Digital UNIX

Digital UNIX הינה סביבת ה- UNIX המודרנית המקיפה ביותר, העומדת בכל הסטנדרטים הקיימים בעולם ה USNI OSF/1 וה- SRV4.

OCR (הסבר)
/ / הְבַרת ר'ג ו עדת ה. או ,, = :+ = 2 א -ש - ב ירי - . ₪ : ' - - 1 רא 0 א ו א1א) [ופוס תוכן העניינים סביבת אזאש מקיפה, העונה לכל מצעי ה- אואש המקובלים התכונות העיקריות של 3.2/ א[]אש וגוופוס יתרונותיה של ארכיטקטורת 64 ביט תמיכה בעיבוד מקבילי סימטרי - ץוא5 תאימות מלאה ל- 4 861686 / וחטוצץ5 (5/84) 2 א1]אט [ופָוס- פונקציונליות של מערכת הפעלה מודרנית סביבה מודרנית לניהול נתונים +מינות מערכות המחשבים סביבת מיחשוב בעלת זמינות גבוהה ביותר כלי בקרה וניהול אבטחת מידע ברמה 62 תקשורת וביזור מערכות חלונאות וגרפיקה סביבת פיתוח מוצרי פיתוח נלווים תמיכה בסטנדרטים בינלאומיים ומארזי אזאט ופווּשָום 1186 5 אזא ופוס אזאש וטופוס הינה סביבת ה- אזאש המודרנית המקיפה ביותר, העומדת בכל הסטנדרטים הקיימיס בעולס ה 051 אזאש ר64ש5. אזאש [גווקוסם מיושמת בצורה מודרנית ומודולרית ומספקת את הפונקציונליות המתקדמת ביותר החל מרמת הגרעין של מערכת ההפעלה, כולל גס תמיכה מלאה בארכיטקטורת 64 ביט. בנוסף אז]אש זצושוסם כוללת מגוון רחב של מוצרים נלוויס המיועדים למפתחי יישומיסם, לתקשורת לסביבה מבוזרת, לתפיסת שרת/לקוח עבור מנהלי מערכות ועבור סביבות קריטיות. אזאש וטושום בשילוב ארכיטקטורת מחשבי ה- קאג גחקןג מספקת פתרון של טכנולוגית חומרה/תוכנה מתקדמת ביותר, הן בביצועים והן בפונקציונליות ומהווה את ההשקעה הבטוחה ביותר מבחינת המענה לדרישות מערכות פתוחות, יכולת לאמצ טכנולוגיות חדשות ודרישות של מערכת המיחשוב בהווה ובעתיד. צזא ו[גושוע סוללת את הדרך הקלה והיעילה ביותר למימוש טביבת אזאש אמינה סטנדרטית ועדכנית. צזאש [גוופוע מאפשרת פתרון בטוח עם גמישות מירבית לשינויים. = אואט פ'ופווטום = ב חברת דיגיטל משווקת למשתמשי אזאט סביבת אזאנו מקיפה ומודרנית, שעל פיתוחה שקדה בשלוש השנים האחרונות. סביבת אזאש זו עונה למגוון ההולך וגדל של דרישות המשתמשיסם והמפתחים, מבחינת סטנדרטים ופונקציונליות גם יחד. האסטרטגיה המנחה את דיגיטל בפיתוח זה מורכבת ממספר עקרונות: ב- 1 לספטמבר 1993 הכריזה קהיליית ה-אזאט כי היא הגיעה להסכמה על אוסף ממשקים סטנדרטיים ופונקציונליות אשר יחדיו יהוו סביבת אזאנע מקיפה/מאוחדת. 1. סביבת אזאט מקיפה, העונה לכל מצעי ה- אואש המקובלים. הגדרות אלה כוללות: 485 850,055 וטכנולוגיות ש וח6ו%ץ5 כמו גס ממשקים 2. ארכיטקטורת מערכת הפעלה מודולרית עס תוחלת חיים ארוכת-טווח המאפשרת תוספת פונקציונלית סטנדרטיים: והתנהגותית בהשקעה נמוכה. 151 קת 3 ית 3. ארכיטקטורה העונה למיחשוב 3 שו דסא 003 אז05ס 6אס ואע8) דווא 0 ]פא המודרני, המתבסס על 64 סיביות, הן בנתוניס והן במרחב הכתובות. 1502 9660 -|( 5 כמו גס מענה ל-63?א ר- 04קא 4. סביבה המכילה מרחב כלים ויישומיס לכל סוגי המשתמשים - מפתחים, מתפעלים, מנהלי מערכת ומשתמשים ביישומיס מסחרייס והנדסיים. ב- 1994 הכריזה קהיליית ספקי ה- אואש על מכנה משותף המגדיר את עולס ה-אזאש במסגרת התאגדות (זהשרתתסזו יח ות516ע5 תשק0) תסוחוחט")) 0255" והגדרת 1170 550 5. פיתוח ארכיטקטורת חומרה מודרנית ומובילה בביצועיה - ?4% גחק1ג. קבוצת גרטנר: תכונות ]א 0101181 - מובילות בעולסם ה- אואשט 90% 6% | 5/5916 הַחווז9קכ) | = עווווסהוופשה חסובו 1 חפ סוס סחה 5516 1 1 פחסווסחט= וח516ץ5 ספוטטוזופום ! חס ווסתט= אזסעצופ פחסו!סחט-] 8180856 | | פהסווסחט= .2700855 חסוו580המזד ן 1חשוחקס!8ע8 הסוופסווסק ה עזווו30זסקסז6!ח! חסוובּסווקק ה / | חסקקט5 סטסףאזס/ ו / | הססקט6 חסוובסווקק/ ז56(-0ח= ' ו ו 0 | 83500 6וחבזוחו1/8 "| 0 6ובז!חוגו/] - | זע 88 / ְ עפשה מ סע לווס 1 | / | 56 608196 קדוס 1 | - - 0 קטסזףָאזס\ | ו י | 0080060 קטסזףאזסש ! ו י . עוווו םסק סופ הפק | שווו06780ז6וח! הח5/516 חסככ) - | 4 0% 1% 20% | 30% | 40% | 50% | 60% 70% 0% 4 ץוט( ,05ח5/510 |/8 0 סחָּזסשת - 1 חווש ...0818007705 1ח8וחחסזושח6 ץףס|סת 60 9 חו 800785 פַסְבּזפטה-6טספ8 ספה [אואט ופזוטופ] 0790 קסז6וחו חסוו8סומ8 ,6סחג!וקוחסס 518008705 55180 סחוו3ז6קס חו ה1חַחפזו5 זה!טוסוחהק ₪1 8 *ןפַחָז8! 88זה] ז81!6! 8ח)) הסססט5 חסוו8סווקק8 ז50ט-0ח6 0ח8 חססקט5 קטסזףאזסש (.5!סטססזס טסוו סח3 5אזסעשוו8 מפאסזטוססןסכ) ,%5זס/עאחו/ + פ'ופווחים 5 ,17 ץזטח 60 5 5 קטסז00ז0ח081 :0סזטס5 2: 05 בהתאגדות הסטורית זו, משתמשי ומפתחי אזאנז ראו לנגד עיניהס סביבת אזאש מוגדרת יותר, עס אופק ברור לעתיד. הם הבינו כי פיתוח היישומים על כל המערכות והסביבות צריך להתבצע ללא הסבות יקרות בין סביבות ה-אזאש השונות. דיגיטל היא החברה הראשונה המיישמת מערכת הפעלה אזאש העונה לסטנדרטיס אלה- אזאש [פוופוס. ביישוס אזאש וגוופוס מציעה דיגיטל סביבת אזאש מקיפה והיוסם היא החברה היחידה המאפשרת ניידות והגנה מירבית על ההשקעות ב- אזאש בהווה ובעתיד. אזאץ וגוופום מאחדת את סביבות ש וחשו%ץ5 ר 855 על פני גרעין הפעלה מודרכי- 14611 אזאש [וופוסם מתבססת על 051 - טכנולוגיה שהוגדרה ופותחה עלזידי אירגון התוכנה הפתוחה (ח0ן041תטס"] 6זבצז/50 ח6ק0) 05. 055 הינו אירגון לפיתוח עצמאי ללא מטרות רווח, ששם לו למטרה לספק טכנולוגיות עבור סביבת מיחשוב פתוחה שבה עובדיס ביחד מחשבים ויישומים בקישוריות מלאה, ללא תלות בחומרה ובמערכת הפעלה. אזאש וגווס תוכננה לשאת את דגל המיחשוב הפתוח הרחק אל העתיד זוהי מערכת א]א/ מודרנית החל מרמת הגרעין למעלה - גרעין 611ג1א מודולרי שמאפשר להוסיף פונקציונליות בקלות ובמהירות. אואע ואוָּום קשה מאד להרחיב מערכות אז]אש ישנות שלהן גרעין בן 20 שנה. עס התוספות הפונקציונליות, במיוחד בעשור האחרון, מערכות ה- אואש הפכו מסורבלות יותר ויותר, עד כדי חוסר יכולת לאמ טכנולוגיות חדשות. מאידך, משתמשי אזאנ ובוואוס, נהניס מאיכות ומפונקציונליות מתקדמת, שהינן פועל יוצא של גרעין ה- 05/1 המודרני. גירסת 3.2/ אזאש וגוושום הינה הגירסה השביעית של [/=05 בדיגיטל. זוהי גירסה עס איכויות מסחריות, פונקציונליות מתקדמת ויישוס מוכח ועובד של ה- אזאט המתקדם של דיגיטל. צהםססד וטו זםח =₪, 556 9800810 כ-6 * ארכיטקטורת 64 ביט. * תמיכה בעיבוד מקבילי סימטרי (שוא5) * תאימות מלאה ל -5%/84 (4 8616386 וחסוץ5) * פונקציונליות של מערכת הפעלה מודרנית צזסותטהו |[טזוצ 660תבצ0 א זו ,65 ההזטו. 1 זו[ ,1116 6שקקהרת /הוסהחטרת * ביצועיס משופריס של פונקציות בסיסיות (מערכת קבצים ועוד) * מערכת קבציס מסחרית * זמינות (צזווסג !וצה חפות) * תמיכה בזמן אמת * תוכנות קסואצש *+ כלי פיתוח מתקדמים * גרפיקה מתקדמת * סביבת תקשורת גמישה למיחשוב מבוזר * תמיכה מלאה בסטנדרטיס + אבטחת מידע ברמה 62 * כלי ניהול מתקדמיס השילוב של מערכת ההפעלה |גוופוס אואש עס <אג גק1ג מהווה שילוב מושלס ומלא של ארכיטקטורת 64 ביט, הן ברמת החומרה והן ברמת התוכנה. לשילוב זה יתרון גדול הן במרחב הזכרון הוירטואלי והן בגודל הקבציס (המגבלה המסורתית בגודל הקבצים - 208 - אינה קיימת יותר). דבר זה מהווה יתרון גדול הן מבחינת מהירות החישוב בכלל והן מבחינת חישובי ערכים של 64 ביט (כמר זחוסק 09189[ חסופוסטזק 6|סטס) בפרט. חומרת אא וקוג עס מערכת ההפעלה אזאש וופוס עונות על צרכי המיחשוב הנוכחיס והעתידיים גם יחד. הן תוכננו להיות המובילות בביצועים, עם אופק ביצועים העולה פי 1000 על זה של מצעי המיחשוב הקיימים. האפשרות של הגדלת יכולת המיחשוב בכל רגע נתון, באה לענות על הרחבת צרכי המיחשוב הגדליס ובעלות נמוכה. אזאש וגווקוס עס שא גחקוג מספקיםס יישוס מלא של ארכיטקטורת 64 ביט כבר היוס, בעוד מערכות אזאש אחרות עדיין אינן מספקות זאת, ויצרניות אזאש אחרות אף לא פירסמו לוח זמניס להשלמת מהלך מסובך זה. זא ג מהווה דוגמא לאחד מיישומי המפתח המאפשרים ניצול מלא של מרחב הכתובות של 64- ביט, ונותניסם את היתרון של אחזקת בסיס נתוניס רחב בזיכרון - כך משפרים את זמני התגובה ללא שינוי היישוס. אין ספק שעולס המיחשוב המודרני עתיד לעבור למיחשוב בארכיטקטורת 4 ביט. דיגיטל עושה זאת כבר היום. **בסך הכל, לדעתנו, דיגיטל עשתה עבודה **נאמנה למורשתה, הצליחה ו דיגיטל בתכנון ההנדסי של באימפלמנטציה שלה ל- . היצע אואט מסחרי מלא אזאש ומושום בן 64-ביט.= בביצועים גבוהים. בהיותה גיפרי ג'אלברט נשיא, הראשונה שיצאה עס שחו[טצת 60 166 מערכות 64-ביט, דיגיטל כבר עברה את המחסום הבינארי, שעימו, אנו מאמינים, יבמ ו- קזז עדיין בריכות להתמודד. דיגיטל הבטיחה לעצמה עמדת בכורה ללא תחרות בעלות/ביצועים של מערכות אואש בעתיד הנראה לעין". קנוס) 66 מה שו > ז תמיכה ב- קוא5 מבטיחה השבחה עתידית בתוך התצורה הקיימת בצורה שקופה למשתמשים למנהל המערכת וליישוס. פס אזאנז תוכננה מלכתחילה לתמוך 5 ב- קוא5 ויישמה 5 גמחאד. ]טאאא כבר בביצועי מערכת עס מעבד אחד. מגירסתה הראשונה. ניתן להריץ במקביל מזאת - תוספת מעבדיס בסביבת. מספר 6גטזחו (תהליכוניס) של אותו 18% אזאש |גוופו גפק1 מבטיחה שיפור (משימה) על מספר מעבדים. ביצועים במכפיל גבוה מאד - ללא תקדים בעולם ה- קוא5 - כפי שמפורט בתרשימיס הבאיס: , 8750:81)6 2 972018885 2 8חו!|563 5שך .₪0 א ד איחוד המרכיבים השונים בעולס ה- אואש בין אס רוצים לעבוד עס 850, פוש5 אוו/05 - אזאש וגווס איחדה את הפונקציונליות וההתנהגות של כל הסביבות האלה ומציעה פתרון אחד- מקיף ומאוחד. אזאש ופוס תואמת להגדרת 5%84 . אזאז וגווס מגינה על ההשקעה בפיתוח תוכנה למערכות ה- אואש הקיימות ומאפשרת העברה של קוד מקור מכל סביבת אזאש בשינויים מינימליים (אם בכלל). אם יהיו שינוייס כאלו, הס ייתכנו רק בשל המעבר ל-64 ביט. צ ואשד5צ5 אזאש הינה מערכת הפעלה בסיסית עם הרחבות לפיתוח תוכנה, חלונאות תקשורת, ביזור, ומערכות זמן אמת. כל גירסה של צ [אמד5צ5 מכילה פונקציונליות המוגדרת עייי פ51 (חסוז1םו26] 06ב 6זה] ' וחטוצצ9) הגירסה האחרונה, 5/84, מוגדרת עייי 3 שלה ארבעה מרכיבים (פטוחטוטצ) = יכ ז היישומיס בהס משתמש האירגון הם המדד העיקרי בהחלטות המיחשוב היומיומיות. בעולס מיחשוב אידיאלי במעבר לסביבות מתקדמות, לא קיים חשש לגבי סביבת המיחשוב בה ירוץ היישוס, ולא לגבי הכשרת משתמשי הקצה או מנהלי המערכת. בעולס המיחשוב האידיאלי, כשעובריס לסביבת מיחשוב מתקדמת יותר, אין צורך להתלבט לגבי נכונות ההחלטה בבחירת מערכת ההפעלה. מנגנון 1817815 ב- אזאש |צוושום מספק למשתמש את הטוב משני העולמות. משתמשים יכולים לגשת לסביבת ה- אזאש הנוחה ביותר להם: 051 או 4. ניתן לפתח ולהריצ יישומי 584 במקביל ליישומי אזאש וגזושום ולקבל את ההתנהגויות הצפויות של היישום על פני אותה מכונה ואותה מערכת הפעלה ברזמנית. בסביבת צ ]אד5צ5 ב- 05₪1, יכוליס מפתחי היישומיס לפתח או להריצ יישומיס המספקים מענה לכל אחת מן הגירסאות של ט ואמ57צ8. - = וט ו ו ו 6 ו ס 0 אואט ופווטופ 2 ואט ופוס 1 וחזסז3|ק 2 סו5% . וחזסז31וק 2 סופ וחזסזוגוק 3 510 | חזסוגוק 3 פופ . 4 8% זספש | 4 5% 6006 זהסוההסזוטחה= | ו מוווא ו ווק 3 סוצפ 4 88 = סביבה זו מספקת את אוסף הפקודות והספריות של 5/84, מימשק המשתמש, סביבת הפיתוח וכלי הניהול שלה. לפיכום: סביבת ה- אזא!) המקיפה שמציעה דיגיטל מאפשרת הגנה על כל השקעה שנעשתה בעבר בסביבות 1[א(. בנוסף, מציעה שימוש במערכת הפעלה מודרנית ובחומרה מתקדמת. ההתלבטות בין היצע מערכות א1]א!) השונות הקיימות בשוק, נפתרת בסביבה הסטנדרטית, הפתוחה והמקיפה של צזא'!) והווקו. כל שינוי והתפתחות בעולם ה- צ1א!, או כל צורך הנוצר בפונקציונליות מתקדמת כגון 11016 1ג%6] מתקדם, מקבליס פתרון מובטח ומהיר, תוך ניצול ארכיטקטורת ה- א )זא בגרעין מערכת ההפעלה. וחזזס311!|ק 2 סו5% || | 1 וחזסו ו 2 3.28% 808 0000000000 ולה מודרנית ז 58 - משפריס את הביצועיס ומפשטיס את הפיתוח של יישומיס מקביליים מורכבים. 6גשזווד הינה ישות יחידה קלה מבחינת צריכת המשאביס. כל מנגנון התזמון לריצה מתבצע ב- אזאש וגוופועם ברמת 666זוז, המשתפיס ביניהס משאבים כמו זכרון (קוד ריצה ונתוניס). הד שזווד מאפשריס הרצת פעילויות במקביל, ללא יצירת עומס על משאבי המערכת (הרבה פחות מ אטצפטססזק). וד אחד יכול לבצע 1/0 בעוד האחר מריץ חישוב ואילו השלישי מחכה ללחיצה על העכבר ומוכן לתגובה מיידית. 8 1366 צֶצ0וה16א - משחרר את הייישוס מניהול פונקציות 0/. הקוב ממופה לזכרון והייישוס מקבל זטוחוסק בזכרון (איתחול פשוט). מרגע זה, העבודה מול הקוב מתבצעת בצורה שקופה, כאילו הקובץ הוא חלק מהזיכרון הפרטי של היישום. קצב התעבורה גדל ותקורת היישום (ריצה ופיתוח) קטנה. 55161 1116 4086060 - מערכת קבציס מבוססת 1.06 המפורטת בהמשך. 5 )511866 - מאפשר חסכון בשטח דיסקים ומנצל את הזכרון בצורה יעילה מאד (יתרון - חסכון בעלויות). טעינה דינמית של ספריות ומיקומן הדינמי בזיכרון מהווים פתרון שקוף לניהול ועדכון היישומיס המשתמשים בספרייה מסוימת שעברה שינוי. שיפור ביצועים- מעבר לשיפור הביצועים הנגזר מן התמיכה ב-64 ביט, כוללת א]אט וגווס שיפורים ביישוס העבודה מול 1/0 ותקשורת אשר להס השפעה אדירה על הביצועים. יו כח החישוב שמספקת טכנולוגיית ה-₪156 דורש אופטימיזציה בביצועי ה- 0/ז במיוחד בסביבות מרובות משתמשיס ובסביבות מסחריות - הכוללות קבציס גדוליס מאד. במקרים אלו, קצב ה- 0/ הינו איטי, ולכן הולכיס לאיבוד מחזורי 6 שאינס מנוצלים וכך גורמים לירידה משמעותית בסך כל הביצועים. יישוס ה 1/0 וה- 8פא ב- אזאש וגוופוס פותריס בעיה זו או מקטיניס אותה עד למינימום. דיגיטל יישמה, החל מן הרמה הבסיסית של מערכת ההפעלה, ובאופן שקוף למשתמש, התאמה יעילה בין מערכות הדיסקים לבין פעולות ה- 0/ הבסיסיות. התוצאה היא מהירות 1/0 גדולה מאד ואיזון מירבי בין פעולות ה- סע והמעבד. בצורה דומה שופרה מערכת ה-8:א והיא מאפשרת כתיבה יעילה מאד וביצועיס גבוהים עד פי שניים - ללא כל תוספת חומרה. גירסה 3.0 של א מאפשרת בנוסף לכך, גם ייצוא קבציס עם יתרון מרחב 64 הביט אותו מעניקה לה ארכיטקטורת האלפא גסם לשרתיס של 32 ביט. אזאש וגווקוום מספקת גסם אופטימיזציה בביצוע פעולות ץן/167 והראייה לכך היא ניבצול מקסימלי של התווך הפיזי בפעולות רשת (ווטגטט!א 98 לשניה בתעבורת נתוניס על וספץ, בעוד המקסימוס התאורטי הינו ווסגטטזא 100 שניה). חשוב לציין, שכל התקנה של גירסה חדשה של אזאש וגווס הינה מידרגית, כפועל יוצא מכך, התצורה הפעילה של המחשב נשמרת במעבר לגירסה החדשה, תהליך העדכון הינו פשוט ומתבצע בפרק זמן מינימלי. מערכת קבצים מתקדמת- המערכת מספקת למשתמש את 1ח59516 7116 0%200660, - ז16ח66ע201 הפונקציות הבאות באמצעות הבודד מימשק חלונאי: כוונון ביצועי המערכת עד לרמת הקוב מערכת קבציס מקומית חדשה, 1.06 8555, המאפשרת מרחב קבצים גדול * כלים לזמינות גבוהה של נתוניס וגמיש. * גיבוי תוך כדי עבודה * ביצוע פחוקקחו5 ברמת הקוב הבודד פריסת מערכת קבצים על יותר מדיסק . המערכת מאפשרת איתחול מיידי של פיי אחד מערכת הקבצים (ללא א686%), תוך הגנה מ על אמינות הנתונים וביצוע מערכת * הוספה והורדה של דיסקים ללא קבציס משופריס. השבתת המערכת לה5 זפטצ ץז6060/8 8חוך ח516ץ5 8!!= אואט > ח5)6ץ5 8!ו] 660ה0/8 518ץ5 8!ן= 668ה4ץ10 ---/ 5126 0] 8 , 12 / ז מערכת הקבצים המתקדמת הזו שקופה ליישומיס ולמשתמשים ומספקת סביבת נתוניס זמינה ואמינה העונה לצרכי יישומיס מסחריים קריטיים. המערכת תומכת, כמובן, גם במערכות הקבציס המסורתית, 5 - [אמד5'צ5 מז אזאט ר 5 - נה6ז9ץ5 6[ אזסצווטצן ניתן להוסיף למערכת בקלות וביעילות, גס מערכת קבצים ליישומים ייחודיים כמו: 0110 וזמן אמת. חשוב לציין כי הגישה, אל כל סוגי מערכות הקבציס ב- אואש וגוופָוס נעשית באמצעות אותו ממשק רגיל (5:/) וחשופע5 ₪316 |הטחוצ המאפשר גישה שקופה וסטנדרטית של המשתמש למערכות הקבצים. בן ות6קה ה3] 5107826 [ה616תה6וד1 (1א115) יישוס ה- וא15 מאפשר הגדלה של מרחב הקבצים עייי דיסקים אופטיים (פתרון זול יותר) תוך ניצול הדיסקים המגנטייס כמעין 6468 בו נמצאים הנתוניס בשימוש תכוף. מערכת ההפעלה היא זו שדואגת למקס את הנתוניס על הדיסקים המגנטיים והאופטיים עפ"יי מידת השימוש בהס בצורה שקופה למשתמש. זהו פתרון חסכוני יותר מדיסקיס מגנטייס. הוא אמנס איטי יותר, אך מאפשר זמינות גבוהה של נתוניס בצורה טובה יותר מאשר גבוי לטייפים. ה- 1א115 מאפשר הגדלה שקופה של מרחב הדיסקיס עד למאות 08 ד אפר ד 1 חסו!31 זז החוהטך 66 ד (1.5(1) 1ח6ות326ת13 5107326 [1.02162 ה- 1א1.5 הינו מנגנון משופר המאפשר פריסה של מספר דיסקים גס ברמת אוה ה-15%1 מספק פתרון של (101/ ₪) פַתו300ח5 ר (4100א) פַתוקקתופ - בצורה שקופה ברמת הדיסקים. שילובו של מנגנון זה, יחד עס ה-8סג, מספק סביבת נתונים גמישה לניהול, עס ביצועים משופרים ותכונות שרידות. ה- 1א1.8 מאפשר, באמצעות מימשק חלונאי, לבצע הגדרת כל צירוף אפשרי של פחוקקחז5 71 פַהו50460 במרחב הדיסקים הקיים. ו + שבים ז בסביבת מיחשוב מתקדמת, השבתת מערך המיחשוב - ולו למספר דקות - עלולה להיות קריטית. כפתרון לכך מציעה דיגיטל, מוצר בשם ם.וםג.1[הצא 6446טס. מוצר זה מאפשר זמינות גבוהה של שירותים, יישומיים ונתוניס באורח מקומי וברשת. המוצר תומך בגישה למרחב דיסקים אחד מתוך מספר מחשבים שוניס ומספק מנגנון התאוששות לשירותים, כולל שקיפות מלאה בקשר בין השירות למחשביס אחריס ברשת. 6 מאפשר תשתית גמישה להגדרת מדיניות להתאוששות שירותים, כולל ניצול טוב ומאוזן ייתר של משאבי המיחשוב. 5 868פצוזק 5% ח6ופץ5 5% בתצורה של 0806446 כל מחשב מספק את השירותים היעודייס לו ובנוסף לכך, מהווה גיבוי למחשבים האחרים. מוצר תוכנה זה הופך שירותים כגון 8זא, דואר אלקטרוני, חוּפָסו מרוחק וכו לזמיניס יותר, תוך ניהול יעיל וקל. הזמינות מתאפשרת ע""י הקבצה של מספר מחשבים, כולל הדיסקים שלהם, לישות אחת המספקת שירותים מקומיים וברשת. 6 מאפשר חיבור של מספר מחשביס למרחב דיסקים ולמנגנון התאוששות של שירותים. התאוששות מיושמת על"ידי מספר תהליכים המבקריס את זמינות המרכיבים ומספקים תשתית להעברת שירותים ממחשב אחד לשני. ז הת 00 ץצ זו הוחו ז6ד/ אי -. ו . הד 1 של מערכת. ס המתל 0/5 א) מאפשר התאוששות מיידית ש הנתוניס במקרה של נפילת המחשב. /‏ - ארכיטקטורה זו מאפשרת כיוס שיתוף של עד ארבעה מחשבים ומספקת תמיכה במארזי ס1ג8. מוצר זה מהווה שלב נוסף ביישוס מלא של טכנולוגיית ה- אפד5ט.61. היישוס המלא של תצורת 86.4₪, מבוצע באמצעות רכיבי החומרה והתוכנה הסטנדרטיים של דיגיטל, כולל משפחת מחשבי ה-אלפא ודורש ערו 2 - 5681 משותף. ז מימוש טכנולוגיית ה- 01.0815₪ בעולס ה-אזאש דיגיטל מפתחת פתרון 8168ש.61 מלא גם לעולס ה- אז]אש. פתרון זה יאפשר גישה בו זמנית לנתוניס ממספר מחשבים וניצול מקסימלי של משאבי המיחשוב תוך מתן סביבת מיחשוב בעלת זמינות גבוהה ביותר, כמקובל ב- 18אש. פיתוח זה מאפשר קיבוץ מחשבים ליישות מיחשוב אחת ולחוות נתונים משותפת בשקיפות מלאה הן ליישומים והן למנהל המערכת. דיגיטל מספקת מנגנון נעילה מרכזי זטפהתג]א אסס.] 6סוטסחוצום העובד בין רשת מחשבי אלפא המריצים א]אש וגוופוס כשתווך התקשורת של ה:- 1א.1 הינו רכיב חומרה ([3006 6 הסוחט]א) המאפשר זכרון וירטואלי משותף למספר מחשבים כמנגנון יעיל ומהיר לסינכרוניזציה. סביבת ה- ז₪ת569 [3116גק 6וטגזס כבר יושמה והודגמה בתצורה זו. בתוך מספר חודשיס תסופק תמיכה גם במסדי נתונים נוספים וכן במערכת קבצים אחידה שתיושם מעל למנגנון זה. 8 עיבודי אצווה (8416₪) לשם ביצוע עדכוני אצווה מציעה דיגיטל ללקוחותיה להשתמש במוצר א5.] גוקסוש (ע0ו1:201 פַחוז503 1.030) המאפשר ניצול יעיל ומאוזן של אוסף מחשביס ברשת. רכיב עיקרי הקיים בו, ג6ו1:93 מציע מנגנון תוריס בכל הפונקציונליות הרלוונטית הן לרמת המחשב הבודד והן בהתייחסות לאוסף מחשבים כמשאב אחד. מסדי נתונים וכלי תווך על אזאש ופוס זמיניס כל מסדי הנתוניס הפופולרייס : 8ששחן סז 6 אוווחס1ה1 ב בנוסף, קיימים כליס המשפרים את יעילותם של יישומי עני'א כגון שא .(4960גטוח")טכ ועוד. תמיכה ב" 6וחו1 631 כדי שמערכת הפעלה תציע תמיכה אמיתית בזמן אמת צריכה תשתית מערכת ההפעלה לכלול מספר תכונות בסיסיות אשר יבטיחו זמן תגובה מהיר לארועים חיצוניים. באמצעות אזאש וצצופ מביאה דיגיטל לעולם ה-א]א תכונות 6וחוד ₪631 העונות על דרישות המשתמשים על פי הסטנדרטים המקובלים ובמיוחד הסטנדרט של 1003.15 א051ק מסחז. מערכת ההפעלה א]אש הווש כוללת: + |טוח6א 6עוזקוח6-6זק - מבטיח כי ארועים חיצונייס יקבלו תגובה מיידית. * מנגנון תזמון עזוזסוזץ שטאוש - מבטיח כי יישומי זמן אמת לא יושפעו מיישומי רקע. . שוחו 6 76100%% מגדיל הפונקציונליות ורזולוצית הזמן הנחוציס ליישומי זמן אמת. * נעילת זכרון - מונע ירידה בביצועיס כתוצאה מ פחוקקרבצ5 8 פחופהק * 1/0 אסינכרוני - משפר את היעילות והביצועיס. * סמפורים - לתקשורת מהירה ואמינה בין תהליכים (סנכרון וכו'). * מנגנון של שיתוף זכרון בין תהליכיס ויישומים **במהלך שלוש השנים האחרונות, דיגיטל השקיעה ב- אואשט השקעות משמעותיות, הן מבחינה כספית והן מבחינה מאמצי פיתוח. העבודה שדיגיטל השקיעה מציבה אותה היוס בעמדת בכורה בשוק מערכות ההפעלה מבוססות - אואטי. ג'ודית הורוויץ 6ח1 ,פח!)!נופחס) 2ו[שויזנוז1 ז המארז הבסיסי של א][אש וגוופוס כולל אוסף של וקוש ומנגנוניס תפריטיים וחלונאיים לביצוע כל פעולות הניהול הבסיסיות כגון: הגדרת משתמשים, רשת, 5זא, מסופים, דואר אלקטרוני, מדפסות, רישוי תוכנה ומנגנוני ביזור בסיסייס. אוא ופוס כוללת את כל כלי הניהול הבסיסייס המקובלים ב- אזאש לגיבוי ושחזור (ג₪ ,16506 קוחטט) וגס אפשרות לגיבוי באמצעות 4ח3 6צ53 זטאזסווטא וטא (מפורט בהמשך). ישנה אפשרות להתקנה מרחוק (צו ח0וזה!5181חו טוסוח6ז-815), ולחלוקה של כל תוכנה לייחבילות" קטנות תוך אפשרות של התקנה/הורדה/ בקרה ברמת כל יחבילה"י (6ו46). כלי ניהול של ₪8 ד:) [סץ: עדכון והתקנה של אזאש [גזוּאָום מבוצע בצורה אינקרמנטלית. (חסוזג5141₪ח1 6וה6ק1). אין צורך לבצע גיבוי של הדיסקיס השוניס לפני מעבר לגירסה חדשה. ניתן לשמר את תצורת כל מרחב הדיסקים השוניס לפני המעבר ולשמר את תצורת כל מרחב הדיסקים הנתון ומערכות הקבצים השונות, וכך לבצע מעבר קל לגרסאות מתקדמות יותר של מערכת ההפעלה. בסביבת אזאט וגווּפוס כליס נוספיס ותוספות לניהול הנתוניס והמערכות, אשר באמצעותם ניתן להגדיל את מרחב הפונקציות ולהקטין את עלויות התפעול של מרחב נתונים גדול בסביבת |גווּשוס אואע. אוסף כלים זה הוא חלק מסל מוצרים הנקרא זשוחששץ1טק אשר תומך באוסף פונקציות ניהול של סביבת מיחשוב הטרוגנית הכוללת מחשבי אואש ר6ץ . 66 61/16 חס 13030 91ה00 = ק= 18/4160 ,זסו006ת31ק = דא 6צו0ק ו ג 8 00 0 |] כלי הבקרה והניהול מאפשריס לאחראי על המערכת לנהל את התחומים הבאים: רשתות מאגרי נתוניס תפעול ואדמיניסטרציה תקלות ביצועים ציוד ורכוש אבטחת מידע ו 3 הגו 8 ו חסו31ז151 הוח סוק 0 30 הח!מסזק | 33 ג וז סק ו ד 6 306 546 ע6אעסאו)שא 6 מנגנון גיבוי ושחזור של א]/1 [101016. מדובר במנגנון המקטין את העלות, הזמן והמורכבות של פעילות השיחזור ברשת מחשבי 6% אזאש. המנגנון מאפשר קביעת מדיניות גיבוי ברשת מחשבים וביצוע אוטומטי של הגיבוייס בהתערבות מינימלית של המפעיל. המנגנון מבצע גיבוי מלא במהירות העולה על פי 4-3 על זו של המגנגוניס המקובלים ב אואש ומאפשר גישה נוחה של כל אחד מהיילקוחותיי ברשת למידע המגובה. . הגיבוי רצ באורח מקוון (6חו1-ח0) ובמקביל על מספר מערכות ותומך בכל סוגי החומרה הרלוונטיים לגיבוי (טייפיס מהיריס ₪5אס8אט1). המנגנון מאפשר גיבוי של מערכות אזאש כמו אש-קו ,05 אש5 ,אזג .05/1 ,אוחדוט ומערכות 005. גירסת ה- ש6חסוג 4חגו5 של 58א זמינה כחלק מהמארז הביתי של אז]אש וגוופוס בגירסה 3.2. וט אוסף של כלי ניהול לסביבת אזאש וטש מספק אמצעי ניהול מרכזי לסביבת אזאש מבוזרת למאות מחשביס במקוס אחד. המוצר מאפשר: > ניהול חשבונות * ניהול מערכת הקבציס * ניהול מעקב אחר ביצועיס באמצעות ממשק חלונאי נוח לתיפעול בנוסף לתכונות הניהול המקובלות ניתן לבצע בקרה אחר הביצועיס של מרכיבים שוניס במערכת ((620 מערכת הקבצים, תקשורת, 8שא וכו). באמצעות ממשק גרפי המתעדכן בזמן אמת, ניתן להגדיר ערכי סף להתרעה ולטפל בבעיות עוד לפני היווצרותן כגון: צווארי בקבוק של ביצועים, גודל מערכת הקבצים. **דיגיטל מובילה היום בעולס ה- אזאש עם פונקציונליות, יעילות, מודולריות ומרחב לצמיחה עתידית ** 58 תצוסזם.ז1.ע אבטחח מידע ברמה 02 | ז בסביבת היישומיס המסחרייס, אבטחת מידע היא דרישה מיקדמית מסביבת המיחשוב. א]א! [צוועום מספקת את הפונקציונליות המוגדרת ב- טק והס") 18160 ה ת6וו") 300% 6פחהגזכ) (צ705) מסוזגט]הצ 5916 למענה על דרישות 62 תכונות אלו כוללות את המנגנוניס הדרושים ל" אחוווטגּ ומנגנוניס לזיהוי (חסוזה6וזמסו[וטה 00ב הסוזב6וזה6שו) כמו גס בקרת גישה משופרת. מנגנון ניהול המשתמשיס תחת מדיניות 62 הינו נוח ובעל מימשק חלונאי מתקדסם. דיגיטל מציעה שני מוצרים נוספים לאבטחת מידע זו הסוצוהזח] - להתרעה על נסיונות פריצה וגישות לא מורשות סטחגו!קוחס6 - לבדיקת התאמת ההגנות למדיניות האירגון. ₪ | סביבת כלי התקשורת ב- אזאש |פוופוּסם מכילה את כל המקובל בעולס ה- אזאש: * 0ק6ך * ודא * זסח|6ך * סדא * ₪6351|טזא ק[ * 56/1008 6וחבא שחו * פָחו₪ השאסך * 500%61% .6 וחג6זו3 > 517 ועוד בנוסף, מציעה דיגיטל תמיכה ב- זְג.1 לעבודה עם שרתי מסופים, תמיכה ב- 1 תמיכה ב- 815 להתקנות מרוחקות ותמיכה ב- (6א0) 3.0 פשא ברמת התשתית הפינית תומכת |גווּפוס אזאש ב- ₪5232 שוחטחום ,[סכץ ועוד. חל גס קישוריות 6% נתמכת ב- אזאט וגווס באמצעות תוכנת 5.0/ אאסשוזדת המספקת תמיכה ב-זשעגחגוא אג.]. בסביבת העבודה המבוזרת קיימת תמיכה ב- 066 על מרכיביו השונים ותמיכה ב- 5 עבור תקשורת לסביבת 1א18 הכרטה דיגיטל על תוכנת זטאז56 8םםק - קישוריות לסביבות גא5 ר45/400 עייי כלים כמו הדמיית מסוף 3270 וקישוריות 6קץג 2 בסביבות 760/12 ר ושח6טס תכונות אלה מאפשרות למחשב האלפא עס אזאש וגווס לשמש כ" עגאטוגש שקוף לגישה ל- 6הופזוחוגוה מכל מחשב ברשת. אזאש וגווטוסם תומכת ב- 5 שגטוטם [וא של זווא על כל תכונותיו החדשות: 0סו2ו1סווהוחטוהו מערכת לניהול צבעים, צבעיס ללא תלות בהתקן התצוגה, יכולת לשירותי אזחס! 80414916 ,1%חס] 5906טזקוחס6 פזחס1 ועוד. דיגיטל הוסיפה אף תמיכה ב: * |.5 אמ - לעבודה תלת מימדית ב- א > 1007.2- 0006ג, לתמיכה ב- וקחטוצסק. = תמיכה בבקריסם גרפיים דו (אא) ותלת (0אץ) מימדיים. = פזטשזט 3 10808016 - להוספה קלה של התקני תצוגה נוספיס. = אפשרות להוספה של התקני קלט נוספים 9 > אפשרות סנכרון נוספת ש6חצְפא . > הרחבה ל" ז660586ז50 - = הרחבות בתמיכה בזכרון משותף. = תמיכה ב- גו0שחוטוטוא - וידיאו ושמע - חומרה ותוכנה. אזאש ופוס תומכת גם ב- 1.2ץ ]וסוא/5ס. מאפשרת עבודה עס תפריט "01 זגטו" "קסז0 8 פַגז6" והרחבות. מ0וו28![טומוחטוחו כחלק אינטגרלי מן החבילה. כלים נוספים המסופקים ב- אזאש וגוופוש: * 8006001 - תוכנה המספקת מימשק חלונאי לכל התיעוד הרלוונטי. * ז03ח616 7 ניהול יומן בממשק חלונאי. * ז6310010 - ניהול כרטסת. * כלי להצגת מסמכים גרפיים בפורמטים שוניס (כמו =[ס ,וקחטפוצטץ ועוד) = עורך קבציס עם ממשק חלונאי. .= ממשק חלונאי לייישום הדואר האלקטרני. > תוכנה גרפית להצגת ההבדלים בין קבצי נתוניס שוניס. (וחשותתסת!צח: ק0ז26%%] מסותוחס) ‏ = מנהל ה7 ק0ו06%6 הגרפי הסטנדרי 8 20 תוכנה זו מציעה גישה ליישומים ולקבצים - באמצעות לחיצת עכבר על חסטו מסוגים. ו שונים. לכלי זה גמישות רבה ל- ח0ו1ג2וומסוגגו6 ויכולת להגדלת הפעילות. בתחנות העבודה. ְ ד סביבת פיתוח מאופיינת בעיקרה על-ידי 3 נדבכים: * השירותים שמקבל היישוס מסביבת המיחשוב (פונקציונליות) וכלים בסיסיים. * מהדרים (קריטי לסביבת ה- 6186). > מוצריס נלוויס עס מימשק חלונאי גרפי לקלות פיתוח. אזאש [טופוס מציעה את כל כלי הפיתוח על תכונותיהס השונות בסביבת ש וחטוצע5 ר פ85. על רמת הפונקציונליות כבר הרחבנו בפרקים הקודמים. ניתן לבחור בין [%061 6 .]טח וחטסם ר |6ח5 וחסא שירותים וכלים בסיסיים מהדר זשאחו]. [פא 6 ר זשטפטפ06 העובדיס על צ6חגזט:! 166גח5 77 תו מהדר זה מנצל בצורה אופטימלית את ארכיטקטורת ה- שא חקו ומספק כליס לאיבחון ועקיפה של ההתאמה לארכיטקטורת 64 ביט. כלי בשם 66 המאפשר אריזה של יישומים או עדכוני תוכנה פרטיים כ- זוא סטנדרטי בסביבת אזאז וגווס תוך אפשרות להתקנה/ בקרה/הפצה/של החד ווא. כלי פיתוח סטנדרטיים בעולם ה- אזאש כמן: 6 ,1ח06ת1 .6006 ,או0א01 ,צפבזט ,]טזאט ,01% .אטן .קוחט))ס ,6ואוק .]סזק ,1]81%פאוק .טטפץ ,0800 ,אצוה .5126 ,ט]1)סזק ,קתז> אבו ,צטטא .זחו[ .חח .816 6 ,קוחט0ז3 ואחרים. 22 מהדרים (קומפיילרים) נוספים: דיגיטל פיתחה סביבת מהדרים (קומפיילרים) אחידה בטכנולוגיה הנקראת 1א68 שתפיסתה העיקרית מבוססת על עבודה מול כל השפות הקיימות העונות להגדרת 51א: .א 0 ,++6 ,6 ועוד. כפי שכבר הוזכר, בסביבת ה- אואשט שלה יישמה דיגיטל את רוב השפות המקובלות בעולס המחשבים בצורה טבעית לחלוטין. ₪0 6++ אוסף כל הכלים הרלוונטיים לפיתוח יישומיס ב- ++6. מהדר טבעי של ++6 ר6 עס >חופפטט0 ברמת קוד המקור וניצול מלא של התמיכה ב- 66זגוג פשחגזטו ]. חגז)זס) 0 מהדר עס אופטימיזציה גבוהה התואס לסטנדרטי .7% ]א .3.9-1966 א 1פא/ 3 570-.111א, [-8-69ק1: (₪)1539-1980 180 מאפשר אחו! ויצירה של ג6חוגזפו! ₪0זגחצ ]6פגעץ 6 תואם ל- 7185 180 ומכיל הרחבות של 6 150 6 0 > מהדר התואס לסטנדרטים ד זו1א/51א/.8652-1987 1580 רפוו-175= 4 מס מייצר קוד בר שיתוף ללא תלות במיקום עס אופטימיזציה גלובלית לסביבת ?א גווקו כלים לסביבה מקבילית לדיגיטל יש גם אוסף כלי פיתוח נלוויס לסביבת ה- קוא וה- 61.51₪8 ובמיוחד למיקבול תהליכים כמו: 1.8%, אצץ "ק א, 6קג/א, 90 המתחס באמצעות 6ץגא ל 6 ר ץג א ל- אגאז 0 ניתן לייעל קוד שנכתב בשפות אלו ובמידת האפשר גם למקבל (26ו!1!6זגק) אותו. התפיסה המובילה את דיגיטל ביישוס המוצרים הנלוויסם לסביבת הפיתוח היא: לספק לכל אחד מהמוצריס הנקודתייס הרלוונטיס מימשק חלונאי גרפי נוח לשלבי הפיתוח השונים. לדאוג לאיחוד וליכוד כל המוצריס תחת מנגנון המאפשר מעבר שקוף בין הכליס השוניס והעברת המידע הרלוונטי לאופן העבודה - בכל כלי- בצורה שקופה למשתמש. זסשווטס ₪55 סשס | ד 6 0566 היא סביבת תיכנות מבוססת תהנות עבודה מיושמת וטסוא. השימוש ב- 66% אינו דורש הסבה, סינון, או כל צורת הכנה מיוחדת אחרת של היישומיסם הכלים הגרפיים דינמיים, מתאימים לעכבר, מפשטים בצורה ניכרת מאוד פעולות כגון זיהוי בעיות וניווט תכונות, כולל עדכוניס לקבצים בהכנה. 66 היא סביבה הניתנת להרחבה: במאמצ מיוערי ניתן להוסיף אליה כלי תיכנות וניהול תצורות. כל כלי עס פַחחו5 0 כולל יישומיס מבוססי חלונות עס פקודות לוח*מקשים מקבילית, ניתן לשילוב ב" 60%טס 05066 כוללת את הכליס הבאים: 007 06056 מספק יכולות עריכה מונחות עכבר המאפשרות למתכנת להציב זחוסקגטזט או לאתר הערות (צחסוזגוסחחג) המופיעות בשוליים ליד תוכנת המקור 6אטסצ) צסבוחט. (טשסט ר וצ משולבות אף הן אם כי ללא תמיכת ההערות. קט 6 6פש )מ עזרי ניפוי משופרים משולבים ב- 0%06שפ. עזרים אלה הופכיס תת מערכת של פקודות מיפוי 05 ל- צחסווטט-חצטק הניתניס לקונפיגורציה דינמית. 1667 וחהזק0? 67086 ה- 011067 וחגזפטזק מבוסס על שירותי ה- "שאגוח" של אזאש הוא מאפשר בין היתר הצגה גרפית של נתוניס הנשעניס של קבצי "6אגוח". 3700567 2811-6)2038011) 6פט 60 : מספק תמונה מופעלת עכבר של תזרים תוכנה (חוגחטצוס[] חומזצפסזק). כלי רב עוצמה לניווט תוכנות ותיקון של בעיות. פועל יחד עם זשפפטס6 שישו 7058-06670<) שפטץ 0:כ: מספק כלי מבוסס חלונות ומופעל עכבר לאיתור מידע. קיימות שאילתות רבות בהן ניתן להשתמש הד זטטת06)6-60% משולב בעורך המוזכר למעלה וממקד אותו על עריכה מהירה של תוכנות. תמיכה בניהול קונפיגורציות: 06 משמש גם כמשלב יכולות קבוצתיות לתמיכה בניהול מידע וקונפיגורציות של עבודות תכנות קבוצתיות. 500 מרובד (0ששעג|) על 8 ₪68 מנגנון הנקרא פוא6וא (זסטז50 6פהצפט1/ )00% וווטזא) מאפשר שילוב כלים והעברת מידע דו כיוונית ביניהס המאפשרת מעבר בין הכליס השוניס בצורה שקופה תוך הפעלה אוטומטית של הכלי על פי מצב עבודה נוכחי. לכל כלי יש הגדרה של המידע - קלט ופלט מול ה- 5א6וא. על ידי כך מתאפשרת העבודה כמו בדוגמא המוזכרת, של הגדרת זחוסקגשזט ל זטש9טס06 בתוך ה- זטוו60. העבודה עס 6צט"0כ אינה מחייבת היכרות מעמיקה עס מוצרי הפיתוח ב- אואש, זאת בזכות ממשק חלונאי גרפי פשוט ונוח. ניתן לשלב כליס נוספיס על ה- 6צט6ס (לתוך מנגנון ה 15א16א) באמצעות נדבך נוסף של שצט6טס, הנקרא 55ג6חם, אשר מאפשר שילוב באמצעות גוקחש% פשוטיס או תוכניות המשתמשות ב- 1א המסופק. שצטוסמק משלב בתוכו את הקומפיילרים המקובלים והפופולרים (.. ++6, 6). הירחון וטוצ8₪6 א]א!1 מיוני 93 העניק ל- מק ציון גבוה ביותר מול כל שאר הכלים המוכרים. הירחון א6וו₪6 אז]א! העניק לד 00666 ציון גבוה ביותר מול כל שאר הכלים המוכרים. (המשך) דיגיטל הרחיבה את סל מוצרי סביבת פיתוח התוכנה במסגרת. דיגיטל מספקת שני פתרונות לסביבת פיתוח תוכנה ב- אזאט: חבילה משולבת של מוצרים המכונה "אזוא605510" וחבילה גדולה עוד יותר הכוללת גס את החבילה הראשונה ומכונה "6/8 א15810 60" (זה6הוסזושח5] שהוחטשהוטה:] 6זה 055-5011 8) מרבית הכלים המשולבים בחבילות אלה הינס כליסם בשלים השמים דגש על: שילוב חזק בין כלי החבילה השונים, כיסוי כל מהלך פיתוח התוכנה וצרכיו, פתיחות הן של החבילות עצמן למצעי מיחשוב נפוצים נוספים, ושילוב כליס נוספיס לעבודה ברשת מבוזרת. אז 05 שני הפתרונות מכילים בתוכם כגרעין גירסה חדשה ומשופרת של כלי ה- ₪6 8 הותיקיס המספקים סביבת פיתוח גרפית משולבת חזקה ואשר זכו לשבחים רבים בעיתונות המקצועית מפי יועציס ואנשי מחשב. בשלב זה זמינות שתי החבילות על גווקוג שא תחת אזאש וגווּקָוס, על פלטפורמות אע5 תחת 56805 ועל פלטפורמת אט-ק11. ה- אזסא600510 יהיה זמין על פלטפורמות א]אט נוספות בקרוב. בנוסף, כבר עתה ניתן, בעזרת שרותי הבקרה הכלוליס בחבילות, לשלב באופן הדוק (ברמת המשתמש) כלים נוספים מפלטפורמות אחרות. אזסש60115510% ונגס א60115510 ד מבוססות על סטנדרטים לממשקי קישוריות ותצוגה, כולל .א7?051 05 , 60884 ,05/0065 ,אמקס/א ר 5 / ז התמיכה במערכות פתוחות איננה אפשרית ללא תמיכה בשרשרת סטנדרטים. אזאש ופוס תומכת בקשת רחבה מאד של סטנדרטים בינלאומיים. מפרט 5 "025 (ח0ו5060111031 זהטוחסזות= הסוזבטו!קק ה ) המבוסס על 05/1 הינו סטנדרט מוביל בתחוס המערכות הפתוחות ומיושס עייי חברות המחשביס המובילות כמו, 1א] ?ה .₪58 : סטנדרטים נוספים בהס תומכת אזאש וגוגשוס : * (6208ז1003.43)10, 1003.2 .1003.1 אז05ק 155 (טוחו!168)ס 1003.1 105 151-1 > 1500 8 = תאימות ל- 00166 צזוופבחסק ח6קס/א (704א6 03קא) .= 1 6בב0]6 וחטו 5 = 11707 556" 6055 + 1185א של דווא * ]05/10 גירסה 1.2 * (0 51 )160 105 * 9660 150 לתמיכה במערכות קבצים על דיסקים אופטיים ואסא-פ6) + 30 פא 28 סביבת |גטופוס אזאט מסופקת ב-5 מארזיס נפרדים: המארז הבסיסי עס תכונות ה- אזאט הסטנדרטיות. הרחבה לסביבה מסחרית הכוללת [09168.], וח516ץ5, זטשז56 3016!ו!פצג, 0|6ש וח0ז3ע5 1]6] 0%80666/. ז0900ח14א 96בזסו5 הרחבות למפתחי תוכנה מבוססי 6. הרחבות למפתחי תוכנה שאינס מבוססי 6. הרחבות לשרתים הכוללות מנגנון התקנה מרחוק. מערכת ההפעלה א]א ופוועום תומכת בצורה קלה ונוחה בכלי לניהול הרישוי (1א1) ושולטת על הרישוי של כל מוצרי התוכנה הנלוויס תוכנת אז]אש וושוצוס, כמו גם כל מוצרי התוכנה הנלוויס, מסופקת על 1א₪0 60 . לכל מחשבי האלפא מספקת דיגיטל זַא0א-60 אחד בקוד בינארי אחיד - כך מובטחת לוגיסטיקה פשוטה, עדכניות תוכנה לכל המחשבים, ותחזוקה קלה למשתמשים. **לאלפא יש יתרון של גירסת א]אש סטנדרטית יותר מזו של אז-קון, הזקוקה להרחבות רבות > בראד דיו ףוה