הכינוס השנתי ה-28 בקידמת טכנולוגיית המידע. 24-25 באוקטובר, 1993

תכנית מוקדמת

OCR (הסבר)
הכינוס השנתי ה-28 בקידמת טכנולוגיית המידע 22 3 | 4 באוקטובר 1993, ערב פתיחה חגיגי, היכל התרבות, תל אביב 5 באוקטובר 1993, כפר המכביה, המת גן ש ב של 2 בקידממורג כוכנולוגיירת הכזידע (ומזיתזים יהָרים, היבכם טווזבים להשתתי בכיבוס הטבתי ה-28 טל אזיד"א אשר יתקיים בהיכל-התרבוד בערב ה-24 באקטבר בכפר המוכביה במהזר ה-25 באוקטובר 993. הכיגוס עוסח בטכבולוגית המירע במזגו\ רחב של היבטים. האז סוטדב חזו ממציאות, פילוספיה וענטה, עשיה מוריבי\ ערב הפתיחה כולל תכניתד טתנעביין לאו רק את אנשי המוקצוע העוסקים בתחום טכבולוגיתת הכוירע כדרר חיים, אלא גם את הקהל הרחב. הרצאוד הפתיחה תיבת בחסוד חברת 036616 וסצצס\ י"י חגובסחזם 6. . זס, סגן בטשטו למוחקר של החברה. בהמשר יגיטש פרופ' אסא כשטר בחסת חברת ו בסו יוטראד "מחשבות בעד פה" עד הבושאו "המחשב כארם, הארם כמחשב". כמ כ הזופיע בעה הפתיחה התזטוורת הפילהרמזוביות הצעירה בחסווד חברת ריגיטל יטראוה. [] במסגרוז יום ההרצאזתת הריובום (ב-25 באוחטובר בכפר המכביה) בארח עשרוות מומוחים בשטחים טובים החל בוחר פיתח כדלה בהרגמוז יחריוד של מערכות ממוחטבות. כמ כ שוצג סרטי אבינצציה נזכוחגטבים. אבו סוק\ים נטההרצאות הסועבייבותז הארועים החברתיים טל הכיבוס יה\ מופגש ועשיר נוהבה. רוסומויה הלי-סגל ד"ר ממוכאל רודה יו"ר הכיגוס יו"ר וערוד הוזכביות הנחדז הכיבוס : רוממיה הלוי-סגל - יו"ר הכינוס -- אגד ד"ר מיכאל רודה -- יו"ר ועדת התכנית -- יבמ ישראל, מדע וטכנולוגיה 6 בת שבע שיזף -- יו"ר ועדת הארגון -- מנכ"ל איל"א משה גוטליב = יו"ר הנהלת איל"א -- אוניברסיטת בר-אילן צרצ הצכבית: ו דיר מיכאל רודה -- יו"ר -- יבמ ישראל, מדע וטכנולוגיה בת-שבע שיזף - יו"ר -- מנכ"ל איל"א ד רלואיס אוסין -- המרכז לטכנולוגיה חינוכית נחמן אגמון -- קופת חולים כללית תא ל (מיל.) בני מידן -- כור תקשורת והתראה דן גבעול -- החברה לאוטומציה במינהל ד"ר יוסף רביב -- יבמ ישראל, מדע וטכנולוגיה גרי ספיר -- מל"מ מערכות עמירם שור -- מלל תעשיות תוכנה ומחשבים אריה עמית -- קסלמן שרותי ניהול רות קופרמן -- מזכירת איל"א מוזכיר\ד אזוד"אן: כפר המכביה רמת גן 52109 טלפון: 03(6715770/2) פקס: 03(5744374) חברה נאוהגב] מזכירותד הכיבוס: אינטרנציונל כינוסים ותיירות בע"מ ת.ד. 29313, שדרות רוטשילד 9 תל אביב 65121 טלפון: 03(5102538) פקס: 03(660604) א.....שצשּצצצדצצבב .000 , ו" ד ם ראשון, 24 באוקטובר 1993 היכל התרבות, תל אביב בחסות 6ז8068ק 1601611 השק 5סה השוסד 5 5 אס הואהס-או ,וחט8פהזו8 1061 .זם ,ח0ז16568 ק/ 54 ,280%810 6|שס התזמורת הפילהרמונית הצעירה -- בחסות דיגיטל ישראל הפסקה *מחשבות בעל פה" בחסות יבמ ישראל מנחה: פרופ' אסא כשר, אוניברסיטת תל אביב יו"ר: יעקב נויבורט (נוי), עירית תל אביב משתתפים: הלל דודאי, מל"מ אביאם סלע, סיב"מ שמואל פוגל, 5 אוסי לאונר, תדיראן מערכות מידע 0 הפסקה יורם אלסטר, נשיא איל"א 5 חק זס) 1ה8ח86 13 ח6כ 0 5 .1 חו!אחהז: .זם ,0 800 זח85108זק /5( ,.סח! 57518005 ו!סצוך יצירה, זיהוי ואכיפה של אמצעי אבטחת מידע בסביבת וס גר ספיר, מל"מ תקשורת ממוחשבת מודרנית 0 הפסקת צהרים 0 ונגסו בתקשורת גתבים \.- יו"ר: בני מידן, כור תקשורת והתראה התפתחויות בתקשורת נתונים בעולם דני חזן, תדיראן תקשורת | 8!655זו\ מיכאל חטנברג, א|4א/ 1 0 פהמִפסקה תכנית כינוס איל"א ה-28 פגד: מחקר פותוח = בענף המחשבים בישראךף יו"ר: ד"ר יוסף רביב, יבמ ישראל, מדע וטכנולוגיה הרצאות ודיון משתתפים: פרופ' שלום אברבנאל, יו"ר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח ד"ר שוקי גלייטמן, המדען הראשי, משרד התעשיה והמסחר פרופ' דני דולב, האוניברסיטה העברית ויו"ר מחב"א ד"ר אברהם פלד, סגן נשיא בכיר לפיתוח עסקי, אלרון תעשיה אלקטרונית פרופ' זאב תדמור, נשיא הטכניון פגל: ויר נית להפור את ו ור ו - .₪ 0 ושהוול לסורכו תובגה עולמייר יו"ר: עמירם שור, מלל תעשיות תוכנה ומחשבים מדיניות לאומית לקידום יצוא מוצרי תעשיית התוכנה והפיכת ישראל למרכז מו"פ עולמי נתי שרוני, מנכ*ל משרד התעשיה והמסחר מדיניות המו*פ ביחס לתעשית התוכנה ד"ר שוקי גלייטמן, המדען הראשי, משרד התעשיה והמסחר השיווק כמפתח להצלחה פרופ' דב פקלמן, האוניברסיטה העברית האטרקטיביות בהשקעות במוצרי תוכנה עקיבא מאיר, קרן הון סיכון אינוונטק פגל': ושראל כבר על ספת ו מגמות בתקטורתן בתונים \\ = יצואני הנוכנה בעולם יו*ר: בני מידן, כור תקשורת והתראה ניהול משולב של תקשורת נתונים ומיחשוב שמשון קאופמן, פיברוניקס השתלבות בזק בטכנולוגיות תקשורת נתונים מתקדמות אבי פתיר, בזק יו*ר: עמירם שור, מלל תעשיות תוכנה ומחשבים הנפקה בבורסה האמריקאית כביטו! להצלחה בפיתוח מוצרים ושיווק בוני עינב, המימד הרביע' שותפות אסטרטגית עם יבמ בעולם שאול שני, ספיינס אינטרנשיונל ולם אחר ו ואש אינטליג'נט סיסטמס שותפות עם ושתות הפצה לחיסול הוירוסים ולם ביון שפירא, כרמל הנדסת תוכנה יום שני, 25 באוקטובר 1993 (המשך) כפר המכביה, רמת גן הכבשרת כח אדם בעזרת סחשב ( יו*ר: ד"ר לואיס אוסין, המרכז לטכנולוגיה חינוכית הדרכה עצמאית משולבת חד אמיר, סאיטקס הכשרת כח אדם בצה"ל צוות מדעי ההתנהגות, צה"ל הכשרת כ ורס בעזרת מחשב |\ יו"ר: ד"ר לואיס אוסין, המרכז לטכנולוגיה חינוכית הדרכה כתמיכה כוללת במשתמש חרית נובק, אוניקס מערכות חונכות אבי קדיש, המרכז לטכנולוגיה חינוכית שמששי מחשב מתקרסים בסביבו \ - | יו*ר: ד"ר יואל אדיר, רפא"ל מערכת שליטה 2000 רפי סברין, אל-על שילוב תוכנת צוס!!אזס\ בתהליכי 8670 6-6 שלמה נשגב, אוריון-כלל מחשבים פיתוח יישומ' ז568-וחפוו6 בסביבת 06ס דיר אורי שני, ד"ר ישראל גולד, יבמ ישראל הגרם ושי בכנ\ בפיתח ממשקי ארם מסשב | 8 'ו"ר: קולין קסל, פמאם הנדסת גורמי אנוש תמיכה מקיפה במהלך פיתוח תוכנה בעזרת מתודולוגיה של טָחופְץוסוסזק ופטחו 'עקב זילביגר, סינרג'י אינטגרציה היבטי הנדסת אנוש בפיתוח קובץ נהלים ממוחשב לאירגון נחום פוספלד, ארגו הנדסת אנוש סימולציה תפעולית ככלי פיתוח וכבסיס למאמנים 'וסי ברגר, רפא"ל תיב'ם כתעשית תוכנה ליצא יו"ר: יעקב דונקלמן, יו"ר איתי"ם, תבם תוכנה יצוא תיב"ם בתחום הארכיטקטורה אמנון תדהר, 46 מעבר מפיתוח תיב"ם במפעל תעשיתי למוצר יצוא ד"ר נילי הלפרין, תעשיה אוירית פיתוח תיב"ם עבור חברות בינלאומיות מני אלוני, ₪16 ישראל סוערו משונמשי ₪5/800-34 בישואל ‏ | יו"ר: רפי שימל, יו"ר מועדון משתמשי 0 בישראל, אל-אופ טכנולוגיית ה-ז%9ז1-50ח61:6 ביבמ ותפקידו ומיוחדותו של מחשב ה-45-400 כשרת המרכזי בטכנולוגיה זו אלי אשכנזי, יבמ ישראל פנל: תפקידו של מִנהל מערכות המידע (010) בעידן של מיתון כלכלי, שינויים טכנולוגיים מרחיקי לכת ואילוצים תקציביים בתחום המיחשוב יו"ר: ד"ר דב בירן, דובק ואוניברסיטת ת"א משתתפים: אריה שמידט, תוצרת מזון ישראלית (תלמה) חיים יעקובוביץ, דלתא גליל תעשיות רפי שימל, אל-אופ כליט דפית תוכנה טכנולוגית 6456 -- עיצוב מחדש של תהליך פיתוח מערכות מידע צבי ויניג, הַחוזְַפַחוחַחם הסוופהזסוה! גו( עבוד מאורעות בסביבה מונחית עצמים עמי טירמן, ספיאנס אום מחטב - כיווני מחשבה חדשים בממשק אדם -- מחשב ירח צור, תוכנה וסביבה שימושי המחשב בתהליכי מדידה והערכה של תיפקודיים מוטוריים רוני לידור וגרשון טננבאום, מכון וינגייט ישרוד בעיר הוונטרוט \) יו"ר: הנק נוסבכר, מחב"א ש\\ -- מערכת מידע ברשתות אינטרנט דודו רשתי, האוניברסיטה העברית ספריות ומאגרי מידע: איך להשיג מידע מחיפה (ומכל מקום אחר בעולם) כשגרים בירושלים יהודית קורן, הטכניון רשת ד6א5א כמודל לרשת מו"פ ישראלית ד"ר מורטין טרגין, מכון וייצמן למדע ישרוד בעיר האויבטרנט \) יו"ר: הנק נוסבכר, מחב"א תוכנית לקידום השימוש ברשת תקשורת למחקר ופיתוח תעשיתי יעקב בר ודב וינר, מתימו"פ עגרית ברשתות קו/ק6דך יהבי בורבין, האוניברסיטה העברית פנל: מדוע דרושה התערבות ממשלתית בנושאי האינטרנט בישראל משתתפים: אבי כהן, מחב"א איזי בן נון, משרד התקשורת יאיר אמיתי, מתימו*פ = שמושי חטשב בביטוח . יו"ר: דוד נחמיאס, קומטק מגמות מיחשוב בתחום הביטוח נטשה קול, קטסז6 618 מערכת משולבת תמונות לטיפול בתביעות ביטוח שיניים ד תמרי, מאסטרו ( | מערכות מומחה בחיתום ביטוח חיים אברהם שפריר, חב' הפניקס הרצאות מכינוסי .= .ג יו"ר: דבורה מטרני, סהר חברה לביטוח ממערכות מידע למנהלים -- למערכות מידע עסקיות יורם לזין, מערכות החלטה מודל לוויסות מידע למנהלים בכירים שמואל אופנהיימר, משרד החינוך והתרבות זג -- קוים מנחים ונסיון המשתמש גיל גרואר, המימד הרביעי במסגרת הכינוס *וצגו שימושים מיוחדים של מחשבים במחול, בציור, בבריאות, בחיזוי מזג אויר ועו אחריט, כולם במצגות מרהיבות. ן איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה הכינוס הארצי ה-28 4 באוקטובר 1993 טופס הזמנת כרטיסים אל: מזכירות כינוס איל"א ה-28 ע"י אינטרנציונל כינוסים ותיירות בע"מ ת.ד. 29313 (שדרות רוטשילד 9), תל אביב 65121 מספר מחיר הנחה מחיר רגיל כרטיסים עד 24.9.93 מ-26.9.93 סה"כ ש"ח ש"ת ש"ח כינוס איל"א חברי איל"א(*) וחברי איגוד מבקרי ענ"א ו ם 250 ם 300 - אחרים 0 ם 325 000 | = כינוס בקורת ענ"א חברי איגודים(**) 2 ם 290 ם 340 = אחרים ששב == ם 325 ₪ = כינוס איל"א וכינוס ב ענ"א חברי איל"א(*) וחברי איגוד מבקרי ענ"א ו ם 500 ם 550 - אחרים ל ם 575 ם 650 - ערב פתיחה לנלווים בלבד(***) ל ם75 ם90 = דמי חברות באיל"א 12/94-10/93 - 2-2 א ם 125 ם 125 = (נא למלא את טופס הבקשה) סה"כ לתשלום ‏ = (*) = חברות אישית או חברות מוסדית באיל"א מותנית בתשלום דמי חבר לשנת 1993. (**) חברי איל"א, האיגוד הישראלי לבקורת במערכות מידע, לשכת המבקרים הפנימיים, לשכת רו"ח (***) כרטיס נלווה ניתן לרכישה רק עם רכישת כרטיס(י) השתתפות. הצזיב: ם המחאה ם העתק שובר העברה בנקאית לחשבון | על סך ש"ח לפקודת: | איל"א -- הכינוס הארצי ה-28 ם נא לשלוח לי חשבונית נא לשלוח את הכרטיסים/חשבונית אל: שם פרטי שם משפחה חברה/מוסד 7-7 כתובת עיר מיקוד טלפון | 7 ות נא למלא על גב טופס זה את פהטי המשתתפים או את טופס ההרשמה לחברות אישית באיל"א פרטי המשתתפים שם פרטי| שם משפחה כתובת פרטית טלפון == רו ---7---7--7----7----7-7------------------------------------ דהה טופס הרשמה לחברות אישית באיל"א שם משפחה ---00000----= שם פרטי ת.ז. כתובת פרטית == יקוד ל ל ו | עובד בחברה -7-------------0000- | תתפפלןיךר כתובת ו טלפון פקס. > דואר אלקטרוני 7-7 = מ1ע| ‏ לקבל תג הואיר: = בובית ‏ ם עבודה סיווג מקצועי: תוכנה חומרה אלקטרוניקה האם ברשותך מחשב אישי סוג המחשב בעבודה ש=<==========- רוי ה ו סמן ב-א לפי סדר העדיפויות, את הקבוצה עליה הנך מבקש מידע שוטף: ם הנדסת תוכנה; ם ניהול פרוייקטים; ם אוס; .ם אבטחת מערכות מידע ממוחשבות; ₪ אבטחת איכות כוללת; ם ופפ; ם תקשורת נתונים; ‏ ם 5ו6; ם ססגושו; ב 6אוה5פאו6א₪5-5 0800555 85םאופשם; ם תכנון אסטרטגי למערכות מידע; ם זפאאפזאו; םב 6או52-אאוסס; ה שאשלא רהה ו יו הרשמה הכיבוס ההטבוני ה-28 (טד אויד"אן ערב פתיחה חגיגי -- יום ראשון, 24 באוקטובר, 1993, היכל התרבות, תל אביב יום הרצאות ודיונים -- יום שני, 5 באוקטובר 1993, כפר המכביה, רמת גן הכינוס השבי שד האיגור הישראודי דביקורות מערכות סוירעצ ערב פתיחה חגיגי -- יום ראשון, 24 באוקטובר, 1993, היכל התרבות, תל אביב יום הרצאות ודיונים -- יום שלישי, 26 באוקטובר 1993, כפר המכביה, רמת גן. כינוס זה מתקיים השנה בשילוב עם כינוס איל"א ה-28 וההשתתפות בו כוללת גם השתתפות בערב הפתיחה החגיגי של כינוס איל"א בהיכל התרבות. נוחיות המשתתפים מוצעת כאן אפשרות של הרשמה נפרדת לכל אחד מהכינוסים או הרשמה משולבת לשני הכינוסים. ההרשמה לכל כינוס בנפרד או לשני הכינוסים במשולב, מקנה זכות השתתפות בערב הפתיחה החגיגי בהיכל התרבות (24.10). ההרשמה מבוססת על מכירת כרטיסי כניסה מראש אשר יישלחו לרוכשי הכרטיסים לפני מועד הכינוס. את הכרטיס יש להציג הן בכניסה להיכל התרבות והן בכניסה לכפר המכביה. ללא כרטיס לא תתאפשר הכניסה לארועי הכינוס. סוחירים (כודד ערב הפתיחה) מחיר הנחה עד 24.9.93 ש"ח כינוס איל"א חברי איל"א(*) וחברי איגוד מבקרי ענ"א 200 אחרים 15 כינוס בקורת ענ"א חברי איגודים(**) 200 אחרים 15 כינוס איל"א וכינוס בקורת עג"א חברי איל"א(*) וחברי איגוד מבקרי ענ"א 500 אחרים 5 ערב פתיחה לנלווים בלבד(***) מחיר רגיל / מ-26.9.93 ש"ח 1200 100 1200 100 0 00 (*) | חברות אישית או חברות מוסדית באיל"א מותנית בתשלום דמי חבר לשנת 1993. ניתן לצרף דמי חבר אישיים בסך 125 ש"ח לתקופה אוקטובר 1993 -- דצמבר 1994 ולהנות מתעריף מוזל לחברי איל"א, הנקוב לעיל. (**) חברי איל"א, האיגוד הישראלי לבקורת במערכות מידע, לשכת המבקרים הפנימיים, לשכת הו"ח. (***) ניתן לרכוש כרטיס לנילווים הק עם רכישת כרטיס ההשתתפות בכינוס. הזסגות כרטייסים נא לשלוח את "טופס הזמנת הכרטיסים" בצרוף המחאה (או העתק שובר העברה בנקאית) לפקודת איל"א -- הכינוס הארצי ה-28 אל: מזכירות כינוס איל"א ה-28 אינטרנציונל כינוסים ותיירות בע"מ | | ת.ד. 29313 שדרות רוטשילד 9 תל אביב 65121 1 זנונים לרכיטת כרטייסים עד 10.10.93 - קבלת ההזמנה והתשלום באמצעות הדואר מ-11.10.93 עד 21.10.93 -- מסירת ההזמנה והתשלום במזכירות הכינוס בערב הפתיחה בקופת היכל התרבות ביום הכינוס בכפר המכביה כרטיסי הכניסה בצרוף חשבונית/קבלה יישלחו אל המזמין, בדואר רשום, לאחר קבלת ההזמנה והתשלום. הערה: מוסדות אשר זקוקים לחשבונית טרם העברת התשלום, מתבקשים לציין זאת על גבי טופס ה0.-08 הכרטיסים. חשבונית תישלח אליהם בדואר חוזר. כרטיסי הכניסה יישלחו רק לאחר קבלת התשלום, והתעריפים בפועל ייקבעו על פי מועד קבלת התשלום. חברו השטיוד באזוד"א צירוף תשלום דמי חבר אישיים בסך 125 ש"ח לתקופה אוקטובר 1993 -- דצמבר 1994 מקנים את הזכויות כדלקמן: רכישת כרטיס כניסה לכינוס זה בתעריף מוזל לחברי איל"א זכאות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד קבלת פרסומי איל"א, כולל "מעשה חושב" לכתובת האישית אפשרות להיות מעורב ופעיל בקבוצות עבודה, ועדות, הצבעות, בהחלטות ובעשיה. תכנית הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי לביקורת מערכות מידע היכל התרבות. תל אביב 0 מפגש רעי - הוחָטייך 0 טוקס פתיחה חגירי ברכות הרצאת אורח - בחסות 0ז8א30ק 16611[ 6 סח סד 65 ד5צ5 אסוזה שהס-או ,וחטהפחזזם |108. .זם ,ח0ז₪6568 ק/ 406 280870, (5/ התזמורת הפילהרמונית הצעירה -- בחסות דיגיטל ישראל הפסקה "מחשבות בעל פה" בחסות יבמ ישראל מנחה: פרופ' אסא כשר, אוניברסיטת תל אביב יום שני, 25 באוקטובר 1993 הכינוס השנתי ה-28 של איל"א (תכנית בגב העלון) יום שלישי, 26 באוקטובר 1993 כפר המכביה, רמת גן 0 התכנסות והושמה 0 ו0ְושרב פתיחה יו"ר: ינה שיים, יו"ר הכינוס 0 ברכות 5 התפתחות טכנולוגיות המידע דוד מיטווך, מנכ"ל י.א. מיטווך 0 מהפסקת קפה 0 וְושב א יו"ר: אהוד אמינפור, סגן נשיא האיגוד 0 תפקיד הדירקטוריון בהכוונת פיתוח המיחשוב בארגון אביעם סלע, חברת סיב*ם 0 שילוב המבקר בפיתוח מערכות מידע מנקודת מבט של מנהל הפיתוח צבי חרפק, סגן מנהל אגף לפיתוח מערכות מידע, חברת חשמל 80 (())(שב ב יו"ר: דניאל מאיר, סגן נשיא האיגוד 0 תקני 50,9000! -- ת"י 2000 לאיכות מידע חיה אבטליון, מכון התקנים 60 אבטחת איכות כוללת (ואסז) בעולם התוכנה זיו מנדל, מ.ל. מיני מחשבים בע"מ 5 ארוחת צהרים הרצאת אורת 0 ( )טב ב יויר: משה שפירא, נשיא לשעבר של האיגוד 0 תוכנה לבקרת נתונים אוטומטית במרכזי ענ"א גדולים יואב שקד, המימד הרביעי 0 שימוש בשיטות הצפנה מתקדמות במערכות אבטחת מידע משה אייל, מנהל שיווק, מחקר אלגוריתמים בע"מ 0 פנבל: הסמכה לטכות מקצועיות בתחום בקורת עב"ור מנחה: זאב פריי, יויר הועדה המקצועית משתתפים: רו"ח שלמה נס, נשיא האיגוד משה גוטליב, יור הנהלת איל"א דיר יוסי בולס, יו*ר איגוד מנתחי מערכות אליעזר ולטמן, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים 0 הפסקת קפה