הרמנו שוב את הרף – הכרזות נובמבר 94

3 תחנות עבודה, 4 שרתים

OCR (הסבר)
ו | 1 ן / [ אח הכרזות / נובלבר 94 6 מובילים ביחס עלות/ביצוע שיתוון ה- 64 ביט 6ה-א]אט החזק ביותר יי 6 מעל 6,400 יישומים זמינים שנות אחויות מסרים עיקריים ד יג'טל מכריזה על סידרה חדשה של מערכות אלא - מערכת ח0ו81ז6ח06 החם1ה למיחעווב לקוח/שרת בתוח. ההכרזה בוללח אח מעומחח תחנות העבודה ח0ו5181החפות ואת משבחת סמ השדתים זפעז0356!ה, הקובעוח שיאים ללא חקדים בביצועים ס100000 ובעלות /ביצועים. למערכוח החדשות נלווית חוכנית האחדיות הטובה ביותר בתעעוייח המחעובים. מעדרכוח זפעז856חק!ת ו" ח0ו85181חם1ה החדשוח אידיאליות עבוד לקוחוח מכל מיגזרי השוק, המעוניינים בביצועים גבוהים ובאבעדויות צמיחה וחמיבה בסטנדרטי התעשייה. לדשות המערכות החדשווח עומדים םם5,5 יישומים הזמינים על מערכוח ההבעלה (אואט) 05/1 6שם, ד פוסטחו/ש 7 5 ח6ק0. כל המערכוח זמינות החל מחודעו זה ומשווקוח בכל רחב' העולם באמצעוח אנשי המכירות משפחת ה-4113/ מו שיאים חדשים בביצועים ובעלות/ב 5 ה 0 | 3% + 5 א זז סש 6שם הסוז3513 חקו | 1000 3 400 מערכות 0₪ו+3ו666 החכוה לארבעה שרתי 4866 וקא ולשלוש תחנות חס0גו5הק1א טווח רחב של עוצמות מיחשוב, המתאימות ליישומיהם התובעניים ביותר של לקוחות מטחריים וטכניים כאחד. של דיגיטל ושוחמיה העסקיים. משפחות זת356ק1 ההסווגופהחק1א הן הראשונות בתעשייה המשלבות טכנולוגיית מיקרו-מעבד בת 64-ביט ביחד עם יתרונות האופייניים למחשבי 6 כגון ערוץ [6 בסטנדרט התעשייה. תפיסה תכנונית זאת יושמה לראשונה בשרת 0 ואוופוכ! שהוכרז בחודש אפריל האחרון. המוצרים החדשים של דיגיטל - רמת מספקת את הכניסה למשפחת חסוופהווקן. מספקתת ביצועי אזאט הטובים ביותר ואת את ביצועי אואש הטובים ביותר ואת הגרפיקה המתקדמת ביותר בטווח הגרפיקה המתקדמת ביותר בטווח המחירים של 515,000. מבוסס על מעבד המחירים של 510,000. מבוסטת על אלפא 64-ביט במהירות 235 מה"ץ. מעבד אלפא 64-ביט במהירות 166 מטפקת ביצועים עדיפים ליישומים מה"ץ. אידיאלית ליישומי 6 מכני טכניים ומסחריים תובעניים, כולל 68, ואלקטרוני, הוצאה לאור טכנית מיפוי והדמייה, או הוצאה לאור ומולטימדיה, וכספים, חסוזגז5ה חק[ בעל אפשרויות ההרחבה הרבות ביותה. מספקת שישה חריצים לאופציות 1 ר- א18. ביצועי 235 מה"ץ שלה מאפשרים לה לטפל במרבית היישומים המטחריים והטכניים התובעניים ביותר. ה0סו35131 10 3 200 0 מ זכניסה בעלות נמוכה לצד-השולחן, בעל המעבד היחיד, הינו אידיאלי שווקים מטחריים וטכניים. בעל תכונות אמינות-גבוהה ליישומים קריטיים ואפשרויות הההחבה ההבות ביותר מטוגו. מבוטס על מעבד אלפא 64-ביט במהירות 0 מה"ץ. בתכנון מערכות אלפא החדשות השתמשה דיגיטל בסטנדרטים, טכנולוגייה, רכיבים ומארזים האופייניים למערכות 26, ביחד עם תכנוני מיקרו-מעבד וזכרון מתוחכמים האופייניים למערכות גדולות. דבר זה מאפשר לחברה להציע ללקוחותיה את השרתים הסוז3ּ351 קוב סמם 6 200 ותחנות העבודה בעלי הביצועים ועלות/הביצועים הטובים ס-500 זסעז56 ה חק!ה 5 2100 בל שני מעבדי אלפא במהירות 190 מה"ץ עם עיבוד מקבלי סימטרי. ביצועיו, הההחבה שלו ואמינותו הופכים אותו אידיאלי למחלקות ועסקים הצומחים במהירות. המשתמשים יכולים ליצור מערכות גדולות יותר בזמינות גבוהה באמצעות יכולות אשכול-המחשבים של מערכות (אזאש) 05/1 6 - הט ביותר בתעשיית המחשבים. זסעז50 הכוה 0 2100 ז6עז56 3 חכ|ג 0 2000 מחלקתיים חדשים, סטנדרטיים ובמארז ארונית, המבוסטים על הדגמים המקוריים של שרת 2100 [טוופוש הפופולרי. שרת .501 "א אס0תו המהיר ביותר בשוק. כולל עד ארבעה מעבדי אלפא במהירות 275 מה"ץ (שמונה בגירסת הארונית, ארבעה בגירסת המערכת). מספק אמינות גבוהה ונפח גדול של זכרון ואיחסון פנימיים, 0 ערוץ 61ע, המשותף למערכות חסוזג8הוק]/ ר- ז6/ת456ק1א, המבוסס על מחברי ורכיבי 6? נפוצים, מספק עלות נמוכה, ביצועים גבוהים, זמינות גבוהה, וקלט/פלט בסטנדרט התעשייה. בזכות סטנדרטים מתחום ה-6/ יכולים הלקוחות לצפות לעלויות נמוכות יותר של רכישה והרחבה, לפתיחות וגמישות ללא תחרות, ולחיסכון דרמטי בעלויות התמיכה. זסעז5 3 חכוה 0 1000 א 1 זוכה פרס מסז] 110 2 ואד ותו לשנת 1994. המהיר ביותר בתעשיית המחשבים, בעל יחס עלות/הביצועים הטוב ביותר בתעשיה. בולל עד שישה מיקרו-מעבדי אלפא 21064 במהירות 5 מה"ץ, זברון עד 14 ג'יגה-בייט ואיחסון עד 10 טהה-בייט ו 6 ג'יגה-בייט), אידיאלי בחלופה מח מרכז" (6וחוח]חוהה). 0-ו -- = עלות יחסית 1000 66ההּויוס!]ז6ק קסד ,6 6ו 200 00 100 20 וק 65%ע0] -675ע567בהכ!2 3|'5+ 5 0.000 | 1.000 000 5.000 000 00 000 5 8 5 2 | | | [₪ 8 ב ם ₪( 0 0 5 0 9 4(.-( ₪75 אש ה הפו עלות יחסית חס8ו9 חקו 3 400 2 - ו570ז63006] 66הבהּהזס]ז66/26וז₪ הסוזב3ז5:זוסעש 0 300 | 275 200 205 200 הפו 5 35 3 2 0 ט ן ם ₪ כ 9 9 בת (=] %₪ - - ד א\ס-ג] 0 הסטםופ החכוה 3 סופ םקות 2/3 | ב (ני) | 5 0 ש 1 2 5 -] 0 - 09 4 ₪ 0 - 0 0 ם (:גן 5 - ס - - 0 1 - 9 )5( שי 1 ם כו ה = וש 5 - 0 ג צ 2 - עו 1 )-( 5 2 | %וה3ה6 הספוזהקוה0ס6 הסוזה5%3אזסשש הּחקוה ן א 900 310661 3000 06 |פא4 700 100661 3000 256 | 4/233 400 הסוזהו5התק1 | 8 4/166 200 תסווהו5הק1 | 30013 10661א 3000 6 וה 0 26505166 | 5ת5)4010)זס/ 1265107 | תסו0הו5זסש ז6אסד-1ח11 | 4/233 200 תסוזזהו5החק1 א א300 661ס1א 8 5 כ 265 | 51811005/תס/ 6054 וס בבוו בד וו גי ?זוא 275 לזא 225 7 233 ?א 166 .4/160 ?ןא 125 וו ב 10 [ק) . ?זא 2353 | :4/233 12 ןוא 175 :300% 8 1-66 א 16 | 683 ,6466-] א 16 683 ,666-] 3 16 ,6466-] 3]א 4/1668 ,1-66 א 8 מב מו 8 636106/2-כ 3 666/2- כ 3 6006/512-כ 3 /06ג6-כן ]א 8 (03160 חס/קוו6 תס) 23" .4/2335 25083 ,6ו1-6301 813 16 1683 6623-כ | 30 6סההּוהזס]זסק ב 192 56ה00מת5 2 רנ 92 56056 2 8 51| 192 6פהק 66הז6תק5 9 208 2 50007366 0 /92ק] 56ה0 80007806 000 5 10 2 6 00 א0)גתקאז | זט 0 | | וו א 512 | א 192 טוא 192 ₪3 250 1017ה16א ותטגת!אהו 73 2 42 0/2943 3.15 83 1 4.2 |([6421061/1018 ה1) 215% נתטות1אהו 8 100 א 100 | א 132 8 132 58 50 ₪301 1/0 מונוות! אהו 12 ,[שחח6[3 .7 101פ-6 | 381[ 6 , [שתתגו[6 7 זס|פ-3 31 ,01 2 ,154 ,1021/15 2 , [טתחגו!ש .1 זס[2-5 +וסקקט5 1/0 -30581 ספ .5 ,9691-2 01/15 ,"וכ , גוו ,5081-2 2 4 ,5681-2 (00ו1ה101)ת 60 ותטוחוא13) טחשסשץ , "18 | ,וכ ,זו ,8081-2 זפות שחו 1 ,טוא ,ומתץ ,.גוע מא 6 השא0ז6זק , מ[א שי שותטפסזפטזץ ,180 שחו 7 - ,סו0ט, צזו41ט2)-6שוסצ. | ,21-58 ,0ו6ט3 זוכו-16 | וחשו3ץ5 6תטספ >וס|)חו/ 40 ץ66-0004101וס 1 36 7320165 א לין 64 ,400 6[כ[ו1וק וח ס0) ,21 ,א'ט-א21 ,או כ ,'0-2א21 ,81-קא21 200 רקא : : : כל מחשבי אלפא תומכים ב-3 מערכות ההפעלה העיקריות: 8 6% 116 1 א אתו , 5]א תשק ,אזאש) 057/11 6מכ וה הס5וז3 קוה 60 5ו5+5%67 ז6עז56בּהק!ה 6 א א אא 700 10661א 7000 56 | 4/275 2100 ז8566ו1ק41 | 4/200 2100 ז6שז56החק! | 4/200 0 יֶ101135076 | 4/200 1000 ז45626ק41 56/5 11610156 56768 [14ה16חד+והק6 561/698 [16018ח+זהק 6 567/67 קטסיםאתס 567068 קְטספשאס/ט 6 קש 4 סז קנ 4 סו קש 2 סז קז 1 5 0 6 בתטא ?]א 275 ?זוא 275 ?וזא 190 ?וא 190 זוא 200 6 6א106 6 1 1-66 13 16 1-63606 3 6 1-66 א 8 606-] א 8 ,1-66 א 8 56 6 ,/שו[6ש-2] 813 16 666-כ א 16 2-66 פא 8 :6-כ מא 8 /שו|6ו:6-כן א 8 (00310 ת0/ק1נ[6 הס) זספפטטסזכן זטכן 18 > ז0פפששטזכן זטכן 113 4 זספפטטטזק זטק 183 1 507ט6סזכ זטק 113א 1 23 0 0 קט 0 סו קט 0 0 קנט 0 0 קט 05 קט 5 (טע0 65 643.5/5,283 סו קט | א/א 2 סו קט א/א א/א 6 056 / הווה וא [ 7 3 סז קט 8 0 קנ 2חן 56 | 0 0 5 טס קט 79 0 קוו 2 5066 7 קט 1 סו גו 6 סו קט 10 00 אס .קאז זה 0 ! 28 ₪ 640 מא 512 160 בהגורת1 ות ₪ < /60 58.8 | 3200/2008 | 4/275 | 68 60/200 32| 0/2000 8- 16 3 168 / 68 14 | (0121ו/6301061 הג) 215% נתנוגחואהות :4/2756 | 00/3006 140 .648 4/200 00 וא 132 מא 132 5 132 ו 132 ה 1/0 נתגווכה ו ה אפ 8 ,301 18 8 ,201 3 201,718 3 18 01,7/ 2 ו 2 | הכז ,8051-2 זבוי. | זכוכת וז ,8051-2 זג 1 ,5051-2 ופ | ,שחו ד, והז ,1/8154 ל , 2 ,60 .הץ5 ,זכ 65106 ,551 6ת36סופטז , סז .01 סש ,זססץ 0-2 6066 ,12881 כ ,5051 ופ 11 כ 8,וז 16 | 1 )טע ו 50116 קתותתס6קט ו[זוצו 16כג11ב ה 1 | בל מחשבי אלפא תומכים ב-3 מערכות ההפעלה העיקריות: הב חס א סמו תשק , (אזאז) 57/1 שח ש 8 % 3+ % . % 5 3% יש שא % 4 מחעוב אזקוה ה- 93 הותקן העובו2 4+ + + ל .%- דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ בית דיגיטל, צומת אכדיה הרצליה 733 46 ת.ד. 2053 הרצליה 120 46 טל. 593222 - 09 .א *-ש ₪ ו\ס-ג] ₪ 1 גוס שמות המוצרים והחברות הינם סימנים רשומים של החברות עצמן