מרכז להתמחות והעשרה בטכנולוגיות המידע – קטלוג 92 – 93

OCR (הסבר)
5 א 7 א א ז שש 5 ₪8 1 א 6 א 5 כ אי שש אי סי א 5 58 דע יפ א ץז ד 5 שש סיפ א ז שש |5 א 3 0 ש 27 א 8 שש 0 5 א ז ש |8 א 0 ד א 8 שי 5/0 א ] ש 5 שדתא 5 50 א ז ש 6 א 5 5 87 א 5 שש 5 את א ז ש זר ואו פ שש פאז שש 8 יסיפ א 1 ש שק ₪5 ₪ ו ו 5 | |כש) |קשן 5 ו ב שו 0 5 כ 2 690 6 60 -שם (פ' ₪000 |[ = 6-5 ו > ו 0 קטלוג קורפים 21 מלריכז ה דר כ ה מרכז כלהתמחות והעשרה ביט ליי תי םיו קורסים במרבז ההדרכה הקורסים המאורגנים ע"י אגף ההדרכה מתליימים בין השעות 16:30 - 09:00 במשך היום, ובין השעות 21:00 - 17:00 בערב. בל קורס מתועד, והספרות המלווה את החניך בזמן הקורס, תסייע בידו גם בעת השימוש במערכת בעתיד. שפת הלימוד היא עברית, אך ידיעת השפה האנגלית דרושה להבנת החומר המקצועי. תאור של כל קורס נמצא בעמודים הבאים, כאשר התאור כולל: . תאור כללי-למי הקורס מיועד ונושאיו העקריים . דרישות מוקדמות-ידע קודם הדרוש בכדי להשתתף בקורס . יעדים-אותם ישיג בוגר הקורס . משך הקורס . סימון לקורס לילה,% או יום < הקורסים נערכים במרכז ההדרכה, הנמצא ברחוב משכית 19 (בניין קורקס), אזור התעשייה הרצליה. בנייני חברת דיגיטל - איזור התעשייה הרצליה ו. בנין קארו 2. בנון קורקס 3. בנין רוגובין 4. בנין אדרת ח=אזור חניה מורשה סדרל ההרשמה ההרשמה לקורסים תעשה בכתב ורצוי לשלחה בפקסימיליה. דוגמא לטופס ההרשמה מופיע בדף הבא. ניתן להזמין מקום לקורס בטלפון, אך מקום זה יישמר מספר ימים בלבד, עד להגעת הרשמה בכתב. כתובתנו: דיגיטל ת.ד. 2033 הרצליה 46120 טלפון: 052-593373 פקס: 052-593202 אין לבוא לקורס אלא אם התקיימו התנאים הבאים: א. ההשתתפות אושרה ע"י מרכז ההדרכה. ניתן לוודא זאת גם טלפונית. ב. התלמיד קיים את כל הדרישות המוקדמות כפי שמופיעות בתאור הקורס. ג. התקבלה התחייבות בכתב מן הלקוח בדבר התשלום עבור הקורס. על ביטול ההרשמה יש להודיע למרכז ההדרכה מוקדם ככל האפשר. ביטול הרשמה לא יחויב בתשלום אם נעשה לפחות שבוע ימים לפני תחילת הקורס. מחירי הקורסים בקטלוג הינם לפני מע"מ. התשלום יעשה בשקלים עפ"י שער דולר יציג ביום התשלום. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות מחירים אלו. קורס שמספר הנרשמים אליו מועט, עשוי להתבטל. כמו כן ייתכנו ביטולים או דחיות של קורסים מסיבות אשר אינן תלויות בנו. במקרה של קורס מלא, הנרשמים הנוספים ייכנסו לרשימת המתנה. ביום ה' שלפני תחילת הקורס, ניתן להתקשר למרכז ההדרכה ולבדוק מי מרשימת הממתינים נכנס לקורס. מנסיון פעילותנו במרכז ההדרכה, אנו ממליצים להרשם לקורסים מוקדם ככל האפשר, כדי להבטיח מקום בקורס ובמועד המתאים לכם. המעוניינים להוועץ בנושא ההרשמה לקורס, מידת ההתאמה של הנרשם לקורס מסויים, דרישות מוקדמות, היקף הנושאים הנלמדים וכיו"ב, מוזמנים לשוחח עם מדריכי מרכז הדרכה. ור שרחה הרוהה = אל: דיגיטל - מרכז ההדרכה ת.ד. 2033 הרצליה 46120 תאריך ברצוני לרשום את (שם מלא באנגלית) (שם מלא בעברית) לקורס קוד הקורס שיתקיים בין התאריכים אנו מאשרים כי המועמדים שלנו עומדים בדרישות המוקדמות של הקורסים להם נרשמו. בא אנו מתחייבים לשלם את עלות הקורס כנגד המצאת חשבונית. םא הקורס הינו על חשבון רכישת מחשב א.₪ מספר אנו יודעים כי אם ברצוננו לשנות את מועד הקורס עלינו להודיע לפחות שבוע מראש, אחרת נחוייב בתשלום. שם המזמין שם החברה כל 000060 080 שר לש == פקט חתימה וחותמת: בתובת למשלוח חשבונית: מיקוד החחחרררררררררררררררררררררררררדרדירררדרררררריייידידייידדיייריידדררירררדרררררררררררררררררררר---- פשררררררר--- מע *וופוורדורויווווורוררורררררודויוורורורררדוררררורריוודוררורורררוורולוווויררורריפורררהררררירוררטיפיפיו רפורודרולללפופיפפפוופוההההרררלללליההרורוולוש ית ותקשורת ות ניהול מידע 00 ל ו ד ממוחשב 6 ת עבודה.. 0/7 . ת תוכנה ושפות תכנות ב / בים אישיים ויישומים 0/7 ו[ ספרי 865 זגי16כ 7 /-//--//// 00 קט 0/0/00 ו . מערנות 6וו) שם הקורט לס לה - 505 0 5615 ו 1 ו -%.-.- ה 561 ז6ס5טן6אג פוא ח-י--- 15 בי 0י' כ -- ו 17 | זז 6 אגא סרא 8 85 ואצ 8 0 , 0 5 פוא - 09 6 [אוט, זוא טו' | 11815 אכאן ]ואפ פא ]אטע וס זא זא זאטס אצ 6 אגא אתסשדתא 8 אצ 0 וח וו[ : יהם תבואנה הודעות נפרדות פוא שחוקווזוז ב באאס 6 אן וחטזאע9 18א 6 חולו 6065 1 15 אא דדא] א , 11 אא:ודאז א | ו 0 8 ותלת3 166 06 1 106 660ח4ץ0 יי 5 16130008 15 ח56 ש16/תסשכ) | ו יקי " . ה -- או פדפץ - 00 8 מטןט6וההש0 שאודפוא: ה, ועליהם תבואנה הודעות נפרדות 7 3 : , יו ןירי 3 א 1 ריעש טסרה = ול הרל %המחירים אינם כוללים מע"מ. התשלום יעשה עפ"י שער דולר יציג ביום התשלום, | דצמבר 296 | | נובמבר סא אש 1 ספטמבר85 | אוגוסט 406 וולי צזטן הפו 2 קונ דפו גו 7 לצופ שאטט אא = == <===<= ור ב צממשששש ה | 0 וס וע - 1 אא 6 אזא אתסרט א א זאידפצ פוא 1 אא א1א שרטא א ]אדו פוא | זו דא:1 א 0 אגזא אהסערדטא א [אמ פופ פוא דא:זא סאגו 6אגזאוסחט ]או פאר דאוא 0 א 1 1א:517 5 זסזבטוסא ג 1 בסו דדאטץ פוא שא]וזחו 1 פמא תיז פוא שא]לוודד מס א אא דא :1 15 אתנדדא1 א 0 אמא 6 אגא צתסואמוא :זז 15 את דא !א טסאפ 8 :15 אאנדדא1 ]א 6א1זכ אגיזפאטסאוז שטןאמס 1א6זאד ה שימושים מתקדמים ב- 161 למידע נוסף להרשמת קורסים חייג 052-593373 שש" 2 יע . שן ב 0 ₪ מערנות ₪6) הקדמה הדינמיות של שוק המחשבים ושל קהל המשתמשים מכתיבה שינויים מקבילים גם בתחום הדרכת ה-8!א/. א. שינוי אחד בבסיס הלקוחות. בעבר, הלקוחות היו מתכנתים ומשתמשים שניהלו וגם השתמשו במערכות. היום, בסיס הלקוחות יותר מגוון ונפרש על התחום הטכני, המסחרי, המדעי והאקדמי. בשל כך, התפקידים הפכו להיות יותר ספציפיים. היום המשתמש הינו משתמש אפליקציה, מתכנת, מפעיל או מנהל מערכת. ב. שינוי בסביבת המחשוב. בתחילה המערכות היו בודרות(אגץ 8א10אסא51), היום סביבה טיפוסית הינה אשכול (010568) של אא, שהינה חלק מרשת מחשבים. = = בנינו קוריקולוס חדש של פוא כשהמטרה: = | לספק את ההדרכה המתאימה לאוש המתאים בזמן המתאים. = מבנה הקוריקולום החדש מזהה ומבחין בארבע קבוצות משתתפים: = | > מפעילי אפליקציה ונוה 5אץ | 85 תסץ 881008 5|אץ שם הקורם 7 0 בר הקורם קורס בסיסי זה מיועד למשתמשי קצה במערכת 5א/ אשר משתמשים במערכת לצורכי עיבוד תמלילים, גליון אלקטרוני או אפליקציות טכניות ועסקיות, קורס זה מציג את הכלים הדרושים כדי להשתמש בשפת הפקודות לשם יצירת אינטרקציה עם המערכת לביצוע פעולות נדרשות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * כניסה/יציאה למערכת = יצירת קבצים ודירקטורים * שיפור סביבת המשתמש דרישות מוקדמוח עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לבצע: ידי * בניסה/יציאה מהמערכת ול-508/58 1האזואהד * ביצוע פקודות.₪61 * יצורת קבצים ודירקטורים * הגנה על קבצים * שימוש ב-קזפז1 * תקשורת עם משתמשים אחרים במערכת * תפירת סביבת העבודה כב א מערנות ₪6) | 5 ימים] 8 0 פאץ שם הקורם שא 0 0 -צם בר הקורש קורס זה מיועד למשתמש 5!א' חדש אשר מתעתד להיות מפעיל על מערכת 8וא'. חאור נללי הקורס מציג את הכלים הדרושים למשתמש במערכת >וא לצורך אינטרקציה עם 061 והכלים הספציפיים הדרושים לביצוע פעולות תפעול במערכת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * בניסה/יציאה למערכת * יצורת קבצים * עבודה עם תורים * עבודה עם דיסקים וסרטים ידע קודם במערכות מחשבים או נסיון יהיה לתועלת, אבל אינו הכרחי. דר'שח מוקדמוה עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לבצע: ידי * כניסה/יציאה למערכת ול- 588/86 ]האזואאטך * יצירת קבצים ודירקטורים * הגנה וניהול קבצים * תקשורת עם משתמשים * ביצוע גיבויים * העלאה והורדת מערכת * יצירה וניהול תורי הדפסה ו-81611 * שימוש בדיסקים וסרטים * מעקב אחרי הפעילות במערכת 811 זסופט|6אגץ אצ 0 לצ קורס זה מיועד למפעילים שמבצעים פעולות תפעול שוטפות על מערכת זטוצט₪א ג בין הנושאים הנלמדים בקורס: = מרכיבי החומרה והתוכנה של זטוצטו6 = קריאה ונתוח של הודעות קונסול > ניהול תורים ודיסקים ב-זשוצט!6א\ על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל) 8 0 וא עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לבצע: * לתאר את המאפיינים של מערכת ששוצטוט אא * לבצע ולתאר פעולות העלאה והורדה של מערכת זטוצטו6א * לקרוא, לתרגם ולהגיב להודעות קונסול * חבור של דיסקים ושל בקרי 1180 * ניהול תורים ב-זשואט!6א\ * לתאר שוני בין מערכות (61) ₪1 אא 60אדאן שו ו- (1.0) זטוצטוסא\ וזא 1061 * לתאר את הפונקציות של תוכנת ה-זשוצט6 א * לתאר את מבנה ה-אפו א 5 אסואןא 0 * לזהות ולפתור בעיות במערכת זטוצט6\ | 5 ימיס] 5 0 0אץ 0%ץ פא % 0.ָ צ 0% קורס זה הינו הראשון והבסיסי במסלול הקורסים של מתכנת. הקורס מציג את הכלים הדרושים למתכנת כמשתמש מערכת פוא דרך 061, וכן את הכלים הספציפיים הנדרשים כדי להשתמש במערכת כסביבת פיתוח. קורס זה מיועד למתכנתים המעונינים להכיר את מערכת 8א או הצריכים להשתמש במערכת כסביבת פיתוח. כדי להפיק את מירב התועלת מהקורס, המשתמש צריך נסיון בכתיבת תוכניות בשפה עילית. עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לבצע: * בניסה/יציאה למערכת ול-568/68 1 אזואחטד * יצירת קבצים ודירקטורים * הגנה וניהול קבצים * תקשורת עם משתמשים * תפירת סביבת העבודה (שמות לוגיים, סימבולים, מקשים) * כתיבת והרצת קבצי פקודות * שימוש ב-28806688 * שימוש ויצירת ספריות * לתאר את סביבת התוכנה (06855א0, זכרון וירטואלי, 6א2461 , 6אזקץש5 ובו') %< קורסים אלו מחליפים את קורס 1 05אג1א60%1 8 8מדדזדד/ 5וא אשר פוצל לשני מסלולים: למתכנתים ולמנהלי מערכות לערנות ₪6) בר בר הקורם חאור נללי דרישוה מ וקדמות יצדים [זאתאת6גאגא אתסשדעא עאג אתד5צ5 פש - | 0 צ 5% : קורס זה הינו הראשון והבסיסי במסלול הקורסים של מנהל מערכת. הוא מיועד למשתמשים שאמורים לנהל מערכת בסביבה של מחשב בודר/פנופט61/רשת. קורס זה מכין את המשתמש לעבודה במערכת :וא/ו ומציג כלים בסיסיים לניהול מערכת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = הוספת משתמשים = בקרה וניהול עבודות הדפסה = ביצוע גיבויים על המשתתפים להיות בעלי נסיון במערכת מחשב עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לבצע: = בניסה/יציאה למערכת ול-8: 58 1 אזואתטיד = יצירת קבצים ודירקטורים = הגנה וניהול קבצים = תקשורת עם משתמשים = להוריד ולהעלות מערכת > להוסיף משתמשים = לנהל סרטים - לבצע גיבויים = לנהל תהליכים במערכת | 5 ימים] [ו דאעאעפסגאגא אתסשזפא פאג אפז9צ8 פא ו 0- קורס זה הינו השני בסדרת הקורסים למסלול של מנהל מערכת. הקורס מספק למשתמשים אינפורמציה והדרכה מעשית הדרושים לבצוע פעולות לניהול מערכת בסביבה של מחשב בודר/610516/ורשת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * ביצוע גיבויים אינקרמנטלים * התקנות תכנה * עבודה עם 0478858 10087708 א 60 ז66מכ (פ6א) הקורס גם מציג את האסטרטגיות לשמירה על בטיחות המערכת. על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: דא 6 אגא אא סרא אא ודד צ5 פוא עם סיום הקורט יהיו המשתתפים מסוגלים לבצע: * ניהול תורים, דיסקים וסרטים * ביצוע כל סוגי הגיבויים והשחזורים * ביצוע כל פונקציות העלאת מערכת * שימוש ב-א401008 ו-אג]אפצ5 * התקנת מוצרים * עבודה עם 858 א אס 60160 ותמ (קסא) * ביצוע מוניטור לאבחון בעיות במערכת * בתיבה ושימוש בקבצי פקודות לבצוע פעולות לניהול מערכת מערנות ₪6) שם הקורם בר הקורם האור נללי דרישוח מ וקדמות יצדים זז דאא6ג אגא אהסשזטא פאג אשך9צ5 א | 5 ימים | 0 - צ ,גא קורס זה הינו השלישי בסדרת הקורסים למסלול של מנהל מערכת. הקורס מיועד למנהלי מערכת שאחראים לניהול מערכות בקונפיגורציות זטופט6אגו ו/או אא סשתשא הקורס מבין את המשתמש לנהל מערכת ב-זשופט!6\ או סביבת רשת, כולל ניהול ןואד בין הנושאים הנלמדים בקורס: 50 א = 6אזאסזאסוא = דאוא אא פ6א ]תס על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: או אגא אא שרטא אא |אדד5צ5 פוא ונסיון של שנה אחת לפחות בניהול מערכת 5!אץ/אגט עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לבצע: * התקנה של פוא * הוספה והורדה של מחשבים ב-זשוצט|6א ג * הוספה של מחשב לרשת ו6ח0פש * הפעלת וניתוח ארועי "58608 * מעקב אחרי ביצועי מערכת ורשת * סווע בגילוי ואבחון תקלות | 5 ימיט ] דאאת6 .אא ע6א.אתסעתתץ אמץ5צ5 5א/ 0-.- לצ קורס מתקדם זה מלמד את המיומנויות הדרושות לזהות, להבין ולפתור בעיות של ביצועים, באפליקציות המתבצעות תחת פוא/א. הקורס מיועד לדון בבעיות ביצוע אמיתיות ואקטואליות וגם לספק מסגרת כללית לטפל בהם. הקורס מסביר את האלגוריתמים ש-8א משתמשת בהם לניהול הזכרון, 016 6אזקק 5 וכן 6א5660111. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = ניהול זכרון ב- 5/אג/ = אדא 587 6אזאא סש 6 ואס חא = 501800186 60 פואש/א ג = [אד5צ5085 1/0 5|אע/א * 6401185 א * יסודות סאזאעד 5אא > ההזחש אסיהאסוא * סקירת כלים נוספים לניתוח ביצועים 08075 על המשתתפים להיות מנהלי מערכת בעלי לפחות שנת נסיון אחת בניהול מערכת וכן להיות בוגרי מסלול הקורסים (או בעלי ידע מקביל) אאא א תשא סאג 5 פוא עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: * לתאר בעיות ביצוע יסוריות כלליות * להסביר את המכניזמים ש-5!א/אא משתמש בהם לשם ניהול הזכרון, 569006 690, ניהול תת מערכת 1/0 * לנצל ביעילות את תוכניות השרות הסטנדרטיות של 8!אצ כדי לצפות ולפקח על ביצוע המערכת * לוהות, לבור ולפתור בעיות ביצועים מערנות ₪6) שם הקורם מסבר הקורם האור נללי דרישוה מוקדמות יצדים אא א.א אצ זטזאטוטא גצ 0.-. צצ קורס למנהלי מערכות פוא+/אג המתאר שיטת עבודה יעילה, באשר משתפים מספר מחשבי אג באמצעות ערוץ 61 מהיר (84560 61). זטוצטו6א/ באמצעות [שאאמזדד (שוצטו6אג אאא .001) או שילוב ביניהם זוא (ד6פאאססף:דחאז סמאזוא). בין הנושאים הנלמדים בקורס: > תכנון ובניה של זטופט6א\ = נוהול של זטוצטו6א\ > רכיבי חומרה ותוכנה של זשוצטו%6/ על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל) זו דאפוא 0 אוא אהסששא סאג 575 פוא בעלי נסיון בניהול מערכת אץ/א ג עם סיום הקורס, המשתמשים יבינו: * מהי משמעות מושג ה- זטוצטו6א ג * מה התפקיד של כל רכיב חומרה ותוכנה ב-זשופט6אג * לבחור ולתכנן את סביבת ה- זטוצט!6אגט * את התהליך הדרוש לבניה ולהוספת מערכות לתוך זטופטסאג * לבצע פעולות ניהול * להוסיף ולנתק צמתים ודיסקים ממערכת זשופטוט)עט ו" ] 5פתטך8תז פאצ ס6אן]2נועודט 0- צם קורס לתכניתנים מנוסים, הזקוקים לגישה לאמצעים תלויי-מערכת !אץ/אגץ. הקורס מתוכנן ללמד נוהלי קריאה ל- 88801685 |א551 ,8(15, שגרות מ-ץא האם1-טואד-אא וכלים אחרים, כדי להריץ אפליקציות מסחריות ומדעיות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * נהלי קריאה לשרותי מערכת > תקשורת וסנכרון בין 280688585 > מבנה וגישה לקבצים > שיתוף של נתונים וקוד בין משתמשים על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל > 280011805 08ק פוא ועבודה מעשית של שלושה חודשים לפחות תחת מערכת ההפעלה פואץ/אגש * שליטה באחת השפות הבאות: א91% ,245041 ,84516 ,41680 ,6 .60801 הקורס מתוכנן להכשיר מתכנתים: * להשתמש במשאבים במערכת פוא//אג * לבחור ולקרוא ל- 58801685 וא5%51 כדי לבצע בקשות: אפואדז, יצירת א10ד601081.500, יצירה וניהול של 70088585, סנכרון ארועים בתוך ובין 80685885/, ביצוע 1/0, שימוש ב-51 ובשמות לוגיים * לבחור ולקרוא ל-888%1085 וא581 ולשגרות מ-+118848-פואוד-א8 כדי לשלוט ב-0/ ולמסופים ולהתקנים אחרים * לוצור ולהשתמש בכלים לתקשורת בין 2800685883 ותאום זמנים * להשתמש באופציות ה-תאא11 ליצירת 1/1686 אופטימלי מערנות ₪6) שם הקורם בר הקורם חזאור נללי דרישוח מוקדמוח יצדים 1| 0805ך54ץ פאץ 6א21נועודט 0 .יצ הקורס מיועד למתכנתי אפליקציות מנוסים ומהנדסי תוכנה, האחראים לתכנון ויישום של אפליקציות תוכנה, הדורשות שימוש במאפייני אע ויישום מודולרי של מספר גדול של פרוצדורות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: > תת מערכת קלט/פלט (5ַאא ,010 6%) > הסוא ואט קת שאד5 6אזאו א סק > נוהול מסכים בשימוש ספריית 5%6 על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל) > 1 דואמ 5|א 6אז12ודד ובעלי נסיון של 6 חודשים לפחות בשימוש בכלים ובידע שנרכש בקורס. > ידע בשפות 6 או אא101% עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: + לבתוב פרוצדורות שישיגו ביצועים גבוהים ע"י שימוש במאפייני 865 או 010 * להשתמש במאפיינים של רוטינות 6/א5 ליישום ממשקים בין המשתמש והאפליקציה * לבצע שימוש יעיל בזכרון בזמן ריצה ע"י שימוש ב-₪11 וב-58001688 5578 + לתאר את הסטנדרטים לתכנון מודולרי ב-א ולתכנן כתיבת קור מודולרי + לכתוב אפליקציות לתוך סביבת המשתמש ע"י שימוש ב-העוחט 885405 הדודר אסדדואזהואס סא 60 וה- דתודר 1 * לכתוב פרוצרורות שישתמשו ביתרונות של 1אדפא1 5( | 5 ומים | שםןצתפצס סאג 5א15א א :1 5]האא דא שא + 0- צ הקורס נועד להעניק הבנה מעמיקה במרכיבים השונים של 5!א או לכל מי שמתעניין באלגוריתמים ובמבני הנתונים אותם מפעילה המערכת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * רמות עדיפות ופסיקה (זלט88:זא]) * מבני נתונים של ה-706855 * פרמטרים של א5/505 והשפעתם על פוא * סנכרון בין המאורעות במערכת * סנכרון בין 70685585 * הרצה של קוד מוגן * 5010 * יצורה ומחיקה של 2800885 * 288 זאג קואטס ואדד5+5 על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: * 1 אמ וא 6אז2 וד * בעלי ידע בשפת 080ג/ עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: * לתאר את התוכן, השימוש וקשרי גומלין של רכיבים ומבני נתונים נבחרים במערכת 8וא/אץ. * לתאר כיצד משתמשת מערכת 8וא בכלים שונים, כדי לבחור כיצד לשרת את הארועים השונים במערכת * לתאר כיצר פרמטרים של א5/565 משפיעים על שליטת 8 במשאבי המערכת * לנפות תקלות במערכת תוך שימוש ב-50 לערנותה ₪5) שם הקורם בר הקורם חזאור נללי דרישות מוקדמוה יצדים 0 אא אגא צסואטוא :11 זג אזדאז ואצ 5 ימים] 8 טא גצט. טא 0 שצ קורס המשך לקורס ] 15אאא:דאז וא בין הנושאים הנלמדים בקורס: > ישום 0685588 של המערכת > הפעלת 168 > ניהול זכרון במערכת 5וא > תת מערכת קלט-פלט על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל > 11 אדא פוא עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: * לנהל בצורה נכונה את השימוש בזכרון בעת התכנות ב- א = לתאר יצירה, הפעלה וביטול של 68ג/א] * לתאר את מבני הנתונים ורכיבי מערכת 1/0 * לתאר כיצד תומכת מערכת 8|אע ב-2%0088508 הטוא , 9 -( - - - / % א | 2 ימים ] שימושים מתקדמים ב-60כ בעוד שרבים משתמשים ב-001 לכתיבת תוכניות פשוטות, הרי מעטים יודעים לנצל את האפשרויות המתקדמות יותר של השפה. אפשרויות אלו הופכות את 061 לשפת תכנות אפקטיבית למגוון רחב ביותר של מטלות. חלקן, כמובן, בזיקה מובהקת לנושאי מערכת הפעלה, שליטה במשאבים וכדומה, אך 01 עשוייה לשמש גם לכתיבת תוכניות בלליות. דיגיטל עצמה משתמשת רבות ב-061 כשפת תכנות: ,60% טח גד 60 גדפאז5ואש ו-60(1 .אששסכדדש511 הן רק 3 דוגמאות מתוך רבות. בזכות מהירות הכתיבה, עושר הפקודות והפונקציות ופשטות הניפוי, מהווה 061 כיום אלטרנטיבה משמעותית לשימוש בשפות דור שלישי. הכרות עמוקה עם השפה תאפשר למשתתף להחליט באלו מקרים כדאי להשתמש בה ומתי עדיף לבחור ב-86/1 ,6 וכדומה. הסמינר מיועד למנהלי מערכת ולמפתחי תוכנה במערכות 8!אץ/אאץ. נושאים עיקריים: * מבנה נכון של תוכנית .₪61 * סימולציה של וקטורים > עובוד מחרוזות מתקדם * ניתוח קלט ובדיקות תקינות * שימוש בתבונות המסך (שליטה במיקום 608%08, קודי 850328 ותכונות תצוגה) > מודולריות: הסתעפויות, שגרות, רמות קינון > שיטות ניפוי > שימוש נכון ב-18013א+8 הסמינר ילווה במספר גדול של דוגמאות ובתרגול מעשי הכרת מערכת ההפעלה 8וא ושפת ₪61 מערנות ₪6א) שם הפמינר חאור נללי ורישוח מוקדמות :את דא פאצ ס6אזפאגד5תפדאט | 4 ימים ] שפןצתת טס א16א 6 ג ה סמינר זה מציג את המבנים והמכניזמים של מערכת הפעלה 8אץ, כך שניתן יהיה להציג, לבחון ולפתור בעיות במערכת או לתכנן אפליקציות וליישמן באופן יעיל. סמינר זה מיועד למנהלי מערכת, אנשי תוכנה אשר מעונינים בהעמקת הירע ב-5א/, נושאים עיקריים: > ות א 8 סאק + פקודות לשינויי מוד (אַא611) + 008578 59 > מפוי כתובות וירטואלי ותרגום כתובות > ניהול זכרון וירטואלי * זכרון דינמי > פעולות ה-5611800118₪ + יצירה, בקרה ומחיקת 206688 > תקשורת וסנכון בין 0088885 א ב 4 1 4 2 יש וק ווהי 0-0 55 12 43 4490 הרקתל הסור לוח זמנרם 2 | 8סאג60%₪ א פטווזודט אזאט > 0%; אוהזוט . אזוו אטע סאזלוודיט 5 אא אן 7 6 ואסוע אסדגדפאו[סש אמאש ------- || 166.6 ]א אזדווט/5ואש אסוד6אאס6 אואוהו) אזאוו ה אוהו אסא -- | סאואאסששא ‏ | --₪ 2 - = א אזדהט/ דאס ו חמק אזהיה אדו / אא 0 אא . ו ------- | 6 אואט טסג ןאו 00 | /; א|א ,+% 4 4442 > ]אזןואר | יהשנה. ועליהם תבואנה הודעות נפרדות שתאורם אינו כ ו 5 9 9 | 99 5 ו ₪ ספטמבר 887 = | אוגוסט 406 וולו אזטן 5 || ₪ | ₪ | ₪ | | ₪ | ₪ | ₪ | ₪ | = | ₪ ₪ | > ושי ושי יז 2 6- = : אסדה)מאאס0 אזורתז/גואע- אזוחמ 5 אאדדאז אוד אפאוס אסזזגידפאאס שו ץ ואצ אזאז 560 סז אסוד6סס ידאו אסדדאיד8]אזואכ ג 386/ש [אד5צ5 אזאז 860 ניהול מערכת בסביבה פתוחה: 8-008!א/-אזאט סמינר כלי פיתוח תוכנה אוהזט/אזאוז פרטים נוספים והרשמה בטל: 052-593373 אואט 5 00 א 8פןדועודט אזאט 0 ץצ א - - 7% 0 6 ו קורס בסיסי במערכת אזאט כללית הבא ללמר שימוש יעיל בפקודות וב-188ח11חדט. הקורס מתקיים בסביבת אזאט סטנדרטית, ומתאים גם למשתמשי אזאות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: . יצורה וניהול של קבצים . שימוש בתכניות עריכה (65ג88 ,ז) - הכרת מוהו1 ו-פטקזק כתיבת 5601/18 .511811 מומלץ כי המשתתפים יכירו סביבת מחשב כלשהי וידעו תכנות בסיסי בשפה עילית כלשהי עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: > להשתמש בפקודות אזאז ביעילות תוך הבנת התחביר * ליצור ולתחזק קבצים > להתקשר למשתמשים במערכות אזא אחרות (או ב-5א) > לשלוח עבודות ל-תא6800א0א8 ול-ו16א8 > להשחמש ב-%מא1פקוק וב-8א1880110סא = לכתוב 7%ק5081 511811 ע"מ לבצע שגרות במערכת ונוה הווח שם הקורם בר הקורם חאור נרלי דרישוה מוקדמות יצדים סא]אאגאססאץ אזאע כפ65אגצפג קורס זה מיועד למשתמשי אזאט בעלי ידע בשפה 6 המעוניינים לפתח אפליקציות (ב-6) אשר יקראו לתכניות שרות (64115 /א5/59) של מערכת ההפעלה. בין הנושאים הנלמדים בקורס: > קומפילציה של תכניות 6 > עבודה עם קבצים > יצירה וניהול של 008805 > שימוש ב- 18(א816 > שימוש ב- ק1? ו- 5008818 - תקשורת בין פרוססים - 1/6 ש-א'891 קורסים (או ידע מקביל); - 600 8 פמדהטדדש אזאט > 066 16005 0 עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לפתח אפליקציה רובת תהליכים .)280088889(‏ > תוך שימוש ב-64118 ואחפצ5 מתאימים ע"מ לסנכרן ביניהם ו/או להעביר אינפורמציה- ביניהם. כמו כן יכירו המשתתפים את הכלים להעברת אינפורמציה בין אפליקציות שונה במערכת. יְ ע8>₪₪₪₪ אסו'אשסוץא600 א מש - סאואתסשדטא אואט - | שם הקום % 0-א002-צם: ו הקורע הקורס מיועד לבעלי נסיון במערכת אזאט כלשהי אשר מעוניינים בהרחבת הידע תאור נללי בנושאי התקשורת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = מבוא ל-707/7 = אתחול וניהול של 160/12 = אתחול וניהול של 8]א (חפאזו5 סאג דאק611) = אתחול וניהול של 6₪5גץ 1/0 > אתחול ה-58801086 שא81 > תאור השרותים הקיימים במסגרת ה-08 = אתחול וניהול ץ6שש על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל דרישות מוקדמוח = 5שאג]א60 א פמודו חדט אזפדזט/אזאט = רצוי או ידע בניהול מערכת אזא] כלשהי עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לאתחל ולנהל את התקשורת ידים במערכת אזא₪ ואת השרותים הנוספים: ?6ש ,068 ,שאו ץצ ,8א. אואט | ערנוח ב הוחו , 6 + אזאע | /- | | 5 יפים] צר 6% 6 2% מערכת ההפעלה אזא! נכתבה בשפת 6 ולכן זוהי השפה הטבעית לפיתוח אפליקציות ב-אוא, קורס זה מספק הכרות בסיסית עם אזא!, לימוד של שפת 6 זאג במלואה, והכרות עם כלים לפיתוח תוכנה הקיימים ב אוא! כסטנדרט. קורס זה מומלץ לתכניתנים אשר אינם מכירים אזא ושפת 6 אך הינם בעלי נסיון בתכנות בשפות עיליות במערכות הפעלה אחרות. וב']ן הנושאים הנלמדים בקורס: > הכרות בסיסית עם מערכת ההפעלה אזא יצירה וניהול של קבצים שימוש ב- [גטאגוא זאז1 אס זזז1) שימוש בתכנית עריכה (1/) פקודות קומפילציה ו-אא1ו > שפת 6 1פא. סוגי משתנים ואופרטורים פקודות בקרת הזרימה פעולות לוגיות ואריתמטיות פונקציות, 8א:ו1אז)ץ ו-8שאטי6 81 מערכים וטיפול במחרוזות 0 בסיסי = הכרות עם כלים לפיתוח תכנה .. אס 5אגוא רצוי נסיון בתכנות בשפה עילית כלשהי. עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים לפתח תכנה בשפת 6 בצורה יעילה בסביבת אזא סטנדרטית. אואע |צעונוח בנהוחות | 5 ימיס] | דאפאפסאגא א5ך5צ5 אזאדךוט שם הקורם 6 אסגץ אותזעט 6אן2ועודט | 5 ימיב ה 0 כ .ץצ בר הקורם 0 כ ץצ שא קורס זה מעניק גישה מעשית לניהול המשאבים של מערכת ההפעלה ואוו חאור נללי קורס זה מיועד למפתחי תוכנה בשפת 6 תחת מערכת ההפעלה אווהוט. במחשבי א\ אר ]וא (8156). הקורס מלמד כיצר להשתמש ב-64113 /א5%519 ובספריות סטנדרטיות כדי לבצע מטלות כמו יצירת 80605505 ותקשורת בין 06058%5א7. בקן הנושאים הנלמדים בקורס: > סקירה על מערכת ההפעלה ומבנה |א%19+8 מז > ניהול משאבים ומשתמשים * קבלת דוחות מערכת = תחזוקה וגיבוי של קבצים = גיבוי אוד צ8 מז > העלאה והורדה של המערכת > התקנת תוכנה וחומרה * פיקוח על פעולת המערכת בין הנושאים הנלמדים בקורס: . כלים לפיתוח תוכנה = ניהול קבצים 0 עו 10 גושה לסביבת ה-2₪000850% . יצירה, ניהול ותקשורת בין :2806088 תקשורת בין 80618588 סמדא ומא על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ירע מקביל4 דרישוה מוקדמוח על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ירע מקביל)א 8אןאוא60 א פקדדוודד אזאדהט/אזא! ולפחות שלושה חודשי התנסות בעבורה 06 6 טא 6 ו-5 60 א וח וטואו ב- אזאזט או ב- אזאט אחר. או - 00 אזאט. עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: יעדים עם סיום הקורס יוכלו המשתתפים לפתח תוכנה בצורה יעילה תוך שימוש ברוב המשאבים הקיימים במערכת ההפעלה. . ליצור חשבונות משתמשים תוך ניהול ההרשאות ליחידים ולקבוצות : קְ ו . לבנות ולנהל את מערכות הקבצים תוך ניצול יעיל של שטחי דיסק . לבצע גיבויים בצורה שיטתית . להתקין תוכנה . להתקין חומרה ולהכין אאא חדש . לפקח על פעולת המערכת ולייצר דוחות . לזהות בעיות ולהשתמש במנגנון ה-88081,00 אואע ומערנוה נחוחות | 2 ימיס | צצןתע6תם אתד5צ5 אואדוש הקורס מיועד למנהלי מערכת אַד011 מנוסים המעוניינים לשפר את חסינות המערכת שלהם וללמוד גישות שונות לפתרון בעיות בטיחות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * ארגון סביבת עבודה מאובטחת * קביעת מדיניות אבטחה = ניצול הכלים הכלולים ב- פזשססוא 56008 ספ6אגזזאם על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל. 6005 8 פמדת ודד זאטס אאא 55 אהד . 3-61 חדשי התנסות כמנהלי מערכת עם סיום הקורס יידעו המשתתפים להכין מערכת מאובטחת, ויהיו בידיהם הכלים הנחוצים על מנת לזהות בעיות בטיחות מוקדם ככל האפשר. שם הקורם ובר הקורם חאור נללי דרישות מ וקדמות יצדים זאעאעסאאהא עש6אגאתסץתתץ אותצוט | ג ימים] הקורס מיועד למנהלי מערכת מנוסים המעוניינים ללמד כיצר להבחין בבעיות של ביצועי מערכת חלשים ואיך ניתן לשפר אותם, בין הנושאים הנלמדים בקורס: * זיהוי צווארי בקבוק רגילים ושימוש בטכניקות קיימות לפתרונם * שימוש בכלים סטנדרטיים למעקב אחרי ביצועי המערכת * ביצוע שינויים וכוונון המערכת לתפוקה מירבית על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקבילא 005 8 פד דה אזורד א 0 אגא 55 ארתוט . וו3-6 חדשי התנסות כמנהלי מערכת עם סיום הקורס יידעו המשתתפים לזהות בעיות ביצועים במערכת ולשנות פרמטרים על מנת לקבל תוצאות טובות יותר. אואט | ג ימיס 5 סאןאתסשךתא אזפזעט ל 0 צ הקורס מיועד לבעלי ידע בתקשורת מערכת אזאט בלשהי (ק100/1) ומעונינים להביר את שרותי התקשורת הנוספים הקיימים במערכת אִַפִז01. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = אתחול ושימוש ב-₪15 לביצוע התקנות מערכת דרך הרשת = אתחול וניהול סביבת 588/88 1א6118 עבור תחנות 01881858 (5וא) = תאור השרותים הניתנים במסגרת 860683 = אתחול וניהול של 588168 1188100/סאזם > שימוש ב-5880108 8888805א לאבטחת סביבה מבוזרת * תאור ושימוש ב-ק/אא5 = אתחול ה-588/108% זא 1 * הגדרת מדפסות ברשת על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל = 601 8 פפדהזוט אזאט = אאא אגא ופצ אזהו > 6אואתסשטא אזאט עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לאתחל ולנהל את השרותים הבאים: זא זא ,05אשמא6א ‏ ססופטוד/סאום ,15 ,₪15 ולהגדיר מדפסות ברשת. ו רו בנהוחוו שם הקורש ובר הקורש חאור נללי דרישוח מוקדוח יצדים אאא 00 אואדעט/פא 8 0-ָ- לצ הקורס מיועד למנהלי מערכת 5 המעונינים להכיר ולהשתמש בתוכנת א0ה₪6אאס0 אואיעט/ואצ ע"מ להתקשר למערכות א0111. בין הנושאים הנלמדים בקורס: התקנה וקונפיגורציה של תכנת אסו%6אא60 אדעט/5ו על א למטרת ץאוזזיך ו-קץז. . הגדרת אפשרות גישה ממערכת 0/1118 כ-8א למערכת הקבצים ב-8א/. . הגדרת |א8181 זז אזאנו תחת 5א/ עם אפשרות גישה ממערכות אחרות כ-8א. על המשתתפים להיות בעלי ידע בניהול מערכת 8א\, וכן בנושאי תקשורת ב-אזא!) (בעיקר 10/1 ו-8א). עם סיום הקורס ידעו המשתתפים להתקין את תוכגת אסח0טאא00 אזאיט/פואש. - ולבנות את הסביבות השונות המאפשרות עבודה משותפת בין 66 ו-אאותוט, אואט ומערנוה הוחו | 2 יסיס 6% ת6תס 0% 0 א הקורס מיועד למשתמשי/מנהלי סביבת ו6ח280 (ב-5א)) המעוניינים להתקין ₪006 תחת אאיהזז ולהשתמש בו. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = שימוש ב-א08006/01778 ל-א061/ ודסואפא, העברת קבצים ודואר אלקטרוני = ניהול בסיסי של א6/0118ח6מס: - התקנה וקונפיגורציה בסיסית - שימוש ב-קסא - 6אזפסיחאסוא - 580087 = שו 6 ד 66/1 הקורס אינו אמור ללמד ו08006 ולכן על המשתתפים להיות בוגרי קורס ₪606 כלשהו (או בעלי ידע מקביל). כמו כן נדרש ידע בסיסי ברמת משתמש במערכת ההפעלה אט (או אזאט אחר). עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים להתקין, לבצע קונפיגורציה להשתמש ולבצע 16 אסא ב-אזד ותסמ דרישוח מוקדמות 5 אאפדאו אופדוח | ג יסיפ] קורס זה בא ללמד את עקרונות הפעולה של מערכת ההפעלה 4/ אזאוה1) ברמת 606/78 וללא 6008 500₪6₪. הקורס מיועד למנהלי מערכת, מתכנתים ומשתמשים אחרים בעלי נסיון במערכת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * ניהול זיכרון * ניהול פרוטסים * 0/ן *" מערכת הקבצים * תקשורת - 126 ו-800%81% * אתחול מערכת * ירדא קורסים (או ידע מקביל). 6 אסא אזודוט 6אז2וודדט ,6אש חאש עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מטוגלים לתאר ברמה העקרונית את מרכיבי מערכת ההפעלה השונים ואופן פעולתם. אואט ומצרנוה הוחו | 5 ימיט] אתאצס אסזדג דא סש שם הקורם צ אםך5צ אז[אט 560 70 אסזד6טפסתדאז | פ ימים 0 אבר הקווש 0. דצ % הקורס מיועד לבעלי תחנת עבודה מסוג ח0ו0ז636מ0 (5קז1א) ומהווה הכרות ראשונית חאור נללי זהו קורס בסיטי במערכת הפעלה אזא בסביבת 386. הקורס כולל סקירת החומרה עם סביבת החלונות, עם מערכת ההפעלה אא ועם פונקציות ניהול מערכת ופיתוח וסביבת מערכת ההפעלה, ובן לימוד מעשי של הפקודות ומערכת הקבצים, תכנה בסיסיות. 1 בין הנושאים הנלמדים בקורס: * יצירה, ניהול ועריכה של קבצים = שימוש ב-11812 + תקשורת בין משתמשים = תכנות בסביבת ה-811511 בין הנושאים הנלמדים בקורס: כניסה למערכת והתאמת סביבת החלונות = יצירה וניהול של קבצים ב-אזאש אתחול מוצרים וניהול שטחי דיסק = גיבויים = הכרת כלים לפיתוח תכנה ב-6 שימוש בתקשורת כ-זַא0118 רצוי ידע בסיסי במערכת הפעלה כלשהי וידע בסיסי בשפת 6. דרישוח מוקדמות רצוי ירע בסיסי במחשבים ו/או נטיון בתכנות עם השלמת הקורט יוכלו המשתתפים לפתח תכנה בשפת 6 תוך ניצול יעיל של ידי עם סיום הקורס יידעו המשתתפים להכנט למערכת ולבצע פקודות בסיטיות לש = | סביבת החלונות ושאר המשאבים בתחנה המקומית או בתחנות מרוחקות פיתוח תוכנה או הפעלת אפליקציות שונות בצורה נכונה ויעילה. = הקשורות ברשת. 1 אואט ומערנוה בנתוחוו | 5 ימים | אד א]ואכ א 386/ץ א575צ5 אזאט 560 8 6 - - - - י27? קורס זה מלמד את עקרונות פעולת המערכת בצורה מורחבת למשתמשים שתפקידם לנהל מערכת כזו, לבצע מעקב ושיפור ביצועים ולאבטח את הגישה למשאבים ולנתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = קונפיגורציה נכונה של החומרה 2 שיפ * התקנת תוכנה 7 = כוונון והתאמת המערכת לצרכים המקומיים = ביצוע הפעולות השגרתיות של ניהול מערכת = נוהול אבטחת מערכת = זיהוי תקלות ותיקונן על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל) ץ 55 500 סד אסדד6טססודדאז דרישוח מוקדמוח עם סיום הקורס יוכלו המשתתפים לנהל מערכת אזא 560 ביעילות ובצורה מאובטחת. ינדי אואט וצערנות בתוחות [4 ימים ] ניהול מערכת בסביבה פתוחה: 005 - !אע - אזא סמינר זה יתמקד בנושאים הקשורים בשיתוף משאבים ו/או קבצים בין מערכות הפעלה שונות המקושרות ביניהן, ויכלול הדגמות. הסמינר מיועד למנהלי מערכת בסביבת 008 - אזאט - פואצ. בק הנושאים הנלמדים בסמינר: * ו אזאט 800 * פוש 08 88801088 שן/פסד' * זא * ניהול 5א0₪שוןזאת * תחנות עבודה (10715,אאוסמוא0או) * שותוף מדפסות ושרתי מסופים א : * ניהול גבויים בסביבת אזא! מבוזרת שם הםמינר בר הקורם חאור נללי דרישות א וקדמות יצדים סמינר כלי פיתוח תוכנה אןפ'זעט/אזאט סמינר זה באה לאתר את אוסף הכלים לפיתוח תוכנה הקיימים במערכות אזאט רבות, ובנוסף - כלים חדשים הליימים במערכות אזא! תואמות לסטנדרר. בין הנושאים הנלמדים בסמינר: * ניהול ספריות: שקוכ , אגזא ,מ1זאת/ ,8605 * ניתוח תכניות: דאזסאו 600% ,סע ,אוו 60 זנק 66 :6אוהזסא ואאאססאץ? * ניפוי תבניות: מסאס ,אמסא אפס * 6-8 ספ הסמינר מיועד לבעלי רקע בסיסי ב- אזא ו- 6 המעונינים להשתמש באופן. בכלים הנ"ל ע"מ לייעל ולמסד את תהליך פיתוח התוכנה ב- אזא). 4 0 4 92 א רשתוז והקשוורת / 4 שם הקורס ה טבלת קורסים - לוח זמנים ה ₪₪/₪]-.- סא א)-ו6ת6מ 8 ו -- אא אגא אהסשיטא 0 אדא א 5 טא-טא .-- 5 סא סא ה 16 סד אסו6טססאזאז 000-ו 00 (0058) 005 86 15 0 110002065 141 == ה 6 6 6 0 -1071-7 | ק 0 6% > אאס שא זאטזא) אא לימודי התמחות ספציפיים א אז]אא ו אא 1 דאזאנ6 אגא )!-- ------- = ואג] אא ואו א | סאזכ אד גו ]אסא ו תכנות וניהול | אואו : 4 בב 5 + 5 ] , || 825 )ל | 6אואזוס רוזא ל | | / | אאוס טא | | דאטוא:ו6 אגוא | 0 | וחוכו | 6אזאואג6סח [ | + : < קורסים שתאורם אינו מופיע בקטלוג ינתנו במשך השנה, ועליהם תבואנה הודעות נפרדות אאס זג (654) ּ טוג אוא". הא 8 ואצ ₪ אאאוג ‏ 2 ! או 5ז' [ ורא - 0 * פאאון יי -ץ / אא אא 1 : " 6 ה 0 2 וא ומשכ 4 א 6אאא0ס6 מא סז אסזדא סואז דצמבר 886 = נובמבר סא אוקטובר 061 ספטמבר 502 09 | 9 יעשה עפ"י שער דולר יציג ביום התשלום. אוגוסט 4106 168| 23.8| 8 98 28 וולי צזט] 7 ל משך נחיר הקווס - 5 % 286 7 73 5 06 2 5 רשתות ותקשורת אסזא6ואטןאןא60 חא סד אסוו6ססדאו באז )0-ו הכ ו דא אגא אאוסש טא = אא 0ס6ודא 66 :616 גן-[פו ו רשזוה והקשווה | 3 ימים | אסזדא6ואשאא0ס6 גדהס סד אסוד6מסא זאו שש 0--- צ 6% קורס זה מיועד למנתחי מערכות, לתוכניתנים ולמנהלי מערכות מחשבים, העתידים לעבוד עם מערכות הכוללות מספר מחשבים ברשת. הקורס הינו מבוא לקורטי תקשורת מתקדמים יותר. כמו כן, יכול הקורס לענין כל מי שזקוק למבוא כללי לטכניקות תקשורת נתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = רכיבי הרשת = מודמים = מערכות מיתוג להעברת נתונים = טופולוגיות רשת > סקירת תצורות רשת שונות = תאור רשת תקשורת מקומית -ז₪א188ד17 > סקירת רכיבי רשת ב-1א1617 על מנת להפיק את מירב התועלת מהקורס חייב להיות למשתתפים ידע בסיסי במערכות מחשב. עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: > לתאר תפיסות ומונחים הקשורים בהעברת נתונים > לתאר טכניקות קישור במודמים > לתאר תפיסות שונות בפרוטוקולים לרשתות > לתאר טופולגיות רשת שונות = לסייע בבחירת ציוד תקשורת בסביבת 16141 ובסביבה מעורבת שם הקורם מסבר הקורם חאור נלל' דרישוח מ וקדמוה יעדים )אאא א 806 אג\-56061ם 0 -צם קורס זה עוסק בתכונות אג/-ו6ח1(:6 ומיועד לתוכניתנים ולמנתחי מערכות המעוובים בפיתוח ומשתמשים בשפת תכנות הנתמכת במערבות א/א). הקורס מדגיש את קלות השימוש ב-060₪ בזמן עבודה מעשית ברשת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: > תכונות מיוחדות של א\-6ח6ט > תיכנות א!-6ח0 א. טכניקות גישה אל קובץ מרוחק. ב. תקשורת א8גד-10-א45ד באמצעות .01 ג. תקשורת שקופה מתוך שפת תיכנות - שימוש בכלים סטנדרטיים - קריאה לשרותי מערכת ד. תקשורת לא שקופה מתוך שפת תיכנות - קריאה לשרותי מערכת - הקמת קשר לוגי - הודעות פסיקה ה. הגדרת 081801 אתסשתשא על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל) * אסוזאסואטואוא60 זא סד אסחסטפסותאז * 1 טאק וא 6א1לוודת * בעלי ידע בשפת תכנות עילית עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: + לכתוב תוכניות באמצעות אגט-ו8606 * לתאר את התהליכים המעורבים בתקשורת, לאור טכניקות התיכנות השונות. רשוה והקעוות | 5 ומים: וז דאפאפ6גאגא אתסשזעא שם הקורם 0 - ץצ מטבר הקורם קורס זה הינו השני בסדרת קורסי ניהול רשת. במסגרת הקורס הדיון הינו בבלל הרשת חאור נללי ולא במבט הצומת הבודד. הקורס מתנהל בשני מישורים: המישור האדמיניסטרטיבי ובו דנים בנושאי מדיניות ודוקומטציה, והמישור התפעולי בו הדיון מתמקד על שיפור ביצועים, אבטחה ומניעת חדירות, כלים להתאוששות מהירה של הרשת. הקורס מיועד למנהלי מערכות, מנהלי רשתות ומנתחי מערכות שבמסגרת תפקידם מנהלים או מתכננים פרוייקטים בסביבת רשתות תקשורת. נושאים רבים בקורס זה הינם כלליים ולכן רלוונטים למגוון סוגי רשתות התקשורת. הדוגמאות המעשיות בקורס מבוססות על עבודה בסביבת רשת תקשורת 606 וממערכת ההפעלה 8ואש/אג. בין הנושאים הנלמדים בקורס: > מחזור חיים של ניהול רשת * סוגי קונפיגורציות > סקירת משימות מנהל הרשת * עקרונות תכנון רשת * הבדלים בין ניהול א.1 ל-א\ * יכולת שיפור ביצועי הרשת > רישום צמתים ברשת * דיון בנושאי אבטחת הרשת > אס 11817 אהסשרוטא * נוהלים לאיתור תקלות * מיפוי הרשת * קבלת מידע ודוחות מהרשת על מנת להפיק את מלא התועלת מהקורס על שני צדדיו-התאורטי והמעשי- דרישוח מוקדמוה על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים הבאים: * ארכיטקטורת ה-גאפ * ז דאטוא 0 האוא אאסשתטא או בעלי ניסיון מעשי בכל התחומים הנלמדים בקורסים הללו. ינדי [זאץאת6גאגא אתסשץזתא | 5 ימים | 0 --צץ א הקורס מיועד למנהלי מערכות מחשבים, מתכנתים ומנתחי מערכות, אשר יהיו מעורבים בהקמה ובפיקוח על מערכת אגץ-6ח86פ. קורס זה עוסק בהתקנה ובניהול של מערכת 9606 בין הנושאים הנלמדים בקורס: > קונפיגורציות + התקנת 606 (העלאה והורדה) + שימוש ב-67א + בקרת פעולות רשת > כלים ל-0א1810071מטסא' + אבטחת מידע ברשת על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל). * אסהאסואטואואסס זא סד אסד6טפסותאז * ו אאא אהסערא 8 5 פוא * על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס רצוי להיות בוגרי הקורס: זו 00 אא-ושתסטוכ עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: > להתקין ולהגדיר רשת חס > ליישם תהליכי אתחול וסגירת רשת - ליישם נושאי אבטחת מידע בכלי 8006 שונים > לבצע פעולות פיקוח ובקרה ברשת וחספ ורוו 4 שם הקורש בר הקורם דסתאאס6תטדאן סאוזו 5 ד א6גץ-זפץ/אע // 0+ הקורס מקנה הבנה במגוון התחומים המאפשרים חיבור מחשבי א\ לרשת מיתוג מנות זאור נללי (א050) דוגמת ז₪א158. הקורס מיועד למהלי רשתות ומנהלי מערכות שבארגונם פועלת רשת מחשבי אג דרך 50% ובעזרת המוצר. 951/אא/ מיועד הקורס למתכנני פרוייקטים בתקשורת בסביבת אט המעונינים להכיר את הדרכים לחיבור אגש בעזרת 81/. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * מתן כלים להכרת מגוון האפשרויות במוצר 281/א * התקנה ובנית קונפיגורציה לעבודה תחת 281/אט * פיקוח ובקרה מתוך מוצרי ניהול הרשת של [2%/אט > הקמת קשר 29.א דרך ןגע ודרך 88 * כתיבת תכנה דרך שירותי 51/א/ לפרוטוקולים 25.א ו-29.א * מעקב אחר בעיות ותקלות ברשת תוך שימוש ב-1951% 007868 = זהוי בעיות אופייניות והדרך לפתרונן > זהוי מבנה נתונים עיקריים של 081// על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל) . קורס יסוד ב-25.א להכרה כללית של סביבת ה-א280 קורס זדאמואמ 0 אגא אהסשת טא . ידע בתכנות בשפה עילית בסביבת אג . קורס 1 0885 אשת פוא 6או2 ודו . רצוי בוגרי קורס 6אזואוא8068ק א\-6ח6 דרישות מוקדמוה עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: . להתקין את 051/אג . לפקח ולבקר את מרכיבי הרשת השונים. . להפעיל כלים לזהוי תקלות . לכתוב תוכנה לתקשורת דרך 981/א/ . להתמצא במנגנוני אבטחת מידע המקובלים ב-%1?/אט זז . - - . ' - צךןא6ת ושה6מט/אתסשץזץא 0-.- צ יצ הקורס דן בנושאים תיאורטיים של אבטחת רשתות ובכלים המעשיים ליושומם ברשת א)-ושח1(:6. במסגרת התיאורטית נסקרים הסיכונים בחיבור מערכות ברשת, נדונים נוהל אבטחת רשתות, השיטות ואמצעים להשגת רשת מאובטחת. במסגרת המעשית נדונים כלי התוכנה הקיימים ב-א\-ז806 על מנת לספק פתרונות לנושאי אבטחת הרשת, כלים לאבטחת רשת מקומית "הזאאמזּזה: ומסופים המחוברים ל-8018/888 .1 אזואאטד. הקורס מיועד למתכנני רשתות מחשבים, מנהלי רשתות, מנהלי יחידות מחשב, מנתחי מערכות ואנשי מקצוע בתחום תקשורת מחשבים המעוניינים להכיר את נושא אבטחת התקשורת בכלל ומימושו בסביבת אש-ו6ח086 בפרט. בין הנושאים הנלמדים בקורט: > הגדרת סיכונים ברשת > תאור מנגנוני הגנה ושיטות הצפנה > מנגנונים לזהוי המשתמש + נוהלי אבטחה > סטנדרטים בינלאומיים לאבטחת רשת = הגבלות גישה לצמתים ברשת 8606 > הגנות על 08[61% ז8606 + שימוש במוצרי פיקוח רשת להגנה, אבטחה * טיפול בנושאי אבטחה ברשת דזאש1דד וב-50₪5 1 אזואאקיד על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס, על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: אסאסואטואוא60 גזאס סד אסודסטססו או (או בעלי ידע מקביל). על מנת להפיק את מלוא התועלת מהחלק היישומי, על המשתתפים להכיר את מערכת על צדדי הניהול שבה. על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל) > אסוזא6ואטואוא60 זא סז אסחשטפסות או > א 0 אגא אא שרטא > 066 א\/ש6הסטכ )ב וה - שם הקורם 0 אס סד או הנומיס בר הקורם האור נרכי הקורס סוקר את התפיסות, האסטרטגיות והפרוטוקולים המיושמים ב-קו//16, על פי , השימוש המקובל כיום בסביבת מערכות פתוחות. הקורס מיועד למנהלי ומתכנתי רשתות ֶּ תקשורת, אשר מורכבות ממערכות של יצרנים שונים. דרישוה מוקדמוח על המשתתפים להיות בעלי ידע בסיסי בתקשורת נתונים או בוגרי הקורס: אסוזא6ואטואוא60 זא סד אסנ6טססודראז. ידי עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: לתאר תכונות של רשת מערכות פתוחות. לתאר פונקציות, תכונות ופרוטוקולים של ארביטקטורת |שחזטוחו, לתאר פונקציות, יעדים ותכונות של פרוטוקולי ץן/ס: . שו ו60סזסאץ טאא:ח או 00 גוא הווא 60 הואאודואז כו 00 דסא ואש זא שאו דסא וסאודאסט אסופפוואפא גא" | )000 אסא אגא אהס תוא קוא 1 סוסא "הא זה" (דו) 0ססידסאץ ופא גאוד יז ושזוח והקשווו | 5 ימים. (ג68ץ) 00% א אאץ אסץ אאאסשוד אש שם הקורם 3% 0 מטבר הקורם 65אק הינו מוצר לניהול 26% מתוך מחשב כאשר ה-6%? מחוברים לרשת חאור ננלי זשאת1ח הקורס מיועד למנהלי מערכות ולמנהלי רשתות המפעילים או המתעתדים להפעיל רשת 26% ולנהלה דרך מערכת 5!א)/אג/ו שישמש כ-588/98 למחשבי 0 או והם בעלי ידע בניהול מערכות 5!א//אט ו-5-005א. הקורס מציג את ה-20%% תוך לימוד תחומי התקנה, תפעול וניהול. הנושאים העיקריים הנלמדים בקורס: > חיבור 20 לרשת זטאתמודדע + התקנת צד ה-558/88 * התקנת ה-א10ד5אאסשו זַא6118 וקביעת הקונפיגורציה עבורו + הכנת דיסק מרוחק לצורכי 8007 של ה-1א6118 יצירת שרותים פרטיים, משותפים, שרותי אפיליקציה והדפסה עבור ציודים הנתמכים במסגרת 5אאסשוודזאק * ניהול קבצים ודיסקים שימוש בפקודות רשת לגישה ולאבטחת מידע + שימוש ב-205.-ז08606 לביצוע העברת קבצים, דואר, ו-פ0.זטוא₪ 1 אזואתקד הכרת כלים לאיתור תקלות במערכת פאח0א11א על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל) דרישות מוקדמות * [ דא16א 6 אגא ואד צ5 אצ * | דאא]אמ6גאגא אתסשתטא * הכרת תפעול מערבות 26 תחת 18-005 יצדים א וא והאואאאו | 5 ומום' 0.-. ל הקורס מיוער למנתחי מערכות, מנהלי מערכות ומשתמשים מנוסים, שבסביבת עבודתם פועלים או יפעלו בעתיד שרתי מסופים כאמצעי קישור לחיבור מסופי קצה ומדפסות, המעוניינים להכיר את מגוון האפשרויות שניתן ליישם בשרתי המסופים לסוגיהם. הנושאים העיקריים הנלמדים בקורס: + פונקציות של שרתי מסופים > .7801060 1.01 > התקנה > הכרת מבני נתונים פנימיים + לימוד אופן זרימת הנתונים + הגררת ממשקים למסופי משתמשים ולמדפסות + פונקציות ניהול עיקריות, כולל וג = טכניקות בסיסיות לאיתור תקלות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל). אא או אה סערד א הקורס יכשיר את המשתתפים כך שיהיו מסוגלים: * להבין את התפקידים והאפשרויות לעבודה דרך שרתי מסופים * לבצע התקנות ובדיקות של תוכנת השרתים + להגדיר למשתמשים סביבת עבודה מיוחדת + להביר ולהשחמש בפונקציות הניהול הדרושות לשם פיקוח ובקרה רבוה נ'הול מידו שם הקורט תרשים זרימה טבלת קורסים - לוח זמנים ... וס > את 000000 .- 08 2 6/0 0 0000000 -..- | ץאואק סטמ 0011000 8065 ה[ - 0 . 0 0 6אזואוא 06 > 2 שם הקורט מ 6 חק 618ס .. ו 5 א 00 א א 066 6-ו 0/0 ו אואט - אס ןאזוס 15% 1008-ב / 6 - אסדהאאדדפ1א] 07958 18088 0 (68א1) 81/41 סאג .> יז | צאוסידופסקטא/טס | ץ הנעוה 6855-1א| סע סא אז 5 אתא > נצן (ש)ן + -בן + ס = [55] 4ם קורס ו למתקדמים קורס בשימוש בשפת הדור השלישי בסביבת ו | | % קורס 0 למתחילים מפלול הנשוה ב- 08.46|5 , ורסים לה +--| ל <-] מסלול הכשר למנתחי מערכו סמינר להכרת וס בסביבות ואזו6זע מסלול הכשרה = למנהלי מסד , הנתונים (88). | דצמבר 86" | נובמבר סא אוקטובר 061 | ספטמבר ?5% אוגוסט 406 וולי צזז] 2 מערבות נוהול מודע 20979 18 ש 8 127|197|207| 5/7 : / - 1 1 פוא - | פוא/עכוא - 7 00 - 8 ב - || וו 0000000 אאאססתתאן6 ] ב : 0 או סאזואואא00 = | מא אסדוא181אזואכ א וז" 3 הזר א10ארפ1אזוגכו. ואפ ד (008 .08/2 אג.ן) אסהואשחופואוואכ א ואו %המחירים אינם כוללים מע"מ. התשלום יעשה עפ"י שער דולר יציג ביום ה תשלום. פרטים נוספים והרשמה בטל 3ננ--- ל ערכוה 1'הול ידע א 0-- - --צם מסבר הקורם 0 בצ וצ קורס בסיסי, המלמד כיצד לתכנן, ליצור ולגשת אל בסיס נתונים 5א/%08 שהוא בסיס חאור נללי קורס זה מתמקד בתכנון פיזי של בסיסי נתונים אשר משפיעים על ביצועי 808. במסגרת נתונים יחסי. הקורס מיועד, למתכנתים ולמנהלי מסדי נתונים, אשר מיועדים להשתמש הקורס נסקור כלים המאפשרים בקרה על ביצועים, מעקב אחר מיקום רשומות, תחזוקת ב-808/%%6. בסיס נתונים, בקרת נעילות. כמו כן מספר תוכניות שרות לתחזוקת בסיס הנתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: בין הנושאים הנלמדים בקורס: * סביבת 6א%/08א אג + מבנה פנימי של מא * שאילתות = פרמטרים של בסיס הנתונים * איחסון, ערכון ומחיקת נתונים = כיוונון ושיפור ביצועים * שמוש בתכניות כדי לגשת לבסיס הנתונים * מנגנון ה-5%28101 * קריאת פלטי ה-288]א?0 * אינרקסים * שיחזורים = תכנון פיזי של בסיס נתונים על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל דרישוח מוקדמוח על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל) * קורס 28061865 סע פוא = אצ * מושגים בסיסיים בניהול בסיס נתונים, מושגים במודל יחסי ומבנה > מספר חודשי עבודה עם א בסיס נתונים פשוט * שפת תכנות עילית עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים: ינדי עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים: > להציג שאילתות, לאחסן, לעדכן ולמחוק נתונים מבסיס-נתונים 08/%0 * להקים בסיס נתונים רב קבצים > לכתוב תוכניות משובצות פקודות 801 + לבצע תכנון פיזי של בסיס נתונים * להשתמש בצורה נכונה ויעילה באינדקטים * לשפר ביצועי ₪ 1 רבוח ג'הול מידו ית 08 שם הקורם ל 0 4 -ץ: מטבר הקורם 47 . 7% הקורס מציג את הכלים לתכנון טפסים ולפיתוח תוכניות המשתמשות בטפסי סוק חאור נללִי כדי לקלוט ולהציג נתונים. במסגרת הקורס נסקור את השלבים לפיתוח טופס, יצירה, עריבה ומחיקה של טפסים, שילוב טפסי 080/05 בתוכניות, העברת וקבלת נתונים מתוכנית לטופס. הקורס מיועד למתכנתי אפליקציות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * אסטרטגית המוצר ועתיד 8988 ו-8ואך * ארכיטקטורת המוצר - מושגים ורכיבים * פיתוח אפליקציה עם 5חסו0פס * יצירת /א08: פשוט > הכרת טביבת הפיתוח (0₪?) * מבוא לשפת ה-₪0] * שפת ה-ז0ק] * ממשק בין תוכנית האפליקציה ל-ו08%%? * אופציות מתקדמות לבקרה על ממשק המשתמש * יצירת רכיבים להרצה = מודל מומלץ לפיתוח אפליקציה עם 80085 * עצות כלליות בעיצוב ועבודה עם ווחס/86 על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל) דרישוה מוקדמוח * קורס 0055 תס פוא * בעלי נסיון בשפה עילית בלשהי * ידע מוקדם בכלים לתכנון טפסים יביא להפקת תועלת מירבית מהקורס עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ידי * ליצור ולערוך טפסים * לשלב טפסי 5וזחס/086 בתוכניות מקור 6 | 5 ימים | 0-.-. צם קורס זה מיועד למנהלי מערכות מחשב (6₪8%אאגוא ואר51'ו5), מנהלי ומתכנתי בסוסו נתונים ולכל המיישמים עבורה עם מילון נתונים מרכזי. בקורס זה נעסוק בהגדרה; ניהול ושימוש ב-ץא61/8050 בסביבת פיתוח של יישומים ובסיסי נתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * למה מילון נתונים? * תאימות בין גירסאות מילון הנתונים * תפיסת ה-60 (מונחים ומושגים ביישום 60/887081108) * מבנה המילון + תכנון המילון ושילובו בתהליך פיתוח היישום * בטיחות המילון > תחזוקה וכיוונון (על בסיס ידע ב-5א%/808) * תוכניות שירות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקבילא = 00 סי פוא + שפה עילית * רקע כללי בתפיסות ניהול נתונים * רצוי ידע ב-6א/₪8 ל רכוה נ'הול א'דו זאפאץס1עטפכ 5א10ז1167קקץג 685 הר 0- -- דצ הקורס מיועד לעוסקים בניהול, הקמה או שינוי של יישומים הרצים תחת 5א40. בקורס זה תלמד כיצד לפתח יישומים בעזרת 5|א6ג/אג). יצירת תפריטים, 5א8ך ק:ד8 ש זשדהזטו, שימוש בתוכניות העזר של 5א6 וניהול יישומים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * תפיסת 65א6 ו- כא/5וא46 * יצירת יישום, משימות ותפריטים * ניפוי שגיאות במשימות * הגדרת משטחי עבודה על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל * 2005 סק פוא * שפה עילית * ידע ב-808 או 8% שם הקורם ובר הקורם האור נללי דרישוח מוקדמות ידי 1 את 0 ץץ ל קורס זה מסביר את עקרונות הפיתוח ב- /11//אגו ומצייד את המשתתף בכל הכלים הדרושים לפיתוח מערכות עיבוד נתונים בעזרתו. הקורס כולל תירגול מעשי של החומר הנלמד באמצעות מחשב. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * כלים לבנית אב-טיפוס * תהליך זרימת המערכת * שימוש בשפת התכנות 401 * קישור לתכניות חיצוניות + עבודה עם קבצים שאינם 8א/מפא * תכניות שרות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל > קורס פהקוא1 001 הס פוא = מומלץ קורס 1 ₪0 או ידע מקביל בניהול בסיסי נתונים טבאליים. עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: . להקים בסיס נתונים = ליצור מסכים ודוחות > ליצור תפריטים > לשלוט על זרימת היישום . לקשור יישום /ז1א לתכניות חיצוניות ל צרכות נ'הול גיד | 8 ימים: 1 70 א10ד6שכסאדאז שם הקורק 0 מענר הקורם / - - ₪ 2 א 0 - 1000468 עה סמו ה 51100 הינה שפה המאפשרת ליצור בסיסי נתונים טבלאי על כל מרכיביו, ביצוע שאילתות, עדכון, הכנסה ומחיקה של נתונים מבסיס הנתונים. במסגרת קורס זה תלמד כיצד להשתמש בממשק האינטראקטיבי של .501 וכיצד ניתן להפעיל ממשק זה מתוך תוכניות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * 501 הדוו מדדתגד5 6אדדד 6 * אס 0 455 ואס * 5 501 * זא גוא סאג זא ץוססוא * 5 אד * 0008א1 זט סו 80 * * הכרה בסיסית של מערכת ההפעלה 8וץ/אג דרישוח מוקדמוח * הכרת עקרונות המודל הטבלאי > ידיעת שפת תיכנות אחת לפחות = הכרת מבנה 38 עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים: ידי להציג שאילתות, לאחסן, לעדכן ולמחוק נתונים מבסיס-נתונים 08/95 39 אן שא1אא א 06אץ מערכת פיתוח יישומים 8068555 היא תוכנה המשלבת ניהול מאגרי נתונים יחסיים עם שפת תיכנות דור רביעי וכלי פיתוח מתקדמים. יישומים ב-80018%8 ניתנים להתקנה ולהעברה בין מגוון גדול של פלטפורמות חומרה ומערכות הפעלה (8ואץ ,אזאט ,אג.052,1 58 ,אזאי1!ז) ולהפעילה בסביבה פתוחה מרובת משתמשים, מערכות מחשבים שונות ורשתות תקשורת נתונים 086060 10/1 ,אא.1). בח[ הנושאים הנלמדים בקורס: * מבוא ל-28008886 * הגדרת ובניית מאגר מידע רב-קבצים * תכנות בסיסי (קליטת נתונים, עדכון, שליפה ודווח) * מסכים, תפריטים ודוחות * פרוצרורות ומסכי עזרה * טופול בתנועות (5א6110א6אודד) ובשגיאות * יושומים מרובי משתמשים * אבטחת מידע על המשתתפים להיות בעלי ידע בסיסי בתכנות עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מטוגלים לפתח ולתחזק יישומים ב-₪0088%6/ חאור נללי זרישוח מוקדמות יצדים הקורס מיועד למשתמשי 8 ושרכשו נסיון בפיתוח יישומים ב-0688%? המעונינים ללמוד שיטות תיכנות מתקדמות, תכנון יישומים יעילים ופתרון בעיות מורכבות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: > העמקת הידע בתנועות (א860אא) וטיפול בשגיאות. - העמקת הידע בריבוי משתמשים . תפוקת המערכת כפונקציה של תכנון בסיס הנתונים השימוש באינדקסים = שיטות תכנות במערכת מרובת בסיסי נתונים (585 א ש-דתוטו() > איבחון תקלות = יעילות היישום בוגרי קורס תכנות בסיסי ב-8001:8%+, או בעלי ידע מקביל בעלי נסיון והבנה בנושאי 068% כוססשא ,סד טאאד,₪0688 פוח עם טיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לפתח יישומים ב-10688%8? באמצעות = טכניקות מתקדמות וביעילות וכן לאבחן בעיות ולפתרן. ּ רבוח נ'הול מיזו מטרת הקורס להכשיר מנהלי מערכות אזא!) בנושאי תצורה ותחזוקה של יישומים ב-007056ק חאור נללי בין הנושאים הנלמדים בקורס: > ארכיטקטורת 28068855 * שיקוף תפוקת מערכת וחלופות איתחול (5א07110 קטודת ג'ד5) * גיבוי ושיחזור * ניהול הדפסות * 28008855 ברשת * כלים לניהול תפוקת המערכת * קשר למאגרי נתונים אחרים = חלונות 28068255/8 על המשתתפים להיות בעלי ידע במערכת ההפעלה חאש דרישוח מוקדמות עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לנהל יישומי 8068885? תחת מערכת יעדים ההפעלה אזאט (אזאט) אסדדהא'ד8ואווא ג א ד5ץ5 06₪88א 8 (|א) אסרךאד]אוזא ג אצ 88 6סאץ מטרת הקורס היא להכשיר מנהלי מערכות 5!א/א\ בנושאי תצורה ותחזוקה של יישומים ב-068₪1:%6א בין הנושאים הנלמדים בקורס: > ארכיטקטורת 008885א/ = שיקוף תפוקת מערכת וחלופות איתחול (פאסדדץס שנדדת אד8) > ניצול משאבים וזכרון > ניהול הדפסות > מאגרי נתונים מחולקים (טואט1ס/-דהזטו) + גיבוי ושחזור > אבטחת מידע והרשאות > 008858 ברשתות = כלים לניהול תפוקת המערכת > קשר למאגרי נתונים אחרים לרבות 85 ו-₪08 על המשתתפים להיות בעלי ידע במערכת ההפעלה 8ואח/אג עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לנהלי יישומי 8068955? תחת מערכת ההפעלה |אצ/אגצ. | 4 ימים] (008 ,05/2 ,א.]) אסדאר5]אז]אכג א 55 55 סא מטרת הקורס להכשיר מנהלי מערכות א.1 ,08/2 או 008 בנושאי תצורה ותחזוקה של יישומים ב-28068%% בון הנושאים הנלמדים בקורס: = ארביטקטורת 068888 * שיקוף תפוקת מערכת וחלופות איתחול (אסזשס קטדאגז8) * ניצול משאבים וזכרון * ניהול הדפסות > מאגרי נתונים מחולקים (מזאטוס/-דנוטוא) * גיבוי ושיחזור אבטחת מידע והרשאות * 800885 ברשתות, לרבות יחסי שרת ולקוח * תפוקת המערכת * קשר למאגרי נתונים אחרים > שיקולים לשילוב 3.0 5שוססאזו טסוו על המשתתפים להיות בעלי ידע במערכת ההפעלה אג. ,08/2 או ₪08 עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לנהל יישומי 806188%8? תחת מערכת ההפעלה א. ,08/2 או ₪08 ל רבוה נ'הור מ'דו שם הקורם בר הקורם חאור נללי דרישוח מוקדמות יצדים 2 בסביבת דיגיטל 0 הינה סביבת פיתוח מתקדמת למערכות מידע. המערכת מיישמת פיתוח בעזרת מחולל יישומים העובד עם מסד נתונים יחסי, הקורס מיוער למנהלים, מנתחי מערכות, מעצבים, תוכניתנים ומשתמשי קצה המעונינים להכיר את מסד הנתונים וכלי הפיתוח בסביבת 084018 (בסביבת 5א)). בין הנושאים הנלמדים בקורס: > מסד הנתונים היחסי 08618 * סביבת הפיתוח ב-08618 - 501105 שפת הגישה לבסיס הנתונים - פווזזס:ז'.5)(1 מחולל מסכים - זטזת)חסק50(1"86 מחולל דוחות - נוחש50(1.'(1 מחולל תפריטים - ו6א'5)01 כלי לעיבוד מידע מבוזר כלים לניהול מסד נתונים > ניתוח ועיצוב בעזרת כלי 648% בסביבת 08018 > המשרר הממוחשב: 801"0186 ו-6111 בתום הסמינר תהיה למשתתף הכרה כללית של סביבת הפיתוח 08/18 על כל מרכיביה בסביבת דיגיטל. רבוח נ'הול מידו | 8 ימימ 7 למתחילים הקורס מיועד למנהלים, מנתחי מערכות, מעצבים, תוכניתנים ומשתמשי קצה המעונינים לפתח אפליקציות ולנהל מידע באמצעות ה- 08618. בק הנושאים הנלמדים בקורס: * שפת 501 ו-105ק5001 לביצוע פעולות ניהול, תחזוקה ואחזור מידע * 5ז5)(1'70 מחולל מסכים קל לתפעול וליישם מהיר * ז0₪010ק5)01'86 מחולל דוחות * 0736160458 תוכנה לניתוח ועיצוב מערכות בסביבת מסד נתונים * סקירת תוכנות 084618 נוספות כמו טח6/א"6,501א"501 ,501701066 5016 ועור. על מנת להפיק תועלת מירבית מהקורס, על המשתתפים להיות בעלי ידע בסיסי בתחום המחשב. הכשרת המשתמשים לעבודה בסביבת פיתוח בשפות הדור הרביעי, מחוללי ישומים ומסדי נתונים יחסיים בכלל וסביבת הפיתוח 08618 בפרט. דרישוח מוקדממות יצדים שימוש בשפות הדור השלישי בטביבת 08618 | ישוס העבודה עם מסד הנתונים 08618 מבוצעת לרוב בעזרת מערכת כלים מדור רביעי. במקרים מיוחדים יש צורך לכתוב תוכניות בשפות הדור השלישי הניגשות למטד הנתונים 61א[0. הקורס מיועד למעצבים ותוכניתנים המיועדים לעבוד עם 0861 בשפת הדור השלישי. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * התקשרות לבסיט הנתונים מתוך תוכנית בשפת הדור השלישי = ביצוע פקודות 5001 * פתיחת 608508 = שימוש במערבים (6₪תח:רדא] צת)) * קשר למחולל המסכים פווחס:"501, קריאה וכתיבת משתנים מהמסך, כתיבת זוא 0888 * טיפול בשגיאות קורס 0618 למתחילים או ידע מקביל ידע בשפה עילית ונסיון בכתיבת תוכניות רצוי נסיון מעשי בעבודה עם 088018 הכשרת תוכניתנים לעבודה עם מסד הנתונים 08018 בשפות הדור השלישי רבוח נ'הור מידו | 5 ימים] לניתוח ועיצוב בסביבת מסדי נתונים ומחוללי יישומים 4 / - - - - 2 6 א 0016 (6אזתסטא סא 5 ספסזא ד זקוא60) היא תוכנת 0618 לניתוח ועיצוב מערכות בסביבת מחוללי יישומים ומסדי נתונים יחסיים. תוכנה זו, המבוססת על מתודולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות ביותר, מלווה את היישום בכל שלבי מחזור החיים. הקורס מלמד שיטות לניתוח ועיצוב מערכות מידע בסביבת פיתוח של הדור הרביעי ומלווה בתרגול מעשי של פיתוח פרוייקט בעזרת כלי ה- 056 השונים של 0₪018. הקורס מיועד למנהלי פרוייקטים, מנתחים ומעצבים בסביבת מחוללי יישומים ומסדי נתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * ניתוח ועיצוב בעזרת 00 (תרשים זרימת מידע) ופירוק פונקציונלי = שימוש ב- 880 (תרשים ישויות-קשרים) כולל נירמול מסד הנתונים > המעבר מניתוח לעיצוב ומעיצוב ליצירת התוכנה עצמה רקע בסיסי במחשבים רצוי נסיון מעשי בעיצוב וניתוח מערכות הכשרה כללית בטכניקות ניתוח ועיצוב בסביבת פיתוח של מחוללי יישומים ומטדי נתונים יחסיים. הקורס ילווה בתרגול מעשי של פיתוח בעזרת כלי ה-058 השונים של ש0א0. שם הקורם בר הקורם חזאור נללי דרישוה מוקדמות יצדים 8 למתקדמים | 5 ימים! 08 מאפשר פיתוח יישומים מורכבים הדורשים הבנה עמוקה של מטד הנתונים והכלים. חשוב ואף הכרחי לכל משתמש מנוסה להעמיק את הכרותו עם סביבת הפיתוח, על בל מרכיביה, כולל המבנה הפנימי וצורת ההפעלה המתאימה ליישום, הקורס מיועד למנהלי פרוייקטים, מעצבים ותוכניתנים, המנוסים בעבודה עם 08/18. בין הנושאים הנלמדים בקורס: > שימושים מתקדמים ב-8טו?'501 > שימושים מתקדמים ב- אווחס:'501 .1/8901 שפה פרוצרורלית הניתנת לשילוב עם שפת 501 > כיוונון, התאמה ושיפור ביצועים בעיצוב מסד הנתונים וכתיבת התוכנה > תוכניות שרות: - 611 לשליטה בלוח מקשים ובמסך - 1/8 לפריקה וטעינת מסד הנתונים - 501*103061 לטעינה מקבצים חיצוניים קורס 001 למתחילים או ידע מקביל בעלי נסיון מעשי של לפחות חודשיים בעבודה עם 08618 הכרה מעמיקה של 08018 כולל שיקולים בעיצוב וכתיבה נכונה לצרבוה נ'הול מידו 6 את דא א מ6אג.אתסץתעץ - 0%.608 הקורס מיועד לתוכניתני ומעצבי מערכות 08018 המעוניינים להכיר את מסד הנתונים בצורה מעמיקה, כולל שיקולי כיוונון וביצועים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * יעדי תיכנון בסיס הנתונים בגרסה 6.0 * ארכיטקטורת בסיס הנתונים ותהליכי הרקע * שיפור ביצועים ויעילות * מבנה מילון הנתונים * שימוש ב-501"008 = כיוונון 65א54א] קורס 0618 למתחילים או ידע מקביל רצוי קורס 06 084 018אס רצוי קורס 08618 למתקדמים נסיון מעשי של לפחות 6 חודשים בעבודה עם 08618 הכשרה מעמיקה במבנה 084018 ובשיקולי ביוונון ביצועי מסד הנתונים. שם הקורם 0 0 0608 מסבר הקורם חאור נללי זמן רב וכסף ומונע תקלות הנובעות מחוסר ידע. הקורס מיועד ל: - תוכניתנים ומעצבים המיועדים לנהל את 0018 בגירסה 6 = תוכניתני 3 העובדים עם גרסא 5 ומיועדים לעבור לגירסה 6 = תוכניתנים מנוסים בין הנושאים הנלמדים בקורס: > המבנה הפנימי, כולל רכיבי התוכנה העיקריים, ניהול זכרון, נעילות > מילון הנתונים = אבטחת מידע = גיבויים > כיוונון המערכת * ושא"501, תוכנת שירות לניהול מסדי נתונים מבוזרים ברשת מחשבים דרישוה מוקדמות קורס 0618 למתחילים, רצוי קורס 0618 למתקדמים נסיון מעשי של לפחות 6 חודשים בעבודה עם 08618 ידי הכשרת תוכניתנים לניהול מסד הנתונים היחסי 08618 תוכניתן ה- אמ (סיןאאהוצזאזו ג 8 ג כו) שולט על מסד הנתונים בכל היבטיו ומהווה את הקשר בין המפתחים ומשתמשי הקצה לבין המערכת. ניהול נכון חוסך 0% רבוה נ'הול גידו | 5 ימים | 59 אן] ס6א1אאג6 סאק שם הקורם 0 מב הקורם קורס בסיסי המתמקד בהכרת כלי הפיתוח של מחולל היישומים 6885א1. זאור נללי הקורס מיועד לתכניתנים, 084 וכל מי שאחראי לעיצוב ותחזוקת אפליקציות ומסדי נתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: + מבוא קצר על כלי 6888א1, יצירת מסד נתונים, שפת שאילתות (801), תפריטים, מחולל מסכים ודו"חות. * שמוש ב- (08₪) 908% צ8 +88 להכנסה, עדכון ושליפת נתונים * טבניקת עיצוב מסכים בעזרת סמאקז * .501 שליפה ועדכון נתונים, שמוש בפונקציות, בניית טרנזקציה לוגית, יצירת שופ[ = (₪מת) ואס צם 9087 - שימוש במחולל דוחות * 051 שפת הדור ה-/ז של 6898אז * תאור מנגנון הנעילות ויכולת השליטה בו. טיפול ב-₪84010085 * מבוא לתפיסה הטבלאית, הדגשת טכניקות לארגון נתונים בצורה הנכונה. * גורמים המשפיעים על הבצועים של 6885א1 * בטיחות נתונים, שלמות נתונים ותחזוקת מסד הנתונים דרישוח מוקדמות יצדים א אן 6אזאאגת06אץ כפ6אגצפג הקורס מיועד ל-8 ומפתחי אפליקציות בעלות דרישות לבצועים גבוהים. הקורס מקנה יכולת לאתר בעיות בצועים ולעודר הרגלי פיתוח נכונים. יילמדו שיטות להערכת הביצועים ואיתור נקודות חולשה בשלבי הפיתוח המוקדמים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: . עיצוב מסד נתונים, נירמול טבלאות ודיאגרמת יחסות, דה-נורמליזציה מבוקרת, מילון הנתונים ושיטת נתוח טרנזקציות. . סוגי שרות, מבנה דף, שיטות ארגון ובחירת השיטה המתאימה, כיווץ נתונים, מפתחות משניים, מפתחות יחודיים. . מסלול גישה נפרד (?0) - קריאת ה-082, מבנה ה-₪/588, האופטימייזר, מיון ומיזוג, חיפוש במפתח ראשי. . טבניקות בשאילתות בשפה מארחת . ניהול מסד נתונים גדול מאוד, ניהול 66118 68%5א1, קשר 588/58/אט1ו0, כוונון פרמטרים המשפיעים על ביצועים, נושאים הקשורים למערכת ההפעלה. על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ירע מקביל)א סא א 066 . נסיון בפיתוח אפליקציות ב-6015א1 ל רבוח נ'הול מיזו ה 1 5 ססאזש/65858 א שם הקורם ‏ ₪ ב הקורס מיועד לתכניתנים המפתחים מערכות לסביבה חלונאית. הקורס מתמקד בהכרת כלי הפיתוח של 6885א! לסביבת החלונאות. יילמדו שיטות לעיצוב ויצירת מסדי 7 נתונים, ולפיתוח אפליקציות חלונאיות באמצעות 501 ו-401 5שססאול. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * הכרת מסד נתונים טבלאי יחסי - 186885 * הכרת שמת השאילתות 6885,501א1 למשתמשי קצה *הצגת המוצר 401 0₪5פאז, הכרת סביבת הפיתוח * כתיבה ועריכה של תכניות * דאד605 ,8185 1תפ ,01.45585 805[ * פיתוח אפליקציות, שליפה ואיחסון נתונים * תקשורת בין חלונות (185א8?) 007 56 סאג ק גאפ " ניהול סביבת הפיתוח וכלי עזר למפתח דרישות מוקדמות בתום הקורס יוכלו הבוגרים לכתוב אפליקציות ב-401 פץוססאזש ידי אואט - אסוךאאד5ואוואפ ג 1פגם דגס אסא | ג ימים] הקורס מתמקד בתפקיד מנהל מסד הנתונים (08) ומציג את תכניות השירות (פמזזגזדז) המסייעות לו במלוי תפקידו. הקורס מיועד לאחראים על מסדי נתונים ועל תחזוקת מערכת 688%א1 ב הנושאים הנלמדים בקורס: " תפקידים במערכת (ג8 ,א08) * תכנון קונפיגורציה (ארכיטקטורה, דיסקים [8א/6888א1) * תכנון ההתקנה * תהליך ההתקנה * ריבוי ההתקנות * ניהול המשתמשים ב-6888א1 * ניהול 81א/6805א1 * בטחון נתונים במערכת * העברת ל-אסוד6ספץ * גיבוי ושיחזור * פתרון בעיות ל ₪ -- רבוה נ'הול מידו | 2 ימים ] אצ - אסזזגד5]אזואסג 11845%גק 85ת6אז הקורס מתמקד בתפקיד מנהל מסר הנתונים (28) ומציג את תכניות השירות (85ד111ודז) המסייעות לו במלוי תפקידו. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * תפקידים במערכת (5% ,א0₪) * תכנון קונפיגורציה (ארכיטקטורה, דיסקים 81א/0825א1) * בטחון נתונים במערכת * פקודות ניהול מועילות * העברת ל-א6110טפסא? * גיבוי ושיחזור * פתרון בעיות שם הקורם ממבר הקורם זאור נללי דרישוח תודות יצזים (6885א1) 481/461 כפ6אגטפג 2 ימום] הקורס בא לפתח את מיומנות הכותבים ב-8/461, להעמיק את ידיעותיהם ולהביא אותם לפיתוח יעיל יותר של יישומים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * תכנון אפליקציה * חפישות בפיתוח .461 * קיראה ל- 57818 508 ולפרוצדורה * קשר בין המסך למסד הנתונים * פעילויות המשתמש על הנתונים במסך * אהא זא * בניית אפליקציה באמצעות 487 על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל); > קורס 66א1 אז 6אזןאו סע > ומספר חודשי עבודה עם 6889א1 שרד מפתוחשב שם הקורס ו סוב - 0 ---- 65 ₪ 03.0 1-אז-11 רייה 060 אאא וא 55 3.0 1-אז-11 א .0 60 או 00 אס א16זקטא 3.0ע 1-אז-11א 70 ואמ 0588 שפא 3.0 1-אז-11א -.-. 70 = 088₪אא ]551 08 סתחנד את שפא 03.0 1-אז-11. 0 ל .0 065 אס 116 תס אנד אמ שטא 3.0 [-אז-11א.- | דצמבר 6 " נובמבר סא אוקטובר 061 = וש - %המחירים אינם בוללום מע"מ. התשלום יעשה עפ"י שער דולר יציג ביום התשלום. אוגוסט 400 2.8 | 9.8 | 10.8 23.8| 8 207 משן וולי אזטן ל 7 5.7 ]28.0 2 5 / | 1 3 1 2 1 1 3 | - | 3 | 1 | | מחור 5 5 ב טסאז]א|א[6סאץ אסד[א6ז קט [-או- זזה 8 ו משוד ממוחשב שוגמ ופט 0 3 [-א11-1א - אא אגא |אמז ו 3.0 [-אן-ז]ה מא 'ךאטין תמבפט שא 3.0 [-אן-1]ה טוונ אגא [א[טצ6 אס ודא וטא 3.0 [ן-אן- 1[ אא שטא 3.0ע 1-אז- וזא אסא אדא וק ה כו 6-1 15 4.0 3516 0 5 11-פט כטשאטכ א ברד טא 40 6 זע-5 פיתוח אפליקציות אזיז-א זכ - שימוש בסיסי 1306 - שימוש מתקדם - 008 0 שסידאפטס 1-אז-]זא משרד ממוחשב על המחשב האישי = פרטים נוספים והרשמה בטל: 052-593373 פיתוח אפליקציות אז0 | 2 ימים| 59 תמ 3.0 1-אז-411 שם הקורם אא אגא אפד5צ5 3.0 1-אז-411 א 0 ץצ בר הקורם 0 ץצ קורס זה מיועד למשתמש החדש במערכת ה 1-א11-1 וידריך את המשתתפים בו זאור נללי קורס זה מכסה את ההבטים השונים בניהול ותמיכת מערכת 1-א11:1 בשימוש במערכת תוך שימת דגש לדרכי הפעולה בעבודה היום-יומית. בין הנושאים הנלמדים בקורס: בין הנושאים הנלמדים בקורס: > סקירת 1-אז-411 ומרכיביו > מבוא ל- [-אז-411 > ניהול חשבונות ומשתמשים > ארון התיוק > ניהול ארונות תיוק, דואר ותהליך ההתאמה (א110א60510%2) > דואר אלקטרוני > ניהול הדפסות = ניהול דואר של משתמש אחר - התקנת 1-א411-1 * נוהול זמן * קבוצות דיון דר'שוה מוקדמוה על המשתתפים להיות בעלי ידע ב: = שימוש ב-1-א]-11 בסיסי * בתיבת פרוצדורות 261 = זז דאטוא 6 אגא א 5 פוא עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לתאר ולהשתמש באופציות שונות של ידי קורס זה יספק למשתתף ידע ב- מערכת 1-א11-1א, כגון: > מבנה ה 18070 של נ-א11-1א = דואר אלקטרוני - יצירה ושליחת הודעות, זיהוי ושימוש בתיקיות דואר אלקטרוני, + אופציות תפריט ניהול המערכת קריאת הודעות ומתן תשובות, ניהול גישת משתמשים אחרים אל תיקי הדואר > יצירה וניהול משתמשים ותבניות משתמש האישיים, גישה לתיקים של משתמשים אחרים. ניהול רואר, ארכיון, הליך ההתאמה - ארון התיוק - אירגונו לתוך מגירות ותיקים, שיתוף מסמכים עם משתמשים אחרים, > מרוצדורות תחזוקה תיוקים שונים > ניהול ארונות תיוק, תורים והקצאות > קבוצות - יצירה וניהול קבוצות משתמשי ג-א11-1 וגישותיהם למסמכים פרטיים . תהליך ההתקנה = ניהול זמן - יצירה וניהול ארועים ומשימות > זהוי תפקידיו של הסזאחפזאזואכא, יצירת תבנית עבורו > עבודה מתוך אינרקס + הדפסה שרד ממוחשג ₪₪₪₪ | 6אאהת6סהץ אסודה6ועעא 3.0ץ 1-או-1 וא % 8 קורס זה מיועד למתכנתים, מפתחי מערכות המעוניינים לפתח אפליקציות בסביבת 1אז-11. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * סקירה של 1-א411-1 * עיבוד טפסים ושדות * פיתוח אלמנטים 1-א11-1 * פונקציות וסימבולים * ארון התיוק ודואר * עבודה עם קבצים * קישור אפליקציות לתפריט על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל) = 1-א11.1 שימוש בסיסי = 200 סק פוא * שפת תכנות כלשהי עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים להשתמש ב- 1-א11-1 כמחולל יישומים ולפתח בו אפליקציות אשר ישולבו ב 1-א411-1. בין השאר יהיו המשתתפים מסוגלים: > לתאר את מבנה 1-אז-11 = לפתח 0815 ,501078 ספא זקואטר" = להשתמש בסימבולים ופונקציות = לקשור אפליקציות חיצוניות למסבי 1-א11-1 > לעבוד מול ארון התיוק ומערכת הדואר הערה: במהלך הקורס יפתחו התלמידים אפליקציה פשוטה אשר תוכל לשמש דוגמא לפיתוחים עתידיים שם הקורם ובר הקורש חאור נללי דרישוה מוקדמות יעדים ד תעפש שעא 3.0ץצ 1-אז-11א מ 0- ץצ קורס זה מיועד למשתמשים ותיקים במערכת *?ץ 1-א11-1. מעוניינים להכיר את המאפיינים החדשים של 3.0 1-א411-1 בין הנושאים הנלמדים בקורס: * "מגרות" (פאמ/\/זכ) בארון התיוק * מנגנון התיוק המשותף * שרותים לקבוצות עבודה * חידושים בדואר אלקטרוני חידושים בטיפול והדפסת מסמכים על המשתתפים להיות משתמשים מנוסים (לפחות חצי שנה ניסיון) במערכת *2ץ [-א11-1א עם השלמת הקורס המשתמש יהיה מסוגל: + להבין את השימוש ולהשתמש במיגרות תיוק לאיחסון תיקים ומסמכים > להבין ולהשתמש בשיתוף תיקים ומגרות בין משתמשי |-א411-1 > להבין ולהשתמש בשרותי קבוצות עבודה = להבין וליישם את החידושים בדואר אלקטרוני + להבין את צורות הטיפול החרשות במסמכים וכן את אופציות ההדפסה החדשות שרד אוהש | 5 ימים, אגא ]א ד5 5 פס הד שפא 3.0ע [-אז-11 שם הקורם א10ד116 ?ג תסץ תת שא 03.0 |-א-גוא מו 6 00 0 0% 0 עבר הקורם 0 2% קורס זה מיוער למנהלי ומתחזקי מערכת 1-א11-1. אשר מתכננים לעבור לגרסה 3 ויסקור חאור נללי הקורס מיועד למתכנתי -א411-1 וכן למערכת 1-א411-1 המעוניינים ליישם את את ההבדלים בין 3.0 105 1-אז-11א. לבין גרסאות מוקדמות כאשר יושם דגש באספקטים השינויים והחידושים בתכנות ה 1-א11-1 בגרסא 3.0 של ניהול מערכת. בין הנושאים הנלמדים בקווס: שינויים ב זאאוא6אוא אסח/?ואסד6008 על הבטיו השונים . ארון התיוק - חידושים שנויים וחידושים בתכנות ה |-א11-1 . שינויים כלליים בניהול מערכת ₪ . שינויים בניהול חשבונות . שינויים בדואר אלקטרוני, בהדפסות ובהתקנה בקן הנושאים הנלמדים בקורס: על המשתתפים להיות מכנתי 1-א11-1. או מנהלי מערכת 1-א411-1 (המנהלים מערכות על המשתתפים להיות מנהלי ו/או מתחזקי מערכת *.2 [-א11-1 דרישוח וקדמוח 6510 ואשר עברו את הקורס :5 5 אא 0 רדאה שו ). ינדי עם השלמת הקורוס יהיה המשתתף מסוגל לתאר ולהשתמש בתכונות החדשות של 0 אז11א, כגוף שינויים ב 'ַא18א6אאג/א אסא2ו(60%10 - גישה/שימוש בממשקי דאוא6 אגא אסא ?ואסז%/61 שימוש בשטחי יישומים נפרדים, תפקידיו החדשים של מתחזק אפליקציה, פעילויות אמא אאא אסוא2/ו610 המבוצעות על ידי מתכנתים, מתחזקים ומנהלי מערכת [-א11-1א, סוגי אלמטים חדשים. שנויים בתכנות - פונקציות, ₪01וץ5, פקודות 8011'7, צורות תחביר ו- הפ זאו חדשים, שימוש בפונקציות לקסיקליות של |-או-11א, ממשק אל 8 'הואזמ 0 זוז שימוש ב זאסו8]א8 8011 לעיבוד 5611 ברקע, כלים חרשים ל- סאז6או' ו- 8000186 עם השלמת הקורס יהיה המשתתף מסוגל לתאר ולהשתמש בתכונות החדשות של 0 -אז-11א כגון . שינויים בארון התיוק כגון - תיוק משותף, מגרות, אסחזז1גש, שרותי קבוצות עבודה: שימוש וניהול, ניהול ה 59 דשא681 וה = שינויים כללים בניהול מערכת כגון - תפריטי ניהול ושינויים המשפיעים על מדיניות ניהול מערכת, מנגנוני אבטחה ובממשקים אל קבצי מערכת , השמת משתמשים לניהול תורים. = שינויים בניהול חשבונות - שינויים ותוספות בהגדרה וביטול משתמשים ותבניות משתמש, העברת חשבונות למערכות 1-א11-1 אחרות . שינויים בדואר אלקטרוני - שיפורים ב 0₪ד0אזק 1א1א, תמיכה בנהול דואר של משתמשים אחרים . שינויים בהדפסות - טיפול במסמכים ברמת משתמש, ניהול רמות הדפסה, הגדרת סוגי מדפסות, תמיכה ב 1א23281, ניהול קבצי הדפסה זמניים, ממשק !וז חדש, המרת מסמכים. . חידושים בהתקנה - דרישות חרשות ושינויים בשלבי ה אסהוא.11גוזאא1-א/ ובפרוצדורות ההתקנה, צעדים אוטומטיים וידניים לביצוע לאחר ההתקנה. שרד תתוחוונ | 2 ימיט 7 0516 74.0 5ש:ץ צעש שם הקורם / ץ בטע-פ>עש פמש6אגצסג ו קורס זה מלמד משתמשים חדשים ב 4.0 5 5 את עקרונות העבודה עם מעבד תמלילים זה. בין הנושאים הנלמדים בקורס: . יצירה ועריכת מסמכים = סרגלים = הדגשות = חיתוך והדבקת טקסט, גם עמודות > חיפוש והחלפה = שימוש בעזרי שפה = עימוד והדפסה > מסמכי קיצורים וקטעים שמורים = תחזוקת ארון התיוק עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים בעלי יכולת: = ליצור ולערוך מסמך וכן מספר מסמכים בו זמנית = להשתמש בסרגלים, להדגיש, לחפש ולהחליף טקסט * להשתמש במאיית = לעבוד עם מספר 8007885 בו זמנית = לעמד ולהדפיס מסמכים = להשתמש במסמכי קיצורים וקטעים שמורים 5 0 ץצ ובר הקורש 0 5 - צ: חאור נללי דרישוה מוקדמות יעדי] קורס זה מיועד למשתמשי 118/-ע/ המעוניינים בהכרת האופציות המתקדמות של המעבד. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = שלבי עבודה מתוכנתים * הערות שוליים וסוף * העורך הדו-מימדי > מספור פסקאות ויצירת אינרקס = עיבוד רשימות * מסמך רב טורי תויים טכניים וסמויים + העורך המתימטי על המשתתפים להיות בוגרי הקורס או בעלי ידע מקביל 058% 8510 4.0 2108-ו עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: + להכין מסמך רב טורי < לפתח "שלבי עבודה מתוכנתים" > להשתמש בתווים טכניים וסמיני מסיס וחזקה + להפיק מסמכים עם הערות שוליים וסוף > להשתמש בעורך הדו-מימדי > לשנות 05אדד501 0 למסמכי 95-2115/ > להשתש בעיבוד רשימות להקלת תהליך הפקת דואר לרשימת תפוצה + להשתמש בעורך המתימטי לחישובים בתוך מסמכי 2105-ו שרד וח | 1 יום | 58 שטא 4.0 758-2105 שם הקורם פיתוח אפליקציות א]ץ-א 2-0 מסבר הקורם הקורס מציג בפני המשתמש המנוסה ב 21158 8ע/ את המאפיינים החדשים של חאור נללי קורס זה מיועד למעונינים לפתח יישומים באמצעות מחולל היישומים אז-א. 0 08 קש בין הנושאים הנלמדים בקורס: בין הנושאים הנלמדים בקורס: סקירת 4.0 2108 75 > עיצוב מסכי קלט/שאילתא/תפריטים = עבודה בו זמנית עם מספר מסמכים = הגדרת בסיס נתונים > עריבה רב טורית > הגדרת אפיוני איחזור מידע > שימוש במספר 807885 > הגררת בדיקות ופונקציות . חידושים בסרגלים > בניית דוחות . שיפורים בעריכה והדפסה על המשתתפים להיות משתמשים מנוסים בגרסאות קודמות של 1118/-8// בין אם דרישוח מוקדמות וא שאס1א-סא51 או תחת 1-אז-11 עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: דיה עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים בעלי יכולת לפתח אפליקציות א11-%. > לערוך מספר מסמכים בו זמנית > לבצע עריבה רב טורית > לעבוד עם מספר 80785 בו זמנית . להשתמש ב/לאחסן סרגלים בעלי שם > להשתמש בשפורי הדפסה כגון: רווח יחסי, בחירת פונטים, תמיכה ב-105168171, מספור פסקאות בהדפסה, הדפסת קטע נבחר . לעבד רשימות ב-11011 > לייבא לתוך מסמך דפים מסויימים ממסמך אחר > להשתמש בחידושים ושיפורים של אופציות העריכה > להשתמש באופציות החדשות של העורך הדו-מימדי ?שרד מתוחשנ | ג ימיט פיתוח אפליקציות אןץץ0ס קורס זה מלמד כיצד לפתח יישומים במחולל היישומים אזַּ01, המורכב ממחוללי היישומים [-א4111-1 ו- אז-א. בעזרת א07%1 ניתן לפתח מערכות מינהליות הכוללות בתוכם תפריטים, מסכי קלט, מאגרי מידע, איחזור מידע, דוחות, דואר אלקטרוני ועיבוד תמלילים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = הפעלת פקודות 1-א11-1א מתוך רכיבי אזז-א = הפעלת פקודות 1-א11-1 מתוך רכיבי 1-א411-1 = פיתוח מודוזך של דוגמא ליישום 01% מלא על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל = 0א]אא6סחק [-אז-11 ₪ אא עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים בעלי יכולת לפתח אפליקציות אזזז0. שם הקורם ממבר הקורם חאור נללי דרישוה מוקדמות יצדים 66 שימוש בטיטי | צ יפום | שווז10 היא תוכנה לעיבוד מסמכים מורכבים הניתנת להפעלה על סוגי חומרה שונים ותחת מגוון מערכות הפעלה וחלונות ומשמשת ליצירת דוחות טכניים, שקפים להרצאות מודעות, מזכרים, ספרים וסוגי מסמכים רבים ושונים באיכות של הוצאה לאור. קורס זה מיועד למשתמש החדש ב-טוחאוסגוכ וידריך את המשתתף בו ביצירה, עריכה והדפסת מסמכי טווז6. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = מושגי יסוד ב-6וחצו6 > יצירה, עריכה והדפסת מסמכים = הגדרת סביבת עבודה > שימוש והתאמת תבניות עיצוב : יצירה ועבודה עם אובייקטים גרפיים = מיזוג (ייבוא) מסמכים > שימוש באלמנטים מספריה > עבודה עם תחומי טקסט, מסגרות, טבלאות על המשתתפים להיות בעלי ידע בעבודה בסביבת א00₪חו6ם עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: > ליצור, לערוך ולהדפיס מסמכי 80 וכן לשחזר עבודה שהושחתה > להשתמש ולהתאים תבניות עיצוב > ליצור ולעבוד עם אלמנטים גרפיים > להשתמש בקישור (אא1:/ת1) ובתחומי נתונים > לעצב טקסט, רצף ותחומי טקסט = למזג ולקלוט מסמכים ו 66 שימוש מתקדם הקורס מיועד למשתמשי שְו₪ז080 המעונינים להעמיק את הידע בשימוש במוצר בין הנושאים הנלמדים בקורס: = שילוב והסבת מסמכים . יצורה/שימוש ב-16805א = יצירת קבצי תבניות . יצורת הערות שוליים, סוף, תוכן עניינים ואינדקס על המשתתפים להיות בוגרי הקורס 0806 שימוש בסיסי או בעלי רקע מקביל עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים להשתמש באפשרויות של טוחאס8ס. ל שרד אוהש שם הקורם בר הקורם חאור נללי דרישוה מוקדמוח יצדים משוד ממוחשב על המחשב האישי 5 05 ל70א5פכ 1-אז-411 במהלך הסמינר תוצג מערכת משרד-ממוחשב מוכללת תוצרת דיגיטל, הפועלת על מחשבים אישיים תחת מערכת ההפעלה 5 8וא מערכת תוכנה זו מעניקה שרותי משרד מלאים למשתמשי המחשב האישי, לרבות שרותי רשת וקשר |-א11-1 על מחשב אג). בנוסף לפונקציונליות החזקה הבנויה כבר במערכת, קיימים גם כלי פיתוח חזקים המאפשרים לפתח מרכיבים חדשים לכלל המשתמשים. הסמינר מיועד למנהלים, אנשי או"ש ואנשי מקצוע בתחום המשרד הממוחשב. בין הנושאים הנלמדים בסמינר: * 008 08 שסידאפפ 1-אז-11- מבוא: פונקציונליות, תשתית, תסריטי עבודה * 005 08 קסדאפ 1-אז-11. - למשתמש: עיבוד תמלילים, דאר אלקטרוני, עזרי משרר, ארון תיוק, התאמת סביבת עיבוד * 008 0 ץסדא9טס 1-אז-11א. - למפתח: ניהול המערכת, כלי פיתוח, שילוב תוכנות נוספות. 7 -.7.-.- יי סא טאיס 0 שודסוא סמטאגטטא אאא סוק שו סוא-וסטאז סו 1 ו)אזואזאואי6סוץ זהנוחה עבודה א 6 רצמבר286 | נובמברטסא | אוקטבר001 ספטמברץ8ף | אוגוסט 06 וולי אה מטך ‏ מחר 7 תחנות עבודה. ו 11 1 1 705 0 0-10 תואסכ" 6אזןאןא )סג זזדסוא-קט6אפ א 0 זחנוה עבודה | פימימ] | אאא 06 0717א-00%5הו60%ס | שם קור 6אוא 06% זודסא פפ6אגצסג ור 7 0 ץצ מפנר הקוור 0 צ ₪ הקורס נועד למפתחי אפליקציות המעוניינים להשתמש ב-0117//-א18600ש80 לפיתוח חאור נלְלִי הקורס מיועד למפתחי אפליקציות המשתמשים ב-8-40115א60ח1א280] לפתוח יישומים יישומים גרפיים. גרפיים והינו קורס המשך של 1 6אזואוא 8 00 שדד10א-אס6 תואסכ בלך הנושאים הנלמדים בקורס: 118 = 0 = דואןססדואא (שדדסוא) = [אהוא/ (600₪א/1 6 תאז 66 = |ואאם על המשתתפים להיות מסוגלים: דרישוה מוקדמות = להבין באופן בסיסי את טכנולוגית החלונות = לטפל בקבצים תחת מערכת הפעלה 5וא,אזאט = לשלוט בצורה טובה בשפת תכנות נתמכת תחת 8!וא//אג/ ,אזאזז (מומלץ ביותר 6) בסיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ינדי > לתאר את המרכיבים בארכיטקטורת פאס0תו080/א = לתאר את אופן הטיפול בארועים (זא8/8) במערכת > להשתמש בקריאות ל-3118 > להשתמש ב-5105א א דא דא = ליצור חלון תוך שימוש ב-1א1001 פאיס6תואספס = להשתמש ב-6068-01א תאז 0868 בין הנושאים הנלמדים בקורס: = דאט]אט0 אגא אסוד0 51 סאג זא = דאמ]אץסותשמכ 1165 6 = :רזג [מססזש זוא וססרא = א0ז61]אטואוא 60 דאם1ז6-טזאז על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: = | 0אזא1א תע 10777א-צוס0חוצו6 > וכן ידע וניסיון בתכנות ו- 088060186 של א10א477116 פאוססתואסע בסיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לתאר ניהול ארועים, כולל השימוש ב-8128 גד אסא 1פא גאד אסדד0 ג = לתאר ניהול הבחירות, כולל 5א110א6ואטאוא60 דאפז61-תקדדאז > להשתמש ב-88אד800 דא 60 611165 > להשתמש בצבעים 5?גוא'ח? ו-1088א1 : -/ -. חוננה ושבות תננוה שם הקורט | טבלת. קורסים - לוח זמנים .. או 06 הל םיינווי קורס תבנות מונחה עצמים בשפת ++0... 4 8 - תחוקת תוכנה יה : 0 0 -/ | 6 גיחול פיק תוכנה בעזרת מחשב.. ולפי טוא טורפו דר וררר ורוט אלדרויוההודורירי-והלפוהווורדרדרורררורפדויחווטוורוריררלודורלופיוררווריפרווווייה למשתמש 68 פףרראז מאזז01 ג-א גו הו ו 566 6אז0 אגא ₪ הנדסת תוכנה | פיתוח מונחה עצמים - 'האמואשס ומכו עטידאפואו תכנות ממשק למשתמש - ירדא אזגז0 אזא-א 0001 א סשסמהוסעכ ודד 5060 6אז6גאגזא %המחירים אינם בוללים מע"מ. התשלום יעשה עפ"י שער דולר יציג ביום התשלום. ץ5] פרטים נוספים והרשמה בטל: 6 הנדשת תוכנה ושבות תננוה | 5 ימים. א 6 שם הקורם קורס תכנות מונחה עצמים בשפת ++6 5 ימים | שר 0 - ץצ מסבר הקורם קורס זה מלמד לתבנת בשפת 6 אא בסביבת פוא או אזא) לפי בחירת התלמיר. זאור נללי הקורס מלמד את שפת ++6. הקורס כולל לימוד כללי של תכנות מונחה עצמים (00) הקורס כולל לימוד כללי תחביר ומבנה של השפה. ולימוד ספציפי של כללי התחביר והמבנה של השפה. הקורס מיועד לאנשי תוכנה המעוניינים בהבנת תפיסת התיכנון מונחה עצמים ומימושה בין הנושאים הנלמדים בקורס: ל > פעולות לוגיות ואריתמטיות בשפת 6 בין הנושאים הנלמדים בקורס: > משפטי בקרה 08 ,1]15ז א[ מפזט-ין > פונקציות > מבוא ל-?00 ויישומו בשפת ++6 > תורשה 6₪א116א1 61.95 = פוינטרים ו-11888 ודד . הת נתונים טץצך גא 661 > 0א101תאצס סנוא 6 קלט/ פלט > 6:1/5515) וישומם ב-++6 > 6 > אובייקטים (08[8618) וישומם ב-++6 = סאזס שא סנווא > רוטינות ספריה סטנדרטיות > 0106 א ס6אזכ סוס > 01.55 שו > 6 6 6[ואאצכ - 6אוסאו = סואז טק וטו > [אפז1זץהסוא סע > תרגיל סיום הקורס ילווה בתירגול מעשי של כתיבת תוכניות ב- ++6, על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל דרישוח מוקדמות רקע מעשי בשפת 6. > שסא]או60% 8 פפדדודה1 אואט או 008 0% פוא עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לתכנת בשפת 6 ולנצל את כל יעד'ם ו הנדשת תוננה ושצוה תננוה [ ו תכנות מקבילי שם הפמיור עיבוד מקבילי הינו גישה המאפשרת למפתח התוכנה לפתור אלגוריתם אחד בעזרת חאור נללי עבודה של מספר תוכניות במקביל. היתרון המרכזי של העיבוד המקבילי מתבטא בשיפור ביצועי התוכנה. בשנים האחרונות הכריזו מספר רב של חברות (ביניהן דיגיטל) על מוצרי חומרה ותוכנה המאפשרים לפתח מערכות המבוטסות על עיבוד מקבילי. סמינר זה חושף ומקנה ידע וכלים בסיסיים בתחום פיתוח מערכות תוכנה המבוססים על אלגוריתמים מקביליים (6אזואואת06תק זה 11 ק). בין הנושאים הנלמדים בסמינר: = מרכיבים בסיסיים בתכנות מקבילי = היתרונות והחסרונות בתכנות מקבילי > מודלים למימוש תכנות מקבילי = 50/8-דא0110 ,משא.8-51:דד5א ,סא זפקוק מטפטס מס = מודל הזכרון המשותף > מודל העברת הודעות = מנגנוני סינכרון 5527108 ,06% ו-תפזת) = תכנות על פי ארועים א-סינכרוניים (זַא8/) > עיצוב תוכנה בעיבוד מקביליים = כלי תוכנה לעיבוד מקבילי (קומפילרים ומערכות הפעלה) > חומרה לעיבוד מקבילי (סקירה) תחזוקת תוכנה | ג ימים] שלב תחזוקת התוכנה במחזור החיים של פיתוח התוכנה הינו אחד השלבים החשובים ביותר. מירב המשאבים הכספיים וכוח אדם מושקעים בשלב זה. הצורך לעדכן את האפליקציות במשך הזמן בעקבות שנויים טכנולוגיים או שינויים אירגוניים מצד אחד ובעקבות תקלות או דרישות לשיפורים והרחבות מצר שני מכריח את יחידות המחשב לתכנן ולפתח את המערכות תוך התחשבות בצרבי התחזוקה. הסמינר חושף ומקנה את העקרונות הבסיסיים בתחזוקת תוכנה ואת הדרך שיש לפתח את מערכות המחשב באירגון כך שעלויות התחזוקה ירדו ואיכות התמיכה והתוכנה תעלה. בין הנושאים הנלמדים בסמינר: > עקרונות פיתוח תוכנה לתחזוקת תוכנה טובה יותר (כולל עקרונות מודולרים ושיטת האב-טיפוס) <> בקרת תצורה (כולל בקרת שינויים, שמירת גירסאות ומהדורות תוכנה) > אבטחת איכות התוכנה (אסזא6[קואפט ,אסוא6נזאטס ו- אסוזאפו!אש) > תיעוד תוכנה > נוהול מרכז תחזוקה ותמיכה 88% 1182 = 6אפ אא מפתפ + בלים ממוחשבים לתמיכה בתחזוקת התוכנה (6458). הדעה תונבנה ושבות תנגוה | 2 ימים 6 אטסץ 8806 שם הטמינר חאור נללי הבעייה העקרית של תהליך פיתוח התובנה נובעת מאיכות התוכנה המופקת. כמעט כ-30% מזמן הפיתוח מוקדש לתיקון טעויות שעשינו בפיתוח התוכנה. בשנים האחרונות עם עליית המודעות לחשיבות איכות התוכנה, פותחו מספר שיטות וכלים ממוחשבים העוזרים למפתח התוכנה לנפות (לדרג) את התוכנה בצורה יעילה וטובה יותר. סמינר "806 0083ץ 08806* חושף ומקנה ידע, שיטות וכלים ממוחשבים העוזרים למפתח התוכנה לתכנן ולבצע בדיקות התוכנה לאורך כל מחזור החיים תוך התמקדות בבדיקת האיכות של התוכנה ברמת היישום. הסמינר מיועד למעצבי מערכות ותוכניתנים המעוניינים להכיר את העקרונות הבסיסיים בנפוי ובדיקות התוכנה. בין הנושאים הנלמדים בסמינר: * הגדרת מושגים בסיסיים בבדיקות תוכנה (אסא011816 ,אסוא6ןאפע ו-אסדזא11א) * ההבדל בין בדיקות תוכנה ונפוי תוכנה (28806) * טכניקות לנפוי תכנה * כתיבה ללא שגיאות (במעט) * שימוש ב-פ0אא79%ע8 68055 ככלי למציאת באגים * טכניקות למציאת בעיות ביצועים ברמת התכנית הבודרת * סוגי בדיקות תוכנה * שיטות להגדרת מבחני תוכנה * שיטות לאינטגרציית תוכנה * שיטות לבדיקת המודל הבודד והמערכת כולה * ןפה ,סא אשי ו- אסדד6פקפאז * מדדים להצלחת בדיקות התוכנה * ניהול בדיקות התוכנה * כלים ממוחשבים לביצוע בדיקות תוכנה ניהול פרוייקטי תוכנה בעזרת מחשב | 3 ימים ' סמינר זה מפתח ומרחיב את הידע הנדרש לניהול ותכנון מוצלח של פרוייקטי תוכנה, תוך מתן דגש מיוחד על סקירת כלים וטכניקות מודרניים לניהול הפרוייקט ויישומם על ידי מחשב בסביבת 1ז0101, כלי 6488, כלי ניהול, כלי אמידה, כלי תיעוד, בקרת תצורה ותחזוקה. הסמינר מיועד למנהלים, מנהלי פרוייקטים ומנתחי מערכות, המעוניינים בסקירה כוללת של הליך מתקדם לניהול פרוייקטי תוכנה תוך יישומם בסביבת א1017. בין הנושאים הנלמדים בסמינר: * מושגי יסוד בניהול פרוייקטי תוכנה * הנדסת תוכנה * תכנון הפרוייקט * טכניקות להכנת לו"ז הפרוייקט (₪5/, קביעת אבני דרך, שימוש ב-67%) * בקרה ושליטה * תעוד הפרוייקט * כלים ממוחשבים לניהול פרוייקטים בסביבת 1אז101. % הנגדפת תונגה ושנוה תנגוה | 3 ימים. עקרונות בניתוח מערכות שם הםמינר פיתוח מונחה עצמים [אט][גט וט ראואט ןוס | 4 ומים] 9 ,צצ 0% ל סמינר זה נועד להקנות עקרונות בסיסיים של ניתוח מערכות בתהליך פיתוח פרוייקטי חאור נללִי סמינר זה חושף ומקנה ידע וכלים בסיסיים בתחום פיתוח המערכות בגישה מונחית תוכנה, תוך סקירת ניתוח המצב הקיים, ניתוח מצב מוצע והשוואה בין חלופות עצמים (כגוזאטזאס זשוןס). אפשריות. גישה מונחית עצמים הינה טכנולוגיה חדשנית לפתוח מערכות אשר באה לידי בטוי הסמינר מיועד למנהלים, מנהלי פרוייקטים, מעצבים ותוכניתנים המעוניינים בלימוד בכל מערך פיתוח התוכנה, כולל תכנון המערכת, עיצובה ויישומה, ובהבנת תהליך ניתוח מערכת ממוחשבת. העקרונות בפיתוח מונחה עצמים משפיעים על כל תחומי האפליקציה כולל עיצוב הממשק למשתמש, מסד הנתונים וכו'. אין ספק שגישה זו תוביל בעתיד את פיתוח בין הנושאים הנלמדים בסמינר: המערכות ועל כל מנהל ואיש מקצוע להחשף בפני נושא זה. * שלבים בניתוח מיבני (תכנון משימה, ניתוח מצב קיים, ניתוח מצב מוצע) הסמינר מיועד למנהלי יחידות מחשב, מנהלי פרוייקטים, מנתחי מערכות ומעצבים * אמצעי איסוף המידע המעוניינים להכיר ולהתוודע לטכנולוגיה החדשנית לפיתוח מערכות. * שיטות וגישות בפתוח מערכת * שיטות ומודלים במחזור חיי פרוייקט תוכנה בין הנושאים הנלמדים בסמינר: * מבוא וכלים לניתוח מבני * עקרונות בגישת פיתוח מונחית עצמים = קסעכ - ניתוח זרימת מידע - הפשטת נתונים * חקר ושיטות (טבלאות, מסלולים ומודל דלפי) - מחלקות * כלים ממוכנים לניתוח (6458) - אובייקטים - ירושה - העמסה = תכנון ועיצוב תוכנה בגישה מונחית עצמים * יישום עקרונות 0.0.0 בממשק למשתמש > יושום עקרונות 0.0.0 בעיצוב ויישום מערכת בסביבת שפות ה-04 וה-++6 הנדעת הוננה ושבות תננוה | 5 ומים! תכנון ממשק למשתמש ט6גתאאז פאז גוא א ג] הממשק למשתמש מהווה את חלון הראווה של מערכת המחשב. תכנון ועיצוב הממשק למשתמש דורש הכרה של טכניקות וכלים הקיימים מחד, והבנת צרכי המשתמש מאידך. הסמינר חושף בפני משתתפיו את הטכניקות והכלים הבסיסיים הקיימים כיום וסוקר את השיקולים וצרכי משתמש הקצה בעבודתו מול מערכת מחשוב. הסמינר מיועד למשתמשים, בין הנושאים הנלמדים בסמינר: * עקרונות בהנדסת אנוש * מקשים + שיקולים בעיצוב מסכים * גרפיקה עסקית-היכן וכיצד * מסכי תפריט * צבעים ומחשבים * מסכי שאילתות/הזנת נתונים * אמצעו ק/מ חדישים * דוחות-תכנון ויישום * ממשק גרפי למשתמש + הודעות שגיאה * 05/8/0118 - מהיבט משתמש הקצה * מסכי עזרה שם הפמינר חזאור נרלי ורישות מוקדמוח ידי 5 א 565060 זז 606 16 א ג 0-ו הקורס מיועד ל 15 אסו88 סק 50 דן ול-65 אגא ואידד55 וכן לכל מי שעתיד ליישם את 6קףחו80כ ו-861 ברשת. הכרת מנגנוני אבטחת מידע של א עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: > להבין את השפעת יישומו של ₪א8711 50000 - להתקין ולהפעיל את תכנות ש6קפחוסט ו-]חצסמס > להפעיל 6א8208₪11 ולאסוף דוחות מ-18א08 אשקפחוס - להעביר אאז561גט8 5007 למערכות אחרות שבים א'ש'ים |" שווים 0 " וופחור ידוחי ירר יוור וריו ררוירא דורו רוררווררורררורדווטוווחוורדוראורורופ ורוורטווריורדוורודורפורת והפדררוד רדרולרווררורטווררורררודדפיוופוחדרואווות ו זשב האישי) הר השיקההיקיייויס ויוי 0 דצמבר ₪6 נובמבר שסא אוקטובר 061 ספטמבר 50 אוגוסט 00 8 %המחירים אינם כוללים מע"מ. התשלום יעשה עפ"י שער דולר יציג ביום התשלום. 2.8| 9.8 | 10.8| 28 207 וולי זז 7 5.7 ]28.0 דד 90 ל מחשבים אושוום ווושומים % 32 00 אס - פוא 84 000000000 7 קמ 3 | 5 8 - = אאססאט- 8 5 5 - 0 לוטוט 13 מתחילים , 2 , 5 ה -- לוטוס 1-2-3 מתקדם 6 0 = ' ה 6 ;וא מתחילים 0-5 = היו וא מתקדם / ₪ = | זפ מתחילים [ ֶּ / ₪ ₪ : ש6צוך?א מתקדם / 120 - וו : קורס הורים פרטים נוספים והרשמה בטל: 052-5093373 | 2 ימים | 5-5 ל ו - 2 - א הקורס מיועד למשתמשים בעלי נסיון מינימלי. מטרתו - להקנות עצמאות בעבודה השוטפת עם פקודות, ספריות וקבצי המחשב-האישי. בין הנושאים הנלמדים בקורס: > המחשב האישי - מרכיבי חומרה: מעבדים; סוגי זכרון; דיסקים ודיסקטים; כרטיסים גרפיים. > מבנה מערכת ההפעלה 15-008א: קבצי מערכת הפעלת ותפוסת הזכרון שלהם > עבודה יעילה עם הדיסק הקשיח: דיסק פיסי ודיסקים לוגיים; 018801'08108 וכיצר להשתמש בהם בתבונה; סוגי קבצים; גיבויים ושחזורים. > פקודות 15-005א: סקירת הפקודות על פי קטגוריות (טיפול בקבצים, ניהול %, ניהול זכרון, פעולות שונות). > בתיבת תוכניות 881011: שימושים עיקריים לתוכניות 841011; העברת פרמטרים פקודות בקרה ודיאלוג בתוכניות 81011. > כלים לפיתוח תוכנה: סקירת שפות תכנות נפוצות וכלי פיתוח מתקדמים (מחוללי יישומים, בסיסי נתונים, שפות שליפה). הקורס משלב חומר תיאורטי ותירגול מעשי. חוברת הדרכה מפורטת תחולק לכל משתתף. רקע כללי במחשבים, נסיון בעבודה עם מחשב שם הקורם ממספבר הקורם חאור נללי דרישוח מוקדמות יעדים 5 -5 )א ונקו ט |4 ימים, לי הקורס מיועד לבעלי רקע ונסיון ב-005 המעוניינים להעמיק את הידע שלהם ולנצל את 5 באופן אופטימלי. בין הנושאים הנלמדים בקורס: > מבנה 008: קבצים ניסתרים, 1א60 .סאגא60(1 ארגון הזכרון הכרה מעמיקה של הריסק. + שימושים מתקדמים בפקודות 005: הקובץ 8% .1פא; קודי ע8804; פקודות 05 רגילות כפילטרים; שימושים מיוחדים בהפניות ק/פ. > שימוש מתקדם בתוכניות 1611א8: פרמטרים; זז5111; לולאות א0/; שימוש במשתנים. הכרות טובה של 15-008א למחשבים א'שיים |יישו'ם הבו . | 4 ימים | מתקדטם שם הקורט בר הקורם הקורס מיועד לתוכניתנים ולמשתמשים בעלי רקע ונסיון ב-20, חאור נללי הקורס שם דגש על חומרה, והקשר בינה לבין תוכנה בסיסית. בין הנושאים הנלמדים בקורס: > מבנה הזכרון: ואס ,א סוגי זכרונות והפרמטרים המשפיעים על מהירותם; אזורי הזכרון השונים, הכרת ה-8105 וה-08ש ותא או. * דיסקים ודיסקטים: מרכיבים פיסיים; טכנולוגיות דיסק שונות; אזורי דיסק כדות ,8007 ,אידא/כ); תהליכי הפורמט השונים; תקלות ותיקונן. * המעבד וסביבתו: מבנה המעבד; סוגי מעבדים ותכונותיהם; פסיקות (%דטאא ו א1) הכרת ה-א תהליך ה-511פחעת. > ה-805: סוגי נתונים העוברים ב-805; סוגי 805 שונים; תפקידי ה-7701188א805-00; כתובות 1/0 והעברת נתונים ל-0815?. > כרטיסי מימשק ובקרים: הכרת 85232; בקרי מסך 604 ,6 ,80); בקרי דיסקים ודיסקטים. > צגים: צג, פיסקל ורזולוציה, השלכות הצבע והרזולוציה על הזכרון. דרישוח מוקדמות יצדים פשסאזש-15 | 3 ימים] הקורס מיועד למשתמשים ולאנשי תוכנה המעונינים להפעיל יישומים בסביבת וס אזזו-15א. הקורס אינו עוסק בפיתוח תוכנה תחת פטוסטאזש-5וא. בין הנושאים הנלמדים בקורס: + מבוא: מצבי פעולה של 'שסכאו; יישומי סטאזשו לעומת יישומי פשוססאזש-אסא. > מאפייני /סטאזזי ; חלון; שורת תפריט; כפתורים ותפקידיהם, עבודה עם עכבר לעומת לוח מקשים; א16-80 ;אס 6010 1קדהזטו 106סוס-61אזפ. > ניהול הריסק והקבצים: הצגת קבצים ו-ַ8ַזַ0188010; העתקה, מחיקה ואיתור' של קבצים. ניהול הזכרון: מצבי העבודה על פי סוגי המחשבים; זכרון; הגדרה ותוספות קבצי איתחול: [אן .וא%9+8,זאז.אז. לוטוס 1-2-3 מתחילים (גירסא 3) שם הקורם ובר הקורם זאור נללי דרישות מוקדמות | | ן לחשבים א'שיים ויישו'ם לוטוס 1-2-3 מתקדמים (גירסא 3) 5 ימים! קורס זה מיועד למשתמשי לוטוס מנוסים המעונינים להעמיק את הידע שלהם ולנצל תכונות מתקדמות בלוטוס 1-233. בין הנושאים הנלמדים בקווס: > מודלים תלת-מימדיים > קישור קבצים > שאילתות וחיתוכים מתקדמים + שפת המקרו + פונקציות מחרוזתיות נסיון של מספר חודשים בעבודה על לוטוס 1:2:3. עם סיום הקורס יוכל המשתתף לנצל את התכונות המתקדמות של לוטוס באופן אופטימלי. ו לחשב'ם א'שיים ויישווים | 5 ימים! 6 - מתחילים הקורס מיועד לתוכניתנים או למשתמשים בעלי רקע בתכנון והקמת יישומים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: * הכרת סביבת התפעול של 616 בניית יישום עם קובץ יחיד. * הקמת יישום עם מספר קבצים. * שימוש במחולל הדוח"ות של 616/א. רקע בעבודה עם מחשב. רקע בעבודה עם כלי פיתוח תוכנה. עם סיום הקורס יוכל המשתתף לתכנן וליצור יישומי ס01או1א שם הקורם ובר הקורם חאור נללי דרישוח מוקדמות יצדים 6 - מתקדמים הקורס מיועד לתוכניתנים ולמשתמשים בעלי ניסיו] פיתוח ב-16016א. בין הנושאים הנלמדים בקורס: > הקמת יישומים מורכבים. = קשר עם קבצים חצוניים. > קשר עם תוכנות חיצוניות. הכרות טובה עם 016ג1א. הקמת מערכות מורכבות ב-1016. לחש''ם א'ש"ים |יישוים זט - מתחילים שם הקורם זט - מתקדמים | > בר הקורם חאור נללי בין הנושאי בין הנושאים הנלמדים בקורס: מושגי יסוד- | > עבודה עם 520012 + הגדרת משתמשים > מימשק לשפות תכנות דרישוח מ וקדמות לחשב'ם אישיים |'ישומ'ים ו יום קורס הורים (מבוא למחשב האישי) שם הקורם 6% בר הקורם הקורס מיועד למשתתפים המעוניינים לערוך הכרות ראשונית עם המחשב האישי. זאור נַלְלִי בין הנושאים הנלמדים בקורס: * מושגי יסוד בחומרה ותוכנה * מרכיבי ה-20: מעבד, זכרון, דיסקטים, מדפסות, עכבר ועוד. * הדלקת המחשב ותהליך האיתחול > מערכת ההפעלה 05: - תפקיד - מבנה - קבצים וספריות - משחקים * פקודות שמושיות כמו: איך להכין דיסקט, איך להעתיק דיסקט > מבוא לשפת 84516 = הצגת הגליון האלקטרוני לוטוס 1-2-3 - הצגת מעבד התמלילים ואד - הצגת פ/וססאש | (6) 65זאק .סא תפ5פת 0 4 6706807 35 8292507 66 שס-118928-ץ 5 שס-5898ש-ץ 4+ קס-61858-ם 39 קס-67368-ץ₪ 6 000117 0 קק-61878-ם 4 קס-18735ן- ו 31 83009-07-צ 56 שס-67358-ץ 0 קס-6740-ץ 02 קס-118820-ם ד 3338-07- שת 56 קס-פ577-צת 5 7ס-61785- עס 20 2 82999-07-ץ 7 שס-118786-צ 38 ק61868-0-צ 37 67498-07-צם 2 ק- 067 38 67055-07- 34 שס-61998-ץם 6 שס-000518-ץ 02 שס-61768-ץם 7 קס-9 6707 / קס-758-ץ 37 קס-8168ן-צ 7 קק-25498-צע % פס-5908ע-ץט 6% קס-82948-ץ מחירון ספרי 855ק ,זגיד61זס יו זו 5 [אסאוא60 סך 60105 פ5'ססחץ ג 5 א "0 96% אסהאזאאט6סכ 'ח6מד זס זג אצ סיד פכז6 5תמאאז36 ג 5 11 6קוא 6 5 סאזאת רדא 65 5 ד קוא 60 84560 צד ומ 6 קז !60 ופקת סד 018 פשז6אטד 60 6אז א 60 שא אגא תמדא אטח ואס 46 8 סא[א]אהת6סתץ תנדת אס ץ 155 ז6ת6טכ צפהאסה6זס זאה6זס 50 תמדא סישפכ סד פסז60 וסוס סמ/מס 50 סד פסז6 גוסו תגאאטסן 1א6זאה ד סוכ 5 ד דא 6'אזסא 6אזאת שידא מ16תץקתדא או אגא אסדאתפא 0 זד5 (306! + אססס) 0ד6גת אגואטו אסהא2וספאסאגד5 צסס1סאזסדד ‏ סשאז ודד מ ג :דהואיא א0זמס סאג 58 ק115 טא ג 1061 ו א 0016 065508 סא האד ד0סתץ זוא 55 6 סק קדסוא אסאס זג פסס 5 606 55 סאדואמפקס ו קז זז אק (5) 65זתת 66 4 1 0 56 45 = המחירים אינם כוללים מע"מ = התשלום בשקלים לפי שער דולר יציג ביום התשלום * פרטים נוספים טל: 052-593273 סא 255 0 קס-118745-צת קס-5915-צם קס-3518-צת 67089-07-ות ב :0 | 7ס-582-צת קק-82629-צ קס-0165אג-עת ץס-677-צם קס-6200-צ 62045-07-צת ץצ קס-61689- תת שכ-5768- ות שס-575-צת ו קכ-6198- וצ ק-592-צ כ ץס-555- ות שס- 757 7457-ו 9 | 5/5 וו 0 תק 8 צהספות = 5 וו אס אזאט. לרא 005 יס עס ד )א פ'ספט. 5 415 אתיחאן וו - - א .806 [אתת 6אדדואשר | ו סא אצ = 6 5'פפט פומ ו 0 ד . 0 8 ד 2 0 - ן ןאו 806 אזאט פפסאגו א = עקש סאג א. רגסת 58 שא 03.0 1-אז-11א. 6אוואוג800? אסדואסנופקא 3.0 1-אד-11 5 0 קסוא5פ 1-א11-1 אגא ודד 5 סי תוגהו שא 3.0 1-אד-11א וו 106 א16%0ץ א אס תדגה אמט להוא 3.0 1-אד-11א 0 65 לפ 30 1-או-11א. ן או 6 אגא 51 3.0/ 1-אז- 11 זוז מתקדמים. : 5 6 68 לניתוח ועיצוב בסביבת מסדי נתונים- 0 | > 0/0 << 8 : 0 % האוא 858 אק 65 1% ו כ נ; | אונדקט קורטים (המשך) וש 6 מתחילים 6 מתקדמים תס 8 5066הו6תכ צדדוש רדת 5860 6אז6א אגוא 5 5 מתקדם וססאזש-9וא 506 ז6ת6מכ/אתסשתפא 1 דאש]א65 אגא אתסשאא 1 דא₪אפ6.אאא אאסשיטא 0 1% בסביבת דיגיטל 088 למתחילים 8 למתקדמים 0618 08 6 5 אאא 8 05 א ואקק - ואס (205) 005 8 פואץ 0 0 י 6 מתקדם אסא אז 6אזואואגת סא 5 א 6אזואואת6סא? (052/005/א.1) אס 151אזואס ג אדפ 5 655 סא (ואש) אסא אדד]אזאכג אד 5 055 סא ואט אאא 5 0055 - 5 0 -.-- . - - 1 . ו -----₪ ל אונדקט קורסים (המשך) 4 33 32 31 2 21 ל 20 יר / אסחאאט0 מ א00 8 055 סאואאסלתפאאוע -- - / 80 וטא -‏ > 5 תומת פמ אטוח - . סלוט - -‏ - 6 וספת אזדהוט 6אז? גדהו לוטוס 1-2-3 מתקדמים משרד ממוחשב על המחשב האישי 205 08 107א5פס 1-אז-11א ניהול מערכת בסביבה פתוחה: 5-005!אש-אזאט ניהול פרוייקטי תוכנה בעזרת מחשב סמינר כלי פיתוח תוכנה אזאעט-אזאט עקרונות בניתוח מערכות פיתוח אפליקציות אזז0 פיתוח אפליקציות אז-א פיתוח מונחה עצמים קורס הורים שימוש בשפות הדור השלישי ב-084018 שימושים מתקדמים ב-261 תחזוקת תוכנה תכנון מימשק למשתמש מסתתאז מאזה ג]א אגא תכנות מונחה עצמים בשפת ++6 תכנות מקבילי אין צורך דמי הדואר ישולמו ע"י הנמען בבול אישור מס' 605 באמצעות סניף דואר מרכזי, הרצליה קפ דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ מרכז הדרכה ת.ד. 2033 הרצליה 46120 אין צורך דמי הדואר ישולמו ע"י הנמען בבול אישור מס' 605 באמצעות סניף דואר מרכזי, הרצליה 7פר, דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ מרכז הדרכה ת.ד. 2033 הרצליה 46120 דמי הדואר ישולמו ע"י הנמען בבול , : אישור מס' 605 באמצעות סניף דואר מרכזי, הרצליה לכב' דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ מרכז הדרכה ת.ד. 2033 הרצליה 46120 מרכז הדהכה ת.ד. 2035 הרצליה 46120 טל. 052-593373 0 חק 1260610 1.0 ]0 64765 גזז 1510760קסז סזה 5- * 2 1 ס-6 * 60 107050 01 7266004765 1601516760 316 -- : | 5 )0 2061476 3 15 - 0% ]0 3060276 3 ל ּ, .00 11670500 ]0 112061276 3 15 ה - .00 50/0016 655זפסז? ]0 21%ות06גזז 2 15 - 0 5 0 306127%זז ב 8 . .0070 (0 ו