ידיעון איל"א – מספר 1 – יולי 1993

OCR (הסבר)
ידיעון איל"א יוצא לדרך לחבריס שלוס, אנחנו שמחיס להציג בפניכס את עלון המידע החדש לחברים. מטרת העלון היא להביא לידיעתכם את לוח הפעילויות המתוכנן, מידע עדכני בנושאיס שוניס ומידע כללי על הנעשה באיל"א. נשמח לקבל תגובות. כינוס איל"א הכינוס השנתי ה-28 יתקקייסם השנה ב-24-25 לאוקטובר בכפר המכביה. השנה הוחלט שהכנס יתבסס על הרצאות מוזמנות המציגות נושאים חדשנייס בעלי ענין. מכיון שכך לא הופץ קול קורא. תוכנית מפורטת תשלח אליכם בנפרד. אנא שריינו את התאריך. גם בקיץ (למרות החופשה) נפגשים הנדסת תוכנה: אמידת עלויות - סקר שיטות (28/7, כפר המכביה, 16:00) מחוז ירושלים: פתוח מערכות 0760160 601ן09 באמצעות כלי 0986. (פרטיים מדויקים ישלחו בהמשך) תקשורת מחשבים: 5 /.1 ז0ס] וח6ח6פהח3]/ ג)10שש0ח38 (207, כפר המכביה, 0)). הכניסה לחברי איל"א אישיים חופשית, לעובדים בחברות מאוגדות 15 ש"ח ולאורחים 30 ש"ח. רענון כתובות וטלפונים פעילות כה ענפה, כולל רשוס השתתפות והענקת תעודות, מחייבת פרטי זהוי וכתובת מדויקים. רצוף בוה דף לעדכון פרטים. ככל שהפרטים יהיו מעודכנים יותר, | נוכל לשרתכם טוב יותר. אנא השתדלו למלא פרטים בכתב יד ברור והחזירו אלינו את השאלון בהקדם. גם אנחנו מתקדמיסם: כרטיסי אשראי לרשום לאיל"א, חדוש חברות ורישום לימי עיון ולהרצאות על מנת להקל על התהליך, אנו מאפשרים לחבריס להרשם לימי העיון ולהרצאות ולשלס את דמי החבר באמצעות כרטיס אשראי. אנו מכבדים את כרטיסי האשראי ושה וישראכרט. פרטים במזכירות איל"א. גליון 1 - יולי 1993 המערכת מעשה חושב בתחילת דרכי בעיתון הבטחתי לעשות את "מעשה חושב" לביטאון איל"א, ולהופכו לישראלי יותר. אני שמחה להגיש לכם גליון המגשיס ברובו את המטרות האלו. רוב המאמרים הכרוכים בחוברת ז%את הם משלנו, כולס עומדים בכבוד בקריטריונים הגבוהיס שלהם אני שואפת. "ה-אות₪ הפתות - מטה קסמים או מקסם שווא", מאמרס של שאול לביא, אריה בירון ומנחס שלגי פותח חוברת זאת. מפאת אורכו של המאמר מובא כאן רק חלקו הראשון, חלקו השני יופיע בחוברת הבאה. למאמר רשימה ביבליוגרפית מכובדת, אותה ניתן לקבל במשרדי איל"א. עמיהוד אהר כותב על שיטות חדשות להצדקת [אזס. גור שומרון על ארכיטקטורת שרת-לקוח. יוסף סוציאנו וצבי עומר מרפאל מציגים בקיעים בתרופות הפלא לשיפור האיכות. הנרי נוסבכר מציג בפנינו את רשתות גיגה-ביט, תאוריה וישוס. גלית גילה מציגה את המערכת למידע הנדסי בערית תל-אביב. ונחמן גבעולי שואל: האם יש חיים ביקום? ומציג נסיונות של חוקרי הבינה המלאכותית להשיב על כך מעבר לתשובה "הם בבית ומרגישיס טוב. תודה". נשמח לקבל מאמרים נוספים. בחוברת תמצאו עמוד מתוך מאגר מונחי המחשב של מכון התקנים. מכון התקנים מחפש מתנדבים לעזרה להמשך העבודה. במיוחד מתמקדים היוס בגיור מונחיס מתקן 0. חברים שיש להם ענין בנושא מוזמניס לפנות למשכירות איל"א. שלכם, בת-שבע שיטף עורכת מעשה חושב המשך... משרד ירושלים הקמת איגוד גג בהתאם להחלטת הנהלת לטכנולוגיות המיד איל"א, יסגר בסוף חודש איל"א ואיגוד מנתחי אוגוסט המשרד בירושלים. מערכות מגבשים קווי פעולה המשרד בתל-אביב ישרת להקמת איגוד גג את החברים בירושליס לטכנולוגיות המידע. מטרת בכל הנושאיס בהס שרת האיגוד היא למנוע כפילויות פעילות שוטפת בקבוצות עבודה בשנת תשנ"ד נקיים פעילות שוטפת בקבוצות העבודה הבאות: איזור תל-אביב: > הנדסת תוכנה, - ד"ר מיכה חנני, אשר יובל, איציק לוי > אבטהת איכות כוללת - עפר אלבק 5 אבטחת מידע - אברהס הים > ניהול פרויקטים - נחמן אגמון 618 - ד"ר עליזה לוקצ' 6 6ם[007ם1קת56-0] 2200055 051055 - ג'ימי שוורצקופ > 0 -ד"ר גדעון הלוי 5 תקשורת נתונים - גבי שרון > ₪01 -גריספיר 6 66םת6)ם1 6ב - ג'ורג מאיר > תכנון איסטרטגי למערכות מידע - אריה בירון 5 שתושַהוח1 - עזרא אפרת 058 - מתי מנור אותסם המשרד המקומי. בפעילות האיגודיס השונים חבריס מירושלים ‏ - נא כלפי קהל יעד משותף, תוך רשמו לפניכם את מספרי הדגשת יחודו של כל ארגון. ו ב הנהלות שני האיגודים 12 ו-03-6715770. ו , סבורות כי מסגרת על כטו תוכל להעניק ערך מוסף לחברי כל ארגון. החזר דמי חבר על ידי המעביד הציבורי הודעה משמחת לחברנו במשרדי ממשלה וברשויות המקומיות, מדינת ישראל נציבות שירות המדינה ירושליס אטור ירושלים: תאריך : יד' באייר התשנ"ג 5 מחשבים בתנוך - ד"ר אברהם 1 5 במאי 1993 לורברבויס מספר: 0 5 מערכות הפעלה ונהול משאבים - גברת בת שבע שיסף אבי רוזנטל תכל הליוה 5 מחשבים אישיים - גרי ניומן איגוד ישראלי לעבוד אינפורמציה ואדריאן ריט כפר המכביה רמת גן - 52109 אטור חיפה: 6 6םז60)ת1 7[65‏ - ד"ר מאירה איצקוביץ, ג'ורג מאיר הנדון: דמי חבר באגודות מקצועיות - איל"א - איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה הפעילות תכלול: הרצאות, ימי עיון מכב ב וסדנאות. הפעילות פתוחה לחברי איל"א בלבד. - לאחר שקיבלנו את הסכמת הסתדרות המח"ר ותקנות האגודה הנ"ל, אנו מאשרים הכללת האגודה הנ"ל ברשימת הזכאיס להחזרת דמי חבר באגודות מקצועיות (בדירוג עובדי מח"ר) בכפןף לנאמר בפרק 25.1 של התקשי"ר. רעיונות חדשיס והצעות יתקבלו בברכה. לתשומת לבכם, השתתפות סדירה בפעילות של קבוצות העבודה תוכה אנחנו נפרסם זאת בהקדס האפשרי בהוראות התקשיר את החבר בתעודה, אותה ניתן להציג בברכה, לצורך קבלת גמול השתלמות. איל"א ב , , 1 - ו תנהל רישום מסודר של ההשתתפות ותעניק את האישור הנדרש. האשור לחברי הסתדרות המהנדסים וחברי הסתדרות הטכנאיס וההנדסאים עדיין בטפול.