לשיאים חדשים. דיגיטל

מערכות Alpha של דיגיטל מובילות ביחס עלות/ביצועים. יתרון ה-64 ביט. ה- Unix החזק ביותר. טכנולוגית PCI כסטנדרט

OCR (הסבר)
יותר ש-6,400 יישוצים זמלינים 5 ענות אחדיות 5 מערכות הפעלה עונחת שהעובי הסו+ב )החכוה : 0 לגו צבשרתים ותחנות העבודה ממששבחת אלבא מיישמת חברת דיג'טל טכנולוג'ה ייחודית, המעולבת עוצמות וביצועים של מחשבי-על עם ערוצ' תקשורת ומארזים האונייניים למחעובי 6ק, בסטנדרטים בין לאומיים: ארכיטקטורת ₪6 ביט > +?חו 300 ערוצ' תקעוורת 61ק > חמיכה ב-3 מערכות הפעלה (5/ח6כ0 ,אואט ופוס ,ד פצוסטח:עש) השילוב של תכונוח אלה, מאבשר למשתמשים ליישם מערכות מיחשוב מפחריות או טכניות ביחם עלות /ביצועים ללא תחרות וכן להבעיל ייעוומים תובעניים הדורעוים מחעובים עם ביצועים גבוהים במיוחד. יוחר מ-םם4,ם יישומים זמינים היום למחעובי אלבא. מאות בח' תוכנה בארץ ובעולם מסבקים למשתמשים יישומים בכל תחומי המיחשוב הקלאטיים ובתחומים חדדשים גם יחד. בניסתם של מחשבי אלבא לעולם המיחשוב קבעה סטנדרטים טכנולוג'ים חדשים ועויאים חדעוים, בביצועים ובעלות /ביצועים האובייניים למעובחח מחשבי אלא בלבד. אלבי אירגונים המעוחמשוים היום במערכות מיחשוב המבוסטות ער ארכיטקטורת אלבא בבר נמצאים בעידן חדעו של ביצועים ועלויוח מיחעווב. אוחם אירגונים הבינו כי טכנולוג'ית אלמא שברה אח כל השיאים הטכנולוג'ים ומתחה דף חדעו בהסטוריה של עולם המחעובים לשיאים חדשים. אלבא. פסע 5ב סוה ₪0 == == == ב == ב ב ב ב=== == == יפות בארץ 3 1000 +6צז56ב3 וק!ה 6 4000 ז6עז356 חק!ת כ +ז6עו506 טסו א'וסשש ז6עז56 קנוסיוט א'וסשש 5 0 4 : . : 1 --> ₪ / 1 סז תנואת 8 : לוא 233 ו ₪2 לוא 16 = = ₪ 6 א 83 12-6466/2 מא 8 16 8 8 2 28 51 016-כ ו 1-08 5 8 - - 1 חס/קוו1 ) 326 שו[6) ז6580סזכן זט ז669)זכן חש , 5 אש <צ ה ל 0 ל -* 6ותקקט וכח 6ההזס]ז יק 5 07 4 300 סו כ 0 - ו 2 5 0 סו קט : - ₪ 1% 0 מ 8 18 / 000-070 00092₪ת57 ה 2229 0% 5 מו | פקקוסמקת ו , : 9 - א 1 מה ו 0707070707 <פות שומדשםק5 % 3% - - 8 2 2 5 / 10 / 0 08 (ש) זוא לכו 1000 א 1000 אוו 5 זז 1/0 / % א 512 . וא 192 8 7 סוחשו תוטוחואג[א 1 00077 1468/2008 7 7 3 68 4/1 -- ג 015% תויגת ([164'/ זשתוכ!ו-> תו + 4 13/6 2 כ 1 5 113/96 ל 4 תבו 1/6 המטרוואג:]א . 310 01/5158 1 ,אוסזא 11% 7 ,אוסוא 0 2 75 = 40 01/18 1 ,10 5.1518 ,וסוא [0 3 7 7 חססקט סע הונתס6 .ו[שחץ ,112121 זשחזשו!זן ,כ[6/1] ,56-91-2 זפומ *"שחו חמשא ,712121 ,זשתחשז] ,9651-2 (הסוובזטק ות 6 ותנוגתו או + שחו ה6א10 , **609 651056 ,12581 , **50-51-2 ]1 : ל 2 1% 0 5 עּזווְבּוובּט3 0ף:מ/ע1:1ו₪6!:30 0 [ככי 25517 זטתזטווות - . . 1 ,זשתזש!1:1 זטזבט[:6 15 חטקכ) "50 0565067 :פשל הר 0 סא (אזא] [וקוכ1) "'זשז5ט1-) שק הוחו 0 [חסוזקס , זחש הזש תווח |ההמחטו!] ‏ זססיושז סוט, | |החזשוא6 |החסנוקן , זהשנתשטנחו:ו השוע זססושו סוט ה 5שז1ו631] ןוכנה [גבה עו 1 ות ות316ץ3 >1סנתש , נמשזפץ5 זטאוסכן 1חג6 16 שהוטקס! זסש חש 31!0] הסושוח ,קוור זסו! 158 וסנחשות ,6חג[כ 236%[ 5651 :60 ,וצו וס 68% , כזז א (11['5) ץ|קקןט5 וששצסכן 6]כ!נזקןותזזהוחש [גחסוזקס שהוטקס! זסחש ,60116 1:00 , הסותשות 206 מששסווג (1175) ץ[כןק5 זשאוסכן 6[כ!וזק והתשותופט [בחסווקס א =אססחו ,15אטחטק) ,אזא |ג'זוטוכ א פאוסשחואו ,15אשמשקכ) ,אזא) וזועוכ 5זסעז56ה קוה | . ])/ ע 0 8400 +6שז356 ח0!/ 0 8200 +6ע3567 !4 ,68 4/233 ,4/233 00 2 1 5 שוחה 4/233 2000 זס6עו56ב3הקות ו₪ח5516 1 5 ,648 5 ז6עז507 56וזכז16ח= ז6עז56 !13ה6וה1ז3ק6 6ה₪ חשו 8 5/2500 חב 0 ה 5ז6עו56 סטסיופאזסט 2 5 20 - 4/275 4 ו 75 מ 5 סקט 8 6 חי | ופט > וט 2 סז קט : שק 01 זשמותטור לזז]וא 300 0 זוא 300 ]א 250 לוזוא 275 , לוא 255 ,זווא 275 - / 6 חכו 60 83 90 .606-כ א 8 .6ו[66-] א ₪ זכ זטכ 318 3 6ו[66-] א 16 /6ו[66-כ 3 16 ,1-666 3 16 /636[6-כ1 13 16 1-66 63 8 6466-כ 613 8 ששחול|נתסש 13 96 ,2-646[16] 13 ₪ .666-] א 8 זספפש >זכן זטכן 113א +5/ .636[6-] א 16 ([120:6 חסי/קוו[6 ת0) שו טו[206) /66ה2-6] 13 16 /666-] א 16 665807סחכן זשכן 13 66/4חוכוהוס6 13 96 זספפטטסזק זשכן 18 4 66880סזקן זשק 188א 1 | ז060580זק זטקן א 4 ו 4 1 6 08 : ו 5 ד שב בנ ה 8 ד רמ ץע מ ה : מש ל 6חטקט 6717 זשחנלוגש-ח1 הז סק 7 0 ו 0 5 4 0 סו קט 0 סו כ 5 סו קנ 5 קנ 0 ל 77 ק 309 ג : 4 /- 277.1 2041 13 2 00 ודוה הר ב כב בשי .ב 0 : 9 0 . 2 500 ; 414 206 . 250 % 220 . 0 0 8 5000926 8 0 כו 1 ץ כ 1 0 כ 3 8 שזשטכ) 03 192 1.2 0/6 תו .1 ,0 +הטרש וט אא 9 ,סו 0 1 .2 כ\] ,50:51-2 3131 , נהוזס6 .ו[סתצ5 ,שחו השאטך ,1 1] .|שתתג6זשוו] .[0 111 .=:תשפסוכטזק .2551 . כן א 1 ,01 ,12591 , זטתזטווום ות חס ו 5016 [116וג .58 06516 ופט ]תו !את 60 [נחסזקןס , זהשוחהשפגהוגות |והחטו[1 , זססטטז סזט. .כ11א , זהטוהשטו:הג:וח ומשזפעה שזסוחשז ‏ ההטזפעה ושאוסכן שווטהט ₪66 ,הסוחשות 06 תשטסןוג] הסותטחו ,קג-אוט זסר] 1188 0|6וזקןוהתשזתוחט [:הסוזכס ,טתוטטס!] זסח6 תשצט!וג 617 קוא (119) ע[קקטפ וטאוטכן 1 טס כ 6 )ןץ כן11 2 סנ ק!) > ₪ 0 5.158 5 0 כו 6 טסו כ . 3 סו קז 7 טסו כ 7 סז כן11 6 סו כ 2 טס כו (10061א 4-6 וס 618 0361 2 9 9 20/0 160 6/0 2100 6[: 172 013/650 3 : 01/%66 1.2 %- = 18/66 132 [כןכן:1 ,זשהחשו[זזן ,6112 ,0591-2כ /-] ,56251-2 ₪81] ,פוסן3 150 8 ,אזסוב סי 3 שחו ה6א10 16105606 ,2551 ,5081-2 ו שחוו! השאס ,12121 , זשתחטוןז ,אזסוא 184 8 ,אוסו 6 108 .1 .זא .3091-2 2] ,5081-2 15151 60 .סקפ 1 ,[טתחהו[6ושכוין ,1/1 ,סע 1 ,וסוכ ,2581 תושו ב ו 5 04]6 נפסצ סח 50116 [ט![1ווג ,4515 1205316 :אשי 0% 51 66 הו6ז53 זטשוסכן 166631 וו הגו [המחשון1 וסס6ז סוט תשש1110:] סתחשוח ***6ת3]כן 6%::כ! 56:51 [1₪44) ,ואו 1101 618% ,16112 ]השתהה [בחסוזקס ‏ קחוטטס! זסה6 מששס|וג] 591 ,646116 2060 ,הסושםו 66 פהה6ז3ע3 16כז01רת:13 6 !זאו 50[ א .(1125) ע[קןקט8 זש אוסכן 01216 ותזשזהזחט 8 160וקמ6וח: [המסוזקס 31056 6שחסכ-[6₪ ,שסוטס8 זשאוסק 6וקזוטות זחו הו !הזכ ,הש רטק ה הגרה |נהזטגן1 .סכ סוט , או ,18112 שטוו 55 16סוחשז , המטז5ץ3 זט טוסכן 66 06 לטות 0 משצסןו הוושו ,האופ וסון טוקס טחוטטס| זסחש תשטסוו] 076 קואפ (115) ע[קקט זט יאסק 6[כןוזק ווח 4 סז קז 2 816ז9/1:00 3 סז 11 4 סז קז 106 2 2 0 כנ1 + (08)ז1א שכז) 1000 א 1000 אמקאזז 479 סז כו 6 זז קז 9 ו קוו 15 סו זסותטתו מזטהחואג ןת 6206 015% ותטומואג1 (1011 /ושחולכ1ש חו) וזו א[6ח3 ,5 וסרן 6156 ,כז תא 61 51 ,6606 12062 , סשות 206 משטסןו 16כן זכ חחוש זתוח |חסוזקס ,קהושקס] זסיה6 מששס!וג] (1155) ץ[כק טפ זט אוסכן = ולזצוניייווייי-ח/מם/-/-//////////2/////-/-/-/- תכ ראשש ב-ריהחההה'ידדהההה : 5 6זה 50 (שזוסו שו הג זא ב אוס|)מו) מז תטק) ,אזאזז [טוטוכ כ הט .אואט שוכ א עצס|6חו/ ,15א/חשק) ,אזאז [גזוקוכן זא השססתו ,5[אשח6כ) , אז]א/ז [וטגטוכ אוחשזפע שמוווזטק) ו ימומ 93' א[%/1 השק2)- ו 5: נגוקנה. 00 5.2 האזש אא ומעו + 3 אן : | 2 בור זב ור זו6 שחו אי4061ג] קמוגזזי ואקנו גוו וו וה ד א 900 [6סו 3000 6שםפ הסוזב513אזס/ ₪65%5166 6 250 הסוזב351חכ!2 הוסו5131א'וס/ ן%0א₪65 ?]ןא 275 ?א 200 83 12-6346162 613 16 .06ג6-] א 16 83 12-6406/2 3[ א 16 ,1-646116 א 16 16 7 06 ו ה כ 4 ל 3 ל הפו ה 477 5 - ה 2 7 6 ש , 1926 06 - - "מא 512 ל 42 132 13/66 100 18/8606 2 12 ,61חו[000 11183 6-10 - ספ 18 1 510 110/15 ,3108 זא 1 650966 , **אכ15 ,1ככ:] ,ושחזטווו: .2101 ,111!167061 הו-)!!נוכ] :50251-2 וג א **טחוז! חש .0 ,12א-א21 , [8-א.21 ,21-86 ו זוה טף-טטוס הו-ז!וטכ[ ‏ טרמשזכ ט5 ס6|6][ו] ,0-5א:21 ,864טכן סו[6טג: 0ו6[141- 510760 5-ו יי 1 ,שהחשו!ז זכ ושחטווום ,שטוו [כוכז וטחזשווטו "םר 12005]6 , שהוצוס0הו]3 אאוכן שוג ו א והשז3ץ5 5116 [666הגש)). :ודא וע 56 1116 [666 הץ61/ 6 [כית ּ ּּּ -=-‏ '-- השק אזא ושוכר ,החש ,אזאש !פופו "א פס 6חוש 24% 513105 !ה החבּ 4/166 200 הסוזבּ51ב3ּחכ!ב2 0 200 הסוזב3513חכ! וח5%6ע5 הסו%ה51)'וס/ ק0ס+א065 4/233 200 הסוז513א'וס/ ק0+א065 [|6ע6.ו-עוזהם 3 / 066 : 8 0 --- .0 5 זנ 0 ?וא 233 ?]א 160 לזא 100 0 .6ו[1-60 13 ₪ 3 6366/512-כ1 13 ₪ 1-6 א 16 8 6860/512- 8א 16 3 2-6:6[6/512] 13[ ₪8 ,1-66 א 8 ([ו0כ] חקור > תס) שלוה 6ו[6:) ב ו שו - קוו 77 צר ו 18 +- ו ו : 2 5006920007 כ 2 208 זי ;וו 0 6992 000 הת . 7 4 2.00 ו 5 5% ., 5 --< = %ו 2 92 שוותסתר 0 8 07( אש ל 14208 שכן) 1000 :1000 6 הק אוו ה 380 0 958 ה א 192 3 66/]א 132 :1 154 1 ,51018 01/15 2 שחו השא ,112121 ,זשחש1!1:] הג-ז|וטכו חו-ז|וטכ ,5-א:21 ,64 6ג1א 817 ,0864 סוט עו[ טן)=60תטז5 , זשחזשגןו:1 1 ,זשהזשה!ז:] 6חו511:6!0 אפוכן התשזץ 1116 |6ששהגגט), :דד או ב[כא ,15 השק) ,אזא11 [וטוטוכן 1 5וס|6חו/ א 192 315 3 .3/%66]]א 132 01/15 1 ,זסו 18 1 .3101 זי 1 שחו משאסך ,112121 ,זשחזש1[1:]-חו-זהוטכ 5-כןא.21 ,133516 60| א ,64 [שגזא 4171 .6864 0 ץזו[טף-0שזשוה חו-1[וטכ[ ,*"שרתשזכןט 7 160ון[וי1 ,זשתחשווז ,שח 1316 1360[ אאוכן 556 116 66 6הווו6 ג :דא ןכ זא )מו זזכן [16-4 הצרו( 5, 5 זו 0/ן ה טות6תז הוטנחואו:31 6 :> 615% הזג ותואו 1 10141 וטחוכןב6 חו) זג אשת גכ[ 1/)2 ורתוא 1 חסקקט 10 ( וזו טטו]ח60 נמטוחוצו:ת) וז[ גת 6 6[ זט 10 עזווטה!ובעבּ חפזה/ע1:ווטב/!6 (15גחשכן2)) הסקקט> זטזפוו[6 אא 120 ווח ומר 6זט₪1] זן[וכ[ וגה השו11 5 ספה 50/1 >וח516ע5 שחו שק ) * אזא 1 4-66 ו 5 וקא 420 מסויזש אזא 1 כו 7 9 א א 3 ! 5 ו ב שזו 111% תווח וקו גו א שה וג ו גה ד ל / ה יל 66הההזס)!ז66/26זק פהסו%ב+51א:ס/ 200 1 2 | 10 | 5 | / י , 00 . אמוי : 0 / 1 5 1 לי + חסוום51 בחקיה . : : 0 5 6 200 | . : 1 2% / 8 : - / ! : 1 יל --4--- 5 70 - עלות יחסית : ו | מ ו / 1 67 4 ה לח == ---. 0 - | 200 1 יק 233 הפו + חסווהזס החכוה | 2006 | 125 | 100 200 0 - 7 עלות יחסית 6והּש:)50 ששחה ] ה 1 605% הוצאה שנחית בשעוח על נ | הרת 1 / << מששששששש "היה / ן 55 קף מ 0 83 + ל ב סק ₪ ה ו מו 3 0 0 20 10 שעות בשנה למשתמש / דיג'טל: מובילים ביחם עלות/ב'צוע: + ו דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ בית דיגיטל, צומת אכדיה הרצליה 3 46 ת.ד. 2035 הרצליה 120 46 טל. 593222 - 09 ף] [- ו 5 5 8 = ב 5 5 כ 5 5 5 -] ₪ 5 ₪ 0 ₪ ד] 5 ] ש ב= שמות המוצרים והחברות הינס סימנים רשומים של החברות עצמן