קומפאק ישראל – פרסומות לשירותי Outsourcing

OCR (הסבר)
יש את החזוו דנו יש אה האופק הטכנולוגי 6/|655 |00 |ג) 6הקו60 - הממו זמעט: טסץ מאגד פו ,פדסטפסחק; שטוזגצסאאו 8 5א0וזע|50 סזא! ספזגה68פזאו צן|6108 ספהפטוופס ||.60₪080.00 0) 0 8זסה )טס 6ה!1 0+ במציאות העסקית כיום, תשתית הטכנולוגיה ומערכות המידע בארגון שלך היא הבסיס האמיתי להצלחה. כשאתה עומד בפני החלטה סי יהיה השותף האסטרטני שלך במטרה להבטיח את עתידז העסקי של הארגון, אתה רוצה לבחור את השותף הנכון אשר ילווה אותך בכל שלב, בהווה וגם בעתיד. אתה רוצה חכרה בעלת ניסיון המספקת פתרונות מלאים בכל יום ובכל רחבי העולם. אתה רוצה חברה מובילה בתחום. אתה רוצה לכחור קומפאק. קוספאק מספקת לך פתרון כולל ושירות מקצועי מהשורה הראשוונה בעולם. לקומפאק רשת בינלאומית עולל מומחים בתחומי התשתיות והיישומים עבור כל ארגון ובכל היקף. עם החזון העסקי שלך, אין ספק שהארטן שלך יכול להגיע רחוק. תן לנו לקחת אותך רחוק יותר.. 65 !6/053 חְגקוחס6 - פתרונות מושלמים משלב האפיון, התכנון והיישום של מערך המחשוב ועד לניהול, לתפעזל ולתמיכה השוטפים. קומפאק, מרכז תקשורת לקוחות, טל. 09-7623888 שכועאי כידקל טהר יבאד / 0 שרקונוכ ך | וצ זמקיה עשרות אירגונים וארפי משתמעוים ברחבי האר, ביניהם משרד הפנים מרטום האוכלוסין, בזק בינלאומי, המשביר מחסני אופנה, שידורי קשת ועוז נהנים יום יום משירות ה-חחוסזטס5!ט0 של מומחי קומפאק ישראד יהוליישומים אירגוניים ותפעולם זקמה, ניהול ותפעול תשתיות כולל מערכי שליטה ובקרו ו הקמה, ניהור ותפעו ו ניהול ותפעו |5 סביבות המחצווב אירוח, תפעור וניהול באתר קומפאק שכועוני | כיינק ל פותני השירותים המקצועיים של קומפאק ישראל הם זר מחטיבח ה- 5841085 !61088 של קומפאק העולמית. על לקוחותיה נמנות החברוח המובילות בעולם כמו מיקרופופט, דיימלר-מרצדם, %ח8פווו0 ועוד קומפאק מובילה לעידן טכנולוגי חדש ומרחיבה את גבולות טכנולוגיוח המידע לעבר עתיד שיש בו יותר השראו 003 וחסז] עחס!סה ת66ד הסטבז!קפח! .ד! סח 116 0+ סוהס616// / 24 % 0 | / [ התקשרו למרכז תקשורת לקוחות: וק <- טל' 09-7623888 .וע !סח 166 הסו+3זוק5ה! ‏ | 2% 7 ככ תו 44 באקו - 1 2001 (6) 3 6 ה ל 7 6 ו 00 01 1400708188 816 ע00מ66ד ווק הו 0160 זה 69 גד 6חג ותו של ₪ 0 5 וו ברק רק | - א זתן זו - שמעוניג פינקלשטין באז כחברת טכנולוגיה מובילה, קומפאק מחוייבת למגוון רחב של פתרונות בתחום המחשוב הארגוני ובמיוחד בתחום מערכות ה -או, הצומח בקצב ב מהיר ומהווה פוטנציאל גידול חשוב כיותר. תחום זה, המתא - בדרישות ביצועים וזמינות גבוהים, מקבל את המענה ההולם ביותר עם פתרונות מחשוב ארגוני ואשכולות על שרתי א1א0 64טזד שול קומפאק. ח כ א 64 כ-או סחווסז 0 351051 עם גידול מדהים של כ-50% בהכנסות הרבעון הראשון של שנת 2000, לעומת הרבעון המקביל אשתקד (2100) ז809זד ז500 עוזסומטב פ'ספו).. שרתי הקצה העליון מספקים סביבות מחשוב נפרדות ודינאמיות, שידרוב והוספה מקוונת של משאבים, תוך שמירה על השקעות הלקוח. לא בכדי דורגו שרתי אואט 64טזד כמערכות ארגוניות בעלות 100 הנמוכה. ביותר. בבדיקת סך כל התכונות והיכולות שנערכה על ידי גופי מחקר מובילים (חאוסז הס ,סטסזס סוחו 03). דורגו שרתי אוא0 64טזד של קומפאק כראשונים בעולם. כמו כן מספקים שרתי אואט 64טזד ביצועי שיא שלס-וחק144,3311 במבדק לעשרת בודד עם כפים נתונים 8 סוסגזס!!! 3 1 טל. 09-7623888 חוד חסוזבּזוק5ח! 1] 71 השוק התחרותי מכתיב לנו סטנדרטים של 100% זמינות - בדיוק מה שעמד לנגד עיני ככחירת ספק המיחשוב שלי: 5 חייבת תשתית מיחשוכ המספקת את הזמינות הגכוהה כיותר!!! אשכולות .ה - זסופט|סטזד של 'קומפאק מספקים לי ' את הפתרון האיכותי והאמין כיותר ובסטנדרטים הגכוהים ביותר בתחום ה - אואנש. קומפאק מדברת בשפה שלנו - משדרת איתנו על אותו גל. דליה שליט-כהן סמנכ"ל מערכות מידע. הטלודיזיה בלווין שמעוני ו פינקלשטוין מס ץ | ה66ך הסוצ3ז1ק5חו ‏ 8 !80.60.1כ ה 00. שש ש ו 1 = 1 = 4 | 9 - ייק 2 / | |/ | | 2 2-0 / | | ( ו | | | 1 6 [ 6 : / | | . | : 8 , 2 / " | | " | | . | | | 1 | שק | 3 | | | | | / 1 ש , 1 1 --- 4 / ' 0 . | י | | י, | | | | | ₪ הש הה|ם.| | | | | | | | / ן | | / | | | | ' יְ : | = ₪ | / | | 0 : / | 1 זעיקריים עכוו 0 0-8!-6וחו ד זה שתעבוד כצוו ח מחגו מהירה ותאפשוו ה 0 :חרנו בשרתי | ו יין ואיכות המוצרים. קומפאק : מידי יום כשותפה מושרמו ובכרה שמטרתה העיכרית היא: | 7 צ זי [ , / שת | | | : מו יך ויביינן " - 2 0 .| . 5 4 . / = וו [ 3 7 | 8 66 09-7 | 0 : 8 9 וח ס 6 . עו עו עו ו כתחום הייחודי שלנו אין מקום לטעויות ואין פשרות בכיצועים. מוכילה כפיתוח ושימוש כטכנולוגיות חישוכיות מתקדמות רמיפוי פענוח הגנום האנוטוי, בדרשנו לעורת אואט מהיר ביותר, עם רמת תמיכה של חברה גדולה ואמינה. לאחר בדיקה מעמיקה בחרנו כעורתי ₪540 אואט עול קומפאק עם מערכת הפעלה אואט 64טזד, כי פתרונות ה- אואט של קומפאק מאפשרים דנו עמידה כיעדים שאפתניים עם ביצועים מרעוימים. 1/ == ץחוו סייבלר ]1 שימחון פייגרר == סמנכ"ר טכנולוגיה קומפיוגין ישראל ו שפועונ' 4 כייזה;< שערן וראו | 0 עמ ו/ זם= 8 ו!.00 .‏ 3 כ וח ס 6 . ש שש חדיש ומתקדב נכונים ואגרסיביים. חשוב לנו ככרק לכ הוק 60 5 חור פתרונות מיחשוב חכמים, המותאמים לצרכי העכשוויים של החכרה, תוך שמירה על רכן בבואנו לכחור סכיכת מיחשוג לפרוייקט מחסן הנתונ כחברה הפועלת בסביבה תחרותית ודינאמית, הקמנו 0056ח6ז8)\ 318 המסייע כקביעת אסטרטגיה [[ לי ים . זאופציות לצורכי ר | ו בשרתי ז לנו כיצועים, = 1 מאיר כהן סמנכ"ל מערכות מידע חכרת ברק וט א" . כיץנכל מלויץ הרו 8 9 |![.80.60קת 00.ששש דליה שליט-כהן ₪ - סמנכ"ל מערכות מידע גידי כהן ‏ ]1176 = | מנכ"ל ויגייל 69 יותר ויותר אירגונים רואים כקומפאק חכרה מוכילה כמתן פתרונות אסטרטגיים כתחום המיחשוב האירגוני וכמיוחד כתחום ה- אואש: > שרתי אואט 64טזד מדורגים כמוכילים בעולם כתכונות ויכולות > שרתי אוש 64טזד בעלי 60ד הנמוך ביותר > שרתי אוא0 64טזד מספקים כיצועי שיא של ס-וחסן 144.331 6 אשכולות זזפטוסטזד האיכותיים כעולם ץפַס!|סהת66ך הסו1גזוק5 הו המשימה: להטמיע תשתית טכנולוגית ומערכות מידע בארגון, שגם יהיו המילה האחרונה באבטחת מידע, שגם יגדלו איתך בעתיד וגם יתאימו לתקציב שוך. אפשר להציע לך עזרה? לא משנה אם אתה זקוק לעזרה בפתרון מחשובי כולל, באפיון מערכת והקמתה, או בניהול ותמיכה של המערך הקיים, ל- 560/65 610831 קוחס6 יש את כל הניסיון הדרוש כדי לתת לך מענה מושלם, על כל הפלטפורמות המובילות בעולם. כספקית הפתרונותת מסי 1 בישראל למוצרי מיקרוסופט וכאחת החכרות המובילות בעולם בתחום ה-697, המיישמת מתודולוגיות מתקדמות ביותר לניהול פרוייקטים, אנו יכולים לחסוך לך זמן וכסףף רב בכך שנעשה זאת נכון כבר מהניסיון הראשון. גם אם בהטמעת פתרונות תקשורת |- 161655 מתקדמים, גם אם באבטחת מידע, גם בפתרונות אחסון או בכל תחום אחר - אנו נתאים לך פתוון מחשוב, ברמת זמינות של עד 99.999%, שיגדל איתך אל העתיד. לא משנה מה אתה דורש ממערך המחשוב שלך, לקוספאק יש את האופק הטכנולוגי לחזון העיסקי שלך. קומפאק, מרכז תקשורת לקוחות, טל. 09-7623888 פצודהצסאאו 60/0 |ו.60. 603 ס) 80 6זסח +טס 6חו סף |[ ₪ 5אסודטן|50 סדאו פ5דג65פזאו 608 0פשפטוןזס 5 00 0 200 .0.5 16 ו 601 65פָטוסחת66ד הו ג 0 0 110 52| 6 גחו 06 ד ג חל 5 5166 00| 2 > ה 6 ג 0 )0 6 > בק 22002 > ץח ח66ד הסו3%זוק5חו שכעוני פיינקל שטוין מכ בעידן של אי ודאות... ישרנ דרך כטוחה אחת להשטיע כמחעווב- 6 0 קהוזטקו 60 קומפאק גאה להציג - 060136 חס שחוזטקוחס6 הדרך הבטוחה והגמישה ביותר לנהל את הארגון שלך. מהיום אתה לא צריך להוציא סכומי עתק כדי לרכוש מחשבים ותוכנות. מהיום אתה משלם על המחשבים, התוכנות, ההתקנה והניהול רק על-פי הצריכה בפועל. 636 חס קהוזטקוחס6 של קומפאק נותן לך פתרון חדש וחכם שהופך את תהליך קבלת ההחלטות לקל מתמיד וממזער את רמת הסיכון. יש לך רעיון? קומפאק מספקת לך את כל הפתרונות להם אתה זקוק כדי ליישם אותו - החל ממחעובים אישיים, דרך ורתים ועד פתרונות אחסון, כולל כל שירותי האינטגרציה והתמיכה, הניהול והתפעול. רוצה להתרחב? קומפאק תעניק לך גמישות מקסימלית בשידרוג מהיר ובהתאמה מושלמת לצרכיך החדשים. אז לא משנה אם אתה מעוניין לשפר את התשתית הקיימת או לבנות תשתית חדשה לגמרי, קומפאק תעזור לך להגיע לאן שאתה רוצה, ברגע שאתה רוצה - ובדרך הבטוחה ביותר. קומפאק, מרכז תקשורת לקוחות, טל. 09-7623888 ,5ז6ט0;; פטוזאצסאאו |(.0.60ק וח ס6 0+ סק 6זסוח +טס 0חו 60 [ 8 5אסוזט!50 סדאו פפזג5*68זאו צן|א08ן6 ס5א;ַפטןן5ס 67 ץפס!סהח66ד הסולבּזוק5חו 010 206 .0.5 6 וק 065 ו זמ 0 0 1 ג 5 ד הזוח 0 6 ד הג גל .5 מו 65666 6 חק 16 6 ג (0 1 סק 1 > 22002> שכועוני פינקלשקוין כ 60 0 5 ו / ₪8 | - | - | 1 | "7 | | 2 4 / | 1 4 / 2 1 | / 7-7 / 1 | : | | . = 2 / כ = 2 5 , קְ ₪ ג" . [. ם= !ו . רו ( | . ( : | יי / | ( | >= 1 2 | | | / ₪ וש ₪1 1 1 6 ירוח מתקדם דעידן ה 5 שירות קומפאק מצטיין ביצירת פתרונות מתאימים דעידן האינטרנט תוך מתן מענה מתקדם, מקצועי ומהיר לציוד רב יצרני במגוון פרטפורמות וסביבות עכודה > מחוייכות ד- 99.999% זמינות: בעידן ה - 06ז6וחוח6-6)?0 מערכות המחשבים חייבות לשרת אותך 24 שעות ביממה, 7 ימים כשבוע. שירות קומפאק מתחייב לך על כן | 5 גמישות מירכית: שירות קומפאק מתאים את חבילת השירות לכל | ארגון ער-פי צרכיו. החל משירותי תחזוקה בסיסים ועד לשירותי ניהול. | תפעול ומיקור חוץ. הטיפול הממוקד מאפשר לנו להעניק לך את השירות האיכותי ביותר מבחינתנו והחסכוני ביותר מבחינתן 6 שביעות רצון הלקוחות: שירות קומפאק שם אותך, הלקוח, כראשו סדר העדיפויות. לא בכדי זוכה שירות קומפאק, זו השנה השישית ברציפות, כמקום הראשון כסקר שביעות רצון לקוחות. 8 !ו!1. 86-60 כ ח ס 0 . שש שש ב 000000 | כל שניה, 24 שעות כיממה, 365 ימים כטונה, אבו שומרים ערזמינות מערכות המידע שר ה עף' זי שימוש ג 6 וגיות רורור - רו ה ר . ומודר ור והושוור!ו : - שריטה וכקרה מרחום: מזהים ומונעים תקרוו (חסוז ) ןה סז . / /כס/ | וז רפ ורוו . [ | ן | | / רו | ך | ו ו תקרות כזמן אמת, תוך צמצום מ זי בזמ| ההשכתה ‏ | ומפבוום / זו [ה ן והטן 00 ט |( ךור כמן | ור | | ר| ,מ [ | | | [ ויהת | ₪ וט ן | ש | ] ומוצורו | ([ | | זוול ‏ ש ור 0 2 ( ₪ | ן -[ ן || | | | | ן | (0] , / | 1 | | רה . ושווט נורא נכנו . | | או - . זוכיריב אה | ן | ] ] ן - | יו רו 8 | | 8 | 8 | ן 8 | | 8 ן | | | | ו / ₪ 5 0 - ]| ו ו מהפכה כניהוף ו מערכות. המידע בארגון 20 | 7 ]₪ 4 8 ו1. 8.00 כ חח 0 0. עצ וע / ומכו הץב/ץ ב בארו רז בי | , 5 66חה3 מכוססי טכנודוגיית שרתי זחהּו |סז ! 1 המוכידים כעודרב מהיום שרת למשימות ייעודיות ככר לא חייב להיות יקר: קומפאק מציגה את 1 גוחפא495ד - שילוב מנצח שו פלטפורמת מחטטב סטנדרטית עם תוכנה ייעודית של היצרנים הטובים בעולם. ן | ן סדרת 135531 כוללת סגוון פתרונות: | 58) התה וחסא145 - לניהול זיכרון מטמון להאצח | הגישה לאינטרנט | 5-ו 5א145 - לניהול מערך אחסון אחי | לסביבות עבודה מגוונוח | 5 ו 5ב - לאחסנה ותפעול אתר 60 | שלם ב"קופסא אחת" (אסס ג חו חסוזט!50) | 1הוח35%5ד של קומפאק, פתרון עְגּו 8 סטוס אמיתי ו | צלויות נמוכות > ניהוליות קלה ופשוטה > שילוב מהיר ומושלם ל קומפאק ק מובילה וע יידן חדש | ומרחיבה את גבולות "וגיות המידע לעבר עתיד שיש בו יותר השראה. 8 ד| שסח 6ח1 10 סוחסס|6/ 8 60 וחסז1 עַ0!00החה60ד הסוז3זוקפחו . ב לפרטים חייגו למרכז תקשורת לקוחות: 0 טל. 09-7623888 |1. 3.00 ס0.שתוע 4 % 1 ו 6 ץק סוסה ח66ד הסו+בּזוק5ה! סנוט תונז ינכטו די ובע 2000 303-ו בר בשככת א הכפביכ .1/5 .63 רכס 00 רפ .5 (| 4 0 1 בכ 85ככלכתא1 הכנ תומלו בכוככ /) רעבל 4 5 [קסטתא1 הכברוקטרו 0% פב בר בענל! 5 !₪ משושכפה כסו קיספי שיא 00107%) בשו-טפי בכ 1 וסרטכדט ‏ קרס קמ ומ2. % ברוכים הבאים למקום בו הטכנולוגיה מאפשרת לאננשים לתקשר בדרכים חדשות. 50 מבין החכרות הגדולות בעולם ר בחרו בקומפאק דבניית תשתיוה קומפאק מובילה את מהפכת ה-36 דור הבא בתחום רשתות הסלוראו תטותיות ניהוררמערכות עסקיוח [ וי ף היד ₪ | | תעשותיות 9!655זו\ ברשותות האירגי ן [ומפאק יוצרת עו זקצוורת אח] | זומפאק מובידה את תחום |/ ו |ווצט ומרחיבה או לות טכנולוגייו מידע עולם מלא השראו | ו | / ז רו | | ! עו או ו | | דו סח 06 0+ 6ההזס6|6// | 6 00 וחסז] ע0!08הה66ד הסווב'ווק5ה | רכר ‏ [ רורב;וחוורורב-צוה ר .+ | עפ הנפמו וענו וו 1 רפרטים נוספים ךר וווכו חייגו למרכז תקשורת לקוחות: וו ו 1 = ג₪ ון* טך. 09-7623888 |30.60.1ק וח 00.ש שמעוני ג פינקלשטין בא. טס הפסכ רקבב הנעטו דש עורמככי 0 2900 אכבה רפ הפכ עסו | 05 פפייעכס לט ברע 5 | 9 ן | ב כע) 4כככהנכעד כלצ-רגל )1 מיטכ ב 4 ₪ וקכוכתיבפ1 הנסבוכת 050 מעב גרפ ונבל 5 ( 0 תבשה נכ הט מז באפ ב27%0) ינפמ קז 42 בקי על-קדט ₪ קחמ 290 60 6060 נחנו יותר טובים אחו מיקרוסופט עובדה. לאף ארגון בעולם אין היום ניסיון רכ יותר מאשר לקומפאק בהטמעת 2000 "פשסחו)/ ":501סזסוו. קומפאק יכולה להטמיע 2000 פושספחוצ במהירות רבה יותר וכעלויות נמוכות יותר מאשר כל ארגון זו אחר בתחום. מוצרים חדשניים שרתי ")חאו !סז 60080 שימשו כפלטפורמה המועדפת לפיתוח ולכדיקת 2000 פעוסטחו!/\. המהנדסים של קומפאק היו חלק מצוות מיקרוסופט בתהליך הפיתוח של מערכת ההפעלה עצמה. אינטגרציה ופתרונות התמחותה של קומפאק ביישום פתרונות על מגוון פלטפורמות וטכנולוגיות, מאפשרת הפקת מירב התועלת לארגון משימוש ב- 2000 פשוסטחו), ללא קשר לדרך כה נכנתה התשתית הקיימת. ויישום בכל מקום כעולם קומפאק היא החברה היחידה המוכרת על ידי מיקרוסופט כ-זסו9זס0)ח| פוחוזכ] 6ושוסוזס/. עם צוות של 38,000 יועצים מקצועיים ומומחי תמיכה, אין גוף עם מיומנויות כאלה בכל העולם. הטכנולוגיה של קומפאק מאפשרת לחברות בכל העולם לממש את ההשראה ולהבשים שאיפות. תן למומחים שלנו ליישם בם עבורך את 2000 פשוסטחו)/. לפרטים, מרכז תקשורת לקוחות: טל. 09-7623888 וק 60 ץש ס!סהה66ד הסוצּזוק5חו שמעוני פייבקל שקוין פא 6 סט 6 כל 84 שוש אפ 2000 508 3 שח טש 1/5 65 שי 65 00 5.854 8 הבמס 6% קטכי שד הפיכל בקי 0 2 /5807פל ₪ התד תשש הפצ" 005 ביא מו1 יפ דוע 5 חן 98 יכפה ים א 4 ככ מכ 0 ב/ 028 "ישאי 9 קט ) ש:-קח ) מפקעכ) טכ