InformationWeek ישראל, גיליון 997, 20 במאי, 2002

OCR (הסבר)
1 אנעים ומחשבים 20 שנה הזקים בהיי-מק ובעסקים קצאס הדשנות עסקית מבוססת מדנולוגיה 6 ניליון 997 6 20.25.2002 | פשומאפשוא וו תשתיות התקשורת והמיחשוב של משחקי הסונדיאל, מבוססות על ציוד של חברת אוויה העולסית, שפרשה את חסותה על התחרויות. לסניף הישראלי בראשות. ‏ . דוד סגל, יש 0 ב 1 יוקרתי זה, 4+ 6 מועהפת בריאיון לפלי הנס"ר, שנערך בלונדון: "המלחסה על הגשסת סשאלותיו של הלקוח היא תסידית" (ע' 84) יעקב.נוי, מנכ"ל.זומפ,, | שהוקסה כתוצאה מסיזוג בין קהדן ו-ופ , מדבר על שירותי זו סשולבים במעהכות | משובצות, עם הפנים שי שרגל, נשיא "] העסותה לניהול || פרויקטים, יפתח השבוע את הכנס ] השנתי של/וואס שועסוד בסיסן עידוד וחשיבות =] נושא התקינה, כבסיס ידע להנחלת הסצוינות ץש (ע:36) 5 שת בא יחו ש"ח קבוצת טלדור מספקת שירותי אינטגרציה של פרוייקטים המשלבים טכנולוגיה מתקדמת (ז), עם יכולות מימוש פרוייקטליות, המלוות במתודולוגיות ייחודיות (80). שילוב נדיר זה הופך את טלדור לאחת מ- 5 החברות המובילות בשוק הישראלי במתן פתרונות אינטגרטיביים ארגוניים, המשלבים שירותים שונים ומוצרים טכנולוגיים מתקדמים. 11 ז6צג61 וו והעובדות מדברות בעד עצמן. לקוהות טלדור נמנים על כל מגזר' המשק: מסחר ותעש'ה, בנקאות, וו.60.ז8|00+צעשעש ה - קבוצת טלדור. אינטגרציה מושלמת של טכנולוגיה ומתודולוגיה (171) 166001007 תסגוגותזס)ת1 שתותוגז) 7660108 1 85 (עתסו[ק616ך ,תע ,6777 ,516061) ]תו 060610 60/876 )/1160501%, 0218616, 606.( (5ק0 )6>זהו 10/2 ,015 456/) 0806586)ט ]טפ 65 ת6018010+ח1 6סעע)6צן 0215 6: 98111058 865 6 )תו 51655 קתם ביטחון, רפואה, א'נטרנט, מול'כי'ם-למהצה, משרד'ם ממשלת'ים, ועוד. ((270) 8ת500101)טכ) 2106085 30510655 שתוקהוחן 5 רות 6-60 ה10)ט015710 ₪ +ת6ות11/111)-6 שתוס זט 50)ט0 קת1![ט5ה60 118 6 1078 601510 ]וקה ות 51/6 זססקסז 1 זפת מאחורי הכותרות/ יהודה קונפורמט 07168 חסופפווו! בעוד ימים אחדים (30.5) ישתנה סדר היוס של כמחצית מאוכלוסיית העולס (לרוב גברים). זה יקרה כאשר תינתן שריקת הפתיחה למשחקי הגביע העולמי בכדורגל, 2002 (184%/. מיליוני צופיס יעקבו במתח אחר המשחקים ובעיקר אחרי המתמודדות על האליפות של המשחק הכי פופולרי בעולם. אמנס, ישראל לא תהיה מיוצגת על ידי 1 שחקניס ישראלים, שירוצו אחר הכדור, אבל יהיה לנו ייצוג מכובד בתחרויות בצד הטכנולוגי, התשתיתי בעיקר, שיהווה השנה מוקד חשוב לתשומת לב, אחרי הספורט, כמובן. הצד הישראלי בא לידי ביטוי באמצעות חברת התקשורת והטכנולוגיה גּצְגצג, נותנת החסות הטכנולוגית הראשית של כל אירועי התחרויות. לאוויה יש שלוחה ישראלית פעילה מאוד, שגס היא תרמה את חלקה בפרויקט האדיר הזה, שמעמיד במבחן הכי קריטי כל חברה שמקבלת אחריות לתפעול כל דבר טכנולוגי באירוע. מדובר ב-100 מתגי תקשורת נתונים, ממשפחת תטן08, שיהוו את תשתית תקשורת ה-א1.4 בין קוריאה ליפן, שפותחו ויוצרו בישראל. צוותיס ישראליים של החברה יעמלו קשה בחודש הבא, כדי שכל עיתונאי וכל בעל תפקיד בהפקת הענק הזאת יוכל לדבר, לשדר, לראות ולקבל כל מידע, בכל חתך שהוא באופן הכי מיידי שרק ניתן לדמיין. אבל מעבר לנקודה הישראלית יש נקודה נוספת: מאז ה-11 בספטמבר מרביס לזרוק לחלל האוויר באזוורדים, כגון המשכיות עסקית, משימות קריטיות ([011163 חסופפו]א) ועוד. צודק דוד סגל, מנכ"ל אוויה ישראל, באומרו כי אם יש משמעות למושג זמינות 9 הרי שהמשחקים האולימפיים בכדורגל הס הדוגמה הטובה לכך, אבל גס זה לא מספיק. לאוויה, כמי שאחראית לכל התשתיות באירוע, אין אפשרות להמר אפילו על פרומיל אחד. הרשת שהיא בנתה והתשתיות שהיא הקימה, על בסיס טכנולוגיית 015/, צריכיס לעבוד ברמה של 100 אחוזים - כל הזמן ומכל מקוס. לא צריך דמיון פרוע מדי כדי לשרטט תסריטים מה יקרה אם לא.. חלילה. 0 קישורים, 10,000 רכיבי תקשורת ונתוניס, 3,100 ק"מ של תשתיות כבילה, 20 מערכות תקשורת ?1 עס 400 נקודות קצה הס מבחן דרך קשה ומסובך מאין כמוהו. צפייה נעימה. יהודה קונפורטס, [ו.6061.60 ₪ 3 טחפץ חדשנות עסקית מבוססת טכנולוגיה אנשים ומחשבים, שבועון ההיי-טק של המדינה במתכונת החדשה 66%/ מסו)4וחזס!ח1, השבועון הגדול בעולס למנהלי עסקים וטכנולוגיה, יוצא לאור לפי הסכס זכויות עס חברת .6ח] 16018 0812 ארה"ב. נשיא ועורך אחראי: פלי פלד [₪6061.60.1 שצס[ז6פו1 עורך ראשי: יהודה קונפורטס [0.1 86066.0 זסוו60 סגן עורך: אבי בליזובסקי כתביס ומשתתפים: לובו ויזנר, אבי וייס, יוסי הטוני, ג'ון בן זקן, זיו מנדל, דנה פלד, עו"ד אביב אילון, אבי עסיס, עידו לוי, רפאל פוגל מו"ל ומנכ"ל: דליה פלד סמנכ"ל שיווק-נרסום ותערוכות: פניה כתר מכירות פרסוס ותערוכות: זיוה לויבל, טל: 6385808 רכזת פרסוס: אלינור עטר, טל: 6385802 מנהל סטודיו: נתן אייכנבלט [6061.60.1 6 410610 עיצוב: הלנה שפירו הפקה: דליה פלד מו"ל בע"מ מנהלת הנקה: דלי פרידמן דפוס: גרפוליט בע"מ צלם מערכת: קובי קנטור כל הזכויות שמורות. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות. השמות המסחריים המופיעים 9 במאמריס הם סימניס מסחריים של החברות. אין לצלס, להעתיק או לשכפל חומר מערכתי כתובת המערכת: יד חרוצים 13, ת'א, תד. 1166 ת'א 61116 טל: 03-6385858 פקס: 6889198, 03-6889207. |61.60.1ח6.צוצוצו ₪ מכתבים לעורך האחראי פלי פלד [61.00.1ח6 ₪ סצס|זטק1) ₪ מאמרים והודעות למערכת השבועון > ₪ מכתביס והודעות לעורך, יהודה קונפורטס ו ₪ הודעות לסגן העורך אבי בליזובסקי 0 ₪ סטודיו אנשים ומחשבים מ ₪ אתר אנשים ומחשבים [6).60.1ת6. רועו 4 * שבועון אנשיס ומחשבים * 6%>?חטוובחחזט)ח] * גיליוך 997 * 20 במאי 2002 5 ]666.00.1 זו ו זט 31106 601315 157861 - 66% 8110 וודזס]ה1 8 060ה51ת3ז) ע811ו1וח1 .106 16018 17-) וחסז] 166056 -00% 66% 110 13תז10ה1 01 ה1580התזשכן כ 166מותקטת 18וקות !1 .6ח1 16678 17א-20027 וחקו 66.60 110 ה חס ת1. ואר [.00 16661 :1הוח-6 ,26166 61 :211068 הו 1501007 (גסח1) 3%ב1] גחו 16‏ 3115058 ג 6חס]חס 1 בוו :1510 [ו.61.60ח626)ז60110 :6-11 166 21% ,אתב זשתצ, שת 1.080 :6 סק 16 צוצ, ‏ חטטף86028 100 ,עח11910 ופפס? ,8פטו וצג/ 1576( ץ. א) 66|[ ההכ ,וסוחסות5 02666 , חסוב ער 1.61 60 , (זסוו0> [החסווהוח6ות]) זו 6 280123 :12180600 שחזו[פוסטץ זווא בוח :88168 ץ 1006 21%8 :58165 חסו!ופזו[ג] 8 קתווו0+6 ג מקז זג , זסחו[: :ז020070108)0 53165 מ6ת5!|סט 6[!66 בו[ההכ] :ח0גו6ט00ו ההות66ח] 1281 :6קההה1 חסוו6טטסיו [.60 .חש ל 5160 011[ ת6[6ו1 בוהא :ז6קהה8] 510010 5180 ח16[6] :265180 6 205 :00070108007 .1.8 [60.1. ושח6 62 661160 :[1הוח-6 :ות 5ז6)טקוחס>) 8 60016 - א66) מ110הוודוס]ת1 [ו.60 )6ח6.צוצו\ :6105110 \ ,צווג, [16 ,וחו07נת113 36 13 .116 פזטוטקוחס) ₪ 6016 .6 שצוצ 16 ,11616 אסם .0 ק 7 :צאפי] ,972-3-6385858 :161 מחיר גיליון: 35.00 ש"ח כולל מע"מ באילת 29.00 ש"ח מנוי שנתי: 52 גיליונות 799 ש"ח כולל מע"מ באילת 726 ש"ח מנוייס חדשים: 6385898 שירות מנויים: 6385867 פקס מנויים: 6889207 מנהלת שירות לקוחות: ליאורה אליאסי רכזת מנויים: חגית ועדיה הפצה לחנויות: בר הפצה (ז63 זסק 18905 52) :פחסווקותספטט5 |הטחח 16110 ג סוזטת !וז 9 צ+זחטוות וס ) 0 9 )ןס / ו וג זא/) .1.5 35.00 :600 זא 5 .5 :18126 500507104108. ו 7 :אנ 972-3-6385888 :₪1 אתה מוגן מפני האקרים, וירוסים ושאר תולעים. אבל מה עס ענת מהנהלת חשבונות ? 5% 6 פתרונות אבטחת מידע הגנה מלאה למערך הארגוני שלך כשזה נוגע להגנת העסק שלך, אתה זקוק לאבטחה שיכולה להגן על הארגון מאיומים אפשריים מכל מקור שהוא. זו בדיוק ההגנה שתקבל באמצעות +5טז61 . משפחת המוצרים ) שלנו מאפשרת לך לא רק להגן על כל הארגון, אלא גם לבקר ולנהל את האבטחה הזאת י בצורה מרכזית, או מבוזרת. כך תוכל להמשיך לצמוח, להפיק את המירב מהזדמנויות וחדשות תוך כדי צמצוס למינימוס של הסיכון שלך. ובאבטחה זו אתה יכול להרגיש בטוח. "85008105 167ורח 6 זו 08.00 514655 )68 055 צו א המרד = מ/ד50 שרוד | 55 ד 455061 אשד וקואס6 =חג = | *סחאסוסד סו ופה 888 ק וח 00 6שו652001ז זופחז 0 פַח8!0ם הופזפה 616760660ז 0005! 800 ,885 06ושז50 ,85הח 1308 ,5א306037%זז |!ג .(0) .סח! ,והחסוז3חז6זה! 4550618165 זפוטקו 60 2001 סקים/הטקירה מאז תחילת מאי גויסו כספים על ידי קרנות הון בהיקף של 70 מיליון דולרים, כמחצית מסך כל הגיוסים שהיו בכל חודש אפריל > עלייה נרשמה גם בביקתו לעובדי היי-טק > ד"ר שוקי גלייטמן , מנהל שותף בקרן פלטינום: סימנים חיוביים לבלימת ההאטה במשק + הבריטים מחזרים אחרי המנפיקים הישראלים הפוטנציאליים + היטאיצי בוחנת השקעה גדולה בסטארט-אפ ישראלי בנושא 51003635 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו ערב חג השבועות, שפכו מעט אור על נתוני הצמיחה השליליים של המשק, שהורגלנו אליהס עד כה. הגידול בצמיחה במשק בא לידי ביטוי גם בתחום ההיי-טק. במהלך מאי היקפי הגיוסיס הסתכמו בכ- 0 מיליון דולריס. זהו המשך המגמה החיובית שהחלה באפריל, אז גייסו חברות הסטארט-אפ הישראליות סכוס של 150 מיליון דולרים. הגיוסיס החשוביס של השבוע היו של חברת פי קיוב (35.2) ריברהד (9 מיליון דולריס), 5%%:00%8% (7 מיליון דולרים). השקעה מעניינת היא הסטארט-אפ %0%. זהו סבב גיוס ההון השני של החברה והוא הובל על ידי קרן הון הסיכון פלטיניום. משקיעיס אחרים שלקחו חלק בגיוס היו קרן הון הסיכון האיטלקית פפפטדאפצ 116ג, קרן פד1 וזרוע ההשקעות של חברת ג166ז1303. החברה, שהוקמה בשנת 1998, פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת לעשות שימוש במערכת הטלפוניס הקיימת בבית, קרי שקעי טלפון, כדי ליצור מערכת אג.1 מבוססת על פרוטוקול דםאאפטדם. בנוסף לגיוסים אלו, שהיו גיוסי חברות, קרן הון הסיכון 2 צ01560%58 סו8השלימה גיוס ראשוני של 60 מיליון איירו (54 מיליון דולר) מתוך קרן שאמורה להגיע ל-100 מיליון איירו (90 מיליון). הקרן מתמחה בהשקעות בחברות ביו טכנולוגיות בישראל ובאירופה, והיא מנוהלת בידי קבוצה שבה שותפים מכון פסטר הצרפתי ובנק רוטשילד. קבוצה זו גםס מתמודדת במכרז על החממה הביו טכנולוגית של המדען הראשי. בהקשר לגיוסים אלו אומר דייר שוקי גלייטמן, מנהל שותף בקרן הון הסיכון פלטינוס, י'אני סבור שהגיוסיס של החודשיס האחרוניס וגם אירועיס אחרים מלמדים על מפנה בשוק. הייתי אומר שהירידה בפעילות העסקית בתחוס ההיי-טק נבלמה. אנחנו עדיין לא רואיס עליות, אך בהחלט רואים התייצבות. ובימינו גם זה משהו". חיזוק מסויס לדבריו קיבלנו גס מסקר של חברת זווא, הקובע כי במהלך חודש אפריל הביקוש לעובדי היי-טק גדל ב-6.2 אחוזים. נתוני החברה מוכיחים, שמאז התחלת השנה יש עלייה בביקוש לעובדי היי-טק, כשבארבעת החודשיס הראשנים של שנת 2002 העלייה בביקוש לעובדי היי-טק הסתכמה ב- 7 אחוזים. היטאצ'י מחפשת השקעות בישראל כבר כתבנו על כך בעבר בהזדמנויות שונות, והנה השבוע הגיעו חיזוקים לידיעות, 6 * שבועון אנשים ומחשביס * 66%\חט)וגוחזס/ה1 * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * |606660.1 שלפיהן חברת היטאציי היפנית מחפשת השקעות בסטארט-אפיס בתתוס ‏ ה- 05 התהליך החל בשנה שעברה, בשיא המשבר, כאשר החברה השקיעה סכוס כסף גדול בקרן הון הסיכון ורטקס, השלישית בגודלה בישראל. כעת מבקשת הקרן, באמצעות החברה, לממש את ההשקעה על ידי הזרמת כספים לחברות שמעניינות אותה. החלטת היטאציי מצטרפת למאמציםס שנעשיס על ידי הסקטור הפרטי המקומי וגס על ידי משרד התעשייה כדי לקדס את היחסיס עס השוק במזרח הרחוק הן בתחוס גיוסי כסף והן בתחוס השיווק. יוסי ווניצקי, מנהל שותף בקרן אתגר, אומר שהמאמצים שנעשיס במזרח הרחוק בעיקר בתחום גיוסי הכסף אמורים לאזן במידת מה את הקשיים שבגיוסי הכסף באירופה. לונדון מחכה לת"א בשבוע שעבר התקיים במלון הילטון בתל-אביב כנס לעידוד חברות ישראליות להשקיע בבורסה של לונדון. הכנס נערך בחסות המועצה העסקית בריטניה ישראל, לשכות המסחר בריטניה ישראל בתל-אביב ובלונדון והשגרירות הבריטית. לכנס באו נציגים של כל שוקי ההון של לונדון, כשהכוונה הייתה להציג את האפשרויות של שוקי ההון בבירת בריטניה והמערכת העסקית הישראלית. הבריטיס מעונייניס למשוך חברות ישראליות לשוק ההון של לונדון ורוציס להציג את היתרונות של לונדון על פני נאסדאייק והשוק של ניו יורק כיוס, מניותיהן של 13 חברות ישראליות בלבד נסחרות בבורסה של לונדון, והבריטיס מעוניינים, כמובן, להרחיב את נתח השוק הישראלי בבורסה שלהם. בכנס היו כ-70 חברות. אין ללמוד מהמספר הזה שוס דבר, כי בורסת לונדון מעולם לא הייתה אטרקטיבית לישראליס ולכן כל קשר למשבר או המצב הכלכלי אינו מן העניין במקרה זה. חדשות טובות מעמק הסיליקון פעילות בהיי-טק מתאוששת לא רק בישראל, אלא גס מחוצה לה. האינדיקטורים הם שיפור בגיוסי הכסף ובהעסקת עובדים, ויש אינדיקטור עקיף נוסף - מחירי הנדליין בעמק הסיליקון. מאמצע 2000 ועד סוף 2001 מחירי הדיור בעמק הסיליקון ירדו ב-16 אחוזים, לעומת עלייה של 6.3 אחוזים בארהייב כולה. ה אןך כעת, משנבלמה מגמת הפ לעומת בעמק הסיליקון וירדה ל-7 אחוזים הנדליו 7 בסוף שנת 2001, גס מתירי ה 0 מתחילים לעלות, ובתים שנרכשו בסוף עולים היום כ-8 אחוזים יותר. ₪2 (" וזו הווחחזוו חדשנות עסקית מבוססת טכנולונ'ה [61.60.1ת6.אשעש כ-900 איש השתתפו בת"א, בארגון קבוצת אנשים ומחשבים. אורח כיום יו"ר בנק עולסי להשקעות. (סיקור נרחב של הוועידה בגיליון הבא). תמסונת השבוע החדשות החסות של השבוע 8 פנייה לססונה על ההגבלים: להכריז על סיקרוסופט ישראל כסונופול שבוע סקוסי סו קא החדשה בישראל. יובילו אותה ד"ר אהוד גרף, גיל רוזנפלד, משה לסמן וישי אבירי 8 |חסוחחז0ש600 הממשלה החליטה פה אחד על פרויקט ממשל זמפין 4 קריסטל חוזרת לרווחיות תפעולית שבוע עולסי 6 רבעון קשה עבר על חברות הסיחשוב שפרסמו השבוע את הדוחות. לא הרוויחה רבע סיליארד דולרים גם במשבר הנוכחי ?ו יבס עומדת לקצץ ברבעון השני 3 אחוזים ממצבת כוח האדם שלה, שהם כעשרת אלפים משרות סיפור השבוע 0 טכנולוגיה של אוויה, שפותחה בישראל, תשמש לתשתית התקשורת במשחקי המונדיאל, שיחלו השבוע בקוריאה וביפן. יהודה קונפורטס בעקבות אירוע 8 היקף ההונאות בתחוסי התקשורת בישראל נאסד בין 6-4 מיליארד דולרים לשנה. יוסי הטוני בוועידת העסקים הראשונה בנושא בנקאות אלקטרונית, שנערכה בסלון דן פנורסה הכבוד היה נגיד בנק ישרא לשעבר, משה סנדלבאום, ועידת העסקים הראשונה לבנקאות אלקטרונית 2002 בנקאות און ליין ל 948 8 5ה6ו%5ץ5 פַתואה88 547 ובבך19% >" ה0פסטע דסח | וצח שח 4 - וו | בב ל | טיגצת 4 היטאצ'י דטה סיסטמס הכריזה בלונדון על חזון ה-חזסאפטזז, שנועד לספק לארגונים חופש בבחירת הסוצרים לניהול האחסון. פלי הנסר, לונדון מיזוגים 8 הקסיזוג בין ופ לבין קרדן הוליד את זופס, גוף שירותי תוכנה עם 530 עובדים ומחזור של 80 סיליון שקלים. ריאיון עם המנכ"ל יעקב נוי. יהודה קונפורטס 8 4 הווירוסים המסכנים את העסקים האלקטרוניים. עידו לוי 5 חס אלחוטי. רביד כלימור וואק 6 לרגל הכנס השנתי השישי של האגודה לפיתוח פרויקטים בישראל, הנערכת השבוע. השבוע ב-א88/שחסו81וחזס]ח! 8 האם תהפוך לינוקס למערכת עסקית רצינית יותר ולא תשמש רק סוס עבודה זול? ₪086968 חסצ ניהול סיכונים 8 זיהוי סיכונים בפרויקטים על ידי שיסוש בכלים ארגוניים. סלוסון אייסלר טבועון אנטים ומתשבים 0 166%ם0)!גמוזט]ם! 6 גיל | מו /ץ//א ?ל גו | 009.< |9-ל ו ד 2 רד קמס 5 קמס לא לעשירים בלבד. שסוליק בר סדורים קבועים 6 הסקירה השבועית 4 הנסר קולט פולט וסהרהר 88 תקשורת 166000 9 6 מחקרים וסגסות 00 4 דעתם של סבינים לשני ואסיו מזל טוב לנישואיכם מאחלים: דליה ופלי פלד וכל החברים באגשים ומחשבים 72 % ו.61.60ה> 7 ציכלום: קובי קנטור 7-ו החדשות החמות של השבוע פנייה לממונה על ההגבלים: להכריז על מיקרוסופט ישראל כמונופול ו הפורוס חופש לבחור מא]] א0, שהחל לפעול באחרונה, הגיש בשבוע שעבר פנייה רשמית לממונה על ההגבלים העסקייס בבקשה להכריז על חברת מיקווסופט ישראל כמונופולין בתחוס מערכות ההפעלה למחשבים אישיים בישראל. במסמך מפורט בן שישה עמודים, בצירוף נספחיס ותיעוד ממקורות שונים, נאמר כי הפורוס החופש לבחור 5א11 אס, הוקס ייתוך הפקת לקחים מאופן התנהלותה של חברת מיקרוסופט וכן מההליכיס המשפטייס שבהס היא מעורבת בארצות הברית". את הפורום מייצג עוייד גידי פרישטיק, ממשרד עורכי הדין ‏ ד"ר מ.גלרט, גלרט ופרישטיק. במכתב מצוין, כי חברת מיקרוסופט ישראל היא חברה בת של חברת מיקרוסופט העולמית והיא בשליטתה המלאה. חברה זו עוסקת בשיווק ומכירות מוצרי מיקרוסופט באר וגיור תוכנות. המערכות הן: חלונות א ,98 , 95 לתחנות עבודה, 15א ,2000 ו-קא. לטענת מגישי הבקשה, הענף הרלוונטי שבו מיקרוסופט היא מונופול, הוא ענף מערכות ההפעלה למחשבים אישיים בישראל. לטענת הפורוס, י"המודעות ההולכת וגוברת למחשב | אישי, ויכולת היישומיות שלו, שיתוף פעולה עם אינטל, הצמידות במושגים בין מחשב אישי לחלונות, מוצר הדגל של מיקרוסופט, יצרו מצב, שבו יותר מ-95-90 אחוזיס מהמחשבים האישייס בישראל מופעליס באמצעות מערכת חלונות של מיקרוסופט. עוד טוען עוי"ד פרישטיק, במסמך שכתב, כי סקרי השוק בארצות הברית העלו כי חלקה של מיקרוסופט בתחוס מערכות ההפעלה למחשבים אישיים הינו כ-95 אחוזים, ובהתחשב בעובדה שבארצ אין מרכזי תמיכה לתוכנות מתחרות, ניתן להעריך כי חלקה של מיקרוסופט בשוק אף גדול עוד יותריי. בפרק על יימבחן חלופיות המוצר'י, מצייניס המבקשים כי כבר בשלב ההתקנה יתקשה הצרכן למצוא תקליטור התקנה למערכות הפעלה אחרות, היות ורוב בתי העסק לא מחזיקים ולא מתעסקים עס מערכות אחרות אריה סקופ, מנכ"ל מיקרוסופט ישראל. 90 אחוזים מהשוק! (במקוס אחר מציין עוייד פרישטיק כי חלקה של מערכות מתחרות כגון לינוקס, יוניקס, מק ועוד אינו עולה על עשרה אחוזיס בשוק). בחלק השני של המכתב טועניס | המבקשים ‏ כי ייהכרזת | הממונה | על מיקרוסופט כמונופול, אינו צורך תיאורטי. מרשינו סבוריס כי החברות מנצלות את מעמדן לרעה במספר תחומים. לדוגמה: תוכנות הנמכרות בישראל בגרסתן בעברית, אינן תוכנות הניתנות להפעלה אלא באמצעות שימוש במערכות חלונות של מיקרוסופט, וכנייל השימוש במעבד התמלילים וורד, וחבילת האופיס. גס המחיר שהצרכן הישראלי נדרש לשלס עבור התוכנות הוא מוגזס ונובע ממעמדן של החברה בשוק מערכות ההפעלה למחשבים אישיים." מחברת מיקרוסופט נמסר כי אינס מעוניניס להגיב יהודה קונפורטמס 9 מק מגזין הטלוויזיה לנונשאי מחובים ואינטרנט מעבד הבניאס של אינטל לשוק הניידים פותח כולו בחיפה אינטל תחשוף את מעבד הבניאס שלה, הראשון שפותח עבור שוק הניידים והתקשורת האל-חוטית, במחצית השנייה של 3. כך מסר מולי אדן, מנהל מרכז הפיתוח של אינטל בחיפה וחבר הנהלת החברה בישראל, בריאיון לתוכנית המחשבים 9 טק, שהוקלטה לפני ימיס אחדים. התוכנית תשודר בערוץ 9 בכבליס החל מיוס רביעי בשבוע הבא. אדן אמר בתשובה לשאלת מראיניו, לובו ויזנר (מנחה התוכנית) ורפאל פוגל, כי מרכז הפיתוח בחיפה אחראי בלעדית לפיתוח המעבד, שמהווה תפיסה חדשה בארכיטקטורת המעבדיס של אינטל. המעבד נחשף לראשונה בתוכנית ובארץ הוא יוכרז רשמית בשנה הבאה. זוהי הפעס הראשונה שאינטל יוצאת עם ארכיטקטורת מעבדיס שתוכננה מראש למחשבים ניידים מבוססי תקשורת אל-חוטית ניידת. לדברי אדן, המעבד החדש, ששס הקוד הטכני שלו הוא 802.11, יאפשר תצורת מחשביס קלה יותר, עם חיי סוללה ארוכים יותר המתאים לאלה שטסיס בתדירות רבה לחוייל ועוד. הבניאס נחשף לראשונה בעולם לפני פחות מחודש בהופעה פומבית של נשיא אינטל וה- 0 שלה פאול אוטליני, בכנס מפתחים של מיקרוסופט, שנערך בסיאטל, ארצות הברית. אוטליני אמר כי החזון של אעטל הוא, שבעתיד כל המחשבים יהיו מקושריס וכל יחידות התקשורת ימוחשבו. תוכנית המחשבים 9 טק מופקת מזה שלוש שניס ברציפות עבור הכבלים, במסגרת השידוריס הקהילתיים, בשיתוף בין המרכז לתקשורת עירונית רעננה וקבוצת אנשים ומחשביס (שותפת תוכן), ומשודרת בכל האר>, כולל בערוץ הפתוח בלוויין מנחה: לובו ויזנר, עורך: יהודה קונפורטס, במאי ומפיק: שמואל אללי. צוות התוכנית כולל את: רפאל פוגל, אביעד רבינובי, עופר שמואלי, שרית בכר ועוד. בצוות ההפקה הטכנית של התוכנית משולבים תלמידי כתה יייב במגמת התקשורת בבית ספר אוסטרובסקי ברעננה, שהאולפן משמש להם כסדנה מעשית ללימודיהס. וקא הגישה הצעת רכש לחלק מיחידותיה של אנדרטן קונסלטינג מיזוג משמעותי צפוי בקוב ה-5 816 של חברות הייעוץ. חברת הייעוף 6ואפא הגישה הצעת רכש רשמית לרכישת 23 אחוזים מעסקי חברת אנדרסן, תמורת 284 מיליון דולרים. העסקה, אם תצא לפועל, תגדיל את מצבת כוח האדם של 8 > שבועון אנשים ומחשבים + א6שצחטוזגוחזסזה1 * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * ]6066001 6אא בשמונת אלפים אנשים ותגדיל את היקף פעילותה של החברה ל-1.4 מ דולרים. ל-6)אץא יש צבר הכנסות 7 מיליארד דולריס בשנה ו הרקע מעטיקה בעצמה 10 אלפים עובד ו לעסקה, הצרות שאליה נקלעה אנדרסן, בעקבות פרשת אנרון. - יהודה קונפורפ עידן חדש בטכנולוגיית |/₪ מבית 50356! קראו בעיתונות, שימעו מהאנליסטים ודברו עם לקוחותינ ה -- 1 ווו!וזו!!)!ו!| כתב בגליונו מ- 14.01.2002: = שזוו11 1/6 6שע17/ יר ם 6 60 414% 5 ₪ 1 דם צילס )תוס -ז +%ה0)ז50!9 קַהוקגת5 אם תוכנת האינטגרציה שלך שולחת מסר שגוי, צו ₪ חסוז8סו|קקה 8'5זם עצ6א חב ,| הבהז 6חו! +סטטסזק 8160ז00)חו-ז606כ 3 85ה 504856" ".0/5 חהח) השעסזק 30 6זט8ח 6זסוח 15 50106 חסו160731חו בגליו| "ש6וט₪6 חו זב 6זש655חו5ט סחג 6זבּששסו0וו₪ פחד" מ- 12/2001: החש 60זזטססס 8661 (6ז8 5070 6 ש10010ח/0 7 /655חו8טם) 8ח) זסן 15ה6/6 +ה803וח0ו5 6ח זס 6חכ)" 5 חו 856ש5 60ז5)0!סם הסופוט300 פוח ד .2401 חו.6ח! 5אזסע60א זס 3זם עוסא 60זוטף36 .6ח! 50356 בָחו60 זס) פחסו)ט|50 5פ6חופטט6-0 6078100)ח! ,8080060 01 זססוטסז מֶַחו630! 8 6הסס6ס סו הסופפווח .חספשט1] . (. עו58 ".60 6ח) חס 855חופטםפ זס60%זו זסוח56 ,?ח= ח6וה, מחברת פַסַהַצ0ס6 אומר: סח חסו6ט!50 606!קוחס6 ,חסופוט עפַס|סחח190 ,6זטו160וחסז3 השקס 15 זסז 856 פע5 56160160 6//" 5 |8סוחו!ס 8806 0) 06ח8ש00 6|סבּח6 |וווצ קותפחסוו6!8ז ששח פוחד .עזו!ו80 הסוז8ז60וחו חסטסזס ".ץו4ה61016 6זסוח ]חרסס/26/8 |8סוחוו0 זסו עפסוסחה80ד חסווהוחזסוח! והסוחווס זסוספזוכו זסוח58 ,2ח₪ חס .9 ,0981005 טל': 03-5483639, נייד 054-888940, וחסס ו -. = "45 ) | ₪. .- שבוע מקומי קוו החדשה הוכרזה כישראכ 5 יוכילו אותה ד"ר אהוד גרף, גיכד רוזנפכד, משה כלפמן וישי אכירי אבי בכליזובסקי ויהודה קונפורטס כחלק מתהליך המיזוג העולמי, הציגה השבוע קא₪ החדשה מבנה ארגוני עסקי חדש, הכולל ארבע יחידות עסקיות כלל עולמיות חדשות: חטיבת השירות והפרויקטים (56%6₪ ₪2 - ₪75) שאותה ינהל משה לסמן - שניהל עד כה את קומפאק גלובל סרוויסס. חטיבת מיחשוב אישי וערוציס (קטסז0) פוח6זצץ5 [בח0ז ?6‏ 250), שאותה ינהל גיל רוזנפלד, חטיבת הדמיה והדפסה (קטסז0 קחווחוז? 6חג פָחופַגּוח! - 0ק]) שיוביל ישי אבירי וחטיבת מיחשוב ארגוני ופתרונות (קטסז0 וח16ע5 6פחקושותם - ₪56), שתנוהל על ידי אהוד | אהוד גרף גרף, שיהיה כמובן גס מנהל הטריטוריה. לדברי גרף: ""'החברה העולמית הממוזגת מביאה אל השוק עוצמה חדשה. היא מדורגת במקוס התשיעי בדירוג חברות ה-6חטחסץ. היקף מכירות של למעלה מ-80 מיליארד דולריס בשנה, תזריס המזומניס נטו של החברה מגיע ליותר ממיליארד דולריס לרבעון. השקעה שנתית במחקר ופיתוח של למעלה מ-4 מיליארד דולרים, 60 אחוזים מהמכירות מגיעיס מחוץ לארהייב וכן נמצאת החברה בשלושת המקומות הראשונים בכל השווקיס המרכזיים." גיל רוזנפלד: "שתי חכרות שאני אוהכ התחכרו כיחד" אבי בכליזובסקי הלכת וחזרת, היית בשתי החברות. אתה מוכן לעשות סדר בבלגן! 'ימ-88' ועד 96' עבדתי ב-6%65 שהייתה נציגתה הבלעדית של קא בזמנו. ב-%6 היה לי את הכבוד להיות העובד הראשון והמקים של קומפאק בישראל. עס המיזוג עם דיגיטל ב-98' חזרתי ל-פא, שאז הפכה כבר ל-קא ישראל. ומאז אני פה. בשבילי זה חלוס כל כך מדהים, שחברות שאני כל כך אוהב התחברו ביחד. זו סגירת מעגל מדהימה עבורי." חוויות מתקופת קומפאק! 'יהיינו שני עובדים - אני ועמית מתתיה. ניהלנו את המשרד משני רכבי מאזדה שכורים. אנקדוטה שנייה - עורך דין ממולח רשם את השם קומפאק ישראל בעיימ. במשך כמה חודשים ניהלנו את החברה תחת השס הלקוח הנאמן ה-61 בעיימ. חשבו שאנחנו חברת קש שעוסקת בהברחת כספים ולא רצו לתת לנו אפילו פנקס ציקים. בסופו של דבר קיבלנו את השס ללא תשלום.'י את מי החלפת בקומפאק בעקבות המיסוגו 'יבתחוס המוצרים - מי שניהל את חטיבת מוצרי ה-4608%8 בקומפאק, ישי אבירי, הופך להיות מנהל חטיבת מוצרי ההדמיה ב-קא, כך שאני לוקח ממנו חלק מהתפקיד אבל נותן לו חלק אחר. ובתחוס הערוצים אני חוזר לחבר את הערוצים של קא וקומפאק, כאשר לשני הצדדים יש לי חיבה גדולה, כך שה למעשה לחזור למקורות." אתה מסכים עם אודי גרף, שאמר שהמיזוג ילך בקלות! ייהוא לא אמר שוה יילך בקלות. הוא אומר שהרצון של האנשים והמוטיבציה שלהס חזקים. בניגוד לכל מה שהאנליסטים והמתנגדיס למיזוג אמרו, וציפו שתהיה התנגדות חוקה בתוך המערכת. מה שנוכחנו לראות באר> - שיש נכונות ורצון עצום מצד העובדיס שהמיווג יצליח וש- א החדשה תתחיל ותישאר מספר אחת בישראל.יי גיל רוזנפלד ישי אבירי משה לסמן לדבריו, כבר כיוס, החברה היא מספר אחת בעולס בתחוס השרתים, בתחוס שרתל ותמטשסו-ווג= לסביבת מיחשוב קריטית, פתרונות אחסון, תוכנה לניהול רשתות, פתרונות הדמיה והדפסה ומיחשוב אישי מי ייפלט מהמערכת? השאלה המעניינת בהליך המיזוג ברמה המקומית היא, כמה עובדיס יצטרכו להיפרד ממשרתס בקומפאק או ב-?₪ ולהתייצב בלשכת העבודה. בתשובה לשאלה במטסיבת העיתונאים, סירב אודי גרף לנקוב במספר מדויק, בטענה שדברים רביס לא סגורים. מצד שני, התחייב גרף שעד סוף שבוע הבא כל נושא השיבוצים של העובדיס ייסגר, כלומר כל אחד יידע מה גורלו. גרף אמר כי קיימת תוכנית פרישה מרצון, שתחול. על עובדיס מעל גיל חמישים, או שהוותק שלהם הוא יותר מ-15 שניס בארגון. בפתיחת מסיבת העיתונאיס ציין גרף את העובדה שרביס מעובדי ?₪ החדשה הם עובדי דיגיטל או קומפק לשעבר ולכן המיזוג צפוי להיות חלק ומוצלח. אבל בקרב רביס מהעובדים בקומפאק וב-?₪ שוררת מתיחות והעדר שביעות רצון משיבוציס והחלטות על תפקידים. השבוע נודע, כי ישראל קופרמן, מנהל אגף המכירות בקומפאק ישראל, הודיע כבר על פרישתו, בעקבות חילוקי דעות עם המנכייל החדש, אודי גרף. קופרמן עבד בקומפאק 12 שניס. קופרמן הצטרף לקומפאק עוד בתקופת דיגיטל. לפני כן עבד ב-6 . בשלוש השניס האחרונות הוביל מהלכי פיתוח עסקיים עס ערוצי הפצה שוניס והיה אחראי על תקציביס בהיקפים של מאות מיליוני דולריס. מנכייל ץא, דייר אהוד גרף אמר כי החברה מבקשת שלא להגיב על הדברים. באשר לישראל, אומר גרף: 'יכחלק מהמיווג העולמי של ענקי המחשביס ?א וקומפאק, יתבצע במקביל גס בישראל מיזוג של חברות הבת באר לחברה אחת שתיקרא <ו! ישראל. המיזוג הנייל הינו המשך לרכישת חברת אינדיגו על-ידי ?₪ והפיכתה לחטיבה. בסיוס התהליך, תכלול נציגות ?₪ בישראל כ- 1200 עובדים במגוון פעילויות, החל ממעבדות למחקר ופיתות טכנולוגיות עתידיות, פיתוח מוצרים בתחוס ההדפסה הדיגיטלית, מתן פתרונות כוללים ושירותים, ומכירות חומרה ותוכנה לסוגיהם"". הפעיכות העסקית כישרוונ: 888 מיניון דולרים לדברי גרף, פעילותה העסקית של החברה החדשה בישראל מוערכת בשנה הראשונה בסדר גודל של כ-800 מיליון דולרים - הרבה מעל השנייה בגודלה, יבמ, עס כ-400 מיליון דולרים. אבל מסתבר שההפרש אוו גדו כל כך, משום שבחישוב זה נכללות גס מכירות אינדיגו שמוזגה ל לתוך ?א, בסך 350 מיליון דולרים. מכירות אלה הס לייצוא. המ בארץ של החברה המאוחדת הן, אפוא, 450 מיליון דולרים, רק כ" אחוזיס יותר מיבמ. ₪ ס1 * טבועון אנשים ומחשבים * 6%>\חסזבחזזס/ה! * גיליון 997 * 20 במאי 2002 %* [6066.60.1 .אתק0 5אק'5 ,55ץ מחפש פתרונות חדשניים לאחטון ולגיבוי מידע ללא מחויבות, למערכת סגורה של יצרן יחיד? קומפאק, ספקית פתרונות האחטון מספר 1 כעולם, מעניקה לך חופש בחירה מוחלט: הפתרונות החדשים 60036 עפ " 65ז326/0ז5%0 מעניקים לך יכולות אחסון וגיבוי משולכות בכלי ניהול מהמתקדמים בעולם, ממשפחת 30קרחס6 עפ " >אזסצוצה5. פתרונות אלו אינם מגבילים אותך ליצרן מסוים ופותחים כפניך אפשרויות חדשות ליציאה ממערכות סגורות. אנחנו בקומפאק, פיתחנו עבורך את הדור הבא של מערכות האחפון הרשתי (חסופט: 5014/8885 ,5 ,5) המכוססות על טכנולוגיית |6חַח3ח6 6זפ!] עם יכולות וירטואליזציה באחסון המידע מסגוון מקורות וכל זאת ברמת ניהוליות גכוהה וככיצועים חסרי תקדים. רק כך תוכל לחסוך בעלויות שירות והפעלה וליהנות מגישה נוחה ומהירה למידע בארגון, מכל מקום ובכל זמן! פתרונות 36קוח60 9 *6%/0165גזס+5 החדשניים, משווקים ע"י קומסק פתרונות אחסון, החברה המובילה בישראל להטמעת פתרונות אחסון וגיבוי. 5ה/זט/50 5107396 קומסק פתרונות אחטון 03-9234848 22 66/6 לכ קומפאק ישראל, מרכז תקשורת לקוחות 09-7623888 2<.-. 0 0.5.30 6 הו 1 0 065 תד סק וח 0 1266 15 קט תת הסוכ ק5ח! 0066 10616 206 5.2161 ( חו 1516166ק ל סקס! 3 ק רחס ) 16 הג 0750 > הסוזגזסקזס > קוחס) חס 2002 = 2 ₪ 2 - | = 6 רב =- = 2 מימשל זמין [ 0 הנונושלה החכיטה פה אחד על פרויסט טטושל זנוין פרויסט תהיכ"ה ישמש כייעול זרימת המידע בין הממשכה כפיבור ופהיפך מעכ גבי רשת האינטרנט אבי בכליזובסקי משלת ישראל החליטה פה אחד בישיבתה ב-12 במאי 2002 על 0 הקמת תשתית ממשל זמין בישראל. פרויקט ממשל זמין הוא פרויקט תשתיתי, שיחליף וירחיב את מערכות המחשב האסטרטגיות בממשלה במהלך ארבע השניס הבאות. הפרויקט יאפשר לכל אזרח/עסק לבצע את מרבית פעולותיו מול הממשלה באופן מקוון וללא צורך בהגעה למשרדי הממשלה. סגן ראש הממשלה ושר האוצר, סילבן שלוס, סקר את התועלת הצפויה לאזרחיס ולממשלה ממימוש הפרויקט. אביגדור יצחקי, מנכייל משרד ראש הממשלה ומנהל ועדת ההיגוי של הפרויקט, הדגיש את חשיבותו של הפרויקט הנותן בידי מקבלי ההחלטות בממשלה (שרים ומנכיילים (כליס לביצוע בקרה בזמן אמת על כל מערכותיהס המשרדיות. יצחק כהן, סגן בכיר לחשב הכללי, ציין כי כבר היוס מדורגת ישראל במקוס השביעי בעולס מבחינת שירותי ממשל זמין. בסיכוס הדיון בנושא הודה ראש הממשלה אריאל שרון לכל צוותי העבודה העוסקים בפרויקט זה. בהצבעה שנערכה לאחר מכן הצביעו כלל שרי הממשלה פה אחד (ללא התנגדות או הימנעות) בעד הפרויקט. וזהו נוסח ההחלטה: הממשלה מחליטה בזאת: 1. להקיסם תשתית כוללת למימוש פרויקט ממשל זמין במדינת ישראל 2. לבסס את מימוש פרויקט ממשל זמין מול הציבור באמצעות פרויקט תהילייה (תשתית האינטרנט למשרדי הממשלה). פרויקט תהילייה ישמש לייעול זרימת המידע בין הממשלה לציבור ובין הציבור לממשלה על ידי יצירת מנגנון מאובטח המקשר בין מרכבייה ומערכות המידע הממשלתיות לבין הציבור מעל גבי רשת האינטרנט. פרויקט תהילייה נשען על מערכות אבטחת מידע ישראליות מהמתקדמות מסוגן בעולס, מתוך מטרה להבטיח את מערכי המידע הממשלתיים מפני פגיעה חיצונית. 3 להקים מערכת תשלומים ורכישת מוצרים מקוונת מרכזית מול הציבור. מערכת זו תאפשר לכל אזרח לשלם את מרבית מסיו, אגרות, רשיונות ולרכוש מוצריס של הממשלה (מכרזים, פרסומים) ועוד. 4 לבסס מערכות הזדהות וחתימה אלקטרונית בממשלה באמצעות פרויקט תמייר (שתית פתח ציבוי). המערכות שיוקמו יכללו: מערכת טפסים שתאפשר לכל אזרח למלא ולחתוס אלקטרונית ובאופן מקוון על מרבית הטפסים הקיימיס היוס בממשלה; מערכות הזדהות וחתימה אלקטרונית מבוססות כרטיס חכם, שיוקמו מול מערכי המידע הממשלתיים בפרויקט מרכבייה ותהילייה על מנת לבצע מגוון רחב של פעולות, הדורשות זיהוי מאובטת וחתימה על פעולות רגישות במערכות; מערכות הודהות וחתימה אלקטרונית, שיאפשרו קישור מאובטח למאגרי המידע הממשלתיים, על מנת לספק באופן מאובטח לכל אזרח מידע רגיש/אישי. 5. לבסס מערכות תמיכה להטמעת והפצת השימוש במערכות המידע החדשות בציבור על ידי פרויקט להבייה, אשר יצמצס את הפער הקייס היוס בין אזורי הפריפריה למרכז על ידי הקמת מרכזי מיחשוב קהילתיים לתמיכה באוכלוסיות אלו, ועל ידי הקמת מרכזי תמיכה טלפוניים שיעמדו לרשות הציבור שאינו יכול להשתמש בשירותים המקווניס של הממשלה. 6. לבסס את מימוש פרויקט ממשל זמין בין ובתוך משרדי הממשלה באמצעות הקמת פרויקט מרכבייה (מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה). תשתית מרכבייה תשדרג ותאחד את מערכות המידע האסטרטגיות בממשלה. מרכבייה תייעל ותפשט את תהליכי זרימת המידע 2 % שבועון אנשים ומחשבים * א66%)חטוזבוחזט!ח1 * גיליוך 997 * 20 במאי 2002 5 1 בתוך הממשלה. לצורך פריסת מערכות המידע החדשות תוקם מערכת אינטרה-נט ממשלתית, שתאפשר העברת מידע מאובטת בין משרדי הממשלה. 7 להקים ועדת היגוי בין משרדית, בראשות מנכייל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות הנהלות משרדי הממשלה הרלוונטיים לצורך יישוס סעיפים 4-1 וסעיף 6. לדברי כהן, ‏ 'אחד השינויים הבולטיס בתפיסות הניהול בשניס האחרונות הינו העתקת הדגש לכיוון הלקוח. השינוייס הטכנולוגייס והחברתייסם שהתרחשו בעולס בשניס האחרונות, הביאו לשינוי ברמת הציפיות של האדס כצרכן. ארגוניס מסחרייס השכילו להעתיק את הדגש לכיוון הלקוח ולשפר את רמת השירות. האזרח שיש לו אפשרויות בחירה אינסופיות הפך להיות בררן ורמת ציפיותיוו עלתה. הסקטור הציבורי, לעומת זאת, ידוע כשמרן מטבעו וההיסטוריה מוכיחה שהתפתחויות טכנולוגיות ושיטות ניהוליות חדשניות חודרות אליו באטיות, ולעתיס אף פוסחות עליו. אולס מהפכת האינטרנט, שהצמיחה את מערך השירותיס וחילופי המידע האלקטרוניים בכל מעגלי החייס הסובביס אותנו, החל מכלכלה, דרך מסחר, תרבות, חינוך והוראה ועד להיבט החברתי הטביעה גס את המונח וושחוחשסש-6, שעניינו יצירת דיאלוג בין האזרח למוסדות הממשלתיים. הפער בין הדינמיקה המתרחשת בשוק העולמי לבין הסטגנציה הארגונית השולטת בסקטור הממשלתי הביאה את צמרת משרד האוצר לתובנה וזו הולידה חזון - שעיקרו, להגדיר שפה חדשה, שפת תקשורת בין האזרח לממשלה, המגדירה את האזרח כלקוח של הסקטור הציבורי, ומכאן לקביעה שכלקוח הוא זכאי לשירות אמין ומהיר." ייהאסטרטגיה המוצעת מדברת על הובלת שינוי בתבנית משולשת: הצלע האחת של המשולש היא הצלע הטכנולוגית והיא כוללת את כל הרכיבים הטכנולוגייס המתקדמים, כמו שירותי אינטרנט אינטראקטיביים במסגרת פרויקט תהילייה, שהוא תשתית הממשלה לעידן האינטרנט, ושמטרתו לספק שירותי אנטרנט מאובטחים ברמה גבוהה לעובדי הסקטור הממשלתי.כרטיס חכם - תעודה רב תכליתית שבאמצעותה יוכל האזרח לבצע פעולות רבות המצריכות זיהוי חד ערכי. פרויקט תמייר, המאפשר מימוש חתימה אלקטרונית ויכולת התקשרות של האזרח למערכות הממשל הזמין, נושא שיביא למהפכה קונספטואלית בקשר שבין האזרח לממשלה. כלי אבטחת מידע וכיוייב, מרכזי שירות לקוחות |-זות₪ |[63. | והיישוס המרכזי של כל אלה הוא בפרוייקט מרכבה. הצלע השנייה היא הצלע הניהולית, והיא מכילה ערכת כלים ארגונייס, שעיקרס בניית מרקם ארגוני אחיד עבור הממשלה, המהווה תשתית ליישוס . אבני היסוד של צלע זו הס: מכרויס מרכזיים, הסכמי מסגרת, נהלים, ובמרכו הכובד שלה הסכם שנחתס לא מכבר עם נשיא חברת מיקרוסופט העולמית, ביל גייטס, בנושא ממשל זמין. צלע זו היא כלי סיוע ניהולי אך בלתי מתערב. היא חוסכת מהמשרדיס תהליכים בירוקרטיים מסורבלים ומאפשרת להס למקד את האנרגיות והמשאבים העומדים לרשותם לביצוע היעדים הארגוניים, תוך שמירה ע האוטונומיה המלאה שלהם ומתוך כבוד הדדי ושיתוף. הצלע השלישית, שהיא בסיסו האיתן של המשולש, מתמקד ביצירה של תרבות ארגונית חדשה תוך התמקדות בפרט, בנותן בניית צלע זו נעשית על ידי ארגון כנסים, הגדרת פורמים שמטרתס בעשייה את כל הגורמיס המעורבים.יי ₪ השירותי לשתף מ 1 א -. 4% = | < - 2 3 שי צי % 1 9 8 / % ו \\ 4 \ 1ואוקקת5 קחם צגצה-761 02' ,1זד1עע / 5 פורום ה-655ת51ש6-2 והטכנולוגיה 2 ,177 ששש. מספר אחת בישראל. יתקיים ביום שני ה-17 ביוני 2002, במלון דיויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. חברות ₪5%\ ו-?5 מזמינות אותך לחדש את מחשבותיך וגישותיך יחד עם מובילי האסטרטגיה, שיעזרו לך להגיע לשוק מהר יותר, לבנות קשרים עַם לקוחות ולהגיע בשורה התחתונה, לתוצאות טובות יותר. אז בשורה התחתונה, כדאי לך להרשם, המתחרים שלך בטוח נרשמו. לפרטים: 03-7660718 נה 53.60 .א טש םת 655.60ת.ש שש מהקההה | 0/1 | ובנןאמו ו | סו | בח | 0 5 אשא 5!855555ש₪-5₪ אשח-ז855 פוד זיויהי הנמר , קולט-פולט ו ומהרהר כינוס הכוגרים "דיגיט' 2002 - נפגשים ומתרגשים" יתקיים כ-11 כיולי כתל-אכיב כנס ""דיגיטל 2002 - נפגשים ומתרגשים', שיכנס יחד את יוצאי חברת המחשבים דיגיטל ובני זוגם, שהתמזגה בהמשך עם קומפאק (שבימיס אלה מתמזגת עם היולט-פקארד), יתקיים ביוס חמישי, 11 ביולי, במרכז הכנסים דן פנורמה תל-אביב. הכנס, שעסם חברי הוועדה המארגנת שלו נמנים שלושת מנכיילי דיגיטל בעבר - גיל וייזר, יגאל בר-יוסף ועמנואל פרץ - ואיתם רבים מוותיקי דיגיטל, מאורגן על ידי קבוצת אנשיס ומחשבים ויכלול התכנסות והעלאת זיכרונות ליד בריכת מלון דן פנורמה. לאחר מכן יעברו יותר מ-2,000 המשתתפים הצפוייס אל מרכז הכנסים לערב של נוסטלגיה, זיכרונות והפתעות - כולל מופע "שעת הקסם" הידוע של הצמד שלוס אלקין (איש דיגיטל) וליאור מנור, רביעיית הזמר הדיגיטלית "הכל משתלב", סרטי וידאו נוסטלגיים, ועוד הפתעות רבות. מארגני האירוע מדווחים על התרגשות רבה והיענות מוקדמת של מאות מעובדי דיגיטל בעבר, שכבר ביקשו להבטיח השתתפותס בכנס המיוחד. יילמעשה, בצד ההתרגשות האמיתית שתאפיין את הכינוס, אפשר יהיה לזהות בכנס את צמרת המנהלים והמקצוענים של ה-11 בישראל, שהחלו את דרכם בדיגיטל החל מלפני כ-30 שנה ועברו והמשיכו בקריירה במיטב החברות בישראל", אומר פלי הנמר, יזם אנשים ומחשבים שכבר ארגן שני כנסי בוגרי ד| בישראל: כינוס בוגרי יבמ לדורותיהס וכינוס כל בוגרי ממריימ ויחידות המחשב הצהייליות לדורותיהן. "דיגיטל הייתה חברה מיוחדת, שהנחילה בעובדים הרבים שעבדו בה ערכים ואווירה, המלווים אותס גס במקומות העבודה שאליהם הגיעו בהמשך", אומר מוטי סדובסקי, מיוזמי הכנס ומארגניו. "כבר בשלב ההכנות לאירוע אנו פוגשים בנכונות רבה לתרוס ולהשתתף באירוע, ופגישות ועדת ההכנה לכנס הן אירוע נוסטלגי בפני עצמו". עלות ההשתתפות לכיסוי חלקי של ההוצאות: 0 שקלים ליחיד, ו-180 שקלים לזוג. ההרשמה לכנס | מתבצעת באנשים | ומחשבים, טל. 03-6385848 ואתם מוזמנים לשלוח מייל ישיר לנמר 6.00.1ח6שוסתש1 שבוע מקומי קריסטל חוזרת לרווחיות תפעולית חברת קויסטל פתרונות מערכתיים פירסמה, את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2. ההכנסות לרבעון היו 8.1 מיליון דולריס, ברמה זהה להכנסות ברבעון הקודס. הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות היה 510 אלפי דולרים לרבעון לעומת הפסד של 470 אלפי דולריס ברבעון הקודס. ההפסד הנקי לרבעון היה 238 אלפי דולרים, או 2 סנט למניה, לעומת הפסד נקי כ-7 מיליון דולרים ברבעון הרביעי של 2001, שהיוו 69 סנט למניה. קריסטל חזרה לרווחיות התפעולית בזכות יישוס תכנית הארגון מחדש אשר כללה העדפה של מכירות רשיונות ופרויקטיס במחיר קבוע, לעומת הכנסות משירותי ייעו+. במקביל היה תהליך של הקטנת עלויות והתאמתן לתנאי השוק המעודכניס. 507 הטמיעה תוכנת פרסייס בחברת יס חברת | הלווין | 8+ רכשה את ,6 חס 2)ק06ה1 מוצר הדגל של חברת %ז, המיוצגת בישראל על ידי חברת 506 מערכות. הטמעת התוכנה על ידי ?56 במערכות המחשב של %פץ תייעל את מערכות הבילינג, שירות הלקוחות ומחסני הנתוניס בחברת הלוויין. תוכנת 08866 זס] תוק6שה! מאפשרת גישה טובה יותר לבסיס הנתוניס של החברה, המבוסס על תוכנת אורקל. כל ואת תוך ביצוע איתור והתראה על בעיות וצווארי בקבוק במערכת, והצעת כמה אלטרנטיבות לפתרון. התוכנה משפרת את זמני התגובה ברשת ומביאה את ההשקעה במערכת לניצול מקסימלי. השימוש ב-0₪866 זס) וווק06ח! חוסך לארגון משאביס יקרים, בהס זמן עבודה של אנשי מסדי נתוניס. פיתוח משותף לסיליקום ו-161 |26 )ה א חברת סיליקום, מקבוצת רד-בינת, חתמה על הסכם שיתוף-פעולה ‏ עם 1 וא4ציבאגא, חברה-בת של קונצרן |8%ג4ווגא היפני, לפיתות ולשיווק 088-אט!ק! זוהי חבילת חיבור המכילה שבב של 151 אאא לחיבור ציוד היקפי למחשב באמצעות שקע ה-₪55 ותוכנת 44ח1-]|56 של סיליקום, שישולבו במוצרי תקשורת ויהפכו את תהליך התקנתם למחשב לאוטומטי. 1 ואצפבאגא, הפועלת בארהייב, עוסקת אחו 50 השלימה אח מיזוג פעילותה עם רוזנם בייצור | מוליכים-למחצה | לאפליקציות תקשורת, המבוססים, בין-היתר, על שקע ה-088. במסגרת העסקה, התאימה סיליקוס את טכנולוגיית צַטוק! שפיתחה - להתקנה עצמית של מוצרי תקשורת וציוד היקפי, לעבודה עס השבב של ]8. ואפהאהא. חבילת 58ש-אַצ!ק1 מיועדת לשילוב במוצריהן של יצרניות מוצרי תקשורת בפס- רחב וציוד היקפי למחשבים, ובכללס מודמיס, כרטיסי רשת, מצלמות דיגיטליות וסורקים. אוחה רבעוה מהמפרק חברת .ה501, המתמחה במסגרת חטיבת הפרויקטים שלה בפיתוח תוכנה לתחוס ה-ז1, האינטרנט והסלולר, השלימה בימים אלו את מיזוג פעילות חברת האינטרנט רוזנט, כחלק מצעד אסטרטגי להרחבת פעילות .הו501 בתחוס הקמת אתרי אינטרנט מסחריים לגופים גדולים ובינוניים בישראל. פעילות רוזנט נרכשה מן המפרק הזמני, אשר מונה לחברה לאחר שנקלעה לקשיים עסקיים לפני כשנה. במסגרת עיסקת הרכישה נקלטו מרבית עובדי חברת רוזנט ב-אוו501 וכן לקוחותיה, ביניהס: קומפאק, ברק, טמבור, תדיראן מוצרי צריכה, בנק אינווסטק ועוד. תמורת פעילות זו תשלס אוו501 למפרק כ-2.3 מליון שייח. לדברי תמיר גורן, מנכ"ל אחו.501, חברת אחו501 התמודדה על רכישת רוזנט מול מספר בתי תוכנה ונבחרה ע'יי השופט ישי לויט משוס 4 % שבועון אנשים ומחשבים * א6>\חטוזבוחזט!ח1 * גיליון 997 % 20 במאי 2002 % ]6061601 שהועדפה על ידי עובדי חברת רוזנט אחו.501 נוסדה בשנת 1995, מעסיקה כ-200 מהנדסי תוכנה. החברה עוסקת בפיתוח תוכנה בתחומי מערכות מידע, מתן שירותי מיקור חוץ וייעוץ ומתמחה בארכיטקטורת שרת/לקות ואינטרנט, פיתוח פרוייקטים בטכנולוגיות מתקדמות, בסיסי נתוניס יחסיים ומחסני נתוניס. קבוצת. אוווו50 אחזקות כוללת גס בבעלות מלאה את >6וקס|סתו|166 | קתותטצחס6ו ושחגוחטוו, 81 וכן חברות נוספות בבעלות חלקית. 0 6וססא | וו56 0 לסנוווזוז3 | :||₪6 ניידות, קלות ומהירות בעזרת מעבד 1!-ז66550סז? !!! יוהטו1ח6? :61זח! 6!וטסוה לח 1200 זס קח!/! 866 |-ז066550זק !|| פוחטטחש ל!שזח! פווססו/! מחשב 0-400 8010069| ?!/09 שמשקלו 1.63 ק"ג בלבד וגובה! 2.54 ס"מ משקל 163 ק"ג נועד למי שצריך עוצמה מירבית ממחשב מחברת אולטרה נייד ואולטרה קל. מסך ה *12.1 מחשב 0-400 18110083 !06 מצוייד במסך 86 "12.1 איכותי, דיסק 3008 טוקט 08 10 מעבד /!-ז066550זק || ל וחטטחס ל!16ח! שוופס!/! חזק במיוחד, מודם אינטגרלי זכרון 108-טוקט 8 128 ואופציות להוספת כרטיסי רשת 10/100 או כרטיסי רשת אלחוטי ליצירת כונן 00 60 זס 00 זס ס/ם ז0 60 שלוש אופציות תקשורת במקביל. מודם 56 במחיר המדהים המוצע לך כעת, גם אתה יכול להרשות לעצמך את ה-0-400 061]2, מערכת הפעלה ;א חו// ז0 98 חו) המציע ניידות, קלות ומהירות בעזרת מעבד |/-0095501זק ||| ל וחטח6 ל[16ח! סוופטו. שנה אחריות - אפשרות הרחבה עד שלוש שנים צלצל והזמן עכשיו. אופציות הרחבה ועזרים נוספים. החל מ- 7 72 8% נלים פרסום ושיווק 8,980 ש"ח כולל מע"מ! 4 8 | הניידים של 051 זוכי מכרז החשב הכללי! ו הקלק |60 .| התקשר 1-800-744-443 - 0 יוביט ק טכנו ל וגיות - משוו ק שו ₪ פ בישר אל הע65? 2% ככ 5 04:ז! פנח| 156 06-פח) לדושמה הסטפ "סקמ 085 !6 בצוב השפ בפזפנטטו טוט פטכייט 61 6"פ,בטו 083 את הפ המו 6 2006ב 1904ב זב באכבת 0 954 לסכסז- | הכסגוסקום) מו 01 02 ג פב זי שבוע עולמי שח"פ בין סאן לדלוים סאן מיקווסיסטמס ודלויט :יעו (קחז![טצח60 0816ו26) חתמו על ברית פתרונות גלובלית להרחבת יחסיהן והוספת פתרונות כלל ארגוניים ממוקדיס בלקוח. ברית זאת מיועדת לספק פתרונות משולביס ובדוקים מראש בתחומים אנכיים ואופקייס. פתרונות אלה עוזריס ללקוחות להאיץ הטמעה, ולהפחית עלות בעלות כוללת (160). סאן ודלויט ייעוץ ישתפו תחילה פעולה באספקת פתרונות קיימים מעודכניס ופתרונות חדשיס המבוססיס על פתרונות האחסון המלאיס 666פזטו5 חטפ, ארכיטקטורת 5א0 חטפ, ופתרונות זהות רשת בדוקים, החל עס קעגו]א-] של דלויט טוש. 4 זס)ח]: חוזה ב-660וחוזק חברת ג6וגוחזט/ה] זכתה בחוזה לאספקת מעוכות| מתוצרתה לחברת התקשוות הסלולרית האמריקנית ₪660 הפועלת בשיקגו. טוה תספק ל-660חה? את השרת האנליטי מתוצרתה ואת פלטפורמת שילוב הנתוניס זטום>)ז6איסץ. 06: כלים לניהול 8גם חברת 6זגש50 816 קיבלה החלטה למקד את תשומת הלב אל עבר משתמשי בסיס הנתונים 082 של יבמ, עם ההשקה של משפחת מוצרים חדשה של כלי ניהול מידע של 28. 5036 16א8 הודיעה כי היא מרחיבה את תמיכתה ממערכות מיינפריים ומוסיפה תמיכה גס ללקוחות המשתמשים במערכות יוניקס ו- א פאיסוחוו, עס סדרה של מוצרים לניהול ביצועים וניטור מערכות מידע. ו לפרטים פניה הוצאות הרבעון הראאנשון לשנת 2002 4 מאוזנת, 85 רווחית בקושי, שח לפני המיזוג הרוויחה רבע מיליארד דולרים גת רשמה צניחה של 81 אחוזיס ברוות ברבעון הכספים הראשון, ביחס לרבעון המקביל לפני שנה. הצניחה ברוות נעוצה ברובה בהאטה המתמשכת בביקוש לתוכנה. הרווח הנקי של 85 הגיע ל-3.9 מיליון דולריסם, שהס סנט אחד למניה, לעומת רווח נקי של 20.6 מיליון דולריס או 5 סנט למניה, ברבעון המקביל לפני שנה. הכנסות החברה נפלו בכ-13 אחוזיס ל-224.8 מיליון דולרים מ-257.2 מיליון דולריס תחזית האנליסטים הממוצעת הייתה רווח של 5 סנט למניה על הכנסות של 223.3 מיליון דולרים. ואילו קומפיוטר אסושיאייטס (6) מודיעה כי הכנסותיה גדלו ל-772 מיליון דולרים, לעומת 747 מיליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן רשמה החברה רווח פרופורמה של 3 מיליון דולריס, לעומת הפסד של 33 מיליון דולריס ברבעון המקביל. בשורת הרווח למניה רשמה החברה איזון לעומת תחזית אנליסטים להפסד של 4 סנט למניה ל פרסמה השבוע את תוצאותיה לרבעון הכספים השני שלה לשנת הכספים 2002. הרווח הנקי של פא הגיע ל-252 מיליון דולריס שהס 12 סנט למניה, לעומת רווח של 47 מיליון דולרים או 2 סנט למניה ברבעון השני בשנה הקודמת הכנסות החברה הסתכמו ב-10.6 מיליארד דולרים, ירידה של 9 אחוזים מ-11.7 מיליארד דולרים ברבעון המקביל לפני שנה. ההכנסות היו גבוהות מתחזיות החברה. י"ימצב השקעות ההון בטכנולוגיות מידע (1!) ברחבי העולס נותר עגוס'', אמרה קארלי פיורינה, ‏ יוייר ומנכייל החברה המאוחדת. ייאולס השגנו ביצועיס טובים ביחס למתחריסיי. פיורינה הוסיפה כי גם ברבעון זה נרשמה חולשה בשוק הייעוץ ומערכות המיחשוב, אולס תוצאות טובות בחטיבות הדפוס, ההדמיה והאאוטסורסינג של שירותי ה-11 פיצו על כך אבי בכליזובסקי ו-16] .7 זה קסז5וזת2) טוורק אפליינס ויבמ נלובל סרוויסס: רשת וידאו בדויטשה טלקום החבוות נטוורק אפליינס ויבמ גלובל סרוויסס יקימו עבור דויטשה טלקוס רשת של תכני וידאו הגדולה בעולם בהשקעה של 10 מיליון דולרים. הסכס זה, מהגדולים מסוגו שנחתמו בשניס האחרונות, יאפשר לדויטשה טלקוס יכולת ליצור פלטפורמות חדשות ומתקדמות ביותר הכוללות שירותי אירוח והספקת תכני וידאו עבור לקוחותיה אנשים ומחשבים וכל הענף חוגגים את גיליו לקראת הארוע, תופק מהדורה מיוחדת שתיכלול כתבות עו מידע, טלקומניקציה, אינטרנט, ומשאבי אנוש, ניהול פרויי כל שנדצוע ככדר 20 כשוה! כתר: 03-6385805 [266).60.1 16 * שבועון אנשים ומחשבים * 66)חטוזגוחזט]ח] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 % [6061.60.1 | ה-1000! מק בתחומי המחשבים, ניהול קטיס ושאר הנושאיס הנסקריס - ועבור שווקיס חדשיס. במסגרת מיזס זה תנהל יבמ את האינטגרציה של טכנולוגיית הזרמת הווידיאו של נטוורק אפליינס ברשת של דויטשה טלקוס שהנה מרשתות ה-ץ! הגדולות בעולם. התשתית המורחבת תאפשר לדויטשה טלקוס לאחסן ולספק תכני וידיאו חי לפי דרישה כגון ניתוב סרטי וידאו, ישיבות עסקיות, סרטים, קליפים של מוזיקה ואירועי ספורט לעסקיס ולצרכניס ]0% יבמ עומדת לקצץ עעורת אלפים מערות ברבעון העני יבמ העולמית מתאימה עצמה למצב הכלכלי בעולס ותקצץ כנראה כשלושה אחוזיס מתוך 318 אלף המשרות שלה במהלך הרבעון השני של השנה. משמעות הדבר: קרוב ל-10 אלפים מפוטרים בכל העולס. יבמ העולמית, כמו גם שלוחתה הישראלית, סירבו להתייחס לידיעה. למרות היקף הקיצוצים, אנליסטיס בגרטנר מרגיעיס ואומריס כי הקיצוץ לא ישפיע על הלקוחות והקיצוץ נעשה יותר כדי להוכיח לשוק ולמשקיעים כי החברה ערה לנעשה בעולס ומתאימה את עצמה למצב הכלכלי. כמו חברות אחרות, גם יבמ תמצא בוודאי דרך לגייס חלק מהאנשים בחזרה לתפקידיס ומשימות אחרות. גס לקוחות שצוטטו בסוף השבוע באתרי האינטרנט לא התרגשו במיוחד והביעו ביטחון בעוצמתו של הענק הכחול. יהודה קונפורטס 6 ועיריית אל פאסו יבנו תעותית ]חה6הוחז6-00/6 \6 הודיעה כי עיריית אל פאסו החליטה לבסס את מערכת המיחשוב שלה על מוצרי 6 לבניית תשתית ה-וחשוחחזשו0 6-0 העירונית של המאה העשרים ואחת. על ידי התקנת 066% 6טוצז56 >ט][56/07 זסותטטסותט, סו]ו6ק00) זסוושא 660ת0%3/ זטזה66ומ (-[אחסץ תוג?זט+0|6, תשפר עיריית אל פאסו את היעילות והנוחות שבה היא משיגה, מארגנת ומתקשרת מידע לעובדים ולתושבים. העיר אל פאסו, הממוקמת בקצה המערבי של מדינת טקסס, כוללת שטח עירוני של 1.9 מיליון תושביס והיא העיר ה-23 בגודלה בארצות הברית. העיר הצומחת במהירות העסיקה 6,000 עובדים במשרה מלאה בשנת 2000. היא התפצלה ממחוז אל פאסו והחלה לבנות תשתית מיחשוב ובטיחות ציבורית נפרדת. בהתחלה, שמרו מרבית מחלקות עיריית אל פאסו על המערכות שהיו להן, והדבר הוביל לכפילויות, לחוסר תאימות ולחוסר יעילות. כיוון שחסרה תוכנית מיחשוב, תמכו מחלקות הספריות, המוזיאוניס, גן החיות, הפארקים, נמל התעופה, מכבי האש והמשטרה בערב-רב של מחשביס אישיים וציוד רישות. 6 הרוויחה 29.6 מיליון דולרים ברבעון הראעוון חברת שזגויו50 16ג8, חברת התוכנה החמישית בגודלה בעולם, הציגה את התוצאות הרבעוניות של החברה לשנה הפיסקלית 2002, אשר הסתיימה ב-31 במר> 2002. הרווח הנקי של שגאו0 6וא8, בניכוי פחת, תרומות ונכסיס לא מוחשיים, ברבעון הרביעי הגיע לסך של 29.6 מיליון דולרים, כאשר הרווח למניה על בסיס זה הינו 0.12 דולריס. מחזור המכירות לרבעון הרביעי עמד על סך של 331.8 מיליון דולרים, בהשוואה ל-424.5 מיליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת רשיונות עמדו על סך של 1612 מיליון דולריס בהשוואה ל-259.7 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מתחזוקה ושירות עלו ל-149 מיליון דולריס בהשוואה ל-135.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות התפעול של 6זגאו/50 6וא8 קטנו והגיעו לסך של 302 מיליון דולרים, 49.5 מיליון פחות מהתקופה המקבילה בשנה שעברה. מוצרי 50496 סא משווקים בישראל על ידי ניו-אפליקום מוצרי תוכנה. 1 המיתון הגיע גם לענק הכחול ", נא להכיר: 2 החברים דעוים 4 בחשפח ה ור 6 הרחיבה את קו המוצרים שלה - לתחום המסורתי של מערכות קול פופולריות. עכשיו אנו מס מבחר מקלדות, עכברים ומצלמות טפוש כחלק כו מוצרים איכותיים במחירים אטרקטיביים ביותר! 7 - . - עכברים אופטיים =פססו ‏ וה64ודסס * חיישן אופטי מונע הצטברות לכלוך ושהיקה מכנית + עבודה מדוייקת על כל משטח * שימושיים עם מחשבי מחברת כמו על שולחן * גלגלת ((6פתו !ו0ז50) לגלישה מהירה ונוחה מקלדת סמגסם+=< * כפתורים למצב עוינה, התעוררות והדלקה בלחיצה אחת * עיצוב קימפקטי עם קלידים נוחים בגודל מלא * 107 קלידים מספקים בינקצ'ונליות מלאה בסביבת *פאסשחו/ * מסעוק 05/2 תואם לכל המחשבים האיעיים * שנתיים אחריות 0 * ]"*" מלצלעמות אינטר * משלמת למשלוח דואר-צידאו + שיתת וידאו באינטרנט, 0-וידאו * חבילה עשירה של תוכנות עריכה + התקנה מהירה וקלה בחיבור 058 ונוה שבועון אנשים ומתשבים * א66\תטוזבוזס/מ] * גיליון 997 6 20 במאי 2002 6 [.6|60ה6 177% תקשורת/אבי וייס "שמות מתחם" ציבוריים באינטרנטנז עם הרחבת | "שמות המתחס" (פ6מגא הו00₪3) באינטרנט לכמה סיומות נוספות של שמות, כמוש8. ו-6ה]., שנוספו במחצית השנייה של שנת 2001, החליטה במהלך החודש האחורון נציבות השוק האירופי על שס מתחס כלל אירופי בשם טם., שייתוסף לרשימת שמות המדינות ושמות כלליים ברמה העליונה - פעך (ה131ח00 |1.6%6 ק10) במק ביל וכמו וחסס. ו-בַז0. הפרלמנט האירופי אימץ את המלצות הוועדה המקצועית של הנציבות שעסקה בנושא, והתליט שלאחר תקופת התארגנות, שס התחום החדש יהיה פעיל מסוף שנת 2 או לכל המאוחר מתחילת 2003. המטרה של הפעלת התחוס החדש היא ליצור זהות כלל אירופית, ואפשרות ליצירת דואר אלקטרוני ואתריס המזוהיס בבירור עס השוק האירופי. במסגרת צעדים אלו, מוקס מרכז רישוס פרטי, של עמותה ללא כוונות רווח (בדומה להקמת ארגון אאג16 בארהייב על ידי הממשל האמריקני בשיתוף התעשייה ואיגוד האינטרנט העולמי). הארגון האירופי לשמות יהיה מתואם עס ארגון אאג16, ויפעל על פי כללים די דומים. כל חברה או יחיד הרשומים ופועליס במדינות האיחוד האירופי, יוכל לרכוש שס תחוס עס הסיומת שא. ובתוספת מקומית, כמו לדוגמה והו.ט6. שיהיה עבור חברות בינלאומיות שיושבות באירופה. משוס מה, מה שברור בארהייב ובאירופה, ששמות מתתס הם רכוש המדינה והציבור, ומטופלים על ידי גוף ללא כוונות רוות, המקבל ויכיון מהממשל, ושמטרתו לשרת ‏ את ציבור משתמשי האינטרנט, ולא לעשות רווחיס ממכירת שמות לאומיים, הרי בישראל, שס התחום הלאומי . מעולס לא טופל על ידי הממשלה. התחוס מטופל מאז 1995 על ידי איגוד האינטרנט המקומי (לפני כן טופל על ידי המרכז האוניברסיטאי), שעשה רווחיםס נאיס ביותר ממכירת שמות מתחםס ]. בשנות ייהבהלה לזהביי של האינטרנט, וגס כיוס. המהירות ב"אינטרנט ג" עולה בתאוצה צוות בינ'"ל, שהורכב ממדענים ומומחי תקשורת מאוניברסיטת אלסקה, ארה"ב, אוניברסיטת אמסטרדם בהולנד ורשת 6אש5 האירופית שבסיסה בהולנד, הצליח להעביר תכולה מלאה של 65 למרחק של 12,272 ק'ימ בזמן שיא של 13 שניות. המהירות הייתה בממוצע 401 מגה ביט לשנייה, והועברו 625 מגה-בייט של מידע משלוחת אוניברסיטת אלסקה בפירבנקס, המצויה בדרך לקוטב הצפוני, לאוניברסיטת אמסטרדם שבהולנד. מהירות זו הושגה למרות שמעבר המידע נעשה דרך כמה רשתות, המהוות חלק מתשתית אינטרנט 2 בארהייב, ובכללס צמתיס מרכזיים בארהייב, וחיבור לרשת האירופית דרך הצומת המרכזית בשיקגו. החיבור בין אמסטרדם לשיקגו ברשת וטאחטפ היה ב-אקצ (רשת פרטית וירטואלית), כאשר משני צדי החיבור היו מחשבי 26 עס מערכת הפעלה לינוקס. לדברי מנהל הפרויקט, אריק ון-בוס, מנהל שירותי הרשת ב-שאאצפ, הפעלת המערכת במהירויות הללו הוכיחה שיותר אין בעיות ברוחבי הפס ברשתות העולמיות, ואס היו צווארי בקבוק, הס היו במחשבי הקצה, שהתקשו לעמוד בקצב הזורס. המדעניס בשני קצות החיבור הראו שניתן לעבוד על יישומיס רחבי סרט, הכולליס בסיסי מידע של טרה-בייט רבים, ללא כל קושי. מנהלת אינטרנט 2 מקיימת תחרות מהירות על הרשת, והזוכים מקבלים פרסוס ופרס של עשרת אלפים דולר. יצוין שבהעברת מידע בתוך השטח היבשתי של ארהייב הושג שיא של 830 מגה-בייט לשנייה, בהעברת 4 גי'יגה-בייט של מידע, ממטה מיקרוסופט ברדמונד, לארלינגטון בווירגייניה, מרחק של 6 קיימ, בזמן של 81 שניות. ביוס עיון שיתקיים ב-5 ביוני בדן פנורמה תייא מטעס אנשים ומחשבים, יוצגו פתרונות חדישים בתחום ה-אקש, ההופכיס את כל העולס לכפר קטן גלובלי, ללא מחסומיס, תוך מעבר ברשתות ציבוריות רגילות, בשימוש בפרוטוקול האינטרנט, ובמכשירי קצה רגיליס לחלוטין. מכנולוגיה חדשה להאצת מהירות הגליעוה במלפונים סלולריים שימושי ה-גזַג₪ של הדור הבא בסלולר מחייבים שלמשתמש תהיה :כולת לצפות במידע בצורה חלקה, לא כמו האטיות של הטכנולוגיות הנוכחיות, לרבות ה-קש. בדיוק לצורך כך פותחה טכנולוגיה חדישה| בחברת ‏ ק5₪3, הקרויה | אאש (זשצאוסז₪ טח6!% 550), כשהשרת מסוג צבּאשו63 קרוי 50 (30 6ת56 | ה גזתטח6קקט5 66תטוטותצם 0). חברת 10016 מססצצוא5, חברת הסלולר הגדולה בשוויץ, הייתה הראשונה ליישם שיטה זו. הדפדפן הזעיר מאפשר למשתמשים לגשת למידע דינאמי כמו חדשות, מניות, ספורט, בצורה קלה ומהירה יותר, ללא צורך בהשקעות בשדרוג הרשת הסלולרית מצד המפעיל הסלולרי. השיטה פועלת כרגע על רשת ה-65% הקיימת, ובהשקעה זעומה ניתן לספק ללקוחות יישומיס שחברות הסלולר תכננו לספק רק בדור 2.5 של הסלולר (6785 באירופה). השירות החדש משלב גס את שימושי ה-8א5 למסרים קצרים, וניתן להפעלה בקלות מרוב הטלפונים הסלולריים הקיימים בשוק. בניגוד ל-קג/ו, הלקוחות אינס מחויביס בזמן אוויר בעת הגלישה, אלא מחויביס לפי השימוש בתוכן, במחיר קבוע וידוע ללקוח בכל סוג של תוכן. שיטת ה-18א0 נבנתה גם לאפשר יינדידה'' (קַחווחג803) בין מפעילים ומדינות, מה שקשה לביצוע ב-?אא. לדברי מנהלי חברת הסלולר השווייצרית, לקוחות שעברו מ-לג/ ל-8וא החלו ליהנות מהגלישה והחלו לצרוך את המידע המסופק להם בכמויות הולכות וגדלות, ככל שהתרגלו לשימוש ב-8!אש. מיליארד משתמנשים בטלפונים סלולריים 0 שנים לקח להגיע למיליארד טלפוניס סלולריים בעולם, מה שקרה בסוף אפריל - תחילת מאי 2002. לדברי קטסז0 גוחסט16|6 גוחזס]ת1 ₪4%%61!!6, למיליארד השני של משתמשי טלפונים סלולריים ייקח זמן של שבע שנים. בשנת 2001 גדל היקף משתמשי הסלולר בעולס ב-30 אחוזים לעומת גידול של 53 אחוזים בשנה שקדמה לה. בסוף שנת 2002 כמות המשתמשים בעולם תגיע ל-1.11 מיליארד, בגידול יומי ממוצע של 2 אלף לקוחות חדשים. תזכורת: הרשת הסלולרית הראשונה הותקנה בשנת 1981 בשוודיה, ואחריה בנורווגיה על ידי החברות טליה וטלנור (העומדות כיוס בפני איחוד). בשנת 2009 צופים שמספר הלקוחות הסלולריים יעבור את סף ? המיליארדים, שיהוו 30.4 אחוזיס מכלל אוכלוסיית העולס באותה עת. התחוס הייחסיי ביותר בהתפשטות הסלולר הוא דרוס מזרח אסיה, המובל על ידי יפן, קוריאה וסין. בסוף 2001 היו בדרוס מזרת אסיה 329 מיליון מנויים, מול 285 מיליון מנויים 8 * שבועון אנשיסם ומחשבים * א66\חטו)גוחזס]ח] * גיליון 997 % 20 במאי 2002 * | 606160 באירופה, ו-138 מיליון בצפון אמריקה. על פי המחקר, אחוז משתמשי הסלולר בישראל בסוף 2001 עמד על 87.5 אחוזים והצפי שיגיע ל-95 אחוזים מהאוכלוסייה הישראלית ב-2005. במקביל, מתפשט השימוש בפס הרחב בישראל, ולפי קצב הצטרפות המנויים כיופו עד סוף שנת 2002 יהיו יותר מ-130 - מנוייס לפס רחב, מהס כ-100 אלף 5 %, והשאר בכבל-מודמים. אין ולה שמדובר בהצלחה יפה של הישראלית, בתחומי. הסלולר והפס הררהי למרות המצב הכללי והכלכלי. רה סתר פלאפון תתחרה בחברה הבת שלה גו-נקסם אריה סתר פלאפון הכריזה על הסכם עס חבות א% הקוויאנית לאספקת שירותי ערך מוסף. במסגרת ההסכם תרכוש פלאפון מערכת לניהול אפליקציות ותכנים של א8 וכן שירותי תוכן ואפליקציה שייפעלו על רשת ה-ג1גפ6 הקיימת ועל רשת א1 החדשה שתושק בקרוב לשימוש הלקוחות. ההסכם יכלול את כל המרכיבים - תוכן, חומרה, אינטגרציה ותחזוקה והוא יאפשר יישוס מיידי של יישומי דור שלישי. חברת וחסטטושך א5 נחשבת למפעילה המובילה בעולס באספקת שירותי ערך מוסף. יש לה כ-15 מיליון מנויים, מהס כחמישה מיליון משתמשי אינטרנט סלולרי ושירותי ערך מוסף. השירותיס המופעלים כיוס ברשת א5% בקוריאה הס הורדת מנגינות אנימציות ומשחקים. כך למשל מדובר בשני מיליון הורדות של אייקוניס בחודש ו-2.5 מיליון הורדות של מנגינות. נמסר שפלאפון תספק יישומים מבוססי ג'אווה, טעינת אנימציות ומנגינות למכשיר, אפשרות משלוח הודעות טקסט בשילוב מנגינות ואנימציות, תמיכה בווידאו וכמובן, אספקת שירותי גלישה באינטרנט באמצעות מכשיר הסלולר יעקב גלברד, מנכייל פלאפון, מסר כי הסכס זה יהפוך את פלאפון לספק המוביל בשירותי ערך מוסף בישראל. כמו כן מסר גלברד כי רשת אן תפעל בשירות הלקוחות באיזור ירושליס כבר בתוך שלושה חדשים, בתל אביב ובגוש דן - בתוס השנה ובאיזור חיפה - בתוס הרבעון הראשון של השנה הבאה. שירותי הערך המוסף החדשים יפעלו גס בחלק מהמכשיריס הקיימים ברשת פלאפון וברשת ה-ג60%1 הקיימת, אולס חוויית המשתמש העיקרית תהיה בשימוש ברשת א! ובמכשיריס מתקדמיס התומכים בה - מתוצרת א% ואחריס - שהנס בעלי איכות צליל גבוהה (וסץ 16) ובעלי מסכי צבע ברזולוציה גבוהה ו-65,000 צבעיס נודע לנו ששירותי הורדת אנימציות וצלצוליס, פועליס כבר ברשת פלאפון, במכשיריס המותאמיס לכך, כולל במכשיריס של סמסונג. פלאפון מקווה שכדוגמת נסיונה של 5% - יעלו ההכנסות ללקוח, כתוצאה מאספקת שירותי הערך המוסף. יצויין שהכנסות 5% מאינטרנט סלולרי עברו בשנה שעברה את ההכנסות מ-18א5 והן הכפילו את עצמן במהלך עשרת החודשיס הראשוניס של 2001 מחברת פלאפון נמסר ששירותי הערך המוסף בשיתוף חברת א5, יתקיימו במקביל לפעילותה של חברת הבת שלה גו-נקסט שכידוע מספקת למנויי פלאפון שירותי גלישה באינטרנט ושירותי ערך מוסף אחריס מחברת סולגוד תקשורת, משווקת מכשירי א5 בישראל נמסר שאין הס צד בהסכס בין פלאפון ל-א5 לאספקת שירותי ערך מוסף, אולס פלטפורמת השירותיס המוצעת על ידי פלאפון ורשת ה-א1 אשר תתחיל להיות זמינה ללקוחות קרוב, יקדמו את מכירת מכשירי א5 החדשיס התומכיס ברשת ובשירותים הנייל לפלאפון יש כיוס שתי אופרציות של שירותי ערך מוסף ואינטרנט סלולרי, עס זיקה לחברה קוריאנית. האחת - גו-נקסט, חברה בת בשותפות עס סאני תקשורת, יבואנית סמסונג, והשנייה - מערכת המסופקת על ידי חברת 5% אוויה חרכוש טכנולוגית גישה קולית מ-₪15 תות 8]אא תספק לאוויה טכנולוגיה, שתאפשר גישה קולית למוצריה. מערכת העיבוד הקולי 6060808 אתהווגשל 5א היא פתרון מבוסס חומרה, שיאפשר גישה קולית למערכות התאים הקוליים ופתרונות המסרים המאוחדים של אוויה. אוויה השיקה לאחרונה מרכזת למסריס מאוחדיס, המאפשרת גישה באמצעות טלפון, סלולר, אינטרנט ועוד. הארגון בעל המרכזת יוכל להטמיע יכולות גישה קולית, בזכות הטכנולוגיה של >ואא ששולבה במרכזת. הטכנולוגיה פועלת בסביבת פיתוח פתוחה ומאפשרת יכולת שדרוג טח 0 אא מתכננת, מפתחת ומשווקת מערכות עבור שירותי קול, נתוניס ווידאו ברשתות תקשורת קווית ואלחוטית החברה נוסדה בשנת 1983 בפארמינגהס, ארהייב ולה משרד שיווק אזורי בהרצליה ומרכז פיתוח בבית שמש. יוחר מפוטרים בתעעויית הטלקום בארה"ב אכלי לנדאו מנתונים שפרסמה חברת ההשמה ו( 6 076% ,זשקה6(8|!6 משיקגו, והמתייחסים לחודשיים הראשוניס של השנה, עולה כי נמשכים הפיטורים בתעשיית הטלקומוניקציה. מאז תחילת השנה נמסר על כוונה לפטר 1 עובדים, ‏ 42 אחוזים יותר משיעור הפיטוריס בחודשייס הראשוניסם של השנה שעברה. הפיטוריס בתעשיית הטלקומוניקציה מהווים 71 אחוזים מכלל 85,101 מפוטרי מגזר הטכנולוגיה השנה (הכולל גם מיחשוב, אלקטרוניקה וסחר אלקטרוני). לשס השוואה, בחודשייס הראשונים של 2001 היוו הפיטוריס בתעשיית הטלקומוניקציה 48 אחוזים מכלל 8 מפוטרי מגזר הטכנולוגיה. האטה במספר המפוטריס נרשמה לעומת זאת בתחומי המיחשוב והסחר האלקטרוני. הירידה הגדולה ביותר (94 אחוזיס) נרשמה בקרב חברות דוט-קום: 1,277 השנה לעומת 21,383 בחודשיים הראשוניס אשתקד 6 ₪ 6 זג הסעטווס5 6611/60 להתקדם לטכנולוגיה המדהימה 1 יס עַם 4 = כ] דימון ממשיכה לצעוד בחזית טכנולוגיות 08615 והפעם עס גרסת ו086|59. הטכנולוגיות החדשניות ביותר של 5 08461 כבר כאן ואנו ערוכיס לקראתםס עם מיטב המומחים באר. 5זז9ט!) הסו)63ו!סס/ ו468] ו9 8וסבזס * ]566 חסוובסו!קק ו9 6וסבזכ * 6308 567/61 הסוו63ו!סס/ ו9 6|ס3זס - 56 זסקסו6ש06 ו9 30!8זכ * חסו281ו|8ה50ז6?] 80!6זכ) * 66ו!₪)חו רה5/763א0ו01 סח פחסו!ט!50 6!655זו/ - דימון מערכות בע"מ טל': 09-9525444 , פקס': 09-9525455 ]60.1 מ50/10060/0800 :[והווס [00.1. מ10ו36.ע/עצעש =/כ] שבועון אנשים ומחשבים % 66% מטווגוחזס]ת] * גיליון 997 6 20 במאי 2002 6 616001ה6 9 19 כדורגל והיי-טק המוטרה: ₪ חורים כרעשות 67 5 מוץ קה[ הס משחסי פיפ" 2662 , שיחכו בסוף החודש, יהיו מבחן טכנוכוגי, סריטי מאין כמוהו כלחברת אוויה העוכמית, שהסימה עבור פיפ" את כל התעותיות הטכנוכוגיות של הארועים, על בסיס טכנוכוגיית ?וס > דוד סגל מנכ"ל הוויה יושראכל מאיר את הזווית היושראכית באירועים אכו יהודה קונפורטס ותר מ-100 מתגי תקשורת נתונים, שיהוו חלק מפרויקט ו התשתיות הענק שהשלימה לא מכבר חברת גְגּוג לקראת פיפ''א 2, פותחו ויוצרו בישראל. מדובר במתגים ממשפחת >חון63, שייחשפו בפעם הראשונה בפרויקט רב-היקף ראשון מסוגו. כך מסר דוד סגל, מנכ"ל אוויה ישראל בשיחה עם אפפאאסודג!ואתס?או לקראת פתיחת המשחקים ב-30 במאי בקוריאה וביפן. צוותיס של אוויה ישראל וארצות הברית עמלו במשך חודשיס רבים כדי להשלים את הכנת המתגיס בהתאס לדרישות ההתאחדות העולמית לכדורגל, פיפי'א, מארגנת המשחקים. המתגיס הס רק חלק משורה ארוכה של רכיבי תקשורת, שירכיבו את תשתית התקשורת הגדולה ביותר, שתעבוד במשך יותר משלושים ימיס ברציפות. לדברי סגל, אוויה, שהיא נותנת החסות הטכנולוגית היחידה למשחקים (לצד חברות גדולות אחרות מתחומים אחרים) השקיעה בהקמת התשתיות וההיערכות יותר מ-28 מיליון דולרים, סכוס עתק, שיהווה לדעתה מנוף משמעותי לשימוש בטכנולוגיית קול על גבי <ן (פ[סץ). "זו גס הפעס הראשונה, שרשת תקשורת תתמוך בו זמנית במשחקי גביע העולס בכדורגל, בשתי מדינות. הרשת תכלול את הרכיבים הבאים: 6 40,000 קישורים בין 20 איצטדיונים, 2 מרכזי מדיה ו-2 מטות הנהלה בקוריאה ויפן. 8 10,000 רכיבי תקשורת ונתוניס 6 3,100 קיימ של תשתיות כבילה אג/א511צ5 8 יותר מ-200 נתבי )01? 66638 6 150 קישורי רשת אזורית רחבה (אגא) 6 יותר מ-100 מתגי תקשורת נתוניס ממשפחת תטן03 ₪ יותר מ-20 מערכות תקשורת ?1 עס 400 נקודות קצה 6 22 שרתי תקשורת ארגונית 51 63 צזואוזפס הרשת תאפשר למערכות של פיפייא גישה לתזמון המשחקים והודעה עליהם לקבוצות, סקירה ואישור המשתתפים, השוואה ודיווח של תוצאות משחקים, מעקב אחר מלאים, תזמוניס ואישורים הקשורים לדיור ותחבורה, וכן מעקב ותחזוקה של מערכות האבטחה. באוויה נהניס מאוד מהקרדיט שלו זכו מצד הנהלת פיפייא העולמית, שהפקידה בידיהם את התשתיות לאחד האירועים הגדוליס ביותר בעולס הספורט שמגלגל מיליארדי דולרים. אולס הס מודעים לעובדה, שרמת הסיכון היא גבוהה מאוד ושוס תקלה, ולו הקטנה ביותר לא דוד סגל ירוע חגיגי כסיום המשחחים לישראלים שלא זכו לנסוע לסיאול, מתכננת אוויה הפתעה. ב-30.6, *וס המשחקים האחרון, שבו צפוי להיערך משחק הגמר המרתק ביותר, מתכננת אוויה ישראל אירוע שיתחיל בבוקר כאירוע מקצועי למנהלים בכירים, ויסתיים בשעה 13:00 בצהריים לעורך, מועד תחילת שידורי משחק הגמר, שיוקרן מעל מסכי ענק במלון דיוויד אינטרקונננטל בתל אביב. באוויה מקווים שזה גם יהיה אקווד סיום מוצלח של אחד ממבצעי התקשורת המורכבים ביותר, שיש בו סיכוי להילה ללא גבול, אבל סיכון כבד מאין כמוהו. תתקבל, והיא יכולה להיות בעלת משמעות הרסנית לחברה ולמוניטין שלה. י'אס יש בעולס מושג שנקרא משימות קריטיות, פיפייא 2002 היא אחד מהם. הייתי מעז ואומר, שכאן אין לנו אפילו את הפריווילגיה של 9 אחוזים. הרשת צריכה לעבוד 100 אחוזים, נטו'י, אומר דוד סגל. דיווח בזמן אמת האירוע של 2002 יהיה גמר גביע העולם בכדורגל הראשון שבו יוכלו עיתונאיס להשתמש בטכנולוגיית אא1 אלחוטי כדי להיכנס לאינטרנט באמצעות מחשב נישא, מבלי כל תלות במקוס שבו הם נמצאים. לדוגמה: הס יכולים לשלוח ולקבל טקסטים ותמונות תוך כדי צפייה במשחק, ואחר כך להעביר את הכתבה המוכנה לעורך במדינתם. אוויה תספק פתרונות אא אלחוטי בשני מרכזי המדיה העיקריים, וכן בכל | מטה מרוחק של פיפייא בסיאול ובטוקיו. סגל מסביר, שהתכונה הייחודית ביותר של הרשת היא טכנולוגיית קול על גבי פרוטוקול ?! (15ס)) לשיחות חוצ, ושיחות מקומיות באמצעות ה-אאאו. בנוסף, יסופקו גם טלפוני 17 ו-צ6חסווק 500 ו בכדי להבטיח התאמה ואמינות של המערכות. השונות, השימוש ב-א?ץ יהיה חשוב בכדי לווסת את הגישה לרשת. אוויה תספק כ-5 רשתות א?% במסגרת הרשת עבור קבוצות משתמשיס שונות. ו היות שאת משחקי הגמר יארחו שתי מדינות, הותקנו סיביס או ₪ ופתרונות כבילה 618482850 לצד מתגי שדרת רשת ממשפתת ה-או בכדי להבטיח שהתקשורת חוצת הגבולות תעבוד ללא דופי. ₪2 0 * שבועון אנשים ומחשבים * אטט\חס1וגוחזס]ה] * גיליון 997 % 20 במאי 2002 * ]601.00.1 וידה 7 מכירות ושרות 1-800-254-888. דמי משלוח 19.90 ש"חו עס 60ו6שטסש וס6קו/ | ב וו ו ]| 8 ל : ם א 60 אֶ4ם 68 0 רז ס6 . חס 6+ רח ס 6 <2 | עצ . עש עע עשצ בעקבות אירוע תקשורת היסף ההונאות בתחומי התסשורת בישראכ נאמד בין 6-4 מיכיארד דולרים בשנה * חברת פכו=פון הפרישה לפני שנתיים 52 מיכיון דוכרים ככלמוחותיה שנפכו סורבן כהונאות > נתונים אכו ואחרים נחעופו בכנס בנושא הונאות בתסשורת שנערך כא מכבר ברמת גן > השורה התחתונה: מי שמשכם את הסחיר הו כרגיכ הפרכן הסטן יוסי המוני יקף ההונאות באינטרנט בארה'יב מוערך בכ-180 מיליון דולר ה בשנה, כשסך ההונאות הכולל לשנה הוא 400 מיליארד דולר, שהס שישה אחוזים מההכנסות. זה היה אחד הנתונים שנמסרו בכנס בנושא הונאות שנערך בשבוע שעבר ברמת גן בשיתוף עם מכללת בינת. נתון נוסף: פלאפון שילמה לפני שנתיים זיכוייס בסך 32 מיליון דולרים ללקוחות שנפגעו מהונאות ושיכפולים. יימי שמשלס בסופו של דבר את עלות ההונאות, זה אנחנו, הצרכנים הישריס.המדובר בעצם בסוג חדש של מיסוי המוטל עלינוי" אמר ברקאי. הנחה את הכנס מיקי ברקאי, יועצ תקשורת. לדבריו, היקף ההונאות באינטרנט בשנה בארהייב מוערך בכ-180 מיליון דולר, כשסך ההונאות הכולל לשנה הוא 400 מיליארד דולר, שהם 6 אחוזים מההכנסות. על פי חישוביס שוניס שערך ברקאי, הוא הגיע למסקנה כי היקף ההונאות השנתי בישראל הוא בין 6-4 מיליארד דולר בשנה. יימי שמשלם בסופו ש ל דבר את עלות ההונאות, זה אנחנו, הצרכניס הישרים.המדובר בעצס בסוג חדש של מיסוי המוטל עלינו'י, אמר ברקאי. ברקאי ציין שבעולם הוקמו ארגוניס המטפלים בתחומי ההונאות השונים בעידן הטכנולוגי, דוגמת הונאות באינטרנט, בכרטיסי אשראי, ובתקשורת. מטרת הארגוניס היא להעלות את רמת המודעות לנושא ההונאות, ליצור כלי אבחון, להשיב מלחמה בגורמי ההונאה, ולתאם את הפעילויות בין הארגונים השוניס. בהתייחסו למה שנדרש לעשות בישראל, ציין ברקאי כמה מטרות: להקים ארגון-גג משותף למגזרים השוניס, הממשלתי, הציבורי, הפרטי והצרכני; לקבוע לארגון מעין 'יתקופת מבחן'י, שבה הוא יהיה במעמד של משקיף, ולאחר מכן לתת לו מעמד רשמי, כמו מוסד תקינה; להטיל על הארגון להעלות את המודעות להונאות, ליצור כלי אבחון, ליזוס יוזמות חקיקתיות, לנקוט אמצעים נגד ההונאות ולתאס פעילויות עס גופים מקבילים בעולס. דניפת הכנסות מתן לוי, יועץ בכיר בחברת הייעוץ 6)אא, ועובד בקבוצה העוסקת באבטחת הכנסה. הוא תיאר את תהליכי יצירת אבטחת ההכנסה בתקשורת. לדבריו, שוק התקשורת סובל משינויים, ושינויים אלו גורמיס מאפייני ההונאה העיקריים, הם שימוש בקווים על שם קטינים, בני משפחה אחרים, או בזהות בדויה, וכן שימוש בקווים מחברות שפשטו את הרגל לאובדני הכנסות בחברות התקשורת. כך לדוגמה, חברת תקשורת טיפוסית בנויה מ-13-8 מחלקות ארגוניות שונות, ומפעילה 12-6 פלטפורמות טכנולוגיות שונות. 'ידליפת ההכנסות בענף התקשורת נאמדת ב-113 אחוזים'י, אמר לוי, 'יחברות אחרות מעריכות שההפסדים עלולים להגיע עד 5 אחוזים''. הסיבות לאובדני הכנסות הן רבות: מתגים שאינס מייצריס רשומות עבור כל השיחות שבוצעו בפועל; מתגיס המייצריס רשומות מוטעות, שלא ניתנות לתיקון; ובעיות במיתוג, שעלולות להתרחש בעת שינויים. לוי ציין כי התחוס החשוב ביותר שחברת תקשורת צריכה לטפל בו, הוא עיבוד רשומות השיחות, והעברתן מהמתג לחשבון, מבלי ללכת לאיבוד בדרך. 'יחברות מגלות כי דליפת ההכנסות מתבצעת על ידי גורס ספציפי - סוג שיחות שאינו מחויב כלל, או מחויב באופן שגוייי, אמר לוי. הוא הוסיף כי מקור אובדן הכנסה נוסף הוא ריבוי מסלולי תעריפים: ייחברת תקשורת אחת הודתה כי יש לה יותר מ-300 מסלולי תעריפיסיי, אמר לוי. סיבות נוספות הן עומסיס על המערכות, באגיס ותקלות בשל פיגועים. לוי סיכם: 'יאני לא חושב שמישהו יהיה מוכן להודות שהבעיה טמונה אצלו. לא אנשי מערכות החיוב, לא אנשי המערכות המתווכות, ולא המהנדסיס. לאמיתו של דבר, אין מערכת אחת הגורמת לבדה לנקודת התורפה של המערכת. מדובר ביכולתן של כל המערכות לפעול במשולביי. מעוז אייגר, מנהל ביטחון ולוגיסטיקה בברק 013. מנה את כל הסיבות הטובות להונאות בתקשורת: סיכון נמוך - ההתייחסות המקילה של החוק; פעילות מרחוק, התורמת לסיכויי תפיסה נמוכים; אפשרות לרווח מהיר בהשקעה מזערית; אכיפה נמוכה במשטרה בשל חוסר במשאבים; וכן התפתחויות טכנולוגיות מתקדמות המקילות על ההונאות. הרמאים מתמקצטים בהתייחסו למגמות בתחום ההונאה, ציין אייגר כי יש התמקצעות של מבצעי ההונאה, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות. ייושראל הפכה ליעד אזורי של הונאות בתקשורת'י, אמר אייגר, 'יהיא מרכזת אליה פעילות ₪ גורמים ברשות הפלסטינית, במדינות ערב, עובדים זריס, גורמיס מהעולם ומקומיים'י. אמצעי הוא פירט את סוגי ההונאות העיקריים: הומנת שירותים ללא ₪ תשלום חוקי; התכחשות לקבלת שירותים; אותור פרצות בשירות"לי 2 %* שבועון אנטים ומחשבים * 66%\חטוגוחזט]ה1 * גיליון 997 * 20 במאי 2002 % [60.1 |6ח6 - גנובה התחזות, כלומר שימוש בנתוניס ובפרטים שהושגו בעבירה; הפצת משתמשים וקודים; ביצוע ייעוקציסיי תוך מסחור שירותיס, התחזות וקבלת מידע במירמה. ההונאה של לקוחות, אומר אייגר, מתבצעת על ידי חדירה ושימוש במרכזיות ורשתות תקשורת, התחברות לקוויס, 'יהשאלתיי קודיס ופרטיס במסווה, סוסיס טרויאנייס, ואתרי מסחר ומידע פיקטיבייס. לעומתם, ציין אייגר, ‏ יש הונאה של עובדיס בארגוניס: הס נותניס הנחות וזיכוייס, מוכריס מידע על לקוחות, משתמשים בנתוני לקוחות, ומפיצים ומוכריס שירותיס של לקוחות. אייגר סיכס כי הדרך היחידה, והיעילה להילחם בסוגי ההונאות השוניס היא שיתוף פעולה הדוק בין הגורמים הביטחוניים השוניס, בארגון ומחוצה לו מנויים מזוייפים קותי לביא הוא מנהל אגף ביטחון ארצי בבזק. הוא הרצה על הונאות בהזמנת קווי תקשורת. מאפייני ההונאה העיקרייס, לדבריו, הס שימוש בקוויס על שס קטיניס, בני משפחה אחרים, או בזהות בדויה, וכן שימוש בקוויס מחברות שפשטו את הרגל. לדבריו, מחלקת מניעת ההונאות בתקשורת בבזק חוקרת מקרי הונאה, כדי למצוא דפוסי הונאה שוניס, וכך למונעם. לגבי דרכי הפעולה למניעת הונאות, ציין לביא כי החקירות נערכות און-ליין. בנוסף, קיימת מערכת לאיתור הונאות בשימוש בכרטיסי בוקכרט. הוא הביא לדוגמה מקרה חקירה, משותף לבוק ולמשטרה, שבו נתפסו האקרים, ששוחחו בטלפון וגלשו באינטרנט על חשבון חברת בוק בסכומים של מאות אלפי שקלים. החקירה נפתחה, ציין לביא, לאחר שבבזק הבחינו בכמה קווי טלפון, שהעומטס עליהם היה גדול במיוחד. לביא סיכם, כי ייהמדובר באינטרס לאומי. יש 'ימלחמה' משותפת של כל חברות התקשורת כדי לצמצס את תופעת ההונאה בתקשורתיי, והמליץ על הקמת פורוס ביטחוני משותף לכל החברות. מכת השיכפול חנן גבע הוא מנהל אגף הביטחון וההונאה בפלאפון. הוא דיבר על ההונאות ברשת הסלולרית - תופעת השכפול. לדבריו, ביצוע השכפול ברשת האנלוגית נעשה על ידי קליטת הייצמדיסיי באמצעות סקאנר, וצריבת ייברזליסיי ומכשירים גנובים. הסימניס לביצוע השכפול מתגלים, לדברי גבע, הן ברשת ההנדסית, והן על ידי תלונות לקוחות על שיחות שלא ביצעו. גבע ציין כי יש התגברות של התופעה, כאשר תושבי הרשות הפלסטינית מצטרפים לייחגיגהיי. הוא הוסיף כי יש ריבוי שיחות למדינות ערב וכן שיש תמריצ לגניבת מכשירים. בהתייחסו למניעת התופעה, ציין גבע כי נאסף מידע מודיעיני - מהמשטרה ומחברות חקירה - אחר מבצעי השכפולים, מבוצעות חסימות תקשורת אזוריות מול עזה ורפיח, הוכנסה מערכת 15א= לאיתור שכפולים וניתוקס, הואץ המעבר לרשת הדיגיטלית ג1אפ6, והוכנס קוד אימות צ6א-ג, כפתרון כולל לתופעה. גבע סיכס במספריס: לדבריו, עלות הזיכוייס ללקוחות בין 1298 ל-10/99 היתה 32 מיליון דולרים, עלות המערכות הממוכנות לניתוק שכפוליס - שלושה מיליון דולריס, ועלות מערכת קוד האימות - 30 מיליון דולריס. אריאל פיסצקי, מנהל אבטחת המידע בנטוויז'ין,דיבר על פריצות במערכות מבוססות ווב. לדבריו, המניעיס לפריצה לאתר הס פגיעה לשם פרסום, ונדליזס אקראי, אלימות קיברנטית, ונקמנות לשמה. המערכות הפגיעות, לדברי פיסצקי, הן מערכות שירות לקוחות, מכירה דרך אתרי אינטרנט, מתן שירותי מידע מבוססי ווב, ומערכות ניהול ארגוניות. פיסצקי ציין כי לאחר הפריצה, הפורצ מתגאה במעלליו - לאחר שהפיק כמה חשבונות פיקטיביים, הוא מפרסס את החשבונות, על מנת ""ילהוכית'י את כישוריו. בעיה נוספת, ציין פיסצקי, היא חוסר העניין של בעלי השרתים, דוגמת מוסד אקדמי המספק שירות אינטרנט לתלמידיו, השירות ניתן בתחינס, והתלמידיס חפציסם לרוב לפגוע בשירותי המוסד. לגבי אופני ההתמודדות, ציין פיסצקי כי השקעה מינימלית בכוח אדס, לשם ביצוע ביקורת, יכולה להוות מענה לרוב הבעיות הנובעות מהקישור לאינטרנט. הוא הוסיף שרצוי לבדוק היבטיס של אבטחת מידע, בטרס מתחילה העבודה ברשת בפועל, מה שיקטין עלויות. "ניהול סיכוניס מאפשר לנו להקטין את הנזקיי, אמר, "ילא ניתן לספק מענה לכלל המצבים בתחום המיחשוב, אך תגובה נכונה מעלה את הסיכוייס להפיק לקח מהתקלה". הוא סיכס באומרו, כי חשוב מאד לתעד את כל שלבי התקלה, ולהשתמש בכליס המתאימים לניתוח תעבורת הרשת וכלים לקריאת נתונים סטטיסטיים. גונכים גם כדואר חיים חבייב, סמנכייל לפיקות בוק ודואר במשרד התקשורת, הציג את דרכי ההתמודדות של המשרד עס ההונאות. לדבריו, ההונאות קיימות בכמה אופנים: הזמנת קווי טלפון ושירותיס ללא כוונה לשלס עליהס; שימוש בציוד (קו) מנוי בלא היתר (חס-קו61); פריצה למרכזיות פרטיות (א8?) ושימוש בקווי 4אופ; שכפול מכשירי טלפון סלולריים; ניתוב שיחות למספרי פרמיה (285); קביעת שיוך מנוי למפעיל בינלאומי שלא על פי בחירתו (קתוותג!5); ביצוע פעולות ומתן שירותי בזק בניגוד לחוק; וכן העברת מידע פנימי המצוי בידי עובדי מפעילים. חביב פירט נתוניס שוניס בענף הטלקוס בישראל, וסיכס כי משרד התקשורת מבצע פעולות אכיפה נוקשות נגד מפעילים בלתי חוקייס, תוך הגנה מרבית של הצרכנים. הוא המליצ שלכל בעל רשיון לאמצעי תקשורת יהיה מערך בקרה "תכם" - ה6וצע5 ות6ח13326א סטגזת, ‏ בזמן אמת, לשם הגנה על לקוחותיו, שמירה על חוסנו הכלכלי ושמירה על שמו הטוב בשוק. 2] שבועון אנשים ומחשבים * 66%/\מטוזגמוזס]ת] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 6 [!.60.ושתט 9 223 ניהול יעיל של האחסון הארגוני היטטצ'י דטה סיסטמס הכריזה על חזון ה-תאסאפטזז, שנועד כספס כ+זרגונים חופש בחירה בבחירת המוצרים כניהול החסון פשכי הנמר, לונדון המחקר .04906 .3.0 היא החברה בעלת קצב הצמיחה המהיר ביותר בתעשיית האחסון הארגוני, הכריזה על תחסא6ח1, חזון ואסטרטגיה לניהול פתוח של מידע בארגונים הגדולים. חזון נחטאאחך יספק לארגוניס חופש בחירה באינטגרציה של מוצרים לניהול תשתיות האחסון וניצול מרבי של ביצועי מערכות האחסון. החסא6ח1 הוא בליבת תוכניתה של היטאציי דטה סיסטמס להפוך לחברה המובילה בתחוס פתרונות האחסון בשנת 2004. כיוס מכירותיה מגיעות לכדי 2 מיליארד דולריס בשנה והן מהוות 74 אחוזים מהיקף מכירותיה של 6א5 בתחוס המערכות הארגוניות (המובילה העולמית בשנים האחרונות מאז הדיחה את יבמ, החלוצה באחסון הארגוני). המשך המחקר מראה, ש-55א₪ המשיכה לצמוח (אומנס רק ב-4 אחוזיס בשנה השחונה הזאת), אך לעומת זאת, 16א8 כלל לא צמחה והכנסותיה אף קטנו. ואילו ₪55 זינקה מיחס של 22 אחוזים מהיקפה של 6וא₪ רק לפני שנתיים לאותס 74 אחוזיס ברבעון הראשון השנה כלומר, 1105 בתנופת צמיחה, המוגדרת בקרב האנליסטים של התעשייה ואנליסטיס של שוק ההון כצמיחה חסרת תקדים רכיביה המרכזיים של פחטאשחך הס סטנדרטים פתוחים לתעשייה, לעבודה משותפת עס ספקיות פתרונות אחסון אחרות וליצירה של ארכיטקטורת ניהול אחסון מרכזית. כך יכוליס הארגוניס לשלב את פתרונות האחסון המועדפים עליהס ולנהלס באמצעות כלי ניהול אחסון אחד. ההכרזות החדנטות הכרזת פחטאשחד מלווה בהכרזה על שני מוצריס חדשים במשפחת 9900 פַתוַתותפָו1, מערכת אחסון חכמה, אדירת נפחי אחסון ועתירת ביצועים; והדור הבא של אתנוחוחס3/6!, התוכנה המרכזית לניהול האחסון של החברה. בתחילת החודש הכריזה החברה על שתי מערכות אחסון חדשות ועל מערכת התוכנה החדשה, האמורות, לפי דבריה, לעשותה ספקית האחסון למערכות ארגוניות גדולות - הגדולה בעולם, עד שנת 2004. כלומר, היטאציי רוצה להדיח את 6וא₪ מהמקוס הראשון. חזון החטאשוחד כולל את יוזמת תוכנת הניהול הפתוח של מערכות אחסון הטרוגניות (של יצרניס שונים) והוא הנמצא במרכזה של תנופת פיתוח השוק ומובילותה של >פו בעולס. חזון הצפון מתבסס על שלושה צירים מרכזיים: המשך פיתוח מסגרת תוכנת הניהול שבתוחוחט10], שתשלב את הפתרונות הטוביס מסוגס (84-01-8₪%); המשך פיתוח תכונות הניהול בתוכנה לתמיכה בביצועיסם וביחס העלות/תועלת המשופר של חומרת היטאציי; ובשיתוף הפעולה עם יצרני התוכנות והמערכות המשלימות. מסגרת הניהול של 6וגוחוזס6ו מתוארת כמורכבת משלושה רכיבים עיקריים: היא מבוססת על אוטומציה של הרשאות וכללים %4גפ-שטווסט, המאפשרים למנהל האחסון לקבוע את כללי הניהול; שליטה דינמית למקסוס רמת הביצועיס הנדרשת; ומנהל התקניס לניטור ושליטה ביכולות תוכנת האחסון, כולל שכפול והעתקת הנתונים (קתחטחווח 6318 4ב חסווגטווקח). המסגרת מפותחת על ידי היטאצי'י ומאפשרת שילוב תוכנות של יצרני תוכנה מובילים, כמו גדואפצ, ג6 ורבות אחרות; מערכות האחסון שהוכרזו כוללות את 9970 60₪?, המשתמשת בדיסקים של 73 גיגה-בייט המגיעה לשיאי נפח אחסון של 9 טרה-בייט בתיבה (₪פוטוש) אחת ורוחב-פס של 7.5 גיגה-בייט. ה יטאצ'י דטה סיסטמס, שלפי נתוניה של חברת הכרזת 11135 אירופה נערכה בתוך המוזיאון העירוני של לונדון בעיצומה של תערוכת 500 עבודות מעניינות של סאלוודור דאלי. הספה שעליה יושבת הנהלת 1138 היא בסגנון ספת "השפתיים של מיי וסט" (השחקנית-חשקנית האמריקנית המפורסמת) שעיצב הרב-אמן. אולי הנחשקות זה מה שרצו המכריזים לשדר - נחשקות מערכות 115 עתירות הביצועים. מה לעשות, בארגונים העסקייסם אחסון זה הנושא הסקסי ביותר בימים אלה. על הספה: משמאל ג'ון טאפינדר ולשמאלו - מנהלים בכירים כל אחד בתחומו המערכת השניה היא 9980%, המאפשרת חיבוריות של עד חמש תיבות, המספקות נפח אחסון של 75 טרה-בייט ורוחב-פס של 15 גיגה-בייט. עד סוף השנה, ₪8 מתכננת להכריז על הכפלת קיבולת האחסון של המערכת ולהגיע לשיא של 150 טרה-בייט במכונה אחת (מבוססת על הדיסקים כפולי הקיבולת שיסופקו עד אז). שתי המערכות מציעות מהירות העברת ערוץ פייבר של 658 2 (גיגה-בייט לשנייה). המערכת הקטנה יותר, 9970%, מציעה 24 מבואות של ערוצי פייבר והגדולה, 9980%, מספקת 32 מבואות של ערוצי פייבר. אלה החיבורים הפיזיים, אך בטכניקות של וירטואליזציה, המערכות מגיעות עד 4,000 חיבורים לוגייס של מערכות האחסון והשרתיס בתתי-המערכות. קיבולת המבואות תוכפל בשתי המערכות ברבעון השלישי השנה. שתי המערכות מציעות תמיכה בחיבוריות הן בפרוטוקול א8560 ו-א₪60 (יבמ), והן 6 (איגוד הערוץ הסיב-אופטי). עד סוף השנה ייתוספו מתאמי להב (918068) בתקן 1-56%1 ובעתיד בתקניס נוספיס מערכות האחסון החדשות כשמן כן הן, והאות צ מעידה על יכולת הווירטואליזציה שלהן. המערכות מאפשרות ליצור אגדי (₪ססן) נתונים מאוחסנים בכל מבואה ויחד עס קיבולת המבואות הגדולה שלהן אפשר למיג (קונסולידציה) אחסון של מערכות רבות לכלל מערכת אחת וירטואלית - הכל כדי להקל על הניהול גרסה חדנטה היטאציי הכריזה במקביל על גרסה חדשה של תוכנת ניהול האחסון שלהו גרסה 2.1 של טוגוחוחס6וזז, התומכת בכל המערכות החדשות ומשפרת את הביצועים לעומת הגרסה הקודמת. מערכת הניהול החדשה היא העומדת בלב היוזמה החדשה של היטאצ'ו הקרויה חזון תחסאחד. ל חזון 'יהצפון האמיתייי הוא הדרך לניהול מרכזי, פשוט ובדרכים שונות ₪ האחסון הארגוני. בעתיד הוא יכלול את כל החידושים של היטאציי, כו 4 * שבועון אנשים ומתשבים * 66%)חטוז4מזס/ח1 * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * |6061.00.1 "זו תמיד מלחמה על הגשמות משו: ריוזיון עם ג'ון טוזפינדר, מנהל הפעיכות של היטואצ'י דטה סיסטמס 2 ה ג'ון טאפינדר הוא חייל ותיק בשדות המעוכות הארגוניות הגדולות. הוא עובד ב-805 בגלגוליה השוניס (זפז!, 5גא) כבר 23 שנים. כיוס הוא מנהל את אזור מזאם, שאליו מדווחת ישראל יחד עם עוד 23 ארצות שבהן יש לחברה נציגות מקומית. אגב, בשנה האחרונה החברה הכפילה את נוכחותה בארצות השונות, כתלק מהמאמ המרוכז לכבוש את פסגת יצרני האחסון. מה האתגר המרכזי העומד בפני יצרני מערכות האחסון? יילפי מחקר של חברת הייעוץ אקסנציר, הארגון הגדול הממוצע מנהל 130 טרה-בייט של אחסון. עלות ניהול האחסון עולה. כיוס היחס המדהיס הוא 7:1 - שבעה דולר לניהול אחסון על כל דולר של רכש מערכות אחסון. השאיפה להוריד את היחס ל-4:1 ולהגיע אפילו ל-2:1. המערכות החדשות הפשוטות יותר לניהול שהכרזנו הן התשובה לאתגר.'י אתר לי במונחי מודל 176866 ,65 חווהחסקק 0 ,6596%הא63 ,5 זקַה6זו5 07 51% את מיצובה של ₪05 (בעברית תחס'"ס: חוזקות, חולשות, סיכויים, סיכונים) 'יחוזקותינו: ראשית, יש לנו מוצריס בעלי ביצועיס וקיבולות בסדרי גודל לפני מתחרינו בקצה העליון של האחסון הארגוני. נפח האחסון בתיבה אחת ובמערכת אחת, רוחב-פס, מהירות העברה וחיבוריות - יותר מכולס. שנית, יש לנו יכולת מחקר ופיתוח אדירה כחלק מחברת היטאציי העולמית, בעלת המחזור של 60 מיליארד דולרים, מהם 6 מיליארד בתחומי התוכנה (בעיקר ביפן). ושלישית, השירות שלנו מעולה. חולשותינו: בעיקר במיצוב שלנו, החזק מאוד כיצרניס מעוליס של מערכות חומרה מובילה. כתוצאה, יחסית לעוצמתנו האדירה בחומרה אנו נתפסים כחלשים יותר בתוכנה. נשנה זאת על ידי הגברת מאמצי השיווק למיצובנו כחברה מובילה גס בתוכנת ניהול אחסון ארגוני כוללת. בכלל, תמיד יימאשימיסיי אותנו ביידממהיי שיווקית. עכשיו נשנה ונחזק השיווק. חולשה אחרת הייתה, שנתפסנו כמוביליס בקצה העליון בלבד. עתה נחזק את פנייתנו ונוכחותנו גס בארגוניס הבינונייס (אגב, סדר הגודל של ארגון יכולות הווירטואליזציה המתקדמות, שיבואו משיתוף הפעולה האסטרטגי שעליו חתמו לאחרונה היטאציי ויבמ בתחוס הדיסקים הפיזיים ופתרונות האחסון. המסגרת של חזון 'יהצפון האמיתייי מבוססת כולה על התקנים בתעשייה כדי לשמור על פתיחות עס סוגי מערכות שונות בארגון. כי בהיטאציי מאמינים, שבארגוניס תמיד יהיו מערכות של יצרניס שונים. התקנים הנתמכיס הם ]618 ([1006א מטווגחחס/ח! מסוחוחס6) של איגוד יצרני האחסון, ג1א5 - העומד בפני סיוס הגדרתו בקרוב; 807 ([00060זק 406658 6שט0 |[0ח8) ו-1ואא. שיטת הקישור עס יצרני התוכנה העצמאייס להבטחת פתיחות המערכת תתבצע על ידי ערוץ המסרים הפתוח, המבוסט על תקני 507/א61 (כמו ה-1עא, המוכר ממערכות ההפעלה השולתניות, אך ללא תלות ביצרן ומבלי לחכות לפרסומו על ידי היצרן). הבעיה המרכזית כיוס של ניהול האחסון בארגוניס הגדולים היא ריבוי המערכות של יצרנים שוניס, המחייבות ניהול מערך האחסון הכולל על ידי כמה קונסוליס נפרדים ועל ידי מנהלי אחסון שונים. החזון הוא של ניהול האחסון כולו של היצרניס השונים עלידי מנהל אחסון יחיד ומקונסול מרכזי אחד. על הקונסול הזה מתחרות היצרניות המובילות ובראשן היטאציי דטה סיסטמס ו-6וא8. להיטאציי שתי שותפות בכירות ודומיננטיות בשיווק המערכות. הראשונה היא ?א₪, המספקת את המערכות יחד עם שרתי ה-שחטפזאקש5 כמערכות שבועון אנשים ומחשבים * א6ש\מסו!גוחזט!ת] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 6 [61601ה6 9% 25 ג'ון טאפינדר, מנהל הפעילות האחסון הולכת וגדלה וזו בעייתס המרכזית של של 105 באזור 1₪4. המשתמשים. הארגוניס לעולס לא יהיו הומוגנייס במערכות ‏ ותיק ומנוסה ועונה לשאלות האחסון, אלא תמיד יהיו מרובי יצרנים. כך עלות ניהול עניינית ובכנות מרובה, ורוכש אמון לקוחות ומדיה עמיקם מגן, מנכ"ל 1105 ישראל ף את ההסכ שחתמנו עס יבמ לשתים במחקר כ ; המשותפת לייצור דיסקים. ויש לנו גסם את הסכמי המי הדות עס ?א עס סאן. ואכן, סאן מוכרים היטב את המערכות. שלנו ללקוחותיהס במערכות הפתוחות. ההכרזות שלנו נועדו לשפר את עלות הבעלות הכוללת. בארגונים 160 וזו הזדמנות שלנו להגדיל את פלח השוק שלנו, בעקבות ההכרזה של ניהול מרכזי של מערכות מרובות יצרנים. הלקוחות מחכים, כי המצב היוס הוא של סיבוכיות בלתי נסבלת בגלל מערכות האחסון שהן כאייס מבודדיס בארגון. סיכונים: כפי שהזכרת את תביעת 16א₪ נגדנו. הגשנו תביעה נגדית על סכומים הרבה יותר גדולים ואיננו מודאגים. אך, כאמור, שאלת על סיכוניס. סיכון אחר, כשאלתך, הוא המצב המעורפל לאחר המיזוג של קומפאק לתוך סא עמיקס מגן, מי שהיה סמנכייל המכירות עד תחילת השנה והחליף את אברהס חסון, שניהל את החברה עוד מימי היותה קרויה 5גא והיא שיווקה בעיקר מחשבים מרכזייס תואמי יבמ. עכשיו עמיקם מגן משווק, כמו 5 בעולס כולו, רק מערכות אחסון ארגוניות עתירות ביצועים וקיבולות - לקצה העליון. "עס ווחסאשנחד אנו ממשיכים בגישה השיתופית לשוק האחסון ויוצריס שותפויות עס הספקיס הטוביס ביותר של פתרונות עבור לקוחותינו. במקביל, אנו ממשיכים בקידוס סטנדרטים פתוחים, שיקלו על האתגריס שלקוחות עומדיס בפניהס בגיהול סביבה מרובת ספקי ציוד,'' כך מגדיר עמיקס מגן את ההכרטה. ''חזון מחסאשוחד יוצר סינרגיה בין ₪גומוחס16], 5107326 660 והסגוו11 והגישה הפתוחה שלנו לשותפויות אסטרטגיות. לקוחות ירוויחו מבתחירה של יישומים, שלנו או של שותפינו העסקיים, העוניס באופן אופטימלי על צורכיהס ומשתלבים בשיטת התקנה והפעלה מיידית (עגק-שזג-קָטו?). הפתיחות וקלות הניהול יובילו להפחתת העלויות של הלקוחות והחזר מהיר על ההשקעהיי. 2] מחקרים ומגמות ד חברת המחקר הבי"ל עיגה אינפו ה לא היחה כל התאוששות ברבעון הרביעי של שנת 2001 הרווחים לכאורה של חלס מהחברות נבעו מדחיית השסעות מהרבעון השכישי אבי בכליזובסקי תוצאות הרבעון הראשון בשנת 2002 של יצרני היישומים העסקיים המוביליס מלמדים, כי רבים מהארגונים ברחבי העולס קיצצו באופן דרסטי בהשקעותיהס בתחוס היישומיס הארגוניים. חברת המחקר והייעוץ הבינלאומית גיגה אינפורמיישן גרופ מציינת בדו''ח חדש, כי בבדיקה מדגמית של 0 יצרני תוכנה מובילים בעולם, ניתן לראות ירידה של 30 אתוזים בהיקף מכיות הרשיונות לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת, וירידה של 31 אחוזים לעומת המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2001. העדות שמצאה גיגה לירידה בהשקעות ארגוניס בתחוס היישומיס הארגונייס נראית בבירור בתוצאות הפיננסיות של יצרני היישומיס הארגונייס המוביליס, ובהם סאפ, סיבל, אורקל, פיפלסופט, אריבה, ביזנס אובגיקטס, ברודויזין, 216, קרונוס, קוגנוס ועוד. "ההכנסות מרשיונות ליצרנים אלה ברבעון הראשון של שנת 2002 היו הנמוכות ביותר בשמונת הרבעוניס האחרונים, ואף נפלו אל מתחת לתוצאות הרבעון השלישי של שנת 1, אשר הושפעו מהתקפות הטרור שבוצעו בארהייב ב-11 בספטמבריי, אומרת גיגה. גיגה מציינת, שאס ניקח בחשבון, שחלק מההכנסות שנזקפו לזכות הרבעון הרביעי של שנת 2001 היו שייכות למעשה לרבעון השלישי של שנת 2001, שנדחו לרבעון הרביעי בגלל התקפות הטרור, הרי נוכל לראות שלמעשה לא היתה כל התאוששות ברבעון הרביעי של שנת 1, שדומה שהיה חזק למדי בקרב חלק מהחברות; למעשה, מציינת גיגה, ניתן לראות בבירור קו מגמה יורד בהיקף המכירות מאז הרבעון הראשון של שנת 2001. ניתוח התוצאות הפיננסיות בחלוקה לאזוריס גיאוגרפיים מלמד, כי אירופה מפגרת ברבעון אחר ארהייב - ההכנסות ממכירות של רשיונות באירופה עלו מעט ברבעון השני של שנת 2001, ומאז הרבעון השלישי של 2001 הס במגמת צניחה; בארה"ב החלה מגמת הצניחה בהכנסות החל מהרבעון השני של 2001. גיגה מציינת כי חלק לא מבוטל מהיישומיס הארגוניים מיועדים להביא להפחתה בהיקף ההוצאות של הארגון, כגון יישומיס לניהול שרשרת אספקה, לניהול משאבי אנוש, לניהול פיננסי, לפיתוח מוצריס ועוד. גיגה סבורה, כי טועיס הארגונים שקיצצו באופן דרסטי בהיקף ההשקעות בתחוס היישומים הארגוניים, וכי דווקא כעת הוא הזמן להשקיע בתחוס זה - בתנאי שהס מבצעים גס שינויים בתהליכים עסקייס הכרוכים בכך. גיגה מציינת, כי ההשקעה ביישומיס עסקיים היתה ונותרה השקעה עסקית טובה ומחויבת במונחי המודל הכלכלי של גיגה - |36קח] טווזסחס6ת [1018. גיגה סבורה, כי אי השקעה ביישומיס עסקייס היא בחירה מסוכנת, ועלולה למקס את הארגון בעמדת נחיתות מובהקת למול המתחריס. "ילמרות אי הבהירות בכל הנוגע להתאוששות כלכלית ולמאמציס של ארגוניס לבלימת הוצאות, גיגה מאמינה כי כיוס הוא הזמן שבו ארגוניס צריכיס להגביר את קצב ההשקעות ביישומיס ארגונייס. רוב היישומיס הארגונייסם הוכיחו את יכולתם להעניק החזריסם טוביס על ההשקעות (801) אס הוטמעו בצורה טובה, ורביסם מהם הפתיעו לטובה במהירות שבה החזירו את ההשקעה בהם. בנוסף, היצרנים הורידו משמעותית את מחירס של היישומיס עקב הדרישה החלשה והתחרות המתגברת. יחד עס זאת, ברצוננו לסכס כי יש לבדוק ולחשוב היטב לפני ביצוע השקעות; יש לזכור כי טכנולוגיה היא דבר נחוץ, אולס כשלעצמה אינה מהווה תנאי מספק להשגת תוצאות עסקיות", מסכמת גיגה. ב-2002 [משכת הצמיחה החזקה בוק התוכנות לייעול העוירות (500) בעוד שבפלחים מסוימים בשוקי התוכנות ליישומים ארגוניים | (בא/50 ם2)0ם|קקג צחסזם? -5ג5) נרשמת צמיחה קטנה או שלילית, מהווה שוק התוכנות לייעול השירות (031000ו0ו)ק0) 0663%ת? 56066 - 570) את אחת מנקודות האור בתעשיית התוכנה, נמסר מדטהקווסט, חטיבה של חבות המחקר והייעוץ העולמית גרטנר. אנליסטים בגרטנר דטהקווסט אומרים, כי שוק ה-550 העולמי גדל ביותר מ-50 אחוזים ב- 1 והגיע ל-272 מליון דולרים. השוק צפוי לגדול ב-50 אחוזיס נוספים ב-2002 ולהגיע ל-414 מליון דולרים. הדרישה לתוכנות 520 תימשך ככל שארגוני השירות יהדקו את הרסן הכלכלי וישפרו את הקצאת המשאבים. על אף שבאופן מסורתי קהל היעד הוא ארגוני שירות, הרחיב שוק ה-520 את יעדיו לכיוון ענפי שירות 11 ושירותים אחרים בתוך ארגונים. ייבכלכלה התחרותית הקיימת היוס, כאשר ניתנת תשומת לב מחודשת ליעילות ולהפחתת עלויות, מציע שוק ה-520 את האפשרות לפשט את ניהול השירות ואת הליך האספקה של הארגון'י, אמר טד קמפף, אנליסט בכיר בגרטנר דטהקווסט. ייככל שיגבר אימוץ תוכנות ה-850, חברות המציעות פתרונות נקודתיים, כמו ניהול פרויקטיס עצמאיים וכלי לניהול משאבים, עלוליס למצוא עצמס בעמדה נחותה אם לא יפתחו פתרון 390 משולביי. גרטנר דטהקווסט מגדירה תוכנת 820 כתוכנה משולבת לייעול הקצאה של משאבים (כמו אנשים, קניין רוחני וזמן) ומעקב אחריהס, וכן ניהול פעילויות חיצוניות ותהליכים פנימייס בתעשיות, ארגוניס ומחלקות עתירות שירות (התקנות, שירות טכני, הדרכת לקוחות, הפצה וכדי). מאחר שרוב פעילויות ה-520 כבר קיימות, ספקי 845 רבים מוסיפים באופן גובר 520 להיצע המוצרים שלהס, והחלו כבר במכירה לבסיס הלקוחות שלהם. ככל שה-550 ינוע ממצב של יתרון תחרותי למצב של נחיצות תחרותית, ספקי 5 שאינס פעילים בשטח יהיו חייבים לשקול כניסה אליו באמצעות פיתוח מוצר, רכישה או בטווח הקצר שותפות עס ספקי 820 קיימים. 6 > שבועון אנשים ומחשבים * %>6\ח0:]גוזס]ח! * גיליון 997 6 20 במאי 2002 * ]6060.60.1 ייבשוק ה-520 לא צמח אף גוף בולט מוביל, וככל שספקי 845 ימשיכו לחדור לתחוס ה-550, תגבר התחרות'', אמר האמס אל-גברי, אנליסט בגרטנר דטהקווסט. יימודלים של אירוח צברו באחרונה פופולריות, שצפויה להימשך כך עד שייראו סימניס ברוריס של התאוששות כלכלית. ספקים מסורתייס צריכים לאתר הזדמנויות במודלים של הכנסות אלטרנטיביות כדי להגדיל את המבחר ללקוחיי. יישומי 520 ימשיכו להשתפר ויציעו שילוב טוב יותר עס מערכי וא68 בארגון, משאבי אנוש ומודוליס כלכליים של קאם (קַהותתג[? 050106 6פוזטוחם). אנליסטים בגרטנר דטהקווסט מאמינים, כי ספקי 520 שרוציס להוביל את השוק, חייבים לקדם את תפקודי ניהול המשאבים, הכלים לניהול. זמניס והוצאות/חשבונאות. פרויקטים, כמו גם יי את יכולות הדיווח והחיזוי. ניתוחיס יי 2 ישחקו תפקיד במגמה המתעוררת של להפוך החלטות ארגוניות בזמן אמת וצפוייס תוכנות למניע קריטי בצמיחה ובפיתוח של שול ה-820. 4 ניהול שרתי ה-א2/ו דא פיני כהן - בסקר האחרון שערכה חברת מטה גרופ ישראל, הסתבר שמבתינת פלטפורמות מיחשוב, שרתי ה-זא (או אכש) יגדלו בצורה המשמעותית ביותר לעומת הפלטפורמות האחרות (אזאש, 15א, 45400 וכד'). בארגוניס רביס יש עשרות רבות, ואף מאות של שרתי זא המשמשים לתפקידים רביס: הפעלת מערכות קריטיות בארגון (לדוגמה מערכות שתם), הרצת שרתי חסוומססג!601 (דוגמה פופולרית מאוד בישראל במיוחד - שרת ה-אחגוסאם) ועד למערכות |631ו:, שליטה ובקרה, מ6₪ח%6 56 ועוד. העובדה שחברת מיקרוסופט מאפשרת גידול של שרתים על ידי שכפול של כמה שרתיס העוסקיס באותה משימה (וצס %63%) תורמת אף היא למספר השרתיסם הרב שארגוניס בישראל מתפעלים. גישה זו מסתמכת על כך, שנכון להיוס, עלותו של שרת אינטל בסיסי עס שני מעבדים זולה יחסית, ולכן עדיף לארגון מבחינה כלכלית לרכוש מספר רב של שרתים בעלי שני מעבדיס ולא לרכוש שרת אחד גדול בעל 32 מעבדים. כלומר, מיקרוסופט מאפשרת במקרים רביס לבצע את אותה המשימה על שרתיס מפוצלים כאשר לארכיטקטורה כזו ישנס גס יתרונות נוספים, וביניהס שרידות. כאשר משימה מתבצעת על כמה שרתיס במקביל, ושרת אחד מבין שרתיס אלה נופל, המשימה ממשיכה להתבצע על שאר השרתים שעדיין פעילים. במקביל, ממשיכה מיקרוסופט לפתח את מערכת ההפעלה ולספק פונקציות ואופציות נוספות בהפעלת השרתים (לדוגמה, אופציות שונות של שימוש ב-קחחשוזצט|6 או שירותל ז6ח56 [גחוז6ז). בכך מנסה מיקרוסופט להדביק את הפער הטכנולוגי בינה לבין יצרני השרתיס האחרים (אואט ואף אא), שפיתתחו שרתים שניס רבות לפני שמיקרוסופט הצטרפה לשוק זה. ואכן, בשניס האחרונות מצטמצס הפער בין יצרני הפלטפורמות. גורס נוסף הוא מעבר מיקרוסופט לטכנולוגיית ה-דפא. טכנולוגיה זו תאפשר פיתוח אפליקציות מהיר יותר, יכולת קישוריות טובה יותר בין אפליקציות בתוך הארגון ובין ארגוניס שוניס על ידי פיתוח של 6% 60/ו (שנתמכים על ידי כל היצרניס המובילים, כגון יבמ, סאן ואורקל). אולס טכנולוגיה זו גס עוסקת במבנה הפנימי של התוכניות (במקוס שימוש ברכיבי 60% יתבצע עתה שימוש ברכיבי ). כלומר, בכל הקשור לשרתי זַא, אנו מוצאיס שתהיה צמיחה בכמות השרתיס וגס בטכנולוגיה שהס מפעילים. ואולס, בארגוניס רבים עדיין לא נערכו לתופעה זו. בעבר היה מקובל לחשוב, שכדי לתחזק שרתי דא מספיק להיעזר באנשי וח6ו9ץ5 מתחילים, שעברו בסך הכל קורס בסיסי בשרתי זא. אך עקב הסיבות שפורטו קודס, מסתבר שאנשי ה-חשוצץ5 של מתשבי ה-זא אמוריס להיות מקצועיים יותר ויותר, וגם מספר השרתיס שהס אמורים לתחזק גדל משמעותית. אנו מכירים כמה דוגמאות שאנשי חשופץ5 לא מקצועיים גרמו להשבתה חמורה של מערכות היושבות על שרתי דא, כאשר המנהלים באותו ארגון לא תפסו את ההתפתחות ההדרגתית שנדרשת מכותח אדס זה, שעד לא מזמן נחשב כבסיסי ביותר. לפיכך אנו צופיס מחסור של אנשי וחשוצץ5 מקצועיים גס בתחוס שרתי ה-א וממליציס לארגון להיערך מבחינת כוח אדס לתופעה זו. פיני כהן * פיני כהן הוא אנליסט בכיר במטה גרופ ישראל 16 בו 161 4() ₪ 16310 55061 שו 0 0 ,ופ ,0180 1 050%)-)206). רוע ה :11 הז[ 7+ סשסחסחץ מ - שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\ח41/0וז0]ח] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 % [61.60.1ה6 *‏ 227 שכצ 1 המיזוג בין ו5ס כבין סרדן הוכיד את זופפ, גוף שירותי תוכנה עם 256 עובדים ומחזור עשונתי של 6 מיכיון שסלים. המנכ"כ, יעסב נוי, אומר שהמיפוב של החברה החדשה הוא עשיכוב של ידע וניסיון הפכ כסוחות הן בתחום ה-זו והן בתחום מערכות משובצות מחשב. עם הפנים כייצוו יהודה קונפורטס תקופה האחרונה כאשר מדברים על מיזוגים, הקונוטציה ) המיידית היא המיזוג של ?₪8 וקומפאק, שנעשו על ידי הזוג פיורינה וקפלאס. אבל יש עוד מיזוגיס בעולם שנעשו, קצת יותר בשקט, קרוב יותר אלינו, ממש מעבר לפינה (בגבעת שמואל) על ידי שתי חברות חשובות וגדולות במשק הישראלי 1 ובענף בכלל: ₪51 שרכשה את ענדן ו ויצרה ישות חדשה דו05. 11 החתנים העיקריים הם: 0581, חברה אמריקנית הנסחרת בנאסדייק, המחזיקה ב-68 אחוזים מהמניות, קרדן תקשורת, 137 אחוזים, ויעקב נוי, מנכייל החברה המשותפת, ומחזיק כיוס ב-17.3 אחוזים של המניות. יוייר מועצת המנהלים של החברה החדשה הוא ג'ורג' מורגנשטרן, ונציג קרדן בדירקטוריון הוא ישראל פרידר, מנכייל קרדן תקשורת וטכנולוגיות. ההנהלה המצומצמת של החברה החדשה, נפגשה בשבוע שעבר עם עורכי אםםאואסוְדג1א08=א1, כדי להציג בפניה את הויזין החדש של החברה, יעדיה, המיצוב החדש שלה ועוד. בפגישה נכחו, מלבד יעקב נוי - המנכייל, בני סלע - משנה למנכייל ו-600 של החברה, המנהל את פעילות הטכנולוגיה, המערכות והמוצריס של החברה, יעקב קאופמן - משנה למנכייל ו-650 , משה וולפסון - סמנכייל שיווק ומכירות, שהחליף את גלעד לנדאו, שקודס לתפקיד בכיר בעסקי החברה בחוייל, בעיקר בתחוס הרפואי. עוד השתתפו בפגישה: אברהם שימור - סגן נשיא ו-610 , דניאל טויבי - מנהל בחברה ואחראי על פעילות הטלקוס. במהלך השנתיים הקרובות תמשיך ענדן להיות חברה בת בבעלות מלאה של 511 ובמהלך תקופה זו יוסבו בהדרגה ההסכמים הקיימים עם ענדן ל-5811 וזה משיקולי מס ונהלים הקשורים בחוק החברות שילוכ שכ זו ומערכות משוכצות יעקב נוי ,מגדיר את החברה החדשה כייבית תוכנה ומערכות, המספק שירותים ופתרונות בתחומי ה-11 ומערכות משובצות מחשב ללקוחות גדולים בארא, עס יכולת משמעותית בתחום פיתוח וייצור חומרה ושילוב מערכות". נוי אומר, שהחברה בנויה על כמה זרועות, כאשר כל זרוע היא עצמאית זו 7 ומתמחה בתחומים שונים, עס אחיזת שוק גדולה, אבל בסך הכול יוצרת גוף ייחודי, לטענת נוי, המאפשר פנייה לשוק רחב יותר של לקוחות הן בתחוס ה-11 והן בתחוס מערכות משובצות מחשב, שהס בדרך כלל לקוחות במגזר הממשלתי-ביטחוני, באר ובעולס נוי מונה את תחומי השליטה העיקרייס של החברה: מערכות שליטה ובקרה ותקשורת, תוך שימוש ב יישומי תקשורת ניידת, מערכות סונר, סימולטורי סונר ומערכות הגנה על נמליס וחופים, פתרונות טכנולוגייס בתחוס הבלוטוס, פתרונות בתחום מערכות שליטה ובקרה, בקרה ותקשורת לשירותי חירוס, ופתרונות בתחוס הבריאות, בעיקר למחלקות אונקולוגיה והמטולוגיה, באמצעות חבילת תוכנה ייחודית שמשווקת כעת בהצלחה לא קטנה בתחו'יל. תחומי עיסוק נוספים: בילינג לשוק האמצע-הנמוך, ייצוג חברות תוכנה בינלאומיות. 8 נטוכדדים החברה המאוחדת מעסיקה כיום כ-230 עובדים, עס היקף מכירות שנתי מוערך של 80 מיליון שקליס בשנה. נוי מונה שני שלביס מרכזייס בתהליך האיחוד: ארגון מחדש של כל המחלקות, מיקוד פעילויות, יציאה מתחומיס לא רווחיים, כולל צמצוס מבוקר וענייני של עובדים, ומצד שני הגדלה ניכרת של הפעילות בחוייל. יעד נוסף, רחוק יותר, | הוא הנפקה 4-2 בבורסה. זה מתקשר לראייה העתידית שמדברת על כוונה להגדיל בצורה רצינית את משקל הפעילות בחוייל, הן כדי לנצל את התשתיות הקיימות מעצם היות החברה בשליטה של חברה אמריקנית, שהקימה שלוחה בארץ לפני שניס רבות ומאמינה מאוד בשוק הישראלי, והן בכלל המוצרים והיכולות "הלקוחות הם הנכס החשוב ביותר בחברה ולכן עלינו לשדר אמינות, נאמנות של החברה, שכבר הוכחו בשווקיס רביס בחוי'ל \'' מנהלי ‏ זוצפ | מודעיס | |שמירה על המוניטין בהחלט למצב הנוכחי בענף, שאינו מהווה סביבה אוהדת במיוחד לפעילויות חדשות וממוזגות. "אנו נמצאים בתקופה של אי ודאות כלכלית בכלל ובתחוס ההיי-טק בפרט, והמפתח להצלחה טמון בהאחדת כוחות ליצירת חברה יציבה, ה למגוון צורכי השוק ובשיפור מתמיד של שביעות רצון הלקוחות על יד ביצוע עבודה מקצועית ללא דופי," אומר יעקב נוי, באיגרת שכתב ללקוחות ולעובדים עס סיוס המיזוג. 8 * שבועון אנטיס ומחשבים * א66%\מ0וז3זט]ה] * גיליון 997 % 20 במאי 2002 * ]61.60.1ח6 הנכס החשוכ כיותר: הלקוח בדומה לארגוני 11 בעלי תפיסה שירותית, גם ב-2511 עושיס מאמציס להתמצב סביב הלקות. ייהלקוחות הס הנכט החשוב ביותר בחברה ולכן עלינו לשדר אמינות, נאמנות ושמירה על המוניטין,'' אומריס מנהלי החברה. ‏ 'אצלנו, ברור שאס הלכנו לפרויקט עס לקוח, ונוצרות נסיבות שבהן אי אפשר להמשיך, לאו דווקא בגללנו, נעשה את כל המאמציס לסגור את העסקה בצורה הכי טובה, ולעולס לא למי לפנות, באותה מידה הס לא יוכלו לשדר את המסריס שהחברה רוצה לשדר ללקוחותיה, כדי לבדל את עצמה מול מתחריה בשוקיי, אומר / נוי. לדבריו כבר נעשו מפגשיס עס עובדים, שהניבו תוצאות חיוביות ובעתיד ייעשו עוד. בין היתר התקיימו מפגשים עס קבוצות עבודה מקצועיות בתחוס אחסון נתוניס, פצ, דא, ובעתיד אף יקוס פורוס הנהלה מורחב, שייתן ייצוג הולס לעובדיס אלו. נוי מציין, כי הנדוניה שז51פ מביאה איתה היא רשימת לקוחות מכובדת וארוכה. בתחוס הביטחוני, נקוס ונלך, למרות שבמצבים רבים, אין למשל, ניתן למצוא את מבט, אלתא, ממן, לך ברירה אלא לעשות זאת'יי, אומר נוי אלישרא, רפאייל. בתחוס הציבורי: בתי החולים דוגמאות מחיי היוס יוס כמובן לא חסרות, אלא שניידר, סורוקה, העמק, שירותי בריאות כללית ועוד. שבאופן טבעי אף אחד לא ממהר לחשוף אותן בתחוס הפיננסי רשומיס ארגוניס כגון בלייל, הפועליס, המזרתי, בוק, אמדוקס ועוד. השגרירים שפנו הצוות הניהולי של החברה קבע, אפוא, את יעדיה העיקרייס של חיזוקן התחום הרפוואי החברה: צמיחה תוך שמירת רווחיות נאה, בעיקר באמצעות שירותי התחוס הרפואי הוא אחד התחומיס האסטרטגיים. החברה פיתחה תוכנה, פיתוח מערכות משולבות חומרה ותוכנה למגזר האזרחי, בין היתר = בעבר מערכת מידע רפואית המקשרת אוטומטית בין תחוס האונוקולוגיה משה וולפסון, סמנכ"ל שיווק אברהם שימור, 610 ומכירות על ידי שותפיס אסטרטגיס, התמקדות בתחומי הפעילות של החברה שהוזכרו קודס לכן ולאחר השלמת פעילות סביב המוצר, ביצוע 085-א]?5 של הפעילות, תוך גיוס השקעה להמשך פיתוח ושיווק בחוייל והקמת חברה ממוקדת במוצר זזפפ מבצעת פעילות ענפה בתחוס האאוט-סורסינג, שבסלנג נקראת השכרת גולגלות. נוי הינחה את חברי ההנהלה, לקייס קשר שוטף עס העובדים הפזוריס אצל הלקוחות, להדגיש את הקשר שלהס עם החברה. נוי מסכים עס הגישה המתפתחת כעת בתחוס האאוט- ומשלבת בו זמנית מידע על הלקותח ותיקו הרפואי העדכני. רופא, המטפל בלקוח המאושפז במחלקה האונוקולוגית, יכול לקבל בלחיצת כפתור מידע זמין ומיידי בחתך דמוגרפי, ביקורים קודמיס, תוצאות מעבדה כולל צילומי רנטגן, בדיקות פיסיות ורשימת תרופות. הפעילות בחוייל שכבר קיימת מתפרשת על פני מוקדי הפעילות של דו5פ. כך למשל, מערכות בילינג משווקת בניגריה, ברומניה ובמקסיקו. פתרונות לגופיס ציבורייס | נמצאיס במשטרת ניו יורק ובמשטרת פולין. גולת הכותרת של הניסיון והידע הביטחוני שנצברו ב-2511 הס מערכות הסונר, סורסינג, שלפיה העובדיס הס השגריריס הכי המיועדות לחילות הים ומותקנות בכמה מקומות ישיריס ואמיתיים של החברה. ייאם לא תהיה להס ברחבי העולם. גס חיל היס הישראלי החל להתעניין תחושת הזדהות, ידיעה שהסם שייכים לגוף מסוים ויש להס במערכות אלו. 2] שבועון אנשיס ומתשבים * 66%\תס!1גזס]ת[ * גיליון 997 * 20 במאי 2002 6 [61.60.1ת6 5 29 שיכול להיפגע מכניסתה של מיקרוסופט לתחום ה-6 הינור שוק התוכנות הבינוניות וכן התוכנות המובילות כגון ו800!8501, ח/ס, 0780|6 השוק העיקרי ב-26 בפברואר הכריזה ענקית התוכנה מיקווסופט על כניסתה לשוק מעוכות ה-]68%. זוהי למעשה ההכרזה הראשונה של פתרון ארגוני המבוסס על טכנולוגיית .זפא וניתן לגישה מתוך מערכות 000% וכן מתוך מערכות ה-8\. פתרון זה למעשה משנה את פניו של פתרון ה-1ג68 בכך שהוא מאפשר שילוב הדוק בין שכבת ה-64:ש8> לסביבת ה-5ו - שילוב שיאפשר הגדרה יעילה יותר של תהליכים לביצוע עסקים מעל תשתית האינטרנט. לפני כמה ימים נודע כי מיקרוסופט רכשה פתרון נוסף, חסוצוובא, מוצר מבית תוכנה דני. רכישה זו מצטרפת לרכישה של תוכנת יש לזכור, שיישום פתרון מעין זה בישראל חייב לפעול בעברית, ולכן בתקופה הקרובה איננו מצפים לשינוי משמעותי בשוק ה-ח0 בישראל ה-מו3|? 6%%/, ובעצס משתלבת עס האסטרטגיה החדשה של מיקרוסופט לעבור מחברה של חבילות תוכנה ומוצרים לחברה המספקת פתרונות ארגוניים. תהליך זה בא למעשה בתזמון חשוב,ש בו יצרנית ה-קא המובילה 5ג5 מנסה בכל כוחה יילרדת'י לעבר הארגוניס הקטנים יותר. רכישתה של חברת ₪ו₪? ‏ 6₪6 הייתה עסקה טובה, משוס שהצליחה להניב רווחים "אבי עסיס , מנכ"ל חברת הייעוץ אחוופטועו ניהול אפקטיבי בע"מ, ויועץ מומחה לנושא מערכות ארגוניות ו-ואחס, לתגובות, הערות והארות: וחסס.והחס- אח!1091 81 הכנסה שנתית 0 מיליון דולר 0 מיליון דולרים מיקוד גיאוגרפי 0 אחוזים שוק אמריקני 2 אחוזים שוק אירופי 4 מחיר רכישה 1 מילארד דולר 3 מיליארד דולר נאים למיקרוסופט תוך ניצול אחוז החדירה הגבוה כ-80 אחוזיס בקרב הארגוניס בארהייב. בעוד שרכישה זו מתאימה בעיקר לשוק בארהייב, מיקרוסופט ברכישתה האחרונה את חברת חסוצוצגא למעשה קובעת יתד נוסף בשוק האירופי. כידוע, תוכנות א דורשות תהליך התאמה ולוקליזציה ארוך יחסית וכן נדרשת התאמה נפרדת לכל מדינה - רכישתה של חברת חסוצוצגא למעשה פותרת בעיה זו, שכן תוכנה זו כבר ממוצבת יפה ומתאימה לשוק האירופי מבחינת שפת השימוש, תהליכי עבודה וחוקים פיננסיים מתאימים. חברת גיגה אינפורמשיין גרופ עשתה את ההשוואה בין התוכנות, המוצגת בטבלה להלן: 0 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חט!!גוחזס]ה] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 % 61.60.11ח> שני המוצריס מבוססים באופן מושלס על תשתיות וכלי פיתוח של מיקרוסופט ופועליס מעל בסיס הנתוניס זשא>% .501, דבר שיכול למנף עם ההתקנות גם את מכירת מוצר ה-/50. התבססות המוצריס על ארכיטקטורת מיקרוסופט למעשה מקילה מאוד על מלאכת האינטגרציה בין המוצריס ושילובס עס שאר המוצריס ממשפחת מיקרוספט. אינטגרציה עם ה-08ו21) 880% מיקרוסופט זיהתה למעשה שוק ענק, שאיננו מכוסה כיום על-ידי החבילות המוצעות והקיימות בשוק - זהו השוק הקטן והבינוני, כלומר שוק של 25 תחנות ועד מאה תתנות, או ארגוניס בעלי מחזור של 5 מיליון דולריס ועד 0 מיליון דולריס. הפתרון, כמו שאר הפתרונות מבית מיקרוסופט, מתאפיין בקלות שימוש, עלות הבעלות 160 נמוכה, והחשוב מכל - - אינטגרטיביות עס שאר שרתי ה-0/8₪6 80% ושרתי היישומיס הנפוצים. הכוונה למכור את חבילת התוכנה כחבילה נפרדת 63!0%65ח3ו5, או כחבילה משולבת עס וג 631ז0. | מבחינת לוח הזמניס, החבילה תשוחרר לשוק האמריקני רק בסוף שנת 2002, ורק לאחר ניסוי השוק בארהייב תופצץ החבילה לשאר העולם, ככל הנראה במהלך 2003. השוק העיקרי שיכול להיפגע (למרות שהחברה הוסיפה בעת ההכרזה כי אין בכוונתה לפגוע בהסכמיס קיימיס וחתומיסם עס בתי התוכנה הקיימים) מכניסתה של מיקרוסופט הינו שוק התוכנות הבינוניות וכן התוכנות המובילות כגון 26006800 ,547 ,₪686 בעיקר בכל מה שקשור לשוק הבינוני והקטן. ומה בארצ! יש לזכור, שיישוס פתרון מעין זה בישראל חייב לפעול בעברית, ולכן בתקופה הקרובה איננו מצפיםס לשינוי משמעותי בשוק ה-68% בישראל. יש לזכור כי גס אס המוצר ישווק בארץ בעוד כשנה (סוף 2003), עדיין ספקי פתרונות ומיישמיס יצטרכו להתנסות עס המוצר, לצבור ידע ולדעת כיצד לשלב אותו לא רק עס סביבת מיקרוסופט, אלא גם עם שאר המערכות הארגוניות. מבחינת עלות - עדיין טרס הוכרז מחיר עלות הפתרון, אך שמועות אומרות כי מחיר הפתרון ינוע סביב ה-20,000 עד 50,000 דולריס. הפצת המוצר ככל הנראה תתבצע באמצעות אותס מפיצים של תוכנות מיקרוסופט - אך יש לזכור כי בתחוס זה מיקרוסופט צריכה לשנות כיוון, משוס שעד כה מפיצי התוכנה ייהתרגלו" למכור מוצרי תשתית בעיקר מול אנשי מקצוע ביחידת מערכות המידע ועצם שיווק של מערכות וא68 ידרוש מהמפיצים שינוי כיוון וידע - זאת על מנת להגיע לגורמי מפתח ייעסקייסיי בתוך הארגון (סמנכייל שיווק, מכירות, שירות. וכו')- לצורך כך, לדעתי מיקרוסופט תידרש לבצע שינוי באמצעי ההפצה שלה ולבנות אמצעי הפצה המתאימים למכירת פתרונות | עסקייס בארגונים. ₪ 6ססא | 611 מעבד 1/-ז66550סזק 4 "הווווזח6 "61זה! 6!וטסו מאפשר ביצועים גבוהים ביישומים כבדים במחשב 6-86840 *6ששוזו31] *|!6 16007 |-ז069550זק 4 ל וחטטחפ 5!שזח| פווססו/! מחשב 0-64(0 180665 0/!5, נועד לענות על צורכי משתמשים שדורשים את כרטיס מסך 8!) 64 סזקט 07 א 4 08 32 70106-₪ מיטב הביצועים מבלי לפגוע בגמישות המירבית לה הם זקוקים. ל!/06 ייצרה מסך 16001200 100 דוד ה6אש 15 מחשב בעיצוב מדהים העונה על צרכים אלה. דיסק 6068 - טוקט 08 20 מחשב ה-0-840 מספק את הביצועים החזקים ביותר שניתן להפיק כיום זכרון 108 - טזקט (0פ) 8 128 ממחשב נייד, בעזרת מעבד |-0085501ז7 4 לטוזח6 *!6זח! ווססו! מהיר כונן 000 זס 00 זס 0/0 זט 6 במיוחד המתאים לעבודה ביישומים כבדים. תו 10/10 במחיר המדהים המוצע לך כעת, גם אתה יכול להרשות לעצמך את ה-0-840. מודם 92/ 56% צלצל והזמן עכשיו. מערכת הפעלה ?א חו)) זס 98 חו שנה אחריות- אפשרות הרחבה עד שלוש שנים אופציות הרחבה ועזרים נוספים. החל מ- כ 8 : 9 ש"ת לחודש (11,226 ₪ ח כולל מע מ כולל מע"מ % :ו נלים פרטום ושיווק הניידים של 96% זוכי מכרז החשב הכללי! ב 4 וחטו]חסק הקלק |.6||60.א | התקשר 1-800-744-443 טלק וא "כ ".| שק מ 07 יוניטק ט כנולוגיותי-=משווק "1 בישראל. משששסששטפשמוששכ כ כמ 2407845 181994 218 0/2603 806 לספסו> 4 פמק זסקום) ופי | ברס 00002 פוה לש .2 -,ב-ע = בק ה |= +|רוובד 0 6 > וחד . ;6 >| הוח ד הכנס השנתי של 6=20 6!6גז0 6 מזמינה אתכם: מנכיילים, סמנכיילים ומנהלים בתחומי השיווק, מכירות, כספים, תפעול, שירות, קשרי לקוחות, מערכות מידע ומחשוב לכנס השנתי של 6% 801!6ז0. הוכפט ייהת וכיים יה" ופך יכייז בי '2002, במולון: שרתון סיטי טאואר, רמת-גן. בתכנית: 0000 קבלת פנים 0000 מליאה: 6 0וז8 5660 6031 זפחד 8 8 זר 60510 אהוחד - הסוזופסקסזק 6ט|8/ 80|6זס ₪ עשסוצזפטס 6801 08016 . סיפורי לקוחות 5 ארוחת צהריים 0 - 13:30 הצגת המוצר - התפצלות לשני מסלולים מקצועיים: > מסלול מנהלי שיווק ומכירות 6 מסלול מנהלי שירות ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראצ לפרטים נוספים והרשמה: 8016זס/!ו. 00.%+6ח6.שצעצעצ (או בטלפון: 03-6385848 פקס: 03-6889198) בשיתוף: אנשיםומחשכים - -3 + הר , -:%1 4 - 5 1 = -- | שח ₪ ו ₪ --. עברה כלמעורדיה החדעוים: רח' יגאכ אלון 65 (מגדל 4) ת"א 67443 טל: 03-625-30-30 פקס: 03-5613525 +זייהן כ <) נעשומח לעמוד לרשותכם במשכננו החדעו | שו ו ורי 2-.-+- 1 הייטק אחד קדימה כתובתנו החדשה: רח' יגאל אלון 65 (מגדל ) ת"א, 67443, טלפון: 03-6253030 פקס: 03-5613525 מחסט.11חג]04./וו/ 0-5 הנחמה היחידה בסיפור הזה היא העובדה, שככל שהווירוסים ויוצריהם הופכים מתוחכמים יותר - כך הופכים הן המשתמשים הרגילים, והן אנשי המקצוע של אבטחת המידע, למודעים יותר לבעיה, ולנחושים יותר לתת לה מענה הולם. יתר העובדות, לצערנו - אינן מעודדות כלל בסתיו שעבר תקף הירוס בשם ג6חוא. לדעת מומחים רבים מדובר בתמרור אזהרה בכל הקשור למה שצפוי בעתיד בתחוס ה-:1)46%ג ז56ץ6 (יותר מווירוס ה-;|א המשתולל ברשת בימים אלה ממש). מדובר בווירוס המסוגל לטייל בתוך הרשת מבלי צורך בסיוע חיצוני - כלומר בגורס אנושי שיעביר אותו בתוך המערכת או ממחשב למחשב. הוא מסוגל לפגוע בכמה דרכיס במחשביס מסוגיס שוניס, והעובדה ששלח את עצמו הן באמצעות דואר אלקטרוני, הן באמצעות קוב נגוע או בביקור באתר אינטרנט, הפכו אותו קטלני במיוחד. הפוכ מנכלל ‏ והברת 144 !]60050 6 לתגוב1ת 1006+9%300.00, [[.60.קם]ש. זרורוו הייעוץ ו תוקפים את הבית הלבן אבטיפוס נוסף של וירוס שעלול להיות מזיק יותר בעתיד הוא ה-864 0066. מדובר בווירוס התוקף באמצעות "סוס טרויאנייי, הנושא בתוכו את הבאג, ומכוון לפגוע בימיס מסוימיס בחודש. בין היתר הוא כוון כנגד האתר סק 6פטסשוום /. | טקטיקה כזו עלולה להיות מיושמת ברמות רתבות בהרבה ולפגוע במערכות רגישות הרבה יותר מה שמתפתח בקצב מרשים וקרוב לוודאי שימשיך כך, הס האמצעיס היצירתייס שבהס משתמשיס כותבי הווירוסים למיניהס כדי לפתות אנשיס לפתוח את הקבצים הנגועים או כל פעולה אחרת שתביא להתפרצות הווירוס. הייסופר וירוסיסי' של העתיד יחשפו פרצות חדשות באבטחה. וירוסים רגיליס תוקפים שוב ושוב את אותן פרצות, ‏ מה שאומר שקרוב לוודאי שמישהו כבר התקין להן טלאי. כאשר מדובר בפרצות שאינן מוכרות - אין ציאנס לחסוס אותן בזמן. בנוסף לכך, לפי נתוניס של 630002, גם וירוסיס שניצלו פרצות ידועות הצליחו לגרוס נזק רב משוס הנטייה האנושית לא ללמוד מטעויות... תסריט "יום הדין" בתסריט "ייוסם הדין" אפשר לצפות לתערובת של איומים שיופצו לא רק לכמה מאות אלפים של מחשבים, אלא למיליונים, מה שיביא למשל לקריסה של כל עסקות ה- 8. אס ניקח בחשבון את העלייה בשימוש ב-02ו65532וח 1ת8ו5תו וב-זששק 0: זטטק, התפשטות הפס הרחב והשימוש בטכנולוגיות 6|65זוא, הצפי הוא ליותר וירוסים שיופצו דרך פלטפורמות אלה, במיוחד כאשר העברת תוכנות באמצעות מכשירים כמו טלפון נייד ו- אס? היא יותר ויותר פופולרית ובדרך כלל פחות מאובטחת ואולס, המשמעות החמורה ביותר שראוי להדגיש היא לא סוג הווירוסיס אלא מידת הנזק הפוטנציאלי שביכולתם לחולל. ככל שממשלות, צבאות ועסקיס עובריס למערכות אינטרנטיות - הסיכון לפגיעה גבוה יותר. אין זו הפעם הראשונה שמזכיריס את העובדה שמערכות חיוניות כגון חשמל, תקשורת, פיקוח ובקרה, תחבורה ועוד נשענות באופן גובר והולך על מחשביס והפעלה און ליין. תוצאות התקפה על מערכות אלה ואחרות יהיו חמורות ביותר. 2] לקראת כנס זסוחס605% אהוחד למעשותמטי אורקל 68% חיל האוויר יצמייד במערכות אורקל בפרויקט תוכנה מהגדולים אי פעם ביעוראל פרויקט ניהול משאבי הארגון (?58) של חיל האוויר, מהגדולים בפרויקטי המיחשוב שהתבצעו עד היום בישראל, עולה לאוויר בימים אלה בגרסת :11 566 צישםוצטם-6 366ז0. הפרויקט הוא חלק מעסקת ענק שנחתמה עס משרד הביטחון, חיל האוויר וחילות היבשה לתקופה של 5 השנים הבאות עס אופציה להארכה. כעת ניתן להרחיב בידיעה שפורסמה לראשונה ב-;ווג1א עב וב-6ש)חסוובוווזס!ח1 ישראל, שדיווחה מהכנס שהתקיים באמסטרדם בינואר. זהו גס אחד מהפרויקטים החשובים והיוקרתיים ביותר של חברת אורקל העולמית, לדברי מנכייל החברה לארי אליסון, שהתבטא בנושא זה בכנס לקוחות של החברה שהתקיים כאמור באמסטרדם בינואר השנה. אליסון ציין בדבריו שהעובדה שחיל האוויר הישראלי יימהטובים בעולס'י בחר במערכת אורקל מהווה הוכחה לביצועיה ואיכותה. עוזי נבון, סמנכייל מכירות לסקטור הציבורי באורקל ישראל, אומר שיישוס הפרויקט החל לפני כשנה ויימשך עוד כארבע שנים. הפרויקט מיושס בכמה שלבים לרוחב כל התהליכים הארגונייס בחיל ויכלול בסופו אלפי משתמשים. 'יהשלב הראשון של הפרויקט, שעלה לאוויר בימיס אלה, כולל יישוס של מודול ניהול צרכיס ומודול תכנון תקציב. השלב השני, המתוכנן לעלות לאוויר לקראת סוף שנה זו, כולל את כל היבטי הרכש, התקציב, הבקרה התקציבית, המכירות ומקטעים של מלאי. השלב השלישי, המתוכנן לסוף שנת :2003 כולל את היבטי הלוגיסטיקה והמלאי המורכביס של החיליי. בועז נבט, מנהל מכירות למגזר הביטחוני באורקל ישראל, אומר כי הפרויקט מנוהל בשילוב של מספר גופים מחיל האוויר ומאורקל ישראל. פיצה האם, מאקו-בל וקנטאקי פרייד צ'יקן בחרו ב-6/808/9 ענקי המזון המהיר הגלובליים פיצה האט, טאקו-בל וקנטאקי פרייד צ'יקן, השייכות שלושתן לרשת טריקון גלובל, בחרו בפתוון מחס| הנתונים הארגונל גוג6ח6ד של א6א. מחסן הנתונים גוג6מטד של אסא ישמש את שלוש הרשתות לקבלת החלטות עסקיות ממוקדות לקוח. בעזרתו יתקבלו החלטות על תפריטים מועדפים, מועדי השקת מוצריס חדשים ויתבצעו הליכי ניתוח מכירות. 83 י*אפשר למנהלי הרשתות גישה מהירה לנתונים על פעילות הלקוחות, צורכיהס ובקשותיהס ביותר מ-30 אלף מסעדות בעולס, 4 >* שבועון אנשים ומחשבים * 66%)חס)זגוחזס)ח] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * [61.60.1ת6 ועיבוד ותרגום מיידי של מידע זה לפעילות שיווקית, שתשמור על שביעות רצונם של אותס לקוחות. ל בנוסף, ניתן יהיה להשתמש בכליס ה לטובת ניהול מסעות קידום מכירות וניהול כוח אדס ברשתות ברחבי העולס. 6 +ארחוטי כאחרונה החכו הריגונים על אודות ניהול מידע 68% בהתסנים ניידים 6 ההתממשמות למטרכות ושוא מהתסנים ניידים עדיין בחיתוכיה וכך גם בשכות המשתמעשים רביד ככלימור - ניקח, למשל, תסריט אופיטימלי: איש מכירות מגיע לפגישה, שעליה התעדכן דוך הנייד ממערכת ה-68;1 הארגונית שלו, שכמובן, מחוברת ליומן שלו. במהלך הפגישה הוצג המוצו, הלקוח הביע עניין ונקבעה פגישה נוספת. איש המכירות שלנו יוצא שמח וטוב לב מהפגישה המוצלחת ומעדכן דרך הסלולרי את מערכת ה-68;1 הארגונית בתוצאות. תודו, שלפני שנתייס הייתס פורציס בצחוק פרוע. היוס זה נראה ריאלי ובטח לא אפתיע אף אחד באומרי שזה בר יישוס. התממשקות מערכות מידע באמצעות ?גצ אינה עוד חלוס. מדובר במציאות מאובטחת, שאף נראית אסתטית וידידותית. אם כן, מה הבעיה! ובכן, המצוקה האמיתית נמצאת בגודל המכשיר הסלולרי, שהקלדת נתוניס באמצעותו עלולה להיות משימה לא קלה ואפילו מרגיוה למדי. צריך ללחוץ שלוש, ולעתים אף יותר, פעמים על כפתור על מנת לכתוב אות אחת, שלא לדבר על אותיות סופיות וסימניס מיוחדיס. משימה זו כשלעצמה הופכת את הזנת הנתוניס לבעייתית משהו ולכן יהיה קשה מאוד לשכנע משתמש לעדכן נתונים באופן זה. ובכן, הטלפון הנייד יניב לנו דבר אחד וגס זה בערבון מוגבל - נוכל לקבל ממו נתונים ולקרוא אותס על מסך קטן. אלטרנטיבה נוספת היא מכשירי כף היד (04?). מסך גדול יותר, פונטיס גדוליס יותר וקצת גרפיקה. המצוקה במקרה הזה היא התיבור לאינטרנט. אמנם, ניתן לחבר את מכשירי כף היד לאינטרנט באמצעות מכשיריס סלולריים ואודה, שכיימכוריי למידע אני אף נוהג לעשות זאת בזמני המתנה בתוריס ארוכיס ובהזדמנויות נוספות, אך יחד עס זאת, לא אוכל להמליץ על פתרון כזה כפתרון כולל לאנשי שטח, הזקוקים לקבל ולהזין מידע תוך כדי עבודת שטח. מי צריך גישה למערכות ה-680₪ הארגוניות מרחוס: 1. אנשי השירות הנמצאיס בשטח - אלו הם אותס שגרירים של הארגון שלנו, שמייצגיס אותנו אל מול לקוחותינו ושצריכיס לתת להס את השירות הטוב ביותר. אנשי השירות נזקקיס למידע ארגוני לפני השירות - הפניה לשירות במהלך היוס, במהלך השירות - שליפת מידע על הלקוח ברמה טכנית או אדמיניסטרטיבית, ולאחר השירות - להזין אינדיקציה על סיוס מתן השירות והמשך ללקוח הבא. 2 אנשי מכירות שמצויים רוב היוס מחוץ * רביד כלימור הוא מנמ/"ר חברת גזק זהב. לתגובות: ].81.06וח652016זסותו!טץ לארגון - זקוקיס לגישה למאגר הלקוחות, הן הרגיליס והן הפוטנציאליים, כגון מידע אודות היסטוריית אינטראקציה עס הלקוח, שמות וטלפוניסם של אנשי קשר ואנשי מפתח בארגון ומידע על מוצריםס קיימיס ופוטנציאליים עבור הלקוחות. 3 הלקוחות של הארגון - זקוקים לגישה למערכות ה-1א6% של הארגון, על מנת לקבל מידע ולהזין קריאות שירות. כאן הפתרון הקלאסי הקייס הוא ה-א5-08, שכבר דנו בו בעבר ושעיקרו מתן גישה אינטרנטית ללקוחות, שאינה כרוכה בגישה אלחוטית. ואולס יש נטייה כיוס לתת ללקוח גישה שירותית גס בהתקנים ניידיס. אז מהו הפתרון האופטימלי? עבור אנשי השירות שעובדיס בשטת - יש שני פתרונות השולטיס בשטח כיוס: 1. מסופוניס ייעודייס או גפ? 2. מכשירי קשר/טלפונים ניידיס המסופוניס מתממשקים מאוחר יותר למערכת הארגונית ואילו מכשירי התקשורת למיניהס מאפשריס שיחה עס נציג בארגון, שמבצע הכוונה לאיש השירות במהלך היום. אנשי השירות לא יוכלו לבצע גישה אינטרנטית מטבע עבודתס, ולכן שיטת מסופוני 1 ]01, הזולה יחסית, היא שתשלוט, עד לפתרון מוצלת אחר שיהיה ₪₪ו1 ח0. שילוב יפה שהוכיח את עצמו הוא שיטת חיבור המסופונים לאינטרנט באמצעות טכנולוגיה סלולרית שילוב יפה שהוכיח את עצמו הוא שיטת חיבור המסופונים לאינטרנט באמצעות טכנולוגיה סלולרית. חברת 645% העולמית יישמה שיטה זו, ובאמצעות המסופונים אנשי השירות בשטת מזינים נתוניס על מצב המשלוח באמצעות %4₪ של קוד החבילה ומקבליס נתוניס על המסך על קריאות חדשות לשירות איסוף. טכנולוגיה משולבת זו מאפשרת שירות טוב יותר ללקוח (יידון בהמשך) וחיסכון עצוס במשאבים עבור החברה. יישוס הטכנולוגיה עדיין יקר ולכן, לפנל יישוס יש לבצע חישובי ₪01 (ומאחש+ח] 0 וחטוש) שבמקרה של ;648 הוכיחו את עצמס. עבור אנשי המכירות - הפתרון האופטימלי היה ונשאר המחשב הניד בעבודת 16 ]01, שניהל שבועון אנשים ומתשבים * 66%\חס!וגחזזס]ם] * גיליוך 997 * 20 במאי 2002 6 [.1.60פח6 5 35 רביד כלימור באמצעות טבלאות עזר את מזהה הרשומות (14 ₪%) של מערכת ה-68% הארגונית בצורה עצמאית, כאשר היה מחוץ לרשת הארגונית. במצב זה, אנשי השטח עשו ועושיס שימוש במתחשב כאילו היה מחובר לרשת, וכאשר התממשקו בחורה לרשת, בוצע הליך סינכרוניזציה שלמעשה סינכרן את מספרי הרשומות והזין אותס לבסיס הנתוניס הארגוני לשימוש אנשי הארגון. פתרון זה היה קצת מסורבל הן מבחינת ההתקנות והן מבחינת ניהול הנתונים. בתוכנות ה-א08 בגרסאות הנוכתיות, פתרון זה ממשיך להתקיים וניכר כי השתפר במהלך הזמן והפך לידידותי יותר להתקנה ולשימוש. פתרון נוסף הוא פתרון בצורת 8 - לשיטת פתרון זה, אנשי הארגון יכוליס לעשות שימוש במידע הארגוני בכל מקוס שבו יש גישה לאינטרנט באמצעות זשאסז8. כך, אנשי הארגון מקבליס מידע בזמן אמת מבסיס הנתוניס הארגוני וגם ההזנה נעשית 1₪ו1-ח0 למחשב הארגון. היתרון הברור הוא זמינות המידע, ואילו החסרון היותר ברור הוא, שקיימת תלות בגישה לאינטרנט על מנת להגיע לנתוניס ולהזינס. גישה מכל מקוס באמצעות זשאז8 תהיה אפשרית באמצעות מחשב נייד המחובר לאינטרנט על ידי טלפון סלולרי (3₪0ת], 06406) או בטכנולוגיה סלולרית (כרטיס ג161א6 המחובר לרשת הטסלולרית). הימיס הללו מגיעים אף הס ואז, אז יהיה לנו הפתרון האופטימלי לאנשי המכירות שלנו. הצורך ביישוס הטכנולוגיות שהועלו, חייב להיות מלווה בחישובי 801 מדויקים, או במליס פשוטות עלות-תועלת, שתשתלם לארגון. החיסכון העצוס שמתאפשר לחברת שילוח על ידי משלות נהג לאיסוף נוסף בשיטת :1 ח0 הוא מתאים ביותר לחברת שילוח, אך לא בהכרת נכון וכלכלי לחברה שמבצעת תיקונים של מוצרי חשמל. לאור העלויות הגבוהות, בינתיים, של יישוס פתרון אלחוטי דו כיווני, כדאי להמתין עוד קצת או לקבל במשוואת העלות-תועלת תוצאה, המעידה על תועלת משמעותית חרף העלויות הגבוהות. 2] ש דטדודפאו ד 06ו06)גאג ו = 6 הכנס השנתי השישי, 21/5/02, דן פנורמה, ת"א הננמוותה כיניו<וכי שרויקטים בינטראל הכנס הנטנתי הנטינטי, 21/5/02, ננוי נטורגל- דן פנורמה, ת"א הגענו לכנס העמותה הישראלית לניהול פרויקסים ‏ - מתזקהס םגח5ו ואס - פעילה גם בתחום התקינה הסקצועית לניהול פרויקסים בארץ. חשיבות התקינה היא להפוך את * שי שרגל הוא נשיא העפותה לניהל פרוייסֶסים בישראל ס6 וספ/תס ה-ואק הינו הארגון המקצועי הגדול בעולם לעוסקים בתחום ניהול הפרוייקטים. שיעור הגידול במספר החברים בו עומד על 350% ב-5 השנים האחרונות. שיעור גידול זה, מצביע על הגידול בהכרה ובמודעות לניהול פרוייקטים כמקצוע. הארגון נוסד בשנת 1969, כמוסד ללא כוונת רווח. לארגון הצטרפו קרוב ל-400,000 חברים בכל העולם. הארגון מפעיל אתר מקצועי חָזס.ווחק.אישא, | ה-|₪₪| פרסם גוף ידע יא 01 800 זה6וח6טַבתה! 6ש6סזק (אסםואק) וכן פיתח תוכנית הסמכה לעוסקים בתחום הרכז צפ"י מודל המצוינות של הכיוצבי ברק | הדרכה, הנחייה ואימון לשיפור ביצועים ניחולייס ז, עסקיים והתנהגותלים. | תכניות לפיתוח מנהלים ולהכשרת עתודות ניהול הכשרה, הדרכה ואימון של אנשי מכירות ושיהות פיתוח עבודת צוות וגיבוש צוותים הכשרת נציגים ומציגים בתערוכות ובירידים הקמת מכללות פנים ארגוגיות והפעלתן שירותי ניהול הדרכה על בסיס 6וו6ט0פזטכ) ה-=00/חק 869 לנחלת הכלל. ה-אספואק, משמש בארצות-הכרית כתקן ו5א3, מזה מספר שנים והכוונה הינה לבצע פעילות להכרתו כתקן על-ידי מכון התקנים הישראלי. בחודש אוקטוכר, 2001, הוקסה לראשונה באר), בהובלת סכון התקנים ובסמכותו של משרד התעשיה והמסחר, "ועדה מרכזת 1800 לתקינה בתחום ניהול ואיכות". ועדה זאת תנחה את התקינה בארץ בכל התחום הרחב של איכות וניהול. העמותה שלחה כחכר לועדה ואת את אנדרה מוזס, מנהל יחידת סינהל פרויקטים ארצי בחכרת החשמל, אשר היה חכר הנהלת העמותה מאז ייסודה ב-1996 ועד 2001. מסעם הועדה המרכזת, הוקמה והחלה את עבודתה "ועדה טכנית לתקינה בניהול פרויקטים בישראכל- ולועדה זאת נכחר כיו"ר נציג העסותה אנדרה סוזס, וסגן היו"ר הוא פרופ" שלמה גלוכרזון סאוניברסיטת תל-אביב, הנשיא לשעכר של העמותה. לאור זאת, ההשפעה המקצועית של העמותה על התקינה בתחום ניהול פרויקטים צפויה להיות משמעותית תהליך התקינה בארץ, מבוסס בדרך-כלל, על בחירה ואימוץ של חקנים מוכנים בעולם, בעדיפות לחקנים בינלאומיים (כמו 80ו, 66ו), איזוריים ולאוסיים. על פי תכניות העבודה משנים קודמות, נמצאים על שולחן הדיונים הצעות חקינה על פי תקני 80ו/0שו. לאחרונה דוחח אנדרה מוזס לנשיא העמוחה לניהול פרוייקטים בישראל שי שרגל, שהיום, גם התקנים של ווא ובמיוחד ה->ספואס הועלו לבחינה בתהליך התקינה בארצ לשותפים בחהליך הובהר כי, העוסקים בתחום, יונלו למצוא כ-אספואס, תמיכה מקצועית פרטנית ושימושית, יוחר מאשר בתקני ספו. לכן, מערכת התקנים הישראלית בתחום ניהול פרויקטים תהיה מושלמת וק יחד עם ה-אסחואק כחלק מהחקן הישראלי אודות ה-וווק [003ו0)65ז2 זסהַהּח3ו וסשןסזק (שווק). גוף הידע הפך לתקן אמריקאי ואומץ ע"י ה- ופאג. תוכנית ההסמכה אומצה עלז-ידי ארגונים וחברות רבים בעולם כולו, כדרישה מקצועית מהעוסקים בתחום ניהול הפרוייקטים. בארץ פועל סניף של הארגון. העמותה לניהול פרוייקטים בישראל (6וקגח6 |5₪6! וואם), פועלת לקידום תחום ניהול הפרוייקטים בארץ. העמותה מקיימת ערבי עיון חודשיים, כנס שנתי וכן מבצעת מהלכים שונים לצורך הכרה ב-אספואט כתקן ישראלי לתחום ניהול הפרוייקטים. ג ישוח קל" 01 סרק א 0 נשיא העמותה לניהול פרוייקטים בישראל הינו שי שרגל, העוסק בתחום ניהול הפרוייקטים ב-16 השנים האחרונות. לעמותה הנהלה ציבורית, בה חברים בכירי העוסקים בתחום ניהול הפרוייקטים בארץ. במסגרת פעילותה, מבצעת העמותה פעילות הסברתית והדרכתית, לצורך שיפור רמתם המקצועית של העוסקים בתחום ניהול הפרוייקטים בארץ. לאחרונה הוקמו פורומים שונים ומבוצעת פעילות רבה בתחום של חשיפת גוף הידע העולמי, ה- אספוק לארגונים רבים. נש איכ/ 0 7 2 ק. סוכ 2 אי 227 2 קק/2/ 5 ייעוץ ובניית תכניות הדרכה ייעוץ, ליווי, פיתוח ארגוני ופיתוח אישי פעילויות יעודיות בתחום תחקור ותשאול ם מ ם ₪ 8₪* אימון אישי לשיפור הניהול ולפרזנטציה || ₪ םש ₪ הקניית מיומנויות בתחום הבטיחות בעבודה 5 עו השכרת אולמות וחדרי הדרכה מאובזרים במרכזי ההדרכה ברחובות ובת"א אפשרות לאירוח מלא "?111 גסיון בד ל 22 החור ב הת 7 2 6 > שבעון אנטים ומחשבים * ₪31/00/66%ז0/ה1 * גיליון 7 > 20 במאי 02ָאָ 6 [ן.61.60ת6 ה ---------- ו ₪-.-].].- -[][]1]1!.!]₪ = 1 1 :5-1 טל 08-9475549, 08-9467586 פקס: 08-9467%46 1 ,עשי מיהי החפ/גוווחק? מאז הקמתה כ-1983, חכרת פוחפו5ץ5 ההםעגואוחס מוכילה || את עולם ניהול הפרוייקטים באמצעות תוכנות חדשניות || לניהול, בקרה וביצוע כסביכות עכודה מורככות ומרובות פרוייקטים. התוכנה החדששנית של החפעגומוחק מסייעת ליותר מ- 41,000 חברות ו-350,000 משתמשים ב-150 מדינות להגיע להצלחה עסקית באמצעות הצלחת הפרוייקטים שהן מכצעות. || הנהלת חפ/גושוחפ יושכת כפנסילבניה, ולחכרה סניפים || בשיקגו, ניו המפשייר, ניו יורק, סאן פרנסיסקו, הונג קונג ולונדון. החברה בבעלות פרטית ותעבור השנה מחזור הכנסות של 100 מיליו| 8. החכרה משרתת מגוון רחכ של ענפים ותעשיות, לרבות תעופה, חלל והגנה, רכב, עיבוד כימיקלים, כנייה, אנרגיה, הנדסה, שירותים פיננסיים, ייצור, תרופות, פיתוח תוכנה, טכנולוגיה, טלקומוניקציה ושירותים. עם לקוחות החכרה הבולטים בישראל נמנים 8וחסו5ץ5 פקפוטוחם, אלקו תעשיות וחכרת החשמל. החש/גוווחס משווקת בישראל כלעדית ע"י חברת רמדור המובילה בפיתוח ושיווק תוכנה לענף ניהול הפרוייקטים. ה "יאני מאמין" של החפ/גוווחק מאחורי 86וקופוחם החם/גואוחק, חכילת התוכנות המתקדמת בעולם לניהול פרוייקטים, עומדים 4 עקרונות יסוד שמהווים את הבסיס ההכרחי להצלחת פרוייקטים בעולם התחרותי של ימינו: 1. יצירת ערך: ניצול מקסימלי של השקעות בפרוייקטים || כדי להשיג הצלחה עסקית באמצעות פרוייקטים, חכרות || וארגונים חייבים להקצות את האנשים הנכונים לפרוייקט || הנכון, לקשר ביעילות בין משתתפי הפרוייקט, לתת דין | | וחשבון מדוייק על הזמן והמשאבים המוקדשים למשימות השונות, להשקיע בפיתוח הנהלים הטוכים ביותר ובהערכה || מתמדת של הפרוייקטים והביצועים בהשוואה ליעדים. || התאמת הפרוייקטים ליעדים האסטרטגיים של החברה || מאפשרת ניצול מיטבי של משאבים ושליטה רבה יותר על ו במ טכודריה הרטאריתד בדה וד 2 נא 8 4 5 ו | | 6ש5ווכןוס+וו- תוכנת ניהול הפרוייקטים של החכרות המצליחות כעולם ניהול פרוייקטים כלל ארגוני על פי 26וזכןז16ח= 8זסעהוחוזק לפרטים נוספים על חכילת התוככה 86וזקז6וחם השע ווח ולהזמנת מצגת אישית נא חייגו לרמדור 03-7667777 מאמצים המוקצים לפרוייקטים מרוכים המתכצעים על ידה. 6 זזסות ה השע וווחק מאפשרת לחכרות להגדיל את התשואה הכוללת מהשקעותיהן ולחסוך כהוצאות על ידי התאמת יעדים אסטרטגיים למטרות עסקיות ותכנונים תקציביים. כעזרת גישה מיידית לערכים של תשואה פנימית (וסה), ענ"נ (טקא) וערכים כלכליים נוספים, לכל פרוייקט ולכלל הפרוייקטים, מנהלי החכרה מסוגלים למקסם את השקעתם בכל פרוייקט ופרוייקט. 2. שקיפות הפרוייקט: מידע מעודכן לכולם, בכל מקום םסוח ההסעגשוהק מותאמת לגודל הפירמה ומתוכננת על פי צרכי הפרט. המערכת מעמידה לרשות כל משתתפי הפרוייקט ממנהלים בכירים ואסטרטגים ועד מנהלי פרוייקטים וחכרי הצוות את כל הפרטים הדרושים להבטחת הצלחת הפרוייקט. המידע הנוגע לפרוייקט מוצג כאופן בהיר ובפורמט אינטואיטיבי, על מנת לסייע לכל חכרי הצוות להתמקד בתחום התמחותם ולקבל את ההחלטות הנכונות. 3. תאוצה: הגכרת המהירות והיעילות של כיצוע הפרוייקט קזוח ה םשג וחק מעניקה לכל חברי הצוות את המשאבים והמודלים הדרושים לניהול ולצמצום סיכונים. כך, יש בידי מנהלי הפרוייקט את כל המידע על התקציכים, הזמן, המשאכים והעלויות - הדרוש להכנת המצב האמיתי של הפרוייקט ככל רגע. כעזרת פתרון זה, מנהלי פרוייקטים מסוגלים לזהות ולחזות בעיות כהתהוותן, לשלוט בשינויים ולפתח תוכניות חלופיות. 4. עקביות: לחזור על ההצלחה - פרוייקט אחר פרוייקט על ידי איגוד כל הידע המצטכר והלקחים הנלמדים בפרוייקט, קזוח ההשש הואוחק מעניקה לארגון פלטפורמה לניצול חוזר של מידע זה תוך הבטחת עקביות בכל הפרוייקטים בהם הוא מעורב. התוצאה : מערך עקבי ואחיד של תהליכים לניהול פרוייקטים. קביעת תקנים לתהליכים מיטכיים מאפשרת לארגון ללמוד מניפיונו, דכר אשר מסייע למנהלי פרוייקטים לחזור על תהליכים שהצליחו בעבר ולהימנע מטעויות שאותן היה אפשר למנוע. 0 זזאס? דוו וס וו ו 6 סאק ו זאו 6הא גוא ו 5 . דוו + וה ו אסוז 600 הסח אחסוש דוו וו וו : 1 ₪ שדעודודפא זאש 2)6אג/ דש כיה מהפכת זשא. של מיקרוסופט, שלוותה בהכרזת משפחת שרתי ה-זשא. הארגוניים, סללה את הדרך למגמה חדשה של מעבר החברה ממכירת מוצרים למכירת פתרונות ושירותים ללקוח. פתרון ה-חפַחִפְסָבּתג)/! סז פפחקסות=, | שיושק על ידי מיקרוסופט העולמית בעוד כחודש, מהווה אף הוא נדבך במגמה זו בהציעו מעבר ממכירת פתרון שולחני למכירת שרת ארגוני לניהול פרויקטים המהווה פתרון כולל ללקוח. לראשונה, מציעה מיקרוסופט פתרון לניהול פרויקטים ומשאבים ארגוניים, הכולל רכיבי שיתוף ידע, אשר מהווה חלק אינטגרלי ממשפחת שרתי ה-חוא. הארגוניים של החברה. עד כה היוותה תוכנת ₪64 על גרסאותיה השונות מוצר, שענה בראש ובראשונה על צורכיהם של עובדים בודדים בארגון, עם יכולת קישוריות אלקטרונית פנים ארגונית מוגבלת יחסית. עתה, עם השקת |חשחססבתג! סז ספחסותם (המבוסס על משפחת 2002 6₪סז 050זסווא החדשה) מוצע מענה לצורכי מנהלי הפרויקטים לקישוריות ושיתוף מידע מלא בין צוותי הפרויקטים לרוחב הארגון כולו, באופן המאפשר לראשונה טיפול במספר פרויקטים בארגון במקביל. זאת באמצעות הטמעת המערכות בתשתית התקשורת הארגונית מבוססת האינטרה-נט ורכיבי שיתוף ידע ששולבו בהן. תכנון משפחת המוצרים צמח מתוך הגישה כי כיום, יותר מתמיד, יעדיו העסקיים של הארגון קשורים יותר ויותר ליעדי כל אחד מהפרויקטים שמתנהלים בו: מצד אחד, הארגון משקיע בפרויקטים משאבים ניכרים, ומצד שני, הפרויקטים מסייעים לארגון להשיג את יעדיו האסטרטגיים. לאור זאת, נדרש לנהל את הפרויקטים ואת המשאבים בצורה הדוקה מתוך נקודת מבט אסטרטגית, המבטיחה כי יעמדו בקנה אחד עם יוזמות הארגון, דרישה שעמדה מאחורי תכנון משפחת מוצרי טסוק החדשה. שיתוף ידע מלא בסביבה מרובת פרויקטים פתרון ה-וחסחסֶסטֶבּחג! טסו פחקוטוה כזסייע ליחידים, לקבוצות ולארגונים לנהל פרויקטים 0-7 * מאת רוני דביר היא מנהלת מצר 6פןסזס במיקרוסופט ישראל משפחת מוצרי 2 6%][סזק)/050ז1:6 6 2002 5130030 6ןסז הספסזסוא הופכת את ניהול הפרויקט למטלה אינטואיטיבית ביותר, הודות ל-6066 66ןסוק, המנחה את המשתמש בצורה אינטראקטיבית בשיטת צעד-אחר- צעד, לאורך שלבי הניהול העיקריים של הפרויקט. הגרסה החדשה כוללת רכיבים חדשים נוספים ומשתלבת באופן הדוק עם 'ישומ' אססווטס, |פסאם !-סופוש. 6 סביבה הממשלכת כין 2002 5 סק 10050 לבי| 2002 ז6ח59 60]ןסזק !וספסזסווא. מאפשרת להרחיב את סביבת ניהול הפרויקט לחברי הצוות ובכך לשתף ידע באמצעות דפי ספ:א, כגון: גיליונות דיווח (96פח65וחוו), דו"חות סטטוס, וכלי ניתוח, וגם לאחסן בצורה מרכזית מידע הקשור לפרויקט, כגון מססכים שונים, תוך שימוש ב-56/065 768 |חו860זהח5 508סז6וו המובנה בתוכנה. 6 ש'לוב 2002 |003ו655]סזם 601|סזם 50₪סזסווא עם 2 זספעטז50 601][סזק |ס5סזסוא היוצר פתרון ארגוני רב-עוצמה לניהול פרויקטים. שיתוף שני המוצרים הללו מאפשר לנהל פורטפוליו של פרויקטים ומשאבים כלל-ארגוניים ולהקצות משאבים באופן אופטימלי לרוחב הארגון, לבצע ניתוחים שונים, כגון ניתוחי "זו-וגּחא" ועוד. כל אלה יעלו את ניהול תיק הפרויקטים של מנהל הפרויקטים בארגון. ומשאבים כלל-ארגוניים, לשתף ידע בנושא פרויקטים ולנתח פורטפוליו של פרויקטים כדי לשפר את התוצאות העסקיות. בין היתר מספקת התוכנה כלים להצגה וניתוח של דו"חות סיכום בחתכים של פרויקטים ומשאבים. 2002 אסוס מאפשר לארגונים להגדיר ולאכוף סטנדרטיזציה בניהול פרויקטים, משאבים ומשימות, דבר המאפשר להפיק בסופו של דבר דיווח מדויק ושלם יותר. באמצעות קו המוצרים החדש יוכלו מנהלי פרויקטים לתכנן, לנהל ולעקוב אחר פרויקטים ומשאבים באמצעות כלים לניהול פורטפוליו של פרויקטים ומסד נתונים ארגוני. רכיבי שיתוף ידע, מבוססי טכנולוגיית אינטרנט, הכלולים בסוצר, מאפשרים לדרג הניהולי לשתף את נתוני הפרויקט עם חברי הצוות ולשלב בצורה קלה ופשוטה עדכונים בתוכניות הפרויקט הקיימות וכן מאפשר למקבלי ההחלטות העסקיות בארגון לקבל מבט 8 * שבועון אנשים ומחשבים * 6%:\מ31:0זס/ה] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * ]60061.60.1 ₪₪2₪ש₪ש₪ש₪שש₪ש₪ש₪שמשקקקקקככככעעתתהה. הכנס השנתי השישי, 21/5/02, דן פנורמה, ת"א 2 ס6ןסזם - ניהול פרויקטים עובר לזירה הארגונית לראשונה מציעה מיקרוסופט שיתוף ידע מלא כבסביבה מרובת פרויקטים, מבוססת קישוריות פ6/ו בואנת יריוני ‏ הנייר - על הפרויקטים בחתך כלל ארגוני. 8 60 )60[סזק זוא מהווה דוגמה לכלי שיתוף הידע, שעליהם מושתת 2002 ש6סוס. כלי זה מעודד שיתוף ידע, על ידי מתן אפשרות לצוותי העבודה ובעלי עניין נוספים להציג, לעדכן ולנתח את נתוני הפרויקט. כלי שיתוף הידע ויכולות הטיפול בנתונים שיתופיים, שעליהם מושתת 2002 )זווא מסייעים לצוותי הפרויקטים להתעדכן בקביעות ולהבטיח כי היוזמות העסקיות תואמות את יעדי הארגון. ריכוז הנתונים מאפשר למשתמשים לשמורעל האחידות בצורה קלה ופשוטה, באמצעות עדכון מידע הפרויקט בזמן אמת. האינטגרציה בין 560085 וד |הו37600ח5 לב'| ז8א56 601ן0ז₪ |501סזסוא מאפשרת למשתמשים לאחסן בצורה מרכזית נושאים מרכזיים ומסמכים הקשורים לכל פרויקט, כדי שיהיה באפשרותם לשתף מידע קשור לפרויקט לטובת שיתוף ידע טוב יותר בקרב חברי הצוות ושיפור תהליך תכנון הפרויקט בעתיד. קטסו6 לזועווטוז: מיקרוסופט מובילה טכנולוגית של השוק ממצאים של קבוצת שוחטה, פירמת ייעוץ ומחקר שבסיסה בבוסטון, ממצבים את סוס כפלטפורמת ניהול רבת עוצמה שתוכננה תוך התאמה ישירה לצורכי הארגון, ומבססת את מעמדה של מיקרוסופט כמובילה הטכנולוגית של שוק ניהול הפרויקטים הארגונים. לדברי טוג חסזג3ח5, סגן נשיא לתחומי ה-ו0 וה-4= (חסטגסוסקת 6 ח) בחברה, 2002 6סוס מציע לארגונים פלטפורמה מותאמת אישית וכלים הניתנים להרחבה ולאינטגרציה דרך מערכות עסקיות באופן העונה על צורכי ניהול הידע והפרויקטים של הארגונים. עוד ציין גוו כי הארכיטקטורה הפתוחה של 2 0]606₪זק |)ספסזסווא והפונקציונאליות הארגונית המובנית בתוכה מכוונת אל המטרות עמן מתמודדים כיום מפתחים וספקי תוכנה בבניית יישומים העונים על צורכי הלקוח. 2 וו חוללה גל של התרגשות בקרב ספקי תוכנה עצמאיים המבקשים לבנות פתרונות ניהול פרויקט מותאמים אישית על בסיס פלטפורמת מיקרוסופט. יותר מ-235 שותפים כבר לקחו חלק בתוכנית שותפי מיקרוסופט בתחום הפתרונות לניהול פרויקטים, עובדה המעידה יותר מכל על הפוטנציאל הגבוה הטמון בפלטפורמהזו. מאחורי החכרות הגדולות והמצליחות כעולם עומדת תוכנת ניהוף פרוייקטים אחת. ו 2 = | | ב ע 5 / ?ו ג ו וק 156וכןו6ס+ו=] פרימוורה - התוכנה המובילה בעולם בפתרונות מקצועיים לניהול סכיבות מבוזרות ומרובות פרוייקטים רףוב\ר מאז הקמתה ב-1983, חכרת גתמץגשוחק מוכילה את עולם ניהול הפרוייקטים באמצעות תוכנות חדשניות לניהול, כקרה וביצוע בסביבות עבודה מורככות ומרובות פרוייקטים התוכנה החדששנית של גהפטגשותק מסייעת ליותר מ-350,000 מעותמשים ב-41,000 חברות וארגונים ב-150 מדינות, להגיע להצלחה עסקית באמצעות הצלחת הפרויקטים שהן מבצעות. בעזרת חבילת התוכנה 6 = ההששגוווהק, תוכלו ליישם מערכת לניהול סביבות מרובות פרוייקטים, מנקודת המבט של החכרה וצרכיה ולא של הפרוייקט הבודד וצרכיו. כך מתאפשרת אופטימיזציה מלאה של כל המשאבים, בכל הפרוייקטים, כדי שהחברה שלכם תעמוד ביעדים הקשוחים של עלויות, לוחות זמנים, איכות, חדשנות ושימור היתרון הזמ|ן מצגת אישית עוד היום התחרותי. מוצרי גהפץגושוח? ממקסמים את התשואה על ההשקעה באמצעות כינון הנהלים הטובים ביותר, אומדן סיכונים, קיצור ו סד סוד ואספקת שקיפות של הפרוייקט לכל הגופים הנוטלים בו חלק, החל 7 ] ם ] 7 . 0 0 7 ב 3 / במנהל הבכיר ביותר ועד לאחרון חברי צוות הפרוייקט 5 ליו משווקת בלעדית ע"י ₪ נשהבריווריו ויר ג'ואכל קופכמן - כאז שהקסנז את פהפניעס בשטפרעזק לפני 18 שנה, הי עדים לשיטיים עוצרי נשימה בתחום כיהפל הפירזיקסים. השלם, בשעם נקודת זמן, מאז שהמהשב האישי נכנס לשימיש כה נפוץ, לא השכט שהעתיד הסי=די ייה כה מסעיר. גישה חדשה לנטרי לניל פרויקטיים הולכת ומתעוררת, ובשילוב עים הפיתוחים הטכטולוגיים הגדולים, היא תתולל בחסש השנים הבאות מהפכה בניהול עבר בשנים לידי ביטוי, רשומים בארגון ליוותר 0 עייסוק סקנות לניהול פרויקסים = ; בלתי ו עם לקוחות, ם יעברו שינויים ם אלה הם: וג היישומים מובילות דוגמת : ה ישתמשו. כידוע שת התחוטים הללז קשורים זה בזה. הגישה ב הוּל פרויקסים היה נחלתם הבלעדית של המעסים, שניחנו בכישורים ובניסיון הדרושים כדי להצליה. אבל, עם השקתן של תוכנות ארגוניות לניהול פרויקטים, התפתחה נגם מגסה של בלעדיות. כיום - זאת, כולנו צרכנים של ניהול פרויקטים, א בכוונה או במקרה. מאחר שלא כולם בקיאים בטכניקות הקשורות באופן מסורתי לתחום זה, עברו הכלים השונים תהליך של פישוס וייעול, כדי לתמוך בתפקידו של כל פרט בפרויקט - תהיה אחריותו אשר תהיה. היום, כוּלם יכולים לתרום להצלחתו של פרויקט בכל רמה באמצעות שימוש מוגבר בכלים ארגוניים. שינוּי הגישה מפעילות בלעדית (פאפטוכצ=) לפעילות מכלילה (פציצטסהו) כבר תרם להתייעלותם של פרויקטים חשובים רבים. יותר ויותר ארגונים גם מבינים את היתרונות של שילוב כמה שיותר אנשים מתאימים בתכנון הפרויקט. כאשר מיישמים גישה זו באופן הנכון, התועלות הן עצומות, וכתוצאה מכך צמחה ש ₪ 4 2 ל * בואל קופלמן הוא ממסימי ומנכ"ל חברת 55% ב זסצב והוז * שבועון אנטים ומתשביס 5 080% כ 500655 11510655 הטכנולוגיה משנה את עתיד ניהול הפרויקטים מגמת ההכללה בסמהירות. השלב הבא יהיה אימוץ פונקציות רב-לשוניות ורב-מטבעיות, שיקדמו את שיתוף הפעולה בין מדינות בפרויקטים - יכולת חיונית לארגונים גלובליים, השואפים לנצל את משאבי האנוש שלהם ביעילות רבה יותר. שיתוף פעולה של צוות הפרויקט הוא הגורם החשוב ביותר בצסצום הסיכונים הכרוכים בו, במקסום איכות הפרויקט ובחיסול מאמצים בזבזניים ועבודה חוזרת. אנו מתייחסים לכך ברצינות רבה ומשתפים כמה שיותר אנשים, לרבות לקוחות, בפרויקטים העומדים במרכז פיתוח התוכנה. התועלות של הגישה המכלילה לניהול פרויקטים נמצאות עדיין בתהליך סימוש, ובשנים הקרובות נהיה עדים לתהליך חינוכי של ארגונים, המכשירים רבים מעובדיהם ומקבלניהם בהפקת המקסימום מכלים ארגוניים. ככל שהגישה המכלילה תלך ותהפוך לסטנדרט, יפותחו עוד יישומים חדשים כדי לקצור את התועלות של שיתוף הפעולה. היישומים יישומי התוכנה המקוריים שניהלו פרויקטים לפני קרוב לעשרים שנה, הותקנו על מחשב בודד שנוהל על ידי אדם אחד. ככל שהטכנולוגיה התקדמה, חוברו המחשבים ברשתות תקשורת מקומיות ואפשרו לכמה אנשים לשתף פעולה ביניהם בפרויקט משותף - כל אחד מהמחשב האישי שלו. רשת האינטרנט - הצעד האחרון לקראת שיתוף פעולה - נגישה היום לכל. תוך כמה שנים, יישומים שפותחו במיוחד כדי לאפשר שיתוף פעולה קל באמצעות האינטרנט, יהיו עד סוף העשור בשימוש נרחב כשיטה הסטנדרטית לניהול פרויקטים. שיתוף פעולה באמצעות האינטרנט פסע את צעדיו הראשונים והלא יציבים וסבל מכמה תקלות בלתי נמנעות, אבל ככל שיותר משתמשים עוברים לעבוד במרכז הכובד, כך מתחזקות ומתייצבות פסיעות אלו. כמו בכל תחום עסקי, המפתח לניהול פרויקטים מוצלח באינטרנט הוא להבטיח ששיתוף הפעולה הזה מוסיף ערך. תהליכי ניהול פרויקטים שאינם מבוססים על האינטרנט פועלים היטב והמשתמשים מרגישים בהם בנוח. זו הסיבה שקשה לנו להמחיש לעצמנו את התועלות שהאינטרנט יכולה להעניק. שוב, התשובה טמונה בהכללה רחבה יותר: ככל שרמת שיתוף פעולה המועיל שהושגה גבוהה יותר, כך גדל הסיכוי שהפרויקט יימסר בזמן = צ>6או5סז18/071 > ניליון 997 * 20 במאי 2002 * [6061.60.1 ויעמוד במסגרת התקציב. האינטרנט היא כלי ויזואלי, המסוגל לקשר מיידית בין בני אדם ברחבי העולם. משסעות הדבר, שמשתמשים יוכלו לגשת למידע בכל רגע נתון, וזהו זינוק עצום קדימה בניהול פרויקטים. אם אדם אחד נמצא בלונדון והתוכנית המקורית של הפרויקט נמצאת באוסטרליה, לא סביר שתימצא שעה נוחה לכל הצדדים לצורך דיונים. האינטרנט מאפשר לכל המעורבים לגשת למידע, להגיב עליו ולעדכנו, ובמקרה הצורך - לחסוך זמן רב ולוודא שהפרויקט מתקדם לפי התכנון. יש המתארים סוג זה של ניהול פרויקטים מבוסס אינטרנט כרישות עם "ארון תיוק וירטואלי". במקום להסתמך על השרת המקוסי, העבודה נשסרת באמצעות האינטרנט ועמדת לרשותו של כל אדם מורשה להשתמש בה, בין אם הוא בבוגנור או בבוטסוואנה. המהירות והאמינות של מערכות אלו השתפרה באופן לא ישוער בשנה האחרונה, וכיום התהליך הוא מיידי ורמת הדיוק של הנתונים מובטחת. התועלת המרכזית של שיתוף פעולה גלובלי עבור חברות רב-לאומיות היא היכולת לנצל את המשאבים הטובים ביותר בכל עת, ובדרך זו למקסם את היעילות והמומחיות. יכולת זו תמשיך ותיצור יעילויות שלא היו ניתנות להשגה קודם לכן בפרויקטים, ובסופו של דבר תתרום לצמצום עלויות הפרויקט. יישומים התומכים בשיתוף פעולה נרחב כבר נמצאים בפיתוח באמריקה ושואפים לכלול בפרויקט את כולם - החל ממנכ"ל התאגיד וכלה בקבלן המשנה הקטן ביותר העובד בפרויקט. מתן אפשרות לכל המעורבים להשיג גישה למידע מגדילה את הנראות (עווופישצ) של סיכוני הפרויקט ושל הסוגיות וההחלטות לטובתם המשותפת של הפרויקט והמעורבים בו. מהפיכת החומרה החלק השלישי של הפאזל הוא החומרה שבה ישתמשו מנהלי הפרויקטים בעתיד הקרוב. בדיוק כמו עם המחשב האישי, גם הסייע הדיגיטלי האישי (0ח8ו4555 וגווס 65003 - אסס) יחולל מהפכה בנוהלי העבודה שלנו. בניגוד לדגמים הראשונים, הזן החדש של ה-אפם יצויד ביכולות מתקדמות, החל מאחסון מתקדם של נתונים עשירים וכלה בתקשורת אלחוטית עם האינטרנט. וו ייר" * טרימוורה משווקת בישראל בלעדית על ידי רמדור ...ו שש 7-7 / 0 0 )| ציפי קורן - שירות ה-פַחוסזטספוטס החל להיות מקובל כבר לפני חמש עשרה שנים מתוך מגמה לחסוך בעלויות הישירות ולהקטין במצבת כוח-האדם. השינויים הטכנולוגיים בעולם האינטרנט מביאים עימם סיבות נוספות וציפיות אחרות משירותי ה- החוסזטס5וט0. בכתבה זו אתאר את המגמות המתרחשות בשירותי ה-זו וה-05, שהופכות חברות לספקים מסוג חדש: שותפים עסקיים של לקוחות, המספקים שירותים משולבים של זו ו-80. מה הוא פחוסוטספוטס? פחוסזטספווס הוא למעשה מעבר של ניהול התהליך הארגוני מהארגון לספק חיצוני. המפתח להגדרה זו טמון בבקרה של התהליך. כשמדובר ב-קותפחסווג3ו₪6 5פפחופטם הארגון מורה לספק איך לעשות את העבודה, בעוד שב-פָחוסוטספוטס הלקוח אינו מתערב כלל במשימה, אלא מתרכז בתוצאות שאותן הוא מצפה לקבל מהספק. במקרה כזה, חובת ההוכחה על אספקת התוצאות נופלת באופן מלא על הספק. חשוב לציין, שהמעבר לשירות' פחוסוטספוטס הוא תהליך כואב ומאתגר והוא דורש בגרות מסוימת של הארגון. במקביל, התהליך משחרר את הארגון ומאפשר לו להתמקד בליבה של הסטרות הקיומיות של הארגון. מההוא 850? בתהליך ה-850 נוצרים ערכים אסטרטגיים ייחודיים לארגון באמצעות תהליך של פחוסוטספוטס. ב-890 בוחנים תהליכים ומשנים אותם כדי לקבל תוצאות אופטימליות לארגון - הנושא עמוק הרבה מעבר לביצוע תהליכים לוגיסטיים בלבד. ב-890 הספק, שעד מהרה הופך לשותף עסקי של הלקוח, יוצר תהליכים מחדש באופן שדורש לספק תוצאות אופטימליות. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, באימוץ טכנולוגיה מתקדמת לקבלת תוצאות טובות יותר לארגון או בהפעלת טכנולוגיה קיימת באופן שונה לצורך שיפור תהליכים. לעיתים ב-850 תהליכים ארגוניים משתנים באופן דרסטי, ומשפיעים על הארגון כולו ועל כל מחלקותיו. השינוי הוא בדרך כלל מהותי, על מנת שייצור ערכים מוספים לארגון כולו ויהפוך אותו לתחרותי מול מתחריו. עד לשנת 2001 היה ה-פַחסוטספוטס פתרון נוח וטוב לארגונים רבים, ללקוחות ולספקים. מצד * ציפי קור היא מנכ"ל טלדור מערכות כשהטכנולוגיה (דו) פוגשת את המתודולוגיה (0סם) הספקים נתפס הנושא כהכנסה קבועה ובטוחה, המאפשרת להתרחב ולשסר לקוחות לטווח ארוך, מצד הלקוחות, פחסוטסטטס נדרש מכמה טעמים ברורים: הקטנת עלויות, הקטנת סיכונים, קבלת שירותים ברמה קבועה וגבוהה, מיקוד בליבת עסקי הארגון ועוד. חשוב לציין כי הגורם המוביל את התהליך בארגון הוא נושא העלויות. נראה כי לקראת שנת 2002 ואילך מסתמנות כמה מגמות ברורות בתחום ה-אַחטזטספוטס: 8 לאור תחרות הולכת וגוברת, ספקי זו נדרשים להציג לקיומם כסה יכולות ייחודיות כדי להשיג יתרון יחסי בתחרות זו. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בכמה דרכים: - להציג יכולות משלימות נוספות בכל הקשור ל-870 ובכך לאפשר פתרון שלם ומושלם. - להציג טכנולוגיות ייחודיות (נדירות), המאפשרות ללקוח להיות תחרותי אל מול לקוחותיו. 6 אם בעבר הלא רחוק הסיבה העיקרית למעבר לשירות' פָחסוטספטס הייתה הסיכון בעלויות, הרי שמעתה לקוחות מסתכלים על תמונה רחבה יותר ומחפשים ערכים מוספים לארגון כגורם מוביל למעבר שירות' שסזטספוטס. 6 לקוחות יחפשו אחר ספקים, שיהיו בין השאר שותף עסקי אסטרטגי אשר ביחד עם הלקוחות יפתח פתרון, שיביא יתרונות תחרותיים ללקוח. 6 הגישה או נקודת המבט החדשה של ה-זו היא המעבר מ-5 מסורתי, שהתרכז ברסת השירות, להסכסמים מבוססים ערכי שירות, הקושרים יחדיו את תוצאות ה-פחסושספטס עם תהליכים ארגוניים. במקרה זה, המדד העיקרי בכחירת ספק יהיה החזר ההשקעות של דו במקום חיסכון בעלויות - תוך סתן דגש על נושאים נלווים: אבטחת מידע, זמינות, גמישות הפתרון ועוד. הקשר והמגמות של ה- סקפ וה-זו מתוארים בתרשים המצ"ב: כל יחידה בתרשים היא בעלת ערך ברור ומחייב. המוצר הסופי המורכב מחלק סהן או מכולן יחד מביא ערך גבוה יותר מכל אחת בנפרד. השינוי בגישה והרצון למעבר של ה- לשיטת הספם נובע מהעובדה, שהלקוח סעוניין בשירות כולל מהספק, יקל עליו על מנת שיוכל להשקיע את מרצו וזמנו לחיזוק מעמדו בשוק בעקבות התחרות ההולכת וגוברת. המורכבות הקיימת בניהול פרויקטי זו, השינויים הטכנולוגיים והמהירות שבה הם מתרחשים והסיכון הקיים בקבלת החלטות אסטרטגיות כה חשובות בנושא חומסרה ותוכנה מאלצים ארגונים רבים לאמץ שיטת זו של עסקים. חכרת טלדור מצויה בעסק זה כבר כ 10 שנים ומספקת סגוון שירותים לסקטורים שונים בשוק המקוסי: ממשלה, ביטחון, פיננסים, תשתיות, מסחרועוד. תפיסתה של טלדור מושתת על אספקת פתרונות שלמים ומושלמים (זו ₪ 0ק8) ללקוחותיה, תוך שימוש בסל שירותים ומוצרים טכנולוגיים מתקדמים, הנדרשים לבניית פתרון ייחודי המותאם לדרישותיו של הארגון. כחלק מהאסטרטגיה, מציבה לעצמה טלדור כמה יעדים ברורים: 1. להביא את הלקוח ליתרון יחסי. 3. להביא את הלקוח לשימוש בקדמת הטכנולוגיה. 4. להקטין עלויות ולייעל את הארגון. כדוגמה למתואר לעיל, בחרתי להציג אחד מפרויקטי הדגל של חברת טלדור - הקמת מאגר מידע של חתיסות דיגיטליות עבור בנק הפועלים. פרויקט זה משלב אינטגרציה של יכולות מיחשוב וטכנולוגיות חדישות לצד תמיכה בתהליכים לוגיסטיים מורכבים (אסודסטססתט 55). במסגרת הפרויקט תורגם מאגר החתימות הקיים של לקוחות הבנק, המונה מיליוני דפי חתימה, לכדי חתימות סרוקות ממוחשבות, שהומסרו לפורמט "חכם". במהלך הפרויקט נסרקו, פוענחו ומופתחו דוגמאות חתימה על ידי צוותי התפעול של חברת טלדור ונבנה בסיס נתונים רחב, המשמש להשוואה אוטומטית בין חתיסות לדוגמאות החתימה. טלדור הקימה מערך קריטי זה בלוחות זמנים קצרים וקשיחים, תוך אינטגרציה המשלבת בתוכה פיתוח תוכנה, תשתיות, לוגיסטיקה, רכש, טכנולוגיה וכו'. פרויקט זה נעשה בשיתוף פעולה מלא עם חברת דפאמפסאסאו. בשלב ב' של הפרויקט עתידה המערכת לתמוך במערכת של זיהוי ביומטרי של חתימות. שבועון אנשיס ומחשבים * 66%/חס)!גמז0/ם] * גיליון 997 20/6 במאי 2002 6 [66.60.1ת6 5 41 השבוע ב-א=ם/שאסוזההס-צו ריוס פתוחוה 303 אבל האם, בעוכלם העסספים, כינוסס תהיה אי פעם יותר מאשר רס סוס עבודה זול? 66% /הס:זהּווזסזה! ,3103₪6!3 הסזהה/ 130010 |גחסוזגא |63אמחסא 6וטגק מחוייבת ללינוקס בגדול. אתר הניסוי של משרד האנרגיה, אשר מבצע כמה מסימולציות המחשב המורכבות ביותר של המימשל האמריקני, כמו סילוק פסולת גרעינית, חיידקיס האוכליס חומרים-מזהמים, וההשפעות של התחממות כדור האר>, מתכננת השנה להתחיל בהתקנה של מחשב-על עס 1,400 מעבדים, המסוגל לבצע 8.3 טריליון חישובים בשנייה, ואשר מבוסס על שבבי 64 ביט של אינטל ועל לינוקס. נכון מאוד, מערכת ההפעלה בת 9 השנים, שנגזרה מיוניקס, אשר עלותה הנמוכה וקוד-המקור הפתוח שלה כובשים נתח גדל והולך מהמיחשוב המדעי והטכני. "לינוקס תהיה כוח עצוס בחמש השניס הבאות", אומר סקוט סטודהאס, ראש הצוות הטכני במתקן המיחשוב המדעי שנמצא בריצילנד שבמדינת וושינגטון. עם זאת, בשוק העיסקי, לינוקס ניצבת עדיין בפני תקרת-זכוכית טכנולוגית. משרד האנרגיה מוכן לשלס ל-8₪ג₪1-208או1 סך של 24.5 מיליון דולרים כדי שזו תשלים את מחשב העל מבוסס הלינוקס, אולם רוב מנהלי הטכנולוגיה במגזר העסקי עדיין לא סומכים על מערכת ההפעלה כשמדובר בנתוניס והיישומיס התיוניים ביותר שלהס. סטוד האס, לשעבר איש מדעי המחשב ב-18%1, אומר שהוא מבין את ההסתייגות שלהם. "סגו [גמטווגא הס מהמאמציס הראשוניס של כל טכנולוגיה שהיא', הוא אומר. ייאס הייתי מנהל טכנולוגיית המידע במגזר העיסקי השנה, הייתי עדיין מבצע ניסיונות עם לינוקס". זאת מכיוון שלינוקס , אשר מנהלי מערכות אוהבים אותה לכנותה כייסוס עבודה זולי" המתפקד כשרת קבצים וכשרת אינטרנט, אנשי מחקר אוהביסם את המהימנות שלה ואת הקוד הפתוח שלה, וטיפוסים טכנייס סתם לא אוהביס את חלונות - עדיין לא תומכת ברוב התוכנות העיסקיות אשר להן חברות זקוקות. בנוסף, קשה להשיג תמיכה טכנית עבור לינוקס, וגירסאות מרובות של מערכת ההפעלה גורמות לכך שבהרבה מקרים אין תאימות עס יישומיס קיימים. למעשה, פחות משליש מ-405 חברות אשר משתמשות בלינוקס, משתמשות בתוכנות עיסקיות בסביבה זו, על פי סקר שנערך על ידי 66% /חטוזגממחס/ח] בחודש מארס, בו נטלו חלק 550 מקצועני טכנולוגיה במגזר העיסקי, אשר אחראיים למערכות ההפעלה בחברות שלהם. יייש שפע של יצרניות תוכנה אשר לא מעוניינות להעביר את התוכנות שלהן ללינוקס, כי השווקיס בסביבת חלונות ויוניקס הס הרבה יותר גדולים'י, אומר אד ליאונרד, מנהל טכנולוגיות ב-חטווגוחותג. צאזס\וחגשזס, החטיבה מגלנדייל, קליפורניה, של חברת הסרטים 6א5 >אזס\ג6זס אשר יצרה סרטים כמו שרק ונסיך מצרים. בחודש ינואר, >אזס\וזגשזס חתמה על חוזה עם ?₪4 להחלפת 600 תחנות עבודה מבוססות יוניקס, של 1₪ 561, העולות 25,000 דולרים כל אחת, במחשבי לינוקס העולים כחמישית מהסכום. >אזסווזג:זפ גם מתקינה חוות שרתים מבוססת לינוקס, עם 2,000 מעבדים, לצורך רינדור של גרפיקה. אבל הידע הטכני המצוי בחברה - יחידת האנימציה מעסיקה 40 מפתחי- תוכנה שתומכים בכ-200 משתמשים - הופך אותה למועמדת טובה יותר לשימוש בלינוקס, מאשר רוב החברות. י'אם אנחנו יכוליס לסחוט 20 אחוזיס נוספים של כוח מיחשוב, זה בסדר אס המחשב לא בא כשהוא ארוז וקשור בסרטיי, אומר ליאונרד. "אס הטכנולוגיה עדיין קצת גולמית, אנחנו מוכניס להביא לכך שהיא תעבודיי. השימושים הפופולריים ביותר של לינוקס - אשר פותחה לראשונה על ידי לינוס טורוואלדס, מתכנת פיני אשר רצה גירסת יוניקס שתפעל על שבבים של אינטל - עדיין כוללים שרתי אינטרנט, שיתוף קבציס ומדפסות, ופיתוח יישומים. קרוב לשני שלישיס מנשאלי סקר שנערך ב- 80 חברות אשר אין להן תוכניות להשתמש בלינוקס, אמרו שלא ישתמשו במערכת ההפעלה מאחר שהתוכנות החשובות ביותר שלהם לא פועלות בסביבת לינוקס. 18%, אורקל, ?ג5 ויצרניות תוכנה אחרות, מעבירות מוצריס נוספיס שלהן לסביבת לינוקס, אבל רוב היישומיס העיסקיים עדיין לא עובדיס בסביבה זו. ורק אחרי שבוע רצוף של סופת שלגים באילת, מיקרוסופט עשויה להעביר את מוצריה לסביבת לינוקס. היכולת של לינוקס לפעול בסביבות מיחשוב עס מגוון של מעבדים, והפופולריות שלה בקרב הקהילה המדעית רבת ההשפעה, גורמות לכך שחברות מחשבים בוחנות את השימוש שלה ליישומי מיחשוב-מבוזר, מה שעשוי לשנות את האופן בו חברות רוכשות שרתים, מערכות הפעלה ויישומיס. משתמשים של מרכזי נתונים יחכרו כח מיחשוב במקוס לרכוש אותו, והמיחשוב המבוזר יקיס רשתות עולמיות של מחשביס אשר מנדביס את המשאבים שלהס למחשבים אחרים המחוברים לאינטרנט. יינכון שה היה נפלא, לו היית מנהל טכנולוגיית המידע בחברת תעופה, ויכולת להשיג משאבי מיחשוב עבור היישומיס שלך כשאתה זקוק להס בשעות העומס!יי שואל ריצי דה מילו, סגן-נשיא ומנהל טכנולוגיות ב-קא. 'יכל יצרן מערכות- עיסקיות שאני מכיר, רץ לכיוון העתיד הזה בשיא המהירותיי. לאחר שמחלקות טכנולוגיית המידע יצרכו יותר מיחשוב כשירות, וינצלו משאביס ממאגר משותף כשהביקוש עולה ויחזירו אותס למאגר כשהביקוש יורד, היכולת של לינוקס לגשר על פני פערים ארכיטקטוניים בין טכנולוגיות של יצרנים שוניס, תוכל לעזור לה להפוך לשכבת-תוכנה שכולס יוכלו להסכיס עליה. אינה תלויית מחשכ שלא כמו חלונות והגירסאות המסחריות השונות של יוניקס, לינוקס איננה קשורה לארכיטקטורת המחשב עליו היא מותקנת - ובעלות הנמוכה יחסית של הידור מחדש או העברה של קוד-מקור - ניתן להפעיל אותה על מעבדים של קא, ]א18, אלנטל, פוח6ו5סז6ו1א חט5 וחברות אחרות. היא פועלת טוב במיוחד על מעבדי אינטל אשר רבים סבוריס שיטפלו במטלות מיחשוב קשוחות יותר בשניס הקרובות. ייבצד המיחשוב-הטכני, אנו רואיס עוד ועוד מהיישומים שלנו מועבריס לסביבת לינוקס'י, אומר ריצירד רוס, מנהל טכנולוגיית המידע ב- 60 46% ג₪שוחא, חברת נפט וגז מניו יורק המגלגלת 6 מיליארד דולריס בשנה. כאשר חברות מעוניינות בסביבת תוכנה מהימנה למרכזי נתונים, אשר מנצלים כוח מיחשוב של מחשביס מבוזריס המחוברים לאינטרנט, יותר ויותר חברות מיחשוב ימכרו להן לינוקס. זוהי התיאוריה. עם זאת, עד כה התועלות מלינוקס בקהילה המדעית מחלחלות הלאה באיטיות. ארבעיס אחוזים מהנשאלים בסקר 66%ח0ו1וחזס/ה] מבין 397 חברות המשתמשות בלינוקס, ענו שהיו להס בעיות עס הידע הטכני של צוות עובדי מערכות המידע שלהם בנוגע למערכת ההפעלה, 36 אחוזיס אמרו שהס סבלו מבעיות של חוסר תאימות תוכנה, ו-29 אחוזים ציינו תיעוד גרוע. גס תמיכה בתשלוס מספקי התוכנות קיבלה ביקורות פושרות: 57 אחוזיס מ-369 נשאליס אמרו שהס רק מרוציס באופן (המשך בעמ' 44) 2 * שבועון אנשים ומחשבים * 66% \חט!ובוחזט]ה] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * |6061.60.1 שבועון אנשים ומחשבים * 6%>\מסו1במזזט!ם] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 6 [0001000 5 43 שה התמטחקנם> "הת 5 06 ונת)שמשו= ינטר 4-7 40 ל קאה > ב ד" ור -- נה השבוע ב-א=ם/ושאסוזהשהס-או בחוחה...(המשך מעמ' 42) חלקי או לא כל-כך מרוציס מהתמיכה. אנשי טכנולוגיה בכירים ב-קא, ]18% ו-חט5 אמרו שפרוייקטי הפיתות שלהס בסביבת יוניקס ולינוקס עשוייס להתאחד, מה שייצור סביבת שרתים כלכלית אחת. "יהיה נחמד אס הקבוצות הללו יתאחדויי, אומר בוב גינגל, מנהל טכנולוגיות בקבוצת מערכות תוכנה של חטפ. ייהלקוחות שלנו לא רוצים שרק נמכור להס מעבד ומערכת הפעלה. בעשור הקרוב, נענה להס בכך שיהיה מערך-הוראות אחד, מכונה וירטואלית אחת של ג'אווה ומשפחה אחת של פרוטוקוליס". האס יצרניות טכנולוגיית המידע מסתכניס בכך שהס יתקדמו מהר יותר מהצרכים של לקוחותיהס עס תוכניות שכאלו! כשמדובר ביישומי לינוקס בעלי יכולת גבוהה, ‏ יש אפילו כמה משתמשים שסבורים כך. יייצרניס מדברים על פתרונות אוונגרדייס כמו אשכולות לינוקס ומיחשוב מבוזר", אומר ליאון צייזם, ארכיטקט אינטרנט ראשי ב-11.6 שופזס, סוכנות נסיעות מקוונת משיקגו בבעלות חברות התעופה חגטתשוחג, |גוחטתוזחס6, )ישאמחסא 6-1ח:[ז31 66זוח!). "אנחנו לא ממש צריכיס את הדבריס האלו". 2זופז0 מוכרת מיליון טיסות בחודש. בכל פעס שלקוח מחפש באתר שלה עלות של טיסה, היישום של שופזס מבצע חיפוש ב-360 שרתי לינוקס עס מעבדי אינטל במרכז הנתוניס של החברה כדי לאתר טיסות במחיר נמוך שהורדו אל המחשבים ממערכות ניהול לוחות הזמניס של חברות התעופה המחשבים זולים יותר משרתי תט5 בהס משתמשת שופז0 במקומות אחריס במרכז הנתוניס שלה, והס זמיניס במהירות כאשר שופז0 זקוקה ליותר כח מיחשוב לשם ביצוע חיפושים. 'יבין אם אנחנו מוסיפיס מחשבים או משתמשיסם במרכז הנתוניס על פי הצורך, זה לא משנה לאופן בו היישומיס שלנו פועליםיי, אומר צייזס. ייבשכבה הזאת, אנחנו לא מנצליס כלל את היתרונות של החומרה של חטפ'יי אבל מסד הנתוניס האוגר את הזמנותיהס של הלקוחות יכול להיות רק על שרת %ו1ג!50 פטפ גדול, הוא אומר. "זה הגיוני שמסד הנתוניס יישב על מחשב אחד עס כח מיחשוב רב ועס הרבה זכרון''. כל זמן שיש יישומים שייהנו מתוספת של עוד מעבדיס לשרת הבודד, אומר צייזס, ''תמיד יהיה מקוס ל-.50!:0 של פטפ5". לינוקס יהפוך לכוח חשוב בשנים הקרובות, אומר סטודהאם, ראש הצוות הטכני ב-ץ0)-ז1.300 3110081 61שות1זסא 616ב, שתתקין מחשב-על עס 1,400 מעבדים אשר יעבוד עם מערכת הפעלה זו קטסחו.! אטחו-ן "העססס אגות21 6ם₪ 6פ5ט צעתהקתסס שוסע 111ש 6משתח פמסמסת 12 ס6א6ת : : : 5 ז6חבושחו "וס ס6שצ אא------ וה6קהחהבוח 56בפבזגכ] [ רה מהר-האטושאמטון חק ס!6ש06 חסוזב6ו!קקה | 9 אַחו5703 זחוזק חב ₪16 אוסצססצן .0 פַחוּקַה655ח "וס |והוח-₪ משממאמממאשאמששש₪ 5" קס:א5סכ] | ₪ הסוה6קָבהבוה א-סאס6צ] ן [יכי יפא | חרקב הגוה 5566015 | שק פה 5חסוזב)!קקה 56וכ"6זח= | | ]| 507/675 666 וח והס6-ש | | | ו | 0 80 60 40 20 5 6חב 5679675 חוח ד ₪₪ ז5:6ט!6 קחוזטקו ס6זסקט5 8 ת0ץ 0% % 1 א 1 0 א זוא ד 1 0 א ו 5 5 * > .צס!!ה 65200565 6|קוסוט1י] :6)סצ] 5חסוה 2! זא6ח 6+ הו אטחו] 56ט 60 קַהוחחג!ק וס קחופט 51665 470 :₪356 שרתי אינטרנט בהרבה מובנים, זו תמצית הסיפור של לינוקס בעולס העיסקי כיוס שמוניס אחוזים מהחברות המשתמשות בלינוקס, משתמשות בה כשרת לדפי אינטרנט, כך מראה הסקר. קרוב ל-60 אחוזיס מהחברות משתמשות בה לפיתוח יישומים. ו-58 אחוזים מהנשאליס אומריס שהס משתמשים בשרתי לינוקס לשס שיתוף קבצים ומדפסות. פחות משליש מהנשאליס אומריס שהס משתמשים בלינוקס כדי להפעיל ישומים עיסקיים; רק 11 אחוזיסם משתמשם בה באשכולות מחשבי-על. משתמשים אוהבים את לינוקס בשל המטלות שהיא מבצעת בבטחון: 99 אחוזים מהחברות המשתמשות בה מדווחות על רמה כלשהי של שביעות רצון, ו-84 אחוזיס אומריס שהס שבעי רצון ביותר. ''התיאוריה היא מיזוג השרתים שלך'י, אומר דייב אנן, מנהל תמיכה טכנית ב-186 10051866 ספגסטחחזו/, שטוען שקיצץ בהוצאות הדואר האלקטרוני שלו כדי שליש על ידי העברת היישוס למחיצה במחשב המיינפרייס של סשגטטחחו\, מתוצרת |א18, הפועל בסביבת לינוקס. ייאני מחפש דרכיס לחיסכון'', אומר אנן, אשר צוות עובדי מערכות המידע שלו בקיא בלינוקס. סשגפשחחו\, יצרן של קרווניס וקרונות מגוריס מפורסט סיטי, אייווה, עשוי להחליף 40 שרתי קבציס הפועליס בסביבת שג'שא ||וסא עס התקנת לינוקס נוספת על מיינפריים. יוס אחד, אומר אנן, מחשבי רשת הפועלים בסביבת לינוקס, ומסופים, יוכלו להחליף כ-700 מחשבים חלונאיים. מאחר שלינוקס היא סביבת עבודה זולה הניתנת להתאמה - קרוב ל-90 אחוזיס ממנהלי הטכנולוגיות שנשאלו אומריס שרשיונות זוליס או רשיונות בחינס היו בין הסיבות הרבות שגרמו להס לבחור בלינוקס - השימוש בה גדל בקצב בריא. למעלה מ-85 אתוזיס מהמנהלים המשתמשים בלינוקס או מתכנניס לעשות זאת בשנה הקרובה, אומריס שמספר רשיונות שרתי הלינוקס שברשותס יעלה השנה, זאת על פי המחקר שערכנו. לשס השוואה, 44 אחוזיס מהמשתמשיס אומריס שהסם יקנו עוד שרתי חלונות, ו-17 אחוזים אומרים שהם יוסיפו רשיונות יוניקס השנה. זהו גידול מרשיס, אך עסקים רבים עדיין לא מפקידים את מטלות המיחשוב הקשות ביותר שלהס בידי לינוקס. בנוסף למחסור ביישומים תואמים, עסקים רבים אינס סובלנייס לסיכונים כמו הקהיליה המדעית. מעבדות מחקר וחברות מדעיות מעבדות שפע של נתונים, הכרוכים בבעיות שבהרבה מקרים ניתן לחלק לגושים מקבילים ולפתור באמצעות מחשבים מרוביס באופן סימולטני. כך הס בונים מחשבי-על 4 * שבועון אנשים ומחשבים * א66%\ חט!זבוזזט]ח] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * ]6061.60.1 מאשכולות של מאות או אלפים של מעבדיס, המפעילים לינוקס. %חסו63ו1סק 4 טחווטקותססזטקט5 זס] זטותט) [החסגוגא שד (658א), מרכז מדעי לאומי באוניברסיטת אילינוי, הפעיל בקיץ שעבר אשכול של 1,024 מחשבים עס מעבדי פנטיוס 3 של אינטל בסביבת לינוקס וג 8>4, כדי ללמוד פעילות מולקולרית, פיזיקת קוונטיס ותורת היחסות. המרכז העלה לרשת בחודש שעבר מערכת לינוקס בת 320 מעבדיסם, עס שבבי ה-מטווגו! של אינטל, של 4 סיביות, אשר מסוגליס לבצע טריליון פעולות עס נקודה צפה בשניה. ה-6%8א מתכנן להשתמש בשני מחשבי-העל בפרוייקט מיחשוב מבוזר שייקרא 16₪06, בו ינוצל כח מיחשוב של 13.6 טרא-פלופ (כלומר טריליון ביי ו ראשי תיבות של 590006 זא >מסווגת)קס ]חוסק-עַחווס - פעולות הנקודה הצפה לשניה). ייאשכולות לינוקס עס מעבדים ממשפחת ה-וחטוחגון יהיו פלטפורמת מיחשוב-מדעי מובילה בשניס הקרובותיי, אומר מנהל המרכז, דן ריד נשכפל את ההצלחה? מיחשוב מדעי ואקדמי מוצלח נוטה לעשות את דרכו לעבר שימוש עיסקי רחב-תפוצה. יוניקס ושפת 6 שהיא שפת הפיתוח שלו, נכתבו על ידי מעבדות |!₪6 של 181 משנת 1969 עד שנת 1972 והופצו חינס לממשלות ואוניברסיטאות לפני שהפכו למסחריות בשנות השמונים. ההכללה של קן/07ד ב-אוחש ע6!6ז₪6 על ידי מי שיקים מאוחר יותר את חטפ, ביל ג'וי, בהסכס עם 4824 (6ח96 )סז וסזפטצט 666ח0+3ג) של משרד ההגנה, איפשרה למשרד ההגנה לקשר בין צמתי המחקר השוניס שלו והובילה להקמת האינטרנט. דפדפן האינטרנט 6גצסוא של ג65א התפתח והיה ל-זסוגעוצג3א 636ושא. ומערכת ההפעלה החדשה א 05 ₪6א של מחשבי 6קקג מבוססת על 66852וש, גירסת יוניקס אשר התפצלה מפרוייקט ברקלי של ג'וי. ייהרעיון של החלפת קוד ושיתוף רעיונות, הוא חקוק בחלקו בקהיליית המיחשוב-המתקדסיי, אומר סטיוארט פלדמן, סמנכייל |א8! לטכנולוגיית האינטרנט ובוגר מעבדות |861. 'יאם היית מעוניין לדעת איך דבר-מה פועל, = אנשים'מחשכים כל מנו' מ גי במבצע הכי !7 בפחיר הכ' קט שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\חטוובתזט)ת] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * [ 006160 5 45 היית מתבונן בו בעיון". לינוקס השיגה דריסת רגל במיגזר הפרטי, לא רק ביישומי תשתיות אצל ספקי אינטרנט ומרכזי אירוח-אתרים, אלא גס במתקני שרתיס ובמחשבי כף-יד מסוימים. בשנה שעברה פט5 הנפיקה מחשבי כף יד מבוססי לינוקס ל-3,500 מהנדסי שטח, והשנכה >טוחסזוט56 קזו5 הוסיפה לינוקס למחשבי כף היד שלה, חטג2. הקוד הנייד של לינוקס מתפקד היטב בשוק מחשבי כף היד, המאופיין על ידי היעדר תקינה במימשקי חומרה. בנקים החליפו שרתי יוניקס במתשבי אינטל בסביבת לינוקס לצורך יישומי מפתח, ונשיא אינטל, פול אוטליני אומר שהחברה סימנה לה כמטרה את מיגזר הטלפוניה, עבור לינוקס הפועל על מחשביס עם שבבי חטוחגו]. ייזהו המעוז האחרון של חטפ5. אותו הדבר שקרה בשווקי השירותיס הפיננסיים יכול לקרות עתה בשוק הטלפוניה, כשהס מתחילים להתגבר על הפחד מהוצאות כספיות', הוא אומר. ההתנגדות של מנהלי טכנולוגיית המידע להפעלה של יישומים עסקיים חשובים על מחשבי לינוקס עשויה לדעוך. למעלה מ-80 אחוזים מנשאלי הסקר המשתמשים בלינוקס או מתכנניס להשתמש בה, אומריס שהסבירות שהס יפעילו יישומיס קריטייס בסביבת מיחשוב זו, היא גבוהה יותר, לאור התמיכה הגדלה בלינוקס מצד יצרניות שבביס ומערכות. ו-41 אחוזיס אומריס שהס מתכננים להפעיל יישומיס עיסקיים בסביבת לינוקס כבר בשנה הקרובה, עליה של 10 אחוזיס מהיוס. אפילו מיקרוסופט חשה בהשפעה של הפופולריות של תוכנות עס קוד- מקור פתוח. החברה החתימה כארבעיס לקוחות לתוכנת רישוי הקוד שלה, המאפשרת למשתמשים לצפות בקוד המקור של חלונות ולדבג אותו. חטיבת המחקר של מיקרוסופט וקבוצת מוצרי כלי פיתוח של החברה חולקות קוד עס חוקריס מהאקדמיה. בראיון שהתקייס בחודש מארס, אמר הנשיא היוצא של מיקרוסופט ריק בלוזו שהחברה שוקלת להפוך יותר קוד-מקור לזמין עבור הלקוחות החשוביס ביותר אשר (המשך בעמ' 46) [50 .... 5 אססםםזו ו 'קרנים )=וז 5 ד/-6א אל התלבט << תתבית! אני מנוי אנשים ומחשבים מעוניין להזמין ב מחשב 55582 58006 ב מקרן 45 6שא השבוע ב-אשם/ואסודהשהס-או בתוחה...(המשך מעמי 45) רוכשיס תוכניות שידרוג לשניס מרובות. ג'ייסון מטוסו, מנהל הפרוייקט של יוזמת ייהקוד המשותף", אומר שהחברה מתחילה לחשוב על ייתרחישי שימוש'י במסגרתס ייתכן שהחברה תמסור את קוד-המקור של :0/8 ללקוחות. אבל תשכחו מהרעיון שמיקרוסופט תשיק פרוייקט כלשהו, לפיתוח קוד-פתוח, אומר מנהל הטכנולוגיות קרייג מונדי: "אנחנו לא מחפשיס אנשיס שיעשו עבורנו את עבודת הפיתוח'י. חבל מאוד, אומר ג'ון תומס, מנהל טכנולוגיית המידע ב-0 60 סג מפסדינה, קליפורניה, חברת הנדסה ובניין עס הכנסות מוערכות של 2.5 מיליארד דולריס בשנה ולמעלה מ-10,000 מחשבי חלונות. פתיחת קוד-המקור למפתחיס עשויה לשפר את חלונות, אומר תומס, ולפחות תאפשר ל-₪0₪ג? לשלב טוב יותר את חלונות עס היישומים ההנדסיים שלה. "כמובן, זה יפריע למיקרוסופט לייצר הכנסות נוספות'', הוא אומר. הרבה יצרניות גדולות מקדמות בברכה את לינוקס. בחברת חטפ, אשר 50:88 תמיד הייתה מספינות הדגל שלה, מסרו בפברואר שהחברה תרחיב את קו מוצריה מבוססי לינוקס על מחשבי אינטל, אשר יכלול שרתיס לשימושים כלליים שיתומחרו באופן תחרותי לעומת מחשבים אחרים מבוססי אינטל, ושהחברה תשווק גירסת הפצה משלה ללינוקס, אשר תכלול את כל התוכנות הדרושות לפיתוח יישומיס והפעלתס. 8%1! משווקת לינוקס לכל ארבע פלטפורמות השרתים שלה: מחשבי מיינפריים, מערכות. 186066 ומערכות 5606 מבוססות 8156, ומחשבים מבוססי אינטל. החברה גם סייעה לעבד 2,800 יישומיס של יצרניות תוכנה עצמאיות כך שיפעלו בסביבת לינוקס, והעבירה את התוכנות החשובות ביותר שלה למערכת ההפעלה הזו. היא מפעילה אתר אינטרנט פנימי בו משתמשיס מאות מפתחים במעין ''ניסוייי הבוחן אם שיטות של קוד- פתוח עשויות להפיק מוצריס מסחריים. וסמנכייל 1א8!, פלדמן, אומר שמפתחים בוניס קוד תוכנה למיחשוב מבוזר, הפועל בסביבת לינוקס. בינתייס ?₪ משווקת שרתיס ותחנות ע-8156-ג? שלה, וטוענת שמערכת ההפעלה תהפוך לרכיב יותר שכיח בפרוייקט מרכז הנתוניס שלה, מערכת שרת-ותוכנה שתאפשר למשתמשיס למשוך משאבים ממאגר כאשר הם זקוקיס להס ליישוס כלשהו. הקלף המנצח של שא עשוי להיות יחסי העבודה הקרובים עס אינטל, יחד איתה היא תיכננה את ארכיטקטורת ה-מטוחגו] שרביס אומריס שתהיה פלטפורמת המיחשוב של העשור. הבעייה של יצרניות גדולות בתחוס טכנולוגיית המידע היא שרוב פס שת10021פת600 טסצ ס'תס6עבה צעתש 35 6ו|קקב 6016707156 6 אטח ] חס חטז ז'חס אטחו ] הו 66חובז: ז'ח5ו 6בז5 דו הפע 50/36 1ה66ה6ק06חו/ קחבויז | 06% 00% 5/5605 קַחוזבז6ק0 0067 ז6)6 וק שו!וסבו!ז זטספב 667786ח0ס) שחטבוסקס 6|קט!טוח חטז 60 סחבצצ ז'הסכס 5 06 66זטס5-ח6קס זפטו +'חסכ) ו 06% 000% 66075 6זבצצ0 זבה זסןגוין [ | | ץ|וסב|ב56 זטססב 667766ח0:) | | | | 4 ו 1 א ב 0 א וא 4 ] / 0 א שו 5 5 א א 5 5 9 1 66500568 161016 :סססא ה ) עס 5 ו|ן'6/ :אטחו.] . 6 0 ב עו 7 יי 2 משתמשת במחשבי לינוקס עס מעבד אינטל המאפשרים ללקוחות לחפש מחירי טיסות, אבל ארכיטקט האינטרנט הראשי של החברה, צ'יזם, אומר שמסד הנתונים האוגר את ההזמנות יכול להיות רק על שרת 68זם]50 חנו5 גדול הלקוחות לא קוניס מהס את לינוקס. רק 8 אחוזיס ממקצועני הטכנולוגיה ב-469 חברות המשתמשות או מתכננות להשתמש בלינוקס, אומריס שהם קוניס את לינוקס מספקיות גדולות של מערכות מיחשוב, על פי סקר 6% \ח0ווהוחזט!ה]. קרוב ל-45 אחוזיס רוכשים את מערכת ההפעלה מחברות שזהו תחוס ההתמחות שלהן, ו-30 אחוזיס מורידיס אותה מהאינטרנט. זה עשוי להסביר את ההתפכחות של משתמשיסם לגבי תמיכה והכשרה. דיוויד ליפקה, מנהל טכנולוגיות ב-זשוחט6 1601 |[חס6, מרכז מיחשוב עתיר-ביצועיס המייעף לחברות כמו הוחג!א 1068666 ו-זשאסץ 05 בנושאי טכנולוגיית המידע, אומר שארגוניס רב-לאומייס רוציס יותר יכולת חיטוי ממה שלינוקס מספקת. אפילו חברות הזקוקות לכוח-מיחשוב עצום רואות את לינוקס באותו אור בו רואים אותה אנשי מחקר, הוא אומר. אנשי מחקר אוהבים את לינוקס כי הס יכולים לכתוב מחדש את הרכיביס שלה על מנת לשפר את הביצועים. ''זהו לא העסק שלנויי, אומר ליפקה. 'יזה לא שאין בוה ערך; אלא שאת רוב העסקים זה לא מעניין. מעניינת אותם העבודה שלהסם"". כדי שלינוקס תתקדם למיחשוב העיסקי, ספקנים כמו דיוויד ליפקה יצטרכו להשתכנע. ליפקה מפעיל את אשכול הייצור של ה-זשוחש6 עזסטווד על מחשבי חלונות, אשר תומכת מזה זמן רב בתוכנות עיסקיות מרכזיות כמו שרת .501 של מיקרוסופט, מסד הנתוניס 82 של 1א8! ומסד הנתוניס של אורקל. עם טכנולוגיות .פא של מיקרוסופט, מהנדסים יוכלו לבנות יישומיס אשר יאפשרו למשתמשים להשתמש בכח המיחשוב של שרת במקוס בכח המיחשוב של המחשב האישי, כאשר סדרת חישוביס הופכת לגדולה מדי. לינוקס לא מספקת גמישות שכואת, אומר ליפקה. יהיה זול יותר לרכוש את מערכת ההפעלה לינוקס, אבל הוא חושש בנוגע לעומס שיהיה על עובדי טכנולוגיית המידע שיתחזקו סביבת לינוקס ללא התמיכה הטכנית שמיקרוסופט ויצרניות יוניקס מספקות. ייאם אנשי צוות מעבירים את זמנס בתיקון באגים, מציאת טלאים ומציאת כלים, הס לא עושיס את עבודתסיי, הוא אומר. לגבי ליפקה ועמיתיו, עובדה זו הופכת את לינוקט למשהו שהוא רחוק מלהיות מציאה. 2] 6 %* שבועון אנשים ומחשבים * %>>\חטוזצוחזט!ח] * גיליון 997 % 20 במאי 2002 %* [60.1.)טחט סאן מי'קווסיסטמס | מתכבדת להזמינך להשקת | ב | ו[ ]הסהתהסזוצהם 46% ה286ק0 ?0 חט5 מאפשר לארגון לשלב ישומים קיימים עם 665ועו56 פס/ שילוב של החזון, הארכיטקטורה, המוצרים והיכולות באמצעותם חט5, יחד עם שותפיה העסקיים, מאפשרת יישום פתרונות לשירותי רשת עפ"י דרישה, תוך שמירה על השקעות הארגון. השקת 5א0חט5 תתקיים ביום ב', 10 ביוני 2002 בתאטרון הבימה + 0 +0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 +4 0 + 0 +0 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 התכנסות וכיבוד קל ברכות - אלי קרן מנכ"ל, סאן ישראל ברכות - 50605ע05ז1! חט5 ,50/115 1051060 66, חסוחופ 116 הצגת 085)חצ5 - אודי ויזנר , מנהל המכירות, סאן ישראל הפסקת קפה שנן 6 50605 065 - 810 6זסאוננט8 = מיה אורמן וזו עומר, אורקל ישראל - " 6 כמיישם פתרונות בסביבת 6א00חט5 - נועם השקס 6!?א ייעוץ ישראל 50 8 וחזסוגו? :8 - קורינה פרץ, ליעם מערכת השו"ב של זפזח6שאח( בסביבת 085חט5 - עודדברידא, סמנכ"ל טכנולוגיות 64 ישואל 5 - הבסי0 ל- 561665 65\ בארגון - צבי ברונר, סמנכ"ל טכנולוגיות, תים מערכות יר ו ר. 7 ארוחת צהריים מסלול מנהלים: 50/6 5 א0חט5 הכלי לבניית פורטלים - יואל יעקובסון, א.מ.ת מיחשוב מבט מהעולם, תפיסת הערך של ₪ 0חט5 ע"י פתרונות התוכנה המובילים בעולם - נתן גביש, - מנכ"ל ניו אפליקום מוצוי תוכנה 2 "0646/0061 010 חש5 זס) עס6ט35ז/חו 605 צוס!, 6|פגווה תד" מושיק לרמן, מנהל המכירות מיחשוב ישיר מעוכות מסלול טכנולוגי: : עלפ ]חט5 8 6חג!זסם - 3=|+! - פרי גונן, מנכ"ל קומפרייט כ 1 חס 53566 561665 160 8 ₪1 - פרדריק סימון, סמנכ"ל טכנולוגיות ?05)מחקוא/ חק בניית אפליקציות ץג[ לייצור, סגנון והמרת מסמכי 11/א - רוני קרן, ג'ון ברייס הדרכה מליאה: 265| הכח ללקוח - סוח6 ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום ומותנת בהרשמה מראש 1 להרשמה ופרטים נוספים בטל: 03-6385848 פקס: 03-6889198 02 20 7 . 5ו16ץ5סז)| וח 6 הו ס רו 5 /]11. 0 6. +6 ה 6. /// טאה מש | 1 ג סו סלומון אייסלר - עתים קרובות מוזמנות חברות :יעוץ לבצע פרויקטיס באתר הלקוח. צוותי העבודה הבנויים בצורה היברידית (מורכבת), מורכבים מיועצים ומעובדי ארגון הלקוח. פרויקטים אלו עשויים להיות קצרים, אולם *כולים להשפיע לטוות הארוך וכרוכיס בהשקעות גדולות. החלטות שגויות בתתחילת פרויקט תגרורנה עלויות גבוהות הן ללקוח והן לחברות הייעוץ, האמורות לבצע את הפרויקט ולעמוד בלוח הזמניס. מכאן החשיבות הגדולה בצמצום מרבי של סיכוניס כבר בהתחלה. בכל פרויקט טכנולוגי קיימים, בין היתר, סוגי סיכוניס מוכרים: 8 סיכוניס טכנייס (מורכבות טכנית), ₪ סיכוניס חיצונייס (ספקים חיצוניים, עלויות אחרות), 6 זחילה ב-56075 (פפוק6:ח6 5606), ₪ רמת התחייבות הנהלת הלקוח. בנוסף לסיכונים הנייל, לצוותים היברידיים יש סיכוניס הנובעים מהמודליס המנטליים השונים, ואולי מנוגדיס, של אנשי הצוותיס השוניס. מודלים מנטלים מנוגדיס עלוליס ליצור מצבים שליליים במהלך ביצוע הפרויקט, שיגרמו לעלויות גבוהות ולהשפעות שליליות על התוצאות העסקיות בארגון הלקוח. במאמר זה ננסה להציג דוגמה פשוטה של שימוש בניתוחי מודלים מנטליים על מנת לזהות סיכוניס מיוחדים בתוך הצוותיס בתחילת פרויקט. מודלים מנטליים הס ייצוג שכלי של מצבים ממשיים או דמיוניים. הרעיון שאנשיס סומכיס על מודלים מנטליים הועלה על ידי א6₪1 הושת6א כבר בשנת 1943. המות בונה ''מודליס בקנה מידה קטן'י של העולם, על מנת להתכונן לאירועים עתידיים. המודלים כוללים דמויות ויזואליות ולעתים אף מורכבים ממצבים שאי אפשר לדמיין בתמונות ויכולים לכלול רגשות. אפשר להשוות את המודליס המנטלייס לסכמות 880 במובן שהם דומים לתמונות סטטיות (בלי מרכיב של זמן) ופחות לתרשימי זרימה לוגייס שבהם יש דינמיות. בני | אדס | משתמשים במודלים רביס בו זמנית, המדרבנים תגובות וגישות שונות לסיטואציות שונות. קבוצות של אנשיס הרגילים לעבוד יחד, מתחילות במשך הזמן לפתח מודלים מנטליים "ימשותפים'יי לנושאיס מסוימיס, שבסופו של דבר עוזריס להס להתמודד עם הבעיות היומיומיות שהעבודה יוצרת. ידע על המודליס המנטלייס המשותפים ועל המקרים החריגים, עשוי לעזור לחיזוי התנהגויות ''בעייתיות'' בפרויקט ולזיהוי סיכוניס. כלים נזיהוי מודכלים מנטליים יימפה סיבתיתי' היא אחד מהכלים לייצוג סכמטי של מודליס מנטליים משולבים עבור סיטואציות מורכבות. מפה סיבתית היא תרשיס גרפי, המכיל נקודות שמייצגות תופעות וחציס המקשרים ביניהן, אשר מייצגים ו + סלומון אייסלר הוא מנהל פרויקטי מחסני נתונים (ופ) בחברת קוצה 0 אק וח6) סת= )חסז-] והזו פה 18חס) (- 1 --] 21 ניהול סיכונים יום ד' 5 ביוני 2002, דן פנורמה, ת"א זיהוי סיכונים כפרויקטים על ידי שימוש כככים ארגוניים אמונות של אנשיס על הקשריס הסיבתייס שבין התופעות. על מנת להגיע למפה הסיבתית המשותפת של צוות מסוים, אוספים מידע דרך ראיונות עס אנשי הצוות ומחפשים ביטוייס רלוונטייס לפרויקט ולסביבה, המבטאיס תפיסה (י'י8 קורה בעקבות ג'י, ''₪6 משפיע על פ8'). לאחר מכן ממפים את היחסים שבין המושגיס ביחסי סיבה-תוצאה בלבד, כדי להעניק להס משמעות (קשר חיובי, קשר שלילי, העדר קשר). כלי שעוזר להגיע למפה סיבתית הוא מטריצת שכנות (אח1ג!א ץ6ח66גן6), המתארת את עוצמת היחסיס בין התופעות במפות הסיבתיות. בציר אחד מתאריס את הסיבות ובציר השני את התוצאות. בכל הצטלבות במטריצה מסמניס את היחס סיבה תוצאה. בשיטה זו מקבליס מפה סיבתית אחת לכל איש בצוות, ונותר עדיין למצוא את המפה הסיבתית המשותפת. ניתן להגיע למפה המשותפת על ידי בדיקת החשיבות שאנשיס בצוות נותניס ליחסיס - ככל שהחשיבות יותר גדולה, עוצמת היחסים גדלה, ובדרך זו מבטליס את הקשריס החלשיס ומשאיריס את הקשריס החזקים. דוגמה מטשית: פרויקט מחסן נתונים לשם פישוט הרעיון ננתח פרויקט מחסן נתוניס (צטפוןשזג\ גוגם) עם ‏ 5 משאבים בלבד: 1. מנהל פרוייקט יחיד במשרה מלאה מחברת היעו 2 2 יועצים במשרה מלאה, אחד עבור ה-66 88% ואחד עבור ה-60 זחסז"]. 3 אנשים מצד הלקוח המשויכים לפרויקט במשרה מלאה. מנהג שכיח בחברות הייעוץ הוא להרכיב צוותיס מאנשיס שלא עבדו הבח || 60 [סי] הזו גה |) !חס ) זו 090 ]ח16ו) יחד בעבר. במקרה זה, מנהל הפרויקט עבד בפרויקט קודס רק עס אחד מהיועצים. באופן תיאורתי, אנשי הלקוח מוקדשים לפרויקט במשרה מלאה, אולס בפועל הס עדיין נמצאים במשרדים שבהס ישבו עד כה, וממשיכים להיות חשופים לאותן דרישות ולאותס לחציס עסקיים כמו בעבר (דרישות לבצע עבודות נוספות מחוץ לדרישות הפרויקט). משך הפרויקט האו 5 חודשים, וזוהי פעס הראשונה שחברת הייעוץ מבצעת פרויקט אצל לקוח זה. הפרויקט הוא מסוג 61608 פפאוץ. האינטואיציה אומרת שישנס לפחות 2 מודלים מנטליים שוניס (אם לא יותר), בניהס תהיה אינטראקציה במשך הפרויקט: 1. המודל המנטלי המשותף של צוות חברת הייעו 2. המודל המנטלי המשותף של צוות הלקוח (המשך בעמ' 50) 8 * שבועון אנשים ומחשבים * %ט6\חט\צחזס]ח] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * [61.00.1חט ייזום הוועידה והפקתה 7 אנשים וכיה נושאי ההרצאות 0 - תמונת מצב בעולם ובארץ מלחמת סף= ו-ואח6 בארגונים 6 ה0וז1830ח| הצצ מניעת נטישת לקוחות כיישום עיקרי במערכות 08% חושבים לקוח עשרת הדיברות להצלחת פרויייקט א08 פחסווטו50 6ח= 0) 0ח₪ - ואה פירמידות ורכבות במערב הפרוע חסו181ח8וח6!קוח! ס! חסו)60ו86 וחסז- 0 )60180 - מזיישמים בקלות יישום 63 |-ז8ח00 ו186ח60 בבנקאות ארוחת צהרים וחלוקה למסלולים בקרה ואבטחת איכות בניהול פרוייקטי ומס איך לנצח את הסטטיסטיקה של הכשלונות 0 !חס - חלום ומציאות 0% אנליטי - המוח שמאחורי ניהול קשרי הלקוחות 0 - יש תמורה בקצה המנהרה הרצאות ומפגשים עם טובי המומחים בפתרונות עולמיים ומקומיים יום ב' 27 במאי2002, דן פנורמה, מרכז הקונגרסים, ת"א 08:30-17:00* מוזמנים מנכ"לים, סמנכ"לי שיווק ומכירות, מנהלי שירות לקוחות, מנהלי פרויקטים, יועצים טכנולוגיים ויועצים ארגוניים וכן מקצועני מיחשוב וטכנולוגיה. יועץ מקצועי ומנחה הוועידה: אבי עסיס, מנכ"ל אחו!ו6טוצ - ניהול אפקטיבי ועידת העסקים הגדולה ביותר המרצה מרצה פותח: ד"ר יצחק פטרכורג מנכ"ל שירותי בריאות כללית אריק מאייר מנכ"ל קטסז6 חסווהחחסוח| בח ד"ר יצחק פטרבורג מנכ"ל שירותי בריאות כללית צביקה וול מנהל אזורי בתחום ה-/00%, גצ אפרים גולדין מנכ"ל וגו65 - יישוסי כריית מידע מוטי סדובסקי מנהל השיווק, סאן מיקרוסיסטמס נורית אניב-בר זסָּח3!/ 53/65 פחסווטוספ, סאן מיקרוסיסטמס תומר ספיר מנהל תחום 5698, טלדור מערכות עמית רכבי מנהל תחום הס באגף הייעוץ, ה ישראל רן שאול מנהל מחלקת ושמס, אופיסופט יריב מנדלסון סמנכ"ל פתרונות עסקיים, אורקל ישראל חזי חיים סמנכ"ל שיווק, ישראל, פוג/ידס דוד חורין מנהל שיווק ופיתוח עסקי, אגף פתרונות ארגוניים, 5 |008ו) 18 מסלול ומס רונית פטר מנהלת פרוייקטים בכירה, טסקום שמעון כהן מנהל שיווק ומכירות, יעל תוכנה מירב בנימין יישומי מחסון נתונים, אסא י.א. סיטווך ובניו יקי גרוסמן מנהל פיתוח עסקי, ניו אפליקום 08 תו וחד יי אש > יי שקיע בי ו ₪ קבוצת חלם שימור לקוחות כאסטרטגיה מיקי מרגלית סנכ"ל פרונטליין מחזון למציאות ארגונית - ואח0 נועה פרץ מנהלת זפצפאו, מקבוצת לוטם מסלול ז16ח65 וו03 רונן רוזנשטיין מהנדס מערכות, סיסקו ישראל בוריס קוטלרסקי מנהל סיוע טכני ומכירות - חטיבת התקשורת, מסא י.א. מיטווך יאירדיקמן מנהל מוקד שירות לקוחות גו₪3 בניית מוקדי שירות לקוחות רן וייס סנהל פיתוח עסקי פרונטליין כיצד לעצב עקומת למידה לנציגי שירות ב- ז6/ח06 וו03 זהר תדמור אילת לוטם מסלול סיפורי לקוח מחזון למציאות סיפורו של לקוח: שירותי לקוחות באינטרנט, יישום חברת מלם ‏ יאיר קנר מנהל בנקאות באינטרנט - לקוחות פרטיים, בנק הפועלים דובק : סיפור לקוח ביישום מע'ואחס מיקי ווטר מנמ"ר, דובק חס - ככלי לייעול מרכזי שירות ותמיכה קרן שתוי מנהלת מחלקת שירות לקוחות, נטוויז'ן סיפור לקוח - מוקד שירותי בריאות כללית חזי כאלו סמנכ"ל תכנון ותקשוב הקמת 68% בחברת ברק מאיר כהן סמנכ"ל מערכות מידע, ברק תקשורת אנשים ומחשביס מרכז רישום לכנסיס פקט 03-6089207, 03-6899198, טל 03-6385868 = 690015696060.00.1 | לי דיעתך! רק מי שנרשס סו אנכ מעונמו 8 להצל מראש, פרטיו ברוריס וקיבל ן! אני מעוניין 2 להציג ₪2 לחלק חומר 0 לתת חסות 2 ללמוד בוועידת העסקים 68% . אישור הרשמה בדואר 00 ק| 0860 - הדרך הפתוחה ללקוח מוקדי שירות לקוחות: במציאות מול דעות קדומות תפישת השירות של אורנג' ויוד)התוזיו וא ו)אואת * התוכנית נתונה לשינוייס 2 אלקטרוני יוכל להשתתף תתחה ו ו וועידה ו = = | ההשתתפות למקצועני 9 פקס גמ ן ולעוסקים בתחום הוועלדה 5 ! בלב1. אנשיס ומחטביס שומרת. 1 עצמה את הזכות לא לאשר השתתמות- ההשתתפות ללא תשלום לנרשמים מראש 8ז61.60.1]/0ח6 6כל ועידה אגדה זדהזז...(המשך מעמי 48) מטריצת שכנות ומפה סיבתית 02 צוות --6 ניהול סיכונים יום ד' 5 ביוני 2002, דן פנורמה, ת"א הלקוח - >חסווצטטף זטאפח 7. רווחיות הפרויקט - >וסזק אחת המסקנות הנובעת ממפות אלה היא כי קבלת תשובות מהירות מהלקות תתרום ב להגדלת רווחיות הפרויקט. נקודת המבט של אנשי הלקוח לגבי ה 'יהצלחהיי היא שונה, בדרך כלל הס אינס 0 ממ קמיימתן איחוד של גורמים: ו וקא על מנת לפשט את המודל, ננית שאלו הם שני המודליס היחידים שקיימת | אינטראקציה ביניהם. במציאות, ייתכן שקיימיס שלושה עד ארבעה מודלים: אחד או שניים עבור חברת הייעוץ ושניים עבור הלקוח. הסיבה לכך שלחברת הייעוץ ישנו רק מודל אחד, מקורה בעובדה כי לחברות ייעוץ בדרך כלל יש מתודולוגיות ממוסדות, שהוטמעו ברמות השונות של הארגון. במקרה של הלקוח -שני המשאבים באים מתחומי שוניס ולכן יש להס שני מודלים מנטליים שונים. היועציס בוחניס הצלחה מפרספקטיבות שונות - הס מעונייניס בשביעות רצון הלקוח בשילוב עם רווחיות הפרויקט. במקרה זה, הצלחה תוגדר כסיום הפרויקט במועד שנקבע תוך עמידה בכל הדרישות הטכניות. להלן הגורמים המשפיעים על הצלחת הפרויקט מהשקפת היועצים: 1. ניסיון של מנהל הפרויקט ושל היועצים - >פ>חצם ידע של מנהל הפרויקט ושל היועצים בתחוס עיסוק הלקות - 6 אסם א הֶזצט0ת1 3 ניסיון קודס עס אותו הלקוח - טסמ6ת6קהש פטטןצטזק +. הגדרת תכולת הפרויקט (50) והדרישות מהפרויקט 5 השקעת משך זמן נדרש על ידי משאבי הלקות - ופוצשופו שפוך מטריצת 6. תשובות מהירות לשאלות טכניות/עסקיות בנוגע לתהליכים ומערכות מוקדש לשביעות רצון המשתמשיס להלן הגורמיס | המשפיעים על הצלחת ו הפרויקט מהשקפת אנשי הלקוח המור ו 1. ניסיון של מנהל הפרויקט ושל היועציס - 6סחטוז6קאם 2 ידע של מנהל הפרויקט ושל היועציס על תחוס עיסוק הלקוח - 66 אסתא לזזפ0ה] 3 ניסיון קודס עס אותה חברת ייעו -‏ תטוחש6קא6 פטסוצטזץ 4. הגברת הידע המקומי בתוס הפרויקט - 6066 אסתא |1008 5. עצמאות וחוסר תלות בחברת | הייעוץ בתוס הפרויקט - 06 סא 6. יישוס כל הדרישות - >וחטוחטזוטף6ז 311 וחטוח6!קחז! 7 צמצום הזמן המושקע על ידי משאבי הלקוח בפרויקט - 6שו שוחו 8 שביעות רצון המשתמשיס -מאט עקקגו אנשי הלקוח מתמקדים בסיפוק המשתמשים. לזמן המושקע על ידס בפרויקט אין השפעה ישירה על הצלחת הפרויקט, לפי המודל המנטלי שלהס אס משוויס את שתי המפות הסיבתיות מגליס כי יש ביניהן קונפליקט, ת שכנות ומפה סיבתית של אנשי הלקוח: וקייס סיכון משמעותי שהפרויקט לא יביא רווחיס עבור היועציס. על מנת לצמצם את הסיכון, יהיה צורך, כבר בתתילת הפרויקט, להשקיע בהסברה לגבי חשיבות קבלת התשובות הטכניות בזמן ובבניית מנגנוניס להבטחת תשובות בזמן סביר (לדוגמה: תשלוס נוסף אם יש איחורים בגלל אי קבלת תשובות בזמן). לסיכום, מטרת הדוגמה וקוח!. זו |/ שהובאה לעיל היא הצגת כלים לא מורכבים, המאפשרים לזהות רובד אחר של בעיות, העלולות לסכן את עתידו של הפרויקט, בנוסף, תהליך הניתוח הנייל מאפשר זיהויס של גורמיס חריגיס (לא נעשה בדוגמה) ובעייתייס וטיפול בהס כבר בתחילת הפרויקט. ם 0 * שבועון אנשים ומתשבים * %>>\₪021:00ז0/ם] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * ]6061.60.1 ייזוס שיווק וארגון ועידת העסקים וב == 2 -- זזה הבו 4 א | > -.בא | כ" = 1 מוזמנים: דירקטורים, מנכ"לים, מנהלי כספים | תפעול, מנמ"רים - מכל מגזרי המשק ניהול סיכונים !|( השח צַ4 - שסח>א +'חסט (ו זבּח// לראשונה בישראל ניהול כל הסיכונים: מיננסיים 6 טכנולוגיים 0 משפטיים 8 תפעוליים יום ד' 5 ביוהני,לסוסולשי זו פ,נו ב'מוהי ותיא לרוב, מנהלים אינם מודעים למידת חשיפת ארגונם לסיכונים, למרות שסיכונים קיימים ברבים מתחוסי ניהול של עסק. מנחה: פלי הנס"ר, יזם אנשים ומחשכים מדוע ניהול סיכוני הי סו ₪ סיכונים תפעוליים ותהליכיים: הסיכון להפסד כספי כתוצאה סבעיות בעיבוד ואיבוד מידע - פעילויות לא סורשות וטעויות אנוש, ניהול משאבים חיצוניים, מהימנות עיבוד נתונים, היעדר תהליכי בידוק ובקרה פנימיים, היערכות לשעת חירום ועוד. | ] סיכונים טכנולוגיים: הסיכון להפסד כספי כתוצאה מבעיות אבטחת המידע, התיישנות טכנולוגית, ביצועי מערכות ועוד. ] סיכונים פיננסיים: הסיכון להפסד כספי כתוצאה מפוזיציה פתוחה (כגון הלוואות ב-5 והכנסות ב-₪). ך] סיכונים משפטיים: סיכונים להפסדים כתוצאה מהעדר יכולת לאכוף הסכסים באופן משפטי ואי התאמה לחוקים ותקנות. ך-] הפעילות העסקית מתאפיינת באיזון עדין שבין הצורך בנטילת סיכונים מחושבים לבין הסיכוי להרוויח. על כן יש להבטיח בקרות נאותות לניהול הסיכון. ב השקעהנכונה בבקרות לניהול סיכונים צריכה להיעשות לאור הבנת מפת הסיכונים של כל הארגון. 1 ניהול סיכונים יאפשר להציג את הצורך בכקרות לניהול הסיכון מנקודת מבט עסקית. | בתחום הוועידה בלבד. 0 -6 | אנשים ומתשבים טוסרת ל -7 07 0 00 00600000 - - -- -- את הזת לא שר ב ₪ ההשתתפות ללא תשלום לנרשמים מראש וחז6/|ו.61.00ה6.צצ 6 כל ועידה אגדה מ היוו'סייעפי | 27 תוצאת נ'הול סיכונ'ם! | צ או סיכון - האפשרות לסבול מהפסד כתוצאה סאירוע שעלול לקרות, ח צמצום הסיכון : נקיטת פעולות שמטרתן צמצום החשיפה לסיכון. כשלון להפיק את הרווח המיטבי נחשב גם הוא להפסד. ההפך ך ] התראה:נקיטת פעולות שמטרתן התראה עם התממשותו של מסיכון הוא הזדמנות, האפשרות להפיק רווח. סיכון. ] סיכון מחושב: התעלמות כאשר השפעת הסיכון ורמת סבירותו בש ית וף: ₪4 0/0055 בל? קסלמן פתרונות בניהול סיכונים ב ה ד | מרכז רישום לכנסים פקס 03-6889207, ט0ל03-6385848 ||,61.00ח66 69015 ן ל א | כן! אני מעוניין 2 להרצות 2 להציג ₪ לחלק חומר ₪ לתת חסות ₪ להאזין בועידת העסקים ניה1ל סיכונים ברורים וקיבל אישור | שם תפקיד | הרשמה בדואר וו | אלקטרוני יוכל חברה כחובת | להשתתף בוועידה ן | ללא תשלום. 1 פקס טלפן | ההשתתפות ן ה הרה הר או ן חס ננומוכיק בר - ועצי מיחשוב וחברות המתמחות בתחוס דבקיס בתצורת פתרון מקובלת, המבוססת על שכפול מלא של מערכי האחסון ושל מערך המיחשוב הארגוני באתר חליפי, תוך סנכרון מלא מול המערכות הפעילות באתר הראשי. פתרון זה אכן מבטיח המשכיות עסקית במקרה של כשל המשבית את האתר הראשי, כגון: שריפה, הצפה, גניבה וכוי אבל כרוך בעלויות גבוהות, הכוללות בין השאר: שכירה ותחזוקה של האתר התליפי, רכישה של מערך מיחשוב חלופי, התקנה ותחזוקה של קו תקשורת מהיר (בדרך כלל אופטי) בין האתריס לצורכי סנכרון וכן ציוד קצה ותוכנות ייעודיות, המפעילות ומפקחות על התהליך כולו. כבר בשלב הערכת העלויות, ברור לרוב הארגוניס שפתרון מסוג זה מתאים למאיון העליון בלבד. רק ארגוניס עתירי ממון מסוגליס להקצות את המשאבים הדרושים כדי לממש פתרון יקר מסוג זה (שלא לומר בזבזני, בהתחשב בעובדה שמערך המיחשוב באתר החליפי אינו מבצע כל פעילות פרודוקטיבית). בקצה השני של הסקאלה נמצאים ארגוניס שכל תכנית ה-582פ שלהס מבוססת על קלטת גיבוי (רצוי יומית, למרות שבפועל ארגוניס רביס מסתפקיס בקלטת שבועית בלבד), המאותסנת מחוץ לאתר החברה במקום המוגדר כבטוח, כספת של בנק למשל. זהו אכן פתרון זול, אבל הוא לוקה בחסרונות רבים: המידע הנמצא מחוץ לאתר אינו עדכני בלשון המעטה, הזמן שיקח לשחזר את מערכות המיחשוב של הארגון יהיה ארוך מאוד (בדרך כלל כמה שבועות) ועד לשחזור יהיה כל הארגון מושבת מפעילות לחלוטין. ארגון המעוניין בפתרון ?פס חייב להחליט לגבי כמה נקודות עקרוניות לבנות לפיהן את תוכנית ה-קאפ, שמצד אחד תספק עבורו את היחס עלות/תועלת המתאים כדי למזער את הנזקים במקרה של אובדן מערכות מידע, אך מן הצד השני, לא תגרוס לו להיכנס להשקעות גבוהות מעבר לדרישות הנובעות מאופי הפעילות של הארגון: אַט60% ]0 ףוסל - עד כמה מעודכנים צריכים להיות הנתונים השמורים מחוץ לאתר הראשי מה המשמעות (הכספית בעיקר) של אובדן נתונים בני שעה, יום, שבוע חָטא0ש8 סו שחוך - תוך כמה זמן יש לאפשר לארגון חזרה לפעילות מיהן הפונקציות בארגון הנדרשות לשוב לפעילות בעדיפות ראשונה אילו מערכות מיחשוב מוגדרות כקריטיות לפעילות הארגון? מניסיוננו, רוב הארגוניס נוטים לבחור בעמדות מחמירות יחסית בשלב הסקר הראשוני לקראת היערכות לפרויקט (לא ניתן לאבד מידע כלל, כל עובדי הארגון חייבים לחזור לפעילות מלאה תוך כ-24 שעות) אך נוטיס למתן את הגישה כאשר מתבררות העלויות. חישוב יחס עלות/תועלת אמיתי ניתן לעשות רק כאשר הארגון מתשב את העלויות (הישירות והסמויות) של אובדן מידע ושל השבתה מפעילות ביחידת זמן, חישוב בלתי פשוט בעליל ולפעמים אף בלתי אפשרי. לארגונים המוכנים להגמיש מעט את עמדותיהם בנושאי עדכניות המידע ולוייז לחזרה לפעילות ניתן להציע מגוון רחב של פתרונות ?פפ, בשילוביס שונים של ציוד וטכנולוגיות ובעלויות פחותות במידה ניכרת מעלויות פתרון ו *- שמוליק בר הוא :וע בכיר מלם תקשוות ומחשבים. לתגובות: 01.00.1 86031360 61טונוו5 קפ - נא נעשוירים בנב ארגונים רבים שביקשו לממש לאחרונה פתרונות קאפ עבור מערכות המידע הארגוניות נמנעים מלעשות זאת עקב העלויות הגבוהות שבהן כרוך פרויקט מסוג זה 5 6 1וב > פתתר4א דוגמה לתכנון 1(81, המבוסס על שכפול מלא וסנכרון בזמן אמת (מקור: %ץ8וח0) השכפול המלא. תקצר היריעה מלתאר את שלל הטכנולוגיות האלטרנטיביות, אך לצורך ההמחשה נזכיר טכנולוגיה אחת: ?] זטוס 5651 או בקיצור 18081. טכנולוגיה זו מאפשרת לשכפל מערך אחסון לאתר מרוחק תוך שימוש ברשת ה-אגצו הארגונית הקיימת (או ברשת המוקמת לצורך זה) ללא צורך בתיווך ובציוד קצה, המבוססים על 66ווקסזטטו. בדגמיס מסוימים ניתן אפילו להקצות רוחב פס לצורכי השכפול, כשיתרת נפח הקו משמשת לעבודה השוטפת של הארגון. ניתן לראות בנקל את ההבדל בעלויות בין טכנולוגיה חדישה זו, העושה שימוש בציוד ?! סטנדרטי ובקווי תקשורת רגיליס וחוסכת לארגון את הרכישה של ציוד קצה אופטי יקר ואת עלויות התחזוקה הגבוהות של קו תקשורת אופטי. מנגד, עקב מגבלות המהירות של קווי ?1 (לעומת הסיביס האופטייס), קיימת אפשרות שהארגון יאבד מידע באס יתרחש כשל באתר הראשי בשלב שבו האתר החלופי לא היה מסונכרן בצורה מלאה. לסיכום, מומלץ לארגוניס לשקול פתרונות טכנולוגיים אלטרנטיבייס לנושא ה-קאפ, וזאת מכיוון שקייס טווח רחב של פתרונות המסוגליס לתת מענה לנושא ברמות שונות של אמינות, זמינות ומחיר. לא מומלץ, לעומת זאת, לחסוך בשלבים המקדימיס של פרויקט אפ מקצועי;: 8 מיפוי מערכות ופונקציות בארגון 8 זיהוי והגדרת דרגות הקריטיות של הפונקציות והמערכות השונות 6 קביעת הנחות עבודה לנושאי שלמות המידע וזמני התאוששות 8 ביצוע סקר סיכוניס 8 תכנון תשתית הנותנת מענה הולס לצורכי הארגון 8 מימוש הפתרון 8 הפקת מסמך ה-קאכ - תיעוד ונהליס בנוסף, יש לזכור כי פתרון ה-?אפ שהותאס לארגון נותן מענה הולם בנקודת הזמן שבה מבוצע הפרויקט ורצוי לבצע הערכה תקופתית לפתרון תוך הכנסת שינוייס הנדרשים מהתפתחויות עסקיות ו/או טכנולוגיות. 2] 2 * שבועון אנשים ומחשבים * 100%66%)בחחזט/ה1 * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * ]6061.60.1 ייזוס שיווק וארגוו = אנשיפומהשוכים ועידת העסקים של מגזין 5)660₪1+ מנחה: אבי וייס 56וא, כתב בכיר קבוצת אנשים ומחשבים. הוצאות התקשורת הכבדות של בין ההרצאות: עסקים יצרו את הצורך למציאת ך] שלי תשובה, פורסייט קישוריות מקומית, ארצית פריצת הדרך של אקע-קו האם ומתי תגיע ובינלאומית זולה, על הרשת [] דודו כזמן, 50603651 5365 עווטס56, יבס 6 89585חו8ט₪ - אק | ] עמוס בן יעקב, מנהל ערוצי הפצה, צ'ק פוינט חסו81ז8ח6) א / שפח 18 - 5אק/ אסווס חכ ך] גיל שולמן, חחח עומט590 זסוח56, פבליקום מגסות טכנולוגיות בעולם ה-אקצ ך ] סול צבי, זסוססזוס וגחסוטָה עוחט560, מיקרוסופט ח אריאל פיסצקי, מנהל אבטחת מידע, נטוויז'ן הציבורית הפתוחה, אך יחד עם זאת מאובטחת, מוצפנת ואמינה. עולם ה- אקצ נמצא בתחילת דרכו, וזוכה להצלחה חזקה בעסקים, מהגדולים ועד הקטנים. מדוע כדאי לעבורל- אקץ, מי השחקנים בשוק זה, התמודדות עם הונאות ופריצות במערכות מבוססות פע מה הטכנולוגיות והיישוסים ב] שי זוידור, ברק 013 החדשים בשוק. על כל זה ועל סוסע - כמנוף לחיסכון בהוצאות התקשורת לעסק היתרונות העסקיים במעבר ל- | ] גור רוטקופ, מהנדס רשת בכיר, ד8זא אקצ, נלמד בועידת העסקים מבוא לרשתות 5 שש המוקדשת ספציפית לנושא 6 5 ]ל 408060 הטסו - אקעם ד דה חשוב זה. ] דודי כהן, מנהל תחום הנדסה וטכנולוגיות, 012 קווי זהב אסז5/ו:וא ה אס כפתרון לרשתות תקשורת נתונים בפריסה גלובאלית 2 ך] ליאור גולדגרבר, מהנדס מערכות, סיסקו 8 86 10ה6 הו ה0ו91ז 06 1א6ח 6ח) - אק ע/ קן ך] אבי וייס [ צהרי ם אק העתיד? אנשים ומחשבים מרכז שיווק ה'6600) פקס 03-6876661 03-6889198, 0ל 03-6385802 כן! אני מעוניין ם להרצות בוזלפרסם ב) לתת חסות םם לחלק חומר בלהרשם לועידת פַחותופצם חס אקע * התוכנית נתונה לשינויים 22/60 הוותה 00 ₪ ץו 5.4 תפקוד: הרשמה מראש הקצ/!!|.6%.60ה6.ששש ה-||8/ו6ז|- האנווי +-+ ורי דיה" הריח" נגנבים לצורך ריגול תעשייתי +מה לעשות כדי למזער את הנזק? אריאל כהן - סקוים שבוצעו בארה"ב מצביעים על גניבות מחשבים אישיים ומחשבים נישאיס בהיקף מדהים: למעלה מ-1500 מחשבים נגנבו בממוצע בכל יוסם בשנת 2001, רובם מחדרי מלון וממכוניות, אך חלק לא מבוטל (כשליש) ממקומות עבודה. ההערכות הן כי חלק משמעותי מגניבות אלה אינו מקרי ומהווה אמצעי לריגול תעשייתי. גם בעיתון הארץ פורסס לאחרונה על גניבה של מאות מחשבים מדי יוס בישראל. אס ניקח בחשבון את העובדה שרוב המחשבים הנישאים בארגוניס נמצאים בשימוש אנשי הנהלה ואנשי מכירות בכירים, ברור כי אבטחת המידע במחשביס אלה קריטית, מכיוון שמדובר במקריס רבים במידע רגיש על חברות, לקוחות ועל עובדים. ניתן אמנס לבטח את המחשבים כנגד סיכוני גניבה, אך במקריס מסוימים נזק, הנגרס מחשיפת המידע שבמחשב גדול אלפי מוניס מערך המחשב עצמו. הגנה בפני חשיפת המידע המצוי במחשבים אלה היא רק אחד מהיבטי האבטחה של מחשבים בכלל ומחשבים אישיים וניידים בפרט. ההתעוררות הטכנולוגית בתחוס אבטחת המידע בשנים האחרונות הובילה רביס לחשוב כי הכלים והטכנולוגיות החדשות הס התשובה לבעיות ולסיכונים, המאיימים על מערכות המחשוב שלנו ועל המידע המאוחסן בהן. מומחיס בתחום אבטחת המידע תמיד טענו שהטכנולוגיה, מתוחכמת, חדשנית, ומורכבת ככל שתהיה, אינה מסוגלת לפתור את הבעיות במלואן. הגורס האנושי היה ונשאר החוליה החלשה במערך אבטחת המידע. מספר גופים בעולס, מוסדיים וגם פרטיים, הרחיקו לכת לאחרונה עד כדי הכרוה על ה-!₪941ו האנושי. הס פרסמו גילוי דעת: 60]ותב]( ||באוחוץ תוחטת 106, שמעמיד את האנשיס במרכז מערך אבטחת המידע ומציג אותם כחוליה החסרה או החלשה, בשרשרת. "הדרך בה אנו מנהלים את עסקינו כיוס פוגעת לעתיס קרובות באבטחת המידע," נאמר בגילוי הדעת, ''והגיע הזמן לשנות את הגישה לאבטחת * הכותב הוא מנכ"ל סלע סיסטמס, מקבוצת סלע, ומרצה מן החוץ בביה"ס למדעי המחשב באוניברסיטת ת"א אריאל כהן הדרך בה אנו מנהלים את עסקינו כיום פוגעת לעתים קרובות באבטחת המידע והגיע הזמן לשנות את הגישה לאבטחת מידע ואת הדרך לניהול אבטחת המידע מידע ואת הדרך לניהול אבטחת המידע. יי עס כל הכבוד וההערכה ליוזמה, אסור לשכוח שללא טכנולוגיה מתקדמת ומתחדשת, לא ניתן להציג פתרון מקיף לבעיית אבטחת המידע. גם כותבי גילוי הדעת מודיס בכך. מודעות, חשובה ככל שתהיה, אינה מספקת ויש למצוא דרכים יעילות לאכיפת מדיניות. הדוגמה הבולטת והשגרתית ביותר להעדר מודעות היא הדבקת פתק עם הססמה על המקלדת של המחשב. דווקא בגלל היותם של 4 * שבועון אנשים ומחשבים * 6%>\חס;ובוחזט]ח] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 6 |6061.60.1 משתמשי המחשב חסרי מודעות מספקת, נדרשות דרכיס לעזור להם, לפשט את הפעולות העשויות להשפיע על אבטחת המידע, לאכוף דרכים לביצוען ולמנוע דרכי מעקף. במקוס, או בנוסף, לניסיונות למנוע מאנשים לכתוב את סיסמאותיהס במקומות גלויים, ניתן לספק להס אמצעי הזדהות בטוחיס יותר שימנעו את הצורך בזכירת סיסמאות, כגון אמצעי זיהוי ביומטרייס בשילוב כרטיס חכס. עד היוס הוזכרו כרטיסיס תכמים, בתחוס אבטחת המידע, כאמצעי לשמירה מאובטחת על מפתחות הצפנה וחתימה דיגיטלית, והיו קשוריס ברוב המקריס להטמעה של תשתית מפתח ציבורי (|א?) בארגון, על כל הכרוך בכך. לאחרונה החלו כרטיסיס חכמיס וכרטיסוניס חכמים (8ו0%6ו) להופיע בהקשרים שוניס. הבולט שבהס הוא תחוס ה-5כת: ץווטש86 0666 [המספזטם, המשלב מכלול של פתרונות תוכנה וחומרה לאבטחת עמדות הקצה (מחשביס שולחניים ונישאיס) והתקשורת בינס לבין השרתיס ברשת המקומית. מונח זה נטבע לראשונה על-ידי חברת 58/66 ס6גוחוו(!, שהקימה קו מוצריס בתחוס זה ומיוצגת בלעדית בישראל על-ידי סלע סיסטמס. פתרון 05? מקיף צריך לכלול את המרכיביס הבאים: הגנה על המחשב עוד לפני עליית מערכת ההפעלה (חסווסשוסזק ו0סט); זיהוי המשתמש לפני עליית המערכת (84?) - אס ניתן, אולי אף באמצעות שימוש בכרטיס תכם או ב-ף6אסו; הצפנה חלקית או מלאה של הדיסק, באופן אוטומטי, שקוף, יעיל ואמין; אופציה להצפנה של דיסקטים ומדיה שליפה; יכולת התאוששות מאובטחת באמצעות מוקד תמיכה, במקרה של שכחת ססמה או אבדן כרטיס חכם; הצפנת קבציס בעת כתיבתם על שרתים (מכל סוג), כך שגס התעבורה ברשת המקומית מוצפנת; ניהול קבוצות עבודה ממודרות, בגודל כלשהו, תוך שימוש במפתחות הצפנה, באופן שקוף למשתמש; מימוש ואכיפה נוחה ומרכזית של מדיניות אבטחת המידע; הזדהות חזקה ודו- כיוונית מבוססת תעודות דיגיטליות ו/או שימוש באמצעיס ביומטריים; מניעת ביצוע התקנות ושינוייס במערכת על-ידי משתמשים לא מורשים (כולל, לעתיס, המשתמש הראשי או הבעליס של המחשב); אופציה ל-550 6וט866 (ח0-ח518 >6פַחו8) - הודהות באמצעות ססמה ראשית אחת ומניעת הצורך בהקשת סיסמאות מתישה ולא בטוחה; שילוב כל המרכיביס במעטפת הומוגנית, עס כלי ניהול מרכזייס; תמיכה בכרטיסים חכמים בכל הפעולות הנייל; יכולת לשילוב כרטיסים חכמיס עס קורא טביעת אצבע, המהווה תחליף למספר סודי (א1?), שמשמש לנעילת הכרטיס ובדיקת טביעת אצבע על הכרטיס החכם, ללא צורך במאגר חיצוני של טביעות אצבע. ההגנה המקיפה ביותר תושג על-ידי הטמעת פתרונות הכולליס את רוב או את כל המרכיביס הנייל, אך לא בכל מקרה נדרשים כל המרכיבים, ולמעשה כל מרכיב בפני עצמו יתרוס לשיפור משמעותי של אבטחת המידע. על כן, ניתן ליישס 5 בשלביס תוך התחשבות בצורכי הארגון, בתקציביס העומדיס לרשותו בזמן נתון ובסביבת העבודה הייחודית לו. (] מחפש מנהל/ת חשבונות, עם דוקטורט במינהל עסקים, הכשרה באוניברסיטה מובילה במצרים, בעל/ת חוש עסקי מפותח, שיודע/ת להכין חריימה ומנגנ/ת פסנתר תוך כדי הקלדה עיוורת ? רחוורווו גל הדדישווח ווור פרסם בלוח קריירה ידיעות אחרונות,קבל הכי הרבה תוכנות ככף ידך אדם ציים 512% 1/4161 3 ;1%ק5 היא חבילה של ארבע תוכנות שימושיות ביותר לפאלס (185816ק5, 0ו0ת7ת5ג1ק5, זקק133500ק 5‏ ,צשח%10ה5ג1ק5) מבית התוכנה של 3 (3576213.600!ק. אואואי). מתי הייתה הפעסם האחרונה בה שכחתם את הקוד הסודי לכרטיס האשראי, סיסמאות המשתמש שלכס ברשת או פרטי ביטוח הרכב שלכס? נתוניס אלו, כמו רביס אחרים, אצל רובנו שמוריס במזכר, אך מי מבטיח שהאחרונים יהיו בטוחיס שםס! 8 מבקשת מכס סיסמא בכניסה לתוכנה. מיד לאחר מכן (במידה והכנסתס את הסיסמא הנכונה), אתס יכולים לראות ברשימה ממוינת את כל הנתוניס הסודייס שרציתס לשמור לעצמכם, בין אם אלו מספרי כרטיסי אשראי, מספרים סידוריים, חשבונות בנק, מספרי טלפון, סיסמאות משתמש ברשת, פרטי הפוליסות וכוי. לכל סוג, יש את האייקון שלו, וההתמצאות קלה ביותר. אפשר לשכוח את כל הסיסמאות שאתס נושאים מדי יוס בראש, כל מה שצריך לעשות הוא לזכור את סיסמת הכניסה ל-58:גוק5 ואת השאר תשאירו לה. ןגוק היא תוכנה לצפייה בתמונות. בקפיצה הקרובה שלכסם לחוייל, קחו את תמונות הילדיס בפאלס. הטעינו את כל התמונות (אני מקווה שכרטיס זיכרון אחד יספיק) על ה-55 ₪ ₪ 4 5 4 5 ₪ ₪ ₪( 8 ' 5 ₪ ך ₪3 8 ז : לג >6 45029 יז ה סא 4 (זוּפָום ז%0) וצאו לדרך עס הפאלם. כשתרצו להראות את התמונות, הפעילו את ה-טוטות1ג1ק5 ולא תבינו איך הסתדרתס מקודם. אס לא נותח לכם לעבור בין התמונות באמצעות הסטיילוס, בחרו באפשרות ה-אטת5 5166, הגדירו את זמן המעבר, תשאירו את הפאלם בעריסה והתפנו לעיסוקיכם. ואם מישהו רוצה עותק של תמונה, במבמו לו אותו באינפרא-אדום לפאלם. ]וק מטפלת לכס בחשבונות האשראי שלכם ומאזן הכספים בעוייש. בין אם אתס מוציאים ציק, משלמים על מחשב חדש או רוכשים פאלס באמריקן אקספרס, ששחט!אהצגוק5 רוצה לדעת את זה, כדי לחשב לכס בסוף החודש את ההוצאות. ניתן לנהל מספר חשבונות בנפרד, להעביר כספים מחשבון לחשבון, להוציא דוחות, להשתמש במספר מטבעות ולדאוג לכך שאתס ורק אתס יודעים מה קורה בחשבון שלכס, על ידי סיסמא שמופעלת כשנכנסיס לתוכנה. 5135500 מרכזת בשבילכס את רשימת הקניות, ספריית סרטי הדי.וי.די שלכם או כל רשימה אחרת שתרצו להכין בקלות וביעילות. מרבית הפריטיס כבר שם, את המחיריס אפשר לעדכן בשניות ואס רוצים להוסיף פריטיס חדשים, אין דבר קל מזה. 00 = || 05 שי שיסח5 5146 | | הכנסה/הוצאה של פריטיס לרשימה וממנה מתבצעת בנקישת סטיילוס (סימון פריט). מי שרוצה, יכול לסנכרן את רשימת הקניות שקיבל בדוא'יל ולקבל אותה בפאלס בשניות. מחיר החבילה כולה (ארבע התוכנות) הוא 529.95 וניתן להוריד את גרסת הניסיון ל-30 יום. טיפאלם מערכת ההפעלה 05 מ|ג? (אותה אחת המותקנת על מכשיר הפאלס שלכס), תומכת כיוס בקרוב ל-15,000 תוכנות, שפותחו במיוחד לפאלם. לא אגזים אס אומר כי מספר התוכנות הקיימות ל-26 206% נמוך עד כי עשרה אחוזים ממספר זה. חלק גדול מתוכנות אלו, מעל אלף! הן תוכנות חינמיות לחלוטין, כאלו שאפשר להתקין בחינס, אפילו לא ₪גאג5. איפה הייתס עד עכשיו! אין לי מושג. אבל 5 הה0סוח80% 60660106 ח6א)6ו> 5 ו 5 זנ ע]186%) ...+15 !> ו : ...15% 621661 +61] = ...151 261) 1016 6 * שבועון אנטים ומחשבים * א66\חטו)גוחזטח] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * ]6861.00.1 גאד 00 מעכשיו כדאי להיכנס לאתר 418009 (ה-פאסטטוך של ה-05 ₪[ג?), בכתובת הומס).זה6קחז!בק. אואואי ולהוריד לעצמכס סוף סוף את משחק הדמקה החינמי אותו רציתס תמיד. מי שמעוניין בתוכן ישראלי למחשבי כף היד וכן במדריך הורדות עברי, מוזמן לבקר בפאלמי, 1601ב אואאו, פורטל הפאלס הישראלי. שס תוכלו למצוא גס פורוס תמיכה, סָא=, ידיעות וביקורות בתחוס מחשבי כף היד ועוד. קו61טוך את הסטיילוס שמקבלים עס מחשב כף היד כולס מכירים, גם סטיילוסיס משולבי עט כבר ראינו, סטיילוס עס פנס זעיר בקצה כבר לא באופנה אז מה כבר אפשר לחדש בתחוס! מה דעתכס על סטיילוס אצבעון שמתלבש על האצבע ונותן לכס לעבוד עס מחשב כף היד בצורה הנוחה 8 1 גו ב ה 6 **שפחוו₪ 5%0ם!₪ -י 0/6050 ח020רחה 69 חן 12 6ש6שסחםץטפח! 0זטח 6% 5" שדזס6 חָחו!!60 % 8 .-..61 הָחו66)0ח> |==] 4 5-6 26 1 !ופח5'וסרח 6 9 69 /10516,60,0 | 5555444433... ₪ 6 77 6 וההח'ם!₪ 566071% 60 ביותר? ה-קוזשוח1 זו חתיכת פלסטיק דמוית טבעת (המתרחבת לכל גודל אצבע) שמתלבשת על האצבע המורה שלכם ומכילה חוד מפלסטיק שלא שורט את מסך הפאלם. אמנס לא בטוח שתאהבו אותו לכתיבת מייל שלם בגרפיטי, אך לרוב הפעולות היומיומיות, כמו שימוש במקלדת הוירטואלית ובחירת תפריטים, הסטיילוס הזה אידיאלי. מי שרוצה ללכת בכיוון יכול לרכוש לעצמו גם סט מכסים לכל עט כדורי סטנדרטי, שמכילים חוד סטיילוס בקצוות ומאפשריס עבודה חלקה עס מסך הפאלס בעזרת עטים רגיליס. חופשי שבועי כל התוכנות הן חינס וניתן להוריד אותן מהאתר ז063ח[4? וזסס.זג6קוח|גק. אואראו- ייזום שיווק וארגון = (<= ל אנשיםומוחשכים 6 ן!!0+הו! 055הוו5וו₪ יונ 2002, דן פנורמה, ת"א בן החכרות המובילות בעידן הגלובליזציה והדה-רגולציה - הנהלת הארגון עומדת בפני אתגרים מורכבים יותר ויותר. אתגרים הבאים לידי ביטווי מצד אחד בים של נתונים ומצד שני צורך בקבלת התלטות בזמן קצר ובאיכות גבוהה ככל שניתן. תקופת המשבר האחרונה והמיתון הכבד באר ובעולס מעמידיס בפני הנהלת הארגון אתגר נוסף והוא - האתגר כיצד להמשיך ולתפקד או כיצד להישרד ביס סוער! אחד הכלים המודרנייס שבא לעזרת ההנהלה הינה, הקונספציה של 86866ו![16ח1 6מופט - אינטליגנציה עסקית. קונספציה המגדירה את האסטרטגיה הארגונית לניהול הנתונים החל מאיסוף ועד להפיכת הנתונים למידע רב עוצמה שבעזרתו המנהל יכול להתליט מהר יותר ונכון יותר. עפי'י גרטנר שוק ה 81 נמצא רק בתחילת דרכו, ואס שווי השוק היוס סביב ה-12 מיליארד דולר, הרי שבשנת 2005 אנו צפויים לשוק הגדול פי 3 עד 4 בגודלו (סביב 40 מיליארד דולר). ₪3 9/6] > רא 6 90 קורהו / = 0 0% ו יועץ מקצועי ומנחה הועידה: אבי עסיס, מנכייל אחו61ש/, ניהול אפקטיבי. ל הועידה תעסוק בסוגיות הבאות: 6 מהי אסטרטגלית ה 101618586 8סחופטע 6 מהס הכלים הטכנולוגיים והארגונייס לבניית תפיסה זו! 6 מי השחקנים בשוק ו 6 ומה התועלות לארגוניס מלישוס נכון של תפיסה זו בנוסף, נשמע מניסיונס המעשי של ארגוניס מתקדמים באר> ובעולס וכן נפגוש ספקים אשר יציגו בפנינו את הפתרונות הייחודייס שלהס בתחוס ה-06ח26ו[161ת1 655ת1ט. לידיעתך! רק מי שנרשס מראש, פרטיו ברורים וקיבל אישור הרשמה בדואר אלקטרוני יוכל להשתתף בכנס ללא תשלום. * התוכנית נתונה לשינוייס ההשתתפות למקצועניס ולעוסקיס בתחוס הוועידה בלבד. אגשיס ומחשבים שומרת לעצמה את הוכות לא לאשר השתתטות. דד 6 6 ה'פככס מירץ לדעת אנשים ומחשבים מרכז רישוס לכנסים פקס 03-6889207, 03-6889198, 0ל 03-6385848 כן! אני מעוניין ] להרצות (] להציג |] לחלק חומר (ז לתת חסות |ז להשתתף בועידת העסקים 8102 2 לפרסס במוסף המלוחד של 66%/תסווגוחט/תו -----77------------0--0-/-/-]------- 070 = שו טק סו ו 1 ו | ו ו [ ו | שס חברה תפקיד ו 1 / ו הי 0 ו ו 1 כתובת אבי בכליזובסקי יש רופ' ארנון דר מהטכניון הפך לאחרונה לכוכב תקשורת. לפני כמה החודשים ייחד לו הבי.בי.סי את תוכנית פנורמה היוקרתית, ואתר האינטרנט של שירות השידור הבריטי אף ראיין אותו במיוחד. וכל זאת בשל היותו שותף לתיאורית ''כוכב המוות'". בשבוע שעבר הוא נדרש לתיאוריה שלו שהפכה אקטואלית. בשיחה לי /08ו₪31ז0/ח1'' מסביר פרופ' דר על מה רוגש העולם המדעי, אבל לפני זה הוא מבקש להרגיע. שלא כמו שפורסם באחד מעיתוני הערב, סילון הקוינה שייפלט מהכוכב העצוסם אטה קאוינה (גאז8ג6 גזם), העומד להתפוצץ בקרוב, אינו מופנה אלינו, כך שאפשר להירגע. נתחיל מהסוף - של הדינוזאוריס - לא שלנו. לפני כ-65 מיליון שניס בערך נכחדו כמעט כל צורות החייס הידועות על כדור הארץ. לאחר תקופת התאוששות של כמה מיליוני שנים, שוב נתמלאו הנישות האקולוגיות והחייס החלו לפרוח מחדש על שלל הסוגים. את מקומס של הדינוזאוריס תפסו היונקיס, שמעטיס מהם, שניצלו מהקטסטרופה - היו ההוריס של שפע מיני בעלי החיים שאנחנו מכירים כיוס. עד לפני כעשור שלטה הדעה, כי תופעות טבע ארציות, שינויי אקליס, התפרצויות הרי געש והכחדה של יצוריס ששימשו מזון לדינוזאוריס גרמו להיכחדתם. ואז באה התגלית של לואיס וולטר אלוורז, שחשפה כי אסטרואיד ענק הוא זה שגרס להכחדה, בשל כמה תופעות שרשרת. שרידי המכתש שנוצר בידי אותו אסטרואיד אף נתגלו בחצי האי יוקטן שבמקסיקו לפני שניס אחדות הציעו פרופי דר, ביחד עם פרופי ארי לאור, אף-הוא פרופ' ארנון דר 5 00969 6 0 (6) מה וחו ומ60 ה וש בתמונה: שני סילונים יחסותיים היוצאים בכיוונים הפוכים מהחור השחור במרכזו של הקוואזר 36175 (במרכז) המרוחק מאיתנו כ-10 מיליארדי שנות אור. כשהסילונים נעצרים, לאחר שהס מוטסים על ידי התווך הבין-גלקטי לאורך מסלול של כמיליון שנות אור, הס מייצרים שתי אונות בוהקות. הסילון המתרחק מאיתנו אינו נראה משום שקרינתו מרוכזת לתוך חרוט שנפתח לכיוון ההפוך מאיתנו. התמונה צולמה באורך גל של 6 ס"מ בעזרת הרדיו טלסקופ הגדול ביותר בעולם, 1.4/, המוצב על כדור הארץ במדינת ניו-מקסיקו, ארה"ב 0 * אתר הידען נמצא בכתובת 0₪.ח408ג. אהוהו נמערכת הדמיה, שפותחה על ידי חברת 8הח60 יי | מהטכניון, והמדען הצעיר ניר שביב, שעבר בינתיים לאוניברסיטה העברית בירושלים, תיאוריה, המאחדת בין שתי התיאוריות הללו. | מסביר פרופי דר: "בעת השמדת הדנוזאורים אירעו כמה קטסטרופות. אכן פגע מטאוריט ענק, אבל יחד עם פגיעת המטאוריט או אולי כמה מטאוריטים, אירעה גס ההתפרצות הוולקנית הגדולה בהיסטוריה של כדור האר. היא התרחשה בהודו ושוחררו בה 3 מיליון קילומטריס מעוקבים של לבה. זו עוצמה חזקה בערך פי מיליון מכל התפרצות וולקנית שאנחנו מכיריס באלפי השניס האחרונות. בסך הכל ידוע היוס, שהיו שתיים כאלה ושתיהן מתלכדות עס היכחדות חייס. במקביל, התרחשה נסיגה של מי היס ב-150 מטרים - המיס התאדו והתעבו בקטבים. הדבר גרס לשינוייס אקלימיים דרסטיים. כל הדברים הללו קרו בעת ובעונה אחת. לפיכך חייב להיות קשר בין כולם. המנגנון שהצענו פותח כבר לפני כמה שנים על ידמו לפו 8 >* שבועון אנשים ומחשבים * 66% \ ח₪11/0ז0]ה] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * ]60.1.!סחט החישוביס שלנו, כל כוכב לכת בגלקסיה עובר סטריליזציה של החייס אחת למאה מיליון שניס, בממוצע, בשל מעבר של קרני גמא וקרינה קוסמית, שמקורס בכוכב ענק המסייס את חייו. הסילוניס הללו נפלטים לאורך ציר הסיבוב של הכוכב, או הקטביס יילאחרונה עוררה התיאוריה תשומת לב, כי יש מועמד שעשוי לעשות שמות בקרב הכוכביס שעומדיס בדרך הטילון שלו. אהו כאמור אטה קארינה. הוא מפיק פי 7 מיליון יותר אנרגיה מהשמש שלנו. הוא כבד פּי 100 מהשמש, ובמשך השנתיים האחרונות הכפיל את תפוקת האור שלו. זה כמו שמיליון שמשות יכפילו את הקרינה שלהס בתוך שנתיים. התופעות הללו מתרחשות סמוך לסיום החיים של כוכבים מאוד כבדים. הכוכב הוה קרוב לסיוס חייו וזה סוג הכוכביס, המוציאיס התפרצויות של קרינת גמא בסוף חייהס, התפרצויות המלוות גס בפליטת סילוניס מהקטבים שלו לאורך ציר הסיבוב. לאחר מכן יקרוס הכוכב לתוך עצמו ויהפוך לחור שחור "הקרינה החזקה הזאת חוצה את הגלקסיה ויוצאת החוצה מההילה שלה. בדרכה היא יכולה לחצות מספר אדיר של כוכבי לכת. ההערכה היא, שבגלקסיה שלנו יש סדר גודל של 50-40 מיליארד כוכבי לכת. זה על סמך הסטטיסטיקה על כוכבי הלכת, המקיפיס את הכוכבים הסמוכים למערכת השמש שלנו התפרצות קרינת גמא מתרחשת בממוצע כל כמה מאות שניס במקוס כלשהו ברחבי הגלקסיה אם קרן כזו היתה פוגעת בכדור הארץ, ההשפעה היתה הרסנית לחלוטין, שלא כמו כל דבר אחר שאנחנו מסוגלים לדמיין," אומר פרופי דר מע בצד של כדור הארץ הפונה לעבר ההתפוצצות, יתחילו גלי הדף להתגלגל דרך האטמופסירה, כשהם מציתיס דליקות בעת שהם מגיעיס לקרקע. בתוך דקות מגיע גס גל הקרינה מהחלל העמוק, הטמפרטורות באטמוספירה יחלו לעלות במהירות, ויגרמו הרס בכל מערכת מזג האוויר העולמית. כל החומריס האורגנייס על פני השטח של כדור האר יתחילו להישרף. |מ2 השורדים יהיו אלו שיסתתרו במערות ובבניינים. אך הגרוע עדיין לפנינו. המתקפה של קרן הגמא הראשונה תארך שבריר שנייה. מיד לאחר מכן יגיעו הקרנייס הקוסמיות שיעשו שמות בכדור האר במשך ימיס. לא יהיה שוס מסתור ‏ ₪8 מפניהם. גליס קוסמיים הס חלקיקיס אנרגטיים ביותר, הנעיסם בחלל כמעט במהירות האור. הס מתנגשיס בתלקיקים שבאטמוספירה, גורמיסם לשחרור אנרגיה ויוצריס מגוון חלקיקי משנה הרסניים. חלקיקים אלה, הקרויים מואונים, יחדרו מאות מטריס לתוך סלעים, כך שמעט מאוד מערות יוכלו להציע הגנה, ואפילו יצוריס החיים בקרקעית הים יושפעו מכמויות הקרינה העצומות.המערכת האקולוגית של כדור הארץ תושמד. 'יהמעטים שישרדו עשוייס לרצות למות,יי אומר פרופי דר. ייהס יאבקו במובן המילולי של המילה על כוכב לכת גווע." איך בכל זאת שרדו החייס ולו מעטים מהס, שאפשרו להס להתחדש! ככל הנראה, מבין עשרות אלפי הכוכבים העומדים בדרכן של הקרניים ההרסניות, אלה הקרוביס לכוכב שהתפוצף יהפכו לסטרילייס לחלוטין. 2 --[ לכת בגלקסיה. למזלנו, קרן החלקיקים שיפלוט לא תהיה לעברנו. לפי התיאוריה של פרופ' דר, אירוע דומה לזה גרם לסדרת אסונות על כדור הארץ ובהן התרסקות אסטרואידים, התפרצויות הרי געש ושריפה כלל עולמית והס אלו שהכחידו את הדינוזאורים. אירוע דומה עשוי לקרות בתוך כמה עשרות מיליוני שנים ולחסל את אנושי ] הרחוקים יותר יצליחו להשתקס." יילמזלנו,'" אומר פרופ' דר, ייציר הסיבוב של אטה קארנה לא פונה אלינו ולכן הסילונים ישמידו את הפלנטות שהס ישטפו בדרך." ישן בשלב וה אין האסטרונומים ] יודעיסם על איזה כוכב להסתכל. כוכביס כמו הכוכב הסופר מאסיבי אטה קארינה, הנמצא בשמי חצי הכדור הדרומי, הוא בין הכוכביס שעלול להתפוצץ ולשגר קרני גמא בשלב כלשהו במיליון השנים הקרובות. ואולס כוכב ספציפי זה אינו פונה לעברנו. אטה קארינה עשוי להרוס חיים על עשרות אלפי כוכבי לכת, במקומות שהס קיימים בהס זאקולוגיר טל ' דוו | [עטים כמובן, אבל לא אצלנו. ללא כל ספק, יש כוכב כזה שציר הסיבוב שלו פונה אלינו ואשר יתפוצ לוס אחד, ואולס האסטרונומיס טרס מצאו אותו, אבל גס אס ימצאו אותו, האס נוכל לקבל איזושהי אזהרה? ''לא עס הבנתנו הנוכחית של המדע,י אומר פרופ' דר. ואולס המדע מתקדם, ואולי יוס אחד נוכל לגלות את הכוכביס המאיימים. ארנון דר לא יהיה מופתע אס תיחשף האירוגיה הקוסמית לפיה מערכת השמש והחומרים שמהס אנו וכדור הארץ עשוייס נוצרו בהתפוצצות סופרנובה בסביבתנו לפני כ-5 מיליארדי שניס. סילוניסם מהתפוצצות סופרנובה אחרת בגלקסיה שלנו עשויים, בסופו של דבר, להכחיד את החיים על הפלנטה שלנו, שסופרנובה קודמת ייצרה. -] שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\מסוונתזט!ת] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * [61604ת6 5 59 מה קורה??/לובו ויזנר עובדי חברת המחשבים העולמית סאן מיקרוסיסטמס הוכיחו תמיכה ומעורבות בקהילות מקומיות, עס השתתפותס ברחבי תבל בשבוע ההתנדבות העולמי של החברה המתקיים זו השנה השמינית ברציפות. צוותי המתנדביס של סאן משקיעיס השבוע מזמנסם ומרצס לסיוע בנושאיס קהילתייס בתחומי הסביבה, חינוך, סיוע לחסרי בית, סיוע לרעבים ועוד. מינוי שמוליק בנחוס, 41, מונה לתפקיד סמנכייל טכנולוגיות ומנהל חטיבת תוכנה באלעד מערכות. שמוליק הנו בוגר ממריימ ובעל 12 שנות ניסיון בניהול מערכות. 11 במליין (משרד הביטחון). בשנתיים האחרונות שימש כמנהל תחום פיתוח באלעד מערכות. שמוליק בעל תואר 6. בהנדסת מכונות מהטכניון ותואר 1.56א. בהנדסת הניהול מאוניברסיטת 881082081 שבארהייב. מאיר ניסנסון, מנכייל יבמ ישראל ופרופי גדי אריאב העומד בראש ביהייס. לניהול היי-טק פואדה עייש זורז' לאוואן, באירוע לציון השקת ההסכם לשיתוף פעולה שחתמו הצדדים. ההסכם נחתם במסגרת פעילות היחידה העסקית החדשה 010 שהקימה יבמ בישראל, והמיועדת לשתף פעולה עם חברות טכנולוגיה ומגזר ההיי-טק הישראלי. מנקים חופים באופן מתואס לוקתחיס עובדי סאן חלק ביותר מ-150 פרוייקטי סיוע לקהילה ברחבי העולס. במסגרת שבוע ההתנדבות יצאו כ-35 מעובדי מרכז הפיתוח של סאן מיקרוסיסטמט ישראל, בשיתוף וליווי המשרד לאיכות הסביבה, לנקות את חוף סידנא עלי שבהרצליה. פעילות ניקוי החוף נמשכה כחצי יוס ומיד לאחריה חזרו העובדיס למקוס עבודתס מי[וי מלי צמח! ‏ 27 מונתה לחשבת קבוצת ג'יון ברייס הדרכה המינוי בא בהמשך להתארגנות מחדש של מחלקת הכספים של קבוצת ג'ון ברייס הדרכה. במסגרת תפקידה תהיה אחראית צמח על ניהול מערך הנהלת החשבונות והכנת הדוייחות הכספייס של החברות באר , ואיחוד הדוחות הכספיים של הקבוצה. בתפקידה הקודס כיהנה מלי כמנהלת חשבונות ראשית בג'ון ברייס הדרכה מתחילת שנת 2000, וקודס לכן עבדה בחברת ג'ון ברייס מערכות - משנת 1996. לפנל כן עבדה כעשר שניס בחברת אינטל בתפקידים שוניס במחלקת הכספים. מנשק מזוזות 4 - אלי קרן, מנכייל סאן ישראל, מנשק את המזוזה שזה עתה נקבעה בפתח המשרדים החדשיס של חברת סאן ישראל. המשרדים החדשים ממוקמים לא הרחק מהמשרדים הקודמים בהרצליה. דבר אחד ברור: על השכנים לא יהיו תלונות, שכן בקומה מעל שוכן מרכז הפיתוח של סאן בישראל. 0 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%/חט)!גוחזט]ה] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 * |6).00.1ת6 חידת השבוע מי הס לוחצי הידייס! תשובה במהופך תשובה 6.)> אם 6 0 66א 660 060 אטט סש טא 6 06 ב66)0א 6 00606 6000 06 ייזוס שיווק וארגון ₪ אנשים ת עסקים ומקחם ןד 7 יום ה" 13 בוה בעולם התחרותי של ימינו, בסביבת עסקים קשה ותובענית, גישה מהירה וזמינות מיידית של נתונים ברשת המקומית או ב-8פו, שליפת מידע ללא הגבלה, כבר אינה מספיקה. ארגונים נדרשים לספק למשתמשיהם הפנימיים והחיצוניים כלים, תשתיות וממשקים שיאפשרו להשתמש במידע שהם מקבלים באופן מיידי ולנתבו באמצעות אפליקציות שונות, שאינן קשורות אחת לרעותה ולא בהכרח יושכות על אותה רשת. המעבר למיחשוב כולל של מערכות הארגון -(ש8ם ) החריף את הבעיה והוציא אל מחוץ למשחק משתמשים רבים שאינם מסוגלים ואינם מיוסנים ביישום מערכות מורכבות אלו. הפתרון המסתמן הוא המגמה הבאה בעולם ה-זו : הפורטל הארגונ' סק 6פספוחם. אותו ממשק ידידותי שנועד לייעל ולהגביר את תפוקתם של העובדים, הלקוחות והספקים הקשורים בארגון , המקבלים את המידע הרצוי להם, אולם מאחוריו מנועים וכלים המאפשרים לבצע יישומים בתחום ה-ן8 ; ₪8 ,68%, סח= מכל סוג ומכל אפליקציה, בלחיצת כפתור אחת, בכל רגע נתון, ומכל מקום בעולם. זאת תוך המשך שמירה קפדנית על עקרונות של תהליכי עבודה, שיתוף נתונים וקבלת החלטות עם גורמים שספוזרים בכל מקום על הגלובוס. ועידת העסקים הסקצועית פוחסס 6פוזסופוח= (קש) תעסוק במכלול ההיבטים של השיקולים העומדים בפני מנהלי מערכות מידע ומקבלי החלטות בהקמת פורטלים ארגוניים, שצריכים לקבל החלטות בטווח הקרוב איזה סוג של פורטל ארגוני מתאים לכל ארגון ולכל תקציב. 2 200, ד |" פיבווהימו הו תו בוועידה יוצגו מיטב הפתרונות של החכרות: אורקל, יבם, 64, 5/8455, אט5, מיקרוסופט, 5 דחסק 54, חברות בינ"ל וסקומיות נוספות. הנושאים המרכזיים בוועידה: ב אילוכלים קיימים בשוק לבניית פורטלים ארגוניים ומה ההבדל ביניהם? כלי ניווט ותשאול, ו8, המתאימים לכל פורטל שליטה ובקרה (משו"ב) חסוז8זסס גווס 5 הדהס 336 6006!ששסח > ב 50 6 ב ב ב ₪ ב ב ב בין החברות המובילות בתחום: +. הצטרפו עכשיו לוועידות של אנשים ומחשבי -366!ק 61א זב הי הפועל במלוא הקצב , כל השנה. עוכדה. ב לידיעתך! רק מי | שנרשם מראש, פרטיו | ברורים וקיבל אישור | הרשמה בדואר [ אלקטרוני יוכל להשתתף בכנס ללא ! תשלום. | ההשתתפות | למקצוענים ולעוסקים | בתחום הוועידה בלבד. אנשים ומחשבים שומרת לעצמה את + הזכות לא לאשר השתתפות. חברה הרשם עכשיו באתר 14!5זס//ו.61.00ח6.צשע 6 כל ועידה אגדה השפיץ של העכבר ₪ מחסום כתיכה ₪4 זה סורה לכל כותב - פתחום מתייבש מעיין הרעיונות. איך כפאת מזה? פרויסט מיוחד בחודש האחרון קיבלתי הרבה מחמאות על הטור שלי. כבר כמעט שנה אני כותב את ''השפיצ'י ואף פעם לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות. מה, פתאוס נהייתי טוב רק שהשתן לא יעלה לי לראש. עכשיו אני חווה את מה שכל כותב פוחד מפניו: מחסוס כתיבה. זה תמיד מגיע אחרי השיא. פתאוס אתה מתחיל לחשוש שלא תצליח לעמוד ברמה של עצמך. פתאוס אתה מתמלא פחד שמה שתכתוב עכשיו פשוט לא יהיה טוב, ואז אנשיס ישכחו את כל המחמאות ויגידו בשיחות סלון:"לובו! לא משהו..." החלטתי לחבר צרור עצות לעצמי ולשאר הכותבים שנמצאיס באותה בעיה: איך בפאאת ממחסום כתיכה 1. אתה חושש שמה שתכתוב לא יהיה טוב מספיק בהשוואה לחומריס הקודמים! אל תדאג, לא היית טוב גס קודם. המחמאות שקיבלת הן מזויפות או שהן נובעות מאינטרסיס שונים. אתה לא טוב, לא היית טוב ולכן אין לך מה לחשוש מלא להיות טוב בעתיד. 2. תעתיק טור שמישהו אחר כבר כתב מה הסיכוי שמישהו מהקוראיס שלך מכיר את הטור של דייב בארי מהיימיאמי הרולד', או שמישהו מהקוראים שלך קרא את הטור של גיראלד פיירו מהיימילאנו דיילייי!! תגנוב רעיונות בלי בושה, תשנה פה ושם בשביל הסגנון ותקצור מחמאות שזה הטור הטוב ביותר שכתבת. אחר כך תבכה בשקט בלי שאף אחד יראה. 3. שים תמונה ענקית שלך על כל העמוד ותכתוב שלפי בקשת הקוראות אתה מצרף פוסטר שלך - מיוחד. 4. תחבר תשבצ. זה ממלא את כל העמוד אמנס לחבר תשבצ לוקת יותר זמן ומאמ מלכתוב טור, אבל לפחות לא צריך להשקיע מאמצץ בלמצוא נושא לכתיבה... 5. גלוש באינטרנט וחפש אחר בדיחות או מאמרים שאפשר להביא אותםס בשלמותם. לעתים קרובות השיטוט בחיפוש אחר דבריס כאלה יביא לך מספיק רעיונות לכתוב טור משלך. 6. תתקשר לסבתא שלך. לסבתות יש תכונה מופלאה להקפיצ רעיונות גאונייס לכתיבה מבלי שהן יהיו אפילו מודעות לעניין. 7 תעבור על טוריס קודמיסם שכתבת ותראה . אם יש משהו שאפשר לעשות לו המשך, חלק בי של איזה טור ישן. זה עובד בהוליווד - למה לא אצלך! 8. שתה אלכוהול ותחשוב על כל הדברים העצובים שקרו לך. שכרות וייסוריס הס הדלק של כל כותב. 9 תכתוב שיר. בשיר כל שורה יכולה להיות בת ארבע מיליס בלבד וכך תוכל למלא עמוד בפחות מ-100 מיליס. 0. חבר צרור עצות לכותב איך לצאת ממחסוס כתיבה. ועצת בונוס נוספת לסיוס: שכנע את 2 * שבועון אנשים ומחשבים * 66% \חט:!!גוחזס!ח] * גיליון 997 * 20 במאי 2002 % 60616011 הגרפיקאית להשקיע בעיצוב ולמלא את העמוד באיורים גדול לתגובות, רעיונות, ביקורות, מחאות, מחמאות והמחאות - לובו: 69600.60.8)סטסו אנשיטומחטוכיה ה זז [גה.ה:גה 0 5 156ז וח ווה 655חו5ש₪ סד ₪ 5חח ווח וו |יום ד', 29.5.2002; מלון דן פנומה. תל אבי מיקרוסופט ישראל מזמינה אתכם למפגש מנהלים בנושא המידע העסקי ושילוכו בפורטל ארגוני מאוחד. | המפגש יתקיים ביום די, 29 במאי 2002, כמלון דן פנורמה, תיא ן || במפגש יציגו שותפיה הבכירים של מיקרוסופט שיטות ופתרונות לניהול המידע הארגוני בפורטל מאוחד. א כמו כן, יציגו לקוחות החכרה הטמעות של פורטל מיקרוטופט ויספרו מנסיונם. א | המפבש מיועד למנהלים ומקבלי החלטות. / 0 התכנסות ותערוכת שותפים 0 דרי פתיחה - מיקרושופט ישראל מאיר רז, מנהל חטיבת השיווק אורי שליט, מנהל טכנולוגיות ניהול ידע, אודי ענתבי, מנהל מוצר |חוטלטזגחס ו-06ו010 עדי סנטו ז600זום |גחסוחת ]חו0ק36ח6, תכונה תעשיות תוכנה | 0 = 15060065 הג 5חמדד ,וזמ 0131 ו61מ87] הד - עיגת שפעוני, אגליסטית בתחומי אפליקציות, מטה גרופ ישראל | 1000-1030 >חסווטו50 |גזט 08% תו ותוחשוקוח| פוטחמזוח] 86006 - אורי כ|-אר', מנהל חטיבת 8-11655, חכרת ג טכנולוגיות 00 הכפפקת קפה - תערוכת שותפים 0 ב 000181005 80107 חַ0!! - !זט פטווץ!גח פפסחופש9 > אמיר חודורב, מנכיל ₪ שראר 8655 01 16 ו זקזטותז 6 סד סוחס 5 ₪ - תמר עמית, מנהלת תחום ניהול ידע - 5011018 501 | 1200-7280 00001 801685 ח| חַחזט]! - והטרד6ח3ח18( הטות/800 - אכי בידה, פחסוו50 ספחקזפוח= לו, קבוצת מלם 0 0666| חא !ואו 316 שחוום ה - 86108 - רגית זקצר, 010, סטריקט 0 66066|אוטחא 000116 01 שוג 16 ַת351פזטח! - אורי טליט, מנהל טכנולוניות ניהול ידע, מיקרופופט שראל 0 656ח2וח| זס] פחסו!ו501 50/1פזטו/ - עגת מנדלוביץ, מנהלת קבוצת ₪3 קוספאק שראל | 1400140 == דרי שיכום - אודי עגתכי, מנהל מוצר זחוס6זגח5 ו-6טו08, מיקרוסופט ישראל | 14101580 = ארוחת צהרים - תערוכת שותפים | א 2 וש 0 האירוע נחטות: 0% הוח סל טכנולוג'ות ידע ונק 6 | | == רג בונת ו ההשתתפות אינה כרוכה כתשלום אך מט' המקומות מוגכל. אנא אשרו השתתפותכם מראעו בטלפון: 03-9298754 עדיין לא משתמ כ 7 של מיקרוסופט? ורקי זכ --- 7 הקורסים יתקיימו במרכז ובצפון 0 | 1 | ?ונ 0 סז )ח8/ טסץ 00 6זסח/