OpenVMS – קרש הקפיצה שלך למיחשוב הארגוני המתקדם ביותר

אנו מתכבדים להזמינך לכנס המתמקד במערכת ההפעלה OpenVMS. נציג ונדגים את יכולות הביצועים והשרידות הייחודיות של OpenVMS. ונדגיש את שילוב סביבת העבודה OpenVMS יחד עם חלונות NT.

OCR (הסבר)
5 - קרש הקפיצה שלך למיחשוב הארגוני המתקדם ביותר .50/0616 260067 אנ מתכבדים להזמינך לכנס המתמקד במערכת ההפעלה פשחפסס. נציג ונדגים את יכולות הביצועים והשרידות הייחודיות של פועחסקס. נדגיש את שילוב סביבת העבודה פוושחפסס יחד עם חלונות זא. המפגש מיועד למנהלי יחידות מחשב, מנהלי פרוייקטים ולמנהלים טכניים בכירים. נשמח לראותכם ביום שלישי, ה-24 בנובמבר 1998, סלון דן ת"א. על סדר היום: 7".(-:00 7(.(--"5 09:15- 5 10:15 - 5 10:45 - 5 11:15- 5 11:45- 5 [1 5 13:15- 5 7 התכנסות כיבוד קל דברי פתיחה עסגואל פרץ, מנכ"ל קומפאק ישראל 5 0 - כיווני התפת חות ומגמות 5 51848 5 זס) ז8010זו |68וחח60ד סוט816ז5 קומפאק, ארה"ב ויזה כ.א.ל- שילוב יישומים חדשים בסביבות 5 יוחאי גל, יועץ תוכנה בכיר אורקל ישראל הפסקת קפה מה חדש ב- 7.2 06/8 13:45- 5 דר' ארתור למפרט, יועץ בכיר לתמיכת תוכנה קומפאק ישראל 00 החכ| שסעון קצב, יועץ טכנולוגי בכיר קומפאק ישראל ארוחת צהריים הדגמות 5 מסלולים לבחירה: 1 פיתוח מערכות קישוריות בסביבות 15 /חססס ו- דא פשססחוצ באמצעות 00606 655806 השם אריה בלום, יועץ טכנולוגי בכיר קומפאק, ישראל מעבר לסביבות עבודה מתקדמות עם 2000 זסקס|6ש06 08016 יוחאי גל, יועץ תוכנה בכיר אורקל ישראל 2. ניהול מערכות גיבוי 6חווחס ל - 5 /חפסס ו- דא פשסטחוצ ע"' 50101065 50805701 |- דא זס) 065וטז50 86ום דר' ארתור למפרט. יועץ בכיר לתמיכת תוכנה קומפאק, ישראל ניהול תשתיות מיחשוב מידע ותקשורת בסביבה הטרוגנית ומבוזרת עודד ברידא, מנהל טכני 6% ישראל קפה ועוגה הכנס אינו כרוך בתשלום אך נדרשת הרשמה מראש. נא אשר/י את השתתפותך במרכז תקשורת לקוחות, טל: 09-9593888 או בפקס: 09-9566172 באמצעות טופס ההזמנה המצורף. לכבוד קומפאק מחשבים בע"מ פקס' 09-9566172 אני מאשר/ת את השתתפות' בכנס 8!עחספס שיערך ביום שלישי, 24.11.98, סלון דן ת"א. שם משפחה שם פרטי חברה תפקיד כתובת עיר מיקוד טלפון פקס |והח-= 6))67' 3115070175 קומפאק מחשבים בע"מ ת.ד. 2033, הרצליה 46120, טל. 09-9593888 פקס. 09-9566172 !ו.3.00והס6.עשת