DECUS – הכנס ה-10

תכנית הכנס

OCR (הסבר)
0 58 ישראל הכנס .9 הפר איגוד ‏ המשתמשים במחשבי דיגיטל כ %ף 6 כל יום חמישי, כ"ד בניסן תש"ן, פו באפריל ספפו פפל חהל39% ₪ ל ₪ 8 59 מש תוכנית כנס 0605 יום חמישי, "ד בניסן תש"ן, 19 באפריל 1990 גני התערוכה, תל-אביב 0 הרשמה במרכז הקונגרסים קפה ועוגה על רחבת הרש 0 מליאת בוקר (באולם העגול) צבי רובין - יו"ר 005 ישראל אססטקחו 1 81885, יו"ר ספסזטם 65 גיל ויזר - מנכ"ל דיגיטל ישראל 101 08110 זסוק, נשיא דיגיטל אירופה מרעזרויצמן 0 הפסקה שתיה קרה 0 מליאת בוקר (באולם העגול - המשך) הרצאות אורת: "על כמויו ואיכויות" פרופ' ישעיהו ליבוביץ, אוניברסיטה עברית "%'1990 6 18 5000555 זס] עקס!0תגסס 1 שם01מ6 זיי 6 וג םוקמ [8ח0וו4ותסוחן קש 100 דיגיטל ג'נבה 0" הפסקת צהריים ארוחת הצהריים (אולם טרופי) תתקיים במשמרות כך שניתן יהיה לשלב בזמן זה גם סיור בתערוכה. 0 קבוצות דיון לבחירה: אולם ו "066 1 מק [-א1- 11" 60 מס דיגיטל אירלנד ם *1-א-411 בישראל" אורי אדלמן, דיגיטל ₪" הם- אולם3 ₪ רוני בלוך, דיגיטל ב "קישורציוד תקשורת זר לסביבת א" בני אניגל, לן-נט אולם4 ב "בחירת כלי 6485" רס"ר זיו מנדל, צה"ל ב 61 קסו6ט16 50/16" "90/8 116 זס] 5)מסותתסזוטמ דון פיינברג, דיגיטל אולם 5 ב "שימושי תחנות עבודה בעיבוד תמונה ו-6ות 1 [868][" זאב בוימל, משרד הבטחון ם "שימושים בתחנות עבודה להקלטות וניתוח עבור מערכות מבוזרות" משה אטיאס ומשה אייל, אלתא ם' "מערך המיחשוב של מרכז מנהרות הרוח בתעשיה האוירית" רפאל רוסי, תעשיה אוירית אולם 6 ם "דיגיטל מכריזה על מוצרים חדשים" שלום אלקין, דני גז ויוחאי גל, דיגיטל "אבטחת מידע: 5.2 1/5 והלאה" שלום אלקין, דיגיטל סוור בתערוכה קבוצות דיון לבחירה: אולם 1 כ "100092 ם0ו5900תגזיך" 0% 080065גכ], דיגיטל ארה"ב ב "4101606 ה00ו18ק6וח] 5תסו91סו!קק ה" 5 800, דיגיטל ארה"ב אולם3 ם "קישוריות וביזור - חלום ומציאות* הוממיה הלוי-סגל ופנחט קלי, אגד ב "התפתחות השתות מקומיות הטרוגניות" ירון קשת, משרד הבטחון 0 100 0 אולם4 םב [ופוכ 16 הו פפושסטפוו"; 0251/10 |ה6ומתסזושת 6 וחס1, דיגיטל צרפת םב "אספו6כ םו ווא!ססך י סו כ "ו60תו0 תו הסקקטפ גת ] אוסזס116* 05 ) [1/:0086, דיגיטל ארה"ב אולם 5 ב "מת"ט - מתקן תרגול טקטי של בסיט הדרכה חיל הים" סא"ל שלמה מרקל, צה"ל ם "יישומי וד 63 תחת .451" דוד טיבר ואריה גייזלר, מב"ת אולם 6 ם "הערכות ענף התקשורת בישראל לקראת שנת 1992" דיון בהשתתפות פורום מנהלים בכירים ממשרד התקשורת. ב "6תק6וחם 86] קפתו!גזקטוה[" מתי מונהייט, דוגיטל סיור בתערוכה כיבוד קל על רחבת הדשא קבוצות דיון לבחירה: אולם 1 ב ")תסותתסזוטמש |גוקוכ 6 הו 67/7" 6 ומס1, דיגיטל צרפת ם "כיוונים ומגמות בעולם ה-אזאוש" דיר אריאל פרנק, אוניברסיטת בר-אילן אולם1 ב ייישום מערכת ?1 על 68 / א" איש חיל האויר ב "מערכת לתיכנון אימונים בחיל האויר" איש חיל האויר תרשים סביבה אולם4 ם אזסאסותגז] מסווגזק6)ה[" ו תק1056, דיגיטל גרמניה ב "יישום מערך התיב"ם בצה"ל" רס"ן אבי פריד, צה"ל א ו אולם 5 ם "הפתרון המשולב של דיגיטל בתחום ה-[כוס" גבי לוי, דוגיטל ם "ז0 ממנוף עסקי" מוטי סרובסקי, דיגיטל אולם 6 "0116908 160002 66106 זת 061//,. דיגיטל צרפת כ "56908 8816" שלום אלקן, דיגיטל סיור בתערוכה 0 ארוחת ערב (באולם טרופי) יהודית רביץ בתכניתה "מופע אביב" (באולם העגול). א ייתכנו שינויים של הרגע האחרון חברי הנהלת 8605 צבי רובין - תעשיה אוירית אריק פישל - בנסת ישראל שמשו טלר - משטרת ישראל נחם ביי - מיגר גרנות יצחקי קורן - דיגיטל ענת כרמי - מזכירת 08005 ישראל ב 1 7 5 = 0 /שי 5 ישראל