ידיעון איל"א – מספר 22 – יולי 1995

OCR (הסבר)
די[ אלא 5 כתובת המערכת: מזכירות אילא, ת.ד. 53113, תל-אביב טל' 03-6473023, פקט' 03-6473683 דבר יו''ר ההנהלה עמית יקר, שוב אנו נפגשיס מעל דפי הידיעון. התחלנו בפעילות מקצועית אינטנסיבית באיגודיס המתמחים, בקבוצות העבודה ובקיום ימי עיון וסמינריס ועוד נעשה להגברתה בעתיד, הן במובן האכותי והן במובן הכמותל. אנו עומדיס לקיים עוד החודש יום עיון בנושא *סיכויים וסיכונים במעבר למערכות "שרת/לקות'י וההתענינות בנושא רבה ובמהלך חודש יולי נקיים יום עיון נוסף בהיבטיס אחרים של אותו נושא וכן סמינר המתקיים על ידי "זאז1 158" בנושא: "זא אגא דאמאשט6סס :סותא הסצו סאג טסצזסג ואז" בעתיד הקרוב נחדש את הופעת 'מעשה חושב'י במתכונת מקצועית חדשה ומענינת. החודש אנו נפרדים מהגבי רותי קופרמן, מי שלוותה את הארגון במשך שלושים שנה ולאות הוקרה = על פעילותה, הענקנו לה תעודת הרשמה בספר הוהב של הקרן הקיימת לישראל ואנו מאחלים בריאות והמשך הצלחה בחייה. ועד לידיעון הבא, אני מאחל לך פעילות מקצועית ברוכה בתחום עליו אתה מופקד ובין כותלי איגודנו. בברכת חברים נאמנה, עמירם שוף יו''ר ההנהלה חברי הנהלת אילא עמירם שור (ין'/ר) - מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים בעיימ משה גוטליב - אוניברסיטת בר-אילן שאולה הייטנר - .1א.1.8 ישראל ד''ר מיכה חנני - תרכובות ברום יעקב נוי - י"ענדן" בעיימ אריה עמית - קסלמן ניהול בעיימ דר מיכאל רודה - .זא.1.8 אגף מידע ומערכות זאאאש דא מרכז: ג'ורג' מאיר יום ג', 6.6.95 שעה: 16:00 מכון מופיית-בניין מכללת לוינסקי, אשר בקרית החינוך. רחי שושנה פרסיץ 15, ת"א. 1. הצגת התוכנה של יוביק בעיימ 8 -1 שו עייי מר יעקב רימר. 2. האינטרנט בארצות העולס ובישראל- מרצה מר שמעון שפירא. פעילות מחוז הדרוס מרכז: משה מיצד יוס בי, 12.6.95 שעה: 18:00 חדר ההדרכה של בית מקלף רח' קרויצר 12, באר-שבע. הפגישה תוקדש לנושא: גורמי הצלחה וכשלון של מערכות מידע בפגישה יוצגו ממצאיס ראשונייס של מחקר הנערך באוניברסיטת ת"א ויתקיים דיון בנושא. מנחה: מר משה אורגד - חב' סיב'ימ. הפגישה שתוכננה לתאריך 7.6 נדחתה. בחודשים יולי-אוגוסט, לא תתקיימנה פגישות. מחשבים בתעשיה מרכז: דר גדעון הלוי יוס ד', 14.6.95 שעה 16:30 בית יהודי בסרביה בני אפרים 228, ת"א. //יישומי מחשוב בתעשיה הישראלית" מרצה: מר עירא עפרון - חב' אפליקום. תקשורת שליטה ובקרה מרכז: *ורם הר-לב יוס הי, 15.6.95 שעה 16:30 בית יהודי בסרביה בני אפרים 228, ת"א. *כנט הקמה - חשיבות תקשורת המחשבים ותפקיד השו""ב. מרצה: יורם הר-לב - חב' החשמל. הנדסת תכנה מרכז: איציק לוי יום גי, 20.6.95 שעה 17:00 בית יהודי בסרביה בני אפריס 228, ת"א רה-אירגון עסקי וטכנולוגיית המידע מרצה: אריה עמית - קסלמן ניהול בע''מ 1500 מרכז: %יו מנדל לפ די :21.6.75 שעה 16:00 בית יהודי בסרביה בני אפריס 228, ת"א 'מדדי איכות על-פי 1500-9000" מחשוב על מקבילי מרכז: ד''ר ואב ברזילי יום די, 21.6.95 שעה 17:00 בית יהודי בסרביה בני אפרים 228, ת"א במפגש זה נארח את פר51' 8ס.זגא ,זגזא המנהל המדעי של 60016 וטו[ [[6תיוס) מרכז המאכלס את מחשב העל הפתוח הגדול בעולס. פרופ' 08.זאא ירצה על חשיבות מחשוב על לקהיליה המדעית והמאמציס הנעשיס להטמעת מחשוב על לישומים המסחריים. כמו כן, ירחיב הדובר בנסיון הנצבר בהרצת מחשבי על ושימושיהס אוטוסטרדת המידע מרכז: עוזי אכטנטוך יוס הי, 22.6.95 שעה 17:00 בית יהודי בטרביה בני אפריס 228, ת"א נושא המפגש: /מגמות בתחום אוטוסטרדת המידע/ מרצה: עוזי אכטנטוך -חב' ג/ון ברייסי פגישה שניה תתקיים ב- 27.7, בשעה 17:00 נושא הפגישה ימסר במפגש יוני. 0 000 5 - מידע למנהלים מרכז: גבי רון יום א', 25.6.95 שעה 17:00 מרכז אר ישראל יפה שד' רוקח 80, ת"א גב' רוני רוס מחב' אירדייל בע''מ תרצה בנושא המידע ככלי עבודה למנהל בסביבת חוסר הוודאות של העידן המודרני ותדגים את היישוס של עקרונות אלו במפעל תעשייתי אבטחת מערכות מידע מרכז: אברהם הים יום בי, 26.6.95 שעה 17:00 בית יהודי בסרביה בני אפריס 228, ת"א התוכנית: 1. פינת קטעי עיתונות ומידע - במה חופשית למשתתפים להצגת נושאיס. - ₪ הרצאה - הנושא: העקרונות לאבטחת מערכות מידע רפואיות. המרצה: יאיר רודיאקוב. הממונה על אבטחת מערכות מידע - משרד הבריאות. 5 דיון - אבטחת מערכות מידע רפואיות מנחה - אברהם הים. הודעת מרכז הקבוצה: * לחברי אילא העובדיס בארגוניס רפואייס - נא להביא המידע על המפגש לידיעת עובדי המוסד - מוצע להפיצ עייג לוחות המודעות בארגון. בעקבות דיון אודות 885 לנושא אבטחת מערכות מידע, הודיע לי מאיר פלוק מחבי וא8] על ה-₪85 של חבי 1א18 העומד לרשות הציבור כשרות הניתן עייי חבי 1א18 ישראל. מס' הטלפון הוא: 03-6951874. קבלתי סוף סוף אישור מדורון שקמוני מאוני בר-אילן להקמת קטסזטאו6אן בנושא אבטחת מערכות מידע: סוט 0 300 40611 .50001 טטפסזחו.11 .566 אותטוץ5 תסו1הונמוס!מ] 01 אסטא19 % " פרטיס במפגש. * אפשר להעביר אלי מידע ושאילתות בדאר אלקטרוני, כתובת:: [86160(.00.1 ₪ הווה עה לחברי קבוצת האינטרנט! שעה: 16:00 מכון מופיית נערוך דיון שיתמקד בהטון חוזר המשתקף ממערכת הדיוניסם שהתקיימו במסגרת קבוצת האינטרנט. חשוב לאין ערוך שכל אחד מחברי הקבוצה יתרום מהשגותיו והערותיו בנושאים רלוונטים. ניתן להתקשר אלי בדאר אלקטרוני. 70 אש ₪ 600805 ;זג זא= בברכה, ג'ורג' מאיר מרכז הקבוצה המחשב האישי בארגון מרכז: אבי עטסיל שעה 16:30 בית יהודי בסרביה בני אפרים 228, ת"א. לתטמעת שיסצ /פווססחוצ בארגון תוכנת אוסטחו\ ומעבד התמליל אזסצ נחשבות כתוכנות ידידותיות מאוד, בכלי זאת , מחברר. רפ על מנת לערוד . באופן יעיל בתוכנות, יש להשקיע מעבר לקורסי ההדרכה הבסיסיים בתהליך ליווי והטמעה. במפגש נשמע ממר שי רוזוב - מנהל פרוייקטים בכיר מחברת כלנית על תהליך מוצע להטמעת הכלים, נסיון ולקחים של חברות שהתנסו בכך מחשבים בתעשיה מרכז: ד''ר גדעון הלוי שעה 50: בית יהודי בסרביה בני אפרים 228, ת"א. מר שמואל מרדלר, מנהל חברת אלמוג אינטגרל, יציג תוכנה ייישומית שנמצאת בשימוש בלמעלה מ-60 מפעלי תעשיה בישראל ומאפשרת מחשוב הפעילות הלוגיסטית (מלאי , ייצור, רכש, שיווק). יחודו של המוצר שהת אמתו מתבצעת באתר הלקוח כך שמבחינת בית התוכנה המוצר הוא מוצר מדף ומבחינת הלקות מתקבל פתרון מותאם לצרכיס הניתן להמשך התאמה על-ידי צוות הלקוח. הנכס מתבקשיס להערך לקראת המפגש. תקשורת שליטה ובקרה מרכז: יורם הר-לב יוס + שעה 16:30 בית יהודי בסרביה בני אפרים 228, ת"א "*תשתית בבילה בביניני ביבור? מרצה: זאב שכטר הנדסת תכנה מרכז: איציק לוי שעה 17:00 בית יהודי בסרביה בני אפריס 228, ת"א פרטים נוספים במזכירות אילא טל' 03-6473023 0 150 מרכז: %יו מנדל 7 שעה 16:00 בית יהודי בסרביה בני אפרים 228, ת"א '*הערכת עלויות על-פי 1500-9000יי מפגשי קבוצות עבודה בימיס אלה נשלחו כרטיסי חבר ותוכניות יוס העיון והסמינר לחברים. במידה ולא קבלתס זאת בדואר ובמידה והינכם מעונייניס לשמור על קשר, אנא פנו למזכירות אילא על מנת להסדיר את חברותכס. שימו לב, הכניסה לכל המפגשים (אם לא צויין אחרת) לחברי אילא אישיים היא ללא תשלוס. לעובדיס בחברה מאוגדת - 15 שייח לאורחיס (שאינס חברים) - 50 שייח לתשומת ליבכם - הידיעונים הבאים ישלחו לחברי אילא בלבד. הנכם מתבקשים לאשר השתתפותכם עד יומיים מראש במזכירות אילא, על מנת שנוכל להודיע טלפונית לכל הנרשמים על ביטול או שינוי במידת הצורך. קבוצת [א15411 קבוצת ]א]5/1] עוסקת בתחום ה- זא5ן 6 אגא זאמ]אט6סם, המתפתח במהירות בעולם ובאר>. מסגרת הפעילות של |[או1ג188 כוללת כיסוי נרחב לתחומי ה- צוס.1]אאסאו 06 ]א] ו- 6א[את6אז6אם-ת הקבוצה פעלה עד כה (במהלך השנה האחרונה), במתכונת מצומצמת של קבוצת 65ג1אז במסגרת זו, הקבוצה קיימה סדרה של פגישות בחסות (אילא), בהן נדונו נושאי טכנולוגיה, כלי-עבודה ומוצרים כמו-כן הקבוצה ליימה יוס-עיון בו השתתפו קרוב ל-200 משתתפים. לאור התרחבות תחומי הפעילות והביקוש ההולך וגדל לפעילות הקבוצה, הקבוצה משנה את מתכונתה ואת שמה לקבוצת "זאז1 186 שתפעל לקידוס מגוון תחומי ה-זאטוא6גאגוא זא5ן000%. לחינוך והעברת ידע בנושאי טכנולוגיה, סטנדרטים, כלים ומתודולוגיות-הן למשתמשים והן לספקים לקידום נושאי חקיקה בתחום ולהידוק הקשר עם וגו וקבוצות דומות אחרות בחוייל. הקבוצה תעסוק במגוון נושאי טכנולוגיה (סריקה, איחסון, דחיסה/פריסה, תקשורת) דאפוש00 פאטסץן60% גזצן. תהליכים ומתודולגיות ו1.0"אא0/ ו-6א]8שתא61אמ-5א תהליכים וטכנולוגיות להסבה של ארכיוני מסמכים ומידע שיקולי תכנון ויישוס פתרונות זגפ ועוד במהלך התקופה הקרובה, ואו" תעשה מאמ מיוחד לעסוק בהצגה וניתוח של 88זפ'811 646- פרויקטים ויישומים בפועל, בישראל ובעולם. במסגרת פעילותה של [גן1881" נחתם-הסכס בין -41ו1ג158 לבין איגוד ה-66ג1] הבינלאומי (.1האסוזא אאם זאו וזוג) ההסכם מזכה את קבוצת "158411" בחסות רחבה של האיגוד הבינלאומי ובעקבותיו כבר זכתה "]א!1ג.58] במספר יתרונות מפליגים עקב תמיכתה של או פרוט סיכומים שנעשו והטבות משמעותיות לחברי או1561" מצורף בדף המידע מס' 3 של "[או1 188 החברות ב- "ןגו[156" פתוחה לכל, וכרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים, המשולמים ישירות לאיגוד הבינלאומי ( אוזאוו ו נשמח לראותכם בין חברי ואו[3 158 בברכה ליאור קמיל, יו''ר ואוואחג לו''ז אירועי אילא 6 - זמאאם זאו 6 - מחוז הדרום 6 - מחשביס בתעשייה 6 - תקשוב ויישוס 6 - סמינר [א11 158 6 - הנדסת תוכנה 1580 9000 - 6 6 - מחשוב על מקבילי 6 - אוטוסטרדת המידע 15 - 6 6 - אבטחת מערכות מידע 7 - יום עיון 7 - אינטרנט 7 - המחשב האישי בארגון 7 - מחשבים בתעשיה 7 - תקשורת ושו""ב 7 - הנדסת תוכנה 150 9000 - 6 7 - אוטוסטרדת המידע / /י קבוצת זאו 18 יוק ו יש יו₪ ₪ ל ץוסז א סש 8 6אז זא ''סביבות פיתוח למערכות שרת/לקוח'י סמינר א₪ז 0 א זא דא₪ואט6ספ ב- 4.7.95, נקיים *ום ע:ון (באולמי טוקסידו) בנושא: *סביבות פיתוח למערכות שרת/לקות'. 8 3(53? 1995 במסגרת יום העיון יסקרו סביבות הפיתוח מובילות בבנין ארץ ישראל יפה תל-אביב באר ובעולס בתחוס זה. ב יש להעביר טופס הרשמח לאילא עד שבוע ימים תוכנית תשלח בקרוב לחברים לפני פת יחת הסמינר. אג' מדעיס והנדסת תוכנה - סניף חיפה, שיתוף עם אילא ולשכת מנתחי מערכות לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל פעילות הכנה להקמת תא זתאתפדאז בצפון ערבי עיון בנושאים: דרכי התחברות ל- זתאאמצאז ומשפחת פרוטוקולי ?167 אספקטים טכניים מבוא: פרוטוקולי ץעי אשר פותחו במימון משרד ההגנה האמריקאי, הפכו לתקן די-פקטו בתחוס תקשורת המחשביס וזכו לפופולריות רבה בהיותם תקני-הפעולה של יירשת-האינטרנטיי העולמית. תוכן: ההרצאות יעסקו בהיבטים הטכניים הבסיסייס של המשפחה, על מנת להעניק לאנשיס הבנה על המבנה השיכבתי כבסיס לבניית תמונה כוללת ומסודרת ושל דרכי התחברות ל-צשאאפיזאז (כולל סקירת נקודות בדיקה להבדלים בין ספקי השירות), ההרצאה הינה טכנית באופיה, ותתרכז בהבנה כוללת ובאספקטים מסחריים של התחברות ל-מאפמידאד בשל היקף הנושאים הסקירה תהיה תמציתית וכללית. הנושא יוצג בשתי הרצאות: הרצאה ראשונה: יוס ג' 4.7.95 בין השעות 17.00-19.00 בלשכת המהנדסים בחיפה יוצגו השכבות התחתונות במשפחת 6 ותפקידיהן תוך התייחסות למודל השכבות של 051 כולל התייחסות לדרכי חיבור של פרט ושל ארגון ל- זשאאפזאז יסקרו שכבות הניתוב ושכבות הרשת ובנוסף נושאים מעשיים כמו נקודות השוואה לבחירת ספקי שירות. הרצאה שניה: יוס גי 11.7.95 בין השעות 17.00-19.00 בלשכת המהנדסים בחיפה ההרצאה השניה תתרכז בשכבות העליונות של המשפחה כולל התייחסות לפרוטוקוליס אפלקטיביים ולנושאי ארכיטקטורות תוכנה. תערך חזרה מהירה על ההרצאה הראשונה לצורך ריענון, והשלמת התמונה הכוללת, כולל סקירה -] תמציתית של תוכנות עזר. המרצה: שתי הרצאות תינתנה עייי מהנדס מוטי חגיו מחברת .1.זא.א. המהנדס מוטל חגיו עוסק בתחוס תקשורת הנתונים ובעל ניסיון בניהול ובכיוונוןן רשתות מחשבים גדולות ומבוססות ק 0 ובעיצוב מערכות תוכנה בתקשורת מבוססות קו/קסד ובכלל גה בניית מערכי אבטחה לרשתות תקשורת ולהתחברות לרשת האינטרנט העולמית. למוטי ניסיון בהעברת קורסל "16 מקיפיס תוכנות מערכות וניהול מערכות בסביבת יוניקס ובעיצוב מערכות תוכנה מורכבות. בסיוס ההרצאה השניה יוקס תא ל- זשאאפזאז בשיתוף עם אילא ולשכת מנתחי מערכות בצפון, ותסוכם תוכנית מפגשיס של התא לרבות: תוכנות עזר לשימוש ב- עשאאמיזאו, דרכי עבודה מתוחכמות, מקורות מידע מיוחדים ועוד. המחיר: לחבריס 10 שייח ; ללא חבר 20 שייח הנך מתבקש להירשם מראש לארוע בסניף חיפה של הלשכה טל. 538268 או 538269