ידיעון איל"א – מספר 24 – נובמבר 1995

OCR (הסבר)
1יעון ילא == כתובת המערכת: מזכירות אילא, ת.ד. 53113, תל-אביב מיקוד 61530 טלי 03-6473023, פקס' 03-6473683 דבר יו''ר ההנהלה חבר אילא יקר, שוב אנו בעיצומה של פעילות. אני מקוה שנהנת מחופשת הקיצ ובכוחות מחודשיס שבת לעבודתך ופעילותך המקצועית. אנחנו במשרד ובהנהלה, בקבוצות העבודה והאיגודיס המתמחים, לא פסקנו לפעול גם בחודשי הקיצ ובחופשות. ועדת אילא העוסקת מול ועדת הכנסת בנושאי חוק, חוקה ומשפט בראשותם של עוייד גדי אופנהיימר וחבר ההנהלה יעקב נוי, נמצאת בעיצומו של מחקר ואיסוף מידע בארצות שונות בעולם, על מנת ללמוד על הנעשה בכל הקשור לרישוס מאגרי מידע וצינעת הפרט, על מנת לעדכן את החוק הישראלי ולהתאימו לצרכים והתנאים הנוכחייס. ועדת התקשורת אורגנה מחדש, בראשותו של חבר ההנהלה דייר מיקי רודה וחידשה את פעילותה תוך | התמזגות עם ועדת התקשורת והתקשוב של ארגון לשכות המסחר הבינלאומיות (1)?02), מיווג שיתן משנה תוקף לפעילות הועדה וגיבוי בינלאומי של ועדת התקשורת הבינלאומית של ?1020 בפריז. מארגני כינוס ה-30 של אילא, בהנהגתו של האלוף (מילי) אביהו בן נון, שוקדיס על הכנת תכנית, ארועיס ותערוכה שיבטיחו תחת הכותרת של טכנולוגיות המידע - השער למאה העשרים ואחת', את אחד הכינוסים הגדולים והמעניינים שהיו לנו. אנשי מדינה בכירים, מרצים בעלי שעור קומה ומשלחות ממדינות שונות בעולס הבטיחו כבר את השתתפותם בארוע. ועדת פרסי אילא לשנת 1996 בראשותו של מר יהושע מאור, קבעה כבר את נושאי הפרס (מפעל חייס ומוצריס מצטייניס בתחוס החומרה, התוכנה, כותר מולטימדיה ומערכת מידע) ובימים הקרובים יופצ הייקול קוראי להגשת מועמדים. מערכת יימעשה חושביי בראשותה של חברת ההנהלה שאולה הייטנר, חידשה פעילותה ואנו מצפים להופעה מחודשת ורעננה של העתון. החודש תתקייס האסיפה המכוננת של איגוד מתמחה חדש, איגוד משתמשל אינטרנט האמור להיות אחד הנושאים ייהלוהטיסיי של השניס הבאות. אנו גאיס על העובדה שנוספו לנו לאחרונה כ-200 חברים חדשים ואנו דיס עכשיו על הקמת מסגרות חדשות: יינוער אילאיי ויימועדון ותיקי אילאיי. ידי כולנו עמוסות עבודה ובכוחות משותפים אנו משנים את פני אילא לקראת שנות האלפים. בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לחברנו ומשפחותיכם באשר הם, שנה טובה, שנת פעילות פוריה ומוצלחת, שנת בריאות, שלוס ושגשוג. בברכת חברים נאמנה, עמירם שור יור ההנהלה אילא - איד ישראלי לטכטלוגית המידע ב''ה, ערה"ש תשנייו ו // ) כישות ו ₪ שו / )| הלאכ מו / 0 71 / וי )וכ ₪ מזכירות אילא מוהגטלב אנ שולל ליער - 4 של דממל הנמתנו - לבנע בי | אריה עמית - קסלמן ניהול בעיעד מחשביס בתעשיה מרכז: דר גדעון הלוי בכוונתנו לקיים שני מפגשיס בחודשים נובמבר ודצמבר לחברי קבוצת העבודה מחשביס בתעשיה בנושאים: יישרת/לקוח בתעשייה" ו- ייגישה מערכתית לתורות הניהוליי החבריס שיש להם ענין בנושאיס אלו או רוציס להביע דעה מתבקשים להתקשר למזכירות אילא או לגדעון הלוי טלפון 03-6962833 האגודה לתכנון ייצור ומלאי (אלתי'ים) מזמינה את חברי אילא להשתתף במפגש מקצועי שיתקיים ביום אי, 5 במרכז הקונגרסים, כפר המכביה. בתכנית: 110 התכנסות והרשמה 0 .]1 ניהול שרשרת ההספקה (דא אאא אזג61 צזקק60) המרצה: מר דב בורשטיין, יבמ ישראל 1:20 הפסקה וכיבוד 1.0 ניצול מידע ומודיעין עיסקי בתחומי התפעול. מר מנחסם טרקל יציג מערכת ממוחשבת בתחום הנייל. מחיר המפגש: 65 שייח המעונייניס להשתתף במפגש הנייל יתקשרו למזכירות אלתים טלי 03-6920273 פעילות מחוז הדרום מרכו: משה מיצד יוס די 18.10.95 שעה 18:00 חדר ההדרכה של בית מקלף רחי קרוייצר 12 באר-שבע ייהטמעת ויישום מוצרי 5אוספ אןאיי מרצה: מר משה רקח, חבי פאז מערכות מידע גיאוגרפיות 015 מרכזת: אילנה כהן יום ג', 24.10.95 שעה 16:30 בית יהודי בסרביה בני אפריס 228, ת"א. '*מערכות מידע גיאוגרפיות ויישומים בענפים שונים מרצה: מר טירר ערן, סמנכייל טיימק אבטחת מערכות מידע אינטרנט בשל החגים ובשל העניין המשותף לשתי הקבוצות באבטחת המידע עקב הקישור של מערכות מידע לאינטרנט ובאבטחת המידע בתקשורת, נקיים פגישה משותפת של שתי קבוצות העבודה. יוס הי 26.10.95 שעה: 19:00-17:00 מכון מופיית מכללת לוינסקי רחי שושנה פרסיף 15, ת'יא. פתיחה - דיון בדבר הכללת נושא אבטחת מערכות מידע בכינוס השנתי הקרוב של אילא והקמת וועדה לטיפול בנושא זה. במפגש 2 הרצאות: 1. ייהאינטרנט כמאגר מידע לשיטות חדירה וביצוע פשיעה באמצעות מחשביס'. מרצה: אברהם הים . "אבטחת רשתות >1/ק6יי מרצה מחבי אקספרט. הנדסת תכנה מרכז: דר מיכה חנני יוס די 1.11.95 שעה: 17:00 המפגש יתקיים במעבדת המחשבים של חברת טכיים, עתידיס נוה שרת, רחי דבורה הנביאה פינת ראול ולנברג, ביתן מסי 10. הנושא: המערכת היישומית האינטגרטיבית 3/א של חברת 54 והדגמתה. מרצה: רפי שקד מחברת טכיים. פעילות מחוז הדרום מרכו:משה מיצד יום די 8.11.95 שעה: 18:00 חדר ההדרכה של בית מקלף רחי קרויצר 12, באר-שבע י"פרוייקט מיחשוב הדוברות במפעלי ים-המלתי'י מרצה: יוסי כבשני, חבי אוקיאנה. המחשב האישי בארגון מרכז: אבי עסיסי יוס גי 14.11.95 שעה: 17:00 בית יהודי בסרביה בני אפריים 228, ת"א גישות להטמעה יעילה של טכנולוגיות 5וספאזל בארגון והצגת צפט 5 655 מעשי. מרצה:ערן לסר חבי גיון ברייס הדרכה. קבוצת עבודה חדשה כרטיס חכם יוס די 22.11.95 שעה: 17:00 בית יהודי בסרביה. כרטיס זיהוי או ארנק אלקטרוני כרטיס חד פעמי או נטען מחדש 60 005508 א או 60 צתסאמו אוגדן מידע נייד או אמצעי תשלוס הכרטיס התכם - 6482 514871 מחולל מהפיכה של ממש בחברה: הוא מחליף אט אט את הכרטיס המגנטי ומטבעות הכסף במגוון ישומיס הולך וגדל: טלכרד, כרטיסי אשראי, כרטיס לתשלוס במדחן חניה תקשורת שליטה ובקרה תחבורה, חינוך, בריאות, ביטחון ועוד. מרכז: יורם הר-לב יוס הי 16.11.95 שעה: 16:30 האם נשכיל להקיס באר תשתית מתקדמת ואחידה לטכנולוגיה החדשה? בית יהודי בסרביה בני אפריים 228, ת"א אילא שמח לבשר בזאת על הקמת יימערכות שליטה ובקרה'"י ויקטור איררה, מנהל אגף מחשוב מהבה מ מק שיפ רב ומערכות מידע של עיריית ת"א-יפו. אבטחת מערכות מידע מרכו: אברהס הים יום גי 28.11.95 שעה: 19:00-17:00 בית יהודי בסרביה, בני אפריים 228, ת"א. התכנית: 1. ינת קטעי עיתונות ומידע - במה חופשית למשתתפים להצגת נושאים. 2 הרצאה - תסג)עץ6ת2] 16הוח1)[ט 1116 - 66 6ומ11 6תכ6 שסצוסק - קדקסק המרצים: מר אלי ינובסקי - מנכייל, ומר חנן פרידמן, חבי אלמנטריקס טכנולוגיות בעיימ. הרצאה זו מהווה הרצאת המשך בסדרת ההרצאות בנושאי אבטחת המידע בתקשורת. ההצפנה מהווה את אחת השיטות העיקריות בתחום זה. הנושאים שיוצגו: קריפטוגרפיה-מונחי יסוד, בעיית הקריפטוגרפיה, השיטה האולטימטיבית - המחייפ (מפתח חד פעמי), השיטות האלגוריתמיות - בעיות אתנחתא - קחותופו) פתרון אלמנטריקס - שיטת ה- 0212)ק, פתרון בעיית הקריפטוגרפיה, שימושים אפשריים, מוצרים ראשונים. הודעות מרכז הקבוצה: * אפשר להעביר אלי מידע בדאר אלקטרוני: [698010081.00.1 תזהץגת * קבוצת הדיון 11.1810566 ביוזנט זשאטפט - קבוצת דיון פתוחה. כל מי שיש לו חומר- מאמרים, מידע, מידע אודות ספרים חדשים כינוסים מקצועיים בחוייל, נא לשגר. ההצלחה מותנית בהעברת חומר חדשני לידיעת כולס. * הכינוס השנתי הקרוב של אילא - הכללת נושא אבטחת מערכות מידע בתוכנית הכינוס - נא להעביר רעיונות ונושאים להרצאות ומרצים, קבוצות דיון וכוי - לאברהס הים. אילא מקימה ארגון גג למשתמשי רשת האינטרנט בישראל אילא מקימה ארגון גג למשתמשי רשת האינטרנט בישראל אילא האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע, ארגון המאגד בתוכו את הקהילה המקצועית והמשתמשיסם בטכנולוגיית המידע, החליט על הקמת ארגון גג למשתמשי רשת האינטרנט בישראל. לאור ההתענינות הגוברת ברשת האינטרנט והיקף המשתמשיס ההולך וגדל והחשיבות הרבה שיש לשימוש ברשת האינטרנט. ככלי אסטרטגי רב תחומי, הוחלט על הקמת איגוד מתמחה שיפעל להחלפת מידע, פיתוח המודעות בשימוש הרשת וטיפול בהיבטיס המשפטיים, חברתיים והכלכליים הנובעיס מהשימוש ברשת האינטרנט. האיגוד המתמחה יפעל גם לשילובו בארגוניס הבינלאומיים העוסקים בנושא. בתאריך ה-20 בספטמבר 1995, תתקייס האסיפה המכוננת של הארגון ותבחר ההנהלה שתעצב את מדיניות ופעילות הארגון בעתיד. על מנת לעודד את הקישוריות וההתחברות לרשת האינטרנט, הנהלת אילא הגיעה להסדר מיוחד עס שלושת החברות המובילות בישראל בתחום הנייל, דאטה סרב, נט ויזין, ואקטקום לפיו יוענקו הטבות מיוחדות לחברי אילא. דמי הרשמה לרבעון האחרון (1995 בלבד) -.20 שייח. טפסים במזכירות אילא. רצייב מסמך המפרט את מטרות האיגוד. לאור ההצלחה המרובה של הסמינר הראשון של ]158418 ובעקבות בקשות רבות של משתתפים, נקיים סמינר נוסף. גם בסמינר זה נתמקד בתאור יישומים בפועל של פתרונות אאא זא5זאט06כ ו- 6א161א1 בישראל וכן בנושאים טכנולוגיים. ינחה את יוס העיון מר ליאור קמיל מחבי אייטק תכנית מפורטת של הסמינר תופ לחברים. 2 זי הפקת חוברות ירחונים וקטלוגים רח' חומה ומגדל 2 ת"א טל. 6388510 מטרות האיגוד המתמחה - אינטרנט ,ז] - 1500 1. לעודד קישוריות והתחברות לרשת האינטרנט של מגזרי אוכלוסייה רבים, ככל האפשר, בישראל באמצעות יחסי ציבור, 1 פרסוס, סמינרים, הרצאות וכו'. . לעודד שילוב לימודיס של נושאי אוטוסטרדת המידע באוניברסיטאות, במכללות ובבתי-הספר בדרך זו יגדל . מס' המתמחים, המורים והסטודנטים שיהיו מעורבים בפעילות זו. . להשפיע על הרשויות המתאימות בממשלה שתאפשרנה התחברות יעילה, מהירה, זולה, ונוחה של ישראל . לרשת האינטרנט העולמית. . לעודד הקמת 65א0114%א₪ ומאאמידאז ,ז₪ 158, אשר יאפשר לכל ספקי ההתחברות לאינטרנט חיבור הדדי. . לפעול כסניף של ה- צ5061₪7 זמשאאמא1 העולמי ולקדס שיתוף פעולה בין ארגוניס העוסקים בנושא בארצ ובעולס. . להבטיח שהפעילות באינטרנט תקוייס תוך שמירה על ערכי מוסר ואתיקה מקובליס. . לאור העובדה ששירותי האינטרנט בישראל יקרים יותר מאשר ברוב ארצות העולם, יפעל האיגוד להורדת תעריפי . החכירה של קווים בינלאומיים, כך שמחירי השירות באר יהיו קרוביס ככל האפשר למקובל בעולם. -8. לקדם ולעודד שירותי אינטרנט יעילים, במחירים סבירים על ידי ספקי השירותים, תוך קיוס תחרות אמיתית והוגנת ביניהם. . לאסוף ולרכז נתוניס וספרות בעלי חשיבות על האינטרנט באר ובעולס ולהעמידס לרשות חברי האגודה. 0. לעודד הפקת רשימה ארצית ממוחשבת ופרסוס של משתמשי האינטרנט בארף, (דפים לבנים) וכן דפי זהב לפי נושאיס 0. לסקטור העסקי. 1. לקדם את השימוש בעברית באינטרנט, עייי מתן עידוד ועזרה לעובדיס והמפתחיס את הנושא. כמו כן, לעודד קביעה והשמה 1. של תקני אינטרנט עבריים בעזרת מכון התקנים הישראלי. 2. לארגן שירותי רישוס של כתובות ?1 ושמות ל-0%3185כ ומפה ארצית של ששו בישראל.