DIGITAL – הכל אפשרי

הכל, אבל הכל כדי שתגיע לאן שרצית.

OCR (הסבר)
₪191 הכל אפשרי 4 וט א כשאומרים בדיגיטל ייהכל אפשרייי - מתכווניס לכך. לדיגיטל עליונות טכנולוגית מוחלטת ושירות ללא פשרות. הכל אפשרי עס העליונות הטכנולוגית של מחשבי "108%/. ארכיטקטורת 64 ביט של מחשבי "4108 הגיעה לשלמות ולבשלות מכל הבחינות: השבב, מערכות ההפעלה "7 1/]5/ח006 ,>א1אט ,1גיד01זכ ,: דא 5שסספנ/א, מסדי הנתוניס והיישומים. היא היחידה המאפשרת לך לממש את כל צרכי המיחשוב באירגונך באופן מושלס וללא מגבלות. אלפי לקוחות הביעו את אמונס הכל, אבל הכל ברכשסם את מחשבי "08ק41 של דיגיטל בלמעלה כדי שתגיע לאן שרצית. מ-12 מיליארד דולר. הכל אפשרי עס השירות המושלם דו ו ט והמיקצועי של דיגיטל ישראל. שירות ם דיגיטל ידוע באיכותו. רק תפנה לדיגיטל והשירות כבר בדרך אליך עס כל הפתרונות, 1 / כ / אפ | 8 לא רק למחשבי ו דיגיטל אלא גם למחשבים מתוצרת יצרניס אחרים: שירותי חומרה ותוכנה, הקמה וניהול רשתות תקשורת, שילוב יישומיס והטמעתם, הקמה וניהול של אתרי מחשב (8ח701ט180ט02)), הדרכה וייעוץ בכל נושא בתחוס המיחשוב. הכל אפשרי עס אלפי היישומיס של שותפינו העסקיים. היישומים הניהוליים וההנדסייס של שותפינו העסקייםס מספקים לך את כל הפתרונות הדרושים לאירגונך. בידך הבחירה להפעיל יישומים אלו עס מערכת ההפעלה המתאימה לך ביותר, ליהנות מביצועיס ללא תקדים וזמני תגובה מהירים במיוחד. שילוב זה מעניק לך יתרון תחרותי עצוס. הכל אפשרי בשבילך - באמצעות שילוב העליונות הטכנולוגית של דיגיטל, השירות המושלם והמיקצועלי ומגוון היישומים והפתרונות של דיגיטל ושל שותפיה העסקיים, תוכל אתה, להגיע בדיוק לאן שרצית. כי אצלנו בדיגיטל, הכל אפשרי. מו הכל אפשרי דיגיטל אקויפמנט (דק) בעיימ. ת.ד. 2033. הרצליה 46120. טל. 09-9593222 פקס: 09-9544255