סיכום פגישה – קבוצת ייעוץ מקצועי לעולה

18 ביולי, 1991. השתתפו: כתריאל צימט, יצחק גל, מרק ריבק, ז'אנה גדולין, אריה שצ'רבקוב, יצחק ענברי

OCR (הסבר)
|| איל"א - איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה ל סיכום פגיטה - קבוצת ייעוץ מקצועי לעולה התעיימה במשרדי איל"א ביום ה', ‏ 18.7.91 הטתתפו: כתריאל צימט, יצחק גל, מרק ריבק, ז'אנה גדולין, אריה שצ'רבקוב, יצחק ענבך: סוכם בדלקמן: - | אינפורמציה על עולים הרשומים אצלנן חמסר לכל מבקש (כָּולל חברות פרטיות לתיווך עבודה), - | כתריאל יפעל להשגת תקציב לעובד בטכר עבור הנוסא, - ז'אנה חבדוק אם אהותה מוכנה לקבל תפקיד במסגרת הקבוצה, בשכר, 2 נמסרו למשתתפים בפגישה רשימות פונים, לבירור טלפוני עם הפרנים אם עדיין מחפטים עבודה. יט לציין לגבי בל אחד: מחפש/לא מחפש, או אם שינה כתובת. אח הרשימה יש להעביר למיכאל (מישה) לצורך עידכון. - | פרד יבקש מהמראיינים להחתים על הסכמה למסירת פרטים לגורמים אחרים, כן יבקשו המראיינים מהפונים לעדבן אוהנך בטינוי כחובת (יט להכין טופס לחתימה). - + , - יצחק ענברי יבדוק אפשרות באוניברסיטה הפתוחה למתן גישה לעולים חדשים לחרגול במחשבים אישיים. - | יצחק גל יחאם עם פרד אפשרוח קיום ראיונות בהרצליה, - | כתריאל יבדוק עם פרד אירגון התורנויות במגמה לעשותם יום אחך בשבוע, בלמ - | לשבועות הקרובים נקבע: ביום ד', 1 ז*'אנה + מרק ביום ד', 31.7.91 אריה + שוחף טיגרייס על-ידן, - | כחרזאל יתאם עם עדנה ענין מועדי הראיונות, ולא לזמן יותר מ-8 איט למפגט, רשם: יצחק ענברי . . טל. 257 2 משרד ראשי כפר ו 1 [ , 1 טל. 715772 ,03-715770 פקסמליה 24 משר ירושלים ת.ד. 13009 מיקוד 91130 טל. 420257 ,02-415032 'פר המכביה רמת גן 52109 טלי ,