קומפאק ישראל – לוח שנה – 2001

לוח שנה פרסומי

OCR (הסבר)
קומפאק מחשבים (ישראל) בע" מ רח' דפנה 9 , רעננה טל. 7623222 9- ה ו 0 (: (= ב -= ₪0 ₪0 - ₪ (= 4 4 - -ם 4 ₪ 7|6|5|4|3|2 + | ₪ | ש | כ | א | כב 8 כב 9 כד לתה 10 כה 11 0 | כו [:ן כח 1 - יי 14 כט הינתה 15 0 16 ל א 1 ב ₪ ד ה 21 2 23 ו נובמבר חשון-כסלו 1 טו יח גי תהמיט | ( המיס אוקטובר תשרי-חשון | תי 2 טו 3 טז חומ 4 8 6 יט - 7 ב היההסיט 8 כא השמא ונת 9 כב וגא | פוני עדת | טכות האד. 0 כב כד 22 ספטמבר אלול-חשרי ₪ שושנה 18 א 5 19 ב 20 ג םס טלא - ד 24 ד אפר יף בי טז ₪ יח א המיל | נ'הוימיץ | נ'תהגדל. יט רבד אייר 10| 9 11 12 - שש אש 05 0% +?--7₪-| ה 9% וי 9 גבס 0 ג בי -₪ ו 5 א 0 | ₪ - | - | -75 8 7-77 5 0 בא א כ ב - - ב 00 00 = הש בש 32- | בס ₪ ₪ 1 ב > | ן ₪ ₪ | 2 ₪2 | ?א | ו .5 | "א | ב | ₪ | ]| 5 > א | | 6 -5] -5] א | ₪ | | = | 5 - | - ה 00 - 00 -9] = 0-2 8 = (ע) ₪ יב ₪."