ידיעון איל"א – מספר 26 – מרץ 1995

OCR (הסבר)
ידיעו (ילא 5 כתובת המערכת: מזכירות אילא, ת.ד. 53113, תל-אביב מיקוד 61530 טל' 03-6473023, פקס' 03-6473683 דבר *ו''ר ההנהלה חבר יקר ור אנו הולכים וקרבים לארוע המרכלי של איגודנו, הכינוס הבינלאומי ה-30, האמור להתקיים בבנייני האומה בירושלים בתאריך ה-30 בינואר, 1 בפברואר 1996. תוכנית הכינוס זכתה כבר לשבתים רבים ואני מקווה שאלפי החברים מישראל ומאות האורתים מחו"ל העתידים לקחת חלק בכינוס, י+כו להשתתף בכינוס גדול ובלתי נשכת מכל הבתינות. לומו השלישי של הכינוס יוקדש לנוער שותחר מחשבים. כשלושת אלפים נערות ונערים מרחבי ישראל, יקחו חלק בארוע ראשון מסוגו, מפגש שיהווה את הארוע המכונן להתארגנות מסגרת חדשה תחת חסותה של אילא - "נשמה" - נוער שותר מיחשוב הישראלי. לקראת הכינוס אנו מחדשים את הופעתו של "מעשה חושב" ואני מקווה שמתכונתו החדשה תשרת בצורה הולמת את האיגוד לקראת שנות האלפיים. התחלנו בפעילות נמרצת לחידוש החברות באילא ואנו מאד מעודדים מהזרם הבלתי פוסק של הנרשמים, עובדה שיש בה כדי להעיד על העניין והשותפות שהחברים מרגישים כלפי האיגוד. אני מקווה שנזכה לאותה היענות מצד החברות המאוגדות שהשותפות אתם חשובה לנו מאד. אנו עומדיס להפעיל את מועדון ותיקי אילא ונודה לכל חבר שימסור פרטים על חברים ותיקים, כך שנוכל ליצור קשר איתם ולשתפם בפעילות המחודשת לותיקים. בראש המועדון הועמד חברנו שמשון טלר ואני בטוח שכולם יצטרפו אלי באיחולי הצלחה לשמשון ולמועדון. חידוש פעילות מועדון המנהלים, נדון בהנהלה ואני מקווה שגם הוא יצא לדרך במתכונת חדשה ומעניינת ויהיה נדבך נוסף למגוון הפעילויות המקצועיות והחברתיות שאנו מפעללים במסגרת אילא. לא נותר לי אלא לאחל לנו פעילות פוריה ומענלינת בעתיד וכינוס גדול, מפרה ומעניין לכולנו, כינוס שיהווה משוכה חדשה לכינוסים בעתיד. בברכת חברים ונבכבוד רב, עמירם שור יו''"ר ההנהלה ור 0 בינואר - 1 בפברואר 1996 - בנייני האומה, ירושלים כרטיס חכם מרכז: ויקטור איררה לוס ה', 15.2.96 בשעה 17:00 בית יהודי בסרביה בני אפריס 228 ת"א. בפגישה הראשונה של קבוצת העבודה החדשה, התקיים דו שיח עקרוני ופורה בין המשתתפים - ביניהם ספקי חמרה, בתי תכנה, גופים גדוליס ומשתמשים. הוגדרה מסגרת הדיון בקבוצת העבודה ושורטטו ייכללי המשחקי"י בבואנו להקים באר תשתית אחידה לטכנולוגיה החדשה הובהרה חיוניות תיאוס המפרטים הטכנים במיכרזים המוצאים עייי הגופיס הגדוליס (בזק, שב"א, רשויות מקומיות ועוד) כבסיס הכרחי לכל שת'יפ עסקי פוטנציאלי בין הגופיס ולשיפור השירות לאזרת - ובכך יתמקד המפגש השני של קבוצת העבודה. תנר' הנהלת אילא ירס שור (יו"ר) - מכ תשיות תוכנה ומחשבים בעינו משה גולב - אולבריטת בר-ילך שאלה הנר - וכ שראל ד מינה גי - הרכונות נווס עקבגוי- יע" בד ארח (מית - קסלמן שורות' גיהול בעיעו 'ר מינאל רודה - מרע וטמולגיה, לכמ שראול המחשב האישל בארגון מרכז: אבי עסיטי לוס גי, %.20.2 בשעה 17:00 בית יהודי בסרביה בני אפרים 228 ת"א. נושא: כיווניס והתפתחויות בעולם ה-.7.0 מרצה: מוטי ברכה, אינטל ישראל מדי תקופה קצרה אנו עדיס, לסטנדרט חדש בעולס ה-.6ק, עוד טרס התרגלנו להופעתו של הפנטיוס ולניצול יכולתו של המעבד החדש, אנו מתבשרים על הכרזתו של מעבד חדש 76 של אינטל. בהרצאה זו נשמע על ההתפתחויות הצפויות בעולם ה-.6ת, על ארכיטקטורת אינטל של מעבדי ה-6 ותנתן לנו האדמנות לקבל תשובות ממקור ראשון לשאלות שעדיין נותרו פתוחות. ממולץ ביותר מפגש קבוצות עבודה חברי אילא נפגשיס כדי להתעדכן, להחליף דעות ולהרחיב אופקים, כמו תמיד אפשר רק לשמוע ואפשר גסם להשתתף באופן פעיל. אס יש תחוס או נושא בהס אתה מתמחה ויכול לעניין חבריס אחרים, הנך מוזמן לפנות למזכירות אילא ואנו נשלב אותך להרצאה במסגרת המתאימה. אין שינוי, הכניסה לכל המפגשיס (אסם לא צויין אחרת) לחברי אילא אישייס היא ללא תשלום. לעובדיס בחברה מאוגדת - 15 שייח לאורחיס (שאינס חבריס) - 50 שייח 0 150 מרכז: זיו מנדל יוס גי 6.2.96, שעה 16:00 בית יהודי בסרביה, בני אפריס 288 ת"א "מקצוע חדש בתחוס התכנה איש 0" הגדרת תפקיד ומיקומו של איש ה-04 במבנה הארגוני. מחשבים בתעשיה מרכז: ד'/ר גדעון הלוי יום די, 14.2.1996 שעה: 16:30 בית יהודי בסרביה בני אפרים 228, ת"א יישילוב טכנולוגיה במערכות ניהול וניהול הייצור" בהצגת הנושא יטופלו הבעיות שבהפרדה בין שלבי הטכנולוגיה ושלבי הניהול, ותוצג שיטה המשלבת את הטכנולוגיה בכל שלבי הניהול. מערכת הניהול התעשיתי כיוס בנויה כשרשרת של אירועיסם, כאשר שלבי ניהול הייצור מקבלים את ההחלטות המתקבלות מהמערכת הטטכנולוגית כנתונים החלטיים. ההחלטות הן אופטימליות, בהתאם לקריטריונים של השלבים הטכנולוגייס. שיטה זו יוצרת אופטימיזציה מקומית, אבל פוגמת באופטימיזציה הכוללת של תפעול המפעל. מספר גישות כגון הנדסה משולבת או הינדוס מחדש סאזםפאוסאם דא אסא 60 סאזאתטא6סאם-5א , מכירות בחשיבות של התחשבות כל שלב בתהליך הייצור בבעיות וצרכים של השלבים הבאים, ובשיתוף דיסציפלינות שונות בקבלת החלטות, וזאת על ידי עבודת צוות בפגישות עבודה במפגש זה תוצג גישה ממוחשבת להשגת שלוב המערכות. מחיר המפגש: 30 ש''ח 5 - מידע למנהלים מרכז: גבי רון יוס ג' 13.2.96, שעה 17:00 בית יהודי בסרביה, בני אפריס 288 ת"א נושא: "מערכות ₪15 בעידן ה-10055מ מ זא יורס לוין, מנכייל מערכות החלטה, ירצה על מיקומן של מערכות מידע מנהלים (815) בסביבת "מחסן נתונים" (מפשסזמ אמאו דהס), וינסה להוכיח כי למערכות ₪15 יחוד בסביבה זו, וכי תפיסת מחסן הנתוניס ומערכות ₪15 אינן חילופיות זו לזו, אלא משלימות. נציג ישראלי בדירקטוריון אחז איגוד ה-6א101א1 הבינלאומי לראשונה מאז הקמתו של איגוד ה-6א01ג/א1 הבינלאומי ואווא (אסזא1אאסשאו אס אס 55001 דאםואם0 אגא מסגזאז סאג) נבחר למועצת המנהלים של האיגוד העולמי נציג ממדינת ישראל. ואזוא העולמי מונה כ-10,000 חברים, מהם כ-9,000 פרטים וכ-700 ארגוניסם בחודש אפריל השנה יצטרף לדירקטוריון האיגוד מר ליאור קמיל, משנה למנכייל כלל הדמייה, מקבוצת כלל מחשבים וטכנולוגיה. קמיל שמש בעבר כמייסד ומנכי"ל חברת אייטק ומכהן כיום גם כיוייר איגוד ואו15% איגוד ה-6א01/אז הישראלי הפועל בחסות זאזוא. ובשיתוף פעולה הדוק עס אילא. [מפאאמדאן יוס ה', 8.2.96 שעה 16.00 מכון מופיית, מכללת לוינסקי רחי שושנה פרסיץ 15 ת"א הנושא: הכרה לעומק של 0₪סזא6ו/אא 8קג86זשא ומוצריס נלוים מרצה: יובל פכט, חברת 1=ק מערכות. 291277 13127 לוז אירועי אילא 6 - הכינוס ה-30 של אילא. 6 - מפגש ארגונומיה. 1150/9000 -- -6 6 -- אינטרנט. 6 - מחוז הדרוס. 6 - ₪18 - מידע למנהלים. 6 - מחשבים בתעשיה. 6 - כרטיס חכם. 6 - המחשב האישל בארגון. 6 - סמינר 1א18811. 6 -- יום עיון. 6 - מחוז הדרום. 6 - המחשב האישי בארגון. אבטחת מערכות מידע מרכז: אברהם הים קול קורא לחברי אילא בדצמבר 1991, חידשנו את הפעילות בנושא אבטחת מערכות המידע ומאז ועד היוס במשך 4 שניס קיימנו אחת לחודש מיפגש בו עסקנו בקשת הרחבה של הנושאיס של אבטחת מערכות המידע. ההכרה בחשיבות של אבטחת מערכות המידע ורשתות התקשורת כבר החלה, אך הנושא טרס זכה למשקל היחסי המתאים כחלק אינטגרלי של המערכות הממוחשבות המשמשות כתשתית התיפעול של הארגון. התפנית החדה לפעולה באמצעות האינטרנט מחברת את הארגון עם הייכפר הגלובלייי, תפנית זו מחייבת שיטות אבטחה חדשניות ומתוחכמות המשלבות פתיחות וסגירות כאחד. החלטתי לקייס פסק זמן קצר במיפגשים כדי לקבל משוב והצעות שלכם בדבר: נושאיס מוצעים לדיון במיפגשים לשנת 1996, הצעות למתן הרצאות וכל נושא העשוי לעניין את קהיליית העוסקים במערכות מידע ותקשורת בכלל ואבטחתן בפרט. אברהס הים ת.ד. 11233 ירושלים טלי 02-761803, פקס' 02-769263, דואר אלקטרונל: [1. 6016060 וה הת פעילות מחוז הדרום מרכז: משה מיצד יוס בי, 12.2.96, שעה: 18:00 מקופ: חדר ההדרכה של קבוצת הברום, רח' קרוייצר 12 באר שבע (הכניסה משדי שזייר) הרצאה בנושא: *שיקולי הנדסת אנוש ותכנון ממשק אדם- מכונה בתחום התוכנה 'י מרצה: דייר נועם טרקטינסקי, אוניברסיטת בן-גוריון. יוס די, 13.3.96 שעה: 18:00 מקוס: נא לעקוב אחר הפרסומים או לברר במזכירות אילא הרצאה בנושא": '*שיטות ויזואליות לגיבוש דרישות ממערכות מידע'". מרצה: מר אריה עמית, קסלמן שירותי ניהול. המחשב האישי בארגון מרכז: אבי עסיס יוס דיי, 27.3.%6 שעה: 17:15 בית יהודי בסרביה, בני אפריס 228, ת"א. הנושא: מערכת ניהול, שליטה ובקרה - (15ַא5 - 5א) התקנה, תחזוקה וניהול של רשתות מחשבים החולשות על פעילויות עסקיות רגישות הן פעולות יקרות ומורכבות. הפתרון הכולל לניהול, שליטה ובקרה על רשתות אלו הוא מערכת (זטשז56 1ת06ח180486/ ומטופץ5 5%15) של חברת מיקרוסופט. בהרצאה נשמע על אופי המערכת, תכונות ויתרונות שימוש במערכת בארגון. ההרצאה תשולב בהדגמת יכולת של מערכת 5%15. סמלנר ואז 158 2,006 סמינר | 156411 הראשון לשנת 96 יתקיים בבית בית יהודי בסרביה בתאריך 27.2.96, ובסמיכות זמנים לכנס ]א11 אשר יתקיים באפריל השנה בארהייב. אנו עדים להרחבה משמעותית של השימוש בטכנולוגיית ה-1// פתופפותו/אסאזסע בחברות ובארגוניס נראה כי המגמה הנייל חובקת מגזרים הולכים וגדלים של לקוחות פוטנציאליים. יישום 1]// מוצלחיס מחייב ניצול נסיון מצטבר, ועל כן נדרשת במה מקצועית לניתוח והפקת לקחים מפרוייקטים נוכחיים ליישומים נכונים בעתיד. ההצלחה הגדולה של הסמינריס שהתקיימו בשנת 95, שם הוצגו ונותחו פרוייקטים בפני המשתתפים, יוצרת עניין וביקוש נוסף להמשך בכוון זה. בסמינר יוצגו מספר 5700185 045 של יישומי ]/, לצד הרחבות טכנולוגיות יום עיון בנושא: רשתות תקשורת רחבת סרט 2.06 דן אכדיה, הרצליה תוך שיתוף פעולה בין קבוצת התקשורת של ה-מטחז, קבוצת המחשבים של ה-ממטו ואילא ייערך בתאריך 3.3.96 במלון דן אכדיה בהרצליה יום עיון בנושא *רשתות תקשורת רחבת סרט". מטרות :וס העיון הן לדון במספר היבטים טכניים חשובים של הנושא, ולהציג את מצב התפתחות היישוס של רשתות רחבות סרט בארץ ובעולס. רשתות רחבות סרט מהוות נדבך חשוב בהתפתחות המהירה של ענף התקשורת וענף המיחשוב, ומאפשרות את הידוק השילוב ביניהם. קידוס הידע, הטכנוולוגיה והיישומים בשטח זה זוכים לענין רב ומושכים השקעות גדולות בתעשיה, במוסדות המחקר, באקדמיה ואצל ספקי שירותים של תקשורת ומיחשוב. השימושים החדישיס של תקשורת מחשבים, תקשורת חוזי ותקשורת מולטימדיה, הס היוצריס את הצורך בתקשורת רחבת סרט, והם המניעיס את השטח במהירות קדימה. התפתחות מהירה זאת מציגה אתגרים תיאורטיים והנדסיים לא קלים. ביום העיון תינתנה הרצאות על ידי אחדים מטובי המדענים, המהנדסים ואנשי המחשבים בארצ העוסקים בהיבטיס השוניסם של תקשורת רחבת סרט. יום העיון מיועד למהנדסים, מנהלים ואנשי תוכנה וחומרה העוסקים בנושאי תקשורת ומיחשוב והמעוניניס להתעדכן בכל הנעשה בתחום של רשתות רחבות סרט. הנך מוזמן להשתתף. דייר אדם לבנה, יוייר קבוצת התקשורת, מספון ישראל בתחומי ניהול מאגרים אופטיים, ניהול מסמכים במערכות ארגוניות ועוד. בנוסף נייחד דיון בהשלכות המשפטיות של הארכיון הממוחשב לאור חוק המחשבים. תוכנית סמינר מפורטת נשלחה לחברים. מפגש של חברי האגודה הישראלית לארגונומיה פברואר 1996 ביוס שני, 5 לפברואר 1996 יתקיים כינוס של חברי האגודה הישראלית לארגונומיה (איייא). במסגרת הכינוס יתקיים מפגש חברים ויערכו הרצאות מקצועיות. המפגש ימשך כארבע וחצי שעות, רישוס חבריס יערך לפני המפגש ויסתיים בשעה 16.00. הכינוס יערך במפעל חברת ייאינטליי בהר-החוצביס שבמבואות ירושלים. התכנית: 0 התכנסות ורישוס חברים 0 פתיחת הכינוס, הודעות היוייר, פרופי יששכר גלעד מהטכניון מ.ט.י. 0 ניתוח ארוע בתחנת עבודה בתעשית הי-טק ,160/0041, הרצאה עייי גבי רקפת ישראלי מחבי אינטל, אווה הניגמן מחבי ארגו. 0 הבנת פונקציות בתצוגות כמותיות, הרצאה עייי גבי מרשה קוסקין מהטכניון מ.ט.י. 0 :512000 0160110 8טווהסה80זם 00511 .5. הזכ טגוד הרצאה עייי פרופי לאורה פונט המח' לסביבת עבודה, אוניברסיטת מסציוסטס. 0 הפסקה וכיבוד קל 0 פירמידת הארגונומיה - לומדת מחשב ללימודנושא הארגונומיה באינטל הרצאה עייי מר עדיאל ימיני, גבי רקפת ישראלי ואורנה אסיף מחבי אינטל 0 הצגת משפחת תוכנות אס עם דגש על תוכנת תיביים: סש מ6חפוצס 0פ0סוט ההרצאה עייי מר רענן קמחי מחבי ל.נ. הנדסה. 0 חלוקת תעודות חבר איייא ובחירת ועד לאגודה יש להרשם לפני המפגש במזכירות אילא. דמי השתתפות: לחבר האגודה -.30 ש'/ח, לאורח -.60 ש''ח. חברים אשר יממשו את חברותסם באגודה הישראלית לארגונומיה עד סוף ינואר 96, יוכלו להרשס לכינוס כחברי האגודה. דייר יעקב נוי, מרכז נושא ימי עיון, אילא פרופ' ישראל צידון, יוייר ועדת התוכנית דייר מיכאל רודה, יוייר קבוצת המחשבים, 6פפו ישראל תוכנית נשלחה לחברים טפר חדש הבטחת א:כות תוכנה הספר שיצא בהוצאת "'"אופוס" הוא הראשון בנושא המתפרסס בעברית. המחברים: דייר דניאל גלין ודייר זיגמונד בלובנד. בספר 320 עמודים. הספר מקנה ידע עדכני ומלא על מכלול הנושאים, האמצעיס והכלים היוצרים את מערכת הבטחת איכות תוכנה, ומהווה בסיס ידע לקראת הסמכה לפי תקני 9001 150 9000-3 150 מחיר רגיל: 129 ש''ח מחיר לחברי אילא: 99 שיח (כולל משלוח) לרכישת הספר בהנחה (באמצעות כרטיסי אשראי) לפנות לגליה בהוצאת "אופוס", טלי 03-6814231