הכנס הארצי ה-18 לעיבוד נתונים. 17-19 באוקטובר 1983

תכנית, תקצירים, מדריך התערוכה

OCR (הסבר)
/ 1 לימ 7 - 18 באוקטובר 1983 הכנס הארצי ה-18 לעיבוד נתוניס . איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה כנס ח"י לאיל'"'א תכנית 7 באוקטובר, 1983, בניני-האומה, ירושלים ת וכן תכנית הכנס תקצירי ההרצאות מפתח שמות מרצים מדריך התערוכה ועדת ההכנה של הכנס הארצי ה-18 מודה לחברת .ש.=.ו על עזרתה האדיבה בהכנת הוישוס הממוחשב של משתתפי הכנס. 13 42 33 דב חביון 5.10.1983 -- 7 האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה א בל על מותו של דב חביון ז'"ל ממניחי היסוד של איל'א יו''ר הנהלת איל''א 1966 -- 1976 נשיא איל''א 1976 -- 1982 נשיא כבוד של איל''א 1982 - 1983 יהי זכרו ביוך הנהלת הכנס פרופ' אברהם גינזבורג פרופ' מיכה חנני פרופ' יעקב שויקה חבוי ועדת ההכנה ד''ר נחמן אויון מר משה גוטליב פרופ' דוד הראל מריורם זהבי ד''ר דוד מיטווך דייר רוני עטר פרופ' פיליפ עין-דור מר חנניה עשבי גב' רות קופרמן מזכירות איל''א ת.ד. 13009 ירושליס 91130 טלפון : 02-521930 המארגנים חברת אינטרנציונל בעיימ שדי רוטשילד 10, תל-אביב 65121 טל. 03-654541 ביצוע התערווכה מרים מלצ ארגון תערוכות מקצועיות בעיימ האוניברסיטה הפתוחה נשיא אילי'א אוניברסיטת בן-גוריון בנגב יוייר הנהלת איל''א אוניברסיטת בר-אילן יוייר ועדת ההכנה קונטרול דאטה ישראל בעיימ אוניברסיטת בר-אילן מכון ויצמן למדע דיגיטל אקויפמנט בעיימ נ.סי.ר.---י.א. מיטווך ובניו בעיימ בדייל שרותי מחשב בעיימ אוניברסיטת תל-אביב תעשיה אוירית לישראל מזכירת אילייא מידע כללי מקוס חכנס בנייני האומה, ירושלים טלפון : 02-221174 מזכיוות ודוכנים בבנייני האומה יפעלו הדוכניס הבאים : מזכירות הכנס, מזכירות אילי'א תגים בעת ההרשמה קיבל כל משתתף תג הנושא את שמו. המשתתפיס מתבקשים לענוד את התג בכל דיוני הכנס. התג משמש היתר כניסה. תערוכת במסגרת הכנס תתקייס תערוכה על שטח של 3,500 מייר, שהינה הגדולה ביותר שהוצגה אי פעס בארצ בנושאי מחשביס. בתערוכה *וצג מיגוון רחב של מוצרי עיבוד נתוניס אוטומטי: מחשביס ביתיים, מיקדומחשביס, ציוד חומרה ותוכנה, תוכנה יישומית וציוד היקפי. התערוכה תהיה פתוחה במועדיס כדלקמן: למשתתפי כנס אילייא : יוס ב' 17.10.83 בין השעות : 11.00 -- 20.00 יוס ג' 18.10.83 בין השעות : 08.30 -- 20.00 למוזמניס ואחרים : ימיס ב', ג' 18.10.83--17 בין השעות : 16.00 -- 20.00 יוסם ד' 13 בין השעות : 10.00 -- 20.00 הפסקות קפה וצתויים בעת הפסקות הקפה והצהריים יעמדו לרשות המשתתפים מזנוניס בבנייני האומה, בהס ניתן לקנות כריכיס ושתיה קלה וחמה. בנוסף, יוכלו המשתתפים להעזר ברשימת מסעדות בירושליסם המצויה בתיק המשתתף. תכנית הכנס יוס שני, 17 באוקטובר 1983 0 טטסקס פתיחה: אולס אוסישקין 0ץך 10 0ץ יו"ר: פרופ' יעקב שויקת דברי פתיחה : פרופ' יעקב שויקת יו''ר ועדת ההכנה דבר יו"'ר הנהלת איל"א : פרופ' מיכה הננ? דבר נשיא איל"א : פרופ' אברהם גינזבורג חשיבות המיחשוב למדינת ישראל פרופ' יובל נאמן שר המדע והטכנולוגיה חלוקת פרסי אילי'א הפסקת קפה ישיבת מליאת : אולס אוסישקין יו'ר: פרופ' דוד חראל הרצאת אורח : אםדטקואסס מחד =0 שסאוק מחד סוחסצו מהטס או והטסכ ח6!26/ הק056!. .)סזק .א.5.ש ..ד.ו.וא הפסקת צהריים 0ך,1 0ץיך יום שני, אולס אוסישקין מסלול מחקרי מסדי נתוניס יו'"ר: ד''ר דוד מיטווך שליטה מרכזית בסביבה של מסד נתוניס ותקשורת נתונים דוד לסר תדיראן בעי'מ על יעילות פעולת הצמוד (חוסנ) בבסיסי נתוניס יחסיים יצחק דרורי, אהוד גודטס אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תרשים מבנה מידע (פפו) ''יעיקרייי ויצירת ''שלדיי בסיס נתוניסם טבלאי או רשתי פר שובל מידן מחשבים בע''מ ביה"ס למינהל עסקים, האוניברטיטה העברית, ירושלים 7 באוק טובו 19%3 אולס שוורצ מסלול יישומי שש מעוכות סיוע יו'יר : דייר רוני עטר אהסעוזפא שח 1/0040 ג רוג'ר פרנק י.ב.מ. אירופה מערכת פוא ופה ליעוץ אלקטרוני יוסף רגב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שילוב המורה בבניית לומדה באמצעות עורכים ידידותייסם ובסיס נתוניסם מודולרי חיים שלזינגר עירית קרית שמונה הפס ק ת ק פה אולס 500 מסלול מסחרי-שיווקי תוכנה ופיתוחה יו"ר: יורס זהבי ייצוא תוכנה -- עובדות ותקוות אלי אלוואי .6 תעשיות תוכנה בע"מ שיקוליס לבחירת מחולל יישומיס טובי אורבך א.א.א. מערכות מידע מתקדמות בע"מ טבלאות למערכת רבת-משתמשים איה שורש, מוטי טלמור מל''מ מערכות בע''מ [0 יום שני, אולס אוסישקין מסלול מחקרי כלים לפיתוח תוכנה יו"ר: פרופ' מיכח חנני א סד הס 0סחקקא = וקואופ5 א ספ/אסא הס= אהזאצ5 סםאא ושח ננסי לינדן יבגנה מידע הנדסת תוכנה שח שד 50 א -- סק מםק50 ססד א6ו5סס יורס פורטשר, יוסי מימון, יצחק ווטבוד טכי'ם בע''מ מ. בורסטיין ..0.1. 7 באוקטובו 19%3 אולס שוור מסלול יישומי מעוכות תומכות-החלטה יו"ר : ד''ר נחמן אורון יישומה של מתודולוגיה לפיתוח מערכות תומכות החלטה יהודית אהרון, אבל בוורניק, יאיר ונד, דן רו הטכניון, מ.ט.ל., חיפה ניסויים במערכות תומכות החלטה : המקרה של מערכות ייעוץ למשתמשיס במאגרי נתונים פוץ שובל מידן מחשבים בע"מ ביה''ס למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית, ירושלים אולס 500 מסלול מסחרי-שיווקי פיננסים וניהול (16.00--17.30) יו''"ר: משח גוטליב 68 -- העברת כספים יונתן רוזן י.ב.מ. ישראל בע"מ מהפייך -- מערכת פיננסית כוללת ילידת ישראל אויח אווון קונתהל בע''מ 8% מערכת תומכת-החלטה יורס לוין מערכות החלטה - 10 -- [0 0 0 יום טליטי, יטיבת מליאה -- טלטקסט/ויו-דאטה -- סדנא יו''ר: מר דוד בירן טלטקסט -- מבוא ויו-דאטה -- הדור הבא של התקשורת רשמים מכנס ויו-דאטה 83 90 אולס אוסישקין מסלול מחקרי מערכות היוריסטיות יו"ר : פרופ' פיליפ עין-דור שצודהח קוא 0ס6-ס וס 6אואח .ו סאג סוחסה החפות צחהאסודסוס דורון בלומנטל, ירון ניב הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב %יהוי מחשבי של תאי סרטן השד גרציאלח ליחובצקי, אייל ברטפלד, גרטס זיצ'ק ביה''ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, ירושליםס מערכת למיקרוסקופיה ממוחשבת ועיבוד נתוני תמונה המבוססת על מיקרו-מחשב דורון לנצט, עמי מרון, עמי איסרוף מכון וייצמן למדע, רחובות 8 באוק טובור 19%3 אולס אוסישקין מיקי גור, יאיר שחו, הטלוטיה הלימודית ברי טסלוב, חברת וידיולקס עליזח רוטבוד, הטלושטיה הלימודית ה פ ס ק ת ‏ צה ריים אולס שוור מסלול יישומי הנדסת תוכנת יו''ר: מר חננית עטבי הערכת עלות כח-אדס בפרוייקט עיבוד נתוניס עפר עציון א.א.א. מערכות מידע מתקדמות גע''מ ניידות תוכנה דוד שי חברה ישראלית לעיינ תסו |35ח9! מהחד שח 50 5סוח דפטסאו ס6אואוהחזשה 6אוחשסאוסאם דאםואסס וםצסס -- 000856 סאג פ5אסוזה חשסופאסס אה 55505 | אמנון בן-דוד, משת בן"פורת, י. לביא (לאב), אלי נפתלי, מיכאל ריצי תעשיה אוירית לישראל ה פס ק ת ק פ ה אולס 500 מסלול מסחרי-שיווקי ציוד ומערכות יו''ר: מר אלי עטר מערכת קליטה ודואר אלקטרוני לבאי הכנס בנימין יוחננוף, חברת .=.ק.| בע"מ אמיליו כלבי פוינט 3, מערכות מידע בע''מ המחשב הגמיש -- הגישה העתידית במיקרו-מחשביםס יוסף מנחייט סונריי אלקטרוניקה בעי'מ 58 עמוס מגור טכ''ם בע''מ הפסקת צהריים ישיבות מקבילות -- מושב רביעי - 11!- 0 10 יום טליטי, 18 באוקטובו 19%3 ה אולם אוסישקין מסלול מחקרי ו שפות תיכנות יו"ר : פרופ' דוד הראל אאחזחס: 4 =0 זאפואקס ופטסס אם וסואסס דוד אברבוך, דוד בראון, '. כתן, אברהס דנון, חיים פיינר, יז'י פלטשו, פסח רוגוביי מוטורולה ישראל בעי'מ אסזם -- תרגוס אסמבלר של 11-פפפ לאסמבלר של 0 סא דוד בראון מוטורולה ישראל בע''מ ה פס ק ת ק פ ה אולס שוורצ מסלול יישומי מאגרי מידע יו'"ר: ד''ר פרץ שובל מ.מ.מ. -- מרכז משאבי מידע 5 אסודאואחס-או) (ה=זא05 צבי טל י.ב.מ. (ישראל) בע''מ בניית מאגר מפות על אגא וולודיה וורונל מינהל מקרקעי ישראל, ירושלים הפס ק ת ק פה מב אולם 500 מסלול מסחרי-שיווקי ב מיכון במפעלים ובמוסדות ציבור יו"ר: מר בן טוביט מערכת ממת''ן-- מערכת מסמכי תיכנון תחנות כח אולגה טטלבאום חברת החשמל, חיפה מיכון עצמאי ברשות מקומית אורי מאירי, אמנון אלמ אלמיר מחשבים בע''מ יום שלישי, 18 באוקטובר 1983 0 *ישיבת מליאה אולס אוסישקין י''ר: פרופ' יעקב שויקה הרצאת אורת : פשיעה באמצעות מחשב נצ''מ נורמן פייט, משטרת ישראל 1.00 מפגש חברתי ערב גבינות ויין חלוקת פרסים להרצאות המצטיינות חלוקת פרס הביתן המצטיין תקצירים . דאםאאסה וצאם 5א0וזה6 ואעה60-הזהס 856-הזהס 3 א! |0סהזא60 א60|0שה-ודוטא "6556 שוְּצבם [6טחה5 %צו6 ,.16| 65!וה5[66:70 ההז|ן6ך 4 ח556ץ5 פַהן:6"3קס 8%'5| "66הט פַה|ההט" 6%5ט04"ק 08/06 [6613 00 .5חסו:3:|ה|[| [678ש56 6טבה 0: 8הו06655:ק6!6) 6|+|66ק5 ץפ 566ט 56 0: 66ה665]9 876 5751605 8-5856ז 28‏ (ו 55ץ5 שה|[הס 6הה 356כ03%8-5 56ט5668 ,(פהו:והו| ץז6ץ 5| וחד .ץ[הס 5ה5%6ץ5 5 %ה66ה6ק66ה! ץ[[8|:ה6556 876 * [6ו|הזק %זסקקט5 םסה 0065 ה51:6ץ5 56בפ-43:3 '[0%3:" 6ת: ‏ 6[קהה3א6 חס] . 05 חס קך ''5460זא|' 6ה3 "6|065" 0% 66ה15%6א60-6 6367 6ה8 ,ץ[||3":ה66 4[66ַההה :סה 5! 5פס[ 58:68 0% :ז6518ז/ץז ₪66006‏ (2 . 10065הת66: האס 15| קס[6646 55ט₪ 6655סזק ה3:6ס ה6ותא (!8א6) 866+ז6:ה! ה0וף6ז-|ו:|טה 678[|266ה96 8 06567!565 זשקהק וחד 6 , 765007665 הסתח60 57876 10 665565סח"ק 6ה|ן[הס/ת53:6 6[קום:[טה פאסו|3 656ח: +0 ץ+|697ה! [[ט1 פַהו"ט5ה6 +השההסוטה6 08/26 8 ה| 0ה8 ,5356 08%8 3 56 600[6 65007665 656ה: 0% 6ה0 5%ט[ 605[פסזק 6ה: 0: הס!:ט[50 8 665וטסזק |64₪ 4 6 600[6 67+866:ה| 5876 6ה 7‏ .[678ה96 5| |688 0% הס|:3:ה6ה6[קהו 6חהד .זסף|הסה ?7 עה 0: ה5%6ץ5 08%8-5856 עה8 66%הה60 10 ה56%66 פַָהוַה6:|א5 ה0ו:546ה3": 6|ְזההס:ט3 35 ת6ט5 ,|008 0% 565ט ז6ת:0 1-2 56 [[]א 0"5+|הסה קך -15- יצחק דרורל אהוד גודס אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע מטרת המאמר הינה לעילות פעולת הצמוד (חןו00). פעולה זו הינה מרכזית בבסיסי נתונים יחסיים. להלן נתאר אלגוריתמים לבצוע הצמוד כפי שנבחרו על ידנו לבדיקה תאורטית ומעשית. לכל אלגוריתם בוצעה אנליזה תאורטית של מחיר בצוע (605% - 070) כאשר נלקחו בחשבון כפולים. כן בוצעה סמולציה מעשית של שני אלגורתמים נבחרים, נמדדו זמנל בצוע המחשב ונעשתה השוואה ביניהם תוך שמוש בטבלאות ובגרפים. הן האנליזות והן הסמולציה נעשו בתנאי זכרון ראשל. -=216- / תחוור תרשים מבנה מידע ( 150 ) יעיקרל" ויצירת יישלדיי בסיס .051101 טבלא?. 18 רשת?* פרץ שובל האוניברסיטה העיברית בירושלים תרשים מבנה מידע - ( א4אחסאזס דד אס דאאפסתאד - פ150) מציג באופן מפורט את המושגים של מערכת המידע המתוכננת, את הקשרים שלהם עם מושגים אחרים ואת סוג?ל האילוצים או התלות הקיימים בין המושגים. תרשים ה- 150 מתקבל כתוצאה מגיתוה מבנה המידע בשיטת - 515צ1הא אס דסא (א1) והוא משמש בסיס לעיצוב הסכמה הלוגית של בפיס הנתונים- ( א8516 מַה70ק65א60 5 - 600 ). הפירוט והדיוק הרב הנדרשים ב- 158 כדי להבטיח עיצוב נכון של בסיס הנתונים יוצרים גם סירבול ואי יכולת לראות את הי'תמונה הכוללתת' טל מבנה המידע באירגון. כמענה לבעיה זו מוצג כאן המושג ''תרשים מבנה מידע עיקרי", שהוא 150 מתומצת, המכיל את מושגי המפתח של המערכת - - מושגים אשר בשלב מאוחר יותר יהפכו להיות שדות המפתח של סוג? הרטומות בבסיס הנתונים. אנו נראה כיצד מתקבל ה-150 העיקרי וכיצד ניתן לייצר באמצעותו של 'טלדיי סוגי רשומות ה- 60 וכן את הקשרים ההירכיים (קשר?ל 1 ) בין סוגי הרשימות-- כך שניתן ליישם את ה- 262 באמצעות בסיס נתונים ממודל טבלאי או רשת?. הניגנו * הערה: מאמר זה מהווה המשך לוגי של מאמר קודם של המחבר ( שובל, 1982 ) שפורסם בקובץ ההרצאות של כנס איל"א ה-17, 1982. 2-2 17= אתסשזסא הפשאה |ה106 ג אההז] 967סה 8708967 פַהו487>6% הס[:68 | הטתה0ס6[66ך 6670%67 5ה68:|0 |[הטוה6[660] 5 פַהוה66|א5 188 6 18 .66חהז] 5 6ח: 0% 6ז3ק [[508 3 3007655 ץ008+ 0% 6100765ה 8768 [068[ 6חך 3 הז [0ס":ה60 פַהו855ק ה0%6: פהו5ט הסו:ט|50 5[6ו055ק 2 .5ה606זוטף6ז [058: פהוזוא-6זק "0+ 65ה6הס0זקק3 פַהו6ט!6ה! ,5560ש6156 6פ |!|וא שפס!|סקס% פַהוז-ז5%8 .5 אשת 6 35 ,015605560 376 6504/60 3881056 פַהו7355 ה6א%סך "0+ 5]הש6הטףזה 6הך .6 66ת% ,פט5 פה|ז"-ז518 0% 65ו020[09: | %ה0/))676 6ת+ ;]0 ה60008"|50 8 8[50 0ה8 066טש61ה| 5| 65קץ: פַהוחו 0% הס|55ט4156 2 .1 5856 6ח3 6ה58 7086 ז60|3|)זהק 8 הן 5:"8%69165 פַה|"|א 5656 6+ הס ₪366 376 5ה063%|0ה06ה660ק . ) הסוההס [ץח6 -4 5ן 6665ה 68%8 6הט[|סט תפות ספהו הפאסזף ץו|ובּהו; --18-- 5 ליעוץ. אלקטבנגי יוסף רגב מרכז החישובים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באר - שבע מערכת -- מאק1ם - היא מערכת איחזור מידע על מאגר מידע של שאלות ותטובות. המערכת הופעלה בהצלחה עם מאגר מ?דע בנושאים המטרידים את משתמש? המחשב באוניברסיטת בן-גוריון. המערכת מאפשרת איתור המידע עי'? ח?פוש מילות מפתח המופיעות בכותרות השאלות או בטקסט כולו, מקבלת שאלות חדשות ומפנה אותם ל?ועצי מרכז החלשובים. התשובות ניתנות בד''כ תוך 24 שעות ולאחר מכן הן זמינות לכל :תר השואלים המוטרדים באותה בעיה. המערכת באה לאפשר מתן שרות יעוץ 24 טעות ביממה, ולספק מידע באופן מייד? למשתמש ה?"ושב ליד המסוף. המערכת ניתנת ליישום גם לתחומים אהחרים בהם נדרש שרות ייעוץ של מומחים 28 שעות ביממה, וקיימת ת:קשורת מחשבים המאפשרת הפעלת מערכת ממוחשבת. תפקיד המערכת מרכז החישובים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב משרת צרכנים רבים מתחומים טונים בקמפוסים שאינם סמוכים זה לזה וזאת 24 שעות ביממה. לפיכך יש צורך בשרות ?עוץ בנושאי מערכות מרכז החישובים בצורה השונה ממה שהיה מקובל במרבית מרכזי המחשבים האוניברסיטאיים בארץ. שרות ?עוץ זה בה להקטין את העומס מעל מתכנתי מרכז החלשובים אשר חלק מהקהל המשתמשים רואה עצמו זכא? לפנות אליהם בשאלות גם מחוץ לשעות ה?עוץ שנועדו לכך. המערכת באה לענות על הרצון של המשתמש לשאול את שאלתו דווקא את היועץ המומחה ולא את היועץ התורן. כמו כן באה המערכת למנוע את התיסכול של יועצים הנשאלים שאלות מסוימות שוב ושוב עד שהם עונים ברוגז "אדוני, תקרא את המנואל ואת הפירסום שהוצאנו". לשם כך נבנתה מערכת 8אק₪851 שהיא מערכת איחזור מידע - ( ם4טם1תדעת א10דאאח0ס<א1 ) המקבלת את כל השאלות המופנות דרך מסופים ומאפשרת לשואל למצוא שאלות דומות שנשאלו קודם וכן את התשובות שניתנו להן. אם השאלה היא שאלה חדשה, מועברת השאלה לאב המערכת שמפנה אותה ליועץ המומחה לצוורך תטובה. המערכת נועדה לתת תטובות על שאלות בנושאים כגון: כרטיסי בקרה, נהלים אדמיניבטרטיביים, שפות תכנות, צרורות תוכנה וספריית סברוטינות. העקרון הבסיסי הוא שהמערכת אינה כוללת תשובות לשאלות שלא נשאלו שכן היקף המידע שהצרכנים עשויים לשאול עליו מגיע לאלפי דפים וכל נס?ון למחשב אותו ?היה כרוך בהיקף עבודה עצום (וספק אם יהיה קורא למרבית המידע). עקרון בסיסי זה שונה מהעקרון של מערכות תיעוד מקוונות ( 8א11 א0 ) המנסות להכיל מידע שלם וכולל. -=19>- טילוב המורה בבנית לומדה באמצעות ץורכים ידידותיים חיים טלזינגר עירית קרית שמונה בתהליך של שילוב מחשבים בהוראה אחת הגישות דוגלת במעורבות של המורה. רמת המעורבות הגבוהה ביותר היא בניית לומדה תוך הסתייעות מינימלית באנש? תוכנה. תכנית ס.מ.ל (ס:וע מחטבים להוראה) מאפשרת למורה לבנות לומדה באמצעות עורכים ידידותיים במיוחד ובסיס נתונים מודולר?. הרעיון המרכזי הוא לבנות סדרה של עורכים ( 561015 ) בעלי תבנית קבועה מראש במקום עורך אחד שלו פונקציות רבות ומתוחכמות. למורה נוח לפעול בתוך התבנית הקבועה בעוד שמגוון העורכים מאפשר לו לבנות קורס מעני:ן ומגוון גם מבח?נת האופציות שלו. המודולריות של בסיס הנתונים מאפשרת למורה: * לטרשר סדרת פעילויות לקורס שלם. * להגדיר הסתעפויות לצורך עיפול בילדים מתקשים * להטתמש במודולים מקורס אחד כחלק מהפעילויות של קורס אחר * להתערב בתהליך התרגול של התלמיד ולשנות סדר של מודולים בקורס באמצעות עורכים אלו נבנה מאגר לומדה גדול בנושאים: אנגלית לבתי-ספר ?סודיים, לשון והבנת הנקרא, חשבון ועוד. מאגר לומדה זה מטרת כיום כ -40 בתי-ספר ברחבי הארץ, ומספר דומה של בתי?-ספר ?צטרפו בשנהי'ל תשמייד. בהצגת הנוטא בכנס איל'י'א יודגם התהליך של בניית לומדה באמצעות עורכים אלו. --20-- נצנא. חַכנה. . --- עובדות ותקנות אל אלרוא? י.ב.ס. תעטיות תכנה רבות מדובר בשנים האחרונות על יצוא תכנה מלשראל, והסיבות לכך רבות: ראשית - יצוא הוא אפנת? שנית- חלק נכבד מאלו שדיברו על הנושא, בדרך כלל לא נדרשו לפרוע את השטרות למיניהם, בנושא זה. יצוא תכנה מישראל מה הן העובדות ? איפה, באמת, אנו עומדים? מה אפשר לעשות בנושא ? מה צריך לעשות ? =-21=- 3 אה 08: אהזאצ5 50אה|שה ₪ סד ה6ה0הקקה ם|קתו5 ג 6הטב+ ה66ה1] צ6הבּא 8ַחוזססהוְּפָה" 876:+50% 63/ץ3 [5786! ,76113 %סטסת6ח ,1389 א0.80.ק ,6 חך7ףו665 58566 208 ה3 פַהוקס[6ש86 5] פַהוז66הו9ה5 5016376 08ץ3ן 4 פחהו5ט ה! 66ה6ו267א6 38708'5 עפ 660ה6ט[+ה! 5! 6ז0ס++6 פוהד .ס?5/הסה . 43763 עס 3:>6%66ה 06ה3 66קס[|6ש06 6פָהּטפָהה| ה66519 ההזפסחק 6ה+ ,590 פַה|ה1686 65 ,סַהּטפָה3[ ה665!9 8 85 468 56ט 60 פַה|ההבּ|ק 876 5ה0ו28%וה98"ס עחהבן ה86סוקק8 %ה676++61 8 6567015זק ז6קהק 5וה7 .86066 65ט:68+ [5266|8 תת%וא הזוא א3תהץ5 363 66ו)+ו[קהו5 8 565ט ה86ס0זקק3 פוחז .108 הס 58566 |0ץ? 8 זס+ .הסו%ק!ז6656 הף|665 768635[6 6ה8 [8זטזהה 6זסה 8 %58:6ו[!86+ 7085+ 65"ש:68+ 6 50 65ש81 "6[וק600 268 6ה: =זסקקט5 6ה: ||8 ץ["63ה 465וצסזק לס5/הסה 5 86075+ ההחטת 6615[+6" א8:הץ5 66א6[8: 55| %שפ ,06655זק הף6651 הסטוף 5! השהטףזה 6ה] .פַהו606 60 000566 85 ,6655סזק הף|665 6ה: 50 שטףוחט 6זסח 5! ה86סזקקב 5וה: , ספְהּטפֶה8| הףו065 3 35 468 פַהופט 0+ 60008760 תהח+ 6 3 0 86660%85[6 6"ס₪ 56 |[01 6ה3 2706655 הף|665 686 חס) 8%6|זקסזקקה הזוא 6[6והפצ [ט61פט 3 6 8150 ||וא :| .ץ:|הטההס6 =השהקס[6ש66 50680876 6ה: 0% %זהק .605 608 06066":ה! ה68 6הס תה6והא + ]ה6ה:ז3ק6ה 558565 66:וה0 6ה: +06 א%ז08ה17306 691516766" 8 5| 408 . (400) 56ה06%6 -22-- % א55!6 507486 ה - |0ק;ז"6קט5 4זפ:סק .| 6ההּ הסהן43 .+ ,ז6ה56זס, .ץצ [86ז57| ,(צוטצה [|6ז, ץְףַס[סהת66ך 666ה3ש26 הו+פזט8 .4 4% חס) ₪56 חן ה66פ 6ט8ה (7015?) 65פַבּטפַָה3| ה9|ו465 הבזפס"ק [בּהסן:ה6עהס6 5 הסו6שס קה! %ה68|+|ה5!9 פאסה5 66ה981 66ה267|6א6 [36:|68-ק 6תז .6375ץ ה66 מטססה .5 08ו:56978ה| ה :ט0א66ה6 ,הףו665 שת: הו ץ+וצו:6ט6ס"ק הן ץ%וצו:6ט6סזק 6שסזקהן ת6והא 765ש635) סהַבּטפַהב3[ הףו065 ה! 5:השהקס[6ש06 אסא ]:השההסוצה6 6צ|:6:86:ה! [ט)ז6אסק 8 :66ט[6ה| 656ת7 .60:ה656זק 3:6 ח6ה:זט+ ה6צ6 הףו065 ץ]ו₪00 שה8 6768%6 שְ[5ט0ס6ה8:[טהו5 ה68 675הף!065 [678ש56 תה6|ותא הן -ז6הן "ב[ט6סהז6םהן 6ה8 605 הףו065 0% 5ו5ץ[8ה8 6ה|[-הס ,5הס|ו:ק!66567 6 .63%8 366[|טק|ההה שה8 26!ו06567 0: 65קץ: 0818 3557865 0% 56ט שה 18665 4 פףַחו56 אסה 5| 80 66%[סזק %ס[וק 8 הן 566ט ץ[[ט+66655%ט5 ה266 7035 ה5%6ץ5 ]השהקס|6ש06 50/70876 (6375ץ ההה 350) 568[6 86[ 8 פַהו0ט!6ה] 66%5[סזק [8ז6ש56 הן .ה56ץ5 [70:ה60 %ז6:₪0ה 5ה63:|0|הטהה60 ב זס+ (6זט:6ט5:7 [68ו678767וה ,פַה|ז66הו9ה6 50110876 ,ה665|9 50%50876 ,!0? :05זסאץ6א .החא00 02 ,6קץ: 355::861-08:8 , :ה6ההסץ|/ה6 6ט|:6786:הן --231-- יהודית אהרון, אבל ברוורניק, יאיר ונד, דן רז הפקולטה להנדסת תעטיה וניהול, קרית הטכניון, חיפה מערכות תומכות החלטה הן מערכות מידע המטתלבות בעצם תהליך קבלת החלטות, להבדיל ממערכות שתפקידן לספק מידע לצורך קבלת ההחלטות. מערכות אלה אמורות לשלב את כושר המחשב לעיבוד מהיר ומדויק ולארגן כמויות מידע גדולות עם הכוטר הה?וריסט? האנוש?. אופין טל מערכות תומכות החלטה מכתיב פיתוח ותיכנון מיוחדים. בפרט יש צורך להתגבר על הקטיים הבאים: ו. הגדרת ותיכנון מערכת כאשר לא כל צרכי הידע ידועים. 2. הצורך במימשק הידברותי נוח למשתמש במידת האתשר ועם זאת מתוהכם מספיק לאפשר הפעלת מיגוון אפשרויות בסביבה של צרכים משתנים. 3. האפטרות להכניס במערכת, לאחר ששוחררה למשתמשים, שינויים מהירים ובלתי צפולים. .. הצדקת פיתוח מערכת אשר עיקר תרומתה אמור להיות לתהליך קבלת החלטות ולא לתיפעול טוטף, כאשר ניתן להצדיק פיתוה מערכת בשיקולים כגון חסכון בכה אדם. על מנת להתגבר על בעיות אלה הוצעו בשנים האחרונות מתודולוגיות פיתוה שונות מתהליך הפיתוח המקובל. בפרט - פיתוהח תוך שימוט באבטיפוס ופיתוה מודולר?. כמו כן הוצעו ארכיטקטורות רצויות המסייעות למילוי הפונקציות של מערכות תומכות החלטה ומאפשרות ייטום מתודולוגיות פיתוח אלה. ארכיטקטורות אלה מסתמכות על טימוש במרכיבים מוגדרים מראש ובמחולל? ייטומים. העבודה המוצגת מתארת נסיון עבודה בהקמת מערכת תומכת החלטות לניתוח כדאיות פרוייקטים תוך טימוש במתודולוגיות הפיתוח ועקרונות המבנה שהוזכרו לעיל. העבודה בוצעה בטשנ? טלבים: בנית מהולל יטומים מיוחד לנוטא והקמת ישום מסויים. שני השלבים בוצעו בטיתוף עם הצרכן. מרכיבי המערכת העיקריים הינם: 41 מחולל דיאלוגים המעפל בכל נושאי ההידברות ובלוגיקת ההפעלה של מרכיביה השונים בישטום נתון. 2. מחולל עיבודים ודו"חות המבצע את סוגי העיבודים האופ?יניים לניתוחי כדאיות ומפיק דו"חות לפי הגדרת המשתמץ. 3 מסד נתונים פשוע התומך ב"תמונת העולם" האופיינית לניתוח כדאיות פרוייקטים. המערכת יושמה בשפת עעא על מערכת | % שבטכניון ובטלב זה מתבצעת הגדרת ישומים באמצעותה. יתוארו תהליך הקמתה טל המערכת. בפרט - אופי העבודה המשותפת עם הצרכן, עקרונות המבנה של המערכת והנסיון שהצטבר תוך כדי הקמת יישומים. =-.24- גיסויים במערכות תומכות החלטה: המקרה של מערכות ייעוץ למטתמטים במאגרי נתונים פרץ טובל האוניברסיעה העברית, ירוטלים מערכות ייעוץ/מומחים, מתחום האינטליגנטציה המלאכותית, נועדו לבצע עבודות ייעוץ ברמה של מומחה מקצועי, ולסייע למטתמט לקבל החלטות בבעיות בלת?ל מובנות שבפניהן הוא ניצב. עבודה זו מציגה מערכות ייעוץ טפותהחו בתהחום איחזור המידע שמטרתו, בדומה למטרת היועץ למידע לפייע למשתמט לבהחור במילות מפתה מתאימות לניסוח שאילתא. מאמר זה מתרכז בניסויים שטנעטו עם מערכות הייעוץ, בהם נבחנו טלוט אסטרטגיות ייעוץ וסיוע בקבלת החלטות, שעיקריהן: א. אסטרטגיה "קונוונציונלית", טבה המערכת רק מספקת נתונים לפי דרישת המטתמץ, הנאלץ לבצע בעצמו את הטיקולים וההחלטות, . ב,. אסטרטגית ?יעוץ, שבה המערכת מבצעת חיפוט במאגר הידע טלה, במהלכו מתקיימת אינטרקציה פעילה בינה לבין המטתמט, כך טהמטתמט מוזן במידע ומכוון בתגובותיו את עבודת המערכת. ג,. אסערטגית ייעוץ, טבה המערכת "עצמאית" יותר בכך שהיא מבצעת חיפוט והערכת ממצאים מבלי ליצוראינטראקציה עם המשתמש, ורק בגמר התהליך מובאים ממצאיה לידיעתו, אז ניתנת לו הזדמנות לאשר או לדחות המלצות ולבקש הסברים ואף המלצות אחרות. הניסויים הראו טהמשתמטים מעדיפים את סערטגית הייעוץ 'המתוחכמת" ביותר (ג) ופהות את הסטרעגיה הקונוונציונלית (א), ואילו מבחינת ביצועים נתקבלו בטתי סטרטגיות הייעוץ (ב' ו-ג") תוצאות דומות, העובות באופן מובהק מתוצאות הסטרטגיה הקונוונציונלית (א). == 25 == מהפב. --. מערכת. 5 בנסים אריה אורוך חב' קונתהל מערך הנתונים הפיננסיים מהווה את מרכז העצבים של כל ארגון. מידע מהימך ועדכני על האמצעים הכספיים העומדים לרשות האירגון בכל רגע, חלוני לקבלת החלטות נכונות ולהבטחת רווחיות נאותה. לשל?טה כזאת במידע הכספי דרושים אמצעים. אחד מאמצעי השל?עה בכספי האירגון, ההולך ותופס מקום מרכזי, הוא מערכת פיננסית ממוכנת. ברקע לפי?תוח מהפפ"ך - המערכת הפיננסית הכוללת עמדו מספר גורמ?ם: * * יתר תחכום של המשתמשים. משתמשים שעבדו מספר שנים במערכות המקובלות החלו לדרוש יותר ו?ותר. ?רידת ערך הכסף, קצב האינפלציה המואץ והשימוש במטבע זר כהלך חוקי ?צרו דרישה לקבלת הערך הראלי של הפעילות הכספית של האירגון במקביל לניהול השוטף במטבע ?שראל?. שינוי ושכלול בדרלשות החוק לגבי מיסוי ודוהחו"ת כספיים מתואמים לאינפלציה. התפתחות כלי תוכנה - כמו ניהול מסדי נתונים ואינטראקעיביות בקליטת המידע, ניהולו ואיחזורו. הצטברות נסי?ון של שימוש במערכות כספיות מדורות קודמים. סיבות אלו ואחרות הביאו למסקנה שהשוק הישראלי זקוק למערכת פיננסית כוללת מודרנית, מותאמת לצרכיו, בעיותיו, דרישטות החוק ממנו עם גמישות מספיק גבוהה בכדי לענות לצרכים של אירגונים מסוגים שונים - מוסדות ציבור, מפעלי תעשיה, חברות מסחריות ועוד. מהפ''יך - המערכת הפיננסית הכוללת נולדה על רקע זה. במסגרת המאמר נציג מספר היבטים האופייניים למערכת זו והמייחדים אותה בשוק הישראלי. -26- מערכת תומכת התַלטה. יורם לוין מערכות החלטה (?שראל) ו- ( אש) 5פ5ת501%8ת60 5קם מערכת תומכת החלטה אינה רק מערכת לבנית מודלים פיננסיים וגליון נתונים אלקטרוג?, אלא מערכת המאפשרת למקבל החלטה ל??שם מודלים, תחזיות, ניתוהים סטטיסטיים, סימולציות מונעה קרלו וכו', לצורך ס?ווג, ניתוח והסקת מסקנות, מנתונים טנאספו למטרה זו. המערכת מאפשרת לו להעריך בצורה הגיונית את המשמעויות וההסתברויות של אלטרנטיבות שונות. מערכת | 5ק05-80ת ה?א מערכת תומכת החלטה הנפוצה ביותר באירופה ובישראל, ומהנפוצות ביותר בעולם (למעלה מ-000ו1 התקנות בעולם, מהן כ-30 בארץ). מאחר? פיתוח של מערכת 8% עומדת תפיסת עולם המבוסטת על חמלשה עקרונות: - פטטות בש?מוש - המערכת היא ידידותית למשתמש, ומשתמש שא?ננו אלש ענ"א מקצוע?ל יכול אחרי הדרכה של מספר שעות להפיק תועלת מהמערכת. - גמישות - המערכת איננה מיועדת רק ליישומים של "השתמש וזרוק', אלא כוללת בתוכה אמצעים המאפשרים ?*ישומה גם בבעיות מורכבות ביותר. - עוצמה - בתוך המערכת בנויות למעלה מ-1!60 פונקציות, לביצוע חישובים מתמעיים, כלכליים, פיננסיים וסעטיסעיים, ולמעלה מ-40 פקודות לביצוע מבחני רגלשות, חיפושי יעד, קונסולידציות, סימולציות, הפקת דוחות והצגה גרפית. - תמיכה - המערכת נתמכת ע"? חברת *עוץ המעס?קה למעלה מ-250 עובדי?ם, מרביתם כלכלנים ואנשי כספים, ב-25 משרדים ברחבי העולם, לתמיכה במערכת זו בלבד. תאימות - למערכת | 5קם-65? למעלה מ-40 גירסאות תואמות למגוון רחב של מחשבים ומערכות הפעלה, כולל מחשב? מ?ני וסופר מינ*, וכן מיקרו מושבים. מערכת 86% מורכבת מ-9 תת-מערכות השלובות זו בזו בבסיס נתונים משותף, במבנה פקודות ובכלי ער?כה אח?דים. תשע תת המערכות הן: - שפת מודלים רבת עוצמה - ניהול וקליטת נתונים - פונקציות מוכנות מראש - מחולל דוחות - פקודות לתחקור המודל (מבחני רגישות, חיפושי ?עד וכו') - סימולצית מונטה קרלו - קונסולידציה היררכית - גרפיקה - ניתוחים סטטיסטיים =--27== או אסודה6 ואט 60 ]0 אס|דהשא65 6או60₪ שהד :אפדססשפוצ 6שס|535 ץזז83 21766607 פהוףַהּההא .צוצ [76 ,.16] 567%1665 פַָתו:[ט5ה60 א460:6ו% [הוזוהו שת[ .67|63ת ה%קסא הב 6קסחט6 הן הע:השהסה פַהוהו8ף 5ו א060%6|% שח ה| הט69פ 885 א"סא 065ו567 806 0%% פַהו₪637 5! 655הא6ה 55| 0% ץ:|6טסה פַהו:6קה60 זט0ס+ 6ה: 55ש64156 [[וא ה0ו%8%ה656חק פוה[ .הסןו68%||קקה 0% 87685 ו[[]| 6+ הו %3965ה8ש0:536% 6הה3 %8965ה8698 "ו6ה5 , 65ו9ס|0הה66: 68%3א6ו% 5 56656 ץ0[09הת66: ה6|הא %0 35 5ה08%:0ה7660006 ₪846 0הב | 6%2[366אבה 5 חשס בה 5506166 6ם |[וא ,פַהוה5|וופטק בה פַהואה83 ,5הסו68%||קקה זס(8ה סאך ץְה :| שסה 6ה8 [5"86| ה| 6ה566 66₪6868ו% 6ה6 ,ץ[וההו+ 6ה3 .5%78%66ה6600 -1 56 ][1)וא 6צ!01ץ6 --098-- דהר?. מחשב?. של. מ סרט1. הד ג. ליחובצק?ל א. ברטפלד ג. זיצ'ק ביהייס לרפואה של האונ' העברית והדסה ת.ד. 72ו1 ירושלים מיקוד 91010 סכום. משטחי תאים שנוקרו מרקמת השד נסרקו מבעד למיקרוסקופ בהגדלת פי 1000. באמצעות מצלמת טלויזיה נקראו התאים לתוך מחשב זעיר מסוג 11/33 -[6ן המצלמה דוגמת את עוצמת האור שעוברת דרך התא ומתרגמת אותה למספר הנע בין 0-255. '0' מלצג נקודה לבנה, ו-225, נקודה שחורה, בעוד יתרת המספרים מייצגים את גוני הביניים. פעולה זו מכונה 'יספרורי'. כל תא מסופרר ל-70*70 נקודות דגומות. התאים שנידגמו נרשמו על תקליטון שבאמצעותו העברו למחשב מסוג 5/76ו- ?0? בו הופעלו עליהם תכניות לש?פור איכות התמונה ואיפיון כמותי של התאים. במחשב זה הודגמו גם התאים המעובדים. באמצעות קו נלייךן הועברו התמונות אלה לאחר מכן למחשב א7%- צ6 לשם עבוד מתמטי כבד. בדרך זו עובדו 29 תאי סרטן ו-22 תאים נורמליים. תכנית דיסקרימינציה טהופעלה על תאים מיינה נכון % מהתאים. מבוא סרטן השד היא מחלה המתבטאת בשינו? התנהגות תאי רקמת השד. התאים מתח?לים לגדול ולהתחלק מהר יותר מתאי השד הבר?אים ויוצרים גוש קטן. מאחר ולא כל גוש שמופיע בשד הוא בהכרח סרטני, יש לבחון את תאי הגוש באמצעות מ?קרוסקופ ולודא שאכן הם ממאיר?ם. באמצעות מחט עדינה מנקרים פרור רקמה ומשטחים אותו על זכוכית. משטח זה נצבע לאחר מכן ע''י צבעים מתאימים כדי להבליע את תאי הריקמה. גרעין התא נצבע בכחול וגוף התא נצבע בצבע ורוד. אלה משמשים את הפתלוג לזהוי המחלה, הוא בוחן את איכות התאים, צורתם, מיקומם ברקמה והיחס?ם ביניהם. עם הכנסת המחשב למעבדה הרפואית, נתעוררה השאלה האם ניתן למחשב, ולו חלקית את פעולתו של הפתולוג. הציוד למטרה זו קיים, מצלמת טלויזיה סורקת את התאים הניראים במיקרוסקופ. התמונה נשלחת למחשב לעיבוד, ונתונים כמותיים על התאים מופיעים בפלע מתאים. שיטה זו מיושמת היום לזהוי אוטומעי של תאי דם הקפיים. המחשב הסורק את התאים מסוגל למיין אותם לקבוצותיהם ולקבוע האם מספרם הכללי תקין או לא. מערכות אחרות יושמו לזהוי כרומוזומים, או תאי סרטן צואר הרחם. בעת בדיקת החולה נלקחת דגימה של תאים מצואר הרחם, שמשוטחים על זכוכית, נצבעים ע'י צבעים מתאימים וניסרקים עייי מערכת ממוחשבת. המחשב מסוגל להבדיל בין תאים בריאים וחולניים, אך הבחנתו בין תאים חולניים סרטניים ולא סרטניים אינה אמינה. מסבה זו מנצלים מערכת זו כדי לגלות רק משטחים תקינים בלבד, כל משעח חשוד מעבר לפתולוג לקביעת אבהנה סופית. מאחר ורוב המשעחים הניבדקים תקינים נחסכת בדרך זו עבודה רבה לפתולוג והוא יכול להפנות את מירב זמנו לבחינת המשעחים הפתולוגים. הסיבה העיקרית לכך שאין המחשב מסוגל לאבחן בצורה אמינה בין תאים סרעטניים ובין חאים הלוקים במחלה לא סרטנית, נעוצה בעובדה שהקריעריונים של האבחנה הסרטנית אינם חד-משמעיים. מחלת הסרען מתהילה בתמורה שחלה בתא רגיל אשר מקנה לו את הכשר להתחלק במהירות רבה יותר מתא אחר, פרע לתכונה זו דומה התא הסרטני בכל לתא המוצא. עם התקדמות המחלה, רוכש לעצמו התא הסרעני תכונות נוספות המבדילות אותו מן התא הברלא, ואלה משרתות את הפתולוג בעת האבחנה. ככל שהמחלה מתקדמת, קל יותר לאבחנה. מאחר והרופא מעונין לגלות את המחלה בעודה באבה, ח?יב הוא להתיחס לתאים שנראים כמעט כנורמליים, כלומר שרובם חסרים את התכונות הסרטניות המובהקות. יץ הקוראים לשלב המוקדם הזה של המחלה, סרטן בעל סטיה מ זע רת א110א1צפס גאזא1ו) . בעת סריקת תאים אלה נשען הפתולוג על ניסיונו ועל'האינטואיציה שלו, שתי תכונות טקשה להנחילן למחשב, ומסבה זו מופקד המחשב אך ורק על זהוי התאים הבריאים בעוד שהאבחנה הסופית נתונה בידי הרופא. 29 מערכת למיקרוסקופיה ממוחשבת ועיבוד נתוני תמונה המבוססת על מיקרומהטב. דורון לנצט, עמ? מרון, עמי איסרוף המחלקה לחקר ממברנות וחקר איזוטופים (ע.א.) והמרכז לחקר מערכת העצבים וההתנהגות מכון ויצמן למדע, רהחובות 76100 במאמר זה מתוארת מערכת ממוחשבת לעיבוד נתוני? תמונה. מערכת זו נבנתה במעבדתנו לצורך מחקרים נוירוביולוגיים שעיקרם מדידת פעילות עצבית באזורי מוח שונים בהטפעת גרויים היצוניים או צורת התנהגות. המערכת מבוססת על מיקרומחשב סטנדרט?, אליו מחוברת מצלמת וידאו באופן המאפשר ספרור (דיגיטציה) של תמונה שלמה, אצירתה בזכרון, ניתוחה באמצעים מתמטיים והצגתה בשיטות של גרפיקה ממוחשבת. זוהי מערכת זולה יחסית, גמישטה בתכנות ונוחה להפעלה. בשינויים קלים ניתן להתאימה לכל שימוש שהוא בתחום העיבוד הממוחשב של נתוני תמונה. --30-- הערכת עלות כח-אדם בפרויקט עיבוד נתונים עפר עציון א.א.א. - מערכות מידע מתקדמות בע"מ הערכת עלות כח-אדם בפרויקט עיבוד-נתונים הפכה לאחת הבעות העיקריות בתכנון וניהול פרוייקטים. מערת מאמר זה לסקור בקצרה שיטות הקיימות והנהוגות בתחום זה, ולהציע טיטת הערכה נוספת המתבססת על צבירת מידע הסטורי, לגב? תכנון וביצוע בפרויקע עיבוד-נתונים. --31-- בביי דוורת ת וכ נ ה כמשאחאאאה=הההה==2=2-===-ת דוד ש? ח.י.ל.נ. - החברה הישראלית לע?בוד נתונים בע'"מ תל - אביב בעיה עיקרית העומדת בפני מפתח החבילת תוכנה היא בעיית ניידות התוכנה, כלומר יצירת התנאים אשר ?אפשרו העברת התוכנה ממחשב אחד לאהר, תוך התאמתה לסביבה החדשה. ?שנן גיטות אחדות להשגת ניידות גבוהה של תוכנה ובהן תקנים לשפות תכנה ותוכניות להסבת תוכנה. לפיתוה תוכנה משמש מגוון מוצרים: שפות תכנות, מערכות לניהול מסדי נתונים, מערכות לבקרת תקטורת, מהוללי ייטומים ומערכות הפעלה, החומרה משמשת לב?צוע ?חידת מחשב אחת לאחרת, הבדלים שמפריעים לניידות התוכנה. ההערכות להשגת ניידות תוכנה מושפעת גם מצורת ההפצה של התוכנה: וירוזית, דה- צנטרליסטית, או מבוזרת. ניתוה הקטיים שמעמיד כל אחד מהגורמים שהוזכרו בפני מפתה חבילת התכנית, מוביל לפתרונות אחדים שש?משו את הכותב בעת הפצת מוצרי תוכנה שפיתהח במחשבי י.ב.מ. 370 : -‏ כתיבת התוכנה תוך שימוש בהוראות המשותפות לכל מערכות ההפעלה בהן אמורה התוכנית לפעול. - שימוש בתכנות מותנה, אשר מאפשר יצירה מתוך מקור אחד של אירסאות שונות לתכנית, בהתאם למערכת בה עליה לפעול. - ריכוז ההבדלים בשגרה נפרדת, אשר רק בה ניכר השוני בין גירסאות אחדות של התכנה. ---32/ב-. 6ו5םא!6אם םההאדז50 55והדפטפאו ד]גת6מוג |םגח5ו שד ספאה | 5א5550! פאה 5א0וזגה5ס!5א60 זאפאץ0|פש5ס - 6008556 שאואוגהזאת ה6וא .4 שה ווַבּ:+בא .5 , (1065)וצ8| .1.2 ,:8זסק ה86 .4 ,וטק ה86 .2 [5786! ,:"סקזוה הסוזט6 ה86 ,65ו5:7ט6ה| 8%%ז1"6 [5786| [6צסח 3 פַהו:6ט0ה60 ה566 ץ[:ה666ץ 7085 5::!|65ט64ה]| 1:678%% [86ז5| 266086 0 66"5ה91ה6 פַהו6ו:86"ק ה|6:78" 60 56קש60 6ט|5ה6:ה| ה+הסה-או5 6 סמ56₪ח]) 6ת] .5:605ץ5 6:טק600 67060060 הס פַהוא"ס₪ 6675הו99ה6 50%10876 ,הט ה!] 60056 6ה5660 6ה: 6ה3 ,1982 ,ץזהּטה03 הן 666ט[6006 ₪85 6 , ץ0ק050!וחק [8ה0ו:606068 ,%65ו:05[66ס 6ה: 065671565 8":16[6 פותהך 65% ס0ס8[50 =>] .56ז600 :5:ו) 176 0% 66ה26716א6 [46:168"ק 6ה8 , :ה6:ה60 הסץ+ 687066[ 6550705[ 6ה: 0% 650[5" 8 35 ₪00|%160 ₪85 56"ט60 566000 6+ אסת ]ס 50706 55ה656"ק 6ה8 ,60056 11755 6ה: 0% 65זט[31+ 6ה8 6665565ש5 6+ .6 068ח5660 6ה+ ה| 60ה!98 665ה267|6א6 1706 המחשב הגמלש, - הגישה העתידית ביימיקרו-מחשבים המחשב, הַגמ22..---02228.-2-5-2-0-8-020-הבההםם-== יוסף מנהיים ת ק צ' י ר התפתחות רכיבי המיקרו מחשבים והזכרונות ( 5 0% %6818%66ת1 | ) הניבה מבול טל מיקרו-מחטבים, החל מהמחשב האיש? הקטן והזול וכלה במערכות מיקרו-מהשבים מרובות מטתמטים שמהירן גבוה מאד. התכונות הנדרטות במערכות מגוונות אלו הן: 1) קריאה ממקלדת ( 66/5086 ) 2 כתיבה למסך 3 גרפיקה עם כושר הפרדה נמוך 4) גרפיקה עם כוטר הפרדה גבוה 65 התקטרות עם כונני דיסקטים (יקרים) למשתמש הקטן. 8 0386ז5 .55 6) התקטרות עם טיפ קסטות ב?ת? 7 התקטרות המחטב לעולם החיצון עם ציוד קלט פלט מגווך 8 התקשרות המחטב למחשבים אחר?ם : א. תקטורת טורית למחשב אחד - בודד ב. תקטורת מקבילית למחשב אהר ג. רשת מחשבים על מגוון אופני ההתקשרות: ( א08אד6א) א) תקטורת עורית דרך כבל נפרד מכל מחשב אל מערכת מרכזית ב) תקטורת עורית עם כבל משותף לכל המערכת ג) תקטורת מקבילית עם כבל נפרד מכל מחשב למערכת מרכזית ד) תקשורת מקבילית עם כבל אחד משותף (כמו 88ַזַק6) לפי תקן מםם) צורות תקשורת אלו נעזרות ב'יפסיקה" (דקטתתפדאז )על מגת לחסוך בזמנם של כל המחשבים המחוברים לרשת, כאשר המערכת המרכזית (באם קיימת) מנהלת את התקשורת עייי פניה סדרתית ( קַתגן ק ) לכל היחידות כדי לברר איזו מהן זקוקה לשרות. חיבור מחטבים לרשת מהווה בעיה קשה לביצוע במחיר נמוך, אך הדרישה לכך גוברת. היצרנים השונים של המחשבים משתדלים לתת מגוון פתרונות במחירים שונים, בהתאם לטיב הרשת, קצב ''תקשורת'' הנתונים ב?ן המחשבים והפרמטרים האחרים של התקטורת. 218- עמוס מגור חב' טכנולוגיה מתקדמת בע"מ 5 הוא מערכת ברמה גבוהה, עם הפנים למטתמט, של ניהול מידע באמצעות טפה מובנת המכילה שפת אחזור מידע ואמצעי ניהול מסד נתונים. 5 עובד בסביבה אינערקטיבית על מחשבי ‏ .1.8.4 גדולים ועל ה- 6 של.א.1.8 5 מאפשר למשתמשים גישה יטירה למידע ומספק מגוון מלא של צרכים החל משאלתות פשוטות וכלה בפתרון בעיות מורכבות. באמצעות ‏ - | 0005 המשתמטים יכולים לפתה ישומים שלמים בחלק קטן של הזמן הדרוט לאותה מערה תוך שימוש בטפת תכנות מקובלת, כיום למרות הימצאותם של אנש? עיבוד נתונים מעולים וציוד מתקדם, בדרך כלל הדרג הניהולי לא זוכה לקבל בזמן ובדיוק הנדרט מידע הדרוש לקבלת החלטות. כמו כן, קיים פיגור הולך וגדל בקצב שבו אנשי עיבוד הנתונים יכולים לספק מידע ומערכות ישומיות יחסית לנדרש מהם. על רקע זה פותה 0605 שהוא מערכת טלמה וכוללת המופעלת בשפה העיברית והוא המערכת המתקדמת ביותר מסוגו. -35- 00 אההדת0; ה 0 דאשוק0)פטשס ,חסהה8ק .3 ,ה6ה60 .| ,( השס"8 .2 ( הסטפז6צה .םס . צְא0פס .? 4ה8 ,ז6ה6[:56] .0 ,"6הו6, .₪ [6ב57! ב0[3-ס0% [5786| ,צוטה [6ך7, :ה6הקס|6ש06 50+6%876 5%6₪ץ5 5 .56] [5736| 340:070|3 0% קטסזף :השהקס[6ש06 50+50876 ה556ץ5 שחד %ופ-6/32! 4668000 0|8זס:ס 06: 07+ ז6[וקהס6 77-אההזה0] |5א8 ה 66ק0ס!6ש06 5 חֶ560]600600650 %06070[8 ץ5 87%6%66ה 56 60 ( ץ[ו80+ "6:טקה60ס"6וה .5 ₪0"!66|66 8 חס .שה| 5 ,60[ו6000 6ת: 6ה3 6פְהּטְפַָה3| 6ה: 0% הסו:ק|ז6656 8 5:ה656זק ז6סבּק %וחד 8ַהו0ט!|6הן 6[6ץ6 :ה6הקס[6צ06 6ה: 0% הס|:הט|83ש6 6הב3 הסו:ק|ז6656 3 35 |[|6ט . זְחהסוהִסְפָבּהה 66%[סחק 6ה3 6ה6הקס[|6ש06 ,ה9ףו065 [[8 66605א6 6ה8 5הזהסה 087ה68[6 או5 הן 0606|0060 ₪85 ז6!|וקחס0ש שחך 646 606 2706600765 6ה3 00[5: שה8 .5:ה6ה6"וטף6ז [בה0סו66הט+ ,"6ו|קהס6 6ה 0% >ה6הקס|6ש06 6ה8 הףו665 6ה: הו 5%ו855 0: 566ט "0/0הב3ּ .]השהקס[6606 50+10876 55:60 הן 6פש [8ז6ה96 0% 876 17656 6הב 46 - דוד בראון מוטורולה ישראל תל-אביב ת ק צ י ר עקב ההתפתחות העצומה שחלה בשנים האחרונות בפתוה מיקרו-מחשבים, קיים מעבר של צרכנים למיקרו-מחשבים גדולים יותר. אחד מהמיקרו-מחשבים החדלשים הוא ה-668000א של מוטורולה - למיקרו-מחשב של 16/32 ב?ע. התכנית 70%ק (4ן80סדסא 0ד פסק) נכתבה כדי לאפשר העברת תכנה הכתובה באסמלר טל וו-?0? - של דיגיטל, שהוא מיני-מחשב של 16 ביע. ל-8668000 ( העברת תכנה הכתובה בשפה עלית נעשלת עיי? שמוש בקומפילר המתאים ל-668000/ .א0זק מקבלת כקלט תכנית מקור מה-וו-07? הכתובה באסמבלר וו-6₪0א, ומתרגמת אותה לתכנית מקור ב-068000/ , ב- - 5585 - 025 (61טד5. העברת התכנה מה-11קסק ל-668000! פותרת את הבעיה העקרית ב-0211? , שהיא מרחב הכתובות הצר ( | 8א64%), מכיוון שמרחב הכתובות ב-668000/ הוא 48 6ו. כמו כן רוחב הפקודות ב-0668000/ | הוא עד 32 ביט, לעומת 16 ביט בלבד ב-וו-?פ?. הבעיות העקריות שהיו בכתיבת אסדק נגרמו עקב ההבדלים הבסיסיים הקיימים בחמרה של שני המחשבים (שיטות מיעון, מרחב כתובות וכו). כמו כן היו בעיות שנגרמו עקב ההבדלים במבנה שפות האסמבלר וההבדלים במערכות -ההפעלה. --37-- מ - מרכז משאבי מידץ 6₪זא6 5500866 אס0|דהושס;או צבי על י.ב.מ. יטראל (תל-אב?ב) מרכז מטאבי מידע (להלן מ.מ.מ.) הוא ?החידה ארגונית המורכבת ממאגרי נתונים רלבנטיים טל כלל הארגון, מערכת שירותי עיבוד נתונים מגוונת וצוות עובדים העוסק בהדרכת צרכני-המידע ובאחזקת המ?דע האגור בבסיסי-הנתונים של ה-מ.מ.מ. המרכז מספק שירותים לצרכני-המידע אשר מפעילים בעצמם באופן בלתי אמצעי את המערכות הנחוצות להם לשם קבלת דיווח נדרש, ניתוח מידע וכסיוע לקבלת החלטות. המאמר דן במרכיבים הטונים של ה-מ.מ.מ. ומדגיש במיוחד את הנושאים הבא?ם: א. מקורות המידע - נתונים נגזרים( 031 סספטזחמק ) ממאגרי-הנתונים התפעוליים בארגון, נתונים חוץ-ארגוניים ונתונים ידניים שנצברו בארגון וטרם מוכנו. בהקטר זה יוחד דיון בנושא נתונים הסטוריים וסדרות עתידיות. ב. טירותי תוכנה - הבילות תוכנה אחידות המכסות נושא? איחזור מידע, הצגת מידע (לרבות גרפיקה מסחרית) לצד כלים אסטרטגיים לתכנון וניתוח השערות כסיוע לקבלת החלטות. ג. פריסת רשת המידע - טלושה מעגלי מידע המאופינים על-ידי שלש מערכות ציוד ותוכנה ( שש 86 ) : * אמצ תם05 615א51 - 50 :תהנות עבודה למשתמש ה?חיד. * אמצ המפט מןקזדוטא - !א :מערכות המרכזות מספר 5'ש5 * אמד5 צ1]11דט מצסאפה - 90 : מרכז החישובים של הארגון. מומלץ להקים את מ.מ.מ. כיחידה ארגונית עצמאית הכפופה ?שירות להנהלת הארגון, ה-מ.מ.מ. יאויט על-יד? אנשי מקצוע בתחומי ענ"א לצד אנטי מקצוע אחרים בהתאם לאופיו של הארגון (כלכנים, סטעיסטיקאים, מהנדסים, אנטי או"ש וכד'). ההצדקה הכלכלית להקמת ה-מ.מ.מ. תתבסס על מרכיבים ממטיים הניתנים לכימות. גורמים איכותיים ישמשו רק כמשקל יתר להעמקת ההצדקה. נוטא ה-מ.מ.ם. חיוני לארגונים עסקיים תעטיתיים, פיננסיים, ציבוריים ואחרים. בעתיד הקרוב נראה התפתחויות אשר תתנה ביעוי להטיבותו: א. בתחום העסקי - התיחסות למידע כאל נכס ממטי אשר יופיע במסגרת הפורמלית של מאזן הפירמה. ב. בתחום הארגוני - מנהל מרכז משאבי מידע יהיה פונקציונר בכיר מאד בארגון, אשר יספק את המידע החיוני לשם קבלת החלטות במישור העקעי והאסטרטגי. 258. בבית מאגר מפרת עדת 1-8 וולודיה וורונל מינהל מקרקעי יטראל במינהל מקרקע? יטראל פותחה מערכת גלובלית לניהול נתונים בעלי מימד גאוגרפ?. היא נותנת פתרון כולל למוסד המטפל במידע רב - שטכבתי על הקרקע. כבסיס לפעולתה משמט אוסף מפות מסוגים שונים המבטאות את מיקום האלמנטים המענינים את המשתמט באזור הרצוי לו. כל מפה (אדמיניסטרטיבית, לפהות) מכילה שלוטה סוגי אלמנטים עיקריים: - כללי ( שם, תאור, קנה מידה.... ) - לוג ( זיהוי טל כל מצולע, שטהו. . . ) - גרפ ( קואורדינעטות טל הקווים המרכיבים את המצולעים. . . ) כמות המצולעים במפה, הקווים במצולע, והנקודות בקו מטתנים באופן קיצונל ממפה למפה, איך לבהור מבנה פיזי למערך טיתאים לכל אחד מהמקרים? נביא % מודלים פיזיים ליטום המערך ונשווה ביניהם בעזרת אוסף הקריעריונים. על סמך הבדיקות האלו נציע מבנה "אופטימלי" לאירגון המערך. את הדיון בתנצאות הניפסויים אפשר לסווג בעוד אחד בסדרת הדיונים בנוטא "085 - כן או לא?" --39-- מ מ 1-5 -- מערכת מסמכי תכנון מחננת כ אולגה טטלבאום בשם צוות הפיתוהח של ממת"ך המחלקה לפיתוח מערכות מידע אגף מערכות מידע ומחשבים חברת החשמל ללשראל בעיימ הלפה. מ מ ת "'ן - מערכת מסמכי תכנון תהנות כה הוקמה בחברת החשמל לשם תמיכה בפונקציות שונות הקשורות לתכנון תחנות-כה. המערכת משלבת: * רישום נתונים עכניים ומעקב מקצועי אחר התקדמות התכנון. * תמיכה בהחלטות על בחירת נתונים טכניים, חומרים ופריעים להזמנה. * חישובים הנדסיים מדוייקים. המאפיינים ה?חודיים לממת"ן הם:- - זו מערכת מידע בעלת מסד נתונים מרכזי מסובך ומורכב, המעודכן במקוון. - למערכת אמינות גבוהה בנויוחד, לאור השיטה של הרשאת ביצוע עדכונים. - המערכת בנויה באופן מודולרי - לפי פונקציות של תהליכי התיכנון - גורם המאפשר תכנונה ויישומה בשלבים. - ממת'ין פועלת תוך שילוב עם מערכות ע'נ אחרות ועם תוכניות חישוביות. - פותחו במערכת כלי עבודה משוכללים, ביניהם:- * טבלאות תכנון לבחירת פרמטרים טכניים. * ייעדכון על תנאי" - תו חיזוי השלכות העדכון. * חדפיסי מפרטים טכניים בתקשורת. * אמצעי עבודה פשועים המשולבים במערכת להדרכה קלה ונוחה. - פותחו כלים תכנותיים מתקדמים:- * תוכנית פיקוה מרכזית. * מילון נתונים ממוחשב. * טיפול אחיד במפרטים טכנלים . ממת''ין פותחה ע'? צוות משותף למחלקה לפיתוח מערכות והאגף לתכנון תהנות כה בהברת החשמל לישראל. המערכת מופעלת על מחשב ו538 18% עם זכרון של 2%8, תחת מערכת הפעלה התוכנה לניהול מסד הנתונים הינה 01/1 ולתקשורת נתונים 60065. שפת התכנות הע?קרית הינה 1//ק, תודתי נתונה לכל אלה שלקחו הלק עמנו בניתוח המערכת, עיצובה, תכנותה, תיעודה והפעלתה וכן לאלו שעזרו בהכנת מאמר זה. --40-- מ מ ר " מ - מערכת לרשויות מקומיות אורי מאירי, אמנון אלב? אלמיר מחשבים מאמר זה מתאריים לעבוד נתונים מ?נהלי מבוזר הפועל בתחום המוניציפל?. הרשויות המקומיות קשורות אל מחשב מרכזי ב'חברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומ?" באמצעות רשת מסופים נלני. ריכוזיות זו מציעה פתרון מיכוני לכל המשתמשים.ממי?לא יובן, כ: אין מערכת מרכזית כזו יכולה לספק דרישות מיוחדות של רשות מקומית מסוימת אלא אם כן דרישות אלה מתאימות לכל אוכלוסית המשתמטים. ממר'ימ הינה מער' עצמאית הפועלת על גבי מיני-מחשב המוצב ברטות המקומית עצמה. מערכת זו קולטת ומעבדת מידע המוזן אינטראקטיבית על ידי עובדי הרשות (לא מפע?ל? מחשב) ישירות מטפסי המקור. לתקופה הנקבעת על ידי המשתמש, מועברים הנתונ?ם אל המחשב המרכזי (דיסקטים או תקל?ט?) ממריימ באה להשלים את המערכת המרכזית: - תוכנה מותאמת לדרישות המקומיות. - ביקורת קלט ידנית. - הפקת דו'ח עבודה. ו רשויות מקומיות - תאור סביבת רשויות מקומיות בישראל (עיריות, מועצות מקומיות, מועצות איזוריות וכו') הינן גופים עצמאיים מבחינה תקציבית-פיננסית. כל רשות פועלת כמלכ'ר תוך נ?הול עצמ? של מגוון פעילויותיה. משרד הפנים מעביר מענקים שנתיים לרשויות השונות דרך אגף מינהל השלעון המקומי. מרכז השלטון המקומי מבצע עבור הרשויות פעולות אשר יש להן יתרון לגודל/ריכוזוות. שירותי עיבוד נתונים ניתנים ע': ''החברה לאוטומציה במינהל המקומ?" שיטת העבודה היא ריכוזית. מחשב מרכזי קולט תנועות (בין ע'ג טפסי מקור ובין עייג דיסקטים) מהרשויות ומבצע עדכוני אצווה ( 84768 ). לאחרונה הורחב מעגל הרשויות בהן מותקנים צגים הקשורים 6ת11 ת0 למחשב המרכזי, בעיקר לצורך שאילתות. מע' הנה"'ח וחינוך אינטראקטיבית מופעלת ב-25 עיריות. החברה לאועומציה מעודדת התקנה מבוזרת של אמצעי ניקוב מכוגנות דיסקטים - 18% או ציוד -81817 2. רטות מקומית כמשתמט קצה ניתוח המערכת נעשה במועצה המקומית רמת-השרון, המערה היתה להגיע לשני התכל אפיונים: - | אפיון נוהלי עבודה תוך חשיפת הפרובלמטיקה המיוחדת לרשות מקומית. -‏ הגדרת מערכת ממוכנת להעלאת התפוקה והפריון של העבודה הידנית. -=41-- אהרון, ?. אורבוך, ד. אורון, א. איסרוף, ע. אלבי, א. אלרואי, א. בורטטיין, מ. בן-דוד, א. בן-פורת, מ. בראון, ד. ברוורניק, א. ברטפלד, א. גודס, א. דנון, א. דרורי, י. וורונל, ו. ונד, ?. זיצ'ק, ג. טטלבאום, א. טל, צ. כהן, י. מ פ תה שמות ‏ מרצים (לפי א-ב) עמוד 24% לביא (לאב),?. 56 לוין, ?. 26 ליחובצקי, ג. 10 לינדן-יבנה, נ. ₪ לנצט ד. 21 לסר, ד. 23 מאירי, א. 33 מגור, ע. 33| מימון, ?. 2.6 מנהיים, ?. 24 מרון, ע. 29 נפתלי, א. 5 ססלוב, ב. 46 עציון, ע. 16 פורצ'ר, ?. 39 טיינר, ה. 28 פלטשר, ?. פרנק, ר. 29 רגב, י. דוגוביי, פ. ₪ רוטברד, ?. 8 רז דג ריץ, מ. 46 שובל, פ. שי, ד. --42-- שלזינגר, ח. מדריך התערוכה שס החבוה א.ב. בימ''ס לספרים אבמת מחשבים בעיימ אומניטק אורדע פרינט אורדע קרד אחים ר. את ו. זילברשטיין בעיימ אי/או דיויסס אי. או. אס. אי. אס. אם. אל. אינק. איכות מיקרו מחשביס בע'ימ אינפוט אוטפוט אינפומדיה איסטרוניקס בעיימ אלביט מחשבים בעיימ אל דה פיתוחיס אלקטרואופטיים אלפא מסופים ומדפסות בעיימ אל-שפ בעיימ אלתא תעשיות אלקטרוניות בעיימ אנשיס ומחשבים אס.סי.אס. יועצים בעיימ א.ש.ד. מהנדסיס יועציס בעיימ ביטקוס סוכנויות (1975) בעיימ בינאר בעיימ במברגר רוזנהיים בע'ימ (לניר) גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בעיימ דגש ייעוץ ועיבוד נתונים בע'ימ דובק מערכות טכנולוגיות בעיימ דטה מיכון די-קל בעיימ דרור מערכות מחשבים בעיימ הוריזון מחשביס טכנולוגיות בינלאומיות (מחשביס) בעיימ טכנו רצף בעיימ טלמוסיקה בעיימ טלקוד מחשביס בעיימ טנסור מערכות בעיימ טריפל די בעיימ יבמ ידע מחשביס ותוכנה (ישראל 1982) בעיימ י. פי. אי. בעיימ ילן משקי תנועת המושביס בעיימ יענייא מחשביסם בעיימ ישראדטה ר.י.ק. בעיימ ישראטל מערכות טלקומניקציה בעיימ כלל מחשביסם וטכנולוגיות 44. מס' התא ספרות מקצועית 5 107 0 08 206 3 29 7 ספרות מקצועית 33 209 17 1-2 1-33" 1 200 6 222 255 108---110 3 11 7--11 7 106 35-77 17 206 204 1.108 שס החברה כלל מערכות כלל ציוד הקפי כספים ליגד מידע טכני בעיימ לרגו אבילר בעיימ מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשביס בעיימ מאסטר שווק וייעוץ בעיימ מוטורולה ישראל בעיימ מור אלקטרוניקה 83' בעיימ מידן מחשביס בע''מ -- מקבוצת דנות מיניקס מחשבים ומערכות בעיימ מיקרו דטה מחשביס בע'ימ מיקרו מחשבים (ירושלים) 1982 בעיימ מירב הוצאה לאור בעיימ מירב טכנולוגיות בעיימ מ.מ. מערכות מידע בעיימ מערכות משולבות בעיימ מרכז קידוס מחשביס משוב מיקרו מערכות (1980) בעיימ מתן בעיימ ניקוב שרותי מחשב (1976) בעיימ נ.ס.ר. -- י.א. מיטווך ובניו בעיימ נציגיס בעיימ סינטל מערכות בעיימ סיסטמטיקס בעיימ סיסטרוניקס סיסמל שיטות וציוד לעבוד נתוניס בעיימ פיקו מחשביס, שיטות ושרותיס בעיימ צ.מ.מ. -- ציוד מערכות מחשב בעיימ קבוצת דטה קו נקודה בע'ימ קוס שרותי תוכנה בעיימ קונתהל מיקרו מחשביס בעיימ קופימט בעיימ קרט בעיימ רדט הנדסת אלקטרוניקה בעיימ רובומטיקס בעיימ ש.י.ת.ב. בעיימ שמר מחשבים בעיימ שרנוע תיס מחשביס ומערכות בע'ימ == 45 = מס' התא 1-8|=8%8 108 ספרות מקצועית 6 9 06 5 2 210--208 207 3 2-3 5 214 ספרות מקצועית 58| 08| 4 תצוגת אילי'א 121 22 100 13 18 3 1 144 6 208 4 א 2-04 28 201 200 26 13 2-7 259 1156 255 תצוגת אילי'א 11 תערוכת אילא 83 טלמ סעלית שרותים, מסעדה | | 37|-85 | אולם הרצאות | % || 6 ק 2% מפלס א אולם חדש ( ₪ ₪ו]. תסרת| מק -שם | םמא | ו | . ₪ [ | ==| 5 תצוגת אי 7 בָמַָ- > הת מ ₪ שרט! - א.א ]ו וחזו 0 ₪ ₪64 סטא 9-06 צססוסססח דש פד 50/70 וגויג ג 0 היא השיטה המוכחת במתודולוגיות פיתוח תכנה בעולס ובארצ. יותר מ-800 חברות מובילות ומוסדות ציבור ברחבי תבל משתמשיס ב-70/וא50 לפיתוח וניהול של מגוון הפרוייקטיס והמערכות הממוחשבות שלהס 70 מגדירה ארגון וניהול עבודה בפיתוח: כיצד לבצע משימות, באיזו שיטה ובאיזה סדר, איך להעריך עלויות ולוחות זמני; כיצד להבטיח דוקומנטציה יעילה והדרכת משתמש, איך לקבוע נוהליס וקבוצות בקרת איכות וכיצד לנהל ולארגן פרוייקטיס גירסת ס6ד60נו8ז5/ואס5 של המתודולוגיה כוללת ניתוח-מבני וצורת עיצוב עדכנית ביותר, המשולבת במערכת 50/70. 70 -- מערכת המיושמת בפרוייקטיס של טכס ונמכרת בארצ עייי טכס. כדי לדעת יותר על70/ואס5 או ספמטזד6טהד5/ואס5. פנה לטכס .4 מש=-ב-8-8-383םנה-;::::--- ‏ טכם -- הפתרון המושלם לבעיות התכנה. בע ------ ו הן טכנולוגיה מתקדמת בעיימ בית התכנה ה'(7₪א72 עתידים גיד שית יח' רבורה הנביאה. [ ו אדי מור חַּ טכם נוכם חברת התכנה מס'1 בישראל חברת התכנה מט 33 ₪ אד ועוד כמה מספרים לעשנת 83': * 350 עובדים. * 900 מוצרי תכנה מותקנים. * 200 לקוחות. לקוחותינו נמנים עככלמגזריהמעשק הפרטי והציבורי מוסדות ציבור ומדינה, אוניברסיטאות וחברות פיננסיות. בין אם אתה גדול.כבנק כלאומי כישראל. או בעל חברה קטנה. מכם תספק לך פתרונות. ₪ מכם הפתרון המושלם כבעיות התכנה. 0-0 טכנולוגיה מתקדמת בע"מ בית התכנה הישראל' עתידים. נוה שרת רח' רבורה הגביאה, ת.ד. 13045 תל אביב 61130 טל. 491262 -03 טלקס . וז 342621 אדי מור האגוד הישראלי לעבוד אינפורמציה הפנס הארצ? ה-18 לעיבוד נתוניס ,חל לאילייאיי 7 -- 18 באוקטובר 1983, ירושלים אגרת למשתתף ברוך בואך לכנס הרו ה-18 של אילי'א, הנעורך השנה בסיסמה ‏ ,ח"י לאילייא'י. כולנו עדיין מתבסמים מהצלחתו של הכנס הקודם, כנס טוי/ב (ה-17), וכולנו בעמדת המתנה והכנה לקראת הארוע הבינלאומי הנוצץ ורב-חיוקרה ,,ועידת ירושלים'י אשר ייערך באביב הבא בירושלים. עם זאת (ואולי, יותר נכון, עקב זאת) נקטנו הפעם במספר יוזמות וחידושים אשר, אנו מקווים, יציינו גם את הכנס הזה לטובה, ויהוו אבני דרך בהתפתחותו של ארוע זה אשר הפך במרוצת השנים, ובצדק, לארוע השנתי המרכזי בעולם המחשבים בישראל. השנה יהיה תהליך הוישום לכנס ממוכן מתתילתו ועד סופו, עד וכולל הדפסת התגים למשתתפים בו"במקום ובצורה מקוונת. ‏ זהו בוודאי חידוש בנוף הכנסים בישראל, אבל גם בקנה-מידה בינלאומי זהו הישג נכבד וראו? לשמו. המערכת הממוכנת, על החומרה והתוכנה שלה, עוצבה ונתרמה ע''י חברת *.פ.אי. אינטרנשיונל בע'יימ, רמת גן. > בעת כתיבת שורות אלה, הצלחת מבצע המיכון היא עדיין בגדר תקווה בלבד, אולם כאשר דף זה יהיה בידיך, תדע כבר, משתתף יקר, ונדע גם אנחנו, אם המבצע היה לטוב או למוטב... על כל פנים, נעשה כאן הצור הו ויש להניח שממנו כבר לא תהיה דרך חזרה. בפעם הראשונה הותקן, לנוחיות באי הכנס, ,דואר ו שישרת את מזכירות הכנס והמשתתפים בו. מסכיט ומסופים המפוזרים במקומות אסטרטגיים באולמות התערוכה והכנס יקוינו הודעות ותכתובות שונות. על אופן השמוש במערכת זו לצרכיך ולנוחיותך אנא עיין בדף ההנחיות המתאים הנמצא בתיק : המשתתף. גם מערכת זו הותקנה ונתרמה באדיבותה של חברת י.פ.אי. אינטרנשיונל. חידשנו השנה את המסורת של הזמנת מומחהה אורח מהו''ל להרצאת-מליאה בכנס, ואורחנו הפעם הוא פרופ' יוסף ויצנבאוס ממכון היוקרה זע בארה''בו. - אחת הדמויות המענינות, החשובות והססגוניות ביותר במדעי המחשב בעולם כיום.. - תכניתו '/123 1 'י שנכתבה. בשנות השבעים,. כסימולציה לדיאלוג של פסיכיאטר עס הפאציינט שלו, כמו גם הטפרים והמאמרים שהוא כתב בעקבותיה, הכו גלים רבים, ‏ והיו-- לאבן-פינה = וציון-דרך בתחומי האינטלגנציה . המלאכותית. פרופ! > " ויצנבאום כבר- היה בישראל כמרצה-אורח. מוזמן:בכנס הבינלאומי לשיטות תיכנות > ליומיים, במיוַחד לכנס זה, מ בנוסף לישיבת -המליאה שתוקדש להרצאתו של פרופ! ויצנבאום, הנהגנו בכנס ה שתי ישיבות-מליאה נוספות בנושאים ,,בוערים'' במיוחד. בראשונה תידון ,,סדנא > למתחילים ולמתקדמים'' בנושא הוידאוטקס (שלאהרונה נדמה כי עוסקות בו יותר = ממחצית חברות המחשבים בישראל...) והשניה בנושא ,,פשיעה באמצעות מחשביי (שגם הוא עולה לאחרונה יותר מדי, והפעם לצערנו, לכותרות בישראל). לעומת זאת אין השנה בכנס ,,פנלים'' או ,,שולחנות עגוליט'י, ואס תרצו, גם זה חידוש... תערוכה של ספרים בנושאי מחשב, בעברית ובשפות אחרות, תעמוד לרשות > המשתתפים ותאפשר להם להתעדכן על הנעשה בתחום זה באר> ובעולם. ו בנוסף לקובץ ההרצאות של הכנס, שיימכר כבכל שנה במטסורת הכנט, הוכנו . הפעם גם תדפיסים נפרדים של כל אחת מהרצאות הכנס, והס יימכרו במחיר כמעט י סמלי לכל המעונין. אס יאזלו התדפיסים של הרצאות מסויימות, ניתן יהיה : להזמינס על גבי טופס שיימצא בדוכן המכירות. : כבכל שנה:יוקונו במשך הכנס ‏ סרטים מקצועיים, והפעם הושס דגש על סרטים שהופקו ועוצבו באמצעות מחשב. אם הדואר לא יאכזב וכל החומר שהוזמן אמנם יגיע, יעמדו לרשותנו כעשרה סרטים מעולים שהוצגו בכנטים מקצועייס לגרפיקה.- ואמנות ממוחשבת בחו''ל. פרטים בדף נפרד הנמצא בתיק המשתתף. - -ואחרון. אחרון חביב: כנהוג בכנסים דומים בחו"ל, ננסה השנה לטיים את < | הכנס במפגש חברתי, ,ערב גבינות. ויין'', שיתן אפשרות למשתתפים לסכם את ": -רשמיהט, לחדש קשרים, וליצור קשרים חדשים באוירה נעימה ונינוחה. גם הפרטים למאמרים המצטיינים ולביתן המצטיין יחולקו. במפגש. זה. בגלל אילוצי מקוט, יהיה מספר המשתתפים לצערנו מוגבל מאד. מחיר הכרטיס כמובן מטובטד, בחלקו > תרומה נדיבה של-חברת טכיים בעיימ, ובחלקו עייי אול'/אב 27% : מתוך הנחה שיהיו מספר מציגים בתערוכה שיהיו להם סיבות טובות לרקוד - בסיום הכנט, הכנו עבורס במפגש מוסיקה לריקודיס וגם רחבת היקחיים ו [מ*פורית) הנועזיס, לא, יפסידו. .1 : כבר אמרו תכמינו ‏ ,אין מדרש בלא חידושיי, וש לתניח שלכל אחד 0 .מהמשתתפים יתחדש משהו אם מהתעווכה ואם מההרצאות בכנס. אם נדע גם/ שנהניתם ו יהיה זה שכרנו, 0 2 . 0 פרופי שבי שולקת. 5 5 2 ייר ועדת ההכנה 5 מתקדמות שנערך עייי. אילת'ים בשנת: 1971 0 והפעם הוא חוור. -אלינו-