פולדר של חברת קופמאק ישראל

OCR (הסבר)
1 הח וק 60 ץףס|סההת66ך הסוזה8:וספה|! הומסאה מחטוכים (ישראל) כציימ. רח' דסוה 9. הצורה 43000. טל 08-7623225 |ן סי חהבחחחחי ותו