דין וחשבון של ההנהלה היוצאת

מוגש לאסיפה כללית. 16 בדצמבר 1986. מאת כתריאל צימט, יו"ר ההנהלה

OCR (הסבר)
כ וחשבון | שנוע של ההכהלה יצו מו(ש לאסי3ה כללית. | 6 בדצמבו 12% 7 כו(ריא ל %''6 6 , יור ההנהלק | כפר המכביה - רסו | משרד ראשי: | ת.ד. 919. רמת-גן 52109 סניף ירושליםס: ת.ד. 13009, מיקוד 91130 טלי 715772--03-715770 טלי 820257-- 02-415032 0-ו בכ 6 -ה-ה/] | / איגוד ישראלי לע'בוד אינפורמציה ד והשבון | שנוע של ההכה לה היו צת מו(ש לאסיפה כ ליי | 6 גדצמנ1ו 12%% ב כו( ריא ל צל'67 יו'"ר 0 : כפר המכביה - רמו | , משרד ראשי: | ת.ד. 919. רמת-גן 52109 סניף ירושלים: ת.ד. ל1300, מיקוד 91130 | טלי 715772 --03-715770 טלי 420257-- 02-415032 | איגוד ישראלי לעיבוד א'נפורמצ'יה דין ויהשבון של ההנהלה הלוצאת מוגט לאספה הכללית של איל"א, כפר המכבלה, 16 בדצמבר 1986 מאת: כתריאל צימט - יו"ר ההנהלה דו"ח זה מתיליחס לתקופת כהונתה של ההנהלה הנוכחית שבין יונל 1985 עד דצמבר 1986. 6% תודה מיוחדת לנשלא הארגון - פרופ' אברהם גיגזבורג, לחברי ההנהלה והמועצה, אשר בגוסף לתפקידים שמוטלים עליהם במוסדות/החברות בהם > הם עובדים, תרמו רבות לקידום הארגון. חובה נעלמה לי לציין את העבודה המסורה של טגל העובדים טל איל"א, המנכ"ל - משה גוטללב, מזכירת אלל"א - רות קופרמן, והמזכירות אתל ועדנה. כמו כן תרמו תרומה חשובה אנשלם רבים אהחרלם בהפקת כתב העת, פעולות ארגונלות ותפקלדלם שונלם, 0 התסופה: א. שואלים אותני: מה הן מטרות הארגון? לשם מה הוא קיים? מה הוא נותן לחברלם? לפני שלש שנים, בהנהלה הקודמת, ההלטנו להתייחס לשאלות העקרוניות הללו ולהגדלר מחדש אתה לעודו של הארגון. טובי החברלם התגללסו ותרמו, בתסגרת צוותל השלכה, לקביעת מדינלות הארגון. לאחר דיונים רבלם אושר המסמך ה ו של אלל''א'', שהוא מעין | תכנית-אב לפתוחו וקלדומו של הארגון. הפעללות טל הארגון תפנה ההוצה "עפ הפבלם אל החוברה'ז וגם פגלמה 2 הפנים אל החבר". נגשנו במרץ להגשים את התכנית. 2 משרד ראשי: | ת.ד. 919. רמת-גן 52109 סניף ירושלים: ת.ד. 13009, מיקוד 91130 טלי 715772--03-715770 טלי 420257-- 02-415032 0 ו חח ב. תנאל מוקדם להצלחת כל פעילות הוא *ציבות פלננסית. ננקטו צעדלם חשובלם כדי להבטלח בסיס פיננסל אלתן לפעולות הארגון. תכנון ופקוח תקציבי קפדני, *חד עם שלפור ממשל של תהליכי המלמון והגביה, תרמו לבלסוס התשתלת הפלננסילת של הארגון. בסיפוק רב אנו מוסרים למועצה החדשה קופה מסודרת, תקצלב מאוזן ורזרבה מטמעותית. הילשג זה ראול לצלון מיוחד, בהתחשב במצב המשק הכלל? ובעובדה, שמדובר בארגון של מתנדבלם שאלנו זוכה לתקצלבים ממקור כלשהו. . עובדה זו גם מבטיחה את אי-תלותו של הארגון וחלסוגו מפני לחצים חלצונ"לילם. יש לשמור על הלשג זה בכל מחיר. ג, משלמות שבוצעו ב-1985/6 - מנוי מנכ"ל לארגון - מר משה גוטליב, מנהל להידת המחשב של אונלברסיטת בר-אללן. - הקמת משרד ראש? ברמת-גן. - העברת הפעללות המלנהל?ת והארגונית מלרושלים לרמת-גן. - טלפור כתב העת של הארגון 'מעשה חושב". - חיזוק והרחבת הארגונלם המתמחים באיל"א. - תכנון ומעקב תקציבי הדוק. - קלום ?מל עלון בנושאל מלחשוב ותקשורת. - קלום הכלנוס השנתי הגדול וגס כינוסלם של הארגונים המתמחלם. - חידוט תקנון הארגון. - ילצוג ענף המילחשוב לפנ? הממשל בנושאל תקשורת נתונלם, חוק ומטפט, מדיניות מחלרים ועוד. - עידוד חברלם וודשלט לקחת חלק בהלל הארגון. - הרחבת פעילות הארגון לתחומלם חדשלט. - ארגון מחדש של הפעללות הבין-לאומלת של איל"א וקביעת כלללם מפורטלס לילצוג הארגון. -- ב ד. התקדמנו בהשגת מטרות השובות בתחום ק?דום המלחשוב בארץ, אבל עדלין עבודה רבה לפנינו. - יש להגדלל את מספר החברלט המאורגנלם באלל"א. - יש לעשות למען מטרות לאומלות בתקשוב: העמקת המלחשוב בתעשלה ובללצור; - קידום מואץ של שלמוש מחשבים בחלנוך; חיזוק פוטנציאל הלצלראה המקורית בכל תחומל התקשוב. אלן להפרלז בתרומה העצומה של התקשוב המתקדם לקידום המשק והחברה בישראל בעשור הקרוב. 0 אנו מוסרלם את הנהלת הארגון לגבחרים ההדשים באמונה שלמה, שהם למשיכות לקדם את הארגון ולוסיפו הישגים רבלם נוספים בשנתילם הבאות. בברכה, . כתריאל צימט לו"ר ההנהלה 0 לוט: נספח א' - נספח ב' - פעללות האלגודיט המתמחים נספת ג' - פעילות קבוצות העבודה (כולל צוות טכנל לתקשורת) נספת ד' - ימי עיון נספח ה' - פעילות אזורית נספה ו' - הכנס ה-20 נספת ז' - הכנס ה-21 נספח ח' - הפעילות הבלנלאומלת בספח ט' - פרסל אלל"א 1985 ו-1986 2 0 , 3 זקייא 8 קל | ה( רב'ב 7 , א. כה| י. שוהם - הטב ".כ ו שור 2 ור כז. שלגי ע גו ד ששו א. עמ" מ ד שון מוא ₪ ה'"עטנך 4 אש א.בָכה * דור (מ 0 2 93ד / ג. 7 2 0% יו"ר ההג ה 7 / [גנגוה | | ור . : גו ג ( ו ") |א. פה 2 | | צשש| |שגישון |א שו ב אוו | לח בך. י'ג אשי תקשיר(. גניס ." לוח הנדט, וכנה 3 שש וצר /? | אבטת2 א'מת | | | האר 0 . כ | ינה 0 | צןב0 ה ו ב'זור ;נ'א ₪ 0 מז תא אזור חיפר ה ב עו 4 1 נספה ב' - פעילות האלגודים המתמתלם לשלוטת האלגודלם המתמהים שהלו באלל"א: - מתשבים והלנוך (מו"ח) - בינה מלאכותית - גרפלקה ממוחשבת ועלבוד תמונות נוסף אלגוד משתמשי יונלקס - אמלא. יו"ר האלגוד הוא פרופ' אמנון ברק מהאונלברסיטה העברלת. האילגוד ערך את הכנס הראשון שלו בלולל 86' בגנל התערוכה. בכנס השתתפו כ-200 איש. בצמוד לכנס התקילמה תערוכה. הכנס הארצ? השלישל של מו"ח התקילם בחודט אפריל 1986: השנה התקי?ם כנפ בינלאומי בצמוד לכנס הארצי של האלגוד המתמחה. הגיעו למעלה מ-60 אורחים מחו"ל לכנס שנמשך כ-10 למים. בכנס מו"ה השתתפו כ-800 הבריט. בצמוד לכנס מו"ח התקלימה תצוגה רבת הלקף בנושא המחשבים בחינוך. ה האלגוד הואגמד בניכפילנשטיין ממטרד תחינור. 6 : , יר האלגוד המי 1 הכנס - של האלגוד לבלנה מלאכותלת לערך בווודש דצמבר 16 בבית צלונל אמרלקה, יו"ר האלגוד המתמחה הוא פרופ' משה בן-בסט. האלגוד לגרפיקה ממוחשבת ועיבוד תמונות לא ק?לי?ם כנס שנתל. נספה ג' - פעללות קבוצות העבודה (כולל הצוות הטכג?ל לתקשורת) באלל"א קיימות קבוצות עבודה פעילות בתחומלם הבאלם: הנדסת תכנה (יו"ר: נגס? יבנה) הלבטלם משפטלים בענ"א (?ו"ר: עו"ד ארלה לית) אבטחת אלכות (לו"ר: דרורה שטולמן) תקשורת בתונלס (לו"ר: עמנואל ולנד) כל אחת מהקבוצות הנ"ל מקללמת מפגשים חודשללם לדיונלט מקצועיים בתחומל עלסוקה. הצוות הטכנ? לתקלנה בתקשורת פועל מזה שנתיים. הוא מהווה גוף מקצוע? של ?שראל, העומד מול הועדה הבינלאומלת של 150 (ארגון התקנלם הסטנדרטים הבלנלאומ?), העוסק בתקלנה בתקשורת מחשבלים. חברי הצוות מליצגים מפעלים ומוסדות ישראליים שיש להח ענין בנושא, והם עוסקיח בל?מוד המסמכלם והשלכותיהם על התעשלה בילשראל. פעללות זו נעשית בשיתוף פעולה עם מכון התקנים הישראלל. השנה נציג הצוות היה הרל לוקלה. בראש הצוות הטכני? עומדת שאולה הליטנר. נספח ד' - למל עיון למל העלון שנערכו השנה הם: 1. מערכות תומכות החלטה - 31.3.86 בהשתתפות כ-120 אלט 2. רשתות נתונים בישראל - 20.5.86 בהשתתפות כ-120 איש 3. מערכות המשרד הממוחשב - 28.5.86 | בהשתתפות כ-90 אלש 4. עתיד תקשורת הנתונים בישראל (ערב עלון) - 4.9.86 בהשתתפות כ-200 איש 5. חוק ההגנה על הפרטלות והשלכותיו על ניהול מאגרל מלדע - 14.10.86 בהשתתפות כ-180 איש 6. הבעיתלות והמלוחדות בניהול כח אדסם ביתידות מהשב - 6.11.86 בהשתתפות כ-80 אלש גנספח ה' - פעילות אזורלת שילטות מתקדמות בדאר אלקטרוגל התקשרות למאגרל מלדע בחו"ל 1 מרכז המילדע בבנק ישראל - לקהים וכלוונ? התפתחות תקנות הגנגת הפרטלות והשלכותיו על מנהל? מערכות מלדע ממוחשבות. את הפעילות באזור לרושלים מרכזת שולמלת ברקת. - תכנון אסטרטגי של מערכות מלדע תפלסה של ל.ב.מ. - השוואה לתפלסות נוספות נספח ו' - הכנס הארצל ה-20 הכנס התקיים באוקטובר 1985, בבנייני האומה בירושליט, תחת הסלסמא "עולם המחשבלם - תמונת מצב". ההרצאות הוקדשו ל-56 ₪26 05 56886 בנושאלם כגון: הנדסת תכנה, מערכות מלדע, מטדל נתונלם, תקטורת, מתבטיקה ושמע, גרפיקה, בינה מלאכותית, שפות מחשב, לימוד באמצעות מחשב ועוד נושאלט רב?ם ומעגלינים. הרצאת אורח נלתנה על לדל אלבג' לורם אלסטר, מנכ"ל משרד התקשורת. לשלבת מל?אה מלוחדת הוקדשה להבעת דעות של בכיר? התעשיה הטכנולוגית בארץ בנושא המלחשוב, בבחינת "גשר אל התעשיה וה?יצור". בכנס זה הונהגה לראשונה השלטה של מכלרת כרטיסים מוקדמת, דבר שמנע עמלדה בתור מהמשתתפלם. השלטה הוכלחה עצמה כמוצלהת מאד ותאומץ גם בכנסים הכאים. בכנס השתתפו למעלה מ-5,000 אלש, וכן ביקרו אלפים רבלם בתערוכה הצמודה, בה הצלגו כ-70 חברות. נספח ז' - הכנס הארצי ה-21 למעלה מ-5,000 משתתפים בכנס הגדול ביותר בארץ. השנה הוחלט להקדיש את הכנס לנוטא "המיחשוב לרווחת האדם". אנש? מקצוע בתחומי המדע, התעשלה, השרותים, הנלהול וההינוך השתתפו בכנס. תערוכה רבת מלמדלם הצילגה חידושלם רביט. למעלה מ-70 חברות הציגו בשטח של כ-2,000 מ"ר. בכנס הושמעו 37 הרצאות בגושאלם הבאים: איבהון רפואל, הדרכה וחברה, גלשה מושכלת למאגרי מלדע, אתגרי מיחשוב בתעשלה, הלון ל?ישומלםס עתידלים, מהשבים וחינוך, ש?קום רפואל, מערכות מומהה, ממשק אנוש, הנדסת אנוש, האדטם בתעשיה, כללי. הרצאת אורח הלתה בנושא הלחודיות בשלווק מוצרלם עתירל טכנולוגלה - הלבט לשוק האמרלקאל. גספת ה' - הפעילות הבין לאומ?ת מר משה גוטללב גנבחר כנציג איל"א ב-19ע1 לשגנתיים הבאות. פרופ' יופף רביב שימש כנציג אליל"א ב-12עך במשך כ-5 שבים. עדיין לא גבהר גצלג תח שק סק פרופ' יהוטפט גבעון 6068010 פרופ' גדעון הלול עקס1סםתת7160 ם1 8ת42011688102 ע66טקמ00 דר' דוד בירן 08 0868 דר' מלכה הבגבל ת08610ע0+מך דר' דן מלל?ן 5001867 8 8ע662טקם00 ם66066ס ק821ם2618610 > 1 70 70 70 70 06 70 נספה ט' - פרסי אלל"א לשנלם 1985 ו-1986 בספחו טיו כרסהלא ווה כס סבב הועדה לפרסי אלל"א לשנת 1985 החליטה על הענקת הפרסלם הבאלם: 1. פרס אלל"א בללשומלם במלנהל ע"ש לונתן ושדל ז"ל הוענק לצוות חברת קונתהל בראשותו של גד פבקס על עבודתם "צאעצא60". 2. פרס אלל"א בילשומים מדעלים וטכגולוגיים הוענק לערן גבר וליורם כהן ממרכז המחשבים של צה"ל על עבודתם "מערכת 1מדעאס0". 3. ציון לשבח הוענק לצוות המוכז לעיבוד נתוניס אפסנאללם בראשותו של אל"מ יוס? לבלא, על הסבת המערכת הלוגיסטלת הממוכנת בצה"ל ל-3458 גד'גכ. 4. ציון לשבח הוענק ליובל מלינסק? מחברת לוג-און על חבילת תוכנה זעס לנלהול מלדע טבלאל. פרס למאמר מצטללן ב'"מעשה חושב" ע"ש דוד לוין ז"ל נ*תן לסמדר א?לתה על שנ? מאמרלם שפורסמו: א. מערכות גבוהות זמלנות לילשומלם במסדי נתונלם. ב. קשר המלקרו ₪תגפפאדגהא. שבל צלונים לשבח על תרומה לעלון "מעשה חושב" נלתגו לנהמן גבעולל ולדר' דוד קלינסקל. הועדה לפרסל אלל"א לשנת 1986 החליטה על הענקת הפרסים הבאים: 1. פרס אלל"א בילשומים במלנהל ע"ש *ונתן ושדי ז"ל הוענק לצוות המרכז המדע?ל של י.ב.מ. בראשותו של דר' י. שגלא על עבודתם "מערכת לתכנון אזורי כפרי". 2. פרם אלל"א במדע? המחשב הוענק לדר' יונה לביא ולערן קסלר על עבודתם "66000 18פקְ1הת1( 5756605 28566060 מג". 3 צלון לשבח הוענק לדר' משה תלם ולנור?ל בר-הוה על ספרה "מחשבים וסילכוגים". 4. ציון לשבח הוענק לצוות בצה"ל בראשותו של אל"מ דר' יעקב ורשבסקל על עבודתם "מערכת תכנון, שללטה ובקרה לרשת תובלה". פרס למאמר מצט??ן ב'"מעשה חושב" ע"ש דוד לוין ז"ל גלתן לדר' אורל לירון מהטכניון על מאמרו "לוגו כלום: חזון ומצלאות".