הכנס הארצי ה-15 לעיבוד נתונים, 18-19 בנובמבר 1980

הזמנה ותכנית

OCR (הסבר)
| קת לשו הלל ללה לפ( יפו לה ירושלים - תיד 009ו - הקריה רוממה - טל. 0וו525 [02] מ:קוד: 0גו91 אוקטרבר 1980 עמלת לקר, אנר מקדמלם בברכה את הרשמתך לכנס הארצל ה-15 לעיברד נתרנים של אלל"א. לנרחיותך, להלן הפרטלם הבאלם: מועד ומקום הכנס | 19,18 בנובמבר 1980, בניינל האומה, *רורשללם: טלפדרן בתקרפת הקונגרס: 02(22117%) הרשמה וחלוקת חומר דוכן ההרשמה יפתח בבנללפני האומה יררשלים - בכניסה הראשית, ביום שללשי, 8 בנובמבר 1980, בשעה 08:00. נבקשך להקדים הרשמתך כדל למנרע לחץ של הרגע האחרון. משתתפ" הכנס *"קבלר בעת ההרשמה תלק הכולל תכנלה רקובץ תקצירים, ורמעטפה אלשלת המכילה תג הנרשא את שם המשתתף5 אנא הקפד לענוד תג זה במשך כל דלרנל וארועל הכנס: דיוני הכנס לפתחר בירם שללשי, 18 בנרבמבר 1980, בשעה 09.30, בבנלינל הארמה: מלדע נרסף על שעות רנרשאל הדלונים והאולמרת בהם לתקילמו, מצו" בטבלת הדלונלם המצורפת בזה: סקס הגלבל לתקללם בלרם שללשלי, 18 בנובמבר 1980, בשעה 17.30, בארלם ארסלשקלן, בבנילנל הארמה, מיד לאתר הדלורנלם. בתכנלת: הרצאה מרכדלת ע"? אלרף (מ?ל.) חיים הרצרג חלרקת פרס?ל אלל"א" מקהלת "נרה שלר" תערוכה במסגרת הכנס תתקללם תערוכה רבת מלמדלם של צלוד מחשבלם ורתכנה. תצוגה מלוחדת הרכנה ע"" מר אל?הדו הכהן עבור באל כנס א?ל"א. התצורגה כרללת את הספר"פם הראשרנלם בחשברן שלצאר לארר בארץ ?שראל, רכן ספרים עברללם עת"קלם במדעל הטבע שלצאר לארר בגרלה, במארת הקרדמרת. כל אלה, מארספר של מר אל?להו הכהן. הפסקות קפה וצהרלם בעת הפסקרת הקפה והצהרים לעמדר לרשרת המשתתפים מזנונלם בבנלינל הארמה אשר בהם גיתן לקנרח אררחרת קלרת, כרלכלם רשתלה קלה וחמה: בנרסף, ?<רכלר המשתתפים להעזר ברשלמת מסעדות בירושלים, אשר ניתן להיה לקכלה בדרכן : המרדלעלן. נשמח לרארתך בין באל הכבס. בכבורד רב רבברכה, , הרעדה המארגנת לררם של ? ש ל 8 1 בנובמבר 10 ; , 5 [ - |ולם ארסלשקין אולם פלנקוס אולם שוורץ אולם 500 10 תיב"ם-תלכון וללצור בעזרת מחשב עיבוד נתרנלם מדעל המחשב הכרת צורות ועלבוד תמונות תיביים-תיכון וייצור בעזרת מחשב מערכת "מרנלטור ?יצור" מתץ 549808 צהגאדפ סמדפמססא ו הרצאה מרזמנת מ. ררטשללד - צה"ל ד"ר א. אלתל 6 פמפסגאעך פאג : לרשב-ראש: ד"ר ד. ליפה דייר ?. סבלו ד"ר מ. רודה אוניברסלטת בן-גוריון -דאדא ע0 1א₪אפס,זמטמק ₪5116אסכ מרכז מדעל 7.ב.מ. - הטכניון זהול צורות בעזרת פונקציות וולש ד"ר ד. בן-דרד פס עאותואסתנטאם אג אד אמט 00 ד"ר 3. דלנשטיין ד סאג 6דעדדא 0 א10דג דאטם. זו פטצטפזא1פדכ אוניברסלטת בן-גורלון מתרדרלרגלה להתקנת מערכרת תלביים אפס אסדדונפסקאד מצד הדוס זסתדפמה עס ד''ר מ. מור מ. קופליק-בלגניץ ד"ר ש. כץ טכנלקות הלברלדלות ואופטיות בע*בוד וו ל.ר.י. מערכות ממוחשבות בע"מ משרד האנרבלה והתשתלת ד"ר 1נ. פרנסלד דמויות מרכז מדעל ל.ב.מ, - הטכנלוך ד''ר 5. גלזר מכון ריצמן למדע 6 ד'ר ". בן-דב - האדנלברסלטה העברלת |11.30-11.00 ו / ה פ ס ק ת ק פ ה 0 | שפות תכנות מחשבלם בתעשלה שולחן עגול 4פג-שפת התכנות של שנות השמונלם - א 6 לרשב--ראש; ש. שחק הרצאה מוזמנת ד"ר ס. וררמן-תמ"?,מכון למחקר רפתות התארגנרת סבלב עבוד נתוגלם מבוזר 1 א. עטר - תנרבה מחשבלם דה אללזנבנד - בנק הפועללם ש. טירן - קדפת-תרלים מ. אמלנוב - רשרת הנמל"ם ללשראל הכדת צורות ועלבוד תמונות(המשך) יושב-ראש: ד"ר ד. ?פה ד"ר ע. להודאי - ארנלברסיטת תל-אבלב , א2₪50012710 08ע ממפסא 3 עס צפט520 א0ז6דעדןאעסד פאג א164110ע014551 8 8ס0ץא60 גאסזפאתאזפדת 0 לישום מערכרת תפייל (תכנון ופקות על הללצור) בתעשלה נב הרד - ס.ד.ס. מחשבלם מעדכת תפייל אלנטראקטלבלת 2 ד. שנל - בבסל.ר, ל:א. מלטרוך ובנלר 1 זפפפ שפה לאלחזור מלדע מבסלס נתונלם אלל רבן מכון ויצמן למדע ד"ר ד. סוראקל הארניברסיטה העברלת 1500-1300 > 0 )6 ארטרמציה משדדית אוטסומציה משדדלת - הרצאה מורזמנת ג. בלורמך התעשיה הארלרית מערכות תכנה תכנון ובנ"ה של מערכת הפעלה מבוזרת תוך זמן קצר ד"ר א. ברק, ‏ ע. שפלר האונלברסיטה העברלת הלדור מסדר גבוה ר. עמנראל - צה"ל אסד תלא אא 46 פצת אד דא זי פרופ' א. רילטר, מ. לולן רליטר מערכרת בע"מ ילישרמים חדשנלים מעבדות תכנות-הרובוט פרנקשטיין והקרבלות לב קלנג, ‏ ש. כהך האוניברסלטה העברלת תששללת מהשבים 0אמסתד ב-צתצפטפא1 תעצטעס6 חזוד 8 0 מט071מעפקע 16א0א00ם > צפדפטסא1 6א6₪551סאק ד'ר *. גת - אלביט מחשבים ‏ אוטומצלה משהדדלת - השלכות הברתלות כלכלירת בלשראל ד'ר ב. לזלנגר מרכז למלכון משרדל יילררלן"-מערכת תררלן/מספרת מברזרת ד"ר 9%. סבלר, ₪% גרדבר, ח'% בנדלק אונלברסלטת בן-גורלון 5 1000-6008 ,זהאדנתתך אחד אזסנתתט א164110קעא תעפט פאת אב זב לנבסק? - אלבלט מחהשבים ט ק ס ח ג * ב ? חלדקת פרס? אלל"א | ₪ הרצאת אררח: אלרף (מ9ל.) ה. הרצרג . מקהלה "נרה שלך" 110 10 1.0 8 יורם 0, ון]מלדע על המלדע . |מעדכת מללרן נתונלם - הרצאה מוזמנת סא"ל מ. מנור צה'"ל עברלגות, בטחון מלדע, בקורת מערכות וצנעת הפרט מ. פלבג חב' פד בע"מ הקשררת מהשבילם סכנולוגיות חדלשות בתקשורת מחהשבלם - הרצאה מרזמנת ד"ר ש. ברגמן אוניברסילטת בן-גורלוך מעדך בקורת גבולות א. עפרון ע. זילברמך המרכז למלכדן משרדל ה פ ס ק ת מערכות מלדע אבטחת מלדע פשלעה באמצעות מחהשב ובטלחות מערכות מלדע - הרצאה מוזמנת ר. פולק חב' פלאט בע"מ רביעי 19 בגבורבמבר 1980 אולם פלנקוס ללשןמלם רפראללם מערכת אלנטראקטלבית לטפול בתמרנות אורלטראסאונד א. בלרן - מכון ולצמך עבורד מהשבל של צלומ?ל קרקעלת העין ד"ר *. פאר, פרדפ' ג. זלצ'ק, ל. ברצל בלה"ס לרפוראה של הדסה ביררשללם דיאלרג פתרח בדלמרל חרללם עיי? מחשב דרס* ד. דה-ללאר אונלברסלטת בן-גורלוך שילטות הדלשות בנלתוח ובעלצוב מערכות מתודדלוגלה להגדרת דרלשות תכנה במערכות משרבצרת מחשב ד"'ר ?. לאב, ‏ ?. של - התעש"ה הארלרלת לישראל 5 5אטתדטסעת עס אמצטסת 34 6 ג. מרללס - בד"ל בע"מ מ. בן-מנחם - מלב מלדע פס - כל? לפלתוח תכנה 00 דאמאק1.0טטמת תד 50 בג לבנה - רחוברת צ ה ר * ם מערכת ‏ 18/1 מערכת מלתוג הודעות ג. מלנץ מנוף בע"מ מערכת אלנטראקטלבלת השברנאלת לעמללל מכס מ. בלאך אדררדן תעשלרת אולם שוורץ כלי תכנה הדלשלם 6ד-.ָ מחרלל ללשומלם למהשבים זעלרלם א. כלבל, ש, בללללס "ליעל" תכנה ומערכות מלדע בע"מ תכנלת עליים - ערלכה למחשב א. פרץ, ב. גסביאן מרכז למלכרן משרדל עשת - מערכת עזר לשללטה בתכנה ע. עצלדן - צה"ל העדכת בלצועל מחשב סד 605-4אאתסעתמע ממצטק00 ע6שח1521צא .2.9 2.8. 91 160018868 .ק 7 00868ת506116 05 516מ6ט1חט 8 ת 5000 עאג א%פהסאטת 05א-.2.8.4.א תמ2צזהא א0סדצגט זט צ. פלחוביץ אונלברסלטת בן-גורלון מחשבלם בהוראה ובתינון הרראת מדעל המחשב במערכת ההלנוך הלשראללת ד"ר בגצ, ברטה ורצררת הרקרלם משרד החנוך רהתרברת שללוב סרטל טלרלזלה להוראה ממרחשבת במערכת מכייל ד"ר ב.צ. ברטה, א. ברזנסק? משרד החנרך ורהתרברת יום שלישי 8 בנובמבר 10 תיב''ם-תיכון וייצור בעזרת מחשב עיבוד נתונים מדעי המחשב יושב ראש: יעקב ברכה יושב ראש: שאולה הייטנר יושב ראש: מיכה שריר 10 אולם 500 הכרת צורות ועבוד תמונות 5 סאג אסןדוא 5600 אאמדדאץ 6 יושב ראש: דן יפה תיב''ם - תיכון וייצור בעזרת מחשב - מערכת "מוניטור ייצוריי ד צת ה אזם פםואוססוא הרצאה מוזמנת מ. רוטשילד (הרצאה בעברית) דייר 2 סביג צה'"'ל ד''ר א. איתי, דייר מ. רודה זהוי צורות בעזרת פונקציות וולש אוניברסיטת בן"גוריון מרכז מדעי י.ב.מ. - הטכניון דייר י. דונשטיין ד''ר ד. בןידוד אס דאמואקס.מ/פס סוידצמואסס אג או פממדטקואסס1אזוא אא 6ומזדא501 פס ידאמואאסתושאט אסזד ]אסא 001641 1סאו6מד אוניברסיטת בן-גוריון =0 אסזזדג דאםואת. וקואז פמדטםואדפוס ץד (הרצאה בעברית) מתודולוגיה להתקנת מערכות תיב"ם דייר מ. מור טכניקות היברידיות ואופטיות בעבוד דמויות ל.ר.י. מערכות ממוחשבות בע"ימ 5דא 0 דייר ש. כץ, דיירנ. פרנסיז ד''ר י. גלזר (הרצאה בעברית) מרכז מדעי י.ב.מ. - הטכניון מכון ויצמן למדע מ. קופליק-ביגניץ משרד האנרגיה והתשתית יאדס (הרצאה בעברית) ד''ר י. בן"דב האוניברסיטה העברית הפסקת קפה הפסקת קפה שולחן עגול הכרת צורות ועיבוד תמונות (המשך) יושב ראש: שרגא שחק יושב ראש: דן יפה 0 | הפסקת קנבה 90ץך שפות תכנות יושב ראש: יצחק בוסל הפסקת קפה מחשבים בתעשיה יושב ראש: גדעון הלוי אסודא וטואז1641.5ואםוז (הרצאה בעברית) דייר ס. וורמן תמ''י, מכון למחקר ופתוח אס זמססוא ג :0 צסד5 פא א0זד 1.45517164‏ אסוזקו50טס 1 אסופאםואז81 ?0 אסזזד 6זמודאמפ1 מ ד (הרצאה בעברית) ד''ר ד. סוראקי האוניברסיטה העברית 4 - שפת התכנות של שנות השמונים - הרצאה מוזמנת ד''ר ע. יהודאי אוניברסיטת תל-אביב התארגנות סביב עבוד נתונים מבוזר א. עטר - תנובה מחשבים ד. אייזנבנד - בנק הפועלים ש. טירן- קופת חולים מ. אמינוב - רשות הנמלים לישראל יישום מערכות תפ"י (תכנון ופקוח על הייצור) בתעשיה נ. הוד ס.ד.ס. מחשבים 1 - שפה לאיחזור מידע מבטיס נתונים א. רבן מכון ויצמן למדע מערכת תם"י אינטראקטיבית 05/2/א1-מ6א אינג' א. זמיר נ.סי.ר. - י. א. מיטווך ובניו 0 אוטומציה משרדית מעדכות תכנה יישומים חדשניים תעשית מחשבים יושב ראש: משה אורגד יושב ראש: ראובן אמיר יושב ראש: גיורא לב יושב ראש: אלן רייטר תכנון ובניה של מערכת הפעלה מבוזרת תוך אוטומציה משרדית - הרצאה מוזמנת 4 - צאדפטסאז המדץוא0ס6 מחד מעבדות תכנות - הרובוט פרנקנשטיין ג. ניומן נמ קר והקוביות 550 16ואסא60ם-סאצסמד התעשיה האוירית 0% ע. שם 5 י.קינג, ש. כהן צחדפוסאז 0אז06555ק ד האוניברסיטה העבר האוניברסיטה העברית (הרצאה באנגלית) אוטומציה משרדית - השלכות חברתיות דייר י. גת הידור מסדר גבוה כלכליות בישראל ר. עמנואל "לווין" - מערכת תווין / מספרת מבוזרת אלביט מחשבים דייר ב. לזינגר צהי'ל דייר י. סביו, ש. גרובר, ח. בנדלק מרכז למיכון משרדי אוניברסיטת בן-גוריון אמדץוא0ס60-6ווא .41 אז]ואתמד מזצדד אסזד 6 41 הפפ פאם אבה 45 ונכ (הרצאה באנגלית) ז. לנבסקי אלביט מחשבים אסזד6 1[קקה א4 45 עדת .ד אסוד דאטואם. קאז (הרצאה בעברית) פרופ' א. רייטר, מ. לוין רייטר מערכות בע'"ימ טקס תגיגי חלוקת פרסי אילי'א הרצאת אורח: אלוף (מיל.) ח. הרצוג מקהלת "נוה שיריי יום רביעי 9 בנובמבר 10 10 מידע על המידע יושב ראש: כתריאל צימט מערכת מילון נתונים - הרצאה מוזמנת סאייל מ. מנור צה''ל עבריינות, בטחון מידע, בקורת מערכות וצנעת הפרט מ. פלג חב' פז בע'ימ יישומים רפואיים יוושב ראש: שלמה טירן מערכת אינטואקטיבית לטפול בתמונות אולטראסאונד א. בירן עבוד מחשבי של צלומי קרקעית העין ד'יר י. פאר, פרופ' ג. זיצ'ק, י. ברזל ביה''ס לרפואה של ביי'ח הדסה והאוניברסיטה העברית דיאלוג פתוח בדימוי חולים ע'"'י מחשב דרס' ד. דה-ליאו אוניברסיטת בן-גוריון 0 | הפסקת קפה הפסקת קפה 0ץ 0 | הפסקת צהריים אבטחת מידע יושב ראש: שולמית ברקת 0 תקשורת מחשבים יושב ראש: אבי כהן טכנולוגיות חדישות בתקשורת מחשבים - הרצאה מוזמנת דייר ש. ברגמן אוניברסיטת בן-גוריון מערך בקורת גבולות א. עפרון, ע. זילברמן המרכז למיכון משרדי פשיעה באמצעות מחשב ובטיחות מערכות מידע - הרצאה מוזמנת ר. פולק חב' פיאט בע'ימ מערכות מידע" יושב ראש: יורם מיכאליס מערכת 15/1א!א- מערכת מיתוג הודעות ג. מינץ מנוף בע''מ מערכת אינטראקטיבית חשבונאית לעמילי מכס מ. בלאו אורדן תעשיות ליקויים ותקלות במערכות ממוחשבות ג.פניני אימות - ביקורת מערכות בע'ימ הפסקת צהריים שיטות חדישות בניתוח ובעיצוב מערכות יושב ראש: אדם נובינסקי מתודולוגיה להגדרת דרישות תכנה במערכות משובצות מחשב ד''ר י. לאב, י. שי התעשיה האוירית לישראל 5דאם ואמ וטססת פס שמושםא 4 אד 1.515 אא (הרצאה בעברית) ג. מרליס בדל בעיימ מ. בן-מנחם מיב מידע ?0פ- כלי לפיתוח תכנה דאםואץס [מצמס וי 1:00 ג. יבנה רחובות | אולם שוורץ כלי תכנה חדישים יושב ראש: אריה עמית 6וס-צ - מחולל יישומים למחשבים זעירים א. כלבי, ש. בייליס "יעליי תכנה ומערכות מידע בעיימ תכנית עלי'ם - עריכה למחשב א. פרץ, ב. גסביאן מרכז למיכון משרדי עשת - מערכת עזר לשליטה בתכנה ע. עציון צה''ל הפסקת קפה הערכת ביצועי מחשב יושב ראש: מאיר מור 4 - פ6א/א08 אק אמידץואס6 סד (הרצאה באנגלזת) זטפחולזוזא .5 ואפחופס2וזא ...ה ח6פפוחהט6ך .ץ ה0056ח5161!6 ]0 ץ11צז6עוח1 8 תח וטס פאג אאא 5סא -.8.5.4.א אצ ואג אסודהט וגצם (הרצאה בעברית) צ. פיחוביץ אוניברסיטת בן-גוריון הפסקת צהריים מחשבים בהוראה ובחינוך יושב ראש: יוסף רגב הוראות מדעי המחשב במערכת התינוך הישראלית ד''ר ב.צ. ברטה וצוות חוקרים משרד החינוך והתרבות שילוב סרטי טלויזיה להוראה ממוחשבת במערכת מב"ל דייר ב.צ ברטה, א. ברזנסקי משרד החינוך והתרבות מידע כללי מקום הכנס "בנייני האומה'', ירושלים, טלפון 4) טקס פתיחה ביום ג' יערך טקס פתיחה חגיגי. מרצה אורח אלוף (מיל.) חיים הרצוג, ובהשתתפות מקהלת "נוה שיר". מזכירות ודוכנים ב''בנייני האומה'" יפעלו הדוכנים הבאים: הרשמה, מודיעין, מזכירות הכנס, מזכירות אילי'א תגים בעת הרישום קיבל כל משתתף מעטפה אישית המכילה תג הנושא את שמו. המשתתפים מתבקשים לענוד את התג בכל דיוני הכנס. התג משמש היתר כניסה. תערוכה במסגרת הכנס מתקיימת תערוכה של ציוד מחשבים ותכנה. תצוגה מיוחדת הוכנה ע''י מר אליהו הכהן עבור באי כנס אילי'א. התצוגה כוללת את הספרים הראשונים בחשבון שיצאו לאור בארץ ישראל, וכן ספרים עבריים עתיקים במדעי הטבע שיצאו לאור בגולה, במאות הקודמות. כל אלה, מאוספו של מר אליהו הכהן. כמו כן תערך תערוכה מאוספו של מנחם לדור הכוללת בולים בנושאי מחשבים ועבוד נתונים הפסקות קפה וצהרים בעת הפסקות הקפה והצהרים יעמדו לרשות המשתתפים מזנונים בבנייני האומה אשר בהם ניתן לקנות ארוחות קלות, כריכים ושתיה קלה וחמה. בנוסף, יכוליס המשתתפים להיעזר ברשימת מסעדות בירושלים, אשר ניתן לקבלה בדוכן המודיעין.