פתאום, תחנת העבודה שלך תבצע את היישומים ללא כל מאמץ.

תגיד להם, שאם הם רוצים את זה מהר יותר, שישיגו עבורך Alphastation

OCR (הסבר)
אם לפעמים, ביצוע קייש ומיים על תחנת העבודה שלך נעשה כמו באמצעות פתאום, משחק זה, כדאי שתבדוק מה תחנות תהתחנת העכודר העבודה "' מ4.519710ק/ 4 של דיגיטק שולך תכצע שכ דיגיטל תוכל להפעיל בקלות, במהירות ועלא ייטוונזויםו 8 כל מאמץ את ה:יש ומים התובעמים דר ד ביותר בתחומיס שונים כגון במם, 64 כ נואנוץ. 2 - ו 5 ו- 76458‏ נייש ומים מדעיים רבים. יתרונות 0 יכולות לעשות עבורך. באמצעות תחנות העבודה החדשות אלה מושגים על ידי שימוש בתחנות העבודה ההדשות " מ02851280:0ק41 המצויידות גס ב- 6720/65 "7 מזסזפתטטוסע - מאיציס גראפייסם מהיריסם במיוחד המבצעיס גראפיקה דו-מימדית ותכת-מימדית במהירות הגבוהה ביותר בהשוואה לתחנות העבודה האחרות. צוווה] אסודה ד5החק.וה שפא פווד 858 אהסד5ה5א 0 אזוש | 255 רוכי5131ב רוכן!/ לייעווכויםו כתרוונזי 5 5 כסה6=, סה6וא במוסף לכך, תוכל לבחור את סביכת העבודה 2 0 רו513%1ב רוכן!/ 0 רו1+:51ב רוכן! המתאימה לך ביותר ליישונוים תוכעניים כנויורוד: (400001172- .33.3(/1712. .266(/712) 500. מסנזםז5.מו/קן 1 : י7א פטוסשתוץץ, אזאש, 5 מסק0. לפרטים נוספים, אנא פנה אל אחד משותפינו העיס קיים, או ישירות לדיגיטל כטל. 02-5293222 או וני באמצעות האינטרנט .מס0סש.]/60721)2 70מ61תסת דיגיטל איתך בכל סביבה , ז בינתיים, לא מורא. העבודה תתבצע... זה רק יקח הרבה <ותר זמן. לא חבל? 7 7 6 ןתיי 6 שקיע 2" 4 25 0 03/70 שק /2/// ושעי 7/0007 שק 0-2 7 של 0.5092 ו 7/0 ולת 9/0 0% ל 0% ₪ עשי שש השש * הטוקיר 0/2 0 7 0 הביצוטים טול גת הבודה 058 0 המות תנגי 6 דלהם, שאם הם רוצים תגיד להס שהמחשב שלך הגיע לקצה גבול היכולת. תגיד את ור 0 ה ר 8 / חר להם שמערכת 32 ביט לא יכולה לעבוד מהר יותר. ספר להם על מערכת וגה וגה 0 מ9.5780:0ק1 4. - 64 יט המשחררת כל צוואר בקבוק בסביכת ₪4, ו ש גו עכו ר - << אסודהוד5 וק ו , "500 מ20270.518110. "פ שש , 516 ועוד. תגיד כהם שתחנת העבודה מ913170.ת1 4, משתלכת בקלות וביעילות עם כל מערכת אחרת המחוברת לרשת ומספקת > .600 סוס וה .אס ₪5 קחוש יחס עלות/ביצוע ללא תחרות. תגיד להם עוזה ישכנע אותם) כי תחנת העבודה מ00ז513 41048 יכולה לקצר בימים ואפילו בשבועות את זמן התכנון והפיתוח כץ שיוכלו להגיע לשוקן מהר <ותר (181860 סו טחזוד). ואם הס עדיין לא השתכנעו, / ₪10 ספר להס גם על שרת: "טיק 4 רבי העוצמה ועל התאימות הגבוהה. הצע להם להתקשר דיגיטל. איתך בכל סביבה לאחד מכתי התוכנה, או ישירות לדיגיטל בטל. 09-593222, או באמצעות האינטרנט. .11/.60שו600ס/מוסזסות