תכניות הסיוע ליזם וליצואן

יזם/יצואן נכבד. מטרת החוברת היא להציג בפניך, היזם/היצואן, את מגוון גורמי הסיוע וההטבות השונות העומדים כיום במשק לרשות יזמים ויצואנים.

OCR (הסבר)
ו ה י צ | א הּ.שרשיררייש 7 פ כו ילוא הי שר א ל: תכגיות הסיוע ליזמים וליעואגים חיחצ אק ₪ 2 98-27 > יזס/יצואן נכבד, אנו מתכבדיס להגיש לך בזאת את החוברת ייתכניות סיוע ליזמיס וליצואניסיי. מטרת החוברת היא להציג בפניך, היזס/היצואן, את מגוון גורמי הסיוע וההטבות השונות העומדות כיוס במשק לרשות יזמים ויצואניס. בכדי לאפשר לך שימוש קל ומהיר בחוברת אירגנו את המידע באופן הבא. חלק אי בחוברת מתאר את השלביס האופייניס לתהליך הקמת עסק או פרוייקט, ומונה את מוסדות הסיוע והתמריציס המתאימיס לכל שלב. בעזרת חלק אי תוכל לאתר במהירות את רשימת הגופים העשוליס לעזור לך בשלב בו מצוי העסק שלך, ואת ההטבות מהן תוכל להנות. לאחר שאיתרת את התכניות והגופיס המתאימים, עבור אל חלק בי בחוברת כדי ללמוד על פרטי הסיוע המוצע. חלק בי בחוברת מתאר בפירוט רב יותר את המוסדות והתמריצים. המידע כולל פרטים על ההטבות והשרותיס המוצעיס, תנאי הזכאות, ופרטי התקשרות. לאחר שאיתרת את המוסדות ואת תכניות הסיוע העשויות להתאיס לך, פנה אל המוסד המתאים לשס קבלת פרטיס מלאים. לבסוף, חלק ג' בחוברת כולל מידע נוסף שעשוי לעזור לך בתהליך היזמות והיצוא. לנוחותך, צרפנו גס נספת הכולל הבהרות לראשי התיבות והקיצוריס המופיעיס בחוברת. אנו מאמיניס כי חוברת זו תסייע בידך לממש את רעיונותיך ולקדס את תהליך היצוא. מכון היצוא הישראלי מאמציס רביס הושקעו בהבטחת מהימנותו ונכונותו של המידע המתפרסס בספר זה. עס זאת, בעבודה מסוג זה ייתכנו טעויות מטעויות שונות. אי לכך, לא תחול על המחבריס ו/או על מכון היצוא הישראלי כל אחריות, ישירה או עקיפה, על טעויות או נזק העלוליס להיגרס כתוצאה מטעולות שנפלו בספר. כל הזכויות שמורות למכון היצוא הישראלי הודפס בישראל ספטמבר 1996 עקרונות כללייס לפנייה למוסדות ולתכניות סיוע המדינה מעודדת את היזס להעזר בכל תכניות הסיוע המתאימות לו. ניתן להיעזר במקביל בסיוע מימוני המוצע על-ידי תכניות שונות, כאשר כל אחת מסייעת לפעילות אחרת. אולס, בשוס מקרה לא ניתן לקבל סיוע במימון ממספר תכניות עבור אותה הוצאה כספית. כאשר עליך לבחור בין מספר תכניות חלופיות, מומלץ לבחור בתכנית המתאימה לפי השיקוליס העקרונייס הבאיס. התמחות חלק מהתכניות מתמחות בפרוייקטיס הכרוכיס בהשקעות מוייפ, ואילו אחרות מתמחות בעסקים שאינס כרוכיס בהשקעות מוייפ, בתחומי התעשייה, המסחר והשרותיס. חלק מהתכניות מכוונות בעיקר לעסקיס מתתילים וקטנים, אחרות מתאימות *ותר לעסקיס וותיקיס, ותכניות נוספות מיועדות בעיקר לסיוע ביזמות לעוליס חדשיס. השרותיס וההטבות המוצעים חלק מהתכניות מדגישות מידע ויעוץ, ואילו אחרות מכוונות בעיקר לסיוע במימון הפעילות. היקף הסיוע המימוני הנדרש מומלץ לבחון את היקף הסיוע המימוני הנדרש, מול תקרות הסיוע המוצעות על-ידי כל תכנית. בדרך-כלל, ככל שהיקף הסיוע שהתכנית מציעה גדול יותר, כך גדלה גס מידת ההשקעה הנדרשת להכנת הבקשה, ומשך הזמן לאישור. אופי החזר המענק / ההלוואה חלק מהתכניות מציעות מענקיס ללא כל צורך בהחזר כספי. תכניות אחרות, המציעות אף הן יימענקיסיי, כרוכות בהחזר תמלוגיס על בסיס של הצלחה במכירות. מספר הטבות מחייבות החזר כספי בכל מקרה. התכניות נבדלות גס בתנאי המימון המוצעיסם: חלק מהתכניות מציע הלוואות עומדות, חלקן כרוכות בערבויות, ועוד. תוכן הענייניס חלק א!: תכניות סיוע ליצואניס וליזמים - לפי שלבי הקמת הפרוייקט והפעלתו . מבוא לחלק אי . שלב ההגייה . שלב ההקמה . שלב המו*פ . שלב המסחור . שלב הפעילות השוטפת ₪42 ₪0; = חלק ב': תאור מפורט של תכניות הסיוע מבוא לחלק בי 1. לשכת המדען הראשלי 2. חממות טכנולוגיות 3. מתימופ - מרכז התעשיה הישראלית למחקר ופיתות 4. קרנות ותכניות מוייפ דו-לאומיות ורב-לאומיות 5. מרכז סיוע לרעיונות - מ.ס.ר 6. תכנית בשן 7. מרכז ההשקעות - הטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 8 הפרו*יקט הלאומי לקידוס הניהול האיכותי בתעשיה 9. המטה לקידוס עסקיס 0. הרשות לשיתוף פעולה תעשליית:י (רשפיית) 1.הקרן לעידוד השיווק לחוייל 2 קרנות סלוע ליצוא נוספות במשרד התמייס 3 מכון היצוא 4.הרשות לעסקיס קטניס 5. פרוייקט החונכות העסקית 6.הקרן לקידוס עסקיס קטניס 7.הסוכנות היהודית 8.משרד הקליטה - תכנית סיוע לעוליס יומיס 9. קרנות הון סיכון 0. ביטות סיכוני סחר חוצ 1. שירות* פקטורינג בינלאומי 2.הקרן למימון משלותי יצוא לזמ בינוני וארוך 3. הטבות אגף המכס והמעיימ 4. קרן היערכות לחשיפה 5. שירותיס בנקאייס ליצואניס 6. מכון התקניס חלק ג': מוסדות ומידע נוסף . התאחדות התעשייניס בישראל . ארגוניס מקצועייס . לשכות מסחר ותעשיה דו לאומלות . רשס החברות . רשויות מקומיות - רישוי עסקיס . לשכת הפטנטיס . מינהל סחר חוץ . אמנות למניעת כפל מס = (א ₪2 ₪ 00 0% 41 00 נספח 1 - ראשי תיבות וקיצוריס חל ק אי תכניות סיוע ליזמים ולישואנים - לפי שלבי הקמת פרוייקט והפעלתו מבוא לחלק אז 1. שלב ההגייה 1 גיבוש הרענון ובחינת ישימות 2 בחינת ישימות טכנולוגית ושיווקית 3 הכנת תוכנית עסקית 2. שלב ההקמה 1 מציאת מקורות מימון 2 בחירת אתר פעילות 3 רלשוס ורישוי 3 שלב המוייפ 1 ביצוע תכנית המוייפ ויצירת אבטיפוס 2 לצירת שיתופי פעולה 3 מבחני שוק ומוצר לאבטיפוס 4. שלב המיסחור 1 הקמת מערך שיווק והפצה 42 התארגנות לייצור המונל 3 איתור הזדמנויות שיווק בינלאומי . שלב הפעילות השוטפת 1 מכירות בשוק המקומ 2 לצוא שוטף וש , מבוא לחלק א בחלק א' נסקור את השלביס האופייניס להקמת עסק, ונציג את תכניות הסיוע המתאימות לכל אחד מהשלביס. התהליך המוצג הוא כללי - לכל סוגי העסקים. פירוט רחב יותר של התמריציס ושל מוסדות הסיוע מופיע בחלק בי החוברת. בפרקיס הבאיס, תכניות הסיוע מסווגות לפי שלביס בהקמת העסק. כל תכנית מופיעה בשלב האופייני לה ביותר. אולס במקריס רביס תוכל לפנות לתכנית הסיוע גס בשלביס אחרים, ולא רק בשלב בו היא מצויינת. הטבלה הבאה מפרטת את השלבים העיקרייס בהקמת העסק. סדר הפעולות עשוי כמובן להשתנות בהתאס לאפיוני הפרוייקט. הקמת פרויקט והפעלתו - השלבים העיקריים 5 = גיבוש הרעיון העסקי ובחינת ישימות ראשונית. -- - שלב ההגייה חקר ישימות טכנולוגית ושיווקית הכנת תוכנית עסקית בסיוס: החלטה על הקמת העסק או ביצוע 00000 ה ו ו וו שלב ההקמה 1 שלב ההגיית שלב ההג*יה מת*יחס לתהליך ההחלטה של היזס להיכנס לפרויקט חדש - על-ידי הקמת עסק חדש או הרחבת עסק קיים. חקר ישימות טכנולוגית ושיווקית הכנת תוכנית עסקית תכנית בשן חממות טכנולוגיות חממות עסקיות מתימופ - מרכז התעשליה הישראלי למוייפ מסייקיס - מוקדי סיוע 0 הקליטה - תכנית סיוע ליזמיס עוליס - רכזיס אזורייס המדען הראשי - משרד התמייס - חקר ישימות שיווקית מכון היצוא - אגף המידע ממטייל - מרכז מידע טכנולוגי ליצואניס (מכון התקניס) יועציס כלכלייס מטעס המסייקים מסיימ - מרכז סיוע למפעליס מאושריס 1 גיבוש הרעיון ובחינת ישימות השלב הראשון ביזוס פרויקט חדש הוא מציאה וגיבוש של רעיון עסקי (טכנולוגי או אחר) אשר היזמיס מעונליניס לפתח. שלב ההגייה - פעולות, תמריצים ומוסדות עידוד יישוס המצאות ופטנטים, ובדיקת ישימות טכנולוגית ושיווקית ליווי מקצועי עבור עוליס חדשיס, סיוע בגיבוש הרעיון ובדיקת ישימות טכנולוגית ושיווקית ליווי מקצועי, סיוע בגיבוש הרעיון ובדיקת ישימות טכנולוגית ושיווקית ליווי בישוס הרעיון מידע על פרוייקטים טכנולוגייס באר>, הפנייה, עידוד וסיוע למוייפ תעשייתי בדיקה ראשונית של הרעיון והפנייה ליועציס הסברה, הדרכה ומידע ליזמיס עוליס השתתפות במימון סקר שוק לבדיקת כדאיות שיווקית ותכנית שיווק ראשונית מידע על שוקי חוייל מידע על תקניס בעולס עריכת תוכנית עסקית תוכניות עסקיות למפעליס מאושריס במקריס רבים היזס עצמו הוא הוגה הרעיון. אולס ניתן לאתר רעיונות טוביס במקורות אחריס: בישראל קיימיס גופיס המעמידים לרשות *זמיס מידע על רעיונות חדשיס ו/או טכנולוגיות חדשות המחתכות ליזמיס פוטנציאלייס (ובפרט מ.ס.ר ומתימופ). נזכיר כי בדרך כלל מעליס היזמיס רעיונות רביס, אשר עובריס תהליך סינון. רעיונות רביס נפסליס משום שאינס מתאימיס למטרות האירגון, או שאינס נמצאיס ישימיס משיקוליס טכנולוגייס, שיווקייס ועסקייס. בשלב גיבוש הרעיון על היזס לגבש לעצמו דרכים להפיכת הרעיון לפרוייקט עסקי. על היזס לענות לעצמו על שאלות רבות, וביניהן: זמן - מהו משך הזמן הנדרש עד לשלב המיסחור של הרעיון (השלב בו ניתן להתחיל במכירות שוטפות) ! מימון - מהי ההשקעה הנדרשת? יתרון יחסי - האס יש ליזמיס יתרונות יחסייס במימוש עצמי של הרעיון, או שעדיף לממשו במסגרת אחרתז ניהול - האס בנוסף לרעיון יש ליזס גם כישוריס ויכולת לניהול עסקי של הפרויקט, או שעדיף לצרף מנהל עסקי כשכיר או כשותף ! מוסדות הסיוע העיקרייס המתאימיס לשלב זה מצוייניס להלן. א. מ.ס.ר - מרכז סיוע לרעיונות מ.ס.ר מסייע לממציאים וליזמים להתארגן לקראת הפיכת רעיונות בעלי סיכוי לרישוס פטנט לעסק. הסיוע של מסר כולל בדיקת ישימות טכנולוגית וכלכלית, מתן מענקיס לממציאים, סיוע באיתור משקיעים, יעוץ מקצועי ומתן מידע בתחומיס רלבנטייס (כולל יעוץ משפטט"). ב. תכנית בשן תכנית זו מיועדת לממציאים ויזמיס עוליס. השרותים דומיס לאלה הניתנים על-ידי מ.ס.ר, וקיים שיתוף-פעולה הדוק בין שתי התכניות. בניגוד למ.ס.ר, תכנית בשן מציעה גם חונכות עסקית-שיווקית. ג. חממות טכנולוגיות החממות הטכנולוגיות מציעות ליווי מקצועי ומקוס פיזי ליזמיס מתחילים בתחומיס טכנולוגייס, הדורשיס השקעה במוייפ. השרותיס כולליס בחינת כדאיות של הפרוליקט, ליוו מקצועי טכנולוגי ועסקי, שרותים אדמיניסטרטיביים, ומקוס פיזי לפעילות. השהות בחממה טכנולוגית כרוכה במסירת אחוזי בעלות לחממה (עד 20%). ד. חממות עסקיות החממות העסקיות דומות לחממות הטכנולוגיות, אולס הן מיועדות לעסקיס מתחילים מכל סוג שהוא (ולא להשקעות מוייפ טכנולוגיות). הן פועלות בצמידות למסייקיס. ה. מתימופ - מרכז התעשייה הישראלי למו''פ מתימופ מחזיק מידע על פרוייקטיס בתחוס הטכנולוגיה, ומסייע באיתור משקיעיס וגורמיס לשיתוף-פעולה באר> ובחוייל. ו מס''קים - מוקדי סיוע לעסקים קטנים המסייקים הס רשת של משרדי סיוע ליזמיס מתחילים. הס מסייעים בגיבוש הרעיון ובבדיקת הישימות שלו, במתן מידע, יצירת קשרים, הכוונה לגופיס מתאימים, יעוץ מקצועי וחונכות עסקית. המסייקיס כולליס מוקדי סיוע בחסות אירגוניס שונים, ובפרט את מוקדי מטייי - מרכזי טיפוח יזמות, ואת היחפייכים - יחידות הסיוע הכלכלי של הסוכנות היהודית. ז. משרד הקליטה - תכנית סלוע ליזמים עוליס תכנית זו מסייעת ליזמיס עוליס בהסברה והכשרה ביזמות, תכנון עסקי, ליווי מקצועי בהקמת העסק, וסיוע במימון ההשקעה הראשונית. להבדיל מתכנית בשן לעיל, תכנית זו אינה מתמקדת בפרוייקטיס עס חדשנות טכנולוגית. 2 בחינת *שימות טכנולוגית ושיווקית בחינת הישימות הטכנולוגית והשיווקית היא שלב חשוב בפיתות רעיונות הכרוכיס בפיתות טכנולוגי. הבחינה הטכנולוגית נועדה לאשש את היכולת להשליס את פיתוח הרעיון, תוך הצבעה על ההיבטיס הבאים : > מהי הסבירות למציאת פתרון טכנולוגי? + האס קיימיס פטנטיס עבור רעלונות דומיס! + האס ניתן לרכוש טכנולוגיות /ידע לפתרון חלק מבעיות הפיתות? > מהו משך הזמן הנדרש לפיתוח, ומהס המשאבים שיידרשן? + מה תהיה עלות המוצר הסופי? בחינת הישימות השיווקית נועדה לברר אס קייס פוטנציאל שיווקי לרעיון, ולספק קוויס מנחיס שיווקייס. הבחינה כוללת איסוף מידע וניתוחו, על הנושאיס העיקרייס הבאים : % גודל השוק ופוטנציאל הגידול; + ניתוח מתחרים ; % פילוח שוק ומאפייני לקוחות. תוצאות הבחינה יכללו: + סיכויי ההצלחה של המוצר, והיקף מכירות חזול; + פלחי שוק מועדפים ; % מאפייני המוצר הרצוייס ללקוחות פוטנציאלייס ; + מחיר מטרה ; + ערוצי הפצה אפשרייס. רביס מהמוסדות ותכניות הסיוע שפורטו בסעיף 1.1 לעיל מציעיס גס סיוע במימון ו/או ביצוע בחינות ישימות טכנולוגית ושיווקית. בנוסף, ניתן להיעזר במוסדות הבאים. א. לשכת המדען הראשי - משרד התמ''ס - חקר ישימות שיווקית לשכת המדען הראשי מציעה מסלול לבדיקת הישימות השיווקית של פרוייקטי מוייפ. הסיוע כולל השתתפות במימון והפנייה ליועציס המתמחים בביצוע מחקריס אלה. בניגוד למ.ס.ר, כדי להנות מתכנית זו יש צורך להיות חברה רשומה. ב. מכון היצוא - אגף המידע אגף המידע במכון היצוא מציע מידע רב על שווקים בחוייל, ומחקרי-מדף בענפים שוניס. השרות כולל מידע בכתב, מתקליטורים, ומידע מקוון ממאגרי מידע ממוחשבים. ג. מכון היצוא - אגף שרות: יצוא מרכז הסיוע ליצואניס באגף זה מציע ליצואניס מסלולי סיוע שיווקי שונים. חלק מהמסלוליס מאפשרים ליצואן יעוץ והשתתפות במימון סקר שוק בחוייל על-ידי חברה מתמחה. ד. ממט''ל - מרכז מידע טכנולוגי ליצואנים (מכון התקנים) במסגרת בחינת ישימות טכנולוגית, ממטייל מציע ליזמיס מידע על דרישות תקינה בארצות שונות. 3 הכנת תוכנית עסקית לאחר שהבדיקה הראשונית הוכיחה ישימות טכנולוגית ושיווקית, יש לערוך בדיקה מעמיקה של כדאיות הכניסה לפרויקט מבחינה עסקית. בשלב זה על היזס להכין תכנית עסקית מסודרת. התכנית העסקית כוללת הערכה של התקבוליס הצפוייס לפרויקט (ההכנסות), לעומת כל התשלומיס הגלומיס בו (הוצאות ועלויות השקעה). לאחר ניתות זה ניתן יהיה לבדוק ביסודיות את רווחיות הפרויקט וכדא:ותו העסקית הכוללת. התכנית העסקית חיונית ליזס עצמו, לשס קבלת החלטה על השקעה בפרוייקט. בנוסף, גופיס מממניס דורשיס תכנית עסקית של הפרויקט בכדי להחליט אס כדאי להס להשתלב בו. התכנית העסקית כוללת פירוט של תכניות התארגנות עסקית, תכנית מוייפ, תכנית יצור, תכנית שיווק, וניתותיס כספיים. מרבית הגורמיס המתואריס בסעיף 1.1 לעיל מסייעיס גם בהכנת תכנית עסקית. הגורמיס המכווניס במיוחד לסיוע זה הס המטייקים לסוגיהם (ובפרט מטייי), באמצעות היועציס המקצועייס שהסם מפעילים. כמו-כן, מסיימ (מרכז סיוע למפעלים מאושריס) מטייע למפעלים קטניס בהכנת תכניות עסקיות למפעליס בעלי פוטנציאל לקבלת מעמד של מפעל מאושר. בתוס שלב זה מתקבלת החלטה על הקמת העסק, או על ביצוע הפרוייקט. 2. שלב ההקמה לאחר קבלת ההחלטה העקרונית על ביצוע הפרויקט נדרש היזס לנקוט צעדים מעשיים להוציאו אל הפועל. מציאת מקורות מימון רישוי ורישוס שלב ההקמה - פעולות, תמריצים ומוסדות 5 פעולה מוסדות סיוע והתמריץ סוג הסיוע המדען הראשי - משרד התמייס קרן דו לאומית ישראל-ארהייב (בירד) מתימופ - מרכז התעשיה הישראלי למוייפ פןס0ם - קרן האיחוד האירופאי לעידוד שותפויות הקרן לקידוס עסקיס קטניס הסוכנות הי*הודית מ.ס.ר - קרן מענקיס לממציאיס תכנית סיוע ליזמיס עוליס מרכז ההשקעות - משרד התמייס קרן הון סיכון - +זמה קרנות הון סיכון בערבות - 'יענבליי חממות עסקיות חממות טכנולוגיות רשס החברות. * לשכת הפטנטים * רשויות מקומיות * * מתואריס בחלק ג' בחוברת 1 מצילאת מקורות מימון תכנון המימון של פרויקט חדש מציב בפני היזס מספר בעיות אותן יש לפתור, כדלקמן. השתתפות במימון פרוייקטי מוייפ השתתפות במימון פרוייקטיס טכנולוגייס במסגרת מיזמיס משותפים למוייפ תעשייתי השתתפות במימון מוייפ גנרי (תכנית מגנייט) והפניה למסגרות מו'יפ דו-לאומיות השתתפות במימון מיזמיס משותפיס לחברות ישראליות ואירופיות הלוואות בערבות מדינה להקמה והרחבת עסקיס הלוואות ליזמיס (בעיקר עוליס) בנגב, בגליל ובירושליס מענקיס לפרוייקטים מצטייניס קרן לסיוע במימון השקעה ראשונית לעולה יזס הטבות כספיות להשקעות בהקמה והרחבת מפעליס באזוריס מועדפיס השתתפות בהשקעה בעסקיס השתתפות בהשקעה בחברות עתירות ידע הקצאת שטח פיסי ליזמויות חדשות בחממות הפועלות תחת המסייקיס הקצאת שטת פיסלי ליזמויות חדשות בחממות הפועלות בחסות המדען הראשי רישוס חברות בעיימ רישוס פטנטיס רישוי עסקיס + שיעור מימון הפרויקט בהון עצמי - ככל ששיעור המימון בהון עצמי גדל כך גדליס סיכויי הפרויקט לרווחיות, אך כך גס גדל הסיכון הפיננסי שנוטל על עצמו היזס + היקף ההון הזר - היקף ההון הזר הניתן לעסק על-ידי הבנקיס המסחריים מושפע מהיקף הביטחונות המצוייס בידי היזס, שהס בדרך כלל מוגבליס. 4 צרכי הון חוזר - היזס נדרש לחשב את היקף המימון הנדרש לא רק כפונקציה של ההשקעה, אלא גס כפונקציה של צרכי ההון החוזר של הפרויקט. 10 בתחוס זה נחלצה מדינת ישראל לסייע באופן משמעותי לפרויקטים מכווני-יצוא, ובהס פרויקטיס של מוייפ. א. לשכת המדען הראשלי (משרד התמ''ס) מענקי המדען הראשי הס מכשיר מימון מרכזי בשלבי המוייפ הראשוניס של פרוליקטיס עתירי- ידע. שיעורי המענקיס נעיס בין 66%-20% מההוצאה המאושרת. המענק מוחזר על-ידי היזס בצורה של תמלוגיס מהמכירות (כלומר, ההחזר כפוף להצלחת הפרוליקט). הסתליעות במימון מטעס המדען הראשי עלולה ליצור קשייס אס וכאשר רוציס להעביר את היצור לחוייל. ב. הקרן הדו לאומית ישראל-ארה''ב למוייפ תעשייתי (קרן פחזם) קרן זו מעודדת שותפויות טכנולוגיות בין חברות ישראליות ואמריקאיות. הקרן מציעה מענק בשיעור של עד 50% מהוצאות המוייפ, עד לתקציב מירבי של 1א51.5. על היזמיס להחזיר את המענק בצורה של תמלוגיס מהמכירות (במקרה של הצלחה בלבד). ג. מתימום - תכנית מגנ'יט, קרנות דו- לאומיות תכנית זו מציעה מענקיס עבור מוייפ גנרי. התכנית נועדה לעודד קבוצות של חברות עתירות ידע לאמץ או לפתח טכנולוגיות חדשניות , בשלב הטרוס-תחרותי שלהן. המענקים ניתניס לשיתופי פעולה של מספר חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר אקדמיים, בשיעור של עד 66% מההשקעה. מתימופ אחראית גס על הפעלת קרנות ותכניות מחקר דו-לאומיות (למעט קרן סאז). ד. 679 - קרן האיחוד האירופאי לעידוד שותפויות קרן זו מעודדת מיזמיס משותפיס לחברות ישראליות ואירופאיות בענפים מגוונים, עס עדיפות לפרוייקטיס הקשורים באיכות הסביבה. הקרן מציעה מסלולי מימון שונים - מענקים, השקעות, והלוואות. ה. הקרן לקידום עסקים קטנים קרן זו מציעה הלוואות מימון לצורך הקמת עסקים, בערבות מדינה, ובאמצעות בנקיס מסחריים. הקרן מיועדת לסייע בהתחלת פעילות עסקית מיידית, ובפרט למימון רכישת ציוד והון חוזר (ולא, למשל, למימון מוייפ). בניגוד לתכניות הסיוע לעיל, קרן זו דורשת ערבות אישית של היזם, ומציבה הגבלות על מימון נוסף. ו+ קרנות של הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית מציעה הלוואות למימון הקמה והרחבה של עסקיס קטנים על-ידי עולים. תקרת ההלוואות משתנה בין הקרנות, ונעה בין 30,000-100,000 דולר. ההלוואות ניתנות על-ידי הבנקיס המסחריים. ז. מ.ס.ר - קרן מענקיס לממציאים קרן זו מציעה מענקיס בהיקף של עד 525,000 לפרוייקטים מצטייניס חדשניים, בעלי סיכוי לרישוס פטנט. המענק נועד לבניית אבטיפוס, רישוס פטנט, והכנת תכנית עסקית. ח. תכנית סיוע ליזמים עולים במסגרת תכנית סיוע זו של משרד הקליטה, יכוליס יזמיס עוליס לקבל מענק למימון השקעה ראשונית בעסק. ט. מרכז ההשקעות (משרד התמ''ס) מרכז ההשקעות מעודד הקמה והרחבה של מפעליס תעשלייתייס ואתרל תיירות, על-ידי הטבות כספיות מסוגים שוניס. קבלת ההטבות מותנית בקבלת מעמד של יימפעל מאושריי, אשר מותנה בחדשנות טכנולוגית, יצירת מקומות תעסוקה, יצור לשווקיס בין-לאומיים, ועוד. 11 י. קרנות הון סיכון יייוזמה/י קרנות הון סיכון הן חברות השקעה המוכנות להשקיע לטווח ארוך בפרויקטיס חדשים (בעיקר בתחומיס עתירי-ידע) תמורת חלק מהבעלות בחברה. קרנות *וזמה הן ממשלתיות, תוך שיתוף פעולה עס חברות השקעה נוספות. יא. קרנות הון סיכון בערבות ''ענבליי בישראל קיימות שת קרנות הון סיכון אשר פעילותן אושרה על-ידי חברת הביטוח הממשלתית ייענבליי, המבטיחה את המשקיע בהן מפני הפסד מוחלט של כספו. לפי תקנות ענבל רשאיות קרנות הון הסיכון להשקיע בהיקף של עד 20% מההון העצמי של החברה. 2 בחירת אתר פעילות בחירת המיקוס הגיאוגרפי ואתר הפעילות עשויה להשפיע על הצלחתו, בהיבטיס אלה: + המיקוס משפיע על עלויות ההובלה, גובה המסים והארנונות, והזכאות לקבלת הטבות שונות ; > המיקוס משפיע על היכולת לגייס כוח אדס מתאיס ; % המיקוס מכתיב את התשתיות הזמינות, גודל השטח, ויכולת התאמה לצרכיס עתידיים. המדינה מציעה לעסקים מתחיליס תשתית פיסית לשנתייס הראשונות של הפעילות, בחממות טכנולוגיות ועסקיות. כמו-כן, משרד התמייס מסייע ליזמיס המעוניניס לעבור לאזורי פיתוח על-ידי הקצאות קרקע באזורי תעשייה. א. חממות טכנולוגיות החממות הטכנולוגיות עונות על מרבית הצרכיס של יזמיס מתחיליס ביזמויות טכנולוגיות, ובכלל זה מספקות מקוס פיזי לפעילות. ב. חממות עסקיות מספר מסייקים מפעיליס חממות עסקיות המציעות לעסק מתחיל מקוס נוח לתחילת הפעללות. 3 רלשום ורישו? לפני הקמת הפרויקט יש לדאוג לרישוס החברה - אס מדובר בחברה חדשה, לרישוס הפטנט - אס מדובר בפטנט, ולרישוי ורישוס העסק אצל כל הרשויות הרלבנטיות (כגון רשות מקומית, משרדי מעיימ, מס-הכנסה, ביטוח לאומי). במהלך ביצוע הרישוס והרישוי מומלץ להתייעץ עס יועציס מקצועיים שונים - כגון עורכי דין, רואי- חשבון, יועצי ביטוח. לאחר טיוס תהליך ההקמה ומציאת אתר פעללות, ניתן להתחיל בביצוע תכנית ההשקעה. 12 3. שלב המו''פ שלב המוייפ כולל את הפעולות הנעשות מהקמת העסק, ועד למיסחור, כלומר, עד תחילת היצור והמכירות השוטפות. שלב המו''פ - פעולות, תמריציס ומוסדות (הבחירה של מסגרת הסיוע נעשתה כבר בשלב הקודס - כגון חממות טכנולוגיות, תכנית מגנייט) מתימופ ביצוע תכנית המו''פ ויצירת אבטיפוטי יצירת שיתופי פעולה סיוע ביצירת שיתופי פעולה | בוומפם [[//- ו 4 אמח (מתימופ) סיוע ביצירת מיזמיס משותפים עס ה == = | חברות אירופאיות ו תכנית המסגרת הרביעית של הצטרפות ל מחקר אירופאיות ואירופי (מתימופ) ]ידוס עסקיס איתור ו זריס וסיוע ביצירת שיתופי פעולה עידכון ממצאי חקר הישימות שבוצע בשלב הראשון, נוכת שינוייס שחלו וו , יכ וי א סיוע במימון בחינת המוצר באתר5" ניסוי ה | ₪ ₪68) ור מכון היצוא - אגף שרותי יצוא הפנייה וסיוע במימון חונכות שיווקית וסקרי שוק מבחני שוק ומוצר לאבטיפוס לשכת המדען הראשי - עידכון חקר ישימות סיוע ליישלב המעבריי ממוייפ ליצור ו ה 7 : 05 מכון היצוא - אגף שיווק שרותי הדרכה, יעוץ ומחקר ענפיים, אירגון משלחות 1 ביצוע תכנית המו''פ ויצירת אבטיפוס בשלב זה ממקד היזס את מאמציו בביצוע תכנית מוייפ. בדרך כלל מסגרת הסיוע הממשלתי / ציבורי נקבעה עוד קודס, והיזס כבר מחוייב למסגרת בה בתר (למשל, פעילות במסגרת חממה טכנולוגית, פעילות בתמיכת המדען הראשי, או פעילות במסגרת תכנית מגנייט). הצלחת הפרוייקט מותנית בביצוע פעולות שיווק במקביל לפיתוח הטכנולוגי. הפעולות העסקיות והשיווקיות שיש לבצע בשלב זה כוללות: + ניטור השווקים וזיהוי כניסת מתחריס, טכנולוגיות ומוצריס חדשים ; + עידכון ההערכות לגבי היקפי ההשקעה ועלויות יצור המוצר הסופי; + אישוש הכדאיות העסקית של הפרוייקט לאור המידע העדכני; + עידכון התכנית העסקית ותכנית השיווק לאור הממצאיס המעודכניט. 2 לצירת שיתופי פעולה במקביל להתקדמות המוייפ, יכולה החברה להשתלב או ליזום שיתופי פעולה טכנולוגייס ועסקיים. זאת בנוסף למיזמיס משותפיס שכבר הוקמו בשלביס קודמים, ואשר היוו בסיס לתכנית המוייפ ומימונה. מדינת ישראל מעודדת הסכמים לשיתוף פעולה טכנולוגי דו-צדדי עס מדינות זרות, כדלקמן. 13 א. מתימופם מת*מופ מסייעת ביצירת שיתופי פעולה טכנולוגייסם בין חברות ישראליות לחברות בחוייל, על- ידי סיוע ביישידוכיסיי בין חברות ישראליות לחברות זרות מתאזימות, יזוס מפגשיס בין משלחות תעשייתיות, והחזקת מאגר מידע על פרוייקטיס טכנולוגיס. ב. 4אמתשם (מתימופ) תכנית זו מעודדת שיתופי פעולה בין חברות אירופאיות במחקריס רחבי-היקף. ההשתתפות בתכנית זו מבטיחה יוקרה לפרוייקט, גיבו?י ממשלתי, ומקלה על גיוס מימון. ג. תכנית המסגרת הרביעית של האיחוד האירופי (מתימופ) זוהי תכנית המחקר המרכזית של האיחוד האירופי, המיועדת לקידוס פרוייקטיס טכנולוגייס רחבי-היקף. חברה ישראלית המצליחה להצטרף לתכנית נהנית ממענקי מחקר ומהעברת ידע. ד. המטה לקידוס עסקים מטה לזה מס5יע לחברות ישראליות באיתור משקיעים זריס ושותפים אסטרטגיים. 3 מבחנל שוק ומוצר לאבטיפוס שלב זה מוקדש לבתינת המוצר בשנ? היבטיסם עיקריים : + בחינה טכנית - התאמת המוצר לאופייניס שהוגדרו בראשית התהליך, לדרישות איכות, וכדומה; % בחינה שיווקית - התאמת המוצר לצרכי הלקוחות הפוטנציאליים. בחינות אלה נעשות על-ידי התקנת המוצר לניסוי והערכה אצל לקוחות אופייניים, חשיפת המוצר בפני לקוחות פוטנציאלייסם והתרשמות מתגובותיהם, ועידכון חקר ישימות. תוצאות הבדיקות תורמות לעיצוב המאפייניס הסופיים של המוצר לקראת המעבר ליצור שוטף, ולעידכון תכנית השיווק על-פי הממצאים. א. לשכת המדען הראשי - עידכון חקר ישימות תכנית זו מסייעת במימון מחקר לעידכון חקר הישימות. העידכון חשוב במיוחד בפרוייקטיס שמשך המוייפ שלהס ארוך. עידכון חקר הישימות כולל פניה חוזרת לגורמי שוק על-מנת לבחון את השינוייס שחלו בינתייס בשוק, או את השינוייס הנובעיס מאופייני המוצר הסופי. ב. לשכת המדען הראשי - יישלב המעבר'י מסלול הסיוע לשלב המעבר של המדען הראשי מאפשר למפעל להתקין את אבות הטיפוס באתרי לקוחות פוטנציאלייס (בעיקר בחוייל). המסלול מציע סיוע במימון בנית אבות הטיפוס, ליווי הפעלתם, יעוץ שיווקי מקביל, ועוד. ג. | מכון היצוא - אגף שרות: יצוא מרכז הסיוע ליצואניס קטניס ומתחילים באגף זה מציע ליצואניס מסלולי סיוע שיווקי שוניס. חלק מהמסלוליס מאפשריס ליצואן השתתפות במימון סקרי שוק בחוייל הנערכיס בשלב זה לאבטיפוס, ומימון איסוף מידע על שווקיס בין-לאומייס ממקורות מידע קיימים. ד. מכון היצוא - אגף תערוכות אגף התערוכות במכון היצוא מאפשר ליזס/ היצואן להציג את המוצר במסגרת ביתן ישראלי בתערוכות בתחוייל. יצואניס חברי מכון היצוא נהניס גס מסיוע במימון ההשתתפות בתערוכה. ה. מכון היצוא - אגף שיווק מנהלי המחלקות הענפיות באגף השיווק במכון היצוא יוזמיס מחקרי-שוק ענפיים, מסייעים ביעוץ ומידע, ומארגניס משלחות וארועי קידוס שיווק אחרים. בתוס שלב זת מתחילת ההיערכות לקראת פעילות מסחרית . 14 4. שלב המיסחור בשלב המיסחור מתארגן העסק ליצור שוטף, מכירות, ויצוא. שלב המיסחור - פעולות, תמריצים ומוסדות 3 פעולת מוסדות סיוע והתמרי הקמת מערך הקרן לעידוד השיווק לחוייל מענקים למימון פעולות שיווק בינלאומי שיווק והפצה קרן קולקציות מימון הכנת קולקציות ליצרני טקסטיל ותכשיטיס קרן סיוע לחברות יצוא מענקיס לפעולות שיווק בחוייל של חברות יצוא הפועלות שנה ו*ותר מכון היצוא/ אגף שרותי יצוא - השתתפות במימון בחינת שוקי יעד, מרכז סיוע ליצואנים - ואיתור ערוצי שיווק והפצה בארצות תכנית סיוע ליצואניס קטניס היעד מכון היצוא - אגף התערוכות אירגון ביתניס ישראלייס בתערוכות, מכון היצוא - אגף המידע מידע על שוקי-יעד, מפיצים, לקוחות, תערוכות בעולס ועוד התארגנות הפרוייקט הלאומי לקידוס הניהול | מימון והטמעת שיטות ניהול ליצור המוני האיכותי בתעשייה מכון התקנים תקינה ואישור 9000 150 (תייי 2000) פרוייקט חונכות עסקית סיוע בניהול עסקי לעסקיס קטניס ובינוניים, ומימון יעוץ עסקי איתור מכון היצוא/ אגף המידע - מידע על הזדמנויות עסקיות בחוייל הזדמנויות המחלקה להזדמנויות עסקיות שיווק מכון היצוא/אגף שיווק יזוס מפגשי שתייפ ענפיים, הזמנת קנייניס מחוייל, הפצת קטלוגיס לנספתיס מסחרייס מידע על קניות גומלין מידע נקודתי על ארצות יעד מידע מסחרי על ארצות יעד לשכות מסחר דו-לאומיות * מידע מסחרי על ארצות יעד * מתואריס בחלק ג' בחוברת 1 הקמת מערך שיווק והפצה עסק מייצא, במיוחד בתחילת דרכו, נזקק לסיוע, יעוץ ומימון תהליך הישוס של תכנית השיווק לחוייל, ובפרט הקמת מערך השיווק בחוייל. מכון היצוא הישראלי הוא הגוף העיקרי המסייע בתחומיס אלה. הקרן לעידוד השיווק לחוייל היא תכנית הסיוע העיקרית למימון פעולות השיווק. מרכז הסיוע ליצואניס באגף שרותי היצוא מרכז את הטיפול בקרן לעידוד השיווק עבור יצואניס מתחיליס וקטניס. 15 .י''שצו 9-> 9% ה 1% ו בקבלת מידע שיווקי ובאיתור ההזדמנויות העסקיות יוכל היזס להסתייע, בנוסף למכון היצוא, גס בנספתיס המסחריים של ישראל בחוייל, בנספחיס של מדינות זרות בארץ, בלשכות סחר דו- לאומיות ובגורמי מידע אחריס. א. הקון לעידוד השיווק לחוייל קרן זו מעודדת חשיבה שיווקית, ומשתתפת בסיכון המימוני של היצואן. הקרן מציעה מענקיס לסיוע במימון פעולות שיווק, ולפי הצורך מפנה את היצואניס ליועצי שיווק לשס הכנת תכניות שיווק. הקרן מציעה ליצואניס קטנים, בינוניים וגדולים מענקיס בשיעור 50%-33% מההוצאות המיועדות לשיווק בינלאומי. *צואנים קטניס פטורים מהחזרי המענק. יצואנים בינונייס וגדוליס חייביס בהחזר המענק בצורת תמלוגיס מתוך הגידול בהיקף היצוא. ב. קון קולקציות קרן זו מציעה ליצרני טקסטיל ותכשיטיס השתתפות במימון הכנת קולקציות לתצוגה. ג. קרן לתמיכה בחברות יצוא מוכרות קרן זו מציעה לחברות המעניקות שרות:* יצוא (הפועלות למעלה משנה) מענקים לעידוד הגברת היקפי היצוא שלהן. ד. מכון היצוא - אגף שרותי יצוא / מרכז סיוע ליצואניס קטניס ומתחיליס מסגרת זו מציעה *עוץ ליצואניס, ומפעילה מספר תכניות סיוע ליצואניס קטנים. הסיוע כולל השתתפות במימון מחקרי שוק ויעוץ שיווקי. ה. מכון היצוא - אגף התערוכות אגף התערוכות במכון היצוא מארגן ביתני-תצוגה ישראלייס בתערוכות בחוייל. השרות כולל טייפול בכל שלבי הכנת ההשתתפות בתערוכה, יעוץ ליצואן כיצד להציג את מוצריו ולפני מי, ועבור חברי מכון היצוא - סיוע במימון ההשתתפות בתערוכה. 4 מכון היצוא -אגף המידע אגף המידע במכון היצוא מעמיד לרשות היצואניס מידע מגוון הכולל מחקרל-מדף על שווקיס וענפים שוניס, מידע ממוחשב ממאגרי מידע בין-לאומיים, מידע על מפיציס ולקוחות פוטנציאלייס בחוייל, תקנות סחר, נתוניס סטטיסטייס מגווניס ועוד. 2 התארגנות לייצור המוני עס ההתארגנות ליצור המוני, וליצוא בפרט, נדרש המפעל לרמה גבוהה של אבטחת איכות ולעמידה בתקניס בינלאומייס מקובליס כמו 9000 150 (תייי 2000). א. הפרוייקט הלאומי לקידוס הניהול האיכותי בתעשיה פרוייקט זה מסייע לתעשייניס להטמיע שיטות ניהול חדשניות, ובפרט תקניס לניהול איכות. הסיוע כולל איבחון ראשוני של המפעל, הפנייה ליועץ מתאיס, והשתתפות במימון עלויות היעוץ. ב. ממט''ל / מכון התקנים הישראלי ממטייל מספק ליצואן מידע על דרישות תקינה בארצות היעד, ועל הדרך להשיג אישורי עמידה בדרישות התקן. ג. פרוייקט חונכות עסקית פרוייקט זה מסייע לעסקיס זעיריס, קטנים ובינונייס לשפר את אופן ניהולס ואת התוצאות העסקיות שלהם. הצטרפות לפרוייקט מקנה לעסק יעוץ מקצועי בתחומי ניהול מגווניס. עלות היעוץ מכוסה ברובה על-ידי המדינה. הפרוייקט מיועד לעסקים פעילים בתחומי תעשייה, שרותיס וחקלאות. 16 3 אצתור הזדמנויות שיווק בינלאומי עס ההיערכות לפעילות השוטפת נזקק היצואן למידע על הזדמנויות שיווק קונקרטיות, אשר יתאימו לתכנית השיווק שהוא כבר גיבש. א. מכון היצוא /אגף המידע - המחלקה להזדמנויות עסקיות מחלקה זו מספקת ליצואנים מידע מעודכן על מכרזיס ופרוייקטיס בינלאומיים, תכניות כלכליות, מוצריס הנדרשיס בשווקיס שונים, ועוד. מידע זה עשוי להועיל גס בשלבי הפעילות השוטפת בהמשך. ב. מכון היצוא -אגף שיווק אגף השיווק מסייע באיתור וביצירת הזדמנויות עסקיות, על-ידי אירגון מפגשיס עם קנייניס ועס גורמיס לשתייפ בארץ ובחוייל, פרסוס והפצת קטלוגים ענפייס לנספחיס מסחרייס בחוייל, *זוס השתתפות חברות ישראליות במכרזיס ובפרוייקטיס בין-לאומיים, אירגון תצוגות, ועוד. ג. הרשות לשיתוף פעולה תעשליתי (רשפ'ית) הרשפיית מטפלת בהסכמי סחר הגומלין של ישראל. הסכמיס אלה מחייבים חברות זרות אשר סיפקו מוצריס לממשלת ישראל לרכוש מוצרים בישראל בהיקף של כ-35% מערך העסקה. הרשפיית מספקת ליצואנים מידע על הזדמנויות עסקיות הנובעות מרכש גומלין. ד. נספחים מסחריים בחו'יל נספחיס מסחריים בחוייל עשוייס לספק ליצואניס ישראליים מידע על הזדמנויות באר בה הן מכהנים. נבהיר כי מידע זה אינו יכול להוות תחליף לפעילות שיווקית מסודרת של היצואן. הנספחיס עשויים גס לסייע בפתרון בעיות הקשורות בהתארגנות היצואן ליצוא לאותה ארץ. ה. שגרירויות זרות בארץ הנטפחיס המסחריים המכהנים בישראל עשוייס אף הס לספק מידע על תנאי היצוא ועל הזדמנויות בארץ אותה הס מייצגים. ו לשכות מסחר ותעשיה דו לאומיות לשכות אלה מספקות ליצואן הבודד מידע על הזדמנויות יצוא, ועל תנאי היצוא אל שוק היעד. הן גס מארגנות משלחות וארועים נוספים להידוק קשרי הסחר בין שתי המדינות. בתוס שלב זה ניתן להתחיל בפעילות מסחרית שוטפת. 7 5. שלב הפעילות השוטפת בשלב זה החברה מייצרת באופן סדיר, מוכרת את מוצריה בשוק המקומי או מייצאת אותס לשווקיס זריס. פעילות מסחרית שוטפת - פעולות, תמריצים ומוסדות פעולה מוסדות סיוע והתמריץ סוג הסיוע מכירות בשוק המקומי ו/או לצוא יצוא שוטף פרוייקט חונכות עסקית מסייקיס לסוגיהס קרן היערכות לתשיפה מכון היצוא - אגף שרות: יצוא לשכות השרות לסחר חוצ ליווי ויעוץ לעסקים קטניס בכל תחומי הניהול מידע, יעוץ והכוונה לעסקיס קטניס מימון היערכות לחשיפה ליבוא הדרכה, יעוץ ומידע בנושא:י יצוא טיפול במשלותי יצוא בדואר בססייח - החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ. החברה לביטוח אשרא" ביטוח סיכוני יצוא וערבויות אשור (החברה להכשרת הישוב) ביטוח סיכוני יצוא (חברה פרטית) בנק כללי שרותי פקטורינג (ערבויות ומקדמות יצוא) אגף המכס והמעיימ הטבות מס והלוואות ליצואניס הקרן למימון משלותי יצוא הלוואות מימון עסקאות יצוא באשרא? ארוך-טוות יעוץ, טיפול במסמכי יצוא, ובהיבטיס הפיננסייס הקשוריס בעסקה שרות*ס בנקאליס ליצואניס 1 מכירות בשוק המקומי בשלב זה רוב העסקיס כבר התקשרו עס מוסדות סיוע המתאימיס להס. עס זאת, עסקיס קטניס רביס נתקליס בקשיים בשלביס הראשוניס של פעילותס המסחרית, והס יכוליס לפנות לקבלת סיוע בשלביס אלה. א. פרו*יקט החונכות העסקית פרוליקט החונכות העסקית מציע יעוץ מקצועי בתחומי הניהול השוניס: שיווק, יצור, מימון, ועוד. הפרוייקט מיועד לעסקיס עס 5 עובדיס ויותר. לעסקיס זעירים, המעסיקים פחות מ-5 עובדים, מוצע ליווי שוטף במסגרת המסייקים. בנוסף מציע הפרוייקט הכשרה ביזמות לחקלאים, חייליס משוחרריס, ומגזריס אחריס הזקוקים לסיוע. ב. מס''קים (מרכזי סיוע לעסקים קטנים) המסייקים, ובהם גם עמותות מטייי (מרכזי טיפוח יזמות) ויחפייכיס (יחידות פיתוח כלכלי), מציעיס לעסקיס מתחילים וקטניס מידע, הדרכה, יצירת קשרים, יעוץ מקצועי, סיוע בפתרון בעיות ועוד. בנוסף, מסייילה הוא מסייק ארצי מיוחד המתמחה בעסקיס קטניס בתחומים עתירי-ידע. 8 ג. קרן היערכות לחשיפה קרן זה מסייעת למפעלים לממן תכניות היערכות לחשיפה ליבוא. הסיוע ניתן בחלקו כמענק, ובחלקו כערבות מדינה, עבור שיפוריס טכנולוגייס, תכניות התייעלות, שינויי ניהול, ועוד. 2 לצוא שוטף פעילות היצוא מחייבת התמצאות בדרישות המינהליות והלוגיסטיות של ישראל ושל ארצות היעד השונות (כגון הכנת מסמכל יצוא לסוגיהס, תובלה, ערבויות). מספר גופיסם מסייעיס ליצואן ביעוץ או בטיפול בנושאיס אלה. פעילות היצוא כרוכה גס בסיכון פיננסי הנובע מחשש שהלקות לא ישלס התמורה במועד או לא ישלם כלל. לשס כך, מוצעיס ליצואניס מסלוליס להפחתת סיכוניס. א. מכון היצוא - אגף שרותי יצוא אגף שרותי היצוא מספק מידע והדרכה על הלוגיסטיקה הקשורה ביצוא. ב. לשכות השרות לסחר חו+ לשכות אלה מציעות ליצואן טיפול בכל הניירת הקשורה ביצוא באמצעות הדואר. ג. בסס/'ח - החברה לביטוח ס:כוני סחר חוץ הבססייח היא חברה ממשלתית המציעה ליצואן ביטוח כנגד סיכוניס מסחריים ופוליטייס הקשורים ביצוא, וערבויות הנדרשות לביצוע עסקאות סחר. ד. שרותי פקטורינג שרותי הפקטורינג כולליס טיפול בגביית תמורות היצוא, מתן מקדמות ליצואנים כנגד חשבוניות ללקוחות בחוייל, ומתן ערבויות על חשבוניות יצוא. השרותיס ניתניס תמורת עמלות, על ידי הבססייח ועל-ידי בנק כללי. ה. החברה לביטוח אשראי, אשור (החברה להכשרת הישוב) אלה הן חברות פרטיות המציעות ליצואן ביטוח סיכוני סחר חוץ, בדומה לחברה הממשלתית (אך ללא מתן ערבויות). ו הקרן למימון משלוחי יצוא קרן זו נותנת הלוואות מימון ליצואניס הנותניס ללקוחותיהס אשראי ארוך טווח (מעל 18 חודש). ז. אגף המכס והמע''מ אגף המכס מציע הטבות שונות ליצואניס. כאשר יצואן רוכש חומרי גלס מיובאיס לשס יצור מוצרים ליצוא, הוא יכול לקבל החזר על מסים עקיפים ששולמו עבור התשומות המיובאות, או להנות מדחיית תשלוס מסים אלה (הטבה זו נקראת ייהישבוניי). ניתן לקבל גם הלוואות לצורך תשלוס מעיימ על חומרי הגלם המיובאיס. בתנאים מסויימיס מציע אגף המכס החזרי מעיימ מהירים, אס המעיימ ששולס על התשומות גבוה מזה שהתקבל עבור המכירות. ח. שרותים בנקאיים ליצואניס הבנקיס המסחריים מציעיס ליצואנים יעוץ על תהליכי יצוא, שרותי טיפול במסמכי יצוא ובערבויות, ועוד. 19 חלק בי תאור תכניות הסיוע מבוא לחלק בי 1. לשכת המדען הראשי - משרד התמייס אס = (ת ₪0 9 1 זכאות למימון ותהליך אישור הבקשה 2 עידוד תכניות מוייפ 3 סיוע ליישלב המעבריי בין המוייפ לבין היצור והשיווק (מעבר ל-0ו51 86/8) 4 .1 חקרל ישימות לתכניות מוייפ תעשלית? . חממות טכנולוגיות 1 זכאות 2 הטבות 3 תמלוגיס . מתימופ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתות 1 מרכז מידע - סיוע באיתור משקיעיס ואיתור גורמיס לשתייפ 3.2 תכנית מגנייט - סיוע במימון מוייפ גנרי 3 יזוס שתייפ טכנולוגי בינלאומי וסיוע במימון פרוייקטי מחקר 4 הדרכה . קרנות ותכניות מוייפ דו-לאומות ורב-לאומיות 1 .4 הקרן הדו לאומית ישראל-ארהייב למוייפ תעשייתי (קרן סאז) 2 01 - קרן האיחוד האירופא? לעידוד שותפויות 3 ב אמות - התוכנית האירופאית לשיתופי-פעולה טכנולוגייס 4 .4 תוכנית המסגרת הרביעית של הא*חוד האלרופי 5 .4 הסכמי תמיכה מקבילה 6 .4 01180 - הקרן הקנדית-ישראלית למוייפ . מרכז סיוע לרעיונות - מ.ס.ר 1 תאור כללי 2 קר]ן מענקיס לממציאים . תכנית בשן .6 אופן הפעילות .6 שרותי תכנית בשן .6 עלויות ותמלוגיס . מרכז ההשקעות - הטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 1 זכאות ותהליך אישור הבקשה 2 סיכוס ההטבות למפעל מאושר בתעשליה 7.3 פירוט אזורי עדיפות לאומית . הפרוייקט הלאומי לקידוס הניהול האיכותי בתעשיה 1 תאור כללי 2 תנאי זכאות 8.3 מימון הפרוייקט 4 .8 התהליך המטה לקידוס עסקיס 0. הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפיית) 21 4 8 |8 29 |20 1 2 2 2 33 34 34 4 55 5 6 6 7 8 3539 39 39 40 0 41 42 2 12 43 5 5 46 2 [88 2: 188 |18 49 0 1 1ן. הקרן לעידוד השיווק לחוייל .1 תאור כללי .1 תהליך הגשת בקשה לקרן .1 פעולות שיווק המוכרות על-ידי הקרן .1 שיעורי המימון לפי גודל היצואן .1 נוהל קבלת המימון .1 משך הזכאות למימון .1 הפסקת ביצוע .1 תמלוגיס 00 41 0 ₪0 ₪ 00% - 2. קרנות סיוע ליצוא נוספות במשרד התמייס 1 קר]ן קולקציות - טקסטיל 2 קר]ן קולקציות - תכשיטיס וצורפות 313 קרן לחברות יצוא מוכרות 3. מכון היצוא 1 מידע 2 שיווק 3 תערוכות 5 .13 שירותי יצוא 6 לשכות השירות לסחר חוצ 4. הרשות לעסקים קטניס 1 מרכזי סיוע לעסקיס קטנים (מסייק) 2 חממות עסקיות 3 מסיימ - מרכז סיוע מפעליס מאושרים 5. פרוליקט החונכות העסקית 1 תונכות לעסקיס קטנים ובינונייס 2 תונכות לעסקיס זעיריס 6. הקרן לקידוס עסקיס קטנים 1 ההטבות 2 צכאות ותהליך אישור הבקשה 7. הסוכנות היהודית 1 המחלקה לפיתות והתיישבות בסוכנות היהודית 2 קרנות של הסוכנות היהודית 8. משרד הקליטה - תוכנית סיוע לעולים יזמיס 9. קרנות הון סיכון 1 יייוזמהיי 2 קרנות הון סיכון בערבות ייענבליי 0. ביטוח סיכוני סחר חוצ 1 .20 החברה הישראלית לביטוח סיכוני טחר חוץ (בססייח) 2 .20 חברות פרטיות לביטות סיכוני סחר חוץ 1. שירותי פקטורינג בינלאומי 2. הקרן למימון משלוחי יצוא לזמן בינוני וארוך 2 2 2 2 6 55 6 6 66 6 88 8 9 020 1 1 1 1 002 4 55 55 08 |08 699 9 20 71 1 1 2 2 % 5 6 / 7 78 78 0 1 2 3. הטבות אגף המכס והמעיימ 1 .23 הישבון 2 .23 הלוואות מעיימ 23.3 התחזר מעיימ מהיר ליצואניס 4. קרן ה*ערכות לחשיפה 1 תנאל זכאות 2 תנא: הסליוע 5. שירותיס בנקאיים ליצואניס 6. מכון התקניסם 1 .6 9000 1500 (ת'יי 2000) 2 .26 ממטייל - מרכז מידע טכנולוגי ליצואניס 23 מבוא לחלק ב/ בחלק זה של החוברת נתאר בפניך את המוסדות המציעיס תמריצים, יעוץ, מידע ושרותיס אחרים ליזמיס וליצואניס. נציג גס פרטיס עיקריים של תכניות הסיוע והתמריציס המוצעים. העזרו במספרי הטלפון והכתובות של המוסדות השונים, כדי לקבל מידע מלא על כל אחד מהגופיס והתכניות. הטבלה בעמודיס הבאיס כוללת תמצית של המוסדות ותכניות הסיוע. להלן מספר הבהרות למונחיס המופיעיס בטבלה. ההגדרות המלאות מופיעות בגוף החוברת, בפרקיס המתאימים. קהל :ע7 + חברות יצוא - חברות הנותנות שרותי יצוא ליצרניס ישראליים. + חברות מוייפ - חברות מתחילות או וותיקות הנכנסות לפרוייקטיס הכרוכיס בהשקעה במוייפ טכנולוגי. + חברות תעשייה - מפעליס תעשייתיים לסוגיהס. + ממציאיס ויזמיס מתחילים - ממציאים ובעלי רעיונות פרטייס, הרוציס להפכם לפרוייקט עסקי. + יצואניס מתחיליס ו/או קטנים - יצואניס המייצאים עד 2 מליון דולר יצוא. סוגי סיוע + מימון - מתן מענקים, הלוואות או הטבות כספיות אחרות. + יעוץ - יעוץ פרטני, ללא תשלוס או תוך השתתפות במימון היעוץ מטעס המוסד המפעיל את הסיוע. + הדרכה - קורסיס מאורגניס רבי-משתתפים. + מידע - מתן מידע ממאגרי מידע, בכתב או בעל-פה. 6 תמצית המוסדות ותכניות הסיוע האזרגון /אגף ו / | מימון. | ועו | מידע. - | אחר / הערות --- | לשכת המדען הראשי. | עידוד מו'יפ. ‏ 7 חברות מו"יפ = | ][ = | מימון פעולות מויים - וא -]---- | (5110 03618 שיווקי, טכנולוגי וכלכלי עסקיס כולל מקוס פיזי טכנולוגייס , מתחילים חממות טכנולוגיות (לשכת המדען הראשי) מתימופ איתור גורמיס לשתייפ, השתתפות בתכניות מחקר בינייל מימון מוי'פ גנרי סיוע וחסות בהקמת מיזמיס משותפים סיוע ומימון מיזמיס משותפיס דו-לאומייס תכנית מגנייט חברות מוייפם - | תכניות דו- חברות מוייפ לאומיות ורב-לאומיות נוספות חברות ישראליות מימון מוי'פ דו-לאומי ישראלייס-אירופאיס סיוע בהפיכת רעיון לפרוייקט עסקי בשתייפ עס קרן בירד אמריקאיות 7 (בנק הפועליס) חברות יזמות שונות מ.ס.ר. - מרכז סיוע ממציאיס לרעיונות (מתימופ) ויזמיס מתחיליס תכנית בשן (מתימום) [ == == | יימים עולים מרכז ההשקעות עידוד השקעות הון | מקימי/מרחיב (משרד התמייס) י מפעליס ריש הפרוייקט הלאומי קידוס הניהול חברות לקידוס הניהול האיכותי בתעשייה | תעשייה האיכותי בתעשייה (משרד התמייס) ליווי מקצועי לעוליס יעוץ בהטמעת שיטות ניהול ומימונו המטה לקידוס עסקיס כל העסקיס (משרד התמייס) רשפיית - רשות כל העסקיס לשתיים תעשייתי (משרד התמייס) הקרן לעידוד השיווק לחוייל (משרד התמייס) קרנות סיוע ליצוא (משרד התמייס) איתור משקיעיס ושותפיס מחוייל מידע על רכש גומלין מימון פעולות שיווק עידוד השיווק לחו'יל קרן קולקציות יצואני טקסטיל ותכשיטיס חברות יצוא מימון קולקציות לתצוגה קרן לתמיכה בחברות יצוא מימון פעולות יצוא הווא צע מעוווון מענקיס והטבות מס ליימפעל מאושריי (המשץ בעמוד הבא) 5 תמצית המוסדות ותכניות הסיוע (המשץ) האירגון /אגף ו | מימון | *עוץ | מידע ‏ | אתר / הערות ‏ | .70-00 ה 0003 יצואניס 4 ר ...השש אוו | 0 אמא שממפט שאעמאו ד יחה החדה א יו ב הט = תערוכות סיוע בהגשת בקשה לקרן מימון איסוף מידע 0-2 מימון סקרי שוק בחוייל | > מימון יעוץ שיווקי וו = | בשו של |" | חונכות שיווקית | יצואניס ליצוא קטניס יצואניס לשכות שרות לסחר וממממ נו חוצ מסייקים - מרכזי עסקיס סיוע לעסקים קטניס קטניס (הרשות לעסקיס חממות עסקיות עסקיס (הרשות לעסקיס מתחילים קטניס) מסיימ - מרכז סיוע טיפול במסמכי יצוא סיוע ליזמיס קטניס גיבוי ניהולי ומקוס פיזי מקימי/מרחי סיוע בקבלת מעמד יימפעל מפעל מאושר בי מפעליס מאושריי (הרשות לעסקיס קטניס קטניס) פרוייקט חונכות עסקית (משרד התמייס) פרוייקט חונכות עסקית עסקים קטניס ובינונייס (5-100 עובדיס) עסקים זעיריס (1-4 עובדיס); מתחילים יזמים מתתילים 8 תכנית סיוע יזמיס עוליס פומ | "ל |" | 7 | | סלששת |" | סיכון טק מתחילות בערבות 'יענבליי טק מתחילות יעוץ בתחומי ניהול שוניס חונכות לעסקים זעיריס יעוץ עסקי הקרן לקידוס עסקיס מימון השקעות קטניס יחפייכים - יחידות פיתוח כלכלי (הסוכנות היהודית)...., קרנות לטיפוח יזמות (הסוכנות היהודית) הדרכה ליזמיס הלוואות 6 תמצית המוסדות ותכניות הסיוע (המשץ) הארגון/אגף תכנית הסיוע קהל יעד | מימון | יעוץ | מידע | אחר/הערות קרן יימרתוןיי חברות הי- השקעות טק מתחילות בססיית - ביטוח סיכוני סחר חוץ החברה לביטות וערבויות, פקטורינג סיכוני סתחר-חוץ אשראי אק השש | נקכלל - - .‏ [ - - | יצואנים -‏ | | אגף המכס והמעיימ | 7 | יצואנים ה [. | קרן היערכות לחשיפה היערכות (משרד התמייס) לחשיפה ליבוא הקרן למימון יצואניס משלותי יצוא ביטות סיכוני סחר חוץ ביטוח סיכוני סתר חוץ פקטורינג בינלאומי החזרי מסיס על תשומות יצוא מפעלי תעשייה סיוע במימון הלוואות לכיסוי עסקאות ארוכות טוות סיוע בעסקאות סתר חוץ מידע על תקניס מקומייס ובין- לאומיים, ואישורי התאמה בנקיס מסחרייס יצואניס מכון התקניס ממטייל - מרכז תעשייניס מידע ויצואניס 77 1 לשכת המדען הראשי - משרד התמייס לשכת המדען הראשי במשרד התמייס מציעה סיוע במימון תכניות מוייפ. הסיוע מכסה הן את פעולות המוייפ הטכנולוגי, והן פעולות התארגנות למיסחור ושיווק המוצריס המפותחים, עבור תכניות מו'יפ בעלות חדשנות טכנולוגית, המיועדות ליצוא. ההטבות מוצעות במסגרת החוק לעידוד מו'יפ בתעשיה (התשמייד 1984). חוק זה נועד לעודד הקמה ופיתוח תעשיות עתירות ידע, יצוא ויצור מוצריס עתירי ידע, ויצירת מקומות עבודה בתמיכה וסיוע של ממשלת ישראל. לשם כך, מציע חוק זה ליזמיס ומפעלים מענקיס למימון ההוצאות בייתוכנית המוייפיי - תכנית אשר כתוצאה ממנה ימצאו הידע, התהליכיס או השיטות ליצור מוצר חדש או לשיפור מהות? במוצר קייס, או לפיתוח/שיפור בתהליכיס. לשכת המדען הראשי במשרד התמייס היא הממונה מטעס המדינה על ביצוע החוק לעידוד המוייפ. בהכללה, המדען הראשי מסייע במימון הפעילויות הבאות : + מוייפ טכנולוגי; + מעבר ל-6ו51 8618 - סיוע בבחינת המוצר באתרי ניסוי; + חקר ישימות שיווקי לרעיון / המוצר - בראשית הפרוייקט. בנוסף, לשכת המדען הראשי אחראית על החממות הטכנולוגיות - המתוארות בפרק הבא, ועל תכנית מגנייט - המתוארת בפרק 3.2. 1 זכאות למימון ותהליך אישור הבקשהת זכאות לקבלת האישור מותנית בעמידה בקריטריוניס שונים, אשר העיקרייס בהס הס: + כישוריס טכנולוגייס מוכחים ; + הפיתוח יבוצע בישראל; + צורך מוכח לביצוע שיפוריס במוצר קיים ; + הוכחת חדשנות טכנולוגית ; + התניה כי הידע שיפותח לא יועבר לחוייל אלא בהסכמת המדען הראשי. התמיכה ניתנת רק לגופים בעלי מעמד משפטי, כלומר: חברות בעיימ, שותפויות רשומות, אגודות שיתופיות, וכדומה. לשכת המדען הראשי מציעה מספר קטגוריות של מסלולי סיוע, כמפורט בסעיפים הבאים. התמיכה ניתנת עבור שכר-עבודה לחוקרים, קבלני-משנה, חומרים וציוד מתכלה, פחת ציוד קבוע, ושונות (חקר שווקיס, רישוס פטנטים, ועוד). כל זאת בתנאי שעלויות אלה אינן ממומנות על-ידי מקור ממשלתי אחר. לשס מימוש הזכאות על היזמיס להגיש בקשה למדען הראשי. הבקשה צריכה לכלול את תוכנית המוייפ, ואת התקציב הנדרש לביצועה כולל הוצאות שכר, הוצאות ישירות והוצאות תקורה בהיקף של 45% מהשכר. על מגיש הבקשה לצרף לבקשתו מסמכים המעידים על פוטנציאל היצוא של המוצר ועל נכונות השוק העולמי לקלוט את המוצר. הכוונה היא למכתבי התעניינות / מכתבי כוונה המעידיס על רצון לרכוש או להפיץ את המוצר מטעסם לקוחות או מפיציס בחוייל. חברות המגישות בקשה למדען הראשי בפעס הראשונה צריכות לספק גס חוות דעת חשבונאית כלכלית לגבי החברה. קבלת הזכאות למימון מותנית באישור תוכנית המוייפ עייי לשכת המדען הראשי . 8 תהליך אישור הבקשה כולל את השלביס הבאיס : 1) הגשת בקשה ותכנית המוייפ ללשכת המדען הראשי על-ידי היזמיס. 2) טפסי הבקשה מועבריס לוועדת קליטה בלשכת המדען הראשי, הבודקת תקינות ומילוי כל הפרטיס הנדרשיס, ונותנת מספר לתיק. 3 וועדת הקליטה ממנה בודק מקצועי, לשס קבלת חוות-דעת (ולעתים גם רואה-חשבון). במקביל יוצא מכתב אל היזמיס, המודיע על שס הבודק המקצועי (תהליך זה נמשך עד 7 ימיס). 64 הבודק המקצועי יוצר קשר עס החברה, בודק את הנושא, ומגיש המלצה לוועדת המחקר (תהליך זה נמשך כחודשייס). 5) וועדת המחקר בלשכת המדען הראשי דנה בבקשה, ומחליטה על גובה ואחוז המענק. 66 לשכת המדען הראשי מעבירה כתב אישור ליזס - אס הבקשה מאושרת, או הודעת דחיה ליזס - אס הבקשה נדחית. היזס יכול להגיש ערר אס בקשתו נדחתה. 2 עידוד תכניות מוייפ קטגורית סיוע זו מציעה מענקיס לתכניות מוייפ, בהתאס לאופי החברה המפתחת ו/או תכנית המוייפ. נבהיר כי למרות שחוק עידוד המוייפ משתמש במונח יימענקיי - חלה חובת תמלוגיס, כמפורט בהמשך. א. תאור המסלולים בקבוצה זו נכלליס מספר מסלוליס, הנבדליס זה מזה לפי אופי החברה ו/או תכנית המוייפ: 1) חברה רגילה - חברה תעשלייתית כלשהי; 2) חברה מתחילה - חברה שתוכנית המוייפ היא פעילותה הראשונה והבלעדית ואין לה מקורות מימון פרט להון העצמי של הבעלים ; חברה בחממה טכנולוגית ; 64 תכנית לפיתוח מוצריס לשימוש צבאי, המיועדיס ליצוא (בהתאס למיקוס המפעל באזורי פיתוח - ראו הגדרות מפורטות של אזורי הפיתוח בפרק 7 - מרכז ההשקעות ); 5) תכנית מוייפ המבוצעת באזור פיתוח א' (ראו הגדרות אזורי עדיפות בפרק 7); 66 תמיכה בביצוע מוייפ בקבלנות משנה עבור חברות בחוייל; 7) תכנית מוייפ לשיפור מוצר קיים. החברות ו/או התכניות לעיל זכאיות למענקי סיוע עבור תכניות מו''פ, בהיקפים המתואריס בטבלה שלהלן. הקפי המענקיס בסוגים השונים של תוכניות מו''ם 24| תוכנית הסיוע הקף הטיוע / (60% באזור פיתות אי) (₪ % מענק לשנתיים, עד ל-5250,000 לשנה ; מעל 5250,000 - כמו במסלול הרגיל יי פיתוח מוצריס צבאיים ליצוא מפעל באזור פיתוח א' - 40% מענק מפעל אחר - 30% מענק 9 חברה מתחילה כהגדרתה בחוק היא חברה שתכנית המוי'פ היא פעולתה הראשונית והבלעדית, אין לה מקורות מימון מלבד הון עצמי של מבצעי המוייפ, וועדת המחקר הכירה בה כראויה לעידוד הניתן לחברות מתחילות. 29 ב. הוצאות מוכרות תקציב הפיתוח יכול לכלול את ההוצאות העיקריות הבאות. פירוט מלא של ההוצאות המוכרות מופיע בחוברת המפורטת של לשכת המדען הראשי. 1) הוצאות משכורת ותקורה - הוצאות שכר לעובדיס הקשוריס ישירות בתכנית המוייפם, וכן תקורה המחושבת כאחוז מעלויות השכר והמשתנה מעת לעת (כיוס: 45%). 2) עבודות המבוצעות על-ידי קבלני משנה - כולל יועצים, וקבלני משנה בחוייל. 3 חומרים, רכיביס וציוד מתכלה - הנדרשים למוייפ, לרבות בניית אבות-טיפוס. 4 ציוד קבוע - ציוד ספציפי המשמש אך ורק לצרכי המחקר המדובר. 65 שונות - כגון הוצאות רישוס פטנט, רכישת סקרי-שוק מן המדף, הוצאות ממשיות לשימוש במחשב, ועוד. ג. החזרי הס:וע - תמלוגיס מבצעי תכניות מו'ייפ שהגיעו ליישוס מסחרי מוצלח חייביס להחזיר למדינה את מלוא סכומי המענק שקיבלו, על-ידי תשלום תמלוגים. התמלוגיס מחושביס כאחוז מהיקף המכירות של המוצריס שפותחו בפרוליקט, המשולמיס עד לכיסוי מלוא סכום המענק שניתן כשהוא צמוד לדולר. הקף התמלוגיס נכון ל-1.1.96 הוא כדלקמן: + שלוש השניס הראשונות - 3% מהמכירות ; + שלוש השניס הבאות - 4% מהמכירות ; + שנה שביעית ואילך - 5% מהמכירות. עבור מוצריס בעלי אורך-חייס קצר, רמת ההחזר ההתחלתית היא 4%. לחברות מתתילות ניתנת תקופת דחייה בת שנתייס לתשלומי ההחזר. 3 סיוע ל'ישלב המעבר'' בין המו''פ לבין היצור והשיווק (מעבר ל- 5/6 8618) תכנית זו נועדה לאפשר למפעליס שהשלימו את המוייפ לייצר מספר אבות-טיפוס, שיותקנו באתרי לקוחות פוטנציאליים בעיקר בחוייל. התכנית מכטה גס הפעלת מתקן גימלון (וחגוק וסווק בתעשייה הכימית) ליצור דוגמאות ללקוחות, שמטרתן קבלת משוב מהלקוחות על תיפקוד המוצר וגיבוש טיפוס סופי בשל לשיווק. א. זכאות לסיוע בקשות לסיוע יכוליס להגיש: > יימפעליס קטניסיי - מפעליס שסך מכירותיהס בשנת המאזן האחרונה היה עד מליון דולר; + יימפעלים בינונייסיי - מפעליס שסך מכירותיהם בשנה האחרונה היה מעל מליון דולר, אך פחות מ-10 מליון דולר. הזכאות לסיוע מותנית גס בעמידה בקריטריוניס אלה: + תכנית יישלב המעבריי מתייחסת לתכנית מוייפ הנמצאת בשלבי סיוס, או תכנית מוייפ שהסת:ימה במהלך השנתיים האתרונות שקדמו לבקשה לסיוע; + תכנית יישלב המעבריי היא המשך לתכנית מוייפ שאושרה על-ידי וועדת המחקר בלשכת המדען הראשי, או המשך לתכנית מוייפ שבוצעה במימון עצמי ואשר וועדת המחקר החליטה כי בתכנית שבוצעה חדשנות טכנולוגית ; % אבות-הטיפוס *ימסרו ללקוחות ללא תמורה, או תמורת סכוס כספי סמלי. בכל מקרה, תכנית יישלב המעבריי חייבת באישור וועדת המחקר בלשכת המדען הראשי. 20 ב. ההטבות ההוצאה המוכרת ליישלב המעבריי כוללת בדרך-כלל עלויות אלה: בניית אבות טיפוס המיועדיס לניסוי לצורך השלמת הדגס הסופי של המוצר; התאמה לתקניס בארצות חוץ; רישוי המוצר לשיווק בארצות חוץ; הפעלת מתקן גימלון (בתעשייה הכימית), לא כולל הוצאות הקמת מתקן הגמלון; משלות אבות-טיפוס לאתרל-ניסוי, ליווי טכני לצורך התקנתס ומעקב אחר הפעלתם ; הוצאות העסקת וע שיווק ; דמי-רישוס פטנטים. 3% 9% 9% 9% 9% % 4 עבור הוצאות אלה, יהיה זכאי יימפעל קטןיי למענק בשיעור 50% מההוצאה, ויימפעל בינונייי - למענק בשיעור 30% מההוצאה. ג. תמלוגים כמפורט בסעיף 1.2 (ג) לעיל. 4 חקר: ישימות לתכניות מו'יפ תעשייתי מסלול זה נועד לבדוק את הפוטנציאל השיווקי הטמון בפיתוח פרוייקט טכנולוגי חדש, בטרס הושקעו בו סכומיס גדוליס בשלבי המוייפ והיצור. הבדיקה מתייחסת להיבטיס הטכנולוגייס, השיווקייס והכלכלייס של התכנית, והיא רלבנטית לכל אחד מהמסלוליס שפורטו בסעיף 1.2. א. תנאיס ודרישות מסלול התמיכה בתחקרי-ישימות נועד בעיקר לחברות חדשות או בעלות נסיון מועט במוי'פ, אך גס לחברות וותיקות וגדולות, המעוניינות לבחון נושאיס חדשיס שאינס בתחומי פעילותן השוטפת. היוזמה לביצוע חקר הישימות יכולה להיות של החברה המפתחת, או של וועדת המחקר בלשכת המדען הראשי. וועדת המחקר צריכה לאשר את תכנית חקר הישימות. חקרי-הישימות יבוצעו על-ידי חברת *עוץ חיצונית, שמתמחה בעריכת סקריס אלה, ומאושרת על-ידי לשכת המדען הראשי. חברת היעוץ המומלצת אינה יכולה להיות קשורה בקשרי בעלות עס החברה בעלת הפרוייקט. משך ביצוע תכנית חקר-הישימות לא יעלה על 6 חודשיס. ב. הטבות החברה זכאית למענק בסך 50% מהתקציב המאושר לחקר הישימות. עבור חברה מתחילה, המענק הוא בשיעור 66% מתקציב חקר הישימות, אס החקר הוא חלק מתכנית המוייפ. סך התקציב מוגבל לסכוס של 525,000 כאשר חקר הישימות נעשה עבור יבשת אחת. סך התקציב מוגבל לסכוס של 530,000 כאשר חקר הישימות מתפרש על שתי יבשות או יותר. ג. עידכון חקר הישימות המדען הראשי מסייע במימון עידכון חקר הישימות לקראת סיוס המוייפ. במהלך העידכון נעשית פנייה חוזרת אל גורמי שוק, לצורך קבלת משוב עדכני על המוצר והשוק. העידכון כולל גס הנחיות יותר קונקרטיות לגבי תכנית השיווק. בקשת העידכון מוגשת למדען הראשי כחלק ומהבקשה להמשך תמיכה במוייפ. התשלומים מבוצעים כנגד קבלת דוייח מחקר העידכון והקבלות על התשלוס. פרט'סם נוספים: לשכת המדען הראשי מבוא המתמיד 4 י-ם טלפון: 7 פסקס: 02-248159 1 ₪ 2. חממות טכנולוגיות החממות הטכנולוגיות נועדו לאפשר ליזמיס בעלי רעיונות טכנולוגיים לממש את רעלונותיהם, ולבנות עסק מסחרי המבוסס על רעיונות אלה. תקופת הפעילות בחממה מגדילה באופן ניכר את סיכויי היזם לגייס השקעה פיננסית, להתחבר לשותף אסטרטגי, ולצאת מהחממה כעסק עצמאי. ישוס תכנית החממות החל בתקופת שיא העליה מברית המועצות, בראשית שנות ה-90. התכנית פתוחה לכל היזמיס המתחילים, ישראלים וותיקיס ועוליסם חדשיס כאחד. אולס, החממות מעניקות טיפול מיוחד ליזמיס עוליס. ואמנס, רוב המועסקיס בחממות הטכנולוגיות הס עוליס חדשיס. התכנית מנוהלת על-ידי לשכת המדען הראשי במשרד התמייס. כל חממה טכנולוגית פועלת כאירגון עצמאי, המונחה ומנוהל על-ידי מועצת מנהליס היכולה לתרוס מנסיון חבריה להצלחת הפרולייקטיס. במסגרת החממה מקבל היזס: + מקוס פיזי; + הכוונה מקצועית, טכנולוגית ועסקית ; + תמיכה כספית עד לשלב הפיתוח בו ניתן לגייס השקעות ולהכניס שותפים מסחרלים. 1 זכאות הקריטריוניס לאישור קבלת פרוייקט לחממה: + תכנית מוייפ המבוססת על רעיון טכנולוגי שיש בו חדשנות ; + הפרוייקט נועד לפיתוח מוצר בעל פוטנציאל שיווקי המיועד ליצוא ; + היזס הוא מתחיל, בראשית צעדיו. צוות הפיתות לפרוייקט אופייני כולל 3-6 אנשי פיתוח. שהות פרוליקט בחממה מוגבלת לשנתיים. בתקופה זו אמור היזס לקדס את הרעיון למצב בו תהיה כבר הגדרת מוצר ברורה, תוכח ישימות טכנולוגית ושיווקית, יהיה אבטיפוס או דגס עובד, תהיה תכנית עסקית מסודרת, והפרוייקט יהיה בשל להשקעה מסחרית ו/או להצטרפות שותף אסטרטגי וותיק בתחוס. בתוס השנתייס צריך היזס להיות מסוגל להמשיך בכוחות עצמו, אס צריך, תוך הזדקקות למסלולי תמיכה רגילים של המדינה, וכמובן להשקעות חיצוניות. במהלך השהות בחממה, חלוקת הבעלות היא לפחות 50% ליזס, לפחות 10% לעובדיס שאינס היזמיס, עד 20% למממן משלים ועד 20% - לחממה. כל דילול עתידי יבוצע על בסיס זה. 2 הטבות התמיכה הכספית הניתנת לעסק כוללת מימון של עד 85% מתקציב בסך 530,000 שייח לשנה. כלומר, התמיכה השנתית יכולה להגיע עד 450,000 שייח לשנה, ובסך-הכל 900,000 שייח למשך שנתלים. בנוסף, נותנת החממה ליזס את השרותיס הבאים: + סיוע בבדיקת ישימות טכנולוגית ושיווקית ; 4 סיוע בהכנת תכנית המוייפ; 4% סיוע בגיוס צוות המו'יפ ובאירגונו ; % הדרכה, הכוונה ובקרה מקצועית וניהולית; + שרותיס אדמיניסטרטיביים, תחזוקה, רכש, ויעוץ משפטי; + סיוע בגיוס כספים ובהתארגנות לשיווק. 2 3 תמלוגים מנהלת החממה נתמכת תקציבית על-ידי לשכת המדען הראשי במשרד התמייס. בדומה למענקיס אחריס הניתניס על-ידי המדען הראשי, החזר המענק מבוצע באמצעות תמלוגיסם המתושביס כאחוז מהמכירות - אס אמנס הפרוייקט מגיע לשלב הצלחה מסחרית (ראו פרק 1). פרטים נוספים: מינהל החממות ליזמות טכנולוגיות, רחוב המרד 29, תל-אביב טלפון: 03-5103941 פקס: 03-5173734 דשימת החממות הטכנולוגיות | | שם החממה | מנהל | | | כתובת | |[ טלפון ת.ד. 12 קצרין 1" 46" ת.ד. 408 קרית שמונה, 1" 3 טכנולוגית בעיימ ד.נ. גליל עליון 10200 מו חממה טכנולוגית כנרות - | חייס להט צמח מפעלים, 8 14 | ממתמפעמם אחרים. ‏ | | שקתטחעמב | | "| ניות - מרכז ליזמות דן רוגל ת.ד. 732 נצרת עלית 2" 0 0 0 מו חממה לניהול יוזמות ד.נ. משגב 20179 3 | 04-9906355 חממת אופק לעולה - מפעלי העמק, ת.ד. 73 0" 2" אלתם - חממה טכנולוגית | *וסי קרית תעשיות מדע 5 2 חממת הטכניון ליזמות זהר גנדלר פארק מדע, הטכניון, 3" 1" חממת ל.נ. יזמות ההסתדרות 99, מפרצ 9 | 04-8422550 טכנולוגית חיפה אברהם אפורי | מפעלי גרנות חדרה, "7 2" בגרנות ד.נ. חפר 38100 ו נתניה דרוס (5 0 דייר שמואל ירושלמי י.ט.ב - העמותה לעידוד | נפתלי רז . | ת.ד.3, ד.נ. אפריס, 4" 1343" יזמות טכנולוגית - אריאל 44820 בנין רב תכליתי מס.3, - 5 פארק המדע, קרית קרית ויצמ רחי האופה 7 א.ת. 2" 5 (א.ת.:) עזרן דרומי, אשקלון ב דב הינוך ת.ד.321 נווה דקליס 9" 2" חורן השומר, רמת גן 52656 חממה ליזמות טכנולוגית 6" 5" ויצמן, נס-ציונה ניצנים מרכז יזמות בעיימ | דוד בנית ממייג - שורק, יבנה 5),],( 8)]( 0000 חממת תוכנה - ירושלים | לאון ספרד ת.ד. 45125 , ירושליס 2-2 5(" 1200 33 פתיר - מחקר ופיתות - יואל ת.ד. 16031 ירושליס ירושליס ורשבסקי 00 מרכז יזמות טכנולוגי - ירמי אגרט אינטל, ירושליס ת.ד. 0(" 6" 2000 מרכז טכנולוגיה רפי ברוס דרך התעשיה 69/4, 2(" 783" מתקדמת בקרית גת קרית גת 82000 מרכז טכנולוגי אופקים 0 מעלייין - מרכז לעידוד לסלי-אן רחוב יהושע הצורף 15, יזמות בנגב רובינשטיין באר שבע חממה טכנולוגית ערד = | יוסף דר מטייע - מרכז טכנולוגיות עתידיות, פארק תעשיתי דוד דלבר ד.נ. ערבה (ליד דימונה) 6(" 6(" תמייד 1000 3. מתימופ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח מתימופ הינה עמותה ציבורית אשר מטרתה לסייע ליזמים ומפעלים לקדס ולפתח רעיונות טכנולוגייסם חדשניים ולהביאם לכלל מימוש עסקי. מתימופ הוקמה על-ידי התאחדות התעשיינים, איגוד התעשייה הקיבוצית וחברת העובדיס, בשיתוף פעולה עס משרד התמייס. מתימופ עוסק בעיקר בתחומיס הבאיס : 1) מרכז מידע - איתור גורמיס לשתייפ; 2) תכנית מגנייט - סיוע במימון מוייפ גנרי; 3 יזוס שתייפ טכנולוגי בינלאומי וסיוע במימון פרוייקטי מחקר; 64 הדרכה. בנוסף, למתימופ אחריות מנהלית על מ.ס.ר (ראו פרק 5), והוא שותף בהפעלת תכנית בשן לעוליס (ראו פרק 6). 1 מרכז מידע - סיוע באיתור משקיעיס ואיתור גורמיס לשת''פ מתימופ מפעילה מרכז מידע ממוחשב ובו מידע על פרוייקטיס טכנולוגייס ישראליס המחפשיס משקיעיס. המידע אודות פרוייקטיס אלה מועבר למשקיעיס פוטנציאלייס בחוייל על-ידי דו- ירחון המופץ ללקוחות נבחרים, הצגת פרוייקטיס לשתייפ בירידיס להעברת טכנולוגיות וכן באמצעות האינטרנט. 2 תכבנית מגנ'יט - סיוע במימון מו''יפ גנרי תכנית מגנייט (מוייפ גנרי טרוס תחרות:) נועדה לעודד קבוצות של חברות בתחומים עתירי-ידע לחדור ולאמץ טכנולוגיות שלא היו קיימות עד כה בארץ. במסגרת פרוייקט זה מוענקיס מענקים בגובה של 66% מתוכנית המוייפ ללא צורך בהחזר. תכנית מגנייט מסייעת למוייפ המתבסס על שיתוף-פעולה בין מספר חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר (אחד לפחות), המתאגדים כקונסורציוס. השיתוף מתממש על-ידי הקמת קבוצות עבודה משותפות ומרכז מידע וידע. הוא מתבטא משפטית בהסכם בין חברי הקונסורציוס. החברות התעשייתיות נהנות ממענק פיתוח בשיעור 66%, הפטור מהחזר תמלוגים, וכן בהכרת הוצאות רבות יותר כזכאיות למענק. 4 תקציב המחקר של השותף האוניברסיטאי מכוסה במלואו (100%) על-ידי הקונסורציוס. השותף האוניברסיטאי, בניגוד לחבריו התעשייניס, זכאי לתמורה כספית (תמלוגיס) מהתבריס התעשייניס ; זאת אס כתוצאה ממחקרו יווצר פטנט, ואס וכאשר המוצריס המגלמיס פטנט זה יימכרו. 3 יזום שת''פ טכנולוגי בינלאומי וסיוע במימון פרוייקטי מחקר בשניס האחרונות נחתמו הסכמיס לשיתוף פעולה טכנולוגי דו-צדדי בין ישראל למדינות רבות, אשר במסגרתס הוקמו קרנות דו-לאומיות. המדינות עמן נחתמו הסכמיס הן קנדה, צרפת, הולנד, ספרד, פורטוגל ואוסטריה. בנוסף מתימופ נמצאת בשלבי סיכוס של הקמת קון משותפת עס סינגפור, והסכמי תמיכה מקבילה עס בלגיה, הודו ואירלנד. הסכמי התמיכה המקבילה נועדו לעודד שיתוף פעולה בין חברות משתי המדינות. ההסכמיס מבטיחיס שכאשר המדען הראשי מאשר סיוע לפרוייקט עבור חברה ישראלית, הגוף המקביל במדינה הזרה יתמוך אוטומטית בחברה השותפה לפרוייקט בארצו, ולהפך (כלומר, הסכמים אלה אינם מהוויס מקור מימון ישיר נוסף לחברה הנתמכת כבר על-ידי המדען הראשל). הקרנות הדו-לאומיות מציעות מכשיר מימון נוסף. באמצעות קרנות אלה ניתניס מענקיס בשיעור של 50% מתוכנית מוייפ משותפת של חברות ישראליות וחברות מהמדינה השניה. בכל הקרנות הללו קיימת חובת החזר המענק על-ידי תמלוגים. עיקרון פעולתן של קרנות אלה דומה לזה של קרן בירד (ראו סעיף 4.1). כמו-כן, נחתם לאחרונה הסכס בין ישראל והאיחוד האירופי המאפשר שותפות של חברות ישראליות ב-4 5085% (התוכנית המרכזית באירופה לשיתופי פעולה במוייפ), ובתוכנית המסגרת הרביעית למחקר ופיתות באירופה. מתימופ הוא הגוף שהוסמך לפעול למימוש הסכמיס אלה. מתימופ מיישמת זאת על-ידי איתור פרוייקטיס בעלי פוטנציאל, יזוס משלחות ישראליות למפגשי שתייפ, יזוס הבאת משלחות מחוייל לארץ, יצירת שותפויות, ותאוס בין חברות ישראליות וזרות לניצול ההסכמיסם. פירוט על קרנות המחקר הדו-לאומיות והרב-לאומיות מופיע בפרק הבאז. 4 הדרכת מתימופ יוזמת ימי-עיון בנושאי מוייפ וניהול מתקדם. פרטיס נוספים: מתימופ, רחוב המרד 29, תל-אביב מא | איש קשר טלפון מתימופ 0 | 03-5106724 מידע על פרוייקטיס יהודה מנס / דייר שי כהנא 0" טכנולוגייס קרנות מחקר דו-לאומיות | עזי המר, הממונה על קשרי- חוץ | 03-5175930 5" בלשכת המדען הראשי (פועל במתימופ) | תכנית מגמיט | | אהוד אורגיל(מנהלהתכנית) | [ | 5173668 | | | | |תכנמית בשן | || ולדימיררוביץ || | 03-5662066[ | |הדרכה | | דליה רבןוולרשטיץ. | | -- ]03-5170199‏ | 55 4. קרנות ותכניות מו''פ דו- לאומיות ורב-לאומיות כל הקרנות וההסכמיס המתוארים בפרק זה, למעט קרן בירד ו-612א, מופעליס בישראל על-ידי מתימופ (ראו פרק קודס). 1 הקרן הדו לאומית ישראל-ארה''ב למו''פ תעשייתי (קרן סחום) קרן בירד הוקמה לשם עידוד שיתוף פעולה תעשייתי בין חברות ישראליות ואמריקאיות. במסגרת הקרן ניתנות הטבות לשותפויות פוטנציאליות בין חברות ישראליות ואמריקניות בתחוס ההי-טק. בקרן הושקעו 110 מליון דולר עייי ממשלות ישראל וארהייב. א. תנאי זכאות + פרוייקט מו'יפ תעשייתי למוצר אזרתי, ההופך מחקר למוצר בר-שיווק ; + הפרוייקט נעשה בשיתוף פעולה על-ידי חברה ישראלית רשומה, וחברה אמריקאית ; + לפרוייקט סבירות טכנולוגית גבוהה; + לפרוייקט סבירות כלכלית-עסקית גבוהה. ב. ההטבות קרן בירד מציעה הטבות בצורת מענק של 50% מהוצאות המו'יפ המשותפות לשת: החברות (הישראלית והאמריקאית), עד לתקציב מירבי מצטבר בסך 1.5 מליון דולר לשלוש שנים. הקרן מציעה שני מסלולי הטבה, עבור פרוייקטיס קטנים ועבור פרוייקטיס גדוליס, כמתואר בטבלה הבאה. ה | פהמיקט קטן - | - פרליקט גדופ | | | תקרת תיקצוב לחקר ישימות |[ 0 | | 130000 - | המימון ניתן על בסיס שנתי, ובמהלך השנה: שליש עס חתימת החוזה, שליש עם הגשת דוייח חצי-שנתי, ושליש עס הגשת דוייח שנתי. ההוצאות המוכרות על-ידי קרן בירד כוללות: + עלות עבודה ישירה הכרוכה בביצוע המוייפ: שכר עבודה, נלוות וסוציאליות ; + חומריס מתכלים המשמשים לביצוע תכנית המוייפ; + העסקת קבלני משנה ו*ועצים לצורך תכנית המו'ייפ; + הוצאות נסיעה בארץ ובחוייל הנדרשות לצורך ביצוע המוייפ ולצורך מגעיס עס השותפיס האמריקאים ; הוצאות לעיבוד נתוניס ושימוש במחשב הדרושות לצורך תכנית המוייפ; הוצאות שונות אחרות, כגון רישוס פטנטיס, עמידה בתקנים ; עלות רכש ציוד קבוע המשמש לתכנית המוייפ; הוצאות תקורה - 25% מעלות עבודה ישירה (אחוז קבוע ללא קשר להוצאות בפועל); הוצאות הנהלה וכלליות - 5% מכלל ההוצאות הישירות בפרוייקט (ללא קשר להוצאות בפועל); % הוצאות לקידוס השיווק, כגון מתקרי שוק והשתתפות בתערוכות ; % הוצאות ראשונות בהצגת המוצר לשוק. 3% 5% 5% % 4 16 ג. החזרי תמלוגיס אס אמנס תכנית המוייפ מצליחה, היזמיס נדרשיס להחזיר לקרן 150% מהמענק, באמצעות תמלוגיס מהמכירות לפי הפרוט הבא : % 2.5% מהמכלירות בשנה הראשונה למכלירות ; + 5% לשנה עד להתזר 100% מהמענק ; + 2.5% עד להחזר 150% מהמענק. לפרטיס נוספים: קרן בירד - הקרן הדו- לאומית ישראל-ארה'/ב רחוב תבואות האר 3, תל אביב טלפון: 03-6470710 פקס: 03-6498341 2 סוסם - קרן האיחוד האלרופא: לעידוד שותפויות קרן ?₪01 (פזווחגק |הו6וחו65עה1 ץזוהטהווותס) ווהסקסזטם) הוקמה על-ידי האיחוד האירופאי, כדי לעודד מיומיס משותפים בין יזמיס מקומייס ליזמיס ממדינות האיחוד האירופאי. הקרן מציעה ס*וע פיננסי במספר צורות להקמת מיזמיס משותפיס. עיקר הסיוע מיועד להשקעות בסדר-גודל בינוני, בענפי התעשייה, השרותיס, החקלאות והבניה. ניתנת עדיפות לפרוייקטיס הקשוריס בא:יכות הסביבה. הטבלה הבאה מציגה את מסלולי הסיוע העיקרייס הרלבנטיים ליזמים / יצואניס. מטרת המימון זכאיס פוטנציאלייס סיוג סכוס המימון | מגבלות המימון (אלפי (561) זיהוי פרוייקטיס מוסדות פיננסייס, מענק עד 100 עד 50% ושותפיס אגודות מקצועיות, ועוד מעלות עד 250 פוטנציאלייס (אך לא יזמיס פרטייס) ההשקעה תמיכה בפעולות יזס ישראלי + הצהרת עד 50% עד 1,000 עד 250 קודמות להקמת כוונות מטעס שותף מעלות מיזס משותף (כגון | אירופאי ביחס ההשקעה תקרת המימון שניתן לקבל משלוש הקטגוריות 2,3,4 ביחד הוא 1 מיליון (/50, כשכולן יחד מיועדות לתמיכה בפרוייקט יחיד. . קטגוריה מקדמה ללא רבית (צמודה ל-(561), היכולה להפוך להשקעה של הקרן בהון עצמי השקעה בהון עצמי, או הלוואת בעליס בדיקות ישימות, לפרוייקט מוגדר בנית אבטיפוס) השקעה בהון עצמי של המיזס המשותף הכשרה מקצועית, התמחות בניהול ופיתותח משאבי אנוש מיזס משותף למשקיע ישראלי ומשקיע אירופאי מיזס משותף למשקיע ישראלי ומשקיע אירופאי הלוואה ללא רבית צמודה ל-(501 עד 50% מעלות ההשקעהת הקרן פועלת באמצעות מוסדות פיננסיים, אשר דרכס ניתן להגיש את הבקשה למימון. בישראל מונו שני הבנקיס הגדולים, בנק הפועליס ובנק לאומי, כמוסדות פיננסייס מאושריס של האיחוד האירופאי בישראל. יזס שיש בידו פרוייקט מתאיס יפנה אל אחד משני הבנקים. 17 פרטיס נוספים: בנק הפועלים, ההנהלה הראשית, מחלקת אשראי לתעשייה, שדרות רוטשילד 45, תל-אביב מר יוסי שוורץ, מר אלי מענה או גברת אורנה שמר טל. 03-5674414, 03-5674765, 03-5676517 וכן בסניפי הבנק בנק לאומי גב' שלומית לוטס טל. 03-5149903 , פקס 03-5148636 3 האםחעם- התוכנית האירופאית לשיתופי-פעולה טכנולוגייס תכנית זו נועדה לחזק את התחרותיות של חברות אירופאיות, על-ידי עידוד שיתופי פעולה בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות. בתכנית חברות כ-20 מדינות אירופה, וישראל היא חברה- נלווית. 4 אש מסייעת לחברות ולמוסדות מחקר לעצב מיזמיס משותפים עתירי-ידע ומכווני שיווק. חסות זו מעניקה לפרוייקטיס מעמד טכנולוגי וניהולי גבוה, המבטיח פוטנציאל רב. אמא אינה מסייעת במימון, ומהמשתתפיס מצופה לגייס מימון בעצמס. אולס, במקריס רבים יש לפרוייקטיס בחסות ג אמאש גישה לגיבוי פיננסי ממשלתי. מתימופ, האחראית על ג א5אם בישראל, מקבלת מידע שוטף על הפרוייקטיס הניזומיס תחת 4 אםאשם, ומעבירה את המידע אל חברות ישראליות מתאימות. מתימופ מארגנת גס השתתפות חברות ישראליות מועמדות בארועי גאמחטשם, ומעבירה מידע על הצעות ישראליות לפרוייקטיס אל רשת 4 אמחום. א. תנאי השתתפות כדי לקבל את חסות 4 אמאנום, פרוייקט צריך לענות על דרישות אלה: + לפחות שני שותפיס מהארצות המשתתפות בפרוייקט; + הבטחת התקדמות טכנולוגית מהותית עבור מוצריס או שרותיס אזרתיים ; + בעל פוטנציאל שיווקי מהותי לכל השותפים ; + בעל משאבים טכנולוגייס, ניהולייס וכספיים מספיקיס ומתאימים. חברות ישראליות *כולות להצטרף לפרוייקטיס קיימיס של ג אפאם, בתנאי שתרומתס היא בעלת חשיבות מהותית, וכל השותפיס הקיימיס לפרוייקט מסכימיס להצטרפות. ב. תהליך ההצטרפות + העברת פרטי הבקשה אל מתימופ, על-גבי טפסיס מיוחדיס (אס יש צורך באיתור שותפיס פוטנציאליים, מתימופ מסייעת בכך); + מתימופ ולשכת המדען הראשי עורכיס הערכה ראשונית של הבקשה, כדי לאשר את קידומה; % מתימופ מעבירה פניה אל 4 אמחם, וזו מחליטה על קידוס טיפול או דחיה ; % השותפים למיזס מארגניס את הבסיס הניהולי והמימוני לפרוייקט; > השותף הישראלי מעביר בקשה לסיוע מוייפ ללשכת המדען הראשי, וכפוף לקבלת אישור - מתימופ מודיעה ל-4 א1(85ם על הסכמת ישראל למתן תמיכה ; + במקביל, השותפיס האירופאיס פועלים באותו אופן בארצותיהס ; % לאחר שהפרוייקט מאושר על-ידי לפחות שתי ארצות, 088% מפיצה את פרטיו בין כל הארצות השותפות, כדי לאפשר לשותפיס נוספיס להצטרף; 4 לאחר קבלת כל האישוריס, הפרו*יקט זוכה ל-4 55% סטטוס. 88 4 תוכנית המסגרת הרביעית של האלחוד האירופי תוכנית המסגרת הרביעית הנה תוכנית המחקר המרכזית של האיחוד האירופי, ותקציבה הוא מיליארדי דולר. בתוכנית המסגרת הוגדרו כיווני מחקר ספציפייס שאותס מעוניין האיחוד לקדס כאשר כל תחוס תוקצב בנפרד. ההשתתפות בתוכנית מותנית בשיתוף פעולה של לפחות שלוש חברות. במסגרת התכנית מוצע לחוקריס מענק בשיעור של 50% מתוכנית המחקר בהתאם לכללים שנקבעו עייי מוסדות האיחוד. במסגרת החתימה על הסכס הסחר החדש בין ישראל לאיחוד האירופי הורשו חברות ישראליות להצטרף לתוכנית המחקר בתנאים זהים לאלו של חברות אירופיות בכל התחומיס למעט אנרגיה אטומית. כאמור, פעילות החברות הישראליות בתוכנית זו מרוכזת על-ידי מתימופ. 5 הסכמי תמיכה מקבילה הסכמים אלה מעודדיס פרוייקטל פיתוח משותפיס לחברות ישראליות והולנדיות. הפרוייקטיס הנתמכיס על-ידי הסכמים אלה צריכיס להתבצע במשותף, באופן שווה, על-ידי חברה זרה וחברה ישראלית, ולערב חדשנות וסיכון טכנולוגי. ההסכם מבטיח שאס לשכת המדען הראשי מאשרת מענקי מוייפ לחברה הישראלית השותפה לפרוייקט הפיתוח, הגוף המקביל במדינה הזרה יאשר אף הוא את המענק לחברה שבארצו. ולהפך: אס המדינה הזרה מאשרת מענקי מוייפ לחברה הזרה, גם המדען הראשי בישראל יאשר מענק מוייפ לחברה הישראלית השותפה לפרוייקט. לישראל הסכמי תמיכה מקבילה עס צרפת, הולנד, ספרד, פורטוגל ואוסטריה. בנוסף, מתימופ נמצאת בשלביס מתקדמיס של חתימת הסכם עס בלגיה, אירלנד והודו. פרטים נוספיס על תכנית זו ניתן לקבל במתימופ. 6 מסאווס - הקרן הקנדית- ישראלית למו''יפ קז (חסווה6טס 0 [3וזופט0וו1 וסז15-ה00ה0) ה*נה קרן דו-לאומית למימון פרוייקטי מו'יפ המבוצעיס במשותף על-ידי חברות ישראליות וקנדיות. הקרן תומכת בפרוייקטיס טכנולוגייס משותפיס בהס לפחות 30% מפעילות המוייפ מבוצעת באחת המדינות, ישראל או קנדה. גובה המענק הוא 50% מההוצאה למוייפ המוכרת על-ידי הקרן. פרטיס נוספיס על הקרן ניתן לקבל במתימופ. בנוסף, מתימופ נמצאת בשלביס מתקדמיס של חתימת הסכסם על הקמת קרן במתכונת זומה עס סינגפור. פרטים נוספיס: מתימופ, רחוב המרד 29, תל-אביב, טל. 03-5170150 קרנות מחקר דו- לאומיות: עזי המר, הממונה על קשרי -חוץ בלשכת המדען הראש? טל. 5175930, פקס. 5175905 359 5. מרכז סייוע לרעיונות - מ.ס.ר 1 תאור כללי מ.ס.ר הוא גוף ציבורי שמטרתו לסייע לממציאים וליזמיס טכנולוגייס מתחיליס לפתח רעיונות בעלי פוטנציאל עסקי, ולהביאם לידי יישום. מ.ס.ר הוקס ביוזמת ממשלת ישראל, והוא מסונף למתימופ (ראו פרק 3). המרכז פועל בפיקות של וועדת היגוי, המורכבת מנציגי משרד התמייס, משרד האוצר, משרד המדע והטכנולוגיה, והמשרד לקליטת עליה. השירותיס העיקרייס שמ.ס.ר מציע לממציאיס הם: + בדיקה ראשונית של הכדאיות הכלכלית ושל הישימות הטכנולוגית של ההמצאה, ועריכת מחקרי ישימות ובדיקות כלכליות מורחבות באמצעות *ועצים חיצונייס ; + הפניה לקרן מענקיס לממציאים, לשס מתן מענקים (ראו להלן); + סיוע באיתור משקיעיס ושותפים פוטנציאלייס בארץ ובחוייל; + יעוץ משפטי הניתן על-ידי מומחה לפיתוח ומסחור המצאות ; + מאגרי מידע ממוחשבים בנושא פטנטים וטכנולוגיה. במהלך הפניה למ.ס.ר חייב היזס להוכיח כי ההמצאה שהגיש הנה ראשונית ויחודית. לשס כך ניתן להסתליע במאגרי המידע של מ.ס.ר (עלות הבדיקה - 50 שייח לשעה). יזס אשר הוכיח את *יחודיות המצאתו זכאי להנות מהבדיקה הראשונית והבדיקה הכלכלית ללא כל תשלום. מ.ס.ר גס עורך סדנאות הדרכה לממציאים, שמטרתן הקניית ידע לממציאים וליזמיס על בעיות בתהליך מיסחור המצאות, ודרכים לפתרון בעיות אלה. תאור התהליך עס פניית הממציא נפתח תיק לפרוייקט, ומתמנה רפרנט מקצועי לטיפול בבקשה. הרפרנט מרכז את כל הפעילות הקשורה לפרוליקט, ומשמש איש קשר בין הממציא לבין מ.ס.ר. ממציא אשר הצעתו נמצאה מתאימה לטיפול מ.ס.ר, מופנה למרכז המידע של מ.ס.ר לביצוע סקר מידע. ממצאי הסקר מועבריס לבדיקה של עורך פטנטים, לצורך הערכת סיכויי הרעיון להרשם כפטנט. במקביל מבצע הרפרנט הערכה ראשונית של הישימות הכלכלית והטכנולוגית של הפרוייקט. אם נדרשת בדיקה יותר מקיפה, ממליץ הרפרנט על עריכת בדיקה כלכלית מורחבת. במקריס מיוחדיס הוא מזמין חוות דעת מיועץ חיצוני המומחה בתחוס. בשלב זה מוצג הרעיון לפני הוועדה המקצועית של מ.ס.ר, אשר מגבשת חוות-דעת על סיכוליי הפרוליקט, וממליצה על דרכיס לקידומו. לסיכוס שלב זה מוציא מ.ס.ר דוייח, אשר מסייע לממציא בפנייתו למשקיעים פוטנציאליים. הדוייח גם משמש את הנהלת הקרן לעידוד מתקריס קדס-תעשייתיים (ראו להלן), בבואה להחליט על מתן מענק לממציא. לאחר שההמצאה מפותחת לשלב בו ניתן להציגה לפני משקיעיס פוטנציאלייס, תאור ההמצאה מופצ (בתאום עס הממציא) בקרב משקיעים אלה. מ.ס.ר מקשר בין משקיעים ושותפיס פוטנציאלייס לבין הממציא, ודואג גס למתן יעוץ משפטי מתאיס. 120 2 קרן מענקיס לממציאים קרן המענקיס לממציאיס הוקמה ביוזמת לשכת המדען הראשי במשרד התמייס, ומופעלת על- ידי מ.ס.ר. קרן זו נותנת מענקיס בהיקף של עד 525,000 לפרוייקטיס מצטיינים, לצורך בניית דגם ראשוני לשס המחשת הרעיון, רישוס פטנט, והכנת תוכנית עסקית. א. זכאות הקריטריוניס העיקרייס המשמשליס להערכת רעיון הם: + חדשנות טכנולוגית, ישימות טכנולוגית, וסיכוייס לקבלת פטנט; + הפוטנציאל העסקי של הרעיון; + ההשכלה והנסיון של הממציא בתחוס מקצועי רלבנטי, וכן נסיון עסקי; % מידת המחויבות של הממציא למימוש הרעיון; + התרומה הפוטנציאלית של מ.ס.ר לקידוס הרעיון. ב. הטבות גובה הסיוע נקבע על-ידי וועדת הקרן, בהסתמך על חוות הדעת של הבודק המקצועי, ובהתחשב בצרכי המחקר לפי שיקול הוועדה. סכומי הסיוע הס כדלקמן: + רישוס פטנט - עד תקרת סיוע של 52,000 ; + הכנת תכנית עסקית/ סקר שוק - עד תקרת סיוע של 53,000 ; % בניית דגס / אבטיפוס - עד תקרת סיוע של 57,000. בכל מקרה, הסיוע לא *עלה על 80% מההוצאות בפועל. ההוצאות המוכרות כוללות : + רכישת חומריס וציוד הנחוציס למחקר; + קניה / השכרה של ציוד קבוע תכליתי הנדרש לצורך המחקר (רכישת ציוד רב-תכליתי, כגון מחשב, אינה מוכרת); + ביצוע סריקות פטנטים, ותשלוס אגרת רישוס פטנט; + עבודת יועציס המלווה בדוייח מסכס, בנושאי רישוס פטנט, תכנית עסקית, חקר ישימות, חקר שווקיס, וכדומה; % הוצאות אחרות לפי החלטת הקרן. וועדת הקרן רשאית, כאמור, לאשר מענק מוגדל של 525,000 לפיתוח רעיון העונה לדעת הבודק | והוועדה על דרישות יימצוינותיי. היימצוינותיי נקבעת על-סמך עמידת הרעיון בכל הקריטריוניס לזכאות שפורטו לעיל, בציון גבוה במיוחד. עס-זאת, קבלת מענק מוגדל מותנית בתקציבי הקרן. ג. תהליך הגשת הבקשה + את הבקשות יש להפנות למ.ס.ר על טפסים מיוחדים, בצירוף מסמכים נלוויס. + הפונה יעבור במ.ס.ר תהליך רישוס ובחינה כמפורט בסעיף 5.1. + הבקשה מובאת לדיון בוועדת הקרן, בצירוף חוות הדעת של הבודק המקצועי, אשר מאשרת את הבקשה (באופן מלא או חלקי), או דוחה אותה. פרטים נוספיס: מ.ס.ר - מרכז סיוע לרעיונות, רח' החשמל 33, תל אביב טלפון: 03-5604525 פקס: 03-5661267 אריה ברק - רכז תחוס אלקטרוניקה ומחשבים איתן גוברמן - רכז תחוס הנדסת מכונות וחומרים דייר יעקב פלצקר - רכז תחוס רפואה וביוטכנולוגיה. +1 6. תכנית בשן תכנית בשן הוקמה עלי-ידי הממשלה, כדי לסייע בישוס וקידוס רעיונות והצעות לפרוייקטיס טכנולוגייס של מדעניס ומהנדסיס עוליס חדשים. התכנית מסייעת ליזמיס עוליס להקיס מסגרות לישוס הרעיונות הטכנולוגייס שלהם, או לצירוף *זמיס עוליס אל מסגרות טכנולוגיות הקיימות בארץ. בהפעלת התכנית שותפים משרד הקליטה, משרד התמייס, משרד האוצר, איגוד התעשייה הקיבוצית, התאחדות התעשיינים, ומתימופ. בנוסף לסיוע ליזמים עוליס, תכנית בשן מחזיקה גם מאגר מידע על פרוייקטיס ועל מדעניס עולים. תכנית בשן מאפשרת לתעשיינים לעיין בהצעות לפרוייקטיס אלה, וגס להיעזר בידע של מדענים עוליס בתחומיס יחודייס. 1 אופן הפעילות על היזמים לפנות אל נציגי תכנית בשן, הפרוסים ברוב העריס המרכזיות בארצ. כל נציגות מהווה סניף עצמאי לסיוע ליזמיס העוליס (ראו טבלה בסוף פרק זה). עס הפניה נפתח ליזס תיק. הנציגות מראיינת את היזם, מסייעת לו באיסוף מידע משלים, מבהירה לו דרכי טיפול וסיוע ומכוונת אותו אל גורמים מתאימים. בתוס שלב זה מועבר התיק המלא לבחינת היבטיס טכנולוגיים ושיווקיים על-ידי יועצים מומחיס. עס סיוס הבחינה מתקבלת החלטה על המשך הטיפול ועל דרכי הטיפול המומלצות לקידוס הפרוייקט. דרכי הטיפול המוצעות על-ידי נציגויות בשן הן: + הפניה לגורמי תעשייה באר או בחוייל, לצורך פיתוח הפרוייקט במסגרות טכנולוגיות קיימות; + הפנייה לחממות טכנולוגיות לפיתוח הפרוייקט המוצע (ראו פרק 2); + הפנייה אל מ.ס.ר לקבלת סיוע כספי לרישום פטנט, בניית אבטיפוס, וכדי (ראו פרק 5); + הצמדת מלווה שיווקי, במימון בשן, לקידוס ולישוס מסחרי / שיווקי של הפרוייקט המוצע (מסלול זה יחודי לתכנית בשן). 2 שרות: תכנית בש א. מידע והכוונה כל נציגות אזורית של תכנית בשן מספקת ליזמיס סיוע והכוונה לגבי אפשרויות קידוס הפרוייקט, כגון מסגרות לשיתוף פעולה, מסלולי תמיכה כספית, צורות לגיוס הון, שותפיס אסטרטגייס אפשריים, הכוונה לחממות טכנולוגיות, ועוד. ב. בחינת ההצעה כל הצעה לפרוייקט המוגשת לבדיקה עוברת תהליך מיון קפדני, הכולל בחינות טכנולוגיות ושיווקיות, ובהן: חיפושי מידע ופטנטיס, תרגוס החומר, איסוף מידע משלים, והצגת סיכוס הבדיקה בפני וועדת מומחיס בתחומים עסקיים, מדעייס וטכנולוגייס. היזס מקבל תשובה בכתב הכוללת את מסקנות הבדיקה ואת ההמלצות על המשך הטיפול בפרוייקט. ג. הפניית היזס לגורמים רלבנטייס בתוס הבדיקה, ועל-פי הצורך, היזס מופנה אל חברות תעשיתיות, חממות טכנולוגיות וכדומה. נציגי בשן מלווים את היזס בפגישות אלה. ההפנייה נעשית כאשר הפרוייקט אינו מתאים להמשך טיפול על-ידי בשן עצמה. 12 ד. חונכות עסקית- שיווקית בשן מפעילה מסלול חונכות על-ידי הצמדת מלווה עסקי-שיווקי לפרוייקט. מסלול זה מיועד לפרוייקטיס יחודייס בעלי סיכויי ישימות סביריס, הממשיכיס להיתמך על-ידי בשן. תפקידי המלווה העסקי כוללים : תכנון אסטרטגיה שיווקית ; איתור שווקיס ולקוחות ; סיוע בהקמת חברה; סיוע בהתארגנות ליצור ולעבודה מול קבלני משנה וספקים ; איתור גורמיס לשתייפ; גיוס הון לתחברה ולפרוייקט; קשר ופעילות מול לשכת המדען הראשי, מכון היצוא, ומוסדות תמיכה נוספים. 3% + 5% 9% 9% 4% + ה. סיוע כספי תכנית בשן מחזיקה קרן לסיוע בקידוס השיווק של פרוייקטיס נבחריס. הקרן מאפשרת ליזמיס עוליס סיוע כספי בתחומיס אלה: % רישוס פטנט בארץ או בחוייל; + ביצוע סקר שוק ; + הכנת קטלוגיס וחומר פרסומי, ועוד. 3 עלויות ותמלוגיס כל הפעילויות שתוארו לעיל הן במימון ממשלתי מלא, והיזמיס אינס נדרשיס להשתתפות כלשהי במימון. אס הפרוייקט מלווה על-ידי בשן, ובמקרה של הצלחה במיסחור הפרוייקט - היזס נדרש להחזיר את עלויות הסיוע, בצורת תמלוגיס מהמכירות. פרטיס נוספים: תכנית בשן, רח' החשמל 33, תל אביב ולדימיר רובין, מנהל התכנית טלפון: 03-5600659 פקס: 03-5661267 טל. 177-022-3632 טבלת הרכזים האזוריים מופיעה בעמוד הבא 3 רכזים אזוריים של תכנית בשן * תל-אביב | נרודצקי יעקב 0 | רתי החשמונאים 91, 43" 0 | קומה בי, תל- אביב 77 0 | הרשות העירונית לקליטה 9 באר-שבע | ויניקוב לב וס בי 0 | רחי העצמאות 55, 5 0 | קומה ג'י, חדר 1, באר שבע 0 | המינהל לקליטת עליה - 0 | רחי י.ל. פרץ, בית העולה, אשדוד גרשמן דימנט יוס גי יוס די 0 | חדר 104, חיפה כרמיאל ארתור יוס בי אשורוב יוס די "0 [0 נתניה- יעקב פייטלסון | נתניה: אור יוס בי 0 0 "0 1] 0 עקיבא וס די אור- עקיבא: יוס גי 0" * יכולים להיות שינוייס במיקוס ובשעות הקבלה של הרכצים, * יש לקבוע פגישה מראש בפלאפון או בטלפון המצוין. יוס וי 2" 7-90" שלוחה 293 4 רח' בן-יהודה 34, מגדל העיר, קומה 9, חדר 906, ירושליס רח' קיבוץ גלויות 1, אשדוד אגף הרווחה, מרכז בי, מחלקה לעבודה קהילתית וקליטה מינהלת קליטה עירונית, מרכז כלנית, כרמיאל "17 [0 10 "513 "5 "1-1 "1 "3 מרכז קליטה, רחי סמילנסקי 4, נתניה [0 0 "1 "1 יפתייח, רחי התאנה 19/4, 0 | אור-עקיבא 46 7. מרכז ההשקעות - הטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון מרכז ההשקעות פועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון (התשיייט 1959). המרכז מעודד הקמה והרחבה של מפעליס תעשייתיים, מבניסם לתעשייה ומלונות ופרוייקטיס תיירותיים, בתמיכה וסיוע ממשלתליס. העידוד נעשה על-ידי מתן מעמד יימפעל מאושריי לתכנית השקעות. מעמד זה מאפשר ליזס להנות מהטבות במסלולים שוניסם, כגון הקלות במס, מענקיס וערבויות. הקף ההטבות ואופיין משתנה מאזור לאזור, בהתאס למדיניות העידוד של הממשלה. ישראל מחולקת לשלושה אזורי עדיפות לאומית (אזורי פיתוח): + אזור עדיפות לאומית א' - האזור המועדף ביותר; + אזור עדיפות לאומית ב' - אזור בעדיפות משנית ; + שאר הארצ. רשימת אזורי עדיפות לאומית מפורטת בהמשך. 1 זכאות ותהליך אישור הבקשה מסלול הבקשה לקבלת מעמד מפעל מאושר הערות עסקים קטנים יכוליס להעזר במסיימ (מרכז סיוע למפעליס מאושריס) בהכנת הבקשה. בבקשה לפטור ממס אין צורך בסקר כלכלי. יזס / חברת הגשת בקשה ותכנית עסקית (1) הבנק לפיתוח התעשייה סקר כלכלי (2) מרכז ההשקעות בחינת התכנית מינהל מקצועי במשרד התמייס חוות דעת מנהלת מרכז ההשקעות דיון בבקשה והחלטה כתב אישור 5 הזכאות לקבלת יימפעל מאושריי מותנית בעמידה בקריטריוניס שוניס אשר העיקריים הס : % יכולת תחרות בשווקים בינלאומייס ; + יצירת מקורות תעסוקה באזוריס מוכי אבטלה או בקווי העימות ; 4% חדשנות טכנולוגית; + ערך מוסף גבוה. על היזמיס להגיש בקשה למרכז ההשקעות, הכוללת תוכנית השקעות מפורטת, וכן תוכנית עסקית המפרטת את מהות הפרוייקט, המוצרים, השוק (בארצ ובחוייל), תוכנית השיווק, תחזית רווח והפסד לשנת פעילות מלאה ופרטים נוספים. 2 סיכום ההטבות למפעל מאושר בתעשייה הקף ההטבות נכון ל-1.1.96 מפורט בטבלה הבאה. עבור כל מסלול מפורטים מבנה המימון, הבסיס לחישוב המענק (אס רלבנטי), והטבות המס. [מטלול ]-‏ | אורפיתו א, | אזר פיתות ב | מימון הון עצמי מענק (1) מימון זר ב מו הטבות מס (2) מס חברות 25% ל-7 שנים ; % ל-10 שניס מענק מימון פטור הון עצמי 30% 0% 10% ממס מימון זר 0% 0% 0% (חלופי) ‏ [נסיס | | השקעות ברכוש קבוע למעט קרקע ‏ ו 7 | פטור ממס 0 שניס 6 שנים 2 שנים הטבות מס בעלות מקומית חברת תושבי חוצ מימון ערבות הון עצמי 10% 20% 20% מדינה הלוואה בערבות/ מימון זר 0% 0% 0% כנייל ל- 5 שניס כנייל ל- 8 שניס כנייל לשנה כנייל ל- 4 שניס בסיס כלל תוכנית ההשקעה פטור ממס/הטבות | כאמור בסעיף פטור ממס מס מימון מסלול הון עצמי 20% משולב ]| מענק (3) % אין הלוואה בערבות/ מימון זר אין ההשקעה % בשנת 1997 צפוי שינוי בשיעור המענק. % כל הטבות המס בטבלה מתחילות מהשנה הראשונה בה יש למפעל המאושר הכנסה חייבת במס ובלבד שלא חלפו 14 מאז תחילת הפעילות. הערות 66 % במסלול המשולב המענק מתייחס רק להשקעות ברכוש קבוע הזכאיות למענק. בסעיפי השקעה אחרים המימון יהיה כמו במסלול ערבות מדינה. 3 פירוט אזורי עדיפות לאומית א. אזור עדיפות לאומית אי כאזור עדיפות לאומית א' הוגדרו האזוריס הבאיס : % אזורי הגליל העליון, רמת הגולן, בקעת הירדן, עמק בית שאן והנגב הדרומי כולל כל הרשויות המקומיות באזוריס אלו; % התחומיס המוניציפליים של גיוליס, מעיר, ירכא, סכנין, עין אל אסד, אבו סנאן, גת- *נוח,כסירא-סמוע, מעלה אדומיס והישוביס היהודייס ברצועת עזה; + מפעלים ייעתירי ידעיי וייעתירי טכנולוגיהיי באזור ירושליס רבתי (יימפעל עתיר ידעיי - מפעל שלפחות 5% מהוצאותיו הס הוצאות מו'יפ ולפחות 5% מעובדיו הס חוקריס ומהנדסיס ; יימפעל עתיר טכנולוגיהיי - מפעל שלפחות 13% מעובדיו הס אקדמאיס). בנוסף, האזורים הבאים מוכריס כאזורי פיתוח אי לתקופה מוגבלת של שנתיים, עד ליום ה-31.8.97 : | % אזור התעשייה אלון התבור, אזור התעשייה אחיהוד, אזור התעשייה תרדיון, אזור התעשייה צומת גולני, אזור התעשייה ציפורי, אזור התעשיה עטרות, יקנעס, כרמיאל, מגדל העמק, נצרת עילית, עפולה, קרית גת והמועצה האזורית משגב. ב. אזור עדיפות לאומית בי כאזור עדיפות לאומית בי הוכרו האזוריס הבאיס : % אזורי הגליל התחתון והנגב הצפוני, כולל כל הרשויות המקומיות באזורים אלו ; + עד ליוס 31.8.97 יוכרו כאזור עדיפות לאומית בי גס שטח השיפוט של עיריית אוס אל פחס, שטח השיפוט של המועצה המקומית אור עקיבא ושטח השיפוט של עירית אשקלון. ג. מרכז הארץ כל שאר אזורי הארצ. לפרטיס נוספים: מרכז ההשקעות, רחוב אגרון 30, ירושליס טלפון 53 || 02-231468 0 3 | הלחידה לאזורי פיתוח 77 7 | | | 027220656[ | פרטיס נוספים: מנהל מרכז ההשקעות, רחוב אגרון 30, ירושליס טלפון: 02-220373 פקס: 02-231468 7 8 הפרוייקט הלאומי לקידום הניהול האיכותי בתעשיה 1 תאור כללי מטרת פרוייקט זה היא סיוע ממשלתי לתעשינים הנוטלים חלק בפיתוח תהליכי איכות, והטמעת גישות ניהול חדשניות בארגוניהס. הפרן*ייקט מופעל על-ידי משרד התמייס, במגמה להגדיל את כושר התחרות של התעשייה, באמצעות הטמעת שיטות ניהול חדשניות. שיטות ניהול אלה מכוונות לפיתוח תהליכי שיפור מתמשכים במפעל תוך כדי הקטנת המלאי, קיצור זמני-תגובה, הגדלת תפוקות, הורדת עלויות, צמצוס תקלות, ושילובס של בעלי תפקידיס בכל הדרגיס באחריות לביצוע איכותל. שיטות הניהול התדשניות הנכללות בפרוייקט הן: + ואד (ניהול איכות כולל); + ךז[ (ניהול בזמן אמת); + 706 (ניהול אילוציס); + 506 (בקרת תהליכיס סטטיסטית); % פהוססהוקחם-₪6 (עיצוב מחדש); + הטמעת 9000 150 (תייי 2000), ועוד. חברת מ.א.ן - מכון אופק לניהול בעיימ נבחרה במכרז פומבי על-ידי משרד התמייס לריכוז הפרוייקט. חברה זו אחראית על ריכוז מאגר יועציס מתאימים, איתור מפעליס המתאימים לפרוייקט, איבחון מוקדס של הצרכים במפעלים השונים, התאמת יועץ למפעל, ומעקב ובקרה על עבודת היועץ. במסגרת הפרוייקט מופנה המפעל ליועץ מומחה אשר תפקידו להתוות תכניות לשיפור תהליכי הניהול. משרד התמייס משתתף בעלות היעוץ, כמפורט להלן. 2 תנא: זכאות בפרוייקט זה רשאיס להשתתף: + מפעלים יצרניים בהס מועסקים 50-500 עובדים ; + קבוצת מפעלים קטנים (כ-20 עובדים) המשמשיס ספקים לתאגיד, אשר התארגנו במשותף לקבלת יעו; + מפעלים הנמצאיס במשבר כספי אינס רשאיס להשתתף; + מפעליס בבעלות תאגיד אינס רשאיס להשתתף. על-אף האמור לעיל, וועדת ההיגוי של הפרוייקט רשאית לכלול גס מפעלים שאינס עומדיס בקריטריוניס הנייל, תוך נימוקיס מתאימים. ההשתתפות בפרוליקט תאושר למפעליס אלה אס יתמלאו התנאיס הבאים : + מרכז הפרוליקט איתר צורך מהותי לקבלת סיוע מקצועי; + הנהלת המפעל מתחייבת לשיתוף-פעולה הדוק בהפעלת הפרוייקט, ומגלה נכונות להמשיך בתהליכי הניהול החדשני גס לאחר תוס היעוץ במסגרת הפרוייקט; % הנהלת המפעל מתחייבת להשתתף במחצית מעלות הפרוליקט. 43 מימון הפרוייקט משרד התמייס משתתף ב-50% מהוצאות היעוץ, בהיקף של עד 400 שעות, במהלך 12 עד 16 חודשי יעוץ. התשלומיס ליועציס הס על בסיס שעות עבודה, לפי תעריפי משרד האוצר. 188 4 התהליך מפעל המעוניין להשתתף בפרוייקט יפנה למרכז הפרוייקט. מרכז הפרוליקט יבצע איבחון ראשוני לצורך הגדרת הפעללות המוצעת, ויאשר התאמת המפעל להשתלבות בפרוייקט. מרכז הפרוליקט יפנה למפעל יועץ מתאיס. המפעל יחתוס עס היועץ על הסכס התקשרות, אס היועצץ יראה לו מתאיס. הזועץ ידווח על פעילותו למרכז הפרוייקט במשך כל תקופת הפעילות. בכל שלב בפרוייקט יקבל מנהל המפעל דוייח התקדמות, בהתאס לתכנית היעוץ. מרכז הפרו*יקט יעמוד לרשות הנהלת המפעל להתליעצות שוטפת ולמעקב על עבודת היועץ. מרכז הפרוליקט, אנשי משרדו, והיועצים, מחוייבות בנאמנות מקצועית ובשמירת סודיות. לפרטים נוספים: מרכז הפרוייקט ד''ר אברהס אופק רחוב שניאור זלמן 3, רמת השרון טלפון: 03-5408406 פקס: 03-5496007 499 9. המטה לקידום עסקים המטה לקידוס עסקים במשרד התמייס פועל לאיתור משקיעיס זריס עבור חברות ישראליות ולהענקת טיפול פרטני למשקיעיס המגיעיס לארץ. המטה לקידוס עסקיס יוזם פעילויות רבות, פרטניות וכלליות, לעידוד השקעות זרות בישראל ולעידוד שיתופי פעולה תעשייתיים בין חברות ישראליות וזרות. תחומי פעילות המטה כוללים: + העלאת המודעות של הקהילה העסקית הבינלאומית ליתרונותיה של ישראל; + אירגון ביקוריס של משלחות מחוייל, כולל פגישות וביקוריס בתעשייה, באקדמיה, ובאירגוניס ציבוריים שונים; + לווי המשקיע הזר בביקורו באר וסיוע לו לממש את השקעתו ו/או למצוא שותפיס בארץ; + איסוף ואירגון מידע רלבנטי למשקיע הזר בשלבי בדיקה מוקדמיס ; + תפעול מאגר מידע על חברות ישראליות המחפשות שותפים ומשקיעים מחוייל, ווהפצתו לגורמיס מתאימיס בחוייל; % אירגון פגישות בין משקיעיס זריס לבין גורמיס רלבנטיים בישראל; + שיתוף פעולה עם היחפייכים (יחידות פיתוח כלכלי - ראו פרק 17) ואיסוף מידע על אזורי התעשייה בתחומם ; + הפעלת חברות יעוץ בינלאומיות לזיהוי אפשרויות שתייפ בין חברות ישראליות וזרות ; % ניהול מאגר מידע על השקעות זרות בארץ; + איסוף מידע על פרוייקטיס תשתיתנים ואזוריים. לפרטים נוספים: המטה לקידום עסקים רחוב המרפא 6, קומה ג', הר חוצבים, ירושלים 91450 טלפון: 02-861707 פקס: 02-862144 0 0. הרשות לשיתוף פעולה תעשליתי (רשפיית) הרשפיית הנה גוף ממשלת: הכפוף למשרד התמייס. תפקידה של הרשות הוא ליזוס, לעקוב ולתאס פעילות של שיתוף פעולה תעשיית:, הנובע מהתחייבויותיהן של חברות זרות לרכש גומלין בישראל. כמקובל במדינות רבות בעולם, חברות זרות אשר ביצעו עסקות רכש מול ממשלת ישראל חייבות ברכש גומלין, בהיקף של כ-35% מערך העסקה. הרשפיית עוקבת גס אחרי שתייפ תעשיית? הנובע מסחר שאין הממשלה מעורבת בו, אך כלולות גם בו התחייבות לרכש גומלין, ופועלת להגביר את שיתוף הפעולה בין חברות ישראליות לחברות. זרות הנוגעות בעניין. מטרת הרשפיית היא ששיתוף הפעולה :ימשך גס לאחר שההתחילבולות הנובעות מרכש גומלין יתמלאו. במסגרת תפקידיה, הרשפיית מספקת ליצואניס מידע על הזדמנויות עסקיות הנובעות מרכש גומלין. השרות ניתן ללא תשלוס. פרטים נוספים: הרשות לשיתוף פעולה תעשליתי, רחוב המרד 29, תל-אביב טלפון: 03-5103581 פקס: 03-5103589 1 1, הקרן לעידוד השיווק לחוייל 1 תאור כללי הקרן לעידוד השיווק לחוייל מסייעת ליצואניס להרחיב את פעילות היצוא שלהם על-ידי סיוע בהכנת תכנית שיווק ליצוא, וסיוע במימון פעולות שיווק. הקרן לעידוד השיווק לחוייל נוסדה על-ידי משרד התמייס במטרה להגביר את היצוא הישראלי, בשת: דרכיס עיקריות : + המרצת החשיבה השיווקית ושימוש בכליס שיווקייס עייי השתתפות במימון פעולות הדרכה, יעוץ ולווי שיווקי; + השתתפות בסיכון שהיצואן נוטל בפעולותיו לקידוס השיווק בחוייל. הקרן מסייעת ליצואנים המתכווניסם להרחיב את פעילותם השיווקית בחוייל, כולל חדירה ליעדים חדשים, יצוא מוצריס חדשיס או הגדלה משמעותית בהשקעה השיווקית לקידוס היצוא. . תהליך הגשת הבקשה לקרן, ותנאי הזכאות, שוניס לפי גודל היצואן: היצואניס נחלקיס לשלוש קבוצות, כדלקמן. לצואן קטן יצואן שהיקף היצוא שלו בשנה האחרונה שקדמה להגשת הבקשה הוא פחות מ-2 מליון דולר. לצואן בינוני + יצואן שביצע יצוא מ-2 מליון דולר ועד 15 מליון דולר בשנה שקדמה להגשת התכנית ; + יצואן קטן שניצל שלוש שנות זכאות, הגדיל את היצוא שלו ב-100%, ויצא ב-5750,000 לפחות ; + יצואן קטן אשר לדעת הקרן הוא בעל פוטנציאל יצוא רב ובעל סיכוי להגדלה משמעותית ביצואו, ומוכן להגדיל באופן משמעותי את השקעתו השיווקית. לצואן גדול יצואן שביצע יצוא בהיקף העולה על 15 מליון דולר בשנה שקדמה להגשת התכנית, ויש לו תכנית שיווק מיוחדת בעלת סיכוייס וסיכוניס רביס. 2 תהליך הגשת בקשה לקון א. כללי לכל סוגי היצואניס את הבקשה לקרן יש להגיש על גבי טפסיס מיוחדים, בצירוף תכנית שיווק רב-שנתית, בה יפרט היצואן את פעולות השיווק ואת עלותן לשנה הקרובה. תכנית השיווק צריכה לכלול נושאיס אלה: גודל השוק למוצר ותחליפיו וקצב גידול השוק ; תאור שוקי היעד (כולל פילוח שוק, צנורות הפצה, התנהגות לקוחות, מתחריס); היתרון התחרותי של המוצר ושל היצואן ; רמת הסיכון והסיכוי בפעילות בחוייל (הזדמנויות ואיומיס); יעדי צמיחה ביצוא בתקופת הזכאות, לפי שוקי-יעד, וסך שיעור היצוא מתוך המכירות ; פלח השוק אליו מופנה המוצר; יצוא באמצעות גורמי בינייס, ואפיון רשתות ההפצה והשרות למוצר; פירוט פעולות השיווק המתוכננות, ותקציב השיווק ; מקורות מידע בהס נעזר היצואן לצורך הכנת תכנית השיווק. +% 5% 5% 5% 5% 40 4% % 4 הקרן תעביר ליצואן אישור על קבלת הבקשה. אס הבקשה אינה עומדת בדרישות הקרן, תוחזר התכנית ליצואן להשלמת פרטים. 2 התכנית תבדק על-ידי בודק מקצועי מטעס הקרן, אשר יבחן את עמידתה בקריטריוניס ויגיש לקרן את מסקנותיו. על היצואן להגיש כל שנה תכנית שיווק נפרדת (על אף התכנית הרב-שנתית). בתכנית זו יפרט היצואן את פעולות השיווק המעודכנות, המתוכננות לשנה הקרובה, תוך השוואה לתכנית הרב- שנת*ת. הקרן שוקלת את המשך תמיכתה בפעולות השיווק בהתאס לתכנית השיווק שאושרה, על-פי עמידת היצואן בתחזיתו לגידול ביצוא, ועל-פי היקף ביצוע תכניות השיווק בשניס קודמות. ב. יצואן קטן יצואן קטן יגיש לקרן תכנית שיווק כוללת. הוא יכול להסתייע במרכז הסיוע ליצואנים במכון היצוא, ולהגיש את התכנית באמצעות מרכז זה. מרכז הסיוע ליצואניס מסייע להגשת תכנית שיווק במתכונת הנדרשת, מפנה לקבלת יעוץ שיווקי לפי הצורך, וגס מעודד את היצואניס הקטניס להשתתף בתכניות סיוע מיוחדות המופעלות על-ידי מכון היצוא (ראו פרטים נוספיס על מרכז סיוע ליצואניס בסעיף 13.5). ג. | יצואן בינוני יצואן בינוני יגיש לקרן תכנית שיווק, שתבטיח את עמידת היצואן לפחות באחד מהתנאיס הבאיס: + ליצואן מוצר חדש, שווקיס חדשיס או פלחי-שוק חדשים, שחלק מהותי מפעולות השיווק מתייחס אליהס, והקרן השתכנעה בפוטנציאל לגידול ביצוא כתוצאה מפעולות אלה ; % היצואן נוקט בפעולות שיווק המהוות שינוי מהותי מפעילותו השיווקית בשניס שקדמו להגשת התכנית. הקרן תתמוך ביצואן בינוני רק אס השתכנעה כי תכניתו השיווקית תביא לגידול ריאלי של 10% לפחות בהשקעתו השיווקית, לעומת ההשקעה הממוצעת בשיווק בשלוש השניס שקדמו, וכי ישוס התכנית יביא לגידול משמעות: ביצוא. ד. *צואן גדול יצואן גדול יציג בפני הקרן תכנית אסטרטגית-שיווקית רב-שנתית. התכנית תבטיח את עמידת היצואן בלפחות אחד מתנאיס אלה: + היצואן יוכיח הקמת שותפות אסטרטגית לשיווק מוצרי יצרנים ישראלייס נוספים בעלי פוטנציאל יצוא משמעותי, והיערכות שיווקית מתאימה; % ליצואן מוצר חדש או ארצות יעד חדשות שיש בהס פוטנציאל יצוא משמעות וסיכוי להשגת פריצת דרך ביצוא, והמפעל נערך להגדלת נתח השוק שלו בתחוס בו הוא מוכר כבעל מנהיגות עולמית. הקרן תתמוך ביצואן גדול רק אס השתכנעה כי יש בתכניתו גידול ריאלי של 15% לטחות בהשקעה השיווקית, יחסית להיקף יצואו, לעומת ההשקעה הממוצעת בשיווק בשלוש השניס שקדמו להגשת הבקשה. :?( 3 פעולות שיווק המוכרות על-ידי הקרן הקרן מכירה בשני סוגים של פעולות שיווקיות: פעולות שיווק, ופעולות מיוחדות. הזכאות למימון פעולות שיווק היא לשלוש שנים (למעט חריגים, כמפורט בסעיפים הבאים), ואילו הזכאות למימון פעולות מיוחדות היא לשנתייס בלבד. נדגיש כי עבור כל סוגי הפעולות, הקרן לא תממן פעולות שיווק שמקבלות סיוע מקרנות או מאמצעי סיוע ממשלתייס אחריס. א. פעולות שיווק הקרן מסייעת במימון פעולות השיווק הבאות : + השתתפות בתערוכות, תצוגות, ירידיס ומפגשיס מקצועיים בחוייל; + השתתפות בתערוכות וירידיס בישראל אשר הוכרו על-ידי הקרן כאמצעי להגדלת יצוא ; + עריכת תצוגות ומבצעי הדגמה והדרכה בחוייל; + סדנאות מקצועיות בחוייל; + הזמנת קנייניס מחוייל; + הפעלת משרדים ומחסנים בחוייל ב-24 החודשים הראשוניס להקמתסם ; + חקר שווקיס בחוייל; + איתור שותפיס אסטרטגיים בחוייל; + עריכת סקרי התכנות ; + הפקת קטלוגיס בלועזית בישראל; + פרסוס בחו"ל; + עיצוב הארי+ה לשס התאמתה ליצוא; 0 4 4 4 1 רישוס פטנטים, שמות מסחרייס וסימני מסחר, זכויות יוצריס בחוייל והגנה עליהם ; קבלת אישורי התאמה לדרישות תקן או טיב בחוייל, קבלת תקן 9000 150 בישראל; יעוץ משפטי בחוייל; מכרזים בחוייל (ליצואני שרותיס בלבד); נסיעות שיווק לחוייל. הקרן מאשרת גם פעולות אחרות כאשר היא משתכנעת שיש בהן תרומה משמעותית להשגת יעדי תכנית השיווק. ב. פעולות מיוחדות הפעולות המיוחדות כוללות : + פעילויות שיווק במסגרת יימרכזי סחריי (מרכזים לשרותי-שיווק לחוייל כדוגמת מרכזי הסחר ברוטרדס, ובניו-ג'רסי) אשר אושרו על-ידי הנהלת הקרן; + סקרי-שוק לאיתור שותף אסטרטגי בחוייל, המוגשיס שלא במסגרת תכנית שיווק ; % פעילות שיווק ענפית או אזורית - המוגדרת כפעולות שיווק של קבוצת יצואנים, ביוזמת מוסד ציבורי (משרד התמייס, מכון היצוא, וכדומה) או באישור מנהל הקרן לעידוד השיווק ; % סיוע שיווקי יחודי המופעל עייי מכון היצוא (ראו תכניות רלבנטיות בפרק 13.5). 56 4 שלעורי המימון לפי גודל היצואן א. *צואן קטן יצואן קטן *כול לקבל מהקרן מענק בשיעור 33% מההוצאות לייפעולות השיווקיי שפורטו בסעיף 11.3 לעיל עד לתקרת סיוע של 550,000 לשנה (מתוך תקציב סיוע של 5150,000). בנוסף, יצואן קטן זכאי גם לסיוע בייפעולות מיוחדותיי כדלקמן: + מענק של 50% עבור פעילות במסגרת מרכז סחר עד לתקרת סיוע של 525,000 לשנה ; + מענק של 50% על פעילות שיווק במסגרת ענפית או אזורית עד לתקרת סיוע של 510,000 לשנה ; 4 ייסיוע שיווקי יחודייי עד לתקרת השתתפות של 512,500 לשנה (פרטיס בסעיף 13.5); + מענק של 50% עבור יעוץ להכנת תוכנית השיווק, עד לתקרה של 50 שעות יעוץ לכל שנה משנות התכנית (לפי מחיר של עד 550 לשעת יעו>). הזכאות לסיוע בפעולות המיוחדות היא בנוסף לזכאות הרגילה לסיוע בפעולות השיווק. ב. *צואן בינוני לצואן בינוני זכאי להלוואה בשיעור של 33% מההוצאות לפעולות השיווק שפורטו בסעיף 11.3 לעיל עד לתקרת סיוע של 5400,000 לשנה. יצואן בינוני זכאי גס לסיוע בפעולות מיוחדות כדלקמן: + מענק של 50% עבור פעילות במסגרת מרכז סחר עד לתקרת סיוע של 575,000; + מענק של 50% על פעילות שיווק במסגרת ענפית או אזורית עד לתקרה של 520,000; + מענק של 50% עבור יעוץ להכנת תוכנית שיווק רב שנתית עד לתקרה של 200 שעות יעוץ בשנה הראשונה ו-100 שעות בשנה השניה של התוכנית (לפי מחיר של עד 550 לשעת יעוץ). הזכאות לסיוע בפעולות המיוחדות היא בנוסף לזכאות הרגילה לסיוע בפעולות השיווק. ג. | יצואן גדול יצואן גדול זכאי להלוואה בשיעור של 33% מההוצאות לפעולות השיווק שפורטו בסעיף 11.3 לעיל עד לתקרת סיוע של 5400,000 לשנה. יצואן גדול זכאי גס לסיוע בפעולות מיוחדות כדלקמן: + מענק של 50% עבור פעילות במסגרת מרכז סחר עד לתקרת סיוע של 575,000 ; % מענק של 50% על פעילות שיווק במסגרת ענפית או אזורית עד לתקרה של 520,000 לשנה. הזכאות לסיוע בפעולות המיוחדות היא בנוסף לזכאות הרגילה לסיוע בפעולות השיווק. 5 5 נוהל קבלת המימון + עס אישור הבקשה יקבל היצואן מקדמה בת עד 33% מההשתתפות שאושרה לשנת התכנית. + תוך שישה חודשים מתום שנת התכנית, חייב היצואן להגיש דוייח כספי מפורט המטכס את ביצוע הפעולות הכלולות בתכנית השיווק שאושרה, מאושר על-ידי רואה-חשבון. + היצואן רשאי להגיש לקרן דוייח בינייס, מאושר על-ידי רואה חשבון, במהלך שנת התכנית. לאחר קבלת דוייח הביניים תשלס הקרן את חלקה לפי ההוצאות בפועל לאחר קיזוז המקדמה, ולפי התקדמות התכנית בפועל. + הנהלת הקרן רשאית לאשר המרה פנימית בין סעיפיס שאושרו על-ידי הוועדה בשיעור % מהתכנית, בתנאי שתקרת הסיוע ומהות התכנית לא ישונו. + לצורך השתתפות במימון הכנת תכנית שיווק יש לשלוח חשבונית יועץ, צילומי המחאות תשלום, וכן את תכנית השיווק אל משרדי הקרן לעידוד השיווק (גבי פנינה פרקש). 6 משך הזכאות למימון + בדרך כלל תקופת הזכאות למימון הפעולות הרגילות היא 3 שנים. + יצואן העולה בסיווגו מיייצואן קטןי' ליייצואן בינונייי, או מיייצואן בינונייי ליייצואן גדוליי, ובמהלך 3 שנות המימון גדל יצואו ב-65% מצטבר לפחות, זכאי למלוא תקופת הזכאות גם בסיווג הגבוה. + יצואן קטן שהגדיל את יצואו בתקופת התכנית ב-100% וביצע 5750,000 יצוא לפחות זכאי למלוא תקופת זכאות נוספת כיצואן בינוני. + יצואן בינוני שהגדיל יצואו בתקופת התכנית ב-100% וביצע 5 מליון דולר יצוא לפחות, זכאי למלוא תקופת זכאות נוספת כיצואן גדול. יצואן אשר לא ביצע תכנית שיווק מאושרת באחת משנות הזכאות, והחזיר את המקדמה בצרוף הפרשי רבית והצמדה - הנהלת הקרן תהיה רשאית לחשב את שנות הזכאות ללא שנה זו. + תקופת הזכאות בפעולות המיוחדות היא היא שנתיים בלבד, חופף לשנות הזכאות בקרן. ליצואן קטן תוכר זכות זו בנוסף לזכאותו הרגילה, ובלבד שתוגש בקשה לביצוע הפעולות המיוחדות בלבד, בשנתייס הראשונות שלפני הסיוע הרג*ל. + יצואן שלא יבצע 60% לפחות מתכניתו המאושרת בשנה הנוכחית - לא יהיה זכאי להשתתפות הקרן בשנה הבאה. הקרן תהיה רשאית לקבוע כי אי-ביצוע חלק מהפעולות שיוגדרו כמהותיות תחשב כאי-עמידה בתכנית. 7 הפסקת ביצוע הנהלת הקרן יכולה לבטל את האישור שנתנה לתכנית, אס היא מוצאת שהיצואן אינו מבצע את תכנית השיווק כפי שאושרה, או שהיצואן אינו מגיש לה דוייח כספי כנדרש כעבור ששה חודשיס כמתואר בסעיף 11.5 לעיל). 8 תמלוגים א. יצואן קטן יצואן קטן פטור מכל החזרי תמלוגיס לקרן. 6 ב. *צואן בינוני וגדול יצואן בינוני או גדול חייב לשלס תמלוגיס לקרן. תשלומיס אלו ימשכו עד להחזר מלוא המימון שהתקבל, תוך הצמדה לדולר לפי השער היציג ביוס התשלוס. התמלוגיס *היו בשיעור 3% מתוספת היצוא שביצע היצואן בשנה הקלנדרית שבה הסתיימה התכנית ולאחריה, בהשוואה לשנה הקלנדרית בה הוגשה התכנית. התמלוגיס ישולמו החל מתוס 12 חודשיס מגמר התכנית השנתית. סכוס התמלוגים אשר היצואן נדרש לשלס בשנת התשלוס הראשונה לא יעלה על 50% מסכום הסיוע שקיבל. פרטים נוספים: מכון היצוא - מרכז הסיוע ליצואנים, רח' המרד 29, תל-אביב טלפון: 03-5142833,5142960 פקס: 03-5142984 משרד התמ''ס - מינהל המימון, רת' אגרון 30 י-ם טלפון: | 02-220361-3 פקס: 02-245110 השתתפות במימון הכנת תכנית שיווק: משרד התמ''ס, הקרן לעידוד השיווק, גב' פנינה פרקש טל. 02-220358 ת.ד. 299 ירושלים 91002 ]0 | 10 60| <ס 7 2. קרנות סיוע ליצוא נוספות במשרד התמ'' 2. קרנות סיוע ליצוא נוספות במשרד התמייס 1 קרן קולקציות - טקסטיל 8 קרן הקולקציות מציעה מענקיס ליצרניס בתחוס הטקסטיל והתכשיטים, אשר נזקקים להכ קולקציות לתצוגה כמכשיר שיווקי. סעיף זה מתאר את תנאי הקרן עבור יצרני טקסטיל. א. זכאות *צרני טקסטיל העומדים בכל התנאיס הבאיס זכאיס להנות מקרן הקולקציות : + יצרן טקסטיל המעסיק מעצב טקסטיל חיצוני, או אשר במסגרת מפעלו מופעלת מחלקת עיצוב; + יצרן שלפחות 50% ממכירותיו הן ליצוא, או שיצואו גדל ב-30% בשנה הקודמת ו הבקשה או בשנה השוטפת, ובתנאי שהיצוא בשנה הקודמת לבקשת המענק עלה על מליון דולר (תנאי זה לא יחול על יצואן בשנתייס הראשונות לביצוע היצוא); + הכנת קולקציה במועדים המקובליס בענף. ב. הטבות יצרני טקסטיל שבקשתס אושרה יהנו ממענק של עד 30% מהעלות המאושרת, אך לא *ותר מ-520,000, ולא יותר מ-10% מערך היצוא השנתל. מפעליס שהיקף היצוא שלהם עולה על 30 מליון דולר, והוצאות הקולקציה שלהם הן בגובה של מליון דולר לפחות, והס מייצגיס מותג עצמאי, זכאיס להשתתפות עד 5100,000. מפעליס המייצרים חולצות טי (5חוח1-5) ומיזעיס זכאיס להשתתפות עד 810,000. את הבקשות יש להגיש למינהל הטקסטיל במשרד התמייס. פרטים נוספים: מינהל הטקסטיל, לאה ליבט טלפון 02-220493 פקס: 02-220499 8 2 קרן קול קציות - תכש:טיס וצורפות קרן הקולקציות מציעה מענקיס ליצרניס בתחוס הטקסטיל והתכשיטים, אשר נזקקיס להכנת קולקציות לתצוגה כמכשיר שיווקי. סעיף זה מתאר את תנאי הקרן עבור יצרני תכשיטיס וצורפות. א. זכאות ילצרני תכשיטיס וצורפות העוניס לכל התנאיס הבאים יכוליס להנות מקרן הקולקציות : > העסקת מעצב או מודליסט שאינו בעל עניין במפעל; % יצרן שלפחות 50% ממכירותיו הן ליצוא, וסך היצוא שלו אינו נמוך מ-550,000; % ביצוע של לפחות 80% מעבודת היצור בישראל. ב. הטבות ילצרני תכשיטיס וצורפות שבקשתס אושרה זכאיס למענק של עד 30% משכר עבודת המעצב, כאשר השכר המירבי למעצב אינו יותר מפי שלושה מהשכר הממוצע במשק בתחילת השנה הקלנדרית. מפעל זכא? להשתתפות בשכר-עבודה של מעצב על-פי חישוב של מעצב אחד לכל 20 עובדיס. בכל מקרה, המענק לא יעלה על 520,000, ולא יעלה על 10% מערך היצוא השנתל. את הבקשות יש להגיש לממונה על אגף התכשיטים והצורפות במינהל הטקסטיל והתעשיות הקלות, משרד התמייס. | | | ן פרטים נוספים: מינהל הטקסטיל והתעשייות הקלות בני פומרנץ, הממונה על ענף התכשיטים והצורפות טלפון 02-220301 פקס: 02-220499 59 3 קרן לחברות *צוא מוכרות חברת יצוא הנה תאגיד שאיננו חברה יצרנית המייצא מוצרים של יצרנים ישראלים ומקבל מהס עמלה. גס סוכני קניות מקומיים של חברות בחוייל, הרוכשים מוצרים ישראליס עבור הלקוחות בחוייל תמורת עמלה מוגדריס כייחברת יצואיי. תוקף הקרן לחברות יצוא מוכרות הוא עד לתאריך 31.12.96. א. תנאי זכאות לשס קבלת תמיכה מהקרן, נדרשת חברת היצוא לקבל מעמד של ייחברת יצוא מוכרתיי מטעם משרד התמייס. הקריטריוניס להכרה כיי חברת יצוא מוכרתיי הס : + לחברה משרד רשוס בישראל המשמש אותה בלבד ; + ביצוע יצוא של לפחות מליון דולר פוייב נטו; + היצוא כלל לפחות חמישה יצרנים ישראליים, מהם שלושה יצרניס קטניס שכל אחד מהם מיוצג בערך יצוא של 570,000 לפחות (יצרן קטן מוגדר כיצרן שביצע יצוא בסך עד 1.5 מליון דולר); + ליצרן שמוצריו מיוצאים עייי חברת היצוא אין זכויות הצבעה או מינוי מנהליס בה, או לחילופין, חברת היצוא אינה מבצעת יצוא של יצרן שיש לו בעלות בה בהיקף העולה על 30% מיצואה; + לחברת היצוא או למנהליה אין זכויות הצבעה בחברת יצוא אחרת או ביצרן שיצוא מוצריו מהווה למעלה מ- 30% מיצואה; חברת היצוא אינה מייצאת מוצרים שיצואס מתבצע עייי מועצות הפועלות עייפ חוק בשיעור העולה על 30% מיצואה ; + ועדת ההכרה השתכנעה כי פעולות חברת היצוא יביאו לקידום היצוא של היצרנים המייצאים באמצעותה. 02 ב. הטבות חברת יצוא מוכרת תהא זכאית לקבל מהקרן מימון כדלקמן. + השתתפות שווה לשיעור העמלה שקיבלה החברה מיצרן קטן עבורו ביצעה יצוא אך לא יותר מ-2.5% מכל דולר יצוא פוייב נטו. + שיעור מימון זה יינתן אך ורק אס היצרן הקטן ביצע באמצעות החברה לפחות 40% מסך יצואו ועד לתקרה של 5750,000 יצוא. + על יצוא שבין 5750,000 ועד 51.5 מליון שיעור השתתפות הקרן יהי 0.5% . + השתתפות שווה לשיעור העמלה שקיבלה החברה מיצרן גדול (יצרן המייצא מעל 1.5 מליון דולר) עד לשיעור מכסימלי של 0.5% מכל דולר יצוא פייוב וזאת עד לתקרה של 1.5 מליון דולר יצוא שביצע היצרן באמצעות החברה. + סך ההשתתפות השנתית של הקרן לא יעלה על 5300,000. כדי להנות ממלוא המענק, חברת יצוא צריכה להגדיל את סך מחזור היצוא.שלה ב-5% לפחות, ואת היצוא עבור יצרניס קטניס ב-4% לפחות. אס אחוזי הגידול ביצוא נמוכיס מהנייל, תקבל החברה 100%-50% מסכוס המימון הכולל, ביחס ישר לאחוז הגידול ביצוא, ולפי הנמוך מביניהס. חברה שהקטינה את יצואה תחזיר את המימון שקיבלה בתוספת הצמדה ורבית כחוק. פרט'ם נוספים: משוד התמ''ס - מינהל המימון, גב' בתיה טומשובר רחוב אגרון 30, ירושליס טלפון: 02-220361-3 פקס: 02-245110 00 08080805 ₪ רכ 3. מכון היצוא מכון היצוא הינו עמותה של היצואניס לקידוס היצוא הישראלי. המכון מציע ליצואניס מגוון שירותיס כללייס במספר תחומיס עיקריים, כדלקמן. 1 מידע אגף המידע במכון היצוא מעמיד לרשות היצואניס מידע מגוון בנושאיס הבאים : % יצרניס, יבואנים, סיטונאיס ומפיציס בארצות שונות בעולס ; + מידע על תערוכות בתחומים שוניס ; + סקרי שוק במגוון תחומים ; + תקנות סחר ומכסיס ; + נתוניס סטטיסטייס לגבי הפעילות הכלכלית בתחומיס שוניס ובארצות שונות. כמו-כן, מציע אגף המידע גישה למאות מאגרי מידע ממוחשביס בארץ ובחוייל. באגף המידע גם מחלקה להזדמנויות עסקיות המספקת מידע מעודכן לגבי תוכניות כלכליות, מכרזיס ופרוייקטיס בינלאומיים, מוצריס הנדרשיס בשווקיס שוניס ועוד. וכן מרכז מידע על מדינות המזרת התיכון וצפון אפריקה (810, בשיתוף עס התאחדות התעשיינים). 2 שליווק אגף השיווק במכון היצוא פועל על בסיס ענפי מקצועי וכולל את המחלקות הבאות : + אלקטרוניקה וציוד רפואל; % אופנה ותכשיטים ; % כימיה ותשומות חקלאיות ; + מזון ומוצרי צריכה; + מתכת ומכונות. + שיווק אזורי וגושי סחר. מחלקות אלה מציעות ליצואניס מגוון שירותיס ברמה ענפית כגון: הדרכה ויעוץ שיווקי, מידע על מאפייני השוק בארץ היעד (קנייניס, מפיצים, היקפים, מחיריס ומתחריס), איתור שווקיס חדשיס וביסוס ישניס, אירגון משלחות ותאוס פגישות עס גורמיס שוניס בחוייל, ועוד. 3 תערוכות אגף התערוכות במכון היצוא יוזס ומארגן מדי שנה כ-70 ביתניס ישראלים וביתני מידע בתערוכות שונות ברחבי העולסם, בהס יכוליס יצואניס ישראלייס להציג את מוצריהם. במסגרת ההשתתפות בתערוכות מטפל המכון בכל שלבי התצוגה, החל מהזמנת השטת והקמת הביתן, וכלה בייעוץ לגבי החומר המוצג ודאגה לחשיפה בפני קניינים. חברי מכון היצוא זכאיס למימון בהיקף של עד 50% מעלות ההשתתפות בתערוכות אלו. 1 4 שלרותי יצוא אגף שירותי היצוא במכון עוסק בייעוץ וסיוע ליצואנים במגוון תחומיס כגון: כלכלה, לוגיסטיקה, ביטוח, הטבות ממשלתיות, תנאי סחר ועוד. במסגרת זו מייעץ האגף בתמחור מערך השיווק, בניצול נכוושל הסכמי הסחר, באטפקה מהירה ויעילה של הסחורה ועוד. במסגרת האגף פועלות המחלקות הבאות: + מחלקת הדרכה + המחלקה הכלכלית + מטה תדמית חוייל + מחלקת תובלה + מרכז סיוע ליצואניס קטניס ומתחילים. שרותי מרכז הסיוע כוללים חונכות ויעוץ שיווקי, והפעלת תכניות מימון מיוחדות, כדלקמן. א. הקרן לעידוד השיווק לחוייל מרכז הסיוע ליצואניס מעניק תמיכה וסיוע בהגשת תכניות שיווק של יצואניס קטניס לקרן לעידוד השיווק, ובפרט: + הפנייה ליועצי שיווק על-פי מאגר יועצים אשר נבדק ואושר על-ידי מרכז הסלוע; + בדיקת תכנית השיווק לפני הגשתה לקרן (נציג מרכז הסיוע חבר בוועדת הקרן לעידוד השיווק). תאור מלא של הקרן לעידוד השיווק מופיע בפרק 11 לעיל. ב. חונכות ש*ווקית לחוייל תכנית החונכות מיועדת ליצואנים אשר ביצעו עד 5500,000 יצוא. במסגרת החונכות נהנה היצואן מליווי והדרכה של יועץ ממאגר היועציס של המרכז. יועץ השיווק החונך את היצואן מסייע לו בבדיקת פוטנציאל היצוא למוצר, כושר היצור, מצבו הפיננסי, ועוד. במסגרת החונכות זכאי יצואן קטן למענק של 50% עד לתקרה של 150 שעות לווי שיווקל. על-מנת להנות מתכנית זו, על היצואנים לעמוד בקריטריוניס שיצביעו על פוטנציאל יצוא מחד, וצורך בליווי שיווקי מאידך. לשס כך יש להגיש תכנית שיווק לקרן לעידוד השיווק - אך לאו דווקא בקשה למימון פעולות שיווק על-ידי הקרן. ההחלטה על אישור החונכות תתבסס על נתוני תוכנית השיווק. יש להבהיר כי 150 שעות החונכות הן בנוסף להשתתפות ב-50 שעות היעוץ להן זכאי היצואן לשס הכנת תוכנית השיווק. במידה שלא נוצלו 50 שעות היעוץ השיווקי לצורך הכנת תכנית השיווק, זכאי היצואן ל-200 שעות חונכות. ג סיוע שיווקי יחודי מטרת תוכנית זו היא לאפשר ליצואניס קטניס לחדור באופן שיטתי לשווקיס חדשיס על-ידי יעוץ שיווקי מיועצי שיווק בחוייל, המומחיס לתחוס תעשייתי ספציפי ולאזור הגיאוגרפי המיועד. תוכנית זו כוללת שני שלבים, כדלקמן. + בדיקה וניתוח שוק היעד - בחינה של פוטנציאל המוצר בשוק היעד והדרכיס להחדרתו, על- ידי יועץ שיווק בחוייל. השתתפות הקרן תהיה במענק של 50% מההוצאה, אך לא *ותר מ-52,500. 4 איתור ערוצי שיווק והפצה - במהלך שלב זה יכין היועץ בחוייל תוכנית להקמת מערך הששווק, ויסייע ליצואן במימושה, כולל איתור של סוכניס ומפיצים, או שותפיס אסטרטגיים 2 הו יי (פזסת1ה 6זוחס/ ומוסנ). | בגין שלב זה זכאי היצואן למענק של 50% עד לתקרת סיוע של 0 (מתוך תקציב של עד 520,000). בסך-הכל :כול היצואן להנות בתכנית זו ממענק עד 512,500 (ללא תשלוס תמלוגים), וזאת בנוסף לסכומיס המתקבליס מהקרן לעידוד השיווק לחוייל. לשס קבלת סיוע מתוכנית זו יפנה היצואן למרכז הסיוע ליצואניס במכון היצוא. ד. תוכנית ''קשר מהיר'י מטרת התוכנית היא לאפשר ליצואניס קטניס לבצע סקר שוק ראשוני בעלות זולה. התכנית מסייעת ליצואן במימון הוצאת מידע ממאגרי מידע בישראל. במסגרת תוכנית זו זכאי היצואן למענק בשיעור 50% לפרוייקט סקר שוק, עד לתקרת סיוע בת 0. ביצוע העבודה יכול להיעשות בסיוע :ועץ שיווק, או ישירות על-ידי היצואן - לפי בחירתו. פרוייקט סקר השוק כולל איסוף נתוני שיווק ממאגרי מידע שונים, וניתוח המידע על-ידי יועץ חיצוני. לפרטיס נוספים: מכון היצוא, רח' המרד 29, ת''א טלפון: 03-5142960, 03-5142974 פקס: 03-5142902 "9-2 7-1 "5 3 6 לשכות השלרות לסחר חוצ מכון היצוא מפעיל, בשיתוף פעולה עס ארגון סוכני המכס ואיגוד לשכות המסחר, לשכות שירות מיוחדות למשלוחי יצוא בדואר. מטרת לשכות השרות היא לסייע בתהליך משלות היצוא בדואר וקיצורו. לשכות השרות מציעות ליצואן המעוניין לשלוח חבילה לחוייל את הפקת כל מסמכי המשלוח, כולל: רשימוני יצוא, תעודות מקור, סיווג מכס וטפסיס שונים, וכן טיפול כולל במשלוח. פרטיס נוספים: הנהלת לשכות השרות טל. 03-5631062 | תמקום [‏ - כתובת 77-77 | טלפ 8 בירושלים . | בית הדואר, מרכז שטנר 3 | 26911167 אשדוד בנין הפורוס, רחי האורגים 7 1" נתבייג | ממיץ, חדר 413 | | 03-9711966 64 4. הרשות לעסקים קטניס הרשות לעסקיס קטניס הוקמה לשס עידוד וסיוע להתפתחותס של העסקיס הקטניס בישראל. הרשות הוקמה ביוזמת משרד התמייס, ושותפיס בה משרדי ממשלה, אירגוניס כלכליים, גופיס ציבורייס העוסקיס בעידוד יזמות, ואנשי ציבור ועסקים. הרשות היא גוף מטה הפועל ברמה ארצית. פעילות השטח של הרשות מבוצעת באמצעות מוקדיס מקצועליס הפרוסיס ברחבי הארץ. הרשות עוסקת בעיקר בתחומיס הבאיסם: + הקמה, תגבור וסיוע למוקדי סיוע לעסקים קטניס (מסייקים) בשני חתכיס - מוקדיס אזורייס, ומוקדיס מקצועייס כלל-ארציים ; + הקמה והפעלה של מאגרי מידע חיונייס לעסק הקטן; + הדרכת יזמיס בניהול והקמת עסק. בסעיפיס הבאיס נציג את מוקדי הסיוע ליזמיס קטנים, לסוגיהס. פרטים נוספים : הרשות לעסקים קטנים, רחוב גרוזנברג 14, תייא טלפון: 03-5107555 פקס: 03-5107557 1 מרכזי סיוע לעסקים קטניס (מסייק) המסייקיס היעם רשת של משרדי סיוע מקצועיים, המיועדיס לטפוח יזמות ולסיוע לעסקים קטנים. פעולות הסיוע המקצועי נעשות ללא כוונת רווח, וכל יעודם הוא לסייע ליזמיס חדשיס להיכנס לעולס העסקים, ולסייע בהרחבת עסקיס קטניס קיימים. הרשות לעסקים קטניס פועלת בתחוס זה בשיתוף פעולה עס גורמיס שוניס, ובהס משרדי ממשלה, הגיוינט, הסוכנות היהודית, הרשויות המקומיות ואירגוניס כלכליים. סוגי המסייקיס העיקרייס מפורטיס להלן. א. מטי - מרכזי טיפוח יזמות עמותות הפועלות לעידוד עסקיס קטניס על בסיס מקומי או אזורי. תפקידס לתת מכלול שרותיס לעסקיםס קטניס וליזמיס. בדרך-כלל מוקמיס מרכזי מטייי בהשתתפות גופיס ממשלתניס וציבורייס שונים, ובשיתוף אנשי עסקים מקומיים. יש להבהיר כי כל מטייי הוא עצמאי, ולכן פעילות המרכזיס השוניס אינה זהה. ב. חממות עסקיות החממות העסקיות פועלות במספר ישוביס בארץ. תפקידן לתת לעסקיס קטנים בראשית דרכס גיבוי ניהולי וסיוע צמוד. החממות העסקיות פועלות בצמידות לעמותות מטייי או ליחפייכים. ג. מסילייה מסילייה הוא מרכז סיוע ארצי (יחיד) לעסקיס קטניס בתחומיס עתלרי-ידע. ד. יחפ''כ - יחידות פיתוח כלבלי היחפייכים הוקמו על-ידי הסוכנות היהודית, במסגרת פעילותה באזורי הפריפריה. הס קיימים בעיקר בצפון הארץ ובדרומה. מה. תפקיד היתפייכיסם הוא לדאוג לפיתוח כלכלי של הישוב או האזור, ובפרט לסייע לעסקיס קטניס. 2 5 שרותי המסייקיס כוללים: 1 4 % % % 4 בדיקת הרעיון וישימותו - סיוע ליזמים בגיבוש הרעיון, בבדיקה ראשונית, ובסינון של הרעיונות העסקיים ; מידע - עזרה ליזמיס במידע לגבי מימון, שיווק, תקנות מס, רישוי ועוד, וכן הפנייה לגורמיס המתאימיס ; הדרכה - קיוס קורסים וימי עיון לגבי יזמות עסקית וניהול עסק ; יצירת קשריס - סיוע באיתור שותפיס, משקיעים, עובדים, וספקים ; סיוע בפתרון בעיות מול משרדיס ממשלתנייס ומוניציפליים ; יעוץ מקצועי - למסייקיס סגל יועציס נבתריס בתחומיס שוניס המסייעיס לעסק בשלביו הראשוניס, כולל הכנת תוכנית עסקית והפניה לחונכות עסקית ; חממות עסקיות - בחלק מהמסייקים קיימות חממות עסקיות המציעות ליזס המתחיל גס מקוס נוח להפעלת העסק ; שיקוס והבראת עסקים - כאשר עדיין יש סיכוי להבראה, ולעתיסם אף סיוע בסגריה מסודרת של עסק. כאמור, המסייקיס פועלים ללא כוונת רוות. בדרך-כלל הפגישה הראשונית היא ללא תשלום, וגס בהמשך התשלומיס הס לפי תעריף נמוך ומסובסד. המסייקיס האזורייס מפעילים גם צוות של יועציס חיצוניים, אשר מציעיס את שרותיהס ליזמיס במחיר הנמוך מהמקובל בשוק. בנוסף, מפעיליס המסייקיס את פרוייקט החונכות הזעירה, אשר במסגרתו מוצע לעסק זעיר (עד 5 עובדיס) יעוץ חיצוני בתחומיס שוניסם. פרוייקט החונכות הזעירה מנוהל עייי מנהלת פרוייקט החונכות העסקית לעסקיס קטנים ובינונייס (ראו פרטיס נוספיס בפרק 15). כיוס פועליס ברחבי הארץ למעלה מ-30 מסייקים, כמפורט בטבלה בעמוד הבא. החממות העסקיות מתוארות ומפורטות בסעיף הבא, והיחפייכיס מתוארים ומפורטיס בפרק 17. 6 לשימת מוקד: קידום וסיוע לעסקיס קטנים (מסי/קים) | שםתמרכו ‏ |[ שםתמותל | כתובת - | 5לט | מטייי אשקלון | | שמעון עדן | | הרצל6 בית גור || | 076738039[ | 0 "7" |ממשש |" | | 0 מטייי שרון / רמי צדפי גרנות ד.נ. עמק חפר 2 | מסייק פתח תקוה . | אמנוןשותט ‏ 7 7 7 7 7 | [ 93:5(0755%] = >>> | 7 2 חממות עסקיות מספר מסייקיס מפעילים חממות עסקיות, המציעות לעסק מתחיל מקוס נוח לתחילת הפעילות , בנוסף ללווי צמוד מצד המסייק ולשירותיס מסובסדים. רשימת החממות העסקיות מפורטת בטבלה הבאה. חממות עסקיות חממת באר שבע יהושוע הצורף 15, ת.ד. 844 באר לסלי-אן 5" 46" שבע רובינשטיין ת.ד. 482 כרמיאל 20101 8 | 04-9886444 20009 חממת קרית-גת / | ת.ד. 8424 קרית גת 82000 יהל דגן 6 7) לכיש חממת נצרת עילית ת.ד. 522 נצרת עילית 17105 9 3 3 מסי''מ - מרכז סיוע מפעלים מאושריס המסיימ נועד לסייע למפעליס קטניס בקבלת מעמד של יימפעל מאושריי. המסיימ הוקס לאחרונה עייי הרשות לעסקים קטנים, התאחדות התעשיינים, איגוד התעשיה הקיבוצית והתאחדות המלאכה והתעשיה. הוא מספק לעסק הקטן את השירותיס הבאיס : + בדיקה ראשונית ללא תשלום של הרעיון העסקי והתאמתו למפעל מאושר; + סיוע ליזס בבתירת מסלול ההטבות האופטימלי מבחינתו; + הכנת הבקשה והתוכנית העסקית (בתעריף נמוך בהרבה מהמקובל בשוק); + ליווי הבקשה, עד לסיוס הטיפול בה עייי הגופיס הממשלתנלים. הרשות לעסקיס קטנים מסבסדת את שרותי מסיימ, ולפיכך תעריפי הטיפול נמוכים יחסית. מפעלים שיגישו את בקשתם באמצעות המסיימ יכנסו גם למסלול ייירוקיי מקוצר של טיפול בבקשה, אשר יאפשר להס קבלת תשובה בזמן קצר. לפרטים נוספים: מס''מ - מרכז טיוע מפעלים מאושריס ת.ד. 7061, פתח תקוה 49170 טלפון: 03-9210551, פקס: 03-9210478 ישראל גביש / נדיה לוי 5. פרוייקט החונכות העסקית פרוייקט החונכות העסקית נועד לסייע לעסקיס זעירים, קטנים ובינונייסם לשפר את אופן ניהולס, ביצועיהס ורווחיהס. הפרוייקט מופעל על-ידי מינהל המימון במשרד התמייס. המצטרפיס לפרןייקט נהניס מיעוץ מקצועי הניתן על-ידי מומחיס מנוסים מהמגזר הפרטי. תכנית החונכות כוללת שני מסלוליס : + חונכות לעסקיס קטנים ובינונייס (5-100 עובדיס); + חונכות לעסקים זעיריס (1-4 עובדיס). 1 חונכות לעסקים קטנים ובינונייס א. תאור כללי במסגרת הפרוייקט מוצע לעסק יעוץ מקצועי בתחומיס הבאיס : + ניהול כללי; + ניהול כספים ומימון; + ניהול היצור; + ניהול השיווק ; + מערכות מידע ומחשוב; % ניהול משאבי אנוש; ועוד. העסק מממן 25% מעלויות היעוץ, ואילו את 75% הנותריס מממן משרד התמייס. ריכוז הפרוליקט נעשה על-ידי שלוש חברות יעוץ שנבחרו במכרז פומבי, כמפורט בטבלה שבסוף פרק זה. מרכזי הסיוע לעסקיס קטנים (מסייקים) יכולים להפנות אף הס עסקים לפרו*יקט החונכות. על פעילות המסייקיס ראו פרק 14. ב. זכאות אוכלוסיית היעד לפרוליקט החונכות כוללת עסקיס בהס 5-100 עובדיס, כדלקמן: 1. מפעלי תעשייה ; 2. בתי מלאכה; 3 עסקיס בענפי מסחר, שרותיס ותיירות ; 4. עסקיס בענף התקלאות ; 5. מפעליס ועסקים נוספיס כפי שתחליט וועדת ההיגוי והבקרה של הפרוייקט. הפרוייקט מופעל באזורים בעלי עדיפות לאומית אי ו-בי, כולל קיבוציס, מושביס ומגזר המיעוטיס (לפירוט אזורי עדיפות לאומית ראו פרק 7). הפרוייקט כולל גס עסקיס במרכז הארצ, במקומות שייקבעו מעת לעת על-ידי וועדת ההיגוי והבקרה. ההחלטה על צירוף העסק לפרוייקט תהיה מבוססת על התאמתו לקריטריוניס, ועל ניתוח מצב העסק ואפשרותו להפיק תועלת מהפרוייקט, לפי שיקול דעת מקצועי של המרכזים. הפרוייקט לא יממן עסקים בכינוס נכסים, או שעבורס יתקבל צו לכינוס נכסים, ועסקיס המבקשיס לממן יועץ המועסק על-ידס בעת הפניה לחונכות. ג. תאור התהליך תהליך ההצטרפות לפרוייקט ארבעה שלבים עיקריים: 1. מנהל העסק פונה ישירות או באמצעות מסייק לממונה על החונכות, או למרכז האזור; 2. המרכז ו ל את התאמתו לפרוייקט, ומקבל את הסכמתו להצטרפות ; 3. המרכז מפנה לעסק חונך-יועץ, ומקבל את הסכמת העסק ליועץ, או מפנה יועציס נוספים; 69 ₪ְְְְֶ .ו 4 4. החונך שנמצא מתאיס חותס על חוזה עס העסק, בהתאס למספר השעות שנדרשות. הפרוייקט עצמו כולל שני שלבים עיקרייםם: 4 שלב אי - שלב האבחון, הנמשך 30-50 שעות, במהלכן מנתח היועץ את מצב העסק וממליץ על נושאיס החייביס טיפול; + שלב בי - ליווי שוטף ביתרת השעות, במסגרתן החונך מלווה את העסק ביישוס המלצותנו. 2 חונכות לעסקיםס זעירים א. תאור כללי פרוליקט החונכות לעסקים זעירים נועד לאפשר חונכות לעסקים זעיריס, במיוחד בתחום הליווי העסקי, בשלבים הראשוניס להקמת העסק. החונכות ניתנת במסגרת המסייקיס ברחבי הארץ (פרטים על המסייקים מופיעים בפרק 14). הליווי ניתן על-ידי חונכיס שהתמחו בסיוע ליזס המתחיל. אוכלוסיית היעד לסיוע כוללת יזמיס בראשית התארגנותס ובעלי עסקיס בני 1-4 עובדיס, אשר אינס מתאימים לחונכות מלאה של פרוייקט החונכות לעסקיס קטנים ובינונייס. החונכות לעסקים זעיריס ניתנת באחד משני מסלולים : + במסגרת מסייק + במסגרת הכשרה יזמית משולבת. ב. חונכות במסגרת המסייק במסגרת המסייק, החונכות מתמקדת בליווי ניהולי של היזס בשלב הרצת העסק. חונכות זו אינה כוללת סיוע בהכנת תכניות עסקיות המיועדות להשגת מימון מקרנות סיוע ממשלתיות. לכל עסק יוקצו עד 20 שעות יעו. משרד התמייס מממן 75% מעלויות היעוץ. המסייק דואג למימון 25% הנותריס (בדרך כלל על- ידי גביית תשלוס מהיזס). ג. הכשרה יזמית משולבת ההכשרה היזמית המשולבת הינה קורס יזמות ייעודי בו משולב חונך עסקי, המסייע ליזס להכין תכנית עסקית במהלך ההכשרה. המשתתפיס בתכנית מממנים 25% מהעלות. במקריס חריגיס הם פטורים מכל תשלוס. ההכשרה ניתנת במגזרי משק שוניס, ובהס: + מושבים; + קיבוציס ; + תקלאיס ; + שכונות מצוקה; + חייליס במסגרת השרות הצבאי ולאחרלו. פרטים נוספים : | שם | || תפקיד |כתובת | | | טלפון ו צביה ממונה על פרוייקט משרד התמייס, 933 שפילמן החונכות רחי אגרון 30, ירושליס יחזקאל מרכז אזור ירושליס חברת ריבה ושות! 3" ריבה והדרוס רחי סוקולוב 7, הרצליה 7" פקס 0 "3 יוני פסטרנק | מרכז אזור הצפון, וכן קיבוציס ומושביס שדרות הגלים 16, בכל הארץ, אזור התעשייה, הרצליה ומסייקים ומטייי פיתות בני רונן מרכז אזור המרכז, חברת ביזנס דטה, 2-3 וכן מיעוטיס בכל האר ת.ד 1886 רמת ג 20 חברת טקטרנדס 9" 7-9 6. הקרן לקידוס עסקים קטנים הקרן לקידוס עסקיס קטנים נועדה לסייע להקמת עסקים קטניס והרחבתם. הסיוע העיקרי הוא במתן הלוואות מימון. קרן זו נועדה לסייע בהתחלת פעילות עסקית מיידית (בניגוד לתכניות המדען הראשי, המיועדות למימון תכניות מוייפ; ניתן לפנות אל הקרן אחרי סיוס תמיכת המדען הראשי, אך לא במקביל לתמיכה ממנו). 1 ההטבות הקרן מעניקה ליזס אשראי בערבות מדינה בשיעור של עד 80% מהיקף תוכנית ההשקעה, כאשר המדינה ערבה ל-40% מהסכום, עד לתקרה של 500,00 שייח (כלומר, אס העסק נכשל והבנק לא הצליח לקבל החזר להלוואה בהליכים משפטיים - המדינה פורעת את החוב). האשראי מיועד למימון רכישת ציוד והון חוזר בלבד. אשראי זה כולל הלוואות לרכישת ציוד קבוע, מסגרות עוייש, אשראי דוקומנטרי ועוד. הקרן אינה מממנת רכישת קרקע ומבניס, כיסוי חובות עבר, ורכישת עסק קיים. במסגרת הקרן נדרש היזם לממן את יתרת הפרוייקט (20%) בהון עצמי. כמו-כן נדרש ממנו שיעבוד קבוע על הנכסיס הקבועים הנרכשיס במסגרת התוכנית, שיעבוד שוטף בדרגה אפשרית וערבות אישית. את האשראי ניתן לקבל בכל הבנקיס אשר משתתפים בקרן - בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל ובנק אוצר החלל (וגם לבנק המזרחי, הפועל בצורה מצומצמת בתחום זה). 2 זכאות ותהליך אישור הבקשה לצורך קרן זו, ייעסקיס קטניסיי הס אלה שמספר העובדיס בהס הוא עד 70, והמחזור השנתי שלהס נמוך מ-5 מליון דולר. תהליך קבלת ההלוואה הוא כדלקמן. זמן הטיפול הוא כשלושה שבועות, והוא מותנה בהגשת תכנית מלאה ומסמכיס כנדרש. פנייה לאחד מסניפי הבנקיס המבצעים, מילוי בקשה, וקבלת טופס תכנית עסקית היזמים, בסיוע יועץ (1) הכנת התכנית העסקית והמסמכים הנלוויס כלכלני הבנק הגוף המתאם (2), (3) בתינת התכנית העסקית בחינת התכנית העסקית היזמיס וכלכלני הבנק מפגש שאלות והבהרות ועדת האשראי של הבנק הערות 1 2 .3 לשס הכנת התוכנית העסקית ניתן לקבל סיוע מהמסייק/יחפייכ /מטיייי במקוס המגוריס (ראו פרקיס נפרדיס), אשר מגדיל את ההסתברות לאישור הבקשה. במקרה של דחיה, חשוב לברר את הסיבה, ולעתיס כדאי להפנות את הבקשה לבנק נוסף. התכנית העסקית נבדקת הן עייי הבנק עצמו, וכן עייי חברת יימכלוליי, המשמשת כגוף המתאס מטעס הממשלה לפיקות על פעולות הקרן. עלות הבדיקה ליזם היא 1,000 שייח. 7. הסוכנות היהודית 1 המחל קה לפיתוח והתיישבות בסוכנות היהודית המחלקה לפיתוח והתיישבות של הסוכנות מפעילה יייחידות לפיתוח כלכללייי (יחפייכים) בכל רחבי הארץ. היחפייכיס מהוויס מרכז לפיתוח כלכלי של האזור עליו מופקד כל אחד מהס. תפקידי היחפייכיס הוא כפול: + היחפייכ משמש כזרוע המקצועית של הרשות בה הוא פועל, מתווה את האסטרטגיה לפיתוח הכלכלי באזור, ופועל ליישיווקיי האזור ומשיכת יזמיס ומשקיעים אליו ; % היחפייכ פועל ליזוסם וקידוס עסקיס באזור-פעולתו (בתחוסם זה פעולתו דומה לפעילות מסייק). עבור היזס הבודד, עונה היחפייכ על צרכיס אלת: + יזוס, עידוד, וקידוס פרוייקטיס עסקייס מתאימים ; + מתן מידע רלבנטי ליזס ולבעל-עסק באמצעות יעוץ מקצועי; + סיוע ליזס בזיהוי תכניות סיוע ציבוריות מתאימות, ובהפניית בקשות לתכניות אלה. לפלטיס נוספים: | | *תידה || |[ | || כתובת - -- - - | אלש קשר ‏ | טלפן ‏ | האגף לפיתוח קינג ג'ורגי 48 ת.ד. 92 ירושליס 91000 | מנהל - פנחס 7-9" 2-1 7 8 2 שימת יחידות לפיתוח כלכלי (יחפ''כים) - מרחב צפון מא מרוס גלול 0 תובל מילגרום | 06592759 79 קרית שמונה | אממון בממע | 777777 | | 06-6908448 | | 04-690844 שומרון משה כהן ‏ | תענמת ד מנשה | | | | 06-350147 עידית ערמון | מ.מ.שלומל. 7 | | | |04-980866| | | | שםהמוכו | שםהמנהל | כתובת ‏ - |[ טלפן ‏ | פקט ‏ | |אורעקיבא | ]| |ות התאנהפו ---- ]| |002605 | 26| 0 0 0 0 ו / 72 רשימת יחידות לפיתוח כלכלי (יחפ''כים) - מרחבי דרוס ומרכז שס המרכז שם המנהל | | | | כתובת | | אופקיס מרחביס ישראל הרמן שדי הרצל 45 אופקיס 0 | 07-925419 אשכול דני חננאל מ.א. אשכול ד.נ. נגב 6 | 07-987086 קרית מלאכי יהושע בן שבת רתי צהייל, מבנה תעשייה 4 | 08-587788 קרית מלאכי באר שבע אורי פלג רח* הרצל 9 0 | 07-2365899 בני שמעון מ.א. בני שמעון ד.נ. נגב 6 | 07-915831 בקעת הירדן גילה לוי היחידה הכלכלית ערבות 7 | 02-9942690 הירדן בעיימ , 0 עירית בית שמש | מצפה רמון אבי חקלאל מ.מ. מצפה רמון 1 8 , ו [ מ.מ. ירוחס ו ו , ו 1 ו 5 1 / ו . שמוליק דוהאה 1 ערבה תיכונה עוז דשא מ.א. ערבה תכונה מרכז 07-5922400 35) ספיר ו | סרית מלאפי | שפיר ואב | קרת מלאכל ]---‏ יר ןר | שדרות, שער הנגב 3 2 קרנות של הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית הקימה מספר קרנות אזוריות, במטרה לפתח מקורות תעסוקה לעולים על- ידי מתן הלוואות להקמה והרחבה של עסקים קטנים. קבלת ההלוואות מותנית בהגשת תוכנית עסקית שהוכנה על-ידי גורס מקצועי מוסמך, מתוך מאגר היועציס של הסוכנות (בעלות נמוכה ממקובל בשוק). ההלוואות ניתנות על-ידי הבנקיס ומוצעות בריבית בנקאית רגילה (למעט חריגיס כמתואר להלן). הקרנות העיקריות שמפעילה הסוכנות הן כדלקמן. א. קרן לטיפוח יזמות בגליל מיועדת לעסקים קטנים (עד 40 עובדים) בגליל ובאיזור חיפה. במסגרת הקרן מוצעת הלוואה בהיקף של עד 575,000 ל-6 שניס כולל שנתיים גרייס. הסוכנות ערבה ל- 40% עד 50% מערך ההלוואה. היזס נדרש לממן 5% בפיקדונות נזיליס והיתרה כנגד בטחונות לפי דרישת הבנק. ב. קרן לטיפוח יזמות בנגב מיועדת לעסקים קטנים באזור הנגב ומוצעת בתנאיס דומיס לאלו של קרן הגליל. ג. קרן לעסקים קטנים בירושלים מיועדת לעסקים בירושליס רבתי. במסגרת הקרן מוצעת הלוואה בהיקף של עד 5100,000, ל-6 שנים כולל שנתיים גרייס. הסוכנות ערבה ל-25% מערך ההלוואה. היזס נדרש לממן 5% בפיקדונות נזיליס והיתרה כנגד בטחונות לפי דרישת הבנק. ד. קרן לטיפות יזמות בתל אביב מיועדת לעולים בלבד. במסגרת הקרן מוצעת הלוואה בהיקף של עד 550,000, ל-6 שנים כולל שנתיים גרייס. הסוכנות ערבה ל-40% עד 50% מערך ההלוואה. היזס נדרש לממן 5% בפיקדונות נזיליס והיתרה כנגד בטחונות לפי דרישת הבנק. הּ. קרן עולים מיועדת להרחבת מפעלים לצורך יצירת תעטוקה לעוליס בפריפריה הכפרית. במסגרת הקרן מוצעת הלוואה בהיקף של עד 550,000, ל-5 שנים כולל שנתיים גרייס. ההלוואה במסגרת הקרן ניתנת כנגד ערבות אישית, שעבוד קבוע על הציוד, ושטר ביטחון. בגין ההלוואה אין ריבית אלא הצמדה למדד בלבד. ור קרן קריית שמונה מיועדת לעסקים בקרית שמונה. במסגרת הקרן מוצעת הלוואה בהיקף של עד 530,000, ל-5 שניס ללא גרייס. ההלוואה ניתנת כנגד בטחונות לפי דרישת הבנק. בגין ההלוואה אין ריבית אלא הצמדה לדולר בלבד. פרטיס נוספיס : במשרדי המס''קים והיחפ'יכים במקום מגוריך %8 8. משרד הקליטה - תוכנית סיוע לעולים יזמים משרד הקליטה מפעיל מערכת מקיפה של שירותים לעוליס-יזמיס (כולל תושבים חוזרים) בתחומיס אלה: + הסברה; + הכשרה ביזמות ; + תכנון עסק?; + בדיקת תכניות עסקיות ; + קרן המסייעת במימון ההשקעה הראשונית ; + לווי יזמיס בהרצת העסק. פעילות המשרד בתחוס זה מבוצעת באמצעות המסייקים המקומייס (ראו פרק 14). המסייקיס מציעיס ליזמיס עולים תעריף מיוחד, שהוא זול אף יותר מהתעריף ליזמיס ותיקיס. כמו-כן מציע משרד הקליטה ליזמים- עוליס :עוץ מקצועי של חברות המתמחות בפיתות שירותים, בהתאס לאפיוניס המיוחדיס של יזמות העולים. פעילותם של יועציס אלה מסובסדת עייי משרד הקליטה ועל כן היא מוצעת בתעריפיס נמוכיס מהמקובל בשוק. עוליס רבים המתענייניס בפיתוח עסקי ליצוא זקוקיס לסיוע בבעיות הבלתי שגרתיות בתחוס זה. עוליס כאלה יפנו לרכזיס של התוכנית לעידוד היזמות של משרד הקליטה, כדי לקשר אותס עס מומחיס מתאימים. רכזי התכנית מפורטיס בטבלה הבאה. פדטיס נוספים: מטה התכנית לעידוד יזמות אורי הורביץ, טל. 02-752636 פקס 02-752674 | מחוז תמרכז - | עמטאל וסיפוב - |‏ 09-702211 0 5 בש הקד = בד שדקל הד של היל ידד "היחה הייה ההש החדה הדי "ד ההההההה. 9. קרנות הון סיכון קרנות הון סיכון הן חברות השקעה המוכנות להשקיע לטווח ארוך בפרוייקטיס חדשים (בעיקר בתחוס ההי-טק), תמורת חלק מהבעלות בחברה. 1 יילוזמה'י חברת יייוזמהיי הנה קרן הון סיכון ממשלתית בעלת הון עצמי של 100 מליון דולר. בדומה לקרנות הון סיכון אחרות, מטרת הקרן היא להשקיע בחברות הי-טק, ובמיוחד בחברות מתחילות (קט-ח54). השקעות יוזמה מבוצעות בשני מסלולים, כדלקמן. השקעות ישירות - יוזמה מוכנה להשקיע עד למיליון דולר בחברה, וזאת בתנאי שלחברה יהיה משקיע אסטרטגי או פיננסי נוסף שישקיע סכוס דומה. בכל מקרה, חלקה של יוזמה לא יעלה על 49% ממניות החברה. היזמים *כולים לרכוש את מניות יוזמה תוך 5 שניס בתנאים אטרקטיביים. השקעות עקיפות - יייוזמהיי הקימה תשע קרנות הון סיכון נוספות, בהן היא שותפה לגורמיס שוניס בארץ ובחו"ל. קרנות אלה מפורטות בטבלה הבאה. קרנות ?וזמה ו ו עקיבא מאיר 05 0 | 03-5175275 0 0 0-7 0 0 מדיקה אהוד גלר פרטים נוספים: 'ייוזמה - הון סיכון'י, רחוב אבא הלל 7, רמת גן טלפון: 03-7522251 פקס: 03-7522276 אינטרנט זדק ://אוצועו. צ12.0א18106.4/ צ70ואג. 76 2 קרנות הון סיכון בערבות ייענבליי בישראל קיימות שת קרנות הון סיכון אשר פעילותן אושרה על-ידי חברת הביטוח הממשלתית ייענבליי. ענבל מבטיחה את המשקיע בקרנות אלה מפני הפסד מוחלט של כספו: מי שמחזיק במניות הקרן המאושרת במשך שבע שנים זכאי להתזר כספי של 80% מהשקעתו בהצמדה דולרית. לפי תקנות ענבל רשאיות הקרנות להשקיע בחברות הי-טק בהיקף שלא יעלה על 20% מההון העצמי של החברה. קרנות הון סיכון הפועלות בערבות ענבל הן: קרן ''תעוזה/י בית בירן, שד' ההסתדרות 49, חיפה, טלפון: 04-728788/729393 פקס: 04-8729393 קרן ''מרתון'/ בית יהלום, ז'בוטינסקי 3א/, רי'ג טלפון: 036134010 פקס: 03-6134011 77 0, ביטוח סיכוני סחר חוץ 1 החברה הישראלית לביטוח ס:כוני סחר חוץ (בססייח) החברה לביטוח ס:כוני סחר חוץ עוסקת בביטוח יצואניס מפני הסיכון של אי-קבלת התמורה מהלקוחות בחוייל. ביטוח זה חיוני לחברה אשר מוכרת לחוייל בתנאי אשראי פתוח. א. סוגי סיכוניס הביטוח מכסה את היצואן בשני סוגי סיכוניס: + סיכונים מסחרייס כגון פשיטת רגל של הקונה, הימנעות הקונה מתשלוס מסיבה שאיננה סכסוך מסחרי; + סיכוניסם מדיניים כגון אירועיס אלימיס בארצו של הקונה, הטלת מגבלות מטיית ו/או מגבלות אדמיניסטרטיביות על היבוא באר היעד. בהערכת הסיכון, הבססייח מחלקת את מדינות העולס לארבעה אזורים, לפי הערכת מידת הסיכון הפוליטי. חלוקת המדינות היא כדלקמן: א. מדינות יציבות מאוד - מדינות צפון אמריקה, מערב אירופה, המדינות המתועשות במזרח אסיה, אוסטרליה וניו זילנד; ב. מדינות יציבות - מדינות דרוס אירופה, דרוס אפריקה, ציילה ותאילנד; ג. מדינות לא יציבות - הודו, סין, תורכיה, איי האוקינוס השקט, איי הודו המערבית, חלק ממדינות אמריקה הלטינית (מכסיקו, אורוגווי, פנמה) ,וחלק ממדינות מזרח אירופה (צ*כיה, סלובקיה, הונגריה ופולין); ד. מדינות מאוד לא יציבות - מדינות באסיה, אפריקה, אמריקה הלטינית ומזרח אירופה שלא צוינו לעיל. מבחינת היצואן, סיווג ארץ היעד משפיע על הביטוח בארבעה מישורים : + משך הליך קבלת הפוליסה - באזוריס אי ובי מתקבלת הפוליסה תוך חודש ואילו באזוריס גי ודי ההליך הוא ממושך יותר; % גובה הפרמיה שמשלם היצואן - ככל שגדל הסיכון עולה שיעור הפרמיה ; + היקף החיסוי (ההחזר) המכסימלי שנותנת חברת הביטוח - באזורים אי ובי החיסוי המכסימלי הוא 90%, באזור ג' - 85%, ובאזור די - 80% ; + משך הזמן בו מוגדר חוב כחוב אבוד וזכאי לתשלוס ביטות - באזורים א' ובי מוכר חוב אבוד 6 חודשיס מיוס הפרעון, ואילו באזוריס ג' ודי מוכר חוב אבוד שנה מיוס הפירעון. ב. שרותים עיקריים החברה מעניקה ליצואנים ארבעה שרותיס עיקריים : + ביטוח אשראי לטווח קצר - ביטוח עסקאות עד 360 ימי אשראי; % ביטוח אשראי לטווח בינוני וארוך - ביטוח עסקאות עס תקופת אשראי בת למעלה משנה ; % ביטוח השקעות - ביטוח השקעה ישראלית באר זרה כנגד סיכוניס פוליטיים ; + ערבויות - למימון הון חוזר ומשלוחים, הניתנות על סמך בדיקה כלכלית של המפעל וללא שעבודים ובטחונות נגדייס (כיוס, ניתן לקבל בחברה ערבויות לקניית חומרי גלס, ערבויות למימון היצור, ערבויות ביצוע וערבויות למימון משלוחיס). החברה מציעה גס פוליסות ספציפיות לביטוח שרותיס ועבודות קבלנות. 78 הבססייח גס מספקת למבוטח מידע מקצועי על לקוחותיו, ומסייעת לו בקבלת מימון על-ידי הסבת הפוליסה לבנק המממן. הבססייח אינה משמשת מקור ישיר למימון עסקאות יצוא, אולס פוליסת הביטוח שהיא מוציאה מסליעות להשגת המימון הנדרש לעסקאות אלה. הסבת הפוליסה לבנק מבטיחה לבנק את דמי התביעה במקרה של אי-פרעון האשראי כתוצאה מהתממשות הסיכונים שצונינו. בעסקאות אשראי ארוך טווח, תפקיד הבססייח חיוני בהשגת המימון ליצואן - בדרך כלל במסגרת עסקאות אשראי קוניס או קווי אשראי בין-בנקאיים. פוליסה לביטוח אשראי קוניס בשיטה זו הבנק המסחרי בארץ או בחוייל מעניק הלוואה לקונה בחוייל, המשמשת לסילוק התמורה המגיעה ליצואן מיד עס האספקה ואישורה על-ידי הקונה. היצואן נהנה מקבלת מלוא תמורת היצוא עס האספקה, ואינו נושא במחויבות פיננסית כלשהי לבנק במהלך תקופת האשראי שניתנה לקונה. היצואן שולח את הסחורות ו/או השרותיס אל הקונה בחוייל. עס קבלתן הרשמית מבצע הבנק המקבל משיכה תחת הסכם ההלוואה שנחתם בינו לבין הקונה. כספי המשיכה משמשים את הבנק להעברת התשלוס ליצואן, ונזקפיס לחובת הקונה בחשבון ההלוואה שנפתח לצורך זה בבנק המממן. הבססייח ערבה להחזר ההלוואה על-ידי הקונה בהתאס לתנאי הביטוח. פוליסה לביטוח קו אשראי בין-בנקאי כתחליף לביטוח אשראי קוניס, הבססייח מבטחת עסקאות יצוא המתבצעות במסגרת קוןל אשראי בין-בנקאייס. גם שיטה זו מסירה מהיצואן את נטל מימון האשראי לקונה. אולם בניגוד לשיטה הקודמת, הבנק מעמיד את ההלוואה לבנק של הקונה בחוייל, והבנק בחוייל הופך לבעל החוב (ולא הקונה עצמו). הבססייח מציעה גם שרותי פקטורינג בינלאומי (ראו פרק 21). במסגרת הביטות נדרש המבוטת להגיש אחת לחודש הצהרה על משלותי היצוא העיקרייס שבוצעו ולשלס בגינס פרמיה בהתאס לתנאי התשלוס. לפרטיס נוספים: החברה לביטוח ס:כוני סחר חוץ דרך פתח תקוה 65 ת''א, טלפון 03-5631777 פקס: 03-5610313 | מחלקת שוווק 7 | קלע | - | פוליסות מיוחדות 77[ 75| | 9 שג שמ שש ב-א ב -בט :2 -ה-בב. גא ב-א -5- יסד רדהל 2 חברות פרטיות לביטוח סיכוני טחר חוץ בישראל קיימות כיוס שוני חכרות ביטוח סיכוני סחר חוץ נוספות, אשר פעילותן דומה לזו של החברה הממשלתית. החברות הפרטיות גבדלות מהחברה הממשלתית בססייח בשתי נקודות : + החברות הפרטיות עוסקות בביטוח בלבד והן אינן מעניקות ערבויות ; + החיסוי המכסימלי הוא 85%. פרטים נוספים: החברה לביטוח אשראי, רחוב נחלת בנימין 28 ת''א , 03-664861-9 אשור (מחלקה של הכשרת הישוב ביטוח) 03-6386654 0 הלו יי יי ור ,ה 41 1. שירותי פקטורינג בינלאומי שרותי הפקטורינג הבינלאומי נותניס ליצואן פתרון לסיכון הכרוך באשראי ספקים פתוח, מאפשריס קיום הון חוזר הצמוד לגידול במכירות, ומסיריס מהיצואן את הנטל הכרוך בקבלת תמורת יצוא. שרות זה כולל שלושה מרכיביס : + ערבות מלאה (100%) על כל חשבונית יצוא, כאשר במקרה של אי תשלוס מכל סיבה שהיא למעט סכסוך מסחרי, ישולס מלוא הסכוס ללקות תוך 90 יוס; + מתן מקדמה בשיעור 85% מסכוס המכלרות כנגד הצגת התשבונית ; + טיפול בגביית תמורות היצוא. תמורת שרות הפקטורינג גובה הבנק עמלה בשיעור משתנה לפי גודל הסכומיס וגודל הסיכון. השרות ניתן על-ידי שני גורמיס בלבד - החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ (בססייח), ובנק כללי. פרטים נוספים: מר צבי שטרייגולד, בנק כללי, רוטשילד 38 ת''א, טלפון: 03-5645344 פקס: 03-5645298 החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ דרך פתח תקוה 65 ת''א, טלפון 03-5631777 פקס: 03-5610313 1 2. הקרן למימון משלוחי יצוא לזמן בינוני וארוך קרן זו נועדה לסייע ליצואניס הנותניס ללקוחותיהס אשראי ארוך-טווח. הקרן נותנת הלוואות מימון ליצואניס אלה. הקרן מסייעת במימון טובין ו/או שרותיס מיוצאיס, המוגדריס כנכסי השקעה, ציוד, מוצריס ושרותיס שמקובל למכרס בתנאי אשראי לזמן בינוני או ארוך. לקבלת הלוואות במסגרת הקרן זכאיות עסקות-יצוא אשר עומדות בקריטריוניס הבאיס: + היקף העסקה עולה על 50 אלף דולר; + תקופת האשראי עולה על 18 חודש; + מרכיב הערך המוסף עולה על 50% ; + קבלת מקדמה מהקונה בשיעור של למעלה מ-15% ; + ביטוח העסקה תחת ביטוח סיכוני סחר חוץ. ההלוואה המוצעת במסגרת הקרן היא בשיעור של עד 85% מהיקף העסקה פסת, והיא מוצעת לתקופה של 3-5 שנים. מחלקת ערבויות המדינה ועסקאות מטייח באגף החשב הכללי מנהלת את הקרן. מחלקה זו מנפיקה אישוריס בהתאס להתלטות הוועדה המטפלת. לפרטים נוספים: יוחנן שליין, החשב הכללי - משרד האוצר, טלפון: 02-317555 2 וו יר ו ה 3. הטבות אגף המבס והמע'ימ 1 חישבון ההישבון מאפשר ליצואן להנות מהחזר מסיס ששולמו עבור קניית חומרי גלס. ההישבון הוא עבור מסיס עקיפים: מכס, מס קניה והיטלים, ששילס היצואן עבור יבוא חומרי גלס וקנית חומרי גלס בארץ שמקורס ביבוא, המשמשים לייצור מוצרים המיועדיס ליצוא. ההישבון אינו חל על מסיס ששולמו על טובין שיוצאו לקהילה האירופית ואפטייא (בליווי תעודת 1181ם). ההישבון מתבצע בשתי שיטות עיקריות: דחית מס, ואחוז מס. א. דחיית מל בשיטה זו מקבל היצואן אשראי לכיסוי המיסיס העקיפים הגלומיס ביבוא או במרכיבי היבוא הגלומיס בקניה מקומית. בעת ביצוע היצוא בפועל יקבל היצואן זיכוי מחובת החזר האשראי. האשראי יינתן כנגד ערבויות מתאימות מבנק, או מהקרן להבטחת מיסים ביבוא לשס יצוא. קרן זו מופעלת על-ידי חברת הביטוח הממשלתית ייענבליי על סמך ערבות אישית או צד ג'. לשס ניצול הטבה זו על היצואן לפתוח תיק במשרדי ההישבון של המכס, ולהמציא להם תצהיר ובו פרטל היצואן, מסגרת האשראי השנתית, פרטי המכס ביבוא ושיעור המכס, מס הקניה וההיטליס על פרטי מכס אלו. בתוס כל שנת כספיס תיערך התחשבנות עס רשויות המכס, במהלכה ייבדק אס אכן השתמש היצואן בחומרי הגלס אך ורק ליצור מוצריס המיועדים ליצוא. ב. אחוז מס בשיטה זו מקבל היצואן החזר על מיסים ששולמו על המרכיביס בעת היבוא או על מרכיבי היבוא הגלומיס ברכישה מקומית. ההחזר מבוסס על חישוב אחוז המס הטמון בכל דולר יצוא 8. לפי שיטה זו יקבל היצואן החזר מלא של המיסיס הגלומים ביצוא, בתוספת ריבית על התקופה שחלפה בין היבוא ליצוא. 2 הלוואות מע'ימ יצואן אשר מייבא חומרי גלס ליצור לשם יצוא, זכאי ליהנות מאשראי כנגד המעיימ המוטל על הסחורות המיובאות. המלצה להלוואה תינתן בדרך-כלל ליצואניס העומדיס באחד מתנאיס אלה: יצוא של למעלה מ-10 מליון דולר, או לפחות 50% ממחזור המכירות מיועד ליצוא. האשראי ניתן על-ידי הבנק המסחרי של היצואן, בהמלצת המכס, עד ל-20 לחודש הבא. האשראי אינו נושא רבית, אך מחוייב בעמלת בנק בשיעור שנתי של 2% (אך לא פחות מ-2.5 שייח להלוואה). אשראי זה יקוזז כנגד התשומות בדוייח המעיימ החודשי שיוגש בחודש הבא. 3 החצר מע'/מ מהיר ליצואניס יצואניס הזכאיס להחזרי כספים עבור תשלוס יותר מעיימ על תשומות מאשר על מכירות, זכאיס להחזרי מעיימ מהיריס. ההחזריס המהיריס מותניס בעמידת היצואן באחד מהקריטריוניס הבאים: יצוא בהקף של 50% מהמכירות, או יצוא מעל 10 מליון דולר, או יימפעל מאושריי. 3 פרטים נוספים: אגף המכס והמע'ימ - משרד האוצר, רחוב אגרון 32, ירושלים משרדי ההנהלה, טלפון: 02-703333 פקס: 02-703269 בתי המכס ברחבי האר * * - טיפול בהישבון מתבצע אך ורק בבתי המכס יפו, חיפה וירושליס 6 4. קרן הערכות לחשיפה קרן זו, המנוהלת על-ידי משרד התמייס, מסייעת למפעלים להערך לקראת חשיפה ליבוא מתחרה. הסיוע מהקרן ניתן למפעליס המגליס יכולת לבצע תהליכי התייעלות, כך שיוכלו להתחרות מול מוצרי יבוא, ללא הגנות על תוצרת מקומית. הסיוע ניתן גס לצורך הסבת היצור ליצוא. 1 תנאי זכאות מפעל תעשליית: שנפגע, או העלול להפגע, בעקבות החשיפה ליבוא, יגיש לקרן תכנית היערכות לחשיפה. התכנית תכלול היערכות ליצירת יתרון תחרותי, בתחומיס אלה: + חדשנות טכנולוגית (כולל רכישת ידע); + שינוליס במוצר ובשיטות יצור (כולל השקעות בציוד ובהון חוזר); + שינוייס בעיצוב המוצר ובאריזתו (לרבות יעוץ מומתים); + שינוייס במערך הניהול ובשיטות הניהול (על-ידי העסקת מומחיס); + פעולות אחרות המסייעות להשיג את מטרת ההיערכות לחשיפה). הזכאות ניתנת למפעלי תעשייה בלבד, עבור הפעולות שפורטו לעיל ושאינן נהנות מסיוע ממשלתי אחר. הקרן תסייע למפעל רק אס השתכנעה שהפגיעה מהחשיפה היא משמעותית, ושביצוע תכנית ההיערכות יצור יתרון בשוק המקומי או בשוקי יצוא, ותאפשר למפעל פעילות רווחית בתנאי חשיפה. 2 תנאי הסיוע עבור השקעה בתחומיס המצוייניס לעיל, % מסך ההשקעה ניתניס כמענק, ו-30% - כערבות מדינה לצורך קבלת אשראי. השקעה בתחומים שאינס מצויינים לעיל תהא זכאית לערבות מדינה עד ל-50% מההשקעה המאושרת. סך שיעורי התמיכה (מענק וערבות) לא יעלו על 50% מסך ההשקעה שאושרה על-ידי הקרן. שיעור ההון העצמי הנדרש לצורך הזכאות לקבלת סיוע מותנה בהגדלת הון המניות הנפרע ב-33% לפחות, מתכנית ההשקעה המאושרת. פרטים נוספים: משרד התמי'יס, קרן היערכות לחשיפה, רחוב אגרון 30 ירושליס גילה שנער, טל. 02-750396 5 5 שירותים בנקאיים ליצואניס בתחוס סחר החוץ, מציעיס הבנקיס המסחריים ליצואנים מגוון שירותיס כדלקמן. % יעוץ - הבנקיס מי*יעציס ליצואן על דרך ההתקשרות המתאימה ביותר לאופי העסקה שהוא מבצע, אופי הבנק דרכו אמורות להתבצע העסקות, ולעתים גס מידע על הלקוח. 4 שירותי נאמנות - טיפול במסמכי יצוא על-פי זיקתס לשיטות היצוא המקובלות (תשלוס מראש, אשרא: דוקומנטרי, דוקומנטים לגוביינא), בתיאוס עס הלקות ועל-פי הוראותיו. + עסקות פיננסיות - צמצוס חשיפת היצואן לשינויי מטבע, באמצעות עסקות עתידיות (0זאחס:1) ובאמצעות רכישת אופציות מטייח (וטק, [041). + ערבויות - טיפול בערבויות שונות שיצואן נזקק להן כגון: ערבויות מכרז, ערבויות ביצוע, וכוי (כולל ערבויות שהיצואן קיבל בסיוע הבססייח). > 01 - ביצוע עסקאות באמצעות מערכת ה-601, המאפשרת ליצואן מעקב רציף אחר הסטטוס של היצוא באמצעות המחשב במשרדו. לפרטים נוספים לגבי שירותי סחר החוץ של הבנקיס פנה לסניף הבנק שלך, וכן למחלקות סחר החוץ בהנהלות הראשיות של הבנקים כדלקמן: > || בק | | |[ | שם || ][ | טלפן ‏ | שירותיס דומים ניתן לקבל גס בבנקיס אחרים. 6 | | 6, מכון התקנים מכון התקניס הינו זרוע הביצוע של משרד התמייס בתחוס מדיניות התקינה בישראל. פעילות המכון כוללת שלושה תחומים עיקרייס: תקינה, בדיקות ואבטחת איכות. מבתינת היצואניס מעניק מכון התקניס את השירותיס הבאיס: בדיקת התאמתם של מוצריס לתקנים בינלאומייס ; הטמעה ואישור של תקני 9000 150 (תייי 2000); מרכז מידע טכנולוגי (ממטייל) - מסייע ליצואניס במידע לגבי דרישות התקינה בארצות היעד, ומטפל בהשגת האישוריס הנדרשים בחוייל. 1 9000 80 (ת'יי 2000) סדרת תקניס זו מגדירה את אופן פעולתן של מערכות איכות, תוך התייחסות הן ליצרניס והן לנותני שירות. תקניס אלה אומצו על-ידי רוב המדינות המפותחות כתקן לאומי מחייב. מכון התקניס מסייע בהדרכת מפעלים לגבי דרישות התקן, עורך ימי עיון בנושא ומסייע באופן פרטני למפעליס בהטמעת ההתקנים. כמו-כן מנפק המכון כתב אישור להתאמה לתקן למפעלים שעמדו בקריטריוניס. 2 ממט''ל - מרכז מידע טכנולוגי ליצואניס מרכז זה מסייע ליצואנים במידע לגבי דרישות התקינה בארצות היעד, ומטפל בהשגת האישוריס הנדרשיס בחוייל. בעת ההתארגנות לשיווק בינלאומי, על היצואן לברר את המידע הבא: + מהו התקן החל על המוצר? + האס ישנן דרישות טכניות מחייבות בארצ היעד! + איך ניתן להוכיח את התאמת המוצר לדרישות! + מיהס הגופיס הבודקיס ומאשריס את המוצר!? + האס יש צורך ליישס במפעל מערכת ניהול איכות לפי תקני 9000 150 ! שרותי ממטייל נועדו לספק תשובות לשאלות אלה. השרותים ניתניס על-ידי צוות מידעניס המטשתייע במהנדסי מכון התקניס. ברשות ממטייל מאגרי מידע ממוחשביס ועדכנייס, הכוללים מידע על התקינה בעולס. השרותיס כולליס : + איתור מידע על תקניס ותקנות בחוייל; + הכנת פרשנויות לדרישות הטכניות הקיימות בחוייל; + עריכת סקריס רחביס בנושאיס יחודייס ; + הדרכת יצואניס ; + סיוע ליצואן בתהליך השגת האישורים הנדרשים, כולל איתור גופי הסמכה, הסבריס על התהליך, סיוע במילוי טפסיס, והדרכה בהכנת תיקי מוצר לפי הדרישות בחוייל. לפרטים נוספים: מכון התקנים הישראלי, חיים לבנון 42, רמת אביב, תל אביב טלפון: 03-6465154 פקס:03-6419683 אגף איכות והסמכה (תקני ת''י 2000): 03-6465114 פקט: 03-6465205 ממט''ל : 03-6465047 פקט: 03-6430192 7 7/3 ו חלק גי מוסדות ומידע נוסף 1 6 0 ₪0 8% = . התאחדות התעשליניס בישראל . ארגוניס מקצועליס . לשכות מסחר ותעשיה דו לאומיות . רשס החברות . רשויות מקומיות - רישוי עסקיס . לשכת הפטנטיס . מינהל טחר חוץ 1 תאור כללי 2 נספתיס מסחרייס בחוייל 3 שגרלרויות זרות באר . אמנות למניעת כפל מס נספח 1 - ראשי תיבות וקיצוריס 59 90 2 2 3 2 3 % % 55 % 8 99 1. התאחדות התעשיינים בישראל התאחדות התעשייניס הנה גוף שמטרתו קידוס התעשיה בישראל. התאחדות התעשיינים מציעה *עוץ וסיוע למפעלים חברי ההתאחדות, ובמיוחד למפעליס קטניס ובינונייס. המחלקה לכלכלת תעשיה ועסקים תחומי הסיוע כולליס: + כלי סיוע ממשלת:יס לתעשיה; + מקורות אשראי והון - יעוץ פיננסי למפעליס במטרה להגדיל את מקורות המימון ולחסוך בהוצאות מימון; + מיסוי עירוני - יעוץ בהקטנת נטל הארנונה והמיסוי העירוני; + מקרקעין - יעוץ בנושאי הקצאת קרקעות לתעשיה, היצע קרקע ומבנים, אגרות ופיתוח, הקמת אזורי תעשיה ומבני תעשיה; + עלויות קבועות בתעשיה - יעוץ בהקטנת עלויות חשמל מים וכו". בנוסף, ההתאחדות מציעה לתעשייניס יעוץ בנושאי עבודה, סחר-חוץ ויעוץ כלכלי וכללי. המחלקה לסחר חוץ וקשרים בינלאומייס בתחוס הסחר הבינלאומי עומד לרשות החבריס סל שרותים, הכולל מידע וטיפול בהסכמי אזור סחר חופשי, מידע וטיול בהסכמי גאטייט וכן יעוץ משפטי - כללי. נושאיס נוספיס בטיפול המחלקה: חיפוש במאגרי מידע בינלאומיים, ארגון משלחות יוצאות ונכנסות, סיוע במציאת סוכנים, מידע על תערוכות בחוייל, טיפול בנושאי הובלה ימית ורשות הנמלים. שרותי היעוץ של ההתאחדות ניתן לחבריה ללא תשלוס על-ידי עובדי ההתאחדות. לעתיס מופנה המפעל לייעוץ במשרדיס חיצונייס המופעליס על-ידי ההתאחדות. פרטים נוספיס: התאחדות התעשלייניס רחוב המרד ל2, תל-אביב טלפון: 03-5198787 פקט: 5162026 המחלקת לכלכלת תעשיה ועסקים טלפון: 03-5198806 פקס: 03-5103060 0 2. ארגונים מקצועיים בישראל פועליס ארגוניס מקצועייס רביס. אירגוניס אלה מספקיס ליזמים מידע והכוונה בנושאי פעילותם, סיוע ביצירת קשריס עס גורמיסם באר> ובתוייל (בתוקף קשריהס עס ארגונים מקביליס בעולס), *יצוג העסק הבודד מול השלטונות, ועוד. רשימת ארגונים מקצועייס ארגון לשכת עורכי הדין - הוועד המרכזי לשכת רואי החשבון איגוד המוסכיס בישראל 3 5 איגוד המפרסמים בישראל אגודת העתונאיס בת"א 03-6956141 ארגון בעלי המשאיות 9" ארגון הקבלניס והבוניס [0- התאחדות הסוחריס הכללית 4 להב - לשכת ארגוני העצמאיס | לשכת המהנדסים, האדריכליס 4 והאקדמאיס במקצועות הטכנולוגים לשכת התיאוס של הארגוניס הכלכליים 8" מועצת המובילים בישראל מלדן - איגוד המתווכיס לנכסי דלא ניידי מען - לשכת מסחר ותעשיה לנשיס עמותת בוגרי שמאות - מקרקעין האגודה הישראלית לטכסטיל האיגוד הארצי למסחר המועדון המסחרי תעשליתי התאחדות המלאכה והתעשיה איגוד התעשיה הקיבוצית התאחדות המלונות בישראל המוסד לביטוח לאומי - הנהלה ראשית | |02-7092 ס|ש ל כ ישי | יש יש | תת |- כ> | וש ה 9 ש| כ 1 3. לשכות מסחר ותעשיה דו לאומיות לשכות המסחר הדו-לאומיות משמשות מכשיר חשוב ליצירת קשריס עסקייס בין אנשי עסקיס משתי המדינות, ומסייעות גס במידע והכוונה. פרטים נוספים: ארגון הגג של לשכות המסחר והתעשיה הדו-לאומיות בישראל רחוב המרד 29, תל-אביב טלפון: 03-5173261 פקס: 03-5173283 רשימת לשכות מסחר ותעשיה דו- לאומיות ה 0 5 0 0 0 ו 0 להנו 0 הדההנה] 0 קישה 5 0 ל 6 ו 0 7 מ 2 4. רשס החברות רשס החברות מטפל ברישוס החברה לאחר שקיבלה מספר עוסק מורשה כחוק. מומלץ להת*יעץ עס רואה-חשבון על הסטטוס של העסק : פרטי, שותפות או חברה בעיימ. פרטים נוספים: רשס החברות, רחוב יפו 97, ירושליס טלפון: 02-2094464 5. רשויות מקומיות - רישוי עסקים בכל הרשויות המוניציפליות קיימת מחלקה לרישוי עסקיס שאליה יש לפנות בכדי לרשות (לקבל רישוי) עסק חדש. אס מדובר בהוספה או הרחבת מבנה, יש לדאוג גם לרישוי הבנייה בנוסף לרישוי המוניציפלי. עסקיס מסוימיס ידרשו לרשיון גם מטעס מכבי אש, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות וכדומה - בהתאס לאופי העסק. פרטים נוספים: במשרדי הרשויות המוניציפליות במקוס עסקך. 6. לשכת הפטנטים לשכת הפטנטיס במשרד המשפטים מטפלת ברישוס פטנטיס. לפי החוק, ייפטנט הינו זכות הניתנת על-ידי רשס הפטנטיס לבעל המצאה כשירת-פטנט המבקש פטנט לפי תנאי החוק והתקנותיי. רישוס פטנט מבוצע על-ידי לשכת הפטנטיס במשרד המשפטים. לשכת הפטנטיס עורכת בדיקה של הפטנט - בחינה טכנית של שלמות ותקינות המסמכיס שהוגשו, ובחינה מהותית האס ההמצאה כפי שהוגדרה עונה על דרישות החוק. בפרט, הלשכה בודקת אס ההמצאה חדשה באופן מהותי, כלומר, האס יש בה חדשנות בהשוואה לפטנטים שפורסמו עד הגשת הבקשה. הגשת בקשה לפטנט מחייבת שימוש בעורך פטנטים - בדרך כלל עורך דין המומחה בתחוס. לשכת הפטנטיס בישראל אינה מגישה בקשות בחוייל ואינה צד בבקשות כאלה. לפיכך, אס ברצונו של היזס לקבל פטנט גס בחוייל, עליו לפנות ללשכות הפטנטיס במדינות המעניינות אותו. במדינות האיחוד האירופאי קיימת לשכת פטנטיס אירופאית, בה ניתן להגיש בקשה לפטנט שתהיה תקפה בכל מדינות האיחוד. פרטים נוספים: לשכת הפטנטיס, רחוב בית הדפוס 3, ירושלים בימים א -ה, בשעות 08:30-12:00 טלפון : 02-316666 33 7. מינהל סחר חו+ 1 תאור כלל? מינהל סחר חוזי במשרד התמייס עוסק בניהול מדיניות הסחר הבינלאומי של ישראל. תפקידי המנהל כולליס פתיחת שווקיס חדשים, ושיפור תנאי הסחר של ישראל בעולס על-ידי השגת הסכמיס מסחרייס עס מדינות שונות. מינהל סחר החוץ אחראי גס על ישומס של הטסכמי הסחר החופשי שחתמה ישראל עס ארהייב, האיחוד האירופי ואפטי'א, ועל המויימ לחתימתס של הסכמי סחר חופשי נוספיס. במינהל סחר החוץ מחלקות אזוריות ומקצועיות, והוא אחראי גם על מערך הנציגיס הכלכליים ברחבי העולס. מבחינת היצואן יכול המנהל לספק מידע רב ערך לגבי הסדרי היצוא למדינות שונות. פרטיס נוספיס: מנהל סחר החוץ, טלפון 02-220289, פקס: 02-243005 טלפון 0 5 5 0 ו 6 המחלקה הבינלאומית 6] (אחראית על הסכמי סחר חופשי) 2 נספחים מסחרייס בחו''ל הנספתים המסחריים של ישראל מייצגים את האינטרסיס של ישראל, ושל יצוא ישראלי בפרט, בארצות מושבם. לפיכך יכול הנציג המסחרי לשמש כתובת למידע והכוונה לפעילות בארצ היעד, לסייע ביצירת קשרים עסקייס ובטיפוח תדמית המוצריס הישראליס בארצו. יצואן המעונין להיעזר בשרותי הנציג המסחרי יכול לפנות אליו פניה ישירה בכתב. רשימת הנספחיס המסחרייס מפורטת בעמוד הבא. % הו - - אה רשימת נספחיס מסחרליים בחו'יל | ומשל הו --- - | 3 266 12 006 6 295 044 007 605 8 3264 13 008 5 341 002 7 364 457 3 505 610 008 0 731 5 006 ארה"ב - סנטה קלרה ארה"ב - שיקגו ארה"ב פילדלפיה 2 22 48 00 ארה"ב- לוס אנג'לס 0 00679 9 2 00632 | |819056 0035 80 135 7 005 07 264 7 005 11 4 33443[ 005 7 |33 0 00 0 0078832 9 005 71 2878 6 05 0049 22| 3 001 416 961 2 003572 5 0040 1 613 3 2386 5 6091 529 52 008 שבדיה שווץ - ברן 05 שווץ - ז'נבת 000 התש אטוקופו שנס 4 שגרלרויות זרות בארצ בדומה לנספתיס הישראליס בחוייל, גם השגרירויות הזרות בישראל יכולות לשמש כתובת למידע והכוונה, ולסייע ביצירת קשרים. רשימת שגרירויות זרות באר רפובליקה שדי שאול המלך 4 תל-אביב 0 2(" דומיניקנית ו 88888 ו 8 - הפו |ות וצמן4תלאמב -‏ 77 | 03608292]. | |ליברית -‏ . ] הח שמעון פרוג 6 רמתיגך 7 | 03-6728535 | 03.6727167] (המשך בעמוד הבא) 66 רשימת שגרירויות זרות בארץ - המשך ר-- אש[ 7 ממות ---- ] שש | קש | |מצהם -- ,ות בול)פתלאבב 7 | |]05064‏ 03504165| |מקסיקו .7 בח מגרשוב 3תל-אביב -‏ - | 03-5230307 | 03:5237399| | מורבזה -- - - | מלתליאביבתלאביב - - | 03-5442000 | 03-5442034| ערוה 777 | רת מרדון 34 תליאביב - - | 033522244 | 03-5237886 | | 7-77 ,ות נהודת222תליאביב .‏ - | 03-5467277| |03:566725 0 |טלובקוה - | רח' זבוטינטקי 34 תל-אבוב - | 03-5040066 | 30| |ספרד - -- -‏ | רת דמאלפריש 3תליאביב -‏ .| או03:69632 | 03-6965217 | [מלץ 777 ]ות סוטץ6!תל.אמב - - - - | אאו03-5240 | 03-5237806 | [פורטותל. -‏ רת וצמן 4 תליאביב. - - - | !03695636 | 03-6956366 | בפלופונים. - ] רח' קאופמן 2 תל-אבוב 7 | 03:5170653 | 03-5102229 | אנד 77 רת אב גבירול 2 תליאבוב -‏ - | 03-6950527| |03-696631| |פעמה - | רת ה'באיוך 0 תליאביב -‏ - | 03-6960849 | 03-6910045 | | פארגואל [ רת עאלאלון 12 תל-אבוב -‏ - | 0323615266 | 03-5613620 | [מת ‏ ----- |ות פקס2פתלאמב --‏ - | |03544208| 03-5465532 | [צ'ילת 777 | רת בלפור 46 תל-אביב. --‏ - | 03-5602302 | 03-5662121 ציכות. 7 [ רח' ציוטלץן 23 תליאביב - - - - | 03-6918282 | 03-6918286 | | צרפת -‏ ] הרברט סמואל 112 תל-אביב - .| 03-5245371 | 03-5270062 | | קהילה ארופ אית | רח' דנלאל פריש תל-אביב = - | 03-6964160 | 03-6951983 | | קולטממיה -‏ | הח מקסלתליאמב | | 03-5461434 | 03-5461404 | | קוסטה ריקה - | רח' דיסקין 13 יהושלים. - -‏ | 02-666197 | 9 02630777 | | קוריאה - - - | שד חן 38 תאבב | ,03606324 | 03-6963245 | | קמהון 7 | הח קאופמן 0 תל-אביב. ]| 03-5190011 | 7 03-5171777 | | קמדת 77 | הח תירקון 220 תל-אביב. -‏ - | 03:5272929| 03-5272333 | | קפריסקן. -‏ | רת דווונגוף 50 תליאביב - - | ]03-5250212‏ 03-2905350 |הוממיה וח אדם הכהן24 תלאבב - - | 03-5244644 | 03-3247379 | רוסיה | הח" הירקון 120 תל-אביב = | - 03-5226725 | 9 03-5226715 | | | שבדיה ‏ | רת מצמן 4 תליאביב -‏ - | !!!036958 | 03-6958116 שו |וח הרקון 228תלאבב - -‏ | 03546445 | 03-5464408 | |תאזלמד - רח הירקוך 144 תליאבוב 5 | 03-5244277 | 03-5244270 | תורכיה | הח עמוס 34 תל-אביב 77 ] 03-5241101 ] 0 035240905 7 8. אמנות למניעת כפל מס אמנה למניעת כפל מס היא הסכם בין שת* מדינות שנחתס במטרה לקבוע הסדרי מס מוסכמים לגבי פעילות כלכלית שיש לה זיקה לשתי המדינות. מניעת כפל המס נעשית בדרכים שונות כגון: זכות מיסוי בלעדית רק לאחת המדינות ופטור בשניה; מיסוי בשתי המדינות תוך מתן זיכו? במדינה אליה מועברת ההכנסה מהמס ששולם במדינה בה נוצרה ההכנסה. במדינת ישראל החוק הוא שכל הכנסה של חברה זרה (מתמלוגים, ריבית, דיבידנד או רווח הון) חייב במס במקור בשיעור של 25%. לעומת זאת, משקיעים ממדינות אתסם נחתמה אמנה למניעת כפל מס נהניס משעור מס במקור נמוך יותר. שעורי המס המעודכניס עבור המדינות העיקריות מופיעיס בטבלה להקן. שיעור ניכוי מס במקור (%) מדינה הכנסהת הכנסה מריבית הכנסת הכנסח מרווח מתמלוגים מדיבידנד הו , פטור 5 פטור פטור | הפמה | 7 |4..- 7 | ]פע | עץה 5 |סיגפור ‏ | פטור 777 ]15 7 |פטור --‏ ] מסוגע. --- | ד 58 מ שממ ה עקשה פטור בנוסף, לאחרונה אושררו האמנות עס סין, אירלנד ורומניה. נכון לראשית 1996 נמצאת במויימ אמנה חדשה עם ארהייב. בנוסף, ישראל בשלבי חתימה או אישרור גס עס מדינות אלה: הודו, תאללנד, יוון, טורקיה ורוסיה. פרטים נוספים: נציבות מס הכנסה טל. 02-6559559 מר שמעון חנוני, טל. 02-6559565, גב' אביבה רום טל. 02-6559352 וכן אצל פקידי השומה האזורייס של מס הכנסה. 88 אפטי'א בססיית דראייפ יחפייכ מגנייט מוייפ מטייח מנייל ממטייל מסיימ מסייק מ.ס.ר רשפיית שתייפ ת'יי תמייט נספח 1 ראש תיבות וקיצוריס אירגון סחר חופשי שכלל עד לפני מספר שניס שש מדינות, וכולל היוס את נורווגיה, איסלנד ושוויץ בלבד - לאחר שאוסטריה, פינלנד ושבדיה הצטרפו לקהילה האירופית ביטוח סיכוני סחר חוץ דרוס אפריקה יחידות פיתוח כלכלי המופעלות על-ידי הסוכנות היהודית, ומהוות את אחד מסוגי המסייקיס מוייפ גנרי טרוס תחרות: (תכנית סיוע) מחקר ופיתות מטבע חוץ מרכזי טיפוח יזמות המהוויס את אחד מסוגי המסייקים מרכז מידע טכנולוגי ליצואניס (במכון התקניס) מרכז סיוע מפעליס מאושרים מרכז סיוע לעסקיס קטניס (שס כללי לסוגיס השוניס של מרכזי הסיוע: מטייי, יחפייכ, חממה עסקית) מרכז סיוע לרעיונות פו'יב (0ז808 ת0 66ז: - 08) שיטה להמחרה והערכת שוול סחורות יצוא / יבוא רשות לשיתוף פעולה תעשיית? שיתוף פעולה (הכוונה היא בדרך כלל להסכס אסטרטגי לשיתוף פעולה בין מספר חברות) תקן ישראלי תעשייה ומסחר (משרד התעשייה והמסחר) 599