הבחירה הנכונה – כללי התנהגות עסקית בחברת דיגיטל

ערכי יסוד: יושר, כבוד כלפי הזולת, הצטיינות, מהימנות, עבודת צוות

OCR (הסבר)
הבחירה הנכונה כללי התנהגות עסקית מחברת: דיגיטל מרץ 1995 יר ירי יך - א וריו ל ברק ו ברק 2 ברק ב ברק 5 ערכי יםוד . מערכות יחפי₪ 2021'₪<==-שבב ו חוקים לנית התאגדוח .2 מקורוח ודו 2 !ערכי יסוד יועור אנו בוחדים לה'וח ישרים בכל המגעים העפקיים ובכל העסקאות עואנו מנהלים ולהתמיד בדרך זו גם כאעור מערערים עליה. 6 בראש ובראשונה, אנו ישרים בכל פעולותינו; זה עס זה, עס לקוחותינו, עס שותפים לעסקים, עס משקיעים, ספקים ועס הקהילות שבקרבן אנו פועלים. ₪ איננו ישרים במובן הטכני של המילה בלבד, אלא אף שואפים, מעבר לכך, להבטיח כי הרשמיס שאנו מותיריס אחרינו הנס ברוריס ומדוייקים. 6 אנו מחוייבים להתנהגות אתית שברמה הגבוהה ביותר, ונמנעים במודע מכל פעילות היוצרת ולו את הרושס הקל ביותר של ניגוד אינטרסים. כבוד כלבי הזולת אנו מנגינים יחפ של כבוד כלפי הכל המחבטא הן בדברים והן במעשים, וכן אנו מבטאים הערכה כלבי מגוון האנשים העובדים עבורינו ברחבי העולם. ₪ אנו מתייחסיס זה לזה בכבוד הדדי. מעשינו, התנהגותנו והגישה שאנו מפגיניס מבטאיס באופן עקבי את החשיבות שאנו מייחסים לכבוד העצמי וערכו של כל אדם ואדם. 6 אנו שומרים על אווירת עבודה נאותה המבליטה ומחשיבה את כושר ההבחנה, הנסיון, התרומה וההשתתפות המלאה של כל עובדינו. 6 אנו מחוייבים להבנה, הערכה ושמירה על צוות עובדים המשקף את ועונה על צרכיהס של מגוון לקוחותינו ושל השווקים בהם אנו פועלים. הצטיינות. אנו מצטיינים בבל מעשינו. אנו שואמים בחקיבות לסמנדרטים הגבוהים ביותר של איכות, על מנח שנביק את הערך הגבוה ביוחר עבור לקוחותינו. ₪ לעולם איננו מתפשרים בשאיפתנו להצטיינות, לשביעות רצון הלקוחות ולהצלחת החברה. ₪ אנו קושרים הצטיינות בהפקה עקבית ורווחית של תמורה הולמת לכספם של הלקוחות. ₪ אנו שואפים להצטיין ולהיות תמיד הטובים ביותר בכל תחום שבו אנו בוחרים להתמקד ולא נתפשר על פחות מכך. גלהינענוד אנו עומדים במילחנו ובמעשינו. כאשר אנו מחחייבים לעעוות דבר-מה, אנו עושים זאת בהחלטיות, באחריות ובהק- דם, כך שניחן חמיד לסמוך עלינו. 8 אנו נוהגים בזהירות בניסוח ובקיוס התחייבויותינו כלפי הלקוחות וביננו לבין עצמינו. ₪ אנו מבינים כי אחרים מסתמכים על התחייבויותינו ומצפים מאיתנו למלא אחריהן. כאשר אנו - מנסחים התחייבויות כלפי לקוחות,עמיתים או אחרים, אנו אחראיים אישית למלא אחריהן. כאשר . . איננו מסוגלים לעמוד בהתחייבות כלשהי, אנו מודיעיס על כך מיד. % 4% . ל ל ₪ תמיד נקבל על עצמינו את התוצאות של מעשינו, התנהגותנו ודברינו. / = עבודת צווח. אנו עובדים בצוותא בכוח כישורינו המשוחבים. אנו מקשיבים, בוטחים, משתבים ומגבים אח חברי הצוות 7 5% . 7 = = == האחרים אנו משחמשים בנתונים על מנח להג'ע להחלמות מהירוח וליישמן ביעילות. ₪ אנו שומרים על דו-שיח פתוח וכן בכל דרגי העובדים בחברה. ₪ אנו מבינים כי דו-שיח אינטנסיבי ובונה הינו בסיס חיוני ליצירת צוותי עבודה יעילים וכי זוהי הדרך הטובה ביותר להבטיח את יכולתנו ליצור ולספק פתרונות עסקיים ברמה מעולה עבור לקוחותינו. 6 כאשר מתקבלת החלטה ונקבעת מטרה כלשהי בחברה, אנו עובדים בשיתוף פעולה עס האחרים על מנת להשיג מטרה זו. ₪ אנו מכירים בעובדה כי מטרות החברה הן עליונות, ועולות בחשיבותן על מטרות קבוצתיות או אישיות. חחדשנות. אנו מעודדים ומעריכים בתרונות 'צ'רתיים לצרכי הלקוחות. איננו מהספים לבטא דעיונות יחודיים ולנקוט בעולות שונות על מנח להביא לבחרונות מוצלחים עבור לקוחותינו. אנו מעריכיס ומעודדיס חדשנות ויצירתיות. אנו מנצלים בהצלחה ובאלגנטיות את הטכניקות הקיימות והחדשות על מנת להגיע לפתרונות עסקייס חדשיס ולשרת את צרכי הלקוחות. ₪ אנו פורצים ומפתחיס שווקיס רווחיים, שבהס אנו מוביליס. 6 החברה מייפה את כוחנו לקחת סיכוניס מחושבים לאחר שקילה זהירה של הסכנות והרווחים הצפויים מכך לחברה. ₪ אנו מתגמלים על הצלחה, ומצפים מכל צוות העובדים ללמוד גס מאותם נסיונות אשר לא הצלי- חו למרות מאמצינו הכנים ביותר. הצלחת הלקוחות אנו מפייעים ללקוחותינו ולעוותבינו בעסקים להעשיג את מטרותיהם העסקיות באמצעות ידע הנצבר במערכות מידע, נפיון חעשיית', קשרים שונים וייעוץ. אנו שואבים תמיד להעויג אח המתחרים בכל הנוגע לשביעות רצון הלקוחות. ₪ אנו מחוייבים להשביע את רצונס של לקוחותינו ושותפינו ברחבי העולס. ₪ אנו תומכים ומסייעים ללקוחותינו להצליח בסביבה התחרותית שלהם עצמם דרך פתרונות עסקי- ים חדשניים, מערכות מידע, נסיון תעשייתי, קשרים וייעוצ. ₪ כל מאמצינו וההחלטות שאנו מקבלים ממוקדים ללא פשרה בהגברת יכולתנו להבין ולענות על דרישות הלקוחות ועל ציפיותיהם. קבלת ההחלטה הנכונה האתגר של חברת דיגיטל היה תמיד ועדיין הינו להוביל את התעשוייה בשאיבה להצטיינות - לשאוף להגיע אל הבחרונוח הטובים ביותר עבור לקוחותינו חוך שמירה על מידות האתיקה הקפדניות ביותר. יושר הוא היפוד שעליו מושתחת חבדה זו. זהו אחד מערכי היפוד הקושרים בינינו, ללא קעור למיקום הגיאוגרבי, לשבה או למנהגים. עם זאת, לא המיד ברור מאליו כיצד להחנהג ביועור. קיימות מספר שאלות בסיסיות שאתה יכול לשאול את עצמך על מנת לבחור בדרך הנכונה: 6 האם פעולה זו עלולה לפגוע בעסקים בטווח הרחוק! ₪ האם פעולה זו פוגעת בשמו הטוב של מישהו! 6 כיצד תיראה פעולה זו בעיני המנהל שלי, בעיני עובדיס אחרים, בעיני בני משפחתיז 6 כיצד ארגיש אם מעשי יפורסמו באמצעי התקשורת! 6 האם הייתי מרגיש שקיבלתי יחס הוגן לו היה המצב הפוך! כעובדיס בחברה בינלאומית אנו מוצאים עצמינו לעיתיס במצבים מורכבים ביותר. המורכבות נובעת ממנהגים שונים הרונוחים בארצות שונות או מסטנדרטים שונים הקיימים בעסקיס ובתעשיות שונות. מדריך זה מספק סקירה כוללת של אמות המידה הנהוגות בחברת דיגיטל לגבי התנהגות בעסקים, תוך הכרה במורכבות ההחלטות שעליכס לקבל. מטרתו להנחות את התנהגות העובדיס בינס לבין עצמס וכן להנחות את העובדים בנוגע להתנהגות עסקית מחו לחברה. אוסף כללים זה מתחשב במגוון הרחב הקייס של נהלים עסקייס הקיים ברחבי העולם, כל עוד מנהגיס אלה אינס סותרים את ערכי היסוד ואת עקרונות האתיקה של חברת דיגיטל. חוברת כללים זו אינה מכסה את כל המצבים האפשריים שבהן אתם עלוליס להתקל. היא אינה מחלי- פה את מדיניות החברה הקיימת ואת חוברות הנהלים הקיימות עבור תפקידיס שונים וארצות שונות. אנו מצפיס מהעובדים ללמוד אותה ולהתאימה אל המדיניות, הנהלים והמנהגים העסקיים המתאי- מים לכל תפקיד בחברה. כאשר מתעורר מצב שבו קיימת סתירה בין קיום כללי האתיקה של החברה לבין השלמת מהלך עסקי מסוים, יש לנסות תמיד לאתר אפשרויות חליפיות אשר יאפשרו לכם לבצע את המהלך. עם זאת, בכל המקרים יש לנהוג לפי כללי האתיקה של החברה, מבלי להכנע ללחצים המופעלים עליכם. השלכותיה של התנהגות בלתי חוקית או בלתי אתית עלולות להיות חמורות ביותר. החברה עלולה להקנס בשל כך, לאבד קשרים עסקיים או לפגוע בשמה הטוב. העובדים האחראיים למעשה עלולים לאבד את אמינותס כלפי החברה, וכן יינקטו נגדס הליכים משמעתיים הכוללים פיטורים ואף הליכיס משפטיים או פליליים. כללי האתיקה להתנהגות עסקית בחברה מחזקים את מחוייבותנו כלפי אמות המידה האתיות אשר הנחו את חברת דיגיטל מאד היווסדה בשנת 1957. קריאה, דיון והבנה מלאה של אוסף כללים זה יסייע לכם בייקבלת ההחלטה הנכונה". במצרק מלפ' 1 - מלערכות יהפים בעפקים מערכת יחסים כנה, פתוחה והפגנת כבוד כלפי הזולת הינה ערך יסוד המנחה אותנו בעסקינו. עלינו לשאוף להגיע לסטנדרטיס האתיים הגבוהים ביותר בכל המהלכים העסקיים שלנו - בינינו לבין עצמנו, עם לקוחותינו, עס השותפים השונים שלנו, הספקים ואף עם המתחרים. עלינו לחרוג אף מאמות המידה המינימאליות אשר נקבעות ע''י דרישות חוקיות. יחד עםהתחשבות במורכבותם של מנהגים מקומיים שונים, דרישות עסקיות, ריבוי מערכות יחסים וחידושים טכנולוגיים, עלינו להבטיח כי מעשינו אינס מובילים ליצירת הרושם של עסקים בלתי-הוגנים, של גילוי מידע חסוי או חשיפת עצמנו או החברה לסיכונים. חברת דיגיטל מתגאה גם ביחסיה עם הקהילות המקומיות ועם התקשורת. אנו מאמינים כי מסירת מידע מדויק ותמיכה במאמ- צים כנים של הקהילה מהוות השקעה חיונית בעתידנו. עס זאת, הציבור רואה כל עובד ועובד, ללא קשר למעמדו בחברה, כדובר של חברת דיגיטל. לכן, עלינו להיות זהירים ביותר בדברינו ובה- תחייבויות שאנו מקבלים על עצמינו. לקוחות הלחץ להצליח עלול ליצור לעיתים מצבים המעלים שאלות אתיות כגון מהי ההחלטה הרצויה עבור הלקוח, ועבור דיגיטל. לדוגמא, מאמצים להשיג מטרות שנקבעו לגבי הכנסות עלולים להביא אותנו בהיסח הדעת לקבל על עצמינו התחייבויות בלתי מציאותיות באשר לביצועי המוצרים, זמינות המוצרים או זמני אספקה נדרשים. אס אתם מנסים לסגור עסקה, וברגע האח- רון הלקוח מבקש דבר מה שברור לכם כי אינכס מסוגלים לספק תוך פרק הזמן הנדרש. אתס מגיעים לחילוקי דיעות עם עמית לגבי הכוון הרצוי בפרוייקט מסוים. אתם עובדים בשיתוף פעולה עס חברה אשר היתה בעבר מתחרה של דיגיטל, אך אתם זקוקים לחלוק עם חברה זו מידע לגבי מספר מוצרים חדשים. מגיעה אליכם פניה מפקיד ממשלה המעוניין לדון באפשרויות העסקתו בחברה, בעוד ששניכס מעורבים באפש- רות של חתימת חוזה ממשלתי. פנו אליכם מאמצעי התקשורת בשאלה לגבי שינוי המפרט של מוצר מסוים. מגיעה אליכם פניה מארגון קהילתי כלשהו המבקש מימון מחברת דיגיטל. האם את יודעים כיצד לשמור על האתיקה ביחסי עסקים? אין ביכולתינו לעמוד בהתחייבויות, הדבר מביא לתיסכול מצד הלקוחות. תחושת חוסר הבטחון העולה אצל הלקוח עלולה אף להביא לביטול העסקה או הקשר כולו. לכן עלינו לשאוף ולאסוף את כל הנתו- ניס ולהציג את המידע באופן המדויק ביותר. כל ההסכמים הפנימיים או הסכמים עם צד שלישי חיי- ביס להיות סגורים לפני קבלת התחייבות בפני הלקוח. עלינו להיות מסוגלים למלא אחר כל הבטחותינו. כאשר אנו מגלים כי איננו מסוגליסם לעמוד בהבטחה מסוימת, עלינו ליידע את הלקוח על כך בהקדם האפשרי. לאחר מכןעלינו לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להקטין את מידת הנזק. מטרתנו היא לספק מוצרים ושרותים באיכות גבוהה במחירים, ותנאים תחרותניים, וזאת מבלי לפגוע בסטנדרטים האתיים שלנו. מחויבות זו ליחסי עבודה אתיים, אין פרושה להיות כנים אך ורק במובן המילולי, אלא גס ברשמים שאנו מותירים אחרינו ובהשלכות הנובעות מדברים שאנו אומריס. השמי- רה על האתיקה ביחסי העבודה דורשת מכל אחד ואחד מאיתנו מחוייבות אישית לעמידה בסטנדרטים אלו. עובדים בחברה חברת דיגיטל שואפת תמיד ליצור מקוס עבודה שבו הפרט זוכה להערכה, להקשבה וליחס של כבוד. אנו מאמינים כי למידה, התפתחות ויצירתיות אישית, נשכרות מאווירה מסוג זה. למרות שאנו מתמוד- דים עם תנאים של חוסר יציבות כלכלי, פוליטי ועסקי, אנו מחוייבים עדיין כלפי ערכי היסוד של החברה. אנו נשקיע את מאמצינו בשמירה על ערכים אלה בכל מעשינו - בכל מקום, בכל תפקיד ובכל דרישה עסקית. עלינו לשאוף ולעודד חילופי רעיונות, דעות ונושאים באופן פתוח, ברור, כן ומיידי. תקשורת בעלת אופי כזה תסייע לנו ליצור מערכות יחסים יעילות יותר ולהגיע להבנה טובה יותר של תנאי העבודה ושל איסטרטגית החברה. לדוגמא, גם כאשר מועדי היעדים המתוכננים לוחצים, עדיין נשאף לשתף בעבו- דה את כל חברי הצוות ככל שהדבר יתאפשר. על מנת לשמור על אווירה נאותה בעבודה, עלינו להיות מסוגלים לבטא את דעותינו מבלי לחשוש מתגובות שליליות. תגובות מדויקות, כנות ומסודרות על ביצועים הן חשובות ביותר ויש להגיב אותן גם כאשר הדבר דורש מאמצ מיוחד. חשוב ביותר למסור עובדות ולא שמועות, לכבד את פרטיותס של האחרים ואת סודיותו של כל מידע חסוי. עלינו להקפיד גם על מחוות קטנות ולהודות לאנשיס אשר ביצעו היטב את מלאכתם גם אס הדבר הינו חלק מעבודתס השגרתית. עקב התחרותיות השוררת בשוק, עלינו להשקיע מאמצים עליונים על מנת לפתור בעיות ולפעול ביעי- לות כחברי צוות. מאמף משותף זה דורש מאיתנו להיות כניס וישירים זה עס זה, אך מבלי לפגוע ברג- שות הזולת. עלינו להקדיש זמן לדיוניס פתוחיס בבעיות עסקיות לוחצות ובפתרונות האפשריים, ולב- סוף לתמוך בפתרון שהתקבל בדיון. עלינו להבין גס את הדרישות העסקיות של החברה ולפעול על מנת להבטיח כי כישורינו מתאימים הן לדרישות העבודה הנוכחיות, והן לדרישות בעתיד. שותנצים הצלחתה של חברת דיגיטל תלויה במערכות יחסים עס גורמים חיצוניים נוספים. מחויבותנו האתית כלפי הצד השלישי מתבטאת במספר אופנים. עלינו לכבד תמיד את המידע ואת סודות המקצוע שבר- שות השותף לעסק. אין לחשוף מידע זה בפני אחריס הנמצאים מחוץ למערכת יחסים זו, גם אם הס עובדים של חברת דיגיטל. יתכן והתחייבות זו תהיה תקפה גם לאחר סיוס השותפות, או אף לאחר שאנו עוזבים את הפרוייקט. עלינו להבין במלואם את תנאי ההסכמים מסוג זה לפני שאנו מקבלים כל מידע חסוי משותף כלשהו לעסקים. באופן דומה, כאשר אנו חושפים מידע חסוי של חברת דיגיטל, עלינו להבטיח כי הסכמי הסודיות המת- אימים נחתמו והינם תקפים. יש לחשוף אך ורק מידע רלוונטי לפרויקט הנידון. כאשר שותף מסוים מנהל מספר מערכות יחסים מקבילות עס חברת דיגיטל, יש להשתדל ולצמצם למינימוס את היקף המידע הנתחשף. מידע זה עלול להיות שימושי לשותף במעמדו כמתחרה של דיגיטל במערכת היחסים המקבילה. יש להבהיר לשותפים את תנאי העבודה, אילו נושאים פתוחים לדיון, ואת היקף השותפות. בעיה נוספת היא חילוקי דיעות. עלינו לטפל בבעיות מסוג זה באופן ישיר ובדיסקרטיות. לעולם אין להתווכח בפני לקוח, ללא קשר לזהות האשם בטעות או בגרימת הבעיה. חברת דיגיטל אינה מנסה לפתח יחסים עם לקוחות על חשבון שותפיה לעסקים. השיווק למפיצים הוא חלק חשוב מהעסקים שלנו. מספר הדרישות הקיים למוצרים ולשרותים שלנו הוא מעל ליכולתנו לפתח לבד. אנו עשויים גם להתחרות עס המפיצים בשווקים גדולים מאד, שבהס המפיצים מכסים רק חלק קטן בלבד מהשוק, או שבהם ניתן, לדעת דיגיטל, למכור כמות גדולה יותר מהמוצרים והשרותים שלנו. אנו מחליטים האם להכנס לשוק באופן עצמאי, בהתבסס על הנתונים בשטח. לאחר מכן, אנו מחפשים בשוק מפיץ המתמקד בשוק זה, על מנת שנוכל להעביר לו באופן חופשי את תכניותינו לגבי אותו שוק. אס אמנס אנו מתחרים עס מפיץ כלשהו, אנו עושים זאת באופן פתוח והוגן. באופן דומה אנו מכבדים את זכויותיהס של מתווכי הבינייס להתחרות בנו. כאשר המפיצ נקלע לבעיות עם לקוח, אנו מיידעיס אותג על כך, על מנת שיוכל להשתפר. ספקים כאשר אנו רוכשיס סחורה או שרותיס עבור חברת דיגיטל, או משפיעים על החלטות לגבי רכישות, עלינו לשמור על סטנדרטים גבוהיס ביותר של אתיקה. עלינו להיות הוגניס, כניסם, ואחראייס בתחו- מיםס הבאיס: 6 בחירת הספקים 6 משא ומתן לגבי מחירים ותנאים 6 לוודא כי אנו עומדיס תמיד בהתחייבויות אשר צויינו בחוזים התקפים. על מנת לשמור על שמנו הטוב בקרב הספקים, אין לגלות העדפות או להפלות ספק מסוים על חשבון תהליך פתוח והוגן. יש לבסס את החלטות הרכישה על קריטריונים מוגדרים היטב כגון מחיר, איכות, שרותים, מוניטין ומערכת יחסים כוללת עם הספק. אין להוציא דרישת רכש המתבססת על המוצרים או השרותים של ספק מסוים. אם יווצר כלפי חוץ הרושם כי איננו אובייקטיביים, הדבר עלול לפגוע במוניטין שלנו, ביכולתנו לבנות יחסים הוגניס וישרים, ואף להניא חלק מהספקים מלעבוד איתנו. אין באפשרותנו לחייב את הספקים לרכוש מוצרים או שרותים מדיגיטל כתנאי להמשך העסקים איתנו. עלינו לכבד ולהגן על כל מידע חסוי המועבר אלינו מידי הספק. אין להעביר לספקים כל מידע חסוי- של חברת דיגיטל או של ספקיס אחרים. מעשרדי מעעפשלה כאשר עובדיס מול משרדי ופקידי ממשלה באר כלשהי, עלינו להכיר היטב את החוקים והמדיניות החלים על פעילויותינו. נוהג המקובל בשוק המסחרי עלול להוות הפרה של חוקים ותקנות במגזר הממד שלתי והציבורי. בכל עסקינו עם משרדי ופקידי ממשלה חייבים כל מעשינו והרושס שהם מותירים להיות כפופים לחלוטין לחוקים והתקנות הקיימים. יש להמנע מהענקת מתנות או תרומות פוליטיות או לדון באפשרויות העסקה עס פקידים ממשלתיים. כאשר מנהלים עסקים עם משרד ממשלתי, הנכס מחוייבים להכיר היטב את מדיניות הרכישה שלו. אסטרטגיות המכירה והנהלים של החברה חייביס להתאים עצמם למדיניות זו. כאשר מתעוררת בעיה כלשהי, המדינה עלולה לבקר את הנהלת החשבונות שלנו ואף לתבוע את החברה או עובדיס בודדים מתוך החברה. על מנת להמנע מבעיות מסוג זה, וכיוון שבכל ארץ קיימיס חוקים שונים, עליכס לפעול בשיתוף פעולה עם היועץ המשפטי כאשר מנהלים משא ומתן עם משרד ממשלתי. כחברה בינלאומית שמשרדיה הראשיים ממוקמים בארצות הברית, הפעילות שאנו מנהלים, גס מחוץ לארהייב, כפופה לחוק האמריקאי. לעובדים בחוייל, מגבלה זו עשויה להיראות מוזרה. אך זוהי אחת המורכבויות הנובעות מניהול עסקים בינלאומיים. פירוש הדבר כי על דיגיטל לפעול לפי החוק האמ- ריקאי כאשר הוא בר-ישום לגבי מפעלים מחוץ לארהייב. קהילות למרות שאנו מעודדים את העובדים בחברה להשתתף בפעילויות קהילתיות, דיגיטל, בדומה לחברות ואנשיס רביס אחרים, מוגבלת עייי כמות המשאבים שברשותה. לכן, לא יהיה זה מעשי, מועיל או אף רצוי לחברה להיות מעורבת בכל הנושאיס המעסיקים את הקהילה שבה היא פועלת, או לממן כל פעי- לות מסוג זה. כיוון שקיימים גורמים כה רבים המתחרים על מימון, בכל איזור פותחה תכנית תרומות ותהליך מסודר שמטרתו להעריך ולמיין בקשות אלה. תהליך מיון זה מבוסס הן על צרכי הקהילה והן על התאמת הבקשה לדרכי הפעולה וערכיה של חברת דיגיטל. כל בקשות המימון חייבות לעבור תהליך מיון זה. חשוב במיוחד להקפיד על התהליך כאשר לקוח או שותף לעסקים מגיש בקשה מסוג זה. עלינו להיות עקביים ושיטתיים בהיענותנו לבקשות אלה, על מנת שנוכל לשמור על הפרדה ברורה בין תכנית "מי- מון והשתתפות בפרוייקטים בקהילהיי לבין תחום יימתנות עסקיות ובידור". על העובדים נאסר להתחייב כלפי גורמים חיצוניים בנושא זה מבלי לקבל קודס לכן רשות מהגורמים המוסמכים לכך בחברה. התחייבויותמסוג זה עלולות להוביל לאי-הבנה ולאכזבה מצד הקהילה הסוב- בת אותנו, ירידה באמינותה של החברה ובאמינותו של העובד. לפני מתן התחייבות על משאבים כלשהס בשם חברת דיגיטל, יש לוודא עם אותם האנשים האחראיים על יחסי החוץ של החברה באזור הנידון, או ליצור קשר עס עס מחלקת יחסי הקהילה של החברה (8חסוז₪6|8 עזוחטוחוחסי6 16זסכ ס)). אמלצעי התקשורת עלינו להתייחס לפניות מצד אמצעי התקשורת בזהירות יתרה. למרות שאנו שואפים תמיד לפתיחות וכנות, מאידך עלינו להגן על פרטיותס של העובדים ועל סודיותם של העסקים ושל האיסטרטגיות השונות של החברה. יש לזכור כי כאשר אנו נחשפים לתקשורת כעובדי דיגיטל, עלולים העיתונאיס להניח כי אנו דוברים בשס החברה. כל הצהרה בלתי הולמת עלולה לפגוס בעמדתנו בשוק. בעזרת אמצעי התקשורת האלקטרוניים המתותכמים הקיימים כיום, סיפור מקומי עשוי תוך זמן קצר ביותר להפוך לידיעה כלל-ארצית או אף בינלאומית. כל המידע הנמסר לאמצעי התקשורת חייב להגיע אך ורק מצד אנשי מחלקת יחסי הציבור של החברה, או נציגים אחריס המוסמכים על-ידיה. זיכרו כי כאשר מוסרים מידע לאמצעי התקשורת, לא קיים המושג יישלא לציטוט". ניהול צידע הנוגע לחברה מידע הנוגע לאיסטרטגיות החברה, למוצרים, שרותים ולאמצעים הטכניים שלה הוא בעל חשיבות קריטית להצלחת החברה. מידע זה מעניק לנו יתרון על מתחרינו בשוק. ברגע שמידע זה נחשף או נגנב, הנזק הוא בלתי-הפיך. גם אם נגיש תביעה ונזכה בה, המידע שנגנב הפך לנכס הציבור וערכו ירד. זו הסיבה שכל עובד בחברה חייב לדעת כיצד להגן על מידע מסוג זה. כולנו, כעובדי החברה, מקבלים לידינו מידע מסווג. עלינו לדעת להגן עליו ולעשות בו שימוש נכון, בין אס המידע מגיע מלקוחותינו, מצד 6 אתם יוצאים לארוחת צהריים עם עמי- תים לעבודה בחברה, או נפגשים עם שותף של דיגיטל או עם לקוח. הס שוא- לים אתכס לגבי שמועה ששמעו. 6 אתם נמצאים ביריד עסקים ודניסם עס אחד השותפים של החברה בחידושים האחרונים במוצרי דיגיטל. ₪ מגיע לאוזניכם מידע אישי העלול להיות הרסני עבור אחד העובדים בחברה. האם אתם יודעים כיצד להתמודד עם מידע הנוגע שלישי, מספקיס או מתוך החברה עצמה. לא תמיד קל לזכור לשמור לחברה? על מידע מסווג ברצף השיחה, במיוחד בחברה הדוגלת בדו-שית פתוח. עס זאת, אס לא ניזהר בדברינו, אנו עלולים להזיק במידה משמעותית ליתרון התחרותי של החברה. לדוגמא, מסירת מידע הנוגע לתכניותיה העסקיות של דיגיטל או לאסטרטגיות טכנולוגיות למתחרה, עלולה לגרוס לאבדן היתרון של החברה בשוק או להפרת הסכם עם צד שלישי או עס לקוח. אם נגלה, מבלי משים, מידע אישי אודות עמיתים בחברה, אנו עלולים ליצור אווירה של חוסר אמון ולפגוע ביכו- לת העבודה שלהם. אם מגיעיס לידי התקשורת מזכרים חסויים של החברה, הדבר עלול לפגוס במדי- ניות הדו-שיח הפתוח והכן בחברה. אס נדון עם שותפינו לעסקים בנושאיס הקשורים להחלטות עסקי- ות של החברה שעדיין לא התקכלו סופית, אנו עלולים להפיץ מידע מוטעה ולפגוע בתדמית החברה בעיני הציבור. כל אחד מאיתנו נושא באחריות למנוע העברת מידע לגורמיס בלתי מתאימים. מידע מסוג זה כולל תכניות עסקיות, כספיות או שיווקיות; דיוניס ומחלוקות פנימיות; מידע אישי הנוגע לעובדים בחברה; מפרטים טכניים; הסכמי עבודה עם גורמים חיצוניים;ותהליכי ייצור שונים. שיחות יומיומיות ומסרים המועברים באמצעי תקשורת אלקטרונייס הן שתי הדרכים הנפוצות ביותר שבהן אנו חושפים מידע חסוי. יש להזהר כאשר משוחחים עס חברים, משפחה ועמיתים לעבודה בנוש- איס הקשורים לעבודתנו ובמיוחד במסעדות, ירידים, כנסים, טיסות, בטלפונים ניידים ובכל מקוס אחר שבו אחרים עלולים לצותת לכם. הדרך הבטוחה ביותר היא לא לדבר כלל על מידע שלא הועבר באופן רשמי לציבור. כמו כן, יש להקפיד שלא להשאיר פתקים, מסמכים, שרטוטיס או כל מידע כתוב אחר במקומות גלויים או במקומות ציבוריים. אין להפיץ או להגיב על שמועות, או לדון במידע אישי הנוגע לעובדיס בחברה. אין לחשוף את תכנס של דיונים או חילוקי דיעות פנימיים בחברה. יש להזהר במידע שאתם כותבים או מעבירים לעמיתי- כס באמצעות דואר אלקטרוני או כנסים אלקטרוניים. כיוון שדואר אלקטרוני דומה לשיחות חולין, אתם עלולים לשכוח כי אחרים עשויים לראות בו חילופי מידע רשמיים של החברה. מידע מוטעה עלול להתפשט במְהירות הן בתוך והן מחוץ לחברה, וליצור דאגות ודיסאינפורמציה מיותרים. בנוסף, כיוון שרשתות מידע משתמשות בשרותי הפצת-מידע ציבוריים, אשר מטבעם אינס בטוחים, ניתן בקלות לחדור אל מידע העובר באמצעים אלה. על מנת לעזור לנו להתמודד עם מידע פנימי או חיצוני באופן הולס, פיתחה דיגיטל מערכת סיווג למידע הנמצא ברשותה, המכסה הן סיווג של מידע כתוב והן של מידע אלקטרוני. קטגוריות הסיווג כוללות: 6 הפצה מוגבלת לדיגיטל בלבד 60ד₪16ד5שח ,זג דוו מידע אשר רמת הסיכון הכרוכה בו/ מידת הרגישות/ ערכו הס גבוהים ביותר ואינס ניתניס למסירה בלתי מורשית, להשמדה או לשינוי ללא אישור. מידע זה יסופק רק לעובדי החברה או לקבלני משנה המזוהים בשמם, עייי היוצר או האחראי למידע ובתנאי שתפקידס מצדיק גילוי שכזה. ₪ מידע חסוי בדיגיטל .[14דאמס1ץא60 זג דו6זכ מידע זה יועבר אך ורק לעובדיס או קבלני משנה המזוהיס בשמם, ובתנאי שתפקידס מצדיק העברת מידע זה. ₪ מידע אישי בדיגיטל ,41א50חתק ,זג דו6זפ מידע אשר האדס שלגביו מתייחס המידע הנידון היה מעדיף שישאר חסוי, או אשר עפייי החוק או עפייי שיקולי האחראי על המידע עליו להשאר חסוי. ₪ מידע לשימוש פנימי בלבד צ:זא0 68 ,זה אתמ דאז ,זג דז6ות מידע אשר רמת הסיכון הכרוכה בו/ מידת הרגישות/ ערכו הס שגרתיים במקרה של מסירה לגורס בלתי מורשה, או במקרה של השמדה או שינוי בלתי מורשים. מידע בסיווג זה ניתן להעברה לכל עובד או קבלן משנה של דיגיטל. אנו מצפים מכל עובדי החברה להכיר את שיטת הסיווג הנייל ולדעת כיצד להשתמש בה. יש לשאול את עצמכס תמיד: 6 מה עלול לקרות אם יודלף המידע הנידון! 6 האס הדבר עלול להזיק לחברה, או לכל גורם אחר? 6 האם אני יודע/ת בוודאות כי כלהמידע הנדון נכון ומדויק! 6 האם הדלפת המידע הנייל עולה בקנה אחד עם מדיניותה והסטנדרטים האתיים של החברה! במקרה של ספק, אין למסור את המידע. אם מתעוררות שאלות כלשהן, יש ליצור קשר עס מנהלכם או עם גופים מתאימים אחרים כגון מחלקת משאבי אנוש או עם מחלקת הבטחון. : נהלים עסקיים. "לללהדררדדודרדיררדרדררדרררדדרדרדיר'דורורודירררדדרררדירדררדרוידדי* השימועו הנכון בנכפי החברה 6 ברשות הצוות שלכם נמצא מחשב מיו- תר, ואתם מעוניינים לקחת אותו הביתה דיגיטל מכירה בעובדה כי כלי העבודה והציוד המתאימים חיוני- לשימוש אישי. ים על מנת לבצע את העבודה ביעילות ומכאן חשיבותם להצלחת ₪ אתם מעוניינים להשתמש במחשב שקי- החברה. על מנת שנהיה מצויידים בכל הדרוש לנו - מציוד משרדי ועד למזומנים וכרטיסי אשראי, תוכנה וחומרה, נדרשת החברה להשקעה עצומה של משאביה. כאשר אנו משתמשים ברכוש זה למטרות שאינן קשורות לעסקי החברה - ולו גם בתוס לב - אנו גורעים מרווחיה של החברה ושל בעלי המניות שלה. בלתס מהחברה לצורך פרוייקט אישי לאחר שעות העבודה. ₪ עליכם למלא דוייח הוצאות מפורט, אך לא הקפדתם על רישום ההוצאות בזמן הנסיעה. יש להשתמש בנכסי החברה ביעילות ככל האפשר וככלל, עבור עבו- דות הקשורות בחברה בלבד. כל שימוש אחר דורש אישור מראש האם אתם יודעים לעעוות ממנהל מוסמך. הערך, ואורך חייהס של רכוש ונכסים אלה תלויים שימועו נכון ברכוש החברה? בהקפדה של כל אחד מאיתנו על כללים אלה. האופן שבו אנו משתמשים בנכסים אלה קובע את העלות הנדרשת לתחזוקה, תיקון או החלפה של רכוש החברה. התלות הגוברת בטכנולוגיית מחשבים דורשת מאיתנו לעשות שימוש נכון ברכוש החברה. לדוגמא, על מנת להגן על המחשבים מוירוסים שונים, יש להקפיד שלא להכניס תוכנות מושאלות או בלתי מאוש- רות לשימוש אל תוך מערכות המחשבים של החברה. לעולס אין להעתיק ללא רשות תוכנות לשימוש אישי, לשימוש החברה או עבור לקוחות. על מנת להגן על הציוד שברשות החברה מפני שימוש בלתי מורשה, יש לנהוג על פי הנהלים הקיימים לגבי כל ציוד מחשב עודף. אין להניח כי ניתן לקחת ציוד זה הביתה לשימוש אישי. מידע הוא נכס חיוני לחברה. כמעט כולנו נוהגים למסור דוחות מידע, בין אס מדובר בתוצאות של ניס- ויים, היקפי מכירות, הוצאות, הכנסות, תחזיות תקציב וכיוייב. ניתן להשתמש במידע זה לצורך תיעוד פנימי, לעמידה בדרישות החברה, או על מנת לספק נתוניס מדויקים ללקוחותינו, ספקינו ומשקיעינו. לכל מטרה שהיא, עלינו לתעד ולמסור דוחות באופן מדויק וישר, מבלי להונות, ליפות, לטייח או למסור הצהרות שקריות. כל התפשרות בנושא זה מהוה, מעבר להיותה בלתי חוקית, כרסוס באמינות שלנו כלפי עצמנו. גם אם אנו חשיס בלח להגיע להישגים, עלינו לדווח נתונים מדוייקים ומציאותייס בלבד בדוחות שאנו מגישים כגון תוצאות של ניסויים או תחזית מכירות. כאשר אנו מדווחים על פרוייקטים, יש לכלול בדוחות אך ורק הוצאות הקשורות ישירות לפרוייקט המאושר הנדון. כאשר מכינים דוחות או תכניות, יש לתעד את מקורות המידע, ובייחוד אם מידע זה הגיע מחוץ לחברה. מידע משוער הינו נוהג מקובל בסוג מסוים של דוחות ותכניות, כל עוד הדבר ברור ומצויין בדוייח, והה- ערכות בדוח הן מציאותיות. כאשר אנו מוסרים דוח הוצאות נקבל החזרים רק עבור הוצאות סבירות, מציאותיות ומאושרות, הנע- שות בהתאם לקוים המנחיס המפורטים בחוברות הנהלים והמדיניות המתאימיס לכך. יש לשמור על קבלות אם אתם נדרשים לכך, ולהפריד תמיד בין הוצאות אישיות לבין הוצאות עסקיות. במידה ובע- תיד יונפקו כרטיסי האשראי וכרטיסי טלפון יש לזכור כי הס מיועדים לשימוש עסקי בלבד. אם, במקרי חרוס, נעשה בהם שימוש אישי, יש לדווח על כך בהקדם האפשרי לאחראי עליכם, ולהחזיר את הסכום המתאים לחברה. * אחד היתרונות של דיגיטל הוא המגוון הרחב של אנשים שאיתם אנו מנהלים יחסי עסקים. המגוון האנושי תורם ליצירתיות, לגי- לב כי לכל המועמדים רקע דומה. שות שונות לפתרון בעיות, וליכולת לעבוד ביעילות כחברה בינלאומית. ₪ היחידה שלכם עובדת עם מספר קטן מאד של ספקים מקבוצות מיעוטים. על מנת לספק את הפתרונות הטובים ביותר עבור לקוחותינו, אנו זקוקיס לסביבת עבודה המעודדת את כל הנוכחים בה לתרוס את האם אתם יודעים להעריר רעיונותיהם, את האנרגיה שלהם ואת נסיונם המקצועי. היצירתיות עוונות בסביבת העבודה? . נשכרת מכך שאנשים בעלי דיעות שונות מנסים להפיק את הטוב ביותר מתוך רעיונותיהם של עמיתיהם, ולשלב אותס בפתרון-על. יישוס טוב של פתרונות תלוי בכישוריהס וגישותיהן השונות והמג- וונות של חברי הצוות. דיגיטל מתחרה בחברות אחרות עייי פיתוח מוצריס ופתרונות השונים ועוליס על אלה של מתחריה. היתרון התחרותי שלנו גובר כאשר אנו מפתחים יחסי עבודה עם אנשים המספקים נקודות מבט הנוב- עות מרקע, נסיון ותרבות שונים. כחברה בינלאומית, דיגיטל זקוקה למנוף זה הבנוי מהמגוון האנושי של כלל החברה. לקוחות, שותפים, ספקים ועובדים יכולים לסייע לנו להתחרות ביעילות גבוהה יותר בשוק הבינלאומי. אנו מצפיס מכל העובדים לתמוך בגיוון סביבת העבודה. השתדלו לגלות הבנה וסובלנות כלפי אנשים השונים מכם. התמקדו ברעיונות שלהם, בידע ובנסיון שלהם, ולא בשוני עצמו. הפגינו כבוד כלפי הזולת ודברו עס האחרים בפתיחות. הכירו ברעיונות שלהם, תנו להס חיזוקים ישירים ולמדו להעריך את תרומתם למאמץ הכללי. לא יתקבלו בחברה ביטויים של חוסר סובלנות, גזענות, דעות קדומות או התנהגות מפלה. נלרונוח. ואידוח החלפת מתנות קטנות בעלות ערך סמלי הינה מנהג מקובל בקרב אנשי עסקים. עם זאת, עלינו להקפיד כי מתן או קבלת שי כלשהו מאחד הספקים 6 אתסם מוזמנים ליריד שנתי בעיירת נופש ע"י ספק המציע לשלם את עלות הנסי- לא ישפיעו על החלטות עסקיות. יש להגדיר לעצמנו בבירור את עות והלינה. ההבדל בין מחווה המתאימה לנסיבות, לבין יצירת הרושס של נסיון 6 לקוחות שלכם מגיעיס לביקור של יוס באתר של דיגיטל, ואתם מזמיניס אותס להשפיע באופן בלתי הוגן על החלטות עסקיות. 1 7 ה 6 אתס מקבלים מתנה בלתי צפויה לחגים ברחבי העולס כולו, נתינה או קבלת מתנות הפכו למחוות מקובלות, לארוחת צהריים. ואף מצופות. מתנות קטנות ניתנות על מנת להפגין הערכה על עבודה שנעשתה היטב. אנשי שיווק משתמשים בהן על מנת לקדם את האם אתם מכירים את כללי | מוצריהם. בתרבויות מסוימות, מתנות הן ביטוי ליחס אישי. השימועש הנכון בבנעתנות הבעיות מתעוררות כאשר המתנות נתפשות כנסיון להשפיע על החל- ובאירוח? טות עסקיות. כיוון שבדיגיטל מאמיניסם כי החלטות עסקיות יש לבסס על קריטריונים אובייקטיביים וצרכים עסקיים בלבד, אין אנו מקבלים או מעניקיס מתנות, יחס מועדף, או אירוח כאשר פעולות אלה עלולות להתפרש כ: 6 נסיון להשפיע באופן בלתי הוגן על מכירה או חוזה. ₪ תנאי לחתימת חוזה עס דיגיטל 6 התחייבות לספק לדיגיטל מוצריס או שרותיס 6 שוחד המדיניות שלנו מאפשרת החלפת מתנות רק כמחוות נימוסין ורק כאשר למתנה ערך סמלי בלבד. אנו מוכנים להזמין או לקבל הזמנה לארוחה הקשורה לפעילות עסקית, באס העלות היא סבירה. אך אס ערכה של המתנה עולה על הסטנדרטים המקובלים, יש להחזירה בתוספת מכתב המסביר את מדיני- ות החברה. עובדי דיגיטל מנועיס מלקבל מתנות לעידוד מכירות משותפים לשיווק או מספקים של צד שלישי. מעבר לכך, מתנות הניתנות במסגרת העסקים חייבות לתמוך בעסקי החברה, וללא קשר לטובתס של העובדיס המקבלים אותן. אין לקבל חפצים אישיים, הנחות על סחורה או שרותים, או להשתמש בהשאלה בתפצים אישיים כלשהם. לעולם אין לעודד או לרמוז על רצונכס במתנות - קטנות וסמליות ככל שיהיו, ישירות או בעקיפין. אירוח לקוחות או ספקים עשוי לעזור לכם לבנות איתם יחסים אישיים וליצור אווירה נוחה יותר למשא ומתן. אין לספק בידור ראוותני או בעל ערך כזה שייתפש כנסיון להשפיע על החלטות, להביא להתחייבות לתמורה שוות-ערך או להביא אדס למצב מביך. המטרה באירוח עסקי היא לבנות יחסי עבודה והבנה בין שותפים לעסקים. יש להמנע מאירוח המיועד לשס הנאה אישית בלבד. בנוסף לארוחות, נכללים במסגרת האירוח העסקי גם השתתפות בארועים ספורטיביים או תרבותיים. סוג זה של אירוח מקובל רק אס מטרתו עסקית בבירור. המשתתפים בארוע זה ייבחרו בקפידה על פי תרומתם העסקית. כאשר לקוח פונה אלינו בבקשה להשתתף בארוע צדקה, עלינו להבהיר לעצמנו את ההבדל בין אירוח עסקי לבין תרומות צדקה. אס הארוע הוא למעשה אירוח, יש לנהוג על פי ההנחיות המפורטות בפרק + = | זה. אולם כאשר לקוח דורש תרומה לצדקה , יש לשקול ולאשר את התרומה על פי קריטריונים המו- גדרים עייי תכנית התרומות המיועדות לצדקה באזור הנדון. הוצאות נסיעות ואשייל עבור עובדי דיגיטל יאושרו וימומנו עייי החברה. לעולס איננו מאפשרים לספ- קים או ללקוחות לממן הוצאות מסוג זה. כמו כן, אנו מבקשים מהלקוחות והספקים לממן בעצמם את הוצאות הנסיעות שלהם. חשוב ביותר שמעשינו לא ייתפשו כבלתי הולמים בעיני ספקים, לקוחות, שותפים או מתחרים אחריס. עקב המורכבויות הנייל, פיתחו ההנהלה הבכירה בחוייל והמנהלים באר סטנדרטים הנוגעיס לנתינת וקבלת מתנות. פנו תמיד אל המנהלים שלכם לפני הענקת או קבלת מתנה או הזמנה לאירוח כלשהו. התנהגות הולמת חשובה ה" עבור שמכם הטוב כפרטים, והן עבור המוניטין של החברה כולה. על מנת להבטיח כי אתם מקבלים את ההחלטות הנכונות, שאלו את עצמכם את השאלות הבאות כאשר אתם עומדיס בפני מתן או קבלת מתנה עסקית או בידור עסקי כלשהם. האס הדבר קשור באופן ישיר לעסקי החברה! האם הדבר הוא סביר ובגבולות הטעם הטוב? האס תחושו בנוח לתת או לקבל את המתנה הזו בנוכחות אחרים: האם תחושו בנוח להציג בגלוי את המתנה שאתס עומדים לתת או לקבל! האם ארוע הבידור הנו בעל אופי עסקי, וממוקס במקוס המיועד בבירור לעסקים ולא להנאה אישית! אם ספקים או לקוחות אחרים היו רואים את המתנה, האם עדיין היו חשים שהם זוכים ליחס הוגן! האם אתם מסוגלים לקבל את המתנה או להיות נוכחים בארוע מבלי שההחלטה העסקית שלכם תושפע מכך! האס תוכלו לקבל את המתנה מבלי להרגיש חייבים כתוצאה מכך! התחרות חברת דיגיטל מוכרת את מוצריה בשוק תחרותי ביותר. אנו מתח- רים במרץ רב אך עם זאת, תמיד בהגינות, וכן אנו נזהרים תמיד שלא להגרר למעשים שאינם אתיים או הינס בלתי חוקיים. מכירותיה של החברה מתבססות על כוח המשיכה של הצעותינו ועל יכולתנו לפתור את בעיותיו של הלקוח. אנו מסוגליס להשוות עובד- תית בין מוצרינו לבין אלה של החברות המתחרות, ולשווק במר רב את היתרונות שלנו. לעולס אין אנו מבקרים או מתבטאים בזלזול כלפי מתחרינו בשוק. המנעו מכל נוהג העלול להביא לידיכס מידע באופן בלתי הגון, או העלול להיתפש ככזה. לעולס על תדליפו מידע הנחשב המסווג אצל המתחרים. כאשר אנו שוכרים את שרותיהם של אנשיס מחברות יש בזמן הכנת. הצעת מחיר. ז מגלים כי אחד השכנים בחברה המתחרה. 9 ביריד עסקי שאתס נוכחים בו, אתם. מוצאים עותק של תכנית השיווק של החברה המתחרה שנשכח בלובי במלון. האם אתם מכירים את הדרךר הנכונה לקיום תחרות? מתחרות, לעולס איננו מבקשים מהס להדליף מידע חסוי הרלוונטי לתחרות בין החברות, ואיננו משת- תמשים במסמכים חסויים שברשותם. איננו משתמשים במידע חסוי שברשות המתחרים אם הוא מגיע לידינו בטעות. אנו משמידים את המסמך או מחזירים אותו לבעליו מבלי לעיין בו תחילה. הגבלות אלה תקפות רק לגבי מידע שהוא קניינו של המתחרה. ניתן, כמובן, להשתמש בכל מידע אודות המתחרים ומוצריהס העומד לרשות הציבור. - בבר ררש 4-40-20-ל-6, והויכ ו 6 אתם הופכים לשותפים סמויים בחברה אשר בשלב מסוים מגישה הצעת מחיר לעבודה עבור דיגיטל. ₪ אתם מפתחים תוכנה חדשה ומעוניינים ניגוד אינטרסים לשווק אותה ניגוד אינטרסים מתעורר כאשר עניינים אישיים מקשים עליכם ₪ בן/בת הזוג שלכם עובד/ת בחברה לבצע באובייקטיביות את תפקידכם בחברה, או לפעול בהתאם מתחרה לאינטרסים של חברת דיגיטל בצורה הטובה ביותר. כאשר אנו שוקלים להשתתף בפעילות חיצונית כלשהי, עלינו לוודא כי איננו יוצרים אפילו רושם קל שבקלים של ניגוד אינטרסים. האמינות והאחריות המשפטית שלנו כחברה וכעובדים בודדים תלויה בכושר השיפוט שלנו במצבים מסוג זה. האם אתם מודעים לכך כאשר כאשר אנו חותמים על חוזה עבודה עם דיגיטל, אנו מתחייביס להש- ובנ גו אנטרסים? קיע את מיטב מאמצינו לטובת הצלחת החברה, הצלחתנו האישית והצלחתס של לקוחותינו. עם זאת, דיגיטל מכירה בעובדה כי העוב- דים זכאים להיות פעילים בתחומים נוספים בנוסף לתפקידם בחברה. הבעיות מתעוררות כאשר היחסים או האינטרסיסם החיצוניים משפיעים על החלטות שאנו מקבלים עבור דיגיטל. הרושם עצמו, של השפעה כזו, עלול להיות בעייתי. לדוגמא, יתכן ולא יהיה זה הולם להשתתף בבחירת ספק לחברה אם יש לכם עניין כספי אישי עם הספק הנדון, או אם אחד מקרוביכס עובד עבור הספק. ניגוד האינטרסים בולט עוד יותר אס בן/בת הזוג שלכם הינס שותפים או בעליס של אותו עסק, גם אס אינכס קשורים אל אותו עסק באופן רשמי. ניגודי אינטרסים עולים גם בנסיבות אחרות. בעיסוקים הנוספים שלכם, אינכם רשאים להתחרות בחברת דיגיטל, להשתמש במשאביס של החברה, או להדליף מידע שהוא קניין החברה. לדוגמא, אתם עומדיס במצב של ניגוד אינטרסים אם הנכס מועסקים לאחר שעות העבודה כיועצים, ומשתמשים במסגרת תפקיד זה בשיטות שפיתחתסם עבור דיגיטל; אם פיתחתם עבור חברה מתחרה מוצר העלול להתחרות במוצר של דיגיטל; או אס אתם משתייכים למועצת מנהלים של חברה השוקלת חתימת חוזה עם דיגיטל. פיתוח או קידום של תוכנות לשימוש חיצוני עלולים גם הם ליצור בעיה בנושאי זכויות יוצרים. בכל מקרה, לא ישפיע העיסוק הנוסף על יכולתכם למלא באובייקטיביות את חובותיכס כלפי דיגיטל. אם בן משפחה או חבר עובד בחברה מתחרה או עבור אחד הספקים או הלקוחות, הקפידו שלא להפר את כללי הבטחון או הסודיות של החברה. אם תיקלעו למצב כזה, דווחו על כך לממונה עליכם, ואם המצב דורש זאת, גם למחלקת משאבי אנוש. אס תזדקקו למידע נוסף או אישור מסוים, פנו לועדת האתיקה העסקית של החברה (66ווחוחס) 6066 פפטחופטט) על מנת שחבריה יבחנו את הבעיה. כל בעיה תיבדק לגופה ותיבדק בהתבסס על שיקולים של הנזקיס האפשרייס לחברת דיגיטל או לחברה השניה. כאשר הנכם שוקלים פעילות או השקעה חיצונית, שאלו את עצמכם: 6 האם פעילות זו עלולה לפגום ביכולתי למלא בנאמנות את תפקידי בדיגיטל! = האם היא עלולה לפגוס ברווחיה של דיגיטל או לנצל את משאביה! 6 האם אינטרס כלכלי בחברה נוספת עלול להקשות עלי לקבל החלטות אובייקטיביות במסגרת תפקידי בדיגיטל: 6 האם הפעילות תעמיד אותי בתחרות עם דיגיטל! :פרק מפ' 5 הוקים למניעת התאגדות חברת דיגיטל תנצל במרץ רב את כל ההזדמנויות העסקיות העומדות לרשותה, אך לא עד כדי הפרת חוקים למניעת ההתאגדות. עלינו להיות מודעים לחוקים המגיניס על התחרות בשוק, ולהמנע מלחתום על הסכמים עם מתחרים, מפיצים, ספקים ואחרים העלולים להפר חוקים אלה. איננו מעוניינים להרתיע אנשים מלנהל איתנו עסקים עקב חשש להפרת חוקים למניעת התאגדות. עם זאת, איננו מעונייניס בלקיחת סיכונים מיותרים העלולים לחשוף את העובדים או את החברה כולה לסכנה של תביעה משפטית. ₪ אתסם עובדים במסגרת מחקר משותף עם עובד בחברה אחרת, ובמהלך השיחה אתם מחליפים ביניכם מידע אודות מוצ- רים חדשים. 6 אתם נוכחים בישיבת שותפות (קונסור- טיום) למטרת ביסוס סטנדרטים משות- פים, ומשוחחים עם עובדים בחברה מתחרה השואלים אתכם האם דיגיטל תתחייב לסטנדרטים הנידונים. 6 אתם משוחחים עם מפיץ, ומציעים לגבות מחיר מסוים עבור חבילת תוכנה מטרת החוקים למניעת ההתאגדות היא להבטיח שווקים פתוחים או ותחרותיים. חוקים אלה קיימיס במדינות רבות ומוכריס גס בשמות האם אתם מודעים לכך כאעור אתם עוברים על חוקי אחרים כגון חוקי מונופול, חוקי הגנה על תחרות או חוקי קרטל. חוקים אלה אוסרים על חברות להצטרף להסכמים, בלתי-רשמיים ככל שיהיו, המגביליס את התחרות באופן בלתי-סביר או מפריעים לפעילות שוק חפשית. הפרה של חוקי ההתאגדות מתבטאת, לדוג- מא, בחתימה עס מתחרה על הסכם לגביית מחיר אחיד עבור מוצר מסוים, או בהסכס עס ספק שלנו, שלא יספק סחורה או שרותים למתחרה, או בהצבת תנאיס ללקוחות המכריחיס אותם לרכוש מאיתנו מוצרים שאינס מעונייניס בהם, על-מנת לרכוש את אותם מוצריס שבהם הס מעוניינים. ההתאגדות? עלינו להיות זהירים כאשר אנו מוסרים מידע כגון נתוני תמחיר, תחזיות לגבי רווחים, נתוני משכורות או תכניות כניסה או יציאה מהשוק ללקוחות מסוימים, מפיצים או מתחרים. הדבר עלול להתבטא בהדלפת מידע חסוי או להתפרש כהגבלת התחרות החפשית, גם אם לא היתה כוונה לכך. כאשר עובדיס על פרויי- קט מחקר משותף, הגבילו את קשריכס ושיחותיכם לנושאיס המאושרים לכך במסגרת הסכס הפרוייקט. הקפידו שלא לפלוט הערות לגבי תכניות החברה לשימוש בתוצאות המחקר. אם נחרוג ממחירוני החברה והמגבלות על הנחות אפשריות, הדבר עלול להתפרש כמתן עדיפות ויתרון ללקוח מסויס בשוק. במדינות רבות, לא ניתן למכור סחורה מתחת למחיר העלות או להשתתף בפעילויות המגבילות את התח- רות או מעמידות מכשולים בפני חברות אחרות ומקשות עליהן להכנס לשוק. כל מסמך שלנו המופיע בתכ- תובת, מזכרים, דואר אלקטרוני, הצעות, תכניות ודוחות עלול לשמש נגדנו בבית המשפט על מנת להוכיח אתייכוונותינו" להגביל את התחרות החפשית. לכן, יש להמנע מהשימוש במונחים העלולים לרמוז על כוו- נתנו יילווסתיי או יילהשתלטיי על שוק מסוים או לסלק ממנו את המתחרים. לעיתים קרובות אנו נפגשים עם עובדיס בחברות מתחרות במסגרת פעילויות משותפות ופגישות לקביעת סטנדרטים. על מנת למנוע עבירה על חוקי ההתאגדות, עלינו להזהר בדברינו. פנו לקבלת ייעוץ משפטי בכל פעס שאתם עומדיס לחתום על הסכם המחייב או דורש מדיגיטל להשתמש בטכנולוגיה מפיתוח משותף או לאמ סטנדרטים מסוימים. חוקי ההתאגדות משתנים ממדינה למדינה, והשלכותיה של עבירה על חוקים אלה עלולות להיות חמורות. לכן, אנו דורשיס מהעובדים להכיר היטב את החוקים התקפים באר> עבודתם, ולדון בכל בעיה המתעור- רת בנושא זה, עס האחראי עליהם. אם אתם נזקקים לעזרה בבניית מהלך עסקי מבלי לעבור על חוקים אלה, פנו לקבלת ייעוץ משפטי בכל שלב שתידרשו לכך. 6 אחיך, :ועץ ההשקעות, מבקש ממך לאשר שמועה ששמע אודות חילופי- אישים בדרג מנהלי גבוה בחברה. ₪ אתס עובדים זה זמן מה עם עובד של חברה לקוחה על פרוייקט מסוים. הוא מציין כבדרך אגב כי הוא מודאג ממצב החברה שלו, בהתבסס על נתונים כספי- ים שהתקבלו ממחלקת הנהלת החשבו- נות של החברה. אתסם מתחילים לשקול האם למכור את המניות של אותה חברה. האם את יודעים כיצד לטפל במידע הנוגע להשקעות? נעוקיעים אנו מתייחסים אל המשקיעים כאל לקוחותינו. אך אלה לקוחות הרוכשים את דיגיטל עצמה, במקום מוצרים ושרותים. אנו שוא- פים לכך שהשקעתם בדיגיטל תהיה רווחית ומוצלחת, בדיוק כפי שאנו שואפים להצלחתם של לקוחותינו. בו-זמנית, עלינו להק- פיד ולהתייחס אל כל ציבור המשקיעים במידה שווה. עלינו לפעול על פי החוקים הקיימים המבטיחים כי לרשות כל משקיע יעמוד מידע זהה על מנת לקבל החלטות בנושא זה. כדי לעזור למשקיעים לקבל החלטות בנוגע לחברת דיגיטל, עלינו להבטיח כי הס יקבלו באופן רציף ומדוייק את כל המידע הדרוש לשם כך. עם זאת, כיוון שמדינות רבות מווסתות את הזרמת המידע הנייל, חשוב לנו לנהוג על פי חוקיס אלה. רוב החוקיס דורשים מאיתנו לשחרר מידע לטובת ציבור המשקיעיס כולו בו-זמנית, על מנת שלא יווצר מצב שבו אדם אחד או קבוצה מסויימת זוכים לייתרון בלתי הוגן. דרישה זו תקפה גם לגבי מידע הנמסר למנתחי ניירות ערך, בעלי מניות, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות, עיתונות כלכלית, עובדים, יועצים, מכוני סקרים והצי- בור הרחב. עלינו להמנע אף מליצור את הרושס של מסירת מידע לשם רווח כלכלי אישי. לעולס אין לסחור במני- ות של דיגיטל או בניירות ערך של לקוחות, שותפים או ספקים כאשר יש בידיכם מידע אודות חברות אלה, אשר אינו עומד לרשות הציבור ואשר עשוי להיות בעל משמעות להשקעה בחברה הנדונה. לעולס אין להשתתף בכל פעילות אחרת על מנת להשיג יתרון או על מנת להעביר מידע מסוג זה לאחרים. חברת דיגיטל מעוניינת למסור מידע מתאים ומדויק בלבד. לכן, אם משקיעים מבקשים מכם מידע אודות מוצרים חדשים, כוונים איסטרטגייס חדשים של החברה, נתוניס כלכליים, או קשרים עס חברה אחרת, הפנו את הבקשה למחלקת יחסי השקעות. עשו זאת גם אם המידע שוחרר לציבור באופן רשמי. לעיתים, אפילו מידע אשר התפרסס באמצעי התקשורת הגיע לשם לפני פרסוס רשמי מטעם החברה. נהלי בטיחות בריאותיים וסביבתיים אנו בדיגיטל מחוייבים לבריאות ולבטיחות לטווח הארוך, הן של העובדים והמבקרים במקומותינו, והן של הסביבה בה אנו פועלים. אנו נוהגים תמיד לפעול מעבר למינימום הנדרש בחוק על מנת לשמור על סביבה בטוחה, בריאותית ונעימה. חברת דיגיטל נוקטת באופן שגרתי באמצעים על מנת להמחיש את מחויבותנו לשמור על סביבת עבודה וסביבת מחיה בריאות ובטיחותיות. לעיתים קרובות אנו פועלים מעבר לנדרש בחוק. אנו נוהגיסם להחליף חלקים בלויים אשר עשויים עדיין לעמוד בדרישות הבטיחות. אנו נוהגיסם בחמרים מסוכניס בזהירות יתרה וכן מדרי- כים את העובדים לגבי הנזקים האפשריים העלוליס להגרס כתוצ- אה מעבודה עס חמרים אלה. הנהגנו תכניות מיחזור, איסוף ושימוש חוזר של חמרים ומוצרים. אנו שואפיס גס לפתח מוצרים בטיחותי- ים ולעבוד עס ספקים המתחיבים לסטנדרטים של בריאות ובטיחות. אנו עושים זאת על מנת לצמצם למינימוס את מידת הנזק לסביבה, ועל מנת להגן על עובדי החברה. אם לא נקפיד באופן פעיל לשמור על סטנדרטים אלה, מישהו עלול 6 אתם שומעים את אזעקת השריפה ומבי- נים כי מדובר בתרגיל פינוי. אתס נמנ- עים מלפנות את הבניין כיוון שמוטלת עליכס עבודה רבה מדי. 6 אתם נדרשים לעבוד עס חמרים כימיים מסוכנים ותוהים אגב כך על הנזקים האפשריים של חמרים אלה העלולים להגרם לכם ולסביבה. ₪ אתס שמים לב לכך שעובדים אחרים או קבלנים העובדים עבור החברה אינם משתמשים בציוד הבטיחות המתאים, ואינם עובדים על פי נהלי הבטיחות הנדרשים. האם אתם מכידים את נהלי הבטיחות הבריאותיים הפביבתיים של דיגיטל? להפגע מכך, הסביבה עלולה להנזק, וזמן ומשאבים עלולים להתבזבז כתוצאה מכך. רבים מאיתנו נדר- שים לקבל החלטות בריאותיות או בטיחותיות במהלך :וס העבודה. החלטות אלה כוללות הבגה והיעד נות מלאות של כל כללי הבטיחות, מבלי לעגל פינות. הן כוללות גם דיווח על תנאי עבודה בלתי בטי- חותייס, השתתפות פעילה בתרגילי פינוי וחירוס, ותמיכה בתכניות מיחזור, איסוף ושימוש חוזר. הצלחתנו בשמירה על סביבת עבודה בריאותית, בטוחה ונעימה תלויה במידת האתיקה של ההחלטות שכל אחד מאיתנו מקבל. הרצון שלנו לדעת, להבין ולפעול על פי מדיניות איכות הסביבה, הבריאות והבטיחות של החברה הוא חיוני. כיוון שכללים אלה הם לעיתים מורכבים, אנו ממליצים כי תתייעצו עס הממונים עליכם או עס האחראיים על בטיחות, איכות הסביבה ובריאות כאשר מתעוררות שאלות בנושא זה. עבודה על בי דרישות חוקי היצוא והיבוא 6 אתם שולחים ציוד לאתר אחד של דיגי- טל בחו"ל ניהול עסקיס בינלאומיים הוא חיוני להמשך הצלחתה של החברה. על מנת להשאר תחרותיים כחברה בינלאומית, עלינו לספק סחורות בזריזות ובקלות ברחבי העולם, תוך שמירה על החוקים השונים הקיימים במסחר הבינלאומי. 6 אתס נדרשים לייצא מוצר כלשהו לחו"ל לפני שהספקתס לקבל את היתר הייצוא. 6 אתם מקבלים הזמנה מלקוח חדש ולאחר מכן מגלים כי הוא נענה בסירוב לבקשה על היתר יצוא. כאשר אנו מספקים סחורה מטעם דיגיטל, עלינו להקפיד לפעול בהתאס לחוקי היצוא והיבוא. כאשר אנו שולחים את מוצרינו ללקוחות השוניס ברחבי העולם או האם אתם מכירים את דרישות מובילים סחורה ונתוניסם טכניים בין אתרי דיגיטל השונים, עלינו היצוא והיבוא? לקבל את האישורים המתאימים לכך. היתרי היצוא המנופקים במדינות רבות, כפופים לעיתיס קרובות לתנאים מחמירים המגדי- ריס בקפידה את השימוש בהם. החוק האמריקאי מונע מחברת דיגיטל להשתתף באופן ישיר או עקיף בחרס כלכלי כלשהו כנגד מדי- נות המנהלות יחסים דיפלומטיים ידידותיים עס ארהייב. החרס העיקרי בקטגוריה זו הוא החרס הערבי על מדינת ישראל. כאשר אנו מנהלים עסקים עם מדינות ערב, עלינו לבחון היטב את כל המהל- כים העסקיים על מנת לאתר בהם כל כוונה מילולית או כתובה להטיל הגבלות הקשורות לחרם כלכלי. במקרה של נסיון כזה, יש להתייעץ עס מחלקת הייצוא של החברה. עלינו לוודא כי מוצרי החברה לא ישמשו בכל פעילות אסורה. אין לספק אותס ללקוחות אשר נמנע מהם היתר יצוא, או לתת עבורס הערכה לא נכונה לצרכי מכס. כאשר אנו עומדים בפני מצבים כאלה או כאשר אין ברשותנו המסמכים הנדרשים לייצוא או ליבוא, אין ביכולתנו להוציא לפועל את העסקה. אם לא נקפיד לפעול על פי חוקי היצוא והיבוא, ולו בתוס לב, עלולה החברה להקנס בשל כך, לאבד לקוחות בשוק, ואף לעמוד למשפט. כיוון שעבודה על פי דרישות אלה כרוכה בהבנה של חוקים שוניס ומורכבים, אנו מייעצים לכם לפנות אל הממוניס עליכס או אל האחראיים על הייצוא והיבוא לקבלת המידע הדרוש. ימרק מפס' 4 מקורות מידע הממונה עליכס הוא מקור המידע הראשון העומד לרשותכס. תפקיד ההנהלה הוא לענות על שאלות, לפתור בעיות או להפנות אתכס אל המקור המתאים כאשר אתס נתקלים במצב בעייתי. אס מסיבה כלשהי תצטרכו לפנות לגורס כלשהו מחוץ להיררכיית ההנהלה המקובלת, אנא פנו לאחד הארגונים הבאים: מחלקה תפקידיה ואחרדיותה משרד האתיקה לענות על כל שאלה הנוגעת לאמות מידה אתיות או התנהגות בלתי הולמת. מחלקת איכות הסביבה, נושאים הנוגעים לתקנות איכות הסביבה, וכן לבריאות בריאות ובטיחות ובטיחות העובדיס חר ו | שד ויו ההכ הס ה וט תוי מחלקת כספים נושאיס הנוגעיס לבקרה כספית, ניהול נכסים וענייניס כספיים אחרים מחלקת משאבי אנוש נושאיס של משאבי אנוש, לרבות שימוש בתהליך העולמי של היידלת הפתוחהיי מחלקה משפטית נושאיס הכרוכים בחוזים ממשלתיים, חוקיס למניעת התאגדות ונושאים משפטיים אחרים. מחלקת רכש נושאיס הנוגעיס להסדרים עסקיים או נהלים עסקיים בעבודה עס ספקים ָָָ 8‏ הג בטחון נושאי בטיחות, חירוס וכל נושא הכרוך בפעילות בלתי חוקית חורו כ יב יש רו ה ו וי שרותי מסחר נושאיס הכרוכים בתקנות יצוא, יבוא ומכס, וכן פעילויות מסחר בינלאומיות אחרות. מקורות מידע נהלי חברת דיגיטל מתפרסמיס ברחבי העולם באופן מקוון אמצעות אד/. הגישה למידע זה שונה מאזור לאזור. ניתן לקבל גם תדפיסים של הנהלים. נהלים והנחיות אלה מספקים את המיע המפורט ביותר הנוגע לסטנדרטיס העסקיים של החברה. אוסף כללי האתיקה של החברה מיועד לשימוש כמד- ריך לקבלת מידע נוסף. אין הוא מכסה כל מצב אפשרי העלול להתעורר במסגרת העבודה. ניניות אל משדד האתיקה כל עובד, בכל רחבי העולם, רשאי לפנות אל משרד האתיקה בשאלה או בעיה הנוגעת לאתיקה העס- קית או למצב אפשרי של התנהגות עסקית בלתי-אתית. יש להפנות בעיות אלה תחילה אל הממונה הישיר, או לאחראיים מקומיים אחרים. פניה זו תיענה ברוב המקרים בזריזות ובאופן הולס. השתמשו בהליך היידלת הפתוחה" בענייני משאבי אנוש או נהלי עסקיס. משרד האתיקה ומנהל תכנית היידלת הפתוחה'י של החברה יעבדו בשיתוף פעולה הדוק על מנת להבטיח כי כל בעיה תטופל עייי הארגון המתאים. עם זאת, אל תהססו לפנות אל משרד האתי- . קה, אם זו נראית לכס כדרך הטובה ביותר להתמודד עם בעיה אתית. מספר הטלפון הבינלאומי הוא: (508-493-4636) 1:0א508-493-1 אזפ: (223-4636) 60א]-223 כתובת הדואר האלקטרונ 0 6 021006 פסוחז ו וו ו הכתובת למשלוח מכתבים: 606 6סגווו ח0ו41נתז10ת1 ה0סוז8רוהס1ת1 [8וופוק 2 ,)51766 ח81]/ 146 2 (/12] , 810ח8]/ן במידה ופנייתכם דורשת חקירה, משרד האתיקה יפתח תיק לצורך העניין ויפעל על פי הליכים קבו- עים על מנת להבטיח תגובה מהירה וטיפול הוגן בכל הצדדים הקשורים לבעיה. ניתן לצפות לדוח התקדמות ראשוני תוך 3 ימים. הזמן הנדרש לפתרון הבעיה משתנה בהתאם לאופיה. המעקב יהיה יעיל יותר אם תזדהו בעת פנייתכס למשרד האתיקה. הסודיות תישמר גם במקרה זה. החברה לא תסבול צעדי ענישה שיינקטו נגד עובדיס שפנו בתלונה אל משרד האתיקה. עם זאת, יתכן שתבחרו בכל זאת להשארבעילוס שם. במקרה זה, אין להשתמש בדואר האלקטרני, כיוון שניתן יהיה לאתר אתכס דרכו. טלפנו למשרד מבלי למסור את שמכם. בשיחת הטלפון יימסר לכם מספר זיהוי. אם בחרתס להשאר בעילום שם, תיאלצו ליזום בעצמכם את המגעים עם משרד האתיקה לשם עוד- כון בנושא החקירה. כאשר אתם מתקשרים, הזדהו במספר שקיבלתם. בניהול עסקים, חייב כל אחד מאיתנו לזכור ולדבוק בערך היסוד הראשוני של החברה: להיות ישריס, הוגניס ולפעול על פי החוק בדבריס ובמעשים. זוהי התשתית לכל הערכים האחרים של החברה והיא הבסיס שעליה אנו בונים את יחסינו עס לקוחות, שותפים, עובדים, משקיעים, ספקים והסביבה בה אנו פועלים. הערכים הנוספים המפורטים להלן מסייעים בהגדרת ההתנהגות המצופה מכל אדם המנהל עסקים בשם חברת דיגיטל. 6 בראש ובראשונה, אנו נוהגים ביושר בכל מעשינו זה עם זה, עם לקוחות, שותפים לעסקים, משקי- עים והסביבה שבה אנו פועלים. איננו ישריס רק במובן הטכני של המילה, אלא גם שואפיס להב- טיח כי הרושס שאנו מותירים הוא מדויק. לעולם איננו מקבליס מתנות שערכן עולה על ערך סמלי (כמוגדר בנהלי החברה) ומקפידים לא לתת או לקבל מתנות המיועדות או נתפשות ככאלה למטרות השפעה בלתי הוגנת על החלטות עסקיות. לעולם איננו מציעיס או מקבלים שוחד כלשהו. אנו פועלים בכפיפות לחוקים הקיימיס בכל מקום שבו אנו מנהלים את עסקינו. אנו מקפידים במיוחד לפעול על פי התקנות הנוגעות להתנהגות עסקית ביחסינו עס ממשלות ופקי- דיהן, סוכניהן, עובדיהן וזכייניהן על מנת להבטיח כי המידע שאנו מוסרים להם הוא מדוייק וכי איננו עושיס דבר על מנת ליצור את הרושם, ולו הקל ביותר, של השפעות בלתי רצויות. אנו מגיניס ומכבדים את הסודיות של כל מידע הנמסר לנו מידי גורמים אחרים, ואיננו מנסים לקבל או מקבלים מידע חסוי מסוג זה ממקורות בלתי מוסמכים או בלתי הולמים. אנו נמנעיס מלקייס הסכמים עסקיים או אישיים היוצרים או נתפשים כיוצרים כל ניגוד אינטר- סים או נאמנות כפולה. לעולם איננו מנצליס את נכסי החברה לרווחים אישיים. אנו שומרים ומגנים על רכוש החברה ומק- פידים על שימוש אחראי בו, ולמטרות החברה בלבד. אנו מעודדים, מצפים ותומכים בדו-שיח פתוח וכן בין כל העובדיס כחלק חיוני מתהליך קבלת ההחלטות. כל אחד מאיתנו פועל להבטיח כי המידע שאנו מספקים בזמן דיונים אלה הוא עדכני ומדוייק ככל האפשר. בכל הפעילויות הקשורות בחברה, אנו מתעדים ומדווחים על כל מידע בדיוק וביושר. אנו מתייחסים זה לזה בכבוד. אנו עובדים יחד בצוותיס על מנת לתרוס להצלחתה של דיגיטל, ומכיריס בכך שהצלחת החברה קודמת להצלחה האישית או הצלחת הארגון הבודד. לעולם איננו שואפיס לקדס את עצמנו על חשבון עמיתינו או על חשבון החברה. אנו מתגמלים ביצועים. החלטות לגבי העלאה בדרגה וקידוס מבוססות על ביצועי העובד ותרומ- תו המוכחת. אנו מכבדיס ותומכים בשותפינו לעסקים הודות לעבודה שהם מבצעים, להשקעותיהס ולסיכונים שהם לוקחים על מנת להצליח בשוק. אנו נזהרים במיוחד במשא ומתן ובעמידה בהתחייבויות כלפי שותפינו כיוון שאנו מבינים כי הם ולקוחותינו סומכים עלינו כי נעמוד בהן. ב ל =