מחשב על לשירותך – מבצע לאקדמיה ומוסדות מחקר

דיגיטל מציעה תחנות עבודה ל Number Crunching לגרפיקה חזקה 2D, 3D, לשיתוף בעיבוד מקבילי-PVM, CAD/CAM ועוד, במבצע מיוחד לאקדמיה. מאי 1996

OCR (הסבר)
% 8000000000 0000 ו ו ב בצא 8 = ששה צביר- יי ל - ל ל: ס 5 א 00000000 0000000000 6% +9 ו ּ -- | מ ריעל לשירותך מבצע לאקדמיה ומוסדות מחקר דיגיטל מציעה תחנות עבודה ל- שחוה6םות6 זסכגמטאז לגרפיקה חזקה כ-2, כ-3, לשיתוף בעיבוד מקבילי-זא/יע, 620/61 ועוד, במבצע מיוחד לאקדמיה. התחנות מבוססות על טכנולוגיית 64 ביט (חומרה ומערכת הפעלה) עס תמיכה מלאה ב - (16 [864) תסו8ו66ע 666ת6זא. | 088 166 02 5201092 526 04016 016077 | ת85)200םק41 / 0 12 = 19,990 8 / 90 6606060 5א2 648 0 | 14,489 5 | | 399 00 א - 648 5 7 9 | 329 5 פא | 6008 6 טי ל סל 265 2% | 668 2.200 / ה % 100 22 18 68 23 פירוט טכני בדף הבא. 2 ב המחירים הנייל הם למערכות אזא)ז. -- 26500 הסוחוח 60 1הסותהסזועטה= או 51800870 סחד 6 ,1671800ח!-0501 אואט/גחקוה וו חס 5 אפליקציות רבות מוסבות לסביבת ךא 5/ש6!0םו/. כל התחנות מאפשרות גם הרצה בסביבת א פ/טס|6חו/, תמורת דמי רישוי. המחיר כולל שלוש שנות אחריות: שנה באתר הלקות ושנתיים ברמה של 121916 סן פעטז6ת 200 0 חסוז5%3ב3ּחקות האס אזאש - ופוופוס %אא/ 500 מסוז454ק| 0 ההק 15506 46כ) 5ן לזא 400 וס ?]א 333 וס 266 106% (כ6 61/12 חס) הרו כן 63 8 +1 83 :6306 [סשש] 66עמיד (כןג1 [61 חכ6) 560000 68 96 (3030 07211 מס) [1.606 36 18א 2 וסו16א 18א 04 1 6 או ופגי1. 0186 2-013 40066 סוה זט 51-קא21 שצוז) [אסא-60 18א 600 ץקסו 1606 /1161561/ 0:0 שווטא (אטץ ,11-א ,]סז ,.1ח6קס) כו3 שק ,665 ואד 0 וס 233/ 255 חסוזבּז5הּחק!וה = :668ט[6ח1 86ה46%ע א[א - [פוופוכ 300 וס 235/ 255 תסגז5הק|א 1 ה[כק1. 15506 [טכ 45 לון]א 300 זס לם]א 233 א6106 (ק61 011 חס) הגופהץ ₪ 16% +] 16% (203160 611 תכ)) ג!6ת5660 וא 1 :66 [676] סעצויך ותש 18 64 1.05 0% 46666700 105 51-כא. 21 6צוזו) ואס60-8 13א 600 קכקסו 0 010/11630561/ 0010700106 וז[ טא (א ,11-א ,]א ,.01ח6קס) 3ה06 ,065 אופציות נושפות: 0 שסותס!א 60107 "15 0 סזסטוהס!א זס601 "17 0 ס"סזומס!/ 60101 "20 5 חחסוותסות ע6010 "21 00 ץ רשג 18 64 0 סותסגת 15 128 קיימות אופציות נוספות: כרטיסים גרפיים 131/61 2 136 24, דיסקים, טייפים ועוד. 9 תוקף המבצע הוא עד 51/5/1996 9 ניתן לחבר מסופי א דרך הרשת. 9 המחיר כולל 3 שנות אחריות: שנה באתר הלקוח ושנתיים [010ו 10 הזנטוטז - () ניתן להשלים את השירות ל-5116 /ת(). 9 המחירים אינם כוללים מע'"מ 9 המחירים לפי דולר שער יציג 6 הובלה ומיסיס כ"5% 00-00-00 ו מחשב על לשירותו מבצע לאקדמיה ומוסדות מחקר דיגיטל מציעה תחנות עבודה לד שחו6מו6 זסכותטצו לגרפיקה חזקה כ-2, כ-3, לשיתוף בעיבוד מקבילי-]אשק, 0/64[₪1 6 ועוד, במבצע מיוחד לאקדמיה. התחנות מבוססות על טכנולוגיית 64 ביט (חומרה ומערכת הפעלה) עם תמיכה מלאה ב - (16 [64) 661800 66 מ6זאם. 8 6 2 50501002 826 646116 16107 | ב0ס:35)80ק1 | 08 ?ד ממ > 7 | 420 690) 600 6980 2108 | 6403 0 "814,489 ]38 400 א | 68 0 ל בו 8 | 608 6 35 5 215 265 28 - 6408 200 484 כ" | 180 220 או | 68 2213 כ פירוט טכני בדף הבא. ן מא המחירים הנייל הם למערכות אזאוזז. | [ 0500 הסוחח 60 / אפליקצי א 8אוסחו. הפוסו שח ליקציות רבות מוסבות לסביבת "דא א]|אש 51800970 החד 6 1071806ח!-ז50. | אואט/חכ] וו חס 5וח5)0/ץ5 ו כל התחנות מאפשרות גם הרצה בסביבת א 00/5ח1/, תמורת דמי רישוי. המחיר כולל שלוש שנות אחריות: שנה באתר הלקוח ושנתיים ברמה של 1210108 0+ תזטז6ן -ח/ְ/-/- 0 ₪ ש- תוכנית ה פֶקוחו אזאזו כוללת את התוכנות הבאות: קומפיילרעם: 6 : ו 0 5 + ,0( חגווסי] 610366 ג[טוז1 ,77,90) סי " בת פיתוח אינטגרטיבית 12861056, הכוללת ממשקים גרפיים ל- ' ְ % סו טכ 6, 6 1666066 67088. / 1 0 0% ' מספר משתמשים בלתי מוגבל. | / גי / " ספריות מתמטיות: זאאכו של דיגיטל (וכן 6גא, .188א1, לא ב- 8וכות66מכ). 7 (.1211) זתגכוו] ב[81]א [666ח16א: |הוופוכ, + א 4 /ץ זס] 6[266![והכן 36 רווקס 65מוטסיכט5 [1163הוחטו[1ות 01 165בוכו. זכ[106/ 1.167 1516 8 6 0 מו 65ת1זווסזכןו5 .1166016[סזג ההכן1ג 4['5זוטוכ 6 ,501678 נמ16פע5 1 6 אא %זשש501 בת16כסיכ ת3186 [6תג: במ516ץ8 11067 .6 5 1 ' 4 שתופ665סי [3חפופ 0 7 ְ סדרה נוספת גדולה של ה , ל + ל 3% + סביבה חלונאית למשתמש ( כ )תשומהסוושת:] 12656002 הוסגותס | / 1 ו = 7 5% וטוא (א1]15ץ ,01 מסק0ס) 3 הכ 7 2 ₪. לבדיקת זמינות אפליקציות 0 4 מידע על מערכות מדעיות "א -/ .ושטעט//:כן!זו|! | 2886 6גתסצ1 וטו *, 0 ב0161131.60. 5110 הכ אצואו//:כן11ו! 110660161 351100 1ק1 >> ו ב 30 1911 ,135 6הג[םס 5 , יא 0 .1101 טטר //:כן11ר 0 [רהוזג1. 6כןב1/ סכן גו 0 ו אאא //:כןו| | 176 1091 ו זר ככ /סכן 110/13 /80:ו 6 | ₪ שועט//:כן]ווה! | 116811025ק קה . /ותסס.[זוש01. 1819הז41//:קוות 6 או 1810051 116ד :154 1 ₪1 4 10166001 11681103 / 9 % : 5 : 7 כן. 1154- אוש // יק | 5 ג , | וסות6ו "1 , ב הגור[ 10 הו-36ו/ 0/8 .10.66 טואוו-16//:ק שו 21 /ק1010/68/ו. /מוס6. [הזוטו0.ארגרא//:כן!זר. 166 + 5617675 156נכ-ו6) ₪ % ל 10 6 6ב ו6ט6סיי ו .% ו |רהטר[. 0 אא // ות | ְ יס 16611681 11001 > [בח זג]. שרבוכ)13/ 1 ו ו א :כו / 0 / % 4 % 6 9 4 1 | 4 / % % + נודה לך אם תפיצ/י ₪ את המידע גם לידידך יי / 8 9 ועמיתך באקדמיה. א לד 1 לפרטיס נוספיס.: 2 והחס16.006.0רח.118ז. 6931 גב[ אס-ח6כן.1שוץ ‏ יגאל בךאליהו, דיגיטל , והז. 1 5116604 סרת. 516 משה שטרן, דיגיטל 1 וו5,)166.60)רת. 18 אע בע"מ. שרותי תקשורת שיווקית 4.96 4 ַ3