DECUS הכינוס ה-20 בשנת 2000 – תכנית והרשמה

19 – 22 ביוני 2000 – אדם וeרגון

OCR (הסבר)
חדם [6 הכינוס ה-20 בשנת 2000 אני מעוגיין להרשם/לחדש את חברותי בארגון דקוס ולקכל פרטים על הסמיגרים הבאים: ציין את מספר הסמתר *ום ב' 19.6.2000 | ססמיגר מסי יום ג' 20.6.2000 יום ד' 21.6.2000 | ססמיגר מס' אני מעוניין / לא מעוניין להשתתף בכינוס ביום ה': סמן א במקום המתאלם יום ה' 22.6.2000 ₪ השתתפות רק כיום ה' (בתשלום) . השתתפות חיגם (מותגית בהרשמה לסמיגר ביסים ב'-ד') סמיגר מס" 2 שביו 2000 יה ך] לא מעוגיין להשתתף פרטים אישיים: שם מלא ב בר ו וו תפקיד שם חברה כתובת חברה 2 ...7 לח ברוכיס הנאי ק | טלפון ישיר פקס טלפון נייד ||8וח6 הסמערים יועברו על-ידי המדריכים (/ המקצועיים העובים בתחומם באר , / -/ / | עכשיו כרור טיש הרכה חדש תחת השמע. וזה עוד לא הכל. להתראות ב - 01000 33773 גפר המכביה, רמת -הן % רו חקור קורסים ומדריכים מקצועיים כמתבוגת חסרת תקדים! יש חדט תחת השמש.. . לפגי שהשמש , שוקעת תקבל תעודת יָ סיום של קורס מקצועי ייחודי ותהגה מהשתתפות חינם ביום הביגוס, יום חמיטי: 4 מסלולים מרתקים, ארוחת ערב -" חגיגית והופעה. לפרטים ולהרטיסה גא מלאו את הספח המצורף ושלחו לפקס |48005?-09. יתן להרשם הס כטלפון 09-7623888 או כאתר האינטרנט יום כ' 19.6.2000 יום ג' 20.6.2000 יוס ד' 21.6.2000 ₪ 2 ₪ 0 ₪0 ₪ ₪ 9 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ תוכגית הסמיגרים ימים ב', ג', ד', 2-%ן כיוג' שם הסמיגר המקצועי 6% - מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר 066 0/00חת166 - 2000 5אוססחוו שיווק היי-טק - הלכה למעשה 65זח! אוא שיקולים לפיתוח מערכות "בעולם החדש" 5 60)) 7א24 00ז5חס\ 563!40!6 הַחוחחגוק 6 7.2/ 5א/ח06 8308000 לטזזו/ 6ח3 סוחסזז60= ניהול שרתי קומפאק 0 עס 5160 - 5ז6חחוף86 זס1 אטחו | זוה 6006!אוסחא זוא ה0ו231וח08 זטסץ 806זפס 65וחוחט זס) ה ?ד חַהואזס 6 6+ חו +א6ח 5'זח\ 43 31600056) 0418 106 חו 005וז29וח003 53 8 למנהלים 0 אפווסטחו) זס) חחוחטד ,8 סהוזסזוחסו! 866 60 ץזוו601חח0) 680510655 15 /ח6 0 |6ו/379ק 40|6ז0 ח0וז6723ח66 צו6א 6חד - אוא( 64נחד ניהול תשתיות הן "הניס" בעידן ה-655חו685 השתלמות פתרונות קומפאק לבעלי תואר 66/6084 5 סז אזסשוז6 זטסע 01601ז0 0+ צוסר] 6 8-60 - אסטרטגיות וכיווני התפתחות בסחר אלקטרוני חסוזהוחזס)ח! זטסץ זס) הסוזס6זום זחטוח 6חז :עזסז66זוס 65 זס? ע0|סהה66 ד אזסאוזסא 306 חגא הסוז8קוווז( קו/ק6ך 5 ז0] ה0וז₪6-6601₪69 !60 800 655ו6זוצ קה צ 5חפו חוחד 0ח8 אוחזו6 פתרונות אחסון נתונים מתקדמים ( 54א6) הסבה מנובל ל-2000 פאוססחו) 1 - 2000 חסזספזוס 5ואח6ק0 הסוז3זף6זח| או\( 6ח3 2000/ דא פאוססחוצ השתלמות פתרונות קומפאק לבעלי תואר ?655/66 שליטה ובקרה - מה קיים ואיך ללישם? זחסוחחסזועתם אטח ) חו 55665! סַחוחט ד 800 סַהוזססת65וטטסדד ו 80 10005 - 06זסוחוחס6-6 הַהוקסו6צ6כ 0 100168 זטסץ 6ַחָח9ו( סז צוסו! - הססס 6-50 5 0 51605 10 - 0855ו805 ]0 00 זס 6-805/0655 (ח07900ח! ח0ו080וקק/ %0'תקמטְחם) וא 2000 03006 11070507 טטור ו /2 ₪ התכנסות בבניין הסמנרים 1, / / אש כ'מוד' הסמער עפ" בה'רהך = ₪ קאקק] ארוחת צהריים ]מא הפסקה גושאי הלימוד (משך כל ססיגר יום אחד) יג את כל הנושאים הקשורים לבניית מערך תמיכה ושירות לקוחות, שיווק ומכירות על בסיס טכנולוגית ה-ו68% נסקור את היכולות והמאפיתים העיקריים של מערכת ההפעלה החדשה של מיקרוסופט המיועדת ל-55פְחופט6-8 ביא מניסיונם של מנהלי שיווק בכירים בתחומם ונבחן את רעלונותיהם לאור התיאוריות השיווקיות המודרניות נעסוק בניתוח המבנה הפנימי של מערכת ההפעלה אואט - חובה לכל מי שרואה עצמו כמקצוען אואט נחקור ונתלבט בסוגיות הנוגעות למעבר ל"עולם החדש" מבוסס ממשק 468 בסביבת חלונות - מיועד למפתחים ומעצבי מערכות נציג כָלים וארכיטקטורות המעניקים זמינות מערכתית הגבוהה מ-'שלוש תשיעיות' וסקלאניליות מלאה (הסמתר באנגלית ונמשך יומיים נדון לעומק בשלנויים ב-5ו%ח6ק0 גירסה 2 7 ברמה טכנית. הסמתר הועבר בהצלחה רבה באירופה (הסמתר נמשך יומיים נעסוק בהתפתחויות הסחר האלקטרוני בעולם הבנקאות ונציג כלים שימושיים בתחום - מרצה מומחה מאירופה (באנגלית נלמד כיצד ליישם מערכת ניהול מושלמת של סביבת קומפאק ולשלבה במערכת הניהול הארגונית ובסביבת 58/ נדגים נושאים בסיסיים והכרה תפעולית וניהולית של מערכת ה-אטחו] נטפל בניהול הידע בטכנולוגיות מיקרוסופע (פחסוזט50 03500370 |זופָוסם) לשיפור יעילות הענודה נעסוק בעקרונות שפת ה-גצג( והדרכים לפיתוח מערכות אתטרנט ומערכות מידע בסביבת |שזחושו נראה את המגמות וכיווני ההתפתחות בתחום התקשרות בסביבת אג\ ,אא ועלפוניה נלמד את השלנים, הטכנולוגיות והמתודולוגיות ליישום מחסני ומרכולי נתונים על תשתיות קומפאק נעסוק במהפך בסחר האלקטרוני ובאופן שבו ארגונים ירכשו וימכרו את מוצריהם במסחר בין עסקים 828 נכיר את המודלים החדשים המאפשרים לשלוט באופן יעיל על משאבי הרשת בסביבת 2000 פשוסטחוו נציג כלים לבניית אפליקציות משולבות פאוסטחואו (עם 60% ו-000%), בג( 8356 וגטפו/, 5!ו, ו-6ח036א (הסמקר באנגלית ונמשך לומיים נעבור על הכלים, הדרישות, הקונפיגורציה והאופטימיזציה של מערכת ז6עז56 |6וו3ג? 07866 ונבחן את יישומיה נסקור היבעים ייחודים שמציעה סבינת המחשוב החדשה של אואט המנוססת על ארכיטקטורת )ו648 נעסוק בכלים לניהול תשתיות ארגוניות שהן תנאי הכרחי ליישום תהליכים חדשים בעידן העסקים המקוונים נציג את מוצרי ופתרונות קומפאק לסביבת נובל כיום ואת כיווני ההתפתחות העתידיים בתחום נדון בסיכוני אבטחת המידע בעבודה נרשת ונסקור את הטכנולוגיה להגנה מפניהם נסקור את היכולות והמשמעויות העסקיות, הארגוניות והטכניות ביישום מערכות מסחר אלקטרוני נעסוק בניהול שירותי ספריה בטכנולוגיות 5סא מנית נובל ו-2000 פאוססחווו מנית מיקרוסופט נלמד את נושא תקשורת המחשנים מבסיסו כולל הצגת כיווני התפתחות צפויים נדון בעקרונות, בכלים ובשיטות להגדרה, ניהול ותפעול רשתות טו/?6ד נרענן את הידע של בעלי תואר 455 בחידושים הטכנולוגיים האחרונים מנית קומפאק ונחדש את הסמכתם נסקור את נושאי הרשת האלחוטית והסלולרית ובתיהם 605 ,6785 ,חַחות16ואו5 36%61ק ויישומי דור ג נפרט ארכלטקטורה המאפשרת שימוש בשרתים מרכזיים ותחנות רזות ללא תלות בסביבת המחשוב והרשת (באנגלית) נציג תפיסות, כלים וטכנולוגיות חדשניות לניהול מרכזי של מערך האחסון בארגון המבוזר (באנגלית) נקנה ידע בכלים ובשלטות לארגונים המעוניים בהסבת מערכותיהם מסביבת נובל למערכת 2000 פווססחוו/י ניתן סקירה טכנולוגית על ההתפתחויות הצפויות ב-5ושח006 ב-18 החודשים הקרובים נדון בכלים ובסוגיות הקשורות לקלשוריות ולאינטגרציה ביך מערכות הפעלה או ו-פאוססחוו/ נציג את מוצרי ופתרונות קומפאק לסביבת מיקרוסופט כיום ואת כלווני ההתפתחות העתידיים בתחום נציג את הפתרונות הקיימים בתחום השליטה והבקרה וניתן כלים ליישומם בשטח נדון בסוגיות מתקדמות בסגיבת מערכת ההפעלה אטחי, תוך התילחסות לבעיות הקשורות לרענון ביצועים נסקור את הכלים והשפות החדישות לפיתוח ולישום פסזפוחוחסס-6 כגון: א, -ואדגוס נעסוק בשיטות ובעקרונות להקמה ותפעול מרכזי תמיכה טלפוניים ומקוונים מחידות מחשב נדון בשיעות ובכלים להכנת מערך 955חפט6-8 ארגונל כולל מערכות 6סופוחוחס6-6, את6, ק6, 6פוס ועוד - מלועד למנהלים נעסוק בבניית תשתיות ואינעגרציה בין אפליקציות מדף והאפליקציות הארגוניות באמצעות 006216ו נסקור את הלתרונות הגלומים בשרת 2000 6חַח603, פתרונות תכנות ותהליבל פריסה- נציג גישה לרכישת ידע בדרך מהירה, יעילה ואפקטיבית באמצעות לימוד מרחוק (1אץןן] המשך כימודים [הץ]] הפסקה ה[ המשך כימודים 8 המשך כימודים זָאַע] הלוקת תעודות סיום | <<---*> תוכגית הכיגוס, יוס 3% ניתן להרשם ליום ה' בנפרד. = למשתתפים בסמתרים (למים ב', ג', ד') - הכניסה חלנם - 0 - 09:30 = התכנסות והרשמה 0 - 10:00 = מליאת בוקר: ₪ דברי פתיחה: יר'ר 0005 ישראל ומנכ"לי החברות קומפאק ואורקל ₪ הרצאה כללית של אישיות ציבורית בכירה ₪ הכרזה עולמית: שרתי-על ופתרונות אחסון 0 -12:30 | ארוחת צהריים 0 - 14:00 = ארבעה מסלולי הרצאות לבחירתך: מסחר אלקטרוני 898 טכנולוגיות חקו הקמת קש 508 פתרונות אחסון 0 - 16:00 | מללאת אחה"צ: ₪ דברי פתלחה: מנכ'ל מיקרוסופע ₪ מרצה אורח מאטל אירופה: מגמות ב-855חו6-805 ₪ פאנל: "אטרנט במנהרת הזמןך בהנחלית ליאור מנור 0 ארוחת ערב חגיגית 0 *הודית רבי] בהופעה מלוחדת תודתנו לנותנ?ל החסות הראשלת: למליאת הבוקר למליאת אחה"צ זוס5ס אוו למסלולים למסלולים = לתערוכה. , לתערוכה - | ודוד הדי ן 8 *מפדטטוס ו | ּ 60 ה ו : 2 9 חתפו 007 קל זסרופקט פזס500 ו להרש ו להרצאה > להרצאה | > ואלה | .שוחו | >" סינטל 45 6 | 6% ה ה רו דירי