תקנון איל"א

ירושלים 1978

OCR (הסבר)
נמ י, כ ן ל , שר . ש 8 / | . 5 - יּ | - ישראלי לעיבוד אינפורמציה / <> לים, ת.ד 13009 | איגוד ישראלי לעיכוד אינפורכוציה ->רק התקנון אושר ביום 20.6.77 ו ו ו .1 | פרק א : 1 2 3 4 שם, מטוות, חברות שם האיגוד שס האיגוד הוא : איל''א -- איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה. מ הות האיגוד האיגוד הינו תאגיד מקצועי המאסף בתוכו אנשים העוסקים במקצוע עיבוד האינפור- מציה על כל ענפיו, או במקצוע הקרוב לו. מ טרות האיגוד א. ב. ג. קידום נושא האינפורמציה בכל התחו- מים. קידום הרמה המקצועית של כל העוט- קיםס בעיבוד אינפורמציה. קידום התודעה הציבורית בתחוס על בוד האינפורמציה. פעולות מקצועיות א. ה. יארגן כנסים, סימפוזיונים, הרצאות, דיונים בצוותא ומפגשים על נושאיס בעיבוד אינפורמציה, יעודד מחקר בנוש- איס אלה ויפעיל קבוצות עבודה לחקירתם. יוציא פרסומים בנושא של עיבוד אינפורמציה. יפעל למען שיתופו בקביעת תחוקה ומדיניות בהיקף ממלכתי בתחום של עיבוד אינפורמציה. יקיים קשרים וישתף פעולה עם גופים ציבוריים וגופים מקצועיים בנושא של עיבוד אינפורמציה. יעשה כל פעולה אחרת אשר לדעתו עשויה לקדם את מטרותיו. החברות באיגוד א. כל אדם או ארגון אשר נכלל במסגרת המתוארת במהות ובמטרות האיגוד, 1 ג. ד. ה: 0ם ח. ט. ואשר בקשת החבוות שלו תאושר ודמי החבר ישולמו יהיה חבר באיגוד בהתאם לתקנון, ותהיה לו זכות הצב- עה. .בתור חבר אישי | של האיגוד יוכל להתקבל כל אדם הקשור בנושא של עיבוד אינפורמציה ואשר הוא בעל ידע מקצועי בתחום זה, ובקשתו לחב- רות נתמכת בהמלצה של 2 חברל האיגוד. בתור חבר מאוגד יוכל להתקבל הנציג לנושא המיכון של כל מוסד, מפעל או תאגיד, התומך באיגוד ובמטרותיו. החלטה בדבר קבלתו או אי קבלתו של חבר לאיגוד היא בידי ועדת החברות: מועמד שבקשתו לחבוות נדחתה על ידי ועדת החברות יהיה רשאי .לערער על ההחלטה בפני ועדת ערעורים. החלטת ועדת הערעורים תהיה סופית. ועדת הערעורים לא תהיה חייבת לצרף הסברים או נימוקים להחלטותיה בענין קבלתם או אי קבלתס של חבריס = לאיגוד. בתור חבר מיסד יחשב כל חבר שהיה חבר האיגוד ביוס 31.12.69. ' בתור חבר נילווה יוכל להתקבל אדם או נציג של מוסד, מפעל או תאגיד שהוא חבר באיגוד בעל מטרות דומות לאלה של איל'א -- בחוץ לארצ. לחבר נילווה יהיו כל הזכויות והחובות כשל חבר רגיל, למעט זכות ההצבעה. האיגוד ינהל פנקס חברים וירשום בו שמו של כל חבר וכן כל פרטים נוספים, לפי שיקול דעת ההנהלה, כדי להקל על זיהויו של החבר. כל חבר האיגוד מתתייב ל ברכוש האיגוד. : במקרה של פרוק האיגוד ישמש עודף .6 7 ' הרכוש. למטרות קידוס המקצוע ולא יחולק בין החברים. המבקש להתקבל כחבר באיגוד יגיש לועדת ההברות בקשה בנוסה שיקבע על ידה מפעם לפעם, ובהעדרו יהיה נוסח הבקשה כדלקמן: שם המבקש.. כתובתו... גילו (במקרה של חברות אישית)... מבקש(ים) להיות חבר(ים) באיגוד ‏ "איל''א" -- איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה. מטרותיו ותקנו- תיו של האיגוד ידועים ומוכרים לי (לנו) ואם אתקבל (נתקבל) כחבר(ים) אמלא (נמלא) אחר הוראות התקנון והחלטת מוסדות האיגוד. הפטקת חבוות הברותו של חבר באיגוד תפסק בכל אחד מהמקרים הבאים : א. במותו של חבר -- במקרה של חבר אישי. עס פרוקו של התאגיד -- במקרה של חבר מאוגד. עם פרישתו של חבר מהאיגוד ע'יי מתן הודעה בכתב. עם הוצאתו של חבר מהאיגוד בהתאם לאמור בסעיף 7 להלן. הוצאת חבו מועצת האיגוד רשאית להחליט להוציא חבר מהאיגוד בכל אחד מהמקרים הבאים: א. אם הוא אינו משלם את דמי החבר המגיעים ממנו לאיגוד, או אינו ממלא אחר התחייבויות כספיות אחרות עלי- הן החליטו מוסדות האיגוד, . ובלבד שחבר לא יוצא מהאיגוד בגלל אי תשלום דמי חבר, או אי מילוי התתיי- בות כספית אחרת, אלא אם כן נשלחו לו, לפחות, שתי התראות במכתבים 3 ב. ג. ד. ה. רְ רשומים וחלפו, לפחות, 30 ימים בין התראה להתראה. אם הוא מתרשל בקביעות במילוי הור- אות התקנון והחלטות מוסדות האי- גוד. אם הוא מתנהג בצורה הנוגדת או עויינת את מטרות האיגוד או פעולו- תיו. אם הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. לא שילם חבר משך יותר משנה אחת את דמי החבר המגיעים ממנו לאיגוד, רשאית המועצה להשעות את זכויות החבר כפי שהן מפורטות בסעיף 10(א) של התקנון ובלבד שזכויות החבר לא יושעו אלא אם כן נשלחו לו לפחות שתי התראות במכתבים רשומיס וחל- פו, לפחות, 30 ימים בין התראה להתראה. הוגשה או הועלתה הצעה להוצאתו של ההבר מהאיגוד, רשאית המועצה להשעותו מהשתתפות בפעולות האיגוד ומהשתתפות במוסדותיו עד לקבלת החלטה סופית, ובמקרה של ערעור בפני ועדת הערעורים, עד לאחר קבלת ההחלטה של הועדה. ערעור א. חבר שהמועצה ההליטה על הוצאתו מהאיגוד רשאי לערער, תוך 30 יוס מתאריך קבלת ההודעה על כך, בפני הוועדה לערעורים, והתלטתה בענין תהא סופית. המועצה לא תהליט על הוצאתו של חבר מהאיגוד אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו. הוצאת חבר, הפסקת חברות והשעיה אינן פוטרות מקיוםס התתייבויות כס- פיות שהיו מוטלות על התבר עוב ההוצאה, ההפסקה או ההשעיה. 9 פעולות ניהוליות א. ד 1 יקבל דמי חבר ותשלומים אחרים, תרומות, מתנות, מתנות בדרך צוואה, הקדשות וכל כספים או שוה-כסף אח- רים לכל מטרה ממטרות האיגוד, וישתמש בהם באופן שיקבע על ידי תקנון האיגוד. דמי החבר יהיו שנתיים ויקבעו -- מזמן לזמן -- על ידי ההנהלה בא" שור האסיפה הכללית. האסיפה הכללית רשאית לקבוע - מפעס לפעם -- מפתח ו/או קנה מידה לתשלום דמי חבר על ידי סוגי החברים השונים. מתן תרומות ומתנות לאיגוד לא יקנה לתורם ולנותן המתנה כל זכויות בא'- גוד. ירכוש, יחכור, יחזיק, יבנה ויקים בניניס ורכוש אחר הדרושים לשם בי- צוע כל או אחדות ממטרות האיגוד, לבדו או בשיתוף עם מוסד או ארגון אחו. ילווה בתנאים נאותים כספים הדרו- שים לאיגוד לשם ביצוע מטרותיו, ולצורך זה יוכל לשעבד את רכוש האי- גוד. יעשה כל פעולה כספית הנוגעת או היכולה להועיל בהשגת מטוות הא גוד. שנת החשבונות של האיגוד היא מה- אחד באפריל ועד 31 במרץ של השנה שלאחויה. החובה לשלם את דמלי החבר חלה ביום האחד באפריל של כל שנת חשבונות בעבור שנת החשבו- נות המתחילה באותו 1 באפריל. 0. זכויות ההברים א. חבר באיגוד זכא?:-- (1) להשתתף בכל האסיפות הכלליות של האיגוד ולהצביע בהן. (2) להשתתף בהצבעות כלליות הנע- רכות באמצעות הדואר. (3) | להבתר למוסדות האיגוד. (4) לקבל את פרסומי האיגוד בתנד אים שיקבעו ע''יי ההנהלה. מספר הקולות שיהיה לחבר בהצבעות בכל אסיפה כללית הוא כדלקמן: (2) חבר אישי -- קול אחד. (2) חבר מאוגד -- קול אחד. (3) | חבר מיסד -- קול אחד. חבר רשאי להצביע באסיפות הכלליות של האיגוד ובבחירות הנערכות באמצ- עות הדואר בעצמו או ע"י בא-כוחו שמונה על ידו בכתב. פרק ב : מוסדות האיגוד 1 מוסדות האיגוד מוסדות האיגוד הקבועים יהיו : 12 האסיפה הכללית המועצה ההנהלה הנשיא ועדת הבחירות ועדת הביקורת ועדות קבועות אחרות, כפי שתחליט עליהן האסיפה הכללית או המועצה מפעם לפעם. ועדת ערעוריס. האסיפה הכללית א. האסיפה הכללית היא הסמכות העל- יונה של האיגוד. תפקידיה העיקריים 7%, הס להחליט עייי הצבעה בכל ענייני האיגוד המובאים לדיון בפניה בהתאס לתקנון האיגוד. למרות האמור בפיסקה א. של סעיף 2 לא ידון באסיפה הכללית שינוי בתקנון אלא אם הוגש להנהלה ע''י יוזם השינוי נוסח השינוי המוצע וכן דברי הסבר על מטרת השינוי לפחות שישה שבועות לפני מועד האסיפה הכללית. אסיפה כללית רגילה של האיגוד תת- קיים, לפחות, אחת לשנת חשבונות. הודעה על אסיפה כללית רגילה תפרט את סדר יומה. ענין שלא נכלל בסדר היוס לא ידון באסיפה, אלא אם כן נוכתו חברים שבידיהם לפתות 50% מקולות ההצבעה והאסיפה הסכימה לדון בענין. הזמנות לאטיפה כללית בהן מבוקש'" לדון בשינוי התקנון או בפירוק האיגוד יכללו בצורה תמציתית את מהות השינוי המוצע, במקרה של שינוי תק- נון, ובמקרה של פירוק -- את הכוונה לפרק את האיגוד. החלטות בנושאים אלה יקבעו בהצבעה כללית באמצעות הדואר. אסיפה כללית רגילה תשמע דין וחש- בון מפעילות המועצה, וההנהלה, ומפ- עולות וועדת הביקורת ותדון בהס וכן תדון בדין וחשבון הכספי והמאזן שהוגשו לפני האסיפה וכמו כן תדון בהצעת התקציב לשנת החשבונות הב- אה ותחליט על אשורים או אי אשורם, או אישורסם באותם שינויים שתמצא לנכון. אסיפה כללית וגילה תקבל דיוות מוועדת הבחירות על תוצאות הבתי- רות, ותעסוק בכל ענין אשר ייקבע 7 ט. יא. ע'יי ההנהלה ויכלל בהודעות לחברים. אסיפה כללית תהא חוקית אם הודעה על מועד ומקום קיומה התפרסמה בעתון יומי או נשלתה לחברים באמצ- עות הדואר לפי הכתובות הרשומות בפנקס החברים, לפחות חודש ימים לפני המועד, ואם השתתפו באסיפה חברים אשר להם, לפהות, מחצית מקולות ההצבעה. ההנהלה רשאית לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין כל אימת שהדבר נראה לה. ההנהלה חייבת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין אם נדרשת לעשות זאת ע''י ועדת הבקורת או ע''י מספר חברים שבידיהם 20% מקולות ההצב- עה. הדרישה לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין חייבת להיות בכתב והתומה בידי המבקשים, וכן חייבת הדרישה לפרט את סדר היום המוצע לאסיפה. לא כנסה ההנהלה אסיפה כללית שלא מן המנין, כאמור בפיסקה ט. לעיל, תוך 60 יום מיום שהוגשה לה הדרי- שה, רשאים הדורשים לכנסה. לא היה מנין חוקי בזמן שנקבע לכינוט אסיפה, תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים באותו מקום -- אלא אם כן נקבע מועד אחר בהודעה או במכת- בים המוזכרים בפיסקה ז. לעיל -- וב- מועד כאמור תהיה האסיפה חוקית בכל מספר של משתתפים. יב. כל אסיפה כללית תבחר מבין חברי האיגוד הנוכחים יושב ראש ומזכיר. מזכיר האסיפה הכללית *נהל רשימת המשתתפים בעלי זכות הצבעה וכן פרוטוקול בספר פרוטוקולים בו ירשמו מספר המשתתפים, הצעות והחלטות צב--- .3 לג. יד. האסיפה. הפרוטוקול יחתם עי'יי יוייר האסיפה והמזכיר. החלטות באסיפה הכללית מתקבלות ברוב קולות. החלטות לשינוי התקנון או לפירוש סעיף מסעיפיו תהיינה בנות תוקף אם תצביעו בעדן חברים שלהם שני של שיס מסך כל הקולות של החברים הנוד כחים באסיפה. החלטה לפירוקו של האיגוד מרצון תהיה בת תוקף אם הצביעו בעדה חברים שבידם שני שלי- שים מסך הכל הקולות של חברי האל- גוד. הצבעות באסיפות כלליות תהיינה גלו- יות אלא אם כן דרשו רבע מהנוכחים באסיפה הצבעה חשאית. ה מועצה א. ב. ד. רְ המועצה קובעת את מדיניות האיגוד ומבצעת את החלטותיה ואת התלטות האסיפה הכללית באמצעות ההנהלה. המועצה תמנה 28 חברים. בנוסף ל-28 החברים הנבחרים יוכלו נשיאי אילי'א שסיימו תפקידיהם לכהן כחבריס קבו- עים במועצה. חבר מועצה נבחר לשנתיים, כל שנה יעמדו לבחירה מחצית ממספר חברל המועצה. חבר מועצה ישרת שתי קדנציות רצוד פות לכל היותר. בעקבות שתי קדנציות רצופות יוכל לעמוד שוב לבתירה למו- עצה לאחר שנה של אי-חברות לפחות. נשיא איל''א הוא יושב-ראש המועצה. בהעדרו מישיבה יבתרו המשתתפים יושב-ראש לאותה ישיבה. התכנסות המועצה : המועצה תתכנס לפתות אחת לחדשיים ביוזמת יושב- ראש הנהלת איל''א. ישיבות מיוחדות פַ 10 . יתקיימו. בעת הצורך ביוזמת *ושב- ראש ההנהלה או ביוזמת הנשיא או ביוזמתס של 10 חברי מועצה. חבר מועצה רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב למועצה, והתפט- רותו תכנס לתוקפה עם מסירת ההוד- עה במקום משרדו הרשום של האיגוד. ח. התפנה מקום של חבר מועצה מסיבה < | כל שהיא, יצורף למועצה במקומו חבר !אחר אשר זכה במספר הקולות הגדול ביותר בבתירות האחתוונות למועצה- אחרי החברים שצוופו אליה. תקופת כהונתו של החבר המצורף תהיה עד סוף תקופת כהונתו של החבר שמקומו נתפנה. ט. ישיבת מועצה תהיה חוקית אם הש- תתפו בה מניין חוקי שהוא 10 חברי מועצה. יי חבר מועצה יהיה חבר בוועדה אחת לפחות. (בסעיפים ט''ז--כ'/א להלן). יא. יושב-ראש המועצה ידאג לניהול פרטי- כלים של ישיבות המועצה ושל ההחל- טות בהן, וכל חבר האיגוד רשאי יהיה לעיין בהם. הפרטיכלים יופצו בין חברי המועצה. . יב. ההחלטות במועצה יתקבלו ברוב קולות של הנוכחים. במקרה של מספר קולות שווה, יכריע קולו של היושב-ראש. יג. חבר מועצה שלא הופיע לישיבות במ- שך שנה -- חברותו במועצה תופסק. יד. חבר מועצה שחדל להיות חבר אילי/א -- חברותו במועצה תופסק. טו. המועצה תדוותח על פעולותיה לחברל האיגוד אחת לשנה. . ועדות קבועות . טז. הועדות הקבועות של המועצה הן:-- .4 (1) | ועדת ימי עיון, השתלמויות והד- רכה. (2) ועדת תקשורת מקצועית. (3) ועדת פרסומים. (4) ועדת חברות. (5) גזבר. י. חברי הועדות יבחרו על :ידי המועצה לתקופה של שנה. יושב-ראש ועדה יהיה חבר הנהלה. יח. יושב-ראש של ועדה *דוותח למועצה תקופתית, אך לפחות אחת ל-6 חוד- שים. ועדות שאינן קבועות יט. המועצה תוכל לההליט על הקמה של ועדות עבודה בנוסף על הועדות הקבו- עות. כ. | חברי ועדה כזו ויושב הראש שלה יבת- רו על ידי המועצה. כא. ועדה כזו תוקם לתקופה של שנה לכל היותר. הנהלה א. הנהלת האיגוד היא המוסד המבצע שלו. ב. מספר החברוים בהנהלה :היה בין 5 לבין 9. ג. | ההנהלה תבחר מבין חברי המועצה, על ידי המועצה, לתקופה של שנה אחת. ד. חברי ההנהלה פרט ליושב-ראש ולגזבר, יהיו יושבי-ראש של הועדות הקבועות של המועצה. ה. החלטות בהנהלה יתקבלו ברוב קולות החבוים הנוכחים. במקרה של מספר קולות שווה יכריע קולו של היושב- האש. ו חבר הנהלה רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב למועצה, והתפט- 11 ₪( ח. .5 12 יא. יב. רותו תכנס לתקפה עס מסירת ההודעה במקום משרדו הרשום של האיגוד. ההנהלה רשאית להסמיך חבר האיגוד או מספר חברים לבצע בשמה פעולות בתחוס סמכותה ולחתוס בשם האיגוד ולחייבו בכל מסמך הקשור בפעולות אלה. 2 ישיבת הנהלה תהיה חוקית אם הש- תתפו בה מנין חוקי שהוא שליש ממס- פר חבריה. יושב-ראש ההנהלה יהיה אחראי לני- הול פרטיכלים מישיבות ההנהלה ושל ההחלטות המתקבלות בהן, וכל חבר מועצה רשאי לעיין בהם. כל חוזים, הסכמים ומסמכים אחרים המטילים חובה או התתייבות כל שהיא על האיגוד יהיו חתומים על ידי יושב-ראש ההנהלה או ממלא מקומו שהוסמך על :דו, ועוד חבר הנהלה שמונה לכך על ידי ההנהלה, בציוף חותמת האיגוד. ההנהלה תגיש למועצה .דו''ח פעילות בכתב אחת ל-6 חדשים. יהיה חבר בהנהלה רק מי שחבר מוע- צה וכל עוד הוא חבר המועצה. נשיא א. ב. הנשיא נבתר על ידי המועצה מתוך רשימת מועמדים שתוצע על ידי ועדת הבחירות. הנשיא אינו חבר מועצה אך מכהן כיו"ר המועצה. הוא אינו חבר הנהלה -- אך מוזמן לישיבותיה. לנשיא שסיים את תפקידו יוצע להצ- טרף כחבר קבוע במועצה. על הנשיא להיות חבר איל/שז. הנשיא יבחר ל-2 שנים, ולכל היותר 2 קדנציות רצופות. .6 רְ בת ב. ג. ר מועמדים למשרת הנשיא יוצעו על ידי ועדת הבחירות או על ידי 5 חבול האיגוד. הנשיא ימנה ועדות שופטים לפרסים ולתחרויות. הנשיא יהיה יושב ראש ועדת הערעו- רים. הנשיא ימלא תפקידי ייצוג ותפקידים אחוים כפי שיתבקש מפעם לפעם על ידי המועצה או על ידי ההנהלה. ירות ועדת הבתירות אחראית להכנת רשי- מת מועמדים לנשיא, למועצה, לועדת הבחירות ולועדת הביקורת, לשליחת העתק מרשימת המועמדים לכל חברי האיגוד, לספירת הקולות שנתנו לכל מועמד ולהבאת תוצאות הספירה בפני האסיפה הכללית. ועדת הבחירות תהיה בת חמישה חב- רים והיא עצמה תקבע את הלוקת התפקידים בין חבריה ואת סידרי כינוס ישיבותיה ועבודתה. חבר ועדת בחירות העורכת את הבת'- רות השוטפות לא יהיה מועמד לכל משרה העומדת לבחירה. הבחירות ייערכו באמצעות הדואו. בכל שנה יבחרו מחצית חברי המועצה ובכל שנה זוגית -- גם נשיא, חברי ועדת ביקורת וחברי ועדת בחירות. 3 חדשים לפני מועד הבחירות תשלת הועדה אתראה לקראת בחירות וקרי- אה להגשת מועמדים. לועדת הבחירות הזכות להציג מועמ- דים. מועמד יוכל להיות מוצע על ידי עצומה חתומה בידי 3 חברי האיגוד. על העצו- מה להגיע לידי ועדת הבחירות לפני 13 34 יב. לג. יד. טו. ד[ ב בב משלוח רשימת המועמדים לחברי האי- גוד וחייבת להכלל ברשימה זו. לעצו- מה חייבת להיות מצורפת הצהרה של המועמד בדבר נכונותו ל רות. הצגת המועמדים תעשה על ידי הודעה שתשלח (ע''י *ו''יר ועדת הבחירות) בדואר לכל חברי האיגוד. לכל הבחירות יש להציג לפחות פי שניים מועמדים ממספר המשרות המו- צעות. כל חבר רשאי לבחור במספר מועמדים כמספר המשוות הפנויות. המשרות יאויישו על ידי המועמד שקיבל את המספר הרב ביותר של קולות הבוח- רים, על ידי מועמד שקיבל את מספר הקולות הרב אחר הראשון וכך הלאה, עד שיאויישו כל המשרות. במקרה של שויון לגבי המקוס האחרון, הבחירה תעשה על ידי הגרלה. 2 יו'יר ועדת הבחירות יפרסם את רשי- מת המועמדים לכל חברי האיגוד לפחות 6 שבועות לפני תאריך קיוס הבחירות. ערעור על רשימת המועמדים יוגש לועדת הבחירות בכתב לא יאוחר מא- שר 21 יום מתאריך הצגת הרשימה. ועדת הבחירות תדון בערעורים והחלט- תה תהיה סופית. אם מועמד למשרה יסיר מועמדותו או .יפסל למועמדות או לא יתפנה. לתפ- קידו החדש לפני התאריך הסופי לה" גשת המועמדים וכתוצאה מכך יהיו . פחות. משני מועמדים לתפקיד, תציג ועדת הבחירות מועמדים נוספים על מנת שיהיו לפחות 2 מועמדים,.גם אס דבר זה ידחה את מועד משלוח רשימת המועמדים התלוייס בו. א. ב. - ו כל חבר האיגוד הרשום בפנקס החב- רים 3 חודשים לפני תאריך. הבחירות רשאי לבתור. כל בעל ‏ זכות בחירה ימנה קול אחד ולא יהיו בעלי זכויות לקולות נוספים אף לא 0% מייס- דים ומאוגדים. . -7. ועדת ביקוורת ועדת הביקורת תבדוק את חשבונות האיגוד ותמליץ לפני האסיפה הכללית הרגילה על אישורם או על אי אישורם וכן תפקת על פעולתם. של . מוסדות האיגוד. . ועדת הביקורת, וכל חבר בה, זכאיס בכל עת לעיין בפנקסי האיגוד, חשבונו- תיו ומסמכיו, לקבל מההנהלה ומכל חבר הנהלה או חבר האיגוד או עובד - שלו כל ידיעות ופרטים הדרושים, לדע- תם, לבצוע תפקידיהם. ועדת הביקורת תהיה בת שלושה חב- רים לפחות והיא עצמה תקבע את . חלוקת התפקידים בין חבריה ואת .סדרי כינוס ישיבותיה ועבודתה. . ההוראות הכלולות בסעיף 14 (ו) ו-(ט) לעיל והמתייחסות להנהלת האיגוד יחולו -- בשינויים המחויבים -- גם לגבי ועדת הביקורת. 8. מינהל הכספים א. ב. ג. כספי האיגוד יופקדו בבנק עליו תחליט ההנהלה. כל פעולה כספית של האיגוד תהיה במסגרת התקציב, ובהתאם להחלטת ההנהלה. ,ההנהלה רשאית להחליט על העברת כספים, במסגרת התקציב, מסעיף לס- עיף. 15 19 .20 16 ועדת ערעורים י א. ועדת הערעוריס תהיה בת 3 חברים. יו'יר הוועדה הוא נשיא איל''א, ושני החברים האחרים ימונו על ידי הנשיא. מינוייס יאושרו על ידי המועצה. ב. מינוי ועדה חדשה יעשה עם בחירתו של נשיא חדש. ג. | הוועדה לערעוריס תדון בפניות מועמ- דים לחברות שחברותם באיגוד לא אושרה ובפניות חברים שהוצאו מה- איגוד. אחזקת התקנון ועדכונו א. יוזמה לשינויים בתקנון יכולה לבוא מהמועצה, או מהאסיפה הכללית. ההחלטה על יוזמה כזו תתקבל ברוב קולות. ב. השינוי המוצע :ובא להצבעה כללית בדואר. אוגון ההצבעה יהיה בידי ועדת הבחירות. ג. ‏ אם התקבל השינוי תהיה ההנהלה אחראית על פרסום נאות של השינוי בין כל החברים, ועל עדכון התקנון. ד. ההנהלה תדאג לכך שלפחות אחתת לחמש שנים תצא לאור מהדורה מעוד- כנת של התקנון.