Sinclub newsletter Issue #4 – March 1986

The newsletter of the Israeli users club of Sinclair Spectrum computers. איגרתון המועדון הישראלי למשתמשי סינקלייר ספקטרום

OCR (הסבר)
- 2 7 4 תו איגרתון המוצדון הישראל 1 למשתמשי ח וק זּ ש ףן -! 10 סינבהלייר לפה ל של עפ" של" קל" שא" א"י 4-ו שלש שלשל של 2 תשר שה שח ש*עלו*עא שש שש" שהש רשה ל 7% ששל שאל ")7 שאל שש ששו ישא גיליון 1 ממדפטת הצורן ..'..'. בשימת הברים ....,...... ס30 הגדול ם של סלינקלאב מבוק החרשוה +:..:....... מארור משהקים -+,.:...:.+:+י.'. מדור לשימוש מתקהדם 38 . ומלות ותשובות ... לטקר מרפלוהת .,.....יי'.. הבצות יצול .,...:....,... ברג יקומודור 6 אפל וש כבשרונוה בצירים ....... טקירות משהק ם ........ ש'מושי . 6 סינהלאב תד 531 הרצליה 103 46 הברי המצרכת: 7ו: בוק ד"בוו אילן צורך ראש איש יהסי י צורוף (ח 64 ם. ה6 0 9 3 ב 6145 1% +4.. שד ם 1 ...10 114 אס 5 4 א 0 16 . 0%16חז םד ₪ ו 242 שך 7 > :2 וא : 4 210 ₪ ]ה 1 א קן 5008%א81 / 5 ושס) 25 ₪ .. 22 <9:ש ההם ₪ ₪ 2 4 שוטנ ו | ₪ 16 0428 > 0 5נ סו ₪ ג ]0 אכ 2 .4% ...א זסה וס הו ו 4 משתתפים: יל קומפורטי: ברק 75=₪ל, עם וו בועצו ישראלי, רור בראל, אולן יבצו לץ 5 ג 5 ד בוה 1 ממרפשטתהת הצור פל 8" יש של נתחיל מהדברים השובים. לגליון היה, נשלה אלינו הרבה יותר הומר מקאשר 7 ן הקודם, לו צר"י | הרבה 175 מרד*. באיוה הסריש 395 כחבות וצלהירות. אבצהבך מקצוים שלגליון תצבא כפשל אחד יצשה מ" ( כבר4ה 5 סי עמלם של כל ההברים, לא רק של מספרר מצומצם מהם. שוכןה הגיליון: בגילין זה ההדשנו יותר מקום לנושאים שלא קשורים מאחקים וביהוד כמרור "כערונוה צעוריםי שרבים ביקשו להגדיל את ששתו וא קיבלנה מפפל תוכניותא ב3שבילן,. בהידמבות || אצי רוצח להצור ולהבהיר שכל חומר שאתם שולהים אלינו, אנו רואים ואת כהתתחייבות שלא שלחתם אותו הומר לשום מקום אהר. דרוש,. צעורך למדור סהקירות משהקים. תבאים: אתה הייב להיות בצל רוב 8 + המשהקים ‏ הצעכשוויים ‏ כדי שתוכל להשלים סקירות במקרה שלא תקבל שב טצהירוהת של אותו משחה. אתה גם צריך להיות בצעל *כושר ניסוה" טביר. תפקירר, לבל את הלקירוהת לידך, לערוך אותם להוציא את הטפל מהציקר, ולהכנ יצ את הטכלט למעבד התמלילים. דרושים: רכמו טשכיפים. בנתיים יש רק ארבעה אוזורים שסינקלאב מקיימת ו יו האבסורד הגךרזל הווא שבערים הגדולוה, ם 8% רשל. 1% בבקשה שמישתו יקת יזומת ויהי 3-9 מ'וחד: גיל וי 3 48 ל-25, ישולת לאתרכלןך 5פ 1 ש לך כל צורה שתודהה לה. תפהידך וי ל ולתת להברים שמהטניף ש ן] גם על כל שאר ההברים. שכנצ הורש. אנהנו ט'בהלאב ‏ בא מהירים: ח ת לשנה 10.95 ש"ה, חצי שנה 5.95 ש"ה. גיליונות הודמים (החל ‏ מגיל %: 2 ש"ח צדרך הדואר או 1.50 בפגישה סניך. פרטסומת צל בצמוד.: 0ג ש"ה. צל הצ" צמעד? 6 ש"הת (שימן לב פלשינבויים > שין יותר מחירים פמיוהדישם <הברים 7 7-התבריפי. מודצות פרטיות ניהן לפרטסם מעכשיו בחינם. ראה תנאים בצמוד של רשימת החברים. בכל מקרה טינקלאב שומרת ‏ לצצמה את הוכות לפסול מודעות / פרטסומות ו בות את ציטוהן.: כל המודצות והפרצומות הם צל אהריות מפרטסמיהם בלבד. מטספר ‏ חברים ‏ קבלו של כר שאין מלפיק ציורים ותמונות באיגרתון,. הבל "רק ש<שתוב ובתוב ואוד כתוב"* צדברי עושר גרדי, ד כי731 שהבטרכן האמנותי של הברי המערכת הוא פהות מאפס (הרבה הרבה פחות), כל שיור, הקריהטורה, ותמונה מתקבליהם בברפה. הם צריכפים רק להיות מבכיירים צל בּייךף ?2ן, פצבע שחור שתהת ובשהור לבן: חבר מטו'ים הדיצ שנקים במועצדון מעין "טספריית הוכנה". ההפברים ישלתו קפסבה צם משהק שאין לספריה והלפריה תתויר את ההלטה צעם המשהק המבוקש. ב מקווה ‏ שברורה 7 תו הצר עסו רים שי םה 00 130 5 ב כ ג - וו וכ הצצתו. לי שלא יודע = העתקת תוכביות חינה חגקית צקבטה א'כ:ר ה במצטגרת ‏ הרשמית של המוצדון. אם מ'שהו מההברים רוצה ב לפריה ולפרסם אותה באיגרתון, תפאדל - וו "בציתו" הפרטית! יבוך 12 עורך ראשי. חברים ‏ של כל החברים שהצטרפו עד ל-8965 יחבץ ויש₪ טצנם רטיך. אם כך הדבר: אל תהסס! פנה אלינו ונשבה ואת! בתובת מיהקוד טלפון מס' שם משפהה + ו ו ל של אש 5 פרק השרי לו י%* שאו שא של" שא" א"ל שא" של 1 1 לן דיבון דב-הז:) 25, הרצליה כי 1 96 052-7787 2 בוק אילן בורדאו 47א'. הרצליה 8י 3 56 0 2 35 שגיא גניר אהי-דקר 2, הרצליה פתות 2 16 815 = 052 4 צשמתוני ליאור מרכו ספיר, ד.נ. צרבה 2 658 0-5 5% בר-אל אורן ודרור ישורון 54, הוד-השרון 0 435 6- 052 %6 אביעד יצהב צולי הגרדום 14, ת"א 5 6% 7-- 05 7 גליו גולן ברכיה:ו הנקדן 4, הדר יוסף, ת"א 707 ל6 -- 2 8 נייר דורון נוה-יהושוצ 3, ר"ג 1 <ם 7 3 9 בתיבי ניר בבי-יהודה, רמת-הגולן 4 12 ו 0 שטשיין אשר מושב רשפון 5 596 7 י שב 1 בלרון גיא צול* הגרדלום 47, ה"א 5 שם 077 2 ורדי צופו שקולניק 05/14,; רחנבות 9 76 ב [ 098-4590 13 רוצי אלד אורבוך 22ב', רמה"ש 5 4 דימניק אילן אבנסי] 52 בת-ים 5 7 1 50 ד 5% ביטון אריאלי ביאליק 152/20, שמשון ב', אשקלון 729778 601-29804 19 רון יואב הבנאי 40, ביה תכרם, י-8 264 90 0-4 7 שפרי שחר תיד 11347, רמה"ש 11 47 477|60- 8 רובנשטיין אודי חנה 40, כרמיליה, היפה 7 58% 8 -043 % הלוי דותהן תל-יוסף 3 19 1 2 50 0 חורי איתן בול 20/1, שכונה א', ב"ש 8 0593 57-12 1 יוליק מבצע יהונתן 531/10 כפר-טבחא 1 44 052-3137676 3 3>%5ל ברק מנדלה מו"סל 6, הרצליה פהוח 701 46 052-5595721 4 קומפורטי גיל הפלמ"ה 452, רוממה הישנה, חיפה 558 54 9-0 5 בצשא צומר שלום אש 8, ת" 3 6% 0-0 2 ישראלי בועו חהוגלה 12, שכונה ה', ב"ש 0 84 057-4246355 7 דוידוביץ בני צקיבא 21, רצננה 1 85 [052-45145 8 ביניש רמי מושב הרות, תל-מונד 1 490 0-8 9 פנהחס נעם הגדוד הצעברי 4א', ק. חיים, היפה 306 26 4 085 3 צודדד גונדת אחימאיר 10, ת"א 2 65% 7" וווווווווו יי ו ו ו כוה מודעות פרטיות שו" שא" שא" של שא" שי יא של שא שא שש )שי שחש וא שה יו . ל לי יור לברסם :החל מהגליון הבא מודצות פרטיות ללא תשלום מנוסחות ‏ בבהירות, על 59 לא יותר מ50-8 אילים ו אינן נהשבות). מה שאסור לפרסם: חנויוה, מוצרים, ד"שים, השמצות. בכל ‏ מיקרה ‏ טינהלאב שומרת לצצמה את הוכות לפסול מודצצת,. אד לנסתו דש. כל המודצות הן צל אחריות מפרסימהן בלבד. ניתו לפרטסם רה מודצה אחת בכל גיליון, מכל הבר. + לא יאומן! כל המשחקים היפים לטפקטרום: ש=מנת 200בה5, פססטצווסת סז 5 מ1אההבתת,: =5ס) זם16אא, =/60 םאפהכ, ₪ ד 1א, אהתתפכ:ק5, ץן|הש ב פ'שאס %צ5ם0ם, 2 הטאאפפאם, מ6ב6ת אטפ, 06א בא חזד: כולם בההלטה מהסטה אורגינלית, וכל ואת ב-15 ש"ח! פרשים בטלפון 04-7221954 לבקש את נועם פנחהל. + מצוניין להחהליף / למכור תוכניות, מהחדשות 3 בד %9853,+ 2 ב מש בב בש מ שם בש מש שש בש מש שש נש מש נש שש מש = מש בע גם ש שז ₪ שש בש שש ג ש מם שם מש בם ממ שש מ שש מש ג שת מש שם ם ףא מף ה 5% מ 5% ד ו ל ד ו ו הווה הוה 1%[ 2-4 .6 הטבר: הטור מטפר הגליונגנ "39 את כת שביפה מהורש ה ב'עי שערב 1 יו המשתק השופעט שמופיפ מה שלא ‏ תת ₪ 0-5 ותםזאן % ₪35 % ₪ ₪ 9% 2 ₪ 1 , ב שש טִּ [ 7 0 0 הראצשון מייצג אה מקום המשתחק בגליון ות בהם המשחה האמור נמבא ב-ס4 רג - 5 יר רפוי ור וג / רד שד רד הז + 3% ₪ המשחתק 4 ששצברה (שי תו, המלפר אומר את המקום של המשהק , את המקום הגבות ותר שהמשחה הגי , ו ג'צ 9 7 המשווקת. אכו גמבהשיט וחד 343 בפוף הגליון כל הודשיים. אם אתה ו 5% - תי - - שו - חוב פנימה גם את רצתך צל המשהקים כד הב תה גר 5 שזה: זנ שתמטחות5 134 מסעם שהז 005% +הז6ךם 6 4 ב שס 7 "חח דות 5 = - כ סאפס)קאם שתז ₪05 םזתםתט 5 '50% מ וי בגליון 3% 5 8 כל החבר תם 127 י שתבו% [מזב6סת 65י'אס5-תסחז צם רפ ו סשןפ זו 6 זאג" 9 אםז ומ אהת פדזתם'יס ו ךז זאזס; מסדם 1 5 2 ו|הפזםאפהת 54120 כ חכא 76 16דה = שתפפפס שח ודוס זוז ס6א1אסת פיסוהטחם אמהם; שם ותו שכאט צ1ש דם0דד אטאצוחטתם 5ידתפם-סת =פד שיזהתדך אוזבעם 52[7א ובע מ6זהף זנק %םוהס1ה ש]דדסתתד והות אס:זהאה;סתת |םע5170 טשפה אשמ זשפחזס אהתת5 חס אסמפ חסחאסתה %ק60כם 168 שחספם ₪ תפטס פ1הם אפדפהסם חם1|וסם 5תססתם אה1תס 5 186 סתםםק אחז | 5ם1אם0 פ ‏ :א דסא צהשהסזת כ 6 אס כ 5 [ת ו וש 1 1 4% 01 01 04 ++ ג 3 כ כ 40 ביני + המ 1 לשים ךל בר > באר הרתוה דסח , ויו -ן רנ ך רז קרז ב ₪3 ככה דרו ריהויי [ 0 ל של שש" שיל שא" שיל שאל של 017 ₪ 1 1 ₪ 8 רנר 1 כ 51 4 7 4 פף ולה 0 5 ל ופה 2 נ9) ור 04 28 וכן 5-7 - 450 סגא 4 נ[ס: 4% !1 16[7 % 1 151 כסכ+ 3 160 3 3 [7:ן 19 3 [18 5 7 %95 3 3 201 5 7 ד וכ % 3 צחד 27 5 2 26[ 2 3 271 2 2 צדד 1 1% 20 צחזד 1 1% 71 1% 2 . 0 ד 2 . 1 1 1 % 1 161 9% 5 לתל 4 4 + + צ4 גת (₪ ( +86 -- ]| -- 0-5 80 1/) == (| ל = = 3 , ודאי שמעו > בשביעי באכר'י? נמכרה חבר אמסטראד ‏ הקונסיומר אלהטרוניקהקל תאורת ‏ 5 שב ומ שפסינ3קלייבר הייתה ‏ בשיאה, בשנת 54 מיליון ליש"טם. החוכהת המביות, 3 יר 0ם ‏ אחתוו בידי סיר קלייב מינקלי"ף. 1% 1-10% נסהרים בבורסה. אמלטר=ו החלי'טה את המהשב ‏ 65, שאמנם ‏ היה ממחשב | מעולר מבחינבנה מסהרית. את הלפקטרום + וה-25 שוגה, מבכ"; אמלטראד אומר שהם אף מתכ כגון כונן 3 אינשש,. ל*בקלייר אומר שהצלה | לן| ההות יותר גדולות, אלא שה: בטיווק ‏ מהעבים. אלן שוגר, מנה; אמל מכירות ‏ 5פשום,: בניגוד לקל'י'ב סובקלייך מהפכבת ‏ המהשבים האישיים בבריטשניה. ב וכות השימוש ‏ הצולמי בשם "סינהלייר" ואלוו חברה צל שמו אי פעם בצעתיר. וצל התיק: של ס 9 שמצתם? שמו 90% אד והוא ששמה ‏ בא1א0אזא0ם |הז6 :תעסה גה. למהשב ‏ מקלרת הישן, אךר כל הפקודות והודצות ‏ השגיאה הם בספ : בגפפן לבייסיק - 806₪חז ו-026, באג ה-1צ%א תוקן ותמוב צ צל ‏ ה-128 המחשב ‏ מסופק ‏ צם כמה עצשרות תוכנות צכשוויוה, רטיות 2 0 תה כל התוכבוָּה של ספקטרום 35. בנתיים מתברר שספקטרום ‏ 128 לא תואם מספר תוכניות של ספקשרום 38 ישאו לפני שנודע ‏ על ה-128 (שהגיצ ‏ לארצ כמה ימים אחרי שהודפל האיגרתון הקודם ולכן לא הספהנו לדום צלין!, כמו 1.175 ן-6/0086006. פגדורה, המהשב שקלייב סיבהלייר הבאיה לכו <לקראת אמצצ 6 יהיה ‏ מוכן צ לתתילת 87', פרטשים ראשונים: יהיה לו א מסךר שעוח בגודל של 5 עד 5 אינטש, יפצל על סוללות וגם השמ?, יהים לו בונן פנימי (3- איבבש ככל ‏ הבראה, אר יתכן שוה יהיה מיקרו דר" ם) נתי ו לטייפ ‏ רגיל כגיבו'. והוא יריצ את כל תוכנוהת הספהטרום 86 ו-128. הווא יהיה נישא וקל ומחירו באנגליה יהיה כנראה 500 לי 8 המכו ית החשמלית ‏ של סינהקלייר ‏ שמחירה באנגליה 500 לייש"ש השחילה להמכר בארה"ב ב-%600. המכפגנבית 9% 0 -הגלגלית השקטה, נוסעת -. מכפימלית של 25-‏ קמ"ש (פמ4 %ןו5בו! מהירות) ולורשת. א8*כלרי צבר כל כמה ‏ שצעות נהיגה. מסצ ‏ הפרצומת מיצד את המכוניה לבני נוער דויה": מכיוון שלא ‏ דרוש רשיון 5די לנהוג בה, היא נוחה מאד לנה יגה בלול הצעיר שם ממ ילא אסור לנסוע מהר נוהיא ולה. סנ'ף באג חדש נפתה במרכו אהרוני בכפר-סבא. באג קי'פת צכבשיו במקומות הבאים: דיונגוף סנטר בת"א, שדרהוב בי-ם, הח' הבביאים 320 בתיכה: סוקולוב 49 ברמה"ש, סוקולוב 4 בתולון, הקניון בר"ג ומרכו אהרוני ב "ל. חברת %%25ם וה צתה ‏ סיימה שבי פרוייהקטים שלה. אי1ם תואם המפסטון מ 8% 25 ש"ה, ומכשיר הצתקה שמאפשר מלבר הוות ‏ !/ שינוי / מחיהת ! בחינת בל ויק ים שונים בויכרו , התוצנית. המה" עור לא נקבע אך יהיה ביו 0 ל-120 ש"ה. וה הו די 8וגו8, ביהו3 בהשוואה לספהמייבם שמצתיה גם נופאדרייב ודיטקדרייב. לדעתינו המהזר צר'ך להיות החברה יכולה להצניק הנחה אם תתבצצ הנייה בורוכו, לכן שאתה ‏ הונה, וכרך ‏ תהסור שקלים יהרים. לפרשים: דנ" בן יודפת 3, קריית מוצהין 972 6. טלפון: 04-704064 מ ד ו בר |( ₪ ₪ 7 ' ₪ % > ₪ ך + ר 8( ₪000 " ₪ 4% .₪ 7 | > של" של של שלש 7 שא שי" לי אי ופ" 4 ",אלל ושי" שא שאל שאל שאי בר ג 2 וז 1 ב | 1 ₪ | 7 7 של" של לא" 7 שר 7 של שו של השולשל לשל לש 7/ לשף", לקל ששו לשל ,7% זמו 47-47 עשליל "+ אץ עשוי 7 77 7 7 שש והו מדור. חדש ‏ שיעלוק במשחקים. פה יתפרטסמו השיאים ההחדשים וגם כל מיכפי פָּוקי₪ם <משתקים (פגון אינסוף פפילות, ומן וכדי'+). הברים כף5 1 מוומבים לשלוה אכלינו פוקים, י*מפותה למשחק ירש, עיפים וגם את שאוי תם ההחדשים. איך מכניטים ‏ פוקים? אם המשהק פרוצ (צולה ב-4 עד 6 חלהים וכשעולה החלהק הראשון המסך הופך לשהור) כל מה שצריך לצשות הוא ללחו / 5 ה 01 צל ה-588א2 אחרי שעולה ההלק הראשון, הקצר = 555 ס)), להכניס בשורה 5ע את הפוקים ולהריץ את התובנית מחדש (ללחו אטח ואו חמםזאם)+. אם יש כל" סכקמ"יםט ה[מיקרגדרי'יב התכה צך שהתוכנית גמרה לעלות, הוצא ₪ הקרטריגי מהכונן אם הוא בפנים, להצ על הכפתור שעל המכשיר, הכנס את הפוהים בפקודה ישירה (בלי מספר שורה) והכנס "50 סז 60". אם התובנית פרוצה ‏ בדרךר ‏ אחרת ‏ פשוטש כתוב "" פסחמפת במקום ה-2082 כדי להצלות את התוכבית ובשהמהשב מודיעצע 08 עצור את הטייפ הכנס את הפוהים לפני (י!) ה-58ש ‏ פאהחה או ה-ח₪5 זה1הת, הרצ את התוכנית ותתהחיל מחדש את השייפ. פוהים 2-זחס1א-אטס, כדי שהפושע לא ירה צליך בקרב יריות: 0 תשאםס :47919.0 פשחס פוקים ‏ ל-8ק808500ו :6‏ 53922,0 0058 לאינסוף פסילות, 55013,201 6קסס כדי להפתובב מסביב למסך, 54553,201 פאסק כדי לצבור דרך יצורים מבלי שאלו ‏ יפריעו לך, או 53887,201 םאסק כדי לעשות את שלושת הדברים גם יחד. אינסוף פסילות ל-אשאצחאטע פיזהפפתפה - הכנס להדר אם החבלים - משמאכל לחדר ההתהלת', פנה שמאלה ולחצ על המקשים ז,60,3,5,8 ביחד, ישמצ צליל ויש לר אינסוף פסילות. מאותה חברה בא המשחהק 28242156ק א: אפפטש פפקחז שכדי ‏ לקבל אינטוף פסילות בו כל מה שצריכים לעצשות וה להפסל פצם אחת ואו, כשוולי יושב, ללהוץ על ע, 6 והשיפט האדום. אינסוף ‏ פסילות למשהק ‏ ז15; 186פ2סקאם: 44793,255 םאסק. אם יש לךר עותק של המשחק שאינו פרוצ כל מה שאתה צריך לצשות וה: 2 תפ 200125אבה :44793,255 םאסק :60025"" 1082 :%א50₪55"" כה0) אינסוף פטסילות ל-עטק פט0ק: 49267,0 םאסס. הצר ולצנין. אינסוף אויר 72-ה5א1א ₪816 של שדצפ 6שם 0 םאסק 0 סשאסק :0,0ל247 םאסק פוקים 7ל-25בהסזהס1א: אינסוף פסילות - 52600,38 םאסק: 2550,52 ו לרוצ מהר כל הומן - 39228,20 םשאסק, אבל אסור לך להחת את הנצל. די כלראות את המסך הטסופי כשאתה מת ולא כדאי להכניס ביחד כי או לעולם לא תמותו): 02,0ל52 מאסק :52701,0 מא :592900,0 פאטת. אם העותה שלך הוא בהצלאה המקורית הכנס את התוכנית הבאה: 34 שמחכ זא1אקו203453,201 פאסק:!1 זא6025:45""עהס:2 סד 51 הכנצ את הפוקי 2 23 00₪ זא1אק :6026"" 1002 :6025"" פה%02 :22453,33 שאם איתן הורי שלה פוק לאינטסוף פטילות ל-םאטזט; ז607ם01סאק: 27562,2 שאסק. שיאים החדשים: דרור בראל שבר שיא במשהקהק 1818 ס5יפהה12א: 62000 נהודות עם ‏ 50%. להח ‏ לו 9.02 דקות והוא אסף 64 הפצים. ברק פו-טל קבצ שיא הדש ב-אהע םז1מהאצע - 1056 נהודות. כל הכבוד לכולם! - 2 . בו .+ - ₪ מ 4% . - כל לשימוש מתקדם בלפקטרום 383 / דיבון לן ₪ שש ה ה ל שלשל .דש ישרוש %% 7/0 שר 1 6 1 במדול %ה אטביר איך לצשות שימוש מתקרם במחשב, פאסחים יוהדִים במשר הומן ברפיב ‏ את "זא ₪ ב ת"ל מ של הררר: קוד 5 להכיר את מפת הויכרון של הספקטרום, "א מה בר חלה מהניכרין יכ 0[ מחולק ל-₪5536 תאים או בו'ירגון המהשבים, בתי₪ (פמדלם בית (תא) יש כתובת, מאפט עד 5958558. בכל בית ₪%5 האהשב 'כול מלפר ו שגודלו בין 6 ל-255, המטלפךר הזה יכול ליצג פקודת הלק מתוכבית בייסיה, אות וכו. לרוב המהחשבים: גם לספקטלום, פסוגי וכרונות. 7 || מסוג רום שהוא זיכרוו ללף * אה ב 3 הפול לקרוא את תוכבו אר לא לשנות אותוו: לוג נה של זיכרו כותב ‏ במפעל והתכולה נשארת לצולם ולא במחהקת כשמכבים את המחש השכ י הוא 3 י"כ רל ][ ראם, שצליון ניתן לכתוב ולקרא, אר הוא נמו שמכבים ‏ את המחשב. מפת הדיפרכ[*5 עמכהרבת 0 צד ככתובת 5207 הוכנית גדולה בשפת מפצ3ה שקוראים לה "בו ו הדיא ואת שמפ הנהשב ואת האביורים המחוברים אליו. היא נמצאת צל גב ל כ רןם ‏ <ף של בית] כלשנות אותה. מכתובת 4 %ך 229527 מש המלך. כל ביו (תא: ב ]1 הכתובות הללו מייצג 8 נקודות ער 1 לצשרי3ו: 3 יר 1 המלך ן מסודר לפי הסדר הצפוי: דבר לשרוט של החישזב כאהובה בכ בקוּדה צליו. בבל קאופן, צ"י שינוי ישיר 9 ויכרון המפך ניתהת|ן כהגיע לאפהטים מצני נים ביותר. נלה אה וה: 1 ו%שא 004:: סאסס :22527 סז 516283: פם< בדי לראות את טדר ויכרין המצך. מכתובת % - 29 8ל2רש בנמצא ויפרון השבעים ואל תוגהב ציג צתה, ומכתובת 68 עצד 23551 בבבא ניכרון שהיה מיוצד במקורו להפצלה ה-אשזא1ה; א אר יכול לשמש לכל דבר אהר: והירות: הפקודות %"50,. זפ1|) ו-זא1תק. משנות את תכולת ויכרון וה. מכתובת 28552 ועד 27727 נמצאים "משתני המצרכת", שהם אותם בתים, שמפקחים צל פצ ילודתה התק"גה של מערכת הבייליק. באוור וה נוכל לשנות את תכולת הנופרון שדזי היצוךר אפהטים. מכתובת 2224 ועד שסזטהם נמצאת תוכנית הבייסיק והפשתנים שלה וצוד הלקי ויכרון שנרדון בהם בהמשךר (הכתובו המדויקות חלויות בגוד?ל התוכבית ן'%,. את שהזחהם ניתן לשנות בצ תח ורת הפקודה 6-525.: לבל הבוצת בתים, יע = משתני ‏ המערכה - לכל בית כוה (ראה למעלה), אן שם ‏ שרירותי שמרמו צל תפקיד הבית. לדוגמ בתובת 23605 וה האורר של הצליל ‏ אחרי לחיצת מקש. ניתן בהלות לשנוה דב צרך אחר, כאעמור בתחום האפס ‏ עד 255,. ההצדפה ‏ האישית ‏ שלי וה 0. נטסה 22609,20 םאסק בדי לראות ‏ את ההוצאה, משתנה וה נהקרא =1=. משתנה אחר, שנקרא א זדפה-, מהויק ‏ את הצערך של המקש האחרון שנלחצ. תפקידו +ואה בטקצת ל5פו2קשביה שופאאת ‏ אך ‏ הוא לא מתאפס אחרי שהמשתמש צוו את המהש. בבתובפ 51ככם נמצא ‏ המשתנה שםםקםא שתפקידו לקבוצ כמה זמן יהיה על המשתמש להתזיה ₪ 1 את המקש צשצד שהנ"ל יחוור צל צצמו. בד"5 צרכן הוא 5 אך נסה לשנותו לערכים ‏ כגון 10 ו-200 (22561,10 שאסת לדוגמא), ואו החוה מקש כלעהו למטה לומו ממושר. תפהיד המשתנה ₪555 (הנמבא בכתובת 123562 הו" -- 3 כמה 8% |( 120 השניה) יהיה צל המשתמש לחכונת 5*ן צירה אהת - - ו 2-ו ₪ - -- ו - - 4 6 - "כ ה - 2 הנש כרצותה, בדרר ‏ צלל שרפו 5, נסה 23562,35 ב 0% מקת 2 = זָ וח רב [4 27 ₪ ש ₪6 0 למטה ‏ לומן רב:, וראה מה קורה. המשהנה בכתובת 21619, עשכבקר מחויק את הצרך של הוד הדיוות האחרון פחות 1. בצו ה םש ליצור ‏ הודעותהת שגיאה (או בו'רגון קנדי דיווחים) מכוונות. כדי פיס את הודצעת השגיאה יש להשתמש בפקודה 24 אבש 125ַספאהם. לדוגמא את הוד 8 (םן1ק =0 2אם) יש להכניס את הפהודה (ובתור ת בת להיות הפקודה האחרונה): 2 ₪58 889200126 :10,7 גיליון הבא אסביף פיצד ניתן 7ה3ן על תוכניות וולפצה הגנו ני המערכת. 5 - -- ₪ + ה 13 33 = ₪ %). 8% שאלהג ההם אמצצ' .אסכה בת%נים הקיימים לפבקטרוזם אלבד . 2 0% בש ו א יצל ה ו א , 2 4% : . - 0 , = . . , 5 2 , [ | שי 2 7 / 2 1 ת 0 1 ב : ה ₪ ם ט * וה קיימים הרבה. נ3י8ן לחלקם לשלגרש קשגוריוה. הר ע לש ו רגילות, בקטאגריה ?1 8כב1 מבל"לים 9 השפריגהם, שלצעי3ו פוכרים הרק בשנגליה, שיפשול 5819 1 4 שייפ ר5'ל בנהירות הגבוהת 5" > קהרגיל, 1להפךף. מהירו של טייפ וה 1000 באוד, ביטים לשביה, וכיוון שבכל בית י הכוובה ‏ ל- 187.5‏ בייתים לשניה, או שקיי שלם צולה בחפש וחצי . ההקטגורייה השניה כוללת ‏ את האמצצים שמשתמשים בסרטש מגנטשי ה לא הטסטה ו וו אנו מכלילים את המיקרודרייב (מיקרוכונן כפי שהיבואן קוב לוה) ואת הוופאדרייב. המיקרודרייב דורש "אינשרפייס 1" כדי ‏ לההחבר ‏ לספקטרום ‏ (המספה גם רשת של צד 64 מחהחשבים וממשה 2כ52ח מלבר ‏ חיבור ‏ 5-7 מיקרודרייבים) והוא מעלה נתונים בהצב של כנמצש 15% בשניה, או במילים אהרות פי 80 מטייפ, וומן הגישה לקובצ (הומן שלוהה לכוגן <מצבוא ‏ את . על הסרט) הוא בין 6 ל-5 שנביות. תכולה 8 של כקרטריגי של איקרודרייב ("צדיסקון"% היא בין 85 95-7 ק*י. וופרים ‏ (הקרטריגיים של - 0 באים בשלושה גדלים: א16%, 64% ו ,128-1‏ כ? הגדלים האלה הם לא מדוייקים: בוופר 5435 נית צות 55 מלפר ‏ צד ‏ אפל, ובוונפר א129, צד ל-א130. הוופאדרייב ה וש אישו להומ יי קויודררייב.: הוא מעלה במהירות של כ-2% לשני 4 י'41 מהיר מהשייפ, |וומ| הגישה גם ה|<א ארטי למדו, צד וופר ‏ של א65. היתרונות ‏ של וופאדרייב לעצעומת המיהרוד ו הרבה יותר אמין (פחות מחיקות בנתונים אקראיות%, וול יותר וב< בקופלת חומרה ‏ הכוללת ‏ שני וופאדרייבים, ממשטשק ‏ כ2דכעפח וממשהק ‏ פנטרוניקהס. היתרונות ‏ של המיהרודרייב ‏ הם ‏ שהוא ‏ הרבה יותר מהיר, הוא הלטנדרט בתהום ‏ שמירת ‏ הנתונים המהירה לספקטרום, הדילטקונים ית זולים מהוופרים והוא כפובן, הנפוצ ביותר. שציהם נמפרים בארף: הקטעגוריה ‏ השלישית כוללת ‏ את הכוננים ה"אמיתיים". ישנם חמש או שש שיטוה לחבר כבוננים לסלפקטרום, אר הנפובות (ורטובות) שבהן הן: %חםטס6פ:תע 5שקם, הו בא ב-2 דגמים, אחת ושת"ים, שמפיינ"ם פמה כונבים הוא כולל,. הכוננים הם של 5.5 אינטש, שוה הסטנדרט החדש של המחשביט ‏ ההדישים, צל מהירות אין מה לדבר בכלל כי בתור כונן ההצלאה היא בשניות מצטות מאד. לדגם מסי 1 ניתן להוטסיף צוד כונן (שלא חייב ליו ש-2 אינפש),. המצרכת כוללת גם ‏ <אינטרפיוס לגווסטיק (תראם המפטטון) ויבברפיים סנטרוניקטס. המצרכת המשתמשת בין השאר בפקודות של 1 פיי 3 רָּ 3 5 א ג = מ'ק וז "ו 3‏ שב שתוכבה שמשתמשת בר די * ב טיב יס ייק הפ "הי הבל 6 | הונה. ה השניה נקראת 866-ת₪זא1 הבזפפ והיא מותטנטת המח כונן טששוג יי + 5ף שאתתה יפול <בחור ב"ך 42272 :9 [297.ם - בהקף של בין 100% 100% לכל דישק. המצרכה גם טכירה את "כפתור הקסם. שלצתי בקהיצת ‏ שפתור כל ההככת 22 יתרו 7 אופול 7 הכפתור ‏ הב"ל. כדי להצ לרכוש ‏ מכשיר הצתקה ‏ כרוגמת קייב / האפשרות ‏ לחבר ל לונן, כך שאתת 'כ12? 2 אחד תהחליט להה?יף מהשב, עדיין תוכל להשתמש ההדש, ולהפך: אם ‏ בעבר היה לך מהשב צם כ 4 5 לחבר את הישן ישירות לבשחא, בתב>: 1 6 ן יתרונותיה של אופוט הם בעיקר שהמערכת בוללה גם היבור למוניטור פפ", וממשקים לגויסטיק וסנטרוניקס, במקביל לכונן פנימי. טבלאת ‏ מחהחירים מלאה הכוללת אפשרויות שונות של חבילות חומרה ומכשירי העתהה ‏ הנחוצים לשם הצעתקת ‏ תוכניות לאמצצעים הנ"ל, כפי צשהם נמכרים בארצ ובאנגליה, תוכל למצוא בצמוד הבא. המשךר בצמוד הבא --- = 400 60 ב 12 % 5 וה ליש"ט ש"ה 0 0 50 של תובובל של טל- 5% הלכאה קלש 5/5 סְפר'3ש :5 לי6"₪ נוצפים *הוובוה שם איבטרסייט 3 60 - מיהרודףייב (וכולל דיסקון הדגמה) 8 א בשרפייש 3 עהלרנש על 228 להבר מיהרודר"יבים: 50 מיקרודר ב + אינטרפייס 1 + 2 2 ד > םך |תקפפזה | 100 4 16%08בכם שחהם + לטהון הדגנבה * דסקון ריק ונפאדרייב (כולל שני כוננים וממשקי סנטרוניקל, 100 400 ו-252פח, ומצבד תמלילים אפזןחט )702 60ם57) אופוט דיסקאברי 1 (נכולל כונן, ממשק לגויסטיק, 200 - מלמלשק למוניטור צבעוני (865), וממשק סנטרוניקס) אופוס דיסקאברי 2 (כל האמור למעלה רק צם 2 כוננים) 220 - לכו3ו בטא (לא כולל כונן, להיבור עם כל כונן) 110 - ממשה בטא צם כונן 5.25 יבטש, 0% (5פ55פ5 ז40) 200 ₪ גאבשק בטא צם כונן 3.5 אינטש, 0% (522כ דַ80) 6 9 ממשהק בב<> צם 2 כובנים 3.5 אינטש, ס"ה 1500% 2-20 5 צוסקון ושל מיקרודרי'ב) 4 וופר 16% 60 לא וופ 8 *צדו% וו5 5 צריין דיס ינטש 2525 ז40 דיס נטש, 555 807 דיס טש, 3522 ז40 (מתאים לאופוס) דיש טש, 552 ז80 מכשיר נה מצתיה ל-ז=טייפ, 0=אופוט, פ=בטא, א=וופאדרייד, ו שש לש יש של של של שש 7% קש של של שש" של של שלש א על ששל שא שא שלש לשה אצ 7 לפקמייט (ד602% 0 מיקרודרייבר (₪ 7 טפי אינטרפייס (ז4א) מולטיפייס (זספשח, כולל גם הרחבה ל-א56%, ממשק - לגויסטיק (קנמפסטון) וממשק למוניטור צבעוני 605א) 590 ₪ רפייט 111 (ךף0%) 40 - אינטרפייס 1פ2א (זמ) 65 ( ( סנכיפי סינהלאב שוש של וש שי שא שש שש שי פונת'יםט קייאים 4 סביפים: הרצליה, ת"א, רהנ=ות + מתקיימים פגישות ב-16 של כל חודש, החל מיוני. בשא תתחיל בקרוב, ‏ ומי שמעוניין לה ול יפים הפצילות "ש. בס3וף הרצליה ה .של שרי ל יו רעפיוגנות, בפגישות יהיה ‏ אפשר להחתליף תו[פביות נרצו' להביא רשיפהו, דעות ובן, %88 כן 302 פגישה תהיה פצילות כגון הדגמלת של ציוד/תוככתה הדשים (מפי ה*צרנים ואו המפיצים). בפגישות יהיה אפשר גם להנותהת גליונות הודמים ‏ של האיגרהון, ולצשות חברות למוצדון. בפגישות שד צביף ה יהיה ‏ אפשר להקבל את האיגרתון ההדש, במהום לקהקבלו דרר הרואר. ל החפוישם בסינקלאב מותר לבוא לפגישות בכל אוור בארך. כבאקלה של חברים, ושוקלים להנצטרף, יכולים לבוא גם 13 אם כי ידרשו לשל 50 אגורות בפניסה., הש יכולים 27ו₪ רק לשתי פגישות, אדא אם כו הרב: ההליט ‏ אהרתהת, לפני שהם מצטרפים. הרכיי'ם הם: איתקן הגרי' הב"ש(| צופר ורך* מרחובות: עודד גוברה ‏ מת"א: אילן בוה מהרצליה., פרטים ברשימת ‏ החברים. כדי לדעת מתי הפגישה הבאיה, מ תופנ3ה, ואידר מליצים אלוה ‏ צריך ‏ להתקשר ‏ לרכוים. כמו כן הרכוים מבקשים שכל מי שמעוניו לבוא יודיצ צל כך מראש. דרושים גם רכוים נוספים. ראה בממדפסת הצורר שק ₪ 2 כצררו ל [+ שן 777 72 כ7 74 ש7 75 של 7 75 שלו7 "יש שש" קל שא וש 7* שאי עפ" 7 , מאהו הוכרוה המדפסת תשזא1ת; 2% כמדפסת הרישמית של ה-2%81 ואתר כך טס הצלפקטרום ורמו מים רבים בתמוהּ. בכפת וו אלהור את >אפצשרויות ההדפסה יש משתמש הצפהטרום עםב דגש מיוחד צל מדפסות שמוכרים בארך. שנםם עצכני אחד ב 3 ות 0 והוא מפעיל את הפקהודות ב ל- םוז 2% (1%7ת 1 ז0ד|1. ל ק, שדורשות = וש (4 ק)ף) מליוחד בד* הפוג הראשון שכו? ₪ 2 ן הוא שהמדפסוה הם נן דזרשוח בצורה ישירה את ות הישנות יחרת ה-פע של הברת החזי 7 + 2 ל ' 7 שא 0% ו ן שתי שכבוהת ה מדפל ו "יי | 1 ה ומדפיסות בוב ספ אותיות בפביה (עשורה ושבי- 9 מרפצטות דורש ממשק מיוחד באתדר משני הטשנדרטים המק א א -עת יי ים=של ו שים= ושת.1 דם) או טנטשרוניקס. אהד או / הלו 6 ם ‏ כמעט בכל מחשב ומדפסת ו"א שגם ל 4ב ו תמשיך לשרת אותר בנאמנות. למרבה הפלא לספהטרום אין אף אחד מהממטהים הללו בגוף המחשב (אך לספקטרום 126 יש 2ככפסח=) ולכן צריך לקנות ממעה מיוחרד. יש צשרות ‏ ממשקים ‏ המצויים למכירה אך הנפוציפם ביותר הם,: יש 1 (המכיל מלב 5 ממלשקן שכעת כ היבור 6-9 מיקרודררי"בים ורשת מהשבים), 111 זא1תק1 שהוא גם ממשק טנטרוניקס וגם 35232, מכיל ג ם תוכפבה להדפפת תמובות מצר צל כל סוגו הפדפטסצת השיכר "ים,: כ 655 אסז5קתם, ששמו מעיד צליו שהוא מכיל אינטרפייס טנטרוניקהקט. מבהר המדפסות שמתחברות לממשקים הוא כמצט ברלתי מוגבל ורה תלו' בתקציב שעומך לרשצתך. אתה יכול <חבר אפילו מדפפות לייור שצולות ‏ אלפ ועשרות ‏ אלפי ‏ רולארים והם ישמחו לפעצול צם הספקטרום. המדפסת ‏ הנמהובלת ביותר ‏ היא מדפסת ‏ מטרציה (אזמדבא זספ) שמדפיסה ע"י ‏ ראש סיכות. האיכות הסופית תלוייה מאר במדפסת שברשותך, ושוב, בתהקציב. ‏ מדפסת מטרציה ‏ יכולה ‏ להפיה הדפס גרוע מאד שממש רואים כל נקודה ‏ בנפרד ‏ או הדפס כמעט-כמו-מכונת-בתיבה (%ך80|1 משדדס| קהםה, 98 המדפסת שברשותי (55-80 שזהַהכה) שמשמשת להפהקת החאיגרתוון שבידר נמצאת במקום ‏ טוב באמצצ. ‏ מהירות מדפסת מברציה יכולה לנוע בין 50 אותיות ‏ לשניה במדפסת בסביבות ה-800 צש"ה ל-400 סל"ש (סימנים לשניה) במדפסת בסביבות ה-2400 ש"ה. רוב המדפסות יכולות גם להדפיס על נייר בר'ד וגליוכותאה נייד בודדים) או צל נייר רציף (מה שנקרא דפי הצם "בייךר 08השב", בע חורים בצדדים). הפדפטסוא ת%ולו 2‏ (בגו| ו9ה, מרפילות ₪0 אותיות לשורה בכתב רגיל (כמו וה שאתה קורא צפשי|) ויכולות להדפיטל ‏ גם אותיות מוטות, כפולות (40 אותיות/שורה!, צרות 152(‏ אן ‏ 142 אותיות/שורה) צעם הו תחתי וצוד הרבה אופציות. כשאתה קוגה כוו מדפסת צדיף שהיא תהיה תואמת מדפסת אפסון כי וו הציבה ו הפסטנדרט במדפסות ‏ ואין כמעט ‏ יצרני תוכנה שמתצלמים ממנה, ישתהיה נפוצה ‏ פי א אתה יפול לההליף תוכניותה/בעיות/קיפים צם בצלי מדפפת דומה. שלושת המדפטסות הנפוצות בארצ הם:אדמייט מסדרת 25 וכמו זו שלי ואילן ‏ יש), ‏ 500 ו-אספ5קם. כולם תואמות את סטנדרט אפסון ועולות ביו 0 1400-7 ש"ח תלוי במיהומה בסידרה. אני אישית בחרתי באדמייט וכנל אילן. ‏ וה לא אומר שהיא הטובה ביותר אלא רק את דצתנו. הסוג השני של מרפסוה שראוי לשקול לקנות הם מדפסות מניפה, או, כפי שאחרים קוראים להם, איפות. הם מרדפיסות אות שלמה בכל פצם ובכר יוצרים *ות הלקה יותר בדּוּמָה 4 בתחיבת, מחירוא אופייבית היא 18 עד 58 שסל"טש והמדפסת איבנה מדפיפה גרפיקה. מחיר אופייני מתחיל מ-800 ש"ח. היתרון הוא שהמכתבים, ו עיסקי למשל, יוצאים יותר איכותיים ונראים יותר : | יוקרהיים. המדפסות הנפוצות ביותר מסוג וה בארצ הם מתוצרה הפהזסהפ. קורם כל הסיכה בצד. אהר* שבישוגץ את ₪5 ביפליוץ אתד, הבריס סרית 0 כתבו ‏ אלינו ‏ כדי כו שקלהל 898 הקפה בהרבח צל הקר יה ו תגובות באלו לא יכולנו לטרב זהישיטה* הוא לתמיל. לא רקה זה - יבב ומצאנו שסיכה בצד חוסכת ‏ לנו. 58 שקלים חדשים כל גיליוו. חבר אחך ‏ הציע שבנמרור 0 הגדולים נתיר רה למשהחקים משנת 85' ומצלה להכבט. ו ו נדחית ‏ מהסליבה (פשוטה ‏ שלרבים מהחברים איו הרבה דשים וחוצ מוה, מה רצ ב-תםוזו 16מו ל גם ככה השה ל לנתל משההים חד = / ם פחות מ-10 הצבעות בכל פצם. ₪ ₪ 1 את המדוו הברים ‏ רבים רצו כדצת אם ‏ ניתן לקנות תוכנה וחומרה דררךר המוצדוו,: במחירים מוזלים. התשובה היא שאנחנו יכולים להשיג מחירים מיוחדים אם מספר ‏ הברים יודיצו לנו שהם מצונינים לקנות פריט מסויים. אנחנו יבולים לקנות מחו"ל פריטים שלא קיימים בארצ. לכו כשאתה עומד לקנות משהו, חברר הורם אצלנו, זה לא יכוּל להויה. ג'ל הקומפורטי הציצ להגדיל את כמות העמודים באיגרתוןו. אנחנו מסכימים ברצוו, אפ"לו להכפיכ את מספר הצמודים: אבל הבעיה היא שבקושי יש לנו אה לכה:וב צ9 0 עמודים, לכן רצוי שכל הבר יקדיש קצת מִזְמבן הפנוי למוצדון ואו יהיה ‏ לנו איגרתון גדול שיוכל להתחרות באיגרתונים ל מוצדונים בינלאומיים גדולים, כאלה שיש להם אלפי חהחברים. החהבר היחיד עשפצר לשבהח אותו הפעם וה גיל שהיה היחיד שכתב בכמות הרצויה. תודה. מדור הומודור את אפל ושותי מאת כתבינו לצניני צעצועים גיל הומפורטי הו[ | | ה פרק ב' - שמות וראשי תבות ראי הנכם ‏ שואלים את צצמכם לפשר קצורי שמות המחשבים ושמות החברות נודאי! צ"ר] = ממה 3גורו* תשובה לי אליכם: + למשל ₪ 4 056פ02מהסס. ודאי כולכם הוהים: למה הוראים לחברה מלוג בוה בשם שהוא מכובד וצקב כרך לא הולם - 658%. אחרי מחקר ושק דעת קהל הסתבר שכלל לא ודוע השם האמיתי בציבור אר ישנן מספר גרצלאות: 5 + (0סך) 5 '00 )םות ) + (תרגום: קומודור שייך למטורפיש. גרסה אהרת טוצנת (גרפסה שהיא קצת פחות פופלארית מהראשונה ארך גם היא וכתה לקולות רבים): ד )+ + (פפזאםעא 1‏ 85א) 0+ או בשפת אבותינו: קומודור הומצא צל ידי מפלצות. % אין וה מפלי<א למשל שלא ידעתם את פשר שמו של הצנק הכחול שנקרא בראשי חבות .8 למען יתמלא ‏ לכם ההור בהשכלה הנה הוריאציה ב3כונה: םנה 848 פמ דנ1)+ (וה משצמם אותי). הטיטואציה האחרונה ‏ מתאימה לנצר שגמר לתכנת משחק צל אחד מהמחשבים הנ"ל וכצבור שתי דקות של משחק אומר את הדברים האמורים. , של ל" של %ש5כאל 5 וש 777 שה שש לש ששה שש שש ב המדו הוה מיועו ה הבר המוצדון, ו ש'כרולים ופוקים א ש שתיכנתו אותם הברים. -- שלח לבו את כי 5 21 על התוכנית הוו אין הרב מה להוסיף. אמנם ‏ אפ לקשר 5% ושם אר באו כללי היא כתובה בצו מושלמת, אופטימלית. את תנכנית מסי 2 ש ויר , יק כ ו לאורך השו שהיא א=מורה לעשות אר - המשופרה ומס' 53) היא ה תבית *יותר מ%פי 5: מ-52> תוים כלשהם 1 אפ סך (1+31 סך 0,0:85)1 1 זאשא : ולליום, ארגים את ה זר ור 7ו ן - שוק ד יברן - בצר ב שהם ברמה של בינוני פס ט שהסם הרוב הפכריע עשפ השולטים ‏ בביטיה ברמה שובה, מכירים בל מוגו עוד הרבה מה לשפר,. המדור מציג תוכניות לקצרות התוכבית יס כמה הוו למציאת מלפרים ראשוניים. כשהאחשב ו מטפרים ראשוניים אתה ר (208 21% :1:2" ?הדסתםן" דטפוך 10 בה :ם סד 1-ם מ0ת :10%2 סד 2=ך 8םס 20 שר ,2 5 סק פן ‏ 1,5 זא1תת :1=(ס)ע דש אמטך 0סשוק)ר חן + רה 1 דאםא אשהד ((ם)1/5)זא:=ום)ם/: >ז 20 1 דאפא :₪ דאסא 50 לה לנו נעם פנחס והיא מריצה מחרוות בצלת יותר 3 לוע בה של המטך. התוכנית אמנם צושה את מה שור בכבוצית בי"ותר. כפי שאתם רואים החוכרנדית רבה יותר קצרה, אלגנטית ומובנת; התהוכבית מף" 85? "=88 ך67,] 10 "יותר מ-32 תוים"=8% זם 16 11 608 20 0% אם)=פ דם :8=1 ךם| 20 זה זא1אק 0 שפטבק 30 40 (2+31 70 0,0:0%)8 פ=(21+ב) מן ; 5 4 זאשא :20 0 שימוש בפהודה א" "םע שהיא בצלת צוצמה ום י%דאים לתפיק ממבנה את המירב. נתהיל מדוגלש פשוטה. כידוע לכולם, לספהטרום 'ש שעון פנימי שיכול להיות שימושי מאד. השעון מתחיל לתקהתה 84 כשמדל היב את המהשב וצולה ביהידה אחת המישים פצמים בשניה חוצ לה ומן בו מ וי אמבפי הקלט/פלט כגון שייפ, כונן, מדפסת, מודס ושכו, כביתן) <בדוק את ההכרולה הצעכשוית של השצון צ"י: 785 20673+65922%"00% 58ם%7+234/2+250 אםפק-ןו)ד אם קפס 10 ואו (ו)ז את ז61%4; בב? ראצ רא9פ", בהו5 התוכבית 1 א ו םר ₪ 12 הוכרה: טינהקלאב פתחה ישן במחירים ‏ 5-34 <לש'כפול התוכבית, פי עותה ‏ צל ל קלטה מצידינו. אם אתה אינךר ואו לא נשווק את התוכנ % * דגולום: ה בל "כו כְבתוב פונקצי 94י ו"א פונהקציה שהוראת לצצמה, שתהפוך דח טלפר שליט "2% קרוררות מ-2 [שד %55.; בפקודו 3 ב 893י₪ אמרן שפלת אפשרי לעשות בעורת הבייסיה במבצצ שהל לשיווק תוכביות שהחברוים כחבו, ב ו ועד ל לו בהתאם לרמתם. אנהנו נדאג כבר רצטום ובו, אתה רה צריך לתכנת אותה! שרח כנו 8 מיקהרודרייב קרבריג' וצפה קלהצצת מהחיר נדיבה מטכים להצצת המהיר למרות הכל אתה רשאי להתחרט ית. פרטים בגיליון הקודם בצמוד ל. טסה[ א+*צצת- ₪5 5 מ( ₪ ₪ ₪ ' ₪ 5 5+ = 7% 77 שד שש ש"ב של שא שש" שו" 7 שוב" של ו ו שציוכים כשאתת הורף אן כותב סקירה א1א התייחס לציונים הבאים: " :ל כמעט את האפשרויות הגלומות במחשב. סגנון 83'. ה % עד 60% מ וחך, 211%98", % צד 55% : בסדר. ווה אפשר יותר טוב. % צך 100%: טוב מאד עד מעולה. באמת שווה לראות. / , תודה רבה לכל אלה שש-חו קטילות: בוצו ישראלי, אילן בוה: ברה פז-ט0ל, איתון מגרי וגיל קומפורפי. חלק מהקטילות שהנ"ל שלחו לא מתפרסמות כי הם עול משחקים יי החל מהגליון הוה אנחנו נצניה את אות ההוטכל המ רוי ין לו שישלח את ( ו הרבה הטילות. גם סגנוו ורמה נלקתחים בתשבון. 1 ן הוה דכה בא ות ל קן מפורטי ששלח אלינו 6 (') הטילוה וחלה היבר מלהמדור רהפעם מתבסס צל צבודתו. בנולף אפשר לציין שהוא גם כת את מדור הומודור. המשר כךר! כמו כן דרוש צורך למדור הנוה. ראה בימממדפסת הצורר'. 4480 006 65 008-820 2-08 506 ו ה לש 0806 5-56 3006-מ 225% 5-4 5-6 0 הל ה ₪א61ך / שת סאסק סה 15צ ג'ל: משחק ‏ קרב חדש ‏ המשלב בתוכו 5 סגּגי אלמנויוה הרב: %! יּ ב) הונג ₪ ו: ג ) מלחמת ביבתיהף אתה מגלם את דמותו של אולונג (0/040 ו מומהה ‏ צעיר באומנויות הקרב: הוא מלוגל להפעיל 16 תנוצות מתוחכמוה: בינהם ₪ אגרופים, קהפיצות, לוגים שזנים של בעיטוה והתבופפויות. המשחק ‏ עולה צל זך5ך; 6א1כס|סאם (דעה אישית) מכיוון שיתה ב לחם נגד תשצ דמויות השונות במראן החיצוני והמצוידזת בכלי נשק שונים ומאופינות בסוגי מכות שונות האופיניות אך ורק להן. המשחק מתחיל: מנגינה יל ית אופינית ‏ מתנגנבת ברהצ והלוחם הראשון - הו השמן הגדול וההל ביותר לנצהו - קופצ על אולונג המסכן וחסר האונים במעוף ניבג'ה אכורי. היות והלוחם הראשון אינו מצויד כלל בכלי נשק למ'ניהם - קל לנצחו וכמצש 5ל מכה פוגצת בו. בשל העובדה הכואבת עהוא משמיןו, צולה ‏ לגובה ומתפתח לרוחב, גבורינו מכה בו באכוריות, השמן כורש החהיו, מ מבגינה עליוה מתנגנת ומביאה איתה את הפושע השני. הו נושא ‏ צמו כוכב ניבג'ה ווורק ‏ אותו אל ג*בורינז) הנ"ל ה"יב להתכופף או לקפוצ מעליו, או שהנ"ל יהפור לו"ל. בעיטה פה, אגרוף שם: הקפיצה ‏ מצל ליריב,: ואפטה בפופיה הקהטו: וצוד אחד אחד הלך ל נמצונור: הכוובה למקום שכפולו טוב. צע"רת. צעוד איץו 2% מתנגנת רה בכדי כלהפיג את הפחד מהיריב הבא: המצויד בשתי מהלות צ ובניהם במצלת שרשרת -. (ך יבגידו, בשפת הנינג'ה). הרביצי שבחבורה מצוייד במום ל עבר,., החמיש" הוא הצ'ופופן הגדול מכקולם. הוא צ+ [הן4 מכה איתו לכ 2 7/7 ושמנמו ונושא עמו מקל צבה, מעין נבוט ומגן (הוא בבת חושב שהוא גבר)נבטה. צ'"ר]. ישנו (או ליתר דיוק שנה) גם צד עדין שבחבורת ההשוחים. הפתאבקת ‏ השישית ‏ היא בחורה הלפקה המצוויירה - *כה שמשמשת ‏ אותה גם כמגן מפני התהפותיו הבלתי נמנצות של גיבורינו וגם כפצצט | 09 החותר ראשו של הנ"ל, אן הז"ל - במידה [ה%א -: מבצע מעשהו בב"ד3,. השביעי הוא ‏ היחיד בצל ודהקן, והו<א נוש<א צימו מהל מאורר. השמיני הוא ‏ בצעל גוף מפותח למדי נועא צימו שני חפצים בלתי מיוהים הממתתברים ליד*|ו ומהווים ‏ סכנה לציבור. התשיצי והאחרון הוא בצצם מהווה את הכפיל של גיבורינו, היות ושניהם והים בצורתם ההיצונית וכו הם ‏ אינם מפצוידים בכבלי נשה ומשחית למיניהם. הגפיקה במשחה טובה מאוד גם מבחינת הגרפיקה של הדמויות וכן גם מבחינת גרפיקת הרקצ. משחק מהנה גרפיהה : 63% ביות4 וי צל לגומרו (*אנבני צצמי צליל ] 72% גמרת'ו בהכפרות השניה שלי איתו!%+) צבין 7 2% התמדה 1 76% דיבון. לא נותר ‏ הרבה לומר אהרי סְיכום : %כ2ס הסהירה ‏ הארוכבה והמצוינת ‏ הוו של גיל, רק דבר אחד שהוא שכה לצי'ן !ה שיש קלך7 וליריבר בה מפסויים ופל מכה ‏ מוצלחת מורידה מהכח של היריב3. המשחק הוא באמת קל מאד, אול* 40 מדי, צובדה שאני הגצתי לאיש השמיני צוד במשהק הראשון. אה, כו, וצוד דבר, לדעתי ‏ המשחק ‏ אפילו לא מתחרה ב-ז15= 6 פס סאם, ד9ז; *כבופל" אותו. אבל בסיכומו של דבר גם וה לא משחק גרוצ. המח* אמוס פד פדר- 0-ו . + 3 המשא .5 0 8 43 ןיק 92| ₪1₪0 2 כברת פרים, יכות למיניתן[. אדיבים 7 תסר, כביכקהם הנשפכים פמברז צבפי 0 ל ם ואף מתקני הלונה . מספר המסכים במעשהק הוא ד גדול, גרפיהקה : 00% לפהות כמו אפ1, וממש כיף לשתק בו. 5 :1 2% % וב" ו 7% דיבגן: בא ללונה*פארק, כאן עושים התמדה 1 6% אחיים משוגעים! והו משחהק במשטתים טיכבום : 5%ם שבו תה צר אפוף חלהקיקים. יש = הקרוטכלות שאליהן אתה יכול לצמוד, רכבלים וצוד וצוד. כשאני ראיתי את המשחה בפעם הראשונה, הדבר הראשון שצעלה לי לראש זה "עוד משחהק 1 1 / משפהים.!", אבל אחרדי שלוש שצות של משחק הבנתי שור כבר מעהו אחר. משהו מרמה אחרת. אתה יכוּל ללכת או כלהוף, ולקפוד%,. כסך הבל משההק הבו זקספזהס:אא / תפפסק ספנתדב פשדאת:!)|ם בוצו: והו משחק פוקר בו יש להפשיט את מינדי (המחשב) בשלועה שלבים. בפל הור יש שני שלבים בהם השחקן יכול להמר, להשאר בהימור הנוכהי או להתחיל ‏ תור חדש (לצאה מהתור ה3|וכחתי ולהפטסיד את כל הקופף). במשהה קיימות שתי בציות: אפשר לההחליף 5 הקלפים ולא 3 כמו בפוקר האמיתי. מינבדי לא יוּדצת לרמות. 87 ההימור שלה ניתן לנחש בצרך את צרכם של ההלפים שבידה. בסך הכל המשחה מצניין, א השה, אם כי יש צוררךר בומו 5 <> ו להפשיטה ‏ לגמרי, גם בגלל אופי המשחק צצמו וגם בגלל שהמהעב משחק בצורה מאד מאדי ‏ אישית. הצלילים ד"י עלוּבים > הגרפיקה גרפיהה : 70% טובה ‏ למדי, בעצעיקר ברגצ ההתפשטות. שלליל 1 27% יי ) 1 67% אילן: רעיון המשחק ‏ טוב, אלא התמדה : 50% שבצוּעו צל המהשב הוא לא כל כך טוב טיכבום :1 2% בלשון המעטה. במשחק יש סכום כולל של 300 ליש"ט. כשמתחילים לכל אחד יש 145 ליש"ט ולקופה יש 10. התקים של פוהר ‏ אינם ‏ אותו הדבר כמו במציאות. לדוגמא שלישיה מנצחת במעשהה 2 ווגות, דבר שבדיוק הפוך מהחוקים הנכונים. המשחק צצמו משעמם ולוקה הרב מא ומן צד שמישהז מתפשש לגמרי וא השני ניצה. הגרפיקה אינה מספיה ‏ טובה ופלא שהמיקלה "פ68זבחמ:אה" הוכללה בשם של המשחק. זהו משחה מאד לא כדאי מבהחינת ביובוו המקום על הקהטטה. ₪ מש אש ₪ שש נם אש נש ₪ שש ₪ ₪ ₪ ₪ םש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ נש = נש מ מ בש = ₪ כן םד הד הד הח ןפת ד ו דח הרוה הדות הד קה הק ו ד 7 הק קדה פתיבת טסקירות > רצוי שכל הבר יכתוב לפהות שתיים - שלוש סקירות לכל גיליון. הלצטקירה צרוכה להיות באורף שפ עמוד עד שמוד וחצי של דף מחברת. כשאהה נותן ציונים הסתכל ב"מדריך" בתהילת מדור הסקירות ותו פיונבים צל פיו. ל לכתוב בעט, לא בעפרון, ואם יש לך, במדפטת. כמובן אל תשכה נהידות, פסיהקים וכו. אם השולהנות בכתה שלך לא מצופים פורמייקה, שכה ‏ משיצור הלטוריה, "תאלצ" לכתוב את הסהירה אהרי שצות בית הלפר כדי שאנהנו גם נצליח לקרא אותה. כל הצצות האחרונות הם כדי כדי שנצסוק יותר בכחיבת האיגרתון, ולא בגרפולוגיה. 1 [ [ / הפאחה ‏ יש 7% 2 מפות > ורהנד: (2 בו ו וי צד שמפטפידים 6 מפשתים,. של מבה מוצלחת בותכת 0 נקודות כל מכת הגשה מל בלחת - 30 נק'. ישן 823 ן הרבה בהאודום. השקו "קש" שו ל 00:02 מספר (רב+ של בשתחלם הכל יר ם להטח וא האשחק נחיה זז נבחמר. (ישנבה אפשרות <מילן" לנצח את אלוף הוצו ילפ מ עול ודצ גרפיקה :+ 3% .1% 2% *) נפמה צנוע מצדך. צ"ר],: ו 1 7% שביו : 2% ריבון: התלת ניימדיות במשחה נה התמדה : 0% דומה לוו שב-זא601ק מ6זהה, ג ית ומר סיכום 1 %ס שחלק האהחורי של המגרש מופיצ למצלה . צל המצר: וביותר הטן מהחלה ההדמי. הדבר <*פשרי כשיש ל שתחץ החהד, א שמשתמשים באפשרות של שני שחקבים, כל שחהן מקבל מגרש בגודל שונה. המשחק הוא ברובו אוטומטי: המחשב מב*% את המחבט שלר צדד לכפד[9 4 שח צריך רק כהכות במכה המתאימה, ארך הדבר אינן 9ל כלכר רמו שהו* בעמע. הגרפיהה והאנימציה מאד יפים וחלהים, והרשעכליל גם הוא לא רע. רק חבל שישבנם כבמה באגים קטנים, כגון וה שהנמחשב מתקרש אם לוחצים ו במנגי גיל, וכשהמחשב מכה חורה בת הסיום או במצב מטויים (תגיש כדור כר תנחיה את הכדור) התוצאה משתוללת ומגיעצה למאות אלפים. אהפסס / ...6.0.8 ג'ל: השנה ‏ הי רחוקה ומתקדמת מאד מהתרבות העכשווית. מעטים נערדו מכוהו ההרצגני של 008ת0 1 53 - ספק רובוט, לפק אדם. הרובוט %0%825 בשלה כהציל את האנושות, לפלוש לצירן של ה3ובל, כלנטרל את כל מנגנוני ההגנתה שבה, לפוצף את כל האויבים הנקרים בדרכו ולהשמיד את מרכו הציר בה הנא נמצא. הרוהוט 43 בעורת מנוצי סילון המהוברים היכן שהרגליים אמורות להתחבר. הרובוט מסוגל לנוצ ל- 8‏ כיוונים ‏ והשליטה צעליו קשה. גרפיקה : ₪25 בצורת ‏ הרני הלייור היוצאות מידיו ליי ] 75% ₪ הרובוט הוא ‏ מפוצף ‏ תותהים 1% לן - 0 היורים למל שבר ויצורים ‏ בלתי הפמחדת 1 00%ל מווהים נרצשי תחיבות: יב"מ או 15%. סיכרם + 7% ו[ ע"ר] כגון הלרה לת 1 5% = * [ שד זר רובוט ותולצים הצוהבות אהריר. ישנם גם קירות הממגנטיב אוחך אריהם ואו קשה צוד יותר לשלוב בדרטאגת שללר, וצוד וש!71ד. הגרפיקה מרשימה כיאה לצידן ההלל. המשחק עצמו מעניין מאד ליד להיות נהחיר: ביהצד כרגאי המצעבר בין חדר לחדר (ישנם צשרות, אולי מאות כאלה). א65 סהא1ף₪ / 155ַכ4תאק א1 >אשפש שפסחזד ברה: והו צשוד משחק בסדרת המשהחקים הידוצה של מיקרו-גן, שוולי מככב בהם. משחק (ה הוא בצל מטרה נחמדה ומצחיקה ‏ כאחד שהיא להציל את אשתר גרפיהקה : 5%ם וילמה ואת בנר הרברט משבי צל ד ; 4% הקניבלים לפני ‏ שיהיו צמוקה בתור צנין 5% בטנם. ‏ במשחק ‏ אתה צובר בין השאר התמלה ‏ + %שם ליך תכי'), נבנל לאו חים דר סיכום ‏ : 90% תמונה שתלגוייה על הקיר ופותה פהק ז"י לרוקן את מי הים,. נדר3 אגב לא מובן למה החצברה בחרה בשם "שלושה שבועות בגן-צעדן",האם וילמה ושות היו אמורים להנות בסיר הקנבליםסלער, [ 2 | - - 2 % 3% 2 ה ם. רן 5 8% שאר 3 סט ה ו ?ךר את וה הודם נפהגק ₪ ידועים: כגקם להורגר, השכם הורכגו, מה ששנוש צדיך צל העטש <הברותיך. צ'ר],. לכ" אהת מהמתגוששות יש כה מלויים שיורד עם כל הכה של היריב, אךף ₪ לא נפצת צ* יר" , כוהך ₪ שעיף,. ישגב ארבצ מהחיות. אהרי שהשמדתהת כופרת אחת, ואת בדרכ קשוגדת הבאה. צ ו ברים מעליך ומתהתיך נומצדידיך הוא הצומד 3-2-1. ע"ר] חצים וצוד, ואתת צריכה לקפוך מצעליהם או להתכופף מתהתיהם. לאחר מלפר נשים משתנה כלו בשהקן. המשחה נחמד אם כ לא מי-יודע-מה נאנייודצ=הכל. צ"ר5: גרפיהה !: 55% אר הגרפיקה טובה לפהות כמו ב-.א.: צל יי ג 65% צבידין 1 2% דיו ג: נהו עוךד אהד מהמעהקים, התמדה 32 65% מהצגנון המקובל כיום. אחרי פיסטב, לטיכום :כ 00% פיאטינג ווריאר, איטרנשנאל קארשה, ' אראו הקונג פו וקונג-פן מאסטר, המשהה הוא די נדוש 4 ההמכת הם (י התוווות הרגילות של הגויסטיק ל-16 הכוונים : יפ (₪ הח לחיצה צל הכפתור ו-6 בלי). המשחה מאד דומה לקארטקא של טשפל והומודור אר בגרפיקאח יצזתר שובה (לפהות לדצתי). הרקצ 13 ביחד אם הדכמום וא*נו ג כמו במשהחה ‏ הנ"ל, ₪ המוסיף ל א *ולצ*ון, הצליל לש שי הב שבעולם אבל אפשר להסתדר. לסיכום - משחק לא רע לבאלה שעדיין אין להם שום משחק "הגנה עצאמית", אר כבאלה, כמוני, שמוצפים בהאלה משההים יכולים בהחלט להסתדר בלי התוספת הוו לאוסף. שא הת 7 פזאזת 8 2 משחק ‏ פעולה מקונמי וימאג'יין, בשמ טוב ואבו הדבר קכ%ו בח משחק פעולה יפה שתורגם ממשחקי המכונות החדשים. והו משחק עם הרבה לבבות, משום ‏ מה. ע"י אסיפתם באיוו שהיא דרך, אתה מקבל אות (לכל לב - אות משלו)%, ואתה צריך להשלים סילמא, כגון ואםפס, דשם זסס ל בּיגָּון שאתה נהפצא בביה"ס יש לךר כאן חמורה %>כזר (כרגיל)+ שרנוצה לתפוסך ולהנךר אותך יצענו לסתום -ך את החורים בהשכלה. אתה צריך דברוח מ"ד*ג' האכפנוריואה <בל למרבה הצצר זיגון ה|א ?₪ הפאיסם הימיך בביה"ש. י'שנם שוד מורים. הם פמנם מסוכנבים, אך <מתלכו ישכגם החדרים שבהם תה יכשול לצעוצרם כמו במלתחות אתה יכגל לתת כהם כדורי-סל והם משחקים את לומן (הצר) מה. 4 עבמן, "שבם מספר צורות ללקיחת כבבוח. בקחד הראשון (הכתה) לדוגמא, ע"י העברת תלמידים ממקומם, בחדר השני צ"י פתיתת ארונות 3 + המשחה ו <וי תי הפרפיקה בסדר וגם השצלדלים רשיק 5 ₪ אי'נם עד כדי כר גרוצים. צל'ל 0% שבלין 7% ד'בון:! אתה, כרגיל, צריך ?להגיע אל התמדה 0% החברה שלך. אבל יש ל ב י סיכום .12% מכשולים (שוב, שר הצעומדים בדרצר כב לורים. בבל הדף ישבם לפהחות 5 דלתות. רלת אחת פאתתה נרנס דרכה, ולת ש2יהה שאתה צריך לצאת. דרעה. בשביל זה אתת, מיקי, צריר לצשות פפולה פפגיימת, שבכל חדר היא משתנה. באוען כללי אתה צריף לצעוה ‏ פה ושם, "להציף" תלמידים ממקומותיהם וכו. הגרפיקה היא תלת מימדית והי שונה בכל הדר. ומן המשחק הוא הצר כיוון שבמקורו הוא היה צל המכונות ("משחהי ווידאו" בלצו) ושם הם מעוניינים במקטימום של משחקים (ו"א הצאי שקלים) במינימום של ומן. דבר וה צושה את המעחק כלמצניין יותר ויותר מתמידים בו. 47 דיב+): תאר לעצמך משחק, שבו יש גרפיקה מקסימה (אם כי פשוטה, הלת מימדית ‏ ולא מסובכת), שליטה ‏ טובה ‏ מאד ‏ באיש, ואם אתר מחויה את הג'ויטטיק הרבה ומ1 לצד *חד האיש נס5ם"! פתתיל לרוצ וכפאהה עווב אותו האיש מאיש לאט לאטש, נקיבלת אה המשתה היה, מדובר, פפו13: במפהה פִ 5 פצים רבים שמשמשים לפעולות שונות, 5 בחדר הראשון 1 אחור כר 333| אותו לדג ותוא אנוכל אא וי 1% י, שאתה וּורק ‏ כד* להר%ג את התמנון 4 יעינם א 2 במהום אותר, אבב פעולות שניתו ?ב 5 לכא הפצים, כגוו:! חדר שהוא מלא -) יצ שמיים,. ובו אתה בריך לקחת תנופה, לקפוץצ על החבל וברגצ תות מגיצ ותה משחה לא -)- אוכיו: ו ממנו כ צנן (34ם הצלחת צד כאן או א ] אי ן ממוחעב), כדי כפתוח פתהח בקיר, ורצשות ה, להחת תנופה, לקפוץ מעל מדרגה, ההופ,.. את בחדר רל הדא9, אך טובה תמונת מסר מעשרת אלפים מילים. תר פצולה ואקשן מאשר המשהקים ממשפהת צ68%1%1 שדורעשים לגנציה, ואני אישית 1 ? את כל הדרך הזרה הבא. ג שמלרב מסוב במשחק זה ₪-21 יותר מחשבה ואינט כ ק מצדריף אותם ‏ 3% + המשחק ‏ הוה. גרפיהה : 77% המשחה מאד הקשה והל להתיאש ולהשתעמם. צליל : 52% 3" [ :1 70% :+ המשחה הוה מאכוב אותי מכמה התמדה :1 60% פסיבות. שופ "הי למשחה ברמת המשחקים סיכום 1 70% הקורמים שלהם ‏ אבל כנראה נמאס להם ממשפחת וולי ולכן רם להחו יצור חדש ומסכן. הגרפיהה הפעם הינה עלובה יהסית ‏ לשאר משחקיהם. כון שהגרפיהה ריא בסדר אבל הם יכלו לעשותה הרבה י עתר מושכת. אבל מה שטוב יה הדברים הריאליסטים במשחק לדוגמ כשפרד (וה ‏ אתה)+ שוחה בתים הוא יכול לצלו9 ואם צוזבים את הגויסטיק או הוא מתחיל ‏ לצוף, או כשאתה רצ אתה מתחיל לאט ואו ממהיר. המשחה צצמו הוא ‏ 5/7 דו קשה. המטרה במשחק היא להציל את ה...נצרה (כמובו: אלא מה, את הנעצר?) לפי מה שנודע יש למחשב בוכרון 0 ואריציות שונות כך שקשה לצשות אותו דבר שוב ושוב. ש%אז6ז / 16עסח ברקה. במשחה הוה אתה הוא סוכן השאי. יש למשחק גרפיהה תלת -מימדית מצולה, שלצצרי היא בצבצ אחד בלבד. במשחק אתה יכול לדבר צם האנשים האחרים ‏ בקומיהל. אתה גם יכול לצששות כל מיני פצו ולות נורר הלתה, בפי להטתבר צעשם ‏ הרבה כפתור'ם צ"י הפעלת הפצו לות המצוירות בתחתית המסר. כ" דעתי והו משחק די מאכוב,: כי אי-אפשר להו המיד בו הרצה ומו, והזא גם די מסובר. גרפיהקה : 94% רי34|. אתה הוא צוכן חשאי בצעיר צלילר 0% 2 התלת מימדית בסגנון שכלכבר צניין 1 05% 4 ום. אתה יבול <בהזר ן התמדה : 75% שליטה ה הדירהטציה גבל פיזון אל עטכום :1 00% הגויפטיה הולר לכפיוון הוה על המלך!, , לבין שיטת הרושציה (שמאל וימין צל הג'וי רה מסובבים את האיש במהום למצלה צל הג'ויסטיה - ג את האיש הדימה). אתה גם שוה אומר שאם אתה נתקצ בהפד: המחשב מוליך אותר ל לדבר אם אנשים דרך צורה קיקטוריסטית, השיחה היא אמנם ‏ ברמה % רת > מספיהקה בדי לגלות את הסיסמה ומספר רמוים. אתה מטתובב ומג'עצ לכל מיני מקומות מוורים, למשל אני הגעצתי לכ רליה ו שם ניפסה ‏ לשכנצ ‏ אותי להתפלל. אתה יכול להלהם עם ‏ אנשים אחרים בצורת אגרופיך או בעורת קדה שאתה מוצא. מתחת למטסר מופיצעים ‏ כל מיני אי'כונים (ציורים שמחליפים תחפריט) שמאפשרים לר: להרים ולהוריד ‏ דברים (עד 4 דברים בַּבת אהת), לירוה, ללכת, לדבר, להכות (באגרופים), לורוק ‏ דברים (למרהחק), לההפיא את המשחק ולצאת ממנו. ללא טפק משחק מעולה. ו 1*מ3 ל [ 3 <לבחור -16 כו ש אתה יכו בל . ר איקן: רוב ם, ב - ₪ שר מלוכן ביותר,., צריך <היוכר שש דשרים כבאלה, ?כו האשיו במשחק התה ואל תהרגן כ2ב*-אדם מיותרים כי ₪5 קפ = הוה מות תמותו. במשחקה גה אתה צריר להשי*2 כל צ"ד היסופ בל מפ:שעים הרצי שרוצים <הג%רגר, אחרי שהרגת אא כל הפושעים מופישים שלשה פושצים ואתה צריך להרוג את "כל מי ששולף אקדח, ברגע שריפתו..יש לן שלושר ולתוהת בכל כפצם, ואת שרי לירות ר₪ בפושציםם ול בתררהים כ ₪ "שש לך מל כל דלם דולר. בצגנרת 5% אתחה עובר צל פב" 258 דלתות. יי גם | מוכו פוצגיה שבריך לירות לצ בפל הכוכעים וכשמגיע הכרבצ הר ג | מופיע או שקה כלף או פשבה. פבצה ‏ הורגת וכפסף אתה צריך לקהת. גרפיקה : 75% המשחק ‏ בסדר ‏ אם 5% הקצבת | משצמם. צלול :2% צנין :1 70% דריבון: למשהק וה אין כל קשר לריב התמדה 1 75% צל הגדה המערב'ת, ו השטחים טיכום :1 75% המשוחררים. יש לו את כל ההשרים למצרב הפרוצ,. הנאתה העשר*ף של ה9* ירה את צריף לורן המבוונים אקדה למול פרצופך. אתה רואה בכל פשם רק 2 גרפ ייה בהנדרה וה ייככים מאד 70 ו יות שלךר נ1פימו גומר את 12 הדלתות אתה ניצב מול חבורה של שלושה להרוג אותם אהד אהד, ברגצ שהם שולפים את האהדה. (12 בתים הדש. אחפחסתם / 48 מסדהזנספה.0 א"7ך.: צוד משחה של אחבתספ? הם כנראה מנסים לצעשות כמה שיו / בד תסבירו את הצובדה שאף משחק לא הצליחה, ולא רק וה,: [ אור יש לא היה משהה בלי באגים!? למרות וא יש אומרים שגירסת ה-1258 של ק וה ה א נהדרת. משחק וה ממשיך, כלא סלפק, את סדרת הכשלונות שכרהם בתכבות ‏ משחהים. המשחק הוא עוד משחק שדומה ל-108קחהש .5 פבו אתה צר יך להרוג %-| 5 לק ית" פד י 'להשתהרוי ולצאה לחהופשי. אתת בוחר שלושה ‏ כלי בשה מתוך פמאה צשרות: %4 מכלן, 9 כ5"דזן[. הרב או משהו בלטגנון, (-3) סכין קבטנה או משהן בוזה, הקיסר צופה ב והנא מהלים אם המנוצה ‏ הוא ‏ חי או מת. אם המנוצח נשאר בהיים הוא מפנה את אגודלו ו מלב7ה, ואם הוא מת, כלפי מטה. משום מה אתה תמיד יוצא מת. כפי שהוכרתי בתחילה המשההק המשחק אינו ברמה ‏ מספקת, ואם ‏ לא יתול שיפור גרפיהה : 75% ברמתם, המתהנתים יגווצו ברצב. % יק :כ 40% יי :1 67% ד'צוך: כל החברות ‏ מוצאות לגנכון התמידה : 62% לשווה ‏ לפחות משחה לחימה אהד, כבדי פטיכום 1 0% " יי" > <וק ר', עד כבמה שאפשר להיות בתחום הוה של משחקים. פה אתה ושה כלי נשק מתוך מגוון עצום שקיים, ואחר כך ?ל בפיקה די יפה וחלהה אך המשחק משצמם כצבור ומן הצר. הפשם כו החברים מתבהקשים לשנות את הטופס הרשוון, וה ככבי 8- יה ₪" לכלו 6-4 540 דר טופס שלא הכיל את כל הפרטי 1 ודע'₪ ‏ <ותם. כמו כן כלרוב התחברים יש גויסטיה וממשק מתא ‏ לא ציינו ‏ את שם החברה המייצרת ואת הדגם! אבא מלא בר מפאד, כי מנסיונינו פפים כוהבים 9 שדנמה <-4 או מחיר הברות הוא 5.95 ש"ה לתצי שנה (3 גיליונות) או 10.95 0 מעוניין להצטרף לסינקלאב לתהופה של | חודשים, מצ וווור ו כבר ‏ הבר ותיק (הבר מסי ), אני שולח את ה ₪ 5 22 ב ו[ כתובת: רחוב: מי' 3 =- וי וו טלפון (כולל הידומת+: 0 החומרה הנוספת שיש ברשותי (מלבד הציוד הסטנדרטי), צייו חברה ודגם. אינשרפייט 7 ג') 007 שאכשררר-=ה-גה ג'יוילטיקה: וו מקרדהו מחקים 1 + / אהר.: 2 מדפסת: תואהו א די ל 0% 0 6 ----ההה--אם כונן/כוננים: הו[ מודם: הדו שש 1 הפר את מס' הטלפון וכל הפרטים) ציוד כוסף.: ב כמה תוכנה ברשותך? צד 0 אבי שולט בשפות המהשב: אחרת: במידה רבה השלם %את הטופס הבא שלח אותו לסינהלאב 5 המשחקים הטובי יותר שראיתי צל טספקטרום נכון לצכשיו: = | ם ו ו ו ו .ןי 0 4[ ו ו ררה הרט הטרה ררה ה וקה החדה החד הקי. רדה קט הטדה ההטה הרדה החדהה היה וחדדן חדוק וקחד היק חח | | ו תח תרהט דה הר ה ה רדיר וה לחה הלקת החיקה הלוחה החקל החדה ולוקל וחד הידד הירה: לד החן. ו 0 5 ל ל מצורף בואת מכתב שבתוכו: (סמן ב-א) סהירות צל משהקים / תוכנות רציניות / ספרים / חומרה(מחק המיותר) כתבה בנושא ו 2-7 תוכנית באורך של כ-3-- -] שאלות (למדור שאלות ותשובות) 7 הערות/תגובות/שאלות בנושא המוצדוו ו/או האיגרתון 7 טופס ארבעים הגדולים ₪ 7 אודעה פרטית חבד מסי שם: לשמוש המערכת: ת - 4 ששכשששכבב=ששששכבשבפפששטכםש22בששששש2ש555תששפפחססוו חוורה ה