מערכת תוכנה מנהלית ופיננסית "עדי"

ע.נ. שאן דע-רום מידע-יהודה

OCR (הסבר)
ו חבילת התוכנה "עדי" היא מעהכת פיננסית מוכללת, הפועלת על מחשבי 10/8 לסוגיהם השונים. המערכת מיושמת באמצעות בסיס נתונים טבלאי 8, תוכנה לניהול מסמכים סז וכלי יוסי" שפותחו על ידי דעירום. המערכת פועלת בצורה שוטפת א אצל לקוחות החל מחודש ינואר 1988. ₪ ור --- (ראה רשימת לקוחות בהמשך). המערכת ניתנת לרכישה ולהתקנה באופן מודולרי. השתלבות: = במערכת קיימות תוכנות המאפשרות שילוב מלא עם מערכות חיצוניות. > המערכת היא רב-חברתית, ומאפשרת שילוב מלא בין החברות השונות החברות במערכת. > מאפשרת שילוב ושימוש בנתונים משותפים בתת-המערכות. > כוללת מערכת הרשאות. גמישות: > המערכת היא רב-מטבעית. המערכת רב-שנתית. המערכת כוללת ספריית מדפסות. מרובת משתמשים (888ש-1ה01וא). מאפשרת שימוש בנתונים זמניים לדו"חות. מחולל דו"חות רב עוצמה. מחולל מסמכים. > כוללת אופציה לבניית תפריטים למשתמשים על ידי מנהל המערכת. פשטות: > נתונים מכל תת-מערכת משמשים לכל המערכת. > צדו1וסאת ק.זפ מאז1-אס > לאחר תהליך קצר של למידה, הפעלת המערכת נוחה ופשוטה (גם במעבר ממערכות קודמות). הקשה על מקש או סידרת מקשים תביא תמיד לאותה תוצאה. קיימת אפשרות הסבה נוחה, הכוללת העברת חומר של שנים קודמות ממערכות אחרות. הכוללת: מבנה פקודה דינמי. ניהול חשבונות היררכי. מאזן בוחן. דו"ח רווח והפסד. דו"ח מקורות ושימושים. מע"מ/ניכוי מס במקור - רישום אוטומטי. דו"חות מע"מ// דו"חות ניכויים, ניתוח יתרות. חישובי ריבית על יתרות לפי גודל יתרה. ימי ערך. חסימת קלט לתאריך או לברטיס, התאמה לגילוי-דעת 36. תנאי תשלום שונים. אפשרות לניהול הכרטוס בכל מטבע נדרש, איזון בכל מטבע ובכל צורת היוון. > חלוקת שנת עבודה לפי תקופות רישום רצויות, הפקת מאזנים לתקופות ביניים חודשיות / רבעוניות / חצי-שנתיות. שימוש נרחב במחולל דו"חות. איפיונים אוניברסליים. דו"ח תשלומים גזברי. דו"ח גבייה ותשלומים. תזרים מזומנים. תשלומים לספקים. הפקת הודעות תשלום/ גביה. ניהול אובליגו, כולל נתונים ממערכות אחרות. ספרייה מסודרת של ספרי קופה. הפקת קבלות והוראות תשלום. טופסי הפקדה, ערוכים לפי דרישת הבנקים. קליטת המחאות. שטרות לגבייה. העברה בין קופות. הכנת טופסי הפקדת המחאות. התאמות בין ספר קופה לכרטיס קופה. אפשרות לניהול מטבע זר. התייחסות ליעדים תקציביים/ תמחיריים. תפוקות / תשומות. מחירוני תשומות / תפוקות. מעקב ודיווח תשומות/ תפוקות לפי יעדי תמחיר או באופן כללי. ניהול פעילויות תקופתי. סדרות תקצוב. בקרה שוטפת מול ביצוע בפועל. השתלבות בהנהלת חשבונות בקלט ובדו"חות. קלט מרישום עבודה, ממערכת רכוש וממערכות חיצוניות. סוגי הלוואות שונים. הלוואות מטבע זר. טיפול בעמלות (הקצאה, גוביינא). הלוואות במטבע ישן (לירה, שקל ישן). ערבים. לוחות סילוקון. דו"חות פרעון. שיערוכים לכל תאריך נדרש, חלויות ריבית (קבועה או משתנה). ריבית - שיטות חישוב שונות (30/360, 365/ 31 ועוד). תוכנית קלט בהנהח"ש המתייחסת לנתוני המערכת הרלוונטיים בהנהח"ש. יצירת נתונים מאזניים ורישום אוטומטי בהנהח"ש, = סוגי רכוש שונים. = עלויות. > ניהול פחת (מאזני, לצורך מס, תמחיר) לכל תקופת זמן נדרשת. = דו"ח י"א. = פחת פיננסי מצומצם. = בניה אוטומטית של נתוני מאזן והעברתם להנהח"ש. > הודעות חיוב/ זיכוי. = רישום אוטומטי בספר הנהח"ש. > הפקת חשבוניות. = חישובי ריבית שונים לחובה ולזכות, והפקת חשבונית על הריבית באופן אוטומטי. הפקת חשבוניות לפי גורמי-חוץ. יומן ומעקב חשבוניות. תנאי תשלום שונים. מורשי חתימה. חשבוניות במט"ח. סדרות של חשבוניות. מודלים שונים של פורמט החשבונית לפי הצורך. פרעון מדידי. המחאות דחויות. > הכנה אוטומטית, תוך התחשבות בניכוי במקור והתאמות לתשלומים קודמים. הפקת המחאות או הוראות להעברות בנקאיות. > צפי תשלומים. רישום אוטומטי בהנהח"ש, > התאמות בנקים. התאמה לגופים אחרים, * התאמה בין חברות שונות באותה מערכת. * התאמות יחיד/ יחיד, יחיד/ רבים, רבים /רבים. * קליטה בצורות שונות (תקשורת, ע"ג מדיה מגנטית, ידנית), > מעקב רציפות בטופסי הבנקים. * ביקורת ריבית. : התאמה בתוך כרטיס פיננסי. ניתוחי הפרשים. ניתוחי יתרות. ניתוחי עסקאות. שיוך תנועות לעסקאות. התאמות בשלב הקלט בתתי-המערכות השונות. > אפשרות להתחשב בהתאמות בכל המערכות הגזבריות. תמיכה בכל סוגי המדדים. תמיכה בכל סוגי המטבעות. ניהול סדרות במדדים שונים. חישובי ריבית לפי תאריכים ו/או סכומים. 5 מדדים ושערי מטבע חזויים. נתוני כתובת, שם ומאפיינים נוספים. ניהול אשראי לברטיס. ניהול כרטיס במטבע כנדרש. ניתוחי יתרות ספקים / לקוחות. הפקת מכתבים אוטומטית לספקים / לקוחות. > הפקת המחאות והוראות להעברה בנקאית. ניכוי מס במקור לספקים (דו"חות ניכוי ואישורים). גיול חובות. הו"חות גבייה. חישובי ריבית אוטומטיים. חוליות קשר השייכת למערכת התפעולית והפיננסית. אוכלוסיה (כוח--אדם): * בניית טבלאות נתוני אוכלוסיה, כולל טבלאות כלליות (מוכנות מראש) ופרטיות, לפי צרכי המשתמש, * שליפות לפי חתכים רצויים. * קשרים בתוך האוכלוסיה. * ניהול מאפייני אוכלוסיה גמיש (הגדרת משתמש). * ניהול הסטוריה של מאפייני אוכלוסיה. * דו"חות מובנים, למשל: שינויים בהרכב האוכלוסיה בתקופה מסוימת. ניהול אוכלוסיות שונות. מקור לרשימת עובדים ברישום העבודה, רישום אוטומטי לפי תקן. שליפות לפי חתכים שונים. העברה אוטומטית לתמחיר. רישום ברמת חברה. תורנויות, סידור עובדים למקומות בעייתיים: תכנון וביצוע. (נכון לשנת 1989, המערכת בכתיבה) מערכת שיווק: (כתיבתה הסתיימה) ניהול מתוחכם לפריטים בכל חלקי המערכת. תחשיבים והפקת הצעות מחיר. הזמנות ומעקב הזמנות של לקוחות. ניהול ומעקב חוזים. מחולל תעודות משלוח וחשבוניות. התאמות בין הזמנות, תעודות- משלוח וחשבוניות. ניהול הקשר הרלוונטי למערכת המלאי. ניהול פריט/ לקוח (תיאור, מק"ט, מחיר, הנחה וכו'). ניהול חשבוניות המתחדשות אוטומטית בכל זמן נתון (לדוגמא: חשבוניות שירות). ספריית מסמכים/ לקוחות, בעיקר לרשתות שיווק (חשבוניות, תעודות משלוח). מחירונים, הנחות ואשראים. ניהול מבצעי מכירה, הנחות מיוחדות. ניהול מכירה בקונטיגנציה, סוכנים, מקבלי תמלוגים, עמלה ללקוחות (כגון ארגוני קניות). מערכת ייצוא וייצוא עקיף. שילוב ושימוש מלא במערכת ובתתי-המערכות של החטיבה הפיננסית (לקוחות, אובליגו, אשראים, מטבעות ומדדים, גורמי-חוץ וכד'). קשר בין חשבון לחשבונית. הגשת בקשה להצעות מחיר מספקים. הזמנות מספקים. מעקב הזמנות מספקים קליטת תעודות משלוח וחשבוניות ספקים. התאמות בין הזמנות, תעודות- משלוח וחשבוניות. ניהול כמויות של ספק, משתמש, ולחיוב. ניהול תיקי יבוא. פריט/ ספק. ניהול מחירוני ספקים, מחירים לפי סוגי חישוב שונים ונתונים אחרים. קשר לניהול מלאי כספי ופיזי. שילוב מלא במערכת הפיננסית, תוך דגש על המערכת התקציבית. קליטת הזמנות ייצור. פרוייקטים. . קליטת נתוני ייצור בעקבות ביצוע הנבהה₪2 הזמנה או באופן ישיר. ביצוע חלקי של הזמנה, תוך אפשרות לשמירת היתרה, אם נחוץ. ניהול פסולים. מעקב ביצוע לעומת תקן. שילוב במערכת המלאי, ניפוק ומשיכה. קשר להזמנת לקוחות. קוא ו-8ק]א. מעקב אחרי פריט או אריזה ספציפיים. טיפול ב-פש ד56. ניתוב. תמחיר. קבלת תנועות משיווק ורכש. ניהול מלאי של קבלני-משנה. ניהול מלאי קונסיגנציה. ניהול מחסנים באתרים שונים בעלי תפקוד שונה. > איתור פריטים במחסן. > קליטה מספקים וייצור למחסן נדרש. 5 תעודות-משלוח בין מחסנים. . עץ מוצר לייצור. עץ מוצר כללי וספציפי. דגמים שונים למוצר זהה. עץ אריזות למוצר. העתקת עצים. מידת העמקה ע"פ הצורך. סגירת ענפים בעץ ופתיחתם לפי לוח זמנים. כמות נטו ופחת משוער. תחשיבים המבוססים על עץ המוצר ומערכת מחירי חומרי הגלם. > תחשיבי ייצוא בהתחשב במכס, מס קניה, בוטוח שער והטבות אחרות. * רפת. גד"ש. > מטעים. קיבוצים: > גלאון > בארות יצחק * חמדיה > סעד > פלמחים כפר דניאל אפיק שדה אליהו משואות יצחק צובה 3.0 3000 מפעלים: מכון תערובת מתמור בית מטבחיים מרבק מנפטת השלום מנפטת כותנת הדרום מאווררי גלאון חצם בארות יצחק דלתות חמדיה דע"הום ספירות מלאי לפי זמן, פריט ומיקום. "דע-רום" הוא בית-תוכנה ולשכת שירות של משקי הדרום. בית התוכנה הוקם בשנת 1979 למתן שירותי מחשב ופיתוח מערכות תוכנה. צוות האנשים כולל 15 מנתחי מערכות ומתכנתים, המספקים שרותים לכ507 משקים ומפעלים ולכ-40 מחשבים, המשרתים מאות משתמשי-קצה. הציוד העיקרי בו משתמשים הם מחשבי חברת "דיגיטל". סביבת הפיתוח בשנים האחרונות היא מחשבי פואץ / אגצ /.10114ס, בסיס נתונים טבלאי 808 /.1ד01זכ, תוכנה לניהול מסכים ₪88 /.101141כ וכלי יחודי, "כלי יוסי", שפותחו כאמור על ידי "דע-רום". דוגמאות למערכות שפותחן: מערכת פיננסית "עדי". מערכת מנהלית למתמור. מערכת לניהול ייצור למתמור. תוכנית תפעול למנפטות כותנה. מיחשוב מועצת הכותנה. מערכת לבתי-אריזה. מעבדות חלב. ועוד.... (3503030000 מתג פוא ,אזצ ,פואץ ,מסא ,זג דוסוס "0 א האמ אד סםתם תת 6000 דאמואקזטסם ג דוסוס דע-רום שירותי מידע משקי הדרום בע"מ ד.נ. שיקמים 79813 טל: 08758302075 פקס: 087587592 המידע שבפרסום זה הוא נכון, לדעת דיגיטל, לתאריך הפרסום. ייתכנו שינויים במידע האמור, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת. דיגיטל אינה אחראית לטעות או להשמטה בפרסום זה.