מודעות בעיתונות – מיקור חוץ

OCR (הסבר)
כ כשאומרים בדיגיטל "הכל אפשריי" - מתכוונים לכך. לדיגיטל עליונות טכנולוגית מוחלטת ושירות ללא פשהות. הכל אפשרי עם העליונות הטכנולוגית של מחשבי "בחק[. ארכיטקטורת 64 ביט של מחשבי "413 הגיעה לשלמותת ולבשלות מכל הבחינות: השבב, מערכות ההפעלה 157 ח6כ0 ,"א זט ,2161 , "דא פאוסטחו/, מסדי הנתונים והיישומים. היא היחידה המאפשרת לך לממש את כל צרכי המיחשוב באירגונך באופן מושלם וללא מגבלות. אלפי לקוחות הביעו את אמונם ברכשס את מחשבי "8ק1 של דיגיטל בלמעלה מ-12 מיליארד דולר. הכל אפשרי עס השירות המושלם הכל, אבל הכל והמיקצועי של דיגיטל ישראל. שירות דיגיטל ידוע באיכות | 712" 2 לע לאן |" ל2|[ = רק תפה לדיגיטל והשירות כבר בדרך אליך עס כל הפתרונות, דו בו טל לא רק למחשבי דיגיטל אלא גס (ָ" למחשבים מתוצרת יצרנים אחרים: שירותי חומרה ותוכנה, הקמה וניהול רשתות תקשורת, ! 8 כ / 1 כ. .2 8 שילוב יישומיס והטמעתם, ₪ הקמה וניהול של אתרי מחשב (פתוסזט1%0ט0), הדרכה וייעוץ בכל נושא בתתוס המיחשוב. הכל אפשרי עם אלפי היישומים של שותפינו העסקיים. היישומים הניהוליים וההנדסיים של שותפינו העסקיים מספקים לך את כל הפתרונות הדרושים לאירגונך. בידך הבחירה להפעיל יישומים אלו עס מערכת ההפעלה המתאימה לך ביותר, ליהנות מביצועים ללא תקדים וזמני תגובה מהיריס במיוחד. שילוב זה מעניק לך יתרון תחרותי עצוס. הכל אפשרי בשבילך - באמצעות שילוב העליונות הטכנולוגית של דיגיטל, השירות המושלם והמיקצועי ומגוון היישומים והפתרונות של דיגיטל ושל שותפיה העסקיים, תוכל אתה, להגיע בדיוק לאן שרצית. ₪ כי אצלנו בדיגיטל, הכל אפשרי. חייג עכשיו: 2222 59-3 09[9) | מו הכל אפשרי )חטוחקוטף [גוופוס וס תו סז 15 חסק0) מ ז6ז56בתק31/ , סשטו .2101781 6גו .210171 . הסוובז סקז ומ6תזק וטש !פווקוכו 1997 ס 60 0 ח6ק0)/א ה קטסזה) ץ[6צופט!טאס 6 10ז1תט60 זטו!זס 806 518165 1101106 סח תג 18060081 6סזטופוקטז ג גג זא ,קזס .16 חק 60 5679160 זוסו!) 01 5אזגוח206ז1 1516766 6ז זס 1206015 זה 5רתבת זטווס !41, .הסנזבזסק 0 110705011 01 %זבוחט0בז) ה 5 "דא 5וס0 מו מחשבים רבים, יצרנים שונים, רשתות תקשורת מורכבות, מערכות הפעלה מגוונות ושירות מעולה אהחד. השירות הרב יצרני של דיגיטל ייחודי ויוצא דופן בהיצע ובאיכות. אם דרוש לך פיתרון, ייעוץ או תמיכה, בדיגיטל תמצא מגוון מוצרי שירות ג / אשר יתאימו לצרכיך גם אס אירגונך אינו מבוסס על מחשבי דיגיטל. שש | ת .| רק תפנה אלינו והשירות כבר בדרך אליך עס כל הפתרונות רק תגיד. דיגיטל. דיגיטל מספקת שירותי חומרה ותוכנה, הקמת רשתות תקשורת וניהולן, שילוב יישומים והטמעתם, הקמת אתרי מחשב והפעלתם (פחוסזטס8וט0)), הדרכה וייעוץ בכל נושא שנערך בין לקוחות דיגיטל באירופה. שירות! רק תגיד. דיגיטל. חייג עכשיו 959-3460 [09) הכל אפשרי טתזחטס6 זסח)ס תג 502165 0164ח2] שו[) חר אזבוה06בזז תופוקש ג צו ]א -וַ0-) זחאאוזקוטף5] [ב'זוקוכ] 01 185כוח66ח) זב 15 תשק0) 0תג ז6 36בוזק1. ,טסו -1 12160177 86 .1216011281 .הסוזובזטקט-) זהשתוקוטה-ו [גוגקוכן 1997 > .קוחש 56160 זו6ת) 01 31%5תו11366 1506866ק6ז זס 08115ח306ז1 6ב 65החבת ז6הז0 .1[‏ החטוזבזסקזס>) 116705011 01 אזב66בז] 3 15 א 40%5חל .1.10 ְהבקחחס-) חשק3/0 מקטסזו!ו 61 צופט!6ג6 1060566 ליויאל הום 8פפ