InformationWeek ישראל, גיליון 1005, 15 באפריל, 2002

OCR (הסבר)
אנשים 550 אנעוים ומחשבים 5 20 שנה חדטנות עסקית מבוססת טכנולוגיה 9 גיליון 1005 6 15.7.2002 ככ וו 9 . - טנסל באו קווב, 6-רין ]ב שו - 1 מוסף מיוחד (ע'ופ- )64‏ | מה היה חלקם של סנהלי מערכות/סידע באי מניעת או לפחות באיחור בחשיפת השחיתויות בחברות האסיקניות הגדולות? 00 חפפוום (עם' 0פ-00) מאחורי הכותרות/ אבי בליזובסקי הסרגל נשבר רואי החשבון חייבים להיות ישרים כמו סרגל כאשר הס בודקים את הדוח שמגישה החברה שהם מייצגים. בשבועות האחרוניס נראה שהסוגל הזה נשבר כאשר חברות כמו ענקית הנפט אגרון, חברת התקשורת הענקית וורלדקוס וטייקון התרופות מרק עבדו על המשקיעים שלהם ושיבשו דוחות. הן עשו זאת כדי לעמוד בקריטריון המטורף של הצגת תוצאות משופרות בכל רבעון, שלא מתחשב בעובדה הטבעית, שהתייעלות היא תהליך אפשרי עד גבול מסויס. לבעיות אלה יש שני היבטיס הקשוריס לענייננו - לתחום ה-1]. היבט אחד קשור ייחודית לוורלדקוס, שחברה בת שלה, 7שא11() מפעילה את שדרת האינטרנט העיקרית בארה"ב. היבט רחב יותר קשור לשאלה - היכן היו מערכות המיחשוב, ומדוע לא הצליחו מנהלי המיחשוב להפעילן נכון כדי לאתר את הדיווחים. האס הדבר נעשה בזדון? בינתיים לא נעצר אף מנמ"ר בחשד לשיתוף פעולה, והטענה העיקרית מופנית כלפי מנהלי הכספים בחברות. האס משמעות הדבר היא, שמנהלי המיחשוב אחראים רק לתקינות התוכנות, ואילו הנתוניס מצדם יכוליס להיות בבחינת א] 04800 - 07 ספ לא עוד. מעמדס של המנמ"רים, שעלה מאז ה-11 בספטמבר 2001 כאשר קיבלו סמכויות ותקציביסם להגן על המערכות שלהם מפני אסונות, עשוי כעת לגדול עוד יותר כאשר יינתנו להם גס סמכויות לנצל את המערכות שלהן להגן על החברה מפני אסון פנימי. פרופ' אדולף הניג, דיקן ביה"ס הגבוה ללימודי יזמות באוניברסיטת סווינבורן, שהגיע על אף כל הסכנות לסדרת הרצאות בשלוחת האוניברסיטה בארץ, אמר בשבוע שעבר, כי בקרב החברות הגדולות בוול סטריט יש משבר מנהיגות (0א1א00%08). לא בכל החברות יש מועצת מנהלים חזקה ובלתי תלויה. יש חברות רבות מדי שבהן להנהלה יש כוח בלתי מוגבל. גם נשיא ארה"נ, ג'ורג' בוש אמר, כי על רשות ניירות הערך "להיות מסוגלת להעניש מנהלים שנמצאו אשמים בניצול לרעה של כוחם, על ידי שלילת האפשרות שישובו וישמשו מנהלים או דירקטורים". עוד הכריז בוש על הקמת "כות משימה לפשעים פיננסיים", שיפקת על חקירות ותביעות של מנהלי חברות. לכל הדברים הללו יש השלכה ישירה על ישראל. גס כך הכלכלה שלנו בשפל, אבל כל ירידה של הנאסד"ק, שהיה המקור העיקרי להשקעות בארץ, מרחיקה גם את ישראל מהשיבה לפריחה כלכלית. אתס מוזמניס לקרוא את הטיפור הראשי בנושא זה, בעמודים 23-20. קריאה מהנה, וחדנטות טובות אבי בליזובסקי [ו.61.60ח6 ₪ טושה חדשנות עסקית מבוסטת טכנולוגיה אנשיס ומחשבים, שבועון ההיי-טק של המדינה במתכונת החדשה א66)חסוז4חס/ת], השבועון הגדול בעולס למנהלי עסקים וטכנולוגיה, יוצא לאור לפי הסכס זכויות עס חברת .6ח] 16018 017 ארה"ב. נשיא ועורך אחראי: פלי פלד [66061.60.1 טטס|ז6קוו עורך ראשי: יהודה קונפורטס [0.1 66061.6 ז10ו60 סגן עורך: אבי בליזובסקי כתבים ומשתתפים: לובו ויזנר, אבי וייס, יוסי הטוני, ג'ון בן זקן, זיו מנדל, דנה פלד, עו"ד אביב אילון, אבי עסיס, עידו לוי, רפאל פוגל מו"ל ומנכ"ל: דליה פלד סמנכ"ל שיווק-פרסום ותערוכות: פניה כתר מכירות פרסוס ותערוכות: זיוה לויבל, טל: 6385808 רכזת פרסוס: אלינור עטר, טל: 6385802 מנהל סטודיו: נתן אייכנבלט [6061.00.1 6 510610 עיצוב: הלנה שפירו הפקה: דליה פלד מו"ל בע"מ מנהלת הפקה: דלי פרידמן דפוס: גרפוליט בע"מ צלס מערכת: קובי קנטור כל הזכויות שמורות. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות. השמות המסחריים המופיעים 0 במאמריס הס סימניס מסחריים של החברות. אין לצלס, להעתיק או לשכפל חומר מערכתי. כתובת המערכת: יד חרוציס 13, ת"א, ת.ד. 1166 ת'א 61116 טל: 03-6385858 פקס: 6889198, 03-6889207. |61.60.1ח6.אואוצו ₪ מכתבים לעורך האחראי פלי פלד [6001.60.1 ₪ 6שס6פו) ₪ מאמריס והודעות למערכת השבועון 0 ₪ מכתבים והודעות לעורך, יהודה קונפורטס 00 608 ₪ הודעות לסגן העורך אבי בליזובסקי מ ₪ סטודיו אנשים ומחשבים ו ₪ אתר אנשים ומחשבים. [6161.00-1. רורא לייו . % 5 4 שבועון אנשים ומחשבים % 66)חטזגחזזס]ח] * גיליוך 1005 * 15 ביולי 2002 * 6061.60.11 וזו 1 .ועו עו זט 81110165 60018105 [15736 - א66 ח10)הותזס]ת1 8 5[360חהז) ע[1)21חו .106 16018 61 וחסז] 110656 - 600 ,66% \ ת18010חז10ח1 ]0 ה%10פווחז6כ עט 66)הוזקטי וקו 411 16 16618 200207 )וקד 66.60 ת110ה וד 10 חצור או 160 :[נבוח-6 ,60| || :211161) הו 150100 .350% וג 4שחס!חסא ב0טוו6 ל :פזסוו0 [.0 6ח656ז10ו60 :6-41 16006 21 , אחבזי] זטת צ/ ‏ זטחלו\ 1.080 :160108 וצ ,ח6ווף2ח86 חו[20 ,113100 ופפ ,צצטו וצ/ 1561 , (. + א) 61166 הבכ ,וסוחס|ח5 00666 ,חסורּעה 1.61 100 , (זסזו0 [החסוובוחשות]) זב ו36 6 הגו1ח28 :21766107 שתוו[פווטט זוא הבוחש :88168 ץ/ 1.006 21% :58168 חסו)וטוו[א:] 8 קחופווז6 ,0 מקזא זהו, זסחו[ :6007010810 58168 טסט 61166 20118[ :חסוו6טחסי חהוח60ח" ו[וה2] :ז6קההה1 חסו)6ט00ק 60.1 800106661 ,11ה[טחטו[6ו תה!ב א :-ז0ק8ח13 50010 830 1166 :ח8ו6/)ז ה ,6 חב :ז810חו0 600 .0.5 |ו.01.60ת0 65 061166 :6-11 6 זט קוח 60 ₪ 6016 - א66) מסו1הוחיזסח1 [ טו וצו :605110 ,וג [6ך ,13021 36 13 .1-16 ז6וטקו 0 8 6016 6 שוצ, 16 ,11616 אסם .0.ק 7 ג אהי 972-3-6385858 :61 עקב עליה בתשומות הניר ועליית המע"מ אנו נאלצים לעדכן את מחיר העיתון החל מ-18/6/02. מחיר גיליון: 35.00 ש"ח כולל מע"מ באילת 29.00 ש"ח מנוי שנתי: 52 גיליונות 863 ש"ח כולל מע"מ ללא מע"מ באילת 731 שח מנוייס חדשים; 6385898 שירות מנויים: 6385867 פקס מנויים: 6889207 מנהלת שירות לקוחות: ליאורה אליאסי רכזת מנויים: חגית ועדיה הפצה לחנויות: בר הפצה (ז63ץ זטק 155068 52) :פחסווק!זספסט5 |טחח 16810081 9 הסוח וזסא! 9 עוותטוזוזו60 ה68קסזט 9 6ןזס/ 01 6% ((6חג 41/) .1.5 35.00 :600 זסקן סוח .15 799 :197961 5005070110 [הטחת . 2 0 לפ 90930765 5 זם סקס מז וס בלצ המכש ו ראשוון השרת הראשון הפועל עם מ]עכד קו/ ז000550ז0 חס66 |פוחו ראשוון השרת הראשון מכוסס קוש ז9550ססז₪ חספא ופוחו המאפשר לך לששלם לפי קצב צמיחתך ראשוו השרת הראשון מכוסס אינטל עם סתסחו/ /מסוח6/ וס שמאפשר להתגכר על תקלות זכרון ראשוו השרת הראשון שמציע כל כך הרבה חידושים ראשוניים 0 66ו0א ז6ש507 6) ]15 יש לך שתי אפשרויות: לשלם עבור שרת בעל יכולות שאת חלכן לא תנצל לעולם (לא חכל על הכסף?), או לרכוש את השרת החדש של יבס - 410א. המציע לך להוסיף יכולות לפי הצורך ולשלם אך ורק לפי קצב הצמיחה שלך וככך לחסוך עלויות. שרת 440 מציע עיצוכ חדשני של *כלוק' כנייה* המאפשר לך לשדרג את פעילותך משימוש ב-4 מעבדים היום, ל-8 מעבדים מחר ול-16 מעכדים בעתיד. שרת 440א מציע גם יכולות ניהול עצסי ותיקון עצמי, מהמתקדמות בעולם בזכות הידע והנסיון הרב שנצבר בפרויקט 60028 של יב. למידע נוסף, כקר ב: וסוס וחסס ודו או התקשר: 1-800-600-888. בפכפו 0 ביצ דטכ ל ₪9 10 בש ב מנעות לח מתד פוגל לזין ל ד דכ מסתב/ מססיצט ₪ צכש הז !ס בלצוידאכ בטוענטבט' לי בל הנענו מו מסיטופא בי 6.23 | טירט מוכסא בבסה מוסוז ס-6 שק 134 טפט בר 54 0 600 ₪000 שת 0 בלציי מסאישע 0 מלצר"טכמזו מס ופי מטרמז מסוורמפ נוי כ בכיכ (רמטהכס שת) מאקח כ שלט היי-טק ועסקים/ :סקירה השבועית הרבע הגרוע ביותר מאז 1999 בתחום הגיוסים * התוצאות החלשות משפיעות גם על קרנות הט הסיכון > ביו-טכנולוגיה - שבוע לא קל בתחום עסקי ההיי-טק בישראל. רוב הדיווחים וההתפתחויות היו שליליים למדי, בעיקר בתחום גיוסי הכסף וההשפעות שיש לכך על תעשיית קרנות הון הסיכון בכלל. על פי ההערכות של פירמת רואה החשבון קסלמן את קסלמן פרייסווטרהאוס קופרס, ההשקעות של קרנות הון סיכון ישראליות בחברות סטארט-אפ ברבעון השני של השנה הקלנדרית היו הנמוכות ביותר מאז הרבעון הראשון של שנת 1999, ובמושגי היי-טק זה כמו פרה-היסטוריה. ברבעון השני של השנה השקיעו הקונות הישראליות כ-217 מיליון דולריסם בחברות סטארט-אפ, לעומת השקעות של 344 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה. מבט קצר לאחור מגלה, שבארבעת הרבעוניס של שנת 2001 גויסו 384 מיליון דולריס ברבעון הרביעי, 330 מיליון ברבעון השלישי, 415 מיליון ברבעון השני ו-471 מיליון ברבעון הראשון. במהלך שנת 2000 הושקעו 845 מיליון ברבעון האחרון, 1,035 מיליון דולרים ברבעון השלישי, 0 מיליון ברבעון השני ו-645 מיליון ברבעון הראשון. גס בשלושת הרבעונים האחרוניס של שנת 9 הושקע כסף רב יותר על ידי הקרנות ורק ברבעון הראשון של שנת 1999 היו השקעות נמוכות יותר, של פחות ממאתיים מיליון דולר. מגמה מדאיגה של קיטון מתמיד בהשקעות. לירידה המתמדת בהשקעות קונות הון הסיכון בחברות סטארט-אפ יש השלכות קשות על ענף תעשיות חברות סטארט-אפ בישראל, כמו גם על ענף קרנות הון הסיכון, ואלו באות לידי ביטוי בעצס ימים אלה. כך, לדוגמה, קרן הון הסיכון א88 החליטה להחזיר למשקיעים בקרן 40 אחוזים מכספי השקעתם. הקרן מנהלת כספי משקיעים בסך 251 מיליון דולריס והיא החליטה להחזיר 101 מיליון דולרים, כשהסכום שמנוהל על ידי הקרן עומד האכזבה והתקווה היוס על 150 מיליון דולר בלבד. למעשה, אין מדובר על החזרת כסף, אלא על ויתור על הזכות לבצע 611 לכסף על ההתחייבות החוצית, כלומר למושכו מהמשקיעים בעת הצורך. הניזוקה העיקרית של התזרת הכסף תהיה חברת הניהול, שכן היא גובה עמלת ניהול על מלוא הסכומים - אלה שנוצלו ואלו שנמצאיס עדיין במעמד של .6411. גסם בתחוס זה החליטה וא88 להתפשר. עד כה היא גבתה 2.5 אחוזיס לשנה, שמסתכמיס ב-6.275 מיליון דולרים. לפני זמן מה החליטה להפחית את דמי הניהול ל-2.15 אחוזיס. משמעות הדבר, שבמצב הנוכחי של קרן מוקטנת, היא גובה 3.225 מיליון דולריס לשנה, שהס שלושה מיליון פחות ממה שהם גבו עד לפני כמה חודשים. א88 היא קרן מיוחדת, משוס שמרבית הכסף, יותר מ-60 אחוזים, מושקעיס על ידי ניר ברקת ושני אחיו, כשניר ברקת משמש כמנהל שותף בקרן. המשקיעיס הנוספים הס קרן יבמ, כור, בזק, בנק לאומי וכן שלושה משקיעים פרטיים, עידן עופר, ג'ורגי אקירוב וג'יימס ריצירדסון. החברה השקיעה עד כה 60 מיליון דולריםבשמונה חברות סטארט-אפ, ולמעשה כמעט הקפיאה את פעילותה מאז אמצע שנת 1. הקרן מתכוונת בשלב זה לבצע אך ורק השקעות המשך בחברות פורטפוליו. יצוין שבשנת 2000 הקרן התחילה בגיוס כסף לשתי קרנות. אחת מהן לחברות 5882 והשנייה להשקעות מאוחרות יותר. היא קיוותה לגייס 400 מיליון דולריס אך הצליחה לגייס רק 251 מיליון דולריס. הצעד של |א88 הוא חדש בישראל, לפתות של קרנות גדולות, למרות שבעמק הסילקון בארהייב זה קורה הרבה השנה. עס זאת, התופעה עשויה להתפשט, שכן קרן שאינה מבצעת השקעות יותר מחצי שנה או שהיא מבצעת השקעות קטנות מדי תתקשה להסביר למשקיעיה מדוע עליהס לשלם דמי ניהול של כ-2.5 אחוזים לשנה על כסף שיישוכביי בחשבון הבנק שלהס. 6 > שבועון אנשים ומחשבים * 66%)חטזגחזס]ח] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 8 [61.60.1ח0 עוד מסימני המצוקות של קרנות הון הסיכון בישראל - המיזוג של שתי קרנות בינוניות, ניורון ופלטינוס. שני הקרנות ניהלו הון בסך כולל של 55 מיליון דולריסם כל אחת ועכשיו ינהלו שתיהן יחדיו 110 מיליון. גם כאן הסיכה היא העדר יכולת לגייס כסף לפי הציפיות. פלטינוס, שהיא הקרן הצעירה ביותר בישראל והיחידיה שהוקמה בשנת 2001, ניסתה עם הקמתה לגייס 120 מיליון דולריס והצליחה לגייס רק 55 מיליון. גם ניורון ניסתה לגייס 100 מיליון דולריס לקרן המשך והצליחה לגייס 55 מיליון דולריס בלבד. הכל כמובן בגלל תנאי השוק. למרות שלכאורה יהיו לקרן המאוחדת 110 מיליון דולרים למעשה, היא שולטת רק על 68 מיליון דולר, זאת משוס ש-26 מיליון דולריס כבר הושקעו בחברות סטארט-אפ שלא ייכללו במסגרת ההסכם החדש ו-16 מיליון דולרים הושמו בצד כדי להשקיע בסיבובי המשך של חברות הפורטפוליו וגם סכוס זה יהיה מחוץ להסכם. ההסכס החדש יטיב עם המנהלים השוטפים -מספרם כנראה יצטמצם, ודמי הניהול של כ-1.7 מיליון דולרים יממנו מנגנון קטן יותר, ולפיכך לכל מנהל שוטף יהיה יותר כסף. ולו שו הדבש ועל העוקץ ענף הביו-טכנולוגיה בישראל מתחיל לאבד גובה, אך למרות זאת הוא עדיין מגלה סימני חיים. פרדוקס!! לאו דווקא, אלא עוד קרבן של הטלטלה בשוקי ההון בעולם שמקשה על גיוסי כסף לסטארט-אפים. במהלך חצי השנה האחרונה נסגרו בישראל כ- 5 חברות סטארט-אפ בתחום הביו-טכנולוגיה. נתונים אלה נמצאו בסקר פנימי של חברת רואי החשבון ארנסט אנד יאנג. על פי הסקר, הסיבה לסגירתן של החברות היא העובדה, שהן מתקשות לגייס כסף לפעולות המשך. יורס וילמובסקי, אחראי על תחוס מדעי החיים בפירמה מסר, שמדובר על נזק עתידי, שכן בין החברות שנסגרות מחוסר מימון מצויות כמה חברות. טובות, שבוודאי יכלו להפוך בעתיד לחבוות מסחריות מכניסות. זאת ועוד, על פי הערכותיו של וילמובסקי, במהלך המחצית השנייה של השנה צפויות להיסגר עוד מספר דומה של חברות מאותה סיבה. אלא שבדומה לענפי ה-11 המצוייס במשבר, גס בביו-טכנולוגיה מוכרת מגמה של סיוע מצד הממשלה והמוסדות השוניס. שתי חממות ביו טכנולוגיות מוקמות ביוזמת המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר וכעת, בעקבות היענות גדולה של משקיעים באר ובחוייל הוחלט להקיס חממה שלישית. בנוסף, גורמיס מוסדיים כמו האוניברסיטה העברית והדסה מקימים אף הס חממה. ביו-טכנולוגית ומכון מיוחד כדי לבצע בדיקות הכשרה לקבלת אישור ה-אפפ האמריקני שבלעדיו החברות הישראליות בתחוס. הביו- טכנולוגיה התרופות והמזון לא יוכלו לשווק את מוצריהן בארהייב. ₪ מחשב מחברת 6קאהחז מדגם 88ז של יבס ליווה את סטפס ההרים היפני אטסושי יאמאדה בן ה-63, שהעפיל אל פסגת האוורסט. המחשב של יבס, ששיסש למשלוח דואר אלקטרוני לווייני, הועלה עד למחנה האחרון בגובה 6,400 מטרים, שם פעל בתנאי טספרטורה של סו מעלות מתחת לאפס, ובלח אטמוספרי של מחצית מהלחץ בגובה פני הים. בארץ קייסה השבוע יבס כנס, ורשסיו מובאים בעסוד פו (פלי הנמר ואבי בליזובסקי) החדשות החסות של השבוע 8 גל פיטורים באמדוקס. השוק סתכווצ שבוע סקוסי 0 508 ואמת סיחשוב העבירו את תנובה למחשבי סאן 8 שינוי הכיוון של באקווב שבוע עולמי 4 אינטל מתחילה בשיווק מעבדי איטניום 2 6 סאן "מבשלת" ג'אווה חדשה לטלפונים סלולריים ?ו ירידה בקצב סגירת חברות הדוט-קום סיפור השבוע 0 איפה היו אנשי מערכות המידע בכל פרשיות הרסאות האחרונות? חס ח69וופ השבוע ב-א88/שחסו81וחזס]ח! 4 קסעונאים וספקיהם יכולים לחסוך 0 מיליארד דולרים בשנה בהוצאותיהםם עם שיתוף פעולה טוב יותר. הרחבה על תחום מיכון שרשרת האספקה. |חסא 816648 סלולר 8 הביקוש לתוכן לא סת, הוא רק משנה מדיה - והפעם לטלפונים הסלולריים. ריאיון עם יגאל צ'סירנסקי, מנכ"ל משותף בחברת חסטסד. לובו ויזנר שרידות 0 ריאיון עם ישראל כהנא, סנהל הפעילות החדשה של פתרונות רציפות בא.ס.ת. מיחשוב מספר על תוכניותיו. אבי בליזובסקי אאוטסורסינג ו42-3 מוסף סיוחד לרגל ועידת העסקים בנושא אאוטסורסינג של קבוצת אנשים ומחשבים הסתקיים ב-5 ביוני בת"א. במרכז הסוסף (עס' 40-38), סקירה סטעם אנליסטית בכירה בחברת הייעוץ גיגה אינפורסישן גרופ על הסגסות העדכניות בתחום האאוטסורסינג וכן כתבות שהעבירו החברות המשתתפות בכנס. לקראת כנס בוגרי דיגיטל ג64-5 גליון חד פעמי של "ביתנו" - הבטאון הסיתולוגי עובדי דיגיטל. השבוע יתקיים כנס בוגרי דיגיטל לדורותיהם תחת הכותרת "נפגשים ומתרגשים" הסתקיים השבוע (18 ביולי) בסלון דן פנורסה בת"א חיוב וגבייה 5 יתרונות וחסרונות במערכות החיוב בגופי טלקום. מאיר רענן אורחים באר ריאיון עם ג'ון שווילנד וביורן אולסטד מחברת זַ8פג?, שהגיעו לארץ, על אף המצב הביטחוני, לפתיחת הנציגות של החברה באמצעות ברוד-נט סדורים קבועים 6 הסקירה השבועית 8 1060070 8 סאחורי הכותרות 0 ניהול 6 הידען 8 סה קורה? 9 8988ח6-8081 0 השפיף של העכבר ברכות חמות לנתי וגליה אברהסי מזל טוב להולדת הבת הטריה, אחות לשני מקרב הלב מכל הצוות -- של אנשים ומחשבים טבועון אנטיס ומתטבים 6 6%+\מ0|וגמוזט]ם! % גיל החדשות החמות של השבוע פרטשנות/זאב הולצמן * יתרון המזומנים של קומברס ואמדוקס לאחרונה אנו עדים לגל צמצומים נוסף בחלק מחברות ההייטק הישראליות המובילות כגון אמדוקס וקומברס, וכנראה שגל זה יגיע לחברות נוספות. גל פיטוריס זה משקף את המהפך בשוק התקשורת העולמי. אין שוס ספק כי עולס התקשורת לאחר צמיחה חסרת תקדים בשניסאחרונות עובר תהליך של רה- קונסולידציה מקיפה שעדיין לא הגיע לשיאו ושבסופו של דבר יגרוס ליצירת מבנה חדש בענף. מספר החברות הפועלות יצטמצס כאשר כל חברה בסופו של דבר אשר תצליח לשרוד תצא מחוזקת עם היקף פעילות רחב יותר מזה שהיה עד היוס תוך התאמת המודל העסקי שלה למציאות החדשה. תהליך זה הינו מכאיב ומלווה בפגיעה בגורס הייצור המרכזי - שהינו הגורס האנושי. חברות שרוצות לשרוד חייבות לבצע את ההתאמות במהירות כדי שתצלחנה בסופו של דבר להמשיך ולהתקיים. אין לנו ספק כי חברות כמו אמדוקס וקומברס תצאנה בסופו של דבר מהמשבר מחוזקות ותמשכנה להיות מובילות בתחומן. העובדה כי לכל אחת מהן יתרות מזומניס בסכומי ענק תאפשר להן לבצע את ההתאמה בצורה יחסית חלקה. העובדה כי לא רובצים עליהס חובות בסכומי ענק כפי שרובצים על חלק מחברות התקשורת האחרות, ביחד עם יתרות המזומניס הינה נקודת אור בפעילותן ולמנהליהן מגיע על כך צלייש כיוון שבסופו של דבר, מי שלא נמצא במצב הזה, לא יוכל להחזיק מעמד. הבעיה המרכזית היא מה עושים עס היקף המפוטרים הגבוה בענף שלאור המשבר הכללי בענף ההייטק, לאור צמצוס ההשקעות בחברות סטרט אפ חדשות, הרי האלטרמטיבות הקיימות בפניו מתמעטות אף הן. זו פגיעה קשה ביותר בעתיד הענף והיינו מצפיס מהמדינה שבנושא זה ינסו לבוא עם פתרונות יצירתיים כיצד לבצע הסבה או כיצד ליזום פעילויות בהסם כל הידע והנסיון שהצטבר אצל מפוטרי חברות ההייטק לא יילך לאיבוד, לא יביא לירידתס מהארצ וימשיך להוות הבסיס לשינוי ולצמיחה שיבואו בשלב זה או אחר. בזמנו, עס תחילת העליה מרוסיה הוקמו לדוגמא החממות אשר באו בין היתר כדי לתת פתרונות לאנשים בעלי רקע וידע טכנולוגי. יתכן שצריך לפתח תוכנית חדשה כדוגמת החממות לגבי סטרט אפים או לבנות תוכנית תמריצים להעסקת עובדי הייטק בחברות סטרטאפ כדי שהמשאב המרכזי הזה ישאר באר וימשיך להיות מנוצל בצורה אופטימלית. ו .. * זאב הולצמן הוא יוייר גיזה הון סיכון 8 > שבועון אנשיס ומחשבים * א66%) חס))גוחזט)ה1 * גיליון 1005 %/ 15 ביולי פיטורים נרחבים באמדוקס ענקית הבילינג הישראלית אמדוקס תפטר כעשרה אחוזים מכוח העבודה שלה - 900 מתוך 0 איש. 0 מהמפוטרים, כלומר שני שליש מהם, ישראלים. אמדוקס מפתחת תוכנת בילינג אותה היא מוכרת לחברות תקשורת וספקיות אינטרנט. בעקבות המשבר בענף ירדו הכנסות החברה ובחודש שעבר פרסמה אזהרת רווח חמורה על הצפי שלה ברבעוניס השלישי והרביעי של שנת 2. על פי אזהרת הרווח צפויה ירידה בפעילות העסקית ברווחיס ובהכנסות והדבר חייב תכנית ייעול דחופה. התוצאה היא פיטוריי עשרה אחוזיס מכוח האדס שלה. רוב המפוטרים יהיו ממחלקת המחקר והפיתוח של החברה שכן לדעת אנאלסיטיס היא גדלה מאוד בשנתייס האחרוניס ללא גידול מקביל בתפוקה. מוקד נוסף שגם שס צפויים פיטוריס רביס הוא בתחוס המנהלה שגס שס לפי הערכת האנאליסטים יש עובדים שלא מביאים תפוקה רבה. הנהלת אמדוקס רוצה להיות הוגנת כלפי עובדיה והיא שכרה את שירותיה של חברת הייעוץ ייעמדהיי שתלווה את הפיטוריס. על פי המידע שמגיע מאמדוקס, המועמדיס לפיטורים יוזמנו לשיחות עס מנהלי המחלקות שלהס ובנוסף יוקס מרכז פרישה שבמסגרתו יציעו למפוטריס סדנאות שונות שיקלו אליהס לקבל עבודה וכמו כן ייעשה מאמצ למצוא לעובדיס עבודה חליפית. זה כמובן בנוסף לתנאי פרישה שיהיו נדיבים יותר ממה שמקובל בענף ההיי טק. בדומה לקומברס לפני כחצי שנה, אמדוקט מנסה לבצע את הפיטוריס בצורה ההומאנית ביותר וזה מתוך הבנה שבמציאות של היוס קשה מאוד למצוא עבודה. אך גם היא כמו קומברס הזמינה אבטחה כבדה, ולא כדי למנוע אנשיס לקפוץ מהגג כפי שתירצו את זה בקומברס, אלא כדי למנוע גניבת ציוד. ג'ון בן זקן קומברט לא זכתה במכרז ה-5]5 של צ'יינה טלקום: צפוי גל פיטורים הבעיות העסקיות של קומברס נמשכות, והשבוע נודע שהיא לא זכתה במכרז ה-8]% של צ'יינה טלקום, שהיה אמור להכניס לה כמה עשרות מיליוני דולרים. גורמיס המקורביס לחברה מסרו לכתב בוקר טוב, שקומברס תלתה תקוות רבות במכרז זה לא רק משוס ההכנסה המיידית, אלא גם משום ההשלכות העתידיות של ההסכם. החברה קיוותה לחדור לשוק הסיני ובאמצעותו להפוך לשתקן גלובלי בתחוס ה-8%85. נראה שההתפתחויות האחרונות מעמידות בסימן שאלה את כל נחיצותה של קבוצת ה-5א5 בקומברס, שמעוסקים בה מעל מאה אנשים, משוס שבלי השוק במזרח אסיה אין לקומברס סיכוי בענף זה, שכן השוק האירופי נשלט על ידי החברות 1.0016 ו-16א0. ובינתיים גוברות ההערכות על המשך גל פיטוריס בקומברס, שעשוי להגיע ליותר משליש מכוח העבודה של החברה. עס זאת, לקובמרס יש נכסים חשובים, והעיקרי שבהס הוא רזרבה כספית של כ-1.8 מיליארד דולרים שיכולים לסייע לה להתגבר על המשבר שאליה היא נקלעה בעיקר בגלל המשבר הגלובאלי בתחום ה-ז1. ג'ון בן-זקן אופיסופט רכשה את דיגימק ומונתה לנציגת וטג בישראל אופיסופט מונתה לנציגה בלעדית של חברת סוק . כחלק ממינוי זה רכשה אופיסופט את מלוא הבעלות בחברת דיגיטק. וקא רכשה לה בעולם מעמד מוביל בתחום מערכות המידע הגאוגרפיות, תוך התמקדות בניתוחים מרחביים ועסקיים. העסקה בוצעה לפי שווי של מיליון דולר לדיגיטק. לדברי ארז פלג, מנכייל משותף באופיסופט: י'פעילותיה הקיימות של חברת דיגיטק, בתחום מערכות המידע. הגיאוגרפיות (615), משתלבות היטב בתחומי התמחותנו, ותואמות את האסטרטגיה העסקית שלנו. חברת דיגיטק נרכשה כעסק חי, על מחויבויותיה, ‏ נכסיה. ועובדיה, והשתלבה כבר בפעילותנו, תוך שמירה על רציפות והמשכיות עסקיה". 661.60] * << = ===אששּצד שש 0 -, עם רכישת מניותיו בדיגיטק, פרש לס אולסוונג, מנכייל החברה עד כה, מתפקידו והוא ימשיך לסייע בידי הנהלת אופיסופט כיועצ. רכישת פעילות 0זאזק גוא תאפשר לתת פתרונות מתקדמיס בתחוס 5 כחלק מפרויקטיס מתקדמים בנושא תובנה עסקית והפקת מידע עסקי ממאגרי מידע. בין לקוחותיה של חברת. 0סאו?ג1א. בעולס נמצאות: מרקס אנד ספנסר, טויוטה, סימנט, בריטיש טלקוס, אורנגי, נורטל, 4181 ועוד רביס; בין לקוחותיה של חברת אופיסופט בישראל נמצאים : מכבי שירותי בריאות , דובק, מנורח חברה לביטוח, עורית ירושלים, 50א, הבנק ה הראל המשמר -חברה ל ו נציגות. 0זאוקג1 *תוספו לק סלקום, פלאפון, אגד, !זז ועוד. -ז 0 0חס! 409 6ח! 806 ז00 .0/ח859 פ1חח 1 .סח! ,זג 2000 0 6ח| 4667 01 %ז130603 8 55| 6וה!סעב3זד טח8 5>ז30603ז) 1601510100 חסון3ז סקס *81]ח! 106 !0 516/0017206031%5וח9ז זה ותטוזחט<] סחב ססָס! 08ופח! |פ!ח! תו ,ופוח הדור הרכיעי כניידים עם כיצועים מדהינוים זהזקה: משפחת 0 סז3ּ)|סעבהּזד 60 עם |-ז066550זק 4 *וחט!!ח6 * !16ח! 6!וטס!₪ - ומפרט שיא ₪ כונן משולכ פ/פ וצורב /60₪ ₪ זכרון פנימי הפס 25618 ₪ מאיץ גרפי 4% 0 62סזס-]036) ₪ זכרון גרפי הס 8ו16 ₪ דיסק 3068 ₪ מסך "15 ₪ כונן ₪8 1.44 (מתחלף) ₪ מודם מהיר + כרטיס רשת מובנים ₪ משקל מ- 2.44 ק"ג ₪ מערכת הפעלה: |008ו1655סזק <קא *פוסטחו/ *5011סזסוו "סח "070508ו1! הוח 6פט 05 זפסג/ ו 2026 [פרווזסעשסכןרח = משווק בישראל: קומפיוטרסטור, רח' עמל 64 ק. אריה, פ"ת - טל: 03-9291400, פקס: 03-9213229 |058.00.1.שועוו שבוע מקומי עסקים * חברת *.א. מיטווך ובניו, המשווקת, מתקינה ומתחזקת את מערכות גצגץג באר מזה כ-6 שנים, נבחרה לספק ולהתקין את המרכזייה החדשה בחברת האשראי כאי"ל. * חברת בינת תקשורת, מקבוצת רד בינת, חברת האינטגרציה בתחוס התקשוב והטלקומוניקציה, וסיסקו ישראל זכו בשני פרויקטיס בתחוס התקשורת באקדמיה. במסגרת פרויקטים אלה, באוניברסיטת בר אילן ובמחבייא - מרכז חישוביס בין אוניברסיטאי, יותקן ציוד סיסקו ותתאפשר תקשורת מהירה יותר בין הקמפוסיס השונים. היקף הפרויקטים מוערך בכ-4 מיליון שקלים. * פוינטר, מערכת המיגון והאיתור מבית עדן טלקוס, זכתה במכרז חברת החשמל למיגון ואיתור מאות רכבי החברה בשווי ? מיליון שקליס. העסקה נחתמה לתקופת זמן של חמש שנים עס אופציה להארכתו לתקופה נוספת והגדלת היקפו. במכרז התמודדו כל החברות הפעילות בתחוס. * כצעד נוסף בהרחבת שיתוף הפעולה בין שתי החברות, מכריוזות בזקכל וחברת קיסנט מקבוצת אדאנת לעסקים, על שיתוף פעולה בתחוס שירותי המיחשוב. שיתוף הפעולה בין שתי החברות מאפשר להן לספק ללקוחות השוניס פתרון מלא בכל רמות התשתית והטלפוניה, תחת ייקורת גג אחתיי. * חברת אבטחת המידע 8% (מחקר אלגוריתמים) מפתח תקווה תספק מערכות מתקדמות לאימות ושמירת קודיס לכרטיסי אשראי תכמים ללאומי קארד. פא חתמה לאחרונה עס חמישה משבעת הבנקיס וחברות האשראי הגדוליס בישראל על עסקאות דומות לאספקת מערכות אימות, בהיקף כולל של כשני מיליון דולרים. * חברת סמך שיווק תוכנה הודיעה על זמינות 6 זגסטהצג קט6 6!זס\ ז50606 לניתות ותחקור נתוני המונדיאל מאז 1930 ועד 2 * ארט, טכנולוגיות זיהוי מתקדמות וחברת , ספקית פתרונות מיקרופון אופטי, הכיזו על חתימת הסכם במסגרתו, תספקנה החברות פתרון לזיהוי קול עבור השוק המתפתח של הטלמטיקס לרכב, המשתמש בטלקומוניקציה להעברת מידע ממוחשב. * חברת מיחשוב ישיר תוכנה, שפיתחה לאחרונה מערכת תוכנה חדשה לניהול תיאטראות ומוסדות תרבות הפנאי, יישמה בהצלחה את התוכנה בתיאטרון ירושלים. התוכנה החדשה הותקנה לאחרונה בתיאטרון הקאמרי, ובקרוב תותקן המערכת גם בשאר התיאטראות: הבימה, בית ליסין, בית האופרה, המשכן לאומנויות הבמה ותיאטרון חיפה. 0 * שבועון אנשים ומחשבים * 66% \ חט!גוחזט]הן * גיליון 1005 * 15 ביולי 5 ואמת מיחעווב העבירו את תנובה למחעובי סאן חברת 505, ספקית מיקור החוץ של תנובה לתשתיות מיחשוב, בשיתוף עס חברת א.מ.ת מיחשוב מעבירה את מעוכות המחשב של חברת תנובה לשותים חדשיסם מתוצות חברת סאן. בסניפים יוחלפו שרתי יוניקס של קא ובמרכז, שרתים מרכזיים של זג18. השרתיס החדשים יאפשרו פתרון ניהול אחיד, ביצועים משופרים, אמינות גבוהה יותר וזמינות משופרת בסניפים ובמערכת המחשב המרכזית. ערך העסקה - מאות אלפי דולרים. במסגרת הפרויקט תותקן על ידי א.מ.ת מיחשוב ארכיטקטורה מורכבת, הכוללת בסניפים שרתיס של חברת סאן | ממשפחת ה-20 משא| ושרתל ₪וחחט5 נוספיס בתצורת ז6וצטו6 ובמרכז, שרתל 0880 שו=תט5 בתצורת זשטו6. כמו כן יותקנו מערכות אחסון מתוצרת לאן, תוכנות ניהול דיסקים וקבציס של גגוח6 ותוכנת זטוצטו של 85וח6). השירות למערכות יינתן על ידי אינטרסרב, זרוע השירות של א.מ.ת מיחשוב, אשר ערוכה לטפל במערכות קריטיות שכאלה. על גבי תשתית זו מתקינה 808 מערכות ניהול מחסן מבוססות אורקל, מערכות שיווק והזמנות מבוססות סייבייס ומערכות מיחסון מידע מבוססות 10. בנק +87 בגרמניה בוחר במערכת של סטוראייג' חברת סטוראייג' הישראלית, המפתחת ומספקת פתרונות חדשניים לניהול אחסון מידע, הכויזה על התקנת מערכת ]ג5% (4067ה13 ה0ו)23!הטח 6שגחסו5) שלה בבנק, 847 אחד מהמוסדות הפיננסיים המובילים בגרמניה ותלק מקבוצת הבנקאות ההולנדית 6אז. בנק 885 בחר ב-אצ5 בשל :כולות ניהול אחסון המידע שלו, המתבססות על טכנולוגית ה-00ו3!231טח1 6ח/שוחוחץ5 הייחודית שפיתחה סטוראייגי, שיפור ביצועי רשת המידע, ומתן פתרון להתאוששות מערך המידע מנפילות (₪600%60 זטוצגצוס). ה-ו|אצ5 מאפשר לבנק לנהל את כל מערך האחסון המבוזר שלו מנקודה מרכזית אחת, ובכך גורס לחיסכון משמעותי בעלויות מערך האחסון וניהולו. ההתקנה בבנק 845 התבצעה בשיתוף עס חכרת ,58וח6 83515 שותפתה של סטוראייגי בגרמניה. היחידה הגלובלית לטכנולוגיות והיי- טק של יבמ בישראל, ווח0 עשס!סחו160 |01008 (טז0), מילאה תפקיד מרכזי בקשר בין יבמ לסטוראייגי, שהוביל לשיתוף פעולה בביצוע הפרויקט. זו החברה ה-19 שחטיבת הטכנולוגיה הגלובלית של יבמ בישראל מסייעת להס לשווק ללקוחות בחוייל את המוצריס הישראלים. העמותה להנצחת חללי חיל הקער והמחעובים אתר האינטרנט של העמותה להנצחת חללי חיל הקשו, האלקטרוניקה והמחשבים הוקם ‏ | ש79 ,| על ידי העמותה באמצעות חיילי יחידה טכנולוגית מתקדמת במפקדת קשו'ר והאתר עלה לאוויר לאחרונה. כתובת האתר: ו קס. ז6 65 א 8)טוחג. צראראר// : )ות האתר מכיל כמה פרקים ובהס פרטים על העמותה, אגף ההנצחה, | האגף להכשרה טכנולוגית, מורשת חיייק ועוד. בפרק העמותה נכלליםס פרטיס על מטרותיה, מסמכים מקורייים (מגילת היסוד, כתב ההפקדה וכוי) בעלי התפקידים ועוד. בפרק זה גםס פרסוס אודות הקונות שהעמותה מנהלת והפרסים שהיא מעניקה, בהם מלגה שנתית לצורכי לימודים המוענקת לחייליס מצטייניס מחיל הקשר וקרן עייש לאה לביא זייל, הקרן מעניקה פרסיס שנועדו לעודד ולקדס את פעילות המחקר והפיתוח בתחומי האלקטרוניקה, התקשורת והמחשבים בישראל. בפרק אגף ההנצחה נצפה כותל השמות שעליו חקוקים שמות 515 הנופלים, המונצחיס גס בעמדות "'גלעד לזכרס'' ובאמצעות גלישה באתר ניתן לצפות בכל קורות נפילתו ותולדות 660.60. * 2 וחצרנ 4 מו גל אמח -.. - 8 ו 1 | 6%( הקימה אחר באינטרנם 8 ₪( ש ₪ ש 5 ו וףהןףש פיקוש (ועוניפ הרצמויחה וו הועוה פיכה .2 העָמותה לה/צחת חלָלי חל הקשר האלקטהו1/כָה והסחשבים חייו של כל מונצח. פרק האגף להכשרה טכנולוגית | מתאר את ההנצחה החיה והמתמשכת המתקיימת באתר ההנצחה ביהוד, נכללים בו רשימת הקורסיס וההשתלמויות המתקיימים במקוס והאופן ניתן להירשם אליהס. . ל מורשת חיל הקשר, ל והמחשביס מצוינים פרטים ואירועיס 8 בתולדות חיייק מתקופת שירות הקשר 6 4 6 משנת 1937, דרך הקמת חיל הקשר ועד = יימיונים ללווייניס". אתה מוגן מפני האקרים, וירוסים ושאר תולעים. אבל מה עם ענת מהנהלת חשבונות ? 69% פתרונות אבטחת מידע הגנה מלאה למערך הארגוני שלך כשזה נוגע להגנת העסק שלך, אתה זקוק לאבטחה שיכולה להגן על הארגון מאיומים אפשריים מכל מקור שהוא. זו בדיוק ההגנה שתקבל באמצעות +05ז61 . משפחת המוצרים שלנו מאפשרת לך לא רק להגן על כל הארגון, אלא גם לבקר ולנהל את האבטחה הזאת בצורה מרכזית, או מבוזרת. כך תוכל להמשיך לצמוח, להפיק את המירב מהזדמנויות חדשות תוך כדי צמצום למינימום של הסיכון שלך. ובאבטחה זו אתה יכול להרגיש בטוח "550018165// 101 טרח 60 08.0 "6851655 665 גוא זו ד פמ 50 סרוד | 5505 ד קוא 60 5 = | "סמהסואסד סו ופה .005 168066106 זופחז 10 פחסו6ם הזה 791076066 05חָ0! 800 ,8185 567106 ,85חז8ה 1866 ,18068785 ווג, .(0) .סו ,ו8חסוז8ח16ח! 4550018185 ז10טק 00 2001 שבוע מקומי שינוי הכיוון מתחיכד פירות רהעוונים כך מסכם מנכ"כ באפווב אכי ברסת את העובר על החברה מאז נשמט השוס הסודם שכה מתחת רגיה אבי |ביליזוב: סי / שוק ה-11 עובר משבר חמור, ההולך ומחמיר. אני לא יודע מאיפה זה בא. אני צופה ששנה זו תהיה שנה מאוד קשה', כך מטכם אלי ברקת, מנכ"ל באקווב טכנולוגיות את המצב בעמק הסיליקון. ברקת הגיע לגיחה ממטה החבוה בעמק הסיליקון למשודי החברה בר'יג. לדבריו, לאחר כמה שניס של צמיחה וגידול במכירת טכנולוגיית יידחיפה'י, המאפשרת יידחיפהיי של תכניס לתאי הדואר האלקטרוני של משתמשים באופן חסכוני, תוך ניצול הרגעים הי'ימתיסיי בעת החיבור לאינטרנט, המשבר בענף טכנולוגיות המידע פגע קשות בחברה. ייבסוף שנת 0, הכל בבת אחת התחיל להתמוטט. זה היה חד ומהיר. הסתכלנו מסביב וראינו שרבות מהחברות המייצרות אפליקציות חדשות נמצאות בצרה, והבנו שהמוצריס שלנו לא מתאימיס יותר למצב החדשיי. בפברואר 2001 ערכה באקווב מחקר מקיף בקרב 80 מנמיירים בארגוניס גדולים, שאמרו שהס לא מתעניינים יותר ברכישה של אפליקציות ופלטפורמות חדשות; אותס מנמייריס אמרו כי בשניס הקרובות הם יתמקדו בביצוע קונסולידציה של היישומיס הקיימיס שלהס. בעקבות ממצאי המחקר החליטה באקווב לשנות כיוון מתחוס היידחיפהיי המסורתי לטכנולוגיות |גחספשצושגסז? (פורטל פרואקטיבי). טכנולוגיות |חסקט6צוו6טז? מאפשרות לארגוניס למקסס את השקעת התוכן שהס מבצעים בפורטל שלהם, על ידי אספקת אפשרויות, כגון מתן קדימויות וכן העברה ווידוא קבלתו של מידע קריטי אצל המקבל, כאשר הדבר מתבצע בכל רחבי הארגון המורחב, כולל לקוחות, ספקים, שותפים עסקיים ועובדים. ייביצענו את המהפך כי המוצר שלנו הפך להיות בלתי מתוקצב בארגונים. אנשי המכירות שלנו הלכו לחברות, הציעו להן את הטכנולוגיה שלנו, והסבירו שההשקעה בטכנולוגיה תחזיר את עצמה. הנציגיס של אותן חברות לקחו את אנשי המכירות שלנו למחסניהן והצביעו על ערמות של תוכנות שנחו על מדפיס גדולים ואמרו להס: כל אלה טכנולוגיות שהיו אמורות להחזיר את עצמן, ואנחנו בכלל לא משתמשים בהןיי, מספר ברקת. אנליסטים בתעשייה חוזים כי שוק הפורטלים יגדל במהירות בשנים הבאות. הנחה זו מבוססת על העובדה, שבשניס האחרונות חברות השקיעו מיליוני דולריס במערכות מיחשוב ארגוניות - כמו מערכת ניהול משאבי הארגון, קשרי לקוחות ועוד - וגילו שההחזר על ההשקעה מוגבל, מכיוון שמדובר בשירותים שאינס מתקשרים זה עס זה. המידע מפוזר בין כמה מערכות שונות, וקשה למצוא אותו בזמן אמת. לפי הערכות של חברות מחקר, הפורטל הארגוני מאפשר, בהוצאה נמוכה יחסית, להגיע לניצול מלא של כל המערכות בארגון. עס זאת, הפורטל המסורתי המהווה שער למידע - אינו מספיק. מחקר כתת ברקת. מאמין בעתידה של תעשיית ההיי-טק עדכני של חברת המחקר עחגקחס6 6תג חוג3 מראה, כי מבין החברות המיישמות פורטלים בהווה, יותר מ-50 אחוזים החשיבו הודעות פרואקטיביות וגישה בלתי מקוונת כמרכיביסם חשוביסם באסטרטגיית הפורטל שלהן. חברות הצהירו על צורך אמיתי בטכנולוגיה פרואקטיבית ובגישה בלתי מקוונת לפורטל באקווב החליטה ליישס את הטכנולוגיה שלה לתחוס הפורטליס הארגונייס באמצעות [גחסקשצוסזק, המבוסס אף הוא על טכנולוגיית דחיפה, אך כרוך בעלויות נמוכות יותר עבור הלקוחות. 'יהפורטל הארגוני הוא פרויקט אסטרטגי של ארגוניס רביס, שרוצים לחבר את כל מערכות ה-0ת6 836% שלהם לנקודה אחת. היישוס העיקרי שסביבו בנינו מוצר הוא גישה לא מקוונת לפורטלים - יישוס המאפשר לעבוד בפורטל הארגוני כשאתה לא מחובר, בדיוק כפי שניתן להמשיך לעבוד עס דואר אלקטרוני כשאתה במטוסיי. לדברי ברקת, טכנולוגיית ההעברה היימנומסתיי וההתראות של באקווב נותנת מענה לצרכיס הקריטיים של הפורטל, כגון 'ידביקות'' (4//06/₪6%) הפורטל, תקשורת חירוס ותקשורת ארגונית באמצעות וידיאו. טכנולוגיה מוכחת זו כבר הוטמעה בחברות רבות ובהן סיסקו, יבמ, <א, גווידאנט ונורטל, והביאה להן החזר מהיר על ההשקעה. ייהיתרון שלנו בשוק הזה נובע מהצורך לבצע סנכרון בין המחשב של העובד לבין המידע האגור במערכות המידע של הארגון. לפעמים מדובר במאות מגה-בייט למשתמש. כדי לענות על הצורך הזה, לקחנו את תשתית הדחיפה שלנו ועשינו לה אינטגרציה לעולס הפורטליסיי. שיווקו של שרת |גחסקטטוו36סזק של באקווב החל בחודש ספטמבר 2001, וכבר יש לחברה כמה הישגים מרשימים. ייהראשון הוא, שאנליסטיס שונים בתעשייה, המגדירים את הפורטל הארגוני כ-שטגו! צטוח, סבוריס שאנחנו המוביליס בענף הזה. גישה בלתי מקוונת (טווו|-]0) והתראות פרואקטיביות, אבני היסוד והיתרונות של טכנולוגיית |צחסקטצו₪גסזל של באקווב, מוזכריס על-ידי אנליסטים מובילים בתעשייה כיכולות שהן מובילות וחיוניות עבור הדור הבא של הפורטליםיי. בנוסף, לבאקווב כבר יש שני חוזיס הכולליס את הטמעת הפורטל, בהם אפחוו!!-צחשאס, יצרן הזכוכית הגדול בעולס. ועוד, וש יותר מ-100 לקוחות פוטנציאלים, העומדים לבחון את המוצר במהלך השנה הקרובה. החברה גם יצרה קשריס עסקיים עס שלושת השחקנים השולטים בענף הפורטלים, שמציגים את באקווב ללקוחותיהם כספק המועדף של פתרונות אוף-ליין. באקווב נבחרה כספק ה-6ו6/1-1 על- ידי |גחסק 7ג5, וכן על-יך" 66ק5ט6/ של יבמ (-50086 6שווחטו?. באקווב אף נבחרה כמובילה על-ידי אינטגרטורים מערכתיים מוביליס כגון 26 קונסלטינג. למרות המצב הקשה שעליו מספר ה ה הסיליקו|, הוא מביע ביטחון רב בטכנולוגיה ובמוצר 4 ל 0 ו ובעתידה של החברה, כמו גס בעתידה של תעשיית ההיי-20ו 2 2 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%)חס\גוחזט)ח1 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 % |61.60.1ח6 מאיר ניסנסון מנכ"ל יבמ יראל במפגטש עיתונאים: בעקבות אירוע יכנ נפגטה פחות מוההאטה הככככלית יבמ הכריזה על חידושים וסיכמה את מצב החברה בארף ובעולם בכנס שהתפיים ביערות הכרסמל פכלי הנמר ואבי בכיזובסקי | במ נפגעת מההאטה הכלכלית פחות משחקנים אחוים בשוק ה-11 ומשקלה בסןך כל העסקים בתחתום טכנולוגיות המידע גדל גם בתקופת ההאטה בה אנו עומדים כיוס. כך אומר מאיר ניסנסון, מנכ"ל יבמ ישראל, בתדיוך לכתבים שנערך השבוע במלון יערות הכרמל שליד חיפה. לדברי ניסנסון, גס בישראל ניכרת המגמה האופיינית לכל העולם, של עלייה מתמדת במשקל ההכנסות משירותיס בסל ההכנסות הכולל של יבמ, לעומת ההכנסות ממכירות חומרה ותוכנה. הדגש כיוס הוא בעיקר על מיקור חו, אא6 , ו- ?8 , הכנת תשתיות תקשורת וכו'. עוד הוסיף ניסנסון, ‏ '"'אנחנו משקיעיס חמישה מיליארד דולר בשנה במחקר ובפיתות - מה שנותן לנו יתרון טכנולוגי לטווח ארוך. יבמ מהווה כיוס את גוף שירותי טכנולוגיות המידע הגדול בעולס - כאשר יבמ ישראל נהנית מהניסיון במצטבר בתחומי תעשייה שוניס במדינות אחרות ומביאה את הניסיון הזה אל הלקוח, בארץ. גס בעידן הקשה - כמעט אין יוס שבו לא מגיע לכאן מומחה בינלאומי המסייע לנו וללקוחותינו בפרוייקט כל שהוא". בנתחו את המצב הכלכלי הנוכחי בארץ, קרא ניסנסון לממשלה להרחיב את ההשקעות בתשתיות, כמנוף לצמיחה ולשיפור כושר התחרות של הפירמות הישראליות. יייבמ מעולס לא האמינה בקיומה של כלכלה חדשה - והיוייר הקודס של החברה, לו גרסטנר, אמר זאת עוד לפני קריסת הבועהי', הדגיש ניסנסון. ''אנחנו מאמיניס כי טכנולוגיה נמדדת על פי הערך הכלכלי אותו הוא יוצרת למשתמש: יתרון תחרותי, ייעול הפעילות, שיפור הפריון". דווקא אחרי פקיעת הבועה - מרחיבה יבמ את פעילותה מול תעשיית ההיי-טק הישראלית. בהקשר זה, ציין ניסנסון את תרומת קבוצת הטכנולוגיות הגלובאליות - 010 - שהוקמה על ידי יבמ השנה בישראל, העוסקת בשילוב טכנולוגיות ישראליות בפתרונות ופרוייקטיס של יבמ בכל העולס. קבוצת ה- 618 רשמה לאחרונה שורת הצלחות בפרוייקטיס באירופה ובאמריקה, כאשר המוצריס הישראליים משתלבים בפתרונות הנמכריס ומותקנים על ידי יבמ תוך יצירת ערך מוסף לשני הצדדיס. בהרצאה אחרת, הציג אבי קרמר, מנהל 5וח56 |גססו6 |א8!, את ההתרחבות המתמדת של החברה בתחומים אלה מול השוק בארץ ואת סוגי הפעילות של אגף השירותיס של יבמ בישראל. תרומה כטכניון באותה הזדמנות הודיעה יבמ כי היא, ביחד עס הטכניון וחברת דאסו, מקימיס מרכז להכשרת סטודנטים בניהול מחזור חיי מוצר (א.1ק) ובשימוש ביישומי תיבייס-א6411. יבמ תרמה למרכז החדש בטכניון 65 מערכות תוכנה בשווי כולל של יותר ממיליון דולרים. כמו כן, תעמיד יבמ לרשות המרכז מומחים, שידריכו את הסטודנטים בשימוש בכלי תיביים ובכלים מתקדמים לניהול מוצרים. שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חסו1גמזס]ת] * גיליון 1005 6 15 ביולי 2002 6 [6061604 9 3 1 מימין לשמאל: יוסי שובל - דובר החברה, מאיר ניסנסון - מנכ"ל החברה, אבי קרמר - מנהל גלובל סרביסס, בני הניג - מנהל השיווק היוזמה שנולדה ביבמ להכשיר את מהנדסי העתיד בשימוש בכלי תיבייס באה לענות על המחסור הקיים בשוק במהנדסיס מיומניס בטכנולוגיות אלה - באמצעות הכשרת הסטודנטים לעבודה בעולס העסקי האמיתי. במסגרת התוכנית, שהחלה בשנת 1997 ומיושמת עתה גס בישראל, תרמה יבמ עד היוס 100 מיליון דולריס לאוניברסיטאות בכל העולס, בציוד, בכלי תוכנה ובהדרכה. ייליבמ יש מורשת ארוכה של הכנת אנשי מקצוע והכשרתס לדרישות העולס האמיתייי, אמר מוטי רגב, מנהל מגזר התעשייה ביבמ ישראל, יישעה שאוניברסיטאות נתונות ללחצ מתמשך לחיסכון בהוצאות - ראינו כאן הזדמנות להכשרת הדור הבא של משתמשים במערכות תיבייס, תוך שימוש בפתרונות המתקדמים מסוגס לניהול מחזור חיי מוצר - במקוס להניח להם להתנסות רק בתוכנות פשוטות שלא יכינו אותס למעשה לחייס האמיתיים, למחרת קבלת התואר האקדמי. ההשקעה המתמשכת של יבמ בתוכנית העידוד להכשרת סטודנטיס בשימוש בכלי תיבייס עונה על צורכי הסטודנטים האלה, הופכת את הלימודיס האקדמייס יעיליס יותר - ותורמת ללקוחות יבמ, שלא לדבר על העולס העסקי בכלליי. הזה 5 שותפה אסטרטגית כ-אווק יבמ ו-1אג818ג1א5, המפתחת ומשווקת פתרונות תוכנה לסביבת עבודה שיתופית לפעילות הקשורה לכל שלבי תכנונו וייצורו של מוצר, הכריזו היוס על הרחבת שיתוף הפעולה האסטרטגי ביניהן על מנת לענות על צרכיו של שוק ה-וחשמ6קגתג!א 2418 שטטסזק (ואסץ). שת'יפ זה כולל פעילות מכירה, שיווק ותמיכה במוצרי |א54ד8ג]א5 על ידי חטיבת ה-1.81? (26₪601מג]( 1.1606 סט6סזק) של יבמ. הסבר להשקעה הגדולה של יבמ בתחוס ניתן למצוא בדוחות האנליסטים, המדווחיס כי שוק ה-וא/1פ/אפ? צומת בגידול שנתי של 30 אחוזיס, מה שהופך אותו לאחד מהתחומים מהירי הצמיחה כיום. ]1 שבוע עולמי צ'יפים נולמיים * חברת המחקר הבינלאומית 126 דירגה את חברת 5036 8%16, המתמחה בפיתוח כלי ניהול למערכות מחשוב ארגוניות, כמובילה בנתח שוק (70 אחוזים) של תחוס כלי הניהול והתחזוקה למסדי נתונים זו השנה השישית ברציפות. * חברת התוכנה 881145 מדורגת מסי 1 בשוק תוכנות האשכולות והזמינות העולמי ב-2001. זאת על פי דוח חדש שפורטס החודש על-ידי חברת המחקר ,156 הקובע כי 5גדואפ/ מובילה עם נתח שוק של 18.8 אחוזים. * חברת שוחסחסוטג. הכריזה על 11 מערכת לתמיכה בקבלת החלטות קליניות, המיועדת לאנשי מקצוע בתחוס הרפואי. המערכת מבוססת על תוכנת התשתית של ץוחספסוטוא. * אוויה הודיעה, כי חברת התעופה סוויס בחרה בפתרונותיה לשילוב רשתות קול ונתוניס עבור תשתית התקשורת החדשה שלה. בנוסף, מספקים הפתרונות של אוויה לסוויס אינטגרציה שקופה בין ארבעת מוקדי השירות שלה בשוולצ. * יבמ תספק לתאגיד הבנקאות ההולנדי הענק 6 שירותי עסקים אלקטרונייס על פי דרישה, בחוזה לעשר שנים. מדובר בהסכם ראשון מסוגו בעולס הבנקאות, המעביר לידי יבמ את מכלול התכנון, התחזוקה והתפעול השוטף של חדרי העסקות של קבוצת 6 בכל רחבי אירופה. * %שקס|סתת76 12 ויבמ, הודיעו על הרחבה לשותפות הקיימת שלהן למכירת פתרון 64 ות6וח6זט06ז?-> מבוסס-רשת. שירות זה, המוצע במודל עסקי של תשלום לפי שימוש, נועד להגדיל חיסכון ותשואה להשקעה (ו80), ולהפחית את ההשקעה הראשונית הגדולה הכרוכה ברכישת רשיונות תוכנה, הטמעה וחומרה. * חסְתַגַאָט)א המפעילה הסלולרית הראשונה הפועלת בכל רחבי רוסיה, בחרה בנוקיה כספקית היחידה לרשת ה-0%% שלה באזור המרכזי של רוסיה. זאת במסגרת הסכס מסגרת לתקופה של שנתיים. * חברת אינפיניון הודיעה בתערוכת וטא +קסזטות1 בטוקיו, יפן, כי שלוש חברות בחרו בפתרונות ה-51ס-04%1 שפותחו על-ידי אינפיניון סוואן ישראל. בהן שתי יצרניות ציוד תקשורת יפניות - אנדו אלקטריק | (0סאג) ואלייד | טלסיס (אא מוצ6!6ך 66ו11) והחברה הקוריאנית טלסון. * סאן מיקרוסיסטמס מכריזה על ארכיטקטורת 3 076 66א0םז0ו5 חטב החדשה. המערך המקיף החדש של מוצרים, שדרוגים ושירותים, מאפשר ללקוחות לפרוס רשתות אג5 גדולות והטרוגניות, עס רמות ביצועים גדולות יותר. ₪ בו ב תפתת ביחד עם צחסו)סוחטוחוח60 פ!אא מערכת תקשורת וידאו דו-כיוונית, המשלבת :כולות קול ווידאו בתקשורת בזמן אמת. * חברת התקשורת הבריטית א₪ 36 תסמת))ט בחרה בפיתרון אינטגרציית הנתונים הארגוניים 5 )ג אינמל מתחילה בשיווק מעבדי איטניום 2 ל היא החברה הראשונה שהכריזה על מחשב > אורסד התאימה את המערכת שכה כאיטניום החדש חברת אינטל הודיעה כי מערכות ותוכנות המבוססות על מעבד איטניוס 2 צפויות להיות זמינות החל מחודש זה. במהלך השנה הבאה, צפויים יצרני מחשביס רבים להציע מגוון דגמיס של שרתים ותחנות עבודה, שיזכו לתמיכתס של ספקיס של תוכנות ארגוניות ומערכות הפעלה מובילות. בין החברות הראשונות שתשווק מחשבים בעלי המעבד החדש תהיה, כמובן, - קא₪ השותפה עס אינטל בפיתוח המעבד. ייאינטל והענף התקדמו רבות בבניית פתרונות ארגונייס מבוססי מעבד איטניום ?2'י, אמר מייק פיסטר, סמנכייל בכיר ומנכייל קבוצת הפלטפורמות הארגוניות של אינטל. מעבד איטניוס 2 הוא השני במשפחת מעבדי איטניוס שחברת אינטל מציעה - מעבד ארגוני, | המיועד | ליישומי | החישוב האינטנסיביים ביותר מבחינת נתוניס קריטיים מהיבט עסקי וטכני. משפחת מעבדי איטניוס מיועדת באופן ספציפי לארגוניס מתקדמים וליישומיס בעלי ביצועים גבוהיס, כמו למשל בתחומים של מודיעין עסקי, מסדי נתוניס, תכנון משאבי הארגון, ניהול שרשרת האספקה, ביצוע חישובים מורכבים, הנדסה בעזרת מחשב וטרנזקציות מאובטחות. יצרני התוכנות הארגוניות הגדולים בוניס יישומיס מסחרייסם עבור מערכות מבוססות איטניום ,2 ובכלל זה 6ו,ס!|פט 85%, תו003 ץ[קְקט5 2ו-ז6תתג|? ץזסוסגת, ₪2 א18 [-6ז6(ק5ס6/, 2000 ז6צז56 501 |]050:ז0:](, 1 01366, 3/3 57 ו-4720 עס ,6036(6צו1 [-.9.0+ 5 מערכות ההפעלה הבאות פועלות כיום עס מעבד איטניוס: 2 גרסה מוגבלת של >שסשחו/ של מיקרוסופט לשרתים מתקדמים, מערכת הפעלה | אט-קא | של היולט-פקארד, [-אטחו.] של 03|068 6זבא]/501 150א, 1181 866, 50585 (-אטם1ספזטך. זאת ועוד, מיקרוסופט מתכננת להציג גרסאות של ז6ת66גוג | ₪7א.אס6חו/ (-ז566 6מוזקז6ותם עבור מעבד איטניוס ‏ 2, והיולט-פקארד מתכננת את מערכות ההפעלה שלה 85 ה76ק0 |-|שחזסא קסופ תסא לעבודה בעתיד עס משפחת מעבדי איטניוס. כאמור חברת ?₪ הכיזה על שרתים ותחנות עבודה המבוססיס על מעבד איטניוס ]ו שהוכרז ביוס שני על ידי אינטל. תחנות העבודה והשרתיס לתישובים טכניים מבוססי איטניוס 11 של ?₪ משתמשיס בסט השבבים ?א?, מעבד מדורג, המספק את הביצועים הגבוהים הדרושיסם למהנדסיס ומדענים ליישומים הטכניים, במחיר תחרותי. מוצרים אלה זמיניס כבר היוס לשימושס של לקוחות החברה. כבר היוס, במועד ההכרזה, קיימים יותר ממאה יישומים המנצלים את יכולת העיבוד הגבוהה במיוחד של מערכות המבוססות על מעבד איטניוס 11 החדש. מדובר ביישומים המשתייכיס לתחומי החישובים הטכניים הגבוהים, כגון תכנון הנדסי ומכני באמצעות מחשב, מדעי החיים ויצירת תכנים דיגיטליים. לארכיטקטורת איטניוס 11 של אינטל קצב העברת נקודה צפה גבוה במיוחד וזיכרון מטמון המבטית את זמינות הנתונים. כתוצאה מכך, יכולים הלקוחות לבצע ניתוח מעמיק יותר ולהריצ מודליס מסובכים מהר יותר. אורקל היא ספקית מסד הראשונה שהשיקה מסד נתוניס מערכות מבוססות איטניוס. על בסיס התמיכה הרחבה מהמפתחים והשותפים, הודיעה אורקל עתה על תוכנית בטא למשתמשי קצה, מפתחי תוכנה עצמאיים ולקוחות, עבור מהדורה 2 של מסד נתוניס 091 הכוללת מערכת הפעלה חלונות על שרת דוט.נט 64 ביט. תוכנית הבטא של אורקל על איטניום 2 תאפשר ללקוחות ושותפים לבחון ולאשר יישומיס ברמה ארגונית הרצים על מסד הנתוניס של אורקל עס חומרת 64 ביט מבוססת אינטל. הנתוניס עבור אבי בכליזובסקי היולם פקארד מפטרת 1,580 עובדים בבריטניה חבות המתשבים ?₪8 ממשיכה בגל הצמצומים הנובע מאיחודה עס חבות קומפאק. כעת נמסו כי היא תקצ 1,580 משרות בבריטניה, שהם יותר מ-20 אחוזים מכוח האדם במדינה. הקיצוץ הוא חלק מהפחתת כוח האדס בשיעור של 15 אלף עובדים, שעליו הכריוה החברה בעת המיווג לפני כחודשיים. בחברה המאוחדת עובדים 150 אלף עובדיס ברחבי העולס, מתוכס 7,600 בבריטניה. בין המשרות שיקוצצו יהיו 450 משרות 14 % שבועון אנשים ומחשבים * א66%)חס!4מזס]ה1 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * 6061.60.11 קבועות ו-180 משרות ומניות במפעל של קומפאק בארסקיין, ליד גלאזגו שבסקוטלנד. במפעל ימשיכו לעבוד 900 איש. שאר המשרות יהיו במתקני החברה בלונדון, | ברידינג | שבדרוס | אנגליה ובליווינגסטון שבסקוטלנד. החברה מסרה כי היא תתייעץ עס נציגי העובדיס בטרס תבצע את הקיצוצים הללו. כזכור, לפני כשבועיס הודיעה החברה על סגירת מפעל הרכבה בנלו גירסי ופיטורי 300 עובדיו. אבי בליזובסקי הושבים עביך בריבוע דפאהפה 5 6 הבופת דאנת בעססמים - ק0ח5 5100 6חכ) כבפתרונות תשתית המהשוב שכך. כדי לאפשר לך לקבל מענה שלם לתשתיות המחשב שלך, אנחנו, בקבוצת אדאנת לעסקים משלבים נסיון, ידע ומשאבים ליצירת פתרון שנולד במחשבה עליך. יוני נתניהו 6 אור יהודה 60256 טל. 03-5333555 פקס. 03-5339339 [61.60.1חה1ה.עצעעעע שבוע עולמי בורלנד מחזקת התמיכה ב-854 חברת התוכנה בורלנד הודיעה על תמיכה מורחבת לשרת יישומים 1026פ>ו 85 במוצרי 7 :180006 (-4.2 50116 א6לוחו)ק0. פרי גונן, מנכייל קומפרייס, אומר כי הגרסאות החדשות של מוצריס אלה מוסיפות תמיכה לשרת ]או 7.0 של 86 ותמיכה משופרת לגרסאות קודמות של שרתי היישומים של 85%. 'אנו רואיס את בורלנד כשותף אסטרטגי חזק, ואנו רואים את סביבת הפיתוח של בורלנד לגיאווה כמשלים רב-ערך לפלטפורמת טוקַ610ו 85 הארגונית שלנו"י, אמר סקוט אדגיינגטון, סגן נשיא ומנהל בריתות תוכנה גלובליות ב-ג856. וט 00 וחזסזז3וק ברעשימת ה-100 של רד הרינג קווטקות 60‏ םמז10ג|?, העוסקת במיתשוב מבוזר, הודיעה כי לראשונה היא נכללת ברשימת ה-100 קַהוח₪6 ₪64 כפי שנבחרה על ידי עורכי המגזין רד הרינג לרשימת המאה. רשימת ה-100 של פפוח] 864 מכירה ב-50 חברות ציבוריות מובילות ו-50 חברות פרטיות מובילות, אשר השירותים, המודליס העסקיים, המוצרים ואיכות הניהול שלהן, מגדיריס חדשנות עסקית בתחומים טכנולוגיים, כמו תוכנה, ביו-טכנולוגיה, אלחוט/סלולר, שירותי תקשורת, מדיה, חומרה, ננו-טכנולוגיה, אלקטרוניקה ביתית ואנרגיה. ת"פ בין טיסקו ובל קנדה חברות סיסקו סיסטמס ובל קנדה יספקו פתרונות טלפוניית ?1 מנוהלים למגזר העסקי בקנדה. בל קנדה, שיישמה השנה רשת אקט-קן של סיסקו, מרחיבה כעת את מגוון השירותיס שהיא מציעה למגזר הארגוני בקנדה על גבי רשת ה-ץ! ומציעה שירות יישולחן עבודה משולביי - שירות המאחד על פלטפורמת תקשורת אחת טלפון ?1 תקשורת נתונים, וידיאו וקול. 4 ||6ש₪0 5אזסשו=2 זמינה לבמא נובל הודיעה על זמינות ציבורית של מהדורת הבטא של 4 ה0אא8? למחשבים שולחניים - פתרון הניהול המלא למחשבים שולחניים, שמאפשר לארגונים לנהל מחשבים אישיים וניידים של משתמשים בכל מקום שבו הס נמצאים, בין אם במשוד או בדרך. ורד ליברמן, מנכיילית נובל ישראל, מציינת כי 4 בחטאא25 ||טוטא למחשבים שולחנייס מבוסס על תקני אינטרנט וממכן משימות ניהול רשת עיקריות. סאן "מבשלת" ג'אווה חדעוה לטלפונים סלולריים סאן מיקרוסיסטמס ושותפותיה מכינות מהדורה חדשה של תוכנת ג'אווה עבור טלפונים סלולריים, כשהן מקוות למנוע פיצול של שוק ג'אווה ולחסוס מתחרים כמו מיקרוסופט. אישור הגירסה החדשה של גיאווה למכשיריס ניידים, הנמצאת עתה בבדיקת תומכי ג'אווה, צפוי בשבועות הבאים. היא כוללת דרך סטנדרטית להורדת תוכניות ג'אווה, קול וקישוריות טובים יותר, וממשק משתמש מתוחכס יותר. תכונות חדשות אלה חשובות לא רק מפני שהן ירחיבו את סוגי התוכניות היכולות לרוץ על טלפונים סלולריים, אלא מפני שהן יעזרו למנוע מיצרני טלפוניס סלולריים ליצור דרכים משלהם לטיפול בעבודה זאת, מה שעלול לפגוע באטרקטיביות של ג'אווה. שמירת שליטה על בני הברית של ג'אווה הנה נושא מרכזי עבור סאן, יוצרת ג'אווה. החברה רוצה לענות לצרכי חברות מסוימות להרחיב את גיאווה, תוך מניעת עתיד בו תפוצל ג'אווה לגרסאות שונות ולא תואמות ביניהן. גיאווה עובדת על שרתים ומחשביס שולחניים, אך הרבה מפעילות ג'אווה מתרכזת בגירסה לטלפונים סלולריים הנקראת =פזוא(פלטפורמת מכשיר מידע נייד). ייהגירסה הראשונה של פפ!וא השאירה מספר תחומיס פתוחים, אותס ניצלו יצרני המכשיריס עס ממשקי תיכנות קנייניים'', אומר אונו קלויט, מנהל תוכנית תהליך קהילת גיאווה בסאן, הטוען כי עס הגירסה החדשה של 5פ1!וא ייעלם רצונס של יצרני טלפוניס סלולריים לבנות הרחבות קנייניות. 'יהתעשייה חוזרתיי, הוא אומר. נשאר לראות אם זה נכון. לגיאווה של סאן יש כיוס יתרון בשוק הטלפוניס הסלולרייס, עס מיליוני טלפונים מצוידיס בג'אווה שכבר נמצאים בידי צרכנים. אך מיקרוסופט נושפת בעורפה של סאן, וכל מי שעורק ממחנה ג'יאווה עלול להפוך לתומך מיקרוסופט. גיאווה ניצבת בפניי תחרות ממערכת הפעלה סמארטפון 2002 של מיקרוסופט ומהדורת טלפון פוקט פי.סי, כמו גם מיוזמת 888 של קוואלקוס. מיקרוסופט עדיין צריכה למצוא את הנוסחה הנכונה לשליטה על שוק הטלפוניס הסלולריים. אך ענקית התוכנה עובדת על גירסה מתקדמת יותר של התוכנה הניידת שלה, כחלק של יוזמת דוט.נט מרחיקת הלכת. האנליסטית קייט ווריאס מ-56! אומרת כי מיקרוסופט באה לעתים קרובות עם דור ראשון של מוצר שהנו נחוות, ודור שני שהנו טוב למדי. ייאך כאשר הס יוצאיס בפעס השלישית, הם מוחצים את כולס", היא אומרת. התוצאה של המאבק תקבע מי ירוויח את מיליארדי הדולרים הצפויים לצאת על תוכנת טלפוניס סלולריים לבדיקת הזמנות לקוחות, צפייה במפות, משחקים, או שיגור הודעות לידידים. דרך שותפויות עם חברות כמו מוטורולה, וודאופון ונוקיה, הצליחה סאן להפיץ את ג'יאווה לתחוס בו מתחרתה מיקרוסופט חלשה יחסית. הכנסות סאן באות בעיקר ממכירת שרתים, ולא מזרוע התוכנה שלה, אך החברה גוזרת מיליוני דולריס מרישוי ג'אווה ומכלי פיתוח ותוכנות נלוות. ווריאס מ-126 אומרת כי כיוס, רק אחוז אחד מ-73.5 מיליארד דולריס שאותס מקבליס ספקי סלולר בארהייב בא מהעברת נתוניס. עס זאת, 156 צופה כי נתון זה יגדל ל-17-20 אחוז משוק של 135 מיליארד דולריס ב-2006. ,65ע!]30758) שהסזר/ 664 / רוס:זה רדוז ס1חו! 65 שו מהדעות הצעת הרכעו של מניות מקאפי חברת (1א) 16ג34060. אזטצוושא, מכריזה, כי בכוונתה להגיש פעם נוספת הצעה לרכישת כל המניות הציבוריות של תחברת | ;16 .)| שאינן בבעלותה כיום. נכון לעכשיו, חברת [גא מחזיקה ב-75 אחוזים ממניות ,646.0 כאשר לאחר הוכישה, מתכוונת החברה להגדיל את חלקה ל-90 אחוזים. מחזיקי המניות של ₪ז646.60א יקבלו הצעה של 0.78 למניה, מתוך המניות המשותפות של [וא, בעסקת חליפין פטורת מס, לכל מניה משותפת של חברת 646.000א, שטרס נפרעה. בנוסף לקבלת מניה בשווי דומה, כפי שהומל> על-ידי ועדה חיצונית מיוחדת, התנאיס הנוספיס של עסקת החליפין יהיו דומיס לתנאיס שהוצעו בעסקת החליפין הקודמת (ש'ינפלהיי בחודש אפריל 2002), עם שינויים מוגבליס לתנאי ההצעה הספציפית. 6 * שבועון אנשים ומחשבים * טט\מסו]4חזט]ח1 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * ]61.60.1ח6 מנכייל 1גא בישראל, דורון דרייר, מסר: יילאחר שההצעה הקודמת נפלה, כעת אנו מרגישיס שזהו הזמן הנכון להמשיך קדימה, עס השילוב של 166.000א, המתמחה בפתרונות אנטי וירוס ותוכנות שירות לבית, לתוך משפחת ,וגא המספקת את פתרונות האבטחה ומוצרי האנטי וירוס מהדרגה הראשונה לעסקים. כך נוכל להציע ללקוחותינו את מגוון הפתרונות הרחב ביותר, | עס משפחת מוצרים אמינה ויעילה'י. חברת 1גא מתנה את מימוש ההצעה בכך, שרוב בעלי המניות של 6/6.00א ישתתפו בעסקה. באס אכן תמומש העסקה, [גא תמזג את סג עם חברת בת של ואא. במהלך המיזוג, כל מניה נותרת של 46.60₪טוא תוחלף לתוך אותו חלק של המניה המשותפת של חברת ואא, כפי ששולמה בעסקת החליפין. ---- ירידה בקצב סגירת חברות הדוט-קום לפחות 93 חברות אינטרנט סגוו את דלתותיהן או ביקשו את הגנת בתי המשפט בארה"ב מפני נושיהס בששת החודשים הראשוניס של שנת 2002. זוהי ירידה חדה לעומת 5 חבוות מסוג זה שסגוו את דלתותיהן בתקופה המקבילה בשנת 2001, או ירידה של 73 אחוזים. כך קובע דוח חדש, שפורסם בניו יורק. ואולי זהו סימן שמתקרבים לסוף השפל. בחודש יוני נסגרו 13 חברות, והוא החודש השישי ברציפות שבו מספר החברות שנסגרו נופל מ-20. זאת בניגוד לתקופה של 16 התחודשיס שקדמו, בשניס 2000 ו-2001, שבהן הממוצע היה 44 חברות לחודש. מאז ינואר 2000, תקופת השיא של חברות האינטרנט, נסגרו לפחות 862 חברות דוט- קוס. כך נמסר מנתוניס שפרסס אתר האינטרנט 601 תסקזשותט> \. חברות תוכן ומסחר אלקטרוני, שרבות מהן עסקו בשיווק לצרכן (826) היו בין הנפגעים העיקרייס בגל הראשון של ניעור האינטרנט, והן עדיין בולטות בקרב כלל החברות שנסגרו. מתוך 2 החברות שנסגרו, 368 חברות או 43 אחוזיס היו חברות מסחר אלקטרוני. עוד 217 חברות (25 אחוזיסם מכלל החברות) היו בתחוס התוכן. שיעור החברות שנסגרו בתחומי התשתית, הגישה והשירותיס המקצועיים היה 16 אחוזים, 10 אחוזיס ושישה אחוזיס בהתאמה. במהלך החודשייס האחרוניס, התחוס הבולט בין החברות שנסגרו היה אספקת תוכן, תשתית, וכן נסגרו ספקי אינטרנט. ככל שהחברות נעלמות, אנשיס מתתיליסם לשכוח את התקופה שבה חברות שברשותן הייתה רק מצגת פאואר פוינט גייסו מיליוני דולריס ממשקיעיסם בטרס התמוטטו. חס6.מ6פזטוחס6ו פתחה לפיכך אתר, המנציח את מורשת הדוט-קוס. באתר, בכתובת: קז0. 16 6ז1303ק655חופטס. שאיא, | מעודדת החברה עובדי חברות דוט-קוס לשלוח תוכניות עסקיות מקוריות של חברות שנכשלו וגסם של אלה שהצליחו. באחד המקריס הציע בעל קרן הון סיכון מהחוף המזרחי לשלוח 1,500 תוכניות עסקיות שנשלחו אליו בתקופת השיא של הדוט- קוס במקוס למחוק את הקבציס. אבי בכליזובסקי חווטה אזסשוו6! תספק מערכות מבוססות |6החגת0 6זטו- יצרנית ה-אחגוקק חסטשא - פגא, אחת מיצרניות מוצרי האחסון הגדולה בעולס המזוהה עם טכנולוגיית ה-5גא, צפויה לחשוף במהלך השנה מערכת דו שימושית פגא ו-אג5. כך מוסר אתר האינטרנט ה6ו8 300 8916 קוא שהטיפה במשך שנים נגד טכנולוגיית ה- אאפייהמורכבת והיקרהיי, תספק בקרוב מאוד מערכות כנייל מתוצרתה. האספקות צפויות להתחיל כבר במהלך רבעון 4 שנה זו. קְקְאושא מסרבת לחשוף פרטים בנושא ואינה משתפת פעולה עס העיתונות בתוכניותיה, אולס אנליסטיס שתודרכו על ידי פא מדווחים, כי המוצריס הראשוניס מצוייס בשלב בתינות מתקדמות אצל לקוחות נבחרים. פקאשא מתכוונת למצב את המערכת בין חסותגו6 16א₪ לבין קתוחותקו 1 5 מבחתינת מחיר, ביצועים ותכונות ותותאס עבור כמה יישומים מצומצם, כמו שפַתגטאם ו-501 של 000ז16א, מסדי נתוניס של 66חס ויבמ. לשאלה, האם פקגשא תצליח לחדור לשוק תחרותי זה ללא ניסיון ויכולת באספקת מערכות אג5 משיב האנליסט ג'ון רוי מחברת הברוקריס מריל לינץ', '"החלטה לתמוך בגישה למידע ברמת הבלוק (אג5), בניגוד לגישה למידע ברמת הקוב כפי שנעשה במערכות פ5גא, התקבלה לאחר מאבק פנימי בקרב ההנהלה הבכירה ב-פקקגשא, אולס הדרישה למערכת כנייל בקרב לקוחות קקשא הייתה חזקה מספיק להכריע לטובת המהללדיי. רוי מאמין, שהמוצר החדש עשוי לייצר זרס הכנסות חדש עבור פִקְאא, שסבלה כמו שאר התעשייה מקיצוץ מסיבי בתקציבי ה-11 בארגוניס. מוצר זה יפתח את הדלת בפני קְקְגשא לשוק ה-אג5, הגדול פי שלושה משוק ה-5גא. אולס לא כולס משוכנעים בסיפור הזה חברת .86-60 8ח56 ז₪8:3 מציינת במחקר שחולק ו-? במכירת פתרונות אג% כפי שאלה עשו בהצלחה רבה במשך הרבה זמוי'. האתגר השיווקי העומד בפני פְקאאא הינו עצוס, טוען ברד ניסבט מחברת המחקר 00], ''במשך תקופה ארוכה קקא שא הייתה לחברת ה-פ5גא עס המנטרה כי 45א (-ושחשו₪ הס הדבר האמיתל. עתה, עס המוצר החדש הם יצטרכו לשנות מנגינה, ואני סבור שלא תהיה להס בעיה לעשות זאת, שכן הס חזקים הן בשיווק והן בטכנולוגיה''. אנלסטיס אחרים טוענים, שקרוב לוודאי ש-קק4שא תספק לבסוף תמיכת אג5 למוצר קיים כדוגמת 1880 באמצעות ממשק למערכת ההפעלה הייעודית של סקא - ?ג1א0 ולמערכת הקבצים "גו לעת עתה קקגו6א שומרת את הקלפים קרוב לחזה ואינה חושפת מידע לגבי תוכניותיה. אנדי ווטסון, סגן נשיא לטכנולוגיות אסטרטגיות ב-פןשא, אמר בריאיון בתחילת השנה כי '"לקחנו לעצמנו יותר זמן על מנת לתכנן מערכת, שתתמוך בו-זמנית בגישה למידע ברמת הקובץ וברמת הבלוק. השאלה כעת כמה לקוחות יסכימו ללכת עס סקא בכיוון זה. מיכאל נטטרית שבועון אנשים ומחשביס * 66%\תסווגוזס]ח] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * |6866601 9 107 7 0 ס) חש טסץ 00 6זסה/ [05011.0070/15186ז0וחח. /ש צעצ *בכמוף לתנאי המבצע. עוד הרכה לקוח עסקי, רק עד ה-31.7.02 תוכל לרכועו עדכונים ושידרוגים של תוכנות מיקרוסופט למצוך עונתיים חינם, עם כיטוח השידרוגים 1806ח0/8// 806זסקנו. זו הדרך להשאיר את העסק שלך מעודכן. פנה עוד היום למשווק המועדף עליך להזמנת עוץ אשי ומקצועי חייג עכשיו: ()0 טכזיר כהן ד/וע. ך5))2:)7) /אריה סתר מפעילת הסלולר הגדולה בפורטוגל מעודרגת את הרעות סאן וסיסקו יספקו מוצרים לרשתות תקעוורת חברות סאן וסיסקו הקימו מיזס משותף לאספקת פתרונות לניהול רשתות תקשוות. שתי החברות הכריזו על סדרה של המלצות לפלטפורמות אופטימליות ליישומי ניהול רשתות. ההיצע המשותף, המשלב בין הפלטפורמות והיישומים של סאן וסיסקו, יאפשר לארגונים ולספקי שירותים להפעיל יכולות לניהול רשת קויטי תוך יחס עלות תועלת משופר ובזמן קצר. חברת מוטורולה, לדוגמה, רכשה מוצר של המיזס המשותף - גרסה של מוצר הרשמת גישה לרשת של סיסקו - זטוגוקטת 36665 860ו0, היושב על יישוס חומרת אשכולות של סאן 0 ז6זצט61 חט5 - מוטורולה יישמה את המוצר המשולב בפתרון המשמש לתשתיות ג1אפ6 שלה. מסאן ישראל נמסר, שזו הפעם הראשונה שסאן מציעה חבילות משולבות עם מוצר של יצרן אחר להטמעה מיידית. אה / של 6סקה מיושם בשנקר חברת ידע מחשבים, נציגת אפל בישראל ושנקר, ביה'יס הגבוה להנדסה ועיצוב, החלו בהפעלת הקמפוט האלחוטי הראשון בישראל. הרשת מאפשרת לעשרות סטודנטים המצוידים במחשבים ניידים, להתקשר עם משתמשי מחשבים אחרים בקמפוס ועם מערכת המחשבים של ביה"ס. במקביל הם יכולים לגלוש באינטרנט, לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני ולשלוח הדפסות - ללא כל שימוש בכבילה. בשלב הראשון של הפרויקט מופעליס ברשת האלחוטית, המבוססת על טכנולוגיית אג.1 אלחוטי 8, כשבעים מחשבים ניידים מסוג 100% שנרכשו על ידי הסטודנטים בפקולטה לעיצוב ברכישה מרוכזת. את התוכנות לשימוש התלמידים, הכוללות תוכנות עיצוב, איור, גישה לאינטרנט ותקשורת, סיפק ביהייס. היתרונות ברורים - הסטודנטים יכולים לגלוש באינטרנט ולעבוד באופן שוטף מכל מקוס במחלקה, תוך אפשרות התקשרות עס סטודנטים אחרים, מורים והנהלה, ואפשרות להוסיף ולעבוד בבית על אותס הנושאים שבהס הס עוסקים בבית הספר. אין צורך להקים רשת מחשבים תוך פריסת כבלים וחציבה בקירות. רשת התקשורת האלחוטית, המופעלת בשנקר, מבוססת על פתרון חספזוג, טכנולוגיה המשלבת חומרה ותוכנה שפותחה על ידי אפל בשיתוף עם לוסנט. המערכת בנויה מתחנת בסיס המחוברת לרשת בחיבור רגיל באמצעות מודם, או בחיבור אתרנט, לחיבור לקו טלפון או לרשת מקומית ומכרטיסיס בכל מחשב. המערכת מאפשרת חיבור של עד חמישים משתמשים בו זמנית לתחנת בסיס אחת ולתקשר למרחקים של עד חמישים מטרים, גם דרך קירות ומכשוליס. פתרון של פלאש נטוורקס הישראלית נבחר לאספקת שירותי נתוניס מאובטחיס במהירות גבוהה ללקוחות עסקיים ופרטיים ברשת של אחוז, הזרוע הסלולרית של מפעיל הטלקוס הפורטוגזי. זהו המפעיל המוביל בפורטוגל, המשרת 4 מיליון לקוחות, המהוויס 47 אחוזים מהשוק המקומי. מערכת ה-9ו03ושא של פלאש נטוורקס מאפשרת אספקת שירותי גישה לנתוניס על גבי רשתות 65%%8, 6785 ו-36. מערכת תו6₪:03א מאפשרת מתן שירותי גלישה, דואר אלקטרוני ואפליקציות ארגוניות כדוגמת 866ת6(3אם 1670500 על גבי רשת סלולרית. במחקר שנעשה על ידי חברת ואשץ0 נחשף כי 86 אחוזים מהארגוניס ישלבו גישה סלולרית למערכת המידע הארגונית, בתנאי שתתאפשר גישה איכותית, אמינה ומאובטחת לאפליקציות ארגוניות קיימות, ובראשןֶ >6אַחג63אם 500סז0ו1א. מחקרים נוספיס מציגים גידול משמעותי במספר | משתמשי הגישה הסלולרית, מ-6.6 מיליון ב-2001 ליותר מ-39 מיליון בשנת 6. אואד היא מהמפעילים הראשוניס בעולס שהטמיעו את טכנולוגיית ה-ץגאו על גבי רשת ה 5 חיוג בטלפוני ק| באמצעות 4סק אוויה הכריזה לאחרונה על יישוס תוכנה חדש המאפשר לשלוט על החיוג מטלפון ה-?1 של אוויה באמצעותגפ? בעל מערכת הפעלה של פאלסם. התוכנה משווקת ‏ על ידי 58 [01053 66ו1קְקג., | והופכת למעשה את ה-גסץ לחייגן אוטומטי, המסוגל לשלוט בתיוג מארבעת טלפוני ה-?! של אוויה מסדרת 4600 8%. יציאות האינפרה אדום, המובנות בטלפונים אלה, מאפשרות תקשורת עס מכשירים נוספיס המצוידיסם בממשק אינפרה אדוס, דוגמת ה-גפץ. המשתמש יכול לבחור כל שם הנמצא ב-גפק שלו ולתייג אליו באמצעות טלפוני ה-ץ!. לאחר בחירת השס המבוקש ב-ג5? נפתח מסך המפרט את מספרי הטלפון של האדם המבוקש, ויש להקיש על המספר הרצוי. בשלב זה מופעל הרמקול של הטלפון והוא מחייג למספר המבוקש. 5 רכשה את הסטארטאפ 65ח655806!!8601!! הס !גא הכריזה על וכישת חברת הסטארט-א5 6חו4260830צ6], המתמחה בפיתוח תשתיות תוכנה עבור טכנולוגיות מתקדמות למיתוג מסוים מהתקנים אלחוטיים שונים. הטכנולוגיה של ₪66ו860]א68%96!א = מעניקה ל-5ואא יכולות בתחוס העברת נתוניס ומסריס בתקשורת אלחוטית. התוכנה שפיתחה החברה מאפשרת ניתוב מסרי טקסט בין רשתות אלחוטיות וכל סוגי התקני התקשורת בזמן אמת כגון טלפונים סלולריים, עזריס אישייס אלקטרונים וזימוניות, וכן ניתוב בין כל סוגי השירותים כגון מסרים מיידים, ניהול. יומן, דואר אלקטרוני, 5/א5 ומסרים בפרוטוקול ץאאו. תוכנה זו משלימה את מערכת 53זג6ו1 5אא, שהיא מערכת רב-יישומית עבור שירותי תקשורת קולית, כגון חיוג מופעל קול, ניהול מידע אישי (יומן, דואר אלקטרוני, פנקס כתובות ועוד), פורטליס קולייסם מותאמיס אישית ועוד. התוכנה של 66ת:68%826%]20א מרחיבה את היצע היישומים מבוסטי מערכת ץז ליישומים נוספים בתחוס המסרים וליכולת יישוס במגוון רחב יותר של התקניס ניידים. עובדי 6חו₪800א6ק3צצט!א צורפו לחטיבת פתרונות רשת של 8!אא, שס ימשיכו לפתח טכנולוגית מיתוג מסריס. שירותי מסרים נחשבים למפתח להגדלת ההכנסה הממוצעת. למנוי (טאתג) בשווקיס הגדליס כגון אסיה, ולחסמיס הראשייס בכרסוס ב-280 בשווקיס המבוססים כגון השוק האירופי והצפון אמרלקנל. 5ח0ו081וחטוחו 00 8!אא נוסדה בשנת :198 בפארמינגהם, ארהיב, ובאפריל 2001 פתחה בישראל משרד שיווק אזורי בהרצליה ומרכז פיתוח בבית שמש. רבב חדש של רד להרחבת רשחות וד תקשוות מחשבים הכרשזה על ה-13-צטומו)ן0, מרבב 11 או 21 ל- 13, אשר מרחיב 1 קווי 51 או 28 קווי 11, או שילוב של שני סוגי הקווים, למרחק של 100 ק'ימ, על גבי 608% 73 יחיד, או קישור אופטי. ה-13-גטוחווקן0 תומך בסטנדרט 0.747 למיפוי 81 ו-11 לפרוטוקול 13. לדברי החברה, 13-גטוחווק0 מגדיל את יעילות רשתות 8[1א50/30, המעבירות נתוניס בקצבים 8 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%)חס)חזס]ה! * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 6 ]66160.1 של 1888א50. במקום להתאים קווי ₪1 לתוך קישורי 3 של 18058א34, יוכלו הספקיס שח שירותי התקשורת להרחיב באמצעות ה-13-אטוחווק מעגלי 1 על גבי קישוריות 13 של מעל 4518%, מה שימזער את אובדן המידע. המרבב מציע יכולות נוספות של שילוב תנועת 81 עס 11 על אותו קו 0 בנוסף, ניתן לחבר שת יחידות 13-אטחווק0 בכ אופטי יחיד באמצעות טכנולוגיית !אפץ. "אין חכם כבעל ניסיון" בעולם של טכנולוגיות חדשניות מחד, ותקציבי דו מוגבלים מאידך, חשוב לעבוד עם ספק מקצועי ומנוסה. ל-אסוופגפ נסיון מוכח ומקסימלי בכל אחת מהסביבות הטכנולוגיות הבאות: 111 855ח51ש2-= 5 80!6זכ) 41 ז6ז560/6ו2] 8 |החסס-9/45 30|6זכ . 7% || . (| דימון מערכות בע"מ, טל: 09-9525444 , פקס: 09-9525455 [60.1. תסרת036.צוערצר [00008.60.1ב0 561060 :6811 ריאיון השבוע 6 1 8 7 [ 0. / 1 ו ]זי קש ו [,:1ו1 ו . ]הו 2 צ 4 2% ו - ו וו 5 ] חואו חססוום מנ הבי מערכ ו 5 כחשוב שוב עכ ת חזיר את אמון -- האחריות שלהם בדו חות הכספיים 20 8 שב שבועון אנשי שיס ומחשבי ם % ₪668 !ב וחזס/ה] * גיל ליון 1005 % 5 ביולי ? לי 5/2002 ]20.1 מ עוד הרגולטורים, המחוקקים והמשקיעיס בודקים בקפדנות את מעשיהם של מנהלי העסקים הראשיים ומנהלי הכספים בחבורות שהתנהלותן העסקית מפוקפקת, נראה שמנהלי המיחשוב הבכירים חמקו מתשומת לב. אבל כאשו השעווריות מתרחבות בכל שבוע, מנהלי מערכות המידע צויכים לשאול את עצמם האס הם עושיס מספיק כדי למנוע את אותם אי הסדרים, שעלולים להכניס את החבוות שלהם לצוות ולכרסם את אמון המשקיעים. מנהלי מערכות המידע, אחרי הכל, רצו מעורבות עסקית גדולה יותר. עכשיו, כשהס קיבלו אותה, אולי הגיע הזמן לבדיקה חוזרת של תחומי האחריות שהם חלק מהתפקיד. עד כה, אף מנהל מיחשוב לא הוחשד פומבית בבעיות בחברות אדלפיה, אנרון, גלובל קרוסינגס, טייקו, וורלדקוס או זירוקס וכעת גס חברת התרופות מרק. וורלדקוס וזירוקס הודו בשבוע שעבר שרשמו בצורה לא נכונה מיליארדי דולריס במאמץ לשפר את תוצאותיהן הכספיות. התפקיד של להיות מנהל מערכות מידע בכיר השתנה רבות בשנים האחרונות. כאשר יותר ויותר מנהלים מתחוס המיחשוב מגיעיס למועצות המנהלים, עליהם לחשוב מחדש על החובות ותחומי האחריות שלהס. ייאתה אחראי בדיוק כמו המנהלים האחריסיי, אומר אדוארדו ויטל, סגן נשיא בכיר ומנהל מערכות המידע בחברת ריידר סיסטמס, חברת הלוגיסטיקה והתעבורה ששוויה חמישה מיליארד דולריס. אינך יכול לפטור את עצמך באמירה י'אני רק מערכות מידעיי. בריידר נערכות ישיבות מנהלים שבועיות, שבהן קבוצה של שמונה אנשים, ובכללס ויטל, דנה בסוגיות שלפניהן ניצבות החברה והיחידות העסקיות שלה. ייאתה כן צריך לדעת מה קורה בתעבורה, בשרשרת האספקה, בכספיסיי, הוא אומר. בכמה מהחברות הנבדקות לא ברור האס אפילו מנהל המיחשוב העסקי ההגון והמעורה ביותר יכול היה לחשוף את התעלוליס הפיננסייס שנעשו. אבל, בייחוד במקומות שבהס למנהלי מערכות המידע יש סמכות רבה יותר, האחריות שלהס מגיעה הרחק מעבר להבטחת פעולתן של המערכות, אומר עורך הדין ג'וזף רוזנבאוס, שותף בפירמה ריד סמית והעומד בראש עיסוקה בסחר אלקטרוני. יילמנהל מערכות המידע יש מידה משמעותית של אחריות לעבוד יחד עס מבקרים פנימייס וחיצוניים כדי להבטיח מידה גבוהה של תקינות ולהבטיח שהמידע מאובטח וניתן לאימות ולשחזור אמין בזמן אמת'י, הוא אומר. ציפיות כגון אלה הן סבירות, אבל רק עד לגבול מסוים, אומריס אחרים. אריק דין, מנהל מערכות המידע של יונייטד אירליינס, מאמין שלמערכות המידע אכן יש תפקיד בהבטחת שלמותן של מערכות הדיוותח הכספי, אבל אומר שזה לא אותו הדבר כמו לערוב לדיוק המהותי של הדוחות הכספיים. דין אומר, שהמחלקה שלו מוודאת שמסדי הנתוניס מתוכנניס עס שלמות, שהס מתפקדים בהתאס לתכנון, ושלמערכות עיבוד הטרנזקציות האוספות נתונים יש בקרות הולמות. "אין לי זמן לשיס לב לפלט שיוצרות מערכות המיחשוב שלנויי, הוא אומר. '"אם נצטרך לעשות את שני הדברים, אנו אומריס למעשה שעלינו לוותר על האחריות של ניהול החברה לטובת אנשי המיחשוב". הרגשות טעוניס בשני הצדדים. החברות להשמת מנהליס ק]] זשהחג? 610 ותטוגך ו-12.] ז6תחג? 670 ומטוגך שאלו את לקוחותיהס שברמת המנהלים, עבור א66חסווגוחזס!ח!, האס מנהלי מיתשוב יכוליס למנוע התנהגות חשבונאית בלתי הולמת. התשובות נעו בכל התחוס שבין העמדה הנחושה, שאנשי מערכות המידע אינס יכולים למנוע פעילות כזאת ועד להכרזות נחרצות, שהם ייבהחלט, ללא ספקיי, יכולים. השאלה גרמה לכמה אנשים לעשות חשבון נפש. "אס אנשי מערכות המידע רוציס להיות באמת חלק מההנהלה הבכירה, אזי יש להם אחריות ניהולית כוללת'י, אומר ריציארד קרטר, מנהל כספים ראשי, המקבל משימות המאורגנות באמצעות מ6חחג? 650 מטוגז. אבל למרות זאת, "אנ לא חושב שלהנהלת מערכות המידע יש את האפשרות לגלות סוג זה של הונאה". מיריי שטאוב, מנהלת מערכות מידע בטאטוס ובעבר מנהלת מערכות מידע בחברת פיתוח התוכנה סטארבייס, חושבת אחרת. 'יכשיש כוונה להונות, למנהל מערכות המידע צריך להיות מושג על כך'י, היא אומרת, שבועון אנשים ומחשבים * ₪41:00%66%ז18]0 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * [006160 5 270 חכרות תוכנה ככר הככו כדרך הזאת ריק וויטינג כשאנרון, טייקו ו-וורלדקום מתפרסמות בגלל דרכי הניהול והחשבונאות המפוקפקות שלהן, שלא לומר דרכי רמייה, כמה אירוני שספקים מסוימים של מערכות מידע, שמוצריהם תוכננו כדי לעזור לחבוות לנהל את העניינים הכספיים שלהם, יכולים להסתכל על כותרות היוס ולומר ''היינו שם. עשינו את זה''. רק תשאלו את 6, אינפורמיקס, מיקרוסופט ומיקרוסטרטג'י. מיקרוסטרטגיי רק עתה יוצאת מהבור בו מצאה עצמה לפני שנתייס, כאשר מבקרי החשבונות שלה גילו שהחברה המפתחת תוכנות בינה עסקית הפריזה בהודעתה על הכנסותיה לשניס 1998 ו-1999. החברה תלתה את האשס בבעיותיה בתקניס התחשבונאייס להכרה בהכנסות שעדיין מתפתחיס בענף התוכנה, שהם מלכודות הייחודיות לתוכנה בגלל אופיו של המוצר ואופן מכירתו ספקית מסדי הנתונים אינפורמיקס מעולס לא התאוששה לגמרי מהצלילה שחוותה בשנת 1997 לאחר שהתגלה שהחברה הפריזה בהודעתה על הכנסותיה ב-278 מיליון דולר של מכירות שלא הושלמו. הרשות (האמריקאית) לניירות ערך נזפה לאחרונה במיקרוסופט על הפרות חשבונאיות בהן החברה הודיעה באופן מוטעה על הכנסותיה. וההתנהלות החשבונאית של 6% נמצאת בבדיקה קפדנית של משרד המשפטים והרשות לניירות ערך, החוקרים האס 6% רשמה בספריס באופן שגוי יותר מ-500 מיליון דולר במכירות בשנים 1999-1998 יש צורך ביותר מאשר טכנולוגיה כדי שחברי מועצת המנהלים, מנהלים ובעלי מניות יקבלו את המידע הנכון - דרושיס עקרונות אתיים כדי ליצור את המידע הנכון מלכתחילה. זהו חלק גדול מהתסבוכת הזאת, אומר מייקל הופמן, מנכייל המרכז לאתיקה בעסקים בקולג' בנטלי בוולטהס, מסצ'וסטס. ''חלק גדול מכך הוא בגלל סילוף המידע שעליו אנו מסתמכים כדי לקבל החלטות" מנהלי מערכות מידע צריכיס לבצע בדיקות צולבות ולהפיק דוחות של נתוניס קריטיים, ואז לדאוג שאלו יעמדו לרשות צוות המנהלים, ובמיוחד לרשות מנהל הכספים. "'מניסיוני, דבר זה עזר לעלות על בעיות", היא אומרת הרווי קלי, רואה חשבון משפטי ושותף בקבוצת פרייסווטרהאוסקופרט לחקירות בחברות, מסכים. קלי ועמיתיו בודקים מערכות של חברות לאחר גילוי אי סדרים חשבונאייס ומחפשיס את האשמים. הוא טוען שמנהלים במערכות המידע ואנשיהם נמצאים בעמדה ייחודית לגילוי הונאות. דרך אחת היא להתבונן בהתנהגות של משתמשים, אומר קלי. אלה המנצלים יישומי מחשב מורכבים כדי לבצע הונאות, לעתים קרובות מתנגדים לשדרוג לתוכנה שהיא יותר ידידותית למשתמש, הוא אומר. קלי גס מייעץ למי שמפקח על יישומים כספיים להיות ער לפעילות חשודה, כגון פיצול סכוס כסף גדול והעברתו לחשבונות מרוביס או שינוי רישומיס בספר הביקורת אחרי שהמבקריס שחררו את הדו'יח הכספי. ייאנשים המשניס מאוד את התנהגותס בתקופות של דיווחיס - אלה הס הדברים שאיש מערכות מידע עשוי לזהות כמשהו שנראה בלתי רגיליי, הוא אומר. לאף אחד מאלה לא נדרשת מיומנות נרחבת בחשבונאות, רק להכיר מקרוב מערכות מידע. "מנהלי מערכות המידע לא ייהפכו להיות רהוטיס בשפת החשבונאות'י, אומר ג'וזף קרסלו, פרופסור לחשבונאות בקולגי טנסי למנהל עסקים בנוקסוויל וסגן נשיא לביקורת של האגודה האמריקנית לחשבונאות. "אבל האתיקה הכללית אומרת, שעליך לעשות מאמף כדי להניח את דעתך שמערכת המידע שלך לא מנוצלת למשהו שאינו חוקייי. מחלקות מערכות המידע יכולות להיגרר לצרות. קרסלו מצטט מקרה שבו מעורבת חברה, שהוא אינו נוקב בשמה, שבה מחלקת מערכות המידע ביצעה מניפולציה במערכת החשבונאות שלה להשארת חשבונות פתוחיס מעבר לסגירה של רבעון כספי, כדי לרשוס בספריס הכנסות ממכירות (המשך בעמי' 22) = ריאיון השבוע איבה ה'...(המשך מעמי 21) שהתרחשו אחרי מועד הסגירה. יזהו תכנות כדי לעזור בביצוע ההונאהיי, הוא אומר. יינתקלתי בכמה מקרים כאלה'י. חברת ‏ 2-וג?, יצרנית של רכיביסם למכשירי תקשורת ניידיסם מדנוור, נתקלה בבעיה שונה, כפי שמתברר מהודעות לעיתונות של החברה, דוחות של הרשות לניירות ערך והמנהלי החברה המכהניםס כיוס. הס אומרים, שהחברה רשמה בשנת 9 רישום יתר של הכנסות ב-30 עד 35 מיליון דולרים, סכוס משמעותי לחברה עס הכנסה שנתית של 41.4 מיליון דולרים בלבד בשנת 2001. זה קרה, בחלקו, משוס שמחלקת מערכות המידע באותה העת הגבילה את הגישה למידע שהיה עשוי לחשוף את הבעיה, אומר גירמי קופר-לוויט, שהחל לעבוד בספטמבר כמנהל החדש של מערכות המידע והוטל עליו לשנות את התרבות והתהליכיס במחלקה. ייאנשי מערכות המידע הקימו חומה קשוחה מאוד סביב המידע, כדי להסתיר משאר האנשים את מה שקורהיי, אומר ריק דוטקייביצי, סגן נשיא לכספים של .1-חגץ, שהצטרף לחברה אחרי המקרה. דבריס השתנו המנהליס בתחומי העסקיס והמחשבים עובדים יחד באופן הדוק כדי לאכוף מערכת של בלמיס ואיזוניס. תשתית מבוססת ואא עס בקרות גישה מחמירות מבטיחה זרימת מסמכיס למשתמשיס המתאימים. 'יאף אחד לא ראה את הדוחות האלה בזמנו, ולאף אחד גס לא היה אכפת', אומר דוטקייביצי. ייהס לא בדקו את הנתוניס. הנשיאה באחריות לא הייתה קיימת". יצרני מערכות המיחשוב צריכים לעזור טוב יותר לאנשי מערכות המידע להבין באיזה אופן תוכנה שהוגדרה לא נכון יכולה ליצור הזדמנויות לביצוע הונאות, אומר ביל פרגוסון, מנהל המיחשוב ושותף בחברת טאטוס 610. ייהתקנתי תוכנת כספים פעמים רבות, ואלה פשוט אינן השאלות שנשאלות בתכנון ובהגדרת התצורה של התוכנה'". אכן, אפשר להשתמש במיחשוב כדי לסייע במניעת אי סדרים. כליס לניהול ודיווח כספי מיצרנים כגון קוגנוס, הייפריון, פיפלסופט ו-?א% יכוליסם להחיש את התהליך של איסוף והפצת המידע ברחבי החברה ולהפוך אותו לאוטומטי. והיצרניס מפתחים כלים ליצירת שקיפות טובה יותר ולהבטחת שלמות הנתונים. פיפלסופט, לדוגמה, מוכרת את 041 650, מערכת מבוססת דפדפן, הנותנת למנהליס בתחום העיסוק את היכולת לעקוב אחרי טרנזקציות. החברה גס מתכננת בקיץ הזה לחשוף יישוס, שיאסוף מידע כספי במחסן נתונים יחיד ויאפשר ראות טובה בהרבה לתוך המספרים של החברה. יותר עסקים מבקשים מערכות כספים המספקות נתוניס בזמן אמת ועדכונים של הוצאות ומכירות, אומרת רנה לורטון, סגנית נשיא בכירה והמנהלת הכללית של פתרונות ניהוליים-פיננסיים בפיפלסופט. ייכבר לא מוכניס יותר לסבול הפתעות לאחר סגירת הרבעון, כך שהמנהלים העסקיים צריכיס לקבל את המידע לכל אורך הרבעון כדי שיוכלו להבטיח שהמספרים שלהם נכוניס'י, אומרת לורטון, שהיא גס רואת חשבון. טקס טקנולוגייס בעיימ, חברה מהורותי, ניו ג'רזי, המפתחת תוכנה למיסוי וחשבונאות, אומרת שמחסן מסמכים מבוסס אינטרנט יכול לאפשר למבקרים, להנהלה ולמועצת המנהלים של החברה לבחון בזמן אמת את כל המסמכיס המשמשים בתהליך הביקורת. כיוס, ברוב מועצות המנהלים רואים את המספרים רק כשנותרו כמה ימיס לשליחת הדוייח הכספי לרשות לניירות ערך. ג'ף וונגר, סגן נשיא ומנהל מערכות המידע של טקס טקנולוג'יס, אומר שהגישה של החברה שלו מאפשרת לכל הגורמיס לשאול שאלות עס התקדמות הליך הביקורת, תוך הפקת נתוניס אדוארדו ויטל, סגן נשיא ריידר. מנהלי ה-11 חייבים לעשות יותר 2 >* שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חטו)חזט]ח1 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 + | ורק = וורכלדחום כפוד 1 "כמכות פרששת אנרון כונב טושים ניחוי אורוות ללו שהאחרונה שבהם היא פרשית ניפוח מאזנה של ולרים. פנינו אי וג אל גוזמן שותף מיגג ים הללו ר האס פירמוה וא חשבוו במשי א ומשמעותס אשיו וכשנ האמריקניות נרדמו בשמירה מדויקיס יותר מהר יותר. בינתיים, המהלך לתקנון של דוחות כספיים אלקטרונייס באמצעות ופא (שפת דיווח עסקי מורחבת) תופס תאוצה. כ-140 חברות, וכן ארגוניס ממשלתיים, הצטרפו לארגון ה-ַאִ8א, שנוסד על ידי המוסד האמריקני של רואי החשבון. שפת 881 מאפשרת לחברות ליצור היפר קישורים, המחברים בין מספריס בדוחות כספיים להערות ביאור; הרעיון הוא להפוך את הדוחות הכספיים לקלים יותר להבנה, כדי שהמשקיעיס יוכלו לקבל החלטות מושכלות יותר. רויטרס ומיקרוסופט מפרסמות דוחות כספיים באמצעות א*ַאִ8א. ייאנחנו נמצאים עכשיו בנקודה שבה מכרנו את הרעיון למספר מספיק של גורמים עד שלאנשיס שאינס מצטרפים אליו תהיה נחיתות תחרותית'"י, אומרת ליב ווטסון, מנהלת .1א8א בחברת אדגר אונליין וסגנית הנשיא של קונסורציום ה- א8א. אנשי המיחשוב ומערכות המידע אכן יכוליס לגרוס לאנשיס להיות מודעים יותר למה שמתרחש בעולס של כללי ביקורת מורכבים, אבל אין ביכולתס לפתור הכול, אומר בוב ויליאמסון, מנהל הכספים בחברה לשירותים פיננסיים, טחגוווץ. יימנקודת המבט של מערכות המידע, אתה יכול להכניס מערכות וכלי ביקורת יותר ויותר מתותכמים, אבל הפעילות לצורך הונאה תוכל תמיד לגבור עליהסיי. כן, יש הגורס המוסף ששמו יושר. 2] * בהשתתפות דיאן רזנדס צ'יראלה וסנדרה סוונסון מ ייזום שיווק וארגון | | מוזמנים: מנכ"לים > מנהלי שיווק ומכירות 6 מנהלי מחשוב ב מנהלי פרוייקטים בכירים 6 מנהלים בכירים ועוד - 6 !!!6+ו! 655הו5ו יום ב' 26 באוגוסט 2002, דניאל, הרצליה בחסות בעידן הגלובליזציה והדה-רגולציה - הנהלת הארגון עומדת בפני אתגריס מורכבים יותר ויותר. אתגרים הבאים לידי ביטוי מצד אחד ביס של נתוניס ומצד שני צורך בקבלת החלטות בזמן קצר ובאיכות גבוהה ככל שניתן. תקופת המשבר האחרונה והמיתון הכבד באר ובעולס מעמידים 1 בפני הנהלת הארגון אתגר נוסף והוא - האתגר כיצד להמשיך ולתפקד או כיצד להישרד ביס סוער! . 0 2 +0501וז< על ידי יצרניס של מוצרי צריכה, סיטונאים וקמעונאים, לניהול משותף של שרשרת האספקה, היה מסע ארוך ומתסכל. מאגר המידע הגלובלי של 66 כולל 62 נתוניס שונים על מוצריס, כמו יצרן, מספר החלק וגודל החבילה. משתמשים בו 91 יצרניס ו-10 קמעונאים, והוא מספק שפה משותפת לחברות, שבעזרתה הן יכולות לשוחח על פריט זה או אחר. בהתחשב במספר המדהיס של מוצרי צריכה הכלולים במאגר, סביר להניח שאין עוד תעשייה שבה לאימוץ של תקינה בתבנית מסוימת יש פוטנציאל להשפעה כה אדירה. מילאן טרק ג'וניור, מנהל צפטתוטם-> ב-63056 6 זשטוסטז?, מתייחס למאגר כלא פחות מפריצת דרך היסטורית. 286 מייצרת כ-60 אלף פריטים. ובעסקי מוצרי הצריכה, מספרי זיהוי ומפרטי מוצר מתחלפים לעתים כה קרובות, עד שיצרנים וקמעונאים, המשתמשים בנייר, בטלפון ובפקס, מתקשיס ביותר לשמור על עדכון המידע של המוצרים השונים. "אס לקוח מבצע שגיאה בספרה אחת בקוד המוצר, הוא עשוי לבצע הזמנות חוזרות ונשנות כדי לחדש את המלאי לגבי אותו המוצר, ולא לקבל אותו עד אשר הוא ירים טלפון או שאנחנו נטלפן, ונפתור את העניין'', אומר טרק. בעיות שכאלה עולות לתעשיית מוצרי הצריכה 40 מיליארד דולרים בשנה, על פי דוח שפורסם בחודש שעבר על ידי ץשחגשא .1.ג. בכל זמן נתון, 0 אחוזים מהמידע בקטלוגים שבהס משתמשים קמעונאיס כדי להזמין מוצרים מספקים, הינס שגויים, לטענת החברה לייעוץ ניהולי. זוהי בעיה גדולה ביותר, בהתחשב בעובדה שיש מאות-אלפי יצרנים, מאות-אלפי קמעונאים, ומיליוני מוצרי צריכה. תוצאה אחת של שגיאות שכאלו היא ש-10 עד 15 אחוזים של המוצרים אינס זמיניס לצרכניס כאשר הס רוציס אותם, אומר סי. גייי. ייגיייקיי בר, מנהל שרשרת האספקה ב-286. יחלפו כארבעה שבועות בממוצע עד שהיצרנים והקמעונאים ינהלו את הניירת הדרושה להצגת מוצר חדש, על פי עשחגטא .ד.ג. מאגר ה-060 עשוי לעוור לקמעונאים להוריד את פרק הזמן הזה לכמה ימים, אולי שעות, אס היצרנים והקמעונאים ישלבו את התפעול שלהם בצורה יעילה. חוסכים ססעונזים וספסיהם יכולים לחסוך 9 מיניזרד דולרים בשנה בהוצאותיהם עם שיתוף פעולה טוב יותר > כהכן הסיבות שבגככן הם עדיין אינם יעיכות פמוכחת מאגר ה-6ח1!66 הוכיח כבר את יעילותו עבור יצרנית המזון לחיות מחמד 6 76 החוזטץ !וטא | מסנט לואיס ועבור 65 006 8'חגוחק6/ו, רשת מרכוליס ברוציסטר שבמדינת ניו יורק. שתי החברות בוחנות את מאגר הנתוניס והשירות של 66%1ש, שמסנכרן באופן אוטומטי נתוני מוצר של גתהחט? !|צטא עס הנתוניס המאוחסנים במערכות המצאי והרכש של רשת המרכולים. דון מוורי, מנהל 66₪חוש6-8 ב-גחחטץ ?|וצשא, אומר שמאגר ה-060606 מתגלה כשימושי במיוחד להחדרת מוצרים חדשיס לשוק. כאשר גמחטץ !שא משיקה מוצר, חולפיס כמה שבועות עד אשר המידע על המוצר מודפס ונשלח לקמעונאים. מרכוליס זקוקיס לעתים לשבוע נוסף, או יותר, לפני שהנתוניסם מוקלדים למערכות הרכש שלהם. יש גסם צורך להחדיר את הנתונים למערכות המחסן והמצאי כדי שהאחראים על המלאי יוכלו לקבל משלוח כאשר הוא מגיע, ולתוך מערכת נקודת המכירה כדי שהקמעונאי יוכל לתמחר, לשמור במלאי, למכור ולהזמין עוד מהמוצר. אס המוצר מגיע לפני שבמערכותיו של המרכול יהיה כל המידע, יושבת הסחורה שהגיעה, בדרך כלל, בשטח המיועד לכך, עד אשר גהחטם ![וצטא והקמעונאי פותריס את הבעיה. לעתיס המוצר נשלח בחזרה ליצרן. 'יכאשר זה קורה, התגובה הראשונה שאנו מקבליס מהלקוח היא, ייתשמעו, הספק הזה שלח לנו משהו שאנחנו לא רוציסיי, אומר מוורי. זה כופה על מחזטק ?|וצטא לשוב לקניין שביצע את ההזמנה ולפתור את הבעיה באופן ידני - פעולה יקרה, שאורכת זמן מיותר. עס |0666, תהליך החדרת הנתוניס למערכות של קמעונאים יכול להיות ממוכן, ולכן כאשר מידע חדש מוחדר ל-06060, הוא מיתוסף כמעט בזמן אמיתי למערכותיהס של הקמעונאיס. בעולס של שיתופי-פעולה אמיתיים, תוך שימוש במודל שרשרת האספקה הנקרא שסוחטצחו 66קגחגוח-זס6ח+ (מצאיי המנוהל על ידי המוכריס), היצרניס יקבלו מידע על הפריטים שנמכרים כדי שיידעו מתי עליהס לשיס מוצריס נוספיס על מדפי הקמעונאים. קמעונאים ויצרניס גם יעבדו בצוותא בפיתוח תחזיות, שייבנו על ידי היצרנים במודל שנקרא השוחפותש[ק6ז 886 קתו66851ז0] ,קַהותחגוק שצווגזסטג|[60 (תכנון, חיזוי וחידוש מלאי במשותף). אס המכירות יתבצעו בקצב מהיר יותר מהתחזית, היצרניס יידעו זאת. ואולס, הגס שקמעונאים ויצרניס בוחניס זה שניס את שני המודליס הללו במלוא תפארתם, הס לא הצליחו להגשים את החלוס, בין היתר בגלל החוסר בשפה משותפת לתיאור המוצרים. כל זה עומד להשתנות. "טניין גדוב" החלטתן של 603066 [61 6טוץ6!זס (-גזספהגזד להשתמש במאגר 00060 יוצרת את רגע האמת מבחינת מידע בסיסי על מוצריס בשווקיס המקוונים. 6חגושאם |וגושא >טוץוטוזטו משרתת ‏ 62 מגדולי הקמעונאים, שההוצאות השנתיות המשותפות שלהם הן יותר מ-400 מיליארדי דולריס. ג 1, מערכת שהוקמה על ידי יצרנים, משרתת יותר מ-60 מהגדולים ביצרני מוצרי הצריכה. ה-שעחגוו6אושא!61004, | מערכת בחסותס של קמעונאים, שמטפלת גס בניתוב של הזמנות רכש של קמעונאים ובמידע נוסף, מתכננת גם היא להתחיל ולהשתמש במאגר 60 בעתיד הקרוב, כמו גם 60 וזא 670. אלא שהעדר שפה משותפת הגביל את ההצלחה של מערכות אלה, ומוביל חברות לדבוק בשיטות רכש קונבנציונליות, או לבנות רשתות ייעודיות למסחר אלקטרוני.. "ייתכן שהמאגר אינו נראה (המשך בעמ' 26) 4 %* שבועון אנשים ומחשבים * 31:00\66%וחזט/מ1 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * 66160.1 0 080800..... המשש ב 4 ב ב ב ם 1 5 ב] 4 ם 5 אתסוזגמ ז0]ת] * גיליון 1005 6% 15 ביולי 2 * | 6160ת6 25% השבוע ב-אםםעואסודה/והס-צו חיםנו|...(המשך מעמ' 25) ככזה שהופך את העולם, אבל הוא בהחלט עניין גדוליי, אומרת קארה רומנו, אנליסטית ב-₪663₪68 א!אא. 6 השלימה לאחרונה אימות נתוניס לקטלוג מוצרים, הכולל 16,000 פריטים, שמתארת ברשת של מספחמד, ושיכיל בסופו של דבר 60,000 פריטים. ה-₪06088 מקשר את המידע הנמצא במאגר עס הקטלוג של מסיחחד כדי להביא ביתר קלות לשיתוף פעולה בביצוע הזמנות, משלוח, קבלה, ניהול מלאי וניהול רשימות מצאי. הקטלוג של 606ק, כמו אחריס במערכת, יכלול מידע תמחור, כמו גס תמונות פרסוס הניתנות להורדה, מידע לקידוס מכירות ומגוון רחב של פרטיס אחרים, שיצרניס שולחיס כיוס לקמעונאיס באמצעות פקס, שירותי שליחים ודואר. יצרן יכול לקשר את הקטלוגיס שלו ליישומי רכש אלקטרונייס במערכות שונות בתעשייה, או מאחורי הפיירוול שלו, על מנת שקמעונאים יוכלו להזמין מוצרים תוך שימוש באינטרנט, רשת פרטית וירטואלית (אפצ), או וספ. ניתן לקשר קטלוגיס גם לכלי תכנון שיתוף-פעולה, ניהול מצאי וניהול הזמנות. קמעונאיס רבים מתכנניס לתשוף את המצאי שלהם עד רמת הפריט הבודד ולספק מידע על מכירות יומיות או שבועיות ברמה האזורית, המקומית, ואפילו ברמת החנות הבודדת. באופן זה, היצרניס יוכלו לסייע להס לתכנן ביקושיס ולנהל את המצאי בחנויות. 6חב₪663 311ו₪6 66ווש!זסצ (-גזספתגזד מציעות גם שירותים לסנכרון מידע ממאגר 0000 עס קטלוגים של יצרניסם, המתוחזקיס במערכות הללו. קמעונאים ויצרניס שאינס משתמשים במערכות האלה, יוכלו להשתמש במאגר על מנת לסנכרן מידע על מוצרים ולעבוד בצוותא על חידוש מלאי ותכנון. יכולות שכאלו נצפו מזה זמן רב. כששלוש המערכות נחשפו לפני שנתיים, כאשר אופוריית הדוט-קוס הייתה בשיאה, אנליסטיס חזו שהמערכות יטפלו בעסקאות של יותר מטריליון דולרים מדי שנה. סקר של 636 ואג מאותו הזמן קבע, שמחצית מהיצרנים והקמעונאים מצפים לשתף פעולה בזמן אמיתי עד סוף שנת 2002, ו-70 אחוזיס מהקמעונאים ו-79 אחוזיס מהיצרניס מתכנניס להשתמש במערכות מקוונות. זה לא קרה. מאז שנת 1999, יצרנים וקמעונאים הוציאו כמיליארד דולרים על טכנולוגיית המידע, על מנת שבשרשרת האספקה יהיה יותר שיתוף-פעולה, אבל היו מעט מאוד תוצאות חיוביות, על פי הדוח של עשחגשא .ך.ג. 'ייאנשים ציפו מיד לפתרון-פלא. הייתה אופוריה ראשונית, תחושה שהולך להיות נפלאיי, אומר הנק סטירמן, מנהל בכיר של שרשרת האספקה ב-56:8, שמוביל פרויקט עס יצרן הצמיגים מו|6₪ו1א, לשימוש ב-טַצַחג60אוטא041ס01 לחידוש ממוכן של מלאי. במקום זאת, קמעונאים ויצרניס עדיין מתקשים לשמור על סדר בביתס-פנימה. לרביס מהם אין מקור בודד למידע עדכני על אודות המוצר, כי הייצור מטפל בחלק מהנתונים, השיווק בחלק, והמכירות בחלק. הנתוניס כה קטועים עד כי בהרבה מקרים, באחריותס של אנשי מכירות לחבר יחדיו את כל הפיסות, ויצרנים מתקשים לקבל מידע מדויק על מוצרים שיצאו אל קמעונאיס. יש התחדמות בשנתיים האחרונות, יצרניס התקדמו. ל-86? היו יותר מ-60 מאגרי נתונים ברחבי העולם, ואף אחד מהס לא כלל את כל מידע המוצר באופן נכון, אומר סטיב דיוויד, מנהל מערכות מידע ו-828 ב-286. על ידי הקמה של מחסן נתונים יחיד, החברה הכינה את עצמה לפרויקטים עתידייס של שיתוף פעולה וגס מצפה לחסוך 25 מיליוני דולרים בשנה. היא כבר חסכה 5 מיליוני דולרים בהוצאות כח אדם על ידי קיצוץ הזמן הדרוש לאיסוף נתוני המוצר, ו-10 מיליוני דולרים על ידי הקטנת המלאי. והיא הקטינה מלאים שאזלו אצל קמעונאים ב-10 אחוזים. עבור :'חגוחקט\, מאגר 06060 הוא הצעד הבא בתוכנית אגרסיבית לעבור למערכת מלאי מנוהלת על ידי גופי מכירה ואסטרטגיה לתכנון, חיזוי וחידוש מלאי, תוך כדי שיתוף פעולה. ג'חגוחקטאו בוחנת דרכים להחדיר תוצאות מכירת פריטים כמו מזון לכלבים מהחנויות שלה ל- גחוזו ז!וצטא, שתוכל לאחר מכן לעקוב אחרי מצאי ולחדש מלאי על המדפים בזמן, לפני מוורי, מנהל 65%ח51ט- ב-החוזטו !6511. מאגר ה-61ח66/] הוכיח את יעילותו. מאגר הנתונים ממכן את ההזמנות ומאפשר לספקים וללקוחותיהס לתאם מצאי בזמן אמיתי כמעט שהמלאי יאזל. המאגר הוא הבסיס לתכנון חידוש המלאי עס גחוזטק ![ו65א. 'יהנתוניס במערכות ה-01866-936% שלנו כבר זהיס לאל+ שבמערכות שלהם, ואין כבר הפתעות בינינו'י, אומרת מריאן טימונס, מנהלת 828 ב->'חגוזקט\. ייאנחנו לא צריכיס לערער על איכות הנתוניס"". זג 164|8] זשוהטצחס6 ז6קוק, חטיבה המגלגלת 5.5 מיליארדי דולריס בשנה, של חברת התרופות הניו-יורקית 1 זטוק, מצפה לסייס לשלוח את נתוני המוצריס שלה למאגר ‏ 06606 החודש. צוות מערכות המידע של זטק)? משתמש ב-060606 זס) 606 אסוט() של 16 66ז6מ 60 והג3ז, שאוספת נתונל מוצריס ממסדי נתוניס שונים, מצרפת אותס לכדי רשומה אחת, ומתקנת, מאמתת ומפרסמת את אותס במאגר. בבדיקות מוקדמות, זמווץ גילתה שהיא מעבירה לקמעונאים מידע על מוצריס חדשיס תוך יוס - במקוס תוך שישה שבועות, שהיו אורך התהליך כשהתבצע באופן ידני. קלייר נייט, מנהלת מערכות מידע 828, אומרת שמחסור במידע שלם ועקבי על המוצרים של זש]? היווה מחסוס בשיתופי-פעולה. ייבעולס אלקטרוני אתה חייב לוודא שאתה מספק את כל הנתוניס ועליך להיות עקבי במה שאתה עושהיי, היא אומרת, יוזה היווה אתגר רצינייי. לאחר שפרויקט ה-6006ש יושלס, אומרת נייט, החברה תוכל למצות ערך רב יותר מבדיקות שיתוף-הפעולה בשרשרת האספקה שהיא עורכת עס קמעונאיס ב-%6חגת%6ם |6131 66ו)6!זסצ. 60 ₪1 מבצעת צעדים חשוביס בתחוס שירות לקוחות ושרשרת האספקה, המיועדיס לסייע לה לבצע שיתופי-פעולה עס קמעונאים בתחוס חידוש המלאי. חלק מכריע בתוכנית הוא בנייה של קשרים בין כלי תכנון הביקוש של |גום למאגר ₪ח60ש. יצרן הסבוניס והדטרגנטיס מסקוטסדייל, אריזונה, מטמיע כלי תוכנה של וח6ץ5 וחשוסצטזק לתכנון הביקוש, שיאספו מידע על מכירות של מוצרי ₪31 מרשתות פרטיות, המפעילות קמעונאיות דוגמת |6זג'ד -חג₪א-|ג/. ג'ינגיר בושאמפ, מנהלת פרויקט תכנון התפעול והמכירות ב-1ג4פ, אומרת שהחברה שלה נמצאת בשלבים הראשוניס של פיתות אסטרטגיית האינטרנט שלה, אבל היא יודעת שהגיליונות האלקטרוניים של 8 שבהם היא השתמשה אינס מספיקים. ''אנו פוסעים בצעדים קטנטנים על מנת ללמוד את התהליכים העסקיים שעלינו לפתח 6 %* שבעון אנשים ומחשבים * 66%\ח1/0גחזטח] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 8 [6061.60.1 -00 6.60 ====ה לחידוש מלאים ממוכן, ואנו עובדיס על סנכרון מול לקוחות'', היא אומרת. 1 בחרה בכלי אינטגרציית יישומיס עסקיים של עשסוטתו[16 004ץ56006 כדי לשלב את מערכות התכנון שלה עס מאגר ה-₪זססט ועל מנת לספק חיבוריות לקמעונאיס ולסיטונאיס נוספים. רביס בענף תוליס במידה רבה את האשס בפשיטת הרגל של חגחא בכישלונה של החברה להתאים את רמת ניהול שרשרת האספקה לזו שנקבעה על ידי חאג₪א-!ג/ ו-ושעזגד, שהחליטו לפני שניס שהן אינן יכולות לחכות למערכות של התעשייה כולה, לגופי תקינה, או לפעולות של הספקיס עצמס להקמת המערכות הדרושות לביצוע העסקים באופן אלקטרוני. חגוא-1/ו, שיש הטועניס שהיא החברה הגדולה בעולס עס יותר מ-2,700 חנויות והכנסה של 217 מיליארדי דולריס בשנה שעברה, זוכה ביתרון תחרותי מכריע כתוצאה מהיעילות של המידע האלקטרוני על מוצריה, על הזמנתם, על ניהול שרשרת האספקה ועל מערכות השילוח. ברור של-חג]!א!ג/ו. יש יתרון כשהיא גורמת ליצרניות להצטרף לשיתוף פעולה ב-טחופט6-8, שכן היא יכולה לייצג בין 5 אחוזיס ל-30 אחוזיס מסך כל עסקיהן של היצרניות. חגוא-וגאו צריכה שכל יצרנית תנהל את המלאי בחנות שלה ותשתמש ברשתות 801 ובמערכת המסחר המשותף הפרטית שלה, אחו.חחטוופקט5, למזג רכש גלובאלי. 10,000 ספקיס יושבים במערכת ומציעיס הצעות מחיר לחוזים ומעביריס ביניהס נתוני מלאי ומכירות. וגוא-|ג גם משתמשת ברשתות שלה לניהול שרשרת האספקה והלוגיסטיקה שלה. 6חוזג/א זצטצ רואה את עצמה כמעין ''מיני חגוא-!ג/ו'י בכל הנוגע לשיתוף פעולה בשרשרת האספקה. קמעונאית ציוד הספנות מווטסונוויל, קליפורניה, עס הכנסות של 508 מיליוני דולריס בשנה, מנהלת יותר מ-50,000 פריטים מ-500 ספקים, תוך שהיא משתמשת במערכת מקוונת לניהול הרכש ושרשרת האספקה, על שרתיה של 6ששחוחט6 525, מערכת המחוברת למאגר (6686ט. לפני שהחלה להשתמש ב-555, וגא צפאו שלחה בדואר 100,000 הזמנות רכש מדי שנה. אולס החברה הצליחה להתאים רק כמחצית מהזמנות הרכש לחשבוניות של ספקים תוך שימוש בשיטות ידניות. היא לא הצליחה לאתר ספק, שהגדיל את החשבון על ידי משלוח שבועון אנשים ומחשבים * %66%ח41:0זט]ם] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * [2061601 5 27 תכנון וחידוש מלאי המוצר תוך שיתוף פעולה על היחסים כין יצרנים וקְמעונאים להיות תהכיך מתמשך של שיתוף פטולה של פריטיס ש-6חוגוא וצו לא הזמינה כלל, אומר שנק, מנהל מערכות מידע. כעת, כאשר המערכת של 525 משולבת עס כלי חידוש המלאי של שחוזג!א וצו וכלי תכנון שרשרת האספקה של קטטז0 6גאו50 גפ!, החברה מתאימה באופן אוטומטי 93 אחוזיס מהחשבוניות להזמנות הרכש. ''ואנחנו הולכיס ומשתפריסיי, אומר שנק. ₪8 864, באידן פריירי, מינסוטה, אף היא לא המתינה עד אשר מישהו אחר יבנה את הקישוריות שהיא וקוקה לה כדי שיהיו לה מוצרים על המדפים. ''אס תבוא פעמייס לחנות והמוצר לא יהיה שם, תלך ולא תחזור יותריי, אומר ריצירד הרטמן, ראש מערכות מידע ב-%ח6)%ע5 ות6וח₪1/111] [6תת3ת6:ו[טזא. | קמעונאית האלקטרוניקה והמוסיקה צריכה שספקיות יעשו עסקים באופן מקוון, תוך שימוש ב-₪1 או בפורטל פרטי לספקים. הפורטל, שמנוהל במיקור חוץ על ידי סוחס ) 6828, מטפל בטרנזאקציות ]אא ומאפשר לספקיס להשתמש בדפדפן כדי לקבוע לגבי אילו מוצריס הס מעונייניס לחדש את המלאי. עֶט₪ 8% (מצאת בשלביס האחרוניס של הטמעת מערכת של יצרנית תוכנות הסחר א6וש8, שתעקוב אחרי מוצריס כשהס עובריס מעשריס מרכזי ההפצה של החברה ל-400 החנויות הקמעונאיות שלה, תפקח על מחיריס ותספק עדכוניס כמעט בזמן אמיתי על מה שנמכר וחיכן. מידע מכירות מיישומי 66% מוחדר לכלי חטוי ותחידוש מלאים של שגאו500 גפ[ 1601010216-1. 12 עש8 צ86 נותנת את מידע המכירות והחיזוי לספקיה. לאחר שמערכות חידוש המלאי הפנימיות שלה יהיו בשימוש תקין ורציף, ₪ 64 מתכננת לשלב אותן עס ה-6אחגוטא6 [ו8ו86 66/ו4!זסו, שבה תשתמש לקטלוגיס של מוצריס של יצרניות שונות, וכן להתחבר עס מאגר ה-₪ח66ט. '"דבריס ממש מדליקים יתפתחו מהמערכת, ואנו מעונייניס לנצל את זה'י, אומר הרטמן. 'יאבל תפעול חידוש המלאיים שלנו הוא עניין כל- כך חשוב מבחינתנו ולכן עלינו להיות בעל הבית ולדאוג שהמערכת תבדל אותנו באופן מכריעיי. טחתג]א |וצטו ר- כ 86%, כמו הדודניות שלהן, חג!א-[גא ו-וע%1ד, מבינות שמיכון שרשרת האספקה שלהן הוא צורך אמיתי. רביס סבוריס שיצרניות וקמעונאיות רבות יעשו בקרוב את אותו הדבר, תודות לפיתוחים כמו מאגר ה-₪ח066. הצלחתה של חגוא-ןגאו - ופשיטת הרגל של הוחא - מראות שיש חברות שלגביהן זהו עניין של הישרדות. 2] סלולר הור 7 5 צ'מירנסקי. העברת מידע בכל הטכנולוגיות כובו ויזנר וק התוכן בסלולר הולך ומתעצם בימים אלה. נראה כאילו ש מבלי שנשים לב, פתאוס אנחנו מוצפים במידע מכל הסוגיס שמגיע אלינו באמצעות הסלולר, באמצעות 518, באמצעות י'כוכביות'' למיניהן (8+]) ובאמצעות גלישה באינטרנט הסלולרי. חברת אשטטה ישראל היא אחת מהשחקנים הבולטים במהפכה הזאת. ישראל נוסדה מתוך הסכס שת'ייפ בין 6 אסטטזו, הנסחרת בבורסה בלונדון, לבין קבוצת יימוניטין גלובס". כדי לספק את השירותים, משתמשת ה;ששסזו באמצעים טכנולוגיים ביניהם שירות קולי אינטראקטיבי (פצז), שירות הודעות טקסט קצרות (5א5), ופרוטוקול יישומים אלחוטיים (ג או ו-04ק). בעזרת טכנולוגיות אלו פיתחה חברת האס סדרת שירותים ניידים שבכוונתה לפרוס ברחבי העולם. יגאל צימירנסקי, מנכייל משותף השטסזו ישראל, מספר לנו על כמה מהיישומיס הייחמיסי' שלהם: ייאנחנו מספקים שירות 518 תאגידי במשרד החו4. בלחיצת כפתור ישלחו עובדי משרד החו מסרים מיידים ישירות למכשיר הטלפון הסלולרי של קהל הלקוחות והעובדים וכן לעיתונאים המקומיים והזרים, ללא תלות במפעיל הסלולרי ובסוג המכשיר. השרות מאפשר שליטה על הפעילות של משרד החו4 בארצ ובחו'יל, בעבודה מול קהל הלקוחות, הכתביס המקומיים והזרים, הנציגויות, השגרירויות בעולס וכן מאפשר להתעדכן בייזמן אמתי' שוס התוכן עכשיו כבר כוכם יודעים: אפשר כעשות כסף מתוכן - פספופר" > חברת - ח6טפזו יושראל, בחסות חברת הוזם העולמית, מסתערת על השוס על חדשות, התפתחויות לא צפויות, מסיבות עיתונאיס, ישיבות וכד'. השרות נבנה במיוחד להעניק לחברות ולגופיס ממשלתיים שליטה בערוץ התקשורת הניידת, תוך שימוש ב-%:8 גוס של החברה, בהתבסס על התשתיות הקיימות בחברות (ממשקי אינטרנט, דואר אלקטרוני וכדי)''. חברות נוספות שכבר מקושרות לשרות זהה: בזק בינלאומי, ברק, דן אנד ברדסטריט, דלתא גליל, סטאר הוס, זר פור יו, וואלה לימודיס. שירות נוסף, מסוג אחר, אנחנו מציעים ללקוחות סלקוס. מדובר בגישה ישירה למידע על אסטרולוגיה ונומרולוגיה מכל מקוס ובכל שעה. אנחנו מספקים, בשיתוף עס האסטרולוג ירון לבנה, שרות דרך כוכבית 24 בסלולרי, שרות קולי חדש וייחודי המאפשר לקבל תחזית אסטרולוגית ונומרולוגית אישית. חוץ מהאסטרולוגיה יש גם מידע מערו 2, יימבטיי, קול ישראל, מניות, מפעל הפיס, מזג האוויר, דיווחי תנועה, התכנית הפופולרית 'יישי ודרוריי ועוד. " השירותיס שהוזכרו מבוססיס על טכנולוגיה אחת, א8/! במקרה של כוכבית 24, ו-5/א5 במקרה של משרד החוץ, אולס ישנס שירותים שמשלבים מספר טכנולוגיות ומאפשרות ללקוח לקבל את המידע בצורה הנוחה לו. שירות כזה הוא פרי שיתוף פעולה בין ששסזו, לבין העיתון גירוזלס פוסט. שרות חדשות באנגלית מאפשר דרך כל המפעילים הסלולריים, מכל מקוס באר ובעולס ובכל שעות היממה, לקבל מידע אודות חדשות, עדכוניס שוטפים, מבזקים, מזג אויר, עסקים ועוד. 110 מפעילה שני שירותים: האחד, קו קולי (שוסט), המאפשר, בלחיצת כפתור פשוטה, לשמוע את ריכוז החדשות מכל היום, כולל עדכוניס שוטפים ומבזקים. השני, מאפשר ללקוחות אורנג' לראות את החדשות דרך אתר האינטרנט מבוסס <גאו בסלולר. השרות הקולי מתאפשר גס לקהילה היהודית באנגליה על ידי חיוג למספר מקומי. השרות מהווה מענה לצורך של היהודים בחוייל להיות מעודכנים במתרחש בארץ, במיוחד בימים טרופים אלו, ויפתח בקרוב גס לקהילות אחרות באוסטרליה, דרוס אפריקה, ארהייב ועוד. ייבימים אלה,יי מוסיף צימירנסקי, ייאנו שוקדיס על העלאת שרות 8א5 מתוך האתר של הגירוזלס פוסט, שיאפשר למשתמשיס הסלולריים לקבל התרעות. מהגירוזלס פוסט., ובכך להשלים את העברת המידע בכל הטכנולוגיות הסלולריות" ואם עסקנו עד עכשיו בדברים רציניים, הגיע הזמן לטפל גס בחבריה. טסו בשיתוף עם חברות א6א60 ויילילהיי, מציעה שרות שנועד לבלייניס שבינינו - אתר יילילהיי בסלולרי, המאפשר לקבל מידע לקראת סופשבוע * שבועון אנשים ומחשבים * א66%)חט!)גוחזט]ח] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 6 ]6061.60.1 0/.... שיר מטורף או סתס בילוי של חול, על כל מקומות הבילוי ברחבי האר. בלחיצת כפתור פשוטה, ניתן להתעדכן על מסיבות, אירועים, רכילות, ריקודים, כיף ובילוייס בלי להגיע הביתה. אתר יילילהיי בסלולרי מיועד ללקוחות אורנג' ו-זאשא00, וניתן למצוא בו ריכוז מועדוניס, דיינרים, דאנס - באריס ופאבים עשיר ביותר. כמו כן, ניתן לקבל מידע על חדשות הלילה, המלצות השבוע, סלבריטאי השבוע, פורומים, מסיבות, מוסיקה, צ'אטים, הכרויות ועוד ואס אתס במקרה יוצאיס לבלות דווקא בפאב ייסוטראיי ברעננה - תוכלו למצוא אולי גם בת זוג, באמצעות שירות ‏ ""'קליקיס'' של טסו בשיתוף חברת יינט קשרי לקוחות'י המופעל בפאב, בינתייס באופן בלעדי. מערכת ה'יקליקיסיי מפגישה בין הזוג הפוטנציאלי באמצעות המחשב וטכנולוגיית ה-18א8 אס המחשב מזהה ששני לקוחות, המהוויס יישידוך'י פוטנציאלי, נמצאיס במקוס ביחד באותו זמן נתון, הוא יוציא לשניהס הודעת טקסט לסלולרי (15א5) להיפגש בבר. שרות הייקליקיסיי, שנוצר על מנת לתת ערך מוסף לצעירים ולתת צורה נוספת וחדשנית להכיר בני זוג, פותח ביינט קשרי לקוחות'י ושיתוף הפעולה הטכנולוגי בין החברות מאפשר את ניתוב ההודעות לכל המפעיליס באמצעות טכנולוגיית ה-8א5 של וסטס ו גם לצעירים יותר (או לא) יש ל-השסזו מה להציע. בעקבות קבלתה של ושטסזו העולמית את הזכויות לייצור ואספקת שירותיס סלולריים למותגי ספיידרמן באנגליה, אירלנד, ישראל, ניו זילנד, דרוס אפריקה, אינדונזיה, תאילנד, סין ואוסטרליה, תספק (שסזו ישראל סל מוצריסם מלא של חג]א-ז06וק5, | הכולל רינגטוניס, סמלים, הודעות בתמונות, משחקי טריוויה בקול, שומרי מסך יחד עס משחקי 88א5 כולל פםג]א-זששוק5 ב-קג א לקהל הרחב. 2] בדיסק הנ 6 | / ש הייטק אחד קדימה שבועון אנשים ומחשביס 6 ₪41/081/66%זס)ם] * גיליון 1005 15/6 ביולי 2002 * [. 5606660 2290 טחת מי להשיג ברשתות: <> ₪101 21 )אפורל עתיד, דיונון, אקדמון, גרפיטי, *הנדי" ובחנויות המחשבים והאינטרנט המובחוות שרידות "גיכבוי זה 3+ <אפ, ו-קחם זה 3 862" ישראל כהנא ושרול כהט, מנהל הפעיכות החדשה שכ פתרונות רפיפות עססית בוז.מ.ת מבסש לעשות סדר בים המושגים שהפכו פופכריים בשנה האחרונה אבי בכליזובסקי שראל כהנא הצטרף לא.מ.ת מיחשוב אחרי יותר מ-15 שנים במלם ך תקשורת ומחשבים (לשעבר כלל מערכות), כשבתפקידו האחרון היה סמנכ''ל פתרונות זמינות מידע. לפני כן שירת בחיל האוויר בתפקידי פיתוח, אחזקה והנדסה שונים, והשתחרר בדרגת סגן אלוף. בא.מ.ת מיחשוב הוא פותח כעת מחלקה חדשה - לשרידות ארגונית. שאלנו אותו מה משמעות המושג יישרידות ארגונית'יז "ייותר ויותר חברות נמצאות בתהליך שהחל בשנות ה-90, והיוס יותר מתמיד חברות מודעות לכך שבלי מערכות ה-11 והתפעול שלהן, הן אינן יכולות לשרוד, כי זה המשאב השני בחשיבות אחרי כוח האדם. לדוגמה, ארגון העוסק בייקאוס מאורגן'י של רצפת מסחר בבורסה, ואינו מטפל בהיבט הרחב של תשתית ה-11 שלו, עלול לעמוד במצב של חדר המסחר שנהרס ואין לו תחליף. ''נפגשתי לא מכבר בתחוייל עם אנשיס בחברה מעניינת בשם 5106864 שמנהלת נכסים ב-7 טריליון דולרים ובחוזים עתידייס לקומודיטיס. ברור שהחשיבות שחברה כזאת מייחסת לשרידות ארגונית שונה לעומת חברה גדולה בסדר גודל ישראלי. אנשיס ב-₪ששופטוגו5 מתארים את הנזקיס העלולים להיגרם להם בייטונות של דולריסיי. תוך מספר שעות מקריסת מגדלי התאומים, ולאור היערכות שהחלה אחרי ההתנקשות הראשונה במגדלי התאומים ב-1993, הפעילה החברה מערכת חלופית שפעלה באופן מלא באתר בניו-ג'רסי. ייכשפורטיס לפרוטות - אחד הנושאיס החשוביס מתחת לשרידות ארגונית הוא 807 - (תג? ץווטפווחס6 צטחוצש8) תוכנית רציפות עסקית, שמתחתיה אחד הסעיפים הוא ה-082 (תגו9 אָ8006 זטוצגצום) ומתחתיו יש עוד נדבכים. כל אלה - חלקס טכנולוגיה וחלקס מתודולוגיה. אנחנו משתדלים לעסוק בשניהם.יי איך מתבצעת הפעילות בתחום זה! 'ילשם כך צריך הרבה כלי תשתית - חומרה ותוכנה ומתודולוגיה, כאשר בגלל המושגים המעורפלים באר והעדר יחסי של תקציבים, הרבה ארגוניס שמגביס את המידע שלהם חושביס שיש להם קְפפ. זה מביך למדי כאשר פוגשים גופים ושואליס מה הם עושים. חלקס מתייחסיס לדיסקים; אחרים לגיבוי, ויש להס תחושה שהם מסודרים. האמת רחוקה משם אם רוצים להשיג את הפתרון האולטימטיבי - בהנחה שאין אובדן כוח אדס והוא זמין (כפי שעולה ממחקרים, אחת הסיבות העיקריות לכשלון כשליש מתוכניות כאלה, היא חוסר זמינות האנשיס שצריכים לטפל בנושאיס אלה עקב פגיעה בעת אסון או מסיבות אחרות). המהות מאחורי ?80 היא תפיסתו כפתרון האולטימטיבי שאותו היה הארגון רוצה - בלי תלות ביכולות, תשתית, מתודולוגיה: אס ברגע מסויס קורה משהו, הרי בעיקרון אותו ארגון מסוגל להמשיך במינימוס זמן אחרי שעת האירוע לשוב ולהפעיל את מערכות ה-11 ומערכות נוספות שלו תוך זמן קצר ככל האפשר, על מידע עדכני ביותר - עד חצי שנייה עד דקה לפני האירוע. לשם כך צריך להשקיע. המציאות קצת שונה, ובעצס המטרה היא לצמצס את הפער ככל האפשר: לשמור על נתונים מעודכנים ביותר, ויישומים שמוכנים להריץ את הנתוניס. מידת הפער תלויה ביגודל הכאב ועומק הכיסי.יי מי השחקנים המעורבים במהלכי רציפות עסקית בארגונים! ייבתחום הטכנולוגיה יש היוס בליל גדול של כלים - רובס משולבי חומרה/תוכנה. ומאחר שרוב הארגונים היוס הם הטרוגניים, מגוון הכליס הטכנולוגיים הנדרשים הוא רחב מאוד. זה נדרש מההתתייבויות העסקיות/משפטיות של החברה. בארץ, בשונה מחוייל, בדרך כלל כשעוסקיס בנושאיס אלה מופנים לאנשי ה-ז1 עצמס, שנוטיס להגיד 'יאצלי הכל בסדר, ויש לי תוכניות לשעת חירוס. יש לולאה תמידית בנושא שרידות עסקית וזמינות ארגונית בין המשולש בארגון: גופי היישומים (וא68 ,?88) - הנהלה על דרישותיה (נושאים חוקיים, שמירת מסמכים שבע שנים וכוי) - וגוף ה-11 - בלולאה החוזרת לגוף היישומים."י אז מה צריך לעשות? ייאנשיס חושבים ש-עא8כ דורש אתר גיבוי - לא בהכרח. אתר גיבוי גס לא יפתור תמיד את הנושא. למשל: אס שכפלת נתוניס פגומים, אז יש לך עותק כפול של נתוניס פגומיס וכוי. כפי שאמרתי, כל אחד צריך לקבוע את הפתרון לפי צרכיו, ובהתאס לפער בין עלות הפתרון לגובה הנזק האפשרי. היוס אנחנו בעיצומו של שלב חינוך עצמי וחינוך לקוחות, וגס למידה, כי מודליס מחוייל לא בהכרח ישימיס באר בגלל עלות כספית גדולה. האתגר האמיתי הוא איך לעבור מחשיבה של עסקים של מיליארדי דולריס לארגוניס של מיליוני דולרים - כשהעבודה היא אותה עבודה, והכלים עולים אותו הדבר." דיברת על המשולש הארגוני בתחום השרידות; מה קורה איתו בפועל ומה הבעיה, אם ישנה! ''בגלל שהגופים באר אינס יודעים לעבוד במבנה זה, במקריס רבים המיקוד עובר ל-ז1, שאנשיו חושביס שהס עושיס את הטוב ביותר האפשרי. הנטייה באר היא בדרך כלל להשאיר את הנושא לאנשי הטכנולוגיה, שיפתרו את הבעיה עס ספקי הטטכנולוגיה - ספקי תשתיות וחברות המוצריס. באר עדיין לא יודעיס לעשות זאת, למרות שיש ניסיונות כנים לכך. עדיין חסרה המוכנות להשקיע בהיקפים המתתייבים מהצגת הבעיות, אך אס מי שעוסק ביישומים היה יודע, שרק תוך שבועייס יוכל לחזור לעבוד על נתונים מלפני חודש - הגישה שלו לנושא הייתה משתנה. במטה החברה יש התחייבויות משפטיות/חוקיות - החל משמירת גרסאות של פיתוח או שמירת טרנזקציות כספיות היסטוריות למשך שבע שנים, ולעתיס קרובות מתברר כי מחלקת ה-11 בגויה לשמור נתוניס שנה לאחור לכל היותר, בגלל קוצר משאבים. לכאורה נוצר נתק בין מה שהארגון דורש מעצמו לבין מה שיש לו בפועל - כי לא הוקצו המשאבים לאנשי ה-ז1. לארגונים נוח לסמוך על אנשי ז1. מכך נובע, שאם לא נוצר קשר עם אנשי ה-ז1, והארגון אינו משוכלל, אין סיכוי לדבר עסקית עס שני הגופים האחריס - יישומים ומטה - העוסקים ביעד העסקי של הארגון." מה הפתרון לכך! יילכן מדבריס עס סמנכיילים עסקיים, שמביניס את הנושאיס האלה. בכך עוזרים בעליפין למנהל ה-11 לקבל משאבים העוזרים לו למלא היטב את תפקידו. יש לכך מודלים. יש גופיס רביס בעולס, שהחלו לעסוק בנושאים אלה בשניס האחרונות - כל אחד בנישה שבה הוא מתמחה; חלקס עוסקים בפיתוח כלים לסגירת הפער בין מרכיבי המשולש, כולל משאבי כוח אדס מעבר ל-11. הארגון צריך לתרגל את הפתרונות שבהס הוא משקיע כסף, אס לא יתרגל - לא :ידע להפעיל נהלים כשיקרה האסון, והאנשים לא יהיו זמינים, כך שבסופו של דבר יושקע כסף, אך המטרה לא תושג.יי 2] 0 * שבועון אנשים ומחשביס * 66%)חט/זגוחזס1ח1 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 6 [6061.60.1 טי סתי? איך? ועם סי? סוסף סיוחד לוועידת האאוטסורסינג של קבוצת אנשים וסחשכים .| /. "אצלנו פחוסזוספדטס זה או" נגמוס איילון - *תחום ה-סָחוסזטספוטס בעולם מפשיך להתפתח בקצב מרשים. אלה שסיהרו להספיד את עתיד התחום, מבינים כיום שהם טעו. סחוסזטספוטס ב- 605 זה או". חברת 605 העולמית, שהוקמה ב-1962, הייחה החברה הראשונה בעולם שהתמחתה בסתן שירותי 8חוסזטספז כוללים. למעשה, זו החכרה שהמציאה את ה-חַחוסזטספוטס. במהלך ארבעה עשורים רכשה 505 ניסיון רב ביישומם של אלפי חוזים ובכיצוע פרויקטים מורכבים עבור חברות מהגדולות בעולם. כספקית טכנולוניית מידע חיצונית ובלת' תלויה, המיישמת את הטכנולוניות והשיטות המתקדמות בעולם, מעניקה 605 לארנון הלקוח פתרון סָחוסזטספוטס מלא או חלקי, התפור לפי צורכי הארגון וכולל טווח יישומים רחב - החל ממערכות מידע ועד למשאבי אנוש. הידע שנצבר בתחום זה מאפשר לפתח דגס' פַחוסזטספוטס מתקדמים, המבוססים בין היתר על שותפות ועל חלוקת סיכונים והישנים. לדברי עמום איילון, 505 היא חכרה של שירות ולא חברה של מוצרים. "לכן, אנו יכולים להציע ללקוחות שלנו פתרון אופטימלי. יש לחכרת 505 הסכמי שיתוף פעולה גלובליים עם החברות המובילות בעולם. הסכמים אלה מאפשרים לגו להשתמש במוצרים הטובים ביותר במחיר מוזל עבור הלקוח. אנחנו לעולם לא גנפה על הלקוח שימוש במוצר מסוים. כאשר לקוח פונה לחברה מתחרה, למשל 065ו56 |בססו6 ואפו, באופן טבעי חמיד יציעו לו קודם כל מוצרים של אותה חברה, במקרה זה ואפו. לעומת זאת, 505 תכבנה עבור הלקוח את הפתרון הטוב ביותר עבורו עם מוצרים שנבחגנו ואושרו בהתאם למדיניות טכנולונית אובייקסיבית של החברה", אומר איילון. עבודה עם 605 מגלמת את כל היתרונות לגודל. בהתקשרות של לקוח עם קבוצת שירותי ה-זו הנדולה בעולם, עם פעילות ב-60 מדינות, 9,000 לקוחות ו-140 אלף עובדים - מסוגלת ₪05 ישראל לנצל לטוכת הלקוח את הידע והניםיון העצום שנצבר בקבוצה העולסית. "ב-605 פועלת רשת העברת ידע מפותחת ביותר. רשת זו מאפשרת תקשורת שוטפת בין כל עובזי החכרה בעולם. לדוגמה, כאשר 605 ישראל התמודדה בפרויקט להקמת הדור הבא של תשחית המיחשוב של בנק לאום', ינולנו להתבסם על מחודולוגיה קיימת בתחום הבנקאי של 5סם. מתודולוניה זו הייתה הגורם העיקרי שהביא בסופו של תהליך לזכייתה של ₪05 ישראל בפרויקט.", אוסר איילון. יתרון מובהק נוסף הקיים ב-605 הוא מתודולוגיה מוכחת לטיפול בעובדים. צמיחתה המרשימה של 505 בעולם וגם בישראל נשענת על קליטת עובדי הלקוח אל החברה כחלק מהסכם ה-פחוסזטספוטס. 75 אחוזים מעובדי 505 העולמית עברו אליה כתוצאה מעסקות מיקור חוץ. המשמעות עבור הלקוח ברורה: 605 יודעת איך לקלוט את עובדי הלקוח אל שורותיה ולהבטיח לו רציפות במתן השירות. המשמעות כלפי העובדים גם * עמוס איילון הוא מנהל חטיבת האאוטסורסינג ב-₪08 ישראל עמוס איילון היא ברורה: הם עוברים לעבוד בחברה גלובלית, המציעה להם התפתחות מקצועית, אפשרויות קידום וניידוחת. אחוז העובדים הפורשים מ-605 לאחר שעברו אליה נמוך מחמישה אחוזים דוגמאות לכך קיימות גם בשוק הישראלי. לחברת 5 ישראל יש הסכמ' פָחוסזטספוטס עם כמה חברות ישראליות סובילוח. הבולטות הן אי.ם.איי טלקום, תנובה ותעש (תעשייה צבאית). בכל העסקות האלה בוצעה קליטה מוצלחת של עובדי החברות. במסגרת ההסכם עם אי.סי.איי, נקלסו ב-₪05 ישראל 60 עובדי חברת זו של אי.סי.איי, בהסכם עם תנובה נקלטו 80 עובדי תנובה מחשבים ובהסכם עם תעש נקלטו 70 עובדי יחידת המחשב של התעשייה הצבאית. בהסכמי מיקור החוץ עם חברות אלו מיישמת 605 ישראל את כל היחרונות שלה ביכולת להעניק ללקוחות שירותים כוללים לטווח ארוך. העוכדה שהחברה עובדת בארץ עם לקוחות גדולים מאפשרת גיבוי וניוד של עובדים בין הלקוחות, ועל ידי כך לתמוך בהם בצורה הטובה ביותר. ההסכם עם אי.ס'.איי טלקום, שנחתם בנוכסבר 1, הוא לתקופה של 5 שנים בהיקף כולל של כ-82 מיליון דולרים. ההסכם כולל מתן שירותי זו לחברות הקבוצה, תמיכה בכל מערך המידע של הארגון ובכלל זה מערכת התיב"ם. ב-אי.סי.איי קיים מוקד שירות (65%ס מושהו) המופעל כיום על ידי ₪05 ישראל ומשרת כ- 0 משתסמשים. נם הפעילויות בתנובה ובתעש מדגימות את יכולתה של 605 ישראל להתמודד עם הסכס' חחוסזטספוטס מורכבים. כאשר הוחל כתנובה בהליך של יציאה למיקור חוץ, היה זה אך טבעי שתנוכה בחרה בחברה מתמחה 2 > שבועון אנשים ומחשבים * א6%ט+חס)גחוזס]ח1 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 6 [6061.60.1 ...ו -..']- קת המובילה בעולם בתחום זה, נדי לתפעל ולנהל את מערך המיחשוב שלה. מערכות המידע של תנובה, שנבנו לאורך שנים על בסיס פיתוח עצמי, הפכו לנטל על החברה. הן לא אפשרו למנהלי תנובה לקבל תמונה עדכנית כוללת על מצבה העסקי של החברה, כמו כן לא היו מסוגלות לתמוך במהלך של שינויים ארגוניים שביקש המנכ"ל החדש לבצע בתנובה. במסגרת חוזה ההתקשרות שנחתם בין תנובה ל- 5 ישראל, לתקופה של 10 שנים, מבצעת 605 את כל פעילות המיחשוב של תנובה. מדובר בשדרוג כל מערכות המידע, התאמתן לשנת 2000, החלפת מערכות פיתוח עצמי במערכות מבוססות מוצרי מדף, מתן שירות טכני ותמיכה בתשתיות - כל ואת בהתאם להסכם שירות הנמדד על פי תפוקות. מערכת המיחשוב של חנובה מבוזרת ב-30 אתרים, בהיקף של יותר מ-1.500 משתמשים ההסכם עם תעש, שנחתם לתקופה של 5 שנים, כלל תכנון ובניי ה מחדש של מערך המיחשוב, ירידה ממחשב מרכזי, התאמת מערכות המידע לשנת 2000, הקמה ותמיכה שוטפת במערכת 546, הדרנה והטמעה של מערכות מכוזרות כהיקף רחב. תעש הייתה הלקוח הראשון של 505 בישראל. הנהלת תעש לקחה על עצמה סיכון מחושב אשר הוכיח עצמו לאורך זמן בשיפור השירות וכהורדת עלויות המיחשוב. "ידע וניסיון מוכח אינם מספיקים", אומר עמוס איילון. *כדי להבטיח שהסכמ' פָחוסזטספוטס. יבוצעו היטב, מפעילה ₪05 מערכת בקרה משוכללת לבחינה שוטפת של שביעות רצון הלקוח. מנגנון הנקרה כולל קבלת משוב מהלקוח, ממנהל היחידה שלנו הנמצא אצל הלקוח, מעובדי היחידה ומסקרים שאנו מבצעים אצל המשתמשים. מידע זה מאפשר לנו לקבל תמונת מצב עדכנית, ברמה שבועית. במידה ואנו מאתרים בעיה מבוצעת הסלמה המאפשרת הקצאת משאבים לביצוע פעילות מתקנת. שביעות רצון הלקוח היא ערך מרכזי בפעילות 605 - מימוש ערך זה מאפשר לנו להרחיב בצורה משמעותית היקף העסקים אצל לקוחות קיימים". המיתון שעובר על המשק בשנתיים האחרונות הגו הודמנות מצוינת להקטין הוצאות הארגון על מערכת המידע על ידי הוצאתן למיקור חוץ. הסכם פחוסזטספוטס מאפשר לארגון התמקדות בליבת העסקים וחופש תמרון בכל הקשור לתמיכת מערכות המידע בהליכים עסקיים ושינויים ארגוניים. "נחלק מהארגונים קיימת דעה רעה על פחוסזטספוטס, בגלל התנסות לא מוצלחת עם ספקי שירות לא מיומנים. פחוסזטספוטס זה לא שלושה אנשים הנשלחים מחברת ש'ירותים לתפעל מערכת. סַחוסזטספוטס אמיתי מיושם כאשר אתה כונה אמנת שירות, א 54, עם הלקוח. אמנת שירות המבוססת על תפוקות, עם יעדים מוגדרים ומדידים. כל חריגה של הספק מיעדים אלה תחייב אותו בקנס. כאשר יש לך חוזה מובנה היטב, המגדיר סנגנוני שליטה ובקרה, עם חברה מנוסה המחויבת לשביעות הרצון שלך, אתה יכול לבצע בלב שקט את ההחלטה לעבור למיקור-חוץ, כי אצל(! סחוסוטספוטס זה ממש חו", אומר איילון. טס 04 סולל בונה "בונה" על קכוצת מלם - גם אתה יכול... איריס בד ז לפני כשנתיים החליסה הנהלת סולל בונה לצאת לתהליך מיקור חו+ - פח!סזטספוטס. בהתאם לסתודולוגיות המקובלות בתחום, הם למדו היסב את התהליך והשלכותיו, סקרו את המועמדים האפשריים בשוק הישראלי, בחרו יועץ ויצאו לדרך. סולל בונה מקבוצת שיכון ובינוי אחזקות היא החנברה הקבלנית המובילה בישראל בחחום בניין וחשתית ושותפה בפרייקטים מובילים בשוק הישראלי סיבות היציאה לחהליך, לדבריו של אכי לוי, ראש אנף כספים, כלכלה ומערכות המידע של סולל כונה, היו "חיפוש הערך המוסף בחברה שזהו עיקר עיסוקה (קבוצת מלם על כל שלוחותיה מתמחה כפתרונות זו, כפי שסולל בונה מתמחה בבנייה), חברה שכעצם מהוחה תדאג למקפצה טכנולוגית לארגון, שיפור השירוח על ידיי הצבת מדדים כמותיים לבדיקה מתמדחת, וכמובן, התייעלות כספית. יש לציין כי התהליך הוא ארוך, אך התוצאות ככר נראות על פני השטח" מערכות המידע בסולל בונה מנוהלות על פי מודל של פָחוסזטספוטס מלא, קרי: אחריות ניהולית וחפעולית מלאה על כל יחידת מערכות המידע. קבוצת מלם מספקת שירות' פַחוסזטספוטס מלאים וסקיפים לחכרת סולל בונה, כולל שירותים חלקיים של תמיכה ברשת ויישומים משותפים לקונצרן שיכון וכינוי אחזקות השירותים כולם ניתנים כמסגרת אמנת שירות. במסגרת הפרויקט מלם מספקת שירותי ניהול רשתות, תמיכה בתחנות קצה, תמיכה ביישומים (תוכנות ייעודיות ותוכנות מדף - סה"כ כ-60 יישומים) וכן פיתוח דור חדש של מערכות. מערך התקשורת מבוסס על עשרות שרתים, מעל 1000 תחנות קצה, הפרוסות על פני עשרות אתרים ברחבי הארץ ומערך המיחשוב מבוסס על מחשבי 5/400, ופלטפורמת ששסא/זא כתשתית מיחשוב אתרית. פעילות ה-ףחוסזטספוטס במערכות המידע מנוהלת על ידי מנהלת מתקן וצוות מומחים בסגוון תחוםי הטכנולוגיה, האחראים על שירותי פיתוח, תתזוקה, וח6ו5ץ5 ותקשורת. נדבך חשוב בפעילות הוא מערך תמיכה במשתמשי הקצה, המבוסס על מתודולוגיות בינלאומיות מתקדמות ה-א088 ₪65 88סזפוהם (סח5). הרעיון העומד מאחורי התפיסה הוא, שמשתמש הקצה אינו צריך להתלבט לגבי כל תקלה למי הוא אמור לפנות. כל שעליו לעשות הוא להתקשר למוקד תמיכה אחד ו86וח60 !0 וחוסט 6וחַח/5, המוקד מאבחן את הבעיה, מטפל בה או מעבירה ל-2 |פצפו, הניסיון מלמד כי במרבית המקרים ניתן הפתרון ו * איריס בר היא מנהלת פרויקט סולל בונה במלם מערכות איריס בר * הניסיון מלמד כי במרבית המקרים ניתן הפתרון לבעיה כבר בשיחת הטלפון הראשונה. ביתר המקרים היא מועברת ל-2 |8)|: - צוות הפיתוח, שיושב באתר הלקוח או לחלופין הפעלת קבלני משנה המשתפים פעולה עם מֶלם לבעיה כבר בשיחת הטלפון הראשונה. ביתר הסקרים היא מועכרת ל-2 698 - | צוות הפיתוח/חשופע5, שיושב באתר הלקוח או לחלופין הפעלת קבלני משנה שבועון אנשים ומחשבים * %66%מ0:₪41/0/ם] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * [0001601 5 333 המשתפים פעולה עם מלם. ניהול הפרויקט מתכצע על פי מתודולוגיות מלם ל-סָחוסזטספוטס, שנרכשו בחו"ל והותאמו לארץ, והפיקוח נעשה על ידי ועדות היגוי פנימיות וחיצוניות ועל ידי מנהל אבטחת האיכות של קכוצת מלם. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי להצלחת התהליך יש כמה מרכיבים, החשובים ביניהם: אמון מלא בין הצדדים לצד שותפות מלאה ביעדים ובדרכי הפעולה, ובעיקר בעבודה היופיומית. הסרכיב העיקרי במודל ה-פַחוסזשספוטסי הוא בסים התפיסה כי הספק שם לו לדגל את יעדיו העסקיים של הלקוח והתמיכה כהם. על סנת ליישם תפיסה זו, יחידת מערכות המידע בסולל בונה, הכוללת את אנשי סולל בונה ומלם, מתאחדים ליחידה אחת מול המשתמשים. לדבריו של אבי פינץ, מנמ"ר סולל בונה: "כדי להצליח ולקדם את סולל בונה כפי ששסנו לגו למטרה, על יחידת מערכות המידע המורחכת לפעול כיחידה אחת מול המשתמשים. כלוסר, אין הפרדה בין אנשי הקשר של סולל בונה ומלם - הפעילות היא של גוף אחד מאוחד במטרה לספק למשתמש הקצה פתרון יעיל, איכותי ומהיר" הניסיון מלמד כי המהלך שכוצע היה מוצלח הן מההיבט הסקצועי/טכנולוגי והן מההיבט העסקי/כלכלי. המהלך הוכיל את סולל בונה לשדרוג כתהליכי העבודה ולחיסכון, לצד שיפור השירות, וזוהי רק ההתחלה. היעדים לשנים הבאות הם להצעיד את סולל כונה קדימה לחזית הטכנולוגיה באופן מתמיד על ידי שיפור תהליכי עבודה לסנהלי פרויקטים באמצעות כלי ספא סו ץ6086, חיבור עשרות אתרי כנייה וכבישים לרשת סולל בונה, הכנסת כמה מערכות חדשות, הקמת סתקן גיבוי ועוד אלי אחי מרדכי, מנכ"ל מלם מערכות: "במהלך העבודה השוטפת מיסשטשים הגכולות כין הלקוח לבין מלם מערכות, המשמשת כספקית ה-ףחוסזטספוטס, אנו מקפידים על כך שמנכלות הסכם, משאנים ותכולה לא יהיו לרועץ מול הלקוח כאשר מתעוררים אצלו צרכים, הדורשים מענה סהיר. לקוחות מלם יודעים כי אנו נוהגים על פי הכלל: נעשה ונשמע, נלומר קודם כל נותנים את המענה הנדרש ללקוח ברסה הגבוהה כיותר ורק אחר כך, אם נדרש, מלכנים את הנושאים העסקיים. יש שיטענו כי בהתנהגות זו אנו מאבדים יתרון כניהול מו"ם מול הלקוח, אולם על פי הניסיון, התוצאות ופערכות היחסים שפיתחנו מול לקוחותינו בכלל ופולל בונה בפרט - לא זכור לגו מקרה שגרם לנו להסס או לשנות ממנהגינו, נהפוך הוא: גישה זו, עד היום, רק הידקה את מערכת היחסים והאמון בינינו לבין לקוחותיגו. 8 ,| || 8 | מיקור חוץ (סחוסיוטס5זווס) של הכטחת איכות תוכנה וכקרת פרויקטים - האם ומתי כדאי? ענ בקי ונק ם שנת 2001 הייתה שנה קשה לתחום התוכנה. חכרות רבות נאלצו לקצץ ולהתאים את תקציבן למצב המשתנה בארץ ובעולם. כאשר חסר, חושבים יותר מה צריך לעשות כדי להפיק את המקסימום מכל שקל שמושקע בפיתוח תוכנה. אחת הדרכים המוכחות בארץ ובעולם לחיסכון ניכר בעלויות פיתוח והטמעת מערכות תוכנה, היא שיפור כולל של תהליכי פיתוח ואיכות, השמים דגש על מניעה (סֶתטהפעפזק) של כשלים והוצאות מיותרות. מחקר חדש של מכון התקנים האמריקני מראה, שכ-60 מיליארד דולרים אובדים לשוק האמריקני מדי שנה כתוצאה מתשחיות בקרח פרויקטים ובדיקות תוכנה לקויות. ניחן להשיג חיסכון של מעל 20 מיליארד. דולרים בשנה עם תשתיות סבירות. מתוך אותו מחקר וממחקרים דומים בארץ ובעולם עולה, שעלות התיקון של תקלה עולה פי 2 עד 5 במעבר סכל שלב צה"ל, בנק הפועלים ואחרים הוציאו מכרזים נפרדים להכטחת איכות תוכנה, בדיקות תוכנה וניהול תצורת תוכנה. מכרזים אלה מופנים לחברות העוסקות ומתמחות בתחום זה במכרזים המתקדמים יותר נכללת בתכולת העבודה גם בקרה על כל הפרוייקט דרך( 00666 זחסוחפסְהח3! זססןסזק) סואס המשמש ככלי למנהל הפרויקט לביצוע בקרה ברמה גבוהה ופרטנית על התקדמות הפרויקט, ניתוח סיכונים מתגלגל ומניעת גלישות נזי לעמוד ביעד של 6וד-ח0). מתי כדאי? שנת 2001 התאפיינה גם במגמה של מעבר לסיקור חו (0חסזטספוס) בתחום הבטחת האיכות. חכרות רבות הבינו את המשמעות הכלכלית של צעד כזה, והחיסכון המשמעותי ץוד0 ₪60 !211008 106 חס סיונג)25+06ז)ה! טַה!651ד 6זםשו50/1 0516 46בה] )0 020519 .55-4 סופד 6 וחסז) ה0ג61ט₪60 )005 [ג11ח6)סק סקוה ! 6זט1)טז)5בז 1 (005ג!1) 6 107 222 לכל שלב במחזור חיי המוצר/אפליקציה. השוק הקשה בתחום התוכנה וההיי-טק מחייב כיום חברות להגיע עם מוצר איכותי לשוק - אם לפיילוט ואם למכירה- ומצב זה מחייב השקעה וחשיבה על איכות תהליכי הפיתוח והייצור. במקרים רבים אין הזדמנות שנייה, וכישלון של המוצר בחדירה הראשונה לשוק יכול לגרום נזק בלתי הפיך לחברות קטנות וגדולות. 6זבצו/50 6)בט66בח! 00 0051 6חד 6זטה351ז/ה! קהוו65ד (111:005) 22 3 5 זגה 50 50/6 |גוסד שניחן להשיג ממנו. בדרך כלל כדאי לשקול מעבר למיקור חוץ כאשר אין את המומחיות הנדרשת למגוון פעילויות סחוסזטספווס) בתוך הבית ופעילויות אלה אינן בליבח העסק. לכאורה, החשבון המיידי שעושה כל ארגון כנושא זה הוא שעלות ה-חוסוזטספוטס היא יקרה יוחר מטיפוח והחזקת מערך פנימי. מעשית, יש כסה גורמים הקשורים לאופי עבודת ה-0₪ והצרכים שלה, שסראים את ההיפך 1008 6זאח50 זס! סזטז06ח51גזוח! טסה ח! וס 615בקוח! חס סוד 6זה 50/1 !0 512065 !חסז6)// 81 הטס:] הפחש 0616615 זו8ק6ה 10 0091 6צ!₪6!21 .5-1 סופד (ע!ח0 6קְוההא5) !ה6והקסוסצסם 6 .0011815 ,פזטסת- הפיטק /0 פודס1 05500קאס סו חבס חב 6051 /0 )וחט סע |מחזוסה ב 5ו א 0 ץוזב 1 ג)1666536%/86 6 וחב זק סח 30% א5ו מנמה שהתחילה בעולם לפני כסה שנים הגיעה לאחרונה גם לשוק הישראלי - הוצאת סכרזים ייעודים לאבטחת איכות כוללת למערכות חוסרה-תוכנה בתעשייה האזרחית, הממשלה והצבא. ברוב הגדול של המכרזים ניתן לראות פרקים משמעותיים על הבטחת איכות התוכנה, ניהול חצורת התוכנה, וארגונים רבים כמו חברת חשמל, בוק, ו * עמיר גיל, דירקטור, מנהל שיווק טסקום ג חס!)בזק 60 1 וח6)צץ5 10% )הו קחוז0ת)3) 5)ה6וח6זוטף6ה 00/0 ו ובת/ חב )ד חקו265) [בזט61661 זא 5% או סחיסזטספוט) יעיל וחסכוני יותר. להלן כמה דוגמאות: 8 גרף הסינוס- מאמצי בדיקוח הם מאמצים עם התנהגות גרף סינוס, במתרכזים בדרך כלל לקראת שחרור גרסאות תוכנה חדשות, שלב אינטגרציה ועוד ולעולם לא יתחלקו באופן שווה. מכאן ברור שנמישות בכוח האדם ויכולת ניוד שלו מפרויקט לפרויקט היא חיסכון משמעותי לארגון. ₪ עלות פרויקסי המעספת לפיתוח תוכנה - מאמצ פיתוח יתלווה במאמ 03 לאורך מחזור חיי הפיתוח. בדרך כלל, לא 4 > שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\חס!)גחחזס]ה] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * ]6066.60.1 נלקחוח בחשבון העלויות הנלוות של פרויקטי המעטפת. עלויות אלו עשויות להגיע ל-400-200 אחוזים מעלות הפרויקט. השימוש במיקור חוץ ל-508 מעלה סיידית את העלויות הנלוות על הפרק, ומאפשר שיקול גבון יותר לגבי המשמעויות של פיתוח מוצר חדש 8 חיסכון בעלויות ישירות של פיתוח- ללא ספק, עלות שכר המפתחים הוא מרכיב משסעותי ולעתים עיקרי בעלות הפיתוח. מניסיון במאוח פרויקטים באר> ובעולם, ומעכודה מול מקבלי החלטות כארגונים רבים, ברור שעיכוב כשחרור גרסאות ועיכוב באינטגרציה בגלל איכות פיתוח גמוכה וסבבי בדיקות רבים, משמעותם זמן פיתוח נוסף שהוא יקר מאוד. מובן שיש עוד עלויות נלוות שקשה יותר לכסת, כסו איחור ואי שביעות רצון של הלקוח עלויות הכישלון- כישלון אצל לקוחות הוא סיכון רב כייחוד במצב השוק הנוכחי. בימינו, בדרך כלל לא תהיה הזדמנות שנייה למוצר בלתי בשל אצל הלקוח. התחרות רכה והפסד לקוח בגלל באגים חוזרים, אי עמידה במפרטים ועוד היא סיכון רב מדי. בטסקום אנו מכירים מספר דוגמאות שאונדן לקוח גרם לנוק קשה מאוד ביכולת של חברה לחדור לאוחו פלח שוק שבכו הלקוח נטש, ניוון שהמתחרים, איך לא, "פרסמו" את המקרה ויצרו לחברה אפקט שלילי. איך ניגשים למהלך? להלן כמה שלבים מומלצים להכנה לקראת מימוש 0חוסזטספוטס: את ק68 - עבור כל ארגון חשוב לכנות ניתוח מצב קיים לעומת מצב רצוי (פפעוח8/ 68) וממנו לבנות את חכנית ה- סחוסוטספוט אחד הכלים הטובים לביצוע כזה ניתוח, הוא ניתוח פרויקטים כושלים. נדרשת בשלות מסוימת בארגון כדי לבצע חהליך כזה, אך התועלת היא עצוסה. כולנו מכירים את חרבות התחקירים של חיל האוויר שלנו, ואת רמת האיכות הנובעת ממנה תוכנית עבודה בשלבים - בדרך כלל, רוב הארגונים יבצעו מעבר למיקור חוץ בשלבים. אחד המפתחות להצלחת התהליך היא בחירת פרויקט מדגמי/מייצג, שבאמצעוחו ניחן למדוד היטב את התועלות והכיצועים לפני תחילת התהליך ואחריו. ולהעריך את המשך החהליך והשינוי הארגוני הנדרש. 51 (1ח96000זח4/ 1.809 56/08) - זהו הסכם המשמש כלי בידי הארגון והספק להגדרה של רמת השירות הנדרשת מן הספק. הסכם כזה מאפשר לספק לוכות בהטבות אם ענה ואף עלה על רמת הציפיות הנדרשתח, וכלי בידי הארגון "להעניש" ספק אשר אינו עומד בציפיות, וחשוב מזה, כלי להערכה של הצלחת החהליך. לסיכום, מיקור חוץ (סחוסזטספוטס) ל- 50 הוא כיום כלי משסעותי לארגונים רבים, ומשמש אותם לשיפור וייעול תהליכי פיתוח ולחיסכון משסעותי בעלויות. מיקור חוץ? איך תופרים חליפה מתאימה? מערכות המידע הוא תחום עיקרי שאותו מוציאים ארגונים לתפעול חיצוני של מומחים, אך גם בין הרגישים שכהם. גישת העבודה של 655צו גורסת, כי ניתן קודם לתפור חליפה מותאמת לצרכים ולמידות, ואחר כך, להתאים גם חולצה ונעליים יעור אל הלמו]* אלפי מאמרים נכתבו על נושא ה-חחוסזטספוטס, או בשמו העכרי המשתרש והולך - סיקור חוץ. עולם העסקים עובר תהליך של הוצאת שירותים שאינם במוקד העשייה הארגונית לגופים חיצוניים מתמחים. לא, אין זה "סחפזד" אופנתי, אלא תוצר של הצורך הגובר והולך, בכל המגזרים - העסקי, הציבורי ואף הפרטי - בהתייעלות, בחיסכון כספי, בשיפור הליכי העבודה ובהעלאת הרמה המקצועית של ניהול פעילויות בארגון. דומה כי יתרונות תפעול מערך המיחשוב בידי ספק חיצוני מובנים כיום למרכיתם של הארגונים. יחד עם זאת, מהלך של מעכר ל-פחוסזטספוטכ מלווה כחששות ואיומים, שלעתים קרובות אינם כלתי מוצדקים. ראשית, על הארגון להתמודד עם סוגיית העכרת הטיפול בתחום שגם אם הוא אינו ליכת העיסוק שלו, הריהו הווה מרכיב סכריע כיכולת התפקוד והתפעול של הארגון, ועל כן נדרש "לבטח" עצפו מפני חקלות וירידה ברמת השירות הניחן לו, כיחס למצב הקיים מעכר לכך נדרשת רמת אמון ויחסי עכודה בלתי מתפשרים עם הספק. בנוסף, קיימת בעיה פרסונלית - האם הספק מייתר את הצורך בעובדי הארגון הקיימים? האם מעבר ל-פַחוסזטספוטכ) אינו כר לערעור יחסי העכודה בארגון? וכיוב'. הוצאת פעילות מערכות המידע ל-חחוסזטספוטס, מתבקשת בעחות משבר כלכלי, כמו גם בעת שגשונ. בחירת ספק מיקור-חוץ, צריכה להתבסס על שלושה גורמים עיקריים: * התאמת הספק לארגון מכחינת ניסיונו של הספק בכלל, ובשוק הרלוונטי לארגון בפרט, חוסנו הכלכלי, ומידת עמידחו ב"חזית הטכנולוגיה". * יכולת הספק להתאים עצמו לצורכי הארגון ודרישותיו, משמע - יכולתו "לקחת" על עצמו סגוון רחב של תחומי פטילות כך שיכסו את כל צורכי המיחשוב של הארגון מחד גיסא, ומאידך גיסא - נכונותו להתאים את תחומי האחריות למגכלות הארגון ולאינטרסים שלו ושל מנהליו. * הבטחת רמת השירות הנדרשת באופן איכותי ומדיד, באמצעות מנגנון מדידה המגובה חוזית. חכרת 655 היא כיום ספק שירותי מיקור החוץ הבולט בישראל, הן מבחינת היקף הפעילות וכמות האחרים ו * ישראל הלמון הוא מנהל תחוס ?20 (א 0 קחוסתטסצוו 0 קז6ות) בנסי המופעלים על ידה, הן מכחינת הניסיון המצסבר שרכשה בשוק הישראלי, הן מבחינת מתודולוגיות העכודה שרכשה ופיתחה, והן מכחינת היקף התחוסים שכהם היא מספקת שירות' סַחוסזטספוטס. 5 -דו= - מיקור חוץ מותאם לצורכי הלקוח ודרישותיו 5א-ח היא למעשה תפיסת עכודה בתחום מיקור החוץ, שפותחה כחכרת 655א. ככסיס שיטת פפשא-דות - התמקדות בלקוח, בצרכיו וכדרישותיו, ברמת האחריות שברצונו להטיל על ספק מיקור החוץ, ועל היעדים העסקיים והכלכליים שהוא מעסיד לעצפו. גישת פפסא- ד גורסת, ני העכרת האחריות על מערכות המידע הארגוניות אינה חייבת להתכצע "בסכה אחת", ובמידת הצורך בהחלט תיתכן התקשרות מדורגת ומותנית. בתחילה יעביר הארגון פעילויות "נוחות להעכרה", וכהמשך, לאחר "צבירת הביסחון" בנכונות המהלך, פעילויות נוספות. במילים אחרות 6פםא-חת גורסת כי אין שני לקוחות זהים מכחינת צורכיהם בתחום ניהול ותפעול מערכות הפידע. על כן מבוססת התפיסה על התאמה לצרכים המיוחדים של הלקוח, על התאסה לאינטרסים שלו, של מנהליו בכלל, ושל מנהלי מערכות המידע שלו כפרט, ועל חתירה ליצירת שיתוף וגיבוש אינטרסים משותפים ללקות ול655. 5-ו | מנוססת | על הסכם ‏ ג|5 (1ח6ח6פז ₪61 | 567/:06). ההסכם מגדיר באופן מפורס ומעמיק את כל צורכי הלקוח בתחום ניהול ותפעול המיחשוב, ומגדיר את רמת השירות הנדרשת ואיכותו, בכל אחד ממרכיביו. מתכונת ה-ג54 יוצרת למעשה מחויבות מוחלטת ומוגדרת מצד 655וא, המוגדרת במדדים איכותיים ומדידים, כך שכל סטייה ממנה ומן החוזה גוררת אחריה פיצוי הלקוח. הסכם ה-5 מאפשר למעשה לארגון הגדרה של רמת השירות הנדרשת בעלות ידועה מראש ותוך קיום של בקרה תקציבית. מהי תכולת השירות? כאמור, גישת 5פשא-ד מעכירה את "כאב הראש", שבועון אנשים ומחשביס * 1/08%%66%חזט1מ] * גיליון 1005 15 ביולי 2002 6 1 0160ה6 5 35 לידי הספק המתמחה. תכולת השירות שמאפשרת 5א-ח? משתנה בהתאם לרצונות ולצרכים שמסציב הארגון, החל באחריות מלאה, מא' ועד ת', על ניהול ותפעול מערכות המידע והמחשוב בארגון, וכלה בקכלת אחריות לתחומים מוגדרים כגון: הטמעה ותחווקה של מערכת קםם, פיתוח ותחזוקת מערכות ייעודיות, תחזוקת תשתיות ושירותי מרכז תסיכה. 5 א-ד= : ניסיון, מומחיות מגזרית ורקורד של הצלחה גורם מפתח להצלחה של פעילות מיקור החוץ מכוססת על שילוב של ניסיון הספק, התמחותו בסגזר הפעילות הרלוונטי לארגון, ורקורד מוכח של הצלחה. פעילות מיקור החוץ של 4555 רושמת לזכותה כמה התסחויות ייחודיות בתחומי הטלקום (הקמת תשתית המיחשוב, ניהולה ותפעולה בחכרות כרק 013, פרטנר, 5, אלקסל, וכן שירותי מיקור חוץ בחברת בזק, כזק בינלאומי ועוד), היי-סק (אפלייד מטריאלס, קומכרס, אמדוקס וכד'), שירותי כריאות (שירותי כריאות כללית, בית החולים שיבא), ממשלה (משרזי המשפטים, התיירות, העכודה והרווחה, מערכת כתי המשפט. צה"ל), חברות ורשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות. אוניברסיטאות ומוסדות חינוך (המכללה האקדמית של חל-אביב יפו, רשת אורט), תעשייה (סנו, הזרע, מהדרין פריאור. מועצת הפירות, רב-בריח, סולטילוק) ועוד. התקשרויותיה של 655 עם גופים אלה הן ארוכות שנים, ומעגל לקוחות מיקור החוץ של החכרה, העוסד כיום על 50 לקוחות, הולך ומתרחב במגזרים אלה. הניסיון והמומחיות הייחודיים בשוק הישראלי, בשילוב הננב" של חכרת 4655 - המקצועי והכלכלי - מרכז התמיכה המודרני שמפעילה 655א. המתודולוניות המוכחות ויכולת "שכפול ההצלחה" והגמישות המובגית בהסכמ' ה-ג.5 של 655:, הם מגורמי המפתח להרחכת הפעילות ולזכייה ה"סיטונית" כמכרזים, שספגינה קבוצת מיקור החוץ של 4655 בשנים האחרונות. ד" . מעכרים חלקים תקופת המעבר בהתקשרות שאוסחטס5דטס בתחום ה-דו היא לכשעצמה בגדר פרויקט ויש להתייחס אליה כך דוד מנן * התקשרות בין שני ארגונים בהסכם לשירות 6אוסספדטס בתחום ה-ח - לקוח וספק - היא התקשרות ארוכת טווח, בדרך כלל; ברוב המקרים זוהי התקשרות לחמש, או לשבע שנים ואף לתקופות ארוכות יותר. ככל הסכם לטווח ארוך, סן הראוי שהסכם לשרות 6אוסהטספדטס יכיל בתוכו מנגנונים שיבסיחו את שרידותו, לאורך כל התקופה שבה הוא חל. ואכן, בהסכם לשירות 6אוסחטספדטס נבנים כסה מנגנונים כאלה. תנאים הכרחיים מובנים מאליהם לאבטחת שרידות ההסכם הם מיומנותו של נותן השירות באספקתו בפועל (80א/6ס) וקיומו של הסכם ברור בין הצדדים, שיש בו תועלת לשניהם (חסטפּטזו5-ח/-ח!ו). אחד המנגנונים המבטיחים התחלח עבודה נאותה מחד גיסא, ושרידות מאידך ניםא, הוא מנגנון "תקופת המעבר". המונח *תקופת מעבר" (8000ק תסוופהג:ד) במתודולוגיה לאספקת שירות 6אוס₪ט0ספזנוס, מתייחס למשך הזמן שבין יום החתימה על ההסכם בין הצדדים, לבין מועד תחילת יישומו בפועל, קרי - המועד שבו מקבל הספק את האחריות המלאה, לשירות כולו - על כל תכולתו, לפי רמת השרות המוסכמת ותוך מחויבות לעמידה ב-ג 5, במלואו המעבר משירות זו,המסופק על-ידי יחידה פנימית בארגון (פַחוסזטספחו), לקבלתו באמצעות ספק חיצוני ובשיטת ה-6או₪0טספדנוס, הוא מעבר רב משסעות לכל ארנון. המעבר מלווה, בדרך כלל, ברגשות מעורבים: אצל הארגון מקבל השירות קיימים חששות (מובנים) ורמח צפיות נבוהה (מובנת עוד יותר) אצל הספק קיימת מידה רבה של חוסר ודאות ביחם לינולתו לספק את השירות, באופן מיידי. זאת, לנוכח העובדה שלא ניתן לקבל מראש, את כל המידע - הפורמלי והבלחי פורסלי - על אודות הארגון מקבל השרות. חקופת המעבר נועדה, אפוא, להיות מעין "כלם זעזועים", גשר עביר, בין תקופת טרום ההסכם, שבמהלכה אין לצדדים כל התחייבות חוזית זה כלפי זה, לבין התקופה שלאחר תחילת ההסכם - תקופה אשר יש בה סחוייבוח חוזית מלאה של הצדדים לשירות (תכולחו ורמתו) ולתשלום (עבור השירות). ביצוע, כהלכחן, של הפעילויות בתקופת המעבר יש בו נדי לחרום לשרות 6אוסחטספדטס,שיענה על צפיות שני הצדדים. תקופת המעבר ינולה להיות, אפוא, נל ההבדל בין התקשרות מוצלחת לטווח ארוך, שיש כה תועלת ושביעות רצון לארגון מקבל השירות ורווח הוגן לספק, לבין התקשרות רצופת אי-הבנות, אכזבות ואף שיבוש היחסים בין הצדדים. במה עוסקת תקופת המעבר? הנושאים הטיקריים שיש לעסוק בהם במהלך תקופת + דוד גונן הוא מנהל התקשרויות אאוטסורסינג, בחברת 1:06 86 [1004 ואם1 "תוכנית המעבר" - כוללת פירוט של קביעת צוות היגוי; התוצרים המצופים מפרויקט המעבר; לוח הזמנים למימושו של הפרויקט ואבני דרך במהלך המימוש המעבר הם (כל הנושאים, או חלקם, הכל על פי התנאים הספציפיים להתקשרות בפני עצסה): יצירת היכרות בין מקבלי השירות לבין ספקי השירות, מיסוד ערוצי הקשר העסקי והתפעולי - היומיומי, השוטף - ספק/לקוח; היכרות של הספק את אחרי הלקוח הכלולים בשירות; השלמת לימוד סביבת העבודה המיחשובית של הלקוח, על ידי הספק: הדרכה של המנהלים שבצד הלקוח ושל המשתמשים בשירות; הבהרה הדדית של ציפיות שני הצדדים, האחד ממשנהו; בניית מנגנוני ניהול ובקרה 6 * שבועון אנשים ומחשבים * א6ט)חס!)גזס]ח] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * [661.60.1 פורמליים - ספק/לקוח; הקמת צוותי ניהול והיגוי והחוויית סדרי עבודתם, בתקופת המעכר עצמה ולאחר סיוסה; ביצוע הליך "גילוי נאות" (ססחספוווס טס) ביחס לנחונים ששימשו בסיס להתקשרות; טיפול במשאב האנוש' - העכרת עובדים, במקרה שבו הוסכם כי הספק יקלוט אל שורותיו עובדים מסגל הלקוח; כיצוע תקופות חפיפה עם עובדים שהחליטו לפרוש; מעבר פיזי של ציוד, או עוכדים, לאחר הספק (אם נדרש); השלמח לימוד תהליכי העכודה העסקיים של הלקוח על ידי הספק עוד נוללת התקופה שילוב נהלי עבודה הדרושים לספק על מנת לעמוד ברמת השירות המוסכסת - תוך הטמעת המתודולוגיה של הספק לכיצוע בפועל של השירות; רכישה (אם נדרשת) וכן - התקנה והרצה של כלי חומרה ותוכנה שהוסכמו בין הצדדים; למשל - כלי תפעול, נלי שליטה ובקרה ואחרים; אפיון והתקנה של כלים למדידת רמת השירות; הרצה ניסיונית של הכלים המוסכמים למדידה של רמת השירות; היכרות בין הספק החדש לבין קבלני משנה וספקים קיימים אצל הלקוח. למימוש מוצלח של תקופת המעבר יש להתייחס לביצוע המטלות הכלולוח בה כפרויקט בפני עצמו, ולנהלו על פי תוכנית - "תוכנית מעבר". מטרת בנייתה וכיצועה של תוכנית כזו היא לאפשר העכרה של סביבת ה-זו הקיימת של הלקוח, מקבל השירות, מאחריותו שלו, לאחריות הספק. העכרה חלקה - במינימום זעזועים ובמינימום הפרעה לתהליכי העכודה השוטפים, ולפעילותו העסקית של הלקוח. וכל זאת - במדויק ועל פי לוח זמנים קבוע מראש. המבחן להצלחת הפעילות בתקופה זו - כמו מכחנו של כל פרויקט - הוא ביצוע כל רכיבי התוכנית במועד, במסגרת התקציב וברמה גבוהה של שביעות רצון מצד הלקוח. חוכנית הפרויקט של תקופת המעבר - "תוכנית המעבר" - כוללת פירוט של קביעת צוות היגוי; התוצרים המצופים מפרויקט המעבר; לוח הזמנים למימושו של הפרויקט ואבני דרך במהלך המימוש; משאכים אשר על הצדדים - הלקוח והספק - להקצות לביצוע התוכנית; תחומי אחריות - של הספק ושל הלקוח. - ושל בעלי התפקידים, מטעסם; מנגנוני דיווח על התקדמות הפרויקט - בתוך צוות המעבר ולצוות ההיגוי: קריטריונים לסיום כאמור - כמו תוכנית של כל פרויקט. ניסיו(ה של |5788! 569088 |הססו6 ואפו בהעכרה של ארגונים לשירות 6אוסחטספדטס מורה, כי על מנת להשלים את המשימות הסיועדות, במועד וכהלכה, דרושה תקופת מעבר שאורכה כמה חדשים. משך התקופה בפועל מותנה בגורמים רבים ונקבע לפי התנאים הספציפיים, בכל מקרה לגופו. כמו כן - בצד הקביעה המוסכמת, מראש, של משך תקופת המטבר, יש להנדיר מנגנון להארכה אפשרית של התקופה, במידת הצורך ובהסכמה הדדית בין הצדדים. אבטחת מידע בע'ז] ה-טחוסזווספוטס למרות ההאטה הגדולה בתחומי ה-זו והקסנת התקציבים המשסעותית שסולה מתמודדים מנמ"רים רבים, אין ספק כי תחום אבטחת המידע הינו אחד הבודדים שאינו סובל מהאטה זו. זאת ועוד, במספר גדל והולך של ארגונים בארץ ובעולם אף ניתנת בימים אלה תשומת לב הולכת וגוברת להיבטי אבסחת המידע. תשומת לב זו מתבטאת בגידול משסמעותי של תקציבי ההצטיידות במערכות אבטחת מידע, ובסקביל - גידול בדרישות כוח האדם, הנדרש לתחזוקת אותם מערכי אבסחת מידע. פעילות אבטחת הסידע היא פעילות מתמשכת, שאינה מסתייסת עם התקנת הציוד והגדרחו. לצורך הגנה מתמשכת ויעילה נדרשים עדכונים תכופים ושדרוגים לרכיבי האבטחה ולמערכות המידע, ותשומת לב להטמעת מודעות לנוהלי האבטחה בארגון כמו כן, יש לעקוב ברציפות אחר אירועי האבטחה המדווחים, ולטפל בהם טיפול סונע מערכות אבטחח המידע דומות בתחומים אלה לאזעקה, המותקנת במכונית. אם לא תינתן חשומת לב להתראות המופקות מאותה מערכת אזעקה, במוקדם או במאוחר יימצא הפורצ שיצליח לעקוף את מערכת האזעקה ולגנוב את הרכב מרבית הגופים, קטנים כגדולים, אינם מסוגלים להתמודד באמצעות כוח אדם פנימי בכל היבטי אבטחת המידע, ומוצאים עצמם נדרשים לשכירת שירותים חיצוניים. זאת הן כשלבי תכנון המערכת והקמחה, כאשר אין בארגון את רמת הידע המקצועי הגבוהה הנדרשת להתמודדות עם הנושא, והן בשלני התחזוקה השוטפת, כאשר נוח האדם הפנימ' בחברה אינו מסוגל לתת את חשומת הלב הנדרשת למערכות אבטחת מידע חכרות אבטחת המידע מציעות כיום מגוון של שירותים, שנועדו להשלים את אותו פער נכוח האדם הפנימי כארגון. ניתן לחלק שירותים אלו למשפחות הבאות 8 שירות סחוסזטספווס מנוהל מרחוק, שבו הטיפול בכל מערך האבטחה הפנימי נעשה ממוקד שירות באתר הספק. ₪ שירות טחוסזשספוטס מלא, כאשר הטיפול במערכות האבטחה נעשה כאתר הלקוח. 8 סיוע נקודתי, על בסיס מזדמן או קבוע, כאשר האחריות הכוללת על המערכת ועל רמת האבטחה נמצאת עדיין בידי הארגון. בארגונים קטנים, המונים מספר מועט של משתמשי קצה, קיים יתרון משמעותי להעברת האחריות הכוללת על היבטי אבטחת המידע בארגון לנוף חיצוני בהסכם פחוסזטספוטס. בארגון קטן אין יכולת להתמודד עם המשיסות השוטפות הנדרשות לשמירה על רמת אבטחה נכוהה, ואין הצדקה להחזיק כוח אדם פנימי ברמה גכוהה. יש מערכות אבטחת המידע דומות לאזעקה, המותקנת במכונית. אם לא תינתן תשומת לב להתראות המופקות מאותה מערכת אזעקה, במוקדם או במאוחר יימצא הפורץ שיצליח לעקוף את מערכת האזעקה ולגנוב את הרכב לציין, כי בימים אלה החלו כמה מספקי האינסננט בארץ לספק שירותי אבסחה המשולבים כשירותי הקישור לאינטרנט, כך שאותם גופים הזקוקים הן לקישוריות לרשת האינטרנט והן לרמת אכסחה גכוהה יכולים לקבל שירות מלא מספק יחיד. בארגונים גדולים, ניתן להתחכט כין ניהול מערך האכטחה באפצעות כוח אדם פניסי, שיתוגכר על פי הצורך ככוח אדם מזדמן או קבוע מספק חיצוני, לבין העברת האחריות לתפטול ב-הָח סזיספוס לספק חיצוני. למרות שלחלופת יתרונות רכים, ולסרות שטכנולוגית ניתן לבצע את סרבית משימות התחזוקה סרחוק, השימוש כשירות מנוהל מרחוק אינו מקוכל בארץ. מרכית גופי האבסחה בארץ בארגונים גדולים אלה לעולם לא יסכימו להרחיק את תחזוקת מערכת האכטחה לנוף חיצוני, ללא בקרה צמודה ושוטפת. נוהלי האכטחה כמרביתם של אותם ארגונים מחייבים, ני המידע הסודי של הארגון יהיה רק בידי הארגון, וכי האחראים על מאגרי המידע יהיו גם הם אנשי הארגון. כסביבה זו, הקמת סרכז בקרה חיצוני, שאינו נמצא תחת השגחתו הישירה של הארגון אינו קניל. בנוסף, עצם היות מרכז הבקרה גוף, המשרת ארגונים נוספים, ואולי אף מתחרים, מקשה גם הוא על קכלת השירות לאור זאת, כאשר אנו ארגון קטן. וללא צורכי אכטחת מידע ייחודיים, אין מניעה לבחור בכל דרך של שירות טתיסזספוו, מקומי מאתר הארגון או מנוהל מרחוק מאתר הספק. זאת, לאחר שהוכרר כי לספק שיכחר יש את הידע המתאים (קרי - מומחי אבטחת מידע ככירים ומנוסים) וגם את יכולת התחזוקה השוטפת (כלומר - טכנאים זוטרים שלא יולזלו במשימות התחזוקה השוטפות) עבור ארגון גדול, חלופת השירות המנוהל מרחוק אינה מהווה חלופה ישימה, ויש להתחבט בין ביצוע המטלות באמצעות כוח אדם פנימי, או העכרת הביצוע לנוף חיצוני, כאשר האחריות הכוללת נותרת עזיין כידי הארגון במצב זה, האחריות לקביעת מדיניות האבטחה, אישור נוהלי העכודה, הטסעת הנהלים בקרב כלל עובדי הארגון והבקרה אחר תקינות מערך האבטחה תיוותר תמיד נידי הארגון. התחוזוקה עצמה תוכל להתכצע על ידי ספק חיצוני, אולם זאת תחת עיגו הפקוחה של אחראי האבטחה כארגון. בלא תלות באמור, מומל לכל ארגון לכצע אחת לתקופה מכדקי חדירה ועסידות באמצעות 0 שאינו מעורב כתכנון מערך האבטחה ובתפעולו היום-יומי. מבדקים אלה יהוו אישור נוסף על איכותו ורפת תפקודו של סערך האבטחה. ה-חָחוסזט150טס שבועון אנשיס ומחשבים * %66%ח0ו₪41ז0/ם] * גיליון 1005 15/5 ביולי 2002 * 0001601 5 377 סז 0 +00 טיקור-חוף: ב:דלי ביר הה; - יימים מקרים רבים שיכולים להתאים לביצוע פרויקט מיקור חוץ (אאוטסורסינג). לעתים משוחחת גיגה אינפורמיישן גרופ עם ארגונים שניסו לבצע שיפורים פנימיים בפעילות ה-]1 שלהם ללא הצלחה. לעתים קרובות, לתנאים הקיימים מחוץ ליחידת ה-11 יש השפעה לא פחותה מאשר לתנאיס הפנימיים, באשר להצלחתה של יחידת ה-11. נתקלנו ביחידות 11 פנימיות, שניסו לבצע הכל בדרך הנכונה, אולס נתקלו במכשוליס שהיו מחוצ לשליטתס ושהשפיעו על יכולתס להמשיך ולתפקד בצורה אפקטיבית. בכל פעס שארגון שוקל לבצע פרויקט מיקור חוץ, הוא צריך לבחון כמה גורמיס, שיקבעו לא רק אס מיקור החוץ הוא הבחירה הטובה ביותר, אלא גס לקבוע את סוג מיקור החוץ שיהיה המתאים ביותר. אם, לדוגמה, הצליחה מחלקת ה-11 הפנימית לחתוך בהיקף התקציב שלה בצורה מקסימלית מבלי להשפיע באופן מהותי על איכות השירות היומי, ועדיין החברה סובלת מבעיות פיננסיות - אזי אין דבריס רביס שמנהלי ה-11 של הארגון יוכלו לעשות על מנת לשנות את המצב. במקרה שכזה, פרויקט מיקור חוץ יכול לספק הקלה פיננסית מסוימת, שתסייע לחברה לשרוד; יחד עם זאת, חוזה מיקור החוץ יצטרך להיות מבוסס- עלויות, ולפיכך סביר להניח שהוא יהיה מוגבל מאוד מבחינת אפשרויות וגמישות שתינתן למחלקות השונות בארגון, המסתייעות בשירותי ה-ד1. במקרה כמו זה, בחירתו של ספק מיקור החוץ תהיה מבוססת על בחינת עלויות הספקים השונים, כשתנאי החוזה עמס צריכיס להדגיש היטב את נושא העלות, וגס בקביעת אורכו של החוזה צריך לחשוב היטב על חיסכון מקסימלי בעלויות. במקרה אחר, חברות שלא הצליחו לשכור כוח אדס איכותי בגלל סיבות שונות, החל ממיקומן הגיאוגרפי או רמות המשכורת בהן, יבצעו פרויקט מיקור חוץ מסיבות אחרות לחלוטין; חברות שכאלה יבחרו, קרוב לוודאי, בספק מיקור חוץ אחר מאשר במקרה הראשון, והן ישימו דגש על תנאיס אחרים בחוזה. אורכו של החוזה, במקרה זה, יהיה מבוסס על הערכתה של החברה לגבי כמה זמן צפויה להמשיך בעיית כוח האדס שלה. מאחר שקיימים גורמיס רביס שלפיהס קובעים אס החברה צריכה לעשות פרויקט מיקור חוץ או לא, את סוג הספקיס שבהס צריכות החברות לבחור ואת סוגי ההסכמים שצריכיס להיכתב, יש לשקול את הקריטריוניס הבאים כאשר החברה בוחנת את נושא מיקור החוץ: 1. שחיקה ותחלופת טוכדים מחלקות 11 שבהן שיעור השחיקה לאורך זמן עולה על 20 אחוזיס ימצאו שקשה מאוד, ואף יקר מאוד, להמשיך לספק שירותים באופן עצמאי לארגון שלהן. תחלופה מתמדת בכוח אדס מתבטאת לא רק בהוצאות גבוהות ביותר על שכירה והכשרה של כוח אדם, ובהוצאות על ניהול כוח האדם והקצאתו; בנוסף לכך, תחלופת כוח האדס מתבטאת גס באיכויות נמוכות יותר של מחלקת ה-ז1 ובהארכת משך ביצועס של פרויקטים שוניס. במקרים קיצוניים, אס תופעת תחלופת כוח האדס חריפה, היא אף יכולה להביא לפגיעה ממשית ביכולתו התחרותית של הארגון בשוק החופשי. נו--/[/][/*2---)) * גיולי גיירה היא סגנית נשיא בחברת המחקר והייעוץ הבינלאומית גיגה אינפורמיישן גרופ. ג'ולי מייעצת בתחומי שירותי 11, מיקור-חו, מיזוגים ורכישות, ניהול ספקים וניהול חוזים ועוד כן או כ? ניתן להשתמש, כמובן, ביועציס זמניים, אולס תחלופת עובדיס העומדת לאורך זמן על שיעור של יותר מ-20 אחוזיס מצביעה בדרך כלל על כך שהיקף ההוצאות שיוציא הארגון על מומחיס חיצוניים יהיה גבוה בשיעור ניכר מהיקף ההוצאה על מיקור חוץ. אילו היקף הבעיה היה מוגבל לחלון זמניס קצר יחסית, אזי השימוש ביועצים חיצונייס היה יכול לספק את הפתרון המבוקש. לעומת זאת, אס לוקח למחלקת ה-11 יותר מ-18 חודשיס לחפש, לשכור ולהכשיר כוח אדס איכותי, אזי פרויקט מיקור חוץ הוא בדרך כלל אלטרנטיבה עדיפה בהרבה. 2. תמיכת מנהלים לעתים משוחחת גיגה עס מנהלי 11, שמספריס לנו על אחת משתי האפשרויות הבאות: 1) קייס חוסר תמיכה מוחלט במחלקת ה-11 הפנימית מצד ההנהלה הבכירה בארגון, או 2) קייס מנהל בכיר מאוד בארגון, בדרך כלל מנכייל (680) או סמנכייל כספיס (6:0) -שתומכיס באופן פומבי וקולני בביצוע פרויקט מיקור חוצ. במקריס כגון אלה, כל הניסיונות שתבצע מחלקת ה-11 הפנימית יהיו כמו ניסיון להסתער חזיתית במעלה הר. בלא תמיכה מצד ההנהלה הבכירה של הארגון, מנהלי ה-11 ימצאו שקשה להס מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לנהל יחידת 11 יעילה, במספקת שירות טוב ללקוחותיה. במקרה שכזה, הכרחי לגלות מה בדיוק לא תקין - ייתכן שמדובר בחוויה רעה עס ה-11 שהיתה למנהל הבכיר בעבר, או ייתכן אפילו שמדובר במקרה שבו למנהל הבכיר אין די מידע, או שהתפיסות שלו לגבי תחוס ה- זו שגויות לחלוטין. לעתים, חוסר תמיכה זה ניתן לשינוי על ידי עבודה צמודה ואגרסיבית עם אותו בכיר, על מנת לזהות את הדאגות שיש לו לגבי תחוס ה-11, ולאחר מכן לתכנן אסטרטגיות ותוכניות שיתייחסו לאותן דאגות. יחד עס זאת, לעתיס קרובות ולמרות כל המאמצים הללו, מחלקת ה-11 של הארגון אינה מסוגלת לקבל את התמיכה הדרושה לה על מנת להיות אפקטיבית. במקרה השני, שבו אחד המנהליס הבכירים (או יותר) מביעיס תמיכה נלהבת במיקור-חוץ - גם פה למחלקת ה-11 הפנימית יש כמה אפשרויות מוגבלות ביותר. אס מנהל ה-11 מנסה צורת קרב הגנתית, תוך שהוא נצמד באופן מוחלט לדעותיו ומתנגד למיקור חוץ מכל סוג שהוא, אזי קייס סיכוי טוב מאוד שפרויקט מיקור חוץ בהיקף גדול יחסי ייכפה בסופו של דבר על מחלקת ה-11. לעומת זאת, אס מנהל ה-11 מוכן לבחון באופן אובייקטיבי את הנושא, וליישם מיקור חוץ בחלקים ספציפיים בארגון, אזי טוביס הסיכוייס שההנהלה הבכירה לא תכפה עליו פרויקט גדול יותר מזה שהוא מציע בעצמו. האלטרנטיבה הטובה ביותר במקריס אלה היא לגבש צוות, שיסקור אפשרויות שונות לביצוע מיקור חוצ הקיימות בשוק, ולבחור תחומיס שוניס מתוך פעילויות ה-11 שאותס אפשר להוציא החוצה. קיים שפע של מידע כאשר מגיעים לבחירת אפשרויות למיקור חוץ. חברות מחקר וייעוץ יכולות לסייע לארגונים בבחינת הצדדיס התיוביים והשליליים לביצוע פרויקט מיקור חוצ, ובקבלת החלטות כתוצאה מכך. קיימיס בנוסף גס מספר כתבי- עת ואתרי אינטרנט המביאים מידע רב על אודות מיקור-חו. אנו בגיגה סבורים, כי רצוי לבחון באופן אובייקטיבי את האפשרויות הקיימות, וחושבים שאולי עדיף למצוא תחומים של פעילות ז! שבהם יש יתרונות לביצוע מיקור חוצ, מאשר לעמוד בפני מצב שבו ההנהלה הבכירה תודיע שכל ניהול מחלקת ה-11 עומד להימסר לידי גורס חיצוני. 8 > שבועון אנשים ומחשבים 6 66%\חטוזגוחזס]ת! * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 % [6061.60.1 כב. 2212 וננ ₪ מחלקות 11 זקוקות לתקציב על מנת לשרוד ולהצליח. בהתאס לסוג התעשייה האנכית שבה הן פועלות, תקציב זה נע החל מהיקף נמוך של 2.5 אחוזיס מהיקף ההכנסות השנתי, ועד להיקף של 11 אחוזיס מהיקף ההכנסות השנתי של הארגון. ארגוניס שבאופן מתמיד מזרימיס תקציביס נמוכים מדי למחלקות ה-11 או שאין להס המשאביסם הפיננסייס הדרושיס על מנת לממן בצורה הגיונית ונבונה את מחלקת ה-11, יגלו בסופו של דבר שמנהלי ה-11 אינס יכוליס לספק לאורך זמן רמה נאותה של שירות לשאר חלקי הארגון גיגה נפגשה עס מנהלי 11, שהצליחו לייצר פתרונות יצירתייס ביותר על מנת לנהל את מחלקת ה-11 שלהם עס תקציב הנמוך בהרבה מהדרוש; יחד עס זאת, אס למרות הפתרונות היצירתייס של מנהל ה-11 פשוט אין לו את התקציב הדרוש, אזי לארגון אין ברירות רבות מלבד לבחון את מיקור החוץ כאמצעי להקלת הלחצ הפיננסי הרובץ על הארגון. מובן שאין צורך לציין, כי השקעות טובות בתחוס ה-11 יכולות להניב חסכונות אדירים בחלקים אחריס בארגון. שהרי בסופו של דבר, קיצוץ בתקציביהן של מחלקות שבסופו של דבר צורכות רק 2 או 3 אחוזיס מהיקף הכנסותיו של הארגון, אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על מצבו הפיננטי של הארגון - לפחות ברוב הארגונים. במקוס זאת, קיימיס אלפי מקריס מתועדיס, שבהם השקעות קטנות ב-11 יכולות להניב חסכונות אדירים במקומות אחריס ברחבי הארגון. לפני שנכנעים בפני לחצי תקציב ומבצעיס פרויקט מיקור חוץ רק לצורך חיסכון בעלויות, צריכיס מנהלי ה-11 לבצע סקירה מקיפה עס מנהלים עסקייס בכירים בארגון; בסקירה זו יש לבחון אם קיימות הזדמנויות לדרך שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\מ₪31/0זס/מ] * גיליוך 1005 * 15 ביולי 2002 6 6008001 5 390 שימוש אחרת בטכנולוגיה בתוך הארגון, כך שניתן יהיה לחסוך לארגון כסף בסיכומו של תהליך. אס בסיכומו של דבר כל הדבריס האחרים נכשלים, אזי חברות השרויות בקשיים פיננסייס כבדים פונות לעתיס קרובות למיקור חוץ כדי להקל חלק מהלחצים הפיננסיים הרובציס עליהן. באמצעות הוצאת כל מחלקת ה-11 לספק חיצוני של מיקור חוץ, ניתן להגיע לחיסכון בעלויות בהיקפים של 10 עד 25 אחוזיס 4. איכות השירות איכות אספקת השירות היא הגורס החשוב ביותר המשפיע על הדרך שבה נתפסת יחידת ה-11 הפנימית בארגון; יחד עס זאת, גיגה שוחחה עס כמה ארגוניס, שבהס נושאי השירות הס כה גדוליס או כה מורכבים, עד שנדרשיס השקעת משאבים כספיים אדירים, או חודשיס על גבי חודשים של מאמצים, על מנת לתקן את הבעיות הקיימות. בעיות עס שירות התוקעות באופן עקבי את יחידת ה-ז1 הפנימית, למרות המאמצים שהיא משקיעה בניסיונות לפתור אותן, יכולות לעתים קרובות להיות הגורס המזרז לקראת מיקור חוצ. השאלה הנשאלת היא - כיצד יודעיס מתי בוצעו כבר די ניסיונות לתקן, וצריך לנסות משהו אחר! אס מחלקת ה-11 ביצעה לפחות שלושה ניסיונות רצינייס כדי לפתור בעיית שירות ולא הצליחה, נראה שהגיע הזמן לחפש אחר פתרון חיצוני של צד שלישי. במקרים ספציפיים, להיקף ההוצאה הפיננסית שתידרש על מגת לפתור בעיות באופן פנימי במחלקה אין כל הצדקה או אפשרות החזר הגיונית, (המשך בעמ' 40) -- |ל'קוד...(המשך מעמ' 39) ובמקריס אלו, מיקור חוץ הוא פתרון אפשרי וסביר לבעיה. 5. מיזוגים ורכישות (₪84) כאשר מיזוגים ורכישות עומדיס להיות אמצעי הצמיחה האסטרטגי של החברה, אזִּי מחלקות ה-11 הפנימיות צריכות להיות בעלות יכולת לשדרג במהירות את התשתית, היישומים, התמיכה ואת כוח האדס שלהן, על מנת לתמוך בדרישות הנוצרות כתוצאה מרכישתה של חברה אחרת. קיימות סיטואציות שבהן למחלקות 11 פנימיות אין כישורים, תשתית גמישה או רוחב-פס מספיקים על מנת לתמוך באסטרטגיה עסקית שכזו. לעומת זאת, מיקור חוץ יכול לספק את כל המשאביס כאשר הס נחוציס - לעתיס קרובות בגמישות רבה יותר מאשר מחלקת ז1 פנימית בתוך ארגון. לדוגמה, ניתן לראות מה הס כוח המיחשוב והיקפו, הדרושיס באופן מיידי, כדי להמיר את היישומיס לפלטפורמה מוכרת, כאשר חברה אחת רוכשת חברה אחרת. אלה מורכביס בעצס מכמות המיחשוב הדרושה לתמיכה בפעילות התפעולית היומית של חברה ג, בתוספת כמות המיחשוב הדרושה לתמיכה בפעילות התפעולית היומית של חברה 8, ובנוסף גם יכולת מיחשוב שתספיק לפעילות בדיקות (פפווצטו) על מנת לתמוך בפעילות המשולבת של הארגון החדש, בפרק הזמן הדרוש להמרת המערכות ואיחודן. הבעיה היא, כמובן, שהיקף וכוח המיחשוב הדרוש לתקופת הביניים של המיזוג היא יקרה מאוד, וגם השגתה אורכת זמן רב ויקר. פתרון אפשרי לביצוע הוא לשכור לתקופה קצרה שרתיס ונפחי אחסון, אולס גס אלה יקרים, ובכל מקרה קשה מאוד לשכור רוחב-פס לתקופת זמן קצרה. משמעות הדבר היא, שכל פעילות של רכישה דורשת אספקת-יתר של משאבים שונים. ספקי מיקור חוצ, לעומת זאת, יכוליס לספק היקפים גדוליס של שרתים, כוח אדס, רוחב-פס ונפחי אחסון כאשר החברה זקוקה להם, והתשלוס שהם יגבו יהיה לפי היקף המשאביס וכמות הזמן שבה משתמשיס במשאביס אלה. הזמן להשגתס של משאביס אלה, בתסריט של מיקור חוצ, הוא קצר בהרבה מאשר ארגון המנסה להשיגס בכוחות עצמו. בסיטואציות של מיזוגיס ורכישות, ככל שהחברות המתמזגות מצליחות לאחד במהירות גבוהה יותר את הפלטפורמות הטכנולוגיות שלהן, כך הן יכולות מהר יותר לרשוס את החיסכון הנובע מאיחוד התשתיות שלהן - זמן ממש הופך לכסף במקרה זה. חברות העומדות בפני סיטואציה של מיזוג או רכישה צריכות לשקול שימוש במיקור חוץ, אם מחלקות ה-11 הפנימיות שלהן אינו יכולות לתמוך במצבים העסקייס המיוחדיס הללו. 6. תרכות פנים-מחנקתית תרבות היא קטגוריה רחבה ביותר, שיכולה לכלול מגוון רחב ביותר של נושאים שונים. מחלקות 11 מורכבות מטכנולוגיה ומאנשים. בעוד טכנולוגיות מתפתחות ומשתנות במהירות גבוהה ביותר, קשה הרבה יותר לאנשיס להתפתח ולהשתנות בקצב הנדרש בימינו על ידי חלק מהארגוניס העסקיים. היתה לנו ההזדמנות לשותחח עם מנהלי 11 שהפכו מתוסכלים מהצורך לעבוד עם אנשי ז! שאינס רוצים לאמ קווי מדיניות חדשים, פרוצדורות וגישות חדשות, שהס כולס כורח המציאות על מנת לספק שירותי 11 ברמה טובה. לעתים, תרבויות שונות הופכות להיות כה מושרשות בקרב קבוצת אנשים, עד שכמעט שאין אפשרות לשנות אותם מבלי לפנות לאמצעים דראסטיים, כגון שימוש במיקור חוץ. תמיד חבל כאשר סיטואציות אלה מתרחשות, מכיוון שעצם הבחירה במיקור חוץ במקרים כאלה נעשית כמעט תמיד כאסטרטגיה של 'ימוצא אחרון", ולא מתוך התלהבות מעצס הרי לעתים קרובות הבחירה במיקור חוץ יכולה להיות האלטרנטיבה הטובה ביותר להיחלצות ממצב רע, ולאספקת פתרון טוב ואז לארגון לחלוטין ברוב השנה; או שהן צריכות לטפל האפשרות של שימוש במיקור חוצ. במקריס אלה, לספק מיקור החוץ מחכה התמודדות עס נושאי כוח אדס שהם בעלי פוטנציאל להיות הפכפכיס ובעייתיים - אולס לעתיס אין ברירה אלא לנקוט באמצעי זה, אס נוסו כל הדרכיס האחרות לביצוע שינויים בתרבות הפנימית של מחלקת ה-11, ואלה לא הניבו את התוצאה המבוקשת. 7. מעגלים טסיים משתנים כמהירות קיימות תעשיות אנכיות, כגון קמעונאות, שבאופן קבוע עוברות טלטלות פרועות בכל הקשור להיקף העסקים שלהן. בקרב חברות קטלוגיס כמו לדוגמה החברה האמריקנית 8:30 ..1..1, היקף ניכר מתוך העסקיס השנתיים שלהן מתבצע ברבעון האחרון של השנה, ובמיוחד בתקופת הקניות סביב חג המולד וראש השנה, שהיא קצרה יחסית. נפוץ למדי לראות, שבקרב חברות מתעשיות אלה, 70 עד 80 אחוזים מכלל המכירות השנתיות של החברה מתרכזות בחלון זמניס קצר מאוד, בן שנייס עד שלושה חודשיס מתוך השנה. מנקודת מבט של תחוס ה-11, האתגריס במקרים אלה - הן מבחינה טכנית והן מבחינה פיננסית - של ניהול בסביבה המשתנה בקיצוניות כה רבה, הם מפחידים ומרתיעיסם מאוד. תארו לעצמכס, שעליכם להשיג לתקופת זמן קצרה מאוד משאביס הכולליס שרתיס, אמצעי אחסון, נפח רשתות וכוח אדם, בהיקף המספיק לטפל בגידול של 800 אחוזיס מהיקף העסקים הרגיל שלכם. סיטואציה זו לבדה תהיה קשה דיה, אולס בנוסף דמיינו לעצמכס שאתם צריכים 'ילזרוקיי את כל המשאביס הללו לאחר תקופה של שלושה חודשים בלבד, ולחזור על אותו תהליך שנה לאחר שנה. זוהי משימה קשה ביותר לנהל מחלקת ז1 בצורה יעילה באקליס עסקי כפי שתואר להלן. חברות הפועלות באקלים עסקי כגון זה, נוקטות בדרך כלל באפשרות הבאה - הן משיגות משאביס בהיקף גדול בהרבה מכפי שהן זקוקות, משאבים אלה עומדים בלתי מנוצליס בהפרעות של שכירת ציודים שונים ורשתות, והתקנתס ולאחר מכן פירוקס כאשר אין עוד צורך בהיקף המיחשוב שהן שכרו. תעשיות שבאופן מתמיד עוברות מעגליס עסקיים פרועיס כגון אלה שתוארו כאן, הן תעשיות שכאילו י'נתפרו במיוחד'' לצורך שימוש במיקור חוץ. ספקי שירותים יכוליס במהירות רבה להרחיב ולכווץ בחזרה משאבי מיחשוב, על מנת להתאימס למעגליס העסקיים של חברות כאלה; ולמרות שעבור שירותים אלה נגבות עלויות שונות שאינן זולות, הרי שלעתים קרובות עלויות אלה של ספקים חיצוניים הן זולות בהרבה מאשר הניסיון לנהל כל זאת בתוך הארגון עצמו. סיכום בסיכומו של דבר, קיימיס מצביס עסקיים ותנאים שוניס, שבאופן טבעי מובילים את הארגון לשימוש במיקור חו. זוהי תופעה נפוצה למדי, שמחלקות ז1 בארגוניס צריכות להתאיס עצמן ולהשתנות בהתאם להצגתן של טכנולוגיות חדשות המופיעות חדשות לבקריס. יחד עס זאת, מנהלי זז מוצאיס עצמס לעתים מתמודדים עם מצבים ותנאיס שקשה להס להתגבר עליהם בכוחות עצמם, למרות המאמצים הגדולים ביותר שהס משקיעים בכך. בין אס הסיבות למצביס אלה הן חוסר תמיכה מצד ההנהלה הבכירה, בעיות תקציב או צוות בעייתי במחלקת ה-11, הרי לעתים קרובות הבחירה במיקור חוצ יכולה להיות האלטרנטיבה הטובה ביותר להיחלצות ממצב רע, ולאספקת פתרון טוב לארגון. 2] 0 > שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\חסו!גוחזס]ח] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 % ]1.60.1טח6 +ב-וו...... | מסימני המיתון: אאוטסורסינג של שירותי חשבות וניהול כספים (ס.-.6) חכרת ווגה קונסלטנס מדווחת על גידול בביקוש לשירותי ניהול כספים באאוטסורסינג ו השירות מתאים לחברות עם מחזור מכירות של כמה מיליוני שקלים בשנה ו/או מעסיקות מעל 10 עובדים חכרת ווגה קונסלטנס, המנוהלת על ידי רו"ח אודי סביצקי ופיני שמואלי ניסן, ומספקת שירותי ייעוץ ומחקר כלכלי, מציעה שירות אאוטסורסינג חדש של ניהול כספים, הכולל ניהול בקרה תקציבית, ניהול תזריםי המזומנים של החברה וליווי מול הבנקים. השירות מיועד לחברות עם מחזור מכירות של כסה מיליוני שקלים בשנה ו/או מעסיקות מעל 10 עובדים. חכרח ווגה קונסלטנס בעלת ניסיון של שנים בסתן השירות לחברות, אשר חלקן החליטו לצמצם בכוח אדם ונעלויות הקבועות, בעיקר בתקופה זו של מיחון במשק הישראלי בכלל ובענפי ההיי-טק בפרט השירות הפך רלוונטי בתקופת האטה וסיתון עקב הצורך החזק בכקרה יומית על תזרימי המזוסנים, בצמצום עלויות כארגון ובעבודה במסגרות אשראי סאושרות של המערכת הבנקאית וו"ח אודי סביצקי, מנכ"ל משותף בחברת ווגה קונסלטנס: "המציאוח הארגונית משתנה. בימים אלה מנהלי חכרות וארגונים בוחנים בקפידה יתרה את סעיפי ההוצאות, הקשורות לכוח אדם. צמצום עלויות אלה אפשרי היום על ידי העסקת עובדי חוץ (אאוטסורסינג), ביטול פונקציות מיותרות בחכרה והתמקדות בליבת העסקים היחרון הגדול של מחן שירות לכמה חכרות בינוניוח הוא, שאנו מצליחים לחסוך עלויות לכלל החכרות על ידי ניצול היתרון לגודל. אנחנו מצליחים לקכל עכור לקוחותינו תנאים נוחים משמעותית מול התנאים המקוריים שהחכרה הצליחה להשיג בכוחות עצמה". רו"ח יאיר בירן - יועץ בכיר בחברת ווגה קונסלטנס: "אחד הדברים המשמעותיים ביותר הוא, שאנחנו מצליחים לפנות את המנכל"ים להתעסק בדברים החשובים ביותר בעסק ולא להיות טרודים בניהול מו"מ מול המערכת הבנקאית וספקים שונים. למנכ"ל בדרך כלל אין יתרון יחסי נדברים הללו, ולנו נצכרה המומחיות המקצועית המתאימה." עוד מוסיף רו"ח סביצקי: "אחת הבעיות האופייניות של חכרות, העוכרות תהליך ייעול או הבראה הוא, שעקב הלחצים הגדולים הנטייה היא לכצע קיצוץ רחב בעלויות, ללא השקעחת מספיק מחשבה כנושא. קיצוץ גורף של עלויות גורם כדרך כלל לירידה בסחזור המכירות ולפגיעה ווגה קונסלטנס: חכרת ווגה קונסלטנס היא חכרה סוכילה לייעוץ ומחקר כלכלי, עם התמחות כתחומי התקשורת וההיי-טק. השירותים הניתנים על ידי החכרה כוללים ניתוח וסחקר שווקים טכנולוניים, ניתוחים רגולטוריים הערכות שווי של חכרות וטכנולוגיה, כחירת מודלים ואסטרטגיה ועוד. כין הפרויקטים המובילים, שאותם נבחרה החכרה לנהל: ניחוח שוקי תקשורת ורגולציה בעולם, כרקע לוועדת קרול, עכור משרד התקשורת ניתוח שוק הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל, הערכות שווי של חכרות הסלולר כישראל מ החכרה: רו"ח אודי סביצקי (גמוש), ופיני שמואלי ניסן הו לפרסים נוספים: שרון בן ארצי, ליז רוזנבלט. שלוחה 056 / 875592-131. ברווחיות. דווקא בתקופת מיתון יש הוצאות שצריך להגדיל - לדוגמה שינוי דגשים בתקציב השיווק. שינוי מדיניות התגסול של עובדים שיכולים לתרום לגידול נהכנסות החברה וכו' " נקודת האור שבסמיתון רו"ח יאיר בירן: "המיתון טוסן בחוכו הזדמנות חד פעמית לשינוי ארגוני משסעותי, שאינו מלווה בהתנגדויות המסורתיות לשינויים, מכיוון שהעוכדים סבינים את הצורך בכיצוע שינויים כמו כן, זו הזדמנות פז לשנות תנאים עסקיים מול ספקים ולנתק תלות שלעתים קיימת בספק מסוים, עקב התחרות החריפה בשוק. כלומר, יש לא מעט צדדים חיוכים למיתון, אם עובדים נכון" בין השירותים, שמציעה חכרת ווגה קונסלטנס, במסגרת זו: בקרה על תזרים מזוסנים, בנייה של מערכות תקצוב ותמחור, ניהול סו"מ עם בנקים, ניתוחי רווחיות חכרות ופרויקטים, ניתוחי כדאיות של פרויקטים שונים, זיהוי נקודות תורפה וסיכונים, רכישת נדל"ן, ניהול ציי רכב, דיווחים למשקיעים כחו"ל ובעלי מניות ועוד. השירותים ניתנים על ידי רואי חשבון מוסמכים בעלי ניסיון של שנים בתחום ניהול הכספים. שבועון אנשיס ומחשבים * 66%אמסו1גזס)] * גיליוך 1005 * 15 ביולי ?200 * 661601 5 41 ד וסוכ - לפני שנים לא רבות, דומה היה כי אנו עוסדים בעידן חדש של פריחת עסקי אספקת שירות החיבור לאינטרנט. חברות 85! צצו חדשות לבקרים - במודלים עסקיים שנעו בין גביית דמי מנוי ובין גלישה חינם תמורת צפייה בפרסומות. בהמשך, התברר כי אספקת שירותי תקשורת אינה חזות הכל: המודל העסקי המדובר עבר מ-85 - אספקת הקישור ההולך ונתפס כמובן מאליו- ל-856 - אספקח היישום המאוחסן ברשת, תוך גבייח תשלום עבור השימוש בו, תמורת התנועה הטסקית - ולא עבור העברת סיביות המידע עצמן הדור הבא של ספקי השירותים והיישומים ברשת צריך אם כך יותר מאשר רשת חזקה בלבד. כדי לשרוד בעידן של תחרוה, יש להביא לשוק פעם אחר פעם מוצרים חדשים העונים לדרישות - או יוצרים דרישות חדשות. המודל העסקי החדש של ספקי שירותי היישומים, יוצר אתגר טכנולוגי ועסקי עמו מתמודדים ספקי הציוד של ספקי השירותים האלה. חכרת ב8/8, למשל, נערכת להתמודד עם האתגר הזה. ככל שה-פחסוט!ס5 ספופסה מחגלים כדגם פעילות פופולארי בניסיון לחסוך עלויות לארגון המשתמש, בנחה הג מודלים עסקיים אותם היא מציעה לבסים הלקוחות שלה. כספקית מספר אחת בעולם של מערכות סרכזי שירות וטלפון מכוסם שו, היא מקדימה את המתחרים גם בהצעח שירותים כאלה, בתחום ה-פחסשטוס5 05100 בתחום מרכזי השירות וקשרי הלקוחות (5ז6זח06 וו63) ניחן לזהוח מגמה ברורה של ניסיון להגיע לשליטה ולהציע תקשורת לכל סוגי המדיה בכל מכשירי הקצה: דואר נכנס, פקם, הודעות 5וא5 - ולהפיץ את המחידע בזמן אמת אל הנקודוח המתאימות בחברה. הדבר חייב להיעשות מכלי לאבד זמן - ותוך מענה מהיר לבקשות הלקוחות, שהוא אחד החוקים הבסיסיים של עולם ניהול קשרי הלקוחות - ה- ואחס. לחברות 5ג יש סיכוי טוב לחדור לתחום העסקים הזה ולכסות לקוחות רבים, בתנאי שיהיו מהירות מספיק, וידעו להציע את השירותים הנכונים. איש אינו מסוגל לחזות כיום כמה מהר יצמחו עסקי האינטרנט - הדור הרביעי בסלולר, למשל. כולם יודעים שהדברים יתרחשו, אבל איננו. יכולים לדעת באיזה עיתוי. הזםן החולף נותן לחברות הטלפונים הוותיקוח שהות להתאושש. הפירוש המעשי של התאוששות כזאת היא שירות מלא ללקוח על גבי קו קבוע, לרבוח גישה לאינטרנט, שירותים ניידים ושירותי הודעות במודל עסקי מקיף וסאוחד. היכולת להציע את השירות המקיף ביותר והטוב ביותר ללקוחות מכל מכשיר קצה יהיה מפתח להצלחה העתידית. ּעְבּג היא שחקן מרכזי בפלחי השוק האלה. מי שחושבים כיום על הקמת שירותי 55א, מתחבטים בין מודלים כלכליים שונים, ומחפשים כלים שיאפשרו + דוד סגל הוא מנכ"ל גצָצוג ישראל דוד סגל לחזות את סיכויי ההצלחה של שירותים כאלה. כדי להפוך לספק שירותי יישומים, יש להכיר את השוק האוורי בו יש כוונה לפעול ואת האנשים החיים בו. צריך להכין תוכנית עסקית, להציג אותה בפני משקיעים - ולמכור יום אחר יום, שעה אחר שעה. חשוב למצוא את גומחת השוק 2 >* שבועון אנשים ומחשבים * 66%)מסו1גווזט]מ1 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * [61.60.1ח6 0000 אאוטסורסינג כצעד ייעול לארגונים המתאימה לשירותים וליישומים. חכרוח 55ג חייבות להיות מסוגלות להציע שירוח מקיף ומלא ללקוחותיהן. הפריסה הבינלאומית של חכרת =5א חשובה כאשר לקוחותיה נמנים עם החברות הגלוכליות. נקודה זו מהווה יתרון מבחינתו של כל לקוח, הנהנה מניסיון כלל עולמי ומאפשרות להרחיב אח מסגרת השירוח ממנה הוא נהנה לאחרים גיאוגרפיים נוספים. בסופו של דבר, הטכנולוגיה אינה מדורגת במקום הראשון בסדר החשיבות כפי שהוא מוגדר על ידי הלקוח. אכל, הטכנולוגיה היא תנאי הכרחי לאספקת השירות אותה אתה מכקש להציע. וכך, בוחרת הצא להדגיש לא אח הטכנולוגיה בפני עצמה - אלא את עובדת היוח הטכנולוגיה שלה מוכחת, באורח המאפשר להבטיח עמידה בכל ציפיות הלקוח לשירות אמין ולתפעול נוח ללא תקלות אם נשווה את צמיחת המודל העסקי של ה-55 באירופה לעומת ארה"ב, (בחין ני הוא נתון במאבק מתמיד, בשל מצב השוק ובמיוחד השוק האסריקני. מספר השחקנים בשוק קטן, וחלקם ייצא בסופו של זבר מהתמונה. מנתחי השוק חוזים עתיד גדול - אכל נכון להיום רונ השחקנים הקפיאו פרויקטים בכל העולם - וקשה להחננא לגבי העתיד מדינוח המזרח התיכון מציגוח פוטנציאל מיוחד במינו לחכרות 355 ולספקי מערכות בתחומים אלה. אין בהן עדיין שחקנים מבוססים, בסיס הידע מוגבל והיצע השירותים אינו גדול. מה שיעשה את ההבדל בשוק הזה הוא שאלת זמינות המשאבים הכספיים ₪ == אנשים ועידת העסקים האולטימטיבית איך שורדים ומצליחים בטכנולוגיה וכבעסקים כל יום 2 מליאות ו-4 מסלולים 10-11 בספטמבר, דן פנורמה, ת"א מנחה הוועידה: פלי הנמ"ר, יזם אנשים ומחשבים יום ג' 10/9 ה'יום שלפנ!' יום די 44/9 יום הפיצוצ ץדוח50זקטס 09 00161 6 וסזוח00 400688 36| 818 800 510906 חסו616061 חסופטזזח! 6 68!!5זו= 5 > 5101306 5/0 6 4556550601 681זחדך ו 6 050 6 ב וסם/5-א חסוז160סזק 7 5951 = עוטחו)חס) 655חו5 96 15% 56 הכוה ווה מק ?36006 68 |8ח0ו0206781) 6 5א38 |8וסחהחו- 5 38% 6 הג 8 9ַהו01681 8 ומס 6 3/8808 עְחַ0וסחחספד 5 !00 ץ1וטחוזח0) 65 ₪0 6 801קח! 851855 מרכז רישום לכנסים פקס 03-6889207, טל 03-6385848 ||.56606).00וח6/6 0 2 5% כן! אניימעוניין 02 להרצות ₪ להציג ₪ לחלק חומר ₪ לתת חסות 2 להאזין בועידת העסקים 11 בספטמבר )חן 25 7 * , | : / 6 2 'ו:אוו:ז: אזאס יי ר4 2 א" | * | 1145את | 0ז₪568 )חווד 6 וחד .6 הוחד [ שדרנית הספורט, מירי נבו, הנחתה, ברוח המונדיאל, את המיצג המרכזי בכנס, שהועלה ע"י 7 מנהלים בכיריס מ-3016ז() ישראל, | ששילבו את הנושא המקצועי של הכנס עס קדחת המונדיאל משה חורב, מנכ"ל 03616) ישראל, בישר למוזמנים כי 08616 = - אמנס נכנסה לתחום ה-608(1 באיחור, אולס האיחור היה לטובתה, שכן בגל הראשון של החברות שרכשו מערכות 081) היו כישלונות רבים, ו-0:3616) השכילה ללמוד מטעויות של אחרים (בתמונה מימין לשמאל: משה חורב ורמי דניאלי ממחשוב ישיר) )| הדס בשן, מנהלת פרוייקט ה-1א008 וה-₪80 בחברת סודה קלאב, הציגה בכנס את סיפור ההטמעה של מערכת ה-081 כחלק מפתרון ה-51016 צ0ח6-3051 8016ז0). בשן אמרה כי המערכת הוטמעה בארה"ב עם פוטנציאל המשך הטמעה ביתר היחידות העיסקיות של הקבוצה בארץ ובחו"ל 4 %* שבועון אנשים ומחשבים 6 א66%\חסו!בחזס]ח] * גיליון 1005 % 15 ביולי 2002 6 ]60.1 6061 %חוחה] 6 אחוד ." %חות = בכנס השנתי של ]68% 6!טגז0(), שהתקיים בחודש שעבר במלון שרתון סיטי טאואר ברמת גן, השתתפו למעלה מ-1,000 מנהלי שיווק, מכירות ומערכות מידע, אשר התעדכנו בחידושים הטכנולוגיים שחלו בתחום ניהול קשרי לקוחות בארץ ובעולם 6 מימין לשמאל: יריב מנדלסון ואבי שפיגלמן, 0% ישראל. ( מימין לשמאל: אילן שפיגלמן, %:0₪, אליעזר גרינצוויג, מנמייר רפא''ל ויריב מנדלסון, >6גזס. 60 גניר גרונר, 086% שבועון אנשים ומחשבים * א66חס!זגמזס/ת] * גיליוך 1005 * 15 ביולי 2002 6 [600 600 9 45 ]7-7 000ד ד חנן מעוז, 66גזס ₪ פיליפ ליבמן, מחברת היעוצ גרטנר ישראל מירי נבו ונבחרת 0706: צביקה אייזנשטט, ניצן שחס, יריב מנדלסון, אילן שפיגלמן, משה חורב, שי ברודצקי ואבי שפיגלמן. יריב מנדלסון ואילן שפיגלמן, 66גזס. מירי נבו, תומר מירום וקרן קלומיטי, 066 ישראל. איתי אבנרי, קרן קלומיטי ואילנה כהן, 006 ישראל. פיליפ ליבמן, מחברת היעוץ גרטנר ישראל, אמר בכנס כי ענף ה- א6% בישראל צפוי להכנסות בסדר גודל של עשרות מליוני דולרים בשנים הקרובות, וציין כי 066 בונה מומנטוס בשוק ה- א68 ולכן לקוחות שרוצים לשפר את הגישה מול לקותותיהם ומחפשים אינטגרציה טובה ופתרון טוב של יימכירות ושירות לקוחות'י חייבים לבחון את 0₪806. 5% בוריס דהב, 066 6 5 0 . 11010 גיליון 5 6 15 ביולי 2002 % 01.60.11 6 > שבועון אנשים ומחשבים 6 טט\חטוזגחוזס]ה] % גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 5 06.60.11 שבועון אנשים ומתשבים חנן מעוז, 66גזס ₪ פיליפ ליבמן, מחברת היעוצ גרטנר ישראל מירי נבו ונבחרת 0706: צביקה אייזנשטט, ניצן שחס, יריב מנדלסון, אילן שפיגלמן, משה חורב, שי ברודצקי ואבי שפיגלמן. יריב מנדלסון ואילן שפיגלמן, 66גזס. מירי נבו, תומר מירום וקרן קלומיטי, 066 ישראל. איתי אבנרי, קרן קלומיטי ואילנה כהן, 006 ישראל. פיליפ ליבמן, מחברת היעוץ גרטנר ישראל, אמר בכנס כי ענף ה- א6% בישראל צפוי להכנסות בסדר גודל של עשרות מליוני דולרים בשנים הקרובות, וציין כי 066 בונה מומנטוס בשוק ה- א68 ולכן לקוחות שרוצים לשפר את הגישה מול לקותותיהם ומחפשים אינטגרציה טובה ופתרון טוב של יימכירות ושירות לקוחות'י חייבים לבחון את 0₪806. 5% בוריס דהב, 066 6 5 0 . 11010 גיליון 5 6 15 ביולי 2002 % 01.60.11 6 > שבועון אנשים ומחשבים 6 טט\חטוזגחוזס]ה] % גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 5 06.60.11 שבועון אנשים ומתשבים על סדר היום יהודה קונפורמםס ותרת ראשית במוסף הכלכלי של מעריב מלפני כשבועיים כ נוסחה בזו הלשון: הבנקיס ידרשו פיצוי על עדכון מערכות המחשב כדי לאפשר להס ליישס את חלקם בהמלצות וועדת רבינוביץ. כפי שאנחנו יודעים, הבנקיס הס לא מוסד פילנטרופי ובנק ישראל לא בדיוק יכול לתת להם כסף מעבר למה שהוא מדפיס עבורם כל יום, ולכן את העלות של הפיצוי הם יגלגלו עלינו. עוד נקודה: הטכנולוגיה אינה מכשול. אפשר לבצע את הרפורמה וליישם אותה בבנקיס. יש רק פרט קטן אחד: זה עולה כסף. במה המדובר! רפורמה כוללת עשרות ואולי מאות פריטי מידע שונים, שצריכים להיות מעודכנים במערכות המחשביס של הבנקיסם. זוהי פעולה מורכבת ביותר, שדורשת עשרות אס לא מאות שנות אדם, שינוי ושכתוב מערכות קיימות, תכנות, טיפול בממשק משתמש, בקיצור מגזר שלם, שצריך עכשיו להשקיע משאבים, ומן, כסף והרבה הרבה סבלנות כדי לעמוד בתוכניות של כלכלני בנק ישראל. אמרנו מסובך, אבל לא בלתי אפשרי... וכאן החוליה החלשה מתגלית שוב במלוא עוצמתה. מיכאל טייר, כיוס מנהל החטיבה הבנקאית במטריקס, מקבוצת פורמולה, ובעל נסיון של 25 שנים במערכות מיחשוב בנקאיות, לא כל כך מתרגש או מתפלא מדרישת הבנקים. האנשיס בצמרת בנק ישראל מתחלפים אבל האטימות, השטחיות ואולי גם הטיפשות נהנות מקביעות ואף אחד לא חושב לפטר אותם. יימדינת ישראל, משרד האוצר חושבים על הכל כאשר הם עושים תוכנית כלכלית. רק על דבר אחד הס שוב ושוב שוכחיס לחשוב או לברר: העלות והתועלת שבביצוע הרפורמה. הרי מדובר בחישוביס שוניס על מכשירים פיננסיס שונים, ריביות, מסים, עמלות, עלויות. כל אלה אינס קיימים באופן אוטומטי במערכות המידע של הבנקים. לפני כעשור היה מצב דומה, כאשר היה שינוי בחוק הריבית כדי להגיע לייצדק מוחלטיי. עשיית הצדק עלתה מיליוני דולריס לבנקים, שגלגלו אותה כמובן עלינו." טייר צודק. במשרדיס הממוזגיס של האוצר ובנק ישראל רואיס הרבה דברים. יש אנשיסם שתפקידס לראות את האופק. אבל כמעט תמיד האופק הזה מסתיים שלב אחד לפני שזה מגיע לביצוע. יש תוכנית, יש רפורמה, אבל אף אחד לא טורח לבדוק מה העלות האמיתית למימוש הרפורמה. אס היו בודקים זאת בפרמטרים של מושגים כגון עלות תועלת, כדאיות כלכלית, עלות תפעול ועוד, אולי היו מגיעיס למסקנה כי חלק מסעיפי הרפורמה, שנועדו כביכול לעזור לחלשים ולהגדיל את שכר המעמד הבינוני, לא כדאיים את העלות שלהם, מי אס לא המעמד הבינוני ישלם! "יאסור לשכוח, שרוב מערכות המיחשוב הבנקאיות, מה שקרוי 'מערכות ליבה' הן מערכות ותיקות וישנות, וכל שינוי שנערך בהן מהווה השלכה לכל דבר ולכל פרט בכל המערכת הבנקאית. רפורמה היא עניין אנושי, ולא טכנולוגי. ריבית, למשל, היא מכשיר פיננסי שנוגע לכל רבדי הפעילות הפיננסית, שינויה דורש השקעה שעולה כסף, ואת הכסף הזה מישהו צריך לשלם. במקרה הזה, אני נוטה לקבל את גרסת הבנקים. "אסור לשכוח, שרוב מערכות המיחשוב הבנקאיות, מה שקרוי 'מערכות ליבה' הן מערכות ותיקות וישנות, וכל שינויי שנערך בהן מהווה השלכה לכל דבר ולכל פרט בכל המערכת הבנקאית כא עוססים כפרוטות לכל החלטה במסגרת הרפורמה, שהחכיטה עכיה וועדת רבינוביף, יש השככה על מערכות המידע שכ הבנסים. האם זה טוב או רע כללסוחות הבנסים, ומי ישכם בסוף את החטבון? הבעיה איננה טכנולוגית, אלא כלכלית,יי אומר טייר לסיוס טייר אינו היחיד שסבור כך. אין זו הפעס הראשונה שהמערכת הרגולטורית בראשות בנק ישראל מטרטרת את הבנקים, התלויים בה יותר מתמיד, ומאלצת אותס לעסוק בדבריס שכלל לא התכוונו אליהס. כאשר חושביס על רפורמה, מקימים ועדות על גבי ועדות, מציביס בהס את טובי הפרופסוריס והכלכלנים. רק את אנשי הטכנולוגיה שוכחיס בצד. העיקר שמתקבלות החלטות, מצטלמים עם ראש הממשלה, מתראייניס בתקשורת, מפיצים מאות טבלאות וחישוביס שמראיס כמה יהיה לנו טוב בעוד כמה שנים, ורק על דבר אחד לא חשבו: מי יבצע את הרפורמה והכי חשוב כמה זה יעלה. כי בצמרת בנק ישראל באמת לא עוסקיס בפרוטות. חומר למחשבה. תגוכה הקורא ניסו מיסיסטרנו, שמעיד על עצמו כמי שעוסק במערכות מידע כבר 25 שנים, חולק בעיקר על דבריו של מיכאל טייר. ייהרשה נא לי לחלוק על מספר קביעות ומסקנות העולות מהמאמר שבנדון, ולחלוק גס על דבריו של מיכאל טייר. ברצוני להתייחס לנושא המאמר בהקשר של מערכות המידע והמיחשוב, בלי להיכנס להערכה המאקרו-כלכלית של הרפורמה, בין אס היא נכונה למשק או לא. והרשה נא לי גם להתייחס לנושא בהקשר של ישרשרת ההספקהי וישרשרת הערך' של הארגון. ראשית, יש לזכור שעיקר העיסוק של הבנקים הוא מניפולציית המידע הפיננסי. הבנקים אינס מייצריס חומר. הבנקים מייצרים מידע, אך ורק מידע. הבנקיסם לא מדפיסים כסף באופן פיסי, אבל מייצרים כסף וירטואלי. שהרי מרכיב השטרות למיניהס הנו מרכיב זניח למדי בבסיס הכסף המניע את המשק. משמע, מרבית היכסף' הקיים במשק הוא במצב צבירה של מידע. אשר על כן, מערכות המידע הן גורמי הייצור העיקרי בענף הבנקאות והפיננסים, ומהוות למעשה את מכלול שרשרת ההטפקה של הכסף במגזר הזה. בשרשרת הערך של הבנקים, כוח האדם הנו, כמובן, גורס ייצור מרכזי. אך הבנקאות המודרנית מתבססת על מערכות המידע, ופקידי הבנקים ומנהליהס עוסקים יותר ויותר בתכנון, בקרה וייעוצ ולאו דווקא בילוגיסטיקהי של הנתוניס. למעט עלויות השכר, עלויות הפיתוח והתחזוקה של מערכות המידע הס מרכיב ההוצאה המרכוי ביעלות המכרי של הבנקים. הבנקיס משקיעים במערכות מידע גס בלעדי שינוייס כאלה או אחרים, הנגזריס מהחלטות השלטון המרכזי, וזאת מצרכים פנימיים. על מנת לשמור על כושר התחרות, הבנקים חייבים לייצר ללא הפסק מכשירים פיננסיים, המתופעלים על ידי מערכות המידע. הבנקים נדרשים ללא הפסק לשפר, לייעל, לחדש ולקדס את מערכות המידע שלהם כדי לא להישאר בפיגור אחרי מתחריהם באר> ובחוייל. רמת השירות של הבנקים, היכולת שלהם לשמור על הלקוחות הקיימיס ולרכוש לקוחות חדשים, תלוייס במידה רבה ביכולתם להגיב לדרישות השוק. ודרישות אלה נענות בידידותיות 8 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חט!1צוחזס]ח] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 6 |61.60.1ח6 של מערכות המידע, בגמישותס לשינוייס, בזמינות המידע ללקוחות, בנגישות הלקוחות לנתוניס שלהס וביכולת עובדי הבנק להתאיס לכל לקוח את "יסל הצריכהיי שלו במונחיס פיננסיים. כל העסק הבנקאי מבוסס, אם כן, על מידע ונתוניס. כל זה עולה כסף, הרבה כסף ואנחנו כצרכניס משלמיס כבר על כך בעמלות שונות ומשונות אס כן, מדוע נלין על כך שהאוצר או הבנק המרכזי מכביד בשגיונותיו על מערכות המידע של הבנקיס! אס מערכות המידע של הבנקיס גמישות דיין לאפשר שינויים אנדוגנייס, הנובעיס משיפור השירות או מיצירת מוצריס בנקאיים חדשיס,על פי קובעי המדיניות של הבנק מצד אחד, הייתכן שהמערכות מיושנות בה במידה שאינן מאפשרות שינויים אקסוגנייס בעקבות החלטות של קובעי המדיניות במשק מצד שני! הבנקים, כאמור, משקיעיס ללא הרף סכומי עתק לשיפור מערכות המידע. האס קומצ שינוייס נוסף ישנה במידה כה רבה את עלויות התחזוקה של מערכות המידע! ואס כן, האס זו סיבה לשלול שינויים במערכות המידע בגלל רפורמות כאלה או אחרות בנושאים פיננטיים! הרי העולס לא עוצר מלכת. כל יוס מתחולליס שינוייס בכלכלה ובמשק העולמי, הדורשיס התמודדות בלתי פוסקת של התאמת מערכות המידע, כמו בכל תחוס אחר. דווקא התחום הפיננסי - שהינו עתיר מידע - צריך להיות פתוח יותר מכל תחוס אחר לגמישות מערכות המידע האלה זהו תחוס התמחותו של מר טייר וחבריו המקצוענים - לפתח ולספק מערכות וכליס מתקדמיס לשדרוג המערכות הבנקאיות - והוא צריך להתנפל על כך כמוצא שלל רב יתר על כן, שינוייסם מתמידים נדרשיס גס במערכות מידע ציבוריות, כמו הביטוח הלאומי, מס הכנסה וכיוייב. האס בשורה התחתונה של העלות/תועלת המשק אכן ניטוק! לדעתי לא. נהפוך הוא. ניתן להסתכל על הצד החתיובי שבדבר. אס כתוצאה מכך הבנקיס ומוסדות הציבור ייאלצו לשדרג את מערכות המידע למערכות מתקדמות יותר, אזי מיכאל טייר ומנהליו בוודאי ישמחו על כך. בתקופה זו, שתחוס התוכנה בארץ מדשדש, אלפי אנשי מקצוע מפוטרים ומחפשים עבודה, כל פרויקט תוכנה עשוי לשפר את מצבם של אנשי המקצוע והחברות בענף. עלויות אלה אינן בהכרת הוצאות. ניתן לראות בהן השקעה בתשתית הפיננסית, כמו כל השקעה בתשתית אחרת, המביאה תועלת לטווח ארוך במאקרו. וכל המקדיס הרי זה משובח. אינני חושד אמנס שזה היה אחד ממניעי הרפורמה או משיקוליה מלכתחילה, אך התוצאה הנגזרת ודאי רצויה. אני מסכים, כמובן, שיש להתייע עם אנשי מערכות מידע כדי לבדוק ישימות של הפתרונות הנדרשים למימוש הרפורמה ולבחון את ההשלכות על עלויות ביצוע ולוחות הזמניס. אפשר ורצוי לבדוק את המאמ הנדרש למימוש השינוייס הנדרשיס במערכות המידע במונחי עלות/תועלת או במונחי החזר השקעה. דיון ציבורי וויכוח ענייני על ההיבטיס החברתיים, המשפטייס והכלכלייס של הרפורמה ודאי שהוא לגיטימי." הטרות למאמר 4 כל מה שנאמר בתגובה של הכותב נכונה. הוא מתאר בצורה שכלתנית את מהות העבודה של הבנקיס, מה הס מייצרים ועבור מה הס מקבליס כסף. 2 גם אותי התמיהה העובדה שהס דורשים כסף. ''חוצפהיי, בשפת העס, זו מילה עדינה מדי. אבל מאחר שאנתנו חייס את המציאות הישראלית, הרי ברור לחלוטין שהבנקיס לא ישנו שורת קוד אחת מבלי שמישהו ישלס להם על כך. למה! מאותה סיבה שהס גובים עמלות שונות ומשונות בשמות יצירתייס שרק האגדות יכולות היו להמציא. אבל מה שמטריד אותי יותר, ולכן טרחתי לברר את הנושא, הוא שאת הכסף הזה אנחנו נשלס ולא בנק ישראל. כבר היינו בסרט הזה. 3. מבלי לשאול אותו, אני משכנע שמיכאל טייר בהחלט ערוך ומוכן לכל קריאה מהבנקים לבצע את המשימה. הוא יעשה אותה ברצון. אבל זה עדיין לא משנה את דעתו על הנושא. ושוב חוזרת השאלה - מי ישלם למיכאל טייר הבנקים: מדינת ישראל! או העוייש שלנוז את התשובה הנכונה אני משאיר לבחירתכם. ₪) שבועון אנטים ומתשבים ‏ 66 \מסו81מזזס!ח1 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * [606660.4 5 49 ניהול מנהלים וספורטאים - ומה עשביניהם המונדיאל שהסתיים לאחרונה מהווה הזדמנות להשוואה בי הדרישות מספורטאי הצמרת ומן המנהלים המצטיינים בהיי-טק 6 אורך רוח, כישרן מולד ואימונים בלתי פוסקים יאפשרו הצלחה בתקופות קשות גובר הצורך במנהיגות. עובדה ידועה היא, שהעדר מנהיגות או מנהיגות לקויה הן שתרמו לתקופה הקשה - לעוצמתה ולתזמונה. באנלוגיה לעולס העסקים, כאשר תקופה קשה עוברת על החברה או העסק ומשפיעה גס ברמה האישית, נדרשים המנהלים יותר מתמיד לגלות ‏ | ולהפגין כישורי מנהיגות. - כולנו מנהיגים - איש איש איתן מאירי בתחומו ועל פי רוב בכמה תחומים: במשפחה, בארגון התנדבותי, במקוס העבודה, בחוג החברתי ועוד. לכן, כל אחד מאיתנו חייב לנהל ולהנהיג את עצמו. עלינו להבין, לנהל ולהנהיג את עצמנו לפני שנוכל להבין להנהיג ולנהל אחרים. ובמיליס אחרות: אינך יכול להבין, לנהל ולהנהיג אנשיס אחרים לפני שתוכל להבין ולנהל את עצמך. מזה זמן רב אנשים רביס חשים שהמדינה בכלל והכלכלה בפרט סובלות ממשבר מנהיגותי. אני מציע לנו ללמוד רבות ולקבל השראה מהספורטאיס. מה הופך ספורטאי להיות ספורטאי מוצלח! ומה הופך ספורטאי מוצלח למצטיין! הספורטאי המצטיין הוא בראש ובראשונה מנהל ומנהיג של עצמו. גם אם אינו רואה את עצמו ככזה - הוא ניחן בכישורי ניהול ומנהיגות. כישורים אלה הס אלה שמאפשרים לו לממש את הפוטנציאל שלו ולהפוך למצליח בתחומו. הוא יודע היטב, שרק במילון המילה 'יהצלחהיי באה לפני המילה "'עבודהיי. הוא ו * איתן מאירי הוא יועץ ניהולי, מנכ"ל חברת ניהול אפקטיבי, |!.066.ש82808!ז/6ח6 / איאון מאידי * יודע מראש לאן הוא רוצה להגיע, והוא יודע זאת בבהירות ובאופן מגובש ברור לו מראש כי על מנת להצליח עליו להשקיע ולהזיע. לספורטאי, מושג ייההצלחה'י אינו מושג מעורפל, אלא הגדרה ברורה הנמדדת בשניות, במרחק, בגובה, בקייג או במספר נקודות. יש לו תוכנית אימוניס מגובשת, שניתן לתרגם אותה לתוכנית | פעולה להשגת מטרתו, והתוכנית | היא תוכנית מסודרת, כתובה. שלבי התוכנית מתוחמים בלוחות זמניס ריאליים, כאשר כל שלב מאפשר צמיחה לשלב הבא. הוא יודע שהתקדמות מהירה מדי תגרוס לפגיעה ולנזק ולכן הוא דבק בתוכנית. הוא גס יודע לחלק מטרה גדולה למטרות קטנות יותר, בנות השגה בטווח קצר. על ידי מימוש מטרות אלה הוא יזין את המוטיבציה הפנימית שלו ויחזק את ביטחונו העצמי. הוא בעל מוטיבציה פנימית חזקה, היוצרת מחויבות לפעול על פי התוכנית גם ביוס שיילא בא לו" - הפוגה בלתי מתוכננת איננה אופציה עבורו. ואולס, הוא יודע היטב כי חייבים גס לעשות הפסקות וכי אימון ללא הפסקות לא ישפר, אלא ידרדר את רמת הביצועים. הספורטאי המצליח דואג לאיזון בין הגוף לנפש. הוא גס מודע בכל נימי נפשו כי מוכנות מנטלית היא כלי חיוני להתקדמותו ולהצלחתו. ספורטאי מצלית - בין אס הוא עוסק בספורט יחידני או בספורט קבוצתי - דואג לו לקבוצת תמיכה. כדי להגיע לפסגות ההצלחה - הוא צריך 0 >* שבועון אנשיס ומחשבים 6 אטט\חטוזגמוזט]ח] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 % [6061.60.1 את תמיכת המשפחה, חבריס והשותפיס לדרך. חשיבות דרמטית בקבוצת התמיכה יש למאמן. המאמן הוא מי שתומך, מנחה ולעתיס רודה בספורטאי, אולס הספורטאי הוא זה שבחר לו את המאמן, שיעזור לו בתהליך הצמיחה ושינוי, שיפיח בו התלהבות, עידוד ואמונה גס ברגעי המשבר. המאמן המצטיין בוודאי ניחן בכישורי ויכולות מנהיגות בתורו. דימוי עצמי חיובי - האמונה כי הוא מוכשר, ממוקד, יסודי, בעל משמעת עצמית, משקיע, נועד להצלחה - מסייעת ומחליקה את הדרך להצלחה. תרגול, תרגול, תרגול - גדולי הספורטאיס - בכל תחוס - מתרגלים את עצמסם ללא הרף, גס הכדורסלן שזרק מיליון זריקות לסל, ינצל כל רגע פנוי - להמשיך ולזרוק. שחקן הגולף המצלית - ימשיך לתרגל חבטות כדי להיות יותר מצליח. גם מבלי לקרוא את "עליסה באר הפלאות'' הס יודעיס כי צריך ללכת כדי לעמוד במקוס, וכדי להתקדם - צריך לרוץ ולרו. הספורטאי המצטיין יודע כי בין הזכייה במקוס הראשון לשני יכולה להפריד שנייה, סנטימטר, קילוגרס או נקודה הוא יודע היטב שהמנצח "יזוכה בכל הקופה'י. הוא אינו חותר למקוס השלישי וגס לא לשני. הוא חותר ופועל בלא לאות להגיע למקוס הראשון ובכן, אינך צריך לרוץ, לשחות ולהריס משקולות בכדי להיות מנהל ומנהיג מוצלח, אולם אימוץ ההרגליס והתכונות, המביאיס ספורטאים להצלחה, ישפור את התוצאות שלך: 9 וקק את חשיבתך וקבע מטרות מוגדרות וברורות. 9 שתף את קבוצת העבודה שלך בחזון הגדול ובתוכניות הקטנות. כאשר אתם פועלים כקבוצה מגובשת, החולקת אותן מטרות וכל אחד יודע מה תפקידו - אתס מכפיליס בחוזקה את היכולות. 5 דאג לאזן את תחומי חייך השונים: משפחה, עבודה, ניהול הכספים, חיי התרבות והחברה, ודאגה לגוף ולבריאות. 6 דאג לעשות הפסקות, מנוחה, לאכול נכון, לשמור על הגוף. % הקדש ומן לתכנון הזמן שלך. 9 כאשר קבעת תוכנית, הפגן נחישות ופעל למימושה. 9 ודא שיש לך קבוצת תמיכה (ואל תבלבל בינה לבין חנפנים אומרי הן). קבוצת התמיכה נותנת ציונים לא רק על ייסליסיי, אלא גס על ייאסיסטיסיי. 9 דאג לפתח ולשפר את עצמך, תמיד, וכן את הצוות שלך. * האמן בעצמך, האמן בצוות שלך. כשאתה מאמין באנשיס שלך אתה יודע לדחוף אותס גס להאמין בעצמס. יוס יוס אתה עולה על המגרש (משרדך) בידיעה שהיוס הוא יוס מבחן, שבו ניתן לבצע התקדמות משמעותית למימוש יעדך. עשה זאת ותהיה מאמן, מנהל מצטיין. 2] ומנהיג מוסף מזכרת מיוחהד וו פיב מממא מש .המש ו תור - ₪₪ בטאון נובדי דיגינול אפ 1 8 ביולי 2002 דיגיטכ 2 - נפגצעוים ופתרגצשים אקדים בתודה ל"אבות המייסדים" של ביתנו - אהוד הר- חן, נועה בן פורת, יצחקי קורן ולכל כותבי המדורים הנאמנים לדורותיהם. שלבנו | בעבורכם | מהדורה המיוחדת של "ביתנו" שהינה למעשה מן אלבום דיגיטלי, בו ניסינו להביא לידי ביטוי אוטנטי משהו מאפיין, שיזכיר, שיהנה, ושתהיה סיבה לשמור במקום טוב ולחזור ולפגוש פה ושם. מעניין אולי, אך לא תמצאו כאן את לחם חוקינו מידי יום - מוצרים, | שירות, גם לא מענה למכרז, פתרונות מחשוב או פרוייקטים. רק את המסביב האנושי והאחר. הרוח והדבק שאיפשרו לנו לעשות מה שעשענו עם הטכנולוגיה הזאת שבאה בארגזים וברשת מאמריקה. אני מקוה כי הבטאון, אכן נמסר לכם כמתוכנן ביציאה מכנס מוצלח מהנה ומרגש בו נפגשתם, נזכרתם, לחצתם הרבה ידיים, טפחתם על הרבה שכמות, צחקתם המון ומחיתם פה ושם דמעונת התרגשות שהחלה להיקוות בזוית העיניים. והכי חשוב - חידשתם קשר וקבעתם סוף כל סוף משהו עם מישהו. השתדלנו להגיע ולגעת במה שיותר תחומים, אנשים, ארועים וחוויות מתוך הקשת הכה רחבה שדיגיטל הביאה. אני תקוה כי הפסיפס החלקי מספק את הסחורה ומביא לכם ניחוחות | ומשבים | מהרותח הדיגיטלית. הטיפול בפרוייקט נתן לי הזדמנות לגלות מחדש כמה אנשים נפלאים, ביניהם דורון אנג'ל ‏ - המסור וניצן דובדבני היצירתי שהם דוגמא ומופת לשיתוף פעולה שלא על מנת לקבל פרס. ועוד כמה | דמיות, בעיקר מ"אנשים ומחשבים". מאחורי השמות המופיעים תמיד בקטן כזה בעיתונים - מנהלת הפקה, מנהל סטודיו, עורך, עיצוב, הבאה לדפוס וכו 'מסתתרים אנשים ובעלי מקצוע אחד אחד. היה לי הכבוד להכירם וללמד מהס עוד כמה שיעורים טובים ומועילים בעניני זמינות, שירותיות ושת"פ ובמימוש | דבריסם "מהלכה למעשה". לא מעט אנשים הגו, יזמו, טרחו והשקיעו סביב האירוע ותודת כולנו נתונה להם. מעל כולם מתנשאת רביעיה שבמו ידיה הרימה וסחבה את האלונקה הזו לאורך כל הדרך. במסע אלונקות, אתם יודעים - יש מי שסוחב, ויש מי ששוכב, ויש מי שקצת נוגע ויש ויש. לא אפרט יותר מדי רק אדגיש את שמם, ואצדיע להם בשם כולם. מדיגיטל: מוטי סדובסקי שהניע וסחב, ודחף, וסתף ודורון אנג'ל שהפגין | אכפתיות, | זמעות, פעלתנות ואחריות טוטליים. מאנשים ומחשבים: נטלי וקנין שעשתה לנו בית ספר גבוה בלהפיק ופלי הנמר העוזר - שעומד מאחורי כל מה שהוא אומר. דיגיטל היתה אחד הארגונים הנדירים בהם שכירים חשו ופעלו כעצמאיים. מאחל לכולנו להמשיך לפעול בסביבה | בעלת משמעות, מפרגנת, גמישה והמאפשרת חפש ומרחב של ביטוי אישי וערך מוסף. שתרצו ותשמחו גם שם ל"היפגש ולהתרגש" ברבות הימים. תשעה חברים יקרים אינם איתנו עוד ואנו מוקירים את זכרם. תודה שעבדתם דיגיטל, אופיר ה ב*/1 מוסף מזכרת לאנשי וי * שבועון אנשיס ומחשבים * א66חסוזגמוזס]מ1 * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 > 560616041 51 2 גיל וויזר שלום לכולם, דיגיטל בכלל ודיגיטל ישראל בפרט נבנו על יסודות וערכים ברורים: 6 הלקוחותת 6 האנשיים והמצויינות בחברה 6 המעורבות וההתייחסות לסביבה ולקהילה על הבסיס הזה יצונו חברה ייחודית ואווירה נהדרת של עששייה והנאה ( "הכיף" לעבוד ב"דיגיטל") פועל יוצא היו העסקים המצוינים לאורך שנים. קשה למצוא ארגוניס דומים אשר הביאו ועשו באדיקות ובהתמדה כל כך הרבה מסביב לערכים הללו. לא בכדי, הזיכרונות מאותה תקופה - שלהרבה מאיתנו היא ממש "תקופת חיים" הם כה מלאים וחמים. כולנו ביחד, עובדים, לקוחות, ספקים, שותפים עסקיים וכמובן בני המשפחות לדורותיהם היינו שותפים לבנייה של תרבות ייחודית. לכולנו יש הרבה סיבות טובות להביט אחורה בסיפוק וגאוה. אני שומר על קשר עם חברים טובים בארה"ב ובאירופה אשר שמעו על האירוע וביקשו להעביר ברכות על ההזמה המבורכת והמרגשת, ובמיוחד לאד קומר (שייסד ותמך), הנס דירקמן ולפייר-קארלו פאלוטי (שאהדו ותרמו שנים רבות). אני מחכה בקוצר רוח למפגש ולחווית החיבוק של כל החברים מהתקופה הנפלאה והמיוחדת. גל יגאל בר-יוסף חברים יקרים, דיגיטל אינה קיימת כחברה כבר 4 שנים. אך היא קיימת בתודעתנו עולה וצפה כל יום כמעט אנו שבים ומזכירים את החברה כדרך של שגרה אנו מתגעגעים אל אווירתה המיוחדת אנו אוהבים את הדברים שמזכירים אותה אלפי לקוחות, שותפים וספקים חשים את אותם הרגשות היו כמובן גם ימים קשים, אכזבות וכשלונות אך מי זוכר? אנו יודעים כי "דיגיטל" הייתה - ולא תהיה יותר הייתה לכם ולמשפחותיכם תרומה עצומה לחברה הנפלאה אני שמח ומתרגש להיפגש יחדיו אתם עימי ואני עמכם. תופה שלכם, 2% לבר-יוסף חברות וחברים, מה אני יכול כבר לחדש אחרי מה שכתבו יגאל וגיל. מנסיוני אני בטוח כי שניהם מופיעים כאן לימיני. גיל ודאי הדגיש את הערכים, המחויבות ללקוחות, התרומה לקהילה, ואת האנשים המצוינים. אני מתאר לעצמי שהוא גם לא שכח להודות לחברת האם בכלל ולחבריו אד קרמר והנס דירקמן בפרטט. אחרי כל כך הרבה שנים עם יגאל אני משוכנע שהוא יכתוב דברים מרגשים מעמקי הלב. על הגעגועים שלנו ל"דיגיטל" ולאווירה המיוחדת ועל היותה בתודעה שלנו יום יום. לא יכול להיות שהוא ישכח להתייחס 8128 / שהשטן הברק, שזוהר הערב בעיניים. החיוך של כולנו, המותח שפתיים. האושר, שאת ליבנו מציף, והתחושה, שיותר מכל תעיד על הקסם הזה, שלרגע לא חדל כשאנו נזכרים בה, בזו - דיגיטל. כמו אהובה, שלעולם לא נשכחת זיכרונה ממלא את ליבנו בנחת. ושוב עולות בלבנו תחושות, ושוב נזכרים באותן התמונות: להגיע כל בוקר לעבודה בכיף. להשקיע את כל המרץ, ומכל הלב. להישאר בסוף רבעון, או שנה עד חצות, ואם צריך - עד זריחה. להיזכר בגעגועים, בשלושת המנכלי"ם: גיל - שיסד את הסניף בארץ, והוביל אותנו להצלחה מסחררת. יגאל - מנהיג מלידה - מנכ"ל אגדי, קצת קשוח מבחוץ, אבל רך מאד מבפנים. עמנואל - שעל יחס אישי לא מוותר, ומזכיר שמעולם לא היה טוב יותר. להתחיל את היום, עם ספל קפה ראשון. ליהנות משפע של עוגיות, ולקטר כמה הן משמינות. לעבוד בדקוס אחת לשנה, לענוד את תג העובד בגאווה. לשמוע בהופעה בחג הפורים את זמרי אגף הכספים, שרים בכשרון אמיתי - "רק אני ודיגיטל שלי". עמנואל פרץ למשפחות, ללקוחות, לשותפים ולספקים. בסוף צפוי שהוא יעבור מהנוסטלגיה | לטון מציאותי ויזכיר שמה שהיה היה ולא יהיה עוד. אז מה שנשאר לי הוא קודם כל להודות לשני חברי שמימין שהיו לימיני הרבה שנים טובות, ולכולכם על חלקכם ותרומתכם לבניית המפעל האנושי הנפלא והבלתי נשכח שלנו - דיגיטל. אומרים כי "האושר טמון בחפש - והחפש באומץ הלב". לדיגיטל היה את האומץ לבטוח באנשיה ולהעניק להם חפש. תמשיכו | להיות | אמיצים, חפשיים ובריאים ואל תפסיקו לאהוב אנשים. אתכש, עמנואל לקבל עם הולדת ילד או ילדה סוודר או מעיל שלילי סרגה. לצפות ביחד, כל המשפחה ליום הכיף, או לסוף השבוע של החברה. לחכות לערב שירה, או הרצאה לצאת עם החבר'ה בערב לארוחה. להתעצב ולבכות על ישיש שאיננו, להקים חדר זיכרון לרחמים מורנו. להיות כך ביחד פשוט חברים בשעות טובות, ובזמנים קשים. וזה לא מקרה שעיתוננו, נקרא בשם הקולע "ביתנו" כי בית דיגיטל לא היה רק בנין - הן בכל מקוס ובכל זמן, ילוונו הקסם הזה המיוחד - כי דיגיטל תישאר בלבנו - לעד. משפחה? אורי אדלמן אני זוכר הרבה דברים מהתקופה בה עבדתי בדיגיטל. שש שנים - זה לא הולך ברגל. הזכרון החזק ביותר הוא אותו יום בו פוטרו שישה ידידים טובים שלי מאגף ההדרכה. כולם אנשי מקצוע מעולים, גם כאנשי מחשב וגם כאנשי הדרכה. זה קרה ללא אזהרה מוקדמת. הם הגיעו לעבודה כרגיל, בלי לחשוד בכלום. בשעה עשר בבוקר, הם היו ללא עבודה. מהיום להיום. האם היה לצעד הזה הגיון כלכלי? אין ספק. האם הוא היה חכם מבחנה עסקית? אני מאמין שכן. האם יכולות להיות למישהו טענות לדיגיטל על הצעד הזה? תלוי. תלוי בציפיות של אותו אדם מהמעביד שלו. אז מה הלקח? לקח אחד קטן: מי שרוצה, יכול להצטרף למקהלה הגדולה ששרה כל הזמן על "משפחה". אבל הוא לא חייב גם להאמין בזה. כי במשפחה - דברים כאלה צריכים להיפתר בצורה אחרת. אלי אזולאי, שליחנו המיוחד בפלורידה, מדוות: "לנו היה ברור שזאת 'משימת חיים' למכור את דיגיטל, החברה, האנשים, הטכנולוגיה, ובייחוד החזון. עבורנו היה זה יותר מאתגר. היתה זו 'שליחות' ואולי אפילו 'ציונות'. | נתמכים | בטובי המהנדסים ומומחי התכנה - אריה בלום, קניג, אלקין, יוחאי גל, רחל לאה ושות'. המשימה היתה 'פשיטה עם שחר' וגאוות ההצלחה היתה של כולנו. אני אישית מתגעגע מאד לחברה, לתרבות ולבית דיגיטל והמשפחה המורחבת הזאת. אני חש שייכות לבכל אשר אספנה וכל אשר אמצא. תודה לך דיגיטל. תודה על הזכרונות." כפירסום מיוחד /000 > מודעות ייעודיות 6 כווספים מיוחדים גיליונות נושאיים 6 מוספים מרכזיים עיתוני חכרות בפירטום ה 000 ככ כאן ועכשיו לקהל המוטרה כלכז וכהתאם לנוצכ לילי דוידסון - סבתא וגם אמא להרבה עובדים. האירה פנים לכל אורח ובין לבין סרגה סוודרים אישיים לכל תינוק שנולד ית מוסף מזכרת לאנשי ₪ ה 5% . ה כ ע 1 מ י, בע אשי (ממשבום ו * ניליון 1005 > 15 ביולי 2002 > [60.1 61מ6 * 5.33 הכל השתלב בדיגיטל 90 לחלק מן האנשים עדיץ קשה להיפרד מדיגיטל 90. איתמר היידנפלד, למשל, הושיב מולו על כסא את אחד מארבעת נגני הפלסטיק השקופים של תזמורת ה-9000 <ו, שירדה מלמעלה על הבמה. אחרים מחפשים את יצחקי. היום באמדוקס התמונות. מעלים זכרונות. כמו כל דבר גדול גם דיגיטל 90 התחיל מרעיון קטן. רוני צור גילה זאֶת בטקס הסיום הכל החל לפני כשנה, כאשר רוני ויצחקי הגיעו למסקנה שיש להביא לארץ את ה-שסת505סז האירופי. אז זה נראה פרויקט גדול וחשבו במושגים של תערוכה ניידת. ה-שסח:080: | התגלגל לרעיון לקיים תערוכה גדולה, בנוסתח דיגיטל 86. צוות ההיגוי כלל את יצחקי כמנהל דיגיטל 90, איתמר היידנפלד כמנהל פיתוח, תכנים וישומים, אילן לניאדו כמנהל לוגיסטי, אהרון דותן כמנהל דיגיטל הפכה זה מכבר למיתוס. לתופעה חברתית אשר מן הראוי ללמדה ולחקור אותה. דיגיטל לא היתה סתם "עוד מקום עבודה", כמו שאהווני הוא לא סתם "עוד שף ישראלי". כמו שהגשש החיוור לא היו סתם "עוד קומיקאים". אלה גם אלה חוגו לתודעה הציבווית הובה מעבו למנדט התתילי שהוקצה להם זה מתחיל ב-"מורשת הקרב" הדיגיטלית ונגמר בתרומה לשפה המדוברת. זה עובר דרך סופי שבוע במלון יוקרתי או במענה למיכרז מעצבן. זה נוגע בפרט ובמשפחה, | ומטשטש את הגבולות שבין בית למשרד. "זה" מכיל קטעי צחוק וקטעי אבל, שמות של אנשים ותמונות של מקומות. שלום אלקין, היכן שלא יעבוד, משאבי אנוש ופנינה אמזלג כמזכירת הנהלת דיגיטל 90. בינואר יצא המיכרז לעיצוב והקמת האירוע: מבנה, ביתנים, תאורה, גרפיקה | וכדומה. ההנחיות היו מדויקות, כולל החזיונות, הבמה הנעה וכדומה, במיכרז זכה כקבלן ראשי גידי ליס, אשר לקח כמעצב את מרק בוברוביץ, ממשרד הארכיטקטים אברהמי, המשרד שעיצב את מוזיאון המצודה במגדל דוד. במכרז שנערך זכתה חברת אורפאן, שקיבלה גיבוי דיגיטלי מנעה בן-פורת, אורי אדלמן, יצחקי ואיתמר. הזמן| היה בשל לכתיבת התסריטים עבור הרובעים השונים: | הציבורי, | העסקי, התעשייתי והבטחוני. צוותים רבים ריכזו חומר, ישבו, דנו, מחקו ותיקנו. בסופו של דבר אסף אליו אורי אדלמן את החומר וניסח את הגירסה הסופית. התסריטים גם הם יצאו לדרך. מוטי סדובסקי ריכז את הקונספציה | של הביתנים ותכניהם בתערוכה, בשיתוף עם דון פיינברג, אלכ כץ, מאיר ליכט, רוני בלוך, אלדד מרקס, אריה לוי, יוחאי גל ואחרים. משגובשה הקונספציה, לקח על עצמו סנופי את ניהול ובניית היישומים הדרושים. נורית גזית גיבשה את תכני ההרצאות והזמינה את המרצים, ואילו ללוגיסטיקה של הזמנת לקוחות קיימים ופוטנציאליים, אילן לניאדו. אפס תקלות לסדנאות ולסמינרים דאגו דבי לני ושוש מאור. משנקבעה התצוגה הוחל במשלוח ההזמנות. חודשיים מראש כבר נבנה מאגר מידע מיוחד בן ה-20,000 שמות, באחריותה של נטע גורלי וצוותה המסור. נקבע גם כי בכל בוקר יתקיים מסלול מיוחד לביקורי אח"מים, באחריות זיוה אוריין וצוותה המסור. זהו. הכל היה מוכן לצאת לדרך. ב-6 באפריל הוחל בעבודות ההקמה בגני התערוכה ודיגיטל 0 יצא לדרך. דיגיטל 90 היה אירוע שבו כולנו נשאנו בעול, כל עובדי החברה. מפאת קוצר היריעה לא יכולנו להזכיר את כולם, אלא רק בודדים. אבל, ההערכה והברכה מגיעה לכולם. נציווצה == ========28:;₪ נמצתת כדפרטים ניצן דובדבני - היוס באמבלייז יהיה תמיד הקוסם מדיגיטל. יענקלה קניג, בכל מקום בו יזמר בקולו הערב, ימשיך להיזכר כיענקלה שלנו. תהליך הערכת עובד יהיה תמיד כתוב ביומן כ- "תאק", ואזור של הדגמות והרצאות יישאר לנצח ‏ "407", לא משנה מה שמו וכנויו העכשווי. האם לא כל איש מערכות מידע כאילו כונה | מאז ומתמיד "או רדון"? האם הסבת תוכנה מאנגלית לעברית לא היתה "גיור כהלכה" עוד לפני שנפלו על מונח זה ממשלות בישראל? האין כל סוכן ביטוח בעצם "יאיר ורדי" בשם זה או אחר? אות הוקרה הוא תמיד סוג של "קרש", וכנס לקוחות גדול יהיה תמיד "כמו שהיה דקוס". כל מקום עבודה חדש נמדד באקס-דיגיטלים המצויים בו. כל פגישה עם מישהו שאתם בטוחים שאתם מכירים אך אינכם זוכרים מאין, עוברת דרך דיגיטל. לכל אחד מאיתנו יש חולצות דיגיטל, כובעי דיגיטל, מגבות דיגיטל, עטי דיגיטל. דיגיטל לא היתה בבנינים. דיגיטל גם לא היתה באנשים. דיגיטל איננה ולא תהיה בניירות וברישומים. דיגיטל אינה ישות וירטואלית ואף פעס לא היתה רק "חברת מחשבים". דיגיטל נמצאת בפרטים. גיל ויזר: "אתה תיפול אם לא תביא אנשים יותר טובים ממך. אחת המגרעות הכי גדולות של מנהל בכלל ומנכ"ל בפרט - זהו הפחד מאנשים חזקים שיקחו אולי בבוא העת את מקומו. אנחנו לקחנו וקדמנו את האנשים הכי חזקים בשטח!" זוג דיגיטלי ראשון סנופי - כיום בפלאפון מי היה הזוג הדיגיטלי הראשון? תשובה: סנופי ושרונה לבית גלנצמן שהיתה מזכירתו של גיל ויזר ברחוב ירמיהו 4 בת"א של אפריל 1980. זה מזכיר לי כמה סיפורים על המשפחה הדיגיטלית הראשונה: גיל ויזר שהיה ידוע כאחד שאינו מעורה ברכילויות בחברה הפתיע אותנו מאד שרצה להוכיח שהוא בענינים והודיע יום אחד לכל אנשי התוכנה בדקסיס (לולו ואנוכי) שהוא יודע כי אחד מאיתנו שרונה. לאחר היסוס נוסף ועם סיכויי הצלחה של 50% הוא אמר בהחלטיות שהוא יודע בבירור שזה לולו וכל זה תקופה קצרה מתעסק עם מזכירתו שוש ודודו 1 / ו 0 4 > בי 11 מוסף מוכרת לאנשי 55185 * שבועון אנשים ומחשביס > 6% \חס)8חזס!ה1 * גיליוך 1005 155 ביולי 2002 > [6066.60.1 לפני שנישאנו כאשר כל המשרד כולל הלקוחות ידעו שאנחנו יוצאים. הבן הראשון שלנו נולד ב-83 עם הכרזת המיקרווקס ולכן זכה לכינוי מיקרוסנופי (כל הזכויות לשלום אלקין). בברית של הבן השני ב 85 הגיע גיל ויזר ישר משדה התעופה עם אורחיו שרק נחתו מחו"ל, מיודענו אד קרמר סגן נשיא המוכר יותר כיהודי חם ואוהד נלהב של הסניף הישראלי ועוד איזה ענק כושי שהיה סגן נשיא משאבי אנוש ולמיטב זכרוני ענה לשם סימס. ככה זה היה שדיגיטל היתה משפחה גדולה וביחד תגגנו חתונות ובריתות. טליה ואריק התגייסתי לחברת דיגיטל בקיץ 4, לאחר כחצי שנה מילואים שלאחר מלחמת יום הכיפורים. עם הגיוס נשלחתי לקורס השתלמות בארה"ב להכיר את מחשבי ה-וו קפק ו-15 ססק, למי שעדיין זוכר אותם. הגעתי נטיסה לשדה התעופה של בוסטון, פעם ראשונה בארה"ב, ועל פי ההוראות שקבלתי במשרד בישראל לקחתי מונית לכוון העיר וס זסס 65 הנמצאת כ- 50 ק"מ מערבית לבוסטון. מפגש גורלי משה בראון הכל נראה ירוק ויפה, הרבה אגמים בדרך, לאחר כשעה נסיעה איתר נהג המונית את המעונות בהם הייתי אמור לגור והוריד אותי עם כל הכבודה במשרד הקבלה. מלא התלהבות נכנסתי למשרד ובקשתי לקבל חדר, הפקידה חפשה את שמי ובדקה ברשימותיה, לאחר מספר דקות הודיעה לי בצער כי אני לא רשוס אצלה ולא תהיה לי ברירה אלא לבלות את סוף השבוע במלון בסביבה עד שימצא לי מקום במעונות. מדוכא מהסיטואציה, אחרי 20 שעות של חוסר שינה, ללא כל מוטיבציה לקחת את כל המיטלטלים לאיזה מלון לא מוכר, יצאתי מחוץ למשרד וחיכיתי למונית. תוך כדי עמידה בחוץ מתקרב אלי בחור שחרחר עם משקפיים ופותח בשיחה באנגלית, האנגלית נשמעת מעט עילגת עם נימה מזרתית. המחשבה הראשונה שעלתה בראשי הייתה "תענה בנימוס ותתרחק", אולם הבחור נדבק אלי וממשיך לשאול שאלות ואני מחזיר לו תשובות באנגלית העילגת שלי. השיחה נסבה ברובה בנושא דיגיטל, הלימודים והמעונות, ובמהלכה נעשינו סחקבים. אחרי כ 5ו דקות של שיחה באנגלית, מגיעה השאלה שפחדתי ממנה "?סז גוסץ סזה סשח", החלפתי מעט צבעים לפני התשובה ועניתי "9₪! וחסדז". הבחור קפץ מרוב התרגשות, ואני הייתי די נפחד, אז מגיעה תשובתו "כוס אוחתק, אז למה אנחנו לא מדברים עברית!". נכון, זה היה עמנואל פרץ, החברה בישראל מנתה באותם ימים ו1 עובדים ורמת התאום הבין אגפית הייתה מעט רופפת... ניתן גם לשמוע את הסיפור מהצד של עמנואל, אני יוצא לסיבוב קצר בשמש, פתאום אני רואה איזה לפלף קטנצ'יק לחוץ, אני מתחיל לדבר אתו, בכוונה שאולי אוכל לעזור לו, והוא כל הזמן מתרחק ממני. יש לו מבטא אנגלי לא ברור, מעניין מהיכן הוא... בלדה לאיש המכירות הנה הוא שוב מגיח עם בקר מקובתו אשר בבית קארו רכוב על מקרן שקפים ועל הסובארו ובערב הוא שב, כשתושבי הרצליה יוצאים לקונצרט עיניו אדומות, קולו צרוד - אך בידיו ה-6:315! ויהי ערב, ויהי בקר - ויחד רבעון עבר כמו במשחק הפוקר את קלפיו בלאות אוסף המתחרה מ-)א.8.] ואנחנו מסתכלים בו מבעד לעשן, באהבת אם. אנחנו אתך, איש מכירות, כשצלפים מסביב קאול - איש מכירות דגול! אנחנו אתך נגד אקדוחני ק.4] בחורף ונגד האינדיאנים של 6.₪ באביב אתה לא לבד, בין אם אתה טוב, רע, או מכוער אנשי התכנה אתך במרדף אחרי ה-0.8.א זוהי הבלדה לאיש המכירות, ראשונה באוסף וזהו ה-266-100 הראשון שלי בישראל מי ייתן ורבות כאלה, אחבר לך בר-יוסף, ובא לציון גואל שי בייליס - אוקטובר 88' שעיה בכר: "אני זוכר היטב את חוויית המפגש עם דיגיטל. "לא ראיתי חברה, פונקציות או בעלי תפקידים - מצאתי משפחה לוחמת! מקום שבו כל אימת שהוזכר השם דיגיטל - הצטעפו העיניים ודמעות התרגשות ניקוו בזויתן. לא היכרתי ביטויי רגש שכזה לחברה בשום מקום אחר וזה קורה עד היום". סמנטה מתגעגעת את משפחת דיגיטל פגשתי לראשונה באוקטובר 1987. ראיון עבודה "אמיתי" ראשון בחיי נערך עם אהרן דותן, שהפנה אותי לאופיר אדלמן - דאז מנהל ה-861. לאחר שיחה בת כשעה, בה הוא לרב דיבר ואני לרב הקשבתי, התחלתי לעבוד ב-401. ביומי הראשון, ניגש אליי אלימלך שטמלו, והזהיר אותי מישיבה על "כסא המפלט", ממנו נפלטה שרשרת ארוכה של עובדות בחודשים שקדמו לבואי. עברו מאז אותו יום קרוב לתשע שנים עד שבחרתי ללחוץ על כפתור ה-664, ולצעוד קדימה לכוונים חדשים מחוץ ל"קן הדיגיטלי". דיגיטל היוותה עבורי משפחה, בית ומסגרת מיוחדת, בה למדתי המון בתחומים רבים. למדתי על ערכים ניהוליים וארגוניים ש"פינקו" אותי לכל החיים, והציבו רף ציפיות גבוה במיוחד לעתיד. הכרתי אנשים נפלאים, שעם חלקם לא נותק מעולס הקשר. כיום, כשאני "נתקפת" געגועים לטעם הדיגיטלי, אני קופצת לרעננה, עושה סיבוב בין המחיצות (עדיין בלתי נראית אך בהחלט נשמעת...) ופוגשת פרצופים מוכרים, יחד עם הרבה "קומפאקניקים" שאיני מכירה.. אז תודה למשפחה... ובמיוחד לאופיר, שהאמין בי ולימד אותי להאמין בעצמי, ולא שכח אי פעם להזכיר לי כי אחנ] שח 5 5 שו סמנטה מי מכם שרוצה לשמור על קשר - רהוכוס. טשעעפ סז 1 תברח מרכז היישומים יוצא לדרך 17.2.87 מצטיינים ללא הפסקה | / | | 1/*1 מוסף מזכרת לאנשי ]5 . : ף וו * שבועון אנשים ומחשביס * 108%66%!בזס]ח1 *גיליון 1005 > 15 ביולי 2002 > [6061.00.1 * 5 5 ששששששש 2 0 )א א 0 - ים, חכרים 5 ישראל - ארגון המשתמשים של 56פש הוקם כבר בשנותיה הראשונים של "דיגיטל", כסניף ישראלי לארגון הבינלאומי שייצג היטב את עניני הלקוחות ובנה גשר מיוחד של שתוף פעולה עם החברה. כנסי דקוס הפכו במשך השנים למסורת של מפגשים המונים, איכותיים, | מעניינים ויוקרתים של רבים מקהילת מממחשבי ארץ ישראל, ארגוניה, מוסדותיה, צבאה, ממשלתה ועוד. אופיר אדלמן מנכ"ל דיגיטל היה אז היה גיל וייזר וזכות ראשונים מכובדת לעדוד הקמת ארגון דקוס ישראל שמורה גם לעמנואל פרץ בזמנו אנליסט צעיר בחברה ולימים מנכל"ה השלישי שהבין את חשיבותו ומשמעותו החיובית של קיום ארגון משתמשים חזק ופעיל. היו'ר הראשון של דקוס ישראל היה פרופ' גרשם זייצ'ק, מבית הספר לרפואה בירושלים שניהל יחידת מחשבי ססק, בעיקר לצרכי חקר הסרטן של פרופ' גרוס. הארגון קיבל תנופת "סדר וארגון" בראשותו של היו'ר השני, צביקה רובין מן התעשיה האוירית. צביקה מיסד נהלים וסדרי עבודה, מנהלי דקוס לדורותיהם (מוקסמים מליאור מנור) הנהלה ובחירות ונציגות קבועה של חבר הנהלה בכיר בדיגיטל. מייצג הנהלת דיגיטל בדקוס היה דובר החברה יצחקי קורן גם מוסד "מזכירת" דקוס התמסד ושימשה בו ענת כרמי. אריק פישל ,מנמ'ר כנסת ישראל נבחר להיות היו'ר השלישי הארגון התבסס, קיים פעילות קה'תים וכנס שנתי את יצחקי קוון החליף איציק לקס 7 = |13 ג גר גו מ קר שר בבל ג ו כנציג הנהלת דיגיטל ואת ענת מזכירת דקוס, החליפה נעה בן - פורת שמימיה השקטים חדרו עמוק והוסיפו נדבכי איכות על העשייה החלוצית הזכורה לטוב של ענת. מסורת מליאת כנסי דקוס, בני היומיים ואפילו שלשה, הביאה על הבקר הראשון בדרך כלל בכפר המכביה שבפאתי רמת -גן אנשי ציבור וחשובים אחרים בהם יו'ר הכנסת, שבח וייס, יוסי ביילין, דן שומרון וגלרייה של קברניטי אקדמיה רבים גדולים וטובים יותר או פחות. זכורני כי לפני בחירות היגיע אלינו באיחור כבד ובהליכה מנשפת כבוד השר משה שחל כשלפניו מפלסים דרכו לבמה עוזר, יחצן ודובר תוך שהוא מפשפש בניירותיו ושואל בפה קמוץ וסגור " תזכיר לי איזה מפעל זה ". ואחרי דקה בחיוך מלא על הבמה משהו בסגנון " אנשי דקוס היקרים אני כל כך שמח להיות אתכם". דר' נחמן אורון, מנמ'ר מינהל מקרקעי ישראל ואיש נחמד, פעיל ויעיל במיוחד נבחר ליו'ר הרביעי, ושימש בתפקיד שבע שנים. אלה נחשבות| לתקופת הצמיחה והפריחה של דקוס ישראל בתקופה זאת הגיע מספר החברים הרשומים בארגון ל - 3000 בכנסים השנתיים המוצלחים הגיע מספר המשתתפים ל 1000 ויותר. בהמשך נבחר מוריס אילוז כנציג דיגיטל בהנהלת דקוס כשנטע גורלי הנמרצת שימשה מזכירת הארגון ובשילוב מוצלח שכזה הפכו את כנסי דקוס ללהיט הסטרי והיסטורי.| התכנית המקצועית העשירה הביאה משכה עוד ועוד אנשי ציבור כגון שימון פרס והיידה ביבי למושב הפתיחה ואת מומחה העתידנות המדהים והמאלף דר' דוד פסיג. לעולם לא נעדרו מופעי שעת הקסם של שלום אלקין וליאור מנור , טקסים מרגשים עם קטעי קישור מפרי עטם של כותבי דיגיטל והדבה תפאורה, עיצוב, צבעוניות ויחסי ציבור פרי יצירתן של ענת כרמי, זיוה אוניין ורויטל לובינסקי. ותמיד - בסיומם של של יומיים, מופע מרהיב, פוליקר, רמי קליינשטיין, אתניקס, משינה ועוד מהליגה המענגת הזו. השנים הטובות נמשכו גם מול המנהל דיגיטל - קומפאק החדש, עמנואל פרץ ואפילו איש "קומפאק" ‏ - עמית מתתיה השתלב נפלא בארגון כנציג "קומפאק" בהנהלת דקוס ישראל בתקופתו התקיים הכנס האחרון - אחד הכנסים המוצלחים ביותר. מלי, ואחריה ענת פרידמן שימשו וה שולטת בעניינים. ענת כרמי כמזכירות דקוס עד לאחרונה. פעלה ויזמותיה של דקוס ישראל ביצרו את מעמדה באירופה ושמעה היגיע עדי ההנהלת דקוס העולמית! אריק פישל השנון, המסקרן, חד הלשון ומלא ההומור הנבון גיזבר במשך שנים את קופת דקוס אירופה וד"ר נחמן אורון משמש ופעיל עד היום חבר בצוות הניהולי הבכיר של הארגון העולמי. שכולנו תקווה שמיס פיורינה תפרגן לו ולא תכחידו. זכורים לטובה גם שלל חברי ההנהלה | וראשי הקה"תים הפעילים לדורותיהם, שמילאו וממלאים את תפקידם במסירות ובהתנדבות מלאה שלא הדיו ולא המקלדת שלי יספיקו למנות את שמותיהם ופעלם אך תרומתם וזכויותיהם חקוקים היטב היכן שצריך. דקוס היה תמיד דוגמא ומופת לארגון התנדבותי רווי רוח טובה ומודל לנסיונות חיקוי של חברות וארגוני משתמשים שראו כי טוב מאד ובלי לחכות ניסו לחקות זה בערך כמו לנסות להעתיק את חיצי החיוך המונה ליזי או את תמצית הטעם שאין להגדירו של משקה העולם. סמדר דוד - הקריינית הפופלרית של כנסי 5005 חברים טוכים שאבדנו פרידה = כשנפרדים בדיגיטל הנוהג הוא ארוע. כינוס כזה של כל החבר'ה, שתיה, כיבוד צנוע | מילות סיכום ואיחולים, מברוק, בהצלחה טפיחות על שכם, מתנות, ורב כל טוב לך "אל תעלם, תשמור על קשר, תקפוץ כך לפעמים" יש חברים אמיתיים, אחרי כל כך הרבה ימים לזכרונות כה חזקים אינך נשאר אדיש אז מה פתאום פרידה כזו ומה פתאום קדיש ? כשנפרדים מדיגיטל הנורמה היא שתיות למן פרדה כזו ציפינו - ולא ללוויות תשעה חברים אינם עוד איתנו. רוני אבידר איש המכירות המהוקצע והאנרגטי נורה בשער הממשל ברמאללה בפברואר 85 בהיותו בן 29, חברו לעבודה רפי פלדמן הסימפטי, יפה התואר והבלורית נפטר מסיבוך פתאומי בליבו 38. רחמים מורנו - אורים ותומים טכני ואיש שירותי במיוחד כרע בפתח בית החולים בהיותו בן 44 ודרורה מלץ הנעימה והמסורה נהנתה רק ימים ספורים מקצת חפש- היא נפטרה ממש סמוך לפרישתה לגמלאות. חנה בן -יחזקאל מזכירתו המסורה והרגישה ויד ימינו של גיל ויזר סבלה ארוכות והלכה לעולמה בגבורה בהיותה בת 42 ואורי קרש - איש התכנה היצירתי ומשתף הפעולה, נעלם בין גלי הים. ישיש עדן מנהל מכירות, קברניט חייכן ואיש משפחה מסור נפל באסון המסוקים בשאר ישוב בן 44. אילנה תירוש שכה בלטה ביחסי אנוש, עבדה עם שי בייליס והיתה ה"אמא" של אנשי דקסיס. נפטרה לפני כשנתיים מהמחלה הנוראית ההיא ואריה טנא איש משאבי אנוש כה ישר ישיר וכה ותמים נפרד מאיתנו לתמיד בחורף האחרון, נושק לשנתו החמישים. יהי זכרם בווך. חשוב לנו שתדעו... רחמים מורנו ז"ל . רוני אבידר ז"ל חנה בן יחזקאל ז"ל אריה טנא ז"ל לפני חמש שנים קרה לנו אסון נורא. אני וילדי איבדנו את ישיש ז"ל, באסון המסוקים בשאר ישוב. לעולם לא אשכח את אותו לילה מחריד, ולנצח אתמודד עם תוצאותיו. לא אאריך כאן בדברים, וברצוני לקבוע חד משמעית דבר אחד!! מנכ"ל דיגיטל דאז - יגאל בר יוסף ואיתו עוד רבים וטובים זאביק, נחמן, צייזלר, סמדר, שרון, ואנשי משאבי אנוש והגזברות), הם אלו שעזרו לי בסופו של דבר לעמוד על וגלי ולהמשיך לתפקד. בשעה קשה כל כך המשפחה לדאבוני קורסת, וכל הקרובים לי ישבו ובכו. מהם לא נושעתי! הייתי זקוקה להדרכה בכל נושא שאפשר לחשוב עליו, ולא רק להשתתפות בצער ולדמעות. כאן היה המקום שנרתמתם כולכם עבורי, אילנה תירוש ז"ל עשש אורי קרש ז"ל וכוונתי ברורה- אתם עזרתם לי לחזור לחיים ע"י העזרה בדברים החשובים באמת!! ולא! אין זו בושה להגיד שכאשר נשארים לבד עם ילדים קטנים, צריך עזרה בכסף, צריך ידע בביטוח חיים, צריך להתמצא בעניני מיסוי, ורכב ובנקים וכו. ואת כל זה עשיתם עבורי ומכם למדתי ובעזרתכם אני ממשיכה עד היום. ועם דמעות בעיני, עכשיו - לא מצער, אלא מעוצמת ההתרגשות, אני מודה לדיגיטל ולכולכם שוב ושוב. היו בטוב, אתם ומשפתותיכם! אנחנו לעולם לא נשכח איריס, מתן, שחר ועומרי עדן 58 > 25 מוסן מוכרת כאגשי 50508 * שבועון אנשים ומחשבים * 66% )חסוחזזס!ח1 = גיליוך 1005 = 15 ביולי 2002 > 06660411 נמר דיגיטלי מהו סוד הקסם שביסס את דיגיטל ישראל כסניף החברה המצליח בעולם? המייסד והעורך האחראי של קבוצת אנשים ומחשבים והשבועון בן עשרים ואחת השנה שלה %ססשחסווהּתזס!ה1 עוקב אחר הנעשה בדיגיטל, כמו אחר המתוחש בחבוות האחרות בישראל וענף המיתחשוב שלה - במשך :ותר מעשרים שנה באיזמל מנתחים הוא בוחן את התופעה הדיגיטלית. מסקנתו הבוורה - בסופו של דבר, ואולי בתחילתו - "האהבה היא התשובה". הגיליון המיוחד שיצא לאור לקראת הכינוס של בוגרי חברת דיגיטל לדורותיה נקרא "ביתנו", כיוון שהעובדים בחברת דיגיטל - לאורך 22 שנות פעילותה בישראל - אכן ראו במקום עבודתם מעין בית שני(?) שלהם. אמנם לא עבדתי בדיגיטל מעולם, אך כל אימת שהגעתי למשרדי החברה חשתי כמבקר בביתם של ידידים. הכיצד? זה הרי משרד של "ניזנס" ותחרות על ליבם של לקוחות החברה כשהמטרה היא "למכור" להם כמה שיותר ממרכולתך. על זה בדיוק אכתוב לכם. במקורי אני יבמי (זש6א8]). עשר שנים מחיי שירתתי בחברת יבמ, מתחרתה הגדולה של דיגיטל. אז, אומנס לא עבדתי בדיגיטל, אך עבדתי עס דיגיטל. ליתר דיוק עבדתי עם הדיגיטלים. גם לא עבדתי "מול" דיגיטל. "מול" הוא המונח הישראלי השגור בטעות לעבודה של ספק עם לקוח. בארץ עובדים "מול" הלקוחות בדיגיטל עבדו עם הלקוחות. לכן, הלקוחות אהבו לעבוד עם דיגיטל ולא נזקקו לעבוד "מול" דיגיטל. כשלקוח אוהב הוא לא מסרב. חובה להקדים תחילה ברקע היסטורי ושיווקי קצר על כלכלת המחשבים של שנות השבעים- שמונים בשלהי המאה העשרים. התחרות בתחום המיחשוב בישראל, על לב הלקוחות, התקיימה אז בעיקר בין יבמ לדיגיטל. בארה"ב ארץ הולדתן של חברות המחשבים הבינ"ל יי החכרה מתמחה בתכון, פיתוח וניהול פרוייקטי מחשוב רחני הקף באחריות כוללת. לחברה יתרונות בלעדיים המאפשרים לה לספק שירותים כוללים ומהירים במגוון צרכים רחב והיא מעמידה לשירות הלקוח אנשי מקצוע מיומנים ומקצועיים אשר ישתלבו במערך הארגוני של הלקות. 7", 1 0 יאר לחוסקוחס .6 5ז16טק חס !ה!0ק וח 00 מאת: פלי הנמר האלה, היו עוד מתחרות חזקות ונחשבות דוגמת: בורוז, נ.סי.אר, האניוול, יוניוואק, דטה ג'נרל ואחרות. בישראל יבמ ודיגיטל היו חברות | המחשבים | הבינ"ל היחידות שפתחו סניפים משלהם בארצנו. כל שאר החברות (למעט קונטרול דטה 606 שהיתה חזקה בשנות השישים, ונחלשה מאוד מאז בעולם ובארץ) פעלו בישראל דרך נציגים וסוכנים מקומיים. כלומר כל מי שעבד עם יבמ ודיגיטל זכה לטעם של העולם הגדול במגעו עמם - כשלעצמו יתרון רב משמעות. בעולם של שנות השבעים נחשבה דיגיטל להצלחה החדשה והמבטיחה. יבמ היתה כבר בת 60 שנה ושלטה שלטון ללא מיצרים (הרבה יותר ממה שמכונה בימינו הדואופול וינטל של מיקרוסופט ואינטל) בעולם המחשבים. ואילו דיגיטל שמניותיה זינקו אל-על בהיותה חביבת אנאליסטיי (היום זה נקרא יותר כ"ליסטיי") וול- סטריט, נוסדה "רק" ב-1957. דיגיטל המציאה את האלטרנטיבה האמיתית למחשב המרכזי של יבמ. היא הביאה לעולם את מחשבי "מיני" שהציעו תפיסת מיחשוב שונה לחלוטין מזו של יבמ - מבוזר ומרושת, אמין ולא יקר. בעוד כל שאר היצרנים ניסו להתחרות ביבמ בייצור מחשבים תואמים למחשביה המרכזיים, או דומים להם בארכיטקטורה. השאר הוא היסטוריה. והיסטוריה הוכיחה שאף חברה לא הצליחה לעשות טוב יותר מיבמ - את מה שיבמ עצמה עשתה (הכי טוב, כך מסתבר). אך דיגיטל הצליחה לעשות משהו אחר ולהקים עולם שלם ואלטרנטיבי. ועם כל ההצלחה הזו - חלקה של דיגיטל מלכת המני בשוק המיחשוב העולמי נע בין 6% ל-10% בלבד מחלקו של הענק הכחול בעולם ובישראל - סיפור שונה ותופעה יוצאת דופן - הדיגיטלים המקומיים מצליחים להגיע לכדי 5% ואף יותר מהיקפה של יבמ ישראל. תופעה זו אומרת דרשני. וכבר דרשו רבותינו והציעו פירושים שונים. החיזוק לפירוש שלי צץ, כשהתחלתי לארגן את הכינוס ההיסטורי של בוגרי דיגיטל 2002 לדורותיה. במענה לקריאתי לכל בוגרי דיגיטל לחזור אלי ב"מייל" - קיבלתי לא מעט תגובות בזו הלשון "אומנם לא עבדתי בדיגיטל, הייתי לקוח, אבל הייתי בן בית. אז אני מאוד מבקש שתזמין אותי למיפגש - אני רוצה לפגוש את הדיגיטלים". היו הזכירו שמות של המפורסמים יותר. אגב, אני לא מזכיר שמות, כי אין לי מקוס לכל העשרות החברים | האישיים | שגיליתי בחברה. אז הנה המרצע שלנו יוצא לו מהשק - האנשים הם שעשו את ההבדל. רגע, שתי הסתיגויות. האחת, זה לא חדש שאנשים עושים את ההבדל, למעשה זה בדרך כלל כך. השניה, אנשים בלבד - זה תנאי הכרחי אך לא חייבת להיות גם מספיק - 8 פיתוח אפליקציות מותאמות ללקוח: פתרונות 8 תקשורת ואבטחת מידע: תשתיות 6 פתרונות כוללים ללקות: 8 ניתוח מערכות: שירותי ג 8 084015: פיתוח מערכות 8 5405: ניתוח מערכות 8 שירותי תכנות: ( :|ס6ד 8 תשתיות: 0פ 8 גיוס, מיון והשמה: גיוס מ תוכנה מלאים ם"( טכנולוגיה חזקה שהם מספקים (אלא אם יש להם אתיזה מונופוליסטית בשוק). האנשים הכי טובים בעולם, יישארו לבדם (ללא לקוחות) אלמלא טכנולוגיה מתאימה נמצאת בצידם. והראיה, | כשדיגיטל | איבדה, במחצית שנות התשעים, את דרכה הטכנולוגית גם מעמדה בשוק התערער. הנה הגענו למסקנה המפרשת את סוד | ההצלחה | הדיגיטלית בישראל. התקבצות של אנשים צעירים העובדים בחברה שעודדה תרבות "פתוחה" של משרדנו הוא ביתנו - לנו ולקוחותינו. קבוצת מתלהבים זו היא שירצה את שעת הכושר לכבוש את ליבם של הלקוחות בישראל. הלקוחות בישראל סמכו על יבמ בהתקשרם בעסקי המיחשוב שלהם (התמצית: מעולם לא פוטר אף מנמר שיבמ בחר) וגם שמחו עם דיגיטל בהזמינם אצלם את מעוכות המיחשוב שלהם (התמצית: | לעיתים | "יותר משהפרה רוצה להיניק, רוצה העגל לינוק). כך הצליחו אנשי דיגיטל שעבדו ללא מיכסות מכירה (קווטה) אך בהתלהבות אדירה ובאהבה, לשמור על הכלל "אל תמכור לחברים, אך הפוך כל קונה לחבר". ועוד איך הם עשו זאת. בגדול. ובאהבה. וזה סוד ההצלחה "לקוח אוהב - לא מסרב". ואיך אפשר לסיים בלי השאלה המתריסה: הכיצד סוד כל הקסם הדיגיטלי לא עמד לה לדיגיטל והיא נמכרה כבר פעמיים (לראשונה | ב-98 לקומפאק ובשניה כשהקונה נמכרה ל-ק?)? התשובה מצריכה ניתוח כלכלי, טכנולוגי ופסיכולגיית מעמקים של צמרת הניהול הדיגיטלית בארה"ב. אין מקום. אז רק משפט אחד תמציתי וממקורותינו. לא לעולם | חוסן, | הטכנולוגיות מתחלפות, האנשים זזים וגם המזל לעיתים שמפנה פניו לביש-מזל. .| ו יי תאם ?4 הנקו |ו.00 6 ווח" ומ | .הסוח 60 שעצעש 1 מוסךף מזכרת לאנשי [₪5:]? * שבועון אנשים ומתשבים * 66% 110141105 * גיליון 1005 > 15 ביולי 2002 + [6160.1ת6 * 5/9 - 00 ) )\)) ----₪.-כ7כ7כגההרר‎ . 6 דיגיטל - יצוזונית "ההון האנושי" מס"1 נדב כספי דיגיטליות ודיגיטלים יקרים, רבים מאתנו החלו את מסלול הקריירה לאחר שנות לימודי אקדמיה, באוניברסיטה או מכללה כזו או אחרת, ידועה יותר או פחות, עם שני תארים ואפילו שלושה, או לאחר מסלול צבאי ומקצועי | שהכשיר אותם למסגרת "הייטקית" מבטיחה. אך תודו, דיגיטלים יקרים, שטרם קמה האוניברסיטה שהכשירה אותנו להיות כל-כך אנושיים, מצליחים, מקצועיים, עצמאיים, וכל מה שחפץ הבנאדם להיות לכשיהיה גדול, עד שהתקבלנו ל"אוניברסיטת דיגיטל", האוניברסיטה של החיים. כאחד שחווה ‏ 14 שנות אוניברסיטה דיגיטלית, הרשו לי להצטנע ולומר שטרם קמה חברה בישראל, וספק אם תקום כזו, עם יסודות איתנים של תרבות אירגונית בעלת עצמה כה אדירה, וערכים שכה התאימו לרבים מאיתנו. הנסיון הדיגיטלי, הנורמות, ההתנהגות, הכלים והמיומנויות שרכשנו, מהווים כיום נכס עבור לא מעט חברות ואירגונים | אליהם חברנו. נזקקתי לחמש דקות בלבד, להכין רשימה צנועה וחלקית ביותר (סליחה כמובן עם כל ה"מקופחים"), | של ידידים ומכרים, ש"התפזרו" להם בין חברות המובילות במשק הישראלי, בתפקידים בכירים ומובילים. | כולם חייבים במידה רבה את הצלחתם ל"אוניברסיטה" ולכור ההיתוך הדיגיטלי. ורדה פולק (סמנכ"ל מע' מידע תנובה), בני איינהורן (סמנכ"ל שיווק קומברס), "סמוש" (סמנכ"ל מע' מידע פרטנר), דב היושבוג (מנכ"ל קון בירד), אויק שור (מנכ"ל החברה לקופסאות פחה), עדי אייל (יו"ר מיחשוב ישיר), דפנה קריגל (סמנכ"ל משאבי אנוש), סמנטה טלפיר (מנהלת שיווק), אפרים דויטש (סמנכ"ל מע' מידע פלאפון), וני יובל (מנכ"ל סינטק), יעקב צייזלר | (סמנכ"ל | שירות סלקום), נתניה אריאלי (מנכ"ל חברה להשמה כ"א), שבתאי שאנני (מנכ"ל בכיר אורבוטק ארה"ב)... | ועוד... ועוד... מתוך רשימה ארוכה של הצלחות. ואין אחד מכם שישאל עצמו הכיצד. ₪ כי בדיגיטל ראינו את ערכי הפרט לפני שחשבנו "רווח והפסד". 6 כי בדיגיטל נשמנו שירות פנימי וחיצוני כאחד. ₪ כי בדיגיטל עודדנו יוזמות וחשיבה לא שגרתית. ₪ כי לדיגיטל צירפנו אנשים דיגיטליים. 6 כי בדיגיטל הלקוח חנה ב"פרונט" והעובדים חיפשו חניה. ₪ כי | בדיגיטל | משפחות העובדים התחברו (מרצון) ליעדי החברה. כי בדיגיטל מעטנו בסימני סטטוס והבטנו איש לרעהו 5 קידר ו בגובה העיניים, מתוך פירגון וכבוד. ₪ כי בדיגיטל אנשים היו לפני מוצרים. 6 כי בדיגיטל רדפו אחרי ה-"שס)". ולכן, דיגיטלים יקרים, אנו צריכים להיות מאד גאים, על שנפל בחלקנו להיות חלק 60* בּית!ו מוסף מזכרת לאנשי 8151151 * שבועון אנשים ומחשבים > (טט%מט!)אחוזזט!ח] > גיליוך 1005 + 15 ביולי 2002 > 61.60.11 אלל שרון | | | | | | | | ן מבוגרי "אוניברסיטת דיגיטליי אשר במשך שנים דאגה לשבח את הפירמות המובילות בשוק בעזרתנו. 6 כי דיגיטל היתה יצואנית "ההון האנושי" מס. ן.שלכם באהבה, נדב כספי 0 | כראי הזמן || ש סוסוייטי, כתכו עלינו ב"ידיעות אחרונות" מנהל משאבי אנוש הראשון שלנו במכבט פרספסטיבי ממוטורונה אירופה זמן יכול לתעתע בנו. אמירות רבות סובבות את מושג הזמן. "מה שלא עושה השכל עושה הזמן". "הזמן ירפא......." וכו. זמן הוא לכאורה משהו מדיד. משהו מדויק. כל ההיסטוריה היא פסיפס אחד גדול של הזמן. אך זמן נותן לנו גם פרספקטיבה. הוא מעניק לנו מימד של התעמקות ומימד של עומק. הזמן משרבב הגיון ורגשות. זכרונות המבוססים על ערבוב של אמיתות, רגשות, התרשמויות ונוסטלגיה. לא תמיד אובייקטיבי. אהוד הר-חן לא תמיד משקף את כל המציאות ומתרפק בערגה על החלקים היותר נעימים. יש בנו איזו שהוא מנגנון הפועל כמסננת. "נותן" לנו לזכור את החמימים. "מעלים" את היתר. וכי מי יכול להתעלם מכמה ימים קשים שחווינו יחדיו. ימים של פרידות קשות,ימים של שבירת מסגרות, דיגיטל לשעבר ישר מעלה חיוכים, זכרונות, אנחה של - "הוא שהיה לא יהיה". שאלות והתעניינות של מה אתו יגאל בר יוסף: "היינו אנשים די צעירים, קדנציה ראשונה או שניה. לא היה קנה מידה להשוואה אלא בעיקר לעצמנו. קיבלנו את התרבות הייחודית והמפותחת כדבר מובן מאליו וכנורמה לה אנו זכאים וכל אחד בעצם זכאי". יגאל 5 0 ח7 777 מדגיש את היותנו חברה עם ייחודיות במערכת היחסים, עם הרבה מאד מטענים רגשיים. אנשים לקחו ללב ונהגו ברגישות ובכבוד איש ברעהו, תוך הזדהות עמוקה ואבסולוטית עם החברה שהביאה למחוייבות עצומה לדיגיטל. ומה אתה? וכמלות השיר - "בכל זאת יש בה משהו......." ( גם מעיד משהו על הגיל......). התרפקות ונוסטלגיה? כן - אז מה!! תודה לכל הנושאים בעול העשייה של אירוע מיוחד זה שיתן זריקת עדוד ומרץ לשמירת הזכרונות האישיים והקולקטיביים של חברה ואנשים מיוחדים במינס! אהרון גולדמן מר אינג'נרינג נשיא מחלקת גיור כהלכה ְלִישְאֶה: בָּטוּי מַטְפורִי שחוּק, הַמָבּש מֶסֶר שָאָבָּד מִתְּו. לדוגמא - יש רק מותג אחד של מדפסות הטובות למשרד. הגיע הזמן לנפ את הקְלישָאָה, ולבחור לקסמרק לקסמרק מציעה לך פתרונות הדפסה תכמים בטכנולוגיה המתקדמת מיותר. נוא לרתוס את העוצמה של לקסמרק להצלחה של העסק שלך. בוא לנפ קלישאות, התקשר עכשיו: 03-5761618 דובי גולדמן שניס אחרי שנסגרה, הם שמחים להיפגש זה עם זה ולהיזכר בגעגוע | בתרבות העסקית שהנחילה. הסניף המקומי של תאגיד המחשבים האמריקאי דיגיטל הוקס בחדר קטן ברחוב ירמיהו בתל אביב בשנת 72', ותוך שנים אחדות צמח והפך לחברת המחשבים השנייה בגודלה בישראל, שבשיאה העסיקה 550 איש. ב-98' נסגר הסניף, אחרי שהחברה האם נסגרה. למרות שהחברה אינה פועלת כבר ארבע שניס, עובדיה מתקשים לשכות אותה, וב- 18 ביולי יתכנסו לערב נוסטלגי בתל אביב. דיגיטל הגדולה נוסדה בבוסטון בשנת 57' על ידי קבוצה שבדית בראשות קן אולסן, שרצתה לעשות מחשבים לא פחות מהירים ממחשבי =י.ב.מ. אבל בפחות כסף. לימים גדלה החברה ונעשתה השנייה בעולס אחרי י.ב.מ. המיוחד בדיגיטל, שהיא היתה הראשונה שהנהיגה מבנה ניהולי פחות היררכי, בניגוד למקובל בעולם העסקים ובעיקר בחברות ענק. בכך הקדימה דיגיטל חברות היי - טק רבות אחרות, ובהן אפל, בכך ששמה את העובד במרכז, בהכירה שהאדם הוא המשאב העיקרי של החברה, כל חברה. הסניף הישראלי של דיגיטל העסיק מאות עובדים מאושרים. זו היתה חברת המחשבים הראשונה בארץ, ויש שיגידו היחידה, שבה השירות היה במרכז ולא השיווק והמכירות. מי שקנה דיגיטל ידע שהוא קונה מניית שירות של החברה. המנהלים בחרה דיווחו לממונה הישיר עליהם, אבל גם לממונה עליהם באירופה או בארה"ב, כך שגם אם הבוס היה מרושע, סמכויותיו היו מוגבלות. אנשים טענו שזו חברה 'היפית', 'מבורדקת', אבל זה לא היה נכון. הלביא, מטוס הקרב של התעייה האווירית, שלא יוצר לבסוף, תוכנן כולו בעזרת תחנות העבודה של דיגיטל. מחשבי החברה גם שימשו את רוב הארגונים הגדולים בארץ, מוסדות ממשלה ומפעלי תעשייה.צרכני התקשורת בארץ וגילים לחשוב שאת התרבות העסקית של פתיחות הביאו לכאן חברות הסטארט אפ האינטרנטיות| בשנות ה-90. טעות. דגיטל הביאה את זה, ומדובר בתחילת שנות ה-70 כמה חבר שהיא איננה עוד. מתוך 7 לילות - ידיעות אחרונות מיום 21.6.2002 אפריל - 1988 יחודש הנוהג של כבו? אורות מוקדם בימי רביעי סקר עמדות - סיכום ביניים מאת: אהוד הר-חץ אגא ] 106852 שח|!ת!זק ז0ס] ה3588|0ק " ו ו ו 1 מוסף מזכרת לאנשי ו * שבועוך אכשיס ומתשבים * 66% חס/זגוחזס]ח1 * גיליון 1005 > 15 ביולי 2002 > [61.60.1ת6 * 67 '‏ > | 0 0 0 . -=הששש‎ דיגיטל ששל יזדטויםו דיגיטל אפשרה לאנשיה מרחב ביטוי ונתנה דרור ברמה גבוהה לאנשים יצירתיים ובעלי יוזמה. הם זכו לעידוד ולמשאבים על מנת להוביל פעילויות, פרוייקטים ותכניות שקידמו כל מיני דברים שהיה צריך לקדם או שהם החליטו שצריך ושכנעו את החברה ללכת אחר חלומותיהם. למיטב זכרוני, שכמו הדור - הולך ופוחת, ראויים לציון כמה חבר'ה שבלטו ממש בעניין זה, והניבו לאורך השנים תרומה סגולית רבת ערך ומשמעות ללקוחות ולעובדים | כאחד, והם רשומים בספר הכבוד של יצירתיי דיגיטל לדורותיה. ברוח המונדיאל קבלו נבחרת האחד עשר. היו כמובן שחקני ספסל נוספים שתרמו לא מעט אך גם מחמת זכרוני וגם משום מגבלות השטח שמקצה העורך לא צולח בידי להנציחם מעל במה צנועה זו. שוער: יצחקי קורן; הגנה: אילוז, כרמי, לאור, דובדבני; קישור: אלקין, פנחסי, גז; חוד: סובול, בייליס, איינהורן. שי בייליס שהביא עימו משבי רוח ניהוליים ואיטלקטואלים מרענננים ותיבלן את דיגיטל ברב חן, רצינות והומור בריא. הוא הנהיג כרטיסים ירוקים ואדומים בישיבות, סידר לנו אופניים כשאטל, יזם את מרכז ההפקות וכתב מקמות וחידודים מפעילי מוחות. הוא גם נתן ידו בפיתוח עסקים וויזרדי יצירתי בחו"ל ועשה מאד יפה בעניין. עמיחי סובול שעשה ללקוחות כיף בלתי רגיל בלקנות דיגיטל. מנהל מכירות כריזמתי ואיש חושב ומעניין. מעיין בלתי נדלה של רעיונות שהניבו פתרונות מצויינים ללקוחות וים של עסקאות ופרוייקטים. | איש שפשוט מרחיב לך את המוח ועושה את החים יותר מעננינים. הוא חנך וצימח להקה לא קטנה של מנהלי מכירות ושיווק שעושים היוס חיל בארץ ובעולם. ידע לקחת סיכונים גדולים ולשכנע את ההנהלה להשקיע ולהגיע למחוזות יפים. שי בייליס - סופר יצירתי בני איינהורן שיזמותיו גרמו לדיגיטל למתוח את אבריה ולצאת להתקפות מתפרצות שהניבו שערים עסקיים רבים ופה ושם פאול זה או אחר. אסטרטג וטקטיקן מכירות ושיווק מאד מיומן ואפקטיבי שלא הכי סמפטי לפגוש אותו כמתחרה. ראש עם יצירתיות עסקית שחבל על הזמן, חושב בגדול ויודע להחליט מהר לקחת סיכונים. | פרוייקט המחשוב הגדול של משרד הבריאות זה קודם כל בני לצד רבים וטובים אחרים. אלון לאוור כבר כאיש תמיכת תכנה יצאו לו מוניטין כדוחף פתרונות טכנולוגיים שלא מן העולם הזה. גם כמנהל אנשים נהג באורח מקורי ולא שגרתי והשכיל להלהיב את אנשיו ולתת | לשיגרת | תמיכתם בלקוחות יופי של תכן וטעם - ברוח טובה, הומור ותוך לקיחת סיכונים לא קטנים. לא פלא ששמו עליו עין בדיגיטל צרפת וגם שם עשה חיל אירופאי. שלום אלקין. אולי הסמל המובהק בעניין הן לעובדים והן לאלפי לקוחות. אופיר אדלמן עם ים של ידע וכשרון וכמעט בלי לעשות חשבון אמר ואמר ועשה המון. ישיבה או כנס ללא הערות הביניים שלו - אין מה לבוא. הוא הביא עלינו את כבוד הקוסם ליאור מנור ויחד הפליאו בדקוס במשך שנים עם שעת הקסם המסורתית. גיורא פנחסי. קודם כל זהו אדם נפלא מאד שהיה לי הכבוד להיות מגויס על ידו לחברה כעת חיה באמצע יוני לפני 19 שנים. ולהתבשם מחושיו הכה אסטתיים ומגישתו היצירתית והפתוחה. הוא הקים וציוות בצורה מיוחדת, עם אנשים חבל על הזמן, את קבוצת הפי.סי הראשון של דיגיטל - הריינבו הידוע לטוב. ניידת ההדגמה ללקוחות ועוד כמה וכמה דברי דפוס ומדבקות עדיין סובבות בשטח, כעדות מחייה עין, לראש המיוחד הזה. בהמשך ניהל גוירא את שיווק השירות וגם עשה קדנציה אירופאית עמוסת כל טוב יצירתי. ניצן דובדבני אשר דובדבני רעיונותיו המתוקים-חמוצים באו לידי ביטוי סדיר בכמעט כל גיליונות ביתנו, תוך מבט בוחן, שנון ומלא הומור דוקרני ומבריא על עולמנו הדיגיטלי. גם כאיש תכנה הביא עימו מלוא הטנא רעיונות, | יזמות ופתרונות ללקוחות מלקקי אצבעות. איש צנוע ניצן ונטול כל דאווין. מימיו השקטים יחסית חדרו עמוק לתרבותנו והירוו מאד. מוריס אילוז קודם כל הוא בנה לדיגיטל ממש מהיסוד את יחידת המחשב. יש לנו כאן עסק עם מומחה אודיו ויזואלי בעל שם, עם הבנה ויכולת טכנית אותם יישם ביצירתיות, בתבונה ובסטייל. האיש הזה תמיד לקח חלק בצוותי חשיבה ובפריצות דרך מחשבתיות. עוד יצויינו הסידי'ס המיוחדים שהפיק ויצירתייבו לאורך האלגנטי שלו, השנים כתב דפוס ניהול ה-₪61 ועיצובו הנפלא מחדש וכמובן הובלת דקוס (שני אלו - כתף לכתף עם נטע גורלי הנמרית). גם עליו שמו עין שמה בג'נבה והוא שיחק אותה גוטה גוטה בחנויות הסטריאו הסמוכות מודיס אילוז - קריאטיבי לחוף האגם. אירוע פרידתו מקומפאק היה המרגש מכולם. ענת כרמי היא גב' הפרסום שלנו שנים רבות. עם רב אסטתיקה, טעם טוב, חוש גרפי, שלמות ביצוע ותוך גישה מאד שירותית נתנה נופך וגוונים נכונים לאינספור וויז'ואלים בעיתונים, בתערוכות ובאירועים. עם אחת שכזו לא צריך את המכשירים אורבוטק, לא טלסקופים ולא מיקרוסקופים. היא רואה הכל ומיד. | מומחית בלוגואים ובקורפורייט איידטיטי. טביעת ידה ניכרה במיסוד, בהרצת ובדפוסים הייחודיים של מועדון המשתמשים הידוע - דקוס שם החלה דרכה הדיגיטלית. משהו מאד לא יצירתי מתרחש ב-קו אם הם מוותרים עליה יצחקי קורן שהקרין עלינו ועל השוק שפע חידושים תקשורתיים מיוחדים ואפקטיביים. הוא הגה והוביל קמפיינים ומפעלות תקשורת שיווקית בלתי רגילים. יצחקי בא אלינו ב-84' כשרבים בשוק חשבו שאנחנו חברת שעונים. בשיתוף טמיר - כהן שם אותנו על המפה כ"חבורת המחשבים השניה בגדלה", שכנע ש" הכל משתלב" "סיפר ש "הולכים על פתוח" ועוד ועוד תערוכות ואירועים. הוא הקפיץ את דיגיטל מדרגה גבוהה בתחומו. גולות הכותרת היו תערוכת היחיד שלנו "דיגיטל 6 ודיגיטל 90" שהיו לשם דבר הן בהייטק והן בתחום התערוכות. איזה כיף לאמדוקס וללקוחותיה שאיש כזה בא אליה. דני גז. לא בכדי קיבל איש השיווק הדינמי, המקורי והמעשי הזה תפקיד בכיר במטה השווק בג'נבה, בעצם דני היה האיש שלנו באירופה. ראש יוזם ודואר עם קבלות שהעלה את התיב"ם הדיגיטלי על המפה ודחף אותנו למשחק אמיתי של גדולים בתחום תחנות העבודה. ללא פשרות סחף דני חברה שלמה לסטנדרים בסדר גודל אחר. הגה והפיק תערוכות ברמה והקים את מרכז ההדגמה הראשון - הכל במקוריות ובטוב טעם. צייר, פסל ואלוף באירוח, עם דני גז - טוטל יצירתי תעוזה שיווקית היודע לקחת סיכונים. הקים לאחרונה את 6חו!ח50 . מזל טוב. מה שעשו ועושים לרבים מאיתנו השירים היפים של שנות השישים, עשו ועדיין עושים למי מאיתנו, אך בודאי לזכרון הדיגיטלי הציבורי מפעלותיהם השיווקיים והאופרטיביים של הנ"ל הן כפרטים והן כצוות. הכרקתם? צכשיו תורנו. התק "4 |ו.105.00ק1068 6 סזחו :!וח6 62 > 1101 מוסף מזכרת לאנשי 51588 * שבועון אנשים ומחשבים > 160%ת4)10חוזס1ת] = גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 * [6066.60.1 --/-]/--- 0 וע 'מ'ט'רררררררר רררררררררר רכ הרפה יה לקראת סיום... תודה למאות ספקי דיגיטל לדורוו מתוך ים הספקים ונותני וו אשר שרתו אותנו בנאמנורז ארוכות מי יותר ומי פחות | להודות, בשם החברה ל שרואה עצמו ספק דיגיטליי קבוצה שבלטה מאוד ובכימיה איתנו. זוהי נקודות די סוביקטיבית וסליחה עם כל אלו שלא מוזכרים וכ * הפרסומאי רוני כהן כמ "תמיר כהן" שם אותנו על | * סוכנות הביטוח יאיר "ידור", | שוה ושאר | השירותי, שעזרו לנו לישוו יותר. * נורית ברמן וצוות. "יג שוש אורון, מחברת בב שונה", והגרפולוג יגאל' שאיבחנו והשימו לנו יו אנשים. * מפיקי האירועים שערבני מטללים ורפי עובזז ואתרים | שעשהז נופים משה לסמן: "הרגשתי שהגעתי לחבררה חופש אמיתי! לא אנרכיה; בלגן - אלא פשוט עצכק וגיבוי נטו ליזמות ולעט עסקים. "החופש נתן' אפשרות להתמודד ולהיו לנסיון ולדברים שמקוו אחרים לא היה לי כל צלל סיכוי להגיע ולגעת :| באותה תקופה. דיגיטל נתנה חבל ארוך = לאנשים ונטלה בכך בפיי סיכון לא קטן". ססיגר תחוס' סמוקד. טרשרת היי-0ק וטלקו ו עשופ סטוגש תודה לספקים שנפנו אירועים עם כיף ונשמה. * מומחי רפואת השיניים דרוטמן את ויינשטיין מהדנטל סנטר, שריפאו בלי להכאיב. * עורכי הדין יצחק וינדר ודלית בן-ישראל, | שיעצו בתבונה ואחריות. * רפי רוזנשטיין מחברת ה=שסק אאחם , שלימד אתנו פרקים חשובים בהקשבה ובתקשורת עם לקוחות ובחשיבה עם הלב. ספקים שכולם לארג'ים, סבלניים, שוחרי טובת לקוחותיהם, יודעים להקשיב, | מסבירים, גמישים, מגישים חשבונות בחיוך. על טיפוח היחסים הללו ניצחה מחלקת | הרכש הפעלתנית בהובלתו של נדב כספי. היום נהנים משירותיו של נדב, שכבר אז היה מנהל רכש אמביציוני ומבטית ובהמשך היה ממקימי 5פצ , חברת פלאפון - ובה, כך אני למד מהעיתון הפנימי שלהם, מוביל נדב בהצלחה רבה אגף למופת, המספק שירותי רכש בתקציבים הגבוהים מהמחזור השנתי של יבמ וקומפאק גם יחד. זאת לא היתה משימה כל כך קשה עם צוות רכש נפלא שכזה. עם רותי, עם מייזי, עם דני ועס מירב מנדלסון שהפגינו יכולת מקצועית, יעילות וזמן תגובה נהדר. שני ספקים הצליחו להיכנס ממש אל תוככי הלב הדיגיטלי- ה"דנטל" ו"נופים ואתרים". הדנטל סנטר היה ועדיין מהווה סוג של מוסד דיגיטלי. הם יודעים להקשיב, להסביר ולהרגיע ילדים וקשישים כאחד ואת כל מי שבינהם. עד היום הוא מקום מפגש לוותיקי דיגיטל, הממשיכים לתת אמון במרפאה גם כשדיגיטל לא משלמת, והנהנים (לפחות אני) להציץ בחטף בעמודים אלה ואחרים של "עולם האישה". תוידת טרור קיברנטי 2002 ו ו הדוקטורים ויינשטין את דרוטמן הם צמד צעירים עם השמות הכי אמינים ושיווקיים לתחום. אולי שינו במיוחד לכבוד העסק. נורית ורונית מנהלות את האופרציה בדייקנות ותוך תקשורת מצוינת עם כולנו. מאות רבות ה ומעלה של פיות של שכירי החברה דיגיטליים ובני ביתם נפערו שם באושיסקין לנגד עיני דרוטמן את וינשטיין ובכר, הסייעות והשינניות. אלפי שיניים, חורים, גשרים ועוד כיוצ"ב צרות שלא נדע טופלו לצד כמה קו"ב זריקות, שהוזרמו לאלפי מחטים, ששופדו אל תוככי רקמות בשר הלסת. וכל זאת - עם אפס תקלות. נפלא הדבר בעיני מדוע לא קמו עוד ועוד ארגונים וחברו עימם לרווחת עובדיהם ובריאותם. "נופים ואתרים" עם רפי וצפי הגיחה אל ההוויה הדיגיטלית אי שם באביב 94, שעה שדיגיטל הפשירה את הקפאת פעילויות הרווחה שעליה הוחלט עקב מצבה העסקי העגום בתחילת שנות התשעים, שגרר אותה לשילוח מנומס, רגיש אך גם ברוטלי בדרכו, של אלפי אנשים ככקשה" | נאמנים בעולם ויותר ממאה ורבע בישראל. לחלק מהחבר'ה זה היה פתרון מצוין, שהניב קריירות מופלאות בארגונים חדשים, יזמויות וכו'. זה היה, כידוע, הגל הראשון. והיו עוד ועוד. ובכן, החליטו לחדש רווחה, ורפי עובד וצוותו הגיעו להרצליה וכבשו את לבנו. נופיה ואתריה של הרווחה הדיגיטלית, ימי הכיף והאירועים תפסו כיוון חדש וייחודי עם הרבה נשמה ותוכן. סדרת ימי הכיף בבתי ההארחה בצפון היו אבן יסוד בנויה לתלפיות, שעליה בנינו עוד קומות של מפעל רווחה רב שנים ועתיר שביעות רצון של עובדים ומשפחות. גם בדנטל וגם בנופים ואתרים היו ויש לא מעט מן התרבות הארגונית הבסיסית - האצילית - של דיגיטל - ואולי זה סוד הכמיה. בקיצור השיניים הבריאות שדאגו לסדר לנו בדנטל שימשו ללעיסה של מטעמי האוכל בשלל אירועי" נופים | ואתרים" והמתוקים שבתפריט - שחוררו את השיניים ושילחו אנשים שוב למרתף הסימפאטי באושיסקין - וחוזר חלילה. הכינו את השיניים והלב, תוגלו את הלסתות והנשמה ובואו ללעוס אחלה של אוכל, להיפגש ולהתוגש ביום חמישי הקווב בדן פנורמה. כרמי, לרויטל לובינסקי לסטודיו אָנשים ומתש 1 מוסף מזכרת לאנשי 7 * שבועון אגשים ומתשבים * 66% /חסןז3מזט/ח! * גיליון 1005 > 15 ביולי 2002 > 686160.11 * 6/3 דיגיטל ביטוי | לאנשינ הם זכ מנת פרוייק מיני דג שהם ר החברו חלומוו למיטב הולך כמה בעניין השנים ערך ולעוב רשומי יצירת ברוח האחד ספס? אך גנ מגבלו לא צ במה שועו כרמי, אלקי ביילי שי ג רוח מרענ ברב הוא ואדו אופנ ההפי מפע בפיו בחו" עמי כיף מנה חוש של מצו עסי שפי (4 4 1 " | שא 1 0-3 ָ |) ₪ 2, ו הכל אפשרי להתראות בכנס הבא - יולי 2012... כשהדמעות זוכגות ...בי נחמן פרילונג = | דמעות זולגוח לי מעיני = דמעוח זולגות לי מעיני העצב הוא כבד מידי והבטחוח שמעתחי די לא יכול יוקר לשאח זאח | לא רוצים רבים יותר פה - -חסר ודאות. זוהי הגישה שינו לי פה אח. המהות לצאח עם חבילת פרישה. הסימגים כבר כבר באויר והם כחובים גם על הקיר | דמעות זלוגת כי אין - הלוגו געלם לו - יש צביטה כבר דיגיטל בלב כואב הלב וזה חבל כן לכולנו זה כואב לא נורא יהיה בסדר - כי שומרים קשרים בי יש לי אלף חבריייים 5 : , 6 וטו )ב וחזט/ח] > גיליוך 1005 > 15 ביולי 2002 * 61.00.11 64 * 11073 מוסף מזכרת לאנש ו + טבועון אנש ם ומחשבים > 66% \חט!)גוחז0/ח1 > גיליון 0 חיוב וגביה יתרונות וחסרונות כמערכות החיוב בגופי טכחום התחשבנות חברות התמשורת כספסי התמשורת אינה מדע מדויס וסכומי ההפרשים בין חיובים שכ מערכות חיוב שונות מסתכמים בסכומים ניכרים > כא כל חברת תמשורת מעוניינת כחשוף את הבעייתיות הזאת מאיר רענן - התקשורת גובה מחיר תפעולי יקר לחברת התקשוות. התחשבנות בין ספקי התקשורת מתבצעת כאשר נשלחים חיובים וזיכוייסם מחברה א' לחברה ב' בגין 6284 (0ז0א 641866 |641). ה-658 מכיל מידע בסיסי על השיחה, כמו מקוס ויעד השיחה, תחילת שיחה, אורך שיחה, מידע על סיוס השיחה וכן פרטיס נוספים על השיחה. תוצאות החישוב אינן זהות וקיימיס הפרשיס בסכומים ניכריס בין תוצאות חישוב חברה אי לתוצאות חישוב חברה בי. הסיבות להפרשי החיוב כוללות בין היתר: מערכות חיוב ותשתיות שונות הקיימות בכל חברת תקשורת; :60% שלא תומחרו; 6084 שתומחרו לא נכון; קייס קושי לשייך 0% לצרכן. חברות התקשורת מדוחות על אי התאמות של עד חמישה אחוזיס מסך ההכנסות בגין שיחות מספקי תקשורת מסוג זה. אי התאמות אלה מאלצות את חברת התקשורת לקבל את אי ההתאמה ו'ילוותריי עליה, או להתחיל בניהול משא ומתן בגין הפרשי ההתאמות תמחור לא מעודכן הבעיה המרכזית לאי התאמה של :608 היא השימוש בתעריפים לא מעודכניס אצל מפעילי תקשורת. תעריפי 608% יכוליס להשתנות אצל מפעיל אחד על בסיס חודשי או שבועי, אולס מפעיל אחר לא ביצע את השינוייסם בתעריפים. בדרך כלל, בהסכס בין המפעילים, הזמן להחלת השינוי בתעריפים הוא חמישה ימי עבודה באמצעות הודעת פקס, כך שאין זה מפתיע שתעריפים אינס מעודכנים. ריבוי פורמטים של שיחות חוסר בסטנדרט אחיד של 608% מספקי מיתוג שוניס גורס לאיבוד של מידע. לדוגמה, כאשר נהג מתקשר מטלפון נייד בזמן נסיעתו, השיחה יכולה לעבור כמה מתגים שונים בעלי פורמטים שונים של :608. המתג יכול לדחות את השיחה ושיחה עלולה ללכת לאיבוד הטיפול נעשה על ידי טכנאים, הנדרשיס לחבר שיחות בין מתגים על מנת יילתקו'י בעיה זו. קיימיס מצביס שבהס שיחות המופיעות במתג אחד בעל כמה רשומות, יימצאו במתג האחר בעל רשומה אחת. ריבוי בסיסי נתוניס יכולים להוביל לאבדן הכנסות ספקי תקשורת שומרים את השיחות המקומיות ושיחות בין עירוניות בבסיסי נתונים שונים. ריבוי בסיסי נתונים גורס לקושי בחיוב נאות ויכול לפגוע בשלמות בבסיס הנתונים. השאלות הנשאלות, מתי בפעס האחרונה בסיס הנתונים עודכן! אילו טיפולים או תיקוניס נעשו בבסיס הנתונים! ריבוי בסיסי נתוניס גורס לקושי בביצוע חישובי התאמה בין חברות תקשורת. שינויים ועדכונים בתוכנת המתג מגדילים את הסיכוי לאבדן הכנסות שינוייס ועדכוניס בתוכנת המתג מגדיליס את הסיכוי לאובדן הכנסות. חברות התקשורת צריכות לעקוב אחר השינויים ולבדוק נאותות השינויים. ת הליך הטיפול בנושא החיוביס בחברות תקשורת מול ספקי מאיר רענן הוא יועץ בתברת 8זַ.68ג, המתמתה בפתרונות בהתחשבנויות בין חברתיות בספקיות תקשורת שבועון אנשיס ומתשביס * א66\מטוזגתזזס!ם] * גיליון 1005 % 15 ביולי 2002 6 !| 606160 % -6/55 תיעוד על שינוייס שנעשו על ידי יצרן המתגים אינו מופיע בצורה מלאה, וייתכן מצב שבו ספקי המתג מעביריס תיעוד על חלק מהשיפורים בעוד שקיימיס שיפורים נוספים ללא תיעוד. זמני שיחות שוניס המופעים על אותס .608 לעתיס קיימים הפרשיס ברישוס אורך שיחה או זמן תחילת השיחה בין שני מפעילי תקשורת. שיחה שבוצעה ועברה בין מתג של מפעיל תקשורת למתג מפעיל אחר - ייתכן שתופיע עס אורכי שיחה או זמני תחילת שיחה שאינס זהים. כאשר מתבצע בחברת התקשורת תהליך התאמה בין השיחות, מתגלים כמויות 628% עס סטיות אורך שיחה או זמני תחילת שיחה. המשמעות היא טיפול ידני רב לשיוך השיחות הללו. מפעילים בעלי קידומת קוד לא מזוהה כאשר מתבצע בחברת התקשורת תהליך התאמה, מתגלים 608% עס קוד מפעיל לא מזוהה, כלומר למפעיל יש קוד משלו, שלא עודכן במערכת ה-ָחוווו8, ולכן נפלט כשגוי במערכת אחת 608 יופיע כשגוי ואילו במערכת האחרת 60% יתומחר ויחויב. קיומס של .608 כפולים יכוליס להישלח יותר מפעס אחת על ידי המתגים למערכת ה-תוווו8. במהלך עיבוד ה-:608, בהעדר מנגנון לאיתור שיחות כפולות, ייתכנו מצביס של חיובי שיחות כפוליס. מעבר בין תעריפי זמן לדוגמה, שיחה העוברת מתעריף זמן שיא לתעריף זמן זול - החיוב תלוי בחישוב שנעשה במערכת ה-ָפווו8 ובצורת החישוב אצל המפעיליס בעלי מערכות פוווו8 שונות. עיגול יחידות פעימת מונה תמחור 608 תלוי ביחידות זמן, כגון שניות, או בדקות. כאשר בכל מערכת פפוווו₪ קיימיס כללים שוניס לעיגול יתרות יחידות הזמן, נוצריס הבדלים בחיוביס. לדוגמה, אס הוגדרה יחידת פעימת מונה של 12 שניות ואורך השיחה היה 14 שניות, בדרך כלל קיימות שלוש צורות חישוב: 1. חישוב השיחה בעיגול כלפי מעלה, כלומר 2 פעימות מונה. 2. חישוב השיחה בעיגול כלפי מטה, כלומר פעימת מונה אחת. 3. חישוב השיחה בחילוק יחסי של עודף השיחה, כלומר תוספת ערך של 2 יחידת מונה. כאשר בין מפעילי התקשורת לא מיושמיס אותס כללי עיגול, ייווצרו הפרשים ואי התאמות בחיוב. מערכות תיוב (עטווווע) שונות בדרך כלל, חברות המבצעות התחשבנות בגין שיחות - עובדות כל אחת בתוכנת חיוב שונה. במצב זה, קרוב לוודאי שיימצאו אי התאמות, למרות שהתעריפיס רשומים בצורה נאותה. לסיכום, התחשבנות חברות התקשורת לספקי התקשורת אינה מדע מדויק וסכומי ההפרשים בין חיובים של מערכות חיוב שונות מסתכמים בסכומים ניכרים. מובן שקיימיס מקריס נוספים שבהס נמצאת אי התאמה. לא כל חברתת תקשורת מעוניינת לחשוף את הבעייתיות הזאת. 2] 6 > ₪ ₪ וננ ו והטמ םי ...ב ההא .| בין מדע לטכנולוגיה אבי בליזובסקי <:נשי סרנות הון הסיכון נוש::יםו עיניהם כמטכה בעמס הסיכיסון נערך בתחיכת יוני כנס, שבו הציגו יזמי שירותים כווייניים ואף מתכנני תיירות בחכל את המיזמים שכהם כפגי משסיעים פוטנציכיים בענף, שיהיה שווה 566-266 מיכיארד דולרים בשנת 2016 מייצג את המהפכה התעשייתית הבאה. זו אחת המסקנות מכנס, שערכה בתחילת יוני בקליפורניה קרן גבול התלל (ם0ג6תט0? חש1חת? 50366). לדברי משתתפים בכנס, הכסף הגדול מחכה לאלה שיש להם חזון ואומץ להשקיע. בכנס, בעמק הסיליקון, דיווחה הקרן על סדרת הזדמנויות המראות כי החלל עשוי להיות מקוס טוב להרוויח בו כסף. דוח באתר האינטרנט וחסס.צצשתוצט8טגק5 וזה כי מדובר בענף שיהיה שווה 300-200 מיליארד דולריס בשנת 2010. בהרצאה בפני חדר מלא אנשי קרנות הון סיכון ומשקיעיס פוטנציאלייס נמסר, כי יש יישומיס רביס שיפותחו עבור החלל - כגון התקשורת, מערכות ניווט לווייניות ושידור בפס רתב. תחומיס אחרים טומנים בחובס סיכון גבוה יותר - בניית טילים וחישה מרחוק. ואולס הנושא שדובר עליו הכי הרבה היה העתיד של תיירות החלל. הנושא נמצא בכותרות מאז אמצע שנת 2001, כאשר המיליונר האמריקני דניס טיטו שילס לרוסיס כדי שיעלו אותו למסלול. בחודש שעבר (מאי 2002) מיליארדר דרוס אפריקני שב לכדור הארץ לאחר מסע לתחנת החלל הבין- לאומית. שני אנשיס פרטיים אלה עלו לחלל בסיוע חברת אטיג 0גק5. בשלב זה, ככל הנראה האיש הבא שיעלה לחלל יהיה אליל הפופ לאנס בס בן ה-23, מ- 6ואנא, והוא יעשה זאת בסיוע קרן ה- זשאוחטוץ ק8. נשיא הקרן, ריק טומילסון, אומר כי האנשיס הללו הוכיחו שהירח יוכל להתחרות יוס אחד בהוואי כיעד התיירות החלומי. "דניס טיטו הוא אדס נהדר, אבל גס הוא הודה כי אינו מועמד להיות מודפס על פוסטר לילדים כדי לקדם את התיירות בחלל.י ייהדבר הטוב ביותר הוא שאפילו נאס'יא התלהבה מהרעיון שבס ייסע לחלל משום שהם הבינו שיש מיליוני בנות טיפש עשרה בכל העולם שלא ידעו מהו החלל שישימו אליו לב עכשין." מחקר של |וחטווטחטוח] 200 שפורסם לאחרונה מראה, כי שבעה אחוזים מהעשיריס האמריקנים ישלמו 20 מיליון דולריס למסע בן שבועייס בחלל, בעוד 9 אחוזים יהיו מוכניסם לשלם מאה אלף דולרים ל-15 דקות בטיסה תת- מסלולית. השאלה החשובה היא לא באשר לפרטים, אלא אס אנשי ענף הון הסיכון יהיו מוכניס לשלם כדי לקדם את הנושא. קן ווינס, המנהל קרן בת 113 מיליון דולרים, טוען שכן. ''אם יותר ויותר בני אדס יוכלו להגיע לטיסה בוול, מדוע שלא יהיו לנו נוסעים אזרחיים בעוד חמש שנים!יי לדבריו, הטכנולוגיה קיימת. כל מה שדרוש זה רצון. זיק ולי מחברת מיתוספייס (שאִַטזְּוא) משקיע בחברות הונק (סטארט- אפ). הוא מעדיף את תחוס התקשורת והלווייניס אך הוא מודה כי הוקסם מתיירות בחלל מנקודת המבט האישית. "אס מדברים על עשר או 15 השנים הבאות, אי אפשר לעשות כסף בטווח הארוך. כיוס יש כאן גם סיכון כספי וגס סיכון לחיי אדם. אולי בעוד עשר שניס הדבר ישתנה." בנאסייא אומרים כי מטרת הסוכנות היא ""לשבר את החיים כאן, להוציא את החיים לחלל ולמצוא חיים בחלל''. בכל אופן, היא וקוקה לשס כך ו לשיתוף פעולה טכנולוגי ומסחרי במרכוּ קרוליין בלאק, מנהלת המשרד לשיתוף בעול 0 איומס של נאסייא בקליטרניה, אומרת: *החלק שלנו ו כ 5 3 המסחרי, אלא את המחקר ל המחקרים הרציניים ביותר שאנחנו יכול נ תמי יור ה * אתר הידען נמצא בכת(בת .הג 40וג. אררר 0 דענים רואים בחלל את הגבול האחרון, אך לאנשי העסקים, הוא 6 6 שבועון אנשים ומחשביס * גט> \תטוז3 ₪ 101 ה ו | שר 7 7 ₪ אב טיפוס של חללית רוסית, המיועדת לתיירות בחלל ולמצוא לתוצאותיהס שימושים מסחריים." כאשר שהה המיליונר הדרוס אפריקני מארק שאתלוורתי על החללית הרוסית והיה לתייר החלל השני, ערך אתר החלל של ה-886 סקר ושאל האס המסע מסמן עידן חדש של מסעות חלל בתשלום. ואס כן, כמה עולה כרטיס לחלל! שאתלוורת' שילם 20 מיליון דולרים עבור מסעו לתחנת החלל הבין- לאומית, וגס דניס טיטו, תייר החלל הראשון שילס סכוס דומה. נאס"א התנגדה בתחילה לטיסתו של טיטו באומרה, כי נוכחותו של חובב על סיפון תחנת החלל עלולה לסכן את ביטחון הצוות. מאוחר יותר הסירה נאסייא את התנגדותה. שלא כמו לטיטו, לשאתלוורת' הותר להסתובב בחופשיות בתחנת החלל. שאתלוורת' ביצע בחלל ניסוי בגידול גבישיס מדוגמת נגיף האיידס, שהביא עמו במבחנה. ''הרעיון הוא לבדוק כיצד החלבונים הללו גדלים ולסייע בייצור תרופה למחלה התוקפת את מערכת החיסון האנושית.'' אמר. יש לציין כי האיידס היא בעיה בוערת ביותר בארצו. לעומתו, דניס טיטו בילה את רוב זמנו בצילומיס ובהנאה מהנוף. כאמור יש כבר כמה יזמים רצינייס המבקשים להפוך את תיירות החלל נפוצה ואפשרית מבחינה כלכלית. חברה אמריקנית אחת הודיעה כי היא מתכננת תחנת חלל במסלול לתיירים העתידיים. חברה אחרת תציע טיסות תת מסלוליות עד שנת 2005, ויותר מאלף אנשים הציבו את שמם ברשימת המתנה לטיסה לירח. בכל אופן, כמה קוסמונאוטים רוסים ותיקיס מתריעים מפני התלהבות יתר. 'ילדעתי, פרויקטי תיירות הס מעט מוקדמים מדי בשלב זהיי, אומר הקוסמונאוט סרגיי אדווייב. יילתיירות יש חוקים משלה. אס אינך מרוצה מהחדר, אתה יכול להחליף אותו. אם אין לך מספיק פירות בבית המלון אתה יכול לצאת החוצה ולקנות במכולת. כל הדבריס הללו, המקיפים את תחום התיירות, אינס זמינים כאן. האם יש אפשרויות לאדס הפשוט לנסוע לחלל! היו כבר כמה תחרויות שמסע לחלל היה אמור להיות הפרס הראשון למשתתפים בהן. מיר-קורפ ורשת הטלוויויה 86א הציעו בשנת 2000 בתוכנית הטלוויויה את היעד מיר, שיאפשר למי שישרוד באימוני הקוסמונאוטים המפרכים לעלות בעצמו לתחנה. כמובן שהדבר. תחרות חדשה, מפקד החלל (זהאוזוחט) טגן5) החלה בגרמניה בידי קבוצת הטלוויזיה בריין-פול. החברה תשלח את הזוכה בתחרות לתחנת החלל הבין-לאומית. דרך אחרת לטוט בחלל היא לפחות ברוח. זאת באמצעות שיגור ק אס בחללית. לבסוף, תמיד ניתן להצטרף לחבורת העלית של האטי והקוסמונאוטים. 2] טעים מה- טרונאוטים 1 6 גיכיון 8% > 18 ביולי 2002 6 60.11 )6חט פתסט פוד רייזיון עם ג'ון שווילנד וביורן אוכסטד מחברת 98 אבי בכליזובסקי של חברת התוכנה 451ת, יצרנית מנוע החיפוש 5638ג?. לרגל מסירת הנציגות לברוד-נט הגיעו לישראל. ד''ר ביורן אולסטד, סגן נשיא בכיר של החברה, וג'ון שווילנד, מנהל המכירות של דַפגע. דייר אולסטד מכהן גם כפרופסור ללינגוויסטיקה באוניברסיטת אוסלו. מיהי פאסטז ספרו לנו קצת על החברה שווילנד: 'יהחברה, שנוסדה בשנת 1997, מונה כיוס כ-200 עובדים, מהס 0 במרכז הפיתוח באוסלו, נורווגיה. מתוכס 35 בעלי תואר פג.? (דוקטור). אנו משתפיס פעולה עס מרבית מרכזי הלינגוויסטיקה בעולם, כולל עס מוסדות בישראל מחזור המכירות שלנו גדל מדי רבעון במשך 11 רבעוניס רצופיס, וברבעון הראשון של שנה זו מכרנו בסך של 12 מיליון דולרים. שנת 2001 הייתה שנה קשה בשוק הטכנולוגי. כל החברות המתחרות לנו ירדו באופן משמעותי, ורק אנחנו גדלנו באופן משמעותי. במה שונה מנוע החיפוש של 145638 ממתחריו, שכן השוק מלא במנועי חיפוש! אולסטד: תחילה יש לציין, כי כדי לנתח מנוע חיפוש יש להתייחס למספר מרכיביס: תשתית המנוע - בניגוד למתחרי 5686 ופגם, המנוע שלנו מבוסס על טכנולוגיה שפותחה בשלוש השנים האחרונות. מנועי חיפוש מתחרים משתמשיס בתשתית שפותחה לפני עשר שנים ויותר, מה שפוגע ביכולות הגדילה של המנוע, ביכולת ביזור של הארכיטקטורה, וכמובן בזמני התגובה הקריטיים כל כך במנוע חיפוש. אחד המרכיביס המרכזייס שתורסם להצלחתו של 56816 %גץ הוא מנוע ייפילטר זמן אמיתייי. מנוע זה, היושב בתשתית, מאפשר ללקוחותינו לבצע תהליך של זרימת נתוניס דרך המנוע, דבר המאפשר אינדוקס מיידי וזמינות מיידית של הנתונים, המוזרמים למאגרי הנתוניס. במנועים אחרים, כל הנתונים שנכנסיס למערכת צריכיס להמתין לאינדוקס חדש, או לאינדוקס מחדש. דבר זה גורס לפגיעה בזמינות הנתוניס וביכולת הלקוחות למצוא את המידע הרלוונטי להס. מנוע החיפוש של 546 3% תומך ב-50 שפות. מנועיס אחריס כמעט אינס תומכיס בחצי מהכמות. מובן שעברית היא אחת מהשפות. פורטל גדול בישראל עושה שימוש במנוע שלנו. ל-5%46 4% יש היכולת לאנדקס עד מיליארד מסמכים, כאשר מתחרינו הגיעו לרמות נמוכות יותר (32 מיליון בלבד). היתרון ב-% הוא בכך, שהביצועים אינס נפגעים, מכיוון שהתשתית יכולה להיות מבוזרת, וכבר הוכחה כשעמדה במבחניס אצל לקוחות גדוליס שלנו. בתשתית קיים מנוע, המאפשר ללקוחות/משתמשים לשמור פרופיל מסויס על תחומי עניין שוניס. כאשר מוזרס למערכת נתון חדש, המתקשר לפרופיל שאותו הגדרנו, נוכל מיידית לקבל הודעה לאימייל או לסלולר, שתעדכן אותנו כי מידע חדש הוזרס למערכת. דבר חשוב נוסף הוא יכולת התמיכה בכ-250 פורמטים של קבצים, ומובן שהרשימה גדלה. ספרו לנו קצת על לקוחותיכס בעולם שווילנד: לאחרונה זכינו בפרויקט גדול מאוד, שעליו התמודדו מיטב השחקנים בשוק זה. הפרויקט הוא של הפורטל הממשלתי של ארהייב, הנחשב לגדול בעולס. בפרויקט זה היה עלינו להוכיח, שהמנוע שלנו הוא הטוב ביותר, וכפי שהוזכר קודם, האלגוריתמיס החכמיס שלנו בתשתית והחדשנות שבהס היוו את הגורס המכריע בבחירה. ב-60%ו עומד האינדוקס הנוכחי על 50 מיליון מסמכים, ונדרשה יכולת גדילה עד ל-200 מיליון מסמכים. הרענון של המידע נעשה פעם בשבוע (יש לזכור שמדובר 1 ברת ברוד-נט מרחיבה את סל מוצריה, עס קבלת הייצוג בישראל אורחים בארץ משמאל לימין: ביורן אולסטד - /481/, עוזי אחיטוב - מנכ"ל ברוד-נט, ג'ון שווילנד -‏ 1/451, אלון מיימוני, יועץ בכיר - ברוד-נט במיליוניס רביסם של מסמכיס). וחסט.צסשום. איאאי .יבמ, לקוח גדול נוסף שלנו, עשתה סקר שנערך על ידי מקנזי, כדי לברר מדוע יבמ אינה מוכרת מספיק דרך האתר שלה. הממצאים היו, שמנוע החיפוש הקודס שהיה באתר אינו מאפשר ללקוחות יבמ ולספקים למצוא את מבוקשס. יבמ פנתה ל-אג", ולאחר יישוס מנוע החיפוש ביבמ עלה האתר המסחרי של החברה ממקוס 0 ברשימת האתרי המסחר הטובים ביותר, למקוס 15 ברשימה זו. אפשר להבין כי מדובר בקפיצה של חמישה מקומות ובמיליוני דולריס. ו 0ש. נותפו. ארארא.. רויטרס הס הלקוח העיתונאי הגדול שלנו. לרויטרס יש 700,000 מנוייס רק בתחוס הפיננסי, ולהס נותן (5%₪ 4% נתוני זמן אמת על הנעשה בבורסות השונות בעולס, בהפרש של 15 מילי-שניוית משינוי שנעשה בבורסה עצמה. בנוסף, 8% אחראית לאינדוקס כל המסמכים, המוזניס לאתר החדשות; מדובר כאן ב-600 כתבות בדקה. כל הכתבות עוברות דרך מנוע ייפילטר זמן אמתיי, ומשס הן זמינות ללקוח בהפרש של 90 מילי-שניות מהרגע שהוזנו. מ 60.מ6וטטז. ארגרא. השותפות | האחרונה | שנעשתה ‏ עם ‏ ברודויזץ, | חברת ה-6תו5ש68 2680081206 166/ח56 5611 המובילה בעולס, פתחה לנו דלת לעוד 24 לקוחות חדשיס במגזריס מגווניס ברבעון אחד בלבד, הרבעון הרביעי של 1 לדוגמה: >ט!16, ברקליס בנק, איטליה טלקוס, %ח₪3 ח0ו2, מגושטוו6, 058, %, 050406/ח], ורביס נוספים. האם יש למוצר שלכם יכולת לעבוד עס תשתיות מיקרוסופטיות! אולסטד: לאחרונה נבחר 56 4% כמנוע הפנימי של סוויטת ה-818א (חבילת מוצריס המיועדת לאינטרנט) של מיקרוסופט. אני חושב שבחירת מיקרוסופט במנוע החיפוש שלנו, ולא במנוע החיפוש שלהם, מראה כי היא מבינה שלקוחותיה זקוקיס למנוע מהיר יותר, חכס יותר, וכמובן משתלם יותר. רציתי להוסיף כי החיבור בין המנוע לחבילת מיקרוסופט לקח שלושה ימיס לביצוע, ומעתה ואילך יש לנו את היכולת להתחבר לכל מוצר מיקרוסופט. המוצר יופצ בישראל על ידי ברוד-נט. האס ניתן לראות דוגמה ברשת על יכולות המנועז שווילנד: כמובן. האתר שאנו משתמשיסם בו כדי להראות ללקוחותינו את היכולות של המנוע באינטרנט נקרא 416/68 - ממסס. פטאשת!811. אואראי, באתר זה נעשה שימוש בשרתי "'זחילהי' ברחבי האינטרנט, בקרוב ל-שהוא יקבל יהיו לפי התוצאה המעודכנת ורלוונטית ביותר לנושא שאותו הוא חיפש. על ידי סנכרון ורענון עס כל האתריס השונים מדי פרק זמן קצר, רמת החדשנות היא מהטובות ביותר ברשת. אולסטד: דבר חשוב נוסף הוא, שכל נושא שעליו בחרתי לבצע חיפוש יתקשר עם נושאים נלוויס לאותו נושא ברמת דיוק מקסימלית, על ידי אלגוריתמים חדשים, שפותחו לא מכבר. 12 שבועון אנשים ומחשבים * א66%/חסו1גחזס!ח] * גיליון 1005 * 15 ביולי 2002 %* |6061601 5 607 מה קורה?/לובו ויזנר אוכל ומצב רוח מינויים חדעוים ב-טח דיגיו . לעובדי ג'ון ברייס הדרכה נמאס מהדיכאון ומהמצב 2 רוח הירוד והס פתחו במסורת חדשה של ארוחות בוקר ו ש ך א 9 ה 1 ך ש 1 הם פעס בחודש במסגרתס כל אחד מהעובדים מביא דברי קוו ישראל מציגה מינויים חדשיס בחנות מנת אוכל מעשי ידו (או מעשה ידיו של המכולת השכונתית) או.אמ.אס, שהינה חברה בת בבעלותה המלאה של פרוי והחגיגה בעיצומה עס מורל גבוה ומצב רוח משופר... חברת קה ישראל החדשה, העוסקת ביישום ותפעול של שירותים (56%66 0866ג]א) בתחוס מערכות מידע (זו). או.אמ.אס, אשר נבנתה בעקבות רכישת חברות מחשוב מקומיות בתחומי השירותיס והתוכנה, מונה 0 עובדים מיומניס בתחומי 11, ומספקת מגוון שרותים במרכזי תמיכת לקוחות (פַחואצגו-ווס), מיקור חו. (פַחוסזטס5-וט0), ופרוייקטי תפעול מערכות זו משולבי חומרה ותוכנה. להלן המינוייס החדשים: אודי ויינריב (42), מונה לסמנכ''ל כספים, כח- אדם ואדמיניסטרציה בחברת או.אמ.אס בע"מ. בתפקידו הקודם כיהן אודי ויינריב כמנהל תחום כלכלה ובקרה בחברת נס טכנולוגיות בעבר, שימש בתפקידים בכיריס בחברת טכס ובחברת תדיראן אודי בוגר תואר ראשון בכלכלה במסלול מינהל עסקים. משה זיצר (36), מונה לתפקיד סמנכ"ל !ו 0 ו-610 בחברת או.אס.אס בע''מ. בתפקידו הקודס, שימש משה בתפקיד מנהל תפעול לקוחות עבור חברת קומפאק ישראל. קודס לכן שימש בתפקיד רמייד בממרייס. משה זיצר הינו בעל תואר 856 בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון שבחיפה. דורון כהן (45), מונה לתפקיד סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת או.אם.אס בע''מ. בתפקידו הקודם, שימש דורון בתפקיד 30:08 תס לתחוס מיקור החוץ בחברת <א₪ ישראל. קודס לכן, שימש בתפקיד מנהל המכירות של אגף הפרוייקטיס בחברת קומפאק ישראל, כמו גס ניהל אודי ויינריב שוניה פכט, 48, מפ התמנה | לתפסיך | דורון כהן מכירות עסקי מיקור החו בחברת דיגיטל ישראל. בפ סמנכייל טכנולוגיות דורון כהן הינו בעל תואר ראשון במתמטיקה בח בחברת !פט מקבוצת ומדעי המחשב, ותואר שני במנהל עסקיס ענ אדאנת לעסקים. מאוניברסיטת ת''יא. 5 במסגרת תפקידו, אהוון פז (47), מונה לתפקיד סמנכ"ל - שוניה יהיה אחראי קחושזט0גוט0 בחברת או.אם.אס בעיימ. - על פיתוח ושיווק בתפקידו הקודם, שימש אהרון בתפקיד מנהל / 8 | הפתרונות לקוחות ופרוייקטיס באמדוקס וכן, שימש בתפקיד עג הטכנולוגיים של ופט מנהל שיווק ופיתוח עסקי בחברות קונתהל -66א. שו וכן ניהול פרוייקטים אינטגרטיבייס בהס משולבות לפני כן שימש בתפקיד מנהל מערכות מידע בחברת טכנולוגיות נוספות מקבוצת אדאנת לעסקים. הכבלים 6%צ. בתפקידו הקודם שימש שוניה פכט כמנהל / טעב אהרון פז הינו בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי תשתיות טכנולוגיות באחת מחטיבות היצור של | אהרון פז המחשב מאוניברסיטת תייא. אמדוקס, במשך כשנתיים וחצי, וקודם לכן שימש מנהל פעילות עסקית בחטיבת שילוב מערכות ביבמ. בעברו יוצא יחידות מחשב של חיל המודיעין, בתפקידו האחרון שימש כסגן מפקד יחידה. שוניה פכט הינו בעל תואר ראשון במדעי המחשב בטכניון וכן סיים לימודי תעודה בתחומי מנהל עסקים בטכניון והנדסת מערכות באוניברסיטת תל- אביב. בעל ניסיון רב בניהול פרוייקטי טכנולוגית מידע מורכביס, הקמת מערכי קאם, ניהול פעילויות מולטידיסציפלינריות, התמחות בניתוח מערכות ופעיל במסגרת לשכת מנתחי מערכות המידע בישראל. ₪ אבי זריהן (28), מונה למנהל המכירות וההפצה למגזר הפרטי (1ו₪4ז) בסימנטק ישראל. במסגרת תפקידו יהיה וריהן אחראי על מערך המכירות של מוצרי האבטחה של סימנטק בישראל, יוון, טורקיה, קפריסין ומלטה. זריהן ינהל את קו מוצרי סימנטק למגזר הביתי, ובכלל וה את קו מוצרי יינורטון'י, המוביל במכירות לשוק הפרטי ובקבלת פרסיס מתעשיות אבטחת המידע. זריהן הנו בעל תואר ראשון בניהול מהאוניברסיטת הפתוחה. במסגרת תפקידו האחרון שימש במשך 3 שנים כמנהל תחוס ה-8 בחברת ההפצה אבנט. 8 * שבועון אנטים ומחטבים 6 66% \ט זה וחז10ה] * גיליוך 1005 * 15 ביולי 2002 * .606160 בעידן האינטרנט המהיר? 0-5 המצאה שהתייונה ‏ טרם יציאתה לוק הטלוויזיה האינטראקטיבית. מישהו צריך את זה נגידיל כליןי* הטלוויזיה האינטראקטיבית! האם כגודל הציפיות שתלו בה, כך גודל האכזבות! האם (שוב) טפחה המציאות על פניהם של החזאים למיניהם! ובכן, התשובה מן הסתסם אינה כן או לא, אלא יותר מורכבת. מה חדש בזירת מסתבר כי הבשורה שהביאו המאפייניס השוניס של הטלוויזיה האינטראקטיבית (צזו), לא הייתה כה מרעישה. מבחר סרטים, קניות מבוססות ווב ומשחקים שוניס - כל אלה נכבשו מזמן על ידי טכנולוגיות אחרות ואין בהס ייחוד לכשעצמם. חלק מהלקוחות, למשל, נוטים היוס להשקיע מכספם ומזמנס באינטרנט מהיר (ייפס רחביי), מה שגורס לכך ששירותי המסחר האלקטרוני באינטרנט אטרקטיביים מאוד, ולא דרושה ---- "0" 0 ד הי ו יי עידו לוי הוא מנכ"ל חברת הייעוץ 6ו:ו !)0080 866!ק61אז₪8 |8פסו8. לתגובות וחסש.ססחה9!שפוסטו, !|.ס6.קוחוף. רורא טלוויזיה לעניין. חברות כמו מיקרוסופט וסוני מפתחות דווקא משחקים אינטראקטיביים שלא יצריכו נוכחות של מקלט טלוויזיה באזור, בשביל להגביר את פוטנציאל התפוצה שלהם. חברות הכבליס לא העריכו נכון את הזמן הדרוש לבניית תשתית וליצירת רשתות אפקטיביות ונוחות לשימוש בקרב המשתמשים הביתיים. מאז 1996 הוצאו 42 מיליארד דולריס על תשתיות בתחוס. הרגלי הצרכניס הס עוד מכשול בדרך לכיבוש היעד - לטענת מחקרים שונים, הגרסות המוקדמות של ה צז! לא תפסו את הצרכנים בגלל העובדה שבאופן מסורתי, אנשים נוטיס להעדיף לקבל ממקלט טלוויזיה בידור פסיבי (מצב זה משתנה במקצת היוס משוס שיש לא מעט צרכנים שהתרגלו לרעיון של קנייה און ליין, לטכנולוגיות ביתיות כמו פצפ ו-סצוז). וכמו במקריס דומיס אחרים, כאשר מדובר באימוץ של טכנולוגיה והרגלים חדשים, נושא העלות מהווה חסס עיקרי לתהליך. חברות עידו לוי הכבליס וספקי האינטרנט חייביס להבין שרוב הצרכניס אינס מתכוונים "ילפשוט את עורסיי בשביל להשיג שירותים אינטראקטיבייס בטלוויזיה אין זה בהכרח שאנשיס מוצאיס שירותיס אלה חסרי תועלת או עניין, אלא שהס אינס משוכנעים ששווה לשלס עבורס מחיר ייאקסטרהיי אז מה בכל זאת כן קורה! יש היבטים של צז1, הצפויים להפוך פופולרייס במהלך השניס הבאות, בעיקר בתחוס של קניות אינטראקטיביות. כבר היוס יש רשתות טלוויויה כמו 6צס (-אזס אוש קמוקקטו5 הזסוז, המספקות חוויית קנייה לצופים. רוב הרכישות ברשתות אלה הן אימפולסיביות, בניגוד לקניות מתוכננות, שמתבצעות בדרך כלל על ידי הקוניס ברשת. במסגרת ה-11%, יוכל הצופה, שרואה מוצר מסויס על המרקע, לרוכשו בלחיצת כפתור על השלט הרחוק שלו. תחוס נוסף הצפוי לגדול, הוא תחוס ה-800וח66 מס 660ו+. שירותים אלה אמורים לספק חוויה דומה מאוד לחוויית הצפייה בווידאו ביתי או ב-פצפ, כולל האפשרות לעצור, להעביר קדימה ואחורה וכו'. קבוצת גרטנר 62 צופה, שבחמש השניס הבאות יגיעו הכנסות תחום ה-11% כולו, כולל ה-66086 תס 660+, משלותי מזון, שירותי נסיעות וקניות ביתיות, ל-13 מיליארד דולריס. אפשרות סבירה נוספת ליצור הכנסות הס פורטלים אינטראקטיבייס אזורייס, שיספקו לצרכנים מידע על פי חתך קהילתי- אזורי. מדובר בחדשות, מזג אוויר, מבצעיס והנחות, ועוד. במקרה כזה, סביר שההכנסות יגיעו ממפרסמיס מקומיים שיהיו מעונייניס לפרסם, ולאו דווקא ממנויים על השירות. מפתח אחד להצלחה, שעליו יש הסכמה בקרב חברות המחקר, הוא להצליח להחדיר יותר 'קופסאות דיגיטליות"י ליותר בתיס. כדי להגיע לרווחיות, יבטרכו החברות להגדיל בהרבה מאוד את תפוצת הקופסאות הללו, וזה תהליך שיכול לארוך כמה שנים. לאתר שאותן קופסאות נמצאות כבר בבית הלקוח, מכירת השירותיס האינטראקטיבייס קלה יותר. =] שבועון אנשים ומתשבים * 66\ח₪₪31!0ז0!מ1 * גיליוך 1005 */15 ביולי 2002 * |60.1 006 * 690 6 - מתוך העיתונות: "יבנק הפועלים סוגר את הסניף בשכונת הקטמונים בירושלים משיקולים כלכליים. תושבי השכונה, ברובס קשישים מעוטי יכולת, זועמים על כך שיצטרכו מעתה לכתת רגליהס לסניפים מרוחקיס מחוץ לשכונה בתגובה לטענות התושבים ענה נציג הבנק שכיוס אין צורך להגיע לסניף, הס יכוליס לגלוש באינטרנט ולבצע פעולות." איזה יופי! איזו אופטימיות! הקשישים מעוטי היכולת של שכונת הקטמוניס פשוט ירוצו לרכוש מחשב (4000 שייח), יתחברו לשירות אינטרנט מהיר (50 דולריס בחודש) כי אין להס הרבה זמן לגלישה איטית, יעשו קורס מחשבים וקורס גלישה באינטרנט (1000 שייח), וכך יפתרו את בעיית התקציב של בנק הפועלים. פשוט גאוני! או שאולי פשוט יעברו לבנק אחחר... יותר טוב, לא! י אני מתגעגע לכתיבה בעט. אני מאוד אוהב עטים, יש לי אוסף לא רע בכלל של עטים מכל הסוגים: מהפשוטים ביותר שמחלקים בחינס באירועים, כאלה עס שם החברה המפרסמת עליהס, ועד לעטים נובעים יוקרתיים. אני אוהב את האחיזה בעט (אצלי היא ביד שמאל), את הצורה שהוא מטייל על הדף, את צורת האותיות שמשתנה עס השנים ועס מצב הרוח, אפילו את הריח של הדיו. אבל, עס כל האהבה שלי, פשוט לא יוצא לי לכתוב בעט כתבות, מאמריס ומסמכים אני כותב ישירות על המחשב במעבד התמלילים, מספרי טלפון אני מכניס ישירות לסלולרי, פגישות, תזכורות ורשימות אני משרבט על הפאלם, ואני לא מוצא הזדמנות להשתמש בעט. אז אני יוזס הזדמנויות. התחלתי להשאיר לחברה שלי פתקי אהבה על המקרר, מדי בוקר. שרבוט קצר על פתק קטן, אבל בכל זאת - בעט. אלא שאז קיבלתי מכשיר הקלטה ביתי שמיועד להשארת הודעות לבני הבית. זה לא פחות רומנטי, לא! אז התחלתי ללכת למכולת בתכיפות מוגזמת, כי הרי למכולת חייבים ללכת עס פתק, רשימה, שנדע מה לקנות ולא נשכח שום דבר. את הפתק, למי שלא יודע, רושמיס על צידה השני של הקבלה מהקנייה הקודמת, בעט כמובן. ואז קיבלתי תוכנה לפאלס שמאפשרת לרשוס רשימת קניות למכולת שמתעדכנת בלחיצת סטיילוס (הייעטיי של הפאלם) ומאפשרת אפילו לבצע מעקב על מחירים. מאוד יעיל - אי אפשר שלא להשתמש בזה. ושוב העטים שלי נותרו מיותמים, עד שמצאתי את השימוש האולטימטיבי: חתימה על ספחי כרטיס אשראי. כן, אניי מטייל לי בין חנויות ספרים, בגדים, תחנות דלק, מסעדות וחותם וחותס וחותם, והם מביאים לי את הספח ומגישים לי עט כדי שאחתוס - אבל לא תודה, 0 > שבועון אנטיס ומחשביס % % השפיץ של העכבר אני הבאתי עט מהבית. מי ידע שכתיבה בעט תהפוך לתחביב יקר כל כך... . חברת 'ימפה'י מוציאה לאור כבר די הרבה זמן ספרי מפות ומדריכים לטיוליס ואוכל ברחבי הארץ. ואז הס הקימו אתר שנותן את אותו מידע, בצורה יעילה וידידותית. ואז הס החליטו, בצעד אמיצ יש לציין, לגבות תשלוס עבור כניסה לאתר. עכשיו הס הודיעו שהס מוציאיס מהדורה מודפסת של תוכני האתר. מי שיקנה את הספר - יקבל גס שם מנוי וסיסמה לכניסה לאתר אתס חייבים להודות שמדובר פה במודל עסקי מהפכני. היה לנו ספר שעלה כסף, הוא עבר לאינטרנט בחינס, ועכשיו הוא שוב ספר שעולה כסף. ואינטרנט בחינס. המממממ 0 0 עדכון מחזית המגפיים שנקנו באנטרנט: תקציר האירועים: סיפרתי לכס בעבר שלקחתי על עצמי משימה עיתונאית לבצע רכישה דרך האינטרנט כדי לבדוק האס המסחר האלקטרוני עובד. בחרתי לקנות זוג מגפייס מאתר אוסטרלי. הרכישה עברה בהצלחה, השירות היה יעיל וידידותי, וכאשר הגיעו המגפיים וגיליתי שהן אינן מתאימות, החזרתי אותן בדואר לאוסטרליה וקיבלתי זיכוי מלא על כל הסכוס - באמת, זה עובד נפלא. עד כאן החלק של האינטרנט. עכשיו מתחילות הבעיות, שנובעות כולן, כמו תמיד, מהטמטוס והבירוקרטיה הישראלית. כשהגיעו המגפייס לארא, קבע המכס שעליי לשלם סכום לא קטן על המגפיים. שילמתי, אין ברירה, אחרת החבילה לא 6 310 וחזס/ם] * גיליון 1005 > 15 ביולי 2002 8 [6061.60.1 משתחררת. כעת, משהחזרתי את המוצר, חשבתי בתמימותי שעליי לקבל את תשלום המכס בחזרה, שכן הטובין כבר לא ברשותי. שלחתי מכתב למכס בצירוף כל המסמכיס וההתכתבויות שלי עס החברה האוסטרלית, לפי בקשתם. בתחילה קיבלתי אישור על כך שהעניין בטיפול. עכשיו קיבלתי מכתב מהמכס שדורש ממני להמציא את מסמכי הייצוא של המגפיים כדי להוכיח שמדובר אכן באותו מוצר שעליו שילמתי את המכס. על איזה מסמכי ייצוא אתס מדברים פור גד סייק! כולה קניתי מגפיים באינטרנט, ואתס הופכים אותי ליבואן/יצואן. בסך הכול עטפתי את קופסת המגפיים, הלכתי לסניף הדואר ושלחתי. אפילו לא ידעתי שאני יצואן. אולי עכשיו אני צריך לשכור משרדיס במגדל מפואר ולהדפיס כרטיסי ביקור? לובו ויזנר - יבוא/יצוא בעיימ. . הגיעו מיילים. מספיק כדי שאמשיך לכתוב את הטור, לא מספיק בשביל שארגיש ממש סבבה. יצאתס פארשים, כי אני יודע שרובכס סתס התעצלתס. בפעם הבאה נגריל פרס בין שולחי המיילים ואז נקבל אלפים. לכו, לכו לראות דודו טופ... לתגובות, רעיונות, ביקורות, מחאות, מחמאות והמחאות - לובו: 1000006066.69.1 בספטקבר איך שורדים ומצליחים בטכנולוגיה ובעסקים 0% >< )₪( ב-11.09.2002, שנה בדיוק אחרי אסון התאומים בניו יורק, יופיע גליון מיוחד של שבועון אשפשאסודהשמס<או שיעסוק בנושאים הטכנולוגיים החמים שצצו ועלו בעקבות אירוע "התאומים"- ששינה את פני העולם. להלן הנושאים המרכזיים שבהם ידון הגליון: להזמנות פרסום! א אבטחת מידע, תכנון המשכיות עסקית, הגנה פיסית והגנה שיוקיתנא לפנות 0 0 טכנולוגית על הארגון, הדור החדש של הפיירוולים, הגנה מפני = | סמנכ"לית שיווקו וירוסים, טרור קיברנטי: שדה הקרב הבא של מדינת ישראל? 5" התאוששות: ניהול ואיחסון סידע, ואפ , 5 , 45 , סאס , מתקני .66006100 19% גיבויואיחסון 450 , חידושים טכנולוגיים בתחומים של גיבוי שוטח. ‏ | !.99: ימאמרים וחומרים דיסקים, טייפים סואח ועוד. הצעות לגבימאא , מערכתיים יש לפנות בדואר כל הנושאים הנ"ל יסקרו בגליון מיוחדזה, אשר כנוסף לתפוצתוהרגילה. = | אלקטרוני בלבד /- אשי יחולק בועידה אשר תתקיים ביסי 10-11 בספטמבר, דן פנורמה, ת"א יהודה קונפורטס, עורך ר | ה (3 | | | ך] כן אנו מעוניינים להזמין פרסום/חשיפה בגליון של ה-11 בספטמבר , 3 ככ | ו 6-3 אנשויםומחוכים | - כשיש לך ה בתחו אתה יכּול חים להשאלת מומחים מערכות המידע. 3 / ז - 1 דק בפרטים הקטניס. ה באספקת שירותי מומחים בתחום מערכות המידע ומקצועות ההירטק. וא זווא מתמחה באספק המומחים המתאימים ביותר לדרישותיהם מתוך מאגר עצום של כ-0 ₪ 0 מומ ל מערכות המידע או מומחים לביצוע וניהול פרויקטים, השמת מומחים תחוס יקת של נושאי תפקידים בכירים, זו1א נותנת לך פתרון אופטימלו מדוייק 2 0 תת 0 115ה0, טלפון: 03-608355%, פקס: מביעה ללקוחותיה את חים. כשמדובר בהשאלת מומחים למשרות קבועות או אית - גמיש, איכותי, מקצועי ו 3+ 5, ור והתאמה משתלם ביותר תא ו ו / . הל קרירה אשי בעולם ההייטק ₪"