מעבד תמלילים עברי HDCF/3 – מדריך למשתמש

ספר זה הינו המהדורה העברית של הספר DCF SCRIPTS/VS Langauge Reference SH35-0070-2. מהדורה זו מתייחסת לגירסה 3 של מוצר התוכנה Document Composition Facility, שמספרו 5748-XX9, ולכל הגירסאות באות עד אשר יצויין אחרת במהדורות חדשות של פרסומי ספרות.

OCR (הסבר)
1 בהכנת פרסום זה נעשה שימוש במוצר התוכנה "6 עצו1ו80" הסו%ו000005 %הסמהט00ע) - תוכנית מספר 9אא-5768. - ו 7, ) 2 ואצ סיק 0 63כ מהדורה ראשונה (נובמבר 1986) ספר זה הינו המהדורה העברית של הספר 66ת80+0-0 פשבטפחב| 05/זק1ק50 65 5335-0070-2. מהדורה זו מתייחסת לגירסה 3 של מוצר התוכנה עצוּ1וּסב3ּ" תסו%ופסקחס00 %הפהטססס, שמספרו 9אא-5748, ולכל הגירסות הבאות עד אשר יצויין אתרת במהדורות חדשות של פרסומי ספרות. במידע הנכלל בפרסום זה נעשים שינויים לפרקים. לכן, לפנ? השימוש בפרסום זה בנוגע לפעולת מערכות יבמ, יש לע?ין ב- עהמהמ"םסו1סות 550"5שםסס"ק 6300 מה 370/ה5%0ע5 157, 6020-0001, כדי לברר מהי המהדורה הנוכחית. כל אזכור בפרסום זה של מוצרי ?במ, שרותיה ותוכניותיה אינו רומז על כך שיבמ חושבת להפיץ את הנ"ל בכל הארצות שנהן יבמ פועלת. כל אזכור של מוצר תוכנה של יבמ בפרפום זה אינו מיועד להצהיר או לרמוז כאילו אפשר להשתמש אך ורק במוצרי יבמ. תחת זאת, אפשר להשתמש בכל תוכנית מקבילה מבחינה תפקודית. בנקשה לקבלת פרסומי יבמ עליך לפנות אל נצ?לג עיבוד הנתונים שלך או אל החטיבה המתאימה ביבמ. . על מנת למנוע סירבול, נכתבו ההוראות בספר זה בגוף זכר. יש לקוראן, כמובן, כאילו נכתבו בלשון זכר/4נקבה. בסוף ספר זה תוכל למצוא דף הערות לקורא. פרסום זה הופק בעצרת מוצר התוכנה עצו1וסה" הסו%ופסקתח0ס6 %הסמטססע, והודפס במדפסת 35800. גס) כל הזכויות שמורות לחברת *במ 1986 ן (ס) כל הזכויות למהדורה העברית שמורות לחברת ?במ ?שראל 1986 ארגון % דהה דהה החדהה החדה ןהה :החדה ההאמי‎ ---7--------< ספר זה מכיל מ?דע עזר למשתמש במוצר התוכנה "356 (הגירפה העברית של עצו1וסה" תסולופסקחס0 +הסחטסספ) של ?במ ובתוכנת עלבוד התמלילים הנכללת בו, 7/%5ַק5081. הספר מתאר את הפקודה 3זתזפא ואת מילות הבקרה של %5/זקזא50. הוא מכיל גם מידע על תואמות עם גירפאות קודמות, התקנה, מפתהות ספריית סוגי-אות וסוגי-האות המספופקים עם 5//זקזַא56. יש להשתמש בספר-עזר זה ביחד עם: 6סז 5'קסותק00אק דאםז פט/זקזא50 :ש6ע, המתאר את השלמוש ב-%5/זק5681 לעריכת מסמכים. פרסום זה נועד במ?וחד למשתמשים המעוניינים בביצוע פעולות כגון: . עריכת מסמכים תוך שימוש במ?לות הבקרה של 5081/05 . שינוי הקבוצה ההתחלית של שפת הסימון המוכללת גגמל) של 526 גראה מסזעס אסזזאזאמתם|וקהך זס5 מפזאגזפ ‏ :605ק). לפרטים נוספים על שינויים; עיצובים או הופפות לקבוצה ההתחלית של תגי גמל).ג . יצַירת פונקציות עיבודי ?ישומים לתגי גמל. השלמוש הכלל? ב-%5/זק1א50 אינו מח?יב ?דע במערכות הפעלה. מפר זה אינו כולל מ:דע על פונקציות עיכודל יישומים לתגי גמל שהוגדרו במערכת מחשב ספציפית זו או אחרת. המשתמשים בלישום הקבוצה ההתתלית של תגי גמל צריכים לעיין בפרסומים הבאים: =סז0ה 5'אם5ע ז56 אסזאגד5 |68 :65 רשואה היד ה-א מדריך למשתמש - 681 66/3 עבר? =פדט6 אסזזגזאפתם |קאך ז55 אסזא.ד5 68 :60 = ויו יק י)-ח ו יור ו ו גי ו א ור ו ור וו ו ו המידע הנכלל בפרסום זה חל במידה שווה על 5טא ו-ק52/ו/, אלא אם כן צויין במפורש אחרת. השימוש ב-0%5/זק5081 בסכלבת 685 או ספז מחי?לב את תוכנת הפביבה הקדמית (6"ט08%" %ההההסזוטתם סהטסחשם"סת). התייחסויות למדפסת 3800 חלות הן על מדפסת 3800 דגם 1 והן על מדפסת 0 זגם 5 הפועלת במצב תואמות (₪5 בלבד), אלא אם צויין במפורש אחרת. התייהסויות למדפסת 3800 דגם 1 חלות גם על מדפסת 3800 דגם 3 הפועלת במצב תואמות (5ץא בלבד), אלא אם צויין במפורש אחרת. פרסום זה מכיל את הפרקים הבאים: "השלמוש ב-"0 עבר?" מסביר כיצד יש לעבוד עם המוצר העברי, כולל הערות הנוגעות למוסכמות הסימון בספרות 3/ת6כה8. "השימוש בפקודה 3זת5681א" מסביר כיצד יש לתת את הפקודה 3ז5081א, כולל מוסכמות מתן-שם והגבלות. 7 הפקודה 3זק50861א" מתאר את הפקודה 3זק81א0פ5א ואת כל האופציות שלה. 1 שירותי תמיכה ותחזוקה ניתנים אךָ ודק לקנוצה ההתתחלית של תג?ל הגמל, ללא כל שינויים. אם החלטת לשנות את הקבוצה ההתתלית, מומלץ שתשמור גם על עותק של הקבוצה ההתחלית ללא שינויים, לצרכי שירות. מבוא ווו פרסומי ;ספ פרסומים מוגבלים == =---ה-1 3 4% 425 11 "מילות של %5/זק1ַ508₪" מתאר כל אחת ואחת ממילות הבקרה של ו סדר הא"ב, מציג את תתביר מ?לת הבקרה וכולל הערות על השימוש בה ודוגמאות. "תקציר של 5/זקזא56" מסכם את %5/זק1א56: שמות קבצים, אופציות ומ?צדים של הפקודה 3ד8זפ, מילות בקרה, סמלי מערכת, תווים מיוחדים, קבוצות תווים וסוגי-אות המפסופקים עם מדפסת 3800. חנספת א. תואמות עם הגירפה הקודמת של זס1א560" מתאר את ההבדלים בין גירסה 3 לבין גירסאות קודמות של 5/זק81א50. חנספה ב. התאמת פט/זק1ק506 למתקן שלך" מסב?לר כיצד תוכל להתאים את 5 ' לצרכיך, כיצד לשנות את ברירות המחדל של %5/זַ81:0א50 וכיצד להגדיר יהידת פלט לוגית חדשה או סוג-אות חדש עבור %5/זק1א50. "נספה ג. פוגי-אות למדפסת 3800 המסופקים עם %5/זַת5081" מתאר את סוגי-האות למדפסת 3800 המסופקים עם 05/זק1א50. "נספת ה. תוכנית מפתחת ספריית סוגי-האות של =6ע" מסביר כיצד אפשר ליצור מפתחות ספריית סוגי-אות. . 5 פי'תםףהאססהץ דאמד פט/זק5081 :ססע, 5835-0069, מתאר את מוצר התוכנה -6ע2, תכונותיו ואפשרויותיו. * 60105 0508'5 זם5 השזהאזפ 8 :205, 5820-9186, מכיל מבוא לתגי גמל ומדריך קצר לסימון מסמכים בעזרת הקבוצה ההתחלית של תג" גמל המסופקת עם 5צ/זק5681. . םסאסאם-םת זם5 אםךחאז5 68 :65ס, 7 מתאר את הקבוצה ההתחלית של תגי גמל המפופקת עם 5/זק5661. . 3 - תגי גמל - מדריך למשתמש, 7, מתאר את הקנוצה ההתחלית של תגי גמל המסופקת עם 7/%5ק5681. . 605 אסדדא זאסמ |קאד זםסף אמזפאז5 :05ע, 5835-0050, מסביר כיצד לשנות, לעצב או להוסיף על הקבוצה ההתתלית של תג:י גמל.: . 5 א510םת סאג 5ד0ם608₪6 | :ס6ת, 5020-9188, עוסק בעקרונות גמול ומספק הנחיות לעיצוב קבוצת תגי גמל משלך. . 5 0515א6דס =%, 35-0067צ+5, מסייע באיבחון בעיות ב-"6ס ובהנהרת מהות הבעיות לאנשי השירות של יבמ. . הודעות , 5835-0068, מכיל את ההודעות שמציגה %5/זק5661 ומציע פעולות לביצוע בתגובה להודעות אלה. . מעבד תמלילים עברל 806"/3 - מדר?ל בזק, 51%6-3732, מכיל את הפקודות העבריות ותרגומן לאנגלית נ(כולל תגי )|608). ₪ 8 6% 65>'חםחה טק דאטפך 5, 5%26-3723, מכיל סיכום של הפקודה 5זת1א56א, שפת פל/ז;1ַ₪ק56 ותכונות אחרות של %5/זקזַק506. . מסאםאם;םם 5% ו :1 5%26-3719, מכיל סיכום של הקבוצה ההתחלית ‏ ש גמ והשימוש ב-5/זק1א56 בכל אחת ‏ מן הסביבות - ההיזברותיות. . 8 21680515 206, 35-0068ץ1, מתאר את הלוגיקה של מוצר התוכנה 56% ומפרט רמות בקרה ואיזורי נתונים מתאימים. צוּ מדריך למשתמש - =₪6 ."7" וי פרסומים נוספים שר ו ו . אסדדסטססתדאז :50/צדדודסגת מאדטסגה |אטדאדט אפד, 6620-1800, מציג את מערכת 5, אחת המערכות ההידברותיות התומכות בפעולת %5/זַק5681. ספרי-עזר אחרים המכילים מידע מפורט על 685 הם: - פ5ס"5] [078ה00 "0+ 06ה00+0"07 0ַה60008 67 :50/חט 128 5620-6211 5 1 התסהפט הו 06₪ש שישה ששיידד--=-----=-- ---- = שוש 5'-סב8 060785 :50/א0 15%8, 5619-6210 וו ₪ שש = ₪ "סופת 085 :00/50 128, 5026-5236 1-ו ה ו ו ו > - - 06+0%0006 120"0] סחהּ 60008780 085 :ק5/א0 אתך, 5620-6209 66 תסתט דסא 670 ו == - ו 0500'5 1בהוחה-פך :ק5/אע 128, 5620-6206. . מפד0ס פ'פספט |גאזתקפד 50ד 05/%52, 6628-0665, מכיל מידע מפורט למטתמש ‏ על 50ז ‏ 057952 (אופצית שליתוף-זמן), אחת הסביבות ההידנרותיות התומכות בפעולת 5/זקזַא50. הוא מתאר את הפקודה זזקם של 50ז ושירותים נוספים להקשת תמליל ולעריכתו, ולניהול קבצי נתונ? תמליל. ספרי-עזר אתרים המכילים מ*דע מפורט על ספז הם: - ם6אםתם;סת 60265א1 פאגהה0ס 50ך 05/052, 6628-0666 = 4 יי ה יי ו יי ו ו - צמגות50 מס6אםאםתסק 65ג60אה| פאגאהא0ס ס0פד 05/052, 28-0667א6. וי-וי כ = 0 ו = 4 וי ה ו פרסומי מדפסות . 5דך סא הםך5צ5מע5 6אדזאדאץ 3800 פד םה 6אדסטססאזאב 6זווןה 8068?, 6626-3829, מספק מידע כללי על מדפסת 3800. הספר מתאר את טיבה של מדפסת 3800 ועוסק באפשרויות התקניות והאופציונליות העומדות לרשות מדפסת 3800. . =פז %'קסטהםססקק הםז5צ5055 6אזזאזקק 3800 ה8ך, 6626-3866 (עבור ₪05 05/%52) ו-6626-3900 (עבור ם05) מכילים מידע מפורט על תיכנות עבור מדפסת 3800. . +וווספו+הקח 00 :086ו60 פ'ממחחהזסס,"ק 3 80081 מדפסת 3800 159%, 1, מספק מידע הדרוש לתכנון ולהסבה למדפפת 3800 דגם 3 של במ במצב תואמות ומסביר את השימוש בה. . הסו%החה"ס+ה1 6000"81 765 שהה 60208, 6633-0100, מתאר את מוצר התוכנה ואת דרישות ההתקנה והאיחפון שלו. . מסוצהמ"ס+חה1 0008"8[‏ :עצו1וסה" שהו%תוח"ץ >הסהטססק 560ססתסס, 3, מצלג את מוצר התוכנה -תכ6. . הסוצהזסם0 סהם | הסוצה!וה+5הז ,6006:‏ -5033-6135, מסביר ‏ כיצד להתקין, ?הפע ולתחזק את מוצר התוכנה =תכ6. . מסו+םןו"50 20 מַסה+"%0ה1 %טמהך ‏ :"020, 5033-6136, מכיל מידע על יצירת קלט לתוכנית =60. . פ>'תסחחה"םס:ק 8 8 3 7700615 התס%פעבסט5 סהושהוזק 3800 18% , 1 מכיל מידע עבור צוות הלקות המתקין עצו1וסה] 65וּ5070 שחוח"? [-7"0000%5 תהתסס:ק ע%וּ1ו0% %תוּתץ. . 8 חב 5 7000[5 החס%ל5עפפט5 בהו%תוזק 3800 158 תחוצתוח "0+ פ%ת0" בהומהסה"?, 57035-0082, מתאר את השלבים הדרושים הכנת גופנים שפסופקו ע"? יבמ, לשימוש בהדפסת מפמכים. . 4 שחס" 5 [8000 החס5%עפטש5 שהוצתו-ק 3800 158, 5835-0053, מספק דוגמאות הדפסה של הגופנים הקילמים למדפפת 3800 דגם 3. . ס1ה+63 לחס] 8 [%1000 הס%פעפכסט5 סהו%תו-"ק 3800 15%8, 35-0056ה5, [ מספק דוגמאות הדפסה של הגופנים הקיימים למדפפת 3800 דגם 8. . פמו%צחו": הסו%סתט" בַסַסהַהט4)0 תה מםס+הו-7 ססבק 3820 18%8, 8 שחוחחה!ץ ההה הסו0000%"+מ] :6"הש501%, 6805-1189 (ל-86/5) [|-1166-"680 (ל-56/), מתאר, נמספר חוברות, את מדפסת 5820, מספק מבוא צּ וו /-:*+ז;[]/נ// מידע אודות תקשורת, מיקום פיםי ותוכנה של המדפפת, מידע אודות הזמנת הלפים ל-3820 ותכנון העבודה למדפסת. . ו >5'"ס%המסס0 :ב%תו:ק 4250 5%פך, 6433-1551 הנחיות והדרכה להפעלת מדפסת %250. . 10 מפ>חתסה מפצתוזק 4250 18%, של הגופנים הקיימים למדפסת %250. צחוחק . שסחס-0+0₪ק| סתב | 08וש6 | 0500'5 ו + הסוס ה חב , 9, מספפק מלדע והנחיות תוכניתנל מערכות ותוכניתנל לישומים המשתמשלם ב-עשו1ו6" %תסהססהחבּ שתותץ. . בפחוצתותק תמסו%סהט] ססההּט10 5ס+ פספ+הוזק 1578 שתו5] +0 ב0וט6 /.. 5, מתאר את השלמוש במוצר תוכנה ג=חק ,6228 ,061 ,005 ,סע ₪ ואת השימוש ב-%+ספסט5 של מוצר תוכנה יחד עם מדפפסות =קא הקיימות, כולל מדפסת עמוד 3820. . 68 פתומהחהּתםטסזק 5'זפ05 עצוווּסה" פפסועט"ם58 %חוּספק, 5566-3086, מתאר עבור תוכניתנ" יישומים את האפשרויות הקיימות במדפסת מפוג 6ררשווס-11ה, כולל השימוש ב-!006 להפקת פלט. 646 מפפק דוגמאות הדפסה וצ מדריך למשתמש - ;ספא וארו ורוו רו מדריך ספרות ל-צדדדצסג; אסדדצפםקטסס דאפמטסספ הטבלה שלהלן (עטו1וסה] הסו%ו5סקח00 %תההטססכ). המשתמש. משימות המשתמט "0 תכנון והצגה של עריכת מסמכים (תוך שימוש בקבוצה ההתחלית של תגי גמל) עריכת מסמכים נ(תוך שימוש בפקודות הבקרה של 05/זַק1א50) שינויים בקבוצה ההתחלית של תגל גמל? 0 ? סיוע ואחזקה של טכנא: גמל, ללא שינויים. תסייע משתמשים, מתכננ?ל מערכת ממשתמשים חדשים עד למשתמשים מנוסים משתמש? קצה בעלי-?דע ומשתמשים מנוסים מנהלנ? "0ס ותוכניתנ: תמַליל3 למשתמש תוכנה ניתנים אך ורק לגב?ל אם בכוונתך להכניסם ההתחלית המקורית לצורך איתור בעיות. להתמצא חות בחב "6 הסו%הה"ס+ת1 81"שת60 (6820-9158) 60: 1 050"'5 58% תס+תה5%8 (5820-9186) 68ו00 "ס%ףתה5% ]608 :65 8+ק 50% (5020-9187) 3 - תג גמל מדריך למשתמש - (5182-9187) 260 = 59 )58055-0068( 85 :6 פ5'תסתהםתטס"ץ צאבך (57035-0069) 68וש6 65: 5 8" ספהטפחהה| (5035-0070) 3: מדריך למשתמש (5185-0070) 605 35 )5835-0068( "ס%+"5%8% :04 :65 הסו%+ה%3ת10705קה1 5₪% (5035-0050) 00166 "ס%תה5% ]08 :65 8 פ5'ת050 50% (5820-9186) סס%תה5% ]0 :66 ססחפה0זסקא 56% (5820-9187) %5 :656 פ5'תספתתהיטס" %אבך (5735-0069) 68וש0 65 :60 8+ ספהטפתהה| (5855-0070) בספרות ל-56% רשימת החוברות מופילעה בהתייחסות למשימות השונות של הקיימת מספק מ:דע כללי אודות עיבוד תמלילים, עזר?ל ספריה ורשימת ספרים קיימים מכילים מבוא לקבוצה ההתחלית של תגי גמל, מתארים את התגים הנכללים בקבוצה ההתחלית והודעות של 5 מתאר את השימוש בַכל מילות הבקרה של %, מכללל %5ץ,, עזרים לניתוח בעיות ז5061, עזרי העריכה והודעות 5" מכיל מידע אודות: הקבוצה ההתחלית של תגי גמל, מילות נקרה של 05/זַק5061 וכיצד להכנים שינויים בקבוצה ההתחלית של תגי גמל הקבוצה ההתחלית המקורית של תג:? שינויים בקבוצה זו, מומלץ שתתחזק גם את הקבוצה צַ מנהלן "206 אחראי להגדרת מוסכמות סימון ונוהלים למתקן. תוכניתן התמליל אחרא? ליישום ;4 אשר יבצעו את ה עיבודים אשר הוגדרו על ידי מנהלן ש6פ. משימות קהל ספרים המשתמש מטרה מומלצים הכנת פונקציות מנהלנ? "6 "סצ"ה%+5 !68 :266 מספק מ*דע אודות: עיבוד ?ישומים ותוכניתנ?ל הסו107060%8%סה1 56% כיצד לתכנן תגי גמל (=ץא) עבור תג? תמליל+ (086)57035-0050וטס פרטיים, עקרונות גמל 1 :66 בניית תגי גמל, 5'ת050 50% תסלתב5% הקבוצה ההתחלית של (50820-9186) 66ו00 תגי גמל, מילות הבקרה "ס%תה5% 60 :"6 של 05/זק5681, הנתיות 6סתס"0+0ק 56% למשתמש. (5820-9187) 5/זת5 :-6ם פ5'תסהחהה"טסץק צאבך (5835-0069) 8₪וש6 5זתץ5 :65ם ססתסז0+0ק ססהבטפחבּ| (5835-0070) :0 חפו5סכע סשתה 0%5פסה60 (57020-9188) 66ו00 התקנה, שינויים מהנדםי מערכות -6 מספק מי:דע אודות ואחזקה של "6 ע"ס%ססזוּ2 ההתטשסתק זיהוי שגיאות, התאמת 58 :6 506 למתקן והשימוש בו פ5'סממהזטס:ק %אבך (57035-0069) 66ו6₪ 5זת :65 6+ ספהטפהב| ג5835-0070) פופסחסהות "6 (5%35-0067) 66זַ60 = 6 +0א פופסתפפות (35-0068ץצץ|) 359 605 (5835-0068) הערה: כמו כן קיימים, כסיוע למשתמש, כרטיסי העזר הבאים: 0078 א0ו00 פ'מסחחהמטס: %אפך פ0/ךק1ק50 :66ת, 526-3725 פסחפפפדצבא אסוש0 : 6-1ק, 26-5719א5. / מעבד תמלילים עברי? 3/-6פח - מדריך בלק, 6-3732א51%. וווצ מדריך למשתמש - ת6פם ו וטנו ו תוכן עניינים 0 השלמוש ב-=560 עברל ה ₪0 0 השימוש בפקודה 3זקצמ0פא . השימוש ב-%5/זַק5681 בסביבה הידברותית" מתן שם לקובץ הקלט הע?לקר? 7 מוסכמות מתן שם ב-085 0 מופכמות מתן שם ב-50ך / מאפייני קובץ קלט 8 ₪ שר 0 אופציות הפקודה 3דקזחספא . תחביר אופציית פקודה ברירות המחדל של אופציות "הפקודה אופציות זרות-הדד?ת (5חסוּ00% סצו יחידות פלט לוגיות ו?עדים ל סוגי מדפסות תיאור אופציות הפקודה 3דק56861א פאזת: הצזזת הדף שמאלה 8 ₪ 5 < 5 פירוט סוגי-אות שטאזזאסס: המשך בעיבוד אחרי גילו .. . ... . ופטןסאם ע . ... י שגיאה . . . . . טסט %*+ + .- .. לא חמורה זטספס: אפשרות הגדרה-מחדש לקובץ שרות של 05/זק1ק50 זפסם: שם תחנת פלט מרותקת או תור 5:ָ פלרוט יתידת הפלט הלוגית =ן|ז;: שם קובץ פלט 2 פנזאס": פירוט ספריית פוגי-אות אפפאז: יצירת מפתחתח ענ?ינים (אינדקם) בסוף הספר 8: פירוט ספריות סמלים ומכללים 18 בקרת הדפפת הודעות / ז6₪סא: פיום העיבוד אחרי שגיאה פלט . .. . 60. זטפפסא: מנלעת אפשרות הגדרה-מחדש לקובץ ש =סאתסא: השעיית הפרופיל ₪ 8 התעלמות מספריית המ?קט 15 מנלעת הוספת שיגרות יציא זצאאסא: מניעת הנתיה להתקנת נייר אפמוטא: הדפסת שם הקובץ ומספר השורה %5:: שם קובץ המכיל אופציות 5סא;: הדפסת דפים סלקטיבית , זאנאק: הפקת פלט למדפסת 9 : ציון פרופיל 0 ז18)): השעיית הודעת ליהוי המערכ 5 ציון ספריה 2 " 8: פירוט ספריית מיקטעים 07: הדפסת דפים בודדים במפוף "ת50: ביטול מ?לת הבקרה .מע. אסצפ5: הפעלת מללת הבקרה .מע. 8ג5ץ5: קבלעת משתני מערכת , אתםז: הצגת הפלט על מפוף המשתמש 5 הכנת המפמך בשנ? מעבר? זגאס;אע: הדפסת כל שורות הקלט ללא עריכה ₪:ָ הדפס אותיות לועזיות קטנות כגדולות הסוצמס-"הפטהּ: אופציות מוגדרות-מ 0 מללות הבקרה של פץ/זמ1ק50 תהביר מילות הבקרה . מפריד מ:לות בקרה : מכללים 6 ₪ :'% ל = מתאם מילות הבקרה מילות בקרה מסוג 1 יחידות רוות ₪ ₪ 9 מוסכמות סימון . תיאורי מילות הבקרה של 5 ... [הצב תווית: .אג [אות גדולה] .אד [אורך עמוד] .או [או] 9 ₪ 2 .אז [אז] ₪ ₪ ₪ .אח [אחרתז . .אט [אזן טורים] .אם [אם] ' א . .אש ורד שורהז ‏ .בה [בצע הוראה; . . .0000000. 08 0000000000 0000 5 000000000 היייופשויייייייי.. עים 7 : ה 516 . . ת . ₪880 0 3 ו עריכה שתמש . 60000000. ףתתשת 4 ו ְְ₪ְהְ₪ח3!0₪3 ₪888 3 יי -''-ח][י/ 0 . 0000000000. 6060. .*0. .*0. .0 60 - ייישי. 7 יש = 6 א שא שש ₪ ₪ א ₪ של 4ההתתההההשסששִ .0000 0000000000 0. 0000000000 000000000. ינ נההההתתה 3 וו 'וויית יי 5 הת .+ התהמהמתתת=ש של" 5 ךןונההתהתתהת-סש יי תת00 0008008000. א 0% אל 0% א א שא ₪ א 2 0000000000 0000000000. 0000000000 0000000. תוכן ענלינלם 0000000000 00, . 0. 0-00 11191 00 סא *- % נבצע מכלל: :+ נבטל עריכה: : נדלגם נקפיצת עמוד מותנית נהזז בסים: ו נהודעה] " , נהגדר הדגשה] 2 נהגדר שטת: /- נהגדר טור] 4 נהגדר ישר] לי נהגדר רמת כותרת] נהגדר מכלל: : [הגדר משתנה] 9 נהגדר סוג-אות] נהערה] 1 נהערת פלט] 6 נהגדר קובץ] : נהערת שולייםם] נהגדר תום: 6 % נוגם:ז ₪8 5 [טור יחיד] ₪ > נטור מותנה:] / נטנלר פותתם] 6 [ישר אנכי] "0 [ישר אופק?] ' נהכלל מיקטע] , [כניסת מפתת] . נכותרת ע:ל?ת] נכתוב לקובץ] , [כותרת תתתית] - .62 נ[נרמת כותרת נמיקוף מלה] . נלךז [מיספור עמודים] ‏ [מילול אנכים: [מילולי] " : נמירווח מוביל] נתמליל נמשךם: 2 [מערכת] יש [מפתת] ו ו [נמיקוף] ₪ נמרכז: 2 נסימן הגהה] . נסוף מכלל] ' נספריה] 8 נסוף קובץ] 5 2 [נספרר שורות] / [נעמדת טבלר] . נעריכה אנכית] נערך סמל: , [נעצור] ו נעקובם: "עבג נ[עריכה] , [פלט איחזורז [פענוה מכלל:ם: נפענה סמלם: . .. 0. . נפצל תמליל: , נצאם ₪ נהצג: ₪ ₪ 2 ₪ נצרף מפתת] / נגוש צף] ₪ נצרף] , ₪ [צמוד לשמאל] , נצרף תוכן: % 5 נקו תתתי - אות ג נקפיצת עמוד] , נ[קו תחתי] ₪ 9 נקטע מותנה: . נקידומת] וי נקלט מסוף] *- נקרא משתנה] 8 נקצה עליוןם: , נקשר פונקצ?ה] נקרא מסוף] , מדריך למשתמש - ספה 4 .0 5 > ₪ ₪ 6 80 ₪ ₪ ₪ 56 2 א אא 605 ש4= 5 % ילתתתתתת28 4 ו 1 ייתתתתתתתששסתנבת>תשששסששסששו .++תתתתתת-- 5 ל ₪9 + ₪ ₪ 4 ₪ א א שת שש פמ ₪ 8 ₪ או 3 ו ,.+התהתהתתתת- יו תת 9 ד יצתתשתתתתתשש-. הת .00 000000000. .₪668 א ₪ ₪ ₪ +ססתצ 00 000000000909000030000 00. 0000000000 00. יורתת-- 6000000000. .תת ב ₪ ₪ אא שא 6 ₪5 אמש ₪ שר ₪ ₪ ₪ "ה 4% % > ₪ ₪ 6 שש 6 ₪06 ₪ ₪ ₪ 86 ₪ ₪ % ןיוו ...2 י.-*"*.סתתתתתתתתשתששתא"ש 8 ₪ ₪ % 4+ > א 9 רש 88 006045 4 4 :55 + % + 6 אי ופ םר םא מדת ₪ א 606006 ₪ ₪ ₪ א ₪ % .0 ו יי'[[ך"י]ץ] ]|[ ,תת תתתתת000 ,תת 6 4 8 א שר 8 08 05 6 06 8 6 5 א 9% 08 או שן שי י++תתתשתת-. ₪ א ₪688 ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ 8 ₪ % התת-- . 000000. .ו ו תתתת ==( ההשש "הַהתהתתב. 4 8 ל :5 ₪ ₪ ₪ 2 ₪ 04 5 9 תל .00000000 00. . 0. יןיי'ייי.,..2 תתא ₪ ₪ ₪ א ₪ 6 9 ₪ ₪ 6 א ₪ ₪ 6 ₪ ₪ 6 6 5 ₪ ₪ 6 66 א 6 אא 6 6 ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 5 5 = 7[ ו יההתה + תת . 7 +י הרושו רסו לי יי יפי . בי + קוצ ₪ אב בב יכנ נש יו צר מ 2 5/0 כ +-ום- 41 0 סא + ואת ה !- סא -+64 ת 4 סי כ> ₪ 45 9 00 פצ > .קת [קצה תחתון: . .רא [רווח בלן אותיותז .רב נ[מצב רב טוך:] . .רד [נרוחב עמוד] 5 = .רו [רוות] -- >. .רח נריוות שורותז 2 ₪ ]=( 64 5... .. . 080000000. . . 0. .0 000%. 7-ו .רט [רוחב שורה בטורם] 0-6 ₪ > > , . 216 .רי נ[רווח *ח:ד] יי . 8 ₪ ₪ 9 215 .רכ נ[רווח כפול] ₪ ₪ 5 0% ₪ ₪ 4 , ₪6 ₪ 204 26 .רל [רווח בלן מליםז ‏ ₪ ₪ + א ₪ ₪ 18 ₪ ש ₪ 8 ₪ 5% ₪ + 6 27 .רנ נרוות נוסף: ₪ ₪ + ₪ ₪ ל 5 ₪ 4 ₪כ ₪ 9 %יש ש ₪0 20% .רצ [רצף] הש ו וש ₪ ₪ ₪ ,6.25 ₪ 8 שח 6 > > > 21 .רק [שורה ר?קה] ל ₪ 9 ש א .שה ש רש ה > > 2 > 223 .רר נ[נרוות ו 4 ₪9 א 9 .0 שי של שיק ₪ 20% .שא נ[שורה אלמנה] ל 0 ל ₪ ב שי בו שר שא ללש 206 .שב [שבור] . שש וש שאמ קש וס הפנומת ,יסורה ל לשה ה לו שר - 2207 [שג [שירותי גמל] שאר אס מא שש ₪5 שר ₪ ₪ 208 .שד [שול: עמוד] ה .שח [שחזר מצב] = ₪ ₪5 9+ 6 ₪78 ₪5 ₪ לרש שש ₪ שר שרב 235 .שט [שטת] 4% 5 ₪ ₪ ₪ 2 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 2 236-0005 .שי [שוליים ?מנ?ים] 9%ח------[[ [ י 2 .שמ [שמור] 0% 8+ ₪ + ₪ ₪ ₪ ₪ 9 ₪6 ₪ ₪5 25 22 .שם [שחצר פוג-אות] ₪ ש % ₪06 א ₪ 9 0 ₪ ₪ א 3 265-000 .שפ [שורה פנויה] 6 ₪ %‏ ₪ > ₪ שש > ₪ ₪ ₪05 ₪ 8 ₪ 2 265 .שץ נ[שבץ] % ₪ ₪ 6 א > ₪6 ₪ א ₪ 8 ₪ ₪ ₪ 5 רש .265 . שש ל שמאליים] 9 ₪ ₪ 9 ₪ > ₪ 5 9 ₪ ₪ :1 ש ₪ 5 5 ₪5 77ק .תב נ[נתיבהז 9 6 > ש שת ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ א 1 6 4 209 .תג [תרגם אות גדולה] 8 שו 4 9 ₪08 8 ₪9 ₪ ₪ :₪ ₪ - 256 .תז [תזוזה: ו 4 9 שי :יא 5 ל 6 ₪ שיש 207 .תת [תזוזה חזרה] ₪ שוש א ₪ ₪ > שר ש 4 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 6 209 .תט [תחילת טור] פ %ש שרע שראי9 6 ₪ א 5 8 ₪ + ₪ ש + 6 ₪ 260% .תמ [תרגם מחרוזת: פה ₪ ₪ ₪ אהא 0-0 6 שה .שר ₪ ש 202 .תם [תח:לת סוג-אות: 6 := ₪ ₪ עי-שה 9 ₪ ₪ ץצ ש 23 .תע [תוכן ענ?ינים] ע ₪ ₪ ₪ רש ₪ שא 6 שש ₪ 9 6 256 .תק [תרגם קלט] 6 שר 5 שי שכשוח ש שי ל ₪ ₪ ₪8 שש 208 .חש [תצוזת שורה] .5 ₪ פק ₪ שש ערש 9 ₪ ₪-:- 6 2/0 .תת [תרגם תום] שי ₪ שש 7 .3 ₪ .1 ₪ ₪ 76ק 0 תקצלר של %6/זַק1ק50 וש 9 שו שש ל ₪ שר של ₪ - הלק נספת א. תואמות עם הגירסה הקודמת של זפ+ז1ַק50 א ל 5 8 : 6% ₪ 301 תואמות עם גירסה 2 של 5/זק1א50 44 שר אה 4 ₪ > ₪ 2 .302 שינויים בפקודה 3זק1ַק56א . שק 6 ₪0 יפ שר . 208 שינויים במילות הבקרה של ז;:50% . רא 8 ₪ ש 9 > ש שה שישה 503 מילות בקרה בלתי-תקפות של 5/ד10ק50 א ₪ שוש ₪9 505 שינויים בעיבוד מילות הבקרה של %5/ז1א50 ₪ שיש % ש ₪ - 505 כותרות רצות עלל?ות ותחתילות ב-%5/זק1א50 גירסה 3 ₪ שיש ₪4 305 רקע היסטור?ל ל -6-‏ 6 -5 6-3ק ‏ פשר שא )וושה ₪ שבי שה ₪ א | ל עיבוד גירסה 2 שר אשי סו וש רישה יזמ וק * ולו ה לא ו 0 ₪ 55 העיבוד בגירסה 3 6 שר פא 6 9 ₪ ₪ ₪ ₪ שיש .506 תואמות גירסה 3 6 אפר וש ששה א יס סל שר כ טי גב ה .307 שיפורי גירסה 3 6 ששה חיכש ₪ םיצ שריש --307 אי-תואמות גירסה 3 ₪ ששב ₪ א 40 ₪ ₪ ₪ 0 50 שינויי מסמך ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שו ₪ שאי :₪ ₪ .508 שינו?י פרופיל 3 רש שג ₪ יש ₪ ו ₪ ה - 5097 ספריית מכללי 45/זק5061 ה שב פא שיש שה 5 ל 210 טכלרים . ₪ 4 + ה( ו 6% של שכר איש בי בד ד שר שי 1220 תואמות עם דג50/"0%%ז 2 א ₪ ₪ 9 רש ₪ א ₪ ₪ 216 יצירת סביבה תואמת זג50/"08%ד ₪ ל ₪ ₪ שו שה ₪ ה 515 נספת . התאמת פט/זק1ח50 למתקן שלך 9 ₪ ₪ 9 ₪ ₪2 377 נוהל התאמת %5/זק5061 . ל ₪ יש א ₪ שארש ₪ ₪ 377 קבצי מקור המפופקים ב?חד עם 5001/45 שר אפ וע ₪ 217 5105 וז 51165 : הגדרות הודעות רש שה .0 שרג ₪ 109 המכלל 25756 /1568זוז5ס 8 -806- ₪ ₪ סט פרום שרע ₪ ₪ 589 המכלל 2511541554 , = .א ₪ א 8 > שה 320 אפהפזוופס: הגדרות הודעות נוספות עבור 50ד יש שי שרע .2% המכלל 6פמפזנאז 8 ₪ % ₪ ₪ ג ₪08 ₪ 28 הש = 4 .לה 8₪8: הגדרת ביטולים ₪ ₪ 2 ₪ שש של 2 המכלל 058758 , 23 80 4 .326 ז900פת: טבלאות אופציות התלויות בסביבה 8 ₪ ₪ 4 5 המכלל א5פא5ס ₪ ל ₪ 98 שישו ₪ ש'אוש .4 ₪ של : .325 המכלל 251560 . מ ל שש א ב .שק שינוי ברירות המחדל של אופציות" הפקודה 3דק5061א * + ₪6 327 תוכן ענ"ינים וא המכלל =656א5ע (685 בלבד) רש ל א 9 א ₪ ₪ 5 ש ₪ 4 > 4 527 המכלל :5פ5זאפע (ספד 0 2 יש כ ₪--4 ₪ = -28 המכלל 25888666 7-5 סל שא סל אפ ובל ₪ 0 %5: קבוצת תווי תיבה" יש ₪ ₪ ₪6 ₪ ש ₪ ₪ ₪ ש ה 52 המכלל 2588065 . 8 0% ₪9 ₪ ₪5 ₪ ₪5 א א 53-00 דם1ץופת: הגזרות יחידות לוגיות 6 ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 0% א 8 ₪ 50₪-- 535 המכלל זם.וז5ס ₪ | 58 ₪ ₪ 9 ₪ ₪ + א א > א שש % א 8+ ₪ ₪ 42 555 המכלל זפ]!5585 0 % ₪ ₪ ל ₪ % + 2 4 5 536 פזת;זוופס: מידע על סוגי-אות למדפסת שורה כ א שש א 9 ₪רש ₪ 55% המכלל 58-18 ישיא ל ו 0 ו 0 2 .04 3357 טבלאות רוחב למדפפות שורה 7 שריש א א םי ₪ ₪ -305 סוגי-אות דרושים למדפסות עמוד 8 אשי שג אלד הש4 שה שא לעש שג א :0 0 נספת ג. סוגי-אות למדפסת 3800 המסופקים עם %5/זקז8א50 שא 6 51 סוגי-אות של %5/זק5081 השיש של א שה שה ה שישה א 2 501 שינוי סוגי-אות של 05/זק81ק50 , יש ₪ .| 3635 יצירת מודולת התאמת תווים גראפיים חדשה" וש ₪6 ₪ ₪ 3055 לצירת טבלת סידור תווים חדשה שי .שש שה ₪ כב א א של שש 0% דוגמאות . שי שר .ללה ב שרי ש רג א ₪ ₪ שה וש -- 8 שוגי-אות לשימוש עם %5/זק5081 6 ₪ שוש שר ל ₪ ₪ שד -576 נספת ד. סוג?-אות עבריים למדפסת 3800 = שוף ש ₪02 253 נספת ה. תוכנלת מפתח ספר?ית סוגי-האות של ;0 6-9 27 סביבות הפעלה 0 ל ל פיקס סריש שש "בש 5 מ שר לישו, שולשה של 6 5 5 של שמשי 252 ער שש ספ רמ 6%" 0 שיש לב פש-3, 18 בש יש שג .55 5 05/%52 8 ג . א של שא ₪ :565 קודי שגיאה של תוכנית מפתח ספריית סוגי-אות ‏ ₪ א 6 - 710 דו"ת תוכנית מפתת ספר?לית פוגי-אות לו ו מילון מונחים 66 ₪ ₪ ש | א שש 3 ₪ 9-0 שש ל ₪3 שה ₪ שארש ש 207 מפתת 3 ₪6 -ש-₪ ₪ 6 :8 6 5 רש ₪6 ₪6 שא ₪ 3 ₪ ₪ 53 ווא מדריך למשתמש - "ססקא ----/-/-/-/--------"-""22 ו רשימת אלורים חתרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים חתרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשלם תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים תרשים ם-%-/ 7 חחכנמחח--:-/.0-0- ה --/ ד 1. קיצורים מזערלים של אופצלות 3זקזא56א ₪ 5 6 ₪ ל 2. יחידת פלט לוגית לעומת <עד פלט . 8 > 6 ₪ 8 3: יחידות לוגיות עבריות בשימוש 5?/זק5081 ל + + " 6. יחידות לוגיות לועזיות בשימוש 7/%5זק81א50 8 0% > ₪ - 5. סימון ?חידות רוות ₪ 6-5 ₪ + אש ₪ 6. תקציר מאפיינים התחליים של רמות כותרת ₪ ג ₪ ₪ ש 7. תווים המגבילים מלים למטרות בדיקת איות יש 8. התפלגות חודשית של תצפיות באילש השלג הנורא? 8 ₪ % 9. התפלגות דו-תודשית של תצפיות באיש השלג הנורא?ל 8 0. שדות הפביבה הפעילה 9 ₪ ₪ 0 ₪ כ 2 ₪ ד ₪ 1. מפתתח לתקציר 5 ו שש שר ל 2 מונחי %8/ז19א50 לחלקי העמוד השונים. ו 3. לזיהוי של קבצ? שירות של 5ט;/זַק1א50 וי 6. תקציר אופציות הפקודה 35זק1א56א 4 0 0 ל ₪ 5. תקציר מילות הבקרה של %5/זקזַא50 4 80 4" 0" 6. מיללות בקרה הגורמות לשבירה / ₪ 2 יש א ₪ 7 מילות בקרה הנכנסות לתוקף בעמוד הבא 0 8. מיללות בקרה המם?ימות רצף, גוש 2 הערות שול?ים, שטת בעל שם נתון . 6 יש / 9. מילות בקרה המוודאות התתלת עריכת עמוד ₪ ול 0. שמות סמלי מערכת %5/זק5081 יו תע ₪ על 1. מתאר? ערך סמל 0 6 רש 4 4 2. סביבת העריכה של 05/זק 59061‏ ה שר ₪ יש שו ל וש 3. שדות הפביבה הפעילה מ צ/פ יש .עד ₪ קש 6. מבני קובץ הפלט 2 ל א ל יל 5. טבלת תרגום אז למדפסת 71403 . *מר יל 6: מכלול פוגי-האות המסופקים עם 05/זק5681 עבור מדפפת 0 דגם 1 ו-3 הפועלת במצב תואמות (5/₪ בלבד) על ל 7. ספוגי-אות המסופקים עם מדפפת 35800 דגם 1 ו-3 הפועלת במצב תואמות (₪05 בלבד) 6 - 8. סוגי-אות נוספים המסופקים עם מדפסת 3800 זגם 3 ל 9. מללות בקרה שבוטלו 2 אסיי א ל אי 4 הט וש על 0. שינויים באופציות הפקודה 503 ,א יל 1. שינויים במילות הבקרה של 5/זק5061 2. מגלות בקרה של זג8א50/"0ז שאין להן תמיכה ב-%5/ז50617 5. דוגמה של טבלת רוחב סוג-אות . ו ו 6. תכולת 608 לפוג-אות 3800 של 5681/05 2 5. דוגמת שלנו?? פוג-אות גרוותים מיוחדים) 6 6. תכולת 608 של מוג-אות 68ב;ז ₪016 של 5ט/זקזק 86‏ 7. כל פוגי-האות ל-מדפסת 3800 דגם 1 ודגם 3 במצב תואמות (₪05] בלבד) המסופקים עם 5/זק50861 ל 8. פוגי-אות של %5/זק1א50: %אפז סות00% ויוי 9. פוגי-אות של %5/זק1ק506: %אפז +ו50 , שי 0. פוגי-אות של 05/זק5081: %השו1חשוה 0וח00%, 4 ₪ % 1. פוגי-אות של %5/זק1א50: %השו1הפוה +ו587 " 2% 2. סוגי-אות של %5/[זַק1א50: שפסס"טק 81ו506₪0 +00 , 3. פוגי-אות של %5/זַק81ק50: 8פסספטץ 81ו526₪0 571% 5 6. ספוגי-אות עבר?ים 60₪8₪ש6א. "ושי ישיי וצ הי ויוי 5. פוגי-אות עברלים 01₪60086. " [-‏ יי 6. פוגי-אות עבריים 6068שפא של 05/זק1ק50: ללא שילוב 7. א עבריים 0006א6א של 05/זק5661: ללא שילוב, 8. ספוגי-אות עברלים 6066שבא של %5/זק81ק50: בר-שילוב קבוע 9. ות עבריים 6₪6₪0₪8₪א של %5/זק1א50: בר-שילוב קבוע, 0. פוגי-אות עבריים 68ססאפא של 5/זק1ק50: פרופורציונל: 1. ב עברלים 01066068 של %5/זק50681: עברית במקום אנגלית ₪ 2 ₪8 ₪ ₪ 40 6 5+ 5 ₪ + 56 42 ₪ ₪ + ג 2. פוגי-אות עבר?ים 01600008 של %5/זק;1ַק50: עברית במקום אנגלית, שמן . , > + ₪9 25 ₪ ₪ 2 2 3. פוגי-אות עבריים 6 של %:: 01₪00₪4₪ מלא 6. פוגי-אות עבר?לים 0166068 של %5/זק5081: 018600686 מלא, שמן ₪ ₪ 2 7 5 יש יפר ש.י ₪ 2 שש 5. מוגי-אות עברי?ם 0186008 של %5/זַק1א50: עברית בלבד 6. טוג:י-אות עבר?ים 01860068 של 5/זק5681: פרופורציונל?ל 7. תכולה של שדה מובנה במפתח ספריית עוגי-אות ישו יו 8. קודי השגיאה של תוכנית מפתח ספריית סוגי-אות : 9 דוגמאות דו"ח של תוכנית מפתתח ספריית מוגי-אות ל-4250 0. דוגמת דו"ח תוכנית מפתת ספריית פוגי-אות ל-4250 . רשימת איורים תרשים 61. דוגמאות דוחת של תוכנ?ת מפתת ספרלית סוגי-אות ל-3820 | 376 תרשים 62. דוגמת דו"ח תוכנית מפתת ספריית סוגי-אות ל-3820 .375 צוא מדריך למשתמש - ;426 ררה 0 השימוש ב-505 עכר? השימוש ב-=856 מתואר בספר זה בהתייחסות לסבלבת פסססשפא. לפיכך שם הפקודה העברית הוא 3זק81א5060א, לשמות הלחהלדות הלוגיות נוספות ק?דומות אח, שם הפרופל?ל הוא 0"3סאקא ושם ספרית הגמל?ם 6%:3א. תאור המקבילות בסביבת 0186008 מפורט בטבלה הבאה: שבירת 05סששסא סביבת 0106600086 פקודה 3 זא זט שם ספרית גמלים 3 א 3 שם פרופיל 3 טקא 3פקת קידומות ליחידות לוגיות אה 38 השימוש ב-ת6פ₪ מבחין בילן עברית ואנגלית בכמה רמות: . הפקודה 3זק1א50א והאופציות שלה ינתנו תמיד באנגלית. . מילות הבקרה ינתנו בעברית ו;או באנגלית לסרוגין. . תמליל יוכנס בעברית ו/או בלועזית ללא הגבלה. . תגי גמל ילנתנו בעכרית או באנגלית באופן אתיד בכל המסמך. בהתאם לכך תיבחר פפרית המכללים והפרופיל המתאימים באופצלות 18| ו-:0קק של הפקודה 3ז;1א50א. . 3 עבור תג:י גמל עבריים ואלתה 3תסאקא. . 3 עבור תגי גמל אנגליים ואילתה 0:3א50ע. תגי גמל עבר?ים מותאמ?ם לפלט עברל (ימין-שמאל). הכותרות המופקות על- ידם עבריות; מספרים ופוגריים נראים נכון בפלט עברי. שימוש בתגי גמל אנגליים עבור מסמך עברל עלול להביא לתוצאות לא-רצויות. הצגת הפלט תיתכן בכיוון ימין-שמאל (געברי) או שמאל-ימין (לועזי). הבחירה נעשית בזמן עריכת המסמך ע"י הוספת קידומות לשם היחידה הלוגית באופציה 5סַדַטםע. שמות היחידות הלועזיות והעבריות מופיעים ב-תרשים 3 בעמוד 13 ו-תרשים 4 בעמוד 16. לעבודה נםביבה עברית יש השפעה גם על צורת סימון סמלים למשתני מערכת. בספר זה מופיע הפימון: . אמפרסנד (8) כמציין סמל. . אמפרסנד-דולר (%8 50'א 55'א) כמציין משתנה מערכת. בפועל יהיה מימון סמלים שונה, בהתאם לפסוג המערכת בה אתה עובד. להלן טבלאות מפורטות עבור כל פוג מערכת. אם הינך עובד בקוד עברל ישן (6008 010), התייתם לטבלה 1 בלבד. אם הינך עובד בקוד עבר" חדש (6008 ₪פא), התייחפ לטבלה 2 בלבד. אם הינך עובד בקוד עברי מורחב (0000 תו110%ט8), הת?יחסם לטבלה 3 בלבד. 1. טבלת סימון סמלים בסכיכת 0088 018 הפימון המופיע בספרות הסימן שעליך להקיש היצוג ההקסדצימלי שלו סימן סמל - 8 5 'ג6י סימן משתנה מערכת - 88 | פַלַ": '40' '58' השימוש ב-:26 עברל 1 2 2. טבלת סימון סמלים בטבלבת בטססאפא הסימון המופלע בספרות הסימן שעליך להקיש הלצוג ההקסדצימלי שלו ס:מן סמל - 8 או 8 'ו6'אןו '50' סימן משתנה מערכת - 98 5 או א8ל"? '(6' '55' או '50' 'פפי בקנצים שהוכנו עבור 61.2א/;סעא הפסימון לסמלים נעשה ע"?" % אן 5לח": בהתאמה. בקבצים אלה ?לש להקפיד על הכנסת הפקודה 8 8 זז. או .תק % 8 בקובץ הראשי. פקודה זו מופיעה גם בפרופיל (0"3אתא). בקבצים תדש?לם ?<ש להשתמש בסימול 8 או א8ל"? מאחר ופקודת .תק שניתנה מחוץ לכותרות רצות אינה תופפת בתוכן. 3 טבלת סימון סמלים בסביבת קוד עברי מורחב הסימון המופלע בספרות הספימן שעליך להקיש היצוג ההקסדצימלי שלו סימן סמל - 8 או 8 '60' או '50' סימן משתנה מערכת - %8 4 או %8 '(6' '58' או '50' 'מפי בקבצים שהוכנו עבור 61.2א/-60פעא הסימון לפמלים נעשה ע"" % או 5% בהתאמה. בקבצים אלה יש להקפיד על הכנסת הפקודה ‏ 8 6 צז. או .תק % 8 בקובץ הראשי. פקודה זו מופלעה גם בפרופיל (0"3אקא). בקבצים חדשים ?<ש להשתמש בסימול 8 או 68, מאחר ופקודת .תק שניתנה מחוץ לכותרות רצות אינה תופפסת בתוכן. מדריך למשתמש - ;ספה ...וו / 0 השלימוש בפקודה צזפקזסספא תוכל להשתמש בפקודה 3זקזַא508א ובאופציות שלה כדי לעבד קובץ קלט ולקבוע את מבנהו. השימוש ב-%5/זק50010 בסביבה הידברותית אם אתה רוצה לעבד קובץ קלט ולקבוע את מבנהו, אינך צרלך אלא לתת את הפקודה 3זק1א50א ועימה את האופציות הדרושות לבקרת העיבוד. %5/זַ10ק50 קובעת את מבנה הקובץ באמצעות תגי גמל, מכלולים, מילות בקרה והתמליל הנכלל בקובץ. את הפקודה 3ז;5081א אפשר לתת כפקודת 085 או כפקודת 0פז. מבנה הפקודה 3זקזפא זהה בכל אחת מהמערכות. לפרטים נוספים ראה "השימוש ב-=6 עברי" בעמוד 1. הפקודה 3זק1א50א ניתנת בצורות הבאות: ב-0115, 1 ופציות ) ] זיהוי-קובץ 3זקזפא ? ב-50ז, 1...אופציות ] זיהוי-קובץ בא ? באשר: ָ? מורה ל-%5/זק5081 להציג רשימת כל האופציות התקניות של ו , הפקודה. זַיהוי-קובץ הוא שמו של קובץ הקלט העיקר?ל. כאשר קובץ הקלט מכ?ל קבצים משובצים או מצורפים, זיהוי-קובץ נותן את שם הקובץ הראש?ל; הקבצים המשובצים או המוספים נקראים באמצעות מילות בקרה המצויות בקובץ הראשי. מבנהו של זיהוי הקובץ תלו" בצורת הסביבה שמתוכה נקראת %5/זק1א50. אופציות מפרטות כיצד על %5/זק1ק56 לעבד את קובץ הקלט ולבנות אותו ולהיכן עליה להעביר את קובץ הפלט. אתה יכול לציין כמה אופציות שאתה מוצא לנכון. הפוגר השמאלי ")" שלפני רשימת האופציות הוא הכרחי בסביבת 6065. מתן שם לקובץ הקלט העלקר? מבנה השם שאתה נותן ל-זיהוי-קובץ תלו" בסביבה מתוכה אתה מזמן את %5. אולם כשאתה משתמש בפקודת 3זק1א56א בסביבת 0פ5ז, הכללים והמוסכמות של מתן שם חלים באותה המידה על הקובץ העיקרי, הפרופיל וכל קובץ משובץ או מצורף. השימוש בפקודה 5זק1א56א 3 ורק :00 --=/-]-- 7 [ת ‏ . -.-- ו ו מופכמות מתן שם ב-685 זיהוי-הקובץ של קובץ 085 שאתה מבקש לעבד נתון בצורה הבאה: שמקובץ [סוגקובץ נאותקובץ] ] , או נ נםפסאם|1-: מקצזם11;] מאגאםוזת אם הושמט מוגקובץ (סשקצזם|ז;), מניחה המערכת שהכוונה היא לפוג קובץ זקזא50. אם הושמטה אותקובץ (100006ו+), נעשה שלמוש בשלגרת חיפוש של 5 כדי לאתר את הקובץ נבנדיסק שאליו יש לה גישה. אם אתה מבקש לצ?:ן את אות הקובץ, אתה חייב לציין גם את פוג הקובץ, משום שהפרמטרים הללו הינם מיקומלים (1התסו%ופסק), ותייבים להינתן בפדר קבוע. מופכמות מתן שם ב-50ד ב-0פז, אתה ?*כול להשתמש בשם מוגדר של 56% בּשבכ, במלואו או בחלקו, כד?ל לציין את קובץ הקלט העיקרי או את הפרופיל בפקודה 3זק1ַא560א. אם זיהו?ל הקובץ הנתון איננו מוגדר נמלואו גנתון בין תווי גרש *חיד), יבוא מספר המשתמש כקידומת לזיהוי-הקובץ כמציין השמאל? ביותר, והמלה זאפז נוספת (אלא אם כן היא כבר מופיעה ממ?לא) בתור המצילן הימני. לדוגמה, םאפס שצו?ין =מגאפס בפועל 4 זאסז.().שוחספט זאפז. זאפז..וחספט (1ק00)00 (0608801)זאסז.06ק. ופט 'צ.א.1אנקת' צ.א.1אנספ (08302) (08402).זאשז.0ו"ספט מאפייני קובץ קלט להלן מפורטים מאפייניהם של קבצי קלט הנלתנ?ים לעיבוד באמצעות %5: . בסביבת 085: -| מוג קובץ זק81א50 - | עד 65,535 רשומות באורך קבוע או משתנה, עד 132 בתים בכל רשומה - כוללים אותיות עבריות ולועזיות נגגדולות וקטנות), ספרות ותווים מיוחדים. בעברית 0106008 יכללו אותיות לועזיות גדולות בלבד. - | אינם כוללֶים מספרי שורות; אולם אם השורות ממוספרות, חייבים המספרים להופיע במקומות 1 עד 8 בכל רשומה. בשעת עיבוד קובץ הקלט, מתעלמת המערכת ממספר? השורות. . בסביבת 50ד: - ארגון קובצ" נתונלם לפ" 0 (תסושהק<ותההס"0 60סהסו+ו+"בק) או 5 (1הו%ת50400 [הסופות;) = בנויים מרשומות באורך קבוע או משתנה, בגושים (5א0106%) אן בלל גושים, עם 132 בתים לכל היותר בכל רשומה - כוללים אותיות עבריות ולועזיות (גדולות וקטנות),. ספרות ו מיוחדים. בעברית 0166006 יכללו אותיות לועצזיות גדולות בלבד. ₪ מכילים רשומות עם או בלל מספר? שורות; אם שורות הקלט ממוספרות, מתעלמת המערכת מן המספרים אם: 6 מדריך למשתמש - =₪56 -- מספר השורה של רשומה באורך משתנה נמצא בשמונת המקומות הראשונים של כל רשומה. -- מספר השורה של רשומה באורך קבוע נמצא בשמונת המקומות האחרונים של כל רשומה. השימוש בפקודה 3זק:1א56א 5 מדריך למשתמש - =6פא 0 אוסציות הפקודה צזקצחספא תחביר אופציית פקודת אופציות הפקודה 3ז:5081א קובעות כלצד פש/זק1א50 תעבד ותערוך את קובץ הקלט שלך. לכמה מהאופציות יש תת-אופציות:; תת-האופציות מוקפות בסוגריים. בין האופציות ותת-האופציות מפרידים רווחים ריקים. ב-50ז, אפשר להשתמש גם בפפיק להפרדה. מספר התווים שמותר לך להקיש בפקודה אתת איננו בלתי-מוגבל ג(כללית, המספר המרבי הוא 255 תווים). אם 255 תווים אינם מספיקים לצרכיך, אתה תילב להשתמש במיצד 1085זַק0, כמתואר ב"תיאור אופציות הפקודה 3זק5681א" להלן בפרק זה. אפשר לקצר את שמה של כל אופצלה עד כדי ראשי-תיבות מצערלים. ב-0פד, קיצורים שאינם חד-משמעיים אינם מתקבללם, ותתבקש להקיש את האופציה מחדש. במערכות אחרות, מתקכלים קיצורילם שאינם חד-משמעיים, ומתפרשים כפי שמוצג נתרשים 1 בעמוד 9. ברירות המחדל של אופצלות הפקודה כשאתה מגדיר את הפקודה 3זקזא6פא עם זיהוי-קובץ או כוכבית (*) ובלל אופציות, ברירות המחדל הן: ב-0685: ==0צ5 זטפפסא זאסססא (6813א) 18| נמוך-0קק) םן|1תספק התהפד ב-50ז: =ת0צ5 זדטספסא זאסס6סא ג'68:3א.30ק.זקךק50י') 8ד| נםן|1קסקק) ם|ךטסקק אתפז את כל שאר האופציות יש להגדיר במפורש, כרצול. אופציות זרות-הדדית (5מסוצמס הבטצופט1סאם ע11בּט+טח) כמה מאופציות הפקודה 3זק1א50א זרות הדדית; כלומר, אם בהרת באהת, אינך רשאי להשתמש באחרות. אולם אם בתרת בשתי אופציות כאלה, התוצאה לא תהיה שגיאה; הבעיה היא שאופציה אחת עלולה לבטל את פעולתה של אופציה שהוגדרה קודם. במסגרת קבוצות האופציות הבאות, משפיעה האופציה האתרונה שעובדה על-ידי 7/05ק5081, מלבד ב-50ז. מכיוון ש-0פז מנתחת מיצדים לפני שהיא מעבירה אותם הלאה ל-05/ז10א56, האופציות מעובדות לפי סדר הא"ב, מבל:י ו נסדר שבו הוקשו. במערכות האחרות, הן מעובדות לפ" הסדר שבו האופציות הזרות-הדדית (פצופט1סאם ע11הט%טח) הן: . 858 ו-ח0מק0א. אופציית 1|6ת80? קובעת שיש לשבץ קובץ לפני <> ₪ קובץ הקלט העיקרי; אופציית "0780א קובעת שאין צורך בפרופיל . =זס, םוך, זאזתץ ו-אאמז. אופציות אלה קובעות את יעדו של קובץ הפלט המעובד. אם לא תציין גם יחידת פלט לוגית, 5ט/זק1ַק5060 תבהר יחידה כזאת בעצמה, בהפתמך על ה?עד. אם בתרת באופציה חז6 ופוג היחידה איננו 185גזפ5, מתעלמת המערכת מ-=ז6. תרשים 2 בעמוד 11 מתאר את יחידת הפלט הלוגי הנבחרת כברירת מחדל לכל פוג י*עד. . =טאתזאסס ו-זא060א. אופציות אלה קובעות אם יש להמשיך בעיבוד אחרי ש-05/ז50810 איתרה שגיאה ומסרה הודעת שגיאה. גם אם נבחרה האופציה טא זז 60 (המשך), 5ט/זק5681 תעצור את העיבוד אם נתקלה בשגיאה חמורה או קטלנית. אופציות הפקודה 3זק1א56א 7 . 8 ו-0550118א. אופציות אלה קובעות אם יש לערוך חיפוש בפפרית המיקטעים, למציאת מ?*קטע מוגדר. אם צוינה אופציית פשאזזאםס, 55 תמשיך בעלבוד גם אם המ:?קטע שהוגדר אינו קיים. . זטפפ ו-זעטפפסא. אופציות אלו קובעות אם ניתן או לא ניתן לבצע הגדרה-מחדש של קובץ שרות כקובץ רגיל. הגדרה-מהדש מתאפשרת ע"? זטפת ונאסרת ע"? זטפססא. . אסצפ5 ו-":0צ5. האופציות הללו קובעות אם מילת הבקרה .מע [מערכת: הינה בתוקף או שאינה בתוקף. האופציה אסצ5 מפעילה אותה, ואילו =ת0צ5 מבעלת אותה. יחידות פלט לוגילות ויעדים 8 5/זקזה6פ5 יכולה לערוך מסמך לכמה יחידות פלט שונות, וביניהן מדפסת %3, מדפסת 3800 ומדפסות עמוד. בעת הערלכה, פץ;דק1א56 מביאה בחתשבון את מאפיינלה של יחידת הפלט שנקבעה. 5/זץץפ עורכת תמ:ד את המסמך ליח?דת פלט לוגית מסוימת, כפי שצוינה. לחידת פלט לוגית היא שילוב של יח?דה פיזית מסוג מסוים, כגון מדפסת 0, כיוון הדפסה, גודל עמוד, כגון 8.5 על 11 אינץ', ומיפרט מוגדר של שורות באלנץ' אנכי, כגון 6 אן 8. סוג היתידה הלוגית נקבע באופציית 5 של הפקודה 5זק1אספא. לדוגמה, אתה יכול לְהורות ל-%5/דק5081 לערוך מסמך עברי ג;ימין שמאל) עבור מדפסת 3800, גודל עמוד פטנדרטי (8.5 על 11 אינץ') בריווח שורות של 8 שורות באינץ', בפקודה הבאה: (25/%105)88380088 6 דפמד 3זקךא6פא לרשימת היחידות הלוגיות שעבורן יכולה 5//זק506081 לערוך מסמך, ראה תרשים 2 בעמוד 11. אם לא צוינה אופצ?לית 66זַ56%ס עם הפקודה 3זק81ק5060א, 75/זק1א50 תשתמש בברירת המתדל ליחידה לוגית, בדרך כלל 140346אא₪. אפשר לשנות את ברירת המחדל הזאת בשעת ההתקנה. יחהידת הפלט הלוגית שבה משתמשת %5/זקזַא50 בעריכת מסמך איננה תלויה ב*עד שנקבע בפועל לפלט לאחר העריכה. לדוגמה, תוכל להורות ל-%5/זק1א50 לערוך מסמך עבור מדפסת 3800, ולהוצ?:א את הפלט לקובץ, ולאו דווקא לשלות אותו למדפסת. יש לפקודה 3זק1א50א כמה אופציות המציינות את יעד הפלט. אופציות אלה הן: . =|ז; (העבר לקובץ) . אאפז (שלחת למסוף שלך) . זאנאץ גשלח למדפסת) . =זס (העבר לקובץ בעריכה מרוכזת - %החה"ס" %אסז 580ה00ה00 - עבור מוצר התוכנה 85א18אזַ5). אתה יכול לבחור כמעטע בכל שילוב אפשרי של ?עד פלט ויתידה לוגית. לדוגמה, אם קבעת (380088א105)8עםם ם1ךץ] 6 דפשז 3דט1א6פא 5 עורכת מסמך עברי (ימין שמאל) עבוך מדפסת 3800 ברליווח 8 שורות באינץ', אבל שומרת את הפלט בקובץ להדפפה במועד מאותר :ותר במדפסת פיזית, אם תתבקש לעשות כן. הערה: יש שני יוצאים מן הכלל הזה: 1. *עד חז0 יהיה תקף רק עבור יחידות הפלט הלוגיות 185ז5, 185גדפאט או 4185זפפה, והמערכת תתעלם ממנו אם תצוין כל יחידה לוגית אחרת. 2. אופציית זאצאחץ איננה תקפה ליחידות לוגיות מסוג מדפפות עמוד. מדריך למשתמש - "ספה סוגי מדפסות אופציה סביבה אחרת מ-0פד סביבת ספד פאנפ 5 וי =ז6 זפסם בכ בי 6 8זאם; אפפאז 8 5 אסא זטספסא ש ויהיו 8 15 א זזגאסא א פוטא 5( 65 זאזאק בי וב 55 08 וי ות שיו אסצ5 ב -6: אחסזד 5 סאד דהוזסא-אע 05 תרשים 1. קיצורים מזעריים של אופציות 3ז;1ַא50א ----תהרררררררררווווווו יי בנוסף לכך, ליעדים מסוימים אין תוקף בסביבות מסוימות. לפרטים נוספים, ראה את תיאורי אופציות הפקודה 116-, זאזקאץק, אתשז ו-;ז6 המופיעים גם הם בפרק זה. אם קבעת באופציית 54168 רק יתהידה לוגית, 5צ/זק1ק50 תפעל כאילו ה:*עד הוא הפלט המתאים. לדוגמה, אם קבעת כיחידה לוגית 8א1603א₪, %5/זת508₪1 תשלח את הפלט ליעד שהוא המדפסת המתאימה. אם קבעת את מדפסות עמוד כיחידה הלוגית, %5/ז;5681 תעביר את הפלט לקובץ. בדומה לכך, אם קבעת ?עד פלט מפורש, %5/זק81ק50 תניח שהכוונה היא ליחידה הלוגית המתאימה. אם לא קבעת הן את היעד והן את היחידה הלוגית, %%5 עורכת את המפמך עבור המפוף שלך, ומעבירה אותו אליו. תרשים 2 בעמוד 11 מראה את יחידת הפלט הלוגית ואת ?עד הפלט עבור מסמך עם בתירת שיללובים שונים של אופציות. 5 תומכת בשני סוגים עיקריים של יחידות מדפסות: מדפסות שורה ומדפסות עמוד. מדפסת שורה היא כל מדפפת המקבלת שורת תמליל אחת בכל פעם מן המחשב המארת. 5ט/ז;1א50 תומכת במדפסות שורה כגון מדפסת 1603 ו-מדפסת 3800. מדפסת עמוד מקבלת עמודים ערוכים, הכוללים הן תמליל ערוך והן איורים. %5/זק1א50 תומכת במדפסות העמוד 6250 ו-3820. אופציות הפקודה 735ק1א56א 9 הערה: 06 (עשוּ1וסה" הסולופסקתס6 להספחטססק) ו-]60 (סַםַהטשחב8] סטא<"ב 260ו0"81ה60) מחייבות את התקנת מוצרי התוכנה של פוג:י-האות הבאים עבור מדפפת 6250: . ההחס? אפא פסחו] סטקעצסהס 5771-428> . 1ק ששחה תסצו"שסקעז א5771-4 . .8 פפחו] 8 זהספה180 8 הוהותםץ סקעטסהס] 5771-4060 6 עבור מדפסת 3820 מחילבת :26 את התקנת תוכנת סוג-האות הבאה: . +ו58 ההזסהס5 55771-488 . 5 ששחב וק 5771-8586 . אהז8ת סשתה חס081ַ5 65771-42% אתה יכול להתאים את "6 ו;או להשתמש באופציית 08285 של הפקודה 83 כדי לפנות למשפתה אחרת של סוג:י אותיות. חיאור אופציות הפקודה 73ק50801א מאזפ: הזזת הדף שמאלה אופציית פא1פ מורה ל-%5/זַ50810 להזיז את הפלט הערוך בכל דף לצד שמאל | של הנ?יר. אופצלית פא81 נכתבת כך: ( 6חום6 שהופס )פאנפ או ( שחוּם ) פאצפ8 תוכל לציין הצזה שמאלה של דפים בעלי מספרים אי-זוגיים (6ַמו0פ) והזזה שונה של דפים בעל" מספרים זוגיים (6מחומם). אם לא צוין בחהוסם, ערכו של שחו יחול הן על מספרים זוגיים והן על אי-זוגיים. את ערך ההנצה אפשר לתת בכל יחידת רוות תקפה. תרשים 5 בעמוד 31 מציין את ?תידות הרוות המוכרות ב-%5/זַ50810. ערך ברירת המתדל של ההזזה בכל יחידת פלט לוגית מוצג ב-תרשים 3 בעמוד 13 וב-תרשים 6 בעמוד 16. הרוות נוצר נקרא רווח ניקוב או שולי ניקוב. סימני הגהה לטור הראשון ימוקמו ברווחת הניקוב; סימני הגהה לטורים הבאים ימוקמו במירוות בין הטורים. אם לא סופק מירווח מספיק לסימני ההגהה, הם :ושמטו. תוכל לשנות את ערכי ההזזה שצולינו בעזרת מילת המפתת .שד נשול? עמוד]. הערה: היזהר שלא לציין ערך הזזה כה גבוה עד שהפלט הערוך יגלוש מרותב העמוד של יחידת הפלט הלוגית. ==? 2 סמל מסתר?" של .%6/] ,הסו+הּזססז60 סקע%סחסת. 5 הנתונים נתקבלו ברשלון מאת .1%6 ,הסופה"0מ"00 שקע+סהסה. *‏ גופנים עבר?ים. 10 מדריך למשתמש - "₪56 הוה ה הייה יחידה יחידה יעד אופציות שצויינו לוגית פיזית הפלט אין אתפז מסוף חזס 5 ךפאה (1) ב 6 16את קובץ זאזקאק 6 את מדפסת אאפז אאספז מסוף (אא1403א165)88עסת אא1603את מדפסת (3270א25/1650)08 70 את מסוף (אא4250א165)88ע5 אא4250את קובץ (?) (אא3800א25/165)88 אא3800את מדפסת (אא0165)083820ספ אא3820את מדפסת (4185ז5אה)165%טסס 5 זדפאת (1) קז (סמע%עב65)0ז5 סמעשעטסף (3) = (6קע6%ע165)00ש25 סמעצטסט קובץ זא:אץ (6קמע%עצ00)ם6נששע 6ע%עסה מדפסת מאמז (6קע%ע165)00שש ץע מסוף =ז (5א1אזפאה)ם6נטשתם 75 (1) (95א1/זַ5א160)3עסס 5 קובץ (*) זאךאת פאז זפאה)ם16טסת 5 מדפסת (>) אתמז (5א18זפאה)165טסכת 5 מסוף (*) יעד הפלט בעריכת תמליל מרוכזת מותנה בסבלבה: . ב-0%5 ו-50ז: קובץ בשם =ז6זטאפע אם צוינו האופציות "]ז0 ו-ם6:ש5פ גם יהד, ו-8סע%צ₪60 איננו פחזגדפאה, מתעלמת המערכת מ-=ז6. פלט זה הוא במתכונת הגהת 5א1אז5. הקידומת א מתייתסת לסביבת עברית שפססאפא. בסביבת 0120055 יש להחליפה ב-פ₪. עבור הדפסה לועצית (שמאל-ימין) אין צורך בקידומות אלו. תרשים 2. *חידת פלט לוגית לעומת :עד פּלַט : באתרלותו של המשתמש לוודא שמאפיינ? היחידה הפיזית שאליה מיועד הפלט יהלמן את מאפייני ה?חידה הלוגית המפורשת או המשתמעת. בשיקולים אלה, עליך לכלול את המופכמות המקובלות בסביבת העבודה שלך לגבי קבוצות ופוגים של פלט. ויו יי יוו יוו 0 5 פירוטש סוגי-אות אופציית 68885 מזהה את סוגי-האות שבהם תשתמש המערכת. אופציית 68485 נכתבת כך: (... [00%2+] %1ה0+ ) 60385 כאשר %2ה0+, %1ה0ס+ וכו' הם שמות סוגי-אות. כל פוגי-האות המצויינים באופציית 68485 מוכנפים למערך סמללם, 58אותג), כאשר 68אות(1) הוא פוג-האות הראשוני, 5%אות(2) הוא פוג-האות השנ5 שצויין, וכן הלאה. כשאתה מציין את אופציית 5א68, אתה הליב לכלול לפחות ספוג-אות אחד. אם לא ציינת את אופציית 68865, תשתמש המערכת בסוג-אות שהוא ברירת המחדל של היחידה הלוגית. בכל מקרה, סוג-האות הראשון המצוין או המשתמע הוא סוג-האות ההתחלי. אופציות הפקודה 3זקזַא6פא 11 וו והי ו רכ קפ ההה- המכילים אות?ות לועזלות גדולות, או שני סוגים המכילים אותיות לועזיות גדולות וקטנות, או אותיות גדולות לועזיות ואותיות עבריות (6068 4 ואתה רשא?* להשתמש במסמך רק בסוגי-האות הללו. סוגי אות המכילים אותיות עבריות ואותיות לועזיות גדולות וקטנות (06066 אפא) יכולים להינתן בזוגות קבועים מראש. לאתר מכן, אתה ח?יב להדפיםס את המסמך במערכת התומכת במדפסת 3800, תוך שלמוש באותם מוגי-האות שבהם השתמשת בעריכה: בעריכה עבור מדפסת 3800 דגם 1, אתה יכול לצלין עד ארבעה פוגי-אות , . ב-085, אם הגדרת מדפסת 3800 בפועל, אתה תילב לתת את הפקודה 4% 0 או זאקזטש5 685 עם המלצד 68885. . ב-5טא, משפט 101 ז500צ5 חייב לכלול את המ?צד (-פ6זק68-0ע ואת המיצד 6885. בעריכה עבור מדפסות עמוד, השתמש באופצלית 18!וזאם; של הפקודה 3דק5081א כַדִי לזהות את ספר*ית סוגי-האות של המערכת המארחת המכילה את סוגי-האות לשימוש. אפשר להשתמש באופציית 08885 כדי לקבוע את פוג-האות ההתחל? למסמך שאתה עורך. עם זאת, א?נך מוגבל לסוג?-האות המוגדרים עם אופצ?ית %5: אתה *כול להשתמש בכל אחד מפוגי-האות המצויים בספריית פוגל- האות. למידע נוסף אודות הגופנים הדרושים למדפסות 6250 ו-3820, ראה "סוג: מדפפסות" בעמוד 9. שטאזזאס6: המשך בעיבוד אחרי גילו?ל שגיאה לא חמורה אופציית םטאזזא60 מאפשרת להמשיך בעיבוד אתריל ש-%5/זק5081 גילתה שגיאה והציגה הודעת שגיאה. כאשר 5/זקז508 נתקלת בשגיאה חמורה מכדי שתוכל להמשיך בעיבוד, היא מפס?קה את העיבוד גם אם צויינה אופציית שטאצזאם0ס. שגיאות חמורות וקטלניות גורמות לכך ש-%5/ז;61א50 תפפיק את העיבוד. לתיאור סוג? השגיאות והודעות השג:אה של %5זץ, ראה את ספר העזר ] 3% בְבעצון!וסהּ" הסו%ופסקחס00 %תהתחטססק המופץ עם %5/זק1ק56. זטמם: אפשרות הגדרה-מחדש לקובץ שרות של 5ץ/דקזקס5 אופציית זטספ מאפשרת שינוי שם של קבצ? שרות של 5ט/זקזא56 לשמות קבצים רגילים ע"י שימוש במילת הבקרה .הק [הגדר קובץ]. למידע נוסף ראה ".הק נהגדר קובץ]" בעמוד 87. דפמם: שם תחנת פלט מרוחקת או תור פלט אופציית זפםס, הקיימת רק ב-0פז, משמשת לקבלעת תהנת פלט מרוחקת שבה יודפם מסמך הפלט. אופציית זפסשסע נכתבת כך: (הסו%ההו3₪5%) דפשם כאשר חמסו%פהו₪85% (?עד) הוא זיהוי-תחנה בן ספרה אחת עד שמונה ספרות. הערה: זיהוי-תחנה בן שמונה ספרות אינו חוקי בכל המהדורות של 50ד. לקבלת רשימה של זיהויי-תחנה הוקיים במתקנך, פנה לתוכניתן המערכות שלך. המערכת מתעלמת מאופציית זפספ אם יעד הפלט איננו מדפסת. ל מוגי-האות של 3800 המסופקים עם פט/זקךק50 מתוארים ב-תרשים 37 נעמוד 36%6. מוגי האות העבריים מתוארים ב-תרשים 6% בעמוד 353 וב-תרשים 65 בעמוד 556. 12 מדריך למשתמש - >6פ₪ --(-(0--...--..//]//]/]/-/]///-'/-כנ 7 597המ)|095--=₪=₪ת.----]/-- 2[ שוליים (באינצ'ים) (באינצ'ים) רוחב אורך צד מעל מתחת באינעץי יחידה אמסד 12) אא 10 0 וננ 8 16את 6 ₪8 א 13 5 א 5 ) 5 דא 6 8 2 %6 פא ₪8 4380 2 א 100 5 38את :ו 5 את 5 א 5 א 5 ו 20 0 את 3828 7 ות 20 את 46 א 46 "את 5 א אה 8 6את פא 3 לפא 6 א תתותותוטתתות ת ת ת) ת) וש תף סי ₪ 6 0 םי | םל ס )יש ₪ צ ₪ 0 א יס ₪ טא תותות | ת)תתת%וט מדפסות עמוד סוג היחידה הפיזית התואמת ליתידה הלוג:ת אאשפז יכול להיות 3270. זוהי יחידה בעלת צפיפות תווים של 12 באינץ' אופקי; לכל שאר יתידות 1603 יש צפיפות של 10 תווים באלנץ' אופקל. 3. ריווח השורות במדפסות עמוד נקבע על-:די מילת הבקרה .רח [רלווח שורות] וסוג: האותיות בשימוש במסמך זה. הקידומת אה מתייחסת לסביבת עברלת 068ס6אפא. בסביבת 0100008 יש להחליפה ב-88. עבור הדפסה לועזית (שמאל-ימין) ראה את רשימת היחידות הלוגיות בתרשים 6 בעמוד 14. תרשים 3. יתידות לוגיות עבריות בשימוש 5/זת1ַ8ק50: טבלה זו מציגה את היחידות הלוגיות העבריות שניתן לציינן באופציית 56/1056 של הפקודה 3זת81ק50א, ואת ברירות המחדל של גודל העמודים בכל אחת מהן. אפשר לשנות את גודל העמוד בעזרת מילות הבקרה .רד נרוחב עמוד] ו-.אד [אורך עמוד]. את רוחב השוליים בעמודים אפשר לשנות בעזרת מילות הבקרה .שד נשול?י עמוד], .קע נקצה עליון], ו-.קת [קצה תחתון]. --7---/]/-]---0ת0ת----------------------------------------------------------------- 0 שסנטסס: פירוט יחידת הפלט הלוגית אופציות הפקודה 3זק1א56א 15 ---=- /- >" ' שששתתכפּ ההק :ץע(‎ ְּ-- שוליים (באינצ'ים) צד מעל מדפסות שורה 0 מדפסות עמוד גודל עמוד (באלנצ'ים) רוחב אורד 106 1108 116 1188 155 > 5 398 5 006 11208 312 06 120008 12 85 5-55 5 5 005 55 1: 3100 (20 20 1220 121 1220004 2006 20055 2508 28 2% +3 6 - - ת% - 0. סוג היתידה הפיזית התואמת ליחידה הלוג:ת אאפז יכול להלות 2761 או 5270, בהתאם לסוג המסוף בפועל. 2. זוהי יתחידה בעלת צפיפות תווים של 12 באינץ' אופקי; לכל שאר יחידות 1603 יש צפיפות של 10 תווים באינץ' אופקי. 3. ריוות השורות במדפסות עמוד נקבע על-?די מילת הבקרה .רח נריוותח שורות] וסוגי האותיות בשימוש במסמך זה. תרשים .6‏ יתידות לוגיות לועזיות בשימוש %5/ז:1א50: טבלה זן מציגה את היתידות הלוגיות הלועזיות (אשר כיווון ההדפסה בהן ה?נו שמאל-ימין) שניתן לציינן באופציית 1066ַ5₪% של הפקודה 3ז;5661א, ואת ברירות המתחדל של גודל העמודים בכל אחת מהן. אפשר לשנות את גוזל העמוד בעזרת מילות הבקרה .רד [רוחב עמוד] ו-.אד [אורך עמוד]. את רוחב השוליים בעמודים אפשר לשנות בעזרת מילות הבקרה .שד נ[נשולי עמוד], .קע [נקצה עליון], ו-.קת [קצה תחתון]. ושיל וב 00-הו ו אופציית 6/166ע מאפשרת לך לקבוע את סוג יחידת הפלט שעבורו אתה רוצה לערוך את המסמך. תיאור היחידה הלוגית כולל את ברירת המחדל של מננה העמודים ואת מאפיינ? יחידת הפלט הפיזלת. 156 מדריך למשתמש - "ספה אופצילית 166₪צמע נכתבת כך: (8קע%ש00 ) 6נטסע סמעצעפהם הוא שמה של יחלדת פלט לוגית המביא בחשבון את המאפילנים הפיזיים של היחידה וכן את המאפלינים הניתנים לשינוי על-?ד? המפעיל, כגון גודל עמוד, ובמדפסות שורה, גם שורות באינץ' אנכל. לדוגמה, מאפייניה של יחלדת הפלט הלוגית 6א5800א8₪ הם: . מיועדת לתמליל עברל (המודפם מ:ימ?ן לשמאל) בסביבת 60₪8שסא . סוג היחידה הפיזית הוא מדפסת 3800 . רוחב העמוד הוא 8.5 אלנץ' ואורכו 10 אל*נץ'י + מודפמסות 6 שורות באינץ' אנכ?ל . השוליים העללונים והתחתונים הם 0 . רוחב שולל העמוד הוא 1 אינץ'. חמיכת %5/ז10א50 ביחידה לוגית מאפשרת הגדרת מוג יחידה פיזית אחד כאילו הוא כמה וכמה מסוגי יחידות לוגיות, כשלכל אחד מהם ?ש מאפיינים שונים. היחידות הלוגיות המוגדרות ב-%5/זק5681 מסוכמות בתרשים 3 בעמוד 13 ובתרשים 64 בעמוד 16. כשאתה נותן את הפקודה 3זק1א6פ5א לעריכת מסמך ולהצגתו במסוף, ואינך מציין את האופציה ם16טש5ע, מניחה המערכת שהכוונה היא ל-גא8קשז)ש6:עשת. כשאתה משתמש באופציית זאצאץ, ואינך מציין מסוג יתידה, %5/ז;1ק50 מניחה שהכוונה ה?א ל-(160346א65)8זטשכ. הפלט הערוך עבור מדפסת 3800 כולל תוול הפניה לטבלה גס6אד). לפיכך: . עבור 6%85, אפשר להפנות את הפלט למדפסת 3800 וירטואל?ת. . עבור 05א, יש לצלין את המיצד (>608ז;068-0ע במשפט 201 דע50צ5. הפלט הערוך עבור מדזפפות עמוד הוא זרם נתונים בתבנית עמודים (5%"080 08%8 86 0000506). אם ציינת (5א1זפאה)ם0נטסק או ח=ז6, המסמך *ערך כא?לו עבור 6א1603אא₪, אבל במקום שהפלט יוכן עבור מדפפת שורה, 5/זק5061 ממירה את הפלט לרשומות במבנה תמליל מרוכז (ח"ז0) של 185/05ז5.% וכותבת אותן בקובץ מתאים, כמתואר בקטע העוסק באופציית =ז6. אם ציינת (185זפאה)165טש וגם זאדאץ, שן1;" או אאספז, המסמך יערך כאילו עבור פלט תזס, אבל קודי השורות והפיסקאות יכתבו ליעד שצוין לשם הגהה. מ=זץ: שם קובץ פלט אופציית ם!1" מכוונת את מסמך הפלט הערוך לקובץ גישה-ישירה. אם לא צוינה גם אופציית 66₪טשע, מנ*תה המערכת שהכוונה היא ליחידה הלוגית 6 16את. אופציית 1:5" נכתבת כך: [ (0ו-16ו+) ] ש]זץ 88 (זיהוי קובץ) הוא שמו של קובץ גישה-ישירה. אם לא צי?נת 748, 8/זַק5681 תשלח את מסמך הפלט לקובץ ברירת-מחדל בהתאם לסביבה. ------]------------7- * המבנה של גושי מבנה התמליל המרוכז של 4185/%5ז5 נתון ב-68ו00 פ'-סהחה-טס:? %אפך 7/05ק5001 :ק6ת. אופציות הפקודה 5זק1ַ508א 15 . ב-085, לש ל-6וּ-16ו9 הצורה הבאה: 1 [1000068₪ו+] סקעצםס1ו+ ] סתההב1ו+ ברירת המחדל של שחבתהסוו+ (שם קובץ) ה?א 808הב1ו+%, כאשר פתההס1ו+ הם שבעת התווים הראשונים של שם קובץ הקלט, ולפניהם (משמאל) סימן הדולר (6)." ברלרת המחדל של פסעצ16ו+ (סוג קובץ) היא זק5081, וברירת המתדל של 06סחם1ו+% (אות קובץ) היא 1. שים לב, ‏ אם בלקשת ‏ יחידת פלט מפוג ‏ א6250, ייקרא הפלט 0 מחבהחהם1ו+ ולא 568177 6ה8הב1ו+5. אם ביקשת ?ח?לדת פלט מסוג א3820, <יקרא הפלט 3820ז15] פַההּה16ו+. אם כבר קלים קובץ בשם שבחרת או בשם ברירת המחדל, 5/זק5081 מציגה הודעה המאפשרת לך להחליף את הקובץ הקודם, או לבטל את הפלט. קובץ יכול להכיל 65,533 רשומות לכל היותר. . בסביבת 0פז, 4ו-15ן+ הוא שם מוגדר, במלואו או נחלקו, של קובץ נתונים (56₪% ה28%). השם המלא ייקבע לפי הכלל?ם הבאים: 1. אם ניתן שם קובץ נתונים מוגדר במלואו גהנתון בין תווי גרש ילחיך), *יעשה שימוש בשם זה כפי שניתן. אם שם קובץ הנתונים המוגדר במלואו הוא שמו של קובץ נתונים מחולק, יש לציין שם אבר. 2. אם ניתן שם מוגדר חלקית, הוא ?*?עשה מוגדר במלואו עם הוספת זיהוי המשתמש כקידומת, או עם הוספת קידומת אחרת הנתונה בפקודה אזחסאק 0פז, והוספת הםילומת זפדצ|. גאלא אם כן ז15!. הוא כבר המגדיר הימני ביותר) או בהחלפת המגדיר הימנ: זאםז. ב-ז15!. כמגדיר הימני ביותר. 5. אם לא ניתן זיהוי קובץ, נבדק שמו של קובץ הקלט. במידה והמגדיר הימני ביותר של קבוצת הנתונים הזאת הוא זאמפז., החלפת זאשפז. ב-ז5ך|. :וצרת את שם הקובץ. אם המגדיר הימני איננו זאפז. תתקבל שגיאה. במקרה זה, חובה לציין זיהוי-קובץ. אם יחידת הפלט ה?*א מדפסת 6250, אז:? אופצית ם|1; הכרחית, וה?*א ברירת המחדל. ברירת המחדל של המגדיר הימני ביותר של שם קבוצת הנתונים הנוצרת כפלט הלא 4250ז15!. אם יחידת הפלט היא מדפסת עמוד 3820, והאופציה 1|6= מצויינת, אזי ברירת המחדל של המגדיר הלמנ" ביותר של שם קבוצת הנתונים הנוצרת כפלט היא 3820זַ115. לדוגמה, מיפרט קובץ שם קובץ קלט שם קובץ פלט ('זע06.0ק')ם|ץ; לא נתון זטס.6סס גנזטס11)5%006.0; לא נתון זז ז00.0ת.ותפט (ז5)200.|15|ך= לא נתון זפ ופט (זאםז.006כ)ם|1; לא נתון זאםז.0ת. ופט ((2ק0840))ם|ז; לא נתון (6)08422ז15|.סוח0פט 5 'זאסז.6סס' ז5ן.6ס 3 'אםהזםס.6ס0סס'י אאא שגיאה אאא אם קובץ נתוני הפלט בשם שנוצר איננו ק?לים, %5/זק5081 יוצרת קובץ נתוני פלט עם מאפ?ינים המתאימים ל:חידת הפלט. לפירוט נוסף של יי הקובץ למדפסות שורה ולמדפסות עמוד ראה תרשים 26 בעמוד 9. כאשר נוצר אבר חדש בקבוצת נתונים מחולקת ק?ימת, נעשה שימוש במבנה הרשומה ובאורך הרשומה הקיימים. אם קבוצת נתוני הפלט כבר קיימת, יש לבדוק ולוודא שמאפייניה של קבוצת הנתונים הזאת הולמים את הנתונים שיווצרו. במיוהד, אם מסמך ערוך למדפסת מופנה אל קבוצת נתונים שאין לה מבנה רשומה של התזר 9 בסביבת 60088שפא או 0100008 מופיע מימן זה כפימן לירה (ל"?). 16 מדריך למשתמש - ;356 ראש הדפסה למכונה (%הח"ס" 600"0ק 1סחצה060 פשבות"08), או אם מסמך הערוך להעברה למסוף מופנה לקבוצת נתונים שיש לה מבנה רשומה כזה, אזי בלצוע הפקודה יופסק בהודעת שג:אה. אם מסמך נערך למדפסת ונשלח לקובץ גישה-יש?רה, יהיו בקרות המדפפת משובצות בתוכו, בהתאם לסוג *חידת הפלט הלוג:ת, המפורש או המשתמע. הרשומה הראשונה בקובץ זה מצלינת את הלחידה הלוגית שהמסמך נערך ענורה, ואת מסוג" האות שבשימוש. לרשומה התתלית זו, הכוללת את תו בקרת המדפסת-הקסאדצימל 03 (בקרת א: הפעלה), המבנה הבא: 1.. ג-אות? ] סוג-אות1 08885 יתידה 05%108 :3.02ק 5ל/זק1א50 אפשר להשתמש במ?דע זה כדי לוודא שהמסמך יודפס באותה היחידה שעבורה נערך. בזמן הדפסת המסמך, מתעלמת המערכת מן הרשומה ההתחל:?ת. ב-0085, לדוגמה, תוכל להשתמש בפקודה זא1אק 06085 כד" להדפלם את הקובץ. עליך להשתמש באופצלית 66 של פקודת זא1אק 685 על מנת שבקרות ראש ההדפסה "ובבנו בראד. לפרטים על פקודת זאזא", ראה 6סהס"0+0ק סטסב7 החב 6הבחח0ס600 0085 : ק5/אט 188. מדעזאס;: פירוט מפריית מוגי-אות אופציית 185!זא0] קובעת את ספריית סוגי-האות שישמשו בעריכה עבור מדפסות עמוד. . ב-085, תיאור כל מוג-אות מצוי בקובץ 685 נפרד, ולכל קבצי תיאור סוג-אות יש פוג קובץ משותף. אופצלית 18!זא0;] נכתבת כך: ( 1008006ו+ [26ע10%ו+] )6 18זאס; םמעטסוו+ הוא סמוג הקובץ המשותף לכל הקבצים; ברירת המחדל היא - 0 למדפפת 4250 - | 3820זא0= למדפסת 3820 8פפוו+ מזהה מ?*נ?-דיסק של 6985 שבו מצולים הקבצים. אם צוין "*", ייעשה שימוש במינ?-דיסק הראשון המכיל קובץ בשם אספפא6"1ע ושאליו לש למערכת גישה. אם אופציית 8ז!זא0] לא צוינה, *:עשה שלמוש במינ:י-ד?סק הראשון המכיל קובץ בשם אספאז"0ם שאללו יש למערכת גישה. ראה "נספח ה. תוכנית מפתח ספריית סוגי-האות של ת60ע" בעמוד 367 לפרטים נוספים על האבר א5פא6"1ע בספריית פוגי-אות. . ב-0פז, מצוי תיאור כל סוג אות באבר של קובץ נתונים מחולק. אופציית 8 זא נכתבת כך: (סחהת₪5 ) 18!זא0; א הוא שם קובץ הנתונים של ספרלית סוגי-האות; בר?רות המחדל ו : 5 0 למדפפת 4250 = 0 למדפסת 3820 בכל הסביבות, מוטלת על המשתמש האחריות לוודא שספריית פוגי-האות המשמשת בהדפסת המסמך, זהה לספריה המשמשת בזמן העריכה. =מאז: יצירת מפתח עניינים (אינדקסם) בסוף הספר אופציית אספא1 מאפשרת את השלמוש במילת הבקרה .צמ נ[נצרף מפתת]. פרטים על השימוש במילת הבקרה היוצרת מפתח עניינים, מצו?ים בקטע ".צמ [צרף מפתתח]" בעמוד 175 ובקטעים העופקים ביצירת מפתחות ב-60105 5'אםהה654אק ז[אםז 5ט/זַק1א50 :ם6ת. אופציות הפקודה 3דק1א568א 17 מזן: סירוט ספרלות סמלים ומכללים אופציית פז!| תקפה בסביבות 685 ו-0פז, ומפרטת באילו ספריות מותר ל-%5/זק5081 לערוך חיפוש אחר הגדרות של הסמלים והמכללים שאינם מוגדר:ם בתוך קובץ הקלט. . ב-6805, נכתבת אופצלית 18| כך: ( [ 68ההחהכפו1 ... ] 61הההפו1[ ) פד| כאשר פחפּחסוּ1 (שם ספריה) הוא שם הקובץ של ספריית 685 או ספריית מכללים. סוג הקובץ הוא 5ַזַ|6ג₪. נעשה שימוש בשיגרת התיפוש של 685 כדי לאתר את הספריה על כל דיסק שלש למערכת גישה אליו. . ב-0פ5ז, נכתבת אופציית 8ז! כך: (סחהההסו1) פך| אם פחבּחסו1 הנתון איננו מוגדר במלואו גנתון בין גרשיים), נוסף דַיהוִי המשתמש כקידומת ל-פהפתמוּ1 כמגדיר השמאלי ביותר, ו-6(18גח נוסף ג;אלא אם כן הוא כבר מופיע) כמגדיר ה?מני ביותר. החיפוש בספריה נערך כל אימת שהמערכת נתקלת בסמל או במכלל לא מזוהה, וצו:לנה מילת הבקרה .ספ התחל, .ספ סמל (לפמלים בלבד) או .ספ מכ (למכללים בלבד). כן נערך תיפוש בספריה גבלי להתהשב במצבה של מילת הבקרה .ספ), כאשר הוגדר סמל או מכלל עם המיצד ספרלה. לדוגמה, .עם שמסמל ספריה .המ שממכלל ספריה ב-6%5 אתה רשאי לפרט עד שמונה שמות ספריה, וב-50ז אחד גאם כ? אפשר לקשר כַמָה וכמה ספריות באמצעות הקצאה מראש של 06פ98ה06 50871|18). אם שם הסמל או שם המכלל איננו מוגדר גוהסמל או המכלל מוגדר כאילו הוא מופיע בספריה), פורקת כל ספריה המופיעה באופציית 118 גלם: הסדר הנתון) עד למציאת הפמל או המכלל. אז מעבירה 5/זַק;1א50 את הגדרת הסמל או המכלל לטבלת הסמלים שלה, כדי שהופעתו החוזרת לא תחייב חיפוש בספריה מחדש. אם לא צוינה שום אופציית ספריה, נערך התיפוש אחר הסמל או המכלל בספריית ברירת-המחדל גאם יש כזאת). . ב-085, ספריית סמלים או מכללים היא קובץ 0060]18 תקני. םוג הקובץ שלה הוא 026|18, וספריית ברירת-המחדל היא 301/18 683א, אלא אם כן שינו את השם בעת ההתקנה. . ב-0פז, ספריית סמלים ומכללים היא קבוצת נתונים מתולקת. ספר?ית ברירת-המחדל, אם לא שונה שמה בעת ההתקנה, היא 6%/3א.8630.זת1ַ506 והיא משורשרת לספריה שציינת. אם לא צוינה אופציית פד!, ותתת זאת המשתמש מקצה קובץ נתונים מחולק בעל 8 15|ז509, 05/ז56817 משתמשת בכל קבוצות הנתונים שהוקצו ל-0806ה00 זה כדי לפענחת סמלים ומכללים. בדרך זו אפשר לחבר כל מספר שהוא של קבוצות נתונים, ו-6%8:3א830.8.זק1א56 איננה נכללת בצירוף זה. אם לא צוינה אופציית 15| ולא הוקצה 08ב8ה40 ל-18!ד5082, נעשה שימוש ב-61:3א. 830. זק1ק50. 58: נבקרת הדפסת הודעות אופציית 855565 מפקחת על הכמות והע?תו? של המידע שמספקת 05/זק1ק50 עם הודעות השגיאֶה. אם לא צולנה אופצלית 81₪558205, 95 מפפקת הודעה קצרה הכוללת את נוסח ההודעה, ובמקרים המתאימים, את מספר השורה ואת נוסח הקלט האחרון שנקרא כאשר אותרה השג:יאה. אופציית 8655865 נכתבת כך: ( [00] [מסגאד] נפ1]: בצגן|מס:ז ) 55466 18 מדריך למשתמש - חספה "בר ה ג נאם] נש6אאז] נפ1] נצ|םם] ) 8555466 אתה חייב לציין לפחות מ"צד אחד, כשאתה מצ??ן את אופציית 65565א; תוכל לציין שנ. מיצדים, או את כל הארבעה, כשרווחים מפר?דים בלניהם. כל אתת מן האופציות הללו ניתן לקצר לאות הראשונה בלבד, למעט 06 ו-אם. צגוסס הלא בקשה ש-%5/זק61א50 לא תציג הודעות בעת הצגת מסמך או הדפסתו. 5 צוברת את ההודעות בקובץ ש:רות (56אזטא5כ) ומוסיפה את הקובץ לסוף הפלט הערוך. פעז מורה ל-05/ז10א50 לכלול את מצהה הודעת השג:?אה בהודעה עצמה. = מורה ל-5/זַק5681 להציג רש?מה, במקרים המתאימים, של פדרת הקבצים המשובצים, מתוך הקובץ הכולל את השורה הבאה אחרי שורת הקלט השגויה, לפי סדר מהפסוף להתחלה, עד קובץ הקלט העיקרי. אפשרות זו מועילה כאשר קובץ יחיד משובץ בקבצים רבים אחתרים. 6 מורה ל-05/זק1א50 להציג את הודעות השגיאה בעברית 016₪60008. אם מורה ל-%5/זק5081 להציג את הודעות השגיאה באנגלית. הודעות בעברית טא אלנן מצריכות פרמטר זה. הערה: 085 קוטעת הודעות שאורכן עולה על 130 תוו?ם. תמיד יש לציין את אופצללת 1555888 לפנ? כל אופציה אחרת. זאסססא: סלום העיבוד אחרי שגיאה אופציית זא60סא מביאה לפיום העיבוד לאחר ש-%5/זק1א5060 נתקלה בשגיאה והציגה הודעת שגיאה. זוהי ברירת המחדל. אם צולנה אופצלית שטאנזאסס של פקודת 3ז;זא60פא, %5/זק5681 תמשיך בעיבוד, בתנאי שלא נתקלה בשג:יאה "חמורה" או "קטלנ:ת". לתיאור סוגי שגיאות והודעות השגיאה של %8/זקזַק50, ראה את הספר 8% נבז:עפסו[1וסב" הסו%ופסקתח60 %הבהטססת המופץ עם %5/זק5681. זטספסא: מנלעת אפשטרות הגדרה-מחדש לקובץ שרות של 5/זק+זק50 אופציית זעטספסא מונעת אפשרות שינוי שם של קבצי שרות של %5/זק81א50 לשמות קבצים רגילים ע"* שימוש במילת הבקרה .הק [הגדר קובץ]. למידע נוסף ראה ".הק נ[הגדר קובץ]" בעמוד 87. מסמפסא: השעיית הפרופיל אופציית "080א היא בקשה ש-%5/זקזַא56 לא תשבץ פרופיל במסמך. לפרטים על הפרופיל, ראה ת?אור אופציית 80;11₪? להלן. מז]06םפסא: התעלמות מספריית המיקטעים אופציית 0556115א משעה את אופצלית 556118 וקובעת שאין לגשת לשום ספריית מיקטעים במערכת המארחת. בעריכת מסמכים עבור יחידת מדפסות עמוד, מילות הבקרה .כט [הכלל מ*קטע] יעובדו כא?לו המיקטעלם שאליהם הן מתייחפות לא נמצאו בספריית המ?קטעים, אנל לא יחול מצב שגיאה כתוצאה מכך. אופציות הפקודה 5זק1ַ5608א 19 =קפפא: מנלעת הוספת שלגרות ?צל?אה שדס5פ אופציית ם05:1א הלא בקשה ש-%5/זק5081 לא תקבע יציאות פסיקת תוכנית. אופצלית ם1ק050א מיועדת לשימוש תוכניתן המערכות המתחהנזק את פט/זקזק50. אופציית 05;15א תקפה רק ב-6%85 וב-50ד7. דצהמסא: מניעת הנחלה להתקנת נליר אופציית זזגאסא מורה ל-%5/זק1ַא50 לשגר פלט למסוף מבלי להנתות אותך תהילה להתקין את הנליר. אופצללת זצגאסא היא המצב הרגיל לפלט המ?ועד לכל סוג? יחידות הפלט מלבד מסופי מכונות כתיבה. אופצי:ת זצאאסא תקפה רק ב-6%85 וב-0פז. חםמאטא: הדפסת שם הקובץ ומספר השורה במדפסות שורה, אופציית אפפאטא מורה ל-05/זק1א50 להדפיסם את זיהוי הקובץ ואת מספר השורה של השורה האחרונה שנקראה, כאשר מודפפת שורת פלט ערוך. דיהוי הקובץ ומספר השורה מודפפים משמאל לשורת הפלט הערוך, ואפור שאורכו של כל אחד מהם *עלה על שמונה תווים. מדפסות עמוד מתעלמות מאופצ??ת אשפחטא. פדסטם: שם קובץ רמכלל אופצלות אופציית 5א0זזק0 מאפשרת לך לקבוע קובץ המכיל אופציות נוספות לבקרת עיבוד מסמך ועריכתו. האופציות הנכללות בקובץ נוספות על האופציות שאתה מציין במסגרת הפקודה 3זק61א50א ובקבצל אופציות אחרים. אופציית 1085ז00 נכתבת כך: [ (06ו-16ו+) ] 5א0צדקס ב- ,085‏ אם ‏ לא צולן 8ו-1118, ברירת-המתדל | של 8ו- 4118‏ היא 435 ְק1א50; אם ניתן רק שם קובץ, תהיה בר?רת-המחדל של סוג הקובץ 35. כל רשומה בקובץ האופציות יכולה להכיל אופציה אחת או יותר, באותה המתכונת שבה היו אלה מופיעים בשורת הפקודה 5זק50%1א. אולם ?ש להקפ:?ד ולהקיש אותן באותיות לועזלות גדולות, או באותיות ענריות. אין חובה להשלים את כתיבתה של אופציה בשורה אתת (תת-האופציות יכולות להופלע בשורות הבאות), אבל חתובה להשלים כל מלה ברשומה יחידה. אפור שפוגר שמאלי יופיע לפני האופציות שבקובץ. האופציות הכלולות בקובץ מעובדות כאילו הן תופפות את מקומה של אופצי?ת 35. לפ?*כך, יכולה אופציית 5א108ז"0 בקובץ אופציות אחד להפנות את המערכת לקובץ אופצלות אחר. בדרך זו אפשר לשרשר קבצי אופציות. 8₪: הדפסת דפים סלקטיבית אופציית 065; מאפשרת לך להדפים באורח סלקטיבי עמודים מתוך מסמך ערוך. מספר העמוד אלנו ח::ב להופיע כמספר שלם; אתה רשאי להשתמש במילת הבקרה .מד [מיספור עמודים] כדי לציין מספרי עמודים עשרוניים, אלפבתיים או בספרות רומיות, ולהופיף קידומת לכל מספר עמוד. שמונת התווים הראשונים של מספר העמוך שצלינת באופציית 866< הם מחרוזת התווים שעל 5//זק1ק50 להשוות עם סמל מספר העמוד הנוכח?ל. לאופציית 5 יש כמה מבנים שונים, ומותר לכלול כל מספר שהוא של תתחומ< מספרי עמודים גאותה אופציית 66אץ. עם זאת, יש לזכור שמצב ההנתחיה 20 מדריך למשתמש - חספת (זקאס0אץק) בא במקום כל שאר תת-האופצלות. המבנים התקפים של פירוט טוותח: מספרים הם: . זקאסאק . 86 [70] ששהסהס-+ [סק": . ח 08" ססהקחס-+ [08א;]: . [נצ0א0] פסבם [חסאת: אם לא ניתן מיצד כלשהו עם אופצלית 66ג;, מניחה המערכת שהכוונה היא ל-(זקאסקק) 2605ק. להלן דוגמאות של פירוטים מפורשים תקפים של אופצלית ם6גק: (15 סז 10 א0ק;) שס6גק (2 08; 7) מ6גק (5 70 2) 65ס (* סז 93 צאם וווצ) 66גאק (צעאם 99 3 08- 94.1 08ק;) מ6גק כוכבית (*) שצולנה כ-6שַּפחס"+ נחשבת כעמוד הנוכחי; כוכבית שצוינה כ-%60888+ נחשבת כעמוד האחרון במסמך. באופצי*ת זקח0סא", מפורשת או משתמעת, 05/ז;5081 מנחה אותך להקיש את מירווח מספרי העמודים מן המסוף שלך. אתה ?כול להגיב בכל אחד מן המבנים שתוארו לעיל. 5ט/זק1א506 תמשיך לבקש ממך בדרך זו מספר? עמודים, עד שתגיע לעמוד האחרון או שתציין את סוף מצב ההנחלה באמצעות הזנת שורה ריקה. אם הגבת בהזנת ערך *חיד, *שמש ערך זה בתור ערך 8פַבּסחס+, והמערכת מניחה שהעמוד האחרון במסמך הוא הערך של 00888+. אם נפלה שגיאת תחכיר בהזנת מירוות מפפר" העמודים, 05/ז;1א50 תציג הודעת שגיאה ותעבור למצב הנח?ה. את מספרי העמודים עליך להקיש לפי הפדר שבו הם מופיעים במסמך הפלט. לדוגמה, אתה יכול לציין (1 66 66ם אבל תהיה לכך משמעות אם קיימת, במקום כלשהו אתר?ל עמוד 6, מילת בקרה .מד 1 או .קד 1 המציבה את מונה העמודים מחדש על מספר 1. אם אין בנמצא עמוד במספר הנתון, או אם %5/זת5081 כבר עברה את העמוד ד 5 תגיע למוף המסמך מבל? לעבור ממצב אי-הדפסה להדפספה, או להפך. זאזחק: הפקת פלט למדפסת אופציית זאנא=ץ מודה ל-%5/זק1ק506 לשלוח את מסמך הפלט למדפסת. אם לא ל אופציית 0105מם, %5/זק1א56 מנלהה שהכוונה היא ליחידה לוגית מסוג 3 ב-6%85, מספר העותקים וסוג הפלט נשלטים על-ידי הפקודות 50001 0 ו-680866 65. ב-0פז, אפשר לפקת על הטיפול בפלט המדפסת באמצעות פירוט המיצדים המיקומיים הבאים עם אופציית זאזאץ: (000185,01855,100,005) זאזקק 3 הוא מספר העותקים הרצוי, וברירת המתדל היא "1". 01855 היא שוג ז5דפ, וברירת המחדל הא "א" אם צוינה אופציית 656קש, ו-"ז" אם לא צוינה. 65+ הוא שם מחהפנית ("8++טפ) בקרת העמודים. 5סט הוא שם קנוצת התווים האוניברסלית. המערכת שבה אתה פועל קובעת את הערכ:ם המתאימים של 01885, מ0+ ו-5סש. לפרטים נוספים, ראה את ספר העזר אופציות הפקודה 3ז;1א56א 21 ---ַ₪ַּ?ּ-ּ כ‎ --]-]-]---[=- .05/0%52 05 אם אתה מעונילן במ?צדל ז508צ5 כגון 485ת60, 58ג1ם ו-פסזקם, עליך להפנות את הפלט הערוך שלך לקובץ ולהגיש את תכולת הקובץ כַ-פסנ להדפסה, תוך פירוט מיצדי 001 המבוקשים. תחת 15₪52, הדבר עשוי להיות נחוץ אם ערכה על ברירת המתדל של זסמאצ| איננו אפם: 0552 עלולה להכנים למסמך שלך קפיצות עמודים מ?ותרות בעת הדפסתו. אופצית זאזאק אלנה תקפה למדפסת 4250 ולמדפסת 3820. למי:דע נוסף על הפקת פלט מודפם עיין במדר*ך 86 ףפ>'תםחהה"טס"ק %אסך 5ט0/זקז568 :65ם. מ=|נ;סקק: ציון פרופיל פרופיל הוא קובץ קלט של 05/זק:ת50 המשובץ בקובץ הקלט העיקר? לפנ? תחילת העלבוד. אופציית ם|זח0אק מצלינת את שם הקובץ שבו על 5ש/זק1ק560 להשתמש כפרופיל למפמך שבעריכה. פרופיל עשוי לכלול הגדרות סמלים ומכללים שנעשה בהם שימוש תכוף, פונקציות ע?יבוד יישומים של תג? גמל ("ק) או תמל:ל שאפשר להשתמש בו במסמכים רבים נגכגון כותרות עיל?ות ותחתיות רצות). לפרטים על אופן יצירת פרופ?ל, ראה את הפרק על עיבודי גמל ב-60105 5'אםמה.8א00אק זאמז 5צ/7ךק508₪1 :65ם. אופציית פרופיל נכתבת כך: [ (06ו-16ו+) ] ם|1ת;סאק 84 הוא שם הפרופלל. אתה ?<כול לבתור בפרופל?לים שונים בעת ערלכת המסמך לשימושים שונים. אם לא צוינה אופצלית ם0"11אק, או אם לא צוין 6ו-16ו1+, 45/זת1א50 תחפש בין קבציך קובץ בשם 116תס0אק. |ב-005, ברירת-המחדל ה:א: זק1ק56 0-3אקא ב-0פ5ז, ברירת-המחדל ה?א: (0-3אקא)3:ה0א.30ק. זקךק50 אופצילת 60"1|5; מספקת גם קובץ פל?ומת (=|ז;ז;ת) באמצעות השימוש במילת הבקרה .סק [סוף קובץ]. אם צוין סוף קובץ באמצעות מילת הבקרה .שק בתוך קובץ ם|0-1א6ת, 5/זק1א50 תעבור מ:?יד לקובץ הקלט העיקרי; יתרת קובץ םן1;סא; תעובד אתרי השלמת קובץ הקלט העיקר?. מילת הבקרה .סק מתוארת ב ".מק נסוף קובץ]" בעמוד 166. ז₪זף: השעלית הודעת ציהו? המערכת אופציית זם1עש6 מורה ל-5/זק506081 לא להציג את הודעת זיהוי הגירסה, שאלמלא כן היתה מודפסת או מוצגת בתגוכה לפקודה 3זק81א50א. מסח55: צלון ספריה אופציית 552808, ב-085 וב-0פז, מורה ל-5/זַק5081 לערוך חיפוש בספריה או בקובץ הנתונים שצו:ן, למצ:את קנצים משובצים או מוספים. ב-6085 5 משתמשת בסוג הקובץ שצוין עם אופצלית 08₪קג56 כברירת-מחדל 22 מדריך למשתמש - =6פה לסוג הקובץ של קבצים משובצים, מוספים ומוגדרים במללת הבקרה .הק. לפרטים נוספים על ספריות, ראה אופציית 118. . ב-85א0, אופצלית 558068 נכתנת כך: (08ע10%6ו+) 504668 אם צוין (=) 504808, נעשה שימוש בסוג הקובץ של קובץ הקלט העיקר?. . ב-50ז, אופציית ה6א55 נכתבת כך: (סחההםו1) 5546678 מבנה שם הספריה שצוין זהה למתואר ב"מוסכמות מתן שם ב-50ז" בעמוד 6. ב-50ז, קבצים משובצים או מוספים יוגדרו כדלקמן: -- אם צוין באופצילית 55668 שמו של קובץ נתונים מחולק, *ערך חיפוש בספריה 'ןאם].הבההההס"0.503והספט' למציאת אבר בעל השם הנתון. - אם הוקצה זאמזפ1! ל-00ס3 הנוכחי? ב-0פז, יערך חיפוש בספריות שהוקצו, למציאת אבר בעל השם הנתון. - אם לא צוינה אופצ:ית 568, אין בנמצא זאפזפ1!, וקובץ הקלט העיקר?ל הוא קובץ נתונים מחולק, יערך חיפוש בספריה זו למצלאת אבר בעל השם הנתון.. - | אם לא צוינה אופציית 55668, אין בנמצא זאפזפ1! וקובץ הקלט העיקר? איננו קבוצת נתונים מחולקת, יערך חיפוש בספריה 'זאםז.ותספטי למציאת אבר בעל השם הנתון. 8ז5: פירוט ספריית מיקטעים אופציית 5601/18 מציינת את ספריית המלקטעים שתופעל בעת העריכה עבור מדפסות עמוד. . ב-6%5, כל מיקטע מצוי בקובץ 085 נפרד, ולכל קבצי המיקטעים יש סוג קובץ משותף. אופציית 566]18 נכתכת כך: ( 100008ו+ [06ע18%ו+] ) 560118 8מע%םןו+ הוא שם הקובץ המשותף של כל קבצי תיאור המיקטעים. אם לא צוין 8ספע18%ו+, ברירת המחדל ה?א: - 0 למדפספת 4250 - 0 למדפסת 3820 6+ מזהה את הדיסק שבו מצויים קבצי תיאור המיקטעים. אם לא צוין 11980008+, ברירת המחדל ה?א "א". . ב-50ז, מצוי כל מיקטע כאבר של קובץ נתונים מחולק. אופציית 556118 נכתבת כך: ( 8והה₪45 ) 550/18 5 הוא שם קבוצת הנתונים של ספריית המיקטעים. ברירות המחדל ון: = 0 למדפטת 4250 - 0 למדפסת 3820 אופציות הפקודה 5דק5681א 23 בכל הסביבות, מוטלת על המשתמש האתר?ות לוודא שספר:ית המיקטעים המשמשת בהדפסת המפסמך תה?ה זהה לפפריה ששימשה בער:*כתו. מסד5פ: הדפסת דפים בודדים במסוף האופציה 0"5ז5 גורמת ל-%5/זק1ַ5068 להמתין עד אשר אתה לותחץ על מקש אאשזטא לפנ: תחללת ההקשה של כל עמוד. השתמש באופציה זו כאשר הינך מדפים את מסמך הפלט על דפים בודדים במסוף דמוי מכונת-כת?בה. כאשר %5/זת1א50 נעצרת לאחר העמוד הראשון, לא מופיעה כל הודעה. 5זז משחררת את המקלדת שלך ומוכנה להקשת השורה הראשונה של העמוד הבא. סדר את מכונת הכתיבה בקצהו העלילון של העמוד, ולתץ אאעזםסץ. 55 תחדש את ההקשה בעמוד הבא. האופצ:ה "0ז5 הינה הוקת רק במסופלם דמויי מכונת-כתיבה ב-605 ו-50ד. =תםצ5: ביטול מילת הכקרה .מע. האופציה ""0צ5, אשר הינה ברירת המחדל, מבטלת את פעולתה של מי:לת הבקרה .מע [מערכת]. אופצי"ה זו ניתנת ליישום בסביבות 0פז ו-0085 בלבד. אסצ5: הפעלת מללת הכקרה .מע. אופציה זו מכניסה לתוקף את מילת הבקרה .מע [מערכת]. אופציה זו ניתנת ליישום בסביבות 0פז ו-685 בלבד. אהץפץ5: קבלעת משתנ" מערכת אופציית א%8פצ+5 מאפשרת לך להעב?לר ל-5/זץזַא5060 מידע בצורת סמל?ם המוגדרים כאשר אתה נותן את הפקודה 3זק1א560א. אופציית 5%28צ5 נכתבת כך: (6ט1פט א... סט1פט א) א5%צ5 כל לוג פטופצ א גורם לכך שהסמל אאגצ5צ85 יקכל את הערך 8ט1פצ. א הוא תו אלפאנומר" כלשהו המזהה את האפימון. שט1בצ הוא מחרוזת אלפאנומרית כלשהי בת עד שמונה תווים, שאיננה יכולה לכלול רווחים או פוגר:?ים. מכיון שהן א והן פט1בּצ הם חלקים מפקודת 3זק1ַא50א, יוחלף כל תו אות לועזית קטנה באות גדולה. המספר המרבי של צוגות פטנַבּט < מוגבל רק על-ידי אורכה של שורת הפקודה 3א. לדוגמה, קובץ הקלט שלך עשוי לכלול את השורות .ש? 58צ05/קא .אש 58צפ5ט1אל כשאתה נותן את הפקודה 3זק50861א לעריכת מסמך, אתה יכול לציין ערכים לכניסת השוליים הימנים ולאורך השורה, כגון: (72 ל 10 א) אגצ5צ5 ...3ז16ק50א הסמלים בשורת הקלט מוחלפים בערכים שנקבעו באופציית א5/8צ5. פ0/ךק1ק50 מענדת את שורות הקלט שבדוגמה כאילו נכתב בהן למעשה: .שי 10 .אש 72 26 מדריך למשתמש - ש6פא הערה: הסמלים הנוצרים על-:די אופציית אגפצ5 יופיעו תמיד בעברית או באות לועזית גדולה. אממז: הצגת הפלט על מסוף המשתמש אופצילית אתםז מורה ל-%5/זק5681 לשלות את מסמך הפלט למסוף שלך. אם לא צוינה אופצלית 166/₪ע, %8/זק5081 מניהה שהיחידה הלוגית הלא אקאפך ומציגה את המסמך במסוף שלך. אתפז ה:א ברירת-המחדל של ה?עד ב-085 וב-50ז. 5 הרהכקכנת המסמך בשני מעבר? עריכה אופציית 855פסאז מודה ל-5ש/ז;5081 לעבד את קובץ הקלט בשני מעברים. בשני? המעברים מעובדות כל מילות הבקרה, אבל הפלט נוצר רק במעבר השנ:.י אם לא תציין 55ק0אז, פט0/זק1א50 תערוך ותציג במעבר ?<חיד. בשני מעברי עריכה יש צורך כאשר נדרש ערך סמל בחלק מהמסמך המופליע לפנל החלק שבו הוצב הערך; לדוגמה, מספר עמוד בתוכן העניינים או ברשימת התרשימים, המופלעים שניהם בתח:ילת המסמך. מעבר העריכה הראשון מאפשר ל-%5/זק1א50 לאסוף את רמות הכותרת השונות ואת מספר? העמודים שבהם הן מופיעות. מעבר העריכה השני, היוצר את הפלט, מציב את מספר" העמודים שנאספו במעבר הראשון, בתוכן הענ?ללנים. תוכל להפיק תוכן עניינים מדויק במעבר עריכה יחיד, אם תורה ל- 55 להציב אותו בסוף מסמך הפלט. כדי לקבל תוכן עניינים בדרך צו, עליך להציב את מילת הבקרה העורכת את תוכן העניינים ממש בסוף מסמך הקֶלט. כדי לקבל את המיספור הנכון של תוכן העניינים, הצב את מספר העמוד שלו עצמו (שיהיה המספר הרומ" וּוּו, למשל), בקובץ הקלט שלך, ממש לפנ" מילת הבקרה של תוכן העניינים. אחרי שהודפם מסמך הפלט, תוכל להעביר את עמודי התוכן פיזית לתחילת המסמך. תוכל להשתמש באופציית 55ג;סאז גם כדי לגלות שגיאות בקובץ הקלט. אם תעבד מסמך ב-55א"סאז ובלל םטאנזאםס, לא יתחיל המעבר השני, אלא אם כן הושלם המעבר הראשון. אם נעשה שימוש ב-55א;סשז לעיבוד קובץ המשתמש במילת הבקרה .קל נ[קלט מסוף], התמליל שהוכנם כתוצאה של .קל במעבר הראשון, לא יכלל בפלט הערוך. אולם תמליל שהוכנם במעבר השני, ?עבור עריכה. אתה יכול להשתמש בסמל 5%5, 68ש1? (השווה ל-1 אם צוינה אופצ?ית 0;455שד), ובמילת הבקרה .אם [אם] כדי לדלג על מילת הבקרה .קל במעבר הראשון. הסמל %מעבר מציין את מספר המעבר הנוכתי, 1 או 2. ראה דיון במשפחתת מילות הנקֶרה .אם [אם] בפרק העיבוד הלוגי של 8 ףפ5'מסחההּ"טס,ץ? %אבך 05/זַק1ק50 :ססס. הערה: סמלים ופונקציות עיבוד מותנה של פט/זק1א56 עלולים לתת לקובץ הקלט במעבר השני צורה שונה מכפי שה?תה לו במעבר הראשון. כתוצאה מכך, יתכן שמספרי העמודים לא יהיו מדויקים בתוכן העניינים אוה באינזכורים והפניות. אם תוכן העניינים ממוקם בתחילת המסמך, הוא ישקף את מספרלי העמודים כפ?ל שהיו במעבר הראשון. אם הוא ממוקם בסוף המסמך, הוא ישקף את מספר? העמודים של המעבר האחרון. דאממםתאט: הדפסת כל שורות הקלט ללא עריכה אופציית זאהחאס"אע מורה ל-%5/ז;זַק50 להדפים את כל שורות הקלט כפי שהן מופיעות בקובץ הקלט. השורות הנוצרות בהצגה ללא עריכה מייצגות את כל השורות ;ורק את אותן השורות) שתעבד 5ש/זק5081: לדוגמה, שורות קלט שאינן מעובדות כתוצאה מהופעת מילת הבקרה .לךָ [ל7], או שהמערכת מתעלמת מהן בגלל מילת הבקרה .קט [קטע מותנה], לא יופיעו בהצגה הלא-ערוכה. יתכן שיודפפו כמה שורות שאינן נכלָלות בקובץ הקלט הראשוני. כאשר 5 נתקלת במילות הבקרה .שץ נשבץ] או .צר נ[צרף], יוכלל תוכנם של קבצים משובצים או מופפים אחר" מילת הבקרה. ברישום הלא-ערוך, %5 מכניפה את השורה אופציות הפקודה 5דק1א56א 5 ית ממן.₪ א₪ת₪-₪-0 ד 77 - הו-16ו+ :מ|1; פאםקקה/קם5הך <=בבא. בתחילתו של כל קובץ משובץ או מוסף. פט/זק1ח50 מכניסה את השורה הבאה אחרי השורה האחרונה של קובץ משובץ או מוסף: פז-ם|1; :1|5 05 פאם בבב>א. אם נעשה שימוש באופצלית אמפחאטא בלחד עם דגתחס;אט, יודפמו זיהוי הקובץ ומספר השורה בצד ימין ולא שמאל. שינויים בקלט כתגובה למיצד צעד של מילת הבקרה .עק [עקוב] אינם מוצגים. מדפסות עמוד מתעלמות מאופציה זו. הדפס אותלות לועזיות קטנות כגדולות אופצ?לת 066455 מורה ל-5ט/זַק1ק50 להמיר, במסמך הפלט הערוך בלבד, כל אות לועזית קטנה בגדולה. יש להשתמש באופציה זו כאשר הפלט מופנה למדפסת שאיננה מסוגלת להדפים אותלות קטוות. הסוףמס-"ספטה: אופציות מוגדרות-משתמש ב-00%5, אפשר להגדלר אופצלות נוספות ככל הנדרש, בכך שמקדימים לאופציה החדשה את התו ג3. לדוגמה, א6קטסר גם לאופצלות המשתמש *כולות לה?ות תת-אופציות. לדוגמה, (2) פהחט1ססב אופציות המשתמש נשמרות ניחד עם תת-האופציות שלהם (אם יש כאלה), אבל בלי הקידומת 8 או הסוגריים המקילפים את תת-האופציות, ואפשר לבצען בכל עת באמצעות מילת הבקרה .שג [שירותי גמל]. לפרטים נוספים, ראה את הדיון בעיבוד גמל בספר 60106 5'מפחחם"טס,ק +אפז 5ט/זקך50 :65 26 מדריך למשתמש - ת6פג 2-8 יידתותוה-- 0 מללות הכקרה של פט/זפזח0ס5 פרק זה מתאר כל אתת ואחת ממללות הבקרה של שפת 05/זק5061. נכללים בו כל המיצדים, עם תיאור השפעתם על הע*בוד. כן נכללות בו הערות על הש?למוש במילת הבקרה, ודוגמאות. תחביר מילות הבקרה לכל מילות הבקרה ?ש שמות בני שנ? תווים. מילת בקרה מזצוהה על-ידי נקודה נ.+ בעמדת התו הראשונה של שורת הקלט, ואחריה השם בן שני התווים. אם מילת הבקרה מקבלת מיצדים (פרמטרים), יבואו אלה אחרי שם מילת הבקרה ויופרדו זה מזה על-?די רוותים: .ער מרכז תתבלר מילות בקרה הרווח המפריד בין שם מילת הבקרה לביז המיצד הראשון איננו חובה; אם תשמלט אותו, %5/זַץ1א50 תופיף אותו בעצמה. למשל, .מרמרכז שורה צו לעובד כא?לו הקשת: .מר מרכז שורה זו הערה: אם תשמיט את הרוות הראשון, את שם מילת הבקרה ואת המיצד הראשון גם יחד משם מכלל תקף, יעובד המכלל, במקום שתעובד מילת הבקרה, אם פענות המכללים פועל. מפריד מילות בקרה אפשר להשתמש בתו המפריד בין מללות בקרה כדי להכניט כמה מילות בקרה בשורה אחת: .דל 0.58;.ער התחל;.ש? 108 זפ עוברת על כל שורת מל?לת בקרה בחיפוש אחר התו המפריד בין מילות בקרה. אם מצאה תו כזה, היא מפצלת את השורה בנקודה זו, וחלק השורה שלפני המפר"ד מעובד כשורת מילת בקרה בפני עצמה. החלק הנותר, משמאל לתו המפריד, נהפך לשורת הקלט הבאה. הנקודה שבמילת הבקרה .ער התתל בדוגמה לעיל מופיעה בעמדת התו הראשונה, ולכן מאפשרת את זיהו? .ער כמילת בקרה. נתו הַמִפַרִיד בין מ?לות בקרה אפשר להשתמש גם להצבת מילת בקרה בתוך שורת תמליל.!! לדוגמה, הדגשת מלה בקווים ;.קו התחל;תתת?;.קו םי?ם;ים. תביא לתוצאה הבאה: הדגשת מלה בקווים תתת?ים. 5 עוברת גם על כל שורת תמליל, בחיפוש אחתר התו המפריד בל?ן מילות נקרה. אם היא מוצאת את התו, בתנאי שמייד אחרלו מופ?עה נקודה ואחריה שם תקף של מילת בקרה, בן שני תווים, היא מפצלת את השורה בנקודה זו. חלק השורה שלפני התו המפריד מעובד כשורת תמליל רציפה, ואילו יתרת השורה, משמאל לתו המפריד בין מילות בקרה, נהפכת לשורת הקלט הבאה. אם ---ֶ-ֶֶֶדר------------- יג מלבד פירוט מיצד סִיים של מילות הבקרה .קט [קטע מותנה], .המ נהגדר ו .מל [מ?לולי] ו-.כק [כתוב לקובץ], שבו חתובה לכלול את נג אם מופיעים בשורה אחת תמליל, מפרידי מילות בקרה ותגי גמל, במעורב, עלולים כמה רווחים בשורה זו להעלם. מילות הבקרה של 5/ז;5061 7 נמצא התו המפריד בין מילות בקרה בשורת תמליל, אבל אתרלו לא מופ?לעה מילת בקרה, המערכת רואה אותו כחלק מהתמליל. הערה: המערכת א?נה מכירה במכללים בתוך שורות תמליל. חובה להשתמש במ?לת הבקרה .בל [בצע מכלל: כדי לעבד מכללים בתוך שורות תמליל. אפשר לשנות את התו המשמש להפרדה בין מ?לות בקרה באמצעות מילת הבקרה .הת מה [הגדר תו] סמל המערכת .%8מה כולל את התו המפריד בין מילות בקרה, ואפשר להשתמש בו כתתל?ף לתו צה. מכללים את מכלל? 05/זפ:א56 אפשר לזמן באותה הדרך שבה מזמנים את מילות הבקרה, כאשר בעמדת התו הראשונה של שורת הקלט מופלעה נקודה. אולם שמות מכללים עשויים לכלול עד עשרה תוןים. אפשר לציין מיצדים בשורת מכלל, בדיוק כפי שעושים זאת בשורת מילת בקרה, מלבד זאת שהרווח לפנל המיצד הראשון הוא חהובה ולא רשות. אם הוגדר מכלל בשם פסק באמצעות מל?לת הבקרה .המ נהגדר מכלל:], אפשר לזמן אותו בדיוק כפי שמזמנים מילת בקרה: .פס מיצד1 מיצד2 אם הוגדר מכלל בעל שם זהה לשמה של מילת בקרה, ?עובד המכלל במקום מ:לת הבקרה, כאשר פענותח המכללים פועל. הדנר מאפשר לך לשנות את תיפקודה של מִילת בקרה. את פענוח המכללים אפשר להפעיל באמצעות מילת הבקרה .פמ נפענוח מכלליםם. מתאם מילות הכקרה מעבד מילות הבקרה של 05/ז50%17 מזהה את תו הגרש היחיד (') אחרי הנקודה כמתאם מילות בקרה. ניתן להקיש את כל מילות הבקרה גמלבד .המ [הגדר מכלל], .מל [מילולי] ו-.כק נ[כתוב לקובץ] כאשר צוין המיצד סיים) עם המתאם: .'מר יש למרכז שורה זו מתאם מילות הבקרה משנה את פעולתו הרגילה של מעבד מילות הבקרה בשנ5 מובנים חשובלם: 1. לא יערך תיפוש מכללים. גם אם ישנו מכלל בעל השם הנתון, תזומן מ?לת הבקרה, ולא יזומן המכלל. 2. לא יערך חיפוש אתר מפריד מילות הבקרה. כל מפרידי מילות הבקרה המופיעים בשורה יושארו כאילו היו תווי תמליל רגילים. לכן, מילת בקרה שהוקשה עם מתאם מילות הבקרה תייבת להיות מילת הבקרה האתרונה בשורה. מכיוון שהמערכת לא תערוך תיפוש אחר מפריד מילות הבקרה, אפשר להקיש מילת בְקרָה המקבלת שורת תמליל עם מתאם מילות הבקרה, כדי להגן על התו המפריד בין מילות בקרה, אם הוא מופיע בשורה זו כחלק מהתמליל: .'מר שורה ממורכזת; שורה אחת. .'כ3 השימוש בתו ; בתמליל אולם אם השורה כוללת סמל שעם פענותו מתברר שהוא מכיל את התו המפר?ד בין מילות בַקְרָה בעמדת התו הראשונה של שורת הקלט התדשה, המערכת לא תתעלם ממנו. עליך לצ?:ן .הת מה סיים מייד לפני השורה, או שעליך להשתמש בסמל המפריד בין מילות בקרה (6%8מה). מילות בקרה ממוג 1 ישנן כמה מילות בקרה, הקרויות מילות בקרה מפוג 1, שלכולן תתבלר וכולן מקנלות את אותם המיצדים. יש גם ספוגים אחרים של מ:ל ותהביריהן מוסברים בתיאורי מילות הבקרה הנפרדות. זהה ות בקרה, בדיון זה נשתמש במילת הבקרה המדומה .מ1 כדי ל?יצג מילת בקרה ממוג 1: 58 מדריך למשתמש - א=6פט ח הוא מספר שלם ח?לובי המצללן את מספר שורות הקלט שיעובדו על-?ך? מ:לת הבקָרה מסוג 1. ברירת המחדל היא 1, כלומר, שורת הקלט הבאה אחרי מ?לת הבקרה אמורה לעבור עלבוד על-:ד? מילת הבקרה הזאת. התחל תחילת תתום פתות של שורות קלט שיעובדו על-ידי מילת הבקרה סוג 1:; תחולתה תפוג עם הופעת המיצד ס??ם. סיים מפסיק את השפעתה של מילת הבקרה סוג 1, כל אימת שהשפעה זו מתחילה במיצד התחל, או במספר המופיע במיצד ה אם עד?ין לא מוצה. שורה היא שורה ?חידה שיש לעבדה על-:ד? מילת הבקרה וג 1. שורת הקלט היחידה .פן זוהי שורה שקולה כנגד שתי השורות .0 1 זוהי שורה המערכת מניחה שהשורה הנתונה במילת בקרה מסוג 1 מתחילה בתו הראשון שאיננו רוות המופיע אחרי מילת הבקרה. לפיכך, פעולתן של שתי הצורות הבאות זהה בדל?וק: .0 זוהי שורה תי זוה שורה המערכת מְכִירה במילות המפתח התחל ו-ס?ים ובמספר השלם הנתון על-יד? ה. רק אם אלה הם המיצדים היחידים בשורת מ?לת בקרה. אם ישנם מיצדים אחרים, המערכת מניחה שכולם הם שורה. לפיכך, מילות בקרה מסוג 1 שצורתן היא: .0 התחל בעבודתך מ?*יד .םן 777 הוא קוניאק מתוצרת ישראל נחשבות כמילות בקרה שאחריהן מופ?עה שורת תמליל, ולא כבקשות להתח?ל בעיבוד, או לעבד 777 שורות קלט. מילות הבקרה של 5/זק1ח50 29| -------ככתפ-תתשש₪ רד ה "-]-ְ. "ץק יחידות רוות מילות בקרה רבות של פט/זק:508 מקבלות יח?דות רוות כמ?צדים. יחידות רווח אנכיות ואופקיות מסומנות באותיות טצ ו-ת, בהתאמה, בתיאור? מ*לות הבקרה. אפשר להשתמש בכל אחד מן הסימונלם המתוארים בתרשים 5 בעמוד 1. מוסכמות סלמון המבנה של כל מ*לת בקרה מתואר בתי.בה לע?ל. נעשה שימוש במוסכמות הסימון הבאות: 1. מללות מפתח שלש להקישן כלשונן יופיעו באות מעובה. (למשל: התחל, סיים בדוגמה לעיל). אם מותר לקצר מילת מפתח, יופיע הקיצור באותיות מעובות, ושאר המילה ת?כתב באות רגילה, כגון שמנה. (כמובן, אינך חייב להקיש את מילות הבקרה והמפתח תוך ש?נו? סוג-אות). 2. מלצדים שאינם מילות מפתח *ופיעו באות רג?לה, עם קו תתת?. (למשל: שורה בדוגמה לע?*ל). 3. שודת קווקווים החוצה מילת בקרה מציינת המשכיות של המ?צדים לאותה מילת בקרה. לדוגמה, ראה את ".הכ [הגדר רמת כותרת]" בעמוד 69. 4. לא תמלד זהים המצב ההתחלי של מילת בקרה וברירת המחדל שלה. לדוגמה, למילת הבקרה .פמ [פענוח מכללים], המצב ההתחלי הוא סלים, ואילו נרירת המחדל הלא התחל. המצב ההתחלי הוא הערך שבו נעשה שימוש, עד אשר משנים אותו במפורש. ערך ברירת המחדל תופס כל אימת שמילת בקרה מפורטת בל" המלצדים המתאימים. 5. מיצד רשות יחיד מופיע בין [סוגריים מרובעים]. אתה רשא? לציין מיצד זה, או להשמיטו. 6. מיצד המאפשר לך לבחור מבין כמה אפשרויות, או שלא לבתור בשום ו לןוצג כרשימה המוקפת בסוגר*ים גדולים, כמו בדוגמת סוג 1 עיל. ל. רשימה המוקפת ב-(מוגריים מכווצים) מצי?נת שאתה היב לצ??ן אחת מן האפשרויות המוצעות לך לבחירה. לדוגמה, הסימון ! התחל ( סיים ָ : הכלל / נ התעלם ך קובע שאתה חייב לציין מיצד זה נתור התחל, סיים, הכלל או התעלם. 8. מיצד חובה יח?ד ?ופיע ללא סוגריים מכל סוג. 9. אם יש בתיבה קווים אופקיים פנימיים, כמו בתיאור מללת הבקרה .המ [הגדר מכלל:, מציג כל חלק מהתיבה צורה חלופית של מילת הבקרה. 0. שלוש נקודות (...) מציינות שאפשר לחצור על המילצד. הצורה 90...1₪6 מראה שאתה ?כול לפרט עד תשעה ערכי 6, כשמפרידים ביניהם רווח:?ם. הצורה 6... מראה שאתה רשאי לפרט ערכי 6 עד כמה שתוכל להכנים באותה שורת קלט. 1. מטרת הדוגמאות בספר זה הלא להמח?ש טכנ?לקות עריכה שונות המתאפשרות באמצעות מילות הבקרה של %5/זקזַ508. בגלל גורמלם שונים, כגון אורך שורה בטור וכדומה, יתכן שתוצאות הדוגמאות אצלך לא ?היו זהות תמ?ד לדוגמאות המופיעות בספר זה. עם זאת, פעולת מילות הבקרה תהיה זהה בכל מקרה ומקרה. כמה מו הדוגמאות בספר זה ערוכות לפי רותב טור קבוע בן 30 תווים. דוגמאות אחרות ערוכות לפי רוחב הטור בפועל, מלבד כאשר נתון רוחב מסוים באמצעות מילת הבקרה .רט. 1 מדריך למשתמש - :36 יחידת רווח סנטימטר תו (אופקל) ציצרו לחידת מדפסת (אופקית) לחידת מדפסת נאנכית) רוות-ח נאופק?ל) רוות-ח (אנכַל) אינץי שורה (אנכית) מילימטר פיקה כאשר: צורת פירוט דוגמאות 1508 2,54078 ח6.250‎ 1,335 12.5 5 2 (12 נקודות דלדו) 3 (2 ציצרו ו-3 נקודות) 6 (1.5 נקודות דידו) 60 1 1 יי הח 6‏ 608 ה0.337 0.3378 צוח1 | צח0.5 וי ול 6,5‏ 0.758 1,756.52 הח12.7 הח%,25 8ח1007 6 (6 נקודות) 2 (3 פיקות ו-2 נקודות) 5 (1.5 נקודות) הּ הוא מספר של סנטימטרים, תווים, יח?דות-א, אינצ'ים, שורות או מילימטרים. המספר יכול להיות שבר, עם שתי פפרות לכל היותר אחר הנקודה העשרונית, כאשר נקודה (.) או פסיק (,) משמשים להפרדה בין השלם לבין השבר העשרוני. הוא מספר של יחידות ציצרו, פיקה או יחידות מדפסת שלמות. הוא מספר נקודות (המכונות בדרך כלל "פונקטים". יש שתים-עשרה נקודות בציצרו ובפיקה, 72 נקודות באינץ', 24.5 בקירוב בסנטימטר.) תרשים 5. סימון יחידות רווח: את כל הממדים האופק?ים והאנכיים המפורטים עם מילות בור והאופציות של %5/ז56817 אפשר להקיש בכל אחת מן הצורות שתוארו כאן. 0 .1 .2 .3 7 ------------------------------ רוות? תווים שווים בגודלם לרווח התקני של פוג-האות ההתחל" (ברירת המחדל). רווחי השורות שווים בגודלם לריווח השורות של סוג האות הנוכתחל. את סימונ?" התווים יש להקיש באות לועזית, מימין למספר (מלבד בציצרו ובפיקה, כמו בדוגמה לעיל. הַמַעַרכָת מכירה גם בצורה האמר?קנית של כתיבת שבר עשרוני, בל? אפס לפניו גכגון 5. במקום 0.5). מילות הבקרה של 5/ד5081 1 חיאורי מיללות הבקרה של פט/זקזח50 הקטעים הבאים מכילים את ת?אור?הן של כל מילות הבקרה של 5צ/זק1ק50, לפי סדר הא"ב. 2 מדריך למשתמש - =6פה ... [הצב תווית] (5%05090/ .,, מילת הבקרהי... [הצב תוולת] מסמנת שורה בקובץ או במכלל של פט/זק50%1 כך שמללת הבקרה .לך נלך] תוכל להפנות את המערכת לשורה זו. תווית מזהה שורה בקובץ או במכלל של 05/זק01ק50. התווית ?כולה לכלול עד שמונה תווים. שורה החלק הפעי?ל של שורת קלט זו. התו הראשדד שאינו רוות אחר? התווית מטופל כאילו הוא תח?לתה של שורת קלט חדשה; זו ?כולה להיות מִיִלֶת בקרה או שורת תמליל. התמליל המשתייך לתווית אינו יכול להתחתיל ברוות. כרירת מחדל: אין הערות: 1. מילת הבקָרה ... נהצב תווית] חייבת להיות מילת הבקרה הראשונה בשורת קלט, החל בעמדת התו הראשונה. 2. כאשר 5/זק1א50 נתקלת במילת הבקרה ... נהצב תווית], היא מציינת לעצמה את מיקום השורה כד? שתוכל למצוא אותה שוב כאשר ייעשה שימוש בתווית שלה כמושא של מילת הבקרה .לך [לך]. אתר5 התווית יכולה לבוא כל שורת קלט תקפה של 05/זק5081, או שהתווית יכולה להימצא בשורה לבדה. 3. השימוש בתוויות עם מילת הבקרה .לך מוגבל לקובץ הקלט או למכלל הנוכחי. 05/זק5681 יכולה להסתעף לתווית רק במפגרת אותו קובץ קלט או מכלל. כאשר קובץ חדש משובץ או מוסף, נכנפת לתוקף קבוצה חדשה של תוולות בשעת עיבודו של קובץ זה. 6. כל תווית בקובץ נתון חייבת להיות ייחודית. אם נמצאות באותו הקובץ שת? תוויות זהות, מופ?עה הודעת שגיאה. במכללים מותר להשתמש בכמה תוויות בעלות אותו השם, אבל בשעת חיפוש התווילת במכלל, תימצא רק הופעתה הראשונה של תווית נתונה. 5. אין צורך להכנים רווח אתרי מילת הבקרה. בהצבת תווית בעלת השס כאן, אפשר לכתוב "... כאן" או "...כאן". שיקול?ל בלצועים: פונקציית .לךָ עלולה להלות בלתי-יעילה, כשלעצמה. עליך להשתמש בה רק גמצבים שבהם :והי הדרך הטובה ביותר להשגת התוצאה הרצויה. בהפניה לתווית המצויה מאוחר יותר בקובץ הקלט, תושג התוצאה הטובה ביותר אם התווית תימצא לא רחוק מהפניית .לך; כאשר מפנים לתוו:ת המצויה מוקדם יוַתַרַ בקובץ, תושג התוצאה הטובה ביותר כאשר התווית נמצאת קרוב לתתילת הקובץ. עיבוד תוויוֶת יעיל הרבה ?ותר במכללים מאשר בקבצים. עם זאת, הרבה יותר יעיל להפתעף לתווית המצויה קרוב לתתחילת המכלל, משום שחיפוש התוויות מתחיל תמיד בתחילת המכלל. ראה את ".לך [לך:" בעמוד 126 להשוואת השימוש בתוויות ללצירת לולאות בקבצים לעומת מכללים. דוגמאות: . יצרת קובץ, דוח1, המכיל את סיכום הפעילות בינואר, עוד קובץ, דוח2?, לפברואר, דוחצ למרם, וכן הלאה. עכשיו, אתה מבקש ליצור קובץ שנתי עדכני, בכך שתשבץ את כל קבצי הדוח עד לדוה ההודש שעבר. תוכל להשתמש במכלל 5/זק61ק50 הבא: מילות הבקרה של %5/זק5081: ,תת, .תו 3 - 0-0" -/2 2 2 יי 16 מדריך למשתמש - 3066 .המ דוחות התחל .עם אז > 1 ...לולאה .שץ דותא8אוּ .עם או = אאו + 1 .אם 8אוּ קש אחודש .לך לולאה .המ םיים .פמ התחל .דוחות בשעת ביצוע המכלל דוחות, ערכו הראשון של הסמל "8א*:" הוא 1, ושם הקובץ המשובץ "דוח%*1" נעשה "דוח1". מילת הבקרה הבאה מוסיפה 1 לערכו של הסמל "א8*וּ"; הערך הוא עתה 2. אם ערך המונה קטן ממספרו של החודש השוטף, מעובדת הלולאה שוב. זו הפעם, שם הקובץ "דותחאאוּ" יהיה "דות2". הלולאה תמשיך לפעול עד שהמונה יהיה שווה למספר התודש השוטף. .אג [אות גדולה] ץנ. מילת הבקרה .אג [אות גדולה] ממירה אוטומטית אותיות לועזיות בשורת קלט אחת או ?יותר לאות?ות גדולות. ח קובע את מספר שורות הקלט שיומרו לאות לועזית גדולה. אם הושמט, מניחה המערכת שהכוונה ל-1. אם צוין .אג תה בשעה ש-.אג התחל נמצא בתוקף, תופסק ההמרה לאות לועזית גדולה אתר? עיבוד ח שורות קלט, או עם הופעת .אג סלים, בהתאם למה שיקרה קודם. התחל קובע שיש להמלר את שורות הקלט הבאות לאות לועזית גדולה. סיים מפסיק מצב המרה לאות לועזית גדולה, אם הופעל באמצעות התחל או אם צוין ח ועדיין לא הסתיים מעצמו. שורה שורה שיש להמיר אותה לאות לועזית גדולה. מצב התחלי: סיים ברירת מחדל: 1 שים לב: . זוהי מילת בקרה מסוג 1. + צורת השורה של מ?לת הבקרה .אג מתחילה את עריכת העמוד. * מצב ההמרה לאות לועזית גדולה נכלל בסביבה הפעילה. הערות: 1. השתמש במילת הבקרה .אג כל אימת שיש לפניך שורת תמליל באות לועזית, שאתה מבקש להמיר לאות גדולה. אם ברצונך שהמסמך כולו יכתב באות לועזית גדולה, השתמש באופציית 656קע בשורת הפקודה של %5/זַק5061. 2. השימוש בצורת .אג שורה כאשר .אג הח עדיין בתוקף, יביא לאיפוסם מספר השורות שיש להמירן לאות לועזית גדולה. 53. מילת הבקרה .אג א?נה גורמת לשבירה אוטומטית. אפשר להמיר לאות לועזית גדולה מלים בודדות בשורה. 6. שיטה אחרת להמרת מלה לָאות לועזית גדולה היא השימוש בסמל המתאר 8' המוכר למעבד הסמלים. 5. כברירת מחדל, ההמרה לאות לועזית גדולה מתבצעת בתרגום מ - < ל:א - 2. אפשר להרתיב תרגום זה באמצעות מילת הבקרה .תג [תרגם אות גדולה] לשפות נוספות מלבד אנגלית. 6. אם מילת הבקרה .אג פעילה בשעת עריכת תוכן העניינים, מל?ם לועזיות בתוכן העניינים יומרו לאות לועזית גדולה בהתאם. 7. מילת הנבקרה .אג משפיעה רק על אותיות לועזיות, ואין לה שום השפעה על כתיבה בעברית. מילות הבקרה של פט/ז;1א50: .תו, .אג 5 דוגמאות: . המרת מלה ?חלדה לאות לועזית גדולה: ספר זה עופק בפקודה .באג %3קוסס5ה על כל הלבטיה. התוצאה תהיה: ספר זה עופק בפקודה 3783 על כל היבטלה. . = מלה <חידה באמצעות מתאר האות לועזילת הגדולה של מעבד הסמלים: ספר זה עוסק בפקודה %3'08קו"ספה על כל היבט:יה. התוצאה תהלה: מפר זה עוסק בפקודה 3זק1א50א על כל ה?בטיה. 56 מדריך למשתמש - =6פ3א .אד [אורך עמוד] ₪ מילת הבקרה .אד [אורך עמוד] מציינת את האורך האנכ? (העומק) של עמודי פלט. הערך שצויןו משנה את אורך העמוד התקני שנקבע לכל *ח?דת פלט לוגית. תרשים 12 בעמוד 276 מראה את היחם של .אד נ[נאורך עמוד] למבנהו של עמוד פלט של 5 . ץצ קובע את האורך האנכ?, או העומק, של עמוד? פלט. אם לא צוין כל ערך עבור צ, תשתמש המערכת בערך ברירת המתדל של י<תחידת הפלט. מספר זה צריך להיות זהה לגודל הפיז? של החלק הראו?ל להדפסה של הנייר שבו אתה משתמש. אולם בעריכה עבור ?תידה לוגית שהיא מדפפת, המספר יכול להיות שונה, כפי שיוסבר להלן. הערך המזער: לאורך העמוד הוא פסכום הקצה העליון (.קע) והקצה התהתון (.קת), ועוד שורה אחת. אם צוין צ+ או צ-, אורך העמוד הנוכחי יוגדל או לוקטן בהתאם. מצב התחל": תלוי ביחידה הלוגית שצויינה. ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחל?. שים לב: . .אד נכנפת לתוקף בעמוד הבא. + .אד מסיימת שטח, רצף, רצף צף או הערת שול?ים. + אורך העמוד נכלל בסביבת העמוד. הערות: 1. מילת הבקרה .אד מאפשרת את השימוש בגליונות נליר בגדלים שונים בפלט. ג;מתוך היחידה הלוגית שצוינה באופציית צשפת של הפקודה 3פא משתמעת ברירת מחדל של אורך עמוד, אבל אפשר לשנות אותה באמצעות מילת הבקרה .אד.) אפשר לשנות את אורך העמוד בכל מקום שהוא בקובץ, והשינוי ?*כנםס לתוקף בעמוד הבא אחרי הופעת מילת הבקרה. 2. אם הפלט הוא תדפים, אין ערכו של אורך העמוד חייב להיות זהה לעומקו של גליון הנייר עצמו, משום ש-05/זק5681 תגרום להעברת נייר המדפסת לתח?לת העמוד הממש הבא עם התחלת כל עמוד זז הדש. לפיכך, עמוד 05/זק5081 יכול לתפום פחות מאורך הגליון עצמו, או יותר מאורך הגליון עצמו, והפלט ?יושר מחדש עם תתילת העמוד, בכל פעם ש-%5/זק5081 מתחילה עמוד חדש. 3. מבלי להתחשב בכלל הקודם, אם תגדיר קצה עליון (.קע) כזה ש-%5/זק5081 תצטרך להדפים נתונים בשלוש השורות הראשונות של העמוד, אי-אפשר לבצע במקרה כזה קפיצת עמוד במדפסת. במקום זאת, 5 תשתמש בערך אורך העמוד כדי למצוא את תהילת העמוד הבא. לפיכך, כדאי מאוד לשמור על ערך מדויק של .אד, כך שישקף את עומקו הממשי של העמוד תחת בקרת %5/ז;1א50. 6. אם הכותרות הרצות העיליות והתתתיות שהוגדרו לעמוד ממלאות את העמוד כולו, כך שלא נשאר מקום לתמליל, 5צ/זק;1ק50 תפסיק את העיבוד בהודעת שגיאה. אי-אפשר לחזות את עומק הכותרות הרצות בשעה שמגדירים אותן, משום שהן נערכות על-5י אורך השורה הנוכח?ל (.אש) עם התחלת העמוד. אותן הכותרות עצמן עשויות לתפום כמויות שונות של רווח אנכי בעמודים שונים, אם משתנה אורך השורה. דוגמאות: ? קביעת אורך עמוד: .אד 86 מילות הבקרה של 5צ/זק1א50: .אג, .אד 7 ק קש םחש | אורך העמוד ?היה 864 שורות. זהו האורך המתא?ם לנ?:ר מדפסת בן 6 אלנץ', כשהמדפסת מדפיסה 6 שורות בא:נץ'. ] 8 מדריך למשתמש - =6פה3 .או [או] %, במילת הבקרה .או [או] אפשר להשתמש ביחד עם מילת הבקרה .אם [אם] לצורך עיבוד מותנה של שורות קלט של 5/זק5681. תוצאת המבדק שבוצע מעומתת לוגית עם תוצאת מילת הבקרה .אם [אם], .וג נוגם] או מושווה1 מבדק .או 1או] האחרונה שבוצעה, כדי לקבוע אם יש לעבד את המטרה. מושווה2 מטרהת עמוד מבדק נזוגל 1 איזוגל + פלט מנדק ! הדפסה + מטרה ! מסוף + 1 מדעמ ‏ + מושווה1 מושווה2 מבדק עמוד פלט מחרוזת כלשה? שתשמש כמושווה הראשון. מושווה זה יכול להלות ערכו של סמל. מחרוזת כלשה? שתשמש כמושווה השני. גם הלא *כולה להלות ערך של סמל. קוד בן תו אחד או שניים המודלע ל-%5/זַק1ַא50 א?זו השוואה עליה לבצע בין המושווים. הקודים הבאים מוכרים ל-%5/ז50817: קודים משמעות של = שווה ל- לש -> לא שווה ל- גמ > גדול מ- קמ < קטן מ- גש 6 גדול מ- או שווה ל- קש 2 קטן מ- או שווה ל- כל שורת קלט תקפה של %5/זק1א50. זו יכולה להכיל מילת בקרה או תמליל. אם תנאי זה או התוצר של מילת הבקרה .אם [נאם], .וג נוגם] או .או [או] האחרונה שבוצעה הוא אמית?, תהיה שורת המטרה השורה הבאה שתעובד, כשהתו הראשון שא?נו רווח ריק אחרי המושווה השנ" נחשב כעמדה הראשונה של שורה זו. אם התנאי שקרי, תתעלם המערכת משורה זו, והעיבוד ימשך משורת הקלט הבאה אחרי שורת מילת הבקרה .או. בודק אם העמוד המעובד כרגע הוא בעל מספר זוג?ל או אל- זוגי. זוגי מציין בדיקת עמוד בעל מספר זוגי. אי-זוגי מציין בדיקת עמוד בעל מספר אי-זוגי. בודק אם פלט 05/זק5081 נערך עבור מדפסמת או מסוף. הדפסה מציין בדיקה האם הפלט נערך עבור 1603 או 3800. ממוף מציין בדיקה האם הפלט נערך עבור 3270. מדעמ מציין בדיקה האם הפלט נערך עבור מדפסות עמוד. מיגוון האפשרויות לעריכת פלט ב-%58/זַקז508 גדול מכפי שאפשר לקבוע באמצעות מילות המפתח האלה. אפשר להשתמש בסמלי מערכת 05/זק1ק50 '%8יהדל' (יחידה לוגית) ו- 'גפ5יהדפ' גיחִידֶה פיזית) כדי לקבוע את היחידות הלוגיות והפיזיות בפועל. ברירת מחדל: אין הערות: 1. מילות הבקרה .וג נוגם] ו-.או [או], ביחד עם .אם [אם], .אד נאז] ו-.אח [אחרת], מאפשרות לך לבנות משפטים לוגיים מורכבים. 2. מילת הבקרה .או כשלעצמה איננה גורמת לשבירה; אולם שורת המטרה עלולה לעשות זאת, אם תעובד. יי ₪--תתתתתתתתן] 2 ו מילות הבקרה של %5/זק1ק50: .אד, .או 39 3 כל אחד מהמושווים יכול להיות באורך עד 255 תווים, והמושווה הקצר *ותר יוארך עד אורכו של המושווה הארוך יותר, בהוספת דווחים בסופו. 6. אם פענוח הסמלים מושבת בשעת עיבוד מילת הבקרה .או, כל הפמלים התקפים בשנ"י המושווים יפוענחו לפנ" ביצוע ההשוואה. (סמלים המכילים בתוכם רווחים רלקים הכרח להשוות במצב אי-פענות, על- מנת שהמערכת תוכל לבצע את המבדק ולזהות את שורת המטרה של .או.) דוגמאות: + שורת הקלט הבאה .אם 88 של 8ם .או ₪8 של 68 .צג כן. שקולה כנגד שורות הפלט .אם 88 של 8ם .אחרת .אם 68 של 68 .אז .צג כן. . תוכל להשתמש ב-.או ביחד עם .אם, .אז או .אח כדי לבנות משפטים לוגיים מורכבים, כגון אלה: .אם א8פחודש .או אפחודש .או א8פחודש .אז .עם עונה .אז .לך התחלה .אם א%8חודש < 3 .או א%8חודש 6 5 .אז .עם עונה = אביב .אז .לך התתלה .אם %8חודש -‏ < .אם %8חודש 6 .אז .עס עונה = קייץ .אח .עס עונה - ... התחלה יו והו וו 40 מדריך למשתמש - =36ה ווה יירררררררררר-ר הרה וו : באז נ[אז1 מד, במילת הבקרה .אז נאצ] אפשר להשתמש ביחד עם מילת הבקרה .אם נאם], לעיבוד מותנה של שורות קלט ב-%5/זַק1ַ5068. שורת המטרה תעובד רק אם מילת הבקרה .אם נאם], .וג נוגם: או .או נאו] האחרונה שעובדה יצרה תנא? אמית?ל. | | פב מטרה כל שורת קלט תקפה של 5/זק1א50. היא יכולה להכיל מילת בקרה או תמליל. אם מי:לת הבקרה .אם [אם], .וג [וגם] או .או [או] האחרונה שעובדה יצרה תנא? אמיתי, תהיה שורת המטרה השורה : הבאה שתעובד, כשהתו הראשון שאלנו רווח רלק אחר? .אז נחשב כעמדה הראשונה של שורת המטרה. אם התנאי איננו אמיתי, מתעלמת המערכת משורת המטרה, והעיבוד *ימשך משורת הקלט הבאה אחרל שורת מילת הבקרה .אז. הערות: 1. מילות הנקרה .אז [אז] ו-.את [אחרת], ביחד עם .אם [אם], .וג נוגם] ו-.או [או:, מאפשרות לך לבנות משפטים לוגיים מורכבים. 2. מילות הבקרה .א ו-.אח, כשלעצמן, אינן גורמות לשבירה ואינן משנות את תנאי אמת/שקר; אבל מילת בקרה בשורת המטרה עלולה לעשות זאת, אם תעובד. לדוגמה, שורות הקלט .אם 88 של א8ם .אז .אם 68 של 68 .אז .צג כן. ישנו את תנאי אמת;שקר אם 98 שווה ל-₪8 ואילו 68 אלנו שווה ל-68. כמו כן, שורות הקלט הבאות | .אם 88 של 8ם .אד ברט 20 יגרמו לשבירה אם 88 שווה ל-8ם. 3. כמה וכמה מילות בקרה .אד [אז] ו-.אח [אחרת] יכולות לבוא אתר5 מילת בקרה .אם [אם], .וג נ[נוגם] או .או [או]; רק מילות הבקרה .באז [אז] יבוצעו אם מ?לות הבקרה .אם [אם], .וג נוגם] או .או [או] הביאו להשוואה אמיתית; ורק מילות הבקרה .אח [אחרת:ז יבוצעו אם .אם [אם], .וג נ[וגם] או .או נ[או] הביאו להשוואה שקרית. 6. אם לא בוצעה שום השוואה מאז תחילת העיבוד, תעובד שורת המטרה. דוגמאות: . השורות הבאות .אם 88 של 8ם .צג כן, .אם 88 של 8ם .צג עדיין. שקולות כנגד השורות הבאות: .אם 88 של ₪8 .אז .צג כן, .אז .צג עדיין. . תוכל להשתמש נמילות הבקרה .א ו-.אם כדי להתאים מסמך במ?וחד לקהל מסוים. לדוגמה, אם תציין .אם 58ע8"80%5 5 3 .אל .קט 1 התעלם .אז .קט 2 התעלם | ואד, אם ת;5%צ5 שווה ל-5, שתי מילות הבקרה .אז ?עובדו, ויגרמו לכך שהמערכת תתעלם מהקטעים 1 |-2. מילות הבקרה של %5/זק5061: .או, .אז 1 יי ]0/7 7/*/;/;*; =/=/-/----/-ך)2 יי . 62 אח [אחרת] 5, במילת הבקרה .אח נאחרת] אפשר להשתמש ב?חד עם מילת הבקרה .אם [נאם] לעיבוד מותנה של קבצי קלט ב-05/זקזַ568. שורת המטרה תעובד רק אם מ*לת הבקרה .אם נאם], .וג [וגם: או .או [או] האחרונה שבוצעה הבלאה לתנאי שקר?. | מם כל שורת קלט תקפה של %5/זקזַא50. היא ?כולה להכיל מילת בקרה, מכלל, תג גמל או תמליל. אם מ:?לת הבקרה .אם נ[אם], .וג נוגם: או .או [או] האחרונה שבוצעה יצרה תנאי שקרי, תהיה שורת המטרה השורה הבאה שתעובד, כשהתו הראשון שאינו רוות ריק אחר? .אח נחשב כעמדה הראשונה של שורת המטרה. אם התנאי אמיתי, מתעלמת המערכת משורת המטרה, והע?בוד :ימשך משורת הקלט הבאה אחר: שורת מילת הבקרה .אח. הערות: .1 למען נוחות הקריאה, מותר להופיף למילת הבקרה .אח את האותיות רת, בלי רווח בל?ניהון. הדבר מאפשר לכתוב את מילת הבקרה בצורה .אח או .אחרת. 2. מילות הבקרה .אד [אז] ו-.אחת נאחרת], ביתד עם .אם נאם], .וג נוגם] ו-.או [או], מאפשרות לך לבנות משפטים לוגיים מורכבים. 33 מילות הבקרה .אד ו.אח, כשלעצמן, אינן גורמות לשבירה ואינן משנות את תנאי אמת/שקר; אבל מ?לת בקרה בשורת המטרה עלולה לעשות זאת, אם תעובד. לדוגמה, שורות הקלט .אם 88 של 8ם .אח .רט 20 יגרמו לשבירה אם 88 א?נו שווה ל-8ם. בשורות הקלט הבאות .אם 88 של 8ם .אח אם 88 לש 08 אם 88 אלנו שווה ל-8ם, אז התנא:י שקר? ושורת .אח תעובד. אם 8 אינו שווה ל-6₪8, אז התנאי אמת/שקר יהפך לאמית?ל. 6. כמה וכמה מ?לות בקרה .אז [אז] ו-.אחה [אחרת] יכולות לבוא אתר? מילת בקרה .אם [נאם], .וג נוגם] או .או [או]; רק מילות הבקרה .אז נאז] יבוצעו אם מילות הבקרה .אם [אם], .וג נוגם] או .או [או] הביאו להשוואה אמיתית, ורק מילות הבקרה .את נ[נאחרת: ?בוצעו אם .אם [אם] הביא להשוואה שקרית. 5. אם לא בוצעה שום השוואה מאז תחילת העיבוד, שורת המטרה לא תעובד. דוגמאות: מדריך למשתמש - "60 שורות הקלט הבאות .אם 88 לש ₪8 .צג כן, .אם 88 לש 8ם .צג עדל?ין. שקולות כנגד השורות הבאות: .אם 8% של 8 .אחרת .צג כן, .אח .צג עדלין. א .אט [אזן טורים] .6 השתמש במילת הבקרה .אט [אזן טורים] לביטול ולשחזור איזון טורים לעריכה רבת-טורים. | התחל סיים | התחל מציין שאתה מבקש ש-%5/זק50681 תאזן טורים. התחל הוא המצב ההתחלי, וכן ברירת המחדל. סיים מציין שאינך מעונלין ש-%5/זק1א5060 תאזן טורים עם הופעת הפפקת קטע או קפיצת עמוד. התחל?: התחל מצב בריר ת מחדל: התחל לב: שים מצב איזון הטורים נכלל בסביבה הפעילה. הערות: .1 כשאיזון הטורים בתוקף, עומק התמליל בכל טור מאוזן עד כמה שאפשר לפנ? שהחומר הנכלל בעמוד זה מודפם. אם שורה ריקה שנוצרה באמצעות מ?לת הבקרה .דל נדלג] נקלעת לתחילת טור או לסופו בגוף העמוד אחרי האיזון, היא מושמטת. כשאיזון הטורים אינו בתוקף, עומק התמליל בכל טור יקבע באמצעות מילות בקרה .תט [תחילת טוך] מפורשות או באמצעות מילוי כל הטורים, אבל לא ייעשה כל נסיון לאזן את מספר השורות בכל הטורים. עם התחלת טור במפורש באמצעות מילות הבקרה .תט [תחילת טור]ז או .טמ נ[טור מותנה], הגורמות למעבר לטור חדש, הטור החדש לא יהיה כשיר לאיזון: תמליל מן הטורים הקודמים לא יועבר לתוך הטור החדש בשעת איזון הטורים. אם מופיעה קפיצת עמוד במהלך עיבוד רב-טורים, אין הדבר מציין טור כלשהו כבלתי-כשיר לא?זון. קפיצת טור המשנה את הטור הנוכחי, מן הטור האתרון של העמוד הנוכתי לטור הראשון של העמוד הבא, דינה כדין קפיצת עמוד. מילות הבקרה של פצ/דקזק50: .את, .אט 3 .אם [אמ]ז וי מילת הבקרה .אם [אם] מאפשרת ע?בוד מותנה של שורת קלט של 5ץ/זקזַא50. מושווה1 מבדע מושווה2 עמוד מבדק נזוגל [ איזוגל פלט מבדק 1 הדפסה + [ מסוף + 1 מדעמ ‏ + מושווה1: מחרוזת כלשה?" שתשמש כמושווה הראשון. מושווה זה יכול להיות ערכו של סמל. מושווה2 מחרוזת כלשהי שתשמש כמושווה השני. מושווה זה ?כול להיות ערכו של סמל. מבדק קוד בן תו אחד או שני תווים המציין עבור %5/ז;1א56 איזו השוואה לבצע. הקודים הבאים מוכרים ל-%5/זק508₪1: קודים משמעות של > שווה ל- לש =-‏ לא שווה ל- גמ > גדול מ- קמ < קטן מ- גש > גדול מ- או שווה ל- קש < קטן מ- או שווה ל- מטרה כל שורת קלט תקפה של %5/זק50681. צו יכולה להכיל מילת בקרה או תמליל. אם התנא? אמיתי, תהיה שורת המטרה השורה הבאה שתעובד, כשהתו הראשון שאינו רווח רלק אחרי המושווה השני נחשב כעמדה הראשונה של שורת המטרה. אם התנאי שקרי, מתעלמת המערכת משורת המטרה, והעיבוד יימשך משורת הקלט הבאה אחרי שורת מילת הבקרה .אם. עמוד בודק אם העמוד המעובד כרגע הוא בעל מספר זוגי או א?י- זוגי. זוגי מציין בדיקת עמוד בעל מספר זוג?. איזוגי מציין בדיקת עמוד בעל מספר אי-זוגי. פלט בודק אם פלט 05/זק81ק50 נערך עבור מדפסת או מסוף. הדפסה 2% בדיקה האם הפלט נערך עבור מדפסת 1603 או מפוף מציין בדיקה האם הפלט נערך עבור מפוף 3270. מדעמ מציין בדיקה האם הפלט נערך עבור מדפסות עמוד. מיגוון האפשרויות לעריכת פלט ב-%5/זק1א50 גדול מכפל שאפשר לבדוק באמצעות מילות המפתתח האלה. אפשר להשתמש בסמלי | מערכת | %5/זק81ק 50‏ '8פיחדלי (יחידה לוגית) ו'גפ5יחדפ' (יחידה פ?זית) כדי לקבוע את היתידות הלוגיות והפיזיות בפועל. ברירת מחדל: אין הערות: 1. מילת הבקרה .אם נאם], ביתד עם .אצ [אז], .את נ[נאתרת], .וג נוגם] ו-.או [או], מאפשרת לך לבנות משפטים לוגיים מורכגים. 2. מילת הבקרה .אם כשלעצמה, אינה גורמת לשבירה; אבל מילת הבקרה בשורת המטרה עשויה לגרום שבירה, אם תעובד. 3. שיגרת העיבוד .אם מכירה בשתי קבוצות מיוחדות של מושווים. אלה הם עמוד ופלט. תוכל להשתמש בעמוד כדי לבדוק אם העמוד הנוכה? 6 מדריך למשתמש - =6ס3 הוא בעל מספר צוגי או אי-זוגי. כשאתה משתמש במושווים המיותחדים הללו, תוכל להשתמש בכל אחד מקודי המבדק: .אם עמוד של צזוגי (עשה כך) זהה בדיוק לצורה .אם עמוד לש איזוגי (עשה כך) אורכו של כל אחד מהמושווים יכול להגיע עד 255 תווים, ואורכו של המושווה הקצר יותר יוארך עד שיהיה שווה לאורכו של הארוך יותר, באמצעות רוותחים בסופו. אם פענוח הסמלים מושבת בשעת עיבוד מילת הבקרה .אם, כל הסמלים התקפים בשני המושווים יפוענחו לפני ביצוע ההשוואה. (סמלים המכילים בתוכם רווחתים הכרתח להשוות במצב אי-פענות, על-מנת שהמערכת תוכל לבצע את המבדק ולזהות את שורת המטרה של .אם.) דוגמאות: מטרת שורת .אם יכולה להיות שורת .אם אחרת. נניח שאתה מבקש לשבץ קובץ? בשם אבג רק אם היום יום ג' אחר הצהרלים. תוכל להשתמש בסדרה הבאה: .עם ש > אשעה .עם ? > א8יוםבשבוע .אם 8ש גש 12 .אם 8? של 3 .שץ אבג הדבר שקול כַנגד המשפט הבא: אם השעה היא 12 או יותר, וגם אם היום הוא יום ג', אצ שבץ את הקובץ; אחרת, עבור לשורה הבאה. אם קיימת האפשרות שאחד המושווים יהיה סמל ריק, אפשר להשתמש בשיטה אחרת: .אם אאתשובה של אכן געשה כך) עכשיו, אם סמל התשובה ריק, השורה מקבלת צורה זו: .אם א של אכן געשה כך) אילולא הכללת את האיקסים, היה הסמל הריק עלול לשנות את מבנה השדות כך: .אם של כן (עשה כך) ו"כן" איננו תנאי מוכר. שים לב שסמל יהיה ריק רק אם קבעת זאת באמצעות מילות הבקרה .עם או .קמ. תוכל להשתמש במילת הבקרה אם כחלק מסדרה מותנית המאפשרת לך לציין סוגי-אות שונים ליחידה פיזית מסו:ימת: .אם 8פיחדפ > 1603 .אז .הס אות1 קו .אז .הם אות2 אג .אח .הס אות1 2זא .אח .הם אות2 2פא מילות הבקרה של 05/זק5061: .אם 5 6 .אש [אורך שורה] 5 רוחב כל השורות הערוכות נקבע תמיד באמצעות מילת הבקרה .רט. מילת הבקרה .אש [אורך שורה] קובעת את האורך ש?וצב כערכה של מילת הבקרה .רט בתחילת כותרות רצות, עיליות ותחתיות, ובתחילת הערות שוליים. הלא משנה גם את רותב השורה בטור בגוף העמוד, אם זה האחרון לא נקבע במפורש באמצעות .רט נרותב שורה בטור]. תרשים 12 בעמוד 274 מראה .אש נ[אורך שורה] למבנה עמוד פלט של 5ש/זַק81א50. את היחם בלן ח+ ה- קובע את אורכה של שורת פלט. אֶם לא צוין ערך עבור ת, ילקת ערך ברירת המחדל של יח?דת הפלט. אפור שערכם של אורך שורת פלט ועוד שולי עמוד כלשהם ?עלה על רותב העמוד המירב? ליחידה זו. מצב התחלי: תלוי ביחידה הלוגית שצוינה. נרירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחלי. שים לב: .אש גורמת שבירה. .אש מסיימת רצף, גוש צף, או הערת שול?ים. הערות: .1 ערכה של מילת הבקרה .אש קובע את רוחב השורה בטור ההתחלל לכותרות רצות, עיליות ותחתיות, ולהערות שוליים. מילת הכקרה .רטש [רוחב שורה בטור] קוגעת את אורך שורת התמליל בגוף העמוד, אבל אם רוחב השורה בטור לא נקבע מפורשות, שינוי אורך שורת הפלט באמצעות מילת הבקרה .אש [אורך שורה] ישנה גם את רותב השורה בטור. משתמשים במילת הבקרה .אש גם כדי לקבוע היכן ימוקמו מספר? ו לפרטים נוספים, ראה את תיאור מללת הבקרה .סש נספרר שורותם]. ערך .אש חדש נכנס לתוקף בפעם הבאה שנעשה בה שימוש לקביעת רותב השורה בטור בתתילת כותרת רצה, עילית או תתתית, החדשה, או בתחילת הערת שוליים חדשה. מכיוון שכותרות רצות עיליות ותחתיות ממוקמות אוטומטית בעמוד עם התחלת עריכתו של כל עמוד, ש:ינו: ערך .אש לא ישפיע על רוחב השורה בטור של כותרת רצה, עילית או תחתית, אלא עם התחלת העמוד הבא. אם אתה משנה מבנה כותרת רצה עילית או תתתית באמצעות .כת בצע או .כע בצע, רותב השורה בטור של הכותרת הרצה החדשה ?שאר בעינו, משום שהערך החדש של אורך השורה עדיין לא נכנמם לתוקף. מזדריך למשתמש - ;₪56 .בה [בצע הוראה] ר-) השתמש במילת הבקרה .בה [בצע הוראה] כדל להורות ל-05/ז10ַ5068 שתבצע את השורה הנתונה כשורת מילת בקרה, גם אם ישנו מכלל מוגדר בעל שם זהה, ופענות המכללים פועל. שורת מ?לת בקרה שורה של מ?לת בקרה ב-05/ז;5081. הערות: 1. השתמש במללח הבקרה .בה כל אימת שאתה רוצה ש-%5/זק5081 תבצע מילת בקרה, גם אם ישנו מכלל מוגדר בעל שם זהה. מילת הבקרה .בה מועילה נתוך מכללים ששמם זהה לשם מילות בקרה. לעיתים קרובות, מכלל המשנה הגדרה של מילת בקרה משתמש בפונקצלית מילת הבקרה, בנוסף לכל פונקציה אחרת שהוא מבצע. במקרים אלה, אם לא תשתמש בפונקציית .בה, אותו המכלל יזומן שוב ושוב בלולאה אינסופית, עד ש-%5/זת81א56 תפסיק זאת בהודעת שגיאה חמורה. כמובן, אפשר להשבית את פענוח המכללים, אבל הדבר ימנע זימון כל מכלל אחר, עד שפענוח המכללים יופעל שוב. 2. מתאם מילות הבקרה מבצע פונקציית .בה משתמעת. הוא גם מונע חיפוש אחר מפריד מילות הבקרה בשורת מילת הבקרה הנדונה. אפשר להשתמש במתאם מילות הבקרה עם כל מילת בקרה שהיא;?! המתאם הוא גרש יחיד (') בין הנקודה לבין שמה של מילת הבקרה. (.'מר מרכז שורה זו.) דוגמאות: . כזדי להגדיר מכלל בשם .שץ שיתפום את מקומה של מילת הבקרה .שץ בלל עזרת מילת הבקרה .בה, יש צורך בהגדרת המכלל הבאה: .המ שץ התחל .צג שיבוץ 8א1 .פמ ם?ל?ים .שץ 8א .פמ התחל .המ ם??ם בדוגמה זו, יש צורך להשבית את פענות המכללים כדי למנוע לולאת פענוה מכללים אינפופית. למרבה הצער, כשאתה משבית פענות מכללים, הוא יושבת גם לגבי הקובץ המשובץ וכל הקבצים המתקשרים אליו. במצב זה, יש להשתמש במילת הבקרה .בה: .המ שץ התחל .צג שיבוץ %א1 .בה .שץ 8< .המ מיים מתאם מילות הבקרה פועל באותה הדרך: .המ שץ התחל .צג שיבוץ 18 ההבדל ב?ן צורת מילת הבקרה .בה לביו צורת מתאם מילות הבקרה הוא שבשורת .בה נערך חיפוש אחר מפרידי מילות בקרה, מה שאין כן בשורת מתאם מילות בקרה. בדוגמה לעיל, אין שום הבדל בין השניים משום שאין מפרידי מילות בקרה בשורת הקלט. . מילת הבקרה .בה תגרום להצגת הודעת שג:אה אם שורת מילת הבקרה המקבלת אותה איננה תקפה. הצורה התקפה של מילת בקרה מתתילה בנקודה, ואחריה מילת בקרה תקפה ורוות. שורה שאיננה מכילה ?5 מלבד מאשר בפירוט המ?צד סשיים עבור מילות הבקרה .קט [נקטע מותנה], .המ [הגדר מכלל], .מל [מילולי] ו-.כק [כתוב לקובץ]. מילות הבקרה של %5/זק1א50: .אש, .בה 7 הההוההוותההוההההמהוההההההההההההההוהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההוההההההההההההההההההההההההההההההחההה,, נקודה בעמדת התו הראשונה נתשבת בדרך כלל כתמליל, אבל אם היא לעד של .בה, היא נחשבת כמ:לת בקרה שא:ננה תקפה. . מילת הבקדה .בה תב?א להצגת הודעת שגיאה אם שורת מילת הבקרה הנתונה "תקפה", אבל היא מת?יחסת למילת בקרה שאינה קיימת, גם אם ישנו מכלל בעל שם מ?לת הבקרה שניתנה. 8 מדריך למשתמש - =6פה = רּ2רת1ּּ הרר- .בל [בצע מכלל] אם. מילת הבקרה .בל נבצע מכלל] מורה ל-5/זקזַא50 לֶבצע את השורה הנתונה כשורת מכלל, גם אם ישנה מילת בקרה בעלת שם זהה ופענוח המכללים מושבת. שורת מכלל שורת קלט המזמנת מכלל 5/זַת1א560. הערות: 1. השתמש במ?לת הבקרה .בל כל אימת שאתה רוצה ש-05/זק5081 תבצע מכלל כאשר פענוח המכללים מושבת. 2. אם מילת הבקדה .בל מציינת מכלל שאין עבורו הגדרת מכלל תקפה, היא נחשבת כמילת בקרה בלתי-תקפה, גם אם ישנה מ?לת בקרה בעלת שם זהה. 3. מתאם מילות הבקרה מספק פונקצ:ית .בה [בצע הוראה] משתמעת, וכו מונע את פריקת שורת מללת הבקרה נבחיפוש אחר המפריד בין מילות בקרה. אם אתה מבקש למנוע סריקת שורת מכלל בהיפוש אחר מפריד? 2% בקרה, תוכל להשתמש במתאם מילות הבקרה עם מילת הבקרה .1 .'בל .מכללי א;ב מילת הבקרה המותאמת כאן היא .בל, ושימוש זה מאפשר את ב?צוע המכלל 'מכללל', בעודו מונע פירוש מוטעה של הנתונים למכלל נ(א;ב) כאילו נמצא ביניהם מפריד מילות הבקרה. מילות הבקרה של 5ט/זקזַק50: .בה, .בל 49 .בע [בטל עריכה] | ?₪, השתמש במילת הבקרה .בע [בטל עריכה] כדי לבטל או לשתזר שרשור שורות קלט ויישור שורות פלע. מילת הבקרה .בע מפקחת גם על האפשרות להאריך שורות אל מעבר לגבולות הטור. התחל מנטל הן שרשור שורות קלט והן יישור שורות פלט. התמליל הבא יודפם כפ? שהוקש. סיים גורם הן לשרשור שורות קלט והן ליישור שורות פלט. כל שורת פלט תמולא בתמליל ותיושר כלפ" השול?לים ה:ימנלים והשמאליים גם ?חד. ימין קובע ששורות הקלט לא ישורשרו, אבל יש להצמ?ד אותן אל השוליים הימניים. (הדבר מקביל ל-.בע התחל.) מרכז קובע ששורות הקלט לא ?שורשרו, ויש למקם אותן במרכז הטור. שמאל קובע ששורות הקלט לא ישורשרו, ויש להצמיד אותן לשמאל הטור. פנים קובע ששודות הקלט לא ישורשרו, ויש ליישר אותן עם השוליים הפנימ?ים של הטור - לעבר שולי הניקוב המשוערים של העמוד המודפם. הדבר שקול כנגד .בע ימל?ן בעמודים אי-זוגיים ו-.בע עשמאל בעמודים זוגיים. חוץ קובע ששורות הקלטע לא ?שורשרו, ויש ליישר אותן עם השוליים התחיצוניים של הטור - משולי הניקוב המשוער?ם של העמוד המודפפ והלאה. הדבר שקול כנגד .בע שמאל בעמודים אי-?וגיים ו-.בע ימין בעמודים צוגיים. כאשר השרשור אלנן פועל, ושודת קלט חורגת מרותב השורה בטור, או כאשר השרשור פועל, ומלה יחידה חורגת מרוחב הטור, התמליל ?*עובד בהתאם לאופציית הגלישה שבתוקף: קפל קובע שאם התמליל אינו נכנם לטור, יש לשבור אותו ולמקם את השאָרית בשורת הפלט הבאה גאו בשורות הפלט הבאות). התמליל ישבר בעמדת התו האחרונה הנכנסת לטור. קצץ קובע שאם התמליל אלנו נכנם לטור, יש לקצץ אותו בעמדת התו האחרונה הנכנסת לטור. הרחב קובע שאם התמליל אינו נכנס לטור, יש להמשיך אותו מעבר לרוחתב השורה בטור. זהו המצב ההתתל?ל. מצכ התחל?: סיים הרחב ברירת מחדל: התחל שית לב: *‏ .בע גורמת שבירה. * מצב העריכה נכלל בסביבה הפעילה. הערות: 1. מילת הבקרה .נע קובעת אם מלים יועברו משורת קלט אהת לשניה כדי למלא כל שורת פלט (שרשור), וכיצד יחולק כל רוות לבן נוסף שנותר עם מילוי שורת הפלט בין המלים באותה שורה (יישור). 0 מדריך למשתמש - =6ס₪ ְ"צ'פו רה ב ('. 2. אפשר לציין את אופציות הגלישה קצץ, קפל והרחב כאופציות היחידות של מילת הבקרה .בע. במקרה זה, מצב העריכה הנוכתי ?שאךר בעינו, אם כ? תתבצע שבירה. 3. מילת הבקרה .ער דומה בטיבה ל-.בע; שתי מילות הבקרה משפיעות על השרשור והלישור, ושתיהן יכולות לקבוע אופציית גלישה. 6. תמליל החורג מרוחב השורה בטור יעובד בהתאם לאופציית הגלישה הנוכחית, כפי שנקבעה באמצעות .בע או באמצעות מילת הבקרה .ער נעריכה]. כאשר השרשור איננו פועל, יכול הדבר לקרות אם שורת הקלט רחבה יותר מרוחב השורה בטור הפלט. כאשר השרשור פועל, יכול הדבר לקרות אם אורכה של מלה יחידה עולה על רותב השורה בטור, או אם מלה הבאה אתר" רווח טבלר חוצה את השול?ים השמאליים. 5. את האופציות אפשר לציין בכל סדר שהוא. אם צוינו אופצלות סותרות, תשתמש המערכת באתרונה מביניהן. 6. כאשר משתמשים באופציית הגלישה הרחב, יש לוודא שרוחבן של שורות הפלט המורתבות לא ?*עלה על רוחב העמוד. דוגמאות: . .בע סיים זרת השמש על הים, בכל כוחו זרח: האר גלים והחליקם שקד וגם טרח -- דבר שהוא מוזר מאוד בעצם ליל-קרה. . .בע התחל זרח ירח בעגמה, שכן םבר בתום כי אין לשמש עסק כאן אחר פנות היום -- "גסות היא בו," אמר, "שבא נסר בשמ: מרום!" .בע שמאל הים רטב מכל רטוב, יבש-הוביש החול. עב לא נראה, כי צח הלה השחק הכחול: ממעל עוף לא עף, לא שר -- מאין ציפור וקול. .בע מרכז זה בצד זה הלוך הלכו סום-ים עם הנגר. ובראותם שיפעת החול ירד דימעם מטר: "לו אך פינו כל זאת," אמרו "היה זה נהדר!" .בע ימין "התדמה," אמר מום-:ם, "כי לו חצי שנה גרפו מנין שפחתה החול, כי אז כליל פונה?ח" "ספק בכך," שת הנגר, בוכה נאמנה. .בע חוץ "חהיברו עימנו, שבלול?ם!" ספוס-ים בהם פצר. "תנעם שיחה בטלולים, בשדה החוף הצר: וארבעה מכם לסעוד ידנו לא תקצר." .בע פנים מילות הבקרה של %5/זק5081: .בע 1 הביט בו קשישם הבט אך אומר לא השת?לת: קרץ לו קשישם קרוץ, ראשו כבד הניע -- משמע, איפוא, כי לא :אבה לנטוש את הכונכית. . השיר "סום-הים והנגר" לקות מתוך עליסה בארץ המראה מאת לואיס קרול, תרגום אהרן אמיד, הוצאת "מחברות לספרות" תשכ"ו. הש?ר נמשך בפרק ".סה [פימן הגהה]" בעמוד 161. 2 מדריך למשתמש - ₪566 ---------78--7-"-"2/7 ואוו .דל [דלג ] *ם, השתמש במילת הבקרה .דל [דלג] כדי ליצור דווח אנכי ריק לפני שורת הפלט הבאה, אלא אם כן ה?א תופיע בראש עמוד או טור. צ כמות הרוות שיש להכניפ לפלטע. אם לא ניתן שום מספר, מניתה המערכת שהכוונה ל-1. אם גודלו של צ איננו מצוין באחת מיתחידות הרווה המוכרות (אינצ'ים, פיקות, ציצרו או מילימטרים), הדבר מתפרש כבקשה לדלג על מספר שורות. במקרה זה, אם לא צוין ח, הגודל המבוקש הוא כפולה של המקדם המתאים, אם הריווח בתוקף הוא כפול או יותר מזה. ת מציין דילוג מותנה. הדילוגים המותנים תלויים במה שבא אתריהם בטור הפלט. אם באה אחרי הדילוג המותנה שורת תמליל, הוא ?ופיע בטור כמבוקש. אם באה אחריו בקשה לדילוג נוסף או לרוות, שת?ל הבקשות לדילוג או לרווח מושוות זו עם זו, ורק הגדולה מביניהן נשארת בטור. ח₪ מציין דילוג מוחלט. ערך רלווח השורות שצוין עם המלצד 8פ? של מילת הבקרה .רת [ריוות שורות] ועם מילת הבקרה .רכ נרוות כפול] אינו משפיע כלל על עומק הרוות המדולג. לדוגמה, אם תציין .רכ .דל 6 התוצאה תהיה שמונה שורות ריקות, אבל אם תציין .רכ .דל 6 ת התוצאה תהיה רק ארבע שורות ריקות. כמו כן, אם ציינת .רתח פי 35.0 .דל 2 התוצאה תהלה שש שורות ריקות, אבל אם תציין .רת פי 5.0 .דל 2 ח התוצאה תהיה רק שת" שורות ריקות. אם צוין ח, הדילוג איננו כפוף ליישור אנכל. אם גודל הדילוג ניתן באינצ'ים, בפיקות, בציצרז או במילימטרים, הוא מתפרש כבקשה לדילוג מותחלט. .דל ו0.5 יביא איפוא לדילוג של חצי אינץ', מבלי להתחשב בריווח השורות, כפי? שנקבע באמצעות .רח, והדילוג יתבצע מעל העומק המבוקש במידת הקירבה הרבה ביותר 7" ביחידה הלוגית הנוכתית. אם לא צוין ח, הדילוג כפוף יישור אנכי. ע מציין דילוג עמוד. דילוגים מסוג זה יוצרים מירווח מדולג למלוא רוחב העמוד, גם כאשר העריכה היא רב-טורית. מכיוון שדילוג כזה גורם לשבירת קטע, הוא אפור בתוך רצף. מילות הבקרה של %5/זק16'59081ע;י.דל 5 6 ברירת מחדל: 1 שים לב: .דל גורמת שבירה. .דל מבטיחה תחללת ער?כת העמוד. .דל צ ע גורם לשבירת קטע בלתי מותנית לפני ואחרי הדילוג. הערות: .1 שום רוות ריק לא ?*ווצר אם הוא יודפס הראשון בראשו או בתתתיתו של עמוד פלט. ראש הטור ?כול להימצא בראש העמוד, או אחרי שבירת קטע. הדבר עלול להביא לכך שהטורים המסודרים יה?*ו קצרים מדי, בכמות הרוות שהושמט. המערכת תתעלם מדילוגי עמוד גהמיצד ע) רק כאשר הם מופיעים בראש העמוד. אם בקשת הדילוג ניתנה במספר שורות (יחידות רווח לא מצוינות), גודלה של כל שורה ?היה כפי שנקבע באמצעות מילת הבקרה .רת [ריווח שורות]. אם ריווח כפול נמצא בתוקף, מספר הדילוגים הנוצרים יוכפל בכמות ריוות השורות, אלא אם כן צוין ר?ווח מוחלט. עיבוד דילוגים מותנים אינו מתבצע מעבר לגבולות שטחים, רצפים, גועים צפים, הערות שוליים וכותרות רצות עיליות ותחתיות, וגם אינו מתבצע כאשר הדילוג הוא ד?לוג עמוד. מדריך למשתמש - =856 ְ .דמ [קפיצת עמוד מותנית] 6 מילת הבקרה .דמ [קפיצת עמוד מותנית] גורמת לקפיצת עמוד אם נותרה בטור הנוכתי כמות רוות קטנה מהכמות שצוינה. רן ע ‏ 0 צ כמות הרוות האנכי הדרוש בטור הנוכתי עבור השורות הנוספות שיש לעבדן מבלי לגרום קפיצת עמוד. אם הושמט ט, יתבצעו שבירה וקפיצת עמוד במידת הצורך כדי להגיע לתתילת עמוד. השבירה וקפיצת העמוד לא יתבצעו אם העמוד הנוכחי רלק. שים לב: . .דמ גורמת שבירה. . .דמ מבטיחה תתילת עריכת העמוד. . .דמ מסיימת שטת, רצף, גוש צף או הערות שוללים. . מילת הבקרה .דְמ נ[קפיצת עמוד מותנית], בלי המיצד צ, גורמת לשבירת קטע בלתי-מותנית. הערות: 1. אפשר להשתמש במילת הבקרה .דמ כדי להבטית את קיומו של רוות מספיק (עד עומק הטור המרבי) בטור אחד, כדי להכיל את הרוות הריק שהוקצה על-יד" מילת הבקרה .רו נרוות], לאיור ש?וכנס במועד מאוחר ?ותר. 2 אם ביקשת .דמ ועדיין יש תמל?ל שנחוץ למקמו במסמך, גוש צף למשל, יתכן ש-05/זק5081 תאלץ לבצע יותר מקפיצת עמוד אחת כד? ְ לספק את בקשת .דמ. 5. לשמירת תמליל ערוך ביחהד, השתמש במילת הבקרה .רצ נרצף]. דוגמאות: . אם תקיש: .דמ ו2 אזי, אם נותרו בטור הנוכחי פתות משני אינצ'ים של רווח אנכי, תנבוצע קפיצת עמוד לפני המשך העיבוד. אם נותרו שני אינצ'ים או יותר, ימשך העיבוד בטור הנוכתי. מילות הבקרה של 5/זק1ק50: .דל, .דמ 55 ---ה,"'צחההתתםצצו 2 6 .הב [הצזז בסיסם] .הב 0 .8 השתמש במילת הבקרה .הב [הזז בם?ם] כדי למקם תמליל מעל לקו הבסיפ הרגיל או מתתתיו. קובע את ההזזה מעל קו הבסלם הרגיל, שם יש למקם את התמליל הבא. צ+ או ט- מצללנים הזזה מעלֶה או מטה, בהתאמה, לגבי קו הבסים הנוכתי. צ יכול להינתן בכל ?ח?דה תקפה של רוות אנכ?. מצב התחל?: 0 ברירת מחדל: מחתזירה את קו הבפיסם הנוכתהי לקו הבסיס הרגיל. שים לב: מדפסות שורה מתעלמות מ-.הב. תזוזת קו הבסים נכללת בסבלבה הפעילה. הערות: .1 סוגי-אות מעוצבים כך שכל התווים נראים כאילו הם מונתים על קו הבפים הרגיל (מלבד האותיות ך, ן, ף. ץ ו-ק הבולטות מתחתיו). השתמש במילת הבקרה .הב כדי למקם תווים מעל קו הבסיס הרגיל או מתתתלו, למשל, כד? ליצור תווים תחתיים או ע:*ליים (%שוחספסט5, %קוזספ"ססט5). 2. אם לא ניתנו מיצדים, קו הבסים הנוכתל יחצור למצבו הרגיל. 3. באמצעות מילת הבקרה .הב, אפשר להזיז תמליל אל מחוץ לקצה העליון או הקצה התחתון של העמוד. התוצאה תהיה שגיאה. 4. נבמדפסות עמוד, אם צוינו ערכי הצצה גבוהים מאוד בשעת העריכה, יהיה ‏ צורך ‏ בכמויות ‏ גדולות מאוד של אחפון בפועל (5%0"890 1הט%זוצ) בשעת ההדפסה. ?יש להימנע מכך. דוגמאות: אפשר לערוך אותלות עלל?ות (%מוחספזססט5) באמצעות הזזת קו בסים. לדוגמה, את הבלטוי "< בריבוע" אפשר לערוך כך: .הב ₪ס0.15 2 .הב .מנ א הסיפרה "2" תמוקם במיל?מטר וחצי גבוה יותר מה"א": 2 כדי לשתזר את קו הבסים הרגיל לתמליל הבא, הקש .הב גם אותיות תחתתיות (%מוּזספמט5) אפשר לערוך באמצעות הנזת קו בסים. לדוגמה, את הסמל המתימטע? "אלף-אפם" אפשר לערוך כך: א .הב 53ם- .מנ 0 מדריך למשתמש - 36 הסיפרה "0" תמוקם שלוש נקודות פיקה מתחת לאות "א": אס אותיות עיליות לע?ל?ות אפשר לערוך בהזזה נוספת של קו הבסים. לדוגמה, את הביטו?ל "שתיים בחזקת שלוש ברב?עית" אפשר לערוך כך: .הב 6 6 .הב ₪2- .מנ 3 .הב .מנ 2 הסיפרה "3" תמוקם 2 נקודות גבוה יותר מה"?", ואילו הפיפרה "6" תמוקם 2 נקודות גבוה יותר מה"5": 208% מילות הבקרה של %5/זק5061: .הב 7 8 .הד [הודעה] -66. מילת הבקרה .הד נהודעה] משמשת להעברת הודעות. ניתן להשתמש בה כדי לספק מ*דע אבתונ? ממכללים. דיפ היירי ה הוהטתפותווותתקתתותתותתתתוווון קוד מזהה ההודעה. קוד שאורכו לא *עלה על 16 תווים, עבריים או לועזיים, ובלבד שהאות הימנלת ביותר תהיה האות הלועזית , ך, א, ם, 5 או ז. האות הזאת משמשת לקביעת מידת החומרה של ההודעה, ומציבה את ערכו של קוד השגיאה של %5/זת5081; אותה המשמעות מיוחסת גם להודעות הרגילות של %5/זק5081: חַ נחוצה תגובה (6=0א) 0 לידיעה בלבד (8₪6=50) א אזהרה (6=6א) = | שגיאה (66-8) 5 שגיאה חמורה (66-12) ז שגיאה קטלנ?ת (6516א) אם צוין קוד ר?ק, ההודעה נחשבת כהודעה לידילעה בלבד. אם קוד הוא א, עליך לספק קר?*אה מן המסוף באמצעות .קמ או .קל לשם מתן התגובה; .הד אינה עושה זאת בשבילך. קוד לא יודפסם, אלא אם כן צוינה אופצלית (₪555206)12 של הפקודה 3 א. הודעה נומחת ההודעה. הודעה יכולה להלות מחרוזת תווים כלשה?ל. / מגנביל שרירותי. כל תו מלבד רוות ריק, שאינו מופיע בקוד או בהודעה, יכול לשמש באותה המידה. הערות: 1. הודעות הנוצרות באמצעות .הד משפיעות על הודעות השגיאה של 5/זקזץפ, ועלולות לגרום לפיום העיבוד על-ידי %5/זק81א50. הוזעות 5 (שגיאה חמורה) ו-ד (שגיאה קטלנית) גורמות תמיד לגמר העיבוד, והודעות ₪ (שגיאה) גורמות לגמר העיבוד, אלא אם כן אופציית שטא1זא60 של הפקודה 3זק1א56א נמצאת בתוקף. 2. כאשר מוצגת הודעה, מופיעה הקידומת "+++" לפנל קוד או הודעה, כדי לציין שההודעה נוצרה באמצעות .הד. אם ההודעה ריקה כולה, תוצג רק הקידומת הזאת. הדבר יכול לקרות אם לא ציינת שום קוד או הודעה, או אם ציינת קוד בלי הודעה, אכל האופציה גפ 5 ) איננה בתוקף. 3. אם בשורת .הד אין שום נתונים, המערכת מתעלמת ממנה. דוגמאות: . מדריך למשתמש - "6 כדי להוציא הודעה לידיעה בלבד, הקש .הד //המסוף שלך פועל. ההודעה תוצג כך: +++ המסוף שלך פועל. כדי להוציא הודעת אזהרה, הקש .הד /א/המפוף שלך מעלה עשן. כדי להוציא הודעת שגיאה, הקש .הד /001₪/המסוף שלך בוער. אם ציינת (פז)838555405 עם הפקודה 3זק1א56א, הקוד יופיע בלחד עם נופחת ההודעה בשעת הצגתה: +++0015 המסוף שלך בוער. ה ְ אם לא ציינת את האופצלה שטאזזא60, %5/זק1א50 תסיים את העיבוד במצב זַה. מילות הבקרה של %5/זק5081: .הד 9 ה ההההההההההההההההההההההההההההההההההמוהוההוההוההההההההמההההההההההההההההההההההההההההמההוההההההההההההההההההההההההההההההההההאאואהההה,.. .הה נ[הגדר הדגשה] מט. השתמש במללת הבקרה .הה נהגדר הדגשה] כדי לקָבוע כלצד תתבצע הדגשת קו-תחתי אוטומטית באמצעות מילות הבקרה .קו [קו תתתי] ו-.קג [קו תחתי - אות גדולה], או עם פוגי-אות שהוגדרו נאמצעות מיצדי הד או הדהג של מילת הבקרה .הס [הגדר סוג-אות], או בכותרות שהוגדרו עם מיצדי הד או הדהג של מללת הבקרה .הכ [הגדר רמת כותרת]. תוכל לקבוע אם יע אןו אין למתות קו-תחתי מתחת לרוות?ם ריקים, ובמדפסות עמוד, באיזה ישר בעל שם נתון יש להשתמש בהדגשת קו-תחתי, בסוגי-אות מודגשים ובכותרות מודגשות בקו-תתתי, והיכן :יש למקם אותו יחסית לקו הבסיסם. התחל סיים 60 התחל קובע שיש להדגיש גם רווחים בקו-תחהתי. סיים קובע שאין להדגיש רוותים בקו-תחת?. שפישר מזהה ?*שר בעל שם נתון שכו תשתמש המערכת להדגשת קו-תחת? במדפסות עמוד. מדפסות שורה מתעלמות משםישר. צ מציין היכן יש למקם את הקו-התחתי, *חסית לקו הבסים, במדפסות עמוד. אם ט חיובי, הישר ימתחת מעל קו הבסיט. א צוין צ-, הישר ימתת מתחת לקו הבסיסם. מדפסות שורה מתעלמות מ-ץצ. מצב התחל?: התחל ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחלי. עבור מדפסות עמוד, עוביו של לישר ברירת המחדל הוא 0.2 מ"מ והוא ממוקם 0.6 מ"מ מתחת קו הבסים. שים לב: . הגזרת הדגשת קו-תחתי נכללת בסביבה הפעילה. הערות: 1. בדרך כלל, הרווחים בין מלים מודגשים בקו-תתחתי, אלא אם כן צוין המיצד סיים. דילוגי טבלר ורווח אופק? שהוכנס באמצעות המיצד אל של מילת הבקרה .רר נרוות בשורה] לא יודגשו בקו-תחתי. תווים ריקים, רווחים דרושים ורוותחים שנוצרו באמצעות מילת הבקרה .דר יודגשו בקו-תחתי אם צוין התחל. 2. נמדפסות שורה, הדגשת קו-תחת: מבוצעת באמצעות הקשה חופפת (8או00:5%5) לתמליל של תו הקו-התחת" ( ). במדפסות עמוד, הדגשת קו-תתתי מבוצעת במתיחת ?שר תתת התמליל. עוביו של ישר ברירת המחדל הוא 0.2 מ"מ, והוא ממוקם %.0 מ"מ מתחת לקו הבסיסם. 3. אם הישר המשמש להדגשה ממוקם מעל קו הבסים הרגיל במדפפות עמוד, הוא עלול לעלות על התמליל. 6. הגופנים של מדפסת עמוד 3820 כוללים תווים מודגשים בקו-תתתל. הגדרות בנויות-במערכת אלה של הדגשת קו-תחתי, יופעלו לגב? הגופנים אלא אם כן תצויין במפורש מ*?לת הבקרה .הה [הגדר הדגשה] בתוספת שם-ישר או מיקום. בכל פעם שמתחילים או מחדשים את השימוש בגופן, משתנה ההגדרה של הדגשה בקו-תחת? כך שהמערכת משתמשת בהגדרת הקו-התחת? של הגופן החדש. אולם הגדרה זו אינה מופעלת עד אשר מופעל קו הדגשה חדש לשורת הפלט הבאה אם קיימת הדגשת קו-תחתי על רוותלם, או למילה הבאה אם צויין שאין להדגיש רווחים בקו-תחת?ל. דוגמאות: + כברירת מחדל, כשאתה מדגיש תמל:ל בהקשת .קו התחל מדריך למשתמש - ₪6 כל התווים, כולל רווחים בין מלים, יודגשו בקו-תתתי. אבל אם הקשת קודם לכן .הה מסיים הרווחיםת בין המלים לא ?ודגשו. תווים שאינם רוותים *<ודגשו תמיד. . אפשר למקם את ?שר ההדגשה במפורש במדפסות עמוד. לדוגמה, אם תקיש .הי שמן עוב"ל 0.6008 .הה שמן 2ס- ימתח ישר שתי נקודות פ?קה מתחת לקו הבסיס של התמליל המודגש: ימתח ישר שתי נקודות פִיהֶה מתחת לקו הבסיס של התמליל המודגט: אם תקיש .הי דק עוב? 0.408 .הה דק 3ס ימתח ישר שלוש נקודות פיקה מעל קו הבסים, ויהצה את התמליל המודגש באמצע: ילזה- ור--לוש-3כך-3+ה--319ה- 3-ה בטיה ב-א 93313751 3% מילות הבקרה של %5/זַ;1ַ508: .הה 1 ותותותהתההההההוותתזּתתּ תת //ת///ַַצ גת -- - 00 | הח [הגדר שטח: 8. השתמש במילת הבקרה .הח [הגדר שטח] כד? להגדיר שטח בעל שם נתנן. שטח בעל שם נתו יכול לקבל שורות תמליל ערוכות, בדיוק כמו טור רגיל, רצף, עריכה צפה או הערת שוליים. אבל התְמליל בשטח בעל שם נתון יוצב במיקום מוגדר מראש בעמודים, והוא עשוי לחפוף לתמליל אחר. לאתר הגדרת שטח בעל שם נתון, תוכל להשתמש במילת הבקרה .שט נשטת] כדי לזהות את התמליל שיערך עבור שטת זה. עמוד גוף קטע נסובב סיבוב: נסוג שמסוג] נרוחב ה] נעומק צ] שםשטת *' שמו של השטח המוגדר. אחרי שהוגדר שמשטת, אפשר להשתמש בו עם מילת הבקרה .שט [שטת]. שמשטת אינו יכול להיות סיים או שים. הוא יכול להכיל עד 16 תווים שאינם רוות. 1 מירוותה אופק" של הפינה הימנית העליונה של השטת מן השוליים הימניים של התתום שבו ימוקם שטח זה. הערך אפס מציין שהשטח צריך להיות צמוד לשוליו הימניים של התתום. התחומים נקבעים באמצעות מילות המפתח עמוד, גוף וקטע. צ מירווחת אנכי של הפינה הימנית העליונה של השטח מראש התחום שבו ימוקם שטח זה. הערך אפס מציין שהשטח צריך להיות צמוד לשוליו העליונים של התחום. המערכת מתעלמת מ-ע בשטת: קטע. עמוד קובע שמיקום השטח צריך להיות יחפית לעמוד. המירוות האופקי והאנכי של השטח נמדד מן הפינה הימנית העליונה של העמוד. שטחי עמוד אפשר למקם בכל מקום שהוא בעמוד, והם יכולים להפוף לכותרות רצות עיליות ותתתיות, וכן לגוף התמליל. שטחי עמוד ממוקמים אוטומטית בכל פעם שמסתיים עמוד. גוף קובע ששטת זה :מוקם יחסית לגוף העמוד. המירוות האופק? והאנכי של השטח נמדד מן הפינה הימנית העליונה של גוף העמוד. כלומר, נקודת המוצא נמצאת מייד מתחת לכותרת הרצה העילית וצמודה לשוליים הנוכחיים של העמוד. אפשר למקם שטח? גוף בכל מקום שהוא בגוף העמוד, והם יכולים לחפוף לתמליל גוף. שטחי גוף ממוקמים אוטומטית כל אימת שמסתיים עמוד. קטע קובע ששטח זה ימוקם בחלק הגוף של העמוד. המירווח האופק: יהיה יהסי לשוליים הנוכחיים, והמערכת מתעלמת ממירוות אנכי. שטח" קטע אינם ממוקמים אוטומטית: עליך לבקש את הצבתם במיצך שים של מילת הבקרה .שט [שטח]. אם לא ביקשת כלל מיקום לשטחי קטע, הם לא יופיעו במסמך. ספוג שמסוג סוג-אות התחלי לשימוש בעריכת התמליל בשטח זה. אם לא צוין סוג-אות התחתלי לשטת בעל שם נתון, ישאר מסוג- האות הנוכתי בעינו עם תתילת עריכתו של השטח בעל השם הנתון באמצעות מילת הבקרה .שט נ[שטת]. רוחב ה מציין רותב שורה בטור בשטחת זה. אם לא צוין רוחב, ישאר רותב השורה הנוכתי בטור בעינו עם תחילת עריכתו של השטת בעל השם הנתוך באמצעות מילת הבקרה .שט נשטת]. עומק עומקו המרבי של השטח, הנתון ביחידות רווח אנכי. בעמוד או בקטע נתון לא ימוקם שטח גדול בעומקו מכפי שצוין במיצד זה. אם לא צוין עומק, או אם הערך שצוין חורג מן העומק המרבִי הניתן לשימוש, ?יעשה שימוש בעומק המרבי הניתן לשימוש בתחום. עבור שטחי עמוד, העומק המרב הוא המרחק בין העמדה שצוינה בתור צ לבין תחתית העמוד. עבור שטחי גוף, העומק המרב:י 2 מדריך למשתמש - ח6פה סובב בריר הוא המרחק ב?ן העמדה שצוינה בתור צ לבין הקצה התתחתון של הגוף. עבור שטתי קטע, העומק המרב? הוא המרחק בין ראש הקטע הנוכח:י בעת מ?קום השטת לבלן קצהו התחתון של הגוף. כדי למקם את השטח כולו, יוצבו בעמוד מספר קטעים ככל הנחוץ. אם נותר בשטח חומר עודף אחרי ניצול העומק המרבי שצוין או הניתן לשימוש, נשמר העודף למיקום בקטע או בעמוד הבא. קובע את זווית ההטיה של השטח. פלבוב ניתן במעלות, וחייב להיות אחת הכפולות הבאות של 90: 0. 180- 90- 0 90 180 270 המערכת מתעלמת ממיצד עובב בכל :<חידות הפלט מלבד מדפסת 20 שים הערו תח מחדל: עמוד לב: .הח מסיימת רצף, גוש צף, או הערת שוליים. ת: אפשר להגדיר שטחים החופפים תלקית שטחים או טורים אחרים. 1 התוצאות עלולות להיות מביכות, במ?*וחד במדפסות שא?נן מבצעות הודפפה חופפת (8שאות5%5"פטס). 2. שטח" קטע יכולים לחפוף זה את זה, ושטחי עמוד וגוף יכולים לחפוף אותם, אכל הם תופסלם קטעים שלמים. הדבר מונע בעד שטח?ל קטע מלחפוף את גוף התמליל הרגיל. 3. הקפד להתאים את מילות הבקרה .הח עם שולי העמודים על-מנת שהתמליל הנערך עבור שטחים אלה לא יהרוג מרותב העמוד. 6. סיבוב 90- מעלות זהה לסיבוב 270 מעלות. דוגמאות: תוכל להגדיר שטת עמוד בעל שם נתון המכסה לגמרי את מירוות השוליים של העמוד, בכך שתציין: .הח חורים 0 0 בהגדרה ז+ו, תוכל לציין את העמדות של ניקוב אוגדן תקני בעל שלושה חורים: : .שט חורים התחל .₪ חחול3. 6 .רו חח31.75 .רו 10800 .רו ח%ח108 ס .שט סיים אַם תכלול זאת בהגדרת הכותרת העילית הרצה, תוכל לסמן כל עמוד לניקוב תקני בעל שלושה חורים. אפשר להגדיר זוג שטחי קטע כדי להקל על עריכת תרגומים מקבילים של תמליל לשפות שונות. לדוגמה, מילות הבקרה של 5ע/זקזַ508: .הת 53 .הח עברית 0 רוחב 800 קטע .הח אנגללת חס9 רוחב 0₪ס8 קטע .שט עברית התחל 0 (מקור עברי של התמל:ל) .שט סיים .שט אנגלית התחל 9 נ(תרגום אנגלי של התמללל) .שט סיים [שט שים כתוצאה ממילת הבקרה .שט שים, התמליל שנערך עבור השטתים בעלל השם הנתון ימוקם צד בצד באותו העמוד. אם החומר באחד השטחים או בשניהם חורג מעומק העמוד, יגלוש העודף לעמודים הבאים. + אפשר להגדיר שטח מסובב בעל שם נתון עבור מדפסת 3820. בהקשת .הח עלעל וּ7 וּ9 עמוד רוחב ו1 סובב 90- בהגדרה זו, תוכל ליצור תוו?ות-שוליים לעלעול מהיר בחיפוש אחר כותרות פרקים: .שט עלעל התחל .תב ימין שמאל .מר פרק 1 .תב םלים .שט םיים והתוצאה תהיה: פרק 1 6 מדריך למשתמש - ח=ספח .הט [הגדר טור] 6, השתמש במללת הבקרה .הט [הגדר טור] כדי להגדיר כמה טורים תכלול העריכה ואת מיקומו של כל טור. התמליל הרגיל ימוקם בטורים אלה, ולעבור מטור לטור עם מילוי כל טור כסורו. . הט ה נת1 ... ה9] 1 מספר טור" הפלט ש?לערכו בכל עמוד פלט מכאן ואללך. ה יכול להיות כל מספר בין 1 ל-9 ;ועד בכלל). ה1...ו9 המלקום האופק" של הטור?ם האחלדים, ?חסית לשוליים הימנ?ים של העמוד, ב?חלדות רוות אופקי. מיצד עמדה 0 מציין שהטור צריך להיות מיושר עם השוליים הימנלים של העמוד, כפי שנקבעו --- פאזת של הפקודה 3ז;ק1א50א או במילת הבקרה .שד [שול?ל עמודם]. מצכ התחל?: 1 0 46 92 0 0 0 0 0 0 שים לב: . .הט גורמת לשבירה ולשבירת קטע. . .הט מסלימת רצף, גוש צף, או הערת שוליים. . הגדרת הטורים הנוכחית נכללת בסבלבה הפע:לה. . מילת הבקרה .הט [הגדר טור] יוצרת שבירת קטע בלתי-מותנית. . אם לא נלתנו מיצדים, תבוצע שבירת קטע והטורים יתתילו מחדש לפל הקביעה הקודמת או ההתחלית. הערות: 1. מילת הבקרה .הט [הגדר טור] יוצרת שכירת קטע כאשר היא מעובדת. כלומר, כל התמליל עד לנקודה זו ?עובד וימוקם בעמוד בהתאם להגדרה הקודמת בטרם תופעל ההגדרה התדשה, גם אם ההגדרה התדשה זהה לקודמתה. 2 המירווח בין הטורים מתקבל באמצעות הגדרת רוחב השורה בטור כך שיהיה קטן מן המרחק בין עמדות ההתחלה של הטורים. 5. עמדות הטורים אלנן קובעות את רוחב הטורלם; אתה חייב לקבוע את רוחב השורה בטור, באמצעות מילת הבקרה .רט נרוחב שורה בטור]. אם רוחכ השורה בטור גדול מן המרחק בין הטורים, לא יווצר מירווח; התמליל בטור אחד עלול לגלוש לטור השנ?ל. 6. אם ציינת פחות עמדות ממספר הטורים שצלינת, וקבעת קודם לכן עמדות טורים במילת בקרה .הש אחרת, ישארו ערכים אלה בעינם לכל טור שלא צוין. לדוגמה, אם צ?ינת .הט 2 0 ו3 ו6 ?לערך התמליל הבא בקטע דו-טור?. אם לאחר מכן תציין .הט 3 לערך התמליל בקטע תלת-טור?, תוך שימוש בעמדות הטורים שניתנו במילת הבקרה .הט [1הגדר טור] הקודמת. אם ציינת .הט ה מבלי לצ?ין כל עמדה, ולא צוינה הגדרת טורים -%. ייעשה שימוש בערכי ברירת המתדל 0, 66, 92, 0, ... וכן הלאה. 5. אפשר להגדיר טורים כך של?חפפו טורים אחרים או שטחים בעל:? שם נתון. התוצאות עלולות להיות בלתי-רצולות, במיוחד במדפסות שאינן תומכות בהדפסה תופפת (6או-5%-סט0). מילות הבקרה של פ/זקזא56: .הת, .הט 5 6 6. אם אתה משתמש בכמה מבנ" טורים באותו המסמך, תוכל ליצור שמות סמליים (במילת הבקרה .עם [ערך סמל]) או מכללים גבמילת הבקרה .המ נ[הגדר מכלל]) כדי לקבוע הגזרות טורים, אורכי שורה בטור, וכדומה. אם אתה משתמש במבנה חד-טור?" יחיד וגמבנה רב-טור:כ יחיד, תוכל לעבור מהאתד למשנהו ובתזרה באמצעות מללות הבקרה .טי [טור יחיד] ו-.רב [מצב רב טור?ל]. 7 הקפד לתאם את מ?<לות הבקרה .הט ו-.רט נרוחב שורה בטור] עם רותב העמוד, כפי שנקבע באופציית פא81 של הפקודה 3ז;5661א, על מנת שהתמליל שאתה עורך בטורים לא יחרוג מרותב העמוד. דוגמאות: . אתה :*כול להגדיר טורים מראש, מבל? שתשתמש בהם בפועל. לדוגמה, אם תקיש .הט 2 0 1000 2008 3008 4008 יוגדרו חמישה טורים, אבל התמליל *ערך רק בשני הראשונים. אם תקיש לאחר מכן .הט 4 לערך התמליל בארבעה מתוך חמשת הטורים שהגדרת קודם לכן במילת הבקרה .הט. מדריך למשתמש - =6ס₪ .הי נהגדר ישר] 8, השתמש במילת הבקרה .הי [נהגדר ישר] כדל להגדיר קו לשר בעל שם נתון לשימוש בשרטוט קווים עם מילות הבקרה .יפ [ישר אופק?], .יכ נ*שר אנכי], .תב [תיבה] ו- .הה נהגדר הדגשה]. במדפסות שורה, ישרים נבנים מתווים המייצגים קטעי ישרילם ונקודות חיתוך. תווים אלה נקראים תוו? תיבה. במדפסות עמוד, ישרים משורטטים באמצעות קווים בעל? מלדות עוב? שונות. שםלשר | עובי (תה+ פוג נשססוג+ שמישר מזהה את שם הישר המוגדר. השם יכול להכיל 16 תווים ללא רווח ריק, לכל היותר. שםישר אינו יכול להיות כ?נוי של לחידת רווח תקפה. לאחר ההגדרה, אפשר להשתמש בשסישר במילות הבקרה .תב, .יפ, .יכ ו-.הה. אם לא ניתנו מיצדים אחרילם, הישר מוגדר עם עובי ברירת-המחדל למדפסות עמוד, או סוג-האות הנוכח? למדפפות שורה. עובל עוביו או "משקלו" של הישר בעל השם הנתון המוגדר. ת ?לנתן בכל יחידת רוות תקפה. מדפסות שורה מתעלמות מהמ?צד עובי. אם לא צוין ח, תשתמש המערכת בעוביו של הישר המוגדר בברירת המחדל. סוג סוג-האות לישר המוגדר. שםסוג ?*כול להיות כל סוג-אות בעל שם נתון שהוגדר באמצעות מילת הבקרה .הם [הגדר סוג-אות], או שצוין באופציית 6885 של הפקודה 3זק1א50א. אם לא צוין שפפסוג, ישורטט הישר באמצעות פוג-האות הנוכתי. מדפסות עמוד מתעלמת מסוג. כרירת מחדל: אין הערות: 1. אסור שיהיה לישר שמ שהוא גם כלנויה של יחידת רוות תקפה. תרשים 5 בעמוד 31 מציין את יחלדות הרווח התקפות. שמות ?שרים שהם גם כינויי יתידות רוות תקפות לא יפוענחו כשמות ?ישרים במילות הבקרה .יפ נ[ישר אופקי], .יכ נישר אנכי], .תב נתיבהז או .הה [הגדר הדגשה]. 2. אם אתה משנה את הגדרתו של ישר קיים בשעה שישר אנכי נמצא בשלב ביצוע, ההגדרה החדשה של ?שר זה תיכנם לתוקף עבור כל ישר חדש המקבל שם זה, אבל כל הישרים הנמצאים בשלב ביצוע לשורטטו לפי ההגדרה הישנה, עד סיומם. 3. עבור מדפסות עמוד, ישר ברירת-המחדל נקרא 18טזאסם, ועוביו הוא 3 מיכל'ימטר. אם לא ציינת שמישר עם מילות הבקרה .תב, .יפ ו-.יכ, ישורטטו הקווים בישר זה. אם תשנה את הגדרת 16ט-אסס, ישתנה עוביים של כל הישרים המבופסים עליו. דוגמאות: . תוכל להגדיר ישר בעל שם נתון לשימוש במסמכים הנערכילם עבור מדפסת 3800 דגם 1 בכך שתקיש .הי עורב סוג א%%אות(2) הישרים שישורטטו באמצעות עורב יהיו בנויים מתוו" התיבה הקשורים לפוג-האות השני שצוין עם אופציית 68285 של הפקודה 3א. . תוכל להגדיר ישרים בעל" עובי שונה לשימוש במדפסות עמוד. לדוגמה, .הל דקיק עוב? חח0.3 .הי שמנמן עוב? חח0.6 מילות הבקרה של %5/זת1א50: .הט, .הל 7 24 ו וו ו ר7ר7ר 777 רכ לחחיי-רר ו 88 כשמסמך נערד הן עבור מדפפות עמוד והן עבור מדפסות שורה, אפשר להגדיר ישרים בעלי שם נתון לשימוש בשני הפוגים. לדוגמה, אם תציין את משפט הבקרה הבא: .הי נקודות עובי 0₪ח0.1 מסוג %8אות(2) - אז: עם השימוש בישר נקודות במדפפות עמוד, הלשרים יהיו בעובי 0.1 מילימטר. 5 עם השימוש בישר נקודות במדפסת 3800 דגם 1, ואם פוגי האות "קנזא" ו"12פא" צוינו באופצילית 6885, הישרים י?בנו באמצעות תווי התיבה הקשורים לפוג-האות "812א". -- עם השימוש בישר נקודות במדפסת 1403, ואם לא צוינה אופציית %5., *פוענת א8פאות(2) כבעל ערך ריק והישרים ייבנו באמצעות קבוצת תוול התיבה שהיא ברירת המהדל עבור 1403. אם הוגדר ?שר בעל עוב? כה דק עד שהוא מעוגל לאפם (0), לא תוצג הודעה, אבל המערכת תשתמש בישר ברירת המחדל, במקום הישר שהוגדר.: מילת הבקרה .ה" הבאה פסולה לשלמוש, משום ששם הישר הוא כינויה של יחידת רווח תקפה: .ה" חח1 עוב? חח1 מדריך למשתמש - =₪6 ₪ -₪ת]/ררררר 0 .הכ [הגדר רמת כותרת] חק. השתמש במילת הבקרה .הכ [הגדר רמת כותרת] כדי לשנות את מאפייני ברירת-המחדל של רמות הכותרת הנוצרות באמצעות מילות הבקרה .כ0 - .כ6 נרמת כותרת 08 - 6. שבן לשב דף| לדף תע| לתע רת|לרת רלת|לרלת הג|להג הד| להד לאתלו?ל תלויל הח תלוי אוט ח אופציות נקד|לנקד ספרר | לספרר רווח|לרוות אוטומק|למק סוג שמסוג דללפם צ רואת צ כנתכ הת סוגת שמסוג מספר רמת הכותרת. ה יכול להיות מספר מ-0 עד 6. מילות מפתח המצ?ינות כיצד יש לשנות את ההגדרה של רמת הכותרת ה. אם לא ניתנו כל אופציות, יחזרו מאף:ין: ברירת-המחדל של רמת הכותרת לקדמותם. האופציות המוכרות הן: אוטומק למק דללפם צ דף לדף הג להג הד להד חוץ ימין כנתכ ה מרכז נקד הכותרות כפופות למיקוף אוטומטי, בהתאם למצב המיקוף - פעיל או מושבת. שים לב שכיתובי תוכן העניינים כפופים תמיד למיקוף. אופציה זו חלה רק על כותרות בגוף התמליל והיא ברירת המחדל בכל רמות הכותרת. הכותרות בגוף התמליל לא ימוקפו אם הכותרת ארוכה מרוחב השורה בטור. אופציה זו איננה מבטלת מיקוף לכיתובים בתוכן הענלינים. צ הוא כמות של רווח בלתי-מותנה שיש לדלג עליו לפנ: הכותרת. צ יכול להינתן בכל יחידה תקפה של רוות אנכ?ל. בצע קפיצת עמוד לפנל הכותרת במקרה הצורך גכלומר, אם אינך נמצא ממילא בראש עמוד חדש). בלי קפיצת עמוד. הכותרת תפודר באות לועזית גדולה. לא הג; הכותרת לא תפסודר באות לועזית גדולה. הדגש את הכותרת בקו-תחת?ל. לא הד; אין להדגיש כותרת זו בקו-תחתי. ישר את נוסת הכותרת לפי השוליים התיצוניים של הטור - מן הקצה המשוער של שולי הניקוב והלאה. הדבר שקול כנגד .ער שמאל לעמודים אי-צוגיים ו.ער ימין לעמודים זוגיים. ישר את נוסת הכותרת לימין (כמו ב.ער ימין). ח הוא הכמות שבה יש להזיד ימינה מן השוליים את כיתוב . תוכן הענ:לינים הקשור לרמת כותרת זו. יר שיש למרכז את נוסח הכותרת (;כמו בפקודה .ער בתוכן העניינים, יופרד נוסח הכותרת ממספר העמוד באמצעות "מילן? נקודות", ומספר העמוד יוצמד לשמאל. גזוהי ברירת המחדל לכל רמות הכותרת היוצרות כיתוב לתוכן העניינים.) מילות הבקרה של 05/זק5081: .ה?, .הכ 9 לנקד רשומות תוכו העניינים ברמת כותרת זו לא יקכלו "מילוי נקודות" להפרדה בין נוסח הכותרת לבין מספר העמוד. במקרה זה, מספר העמוד לא יוצמד לשמאל, אלא יופרד מן הנוסת בשנ? רוות? אות. סוג שםסוג שמו של סוג-האות שבו תודפס הכותרת, או המלה מיים. אם צוין סיים, יופפק הפירוט הקודם של סוג, והכותרת תסודר בסוג-האות הנוכתחי. אם הושמט שססוג ופוג הוא האופציה האחרונה שצוינה, לא תיגרם שגיאת תחביר והכותרת תסודר גם היא בסוג-האות הנוכתי.+! (ברירת המחדל לכל רמות הכותרת היא סוג-האות הנוכח?ל.) עוגת שםסוג שם סוג-האות שבו לסודר כיתוב תוכן הענלינים ברמת כותרת צו, או המלה סיים. פועל בדומה לפוג. ספרר יש להקדים לכותרת זו מספר עשרונ? המשקף את רמת הכותרת. הכותרת הראשונה ברמה אחת מקבלת את המספר 1.0, הכותרת הראשונה ברמה שתיים מקנבלת את המספר 1.1, הכותרת הראשונה ברמה שלוש, את המספר 1.1.1, וכן הלאה. כותרות ברמה אפם אינן ממוספרות. תוכל לאפם את המונים המשמשים למיספור כותרות באמצעות אופציית ערךכותרת של מילת הבקרה .שג נשירותי גמל], אבל .כס .כ% .כפ .כ6 חוץ רווח לפני הכותרת דילוג לפנ הכותרת שר 8 וש | אות גדולה לכותרת גלועזית) ו 8 8 שבירה לפני הכותרת כן ה -+-- כיתוב בתוכן העניינים בנ כן = בש הא כו הו מש פא --- תוכן העניינים בלבד כן בי שיאה תרשים 6. תקציר מאפיינים התתליים של רמות כותרת: טבלה זו מונה את המאפיינים ההתחליים של מילות הבקרה .כ0 - .כ6 [רמת כותרת 0 - 16. מילת הבקרה .הכ נהגדר רמת כותרת] מאפשרת לך לשנות את הגדרת כל אתד מך המאפיינים הללו כך שיהלמו את צרכיך. יש - הערה: כברירת מתדל, כל הכותרות וכיתובי תוכן העניינים יודפסו בסוג-האות הנוכחי ויהיו כפופים למיקוף. 13 דבר זה מועיל כאשר משתמשים במערך משתני המערכת %8אות עבור שממוג, מכיווו שלאברי מערך המשתנים יש ערכים ריקים כשאין סוגי-אות המתאימים להם. 70 מדריך למשתמש - חספה הדבר אינו נחוץ אם אתה רוצה שהמיספור יתח?ל ב-1.0 ויגדל באופן רציף משם ואילך. לספרר אין להקדים לכותרת מספר עשרוני. גזוהי ברירת המחדל לכל רמות הכותרת.) : פנים לשר את נוסח הכותרת לפ? השוללים הפנימיים של הטור - לעבר הקצה המשוער של שולל הניקוב. הדבר שקול כנגד .ער ימין בעמודים א:י-זצוגיים ו.ער שמאל בעמודלם זוגיים. רואח צ צ הוא כמות הרווח המותנה שלבוא אחרי הכותרת. צ יכול להינתן בכל *חלדה תקפה של רווח אנכי. רוות גורם לשבירת קטע לפנ? ואחר? הכותרת. רווח קובע שהכותרת עצמה תערך בטור ?ח?ד, במלוא רוחב העמוד, מבל? להתתשב בהגדרות הטורים הק:ימות. לרווח בל: שבירת קטע לפנ? הכותרת ואתר?ה. רולפ צ צ הוא כמות הרוות הלא-מותנה שיש לדלג עליו לפני הכותרת. צ יכול להינתן בכל ?חידה תקפה של רווח אנכל. רלת שורת רווח אחת לפנ" הכיתוב בתוכן העניינים. לרלת לא רלת; לא תופיע שורת רווח לפנ הכיתוב בתוכן הענלינים. רת כיתוב בתוכן העניינים בלבד; מאומה לא ?ערך בגוף התמליל. לרת לא רת; הכותרת תערך בגוף התמל?ל. שב גורם לשבירה אחר? הכותרת. לטב אי שבירה. שמאל נופח הכותרת צמוד שמאלה (כמו ב.ער שמאל). תלוי תח כותרות התופסות *ותר משורת פלט אחת, יש לערוך במתכונת "תזוזה תלויה". גודל הכניפה הוא ה. אם ביטול תזוזה בתוקף, תתעלם המערכת מתלו?ל. תלוי אוט התזוזה מתושבת אוטומטית כך שתהיה שווה למספר" הכותרת ועוד רוות. אי-אפשר להשתמש במבנה זה לכותרות ברמה אפם, משום שהן אינן ממוספרות כלל. לאתלןו? שורת הפלט השניה והלאה בכותרת מ?ושרת ימינה אל השוליים הנוכחיים. זוהי ברירת המחדל. תע עם כיתוב בתוכן הענלינים. לתע נלי כיתוב בתוכן הענלינים. ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחלי. הערות: 1. אם מספרם של משתנ?ל רמת כותרת שאתה מבקש לשנות כה גדול, עד שהם אינם נכנסים לשורת קלט אהת, תוכל לעשות זאת באמצעות כמה מילות בקרה .הכֶ. בכל פעם ש-הכ תעובד, :שונו רק המשתנים המפורטים בה. כל שאר המשתנים ?ישארו בעינם. 2. אם מעובדת מילת בקרה .כ0 - .כ6 [רמת כותרת 0 - 6] היוצרת כיתוב בתוכן העניינים, נשמר הכלתוב בתוכן הענלינים עם המיפרטים המצויים בתוקף בשעת עיבוד הכותרת. אם תשנה את ההגדרה של רמה זו בשלב מאותר יותר, תשפיע ההגדרה החדשה רק על הופעות אותה רמת כותרת מרגע השינוי ואילך. 3. רשימת המאפיינים ההתחתליים הקשורים עם רמות הכותרת 0 עד 6, מופיעה בתרשים 6 בעמוד 70. 6. ברירת המחדל עבור .כ0 היא כיתוב בתוכן העניינים בלבד, כך שאם אתה מעוניין שהכותרת תופלע בגוף המסמך, אתה ח:יב לצי:ן את כל המיצדים המתאימים. לדוגמה, אם אתה רוצה ש-.02 תתתיל עמוד חדש, עליך להקיש: . מילות הבקרה של %5/זק5081: .הכ 1 72 .הכ 0 דף 5. מיצדי היישור (פנים, חוץ, שמאל, ימין, מרכז) יתפפו רק אם ציינת גם את המיצדים שב או רוות. 6. אם רמת כותרת הוגדרה כך שהיא מתחילה עמוד או גורמת לשבירת קטע סביבה, לא תתבצע שמירת רצף סבלב כותרת זו ובשתי השורות הראשונות של התמליל הבאות אחריה. 7. המיצדים ישד ו-לישר קיימות לצורך התאמה עם פט/זקז1ת50 מהדורה 2. הן מקבילות ל-חוץ ו-שמאל, בהתאמה. 8 אם צוינו סוג שססוג והדגשת קו-תחהתי היא חלק מהגדרת פוג-האות המבוקש (באמצעות מיצד הד של מיללת הבקרה .הס [הגדר פוג-אות]), הכותרת תהיה מודגשת בין אם ציינת את מלצדי הד או להד של .הכ ובין אם לאו. אם השתמשת במיצדי הג אן הדהג של .הפ כדי לכלול אות גדולה או הדגשת קו-תחתי ואות גדולה בהגדרת סוג-האות, תהיה לפונקציות אלה עדיפות על-פני מיצדי הד, להד, הג או להג של .הכ, בין אם ציינת אותם ובין אם לאו. 9 בכותרות היוצרות שבירת קטע, מיצד דללפ יגרום לקפיצת עמוד, ולפיכך לא ישתלב לעולם במיצד רואח של הכותרת הקודמת. דוגמאות: . כדי למרכז את כל הכותרות ברמה 1 ולפדר אותן בפוג-האות השנ? שצוין עם אופצילית 6885 של הפקודה 3זת5081א, הקש .הכ 1 מרכז סוג א%8אות(2) אם צוין רק סוג-אות אחד עם אופציית 63885, ערכו של הסמל 8אות(2) יהיה ריק, והמערכת תתעלם ממילת המפתח סוג. . על-מנת שכותרות ברמה 2 יביאו בדיוק לאותה מתכונת ער*כה של כותרות ברמה 1, הקש .הכ 2 דף רוות חוץ רואח 5 רלת . אם אינך רוצה שכותרות ברמה 5 יהיו מודגשות בקו-תחתי או ?סודרו גבאות גדולה, אבל אתה רוצה שהו תיצורנה כיתובי תוכן ענלינים, הקש .הכ 5 להד להג תע 0 לשחזר את מאפייני ברירת המחדל בשלב מאותחר יותר, תוכל הקיש .הכ 5 מדריך למשתמש - חספה .המ [הגדר מכלל] אס. השתמש במילת הבקרה .המ [הגדר מכלל] כדי לקבוע הגדרות מכללים לפדרה של מילות בקרה של זז או לסְדרה של שורות תמליל. זימון מכללל 5/זק5081 נעשה על-ידי הצבת נקודה לפניהם, כאילו היו מילות בקרה של פט/זק5061. כדי להשתמש במכללים שהוגדרו באמצעות מילת הבקרה .המ, הכרח שיתאפשר פענוח מכללים באמצעות מילת הבקרה .פמ [פענות מכללים]. ורה1/.../שורהחנ/ץ < ספריה סיים שם(נחם) /שורהנ/] שם עם סמל שאתה מבקש להקצות למכלל, על-מנת שתוכל לזמן אותו בשורת הבקרה: . שם הוא יכול להכיל עד עשרה תווים ללא רווח. שפנת]) מציין שאת השורה הבאה יש לאחסן כחלק מהגדרת המכלל בשורה ח. ערכי הח אינם חייבים להיות רציפים בשעת הגזרת המכלל, אבל אם ניתן אותו הערך של ח בשני שימושים של מילת הבקרה .המ, רק הערך האתרון שנמסר יאותסן בשורה זו. שורות מכלל מבוצעות לפי סדר מפפרל. כאשר ניתן מספר שורה עם השם, מותר לתת רק שורה אחת במכלל. (ה) הייב לבוא אחרי שם המכלל בל? רוותים ביניהם, והייב להיות מספר חיובי שלם או אפס. אם הושמט חת, כלומך, הפירוט הוא שם(), יקבלו מרכיב? המכלל מספרי שורות הגדלים במנות של 10. / כל תו המשמש לפימון מוף שורה נפרדת במכלל. מותר להשמלט את התו המגביל האחרון. שורה כל שורת מילת בקרה של פץ/זק50%1, או שורת נתונים שאתה מבקש לכלול נהגזרת המכלל. היא יכולה להכיל שמות סמלים, או כל אחד ממשתני המכלל המ?*והדים 8*, או 8א1 עד 8אה ועד בכלל (ראה הערות). אם לא השבתת את פענותח הסמלים באמצעות .ב סיים, יתבצע פענוה סמלים בשורות תוך כד?" עיבוד ההגדרה (העיבוד הראשוני של המכלל). אם הושמטה שורה, המכלל גאו שורת המכלל, אם ניתן ה) מאוחסן כמכלל ריק או כשורת מכלל ריקה. א מצילן שאתה מבקש שהערך הנוכחי של מכלל או שורת מכלל יוקצה לסמל %. א חייב להיות תו אלפאנומרי. אם תיתן שני תווים או יותר, 05/זק5081 תראה את הראשון כתו מגביל, ואת השאר כשורה שיש להכניפה להגדרת המכלל. ספריה מיצד זה גורם להגדרת המכלל באמצעות שליפת שורות המכלל מתוך ספריה. את שם הספריה אפשר להגדיר באמצעות אופציית 8 של הפקודה 3זק5681א. אם נעשה שימוש בספריה להגדרת מכלל, ההגדרה הנשלפת מן הספריה מחליפה במלואה את ההגדרה הקיימת גאם ישנה כזאת). אם צוינה ספריה, אבל אין בספריה שום הגזרה הנושאת את שם המכלל כפי שניתן, המכלל ישאר לא-מוגדר. הואיל ושמות מכללים הניתנים כלועזית חייבים להיכתב באותיות גדולות בלבד, השמות מוסבים לאות גדולה לפני הגישה לפפר:*ה. מיצד ספריה מציב הגדרת מכלל חדשה לגמרי; אי-אפשר לתת שום מספר שורה עם שם המכלל. במיצד מילות הבקרה של 05/זק5081: .הכ, .המ 3 74 ספריה אפשר להשתמש בלי שום קשר למצבה של מילת הבקרה .ספ נספר:ה]. שם התחל מצלין שכל שורות הקלט הבאות, עד להופעתה של שורה המכילה רק .המ סיים, צריכות לתפום את מקומה של כל הגזרת מכלל קיימת. מיצד התחל משבית כל פענוח סמלים ועיבוד תגי גמל, על-מנת שהסמלים ותג: גמל ישמרו כחלק מהגדרת המכלל. שם ((ח)+ סיים מוחק הגדרת מכלל שלמה או שורה מן ההגדרה, או מסלים מצב הגדרת מכלל. מיצד סלים מפעיל מחדש פענותח סמלים ועיבוד תגי גמל. עליך לציין .המ [הגדר מכלל] סיים בהתאם לכללים הבאים: . המשפט חייב להופיע בשורה בפנ? עצמו . חייב להיות רוות ריק בין מילת הבקרה לבין המיצד . אפור להשתמש במתאם מילות בקרה בשורה זו. ברירת מחדל: אין. הערות: .1 לסמלים הבאים יש משמעות מיוחדת בתוך מכללים: %%: היא השורה המועברת למכלל כאשר מזמנים אותו. למשל, אם הוגדר מכלל כך: .המ להדפלס התחל .המ טלים ומזמנים אותו בשורה הבאה: .להדפים שלום, ראובן! אזי יקבל הסמל 8א* את הערך חשלום, ראוכן!". עיבודו של מכלל זה יביא להצגת השורות הבאות: על-גבי המסוף. 8: מכלל את מספר המילים או האסימונים נהמוגבלים ברוות ריק) המועברים כאשר מזמנים את המכלל. בדוגמה הקודמת, ערכו של 8א0 הוא 2. 1% - 8את: הם האפימונים המועברים למכלל כאשר מזמנים אותו. אתה רשאי להעביר למכלל כמה אסימונים שתצליח להכנים לשורת קלט אחת. אם זומן מכלל .להדפיסם: .להדפים עיבוד פרק 5... אזי ערכו של 8א1 הוא "עיבוד", של 2*8% הוא "פרק" ושל 8א3 הוא "5...". ערכו של 0*8 הוא 35. היזהר כשאתה מערבב את צורותיה השונות של מילת הבקרה .המ. אתה יכול להשתמש בצורת השורה היחידה ובצורה הממוספרת בהגדרת מכלל בתוך השורה, אבל אינך יכול להשתמש בהגדרת מכלל בתוך שורה; בתוך הגדרת מכלל בתוך שורה. המערכת תראה את זימונ? המכלל כמילות נקרה משובשות, אם לא הפעלת את מילת הבקרה .פמ נפענוח מכללים]: .פמ התחל מדריך למשתמש - =6פ3 ויו רו .וו יח .0 .1 אם שמו של המכלל זהה לשמה של מילת בקרה, ומילת הבקרה .פמ לא הופעלה, תעובד מילת הבקרה. ערכי הסמלים 1*8 עד א8אהח ועד בכלל נקבעים כל אימת שמזומן המכלל. ערכים אלה הם ערכ?ם מקומיים לרמה הנוכחית של זימון המכלל, והגדרתם בטלה בספיום המכלל. פענוח סמלים ועיבוד תגי גמל יושבתו אוטומט?ת בעת הגדרת מכלל, רק אם השתמשת בצורה .המ שםמכלל התחל של פירוט המכלל. שם מכלל יכול להיות זהה לשם בן שת?ל האותיות של מילת בקרה. מכלל כזה מהווה למעשה שלנוי הגדרה של מי?לת הבקרה, משום שהוא מתבצע כל אימת שמילת הבקרה מופ?עה. אפשר לזמן מכלללם פעם אתר פעם ברצלפות. כד:" למנוע לולאה אינסופית בזימון חוזר ונשנה, מנהלת פט/זקןא50 מונה זימונים למכללים. שום מכלל נתון א?נו יכול להיפתת יותר מ-99 פעמים, ואין לפתוח יותר מ-255 מכלללם בעל? שם כלשהו בעת ובעונה אחת. אם הוגדרו מכללים בעלי כמה שורות מכלל בשורת קלט יחידה, למשל, .המ קקק /שורה1/שורה?/שורה3/ 4 יאוחפן כאילו הוקש בשורות נפרדות שמספריהן גדלים במנות של 10, .המ קקק(10) /שורה1/ .המ קקק(20) /שורה2/ .המ קקק(30) /שורה3/ וההגדרה החדשה תחתליף במלואה כל הגדרה קיימת בעלת שם זהה. מכללים המוגדרלם עם מספרים סודרים, אפשר להגדירם כשהמספרים הסודרלם ערוכ?ם בכל סדר שהוא. אולם המכלל יבוצע כאילו הוקשו השורות לפ" סדר מספר?להן. אפשר לשנות שורות מכלל בכל עת שהיא בתוך המסמך, וכן אפשר להוסיף או להשמיט שורות בהגדרת מכלל קיימת. תוספת השורות, או של?נו: הגדרת השורות, *תבצעו בהתאם למספר הפודר שצוין. אם מכלל שלם הושם כערך הסמל א, הוא יאותסן בצורה: %שורה1אשורה2ףשורה3פשורההף% כאשר % מייצג את התו המפרלד ;;" הקסאדצימלי. אם קיבלה רק שורת מכלל אחתת את הערך <, היא תאותפן בצורה אשורה%. אם אתה מבקש להדפים סמל זה, עליך להשתמש במ?לת הבקרה .תת כדי להמיר תו לה לתו הקיים במדפסת שבה אתה משתמש, במידת הצורך. כשאתה מנצל את אפשרות הקצאת הסמלים, זכור שהאורך המרבי לשורת סמל או מכלל הוא 252 תוו?ם. ניתן להשתמש באפשרות הקצאת הסמלים כד: לבדוק את קיומם של מכלל או שורת מכלל, כדלקמן: . אם המכלל גאו שורת המכלל) א?*נו קיים, הסמל "%8א<" מקבל ערך ריק (8'|8א05). . אם המכלל גאו שורת המכלל) קיים, אבל ערכו ריק, הסמל "אא" מקבל את הערך ==""; הקסאדצימלי, כלומר, שני תווים מפרידים רצופים (8']8א-2). . אם לא זה ולא זה, "%א" ?קבל את ערכה של ההגדרה המלאה של המכלל גאו שורת המכלל) כמתואר לעיל (8')8א>2). השימוש באופציית ספר?"ה של מילת הבקרה .המ מאפשר שליפה מפורשת של הגזדרת מכלל מן הספרלה. השימוש במילת הבקרה .ספ מאפשר שליפת הגדרות מכלל מן הספריה כאשר נעשה שימוש במכלל, במסמך שאינו מכיל לפ" שעה את הגדרתו. דוגמאות: הזדרך הקלה ביותר להגדיר מכלל בתוך מסמך היא זו: מילות הבקרה של 05/זק1ק50: .המ 5 76 .המ תהודה התחל 1% ש=שם .צג 8א .צג 5םם .המ סיים הסמלים הנכללים בהגדרת מכלל נשמרים כחלק מהמכלל, והם מפוענתים כל אימת שהמכלל מבוצע. . אפשר להגדיר מכלל בתוך מסמך בכמה דרכלם נוספות: מכלל קצר אפשר להגדיר באמצעות מילת בקרה .המ :*ת?דה: .ם ם?:<ים .המ תהודה /.צג 555/.צג 8א/.צג בםם .פס התחל אפשר להגדיר כל שורה בנפרד, ולתת לכל שורה מספר שורה מפורש: .פס סיים .המ תהודהג(1) /.צג .המ תהודה(2) /.צג .המ תהודה(3) /.צג .5 התחל % וו )ו 1 אם מספר" השורות אינם ניתנים במפורש, תיצור אותם המערכת אוטומטית, תוך הגדלתם במנות של 10: .פם פילם .המ תהודה() /.צג שב .מה תהוזה() /.צג א8א .המ תהודהג() /.צג 55 .5 התחל כל אימת שאתה משתמש באחת הצורות האלה, עליך לזכור שיש להשבית את פענוח הסמלים בשעת ההגדרה, על-מנת ששמות הסמלים ישמרו כחלק מהמכלל. אם המכלל שאתה יוצר כולל תגי גמל, יהיה עליך להשבית גם את עיבודם של אלה, באמצעות .שג תג סלים. . יש כמה דרכים להגדיר מכלל המצוי בספריית מכללים: אפשר להגדיר במפורש מכלל מתוך ספריית מכללים באמצעות המ?צד ספריה: .המ תהודה ספריה י אם נתאפשרה גישת מכללים לספרלה, המכלל יוגדר בפעם הראשונה שתשתמש בו: .0 מכ .תהודה נחל נקרות . מכללים יכולים להכיל עיבוד מותנה וחוזר על עצמו, ולהשתמש 4 מקומיים. לדוגמה, מכלל זה מדפיפ כל אתד מהאסימונים שלו בנפרד: .עם או > א8או + 1 .אם 8*ו גמ 0%8 .סמ .צג אסימון א8או.: 8א8אוּ .לך לולאה .המ סיים . אפשר להשתמש במכללים כד? "לשנות שם" של מילת בקרה. לדוגמה, .המ משבצת התחל * .תב 8 .המ סיים מדריך למשתמש - ת36 . אם אתה מגדיר מכלל בעל שם זהה לשמה של מ?לת בקרה, ?עובד המכלל במקום מילת הבקרה אם מצב פענוח המכללים בפעולה (כפ?" שהוצב באמצעות .פמ התחל). לדוגמה, אם תגדיר מכלל בשם שץ, הוא ?בוצע במקום מילת הבקרה .שץ נשבץ]: .המ שץ התחל .צג משבץ עכשלו: 8* .בה .שץ 8א .המ סיים שים לב לכך שאם אתה משתמש במ?לת בקרה בתוך מכלל בעל שם זהה, יש להשתמש במילת הבקרה .בה [בצע הוראה] או במתאם מילות הבקרה, כדי למנוע לולאה אינסופית במכלל. מילות הבקרה של 7/5זַק5001: .המ 7 00ְְת2ּּ////[/|],|,ח<. . הנ [הגדר משתנהז צש. מילת הבקרה .הנ [הגדר משתנה] מאפשרת לך להגדיר משתני תמליל ולהקצות להם ערכים. שחסמל נסוג שםסוגם: [נקובסים מ] [/מחרוזתנ/] שמסמל נתמליל: /מחרוזתנ;: שמסמל הוא שמו של הסמל המיועד להגדרה. שם זה חייב לעמוד בכל הדרישות לשם סמל, כמפורט במילת הבקרה .עם נ[ערך פמלז. השימוש בסמל? מערך אסור. שם הסמל יכול להכיל עשרה תווים ללא רווח רלק, לכל היותר. סוג שםסוג הוא שם סוג-האות ש?קושר עם המשתנה המוגדר. מוג-האות חייב להלות מוגדר מראש באמצעות מילת הבקרה .הס [הגדר סוג-אותם. קובסים ם מציין עמדת קו בסים שתקושר עם המשתנה המוגדר. אפשר לציין את םס בכל יחידת רוות אנכ? תקפה, והוא זהה מבחינת התחביר למילת הבקרה .הב [הזצ בסם?פם]. תמליל קובע שהמחרוזת היא תמללל ואין לה פוג-אות, או הזזת קו בסיס הקשורה אליה. צורה זו של משתנה מוגדר לא תביא לשינו?ל מוגי-אות, אלא תסודר בפוג-האות הנוכחל. ההבדל בין משתנים מוגדרים המשתמשים במיצד תמליל לבין אלה שאינם משתמשים בו נעשה ברור כאשר משתנים מוגדרים מוכנפים לתוך משתנים מוגדרים אחרים. / הוא כל תו מגביל. תו זה יכול להופיע נתוך המחרוזת, משום שהתווים בתוך המהרוזת אינם נבדקים. תו מגביל יהיה נחוץ בסוף המחרוזת רק אם המשתנה המוגדר כולל רווחים בסופו, או מסתיים בתו המגביל. התו האחרון נבדק כדי לברר אם זהו התו המגביל, ואם כן, הוא מפולק. ברירת מחדל: אין. שים לב: . אין להשתמש נמשתנים מוגדרים כשמבצעים עיבוד מותנה באמצעות מילת הבקרה .אם [אם]. . חתווים שיש להם משמעות מי?וחדת עבור 5068167/%5 יטופלו כתמליל רגיל כַאשר הם מופיעים במשתנה מוגזר. לדוגמה, אם מגביל תג: גמל מוגדר כנקודתיים: .הנ נקודתיים /: אנקודתיים.פ.זוהי פיפקה אזי השורות הללו יודפסו כך: :.זוהי פימקה . אם אתה רוצה להשתמש בסמל מספר העמוד (8) במשתנה מוגדר, עליך לציין גם את המיצד תמליל. הערות: 1. את חלק המחרוזת של משתנה מוגדר יש לציין האחהרון, אחר:י כל שאר המיצדים. 2. אפשר לקבוע את אותו שם סמל הן באמצעות .הנ נהגדר משתנה] והן נאמצעות .עם [ערך סמל]. ההגדרה האחרונה שניתנה היא זו שתהיה בתוקף. 3. כאשר משתמשים בסמלים בחלק המחרוזת של מילת הבקרה .ה1נ, אפור שפיענוח הסמלים יהיה פעיל, אם ערך הסמל אמור להיות משתנה. %. אם שם סמל מופיע בפוף חלק המתרוזת של מילת הבקרה .הנ, ?<ש להגביל סמל זה בנקודה. אם שם הסמל לא יוגבל בנקודה, הוא לא יוכר כשם סמל. 78 מדריך למשתמש - "6פה --2-"-72 רו 5. *ש צורך בתו מגביל בסוף מחרוזת אם המחרוזת כוללת רוותחים ריקים בסופה, או אם התו האחרון במחרוזת הוא התו שהוגזדר כתו מגביל. הדוגמה הבאה משתמשת במילת הבקרה .הנ כדי להדפים את הסימן 8 דל מ- או שווה ל-6508., במוג-האות "צוזס50 %הס+ ונקי של מדפסת %250>. במקרה זה, המחרוזת מסתיימת באותו התו שנבחר כתו המגביל. .הם פ? טפום (+וּ"59 פחס" וק 10) טבלתקדוד %60363+ב8 .הנ גש מסוג פ? /8א61./ לתו המגביל שבו משתמשת מילת הבקרה .ה1, ₪508/.0508., לשנו ערך הקסאדצימלי, ₪50861.0508., הזהה לזה של הסימן 4508.גדול מ- אן שווה ל-856%8. בסוג-האות "פנינים". לכן, יש צורך נתו מגביל בסוף המחרוזת, כד?" למנוע את פענות .8א61 כתו מגביל סוגר, מה שיביא לזריקתו מהמחרוזת. 6. כשמציבים סמל למילת בקרה שעדיין לא הופיעה, יש להכנים את המשתנה המוגדר בין תוו? גרש ?חיד ג'). .הנ כדור תמליל /א8א'48 .עם א1 = 'פ8כדור.' זהו א1: 8א1 הוא הפוף. אם לא תנהג כך, תאבד את הרווח שאחרי הסמל. 7 זוגות המיצדים סוג ו-תמליל וכן קובסיסם ו-תמליל הינם זר?ם הדדית. אם צויינו שני מיצדים כאלה יחד, המערכת תשתמש במ?צד שצוין אחרון. 8 כדאי מאוד להשתמש בתו מגביל סוגר במתרוצזות המסתיימות בסמל. אם ערך הסמל מסתיים ברוותים ריקים או בתו המגביל, נחוץ תו מגביל סוגר. לדוגמה, .עס קורן לוכסן/ .הנ פופ /אקורן./ נדוגמה זו, יש צורְך בתו מגביל פוגר משום שערכו של הסמל קורן מפתיים בתו המגביל. התו המגביל ייזרק בזמן עיבוד מילת הבקרה .הנ, וכך ?ישאר התו שלפניו נהלוכפן שבפסוף הפמל קורן) כתו האחרון במחרוזת. דוגמאות: בדרך כלל מוגדרים הסמלים עבור התווים המיוחדים של פץ/זק1ק50 באמצעות פרופיל גמל. הדוגמה הבאה מראה כיצד היו תווים אלה מוגדרים בפרופ?ל זה באמצעות .הנ: .הנ אמפ תמליל /8 .הנ גמל תמליל /: .'הנ נקופסיק תמליל /; .הנ נקודה תמליל /. .הנ נקודתילים תמליל /: .הנ פלום תמללל /+ .הנ רוותדרוש תמליל /%8רד שים לב שהגדרת 8% (נקודה-פסיק) השתמשה במתאם מילות הבקרה כדי למנוע את פיענוח הנקודה-פסיק כמפריד מילות בקרה בשורת מילת הבקרה .הנ עצמה. עכשיו, משהוגדר הסמל א%נקופסיק., ו מ בסמל זה בכל מקום שבו דרוש התו נקודה-פסיק בגוף התמליל. בסמל %נקודה אפשר להשתמש במתן דוגמאות של מילות בקרה, בכל מקום שבו הנקודה תהיה התו הראשון בשורה, בעמדה הימנית ביותב:. נדרך זו, לא תצטרך להעמים על סימוני גמל שלך את מילת הבקרה .מל [מילול:] כאשר התמליל מחייב הצבת נקודה בעמדת התו הראשונה מימין. במדפסות עמוד, מילת הבקרה .הנ היא דרך נוחה להצגת תווים שאינם מופיעים אצלך במדפסת, או השייכים לסוג-אות מיוחד כגון %ה0ס+ ות. הדוגמה הבאה מראה כיצד להדפים חץ בגוף התמל:ל: .הם פי טפוסם('+ו"50 55 %ה0ס+ וס' 8) טבלתקדוד %60363+5 .הנ חץ סוג פ? /א8א'50 עכשיו יבוא חץ: אחץ מילות הבקרה של 5/זק5081: .הנ 9 עכשיו יבוא חץ: -> כדי למקם את החץ גבוה יותר, עליך לציין: .הם סו טפום('%וּ"50 פהבם שהס+ וס' 68 טבלתקדוד %60363+ב3 .הנ חץ פוג פ? קובסים 2ס+ /א8א'560 עכשיו יבוא חץ: -* . אם משתנה שהוגדר תוך שלמוש במיצד תמליל נמצא בתוך משתנה מוגדר אתר המשתמש במלצד ספוג, המשתנה המוגדר הפנימ? יסודר בסוג-האות שבתוקף כאשר המערכת נתקלת במשתנה המוגדר החיצונ?. במלים אחרות, הוא יסודר באותו פוג-האות שבו פודר המשתנה החלצונל. הדוגמה הבאה מיועדת למדפפות עמוד: .הם שמןגדול טפום(הב1סם 18) .הנ חיצונל סוג שמןגדול /חיצוני 8פנ?למ?. .הנ פנימ? תמליל /משתנה פנלמ? עכשיו יבוא חיצונ?: אח?צונ?ל עכשיו יכוא חיצוני: יצוני מעותנה פנימי . למדפסת 0, מילות הבקרה הבאות יגדירו משתנה להדפסת סימן מסחרי מתוך ה-%חסם זק: .הם פי טפום('+ו"50 פח58 %הס+ וק' 8) טבלתקדוד %60363++3 .הת מה סיים .הנ מסחר סוג פ? /8א'5ם %מסחר .הת מה והתוצאה: פִּ הערה: הקוד ההקסאדצ?מל? של סימן מסחרי בסוג-אות פי, זהה לברירת המחדל של מפריד מילות הבקרה בסוג האות שהינו ברירת המתדל. כדי למנוע פענות שגוי של 8א'85, מבוטלת סריקת מפר?ד מילות הבקרה בעת הגדרת המשתנה אמסחר. 00 מדריך למשתמש - =6פקא ,הס [הגדר סוג-אות]: שק. השתמש במילת הבקרה .הס נהגדר סוג-אות] כדי להגדיר סוג-אות בעל שם נתון לשימוש עם מילות הנקרה .תם [תח?לת פוג-אות], .הכ נהגדר רמת כותרת], ו-.הת [הגדר שטח]. הדבר מאפשר טיפול בפונקציות עריכה פנימיות, כגון הדגשת קו תחתי, באמצעות מילות הבקרה .תם [תחילת סוג-אות] ו-.שסם נשחזר סוג-אות]. הדבר גם מאפשר לך לשנות את המאפיינים על זיהול? סוג-אות הנתונלם באופציית 6885 של הפקודה 3זת1א56א, ולתת לסוגי-אות שמות תיאור??ם עבור מדפפות עמוד. מילת הבקרה .הס [הגדר סוג-אות] מענ?קה גם את היכולת להדפסה חופפת של תווים במידת הצורך (במדפסות הקשה) ולהפסיק זמנית את ההדפסה גבמסופי מכונת-כתיבה) כדי לשנות כדורי הדפסה. חצור ת תו ס שמת?בה סוג [גהוי-סוג: טפוס 1(]: תיאור 1) ] טבלתקדוד זהטק ו ו . 1 . ןָ ָָ . נ נָ 1 נָ ... כאשר "תיאור" הוא: נצורת-אות] [גודל-אות] נ[נעוב?] נרותב] [סיבוב] [מתאר ...ז ויו ה ה וו הו ל מו ידי ו ה ויו ה ויוי וו יי קור "וי הו יד ו ה ו וריו ור ו ור ו ו ו ו ו ו שםסוג מציין את מזהה סוג-האות המוגדר באמצעות מילת הבקרה .הס. אחרי שהוגדר שמסוג, אפשר להשתמש בו עם מילות הבקרה .תם נתחילת סוג-אות], .הכ [הגדר רמת כותרת] ו-.הת 1נהגדר שטת]. הוא יכול להכיל עד שמונה תווים, ללא רוות. הד קובע שסוג-אות זה יצור הדגשת קו-תחת? של התמל?ל. הג קובע שסוג-אות זה ?ב?א לכתיבת תמליל לועזי באות גדולה בלבד. הדהג ו שסוג-אות זה ?ביא הן להדגשת קו-תחתי והן לאות לועזית גדולה. עצור קובע שעם תחילת סוג-אות זה, מסוף מכונת-הכתיבה ההידברות?ל לעצור את פעולתו ו?מתין עד שהמשתמש *ודיע על אסזזאפזזג. אפשר להשתמש בעצור כדי לשנות פוגי-אות במסוף מכונת-הכתיבה, כאשר כל "סוג-אות" הוא בפועל ראש-הדפסה שונה. כשנעצרת מכונת-הכתיבה, תוכל להחליף ראשי הדפסה. לעצור יש משמעות רק בסביבת 685; שאר הסביבות מתעלמות ממנו, כפ" שמתעלמת גם 5, כאשר ?עד הפלט אלננו מפסוף מכונת-כתיבה. עלעצ קובע שפוג-אות זה יווצר באמצעות הדפסה חופפת גאות על אות). המערכת מתעלמת מעלעצ כאשר הפלט מיועד ליחידות אחרות מאשר 53. חזור קובע שכל תו שאינו רווח, יש להדפים בהדפסה הופפת ה פעמים בזו אחר צו. מותרות עד חמש הקשות חהופפות. תו קובע שיש להקיש את התו הית?ד 6 על גבי כל תו אחר נ(מלבד רוותח). חיבה קובע את קבוצת תוו"י התיבה שבה יש להשתמש במדפסות שורה ליצירת פינות תיבה ונקודות חציה של קווים באמצעות מילת הבקרה .תב נתיבה]. השמות התקפים של קבוצות תווי תיבה מפורטים תחת ".תב [ת?בה]" בעמוד 249. *: הדפסה חופפת עם תו הקו התחתי ( )6 תיתכן ביחידות 3270 ו-3800. מילות הבקרה של %5/זת1א50: .הנ, .הם 1 52 פוג: טפוס מדריך למשתמש - =₪56 זהוי-סוג קובע סוג-אות ח?לצונ?ל נ(של המערכת המארחת) לשימוש. זהוי-סוג חייב להיות אחד מאלה שצוינו באופציית 68885 של הפקודה 3זם681פ5א. אם לא צוין סוג, תשתמש המערכת בזיהוי-סוג של סוג-האות הנוכחי, כאשר לופ?ע שםסוג עם מי?לת הבקרה .תם. נותן הגדרה תיאורית של םוגי-אות למדפסות עמוד: המערכת מתעלמת ממנו במדפסות שורה. תיאור מתייתם לפוג-אות בעל שם נתון המוגדר באמצעות המאפיינים הבא:ם: . צורת-אות נותנת את השם התיאור" של משפחת סוג?י-אות. אם לא צוינה צורת-אות,. היא תישאר בעינה בעת השימוש בשססוג. אם צורת-אות מכילה רוותים או סוגריים, חובה להקיף אותה בתווי גרש :חלד ('). . גודל-אות הוא הגודל האנכי בנקודות (פונקטים) של צורת- האות, הניתן כמספר עשרוני. אם לא צוין גודל-אות, הוא ישאר בעינו בעת השימוש בשםסוג. אם גודל-אות צוין עם פימן פלום (ט+), יוגדל גודל האות האנכי של צורת האות המבוקשת במספר הנקודות שצוין. סימן מינום (צ-), לעומת זאת, יביא להקטנת גודל האות במספר הנקודות שצוין. אם גוזל האות המתקבל בדרך זו אינו קיים, תשתמש המערכת בגודל האות הקיים הקרוב אללו ביותר. . עוב?" הוא אחד ממזהי סוגי העוב" הבאים: זה16|אתזוע זה6ד)הזאם זה6ז זז הטצססת ןי פו0סם פ1ספ אדאם פו!ספתתזוט אם לא צוין עובי, תשתמש המערכת ב-אטצפטת. . רוחב הוא אחד ממזהי פוג? הרוחב הבאים: פופ פאס מדוט פיז 00 דאם וסוס ופו יסד 5 סא ווק זו סטפיוגסאם סספאהסאטאמדאם מפסאגסאם>החדוט אם לא צוין רוחב, תשתמש המערכת ב-:גאחסא. . סיבוב הוא זווית הסיבוב של גופי האותיות, הנתונה במעלות יחסית לקו הבסים, והחייבת לקבל את אחד הערכים הבאים: 08 9508 או 2708- 8 או 8א180- 8 או 2708- אם לא צוין סיבוב, הוא נותר בעינו. המיצד פיבוב תקף רק עבור מדפסת עמוד 3820. . מתאר הוא אחד ממזהי התיאור הבאים: 6 דד 5 אע זע אסעאזפקטץם אם כללת יותר ממיצד מתאר אחד, עליך להקיפו בסוגר?ים. הערה: יתכן שלא כל צורות האות וקבוצות הגודל, העובי, הרוחב והמתאר?"ם ?עמדו לרשותך במערכת שבה אתה משתמש. טכלתקדוד מצי?ן את טבלת הקדוד החיצונית שבה תשתמש עם סוג-אות זה. זהטק חייב להלות זיהול של טבלת קדוד המצויה בספריית פוג:- האות שזוהתה באופצ:לית 18|זאס] של הפקודה 3זק81א50א. אם לא צוינה טבלתקדוד, היא נותרת בע:נה כאשר משתמשלם בסוג-אות זה. מדפסות שורה מתעלמות מטבלתקדוד. ברירת מחדל: אין. שים לב: הגדרות סוגי-אות נכללות בסביבה הפעילה. הערות: .1 עם .הם אפשר לציין כמה וכמה מיצדים, ככל הנדרש. אם ני?תנו הן מיצד ססוג והו מיצד טפוסם, תשתמש המערכת במיצד שצוין האתרון. אסור להשתמש במיצד טבלתקדוד ביחד עם המיצד סוג. 2. הגדרת סוג-אות ריקה עלולה לנבוע הן מכך שלא צוינו מ?צדים, והן מכך שאף אחד מן המיצדים שצוינו אינו ישים לגבל יחידת הפלט הנוכחית. כאשר משתמשים בסוג-אות כזה עם מילת הבקרה .תס [תחילת סוג-אות], נשאר סוג-האות הנוכחי בעינו. 3 אם סוג-האות בעל ה המוגדר עתה כבר ק??ם, מוחלפת ההגדרה הקודמת במלואה על-?די ההגדרה החדשה. 6. כאשר פוג-אות בעל שם נתון מקנל הגדרה תיאורית באמצעות המ*צד טפום, ולא צוינו צורת-אות או גודל-אות, הם ?ישארו ללא שלנן? כאשר יזומן סוג-אות זה. 5. כשאתה משתמש במיצד עצור תתת 6%85, תן את הפקודה +צס הצצה ה"פ% 00ס% כדי לבטל את בקשת האישור הרגילה של ק60. דוגמאות: כדי להגדיר סוג-אות חדש לפלט 1603, שיביא להדגשת קו-תחהת? ולהדפסה כפולה, ציין .הס שמן הד עלעצ חזור 3 כדי להגדיר סוג-אות חדש עבור מדפסת 3800 דגם 1, שיביא להדגשת קו-תחתי בסוג-אות שמן, ציין .הש הבלטה הד סוג 12פ8א פוג-אות לעריכת הערות שול?ים במדפסת עמוד אפשר להגדיר כך: .הפ הערות טפופ('מותוחם? שמע+סהסת' 6) סוג-אות להבלטת משפטים השובים במיוחד אפשר להגדיר כד: .הם הבלט טפום(18סם) מכיוון שלא צורת האות ולא גודלה נכללים בהגדרה, הם לא ישתנו כאשר תעבור לשימוש בסוג-האות "הבלט". לדוגמה, אם פוג-האות הנוכתל הוא "אג55גכ₪8 8" ואתה מקיש .חס הבלט התמל:ל מכאן וא?לך ?ודפם ב"א8ג55העגה 106סם 8 נקודות". אבל אם, בהפתמך על הגדרת סוג-האות "הערות" לעיל, תקלש מילות הבקרה של 5/זק5081: .הם 3 .תם הערות .תם הבלט יודפם התמללל הבא ב"חותוחס? פקעצסהס"! 6 נקודות". 56 מדריך למשתמש - ח=ספת הווהה תווווב.. .הע נהערה] 84. השתמש במילת הבקרה .הע [הערה] כדי למקם הערות בתוך קובץ ד10א50. .הע נהערות] הערות *כולות להיות כל דבר שהוא; שורת קלט זו אינה נכללת בער*כת הפלט. עם זאת, הואלל וצוהי מילת בקרה, נפרקת שורת הקלט בחיפוש אחר מפריד מילות הבקרה. הערוח: 1. מל?לת הבקרה .הע מאפשרת אהפון הערות בקובץ זקז508 לעיון במועד מאוחר יותר. תוכל לראות הערות אלה כאשר תטפל בקובץ, או כשתדפים אותו תתת אופצילת זגח08*אע של הפקודה 3ז;זא560א. כן אפשר להשתמש בהערות כדי לאחפסן צזיהויים ייחודיים, העשויים להביא תועלת כשמנסים לאתר נקודה מפסוימת בקובץ תוך כדי הטיפול בו. 2. אם אתה מעונלין שהמערכת תתעלם משורה שלמה, ולא תסרוק אותה בחיפוש אחר מפר?ד? מילות בקרה, תוכל להשתמש בסוג אחר של הערה. המערכת מתעלמת מכל שורה שהסימן .* מופלע בתהילתה. הסימן .א אינו נחשב כמילת בקרה, בניגוד ל-.הע. דוגמאות: . אם תרצה להזכיר לעצמך שיש לעדכן את התאריך בתמליל, אבל אינך רוצה שהתזכורת תודפם, תוכל להקיש .הע לזכור לשנות תאריך. ושורה זו תיראה לעיניך רק כאשר תעיין בקובץ זק1א50 הלא-ערוך. . חוכל להשתמש במילת הבקרה .הע בשורה הכוללת מפר?ד? מילות בקרה. לדוגמה, אם תקיש .הע סתם הערה..;חזור לתמל?ל. אזי לא תודפס ההערה, אבל התמליל שלאחר המפריד בין מילות הבקרה יודפם: חזור לתמליל. מילות הבקרה של %5/זק61א50: .הם, .הע 5 .הפ נהערת פלט]ז 6. השתמש במילת הבקרה .הפ נהערת פלט] כדל למקם הערות ותוו? בקרה (0708"80%079 01"%ה00 68ו03"5), בתזרים נתונ? פלט. תוכנלת הער?*כה איננה בודקת הערות כאלה. מילת הבקרה הזאת מ?ועדת למשתמש 5ש/זק1א50 שהוא מתכנת מערכות, ויש להשתמש בה בזהירות. .הפ נ שורה + (! 'מחרוצזתני] + שורה יכולה להיות כל דבר שהוא, משום שאין לה שימוש בעריכת הפלט. עם זאת, מאחר וצוה? מילת בקרה, נסרקת שורת הקלט בחיפוש אחר התו המפריד בין מילות בקרה. לשורה הנתונה לא יקדם תו בקרת ראש הדפפה בעת הפניית הפלט למדפפת. התו הראשון בשורה הנתונה יתפרש כתו בקרת ראש הדפסה ועליך לוודא שתו בקרת ראש הדפסה תקף עבור יח:דת הפלט ?ופיע במקום זה. אין סינכרונילזציה בין הערות פלט מסוג השורה לבין התמליל הערוך; הו נכתבות ביעד הפלט מ:יד לפני העמוד שבו מופיע התמליל המקיף אותן. מחרוזת כל דבר שהוא, המוקף בתוו? גרש *ח?ד ג'). עם זאת, מאתר וזוה:י שורת מ?לת בקרה, נסרקת שורת הקלט בחיפוש אחר התו המפריד בין מ?לות בקרה. המחרוזת תמוקם בפלט בדיוק כפל שניתנה, באותו המקום יחפלת לתמליל הקלט שבו הופיעה. משום כך, עליך לגלות זהירות רבה ביותר ביהס לתכולת המחרוזת. רוחבן של הערות פלט נחשב כאפם. עומק הערות הפלט נחשב כשווה לריווח השורות הנורמלי של יחידת הפלט. ברירת מחדל: אין. שים לב: . מדפסות עמוד מתעלמות מ-.הפ. . צורת המתרוזת של .הפ מתחילה את עריכת העמוד. הערות: 1. מל?לת הבקרה .הפ מאפשרת מיקום הערות בזרם נתוני הפלט. מערכת העריכה איננה בודקת אותן, ולכן, אם יהידת הפלט איננה מפרשת אותן נכון, ?*יגרמו שיבושים בפלט. 2 צורת המחרוצת של הערות פלט מעובדת במצב של המשכיות קדמית. כלומר, שרשור עשוי להתבצע גם אם, למשל, .ער סיים בתוקף. אם השרשור הזה אינו רצוי, תוכל למנוע אותו בכך שתכניסם את מילת הבקרה .שב [שבור] לפנ? הערות הפלט שלך ואתריהן. 566 מדריך למשתמש - ת=ספקה .הק [הגדר קובץז 9. מילות הבקרה .צר נצרף] ו-.שץ נשבץ] מחייבות מתן זיהוי-קובץ לקובץ המיועד לשיבוץ או להוספה. זיהוי-קובץ זה הוא שם פנימ? של 5/זק:1ת50 לקובץ או לקבוצת הנתונים בסביבה המארחת שבתוכה מבוצעת %5/זק:50%8. מילת הבקרה .הק נהגדר קובץ] מאפשרת לך לשייך זיהוי-קובץ פנ?מי של 05/זק5081, בן 1 עד 8 תווים, עם המזהה האמיתי של הקובץ או קבוצת הנתונ"ם. אם לא ניתן .הק עבור זיהוי-קובץ, בונה המערכת מזהה תקף מזיהוי-הקובץ, בהסתמך על ההנחות והכללים הק??מים בכל מערכת הפעלה. 8-8 ב1008ו+ 001 דה סז ( פהבה0 1 ו+) ( '6הההס1ו+') הבוו שם בן 8 תווים לקובץ המוגדר לשימוש %5/זק5081. הודעת שגיאה תופיע אם השם תואם קובץ או קבוצת נתונים שכבר נמצאים בשימוש כקובץ משובץ. אם 0וּ-16וּ41 תואם לקובץ או לקבוצת נתונים שכבר צומנו והטיפול בהם נגמר במילת הבקרה .םק נ[נסוף קובץ], הרי שהקובץ המקורי ההוא נפגר לפנל ההגדרה מחדש. 8 מציין שהקובץ שאליו יש להתייחם קיים בספריה של הסביבה שבה פועלת 05/זק1א50. 8ד] היא ברירת המחדל. ב-085, שם הקובץ הניתן הוא שם קובץ רגיל של 6%85, ואחריו אפשר להוסיף אם רוצים פוג קובץ ואות קובץ. ב-0פז, אופצלית 118 מציינת ששם קבוצת הנתונים מת?יתם לאבר של קבוצת נתונים מתולקת, ששם קבוצת הנתונים שלו צוין באמצעות אופציית 55868 של הפקודה 3זק1א56א. ספ מציין ששם הקובץ מת?יחס לשם פפ. אופציה זו ?לשימה רק בסביבת 0פ5ז. השימוש באופציית פפ מלמד שהמשתמש כבר סיפק כרטים פפ 068 ובו ה-6ה38ה00 של שם הקובץ, או היקצה מראש את קבוצת הנתונלם באמצעות הפקודה 6זג1106 50ד. אפפ מציין ששם הקובץ מתייתם לשם קבוצת נתונים מוגדרת במלואה או חלקית. אופציה זו ישימה רק בסביבת 0פז. אחפד מציין, עבור זיהויי-קובץ זאתפזהפע ו-0מתפזאפע בלבד, שאת הקלט או הפלט יש לההזיר למפוף. אופציה זו שימושית אם קלט או פלטע המסוף שונו במילת בקרה .הק קודמת עבור אחד משנ? זיהויי-הקובץ הללו. המהחה[ו+ מציין את שם הקובץ בפועל שינתן לזל*הוי הקובץ שצולן. אם שם הקובץ כולל רוותים ריקים או תווים מיוחדים, הובה להקיפו בסוגריים. אם שם הקובץ מכיל אותיות לועזיות קטנות, חובה להקיפו בתווי גרש יחיד (') ובסוגרלים. 6 קובע שיש לקטלג את קבוצת הנתונים שאליה מת?לחם זיהול- הקובץ עם מסגירתה. אופציה זו תקפה רק לגבי? קבצי שירות (עשצו1וּפט) של 5/זק506081 (גראה הערות שימוש) כאשר משתמשים בהם עם האופציה אפפ ב-0פז ליצירת קבוצת נתונים חדשה. בכל שאר המקרים, המערכת מתעלמת ממנה. אופציית 86 מועילה במיוחד כאשר *וצרים קבצי פלט באמצעות מילת הבקרה .כק. אפשר ליצור קבציל .כק רבים ושונים, בכך שמציינים שם קבוצת-נתונים תדש באמצעות .הק. בדרך כלל, קבוצות הנתונים הללו ימחקו עם פגירתן. ברירת מחדל: 18ַ|. הערות: 1. אם משתמשים במילת הבקרה .הק עם מ?צד שהשימוש בו אסור בסבלבת ההפעלה, המערכת תצלג הודעה ותתעלם ממילת הבקרה. מילות הבקרה של 5ש/זַק5081: .הם, .הק 7 .2 יש ל-5/זקז50% כמה זיהוי?-קובץ בשימוש המערכת. אלה יכולים להיות הי:עדים של מילת הבקרה .הק. זיהוי?-הקובץ הללו הם: נאתםפזאפת - קובץ קלט מסוף סםפםזאפס - קובץ פלט מסוף =זסזטאפת - קובץ פלט אז60 5/%5א1גז5 6דטואפת - קובץ הודעות 6זזטאפס - קובץ תוכן ענלינלם =זשזטאפת - קובץ .כק לדוגמה, אם זיהוי-הקובץ זאאפזחמפע משויך לקובץ דיסק, אז כל אימת שתעובד .קמ, .קר או .קל, הנתונים ייקראו מן הקובץ שצוין. כל אי*מת שאחד מזיהו*י-הקובץ הללו הוא היעד של מילת הבקרה .הק, ימגר שם הקובץ של המערכת המארחת המשויך להגדרה הנוכתית של אותו זיהוי-קובץ, וב-0פז, תסתלים גם הקצאתו, אלא אם כן הוקצה באמצעות פסאבקפזפ, ובמקרה זה יושאר ללא שינו?. קיימות מגבלות מסויימות בהגזרה-מחדש של קבצי-שרות אלה בסביבות 60%5 ו-50ז. ב-085, אם אופצית הפקודה זטפפסא, שהיא ברירת המחדל, מופעלת, ניתן להגדיר מחדש קובצ" שרות של 5ט/זק1א5060 עם מילת הבקרה .הק, רק אם שם הקובץ החדש הוא שם קובץ שרות של 5ש/זק1א506 או אם הקידומת של פוגקובץ ה?א 58%כ2. ב-0פז, אם אופצית הפקודה זשספפסא, שהיא ברירת המחדל, מופעלת, ניתן להגדיר מחדש קובצי שרות של %5/זק5081 עם מילת הבקרה .הק, רק כאשר נעשה שימוש במיצד א5%ע של מילת הבקרה .הק להגדרת מזהה קובץ נתונים חדש. גם אם המיצד א5ע ניתן, ההגדרה מחדש של קובצי שרות מותרת רק אם החלק של המזהה (ז*פוּצוּ1ט4) הקודם ל-זאפז הינו שם של קובץ שרות ב-05/זק1א506 או שהקלדומת שלו הינה א5פ. הן ב-68%85 והן ב-0פז, השימוש באופצית הפקודה זטפפם מאפשר הגדרה-מחדש בלתי מוגבלת. ראה "זטפפ: אפשרות הגדרה-מתדש לקובץ שרות של 05/זַק1א56" בעמוד ‏ 12 ו-"זטספסא: מניעת אפשרות הגזרה-מחדש לקובץ שרות של %5/זק1א506" בעמוד 19 לקבלת תאור של אופציות הפקודה הללו. דוגמאות: . כדי לתת את זיהוי-הקובץ 81008 לאבר חפה של קבוצת נתונים ה בשם %א50"10.000.%6%ט, יהיה משפט מילת הבקרה .הק כולקמן: .הק 812808 ₪658 (6066)3708 ב-085, אם ישנם שנל קבצ: ז;זַ6א50 בשם פ5פחהת, האחד בדיסק ‏ והשני בדיסק 6 שלך, מי?לת הבקרה .שץ 865גא תביא בדרך כלל לשיבוץ הקובץ שבדיסק א, בעקבות פקודת החיפוש של 0%5. הקובץ שבדיסק 6 ישובץ אם פקודת .הק תהיה בתוקף: .הק פפַחהחה ה50708 65תוקל ₪ שים 5 שבפקודה זו הושמטה מילת המפתח 118, משום שהיא ברירת המחדל. 88 מדריך למשתמש - ת=ספא .הש [הערת שול?לים] את. השתמש במילת הבקרה .הש נהערת שול?ים] כדי להקצות שורות של תמליל הפלט הערוך ש:מוקמו בתחתית העמוד הנוכח?ל, אם אפשר, או בתחתית העמודים הבאים. תרשים 12 בעמוד 27% מראה את היחם בין .הש [הערת שול?ים] לבין מבנה עמוד פלט של 5/זקזַ506. התחל | מסמן את תחהללת התומר שלוכנסם להערת השוליים. מובליל מגדיר מוביל שימוקם לפנ? הערות השוליים בעמוד, כדי להפר*ד בין הערות השול?ל?ם לבלן התמל?לל שבעמוד. המוביל ההתחל? הוא רווח של שורה אחת וישר אופק" ברוחב 16 רוותי סיפרה. סיים מציין את פוף החומר של הערת השוליים או המוביל להערות שוליים. ברירת מחדל: אלן. שים לב: . .הש מסיימת רצף, גוש צף, או הערת שול:?ים. . .הש מבטיחה תחילת ער*כת העמוד. . מילת בקרה זו שומרת את הסביבה הפעילה. . הוראת .הש מוביל חדשה ת?כנס לתוקף בעמוד הבא. הערות: 1. .הש התחל מתתילה הערת שוליים. כל השורות עד הערת .הש ס?ים הבאה ימוקמו בהערת השוליים. אם .הש סיים מופיעה בזמן ששום הערת שוליים אינה נמצאת בעיבוד, המערכת תתעלם ממנה. 2. אין גודל מרבי להערת שוליים. כל התמליל עד הוראת .הש סלים הבאה יכלל בהערת השוללים, אלא אם כן הסתיימה הערת השול?ים בטרם-עת על-ידי מילת בקרה לא-תקפה. 3. הערת השוליים הראשונה בעמוד נפתחת אוטומטית במוביל שאפשר להגדירו מחדש באמצעות .הש מוביל ו-.הש סיים. אם המוביל, ביחד עם השורה הראשונה של הערת השול?ים הראשונה, גדול יותר מגוף העמוד, תתעלם המערכת ממוביל הערת השול?<ם. 6. מללת הבקרה .הש איננה גורמת לשבירה. לפיכך, מותר להקיש הערת 0 בכל מקום שהוא בגוף העמוד, מבלי להפריע לשרשור גוף התמליל. 5. הערות שוליים נמשכות לרותב העמוד, בטור יחיד. אפשר לשנות את אורך השורה בהערת השול?ים. 6. עם תתילת הערת השוליים, בטלות כל התזוצות, השוליים הימנלים מוצבים בערך הנוכחי של .שי ורוחב השורה בטור מקבל את ערך רותב השורה בעמוד. אם אתה מעוניין בתזוזה של הערת השוליים, עליך לכלול בה את מילת הבקרה .תד. נסיום הערת השוליים, בטלים כל השינויים שנעשו בהערת השוליים לגבי שוליים ימניים, פוג-אות או ערכים אחרים כלשהם של פביבת העריכה, והם חוזרים אוטומטית לערכים שהיו בתוקף לפני תחילת הערת השוליים. ראה תרשים 22 בעמוד 293 לרשימת כל הערכים הנשמרים אוטומטית ומשוחזר?ם אחר? הערת שול??ם. 7 עיבוד שורות אלמנות אינו מתבצע בהערת שוליים. מילות הבקרה של 5/זת5081: .הק, .הש 9 ---- ד --=*- :5-5 --- 5-ו 0 .הת [הגדר תו] 2-ה השתמש במילת הבק כבעלי משמעות מל 15 16 .6 רה .הת נהגדר תו] כדל להגדיר תווים מ?וחדים שונ?ם שהמערכת תזהה ותדת. 6 מציין את התו גנאו התווים) שעל המערכת להכיר. ₪ יכול להיות תו יח?ד כלשהו. חה מציין את התו גאו התווים) שעל המערכת להכיר. מם מבוטא בשת? ספרות הקסאדצימליות. סיים גורם לבלטול הגדרת התו (או התווים). גמל קובע מגבילים לתגים ולתגי-סיום של שפת גמל.*! אם צוין רק תו אתד, הוא יתקבל כמגביל תג גמל ותגי-סיום של גמל לא יוְכַרו.>1 אם צוינו שנל תווים, יתפרש השני" כמגדיר תג-סיום של גמל. אם צוינו שלושה תווים, *תפרשו השנ? והשליש" כמגביל:? תג-הפיום של גמל. אפור שמגב?לל תג גמל יהיה רווחת ריק, נקודה (.) או אמפרפנד (8), או כל תו אתחתר שהוא תו תקף בשם תג. המגבילים ההתתליים של תגים ותגי-סיום של גמל הם הנקודת?ים (:) והנקודתיים הכפולות (::), בהתאמה. התווים הניתנים עם מיצד גמל מחליפים את מגביל? גמל הקודמים. המפ התעלם מפתת - מגדיר תווים שיש להתעלם מהם בשעת אתסון כניסות מפתת העניינים. התווים שיש להתעלם מהם מסולקים כליל מכניפסות המפתת ככל שזה נוגע לאחסון. במצב ההתחלי, אין תווים שהמערכת מתעלמת מהם בשעת אחסון כניסות מפתת. התווים המסומנים באמצעות המפ מתוספים לרשימה הנוכתית של חתווים שכבר פומנו כך. המשך מגדיר תו המשכלות ב?ן שורות תמליל. 05/זק5081 מכניסה בדרך כלל רווח מלה בין מל:ם בשורות קלט שונות. תו ההמשכיות מאפשר לבנות מלים מקטעי מלילם שהוקשו בשורות קלט נפרדות. כשהתו האתרון בשורת קלט הוא תו המשכיות, לא יתוסף הרווח הרגיל בין אפשר להגדיר בנפרד תגים ותגי-ס?ום של גמל באמצעות מילות הבקרה .קפ [קשר פונקציה] ו-.שג נ[שירות?ל גמל] קידומת. אם מגביל תג גמל או מפריד סימון/תכולה נקבעו כ-640 הקסאדצימלי, ב בלתי-מוגדרים, כאילו צוינו .הת גמל סיים או .הת ₪05 מדריך למשתמש - =306 חו קוד טבלר רווח מיותד 1 רווח מיוחד 1 רוות מיוהד :1 תו מחזליר רוות ₪ (נקודה) ָ? רווח דרוש 2 ---.00 0 שא + || 3 הד 0 14 צר דא רוותים מ:<וחדים משמשים ליישור במסמכים שנערכו עבור מדפסת 3800 דגם 1. רווה דרוש הוא רוות שא?ל-אפשר לצרף אללו רוות נוסף בשעת ה??לשור. אפשר לשנות את הערך ההקסאדצימל? של רוות דרוש באמצעות המי:צד רד של מ?לת הבקרה .הת [הגזר תו]. בעכרית 0106008 ו-0008שפא ?ופלע הסמל ל"? גלירה). תרשים 7. תווים המגבללים מלים למטרות בדיקת איות : אפשר להשתמש במיצד מלה של מלת הבקרה .הת [הגדר תו] כדי להפוך תוו:ם נוספים לתווים המגבללים מל?ם. מלים כאשר תשורשר אליה השורה הבאה אחריה תוך כדי עריכה, אבל תוו"ל רווח קיימים, המופיעים לפני תו ההמשכיות, ישמרו. המערכת מכירה בתו ההמשכיות בסופה של שורה, בין אם השורה מכילה תמליל או מילות בקרה, או תערובת של השנלים. אין להשתמש בתו ההמשכיות כדי להאריך שורת מילת בקרה, אבל אפשר להאריך אותה לנתוני התמליל הקשורים במללת הבקרה. במצב ההתחלי, אין כל תו המשכיות. התו הניתן באמצעות המשך מחליף כל תו המשכיות שניתן קודם לכן. מה מפריד ההוראות קובע את התו שישמש להפרדה בין מילות בקרה בשורה *הידה.?ג התו ההתחלי המפר?לד בין מי?לות בקרה הוא הנקודה-פס?ק (:;). התו הניתן באמצעות מה מחליף את התו הקודם המפריד בין מילות בקרה. מלה קובע את התווים שיש לפרשם כסופ? מילים בעת בדיקת אלות. איותה של כל מחרוזת המסומנת באמצעות תווי סוף מלה יבדק בנפרד. תווי פוף המלה ההתתליים מפורטים בתרשים 7. התווים הניתנים באמצעות מלה מתוספים לרשימה הנוכתית של תווים שכבר סומנו כך. מפריד מאפשר להגדיר עד ארבעה תווים שלשמשו להפרדת *פודות מערך כאשר מוצב במסמך מערך באמצעות הצורה אשם(*). חובה לציין את כל התווים שישמשן להפרדה בין יסודות מערך, כולל תוול רוות (נתור 40 הקפאדצימלי). תווי ההפרדה ההתתל?:ם למערך הם הפסיק ג,) והרוות. התווים הניתנים באמצעות מפריד תופסים את מקום התווים הקודמים להפרדה בין יסודות מערך. סד סמל מספר העמוד מגדיר את התו שיש להשתמש בו כסמל מספר העמוד. כל סמל מספר עמוד בכותרת רצה עילית או תחתית ?וחתלף במספר זז אם ערכו של התו המפריד בין מילות בקרה נקבע בתור 00 או 40 ה ישאר התו המפריד בלתי-מוגדר, ממש כאילו צוין .הת מה מילות הבקרה של %5/זקז508: .הת 1 ...ו ו העמוד השוטף בכל פעם שתערך כותרת רצה ע?ללת או תחתית לעמוד חדש. הפמל ההתחתל?י של מספר עמוד הוא האמפרסנד (8). התו הנל?תן באמצעות סד מחליף את סמל העמוד הקודם. עצור מסמן את התו שיוכר כנקודת סוף פסוק הבאה בסוף משפט, להבדיל מנקודה טתם, בראשי תלבות למשל. כשמופיע תו פוף פסוק בפוף שורת קלט, או לפנל מרכאות כפולות (") או מסוגר שמאל? ()) בפוף שורה, %5/זק506%1 מוספיפה רווח נוסף לפנ? שהיא משרשרת אליה את שורת הקלע הבאה.%! את רוחבם של הרוותים הנוספלם האלה קובעת מילת הבקרה .רנ נרוות נוסף]. תווי סוף פפוק ההתתללים הם הנקודה (.), פימן השאלה (?) וסימן הקריאה ג!). התווים הנ?תנים באמצעות עצור מתליפים את תוו? סוף הפסוק הקודמים. פיסוק מציין את התוו*ם שלש להכיר בהם כסימני פיפוק בבדיקת איות. כאשר מופיע מסימן פיפוק בתוך מלה, הוא ישמר בעת בדיקת המלה במילון; אם הוא מופיע בסוף מלה, הוא יפולק לפני הבדיקה. תווי הפיסוק ההתחליים הם המקף (-) והגרש ג('). התווים הניתנים עם פיסוק מיתוספים לרשימה הנוכחית של תווים שכבר פומנו כך. רד מגדיר את התו שישמש כרוותח דרוש. הרוותלם הדרושים א:נם מוכרים כרווחים בין מילים למטרות ?*?שור. תו הרווח הדרוש ההתחלי הוא 76 הקסאדצ?מלי. התו הנ?תן באמצעות דד מהליף את תו הרווח הדרוש הקוזם. רמפ רוותח מפתח - מגדיר תווים שיש לפרשם כרוותים ריק?ם בשעת אתחפון כניפות מפתח הענ?*ינים. התווים המסומנים על-ידי .הת רמפ אלנם משתתפים במל*ון, אבל הם עדיין תופפים עמדות תו. הדבר תופס גם כאשר הרווח עצמו הוגדר כתו המפ ג(התעלם מפתת, ראה להלן). במצב ההתתלי, רק 40 הקסאדצימלי נחשב כרווח ריק בשעת אחסון כניסות מפתח הענל?*נלם. התווים המסומנים באמצעות רמפ מתוספים לרשימה הנוכתית של תווים שכבר סומנו כך. 6% מגדיר את התו המפר:ד בין סימון ותכולה שלש לזהותו, בנוסף לרווח הריק, כמפריד בין מתאר תג גמל לבין התמליל הבא אחריו. המפריד ההתתלי בין סימון ותכולה הוא תו הנקודה (.). התו הניתן באמצעות ₪05 מחליף את המפריד הקודם בין פלמון ותכולה. ברירת מחדל: שחזור המצב ההתחלי של המלצד שצוין. שים לב: . תו ההמשכיות .הת המשך), מפריד מילות הבקרה ג.הת מה), מגדיר תג 48 (.הת גמל) וסמל מספר העמוד (.הת סד) נכללים בסביבה הפעילה. הערות: 1. אם בקרת העריכה או התמליל הבאים אחרי תו ההמשכיות גורמ?ם שבירה, מבוטלת ההמשכיות לשורה זו. גם שורה ריקה מבטלת את ההמשכיות לשורה שלפניה. .2‏ *ש להיזהר בשימוש במיצד מה אם התו הנתון כבר נקבע כמפריד בין מילות בקרה. לדוגמה, אם התו המפריד בין מילות בקרה כבר הוגדר כסימן השאלה (?), ותקלש .הת מה ? תעובד השורה כך: 18 אם אותו התו הוגדר הן כתו המשכיות והן כתו סוף פפוק, הוא :תפר כתו המשכיות אם יופיע בסוף השורה. 2 . 2 מדריך למשתמש - =6פה .הת מה .רק משום שסימן השאלה מתפרש כמפריד מילות בקרה. התוצאה תהיה שחזור המפריד ההתחלי בין מילות נקרה, שהוא הנקודה-פסיק (;). לש כמה דרכים שבהן תוכל לשנות ללא חשש את התו המפריד בין מילות בקרה, במידה שהוגדר כבר כתו המבוקש: . בטל את מפריד מילות הבקרה לפנ? שלנויו: .הת מה ס?לים .הת מה :; . ציין את מפריד מילות הבקרה במספרו ההקפאדצימל?ל: .הת מה 56 . השתמש במתאם מילות הבקרה כד? להשעות את עיבוד התו המפר?ד בין מילות בקרה בשורת הקלט: .'הת מה :; הקפד להבדיל בין סמל מספר העמוד לבין האמפרמסנד שבו משתמשים עם מילת הבקרה .עם [ערך סמל]. אם תקיש .עם עמודשוטף > 8 יקבל ערך הסמל אמודשוטף את מספר העמוד הנוכחי, מבלי להתחשב בסמל ממפר העמוד הנוכתי. הרוות הריק מוכר תמיד כמפריד פימון/תכולה לתגי גמל, בנוסף לתו הניתן באמצעות מיצד 8₪05. ו ההקסאדצימליים הבאים יש משמעות קבועה כשהם מופ?עים בתמל? 05 טבלר 16 תו מחזיר 10 רוות ריק אין להשתמש בקודים אלה כתווי רווח דרוש. תו אינו יכול לשמש הן כתו סיום מלה והן כסימן פיסוק. אם צוין אותו התו עצמו הן במיצד פימוק והן במיצד מלה, תשתמש המערכת בזה שצוין אחרון. לכל שפה לועזית, כמפורט במילת הבקרה %ע., יש טבלת תוו? סיום מלה ופיפוק משלה. התווים שצוינו באמצעות פיסוק ומלה מיתוספים לטבלה עבור השפה הנוכחית. המצבים הנוכתיים של כמה מיצדי .הת ניתנים בסמל?" מערכת 5ץ: 8 תו המשכיות 8מה מפריד מילות בקרה 8 ל מגדיר תג-םיום של גמל %גמל מגדיר תג גמל 8סד .סמל מספר עמוד רד רווח דרוש הערכים ההתחל?ים של כל מיצד .מה הם: מפריד , 60 המשך (אין) מה גמל 'פה2א2 ₪5 ]| 4 + 4+ ש מילות הבקרה של 5צ/זק5081: .הת 3 06 מלה נראה תרשלם 7 בעמוד 91) דוגמאות: . מפריד (מפריד מערכלם) נניח שהגדרת מערך סמלים המכיל את שמותיהם של אתרים גיאוגרפלים: .עם מקומות() > 'קור?*אה .עם מקומות() = 'מלינץ .עם מקומות() > 'ונציה כאשר ניתן הסמל א8מקומותנ(א), הוא יוחלף במלוא מערך הסמלים, ויסודות המערך יופרדה זה מזה באמצעות תווי הפרדת מערך. לדוגמה, המצב ההתחלי של תווי הפרדת המערך הוא הפסיק (,) והרוות, כך שאם תקיש אל: 8מקומות(א) תהיה תוצאת פענוחת הסמלים אל: קוריאה, מ??נץ, ונצלה אתה יכול לציין עד ארבעה תוו?ם במיצד מפרלד. תוכל להכנים יותר מארבעה תווילם, כולל מילות בקרה, בין יפודות מערך, אם תקבע את תוול הפרדת המערך באמצעות סמל. לדוגמה, .עם א > ' וגם ' .הת מפר?לד 8 א . אל: 8מקומות(א) תוצאת הביניים של פענוח הסמלים ה*א אל: קוריאהא8א<.מ?ינץא8א.ונציה התוצאה הסופית של פענות הסמלים הלא אל: קוריאה וגם מיינץ וגם ונציה חוכל לקבוע את מפרלד המערכים כך שיגרום לשבירה, אם תציין: .'עם א > ';.שב;' .הת מפרלד 8 א . . המשך גתו המשכיות) תו ההמשכיות יוכר רק כאשר *ופלע בסוף שורת קלט. כשהוא מופליע באמצע השורה, הוא מטופל כאילו הוא תו רגיל בתמליל. לדוגמה, .הת המשך - .קו התחל התוצאה תהיה הדגשת קו-תחת?. אפשר להשתמש בתו ההמשכיות ליצירת שורת קלט "הגיונ?ת" אחת מכמה שורות קלט. אם תקיש, לדוגמה: .הת המשך - .מר 1 זוהי שורה ?ח?- .קו דה. תקבל את התוצאה הבאה: זוהי שורה ?*חהידה. . מה (מפריד מילות בקרה) מדריך למשתמש - ;₪26 בתו המפריד בין מילות בקרה אפשר להשתמש כדי להקיש כמה מ*לות ְ בקרה בשורת קלט יחידה. לדוגמה, שורות הקלט .הת מה / .דל/.תז 5/(ד) לסלום; ... שקולות כנגד .דל .תז 5 (ד) לסילום; ... . גמל (מגדיר גמל) מגדיר גמל מציין תגים ותגי-סיום של גמל; סופו של תג גמל מסומן במפריד סימון/תכולה, הנקבע באמצעות מיצד 605א. לדוגמה, המגדיר ההתחלי של תגי גמל הוא הנקודתיים (:); המגדיר ההתחל" של תגי-מיום של גמל הוא הנקודת?ים הכפולות (::). אפשר לפמן תרשית באמצעות התג תרשים בהקשת :תרשים : יתרשים אם תשנה את מגדיר תגי גמל בהקשת .הת גמל ! נַם תוכל אנ לסמן את התרשים בהקשת !תרשים . . !פתרשים . רמפם גרווח מפתת) ככרירת מחדל, "אם נערצה" תמוקם לפני "אם-המושבות" במפתת הענלינים. אם תציין .הת רמפ - תאותסן הכניסה השניה כאילו היתה "אם המושבות", ותמוקם לפנ? "אם נערצה". . המפ (התעלם מפתת) כברירת מחדל, "בר שמעון" ימוקם לפני "ברהמינים" במפתת העניינים. אם תציין .הת המפ 40 תאוחפן הכניסה הראשונה כאילו היתה "ברשמעון", ותמוקם אחר? "ברהמ:נ?ם". . 5% (מפריד סימון/תכולה) התו המפריד בין סימון לתכולה מציין את סופו של תג גמל עם מתאריו. לדוגמה, ברירת המחדל של מגדיר תג גמל הוא הנקודתיים (:) וברירת המחדל של מפריד פימון/תכולה היא הנקודה (.). לפיכך, אפשר לסמן הפניה לתרשים כך: ראה :הפתרשים זהויפ=שסתום. אם תשנה את מגדיר תגי גמל ואת מפריד פימון/תכולה, בכך שתקיש .הת גמל < .הת ₪65 > אזי תסומן ההפנייה לתרשים כך: מילות הבקרה של %5/ז;5081: .הת 55 מ רה[ ראה <הפתרשלם זהויפ=שסתום>. . שיסוק גתוו?* פיסוק) תווי הפיסוק נחשבים כחלק מהמלה למטרות בדיקת איות, אם אינם מופיעים בסופה של המלה. לדוגמה, הלוכסן (/) הוא תו מגביל מלה במצב ההתתלי, כך שבעיבוד 5 על-יד: בודק האיות, נבדקות המל?ם "זק1א56" ו-"5ץ" בנפרד, כשת? מלים נבדלות. אם תקיש .הת פיסוק / יטופל הלוכפןו מעתה כאילו הוא תו פיפוק, והמונת "%5/ז50810" יבדק כמלה אחת. אם תקיש את המונח "/סטום/", יסולקו הלוכפנים, משום שהם מופלעים בקצות המלה, והמלה ספוּם תיבדק בפנ? עצמה. . סד גסמל מספר עמוד) סמל מספר העמוד מותלף במספר העמוד הנוכחי כאשר הוא מופיע בכותרת רצה עילית או תחתית. לדוגמה, סמל מספר העמוד ההתתל? הוא האמפרסנד (8), ותוכל להשתמש בו בהגדרת כותרת עילית או תחתית: .כת התחל .רו 2 .תת - +ס ומר --- 8 החח .כת סיים הכותרת התחתית הזאת תופ?ע בתחתית כל עמוד בתורו: אם הכותרת הרצה העילית או התחתית שלך מכילה אמפרפנד כחלק מתמליל, עליך לשנות את סמל מספר העמוד לאיזה תו שאין לו שימוש אחר: .הת סד ? .כת התחל .תב ימין שמאל ,של 2+ .שש 2+ .פצ /השימוש באמפרסנד (8)//עמוד ?/ .תב ם*ים .כת סיים הכותרת שתופלע בתחתית העמודים הבאים תהיה כזו: השימוש באמפרסנד (8) עמוד 96 . דד (רווח דרוש) רוותחים רג?לים (40 הקסאדצלמל?) נחשבים ב-%5/זק1א56 כרוותים בין מלים. כאשר שרשור שורות הקלט פועל, %5/ז:5681 עשויה לשבור שורת קלט לכמה שורות פלט בכל רווח בין מלים, כרצו? לעריכה. כאשר יישור שורות פלט פועל, %5/זק5081 עשויה להרתיב או לצמצם רווחים בין מלים, כדי ליישר את התמליל. ברווח הדרוש *ש להשתמש כל אימת שנחוץ בין המלים רוות שאפור לצמצמו או להרח?בו, או כשאתה מעוניין לשמור שתי מלים רצופות באותה השורה, כך שרווח המלים הרגיל לא ישרת צורך זה. דינו של הרוות הדרוש כדין כל תו אתר, שאינו רוות, בכל הנוגע לשרשור שורות ול*ישור, אבל הוא מוחלף ברוות רגיל עם הדפפת התמליל. לדוגמה, כדי לוודא שתואר א?ש? לא *מוקם בשורה אתת והשם שאליו הוא שייך, בשורה אחרת, השתמש ברוות דרוש: 066 מדריך למשתמש - 306 .הת דד = :.. וד"ר=פון=נוימן הלה ... .הת רד סיים בפלט, סימן השוולון (=) ?וחלף ברוות דרוש רלק, ויבט?ת שהשם עם התואר ?שארו לא מפוצלים בין שורות. כדי לוודא שתמליל שלושר *דנית לא ישובש עם היישור, השתמש ברוות דרוש: .הת רד = .תז 5 נ(ד)=בשלב זה, הכנם את ... התו '=' ?וחלף ברווח דרוש, ורותבו של הרוות הדרוש לא <וגדל עם ?ישור השורה. כדי לוודא שתמליל לועזי בתוך משפט עבר? לא יפוצל באורת שגו?ל בין שתי שורות, השתמש ברוות דרוש: .הת רד = ... זהו משפט עברל המכיל כמה מ?לים אנגללות, הפו1סהת-הו-0"05ש-50706 עצודר גתווי פוף פסוק) בדרך כלל, כאשר חיבור שודות קלט פועל, %5/זק5081 מכניסה רוות רגיל בין מלים בין המלה האחרונה של כל שורת קלט לבין המלה הראשונה של שורת הקלט הבאה אתריה. אם שורת הקלע הסת?ימה בסוף פסוק, %5/זק1זַא56 תוסיף הן רוות מלה והן רוות נוסף ב?ן המלה האחרונה של שורת קלט לבין המלה הראשונה של שורת הקלט הבאה אחתרלה. שורה מסתיימת בסוף פסוק כאשר התו האחרון בשורה (מבלי להבלא בחשבון מרכאות כפולות (") או סוגר שמאלי ()) הוא תו סוף פפוק. כשאתה מציין תוו" מוף פסוק באמצעות .הת, התווים המצויינים מחליפים כל תו סוף פפוק שהיה בתוקף עד עתה. לדוגמה, אם תקיש .הת עצור : . ישמשו רק הנקודה והנקודתיים כתווי פוף פסוק. מלה (מגדירי מלה) במגדירי מלה משתמשים כדי להפריד בין מלה למלה למטרות בדיקת איות. לדוגמה, המקף (-) הוא תו פיפסוק במצב ההתחלי, כך שהמונת "פשה18-חוּ" ?עובד על-:די בודק האיות כאילו הוא מלה יחידה. אם תקיש .הת מלה - ?חשב המקף כמגדיר מלה, והמונת "5אה18-הו" יבדק כשתי מלים נפרדות. הלוכפן ההפוך (צ) א?ננו משמש במצב ההתחלי כמגדיר מלה ולא כתו פ?פוק, כך שהמונח "1360קג" יבדק כמלה יח?דה. הלוכפן ההפוך אינו ניתן להקשה בכמה מסופים, אבל אפשר לקבעו כמגדיר מלה באמצעות הקשת הקוד ההקפאדצ:מל? שלו בכל מפוף שהוא: .הת מלה 60 המונת "360|ק8" ?עובד כשתי מלים נפדדות. מילות הבקרה של 5/זק1ַא50: .הת 97 .וג ווגם] א השתמש במילת הבקרה .וג נוג ם] ביחד עם מילת הבקרה .אם [אם] לעיבוד מותנה של שורות קָלַט של 05/ז506810. תוצאת המיבדק מצורפת לוגית לתוצאה של מילת הבקרה .אם [אם], .וג נוגם] או .או [או] האחרונה עמוד מבדק נזוג שבוצעה, כד: לקבוע אם ?יש לעבד את המטרה. כ פלט מבדק ( הדפסה + 1 מסוף ג מדעמ / ָ מושווה1 מושווה2 מבדעק עמוד פלט המחרוזת שתשמש כמשתנה המושווה הראשון. מושווה זה <כול להיות סמל. המחרוזת שתשמש כמשתנה המושווה השני. גם מושווה זה <כול להיות סמל. קוד בעל תו אחד או שני תווים המציין את טיבה של ההשוואה שיש לערוך בין שני המושווים. הקודים הם: קודילם משמעות של > שווה ל- לש -= לא שווה ל- גמ > גדול מ- קמ < קטן מ- גש ->‏ גדול מ- או שווה ל- קש =<‏ קטן מ- או שווה ל- שורת קלט תקפה של 3ז. היא יכולה להכיל מילת בקרה או תמליל. אם הן התנאי הזה והן מילת הבקרה .אם [אם], .או נ[נאו] או .וג נוגם] האחרונה שבוצעה אמיתיים שנ?הם. אז? שורת המטרה תהיה השורה שתבוצע, כאשר התו הראשון שאיננו רוות אחרי .וג נחשב כתו הראשון של השורה המיועדת לעיבוד. אם לא כן, מתעלמת המערכת משורת המטרה, והעיבוד ימשך בשורת הקלט שאחרי שורת הבקרה .אם. בודק אם העמוד המעובד כרגע הוא בעל מספר זוגי או א:- זוגי. זוגי מציין שהמבדק מיועד לעמוד בעל מספר זוג?. איזוגי מציין שהמבדק מיועד לעמוד בעל מספר אי-זוגי. בודק אם פלט %5/ז;1ַ506 נערך עבור מדפסת או מסוף. הדפסה מציין שהמבדק מיועד לקבוע אם הקלט נערך עבור מדפסת 53 או 3800. מסוף ל שהמבדק מיועד לקבוע אם הקלט נערך עבור מסוף 0 . מדעמ מציין שהמנדק מיועד לקבוע אם הפלט נערך עבור מדפסות עמוד. הרבגוניות האפשרית 05-1/זת5081 בכל הנוגע לעריכת הפלט גדולה מכפי שניתן לקבוע באמצעות מילת-מפתת זו. אפשר להשתמש בסמל: מערכת 05/זק5081 '%8יחדל' ו-'58יהדםי ניחידה לוגית ויחידה פיזית, בהתאמה) כדי לקבוע את היחידות הלוגיות והפיזיות שבהן ייעשה השימוש בפועל. נרירת מחדל: אין. הערות: 1. למען נוחתחות הקריאה, תוכל להופיף אם תרצה את האות ם בלי רוות שי ה מילת הבקרה .וג, וכך תכתוב את מילת הבקרה בצורה 2 או .וגם. : 88 מדריך למשתמש - "6פ3 מילות הבקרה .וג נוגם] ו-.או [או], ביחד עם .אם נאם], .אד [אז] ו-.אה [אחרת], מאפשרות לך לבנות משפטים לוגיים מורכבים. מילת הבקרה .וג עצמה איננה גורמת לשבירה; אבל מילת הבקרה שבמטרה עלולה לגרום לכך, אם תעובד. אורכו של כל מושווה יכול להגיע עד 255 תווים, והמושווה הקצר ו יוארך עד לאורכו של המושווה הארוך יותר, בהוספת רווחים סופו. אם מצב הפענוח אינו בתוקף כאשר מגיעה המערכת למילת הבקרה .וג, יפוענחו כל הסמלים התקפים בשני המושווים לפנ" ביצוע ההשוואה. (סמלים המכ?ללים רווחים, סוגריים או מפרידי מילות בקרה משובצים, יש להשוות במצב אי-פענות, על-מנת שהמבדק יתבצע והמערכת תוכל לזהות את מטרת .וג.) דוגמאות: כל שורות הקלט הבאות שקולות זו כנגד זו: .אם 6%/.88 של 6%/.08 .צג כן. .אם אה של 8ם .אם 68 של 88 .צג כן. .אם 88 של 8ם .וגם ₪8 של 486 .צג כן. אתה יכול להשתמש במללת הבקרה .וג ביחד עם מללת הבקרה .אם. לדוגמה, במקרה הבא: .אם %עיך = אשדוד .וג אאזור = חוף ?הודה .אז .עם מים > 'הים התיכון' אם הסמל אעיר קיבל את המחרוצזת "אשדוד" ואם הפמל 8אזוךר קיבל את המחרוזת "חוף יהודה", אזי הן תנאי אם והן תנאי וגם אמיתיים, וסמל אמים יקבל את המחרוזת "הים התיכון". מילות הבקרה של %5/זק5601: .וג 9 .טי [טור ?ח?ד] -/, | מילת הבקרה .טי [טוד יחלד] שומרת את הגדרת הטורים הנוכחית ומתחילה מבנה טור ?חיד ארעי. מילת הבקרה .רב נ[מצב רב טור?] משחזרת את הגדרת הטור:ם שנשמרה באמצעות .טל. [ נ | שים לבד: . .טי גורמת לשבירה ולשבירת קטע בלתי-מותנית. . .טל מסיימת שטח, רצף, גוש צף והערת שול?ים. הערות: 1. מילת הבקרה .טי [טור ?חיד] מתחת?לה ארעית ער?*כה בטור ?<ח:ד שרוחבו כמלוא הרוחב של מיפרט .אש [אורך שורה] הנוכתי. מילת הבקרה .רב [מצב רב טור:] משחזרת את הגדרת הטורים שהיתה בתוקף לפנ עיבוד .ט?. 2. אפשר לעבד יותר ממ?לת בקרה .ט? אחת בל? הופעת .רב באמצע. כל מילת בקרה .רב מסלקת מילת בקרה .ט? אחת, ועד לפילוק מ?לת הבקרה .ט? הראשונה שניתנה, הגדרת הטורים שאותה משהתזרת כל מילת בקרה .רב תהיה הגדרת טור ?חיד שנקבעה באמצעות מילת בקרה .טל קודמת. 3 מילת הבקרה .הט [נהגדר טור] מתחילה הגדרת טורים חדשה לגמר?, ומסלקת את כל מילות הבקרה .רב ו-.8? שהיו בתוקף לפניה. 6. מילת הבקרה .ט? מתחילה קטע חדש. לפיכך יושמטו דילוגים שהוכנסו באמצעות מילת הבקרה .דל נדלג] לפני שהוכנסם תמליל כלשהו לטור, משום שאלמלא סולקו, היו מופ?עים בראש הטור. סו "הפקה" 8:5 -- | / שולל ג לדג 4 > 45 4 ; 4 ו / 100 מדריך למשתמש - =₪6 .טמ [טור מותנה: מילת הבקרה .טמ נטור מהכמות המפורטת עם מ 6 מותנה] גורמת לקפיצת טור אם נותר בטוד הנוכחי רוות בכמות קטנה ילת הבקרה. צ כמות הרווח האנכי החייבת להישאר בטור הנוכח? על-מנת שהעיבוד יימשך בל? קפיצת טור. אם הטור הנוכחי ריק ונמצא בקטע הראשון של העמוד, נעשית קפיצת טור, והטור הקודם כפוף לאלזון טורים, אם איזון הטורים נמצא בתוקֶָף. אם הושמט צ, וילש תמליל בטור הנוכחהי, מֶתבצעת קפיצת טור לראש הטור הבא. הדבר שקול כנגד פעולתה של .תט [תח?לת טורז. שים לב: . .טמ גורמת שבירה. . .מ מסלימת רצף, גוש צף, או הערת שול?ל:ים. . .טמ מבטיחה תחילת עריכת העמוד. העדות: . עם הופעת במילת הבקרה .טמ, פט/ז;56%1 בודקת אם נותר רווח מספיק בטור. אם אין, ואם הטור הנוכחי איננו ריק, מבוצעת שבירה ואחריה מבוצעת קפלצת טור. אם הטור הנוכחי איננו הטור האחרון בעמוד, :היה הטור החדש בלתי-כשיר לאיזון טורים עם הטורים הקודמים לו, על-מנת שהחומר שלאחר .טמ יימצא בתחילת הטור החדש. אולם אם נותרה בטור זה כמות הרוות שצוינה או יותר, או אם הטור ריק ולא [עשתה קפיצת טור, עלול איזון טורים לאחר מכן לפצל את התמליל נתוך הרוות האנכי שצוין. כדי לוודא שרציפות התמל:ל חישמר בכל זאת, השתמש במילת הבקרה .רצ נרצף]. מילות הבקרה של 05/זק1א50: .ט?, .טמ 11 1122 .טם [טבלר פותת] ד. מילת הבקרה .טפ [טבלר פותח] נוצרת על-?די 5/זק1א506 ומתבצעת כל אימת שמעובדת שורת קלט המתחילה ברווח טבלר. ה" 6 ממווטושמוראמשנוסשווווהר-התתררחרוו. שים לב: .טפ גורמת שבלרה. הערות: 1 בכמה מקומות בפפר זה נכתב שעצירת טבלר בפתיחת שורת קלט (עצר מוביל) גורמת לשבירה. בפועל, הדבר נעשה בכך שהמערכת יוצרת ומנצעת את מילת הבקרה .טפ כל אימת שהיא מעבדת שורה המתחילה בעצירת טבלד, והפונקציה של מי?לת הבקרה .טפ זהה לפונקציה של מילת הבקרה .שב. אם אתה מעונלין שעצירת טבלר מובילה תבצע איזו פונקציה אחרת, תוכל להגדיר מכלל .טפ באמצעות .המ [הגדר מכלל:], ובהנתה שפענות המכללים פועל, יבוצע מכלל .טפ שלך כל א*מת שתעובד עצירת טבלר מובילה. עם זאת, עליך לשים לב לכך שעם עיבוד מילת הבקרה או המכלל .טפ, העצלרה המובילה עדילן נמצאת בשורה, והי:א תעובד כחלק מהתמליל של אותה שורת קלט. במלים אחרות, אינך :כול להשתמש במכלל .טפ כד? לפלק עצירת טבלר מובילה מהשורה. שום פונקציית .טשפ לא תבוצע בשורות המעובדות במצב מילולי (.מל נמילול?]). מדריך למשתמש - "₪356 .יכ [ישר אנכי1 | אש. השתמש במילת הבקרה .יכ נ[נלשר אנכי] כדי להתח?ל ולסלים ישרים מאונכים בטור הנוכתלי. ישימין מרכז יששמאל סיים שםישר כל שם של ישר בעל שם נתון המוגדר באמצעות מילת הבקרה .ה? נהגדר ישר]. אם לא ניתן שם, ישורטט הישר המאונך באותו הקו ששימש לשרטוט הישר המאונך הקודם במילת הבקרה ‏ .יכ הנוכחית. אם אתה מציין שסישר אתה ח?יב לציין גם לפחות קבוצה אחת של תצוזות אנכיות. ה המיקום האופקי הנומינל? של הישר המאונך, כשהוא נקוב בכל . יחידת רווח תקפה. ימין קובע שהמיקום הנומינל? של הישר המאונך ?היה צמוד ימל?נה. שמאל מציין שהמיקום הנומילנל? של הישר המאונך יהיה צמוד שמאלה. לשימין קובע שהקצה הימנ? של הישר המאונך יהיה מל?ושר עם המיקום האופקי הנומינלי.- מדפסות שורה מתעלמות מ"לשימין. זוה? ברירת המהזל למדפסות עמוד. מרכז קובע שמרכז הישר המאונך צריך להיות מ?ושר עם המיקום האופק? הנומינלי. מדפסות שורה מתעלמות ממרכז. ?לששמאל קובע שהקצה השמאלי של הישר המאונך צריך להיות מלושר עם המיקום האופקי הנומינלי. מדפסות שורה מתעלמות מיששמאל. סיים קובע שיש לסיים ישר בעמדה האופקית שצוינה. אם צוין סיים, תתעלם המערכת משסישר. אם סל?ים הוא המלצד הלחלד שצוילן, *סתיימו כל הישרים המאונכים. נרירת מחדל: *שימלן שים לב: . . גורמת שבירה. . .יכ מבטיחה תחילת ער*כת העמוד. הערות: 1. במילת בקרה .*כ יחיזה, אפשר לשרטט כמה ישרים מאונכים נפרדים. לכל ישר, תוכל לציין שלושה דבר:ם: . את שם הישר שיש להשתמש בו בשרטוט הקטע . את המ?קום האופקי הנומינלי של הישר . את צורת היישור שלו, כלומר, האם הקצה הימני שלו, הקצה השמאלי או מרכזו צריך להיות מיושר עם העמדה הנומינלית. 2. לשרים מאונכים אינם יכולים לחפוף. מילת הבקרה .יכ יכולה להתחיל ישר מאונך חדש, אבל כל הילשרים המאונכים שכבר הוחל בשרטוטם *משכו, אם הדבר אפשרי. אם אחד מן הישרים החדשים חופף ישר קודם, יסתיים הישר המאונך הקודם. 53. אם המערכת אינה יכולה לבצע בקשת יישור, הישר ישורטט קרוב ככל האפשר לעמדת היישור המבוקשת. לדוגמה, אם ביקשת למרכז ישר מאונך עבה מאוד בעמדה הקרובה לשולי העמוד *ותר מכדי מחצית מילות הבקרה של %5/זק61א50: .טפם, .יכ 13 עוביו של הישר, המערכת לא תוכל למלא בקשה זו מבלי למקם חלק מהישר מחוץ לשוליים. במקרה זה, קצה ה?שר ימוקם בצמוד לשול?ים. | יש עוד דוגמאות לבקשות ??שור בלתי אפשריות: . בקשה ללשר קו מאונך ימינה, בשוליים השמאליים. . בקשה לישר קו מאונך שמאלה, בשול?ים הימנ?ים. 6. כל העמדות האופקיות במילת בקרה .יכ אחת, המפורטות במפורש או במרומז, חייבות לבוא בסדר עולה ואפור להן לחהפוף. במלים אתרות, אתה חי:יב לציין את כל הישרים מימין לשמאל. 5. במדפסת 3800 דגם 1 ובמדפסת 3800 דגם 3 (מצב תואמות בלבד), חלות כמה מגבלות על השימוש במ?לת הבקרה .?52: . אפשר להשתמש רק*? בסוג:-אות חד-רוות?ים (6סהס5סהסח) לשרטוט ישרלם מאונכים, ולכל פוגי-האות בשימוש חייבת להיות אותה הצפיפות. . כאשר ישר מאונך חופף תו תמליל, הישר ?בוא במקומו של התו. + כאשר ?שר מאונך חופף רוות לבן אופק" בטור אתר, יישור התמליל עלול להשתבש. 6. אם לא צולן שםישר, ?שורטט הלשר באמצעות ברירת המחדל של הישר בהתאם ליחידה הלוג:ת: . במדפסות שורה, הישר יבנה באמצעות קבוצת תוו" התיבה של סוג-האות הנוכתל. . במדפפות עמוד, הישר ?שורטט בישר ברירת המחדל, כמתואר ב".הי נהגדר ישר]" בעמוד 67. 7. ?שרים מאונכים, בין אם נוצרו באמצעות .*כ או באמצעות מילת הבקרה .תב נ[תיבה], החוצים טורים או עמודים, יגיעו עד תתתית הקטע או העמוד. 8. אם שטח קטע מכיל ישר מאונך שלא הגיע לפלומו, הישר ישורטט עד תחתית הקטע כולו, מבלי להתהשב בעומק שצוין עבור שטח הקטע. בשטחי גוף ועמוד, הישר ישורטט רק עד תחתית השטת. דוגמאות: . אפשר להשתמש במילת הבקרה .?כ לשרטוט ישר מאונך *חיד בכל מקום שהוא בטור: . ח158 .רו 3 %. סלים . אפשר לשרטט כמה ?שר?ם מאונכים במילת בקרה .*כ אחתת, ולהתחיל ישרים מאונכים חדשים בשעה שישרים מאונכים קודמ?ם עד?:ן נמצאים בביצוע. .הי דק עו1ב? 0.4008 .הי עבה עוב? 8ח0.6 . דק 108 דק 2078 .רו 2 . עבה ח15 .רו 2 .יכ סיים יו כל מוגי האות למדפסות 3800 המופצים עם 05/זק5081, כמפורט ב"סוגי-אות לשימוש עם %5/ז50810" בעמוד 366, הם חד-רווחיים;, מלבד 106 מדריך למשתמש - "₪6 התוצאה תהלה: מדפסות שורה ?תעלמו משם הישר ללשרים מאונכים חדשלם, אם כבר נמצאים בביצוע ישרים מאונכים קודמים. את כל הילשרים המאונכים המתבצעים בעת ובעונה אחת ?יש לשרטט באותו סוג-אות ובאותה קבוצת תוו? התל?בה. אפשר להכנים ישרים מאונכים לתיבות המשורטטות באמצעות מילת הבקרה .תב [תיבה]. לדוגמה, 15 .רו 2 .תב ח5 25% .תב סיים .רו 2 .יכ סיים התוצאה תה?ה: מילות הבקרה של פט/ז;זַ506: .יב 5 .יי [ישר אופקל] א, השתמש במילת הבקרה .? הנוכתחי. [נשםישרם פ נישר אופקי] כדי למקם קטעי קו לשר אופקי, אחד או יותר, בטור ימין נַאלֶ] שמאל הז נאל] 208 למשך אורך 16 שמישר כל שם של ?שר בעל שם נתון המוגדר באמצעות מילת הבקרה .ה? 1 למין אל 2 שמאל למשך [הגדר ישר]. אם לא ניתן שם, ?שורטט קטע הישר באותו הקו ששימש לשרטוט הקטעים הקודמים בנמילת הבקרה .:פ הנוכת:ת. אם לא צוין קודם לכן שמו של ?שר, תשתמש המערכת בישר ברירת-המחדל. אם ציינת שם ישר, אתה חייב לציין גם לפחות קבוצה אחת של תזוזות אופקיות. תזוזה אופקית של הקצה הימני של קטע הישר, הנקובה בכל ?חידת רווח תקפה. קובע שהקצה הימני של הישר האופקי צריך להיות צמוד לימין הטור. מילת מפתח לשימוש לְפִי בחירה, המציינת שהמיצד הבא הוא התזוזה האופקית שמאלה של הקצה השמאלי של קטע הישר האופקל. התדונה האופקית של הקצה השמאלי של קטע הישר האופקי, הנקובה בכל יח?דת רוות תקפה. קובע שהקצה השמאל? של הישר צריך להיות צמוד לשמאל הטור. מציין שהמיצד הבא הוא אורכו של קטע הישר. את אורך אפשר לבטא בכל יתהידת רווח תקפה. ברירת מחדל: אין. שים לב: .יפ גורמת שבירה. .יפ מבטיחה תחילת עריכת העמוד. ת: הערו +1 .6 במילת בקרה .ים יחידה, אפשר לשרטט כמה קטעים נפרדים של ישר אופקי. עבור כל קטע, תוכל לציין שלושה דנרים: . את שם הישר שיש להשתמש בו בשרטוט הקטע . היכן מתחיל הקטע (קצהו הימני של הקטע) . היכן מסתיים הקטע נגקצהו השמאלי של הקטע), כשפריט זה נתון כאורך הקטע או כמידת התזוזה האופקית של קצהו השמאל? של הקטע. כל העמדות האופקיות המפורטות עם מילת בקרה .י5 אחת, צריכות לבוא בסדר עולה. במלים אחרות, אתה חייב לציין את כל הישרים מימין לשמאל. אם לא צולן שםישר, ישורטט הישר באמצעות ברירת המחדל של ה*שר המתאים ליחידה הלוגית: . במדפסות שורה, הישר יבנה נאמצעות קבוצת תווי התיבה של סוג-האות הנוכת?. . במדפסות עמוד, ישורטט הישר באמצעות ישר ברירת המחדל, כמתואר בפרק ".הי [הגדר ?לשר]" בעמוד 67. נמדפסות עמוד, עומק השורות המכילות ישרים אופקיים שנוצרו באמצעות ."5 יהיה תלו? בריוות השורות המצוי כרגע בתוקף: מדריך למשתמש - "₪06 . אם צוין ריווח שורות קבוע באמצעות .רח נורמ, יהיה לשורות המכילות י?שרים אופקיים העומק שצוין, גם אם רוחב זה קטן מעובי הישר. . אם הריוות הקבוע איננו בתוקף, יהִיה לשורות המכילות ?*שרילם אופקיים עומק השווה לעוביו של הישר העבה ביותר, ועוד ההפרש בין ערכו של רלוות השורות הנוכחי לבין גובה האות המרב" בסוג-האות הנוכת?. הדבר שומר על מירווח (שתו1680) קבוע ב?ן שורות תמלי:ל לבין שורות של ישרים אופק?לים. 5. אם ניתן ."₪ ללא שום מיצדים, תחזור המערכת על הישר האופק? הקודם. דוגמאות: . אפשר להשתמש במללת הבקרה .5 כד? לשרטט ישר פשוט ברוחב הטור: .יפ ימין שמאל . אפשר לשרטט כמה ?*שרלם אופקיים במילת בקרה .8% יחלדה: .יי 50 למשך חל ח15 אל 258 . אם הגדרת ישרים בעלי שם נתון באמצעות מילת הבקרה .הי [הגדר ישר], עבור מדפסות עמוז, הש להשתמש בהם עם .ים: .ה" דקיק עוב? ₪חח0.4 .הי שמנמן עוב? 0.6008 .יפ דקיק ח5 למשך 57 שמנמן ח15 אל ה25 * אפשר לשלב ישרים אופקיים עם ?לשרים אנכיים: .יכ 15 2 .5 . למשך 20 .יכ סיים . ישרים אופקיים יכולים לחצות תיבות ששורטטו באמצעות מי?לת הבקרה .תב נ[תיבה]: .תב 1008 208 .י ח5 אל 258 .תב סםלים מילות הבקרה של %8/זַ;5081: .יפ 17 .כט [הכלל מיקטע] - 81, השתמש במילת הבקרה .כט [נהכלל מיקטע] כדי לזהות מיקטע שיש לכלול אותו בטור בשעת הדפסת המסמך במדפסות עמוד, או כדי לשמור מקום פנוי לעבודה גראפית שתודבק למסמך אחרי הדפסתו במדפפות שורה. | .כט | שסמיקטע | נרוחב הז נעומק צז נבשורה] שממיקטע שם חיצוני המזהה את המיקטע. ב-005, שםמיקטע ח??ב להיות שם קובץ 085 בספריית מ?קטעים. ב-0פז, שמםמיקטע חייב להיות שמו של אבר בספריית מיקטעים. אופציית 550115 של הפקודה 3זת5081א/ מזהה את ספרלית המיקטעים של המערכת המארחת. רוחב ערך רוות אופקל. אם שםמיקטע נמצא בספרלית המיקטעים, תתעלם המערכת ממיצד זה. אם שםמיקטע א*נו נמצא בספרלית המיקטעים, תשתמש המערכת בערך זה לקביעת רוחב המ?קטע. ערך ברירת המחדל של רוחב הוא רוחב השורה בטור הנוכחי פחות ערכי התזוזה מימ*ן ומשמאל. עומק ערך רווח אנכי. אם שממיקטע נמצא בספריית המיקטעים, תתעלם המערכת ממיצד זה. אם שםמיקטע אינו נמצא בפפריית המיקטעים, תשתמש המערכת בערך זה לקביעת עומק המלקטע. ערך ברירת המחדל של עומק הוא אפם. בשורה מיצד זה קובע שתכולתו הממשית של מיקטע העמוד המבוקש, ולא רק שמו, צריכה להיכלל בתזרים נתונל הפלט (חה8ש"5% בּ%בכ +טמ%צט0) ש-%5/זַת5681 יוצרת עבור מדפסות עמוד. ברירת מחדל: אין. שים לב: . .כט גורמת שבירה. . .כט מבטיחה תחילת עריכת העמוד. הערות: 1. המיקטע ימורכז או יוצמד לשול? ימין או שמאל, בהתאם למצב עריכת התמליל הנוכחי. 2. בדרך כלל יישמר למיקטע מקום מספיק, על-מנת שלא יהפוף תמליל אחר בטור. אולם אם ריוות השורות נקבע כַאפם באמצעות מילת הבקרה .רח נריווח שורות], המיקטע עלול לעלות על התמליל שקדם לו. אם הוצבה תזוזת קו-בסים שלילית באמצעות מילת הבקרה .הב נהזז בסים], המיקטע עלול לעלות על התמליל הבא אחריו. 3. המערכת מתעלמת ממיצדי רוחב ועומק אם המיקטע שזוהה בשמו נמצא בספריית המיקטעים. במקרה זה, תשתמש המערכת נממדי המל?קטע בפועל, בשעת העריכה. הַמערְכת תשתמש בערכים שקיבלה עם מיצדי רוחב ועומק אם המיקטע לא נמצא בספריה; הסיבה יכולה להיות: ₪ המסמך נערך עבור מדפסת שורה. * | צוינה אופציית 0550118א של הפקודה 3זץ5661א. . השם שניתן עם מילת הבקרה .כט אינו קיים בספריית המיקטעים. 6. התוכנה (:02) ע%ו1וסה" פהוצתו;ק +הפהטססת 60000564, שבה משתמשים להדפסת קבצ? %מוח50 נמדפסת 64250, איננה מתירה את השימוש במיקטע בעל אותו הַשֶם יותרך מפעם אהת באותו העמוד. עם זאת, %5/ז;1א50 איננה כוללת הגבלה מעין זו, עבור שום מדפסת. 108 מדריך למשתמש - =₪6 5 תכניס את שם מקטע העמוד לתזרים נתוני הפלט שהיא מפיקה עבור מדפסות עמוד. אם מקטע העמוד המבוקש לא נמצא, והמיצד בשורה צוין, %5/זקזַא508 לא תכניפם את שם מקטע העמוד לתזרים נתוני הפלט. בשני המקרים, %5/ז5081 מוציאה הודעה. / 5. גם אם מקטע העמוד המבוקש לא נמצא, והמיצד בשורה לא צוין, 6. המערכת תתעלם מהמיצד סובב של מילת הבקרה .הח אם צוין עבור שטחי קטע. דוגמאות: . אפשר לכלול מיקטעים כחלק מתרשים. לדוגמה, ננית שספרלית המיקטעים של המערכת '5+51.0065550' מכילה אבר בשם עמודות, שהוכן עבור מדפסת עמוד: =. אפשר לכלול מיקטע זה בגופו של תרשים: | .רצ התחל .כט עמודות תרשים 8. התפלגות חודשית של תצפיות באיש השלג הנוראל .זל 1 .רצ מיים כשיודפסם המסמך, המיקטע ישולב עם מסגרת התרשים ועם כותרת התרשים: תרשים 8. התפלגות חודשית של | תצפיות באלש השלג הנורא? . אפשר להשתמש במילת הנבקרה .כט כדי לשמור מקום למ?קטע, כאשר המסמך נערך עבור מדפסת שורה. לדוגמה, אם המסמך המכיל את הדוגמה הקודמת, נערך במקרה למדפסת 1605, שאיננה משלבת מיקטעים, אפשר לציין את התרשים כך: מילות הבקרה של 5צ/זק5081: .כט 19 ---₪-20 וו .רצ התחל .כט עמודות עומק 568 תרשים 9. התפלגות חודשלת של תצפיות באיש השלג הנורא .דל 1 .רצ ם?לים אם המסמך נערך עבור מדפסות עמוד, ותשתמש בממד? אפשר להשתמש במתארי הסמל 8פשי ועומקו של מיקטע. מתארי סמל אלה יוכלו להועיל המיקטע עצמו. שורה, מילת הבקרה .כט תשמור תתעלם המערכת מהמיצד עומק אולם אם המפמך נערך עבור מדפפת מקום בעומק 5 פ"מ בתרשים. ו-58פ' כדי לקבוע את רותבו כשאתה מנסה לבצע מיקום דינמי של מלקטע בעמוד. אם קיים של מיק1, לכך, מאופינות. בשעת עריכ של הפקו 0 כדי לקבל את רוחבו בכך עיגול מספרים, . מיקטעים יכולים לחפוף זה 0 אא מכיל את האיור הבא, 6: 2 1 2 201 1. בנוסף שהוכן . . . . . . . . . אפשר למזג מיקטעים אלה כדל 110 מדריך למשתמש - =6סט₪ . .1 .1 1 1--1-1-42--1-1--1-1+-+-- יפמ א מ יי אפ א נ ד הנתו %8'מיק1 מיקטע בשם מיק1, למשל, ערכו של 58א'מיק1 יהיה רוחבו ן ביחידות רוות אופק: בלת? מאופינות. בדומה יתן את עומקו של מ?ק1 ביחידות רוות אנכי בלת: ה עבור מדפפות שורה, דה 3זַת81א560א, או או אם צוינה אופציית 05506118א הערך שיתנו שני מתארי הסמל הללן יהיה עומקו של מיקטע ביחידות מדפסת, ולמנוע הקש 58'828%א'מיק1 8%'אפפ'מיק1. את זה. לדוגמה, נניח שקובץ 685 בשם שהוכן עבור מדפסת 4250: * 66 ₪ ש לכך, קובץ 685 בשם 1156250 1זםוץ מכיל את האיור הבא, עבור מדפסת 6250: ליצור תרשים אחד: 0ח- .תב שמן ימ*ן שמאל .2 הב5א50 .רח נורמ 0 .כט ס1%01 .שי 2+ תרשים 9. התפלגות דו-חודשית של תצפיות באיש השלג הנוראל: דיווה: התצפילות מגיעים בד"כ לשיא בזמן עונת התיירות בהימלאיה. .תב סיים .רו בשעת הדפפסת המסמך, המיקטע"ם *שולבו עם מסגרת התרשים וכותרת התרשים: יפ מ א מ :יי א פ א נ ד תרשים 9. התפלגות דו-חודשית של תצפיות באיש השלג הנוראי: דיווח?י התצפיות מגיעים בד"כ לשלא בזמן עונת התיירות בהימלאיה. מילות הבקרה של %5/זק5081: .כט 11 = <<< .כמ וכְנימת מפתח] 0 מילת הבקרה .כמ [כניסת מפתת] עורכת כניסה ?חידה למפתת העניינים. בדרך כלל רק מ?לת הבקרה .מפ [מפתת], משתמשת במילת הבקרה .כמ לעריכת כניפות המפתח השונות שנבנו על-סמך .צמ [צרף מפתת]. מילת הבקרה נכ נ1 נ2 1+ 4 / / 0 מחרוזת 112 כ מציין שיש ליצור כניפת למפתת. 1 + מגדיר את רמת הכניסה למפתת ככניסה ראשונית, שנלונית או שלישונית. לכל רמה של כניסה למפתת נלתנת ער?כה מתאימה מבח?נת ריווח, תזוזה וכדומה. מתרוצת נוסח הכניסה למפתת. כרירת מחדל: אין. שים לב: .כמ גורמת שבלרה. .כמ מבטיחה תחילת עריכת העמוד. הערות: 1 מילת הנקרה .מפ [מפתח] יוצרת מילות בקרה .כמ כדי לערוך את מפתח הענ?לינים. תמליל כנלפות המפתח שנוצר על-?די .מפ נמפתהז בנוי מן המונח המופיע במפתת וממספרי העמודים שבהם מופיע המונת, כשביניהם מפרידים שני רווחים דרושים. מילת הבקרה .מף נמפתה] יוצרת מילת בקרה .כמ כ כאשר האות הראשונה של כני:פת המפתח שונה מזו של כניסת המפתח הקודמת. מכיוון שמילת הבקרה .כמ מבוצעת עבור כל כניפת מפתתה על-יך: מילת הבקרה .מפ [מפתח], תוכל להחליף אותה במכלל בעל אותו השם כדי לשנות את העריכה שמספקת המערכת לכניפות מפתת. אולם עליך לשים לב לְכַךְ שמילת הבקרה .מפ [מפתה] מזמנת את מילת הבקרה .כמ בצורה .כמ1, .כמ?, וכן הלאה. זאת אומרת, למשל, שאם אתה מבקש להחליף את ברירת המחדל של כותרות מפתח בכותרות מתוחכמות ?ותר משלך, עליך לספק רק מכלל .כמכ; המכלל שלך יעבד את כל כותרות המפתח, אבל כניסות מפתתח ברמות 1, 2 ו-3 יעובדו על-:ד? מ:לת המפתח .כמ. מדריך למשתמש+> 5970566 הזשיט הו סה הרו .כע [כוחרת עילית] ₪ש. השתמש במל?לת הבקרה .כע נכותרת עילית] כדי לזהות שורות תמליל שישמרו ככותרות רצות עיליות עבור העמודים הבאים. התחל מזהה את השורות הבאות ככותרת עילית רצה שיש לשמור אותה ולמקמה בעמודים הבאים, הזוגיים, האי-זוגיים או בכל העמודים הבאים, בהתאם למיצד זוג" או איזוגי, באם ניתן. התחל הוא ברירת המחדל. סילים מציין את פלום הגדרת הכותרת הרצה הע:לית. זוגי קובע שאת השורות הבאות ?יש לשמור כהגדרת כותרת רצה עילית לעמודים בעלי מספר זוג.י בלבד. אם לא צוין זוגיר או איצוגי, הכותרת הרצה העילית תמוקם בכל עמוד. א:לזוגי קובע שאת השורות הבאות יש לשמור ככותרת רצה עילית לעמודים בעלי מספר א?-זוג:י בלבד. אם לא צוין זוגי או א?לצוגי, הכותרת הרצה העילית תמוקם בכל עמוד. בטל אפשר להשתמש במיצד זה עם המיצד צוגי או איצוגי, או בפנל עצמו, כדי לבטל כותרות רצות עיליות שהוגדרו עם מלצד?ל זוגי, איזוגי או התחל. מנע אפשר להשתמש במיצד זה עם המ?צד זוגי או אליזוגי, או בפנל עצמו, כדי להשעות הגדרת כותרת רצה עילית. ההגדרה המושעית ממשיכה להתקיים, אבל היא לא תודפס בשום עמוד לפנ? שתשוחזר. הגדרה מושעית של כותרת רצה עילית תתבטל אם תוגדר כותרת רצה עילית חדשה באמצעות .כע זוגי, איזוג"? או התחל. הכותרת החדשה לא תושעה על-:די .כע מנע שניתן קודם לכן. כדי להשעות את ההגדרה התדשה, עליך לתת שוב .כע מנע אחרי גמר ההגדרה. שחזר אפשר להשתמש במיצד זה עם המיצד זוגי או איזוגי, או בפנל עצמו כדי לשחזר כותרת רצה עילית שהושעתה קודם לכן באמצעות המיצד מנע. בצע קובע שאת הכותרת הרצה העילית יש לעורך תוך שימוש בהגדרה האחרונה שניתנה. מצב התחל?ל: ברירת מחדל: התחל שים לב: . .כע גורמת שבירה. . .כע נכנסת לתוקף בעמוד הבא. הערות: 1. הכותרת הרצה העילית תמוקם בעמוד מ?יד מתחת לרוות שהוגדר באמצעות מילת הבקרה .קע [קצה עליון]. 2. כותרות רצות עיליות נערכות בהתאם לסביבת העריכה הראשונית, כולל שינוי?ם שהוכנפסו באמצעות מילות בקרה לתוך הגדרת הכותרת. ראה תרשים 10 בעמוד 119 לרשימת השדות השייכים לסביבה הפעילה מילות הבקרה של 05/זק1א50: .כמ, .כע 1153 116 והמועברים מן הסביבה הנוכחית אל סבילבות הכותרות הרצות, העיליות והתחתיות. :. אסור להשתמש בתוך כותרת רצה, עילית או תחתית, במילות הבקרה .כת, .כע ו-.הש, וכן במילות הבקרה המתתילות עמוד תחדש. מילות הבקרה האסורות הן: .תט [תחילת טור] .מ נטור מותנה] .דמ [קפיצת עמוד מותנית] .הש [הערת שול:ים] .מפ [מפתת] .קד [קפיצת עמוד: .כת [כותרת תחתית: .כע [כותרת עילית] .תע [תוכן ענללנים: בנוסף לכך, אסור השימוש בכל מילות הבקרה .כ0 - .62 נרמת כותרת 0 - 16 המתחילות עמוד חדש. שים לב לכך ש-.תט [תחתילת טור] ו-.טמ [נטור מותנה] אסורות בשימוש רק אם הן גורמות לקפיצת עמוד. >. כותרות רצות עילליות לעיבוד חוצזר ונשנה, יכולות לזמן מכללים ויכולות להכיל תגי גמל. 5. סמלים המופיעים בהגדרות כותרת רצה עילית יוחהלפו בערכי הממללם בנשעת מיקום הכותרת הרצה בראש העמוד. פענות הסמלים מושבת אוטומטית בשעת הגדרתה של כותרת רצה עיל:ת. 6. סמל מספר עמוד המופיעים בכותרת רצה עילית יוחלפו במספר העמוד הנוכחי. ברירת המתדל לסמל מספר עמוד היא האמפרפנד (8); אפשר לשנות אותה באמצעות מילת הבקרה .הת [הגדר תו]. ל מיצדי בטל, מנע ושחזר של מילת הבקרה .כע לא ישעו מאומה אם אין בנמצא הגדרת כותרת רצה עילית שאותה יוכלו לבטל, להשעות או לשחזר, בהתאמה. 8. כשאתה מציין את המיצד בצע, תשתמש המערכת בהגדרה הנוכתית של כותרת רצה עילית כדי לשנות את עריכת הכותרת. הכותרת הרצה העילית שנערכה כך תחל:?ף את הכותרת הקיימת. אם הכותרת הרצה העילית מכילה מידע משתנה, היא תשתמש בערכים הנוכחיים. 9. אם עומק הכותרת הרצה העילית החדשה שצוינה באמצעות המיצד בצע שונה מעומק הכותרת הרצה העילית המקורית, אז?י: . אם הכותרת הרצה הע:ל?ת החדשה תוכל להיכנםס לעמוד הנוכח?, היא תמוקם בעמוד הנוכחי וגוף העמוד יותאם אליה. . אם הכותרת החדשה אינה יכולה להיכנפ, תבוצע קפיצת עמוד. דוגמאות: . כותרת רצה עילית, הממקמת סמיווג בטחוני בראש כל עמוד של המסמך, אפשר להקיש כך: .כע התחל .מר סודי ביותר . הכותרת הרצה העילית הבאה נושאת את אותה ההודעה כמו הקודמת, אבל בהדגשה קצת יותר חזקה: .כע התתל .תב ימין שמאל .תם 812א .מר סודי ביותר! .תב םיים .רו .כע סיים סיווג בטחונ? זה ?מוקם בראש כל עמוד: מדריך למשתמש - =6פקא סמללם שלא פוענחו הנכללים בהגדרת כותרת רצה עילית ?<פוענחו בכל עמוד שבו מופיעה הכותרת. לדוגמה, .הי שמן עובי חח0.5 סוג 58אות(2) .כע התחל .יפצ /קטע 8קטע.//עמוד 8/ .8 שמן ימין שמאל הסמל הלא-מפוענת %קטע יכלל בהגדרת הכותרת העילית הרצה. בכַל עמוד, יוחלף 8% בערך הסמל כפי שהוא בשעת התחלת עריכת העמוד. סמל מספר העמוד (%) יוחהלף במספר העמוד הנוכחל. לדוגמה, אם ערכו של א8קטע הוא "מ", הכותרת הרצה העילית תהיה קטע מ עמוד 115 וו ווה - מילות הבקרה של 5ט/זק1א50: .כע 15 .כק [כתוב לקובץ] =שו, השתמש במילת הבקרה .כק נכתוב לקובץ: כדל להורות ל-5צ/זק1א50 לכתוב שורות תמל:?ל או מילות בקרה לקובץ הפלט =זאזעחפע. ח קונע את מספר שורות הקלט שיש לכתוב בקובץ =זשזטאפפ. אם הושמטע ת, מניחה המעדכת שהכוונה ל-1. התחל קובע שיש לכתוב את מילות הנבקרה והתמליל הבאים לקובץ <זאזטאפע, עד להופעת .כק סיים. סיים מפסלק כתיבת תמללל ומילות בקרה לקובץ אזאזעאפם, בין אם צוין התחל ובין אם צוין הח ועדיין לא הגיע לסיומו. אם ציינת .כק סיים, הלים הכללים הבאים: . היא חייבת להופיע בשורה נפרדת לעצמה. . חייב להיות רווח ריק בין מילת הבקרה לבין המיצד. . אין להשתמש במתאם מילות הבקרה בשורה זו. שורה שורת תמליל או מילות בקרה שיש לכתוב לקובץ. תג קובע שיש לכתוב את מילות הבקרה והתמליל הבאים לקובץ =זשזט5פ עד להופעת תג-הסיום של גמל ההולם את תג ההתתלה שהופעל על-ידי .כק תג. שכץ | גורם לשיבוץ קובץ =זשזטתפפ. מחק גורם למחיקת קובץ ת=זאדטחפפ. ברירת מחדל: 1 הערות: 41 כל התמליל ומילות הבקרה בין .כק התחל לבין .כק סיים נכתבים לקובץ =זשזטהפס ללא כל עיבוד מלבד תרגום קלע, פענות סמלים ועיבוד תגים. מילות בקרה .כק [כתוב לקובץ] אינן נכתבות לקובץ. ה מתעלמת מכל .כק מלבד .כק סיים כאשר .כק כותבת שורות קובץ. 2. אם קובץ =זשזטאפס מכיל תגי גמל, עליך להציב לפני .כק התחל את הפקודה .שג תג מיים, ואחרי .כק פיים, את הפקודה .שג תג התחל. אם אתהף משתמש בצורת תג של .כק אינך צריך להשבית את עיבוד תגי גמל, משום שהדבר נעשה אוטומטלת. 5 אם פענוח הסמלים פועל, השורות הנכתבות לקובץ יפוענתו לפנ? הכתיבה. אם הפענוח פועל בעת שיבוץ הקובץ, השורות יפוענתו שוב אם נותרו סמלים לא-מפוענתים אחרי הפענות הראשון. 6. אפשר לקשר את זיהוי-הקובץ =זאזטחפם עם שמות קובץ או קבוצת נתונילם שונים, באמצעות מילת הבקרה .הק [הגדר קובץ]. לפרטים נוספים, ראה את הדיון ב".הק נהגדר קובץ]" בעמוד 87. באמצעות ו ב-.הק, אפשר לכתוב סוגים שונים של מידע לקבצים שונים, פועל. 5. מילת הבקרה .כק אינה יכולה לכתוב לקובץ המצוי כרגע בשימוש על-יך? .צר נצרף] או .שץ נשבץ]. אם קובץ משובץ או מוסף מסתיים במילת הבקרה .פק [פוף קובץ], הוא :היה עדיין "בשימוש", אלא אם כן צוין המיצד שגור של מ?*לת הבקרה .סק נפוף קובץ]. 116 מדריך למשתמש - "6פוא 6. הנתונלם הנכתבים לקובץ באמצעות מילת הבקרה .כק [כתוב לקובץ: יתוספו לתוכו אחרי כל הנתונים הקיימים בקובץ מקודם, אלא אם כן =זאזטאפפ קושר קודם לכן עם אבר של קבוצת נתונים מחולקת. במקרה זה, הנתונים יתפסו את מקומו של כל אבר קיים. 7. ב-%5א6, אם "זאזטמפס שינה את קישורו באמצעות המיצד פפ של מילת הבקרה .הק [הגדר קובץ], התנהגותן של .כק מחק ו-.כק שבץ שונה, בהתאם לאופציית 158 שניתנה לקובץ המקושר. אם אופציה זו איננה פסז, הקובץ :ימתק. אם האופציה היא פפא, הקובץ :משיך להכלל את הנתונים שהיו בו לפנל שניתנה .כק. דוגמאות: . תוכל להכנים קובץ קלע אחד לתוך =זאזטפחפ כך: .כק תוכן קובץ הקלט . תוכל להכנים מספר קבוע מראש של שורות קלט לקובץ כך: .כק 5 .ש? ח5 אר 5 השורות האלה צריכות להיכנס לקובץ =זאזשפווזע. שורות קלט שנכתבו לקובץ ?עברו פענות סמלים ועיבוד תגי גמל, אלא אם כן פונקציות אלה הושבתו במפורש. . תוכל להכנים שורות קלט לקובץ גם כך: .כק התחל שורות קלט רבות .כק סיים הערה: מילת הבקרה .כק סיים חייבת להופיע בשורת קלט נפרדת לעצמה, בדיוק כפי שהופיעה לע:ל. . אם אתה רוצה להשתמש ב.כק התחל ב-";א של תג התחלה של גמל, תוכל להשתמש בצורת .כק תג, כמו בדוגמה הבאה: .קפ תג תג פתג .שג תג התחל .פמ התחל .המ תג התחהל .כק תג .המ סיים .המ כתג /.א ואז, אם תציין :תג. כל השורות יכתבו ל-=זאזטאפפע עד להופעת תג הסיום ג:סתג.). בקשת הכתיבה לקובץ מסתיימת אוטומטית לפנל זימון "5 סיום. סריקת גמל מושבתת במהלך צורה זו של עיבוד כתיבה לקובץ, עד להופעת תג הסיום. מילות הבקרה של 5/ז;זַ508: .כק 127 .כת נ[נכותרת תחתית] =א. השתמש במילת הבקרה .כת נכותרת חתתית] כד? לזהות שורות תמליל שישמרו ככותרות רצות תהתיות עבור העמודים הבאים. התחל מלהה את השורות הבאות ככותרת תחתית רצה שלש לשמור אותה ולמקמה בעמודים הבאים, הצוגיים, האי-זוגילם אוה בכל העמודים הבאילם, בהתאם למיצד צוגי או א?-זוגי, באם צוין. התחל הוא ברירת המחדל. סיים מציין את פלום הגדרת הכותרת הרצה התהתית. זוגל קובע שאת השורות הבאות יש לשמור ככותרת רצה תחתילת לעמודים בעלי מספר זצוג: בלבד. אם לא צוין צוג? או אלצוגי, הכותרת הרצה התתתית תמוקם בכל עמוד. איצוגי קובע שאת השורות הבאות יש לשמור ככותרת רצה תתתית לעמודים בעלי מספר אי-זוגי בלבד. אם לא צוין זוג" או אלזוגי, הכותרת הרצה התחת?ת תמוקם בכל עמוד. בטל אפשר להשתמש במיצד זה עם המיצד צוגל או אלזוגי, או בפנל עצמו, כדי לבטל כותרות רצות תחתיות שהוגדרו עם מיצד?ל זוגי, איזוגי או התחל. מנע אפשר להשתמש במ?צד זה עם המיצד זוגי או איצוגי, או בפנ?ל עצמו, כדי להשעות הגדרת כותרת רצה תחתית. ההגדרה המושעית ממשיכה להתקיים, אבל היא לא תודפפם בשום עמוד לפנל שתשותזר. הגדרה מושעית של כותרת רצה תחתית תתבטל אם תוגדר כותרת רצה תחתית חדשה באמצעות .כת זוגי, א?זוג"ל או התחל. הכותרת התדשה לא תושעה על-ידי .כת מנע שניתן קודם לכן. כד: להשעות את ההגדרה החדשה, עליך לתת שוב .כת מנע אחרי גמר ההגדרה. שחזר אפשר להשתמש במיצד זה עם המיצד צוגי או איזוגי, או בפנל עצמו כדי לשחזר כותרת רצה תחתתית שהושעתה לפני-כן באמצעות המיצד מנע. בצע קובע שאת הכותרת הרצה התתתית יש לערוך תוך שימוש בהגדרה האחרונה שניתנה. מצב התחלל: .כת התחל .רו 2 .מר - %8סד - .כת סיים ברירת מחדל: התחל שים לב: . .כת גורמת שבירה. . .כת נכנסת לתוקף בעמוד הבא. הערות: 1. הכותרת הרצה התתתית תמוקם בעמוד מ?יד מעל הרווח שהוגדר באמצעות מילת הבקרה .קת נקצה תחתון]. 2. כותרות רצות תחתיות נערכות בהתאם לסביבת העריכה הראשונית, כולל שינויים שהוכנסו באמצעות מילות בקרה לתוך הגדרת הכותרת. 158 מדריך למשתמש - =6פא סמל מערכת סמל מספר עמוד .הת מד ד מפריד מילות בקרה .הת מה מה תו המשכיות .הת המשך % המשד מגביל גמל .הת גמל %גמל מגביל ראשון סוף גמל .הת גמל %8גמל מגביל שני סוף גמל .הת גמל %פגמל מפריד סימון/תכולה . הת 65 קידומת גמל .שג קידומת מיצד ראשון קידומת סוף גמל .שג קידומת מיצד שנל תרשים 10. שדות הסביבה הפעילה: שדות אלה של הסביבה הפעילה מועברים מן הסביבה הנוכחית לסביבת הכותרות הרצות העיליות והתתתיות. שינויים שנעשו בשדות אלה ו הרצות העיליות והתחתיות לא י*ועברו בחזרה לסביבת התמליל הרגיל. ראה תרשים 10 לרשימת השדות הש?לכים לסכ?בה הפעילה והמועברים מן ה הנוכתית אל סבילבות הכותרות הרצות, התהתיות והעיליות. 3. בתוך כותרת רצה, עילית או תחתית, אפור להשתמש במילות הבקרה וכת, .כע ו-.הש, וכן במילות הבקרה המתחילות עמוד חדש. מילות הבקרה האסורות הן: .תט [תחילת טור: ?+ .טמ נ[טור מותנהם] .דמ [קפיצת עמוד מותנית] .הש [הערת שול?יםם: .מפ [מפתה] .קד [קפלצת עמוד] .כת [כותרת תתתית: .כע [כותרת ע:ל?ת] .תע [תוכן ענ?ל?נים] בנוסף לכך, אפור השימוש בכל מילות הבקרה .כ0 - .כ6 נרמת כותרת 0 - 6] המתחילות עמוד חדש. שים לב לכך ש-.תט [תהילת טור] ו-.טמ [טור מותנה] אסורות בשימוש רק אם הן גורמות לקפיצת עמוד. 6. כותרות רצות תחתיות יכולות להכיל תוויות ומילות בקרה .לך נלך] ד הולר ונשנה, יכולות לזמן מכללים ויכולות להכיל תג? גמל. 5. סמלים המופיעים בהגדרות כותרת רצה תתתית יותלפו בערכי הסמלים, בשעת מיקום הכותרת הרצה התחתית בעמוד. פענוח הסמלים מושבת אועומטית בשעת הגדרתה של כותרת רצה תחתית. 6. סמלי מספר עמוד המופיעים בכותרת רצה תחתית יוחלפו במספר העמוד הנוכתחי. ברירת המחהדל לסמל מספר עמוד היא האמפרסנד (%8; אפשר לשנות אותה באמצעות מילת הבקרה .הת [נהגדר תו]. 7. מיצדי בטל, מנע ושחזר של מילת הבקרה .כת לא יעשו מאומה אם אין בנמצא הגדרת כותרת רצה תתתית שאותה יוכלו לבטל, להשעות או לשחזר, בהתאמה. 8. כשאתה מצלין את המיצד בצע, תשתמש המערכת בהגזרה הנוכחית של כותרת רצה תחתית כדי לשנות את עריכת הכותרת. הכותרת הרצה התחתית שנערכה כך תתליף את הכותרת הקיימת. אם הכותרת הרצה התחתית מכילה מ?דע משתנה, היא תשתמש בערכים הנוכתיים. 9. אם עומק הכותרת הרצה התחתית שצוינה באמצעות המיצד בצע שונה מעומק הכותרת הרצה התחתית המקורית, אזַי: *= אם הכותרת הרצה התחתית החדשה תוכל להיכנם לעמוד הנוכתי, היא תמוקם בעמוד הנוכחי וגוף העמוד יותאם אליה. . אם הכותרת החדשה אינה יכולה להיכנם, תבוצע קפיצת עמוד. מילות הבקרה של %5/זק1ַא56: .כת 19 .4 - .62 [רמח כותחרת 0 - 6] 6 - סג , מילות הבקרה .כ0 עד .כ6 גועד בכלל) עורכות אוטומטית כותרות נושאיות בפלם 05/זקזק50. הגדרתה של רמת כותרת מסוימת יכולה גם ל?צור כיתוב של אותה כותרת בתוכן העני*?נים. אפשר לשנות את הגדרתה של רמת כותרת באמצעות מילת הבקרה .הכ [הגדר רמת כותרת], או שאפשר להגדיר מכלל שיבצע כל פונקציה שאתה מעונלין בה עבור .02 עד .כ6, באמצעות מילת הבקרה .המ [נהגדר מכלל]. שח | מְליל ה | | | | ח מספרה של רמת הכותרת, מ-0 עד 6 ועד בכלל. תמליל הנתונים שיש לעורכם כמושא הכותרת, ואם רצוי, למקמם בתוכן העניינים. שים לב: . רמות הכותרת כ2-0כ6 מתחילות את עריכת העמוד, גם אם אינן מופיעות בגוף התמליל. . רמות הכותרת כ0-כ62 גורמות לשבירה. הערות: 1. מילות הבקרה .כת מבצעות כמה פונקציות אוטומטיות. הן :כולות ליצור כותרת נושאית, מודגשת בקו תחתי או כתובה באות לועזית גדולה, עם מספר קבוע מראש של שורות רווח או רוותים אופקיים לפניה, ורוותי שורה מותנים אחריה. הן יכולות לגרום לשמירת הכותרת הנושאית הלא-ערוכה, ביחד עם מספר העמוד הנוכת? ותו סימן ההגהה, בקובץ השירות של תוכן העניינים, לצורך יצירה אוטומטלת של התוכן. הן יכולות גם לגרום למיספור הכותרת גמספר עשרוני המשקף את רמת הכותרת. אפשר לשנות את הגדרת הפונקציות האלה באמצעות מילת הבקרה .הכ [הגדר רמת כותרת]. בין אם אתה משתמש בערכ? ברירת-המתדל ובין אם אתה משנה את הגדרתם, הכותרת הנושאית שנוצרה מבצעת עבורך את פונקציית הרצף לשורת הכותרת ולגודל הרוות אחרי הכותרת ועוד שתי שורות נוספות."9? צורתו של רצף זה היא ".דצ ט + צ". למידע על צורות הרצף שיש ביכולתן לבטל או להשעות צורה זו, ראה את הפרק על מילת הבקרה .רצ נ[נרצף]. 2. אם מִילת הבקרה .כח מחייבת להכניס את הכותרת לתוכן העניינים, התמליל יוכנם לתוכן העניינים בדיוק כפי שהוקש. אתה יכול לפקת על צורת הכיתוב בתוכן העניינים באמצעות הדרך שבה אתה מקיש את התמליל הנלווה למילת הבקרה של רמת הכותרת, או באמצעות השימוש בסוג-אות רצול. -. ו ברירות המחדל של הגדרות רמות הכותרת, ראה תרשים 6 בעמוד 8 6. אם אתה מעוניין להגדיר רמת כותרת, כגון .32, על-מנת שתכלול 28-07 שאינה נכללת במסגרת מילת הבקרה .הכ [הגדר רמת כותרת], ת : א. להגדיר מכלל .כ3 שיספק ל-.כצ את הפונקציה המבוקשת. במקרה ַה, יעובד המכלל שיצרת כל אימת ש-.כצ תופיע בקובץ הקלט, בהנחה שפענוח המכללים פועל. ב. לספק מכלל .הכ שליצור ויקיים מכללי רמת כותרת ואז ישנה את הפונקציה של .כ הקיים, בכך שיוסיף או שימחק שורות מן המכלל המספק את הפונקציה עבור .כ3. בכל מקרה, עיין בדיון במילת הבקרה .המ [הגדר מכלל], לפרטים על הגדרת מכללים. 5. תמליל הכותרת מוגבל ל-243 תווים. | -7-7"7"7----------- א 20 -- אמורים רק בכותרות שאינן גורמות לקפיצת עמוד או לשבירת [ . מילות הבקרה של 5ש/זַק1ח50: .כת, .כ0 11 6. אל תקיש הערת שול?ים מייד אחרי כותרת. הדבר עלול לגרום לסיום בטרם-עת של רצף שורת הכותרת. 7. אם הכותרת תופסת שת? שורות קלט או יותר, יתכן שהיא תערך נסגנון תצוה ארוכה, במידה ואין כבר תנוזה בתוקף. לפרטים, פנה לדיון במילת הבקרה .הכ [הגדר רמת כותרת]. 12 מדריך למשתמש - "6פה שש ...]| 0 - . .לה [מיקוף מלה1 | /1], השתמש במילת הבקרה .לה נ[נמ?קוף מלה] כדי לקבוע כי?צד יש למקף הופעה :חידה של מלה, נמידת הצורך. מילת בקרה זו מ?ועדת למיקוף תמליל לועזי. מילת תמל?ל המלה שאתה מעונלין למקף. יש להקיש אותה עם מקפים, במקומות שבהם אתה מבקש לשבור אותה. המלה תודפם במסמך שאתה מכין. שים לב: . .לה מבט*חה תתילת עריכת העמוד. הערות: 1. מילת הבקרה לה. מבצעת פונקציה שונה לגמרי מפונקציית המיקוף; היא פועלת מבל: להתחשב בשאלה אם המיקוף פועל או מושבת (באמצעות מילת הבקרה .מק [מיקוף]). 2. מילת הבקרה .לה איננה מגדירה כיצד יש למקף מלה בכל פעם שהיא מופיעה. היא קובעת כל?צד יש לטפל במלה מסוימת זו בפעם המסוימת הזאת, ותו לַא. אם אתה רוצה למקף מלה בכל פעם שהיא מופלעה גאם המיקוף פועל), עליך להגדיר את נקודות המיקוף של מלה זו במילון שבו תשתמש מילת הבקרה שכ. . 3 אם אין צורך לשבור את המלה, בשעה ש-%5/זת1א50 עורכת את השורה, המקפים יבוטלו, ולא יופיעו בפלט. אם אתה מבקש לציין מקף התייב להישאר בצירוף-מילים, השתמש בשני מקפים: , .רט 18 .מק מזקלט 3 יש לפנינו מלה .לה מרו-בת--הב-רות והמערכת יכולה לשבור אותה בשלושה .לה מקו-מות שונים. והמלה תודפםס בתמליל כדלקמן: יש לפנינו מלה מרובת-הברות והמערכת יכולה לשבור אותה בשלושה מקומות שונים. מילות הבקרה של %5/זק1א50: .כ0, .לה 13 0 /]/-3[נתכע>>;ת: --7ק7*-- התקבב .לך [לך] 0 מילת הבקרה .לך [נלך] מורה ל-5/ז56810 להפתעף לחלק אתר של קובץ הקלט או המכלל הנוכת?ל של %5;זַק1ַא560. ]| מ פוע ו גא | אל מילת מפתח לשימוש לפ? בחירה, שהמערכת מתעלמת ממנה; תכליתה היחידה היא לאפשר לך לכתוב, אם תרצה, את הצורות ".לךאל או ".לך אל". תווית שמו של מזהה שורה במקום אחר בגוף הקובץ הנוכחי, או של מכלל בעל מילת הבקרה ... [נהצב תווית]. הערות: 21 השתמש במילת הבקרה .לך כדי להסתעף למקום אחר בקובץ או במכלל של זק1א56. אם התווית הצמודה למי?לת הבקרה .לך אלננה מזוהה במקום אחר בקובץ הנוכתי או במכלל, תוצג הודעת שגיאה, והעיבוד יחַתִיים. 2. שורת הקלט שלפני מילת הבקרה .לך והשורה בעלת התוולת שנקבעה במילת הבקרה .לך יעובדו כאילו הן שתי שורות רצופות בקובץ זתפ. 3. כל מילת בקרה .לך ח?יבת להתייתם לתווית המוגדרת באמצעות מילת הנקרה ... [הצב תווית]. כמה וכמה מילות בקרה .לך יכולות להפנות לאותה התוו:לת. 6. מ*לת הבקרה .לך שלמושית במלוחד כשהיא מבוצעת על תנאי, כמושא של משפט .אם. שיקולי בלצועים: השימוש בנמילת הבקרה .לך בקנצים עלול להלות בלתי-יעיל, יתסית. כשהעיבוד כולל פעולות רבות התוצרות על עצמן, אפשר להשיג שיפורים ניכרים בביצוע אם מענירים את הלולאות למכללים. לדוגמה, נניח שיצרת מערך גדול ודליל גכלומר, רק לחלק קטן מהאיברים יש ערך ממש?). הסדרה הבאה של מילות בקרה תדפים את המפתח והערך של היסודות הק?ימים בפועל: .עם ו = 1 ...לולאה .אם 8ם'8מערך(8ו) של 1 .אז .צג יסוד 8ו הוא אמערך(או) .עם ו 5 8ו + 1 .אם 8ז קש 1000 .לך לולאה אפשר להכנים שיפור נ?כר בביצועיה של פזדרה זו אם מגדירים את הלולאה כמכלל, ומבצעים את המכלל: .המ דליל התחל .עם | = ...לולאה .אם 8'₪8מערך(8ו) של 1 .אל .צג :סוד 8וּ הוא 8מערך(א8ו) .עם ו 5 18 + 1 .אם 18 קש 1000 .לך לולאה .המ פלים .פמ התחל .דליל לדיון בשיטה הטובה ביותר למיקום תוויות כאשר יש הכרח להשתמש ב-.לך בתוך קובץ, ראה "... [הצב תווית]" בעמוד 3. י ' 156 מדריך למשתמש - "856 דוגמאוח: . ננית שילש לך קובץ זק1א50 שנכתב כך שלצהה את המשתנה 5%285צ5. בדוגמה זו, אם ערכוה של 5אאפצ5 נקבע כקטן, אתה רוצה ש-%5/ז;5081 תערוך את הפלט ב-63 שורות לעמוד, כשאורך כל שורה 6 סם"מ. אם המשתנה שונה מקטן, יש להשתמש בערכ? ברירת המחהדל. אפשר לעשות זאת באמצעות מילות הבקרה הבאות: .אם /5%885%צ5 לש /קטן .לך מחדל .אד 63 .אש 608 : .. .מחדל גוכו') מילות הבקרה של 05/ז;5081: .לך 5 156 .מד [מיספור עמודים] אס. מילת הבקרה .מד [מ"ספור עמודים] מאפשרת לך לפקח על היבטלם שונים של מיספור העמודים, וביניהם מתכונת מספר העמוד והופעתו או אי-הופעתו בכותרת הרצה העילית או התחתית המזמנת אותו. [ סיים [ סייםמס 1: התחל [ ערבל [ רומל [ אלפא 1 עשרונל ! נורמ ![ קידומת מתרוזת נ: סיומת מחרוזת סיים סייםמס התחל ערבל רומ? אלפא עשרונ?ל נורמ קידומת סיומת ח מדריך למשתמש - =6פת ו ו מ מונע הצגת מספרי עמודים בכותרות רצות עיליות ותחתיות, אף על פי שמיספור עמודים פנימי רצי?ף ממשיך להתנהל. הסמלים שנקבעו באמצעות .עם נערך סמל] לקבלת מספר העמוד הנוכתי, יכילו את המספר של העמוד שבו עובדו. (סיים מיספור). מונע הן הצגת מספרי עמודים והן מיספור עמודים פנ?מי. מספר העמוד הנוכתי לשימוש עם .עס ישאר זהה לכל העמודים, עד לסיום .מד ס?יםמם באמצעות .מד התחל. מבטל .מד םלים או .מד ס?יממם, כך שהמיספור הפנימי של העמודים מתחדש, ומספר העמוד הנוכת" יוצג מעתה בכותרות הרצות העיליות או התחתיות. הוראה שלפיה מספר?" העמודים יוצגו מעתה ואילך בספרות 9 נ"ספרות ערביות"). את מילת המפתח ערב" אפשר לקצר ער. הוראה שלפיה מספר? העמודים יוצגו בספרות רומ?ות (באות קטנה עבור עברית 608ססטסא< ובאות גדולה עבור עברית 8). האופציה רומ" אינה תומכת במספרים גדולים מ-3999. אפשר לקצר את מילת המפתת רומי ל-רו. הוראה שלפיה יתחיל מיספור עמודים אלפביתי, לפ? השלטה העברית המקובלת: א' שווה 1, י"א שווה 11, כ' שווה 20%. אפשר לקצר את מילת המפתת אלפא ל-אל. הוראה להתחלת מיספור עשרוני. בפעם הבאה שתתבצע קפיצת עמוד, שהיתה במקרה הרגיל מגדילה את מספר העמוד מזוג: לאי-זוגי, נשמר המספר הזוגי (;נאמר, 20) והמיספור מתתיל בסדר עשרוני, 20.1, 20.2, 20.3 וכן הלאה. גורם לקפיצת עמוך מיידית, ולחזרה למיספור רגיל. בדוגמה הקודמת, מספרו של העמוד הבא יהיה 21. אם .מד עשרונ? אינו בתוקף, תתעלם המערכת מ-.מד נורמ, ולא תעשה דבר. מחרונת קובע מחרוזת בת תו אחד עד שמונה תווים, שתשמש כקידומת לפנ כל מספר" העמודים. הדבר שימושי במספר? עמודים המודפפים בכותרות רצות, עיליות ותתתיות, בתוכן העניינים, או לפני סמלים קבועים האמורים לקבל את ערך מספר העמוד (%8). המחהרוזת אינה יכולה להכיל רווחהים. אם ברצונך לגרום להשמטת קידומת לפני מספר העמוד, ציין .מד קידומת 2 מחרוזת. הדבר ?<בטל כל מחרונת קידומת שהוגדרה קודם קובע מחרוזת בת תו אחד עד שמונה תווים, שתשמש כסיומת אחרך5 כל מספרי העמודים. מחרוזת זו אינה יכולה לכלול רוותים. אם ברצונך לגרום להשמטת סיומת אחר? מספר העמוד, ציין .מד ה מחרוזת. הדבר יבטל כל מחרוזת פיומת שהוגדרה ו . קובע את מספר העמוד הבא. עם ביצוע קפיצת העמוד הבאה, אם בדרך טבעית משום שהעמוד התמלא, ואם כתוצאה מ-.קד, העמוד החדש יקבל את מספר העמוד שצוין כ-ת, כאילו נגרמה קפיצת העמוד על-:ד: .קד ח. אם העמוד הבא באמת מתתיל באמצעות .קד ח, המספר שניתן באמצעות מילת הבקרה .קד יבטל את המספר שצוין קודם לכן באמצעות .מד ה. ערכו המרבי של ח הוא 9999. ברירת מחדל: אין. שים לב: .מד נכנסת לתוקף בעמוד הבא. .מד מם?לימת שטח, רצף, גוש צף והערת שול?לים. צורת מיספור העמודים נכללת בסביבת העמוד. הערות: .1 במילת הבקרה .מד אפשר להשתמש לבקרת מיספור עמודים. אם צוין מיצד מיים, מיספור העמודים יפסק בפלט, אבל המערכת תמשיך להגדיל אותו בצורה פנימית. סמל מספר העמוד בכותרות רצות, עיליות ותתתלות, לא ?פוענחת. מיצד ס?יםמם מפסיק הן את מיספור העמודים בפלט והן את ההגדלה הפנימית של מספר:" העמודים. עם פירוטע מיצד התחל, מיספור העמודים ימשך ממספר העמוד הפנ?מ" האחרון שהיה בתוקף. מספר? העמודים עצמם יכולים להופיע בספרות רגילות ג"ערביות"), וזו ברירת המחדל, או בספרות רומיות, או באותיות עבריות, בהתאם לפירוט האתרון של .מד ערבי, .מד רומ? או .מד אלפא. מילות הבקרה .מד מיים ו-.מד ספייםמם מבטלות את הצגת מספרי העמודים בכך שהן מפענחות את סמל מספר העמוד כערך ריק. אם צוין עשרונ?ל בשעה שמספרי העמודים מוצגים בספרות רומלות או באותיות אלפאביתיות, מספר העמוד שיודפס יהיה מספר רומ? או אות מן האלפבית, אבל החלק העשרוני יהיה בספרות ערביות. בָניסות תוכן העניינים שנוצרו באמצעות מילות הבקרה .02 - .כ6 [רמת כותרת 0 - 6] או .צת [צרף תוכן] יראו את מספרי העמודים בדיוק כפי שהם מופיעים בעמודים עצמם, כלומר, אם נעשה שימוש בקידומת, תופיע קידומת זו גם בתוכן העניינים; אם נעשה שימוש הש רומיות, יופיע המספר בתוכן העניינים בספרות רומיות, וכולל. כל אִימַת שמתפענח סמל מספר עמוד, נכללת גם הקידומת שלו. לכן יש להזהר כשמשתמשים בסמל מספר עמוד כחלק מפעולה תשבונית, או בצד שמאל של סימן השוויון במשפט .עסם. מילת הבקרה .מד נכנפת לתוקף בעמוד הבא אחר? הופעתה. מיצד נורמ הוא המיצד היחיד הגורם לקפיצת עמוד. .קד הח מבטל כל אופציה אחרת. אסור שמספר התווים הכולל, בקידומת מספר העמוד, בסיומת וגמספר העמוד עצמו יעלה על 26. דוגמאות: .מד םיים ספירת העמודים הפנימית ממשיכה לגדול עם הדפסת כל עמוד. אם ברירת המחדל של כותרת רצה תתתית עדיין בתוקף, עליך גם לבטל או למנוע אותה באמצעות .כת בטל או .כת מנע. .מד סייםמס מספרי עמודים לא יופיעו בפלט %5/ז50810, ומונה העמודים הפנימ:י ישמור על ערכו הנוכתי ולא יגדל עוד. .מד התחל מילות הבקרה של %5/ז;5081: .מד 127 מיספור העמודים בפלט 5צ/זק1א50 מתחדש על פי ערכו הנוכתל של מונה העמודים הפנימי; המונה ?<משיך מעתה לגדול עם כל עמוד מודפם. . .מד רומ? מספר העמוד בכותרת הרצה התחתית שתופל*ע בעמוד הבא אתר* עמוד זה יכתב בספרות רומיות. מילת הבקרה .מד ערב?ל גורם להתזרת ספרות ערבלות לשימוש בעמוד הבא. . .מד קידומת תוכל להשתמש במיצד קלדומת של מילת הבקרה .מד כדי ליצור מחרוזת מורכנת של מספר עמוד. אם, למשל, תציין .מד 1 .מד קידומת -הקדמה יהיו מספרי העמודים 1-הקדמה, 2-הקדמה, 3-הקדמה, וכן הלאה. . .מד פיומת תוכל להשתמש במיצד טיומת של מילת הבקרה .מד כדי ליצור מהרוזת מורכבת של מספר עמוד. אם, למשל, תציין .מד 1 .מד סילומת סיום- יהיו מספרי העמודים ס?ום-1, מיום-2, סיום-3, וכן הלאה. 8= מדריך למשתמש - ת;ספת . .מכ [מילוי אנכיז %. מילת הבקרה .מכ [מללוי אנכי] מזהה מקום בטור שבו אפשר למקם רווח אנכי לבן נוסף, עד לכמות שצוינה, בזמזן היישור האנכ?. לפרטים נוספים על השימוש במילת הבקרה .מכ. ראה את הפרק "יישור אנכי של תמל:יל" ב-066ו600 ם'תסתחה"טס:;? צאספז 7/%5ק5081 :65ע. ופ וטו ץ הכמות המרבית של רווח אנכי לבן נוםסף שאפשר להופיף לטור במקום שבו הופיעה מילת הבקרה .מכ. שים לב: . .מכ גורמת שבירה. הערות: 1. הכמות שצוינה ב-צ מעוגלת לכפולה זוגית של המנות שצוינו באמצעות .רח הגדלה ת. 2. המערכת מתעלמת מנקודות מילוי אנכי בתחילת טורים ובסופם. דוגמאות: . אם הקשת כך: כותרת או תחילת פיסקה. .מכ 1 .דל 1 המשך התמליל כרגיל. התוצאה אחרי *?שור עשויה להיראות כך: כותרת או תחילת פיסקה. המשך התמליל כרגיל. מילות הבקרה של %5/זק5081: .מד, .מכ 19 ְ---- 7ש₪ק6)])])])/7 ו ומשש 2כ]-קהבתקקק-ק-רצדצד]א 0 -=-[-א*:םתב883 7 .מל נמילולי] צ. מילת הבקרה .מל [מ?לול?] מאפשרת את עיבוד כל שורות הקלט, כולל השורות המתחילות בנקודה, כשורות תמליל בלבד. , 0 ח קובע את מספר השורות שיש לטפל בהן באופן מילולי. אם הושמט, מניחה המערכת שהכוונה ל-1. התחל מתחיל מצב מילולי בלי לקבוע את סיומו, כך שכל שורה נקראת תטופל באופן מילול?ל. אחר? עיבודה של מילת בקרה זו, 5ז קוראת שורות קלט בחתיפוש אתר .מל סיים בלבד, החל בטור 1 בשורה נפרזת. סיים מסיים את המצב המילולי אם הופעל בהתחל, או אם נ*תן תח וטרם הגיע לסיומו. שורה השורה שלש לטפל בה באופן מילולל. מצכ התחל?: סיים ברירת מחדל: 1. שים לב: + זוה? מ?לת בקרה מפוג 1. . צורת השורה של .מל מתחילה את עריכת העמוד. הערות: 1. בדרך כלל, כל שורת קלט של %5/זק1א56 המתחילה בנקודה מתפרשת בתור מילת בקרה של 7/%8%ק5081. הקשת .מל תח גורמת לכך ש-ח השורות הבאות יעובדו כשורות קלט רגילות, גם אם התו הראשון באחת מן השורות האלה הוא נקודה. אם מופיעה .מל התחהל, כל השורות הבאות מלבד .מל ס??ם נגשהכרת לזהותה כדי להביא את המצב המילולי לפלומו) יטופלו כשורות מילוליות. 2. כשהמצב המילול? פועל, שורות ריקות, שורות המתחילות במירוות מוביל ושורות המתתילות במירוות טכלר מוביל אינן גורמות לשבירה. עם זאת, שורות ריקות מבטלות המשכיות, אם השורה הקודמת הפתיימה בתו המשכיות. שורות פנויות יגרמו גם לעיבוד מילת הבקרה .שם. 53. כשאתה נותן .מל מלי*ם, עליך למלא אחר הכללים הבאים: . ההוראה חייבת להופ?ע בשורה בפנ? עצמה . חייב להופיע רווח ריק בין מילת הבקרה עצמה לבין המ?צד . אי-אפשר להשתמש במתאם מילות הבקרה בשורה זו. דוגמאות: אם שורת תמליל חייבת להתתחיל בנקודה, כגון: עליך לשנן את מילות הבקרה הבאות: .ער םלים .מל התחל .ממ [מירווח מוביל: .טפ [טבלר פותת] .רק נשורה ריקה] .מל [מ?לול?] .מל סיים 10 מדריך למשתמש - 326 יערכו שורות אלה כך: עליך לשנן את מילות הבקרה הבאות: .ממ [מירווח מוב?לל: .טפ [טבלר פותת] .רק נשורה ריקה] .מל נמילול?ם] א?לולא הופסק מצב העריכה באמצעות .ער סיים, הלו אותן השורות מעובדות כך: עליך לשנן את מילות הבקרה הבאות: .ממ [מירווח מוביל: .טפ נ[טבלר פותת] .רק נשורה ריקה] .מל [מל?לול:י: מילות הבקרה של 05/זק5081: .מל 131 112 .ממ [מירוות מוב?ל]ז .8 מילת הבקרה .ממ נ[מירוות מוביל] נוצרת על-?די 5/זק5081 ומתבצעת כל אימת שמעובדת שורת קלט המתחילה ברווח ר*ק. שים לב: .ממ גורמת שבירה. הערות: .1 .2 בכמה מקומות בספר זה נכתב שמרוותח מוביל, כלומר, רוות רלק בתחילת שורת קלט, גורם לשבירה. בפועל, הדבר נעשה בכך שהמערכת לוצרת ומבצעת את מילת הבקרה .ממ כל אימת שהיא מעבדת שורה המתחילה ברוות, והפונקצלה של מילת הבקרה .ממ זהה לפונקציה של מיללת הבקרה .שב. אם אתה מעונין שמרווחים מובילים יבצעו איזו פונקציה אחרת, תוכל להגדיר מכלל .ממ באמצעות .המ [הגדר מכלל], ובהנתה שפענות המכלל*ם פועל, יבוצע מכלל .ממ שלך כל אימת שיעובד מרוות מוביל. עם זאת, עליך לשים לב לכך שעם עיבוד מילת הבקרה או המכלל .טמ, המירוות המוביל עדיין נמצא בשורה, והוא ?עובד כחלק מהתמליל של אותה שורת קלט. במלים אתרות, אינך יכול להשתמש במכלל .ממ כד? לסלק מירוותים מובילים מהשורה. שום פונקציית .ממ לא תבוצע בשורות המעובדות במצב מ?לול? (ג(.מל [מילולי]). מדריך למשתמש - תספה חחהההחההההההתחההההוההחחה התה ההההההההההההההההההההההההההההההההההחההההההחהההההההההההההההההרהררהההה ייה . ימנ [תמליל נמשך] . מילת הבקרה .מנ נתמללל נמשך] גורמת לכך שהשורה הנתונה תטופל כהמשך של שורת התמליל הקודמת לה. אם לא נתונה שורה, מתפרשת מילת הבקרה כ"המשך של שום-דבר", ומבטלת כל המשכיות שאולי הלתה בפועל כתוצאה מתו המשכיות בשורת התמליל הקודמת. שורה השורה שיש לראותה כהמשך שורת התמליל הקודמת בקלט, גם אם העורה הקודמת לא נגמרה בתו המשכיות. בזרך כלל מניתה המערכת ששום מלה איננה מפוצלת בין שת? שורות קלט. מילת תמליל יכולה להתפצל ב?ן שתי שורות קלט אם החתלק שבשורה הראשונה הפסתיים בתו המשכיות המוגדר במיצד הנשך של מילת הבקרה .הת נהגדר תו], או אם השורה השניה היא מיצד של מילת הבקרה .מנ. דיון מלא יותר בהמשכיות תמצא תחת אופציית המשך של מילת הבקרה .הת נהגדר תום]. שים לב: . .מנ מבטיתה תחילת עריכת העמוד. הערות: 1. אם הושמטה השורה, מסת?ימת ההמשכיות גם אם שורת הקלט הקודמת הסתיימה בתו המשכיות. 2. אם מילת הבקֶרה .מנ נתמליל נמשך] באה אחרי מ?לת בקרה הגורמת שבירה, התמליל הקשור למילת הבקרה .מנ יהיה התמליל הראשון בשורת הפלט החדשה. ָ 3 אם באה מילת הבקרה .מנ נ[תמליל נמשך] מייד אתרי מיללת הבקרה .שח [שחזר מצב], יתכן שתתקבל המשכלות ויתכן שלא, משום שמילת הבקרה .שח נשתזר מצב] עשויה, בנסיבות מסוימות, לגרום לשבירה. לפרטים נוספים, ראה ".שת נשהזר מצב]" בעמוד 235. מילות הבקרה של %5/זק1ק50: .ממ, .מנ 13 וו ההוווההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההטאהההההההההההההההההההההההההההההההחוההה,,,, . מע נ[נמערכת] ץ. מילת הבקרה .מע נ[מערכת:ז נתמכת רק בסביבות הידברותיות של 0685 ו-50ד. ב-6%5, 5 מעבירה שורה ל-6₪5 לשם עיבוד כשורת פקודה של 085 או ק6. ב-50ז, השורה מצורפת למחסנית עד גמר ע?בוד 05/זַ10א56. שורה שורת פקודה של 085, "0 או 50ז. ב-0085, אם לא ניתנה שורה, נכנסים ל-ז50555 685. הערות: .1 מילת הבקרה .מע ניתנת לשימוש אם הופעלה האופציה אסצ5 של הפקודה 3זַ1א560א. 2. השתמש במללת הבקרה .מע אם אתה רוצה לבצע איזו פקודה של 085 אן 66 בשעת עיבוד קובץ זק1א5060 שלך, או ב-0פ5ז, אם אתה רוצה שאיזו פקודה תבוצע אתר השלמת העריכה. 3 מילת הבקרה .מע אינה גורמת לשבירה. 6. פקודות 685 או תוכניות המשתמש המחייבות שימוש באותו מרתחב אחספון שבו משתמשת %5/דקזַא506, אינן מותרות. פקודות 685 שיהיו תקפות ב-ז50855 6%85, יהיו תקפות גם בפקודת .מע. פקודת ז50856 בלתיל תקפה תבלא לקוד שגיאה 2-. 5. כדי לקבוע אם פקודה כלשהי בוצעה בהצלחה בקובץ זק1ח50, תוכל להשתמש במילת הבקרה .אם לבדיקת ערכו של הפמל השמור א8פקוד. לדוגמה: .אם %8קוד לש 0 .צא תגרום ל-5ע/זקזא50 להפסיק את העיבוד, אם קוד השגיאה הנובע מפקודת 685 האחרונה שבוצעה אינו שווה ל-0. 6. אם הפקודה אינה קיימת או לא בוצעה כלל, %8קוד מקבל ערך שלילי. זה מה שיקרה לפקודות לא-ק?ימות ב-085, ולכל הפקודות בסביבות שונות מ-6%85. 7. בסביבת 0פז, אם נעשה שימוש במ?לת הבקרה .מע יותר מפעם אחת, הפקודות יבוצעו לפי סדר הופעתן. 8 אין להשתמש בפקודות או בתוכניות המשחררות את מרתב האחסון שבשליטת %5/זק1א56 ג(כגון זנפספא ב-615). דוגמאות: מילת הנקרה .שץ נשבץ] מוציאה הודעת שגיאה אם הקובץ המיועד לא נמצא. אופציית שטאזזא60 של הפקודה 3זקזַא50א מאפשרת ל-05/ז50817 להמשיך בעיבוד אחרי שגיאה זו. המכלל הבא, .שצמ [עיבוץ מותנה] יאפשר ל-%5/זק5081 לבדוק אם הקובץ קיים ב-085 לפני שתנסה לשבץ אותו, ולשבץ אותו רק אם הוא זמין: .המ שצמ התחל .מ( ₪%8%5 1%8 פסחוק+ <* .אם %8קוד של 0 .שץ 8א .המ םיים המכלל יזומן בדרך זו: .שצמ שםקובץ 156 מדריך למשתמש - =856 .מפ [מפתחז א1. מילת הבקרה .מפ [מפתתח] גורמת לערלכת מפתח ענילנים מן הכניסות שצוינו באמצעות .צמ [נצרף מפתת]. מספרם של מספרי העמודים שמותר לשמור אותם למפתת עניינים. אם הושמט ח, מניחה המערכת שהכוונה למספר אתד ג1). שורת בחירה שתשמש ככותרת המפתת. אם לא ניתן שם, תשתמש המערכת במלה מפתת. רמת-כותרת 1 (ג.כ12) נוצרת בראש המפתת, תוך ציון השם שניתן או המלה מפתת. בקרה מילת בקרה או מכלל שיש לעבדם בראש המפתת במקום כותרת .כ1. אם מיצד זה מתחיל בנקודה, מניהה המערכת שזו מילת בקרה, ולא שם. מודיע ל-5ט/זַקזַ506 שאין ליצור כותרת ברמה 1 עבור המפתת; עם ג;את, תתבצע קפיצת עמוד. השתמש בפימן זה כשאינך רוצה בשם למפתת, כשאינך רוצה בביצוע מילת בקרה כלשהי, וכשאינך רוצה ששם ברירת המחהדל מפתח יופיע בראש. ברירת מחדל: 1 שים לב: .מפ גורמת שבירה. .מפ מסיימת רצף, גוש צף, או הערת שוליים. .מפ מבטיחה תחילת עריכת העמוד. הערות: .1 עם הופעת מילת הבקרה .מפ [מפתת], מעובדת כותרת ברמה 1. כל הכניסות שנשמרו באמצעות מילות בקרה .צמ [צרף מפתת] קודמות נערכים עתה ומודפטים. המפתת נערך בהתאם לממדי השורה והעמוד המצויים בתוקף בשעה שהופיעה מילת הבקרה .מפ, ולא בהתאם לאלה שהיו בתוקף בשעה שעובדו מילות הבקרה .צמ [צרף מפתת]. כל שורה במפתח מכילה את 1 העמודים שהיו בתוקף כאשר עובדו מילות הבקרה .צמ נצרף מפתת]. אחר?* שהושלמה עריכת המפתת, ?ביאו מילות בקרה .מפ להתחלת מפתת חזדש. כאשר משתמשים ב-.מפ עם אופציית 55;?סאד של הפקודה 3דק1ק56א, יש לוודא שהתרחבות המפתח בעת מעבר העריכה השני לא תגרום להרחבת המסמך בצורה כזו שמספרי העמודים שנקבעו במעבר הראשון יאבדו את תוקפם. הבעיה אינה מתעוררת אם .קד או .מד יצרו מיספור מתודש אתרי מילת הבקרה .מפ ולפני איסוף כניפות מפתה נוספות. בדרך כלל, המפתתה ימוקם בפוף הספר, ולא יהיה עליך לצייו את מיצד ח עם מילת הבקרה .מם. איפוף כניפות המפתת ומספר? העמודים המתאימים מתבצע בעת מעבר העריכה הראשון. במענבר הראשון, המפתת אינו מכיל עמודים; אבל בעת המעבר השנ?, הוא עשוי למלא עמודים רבים. אם לא נשמרו מספרי עמודים למפתת בעת המעבר הראשון, יתכן שמספר? העמודים נמענבר השנ?י יהיו שונים מאלה שהיו במעבר הראשון, ולכן כל כניסות המפתת שנאספו בעת המעבר הראשון והמופיעים אחרי מילת הבקרה .מפ יהיו בלתי מדויקים. המפתח יכיל כניפות רק מן העמודים הקודמים למפתת. כניסות שנוצרו באמצעות מילות בקרה .צמ [צרף מפתת] המתייחסות לעמודים שבהם נערך המפתח, לא יוכללו בו. מילות הבקרה של %5/זק50861: .מע, .מפ 15 .מק [מלקוף] ץה השתמש במילת הבקרה .מק נמיקוף] כדי לפקח על מיקוף אוטומטי ועל טווח? התאמת רוות בין מלים. מילת בקרה זו מיועדת למיקוף של תמליל בלועזית. הוסף|להוסף ‏ סולם ח מלון|למלון מרקלט ת אלג|לאלג מזקלט ח מזמלה ת טוות נ[נטוות: התחל תחילת מיקוף אוטומטי של שורות פלט של 5צ/זק1א56. במידה וקיימים במערכת מילונים ומיללוני השלמה הכוללים הוראות מיקוף עבור השפה שבה אתה כותב, יערך בהם חיפוש למציאת ההוראות. מ?לונ*ם אלה נוצרלם באמצעות מילות הבקרה טפ. ו-|פ., שאינן קיימות בגירפסה העברלת. אם המלה לא נמצאה, או שהמילונים אלנם קיימים, תשתמש המערכת במיקוף האלגוריתמ? לאותה שפה, אם לשנו כזה. סיים גורם להפסקת פעולת המיקוף. השעה גורם להשעיה זמנית של המלקוף. אם המיקוף במצב סלים, השעה אינו משנה דבר; אבל אם הוא במצב התחל, השעה גורם להפסקתו הנלמנית, עד הפעם הבאה שבה נוצר רווח שורה. הדבר מאפשר לך להשעות את המלקוף לקראת פוף פיפסקה, מבלי שתצטרך לפ?לים אותו ואתר-כך להתתיל אותו שוב, במפורש. הוסף קובע שיש לחפש מלים למיקוף גם במילונ" השלמה שנוצרו באמצעות מילת הבקרה טפ. (האופציה אינה קיימת בעברלת). להוסף קובע שאין לחפש במילוני השלמה. מלון קובע שילש לחפש מלים המ?ועדות למיקוף גם במילונים שצוינו עם מילת הבקרה ע. (האופציה אינה קיימת בעברית). למלון קובע שאין לחפש במילונים שצוינו עם מילת הבקרה +ק. . אלג קובע שלש להשתמש בשיגרת מיקוף אלגוריתמית, אם ישנה שיגרה כזאת בשפה הנוכחית. אלגוריתם מיקוף בעברית נכלל בגירפה זו של 05/זַק1ק50. לאלג קובע שאין להשתמש בשיגרת מיקוף אלגוריתמית. סולם קובע מספר חיובי המציין את המספר המרב? של שורות ממוקפות רצופות. הערך ההתתלי של הח הוא 2, כלומר, לא יופיעו בפלט יותר משתי שורות ממוקפות בצו אתר זו. מרקלט קובע מספר חיובי המציין את המספר המזער? של תווים שיופיעו אחרי מקף. הערך ההתתלי של ח הוא 2, כלומר, אחרי נקודת המיקוף במלה חייבים להישאר לפחות שני תווים. מזקלט קובע מספר חיובי המציין את המספר המזערי של תווים לפנל נקודת המיקוף. הערך ההתחלי של ח הוא 4, כלומר, לפני נקודת המיקוף במלה חייבים לבוא לפתות ארבעה תווים. מזמלה קובע מספר חיוב: המציין את מספר התווים המזצערי במלה ממוקפת. הערך ההתתלי של ח הוא 6, כלומר, מלה חילבת לכלול לפחות 6 תווים (כולל אותיות השימוש השונות) על-מנת שתמוקף. שים לב: סכום ערכי מזקלט ומרקלט אינו יכול להיות גדול יותר מערכו של מזמלה. טווח קובע מקדם מצערי או מרבי שבו מותר לצופף או לדלל רווחים בין מלים כדי למנוע מיקוף, בהתאמה. את טוות אפשר לציין כמקדם אחד או כשניים. מקדם שהוא נמוך מ-1.0 קובע את מידת הצפיפות המותרת; מקדם גדול מ-1.0 קובע את מידת הדילול המותרת. מקדם השווה ל-1.0 יקבע את הערכים 156 מדריך למשתמש - ;₪26 המרבי והמזערי, אם לא ינתו ערך נוסף מאוחר יותר. אם ניתן רק מקדם אחד והוא "1.0", יקבלו אותו הן הערך המזער? והן המרבל. אם לא ניתן טוות, הערכים המזערי והמרבי גם יחד ?היו שווים ל-"0 " 1" " מצב התחלי: ס?לים המצב ההתחל? של מילות המפתת: .מק סולם 2 .מק מרפלט 2 .מק מזפלט 4 .מק מזמלה 6 .מק טוות 1.0 ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחל?ל. שים לב: . המיקוף נכלל בסביבת העמוד. הערות: 1. כאשר %5/זַק1ַא50 משרשרת שורות קלט כדי למלא שורות פלט, והמלה הבאה איננה נכנסת לשורה, היא תעביר בדרך כלל מלה זו לשורת הפלט הבאה. בין אם המיקוף פועל או לא, 5/זק5001 תנפה תתילה לצופף את הרוותים בשורה, כדי לפנות מקום למלה האחרונה. אם א:י-אפשר לצופף את השורה בהצלתה, 5פט/זק501 תנסה לדלל את הרווחים בין המלים כַדי למלא אֶת כל המקום שנותר פנוי עד פוף השורה. השתמש במיצד טווח כדי לקבוע את הגבולות למידת הצפיפות או הדלילות המתקבלת על דעתך. אם א? אפשר לצופף או לדלל את השורה די הצורך למנוע מיקוף, 5 תנמה למקף את המלה האחרונה. המיקוף יתבצע רק אם . מספר התווים במלה שווה למספר שניתן עם מזמלה או גדול ממנו . אפשר למצוא נקודת מיקוף שבה -| מספר התווים לפנל נקודת המיקוף שווה למספר שניתן עם מזלקלטע או גדול ממנו, - ומפפר התווים אחרי נקודת המיקוף שווה למספר שניתן עם מרקלט או גדול ממנו. 2.< אפשר לציין אופציות אחדות, ככל הנדרש; אם ניתנו אופציות סותרות, תשתמש המערכת באחרונה מביניהן. 3. אם אתה מציין מילת-מפתת המקבלת ערך, אבל אינך מפפק את הערך, תקבל מילת-המפתח את ערך ברירת המתדל שלה. 6. תוצאות המיקוף לא יהיו מדויקות תמיד. דוגמאות: . ו לפקח על גודלם של חלקי האותיות הנובעים ממיקוף בכך תקיש: . .מק מזקלט 2 מרקלט 2 מזמלה 5 במצב זה מותר להשאיר תלקי מלים בַנִי שנ?* תווים בסוף שורת הפלט או בתחילתה, אבל רק מלים ננות חמישה תווים או יותר ?מוקפו. . תוכל לקבוע את הטווח שבתחומיו מותר לצופף שורה כדי למנוע מיקוף בכך שתקיש: .מק טווח 0.75 מילות הבקרה של 05/זת5081: .מק 17 בשורה כזאת מותר לצופף את ר?ווח המלים במ?דה שלא תעלה על 25 אהוז, בנסיוז לפנות מקום למלה האתרונה. אם המלה עדיין אלינה נכנסת לשורה, %5/זק1א56 תנסה למקף אותה. אם תכתוב במקום צאת: ‏ | .מק טוות 0.75 1.5 5ז תנסה עדיין לפנות די מקום למלה האחרונה, בכך שתצופף את הרווח בין המלים; אם לא תצלילח, תנסה %5/זק1ק50 למלא את המקום הפנוי בסוף השורה בכך שתדלל את הרוותים כין המלים במידה שלא תעלה על 50 אחוז. רק אם לא תצל?ת 5/זק5681 גם בכך, תנסה המערכת למקף את המלה. . אם קבעת את 1.0 כערך היתחיד למיצד טווח של מי?לת הבקרה .מק, .מק טווח 1.0 יהיו המקדם המרב" והמזער? גם ?חד 1.0. כאשר מוצאת המערכת את המקדם 1.0, מקבלים ערך זה המקדם המרב? והמזערי. לפיכך, אם אתה נותן שני ערכים למיצד טוות, כשאתד מהם הוא 1.0 והשני שונה, הקפד על הפדר שבו אתה מציין ערכים אלה. לדוגמה, אם תצ?ין .מק טוות 1.0 0.8 המקדם המזערי יהלה 0.8 והמקדם המרב? *ה?ה 1.0. אם תציין .מק טווח 1.0 1.1 המקדם המזער?ל *הלה 1.0 והמקדם המרבי יהיה 1.1. אם תציין .מק טוות 0.8 1.0 יקבלו שני המקדמים, המרב" והמצזערי, את הערך 1.0. אם תציין .מק טווח 1.1 1.0 יקבלו שני המקדמים, המצערי והמרבי, את הערך 1.0. 18 מדריך למשתמש - =6פה .מר [מרכז] -4/ השתמש במילת הבקרה .מר נ[מרכז] כדי למרכזצ גמ' פתותה, כ' צרויה) שורות פלט בלין השוליים. ח מציין את מספר שורות הקלט שימורכזו. אם הושמע, מניחה המערכת שהכוונה ל-1. אם צוין .מר תח כאשר .מר התתל בפעולה, יפפק המירכוז לאחר שמורכזו ה שורות, או אם יופיע קודם .מר סיים. התתל קובע שמכאן ואללך יש למרכז שורות תמללל. סיים פיום מצב מירכוז אם ניתן קודם התתל, או אם צוין ח ועדיין לא הגיע לפיומו. שורה שורת התמל?ל שתמורכז. השורה נחשבת כאילו הלא מתחילה בתו הראשון שאיננו רוות אחר* מילת הבקרה .מר ברירת מחדל: 1 שים לב: . .מר גורמת שבירה. . זוהי מילת בקרה מסוג 1. . צורת השורה של .מר מתחי?לה את עריכת העמוד. . מצב המירכוז נכלל בסביבה הפעילה. הערותח: 1. מילות המפתח התחל או סלים, או מספר שורות הקלט שימורכזו (ח), חייבים להיות המיצדים היחידים בשורת מילת הבקרה. מחרוזת מ*לים המתחילה במקרה באחד מאלה תתפרש כשורה יח?דה שיש למרכזה. לדוגמה, שורות מילות הבקרה הבאות: .מר התחתל את ה?ום בהתעמלות בוקר .מר 777 הוא קוניאק מתוצרת ?שראל מתקבלות כאילו הן בצורת .מר שורה, לא כבקשות להתתילל במירכוז או כמספר גדול של שורות למירכוז. 2. השורה אן השורות למירכוז ?"וצבו בין השוליים הימניים הנוכתיים, כולל כל כניסה וערך תזוזה בפועל באותו רגע, לבין השוליים הטמאליים. כשהמירכו: פועל, שום עריכת שורות אלננה נעשלת בשורה הממורכזת. כלומר, השורה ממורכזת כפ" שהי?א, ואינה ממולאת משורות קלט אחרות, או מיושרת. אם מופיע בשורה המ?ועדת למירכוז תו טבלר, יפוענח הטבלר לפנ? מירכוז השורה. 3 אם השורה המיועדת למירכוזל ארוכה מרוחב השורה הנוכחי בטור, ימורכזו המילים העודפות בשורת פלט נפרדת. 4. השימוש ב-.מר שורה שעה ש-.מר ח עדיין בפועל, יבא לאיפום מספר השורות שיש למרכז. 5. מילת הבקרה .צש נצמוד לשמאל] הלא מתירה של .מר. אם מעובדת אחת ממילות הבקרה הללו, השניה מתבטלת. 6. השוואה בין מילת הבקרה .מר לבין .עד מרכז. הפקודה השניה מאפשרת עריכת שורות בכך שהיא מוסיפה מילים לשורה עד שהיא כמעט מלאה, ואז השורה המלאה ממורכזת במקום שתיושר, כפ? שהיה קורה במצב של .ער התחל. מילות הבקרה של 05/זק1ק50: .מק, .מר 19 יי ...== | )!|| ה דוגמאות: כדי למרכז שורה אחת, הקש: .מד ם?לים משפט צלווי בסלמן קר:יאה! כאשר תוצג שורה זו של הקובץ, *ופיעו התווים פלים משפט ציוו?ל בסימן קרלאה! במרכז, בין השוליים הימנ?ים והשמאליים: סיים משפט צלווי בסימן קר:אה! כדי למרכז כמה שורות, הקש: .מר התחל החברה הבלנלאומית ל:צוא-יבוא רתוב הפרח 1 תל אביב 666 66 .מר סלים כל אחת משלוש השורות שבין התחל וסיים תמורכז בנפרד: החברה הבינלאומית ליצוא-יבוא רחוב הפרח 1 תל אביב 666 66 10 מדריך למשתמש - ;ספת .מה נ[סימן הגהה] 6 מילת הבקרה .סה [סימן הגהה] מאפשרת לך לקבוע סימני הגהה שיודפסו בצד ימין של הטור. 1 התחל ! סיים ָ התחל/סיים + רווח 2|ה ח קובע את מספר ההגהה. תח הליב להיות מספר שלם, מ-1 עד 9. 6 קובע את סימן ההגהה שלודפס בשוליים מימין לתמליל הקשור עם הגהה ה. 6 יכול להיות תו יחיד כלשהו. התחל מציין את תחילת התמליל שיסומן בהגהה מספר ח. סיים מציין את פסוף התמליל שיסומן בהגהה מספר ת. התחל/סיים מציין ששורת הפלט הבאה גבלבד) תסומן בהגהה מספר ת. %* מסמן את שורת הפלט הבאה בתו ההגהה 6 שצוין. בניגוד למיצד התחל/ס?לים, האופציה * מאפשרת לך לציין תו כלשהו לסימון חד-פעמי מבלי לשייך אותו למספר הגהה כלשהו. רוות מציין את כמות הרוות האופקי שתשמש לסימנ" ההגהה. שדה ההגהה נמצא מימין לטור עבר? ומשמאל לטור גמסמך לועז? (שמאל ימין). ה כמות הרווח האופקי. אם הושמט, מניתה המערכת שהכוונה ל-2. אם צוין הערך 0, או אם הכמות שצוינה גדולה מן הרוות העומד לרשותך, לא יודפפסו כלל סימני ההגהה. אם רוחב סימנ? ההגהה עולה על ת, לא יודפסו כלל סימני ההגהה. ברירת מחדל: 2 שים לב: . סימני ההגהה נכללים בסביבה הפעילה. הערות: 1. למילת הבקרה .סה יש שלוש פונקציות: א. הגדרת מימנל הגהה ב. הפעלת סימנ? ההגהה או הפסקתם , ג. קביעת גודלו של שדה סל?מני ההגהה. בכל עת אתה יכול להגדיר עד תשעה סימני הגהה, וכל סימן הגהה יכול לקבל תו אחר. המלצדים התתל וסיים מפעילים את סימון ההגהות ומפסיקים אותו. המיצד התחל/טיים מביא להחלת פימן ההגהה ח על שורה אחת בלבד: זוהי השורה הבאה שתודפם אחר? עיבוד המיצד התחל/פיים. 2. באמצעות הצמדת סמלים שונ?ם למספרי הגהה שונים, כולל רווח ריק, אפשר לקבל הדפסה פלקטיבית של סימני הגהה מסוימים, או להבדיל בין רמות הגהה שונות. 3 מכיוון שמילת הבקרה .סה איננה גורמת לשבירה, אפשר להתת?ל ולהפסיק את סימוני ההגהה בתוך פיפקה, או אפילו בתוך משפט, מבל? לשבש את עריכת 5ש/זק5081 הרגילה. יתכן שיהיה צורך נבמילת בקרה .שב נשבור] מפורשת בנסיבות מסוימות, כד"ל להנביא לסיום ו האחרונה שלא שונתה בהגהה לפני שתתחיל עריכת התומר ומוגה. מילות הבקרה של %5/זת5061: .מר, .פה 141 6. סימני ההגהה של הטור הימני ביותר ימוקמו בשולי העמוד כפ?ל ] שצוינו באופצילה פא1פ5 של הפקודה 5זק1ַא50א₪ או במילת הבקרה .שד נשולי עמוד]. סימני ההגהה של שאר הטורים ימוקמו במירווח שבין הטורים. אם אין ד? מקום לשדה פימן ההגהה, בשול? הניקוב או במירווח בין הטורים, לא יודפפסו סימני ההגהה. 5. אפשר לשלב סימנ?" הגהה ברמות שונות זה בתוך זה. הדבר מועיל בנסיבות שבהן נעשות הגהות של קטעים שכבר הוגהו קודם. אם הופעל סימון הגהה מסו*ם בשעה שסימון אחר כבר נמצא בפועל, הפימון הראשון מושעה. הוא אינו פעיל ואינו בלתי-פעיל. עם סיום הפימון השני, חוזר סימון ההגהה המושעה להיות פעיל שוב. בכל עת, ?כול רק סימון הגהה אחד לה?ות פעלל. 6. אם תנסה לשנות את הגדרתו של תו סימון הגהה בשעה שפימון הגהה זה הוא הפעיל, תוצג הודעת שגיאה. 7. סימוני ההגהה נכללים בסביבה הפעילה. לדוגמה, אם תקיש .סה 3 התחל .סה 3 םלים יהיה פימן הגהה 3 פעיל אחר? ביצוע מ?לת הבקרה .שח [נשתזר מצב]. 8 סימונל ההגהה אינם חלים על כותרות רצות, הערות שוליים או מיקטע? עמוד. במדפסות שורה, סלמני ההגהה י<תולו על שורה פנויה רק אם השורות הלא-פנויות לפניה ואחריה כוללות את אותו סימן ההגהה. במדפסות עמוד, סימני ההגהה א?נם חלים על שורות פנויות או ?*שרים מאונכים. דוגמטות: . כאשר כמה סימני הגהה נמצאים בתוקף בעת ובעונה אחת, רק הסימן האחרון שניתן יהיה פעיל. לדוגמה, תוכל להגדיר סימני הגהה 1 ו-2, ולקשר אליהם את התוו?לם "א" ו"?", בהתאמה, בכך שתקליש: .סה 1 א .סה 2 ? תוכל לשלב את ההגהות תוך כדי הקשת התמליל, כך: .סה 1 התחל .סה 2 התחל אך ארבעה עול?-ימים יבאו אחת-ושתים: בגדס גהוץ, מראם רחוץ, .סה 2 סיים ברק לנעלים -- דבר שהוא מוזר, פוף סוף, מאין להם רגלים. .סה 1 סיים הפלט הערוך יראה כך: 4 אך ארבעה עול?-:מים ?לצאו אחת-ושתים: בגדם גהוץ, מראם רחוץ, % ברק לנעלים -- דבר שהוא מוזר, פוף פוף, מאין להם רגלים. . אפשר לסמן שורה יחידה בסימן הגהה באמצעות המיצד התחל;םלים, או המיצד א. לדוגמה, אחריהם עוד ארבעה .סה 2 התחל/םיים קרבו בלאט מאוד; אבל חיש-קל עם רב נקהל ועוד באים ועוד -- .םה א ו קפץ-דלג בקצף-גל, ואל החוף צעוד. יערך כך: 142 מדריך למשתמש - "₪26 תורו ריוור כ =. 6% אחריהם עוד ארבעה קרבו בלאט מאוד; אבל חיש-קל עם רב נקהל ועוד באים ועוד -- קפץ-דלג בקצף-גל ואל החוף צעוד. . במדפסות עמוד, ס*מני ההגהה יודפסו תמיד בסוג-האות ההתחלי, מבלי להתחשב בפוג-האות שבו יודפס התמליל עצמו. לדוגמה, .הם כבד (שמן) .תס כבד .סה 1 א .סה 1 התחל הוסיפו לכת כפרסה סוס-ים עם הנגר, ועלי-אבן נחו אד נותת רועי בקר: וכל זוטי השבלול?ם ניצבו כלמיפקר. .סה 1 פיים יערך כך: הוסיפו לכת כפרפה פסום-ימ עם הנגר, ועלי-אבן נחו אז נוחת דועי-בקר: וכל צוטי השכלולים ניצבו כלמיסקר. . 8 לשנות את רוחב השדה של סימן ההגהה באמצעות המיצד רוות. דוגמה, .ער ס?לם .סה 1 צ .פה 1 התחל .םה רוות 4 "הגיעה עת," אמר סופ-:ם, .סה רוות 5 "לשיח ולהבהיר: .סה רוותח 6 בזבר ציים -- דונג-חותם -- .פה רוות 7 עסקי פוזמק ובעיר -- .סה רוות 8 ולמה תתרתת צולה -- .סה רווח 9 ואם ?דאה חזיר." .פה 1 םיים יערך כך: "הגיעה עת," אמר מום-ים, "לשיה ולהבהיר: בדבר ציים -- דונג-חותם -- עסקי פוזמק ובעיר -- ולמה תתרתת צולה -- ואם "דאה תזיר." . השיר מסתיים בפרק ".ער נעריכה]" בעמוד 166. סימני ההגהה לא יודפסו אם לא יהיה די מקום בשוליים לשדה הסימנים. מילות הבקרה של %5/זק1ַ508: .סה 13 16 5-2 .ממ [סוף מכללז השתמש במילת ה מא, בקרה .סמ [סוף מכלל: כדי להורות ל-05/זק5081 לסיים עיבוד מכלל. שורה כל שורת קלט תקפה של 5/זקזַא50. אם היא מופיעה, היא נשמרת עד לאחר פגירת המכלל, ומבוצעת בסביבתו של מזמן המכלל. הערות: 1 מילת הבקרה .סמ יכולה להיות משמעותית רק אם מקור הקלט הנוכתל הוא מכלל. אם מקוך הקלט הנוכחי איננו מכלל כאשר מופיעה .סמ, השורה מעובדת כאילו צוינה "שורה" במקום .סמ שורת. 2. מילת הבקרה .פק נסוף קובץ:, כשהיא מופיעה במכלל, גורמת לסגירת המכלל וכל המכללים שזימנו אותו, עד לקובץ האב שזימן לראשונה את המכלל העליון בשרשרת. במלים אחרות, מילת הבקרה .סק מסיימת מקורות (500"009) המקוננים זה בתוך זה, עד לפיום הקובץ הנוכחי. מילת הבקרה .סמ, לעומת זאת, מסיימת רק את המכלל הנוכחי; ואילנה מביאה לפסיום מקורות קלט מקוננים אחרים. דוגמאות: אפשר להשתמש במילת הבקרה .סמ כדי ליצור סמל מקומי של מזמן המכלל. למשל, נניח שהמכלל חלצונל מזמן מכלל פנימ?, המכיל: .םמ .עם ארדלו = 8אניגוד ההוראה .סמ גורמת לסיום המכלל פנימי ומחזירה את הבקרה למכלל חיצונל, ומביאה לביצוע מילת הבקרה .עס כאילו היא חלק מהמכלל חיצוני' ערכו של אאניגוד נלקח מתוך הסמל המקומ" של המכלל פנימי, משום שפענות הסמלים מתבצע לפני ביצוע מילות בקרה. אבל הסמל שאליו הוא מיועד הוא הסמל המקומ? של המכלל תיצוני, 8ארדיו, משום שזהו המקום שבו מתבצעת מילת הבקרה. מדריך למשתמש - 8326 .ספ [ספריה] ץ), השתמש במללת הבקרה .ספ [ספריה] כדי לשלוף הגדרות סמלים ומכללים מספרל*ה שהוגדרה באמצעות אופציית 18| של הפקודה 3ז:1א568א. התחל גורם לשליפת הגדרות פמלים ומכללים בלתי מפוענחים, מתוך ספריה. זוהי ברירת המחדל. סמל גורם לשליפת ערכ" סמלים בלתי מפוענתחים מתוך ספריה. אם צוין סמל, הספריה לא תשמש לפענות מכללים בלתי מפוענחים מתוך הספריה ;אלא אם כן צוינו קודם לכן מכ או התחל). מכ (מכלל) גורם לשליפת הגדרות מכללים בלתי מפוענתים מתוך הספריה. אם צוין מכ, לא יפוענתו ערכי סמלים שלא הוגדרו מתוך הספריה (אלא אם כן צוינו קודם סמל או התחל). סיים מציין שהשימוש בספריה לקבלת ערכי סמלים והגדרות מכללים צריך להיפסק. זהו המצב ההתחל?. מצב התחלי: סיים נרירת מהדל: התחל שים לב: . .םפ גורמת שבירה. הערות: 1. השימוש בספריה לפענוח ערכי סמלים והגזרות מכללים הוא עניין יקר, מבחינת זמן עיבוד. נבנמיוחד אמורים הדברים בהתייתסות מוקומת לערכי סמלים, כאשר ישנם לכאורה סמלים רבים בלת? מפוענהים. משום כך, מילת הנקרה .ספ מיועדת לבקרת הפניות לספריה. ‏ אם נעשה במסמךך שימוש בפמלים או במכללים בלת?ל מפוענחים, אפשר להשתמש במילת הבקרה .ספ כדי לציין ש-05/זַת1ַ506 צריכה לנסות לשלוף אותם מספרלה. 2. אפשר להציב במפורש ערכל סמלים או הגדרות מכללים מתוך ספריה, מבלי להתחשב במצבה של מילת הבקרה .ספ, באמצעות אופציית 18| או מילות הבקרה עם ו-.המ. מילות הבקרה של %5/זק5081: .סמ, .ספ 15 16 .סק [מוף קובץ] 5% מילת הבקרה .סק נמוף קובץז מבצעת הדמיה של פוף הקובץ הנוכתחי. כשמשתמשים בה בפרופיל, תכולת הפרופיל הבאה לפני מילת הבקרה .סק נפוף קובץ] תעובד לפני המטמך העיקרי. שארית הפרופיל, הנקראת קובץ-פיומת, תעובד אחתר* המסמך העיקרי. סגור מציין ש-%5/זקז508 איננה צריכה לשמור את מקומך בקובץ הנוכח.ל, אלא לסגור אותו, על-מנת שבפעם הבאה שהקובץ ?שובץ, 5 תתחיל את העיבוד בתתילת הקובץ, ולא בשורה שלאחר מילת הבקרה .פק. העדות: .1 מילת הבקרה .סק נסוף קובץ] גורמת להדמיית מצב סוף קובץ בקובץ הקלט הנוכח?ל. %5/זק5681 ז+וכרת את מיקומה של מילת הבקרה .סק: אם ליעשה שוב שימוש בקובץ זה, %5/זק5081 תתתיל את הקריאת בשורה שאתרי מילת הבקרה .סק, ולא בתחילת הקובץ, אלא אם צוין קוזם לכן סגור. אם מילת הבקרה .פק מופיעה בפרופיל, תכולת הפרופיל שלפני הופעת מילת הבקרה .סק תיקרא לפני קריאת קובץ הקלט העלקרי. עם השלמת העיבודים בקובץ הקלט העיקרי, ייקראו ויעובדו שורות הפרופיל שאחרי מילת הבקרה .סק גשורות אלה נקראות קובץ-פ:ומת). כאשר מילת הבקרה .סק מעובדת בפרופיל, הנתונים שלאתר .סק, קובץ-הסיומת, יתח?לו תמיד בעמוד חדש. מדריך למשתמש - "36 . סש [ספרר שורותז אא. השתמש במילת הבקרה .סש [ספרר שורות] כדי לפקה על פפרור הפניה של שורות פלט. התחל מתחיל ספרור הפניה. סיים מסיים ספרור הפנלה. מצד התחלי: סלים ברירת מחדל: התחל שים לב: .סש מסיימת רצף, גוש צף, או הערת שוליים. מדפפות עמוד מתעלמות ממילת בקרה זו. הערות: -' מילת בקרה זו נכנסת לתוקף בעמוד הנוכחי ומשפיעה על העמוד כולו. המערכת תשתמש במילת הבקרה .סש האחרונה שהופיעה בעמוד, ותתעלם מכל מילת בקרה .מש אחרת שהופיעה באותו עמוד קודם לכן. לדוגמה, אם הופיעה .סש פיים בהתחלת העמוד ומילת הבקרה .סש התחל הופיעה לקראת פוף העמוד, מספרי הפניה יופיעו בבל השורות הלא-פנויות בעמוד זצה. מספרי השורות מתתילים באחד וגדלים באחד בכל פעם. המספרים ממוקמים במרחתק 12.7 מ"מ משמאל לקצה השורה. יפופררו רק שורות שאינן פנויות בגוף העמוד. שורות בכותרות רצות, עיליות ותתתיות, בהערות שוליים ובשוליים העליונים והתחתונים, לא יסופררו. מילות הבקרה של 7/5זַת5681: .סק, .פש 1-17 .עט [עמדת טכלר] ‏ כ ך. השתמש במ?לת הבקרה .עט נ[נעמדת טבלר] כדי לקבוע כיצד *ש לטפל בתווי טבלר ג05 הקסאדצימל?) נתמליל. לאחר שהוגדרו עמדות טבלר באמצעות .עט, התמליל הבא אחר" כל תו טכלר בשורת קלט ייושר עם עמדת הטבלר המתאימה. כלומר, התמליל שיבוא אתרי תו הטבלר הראשון *יושר עם עמדת הטבלר הראשונה, התמליל הבא אחרי תו הטבלר השני ייושר עם עמדת הטבלר השנ?ה, וכן הלאה. בעמדת הטבלר, אפשר ליישר את התמליל ימינה או שמאלה או למרכז אותו, או שאפשר ל*ישר אותו עם ההופעה הראשונה של תו נתון בעמדת הטבלר. מילת הבקרה .עט מהליפה לגמרי כל מילת בקרה .טב נטבלר] קוזמת. ננ+/זת: 1%8 קבע קובע שעמדות העבלר שניתנו מחליפות לגמרי את כל עמדות הטבלר הקודמות. אם לא צוינו כל מיצדלם, כל עמדות הטבלר מתפנות. הוסף קובע שעמדות הטבלר הניתנות כאן באות בנוסף על כל עמדות הטבלר שהוגדרו באמצעות מילת בקרה .עט קודמת. בטל קובע שאת עמדות הטבלר הניתנות כאן :ש לסלק מכלל העמדות שהוגדרו באמצעות מ?לת בקרה .עט קודמת. ה קובע את העמדה האופקית של עצירת טבלר. עם הופעת תו טבלר בשורת תמל?ל, %5/זק1א560 תיישר את התמליל הבא אחרי תו הטנלר לעמדה זו. כלומר, התמליל הבא אחרי תו הטבלר הראשון ייושר עם עמדת הטבלר הראשונה, התמליל הבא אתרי תו הטבלר השני ?יושר עם עמדת הטבלר השניה, וכן הלאה. +/ קובע תו מילוי שבו תשתמש המערכת למללוי המירווח בין הַתמליל שכנר הוכנספ לשורת הפלט לבין עמדת טבלר זו. + ?<כול להינתן כתו יתיד, או כקוד הקפאדצימלי בן שני תווים. אם לא ניתן כל תו מילוי, תשתמש המערכת ברווח לבן. ימין קובע שהתמליל הבא אחרי תו הטבלר ייושר לימין בעמדת טבלר זו. והי ברירת המחדל. מרכז קובע שאת התמליל הבא אחרי תו הטבלר יש למרכז סביב עמדת טבלר זו. שמאל קובע שאת התמליל הבא אחרי תו הטבלר ?לש ליישר לשמאל מעמדת טבלר זו. תו קובע שאת התמליל הבא אחרי תו הטבלר יש ליישר עם ההופעה הראשונה של התו 6, כשהוא מיושר לימין בעמדת טבלר זו. ס יכול להינתן כתו יחיד או כקוד הקסאדצימלי בן שני תווים. מצכ התחל?ל: אין. ברירת מחדל: קבע ימין מפנה את טבלת הטבלרים. שים לכד: . .עט גורמת שבירה. + עמדות הטבלר נכללות בסביבה הפעילה. הערות: 1. אפשר להקיש את תווי הטבלר (05 הקסאדצימלי) בכמה דרכים שונות: מדריך למשתמש - =ס6פה . כמה מסופים כוללים מקש מיותחד היוצר תו טבלר עם הלתיצה עליו. . כמה עורכי תמלללים, כגון עורך 0%5, מאפשרים לך להקצות את פונקצילת הטבלר לכל תו הניתן להקשה. עם הקשת התו שצוין, תוכנית העריכה הופכת אותו לתו הטבלר. לשתי הטכניקות הללו ?ש תסרון משותף, בכך שהן מכניסות לקובץ הפלט נתונים שאינם נל*תנים להצגה. אם יבדק קובץ כזה במסוף שונה או בתוכנית ערילכה שונה, יתכן שתו הטבלר לא יראה לעין. 5 מאפשרת כמה שלטות נוספות לילצירת טבלרים בלי למקם את תו הטבלר בקובץ הקלט: . ערכו של פמל מערכת 05/ז50810 68טב הוא ערך תו הטבלר (05 הקסאדצימלי). אפשר להשתמש בסמל זה בכל מקום שנתוץ טבלר. . אפשר להשתמש נמילת הבקרה .תק [תרגם קלט] כדי לתרגם כל תו מוקש לתו טבלר בקלט. 2. אם שורת קלט מכללה יותר תוו? טבלד מאשר מפפר עמדות הטבלר שהוגדרו, תוו* הטבלר המיותרים יהפכו לרוותים בין מלים. 3 את תוו?ל הטבלר המצוינים עם מילת הבקרה .עט אין צורך להקיש בסדר עולה. 6. אם צוין תו מ:לוי לעמדת הטבלר, המירווח בלן התמליל הקודם לה לבין התמליל המיועד להצבה בעמדת הטבלר ימולא בתווי מילוי, ככל שיכנסו למירוות זה. מחרוצזות מילו? אלה נערכות בסוג-האות הנוכחי בשעת עיבוד תו הטבלר המתאים. 5. תמליל שיושר בעמדת טבלר שהוגדרה באמצעות מילת הבקרה .עט עלול לחפוף תמליל אחר בשורה, אם המקום אינו מספיק לו. 6. אי-אפשר להציב יותר מ-6% עמדות טבלר בעת ובעונה אחת. 7. אם המרחק עד עמדת הטבלר הבאה קצר מרותבו של תו המילוי, תשתמש המערכת בעמדת הטבלר הבאה אחריה. דוגמאות: בעריכת חומר טבלאי, עלולה להיווצר חפיפה אם ישנו תמליל רחב יותר מהמרחק בין עמדות טבלד רצופות. לדוגמה, הטבלה הבאה: .תק - 05 .עט 14 26 ארכיאולוגיה-רוח-גילמן פסיכולוגיה-רוח-שרת גאסטרואנטולוגיה-רפואה-סאקלר פילוסופיה-רוח-גילמן סוציולוגיה-חהברה-נפתלל היסטוריה-רות-גילמן . מגנטוהידרודינמ?קה-טבע-שנקר אנתרופולוגיה-חברה-נפתל?ל תערך כך: ארכיאולוגיה רות גילמן פסיכולוגיה רות שרת גאמטרואנטולוגירפואה סאקלר פילוסופיה רות גילמן סוציולוגיה חברה נפתל? היסטוריה רות גילמן מגנטוהידרודינמטבע שנקר אנתרופולוגיה תברה נפתלי ר-67 6-7 שמותיהם של שני מקצועות ארוכים *ותר מן המקום שהוקצה לטור הראשון, ומשום כך עלה התמלי?ל שבטור השנ? וחפף את פוף המלה בטור הראשון. אתה יכול להגדיר עמדות טבלר שבהן התמליל ימורכז או יוצמד שמאלה. לדוגמה, מילות הבקרה של %5/זקזַ508: .עט 19 .תק - 05 .עט וּ0.5 שמאל ו1.5 מרכז -וּ)-כוכב-חמה -וו%-נוגה -וּוּו)-ארץ -צוּ)-מאדים -צ)-צדק -וּצט)-שבתאל התמליל שאתרי תו הטבלר הראשון יוצמד לשמאל בעמדת הטבלר הראשונה, חצי אינץ' מהשוליים. התמליל שאחרי תו הטבלר השנ:? ימורכז סביב עמדת הטבלר השניה, אינץ' וחצי מהשוללים: 1) כוכב חמה וו) נוגה ווו) ארץ צו) מאדים צ) צדק וצ) שבתא?ל ה> 6-77 + אתה לכול גם לקבוע שהתמליל הבא אחרי תו הטבלר ייושר עם ההופעה הראשונה של תו נתון בעמדת הטבלר. לדוגמה, .תק - 05 .עט ו0.5 ימיו -/ו2 תו . -יקר ביותר-%91236 -זול ביותר-%0.005 -0ביר-91.50 התמליל שיבוא אחרי תו הטבלר הראשון ייושר ימינה לעמדת הטבלר הראשונה. התמליל שיבוא אחרי תו הטכלר השני ייושר עם הנקודה (.) הראשונה בעמדת העבלר השנ?*ה, והמירוות בין השניים ימולא במקפים (-): יקֶר ביותר 77777----%1236 זול ביותר ------%0.005 סביר 7הה7ה-------%1.50 > >< אם קורה, כמו בשורה הראשונה בדוגמה זו, שתו היישור אינו נכלל בתמליל, התמליל ייושר שמאלה מעמדת הטבלר. . כאשר מוסיפים עמדות טבלר עם .עט, הן יבואו תמיד אחרי כל עמדת טנלר שהוגדרה קודם. לדוגמה, .תק - 05 .עטע 10 20 350 -47291 יערך כך: 3 2 1 67-77-67 תוכל להוסיף עמדות באמצעות מיצד הוסף של מילת הבקרה .עט: .תק - 05 .עט הוסף 15 25 -5-76-3-2-1 יערך כך: 1 0 2 5 3 67 7> הח-> ---> התמליל שאחרי עמדת הטבלר הרביעית בשורת הקלט מוקם בהתאם לעמדת הטבלר הרביעית שהוגדרה; התמליל שאחרי עמדת הטבלר החמישית מוקם בהתאם לעמדת הטגלר האחרונה שהוגדרה. את אותן התוצאות תוכל לקבל אם תציין: .עט קבע 10 20 30 15 25 ר5-6-37291 150 מדריך למשתמש - ח"ס6פה . ₪ מילת הבקרה .עט הוקשה ללא מיצדים, טבלת עמדות הטבלר תנוקה. דוגמה, .תק - 05 . עט האראראר< יערך כך: א א < < מכיוון שטכלת עמדות הטבלר אינה מכיללה כל רישום, כל עמדות הטבלר שבשורת הקלט נמצאות למעשה מעבר לעמדת הטבלר האתרונה שהוגדרה, והמערכת הופכת אותן לרווחים ריקים. מילות הבקרה של פט/זק5081: .עט 11 . ענ [עריכה אנכית] 1 השתמש במילת הבקרה .ענ נעריכה אנכית] כדי לציין כיצד ?לש למקם שורות תמליל ערוכות בתוך טורי הקטע. לפרטים נוספים, ראה את הפרק על "יישור אנכי של תמל?ל" בספר 86 מ5'תסתההזסס:? +אסשןז פט0/זקז508 :65ע. עליון קובע שיש למקם את התמליל בחלק העליון של הטורים, מייד מתחת לגוש צף בטור, אם יש כזה. מרכז קובע שיש למקם את התמליל במרכז הטורים, בין גושי טור צפים, אם *שנם. תחתון קובע שיש למקם את התמליל בתלק התחתתון של הטורים, מייד מעל גוש צף בטור, אם יש כזה. ישור קובע שהתמליל בכל גושי הקטע צריך להתמשך לאותו העומק, במידת האפשר. הדבר מושג בכך שמגדילים או מקטלנים את כמות הרווח הלבן האנכ" בכל טור, במפגרת הגבולות הנתונים. במידת הצורך, אפשר להגדיל או להקטין את הרלוותח בין שורות התמליל, במפגרת הגבולות הנתונים באמצעות מילת הבקרה .רת נריווח שורות]. מצב התחל?: עליון כרירת מחדל: עליון שים לב: + .ענ מסיימת רצף, גוש צף, או הערת שולי?ם. . .ענ נכנסת לתוקף בשבירת קטע. + מצב העריכה האנכית נכלל בסביבה הפעילה. הערות: 1. הטורים מתמלאים, החל מלמעלה, בשורות תמליל וברווח לבו אנכי, עד שהעור מסתלים במפורש, או עד לשורה הבאה שלא תתאים למרחב שנותר בטור. בדרך כלל, כל רוות הנשאר בטור *מוקם בתתתית. אם ציינת .ענ תחתון, התמליל המצוי בטור יועבר לתחתיתו, וישאיר את הרווחת הפנוי הנותר בחלק העליון של הטור. .ענ מרכז יביא למיקום התמליל במרכז הטור. 2. גושים צפים, הערות שוליים, רצף צף ושטתים בעלי שם נתון ?לושרו תמיד כלפי החלק העללון. 33 גם אם צוין .ענ ישור, :תכן שלא כל הטורים יהיו באותו האורך, במידה ובטורים אתדים ?יש יותר רווח לבן אנכי מכפי שאפשר לפזר 1 הגבולות הנתונים באמצעות מילת הבקרה .רה נ[נריוות שורותם]. 6. אם גוף העמוד כולל יותר מקטע אחד, רק הקטע האתרון *יושר כלפף? תחתתית העמוד. 5. העריכה האנכית עורכת רק את התמליל שנתוך קטע. אם הקטע הסת?לים בצורה בלתי-מותנית, תחתית הקטע הזה תימצא בתחתית התמללל. לפיכך, עומק הקטע יהיה כעומק התמליל ומבנה התמליל לא ישתנה כלל עקב העריכה האנכית. לפרטים נוספים על סלומי קטעים, ראה 8 ף=>'מפהההמטס:ץ %אבז %5/זקזק56 :65ע. דוגמאות: . כדי להביא למיקום תמליל בחלק התחתון של טורים, במקום הת העליון, הקש : , י ל 12 מדריך למשתמש - ת6פא .ענ תחתון . לדוגמאות נוספות של בקרת ערכים ומנות של ישור, ראה ".רת [ריווח שורות]" בעמוד 207. מילות הבקרה של %5/זק5081: .ענ 13 16 .עם נערך סמל] כ מילת הבקרה .עס [ערך סמל] מאפשרת לזהות סמלים או מערכי סמלים ולהקצות להם ערכים. שמסמל [(נ[ת])] = שפסמל נ(נת:)] שחסמל שמסמל גמחרוזת א8רדסמל 8 תתמת מחרוזת התחלה אורן אינדקם מחרוזת1 מחרוית2 סיים ספריה מדריך למשתמש - "₪56 שםסמל [([ת])] 'גמתרוזתנים ערךרסמל 8 תתמח מחרוזת [התחלה [אורך]:: אינדקת מחרוות1 [מהרונת2] השם שאתה מבקש להקצות לערך פמל? שיפוענח בשעת עיבוד 5/זתזאסם. הוא יכול להכלל 10 תווים לכל היותר, ללא רווחים ריקלם. אתה יכול לציין בסוגריים מספר איבר במערך סמלים, אלא אם כן אתה משתמש במיצד כפריה. מספר א?בר המערך נקרא גם מספר יפוד או מציין. כל מחרוזת שלפניה בא תו הגרש ה?תיד ('). אם המחרוזת מסתיימת ברוותחים ריקים המהווים הלק ממנה, לש לסםיים אותה בגרש יחיד. גמחרוזת יכולה להכיל בתוכה תווי גרש יתלד; אין צורך להכפיל אותם, כמו בצורת ערךסמל של .עסם. מקצה ערך לשם הפמל; הוא יכול להיות מחרוזת תוולם או ביטוי חשבוני. מקצה לשם הסמל ערך השווה למחרוזת מספר העמוד הנוכתל. תת-מחרוזת - מקבלת את התווים שצוינו מתוך מתרוזת נתונה ומקצה אותם לסמל שקיבל. המחרוזת שמתוכה יש לתלץ את תת-המחרוזת. מסמפר שלם חיובי המזהה את עמדת התו הראשון במחרוזת שיש להקצות לסמל. אם הושמטו הן התחלה והן אורך, הסמל יקבל את מלוא ערכה של מחרוזת. מצייו את מספר התווים שיש לתלץ ממחרוזת, או גמלים אחרות, את אורך תת-המתרוזת. אם הושמט אורך, שארית המחרוזת, מן ההתחלה שצו?נה ועד הפסוף, תוקצה כערך לסמל. מחפש במתרוזת1 כדי לראות אם היא מכילה את מחרוצת2. אם כן, ערך הסמל יהיה עמדת התו המתחיל את מתרונת?2 בתוך מחתרוזת1. מחרוזת שיש לערוך בה חיפוש כדי לראות אם היא מכילה את מתרונזת2. מחרוזת שיש לחפש אותה בתוך מחרוזת1. אם הושמטה מהרוזת2, או שיש לה ערך ריק, הסמל יקבל את הערך 0. מבטל את ערך הסמל, כך שמבחינתה של פט/זקזַק50, כאילו לא הוצב הסמל מעולם. אם לא ינתן מציין, יאופם מערך הסמלים כולו. אולם אם ניתן מצלין, יאופפו רק היסודות שצוינו. גורם להצבת ערך סמל באמצעות שליפת הערך מספריה. את שם הספריה אפשר להגדיר באמצעות אופציית 118 של הפקודה בזסזא. אם נעשה שימוש בספריה כדי להציב טמל, הערך שנשלף מהספריה יתפום את מקומו של הערך הנוכתחי. אם אין בספריה רשומה המכילה את שם הסמל שניתן, הפמל ישאר לא- מוגדר. מכיוון ששמות סמלים בספריה, אם נכתבו בלועזית, יופיעו באותיות גדולות בלבד, תשתמש המערכת באותו :יפוד בספריה להגדרת כל הסמלים בעלי אותו השם, אם ההבדל היחיד ביניהם הוא אות גדולה או קטנה. אפור להשתמש עם פפריה רס 0 - בשמות סמלים בעל:? מצ?ין. אפשר להשתמש בספריה מבלי להתחשב בפירוט שנלתן עם מילת הבקרה .ספ האחרונה. שמות ממלים: לתו '*' יש משמעות מ:יוחדת כשהוא מופיע כתו הראשון של שם סמל, משום שהוא מצלין שזהו סמל מקומי. כלומר, לשם זה יהיה הערך שהוקצה לו רק ברמה הנוכתית של קינון מכללים. כאשר מזמנים כל מכלל, ?*ש לו קבוצה משלו של סמלים מקומלים, למשך ביצועו של המכלל בלבד. בשעת עיבוד %5/זק50681, שם סמל *צזוהה בכך שלפניו בא תו האמפרסנד (8) ואחר?לו - רווח רלק או נקודה: 8%מסמל אם שם הסמל ?ופלע באחת מן הצורות הבאות: %מל() 8 (א) 8 ח) 8לל סמל ) יהיה זה סמל מערך. 5/זם מכירה גם בשמות סמלים שלפניהם בא מגביל תגי גמל, שהוא במצב ההתחלי ובברלרת המחדל תו הנקודתיים (:). שמו של סמל שהוגדר באמצעות מילת הבקרה .עס כתג גמל, אם נכתב באותיות לועציות, חייב לבוא באותיות גדולות, ואינו יכול להיות סמל מערך. מגביל תגי גמל מורה ל-%5/זק1א506 לחפש שם סמל המופיע כולו באותיות גדולות גאם הן לועזיות), מבלי להתחשב בצורת האותיות בשורת הקלט. ערכי סמלים: אם ערך סמל נקבע כמחרוזת תווים המכילה רוותים ריקים או תווים מיוהדים כלשהם, יש להכנים אותו בין תווי גרש יחיד. לדוגמה, .עס כלב = חתול .עם סוף = '.צאי .עם משפט = 'זהו משפט'י כל אלה הן מחרוזות תווים תקפות. תו מיוחד הוא כל תו שאיננו אחד מן הבאים: 2-8, -2, א-ת, 9-0, %, 8 או %. אם אתה רוצה שמחרוזת תווים תכיל את תו הגרש היחיד ג('), עליך להקיש שני תווים כאלה ברציפות, כגון .עם כותרת > 'ביתם של גב'' ודר'' רימון'י אלא אם כן תשתמש בצורה הבאה: .עם כותרת 'ביתם של גב' ודר' ר:מון' אם אתה רוצה להשתמש במיצד אינדקס או תתמח של מילת הבקרה .עס כדי לבצע פעולה על המחרוזת "ביתם של גב' ודר' רימון", שהיא ערכו של הסמל %כותרת, עליך להשבית את פענות הסמלים באמצעות מילת הבקרה .ב סיים, לפני שתיתן את מילת הבקרה .עם. אם הפענוח פועל, תפוענת שורת מילת הבקרה .עם הבעל = אינקדם %כותרת רימון ותקנל את הצורה .עס הבעל = אינקדם ביתם של גב' ודר' רימון רימון לפני ביצוע מילת הבקרה .עם. לפיכך, יערך חיפוש נמחרוצת ביתם, בחיפוש אחר המחרוזת של, והמערכת מתעלמת משארית השורה (גב' ודרי רימון רימון). מכיוון שהמחרוזת של איננה מופיעה במתרוזת ביתם, הסמל %ַהבעל מקנל את הערך אפם. אם הפענות אינו פועל, מי:לת הנקרה .עם מקבלת את השורה בצורתה הלא-מפוענחת. אף על פי שפענות הסמלים מושבת, מילת הבקרה .עם יכולה לשלוף ערכי סמלים כאשר ה?א מזהה שמות סמלים בצד ימין של סימן השוויון. במקרה זה, מילת הבקרה .עס ?ודעת 7 ערכו של הסמל אכותרת הוא המיצד מחרוזת1 עבור מילת בקרה .עם מילות הבקרה של 5ט/ז5081: .עם 5 56 אם ערך הסמל הוא בלטול חשבוניל, עליו להלות בצורה הבאה: [. 2מס ףח 2קס ח 2קס] תח [1מם] כאשר: 1מס הוא סםלמן + או - <הלד. 2ם הוא אופרטור חשבונל: + חיבור - חיסור א כפל / חילוק ח הוא מספר שלם תקף שאורכו פחות מ-9 ספרות. מספרים באורד גדול מזה עלולים לתת תוצאות בלת?-צפויות. יתכן שערכם של השלמים הוקצה לרם כתוצאה מפענוח סמלים נכולל סמל מספר העמוד). לדוגמה, .עם עמודהבא = 8 + 1 .עם נוכת? = 100- .עס סכם = א8נוכתל + 25 .עם תשובה = 15 - 42 הם כולם ביטויים חשבוניים תקפים. ברירת מחדל: אין הערות: 1. בשמות סמלים הכתובים בלועזית, המערכת מבדילה בין אות גדולה וקטנה, ולכן הסמלים 11ססחע5, 11ססחע5 ו-8011הצ5 הם שלושה סמלים שונים. סמלים ששמותיהם מתתילים בתו הדולר (%) הם סמל? מערכת, ואם הם נלועזית, הם קיימים רק בצורת אות גדולה. אפשר להקיש סמלים אלה באות קטנה, אבל הם מועכרים לאות גדולה לפנל תתילת הטיפול בהם. סמלי המערכת השמורים, שהמשתמש אינו רשא? להציב להם ערכים, כגון %8קוד, שייכים לקטגוריה זו. אף על פי שאתה רשאי להציב סמל ששמו מתחיל בתו %, אם שם זה אינו משמש כסמל מערכת לקריאה בלבד, מומלץ שלא תעשה זאת; הדבר עלול ליצור בלבול. 2. אופציית קגצפץ5 של הפקודה 3זת1ַא50א גורמת להצבת ערכי סמלים מסוימים ‏ לפנ" תחילת העיבוד. משתנים אלה כולם נקראים אק/9ץ85, כאשר "<" הוא האות ה?חידה שניתנה עם האופצלה קץפצ5, כאות גדולה. לדוגמה, נניח שציינת עם הפקודה 3זק1א856 את אופציית א%צ5צ5, כך: .. 30008 ₪ 100078 1)ההטפע5 ... %3קותספה הדבר שקול כנגד: .עם 5צ4%5ק] = '0ח100י' . עם 5צ4%5א!] = '30000' 3 פענוח חוזר ונשנה, כמתואר בדיון במילת הבקרה .פס נפענח סמלם:, מבוצע אוטומטית על כל ערכי הסמלים שהם מחרוזות תווים. 64. . 2% ערך הסמל, יקבע ערך הסמל כמחרוזת תווים ריקה גבאורך ם). 5. אם קבעת שם סמל כשווה למספר העמוד הנוכתל .עם הפנ?ה = 8 הסמל יוצב למעשה פעמיים. העמוד שבן יוצב לבסוף התמליל המקיף את הסמל איננו ידוע לפני מיקום התמליל בעמוד. כאשר מילת הבקרה .עס קובעת את מספר העמוד הנוכחי כערך פמל, הסמל מוצב מ?:יד, ואחר-כך מוצב שוב, לאחר שמספר העמוד של התמליל כבר ידוע. אם תתייחם לסמל זה לפנל ההצבה השנ?לה, יתכן שהמספר לא יהיה מדולק. מדריך למשתמש - =320 .6 .0 .1 .2 מאחר שהתמליל המקלף את הסמל עשו?ל לכלול גושים צפים, הערות שוליים וכדומה, *תכן שיהיה צורך בל?טוש ?דני כדי לקבל את התוצאות המתאימות של מספר? העמודים. הסמל של מספר העמוד הנוכחי, 8, נשאר בעינו גם אם שינית את סמל מספר העמוז שבו משתמשת המערכת בכותרות רצות עיליות ותחתיות באמצעות מילת הבקרה .הת פד. ביטו?ילם חשבוניים במשפטי הצבה נקראים אך ורק משמאל לימין, ושום אופרטור אינו עדיף על אופרטור אחר. לדוגמה, הביטולי: .עם א > 1 + 2 א 6 + 6 יתן לסמל א את הערך 21. אופציית ספריה של מילת הבקרה .עס מאפשרת שליפה מפורשת של סמל מהספריה. מילת הבקרה .ספ נספריה] מאפשרת שליפת ערכו של סמל מהספריה כאשר משתמשים בו במסמך וכאשר אין לו שום ערך כרגע. לאחר שערך הסמל נשלף פעם אחת מהספריה, הוא מאוחפן בטבלת הסמלים לשימוש נוסף. יש לנהוג בזהירות בעת שימוש בסמלים מקומיים וסמלי מספר? עמודים בתוך בלטויים חשבונלים, ?חד עם פימן הכפל (א*). הביטול: .עם א > 8%3+1 יתפרש כבקשה להוסיף 1 לערך של הפמל המקומ? 8*3, ולא כבקשה להכפיל ב-3 את מספר העמוד ואצ להופיף 1. כדי להשיג את התוצאה הדרושה, יש להכנים תו מגביל אחר? סמל מספר העמוד: .עם א > 3+1א.8%8 כאשר פענוח הסמלים פועל, שורת מ?לת הבקרה .עס מפוענחת במלואה לפני עיבודה. כאשר הפענוח מושבת, מילת הבקרה .עם עדיין יכולה לבצע פעולות פענותח יחידות על ערכים סמליים במילת הבקרה. הערה: היזהר בשימוש במילת הבקרה .עס בתוך כותרת רצה עילית ותחתית כאשר פענוח הסמלים מושבת. אם תהיה התייחפות לסמל עם מילת הבקרה .עס תתקבלנה תוצאות שגולות. לדוגמה, אם הפענות מושבת, הביטו?ל .עם א > 8ב יוחלף הסימן אמפרסנד (8) במספר העמוד הנוכתי ויתקבל פלט שגו? או הודעת שגיאה. ראה דוגמאות בהערות הבאות. היזהר מפני השפעת הפענוח על משפט? הצבה חשבוניים, כשאתה משתמש בסמלים המכ?לים מספרים שליליים. לדוגמה, .עס א .עם ב 3- אא + 5 ייביא לביטול לא-תקף במצב פענוח פעיל, משום שהשורה תפוענת בתור: .עם ב = 3- + 5 וזה ביטו? לא תקף. ואולם, אם הפענוח מושבת, מעבד מילת הבקרה .עס יכול לראות שאתה מבקש לחבר את המספרים 5 עם 3-, ואז ?עשה זאת בצורה הנכונה. גם אם פענות הפמלים הושבת באמצעות מילת הבקרה .פם סיים, יפוענחו סמלים בשורת מילת הבקרה .עש אם אינם מוקפים בתוול גרש יחיד. לדוגמה, .עם ק > בוז! .פס סיים .עם יהתה? = אק 0 .עם הלאה = 'א8ק.' מילות הבקרה של %5/ז;1ַ508: .עס 17 18 ערכו של הסמל איח? היה "בוז!", אבל ערכו של הסמל 8הלאה יהיה וקד 9 3. לפענוח ?*ש השפעה על מילת הבקרה .עם, אם ?*ש להציב מחרוזות שאורכן עולה על 16 תוולם. %5/זק1א50 תראה מחרוזת תווים ?תלדה ללא תווים מיוחדים או רווחלם רלקים כמתרוזת תווים, גם אם א:נה מוקפת בתוו" גרש *חיד, בתנא? שאורכה אינו עולה על 16 תווים. אם המחרוזת ארוכה *ותר, תהיה התוצאה שגויה. לדוגמה: .עם א = '09876563210987654321' .עם ב > אינדקסם אא 1 התוצאה תהיה שגיאה אם הפענוח פועל, משום שהסמל 8א אינו נתון בין תוול גרש יחיד. השגיאה לא תופיע אם הפענוח היה מושבת. 6. סמל מערכת %5/זקז508 256%8 מכלל את כל 256 נקודות הקוד של התווים, בסדר רציף, כולל התו המפר:ד בין מי?לות בקרה ותו הגרש היחיד ג'). לפיכך, א:-אפשר להשתמש בו עם מילת הבקרה .עס במצב פענוה סמלים פעיל. לדוגמה, כד" לחלץ את התו ה-112 מתוך %8, עללך להשבית תחיללה את פענוח הסמלים: .םס סלים .עם סימן = תתמח 256%8 112 1 . התחל 5. ראה את הדיון במילת הבקרה .פס [פענה סמל] למ?דע נוסף על פענות סמלים. דוגמאות: . פענוח הסמלים מבוצע פעם אחר פעם לשם פענוה סמל" ביניים הנוצרים במהלך פענוח הסמלים. לדוגמה, סמל מערכת %5/ז56810 8יוסבשבוע הוא מספר שלם המצ?לן את היום בשבוע. אפשר להשתמש ב-8יוםבשבוע עם הסמלים הבאים: .עם יום1 = ראשון .עם יום2 = שני .עס יום7 = שבת את שם היום הנוכתי אפשר להקצות לסמל בהקשת .עם היום = 8יום8יוםבשבוע במילת בקרה זו מתבצע פענות הסמלים פעמיים, משום שהפענות הראשון נותן תוצאת ביניים המכילה סמל אחר: .עם הלום = 8:ום2 תוצאת פענות הסמלים השני אלננה מכילה עוד סמלים; אז מעובדת מילת הבקרה .עס ולוצרת את הסמל א8הלום: .עם היום = חמיש?ל . המיצדים אינדקס ותתמח משמשים ביחד לעיבוד מידע בקרה. לדוגמה, אפשר להשתמש באופציית אגצפצ5 של הפקודה 3זק1א50א כדי לציין מיצדי עריכה, ותוכל להגדיר את משתנה המערכת "6" כד"י לקבוע 8 הטורים. תוכל לוודא שאכן ניתן ערך תקף בעזרת המיצד וע: .עם א = אינדקם '-אהד-שניים-2-1-' '-58צ6084%5.-' .אם 8א של 0 .הד /6/משתנה מערכת 6 לא תקף. אם הערך שניתן ב-58צ05א08 תקף, תוכל להשתמש בסמל 8א, שהוצב באמצעות המיצד אינדקסם, ואת המיצד תתמח, כדי להמיר שמות נרדפים של ערכים תקפים לערכים אחידים: .עם טורים = תתמה '1---2---2-1' 8א 1 . כאשר ערכי שני סמלים משורשרים, כמו בדוגמה הבאה, .עם א1 > 'כדור' .עם א2 > 'סל' 28 מדריך למשתמש - "36 היוצרת את המחרוזת כדורסל, הכרח להשתמש בנקודה כמגביל הסמל. מילות הבקרה של 05/זַק5081: .עם 19 ,עצ [עצור] %. מילת הבקרה .עצ נעצור] מורה ל-%5/זק5081 לסלים את העיבוד מיילד, בל" קפיצת עמוד סופית כרגיל. רויכה ו 160 הערות: 1. מכלוון ש-%5/זק1א50 אינה מבצעת קפיצת עמוד מסופית אהרי הופעת מ:לת הכקרה .עצ, יתכן שחלק מן הפלט שכבר נערך לא יוצג כלל. 2. מילת הבקרה .עצ מועילה כאשר אתה משתמש במילת הבקרה .קל נקלט מסוף] כד? להלין שורות מן המפוף, ואתה רוצה להפסיק את העיבוד במהירות. 3. מילת הבקרה .עצ מביאה לפיום העיבוד בכל מקום ובכל עת שהיא מופיעה, כולל בתוך קבצים משובצים גראה מילת הבקרה .שץ). כל קבצי זק:זא506 הפתוחלם *סגרו לפני סלום העיבוד. מדריך למשתמש - "356 | .עק [עקוב] 17 מילת הבקרה .עק נעקוב] מאפשרת הצגת מ?דע מעקב אחר שורות קלט על המסוף שלך, או כתיבתו לאותו הקובץ כהודעות שג?אה. התחל עוקב אחר כל מי?לת בקרה שצוינה קודם לכן באמצעות בקר. זוה? ברירת המחדל. סיים מסיים את המעקב. כלל גורם למעקב אחר כל שורה ה?וצאת ממכלל. פענ (פענת) גורם למעקב אחר כל שלב בפענוח ספמלים, בחיפוש אחר שורות המכילות סמלים או תגי גמל. גמל גורם למעקב אחר שלבים שונים בעיבוד גמל. מספר השלבים השונים שצריך תג גמל לעבור תלוי בחוקי סריקת המתארים המצויים בתוקף עבור תג זה. מעקב גמל יכול להראות: . את התג וה-;ק שלבוצעו . כל שורה שתיסרק לחיפוש מתארים . כל מתאר רגיל שנמצא בסריקה . כל מתארי הערך שנמצאו בסריקה . את שורת שארית התמליל שנמצאה בסריקה. הכל גורם למעקב אחר פענוח מכללים וסמלים, עיבוד גמל וכל שורות מילות הבקרה. בקר גורם למעקב אתר מילות הבקרה שצוינו, מ?יד לפנ" בלצוען. אם לא צוינו מילות בקרה עם .עק בקר, אזי מתרוקנת רשימת מילות הבקרה שיש לעקוב אתחרלהן. אם ניתנו כמה מילות בקרה, הן מיתוספות לרשימה. אפשר להופסיף לרשימה מילות בקרה שאינן קיימות מבלי לגרום לשגיאה, אבל לא יערך כל מעקב אחריהן משום שהן יצוינו כמילות בקרה בלתי תקפות לפני ביצוע המעקב. הרשימה נשארת בעינה עם ביצוע .עק םיים, ונעשית פעילה שוב אם מתבצע לאחר מכן .עק התחל. צעד ‏ מורה ל-%5/זקזַ508 לעבור צעד אחר צעד על כל מללות הבקרה הנתונות למעקב. אם .עק הכל נפועל, יערך מעקב אחר כל מילות 2 לא, יערך מעקב רק אחר אותן מ?לות בקרה שצוינו עם . 1 וה. כאשר .עק צעד בתוקף, 05/זת1א56 מציגה את שורת מילת הבקרה, ונעצרת כדי לקרוא שורה מן המסוף לפני שהיא ניגשת לביצועה. השורה שאתה מקלש בשלב זה יכולה פשוט להתיר את ביצוע מילת הבקרה, או שתוכל להקיש שורת קלט אחרת שתעובד לפנ" מילת הבקרה הנתונה למעקב או אחריה, או במקומה. הרץ מבטל את מצב .עק צעד, אולם מאפשר המשך ביצוע כל פעולות המעקב. ג(.עק סיים מסיים את מצב צעד אבל מסיים גם כל מעקב.) בזק מציג את ההגדרות הנוכחיות לכל ממל ומכלל הקיימים בשם או בשמות שניתנו. אם לא ניתנו שמות, מוצגת טבלת הסמלים והמכללים מילות הבקרה של פש/זקזַא50: .עצ, .עק 11 וו וו וווווהההההההההההההההההההההההמוההואההההההההההההההההההו ההוחחה)הה.. 12 במלואה. פעולת בזק מתבצעת מבלי לשנות כל מעקב אחר המצול בתוקף. מצב התחל?: ס?לים ברירת מחדל: התחל הערות: .1 כל מ?לדע המעקב נכתב כהודעות. אם אופצלית (צג|םס) 66ג55ש₪ של הפקודה ב5זק1א6פא נמצאת בתוקף, מידע המעקב נכתב לאותו קובץ שירות של 5ש/ז;5681 המכ?ל את הודעות השג:אה. מצב .עק צעד יכול להכנס לתוקף רק אם ההודעות גומ?דע המעקב) מוצגים בפועל במפוף ה?דברות:. לפיכך, מצב צעד איננו קיים למעשה אם אופצלית (צג|מע) 55505 של הפקודה 3זסךח6פ5א נמצאת בתוקף. השורה הנקראת מן המסוף אחר? מעקב אחר שורת מ?לת בקרה במצב צעד, :*כולה לה?ות באחת מן המתכונות הבאות: שורה ריקה - המשך העיבוד ? - בדיקה מיהו הקורא את המסוף. אם אתה עובר צעד צעד על מעקב מ?ללות הבקרה, וגם משתמש במילת הבקרה .קל נקלט מסוף], אתה עלול להתבלבל בקלות בין פוגי הקריאה המתבצעים מן המסוף. כשאתה במצב .עק צעד, התו ה:חלד ? מוכר הן למודולת מעקב הבקרה והן למודולת קלט המסוף, ואלה מציגות את ההודעה קלט ממסוף: או מעקב בקרה, ואז מתבצעת קריאה נוספת. אם הקריאה באה מאיזה מקור אחר, כגון .קמ נקרא משתנה] או .קר נקרא מסוף], פימן השאלה מתקבל כנתון רגיל, כא?לו התקבל קלט ממסוף שלא במצב .עק צעד. אזפ 'שורת נתונ?ם' - שורת הנתונים המוקשת מאוחפנת במחסנית ומעובדת אחרי עיבוד מילת הבקרה שבמעקב. 5 י'שורת נתונים' - שורת הנתונים המוקשת תעובד לפני מילת שד שבמעקב (המעקב נערך לפנ" שמללת הבקרה מעובדת בפועל). 7 'שורת נתונים' - שורת הנתונים המוקשת תופסת את מקומה של שורת מילת הבקרה שבמעקב, ומעובדת במקומה. 'שורת נתונים' - שורת הנתונים מטופלת כאילו היתה זו שורת נתונים שהוקשה עם מילת המפתח 'שאס'. אם השורֶה החדשה המוקשת היא גם שורת מילת בקרה במעקב, ?תבצע המעקב לפנל ניצוע השורה, וכך תינתו לך הזדמנות נוספת להקיש שורה. אם השורה שהוקשה גורמת לכך שהשורה המקור?ת תעובד מאותר יותר, :תכן שהיא תועלה שוב במעקב. במצב ההתתלי, פונקצלית המעקב אלנה פועלת. המיצד בזק מספק לך תדפים סלקטיבי של כל הסמלים המוגדרים כרגע, עם ערכיהם. הוא אינו משפיע על מצב התחל/סיים הנוכח? של מעקב הבקרה. בכל שורות המעקב, שלושת התווים הראשונים מציינים את סוג המעקב, כדלקמן: א5* מעקב פענות סמלים *אוזא מעקב פענוח מכללים א6א מעקב גמל א0סא מעקב מילת בקרה אא שורת בזק לסמל או למכלל אם .עק הכל נמצא בתוקף, שורות מ?לות בקרה עשויות לעלות במעקב כנמה פעמים. אותה השורה עשויה לעלות נמעקב המראה את השלבים השונים של פענות סמלים, ולעלות שוב נמעקב כשורת מילת בקרה אחרי גמר הפענות. תוכל לגלות איזה סוג מעקב מייצגת כל שורה באמצעות שלושת התווים הראשונים בשורה. מדריך למשתמש - =6סק₪ תת חחייייייווורר דוגמאות: . אם אתה רוצה שכל שלב בפענות סמלים בקובץ בשם זפספז <הלה נתון למעקב בחיפוש שורות המכילות סמלים או תגי גמל, תוכל להקיש ב-זפספד .עם א > א8א .עם א? = הצ:ילו! .עק פענ 8 הוא סמל מורכב. והמעקב ?ופיע כך: אפא זפמז 4 25 <8א.י הוא סמל מורכב.> %אפא 6 <8א? הוא סמל מורכב.> אפא 6 <הצילו! הוא סמל מורכב.> מילות הבקרה של 5,זק5081: .עק 13 וו וההההההההההההההההההההההוההההההמהההההאההוהההההההההההההההההההההההוההההההההההההההההההההההההההההההההההההוחחה ).ה .ער נעריכה] 8 השתמש במ?לת הבקרה בער [נער?כה] לביטול או לשתצור של שרשור שורות קלט ול??שור שורות פלט. מי:לת הבקרה .ער קובעת גם אם שורות ?*וארכו מעבר לגבולות הטור. 16 התחל מיים למין מרכז שמאל פנים חוץ גורם הן לשרשור שורות הקלט והן ל?ישור שורות הפלט. כל שורת פלט מתמלאת בתמל:ל ומ?ושרת עם השול:ים מימין ומשמאל. מבטל הן שרשור שורות קלט והן ?לשור שורות פלט. התמליל הבא אחר?ל הוראה זו ?ודפפם כפי שהוקש. קובע ששורות הקלט ישורשרו אבל לא ?<יושרו. שורות הפלט הנוצרות כתוצאה מכך *היו צמודות לשול? ?מין של הטור. מבנה זה מכונה לעיתים "שמאל לא-אחת?ד". קובע ששורות הקלט ?שורשרו אבל לא *יושרו. כל שורות הפלט הנוצרות כתוצאה מכך *היו ממורכזות בטור. קובע ששורות הקלט ישורשרו אבל לא ייושרו. שורות הפלט הנוצרות כתוצאה מכך :היו צמודות לשמאל הטור. מבנה זה מכונה לעיתים "?מ?ן לא-את:ד". קובע ששורות הקלט ?שורשרו אנל לא ייושרו:; שורות הפלט הנוצרות כתוצאה מכך :הלו צמודות לשוליים הפנימיים של הטור - לעבר שולי הניקוב המשוערים של העמוד המודפם. הדבר שקול כנגד .ער שמאל של עמודים זוגיים או .ער :מין של עמודים אי-זוגיים. קובע ששורות הקלט ישורשרו אבל לא ?<יושרו; שורות הפלט הנוצרות כתוצאה מכך ?הלו צמודות לשולי?ם התיצוניים של הטור - מעבר לשולי הניקוב המשוערים של העמוד המודפם. הדבר שקול כנגד .ער :מ?] של עמודים זוג:ים או .ער שמאל של עמודים אי-זוגי?ם. כאשר השרשור בתוקף ומופלעה מלה יחידה שרוחבה עולה על רותב הטור, או כאשר השרשור אינו בתוקף ושורת קלט שלמה רחבה יותר מרותב הטור, התמל?לל יעובד בהתאם לאופציית הגללשה הפעילה כרגע: קפל קצץ הרחב קובע שאם התמליל אינו נכנם כולו לטור, יש לשבור אותו ולמקם את החלק הנותר בשורת הפלט הבאה גאו בשורות הבאות). התמללל יישבר בתו האתחרון שנכנפ לטור. קובע שאם התמליל אינו נכנס כולו לטור, יש לקצץ אותו אחר: התו האחרון שנכנס לטור. קובע שאם התמליל אינו נכנם כולו לטור, יש להרחיב אותו אל מעבגר לרוחב השורה בטור. זהו המצב ההתתל?. מצב התחל?: התחל הרחב בנרירת ברירת מחדל: התחל שים לכ: . .ער גורמת שבירה. . מצב העריכה נכלל בסביבה הפע?לה. מדריך למשתמש - 36 הערות: .1 >5 .6 מילת הבקרה .ער קובעת אם :ועברו מלים משורת קלט אחת לשניה כדי למלא כל שורת פלט נגנשרשור), ואם הרווח הלבן שנותר בסוף שורת פלט יפוזר בין המלים בשורה זו ג?:ישור). את אופציות הגלישה קצץ, קפל והרחב אפשר לציין כאופציות היחידות של מילת הבקרה .ער. במקרה זה, מצב העריכה הנוכתי לא ישתנה, אם כ? תהיה שבלרה. מילת הבקרה .בע דומה בפעולתה ל-.ער; שת? מללות הבקרה משפ?עות על השרשור וה?ישור, ושתיהן יכולות לקבוע את אופציית הגלישה. תמליל הגולש מעבר לדוחב השורה בטור :עובד בהתאם לאופציית הגלישה הנוכחית, כפ" שנקבעה במללת הבקרה .ער או .בע נבטל עריכה]. כשהשרשור בתוקף, הדבר עשוי לקרות כאשר אורכה של מלה לחידה עולה על רוחב השורה בטור, או כאשר מלה הבאה אחר? טכלר חוצה את השוליים השמאללים. כשהשרשור א?נו פועל, הדבר עשו?ל לקרות כאשר שורת הקלט רחבה ?ותר מרוחב השורה בטור הפלט. את האופציות אפשר לציין בכל סדר שהוא. אם צוינו אופציות מנוגדות, תשתמש המערכת באהרונה מביניהן. כאשר משתמשים באופציית הגלישה הרחב, חובה לוודא שרוחב שורות הפלט המורחבות לא ?עלה על רוחב העמוד. דוגמאות: .ער סםיים "אך רגע קט," נרעש הטור, "בטרם נשותחח; הן יש בנו נלאה-ריצה, ויש שמן ורךז" "לא נהפז!" שח הנגר. הודוהו רב על כך. .ער התחל "כיכר הלתם," שחת פוסם-ים, חהוא עיקר צרכנו: ואף פלפל או חומץ-מה מיותר איננו -- אם ‏ נא תואללו, שבלול?, ונסעד ליבנו." .ער ימין "לא בנו, לא!" אז נזעקו, במין של חלחלה. "אחר רוב-חסדכם, הלא תהיה זו נבלה!" "נאה הלילה," שת סום-ים. "האין הנוף נפלא?" .ער מרכז "כה הביבים אתם, בני! גולו-גול הוישטה!" והנגר רק זאת אמר, "הבה והיגשת. פעמיים ביקשתיך -- מה-זה התחרשת!" .ער שמאל "לבי נוקפני," שח מום-ים, "שככה רימינום. אחר שכה הרחיקו צאת, וככה הדהרנום!" והנגר רק זאת אמר, "פה בתמאה ?ש מום!" .ער חוץ מילות הבקרה של 5/זת5081: .ער 15 חברִי? לכם," שח מוסם-הים, "ניחמת? על פשעי." בנה? ברר את כל אשר גדול הוא למשעי, ובממחטה *מחה דמעה מקרב לב ומע?ל. . .ער פנלם "הו שבלולים," שח הנגר, חרצתם לא לתינם! האם נצלת הביתה שוב?" אך א?ן נשמע קולם -- דבר שלא היה מוזר, כי זללום כולם. 16 מדריך למשתמש - =₪56 הו ,פא [פלט איחזור] 0. השתמש במ?לת הבקרה .פא נ[פלט א?חזור: כדי להצלב את קוד הפ?סקה של 5אזגז5. מ*לת הבקרה .פא תתפום רק כאשר הפלט מעובד עבור 5א1גז5 (5אדגדפאה או 5א1ז₪855 עבור ₪6006שפא או 016000₪, בהתאמה). מסמך שם בפסקה אאח מפעיל מספר סקר םיסמה סבט סם:סמה מסמך מצ?:ן את שם המסמך שיש למקמו בגוש? "ז0 עבור 5;5אזַז5. השם לכול להכ?ל עד 12 תווים. פצסקה קובע את הזיהו? שינתן לפסקה הבאה. מימפור הגושים מתקדם במנות של 1 החל מעמדת הסדר הנמוכה ביותר. העמדה הראשונה הייבת להיות ס?פרתית (9-0). העמדות השניה והשלישית הן אלפאנומר:?ות בסדר עולה: רוות ('40'), א-ת, -2, 9-0. אותיות לועזיות קטנות יהפכו לגדולות. מותר להשתמש ברווח רלק בעמדה השנלה רק אם העמדה השלישלת היא רווח. מפעיל קובע מספר מפע:ל שימוקם בגוש? "ז0 של 4165/%5ז5. המספר יכול להלות כל מספר שהוא, עד 32,767. סקד קובע סיסמת קריאה שתמוקם בגושי חז6 של 5/8מזגז5. אורך הסיסמה יכול להג?ע עד חמלשה תווים, וברירת המחתדל ה?א רוותים ריקים. מכט קובע סיסמת בלטול שתמוקם בגוש? ;ז06 של 5/%5אזאז5. אורך הסיסמה יכל להגיע עד תמישה תווים וברילרת המתדל היא סיסמת הקריאה. ברירת מחדל: אין שים לב: . .פא גורמת שבירה. . המילצד מסמך מתת?ל ער*כת עמוד חדש. הערות: 1. אם הושמטה מ*לת הבקרה .פא [פלט איחזור], הגושים ימוספרו התל מאפם ואחר*ו שנ?* רוותים. 2. כשהשרשור אינו פועל, יהיה לכל שורה קוד זלהוי נפרד. דוגמאות: . שימושים תקפים של מילת הבקרה .פא נפלט איחזור]: .פא 360 .פא 00 .פא 200 . דוגמאות של מדר המספור: (8 1 0 1-09 (2 08 08 200 08 088 001 (8 |08 (02 006 מילות הבקרה של %5/זק1ַא56: .ער, .פא 17 יי ה 18 .פמ [ופענוח מכלללמ] שא, השתמש במילת הבקרה .פמ נפענות מכללים] כדי לאפשר או להשבלת עיבוד מכללים. התחל סיים | התחל פותח חיפוש אחר שמות מכללים בעת העיבוד. םיים מםיים את החיפוש אחד שמות מכללים בעת העיבוד. מצכ התחל?: סלים ברירת מחדל: התהל הערות: 41 ₪ אפשר להגדיר מכלל? %5/זק5081 באמצעות מילת הבקרה .המ. אולם 5 לא תכיר מכללים ולא תעבד אותם, לפנל שהוחל בעיבוד מכללים באמצעות מי*לת הבקרה .פמ. כשפענוחת המכללים א?נו פועל (סיים, המצב ההתחל? של עיבוד 05/זק5081), מכללים שהוגדרו באמצעות מילת הבקרה .המ [הגדר מכלל] יטופלו כאילו הם מילות בקרה בלתי-תקפות, אלא אם כן שם המכלל זהה לשם מילת בקרה. גם כאשר פענוח המכללים מושבת, אפשר לזמן מכלל במפורש באמצעות מילת הבקרה .בל [נבצע מכללם. מדריך למשתמש - 8326 ) .9 ופענח סמל] 0. השתמש במילת הבקרה .פס נפענת סמל] כדי להורות ל-%5/זַ50810 להפפיק לפענת סמלים מוגדרים, או לשוב ולפענח אותם. הח מציין את מספר השורות שיש לסרוק בחיפוש אחר סמלים לפענות. התחל מתתיל מצב פענוה. התחל הוא המצב ההתחל?. סיים ו את מצב הפענוח אם הותחל, או אם ניתן ח ועדיין לא הגיע סיומו. שורה שורה המכילה סמלים שאתה רוצה ש-%5/זק1א50 תפענח בהתאם לערכים שניתנו קודם לכן. את הפמלים אפשר להצ?לב באמצעות מילות הבקרה .עם, .קמ, .שץ או .צר, או על-ידיל זימון מכלל. מצב התחל?: התחל ברירת מחדל: 1 שים לב: * | פענוח הסמלים נכלל בסבלבת העמוד. 4 . זוהי מילת בקרה מסוג 1. * צורת השורה של .פם מתחילה את עריכת העמוד. הערות: 1. מילת הבקרה .פם גורמת לסריקת מספר שורות הקלט שצוין, הן מילות בקרה והן תמליל, בתיפוש אתר סמלים מוגדרים. אם מילת המפתתח התחל בתוקף, תפוענת כל שורה עד להופעת .פס סיים הבא. הפענות מושבת באמצעות .פס סי?ם או באמצעות .פפם ה, עם גמר קריאת ח שורות. אם נעשה שלמוש ב-.פם שורה בשעה ש-.פם ה עדיין בתוקף, הפענות יופסק. 2. בפענוח שורת פלט, כל סמל מורכב עשוי לעבור כמה שלבים של פענותה, עד למצב שבו אין יותר מה לפענת. כל "שם סמל" שאין עבורו הגדרה, יושאר בשורת הפלט כתמליל. 5. פענוח סמלים עשוי להגדיל או להקטין את אורכה של שורת תמליל. אם פענות הסמלים מקטין את אורך השורה לאפם, היא מעובדת על-:ך? מילת הבקרה .רק [שורה ריקה]. 6. אופציית 09455שז של הפקודה 3זק5081א עשויה להביא לכך שבמעבר העריכה הראשון יוגדרו סמלים שיפוענחו בעת המעבר השנ?, אף על פי שהסמלים הללו מוגדרים פיזית במקום מאותר יותר בקובץ זקז508 מןך המקום שבו הם מופיעים. אם יש הבדל ניכר בין אורך שמות הסמלים לאורך ערכי הסמלים, עלולים להופיע ש?נויים קלים בעריכה בין שני המעברים. דוגמאות: . הגדרות מכללים כוללות כמעט תמיד סמלים, וסמלים אלה מיועדים בדרך כלל לפענות מחדש בכל פעם שהמכלל מבוצע. משום כך, עליך להקפיד להשבית את פענוחת הסמלים כשאתה מגדיר מכלל בגוף המסמך, ולהפעיל אותו שוב בעת ביצוע המכלל. לדוגמה, אם תקיש מילות הבקרה של 05/זַק1א50: .פמ, .פם 19 ₪=/]/]/]]==₪- 0‏ /-/:/ 72 הרקבב .עם א = 1 ] .המ מונה /.עם א = 8א + 1/.צג א%א< המספר "1" *ודפס בכל פעם ש?בוצע המכלל, וערכו של 8< יה?ה תמ*ד "2", מכיוון שהסמלים שנמכלל יפוענחו רק פעם אחת, עם הגדרת המכלל. כדל לקבל את התוצאה הרצויה, עליך להקיש .עם א = 1 .בס סיים .המ מונה /.עם א = 8א + 1/.צג 8א .ם התחל + אם אתה משתמש בצורת .המ שסם התחל של הגדרת מכללים, אינך צריך להשבית במפורש את פענות הסמלים עם ההגדרה: .המ מונה התחל .עם א > א8א + 1 .צג א8א .המ פיים -%- יישמר כחלק מהגזרת המכלל ויפוענח בכל פעם שיבוצע המכ??ל. 120 מדריך למשתמש - =6כקא .פצ [פצל תמליל] אי, מילת הבקרה .פצ נ[נפצל תמליל] משמשת לפיצול מהרוצזות תמליל בין השול?לים הימניים והשמאליים של העור, עם מילוי בין השנלים. | ק | שלקי/מילוי;/חלקשנ/: מ ק מאפשר קיפול החלק הימנ?* של השורה המפוצלת, אם א?ננו נכנס כולו לטור. מחרוזת המללוי וההלק השמאלי אינם מקופלים לעולם; הם חייבים להתאים לרוחב הטור. מ קובע שהחלק האמצעי של המחרוזת, שהוא בדרך כלל מחרוזת המילוי, צריך להיות ממורכז, ולא חוזר ונשנה. / תו מגביל כלשהו. התו הראשון שאינו רוות רלק ?תפרש כתו המגביל. חלק חלק ימי - המחרוזת שתמוקם בצמוד לשול??ם הימניים הנוכחיים. מילו? המחרוזת שתשמש למילו? הרווח בין החלק הימני והחלק השמאל?ל. חלקש אם מחרוזת המללוי רִיִקֶה, תשתמש המערכת בתווי רוות. עמדת ההתחלה של מחרןזת המ?לוי היא כפולה של אורכה מן השול?ים הימניים. כפולות של מחרוזת המילוי מוכנפות עד למצב שבו הן עלולות לעלות על החלק השמאלי. אם מחרוזת המילוי ארוכה מן הרוות בין שתי המחרוזות, המערכת לא תשתמש בה. א צוין המלצד מ, מחרוזת המילוי תמורכז בין הקצה הימנ?ל של החלק הימני לבין הקצה השמאלי של החלק השמאלי, ולא תוכנס פעם אחר פעם כמו במצב הרגיל. המחרוזת שתמוקם בצמוד לשוליים השמאליים הנוכתיים. ברירת מחדל: אין שים לב: .פצ גורמת שבירה. .פצ מבטיחה תחילת עריכת העמוד. הערות: 1. התו המגביל בין המחרוזות יכול להיות כל תו יחיד שאינו מופיע בנתוך המתרוזות עצמן. 2 כל אחד משלושת תלקי השורה ?כול להיות ר?ק. 5. שורות תמליל מפוצלות יודפסו בסוג-האות שנמצא בתוקף עם הופעת מילת הבקרה .פצ. 6. תווי טבלר במחרוזת מילוי או בחלק השמאלי יטופלו כמו רווחים בין מלים. 5. מילת הבקרה .צת [צרף תוכן] כותבת מילות בקרה .פצ בקובץ תוכן העניינים לָשם עיבוד בעת עריכת תוכן העניינים. התו המגביל הנכלל במילות בקרה .פצ פנימיות אלה הוא 00 הקסאדצימלי. מילות הבקרה של 05/זק5081: .פם, .פצ 11 172 דוגמאות: . תמליל מפוצל עם מחרוזת מילו? רלקה: .פצ /חלק ימין//חלק שמאל/ התוצאה תהלה: חלק ימין חלק שמאל + תמליל מפוצל ניתן לקיפול, כפי שמשתמשים בו בתוכן העניינים: .תז 1 .פצ ק /דוגמה להמחשת קיפולה של שורת תמליל מפוצלת/ ./172/ התוצאה תהלה: דוגמה להמחשת קיפולה של שורת תמליל מפוצלת 172 אלמלא נעשה שימוש במיצד ק, הלתה מוצגת הודעת שגיאה. אם מיצד הרחב של מילת הבקרה .עד בתוקף, תלקו הימנ? של התמליל המפוצל יורחב; אם לא, הוא יקוצץ כדי להתאלם לרוחב השורה בטור. . תמליל מפוצל עם חלקים ימני ושמאלי ריקים: .פצ //-+// +-+-+-+-+-7-4-1+-4-4747+- מדריך למשתמש - =₪50 .צא [צא] 0. מילת הבקרה .צא [צא] מביאה לסיום העיבוד עם קפיצת עמוד סופית. שש ו שים לב: . .צא גורמת שבירה. הערות: 1. מילת הבקרה .צא גורמת לקפיצת עמוד סופית, כך שהעמוד החלק? האחרון של התמל?ל הערוך נילתן גם הוא להדפסה. 2. מילת הבקרה .צא מועילה כאשר אתה משתמש במילת הבקרה .קל נקלט מסוף] כדי להזין שורות מן המפוף, ואתה רוצה להפפסיק את העיבוד במהירות. 3 מילת הבקרה .צא מבלאה לפ?ום העיבוד בכל מקום ובכל עת שהיא מופיעה, כולל בתוך קבצלם משובצים (ראה מילת הבקרה .שץ). כל קבצי זק1א50 הפתוח?ם ימגרו לפני פיום העיבוד. מילות הבקרה של %5/ז;5081: .פצ, .צא 13 .צג [הצג] ץד. מילת הבקרה .צג [הצג] גורמת להצגת שורה אתת של מ?דע על המפוף שלך, או לכתיבתה בקובץ 0פווופעת, מבלי להתחשב ב?עד הפלט הערוך של %5/זק1א56. תמליל השורה שלש להציגה. שורה זו תשמש אך ורק לצורך הודעה זו. היא איננה נעשית לחלק מן המסמך, אלא אם כן פלט המסמך מיועד גם הוא להצגה במסוף. הערות: 1. מילת הבקרה .צג [נהצג] מביאה ליצירת הקובץ 0חאשזאפ5ע בפביבת הרקע (%הפחהתסחוטחהם בחהטס-0א0%ב253). 2. בשעת עיבוד מילת הבקרה .צג, השורה הבאה מייד אחר?ה תוצג על המסוף. שורה צו א?*ננה חלק מהמסמך. %5/זַק1ַא506 איננה מעבדת שורה זו לפלע; השורה לא תיושר ולא תערך בשום דרך אחרת. עם זאת, השורה תיסרק בחיפוש אחר מפריד מ:לות בקרה, וסמלים הנכללים בה יפוענחו. התמליל המ?ועד להצגה יתורגם בהתאם לבקשות תרגום .תת [תרגם תו] המצויות כרגע בתוקף. 3 תוכל להשתמש במילת הבקרה .צג כדל להציג הודעות הנחיה לפנל מילות הבקרה .קל [קלט מסוף] או .קמ נ[נקרא משתנה]. 6. שורת המ:לדע המוצגת אינה נתשבת כחלק מהפלט הרגיל. לפיכך, אם הפלט הערוך מוצג על המסוף, עריכת העמוד עלולה להשתבש ומחייבת התאמה ידנית. כללית, יש להשתמש במילת הבקרה .צג ליצירת הודעות בזימון המסמך עצמו, כאשר הפלט הערוך מיועד להדפסה או לשמירה בקובץ. 5. השווה מילת בקרה זו עם מילת הבקרה .הד [נהודעה], המאפשרת לך להציג הודעות 05/זת1א50 אמיתיות. להודעה אמית?ת ?כולה להיות דרגת חומרה מסוימת, היא עשויה להביא להפסקת עיבוד 05/זק81א50, ועל יעדה וצורתה הסופית מפקחת אופציית 8655205 של הפקודה בזקןפא. מילת הבקרה .צג רק מביאה להצגת שורה, ואין לה אף אחת מן הפונקציות של הודעה אמיתית. דוגמאות: . הקשת מידע מן המסוף: .צג האם אתה מעונ?ין בפלט 2 טור:ם? .קמ תשובה .אם אאתשובה לש אכן .לך דלג?טור .הט 2 0 46 .רט 63 ...דלג2טור 8% מדריך למשתמש - "6פה .צמ נ[צרף מפתח] צק. מילת הבקרה .צמ נ[צרף מפתת] שומרת את השורות שצוינן לשימוש בבניית מפתח ענילנים. מילת הבקרה .מפ נמפתת] גורמת להכנסת מפתח העניינים למסמך. המערכת תתעלם ממילת הבקרה .צמ [צרף מפתת], אם לא תאפשר אותה אופציית אמפאז של הפקודה 3זק1א56א. [נמפתח /מפתה1/מפתת2/מפתת3/] נעקמונתנ;]::ם /קמונת1נ/מונת2נ/מונת3 לחם קובע שמילת בקרה זו מת?יחסת להפניה למפתת עניינים. המונת הראשון הנלתן עם המיצד *חם הוא כניפת המונת נבמפתת העניינים, והמונת השני הוא כניסת "ראה" או "ראה גם". הפניה במפתת עניינים שונה ממונח במפתח עניינים בכך שהמלים "ראה" או "ראה גם" *ופלעו לָפני הכניסה במפתת העניינים כפי שניתן, ומספרי עמודים לא יודפפו במפתת העניינים. הקידומת "ראה" תופיע אם זוהי הכניסה היחידה ברמה זו תחת הכניסה הקודמת ברמה גבוהה יותר, וא?לו הקלדומת "ראה גם" תופיע אם יש כניפות נוספות. סדר קובע שמספר העמוד של כניפה זו במפתח העניינים ימוקם לפנל כל מספר? העמודים הקודמים של המונת שניתן. התחלה | קובע שהכניסה במפתח העניינים המוגדרת כאן הלא ההתחלה של הפניה לטוות של עמוד?לם. המערכת תתעלם מהמיצד התתלה אם צוין המיצד יחם. סיום קובע שהכניסה במפתת העניינים המוגדרת כאן היא הסיום של הפניה לטווח של עמודים. המערכת תתעלם מהמיצד סיום אם צויינו מיצדי סדר או *חסם. מפתח (מיון+) קובע שמפתחות המיון לכניפסות מפתת העניינים נתונים במפורש. אם הושמט מפתח, מפתתות המיון יבנו על-סמך מונת? מפתח העניינים. אין להשתמש במיצד מפתח עם המיצד יחם. מפתה1-מפתת3 קובע את מפתתות המיון שיש להשתמש בהם על מונתי מפתת הענביינים. אם אחד ממפתתות המיון ריק, יבנה מפתת מיון נה על-סמך מונח? מפתח הענ?ל:?נים. מונח1 מונח מפתח ענ??נים ברמה 1, או הרמה הראשונית. מונת2 מונת מפתח עניינים ברמה 2, או הרמה השניונית. מונח+ מונח מפתת עניינים ברמה 3, או הרמה השלישונית. מונת% הנוסת שלש להשתמש בו במפתת העניינים במקום מספר העמוד הנוכתי. אם צוין מונת> ריק, לא יודפם מספר עמוד במפתת הענ.ינים. אם לא צוין כלל מונח5, ?*ודפס מספר העמוד הנוכתל במפתח הענלינים. / תו מגביל כלשהו, ובלבד שאלננו מופלע בשום מונת או מפתת מיון. נרירת מחדל: אין הערות: 1. כניסות מפתחת הענלינים מאוחסנות במפתתות שנבנו על-סמך מונתי מפתח העני:נ?ם, מלבד כאשר הם נתונים במפורש באמצעות המיצד מילות הבקרה של %5/זקזַא50: .צג, .צמ 175 ו יי "ו מפתח. המפתתח נבנה בכך שהופכים כל אות לועזית קטנה לגדולה, מסלקים כל תו שיש להתעלם ממנו גכפי שצוין במיצד המפ של מילת הבקרה .הת נ[נהגדר תו]) ומתרגמים את כל התווים שיש לראותם כרווח:ם ריקים (כפ? שצוין במיצד רמפ של מילת הבקרה .הת [הגדר תו]). 2. מילת הבקרה .צמ היא מילת בקרה דתויה, משום שהיא איננה ממוקמת מייד במפתח הענ:*?נים. תחת זאת, מיקומה נדתה עד לאחר מיקום שורת הפלט שאליה היא קשורה בעמוד הפלט. שורת הפלט היא השורת הבאה אחר" הופעת מ?לת הבקרה .צמ ואם שורה זו לא מוקָמה כלל נ(למשל, אם היא נמצאת בשטח שלא מוקם), לא תווצר כלל כניסה במפתח הענ?לינים. 3. מילת הבקרה .צמ אלנה מתקשרת בשום פנים עם מוביל הערת שול?לים, הקצה העליון של העמוד או הקצה התחתוו. אם הופיעה מ*לת בקרה .צמ לפני מילת בקרה .קע או .קת, תקושר מילת הבקרה .צמ עם איזו שורת פלט אחרת. הדבר עלול להציב במפתח הענלינים כניסה לא- רצויה. 6. מללת הבקרה .צמ מעובדת כך שתפענה נכון את מספרי העמודים בעת ששורת התמליל שאליה היא קשורה; ממוקמת בעמוד. ראה את הדוגמה הבאה: אין לנו במלאי סוג-אות קיים שיתאים לצרכיך, .צמ סוג-אות קיים אולם אנו מצפים לקבל סוגי-אות חדשים ש"?ענו על דרישותיך. אם התמליל שקדם למ:לת הבקרה .צמ יודפם בעמוד 4 והתמליל שאתר? מילת הבקרה .צם יודפם בעמוד 5, הכנ?סה במפתח העניינים תתייחם לעמוד 5. כדי להביא לכך שהכניפה במפתח העניינים תקושר אל מספר העמוזד של התמליל שקדם למילת הבקרה .צמ, *תכן שיהיה צורך בטיפול ידנל. דוגמאות: . אם אתה רוצה שמונת יופ?ע גמפתח הענ*ינים, עליך לציין .צַמ /טימבוקטו המונח טימבוקטו ימוקם במפתח העניינים לפי סדר אלפב?ת? כשאחרין מספר" העמודלם של כל הופעה של מילת המפתח .צמ [צרף מפתה] המפרטת מונת זה במפמך שאתה מחבר. 16 מדריך למשתמש - =₪326 .צף [גוש צף] טם. השתמש במילת הבקדה .צף נגוש צף] כד? לסמן גוש תמליל לעריכה ולמיקום בתתילתו או בסופו של עמוד או טור הפלט הבא. גוש תמליל כזה נקרא גוש צף. תרשים 12 בעמוד 276 מראה את היחם של .צף נגוש צף] למבנה עמוד פלט של 5ט/זק1א56. עליון איזוגי תחתון זנוגכ התחל מזהה את תחילת הגוש הצף. סיים מציין את סוף הגוש הצף. לוות מורה ל-5צ/ז:5681 למקם את כל הגושים הצפים שעדיין לא מוקמו בטורים או בעמודים. המערכת תופיף טורים או עמודים במספר הנחוץ כד? למקם את כל הגושים הצפים שטרם מוקמו. בסוף קובץ הקלט הראשוני מתבצע ל?וות אוטומטלי. עליון | מציין גוש צף שימוקם בראש עמוד או טור. תחתון מציין גוש צף שימוקם בתתתית עמוד או טור. אם לא צולנו עליון או תחתון, הגוש הצף ימוקם בראש עמוד או טור. איצוגי מצילן עמוד צף שימוקם בעמוד בעל מספר אי-זוגי. זוג? מציין עמוד צף שימוקם בעמוד בעל מספר זוגי. אם לא צוין זוגי או איזוגי, אפשר למקם את הגוש הצף בכל עמוד שהוא. טור קובע שהגוש הצף המתחיל עתה :היה טור צף שיש לערכו לפ? רוחב השורה בטור. עמוד קובע שהגוש הצף המתחיל עתה :היה עמוד צף שיש לערכו לפ? רוחב השורה בעמוד. סדר קובע שאחרי מיקום כל הגושים הצפים המסודרים, יש למקם גוש צף זה במיקום הצף העליון או התחתון הראשון שיתפנה בטור או בעמוד. גושים צפים מסודרים ימוקמו לפי הסדר שבו הוקשו. כרירת מחדל: התחל עליון טור שים לב: . .צף מסיימת רצף, גוש צף, או הערת שוללים. . .צף מבט?לחה תחילת ער?כת העמוד. . מילת בקרה זו שומרת את הסב?בה הפע:לה. הערות: 1. אם גוש צף כבר נמצא במצב פעיל בשעה שהמערכת נתקלת במילת הבקרה .צף, מסתיים הגוש הצף הראשון, כאילו עובדה ההוראה .צף סיים, לפני עיבוד מי?לת הבקרה .צף החדשה. כל מילות הבקרה .צף מלבד .צף סיים ו-צף לווח גורמות להתחלת גוש צף חדש. 2. אם המערכת נתקלת ב-.צף סיים שעה שא?ן שום גוש צף בעיבוד, לא יקרה שום דבר. 3. אם כמה גושים צפים ממתינים למיקום, אפשר למקם רק אחד מהם בראש טור או עמוד או בתחתיתו (אלא אם כן מעובד לווח). הגושים הצפים הנותרים ימוקמו, בזה אחר זה, בראשי הטורים או העמודים הבאים או בתחת:?תם. 64 אם הוגדרו כמה טורים, יכול כל טור לקבל גוש צף בראשו ובתחתיתו. 5. בשעת עיבוד המיצד לווח, מתעלמת המערכת מהמי:צדים עליון, תחתון, איזוגי וצוגי, אבל מכבדת את סדר, טור ועמוד. מילות הבקרה של 5/זק01ק50: .צמ, .צף 17 6. בכל טור בעמוד, יש מקום לגוש צף אחד בראשו ואחד בתחתיתו. כשמתחילה עריכת העמוד, כל גוש צף ממתין ימוקם במיקום הראשון בעמוד זה הלכול לקבל אותו. תהליך זה יימשך עד לגוש הצף הראשון שלא ימצא לעצמו מקום בעמוד זה. 7. אם צוין טור אחרי זוגל או אלצוגי, הגוש הצף תייב להיות טור צף. וכן להפך, אם צוין זוג" או איצובל אחר:י טור, הגוש הצף חייב להיות עמוד צף נהמערכת מתעלמת ממלצד טור). 8. כותרת ברמה 1 תגרום לעיבוד .צף לווח. 9. פירוט המיצד לווח מורה ל-%5/זק5081 למקם את כל הגושים הצפים והערות השול?:ם, לפני שתמשיך בעיבוד תמליל הקלט. 18 מדריך למשתמש - שספט .צר [צרף] ש. השתמש במילת הבקרה .צר [צרף] כד" להכנים קובץ %5/זק1א56 נוסף בסוף הקובץ המעובד עתה. ([ זיהוי-קובץ + נאסימון1 ... אסימון14] / 3 (שמקובץ: 1 נ'שמקובץי) + זיהוי-קובץ נותן את שם הקובץ שיש להוסיפו. השם יכול להכיל עד שמונה תוולם. אפשר לקשר את זיהו" הקובץ עם קובץ או קבוצת נתונים חיצונל.ם באמצעות מילת הבקרה .הק נ[הגדר קובץ]. אם בוצעה .הק עבור זיהוי הקובץ, תבנה %5/זק1א56 שם קובץ או קבוצת נתונים חיצוניים, לפי הכללים החלים על הסביבה הנוכתית, כמתואר ב"55808: צלון ספריה" בעמוד 22. שמקובץ השם האמלתי של הקובץ או קבוצת הנתונים שיש להופיפם; צריך להיות מוקף בסוגריים. אם לא בוצעה .הק עבור הקובץ או קבוצת הנתונים, %5/זַק5681 תקצה שם בן שמונה תווים ש?קושר מעתה ואילך אל הקובץ או קבוצת הנתונלם. אם שם הקובץ מכיל אותיות לועזיות גדולות או תווים מיותדים, חייבים לבוא לפניו ואחריו הן תו הגרש היתיד (') והן סוגר?ים. אסימוו1 ...אסימון14 ערכי מיקום (פ5פט1הט 1ההסופ%ופסק) המועברים לקובץ המיועד להוספה. אורך אסימון יכול להג:*ע עד שמונה תווים. האסימון גמלה) הראשון נעשה ערכו של הסמל 18, האסימון השנ"י נעשה ערכו של הסמל 28, וכן הלאה. הסמל 0% מכיל את מספר האסימונים שהועברו; אפשר לפרט עד 16 אסימונים. ברירת מחדל: אין הערות: 1. כאשר %5צ/ז810א50 נתקלת במילת הבקרה .צר, נסגר הקובץ הנוכתחי, והקובץ המוסף מעובד כהמשך לקובץ הנוכחי. תמליל או מילות בקרה הבאים אחר? מילת הבקרה .צר בקובץ הנוכחי לא *עובדו. 2. הסמלים 18 עד 148 ועד בכלל מאופסים כל אימת שמעובדת מילת הבקרה .שץ או .צר, והאסימון 08 מאופס ומקבל את מספר האסימונים שיש להם ערך. אם אתה מבקש שלא לאפם את האסימון 1% אבל לתת ערך חדש לאסימון 28%, תוכל להשתמש בסימן האתוז ג%) במקום אסימון1 גאו כל אסימון אחר שאתה רוצה להשאיר ללא שלנול). 3. המזהים המתקבלים באופצל?ת אפפאטא של הפקודה 3זקזַ568א, הודעות השגיאה ומעקב הפלט משתמשים כולם בזיהוי הקובץ הפנימי בן 8 בתים לת:*אור קובץ. 6. אם תג גמל כולל בקשה להוספת קובץ, והתג נמצא בסוף קובץ הקלט, חייב משפט הערה (.א*) לבוא אחרל התג, כדי למנוע מצב סוף-קובץ שימנע את ביצוע ההוספה. 5. המספר המרבי של אסימונים שאפשר להעבירם לקובץ מוסף יוקטן אם תשתמש בצורת .צר ('שמקובץ') או בצורת .צר גשפקובץ) של מילת הבקרה להוספת קובץ. המספר המרבי של אפלמונים קטן בשניים, אתד לכל סוגר, ועוד אסימון אחד לכל מלה נוספת בשם הקובץ. 5 תציג הודעת אזהרה אם שורת מילת הבקרה כוללת יותר מ-16 אסימונים. 6. אין להופיף קובץ הנמצא במצב פעיל. מילות הבקרה של 5ש/זק56861: .צף, .צר 19 ר ‏ -ב בת 707₪- 8שת]]/[]][///];-*--///.. ו דוגמאות: , . .צר אבג 10 קובץ הקלט נסגר. תכולתו של קובץ %5/ז;5681 אבג מעובדת מ*יד אחרי שורת הקובץ הנוכחי שקדמה לבקשת .צר. האפימון 10 מועבר לקובץ המוסף, כך שאם הקובץ אבג מכיל מ*לת בקרה שצורתה הלא: .שי 18 תהיה התוצאה, אחרי ההחלפה: .שי 10 . אתה רשאי להוסיף קובץ שסוג הקובק שלו שונה מו הפוג של ברירת המחדל. לדוגמה, תוכל להקלש .צר (נסיו] 80א8 8) והקובץ א סשאם נסמלון יתוסף לפוף הקובץ שעיבדת קודם. 10 מדריך למשתמש - "36 .צש נצמוד לשמאל] ל א ה השתמש במי*לת הבקרה . 7ש. צש נצמוד לשמאל] כַדל למקם שורת פלט בצמידות לשוליים השמאליים. קובע את מספר שורות הקלט ש?וצמדו לשמאל. אם הושמט. מנלתה המערכת שהכוונה ל-1. אם צוין .צש ה כאשר .צש התחל נמצא בתוקף, ההצמדה שמאלה תפסק לאחר הצמדת ה שורות, או לאחר שהופלע .צש ס?ים. התחל קובע שיש להצמיד לשמאל את שורות התמליל הבאות. סיים מסיים אם מצב ההצמדה שמאלה, אם היה בתוקף אחרי התחל, או אם לא נסתיימו עד?ין ח השורות שצוינו. שורה שורת תמליל שלש להצמ?ד אותה שמאלה. כתחילת השורה נחשב התו הראשון שאינו רוות ריק אתר* מילת הבקרה .צש. כנרירת מחדל: 1 שים לב: .צש גורמת שבירה. זוה: מילת בקרה מסוג 1. צורת השורה של .צש מתתילה את עריכת העמוד. מצב ההצמדה לשמאל נכלל בסב?בה הפעילה. הערות: 441 מילת המפתח התחל או סל?ם, או מספר שורות הקלט שיש להצמיד שמאלה (ח), חייב להלות המיצד היחיד בשורת מילת הבקרה. מחרוזת מלים המתחילה במקרה באחת המלים הללו תתפרש כשורה יתידה שיש להצמיד אותה שמאלה. לדוגמה, שורות מילות הבקרה: .צש התחל כל ציטטה במרכאות כפולות .צש 777 הוא קוניאק מתוצרת *שראל מתפרשות כא?לו צורתן היא .צש שורה, ולא כבקשה להתחיל הצמדה שמאלה או להצמיד שמאלה 777 שורות רצופות. כשההצמדה שמאלה בתוקף, השורה אינה עוברת כל עריכה. כלומר, השורה מוצמדת שמאלה כפי שהוקשה, ואין משרשרים אותה עם שורות קלט אחרות או מ?ישרים אותה לשני השול?ים. אם בשורה שיש להצמ?ד שמאלה נכלל תו טבלר, הטבלר יפוענח לפני הצמדת השורה שמאלה. אם השורה שיש להצמידה שמאלה ארוכה יותר מרוחב השורה בטור, המלים העודפות יוצמדו שמאלה בשורת פלט נפרדת. השימוש ב.צש שורה כאשר .צש ה עדיין בתוקף, ?ביא לאיפום מספר השורות שיש להצמידן שמאלה. מילת הבקרה .מר נ[מרכז] ה?א גירסה של .צש. אם ניתנה מילת הבקרה .מר, היא תבטל פקודת .צש שצוינה, ואם נ?תנה מילת הבקרה .צש, היא תבטל פקודת .מר שצוינה. השווה מילת בקרה צו ל-.ער שמאל. הפקודה השניה מאפשרת עריכת שורות באמצעות שרשור מלים עד שהשורה כמעט מלאה, אבל אז השורה שהתמלאה מוצמדת שמאלה במקום שתתמלא ברוותים ותיושר, כפי שקורה במצב .ער התחל. מילות הבקרה של %5/זק7ַא50: .צר, .צש 11 דוגמאות: . אם אתה רוצה להצמיד שמאלה כמה שורות, תוכל להקיש: .צש 3 שלוש השורות הבאות מוצמדות שמאלה, כפי שתוכל לראות. והתוצאה תהיה: שלוש השורות הבאות מוצמדות שמאלה, כפי שתוכל לראות. 12 מדריך למשתמש - חספה .צת נ[נצרף תוכן] +ק . השתמש במילת הבקרה בצח נצרף תוכן] כדי להוסיף שודות או מילות בקרה לקובץ המשמש ליצירה אוטומטית של תוכן הענללנ?ם. שורה כל שורת תמליל או שורת מילת בקרה שאתה מבקש לראות בתוכן הענללנים. אם זו שורת תמל?ל, הלא תיכתב לקובץ 6סזזעשאפס כחלק ממילת הבקרה .פצ נ[נפצל תמליל], הגורמת לעריכתה כשורה בתוכן העניינים בעת עיבוד 6סזזעאפע. מספר העמוד הנוכתל מוכנס כתלקה ה?*מנ? של מחהרוזת .פצ. גלפרטים נוספים, ראה את הדיון במילת הבקרה .פצ.) הערה: למעשה נכתבת המחרוזת באנגלית, והפקודה א5. נכללת בתוכה. אם השורה מתחילה בנקודה, מניחה המערכת שלש כאן מילת בקרה או מכלל, והשורה נכתנת לקובץ 6סזדעפ5עת במישרין, ומבוצעת עם עיבוד קובץ 6סדדטמאפפ. אם השורה נכתבה עם רוותים מובללים, היא מתפרשת כשורת תמליל, גם אם התו הראשון שאינו רווח הוא נקודה. הרוותים המוב?לים מסולקים, ונוצרת מי?לת בקרה .פצ עבור קובץ 06זדטאפע, כשהתו הראשון שאינו רווח נחשב בתחילת הנתונים. הערות: 1. עבור שורת תמליל, מללת הבקרה .צת ?וצרת מ*לת בקרה .פצ שתיכתב לקובץ השירות של תוכן העניינים בצורה הבאה: .פצ ק /שורת תמליל/ ./33/ כאשר מספר העמוד הוא מספר העמוד בפועל בזמן עיבוד .צת, והתו המגביל בשימוש הוא למעשה 00 הקסאדצימלי. מילת הבקרה .צת איננה מקבלת שורות המתחילות ב-00 הקפאדצימלי כשורות תקפות; שורות כאלה יביאו להצגת הודעת שג:אה. 2. מילת בקרה זו מועילה במיוחד כאשר מגדירים מכלל:י רמות כותרת באמצעות מילת הבקרה .המ [הגדר מכלל]. העיבוד הפנימי של מילות הבקרה לרמות כותרת .כ0 - .כ6 [רמת כותרת 0 - 6: יוצר .צת לכתיבת המידע הנחוץ בקובץ תוכן הענ?ינים. 3. ה תתעלם ממילת הבקרה .צת בשעה שתוכן הענל*נים מעובד בפוע?ל. 6. מילת הבקדה .צת ה?א מילת בקרה דחויה, משום שהיא איננה ממוקמת מייד בתוכן הענללנים. תחת זאת, מ:?קומה נדחה עד למיקום שורת הפלט שאליה היא קשורה בגוף העמוד. שורת הפלט היא שורת התמל:ל הבאה אתר?" הופעת מילת הבקרה .צת ואם שורה זו אינה ממוקמת כלל (למשל, אם היא נמצאת בשטח שלא מוקם), לא יוכלל הכיתוב בתוכן העניינים. 5. מילת הבקרה .צת אינה מתקשרת בשום פנים עם מוביל הערות שול?ים, קצה עליון או קצה תחתון. אם הופ?עה מילת הבקרה .צת לפני מילת הנבקרה .קע או .קת, תקושר מילת הבקרה .צת עם איזו שורת פלט אחרת. הדבר עלול לגרום לכיתוב לא נכון בתוכן הענ?ל?נים. 6. מילת הבקרה .צת מעובדת כך שתפענת נכוןו מספרי עמודים בשעה ששורת התמליל שאללה היא מתקשרת ממוקמת בגוף העמוד. ראה את המקרה הבא: יש להתחיל כל משפט בשורת קלט חדשה. .צת כיצד ליצור קובץ לאתר ?צירת הקובץ... אם התמליל שקדם למילת הבקרה .צת ?ופלע בעמוד 4 ואילו התמליל הבא אחרי מילת הבקרה .צת ?ופ?ע בעמוד 5, הכיתוב ?ופלע בתוכן מילות הבקרה של 05/זק5081: .צש, .צת 13 וו וווווווווווווווווהאאו.''''אדהההההההההההההההההההההההההההההההחוחחהה, הענלינים כקשוד לעמוד 5. כדי לקשר כ?תוב בתוכן הענ?*?נים עם ( מספר העמוד של התמליל שקדם למילת הבקרה .צת, יתכן ש*היה צורך בשינוי ידני. דוגמאות: . .צת .קד שורה זו תמקם את מ?לת הבקרה .קד בתוכן הענ?ינים, כך שבשעת עיבוד קובץ תוכן הענ"ל?*נים, תתבצע בנקודה זו קפיצת עמוד. כדא? לך לעשות כך אם אתה מבקש להפר:ד בין חלק? התוכן, כך שיופיעו בעמודים שונ*ם. . .צת .קד מכיוון שבשורה הנתונה יש רווחים מובילים, זוהל שורת תמליל, ולא שורת מילת בקרה. הרווחים המובללים מסולקים, ונבנית מילת בקרה .פצ, המשתמשת בתווים ".קד" בתור נתונים: .בצ ק /.קד/ ./33/ (מילות הבקרה לרמות כותרת מכניסות רווח מוביל לפני שורה שיש ל לתוכן הענ?ל?נים באמצעות .צת, כאשר :דוע שצו שורת תמליל.) . .צת .כ3 זוהי רמת כותרת 3 נמקרה זה, מילת הבקרה .כצ3 נכתבת לקובץ תוכן העניינים משום שהנקודה מופ?עה בעמדה הזמינה הראשונה, בלי שום רוות מוביל. כל רמת כותרת שתיכתב בתוכן העניינים בדרך זו תעובד ככותרת, בשעה שתוכן העניינים ?*ערך בפועל. רמת כותרת 3 רגילה תיווצר בנקודה זו בתוכן הענ*ינים, אבל לא ייעשה שום נפיון לכתוב לקובץ השירות של תוכן העניינים כל מידע . נוסף. במלים אחרות, המערכת מתעלמת מפונקצילית .צת של מילת הבקרה .כ3 בזמן הער?כה בפועל של תוכן העניינים. 16 מדריך למשתמש - ="6פא -]-]-=‏ ₪ ₪/ תת ו .קג נקו תחת? - אות גדולה] 66 מילת הבקרה .קג [קו תתתי - אות גדולה], מבצעת אוטומטית הדגשת קו-תחתי של שורות פלט, אחת או *ותר, וממירה אותלות לועזלות לאותלות גדולות. קובע את מספר שורות הקלט שלש להדגיש בקו-תחתי ולהמ?ר אות לועזית קטנה לאות גדולה. אם הושמט, מנ?חה המערכת שהכוונה ל-1. אם צוין .קג ה כאשר .ק2 התחל נתוקף, יופסקו הדגשת הקו התחתי וההמרה של אותלות לועזיות לאותיות גדולות לאתר עיבוד ח שורות, או עם הופעת .קג כסי?ם, לפי הראשון מבין שני אלה. התחל קובע שיש להדגיש את שורות הקלט הבאות בקו-תחתי ולהמיר אות לועזית לאות גדולה. סיים מסיים מצב הדגשת קו-תהת: והמרת אות לועזית לאות גדולה אם היה בתוקף, או אם צוינו ח שורות ועדיין לא הסתיימו. שורה שורת תמל?ל *חידה שלש להדגישה בקו-תחתי ולהמיר בה אותיות לועזלות קטנות לאות גדולה. מצב התחלי: סיים ברירת מחדל: 1 שים לב: זוהי מילת בקרה ממוג 1. צורת השורה של מ:לת הנקרה .קג מתח?לה את ער:*כת העמוד. מצב הדגשת קו-תחתי והמרת אותיות לועזיות לאות גדולה נכלל בסביבה הפע?לה. | הערות: .1 .6 השתמש במילת הבקרה .קג כל אימת שלש לך שורת אותיות לועזיות שאתה מבקש לערוך באות גדולה ובהדגשת קו-תחתי. מילת נבקרה זו משלבת את הפונקציות של .קו [קו תתתי] ו-.אג [אות גדולה]. הופעת .קג שורה כאשר .קג ח בתוקף, תביא לאיפוסם מספר השורות שיש להדגישן בקו-תחתי ולהמיר האותיות הלועזיות לאות גדולה. מילת הבקרה .קג אינה גורמת לשבירה אוטומטלת; היא *כולה לטפל גם במלים ?חלדות במשפט. כברירת מחדל, המרה לאות לועזית גדולה מתבצעת בתרגום 8 עד 2 ל-3 עד 2. אפשר להשתמש במילת הבקרה .תג נ[נתרגם אות גדולה] להמרה לאות גדולה של כל שפה לועזית הנכתבת באותיות לטיניות. אם יש מילת בקרה .קג פעילה בשעת עריכת תוכן העניינים, כל השורות הלועזיות בתוכן הענלינים ?ופיעו באות גדולה ובהדגשת קו-תחתי, בהתאם. מִילַת הבקרה .הה [הגדר הדגשה] קובעת אם תווים ריקים ('60'א, '41'א) ורווחים שנוצרו באמצעות מילת הבקרה .דר יודגשו על-:ד? מילת הבקרה .קג נקו תתתי - אות גדולה]. היא גם מאפשרת לך לציין, עבור מדפסות עמוד, באיזה "שר בעל שם נתון תשתמש המערכת להדגשת הקו התתת?, והיכן ימוקם הישר יתחסית לקו הבסים. דוגמאות: הדגשת קו-תחתי והמרה לאות לועזית גדולה של מלה יחידה: מילות הבקרה של %5/זק5081: .צת, .קג 5 אתה משתמש במערכת .קג פט/פקוחס5 לעיבוד מסמכים. התוצאה היא אתה משתמש במערכת %5/זַת:5081 לעיבוד מסמכים. 16 מדריך למשתמש - חספה 0 ב[ חח .קד [נקפיצת עמוד] 6 השתמש במילת הבקרה .קד נקפיצת עמוד] כד? לדחוף את התמליל הבא אחרי?ה לעמוד פלט חדש, גם אם העמוד הנוכח? עד?ין לא התמלא. : [ איזוגי נזוגל ח קובע את מספר העמוד לעמוד הבא של התמליל. אם לא צוין ח, מניחה המערכת שהכוונה למיספור עמודלם פלדור*, ומספר העמוד הבא י*ה?ה גדול באתד ממספר העמוד הנוכתי. תח הייב להיות מספר הכתוב בספרות רגילות, ללא נקודה עשרונית. ח+ קובע שמספר העמוד הנא צריך להיות שווה למספר הסידור? הרגיל של עמוד זה; ועוד ה. ח צריך להלות מפפר הכתוב בספרות רגילות, שלם ללא נקודה עשרונית. ח- קובע שמספר העמוד הבא צריך להלות שווה למספר הפידור? הרגיל של עמוד זה, פחות ה. אם תוצאת התיסור של ח ממספר העמוד היא מספר שלילי, תוצג הודעת שגיאה, והמערכת תתעלם ממילת בקרה זו. מספר העמוד המרבי המותר הוא 9999. עכב מביא לם?ום העמוד הנוכחי, אבל העמוד הבא לא יותחל לפנ? שיתקבל איזה נתון שיבי:א להתחלתו, או לפנ" שתעובד מילת בקרה המחליבת להתחיל עמוד זה. אחרי .קד עכב, אפשר לשנות את הגדרת העמוד (כולל כותרות רצות עלליות ותהתיות) לפנ? התחלת העמוד החדש. אלזוגי גורם לקפיצה על עמוד אחד או שניים, כך שמספרו של העמוד הבא יהיה א?-זוג?. לוי ₪ 98 צוגי גורם לקפיצה על עמוד אחד או ה כך שמספרו של העמוד כ ה שק ;0 הבא יהיה זוגי. התחל מגדיר את התחלתו של מצב קפיצה על עמודים זוגיים או א?ל- זוגיים. מצב זה יסתיים עם פירוט סלים או עם תתילת מצב .קד זוגי או אי-זוגי חדש, או .קד ח. במצב קפיצה על עמודים זוגיים או אי-זוגיים, הפלט נערך בעמודים זוגיים בלבד, או אי-זוגיים בלבד, בהתאם למה שצ??נת, והעמודים המדולגים ישארו ריקים, מלבד כותרות רצות עיליות ותחתיות. מיים מגדיר את פ?ומו של מצב קפיצה על עמודים זוגיים או א?- זוגיים. כאשר משתמשים ב-.קד סיים (מצב קפיצה על עמודים זוגיים או אי-זוגיים), הדבר אינו גורם לקפיצת עמוד. ברירת מחדל:. א:*ן שים לב: . .קד גורמת לשבירה ולשבירת קטע. . .קד מםיימת שטח, רצף, שטח צף והערת שול??ם. . .קד מתחילה עריכת עמוד, אלא אם כן צוין מלצד עכב. . מילת הבקרה .קד [קפיצת עמוד] גורמת לקטע קצר. מילות הבקרה של %5/ז150₪1-.520+:קה 17 הערות: 1. מספר העמוד המזער?ל הוא 1, והמרב?ל הוא 9999. אם מילת הבקרה .קד מנסה לקבוע מספר עמוד הנמצא מחוץ לטוות זה, תוצג הודעה, והמערכת תתעלם ממ?לת הבקרה הזאת. אם מספרי העמודים מגיעים ל-10000 כתוצאה מציון מ?לת בקרה .קד ללא מיצדים, או כתוצאה מקפיצת עמוד שהתרחשה משום שהעמוד הקודם התמלא כולו, תוצג הודעת אזהרה ומספר העמוד יהיה 1. 2. כל אימת שמילת הבקרה .קד מופיעה, מדלגת המערכת על שאר:ת העמוד הנוכתי, אחרי שהדפיסה כל שורות תמליל שצברה עד כה. העמוד הבא יתח:ל מייד, אלא אם כן צוין .קד עכב. התחלת ער?כת העמוד כוללת עריכת כותרות רצות, עיליות ותחתיות, בעמוד זה, וקביעת ממדים לעמוד זה. מכאן ואילך יהין מיצדים אלה קבועים למשך כל העמוד ושינויים לא יכנסו לפועל לפנ? התחלת העמוד הבא. 3. אם אתה רוצה לשנות את ממד" העמוד או להגדיר כותרות רצות חדשות, עיליות או תתתיות, לעמוד הדש, יש לעבד את מילות הבקרה המתאימות לפנל הופעת מילת הבקרה .קד (אלא אם כן צוין עכב). מילות הנקרה הללו מפורטות כתרשים 17 בעמוד 288. שים לב שבתחילת עיבוד 05/זק5081, עריכת העמוד הראשון עדיין לא החלה. 6. אם צוין .קד ח (גאו ח+ או ח-) אתרי שצוין .מד עשרונ?, מתבצעת קפיצת העמוד, אבל מספר העמוד לא יאופם. הסיבה הלא ששינןל מיספור העמודים למיספור עשרוני נשאר מושעה. 5. תרשים 19 בעמוד 289 מונה את מילות הבקרה המחייבות התחלת עמוד 7 אלה יגרמו להתחלת עמוד הדש, אם לא מתתחיל עתה עמוד חדש ממילא. דוגמאות: . כדי להתחיל את העמוד בעל המספר הסידור? הבא: .קד המערכת מדלגת על שארית העמוד הנוכחי. כותרות רצות ע:ליות ותהתיות מוכנפות לעמוד הבא. מספר העמוד מוכנם לקצה העליון " של העמוד הבא, והפלט נמשך. . כדי לקבוע לעמוד מספר זהה לעמוד הקודם: .קד 1- לעמוד החדש יהיה מספר זהה למספרו של העמוד הקודם לו. החישוב נעשה אחרי קניעת המספר הסידור? הרגיל של העמוד הבא. 18 מדריך למשתמש - שספ₪ 23-88 סו ו .קו [קו תחתל] 6 מילת הבקרה .קו [קו תחתל] מבצעת אוטומטית הדגשת קו-תחתי לשורת קלט אחת או יותר. הח קובע את מספר שורות הקלט שיודגשו. אם הושמט, מניחה המערכת שהכוונה ל-1. אם צוין .קו ה כאשר .קו התחל בתוקף, הדגשת הקו התחת? תופסק אחרי שהודגשו הח שורות, או עם הופעת .קו סיים, לפי מה שקורה קודם. התחל קובע ששורות התמליל הבאות ?ודגשו בקו-תחתל. סיים מסיים הדגשת קו-תחת? אם החלה באמצעות התחל, או אם צו?נו ה שורות ועדיין לא הסת?:מו. שורה שורת תמליל :חידה שיש להדגישה בקו-תחתל. מצב התחלי: סיים ברירת מחדל: 1 שים לב: + זוהי מילת בקרה מסוג 1. * | צורת השורה של .קו מתח?לה את ער*כת העמוד. . הדגשת קו-תחתי נכללת בסביבה הפעילה. הערות: 1. מילת הנקרה .קו א?ננה גורמת לשבירה אוטומטית; אפשר להדגיש בקו-תחתי מילים יחידות במשפט. 2. השימוש בצורת .קו שורה בשעה ש-.קו ה בתוקף :ביא לאיפום מספר השורות שיש להדגישן בקו-תחת?ל. 35. מגילת הבקרה .הה [הגדר הדגשה] קובעת אם תווי רווח רלק ('60יא, '7%'א) ורוותים שנוצרו באמצעות מילת הבקרה .רר ?ודגשו על-יך: מילת הנבקרה .קו נ[קו תחתי]. היא גם מאפשרת לך לציין, עבור מדפסות עמוד, באיזה ישר בעל שם נתו1 תשתמש המערכת להדגשת קו-תחהתי, והיכן ימוקם הישר יחסית לקו הבסים. 6. אם מילת הנבקרה .קו נמצאת בתוקף בשעת עריכת תוכן העניינים, שורות תוכן העניינים יודגשו בקו-תחת? בהתאם. דוגמאות: . הדגשת קו-תחתל למלה יחידה: במשפט זה ?לשנה מלה .קו אחת נבהדגשת קו-תחת?ל. התוצאה תהיה: במשפט זה ?לשנה מלה אחת בהדגשת קו-תחת?. מילות הכקרה של 05/זַק5081: .קד, .קו 19 . קט [קטע מותנה] .8 מי:לת הבקרה .קט נקטע מותנה] מאפשרת לך להגדיר קטעים בקובץ הקלט המיועדים להכללה או להשמטה מן המסמך, לפ תנא?ם שתקבע. 100 קובע מספר קוד לקטע, בין 1 ל-9. התחל | מצלין את תחילתו של קטע מותנה ת. סלים מציין את סופו של קטע מותנה ת. אם צלינת .קט ה סלים, הייב להיות רווח בין מילת הבקרה לבין המיצד הראשון. הכלל מציין ש-%5/ז50%10 צריכה לעבד את כל שורות הקלט בין מצד? התחל ומיים של הקטע המותנה ח. התעלם מציין ש-%5/זק5681 צריכה להתעלם מכל שורה של הקטע המותנה ח המופ?עה ב?ן .קט ה התחל לבין .קט ה סלים. ברירת מחדל: אין שים לב: הגדרות קטע מותנה נכללות בסביבה הפעילה. הערות: .1 מילת הבקרה .קט נקטע מותנה] מאפשרת לך להגדיר קטעים מסוימים מקובץ הקלט שלך, שהמערכת תוכל להתעלם מהם או להכליל אותם, לפ תנאי. עומדים לרשותך עד תשעה קודים לקטעים שונים, ותוכל לציין אילו מספרי קטעים יש לכלול, ומאילו מספר?" קטעים יש להתעלם. בכל קוד קטע אפשר להשתמש כמה פעמים, לקטעים שונים. בהמיצדים התחל וסי?ם מזהים את תחילתו ואת פופו של קטע מותנה; המיצדים הכלל והתעלם קובעים אם על 5/זת5081 לעבד את שורות הקלט של הקטעים המותנ*ם. תוכל להקצות קודי קטע מותנה לקטעים שונים של מסמך הנוגעים לגירסאות שונות שלו, ולקבוע איזו גירסה תערך. אתה ?כול להשתמש בטכניקה זו גם כדי לסמן קטעים סודיים של מסמך, על-מנת שתוכל להשמיט אותם לפי בחירה. מכיוון שמללת הבקרה .קט איננה גורמת לשבירה, אתה ?כול להתת:ל ולסיים קטעים מותנים בתוך פי:פקה, ואפילו בתוך משפט, מבל?ל לפגוע בעריכת הפלט הרג?לה. כברירת מחדל, מניחה המערכת שכל קודי הקטעים המותנים נקבעו כהכלל, אלא אם כן נקבע התעלם במפורש. קטע מותנה ?כול לכלול מי?לות בקרה של %5/זק1א50, מלבד התמליל. אם התעלמה המערכת מן הקטע, תתעלם גם מכל מילות הבקרה הנכללות בקטע זה, מלבד .7 ח סםילם המצ?ינת את סוף הקטע. הגדרות קטע?ם מותנים *כולות לה?ות "מקוננות" (כלומר, קטע מותנה יכול להכ?ל קטע מותנה אחר). קטע מותנה הנכלל בקטע מותנה אחר יוכלל רק אם הקטע המכיל אותו יוכלל גם הוא. אם לא, הקטע הפנ:מ: לא ?עובד כלל, משום שהוא נחשב כחלק מן הקטע המקיף אותו, שעליו חל מיצד התעלם. אם קטע מותנה מקונן בתוך קטע מותנה אחר, ת*:ב הקטע כולו להלות מוקף בקטע החלצונ?. אפשר להשתמש במ?לת הנקרה .קט ביחד עם מ:לת הבקרה .סה נ[סימן הגהה] כדי לצלין את הקטעים המותנים. בסביבות הידברותיות, אפשר מדריך למשתמש - =6פ₪ להשתמש במילת הבקרה .קל נקלט מסוף] כד? לציין אילו קטעים יש לכלול או לא לכלול בשעת ע?בוד קובץ הקלט. דוגמאות: ₪ דוגמה זו מראה את השימוש במילת הבקרה .קט כד? להגדיר שנל קטעים מותנים ולקבוע שרק אחד מהם <עובד: .קט 1 התעלם .קט 2 הכלל בגירסה זו של המערכת יכולות להיות רק .קט 1 התתל 26 .קט 1 סלים .קט 2 התחל 10 .קט 2 םלים רשומות בקובץ 8ד|10. מכיוון שהורית לכלול רק את הקטע המותנה בעל קוד 2, שורת הפלט הנוצרת ה:א: בגירסה זו של המערכת *כולות להיות רק 1000 רשומות בקובץ 8 מילות הבקרה של %5/זק;5081: .קט 11 "...וננ ..ח.ח.ח.ח.ח.₪ח..]........₪₪-.]. .קי [קידומת] אס, השתמש במילת הבקרה .קי [קידומת] כד? להחליף תוו?ל בקרה שהוצבו בתח?לת שורות שנקראו מקבצי קלט, במילות בקרה, במכללים או במחרוזות אחרות. סיים /קמחרוזתנו /] 12 קובע תו בקרה, כתו :חיד או כקוד הקסאדצימלי בן שנ? תווים. כל אלמת ש-6 מופיע לפנ? שורה, הוא מוחלף במחרוזת. ריק מציין שאם שורת קלט איננה מתחילה באחד מתווי בקרת הק:דומת המוגדרים כרגע, יש להופ?ף את המחרוזת לפנל השורה, מבלל להפרי?ע לתו הראשון. סיים מציין שאין להוסיף ולבצע הצבת קידומות לשורות פלט עבור תו בקרה נתון. אם לא צויו תו בקרה, מבוטל מתן הקידומות לשורות קלט מכל וכל. אם אתה מציין .קי סיים, יחולו הכללים הבאלם: . המשפט חייב להופ?ע בשורה בפני עצמו . אי-אפשר להשתמש בשורה זו במתאם מילות הבקרה. מחרוזת מוסיפה מילת בקרה, מכלל, סמל או מחרוזת תמליל כלשה?ל לתחילת כל שורה הנפתהת בתו הבקרה שצוין. מגביל שרירותי. כל תו שאינו רווח ושאל?נו מופיע במחרוזת יכול לשמש בתפקיד זה. אם אינך משתמש במגביל סיום, יופיע אחרי מחרוזת רווח ריק *חיד. מצב התחל?: סלים נרירת מחדל: סיים הערות: .1 רק שורות הנקראות מקובץ הקלט נבדקות לצורך הופספת קידומת; בשורות מכלל לא תופיע לעולם קידומת כלשה?. 2. הוספת הקידומת מתבצעת לפני פענות סמלים, והיא תבוצע גם כאשר פענוח הסמלים אינו בתוקף. 3. מילת הבקרה .ק? מאפשרת עיבוד קבצי פלט שהוכנו עבור ?חידת פלט כגון 16403 כאילו הם קבצ" זקזא506, בכך שהלא מספקת פרופיל המגדיר מכללים לעיבוד כל תו בקרת מדפסת. %. אם הוגדרה הקידומת ריק, כל השורות יקבלו את הקילדומת מחרוזת. אם הקידומת ריק היא היחידה שהוגדרה, תתוסף אותה המתרונת - -'- לפני כל השורות, עד להופעת .קי ריק סיים או .ק: ם. 5. הודעת שגיאה תופיע אם הוספת קידומות לקלט תגרום לכך ששורת קלט תה?ה ארוכה מדל. דוגמאות: כדל שהמערכת תנהג בשורות קלט המתתילות בכוכבית (*) כאילו הן הערות, תוכל לתת להן כקידומת את פקודת ההערות של %5/ד1ק50: .ק? * /.א% כל שורת קלט המתחילה ב"א" תקבל קידומת: התו "*" יותלף בתוו:ם .א ". אפשר להשתמש בקידומת ליצירת מערכי סמלים. לדוגמה, כדי להגדלר מערך המכיל את שמות ימות השכוע, הקש מדריך למשתמש - ;36 .קי % /.ק? סלים .קל ר*ק /.עם ימ?ם() > '/ ראשון שנל שליש? רביע חמיש? ששל שבת % שורות הקלט שיבואו אחרי מי?לת הבקרה .ק?" השניה *קבלו את הקידומת .עם ?מים() 5 ' כך? ליצור את מערך הסמלים אימים. שורת הקלט המכילה את "%" תקבל את הקידומת .ק? סלים, המפסיקה את הוספת הקידומת לשורות קלט, ומפיימת את הגדרת המערך. ערכו של סמל מערכת פט/זק1א50 א8:יומבשבוע הוא מספר שלם המציין את הלום בשבוע, ואפשר להשתמש בו כערך מונה עבור המערך %ימים. אם תקיש היום הוא לום א8ימים(8יומםבשבוע.).. תהיה תוצאת פענוח הסמלים היום הוא ?ום המיש?. מילות הבקרה של %5/ז1ַ508: .ק? 13 .קל [קלט מפוף]ז שך, : ן השתמש במילת הבקרה .קל [קלט מסוף] כשאתה רוצה להקיש תמל?ל או שורות מילת בקרה בשעת עיבודו של קובץ קלט. ח מציין את מספר השורות שיתקבלו מהמסוף. אם הושמט, מנ?חה המערכת שהכוונה ל-1. התחל פותח מצב קליטה בלתי-מוגבל ממסוף. סיים מסיים מצב קליטה ממסוף אם הופיע קודם התחל, או אם נ:תן קודם ח ועדיין לא הגיע לסיומו. שורה שורת קלט שיש לעבד. צורת שורה קיימת ב-.קל משום שצזוהי מילת בקרה מסוג 1, אבל למעשה אין צורה זו קוראת שום דבר מן המסוף. מילת הבקרה: .קל קרא שורה זו תביא לעיבוד השורה "קרא שורה זו" כאילו היתה שורת קלט רגילה, אבל מובן מאליו ש-05/זק5081 איננה צריכה לקרוא שורה זו מהמפוף, מכיוון שהיא כבר נמצאת בשורת מילת הבקרה. ברירת מחדל: 1 שים לב: . זוהי מילת בקרה מסוג 1. + צורת השורה של מילת הבקרה .קל מתחילה את עריכת העמוד. + מצב הקלט ממסוף נכלל בסביבה הפעילה. הערות: 1. עם הַופעת מילת הבקרה .קל, משתחררת נעילת מקלדת המסוף שלך לקבלת שורות קלט. שורות הקלט יכולות להכיל תמליל או מילות בקרה, והן יעובדו כאילן נקראו מקובץ משובץ גראה מילת הבקרה .שץ [שבץ]). יוצאות מכלל זה מילות הבקרה .לך [לך] ו-... נהצב תווית], שהשימוש בהן אסור בקלט ממפוף. אם צוין אופרנד מספרי?, יסתיים קלט המסוף אחרי קריאת ח שורות. אם לא צו?ן אופרנד, תיקרא מהמסוף רק שורה אחת. אם צוין התחל, יתקבל קלט מהמסוף עד לסיומו באמצעות .קל ס?:ם. בגמר הקלט מהמסוף, יחזור העיבוד לשורה הבאה אחרי מילת הבקרה .קל בקובץ. אם אופציית 0;455שז של הפקודה 3זץ1א560א בתוקף, מילות בקרה .קל בקובץ הקלט יעובדו בשני המעברים. 2. אם אתה משתמש במילת הבקרה .קל בשעה שהפלט הערוך מוצג על המפוף שלך, עלולים הקלט והפלט להתערבב. הדבר יכול להיות מוע:ל נניסויים, אבל בדרך כלל אין בו כדי לשפר את הפלט הסופ?. 3. מילת הנקה .קר נקרא מפוף] פשוט משתררת את נעילת המקלדת כד?ל לאפשר לך להקיש שורות באמצע פלט המפוף הרגיל. היא איננה מעבדת את מה שהקשת. מילת הבקרה .קל, לעומת זאת, יכולה לשמש להקשת מילות בקרה או לעריכת תמליל הקלט כך שיופיע בפלט, כאשר ?כתב הפלט ביחידה אתרת מאשר המסוף. מילת הבקרה .קל היא למעשה פקודת שיבוץ, כאשר ה"קובץ" המשובץ הוא המקלדת שלך. 64. אם אתה מעוניין שהמערכת תציג הוראות הנחיה, השתמש במ*לת ה .צג [הצג] מייד לפני .קל. 7 כ 1% מזדריך למשתמש - =6פה ₪ תת 97תקרלבוו ה .7 אם צוין .קל התחל, א?ן הגבלה על מספר השורות ש?*?קראו. אפשר לסיים זאת באמצעות .קל סם??ם, אבל מכ?וון שקלט המפוף שלך הוא הדמיה של קובץ משובץ, אפשר לפלים את קלט המסוף גם באמצעות מילות הבקרה .סק, .עצ או .צא. אפשר להשתמש במילת הבקרה .קל להקשת מילות בקרה שיציינו צורת עריכה מסוימת של קובץ הקלט, כגון ס?מנ? הגהה או קטעים מותנים. אפשר לקרוא את קלט המסוף מקובץ על דיסק, אם שם הקובץ לקלט מסוף, זאאמזהפע, קושר עם שם הקובץ או קבוצת הנתונים באמצעות מילת הבקרה .הק [נהגדר קובץ]. לפרטים נוספים, ראה את הדלון במילת הבקרה .הק. מילות הבקרה של 5ש/זַ;1ח50: .קל 5 16 .קמ [קרא משתנה] צ). מילת הבקרה .קמ נקרא משתנה] דומה בפעולתה למילת הבקרה .עס נערך סמל], מלבד זאת שערך הסמל נקרא מן המסוף. 2 ₪ | שפלתא ה וו | שמסמל שמו של הסמל שלש להצלב. שםסמל ?כול להלות כל שם שמותר -- - בצד ימין של סימן השוויון במילת הבקרה .עס נערך סמלם. מציין שבערך שניתן לשםסמל יש לנהוג כאילו הוא מחרוזת בין תווי גרש יחיד. אם לא תציין את סימן השוולון, 5/זקן תספק אותו אוטומטית, ותעבד כל מחרוזת שתקיש בהתאם לכללים הנוגעים לערך שבצד שמאל של סימן השוויון במילת הבקרה .עם נערך סמל]. כל ערך המתחייב תו גרש <ח?ד בתחילתו חייב לקנל תו זה ביחד עם מילת הבקרה .קמ, או כחלק מהערך ש?וקש מהמסוף. ברירת מחדל: אין הערות: .1 עם הופעת מילת הבקרה .קמ, ת:קרא שורה מן המסוף שלך. שורה זו תשמש כצד שמאל של סימן השוויון, כדי להצ?*ב את ערכו של הסמל ששמו נלתן עם מילת הבקרה .קמ. כל ביטול שמותר להציבו כערך במילת הבקרה .עם, מותר להצבה גם כאן. אם לא ניתנו כל מיצדלם עם מילת הבקרה .קמ, תתעלם המערכת ממילת הבקרה, ולא תקרא שום שורה מן המסוף. 2. שום הודעה לא תוצג כאשר המסוף :פתח לקבלת שורת הקלט. תוכל להשתמש במילת הבקדה .צג נהצג] כד? לקבל הודעת הנחיה לפנל שמילת הבקרה .קמ מבצעת את קריאת המסוף. 3. כאשר קלט המסוף בא מקובץ, מצב סוף-הקובץ משתקף באי-הגדרת הסמל שםסמל. קל ביותר לבדוק לאת בעזרת מתאר סמל הקלום (8ם'). 6. אפשר לקרוא משתנה קלט מקובץ, אם נוצר קישור בין שם קובץ קלט המסוף 1אאפזאפע לבין שם הקובץ באמצעות מילת בקרה .הק [הגדר קובץ]. פרטים נוספים ראה בקטע העופק במילת הבקרה .הק נהגדר קובץם:. דוגמאות: אפשר להציב סמל בשם "אנ?" באמצעות מילת הבקרה הבאה: .עם אני = 'אברהם ?צחק? את אותו הסמל אפשר להציב גם בדרך הבאה: .קמ אן? = ' בנקודה זו, %5/ז;:508 מכצעת קריאת מסוף, ואז תוכל להקיש את החומר שישמש כערכו של הפמל. בדוגמה זו, עליך להקיש: אברהם *צחק?ל עליך להשתמש בתו הגרש ה?חיד באותן הנסיבות המחייבות זאת במילת הבקרה .עם. מדריך למשתמש - ;₪56 . כאשר הקלט בא מקובץ, אפשר לאתר את מצב סוף-הקובץ באמצעות בדיקת ו .עס 1 קמ -אם קיומו של הסמל ששמו ני?תן עם .קמ. לדוגמה, הפתצס"חו 1וק בהסה+ו[ס מונה > 0 לולאה מונה = %8מונה. + 1 רשומהא%מונה = י' 8'ארשומהפמונה לש 0 .לך לולאה - מילות הבקרה של 5/ז;ז1ַ508: .קמ 17 108 .קע ו[קצה עללון: א מילת הבקרה .קע נקצה עליון] מציינת את כמות הרווחת האנכי שלש להשאיר בראש עמוד? הפלט הבאים אחר*ה. .קע צ מציין את כמות הרווח האנכי הלבן שיש להשאיר בראש עמוד? פלט. צ+צ או צ- מגדיל או מקטין את השוליים העיליים הקיימים, בכמות הנתונה. מצב התחל?: בהתאם לפסוג היחידה הלוגית שהוגדרה. ברירת מחדל: משתזרת מצב התחל?. שים לב: .קע נכנסת לתוקף בעמוד הבא. .קע מסיימת עריכת שטת, רצף, הערות שוליים וגוש צף. גודל השולי?ם העיליים נכלל בסביבת העמוד. הערות: .1 כותרות רצות עיליות ממוקמות מייד מתתת לשוליים העליונים, כמוצג בתרשים 12 בעמוד 276. אסור שהערך הניתן היה כה גדול עד שהשוליים העיליים והשול?ים התחתיים ימלאו ביחד את כל העמוד. גודל השוליים העיליים איננו מושפע משינויים בריוות השורות. במדפסת 16035, %5/זק1ק56 מניחה שניקוב ערוץ 1 לסרט הנושא (סמפ+ 6פוחתהס 6ה% 04% הסתטס החס [פהההה6) נמצא סנטימטר ורבע מתחת לקצה העליון של העמוד. ברירת המחדל לשוליים עילַ?:ם ביחידת 1603 היא סנטימטר ורבע, ו-%5/זק1א56 מבצעת את בקרת הראש "דילוג מייד? לערוץ 1" כדי לעבור לעמוד חדש. אם קבעת את עומק השוליים העיליים כפתות מסנטימטר ורבע, או הורית ל-%5/זק1א50 להדפים מעל ערוץ 1, יבוא עמוד ריק לפנל עמוד הפלט הראשון, ו-05/זק501 תשאיר עמוד ריק בין כל שנל עמודי פלט. אם תשנה גם את אורך העמוד, לא תהיה התאמה בין ראשו של כל עמוד לוגי לבין ראשו של העמוד הפ*זל. ברירת המחדל של גודל השוליים העיללים בכל יחידה לוגית מופיעה בתרשים 3 בעמוד 15. מדריך למשתמש - חספה .. .קפ נקשר פונקציה] (2///, במילת הבקרה .קפ [קשר פונקציה] אפשר להשתמש כד? לקשר תג גמל עם פונקציות עיבוד היישומים (=תג) שיש לזמנן כדי לבצע את פונקציות העיבוד של התג וכד? לפרט את ההוקים לבדיקת המתארים עבור תג זה. לכל תג אפשר לקשר שתי = -- האחת לעיבוד כאשר לפנ? בתג מופיע מגביל תג גמל, והשניה לעיבוד כאשר לפנל התג מופיע מגביל תג-פיום של גמל. גנראה תיאור מילות הבקרה .הת [הגדר תו] גמל ו-.שג נשירותי גמל] קידומת). תק הוא מכלל או מילת בקרה לביצוע של 5/זת1ַ508. קיים נ(מפתהתחוק): סיים נ(מפתתתוק)ם: ריק ריק במבה+ב1 ו המהת+קהך.] תג מציין את תג גמל שיקושר עם ;(8. סיים מציין שיש לבטל קישור מפורט זה של תג עם =ק. במקרה זה, עדיין אפשר לקבוע = לתג זה באמצעות מיפוי סוג. תוכל להשתמש ב-.קפ כדי לקבוע קישור מפורש לתג התתלי בלבד, או לתג פיום בלבד, ולהנ?*ח את קבלעת ה-="ק השניה למיפול סוג. ריק מציין שתג גמל זה גאו תג סיום זה) אינו אמור להבלא לעיבוד. . מציינת שתג גמל זה גאו תג סיום זה) אינו אמור להביא לעיבוד. אופציה זו מבצעת את אותה הפעולה כמו אופציית ריק. . - מציין שקישור =" לתג (או לתג סיום) זה צריך להישאר ללא שינול. פמהח+טה.] מציין שילש לבצע את המכלל שצוין כשמגיעים לתג גמל גאו לתג מםיום). מפתחחוק מילות מפתח הקובעות את החוקים לחיפוש מתארים עבור קישור זה של תג ל-=ת:4. מילות המפתח המוכרות לקביעת התוקים הן מתאר, לאמתאר, לאערך, עצור, לאעצור, הודעה ולאהודעה. ראה ".שג נשירותי גמל]" בעמוד 228 לפרטים נוספים על משמעותן של מילות המפתתח הללו ועל תוק:י החיפוש שהן מגדירות. ברירת המחדל של חוקל תג: התחלה הן (מתאר לאערך עצור לאהודעה). ברירת המחדל לתגי סיום היא (לאמתאר). כברירת מחדל: אין הערות: 1. קבוצת המ:צדים הראשונה חלה על תג ההתחלה. קבוצת המיצדים השניה חלה על תג הסיום. 2 אם לא נלתנו כל חוק? תחיפוש עבור .קפ זה, תשתמש המערכת בחוקים העדכנלים ביותר, אלה שהוצבו לאתרונה על-:די .שג חוקים. לאתר שהוצב קישור .קפש, יש לו חוק? תיפוש הצמודים אליו ונותרים בלל שלנו?, גם לאחר הגזדרת חוקים חדשים באמצעות .שג חוקים. 3 תוכל לשנות קישור .קפ באמצעות .קפ אחר מבלי לשנות את החוקל החיפוש, או לשנות את החוקים מבלי לשנות את קישור חקא. אם תציין = עבור שם ה-;ת:8 ותלתן רשימת חוקים חדשה, ישאר הקלשור בעינו, אבל החוקלם ישתנו. אם תצלין = חדש ולא תיתו רשימת | חוקים, ישתנה קישור ה-;ק:, אבל התוקים ישארו בעינם. 6. רשימת חוקים ריקה, כלומר, סוגרלים שאין ביניהם מאומה, תביא לשימוש בחוקים הנוכתיים. ?היה שימוש בתוקים הנוכחיים גם כאשר זהו ה-.קפ הראשון לתג זה, ולא נתת שום חוק.) מילות הבקרה של %5/זק1ק50: .קע, .קפ 19 - 4[2020[תָז ‏ קה 0 1ב ה-"-"- ‏ / שש כ .קר [קרא מפוף] כס, מילת הבקרה .קר נקרא מסוף] מאפשרת לך לעצור מסוף מכונת-כתיבה בזמן פלט 5/זק;1ַק50 על-מנת שתוכל להקלש משהו. %5/זקזַ508 לא תעבד שורה זו בשום צורה שהיא, אלא תמשיך לבצע את הפלט כאשר תוד?ע אסזזאטפזז). שים לב: . .קר מבט?חה תח?לת ער?כת העמוד. . המערכת מתעלמת מ-.קר בכל <חה?דת פלט אחרת. הערות: 1. למילת הבקרה .קר יש משמעות רק כאשר הפלט הערוך מודפס בפועל במסוף שלך, בסביבה הידברותית. %5/זק81א56 לא תעבד את התמל:ל שתקיש, אלא הוא ?ופ?ע בפלט בדיוק כפ? שהקשת אותו. 2. מילת הבקרה .קר דואגת להמשכיות שורות התמליל שלפניה ואחריה, במידת הצורך. הואלל ו-%5/ז;זַ508 אינה בודקת בשום צורה שהיא את התמליל המוזן באמצעות .קר, כל תמליל ערוך הנמצא משמאל למילת הבקרה .קר באותה השורה יוזז שמאלה ברוחב המתאים למה שהקשת. 3 אם הפלט אינו מודפם בממוף, 5/זקזַא50 אינה מפסיקה באמצע שורת פלט כדי לקבל עוד תמליל. במקרה זה, השפעתה ה:תי?דה של מילת הבקרה .קר היא לדאוג לרציפות התמליל לפניה ואחר:יה. 6. כשאתה משתמש במילת הבקרה .קד תחת 5א60, עליך לציין + תצפה מתס% סקס 7 צימון %5/זק5081, כדי להשעות את אישור אסזזאאזזא הרג:ל של ת0. 5. מילת הבקרה .קר [קרא מסוף] מוכרת רק בסביבת 60%5. 6. אפשר לקרוא קלט ממסוף מקובץ, אם נוצר קישור בין שם קובץ קלט המפוף - 81אשז5ע, לבין שם קובץ באמצעות מילת הבקרה .הק [הגדר יי פרטים נוספים ראה בקטע העוסק במילת הבקרה .הק [נהגדר קובץ]. 200 מדריך למשתמש - =6פ₪ .קת נקצה תחתון]ז 4 . מילת הבקרה .קת נקצה תחתון] מציינת את כמות הרווח האנכ? שיש להשאיר בתחתית דפ? הפלט הבאים אחריה. .קת ץצ צ מציין את כמות הרווח האנכ* הלבן שיש להשאיר בתחתית דפי הפלט. צ+ או צ- מגדיל או מקט:ן את השוליים התחתיים הקיימים, בכמות הנתונה. מצכ התחל"ל: בהתאם לסוג הית?דה הלוגית שהוגדרה. ברירת מחדל: משתזרת מצב התתלי. שים לכ: > .קת נכנסת לתוקף בעמוד הבא. .‏ .קת מסיימת שטת, רצף, גוש צף והערות שוליים. . גודל השוליים התתתיים נכלל בסביבת העמוד. הערות: 1. כותרות רצות תחתיות ממוקמות מייד מעל השוליים התתתונים, כמוצג בתרשים 12 בעמוד 27%. 2. אסור שהערך הניתן יהיה כה גדול עד שהשוליים העליונים והשוליים התחתונים ימלאו ביחד את כל העמוד. 3 גודל השוליים התחתונים איננו מושפע משינויים ברלוות השורות. 64. ברירת המחדל של גודל השוליים התחתונים בכל :תיזה לוגית מופלע בתרשים 3 בעמוד 15. 5. הצבת .קת בערכ?לם קטנים, כגון 0ס0.5, ו0.2 או פחהות מזה, עלולה לגרום בעיות במדפסות עמוד, משום שהדבר עלול להביא לכך שתווים היורדים מתחת לקו הבפים של השורה ישתרבבו אל מחוץ לעמוד. מילות הבקרה של %5/זק5081: .קר, .קת 21 .רא [רווח בין אותיות] 6 ו השתמש במילת הבקרה .רא נ[רווח בלן אות?ות] כדי להכנים רוות לבן נוסף בין אותיות. מרוות קובע שכמות קבועה של רוות אופקי נופסף תוכנס ב?ן האותיות בכל מלה. ת הוא כמות הרוות האופק הנוסף שיש להכנים. מצב התחלל: 0 ברירת מחדל: משחזרת מצב התחל?. שים לב: . מדפסות שורה מתעלמות מ-.דא. . ערך הרווח בין אותיות נכלל בסביבה הפעילה. הערות: 1. הרווח הנוסף המוכנס ב?ן תווים בא בנוסף לרווחת האופקי הרגיל, המהווה חלק ממבנהו של כל תו. הרלווחת בין המלים א?נו מושפע ממילת הבקרה .רא. 2. ערכים שליליים גבוהלם של ר?"ווח בין אותיות עלולים לגרום בעיות עריכה, אם הרי:וות שנותר באמצעות .רא גורם למיקום תמליל מעבר לקצה הימני של טור או עמוד. 5 שליל?ים של ריווח בין אותיות אינם הוקיים במדפפסת עמוד 0. דוגמאות: . השתמש במילת הבקרה .דא כדי לדלל מעט את התמליל לשם הדגשה. לדוגמה, אם תקיש זוה: מלה .רא מרווח 3 חשובה .רא מרוות 0 להבנת הנקרא. והתוצאה תה?ה: זוהי מילה ח שו ב ה להבנת הנקרא. 202 מדריך למשתמש - ח"ס6פת .רב [מצב רב טוד?] 5 מילת הבקרה .רב [מצב רב טור:] משחזרת ע*בוד רב-טור" אחר? שהוא הושעה זמנית באמצעות .ט? נ[טור *ח?ד]. 0 שים לב: .רב מסיימת רצף, גוש צף, או הערת שוליים. .רב גורמת לשבירה ולשבירת קטע. מילת הבקרה .רב [נמצב רב טור?] גורמת לשבירת קטע בלתי-מותנית. הערות: .1 מילת הבקרה .רב מבטלת מצב חד-טור?ל זמני שהופעל באמצעות מילת הבקרה .טל [טור יחיד]. אם לא קדמה למילת הבקרה הצו מי*לת הבקרה .טי, אלן לה כל השפעה, מלבד זאת שהיא גורמת לשבירה. מילת הבקרה .טי שומרת את הגדרת הטור הנוכחית, ומתהילה מצב עיבוד חד-טור"* זמני. הגדרת הטור שהיתה בתוקף ונשמרה עם הפעלת .טי, יכלה בפועל לְהלוַת הגדרה רב-טורית, או אול? גם הגדרה חד-טורית. יתכן שלמילת הבקרה .רב ניתן שם מטעה במקצת. בפועל .רב משחזרת את הגדרת הטור שנשמרה על-?די .טי, ואין זה משנה כמה עורים קבעה הגדרה צו. הגדרת הטור שאותה שומרת .ט? ומשתזרת .רב, כוללת את מספר הטורים, את מיקומם ואת רוחב השורה בכל טור. אם עובדו שתי מילות בקרה .ט? בלי מילת בקרה .רב ביניהן, אזי נחוצות שתי מילות בקרה .רב כדל לשתזר את הגדרת הטור המקורית שהיתה בתוקף לפני מללת הבקרה .טי הראשונה. מילת הבקרה .רב הראשונה משחזרת את הגדרת הטור היתיד שהיתה קיימת, מכות מילת הבקרה .ט? הראשונה, כאשר עובדה מילת הבקרה .ט? השניה. מילת הבקרה .הט [הגדר טור] מתחילה הגדרת טור חדשה לגמר?, ומבטלת כל מילות בקרה .ט? ו-.רט שהיו בתוקף לפני-כן. מילות הבקרה של 05/זק1א50: .רא, .רב 203 206 .רד [רוחב עמוד] ))ק, מילת הבקרה .רד נ[נרוחב עמוד] קובעת את רותבו של עמוד הפלט. .רד 2 ה קובע את רוחבם של עמודי הפלט הבא?ם. אם צוין ה+ או ת-, רוחבם של עמודי הפלט הבאים יוגדל או ?וקטן. תח יכול להכתב בכל ?חידה תקפה של רווח אופק?ל. מצב התחלי: בהתאם לפוג היחידה הלוגית שהוגדרה. ברירת מחדל: משחזרת מצב התתלל. שים לב: .רד נכנסת לתוקף בעמוו הבא. .רד מסיימת שטת, רצף, גוש צף והערת שול?לים. ערכו של רוחב העמוד נכלל בסביבת העמוד. הערות: .1 דוחב העמוד כולל הן את שולי העמוד, כפי שנקבעו באמצעות מילת הבקרה .שד נ[נשול? עמוד] גאו רוות הניקוב, כפי שנקבע באמצעות אופציית פא1ז8 של הפקודה 3זק5061א), והן את אורך השורה, כפ: שנקבע באמצעות מילת הבקרה .אש נאורך שורה]. יהסים אלה מוצגים בתרשים 12 בעמוד 276. אפור שרוחב העמוד יהיה קטן משול: העמוד נ(כפי שנקבעו באמצעות מילת הבקרה .שד [שולי עמוד]) ועוד אורך השורה (כפי שנקבע באמצעות מילת הבקרה .אש [אורך שורה]). התמליל כולו צריך להיות ממוקם בתוך העמוד, כמוגדר באמצעות מילת הבקרה .דד. אם תמליל כלשהו תורג מגבולותיו של עמוד, זפ תציג הודעת שגיאה. אם צוינה אופצלית שטאזזא60 של הפקודה 3זת5681א, תימשך העריכה אף על פי שהתמליל תורג מגבולות העמוד. הדבר עלול לגרום לאבדן תמליל בכמה מדפפות. ערכי ברירת המחהדל לכל יחיזה לוגית מפורטים בתרשים 3 בעמוד 13 הערך המרבי שאפשר לציין עבור מדפסות שורה שאינן מדפסות 3800, הוא 8פ255, או גודל דומה ביתחידות מידה אחרות. הערך המרב למדפטות 3800, דגם 1 ודגם 3 (במצב תואמות) ולמדפסת 6250, הוא 8פ32767 או גודל דומה. מדריך למשתמש - ;6פא .רו נרוות]ז 0. השתמש במללת הבקרה .רו נ[נרוות] כדי ליצור רווח אנכ? ריק לפנ?* שורת הפלט הבאה. עִ כמות הרוות שיש להכניס לפלט. אם לא ניתן שום מספר, מניתה המערכת שהכוונה ל-1. אם גודלו של צ איננו מצוין באתת מיחידות הרוות המוכרות (אינצ'ים, פיקות, ציצרו או מילימטרים), הדבר מתפרש כבקשה לדלג על מספר שורות. במקרה זה, אם לא צוין ח, הגודל המבוקש הוא כפולה של המקדם המתאים, אם הריווח בתוקף הוא כפול או יותר מזה. מציין רווח מותנה. רווח זה תלו? במה שבא אחריו בטור הפלט. אם באה אחר?" הרוות המותנה שורת תמליל, הוא *ופ?ע בטור כמבוקש. אם בַאה אחריו בקשה לד?לוג או לרווח נוסף, שתי הבקשות לרוות או לדילוג מושוות צו עם זו, ורק הגדולה מביניהן נשארת בטור. מציין רווח מוחלט. ערך רלוות השורות שצוין עם המיצד פ? של מילת הבקרה .רח [ריווח שורות] ועם מילת הבקרה .רכ [רוות כפול] אינו משפיע כלל על עומק הרוות הנוצר. לדוגמה, אם תצ?*ן .רכ רו 6% התוצאה תה:*ה שמונה שורות ריקות, אבל אם תציין .רכב .רו 6 תח התוצאה תהיה רק ארבע שורות ר*קות. כמו כן, אם ציינת .רח פי 3.0 .רו 2 התוצאה תהיה שש שורות ריקות, אבל אם תציין .רח פ? 3.0 .רו 2 תח התוצאה תהל*ה רק שתי שורות ריקות. אם צוין ח, הרווח איננו כפוף ליישור אנכל. אם גודל הרוות ניתן באינצ'לם, בפיקות, בציצרו או במיל?מטרים, הוא מתפרש כבקשה לרוות מוחלט. .רו ו0.5 :*ב?א איפוא לרוות של חצי אינץ', מבל:י להתתשב בריוות השורות, כפי שנקבע באמצעות .רח, ועומק הבקשה בפועל יהיה במידת הקירבה הרבה ביותר האפשרית ביחידה הלוגית הנוכחית. אם לא צוין ח, הרוות כפוף ליישור אנכל. מציין רווח עמוד. רוותים מסוג זה יוצרים רווח למלוא רוחב העמוד, גם כאשר העריכה היא רב-טורית. מכיוון שרוות כזה גורם לשבירת קטע, הוא אפור נתוך רצף. מילות הבקרה של %5/זק5081: .רד, .רו 205 ברירת מחדל: 1 שים לב: + .רו גורמת שבלרה. + .רו מבטיחה תחיללת ער*כת העמוד. . .רו צ ע גורם לשבירת קטע בלתי מותנ?ת לפני ואחר: הרוות. הערות: 1. אם ריווח כפול נמצא בתוקף, מספר הרוותים הנוצרים *וכפל בכמות ריווה השורות, אלא אם כן צוין רווח מוחלט. 2. אם בקשת הרווח ניתנה במספר שורות (יחידות רוות לא מאופיינות), גודלה של כל שורה יהיה כפ? שנקבע באמצעות מילת הבקרה .רת [ריווח שורות]. 33 אם הרווח המבוקש עולה על עומק הטור שנותר, הרווח ?*מוקם בראש הטור הבא. אם הרוות המבוקש עולה על עומק הטור המרבי, תשמלט המערכת את הרווח העודף. 6. רלווח באמצעות מילת הבקרה .דרו המצילנת כמויות גדולות של רוות עלול ליצור תוצאות בלתי רצויות, אם אלצון הטורים בתוקף. הסיבה היא שהרווח לא יפוצל בין טורים. 5. עיבוד רווח מותנה אינו מתבצע מעבר לגבולות שטחים, רצפים, גוע?לם צפים, הערות שוליים וכותרות רצות עיליות ותחתיות, וגם אינו מתבצע כאשר הרווח הוא רוות עמוד. 206 מדריך למשתמש - תספה .רח נריווח שורות] השתמש במילת הבקרה 8 .רתח נריווח שורות] כד? לשנות את הרווח האנכי המפריד בין שורות תמליל, ולקבוע מנות להגדלה או להקטנה של ר*ווח השורות בללשור אנכי. ננורמ נ[נצ]: | עצמל גודלנק 21 [פי [+]:: נלש] נהתחשב] נהגדלה נצ]: | ננוסף צם נורמ פל קובע את עומק שורות הפלט הבאות, עד ש?נויו באמצעות מילת בקרה .ברח אתרת. אם צוין נודמ, תתעלם המערכת מנוסף ומגודלנק. צ נותן את ערך הרווח בין השורות, כלומר, את המרחק האנכי בין קו בסים אחד לבא אתר*ו. אם צוין ט, יהיה בין שורות הפלט עומק קבוע, מבלי להתחשב בגודלי סוגי-האות שבהם תשתמש המערכת להדפסת השורות. צ יכול להינתן בכל ?חה?דה תקפה של רוות אנכל. אם הושמט ט, יקבע רלווח השורות באופן דינמי: עומקה של כל שורת פלט יקבע על-פי הערך הגדול ביותר של ריווח שורות מבין כל סוגי-האות שש?משו להדפסת התמליל!? בשורה זו, כפול הערך שצוין עם המיצד פ?. מגדיל או מקטין את הרוות בין השורות. + הוא המקדם שבו מוכפל ריוות השורות הנורמלי כדי לקבל את ריווח השורות בפועל. ג;ריווח השורות הנורמלי הוא בר?רת המחדל של פוג- האות הנוכתי, אלא אם כן בוטל באמצעות .רח נורמ). אם הושמט +, תשתמש המערכת ב-"1.0". לש (לא שבור) קובע שמילת בקרה .דרח אינה צריכה לגרום לשבלרה, התחשב דלג כרגיל. קובע שהמעבר ממקדם ריווח השורות הקודם למקדם החדש, הניתן עם מילת הבקרה .רח, יתחשב בשאלה אם המקדם התדש גדול או קטן מקודמו. מילת המפתת התחשב משמעותית רק אם צוינה גם מי:לת המפתח פל. אם לא צוין התחשכ, המקדם החדש יכנם לתוקף בשורת הפלט המכילה את תו התמליל הראשון אתרי מילת הבקרה .רת. אם צוין גם לש, עשויה שורה זו לכלול גם תמליל שנמצא לפני מילת הנקרה .רח בקובץ הקלט. אם צוין התחשב, השפעתו של המקדם החדש תושהה למשך שורת פלט אהת, אם המקדם החדש קטן מקודמו. אם לגוש תמליל יש ריוותה שורות שונה מזה של התמליל הסמוך, התתשב מסייע להבטיח שהגדול מבין שנ? ערכ? ריווח השורות ישמש בתתילתו של הגוש ובסופו. כך מושגת הפרדה חזותית של גוש תמליל זה מן התמליל הסמוך. קובע טווח בין גבולות שבתוכו נלתן לכווץ או להרחיב את הרוות הלבן האנכ? שנוצר באמצעות מילת הבקרה .דל נדלג] בעת ה*ישור האנכ?. למעט תמליל שנערך בתזוצת בסים השונה מאפס, כפי שצוינה באמצעות מילת הבקרה .הב [הצז בסיס]. מילות הכקרה של 5/זק1ק50: .רו, .רת 207 רווח קובע טוות בין גבולות שבתוכו ניתז לכווץ או להרח?לב את הרווח הלבן האנכ? שנוצר באמצעות מילת הבקרה .רו נרוות] בעת היישור האנכל. תמליל קובע טווה בלן גבולות שבתוכו ניתן לכווץ ולהרחיב את עומק שורות התמליל בעת ה?לשור האנכי. הכל קובע את הטווחים של דלג, רווח ותמללל באותם הערכלם. טוות המקדם המרב? או המזעךי שבו אפשר לכווץ או להרתיב דילוגים, רווחים או שורות תמליל בעת ה?ישור האנכי, בהתאמה. הכמות המזערית או המרבית המדויקת נקבעת בהכפלת העומק המקורי במקדם שצוין. התוצאה מעוגלת לכפולות של הערך שצוין עם המיצד הגדלה. את הטוות אפשר לציין כמקדם אחד או כשניים. מקדמים קטנים מ-1.0 קובעים את כמות הכיווץ המותרת; מקדמים גדולים מ-1.0 קובעים את כמות ההרחבה המותרת. אם ניתן 1.0, יקבלו ערך זה הן המקדם המרבי והן המזער?. אם הושמט טַוות, הערכים שלא צוילנו יקבלו את ערכה של ברירת המחדל (1.0). הגדלה קובעת את גודל השינוי בריוות השורות שניתן לבצעו בעת ₪ האנכי. צ הוא גודל כמויות הרווח שאפשר להוטיף או סלק. אם הושמט צ, תשתמש המערכת ביתידת רווח אנכי אחת של היחידה ' הלוגית. עצמ? קובע את ערך ברירת המחדל לריוות שורות של סוג-האות הנוכחי. אם צוין המיצד גודלנק, אזי הכרתח לציין במפורש את עצמ" כדי לחזודר לערך ברירת המתדל לריווח שורות של פוג-האות הנוכת?. גודלנק קובע שיש להציב את רלווח השורות של סוג-האות הנוכחי בגודל מסוים בנקודות (פונקטים). לאחר שצוין גודלנק, הכרח לצ*ין את המיצד עצמ" כדי לחצזור לערך ברירת המחדל לריוות שורות של סוג-האות הנוכת?. נוסף צ קובע כמות מוגדרת (צ) של ריוות נוסף שיש להופיפו לכל ערך נוכחי של ריווח שורות. צ יכול להיות כל יחהידת מידה אנכית תקפה. אם לא צוין צ, ערכו יהיה 0. מצנ התחל?"ל: המצב הנורמל? תלוי בפוגי-האות בשימוש בכל שורה. מצב פי הוא 1.0. מצב טוות הוא 1.0. ברירת מחדל: משתזרת מצב התחלל. ברירות המחדל של מילות המפתת: .רח דלג 0 .רח רווח 0 .רח תמל?ל ‏ 0 .רח הכל 0 .רח הגדלה ‏ 1 .רח עצמ? .רח נוסף שים לב: . מילת בקרה זו גורמת לשבירה, אלא אם כן צוין המיצד לש. . ערכי ריווח השורות נכללים בפביבה הפעילה. הערות: 1. במדפסות שורה, %5/זק5081 משתמשת בכפולה הקרובה ביותר של ערך ריוות השורות הקבוע לאותה מדפסת, לקב?עת עומקה של כל שורה. 2. במדפסות עמוד, כל סוג-אות מתוכנן עם ברירת מתחדל של ערך ר?וות שורות, המתאימה לגודל התו. 05/זק5081 משתמשת בערך רל?וות השורות הגדול ביותר לכל סוגי-האות הנכללים בשורה (מלבד 208 מזריך למשתמש - "₪56 בסוגי-האות שקו הבסים שלהם הוזצ), לקבלעת עומק השורה. מילת [ המפתת פ" של .רח משמשת להגדלת ערך זה או להקטנתו, כדי לסדר תמליל צפוף או דליל *ותר. 3. אפשר להשתמש במי?צד נורמ כדל להשעות את ערך בר?רת המתדל של ריווח השורות הנובע מסוג-האות הנוכח?. הדבר קובע ריווח שורות אחלד, בל? קשר לש?לנול?לם בגודל פוג-האות. 6. כאשר משתמשים במילת הבקרה .ענ [עריכה אנכית] ליישור אנכי של טורים, מילת הבקרה .רח קובעת אילו פוגים של רוות אנכי לבן יכווצו או יורחבו, וקובעת גבולות לגודל השינול. 5. רווח אנכ? לבן שנוצר באמצעות .דל [דלג] ו-.רו נרוות], והמשתמש ביתהידות רווח מוגדרות גאינצ'ים, סנטימטרלם, פיקות וכדומה), או במיצד ח, איננו מושפע על-:די .רח נורמ או .רת פ?ל. 6. עם .רדח אפשר להשתמש במ?צדים רבים ככל הנדרש. 7 אם רווח אנכי נוסף שלללי יב?א לי?צירתו של ערך שלילי כולל לריווח שורות, המערכת . תתעלם מן הרווח הנוסף השליל? בשורות שאינן שורות תמליל . תאפס את הרוות הנוסף השל:לי בשורות תמליל. 8 כל רווח נוסף הנדרש לקבלת שורת פלט בעלת גודל שנקבע מראש ימוקם מעל השורה. אולם אם שורת הפלט נמצאת בתהילת טור בקטע הראשון של גוף העמוד, תתעלם המערכת מן הרוות הנוסף. לדוגמה, .כע התחל הכותרת שנתת .כע םיים .ער סיים .רח פ* 2.0 | שורת גוף ראשונה. שורת גוף שנלה. התוצאה תהיה: הכותרת שנתת שורת גוף ראשונה. שורת גוף שנ?לה. לעומת זאת, .כע התחל הכותרת שנתת .כע סיים .ער סיים .רו 1 .רתח פי 2.0 . הט שורת גוף ראשונה. שורת גוף שנ?ה. התוצאה תהיה: הכותרת שנתת שורת גוף ראשונה. שורת גוף שנלה. בדוגמה לעיל, מילת הבקרה .הט [הגדר טור] פיימה את הקטע הראשו של הגוף גשלש בו רוות) והתחילה את הקטע השני של הגוף. לפיכרך, אתה מקבל את הרוות "הנוסף" בין השורה "הכותרת שנתת" לבין | השורה "שורת גוף ראשונה." 9 אינך רשאל לצללן ערך .דח נוסף אם הוא יגרום לריוות שורות שלילי לפני שהופעל ערך .רת פ". מלבד זאת, המערכת תאפם את .רח נוסף או תתעלם ממנו אם הוא ייצור ערך שלל*לי לישר בתמליל או לריווח השורות במיקטע עמוד, אחר? שהופעל .רח פ?. מילות הבקרה של %5/זק5081: .רת 209 םםְ=₪₪₪[|[[--- "]4)2)0777[][]/ 6 מ 0 0 קש שש דוגמאות: ו * תוכל להביא להדפסת הפלט ברווחים כפולים אם תקלש: .רח פ? 2.0 התחשב כל שורת תמליל גוכן .דל ו-.רו, כשהן נתונות ברווח? שורה) תוקנל עומק כפול מהרגיל. מילת הבקרה .רכ נרווח כפול] שקולה כנגד: .רח פי 2.0 התחשב לש + תוכל לחזור לרוות אחד בהקשת: .רת פי 1.0 התחשב מילת הבקרה .ר? נרווח יחיד] שקולה כנגד: .רח פ? 1.0 התחשב לש + תוכל לקבוע ר?ווח שורות קבוע נהקשת: .רח נורמ 15ס במדפסות עמוד, יהיה לכל שורה עומק של חמש-עשרה נקודות פיקה, מבלי להתחשב בגודל התווים באותה שורה. במדפסות שורה, עומק כל שורה יהיה הכפולה הקרובה ביותר של היחידה האנכית של המדפפת: - | ב-6 שורות לאינץ', כל שורת תמליל תופסת שורת פלט מודפס אחת. כלומר, 6 שורות באינץ' שוות ל-12 נקודות בשורה; 15 ו יעוגלו לכפולה הקרובה ביותר של 12, ונקבל שורת פלט אחת. - | ב-8 שורות לאלנץ', כל שורת תמליל תופסת שתי שורות פלט מודפם. כלומר, 8 שורות באינץ' שוות ל-9 נקודות בשורה; 5 נקודות יעוגלו לכפולה הקרובה ביותר של 9, ונקבל שתי שורות פלט. . תוכל לגרום ליישור אנכי של טורים באמצעות הרחבת רוות אנכ: לבן בכך שתקלש: .ענ ישור .רח דלג 2 רוות 2 תמליל 1.0 את עומק הפלט הנוצר באמצעות .דל ו-.רו אפשר להכפיל, במידת הצורך, כדי לתת לכל הטורים בקטע עומק זהה, אבל יתכן ששורות התמליל לא יורחבו או יכווצו כלל. . תוכל להביא ליישור אנכ? של טורים באמצעות כיווץ שורות או הרחבתן בכך שתקיש: .ענ ישור .רח תמליל 0.90 1.33 מקדם כיווץ השורות יוְכָל להגיע, במידת הצורך, עד 10 אתוז, ואילו מקדם ההרחבה *וכל להגיע עד 33 אתוז, אבל עליך להבין שהדבר לא יקרה אלָא אם כן תיעשה תחילה ההתאמה המלאה של 2 ואחריה של רווחים, ורק אם לא הושג בדרך זו ה?ישור הרצו?ל. . על הָאופי ה"קפצני" של יישור אנכי אפשר להתגבר באמצעות המ?צד הגדלה. ההתאמה האנכית נעשית באמצעות כפולות שלמות של הגדלה. לדוגמה, אם תציין .ענ ישור .רח דלג 2.5 הגדלה 6ם 0 מדריך למשתמש - >ספא היה אפשר להגדיל את הערכים הנתונלם עם .רח עד כדי 150 אחוז, במנות של עד 6 נקודות פ?קה, כד? להקנות לכל הטורים בקטע עומק זהה.25 . הדוגמה הבאה ממחישה את השימוש במיצדים גודלנק ועצמ? של .רת. במדפסות עמוד. עליך להבין שההבדלים ש?לופ?עו בדוגמאות הבאות יהיו קלים ביותר. הסיבה לכך שההבדלים כה קלים ה?א שאם תבצע את שלנו?ל:" ריווח השורות הבאים בסוג-אות בן 10 נקודות, למשל, ההבדל ?היה ברבע המ?ל?מטר בלבד. השורות .רט 2.81 שלום רב שובך צפורה נחמדת מארצות החום אל חלונל. שלום רב שובך צפורה נחמדת מארצות התום אל חלונ?. .רח גודלנק שלום רב שובך צפורה נחמדת מארצות החום אל חלונ?. שלום רב שובך צפורה נחמדת מארצות התום אל חלונ?. .רח עצמ? שלום רב שובך צפורה נחמדת מארצות החום אל חלונ?ל. שלום רב שובך צפורה נהמדת מארצות התום אל חלונ?ל. יוצרות את התוצאה הבאה: שלום רב שוכך צפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני. שלום רב שוכך צפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני. שלום רכ שוכך צפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני. שלום רב שוכך צפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני. שלום רכ שוכך צפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני. שלום רכ שוכך צפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני. ש בדוגמה הבאה, נוספות 2.5 נקודות פיקה לריווח השורות במדפסות עמוד. ערך המיצד נוסף מיתוסף לערך ריוות השורות כפי שנקבע על-5י שוג-האות. השורות .רט ו2.8 .הס קטן טפום(6) לקולך כ? ערב מה נפש? כלתה בחורף בעוזבך מעונל. לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בתורף בעוזבך מעונל. .רח נוסף 2.5 לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעוזבך מעונ?. לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעוזבך מעונל. .שב .תם קטן לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעוזבך מעוני. לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעוזנך מעונ?ל. .רח נוסף לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעוזבך מעונל. לקולך כי ערב מה נפש? כלתה בחורף בעוזנך מעונל?. . שם .שב לקולך כי ערב מה נפש* כלתה בחורף בעוזבך מעונל. לקולך כל ערב מה נפש? כלתה בחורף בעוזבך מעונ?. יוצָרות את התוצאה הבאה: 0-----------7-7-7-]7-7-7- 2 מנות ההגדלה צריכות להיות מספרים שלמים של הריווח האנכ? המזערי של יחידת הפלט המסוימת. כתוצאה מכך, יתכן שהמספרים יעוגלו, והדבר עלול לגרום לחרלגה מעבר לערכים ולטוותים שצ?ינת. מילות הבקרה של 5ט/זק5081: .רתח 21 לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעוזבך מעוני. , לקולך כי ערכ מה נפשי כלתה בחורף בעוזכך מעוני. לקולך כי ערכ מה נפשי כלתה בחורך בעוזבך מעוני. לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בר בעוזבך מעוני. לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעחבך מעוני. לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעוזבך מעוני. לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעוזבך מעוני. לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעוזבך מעוני. לקולך כי ערכ מה נפשי כלתה בחורף בעוזבך מעוני. לקולך כי ערב מה נפשי כלתה בחורף בעוזבך מעוני. . במיצד נוסף אפשר להשתמש גם כד? להקטין את ריוות השורות, כפ? שהוא נקבע על-פ" סוג-האות, בערך שצוין. בדוגמה הבאה, ערך המיצד נוסף משמש להקטנת רלוות השורות ב-2.7 נקודות פיקה במדפסות עמוד. השורות .רט ו2.8 .הם גדול טפוס (16) לא ביום ולא בלילה, חרש אצא ל? אט*:לה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא ל? אט?ילה. .רח נוסף 7.2ק- לא ביום ולא בלילה, חרש אצא ל? אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא ל? אט*?לה. . שב .תם גדול לא ביום ולא בלילה, חדש אצא לי אט?ל?לה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטי*ילה. .רח נוסף לא ביום ולא בלילה, חרש אצא ל: אטיילה. לא ביום ולא נבל?לה, חרש אצא ל: אטיילה. . שס .שב לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא ל? אטיילה. יוצרות את התוצאה הבאה: לא ביום ולא כלילה, חרש אצא לי אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה. לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה. 212 מדריך למשתמש - =8326 . ביישור אנכי של תמליל, נסלונות התאמת הרווח האנכי הלבן יתבצעו לפ? הסדר הבא: 1. *יעשה שימוש בהוספת רווח מגדלים שונים (להרחבה בלבד). 2. :גותאמו דילוגים בתוך הטווח שצוין במיצד דלג של מילת הבקרה .רת. 3. יותאמו רווחים בתוך הטווח שצוין במיצד רווח של מילת הבקרה 4. יותאם התמליל בתוך הטווח שצולן במ?צד תמליל של מילת הבקרה .דח. מילות הבקרה של %5/זק5081: .רת 23 .רט [רוחב שורה בטור] 6% מילת הבקרה .רט [רוחב שורה בטור] קובעת את רוחבו של כל טוד פלט של 5צ/זק5061. חרשים 12 בעמוד 276 מראה את היחסם בלן מ?לת הבקרה .רט נ[נרוחב שורה בטור] לבין מבנה עמוד פלט של %5/זַק1א50. ה רוחבו של כל טור של פלט ערוך. אסור שלהיה גדול ?*ותר מרוחב העמוד כולו. אפשר לבטאו בכל יחידת רווח אופקי תקפה. ה+ הגדל את רוחב הטור הנוכח? בכמות שצולנה. ח- הקטן את רוחב הטור הנוכחי בכמות שצוינה. ברִירת מחדל: 0 שים לב: . .רט גורמת שבלרה. . רוחב השורה בטור נכלל בסביבה הפעילה. הערות: 1. *ש להשתמש במילת הבקרה .דט ביהד עם מילת הבקרה .הט נהגדר טור:ז כוי להגדיר את רוחב השורות בכל טור בהתאם לשוליים הנתונלם. אם רוחב השורה בטור גדול מן הרוות הנותר בין הטורים, עלולים הטורים לחפוף זה את זה. הקצאת מירווח בין הטורים נעשית באמצעות קביעת רוחב השורה בטור כקצר יותר מן המרחק בין הטורים. 2. הרוחב ההתחל? של כותרות רצות, עיליות ותחתיות, נקבע באמצעות מילת הבקרה .אש [אורך שורה], ולא רוחב השורה בטור. 3 אם לא נקבע במפורש רותב הטור, יהיה ערכו זהה לערך רוחב השורה. אם קבעת את רוחב השורה בטור כאפס ג(.רט 0), יאופם רוחב השורה בטור ויקבל את ערכו של רוחב השורה הנוכחי. שים לב: שינוי רוחב השורה בטור באמצעות מילת הבקרה .אש פרושו שהשינוי ברוחב השורה בטור יכנם לתוקף מיידי אם הוא תקף בהתחשב במצב הנוכתי של שול? העמוד וקביעת רוחב העמוד. 6. הקפד להתאים את מילות הבקרה .דט ו-.הט [הגדר טור] עם קביעת שולל העמוד, על-מנת שתמליל הנערך לפי רוחב השורה בטור לא יהרוג מרוחב העמוד כולו. 264 מדריך למשתמש - =₪56 .די נרווח יחיד] 8. 1-ה השתמש במילח הבקרה .רל [רווח יחיד] כד? לבטל מילת בקרה .רכ [נרוות כפול] שניתנה קודם ולחזור למצב ריווח יח?ד של הפלם. הכ רישכמו ש.י התב יע השבכה פע שכר | הערות: 1. הפלט הבא אחרי מילת הבקדה .רי נרוות ?היד] ?פודר ברוות יתיד. מכיוון שלוה? עריכת הפלט הרג:לה, .ר? נחוצה רק כדי לבטל מילת בנקרה .רכ נ[נרווח כפול] שניתנה קודם לכן, או להצבת המיצד 5ל של מ:לת הבקרה .רח נריוות שורות]. 2. אם רלווח שורות הפלט הקודם לא היה רלוות יתיד, התזרה לר?וות להיד מושהית אוטומטית לשורה אחת, אם שורת הפלט הבאה הלא שורת תמליל. לדוגמה, אם תקלש את הקטע הבא: .רכ שורות אלה *ודפסו ברווחים כפולים. אלה הן השורות האחרונות לפנ" שנתזור לרווח *ת?ד בהקשת מילת הבקרה .רי נרוות :יהיד] ונמשיך להקיש עוד כמה מלים כדי להדגים את אופן הפעולה. ברל עכשיו, חזרנו לריוות *ח:ד; אבל היה עלינו להמתין עוד שורה אחת לפנ שהריווח היחיד התח?ל, משום שכניפתו לתוקף הושהתה. התוצאה תה?ה כזאת: שורות אלה *ודפסו ברווחים כפולים. אלה הן השורות האחרונות לפנ שנחזור לרווח *חיד בהקשת מילת הבקרה .ר? [רווח יחיד] ונמשיך להקלש עוד כמה מלים כדי להדגים את אופן הפעולה. עכשיו, חזרנו לריוות יתיד; אבל היה עלינו להמתין עוד שורה אחת לפנל שהריוות היהיד התחיל, משום שכניסתו לתוקף הושהתה. מילות הבקרה של %5/ז₪1ק50: .רט, .ר? 225 26 .רכ נרווח כפול] 8ם. השתמש במ?לת הבקרה .רכ נרווח כפול] כשאתה רוצה שהפלט יודפסם ברווח כפול בין השורות, במקום רווח *<חיד. 0-0 הערות: .1 מילת הבקרה .דכ מכפילה את ר?ווח השורות שנקבע באמצעות מ?לת הבקרה .רח. כאשר הרלווח הכפול בתוקף, תוכפל כל הוראת רוות או דילוג שנגרמה באמצעות מ?לות הבקרה .רו או .דל (לפיכך, .רו 2 יוצר ארבעה רווחים). אולם אם מילות הבקרה .דו או .דל ציינו ערך מותלע של ריווח, אי-אפשר להכפ?לו. הרווח הנוסף מוכנס מעל כל שורת פלט, והוא מושמט אם השורה היא השורה הראשונה בגוף העמוד. הדבר עלול להביא לכך שטורים ?צאו קצרים מדי בכמות הרווח שהושמט. כשהריווח הכפול בתוקף, החזרה לרלווח *חיד (בהקשת .ר?) נדתית אועומטית בשורה אחת, אם שורת הפלט הבאה היא שורת תמליל. לדוגמה, אם תקילש את הקטע הבא: .רכב שורות אלה *ודפסו ברווחים כפולים. אלה הן השורות האחרונות לפני שנחזור לרווח *חיד בנהקשת מילת הבקרה .רי נרווח ?חה?דם] ונמשיך להקיש עוד כמה מל?ם כדי להדגים את אופן הפעולה. .רל עכשיו, חזרנו לר?וות ?חיד; אבל היה עלינו להמתין עוד שורה אחת לפנ? שהריוותח היחיד התחיל, משום שכניסתו לתוקף הושהתה. התוצאה תיראה כך: שודרות אלה *ודפסו ברווחים כפולים. אלה הן השורות האחרונות לפני שנחזור לרווח יתיד בהקשת מילת הבקרה .רי נרוות יתהיד] ונמשיך להקיש עוד כמה מלים כדי להדגים את אופן הפעולה. עכשיו, חזרנו לריווח *ח?ד; אבל היה על?נו להמתין עוד שורה אחת לפנ? שהריווח ה?חיד התחיל, משום שכניפתו לתוקף הושהתה. מזריך למשתמש - "456 .דל [רווח כין מלימ]ז נא השתמש במילת הבקרה .רל נרווח בין מלים] כדי לפקת על רוחב הרווח בין מלים. .דל ננורם נה:: נפי נ[נ+:: נורמ קובע את רוחב הרווח בין מלים, עד לשינולו באמצעות מילת פל מצב בקרה .רל אחרת. ח הוא רוחב הרווח בין מלים, המבטל את רוחב ברירת המתדל, שהיא רוחב הרווח בין מלים בסוג-האות הנוכחל. אם הושמט ת, יקבע רוחב הרוותים בין מלים מכאן ואילך לפ ערך ברירת המחדל של הרווח בלן מלים בסוג-האות הנוכח?. מגד:ל או מקט?ן את רוחב הרווח בין מל?ם. + הוא מקדם שבו מוכפל הרוחב הנורמלי של הרווח בין מלים כדי לקבל את הרוחב בפועל. נהרוחב הנורמל? הוא רוחב ברירת המחדל של הרוות בין מלים בסוג-האות הנוכת*, אלא אם כן שונה באמצעות .רל נורמ). אם הושמט +, תשתמש המערכת ב"1.0". ערכו המרבי של + הוא 40. התחלי: תלוי בברירת המחדל של רוחב הרוות בין מלים בסוג-האות הנוכח?ל. נרירת מחדל: משחהזרת מצב התחלי. לב: שים ערכי הרווח בין מל?ם נכללים בסבלבה הפעילה. הערות: .1 .93 רוחב הרווחים הריקים בין מלים נקבע באמצעות מ?לת הבקרה .רל. אם נמצאו בין מלים רווחים רצופים, הרוות הראשון יחשב כרוות בין מלים; שאר הרווחלם ?חשבו כרוותים נוספים. רוחבו של הרוות הראשון נקבע על-?ד? .רל. רותבו של כל אחד מן הרוותים הבאים נקכע על-ידי מילת הבקרה .רנ נרווח נוסף]. כל סוג-אות כולל ערך ברירת מחדל לרווחת בין המלים, המתאים לגודל האותיות, ו-%5/זק5061 משתמשת בו כרוחב ההתחלי של הרוותים. אפשר להשתמש במיצד פ? של מילת הבקרה .רל כדי להגדיל או להקטין את רוחב הרווח בין מלים, בצורה פרופורציונית לכל סוגי-האות. במיצד נורמ אפשר להשתמש כדי לבטל את רוחב ברירת המתדל הנובע מסוג-האות הנוכחי. פקודה זו קובעת רווחים בגודל קבוע בין המלים, בל להתחשב בכל שינול בגודל האותיות. רוחב הרווח בין המלים בפועל נקבע תמיד בהכפלת הרוחב הנורמל? במקדם. אם לא נעשה שימוש ב-.דל כדי לשנות אף אחד מהם, התוצאה תהיה 1.0 כפול רוחב הרוות ב?ן מלים של פוג-האות הנוכח?ל. את רותב הרווח בין מלים הנקבע באמצעות מילת הבקרה .רל נ[נרוות בין מלים] אפשר לשנות כדלקמן: . מבלי להתחשב במצב המיקוף, אפשר לכווץ או להרחיב את הרוות בין מלים, בטווח שצוין באמצעות מילת הבקרה .מק [נמיקוף], כדי למנוע שבירת מלה. . כאשר הופעל ?<ישור באמצעות מילת הבקדה .ער נ[נעריכה], אפשר להרתיב את הרווח בין המלים כדי להצמלד את המלה האתחרונה לשוליים השמאל?ים. כל הממדים מעוגלים תמיד ליחידת המדפפת השלמה הקרובה ביותר. לפיכך, יתכן שרוחב הרווח בין מלים יוצב על אפם, או י*עוגל לאפם. לדוגמה, מילות הבקרה של %5/זק50861: .רכ, .רל 217 .דל מ" 0.33 י יקטין את הרווחים בין המל?ם כד? שללש מרוחנם המקור? בהדפסה במדפסות עמוד, אבל ?צ?ב את הרווח בין מל?ם על אפס במדפסת שורה. דוגמאות: . אפשר להשתמש במילת הבקרה .רל כדי להגדיל או להקטין את רותב הרווח בין מלים. לדוגמה, .ער סלים .רל פי 0.8 דו רה מי פה סול לה סם? .רל פי 1.0 דו רה מי פה סול לה ם? .רל פ? 1.2 דו רה מי פה סול לה םל יערך כך במדפסת 3800: דו רה מי פה סול לה םל דו רה מ: פה סול לה סל דו רה מי פה טול לה ם? במדפסות חהד-רווחיות, כגון 1603, כל הרווחים בין המלים הללו יעוגלו לאותו הערך: דו רה מי פה סול לה סם?ל דו רה מי פה סול לה םל דו רה מ? פה סול לה סל . אפשר לקבוע רוחב אחיד לכל הרוותים בין המלים. לדוגמה, .רל נורמ ו0.5 סום הים והנגר יביא לתוצאה פוסם הים והנגר . בדוגמה הקודמת, רוחב הרווחים הנוספים נקבע לחצל א?נץ' משום שהרוחב הנורמלי נקבע כחצי אינץ', והמקדם של פ? הוא 1.0 כברירת מחדל. את אותה התוצאה הלית מקבל עם .רל נורמ ו0.25 פ? 2.0 כאן, הרותב הנורמלי הקבוע גרבע אינץ') מוכפל פי 2 כדי לקבוע רוחב נומינל? קבוע של חצי אינץ'. * כדי לשחזר את ברירת המחדל לרוחב בין מלים של סוג-האות, הקש: .רל 28 מדריך למשתמש - חספה ְ .רנ נרווח נוסף] ₪ם. השתמש במללת הבקרה .רנ [רווח נוסף] לטיפול בעריכת שני רווחים רצופים או יותר, בכך שתציין את רותבו של הרווח הנוסף. הרוות הראשון נחשב כרווח בין מלים, ושאר הרווהים נהשבים כרוותים נוספים. [נורמ נתז] [פ? נצ:] נורמ ם קובע את רותב הרווחים הנוספים, עד לשלנול"ו באמצעות מילת בקרה .רנ אחרת. ח נותו את רוחבו של הרווח השני ואת רותב הרוותים הבאים אחריו כאשר מופיעים בתמללל רוותחים רצופים, ומשעה את ברירת המחדל של רוחב הרוות הנוסף. אם לא צוין ת, רוחב הרווחים הנוספים הבא?לם ?*קבע על-:ך2 ברירת המחדל של ערך הרוות בלן מלים של סוג-האות הנוכת?, ועל-פי מיצד ₪? של מילת הבקרה .רנ1נ. ת יכול להינתן בכל יחידה תקפה של רווח אופקל. םל + מגדיל או מקטין את רוחבם של רוותים נוספים בין מלים. + הוא המקדם שבו יוכפל הרוחב הנורמל? של הרווחים הנוספים, כדי לקנל את רוחב הרווח הנוסף. ;הרוחב הנורמל? הוא רותב ברירת המחדל של הרוות בין מלים בסוג-האות הנוכת?ל, אלא אם כן הושעה רוחב זה באמצעות .רנ נורמ.) אם לא צוין +, משתמשת המערכת ב"1.0". מצב התחל": תלוי בערך ברירת המחדל של הרוות בל?ן מלים בפוג-האות | הנוכתי. ברירת מחדל: משחהזרת מצב התחל?. שִים לב: . ערכי הרווחים הנוספים בין מלים נכללים בסביבה הפעילה. הערות: 1. כאשר מופיעים כתמליל רווחים רצופים, הרוות הראשון נחשב כרוות בין מלים; שאר הרווחים נחשבים כרוותחים נוספים. רוחבו של הרוות הראשון נקבע באמצעות מילת הבקרה .רל [נרוות בין מלים]. רוחבו של כל רווח אחרי הראשון נקבע באמצעות מילת הבקרה .רנ. 2. כל סוג-אות נבנה עם ערך נרירת מחדל לרווח בין מלים, המתאים לגודל התוו?ם, ו-%5/ז56810 משתמשת בדרך כלל בערך זה כרותב הנורמלי לכל הרווחים, כולל הרווחים הנוספים. המיצד פי של מילת הבקרה .רנ מגדיל או מקטין את רוחב הרוותים הנוספים באופן פרופורציונ? לכל סוגי-האות. 5. אפשר להשתמש במיצד נורמ כדי להשעות את ערך ברירת המחדל של הרוחב הנובע מסוג-האות הנוכחי. כך תקבע רוחב קבוע של רווחים נוספים, מבלי להתחשב בשינויים בגודל פוג-האות. 6. רוחבם של הרוותים הנוספים נקבע בפועל באמצעות הכפלת הרוחב הנורמלי במקדם. אם מ?לת הבקרה .רנ לא שינתה את זה או את זה, התוצאה תהיה 1.0 כפול רוחב הרוותה בין מלים של פוג-האות הנוכת?. מילות הבקרה של %5/זַת5081: .רל, .רנ 29 ות ו 5 .רנ. עשויה להועיל אם אתה משתמש במוסכמה הקובעת שאחר? משפטים [. וחלק? מעפטים" צריכים לבוא שנל ‏ רווחים.+? בסוג-אות פרופורציוני, שני רווחים בין מלים בין משפט למשפט יתפסן בדרך כלל רוחב גדול מדי. אפשר להשתמש במילת הבקרה .ר1 כדי להקטין את ה של הרווח השנ?, מבלי לשנות את רוחבם של רוותים אחרים בין מלים. . 6. אפשר לקבוע או לעגל את רותבו של הרווח הנוסף לאפם. לדוגמה, .רנ פ? 0.33 לצַמצם את הרוותחים הנוספים לשליש מרוחבם הקודם בעיבוד עבור מזדפפות עמוד, אבל יהפוך את רותב הרווח הנוסף לאפם נמדפפות שורה. הערכים הניתנים יעוגלו בהתאם ליכולתה של יחידת הפלט. הדבר עלול לגרום לרוחב 0 נמדפסות שורה. דוגמאות: . בסוגי-אות פרופורציונל?לם, ערכו של הרווח הנופף אחרי נקודת 45 פסוק נקבע בדרך כלל כמחצית רוחבו של הרווח בין מלים. דוגמה, .רנ פי 0.5 נקודת סוף פסוק. קטע ממשפט. התוצאה תהיה: נקודת סוף פסוק. קטע ממשפט. . כדי לקבוע לכל הרווחים רוחב אחלד של 8.5 נקודות, הקש: .רל נורמ 8.5 .רנ נורמ 08.5 . אם תציין אחת ממילות המפתת, אבל לא תיתן לה ערך, *חזור לתוקפו ( ערך ברירת המחדל של אותה מילת מפתת. אם תציין את .רנ לבדה, בלי מילת מפתח או ערך, יחזרו לתוקפם שני ערכי ברירת המתדל. אם תקיש: .רנ תבטל ₪ כל קביעה קודמת של ערכ? ברירת המחדל, והמקדם יוצב שוב ע 14 3 ל אוטומטית א (במקום רווח אחד) אתרי? נקודת ; המופיעה בסוף שורת קלט. לפרטים, ראה את הדיון במ? של ".הת נהגדר תו]" בעמוד 90. / | ' , ו 220 מדריך למשתמש - "426 "שוכ ורוו וו ורוו ורוו רו .רצ [רצף1 קא. מילת הבקרה .רצ נרצף] מאפשרת לך לקבוע גוש? תמליל שישמרו ברציפות באותו הטור. ?ש כמר דרכים שונות לקניעת רציפות, ולכל דרך *ש פונקציות שונות. כאשר מופיעה מילת הנקרה .רצ בתוך רצף קודם, היא עשויה לפיים את הרצף הראשון לפני שתתתהיל רצף חדש. אם צורתו של הרצף החדש היא כזו שאינה *כולה לסלים את הרצף הנוכתי, המערכת תתעלם ממנו, ורציפות התמליל תישמר משום שהוא מהווה חלק מרצף גדול יותר. התחל צף עכב סביבה סיים מתחיל רצף רגיל. התמליל בתוך רצף רגיל מופרד מן התמליל שמחוץ לו, ואי-אפשר לבנות שורת פלט מתמליל שחלקו בא מתוך רצף וחלקו בא מחוץ לרצף. רצף רגיל יוכנם לטור הנוכתי אם הוא יכול להכנס במלואו, ואם לא, תתבצע קפיצת טור מיידית. הרצף הרגיל :יופ?ע בפלט באותו המיקום ה?חסי שבו היה בקלט. רצף רגיל מםיים כל רצף אחר, לפנ? שהוא מתח?ל. בתחילת רצף רגיל ובסופו מתבצעת שבירה. מתחיל רצף צף. רצף צף יוכנס לטור הנוכחי, אם אפשר להכניסם את כולו; אם לא, יוכנם לטור הבא. הטור הנוכחי ימולא בתמליל שבא אחרי הרצף הצף. .רצ צף מסלים כל רצף אחר, לפנ: שהוא מתחיל. תמליל שמוקם אחרי הרצף הצף לא יאורגן מחדש בעת תהליך חלוקת התמליל (;(כפי שצוין באמצעות מילת הבקרה .אט [אזן טורים]). בתתילתו ובפופו של רצף צף מתבצעת שנבירה. מתחיל רצף מעוכב. רצף מעוכב יודפס תמיד בטור הבא, גם אם לש לו מספיק מקום בטור הנוכחי, והטור הנוכחי ממולא בתמליל שבא אחרי הרצף המעוכב. למעשה, רצף מעוכב פועל בדיוק כמו רצף צף שלא נמצא לו די מקום בטור הנוכתי. .רצ עכב מפיים כל רצף אחר, לפנל שהוא מתתיל. בתחילתו ובסופו של רצף מעוכב מתבצעת שבירה. מתחיל רצף סביבתי. רצף סניבתי זורם עם התמליל שלפניו ושאחריו. שום שבירה אינה מתבצעת והעריכה נמשכת כאילו לא הוגדר שום רצף. כל השורות המכילות תמליל מתוך הרצף נשמרות ביחד, ואם מתבצע איצון טור?ם, יועבר הרצף כולו כמיקשה אחת מטור אחד למשנהו. .רצ סביבה מסיים רצף סביבתי אחר, או רצף שהוגדר בצורה .רצ צ + צ או .רצ צ לפנ? שמתחיל הרצף הסבינתי. אבל אם רצף רגיל, צף או מעוכב נמצאים כבר בעיבוד, מתעלמת המערכת מ-.דצ טבל?בה. מצייו את סופו של רצף רגיל, צף, מעוכב או סביבתי. .רצ סיים מסיים גם רצף בעל עומק קבוע מראש, אבל אין בו צורך. מתתיל רצף בעל עומק אנכ?ל קבוע מראש. עומק הרצף מחושב כסכום כל ה-ט השונים שניתנו. אם .רצ צ או צ + צ עודנו פעיל, העומק *ושווה לעומק הנותר של הרצף הנוכתחי הפעיל. העומק הגדול מבין השניים יהיה מעתה העומק בתוקף. לדוגמה, .רצ 3 + 2 יתחתיל רצף של 5 שורות, ואילו .רצ ו2 + 3 יתחיל רצף של שנ?ל אינצ'ים ועוד שלוש שורות. (זוה? מילת הבקרה היחידה המתירה לך לפכם ביחד שת" יחידות רוות שונות כדי לקנל תוצאה יחידה.) בצורה זו של רצף משתמשות מילות הבקרה לרמת כותרת .כ0 - .62 נרמת כותרת 0 - 6]:. רצף בעל עומק קבוע מראש אין צורך לסיים ב-.רצ פיים. הוא יסתיים אוטומטית עם מ?לוי העומק שנקבע לו מראש. אם מעובד רצף סביבתי או רצף גבוה ממנו בשעה שמופיע .רצ צ + צ, מתעלמת המערכת מ-.רצ% צ + צ. המלצד צ + צ אינו גורם לשבירה. מתתיל רצף בעל עומק קבוע מראש, שצוין באמצעות צ. לאחר מילוי העומק שנקבע מראש, מסתיים אוטומטית רצף שצולן בצורת צ. אם נמצאת כרגע בעלבוד כל צורה אחרת של רצף, מלבד צ + צ או צ, מתעלמת המערכת מ-.רצ ט. אם יש כבר .רצ צ או צ + מילות הבקרה של %5/זק81ק50: .רנ, .רצ 221 202 צ פעיל, אזָ ?ושווה צ לעומק הנוכחי הנותר ברצף הפעיל. העומק הגדול מבין השנלים יהפך לעומק הנוכחי. המיצד צ אינו גורם לשבירה. ברירח מחדל: אין שים לב: . .רצ מסלימת רצף, גוש צף, או הערת שוליים. . .רצ מבטילחה תח?לת עריכת העמוד. . מילת בקרה זו שומרת את הסביבה הנוכתית. הערות: 1. הרצפים המתחללים באמצעות .רצ התחל, .דצ צף ו-.רצ עכב, פועלים כולם בסבינה נפרדת מהתמל?ל הרגיל. א?-אפשר ליצור שורת פלט באמצעות שרשור תמליל מתוך רצף עם תמליל מחהוץ לו. עם התחלת רצף, נשמרת הסביבה הפעילה. תזוזות וביטולי תזוצות מאופפים, כך שהשוליים בתחילת הרצף מקבלים את מיקום השוללים הבםים? המצוי כרגע בתוקף, והרוחב המרבי של שורה בטור מקבל את רותב הטור הנוכח?. בגמר רצף, ערכ" התמללל המקור?ים חוזרים אוטומטית לתוקפם. פירוש הדבר הוא שאם אתה משנה את מיקום השוליים, מצב העריכה, המיקוף, ריוות השורות, או דברים מסולמים נוספים, אינך צריך לשחזר אותם בסיום הרצף. לרשימת כל ערכי הפסביבה הפעילה הנשמרים והמשוחזרים עבור רצפים אלה, ראה תרשים 22 בעמוד 2935. 2. רצפים שהתחילו ב-.רצ סביבה, .רצ צ + צ או .רצ צ אינם נבדלים מו התמליל הפובב אותם. שורות פלט יכולות להיווצר באמצעות שרשור תמליל מתוך הרצף עם תמליל מחוצה לו. שום ערכי סבינה אינם נשמרים או משתנים, והתמליל בתוך הרצף זורם עם התמליל הסמוך לו. העריכה נמשכת ברצפים אלה כאילו לא הוחל שום רצף, - כל שורות הפלע הנכללות ברצף נשמרות ביחד, באותו טור של הפלט. 3 מילות בקרה מסוימות אינן מותרות בתוך רצף. אם מופיעה אתת המלים האסורות הללו, הרצף מסתיים מ*יד, כאילו עובדה מילת הבקרה .רצ סיים, ומי*לת הבקרה האפורה מתבצעת. מוצגת הודעת אזהרה, המציינת את מילת הבקרה שסיימה את הרצף. לרשימת מ?לות הבקרה האסורות, ראה תרשים 18 בעמוד 289. 64. אחרי שרצף צף או מעוכב מוקם בטור, הוא נחשב לרצף רגיל. כתוצאה מכך, אפשר להעביר אותו תהליך איזון התמליל ג.אט התתל). רצף צף אפשר להעביר קדימה, הרחק ממיקומו המקורי בטור. רצף מעוכב אפשר להעביר קדימה או אפילו אחורה, לטור הקודם. 5. אם יש רצף גדול מכד? שאפשר למקם אותו בעמוד, מוצגת הודעת שגיאה. . 6. רצפים אנכיים בצורה .רצ צ ו-.רצ צ + צ אינם משעים עיבוד שורות אלמנות. תתת זאת, הרצף נחשב כשתי השורות הראשונות של אלמנה. פירוש הדבר הוא שאפשר לשמור עוד שורה אהת כדי לעמוד בדרישות שורה אלמנה. 7 רצפים בצורה צ ו-צ + צ עשולים להתמזג וליצור רצף יתיד שיהלה גדול מאוד. אם רצף זה נעשה גדול יותר מגודל עמוד, יסתיים הרצף ותוצג הודעת שגיאה. מדריך למשתמש - =326 .רק [שורה ריקה] -1 מילת הנקרה .רק נשורה ריקה] נוצרת על-?די פש/זק5081 ומבוצעת כל אימת שמעובדת שורה ריקה. שים לב: ₪ .רק מבטלת המשכיות שורות. הערות: 1. כל אימת ש-05/זק5081 מוצאת שורת קלט ריקה, כלומר, שורה שאורכה הוא אפס, היא יוצרת ומבצעת מילת בקרה .רק. מילת הבקרה .רק איננה עושה דבר, מלבד איפום המשכיות השורות, במקרה שהשורה הקודמת הסת:ימה בתו המשכיות. אם אתה מעונ?ין ששורות ריקות ?בצעו איזו פונקציה אחרת, תוכל להגדיר מכלל .רק באמצעות .המ [הגדר מכלל], ובהנחה שפענות המכללים פועל, המכלל .רק . שלך יבוצע כל אימת שתעובד שורה ריקה. 2. שום פונקציית .דק לָא תבוצע על שורות המעובדות במצב מ?לול: (.מל [מילולי]). אולם שורת תמליל ריקה מאפסת את ההמשכיות אם שורת התמליל הקודמת הסתיימה בתו המשכלות. 3. שורה ריקה עשויה לנבוע מכמה מקורות. משום כך, עליך להגדיר מכלל .רק רק אם מחייב זאת שימוש ספציפי בחלק מסוים של המסמך. שורות ריקות עשויות לנבוע: . מקובץ קלט מקור?ל . מקלט מסוף (.קל) . משורה לא-ריקה הנהפכת לשורה ריקה כתוצאה מפענותח . משורת מכלל ריקה 6. שורה ריקה איננה זהה לשורה פנויה. שורות פנויות מכילות לפחות תו אחד, ואותן מעבדת מילת הבקרה .שפ נשורה פנויה]. מילות הבקרה של 5/זק5081: .רצ, .רק 2235 =. .רר [רוות כשורה] ‏ - 18. השתמש במילת הבקרה .רר נרווח בשורה] כדי להכנ?ם כמות קבועה של רווח אופק לבן בין שתי מלים, או כדי לבצע קפיצת טבלר למיקום שצוין בשורה. נמינימום ה2: פנו? טבירה מוחלע ה קובע את כמות הרווח הלבן האופקי שלש להכנים לשורה. הרוות המוכנם, העשוי להיות חיובי או שליל?ל, איננו כפוף ל?ישור, ולא יופיעו רווחים בין מלים בין הרווח המוכנס לבין התמליל הפובב אותו. אל קובע שיש לבצע "קפיצת טבלר מ??דית" לעמדה שצוינה בשורה זצו. ת נותן את העמדה בשורה זו. מינימום קובע את כמות הרווח המשמשת כדי לקבוע אם הוחמצה "קפיצת טבלר מיידית". ערך ברירת המחדל הוא יחידת מדפסת אופקית , אחת. כאשר ניתן מילצד אל, ורותב התמליל בשורה עולה על ה פתות ת2, נחשבת "קפיצת הטבלר המ??דית" כא?*לו הוחמצה, והעיבוד יהיה תלו? במ?צדים הבאים: פנול אם ו "קפיצת טבלר מיידית", יוכנם רווה בין מלים רגיל. שבירה אם הוחמצה "קפיצת טבלר מיידלת", מתבצעת שבירה, ו"קפיצת הטבלר המ??דית" תתול בשורה החדשה. מוחלט אם הוחמצה "קפיצת טבלר מ?ידית", יוכנסם רוותח אופק של?ל? כדי לבצע את "קפיצת הטבלר המיידית". כרירת מחדל: פנו? שים לב: . .רר מבטיחה תחילת ערלכת העמוד. הערות: 1. אפשד להשתמש במילת הבקרה .רד כד? להכנים כמות קבועה של רוות אופקי בין שני תווים, ואפשר לראות זאת כרוות דרוש או כתו מחזיר (080850806) בעל רוחב שרלרותי, בהתאם לשאלה אם הרוות שהוכנם חיוב? או שלילי, בהתאמה. 2. כן אפשר להשתמש במילת הבקרה .רד כדי לבצע קפיצת טבלר לנקודה שצוינה בשורה זו, מבלי להפריע לעמדות הטבלר הנוכחלות, כפ? שנקבעו באמצעות מילת הבקרה .עט [עמדת טבלר]. דוגמאות: . אפשר להשתמש במילת הבקרה .דר כדי לכלול בתמליל כמות קבועה של רווח אופקי לבן: החפץ בשלום .רר וּ0.5 יכון למלחמה. הרווח המוכנם נחשב כתו יחיד, ולכן איננו כפוף ל??שור: החפץ בשלום יכון למלחמה. . הרווח האופקי הלבן המוכנם יכול להיות שליל?: 2206 מדריך למשתמש - "36 מלה בהדגשת קו תחת?. .רר 0.51- הרווח המוכנםס נחשב כתו מחצזיר ?ח?ד: מלה בהדגשת קו תחת?. אפשר להשתמש במילת הבקרה .רדר לביצוע חקפיצת טבלר מ??דית": היא תמקם את התמליל הבא אחריה בעמדה שצוינה בשורת הפלט, מבלל להפר?ע לעמדות הטבלר שנקבעו באמצעות מילת הבקרה .עט נעמדת טבלר]. לדוגמה, נא להקיש את שמך: .רר אל 10 כמות הרוות שהוכנם היא ההפרש בין הכמות שצוינה לבין רוהב התמליל הקודם לה בשורת הפלט: נא להקיש את שמך: "קפיצת טבלר מיידית" עלולה להיות מוחמצת אם רוהב התמליל שכבר מוקם בשורת הפלט עולה על הערך שצוין עם מילת הבקרה .רר. אם צוין המיצד פנן", אזי "קפיצת הטבלר המיידית" שהוחמצה תטופל כאילו היא רווח רגיל בין מלים. לדוגמה, נא להקיש את שמך: .רר אל ו1 פנן? ביא לתוצאה נא להקיש את שמך: אם צוין המיצד שבירה, תתבצע שבירה, ו"קפיצת הטבלר המ??דית" תעובד בשורת פלט חדשה: נא להקיש את שמך: אם צוין המיצד מוחלטם, "קפיצת הטבלר המיידית" תעובד תמיד בשורת הפלט הנוכתית; אם הוחמץ הטעבלר, יוכנס רוות אופקי שליל?: נא להקיש את שמך: מילות הבקרה של %5/זק5681: .רר 205 .שא נשורה אלמנהז שצ, מילת הבקרה .שא נשורה אלמנה] מפקחת על הטיפול בשורות אלמנות בגוף התמליל. | התחל | סיים התחל קובע שיש לבטל שורות אלמנות. מצב זה הוא הן ברירת המתחדל והן המצב ההתחל?. סיים קובע שאין לבטל שורות אלמנות. מצב התחלי: התחל ברירת מחדל: התחל שים לב: . .שא גורמת שבירה. הערות: 1. עיבוד שורות אלמנות לא יבוצע אם עומק גוף העמוד הוא פחות משמונה שורות. 2< כל מילת בקרה הגורמת לשבירה מבלאה למעשה לסיום עיבוד שורות אלמנות, ושורת התמליל הבאה תתחיל מחדש את עיבוד השורות האלמנות. הדבר עלול ליצור שורה שהיא לכאורה שורה אלמנה, אבל למעשה היא פיסקה בת שורה אחת. 3. כל אימת שמופיעה שורה שעומקה הוא יותר משליש מעומק גוף העמוד, יחַתִיים עיבוד השורות האלמנות אחר? מ*קום השורה בגוף. 6. עיבוד שורות אלמנות מבוצע רק בגוף העמוד. 26 מדריך למשתמש - :₪56 .שד [שבור] כ השתמש במילת הבקרה .שב נשבור] כדי לוודא ששורת הקלט הבאה לא תשורשר עם השורה הקודמת או השורות הקודמות. וה שקוורההו ה ה שים לב: . .שב גורמת שבירה. הערות: 1. מילת הבקרה .שב נחוצה רק כאשר %5/ז5060810 משרשרת שורות קלט. היא גורמת לכך שהשורה הקודמת תערך כשורה קצרה, אם היא קצרה יותר מרותב הטור הנוכח?. 2. למילות בקרה רבות ישנה פעולת שבירה. אלו צורך במילת הבקרה .טב כאשר מופי?עה אחת המילים הללו במקום המתא?ם. לרשימת מילות הבקרה הללו, ראה תרשים 16 בעמוד 288. 3 רווח רגיל או רווח טבלר בתחילת שורת קלט גורם לשבירה. דוגמאות: . אם תקיש כותרת: .שב פיסקה חדשה... יופיע הפלט כך: כותרת: פיפקה חדשה... . אילולא הופיעה מילת הבקרה .שב ומצב השרשור היה בפעולה, היו השורות מודפסות כך: כותרת: פיסקה חדשה... מילות הבקרה של 5ט/ז;1ח50: .שא, .שב 207 .שג [שירותי גמל: 8, השתמש במילת הבקרה .שג [שירותי גמל] לביצוע שירותים שונים הנדרשים בכתיבת פונקציות עיבוד יישומים ג";) של תגי גמל. וסרוק + שמסמל נמחרונזת] ( העתק + 7 (נ בצעמתאר ‏ % נשם שם ננלא] שפ ... שם] ! בצעבררה ‏ + 1 טהר + ננלא] שם ... שםז ( טהרהודעה + | חפשמתאר שםסמל נשעם ... שם] . חוקים = - (מפתההוק1 ... מפתתחוק6.) (מפתתחוק1 ... מפתתחוק>.) עמשתנים [שמסמל1 ... שמסמלת: ת תג קידומת סרוק קובע שיש לסרוק .ח= המתרוזת בתיפוש אחר מתארי גמל ושארית התמליל. כל המתארים שנמצאו, מצורפים למחסנית המתארים הנוכחית; שארית התמליל נהפכת לערכו של הסמל א8שססמל. אם לא ניתנה מחרוזת, שארית התמליל המופלעה אחר? תג גמל הנוכחי מסולקת מן המסמך ונהפכת לערכו של הסמל אשמסמל. הפריקה מתבצעת בהתאם לחוקים הנוכחלים לתגי התחלה. חוק? הסריקה השונים נדונים בהמשך פרק זה. העתק זהה למיצד סרוק, מלבד זאת שאם לא ניתנה מחרוזת, שארית התמליל אחר? תג גמל הנוכח? אינה מסולקת מן המסמך: רק עותק של שארית התמליל מוכנם ל-אשםסמל. שפסמל שמו של סמל שיכיל את שארית התמל:ל משמאל למפריד בין סימון ותכולה. אם חוקי הסריקה לאמתאר או עצור נמצאים בתוקף, אפשר למצוא את שארית השורה בל כל מפריד סימון/תכולה. ראה את הדיון בחוקי הסריקה להלן. מחרוצת המחרוצזת שתיסרק בחיפוש אחר מתארים ושארית תמליל. כל המתארים שימצאו יתוספו למתסנלת המתארים; שארית התמליל תהפך לערכו של אשמסמל. בצעמחאר קובע שיש לבצע כל מתאר שנמצא ושהוצב במחפנית המתארים. אם ניתנה רשימת שמות, לבוצעו רק המתארים שצוינו בה. אם לפנ: 208 מדריך למשתמש - =6פה רשימת השמות מופיעה מילת המפתח לא, ?בוצעו כל המתארים מלבד אלה המפורטים ברשימה. כאשר מבוצע מתאר, הוא תדל להימצא במחסנ?לת המתארים. בצענררה קובע שילש לבצע כל אופציה מוגדרת-משתמש שצוינה בפקודה 3 אם נלתנת רשימת שמות, ?*בוצעו רק האופציות המפורטות ברשימה. אם מופיעה לפני רשימת השמות מילת המפתת לא, יבוצעו כל האופצלות מלבד אלה המפורטות ברשימה. אחר:? ביצוע האופציה, היא חדלה לעמוד לרשותך. על קובע במפורש את ה-=קג ש?בוצע עבור מתאר נתון. לא קובע שאין לפעול על השמות שברשימה הבאה אחרלו. שם מציין שם של מתאר. טהר קובע שיש להשמלט כל מתאר שנמצא ושהוצב במחסנית המתארים. אם ניתנת רשימת שמות, יטוהרו רק המתארים המפורטים בה. אם מופיעה לפנ" רשימת השמות מי:לת המפתת לא, יטוהרו כל המתארים מלבד אלה המפורטים ברשימה. טהרהודעה זהה לטהר, מלבד זאת שמוצגת הודעה המצלינת את המתארים שטוהרו מן המחפסנית. הדבר מועיל אם אתה מבקש לדעת על מתארים שלא נעשה בהם שימוש בתג מפוים. ערךכותרת קובע שהמיספור העשרוני הנכלל בסמל +6₪זא8%3 צריך לקבל את הערך שצולן, או שיש להגדילו. אם הושמט ח, הסמל +6"אב%3 יקבל ערך ריק, והמיספור יתחי:ל מההתתלה. הח קובע אם יש להגדיל את מונה הכותרות ברמה הנתונה, או ש*ש לתת לו את הערך הנתון. אפשר גם להשתמש ב-ת כדי לציין אם המיספור צריך להיות בספרות או באותיות. אם הת הוא מספר עשרוני, המונה ברמה זו יוגדל, והסמל +6*א83 יכיל את ערך המונה לרמה זו. אם ףח הוא בצורה ...3ה.2ה.1ה (המערכת תומכת ב-32 רמות מיספור לכל היותר), מונה הכותרות יקבל את הערך הנתון. אם ניתנו פחות מ-32 מספרים, מניחה המערכת שהם מתייחהסים לעמדות החל מימין. לדוגמה, אם ניתן הערך 1.5.2, +6"א83 יקבל את הערך '1.35.2'. הערך 0 מעמיד את מונה הכותרות על 1 עבור הרמה הראשונה ועל 0 לכל שאר הרמות. הערך 0 בכל עמדה נתונה מאפם את הערכים של כל העמדות הבאות. אם צוינה סיפרה יחידה, מונה הכותרת המתאים יוגדל באחד, וכל תת-הרמות יאופפו. המערכת מתעלמת מן הבקשה הראשונה להגדיל מונה כותרת, אחר?י שערכו הוצב במפורש באמצעות .שג ערךכותרת. חפשמתאר קובע שיש לבדוק במחסנית המתארים כדי לברר אם נמצאים בה מתארים מסוימים. שמסמל קובע שכל המתארים שנערך אחריהם חיפוש והתברר שהם נעדרים ממחסנית המתארים, ייקבעו בסמל זה כיפודות מערך. שם קובע את שם המתאר שיש לברר אם הוא מצוי במתחפנלת. חוקים קובע את החוקים שיחולו על חיפוש מתאר? גמל. אתה רשאל לציין שתי רשימות של מילות-מפתח להוקים, שתיהן בתוך פוגרלים. הרשימה הראשונה קובעת את התוקים לחיפוש תגי התתלה, והשניה - את החוקים לחיפוש תגי-סיום. חוקי תגי ההתחלה ?שמשו לחיפוש באמצעות .שג סרוק.>2 מילות המפתח המוכרות לחוקים הן: מתאר | קובע שהשימוש במתארים מותר. למתאר הרגיל יש הצורה "שם=ערך", כאשר השם מכיל שמונה תווים לכל היותר, והתו הראשון איננו סיפרה. שאר התווים יכולים להיות אפלבתיים, סיפרתיים, או התווים 8, %, ו-%. הערך *כול להופיע באחת משתי צורות: מלה יתידה הבנויה מקבוצת התווים המוגבלת המותרת לשימוש בשמות, בל? רוותים בתוכה, או מתרוזת הנתונה בין תווי גרש ?<תיד. * החוקים שנקָבעו באמצעות .שג סרוק ישמשו לחיפוש כל תג שאין לו חוק? חיפוש משלו, כפי שנקבעו באמצעות .קפ [קשר פונקציה]. מילות הבקרה של 5/ז;50861: .שג 209 במחרוצזת הנתונה בין תוול גרש יח?ד מותר השימוש בכל תו,*? והמערכת מתעלמת מרוותים בתתילת המתרוזת או בסופה. פריט המצוי בשורה הנסרקת שאיננו הולם את התיאור הזה של מתאר תקף, ?טופל בהתאם לחוק? ערך, עצור והודעה המצויים בתוקף כרגע. כל המתארים הרגילים המתגלים בסריקה ממוקמים במחמנית המתארים, והם עומדים לרשות כל =:8 המשתמשת ב-.שג בצעמתאר ו-.שג חפשמתאר. לאמתאר קובע שמתארים רגילים אינם מותרים בתג זה. אם לאמתאר בתוקף, אין כל חשיבות לשאר החתוקים. שום פריקה אינה נערכת עבור תג המפעיל את תוק לאמתאר, אבל מה שבא אחרי התג בקלט מטופל כתמליל גאלא אם כן זהו תג אתר, כמובן). ערך קובע שבתג זה מותר השימוש ב"מתארי ערך". מתאר ערך הוא מלה :חידה הבנויה מאותה קבוצת התווים המוגבלת המותרת לשימוש בשמות מתארים, בל" "שם>" לפניו. מתרוזות מוקפות גרשיים אינן מותרות בש*מוש כמתארי ערך. כל מתארי הערך שנמצאו במהלך סרלקה ממוקמים בשורת זימון =";8, והם עומדים לרשות אותה =קג בסמל המכלל המקומ? 8*. לאערך קובע שמתארי ערך אלנם מותרים בתג זה. במקרה זה, מלה שהיתה מוכרת כמתאר ערך, אילו הוק ערך היה בתוקף, נחשבת כמתאר לא-תקף. עצור | קובע שאם נמצא מתאר לא-תקף במהלך הסרלקה, תיפפק הפריקה בו במקום, והמתאר הלא-תקף, עם כל מה שנמצא לשמאלו, ?טופל כתמליל. לאעצור קובע שמתאר לא-תקף לא יעצור את הסריקה. המערכת מדלגת על המתאר הלא-תקף וממשיכה בסרלקה. הודעה קובע שאם נמצא מתאר לא-תקף, יש להציג הודעה. אם חוק עצור בתוקף, ההודעה תראה את התחלת המחרוזת שאיננה מתאר, והנתשבת כתמליל. אם הוק לאעצור בתוקף, ההודעה תראה את כל המתאר הלא-תקף. לאהודעה מונע הצגת הודעה עם גילוי מתאר לא-תקף. הסריקה נפסקת או נמשכת, בהתאם לחוק עצור או לאעצור שבתוקף, ללא הודעה. סימן שוויןן נמקום רשימת חוקים פירושו שיש להשאיר את קבוצת החוקים ללא שינוי. רשימה ריקה, כלומר, פוגריים ימניים = א שאין ביניהם מאומה, פירושה שלש לתצור לערכי ברירת המחד?. ברירת המחדל לחוקי תגי התחלה היא גמתאר לאערך עצור לאהודעה). ברירת המחדל לתגי סיום ה?א גלאמתאר). לווח הצגת החוקים הנוכחיים לתגי התחלה וסיום. אם ניתנת רש:ימת שמות תגים, .שג לווח מציגה גם את קישור .קפ [קשר פונקציה] 8 עבור כל תג ברשימה, ביחד עם חוקי הסריקה הצמודים אותו תג. משתנים הקצאת הערכים המקומיים של מכלל באמצעות המתרוזת הבאה אחר? מילת המפתח משתנים. לדוגמה, אם מכלל נותן את מילת הבקרה .שג משתנים אחד שניים שלושה אז הסמל %* יקבל את הערך "אחד שניים שלושה". הסמל %*0 יקבל את הערך "3", %*1 יקבל את הערך "אחד", 2*8 יכיל את "שנ??ם" ו-%*3 יכַ?ל את "שלושה". 0 25 אם גרש יחיד מהווה חלק מהמחרוזת, יש לבטא אותו באמצעות שני תוול גרש רצופים. 20 מדריך למשתמש - >6פהא מילת הבקרה .שג משתנים, ללא מחרוצת, מאפסת את 0%8, וכל שאר הסמלים מתרוקנים. עמשתנים הקצאת ערכים למיצדי המכלל הנוכתי, %*1, 2%8, ..., באמצעות הספמלים שצוינו. סמלי מערך אינם מותרים כאן. תג קובע את שיטת פענוח תג גמל שתהיה בתוקף. התחל מאפשר סריקת גמל. לאהתחל מאפשר סר?קה ומונע הצגת הודעות התראה על תגים שלא פוענחו. סמל מאפשר הדמיה של סריקת גמל לסמלים ולא תג:?ם.26 סיים משבית סריקת גמל קידומת קובעת מיפוי מוג של תג: גמל ל-תק;2. אפשר לצ??ן מיפוי בנפרד לתג:י התתלה (מיצד ראשון) ולתגי סיום (מ?צד שנ?ל). סיים משבית מיפו? אוטומטי של שם תג ל-;ק/. - אופציית מיפוי <"8 נותרת בעינה. '01₪:' קובע תו או שני תווים שלשמשו כקידומת לשם התג כדי ליצור את שם מיפו? =ק/2. הכנפ מיועד לשימוש על-:ד? "תג התייבת להכניס תמליל חדש כלשהו לפלט. השורה הנתונה, הרשאית להכיל רווחים ריקים בתוכה, תמוקם בפלט לפני כל שארית תמליל הקיימת לתג זה, תוך שימוש בהמשכיות המתאלמה. אם שארית התמליל הקשורה לתג אלננה באה מייד אחר" התג, יתכן שההמשכיות לא תתבצע כַראוי. כמו כן, העימוש בפונקציה זו מתוך קובץ או מכלל עלול שלא ליצור את ההמשכיות הנאותה. כרירת מחדל: אין הערות: 1. כאשר נמצא תג גמל, נקראות שורות במספר הנחוץ כדי לקבל את כל המתארים הקשורים אליו, וכן את שארית התמליל. הסר?קה תסתיים עם מציאת אחד מן הבאים: . שארית התמליל . תג גמל אחר . שורת מילת בקרה אחרי השלמת הסר?לקה, מתבצעת ה-;תג הקשורה לתג. 2. שארית התמליל הבאה אתר? תג גמל מטופלת כתמליל מילול?; שום 0 אינו מתבצע לגבי רווחים או עצירות טבלר בתחילת התמליל. דוגמאות: . נניח שהוקש תג גמל בעל המתארים הבאים: :מפלצת סוג=דרקון כנפ?:ם25 שם-'סמאוג' מזון=בשר אדם משפתה=דרקונלדיאה מזון=בשר. במסגרת ה-805 המעבד את התג :מפלצת., אפשר להשתמש בפונקציה .שג בצעמתאר לשם עיבוד פלקטיבי של המתארים. לדוגמה, .שג בצעמתאר פוג מביא לביצוע המכלל סוג. ערכו של המתאר מפופק למכלל בתור המיצדים שלו. | -7"]"7-7------7-0-----ס 6 מיצד זה מיועד ליצירת תואמות עם %5/זק1א50 גירסה 1 בלבד. מילות הבקרה של פ5ט/זק5081: .שג 21 22 אפשר לתת את שם המכלל לביצוע במפורש, כאשר אלנו זהה לשם המתאר. לדוגמה, ; .שג בצעמתאר מזון עי תזונה מביא לביצוע המכלל תדונה פעמ?לים; פעם אחת עם המ?צד "בשר אדם", ופעם שנ*ה עם המיצד "בשר". לאחר שעובד מתאר, הוא מפפיק לעמוד לרשות התג. לדוגמה, אם אחר:< שתי מילות הבקרה .שג הקודמות יבוא המשפט הבא: .שג בצעמתאר יבוצעו המכללים הבאים: .כנפיים 2 .שם סמאוג .משפחה דרקונלדלאה מצבו ההתחלי של מונה הכותרות נקבע בתור "....1.0.8.0.0". אפשר להשתמש במילת הבקרה .שג ערךכותרת כדי לשנות את מונה הכותרות בכל עת. לדוגמה, .שג ערךכותרת 4.7.7.6 קובע אֶת מונה הכותרות כך: "....6.7.7.4.0.0". אם מילת הבקרה הנאה לרמת כותרת היא כ%, יהיה מפספר הכותרת "4.7.7.6"; אם היא כ3פ, *היה מספרה "6.7.7.6.1"; אם היא כ3, ?היה מספרה "6.7.7". אם ניתן רק מספר אחד עם .שג ערךדכותרת, תוגדל הכותרת ברמה המתאימה באחד, וכל הרמות שמתחתיה יאופסו. לדוגמה, .שג ערךכותרת 2 ייביא להצבת מונה הכותרות כך7: "....6.8.0.0". מילות הבקרה .שג משתנים ו-.שג עמשתנים מספקות אמצעי נוח להצבת כמה סמלים בעת ובעונה אחת, כאשר אין צורך במיצדי המכלל הנוכחי. לדוגמה, .שג משתנים 1 7 7 6 .שג עמשתנים א ע < % שקול כנגד .עם א .עם ע .עם 2 .עם % *- 94 1 ₪9 :ורוו מתארי ערך מוצגים ל-;ס2 המעבדת את התג, באותה הדרך שבה ערכ? המתארים מוצגים למכלל המעבד מתאר. לדוגמה, אם הוקש תג כך: :איור גדול. סמל המכלל המקומי 8* של המכלל המעבד את התג :איור ?יקבע בתור "גדול". אם התג הוקש כך: :איור מידה=גדול. סמל הלל המקומי א%* של המכלל המעבד את המתאר מידה יקבע בתור גדול". : השתמש ב-.שג הכנם כדי להכנים תמליל מתוך ;ק;א. .שג הכנם איור 7 התמל:ל "איור 7", יוכנם לפני עיבוד שארית התמל?ל. השתמש בְ-. טג סרוק כדי לקבל את שארית התמליל בסמל - שתוכל לעבד אותה. | 0 .שג סרוק שורתתמל:ל מדריך למשתמש - ת6פט ווה לצַ:ב את שארית התמל?לל בתודר הפמל %שורתתמליל לשימוש מאוחר לותר. עכשיו חייבת ה-"ת2ג לעבד תמליל זה. %5/ַזַק1ק50 לא היתה מעבדת תמליל זה אוטומטית. השתמש ב-.שג העתק כדי לקבל את שאר*ת התמליל בתור סמל, על-מנת שתוכל לבדוק אותה. .שג העתק שורתתמל:ל יציב את שארית התמל?ל בתור הסמל אשורתתמליל. 5ט/זק1ק50 עדלין תעבד אוטומטית את שארית התמליל. מילות הבקרה של 5/זק1ק56: .שג 23 .שד נשול? עמוד] אק. מילת הבקרה .שד נ[שול? עמוד] מורה ל-%5/זק5081 להזיז את הפלט הערוך של כל עמוד שמאלה, והיא משמשת ביחד עם אופצילת פא1פ של הפקודה 3זק5681א. נלשולים]ז 2 קובע את כמות הרוות האופקי גרוות נ?קוב) להצזזת עמוד: פלט בעלי מספרים אי-צוגיים. אם צוין ת+ או ת-, העמודים יוזזו שמאלה או ימינה, בהתאמה, משולי רווח הניקוב הנוכחיים. קובע את רווח הניקוב לעמודים בעלי מספרים זוג?יים. אם הושמט 2, *חול ח על כל העמודים. לשוליים מציין שיש לעבד מילת בקרה זו אך ורק אם אופציית פא81 של הפקודה 3זק1א06פא לא צוינה. אם אופציית פא1פ צוינה, מתעלמת המערכת ממילת הבקרה. מצב התחל?: תלוי ביחידה הלוגית וברווח הניקוב שצוין. ברירת מחדל: משחזרת מצב התחל?. שים לב: . .שד גורמת שבירה. .שד נכנסת לתוקף בעמוד הבא. .שד מסיימת רצף, גוש צף, או הערת שוללים. גודל השוליים נכלל בסביבת העמוד. הערות: 1. אם לא צוין מיצד לשולים, מילת הבקרה .שד נשולי עמוד] תקבע ללא תנאי את שולי העמודים. 2. אם צוין מיצד לשולים, מילת הבקרה .שד [שולי עמוד] תקבע את שולי העמודים רק אם לא צוינה אופציית פא1פ של הפקודה 3 א. 3. אם לא צוינה אופציית פא1פ, המצב ההתתלי לשול? העמוד יקבע על-ידי הלחידה הלוגית. 6. מספר העמוד בפועל גלא בכות) של עמוד הפלט מבוקר על-ידי מ?לות הַבְקְרה .קד נקפיצת עמוד] ו-.מד [מיפפור עמודים], המשמשות לפירוט מספרי עמודים זוגיים ואי-זוגיים. לפיכך, יכולים לבוא שני עמודים או יותר בעלי מספרים צוגיים גאו אי-זוגיים), בזה אחר זה. 5. סימני הגהה, המוגדרים באמצעות מילת הבקרה .מה [נסימן הגהה], ימוקמו ברווח הניקוב עבור הטור הראשון:; פימני הגהה עבור הטורים הבאים ימוקמו ברוות שבין הטורים. אם לא יושאר מקום מספיק לסימנ? הגהה, הם ?ושמטו. .6 הקפד שלא לציין עבור .שד ערך כה גבוה, עד שהפלט הערוך :הרוג מרוחב העמוד המתאים ליחילדה הלוגית. 26 מדריך למשתמש - "6ספ₪א ה-==.. .התור בר ו בג.ּ שח [שחזר מצב] =א. מילת הבקרה .שח [שחצר מצב] משחזרת את סביבת העריכה של %5/זק1א50 כפי שנשמרה קודם לכן באמצעות מילת הבקרה .שמ נשמורם]. | השח | פסביבה: שמסביבה שמה של סביבה, כפי שנשמרה באמצעות מילת הבקרה .שמ נעמור]. השם יכול להכיל עד 16 תווים ללא רווח ריק. אם שםסביבה לא צוין, תשותזר הפביבה הסרת השם האחרונה שנשמרה. ברירת מחדל: אין הערות: .1 מילת הבקרה .שח משחזרת את סבלבת העריכה של 5/זק1א56 מתוך פביבה שמורה בעלת שם נתון: או מתוך מחפנית אחרון-נכנסם- ראשון-:וצא שנוצרה באמצעות מילת הבקרה .שמ. מילת הבקרה .שת משתזרת את משתנ? %5/זק1א56 לפי הערכלם שהלו בתוקף עם הופעת מילת הבקרה .שמ המתאימה לה. לפרטים נוספים, ראה ".שמ נשמור]" בעמוד 262. 2 אם אין כרגע מילת בקרה .שמ בתוקף, מילת הבקרה .שח משתזרת את הערכים ההתחליים. 5 בדרך כלל, .שח משחזרת את הסביבה המ?ועדת בלי לגרום לשבירה. היוצאים מכלל זה הם: . אם הגדרת הטור משתנית כתוצאה ממילת הבקרה .שתח, אזי תתבצע שבירה כאילו צוינה הגדרת טור תדשה באמצעות מילת הבקרה .הט [הגדר טור]. 5 אם משתנה מצב העריכה כתוצאה ממילת הבקרה .שח, אזי תתבצע שבירה כאילו צוין מצב עריכה חדש באמצעות מילת הבקרה .ער נעריכה]. 6. אם ?*שתנו מצב העריכה (כפל שנקבע באמצעות מילות הבקרה .ער נעריכה] ו-.בע נבטל עריכה]), או ?ישור התמליל (כפי שנקבע באמצעות מילות הבקרה .מר [מרכז] או .צש [צמוד לשמאל]) כתוצאה ממילת הבקרה .שח, תתבצע שבירה לפני שחזור הפביבה. דוגמאות: כדי לשתזר את הסבלבה חסרת השם האחרונה שנשמרה, הקש .שת כדי לשחזר את הפביבה בעלת השם הנתון רחל, הקש .שח רחל מילות הבקרה של 5/זק1א50: .שד, .שת 205 שט [שטח] 6א. מילת הבקרה .שט נשטת] מאפשרת לך להתחיל, להופיף או לפיים שטת בעל שם נתוך. היא מאפשרת לך גם לבטל את תכולתו של שטחת בעל שם נתון, או לבקש ששטת? קטע ימוקמו בפלט. את השטח בעל השם הנתון לש להגזיר תחילה במילת הבקרה .הח [נהגדר שטתם. שמשטת שפשטת מזהה שטח בעל שם נתון שכבר הוגדר באמצעות מילת הבקרה .הח נ[נהגדר שטת]. המזהה יכול להכלל לכל היותר 16 תווים ללא רווח ר*ק. התחל מתחיל את העריכה בתוך השטת המוגדר. אם כבר יש תמליל בתוך השטח בעל השם הנתון, יתוסף התמליל החדש לשטת זה אחר? התמליל הקיים. עליון מתחיל את העריכה בתוך השטת המוגדר. אם כבר יש תמליל בתוך השטח בעל השם הנתו1, *תוסף התמליל החדש לשטח זה לפנ? התמליל הקי?ים. החלף מוחתק את התמליל שכבר *שנו בתוך השטת בעל השם הנתון, ושעדיין לא מוקם בעמוד, ואחר-כך מתתיל את העריכה בתוך השטח המוגדר. בטל מוחק את התמליל שכבר *שנו בתוך השטח בעל השם הנתון, ושעדיין לא מוקם בעמוד. שום תמליל חדש לא ?ערך בשטת גה כתוצאה מהשימוש במ*צד בטל. סיים מסיים את השטח המיועד לעינוד. עתה כשיר כל התומר שנמצא בשטחה למיקום בעמוד, אם עדיין לא מוקם. עם זאת, עוד אפשר למחוק אותו לפנ? המיקום. שים מבקש הנחת קטע שטת. מתבצעת שבירת קטע, וכל גוף התמליל הרגיל עד לנקודה זו מעובד וממוקם בעמוד, בהתאם למצב הנוכחיל של הגדרת הטור והעריכה האנכית. אחר-כך, נבנה קטע חדש שיקבל את שטתחי הקטע. אם החומר בשטחי הקטע לא יִכנסם כולו לקטע אחד, ייבנו קטעים ועמודים רצופים במספר הדרוש, כל אחד מהם יקבל את מלוא תפופתו, האפשרית או המותרת, עד שימוקמו כל שטח? הקטע. אז מתחדשת הגדרת הטור הנוכתית, וגוף התמליל שיבוא אתר-כך ימשך מ?יד מתתת לקטע האחרון שנוצר עבור שטח? הקטע. ברירת מחדל: התחל שים לב: . .שט גורמת שבירה. . ,שט מם?ימת רצף, גוש צף, או הערת שוליים. . .שט מבטיחה תתילת עריכת העמוד. . .שט שים גורמת לשבירת קטע בלתי מותנית. + מילת בקרה זו שומרת ומשחזרת את הפביבה הנוכתית. הערות: 1. השתמש במילת הבקרה .שט כשאתה רוצה שהתמל?ל הבא אחר?ה יופיע במיקום מסוים בעמוד. קביעת המיקום ת?:יבת להיעשות באמצעות מילת הבקרה .הת [הגדר שטת]. 266 מדריך למשתמש - 6א השטח. שטת? עמוד ו-גוף ממוקמים אתהר? שנגמרה עריכת העמוד; שטת:? קטע ממוקמים רק אחרי מתן מילת הבקרה .שט שים. אפשר להשתמש במתאר הסמל אַאם' כדי לברר כמה חומר שטרם מוקם מכיל שטת בעל שם נתון, אם בכלל. 3. אם תציין .שט שים, ימוקמו שטחי קטע בשטת הגוף של העמוד. לפיכך מתעלמת המערכת מ-.שט שים בכותרות רצות עיליות או תחתיות. 2. התומר שנערך בתוך שטת בעל שם נתון לא ימוקם בעמוד עם גמר 6. *ש כמה תכונות משותפות לשטת ולרצף, לגוש צף ולהערות שוליים: . מילות הבקרה האסורות ברצף, אסורות גם בשטח בעל שם נתון. אם נתקלת המערכת במילה כלו, מסתיימת עריכת השטח בהודעה, ואל מעובדת מילת הבקרה. . שטת בעל שם נתון אינו יכול להכיל רצף, גוש צף או הערת שוללים, כשם שרצף, גוש צף או הערת שוליים אינם יכולים להכיל שטח בעל שם נתון. . הפביבה הפע?לה נשמרת בתחילת השטח ומשוחזרת עם סיומו. רותב העור ופוג האות מקבלים את הערכים ההתחליים שצוינו עם מילת הבקרה .הח נהגדר שטת], אם היו כאלה. . מילת הבקרה .שטע מפיימת תמיד כל שטת הנמצא בעיבוד, לפנ ביצועו. אם [עשה שימוש בתחביר בלתי-תקף, לא ייעשה שום דבר נוסף, מלבד הצגת הודעה מתאימה. . .טט סיים יביא לסיום כל קו אנכי שאולי נמצא בפועל. 5. עיבוד שורות אלמנות אינו מתבצע בשטחים בעלי שם נתון. 6. לפירוט המגבלות הקשורות בקביעת ערך לאמפרפנד בתוך שטח בעל שם נתון, ראה את הקטע "הערות" בהמשך לתאור של ".עם נערך פמל]" בעמוד 156. ( דוגמאות: . נניח שהוגדר שטח בשם פינה כך: .הח פינה 5.251 ו8.5 עמוד רותב ו1.65 אפשר לערוך תמליל ולמקם אותו בשטת פינה בהקשת .שט פינה התתל התמליל הבא ערוך בצורת גוש קטן מיושר משמאל בפינה השמאלית התתתונה של העמוד. .שע סםיים התמל:ל הבא ערוך בצורת גוט קטן | מיושר משמאל בפינה השמאלית התחתונה של העמוד. מילות הבקרה של 95/זק5081: .שט 207 2-8 /) | רררררר רר ר 00 ה . נניח ששטח בשם העודב הוגדר כך: .הח עורב 0 0 גוף אפשר לערוך תמל?ל ולמקם אותו בשטח העורב בהקשת: .שט העורב התחל .מר העורב .דל .ער סַיים כחצות ליל קור וסער, עת אני, שבור-הצער, בפפרי חכמה נשכתת הסתכלתי נים-וער, בא קשקוש סתום בדלת, קל כדפק יד נחשלת -- יד חוששת -- :ד שואלת מחסה לדל או גר. "זה אורח" -- כה לחשת? -- "זה אורת, זר או גר -- זה אורת, לא יותר." . סיים מתוך השיר "העורב" מאת אדגר אלן פו, תרגום זאב ז'בוטינסקי השטח בעל השם הנתון ימוקם עם סיום עריכת העמוד, אבל מכלוון שהשיר ארוך למדי, קרוב לוודא? שלא יכַנס כולו לעמוד יחיד. הלק גדול ממנו ככל הניתן יוכנס לעמוד, והשאר ישמר וימוקם בעמודים הבאים, עד אשר ימוקם בשלמותו כל החומר השייך לשטח. . בדוגמה דלעיל, תופ?ע הכותרת רק בעמוד הראשון. אתה יכול לחזור על הכותרת בכך שתכנים אותה בראש החומר הנותר בכל אחד מהעמודים הבאים. לדוגמה, נניח שהכותרת הרצה הבאה הוגדרה אחרי מ:לוי השטח בעל השם הנתון כולו בתמליל: .כע התחל .אם אגפ'העורב של 0 .לך ריק .שט העורב עליון .מר העורב (המשך) נ(כותרת רצה רגילה) .כע סיים הגדרת הכותרת הרצה תבוצע בכל אחד מן העמודים הבאים. הכותרת תופיע בהלקו העליון של השטח בכל עמוד ועמוד עד אשר עומק החומר הנותר בשטח בעל השם העורב יהלה אפם. 235 מדריך למשתמש - "ספט .שי [שוליים ימו??ח] אז, השתמש במיללת הבקרה .שי נשוללים ימניים] כדי לשנות את מלקום השוליים הימניים של פלט %5/זקז₪ק560. תרשים 12 בעמוד 276 מראה את היחם של .של נ[שוללים ימנליםז למבנה עמוד פלט של 5/זַת5081. ננלמשך] צנ] ננאחר?] צ2] נלש] ת קובע את כַמות הרווח לתזוזה. אם הושמט, מניחה המערכת שהכוונה ל-0, והתזוזה תוצזרת לשוליים הימניים ההתחליים. אם תשתמש ב-תח+ או ב-ח-, השוליים הימניים הנוכתיים ?ורחבו או יוצרו בהתאמה. למשך מילת מפתח לשימוש לפי בחירה, המציינת שהמ?צד הבא אחריה בשורה קובע את המשך האנכי של התזוצה. אם הושמט למשך, המספר המופלע בשורה אתרי ת מתפרש בתור 1צ. 1צ קובע את המשך האנכ" של תזוזת השוליים. התצוצזה משתנה ארעית למשך מרחק אנכי כפ? שנקבע באמצעות 1צ, ואז תוזרת למצבה המקורל. אם 1צ נקבע בתור 0, השוליים שנקבעו יהיו ארעיים, אבל ישארו בתוקף עד שישתנו במילת בקרה .שי אחרת. אם 1צ צוין בתור *, השוליים החדשים יהלו קבועים עד שישתנו במילת בקרה .ש? אחרת. דיון בהבדל בין שינוי קבוע וארע?ל בשוליים, ראה בהערות להלן. אם לא צוין כלל 1טש, מניתה המערכת שהכוונה ל-%*, והשוליים החדשים יהיו קבועים. אחר? מילת מפתח לשימוש לפי בחירה, המציינת שהמיצד הבא בשורה קובע את המרחק האנכי עד כנלסתם לתוקף של השוליים התדשים. אם הושמט אחרי, מתפרש המספר הבא אחרי 1צ בתור 2צ. 2 קובע את המרחק האנכ? עד כניסתם לתוקף של השוליים החדשים. השוליים הקודמים נשארים בתוקף עד גמר עריכתו של המרחק האנכיל שצוין, וא נכנסים לתוקף השוליים החדשים. אם צוין 2 בתור 0, השוליים ההדשלם נכנפים לתוקף מייד. אם לא צוין כלל 2צ, מניחה המערכת שהכוונה ל-0, והשוליים החדש?ם נכנסים לתוקף מ?:ד. לש (לא שבור) קובע שאלן לבצע שבלרה עם הופעת מילת הבקרה .ש?. מצכ התחל?: 0 כרירת מחדל: 0. משחהזרת את המצב ההתחל?ל. שים לב: . .שי גורמת לשבירה אם לא צוינה מילת המפתת לש. *‏ מיקום השוליים הימניים נכלל בשביבה הפע:לה. הערות: 1. מילת הבקרה .שי משנה את המיקום הנוכתי של השוללים הימניים. השוליים החדשים יכולים להיות ארעיים או קבועים, בהתאם לשאלה אם צוין או לא צוין משך השולי?ם ב-1צ. השוליים הנוכתיים עבור כל שורה הם השוליים הקבועים ועוד השוליים הארעיים. אם ציינת את המרחק האופק? של השוליים באמצעות סימן הפלום (+) או המינוס (-), השוליים החדש?ם יחושבו באמצעות חיבור המנה שפרטת עם השוליים הקבועים, או חיפורה מהם, בהתאמה. כלומר, לפני תחישוב שוליים חדשים, מהוסרים השוליים הארעיים, אם יש כאלה, מסך הכל, והערך הנוכתי נשאר ערכם של השוליים הקבועים בלבד. (זהו ההבדל היחיד בין שינוי קבוע ושינוי ארע? בשוליים.) כל מילת בקרה .ש?" הדשה יכולה לשנות את ערך השוליים הנוכתל. שוליים אלה נשארים בתוקף למשך כל השורות הבאות (כולל פיפקאות מילות הבקרה של %5/זק1ק56: .שט, .ש? 2039 200 חדשות ועמודים חדשים), עד למציאת מילת בקרה .ש? חדשה, או עד גמר המשך האנכי שצולן. .של 0 מבטל את שינוי השוליים, ומבנה הפלט חוזר למיקום המקור" של השול??ם הימניים. 2. ערכו של ח מייצג את כמות הרוות הלבן שיש להשאיר לפנל התמליל. למשל, .שי 1.500 קובע שוליים ברותב פנטימטר וחצי, והתמליל יתחיל אחרי רוחב השוליים הריק הזה. 5. אם צוין ב-2צ מרחק אנכי, לא יספרו בחשבון זה כל שורות מדולגות או שורות רווח שהוכנפו לפני עריכת התמליל. הפספירה תתתיל בשורת התמל?ל הראשונה שאיננה שורת רוות, אבל מכאן ואילך תכלול כל שורה פנויה הבאה אחר?ה. 6. ערכו של סמל המערכת 5%ש2 משקף את מיקום השוליים המצרפי נטו לשורת הפלט הבאה, כולל הן שוליים קבועים והן שול?ים ארעיים. 5. נסיון להצ?ב את השוליים מימין לשוליים הימניים הממש??ם או משמאל לשוליים השמאל?ים הממשלים ?ביא להצגת הודעת שגיאה, וכל שינויי השול?:ם יאופסו. 6. אם לא צוין למשך, המספר הבא אחר? תה יתפרש בתור 1ט, אלא אם כן יבוא לפניו אחרל. אם לא ניתן 1צ, מניחה המערכת שהכוונה ל-* (שוליים קבועים). 7 אם לא צוין אחרי, המספר הבא אחרי 1צ מתפרש בתור 2צ, אלא אם כן בא לפניו למשך. , אם לא ניתן 2צ, מניחה המערכת שהכוונה ל-9 (שוליים חדשים מ:?ד). 8. אם 42 צוין בתור 0 או שנרירת המחדל היא 9 גשוליים חדשים מייד), וצוין לש₪, השוללים החדשים נכנסים לתוקף עם תתילת השורה הבאה. אם אין כרגע שורה שכבר התתחילה, השוליים החדשים נכנסים לתוקף מ??ד. דוגמאות: . .שי 5 כל השורות אשר יעובדו לאחר הופעתה של בקשה זו יוזצו 5 רוותים שמאלה מן השוליים הימניים. מיקום זה של השול?ים ישאר בעינו עד להופעתה של מילת בקרה .של תדשה. . .שי 0 בטל תוקפן של כל מ?לות בקרה .של או תז, והפלט נערך ב?ישור מלא ימלנה. . אם אתה מציין שוללים יּמְנִיים מסוימים למשך אנכי מפוים, ומקיש .שי 0 לפני שעברת את מלוא המשך האנכי הזה, השוליים יחזרו מייך ימינה, מפנל ש- .שי גורם שבירה. לדוגמה, אם תציין .שי 5 למשך 500 כל השורות שיעובדו אתרי הוראה זו יוסטו בחמש עמדות תו ימינה מן השול:ים הקודמים. תזוצה זו תימשך לאורך אנכי של 3 ס"מ, או עד הופעת מילת בקרה .ש? חדשה. .שי 0 התמליל הנמשך מנקודה זו והלאה ימוקם שוב בשוללים הימנלים ההתחל::ם, כמו קודם. מדריך למשתמש - "ספה | התוצאה תה?ה: כל השורות שלעובדו אחר? הוראה | זו *וסטו בחהמש עמדות תו ימִינה מן השולילים הקודמ"ם. תזוזה זו תימשך לאורך אנכ? של 5 ס"מ, או עד הופעת מילת בקרה .ש? חדשה. התמליל הנמשך מנקודה זו והלאה ימוקם שוב בשוליים הימנ?לם ההתתל?ים, כמו קודם. . מילת הבקרה .תז [תזצוזה] .תז 0.71 דומה למ?לת הבקרה .שי וּ0.7 0 1 גנאו .ש? ו0.7 למשך 0 אחר? 1) ההבדל הוא שאתר" שצולן + או -, מ?לת הבקרה .ש? מחשבת את השוליים החדשים בהסתמך על הרכיב הקבוע של פך כל השוליים, ואלילו .חז מביאה בחשבון גם את הרכיב הארעי. לפיכך, .תז ת- איננה יכולה להצר את השוליים ביותר מן הרכי?ב הארעי, ואילו .שי ת- יכולה גם ?כולה. מילות הבקרה של 5/זק1א50: .של 21 202 .שמ ו[שמור] . מילת הבקרה .שמ [שמור] שומרת את סביבת הער*כה של %5/ז;1א50, המכילה את הערכים והממדים של מ?לות בקרה מסוימות. שםסביבה קובע שם המזהה את הפב?בה הנשמרת באמצעות מילת הבקרה .שמ. אחר? שנשמר שםסביבה, אפשר לשתזר אותו באמצעות מילת הבקרה .שחת. השם ?כול להכיל 16 תווים לכל היותר, ללא רוות רילק. א לא צוין שמםסביבה, הסביבה הנוכחית נשמרת כפביבה חסרת-שם במתסנית אחרון-נכנפ-ראשון-:וצא. ברירת מחדל: אין הערות: .1 מילת הבקרה .שמ שומרת סביבות במחסנית, או לפי שם נתון. מילת הבקרה .שת נ[שתזר מצב] משחתזרת את סביבת %5/זק1א56 לערכים שהיו בתוקף בשעה שהופיעה מילת הבקרה .שמ המתא:מה. מילת הבקרה .שמ רק שומרת עותק של הערכים של משתנ? 5ט/זק1ק508 הללו, ואיננה משנה אף אחד מן המשתנים. מכיוון שמילת הבקרה .שמ א?ננה משנה את מצבו של אף אחד ממשתנ?ל 5/זץ, כל המשתנים חייבים לקבל במפורש את הערכים המתאימים, אלא אם כן הערכים הנוכתיים ידועים. הסביבה הנשמרת באמצעות .עמ מתולקת לשלושה חלקים, "הסביבה הפעילה", "סביבת העמוד" וטבלאות תרגום. ראה תרשלם 22 בעמוד 3 לפרטים נוספים על חלקיה של הסביבה. הסבלבה הפעילה נשמרת ומשוחזרת אוטומטת בכמה פונקציות עריכה. אין צורך להשתמש במילות הבקרה .שמ ו-.שח ברצפים ובהערות שוליים, אלא אם אתה רוצה לשמור ולשתזר ערכים שאינם שייכים לפביבה הפעילה, כגון פירוט .תת [תרגם תו]. דוגמאות: כדי לשמור את הסביבה הנוכחית, הקש . שמ הסביבה הנוכחית תישמר במחפנית אתרון-נכנסם-ראשון-יוצא. כדי לשנות ארעית את התזוזה הנוכתחית של השוליים הימניים, הקש . שמ .של 0 . שת מילת הבקרה .שת נשחזר מצב] תשתזר את ערך תזוזת השוליים הימניים כפי שהיה בעת ביצוע מילת הבקרה .שמ. כדי לשמור את הפביבה הנוכתית לפי שם נתון, הקש .שמ רחל הסביבה הנוכחית נשמרת לפ השם רחל. מדריך למשתמש - :₪356 . שם נשחזך מוג-אות] השתמש במילת הבקרה שק .שם [שחזר פוג-אות] כדי לחזור לשימוש בפוג-האות שהזיהו" שלו הוא האתרון שנשמר באמצעות מילת הבקרה .תס נתחללת פוג-אות]. שים לב: . פוג-האות הקודם ומתסנית שמירת פוג-האות נכללים בסביבה הפעילה. הערות: 1. מילת הבקרה .שפ נשתזר פוג-אות] משחזרת את טוג-האות הקודם, כלומר, הופכת אותו שוב לפוג-האות הנוכחי; אבל אם השתנתה הגדרתו של סוג-האות הקודם בצורה כזו שפונקציות עריכה פנימיות נ(כגון הדגשת קו-תחתי, שימוש באותלות לועזיות גדולות והקשה כפולה, כמפורט עם מילות הבקרה .קו נקו תתתי], .אג [אות גדולה] ו-.קג [קו תחתי - אות גדולה], או עם מיצדי עלעצ חזור או עלעצ תו של מילת הבקרה .הס [הגדר סוג-אות]) השתנו בהגדרה צו, אזד: ישתקפו שינויים אלה בעת החזרה לשימוש בסוג-אות זה. לפירוט הפונקציות הניתנות לשינוי בהגדרת פסוג-אות, ראה ".הפ נהגדר סוג-אות]" בעמוד 81. 2. אם משתמשים במילת הבקרה .שם כאשר אין בנמצא סוג-אות שנשמר קודם לכן, מוצגת הודעת שגיאה ופוג-האות של ברלרת המחדל ליחידת הפלט נשאר בתוקף. 3. עומקה של מחתסנית שמלרת סוג-אות הוא 16 רשומות, והמחסנית נשמרת ומשותזרת באמצעות מילות הבקרה .שמ נ[שמור] ו-.שח נשחזר מצב], וכן באמצעות כל שאר מילות הבקרה הגורמות לשמירת הסביבה הנוכחית ולשחזורה, כגון .רצ [רצף] ו-.צף נגוש צף]. לרשימת מילות הבקרה הללו, ראה תרשים 22 בעמוד 293. מילות הבקרה של %5/זק1ק50: .שמ, .שם 203 .שפ [נשורה פנויה] ו | מילת הבקרה .שפ [שורה פנולה] נוצרת על-?ד? %5/זק81ק50 ומבוצעת כל אלמת שמעובדת שורה פנויה. ה?א מביאה להופעת שורה אחת של רווח אנכי לבן. הוושו הההתהתו תוומו שים לב: . .שפ גורמת שבירה. . .שפ מבטיחה תחילת עריכת העמוד. הערות: 1. כל אימת ש-05/זק1א50 נתקלת בשורת קלט פנויה, היא ?וצרת ומבצעת את מילת הבקרה .שפ. למילת הבקרה .שפ ?יש השפעה זהה להשפעתה של מילת הבקרה .רו נרוותם. אם אתה מעונלין ששורות פנויות ימלאו איזו פונקציה אחרת, תוכל להגדיר מכלל .שפ באמצעות .המ [הגדר מכלל]. לאחר הפעלת פענות מכללים באמצעות מילת הבקרה .פמ [פענות מכללים], יבוצע מכלל .שפם שהגזרת כל אימת שתעובד שורה פנו?ה. 2. שום פונקציית .שפ לא תבוצע לגבי שורות המעובדות במצב מ?לול?, הנוצר באמצעות מילת הבקרה .מל [מילול:]. 3. שורה פנויה עשויה לנבוע מכמה מקורות שונים. משום כך, עליך להגדיר מכלל שפ רק אם הדבר נחוץ לשימוש ייחודי בחלק מפוים של המסמך. שורות פנויות עשויות לנבוע: * מקובץ קלט מקור? + משורת מכלל פנויה . מקלט מסוף (.קל) *= משורה לא-פנויה המתרוקנת כתוצאה מפענוח סמלים. 6. יש הבדל בין שורה פנויה ושורה ריקה. שורות ריקות הן שורות 1 מכילות תווים, והן מעובדות על-ידי מילת הבקרה .רק נשורה ריקהם]. 206 מדריך למשתמש - ;₪6 שץ [שבץ] ד, השתמש במילת הבקרה .שץ נשבץ] כדי לעבד את תכולתו של הקובץ שצוין עימה, החל מנקודה זו בקובץ הנוכח?. העיבוד ימשך כאילו החומר בקובץ המשובץ הוא חלק מן הקובץ הנוכחל. !1 זיהוי-קובץ + נ[נאסימון1 ... אסימוןך16: ! (שםקובץ) 3 (י'שמקובץ)') + זיהוי-קובץ שם של 5 בן 8 תווים לקובץ המשובץ. אפשר לקשר שם בןז 8 תווים לקובץ או לקבוצת נתונלם חיצוניים באמצעות מללת הנבקרה .הק [הגדר קובץ]. אם לא בוצעה .הק עבור שם זה, ב-685, תבנה %5/זק81א50 קובץ או קבוצת נתונים חיצוניים מן השם שניתן, בהתאם לכללי הפביבה הנוכתית- כמתואר ב"55807: ציון ספריה" בעמוד ‏ 22. ב-0פז, %5/זק1ַ508 מניחה ש-6וּ-18ו1+ הוא אבר בקבוצת הנתונים המתולקת '%6%%.שוזספט' ומשבצת קובץ זה אם הוא קלים. שמעובץ? שמו האמית? של הקובץ או שמה האמיתי של קבוצת הנתונים לשיבוץ. שם הקובץ חייב לבוא בין סוגרילם. אם לא בוצעה .הק עבור הקובץ או קבוצת הנתונים, פצ/דקזק50 תעניק שם בן 8 תווים שיקושר מכאן ואילך עם קובץ זה או עם קבוצת הנתונים הזאת. אם שף הקובץ מכיל אותיות לועזיות קטנות או תווים מיוחדים, :ש להכניסו בין תווי גרש יתיד ג') ופוגר:ים. אפימון1 ... אסימון16 ערכים מיקומ??ם (85ט1פט [התסוצופסס) בעלל אורך מרבי של שמונה תווים, שלש להעב:רם לקובץ המשובץ. ערכו של הסמל 18 הוא האסימון (מלה) הראשון, ערכו של הסמל 8 הוא האסימון השני, וכן הלאה. הסמל 0% מכיל את מספר האסימונים שהועברו; אפשר לציין עד 16 אסימונים. ברירת מחדל: אין הערות: 1. כשמגיעה המערכת למ?לת הבקרה .שץ, היא מעבדת מייד את תכולת הקובץ ששמו הופיע עם אותה מילת בקרה .שץ. עם השלמת עיבוד הקובץ המשובץ, ימשך עיבודו של הקובץ החיצוני, החל בשורת הקלט הבאה אחרי מילת הבקרה .שץ. א הודעות שגיאה, מעקב פלט ומזהים שסופקו באמצעות אופצ??ת מחספמשא של הבקודה 3זק1א50א, כולם משתמשים בזליהו: הקובץ הפנימי בן 8 הבתים כדי לתאר קובץ. 5. בקובץ משובץ יכולים להימצא תמליל כלשהו או מילות בקרה כלשהן של 05/זק50%1. אפשר לשבץ זה בתוך זה עד רמה של 16 קבצים, אבל לא יותר מ-16 קבצים יוכלו להיות פעילים בעת ובעונה אחת. אם יש לך קבצים פתוחים רבים בגלל מ:לת נקָרה .סק [סוף קובץ], יתכן שגבול השיבוץ של קובץ בקובץ ("קינון") יהיה נמוך יותר. אתר? עיבוד .סק, נשאר קובץ לה פתות, אבל איננו נמצא ברשימת הקבצים המשובצים כרגע. 6. מילות הבקרה .שץ ו-.צר מנבצעות פונקציות דומות, אבל .שץ מאפשרת את הכנסת תכולתו של הקובץ השנ?ל לעיבודו של קובץ ק?ים, בעוד ש-.צר מוסיפה את הקובץ השני למוף הקובץ הקליים. 5. המספר המרבי של אפימונילם שאפשר להעבירם לקובץ המשובץ יקטן אם תשתמש בצורת .שץ (ישסקובץ') או בצורת .שץ (שסקובץ) של מילת הבקרה לשיבוץ. המספר המרבי של אסימונים יקטן בשניים, אחד לכל פוגר, ועוד אפימון יופחת על כל מלה נוספת בשם הקובץ. %9 תצלג הודעת אזהרה אם תמצא יותר מ-16 אסימונים בשורת מילת הבקרה. 6. הסמלים 18 עד 16% ועד בכלל מקבלים ערכים חדשים עם כל עיבוד של מילת נקרה .שץ או .צר, והאסימון 08 מקבל את מספר האפימונים מילות הבקרה של 5זתץת: .שפ, .שץ 25 שאינם ריקים. אם אתה מבקש להשאיר את האפימון 18 בעינו, אבל לתת ערך חדש ל-28, תוכל להשתמש בסימן האחוצים ;%) במקום אסימון1 גנאו כל אסימון אחד שאתה רוצה להשאיר בעינו). 7 אינך יכול לשבץ קובץ שכבר נמצא במצב פעיל. דוגמאות: 0 .שץ משותף פרק4 תכולתו של קובץ זץ1ח56 שזיהוי-הקובץ שלו הוא משותף תוכנס לתהליך העיבוד של קובֶץ זקזא56 הנוכחי; כשתגיע המערכת לפוף הקובץ משותף, תהזור לעיבוד הקובץ הנוכחי. האפימון פרק6 יוצב כערכו של הסמל 8%. יתכן שבקובץ משותף תהיה הוראת שיבוץ נוספת, בצורה: .שץ 18 וצו תפוענת כך: .שץ פרק% קובץ אחר עשוי להכיל את מילת הבקרה .שץ משותף פרק5 כך ש-18 במשותף יקבל עתה את הערך פרק5. 26 מדריך למשתמש - =6פ₪ .שש [נשוליים שמאל?ל?מ] 6 השתמש במילת הבקרה .שש נ[שוללים שמאללים] כדי לשנות את מיקום השוליים השמאל?:ים של פלע 05/זק50%1. תרשים 12 בעמוד 276 מראה את היחם של .שש נשוליים שמאליים] למבנה עמוד פלט %5/זַק5081. ננלמשך] צ12 ננאחר?: צנ1] נלשם ה קובע את כַמות הרווח לתזוזה. אם הושמט, מניחה המערכת שהכוונה ל-0, והתזוצה חוצרת לגבול השמאלי של הטור. אם תשתמש בתח+ או ב-ה-, השוליים השמאליים הנוכתחיים ?ורחבו או יוצרו בהתאמה. למשדך מילת מפתח לשימוש לפי בחירה, המציינת שהמיצד הבא אחריה בשורה קובע את המשך האנכ? של התזוזה. אם הושמט למשך, המספר המופיע בשורה אחרי ה( מתפרש בתור 1ט. 1צ קובע את המשך האנכ" של תזוזת השוללים. התזוצזה משתנה ארעית למשך מרחק אנכי כפי שנקבע באמצעות 1ט, ואז תוזרת למצבה המקור?. אם 1 נקבע בתור 0, השוליים שנקבעו יהיו ארעיים, אבל ישארו בתוקף עד שלשתנו במילת בקרה .שש אחרת. אם בצ צוין בתור א, השוליים החדשים יהיו קבועים עד שלשתנו במ:לת בקרה .שש אחרת. דיון בהבדל בין שלנוי קבוע ושלנו? ארעכ בשוליים, ראה בהערות להלן. אם לא צוין כלל 1ט; מניחה המערכת שהכוונה ל-א*, והשוליים התדשים יהיו קבועים. אחר? מילת מפתת לשימוש לפי בחירה, המציינת שהמיצד הבא בשורה קובע את המרחק האנכי עד כניסתם לתוקף של השול:ים החדשים. אם הושמט אחר?, מתפרש המספר הבא בשורה אחרי 1צ בתור 2צ. 2 קובע את המרחק האנכי עד כניסתם לתוקף של השוליים החדשים. השוליים הקודמים נשארים בתוקף עד גמר עריכתו של המרחק האנכי שצוין, ואל נכנסים לתוקף השוליים החדשים. אם צוין 2+ בתור 0, השוליים החדשים נכנסים לתוקף מ??ד. אם לא צוין כלל 2צ, מניחה המערכת שהכוונה ל-0, והשוליים נכנסים לתוקף מי?ד: לש (לא שבור) קובע שאין לבצע שבירה עם הופעת מילת הבקרה .שש. מצב התחל?ל: 0 ברירת מחדל: 0. משחזרת את המצב ההתחל?. שים לב: . .שש גורמת לשבירה אם לא צוינה מילת המפתח לש. * מיקום השוליים השמאליים נכלל בסביבה הפע:ילה. הערות: 1. מילת הבקרה .עש משנה את המיקום הנוכחי של השוליים השמאליים. השוליים החדשים יכולים להיות ארעיים או קבועים, בהתאם לשאלה אם צוין או לא צוין משך השוליים ב-1צ. השוליים הנוכתיים עבור כל שורה הם השוליים הקבועים ועוד השוליים הארעיים. אם ציינת את המרחק האופקי של השוליים באמצעות סימן הפלום (+) או המ?נום (-), השוליים התדשים יחושבו באמצעות חיבור המנה שצל?נת עם השול?ים הקבועים, או חיפורה מהם, בהתאמה. כלומר, לפני חישוב שוליים חדשים, מחהוסרים השוליים הארעיים, אם יש כאלה, מסך הכל, והערך הנוכחי נשאר ערכם של השוליים הקבועים בלבד. גזהו ההבדל היחיד בין שינוי קבוע ושינוי ארעי בשול?לים.) כל מילת נקרה .שש חדשה יכולה לשנות את ערך השוליים הנוכתי. שוליים אלה נשארים בתוקף למשך כל השורות הבאות (כולל פיסקאות מילות הבקרה של %5/ז;5081: .שץ, .שש 207 חדשות ועמודים חדשים), עד להופעת מילת בקרה .שש חדשה, או עד גמר המשך האנכי שצולן. .שש 0 מבטל את שינוי השול??ם, ומבנה הפלט חוזר למ:קום המקור? של השול?:ם השמאל:ים. 2. ערכו של תח מי?יצג את כמות הרווח הלבן שלש להשאיר בצד שמאל של התמליל. 3. אם צוין ב-2ט מרחק אנכ? המצללן מתי השול??ם התדשים ?כנסו לתוקף, לא יספרו בחשבון זה כל השורות המדולגות או שורות הרוות שהוכנסו לפנ" עריכת התמליל. הספירה תתתיל בשורת התמליל הראשונה שאיננה שורת רוות, אבל מכאן ואילך תכלול כל שורה פנויה הבאה אחר?ה. 6. אם לא צוין למשך, המספר הבא אחרי ת יתפרש בתור 1צ, אלא אם כן יבוא לפניו אחרל. אם לא ניתן 1צ, מנ?חה המערכת שהכוונה ל-* (שוליים קבועים). 5. אם לא צוין אחר?ל, המספר הבא אתרי 1 מתפרש בתור 2ע, אלא אם כן בא לפניו למשך. אם לא ניתן 2ט, מנלחה המערכת שהכוונה ל-0 (שוליים חדשים מליד). 6. אם ?ט צוין בתור 0 או שברירת המחדל היא 0 (גשול?לים חדשים מיליד), וצוין לש, השול?יים התדשים נכנסים לתוקף עם תת?לת השורה הבאה. אם אין כרגע שורה שכגר התחילה, השוליים החדשים נכנפים לתוקף מייד. 7. ערכו של סמל המערכת %8שש משקף את מלקום השוליים המצרפי נטו לשורת הפלט הבאה, כולל הן שוליים קבועים והן שוליים ארעלים. 8 נסיון להצלב את השול??ם משמאל לשול??ם השמאללים הממשיים או מימין לשוליים הימניים הממשיים יביא להצגת הודעת שגיאה, וכל שינויי השול?ל?ם *אופפו. דוגמאות: . אם תקיש .שש ו0.5 כל השורות אשר יעובדו לאחר הופעתה של בקשה זו יסתי?מו במרחק חצ" אינץ' מן הקצה השמאלי של הטור. מיקום זה של השוליים ישאר בעינו עד להופעתה של מילת בקרה .שש חדשה. . אם תקיש, .שש 0 בטל תוקפה של כל מילת בקרה .שש קודמת, והשורות הבאות יערכו ביישור מלא שמאלה. 2008 מדריך למשתמש - =6כהא .תב [תיבהז אם. השתמש במללת הבקרה .תב [תיבה] כדי לציין היכן ?ש למתוח קווים ?שרים מאונכים ליצירת תיבה, וכדל לחבר את הלשרים המאונכים בישרים אופקילים. בעזרת מילת הבקרה הזאת, אתה יכול לבנות טבלאות ותרש*מים, וכן לערוך תמליל בתוך ת?בות קי:ימות. | נשםקוז בטל טוגת שםאות ימין שמאל חדש קבע סיים בטל סוגת נשמקו] ימין שמאל / כל ישר בעל שם נתון שהוגדר מראש באמצעות מילת הבקרה .ה? נהגדר ישר]. מילת הבקרה .תב יכולה למתות ישר אופקל ולהתחיל כמה ישרים מאונכלם. במדפפסות עמוד, אפשר למתות כל ישר מאונך באמצעות ?שר בעל שם נתון שונה. הישר האופק? נמתח באמצעות השסקו הראשון; אם הושמט שמקו ללשר מאונך כלשהו, ימתח ?שר נה באמצעות אותו ישר בעל שם נתון ששי?מש את הישר הקודם. מציין את העמדה האופקית, בכל יחתידת רוות מוכרת שהיא, של הישר המאונך לתיבה זו. העמדה האופקית הימנית ביותר בקבוצה קובעת גם את עמדת הקצה הימני של הישר האופקי, והעמדה השמאלית ביותר קובעת גם את קצהו השמאלי של הישר האופקי. בין כל הקווים המאונכים בקבוצה נמתת ישר אופק? היוצר את ראש התיבה. מציין שאין למתותח קו אופקי בין זוג ישרים מאונכים. כלומר, לוכסן מציין את פופה של קבוצת עמדות *שרים מאונכים, ואת תחילתה של קבוצה חדשה. העמדה האופקית שלפנל הלוכפו מציינת את קצהו השמאלי של הישר האופקי; העמדת שאחרי הלוכפן היא הקצה הימני של ישר אופק?ל חדש. הדבר מאפשר לך להתוות כמה תיבות זו בצד צו. מציין שיש למקם ישר מאונך ממש לאורך השוליים הימניים של הטור, מבלי להתחשב במצב התזוזה הנוכח?. מציין שיש למתוח ישר מאונך לאורך השוליים השמאליים של הטור, מבלי להתחשב במצב התצוצה הנוכחי. אם כבר מתבצע שרטוט תיבה, מתחיל מ?צד זה תיבה חדשה, ומשעה את ביצוע התיבה הקודמת. הדבר מאפשר שרטוט תיבה בתוך תיבה, וכן הלאה. אם לא צוינו עמדות ישר מאונך, או - אין כרגע שום תיבה פעילה, תתעלם המערכת מפונקציית חדש. מורה ל-%5/זק5081 להשעות את התיבה הנוכחית, ולהתכונן לתיבה חהדשה. אולם שלא בדומה לפונקציית חדש, אין כאן שרטוט ישר אופק? לראש התיבה. מורה ל-05/ז;5081 לסיים את שרטוט התיבה בכך שתגמור את כל הישרים המאונכים השייכים לתיבה זו, ותמתח ?שר אופק: אתרון. אם תיבה זו הותתלה בפונקציית חדש או קבע, תוזרת התיבה הקודמת להיות פעילה עם סיום התיבה הנוכתית. אם צוינו עמדות ישרים מאונכים עם סלים, ושום תיבה איננה פעילה כרגע, תשורטט תתתית התיבה בהתאם למיפרט שניתן קודם. גורם לביטול התיבה בלי תחתית תיבה. אם התיבה שבוטלה נמצאת בתוך תיבה אחרת, חוזרת התיבה שלפניה להיות התיבה הפעילה. למדפסות שורה, יש לבנות תיבות וישרים באמצעות תווים המכילים קטעים של ישרים ונקודות תיתוך ישרים. במדפפות מילות הבקרה של 5צ/דק1א50: .שש, .תב 209 20 27 אלה, אם לא צו*ן שמקו, 5/זקז50 מניחה שהכוונה לקבוצת תווי-התיבה המתאימה ‏ לסוג היחידה הלוגית ולפוג-האות הנוכחי. כאשר מצוין שסקו במילת הבקרה .תב, נעשה שימוש בקבוצת התווים של סוג-האות של הלשר. אתה *כול להשעות את ברירת המחדל הזאת ולציין כל אחתהת מקבוצות תווי התיבה הבאות: שמ תוו? !סג 6 פוג-אות 0012 של 3800 סז קבוצת תווים זא של 1603 אתפז קבוצת תוו* מסוף 324 תוו? !40 3270 ז32 תווי תמליל 3270 60 פוגי-אות 3800 של %5;זַקזא50 ברירת מחדל: אין שים לב: .תב גורמת שבירה. .תב מבטלחה תחילת עריכת העמוד. הערות: 41 מילת הבקרה .תב מתארת מבנה שיקיף את התמליל הבא שיעובד על-יד? 5/זתז5. אחר?" עיבוד מילת הבקרה .תב, %5/זק5681 ממשיכה לערוך שורות פלט כרגיל. אחרי השלמת עריכתה של כל שורה, 5> ממקמת ישרים מאונכים בעמדות שצוינו. אפשר להשתמש במילת בקרה .חב בעלת מיפרטים שונים של ישרים מאונכים בשעה שמשרטטים תיבה. כשקורה דבר זה, נמתת ישר אופקי, כל הישרים המאונכים הנוכחיים מסתיימים בישר אופק" זה, ואנ מועלים ה?שר?ם המאונכים החדשים לגבי כל שורות התמליל הבאות. עבור מדפסת 3800, ישנן כמה מגבלות על השימוש במילת הכקרה .תב: . מותר להשתמש רק בסוגי אות חד-רווחיים בתוך תיבה, ולכָל סוגי-האות שבהם משתמשים חייבת להלות אותה הצפיפות.?? חתיבות עלולות להתעקם אם משרטטים אותן בסוגי-אות פרופורציוניים. . התיבה כולה, וכל תבה אחרת המשורטטת בתוכה, ישורטטו באותו סוג-האות. . כאשר ?שר מאונך חופף תו תמליל, הישר תופס את מקום התו, והתוצאה תהיה תמליל לא מיושר. . כאשר ישר מאונך חופף רוות לבן אופקי מטור אתר, עלולה התוצאה להיות תמליל לא מיושר. במדפסות שורה, אם מתחילים תיבה כאשר עוד ישנם ישרים מאונכים בנפעולה, תתעלם המערכת מכל שמות הקו שצוינו עם מילת הבקרה .תב. כל הישרים האופקלים והמאונכים הנמתתים בעת ובעונה אחת חייני:ם להימתתה באותו פוג-האות ובאותה קבוצת תוו" התיבה שבשימוש. אם ניתן רק שמקו, הוא ישמש הן לישר האופקי והן לישר האנכ?. אם ניתנו שני שמות-קו עם מילת הבקרה .תב, לפני קביעת עמדות אופקיות כלשהן, ישמש הראשון לישרים האופקיים, והשני - לישרים המאונכים. אם לא צוין שפקנ, תשורטט התיבה בישר ברירת-המתדל : ליחידה הלוגית: : המותתים כל סוגי-האות ל-3800 המסופקים עם %5/זַק1א50, כמפורט ב"מוגי- לשימוש עם 5/זק1א50" בעמוד 366, הם חד-רוותיים, מלבד 5012, בעל הצפיפות המעורבת. לגבי פוגי-האות העבריים החד-רוות?: תרשים 66 בעמוד ‏ 355, טבלת ‏ "פוג-אות מ ללא 4 ראה שילוב" ותרשים 65 בעמוד 356, טכלת "מפוג-אות 0106088 עברית במקום אנגלית". מדריך למשתמש - =6פה . במדפסות שורה, תלבנה התיבה באמצעות קבוצת תווי התיבה של סוג האות הנוכתי בשעהישהוחל בשרטוט התיבה. . נמדפסות עמוד, תשורטט התיבה בישר שעוביו 0.3 מ?לימטר. שמו של ישר זה הוא 18ט"אפם ואפשר להגדירו מחדש באמצעות מילת הבקרה .הי [הגדר ישר]. פרטים נופפים ראה בתיאור מילת הבקרה .ה?. 7 *שרים מאונכים החוצ?ם טורלם או עמודים ?וארכו עד תתתית הקטע או העמוד, בין אם נוצרו במילת הבקרה .תב או במילת הבקרה .יכ נישר אנכי]. 8. במדפסות עמוד, עומק השורות המכילות ישרים אופקיים הנוצרים באמצעות .תב תלוי בריוות השורות המצו? כרגע בתוקף: . אם צוין ריוות שורות קבוע במילת הבקרה .רח נורמ, :היה לשורות המכילות ישרים אופקיים העומק שצוין, גם אם הוא קטן מעובי הישר. . אם ריווח השורות הקבוע איננו בתוקף, יהיה לשורות המכילות ישרים אופקיים עומק שווה לעוביו של הישר העבה בלותר, ועוד ההפרש בין ערך ריוות השורות הנוכחי לבין גובה האות הגבוהה ביותר בסוג-האות הנוכחי. דבר זה שומר על ריוות (שחו1080) אחיד בין שורות תמליל ושורות של ישרים אופק?ים. 9 מילת בקרה .תב ללא מיצדים תחזור על הילשר האופק ששורטט על-:ד: מילת הבקרה .תב הקודמת; כל הישרים המאונכים ימשיכו ללא שינול. דוגמאות: . אפשר להשתמש בסדרת מילות הבקרה הבאה כדי למרכז תמליל בתיבה הנמשכת מימין לשמאל ברוחב הטור הנוכת?ל: .תב *מין שמאל .מר התחל יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ, אפרותים חיפש. אוי ואבוי לו לשובב, חור גדול במכנסיו. .מר ם??ם .תב מיים יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפסם על העץ, אפרותים חיפש. אוי ואבוי לו לשובב, חור גדול במכנסיו. . כאשר מציינים מחדש ישרים מאונכים בתוך תיבה, מסתיימים הישרים המאונכים הקודמים, והישרים המאונכים התדשים מותחלים בישר אופק?ל: .תב 5 10 15 .תב 8 13 18 .תב סיים . יש לציין אי-המשכיות בין הישרים האופקיים המותווים באמצעות .תב על-ידי לוכפן (/) בין עמדות הישר המאונך: .תב 5 11 / 17 23 / 28 33 .עט 5 17 28 %. לראות6%טב. לשמוע%%8טב. לדבר .תב סיים מילות הבקרה של 05/זַק81ק50: .תב 21 לראות לשמוע לדבר . אם צוין .תב חדש בשעה שתיבה אחרת פעילה, תימצא התיבה החדשה בתוך התיבה הקודמת. לדוגמה, .תב 10 30 2 .תב חדש 15 25 2 .תב סיים .רו 2 .תב סיים התוצאה תהלה: . אם צוין .תו קכע בשעה שתיבה אחרת פעילה, התוצאות יהיו דומות לאלה שנתקבלו כאשר השתמשת במיצד חדש, מלבד זאת שלא ימתח ?שר אופקי לראש התיבה. לדוגמה, .תב 10 30 2 .תב קבע 15 25 2 .תב סיים .רו 2 .תב סיים התוצאה תהיה: | = [ . אם צוינה מילת הנבקרה .תב עם מיצדים אנכיים בלבד בשעה שתיבה אחרת פעילה, מסתיימת התיבה הנוכחית (כאילו צוין .תב פלי?ם) לפני התחלת התיבה החדשה. לדוגמה, .תב 10 30 2 .תב 15 25 2 .תב סיים התוצאה תהיה: . אפשר ליצור תיבות "מקוננות" זו בתוך זו על-:די הגדרת התיבות הפנימיות כחדשות: 22 מדריך למשתמש - סכה 10 .תב 5 15 25 .תב חדש 10 20 .מר תיבה .תב סיים .תב סילם שים לב שהתיבה הפנימית "מכסה" אחד מהישרים המאונכים של התיבה החיצונית; ושישר זה מופיע אוטומטית כאשר הת?בה הפנימית חהדלה מלהפריע לו. מילת הבקרה .תב [תיבה] לא תמנע, כשלעצמה, פיצול תיבה בין עמודים. בדרך כלל משתמשים ב.תכ בתוך תתומה של מילת בקרה אחרת, כגון .צף נגוש צף] אן .רצ נרצף], השומרת על שלמות התיבה ותכולתה, ביחד עם תמליל אחר. לדוגמה, .רצ התחל .תב 1 %%רט .כט סופת שלגים .תב סלים איור 11. סופת שלגים באנטארקטיקה .רצ ם?ים בעריכת סדרה זו, יישמר רצף בין התיבה וכותרת האיור באותו הטור: איור 11. סופת שלגים באנטארקטיקה אם התיבה וכותרת האיור לא יכנפו ביחד, עלולה התוצאה להיות רווח לבן גדול בתחתית הטור או העמוד הנוכתי. אם התיבה איננה קשורה במישרין בתמליל הסובב אותה, אפשר למנוע רוות גדול זה באמצעות השימוש ב-.צף במקום .רצ. ישרים שנמתחו באמצעות מילות הבקרה .יפ [ישר אופקי] ו-.יכ [ישר אַנכל] אינם נוגעים לישרים שנוצרו באמצעות .תב. לדוגמה, אפשר למתוח ישר מאונך שיחצה שת? תיבות: .רט 30 .יכ 15 .תב 5 25 .תב חדש 10 20 .מר חדשות .תב סיים .תב סיים .יכ סיים מילות הבקרה של %5/זק5081: .תב 23 התינה איננה "מכפה" את הישר המאונך, מפנ? שהישר נוצר עצמאית במילת הבקרה .*כ. בדומה לכך, אפשר לתצות בישר אופקי שתי תיבות שאינן נוגעות זו בזו, מבלי להפריע להן: .תב 5 15 / 20 30 .יי 10 25 .תב סיים . אפשר לשרטט תיבות באמצעות ישרים בעלי שם נתון המוגדרים במילת הבקרה .הי [הגדרךר ישר]. לדוגמה, במדפסות עמוד, תוכל לשרטטע תיבות בישרים בעלי משקלות שונים: .הי דק עוב? 0.400% .הי שמן עוב? 8ח0.6 .רט 3008 .תב דק 100 308 .מר דואר נכנפ .חר ם"ים .תב שמן 10% 308 .מר דואר יוצא .תב פסיים דואר נכנס דואר יוצא . נמדפסות עמוד, אפשר לשרטט תיבה אחת בישרים בעלי עובי שונה. לדוגמה, א שמן 3ק 6 דק 9ק 12 שמן 15 .ר , .תב 5 17% .תב סיים התוצאה תהיה: ממדי התיבה צוינו בפיקות ובנקודות ולא ביחידות רווח מותלטות, על-מנת שהתיבה תישאר באותו בגוזל בלי קשר לסוג-האות ההתתחל: שקבע את גודלן של יחידות הרוות האופק? היחפיות. מדריך למשתמש - =₪26 אם תיבה נמצאת בבילצוע ומופיעה מילת הבקרה .תב עם מיצדים אופקיים ולוכסנים, התיבה הקודמת תסתיים בקו תחתית תיבה המשקף בדיוק את ראש התלבה הקודמת. אם אתה רוצה שתחתית התיבה תהיה שונה מן הראש, תוכל לשנות אותו באמצעות הפקודות .תב בטל ו-.תב קבע. פקודות אלה יגרמו לכך שתתתית התיבה תשורטט כמפורט בפקודת .תב הצב. לדוגמה, אם תקיש: .תב חל 158 250 358 .רו 1 .תב בטל .תב קבע חל / 15 258 / ח35 .תב ח5 / 150 208 2508 / חל5 ורד 1+ .תב בטל : .תב קבע 50 1508 2008 2508 חל35 .תב סם?*ם התוצאה תהלה: מיצדי בטל וקכע של מילת הבקרה .תב משמשים כאן לשינוי הגדרת התיבה. כך, כאשר תיבה מסתיימת על-ידי .תב סיים או על-2ךל פירוס .תב אתר, התיבה מסתיימת בישר אופקי המשורטט כמפורט בפקודת .תב קבע. מילות הבקרה של 5/זַ;01ק50: .תב 205 206 ,תג נ[תרגם אות גדולה]ז טח, מילת הבקרה .תג נתרגם אות גדולה] חלה על אותיות לועזיות בלבד ומאפשרת לך לקבוע את צורת הפלט של תווים, כאשר התבקש פלט באותיות גדולות בלבד באמצעות מילות הבקרה .קג נקו תחת? - אות גדולה], .אג נאות גדולה] או .תם [תתילת סוג-אות], או אופציית 5 של הפקודה 5זק1א56א. מ ת חתו מקור שיש לתרגמו. זה יכול להיות תו ?חיד, או קוד הקסאדצימל?ל בן שנל תווים. צורת הפלט הרצויה גאות לועזית גדולה) של תו המקור. אפשר לציין יותר מזוג אחד של מקור ותרגום רצוי עם מילת בקרה .תג *חידה. מצכ התחל?: התרגום אינו בתוקף. כברירת מחדל: משתזרת את המצב ההתחל?. הערות: 1 .2 מילת הבקרה .תג שימושית בעיקר כאשר טכלת התרגום המשמשת כברירת מחדל בהפיכת אות לועזית קטנה לגדולה איננה מתאימה. מיפרט התרגום נשאר בתוקף עד לש?נויו המפורש. פעולתה של טבלת התרגום המשמשת כברירת המחדל זהה לפעולתה של מילת הבקרה .תת נתרגם תו] הבאה: .תת 8 8 ט 5 ... 2 2 מדריך למשתמש - =6פא .תד [תזוזה] השתמש במילת הבקרה השורה הראשונה. .0- .תז [תזוזה] כדי להצזי+ פנימה את כל השורות בגוש תמליל, מלבד קובע את כמות הרווח האנכי לתזוזת שורות הפלט הבאות. אם תציין ח+ אן ת-, יוגדל או יוקטן ערך התזוזה הקודם בכמות שצוינה, כדי לקבוע את גודל התזוזה החדש. אם הושמט ח, גודל התזוזה החדש יהיה 0. שורת הפלט הבאה שתערך אחרי עיבוד מילת הבקרה .תז תערך בשוליים הימניים שנקבעו על-ידי מילת הבקרה .שי [שוליים ימניים], ללא תזוזה נוספת. אבל לגבי כל השורות הבאות, רותב השוליים הימניים יקבע באמצעות חיבור התזוזה ג.תד) עם הגודל הקודם של השוליים (,של). מצד התחל?: 0 ברירת מחדל: 0 שים לכ: .תז גורמת שבירה. תזוזת שורות נכללת בסביבה הפעילה. הערות: .1 מילת הבקרה .תז אינה תופסת לפני גמר עריכתה של השורה הבאה. התזוזה נשארת בתוקף עד להופעת מילת הבקרה .ש? [שוליים ?מניים: או עוד מילת בקרה .חז. אפשר להשתמש במילת הבקרה .תז בתוך קטע שהוצז באמצעות מילת הנקרה .שי. שים לב, מצב .שי נהנה מעדיפות על-פני .תז, ולכן, כל בקשת .שי מבטלת כל תזוזה קודמת. 2. אפשר להשתמש במילות הבקרה .תש [תזוזת שורה] ו-.תח נתזוזה חזרה] כדי להזיז את השורה הבאה בלבד שמאלה או ימלנה מן השוליים הנוכחיים. 5. נסיון לקבוע את התזוזה מימין לשוליים הימניים הממשיים או משמאל לשוליים השמאליים הממשיים יביא להצגת הודעת שגיאה, וכל התזוזות ?אופפו. 4. מילת הבקרה .תז מופעלת על-ידי שורת התמליל, הדילוג או הרוות הבאה אחריה. 5. ערכו של ת מייצג את כמות הרווח הלבן שלושאר לפנ" התמללל. למשל,..תז 1.200 קובע לשוליים הימניים רוחב 1.2 ס"מ והתמליל יתחיל אתרי שטח ריק זה של השול??ם. דוגמאות: דוגמה זו משתמשת במילת הבקרה .תז כדי לקבוע תזוזה של 7. מילות הבקרה של %5/זק5081: .תג, .תז 207 .תז 7 השורה שתבוא מ?יד אחר? מילת הבקרה .תל תודפם בצמוד לשוליים הימניים הנוכחלים. השורות שיבואו אחר? שורה זו יוזצו בשבעה רווחים פנימה מן השוליים הימניים הנוכחיים. מצב תזוזה זה ישאר כתוקף עד לפעם הבאה שהמערכת תמצא פירוט אחר של תזוזה או שוליים. התוצאה תהיה: השורה שתבוא מי?ד ‏ אתר?ל מילת הבקרה .תד תודפסם בצמוד לשוליים הימניים הנוכח?לים. השורות שיבואו אחרי שורה דו יודצלו בשבעה רוותים פנימה ‏ מן השוליים הימניים הנוכחיים. מצב תזולה זה ישאר בתוקף עד לפעם הבאה שהמערכת תמצא פירוט אחר של תזוזה או שוללים. . דוגמה זו מראה את השימוש במילת הבקרה .תז כדי לסיים את התזוזה המצויה כרגע כתוקף. אם נציין .תז השפעתה של כל בקשת .תז קודמת מבוטלת בזאת, וכל שורות הפלט אחר? השורה הבאה יתחילו בעוליים הימניים הנוכתיים ללא תזוזות. התוצאה תהיה השפעתה של כל בקשת .תד קודמת מבוטלת בזאת, וכל שורות הפלט אתר? השורה הבאה יתחילו בשוליים הימניים הנוכחיים ללא תזוזות. 208 מדריך למשתמש - =>6פ₪ .תח נתזוזה חזרהז אט. השתמש במילת הבקרה .תה [תזוזה חזרה] כדי לגרום להזזת השורה הבאה אתחריה. מיקום השעוליים ישתנה לעורה זו בלבד, ואז *חזור לערכו הקודם עבור השורות הבאות. 2 קובע את כמות הרווח האופקי שבו יש לצמצם אֶת תזוצת השול?ים עבור שורת הפלט הבאה בלבד. אם צוין ת-, מילת הבקרה .תח תפעל למעשה בדיוק כמו מילת הבקרה .תש נתזוצת שורה]. אם הושמט ה, מניחה המערכת שהכוונה לאפם, ולא יהלה כל ש?נוי בשוליים. מצב התחלל: 0 ברירת מחדל: 0 שים לב: . .תח גורמת שבירה. . ערך התזוזה חזרה נכלל בסביבה הפעילה. הערות: 1. מילת הבקרה .תח מבצעת פונקציה דומה לזו של מילת הבקרה .תד [תלוזה]. הנחירה בין .תח לבין .תז היא בדזרך כלל ענ?לין של העדפה אישית. אפשר גם להשתמש בשתי המלים בבת אחת, כדי לפקת על תזוזות שוליים הן מימין והן משמאל. 2. הערך שצוין עם .תח מחוסר מן התזוזה הנוכחית גערך שוליים ועוד ערך תזוזה), כדי לקבוע היכן יש לערוך את השורה הבאה. אם הערך שצוין עם מילת הבקרה .תח עולה על כמות התזוזה הכוללת הנוכתית, תוצג הודעת שגיאה. 3. אם מופיעות בצו אתר זו מללות בקרה .תת או .תש בעלות ערכים חיונביים או שללליים של ת, בלי שורות תמליל ב:ניהן, מילת הבקרה .תח תקנבל את הערך האחרון שצוין בכל פעם, ולא את סכום הערכים. 6. מילת הבקרה .תח מופעלת על-יד? שורת התמליל, הדללוג או הרוות הבאה אחריה. ו 5. ערכו של ת מ?יצג את גודל הרווח הריק שיושאר לפנ" התמליל. למשל, .תח חח10 מזיז את השורה הבאה בלבד בפנטימטר אחד מן השוליים הנוכחיים, והתמליל יתתיל אחרי רווח ריק זה. דוגמאות: . דוגמה זו משתמשת נמילת הבקרה .תח כד? לשנות את השול?ים שצוינו עם מילת בקרה .ש? קודמת. .שי 3ס .תח 3ס אם נמצאת בתוקף תזוזת שוליים של שלוש פיקות נ(כמו בשורות אלה), השורה הראשונה תוחזר עד לשוליים הימניים הקבועים; לשורות הנאות תהיה תזוזת השוליים הרגילה של 3 פיקות מן השוליים הימניים הקבועים. מילות הבקרה של %5/זק5081: .תז, .תת 209 ...ונתת וו 200 התוצאה תהיה: אם נמצאת בתוקף תזוזת שוליים מדריך למשתמש - "₪56 של שלוש ‏ פיקות (;כמו בשורות אלה), השורה הראשונה תוחזר עד לשוליים הימנילים הקבועים: לשורות הבאות תהיה תזוזת השוליים הרגילה של 3 פיקות מן השוליים הימניים הקבועים. ְ .תט נתחילת טורז - 4 מילת הבקרה .תט [תחילת טור] גורמת לכך שהתמללל הבא אחריה יתהיל טור חדש. ( ב שים לד: . .חתט גורמת שבירה. . .תט מסיימת רצף, גוש צף, או הערת שול?ים. + .תט מבטיחה תחילת עריכת העמוד. הערות: 1. השתמש במללת הבקרה .תט כשאתה מעונלין שהתמליל הבא אחריה :ופיע בראש טור חדש. אם הטור הנוכתל בשעה שהמערכת נתקלת ב-.חט הוא הטור האחרון בעמוד, תהיה קפיצת הטור זהה לקפיצת עמוד, מכיוון שהטור הבא יהיה הטוד הראשון בעמוד הבא. גם אם אתה נמצא בתחילת טור, .תט תגרום לקפיצת טור. 2. החומר שאחרי .תע ימוקם בתחילת הטור החדש, וישאר שם גם אם איזון הטורים פועל. 3 אם גוש צף או רצף מושהה ממתלנים לתחללת טור חדש, אז? התמליל שאחר" .תט ?ופ?ע אחרי הרצף השמור. 6. אפשר לבצע קפלצת טור באמצעות כמה מילות בקרה אחרות, אם הנסיבות מאפשרות זאת. במקרה זה, הפונקציה זהה לקפיצת טור בלתי-מותנית המבוצעת על-ידי .תט. מילות הבקרה האחרות העשויות ְ לגרום קפיצת טור הן: .טמ נ[טור מותנה] .כ - .כ6 [רמת כותרת 0 - 6] .רצ נרצף: דוגמאות: . מילת הבקרה .תט מבט?חה שהתמללל הבא אחריה יופיע בראש טור: .תט תמליל זה ימצא בראש טור... מילות הבקרה של %5/זק5061: .תת, .תט 21 ו רנ .תמ [תרגם מחרוזת] - השתמש במ?לת הבקרה .תמ נתרגם מתרוזת] כדי לתרגם תו קלט למחהרוזת תווים. :ש להיזהר בשימוש במילת בקרה זו, משום שתרגום זה מתבצע אחר? תרגום הקלט, אבל לפנ ביצוע כל עיבוד אחר. /מתרונתנ/] סיים התעלם מ תו המקור שיש לתרגמו. זה יכול להיות תו יתיד, או קוד הקסאדצימלי בן שני תוו?ם. / תו מגבילל כלשהו. מחרוזת צורת הפלט הרצויה של תו המקור. זו יכולה להיות מחרוזת כלשהי באורך 0 עד 255 תווים. סיים קובע שיש להפסיק את תרגום התו שצוין למחרוזת זו. התעלם קובע שיש להשאלר את תו המקור הנתון בתמליל ולכלול אותו בפלט כפי שהוא, אבל אין למדוד אותו בעריכה. כלומר, תו שצוין עם המיצד התעלם יטופל כאי:לו הוא תו בעל רותב 0. ברירת מחדל: אין הערות: 1. אפשר לתרגם תו למחרוצת ריקה, הן באמצעות פירוט שני מגבילים צמודים והן באמצעות השמטת פלרוט המחרוזת מכל וכל. הדבר מביא בפועל למחיקת התו הנתון מן הפלט. 22 שלא בדומה למחרוזות מוגבלות אחרות (כמו במילת הבקרה .פצ נפצל חתמליל], למשל), מחרוזת .תמ אינה נסרקת בחיפוש אחר מגבילים פנימיים. לכן נחוץ תו מגביל סופי רק אם המחרוזת מכילה רוותים בסופה. 3. תרגום מחרוזות מתבצע רק כאשר פענוח הסמלים פועל. 6%. שלא בדומה למילות הבקרה .תק [תרגם קלט] ו-.תת [תרגם תו], אתה חייב לפיים במפורש כל תרגום מחרוזת בפירוט האופציה טיים. לדוגמה, .חמ % /נ[סימן האתוזים] יגרום להחלפת התו %, כל אימת שהוא מופיע בקלט, במחרוזת [סימן האחוזים], עד שתקיש: .תמ 66 סלים שים לב לכך שיתכנו קשלים בשימוש נמללת הבקרה .תמ [תרגם מחרוזת], אלא אם כן תשבית את הפענוח או תציין את הערך בקוד הקסאדצימלי. אם תציין .תמ % סלים, סימן האתוזים (%) יתורגם ל-[סימן האחתוזים] לפני ביצוע פונקציית .תמ. היזהר מאוד בתרגום התווים המשמשים כקודים הקסאדצימליים. 5. תרגומי מחרוזות שצוינו באמצעות מילת הבקרה .תמ נתרגם מתרוזת:ז מאוחפנים בטבלת הסמלים. מכלוון שתרגום המחרוזות מתבצע בעת ובעונה אחת עם פענוח הסמלים, המחרוזות המתורגמות לא ?עברו פענוח סמלים נוסף. 22 מדריך למשתמש - =6פה ות [נתחילת סוג-אותז ם. השתמש במללת הבקרה .תם [תחילת פוג-אות] כדי לצלין את סוג-האות שבו יש לערוך את התמליל הבא. סוג-האות הנוכח? נשמר לפנל שהמערכת מתח?לה לסדר בסוג-האות החדש; אפשר להשתמש גמ?לת הבקרה .שפם [נשחזר פוג-אות] כדי לשחזר את פוג-האות שנשמר. את סוג-האות החדש שבו אתה מתחיל תוכל לזהות כסוג-אות בעל שם נתון, המוגדר באמצעות מילת הבקרה .הם [הגדר סוג-אות], או כזיהוי סוג-אות חיצונ" נגשל המערכת המארתת) המפורט באופצלית 68485 של הפקודה 3זקזא56א. אפשר לפרט במילת הבקרה .תס יותר מסוג-אות אחד, וייעשה שימוש בסוג-האות התקף הראשון בפירוט זה. שמסוגאות :יהוי-סוגאות שפסוגאות שמו של פוג-אות, כמוגדר במללת הבקרה .הם נהגדר סוג- אות]. זיהוי-סוגאות שם ח?צוני גשל המערכת המארחת) של סוג-האות החדש, כמפורט באופציית 68885 של הפקודה 3ז50861א. ם מתחיל שוב את סוג-האות הנוכתי, אם אף אחד מסוגי האות המבוקשים איננו ניתן לשימוש ביחידה מסוימת. ברירת מחדל: משחזרת את סוג-האות הנוכתל. שים לב: . סוג-האות הנוכחי ומחסנית מוגי-האות נכללים בסביבה הפעילה. הערות: 1. לאחר בלצוע מילת הבקרה .תם, כל תווי התמליל הבאים אחריה יסודרו תוך שימוש בסוג-האות שצוין. סוג-האות שצוין נשאר בתוקף עד שתופיע שוב מילת הבקרה .תם, או מילת הבקרה .שם נשחזר סוג-אות], עם סוג-אות שונה. 2. מילת הבקרה .תס שומרת את סמוג-האות הנוכח?, לפני שהלא מתתילה סוג-אות חדש; מילת הבקרה .שם משתזרת את סוג-האות הקודם. אפשר לשמור עד 16 סוגי-אות. 33 מילת הבקרה .תם יכולה לזהות יותר מסוג-אות אחד. סוג-האות הנתון הראשון שזוהה במילת הבקרה .תם או שניתן עם אופציית 5 של הפקודה 3זק5061א, יתקבל כסוג-האות התדש. עבור מדפסות עמוד, חייב מסוג-אות זה לעמוד לרשותה של %5/זת1א5060. אם אף אחד ממוגי-האות שצוינו איננו תקף, תוצג הודעת שגיאה. לפרטים נוספים, ראה "נספת ה. תוכנית מפתח ספריית סוגי-האות של =6ת" בעמוד 367. 6. מערך סמלי המערכת %פ%אות מכיל רשימה של זיהויי פוג-אות חיצוניים גשל המערכת המארחת) שצוינו עם אופציית 68885 של הפקודה 3זק1א5060א. %8אות(0) מכיל את מספר סוגי-האות שצוינו, %8אות(1) מכיל את זיהוי סוג-האות הראשון שצוין ג(או את ברירת המחדל של היחידה הלוגית, אם הושמטה אופציית 5א0), %8אות(2) מכיל את זיהוי סוג-האות השני, וכן הלאה. 5. אפשר להשתמש במילת הבקרה .הפ [הגדר פוג-אות] להגדרת סוגי-אות בעלי שמות נתונים שהם צירופים של סוגי-אות חיצוניים גשל המערכת המארחת) ופונקציות עריכה כגון הדגשת קו תחת" והדפפה חופפת גתו על תו). אפשר להשתמש בכל סוג-אות בעל שם נתון עם מילת הבקרה .תס. 6. עם תחילת סוג-אות בעל שם נתון שהוגדר במיצד טפום של מילת הנקרה .הפם נ[הגדר פוג-אות], נמידה ולא צוינו כל תכונות תיאוריות וגודל-נקודה כחלק מההגדרה, :ישארו אלה ללא שינול. המערכת מתעלמת מהמיצד טפוס לגבי כל יחידה מלבד מדפפות עמוד. 7 עם תתילת מוג-אות בעל שם נתון, אם לא צוין מיצד טכלתקדוד כחלק מההגדרה, הוא נשאר בעינו. המערכת מתעלמת מהמיצד טבלתקדוד לגב?ל כל יחיזה מלבד מדפסות עמוד. מילות הבקרה של 5/זַק5081: .תמ, .תם 23 דוגמאות: | . שורה זו סודרה בסוג-אות ברירת המחדל של מסמך זה. עבור מדפסת 0, להקשת .תם 2פא תהיה תוצאה דזַּן.2%9 . תוכל לצי:ין את פוג-האות החדש בדרך סמלית: .תם %8אות(2) מכאן ואילך יסודר התמליל בסוג-האות (יהלה מה ש?היה) שהופיע שני ברשימה שניתנה עם אופציית 5אג68 של הפקודה 3זק1א50א. אם צוין רק סוג-אות אחד עם אופציית 08.85, יהיה ל-%8אות(2) ערך ריק. הדבר שקול כנגד .תם | ההשפעה היחידה לכך הלא שמירת פוג-האות הנוכחי עבור מילת הבקרה | .שם [שחזר פוג-אות] המקבילה. = | אם הגדרת סוג-אות בעל שם נתון, כגון .הם הבלטה הד הג טוג 2פא אזי, בעריכה עבור מדפסת 3800, להקשת .תס הבלטה תהיה תוצאה זו. . בעריכה עבור מדפסת 6250, אתה יכול להגדיר סוג-אות בעל שם נתון בכך שתתאר אותו. לדוגמה,59 .הם גוף טפופ('חותוחסץ סקע%סהסא' 10) כשתקיש .תם גוף יסודר כל התמליל הבא בסוג-אות מטפום "פנינים" 10 נקודות, בתנא" שסוג האות "פנינים" עומד לרשות המערכת שבה אתה משתמש. . נניה שהוגדר גם סוג-האות בעל השם הנתון הבא: .הס קטן טפום (6) אם מוג-האות הנוכחל הוא "פנינים" 10 נקודות, והקשת .חם קטן יסודר התמליל הבא ב"פנינים" 6 נקודות. . יתכן שלא תדע בדיוק אילו סוג:-אות עומדים לרשותך בשעת יצירת המסמך. לדוגמה, אול? אתה מכין מסמך לעריכה עבור מדפסת 3800 מבלי לדעת באילו סוג:-אות תשתמש בפועל. אם תרצה להבטית שקטע תמליל מסוים יסודר באות שמנה, תוכל להקיש .תם 8510א 812א 12פא התמליל הבא יערך בסוג האות "10פא", אם צוין סוג זה עם אופצלית 5 של הפקודה 73זק5681א. אם לא, תשתמש המערכת ב"812א", אם צוין, וכן הלאה. %? כמובן, בתנאי ש-2פא אכן צוין באופצילת 0885 של הפקודה 3זס1ק50א. 5 סימן מסתר? של %66וחו1 הסוצה:זססק:ז00 סמע%סהסה. 206 מדריך למשתמש - "₪56 כאשר עורכים מסמך להדפסה במיבחר של יתידות, עשויים סוגי-האות הזמינים להשתנות בהתאם לסוג היחידה. לדוגמה, יתכן שסוג-האות הבא יעמוד לרשותך רק בעריכה עבור 1403: .הס עלעצ3 עלעצ חזור 3 ויתכן שסוג האות הבא יעמוד לרשותך רק בער?*כה עבור מדפסת 6250: .הס שמן טפוסגטהג5פ5אסאה שמן 10) חוכל להבטיח שקטע תמליל יודפס באות שמנה, בל קשר לסוג המדפפת שעבורו נערך המסמך, אם תקלש: .תם שמן עלעצ3 אפשךר להשתמש במיצד = כדי למנוע הודעת שגיאה במקרה שאף אחד מסוגי-האות שצוינו עם .תס לא הוגדר. לדוגמה, נניח שהגדרת סוג-אות בשם "אלורים" לשימוש בעריכת מסמך עבור מדפסת 6250, וסוג-אות בשם "?2וּה" לשימוש בעריכה עבור מדפסת 3800. מילת הבקרה .תם א?ורים 2וּה תביא לכך שהתמליל הבא י?ערך תוך שימוש בפסוג-האות "איורים" אם יחידת הפלט היא מדפסת 6250, או "2וח" אם יחידת הפלט היא מדפסת 0, אבל לגרום להודעת שגיאה בעת שימוש ביחידה אתרת כלשה?ל. אם תקיש תחת זאת .תס איורים 2וּ0 = לא תופיע הודעת שגיאה אם המסמך *ערך, דרך משל, עבור מדפסת 53; עריכת התמליל הבא תימשך תוך שימוש בסוג האות הנוכחי. מילות הבקרה של 5צ/ז;5661: .תס 25 .תע [תוכן ענל?נלם] ו מילת הבקרה .תע [נתוכן ענ?ל?נים] גורמת ליצירה אוטומטית של תוכן העניינים, לשיבוצו ולהדפסתו. את הכיתובים בתוכן הענלינים אפשר למקם באמצעות מילות הבקרה לרמת כותרת .כ - .כ6 נ[רמת כותרת 0 - 6: ומילת הבקרה .צת נצרף תוכן]. 1 שם ח בקרה / ח קובע כמה מספרי העמודים שיש לשמור עבור תוכן העניינים. אם הושמט ה, מניחה המערכת שהכוונה ל-1. מיצד זה מועיל בלותר כאשר ‏ יש לערוך את תוכן העניינים בתחילת המסמך, באמצעות אופציית 0;855אז. במעבר הראשון, נאספים כיתובי תוכן העניינים עם מספרי העמודים המתאימים לכל אחד. בעת המעבר הראשון, תוכן הענ?לינים מכיל עמוד אחד; במעבר השני, הוא עשוי להכיל עמודים רבים. אם לא נשמרו מספרי עמודים לתוכן העניינים בעת המעבר הראשון, מספרי העמודים במעבר השני עלולים להיות שונים מאלה שנאספו במעבר הראשון, ותוכן העניינים לא יהיה מדולק. על-מנת שמספרל העמודים בתוכן הענלינים יהיו מדויקים, לכל כיתוב בתוכן צריך להיות מספר עמוד זהה בשני המעברים. שם שורת רשות שאפשר להשתמש בה ככותרת לתוכן הענללנים. אם לא ניתן שם, תשתמש המערכת במילה תוכן העניינים. רמת כותרת 1 (.כ1) נוצרת אוטומטית בראש תוכן העניינים, ומשתמשת בשם שניתן או במלה תוכן הענלינים. בקרה מילת בקרה או מכלל שיש לעבד בראש תוכן העניינים במקום מילת הבקרה .כ1. אם מיצד זה מתתהיל בנקודה, המערכת תנית שזוה: מילת בקרה, ולא שם. / הוראה ל-05/זק5681 שלא ליצור רמת כותרת 1 עבור תוכן העניינים, אבל קפיצת עמוד תבוצע בכל זאת. השתמש במיצד זה אם אינך רוצה לתת שום שם לתוכן הענלינים, אינך רוצה לבצע שום מילת בקרה, ואינך רוצה שיווצר שם ברירת המתדל תוכן העניינים. ברירת מחדל: 1 שים לב: *‏ .תע גורמת שבלרה. *‏ .תע מבטיחה תחילת עריכת העמוד. . .תע מסיימת שטת, רצף, גוש צף והערת שוליים. הערות: 1. כשמופיעה מילת הבקרה .תע, מעובדת רמת כותרת 1. מתבצעת קפיצת עמוד, אם אינך נמצא ממילא בתחילת עמוד, אבל שום כיתוב אינו ממוקם בתוכן העניינים לרמת כותרת זו. כל כיתובי תוכן העני?נים שנאספו בקובץ השירות 6סזזטפע נערכים ומודפסים בשלב זה. הכיתובים באים ממילות הבקרה לרמת כותרת שהגדרתן מחייבת כיתוב בתוכו הענלינים (כברירת מחדל, מילות הבקרה .02 עד .32 ועד בכלל יוצרות כיתובים אלה), וכן ממילות בקרה .צת מפורשות שהופיעו בקובץ המקור ועובדו לפני הופעת מילת הבקרה .תע, במעבר הקודם או במעבר הנוכח?ל. 2 תוכן העניינים נערך בהתאם לממדי השורה והעמוד שהיו בתוקף בשעת הופעתה של מ:לת הבקרה .תע, ולא אלה שהיו בתוקף בשעת עיבוד רמות הכותרת השונות. לכל שורה בתוכן העניינים יהיו סימן ההגהה ומפפר העמוד שהיו בתוקף בשעת עיבוד רמת הכותרת. 3. בגמר עריכת תוכן העניינים, מתנצעת קפיצת עמוד מותנית, והעמוד החדש ימוספר כאילו היה בתוקף מיספור עמודים רציף ותוכן 206 מדריך למשתמש - ת6כה העניינים תפם בדיוק ח עמודים. אם התוכן תופס פהות או יותר . מ-ח עמודים, יווצרו במיספור פער או חפיפה. כשאתה מצלין ח, אתה שומר ח מספר* עמודים עבור תוכן הענ?ינים. לדוגמה, אם ציינת .תע 5 ותוכנו של תוכן העניינים מתתיל בעמוד 2, אזי העמוד הראשון אחר? תוכן הענלינים יקבל את המספר 7 בשנל המעברים, וכיתובי התוכן שנאספו בשעת המעבר הראשון יהיו מדויקים גם במעבר השנל. אם, אחרי עיבוד מילת הבקרה .תע ולפני איסוף כיתוב כלשהו לתוכן העניינים, אופם מ?ספור העמודים מפורשות באמצעות .קד או .מד, אזי כיתובי תוכן הענלינים שנאספו בשעת המעבר הראשון יהיו מדויקים גם במעבר השני, בלי קשר למספר העמודים שנשמרו עבור תוכן העניי?נים, או למספר העמודים שתוכן העניינים תופם בפועל. 6. אם אתה מציב את מילת הבקרה .תע בהתחלת המסמך, עליך להשגית שפענוח סמלים בשעת המעבר השני לא יביא להרחבת המסמך או להקטנתו בצורה כצו שמספרי העמודים שנאספו במעבר הראשון יאבדו את תוקפם. דוגמאות: . כדוגמה לתוכן ענלינים שנוצר אוטומטית, ראה את תוכן העניינים של מסמך זה. מילות הבקרה של %5/זק61א50: .תע 207 ה .תק [תרגם קלטז 1 השתמש במילת הבקרה .תק [תרגם קלט] כדי לתרגם את קובץ הקלט מצורה אחת של הצגת קלט לצורה אחרת. :₪ להיזהר בשלמוש במילת בקרה זו, משום שהתרגום יתכצע לפני כל פעולת עיבוד אחרת. הודיוו*תהתתתתחח====''י מ תו המקור המיועד לתרגום. זה יכול להיות תו יחיד, או קוד הקסאדצימל? בן שנ? תווים. ת צורת הפלט הרצויה של תו המקור. יכולה להיות תו יחיד, או קוד הקסאדצימלי בן שני תווים. מצב התחל?: אין שום תרגום. ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחל?. הערות: 1. - מילת בקרה .תק יחידה אפשר לציין כמה וכמה זוגות של תווים תרגום. 2. התמליל הקשור לכותרות רצות עיליות ותחתיות מתורגם באמצעות טבלאות התרגום ההתחליות, תוך שינויים שהוכנסו, אם הוכנסו, באמצעות מילות בקרה .תק שבהן השתמשת בהגדרת הכותרות הרצות. 3. פירוט התווים לתרגום נשאר בתוקף עד לשינויו המפורש. 6. תרגום הקלט, כַפ? שצוין באמצעות .תק, מתבצע בשורות הקלט לפני כל עיבוד 5ט/ַ56810 אחר. תרגום הפלם, כפי שצוין באמצעות .תת, מתבצע בשורות הפלט אֶחַר? ש-%5/ז;5681 השלימה את העיבוד. 5. התרגום המוַגדֶר באמצעות .תק מתבצע הן בשורות מילות בקרה והן בשורות תמליל. עליך לדעת שלקודי התו הבאים יש משמעות מיוחדת כאשר הם מופיעים בשורות תמליל, ושתרגום .תק מתבצע לפני בדיקת התווים הללו: 05 טבלר אופקל 16 תו מחזיר 40 רוות ריק 6 רוות דרוש9+ כשהתווים הללו מופיעים בשורות תמליל, הם מסולקים ומוחלפים בתווים אחרים או במילות בקרה, בהתאם לפסוג יחידת הפלט הפיזית. כל שאר התווים הנמצאים בשורות תמליל מטופלים כנתונים וממוקמים בפלטע הערוך אחרי עיבודו נהתאם למילות הבקרה .תת נ[נתרגם תוז או, במידת הצורך, .תג נתרגם אות גדולה]. דוגמאות: . אם אין במסוף שלך מקש טבלר, תוכל לתרגם איזה מקש אחר שאינך מרבה להשתמש בו, כגון הסימן "לא לוגי" (-)6, כך שימלא תפקלד זה במסמך שאתה יוצר. לדוגמה, אם תציין .תק - 05 יביא הדבר לתרגום הסימן "לא לוגי" ל-05 הקסאדצימלי, שהוא קוד תו הטבלר. כל עוד התרגום בתוקף, כל פימן "לא לוגי" שיופיע בקובץ הקלט ?שמש כטבלר. . היזהר בבחירת התווים שישמשו כמקור לצורך תרגום. תרגום הקלט מתבצע לפנל עיבוד מילות בקרה, כך שאם תציין .תק . 05 -----------]]7-7- 9 את קוד התו לרווח דרוש אפשר לשנות באמצעות מילת הבקרה .הת [הגדר תו] רד. 208 מדריך למשתמש - =₪6 תתורגם כל נקודה המופיעה בקלט ל-05 הקסאדצימלי, תן הטבלר, ושום מילת בקרה לא תעובד. כשתתחיל %5/זק50681 לחפש מילות בקרה, לא תמצא אף אחת משום שכולן כבר תורגמו לתווי טבלר. כדי להחזיר זוג תווי תרגום קלט לערכים המקוריים, עליך להשתמש בערך ההקפאדצימלי של תו המקור. אם ציינת קודם .תק - 05 ולאחר מכן אתה מבקש שהסימן "לא לוגי" אכן יפיק את הסימן "לא לוגי", במקום טבלר, עליך לציין .תק "5 "5 אם תציין רק ותק ד - יתורגם הסימן "לא לוגי" ל-05 הקפאדצימלי לפנ" עיבוד מילת הבקרה .תק, כך שתקבל למעשה: .תק 05 05 לכן, הםימן "לא לוגי" ימשיך להיות מתורגם ל-05 הקסאדצימל?ל אחרי עיבוד מילת הבקרה .חק. מילות הבקרה של %5/זק1ח50: .תק 209 .חש נתזוזת שורה] + | 9 השתמש במילת הבקרה .תש [נתזוזת שורה] כדי להזיז את שורת הפלט הבאה יחסית לשוליים. תח קובע את כמות הרווח האופקי של תזוזת שורת הפלט הבאה מו השוליים הנוכחיים. ת+ קובע שהתמליל יוזז שמאלה, ת- מזיז את התמליל ימ*נה. מצכ התחל?ל: 0 ברירת מחדל: 0% שים לב: . .תש גורמת שבירה. . תזוזת שורה נכללת בסביבה הפע?לה. הערות: 1. מילת הבקרה .תש [תזוזת שורה] הלא השיטה הטובה ביותר להזיזד רק את שורת הפלט הבאה. השורה מוצזזת שמאלה או ימינה מן השוליים הנוכחיים (הכוללים כל ערכי תזוזה שכבר נמצאים בתוקף). 2. ערכו של תח מייצג את כמות הרוות הרלק שתושאר לפני התמליל. ( למשל, .תש ו0.5 מזיזה רק את השורה הבאה בחצי? אינץ', והתמליל יתחיל אחר? השוליים הריקים הללו. 33 מילת הבקרה .תש ומילת הבקרה .תת [תזוזה חזרה] משלימות זו את זו; לכן, מי?לות הבקרה .תת 5+ ו-.תש 5- זהות בפעולתן. 6. מילת הבקרה .תש יכולה להיות שימושית בתחילת פיסקה חדשה. 5. אם נתקלת המערכת במילות הבקרה .תש ו.תחת בזו אחר זו, בל? תמליל ביניהן, או אם צוינו הגדלות חיוביות ושליליות של מילות בקרה .תש בלי תמליל ביניהן, מידת התזוזה תיקבע עבור שורת הפלט הבאה בהסתמך רק על .תש או .תח האחרונה שניתנה. גכל .תת או .תש שצוינה קודם לכן תבוטל מאליה.) כך, השורות .תש 640 .תש 6+ יביאו להזזת שורת התמליל הבאה בשישה רוותחי-ח, ולא בעשרה רוות?ל-₪ח. 6. נסיון להזיז שורה ימינה אל מעבר לשוליים הימניים הממשיים, או שמאלה אל מעבר לשוליים השמאליים הממשיים, יביא להצגת הודעת שגיאה ולאיפום כל התזוזות. 7 מילת הבקרה .חש מופעלת על-יד? שורת התמליל, הדילוג או הרוות הבאה אחריה. דוגמאות: . .תש ח5 לשורה זו קדמה מילת הנקרה .חש 3₪. מטרת הדוגמה הזאת היא להציג את פעולתה של מילת הבקרה .תש. מילת הבקרה .תש מזיזה את שורת הפלט הבאה אחריה. במקרה זה, שורת הפלט שבאה אחרי מילת ] הבקרה הוזזה ב-3 רוות?-ח. 220 מדריך למשתמש - =₪56 וה ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הההחוחוההההחחחההההאאאהה.'אחאחאאהההה/הההההההה .אוהה ,]יתבב () יחת [תרגם תו] %ד, מילת הבקרה .תת נתרגם תו] מאפשרת לך לקבוע את צורת הופעתו בפלט של כל תו שהוא בתמליל המקור. מ תו מקור שיש לתרגמו. זה יכול להיות תו יחיד, או קוד הקסאדצימל?ל בן שני תווים. ת צורת הפלט הרצויה של תו המקור. אפשר לציין יותר מזוג אחד של מקוד וקוד פלט מיועד עם מילת בקרה .תת יחידה. ברירת מחדל: משחזרת את טבלת תרגום הפלט ההתחלית. הערות: 1. מילת הבקרה .חת מועילה במיוחד כאשר יח?דת הפלט הסופי משתמשת בקבוצת תווים שונה מזו ששימשה ליצירת קובץ המקור של ז1ק56. 2. התרגום הקשור לכותרות רצות, עיליות ותחתיות, מתורגם באמצעות טבלאות התרגום ההתחליות, בתוספת שינויים שהוכנסו באמצעות מילת הבקרה .תת בכותרות הרצות. 3. מכיוון שעיבוד מילות הנבקרה הוא פנימי, מילת הבקרה .תת אינה מתרגמת אותן כלל. אולם נתוני תמליל הקשורים למילות בקרה גכגון ב רצבות, עיליות ותהתיות, או הודעות שהקיש המשתמש) אפשר תרגם. 6. מיפרט תרגום התווים נשאר בתוקפו עד לשינויו המפורש או עד להחזרת טבלת התרגום ההתחלית לתוקף באמצעות מילת הבקרה .תת. 5. באמצעות השימוש במילות ההבקרה .אם, .קט או .קל, אתה יכול לציין ות תווים שונות לפלט עבור הרצות שונות של המסמך ביחידות פלט שונות. 6. תרגומי פלט שצוינו באמצעות מילת הבקרה .תת מבוצעים על שורות הפלט אחרי השלמת עיבוד 05/ז50610. תרגומי קלט שצוינו באמצעות מילת הנקרה .תק מבוצעים על שורות הקלט לפן: תחילת עיבוד 5. 7 קחידות פלט שונות מטפלות בצורה שונה בתווים שאינן :כולות להדפים. לפיכך, עליך לוודא מראֶש שקודי תוו? הפלט שאתה מציין עם מילת הבקרה .תת גיתנים להדפסה ביחידת היעד, בסוג-האות הנוכחי. 8. במדפסת עמוד, התו הריק 60 הקסאדצימלי) משמש כתו רווח משתנה. לפיכך, אפור לך לבקש המרת כל תו שהוא לקוד 0 הקסאדצימלי. 9. אין להשתמש במילת הנבקדרה .תת לקבוע זוגות תווים בעלי גדלים שונים. הפרש הגדלים יגרום לשינוי אורכי השורות וגובהיהן נדרכים בלתי-רצויות. השתמש במילת הבקרה .תק נתרגם קלט] לתרגום מסוג זה. דוגמאות: . .תת 0 0ם 11 2 02 3 3 6 06 5 5 6 6ם 7 7 8 8 9 9 הדב יביא להדפסת הספרות 9 עד 9 נצורת ספרות תלויות (%ו"6"50קט5), אם צורה זו קיימת בסוג-האות הנוכחי. למשל, הנוסתה::3 - ב ו לא בכל יחידות הפלט קיימים תווים תלויים. מילות הבקרה של 5: .תש, .תת 271 2+3א תודפס כך: ץ+?א 202 מדריך למשתמש - ;ספה 0 תקצלר של פץ/זק+זח50 208 תמונה של מבנה עמוד %5/זַקזא50. 5 | רשימת קבצי השירות ש-05/ז50817 יוצרת או משתמשת בהם 6 | תקציר אופציות הפקודה 3זת5081א. 228 תקציר מילות הבקרה של 5ש/זק1א56 ומיצדיהן. חושים | עמוד | תאו 00| י . רשימת מילות הבקרה הגורמות תמלד לשבירה בין שורות תמליל בקלט. רשימת מילות הבקרה הנכנסות תמיד לתוקף בעמוד הבא. רשימת מילות הבקרה האסורות בשלמוש ברצף, בגוש צף, בהערת שוללים או בשטח בעל שם נתון. רשימת מילות הבקרה המתחילות את עריכת העמוד. 200 תקציר סמלי מערכת %5/ז;508₪1. 21 22 רשימת מתארי סמל. רשימת מיצדים הנכללים בסביבת העריכה. ₪ )( ₪: 208 רשימת המיצדים הנכללים בסביבת העריכה והמועברים מהסביבה הפעילה לסבינבת כותרות רצות עיליות ותחתיות. קבוצת התווים של מדפסת יבמ 1603. 207 רשימת סוגי-האות המסופקים עם %5/ז1א56 לשימוש עם מדפסת 3800. רשימת סוגי-האות המסופקים עם מדפסת 3800. סוגי אות נוספים המסופקים עם מדפסת 3800 דגם 3. ₪ 4 תרשים 11. מפתת לתקציר %5/זק5081. תקציר של %5/זַק5081 203 0000 כ 7 <-----א ו רך שורה (.א*פ --------6 / קצה עליון (.קע) כותרת עליונה ג.כע) צף (.צף) א ו ך ך ד ףּ (.אד) יייי'ווייייו... רוחב טור . צף (.צף) כותרת תחתונה ג.כת) ץ קצה תחתון ג.קת) 226 מדריך למשתמש - >6סא קבצי שירות של 5/זס1ח50 מילות זיהוי-קובץ ת:לאור בקרה אופציה דוזחם זוזפס קובץ קלט מסוף 0 זו קובץ פלט מסוף = ד זטוזפס קובץ =ז0 5/%5אזַאז5 56 קובץ הודעות שגיאה 6 דזטוזפס קובץ תוכן הענ?לינים = דאוזטוהפת קובץ כתיבה לקובץ תרשים 13. זיהוי של קבצ" שירות של פט/זקזא50: 5/דק56%1 משתמשת בקבצים אלה או יוצרת אותם כתוצאה ממילות בקרה או אופציות שניתנו לה. אפשר לשנות את הגדרתו של כל אחד מן הקבצים הללו באמצעות מילת הבקרה .הק [הגדר קובץ], בכפיפות למגבלות מפוימות בהתאם לשאלה אם אופציות הפקודה זטפפ0א או זטפס מצויות בתוקף או לא. הודעות שנוצרו באמצעות מילת הבקרה .הד [הודעה] 2 0ןאםפזאפת, אם לא צוינה אופציית (צג|שפ) ₪555.65 של הפקודה תקציר של 5צ/זקזַק50 205 נקרת הדפסת ההודעות. מסיימת את העיבוד עם הופעת שגיאה. מבטלת אפשרות לשנות הגדרת קבצי שירות של אופציות מיצדים תיאור : מארבעה מזה? פוגי-אות תיצוניים עבור ה?תידה הלוגית מדפסות עמוד: אולם אפשרויות העריכה שטאזזאסס אוו ממשיכה בעיבוד לאחר הופעת שגיאה לא חמורה. הווה סמל מערכת %5/זק50861: 58הקקש. זפסם (זיהוי-תתנה) מציינת תחנת פלט רחוקה. (תקפה רק ב-50ז). 8 זאס; ( [1070008ו+] מציינת ספריית סוג-אות. [סקע16%ו+]) אפסאך מאפשרת את הפעלת מילת הבקרה .צמ [צרף מפתת]. סמל מערכת %5/זק5081: א8פמפתת זא זטפפסא 5זץ. (תקפה רק ב-685 וב-50ד.) סמל מערכת %5/[זַק1ַ568: א58הקקש. פאזפ (החוּס) מזיזה את העמוד שמאלה. ו 08 ) סמלי מערכת פץ/זק1א50: 8פתפ, א8פתז 5 (%64ה0+ ... %1ה0ס+) מציינת עד ארבעה סוג:?-אות. אפשר לצ?ין ?ותר אינן מוגבלות לסוגי האות שצוינו. סמל מערכת %5/זק5681: א8פאותג ) 5. זטספ מאפשרת שינול הגדרה לקבצל שירות של 5זק. (תקפה רק ב-605 וב-50ז.) 5 [נ(סוס1ו+)] מציינת קובץ לפלט. 8 (... סהההטו1) מציינת ספריות סמלים ומכללים. גרק אחת ב-50ד; עד שמונה ב-045.) (1צא |סס+ נסזץ (ס460אזץ+ 1 ננאם])) א מונעת כניסת שיגרות יציאה 5;15. (תקפה רק ב-085 וב-50ז). 5% ה מונעת הנחיה להתקנת נייר. ג(תקפה רק בער?כה עבור מסוף מכונת-כתיבה ב-0085 וב-50ז). מדפיסה שם קובץ ומספר שורה. מדפסות עמוד ו מתעלמות מאופצלה זו. 5נמ-ץ 1 מציינת קובץ המכיל אופציות 3זק5681א. (תקפה רק ב-0085.) תרשים 14. תקציר אופציות הפקודה 3זק5081א (חלק 1 מתוך 2) 206 מדריך למשתמש - 66פה מיצדים 1 זטוזסאק] [9 נסז] ם [נאסא;ם:: נה אס" ם נ[אסק-:] נננצואס ם [א08א;:: [(פסט ,0ס+ 5 16000165 וי [(0ו10ו+)] זז הוווווו ה משעה הודעת זיהוי ג:רסת תוכנית הער?כה. 3 (שחהחפו1) מציינת ספריה ב-0פז. מציינת את ברירת המחדל לפסוג קובץ לשיבוץ ולהוספה ב-6085. מציינת ספר?לית מיקטעים. מדפיסה עמודים נפרדים במסוף. (תקפה רק עבור מסופי מכונת כת?בה ב-085 וב-50ז). ש0גק הדפפסה טלקטיבית של עמודים. ב-06805 וב-750). (זקאסא?; תקפה רק זאזאק יוצרת פלט מודפם. ב-06%85, נוצר תוך ניצול תמיכת :5/א% במדפסת 3800 וירטואלית. (תת- אופציות תקפות רק ב-50ז). לא תקפה עבור מדפסת .0 מצלינת פרופיל. (קובץ שלש לשבצו לפנ? עיבוד קובץ הקלט הע?קרל.) 18 -- 3 ץצ משתקת את מילת הבקרה .מע [נמערכת]. "0צ5 היא ברירת המחדל. תקפה רק בסביבות 0פז ו-085. אסצפ מאפשרת את מילת הבקרה .מע [מערכת] אחר? שניתנה אופציית ";0צ5. תקפה רק בסביבות 0פ5דך ו-05. ו מציבה ערכי פמלים ענור האאפוס:. אאפז 3 0000000000 ]| מציגה את הפלט במסוף המשתמש. 5 סאד מכינה מסמך בשנ מעברי עריכה, ויצ?רת הפלט במעבר השני. סמלי מערכת %5/זק1א50: א8פשני, %8מעבר מדפיסה את כל שורות הקלט ללא עמוד מתעלמות מאופציה זו. סמל מערכת %5/זק81א56: א%8מקור עריכה. מדפסות ₪ ממירה אותיות לועזיות קטנות לגדולות לפנ? ההדפסה. - או 9056867 5% [(...5הסו%קס-0ש5)] אופציות מוגדרות-משתמש, התייבות להתחיל בתו הסושסס "הּ". (תקפות רק ב-085). תרשים 14. תקציר אופציות הפקודה 3ז;81א506א (חהלק 2 מתוך 2) תקצילר של %5/זַק₪1ק50 207 מילת בקרה מיצדים חלאור תווית נשורה: הצב תווית: מכנים שורה שאפשר להשתמש בה כמטרה למילת בקרה .לך. התחל|פיים| אות גדולה: הדפסת שורת קלט, אם היא בלועזית, בתווי אות גדולה. מצב התחהל?: סיים ברירת מחדל: 1 ננ|ת|ה שורהז אורך עמוד: קובע את כמות הרוותח, כולל קצה עליון ותחתון, לכל עמוד פלט. מצב התחלי: תלוי ביחידה הלוגית ברירת מחדל: מצב התחלי סמל מערכת %5/זק5081: נצט|צ+|צ-] - א מבדק ע נשורת קלט: מבדק יכול להיות קמ קש של לש גמ גש = דם > % ₪8 %8אד או: בודק את היחתם בין א ו-ע. אם המבדק אמית?ל או שמילת הבקרה .אם, .וג או .או האחרונה ו אמיתית, %5/זק1א568 מעבדת את שורת הקלט. אז: עיבוד שורת הקלט אם מילת הבקרה .אם, או .או האחרונה שבוצעה היתה אמית:ת. .וג כמ הווה נהתחל|ס:ים] א מבדק ע נ[שורת קלטז אם: בודק את היחם בין "<" ו-"ע". אם המבדק אחרת: מעבד את שורת הקלט אם מילת הבקרה .אם, .וג או .או האחרונה שבוצעה לא יצרה מצב אמיתי. איזון טורים: הוראה ל-%5/זק5681 לנסות לאזן את הטורים באמצעות חלוקה שווה של התמליל ביניהם עם הופעת קפיצת עמוד או עם שינו?ל הגדרת הטורים. אמיחי, %5/זק;זַ508 מעבדת את שורת הקלט. אם מבדק יכול להיות: לא, %5/זק5681 מתעלמת משורת הקלט. -0 קש של לש גמ גש א מבדק ע יכול גם להיות: לב ם כ -ם > 26% עמוד של|לש זוגי|איזוגי פלט של|לש הדפסה|מסוף|מדעמ נת|ה+|מ-] אורך שורה: קובע את אורך השורה בכותרות עיללות ותחתיות. סמל מערכת %5/ז;5681: %8אש מצב התחלי: תלוי ביחידה הלוגית. ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחל?ל. רצות בצע הוראה: מבצע את שורת הקלט כמילת בקרה, גם אם ישנו מכלל בעל שם זהה. שורת מכלל בצע מכלל: נצע את שורת הקלט כמכלל גם אם פענוח המכללים מושבת. בטל עריכה: מבטל או משחזר שרשור שורות קלט ויישור שורות פלט. מצב התחלי: סיים הרחב ברירת מחדל: התחל שורת מילת בקרה נג|צם נח: נת: נע] דלג: קובע את כמות הרוות האנכי שיש להכנ*ם לפנ? שורת הפלט הבאה. לא יוכנפו שורות רוות אם .דל מופיעה בראש עמוד או טור. תרשים 15. תקציר מילות הבקרה של 5ט/זק1ק50 גחלק 1 מתוך 10) 208 מדריך למשתמש - =356 מילת בקרה מיצדים יאור .דמ נצ] קפיצת עמוד מותנית: גורמת לקפיצת עמוד אם בעמוד הנוכחי נותרה כמות רוות קטנה מזו שצוינה. ברירת מחדל: .דמ גורמת לקפיצת עמוד, אלא אם כן אילן כלל נתונים בעמוד הנוכת?. .הב הזז בסילםס: קובע שאת התמליל הבא :₪ למקם מעל קו הבסיפם הרגיל או מתתתיו. מדפסות שורה מתעלמות ממילת בקרה זו. מצב התחל?: ברירת מחדל: מחזירה את קו הבסים הנוכתחי לקו הבפיסם הרגיל. .הד /נקוד:/הודעה/נ[/] הודעה: ‏ יצירת הודעה בעלת מבנה דומה להודעות השגיאה של %5/זַק1ַ8ק50. .הה נהתחל|סלים: הגדר הדגשת קוה תחתי: קובע אם תוו"ל רוות נשםישרם] נצם יודגשו בשעת בי?צוע מילות הבקרה .קג ו-.קו. מצב התחל?: התחל ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחל?. דר ₪ >+ | ג הגדר שטת: הגדרת שטח בעל שם נתון. נסובב סםיבובץ נה [ה1 ... תה9:: הגדר טור: של כל טור. מצב התחלל: פירוט מספר הטורים בעמוד ומלקומו טור אחתד בעמדה 0. שםישר נעוב? הז נסוג שמסוג: הגדר ישר: מגדיר קו ?שר בעל שם נתו משתנה. ועובל הגדר רמת כותרת: מגדיר את המבנה והמאפיינים של כותרות הפרקים והקטעים הנוצרות באמצעות מילות הבקרה .כח. ברירת מחדל: שחזור המצב ההתחל?. הגדר מכלל: מגדיר מכלל באמצעות תמליל, מי?לות בקרה של %5/זק5061 ותווים מיוחדים. אפשר להגדיר מכללים בשורה יחידה, מבלי להקדים לכל שורה את מילת הבקרה .המ נהגדר מכלל]. שורה1/.../שורהתנ/] ספריה|סיים] נשםסמל] נסוג שמסוגם] נקובסים ט] נ/מתרוז:תנ/] נשמסמל] [תמלילז [/קמחרוזתנ/] הגדר משתנה: מגדיר משתנ: תמל?ל ומקצה להם ערכים. תרשים 15. תקציר מילות הבקרה של 5ש/זק81ק50 (חלק 2 מתוך 10) תקציר של 5/זַקזַק50 209 שמסוג נהד|הג|הדהג|עצורן עלעצ חזור ח [עלעצ תו 6| תיבה שםתינה| סוג נזהוי-סוגם| טפום 1ג] תיאור [):| טבלתקדוד זהטק הגזר סוג-אות: מגדיר סוגי-אות פנימיים הכוללים מאפ?יני סוג-אות חיצוניים ופונקציות עריכת שורה. . הערה: מזהה שורת הערה. הערת פלט: מצלינת נתונים שיש להכניסם למסמךר הפלט כפ שהם, כהערת פלט. מדפפות עמוד מתעלמות ממילת בקרה זו. ב הגדר זיהוי קובץ: מציין את זיהו? הקובץ שיש להשתמש בו עם מילות הבקרה ‏ .שץ נשבץ], .צר נצרף] או .כק נכתוב לקובץ], או עם קבצל שירות. שם [נפד||ספ|אפק 6ו-16ו+] נהתחל|סםיים|מוביל+ הערת שוליים: שומרת תמליל ערוך ומדפיסה אותו בתחתית העמוד במבנה טור *חיד. נתו מיצד ...|סם?ים: הגדר תו: מיצדים: מפריד: תווים מפרידים בין איברי מערך המשך: תו המשכיות שורה (%8המשך) מפריד: מפריד מילות בקרה (%8מה) הגזרת תווים עבור פונקציות מיוחדות. גמל: מגביל תג: גמל (%8גמל, 58סגמל) רמם: רווח במונתי מפתת המם: התעלמות מרוות במפתת עצור: תווי סוף פסוק סד: סמל מספר עמוד (8פסד) רד: רווח דרוש (%8רד) מצב התחלל: מפריד: , 40 גמל: 1 סד: % המשך: ‏ אין א מבדק ע נמטרה] וגם: בדיקת היחם בין "<" ו-"ע". אם תוצאת המנדק אמיתית וגם מילת הבקרה .אם, ‏ .וג או .או האחרונה שבוצעה יצרה תוצאה אמיתלת, ?לש לעבד את שורת הקלט. "מבדק" יכול להיות: -. קש של לש גמ גש <5 ₪ 0 4ם > >ש מצב טור יחיד: הוראה ל-%5/זק5081 לשמור את הגזרת הטורים הנוכחית ולערוך את שורות הקלט הבאות בטור *ח?לד. תחילת טור מותנה: הוראה לביצוע קפיצת טור אם בטור הנוכחי נותרה כמות רוות קטנה מזו שצוינה. ברירת מחדל: .טמ גורמת לקפיצת טור, אלא אם כן אין שום נתונלם בטור הנוכח?. תרשים 15. תקציר מילות הבקרה של 5ש/זק5081 (חלק 3 מתוך 10) 200 מדריך למשתמש - ;6פה מילת בקרה מיצדים נשחיש ישרךר אנכי: מ?קום ישר מאונך בטור. דח ןמאלו ז [ישימין מרכז | יששמאל] נסיים] סמל מערכת 05/זקזא50: 88יכ ישךר אופק?: ממקם ישר אופק? בטור הנוכתל. נשםישר] [-מין] נ[אל] נשמאלז [1ח] [אלם [2ה: נגח למשך אורך] סמל מערכת %5/זק1ַא50: 5:%8 שםמלקטע הכלל מ:קטע: מזהה מיקטע שיש לכלול בגוף המסמך [נרוחב ה] בעמדת הטור הנוכחית. מדפסות שורה מתעלמות נעומק צ] ממילת בקרה זו. נבשורהז נ|3|2|1) מחרוזת כניסת מפתח: עורך את כנ?סות המפתת הנוצרות באמצעות מילת הבקרה .מפ [מפתח]. נהתחל|סיים|בטל] כותרת רצה עילית: קובע שורות קלט שלשמרו [זוגי|א?לזוגי] ככותרת ‏ רצה עילית ויעובדו בראש כל עמוד נבטל|מנע|שתחזר] מתאים. [בצע ] נג|הח|התחל|ס?י?ם| כתוב לקובץ: כותב שורת קלט אחת או יותר לקובץ תג הפלט =זאזטאפפ. שבץ|מחקן שבץ: משבץ את קובץ =זאזטתאפס. שורה:ז מחק: מוחק את קובץ ת=זאזטהפע. כותרת רצה תחתית: קובע שורות קלט שישמרו ככותרת רצה תתחתית ו?עובדו בתחתית כל עמוד מתאים. נהתחל|ם?ים[בטל] [זוגי|אלזוגי] [בטל|מנע|[שחזר]ז [בצע] [מילח תמליל] נה|התחל|פיים|סייממס| ערבי|רומ?|אלפאן נורמ|עטרוני| קידומת מחרוזת: דמת כותרת ה: עריכת כותרות קטעים לפי מאפיינ? ברירת המחדל המסופקים עבור רמת הכותרת. מיקוף מלה: פירוט נקודות מיקוף במלה שאול? תצטרך לקבל מיקוף בשעת העריכה. לך אל: הוראה ל-%5/ז:1א56 לאתר את שורת הקלט המזוהה בתווית ולהמשיך בעיבוד משורת קלט זו. מצב מיספור עמודים: מפקת על מיספור חיצונל ופנימ?ל. מצנ התחלי: ספרות ערבלות החל מ-1. סמל מערכת 5/זק1א50: 58מד עמודים מילוי אנכי: מזהה מקום בטור שבו יש למקם את כמות הרווח האנכי הלבן שצוינה, לשם ‏ <:שור אנכי. ותחל|ם??מן מצב מילול?: מוודא ש-%5/זק1א50 תנהג בשורות קלט כשורות תמליל. (לשימוש כאשר שורת תמל:ל בקלט מתתילה בנקודה). מצב התחלי: סלים. מרווח מוביל: גורם לשבירה. תמליל נמשך: הוספת שורת הקלט לתמל?ל הקלט הקודם, בל? רוות בין מלים בינ?הם. חתרשים 15. תקציר מילות הבקרה של %5/זק1א50 גחלק 6 מתוך 10) תקציר של %5/זַק1ַק50 201 מילת , ₪ מלצדים תיאור ה נ[נשם|/] מפתח: יוצר מפתת מן המונתים שצוינו קודם לכן באמצעות מ?<לת הבקרה .צמ. = מיקוף: מפקח על פונקציות המיקוף האוטומטי של 5/זקזץ ועל טווחי הרחבה וכיווץ רוותים. מצב התתל?: סיים, סולם-5?, מרקלט=2, מזקלט-6, נ:|ה|התחל|סם??םן מרכז: שורות התמליל ימורכזו בין השול?ים שורה]ז הימנ?לים והשמאל:ים. מזמלה-6, טווח->1.0, 1.0 משוואה: מ?לת בקרה שמורה. סימני הגהה: קובע סמל לפימן הגהה שיודפם מימי:ן לשורת הפלט המכילה חומר מעודכן. ח [ ח [הפחל ןס ים! התחל/פיים] % 6 דרווח 2|ה נשורה] סיים מכלל: מסיים מכלל ומחזיר את הבקרה למזמן המכלל. שורת הקלט מעובדת כאילו הלא חלק ממזמן המכלל. מפר?ה: קובע אם יש להשתמש בספריה כד" לפענת הגדרות סמלים ומכללים. יש להשתמש באופציית 115 כדי לזהות את הספר*ות. מצב התחלי: ס?ל?ם. נסגור] סוף קובץ: הדמיית מצב סוף קובץ. נהתחל|ס?ים] ספרר שורות: מיספור סודר של שורות הפלט בגוף העמוד. מדפסות עמוד מתעלמות ממילת בקרה זו. בל עמדת טבלר: קובע עמדות טבלר כך שאפשר להצמיד [נהתחל|ם?ים|סמל|מכ] [[+/]מז את התמליל ימינה, שמאלה, למרכז או לפ" תו [נימין]מרכז|שמאל בעמדת הטבלר. 4% 6] ברירת מתדל: פינוי טבלת הטבלרים. עריכה אנכית: קובע אם <ש לי:?שר את התמליל אנכית. אפשר להשתמש גם כדי לקבוע אם יש למקם את התמליל בראש העמוד, בתחתיתו או במרכזו, במידה ואין לישר אותו. מצב התחלי: עליון. ערך סמל: מגדיר סמל ומקצה לו ערך. נתתמח מתרוזת התחלה אוַרךז 0 ב שמסמלננה)] סללם שססמל ספריה עצוד: הוראה להפס?ק מ?:ד את עלבוד %5/זק61א50 מבלי להשלים את העמוד הנוכת?. תרשים 15. תקציר מ?לות הבקרה של %5/זק1א50 נגתלק 5 מתוך 10) 22 מדריך למשתמש - =6פת3 מיצדים נהתחל|סיים|הכלן בקר|גמל|כלל|פענ| בזק|צעד|הרץ] מילת בקרה .עק מעקב פענוח קלט: מספק מעקב אחר עיבוד כל מי*לת בנקרה ומכלל של %5/זק5681, וכן אחר פענות סמלים. כאשר ‏ .עק צעד בתוקף, המשתמש מגיב בתהליך הידברות?. מצב התתלי: אין מעקב קלט. התגובה על צעד: (רלק) =אק שורת קלט קמף שורת קלט אזפ5 שורת קלט נהתחל|ס?יםן מצב ערלכה: מפקת על שרשור ו?ישור שורות קלט. למין |שמאל |מרכז מצב התחל?: התתחל הרחב פנים|תוץ] נהרחב| קצץ| קפל] נמסמך שם: נפסקה בהבּהחז [נמפעלל מספרם] פלט 5אז4ז5: מצלין מידע לפלט =ז6 5/%5א1גזַ5. פענוח מכללים: הוראה ל-%5/ז817א50 מכללים ולעבד אותם. מצב התחל?: ס?ל?לם נרירת מחדל: התחל לזהות נג|ח]|התחל|סליםן פענוה סמלים: בקרת פענוח הסמלים לפי ערכים שורה] שהוקצו להם מראש. סמל מערכת %5/זץ5081: %8פם מצב התחל?: התחל נק|מ] פצל תמליל: ?וצר שורת פלט בת שלושה חלקים: /חלקי/מילו?/חלקש/ חלק? הוא החלק הצמוד לשוליים הימניים הנוכתיים; חלקש הוא החלק הצמוד לשוליים השמאליים הנוכחיים; מ?לו? ממורכז או תוזר על עצמו בין שתי המחרוזות. צא: הוראה להפסיק השלמת העמוד הנוכת?. הצג במסוף: מציג את שורת הקלט בשעת העריכה. את עיבוד %5/זַק1ַא56 אתר? במסוף המשתמש נהתחלה|ס?ום|סדר|?חט] [מפתח /מפתה1/מ2/מ3/] ד]] נהתחל|סיים|לוות] נעליון|תחתון] נטור|עמוד] ורתי צרף מפתת: העניינים. מכנים מונה בכמה רמות למפתת גוש צף: קובע קבוצת שורות שתישמר ביתד ותמוקם בתחתית טור או עמוד או בראשו. .צר (שם|נ;זיהוי-קובץ)+ צרף: מאפשר צירוף קובץ נוסף בפסוף הקובץ שעובד נאסימון1..אסימון16: זה-עתה. 0 צמוד לשמאל: מעבד שורות פלט שהן שורות קלט נ1| ח שורה בלתי מיושרות הצמודות לשולי:ים השמאל?:ם. צרף | תוכן העניינים: מציב את שורת הקלט (שיכולה להיות מילת בקרה, מכלל, תג גמל, סמל או שורת תמליל) בקובץ המשמש לצבירת כיתוב?ל תוכן הענ??נים (06דזשא%פכ). תרשים 15. תקציר מילות הבקרה של 05/זקז5068 (חלק 6 מתוך 10) תקציר של %5/זק1ַ508 203 נג|ה|התחל|סם?יםן שורה] [ה[ח+[ה-: נעכב] נזוגי|א?לצוגי] נהתחל|ם?י:ם] ננ|ת|התחל|פל:יםן שורה: תח נהכלל|התעלם] ה נ[נהתחל|ס?ים] נסיים] [/מהרונתנ/]] נ1|ת|התחל|סיים] שמסמל [1=:'] [צ|צ+|צ-: תג נ[+צסה [גחוקים):] [+צמה [(חוק?לם)ם: [נצ|צ+|צ-] נמרווח 1[ ת]] נת-]] הדגשת קו תחתל ואות גדולה: שורות הקלט הבאות, אם הו בלועצית, ?ערכו באות גדולה ובהדגשת קו תתתל. מצב התחלי: םיים ברירת מחדל: 1 קפיצת עמוד: הוראה לביצוע קפיצת עמוד, עם אפשרות לקב?עת מספר העמוד החדש. הזגשת קו תחתי: הדפסת שורות קלט בהדגשת קנ תחת?ל. מצב התחלי: סלים ברירת מחדל: 1 קטע מותנה: מאפשר הכללת או אי-הכללת קלט בפלט הערוך, על תנאל. מצב התחלי: כל הקטעים המותנים נכלל:ם. קידומת: קובע שלשורות הנקראות מקובץ הקלט והמתחילות בתווי בקרה שנקבעו מראש, | ?יש להקדים את מחרוזת התווים הנתונה. קלט ממסוף: מאפשר למשתמש להקיש שורות מן המסוף בתהליך הידברותי, בשעת עריכת הקובץ. קרא משתנה: מאפשר למשתמש להקצות ערך לשם סמל באמצעות הקשתו במסוף בתגובה לבקשה הידברותית תוך כד? עיבוד %5/זץ1ח50 של קובץ הקלט. קצה עליון: קובע את כמות הרווח בשטת השול?ים העליונים. סמל מערכת 05/זק1א50: 58קע מצב התתלי: תלוי ביחידה הלוגית. ברירת מחדל: שחזור המצב ההתחל?. קשר פונקציית ="קג: קישור תג גמל למכלל או למילת הנבקרה המעבדים אותו, ופירוט חוק? סריקת המתארים לתג זה. קרא מסוף: מאפשר למשתמש להקיש שורת פלט אחת או יותר תוך כדי עריכת הקובץ. קצה תחתון: פירוט כמות הרווח בשטח השולילם התחתונים של עמוד. גורמת לשבירה. מצב התחלי: תלוי ביחידה הלוגית. ברירת מחדל: שחזור המצב ההתחל?ל. סמל מערכת %5/זק5081: 58קת רוות בין אותיות: מפקת על הכנסת רוות נופף בין אותיות. מדפסות שורה מתעלמות ממילת בקרה זו. מצב התחלל: 0. ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחל?. מצב רב-טורי: משחזר הגדרות טורים שנשמרו באמצעות מילת בקרה .טי [טור יתיד] קודמת. תרשים 15. תקציר מילות הבקרה של %5/זק5081 גחלק 7 מתוך 10) 206 מדריך למשתמש - =6סא מילת בקרה מיצדים תיאור .רד רוחב עמוד: קובע את רוחב העמוד הלוגי, כולל : 2 שולל עמוד ושול? נל?קוב. [ ת- ערך התחל?: תלוי ביחידה הלוג:ת. ברירת מחדל: ערך התתל?. סמל מערכת %5/זק5051: %%רמ נג|צ] נת: נת] נעם רווח: קובע את כמות הרווח שיש להכניסם לפנל -. שורת הפלט הבאה. כמות השורות שצוינה תוכנסם 1 0 גם כאשר .רו מופיע בראש עמוד או טור. [נה|ה+|ת-] מצב רוות יחיד: קובע שבין שורות הפלט הבאות להילה רוות <חלד. ריווה שורות: מפקת על עומק שורות התמליל. כן מפקח על הטווח המותר של כיווץ והרחבה של רווחים ביישור אנכי. מצבים התחל??ם: נורמ - תלוי בסוג-אות מל - 1.0 טווח - 1.0 ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחל?ל. רוחב שורה בטור: פירוט רוחבו של כל טור (גכל הטורלם זהים ברותחבם). סמל מערכת %5/זק1א56: א%8רט ברירת מחדל: אורך השורה מצב רוותה כפול: גורם לרווח כפול בין שורות הפלט הבאות. ננורמ [ה] רוות בין מלים: מפקת על רוחב הרוותחים בין נפי [+] ]] מלים. מצב התחלי: תלוי בברירת המחדל של רווח המילים בגופן הנוכתי. ברירת מחדל: משחזרת מצב התחלל. רווה נוסף: מפקת על עריכת רווחים מרובים, באמצעות פירוט רוחבם של הרווחים הנוספים. נהתחל|צף|עכבן רצף: מבטיתה שקבוצת שורות פלט תלשמר ביחד סביבה|צ|צ + צ|סם?ל?ם: באותו הטור. סמל מערכת 7/%5זק1ַ568: %8רצ שורה רי?קה: גורמת לשבירה נהן [ת- אל ת [מינלמום 2ת] נפנוין שבירה| רווח בשורה: מכנים את כמות הרווח הלבן האופק? שצוינה, לתוך השורה הנוכתית. מוחלטז שורה אלמנה: מתת?ל ומםיים עיבוד שורה אלמנה. מצב התחלי: התחל. [התחל|סיים] ברירת מחדל: התחל. שבור: מניעת שרשור שורת הקלט הבאה עם התמליל שקדם לה. .שג נמיצדים] שירותי גמל: מספק מיגוון של פונקצלות מועי:לות לכתיבת 5"קג, כולל פריקת מתארים וטלפול חתרשים 15. תקציר מילות הבקרה של פש/זק1א50 (חלק 8 מחוך 10) בסמלים. חקציר של %5/זק1ק50 25 מיצדים נ תץ [ 2ה] נלשוליםץ [ת+] [2ת+:] [ה-] [2ת-] שול? עמוד: עדכון רווח הניק פאזת של הפקודה 3זקז508א. מצב התחלי: תלו? ביחידה הלוגית. ברירת מחתדל: מצב התחל? סמל מערכת 05/ַזַת5081: 58תז, 58תפ וב שנקבע באופציית נ[שםסביבה: שחזר מצב הסביבה: משחזר את הסביבה שנשמרה קודם לכן באמצעות מילת הבקרה .שמ נשמור]. אפשר לשמור סביבות לפי שם נתוך. שמשטת נ[התחל] התחלת שטח: מציין קבוצת שורות שישמרו בשטת נעליון] בעל שם נתון לשם מלקום בעמוד. נהחלף] נבטל] נסיים+ נטיםץ נכ|ת|ת+|ת-] שוללים ימַנָיים: קובע את כמות הרוות שבה ‏ ?לש נלמשך 1צ] להזיד את שורות הפלטע הבאות מן השול?לם [אחרל צ2:ז הימניים הנוכח?ים. נלשם עשוי לגרום לשבירה. סמל מערכת %5/זַק1א50: 58ש2 מצב התחל?: 0. נשססביבה] שמור מצב: שומר את הערכים והמיצדים הנוכת?ים של סביבת העריכה. אפשר לשמור סביבות לפי שם נתרך. שחזר פוג-אות: הפיכת סוג-האות האהרון שנשמר לפוג-האות הנוכת?ל. שורה פנויה: יוצרת שורה אחת של רוותח אנכי; . שץ נשם|(זיהוי-קובץ)+ נאסימון1..אסימון14: נוצרת על-דל 7% ומבוצעת עם עיבוד כל שורה פנו:?ה. 1 ת+|ת-] שוליים שמאליים: קובע את כמות הרוות שבה ‏ ?לש נלמשך 1ט] להזיז את שורות הפלט הבאות מן השוללי:ים [אחרי צ2] השמאליים הנוכחיים. עשוי לגרום לשבירה. סמל מערכת 05/זק5681: 8פשש מצב התחל?: 0. [חדש|קבע|פיים] תיבה: שרטוט ישרים מאונכים ומאוזנים טביב [שםישר] תמליל הפלט הבא. נשמאות מוגת] תרגם אות גדולה: באות לועזית, פירוט תרגום תווים מאות קטנה לגדולה. מצב התתלי: אין תרגום בתוקף ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחל?ל. .תז נת|ת+|ת-] תזוזה: יוצרת תזוזה תלויה (פימקה שבה תזוזת השורה הראשונה נשארת ללא שלנוי ואללו השורות הבָאות מוזזות שמאלה לפי הערך שצוין.) סמל מערכת %5/[זַת5081: 58תד מצב התחל?: 0. תרשים 5. תקציר מללות הבקרה של 7% נחלק 9 מתוך 10) 206 מדריך למשתמש - ;ספה מילת , בקרה מיצדים תיאור : .תח נ|ת]ת+|ת-] תזוזה חהזרה: גורם לשינוי התזוזה בשורת הפלט הבאה. היא מולזת ימינה מן השולי?ם הל?מניים הנוכחיים. מצב התחלי: 0. ברירת מחדל: 0. תחילת טור: הוראה לעבור לטור הבא גאו לעמוד. הבא). מ תרגם מחרוזת: תרגום תו ?תלד למחרוזת. [/מחרוזת/|ס?:ם|התעלם] ל תחילת מוג-אות: הוראה ל-5ש/זק81ק56 להשתמש בסוג-אות חדש. אפשר לתת יותר מסוג-אות אחד; סוג-האות התקף הראשון ברשימה יוכנם לש:מוש. ואו - ה | תרשים 15. תקציר מללות הבקרה של 5ש/זק5081 גחלק 10 מתוך 10) תוכן הענללנ?ם: משבץ את קובץ תוכן הענלינים (ס0זזטופס), המכיל את כלתובל תוכן הענל?נים שנוצרו אוטומטית על-:ד?? מילות הבקרה .כח, וכן כיתובים שהוכנסו באמצעות מילת הבקרה .צת נצרף תוכןם]. לש להשתמש באופצ?לית 0;455אז אם תוכן הענ?ל?לנים אינו ממוקם בסוף המסמך. תרגם קלט: מציין תרגום תווים שיבוצע בשורות קלט לפנל תחללת ע?בוד %5/ז;5001. מצב התחלי: אין תרגום בתוקף. ברירת מחדל: משחזרת את המצב ההתחל?ל. תזוזת שורה: הזזת שורת הפלט הבאה בכמות הרוות האופקי שצולנה. מצב התחל?: 0. תרגם תו: מציין תרגום תווים שיבוצע בפלט. ברירת מחהדל: משחזרת את טבלת תרגום הפלט ההתחל?ת. תקציר של 5/ז;₪1ק56 207 נאורך שורה] נעמדת טבלרם נבטל עריכה] נעריכה] נדלג] [נפלט איחזור] [קפיצת עמוד מותנ?ת] נפצל תמל:ל] נהגדר טור] [צמוד לשמאל:] [נטור ?ח:ד] [קפיצת עמודם: נטור מותנה] נקרא מסוף] נטנלר פותת] נמצב רב טור?ם: [ישר אנכל: נרוותח: [ישר אופק:] נריוומ שורות] נהכלל מ:קטע: נרותב שורה בטור] נכניסת מפתח] נשורה אלמנה] נכותרת עילית] נשבורם] נכותרת תחתית] נשול? עמוד] נרמת כותרת 1 נשטתז [רמת כותרת 2: נשוליים ?מנ??ם: [רמת כותרת 3: נשורה פנולה: נרמת כותרת 4] נעוליים שמאלייםם: נרמת כותרת 5: נתל:בה] [נרמת כותרת 6: נתזוזה] נמילוי אנכ?] [תזוזה חזרה] [מירווח מוביל] [תתילת טור: [מפתתם נתוכן ענ??נלםם נמרכז: נתזוזת שורה] תרשים 16. מילות בנקרה הגורמות לשבירה: כשמצב השרשור פועל ג(ראה דיון במילת הבקרה .ער [עריכה]), המלים בשורות הקלט נערכות מחדש בשורות הפלט כדי למלא כל שורה בטור עד כמה שאפשר. תהליך זה לא יבוצע בשורה הנוכחית אם הופיעה בה אחת ממילות הבקרה המפורטות לעלל. הערה: .שח [שחזר מצב] עשויה גם כן לגרום לשבירה. .אד [אורך עמודם] נ[מיספור עמודים: .אש [אורך שורה] נקצה עליון] .הש [הערת שוליים] מובלל נקצה תחתון] .כע [כותרת עילית:ז [רוחב עמוד] .כת [כותרת תחתלת] [עולי עמוד] .כג [רמת כותרת 1] תרשים 17. מילות בקרה הנכנסות לתוקף בעמוד הבא: מילות הבקרה האלה נכנסות לתוקף בעמוד הפלט ‏ הבא, עם התחלת עריכתו. אם עד?ין לא מוקמו נתונים בעמוד הראשון של המסמך, או אם העמוד הקודםם הפתיים במללת הבקרה .קד עכב, עריכת העמוד הראשון, או הבא, עדיין לא החלה, ומילות הבקרה האלה יכנפו לתוקף בעמוד זה. 208 מדריך למשתמש - =₪26 .אד [אורך עמודם: .אש [אורך שורה] .דמ [נקפיצת עמוד מותנלת] .הח [הגדר שטת] .הט [הגדר טור] .הש [הערת שול??םם .טי [טור ית?ד] .טמ [טור מותנהם .כע נכותרת עילית] .כת נכותרת תחתית] .מד [מיספור עמודים] .מפ [מפתח] נספוף קובץ] תרשים 18. מילות בקרה המסיימות רצף, גוש צף, הערות שול??ם, שטח בעל שם נתון: אם אחת ממילות הבקרה האלה מופיעה בתוך רצף, גוש צף, הערת שוליים או שטת בעל שם נתון, מוצגת הודעה והרצף, הגוש הצף, הערת השול?לים או השטת בעל השם הנתון מסתיימים לפני עיבוד מילת הבקרה. הערה: השימוש ב-.כע וב-.כת אפור בתוך רצף, גוש צף, הערת שול?ים ושטת הבקרה לרמת כותרת (.כח) מביאות להרחבת רצפים אנכיים (.רצ צ ו-.רֶצ צ+צ) והשימוש בהן אפור בשטה או בגוש צף, אם הן גורמות לקפיצת עמוד ג.קד) או לשבירת קטע. בעל שם נתון. מילות נדלג] נקפיצת עמוד מותנ?לתז נהערת שוליים] נטור מותנה]ז [נישר אנכי] נישר אופקי] נהכלל מיקטע] נכניסת מפתח] - .62 נ[נרמת כותרת 0 - 6: נמיקוף מלה] נמפתת] .מנ [תמל:ל נמשך] חרשים 19. מילות בקרה המוודאות נספרר שורות] נעריכה אנכלת] נגוש צף] נקפיצת עמוד] נקצה עליון: נקצה תחתון: נמצב רב טור?] נרוחב עמוד] נרצף] נעולי עמוד] נשטתם: נתחילת טורץ נתוכן ענ??נלם: [נפלט איתזור] מסמך נפצל תמל:ל] נגוש צף] נקרא מסוף: נרוות] נרצף:ז נרוות בשורה:] נשטחז נשורה פנו?ה] נתיבה] נתתילת טור] נתוכן ענלינים: עריכת עמוד: אם עריכת העמוד עדיין לא החלה, נין אם משום שעדיין לא נערך תמליל לעמוד הראשון ובין אם משום שהעמוד הקודם הסתיים להתחלת עריכת העמוד. ב-.קד עכב, כל אחת ממילות הבקרה האלה תגרום תקציר של %5/זַק₪1ק50 209 שנה אזרחית %אחודש החודש בשנה %יוםבחודש היום בחודש א%יומבשבוע היום בשבוע א%יומבשנה היום בשנה אה השעה ביממה הדקה בשעה השנלה בדקה יחידת פלט לוג?ת 2 1 תווים לעד הפלט חתפז, זא1אץ, ₪=|ך; לחידת פלם פלזית 3, 3270, 3800 0, "38;0, 4250 אופציות הפקודה 3זס1א0ס5א %8אות(ח) סוגי-אות + 1 תווים %הדעמ מתג הדפסת עמוד נוכח?ל אס, :0 % הקקש שינוי הגדרת קובץ שירות * 0 1 8 מיצד אופציות הפקודה 3זק61ק506א 5 -256 תוולם %מעבר מספר המעבר הנוכת? : 2 | %8מערכ סביבת עבודה 8 מפתה מיפתות > %מקור פלט לא ערוך > 8פפר ספריית מכללים זמינה * 8 אופציית 455;סשז בתוקף * תד שולי ניקוב עמוד זוג: > 7 8 שולי ניקוב עמוד אי-זוג: 6 ?7 8 רמת גירסת 7/%5ז10ַ506 . סמלים אלה עשויים לכלול אפסים מובילים. אפשר לבטל אותם באמצעות מילת הבקרה .עם נ[ערך סמל]: ".עם שעה = אשעה + 0". 2 נקבעת על-ידי אופציית 66צץצשע של הפקודה 3זקזק56א. 1 נקבעים על-?ך2 אופציית 0885 של הפקודה 3ז560815א. זהו מערך סמלים; האיבר 0 מכיל את מספר סוגי-האות שצוינו והאיברים 1, 2, ... מכילים את שמות סוגי-האות שצוינו. . "וח מציין שאופציית הפקודה צוינה; "0" מציין שהאופציה לא צוינה. 5 זוה" רשימת אופציות הפקודה 3זק5081א. ב-085, רשימת האופציות מפורקת לאסימונים גשדות בנ שמונה תווים שביניהם מפרידים רוותים ופוגר:?ים) ומקוצצת אחרי 32 אסימונים (256 תווים). 6 ו על-יד? אופציית פא51 של הפקודה 35זת5081א ומילת הבקרה .שד [שול: עמוד]. 0 ערכי סמל המערכת מיוצגים ברווחי אותיות, בל? להתחשב ביחידות הרווח ששימשו בהצנתם. הערך המרבי תלוי ביתידת הפלט הלוגית. תרשים 20. שמות סמלל מערכת 05/זק1א56 גהלק 1 מתוך 2) 200 מדריך למשתמש - "6פ3 אורך עמוד (.אד) 5 אורך שורה (.אש) ? תזוזה (.תז) 9 מונה שורות פנימ:? 6% 19 קצה עליון (.קע) 5 קצה תתתון (.קת) % רוחב טור (.רט) * רותב עמוד ג.רד) % שול?לים ימנ?ים (.של) 9 שולי:ים שמאל?ים (.שש) * רווח ניקוב לעמוד צוגי גפא+זַ5) רווח ניקוב לעמוד אי-זוגי גפאזת) מילצדי ערלכה של %5/זק1ק50 מגביל תג גמל גג (ברירת מהדל: ":") תו המשכלות :1 תו אחד תו מתזיר ג"רווח אחור?") הקסאדצימל? 16 תו טבלר הקסאדצימל? 05 ישר אנכי בבלצוע התחל, םיים מגניל תג גמל האחרון %גמל, %סגמל מספר עמוד 12 1-חחת תו מפריד בין מילות בקרה 11 (ברירת מתדל: ";") מספר השורה האחרונה שנקראה 0-חחח סבינת עריכה מגביל תג-סיום של גמל 11 סמל מספר עמוד עריכת שורה החלה פענוח סמלים בתוקף שם קובץ הקלט הנוכת? %א-,א.,קפך,הת,-ה,קא,א;,|-, +80 (ברירת מתדל: "::") (ברירת מחדל: "8") שמונה תווים קוד שגיאה מ-.מע +1 0-מתחח רווח דרוש :1 (ברירת מחדל: הקסאדצימלי 7%) רצף בביצוע התחל, סיים מערך זהות ("סצספט ע%ו%תבסו) 6 תווים 5 ערכים אלה מבוטאים ברווחי שורה, מבלי לַהתחשב ביחידות הרוות שבהן השתמשת להצבתם. הערך המרבי תלוי ביח?דת הפלט הלוגית. ₪ ערכי הסמלים האלה מבוטאים ברווחי תו, מבלי להתתשב ביתידות הרוות שבהן - השתמשת להצבתם. הערך המרב?ל תלוי ב?ח?דת הפלט הלוגית. 9 ערכו של הסמל %8מש הוא מספר השורות שנותרו בטור הנוכחי, לא כולל רצפים, גושים צפים, הערות שוליים, אזורי שורה אלמנה ושורות חלקילות, שטרם הוצבו. :ו נקבע באמצעות מילת הבקרה .הת נהגדר תו]. %ד מכיל את התלק המספרי של מספר העמוד הנוכחי. את מספר העמוד כפי שפוענת אפשר לקבל באמצעות מילת הבקרה ".עם א = א8". + -085, ערך כל קוד שגיאה אפשרי. ב-0פז, "8" לציון העובדה שהפקודה אוחפנה לביצוע אחרי גמר ע?בוד %5/זק1א50. תרשים 20. שמות סמל? מערכת 7/%5זַק1ק50 (חלק 2 מתוך 62 תקציר של %5/ז:1ק50 21 פונקציה ממיר מחרוזת תווים ספרתיים! ל"מספר" אלפביתי לפי "בסים 22". ממיר מחרוזת תווים ספרתיים! ל"מספר" אלפבית?ל לועצי גאות גדולה) לפ? "בסםלם 26". ממיר מתרוזת תווים ספרתיים! ל"מספר" אלפביתי לועזי גאות קטנה) לפ "בסםים 26". ף נותו את עומק החומר המצוי עתה בשטת בעל שם נתון. ממיר יחידת רווח נקובה' למספר המתאים של יתידות מדפסת אנכיות. ממיר יתח?דת רווחה נקובה! למספר המתאים של יחידות מדפסת אופקיות. מוודא את קיומו של סמל; הערך הוא 1 אם הסמל הוצב; 0 אם לא הוצב. נותןו את מספר התווים במחרוזת תווים!. ממיר מחרוזת תווים ספרת??ם! לספרות רומלות באות גדולה. ממיר מחרוזת תווים ספרתי?ם! לספרות רומיות באות קטנה. נותן את עומקו של מיקטע בעל שם נתון. נותן את רוחבו של מיקטע בעל שם נתון. ו את סוג ערכו הנוכת" של סמל. הסוג *כול להיות "א" לסיפרה או "6" תו. ממיר מחרוזת תווים לועזיים מאות קטנה לאות גדולה. נותן את ערכו הנוכח: של סמל. נותןו את אורכה המדוד של מחתרוזת תווים ברוות? פיפרה 50808(‏ סחטסו+) של פוג-האות הנוכחי. אם אתה רוצה לקבל את אורכה של מחרוזת תווים ביחידות מדפסת, השתמש ב-%8' או ב-א8פא' בלתד עם אא'. ממיר סימון הקסאדצימלי למחרוזת תווים!. מחרוזת התווים או סימון יתידת הרווח עשויים להיות ערכו של פמל. תרשים 21. מתארי ערך סמל וו 22 מדריך למשתמש - :6פא סמל אינזון טורים הגדרת טורים הדגשת קו תחתל המרה לאות לועזית גדולה ₪ . צש ,7 : 5", : %מל, 58סגמל מתסנית שמירת מוגי-אות מירכוז (2) מפריד מי?לות בקרה 0 8מה מצב עריכה מוג-אות נוכח? סימן הגהה, שנה סמל מספר עמוד עמדות טבלר קו בסים קטעים מותנלם קלט ממסוף (2) רווח אופק?ל . .רא, .רל רוחב שורה בטור אורך שורה דריווח שורות (ג) שוליים ימנלים , 0 תו המשכ?ות , (ר?ק) תזוזה 3) 0 סביבת העמוד מ | וה | מע אלו | אל | אורך עמוד אד מצב מיספור עמודים פענות סמלים(?) 5% קצה עליון . 2008 קצה תחתון %קת רוחב עמוד 5 %8רמ שולי עמוד 9 8את, 8פ%תד טבלאות תרגום תרגום אות גדולה לקטנה תרגום קלט תרגום פלט המצבים ההתחליים של מיצדים אלה מבוספים על ?*חידת הפלט הלוגית. 2 מספר השורות הנותרות, או מצב התחל או פלים, נשמרים. צַ השוללים הנוכח?ים המצרפ?ים נקנבעים בהתאם לערכי מילות הבקרה .שי, .תש, .תת ו-.תז. ערכים אלה נשמרים בנפרד. "חק . תת 1 תרשים 22. סביבת העריכה של 5ץ;זק1ק50: מילת הבקרה .שמ נשמור] שומרת עותק של הערכים הנוכחיים של הסביבה הפעילה וסכלבת העמוד, ושל טבלאות התרגום. הערכים הנוכחיים של שתי הסביבות ושל טבלאות התרגום נשמרים בתחילת רצף, גוש צף, כותרת רצה עילית או תתתית, מוביל הערת שוליים, הערת שוליים ושטה בעל שם נתון, כאילו צוינה מילת הבקרה .שמ; ערכים אלה משוחזרלם (מותזרים למצבם כַפ* שהיה בעת השמירה) עם השלמת עיבוד רצף, גוש צף וכדומה כאילו צוינה מילת הבקרה .שח. תקציר של %5/זק1ק50 235 *יייייי..........------------ ו 7 =שהמ-טנ מילת בקרה סמל מערכת סמל מספר עמוד 8ד מפריד מילות בקרה %מה תו המשכ?ות % המשד מגביל גמל %גמל מגביל ראשון לסיום גמל 8מל מגביל שני לסלום גמל 8גמל מפריד סימון/תכולה קידומת גמל קידומת פיום גמל מיצד ראשון מיצד שנל .שג קידומת תרשים 23. שדות הסביבה הפעילה: שדות אלה של הסביבה הפעילה מועברים מן הסביבה הפעילה לסניבת הכותרות הרצות הע?ליות והתתתיות. שינויים הנעשים בשדות אלה בתוך הכותרות הרצות הע?ל?ות והתחתיות אינם מועברים בתזרה לפביבת התמל?ל הרג*ל. 206 מדריך למשתמש - "₪06 0) מבנה: ? מבנה: אפ?, אל אורך רשומה: 8201 אורך רשומה: 8205 0)) מבנה: + מבנה: פ%, ‏ אורך רשומה: 2068 אורך רשומה: 2052 מדפפת עמוד(?) מבנה: + מבנה: אפ?, אל אורך רשומה: 256 אורך רשומה: 260 מבנה: חפם", את אורך רשומה: 5(256) אין לשנות את אורכ? הרשומה ליחידות אלו. שלנו? הערכים עלול לגרום לבעיות בעת הדפסת הקובץ. קבצים אלה יכ?לו תמיד תוו?ל בקרה של המערכת. הערכים של 685 נקבעים ע"? %5/זק5081 ואינם נ?תנים לש?נוי ע"? המשתמש. אורכי הרשומה המצוינים הינם האורכים המירביים. אורך הרשומה אשר נקבע לקובץ המסוים תלוי ברשומה הארוכה בלותר שנכתבה. 7% משתמשת ב-6508 להרצת קובץ הפלט. ניתן להשתמש בכל גודל בלוק (5126א|!8) אם הוא תואם את דרישות שיטת הגישה ואת כמות הזכרון הקיימת עבור המחיצות. שים לב שאורכל הרשומה המצויינים כאן כוללים את מילת תאור הרשומה. הערכים הניתנים כאן הינם אורכי הרשומה (]850!) המירביים הנכתבים ע": מבנה: + אורך רשומה: 255 מבנה: %5, ל אורך רשומה: 259 מבנה: פ5", = אורך רשומה: )5 זז והינם מוגבלים ע"י אורך המחיצה הפנימית. אם צוין מבנה רשומה קבוע, ונעשה שימוש באורך רשומה העולה על ערכים אלה, יתקבלו הודעות שגיאה או פלט לא תקין. בקובץ בעל אורך רשומות משתנה, אם אודך הרשומה (8601!) שצוין איננו מספלק, יופיע 002-18 פאםפ8). ע"י 05/זק1ה50 לסוגי המדפסות וסביבות המערכת השונות. תקציר של 5?/זקזַק50 תרשים 26. מבנל קובץ הפלט: אלה הם מבני רשומה של קובץ פלט ואורכ? רשומה הנתמכים 25 0 1 23 6 5 6 7 8 9 (4 + ) > .6 ר- : ( 55 |! 5 1<1, / - "ו 1 :+ + + 6 > ) 1 1 6 1 6 4 5:6 ב . + ו ם [ 5 6 ק 0 םת 5 1 *% 4 ]), % 2 ץ צ צ צ ם 6 8 9 - - % [ ד 2 297 זא 6 ץ ם כ 6 ם ג ף 0 סע 0 א אם > צ ?7 ז ז טח צ ם ץך 5 9 7 6 5 5 3 2 1 0 =" 5 ם 86 ג 9 תרשים 25. טבלת תרגום אז למדפסת 1403 206 מדריך למשתמש - =36 סוגי-אות לתמל?ל סוגי-אות מודגשים ספוגי-אות מ?וחדי?ם סוּה60% 10ז6 (צפיפות 10) 6ו% 12ז60 (צפיפות 12>% סוה60% 6715 (צפיפות 15) +ו500 10זַ5 (צפיפות 10) +וּז50 12זַ5 (צפיפות 12) +ו598 15ז5 (צפיפות 15) סות60% 68510 שמך 6ו60% 6812 שמן סות60% 6112 נטו?ל +ו5ח58 5110 נטול +וזם5 5112 נטול +ו50% 5512 שמן סוה60% 6810 שמור סות60% 6712 פרופורצלונ? ההחסא 10זקא תמליל +צוזם5 5012 הקשה כפולה תרשים 26. מכלול סוגי-האות המסופקים עם פ/ז;זַ508 עבור מדפסת 3800 דגם 1 ו-3 הפועלת במצב תואמות (פא בלבד): כל שוג-אות הוא קבוצה מלאה של תוולם מיותדים ותוול אות קטנה וגדולה. אפשר לציין כל זוג רצוי של פוג:-אות אלה באופציית 6708865 של הפקודה 3זק1א56א. תקציר של 5/זק1ק50 207 מ ברה 2 סוה60% 411 צפיפות סות+00 611 צפיפות סוה60% ₪311 צפיפות סוה60% 11ק צפיפות זאפז ננז צפיפות סוה+60 0510 סוה+60 6"10 מקופל 6 6010 הדגשת קו תחתל 0 תמליל הדגשת קו תחת: ג 0016 0512 סוה60% 6"12 מקופל 6ו00% 6012 הדגשת קו תתתל סוה60% צפיפות סוה90% צפיפות סות60% צפיפות 6ו00%7 צפיפות 006 צפיפות 6ו00%7 צפיפות 6וה00% צפיפות סוה00% צפיפות סותה60% צפיפות סות60% צפיפות 606 צפיפות +אפך צפיפות +אפז צפיפות סוגי-אות 008 צפיפות 10 סוה%+60 0515 סוה00% 6506 מרוכ? סוה+60 615 מקופל סוח00% 6"6 מקופל מרוכל סוה+60 6015 הדגשת קו תתת?ל סות60% 6 הדגשת קו תחתי מרוכז קאטע מרוכז 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 =- סוגי-אות +בּחתס; 008-4 + סוה60% 42082 8%"סץ 810- צפיפות 10 4- + סות60% 02 +החזסץ %812= צפיפות 12 008-4 + סות60% 40% %המץס] 815 צפיפות 15 008-4 + סוה60% 0802 א008-4 + סוה60% 028 0086-4 + סותה60% 082 8 + סותח60% 808 8 + סות60% 808% 028 8 6ו00%0 . סוג-אות זה מכיל אות קטנה וגדולה ודומה מאוד לפוג-האות 10ז5 של 5//ז5081. הוא נחשב כשני סוגי-אות כאשר הוא משולב עם פוגי-אות אחרים באופציית 0885 של הפקודה 3ז;1א56א. ₪ סוג-אות זה כולל יותר מ-64 תווים. הוא נחשב כשני סוגי-אות כאשר הוא משולב עם מוגי-אות אחרים באופצלית 68485 של הפקודה 3זק5681א. תרשים 7. סוגי-אות המסופקים עם מדפסת 3800 דגם 1 ו-3 הפועלת במצב תואמות (5צא בלבד) .ב כל מוגי-האות האלה מכ?לים אותיות גדולות בלבד, אם לָא צוין אחרת. אפשר לציין עם אופציית 6885 של הפקודה 3זק5681א כל ארבעה סוגי-אות כאלה, בתנאי שהם בעלי צפיפות אתידה (נמדדת בתווים לאינץ'). 208 מדריך למשתמש - :856 0 0810 רגיל 720 0ְ6051 מורדחב 70 60010 הקשה כפולה הסו; סשו%פס:ק 10אק רגיל "ס098% 0810 רגיל "ס%ה0"8 0810 שמן 0-2 6012 מורחב 6 סשוצפס-ק 12קק רגיל פצו1 פשו5%ם:"ק 112ק נטול 1% סשו%בםזק 812ק שמן 6ות00% 6%%0"5]! 812| רגיל סותף60% 0%005| 1812 שמן +מוחס5 5812 רגיל סוגי-אות מ?וחדים בצפיפות 10 אזססם מסמך 8 016 חזאת רגיל 68 16סם אזצם נטול צהפפם אז5ם אחיך צהפפם ₪878 שמןךן עהפפם אז1ם נטו?ל תרשים 28. סוגי-אות נוספים המפופקים עם מדפסת 3800 דגם 3 : סוגי-אות נוספים אלה מסופקים עם מדפסת 3800 דגם 3 הפועלת נמצב תואמות (גפץא בלבד). סוגי-אות אלה קיימים ב-6670 מטעמ? תואמות בלבד. תקציר של %5/ז1ק50 209 100 מדריך למשתמש - חספה נספת א. תואמות עם הגירסה הקודמת של זק+זחס5 פרק זה מתאר את ההבדלים בין גירסה 3 לבין הגירפה העברית הקודמת של זק1א50. בגירסה 3 של צז61|1= אסצז51סקא60 זאפאעססס: . מסמכים קיימים שנוצרו לעיבוד בגירסה 2 של פט/זקז50% יפיקו תוצאות דומות ביותר, מלבד יוצאים-מן-הכלל בודדים, כאשר ?ערכו באמצעות גירסה +3. . האלגוריתמים ליישור אופקי שופרו. הדבר עלול לגרום להנדלים במיקום תמליל בשורה. . האלגוריתמים למיקום אנכ" של תמליל בעמוד שופרו. הדבר עלול לגרום להבדלים במיקום שורות בעמוד. > בוטלו כמה הגבלות על השימוש בשורה אלמנה ברצפים בשודה ובהערות שוליים. הדבר עלול לגרום להבדלים נמיקום שורות בטור. . כמה שגיאות ומקר* חוסר עקביות בטלפול בתיבות שנמצאו בגירסה 2, תוקנו בגירסה 3. תחום התיקון העיקרי נוגע לשרטוט ?שרלם אופקיים בתיבות. . שינויים במכלל טבלת היחידות הלוגיות גזפע!) הביאו לארגון מחדש של מבנה טבלת היחידות הלוגיות. הדבר מחייב משתמשים שהגדירו יחידות לוגיות מקומיות לבצע קידוד והידור (הסו18%ומחסס) מחדש של הגדרות היחידות הלוגיות שלהם. . להבא אין להשתמש בתווי נקודתיים פופיים בהגדרות מכלל: זפ כאשר מאתפנים את ההגדרות בפפרלית מכללים. תו נקודתיים הנוסף יטופל כאילו הוא שייך לתמל:יל. . אופציית קאטפע של הפקודה 3ז;1ק50א ומילת הבקרה 22. אינן קיימות בגירסה 3. . מילת הבקרה .קר נקרא מסוף] אינה מבצעת שבירה או שבירת קטע. . מילות הבקרה .כע [כותרת עילית], .כת נכותרת תחתית] ו-.הש נהערת שוליים] אינן מבצעות עוד שום מילת בקרה או תג לפני שהן מבוצעות בעצמן, בעת הגדרת כותרות רצות עיליות ותתתיות או מוביל הערות שוליים. ההגדרות נשמרות בשלמותן ומתבצעות במלואן בכל עמוד פלט לפי הסדר. כותרות רצות עיליות ותחתיות יכולות לכלול את רוב מילות הבקרה, המכללים ותגי גמל. . ספרור שורות, וכן האופציות זגהחאס"אטע ו-אספאטא של הפקודה 3פא, קיימות רק עבור מדפפות שורה. . השתנו הערכים ההתחתליים של מילות הבקרה הנוגעות לשוללים. . שופר מיקום מילות בקרה דחויות והפניה למספרי עמודים (מ?לות הבקרה .צת, .צמ ו-.עם, המפנות למספרי עמודים). שלנוי זה מח?יב שאחרי מילות הבקרה האלה יופיע תמליל, לפני שעיבודן יתאפשר. חרשים 30 בעמוד 312 מציג את השינויים באופציות הפקודה 3זק5061א, ותרשים 31 בעמוד 316 מציג את השינויים במילות הבקרה של 3זק5681א. מילות בקרה שבוטלו ומילות בקרה הממלאות פונקציה דומה מפורטות בתרשים 29 בעמוד 311. גירסה 3 משלבת בתוכה וכוללת שינויים שהופיעו לראשונה בגירסה 2. הטבלאות בנספח זה משתמשות בקודים הבאים: חדשה מילת הבקרה או האופציה הוכנסה בגירסה זו. שונתה מילת הבקרה או האופציה שונתה בגירסה זו. בוטלה מילת הנקְרָה או הפונקציה איבדה את תוקפה. הפונקציה שלה מתמלאת על-ידי מילת בקרה או אופציה הדשה של פט;זקזַק560. 0 אינה מקבלת או מעבדת מילות בקרה או אופציות נות. נספה א. תואמות עם הגירסה הקודמת של זק5061 1 תואמות עח בירקה 2 של פט/זקז500 | מלבד היוצאים-מן-הכלל המפורטים להלן, מסמכים קיימים שנוצרו לשם עיבוד נגירסה 2 של %5/ז;1א50 *יפיקו תוצאות דומות כאשר *ערכו באמצעות גירסה 5. 2 מדריך למשתמש - =356 שינויים בפקודה צזקצחקספא בגירסה 3, נעשו השינויים הבאים בפקודה 3זק1א6פ5א: . האופציות 08485 ו-6/105פ שונו כדי לשקף את הוספת המדפסות 4250 ו-3820. . האופצלות זגאאס-אט ו-אסשפאטא שונו כך שמדפסות עמוד תתעלמנה מהן. . אופציית זאזחק שונתה כדי לנצל את התמיכה בפועל ב-3800 במערכת 0 . נוספה אופציית 8ז!זאס)] כד: לזהות ספר*ות פוגי-אות לשימוש במדפסות עמוד. . אופציות 556115 ו-0556]18א נוספו כדי לזהות ספריות מיקטעים לשימוש במדפסות עמוד. . אופציית זא0ס00א נוספה כד? להפפיק את העריכה עם הופעת שגיאה. . אופציית ;אעע אלננה תקפה מעתה והמערכת לא תתמוך בה. + אופציית 55808 תקפה מעתה ב-685 ואפשר להשתמש בה כדי לציין סוג-קובץ לשיבוץ, הוספה ולקבצי .הק ב-685. + נוספו אופציות זטפפ ו-זטספסא כדי לאפשר ולמנוע, בהתאמה, שינו? הגדרת קבצי שירות של %5/זק5081 לקבצים שאינם קבצי שירות. . נוספות אופציות א0צ5 ו-"0צ5 כדי לאפשר ולמנוע, בהתאמה, הפעלת מילת הבקרה .מע. תרשים 30 בעמוד 312 מציג רשימה מלאה של השינויים באופציות הפקודה 3 א. שינויים כמילות הכקרה של זקזַח50 תרשים 31 בעמוד 314 מציג את השלנו?ים שנעשו במילות בקרה שונות. הבדלים אחרים נדונים להלן. מילות בקרה בלתי-תקפות של 7/%8ַק1ק50 מילת הבקרה 22. אלננה קיימת עוד. שינויים בעיבוד מילות הבקרה של 5/זק1ק50 הפונקציות שהיו קיימות בגירסה 2 לגבי כמה מילות בקרה, השתנו. בין השינויים: . השתנתה ברירת המחדל של צורת מיספור עמודים. בגירסה 2, כל העמודים מלבד הראשון מוספרו באמצעות הרצף הבא של מילות בקרה: .כע עליון הכל 1 /// עמוד 8 פקודה זו גרמה להצבת הכיתוב ח"עמוד חא", כאשר תח הוא מספר העמוד, בפינה הימנית העליונה של כל העמודים מלבד הראשון. בגירסה 3, השתנתה שלטת המיספור כך: .כת התחל .רו 2 .מר - %8סד - .כת סיים נספת א. תואמות עם הגירסה הקודמת של ז;ךַא50 3 שינוי זה יביא להצבת " - ה - ", כאשר ה הוא מספר העמוד, בתתתית כל עמוד, במרכצ. באמצעות הנוהל המתואר בפריט הבא ברשימה זו, אפשר להחציר לקדמותה את שיטת מיספור העמודים של גירסה 2. אם מיספור העמודים מושבת (.מד פלים), המחהרוזת "- -" תמורכז בתחתית כל עמוד בגלל ברירת המחדל לכותרת רצה תחת?ת. אפשר למנוע זאת באמצעות שינו" ההגדרה של הכותרת הרצה התחת?ת או ביטולה. בגירסה 2, היה מתקבל "עמוד" בפינה הימנית העליונה של העמוד במצב השבתת המיספור. . השתנו הערכים ההתתליים של מ?לות הבקרה הבאות: .קע [קצה עליון] .קת [קצה תהתוןם] .רע נ[נרווח עליון: .רת נרווח תחתון] .שד [שול? עמודם] .שע [שוליים עליונים] .שת [שוליים תחתונים] הערכים ההתחליים של .רע, .שע, .רת ו-.שת הם אפס. הערכים ההתחליים של .קע, .קת ו-.שד מפורטים בתרשים 3 בעמוד 13. עם זאת, אפשר לשחזר את הערכים ההתתליים של גירסה 2, אם כוללים את מילות הבקרה הבאות בפרופיל המפמך: .קע 3+ .שע 2 .רע 1 .קת 3+ .שת 2 .רת 1 .כע בטל .כת בטל עם שחזור הערכים של גירסה 2, יש לבטל את ברירות המתדל של כותרות רצות עיליות ותחתיות. מומלץ להסב מסמכים ק?ימים המשתמשים בכותרות רצות כך שישתמשו בשירותים המשופרים של גירסה 3 לכותרות רצות, עיליות ותחתיות, משום שאלה כוללים את כל פונקציות העריכה. . ברירת המחדל של רווח הניקוב השתנתה מריווח בן שני תווים, התלוי בסוג-האות, לרותב קבוע של אינץ' אתד. תוכל לשתזר את הריווח הקודם, במידת הצורך, אם תכלול בפרופיל את שורת מ*לת הבקרה הבאה: .שד 2 לשולים אולם מומלץ שתשתמש ברוחב הקבוע החדש של אלנץ' אחד, או באיזה רוהב קבוע אתר של שולי נ?קוב, ולא ברוחב התלוי בגודל התווים. . השתנה תחביר מילת הבקרה .רח [ריוות שורות]. מומלץ שמסמכים קיימים המשתמשים בצורה המיושנת של .רח יוסבו לשימוש בתתביר גירסה 3. לדוגמה, מסמך המכיל .רח 1 אפשר לשנות כך שיכיל .רח נורמ 2 . מילת הבקרה .קר [קרא מסוף] אינה גורמת עוד לשבירה או לשבלרת קטע. מומלץ שמסמכים קיימים המשתמשים בפונקציות ללא עצירה של .קר יוסבו לשימוש במילות הבקרה .קמ [קרא משתנה] או .קל נקלט מסוף]. עם זאת, ניתן לבצע הדמיה של פונקציית אי-עצירה באמצעות מילות הבקרה .טי [טור *חיד] ו-.רב [מצב רב טורי]. לדוגמה, מסמך המכיל, .קר 1 אפשר לשנות כך שיכ:ל 106 מדריך למשתמש - =6פ₪ .ט? .קר .רב . אם השתמשת בתגי גמל כד? להתח?ל ולפלים הגדרת כותרת רצה עילית או תחהתית, יתכן שהגדרה זו לא תעובד כהלכה בגירסה 3 בגלל שלנויים בעיבוד כותרות רצות. כדי למנוע בעיה זו, עליך לנקוט אחד מן הצעדים הבאים: צש החלף את תגי גמל שהגדרת בעצמך למילות בקרה של %5/זק5081 המבצעות את אותה פעולת עריכה - | הכן ץק חלופות לתגי גמל שלך. לפרטים נוספים, ראה "כותרות רצות עלל*ות ותחתיות ב-%5/זק5081 גירסה 3". הוסרו כמה מגבלות והוכנפו כמה שיפורים העשויים ליצור הבדלים במיקום תמליל בעמוד. לדוגמה, . מעתה, רצף בשורה אלנו מסם:ים אוטומטית רצף קודם. ₪ נעשו שיפורים במיקום הערות שוליים, במיוחד במה שנוגע לטיפול במילות בקרה דתויות כגון .צמ נ[צרף מפתת] ו-.צת [צרף תוכן]. + שופרו האלגוריתמלם ליישור אופק?ל. . שופרו האלגוריתמים לפ?זור תמליל בטורים. . בגירסה 2.0, הרוות בין מלים במדפסת 3800 היה תמיד רוות בצפיפות 15, אף על פי שהגוף היה בצפיפות 10 או 12; הדבר גרם לצפיפות רבה מַאוד בשורה המפודרת. בגירטה 3, הרוות הנורמל? בן מלים זהה לרווח של פוג-אות הגוף. כותרות רצות עיליות ותהתלות ב-5ט/זקזא50 גירסה 3 רקע היסטור? עיבוד גירסה 2 השינוי התיצוני התשוב ביותר לעומת פונקציות %5/זקזַק50 גירפה 2 שנעשה בגירסה 5, מתבטא בהגדרה ובעיבוד של כותרות רצות עיליות ותחתיות. ההערות הבאות מתארות את מהות השינויים והיקפם, וכוללות הצעות להסתגלות אליהם מצד משתמשים ותיקים. בגירסה 2 של =56 עובדו כותרות רצות עיליות ותחתיות בשני שלבים נפרדים ונבדלים: . שלב ההגדרה: כאשר מוגדרת כותרת רצה עילית או תחתית, כמה מ?לות גקרה הנכללות בהגדרה מבוצעות לאלתר, בהתאם לסביבה הנוכתית. פענוח סמלים מתבצע בדרך כלל בשלב ההגדרה. כל תמליל הנכלל ה וכל מילות הבקרה שאינן מתבצעות לאלתר, נשמרים לעיבוד בשלב הבא. . שלב הביצוע: עם התחלת עריכת כל עמוד לפי הפסדר, התמליל ומילות הבקרה שנשמרו בשלב ההגדרה מעובדים במצב מיותד. מצב מיוחד זה אינו כולל פענוח סמלים, עיבוד גמל או ביצוע מכללים. הכותרות הרצות העיליות והתחתיות הפשוטות שיצר המשתמש הטיפוסי יכלו להכיל רק תמליל ומספר מצומצם של מילות בקרה בסיפיות. לדוגמה, נספת א. תואמות עם הגירסה הקודמת של זק1ק50 15 066 העיבוד בגירסה 34 .כע התתל 12 ימר לשימוש פנ?מי בלבד .בע סלים קבוצת מילות הבקרה שנשמרו לשלב הביצוע הוגדרה כך שתכלול את כל מילות הבקרה הנוגעות לעריכה שהמשתמש הטיפופ? עשוי לכלול אותן. ואולם, מתכנת? תמלילים נהגו להשתמש בשירותי 5/זק5681 שאינם קשורים לעריכה כדל לפתח תגי גמל ולספק ללקותותיהם אפשרויות עריכה מתוהכמות אחרות. בזרך זו, התגלעו הבעיות הבאות: . כותרות רצות עיליות ותחתיות חליבות לכלול ספמלים, במקרים רנים. בגירסה 2, הלה אפשר להשיג זאת רק באמצעות ער*כה מסובכת מעין זןו: .פם םלים .כע התחל .רו יבה .פס .פצ ק /8כותרת.?//עמוד %/ .בע סיים .פם התחל . כותרות רצות עִילְיוַת ותחת:ות המבצעות פעולות לוגיות, ולא רק עריכה, חייבות לכלול מילות בקרה שאינן נוגעות לעריכה, כגון .אם, 'אז ן-.או. בגירסה 2, אפשר להשיג זאת רק בעריכה מסובכת מעין זו: .8 סיים .כע אלזוגי .רו 2 .בה .אם אה של או .בה .אז .פס .צש א8עילית.: %ו .בה .את .פם .צש א8עילית.: אה., או .כע סלים .פם התחל . כותרות רצות עיליות ותחתיות המבצעות פעולות לוגיות,. בנוסף לפעולות עריכה, חייבות לעתים קרובות לכלול עיבוד לולאתל. בגירסה 2, לא היה הדבר אפשרי. . כותרות רצות עיליות ותתתיות חייבות לעתים קרובות לזמן מכללים. בגירסה 2, לא הלה הדבר אפשרי. . במסמכים הכוללים תגי גמל, כותרות רצות עיליות ותחתיות חייבות לעתים קרובות לכלול גם הן תגים כאלה. בגירסה 2, א* אפשר היה לכלול תגי גמל. . עיבוד כותרות רצות עיליות ותחתיות בגירסה 2 הוא עניין קשה ביותר. השימוש היעיל בכותרות רצות מחהייב בקיאות רבה במבנה הפנימי של %5/זק5681. עיבוד הכותרות הרצות העיליות והתתתיות פותח מחדש עבור גירסה 3. אמות-המידה העיקריות לפיתוח החדש היו: . מילוק כל מגבלות גירסה 2 . שמירת תואמות ככל האפשר. בגירסה 3, הכותרות הרצות עדיין מעובדות בשני שלבים נפרדים, אבל חלו שי?נויים בעיבוד המתבצע בכל שלב: מדריך למשתמש - "360 . שלב ההגדרה: הכותרת כולה, ובכלל זה כל התמליל, הסמלים, המכללים ותגי גמל, נשמרת לעיבוד בשלב הבא.?י שום מילת בקרה אינה מבוצעת בשלב ההגדרה. פענוח סמלים וע?בוד תגי גמל אינם מנוצעים בשלב ההגדרה. . שלב הביצוע: ההגדרה, כפי שנשמרה, מבוצעת במצב מכלל רגיל. מילות הבקרה היחידות האסורות בשימוש הן אלה הגורמות לקפיצת עמוד. דרך זו עומדת בשתי אמות-המידה העיקריות לתכנון: . כל הליקויים התיפקודיים שתוארו לעיל מפולקים. כותרות רצות, עיליות ותחתיות, יכולות להכיל תמליל, פמלים, מכללים, פונקציות לוגיות, עיבוד לולאתי ופימוני גמל. . התואמות עם הגדרות קיימות נשמרה כמעט בכל המקר?ם. תואמות גירסה 3 גירסה 3 תואמת לחלוטין את גירסה 2 ברוב הגדרות הכותרות הרצות העיליות והתחתיות. כל הדוגמאות שהוצגו לעיל, הטיפוסיות לרוב ההגדרות השימושיות, י?עובדו כהלכה בגירסה 3 ללא שלנןו2. השיפורים התיפקודיים בכותרות הרצות העיליות והתחתיות בגירסה 3 יאפשרו מתן הגדרות מתוחכמות, כמו בשתי הדוגמאות האחרונות לעיל, בצורה הרבה יותר פשוטה. את הדוגמה השניה לעיל אפשר עתה לכתוב בפשטות כך: .פצ ק /%כותרת.//עמוד 8/ .כת סיים את הדוגמה השלישית לעיל אפשר עתה לכתוב בפשטות כך: .כת איזצוגל .רו 2 .אם אה של או .צש א8עילית.: או .אח .צש א8עילית.: אה., או .כת סיים הערה: הדוגמאות שניתנו לגבי גירסה 2 יפעלו בגירפה 3 בלי כל שינוי. אולם אם הדוגמאות הללו יקודדו עם .פע התחל/.פם סיים בתוך הגזרת כותרת רצה תחתית, :ופ?עו שגיאות משום שפענוח הסמלים מושבת (באמצעות .פם פיים) במהלך שלב הביצוע של הכותרת הרצה. שיפורי גירסה 3 השיפורים התיפקודיים בגירסה 3 מאפשרים למשתמשי גמל ולתוכניתנל תמלילים ליצור הגדרות כותרות רצות עיליות ותחתיות שלא היו אפשריות בגירסה 2. לדוגמה, מפרי הדרכה טכניים ומקצועיים רבים מחייבים שכל הערות השוליים המופיעות בפרק ירוכזו בפסוף הפרק או המאמר. מסמך כזה עשו? לחייב שהכותרות הרצות לחלק הערות השוליים של המסמך יכלול איזכור של כותרת הפרק: .צש (הערות ל:הפכ זהויפ=פרק1.) .כת סיים ?2% כדי לַהבטיח שהמסמך כולו לא יהפך לכותרת רצה אחת גדולה, אם המשתמש שכח להקיש .כע סיים או .כת פלים, ההגדרה מסתיימת מעצמה בסוף הקובץ או המכלל הנוכח?. נספת א. תואמות עם הגירטה הקודמת של דק+ז1ַק50 2107 1-08 אי-תואמות גירסה 3 שינו?? מסמך צורה אחת של הגדרת כותרת רצה, שאולל נעשה בה שימוש בגירסה 2, מחייבת תיקונים מסוימ?ם על-מנת שתפעל בגירסה 3. אם הגדרת הכותרת הרצה (העילית או התחתית) מבוצעת כמושא של אחת ממילות הבקרה הלוגיות ג.אם, .אז או .אח), הגדרה זו לא תתקבל בגירסה 3. לדוגמה, סדרת מילות הבקרה .אם 1 קמ 2 .באז .כע התחל .אז .מר עמוד 8 .אצ .כע ם?ים יוצרת את הכותרת הרצויה בגירפה 2, אולם תביא להצגת הודעת שגיאה בגירסה 3. על-מנת שתפעל כהלכה, צריכה עדרת מילות הבקרה לעבור שינויים שיעקפו את הגדרת הכותרת הרצה: .אם 1 קמ 2 .אח .לך הבא .כע התחל .מר עמוד 8 .כע טיים ...הבא עוד צורה של הגדרת כותרת רצה שכמה משתמשים ותיקים עשויים להשתמש בה, לא תעובד כהלכה בגירסה 3. טכניקה זו נעזרת בתגי גמל כד?ל להתחיל את ההגדרה ולסיים אותה, ולא כחלק מן ההגדרה עצמה. לדוגמה, .7 כע כעהת כעסם .המ כעהת /.כע התחל .המ כעסם /.כע פיים .הת גמל : :סם .שג תג התחל .פמ התחל :בע .תס 812א .מר לשימוש פנימי בלבד .שס .רו :סכבע משתמשים שנעזרו בטכנלקה זו להגדרת הכותרות הרצות העיליות והתחתיות שלהם, חייבים להכנים שינויים במסמכים עצמם או בפרופילים שלהם, לפני שישתמשו בגירסה 3. אם לא כן, הגדרות הכותרות הרצות שלהם ?היו שגויות, כך שלדוגמה, התמליל ומילות הבקרה שבין תגי הדוגמה :כע ו-:סכע עלולים להערך בגוף המסמך. אם נעשה שימוש בקכצים משובצים בכותרות רצות עיליות ותתתלות, וקבצים אלה מכילים תווים הטעונים תרגום (למשל, באמצעות מילת הבקרה .תק [תרגם קלט]), אזי יש להכנים גם את מילות הבקרה לתרגום לתוך הכותרות הרצות. הסיבה היא שמילת בקרה כגון .שץ נשבץ] אינה מעובדת לפני שלב הביצוע, ובהגיע שלב זה הכותרות הרצות נערכות על-פי סביבת העריכה הנוכתית. הדרך הפשוטה ביותר לטפל בבעיה זו של אי-תואמות היא שינוי? סימונ? גמל במסמכים הנדונים. את תגי :כע ו-:סכע בדוגמה זו אפשר להתליף במילת הבקרה .כע: .כע התחל .תס 812א .מר לשימוש פנימי בלבד .שם .רו .כע םיים . היתרון העיקרי בגישה זו, בנוסף לפשטותה, נעוץ בכך שבשלב מאותר ?ו 4 ₪0 לשפר את הכותרת הרצה כך שתנצל את הפונקציות התדשות של ירסה 3. מדריך למשתמש - =₪6 שינויי פרופיל אם אי-אפשר או לא רצוי להכניס שינויי פימון במסמך הסובל מבעיית תואמות לו, יש צורך לספק <<ג אחרות לאותם תגי :כע ו-:סכע שבדוגמה. הדבר הראשון לעשותו הוא ליצור את ה-8"5 לקישוך התג. לשם הדגמה כאן, נניח שהתגים נִקָראים :כע ו-:סכע ושהמכללים נקראים כעהת ו-כעסם. לפיכך, יש להופסיף לפרופיל .7 כע כעהת כעסם בסדרת ה-"6 הבאה, השורות בהגדרת הכותרת הרצה יתפפו באמצעות מילת הנקרה .קי של גירסה 3 ולשמרו במכלל. לאחר שנתפפסה אחת ההגדרות, תוגדר כותרת רצה המזמנת את המכלל. ייתכנו שני מקרים שבהם המכללים המתוארים להלן לא יפעלו כהלכה. הדכר עלול לקרות כאשר מייד אחר? תג :כע יופיעו תג :סכע או מילת בקרה. בשנ? המקרים, הכנסת שורת הערה (.א*) אחרי השורה המכילה את תג :כע תאפשר את עיבוד המכללים כהלכה. מכלל כעהת חלופי ניתן להגדרה מעין זו: .המ כעהת התחל .עם דגל > םמיים .המ עילית ם?:ם .שג פרוק שורה .אם 8]'אשורה גמ 0 .המ עילית() /אצישורה . סיים .שג תג סיים .קי ריק /.שמור .המ סיים קוד זה מבצע את פעולות העיבוד הבאות: מתחיל את הגדרת ה-חא כעהת. ו את הערך ההתחתלי "סיים" כדי לציין את התחלת העיבוד במכלל. יוצר מכלל חדש בשם עילית שישמור את שורות הכותרת הרצה, ויוודא שאין כותרת כזו שכבר הוגדרה. מכניס כל שארית תמליל הבאה אחרי תג :כעהת לתוך סמל. מוסיף את השורה, אם ישנה כזו, למכלל עילית. מעכב פענות סמלים עד לאחר עיבוד ההגדרה. משבית עיבוד תגי גמל. מופיף קידומת לכל שורות הקלט הבאות, כך שהן מועברות למכלל שמור לשם עיבוד. מסיים את הגדרת הש>סא כעהת. ₪3( ₪ <ת%ת שי את מכלל שמוד אפשר להגדיר כך: .המ שמור התתל .אם /אדגל של /התחל .סמ 8א .עם או = אינדקם 8ט0'א8א. ‏ :סכע .אם 8או לש 0 .עם אהשאר > תתמת 8א אאן .אז .עם או = 8-1אן .אז .עם * = תתמת 8* 1 אאן . .המ עילית() /8/'א8א .אם 8!'אַאהשאר של 0 .סמ .9 התחל .שג תג התחל א8אהשאר .המ סיים קוד זה מבצע את פעולות העיבוד הבאות: 1. מגדיר את המכלל שמור, הַממקם שורות קלט במכלל ע:לית. 2. בודק את ערך הסמל אדגל., אם העיבוד קרוב לפיומו, מסיים את המכלל מייד ומחזיר למקומו את התמליל שהועבר אל*ו. 3. פורק את השורה כדי לראות אם היא מכילה את תג הסיום, :סכע. הערה: אם התג שלך קרוי בשם אחר מ-:כע או :סכע, יהיה עליך לשנות שורה זאת כך שתכיל את השם הנכון של תג הסיום. 68. אם השורה מכילה את תג הסיום המבוקש, השורה תפוצל. תג הפיום והתמליל הבא אחרין מוצבים כערך הסמל א8אהשאר. נספה א. תואמות עם הגירסה הקודמת של זק1ק56 109 510 5. אם השורה מכילה את תג הסלום, מחושבת עמדת התו האחרון שלפנל תג הסיום, בכך שמחהסירים 1 מ-8אוּ. 6. אם השורה מכל?לה את תג הפיום, הסמל %8* מוצב כך שיכילל רק את חלק השורה שלפני תג הפיום. 7. מכנים את התמליל לשורה הבאה אהר? המכלל עיל?לת, כשהפענוח פועל רק לגבי שורה זו. 8 9 . אם הסמל 8אהשאר לא הוצב, המכלל מסת??ם. .‏ מפעיל פענוח סמלים. 0. מפע?:ל ע:יבוד תגי גמל. 1. הסמל א8אהשאר, המכיל את תג הפיום, מעובד עכשלו. 2. מס?ים הגדרת המכלל שמור. את מכלל כעסם הנלווה, אפשר להגדיר כך: .המ כעסם התחל .עם דגל = התחל .קי סיים .כע התחל .עילית .כע םיים .המ םיים קוד זה מבצע את פעולות העלבוד הבאות: מגדיר את המכלל כעסם המטפל בתג :סכע. מעביר את הדגל ל"התחל" כדי לציין שהעיבוד נשלם. משבית הצמדת קידומת לשורות הקלט.++ מגדיר את הכותרת הרצה העילית. משתמש במכלל עילית שנוצר על-:ד? המכלל שמור. מסיים את הגדרת הכותרת העיל:ת. מסיים את ה-=טא כעסם. = ₪ 64 5 ת 9 1 ספריית מכלל?י פצ/זק+ח50 טבלרים מעתה אין צורך להופיף תו נקודתיים כפול אחרי הגדרת מכלל: פ5/זץז56 כשמאחסנים אותם בספריית מכללים. תו הנקודתיים השנכ יודפם כתמליל. בגירסה 3, המספר המרבי של עמדות טבלר שאפשר לקבוע בבת אחת הוא 6 ולא 99, כפי שהיה בגירטסה 2. -------------ְֶ-- בב הפימו נחוץ משום שיתכן שהשורה הבאה אחרי :סכע כבר קיבלה קידומת, כחלק מהחיפוש אחר שארית התמליל של תג :סכע. אם כך קרה יבוצע פעם אחת יותר מדי " ה מדריך למשתמש - "ספת ---- יה תרשלם 29. מילות בקרה שבוטלו: להשתמש במ*לות הבקרה החדשות לבילצוע הפונקצלות הנתוצות. )ןו "כ מילת בקרה מילת בקרה שבוטלה המבצעת פונקציה מקבילה נעמדת טבלר: נעריכה] נ[כותרת ע?ל:ת] נהגדר תו: [הגדר תום: נהגדר רמת כותרתם] נהגדר שטח] נכותרת עילית] [ריווח שוהות] נכותרת תחהת:ת] [שוליים עליוניםם נעריכה] נכותרת תחת?ת] נדלג] 5/5 תמשיך להכיר במילות בקרה אלה, אבל מומלץ נספת א. תואמות עם הגירסה הקודמת של זקזַא5060 211 אופציה 2.5 זג ההז4205 זא חחחם זא שגויה ציין 855ק0אז במקומה. שגולה ציין פא1פ במקומה. שגויה ציין פא81 במקומה. שגויה ציין פא51 במקומה. שגויה ציין פא81 במקומה. 5 שונתה ציין יותר מארבעה מזה פוגי-אות היצוניים ליחידה הלוגית מזדפסות עמוד; אולם העריכה אינה מוגבלת לסוג: האות שצוינה. 0 - וד שונתה המערכת תתעלם מאופציית "ז6 אם צוינה יחידה לוגית אחרת מאשר 185זַ5, 5אזאזפאה או 5אזגזדפפת עבור לועזילת, עברלת 6₪0006א ו-01₪606₪ בהתאמה. זטפס חדשה מאפשרת שינוי הגדרתו של קובץ שירות של פט;זק1ק50 לקובץ שאינו קובץ שירות. 6 בוטלה - ןי שונתה נוספו יחידות לוגיות חדשות לתיאור מדפסת 4250 ומדפסת 0. יי זא אאג זאס6סא דטספסא בוטלה חדשה מזהה ספריה המכילה פרטי סוגי-אות. בוטלה חדשה מסיימת עריכה עם הופעת שג:אה. חדשה מונעת שינוי הגדרתו של קובץ שירות של 85/דק1ק56 לקובץ שאינו קובץ שירות. 8 חדשה שונתה בוטלה ציין אספמטשא במקומה. ןי התהתה65ק זאזאץ בוטלה בוטלה ציין (חחח)05; כדי להדפים החל מעמוד ההה. שונתה ב-685, מנצלת תמיכה בפועל של 370/אט במדפפסת 3800. אינה תקפה למדפסת 6250. 3 שונתה ב-6085, ציין פוג-קובץ לקנצים משובצים, מוספים וקובצל .הק. 18 חדשה מזהה ספריה המכילה פרטים על מקטעי עמוד. ו ויו בוטלה ציין (צ:08 חח) 065; להדפסת עמוד יהיד, מס' הה. חדשה מונעת את השימוש במילת הנקרה .מע [מערכת]. ":0צ5 היא ברירת המחדל. תקפה בסביבות 0פז ו-685 בלבד. 4 חדשה מאפשרת את השימוש במילת הנקרה ‏ .מע [מערכת] לאחר פירוט א0צ5. תקפה בסביבות 50ז ו-685 בלבד. תרשים 30. שינו?ים באופציות הפקודה 3ז;1ק50א גחלק 1 מתוך 2) 212 מדריך למשתמש - "356 ו מז |פאגפז ציין 020456 כדי להפוך אות לועזית קטנה לגדולה. דגחם;אט שונתה מדפסות עמוד מתעלמות מאופציה זו. תרשים 30. שינויים באופציות הפקודה 3ז:1א56א גחלק 2 מתוך 2) נספה א. תואמות עם הגירסה הקודמת של זק5081 3 מְלוְת-------/-.- | . בע חדשה מבטלת או מחזירה שרשור שורות קלט ו?ישור שורות פלט; קובעת אם מותר לשורות לתרוג מגבולות הטור. :( 31 ' ₪ ל שונתה קובעת את כמות הרווח האנכי ש?בוטל בפוף הטור אם אתרל*ו תופיע מילת הבקרה .הט ואם צוין גם .אט סיים. .הב חדשה ו שהתמליל הבא אחריה ימוקם מעל או מתחת קו הבסיס . הרגיל. 0 .הה שונתה במדפסות עמוד, הדגשת קו תחתי נעש?ת באמצעות ישר בעל שם נתון תחת התמליל. את הלשר אפשר למקם מתחת לקו הבפיסם הרגיל או מעליו. .הת חדשה חדשה אפשר להגדיר ‏ ?"שרים בעל שם נתון ומלדות עובי שונות עבור מדפסות עמוד. צ נב .הכ שונתה מיצדים חדשים מציינים כיצד יש ל?ישר, לערוך ולמקף את הכותרת. . המ שונתה אפשר להגדיר מכללים בשורה, מבלי להקדים לכל שורה במכלל את מילת הבקרה .המ [הגזר מכלל]. חדשה מגדירה משתני תמליל ומקצה להם ערכים. .הס שונתה מיצדים תדשים מאפשרים לתאר גולא לנקוב בשם) סוגי-אות עבור מדפסות עמוד. .הנ .הפ שונתה חדשה -כט חדשה מזהה מ?קטע שיש לכלול אותו במפמך בעמדת הטור הנוכתית. .כע שונתה סולקו רוב המגבלות על תוכן כותרת רצה עילית. .טב 5% .כק שונתה המיצד תג מאפשר להשתמש בתג-סיום של גמל כדי לסיים מצב כתיבה לקובץ שנפתח בתג התתלי של גמל. שונתה סולקו רוב המגבלות על תוכן כותרת רצה תהתית. .כח שונתה מיצדים תדשים של .הכ [הגדר רמת כותרת] מספקים לערי*כת כותרות את אותן האופציות הק?ימות עבור תמליל באמצעות .ער [עריכה]. בש 1 .לה חדשה קביעת נקודות מיקוף במלה נתונה, כדי למנוע שבירה אוטומטית ננקודה לא רצויה. חלה על הופעתה הנוכתית של המלה בלבד. .מכ חדשה מזהה מקום בטור שבו אפשר למקם רווח לבן נוסף עד כמות נתונה בשעת היישור האנכי. .מק חדשה מאפשרת בלצוע מיקוף לשבירת המלה האחרונה בשורה, אם אינה נכנסת לשורה במלואה. קובעת את כמויות הרוות שמותר להכנים לשורה כד? למנוע מ"*קוף. מבצעת מיקוף לפי הוראות הנוגעות לאורך המלה או לפ? אלגוריתם. חדשה תרשים 31. שינויים במילות הבקרה של %5/ז;5081 גחלק 1 מתוך 2) 26 מדריך למשתמש - ₪56 מילת בקרה שונתה מדפפסות עמוד מתעלמות ממיללת בקרה זו. חדשה מגדירה כיצד יש לפענח תווי טבלר בתמליל. מאפשרת לקבוע הצמדת התמליל ימינה או שמאלה, מירכוז או ?ישור לפ תו חדשה בכל עמדת טבלר. שונתה מיצדים חדשים לקבילעת יישור פנימה (לעבר שולי הניקוב המשוערים) או התוצה נגהלאה משול? הניקוב המשוערים). חדשה שונתה שונתה השתנו ערכ? ברירת המחדל. שונתה אינה גורמת לשבירה או לשבירת קטע. .קת שונתה השתנו ערכי ברירת המחדל. .רא חדשה מפקהת על הכנסת רווחים נופספים בין תווים למטרות יישור אופקי. .רד חדשה קובעת את רוחב העמוד הלוגי, כולל שולי נלקוב. .רח חדשה מפקחת על עומק שורות התמליל וטוותי ההרחבה והכיווץ למטרות יישור אנכל. חדשה מפקחת על רוחב הרווח בין מלים. .רנ חדשה מפקתת על עריכת רווחים רצופים בכך שהיא מציינת את רותב הרווחים הנוספים. .רר מכניסה כמות קבועה של רווח אופקי לבן לשורה הנוכחית. שונתה מיצד העתק מאפשר ל-; של גמל לבדוק את שארית התמליל אחרי תג גמל מבלי לפגוע בה. מיצד הכנם מאפשר ל-"80 של גמל להכנים תמליל במקומו של התג. מיצד לשולים מאפשר את שינוי השוליים רק אם לא צוינה אופציית פאזפ של הפקודה 3זק1א60פ5א. אפשר לשחזר סביבה לפי שם נתוך גורמת לעריכת התמליל הבא בשטח בעל שם נתון. אפשר לשמור סביבות לפי שם נתוך חדשה נוצרת ע"? 05/ז5081 ומבוצעת אימת שמעובדת שורה פנויה. קובעת אם יש לבצע יישור אנכ של התמליל. אפשר גם להשתמש נה כדי לקבוע אם התמליל יהיה בראש הטור, בתחתיתו או במרכצו, אם א?ן ל??שר אותו אנכית. קובעת שלרשומות הנקראות מקבצ קלט והמתחילות בתוו?ל הבקרה שצוינו, ‏ יצורפו כקידומות מחרוצות תווי בקרה נתונות. אם מקור קלט המסוף ממופה לקובץ באמצעות .הק, אפשר לזהות מצב פוף קובץ בבדיקת קיומו של סמל נתון. 1 ש - ₪ שונתה נוספו מיצדים המאפשרים למקם ישרים מאונכים בצמוד לקצות הטור, ולהשתמש בישרים שהוגדרו באמצעות .הי [הגדר *שר]. שונתה מותר לציין יותר מפוג-אות אחד; המערכת תשתמש בסוג-האות התקף הראשון שצוין. תרשים 31. שינויים במילות הבקרה של %5/ז50816 גחלק 2 מתוך 2) נספת א. תואמות עם הגירסה הקודמת של זק1ק50 5 תואמות עם זגאחס:/50ד 5-1 תוכנית שירות הנתונלם (חהּזסס:? עצו1ו0% 56% ב28%) ב-50ז מספקת למשתמש" 0פז של 05/%52 את הפונקציה זגאאס". זגחאס;-/50ז מאפשרת למשתמש? 50ז להכנים לקבוצות נתוני תמליל 50ז בקרות ער?כה המציינות את סוג העריכה הדרוש. 5/זז56 מספקת למשתמש" זג50/"088ז מעבר קל לאפשרויות עריכה מגוונות יותר. תחביר מילות הבקרה של 5/זק1א56 זהה למילות בקרה רבות של זג8א50/:0ז, ומילות בקרה של %5/זק1א56 החדשות למשתמש?ל זז מבצעות פונקצלות חדשות או משופרות רבות. יצירת מבלכה תואמת דגמחס;/ספד יו ו | ו ב א ו ו 5/זקז6ם מספקת שירות סמלים ומכללים המאפשר ל לעבד מסמכל זז מבל? לשנות את המסמכים עצמם. תרשים 32 מפרט את מילות הבקרה של זג50/"0698ז שאלנן נתמכות במלשרלן על-:די %5/זק81ק56. אתה יכול להגדיר מכלל %5/זת5081 בעל שם זהה לשם מ?*לת הבקרה של ךז המבצע מילת בקרה מקבילה של %5/זק5681. את הגדרות המכללים שלך תוכל למקם בפרופיל שלבטיח שהן תעמודנה תמ?ד לרשותך, כל אימת שאתה מעבד מסמכי זג08%-"/50ז. לפרטים, ראה "שןז-0א;: ציון פרופיל" בעמוד 22. מילת בקרה של זגתחחם;/ספד מילת בקרה מקבילה של %5/זק1ק50 ספג. נהתאם] .צש [צמוד לשמאל] 4 .תת [תרגם תו: .מר [מרכז] םי:ם .ער [עריכה] התתל .תח [תזוזה חזרה], .תז נתזוזה] נעריכה] ימין זה. [כניפת כותרת] נא. [לא ליישר] אץ. [מצב מספור דפים: זא. [כותרת רצה] נעצור] נצא] תרשים 32. מילות בקרה של זגא08ז/0פז שאין להן תמיכה %5-1/זק5081: עבור כל מילת בקרה של זג50/:08%%ז מצוינת מילת בקרה של %5/זקזא506 המבצעת פונקציה דומה, מלבד 6א. [הדפם שוב] ו-1ק;. [כניסת פיסקה]. %5/זק5681 איננה מספקת פונקציה מקבילה להדפסה תוצרת. 6 מדריך למשתמש - =₪560 נספת 2. התאמת פט/דס1ק50 למתקך שלן מסמך זה מתאר את 05/זַק5681, הלקו העיקרי של מעבד התמלילים >ספה, כפי שמספקת אותו יבמ. אפשר להכנים שינויים ב-5ש/זק50851 על-מנת שתתאים טוב יותר לצרכיך המיוחדלם. ח6פה מספק קבצי מקור בשפת אסמבלר לכמה מודולות של 5ז; קבצים אלה מכילים טבלאות מיפרטים הקובעות ערכי ברירות מחדל, נוסחי הודעות, מאפייני יחידות לוגיות וכדומה. נוהל התאמת 5ץ/דקד506 כדי להתאים את 05/זק50%1 לצרכיך, אתה חייב, עם תוכניתן המערכת שלך, לפעול בהתאם לשלבים הבא:ים: 1. החללטו אילו שינויים אתם רוצים להכנים ב-05/זַק1ַק56 כדי להתאימה לצרכיכם. 2. הכניסון את השינויים המתאימים בטבלאות המיפרט שבקבצי המקור שנתקבלו מלבמ. תוכנית ההמטשסזק הסו%הסו+4ו700 הפ%בע5 (ם5) ב-₪5 מספקת תהליך עדכון אוטומטי כשאתם מכניפםים שינויים ביחידות מכלל או מקור. אולם עבור 6085, לפנל שאתם מבצעים אסמבלי מחדש של קובץ המקור שהשתנה, עליכם לתת את הפקודות הבאות: 8 54605 18סגת |61088 3 בצעו אסמבלי מחדש של קנצי המקור באמצעות ספריית המכללים המסופקת על-ידי יבמ. 6. בצעו קישור-עריכה מחדש (%ו888הו6-1") של ה-00018ח₪ 6בס| של %5 באמצעות קבצי היעד (185ו+ 00380%) שנוצרו על-יך3 האסמבלר והספריה שמופקה על-:ד? יבמ. 5. התקינו 800018 088| חדשה בספריה המתאימה. 6. הביאו את השינויים שהכנסתם ל?ד?עת כל המשתמשים במערכת. קבצי מקור המסופקים ביחד עם פע/דפז:ק50 הקבצים הבאים בשפת אסמבל: מסופקים בצורת מקור: 505 (הגדרות הודעות). הטבלאות בקובץ? זה מכילות את נוסח ההודעות באנגלית שמציגה %5/זק5061. נ(עס מתן פרמטר א₪ לאופצלת 8 של 5681075א). (הגדרות הודעות בעברית). הטבלאות בקובץ זה מכילות את נוסח ההודעות בעברית שמציגה 5ט/זק5061. אפ 5זוזפם (הגדרות הודעות). הטבלאות נקובץ זה מכילות את הנוסח של הודעות נוספות שמציגה 05/ז56612 בסביבת 50ד. 8 (((הגדרות ביטולים). הטבלאות בקובץ זה מכילות את נופת הביטויים המילול?ים נ(עבריים ואנגליים) שבהם משתמשת %5/זק1ק50 בעריכת מסמכים. זסטסטתפס (אופציות תלולות בסביבה). הטבלאות נקובץ זה מגדירות את שמות אופציות הפקודה 3זק1א56א וקובעות ערכי ברירת מחדל לאופציות 0 ישנו קובץ נפרד לכל סביבת מערכת הפעלה ש-%5/ז;5081 פועלת חתיה: זסטח פס 085 עם 370/אט זסטפזתפס 50זך עם פע נספח ב. התאמת 05/זק5081 למתקן שלך 27 הווהה שש ...-‏ 00 - 689 נ(קבוצות תוו? תיבה). הטבלאות בקובץ זה מגדירות את קבוצות תווי התיבה שאפשר לציין עם" אופציית סוגת של מילת הבקרה .תב [תיבה], וקובעות את התווים שבהם תשתמש המערכת בשרטוט ת?בות וישרים במדפסות שורה. , זתןק|אפפ (טבלאות יחידה לוגית). הטבלאות כקובץ זה מגדירות את היחידות הלוגיות שאפשר לציין באופצ??ת 26165 של הפקודה 3זק1א56א, וקובעות את מאפיינל היחידות הלוגיות הללו. מנ;;זופס (מידע מסוגי-אות למדפסות שורה). הטכלאות בקובץ זה מגדירות את מוגי-האות שאפשר לצי?ן עם אופצ:?לת 08885 של הפקודה 3זק1ַא56א למדפסות שורה, וקובעות את מאפלינ? סוגי-האות הללו. זואמזהפפ (טבלאות תווים לשפות שונות). הטבלאות בקובץ זה מגדירות את ההתאמה בין היצוג החהיצונ? והפנימ? של תווים מתוייגים, וקובעות אילו תוו?ם *חשבו כמצייני סוף מלה או כסימני פיפוק למטרות בדיקת איות ומיקוף גבלועזית בלבד). מסופקת גם ספריית מכללים לשימוש באסמבלי של קבצי מקור אלה. היא מכילה את המכללים הבאים: זז0א5פ 6 0 =שפזה ופפ זפ|אפס זפן25%5 65 =מסספ 251 /511585ע בי ויו 6 555% =שפו5ע ות =ספזוופע 8 8 זקספאוופע 1158 מדריך למשתמש - 826 057054 /א565₪8ע: הגדרות הודעות | צ ו ]א 1-2 ו וו במהלך העיבוד, מציגה "₪50 מיגוון גדול של הודעות. הקובץ 58065858 מגדיר את ההודעות באנגלית שמצ?לגה 5/זק50681 במהלך עיבוד מסמכים, והקובץ 2580658884 מגדלר את ההודעות שמציגה 5/זק1א56 בעברית. ברירת המחדל של חספא היא קבלת הודעות עבריות. צילון הפרמטר א= של אופצית 96558088 תביא להצגת הודעות אנגליות. לפני כל הודעות %5/זק5081 מופיעה הקידומת א258*+ וצורתן היא: 6שחתתהווחהוז25 חחח הוא שם המודולה המציגה את ההודעה. חחח הוא מספר ההודעה. 6 הוא קוד החומרה של ההודעה. מספר?" ההודעות וקוד" החומרה, ב?לחד עם נוסת ההודעה עצמה, מוגדרים בקבצי 8מ58658 ו-25865888. המכלל 051181856 /511115671 הקובץ %פא58658ע מכיל מכלל 258856 לכל הודעת 5ץ;זק1ק506 והקובץ הספת מכיל מכלל 5885684 לכל הודעת 5צ/זק1א560. קידוד המכלל 5598568/258%856 הוא כדלקמן: מספר, 6 מספר, וי קוד, קוד, נוסת, נוסת, פעולה פעולה מספר מספר הודעה בן 3 פפרות. קוד קוד חומרת הודעה בן תו אחד. קוד השגיאה של 5/זק1א56 נקבע לפי ההודעה בעלת זרגת התומרה הקשה ביותר שהוצגה בשעת העיבוד. ערכ: הקוד התקפלם הם: דרושה תשובה (6650) לידיעה (06-0א8) אזהרה (6=64א) שגיאה (6-8א) שגיאה חמורה (6₪6-12) שגיאה קטלנית (6-16א) דה 6 הודעות שגיאה ?*ביאו להפסקת העיבוד אם אופציית ש=טשאזזא0ס של הפקודה 3זק1ַ566א לא צוינה. הודעות שגיאה חמורות וקטלניות יגרמו להפסקת העיבוד בכל מקרה. נוסח נוסח ההודעה, הכולל שדות מ?דע מוגדרים מראש ומשתנים. הנוסת מקודד כפסדרה של מחרוצות תמליל במרכאות, ומילות מפתת מופרדות על-ידי פפיקים ונתונות בסוגריים. מילות המפתת גורמות להכללת המידע המוגדר מראש והמשתנה בהודעה. לדוגמה, )'לא בוצע 00655 לדיסק ' ',טגא1ג מוסר נוסח הודעה הכולל שתי מחרוצות במרכאות ומחרוזת משתנה המסופקת על-ידי המודולה המציגה את ההודעה. מילות המפתח התקפות הן: *3 קידומת זו מודפפת רק אם צוינה אופציית (555466)15א של הפקודה א נספת ב. התאמת %5/זק1א506 למתקן שלך 9 1200 המכלל 581554 =פתחם | תכולת >פחקם. צ;פחחם שלושת התווים הראשונים של תפקקם. אהאוצ? שמו של קובץ הקלט הנוכתל. שפצזקא< המוג הנוכתל של רצף או גוש צף. 60 מספר העמוד הנוכחל. ]:;תז זפ שמו של קובץ קלט חדש. החחג% משתנה שמספקת המודולה המציגה את ההודעה. ח הוא מספר בין 1 ל-5. אסצפתפ מספר הגירסה של 5זק1ק56א. האורך המרב? של מחרונת תמִלֶיל במרכאות הוא 200 תווים. האורך המרבי של נופח הודעה, כולל מידע משתנה, הוא 250 תווים. פעולה הפעולה שיש לבצעה בעקבות הצגת ההודעה. הפעולה מקודדת כפדרה של מילות מפתח, מופרדות על-ידי פסיקים ונתונות בסוגר:ים. לדוגמה, ג(ספס1אםם,םאזוזקאך) מדפיסה את שורת הקלט האחרונה שנקראה, ביחד עם נוסת הודעה, וגורמת להצבת נקודה בסוף נופת ההודעה. מילות המפתח התקפות הן: פנפאםס מזהה ההודעה ‏ יודפם ‏ רק אם צוינה אופציית (ע8₪554065)1. ס6מזסטפו הדפם אתרי ההודעה מעקב קבצים משובצים. =אנזמקא: הדפם אתר? ההודעה את שורת הקלט האחרונה שנקראה. 3 הוסף נקודה אחרי נוסח ההודעה. פזפאססאט הדפס מזהה הודעה מבלי להתחשב ב-(55465)15שח. לדוגמה, הודעה 317 המסופקת עם %5/זק5081 מקודדת כך: ,%1,''' א317,5,6'515 5056 ,' 08 צואס-52א 75 ''י ,('ע4665555 ז0א' (ע5810ת,12א60) זוהי הודעת שגיאה חמורה, בעלת הקוד "5"; עם הצגתה, יופסק עיבוד %5. ההודעה מכילה משתנה אחד, בעל הקוד "1אגץ", שיוחלף בערך שיתקבל מן המודולה המציגה את ההודעה. הקובץ ‏ 5165/5655 כולל מכלל 2585854 הבא אחר? הפירוט האחרון של המכלל 25756 /5568. המכלל 2585%5% מקודד כך: 0 ..-/]/ /(/(/-/-/-/-/-/-/-/-/-2 5 מכלל זה יוצר טבלה של מספרי הודעה מוגדרים. צ585%85ע תייב להיות המכלל האחרון המקודד ב-51165181/25716518%, ואינו זקוק למיצדים. מדריך למשתמש - =ספטא המהפזוופם: הגדרות הודעוח נוספות עבור ספד המכלל 5886זטא1 =6פ₪ מציגה בשעת העיבוד מיגוון גדול של הודעות. הקובץ %פאפזחאפ5פ מגדיר הודעות נוספות לשלמוש %5/זק1א56 בשעת עיבוד מסמכים בסביבת 0. הקובץ אפחפזאפפ כולל מכלל 5856ז0א1 אחד לכל הודעת 0ספז שמצליגה 5 בסביבת 0פ5ד. המכלל 5856ז0א1 מקודד כך: נוסה,5%56ז0אך מספר נשרשרת, ] 7 ----------------------------7-7-7-7--7-7--7-7-7- | נוסח נוסח ההודעה, כולל מזהה ההודעה ושדות מ?דע משתנה. הנוסת מקודד כסדרה של מחרוזות תמליל במרכאות המופרדות על-2ד? פסיקים והנתונות בסוגריים. מחרוזות ריקות משמשות לייצוג מידע משתנה. לדוגמה, (,'=06א 100276 503585זא5%כ') מכילה את מזהה ההודעה והנוסת כמחרוצת במרכאות, ואחריה מחרוזת ריקה המייצגת משתנה המסופק על-ידי המודולה המציגה את ההודעה. מספר | מספר ההודעה, ולפניו הקידומת "פ5". לדוגמה, 8 שרשרת מספרה של הודעה אחרת, שהודעה זו משורשרת אל?יה. ההודעה השניה חייבת להכיל את סימן הפלוס (+) כתו האהרון בנופת. לדוגמה, הודעה 357 המסופקת עם 5/זק;5081 מקודדת כך: ,,' זם5אזגתם 503575ז250') 5056ד0א1 ,('+06)]אזה6 א1 פאטס;" זסא ' 27 המחרוזת הר?*קה, המקודדת כ",,", מוחלפת בשם הקובץ כשההודעה מודפסת. הודעה 358 משורשרת להודעה 357 (כפ" שמלמד סימן הפלום המופיע בסופה), והיא מקודדת כך: ,' 0507503585') 5856דאך1 ,(,' = ₪0 ''םןז062|''י 7" המחרוזת הריקה, המקודדת כ",(", מוחלפת בקוד שגיאה כשההודעה מודפסת. 2 תדפים את הודעה 358 אם המשתמש :גיב על הודעה 357 בסימן שאלה נספה ב. התאמת %5/זק1א56 למתקן שלך 41 2 מפספסאפת: הגדרת בלטולים 2 כ 5-1 == 5 משתמשת במ*גוון של בלטויים מילוליים במהלך העיבוד. כמה מו הביטוילים האלה משמשים כמ?דע משתנה בהודעות, ואחרים מוכנסים למסמך הערוך כתמל?ל פלט. בקובץ המקור מוגדרים הביטולים הבאים: 1 סמל 1 !80תצ5 מוכנס להודעה 576. 2 מכלל 2 סחסגח מוכנם להודעה 576. 3 טבלת תרגום 3 =םופגז אסזז|פאאחאד מוכנס להודעות 576% ו-593. 6 מחפנלת 6 578606 מוכנס להודעות 576 ו-593. 5 סביבה 5 זאםהאסאזטאם מוכנסם להודעות 576 ו-5935. 6 ישר 66 5 מוכנסם להודעות 574 ו-593. 7 שטח 7 54 מוכנס להודעות 576 ו-593. 8( תוכן הענל?נלם 8 פ*>זאשזא600 כותרת ברירת המתדל לתוכן העניינים הנוצר באמצעות מילת הבקרה .תע נ[תוכן עניינים]:. 9 מפתת 59 אספא1 כותרת ברירת המחדל של מפתת העניינים הנוצר באמצעות מילת הבקרה .מפ [מפתת]. 10 עמוד 00 65 מופיע בברירת המחדל של כותרת רצה, אם היא ק?ימת. 11 ראה 1 56₪ מדריך למשתמש - "6סק3א 12 2 13 3 16 6 15 5 16 6 17 07 18 08 19 9 20 20 21 71 22 7% משמש כקידומת להפניות למפתת, אם הן אינן כוללות מונחי מפתח שאינם מח?*יבלם הפניה. ראה גם ספ[ה 5086 משמש כקידומת להפניות למפתת, מפתת אחרים ללא הפנלה. מעקב בקרה ש=סגאז :0אזא0ס6 משמש עם מילת הבקרה .עק [עקוב] במידה וצוין צעד. קלט מסוף זטקאת |גא1אאסד משמש עם מילת הבקרה .עק [עקוב] במלדה וצוין צעד. עליון קסד מוכנס להודעה 708. תהתון | סדזספ מוכנס להודעה 708. ימין זקסן מוכנס להודעה 708. שמאל זה6זק מוכנס להודעה 708. (לא מוכר) גאאסאאאט) משמש לשטח בעל שם נתון כאשר השם המקורי שלו הוגדר מחדש. שורה שאזן מוכנסם להודעה 682. שורות פאז מוכנם להודעה 682. הגדרה אסנזנאזקסת מוכנס להודעה 531 נספה ב. התאמת 5?/זק1א56 למתקן שלך אם מופילעים בצד ההפניה מונתל 353 המכלל פפספחפם 3 עלבוד 3 66א005551אק מוכנס להודעה 531 הקובץ 5865"28ע מכיל מכלל פפסאפ5ע אחד לכל בילטו? של פט/זקזק56. המכלל 8פק:5אפ מקודד כך: 6 ש-]- תד - מספר=0א 8 ביטו?'=זאך ₪----73-3תכצוווה...ההההה.. 0 מספר | מספר הביטול. ביטוי ביטוי מילול?. לדוגמה, מיפרט 8פספאס לב?לטול מפפר 9 המסופק עם 5/זק1ק50 ?*קודד כך: 2 מפפספות 'מפתתי=זאד ביטוי זה משמש ככותרת ברירת-מהדל ברמה 1 לעמוד הראשון שנוצר באמצעות מילת הבקרה .מפ [מפתת]. אם המשתמשים אינם מרוצים מביטוי זה, תוכל לשנות את הגדרתו: .9 פפספת 'מפתח הענל?נ?םי=זאד הדבר יביא לשינו?ל כותרת ברירת המחדל של מילת הבקרה .מפ. 6 מדריך למשתמש - ח6קה %-"-"-"-"-- ווה זססספס: טכלאות אופצלות התלויות בסביכה - ב- )3-1 בוו יר" ו ה | שוגו ה + לוו ה ו וו וו ו במהלך עיבוד %5/זקזח506, יש צורך במיגוון גדול של ערכים התתליים וערכ ברירת מחדל לכל סביבת הפעלה. ערכים אלה מצולים באחד מן הקבצים הבאים, המתאימים למערכת ההפעלה שבתוכה פועלת 5ט/זק5081. דסטאסאפע 685 עם 370/א? זסטפזוופס 50ז עם 86/5 המכלל =6פפפ המכלל =5פח5ע משמש בקבצ? ז5888₪00ע לפלרוט כמה קבועים התלו?ים בסביבת ההפעלה. קבועים אלה הם: . שם מערכת ההפעלה המארחת. שם זה משמש כערכו של סמל מערכת 5 %8מערכ. . שפת ברירת המחדל לבדיקת אלות ולמ?קוף (ללועזית בלבד). . גודלו ההתחלי של מרחב העבודה. כמות זו של אחפון קרל*אה/כתיבה מתקבלת במהלך תיחול %5/זקז568 לתוצצי קלט/פלע (5:ס++טם 1/0), חוצצי עמודים, הגדרות סמלים ומכללים וכדומה. אם *ש צורך בגלישה מעבר להקצאה התתלית זו, יושג אחסון נופף כנדרש. . ברירת מחדל של :חידה לוגית כיעד הפלט. אופציות ה?עד לפלט זסזתם הן זאזאק, ם|נ;, אתשז ו-תז060. אם לא ניתן שם *חידה לוגית עם פירוט אופציית ?עד, תשתמש המערכת ב?חידה הלוגית הנקובה במכלל =6פ8פ5כ. המכלל =555ע מקודד כך: ,006ס-5ע555צ5 -5025 ,8-60006ה6-18א | ,28ו5-אז5ז1א1 ,'סחהה-10'-2!זא1אק ,'סחהה-160'-2]ם ]1 , 'סההה-1₪'-כ|תאסך ,'סההה-10'-2|תז0 8 מצ"לין את מערכת ההפעלה המארחת שבתוכה תפעל 5ש/7זַק5681. הערכים התקפים הם: 15 עבור ז586800 ספד עבור זסטפ5ז5%ע 8 מציין את שפת ברירת המתדל לבדיקת איות ולמ?קוף. הערכים התקפים הם: הזע הולנדית ג אנגלית אמריקנלת אג6ם אנגלית קנדית אש אנגלית בריטית אס צרפתית קנדית זאאץ] צרפתית תפס גרמנית שאז: איטלקית אפפ ספרדית ברירת המחדל היא א8גם. 8 מציין את גודלו של מרתב האחסון ההתחל? שמקבלת %5/זק1ַ566 כמרחב עבודה קריאה/כתיבה. ה-28ו51 יכול להינתן כמספר בתים, כמספר אלפי בתים געם הסיומת א), או כמספר מ?ליונל בתים (עם הסיומת א). כלומר, כל המיפרטים הבאים תקפים: 90 (25,000 בתים) א75-א8ז5ז181 (76,800 בתים) (2,097,152 בתים) נספח ב. התאמת %5/זק1א50 למתקן שלך 5 00 /.-₪ח/]/:'. 6 סההּח-16 המכלל 558500 המכלל 55%560 משמש במודול שם היחידה הלוגית שיש לה 3פא מציינות ספזאזאק, ערך ברירת המחדל הוא א64. ברירות המחדל הם: בסביבת 6008אסא פוזאזקק 6 את פוטו:; 6 םותטד אא זאת יהבוג 5 זפאה בסביבת 0166006 מוזאזחק 6 מפוםונץ 6 (ימטו;בון אאהפזפת פ]תזס 5 דה המכלל 2585060 מקודד כך: וו ...0,0,..,.,.,.,...../[(,, /.ְ.-.--. מדריך למשתמש - "8326 ?עד בלבד. שתמש בה כאשר אופציות הפקודה ארבעת ה?עדים הם זא:אק, םןך, ‏ ואסד ו-=ז6. הערכים הניתנים עם מילות המפתת סןם|ז;, תס|האמז ו-פ|חז6 ח?ליבים להיות מוגדרים כיתידות לוגיות במכלל זפ|אפע במודולת זפ|ק|"5ק. ת ז5₪86₪00ע למתן שמותיהן של כל אופציות הפקודה 3זקזספא, וכן תת-האופציות של האופציות 85554656 ו-265ק. <'סחהתה'=2א818> 258560 <'סהת'-607820%5,> <'סחהה'-זא60%,> <'סההת'-"[07,> <'6מהה'-5/165ק,> <'ההַה'-115;,> <'סמהה'-18 ]זא0",> <'סחהה'-א25%א18,> <'שההת'-255400,> <'סההה'-10,> <'סההה'-צץ2|םע,> <'סחהה'-460ק],> <'סההת'-זא0608א,> <'סההה'-"80ק0א,> <'סחַהה'-0556|118א4,> <'סחההה'-ז0₪21א,> <'סההת'-א08א,> <'סההחה'-7400,> <'סחהת'-08ק78],> <'סחהת'-0],> <'חהה'-08",> <'סחהת'- זק₪0ק,> <'סחפת'-צ/!א08,> <'סתפה'=זא18אק,> <'סחהת'-0-1|0אק,> <'סתפת'-[ז6015,> <'סחהתה'-554801,> <'סחהחה'-550|)18,> <'סתפת'-|]|505,> <'סחמהה'-ק07ז5,> <'סחהת'-5,5%480,> <'סחהח'-455ת0א],> <'סהפת'-088-א0,> <'סחהה'-62055ק),> ערכל שבח השם שבו תוכר האופצלה או תת-האופצלה בפקודה 3זק1א56א. אם לא צוינה מילת מפתח, אופצלית הפקודה 3זַק1א56א המתאימה לה לא תהיה מוכרת בסביבה זו. שינול ברירות המחדל של אופצלות הפקודה צזמצחספא נקודת הכניסה של 55865200 נמודולות ז5868₪00ע משמשת לקביעת ברירות המחדל של אופציות הפקודה 3ז:5681א. האופציות המפורטות בנקודת כניסה זו *עובדו לפני כל אופציה שצוינה בשורת הפקודה 3דק56061א. כל אופציה שצוינה בשורת הפקודה 3זק5081א תשעה את אופציות ברלרת המחדל שצוינו בנקודת כנלסה צו, אם יש סתירה ביניהן. ב-685 (זסשא2580%), ברירות המתדל של 3זקזאספא שצוינו עם התווית 0 חללבות לקבל אפימונים כדלקמן: . כל מלה חי*בת להיות מ?ושרת לשמאל בשדה של שמונה בתים, בתוספת רווחים רלקים מימין במידת הצורך. . סוגריים יש לקודד בשדה נפרד של שמונה בתים. . אחרי המלה האחרונה חייב לבוא קוד סיום, שמונה בתים של > הקסאדצימל?. לדוגמה, אם אתה רוצה לציין "(3ם0קקא)ם|1ת;0אק (088> 2588)פאזג" כאופציית ברירת מתדל ב-6%85, עליך להכניפם את הקבועים המוגדרים הבאים בנקודת הכניסה של 5%855060: %* 60ם 5855200 'פא1מ'0|8 6 ')'0|8 6 'אוז8'25 6 6 08 6 6 6|8'(' '₪)80;1ק'018 56 ')'0|8 6 3 6 'כ'6!8 6 'קפ"'א8 6ם ב-0פז (ז0טפז5%ע), ?לש לציין את אופציות הפקודה 3ז;1א56א המוכנפות בנקודת הכניסה של 5%65260ע כדלקמן: . האופציות יצוינו כמחרוזת תווים כשרוות ריק אחד לפתות מפריד ביניהן. . יש להכפיל כל תו גרש ?חלד. . אחרי מחרוזת התווים חייב לבוא קוד פיום, בית אתד של ;; הקסאדצימלי. לדוגמה, אם אתה רוצה לציין "נידאמז.0-3סאקא.ס1אפפט')ם|1ת0אק (חא408 2588)פאזג" כברירת המתהדל ב-0פז, עליך להכנים את הקבועים המוגדרים הבאים בנקודת הכנ?פסה של 5865260: א 560 58165000 'נאא60 8ה25)פאזפ'0 | 6 (''זאמז.3ז0קקא-55815ט'')ם|01אק'6 | 6פ יפקיא | 56 המכלל תשפאספפ (045 בלבד) מודולת זסט5%0%ע משתמשת במכלל מ;שפה6אפע לפירוט כמה ערכי בר:רות מחדל לסביבת 08₪5. ברירות המחדל הללו הן: נספה ב. התאמת %5/ז;1א56 למתקן שלך 107 הוה הווהה הוה ההההההההההההטההההההההההההההחהוווה ההה ה ה ווה הח הההההוהההא ה הוה ה ה ה ה ה ה ה ה ה רהה 8 שם ברירת המחדל של ספר?ית מכללים. זהו שם קובץ ₪6|158 של 685 שבו תשתמש המערכת אם לא צולנה אופציית 118 של הפקודה 3זתפא. שם ברירת המחדל של ספר?ית ?עד. זהו שם קובץ של קובץ פזוזאד של 685, שבו תשתמש המערכת אם לא צוינה אופציית 18!ז של הפקודה 3 א. סוג הקובץ של ספר?ית ברירת המחדל של סוגי-אות. זהו סוג-קובץ של ספריית סוגי-אות של 685 שבו תשתמש המערכת אם לא צוינה אופציית 18|זאס;] של הפקודה 3זקזא56א. סוג הקובץ של ספריית הקטעים. זהו פוג-קובץ של ספריית קטעים של 085 שבו תשתמש המערכת אם לא צוינה אופצלית 5561/18 של הפקודה 3ז5681א. המכלל 5860%885ע מקודד כך: ,'סההחה-6ה₪'-12 !106 -6כ510 ,'סמהחה-%+א%'-18 |זאך , 'סההה-%ה0+'-1862|א; 'סההַתה-500'-11862פ5ק שמהת-6מת שם-קובץ של ספריית מכללים של 685 המכילה מכללל 5ז. המערכת תשתמש בספריה זו אם לא צוינה אופצלית אפ של הפקודה 3זק;1א5060א. הערך חייב לבוא בין תוו? גרש יחיד, וערך ברירת המהדל הוא %3א6א בסביבת 6006ש6א ו-₪0]1/3 בסביבת 0166008₪. המהח-+א+ שם קובץ של ספריית תמל?לים של 685 המכילה מילונ? שפות של %5/זק50681. המערכת תשתמש בספריה זו אם לא צוינה אופציית 18|ז של הפקודה 3ז:5081א. הערך חייב לבוא בין תוו? גרש יחיד, וערך ברירת המחדל הוא זאשזט5. שמהחה-+תס+ סוג-קובץ של קנצ? 685 המכילים סוגי-אות. המערכת תשתמש בסוג-קובץ זה ובאות-הקובץ "א", אם לא צוינה אופציית פזזאס; של הפקודה 3זץ1א56א. מילת המפתת 1862!א" נותנת את ברירת המתדל של פוג-קובץ עבור מדפסות עמוד; ערך ברירת המחדל הוא 6250זא0ם. מילת המפתח 1820|א" נותנת את ברירת המחדל של פוג-קובץ עבור מדפסת העמוד 3820; ערך ברלרת המחדל הוא 3820זא0ת. מהח-58% מוג-קובץ של קבצי 085 המכילים קטעי עמוד. המערכת תשתמש בסוג-קובץ זה ובאות-הקובץ "*", אם לא צוינה אופציית 8 של הפקודה 3ז;1ַא56א. מילת המפתת 511842 נותנת את ברירת המחדל של פוג-קובץ עבור היחידות הלוגיות מדפפות עמוד. ערך ברירת המחדל הוא 55064250ק. מילת המפתת 511820 נותנת את ברירת המחדל של סוג-קובץ עבור מדפפת העמוד 3820; ערך ברירת המחדל הוא 58603820ק. המכלל ;מפפזאפם (ספז בלבד) מודולת זסעט5פזא5פ משתמשת במכלל =5ספזאפ5עת לפירוט כמה ערכי ברירות מחדל בסביבת 0פז. ערכי ברירות המחדל הללו הם: ברירת המחדל ז500צ5 לפלט מודפם, וברירת המחדל זט50צ5 לפלט מודפם כאשר צוינה אופציית 66856₪ש של הפקודה 3זק5661א. שמה של ברירת המחדל של ספריית מכללים. זהו שמה של קבוצת נתונים מוגדרת במלואה שבה תשתמש המערכת אם לא צוינה אופציית 8] של הפקודה 3זַקזַא56א. מדריך למשתמש - "₪6 . שמה של ברירת המחדל של ספרלית סוגי-אות. זהו שם קבוצת נתונים מוגדרת במלואה שבה תשתמש המערכת אם לא צוינה אופציית 18זא0; של הפקודה 3זַק1א56א. . שמה של ברירת המחדל של ספריית קטעים. זהו שמה של קבוצת נתונלם מוגדרת במלואה שבה תשתמש המערכת אם לא צוינה אופציית 556118 של הפקודה 3זק1א6פ5א. . מיצדי שטח להקצאה דינמ?ת של קבוצות נתונלם. מ?צדים אלה דומים למילצד השטח של משפט 16% פפ. . סימוני הקצאה דינמית. אלה קובעים היכן ימוקמו קבוצות הנתונים בהקצאה דינמית, אם ההקצאה תישלל אוטומטית או לא, ומה יהיה דינו של שטת לא מנוצל. המכלל =505זאפע מקודד כך: ייוו ייוו ,55ה61-ז500צ5 "5כ50זו5ם ,61855-ז500צ05 ,סההַה-560ה-15 !6 ,התה-%ה0+-1842/!א= סהת-50|11862-560 ,סחהתה-%ה0+-1838 !א" סחהתה-1838-500 ]50 , סההה-070%+-1820 )את סהחה-560|1820-500 , (52806 )504665 1.26% ,0 | 5 צ= 516/01 ,0 | 55צ=5641106 0 | 5ם צבם 5 ו5ק ...וו | 5 ברירת המחדל של ז500צץ5 לשלמוש עם אופצ?ילת זאזחק של הפקודה 3זק1ַא5060א. 61855 זש504צ5 הניתנת עם מילת המפתתח זטספצפ5 משמשת במקרה שאופציית 0:6856 של הפקודה 3פא לא צוינה; קבוצת זע50צ5 הניתנת עם מילת המפתח זעס0פצפט משמשת במקרה שאופציית 006856 צוינה. ערכל ברירת המחדל הם ז ו-2, בהתאמה. שהחה-6א שמה של ספריית מכללים המכילה מכללי פש/זק1ַא56. המערכת משתמשת בספריה זו אם לא צוינה אופציית 118 של הפקודה 3פא. הערכים חייבים להיות נתונים בין תווי גרש יחיד, וערך ברירת המחדל הוא 086/3א.830.ז;5081 בסביבת שא |ן-30.060803א.זק1ק506 בסבלבת 0166066. החבהּת-%תםס+ שמה של קבוצת נתונים מחולקת המכילה קבצי פוג-אות. המערכת תשתמש בספריה צו אם לא צולנה אופציית 18זאס; של הפקודה 3ז:81א56א. מילת המפתח 11842א" נותנת את שם קכוצת הנתונים שהיא ברירת המחדל למדפסת 6250:; ערך ברירת המחדל הוא '4250זא0-.51צ5י. מילת המפתח 1820!א] נותנת את שם קבוצת הנתונים שהיא ברירת המתדל למדפסת עמוד 3820. ערך ברירת המחדל הוא '3820ז51.:0₪צ5'. שם-קטע שמה של קבוצת נתונים מחולקת המכילה קבצ? מיקטע. המערכת תשתמש בספריה זו אם לא צוינה אופציית 556118 של הפקודה 3ז6פא. מילת המפתה 51!1862; נותנת את שם קבוצת הנתונים שהיא גברירת המחדל למדפסת 6250:; ערך ברירת המחדל הוא '51.05564250צ5'. מילת המפתח 5!1820" נותנת את שם קנוצת הנתונים שה?לא ְ ברירת המחדל למדפפת עמוד 3820. ערך ברירת המחדל הוא '50063820ק.51צ5'. מרחב מיצדי הקצאת שטח לקבוצות הנתונים המוקצות דינמית על- ידי 05/ז56817. מיצד המרחב מקודד בדיוק כמו מיצד שטת של משפט 16% פפ: נספח ב. התאמת 5/זַק1א50 למתקן שלך 129 ממממממהְָּּ:נ[:[: ת---ר 0 5 )| אאז)055ק5 ,ע"התופס ,צ08%ה5000 (ע"ס006%0סו0 8685 אחז מציין כיצד יש להקצות את השטח. אחז מצ:יין שיש להקצות את השטח במסילות. צ06 מציין שיש להקצות את השטה בגלילים. 515 מצ?ין שיש להקצות את המרחב בגושים. ראשוני מספר המפילות, הגל:לים או הגושים המוקצים מלכתחילה כמרתב ראשונ?. שניוני מספר המסילות, הגלילים או הגושים המוקצים כמרחב שנלונ? אם המרחב הראשוני מתמלא כולו. מדריד מספר הגושים המוקצים למדר?ך (עחס660%-ו0) קבוצת נתונים מתולקת. ערך ברירת המחדל הוא (1,1,1,צ6). גודל גודל הגוש לקבוצות נתונ*ם בהקצאה דינמית. סא] פפצ קובע את המאפיינים הבאים של קבוצות נתונים בהקצאה דינמלת: המכלל 5106 המכלל 050865 ב-865ק/5. מדריך למשתמש - ;ספת : אם צולן 5םצ, קבוצות הנתונים הדינמיות יוקצו לאותו ה-ש6חט1סט שבו נמצא קובץ הקלט הראשונל שצוין בפקודה 3ז;1א56א. ערך ברירת המחהדל הוא סא. 606: אם צוין פסצ, תישלל הקצאת קבוצות נתונים דינמיות עם סגירתן. ערך ברירת המחדל הוא 65ץ. ="5:: אם צוין 55צ, מרחב שלא נוצל בקבוצות נתונים דינמלות ?שוחרר עם פגירת הקבצים. ערך בר?רת המחדל הוא סא. משתמש במכלל ‏ 25880866. 588866ע איננו מקודד %5: קבוצת תווי תלבה 565 מספקת כמה אפשרויות לשרטוט ?שרים אופקיים ומאונכים. במדפסות שורה, הישרים נבנים מתוו:ם בודדים ה?וצרים יחדיו את הצורה הטובה בלותר שבגדר האפשר של קו ?שר. כלל התוו:ים המשמשים לצורך זה נקרא קבוצת תוו? התיבה, ומכיל אחד עשר תווים: המכלל 558805 ַַ- יי רץ 4 4 6 3-+-] ו % --%4 - 4 הקובץ 5%|:8065ע מכיל מכלל 58805 לכל קבוצת תווי תיבה. המכלל 550865 מקודד כך: ,שם-םאא 258865 2" 2-02 וו [60051-א₪ק00וט,: 1 0/,] 1 ] [0008-60061,] 001 ז0ז,] [6006-ש6זז80,] [0ס6-םםזתםן,] 61 ז1ק, ] שם 05 שמה של קבוצת תוו* ת?בה. אפשר להשתמש בשם זה עם: . המכלל 50"18ע בקובץ 18==זמפם . המיצד סוגת של מ?לת הבקרה .תב [תיבה] . המיצד תיבה של מילת הבקרה .הם נהגדר סוג-אותם] קוד או קודי תו להדפסת תו תיבה. אפשר לציין תו אחד או שנלים, ואפשר לציין אותם כמחרוזת הנתונה בין תוו? גרש יתיד, כגון 'יָ', או כספרות הקסאדצימל?ות, כגון 6". לדוגמה, כל הפירוט?ם הבא?ם תקפלם: '+'0555ק0 0056 '-|['080555 0 מילות המפתח 68055, א5ה ו-א%88 הכרחיות כולן. ארבעת תוו? הפינות וארבעת תווי חיתוך חז" אינם חובה, ואם לא צוינו, ברירת המתדל שלהם תהיה הקוד שצויין עבור 68₪055. לדוגמה, קבוצת תוול התיבה המשמשת ל?חידות מסוף מקודדת כך: ,אתז-תאהא 250865 '+'-08055,'-'-848ה,'|'-ק24ל כל השמות המפורטלם עם םאגא נ?תנים גם הפוכים גזאא), על מנת שיזוהו גם מתוך פקודות עבריות הנכתכות מי*מין לשמאל. נספת ב. התאמת %5/זק1א56 למתקן שלך 1 משמהההמאהשהאאה הההההההאאההה ורא הוה ה הווהה .ה )ה וה ....הה.... הר ...וה ה הווהה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה רה ה ה ה ה רו מכיוון שלא צוין אף אחד מתוו?" הפינה או החיתוך, התו שניתן עם המיצד 68055 ?שמש במקום כולם. קבוצת תווי התיבה למדפסת 1603 מניחה שהמערכת משתמשת בשרשרת הדפסה אז, והיא מקודדת תוך פירוט כל 11 תוו? התיבה. שים לב שתוו? 06055 ותוול חלתוך "ז" ניצרים באמצעות הקשה חופפת של שני תוו?לם ב-1603. בנופף לכך, קבוצת תווי התיבה למדפסת אא1403א₪ (או אא1403ם1) ה את תוו:י הפינות כך ש?תאימו לכיוון הכתיבה העברי, מימין לשמאל: ,6אז-=םַתגא 50865 68055-9:60,-58-5ה,-4-קהמ/ ,ג-א 600וע ,-אאא00|,פת-אא608/| ,8160750-404%,-2604-םתזתת| פ3ז8-םפזז2-86,80-םםזדקסד 2 מדריך למשתמש - =6פ₪ ממה הררה זסוק|אפת: הגדרות ?חידות לוגיות ד 4 ו עריכת 5 מבוססת על המאפ??נלם שצולנו ליחידות פלט לוגיות, מפורשות או מרומזות. %5/זקזא506 מבלאה בחהשבון את מאפייןל :הידת הפלט הפיזית, וכן מאפלינים הניתנים לשינוי כגון ריווח שורות וגודל נליך. צירוף המאפיינלם הקבועים (הפ?לז?לים) והמאפ?לינים הניתנים לשינוי נקרא יחידת פלט לוגית, וצו תואמת לתצורה של יתידת פלט פיזית מסוימת. המכלל זפ"זפפ הקובץ זס|ק|א5פ מכיל טבלת יחידה לוג?ת אחת לכל <חהידת פלט לוגית, וזו מפורטת גמכלל זפ!אפפע. תרשים 3 בעמוד 13 מונה את היתידות הלוגיות המוגדרות בקובץ המקור שמספקת ?במ. תוכל לשנות את מאפללנ?ל היחידות הלוגיות הללו בכך שתכנים ש?נולים במיפרט זפ|מפס בקובץ זתן;|אפת. אתה *כול ללצור ?חידות לוגיות חדשות בכך שתוסיף מיפרט? מכלל זפ|אפ5פ לקובץ זפ|ק|5%. למכלל זפ!אפס ישנם המיצדים הבאים: ןוו | ,שם-:ל-5| דפ|%פ5ע סוג-יחי:דה>סץ נשם-מוג-אות=;כ,: [נראא=1ץק|,: [צפיפות>ה6ז1ק,] נגודל-סוג-אות=55",] נמפ-סוג-אות=אגתזא0ת] [סיבוב-="זאז0ץ;, נאורך-עמוד=|ץ, נרוחהב-עמוד=אק, נאורך-שורה=]!], נשולי-עמוד=%ס, [קצה-עליון-אז, [נקצה-תתתון=8%, נשול-עליון=חה, נ[נשול-תתתון>%], נרווח-עליון=₪5, נרווח-תחתון=5", - רה =.------------------------------ ----------------------- [ [ [ [ [ ך [ [ [ שם-:ל שם היתידה הלוגית, כפ" שיופיע באופצלית 65זטםמפ של הפקודה 3זק5081א. סוג-יחידה פוג היחידה הפיזית. חייב להיות אחד מן הערכים הבאים: 13 מדפסת שורה 1603 220 מסוף 3270 10 מדפסת 3800 10 מדפסת עמוד 3820. 0 מדפסת %250. שם-סוג-אות שמו של פוג-האות המשמש כברירת מחדל. בנמדפסות שורה, תייב שם זה להלות מוגדר במכלל 58:58 בקובץ המקור 8:;;זאפ5ע. ערך ברירת המחדל הוא סא0. במדפסות עמוד, ח?יב שם זה להיות סוג-אות מקודד בספריית סוגי-האות המארחת. ערך ברירת המחדל הוא 60א8אק1;ג או 5 עבור מדפסת 4250. געברית או אנגלית בהתאמה), ו-00808< או 00395זַ0א עבור מדפסת 3820 (עברית או אנגלית, בהתאמה). ראא רווח-שורות אנכי אחיד. הערך ח?:ב להיות אחד מן הבאים: 6 6 שורות באינץ' 8 8 שורות באינץ' 10 0 שורות בא:ינץי 12 2 שורות באינץ'י נספת כ. התאמת 5ל/ז;5681 למתקן שלך 3 מדפסות עמוד מתעלמות ממלצד זה. ערך ברירת המתדל הוא 6. צפלפות ערך אחיד של רוות אופק" בין תווים, הנותן את מספר התווילם באלנץ' (תסתו זפם = תס%וק). מדפסות עמוד מתעלמות ממיצד זה. ערך ברירת המחדל הוא 10. גודל-סוג-אות גודל יתם? של אתחפסון סוג-האות של היחידה, בהשוואה לערכי מיצד גודל סוג-האות הנתונים במכלל 258-158 בקובץ המקור 8:ז;"זמפ5ע. סך כל גודל" פוג-האות לסוגי-האות שצולנו עם אופצלית 08285 של הפקודה 3ז;1א56א, אפור שלעלה על גודל אחסון סוגי-האות של היחידה הלוגית שצוינה עם אופציית 05-טםע. למדפסות השורה 3800, מיצד זה נותן את מספר המודולות ליצירת תווים להדפפה (66%א). מדפסות עמוד מתעלמות ממ?צד זה. ערך ברירת המחדל הוא 1. מס-סוג-אות המספר המרבי של סוגי-אות המותרים בעמוד של מדפסת עמוד 0. מפפר זה צריך להלות מספר פוגי-האות המותרים לאחסון ביחידה הפ?זית. 05/זק50681 תציג הודעת שגיאה אם :יעשה שימוש בעמוד אחד במספר הגדול ממספר זה. ברירת המחדל למדפסת עמוד 3820 הוא 32 פוגי-אות לעמוד. סיבוב הוא זווית סיבוב העמוד, הנמדדת במעלות; מיצד זה חל רק על מדפסת העמוד 3820. הערך תייב להיות אחת הכפולות הבאות של 90 מעלות: 0 90 או 270- : 0 או 180- 0 או 90- ערך ברירת המחדל הוא 0. אורך-עמוד ערך ברירת המחדל של אורך עמוד, הנמדד נביחידות מדפסת אנכיות. אפשר לשנות ערך זה באמצעות מילת הבקרה .אד נאורך עמוד]. ערך ברירת המתדל הוא 66. רוחב-עמוד ערך ברלרת המתדל של רותב עמוד, הנמדד בלחידות מדפסת אופקיות. אפשר לשנות ערך זה באמצעות מילת הבקרה .רד נרוחב עמוד]. ערך ברירת המחדל הוא 132. אורך-שורה ערך גרירת המהדל של אורך שורה, הנמדד ביתידות מדפפת אופקיות. אפשר לשנות ערך זה באמצעות מילת הבקרה .אש נאורך שורה]. ערך ברירת המחדל הוא 60. שולי-עמוד ערך נרירת המחדל של שולי העמוד, הנמדד ביתידות מדפסת אופקיות. אפשר לתת ערך אחד או שנלים: שול?ים=%ץ -או- נשולייםמז,שולייםא)-אקץ אם ניתן רק ערך אתד, הוא חל על כל העמודים. אם ניתנו שני ערכים, יש להכנים אותם בין פוגריים; הערך הראשון חל על עמודים אי-זוגיים, והשני חל על עמודים זוגיים. 6 מדריך למשתמש - =ספה אפשר לשנות ערך זה באמצעות אופצ??ת פאזפ של הפקודה 3פא, ובאמצעות מילת הבקרה .שד נשולי עמוד]. ערך ברירת המחדל הוא 0. קצה-עליון ערך ברירת המחדל של הקצה העללון של העמוד, הנמדד ביחידות מדפסת אנכיות. אפשר לשנות ערך זה באמצעות מילת הבקרה .קע [קצה עליון]. ערך ברירת המחדל הוא 3. קצה-תחתון ערך ברירת המחדל של הקצה התחתון של העמוד, הנמדד ביחידות מדפסת אנכיות. אפשר לשנות ערך זה באמצעות מי?לת הבקרה .קת [נקצה תחתון]. ערך ברירת המחדל הוא 3. שול-עליון ערך ברירת המחדל של השוללים העליונים של העמוד, הנמדד ביחידות מדפסת אנכיות. אפשר לשנות ערך זה באמצעות מילת הבקרה .שע נ[שוליים עליונים]. ערך ברילרת המחדל הוא 0. שול-תחתון ערך ברירת המחדל של השוליים התחתונים של העמוד, הנמדד ביחידות מדפסת אנכ?ות. אפשר לשנות ערך זה באמצעות מ:לת הבקרה .שת נשוליים תחתונים]. ערך ברירת המחדל הוא 0. רווח-על?ון ערך ברירת המחדל של הרוות העליון, הנמדד בשורות. אפשר לשנות ערך זה באמצעות מילת הבקרה .רע נרוות עליון], אבל אסור שסכום השוללים העליונים והרוות העליון *עלה על גודל הקצה העליון. ערך ברירת המחדל הוא 0. רווח-תחתון ערך ברלרת המחדל של הרוות התתתון, הנמדד בשורות. אפשר לשנות ערך זה באמצעות מילת הבקרה .רת [רווח תתתון], אבנל אסור שסכום השוללים התחתונים והרווחת התחתון ?עלה על גודל הקצה התחתון. ערך ברירת המחדל הוא 0. לדוגמה, מיפרט זפ|אפע עבור היחידה הלוגית 6א1603א₪ המסופק עם 5זק מקודד כך: 22, 1603%6א= !| זפ 511 0, 66=.ק, 85=ווק אורך השורה ביחידה לוגית זו הוא ברירת המחדל, 60 תווים גשישה אינצ'ים), משום שהמיצד || לא צוין. אם אתה חושב להשתמש ביהידה הלוגית 6א1403א₪ רק כדי ליצור אמהות להדפסת עמודים כפולים, יתכן שתרצה לשנות את מיפרט זפ|אפפ כך: 22, 1603%66אה= דפ ווזפק 6, 85-אוק (13,6)-66,/]1=]| במיפרט זפ|5%ע זה, אורך השוךה נקבע כ-66 תווים (כ-60 פיקות). שול? העמוד נקבעו כ-13 רוותחים לעמודים אי-זוגיים ו-6 רוותים לעמודים זוגיים. אם יש במערכת שלך מדפסת 3800 המשתמשת בנייר קווארטו (8.5 על 11 אינץ') ואינה זקוקה לשולי עמוד, תוכל להגדיר יחידה לוגית חדשה למדפסת זו, תוך שימוש בנוסתח המלא: 5, 0-3800ק, 10-8858007 זםופם ,12,55-4-זקן 02), 80= 1ק, 1530=אק 0, 0-=1ץך, 0=ןזק היחידה הלוג:ת "3800 מיועדת לשימוש עם תוצץ בקרת טפסים (68ץ) המחייב 12 שורות באינץ', ולכן היא קובעת את 15א₪3 כברלרת המחדל נספת ב. התאמת %5/זק1א56 למתקן שלך 5 6 לסוג-אות. היחידה הלוגית 7% אלננה מספקת שוליים; אודך השורה ורותב העמוד שווים שניהם ל-1530 יחידות מדפסת (8.5 אינצ'ים). תוכל גם להגדיר יחידה לוגית חדשה לָמדפסות עמוד המשתמשת בנליר קווארטו. סוג-האות של ברירת המחדל הוא חוחוחום? בקעפסהס 10 נקודות: ,אד 42502,00-6250אמ-פ דפתפם 2, 6660-.1ם, 5100=א= 0, 115300 , 0 0 1=6זק תוכל גם להגדיר :חידה לוג:ת חדשה למדפסת העמוד 3820 המשתמשת בנ?:ר קווארטו (8.5 על 1 אינץ'). ברירת המחדל לפוג-אות הלא 050א: 00808א--0-3820,0ק,3820א2-3| זפאפם 02, 2060=אק 0 11-120, 5551024 , 1-260זק המכלל דפ-15%ו5ם הקובץ זסס:אפס כולל מכלל זפופאפפע אתד, הבא אחרי פירוט מכלל זפ|אפת האחרון. מכלל זפ|5אפפ מקודד כך: ₪ זפ ןפת ------------------ ה מכלל זה ?וצר מפה של טבלת היחידהָ הלוגית. הוא חייב להיות המכלל האחרון המקודד ב-זסע|ק|5%ע, ואין לו צורך במיצדים. מדריך למשתמש - שספט ה //₪/-- רברב ה מצתפטזהפס: מ?דע על סוגי-אות למדפפת שורה בעריכה עבור מדפסות עמוד, פ/זץ1ק50 מקבלת מידע על סוגי-אות, כגון רוחב התווים בסוג-אות נתון, מספריית המערכת המארחת. בעריכה עבור מדפסות שורה, %5/זק5081 מקבלת מ?דע זה מטבלאות פנ:ימלות. המכלל 58-15ם הקובץ 18";זאפעת מכיל טבלת מ?לדע פוג-אות אתת עבור כל פוג-אות למדפסת שורה המוגדר עם מכלל 58"18ע. ליתידות 1603 ו-3270 אין שום אפשרות להחליף פוגי-אות:; ברירת המחדל של סוג האות, 0א0א, הוא סוג-האות היחיד הקיים ביחידות אלה. למדפסת 3800 ?ש אפשרות מוגבלת להחלפת מוגי-אות:; רוב פוגי-האות המתוארים בקובץ 8:;ץזחאפק מ?ועדים ליחידה זו. תרשים 37 בעמוד 366 מונה את סוגי-האות למדפסת 3800 המסופקים עם :26; 18:;;זמפע מכיל טבלאות מידע סוגי-אות עבור כל סוגי-האות האלה, וכן עבור כל פוגי-האות המפופקים עם מדפסת 3800 של יבמ. נספת ד' מתאר את פוגי האות העבריים המוכרים ל-66פ₪. אם החלטת לשנות אחד מסוגי-האות המסופקים עם מדפסת 3800 של ?במ או עם =56, עליך להכניפ את השינויים המתאימים במכללי 58518ס המתארים סוג:-אות אלה. אם אתה מופיף פוג-אות חדש לספריית פוג:י- האות ל-3800 של המערכת שלך, עליך ליצור מכלל 18:ַ"58ע חדש המתאר את סוג-האות החדש, לפני שתוכל להשתמש בו עם 5ש/זק1ק56. מכלל 8ז-58ע כולל את המיצדים הבא?ם: '-- ,שם סוג-אות=6אגא 8 טבלת-רותב>ם|פגזש [שַחח-505-065,] נ[צפיפות-68זז,: נקוד סוג-אות-6005,: נגודל סוג-אות-5-,: שם סוג-אות שמו של סוג-האות. בשם זה אפשר להשתמש עם: + מכלל זפ|מפע בקובץ זפ|קאפס. + אופציית 08.85 של הפקודה 3זק1ק0פ5א. * | מיצד סוג של מילת הבקרה .הם נהגדר פוג-אות]. טכלת-רוחב שם טבלת רותב המוגדרת בקובץ 18""זח5ע. הערך יכול להיות אחד מאלה המפורטים ב"טבלאות רוחב למדפסות שורה" בעמוד 8. שהת-65 שם קבוצת תווי תיבה שיש להשתמש בה בשרטוט תיבות וישרים בנסוג-אות זה. סַחהה-5סם החייב להיות מוגדר במכלל 50865 בקובץ 8565ק|58כ. צפיפות מספר התווים המודפסים באינץ' אופקי. צפיפות סאסח ליחידות 3 ו-3270 היא 10. צפיפות סוגי-האות ל-3800 יכולה להיות 10, 12 או 15. ערך ברירת המחדל הוא 10. 0 קוד מוג-אות מציין אם מוג-האות הוא חד-רוותח? (פסהּספסהסה) או פרופורציוני, ואם יש לפוג-האות רווחים פרופורציונלים. נ(סוג-אות הוא חד-רווח?ל אם כל התווים שאינם רוות ריק תופסים רוחב זהה.) הערכים התקפים לקוד מוג-אות הם: 4 מציין סוג-אות חד-רווח? בלל רווחים פרופורציוניים. כל סוגי-האות למדפפות שורה שאינן מדפסת 3800 הם חזד-רוותיים בל" רווחים ריקים פרופורציוניים. כל סוגי-האות המופצים עם "56 עבור מדפסת 3800 הם גם חד-רווחיים בל" רווחים ר?קלם פרופורציונ?ים. נספת ב. התאמת %5/זת1א56 למתקן שלך 7 ה ה הרל פוז מציין סוג-אות חד-רוות?ל עם רווחלם ריקים פרופורצ?"ונ?ים. כל םוג:-האות המופצ?ם עם ;6 עבור מדפסת 3800 הם חהד-רווח?ל?לם עם רווחים ריקים פרופורציוניים, מלבד 12ק6, וכן 5פא ו-ג5פא געבור עברלת, פ6ססשסא |-01₪0008 בהתאמה). פק מציין פוג-אות פרופורצלוני בעל רווחים רלקים פרופורציונלים. פסוגי-האות הפרופורצלונילים היחידים המופצים עם -26 עבור מדפסת 3800 הם 6"12, וכן ג5סא ו-8258 (עבור עבר?ת, 68ססשפא ו-0100006 בהתאמה). ערך ברירת המחדל הוא %. גודל סוג-אות גודלו היחס" של סוג-האות, בהשוואה לגודל אחפון פוג-האות של היחלדה הלוגית. במיצד זה משתמשים ב?חד עם מיצד 55" של מכלל זפואפ5ע המפורט בקובץ זעפוקומפע, כד:? לוודא שכל פוגי-האות המפורטים עם אופצ?ית 68865 של הפקודה 3זת1א50א אמנם יתאימו ליחידה. עבור סוגי-אות ל-מדפסת 3800, מיצד זה נותן את מספר המודולות ל?צירת תווים מודפסים (א66%א) הדרוש. ערך ברירת המחדל הוא 1. לדוגמה, אם ליתידת 3800 במערכת שלך יש קבוצת תווים וקג, עליך להוסיף מכלל 58"18ע המתאר אותה לקובץ 18;ת;זהפם, בטרם תוכל להשתמש בסוג-אות זה עם %5/זק5081: , קא=שתגא 518 810 זא 6 סוג-האות !8 הוא הד-רווחי ומשתמש בטבלת הרותב של 010א0א. קבוצת התווים ממלאת ארבעה חוצצי ₪608 במדפסת השורות 3800. : טבלאות רוחב למדפפות שורה הקובץ פ:ז;"זפע מכיל גם טבלאות רוחב תוולם עבור כל סוג:-האות של יחידות השורה. טבלאות אלה נותנות את רוחבו של כל קוד תו, ביחידות מדפסת אופקיות, והן מקודדות כ-256 ערכי חצי-מלה רצופים. הטבלאות הבאות נכללות בקובץ המפסופק על-:די יבמ: זוו6912 טבלת רותב צו מ?ועדת לשימוש רק עם סוג-האות 60:12 למדפסת השורה 3800. זמקקפ טבלת רוחב זו מיועדת לשימוש דרק עם סוג:-האות ג5פא ו-פפקה (עברית 60068אפא |-0100008 בהתאמה) למדפסת השורה 3800. זמסאו טבלה זו נותנת את רותבי כל התווים כיחידת מדפסת אופקית אחת. היא מיועדת לשימוש סוגי-האות של יחידות 1603 ו-3270. 0 טבלה זו נותנת את רותנבי כל התווים כ-18 יחידות מדפסת אופקיות. היא מיועדת לשימוש פוגי-אות חד-רוותלים בצפיפות 0 למדפפת שורה 3800, כגון 0510, אז, וכן 10אא ו-10פא (עברית 600868אפא ו-010600886, נהתאמה). 2 טבלה זו נותנת את רוחבי כל התווים כ-15 יתידות מדפסת אופקילות. היא מ?ועדת לשימוש סוגי-אות חד-רווחיים בצפיפות 2 למדפסת שורה 3800, כגון 6512, 6"12, וכן 12א₪ ו-12פה (עברית 6₪0008א₪ |ו-0160066, בהתאמה). 5 טבלה זו נותנת את רותבי כל התווים כ-12 יתידות מדפסת אופקיות. היא מ*ועדת לשימוש סוגי-אות חד-רווחיים בצפיפות 5 למדפסת שורה 3800, כגון 6515 ו-656, וכן 15אא ו-5נמם (עברית 886006 ו-0186006, בהתאמה). 0 טבלה זו נותָנת את רותבי כל התווים כ-18 יחידות מדפפסת אופקיות, מלבד תוו" הרוותה הריק הפרופורציונלים של 5. היא מיועדת לשימוש סוגי-האות בצפיפות 10 58 מדריך למשתמש - =6פ3 דאו2 ספת 2 0 "23650/90ו ( = 5 כ 286 40 88009 77 60 1203000005 6 א %* החחחח----------- 8'15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15'‏ 6 3'15,18,15,12,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15' ---------7777777‏ 6 ₪'15,15,15,15.15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15' ---------7777777‏ 6 חחחחח----------- ₪'15,15,15.15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15'‏ 6 :0-7 א 3'15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,12,15,12,15,12' --------- 9.>)+[‏ 6 ₪'18,15,15,15,15,15,15,15,15,15,12,15,15,12,12,15' 8--------- !5%( ;-‏ 6 ל %, ---------/- ₪'15,18,15,15,15,15,15,15,15,15,15,12,18,18,15,15'‏ 6 "כ'ה8:-החחההה--- 0 ו . *% ₪ : ------וה85606%0- ₪'15,15,15,15,15,15,12,15,15,12,15,12,15,12,12,15'‏ 6 ------3%1070000%- '15,12,15,12,18,15,15,15,15,15,15,12,15,12,15,12'₪ 6ם 777---2עאאטטצפ-- '12,15,15,12,15,15,18,15,15,15,15,15,15,12,15,12'₪ 6ם החחחחהחחדדד----- ו ו "+ : :ק;- %* ₪'15,15,15,15,15,15,15,15,15,12,15,15,15,15,15,15' -450985001------‏ 6ם -800668)א0- '15,12,15,12,18,15,15,15,15,15,15,15,15,18,15,15'ה 6 ------2צ,אאש0ז51-- '18,15,15,15,15,15,18,15,15,15,15,15,15,15,15,15'₪ 6 ------0123456789 '3'15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15 56 ]1234560789008005 |( - 5 כ 86 2 8009 0770 060 60010020303005 %* תרשים 33. דוגמה של טבלת רוחב סוג-אות: א5פא הוא סוג-אות פרופורציוני בצפיפות 2, בעל רווחים ריקים פרופורצלונ?ים. = 7-7 ל-3800 המסופקים עם %5/זַק5681, כגון 10ז6 ו-6810. וכן 0 ו-10ז8, (עברית 6006שפא ו-0166008₪, בהתאמה). 12 טבלה זו נותנת את רוהב? כל התווים כ-15 יחידות מדפסת אופקיות, מלבד תוו? הרוות הפרופורצלוני של %5/ז;1ַא56. היא מיועדת לשימוש סוגי-האות בצפיפות 12 ל-3800 המסופקים עם 05/זק1א568, כגון 12ז6 ו-5112, וכן 12זא ו-12זא, געברית 8 |-01600606, בהתאמה). 5 טבלה זו נותנת את רוחבי כל התווים כ-12 יחידות מדפסת אופקיות, מלבד תוול הרווח הפרופורציונ:י של 5ש/זק61א56. היא מיועדת לשימוש מוגי-האות נצפיפות 15 ל-3800 המסופקים עם %5/זק1א506, כגון 15ז6 ו-15ז5, וכן פנזא ו-15זא, (עברית 8 |[|-010000, בהתאמה). כשאתה מוסיף מיפרט 58-18ע חדש לקובץ 158;;זא5ע כדי לתאר סוג-אות חדש ל-3800, עליך לקבוע איצזו מן הטבלאות האלה מתארת את רותב התווים ולזהות אותה עם המיצד ₪|פגזא. אם אף אחת מן הטבלאות א?ננה תואמת את רוחבי התווים בסוג-האות החדש שלך, עליך לקדד טבלת רוחב חדשה. ליחידות לוגיות המבוססות על היחידה הפלזית 3800 ועל סוגי-אות ברווחת יתחיד עם רוותים פרופורציוניים, הרוחב של '11'א, י2ניא ו-'13'א חייב להיות 18, 15 ו-12 בטבלת הרוחב, בהתאמה. הרותב של '40'א צריך להיות בתתום 12 עד 18. סוגי-אות דרושים למדפסות עמוד == 4 2 1101 בו 5 מתייבת סוג?-אות מיוחדים ליצירת הפלט במדפסות עמוד של יבמ. ברירות המחדל שנבחרו על-:ד? פש/זםש1תץ560 וקבוצת התגים ההתחלית של גמל מחליבים את השימוש במוצרי סוג-האות הבאים: . עבור מדפסת 4250 - ההחסא טשסא בסתו] סקע%סה0סא :אה-5771 - וק 8 תס%ותשסמעז :א5771-4 נספת ב. התאמת %5/זק81ק56 למתקן שלך 39 עבור עברית - חותוחס; פסעשסהס :5771-2106 . עבור מדפסת עמוד 3820 = חזקת5 ההתסהס5 :5771-4880 = 5 שב ץק :5771-2856 עבור עבר*ת - שסזז5פ35 :א5771-25% תוכל להתאים את "26 ו/או להשתמש באופצ?"ה 6885 של הפקודה 3זקזפא, כדי להפנות אל קבוצות סוגי-אות אחרות מהקבוצות הדרושות המפורטות לע*ל. הקבוצה ההתחלית של תגי גמל משתמשת במשפחת סוג?-אות מפש%ו"אסקע+, ו 31 משחהב וּק, בגדלים ובפגנונות שונים, של סוג-האות ההתהלל. ברירות המחדל נבחרות על-יד? זפ|ק|58ע וקבוצת תגי גמל ההתחלית גראה ססוטס הסולה+הסתס1!מת] 56% -פ%"ב+5 !08 :05 לפרטים נוספים על אופן בחירת ברירות הדל בגמל). ב-זת|ק|קאפס, אופצלית =ע של המכלל זפ|אפע מגדירה ברירת מחדל של סוג-אות מקודד המצב?ע על סוג-אות גהנקרא גם קבוצת תווים) ולטבלת קידוד. לדוגמה, 860א"ז"4=ע מצביע על: . 0:: מותוחםץ במע+סהס₪!א 10 נקודות . 0: טבלת ק?לדוד עברלת געם סלמנים מ:וחדים עברי?ם) ו-08804א="פ מצביע על: ן . 0: 800-0410 (שלום) 10 נקודות . 6-ָ טמבלת קלדוד 626 (עבדית 8₪6008א עם פימנים מ?ותדים עבריים). אם אתה רוצה שברירת המחדל תצלין סוג-אות אחר ו/או טבלת קידוד אתרת כלשהם, עליך: . להתקילן את מוצר התוכנה של סוג-האות המתאים . לבחור את קוד סוג-האות שבו אתה רוצה להשתמש (ראה "דפ|ק|מפת: הגדרות ?לחידות לוגיות" בעמוד 333 לפרטים נוספים על התאמת קובץ זפ|ץ|אפת לצרכיך). במדפסת 6250, יש להתקין את מוצר? תוכנת פוג-האות המתאימים ולהר?ץ את תוכנית מפתת ספריית פוג:-האות כדי ליצור את המפתת הדרוש. ראה "נספת ה. תוכנית מפתת ספריית סוגי-האות של חספ" בעמוד 367 לפרטים נוספים על השימוש בתוכנית זו. במדפסת עמוד 3820, יש ליצור את קובצ? ה?עד (00160%) של סוגי האות המשמשים את %5/זק5081 גוכן את האתרים הנחוצים במערכת המחשב שלך) בהתאם לנוהל המפורט ב: "ס%הוסק 3820 6ה+ חס שהו%הו-? 05+ %5ה0" שתופהמטיץ ."+ סחהם 086ו00 5'-050 "פצהו" 7806 3820 סתהם 100 מדריך למשתמש - "36 נספח ג. מוגי-אות למדפסת 3800 המסופקים עם פט/זס+ך508 כחלק מ-+6פ, מספקת יבמ ששה-עשר סמוגי-אות לשימוש עם תוכנית העריכה של %5/זק5081. כל סוג-אות הוא קבוצת תווים מלאה, הכוללת אותיות גדולות וקטנות, ותופסת שנ??ם מחוצצ? ₪668 של מדפסת 3800 של כבמ. םוגי האות של פט/זק56081 הם: 0 - 82016 60ו60%60 צפיפות 10 2 - 8016 סות60% צפיפות 12 2 - סו1%81 6וּת60% צפיפות 12 12 - 1פהסוצ"סקסזץ 06וה60% צפלפות 12 0 ך- 56ת0ע800 6ות60% צפיפות 10 0 - 6%א6[ 0ו60%0 צפיפות 10 2 - 6אפ] סו7ַ60% צפיפות 12 5 - 6א6] סו7ה60% צפיפות 15 0 - סאפ] ההחסא צפיפות 10 12 - 2016 %ו"50 צפיפות 12 0 - סו1%81 +וחם5 צפיפות 10 2 - סו1%81 +ו"50 צפיפות 10 2 - א00ת5%ז0ט0 צוּ"50 צפיפות 12 0 ך- %אשץ %ו-58 צפיפות 10 2 ך- סאפז %ו"50 צפיפות 12 5 - ף>אש] +ו"58 צפיפות 15 סמוגי-אות של פט/זק+ז1ח50 כל סוג-אות של 05/זק1א50 מורכב מארבעה קבצים של 5+51.1866118. עבור סוג-אות סְסס8, שמות הקבצים האלה ?היו: 4 ר- טבלת פלדור תווים עבור ססטב 6-08 - 608 המכיל תווי אות גדולה 898 - 608 המכיל תווי אות קטנה 06 - 6078 המכיל תוו? 68החז 16זסא תכולת מודולות התאמת התווים הגראפיים (608) לאותיות קטנות ולאותיות גדולות ממופה בתרשים 36 בעמוד 362. ל-668 של 66ב;ך 16"סא יש מבנה שונה, הממופה בתרשים 36 בעמוד 365. כל התווים בכל סוגי-האות של 5 נטענים באמצעות מנגנון 60%; המערכת אינה משתמשת באף אחת מקבוצות התווים המפופקות על-יך: יבמ. דבר זה מקטין במידה ניכרת את משך ההכנה להדפסה. טבלת התרגום של כל פוג-אות ממפה את קוד ה-₪56216 למיקומ? 66%ש נבהתאמה חד-הד-ערכית למספר מיקטע (%ה59908) 60% של כל תו. בסוג- האות הקרוי ססטבּ, ה-608 08"800 תופם את הראשון מבין שנ? 668א, ואילו 8 תופס את ה-₪608% השני. טבלת פידור התווים המסופקת איננה פונה ל-606"8006. שים לב שבכל ₪סא, מיקום '00'א (מיקטע 1) הוא רווח ריק, ומיקום 'פ2'א (מיקטע 46) הוא קו תחהתי. תווים אלה מופיעים פעמיים, משום שלצרכ? מיזוג תווים מרשומות בהקשה חופפת, מדפסת 38060 של ?במ משתמשת נמיקום ₪608 של כל תו, ולא בקוד 580210 שלו, כדי לקבוע אילו תווים הם רווחים רלקים וקווים תתתיים. (ראה 68ו60 5'ספמתם" 7:0 חפ%בע5פט5 פהוצתו:ץ 3800 18%.) שים לב גם לכך שמיקום '"3'א ב-60%8א (מיקטע 66) איננו מנוצל ב-₪66% השנ? מבין השניים. הסיבה היא שקוד '";'א שמור במדפסת 3800 לציון תו בלתי-מוקצה בטנלת התרגום. כאשר סוג-אות נטען לשני ה-668א האחרונים, ולא לשנ: הראשונים, ישתנה מ?קום '"3'א ב-₪668 השנ? לקוד 8 י';;'א. נספת ג. סוגי-אות למדפסת 0 המסופקים עם פצ/זקזַק50 211 ₪ 8 0ב 607 8% 8 מבמהּ.640 6 1 רווח ממש? 60 רְווֶת ממש? 2 01 1 'ג' גדולה 41| יפי קטנה 3 02 2 'עתי גדולה 2 יפי קטנה 6 3 3 'סי גדולה 5 4% קטנה 5 06 06 'פי גדולה 6 ₪ קטנה 6 05 5 'ש' גדולה 5 י קטנה 7 06 6 'קי גדולה 6 'צ' קטנה 8 07 07 'ס0' גדולה 7 !פי קטנה 9 88 68 'אי גדולה 18 יחי קטנה 10 09 09 'נ' גדולה 9 ו' קטנה - 11 084 4 סימן הסנט (%)6 סג פוגר מרובע שמא 12 08 3 נקודה (.) ג יכדור 13 06 66 פחות מ- (>) 60 פחות מ- או שוות ל- 16 ספ 40 סוגר שמאל? ()) 58 סוגר מכווץ שמאל % ₪ ₪ % ה - ו 0 ו 3 10 0 אמפרסנד (8) 153 דמוי-רוות (אתהּ1ם-500060כ) צפ' 15 18 11 1ם 'ני גדולה 91 'נ' קטנה 19 12 22 'ש'י גדולה 2 ')' קטנה 20 135 3 'וי גדולה 93 'נ' קטנה 21 16 26 'א' גדולה 964 '₪' קטנה 22 15 55 'א' גדולה 55 'ה' קטנה 23 16 56 'סי גדולה %6 'סי קטנה 26 17 לי 'ס'י גדולה 97 'מ' קטנה 25 18 8 '0' גדולה 08 'ס' קטנה 6 19 9 'הי גדולה 99 '₪' קטנה 27 18 54 סימן קר?אה (!) =8 הצטלבות 8 18 558 סימן דולר (%)6 ספ סוגר מרובע ימנ? 9 16 50 כוכבלת (א) 55 מקף ארוך 0 פ1 50 סוגר ימנ? (() 98 סוגר מכווץ ?מנל 1 15 56 נקודה-פם?ק (;) 11 דמוי-רוות צפיפות 10 2 15 =5 'לא' לוג? (-) 6 סימן קטע 33 20 60 סימון מינופ (-) 12 דמו?-רווח צפיפות 12 6 21 1 לוכסן (/) -]: לא שווה 5 22 2 'פי גדולה 2 'פ' קטנה 16 23 3 'זי גדולה 3 'ט' קטנה 7 26 6 'ע'י גדולה 46 'ט'י קטנה 8 25 5 'צי גדולה 5 'צי קטנה 9 26 6 'שי גדולה 46 'ש'י קטנה 40 207 7 'אי גדולה 7 '<י קטנה 1 8 8 'צי גדולה 8 'צ' קטנה 2 29 9 '?י גדולה 49 '<;' קטנה 3 24 58 פינה ימנית תחתונה 8 פינה ימנית תחתונה 46 28 9 פספיק (,) 56 פינה שמאלית עליונה 55 26 66 סימן אחוז (%) 46 פינה ימנית עליונה 6 22 62 קו תחתי ( ) 62 קו תחת? ( )6 17 26 65 גדול מ- (<) | גדול מ- או שווה ל- 8 "2 65 סימן שאלה (?) 0 לוכסן הפוך 49 10 0 ספרה '0' 0 '0'י תלויה 0 1 1= ספרה '!' 51 '1' תלויה 1 2 2 ספרה '2' 2 '?'י תלויה 2 33 3 ספרה 'בִּ' 33 'נ' תלויה 3 6 6 ספרה '6' ו '4' תלויה 54 5 5 ספרה '5' 55 'פי תלויה 5 16 6 ספרה '6' 56 '6' תלו?ה 66 7 7 ספרה '7' 7 '?7' תלויה 7 8 8 ספרה '8' 8 '8' תלויה 58 19 9 ספרה '9' :ו 'פי תלויה 9 34 78 נקודת?ל?ם (:) 8 מפגש 'ז' ימנ? 00 38 78 סימן "ד?אז" (8) 0 מפגש 'ז' שמאל?ל 1 360 70 סימן "אט" (גב8ּ) 8 מפגש 'ז' תחת? 2 מ3 פד גרש (') 00 מפגש 'ז' ע:ל?ל 53 35 756 סימן שוויון (5) .= קו אנכ? 664 35 תד מרכאות (") תרשים 36. תכולת 60% לסוג-אות 3800 של %5/זק1ק50: דימויי סריקת תווים לכל פוג- אות של 05/זק5081 בשם "סטב" נמצאים במודולות התאמת תווים גראפיים (008) בשם 682-800 ו-68478008. כל?וון התווים (כגון פל?נות) מתייתם להדפסה לועזית (שמאל ימין). 2 מדריך למשתמש - =6פה עשינויל מוגי-אות של פט/זק+זַח50 =--=-------5 ה == נחוצים שני שלבים נפרדים ליצירת סוג-אות חדש או לשינוי פוג-אות קיים: . לש ליצור מודולת התאמת תווים גראפ?ים (608) חדשה המכ?לה את דימויל הסר?קה (86החו "85%6:) של התווים החדשים. . יש ליצודר טבלת סדור תווים חדשה שתזהה את ה-608 החדש ותמפה כל תו ב-60%₪ למ?קום 660%א. כדי לבצע שלבים אלה, ?ש להשתמש בתוכנלת השירות 15818656, המתוארת 06-1ו60 ם'פפתחה"טס"ק הפצבעבסט5 שהוצתוזק 3800 158, יצירת מודולת התאמת תווים גראפיים חדשה יו ו רו ו ו ו ו ו ו ו יש להשתמש במשפט 682;816 בתוכנית השלרות 1581865 ליצירת 008% חדשה. אם מסופק?ם פפשהחו זפ5%פ3: חדשים לתווים החדשים, השתמש בצורת א85510, ואחריה עד 26 רשומות המכ?לות 65פה₪ו מפצפה" בעמדות 1 עד 8, ומספרים פודרים בעמדות 25 עד 30. ג(ראה תרשים 35.) אם נכללים ב-608 החדש 65פהחו מספסבזהה6 הלקותים מ-608 אתר נלדוגמה, 60,, המכ?ל את הגראפיקה פסותםה"6 0858 1[ההסוצב8 808"] ₪016 לפסוג-האות 6ַ6מַ8), השתמש בצורת בקם) וזהה את התווים שלש להעתיקם באמצעות מספר מיקטע 66% שלהם. לדוגמה, המשפטים הבאים יוצרים פוג-אות חדש בשם זאז0, שהוא גירפה שונה במקצת של מסוג-אות 10ז0 של 5ש/זק1א56: (17,31,33)-28,251556ז6 6סט]6א1 (11,10)-א455168- 716ק080 13 %אאאאאא 6 אא( א 5 אא אא 6 אא אא 17 אאאאאא 455108-)12,12(‏ 08208716 3" אאאא אא 6 אא אא 5 %א אא 1-6 אא אא 7 אאאא ‏ אא (13,15)-א455168 68078316 36 3" אאאא אא 56 אא אא 5 אאאא אא 6 אא אא 17 אאא אא 625 שוזהא 2 =שספ/ש180% (=;,-")-22(,60010ז24,6ז6)-ז060115 םאד 37 וזו דוגמת שינול? פוג-אות גרוותים מ?ותדים): משפטים אלה יוצרים סוג-אות חדש בשם ז176, שהוא שינוי של סוג-אות 12ז6 של פט;/זקזַק56. הוא מתליף את המיוחדים (11, 12 ו-13 הקסאדצימל?לים) ש-%5/זק1ק506 משתמשת בהם עם ספרות קטנות המ?יצגות את צפיפותו של כל רווח מ:וחד. נספה ג. סוגי-אות למדפסת 3800 המפופקים עם 5/זק1א50 13 (28,32,60)-04,05]550ז6 0601005א1 - 31 0, ((6)7,58(,69,75(,)13,60)--םא 68402316 96 ד פאגא אפ 0 משסתט6אז - 851 ((08(,106-6)6)5"(,663,15,0ז02,6ז0001157=)6 5 37 זז ם₪גא אב סוג-האות זאז6 מכיל את סמימני הפזטה, הלירה סטרלינג והיין במקום סימני הדולר, הדיאז והלא-הלוג?. שים לב שכל פוגי-האות של 5ל/זק1א56 משתמשים בכל מלקומי ₪668 הזמינים. כל תו חדש שאתה מופיף הילב לתפום את מקומו של תו ק?ים, אם כי לא נהכרח בעל אותו קוד 6:צ5862. אם השתמשת במשפט =פש|שאך כדי להעתיק 608 של %5/זק1א50, עליך להשתמש במילת המפתח 566ן6 כדי למחוק מיקטעים במספר שווה לזה שאתה רוצה להופיף אתר-כך. יצירת טכלת סידור תווים חדשת לש להשתמש במשפט 5פאז של תוכנית השירות 1581866 כדי ליצור טבלת סידור תווים חדשה. ה-608 המכילות את ה-ששהחוז זס%פבּ;" לסוג-האות חייבות להיות מזוהות במילת המפתח ז608115. אלה יכולות להלות 60% חדשות לגמרי, או שללוב של אלה שפסופקו עם 05/זק81א56 ואחרות שנוצרו עכשיו. לדוגמה, , 20ז60)-ַ608|157 ם|פאז זב (=",םץ)-עז0608 מפורט עבור כל פוגי-האות של %5/זק1ק506. פקודה זו משעה את הטענת כל קבוצות התווים המפופקות על-ידי יבמ ל-3800, ושומר שנ? רביעי ₪668 עבור ה-608 שהוטענו מ-51.1066!18צ5. אם נעשה שימוש במשפט מפט]60א1 כדי להעתיק טבלת פידור תוויםי של 5/זתקןתסם, אין צורך לצילן את מ?לת המפתח הזאת. אם מוסיפים ל-60%8 תו חדש בעל קוז 10ע580 שלא הוקצה קודם לכן, ?יש להכנים שינו? מתאים בטבלת התרגום, כדי לזהות את מיקום 66%א שתופס ה-6פהחו 5%65ה". (א:י-הקפדה על תיאום זה תגרום לפפילת הטעינה בשעת תיחול המדפסת.) לדוגמה, 2([)ן)ץץ שמש מז זב ולהפך, אם מסלקים תו מ-60%8 באמצעות מילת המפתת 566:שס של משפט = ומחליפים אותו בתו בעל קוד 5806010 אחר, יש לסלק את רישום התו המקורי מטבלת התרגום. (אם אין עושים זאת, שנ? קוד?ל 686216 שונים יביאו להיווצרות אותו דימוי גראפי.) לדוגמה, .)0 ם)|פז זב 206 מדריך למשתמש - "6פ3 תרשים 36. דוגמאות עש' הקס 6 0. 8600 608 1 00 58 +טה1ח/ 0( 0856"סקסט 2 01 8 %ט180ה] 2 0856ת"סקס0 3 02 76 %ט18ת/ 0 6856פסקסט 6 -03 58 8 ₪0 0856זסמס! 5 06 78 הסהחפוכ 60856תסםס0 6 05 76 ההוטהתו60הה508 0 0"6856סק0 7 06 58 ה%8ספסק 8 07 -78 8 % 6"60856סמ0 3 08 75 פתו["5%0 סתטסק 0 09 0.5 . 108וּ] 0 56ב6תסססע 1 08 5.5 8 (ַ 6856תסססש 2 08 58 חהוצההוהבהה508 2 56ב68מסססט 5 06 58 חפץצ 6 0 יב 0% ₪ 6"6856סס0 5 05 2.011 שטה1ח0 0 0₪0"085₪| 6 =0 00 %טה8]ת/ ‏ 558ב0₪9"08ס| 7 10 7% %טה8[הט 0 ₪6"68586שס] 8 11 1, 0 8 606 ₪6"0856ש0] 9 12 00 הקהחפוק 6856"פאס| 707 13 64 ההוטהתו0סהה8ס5 0 106706856 1 16 64 ּ 8 א 10050856 2 15 60 8 0 10₪6₪"0856₪ 3 16 0.00 8 ( 0₪₪70856] 6 17 20 . ההוטההוסהה083ס5 4 10₪0"0856 5 18 7, ;5 8 ₪ 0₪₪"0856] 6 19 11 8% 55 10₪0"0856 7 18 0.00 הטב" 4 ₪6"0858שס| 8 18 0 בצה8" ₪ 0856ת₪שס0] 9 16 1ג הצה6"8 1 ₪6856ש0ס! 0 15 64 8 0 58םבסתפאס| 1 16 2.84 88" ) 100070856 תכולת 608 של סוג-אות 7%" 0,, (65וּ70ה0"80 058 1ההסוצהא 68ב"ז] 16ה₪0א). אלו מופיעות בטבלה זו. מיקטע 68 ₪16 של 95/זק1ק50: כולל מודולת תוולם כל מוג-אות של התאמת תווים גראפית (60%) בשם לשימוש בשפות לאומיות הקצאות 5862516 המומלצות לתווים בשם "טססבּ" המכילה תרשים 35 בעמוד 363 מדגים כלצד אפשר לבצע החלפת 8פהחו *סצסהּחבהס בהתאמה הד-חד-ערכית. סוג-האות החדש, שיקרא ז476, זהה ל-12ז6, מלבד זאת שהרווחים המ?לוחדים (ג(11, 12 ו-13 הקפאדצימליים) אינם עוד רווחים ריקים, אלא הם מכ?ללם מפרות קטנות המ?יצגות את צפיפותם, בהתאמה. אין שינוי בשום קוד 5806216, כך שטבלת התרגום עבור ז476 זהה לצו שהועתקה מ-12ז6. השינוי היתיד הדרוש כאן הוא ב-ז6608|:5, כדי לזהות את ה-608 החדשה. "יצירת מודולת התאמת תווים גראפיים חדשה" בעמוד 363 מדגימה כיצד אפשר לכלול תווים מה-608 66ה8*ז ₪010 בסוג-אות חדש. סוג-אות זה, שיקרא זאז6, זהה ל-10ז6, מלבד זאת שפימן הדולר מוהלף בסימן הפזטה, סימן הדיאז מוחלף בסימן הלירה סטרלינג והסימן לא-לוגי מוחלף בפימן הייון. רק לסימן היין יהיה קוד 580210 שונה מזה של התו שאת מקומו הוא תופס ב-66%8א. לתווי 7"808 10*סא₪ ב-608 של 7-66 ₪016 יש הקצאות 686016 שרירותיות. יש להקצות להם קודל 686216 חדשים באמצעות מילת המפתת -ת5א של משפט 56ש61א1 עם יצלרת 608 תדשה. תרשים 36 מפרט את תכולת 0 8 ₪016 ומציין את הקצאות 5562016 המומלצות לכל תו הנכלל נספה ג. סוגי-אות למדפסת 3800 המסופקים עם 7/%5קזַק50 5 סוגי-אות לשימוש עם 5?/דַקזק50 סוגי-האות המתוארים בנספתה זה מסופקים ביחד עם %5/זק81ק56 לשימוש עם מדפסת 3800. אפשר לציין שם סוג-אות אהד או שניים עם אופציית 5 של הפקודה 3זַק1א56א (לפרטים, ראה "08485: פירוט סוגי-אות" בעמוד 11). כללית, אי-אפשר לשלב באופציית 08485 סוגי-אות של 5/ז;5 עם סוגי-האות של ?במ 3800 המפורטים בגתרשים 27 בעמוד 8. חתרשים 37 מונה את טוגי-האות המסופקלם עם 05/זק1ק50 לשימוש במדפסת 0. כל-אחד מהם הוא סוג-אות מלא, הכולל אותיות גדולות וקטנות. סוגי-אות תמל:ל מוגי-אות מודגשלם טוגי-אות מיוחדים 70 סו9ח60% (צפיפות 10) 2 סו9ח60% (צפיפות 12) 5 סותח60% (צפיפות 15) 0 %ו50 (צפיפות 10) 2 %ו50 (צפיפות 12) 5 571% (צפיפות 15) 0 80160 6ו60%7 2 80160 6ו00%79 2 סו1%81 0ו7ה60% 6 %+ות50 2 סו1%81 +ות50 2 8016 +ו507 0 6₪6פתפעש0א שוה60% 2 [ההסו%"סקס,ק 0 ש6אפ] ההחסק 2 8א00ת5%ת0ט0 +ן507 תרשים 37. כל סוגי-האות ל-מדפסת 3800 דגם 1 ודגם 3 במצב תואמות (פט₪ בלבד) המפסופקים עם %05/זק5681: כל ספוג-אות הוא קבוצה מלאה של אותיות גדולות וקטנות ותווים מיוחדים. אפשר לציין שנָיים מסוגי-האות האלה עם אופציית 5 של הפקודה 3זק5061א. 6 מדריך למשתמש - "ספת סוגי-אות למדפסת 0 המספופקים עם %5/זק5061 107 תרשים 38. - 5-7 [ דר ר- 04500000 000 * נספת ג. * 8 ם 0 ם ג 9 8 7 6 5 4 "0 6 ג 89 7 56 34 2 01 מפוגי-אות של 7/05זַ50810: צאפז סות60% | 6 ה-7 2 ]- * 5 כ 060 8 2 9 8 7 6 5 6 3 2 1 0 4 4 ר---א3>. 4. > 5 כ 50 2 9 8 7 6 5 6 3 2 1 0 ...ו 1.]1ן 1ן.נן.ן ב 6 מ > 0 - סרח 7 לח 0 > | > *-ך 95 ]- 0+ +ד\ 1+ -ך 7-0ה- = | 09 --7 +‏ שאאצ ךר ך 0ר---45- ₪. סססססססססססססססס ב ג ב > 05 60 -- פס רצ 0 10% כ) 9% 123 6 5 6 7 8 = 5 כ 6 8 4 9 8 7 6 5 48 4 ו ג ג ג 4 + 0 700 100 ד 8 תרשים 39. 4% !+ 5+ -ך₪ 70-- -|09- + --- שפא אצ 4 4 ר-%9. %* | 7-94 2 ]ז- - - > ואו 3+ -- 7-0 - | 79- >= -] > = !]אא ץצ צ דר -0/ 420 - 0* -- = 2-8 =א₪םה 6א א ₪0 < ₪ שת רש ₪, 5 2% ₪ ח% ₪ 00 כ 0 ₪ << תעש תכ ₪ ש אהכגגם צכ ₪65 ה -6)(207 440 ש > 4% 2ב 4 9> 9 רהם יסנא 4 4 15 ו .יי 0 )בנ פכשום , א םת פי: סו שב 0 קנ 28 0 צבשמםב +52 0 0כד4ו-0 מדריך למשתמש - ;₪326 ץ ₪ 0 6 8 ג 89 7 6| קש א 5ם. -‏ כ' ₪ 99 ער ם כ 0 5 ג 9 8 7 6 5 23% ן 0 ץעכ 5 פע 60 5 ג 9 8 7 6 5 5 23 ן 0 ץ 5 כ 6 8 ג 9 8 7 6 5 4 23 1 0 אא ]30 + 4 ₪ ם - .> ה ו בב - = [ר; ות 0 = אי - -ם 4 3 - ש . ₪ %* ₪ - -% -' 5 ₪0 0 0 | - 477 600- 077 ש4אאצ סססססססססססססססס 1 2 שש כ ג ו 00 7100 00 דיכ - = -.-> יש ₪ פארה ריי 230 שוכים ₪ 2.2% ₪ .ם וש 09 פב 0 וא כ 2 9 שבשמם צכ 5 ₪ 1-0 ₪0,440 אעש=ם א 2 ₪470( ₪ +. 9 8 7 6 5 6 3 2 | 0 ץ 5 56 ג 9 8 7 6 5 6 23 | 0 ...ג ב +> 000- כ 7-0 [ 8 4-8 םי ז- תרשים 60. || + )007-‏ 4:7 = | ראשי + --- אא צ 1 4 3ר) ;תבר 49* - .. +-+ 0 19 6 חי 90 ספת ש ם. .6092 שא.פת פיצ: סש 5ב 0 + תושנ פ< ₪ ₪ 4כמשם צכ ם סד 0 6 14913-ו(+ %שצם א צ-.ם. 3447034 חי האר ₪ םס | ₪ + ו+ ו -000 7 - ו 4 --- - ופסא א ש 4 ה 459"7070. 02. 9 486 0 5 = יס ג ₪ 1 0 < ₪ מם הי סי .1 << |[ ם 0 שפשא ₪ נספה ג. | םס א-ך 2 ןז- ו 1+ וו -ר%ל 6‏ רה4, = | 7 -7]-0 ]א א ש 4 4 4ר/432%99. 60. =* .. - 3 8 5 6 7 8 9 4 5 0 5 5 ₪ 35 6 56 7 809 480 0 6 = 2 2 1 ק כ ם כ 0 8 8 9 8 7 6 5 6 3 2 1 0 0.1 0 א = חי 0 שש ₪ --)ל.ם ₪ ₪< ית פסססססססססססססטססס םב כמ 9 נס-ז סא כ 0 כ סוגי-אות של 05/זק5001: %השו1הטוה סוה60% 0 49 ס + תו< נש פ< ₪ ₪ א<כפם צכשם ‏ כת-17- (6 נז4-(% 0% א צ-ם. < 5 כ 0 8 א 9 8 7 6 5 4 23 1 0 ם - %₪ ₪3 ו בב - = 9 ב - ₪ = = ב - :2 רז = = ב - | צ) ח ם ב ם 0 <= %י -- -ם = 4 6 0 209 0 מדריך למשתמש - ;ססט תרשים 61. סוגי-אות של %5:: 6>השו1ת8ו₪ +50 . + -ד 60‏ ר*1. -7]-- %ש68)א א + 4 ר 3רז-קב. . 2-8 - 9+ "ו כו הווה תות 00-- 0) מ נג 3 ב כ%מ/6ד 027 + כ> -2 | = - ₪ -* 6 | ב .+ 4% ו+ + סא ף ף- סילש: סכל ₪, 0.4 2 א ,ב שצכס 30 0 ₪ תווש שנ חכ 5 0 אשםןב צב ₪ כ ככ 1 כ ₪ צאט צם, --80 77 = | 0%- + -]-- עשפא אש 4 ך- --359- 4%* >- - ץ 5 5 0 5 ג 9 8 7 6 5 007 תפצ ₪ ד << לק ₪ 4 0% פאס 9 60 לו כ ₪ ₪ צפשם +55 ₪ 0-כ 0-20 ₪ 9 > כ'צרח בס ?5 5 60 8 ה 9 8 7 6 5 4 23 ן 0 %וד .+ הד 9470 - 9 0707 שפאאצ דרה רטהרף. 600. -- .. +- 6 :ו 0% ₪20 ₪ :ו 39 0" הט ב ₪ ₪ *צאששם טפש ₪ שד 6-9 :ו ₪2 5 5 0 8 4 9 8 ד 6 5 4 0 1 2 3 48 5 6 7 8 9 4 80 5 5 5 סססססססססססססססס 001-005 1 00 +-- כ ץ 5 כ 56 4 89 567 34 5110 2 01 כ כ כ = תרשים 62. |= - ₪ . / 14.11 11-11-14 .11-11-11 .11-11 נן טכ נ ו ב 6 ב > 00 - סרח 4 0 7-0 כ) 2 = - - ]5-56 - -צ יו | ש + 3 +84 3 + ש + 3 0 -ן 5 - ם 2% = = =[ 4 תא ם נש | זו חּ > כ ,95 א צ 5 ב| 3 ₪ כמדסשש - - 5-05 - תש 9 - ם | בק ₪ העמשטרמס ס . 5 - -- . -= ₪ - | ₪ ל 9 -= ₪8 4+ :8 - - מו גכ גב 7 ראזה אנ ג וני תש : 1 .. %+ 2 ₪ | 0 2 56 ש ₪ - - גם] שועש - - . - = | 5 2% ₪ 5א ב םס 2 יס ₪ ס 2 9 פי 2 + ס ₪ 140 0 = 2 0 0 5 ה | ₪ < ₪ ₪ 5< 2 ש 1 את = - - = 4 + כ ₪ ב 2-4 5 ס 4 = הז ₪ 2 ₪9( - ₪04 0-40 = - סי ם 5 ₪ ₪909% ) צ ם ₪4 רו | 211 הזזה הו ב 4 | 70004 --% 3 | :11 צי = 5 0 (-. ₪( בוו (-] 400 ככ 0 ט ₪ / | ו ₪ | 2 . / = סּ -|₪ בשע משתם ₪ - פי ₪ סש | שא ב הננ = 5% ב ₪ ב ₪ סססססססססססססססם ₪ 5 טב 6 > 5 60 פי רו דצ 0 7-46 כ) סש <> אל - = .0 5 רו בי 4 > 9 תי 1 2 תרשים 63. -....ם.ט = פי חוד 0 40 כ +-|94+5%[ +5 8% +9% ₪9 4ו2ע + =-- שפצצצ > > 4 + + 4+ שי א ור תים ם, -% ₪ א .פ ם 54 םא תו כ םעפ +55 צ4טא עד סו-א ג ₪ 3-94 ט מ 6 + 4475 ₪0 מדריך למשתמש - >3560 עכם 5 | 4% -/23 | = 7 ₪0- -- 0-6 שפאאצ ב 4 הר -שם.- 60. שש - ₪ = פא = חי 0 מש 9 <א םי ם 2 5 0 ש<מם ה<ם סט צכשמם ₪26 סי 0-0 0-0 שששם אש םב עץ ם כ 6 ע א 9 8 7 6 5 תס 85 א 9 8 7 6 5 ; 5 כ 86 א 9 8 7 56 6 3 2 1 0 = 5 5 256 9 8 7 56 6 3 2 1 > 5-6 ם - ₪ ח ו בב - = | ות 0 4 אי - -ם 3 4 5 ו . ש ת ס 1 - כ -ם 3 ₪ - 0 ₪ 1 0 + -י - ש 0 0 [ 25 8 0 1 2 נספתח ד. סוגי-אוח עכרלים למדפסת 3800 תרשים .6 בנוסף לסוג: האות הלועזילם מכירה :856 בסוגי אות עבר?לים. תרשים 46 מתאר את מוגי האות העבריים 6006שפא, ותרשים 65 בעמוד 6% מתאר את סמוג:" האות העבריים 01₪00068. הטיפול בסוגי אות אלה זהה למתואר ב"נספה ג. פוגי-אות למדפסת 0 הממסופקים עם 5/זק" בעמוד 361. סוג-אות ב08סשאפא ללא שילוב שם סוג-אות תאור צפיפות 0אה 10 0פאה שמן 10 2 12 2פאת שמן 12 5 א . סוג-אות זה נחשב כ-3 סוגי-אות ולכן לא ניתן לשילוב עם סוג-אות אחר, למשל שמן. . סוג-אות זה אינו פרופורציונאלי ואלנו מכיל רווחים בגדלים משתנים (%5ח13ם 60ש56ק). שם סוג-אות תאור צפיפות 0דא ספא שמן 2זא 2א שמן 5זא . סוג-אות זה נחשב כ-2 סוגי-אות ולכן ניתן לשילוב עם סוג-אות אחר. . אותיות לועזיות קטנות מוצגות כגדולות. שם מוג-אות תאור צפיפות 0זא 10 שמן 12זא 2פא שמן 5דו . סוג-אות זה נחשב כ-3 מוגי-אות ולכן ניתן לשילוב עם בן-זוג קבוע: 0א עם 10פ8א 2זא עם 12פא סוג-אות 806008 פרופורציונלל שם מוג-אות תאור צפיפות א5פא 2 הדסה . סמוג-אות זה נחשב כ-2 סוגי-אות. . מכיל תווים פרופורציונליים ללא אותיות לועזיות קטנות. סוגי-אות עבר:ים 08ס6ששא. נספת ד. סוגי-אות עבריים למדפפסת 3800 53 -/-- ,|| רד ו.. סוג-אות 0180088 עבר:ת במקום אנגלית שם סוג-אות תאור צפיפות 0 0 שמן 12 12 שמן 5 . סוג-אות זה נחשב כסוג-אות *היד. . האותיות העבר?ות מופ?עות במקום האותיות הלועזלות. שם סוג-אות תאור צפיפות ו 0 שמן 2זה 2 שמן 5 . סוג-אות זה נהשב כ-2 סמוגי-אות . מכיל אותיות עבריות (במקום אותלות לועזיות קטנות) ואותיות לועזיות גדולות בלבד. שמן . סוג-אות זה נהשב כסוג-אות *הלד. . האותיות העבריות מופלעות בו במקום האותיות הלועזיות הקטנות, ואין אותיות לועזיות כלל. סוג-אות 0100008 פרופורציונל?ל שם סוג-אות תאור צפיפות 4 2 הדסה . סוג-אות זה נחשב כ-2 סוגי-אות. . מכיל תווים פרופורצ?ונליים ללא אותיות לועזלות קטנות. תרשים .65‏ פוגי-אות עבר?ים 01₪600068. 256 מדריך למשתמש - תסמה נספת ד. סוגי-אות עבריים למדפסת 3800 5 6 1-1 -1-11]-1.11ן.4-11]-צן ונוב ג םס > 00 - סח ץצ 0 צ) 7 )> | 0 2-5 ו - אא 33 + --790= ל ₪70 וא א %* צ 4-ה 492/0-7- ש. == - 0-0 ₪9 א 0-2 פ כ פ <אשם פכם | חם 62% חאלםס רת 0 035 0% ₪2 ה<כאש א< ₪ ₪6 << צאכאעם צכם ₪ ₪ ת- הו-7 0 () 07-40 ₪ וצ אטב תכה 4- 347 ריא ₪ רפת (-0 -] ₪ +5 6 [| חרשים %6. 5 ו+ 5+ -04 79 ] 9 -+--7]- שצ6אאצ 4 ךר 9498 6* ץ 5 0 6 8 ג 9 8 7 6 : יס 4 סא = די מדריך למשתמש - <6פה 0 שת סש ₪ -6ל.90) 5₪< .םס ז 5 0 56 89 567 34 01 + א ו+ וא + )1 59 ₪ ה כו כב ]תש הו<כקנ ה< 5 ₪ + -- 5 שפאאצ 4 ך 4ר,-4359- 0. צשכשם צכם סי 1-0- 6 1400-() - . .= > ששששם אם צ.ם- סו סא 9-5 שכקש 0 8 ₪ םש .6 =א< םס )1 בס בס 2% 370 רטכר תת זם כ 6 28 89 77 6 5 4 23 1 ם * ם כ 86 2 9 8 77 6 5 5 23 1 םס יס< ב | 5 ם - - ה 1 ב - = ב רז - ח ה ב ') סד ס 5 ב 1 = [ב] 39 ₪ <> *י - -ם ₪ 46 ג6 0 א<שש 228 ₪ 22ם) סססססססססססססס 0 צכפם צכפס הת" ב כ ב > 05 60 - סי רו 7 ₪9 )+ כ) 0-0 0-0 השר>) צשצצם את צ םב ת<- רו ו 3 ץ ם רכ 56 2 9 8 7 6 5 6 3 2 1 0 ללא שילוב פשססססססססם 0 0 רו וצ ₪0 6% + כ נספת ד. ספוגי-אות עבריים למדפסת 3800 7 תרשים %7. סוגי-אות עברי?ם 008סא6א של 5/זק1ק50: ללא שילוב, שמן - ש ב > ב <> 2 00 ₪ (:₪ [ג') צ 0 ₪ 4 - |י*-+ וו -ד60 - ג, 5ז- 95% -709] --][7-‏ |8)א א א 4 ד "ר,י-:4- -6. סא = חי ספת סש ₪ ₪ ₪<<.פ תת 9 9ב 0 4 תו< <ש < ם ש הכאעם צכם סי 0-9 ₪00 שש אה צם .. י-> כּמפ -ורים]) ררה וכם.- -<ב1-] בו ו ₪07 הבו ו 4 כ7 הכר את = ם 2 80 א 9 8 7 56 6 3 12 0 - נצ ם (*) [:: 4 גי 00 ₪ פצי (') שי 0 ₪ - (=: -.ן1ן.1ן.1ן.1]-1ן-גן.1].בן.1ן-גן.1|.ג].1)! נן וב 6 > סס - סי ה ד כ 7-10 כ) | ₪ ע-ך 2י9]- + || + )600-‏ רז + -]-- ועצפט)א א צ 4 4 1ר)כוגצ- . -909< יסאיםר א = -י פה ש ם. 090.0 א הז פיצ: .₪ 39 ס -% הו<ש ₪3 ₪ צכשם צכט ד 0-]1- 6 4-03 א א ב 0473 26 .4 סש ססססססססססססססססם בש כ נםט) > 0 00 = פר ו דצ 90 6-0 ספאה ץ םכרע 86 0 9 8 7 6 5 6 23 1 0 8 "14-14-11 1-ב גו -גן 1 ונוב 6 םא > סט - 0 תו 7+ כ 6+ כ תרשים 48. |[ 6 ח-ך 9.2]- + ו+ ו 55 + ['] -- - -7/- | 8 8+ 92 - בק ן אא 3 3+ + ]7-7 שאאש -0₪0 79 -| 79 ך- ך 459-070 6* == יכ וק וצ א * צ 4 ר- 0-3 0 ת4 5 ל * - ₪52 > ה א 00005 ₪5 כ פ 0 2 פכ ש ₪ החם 5 2% ₪ חא ם םס ]חן ₪39 0349 > תכם- ה< שש א< ם ש << ₪ א<כפם צכם ₪ כ <את- ₪47 ₪045 יור אש א םב <-ה - ה3+4 א ₪אפש 2 ס ו > וס אא ₪ -' מדריך למשתמש - =6סה 0-00 שת ש ם ->ק.ם 0) א םס + ו+ 1-ה :)₪ 39 ₪0 % -ד 60‏ "3+ |[ -909- 7-74 שא אצ ך 4 0ר359-04- 0. וא< נש 5<ם ש 4כשם צכם סד 1-0 > 4420-() * פ ם 6 ₪ ג 89 7 6 5 4 23 1 0 - .. *= > 4 א 2-ה פכום צששצם אם ש.ם. פכש ₪ חרם -2% 095 מחת בס 039 % וכם.- וו< כ ח< ₪ ש -5 ₪5 שססססססססססככפסססש צאכשם צכפס פתכ- ונ ב כ > 0 00 -פי 1 0 4% כ) 2-0 6 4-2 ₪ ₪067 יק-זרזו 3473 שא חאת = ם כ 06 8 2 9 8 7 6 5 6 23 1 0 ] ם כ 6 5 ג 9 8 7 6 5 6 23 1 0 = ב | מ ב -₪ - 3 ו ב - = |-] ₪ - 5 ₪ = ₪0 בד ס 5 3 ₪0 == [ב] תת 4 <= א - -ם ₪ 4 0 ש = 5 כ 6 8 2 9 8 7 6 5 6 35 12 0 בר-שילוב קבוע 5 %0שססס 0 0 0 0 > 00 סי רו יצ כ 6 + כ+ נספת ךד. פוגי-אות עבריים למדפסת 35800 9 תרשים 69. סוגי-אות עבר?ים 6008אפא של 5ש/זק1ק50: בר-שילוב קבוע, שמן -צ נש ב 0- ₪ ב יס 0 ₪ סצ (ג') צי כיז ג 3- = ווא- =|-%79- וצפ)א א צ 6-0 04400 0% 09 ם. 43 חאמגר פא = 5 כ 6 5 ג 9 8 7 6 5 6 3 2 1 0 1-1 -1] .1-11 -1ן-4-11] 11 טעוב 6+ 0 סי תח 4 100 0 |[ 6 ם-ך 92 ]- %ם 9703 0% ם- חיק בכור חא ן = נש + |/- + זו |=] -₪ 79 ]79- בו | + --- שפאאצ > םש ב 4 42-43 4+ ב > - .. .י-4 4 3 | סא פא =-. פכסם יס 0 | 26-00 פת ש ם- [י ₪ | 092.00 9א םס ₪ ₪ | 00:20 19 0 % ₪ 3 | תו<<ש ת<ם ₪ הו +| צכשם צכמ₪ עצ ₪ | כת-]1-() 64420 0 ₪ ₪ 3 1 כ = | מס סססססססססססססססם > ג > 09 00 -- סח יז ל צ) + > א - סוגי-אות עבר?ים 60₪66שפא של %5/זק1ק50: מדריך למשתמש - =6סק * + ררש < 6 50 < > עו 2 4 ₪ 79 4 א ₪ < ₪ ₪ 570 7+ 4 ₪ + >5 שש 4 ₪ש > ה << = 9 ה 2 > 2ש - פרופורצלונל? + ---ן.1.11ן.1.11.11ן-].1! וב כ ב > 00 -- סרח ד לח 10% כ תרשים 51. -]₪5 +5 ; ם כ 6 8 89 567 4 3 2 1 0 < 5 כ 6 8 2 9 8 7 6 5 6 3 2 1 ס ם - - 1 = - - - ש ₪ ₪ 0% ( 9 ם = מ ש ₪ כ > ₪ - סד := - = ₪ מ לי - ' ש % : 0 ₪ -ם - - 4 כ 60 ו סססססססססססססססם ןו ב כ םא +> 5 60 פי חש + 0 0+ כ) = ם כ 6 205 9 8 7 6 5 6 3 2 1 0 ששססססססס סש יש 00 כ ו ד ₪9 צ6 + כ עברית במקום אנגלית נספת ד. עוגי-אות עבריים למדפסםת 3800 1 2 מדריך למשתמש - "₪56 תרשים 52. סוגי-אות עבריים 0160008 של 5?/זקזַ6ק50: ענרית במקום אנגלית, שמן -צ נט ב 6 [-:] <> > 00 ₪ סי הו צי חי ₪ - (-. = 5 כ 60 8 2 89 67 5 4 23 01 - נש ם [ טס - > יס סט ₪3 כ הו זר 0 ₪9 - (=) 1-1 11-11-14 4-11 -ן נג וו ב ג םם > 9 00 -- פס רו 47 0 0+ )> סשסססססססססססססטסס בש 6 ב > 6 00 = 0 רו 7 0 7-6 כ) יו ת 5 כ 6 8 2 9 8 7 6 5 64 23 1 0 .1 ם.ן-גן-ג-1-11.11.11.11.11.00] 11 טוב >> 00 - פי סח + כ 10% > תרשים 53. - ] 9.2 7-* 9 | 5 ו+ 9/1 + 9% 70 - 7-77 צפאאצ | 9 7-9 הז - א +8 9% -7 > חן 545 -70ח ₪ [(א 9 א * צ ה א. 6. - 2-0 39 פות * ס<ם פפכ פ ₪5 5 םש 0 0 ג 9 הפ יא << 2 ש הל ם - אכפם צ<ם₪ם 2-9 ש מא ת- ₪ 9% רו > 34704 חה :4 ס *. 95 %-וק ₪ = =רחם] פב הד תול ב -? 4 לם-- שר = חהו ו+ |( 2 -ד 600‏ ר"2, =|] 7 - 7- צפא אצ 4 ה ר--359- 0. -- .. .= > ו סבת רת 2% פשכקש 0%7 חרי 00 סססססססססססססססס אה<כש פתם- ב כ םא > 00 - סי חן חצ = 46% > שאכשם צכם 6-20 מה קרז 01 34 567 89 86 5 * רז בם |צין = - ץ 5 כ 286 809 5677 4 23 1 0 ת 5 2 6 8 2 9 8 77 6 5 6 23 1 0 סוגי-אות עבריים 0186006 של 7/05זַק1ק50: סח ם 5 6 8 2 9 8 7 6 5 6 3 2 1 0 48 מלא סוגי-אות עבריים למדפסת 3800 3 6 מדריך למשתמש - =₪6 תרשים 56. סוגי-אות עבריים 0186008 של %5/זַק1א50: 8 מלא, שמן 1 נש [=] 6 ב < יש 90 ₪ סי חו 2 0 1ב 434 - | ₪ ם- 5 ז - + 91 + -דל60 99 796 7-77 98)א א . ך4 4 3ר7?-32. 6. - .. *=- וס רו סבות 5 פמף9כספ 0 ₪0 ם-י חו< ₪ שש הוקלם -. +4כששם צם בו 0-0 מס קא-ן 9% ₪ רו6 3- 3472 1-0 האר = ם כ 0 5 א 809 7 6 5 6 235 1 0 .11-11 -4ן-1.14.11ן.1] נן.גן.צן נגונו ב כ > 9 00 -- סרה 47 0 צ) ו כ | 9 ם-4 2י9]- + הו+ -60 וזכ "79 + --- שא א צ דר 04 0 7-8. - והאי + 0 סכת = 0-< :ב 50 בו .0 1275 0 .1 ]הח רו חו< <ען חוכב צכשם צכם כ-]- () (זה)9-ן ששצם אשרי> 403 ה א 75 ₪ | תכ ם כ 6 8 ( 9 8 7 6 5 6 23 1 ם ץ ם כ 6 8 2 9 8 7 6 5 6 23 1 0 ספססססטססססססכססססש וב 6ב > 0 00 = פר ה 47 0 6+ כ תרשים כ 690 ח 1 טס סי << לט ל וח וח רד דר וד דר הד וד וד ודוד וד ודוד ודוד וד וד .5 4005 ת 10 0 םי <: לס 6 ₪ וח דד סססססססססססססססס 1 234 56 7 9 1 234 56 7 98 מוגי-אות עבר?ים 0166008 של %5/זק5081: עברית בלבד נספת ד. סוגי-אות עבריים למדפפת 3800 5 + [ אפסה ₪( 0 96 5 ₪ > ₪ - +! ץעו 5% כ שא כש << ₪ ₪ רש 7 4 ₪ צר( ₪ 9 ש 4 ₪ > + 1 ₪ ₪ 0 ב שש ₪4 <> צ + 9 ₪4 ₪ פּ תרשים 56. סוגי-אות עבריים 0106008 של 95/זת5001: פרופורציונל: 6 מדריך למשתמש - +36 נספח ה. תוכנית מפתח ספרלית פוגי-האות של חספ התוכנית א66חך ע"החפו] %חסם, משמשת ליצירת מפתת של סוגי-האות המצויים בספריה. תוכנית זו מופעלת רק על פוגי-אות למדפסות עמוד. מפתח סוגי-האות דרוש ל-5+/דק1ַ6ק50 כדי לקבוע, על-סמך תיאור פוג- האות במילת הבקרה .הס נהגדר סוג-אות]:, באם סוג-האות המבוקש עומד לרשות היחידה הלוגית הנוכחית, ולנט??ת התמליל. אם נמצא זמין, מהו המזהה שלו במערכת המארחת. תוכנית המפתח יוצרת ומאחסנת קובץ נוסף, בשם אשפא6"1ע. קובץ זה יכיל רשומה אחת עבור כל משפהה של סוגי-אות בספריה, כאשר משפהה מאופילינת ע"? צורת אות זהה. כל סוג-אות במשפחה מתואר ע"? שדה מובנה, כמודגם בתרשים 57. תוכנית המפתח גם יוצרת דו"ח, כמודגם בתרשים 59 בעמוד 372 ובתרשים 60 בעמוד 373. הדו"ת מפרטע את תכולת הספריה במונחים המשמשים בעת זיהוי סוג-האות במיצד טפום של מילת הבקרה .הפ [הגדר סוג-אות]. פוגי-האות המקודד?לם (5+תס+ 80 וטבלאות הקידוד (65שפ 68 מפורטים בנוסף לסוגי-האות. חלק זה של הדו"ת מוצג בתרשים 60 בעמוד 373. תרשים 61 בעמוד 376 ו-תרשים 62 בעמוד 375 מתארים פלט דומה כפי שהוא נוצר עבור מדפפת העמוד 3820. אין ליצור ספריה אחת המכילה קבוצות סוגי-אות של יחידות פלט שונות. לדוגמה, אם אתה משתמש נתוכנית המפתח, ומנסה לבנות מפתת מתוך הספרייה המכילה סוגי-אות הן למדפסת 0 והן למדפסת 3820, תוכנית המפתה תסתיים מייד והמערכת תציג קוד שגיאה 28. אפשר איפוא להעזר בדו"ח כדי לדעת מהם הערכים התקפים לשימוש עם אופציית הפקודה 0865 ועם המיצדים טפום, סוג ו-טבלתקדוד של מילת הבקרה .הם [הגדר סוג-אות], הישימים לספריית סוג-האות. אפשר להשתמש במזהה מוג-אות מקודד (%הס+ 404 כערך עבור אופציית הפקודה 6065 והמיצד סוג של מילת הבקרה .הם [הגדר פוג-אות]. אפשר להשתמש במזהה טבלת הקידוד (₪8988 660068 כערך למיצד טבלתקדוד של מילת הבקרה .הס נהגדר סוג-אות]. מזהה מוג-האות איננו משמש במישרין כמיצד, אבל הוא מציין את ה-00180% שבו תשתמש המערכת כאשר ערכי התיאור שלו מפורטים עם המלצד טפוס של מילת הבקרה .הם [הגדר פוג-אותז. אפשר להוציא את הדו"ח כפלט לקובץ או ל-61855 ז5+500, בהתאם לסביבת המערכת. הערה: הכרח להשתמש בתוכנית ליצירת אשפא60;1ס בכל פעם שמשנים קובץ מוג-אות בספריית סוגי-אות. סגיבות הפעלה ענור מדפסות עמוד, תוכנית מפתת סמפריית סוגי-האות של 56% תפעל בכל הסביבות שבהן יכולות להתקיים ספריות סוגי-אות: 6085 ת5/ח/ ו-445. שם שדה תכולה פשמ (5:1) פתית לשדה מובנה יחידה קוד יחידה (6250 או 3820) צורת-אות שם משפחת סוג האות נקודות גודל פוג-אות (בנקודות עשרוניות) משקל קוד קבוצת משקל (0-9) רותב קוד קבוצת רוחב (0-9) מתארים מאפייני סוג-האות ג(נטוי, למשל) מערכת מארחת שם קובץ סוגי-אות (במערכת המארחת) תרשים 57. תכולה של שדה מוכבנה נמפתח ספריית פוגי-אות: תוכנית מפתח ספריית סוגי- האות יוצרת קובץ אחד נוסף בספריית סוג: האות, המכיל מפתחה המבוםם על מתאר: סוג-האות בספריה. ‏ כל פוג-אות בספריה יתואר במפתח במושגים של 7 המפורטים למעלה. ערכי המתארים יתקבלו מהשדות המובנים השונים של כל פוג-אות. נספת ה. תוכנית מפתח ספריית פוגי-האות של 6 20 8 5 מ פשצ 05/52 5 ב-0%5, ספריית סוגי-האות תהיה אוסף של קבצי 6%5, בעלי סוג-קובץ משותף, כברירת מחדל או לפ? קביעת המשתמש, המצויה בדיסק 09%5; קבצל סוג-האות יהיו קבצי 6085 שונים, ומפתת ספריית פוגי-האות יהיה קובץ 5 בעל שם-הקובץ אספא1תסע. לדוגמה, ספריה קטנה של פוגי-אות ממשפחת חוהותוס? סקעצסהסת עשויה לכלול את הקבצים הבאים: 1 6250זַא0ת 028300זת4 1 0476250 028101ז- 1 8250זַא0= 03800ז-4 1 6250זַא08ת 03801ז-4 1 86250זא0ת 404800 1 6250זא0ת 04801ז 1 4250זַא0" 6705800 1 4250זַא0= 4705801 כדי ליצור את המפתת, צריכה התוכנית לבדוק כל קובץ של הספריה על הדיסק, ואם הקובץ הוא סוג-אות, להוסיף כניסת מפתת. כדי ליצור את מפתח ספריית סוגי-האות, יש לתת את פקודת 60%5 הבאה: ₪ 00%6250+ 65000130 התוכנית 5868-30ע תיצור את קובץ 605 הבא: 1 6250זַא08; אמפא1ת6ע הדו"ת יווצר עם סוג-קובץ 6אזז15| על אותו דיסק. בדוגמה זו, הדו"ח יכתב בקובץ 6 6א18צז15| 6250זַא0ם. ב-05!, ספריית סוגי-האות היא קבוצת נתונים מחולקת:; קבצי היעד (001066%5) של סוג-האות הם אברי קבוצת נתונים מתולקת ומפתת ספריית ספוגי-האות הוא אבר בשם אשפא1;סק. לדוגמה, קבוצה קטנה של סוגי-אות ממשפחת חוהוחס? פקע%סחסו ב-4250זַא0-.51צ5 עשויה להכיל את שמות האברים הבאים: 0 1 ד 0 ד 1 0 1 יו וה 1ז זז כדי ליצור את המפתה, הייבת תוכנית מפתה ספריית סוגי-האות לבדוק כל אבר של הספריה המפורט במדריך קבוצת הנתונים המחולקת, ואם האבר הוא פוג-אות, להוסיף כניפת מפתח לסוג-אות זה. יש לבצע את ה-305 הבא כדי ליצור את מפתת ספריית סוגי-האות: ... 408 אספאז// 0.-.ָ סשסאם /,/ 0,058 30.0ת.ת6ק-א5ת מע 8ך|סםד5// א=ז500צ5 פפ זא1אס5צ5// 0. 51צ5-א155-0|2,2558ם סע 18זאס;// 4 התוכנית 25850530 תוסיף אבר אחד, א56א06-1 שמו, ל-6250זא0ץ.51צ5. מילת המפתת פס דא1אק5צ5 מגדירה איפה ירשם הדו"ת. ב-46 שבדוגמה, הרישום הוא ז500צ5; אפשר לשמור אותו נמקוון אם מציינים קבוצת נתונים כאשר: הפט-א;0םק, 5126-1022א|8, 61=125םק|. מדריך למשתמש - =6פ₪ עבור מדפסת העמוד 3820, השלנוי ה?חיד הנתוץ ב-10% שבדוגמה לעיל הוא שם הקובץ של ספריות סוגי-האות המכילות את סוגי-אות למזפסת העמוד 3820. בדוגמה צו, שם הקובץ ?הלה 3820ז51.]08צ5 למדפסת העמוד 0. : נספה ה. תוכנית מפתח ספריית סוגי-האות של ;6 19 קודי שגיאה של תוכנית מפתח ספריית מוגי-אות תוכנית מפתח ספרלית פסוג:י-האות מציבה קוד שגיאה הנובעים מעיבוד המפתח. תרשים 58 מפרט את קודי השגיאה שמציבה תוכנית מפתחת ספריית סוגי-האות. משמעות ביצוע רגיל שגיאת אםקס בקובץ הדו"ת אין יעדי סוג-אות בספריית סוגי-האות שגיאת 075% בספריית סוגי-אות אין מספיק מרחב אחסון לעלבוד שגיאת קריאה בספריית מסוגי-אות ו אי-אפשר למצוא 05380% של פוג-אות בספריית סוגי-אות קבצי סוג-אות ליותר מיחידת פלט אחת בספריית פוגי-אות שגיאת מכלל שירותי ספריה תרשים 58. קוד? השגיאה של תוכנית מפתח ספריית סוגי-אות 15200 מדריך למשתמש - ;36 דו"ח תוכנלת מפתח ספרלית פוגי-אות דוחה !3432 223 דו"תה תוכנית מפתח מפרי?ת סוגי-האות, שדוגמתו מופ?עה בתרשים 59 בעמוד 372 ובתרשים 60 בעמוד 373, וכןה בתרשים 61 בעמוד ‏ 37% ובתרשים 2 בעמוד 375, מספק רשימת תכולה של ספר?ית סוג:י-האות. תאור סוג: האות נעשה במונחים שבשימוש במיצד טפוס של מילת הבקרה .הפ [הגדר סוג-אות]. שים לב ששם משפחת האותיות מושמט מכל הרישומים. כל סוגי-האות של משפחת אותיות מקובצים ביחד. בכל משפחת אותיות; סוגי-האות מסודרים לפי גודלם בנקודות, קבוצת העוב" והמשקל ומאפיינים אחתרים (מתארים). לכל רלשום נתון :יהוי פוג-האות. כמו כן, בכל רישום נתון, ברירות המתדל של ריוות שורות, רוות ספרה ורווח בין מלים מוצגות כמידע נוםף. הגודל בנקודות עשוי לנוע מ-6 עד 72 ועד בכלל. ערכי העובי, הרוחב והמתארים מופברים בתיאור המיצד טפום של מילת הנקרה .הם [הגדר סוג-אות]. סוגי-אות המתוארים באורת זהה ב-א6פא0"1ע יפומנו ככפילויות. נספה ה. תוכנלת מפתת ספריית סוגי-האות של "6 1 [ְ[/]"7נּד*- --.. 1 נ:שס6גק 0 :צהג.חפך| זאס; .זתסקםא ההאססקק אמפא1 צקהתפנן זאסז קסם 0 :64100 המה5פהסגתה :סגא =6ג-שקצך פחסקא מאט6ז; ס=אזן זאזסק זאסת 5 50605 50605 פמזטפנקחזזה הזפנזא 3 5 תחםז;נזאפפז 08| 207 28 1 וח סא ות וו 06 8 ד 07 0-06 28 1 סא 100 06 9 20 031 000 1 יסא הטוססת 7 8ד 09| 29 00 1 סא 100 7 9 23 5 153 1 חי סא הטוספ 88 8 21 3 153 1החזסא :| 8 ד 06 0 116 1 ו סא הטו00ן 09 8 5 08| 116 1זסא 1010 09 9 29 6 19 1 וח סא הטוס 10 8 ד הערה: 51256 זאזס0ק מבוטא בהלקי 72 של אינץ', בקירוב. 5 מבוטא ביחידות מדפסת ג|םק). 7 :66ץ 0 :צא.א18ן זאסץ . זהסקםה אהתס06הץ? אמפא1 צההאפדן זאסץ ח"סם 0 :606דטםם ההפפהסאה :מחהא 206;טקצד 2 םאעסז; ס=אזן זאזסק זאס; 5 60₪5גת 5‏ 52205 פשזטפנטזדא הזפנזא סא 5 אם1תצזהםפז 207 01 19 1 סו 0143 10 9 ד 122 9 142 1 חח סא וחט 1601 11 8 11 6 142 1חזזסא 018 11 9 55 3 15 1פמחסא והטו60 12 8 53 0 15 1 סא 10148 12 9די הערה: 5125 זאזסק מבוטא בחלקי 72 של אינץ', בקירוב. 5 מבוטא ביחידות מדפפת (|שץ). תרשים 59. דוגמאות דו"ח של תוכנית מפתת ספריית סוגי-אות ל-8250: מתארים אחרים של פוג-אות עשויים לכלול =%, 6=פ5קםלשם, 5א1|זעה ו-א6טמזפאסץם. 2 מדריך למשתמש - ;₪56 1 :605גק 0אס :צאהאם1ן זאס; .זאסקםא אהגא6סהק אספא: צאהתאגד| זאס; "6 ההפפהעהה 06808ז- ‏ :אם:ז;:זאספ: זאס; 5 6005 זאס; 60050 (4250) 4 זם5 אםא5םה 60860זַת8. 0ד- אהחאסא אסא 5מחזז םקצזסאסא 06008זת ‏ :אם1;1זאשס: זאס0; 5 6005 זאס; 60055 (6250) 5 ז55 |אא0זזאאאםזא 1‏ 60361ז-2 1דד- פאה)א2ז1א5 ,צא2ה8אם6 ,זַאזַ05 60382ז- 2ד- אטז6וסת 60383ז- 3 דד 1 60386זת1 6 (ה6א5א-) גכאא6 60385ז-1 5 זז צאאתסא ,אאאהאסכע 60386ז-4 6 אפת55 ,פאה|א1- 4-760387 7 פאה|הם2ז1א5 ,6א80םאט] ,ם60אגא, 46760388 8 (א188)|אז1) פא3|ה25ז1א5 ,צ|אז1 60389ז:4 זז (אזזה|) %(ת0- 60390ז-4 0 דד ]ה6עזאסק -60391ז- 1 5אדקקד)דה; ,א1גק5 60392זת4 2זז (6א1א5ק5 ה5זא;5) ג16אסהה אנזזה| 60395ז-4 4-3 4ך1|האזפט ,60008א1א פפזנאט 2-760396 7% (8ה6115א5) 228א00 ,5שזגז5 פפזתאט 60395ז-4 5 זז חרשים 60. דוגמת דו"ח תוכנית מפתח ספריית פוגי-אות ל-6250: סוג-האות המקודד וקטע טבלת הק?דוד. 5 >'----כת2<= .וו וו נספת ה. תוכנית מפתת ספריית עוגי-האות של =6 7% 1 :םסאק 0 :צקהתפ1ן זאס" .זא0קםא א8ג068קק אמפא1 צאהאם1! זאס; 6 0 ::םסדטםכ אגאגת :שאגא ם6ג;םקצך ספחסא 5א60ז; זאזסק זאם; = 5060₪ סדטפזאזזג הזפנא סא 6 אם1;1זא5פ1 011 17 1 סא הטוססת 10 002 10 :םגא ם6ג;םקצך פחסא 6א60:; זאזסק זאם; 060₪6גת5 דעפנאזזא ז6 זא 5 אםן;ת1זהםפ1 11 017 הטוס 10 00 2 :םתא ם6גתםקצך אסא 5א1600; סאזו זאזסק זאם;ת 06 5740 52465 5מזטפזאזזא הזפזא סא 6 אסםךצ;נזאסס1 11 017 0 1מזסא הטו00 10 0-2 הערה: 5126 זא01; מבוטא בחלקי 72 של אינץ', בקירוב. 5 מבוטא ביחידות מדפסת ג%₪). 2 :465 0 :צה.אפד| זאס;- .זה0סקםא ההא06אק אמפא1 צאהה15| זאס; =6ם 0 :1605/ם2 5 :סהוא 406תםקצך פחסא 16085 5 זאזסק זאם; 6 200₪₪ת5 66גת5 פמזעטפזאזז הזפזא זווא 56 אםןתנזאפסך 011 017 000 1 סא הטו60 10 05" הערה: 51256 זאזס0ק מבוטא בחלקי 72 של אינץ', בקירוב. = מבוטא ביחידות מדפסת (ג)/םת). תרשים 61. דוגמאות דו"ח של תוכנלת מפתת ספריית סוגי-אות ל-3820: מתארים אחרים של מוג-אות עשויים לכלול 85א5600א5מפא0, מפאםטשא, מא1|זט0 ו-א6טאז5אםץ0. 6 מדריך למשתמש - "₪56 :0 0 :צהתההפ1] זאס; .זתאסקטא ההאסםחק אססא1 צאהקפצן! זאס;" ק6ם אגאהם 2 :-:אםץז;נזאםשכ1 זאס; =6גת 0055 זאס; 60255 (1₪0"0₪]) 426 םַחב78 6008 1000626ך א 0 שםתפסת 10 ::חםץז;1זתםמע1 זאס; 5 =6055 זאס; 60550 (8₪ז700) 426 7806 0006 1000626ד א אהאסא אסא פמאנז םקצזסאסון 06008זת4 :אשנתנזאספ: זאס; 5 6005 זאס; 600055 (6250) 5 567 |גאסדזאאחפזא 1‏ 760361 1 זז פא3|ה26ז1א5 ,צאגתתם0 ,818ז205 60382זַ" 2 8 - -600385זַת4 דד 1 >600386ז47 6 נה6אםת;) הפהאה6 60385ז 5 צשתסא ,אהגהאפת 60386זת4 6 ד המםפפא5 ,פאה|א1" 60387זת2 7 זז סאג]ה2זנ5 ,6אטההשאט! ,65ההפ" 60388דתג 8 (אה1|אז1) סאה|א25זנ5₪ ,צ|ןאז1 60389דשג ד (אנדה|) אהקגנ ‏ 60390זק 0 /600391ז-4 1ד 5 , ,50.18 60392ז"4 2 זא (6א1אהםק5 158א504) 16קסחה אזזה! ‏ 60395דת4 3 8 ,6200א1א פפז1אט 60396זת 6 (6]158אם) 63885 ,5מזהז5 פמפז1אט 60395ז:4 5 זז תרשים 62. דוגמת דו"ח תוכנית מפתת ספריית סוגי-אות ל-3820: סוג-האות המקודד וקטע טבלת הקידוד. ------------7----7 ה נספת ה. תוכנית מפתח ספרלית סוגי-האות של 6ס 5 --"-"" רו 16 מדריך למשתמש - "ספמ מילון המונחתים מתאר כמה מושגים בסיסיים בעריכת %5/זק1א56 ומגדיר מילים וביעולים שיש להם משמעות מיוחדת ב-05/זק5681 או משמעות מיוחדת במינות ההדפסםה. המונתים מוגדרלם באמצעות משמעויותיהם בספר זה. אם לא מצאת כאן את המונת שאתה מחפש, אנא עיין במפתת העניינים אן 1-ע"610558 סחהופפסססזץ הפב 18%8, 9... אופציה: מידע הניתן ביחד עם הפקודה 3 לבקרת פעולתה של פט/זַק1ַ5686. אות ‏ גדולה: אות לועזית גדולה (%81ו680), להבדיל מאות קטנה; לדוגמה, , 8, 6 לעומת ה8ּ, ס, 5. אות קטנה: בכתלב לועזי, אותיות הכתב הרגילות, להבדיל מאותיות גדולות; לדוגמה, 8, ם, ₪ לעומת 2, 5, 6. איזון: בעריכה רב-טורלת, תהליך המביא לכך שעומק הטורים בעמוד יהיה שווה פחות או יותר. ראה גם עריכה אנכית. איזון טורים: תהליך פלזור שורות תמליל בין כמה טורים, כך שכמות התמליל בכל טור תהיה אחידה ככל האפשר. ראה גם עריכה אנכית. אלמנה: | שורה או שתיים בסוף פיפקה, המודפסת בנפרד משאר הפיסקה גלמשל בתחילת העמוד הבא). מקובלת כתופעה לא רצויה שיש למנוע אותה. אם (מ6): יחידת מידה השווה בדרך כלל לאורכו ולרוחבו של התו "ה" במוג-אות נתון. אמטרפנד: התו 8 כאשר מחרוזת תווים מתתילה באמפרסנד, 3 מניחה שמחרוזת התווים הלא שם סמל. אם שם הסמל הוגדר מראש, 55 תציב במקום הסמל את ערכו (אלא אם כן פענוח הסמלים מושבת). בכותרות ‏ רצות, עיליות ותחתיות, האמפרפנד משמש בדרך כלל כסמל מספר העמוד. כשהאמפרסנד מופיע בפני עצמו בצד שמאל של סימן השוויון במילת הבקרה .עם נערך סמלן, הוא מתפענת כסמל מספר עמוד. בעברית 886068 ניתן להשתמש בתו 6% (64 הקסאדצימל?ל) במקום האמפרסנד. 8-1, זהו התו היחיד המשמש לציון סמלים. על 0166068 ו-6006שסא ב-%5/ַז10ק500 ראה במבוא לספר זה. אן (חם): יחידת מידה השווה בדרך כלל לאורכו ולרוחבו של התו "תח" בסוג-אות נתון. אסימון: מחרוצת תווים המטופלת כמיקשה אחת. ב-%5/זק5081, מיצד מילון מונחים "המועבר למכלל באחד המשתנים המקומ?ים %8, ... אאת. ברירת מחדל: ראה ערך נרירת מתדל. גודל אות: הגובה האנכי (בנקודות) של סוג-אות נתון, כגון 10 נקודות. גו+ף: (1) בעמוד מודפם, החלק שבין הקצה העליון לקצה התחתון, המכיל את התמליל. (2) בספר, החלק שבין החלק הקדמ?ל והחלק האחור?ל. גוש צף: (1) ג(שם עצם) רצף נגקבוצת שורות קלט שיש לשמור אותן ביתד) שמיקומו בקובץ המקור יכול להיות שונה ממיקומו במסמך המודפם. (2) גפועל, עריכה צפה) לגבי רצף, עריכה במיקום שונה ממיקומו בקובץ המקור. גמל: (]668/ -- ראה שפת סימון מוכללת. דופלקס: צורת ער*כה המתאימה להדפסת שנ? צלד" גליון. דיבוג: איתור, מעקב וסילוק שגיאות מתוכניות מחשב וממסמכ? 5//זק5681. דידו, שיטת נקודות: שיטת מדידה מקובלת בדפום, שעליה מבוסם הגודל בנקודות של תווים. נקודת דידו (פונקט) היא 0.376 מ"מ. יש 12 נקודות דידו בציצרו אחד. ראה גם ציצרו ונקודת. הדגשת קו-תתתל: (1) (שם עצם) קו המודפם מתחת לתו. ג2) גשם פועל) התוויית קו מתחת לתו. הידברות?ל: יישום שבו הזנת המשתמש מעוררת תגובה מצד מערכת או תוכנלת, כמו במערכת שאילתות. מערכת הידברותית יכולה להיות גם שיחתית, כלומר, לנהל דו-שית רצוף עם המשתמש. התקשורת עם מערכות הידברותיות נעשית בדרך כלל באמצעות מסופים, ותגובתן לפקודות היא מיידית. ראה גם רקע קדמל (6חטסתשס"סת). הערה: שורת מילת בקרה ש-5/דק81ק56 מתעלמת ממנה. שורות כאלה מתחילות ב-א או ב-.הע. הערת שוליים: הערה לצורך מראה מקום, הפנבר או הוספה, הממוקמת מתחת לתמליל בטור או בעמוד, אבל בתוך גוף העמוד (מעל הכותרת התתתית הרצה). הקסאדצימלל: קשור| לשיטת מיספור המנופסת על 16, וכוללת את שש-עשרה הספרות 0, 1, 9, 2, 5, 6, פ, = ו-". לדוגמה, 18 הקסאדצימל? שווה ל-27 עשרוני. ראה גם 86016". חיבור מסמך: הפעולה של עריכת מסמך מקור. מילון מונחים 27 18 חלק אחורי: בספר, אותם *סודות גכגון מילון ומפתח עניינים) הממוקמים אחר?ל הפרקים העיקר?ים. חלק קדמ?ל: בספר, אותם יפודות (כגון מבוא, תקציר, תוכן הענלינים ורשימת האיורים) הממוקמים לפנל הפרקים העילקר?*:ם. טבלר: (נ1נ) נקודה מוצבת-מראש בשורת ההדפסה של מסוף מכונת-כתיבה. נקודה מוצבת-מראש בשורת פלט. (2) המעבר לעמדת טבלר לשת הדפסה או הקשה. (3) תו הטבלר, 05 הקסאדצ?מלי. טבלת קילדוד: שם קובץ בספריית פוג?- אות היוצר קישור בין ערכים הקסאדצימליים לבין שמות התווים בסוג-האות. יחידת מדפסת (1פק): יחידת מידה אופקית למדפפות עמוד. במדפסת 3800 דגם 1, יחידה אתת שווה ל-0.141 מ"מ. במדפסת 3820, יתידה אחת שווה ל-0.106 מ"מ. במדפסת 4250, *<חידה אחת שווה ל-0.062 מ"מ. יחידת פלט: מכונה המשמשת להדפפה, להיצג או לאחסון של תוצאת העיבוד. יחידת פלט לוגילת: השילוב של יחידת פלט פיזית ומשתנים לוגיים כגון גודל העמוד או מספר שורות באינץ' אנכ? (למדפסות שורה). הפירוט 603₪6נ1ַא8 הוא דוגמה ליחידת פלט לוג:ת. יחידת פלט פיזית: :תידה פיזית, כגון מפוף, קובץ או מדפסת שורה, או מדפסת אי-הקשה. | מדפסת ‏ 1603 הלא דוגמה ליחידת פלט פלזית. יחיות קלע: מכונה המשמשת להזנת מידע למערכת מחשב (כגון המסוף ליצירת מסמך>). המשמש לחידת רווח: הכמות המזערלת של ריוות נוסף. שהמערכת יכולה לקבל למטרות יישור אופקי, כמפורט עם סוג-האות המ?ועד. יישור: הכנסת רוות לבן בין המלים בשורת פלטע כדי להבלא לכך שהמלה האחרונה בשורה תגלע עד השוליים השמאליים. כתוצאה מכך, הקצה השמאלל של כל שורת פלט מיושר עם שורות הפלט שלפניה ואתריה. ראה גם ?לשור אופק? ויישור אנכ?. יישור אופקל: תהליך פיצור רווחים לבנים נוספים המצויים בקצה שורת תמליל בין המלים והאותיות של אותה שורה, כדי למלא בדיוק את רוחב השורה בטור, בצורה אחידה. יישור אנכל: תהליך פיזור רווחים לבנים אנכיים נוספים שהצטברו בקצה הטור בין שורות התמליל, על-מנת שכל טור בקבוצת טור*ם יהיה בעל עומק שווה לכל השאר. יעד: (1) (בהקשר פל9, הסוףהתו%פסטקת) - | היחידה הפיזית שאליה נשלתים הנתונים. (2) (בהקשר קל9, 00286%) - מדריך למשתמש - "6פ3 אוסף סידור* של רשומות בקרה המייצגות מסמכים, עמודים, פוגי-אות וכדומה. יעד סוג-אות: הכוונה לאבר בספרלית סוגי-אות. ב- ,06985‏ *עד פוג-אות הוא קובץ שסוג-הקובץ שלו תואם את זה של ספריית סוגי-האות. ב-₪8%5, <עד פוג- אות יכול להיות אבר בקבוצת נתונים מתולקת (5פ?ק). ישר: נ(1) קו ישר, אופק?ל או אנכ?, המשמש למשל להפרדה או להגבלה של תלק? איור או תיבה. (2) מלבן שחור מלא בעל רותב נתון, הנמתת אופקית לרוחב טור או אנכית לאורך הטור. כותר: תמליל הנלווה לאיור ומתאר אותו. כותרת: המלים הממוקמות בראש פרק או קטע מפרק, או בתחילת עמוד. ראה גם רמת כותרת וכותרת רצה עילית, תתתית. כותרת רצה, עיללת: כותרת המופיעה מתחת שטח הקצה העליון בעמודים רצופים נ(או בעמודים רצופים בעלי מספר זוג: או אי-זוגי) כחלקו העללון של גוף העמוד. כותרת רצה, תחתית: כותרת המופיעה מעל שטת הקצה התהתון בעמודים רצופים (או בעמודים רצופים בעלי מספר :וגל או אי-זוגי) כתלקו התתתון של גוף העמוד. כניסה: שם נרדף לתזוזה. כתיבה: ‏ יצירת תוכן מסמך או קובץ או שינויו. למשל, הוספת שורות, מחיקתן, שינויין, ארגונן מחדש או העתקתן. מבנה: עריכת. סידור החומר המודפס. ראה גם מדפסת אי-הקשה: מדפסת, כגון מדפסת 0, שבה ההדפסה איננה תוצאה של הקשות מכניות, אלא נוצרת בתהליך אחר כמו קרן לייזר, פילון דיו או תהליך כרסום חשמלי. מדפסת 3800, למשל, מנוספת על טכנולוגיית לייזר, ואילו מדפסות עמוד משתמשת בתהליך כרפום חטמלי. מדפסת הקשה: מדפסת,. כגון 1405 או 1. שבה ההדפפה מתבצעת בצורת הקשות מכניות. מדפסת עמוד: כל מדפסת המקבלת עמודים שלמים, המכילים תמליל מעובד ואיורים, בין השאר. %5/זק5061 תומכת במדפסות העמוד 64250 |ן-5820. מדפסת שורה (שורות): כל מדפסת השייכת לקבוצת המדפסות המקבלות מן המערכת המארתחת שורה אחר שורה של תמליל להדפמה. | 05/זק506891 תומכת במדפפות שורה כגון 1603 ו-3800. מוביל: (1) נקודות או מקפים גבתוכן הענלינים למשל) המשמשים | להובלה אופקית של העין לאורך השורה. (2) המפריד בין התמללל לבין הערת שול?לים בגוף העמוד גבדרך כלל, שורה קצרה של מקפים, אבל אפשר לשנות זאת). מוביל נקודות: קבוצת נקודות סוף- פסוק הממלאת את הרוות בלן שנ?ל חלקל תמליל מפוצל, כגון כותרת פרק ומספר העמוד המתאים בתוכן העניינים. מחבר: אדם או תוכנלת המחברים תמליל. מילת בקרה: הוראה ‏ המופיעה בתוך המממך המזהה ‏ את חלקיו או מורה ל-05/זק5081 כיצד לערוךך את המסמך. ראה גם מכלל. מימשק עיבוד ?*ישומים (זק2): מימשק חיצוני הניתן לרכישה שיישום אחר יכול לתכנת אליו. מיצד: אחת מקבוצה של תכונות שערכיהן קובעים את מאפייניו או את התנהגותו של משהו. התתביר של כמה מילות בקרה של %5/זק01ק56 כולל מ?צדים, הקובעים את תכונות פונקציית עריכה או עמוד מודפס. מיקטע: קובץ המכיל תמליל ‏ ערוך ואיורילם, שהוכן לפנ? הער?*כה ושיש לכלול אותו במסמך בעת ההדפפה. מיקטע עמוד(ים): ראה מיקטע. מכלל: הוראה בשפת מקור שיש להחליף אותה בסדרה מוגדרת מראש של הוראות באותה שפת מקור. ב-%5/זק508%1. מכלל הוא פדרה של מילת או מילות בקרה, סמלים ושורות קלטע. הגדרת מכלל יכולה להכיל מכללים אחרים. מסוף: יחידה המצולדת בדרך כלל במקלדת ובמצג כלשהו, המסוגלת לשגר מידע לערוץ תקשורת ולקלוט ממנו מ*דע. מממך: (1) פרפום, או תומר כתוב אחר כלשהו. (2)+ אופף שורות תמליל או איורים הניתן לקריאת מכונה, קרו בזרך כלל מסמך מקור. ראה גם מסמך פלט ומסמך מקור. מסמד מקור: אוסף הניתן לקריאת מכונה של שורות תמליל או אלורים, שאפשר להשתמש בו כקלט לתוכנית מחשב. מממ פלט: | אוסף ניתן לקריאת-מכונה של שורות תמליל או איורים, שעבר עריכה ג(או כל עיבוד אחר) על-יד? מעבד מסמכים. את מסמך הפלט אפשר להדפים, או לשמור כקובץ לעיבוד נוסף. מספור: מתן מספרים פודרים לעמודים. מעבד הסבת מסמכים: תוכנית מחשב המעבדת מפמך הניתן לקריאת מכונה והכולל בקרות עריכה שנכתבו בשפת עריכה אתת, כדי ליצור מפמך הניתן לקריאת מכונה וכולל בקרות עריכה המתאימות לשפת עריכה אחרת. מצב אי-עריכה: (1) בעריכת מסמך, המצב שבו כל שורת קלט מעובדת ומודפסת ללא עריכה. %5/זק1א50 שומרת על תוקפן של מילות בקרה אחרות ומכירה בהן. (2) בהדפסת מסמך לפ" אופציית זגתח0סת=אע, המצב שבו כל שורת קלט גהן שורת מילת בקרה והן תמליל) מודפסת כפי שה?לא מופיעה בקלפ, לפי הסדר שבו ה:?א מעובדת. שום עריכה אינה נעשית. מצב ער?כה: בעריכת מסמך, המצב שבו שורות קלט משורשרות ושורות ‏ פלט מיושרות. מקדם: גודל פקלאר? חסר-ממדים המשמש ליצירת מנה של ערך אחר. את המקדמים אפשר לבטא בדרך כלל כאחוזים. מקור: ראה מסמך מקור. משפחת פוג-אות: קבוצת פוגי-אות בעל?ל אותה הצורה הבסיסית, ‏ שיש ביניהם שינויים קלים בסגנון עיצוב האות. מטפהת צורות-אות: אוסף סוגי-אות בעלי אותה צורה. ההבדלים ביניהם מתבטאים בגודל ובסגנון. משפטי בקרת עבודות: משפט המספק למערכת הפעלה מידע על העבודה המבוצעת. ראה 6%צ. מתאר: מאפיין של מסמך גאו של יסוד מסמך), מלבד פוגו או תוכנו. לדוגמה, רמת הפיווג הבטחונ?ל של מסמך, או עומק תרשים. נטול: צורת אות שבה התווים נטויים בזלווית עולה מקו הבסים *מינה. נקודה: ‏ (1) יחידת מידה, כ-0.35 מ"מ, המשמשת למדידת חומר דפום. נקראת גם "פונקט". יש שתים-עשרה נקודות בפיקה. (2) בשיטת הנקודות של דידו, יתידה של כ-0.38 מ"מ. יש שתים-עשרה נקודות דידו בציצרו. נקודת קוד (%חוּסק 0008): קוד בינאר? בן 8 סיביות המייצג אחתד מבין 256 התווים האפשר?ים. סביבה הלדברותית: הסביבה שבה פועל מעבד הידברותי (ראה הידברות?). סביבת אצוות (תס85%): הסביבה שבה מבוצעות תוכניות שאינן הידברותיות. סגנון אות: הבדלי צורה קלים בצורת האות. ההבדלים עשויים להתבטא בנטיה, בעובי או ברותב. סדר: נם' שוואית, ד' קמוצה* (ג1) סידור תומר בעמוד לקראת הדפסתו. (2) החומר שפודר לדפום. סוג-אות: (1) קבוצה של תווים שונים, כולם באותו גודל וספגנון. נקראת גם "גופן" (באנגלית 6ח0+). (2) אבר בספריית מוגי-אות המכיל תווים שיש להשתמש בהם ביחד עם אבר טבלת הקידוד בספריית פוגי-אות. סוג-אות מקודד: (1) השילוב של טבלת קידוד וספריית סוגי-אות. (2) סוג-אות המתואר במלואו, מבחינת צורת האות, הגודל בנקודות, העובי, הרותב והמתארים. סימון: (1) קביעת מערכת סימני גמל למסמך. (2) הכנסת סימנים אלה למסמך המקור. מילון מונתים 9 0 סימן: (נהקשר גמל) מידע שמוסיפים למסמך על-מנת שאדם או מערכת :וכלו לעבד אותו. הפימון *כול לתאר את מאפ?ללני המסמך, או לצ?לן את העיבוד שיש לבצע. ב-%5/זק1א50, הסימון כולל תגי גמל, תוויות מתארות וערכלם, וכן מילות בקרה. סמל: שם במסמך מקור שאפשר להחליף אותו במשהו אחר. ב-%5/זק5081, הסמל מוחלף במתרוזת תווים. %5/דק1א50 יכולה לפענח את מתרוזת התווים כמספר, כמחרוזת תווים, כמללת בקרה או כסמל אחר. ספריית| מטמכים: קבוצה של קבצ? נתונים (58₪% %608%8 ב-%528, שניגשים אליה בעיבוד אצוות, המכילה מסמכים וקבצים הקשורים אליהם. עוב?ל אות: העובי היחסם של הקווים היוצרים את האות. ההבדל הע?קר" הוא בין אותיות שמנות, דקות ובינוניות. עיכוד סמלים מורחב: עיבוד סמל שערכו גורם לאתסון שארית השורה במחפנית לשם עיבוד אחר-כך כשורת קלט חדשה. עמוד ימנ?": העמוד הנמצא בצד ימין עם פתיחת הספר; מספרו זוגי בזרך כלל. עמוד שמאלל: העמוד הנמצא בצד שמאל אוו הספר; מספרו א?ל-זוגי בדרך בלל. עריכה: נ(1) (שם עצם) הצורה, הגודל והמבנה הכללי של מסמך מודפם. (2) גשם פועל) תהליך הכנת מסמך להדפסה לפ מתכונת עריכה שצוינה מראש. ערך ברירת-מחדל: ערך שתוכנית מחשב מניחה כנתון כאשר היא מעבדת מילת בקרה, פקודה או משפט בקרה שנלתנו ללא מיצדים. ערך התחלי: הערך ש-%5/זק1א50 מעניקה לפונקציית עריכה עד לשלנויו המפורש באמצעות מללת הבקרה המתאלימה. הער ההתחלי קיים כהנחה במערכת עוד לפרכ הופעת מילת הבקרה, בעוד שערך ברירת המחדל מופיע כהנחה כאשר מילת הבקרה 7 בלי מלצדים. ראה גם ערך ברירת מתדל. פונקציית עיבוד ‏ :ישומים ‏ (;קג): בעיבוד גמל, זהו העיבוד המבוצע עם זיהו" יפודות מסמך ‏ או מתארים. ב-05/זק81א56, ;3 מבוצעת כפדרה של מילות בקרה, היכולות להיות מעורבות בתמליל ובסמלים, באחת משלוש צורות: הגזרת מכלל, ערך פמל או קובץ משובץ. פיקה: ‏ יתידת מידה,. 4.2 מ"מ בערך, המשמשת למדידת חומר ‏ דפופ. דומה לציצרו בשיטת דידו. פענוח מכללים: בשעת העריכה, פענות מילות הבקרה, הסמלים והתמליל שבמכלל. פענות סמללם: גבמהלך העריכה, התלפת סמל במתרוזת תווים ש-%5/זת1א56 יכולה לפרש כערך (מספרי, מחרוזת תווים או מילת בקרה) או כפמל אחר. מדריך למשתמש - =₪6 פקודה: בקשה המוקשת מן המפוף או הנכללת בעבודת עיבוד אצוות לבליצוע פעולה או לביצוע תוכנית מפוימת. לדוגמה, הבקשה הניתנת מן המסוף לעריכת מסמך ב-%5/ז50810, או לתוכנית עריכה, לעריכת שורת תמל?ל. פרופורציוני, ריוות: ראה ריוות פרופורציונ?. פרופיל: בעיבוד 5/דקך8א50, קובץ המשובץ לפנ עיבוד הקובץ העיקרל. אפשר להשתמש בו כדי לבקר את העריכה של מסוג נתון של מפמכי מקור. בעיבוד סימון גמל, הפרופיל מכיל בדרך כלל מיפוי מגמל ל-זק ואת ערכי הסמלים המגדירים את פגנון העריכה. צורת-אות: המכנה המשותף לסוגי-אות דומים בצורתם ‏ אך נבדלים בגודל ובסגנון. ציצרו: בשיטת הנקודות בהדפסה הקרויה דידו, 4.512 מ"מ. משמש כיתידת מידה בדפופ. צמוד: ללא תצוזת שול?ים. צפיפות: מספר המייצג את כמות הרוות האופקי שתופם תו של פסוג-אות נתון בשורה. לדוגמה, צפיפות 10 פירושה 10 תווים באינץ', כך שכל תו תופם עשירית אינץ' (2.5% מ"מ). צפיפות 12 פירושה 2 תווים באינץ', וצפיפות 15 פלרושה 5 תווים באינץ'. קכוצת סוג:י-אות: קבוצת סוגי-האות המשמשים בעריכת מסמך מקור. קבוצת תווים: קבוצה מוגבלת של תווים שונים, הנחשבת כמלאה לצורך כלשהו. לדוגמה, בהדפסה, התווים המהווים ביחד פוג-אות. קו בסיס: קור אופקי מדומה שרוב = בשעורת תמליל כאילו מונתות עליו. קובץ-סיומת: חלקו השני של פרופיל (אחרי מילת הבקרה .סק [סוף קובץ]), המעובד אחר?י עיבוד המפמך העיקר?. קטע: כאשר יש לעמוד פלט שני הלקים חד-טוריים או יותר, בעלי רוחב טור זהה או שונה, או חלק אחד שהוא חד-טור? והלק אחהר שהוא רב-טור?, או שלש לו שני חלקים רב-טוריים או יותר, יקרא כל אחד מחלקי עמוד הפלט בשם קטע. קיפול: הענרת חלק משורה, שאינו נכנס לעור, אל שורת הפלט הבאה. קפיצה: בעריכה, מעבר ישיר לטור או לעמוד הבא. קצה עללון: בעמוד, הרוות שבין הגוף או הכותרת הרצה העילית לבין השפה העליונה של העמוד. קצה תתתון: בעמוד, הרוות שבין גוף העמוד או הכותרת הרצה התתתית, אם יש כנאת, לבין שפתו התתתונה של העמוד. קריאת-מכונה: מצב שבו מכונה יכולה לקלוט נתונים ולפענח (לקרוא)> אותם, מיחידת אתהסון, מיחידת תקשורת, או מכל מקור אחר הנותן להם את הצורה הדרושה. רוות: שטח ריק המפריד בין מל?ם או שורות. רוותח בין טורים: בעריכה רב-טורית, הרווח המפריד בין הטורים בעמוד. רווח בין מלים: הרווח הלבן האופקל הממוקם בין מלים. רווח בין שורות: המרחק האנכיר בין קוו הבסים של השורה הנוכחית לקו הבפים של השורה הבאה. רווח בין תווים: רוות אופקי לבן נוסף המוכנס בין תווים במלה. רוות זה נוסף על הרווח הנכלל במבנה התו, כפי שתוכנן מראש. רווח בשורה: כמות של רווח אופקי לבן ב שקול בדרך כלל כנגד רוות בין מלים. רוות סיפרה: (1) רוחב הסיפרה אפס (0) משמש בדרךך כלל כרותב הסיפרה בסוג-אות נתון. זוהי הגדרת רוות הפיפרה כפ? שהמונת מופיע ב-"6. (2) יחידת מידה השווה לרותב רוות "תח" בסוג-אות מסוים. רוות תו: הגודל האופקי של תו. גודל זה תלוי בסוג-האות שאליו שייך התו וביחידה הפיזית שבה מודפם התו. רוחב אות: הגודל האופקי (גודל פדר) של סמוג-אות נתון. הרותב יכול להינתן ביחידות מידה שונות, כגון 9 נקודות, או בצורה תיאורית: צפוף, מורחב וכדומה. רותב טור: רותבו של כל טור תמליל בעמוד. מפורט באמצעות מילת הבקרה .רט [רוחהב שורה בטור]. (בעריכה רב-טורית, לכל הטורים בעמוד אתד יש לרוב רוחב אח?ד.) ריוות: יחידת הרוות בתנועה (אופקית או אנכית) המהווה תכונה אופיינ?ת של יתידה פיזית. במדפסת 1603 בעלת שרשרת הדפסה בצפיפות 10, יחידת הריוות האופקית היא 2.56 מ"מ; במדפסות עמוד, הערך הוא 0.062 מ"מ. ריווח מלים: הרוות המופיע בין מלים בשורה. נקרא גם הרווח בין מלים. ריוות פרופורצליונל: ריוותה תווים בשורה מודפסת כך שלכל תו מוקצה רוות המתאים לרותחבו של התו עצמו. (ו' יתפום פחות רותב מאשר ש'.) ריווח שורות: ראה בווַח שורות. רמת כותרת: מוג-האות וגודל התו הקשורים למלים שבכותרת פרק או קטע בפרק. רצף: במסמך מקור, קבוצת שורות תמליל שיש להדפיס אותן באותו הטור. אם הרוות האנכי שנותר בטור הנוכחי אינו מספיק לגוש התמליל הזה, התמליל *ודפם בטור הבא. (כשמדובר בעריכה חד-טורית, הטור הבא הוא העמוד הבא.) רקע קדמ" (6תטס"8ש"סץ): הסביבה שבה מנבוצעות תוכניות הידברותיות. מעבדים הידברותיים מצויים ברקע הקדמ?. שארית תמללל: שורת התמליל הבאה אתר? מפריד פימון/תכולה בתג גמל. שבירה: קיטוע בעריכת שורות קלט, כך ששורת הקלט החדשה מודפסת בשורת פלט חדשה. שדה מובנה: מחרוזת בתים בעלת זיהו? עצמי, המקבילה לרשומה לוגית. השדה המובנה כולל מזהה, המזהה את השדה המובנה ומאפיין אותו, ונתונים או מיצדים. שולי ניקוב: חלק מצידו של העמוד, המיועד לכר:*כה, לניקוב לאוגדן, וכדומה. מוגדר באופציית פא81 של הפקודה 3זַק5661א. שולי"ם: (1) הרוות שמעל גוף העמוד, מתחתיו ומשני צדדיו. (2) המגב:יל הימני או השמאלי של טור. שוליים ימניים נוכחיים: הגבול הימנ: של טור הנמצא בתוקף ברגע זה בעריכה. השוליים הימניים של כל טור מפורט:ים באמצעות מילת הבקרה .הט [הגדר טור]. אולם השוליים הימניים הנוכתהיים (כלומר, הגבול הימני בפועל של שורת פלט) עשויים לנוע שמאלה מן השול?:ים הימניים, כאשר משנים את התזוזה באמצעות מילות הבקרה .שי" נ[נשוליים ימניים], .תה [נתזוזה חזרה], .תש נתזוזת שורה] ו-.תז נתזוזה]. שורה נוכחית: השורה במסמך מקור שבה תוכנית מחשב גכגוןו תוכנית ער:יכה) ממוקמת לעיבוד. שורת מילת בקרה: שורת קלט המכילה מילת בקרה אהת לפתות. שורת פלם: שורת התמליל הנוצרת על- ידי תוכנית עריכה. שורת קלט: שורה, כפי שהוקשה בקובץ המקור, לשם עיבוד בתוכנית עריכה. שורת תמליל: שורת קלט המכילה תמליל בלבד. שמאל | לא-מיושר: מצב שבו שורות התמליל אינן מיושרות אופקית. ראה גם יישור. שמן (סוג-אות): פוג אות עבה במיוחד (8010). שפת סימון מוכללת (685): שפה שאפשר להשתמש בה כדי לזהות את חלקיו של מסמך מקור בלי כל קשר לתהליך עיבוד כלשהו. שרשור: ‏ יצירת שורת פלט המכילה מלים רבות ככל שמאפשר רוחב הטור, תוך העברת המלים הראשונות של שורת קלט לפוף שורת הקלט הקודמת. אם המלים משורת קלט עלולות לחהרוג | אל מחוץ לשוליים מילון מונתים 21 2 השמאל?ים, ואי-אפשר לבצע מיקוף, הן ימוקמו בתחילת שורת הפלט הבאה, וכן הלאה. תג: בסימון גמל, שם לפסוג של מסמך ;או של ?סוד מסמך) המוכנסם למסמך המקור כדי לזהות אותו. לדוגמה, :5. יכול להיות התג המשמש לזיהוי תתילת פיסקה. תו: סמל המופיע בהדפסה. למשל, אות מו האלפבית, פיפרה, סימן פיסוק, או כל סמל יחיד אחר המייצג מידע. חו מילוי: התו המשמש למילוי רווחים; לדוגמה, רווחלם ריקים משמשים למ?לן5 דילוגי טבלר. תווית מתאר: בסימון גמל, שמו של מתאר המוכנם למסמך המקור כאשר מצ?ל?נים את ערך המתאר. תוכנית עורך: (חס%ו0ם) | -- תוכנית מחשב המעבדת פקודות כדי להופיף שורות למסמך או לשנות אותן. תוכנית עריכתה: (חס08%%"ס7) - (1) תוכנית מחשב המכינה מסמך ‏ מקור להדפסה. (2) אותו חלק של פט/זַקז566 העופק בעריכת שורות קלט לפוג-מסוים של יחידה לוגית. תזוזה: הצבת | חומר ‏ דפום משמאל לשוליים ה?מנ??ם. לפעמים הכוונה לרוותה הנוצר כתוצאה מתזוזה. נקבעת באמצעות מילות הבקרה ‏ .שי נשול?לים למניים], .שש נ[שוליים שמאליים], .תת [נתזוזה הזרה], .תז נתזוזה]] ו-.תש נתזונת שורה]. ראה גם תנזוזה תלויה. תזוזה תלויה: תזוזת כל השורות בגוש תמליל, מלבד השורה הראשונה גהנשארת צמודה לשול?ים הנוכתיים לפנל התזונה). ניתנת באמצעות מילות הבקרה .תז נתזוזה] או .תת נתזוזה תזרה]. מדריך למשתמש - =6סם תחתית: ראה כותרת תחתית. תמליל ערוך: תמליל שעבר עריכה והמכיל מידע בקרה להצגת התמליל במדפסות עמוד. 5ק8: ראה פונקציית עיבוד ?ישומים. צסה: 8 שתופפססס"? תסו%הסו1מק, ראה מימשק עיבוד יישומים. 5: מעבד הידברותי הפועל בתוך 0 ס6צססםם: קוד התאמה בינארי-עשרונ?ל מורתב. קבוצת תווים מקודדת הבנויה מתווים מקודדים בני 8 סיביות. 5 808868%8ה18 01"לה00 400 - שפת בקרת עבודות. שפה של משפטי בקרה המשמשים לזיהו? עבודת מתשב או לתיאור דרישותיה בפני מערכת ההפעלה. וז: יחידת מידה השווה לרוחבו או לגובהו של התו "ח" בסוג-אות מפוים. ח: *חידת מידה השווה לחצי רותבו של ח. בסוגי-אות רבים, רוחבן של רוב האותיות הלועזיות שווה בממוצע ל-ח אחד. בעברית, הרוחב הממוצע הוא ח. 3פס: קבוצת נתונים מחולקת (56% 28%8 6שתסוצו%"םק). סחך: תו הפניה לטבלה. בקבוצות נתונים זט500צ5 למדפסת, בית הבקרה השני, אחרי בית בקרת ראש ההדפפה, המציין באיזה פוג-אות תודפסם הרשומה. מיצד 6% הבא, 625זַ"68-0ע, מעיד על נוכחות סאז. סד: מעבד הידברותי בתוך 05/%52. [א] .אג [נאות גדולה] מילת בקרה תיאור ‏ 36-35 .אד [אורך עמוד] מילת בקרה תיאור ‏ 38-37 .או נאו] מילת בקרה תיאור 40-39 .או [או], מילת בקרה השימוש בבדיקת תנאים מורכבים 59 השימוש עם .אם 39 אופקי, ישר פירו? 106 אורך עמוד פירוט באמצעות מילת הבקרה .אד נאורך עמוד] ‏ 37 אות לועזלת הפיכת אות קטנה לגדולה 26 אות לועזית גדולה בתמליל 55 השימוש במילת הבקרה .אג נאות גדולה] 35 השימוש במילת הבקרה .קג נקו תתתל - אות גדולה] 185 של תמליל 185 -.אז [אז] מילת בקרה תיאור ‏ 41 .אח [נאחרת] מילת בקרה תיאור ‏ 42 .אח [אהרת], מילת בקרה השימוש במכללים ‏ 42 השימוש לע?בוד חלופ? 42 השימוש עם מילת הבקרה .אם ‏ 42 .אט [אזן טורים] מילת בקרה תיאור 43 איזון טור?ם ‏ 43 השימוש במילת הבקרה .תט נתחילת טור] 43 אילוץ עמוד חדש ‏ 55, 187 אלמנה, שורה 226 .אם [אם] מילת בקרה השימוש לעיבוד מותנה 66 תיאור 45-66 אנכי, יישור השפעת מילת הבקרה .מכ [מ?לו? אנכי?] 129 אנכי, ישר פירוט 103 אנכי, ריוות השימוש ו הבקרה .שפ נשורה פנויה] %% .אש [אורך שורר? מילת בקרה השימוש בכותרות רצות עיליות ותחתלות ובהערות שול?ים 46 השימוש להצבת ערך מילת הבקרה .רט נרותב שורה בטור] 66 תיאור %6 ]:[ בדיקת איות תווים המגבילים מלים 91 .בה [בצע הוראה] מילת בקרה תיאור ‏ 48-67 .בל [בצע מכלל] מילת בקרה תיאור ‏ 69 .בע [בטל עריכה] מילת בקרה תיאור 52-50 גלישה, אופציות 165 גמל כתיבת :תק 228 שירותים 228 .דל [דלג] מילת בקרה תיאור ‏ 56-53 .דמ [קפיצת עמוד מותנית] מילת בקרה תיאור 55 דרוש, רוות 96 [ה] .הב [הזצ בסיסם] מילת בקרה תיאור 57-56 הגזרת מכללים ‏ 73 הגדרת משתני תמליל 78 מגבלות שם 78 הגדרת משתנים 78 מגבלות שם 78 הגדרת סמלים 156 .הד 1הודעה] מילת בקרה תיאור 59-58 הדגשת קו-תחת? הגדרה באמצעות מילת הבקרה .הה נהגדר הדגשה] ‏ 60 השימוש במילת הבקרה .קו נקו תחתי] 189 הדגשת קו-תחת? ואות גדולה השימוש במילת הבקרה .קג [קו תחתל - אות גדולה] 185 הדפסה, קבלת פלט ‏ 21 הדפסת חלק ממסמך פלט 20 .הה [הגדר הדגשה] מילת בקרה תיאור ‏ 61-60 הודעות שגיאה הדפסה ‏ 18 הוספת קבצים סמלים שהוצבו עם הוספת קבצים 179 הזזה שמאלה פירוט 10 .הח [הגדר שטת] מילת בקרה תיאור ‏ 64-62 .הט [הגדר טור] מילת בקרה 66-65 רואית‎ .ה: נהגדר י?שר] מ?לת בקרה תיאור ‏ 68-67 .הכ נהגדר רמת כותרת] מילת בקרה תיאור 72-69 .המ [הגדר מכלל] מילת בקרה השימוש בצורה הממוספרת 7% השימוש בצורת השורה ה?חידה ‏ 76 תיאור ‏ 77-73 .המ [הגדר מכלל:מילת בקרה הגדרת מכלל באמצעותה 75 המשכיות של שורות תמליל ‏ 133 .הנ נהגדר משתנה] מילת בקרה תיאור 80-78 .הם [הגדר פוג-אות] מילת בקרה תיאור ‏ 86-81 .הע נהערה] מילת בקרה תיאור 85 הערות הוספה לקובץ %5/זקזַ50% 85 השימוש בסימן ".א" 85 מיקום בזרמי נתונל פלט 86 הערות שול?ים הצבת מוביל 89 כללי כתיבה ‏ 89 פירוט ‏ 89 .הפ [נהערת פלט] מילת בקרה תיאור 86 הפניה, ספרור שורות פלט ‏ 167 הפקודה 3זק56861א אופציות 276 תקציר 276 הצנבת טבלר 168 הצגת פלט במסוף 25 .הק [הגדר קובץ] מילת בקרה השימוש ב- 185-111‏ 87 השימוש ב-50ז ‏ 87 השימוש ב- 085‏ 87 השימוש לשיוך זיהוי-קובץ 87 תיאור ‏ 88-87 .הש נהערת שוליים] מילת בקרה חיאור 89 .הת [נהגדר תו] מילת בקרה תיאור 97-90 התאמת %5/זק 5061‏ 317 התחלת עמוד בעל מספר א*-זוגי 187 התחלת עמוד בעל מספר זוגי 187 התחתלת עמוד חדש 55, 187 [י] .וג נוגם] מילת בקרה תיאור 99-98 זיהולי-קובץ של ו 26 יי 8 = זשזעוזפע 88 6דוזפת 88 1חם זוופק 88 0 פע 88 6 מדריך למשתמש - ;ספה ]=[ חלוקה אנכית במילת הבקרה .אט [אזן טורים] ‏ 43 [פ] טבלאות סידור תווים לצירה ‏ 366 טבלר הצבה 168 יישור 168 יישור לימין 168 יישור לשמאל 168 מוביל ‏ 102 עיבוד ‏ 102 מירכוז 168 פירוט באמצעות מילת הבקרה .עט [עמדת טבלר] 168 תווי מילול 168 טור*ם איזון 63 הגדרה במילת הבקרה .הט [הגדר טור] 65 התחלה ‏ 261 טור יתיד 100 מותנים ‏ 101 מרובים ‏ 203 פירוט 100 ארעי ‏ 100 שמירת ההגדרה הנוכתילת 100 טור, רותב קביעה באמצעות מילת הבקרה .רט [רותב שורה בטור] ‏ 216 .טי [טור יחיד] מל בקרה תיאור 100 .טמ [טור מותנה] מילת בקרה תיאור ‏ 101 .טפ נ[טבלר פותת] מילת בקרה תיאור 102 בו יחידות פלט לוגיות כרירות מחדל ‏ 10 קביעת יעי הפלט 8 שיקולי עריכה ‏ 8 יחידות פלט פיזיות שיקולי עריכה 8, 9 יחידות רוות סוגיהן 30 יישור אופקי 136 באמצעות מילת הבקרה .מק [מיקוף] טוותה 156 אנכי ‏ 129, 152 השימוש במילת הבקרה .מכ [נמילו:? אנכיל] ‏ 129 יישור אנכל השפעת מילת הבקרה .רה [ריווח שורות:ז דלג ‏ [20 השפעת מילת הבקרה .רת [ריוות שורות: הגדלה 208 השפעת מילת הבקרה .רתח [ריווח שורות] רוות 208 השפעת מילת הבקרה .רח נריוות שורות] תחמליל 208 .יכ [ישר אנכי] מילת בקרה תיאור ‏ 105-103 .יפ נ[ישר אופקי] מילת בקרה תיאור 107-106 לשרים אופקלים 106 פירוע באמצעות מילת הבקרה .5 נישר אופק?ל] 1066 אנכיים ‏ 1035 פירוט באמצעות מילת הבקרה .יכ נישר אנכי] ‏ 103 הגדרה באמצעות מילת הבקרה .הי [הגדר לישר] ‏ 67 כותרות ראה פסחהוספפסת שתותתהטץ ראה 169815 בסה כותרות עיליות ראה פשחהוההסה פהוהחטץ כותרות רצות עיליות הגזרה ‏ 113 הגדרה לעמודים בעלי מספר אי-זוגי 115 הגדרה לעמודים בעלי מספר זוגי ‏ 113 היכן להגדיר ‏ 1135 השעיה ‏ 113 מיקום בעמוד 115 עיבוד ‏ 113 פירוט ‏ 113 שינוי הגזרה ‏ 113 כותרות רצות תחתיות הגדרה 118 הגדרה לעמודים בעלי מספר אי-צוגי 118 הגדרה לעמודים בעלי מספר זוגי 118 היכןו להגדיר 118 השעיה 118 מיקום בעמוד 118 עיבוד 118 פירוע 118 שינוי הגדרה 118 כותרות תחתיות ראה פפהוצלסס+ שהותתטץ כותרת, רמות הגדרה באמצעות מילת הבקרה .הכ [הגדר רמת כותרת] 69 אפיינים 69 עריכה ‏ 121 ריוותח 69 ש"לנו?ל הגדרה באמצעות מילת הנבקרה .הכ נהגדר רמת כותרת] 69 .כט [הכלל מיקטע] מילת בקרה תיאור 111-108 .כמ [כניסת מפתה] מילת בקרה תיאור ‏ 112 כניסות מפתח ענלינים הכללת כמה רמות 175 יצירה ‏ 175 יצירת מספרי עמודים 175 פירוט מספרי עמודים 175 פירוע נוסת 175 כניסת מפתחת יחידה ‏ 112 .כע [כותרת עילית:ז מילת בקרה תיאור ‏ 115-115 .כק [כתוב לקובץ] מילת בקרה תיאור 117-116 .כת נכותרת תחתית] מילת בקרה תיאור 120-118 :- - .62 [רמת כותרת 0 - 16 מילת בקרה תיאור ‏ 122-121 .לה נמיקוף מלה] מילת בקרה תיאור 125 לועזית, תרגום לאות גדולה 256 .לך [לך] מילת בקרה השימוש להסתעפות לקבצים או למכללים 126 תיאור 125-126 .לך [לך1, מ:לת בקרה השפעת אופציית דגתאפסתאט 25 [ף] מבנה עמוד מצב טור יתיד 100 עריכה רב-טורית 203 מבנה רב-טור?ל התחלה ‏ 261 .מד [מיספור עמודים] מילת בקרה תיאור 128-126 מדפסות מדפסות שורה 9 שורה 9 מדפסות עמוד 9 טוגי-אות דרושים 10, 339 פוג-אות דרוש 10 מדפפות שורה 9 טבלאות רוחב 338 מדפסות, סוגים מדפסות עמוד 9 מדפסות שורה 9 מדריך פפרות לפרסומי "26 וּוּצ מודולות התאמת תווים גראפיים יִירֶה ‏ 363 תכולה ‏ 3642 מונתי מפתח עניינים הפניה הוזרת 175 הפניה צולבת 175 פירוט 175 מילות בקרה מוסכמות סימון 30 מפריד ‏ 27 פוג 1 28 תחביר ‏ 27 מילות בקרה מסוג 1 28 מילת הבקרה .אם נ[נאם:ז השימוש במושווה עמוד 46 השימוש במושווה פלט 46 השימוש במצב פענוח בלתי-פעיל 645 מילת הבקרה .כק נכתוב לקובץ] מיצד מחק ‏ 116 מיצד שבץ 116 מיצד תג 116 מילת הבקרה .םפ נספריה]ז מיצד מכ 165 מילת הבקרה .קל [קלט מסוף] השפעת אופציית 0:55שז 25 מיספור אלפביתל השימוש במיספור עמודים 126 מיספור עמודים אילוץ עמוד בעל מספר אי-זוגי 187 אילוץ עמוד בעל מספר זוגי 187 אלפביתי 126 הכללת קידומת 126 ספרות ערביות 126 ספרות רומלות 126 עשרוני ‏ 126 פירוט באמצעות מילת הבקרה .מד [מיספור עמודים] 126 קביעת מיספור שוטף 126 מיספור עשרונ? 126 השימוש במיספור עמודלם 126 מיקוף פיקות 136 שינוי תדירות 156 של מלה *ח?דה ‏ 123 מיקוף אלגוריתמי, שיגרה אי-שימוש 136 פירוט 136 מלקטעים הכללה במסמך 108 פירוט באמצעות מילת הבקרה .כט נהכלל מיקטע] 108 פירוט עומק ‏ 110 השימוש במתאר הסמל א58פ' ‏ 110 פירוט רותב 110 השימוש במתאר הסמל 58א' ‏ 110 מיקטעים, ספריה פירוט באופציית 550118 235 מירכוז תמליל 1359 .מכ [מילוי אנכי] מילת בקרה תיאור 129 מכללים אורך השמות ‏ 28 ביצוע במצב פענוח מושבת ‏ 49 הגדרה באמצעות מילת הבקרה .המ [נהגדר מכלל] ‏ 73 הגדרת סמלים פנימ?ים ‏ 73 השימוש במצב אי-פענות 75 התרת העיבוד 168 זימונם כמילות בקרה 28 כללי התלפת סמלים פנימיים ‏ 73 מוסכמות מתן-שם ‏ 73 מניעת העיבוד 168 סיום העיבוד 166 עיבוד ‏ 73 עיבוד באמצעות מילת הבקרה .פמ נפענות מכללילם] 168 מכללים, הגדרה ‏ 73 .מל [מילולי] מילת בקרה תיאור ‏ 131-1350 מלים, רווח בין ‏ 217 .ממ [מירווח מוביל] מילת בקרה תיאור 132 .מנ נ[תמליל נמשך] מילת בקרה תיאור 133 מסופים, הצגת פלם 25 מספרים עשרוניים השימוש במיספור עמודים 126 .מע [מערכת] מילת בקרה תיאור 136 מעקב אתר עיבוד קלט ‏ 161 מעקב קלט יצירת שורות פלט ‏ 161 .מפ [מפתה] מילת בקרה תיאור 135 מפריד מילות בקרה השפעה ‏ 27 סמל המערכת ‏ 28 שימוש ‏ 27 שינוי 28 מפריד סימון/תכולה הגדרה ‏ 92 מפתח לצירה באמצעות מילת הבקרה .מפ נמפתת] ‏ 135 מפתחות 206 מדריך למשתמש - =6פ₪ אוטומטיים 135 צִירה ‏ 135 פירוט כותרות ‏ 112 מפתחות עניינים ראה גם כנ?לפת מפתת ראה גם מונחי מפתת ענ"לנים בניה ‏ 175 הכללת הפניות לעמודים 175 הכללת הפניות צולבות 175 הכללת כניפות בכמה רמות 175 הרשאה באמצעות אופצלית אספאז 175 יירת רשומות ‏ 175 מפתח, כניסות יחלדות ‏ 112 מצב עריכה 16% אנכל ‏ 152 מצב קפיצת עמודים 187 .מק [נמיקוף] מילת בקרה תיאור 138-136 .מר [מרכז] מילת בקרה תיאור ‏ 140-139 מרווח מוביל עיבוד ‏ 132 משתני תמליל הגדרה 78 מגגלות שם 78 משתנים הגדרה ‏ 78 מגבלות שם 78 מתאם מילות בקרה ‏ 28 מתארים לערך סמל 292 [פ] סביבת עריכה מתן שם ‏ 235, 262 שחזור 235 שם נתון 235 שמירה ‏ 262 לפי שם ‏ 262 .סה [סימן הגהה] מילת בקרה תיאור ‏ 143-161 סוגי-אות דרושים למדפפות עמוד. ‏ 339 דרושים עבור מדפסות עמוד 10 הגדרה באמצעות מילת הבקרה .הם נ[הגדר סוג-אות] ‏ 81 המסופקים עם מדפסת 3800 298 המסופקים עם %5/ז 50810‏ 297, 366 התחלה ‏ 263 לשימוש עם 7/%5ק5081 366 מדפסת 3800 361 מסופקים עם %5/זקזַ 508‏ 361 פירוט ‏ 81 פירוט באופצל?ית 08855 11 פירוט גודל-אות 82 פירוט טבלתקדוד ‏ 83 פירוט טפוס 82 פירוט מתארים ‏ 82 פירוט סיבוב 82 פירוט עובי ‏ 82 פירוטע צורת-אות 82 פירוע רותב 82 שחזור ‏ 263 שינול ‏ 363 5 זז 361 רשימה ‏ 361 סוגי-אות בעלי שם נתון תיאור ‏ 263 סוגי-אות לשימוש עם 5ש/ךק5661 הדגשה ‏ 546 מיותד 366 תמליל 366 סוגי-אות, ספרלה פירוט 17 באופציית 15וזאסץ ‏ 17 סוף קובץ הדמיה 166 סיום העיבוד באופציית זא060א ‏ 19 סימון חומר מעודכן 161 סימני הגהה כפילות ‏ 162 לשורה יח?דה ‏ 162 פירוט 181 .סמ נסוף מכלל] מילת בקרה תיאור 166 סמלי מערכת רטימה ‏ 290 סמלים בביטעויים חשבוניים 157 הגדרה ‏ 156 המכילים תווים מיוחדים 155 המתתילים ב-* ‏ 155 הקצאת ערכים 156 השימוש להצבת מספר עמוד נוכתל ‏ 157 השפעת אופציית 0:455אז 25 למספר עמוד נוכח? 156 מגבלות מתן שם 156 פענוח הערך ‏ 156 תוצאות הפענות 157 .םפ [ספריה] מילת בקרה מיצד סמל 165 תיאור 165 ספרות ערביות השימוש במיספור עמודים 126 ספרות רומיות השימוש במלספור עמודים 126 ספריות מכללים פירוט באופציית 118 18 ספריות סמלים פירוטע באופציית 18| 18 ספריית מ?קטעים אופציות חיפוש 8 השעיה באופציית 0550]18סא ‏ 19 פירוט באופציית 550|15‏ 23 .סק [נסוף קובץ] מילת בקרה מתן שירות קובץ סיומת (נוּ+ו )8₪0‏ 22 תיאור 166 .סש [נספרר שורות] מילת בקרה תיאור 167 ]9[ עזרי אבחון מעקב ‏ 161 .עט [עמדת טבלר] מילת בקרה תיאור ‏ 151-168 עיבוד פיום באופציית זא000א ‏ 19 סיום מיידי ‏ 160 עיבוד מותנה השימוש במילת הבקרה .או [או] 39 השימוש במילת הבקרה .אז [אז] ‏ 41 השימוש במילת הבקרה .אח [אחרת] ‏ 42 השימוש במילת הבקרה .אם [אם] 4% השימוש במילת הבקרה .וג נוגם] 98 השפעת אופציית ₪0:255ז 25 כשמילת הבקרה .לך היא המושא של משפט .אם 126 עיבוד קלט מעקב ‏ 161 עיבוד שגיאות ברירות מחדל 7 עיקרי, קובץ מוסכמות מתן שם ‏ 3 עמוד חדש, פירוט ‏ 55, 187 עמודים, מ?ספור 126 עשרונל 126 עמוד, שוליים פירוט באמצעות מילת הבקרה .שד נשול?ל עמוד] ‏ 23% .ענ נעריכה אנכית] מ?לת בקרה תיאור ‏ 153-152 .עס נערך סמל] מילת בקרה תיאור ‏ 159-156 בעצ נעצור] מילת בקרה תיאור ‏ 160 .עק [עקוב] מילת בקרה תיאור ‏ 163-161 .ער נעריכה] מילת בקרה תיאור ‏ 166-166 עריכה התחלה ‏ 166 סיום 166 עריכה אנכית באמצעות מילת הבקרה .ענ נעריכה אנכית] ‏ 152 עריכה צפה מיקום ‏ 177 תיאור ‏ 177 עריכה רב-טורית הגדרה ‏ 65 חנזרה אליה ‏ 205 עריכה, מעברים סימון בסמל %8מעבר ‏ 25 פירוט באופציית 255ת0אז ‏ 25 עשרוניים, מספרים השימוש במיספור עמודים 126 [פ] .פא נ[פלט איחזור] מילת בקרה תיאור ‏ 167 פונקציות עיבוד יישומים ראה 5"ת4 פיצול תמליל ‏ 171 פלט היצג במסוף 25 קביעת הלעד ‏ 8 קבלתו להדפסה ‏ 21 תרגום ‏ 271 פלט, ברירות מתדל ליחידות 10 פלט, יהידות לוגיות 8 שיקולי עריכה 8 פיזיות 8 שיקולי עריכה ‏ 8 פלט, יחידות לוגיות טבלה ‏ 13, 16 .פמ [פענוח מכללים] מילת בקרה תיאור 168 .פם [פענח סמל] מילת בקרה תיאור ‏ 170-169 .פצ נפצל תמליל] מ?לת בקרה תיאור ‏ 172-171 ]+[ .צא נצא] מילת בקרה תיאור 173 .צג נהצג] מ?לת בקרה תיאור ‏ 17% .צמ נצרף מפתת] מילת בקרה תיאור ‏ 176-175 .צף נגוש צף] מ?לת בקרה תיאור ‏ 178-177 .צר [צרף] מילת בקרה תיאור ‏ 180-179 .צר נצרף], מילת בקרה השפעת אופצ:ית זגאףחס;א0 25 .צש [צמוד לשמאל] מילת בקרה תיאור ‏ 182-181 .צת נצרף תוכן] מילת בקרה תיאור ‏ 186-183 קביעת תוולות ‏ 33 קבצי מקור המפופקים עם %5/זַת5081 8 3227 8 337 ₪פו וספת 319 זפוזפזוופקת ‏ 321 ות - 319 5 331 זפןק)אפת ‏ 333 3255 קבצי פלט הדפסת חלקים ‏ 20 קבצים מאפלינים ‏ 4 ב- 750‏ 4 ב-085 - 4 קבצים מוספים השימוש במילת הבקרה .צר [צרף] 179 מתו שמות קבצים להוספה ‏ 179 .קג נ[נקו תחתי - אות גדולה] מילת בקרה תיאור ‏ 186-185 .קד [קפיצת עמוד] מילת בקרה השימוש לאיפום מספרי עמודים 187 השימוש להתתהלת עמוד חדש 187 מיצד איזוגי 187 מיצד זוגי 187 מיצד עכב ‏ 187 תיאור ‏ 188-187 קו בסים הנזה 56 .קו נקו תחתי] מילת בקרה תיאור 189 קובץ פלט כתינה 116 קובץ קלט 3 עיבוד באמצעות %5/זק 5081‏ 3 קובץ קלט עיקר: מוסכמות מתן שם 5 קובץ 6סזזטשא5כ שמירת כיתוב* תוכן העניינים 266 קובץ "זאז580כ ‏ 116 קובץ-סיומת 166 .קט [קטע מותנה] מילת בקרה תיאור ‏ 191-190 .קט [קטע מותנה], מילת בקרה השפעת אופציית זגמא0ת"אט 0‏ 25 קטעים מותנים 8 מדריך למשתמש - :₪6 הגדרתם באמצעות מילת הבקרה .קט נקטע מותנה] ‏ 190 .קי [קידומת] מ:?לת בקרה תיאור ‏ 193-192 .קל [קלט מסוף]: מ:לת בקרה תיאור ‏ 195-196 קלט תרגום 268 קלט, קבצים מאפיינים ‏ % בסביבת 50ז ‏ 4 בסביבת 605 6 מוסכמות מתן שם ‏ 35, 6 0 6% 5 6% קביעת מבנה ‏ 3 .קמ [קרא משתנה] מילת בקרה הצבת סמלים באמצעותה 196 תיאור 197-196 .קע [קצה עליון] מילת בקרה תיאור 198 .קפ נ[קשר פונקציה] מילת בקרה תיאור 199 קפיצת עמוד מותנית 55 .קר [קרא מסוף] מ*לת בקרה תיאור 200 .קת [קצה תחתון] מילת בקרה תיאור ‏ 201 .רא נרוות בין אותיות] מילת בקרה 202 רואית‎ .רב [מצב רב טורי] מילת בקרה תיאור ‏ 203 .רד [רותב עמוד] מי?לת בקרה תיאור 206 .רו נרווח] מילת בקרה תיאור 206-205 רווח אופק? הכנסה בין מלים 226% רוות אנכ? בתחתית עמוד ‏ 201 רווח בין אותיות הכנסה ‏ 202 השימוש להדגשת תמליל ‏ 202 רוות בין מלים גבקרת רוחב 217 רווח בשורה הכנסה ‏ 22% השימוש לביצוע קפיצות טבלר 226 רוות יהי:ד 215 רוות כפול 216 רוותים דרושים 96 עיבוד שורות קלט עם מרווח מוביל ‏ 132 רוותים נופפים עריכה ‏ 219 פירוט רוהב ‏ 219 רוחב טור קביעה באמצעות מילת הבקרה .רט נרותב שורה בטור] ‏ 216 רותב עמוד פירוט באמצעות מילת הבקרה .רד [רוחב עמוד] 206 רותב שורה בטור פירוט במילת הבקרה .אש [אורך שורה] 46 .רח נר?ווח שורות] מילת בקרה תיאור ‏ 213-207 .רט [רותב שורה בטור] מילת בקרה תיאור 21% .רי [רוות <ה?ד] מילת בקרה תיאור 215 ריוותח באמצעות מ:לת הבקרה .ר? נרוות יחיד] 215 באמצעות מילת הבקרה .רכ נרוות כפול] 216 השימוש במילת הבקרה .דל נדלגם] ‏ 53 השימוש במילת הבקרה .הב [נהדד בסים] 56 השימוש במילת הבקרה .רו נרוותח] 205 השימוש במ?לת הבקרה .שפ נשורה פנויה] 2%6 ריווח אנכ? השימוש במילת הבקרה .דל [דלג] 53 השימוש במילת הבקרה .הב נ[נהצד בםים] 56 השימוש במיללת הבקרה .מכ [מילול אנכי] 129 השימוש במילת הבקרה .רו נרוות] 205 השימוש במילת הבקרה .רח נ[נרלוות שורות] ‏ 207 ריווח שורות השימוש במילת הבקרה .מכ [מילול אנכ?] 129 פירוט 207 .רכ נרוות כפול] מילת בקרה תיאור 216 .רל נרווח בין מלים] מילת בקרה תיאור ‏ 218-217 רמות כותרת עריכה ‏ 121 .רנ נרווח נוסף] מילת בקרה תיאור 220-219 .רצ [רצף] מילת בקרה תיאור ‏ 222-221 רציפות גושי תמליל ‏ 221 רצף סביבת עריכה ‏ 221 פירוט ‏ 221 רצפים מעוכבים ‏ 221 סביבתיים ‏ 221 צפים ‏ 221 רגילים ‏ 221 .רק [שורה ריקה] מילת בקרה תיאור ‏ 223 .רר נרוות בשורה] מילת בקרה תיאור 225-226 בו .שא [שורה אלמנה] מילת בקרה תיאור 226 שארית תמל?לל הגדרה ‏ 381 .שב נשבור] מילת בקרה תיאורך 227 שבירה גרימה 227 .שג נ[שירותי גמל] מילת בקרה תיאור 233-228 .שד [שולי עמוד] מילת בקרה תיאור 236 שוליים ארעיים ‏ 239 השפעת אופציית פא81 23% עִיליים 198 פירוט באמצעות מ?לת הבקרה .קע נקצה עליון] 198 פירוט ‏ 201 פירוט באמצעות מילת הבקרה .שד [נשולל עמוד] ‏ 236% פירוט לעמודים בעלי מספר אי-זוגי 236 פירוט לעמודים בעלי מספר זוג? 236 קבועים 239 שורות פלט ‏ 239 שינוי ‏ 236 תהת?ים ‏ 201 פירוט במילת הבקרה .קת נקצה תהתון] 201 שוללים שמאליים <ישור תמליל ‏ 181 שוליים תחתיים פירוע ‏ 201 שורות אלמנות עיבוד 226 שורות פלט יישור 166 מירכוז 139 ספרור הפניה ‏ 167 עריכה ‏ 50, 166 השימוש במילת הבקרה .בע נבטל עריכה] 50 השימוש במילת הבקרה .ער נעריכה] 166 רוות ?חי 215 רוות כפול 216 שול?ים ‏ 239 תזוצה 267, 270 שורות פלט, יצירתן במעקב ‏ 161 שורות פנולות עיבוד 266 שורות קלט המתחילות בטבלר ‏ 102 המתחילות ברוות ‏ 132 מעקב ‏ 161 עיבוד כתמליל 130 קידומות ‏ 192 שרשור ‏ 166 שורות ריקות עיבוד 223 שורות תמליל המשכיות ‏ 133 שורות, רילוות השימוש במילת הבקרה .רח [ריוות שורות] 207 .שח [שחזר מצב] מילת בקרה תיאור 235 .שט נ[נשטה] מילת בקרה תיאור 238-256 שטחים הגדרה באמצעות מילת הבקרה .הח [הגדר שטת] ‏ 62 התחלה ‏ 236 סיום 236 שטחים בעלי שם נתון הגדרה ‏ 62 התחלה ‏ 256 סובב ‏ 63 סמוגים ‏ 62 סיום 236 פירוט פוג-אות ‏ 62 פירוט עומק ‏ 62 פירוט רותב 62 .שי [שוליים ימניים] מילת בקרה תיאור ‏ 241-239 שיבוץ קבצים באמצעות מילת הבקרה .שץ [שבץ] 265 מתן שם קובץ לשיבוץ 265 שיקולי ביצועים בעיבוד חוזר 126 בעיבוד תוויות 33 .שמ [שמור] מילת בקרה תיאור ‏ 262 שמות מכללים 28 שמות קובץ ב- 750‏ % 5-1 - % שני מעבר?ל עריכה ראה 855ססאד .שס [שחזר מוג-אות] מ?לת בקרה תיאור ‏ 265 .שפ נ[שורה פנויה] מילת בקרה תיאור ‏ 266 שפת מימון מוכללת ראה 6%% ראה 85ב% !68 .שץ נשבץ] מילת בקרה תיאור 266-265 .שץ [שבץ], מילת בקרה השפעת אופצלית זגאאס;אע 25 שרשור ביטול 16% שחזלור 166 .שש [שול?ים שמאל?ים] מילת בקרה תיאור ‏ 268-267 [י] .תב [תיבה] מילת בקרה תיאור ‏ 255-269 .תג [תרגם אות גדולה] מילת בקרה תיאור 256 תגי גמל קישור עם :2 199 תו המשכיות הגדרה ‏ 94 תואמות עם הגירסה הקודמת של %5/זק1א 50‏ 301 עם ז88א50/"0ז 316 תווי בקרת ראש הדפסה מיקום בזרמי נתונ? פלט 86 תוו? מילול בין עמדות טבלר 168 בתמליל מפוצל ‏ 171 תוויות השימוש עם מילת הבקרה .לך נלך] ‏ 335 קביעה ‏ 33 תווים מלוחדים הגדרה באמצעות מי:לת הבקרה .הת [הגדר תו] ‏ 90 תווים עיליים יצירה 56 תווים תחתיים יבַירֶה 56 תוכן העניינים איפוס מספר" העמודים 266 הדפסה 266 הוספת כיתובים 183 השימוש בקובץ 6ס0זזַ2580 266 יצירה אוטומטית 266 עיבוד 266 פירוט באמצעות מילת הבקרה .תע נתוכן עניינים] 266 תוכן ענלינים הפקה 25 תוכנית מפתח ספריית פוגי-אות אבר א5פא 20"1‏ 367 דו"ח ‏ 371 סביבות הפעלה 368 5 0/5 368 5 05/%52 368 קודי שגיאה 370 50 מדריך למשתמש - =6פה רישו 367 | יצירה ‏ 367 .תז נ[נתזוזה] מ?לת בקרה 258-257 רואית‎ תזוזה ‏ י השימוש במצב תזוזה 257 שולילים שמאל?לים ‏ 267 שורה יחי?דה או פימקה 270 שורות פלט ‏ 267, 270 תמליל תלול ‏ 257 תזוזה פשוטה ‏ 239 תזוזה תלויה השימוש במצב תזוזה 257 תזוזת תמל?ל ‏ 257 .תח נ[נתזוצזה תזרה] מילת בקרה תיאור 260-259 .תט [תחילת טור] מללת בקרה תיאור ‏ 261 תיבה, קבוצות תווים פירוט 250 328 250 6אז 250 6 250 6 250 1א 250 אחז 250 31 | 250 תיבות אחת בתוך השנלה ‏ 252 מירכוז תמל?ל בתוכן 251 סיים 269 פירוט 269 שרטוט באמצעות ישרים ‏ 256 .תמ [תרגם מהרוזת] מילת בקרה תיאור ‏ 262 תמליל הקשה ממסוף ‏ 196 .תס [תתילת סוג-אות] מילת בקרה תיאור ‏ 265-263 .תע נ[נתוכן עני*ינים] מילת בקרה תיאור 267-266 .תק [תרגם קלט] מילת בקרה תיאור 269-268 תרגום לאותיות לועזיות גדולות 256 מחרוזת תמל?ל ‏ 262 תרגום מתרוזות תמל?ל ‏ 262 תרגום פלט ‏ 271 תרגום קלט 268 .תש נתזוזת שורה] מילת בקרה תיאור ‏ 270 .תת [נתרגם תו] מילת בקרה תיאור ‏ 272-271 [] 1 סג כתיבה 228 לתגי גמל ‏ 199 שינוי 228 פאזת, אופציה תיאור ‏ 10 הח ההקההההההההההההההההההחחהה וה הההההההההההההההההההה הההההחהההההההההההההההההההההההההההההוההההההההההההההההההההההההההההההירי--. 0 []>[ 5, אופצלה תיאור ‏ 11 5 מאפייני קבצ" קלט ‏ 6 מוסכמות מתן שמות לקנבצ?ם ‏ > םטאזזאםס, אופציה השפעה על אופצלית 55ת0סאז ‏ 25 תיאור ‏ 12 [פ] זטספם, אופציה תיא