OpenVMS – פותחים חלונות לעתיד

אנו מתכבדים להזמינך ליום עיון בו נסקור את ההתפתחויות האחרונות במערכת ההפעלה OpenVMS ושילובה עם סביבת Windows של מיקרוסופט.

OCR (הסבר)
05 - פותחים חלונות לעתיד יום שלישי, 26 באוקטובר 1999, מלון דן אכדיה, הרצליה קומפאק, רח' דפנה 9, א.ת. רעננה |ו.30.60קוחס6.וו בי 1 או מתכבדים להזפינך ליום עיון בו נסקור את ההתפתחויות האחרונות במערכת ההפעלה ₪55/ח6קס ושילובה עם סביבת פשסטחוש של מיקרוסופט. קומפאק ושותפיה דואגים לכך שגם בעתיד תשאר 58/חסק0 הסביבה האפינה והזמינה ביותר למחשוב ארגוני, כולל יישומים קריטיים, עם שילוב טבעי ויעיל לסביבת המחשוב הפופולרית של מיקרוסופט. יום העיון יתקיים ביום שלישי 26 באוקטובר 1999 מלון דן אכדיה הרצליה על סדר היום: 00 0 5 -1]]( 09:15- 0 10:00 5 10:45 - 5 11:15- 5 11:45 - 5 12:15- 0 התכנסות וכיבוד קל דברי פתיחה עמנואל פרץ, מנכ"ל קומפאק ישראל 5 תס 0 - כיווני התפתחות ומגמות סוכ ,ות8חזס30 אזפו 8 זט 8 00 ,06/5 זסז 1ה06ח86ח3!/ 855חו5ט הכרזה - שרתי אלפא ל- 6ח6-חטוח זוהר פוקס, מנהל קו אלפא וקבוצת 8-58|65זס, קומפאק ישראל הפסקת קפה דואר רשום: סיפור הצלחה של שילוב ךא 5שספחו ו- 15/ח6קס רון זיסן, מנהל פרויקט דואר רשום, רשות הדואר [6חח8ת0 6זטו= 06/1815 ד"ר ארתור למפרט, יועץ בכיר לתמיכת תוכנה, קומפאק ישראל ארוחת צהריים 13:00- 0 13:00-5 13:45 - 0 14:30-0 15:00- 0 2 מסלולים מקצועיים לבחירתך: מסלול?למפתחים - בשיתוף מיקרוסופט 60 - טכנולוגית הרכיבים של מיקרוסופט לארכיטקטורת הפיתוח א פשסטחוצ דורון זוהר, פנהל מוצר כלי פיתוח, מיקרוסופט ישראל 0 510610 [8ש15/ - סביבת הפיתוח של מיקרוסופט למערכות פתוחות דורון זוהר, מנהל מוצר כלי פיתוח, סיקרוסופט ישראל סביבת הפיתוח של קומפאק ל-510010 |1804/ למפתחים על 18/ח6ק0ס מירון ברקן, יועץ תוכנה, קומפאק ישראל שילוב סביבות %085חה6ק0 ומיקרוסופט באמצעות !601 אריה בלום, יועץ תוכנה בכיר, קומפאק ישראל מסלול ניהול מערכות כלי ניהול ביצועים לסביבות הטרוגניות גיא פלג, תמיכת תוכנה, קומפאק ישראל חסוחספסח: ניהול אירועים ואוטומציה בסביבה הטרוגנית ניתאי ברזם, מנהל מוצר, הד- און מערכות מחשבים שיפורי ביצועים ב-7.2 0760/85 ד"ר ארתור למפרט, יועץ בכיר לתמיכת תוכנה, קומפאק ישראל שירותים למערכות קריטיות ד"ר ארתור למפרט, יועץ בכיר לתמיכת תוכנה, קומפאק ישראל ההשתתפות ללא תשלום, אך מספר המקומות מוגבל ונדרשת הרשמה מראש . אנא אשרו השתתפותכם במרכז תקשורת לקוחות קומפאק, טל. 09-7623888 או בפקס. 09-7402547, באמצעות הטופס המצורף. לכבוד קומפאק מחשבים בע" פקס. 09-7402547 אני מאשר/ת את השתתפותי ביום עיון )אחספ - פותחים חלונות לעתיד, שיערך ביום שלישי, 26 באוקטובר 1999, מלון דן אכדיה, הרצליה שש פשסק - ירט (מןם (כרוה חברה תפקיד כתובת שלפן ‏ | - 00 רכ |ו8וח-