על טופס אה המכיל ער 30 מלים למירב. כתוב - או הרפס - מילה אוחת למשבצת בבהירות רבה. טמ כתפובתך המילאה |כולל מיסור /או | טלמונך חייבים להיכלל בטלושים המלים. אנו מקבלים הודעות מקאראים מרטייים בלבר לא נוכל לסאר על הודעתך אלאו"אזס"כי תטתמט בטוניס חרט: המערכו אינה יבולה לערוב להדמסת הורעה בלטהי במוער כלשהו ואינה נושאזת באחריות לתוכו המודעות. אזנז עאור לגר לעאור לך בכתב"יר אה וברור. המורעות תפורסמנה (יל בסיס ‏ כל הקורם זוכר: שלח את הטופס במעספה וציו בצרה ן השמאלי מאכירות קְלטי/מלט: בהצלחה. יק הקהמהמטטאה ו 5 הפה סשתחשוור הררה | מהשמשמממ | ו ₪ש שפשם ₪₪ שסשםסם נמ ₪ (+-131- ]:) ₪ | 4-ק 7-72 5 5-0 3, 2% 2 4-7 6% 2 אנשים ‏ 6 ו ונוחשבים פראן שר פד ור ₪8 פ חטיבת התקשזרות ל הל סו. קרית אליעזר חיפה. טל. 24-5539227 : שר (92622. 9262399 5 ב הש שורתר 0 ה בלכה 5. ירושלים. טל. 222606 -- 2-240404 4 ראן חטיבת תקשורת רח' הסיבים 18; ו ל יראל 5, גבעוליס. מל. 03-770141 (5 קוים) ₪ "א ו בעמ -- רח" השומר 72, בני-ברק. טל 953-772171 -0ל "א [37373, 381814. 382069 ₪ "שמרד אלקטדוניקה" (7 ע : וו" בע"מ -= | ת"א. ₪ אר מ ננתב את המוצר דרך תחנות העבודה שבהן הוא מעובד אצלך. נתכנן את העומסים על תחנות העבודה במפעלך. נעקוב אחר היצוע שלבי הייצור. נתריע על סטיות וחריגים. נתכנן את דרישות החומרים לתחנות הייצור השונות. צעד אחד לפנו המבונה שלך תמצא את התוכנה שלנו, ../ כשתשמע באיזו עלות תוכל ליהנות מכל אלה, בודאי תופתע לטובה, מה עוד שאנו מציעים לך פתרון כולל של הציוד, התוכנה, וכל השירותים הנלווים -- כולם כאחד מכתובת אחת: .6.8.א. ננהל את עצי המוצר. נתכנן תחשיבי עלות למוצרים. נרכז את העלויות בפועל (תמחיר) ונשווה אותן לתחשיבי העלות. ננהל את המלאים (חומרי גלם, בתהליך, מוצרים מוגמרים, חומרזי עזר) גם בערכים ריאליים במט"ח. נתכנן הזמנות רכש ונעקוב אחריהן. ננהל ההזמנות של לקוחותיך ונעקוב אחריהז. נטפל (מנהלית) בשווק ובמכירות שלך, כולל הוצאת חשבוניות ומעקב חובות לגביה. וו-5סאו ₪ 6א '. א. מיטווך ובניו בע"ח וצו ג\צ וו)\ (צבו ב)\ו\ר בבב הדוו ו ווווווו. 0 / / 9/8 //: שו / תוצאות הרד