יום עיון בנושא תקשורת נתונים

מלון כפר המכביה, 6 במרץ, 1980

OCR (הסבר)
תנאד הרשמה והשתתפות 7 : איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה * | דמי השההפות ה לחברי האיגוד - .500 ל"י למשתתפים אחרים - .000 ל"י * טספסי ההרשמה חייבים להגיע למזכירות האיגוד עד ליום (4:3.80 בצרוף המחאה : על סכום דמי ההשתתפות. 2 * במקרה של ביטול ההרשמה יוחזר התשלום רק אם ההודעה על כך נתקבלה לא יאזתר מיום 5.3.80 . יום עיון * ההרשמה בבוקר יום העיון תתאפשר אך ורק על פי מכתב התחייבות של המוסד השולח או ' על פי תשלום במקום. בנושא * את ההמחאות יש להעביר לפקודת: תּ הר רבק איל"א - איגוד ישראלי לעבוד אינפורמציה 7 ו 5 טאו 60 הדמס פרטים נוספים: מזכירות איל"א: | טל. ו-02(525110) ת.ד. 13009 ירושלים (טופס הרשמה ראה מעבר לדף) מלון כפר המכביה - רמת גן יום ה" יח" אדר תחש"מ 6 במהץ 1980 : -100 . אששאששששש 2 . הת תחת -/₪]]/]']/]/]/]/]//77 וו ה--- יום העיון יוקדש להתפתחויות הטכנולוגיות החדשות בתקשורת נתוניש בארץ ובהו"ל היוצרות מהפכבה בהלך המחשבה ובתכנון, ותהבחן השלכותיה לגבי ישראל. היבטים רבים יוצגו ע"י מרצים עם הדגשה מיוחדת לחילופי ידע ונסיון מעשי שנרכש בשטח זה. 10.45 - 5 5 - 45.!ן תו וכוניול ות 0 - 09.00 הרשמה 0 - 9.10 דברי פתיחה מר כתריאל צימט חב" אל-על 5 - 15 .10 רשת תקשורת נתונים במיתוג חבילות בלשראל ותכניות המשרד לעתדד ד"ר הוד בירן משרד התקשורת - מדען ראשי הפסקת קפה - כבוד קל 4 1 ד מתתטך. המדטקואס6 5175 605 8 6שתת%16ם ‏ .עם 85 ת168%10ת0תת1616060 0% 1260602 562 - 18% 000 .5 .0 .00 .00 .00 0 0 0-ו 10 0 0-ו תווכ גו ות היבטים ונסיון בתקשורת נתונלם במרכז למיכון משרדי מר גדעון מילר המרכז למיכון משרדי ראש תחום פיתוח טכנולוגי ארוחת צהרים נסיון בהפעלת מערך תקשורת בארץ ובחו"ל צוות מומחים מחברת אל-על מערכת עבוד נתונים מבוזרת של חב* אגרקסקו בתקשורת בעולם מר ארצי בן-כוזרי מנהל היחידה לחקר מערכות שולחן עגול: תקשורת נתונים בארץ, לאן? הפסקת קפה - כבוד קל תנאד הרשמה והשתתפות * דמי השתחפות לחברי האיגוד למשתתפים אחרים - .500 ל"י - .000 ל"י טפסי ההרשמה חייבים להגיע למזכירות האיגוד עד ליום 4:30.80 בצרוף המחאה על סכום דמי ההשתתפות. במקרה של ביסול ההרשמה יוחזר התשלום רק אם ההודעה על כך נתקבלה לא יאזחר מיום 3.80 .59 > ההרשמה בבוקר יום העיון תתאפשר אך ורק על פי מכתב התחייבות של המוסד השולח או על פי תשלום במקום. את ההמהאות יש להעביר לפקודת: איל"א - איגוד ישראלי לעבוד אינפורמציה פרטים נוספים: מזכירות איל"א: ת.ד. ירושלים טל. 1ו-02(525110) 9 ו (טופס הרשמה ראה מעבר לדף)