איך זה ש-PC אחד מעז?!

איכות דיגיטל, נסיון דיגיטל והביצועים של דיגיטל עד ה-PC הקטן ביותר

OCR (הסבר)
אשהקתסל (נטנון דייטפ > 0 והביצועים 0 ביותר" - דיגיטל מציגה = מבחר מגוון של מוצרי ה | במחירים תחרותיים . ל וי 0 2 0 . 1 ל - א 0 0 4 : . . 7 .. 7 : ל . 0 . 6 . 2 52 0 2 : / ל 2 ₪ מ 2 2 . , 0 2 0 0" . 5 1 חיק 4 . = / 1 איך זה ש-0 אחד מעז?! 8פת סדע כת 4כא 574 0 33/2 3865 ₪ז513000-ץזומו0ח] ₪ 06 6 64 ₪ עו ו (פח70) 8 8 2 ₪ 56 ו 4 זס 9 2 ]0 סוס ₪ 8 14 סו 428002086 ₪ ספ (1024%768 0 קט פחסמקט5) טטטט!סתו זסותטוח סטטול 88 512 זוי /5/0 ₪ 8 1 סו 40300306 ₪ 00 זו|0ז)חסס 6ח0 1100/1028 0טוגזק6וחן ₪ 5 חסופתבקא6 15/4 26ו5-]ג] 1וס-8/16 טטזורך ₪ חסק [6||גזג ₪ צחסק 50081 652326 סש ₪ 1008/0310 טוחו)-31 ₪ משזתס אפוכ ץקק0ת ששוח 05% עקקסח 18 1.44 חסתו 3.5 ₪ 0 סא כתג80וקות 600310 51300270-ץְזפטטחו ע101-86 ₪ שפנוסוח חס)ווט-2 ₪ פת 50 10 דפא-קהק צאוסטםו/ [ו50סזסו1ת שחג 5-05 ₪ 1 106 (שמסמו 16.1) הת 409 ,הפוח (צטתסמו 3.5) הזוח 90 - טפוס טו]סזק- 1.0 ₪ קט (משתסחו 15.5) וח 394 חסועו5 [01/חס [שחמק ]חס ₪ מסז)טט וש /070 ₪ 5 אסס) 6 ₪ (פחופחט10-5ט3) ע[קקט5 זטאוסק 1451 ₪ בוסוגסו0מו זטאוסק 300 ,ססזט) ,06 שזהם 0 עקקסר! ₪ 50 ]וצפק 600870 0ח8 חס זטעיס ₪ 4) טומ!-1 ,66-8 ₪ ץ)חגחוגעו זב6ץ-טחס ||נרן ₪ שוחטס 1711/05 [גווקוכ ‏ שתגשרדש א סוסא ₪ 8 יק ₪ תש סיק עסו 515 18 4 0ח3 18( 2 טחססטפסחבח 70 ₪ 8 1 0 חסווםמקג6 41 ₪060 ₪ שמתס אפס עקקס ו 8 1.2 חסחו 5.25 ₪ 6תתס אפס קת ג 8 240 ,18 120 ,8וא 52 :כ ₪ ₪ 5651: 426 8, 852 8 אס טותסזםטסחסום /1/0 הסה 14 ₪ 1שסג!זטזהו-חסח/0סג!זטו מו זסוסס .51/0 הסה 14 ₪ 61301 חו-חסח זססס 51/04 הסוובו0גז- 10% סח 14 ₪ [80!זט)חו-מסת זס!סס 51/0/4 תסהו 17 ₪ 600550 6ופוטאת 0 8 תי שד4עץ ככ ת 4כא 54 050 תח 402 386128 038₪ם3ו5-/זופנוטה! ₪ 8 256 סו קט 0306 א 128 ₪ עסו ו ₪ 4 8 = )70₪( 6 8 16 זס 8 4 01 6006 ₪ 8 64 סו 6!סג0ההסא ₪ סמ (768א1024 10 קט 5תסקקט6) 0ט0ט01ת1 עמסוחסום סטטש 88 512 מזשו 5/0 ₪ 8 1 סו ולבטהגקום ₪ 0 פס [003] ]3/35ז)!נו מסו)3ז000!6ג 60211 ₪ ות ז!0זוחסט ששחש 1120/1128 6₪ו3זק6ה! ₪ 65 חףסופחגקא6 154 26ו5-]0! 8/16-8 66זורך ₪ חסק !גג ₪ >חסק [8ח56 52326 7/0 ₪ 0100/0300 טוחוו-31 ₪ מ/תחס אפוס ץץץ7:0 ששוזם 05% עקקסח 18 1.44 הסה 35 ₪ סו סאג 0ת804/ 16018 0310ח513-ץופוטחו ע101-46 ₪ שפטוסום מס))נוט-2 ₪ שת 50 0 5141א-עתע 5וסשחו/ 0508ז0ו( 200 5-12005) ₪ 7 וש (שתסחו 16.1) ווח 409 ,מפָות (צשסחו 3.5) וו 90 - 0356 6הוסזק-שוס] ₪ 06 (פ6מסחו 15.5) וחות 394 )51 [01/מס [6חגק והס] ₪ חסו)וט 601 ]60 ₪ 6 5500 אסס! 6 ₪ (9חו5ח8010-56) ע1קקט5 זטעוסק 1451 ₪ 5זס)גסוטחו זטאוסק 20 ,ספזנוו ‏ 00% הזג שח עקקסהו ₪ 50 ₪זסעופשגק 600810 חב חס זסעיסק ₪ ₪ 00-8, 1-!₪000 )4 ץ)הגחוגשי זבטץ-6חס |!נר] ₪ שסוחטס 5 את 0ע1171 בזוכ 6זהשרדקא יסא ₪ ביס ייקס ית מש כו סייק ו 56 18 16 ₪ח3 8 4 6מסס6פסחבת 70 ₪ 8 256 0 מסופחהקא6 6600 ₪ 8 1 0 מסווחגקא6 4 060 ₪ 5מח חפוס עקקסו 8 1.44 מסתו 35 ₪ 8 הסח 5.25 ₪ פמתתס אפוס פא 8 240 ,08 120 ,08 52 כ ₪ ₪ 5051: 426 8, 528 5 סוחסזססתסוח 0/1/ תסמ 4] ₪ -חסת/13000ח6) תע זסוסס 5/0 הסח 14 ₪ התסה זס!סס /51/0 ח0ו30080ז-10% תסחו 14 ₪ [0ם!זטוחו-חסת זס!סס 51/0 מסחו 17 ₪ 600550 6ותמווטא 0/5 2 חזס ,486028 ,4865% ס) ₪ שמש 7 / . | שו 5 8% | 58 תפ כ בכ א 874 0 25/2 4865 0310מ5!2-ופו0ה1 ₪ 8 256 סו קט 01086 8 128 ₪ עס 5 (705) ות 8 4 ₪ 55 8 16 זס 8 014 6006 ₪ 668 ס1 08086מ3קא: ₪ 0 (1024%768 10 קט 5חסקקט) טטטט1סמ הסוחגת ספטמ 88 512 תונשי 5/0 ₪ 8 ]1 סו 3003006 ₪ 0 פוט 10031 131951ו1נו מסנובזט!טססג 01/1 ₪ 7 101 מסס 06 1120/1125 60ו3זק6ומז ₪ 85 מסופתבקגט 194 5026-]1ט] 1(פ-8/16 66זורך ₪ חסק [6[גזג ₪ סק 81ח50 52320( 70 ₪ 0001/0316 שהזנו-[68 ₪ שת אפס ץקקס0/ת 06 05% עקקסח 8 1.44 מסהו 3.5 ₪ ו א 904 16000 51800870-זפנוטתו ע101-46 ₪ ספוסות ת0סוו2-00 ₪ 50 0 51411א-קתע סטמ [50סזטו1/( 0תג 5-12005) ₪ 7 ,6 (שמסמו 16.1) וחות 409 ,קת (6מסחו 3.5) וחום 90 - 56גס 6!]סזק-1/0% ₪ 006 (6סם1 15.5) וחות 394 50 017/מס |6חאק !מס ₪ חסזוטול 661 /67 ₪ ₪ 6 |00 5506 6 (פַחו5ם10-56גו3) /קקט5 זסעוסק 1451 ₪ 5ס)03ו0מו זטשוסק 200 ,סלתט) 0/6 םזג ,לחש עקקסה! ₪ 56 455010 160810 0ח8 מס ז6שוסק ₪ 4 שסום!-1 ,60-8 ₪ הגע זג6ץ-6מס !גר ₪ תס 7111/0885 [גווקוכ 6זגשרדטא ||יסא ₪ אואייסי זי ץק יסויו עסו 6 ו 16 שת 8( 4 טמססט5סתגה 70 ₪ 8 256 ס) סופתגק6 6366 ₪ 8 ]1 סו מסווםגקא6 6/4 060 ₪ 6תם א8זס עקק 0 ו 1.44 לסה ₪35 וסחו 5.25 ₪ 5תתכ תפוס סת וו 240 ,8 120 ,8 52 כ ₪ ₪ 5651: 426 8, 852 9 05 6ות0סזת00מסגת /1/0 מסתו 14 ₪ מו-מ0ח/2000ת6)מז זס!סס 51/0/1 סה 14 ₪ 0010 51/04 מ00ובו0גז-/1/0% הסה 14 ₪ 800]ז6)מו-מסת זס!סט /51/0 הסמ 17 ₪ 6 60005508 16ת שא 0005 2 זס 486028 70 ₪ 0 9 4/0 כד 6 ו כ תש מש 2 0 00000/₪=/ְְ- יי -ָּּ--/- ]1 ₪.-₪₪=₪ 6 לז54ת מז 4 כא 4ז8 00007550 3 486% טזגטתגו5-/ו0חז ₪ 898 256 סו קט 2 עס 5151 (7085 גת 40 6 168 ז0 08 014 60005 ₪ 8 64 סו 300306 ₪ סמסץ סוחסות סלו א 512 תווש 57/04 ₪ 8 1 סו 0308ח0קג5 ₪ 0 ל 1061 3]351ז/₪1 מ3000ז200010 62001 ₪ 00 ומס שחש 1100/1120 8160זפטוח1 ₪ 85 ם0ףח3 ג 54 506-]₪1 ופ-8/16 ורד ₪ חס !זג ₪ סק [ח56 52320 79/0 ₪ 0100%/031000 שהמנו-631 11 ש/תתס אפס ץץק0 שוח 05% עמקסת 18 1.44 חסחו 3.5 ₪ 0 סאג 10/8042 16 0378ם513-זצטוטתו ע101-16 ₪ שצטסנח תסזווס-2 ₪ שתגוד507 100 611-ה צאסטםו/] 310070508 806 15-205 ₪ וו מס ( סמו 16.1) הזג 409 ,פע (צססתו 3.5) נמנם 90 - שצגס 1[[6סזק-1/0% 1 קטט0 (שתסחו 15.5) וחוח 394 011/חס [6חגקן וחסד] 11 מסזול ]סט 00 ₪8 6 וח59510 אסס] עש ₪ ו (פַחומ10-56גו3) עקקט5 זטאוסק 1451 ₪ צזסזנטוטתו זטאוסק 300 ,ססזטוז %6ח0 מזגו חס עקקסהן ₪ ץותנוט5 וטק 1000310 חב חס זטאוסק ₪ ₪ 000-8, 1-6 )4 / ץ וגאו ז3סץ-טחס |[נה] ₪ שסמנחשס 24711105 [גווקו תביר פא ושוסא ₪ מואווסת ד ץק 0 תו תושק סיק ו 55 9 16 306 19 4 =מסטספסתבם 70 1 8 256 0) מסופמטקא6 6סגי) ₪ 8 1 סז חסטתבקגט 11 סטט ₪ תת אפס ץקקס 1 8 סח 35 ₪ 8 מסחו 525 ₪ ב ד 18,240 120 ,18 52 :מק ם 8 9 5 דאסות 0% ססמטום 0/1 מסתו 4 9 0 ה 1/0 9 2 2 ומסח טוט 50 10-03 מסתו 4[ ₪ טס !זטותו-מסת וס 510 הסח 17 ₪ ב 00 2 וו (769ז024] 0 כ 5חסקט5) 06נ1סחו 17 | ב 2 4 שד ₪5 עפת גא א 514 תח 2 486022 030ת503-ונ0ה1 ₪ 8 256 סו קט 03006 א 128 ₪ ו (מ70) ות 09 4 ₪ 56 9 16 זס 8 4 01 סוס ₪ 8 64 סו 006ה3ק ₪ ספ (10248768 10 קט פהסקקנ5) סוסה קסותטנח סטטי א 512 ומוי 50/0 ₪ 8 [] סו 06ג0הגקו ₪ 0 פנל 10031 ]8/35זו!נו חס))גז6!טססג 00/1 ₪ סו זטן|סז|תסס שח 1120/1125 מ6)בזטטוחן ₪ 5 מסופממקא6 154 26ו5-!1נ! זפ-8/16 רד ₪ חסק [6[גזג ₪ סק 50081 52326 סש ₪ 0100/0310 6מתנו-61 ₪ מתתכ אפוס עץקקס/ת חש 05% עקקסח 8 1.44 הסח 35 ₪ סו סאג כת804/ 160 0זג0ת502-ץזומוסחו ע%6-101 ₪ שפטסוח מסו)נול-2 ₪ שתשרז50 1 את מוסשםו/) 50₪סזסו)( טתג 5-12005) ₪ 7 16 100065 6.1) חתות 409 ו (ססתז 3.5) התוח 90 00 6!סזק-10% ₪ 06 (65מסם1 15.5) וחוח 394 מסזנעו5 0/מס |6חגכ )הס ₪ חסווטט 56 ]00 ₪ 6 חטוצע5 06%! 6 ₪ (פַהופח0-56)נ3) !סקט זטזוסק 145% ₪ 1010305 זסוסק. 0 ,סלזנוז שח0 שזמו ,6יחט עקקסרו ₪ ץח560 עפ 6/0310 0ח3 חס ז6ו0 ₪ 4) שסומו-01 ,60-8 ₪ קוחבחגאו זג6ץ-6הס !וג ₪ חס 5 את סדק [גווקוכו תשרדמ א |ושסא ₪ 6 א שי 0 הק | ₪ 7 7-0 עחסות 6 תו 16 0חג 8 4 שחססס5סחגח 70 ₪ 8 256 0) חסופחה ג 03606 ₪ ו 1 סו מסופםםקצ6 4 060 ₪ 6שתם א5וס ץקקס.ות פוש 1.44 ₪35.05 1.28 הסה 525 ₪ >שתתס חפוס פתג11 ₪ = 52 5. 1208 240 8 ₪5051 426 8 552 8 5תאס סותסזלס0חסות 7/0 ו 4 [0ג!זס)הו-ה0ת/6718090ח1 זסוסס 5/0 000 14 ₪ / 0 57/04 10-7307000 הסח 14 ₪ ז6)חו-חסת / / [ו-חסת זססס 5704 17000 ₪ ד 6פם תטסזגפ כ<ת4 א 574 0 6602 486122 0תג0ם513- 105 ₪ הא 256 סו קט 03006 א 128 ₪ ץעו ו (705) גת ₪4 65 ו 16 זס ו 4 01 6סוסה-) ₪ 8 64 סו 0300308 ₪ 0 (768א1024% 0) קט פהסקקט6) 000ט!סחו סוחטום סטטמי 8 א 512 הומאי 5/0 ₪ 8 1 סו 0306חגק+ ₪ סט טל [003] 351]מזו!גו מסנוגת6!סססג [00) ₪ תפסות 1017 מ0סט 06 1120/1128 68)זפ6!הן ₪ 86 מסופםמקא6 154 526-]1ג] 1נט-8/16 6זלך ₪ חס !זג ₪ פס 5081 652326 סש ₪ 0100/00 6מנו-[3 ₪ שת חפוס עץקסת טח 05% עקקסה 08 1.44 הסה 35 ₪ פא 804 160 010מ500-נופנוסמו 101-406 ₪ שפוסנח חסוונוט-2 ₪ שור 50 1 דפות-קת 5ס0חו/1 0508זטו)( 0ח3 5-12005/ ₪ 7 שוש (פשמסח 16.1) הזרת 409 ,תפות (פטתסתו 3.5) בו 90 - 0350 ש(!סזק-10% ₪ 000 (צשמסמו 15.5) וחוח 394 5 011/מס [6חגק ]הס ₪ מסווול 6561 ]02 ₪ ₪ 6 100% 56 6 (פַתזפם010-56ו8) ק!קקט5 זטשיסק /1451 ₪ מס)גסוסחו זטאוסק 0מ8 ,סלזטו ‏ %6ח0 שזגת 0% עקקסה! ₪ 50 זסשו5גק 160810 0ח8 חס 6 ₪ 4) שסופו-1 0-8 ₪ ץמגזז3/י זבטץ-6הס |ונהן ₪ וזסס 1111/05 וקו 6זגשי דא יסא ₪ 5 א 0 עת0ו 56 8 16 0חג 8 4 6מססט:סתגה 70 ₪ א 256 0) מסופתגקג6 0%6ג-0) ₪ ] סו מסו5ם3קצ6 = 60 ₪ 5 תת אפוס עקץ0ע 8 1.44 הסח 35 ₪ 8 2.] מו 5.25 ₪ 5תתס אפס פתג ₪ 5 52 8 120 8 240 9 ₪ 5061: 426 8, 852 8 5 6 סז סמסות 0/4 ממ 14 ₪ 0 זתו-חסה/0סג!זסותו זס!סס ג/51/0 שחו 14 ₪ 61106 הן-חסח זס!סס 51/0/4 מסנוב/0גז-שוס.] הסה 14 ₪ תו-מסת זס!סס /51/0 סה 17 ₪ 2 חסםוח6/ס 1/2118016/ * 2 ה₪=-=ש=חש=ח=חשחשח/--ת9/-/0/00 .) מעלכת 3335% 266 ההתקדמות האדירה של עולם המחשבים מאפשרת היוס להנות. ממחיר טוב בלי לוותר על עוצמת מיחשוב ועל אמינות. דיגיטל גאה להציג את מערכת ה-א:333 סק6פס, שנמצאת כמעט בהישג ידו של כל אחד, ובכל זאת יש לה עוצמת מיחשוב אדירה המאפשרת להריץ יישומים מורכבים כמו תוכנת חלונות של מיקרוסופט. הגב החזק של דיגיטל בא כדבר המובן מאליו והוא מאפשר לתמחר את אחת המערכות הטובות שהיו אי פעס בשוק, במחיר תחרותי ביותר. המערכת כוללת... מערכת 333% 08606 מבוססת על מעבד מרכזי 3865% סטנדרטי, העובד בתדר 33%₪. בקר מסך ה-5704, המצוי על כרטיס האם הראשי של המחשב, מסוגל לתמוך במסך בעל רזולוציה של 8 נקודות, בעזרת זיכרון וידאו סטנדרטי של פא 512. בבניית מערכת א:333 00פס השתמשה חברת דיגיטל בשיטות תכנון מתקדמות ביותר כדי לכלול על הכרטיס הראשי בקר מסך, בקרים לכונני הדיסקים הרגילים והקשיחים - פפז/ספת, וכמות זיכרון של 841 8( 14. הסטנדרט כולל, בין השאר, 2 יציאות טוריות, יציאה מקבילית, יציאה לעכבר ויציאה למקלדת. כמו כן, 3 חריצי הרחבה (154) בעלי 16 ביט, מספקים אפשרויות מגוונות להרחבה ולגידול עתידי. הסטנדרטים הגבוהים ביותר היתרון העיקרי של מערכת ה-%:333 6ק6פפ הוא ה<ותה מתוכננת, בנויה ומתוחזקתעייי חברת דיגיטל, שהציבה לעצמה את הסטנדרטים הגבוהים ביותר הן בתחום האיכות וההנדסה והן בתחום השירות. להלן כמה דוגמאות : זיכרון א בעל זמן גישה של :70 נמוך מהמקובל (5ם80). הזיכרון המהיר משפר את הביצועים של יישומים הצורכים זיכרון רב. מהדקי מתכת מחזיקים את רכיבי ה-50/0%, וזהו יתרון גדולעל מהדקי הפלסטיק המקובלים אצל הוב המתחרים. גם מוט המתכת. המוצבלאורך המערכת מחזק אותה ומוסיף יתר תמיכה לתא כרטיסי ההרחבה. (במערכות אחרות משתמשיס אך ורק בזוויות תמיכה). אין פלא, לכן, שמערכת ה-א:333 805 עמדה בהצלחה במבחני העמידות הקשים ביותר בעולם, ביניהס מבחן העמידות לחום ולזעזועים, במהלכו נחשפת המערכת לטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס ולמכת זעזוע ברמה של 106. והחשוב מכל - הגב החזק של דיגיטל ברור שמערכת א:333 006 לא היתה מגיעה להישגיה הגדולים ללא התכנון הקפדני והניסיון העצוס של חברה אחת, שחוזרת ומוכיחה את עצמה לאורך השנים. דיגיטל היא אחת החברות הגדולות והיציבות בעולס, והיא מתפעלת מערכת תחזוקה ותמיכה בינלאומית ברמה הגבוהה ביותר. עס חברה כזו אתה יכול לעבוד בראש שקט באמת. דגמ 340% 11000 א4255 סכ )מ 43% 1 כ1, 45002 סק )ות 2 ות הדגמים של דיגיטל מאופיינים בעוצמת מיחשוב אדירה, המאפשרת ביצועים מעולים. לדוגמא, כשתעלה יישום גרפי על אחת מחמש המערכות הללו, תוכל להבחין מיד בהיענות הגרפית המהירה, בהחלפת היישומים הכמעט מיידית ובפתיחה המהירה ביותר של תוכנת חלונות. השיפור הגדול במהירות מתאפשר בעיקר הודות לתכנון וידאו חדיש הכולל: וידאו בעל ערוץ פנימל: ערוץ של 32 ביטים, במהירות מלאה, מקשר ישירות בין הוידאו למעבד. תכנון זה לא רק שעוקף את ערוץ ה-184 (16 ביטים ומהירות שו 8), אלא גס מפנה את ערוץ ה-94 לגישה מהירה יותר של רכיבים היקפיים. מאיץ זט6: רכיב מיועד, המאיץ הרצתשלגול שורות על המסך, מילוי המסך, סמן ופונקציות גרפיות אחרות המוגדרות על ידי חברת מיקרוסופט כקריטיות עבור תוכנת חלונות. רזולוציה גבוהה: בקר מסך 5/04, המצוי על הכרטיס הראש:, תומך ברזולוציה של עד 768א1024, עם 16 צבעים כסטנדרט (אופציה ל-256 צבעים). תדר רענון מסך של עז 72 מקטין את המאמץ הנדרש מהעיץ. הרחבת ביצועים פשוטה כל הדגמים הללו ניתנים להרחבת ביצועים על ידי החלפה פשוטה של כרטיס. מערכת א3400 סקפ הינה אחת המערכות הבודדות בשוק, המבוססות על מעבדי א3865 שמציעות אפשרות להרחבה למעבד 486 עייי החלפת כרטיס בלבד. בנוסף, המערכות המבוססות על מעבד 4865% מכילות כסטנדרט תושבת ריקה למעבד מתמטי (נקודה צפה) ורכיב הכפלת מהירות שעון הנתמכים על ידי המערכת. מערכת הבנויה לתלפיות דיגיטל השקיעה מאמץ מיוחד בתכנון המארז של המערכת הבנוי להחזיק מעמד לאורך זמן. אין פלא, לכן, שהמערכות של דיגיטל עמדו במבחני העמידות הקשים הקיימים בעולס המחשבים התעשייתי, וביניהם מבחני עמידות מיוחדים בחום של 80 מעלות צלזיוס ובזעזועים בעוצמה של 100. והחשוב מכל - הגב החזק של דיגיטל ברור שהמערכות הללו לא הזו מגיעות להישגים המרשימים שלהן ללא התכנון הקפדני והניסיון העצוס של חברה אחת, שתוזרת ומוכיחה את עצמה לאורך השנים. דיגיטל היא אחת החברות הגדולות והיציבות בעולם, וה?א מתפעלת מערכת תחזוקה ותמיכה בינלאומית ברמה הגבוהה ביותר. עם חברה כזו אתה יכול לעבוד בראש שקט באמת. 5 פע אסזדתטמ זא 0 ]הח | ת300ש!קק 6 | 56008 ו 2 את 5 ו ב ]חח ו 0 0 06 זַעססעת וע 0 5 ,500 ,000 ודוסוס סד 1992 אסודהסקה 60 דאםושקוטסם ואדוסוס ) אסוד סקה 60 דאםוקוטסם ואדוסום 0 5אח גווס החד =הג 5אהסווה דט סאג ,6זו/שתותד 0 או החד ה 55| 5וססאוצו סאה אה הסוחד ס=המד5ו0ה א 5 5-00 5 0 ה פד5ו0פח שחה. ודו סאה ,80087 ,80386 סוד הסקה 00 ד ס5סהסוור וו 050 אס 0 אה הפס החד 5! א3865חג .אסוד ה סק 60 וסדאו זס סד ג 15 הפסדאוס גוא סא ו ופסא זס אה םס החד 5| דסא .סא 508507 5 דאשואטססס פוהד או אסודאווהסזאו סד אסוד הק הס ה=דטק 60 = וקה א 5 = דסט8ד00₪5 5 דסא 500 סאג ספסודסא דטסה דוש פ6אאה6 סד אסודהסקה 00 דאשואפוטסם |אדוסום +ם דאפשדווטו 60 משובית 057-278755 טי.פי.אמ. 03-5337455 . השת קשר 03-830481 " קומפיובית 02-242233 מיקהוליין 04-373111 ,