מרשם אוכלוסין דיגיטלי. מרשם לשירות טוב.

אנו רואים חובה להביא לידיעתך, כי לקראת סוף שנת 1995 תעבור הפעלת שירותי המידע של מרשם האוכלוסין מידי חברת מל"ם לידי חברת דיגיטל, במסגרת פרוייקט "אביב" למיחשוב מרשם האוכלוסין.

OCR (הסבר)
מרשם אוכלוסין דיגיטלי. מרשם לשירות טוב. דיגיטל אקויפמנט (דק) בעיימ בית דיגיטל, צומת אכדיה הרצליה 46733, ישראל ת.ד. 2033, הרצליה 46120 6 (256) זתטותקוטף |גזוקוק חסוז6תט[ 4663013 ,11056 |בזוקום [18736 ,46733 1161218 0 גו11621 ,2033 אסט.כ).ק )ו מרשם אוכלוסין ד רג | שו מרשם אוכלוסין ד 5 גוו ו מרשם אוכלוסין דיגיטלי. מרשם לשירות טוב. פברואר, 1995 לקוח/ה נכבד/ה, שירותי מידע ממרשם האוכלוסין - משוד הפנים אנו רואים חובה להביא לידיעתך, כי לקראת סוף שנת 1995 תעבור הפעלת שירותי המידע של מרשם האוכלוסין מידי חברת מליים מערכות לידי חברת דיגיטל, במסגרת פרוייקט "אביב'י למיחשוב מרשם האוכלוסין. העקרונות המנחים את דיגיטל בהיערכותה למתן שירות זה: ₪ שיפור משמעותי באיכות השירות ללקוח ₪ שימוש בכלים הטכנולוגייס המתקדמים ביותר ₪ הרחבת היצע השירותים במחירים אשר יקבעו על-ידי ועדה בראשות אגף התקציבים באוצר. לצורך זה, משקיעה דיגיטל מאמן אדיר למציאת פתרון נוח ומתאים לדרישותיך ולמשאבים העומדים לרשותך. דיגיטל רואה בפרוייקט "אביביי, מיחשוב מאגר המידע הלאומי, כפרוייקט בעל חשיבות לאומית ומתייחסת לכל אחד ממקבלי השירותים ממרשם האוכלוסין כאל לקוח אישי שלה. בשנות פעילותה בישראל, רכשה לעצמה דיגיטל מוניטין של איכות ומצויינות, בזכות הסטנדרטיס גבוהים להם היא מחוייבת כלפי כל אחד מלקוחותיה , בארץ ובעולם. בהתאס לסטנדרטים אלה, תוכל/י להנות, כלקוח/ה של שירותי המידע, משירות ברמה גבוהה מאד - החל מיוס הפעלת השירות. במכתב זה מתוארים פרטים על מגוון השירותים שתעמיד לרשותך דיגיטל ועל לוח-הזמנים לביצוע הפרוייקט. זהו הראשון מבין סידרה של דפי עידכון תקופתיים, אשר יביאו לידיעתך מידע טכני על התקדמות הפרוייקט, אופן ההתקשרות בינך לבין דיגיטל, מחירים, לוחות זמנים ועידכונים שוטפים לגבי שירותים חדשים, מגמות עתידיות וחידושיס בעולס המתפתח של המידע. בהתאם לעקרונות המנחים את דיגיטל בכלל פעולותיה, אנו מזמינים אותך - כבר בשלב זה של ההיערכות - לתרום מנסיונך ומן הלקחים שהפקת, כדי שנוכל להתאים את השירות ככל האפשר לצרכיך ולרצונותיך. נשמח לספק לך פרטים לגבי מגוון שירותי המידע של דיגיטל. אנא פנה/י לאיריס בלך, רכזת מידע - פרוייקט '"אביב'", בטל. 09-59349%4 או בפקס 09-544255. חברת דיגיטל רואה בלקוחות שירותי המידע שגרירים של רצון טוב לקידוס עסקיה בישראל ותעשה הכל לשיפור רמת השירות והמחירים ללקוח. בבהכה; הצוות לשירות לקוחות מרשם האוכלוסין פרוייקט ''אביביי דיגיטל 7 ו מרשם אוכלוסין דיגיטלי. מרשם לשירות טוב. במאגרי מרשס האוכלוסין אצור מידע רב הקשור לאוכלוסיית ישראל. מידע זה הוא נכס יקר-ערך לכל לקוחות שירותי המידע המורשים לקבלו עם תחילת ההפעלה של שירותי מרשם האוכלוסין על ידי חברת דיגיטל, יעמוד לרשות לקוחות מרשם האוכלוסין מגוון מקיף של שירותים. דיגיטל תספק ללקוחות מרשס האוכלוסין, בהתאס לחוק, את כל השירותים הניתנים כיום ושירותים רבים נוספים שאינם עומדים היוס לרשותם. מכלול השירותים כללקוהות מרשם האוככלוסין כ שאילתות - שירות השאילתות יינתן לכל הלקוחות הנהנים ממנו כיוס, והוא יכלול שאילתות זהות, אפיוניס ואחרות. שירות זה :ורחב ותתווספנה אליו גם שאילתות משוכללות לקשרי משפחה ושאילתות חדשות נוספות. קשר מקוון בין תוכניות (זג) - לכל לקוח המנהל יישוס על מחשב מקומי, תינתן אפשרות לשלב בתוכניותיו באופן מקוון (סאז.1 -אס). נתוניס ממרשם האוכלוסין. קבצי מידע - כל לקוח יקבל את קבצי המידע שאותס הוא מקבל היום, לפי חתך האוכלוסיה והשדות הרצויים. העברת המידע תתבצע לפי בחירת הלקוח באמצעות סרט, תקליטון או בתקשורת. קבצי תנועות עדכון - תדירות משלוח קבצי תנועות העידכון תיקבע לפי העדפת הלקוח. אימות והשלמת פרטים - כל לקוח יוכל לבצע אימות והשלמת פרטים באמצעות הקבלת קוב הנתונים שלו לקבצי מרשס האוכלוסין. ההקבלה תתבצע במוכז המחשבים של מרשם האוכלוסין, המוקס על ידי דיגיטל, אליו יעביר הלקוח את קוב הנתוניס. דוחות סטטיסטיים - כל לקוח :וכל לקבל דוחות ניהוליים בחתכים שונים, לפי הגדרתו, לשם ניתוח מגמות, תכנון אסטרטגי ועוד. לוה זמנים מרץ- אפריל 95 שן מיפוי סופי תקשורת ותשתיות פיזיות ₪ ביקור לקוחות - נציגי דיגיטל ייפגשו עם אנשי המחשב והתקשורת באירגוני הלקוחות, צרכני המידע מאי 95 ₪ פרסוס מחירי השירותים ₪ ביצוע תהליכי התקשרות עם הלקוחות ₪ פרסום לו" מדוייק למועדי הדרכה, ניסויים והפעלת המערכת / ו מרשם אוכלוסין ד וב סיו דיגיטל אקויפמנט בעיימ פרוייקט ייאביב" ת.ד. 2033, הרצליה 46120 טל. 09-593222 פקס. 09-544255 סטודיו רותי קנטור