מרכז הדרכה – קורסים ללימוד עצמי

קטלוג זה מכיל תאורי קורסים הניתנים לרכישה לצורך למידה עצמית במתקני הלקוח במגוון של אמצעים החל מספר הדרכה דרך מערכות וידאו ועד ללמוד עצמי ממוחשב.

OCR (הסבר)
קורסים ללימוד עצמי מרכז הדרכה ה י, 06 * כ ₪" אגף ההדרכה של דיגיטל שמח בזה להגיש את הקטלוג הראשון של קורסים ללמוד עצמי. קטלוג זה מכיל תאורי קורסים הנתנים לרכישה לצורך למידה עצמית במתקני הלקוח במגוון של אמצעים החל מספרי הדרכה דרך מערכות וידאו ועד ללמוד עצמי ממוחשב. שיטת לימוד זו היא מהירה, נוחה ויעילה. על כן ראינו צורך להציע ללקוחותנו קורסים אלה, חלקם כמשלימים לקורסים הנתנים במתקני ההדרכה שלנו, וחלקם כקורסים העומדים בפני עצמם. מגוון הנושאים המוצעים ומחירים סבירים מאפשרים לכל אחד לבחור לעצמו את הקורסים הרלונטים ולנצל שיטת הדרכה זאת לפתוחו וקדומו של כל אחד בארגון. אנו נשמח לעמוד לרשותכם לפרטים נוספים. אנא התקשרו למרכז ההדרכה, טל. 052-548273. בברכחה, עמנואל פרץ מנהל אגף ההדרכה את הקורסים ללימוד עצמי ניתן להזמין באחד הפורמטים הבאים: לימוד באמצעות מחשב (מסווותוח] 8560 זטוטקוח60 - 681) - קורסים אותם ניתן ללמוד בעבודה אינטראקטיבית עם המחשב ושמוש בספרי עזר. הדרכה באמצעות מכשיר וידאו (חסווסתוצח] 8464 660//) - קסטות וידאו בשיטת 088 או 6ודהואט הדרכה באמצעות טקסט (מסוטותוצם 8566 זא6ד) - ספר הדרכה הדרכה משולבת של טקסט ואמצעי מגנטי (ג66/ הווא גוס 8564 ואטד) הנחות על כמויות אנו שמחים להציע הנחות להזמנות בהתאם לטבלה הבאה: הנחה כמות קורסים מחזמנת ד 5 בי 8 2% +9 תנאים כלליים ו. בללי שרותי ההדרכה ומוצרי ההדרכה ניתנים (3) הלקוח רשאי להשתמש באופן ג. הלקוח לא ישאיר בחזקתו ע"י דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ זמני בלומדה על מחשב אחר, עותקים כלשהם של תוכנת ("דיגיטל") בכפיפות לתנאים כלליים במקרה והמחשב עליו הופעלה הלומדה. - ר אלה ול-5אסודופא60 8 פ|אחפד 8 ה תקיןך 3 דיגיטל חאו היצרן הן בעלות זכויות של דיגיטל אקויפמנט קורפוריישן שר 2 = יְ ו ות היוצרים ו/או כל זכויות קניין רוחני ("היצרן"). וני את אחרות בכל מוצרי ההדרכה העברתן ממחשב אחד למשנהו. לקש ותו 9 ו תוכנות אלה תסומנה ככאלה; המסופקים על-ידן, ואין להעתיק שרותי הדרכה לשימוש במוצרי חומרה מוצרים אלה, לשכפלם, או ותוכנה של היצרן, לרבות, אך מבלי (4) הלקוח רשאי להעביר לצר להעבירם לאחר ללא רשות מראש לגרוע מכלליות האמור, סמינרים שלישי רשיון שימוש זה ואת ובכתב מאת דיגיטל. קורסים הניתנים בכיתות לימוד, קורסים תוכנת הלומדה, ביחד עם 3 הילסת ייחודיים המוזמנים ע"י הלקוח וקורסים המחשב עליו היא הופעלה הניתנים במתקני הלקוח. לראשונה בתנאי כי: - 3.1 מסרה דיגיטל ללקוח מוצר הדרכה . לבל פגום, יהיה הלקוח רשאי להחזירו "מוצרי הדרכה" א. הצר השלישי מסכים לכ לדיגיטל תוך 14 יום מיום שקיבלו מוצרי עזר לסיוע במתן שרותי תנאי רשיון שימוש זה. לחזקתו והוא יהיה זכאי להחלפתו ההדרכה, לרבות אך מבלי לגרוע ב. הלקוח יודיע לדיגיטל את במוצר אחר או להחזר המחיר מכלליות האמור טקסטים להדרכה שמו וכתובתו של הצד ששולם עבורו. (אסןד0 דא 84550 דאטד -ופד), הדרכה באמצעות מחשב השלישי ואת המספר 2 דיגיטל לא תהיה אחראית לכל נזק, הקטלוגי של תוכנת הוצאה או אבדן, לרבות אבדן דטקואס6 - 691), ו כל וידאו - ' הלומדה; וכן נתונים או רווח מנוע שיגרמו ללקוח (אסודסטאדפאו 84550 ספפו - ופ) ג. הלקוח לא ישאיר בחזקתו באופן ישיר או עקיף כתוצאה הדרכה אינטראקטיבית באמצעות ו כלשהם של תוכנת ה במוצרי ה - קבלת מכשיר וידאו (1/!) וספרות בהוצאת ו 6 0 " -- פן א תישא ו . , לתביעות שיוגשו נגד הלקוח ע"י צר מו שלישי, שעילתן שימוש ע"י הלקוח מחיר שרותי ההדרכה ומוצרי ההדרכה 0 0 ו ו 2 השמוש במוצרי ההדרכה באמצעות להשתמש במוצרי ההדרכה, אף אם ו וידיאו (81,1915+) כפוף לתנאים ניתנה לדיגיטל הודעה על אפשרות של ארה"ב וישולם לפי השער היציג ו 2 של הדולר ביום התשלום בפועל. בנוסף ו למחירים, ישלם הלקוח את כל המיסים (ו) | הרשיון לשמוש במוצרי הדרכה וההטלים החלים על פי החוק. המחירים באמצעות וידיאו הוא אך ורק ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לשמוש הלקוח למטרותיו ללקוח. העצמיות; (2) הבעלות על מוצרי ההדרכה באמצעות וידיאו תשאר בידי דיגיטל ולא תעבור ללקוח; (3) הלקוח רשאי להעביר לצר שלישי רשיון שמש זה ואת תוכנת הלומדה, ביחד עם 2. רשיונות שימוש 2.1 השימוש במוצרי הדרכה באמצעות מחשב (081) כפוף לתנאים הבאים: (ו) הלקוח רשאי להשתמש המחשב עליו היא הופעלה במוצרים אלה אך ורק על לראשונה בתנאי ש: - המחשב עליו הם הופעלו א. הצד השלישי מסכים לכל תנאי רשיון שמוש זה. ב. הלקוח יודיע לדיגיטל את שמו וכתובתו של הצד השלישי ואת המספר ו של תוכנת הלומדה. ו לראשונה; (2) הלקוח לא יעתיק ולא ישנה את התוכנה הנכללת במוצרי ההדרכה ("לומדה" - 60) ולא ימזגה עם לומדה אחרת כלשהי מלבד בדרך שנקבעה בלומדה עצמה; רשימת קורסים [א 55 פוא ב .... .0 55188 8ד20/א60 סד אסוד6טפסאדאן ב .....‏ דסם סד אסוז6טפסאזאו .בב בב ב מטם סד אסוזסטססאזאז . . 60775א60 5א11641710ק?א סאג 6 ז5צ5 6אז55ם6סתקודוטוא בב בב שאשך0ד6ת אם ד5צ5 טאצ .| 00405א1 סאזואוא סח טלדאגע פד סד אסוזסטססאזאז .ב .. . - 80005%8טכ 80116!אצ5 פואץ/אגץ פד סאופט ]אמצ אזאט - -.‏ >079א60 8אםד5צ5 אזאט 0 שמוצתם/ס ...5518 א]א א0 0א000551א? דאטך ]אמצ אפ ...סא 60 סאג מזדוזודט 105 ואו !-אפת פסאאאא60 סאג וד וודט ואוו-א5א₪ פסאג אוא60 סאג שודוזודט אפה/סתשווא ךא אגא | אםד5צ5 1/05ק-וא-11-אפת |11-תכ? 0ד אסוד6טפסתדאז ,שא ור שא ]6:1 וא - ....‏ 60גא אז וא11-א5ת סאזואוא הססאל אגתדתס- א! וא1!-א5ת סאזואוא אססאץ 2005ב אפ-ךמא66כ סאזואואתססאץ ץצדוץדטכסתץ הםואוא תססאץ ...כ אגץ סאג 6/0/6מכ אגא סאופט . .. 08 שץ1דפא55 00405א..1 אגצ מחד סאופט .ב .- א568 א 05180 א510תם 60% דאטד פמ דה)ואסדט ה 800088מכ 80116/אצ5 6ואל/אג מזזד סאופט ₪ 2 5 ₪ 55 םל מו דסטנסאת דאם]ואםס האוא הזה ...- - שא0ד0וכ גכ סד אסוד6טפספדאז . . 055 סאג םסא אטדאןגוא :ץצ האסוד6וס הזה אסואואס6 אגא .ב 60 פוא 55 855 דה בב בב בב בב 6אאוא א 00? 501 אגאצ - . - -‏ 4א807050ק ה דךט0ץ]א60 מחד סש מלמוחדהדס אגא 88א1670 ]תק םלשת דהדאכ סאזדאטואם קוא ....- > 0ד סמדא מצמוחדדס אגצ .... 005 05ש מצסותד דאס אגצ ... 065 08 משמןחדה זכ אגצ אסו אסא סאדאמפפת? שא 6אלוא 00 :מצמוהדדס אגץ - 0088 סאג דאםוא אגא א ד5צ5 6% אגצ ... אס אגא ואמ 515 פו|אסד אגצ ב 5756 דאם וא 0 אא דכ ג ס6אודאפואם וקואז ב ץאםאםס אא 55 דכ סאזפאדפתמקאט .ב .. תםתק את 5 אגץ פמד סד אסוד6טפסאדאו 1 .התש .0020200200 56 אגע 000200005 גג אס 5א15550 אס וק מסדס - בש 0000ב אסוד/ואסדט פ6דהס ..... אסהדאשואם קוית אסאס הג מ6החס דאםואאס טא 054/26 ג אז 5וססאש-פוא סאוא 15 ....- ש80605%%? קאסע סז אסה6טפסדאז 6 סו קפסאג פא סד אסה6טפסאדית ... מתצדתסטסדאגל . . . 600105 דאטואקסןמטמס אסדה6ו ןקתה א1הדסמס 6א]אוא 00 זקןת56ד05ס? סד אסודס6טפסאדאז - . . . בפםא1ז805 א] פתםדטץוא60 סד אסוז6טפסאדאז ... - שא8058 א 5א0דד116קקה אמדטקוא60 " ₪00[ .| .|| בב בוו בו ןו | אדא 611הודת *סו וו ו דרוי רשבב מ6אש116 זמ דא 1גוסדזודתה סד אסוד6טפסאדאו אה א 4 שר שש א קש 8 פה רש ₪ 0 88 ₪ שר ₪4 שש 6 ₪ צ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 2-2 05 א 5-ו 5 דצ מא10 קאד :5אסד דפאתסצו פואצ אס פדת511 סאודד 0 55 תפ ד6105א המה 0641 :פאסוד ד5א סש פואץ אס ספדת 51 סאודד 0 .+ תתכת=ןן ה מצם סד אסזז6טפסאדאן סו זא6) 5 81 זהסוסו]סזכן 6006 ז6זחם .ע1וטו01ט0סזק זטסץ 10016856 .05ח8והותסס .5 601816וח1מ! 566 6מ8 65תגנהותסס |מאו סחשו פזספט 715 [41/ :6)06ח6ס וווע סח/צ .ז0ןו60 5 106 ]0 1986ח40/8 1386 סו :) ודוג6! |ו'טסצ |א6) ז16ת6 0) 80קץ%6 0ח3 6זהססץ6 1056 ₪ זספזטס 6טסוח 6ח8 ]6 )הוחזס) 10 65מבנתוחסס 6חו[ ז6וה6 ₪ 5 ]0 65זט]63] 060ח2008 עחגוח 1056 ₪ 6 .5 0) חסווסט0סז1ח1 :600151165ז6זק 0 הא 10 400688 :5וח6וח6זוטף6ז ח6ו5ץ5 5 1200 זס מסווקס ס06וצ 3098060 תוואי זס טק ות 60 1%// 8 0ן 06ה41120 [4חוהח16 5 6ח 2.0 םש זס קד , וח6ופץ5 זסג| זס 5.0 קהוחתטז וח6ו575 פחוו8זסקס .60 .3 1 :65111406 שוחו 6 ז1015/:8)0ח40/ :130011885 56זטס 6 6חה3 0316 1ח51006 ,6זט60ססזכ חסוזב!|4ו5ח1 16 וק סזקקג 0 606 6 6 ץוחו 9 ד 66-אד35145-צם 9 סף את 6-אם.-3514-ץם 9 גו 971 1600 7-86א-35145-צם 4 200806 5100601 [8ח00וו400 = 35146-57-86-ץם (0ה51066 10 פחסקקט6) : 5 085060-ז0)נוקוחס) םס סד אסוז6טססאדאז .6856 ת!]1שו 581115 8ַמ6010 דכ קסוסטסכ 1 6ח] 886ת3]/א .אזסעו [[8 6חו[הה568 8 סותו] 586 .12585 פַחוז601 א6|קוחסס .ץ6)1101600 1076456 תות הזקסזק ,12040618 :66001 |!ואו סת/צ וס תו [6המ0פז6ק 151741146ה1וח80 6ח8 .ותו סס 11010ה 5016‏ 406 55סחופטס :1 63| [['טסצ 5 ]601 0ת3 00:64)6) ₪ 58 6061166 0150216 6ח8 5896 ₪ 80 קת 5127 106 400655 ₪ 1 0 30065 6חו| 86 80קש6א 6ח1 256 ₪ ]סו זס ]וס 6ח0 חג3] 6זסות הו |א6) ו ₪ 65 3008006060 21215 1056 ₪ 5 0 מסוזסט6סזום1 18['5ופוכ] :1165פוטס6ז6זק 6 5 הג 10 400655 :15ה6וח6זוטף6ז וח6ו5ץ5 .חסופז6ש ז816] זס 4.2 קהוהתטז וח5/516 .3 1 :65111416 שוחו חג ,30%486ק 1ה51006 / :13161885 56זטס) 6טסס 6ו4וזקסזקקג 6חג 20166 זסו8זו5וחור0ה .ו 0 06 6 6 "ןותנו 99( 866-א350017-ץת 9 ץקקס 50 86-את-35000-ץם 9 א 6 1-86א-35000-ץם 4 7200265 5100601 [3חסנוו400 = 35000-57-96-/ (6מ51006 10 טוסקקט6) 5 029060-ז6)נוקוחס) כ אסזזטכסת דא 5 תםדטקואסס 70 6סות חו29) .5181 1הקח 186 סו ]0 0261 ,אזסש 6₪וטקותסס שסח ]0 8חו0ת54ז6תט זט טקות סס 300 סוקס! קחות ות גזקסזק .עקס|סתווחז16 ,5ז0ו8ז6קס [גו)ח6וס :64ח6פ וווצו סמוע וח5516 ,5ז6נחות3זקסזק ות516ץ5 6ת3 תסווגסו|קקב3 הווש 161206חו ופטותז סח 6תסעחג - 5זסק4חגות .1085 800655 זס 5וה5/516 זסוטק וס :0 63 [ו'טסצ זס טק ות 60 566 ע[הסותות0ס0 6ת512ז06ה2! ₪ חן ה פוה6תסקוהסס 68:6זגת זס(גוח ץ!נות106 ₪ 6 חה ]0 5ח0ו41סו1ק30 6ז8/שו/50 הח5516 זסזטק ותסס קחוט[סטתו פהסוו8ז6קס 0וו6וחת1ח4 והזסו6 ₪ 6 טח [8060102א6ת 300 |8תו060 ,לזהחוס תג 0! 0856 זסט מתטת 6חס ה6טחסס חב 1 פחונתות3זקסזק 806 פחסוזסטזופחו 26561106[ ₪ ע[0ה4556 ,0066 6מוח46ות :6615 66זן1 ג [6ש6|-חקות 800 6ק3ט2חג1 6 05 ות 5 זבתסצוס 56ט 0חג 6לותקסס6 ₪ 0% 285 ת0ט5 16616065 פחוות ות גזקסזק טסט 300 65ת6ח8זט .6חסצ :60011165ז6ז .6ת0א :5)ה6ות6זוטף6ז וחטופץ5 .5 5 :65111416 שוחו 4 ,20106 1ח51006 :191671815 56זגוס) ,0005 :סע 1ה51006 14 ,166012065 .1616 קתוו ה8תסשוסה ,0166 זס)8זוומורח0ה 06 ו 6 0 ותו 4 65 1.86/-26695-ץם 4 סגו 0-86)-1-26693ם 109 6 ז ותו = 86-26690-4%-צם 4 >220%220 1ח51006 |00003וו404 = 26690-57-86-צם 51061 | פהסקקט5 / קנ 6 ₪ 1000-3501 05 - -. (זפךא א פד סד אסזז6ססאדאז א סאזא את +) .ע63511 6ח3 ץ|אסוטף 51605 16 הקטסזת] 261) 1 ד 1ה6וח6!קותו 60ת8 016316 10 ע1640 65 5060141 16 |[4 זסטסספוכ] .פוחגזקסזק 0057 ]16% 0/4 106 ]0 416816 306 .עוטנ 6 0 פוש סחש [41/ :684ח6פ |ווצו סחי ק8חו0065זכן 1א6) 06816 סו (זק דא ג .וק :0 וד1ב6! |ו'טסצ סק וח0ס זס[4וח 16 06ה2656] ₪ 61 7 26 ]0 6310165 0ח3 ,פותוגזופחסס עו 1 8תו6ססזק 4 5מגוחוחסס .26-1] 6ו8הקסזקק3ג 6ת1 056 ₪ 6ת] קט 561 10 411665 6מגמחוחסס וו 1 ז41[0) 1081 6זט6ססזק 5660160 1.00316 ₪ (1 4 116 פחופט ,406זסותו שש 6 פחנותוח3זקסזק הג 35 מ0ב)ה6ומט306 (זק 01 6 1056 ₪ פומה זקסזק (1ק 07 קַהטחאי סו 310 תחאו הו 6סה6ה6קאם :60015165ז6זק 1 81 חו פוהבזקסזק קמנאתו| 6מ3 פחו!וקו 60 ]0 66| אוסתא ,50], .6קהטקח3] [6ש6] תקוח 6חס שמופט ,1165 1א16 ע/1 ₪06 6ח3 06816 :0 פוא 306 ז0ז601 1א6] 166ח6הס-מ66ז50 5016 4 .[8חוהח6 65ח56 200 ד זס 100 ד .תג וחרמסס .1201 שהוצט ₪165 1א16 6ג1טקומגוח 6 0 00658// :18ה6וח6זו6ז וח506ץ5 זס [גחונדח16 5665 ;100 1 8 :פחואוס!!ס] 5 :(60זוטף6ז ₪ 07 4451 םג) 200 מה :1610060 1 1 םוא ז6310זק זס 5.0 1 81 ]0 018 63ססזקסט5 8 הווא ]חטססס8 .0 .3 1/2 :631100816 6ותו 8 ,211065 1ה51006 סש 1 :13160315 6זט 0 ) 6מטסס 6ובהקסזקק3 800 שטונ זסקהחגות .וה 08 יו סח 6 שוחנ 11 בידו 1-566)א-35160-צם 1 סקס 0 6:-8א-3516-צ2 1 66-א3516:1-ץם 7 גת 01 [3ח00ו400 | 35160-57-86-צם (1ח51006 1 צחסקקט5) זנ הוח ח)ועו 1-885001צ0ך , 2 2 02 | . ]אם 51 א ]0 60ז1טף6ז 14585 וחזס)ו6ק 0! ע630ז 61 1 .6 גוח וח516ץ5 6חה פז6ותוהגזקסזק 5 שת )0 ש6וצזסטס [104ק06ח60 4 הווא .31611606 7/4 16 6חב וח516ל5 שחוז8זסקס בח56ע5 ,30615 תבוח גח57516 :680ח6ס |!וצו סח/ 61 וח 8זקסזקן ח10ז03ו1קק8 ,פז6ותותגזקסזק 1660 016 36 [6תח50זסק והססקט5 הח6ז3צ5 .וסט 5]א/ :1 חזג6! |ויטסצ 3166 106 ]0 56סכהטק 16 6תגופז06ח) ₪ 6 ;575160 %/7 קט 886 1031 פוחטחסקוחסס 6] :31686 .01/1 פחסוז)ח6וח6וקוחו %// 60873616026 1041 בוח6הסקוהסס 575161 קחוו3ז6קס 15 106 6ה8 6זט)60!והסזב 5 "0 6פסקזטוכ 106 0ח061512ה10 ₪ הח6ו35 15// 8 חס 38661 הגוה 6] ]0 6פסכטכ 6ח) 265006 ₪ 5 חסוזב2ותסזה6תץ5 6ח8 חסווג6וחטותותסס ח0ו61מט] 36 5ה6מסקוחסס 6ח] וסה ₪ וח5)6ץ5 1/)2 6 5זסש 15 שסח 00ב06ח() ₪ ]0 פפַחואזסא 0ת8 פמסנוסחט) 6וז 265006 ₪ הוח עזסות6וח ה 106 )0 56סקזטק 106 26006 ₪ 6צ/50 (13/6160) [החסווקס וחגסו]וחקופ 5 ח516ש5 1/0 6ם] חום]וש הסטסחט-] ₪ 8 !1 15 8['5ווקוכ] :65ווצוטף6זסזק 6 6086!/וסתא 1ח1816ף6 זס 65ח8וחוחס) .66 זס 115 0 400655/ :5וה6ות6זוטף6ז וח6ו5ץ5 .וח 1060ץ 10ו8וחז .85 3 :65110186 שוחו 5 306) 660וץ 1801 :13/6195 56זטס) ]5 0056 8 ,5אסססאזסאו 1ה06טו5 חב .6וק ז810ז51ח1ו80 חג 800 6סוטש 606 0 06 6 חנו 4 5 34966-08-866-ץ 4 6 1-86)-34960-צ זסוב מו 0/ [400/0003 = 86-א-34960-ץם 11606 טיו 6 >40%26₪/ 1ח500066 [גחסטו0 40 | 34960-57-86-צ (1ח51066 1 בחסקקט5) 000-8500 0 ]א 51צ5 אש 5515 0א551ת06 וטוא 5 אד ]קלא סאג ז6550ססזקן![טוח |בווקוכ] ]ס ש6וצזסטס חה 261) 5751605 הסוח או 6הוותז0616 10 6זהק6זל .551605 .5 |1241008ה28זס זטסץ 661 |65ט 5561 ,ז6ותוה ב3זקסז :601ח06 |וואו סח/צ קחוא566 8615 ת3וח 115[ 0ח8 5ז6קההגות .6 6] 40001 6086|שוסח% :+ 63 [ויטסצ 8 ]0 608180167151105 הסוחצו 6חוותז6ו6כ] ₪ חה 066/01 03 אזסעוו6] 68ז4/ |1.008 חסוובסו|קקם 8 ]0 9190167151105ח0 חסותע 6תוותז6ו6כ] ₪ הסווגסו!קק8 ח3 6611ח06 ח03 זסופט|סא ג 8 ]0 05ו3780167151ח0 חסוחע 6חוותז6ו6כ] ₪ חב |ו61ח06 הג זס55סססזקן)|טוח 66וקטסס עווחפוו חסו!3סו|קק3 000060 [98ז6ח26 6ה) 1256 ₪ ח8ו065 ה0ז1ב0ו1קק2 ז60550סזכןו)|טות 5 15 0ח8 10015 הסוהצו 6הוההה6ו6כ] ₪ השעו 8 זהסוח6!קות! 10 5660ט 06 חבס תסוזבסו!קק3 ז550סססזקוו|טות 5ה וח ות0) 800 121111065 715 :6151165ז6וק .66 חא 1ה8]6/ו0ף6 זס 6פזטסס .06 :15ה6וח6ז]ו0ף6ז וה6ו5ץ5 .5 2 :651100816 שוחו סצ) ,166018065 זטס"] :131611815 6056 חג 800 00%סאזסעש 1ח06ט)5 ]0 68וקסס .6 סו הווחה 06 ו 6 6 הווא 4 פז 1-866/-34870-צם 4 ווח 0-86/-34870-צ₪ 4 >30020/ 5100601 |8ח0ו400/0 = 34870-57-86-ם (510060₪ 2 5סקק5) 1/1060-085060 5 ]51 צ5 5]ש אש מצד סאזפט ו 8חוות וח3זקסזק 106316 69511 300 ע|אסוטכ) .ע!031ו[00 ותץ5 ... הז6ת! 661זזסס 00/ .פזסזז6 תס 0 ששסת ז6ש0ס5וכ] .64זט)64) 16 הזב 1 .6551005זק א6 6/8[₪816 400 תסנזטס6א6 הגזפסזק .6 .1066 מ50766 מו פטס6כ] 6ח6וז6קא6 76 :6801ח06 !ואו סמעצ | מו 06מ6ח6קא6 45 סמש זסותמגזקסזק ג 6חה ,90826ח3! קתוחזו גזקסזק 0/4 6חס .וחגזקסזק צ5/1 2%1)-] 8 6ה318ז06חט 0תג 1630 :5 הדוב6] |['וסעצ ץוו!4חסוזסמט] 6ח8 65זטז63) 16 עונוה06! ₪ 060 136 עס 6סנוטסזק 30 ק[6ח ז6קקטס06 6ח] 6אסצה! ₪ 6 6חג סחור3א6 10 ז0קקט060 106 1056 ₪ 5 ות גזפקסזק וחגזקסזק ע18ק615 10 זסקקטס06 6ת] 056 ₪ החגזקסזק 2 קַחוקקט060 6|וח 0066 6סזטס5 6 681₪705] ז00קט060 שמושוס!!0] 6ח1 1256 ₪ 6 066 ה50166 :וגזקסזק 8 פתוקקטס06 65 ס6סמ6ומ6ץתסס ;זטקח: 40 ע%6 ח5516 15 19['5ופַוכ] :60151165ז6זק אב מו קתוותותגזקסזק ,6זטז160ותסז ג קתוקו[ווט 106 ]0 מסופזסש עֶת8 0חג ,א 057 ]6116 זס 565זטס0 65זט681-] 5]א/ .666 0 18 8 10 400658/ :15ה6ת6זוטף6ז וח516ץ5 א תווש מ5/56 מסוצז6ט ז6וג! זס .0 א .5 2 :1816ת!)65 שוחו הג ,000%זסאו 6הכ) :131611815 620156 .68 00196 800 0106 ז810ז1פוחנתז0ה 0 06 6 ב | "חנו 6 א 71 1600 1-26/א-26952-צם 6% ס 50א 66-את-2695-צם 6 גד 66-א2695-1-ץם 6 >202206/ 1מ51066 [8ח00ו406 = 26950-57-86-צם (5100681 1 צחסקקט5) 9 זנוטס גוס 11-8356011 (0) | שיפ מר 0 דאמך דצ אזאט אס בה 565 /6ח06 1041 65זט631) 16 |!8 וח68 1 .116] 81 100% ם1ק66ח1 ת3 261) .צזסוחות3זקסזק 6 10 מסט6ט04ז1ח! 6ש51ח16ם1 5ות] וחסז! זווסזק הז16ו31ק זס) 5ח0ו655זקא6 ז3|ט08ז ]0 6פט 6 10 ץז606559ם פתות 6611 ,פט[ .פחוחסוגות .5 ]4501 ]0 30031286 |וט] בת וספ וה5/516 ש6צ] :610ח6 !ואו סח/ 6 00 6א11 6|טסע סח 6והוחגזפסזק קחתו00059זק 1א16 ]0 8016086 זוסת1 תג א1צ](1 3 מס 1111665 800 05ח8וחותסס .5516 ]1 ד :0 63 [ו'טסצ זז הקטסזת] 1א16 ]0 1165 501601 ₪ 5 ח60זק א 1 186 ]0 65זטן63) 2008060 01 6פט 1886 ₪ סוס א הווש 6ח6וחטס00 וגהחס-] ₪ 8הו00639זק ה0וז8ט60 6חב 2016 סו 056 ₪ 68 עזו[ט חס5 06] )0 6פט 1886 ₪ סז ה410 ה 0)םו 60166 ס) א 56 7 15 אצ ]ס ש6ו6טכ) 4]'5וקוכ :51165ס6ז6זק 0 הססט00זח1 880 6000601 5וח6ו55 .575605 8חנזגזסקכ) א]אנז טקנ 00 8 10 400655 :5ח6וח6זוטף6ז וח5516 5 32-א111781 זס 1א11 קַהותתטז 537561 1 .5 3 :65110810 שוחו 6ב א%סס0אזסעו 1ח5)006 / :190611815 60156 6 1111818-32 66זוטף6ז .6410 ט06 018 0 6 ב | זחוא 14 6 6מטס | 22320-70-86-ץ2 605 1-88500א6ך סו ]את דצ אזאס 0 שמזצתעס 5 אד אזאס 6 זס) 126518066 .11665 6ת! 8060 651זס] 186 566 הזג13 .81186 61קא6 6ח8 זסחתופסס 1חסז] )26060 .6810165] 6זס!א3 .1915ח16ת68חג זטסץ 40001 06608005 ז061)6 פחואגות ]קת ע[16ח6זוא= .165001068 ז6וטקוחסס .6 5פתז6) 141% הסוחגח 00 ]0 81055817 א תג ]14 :64חס0 ווואו סח/צ 865 1601510 6ז8/צ]501 ,5015 וח57516 ,81 הבוח ות516ע5 11412 |הוות6וסק סח סו וה8זקסזק ומ5/516 800 תסווגסו|קקה א ]0 145ח86מט 6 הזג6] סו וחהי .565 :0 6 |!'טסצ 6 0 8מו0מ54ז06חט 08510 8 קס[6ש6כ] ₪ ]תח מסז1שח6 קתווטק ות 00 הת6ו5ע5 ]א ]0 56ט 106 8ח029101ז 060151005 166 ₪ ]0 6086! חא 8 חס 08560 165001065 זסוטוקוחסס 506 א[אז סו חסווסט6סזזח1 81181'5וכ] :6₪151168ז6זק סא 1ה4|0ץוטף6 זס 05ח5516 ז6וטק ות ס) ]0 815)ח6וחבתט] 816/ו810ת 26 6זהאו]/50 חז .פחוז טק וח 60 116801106 .06 :15ח6וח6זוטף6ז וח6ו5ץ5 .ץ08 1/2 :65110816 שוחו ה6) 00ב 1060136ץ 6חכ) :131611915 62096 .6% 161676006 1ח5)006 06 ו סח 6 זט והגוא 1-06 5 26790-011-868-ץ 1006 סווגוח | 0-86/-26790-צ2 9 220806 500061 |גחסווו404 = 26798-57-86-צם (510060₪ 10 וחסקקט5) 5 1000-0506 ד 60/5 05 פאה 1 0850 6 6ת661518ה[1 .ססת8ווהס)ז6ק 6% 57561 חזה1.6 .גח57516 45% 106 חס פתסווסחט1 5% /סזסו]/א ,650005101111108ז 1ה6וח6קה הגות .6זסות ,ץח ק50ס!וחק 8ַתו)4ז6קס ,עפַסוסתוהוח16 5% [606|-ח8וון זס] 6ו51וס6ז6זק ותו 6 .0 סט 5% 16 :006806 ווואו סמר 6 ות 1ח59516 106 1 116165160 ו 1 :0 6 [['טוסצ 6] ]0 מסוזקוז0650 10 תס 6שסו ₪ עתקספס!ותק 8הו!4ז6קס 5% /סזסווא זו 56 0ח3 6270816 ₪ 65 11] 6ח8 65תהזטו! הנבוחוג!( ₪ 6 |]) 11111165 פטסבוגץ 6םז 256 ₪ 6 מוגות 6וחט!סש 6 וחק 16 [סזוהס) ₪ סו מ0110ט00ז1ם1 121811815 :600151168ז6זק 6 0 הסו61ט00ז1ם1 זס 5516008 זסוטקותס) .1-קסץ -%5%-1070]/ 10 400655/ :5)ה6ות6ז1ף6ז גת6ו55 הווא 57516 פח!!ז6קס זשמקום זס 3.0 וא11 .5 0 זס 5 88-א4 ךס .5 5 :1816מ6511 6נמוך 6 ז1517800ה1רח80 6תכ) :130611985 56זטס) 6 00% 1051 6חס ,0%סטאזסעו 1ה50006 6חס תק סזקק 3 606 ו ו ! 7 זוחא 9 ס את 56-את-67240-ץם 99| 66-א51-6724-1 4 7200326 1ה51066 |008ו40011 = = 67240-57-26-צ (/ה51006 1 פתסקקט5) * , 005 ב600וח ונע 101-2500 סו 4 מז דט וא11-אפ 5 כסאהא הזגזפסזק 165 1-5% 6ח1 ]0 1426ה40/8 6אגך 5 1 שסת 566 .642801111065 )הסהתמקס!6ש66 .אה תדתס ,1/2080-11א זטסץ זסו ששסו 8ז63] .פהזגזפסזק 8/510-21.125-2 מחה 0 808886ַח3] 6חגוחנתסס .12021 זס 9%)וא 6פט סו 60 1165 216416) .גת516ע5 106 ה!וועו 801ז16ח1 .6זסות 5516 6ח3 מסנוגסו[קק ג :661ח06 ווואו סע .הוח (מ516ע5 46 >ז6ומוה3זקסזק :5 163 [|'טסצ -5% 106 םס פנגזקסזק תטז 6חג קס|6צ6כ] ₪ ות6ו575 פתו!גז6קס 111 תס 6תג מ57516 6ם] !וו 1161801 ₪ 5 זקסזק 6] הווא 316סותטותות 00 0 [4תוהח6ו ב 1256 ₪ זו 8 5% 0ח8 6!וקותסס ,016וח556./ ₪ זו6ם] [0זותסס 6ח8 פותגזקסזק 60ווקקט5 חסוזטססאס 65| 56 6חג תובותוגו ,6276916 ₪ 0 מסווסט6סזזת1 1181'5ק1כ] :0151165ס6ז0ז .6086]/וסתא 1ח816ץ1טף6 זס 05ח516ע5 זסוטקמוס0) 6 50016 5106615 :5וח6ות6זוטף6ז בז6ו5ץ5 קתווה ז6קס 4.2 1א11-45% הג 10 20065 .6 5 8-77 001 תונש ח6וץ5 .5 5 :651180816 שוחו 6 ז517810ה01ח 80 6הכ) :13167915 6086 6 00% 1651 6חס ,5אסססזסעו 1ח06ט51 סעון 86 0סזקק ג 606 ו 06 ב | זוחנו 9 גג( 871 1600 | 1-86)/-67220-צם 4 20125 [ח51060 |8חסנוו400/ = 67220-57-86-צ5 סו (1ה51006 1 פחסקקט5) וס גו160ח )עו 1-8500צך ₪ ]אצ 5% 5 דט פ0זק ואן!-אפא 5 אא פאה ]5-1 סה /ס ששוצז6טס [8טזק6סחסס ב זס] ]וס 6תו"] .56תט00 1015 1886 ,הח516ע5 שתווגזסקס [-00800 )א זטסץ זס) וו ספ סו שסת 72 60חג 60801 ,א 0878 סז 6086!/סחא בחה [[5%1 106 מו23) .וחגזפסזק .5% זטסץ חסז] אגות 6תז 26 וח5/56 0ח8 חסוובסו[קק / :1ח6ח6ס |העו סמ/צ .865 57516 306 5ז6תתת8זפסזק :5 ג6] |ו'נוסצ הווא 801ז6וח! 10 208265ה4] 0חגומותסס 1256 ₪ ות5516 16 8 86 165 [זסס תוב]חוגות 200 ₪165 16ב216) ₪ ץז0ס1ס6זו ₪16 טס 125% 0ח3 6!וקנתסס ,16פות4556 ₪ זוסת! [0ז!מ0ס 806 פותגזקסזק 60ווקקט5 סו 660 סו חסוזסט00זות1 1181'5שוכ] :60151165ז6זש .16086עוסחא 1ה4[6ץוט6 זס 57516805 זסוטק מס -5% ת8 10 400638/ :5)חסוח6זוטף6ז וח516ץ5 הווש ח16ץ5 פַתוו8זסקס 4.2 1א11 1078 4-77 5 6. .5 5 :651180810 שוח 6וטק 8011518101 6חכ) :13/6315 56זטוס) 60 000% 651) 6תס ,85סססאזסאו 1ה51006 סז .ה 6 תקסזקקג 600 1 חק ג חנו 9 וגא 871 1600 | 7-86א-67230-צם 4 200225 510061 [חסגו400 = 67235-57-86-ץ₪ (1ת51006 1 פהסקק5) 5 603 ח)1ו 03500-)צ6ך . , 4 4 1 " ] - א 6 20826ת3] ע01וח8556 106 קהו[סוח556/ 6 |41 פַתועְס|קות6 פוח3זפסזק 6276316 .זב6|ס סו 163 .02-11-)ג/1א 6ח1 ]0 65זט631) זס[גוח 635 ]0 מדוס] 106 חו פוח6!ססזכ ותגזפסזק זז 16ח\ .060165 2164!טקוח גוח .0 [התווחזס) ₪56 6 ע01וח4556/ :6/00ח6 !ואו סח וח6ו5ץ5 30 פז6וה וה3זקסזק פהסוזבסו1קק3 .וח וז סזק :5 וד63! טסצ שחוצס!קוח6 פוחהזקסזק [1/)?)2-1א 676316 ₪ 1|- )א 6ח] )ס 65זט680) זס[גוח 6ה! || !355610 6ח8 3080886! פהווחותגזקסזק ההגזקסזק הג הסנוקו0650 המ6!ססזק 8 %6ג1 ₪ 635 ]0 החס) 16 חו וח6וטסזק 106 פמואס!01] 6תז פהוצט 000165תז 3166!טקוחבות -0ס ,4028025 1א ,65חווטסזסט5 :65טף1חת166 6 |8ז)תט-6ז 0ת3 65חנוטסז 6 14 פוחגזקסזק 1/402)2-11א 6זה/ ₪ |3חווחז6ז פוחגזקסזק 802-11 140 קטס6כ ₪ 65סחסס 16 ]0 6086]/וסח 6 :165וצוטף6ז6זק 36 ם00ב2וההקזס זסוטקוהססוחוות הו 666וטסזק 1031 0) 1מ601416 קחותות גזפסזק .פוחט51ע5 ז6זטקוחס;) 0) מסווסטבסזות] 5'בוואָום חסוזג2ות3קזס 12-11 ]0 6086|שסתא ב 50 '|18ופוכ] 10 ]ח8!6ענטף6 פםוותותגזפסזק 806 ונקז 13203886 עוסוח556 11-פסץ 6 תזואי צֶזחהו|ותז3] 8 ,ע!|3ח0וו4001/ .56זטסס [6צ6] 16 0) נח6ו3ץ5 פחוז3ז6קס 1א1 |-אפת 5 תוס 80 5סגוו1ו/1 5% פ'[הזופו וי 1 3 10 00655// :5)ה6וח6זוט6ז וח516ץ5 חן 0[60זק 4011031זק 106 601616 10 וח6)פץ5 .6מזטסס 106 .5 5 :651180816 שוחו קמוחובז1ח60 6וחט!סט 6ח() :131611815 6זט20) זז הווח חב 880 10165 816זהק56 20 6. 0 606 6 0 זסוחגו] 1 606 6025-78-86 צם 60 1-83500צך 0 1 1--תסת סד אסזז6טססאדאז .3615 חט] 6065597ח 6ח1 ]וצו )פופ || 15ק6006 806 03ו51ה00813616 106 זסטסספוכ 1 ח060ז)5חו ,50816 פזשוטקוהססוחווח 1 !-קסץ 6קוחו5 6זוזאו טסץ כ!6ו 10065 8תו655ז800 6ח8 46 סו קט 806 קַחוסש טסץ 2015) שרי -1 665חוקח6 06ה3ח16חו3]/! :64ח6 וווצו סע 6 16010135 [8הוה16 ,פההוטוחח66) 6חג .668חו8ח6 0108ב]ז6)ח1 :0 ודז63! !ו'טסצ 5 גזקסזק 6!קוחו5 סוה /\ ₪ 05 חס |והקופחו הו23) ₪ 6 5'ז3)0ז6ק0 6ח] 1056 ₪ 1 שת ]0 פוהסוח6!6 6ח] ע)10ה106 ₪ ובז30ו6 100% חסווב?וחהקזס 0 חסוז6ט4סזוח1 2181181'5] :165ו5ו60ז6זק סא וח6|/וטף6 זס 5וח6ו5ע5 זסוטקוחס2) .וק א6 חב .1106 :15ה6וה6ז6001ז וח6ופע .35 10 :651181866 שוחו 6 13166 :130611315 56זנוס2) ]0 561 6ח0 6ח8 166 זספהחהוח 6חס שת 56615 ח10ו6/8]08 ,1655 ,באססטאזסאי .[8ח8וח 6006ז16/0 0 06 סח 6 זסוחגוא 4 5 1-866/-7296]-ץם 4 חל 17295-00-86-ץם 9 06 ז0קבחב) |בתסטו406 = 86-/-17290-צם 6 >00038/ 1ח51006 |406100008 = 17295-05-86-צם (1ח51006 1 פחסקקטפ) 1/1060-08506 5 12 4 03-54 ]אצ אפ 5-ו ךא א א 5 6ה] זסטס?) .6086|/וסחא זטסץ 6הגקאם 0 !66 10 שַהוזס!וג) 36 ה0ו81ז6ח86 6או! 6 פַחוחווחז6616 ]0 610065 הז1.63 .60605 5 |-א15%] זה!טסו!זבק 8 קחוזה6ח6!קוחו הסוח 01 685טףוח 160 0חג 0וחו וק סז זס 1ה6זזט?) :6811ח06 !וצו סע 565 1.125ק-1/ ] [-5% ]0 זגו וח6ו5ע5 זוטו!) קַחו0ח28א6 הו 16:65160ח! 6הסעחג חב פחוו3זסקס 55% 16 ]0 8ַח01ח5)8ז6חט .)ח6ותתסזושח6 :1 חזג6] !ןטס 5 ח0ו6781ה6ק וח5/516 6ו|! 0ה0613)8ה( ₪ הוח 6ה) עט 60וח6וח6!קוח! 5 1 שסת 6ח8 5תטסססה [110ח60 60ח8 6216816 ₪ תש00-וטח5 306 קט-5180 וח57516 [סזוהס6 ₪ זס)] 5005516 6טסטף 6ח] 6וה|טקוחג!| ₪ 5 51)6 ז8!טסוזהק 65 66106 )8000 הסוופהוזס]חו 02011601 ₪ קוחט0 ה85ז0 8 9/6ז06ה26) ₪ 0 ח0ו00061ז1ח1 1811815כ] :600151165ז6זק 6ב 111111105 5% תג 15ח55)6 זסוטקותס) סא 1ה816ש601 זס 601565 05חגוחהוס) .66ח6וז0א6 שח .6חסצ :5)ה6וח6זוטף6ז וח516ץ5 .5 10 :681101816 6וח 7 6 ז810ז151ח1ר30 6חכ) :134071915 56זוו60 .ההק 651 06 36 אססטאזסצו 1ח510066 6חס 7 0 6 | זשוחנו! 106 60 = 86-ת7-[673-צ 605 הו60וח ח)וו 08500-)צ9ך שחרה 00707 ב % תכ טאזא תססאץ הזוצו 6316וחטותות60 חה0 41ח1 פוחגזפסזק 6ווזע ץ|אסוט() .664סת אזסצוו6ח ז6ח01 מס פחגזפסזק 6 016וח6ז 3001 תז63] ,פטןק .68511 סח חסוובסוחטוח ות 00 85%]-10-135% 460 800055 6 אד [טק|6ת 566 .65טףוחת60ו .000%זסא 16 מו 65|קוח8א6 וח5!6ץ5 0חג מסוובסו[קק/ :681ח06 !ווצו סהע חח זפסזק :5 63| [ו'טסצ 68 ,005ו081ו1ק8 ,פחסו!סחט] 16 126506 ₪ 55%-)0ה202] 106 הו 8065]ז6זחו 6) | 15ח6ש6 ]0 065ת56706 6ם1 1265006 ₪ 65 25%6) אז0/ו61ח 6חס חסת/ו 1406 סח הזו ח0וו3סותטוח ו סס [ 800055 ]0 1/0265 06] 26501106[ ₪ אזסשו)וסח קהווחזס!ז6ק ה6תשעו 566 מסווגוזס!חו 05 וחזס1ז6ק 81ח] פוהגזקפסזק ע]ו0סות זס 6וו/ ₪ 658 5% פוט 5ח0ו641וחטמ וחס6 6885%וח1 65 וב 5756 86 הגזקסזק 0] עס סח :600151165ז6זק 5% חג חו [1--4080/א הס אג ךס הווש ז8ו[והחג] 06 85 [|6א 85 1חסותחסזוצח6 :5 הט ותסס זס//6ת8 5אזסעוז6ח זסוטקוחסס חו 1א] [-85% פחותוהגזקסז? 5'!גווקום זס 4680/א/אג חדתסס הו 135 1ק-וא1 !-א5א סאזואואה תססתץ סו הסווסטטסזוח] ;3602 וא/אג תדתס: .תות וח 0?) 318 2 10 400655 :15ח6ח6זוטף6ז הח6ו5ץ5 6 סעו) 16851 )ה 5ס0ט!סחו 31ת] אזסשוסח .66 05%-כ 0 560 06 0665 10 :6006 וח 600 6 0 686701865 קחווהוח8זקסזכן הוהסו6ק .0 1015 חן 160ח656זק 15ק06ח00 16 .5 3 :65110816 שוחו חטזווזאו ,66וטק 1ח51006 4/ :131671885 6פזטס) .6 651 8 8060 66101505 606 ו בו 6 זט וחגות 4 60 = 26-ת67045-7-ץ₪ 10%)-085060 5 [א!ו-א5 טאזאוא 0סאץק אגתדתס אז 1 סו ]א 5-1 186 ]0 165ו[901] 6חו 156 ]1 1-5%ג 6ח! חו פוחגזקסזק 16 / .1226ח30%8 0 017601165 686001106 6פג 806 |ח6וחחסזוצח6 6 וח זססתט 1/6 ההסוז6ק פות8ו[חפות 6פזטס) 0 1!6] 6תג זסוח6וח קהופבתגות ,65זט631] בה516ץ5 6ח8 חסווגסו!כק / :664ח6פ ווואו סע חר 8 זקסזק :0 631 |ו'טסצ וח0סז] 35%5) 60014016א6 6!וטס 800 6|וקוה0) ₪ 5וחפזפסזק א 07 75 פחופט פוח8זקסזק 6וח/ ₪ 5 600116א6 קחופט פוה8זקסזק 6ו/ ₪ 680 !ו 16ה6ותטוחות00 10 12585 28056) ₪ וס הח6ו5ץ5 016 106 1056 ₪ 0 חסו61ט00זות1 1141'5קוכ] :51165ט60ז6זק 6 10 חסווסט0זוה] 806 5מ6₪ו5/5 זשוטקוחס) 6 6086[שוסחא זח8|6שוטף6 זס [1-קסץ ]א!1-35% 6ח!ו הווש קווזבו!וג] .66ח6ח6קא6 ]וס 108/תו 08| סו 8016 406 וח6ו55 פתווהזסקס 5 1656 .רת5516 106 חס ₪165 6011 6ח8 זס 03184 5'[גווקו הו סיס .6166 א6 800 6686[עוסתא 1ח4|6שוט6 -45% ת3 10 400655/ :5)ח6ות6זוט60ז נח6ו5ץ5 3 86 ז6וחחזק 416600 חזוא וח6ופץ5 וא 1 1 . .|8ת!ותז6) 50114016 .5 5 :651180816 שוחו -אזסעו 1ה51006 סש 1 :1316015 86זטס 6 6 ,686101565 0ח8 655) ]0 000% 6חס ,5א0סט תור 30 6תס 6חג 20106 זסז4זו5וחווח 30 .(1:408 6חות ,21 1600) 1306ק3וח 0 06 6 6 זשוחנו 4 8 606 | 00618-57-86-צם 7 20806 [ח51066 [חסטו00 4 = 00600-75-86-ם (וח31006 1 צוזסקקט5) נלתעת . ₪ 1-50 3 ]אצ 5% ]5-1 סאזזואואה תססאק 0 גו א] .65 ]0 6086[שוסת> זטסץ 6וגוו!וסה-1 קתו!וזאי 851765תקוח-] .ה1ק06 ת] .אוסת 6'5ז116 ג וחסותחסזושת6 |[ [-55% 106 תו פוהגזקסזק 6 0 הז163 .617601165 6011/6א6 שחופט (21) 16 6ח8 עזסוח6וח 18585 1186 005זטס65ז וח6ו5ע5 0חג חסנובסו!קק ג :601ח6פ וווצי סמ .וח 3 זקסזק :0 ודז63! [['טסצ 5 6ש600א6 156 ₪ 6 6800005ומטות וח 00 א45ח6ותו והזס!ז6 ₪ חסוזתו זססס 35605 86 פטסתסזתסתע5 והזס]ז6< ₪ פמסווזסקס 1/0 ₪ 06 5 0 801[11165] ]הסרת6קה הבוח /זסותטות 1056 ₪ 6 486 8006 185%5 ח66שו061 0416ותטותותסס ץזסות6וח 894113016 ]0 6פש 6/6016 6 016466 10 56791005 [0זותס) 1-16 1256 ₪ 5 חו )תווח סו חסווסטסז!ח1 181'5וקוכ] :51165וו6ז6זק ותא 1ח4[6ל1טף6 זס 05ח57516 זסוטקומסי) .6ח6וז6ק א6 6ח8 -5% הג 10 400655 :5)ה6וח6זוטף6ז וח6ו5ץ5 3 36 זסומוז ץק660זבת !ואו הת6ו5ץ5 וא | 1 .[8חווחז16 50113016 .5 5 :651181816 שוחו ]0 40%886ק 1ה51006 / :131611815 686 חג 300 686101565 800 1665 ,%סס0אזסאי 6 38 קחותוב]ת00 6%886הכ זס91זו5חוחז80 .הוח 1600 ,20%ז6-1תוח חב 1 606 חק 7 | זשוחגו 1-00600-57-86 = 60 4 7 902% 1ח51006 |גח000ו400 = 00600-25-26-+₪ (1ח51006 1 טהסקקטפ) .-. גוס 0013 111-9850690 (6) שש . / - - אד פמזג ]אסתוא אא 6 א 4% טאזפט .4115 זס 5וח56ץ5 601816)תו זס ה6טחס?) סו 564 4% 6 סז שסם 6ת0658םז 8תח0116 מו מסוזגההס)תו [ט6פט 611401 5 5]816ת3זו זס זהסק6ז 0תג 5ו4החס] חס 1מ5116ה0ס6 8 0זםו תסטוגמזס)חו ,ז6נתותגזקסזק נח516ץ5 :06601 !ואו סהש הסוז63ו1קק 3 6מ4 5ז66מוקמ6 6:ז50/4/8 תותג זקסזק זס) זפטטמז 4/ .פז6ומותגזקסזק זטטסססזק מסטוג!טקותגנח קמחז5 םזואי םוא זסצו .0631105 קהות6וגוח הה16זוגק 86 :0 63 !|'נוסצי 5ומגזקסזק א/50 6וה/ ₪ זס|וקוםסס צ/562 1056 ₪ 5 גזקסזק מנח םג אםו] ₪ 6 ח6וח6!6 426נוקת3] 6ם1 6תב31ז06ם12 ₪ 6 שתוסט|סתו 6ק4טקמ3! 502% 6ח) )ס אבוחץ5 ג 060165ס0זק ,400163סנח ]0 זמ6ומ6סג1ק .ות 5 וסקס זסתוס סז א56/4 ץוקקג ₪ 6 זס 6ח0 מו 06מ6ה6קא> :65ו1צוטוף0ז6זק .46נפת3] [16%6 תפות .1006 :06818ה16[0116 נח6)ץ .8 3 :63101816 שוחו 0%לזסאו 5100601 :13167918 96זט20) שמותובזם 00 81166 1ח501106 ,010165 פַמותובּזחסס ה 6תב 80106 ז517310חוג80 ח8 606 0 0 ב | זאותגוא - 5244 6 606 = 78-86-ם8252-+₪ 0-ו א אבצ פד סאזפט 0 וב 6 טוח תו 6ז50/1/8 1ה16תט600 6ח3 קס!|6צ6 קחוזו 60‏ קחוזת / .ע[60]011655 1384865 ג תו 60016000₪ זסזז6 6ת8 ש6וש6ז ,פַחו!וקתזסס .ח0ו5655 510816 65 אוסת ח1 6ש6/16011 60016 שַםווו66 זטסץ 0ז 26וותס1זט;) .ע|601816וח וזו .וה הסזוצחס 8 חן 3ז66חוקה6 6ז500/8 :6684 !ואו סח/צ .]ח6ותתסזושה6 זה6וחקס|6ש66 50/0816 :0 ודוג6! !!'טסצ חסו5655 8חו6611 חב 6ו1118ה] ₪ 658 6ש20886-5605111ח3] 6וה[טקוח3!/! ₪ 5 פחופט קתופט 16114165 6קהטקח3] 6וג[טקוהג]א ₪ 5 וג זקסזק 66008 406 עו6וט6ז ,6016 ₪ ת6החסזושח6 6010108 186 26וותסזפט) ₪ 5 תח 0 806 1211110665 15 :600151165ז6זק .0 ו 8060 זס 711100 8 10 400655 :6ח6נח6זוטף6ז ג6ו55 במ56ץ5 %/% 8 תג [8חומה6] 65ח56 7200 זז זס .5 5]א הווש צזטסת 4-6 :65110816 שוחו חג ,16018 816הקסזקק / :13060815 56זטס 0 6 חסונ5)31!3ת1 חב ,80106 ז511810חוה801 .65 זט ח6) 6חם זו 0 6 ב | זאותנו 16/06 ולג 971 1600 = 7-86א-35150-ץם 1106 סח 50את 86-אח-3515-ץם 606( 86-א351501-ץם 9 7800206 5100601 [גם00ו406 = 35150-57-86-צ (1ם51006 1 חסקקט5) 605 61/8 )ועו 3500ם-)צ6ך . , , 4] / דד =" 14 תם]ז/א תססתץ צזזץזך זכ סאץ כאג 6/0%85מכ אגט סאזפט 5א/6מכ אגא 6 חוב1חו3וח 30 קס|6ש66 ,ה8ו005 ,6ווטם .ץ!635 800 ע)אסוגום 15ח6ו55 5 )גוח 6006 5006 1681 ]החשוק 6696|0 6זשו50/1 6 ]0 518865 |81 פחוזט ,ץזסופוח 86ח603 80%ז) ,0006 ₪656 .016ע60)ו! 5 600₪ח3]]טוח51 6001010816 .ץ[81103וח0)טה 6!06ש66 הסווזהסו!קק ג/ :601ח6ם וווצ סה/צ 5 חו 668חוקה6 6ז8/ו)/50 6חם הס תסזושהס :0 63 |!'טסצ 50/0656 4% ]ס 66ח6ס 6ח) עוווה06! ₪ 6 )6 גכ 85 5]א]א/56כ 4 חב 6 )וחק 69610 6ז8/ש)501 אגא 0חג 15א56/0כ 4%" 6 ₪ 6 חז זסח)6קס! זס ע|816ז8ק56 5ואוא/6מכ 6 10 00058זכ וק ס!6ש06 6ז8או/50 6|וט 05ח5/516 65101126 806 0006 06זטס5 א 0חג 5א0/1םכ 4% ₪56 ₪ חו 605[סזק 8186| 86החגוח סו 15א6/0כ 5מטותתסזושת6 50/0816 60וטטזו5ו 6 6וזו!וו1 15 181'5וקוכ] :151165ף0ז6זק א 6 ]0 6חס 0ח8 56זטוסס 05חג ות ס) .65 80886ח3] קחוח וח גזקסזק זס 1100 8 10 400685/ :5ח6וח6זוט60ז וח6ו5ץ5 2% סז 81180766 [8חווחז6] 567165 200 / .זספום זס 4.0 5 קהוהתטז .8 1 :816וחו651 שוחו חה ,16618 16ב הקסזקק :130671985 56זטס6 5 תסו5181]3ח! ,₪166 זס81זו5וחור80 .4 |ח5000 ב חב 08 ו 6 77 | זשוחגו 1.106 גוק/ 871 1600 1-86/א-82670-ץם 1106 0 50 86-א82070-6-צם 6 8668-א82071-ץ2 9 20026 ח51006 |בחסגוו00/ = 82670-57-86-₪ (1ה51006 | טחסקקט5) 0 3500-)צך םי דסא 0 30010408 5110010768 106 ,516 עס ק6ו5 ,פתנהח3|ק זס:] .זה6ותק0ס!666 6ז8/ש/]50 תז63] טסץ ובחצו ע|קק4 .פחו||סזוהסס ,קהוק4חגות 6 .60[סזק 1005ז04ו1קק4 685תופטוט עֶחג 10 .6 826801]6חגוח סזתו 6015[סזק 5 פחסווזגסו[קק ג/ :601ח06 [וואו סחע 5 0[60|1זכ 300 ז6קס[6696 :0 63| |['טסעצ 5 וח6נחק610ש06 6ז8ש5011 6זטוסטזו5 ₪ 1 800 קתוותותגזקסז'] :600151165ז6ז א%זסצו ס) 6101 06מ16ז6ק א6 וה6וח6קההגות .6זטסס 6זו1ח6 106 הקטסזת1 .5 2 :65111416 6תזו 0 08 6 6 וגו 1 5 88-66065-4%-ץם 1 גוח 86-/067-4א6-ץם ינ 6 6025-00-86-צם 1 720625 ות51066 |008ווו400 = 08230-50-86-ץם (1ם51006 1 פחסקקט5) 101-8500 005 15 ]א תסכסאץק צזזץעזז זכ אע 5 סאזפט 6 אצ חורו 3זקסזק 00316[ ע[6851 0חג ע[אסוטכ) .ץ03[1ו!00 ה 5 ...16 601זזסס 406/ .פזסזזס [10ו חס 10 סח זסש0ס5וכ] .63זט]63) 6ח1 תז1/63 .1655105 א6 6810416 800 חסוזט60א6 והגזקסזק .6זס]/א .066 ח66ז50 חו פטס6כ] 668 תק א6 76 :601ח06 |ווע סח/ 1 ]81 חן 6סח6וז6ק א6 35 חש ז6ותוה8זקסזק חס 2800 ,486טקה3] קחווממגזקסזק 1% 6חס .הזגזקסזק 44 5 21)-] 3 0ה313ז6תט תג 1640 :0 הדו63! !וטס ץזו!8תסוזסחט) 6ח8 65זטו63] 6הו ע/נות186 ₪ סקפ 060 106 עס 400ושסזק עזו[ו80] ק[6ח ז6פקטט06 6ח! 6אסטה[ ₪ 6 06ת8 6תו8א6 10 זסקקטס06 6 056 ₪ 65 והגזקסזק וה גזקסזק ץג61501 10 זסקקט060 6תו 056 ₪ ה גזקסזק 8 קהוקקטט66 6]ומ/ו 0066 06זטס5 6 6410165] ז0קקט660 קחווס!!ס] 16 1056 ₪ 6 066 ה66ז50 :תזגזקסזק 8 קהופקטס6 653 ססח6ות6שתסס ,וטקםו 6030 5756 15 1181'5קוכ] :60₪151165ז6זק א מו קחוותותגזקסז ,6זטז00וות סז קתנק!נזט 106 ]0 מסופו6ט עֶמג 6חג ,א 037 6 זס 001965 65זטז1-68 5ו/ .666 6% 0 168 8 10 400656/ :5)ח6ות6זוט60ז וח6ו5ץ5 א םוש 575061 תסומ6ט זסוג| זס | ( .5 2 :651180816 שוחו חג ,000% )זסאו 6מ02) :131671915 56ז20) .4 66פזנוסס 300 ₪166 זס!8ז51וחורח 80 00 0 6 6 ותוא 1% א 871 1600 = 1-86)א-ש2695-צ 5% סף 50 866-א2695-0-צם 6 חן 90 66-א21-26951 6 >80022] 1ח5166 [גחטנוו400 = 26950-57-86-ץ2 (1ת51006 1 פחסקקט5) - , זנוטס 60 תו 8500פ-וצך [0) 2 ]2 , - ומששווש 82% 107 0-5 א 5 55 דה 6 655ז06// .חסוזג6תטס) 8000 8 ם5ו15201 .565 סותן הסוזבמהס)הו ]0 ה10זגח3קזס .1600108165 1מ16ח826ה13ח 0412 811 6זפקוחס) .4 ]81 15 1681 30001 1 |. 360 5ז6והנתגזקסז? :6/01ח6ס |[ואו סהשי 6 תווצ הסט|סטתו 6ם |!ואו סמצעו 5ז6פהחהגות 6 3 ]0 665188 806 561601100 8 6665 סח או 6מ0סעם .הח57516 וח6ות886 הגו .16000108 0810856 ]0 או6ו61ט0 1041ק06מסס :5 63 |ו'טסצ 6 040065זקק4 03120856 1מ6ז0100 6ת1 1.51 ₪ האס 6צום .1 45 56 5וזח16 63110856 6הו/26] ₪ 5 6תג כ 6 6|טסצו 131 5שטנ[ט 56ח0650 םג 1.1 ₪ 6 הסקקט5 10 500 ₪105 זה6ז106 665006 8חב 1.51 ₪ 1410856 5 חתות גזקסזק תו 06ה6ת6קא-] :151065נו6ז6ז .5516 36161 ת3נח 1!6] 8 שמופההגוח זס .חס :16116615 575168 .5 5 :65118816 שוחו 8 36 66וגו2 1ח51006 :13/6015 6פזטס) 06 16515 )0 6ותטוןסש וס 0 סח ב | ןותנו 9( ג 34920-01-86-ץם 1.9 פמ 1-86/-34926-צם 9 73683 1מ500006 00110031 ל (1ח51066 1 בזסקקטף) 1-03500 005 זכ א0א60 אגצ שסאג אםדאזהוא :צתבאסזדסוס 5 פאג 4 חסוהוחסס ב קט 8חו5611 זס) 085105 106 0261 .(0 4%) עזגחסווסוף .0818-0856 8ַחואזסא 8 65180180 טסץ 116105 ]וח 0ח3 56 6ח) 30004 וטס 6חו- 36 1ח6ו6)00 ח8 6]וטם .6חסו5ז6חזסס וז .306 601196 68 65ק4הגוח ות516ע5 :60ח06 ]ונאו סהעצ 6ות3550 [!1צ סחצ 5ז810ז151ח1וח30 6818 7 :0 הוזב6! |['טסץצ 6] ]0 6זט]5116 6מ3 1ח16ח: 186 26606 ₪ ץז3תסוו616 0918 הסמחותסס 002 ג הוגוחוגה םג 7616 ₪ 1160101105, 50061160101165 8606 5 ח0וו60)סזק 00[601 6ח3 ץזס)וס6זו0 6סוטסזק ₪ 5 00110 800658 שחופט 6 א קוב ע06010ח 6חג 616316 ₪ 5 0100 35 106 51016 6ח3 1600165 6100037 60601 6חה ע1:0ה106 ₪ ב 6 שטו!וז(] פוא !פופו :65וו5וס6זסזק 05 5 0 400655 :8ח6וח6זוגו6ז וח6ו55 םאו 10016 קוח 60 וסח :סוסא .556 .506 צט [ק/ ככ .5 1-2 :651100816 6וחזיך 6 3011517310 מ/ :13067815 56זטס 6 חוואו זו מסנוטסוו5ו0 ,80%886ק 165 .00%לאזסאו 1ה000ו51 6ח8 6018ות 816וזקסזקקה 0 06 6 ב | םוחנו 09 0% 866-א2150.1-צם 9 גוג|א 871 1600 1-86/א-21505-צם 09 ססר 50 86-21508-8%-צם 7 30022₪/ 1ח51006 [8ח00ו/400 = 21500-57-86-צם (0₪ח566 10 חסקקט5) 605 בו60וח )ועו 151-0500 | סירררר, סז ₪( זאםואת .אגא הזה אסזדכסאדאז 5 אדו הזכ סד סה 6ח8 580810 ץזופט0חו זסטס) 6 6זט)9ח 8606791 זוסח 1 .81165ח0ו6:01 6818 5 חסוח מ 00 1.681 .56ט 10 וס 6 0 וחסזי] .2009801486 זסןגוח חב .6 86 10015 1ה4042616 ,פוק6סחסס סו 660ח סחאו 8זספט [1, :686ח06 [וואו סע 6ח6ח6ם ב הסות עו חו פתסווסחט)] וחזס)ז6ק 6 6|טסעו 65חַ4חסו)010 6312 ]0 8ח:6ח8ו665חט ]0 5100105 101006 801111165 הסט5 .5001 6 165001005 הסוז8וחזס)חו 8)6זסכזס6 8חו62810ז 060151005 |868בחגות ,5וה6וה6זוטף6 חסו!גסו!קקה ,הסוו9זה6וח6!קוחו צז8ת10ו010 6818 חור וח גזקסזק זס ה06518 ,515ע1ח3 551605 .ח00518 8140856 :1 תזתט| |ו'טסצ ]1 08780167151105 הסוהנחס6 106 26501106 ₪ וזו 81 8 ]0 865ַ3)חה809 זס(בוח 106 7ו1ח106 ₪ ב ]0 65פט זס[4וח ₪6) )1064 ₪ הסווג2וההקזס חה הוח!ואו 610100865 8תו0ה661513חט |8ט1ק06הסס / :81165וףסזסזק 6 0 פַחו6|81ז פוחז16 הוושו ע)וזהו!ווחג] סחה .00ג221וח83זס ח3 הו 6818 ]0 0505 806 סזטוסטו5 הווחו גזקסזק ת!ואו ססה6ח6קאת 8106 חב 57516005 08180856 !6 15 הסוז זט חס .8 1 :65110810 שוחו 800886 0200196 :181071815 פטס 6 6קהאסאק 510001 ה .106 ז8)0ז51ו הווחב 6זוו0 6 0 06 6 ונוא 1 0 | 26980-70-86-ץ= 5 566הם-)%ך + 4 , 02 . 2 1 ד סא דאמואם ות 5 ופ ) .3110811005 חס 1הקופחו תובכ) 6 13810126 .66066ה 581115 [008ו1ב2וח8קזס - טוק .17150 4% 01 6₪ח6ט קתוווזשו )זסק6ז ,1660100065 [611608ז 8898060 .4 81590 5ס1ם40ז₪ 806 חסוזהסו!כק 4 :4ה6ח6פ וווצו סה 6 016 806 80817515 ,5ז6וה וח 4זפסזק .311641105 קתו)ח6וח6|קגתו 655100815)סזק :1 63 |['טסצ 85ו60708 6ח8 1165 ,600105ז 6ח6כ] ₪ 6זט)סזט)65 ₪ ש6ט ,16105 1851 ,180165 פתופט 0318 561066 ₪ קת 00 806 018056 67055 ,5ח60181 ב 0 00600165זק 0ח8 05חגותותסס 6216816 ₪ 5 06ט0סזכ 300 0318 6קהחגות 658 זסןח שש חהסק6ז 0060ה40%8 1056 ₪ סקאז משםן דד ג 6ז 06 ₪ 3 % 6וחגקזס 0םב 40055 ₪ [4מזוקס זס) ₪16 ם שת דודה 66 זס) ]דכ 15וקוכ :165וף6ז6זק [01655004ז ז6)טק ה 60 6ז 5 8 10 400685/ :ח6ח6זוטך6ז וח6ו5ץ5 זווא זס)69זק זס 4.0/ קתותתנת וח5/516 6 פחסופזסט זסו!ז68) 73.0 מ שמז ד דהס 6] ]0 69)0165) 5016 הקטסם]|8 800614016 .(3.0 עט 160זסקקט5 06 ץ[חס ע4נמ 6פזטוסס .5 3 :65)181816 שוחו 8 ,20106 ז0ו15118ח01ח40/ :13161815 56זנוס) 1816 סזקק ג 800 40%386ק 5100601 .ות 606 ו ג 6 זשוחגו 1.9 0 50 86-אם-2644-ץם 1.9 86 866-א2044-1-צם 1.9 וק 871 1600 7-86א-26440- ץש 6 >20886? 1ח51066 [גחס400100/ = 26440-57-86-ץ₪ (5100601 1 פההסקקט5) יזוס 6018 )ועו 506ה-)צ:1 ₪| 4 או 0 מחך 05ת מעמ דכ אה ל 0000 68 6זסרמ 116 זס] 406 ותסזפט) 6זסוח וואו [1264 .זספט ם /1₪א ד דכ אגא 6 א זק66-תו 0241 .65זט1641 060ה808 .6 26ווחואגוח 10 608[ קתו?וה3קזס 06ט!0מ: פותפווחו11 !6זסות ,5ת6011601/0 ,6813 קַהועג1501 ז6]ס 6ת8 פזסוהנה3זקסזק :601ח6ס |[!ואו סח ע זה ונתת ג]מט 416 סת שש 815ח0ו655]סזק 50416 %\ ]0 טמ6וח6|6 04586 6ח] ם!ושי הו 116165160 6זג סחאי וטס ץמ ד ד 4 זס] 1165 0818 16ב1טקוח3 10 עוסמ קַהותז163 .8מוווזאו חסק6ז 51016 זס] 6חג 65ח6טף ססת :0 וג6! [['טסצ אא ]0 מסוזסחט] 03510 6ה! 6ח314ז06ה2 ₪ (6 48) זגחסווכ] 23/8 הסוחוחהס0) 6ב 6038105 ,4105 עזהתסווסו0 פחוסט!סח1 ו 16006 (427) 1001 מ8ו6כ] פתסוזגסו|קקג/ 6םו 5 ₪ פמסו!ומו/06 166016 016816 10 6 גת 00 ם 10 דד 0% ₪ 36 ]וסנת ,6זסו5 ,615218 10 15ח6ות0ו5)4 01856 8 6 ם]וו 5הסק6ז 6|קות!5 זהוחזס] 6תג 6וח/ ₪ זסותש הסק6ז פץםזת זה דכ אה .וח ס?) 6ת8 101110165 715 :151165טף6ז6ז .000065 1ח6וח36 הגוה 0312 הווע ות גו[ווח ג 5 8 10 400655/ :5)ח6ות6זוטף6ז וח6ו5ץ הווש זוג6זק זס 3.0 קהותחטז ות6ו55 05וז6ע ז6ו[647) 03.0 ם םוא ד דה 006 6זג ץם1ת ד דכ אגא ץגות 00156 106 ]0 65זט691] 506 מפטסתו|8 .(3.0 עס 66החסקקט: 06 ץוחס .5 3 :1816ח651 שוחו חג 80 2106 1ה51006 4 :13067386 6זט 60 .6 ז1511410חו0 80 606 07 6 0 חנו 6 0 = 0-86/-26426-ץ] 5 848060-)צ10 .₪ . ייר 7 זאשאת אגא הזה סאאה תססתץ 501 אה 6 תס 52660 0) קט ₪61 0] סה 6'5ז116 6 .020886חג] עזסט 51400816 נמסז] 00014165 .5001 0/5 סח תווש ]|[ספזטסע 8הומז63! זטסץ ה6ה0מ5 .0ז51408/ [5צ4/ 6חז 6 פחו6ז0 תס תסוו566 ]16 .6צזטס .0 ,03140856 8 קַחותוג]חו4ות מסוחוגזקסזק חסווגסו!קק / :681ח6פ !הו סמוע 0 30 קס[6ש66 |!1א סח 5ז6קס|6ש66 6ח8 .5021 0/4 קחופט 65וזסטן) :0 63| |['טסצ א 8 תס פ6ח6טף וחזסה6? ₪ 6 8% ג חו 0918 856ז6 ,ץ]ו0סות ,6זסופ ₪ 6 6!וטט 806 פוחהזקסזק 62006 ₪ 6 251]1כ] %// 2 800655 1041 1465 51165 .5031 0/6 600600060 קחופט מקטסזה] 08180856 [25] %// 8 00655 ₪ ששו ד דכ אא 6 111165 5 8118['5וכ] :65וופוטס6ז6זק 06 6351[ 81 מו 06ח16ז6א6 00 405 וח ס0) .6 קחוותות 8זקסזק [6ע6!-חפות .406 :1601160161 ה5516 .5 5 :65111816 שוחו 5 ,1 ח4וח 06מ%6)076] :131011915 56זנוס) זז חורת40 ,0%ססאזסעו 1ה51006 ,6סוטם -6וטם 06 ו 6 ב זשנתגוא] 09| 606 = 86-ת67340-7-+ם 4 >6%26? 1ח51006 [חסטו400 = 67340-57-26-צ/ (1ה51006 1 פחסקקט5) 05 1-08500צך 5 0 מצנ דכ אגא מו 165ק1סמחק 6חג 6זטו0סססזק ,פוק6סהסס 5106 6 0 160816 .]4מחוס] 0ת06512תט-10-ץ635 חב %5) .ע1ח6ו6000 מ שתן דה דכ אגצ 1חג6] 0) 66066 63000₪חטס) 50116 16 פ6סוצסת .חמה 0 03140356 80001 6זסות .שפנו [103המ60)-חסצ] :61ח06 |!ואו סמע :1 ודב6| |['טסעצ זו 306 0006065 0212 08510 6סח60כ] ₪ מצםז ד דכ ג סז קומפהסטוגו6ז מצד דכ ג סוס הש א מסוזשמט זו6ם) 6ת8 65זטוסגת51 מצםזד דכ ג 56גם סה6ש ₪ קתו 416!וק1ת13ם 10 865ו0111ג) 306 65זטזה6] 15 68 116 5) 5'[מזופוכ] :שוופווףסז6זק 5 10 הסוז6ט0סם] 156 ,05ח8וחוחס) זס 5אתטסס חסגוסות)5ח1 08506 זסוטקוסס .666806 1מ8!6שוטף6 זס 1100 8 10 40065 :זמ6נ6זוטס6ז וח6זפץ5 0 561 [8ח1מח6] 1מ4!6טוטוף6 זס 65ח56 200 ד זג זס 4 15א/ םג 1100 / 8 6806 3 [ :63011416 6נםוך 8 66ונוק מ800!!הוצחו ם/ :013167885 6פזט0 6טסס 6ו8תקסזקקג 60ח8 166גוק 1ח51000 .[8ח16גוח בי ו 2 7! "תנואת 9( סח 950 66-אם-416-צם 9 86-א441651-צם 9 ופא 871 1600 1-86/ג-44160-ם 9 7202065 500061 [גחסנוו00 = 57-86-ם416-ץם (0מ31006 10 מוזסקק9) 600-850 0% מעמזתדה הכ אגא 5 סק םקו ה231) .קַהו0ת514ז66חט זטסץ הסחהח 6 0500165סזק 6ק6סחסס ]0 16086וסח% וטק וח גוח 08 10 04 1620065 .165קוסתחוק 6וסות 106 פט1 .1618608 הסו!פוהזסות: 6ח8 .6 |0104ח60) ,30080660 .פז6וחות 3זקסז'?] :06686 !ואו סת/עצ :0 ודב6| [ויטסצ דד 4% 6 0ה0650ה ₪ סוה מסזוטתס % זח6וח6!קוחו 6חג הקונטכ! ₪ 6% סמסווגסו!קקג ם ]א דה דה א א6|קוחסס 6זסנח 06! 1056 ₪ 6 65ז6810] ,פסזטוסטט5 ם שמ דה דוס 606% 6זסוח 316|טקות גו 10 801110165] 5 מטמז ד דכ ג !וקו :6ופטףסז6זק טס ח0ו6ותזפת1 58500-ז16טקותסס 15615 זס! ץוק 6וחס5 .6ווצוטף6ז6זק 115 3 6ח8 מ6מאי [6]ק!6ת 15 קחוותוחגזקסזק זסוטקות60 םזוי .66| 5וח] 81 פחוץ0ט)5 זס 17100 8 10 400655 :₪5ה6ומ6זוטף6ז וח6וזפץ5 0 [8חות6 1ח4|6טוטף6 זס 65ח56 200 -זוג6זק זס 4' 5]א/ 6םג 17100 ג 6וג[טו6 .5 3 :65118816 שוחו 8 ₪106 ח0וז105191]8 :13061815 96זט 60 .8 0060 816הק0זקק3 86 80166 1ח51006 0 606 חק ב | וחנו 4 סר 50 86-א4176-0א-צם 4 066-אד417-צם 4 וקא 871 1600 1-86א-4170-צם 4 720820 1ח51000 [003ווו00 = 4170-57-86-צם (510061 10 פוזסקק5) 8 5 08501 -ז6)נוקוחס) ו ו ( 1 88 זאםאת סג אגא הזה תת דא מצמתדהדהכ אגא אצ 70 .4 6ח] זס] [8ח6וגנ ה6קאם שח 1-15 ,6ק8טפח3ג] [6ש6[-חקות 8 סז 0816 6 פחותוג)חוגות ,65זט)63) הסווס6וסזק ,פואכוד 6]) !31 406 .ץְזהחסווסוכ] 12318 מסותוחס) .661156 זטסץ ח6כך508 10 16086וסם .6וח וה גזקסז :6800ח00 !ואו סת/צ :0 הג !סע זספט 06 הטפ סו 15 12/77 ומסופט) ₪ םותס 5 ח0)600זק 106 56 0ח8 הובוחוג![( ₪ לזההססוכ] 12318 הסוהוחסכ) 4% 16 וס חג מוה)וא |63 ם )מז דכ אה 6 ₪ ותהזקסזק חסווגסו|[קק8 שחופט עט עץזוח6 0818 60סחהבהח6 זס) 6הוצסזק ₪ 6 חס ם 1 דד ג 6ו וקטסזת) 007815 016ת6ז 400655 ₪ עו[90] הסוו9!טקומגחז 0313 160וטת)65 6ח1 חב =!ואספ) א 26ח4קזס 300 4006565 ₪ :7 | 66 6 21110005 15 181'5ופוכ] :0151165ףסזסזק בוו 016 811 .65זטסס 5ח0גזבסו1קק א פסותוהגזקסזץ זס) םצםו ד דכ אגא 0 לגוח 6פזטסס חסווסטזופחו 8506-ז6)טקוחסס .8הוחו8ז] וח 6ו6|קוחסס 10 תפושי 5 8 סו 400655 :וח6וחסזוטף6ז וח6ופץ5 %ג חווש זס 4.0 קַהותתגוז גח6ו55 6 פחסופ6ט זסו!ז68) 3.0 ם טמן ידדה 06 506 הפטסת81 0061016 .(3.0 עס 60וזסקקט5 06 !חס ע8וח 6פזטסס .5 2 :650180810 6החויך חג 0חב 400886 1ה5/006 :19/6081 6פזטוס)> 6 ז0ו8זו5וחותזה 0 6086 0 6 זוחגו 4 = 26430-78-86-צם 005 28500-)91ך ]א 5 מאכד אגץ ךא אהא 6 ת6תס-85%] 0ח8 81106 0)תו הג חוהכ) הוח 6818 [4הוותז6! 16 ]0 ששוצז6טס ה 6זט]סנוז51 ,208|5 1681 .575161 ]תות 5751681 001655// .עתקספסווחק .115 4% זס) ה0וו3ז5106ח00ס 1ח516ע5 ,פזסוח ו 3זקסז? :666ח06 |!ואו סח .665120615 1ח57516 0ת4 515ע!8ח8 :0 וד63] |['טסצצ זס(9וח 106 06ה0650 ה6חס 6תג עו1וה106 ₪ 556 15 ד 4% 6ה! ]0 תסתסקההסס חסווגסו!קק א 4 115 6 חכ א 58 וחסנתק 269610 556 15 18['5וקוכ] :51165וס6ז6זק .0016 1ח6וח486ח3)א 5 ותחנ 46 :5ת6וח6זוטף6ז נת6ופץ5 אא 850 ;2 ,602801 4-11 34 4.0 חג 80 חסוקת12650 /זגותנמט5 8!אכד 61 ז3116ות 500(601 4/ .106ט2) חסנוג![519ח1 4 סכ שגות .3 1 :1416תו651 6ותוך 6ב 1655 ,166טק 1ה51006 :18060315 206) .6 ז9)0ז151ח1ה80 ח8 206 ,6%6101565 06 0 6 0 זסקוחגו 24 6 006 = 1469-702-86-ץם וס 3500-ואלך || | 05 אגצ אאא את 5 תק סאג אל ]ס חסקקט5 תג פחסווסמט] ||8 מחסוז6ק בח מסוזג!|513תו 40215/ ותסז] .015 36 ת5/516 10 1ה6ה6 הגו |8מוח16 .קהתסווחסגנ מסטוגסו!קק8 .גוח ח5516 :601ה06 |!ואו סח :0 163 [['טסצ חסוזזג![519ת: 1031 ץוח 6חג 402015 |!גו5ה1 ₪ 0 405 ותוחסס זסן3ז6ק0 וח6ו5ץ5 6ת) 256 ₪ 05 4% זסוומסום 30 ק0ו5 ,גו5 וו חסוןג2הסת1טג זספט 6חג [8ח1מח6! תח610 ₪ 405 4% ז606חט פחסווסחט] - 40015 4% 1חסס 300 56סחקגוכ ₪ 5ות00!6זק 1618160 וח6וש5 15 19['5ופוכ] :51165וטס6ז6זק .6666 ]ח4|6ט1טף6 זס 1 1ה6וח326 הגוא -%.// 4 :10 400655 :65מ6וח6זוף6ז גח0ו575 ]חס ט5 ת]זו זסוטקותסס ז6פַזג! זס 1/730 1 ג .40265 4% ]0 מסווג!|4ו5חו זס] 50806 615% 2 מה 41תןהח6) 65ח56 1200 זס 100 0%גזו- 238 זס 6טוז0 61% 07 זס ,60 .66 421206וח 1600 .5 1-2 :63101416 סוחוך 60 66וטק 1ה51006 4/ :1416095 6056 .6 80510 606 )ו 6 6 חנו 126 0 ב 005 3900ם-1צך 19 ₪ , זאא אגא בדה :שץז דכ אל 6 אסוז2 אתס-א חסת זס) 4/81[3016 65זט]69) 6ח] חס 0ת4קא 0 ש16ש6ז אסוטוף 4 5זו"] .5ז56גו [108חח160 .4 6שסו6ז 10 שסת - ה6ת! 65 קָתווחש הסק6ז 46/8060 5416 !סו ,וחק גזם .שפנו [08ותם60!-תסצן :066/11 !!ואו סה/צ :0 63| !!'טסצ 05 800 ₪65 ,05ז0ס6ז 6תו26] ₪ ,05ו65זקא6 6ט[4ץ קחופט 0818 6%6חו66 ₪ 5 1] ,140165 הו3גח00 806 /ז8מ0ו0101 6 תה 5ת31ת60 עו6וץ ,15ח5141606 6מטסקותסס 6 01088 6 65טף1תת160 פַהוזחאי הסק6ז סופגט 056 ₪ [0זוחסס קמוסט[סת! 65זט641] 40080060 6זסות 1678100041 ,1ה06ת51316 60106 16 ,פקטסזם 5 וקגזק םתד דכ א סתו ₪ ₪ ץוו|וס הס 5 ]0 8הו661300תט 23510 :00151165ז6זק (,1201) 20826ח3 1 0מגוחוח0?) |בווקוכ] 6ה1 64מ8 אא מו 166ח6זק [6%6] 16 סז .6טסס 12568 זסו! ששו דה דה 5 ג 0 400656/ :6ח6וח0זוטף6ז 5516 ז6ו[681) ז6310זק זס 3.0/ קתנחתוח וח57516 6ג ]ד ג ]0 פהסומ6 6] ]0 65זט681] 6ות50 מקטסת!|8 6וסבוקססס8 (3.0 עס 66הסקקט5 06 ץ|חס 8 ספזנוסס .5 2 :1810ת/651 שוחו חה ,30%306כ 1ה51006 4 :13160415 60156 6טסס 6וגוזקסזקקג 800 166טק זסובזופוחוז80 .ות 06 0 בו 7 | זשנתטו 294 עס 0 66-א2645-0-צ 4 בי 0 586-א21-26451 44 אגוקגו | 160 1-866)א-26450-צ 6 206 ות06טו5 [גחסטוו00 = 26450-57-96-] (1ם51006 1 בהסקקטפ5) פכשו! וסט ווח ת!1ו 1-3560צך [0) 2 4 ] . אצ מצד סז אס זססאזאז תותכ אס פת זוא ז3ו]נרתג] 60016 ,6חחזנז 117116 8 6מ6ק5 .יזוס קמגוג6] 106 מ6הסח5 6תג 5!/ר] ג .656 ם!ואו 5נתגזקסזק הסגז3סו]קק4 016416 זס) 65מז 0 מסט0/ ז1(56 )מ6וח6וקות] .סז 30 63זט60ססזק ק61ם א6!קמוסס וסוס :604ח6פ ואו סחי םפוג 4 מו זם6וסםסזק 816 סגא שמוג זקסזק .13136 [16%6 :+ וד631! [['טסץצי 6זסססזק קט-50 15/ה] 4% 6זטססא ₪ 4 מז0ז] 5ומזס] 6זסנם זס 6מס 61013 886 עגזטון 5 [|4מ1תח6! [110ח0) ₪ 0 81635 615018 מ66ז50 01|64ז50 1056 ₪ 8 1ח6סזק 0 מחס) 8 ]0 5601085 0812 66הגם 156 ₪ חונ ומ גזקסזק 17 נתו5 (1248) פטס מס60/ ז1(56 זם6מו6!קום]! ₪ 5 כ[ א6!ק 00 6זסגת 66ושסזכ 10 סז 800 םקום 15 8 ]0 6486|אוסה א :0151163ס6ז6זק .36| קהונמנת3זקסזק [6ש16 זס 1100 4 10 400635 :5ח6נ6זוטף6ז נח6זפץ5 א 512503106 3 חו [4מותח6) 65ח56 200 .ז63)6זק זס 75.0 5 פַתנתתגת מסטגזטקההסס .צטסת 1-2 :65110816 6ותוך 6תנזהסס-][56 א51 :13167915 60196 8 םג (801 1600) 6גזקגוח 6ם0 חס !טסוה 006 6. 08 ו בו 8 זשלוחנו 4 פטס 50 86-%ה-8820-צם 4 ד 8820-6ה-זם 4 אגולגוא 97 1600 8820-17-86 -צם 4 26ב זם5006 [גם00ו404 = 48820-57-26-ץם (510060₪ 10 פחסקקטפ) ו 5 אא תפסא סאג ]ס [10)חסס ז6116ט חוג2) .1640 106 מו 518 6 [614ז0 8 3001 |[4 מדז163 .16501065 -חסם 2 ההסז] - 06131426מט 10 ע595 .ו6ט0סזק .6 |108חת160 65 2856) .090801111164 08140456 6זס|קא:1 .)16 5% ,ףפז6וחות גזקסז'] :601ח6ם !!ואו סמ .68 וח 57516005 ,8611511410 :0 וד:63! [|'טסצ ]11 מק 6חג 5וק6סתסס 6ח) 6הבו061ם) ₪ ]6 וח 3140856 6% )0 016ז 106 6ה518ז06ה11 מ ]6 תסזושם6 658ח51ט 8 מו 1ה466 הגו .106 :60₪151168ז6זק .06 :5וה6וח6זוטף6ז גח516ץ5 .סח 4-6 :1916ח6511 שוחו -1660ע 6)גוחורה-60 סא 1 :12)68316 786ש20) .000% 16/676006 8 8060 095861105 608 0 6ח] ב | זשוחגוא 4 5 074-01-866א4-צם 4 גו 0-86/-4073-צם 111 6 034-00-06א-צם 060-0350005 20 זאם!אתט אגא הס 5 2 טאדאתואת קת ]אצ דאמאם סה אהא 0 15505 186 8001665 ,ש16ז6טס ח8 261) 06 ה63 ה0ו14ה6ות6!קותו 50065501 36 08וח8ו665 ,6015[סזכ ]הזז 106 שהופססת) קהוחחג!ק 0ם8 פחסו631ו[קק8 8חו400 ,קחו!|גופחו .ששסחא 0) 660ח טסץ פהותוץז6ט2 .חואוסזם זס] 36 הוח 416זסכךוס?) :61ח06 |ווצו סגול .6 606 36 1ה6רה826ח4וח קהו65ססזכ 118 :1 ודז63! |!'נוסצ 6% הג חקו6כ] ₪ ₪ 627036 3 8% ,קטאסג0 8ַחו1!2)ט 03120856 8 הוגוחוג) ₪ 658 חסוס6)סזק 6םג ע)וזק6ותו 165016 ]0 8הו661300חט 5016 :600151165ז6זק 6 0006 1ה6וח6ק ה 8וח 8120856 166 .06 :15ה6וח6ז6001ז ח6ו5ץ5 .פוטסת 3-4 :651100806 שוחו -660וץ 16טמ1ות-30 6חכ) :18)6118)5 56זט20) 0% 16/676006 8 800 08556116 1 6006 0 7 | זוחנות 124 5 115-08-66|-ץם 44 1115-0-866!-ץם א 0% 60| 66-ת-5!!|-צם 5 1/1000-089660 8 א 155088 006 8 סז 6זאחוס) 1.00% 3 6:ז08ח41%51/5/3/ 106 10 מסוזסטטסזוחו 0856 וחסז] - |[8 מו 5ח16550 27 .פחותזוהגזקסזק 6 .6000601 30/8066 מקטסזת1 5 126181106 .66101565 6ח3 65| הח8א6 .8 ]0 ₪56 מזטנתוזקס זס) חג!ק סתצו סוהתגזקסזל :06601 |!ואו סח חן וה גזקסזק 10 :5 63| |['טוסעצ 8 )0ז41%51/5/23008/ 6ם1 0מ312ו06ה(1 ₪ 6 חנו 4זקסזק 8 חן 616006 א6 קהונח וח 3 זקסזל :600151165ז6זק 1 ,1/1 85 500 886ט8ח3] [6ש6]-חפות .אד זס % ל 83 0 400656 :5ח6ות6זוף6ז וח6ו5ץ5 זס 4.7 הקטסזחו 4.0 15 קמותתטוז נה6ו5/5 0 5)/ סזסון]א פהומתט 4// סזסו! 8 זס זס!וחסוח זס!ס6 71241 8 ,4.7 תפטסזתז 8 חג 6ח8 זס]וחסות 6ותסזתססחסוח 240 (םאם .4/0411 11.5-) לזגזסון 6וחגו-חטז 5 1600 .5 6 :651181816 שוחו" 6 510660 6חכ) :131011815 60156 זס8זו5תוו40 6חס ,20166 מסוזג![4ו5חו 6חס .8 000156 4]6הקסזקק8 300 0166 606 )ו 6 7 סק וחגו 56 866-א343|7-ץם 6+ 0 את 866-את-3431-ץם 206 א 6 6-א-34310-צם 9 >2208420 ]ח06ט)5 [8ח0נוו400/ = 57-86-3431₪-ץם 006 6008וח )עו 03500-)א6ך 0 א שחש 10 2/4510 56ט 0] מה168 .081 106 0261 .הח516ץ5 15// 8 מס פוחגזקסזק הסווגסו|קק8 ג קַתוםו/66 - זס) אסס! סו פותפוותקוו1 .4 פחח51 ז60813016 456 סת6מטח קתו655ססזק שחופט ,ח10טס6א6 1ח6ות51416 [4ח0ו611חס0 טפ ,5חסטסתט] ,800655 116 [108מ56006 ,5ץ8זזה תג זקסזק חן 65160ז6ותו 6מסעת/ :1ח6ח6פ ווואו סה/צ 6 פחומחוק6ט 6חג 8/4516 %.// קַחוחז163 .וח וח 3 זקסזק :0 63| [['טסץצ 6 % מו פמסוזגסו|קקג 6וח/ ₪ וגזקסזק ותזס)ז6ק 300 400655/ :60₪151165ז6זק וח6ו5ע5 קמווגז6קס 15// 8 חס וה6וחקסו66/6 ]ס ק6סמסס |118ה6586 16 תווש זהו!ווחג] 06 6ח8 ורות הזקסזק 5 8 10 400655/ :85ח6ומ6זו01ף6ז מח6ו5ע5 .ז6|וקנחסס 8/.516 8 הווא וח6ופץ5 .5 5 :551180806 שחו 6] ]0 1385ח6וח3תט-] :18/6188 60156 6 8510 0% 6פַטפַחג 1 84516 .0266 ז511910וח1תז0/ הג 800 65זט!168 06 0 6 6 זסק חנו 44 ד 86-44217%-צם 94 ץסקסה 50 86-אם-42|0ה-ץם 14 גוג( 271 1600 86-דא-ש421ג-צם 4 >20122? 1ם51066 [מ00ו104/ = 57-86 |442-ץם (1מ51006 1 5חסקקט9) 005 60/8וח תו 1-03560צ10 . ₪ חן" ₪ 211 א ) א תווצו 1320826 קהוחזוח 8זקסזק .0200286021 131 תג חו הסוזח8116 [506018 15600106 .6950 םס 1203585ת> .10065מ1660 קתוו ותגזקסזק ה 25 .28)21)?) ]0 חסוזג!ה6וח6!קוה: א .ה500 ]1 8מת4516 0) 6זג/חוס) 100% תג 6ותנתגזקסז?] :61ח6ס !!ועו סח (10 (0 וי :1 וד631! |!['טסצ 8 קתופט פמתגזקסזק .0028021 6וח/ ₪ ה080זקק3 64זט!סנחז5 חס 5חסוזגז6קס זטקוטס 6ת3 וטקחו ההסה6? ₪ 5 8601א06ח/ 800 [104ח506 ₪ )2:63]6 300 800655 5 תות 00 ות8זקסזכ6ומו הזזס61? ₪ 68 65ו!וו12 15 4['5ווקוכ :6וופוט6ז6זק .11016 5516 15 8006 05 ונח > 5 8 10 400655/ :65ח6וח6זוטף6ז וחסופץ5 זוז זס 3/ ,02028001 4 תווש וחסופץ5 .154160 .5 3-5 :631180416 שממו 1ח06ט51 .02022001 ג/ :13167315 56זט סי 6 0028001 סו תסווסטטסזוח] חב ,06ו2) חג ,408426 631 .00028001 %// 8 ,2408806 03 ,0020001 10 תסנוסטסזות] 4053 0028021 %/ 8 ,0066 .4 56זט00 816וזקסזקק8 0ת8 66וט2) 606 1 0 27| זותגו 16 א -3493-ץם 1% סה 50 866-אם-3493-ץם 6 0 7-866א-3493-ץת 6 >01226ג7 [ח51006 |גמסווו400 = 26950-57-86-ץ₪ (1מ51006 1 טחסקקטפ) וסט 6013 )ועו 83900- וצל | פייפררהה 6 2 1 ג אז 5וססאזט-פא טאאא 1 זאי]אאסו את 54/70 5661 ]0 100511211005מ66 [46103זק מס פוסס-1 -15/ .5מ0נזג110קק3 אס6מו-5וא שסם* 150/ .ש6] 8 6ותגם סז זמוג ,0זגססק6 (0 6ת1 קתופט זס)4]גונ61 תג "400655 0+ וחק 866 ,5חסנגסו!קק3 ח6א060 6312 עקסס 1 6858%5תבותומסס 5-12025]א 6ם8 קתתנטף6ז 15בט0וט61ם1 :601ת06ט [הואו סחי ₪ אס :5 63 [!'נוס צר 5תגומוחסס 5-12025) מוח6ס 6ונוססא ₪ 1 0פטסזק30%ס 126 מו פמסטוגסו|קקג מטת ₪ ץוסומ6וח חופמ 5או60םוו 6!קנז[טנם םו פמסטגסו!קקג עג!קכ ₪ פאיס6מואי 16ק1)!נונ ם66אוז6ט 0212 ז5)6תג:ך ₪ 5 0זם! פמסוובסו!קקב %6ג) ₪ פמסטגס!קקג 610% ₪ ₪ )66 5 61161601 0ם8 זמסהונוס מס ₪16 536 ₪ 6 23 ,ז6ש6עוסם ,6מסצ :60₪151165ז6זק 5 65תגותנמסס 15-12025א 01 10886אוסם% 1 8 מו ?7% 8 10 4006385/ :6085מ16וס6ז נם5516 התמ סזוה6 6001860 .פטס 3 :63111916 6געוך -000%אזסאו 1ם51006 656 :13067315 96זטס<) 06 ת 0 ב 8 זשומנו ו 6 606 = 82680-78-86-ץ2 אסזז אד 05 אסזזג אא קת 6 165118416 .ע1ש6011סזק 0/8/06 6טסזקות] קמומחג!ק 06] קַתנדוסקקט5 זס) ע060108םו6ות 6 016ם5 608026001 106 עס 566 .635ססזק 6 ששסת סזתו )הוחו תו23) .6518066 שתומתג!ק תו 0[6ז זהגדוסקוחו ם8 ע8וק ז6אזסאי .מ410וה0)ט3 5000655101 8ח411)ה6וח6|ק וח 5 655ה51ט2 :)6600 |!ואו סח .6מ6ח6קא6 זסוטקנתסס 11016 זוא :+ 63 !['טסץצ 061/66 ק1ת6141005ז 16 6תב5ז06ה(1 ₪ ץזוטנוסט0סזק 306 הסוזגותסוטב 6 55065 ח0ס411ותס)ט8 0)106 6םב1ו06ה ₪ 005 הסווגנם10ט3 01806 תג קסו6%6כ] ₪ הגו מסנזב)ה6ות6ק וח 6 06 16086אוסםא 89510 :191465ו6ז6זק 6 ₪0ם8 עפַס01ממ60) מסוזפוחסוטב 8261601 הוח חסוו3וחסוטב .06 :69ח16ח6זוף6ז וח6ו5ץ5 .טסה 3-4 :651180916 6ותוך -1660 110016ח-35 6מכ0) :1340315 56זט 6 .000% 16/676006 806 0955606 6086 ו 6 ב | זסומנו 4 5 866.-7ש-13836-ץם 4 סגו 0-86/-1383-ץצם 111 66% | 3830-00-86|-צם 22 ₪ "ץ ----- אסזז) זקקא 65 אסז סד 05זס .סז 0ח8 6סהגותזס]זסק 6טסזקוח] 1 160000108166 0ח3 06015ת60 16 חז1/68 6 ,155065 ]005 שסו/ ."עוסת"*" 6סטבסזותו חוג3ק סז 155065 001101 [8חז6וחו 6ת8 פחסוו8זסקס סו 0086|עוסתא 60זוטף80 ]ששח 1156 .וחפופחו .ץ[1601816תוח! )41003 6/1/0166 016856ח1 5 5 65הופט8 :/0/0ח6ם |1ואו סח/ .6ח6ת6קא6 ז6וטקנם 60 111116 46 סחאי :5 וד631! |1'טסצ 6 0 חסו)4וח0)ט3 01106 1256 ₪ 66 6 66ו4ותסוטג חג 6קַבהג1) ₪ 6 )6 16686סםא פהואזס/ :81165וס6ז6זק 306 8011010165 .6תסצ] :65ח6ומ6זוף6ז הח6ו5ץ5 .פזטסת 3-4 :1816ת6511 שוחו -1660ץ 16טםוות-40 6ח602 :130071915 86'ונוס) .000% 16/676006 8 806 08556116 06 ו 6 6 וגו 006 5 1-86/-00820- 006 וח 00820-00-86-ץם 111 66605 | 00820-80-86-צ מקצך הסטסד אגץ 8 6פט טסץ 6!וחאו 581115 1/6 מסטסו 6זוטסס ה 0 6ם) )0 65זג681) זוגק .5|א/ אה .חסווקס ס6שוץ 066ח30/8 ם!ואו [3הומח6) 0 ז6שכ) .4000180 ,52660 קס|6צ6כ] )| 886 כ[30 686101565 60ק8חאות-ז6וטקנמסס 6.6 81 1086 50606 1186 .851) 806 685 | 5 5 5סתופטכ [11, :686ח06 [וואו סחעצ .16065 קתוקע) זסקסזק 63 0) םפואו סמש :0 63| [['טסעצ 6 6 מס ע6011הוסס פז6פחה הסגוופסע ₪ 6060 6ם] חוואו סא 6ם! סקעד ₪ ץזס6זוסס 5ש6א 501 16 6תג )מקה 056 ₪ 4 6 80001807 6955זסה1 ₪ .06 :600151168ז6זק 7/5 0 400638 :5ומ6מ6זוטף6ז 5506 5 .צזטסם 3-5 :65/1816 שממו הווא 806וק4וח זס 11650 :1316915 86זוס) .6 500601 606 ו 6 6 זסומגו 9( 65-א8283517%-ץם 1 וקא ]27 1600 | 7-86/א-82830-ץם 9 08405 5100601 [גחס0ו404 = 2-8283-57-86 (1ח51006 1 צהסקקט5) 605 08500-זס)נוקוח סי סד אסנזז6טפסאדות סתסש פפסאגשסה 06| קתן65ססזק 6זסעו 186 ]0 5מסנוג1טוו5 1256 .006 [101008 5ום] תו 50816 .05ז681] 80088060 מס הסנוגתחס]םו ₪6 ח331) 5 6ם [81 ת!1או ]ח6ו6קומסס 6ותססספ ע[אסוטכ) עס ע63511 63160 6ץ'טסץ |!ג עוקק/ .4חגת 81 .6זטסס 156 ]0 6ח6 106 הזג6| 10 665116 סחאו [41, :6006ח6פ [!ועו סע מס 4110311005 8ַהו00659זק 6זסעו 066חג20 .551605 00655188זכ 0זסעו פ'גווקוכן :5 6 |['טסעצי סא ]0 5חסוז3סו[קק3 098060 |[8 56() ₪ הו ות6)הסס 6פזטסס 106 מו 006106 קמופפסססזק ח0ז)51104 זסשו [80108 ח8 6 83500 1111'5פוכ] :65ופוטף6ז6זק .0065508 6 3 10 400655/ :5)ח6וח6זוטף6 נח5516 8ו00655זק 6זסאו 830 5316 816וח00 כ 6 .סח 1-3 :65118816 ותו 0 ם0ו61ט1100ת] :13107315 6פתטס 6 5 עלס 70003918 0זס/ 30 1006558 6זס/ 060מג409/ 0) מסנוסטססשה1 ו ו 9 +[ אסזדזקץ סיס סד אסזז6טפסאזאז כסתסש זטסע 1466 .עווצווסטוסזק זטסץ 6456זסת1 .61101600 ז6816ז2 10/8160 ק516 .הח516ש5 1131'5קוכ] ]0 הסגז8ז6קס 03516 16 מז 1 0 1ח16חט006 2 קהו631ז0 10 קתו!זהותזס) הוסז-]1 טסץ פַחות1/ז6%6 ,₪65 הסווסתט] 6ו8מ)כ .4 0 קט טסץ ₪61 10 306 - שסםא סו 6ססת בג6] 10 063116 סמאו [[4/ :6/06ח6 |!ועו סמוע מס 5חסנוג6ו1ק40 8ַמו655ססזק 6זסשו סו85ס .55165 קַה06551סזכ 6זסאו 5'!גוגקוכן :5 163 ]1 סע בחפוחו] 8 והחחק 36 ]4תחס] ,6011 ,6276916 ₪ 6 ח: 68ז6שסס 561115 1[ 8ַחו81ז68וחו ,עקסס 5 0065 .6תס :600151168ז6זק] 1 1250816 10 400055/ :15מ6נת6זוטוף6ז גמ6ו5ץ5 וק 6זסאו 08510 406 נמ6ו5ע5 11 זס .4 ז63)6זק זס 1.6 / .916/ו501 .פמטסת 1-3 :6וחו ה000000ז1מ1 125020816 :18161315 96זטס > .6 זפ 6ת3 015861165 8ת006551ז/ 6זס/ 10 06 )ו ב 0 ץוחנ ינ 6 606 | 10990-05-86-ץם 5 08906-ז6)נוקוחס) סד אסזז6ססאדא אא 00 ד 0 זס) 5ק6סחסס 08510 106 566 שסת 16478 .[4חסוט) ס6נט 1015 חס 13080326 6] 1156 .6600160 0מ3 ח6)!חעו 816 פומגזפסזק .06וח 686 0 סזוח! 85 80166 1ח06ט)5 !6 טסץ |!|8 6סזס)חו6ז 10 שס!01) 65פוסזסא 6% 800 105ח40זק 60016א6 10 צ620ז )026 0 5ז6פט חסוזגסו!קק// :666ח06 ]זווא סח/צ שחש 10 1186 6[טסצו סחעו 465180618 סוהקגזם .606 05/5601 6/]60146 6זסוח :+ 63 |!יטסצ 05% 106 פַחופט פוחגזפסזק 6ווו/ ₪ 6 ]6 הט?) 06 416[טקומ גוח 806 0תב06ה0 ₪ (1א21)) אוזוג3)/א מסנוגותזס)5תגזד קחוותוגק 0ח3 הסנזסטזזפת 60 הזהק 1056 ₪ 6 66תו] זמוגכ 6ח8 016916 0) 5זסו3זסקס בו 8 חן 1א6) 016916 1081 פותגזפסזק 6)ה/ ₪ 5 וחס) ]0 86 43 50216 5סותקגזק 6ה! 46[טקומג/ ₪ 056 זס)] |006ות 510% 16 1256 ₪ וז קחוחו3)תסס 65ט8ס!סזק זספט 6ות/ ₪ קחוותאו זס] 65זט64ססזק 0ח8 פהסות6 06 610161 ]6 8 פחופט תו 1ח6ו00זק 36 :1165פוטף6ז6זק קחוותוה3זקסזק 08510 6ח6612חט 36 זס!ו0ס עס 66ז1ט800 06 שגות 581115 1656 .1ק06ח00 זס)טקוהס?) 10 הסטסט6סוח1 8['8זוקוכ] פחואבגו .07 0 הסוו6ט00זזח] 6ח8 5וח6ו5ץ5 016 106008556016ץ/4/ :5וח6נם6זוטף16 5516 4 0 800655 ,56551005 401106זכ זס) 6ת8 זסו!וחסות תו 01 ז50ו5סק .5 2-3 :651180810 6וחויך סא 806 80106 1ח51066 :13/6731 6פזטס) ץצ 606 0 6 ב | זסוחנו 9 פמ 8-866-8290-ץם 9 6 %0-86-82900-צם 5 >220020 1ח5066 [00008ו406 82900-57-86-ץ₪ (1ח5166 1 מזסקקט6) 5 1//060-08506 24 אסז 6 זקעקא 165תת אסז 6 זקקא א[טסטכ 5 דאםאץס מצשטכ .65 866 8211081005 62056ז 6סוס/ר 0 800055 166ש0זכ 1091 5חסו41סו1קקה קסו6שסכן 8 הקטסזם] ה0ו81הו0)חו 08566-זס1טקתסס ץ[ווחג) א|20018] 06) פחופט 6תסתק 6חס!-תסטסו א[ ]0 6זטזט] 106 זסשס0בוכ] .)סטנסזק זס .5ז6פתו] זטסץ 81 - פחסוובסו1קקג ,ז6ק6|0ש66 חסווגסו!קק// :66ח6ט ו!ואו סח/צ סח 809|505 וח5516 86 פז6חות גזקסזק א|ו0כ] 186 קַחופט פחסווגסו!קק3 קס|6ש66 .6520 )חץ5 50660 :1 חזג6! |['טסצ 6 פתופט חסוזהסו!קק3 ח3ג קס|6%6כ] ₪ )5 ה50660 א|צו0ם כ 8 25 56706 0) 6ז9צ)/50 5816 106 1256 ₪ הסוז03ו1קק8 506010 זס] [66סות -0ה0חק10|6 8 זס) פטת6וח |הוחזס] 6ח3 276816 ₪ תסו031ו1ק80 8560ט 1א6) 1486 10 פ6טףוחח60) סוופוטשחו| 1256 ₪ 63531 806 6ןטוקו![6)חו 6זסות 6חטס5 א|גו0םכ] תווש עווזגו|ווחג"] :81165וף6ז6זק סוס 21001 א[4ו0מכ זס 603דס .| טחפות ץ!ז6קסזק א41ו12500 :5ה6וח6זוטף6ז וח6ו5ץ5 .4 ושחה 630166 ע[זסקסזק 800 5181160ח1 .6% 816קסזקק 0780167181105 6ח:] [הווחז6ך .5 6חו1] א0-141 כ] ח6ובוח 16טסח5 6חו! 11051 .5 3 :0816ח!)65 שוחו 6 וח 8 ,|הטחהוח זפ 4/ :131671985 56זו0 6 .8 6ח3 80106 פוח8זקסזק חסוזגסו|קקה ו ו סח 6 וחנו 9 גק/ 871 1600 | 1-86/א-6727-צ 9 גד אד 866-א672721-ץם 605 6078 !)ועו 08560-)א6ך + 4 ,ָ 4 1 . 7 אז 265 08 התמד קוא 60 5 זס ות 60 עשסת 566 .6/105ח6ס 6ח] זסטסספון הו 10 560 316 סוק גזק 6018160 קחואבנת ה6םאו כ1161 .0818 655מופטט .66015105 1ח6וח326 הגו ג - 5ת1681!0מטחת נמסס 655מופט 6טסזקוח1 .הסנת םג 6גת1! 5846 5 30518655 :606ח06 !ואו סו .6ח6ת6קא6 זסוטקנמסס 111116 ₪86 סמש :0 וד63! [!'נוסץצי זטסץ זס] )65 31'5] 816או50 6ם1 5660 ₪ 5 זז טקנ סס ]0 86הגז 06וא 3 6ה66)3ח2 ₪ 65 6ח8 65פגו זו6ת] ,סוק גזם זסו קנ 60 ]0 6086|/וסמא קחו)זסאו ג 6ג1] ₪ 6 6ח3 4:08:16 פסוםקגזם תתו 00 655תופטוט 6ותס5 :60151065ז6זק .666 .6תסצן :5ח6ות6זוטף6ז ה6ו5ץ5 .פזטסת 2-3 :651181416 6חזו -1060ץ 16גוח1ות-45 6מ2) :13061815 6086 .00% 06מ16/676 400 03556116 606 ו 6 0 חנו 4 5 866.-%8-1075-צם 4 6 0-866/-10750-ץם 1 60| 1075-00-86-צם 5 )1060-8506 ב אז פא0סזד 6 זקק א המדקוא 60 5 0 15ח6נתתסזוטמ6 56ז6ש61 תו פזסזטקוחסס וטק 005 ח16 עס 1631 .1651 00655ט5 16 ]0 מסוופונ80 16 עס 800100 6ז6שש וחסז] 110311005ק80 0196156 566 .פזשוטק ותסס ,ץ635 121500061 . קמתטז40]טחגות 10 קהואחגס 00 כ61ם 10 6ם2016611 61001106 0051 סז 5 0)0זכן 55סמופט3] :6011ח6כ |!ואו סחי .66606 ז16טקנחסס 111116 86 סחששי :0 ובס !וטס 6פט זסזטקנתסס עוסת 0ת0612ה2 ₪ ו וח 85 פתווטקותסס פטסוזגץ הזג ] ₪ 1ח575)6 655חופטס ]0 00655זק 16 0מגז5ו06ה2 ₪ ה :זס)] תו[106טק [109ז0גזק קס|6ש6כ ₪ קחוחו0ה6616 ,גח59516 זסוטקות 00 8 קתהוטףסה 698 ,600106 זתפח 6ת! זס) 6605ח זטסע ם0ו1 וטקנ סס 01 055ה6ש0051-616011 16 5 זס 0/1106 50816 :0151168ס6ז6זק .666 .6ח0סצ :65ה6וח6זוטף6ז וח6ו55 .פזטסם 3-4 :1416ת1ו63 שוחו -1060ץ 16טםורת-45 6ת0 :1300188 6פזנוס) .00% 16/616006 406 09556116 0 606 6 6 זוחנו 106 ל 866-/-00320-ץם 66 וגו 86-/-1-00320 111 | 00-86-:0032-צ 005 1000-0560 25 3 1 ]] .4 אסז ז[קעקא מסןס סד אסזז6וססאזאז 5 א 605 6 .100 1ה4266ת 4 85 ז6וטקתזסס 106 1056 .סח 566 800 6פזטסס 1015 1 100% ש6וצז6טס [104חח60)-חסה 4 261) .656116זק 655חופגול 106 וחסז] פזשוטוקוחסס קוסתוק ,15ק6סתסס [14ה16תג6חט] 6ת1 הז3 1 86 0 /6065591ה עקס!|סמווחז16 6ח8 .עסח6וסו/6 5 655חופט3 :6/0ח6פ [!ואו סהעצ .6ח6ח6קא6 זסוטקוהסס 6|6ו11 גת סחעי :0 697 |['טסעצ עפס|סתוממז6! 6חג 65!קוסחחוק 16 עוקק ג ₪ ל זפטו0חו חג הו 560ט 6 470216 08510 6תן 0ת3ו5ז6טח2 ₪ 6 הסקקט5 הסוח פוחסחסק ה סס 500/16 פתסווסמט] ז6וטקתוסס מו מז6וטקההסס פתופט על עסח6וסו]/6 6856ז0ה1. ₪ 5 )06 81161 4 5 זםס 0/1106 5006 :60151165ז6זק .66 .6חסצ :5וה6ות6ז601ז גח57516 .פטס 2-3 :651100816 שוחו -1060ץ 16טחווח 25 6תכ) :130671815 56זוס 6 .200% 16/616006 86 03556116 0 06 6 ב | זא ותגוא 1 5 1.868 /-1-0031ם 111 | 0002-00-86 וס 1//060-03500 = | = -. - > 5 א ששח 15סטזו5תז [8תסזטז 41 115 ,566 ,6807 5/5685 מסוזסט6סזק ]0 פחו0|וטס 106 חז פזספט .סז ]וקו תווש א6ח00 86] הו 2755) חס 11816ה06ה00) .ח0זז08ו1ק82 '5וח57516 6 א6 60פט ץ|ססו 30 חסוזגסו1ק40 ,סזזחו 6ו6!ק וס .0 ,60067486 שחוותוה3זקסזק מש 2755) 7/4 6 :6011ח6ס ווו סצ .זח גח הזקסזק ₪6 :0 63 |!'טסץצ 6 פחוץ)וזה06: זס) 65חו[106ט8 1-51 ₪ 5) זס]) 50118016 פוח6|טסזק 5) 16 ]0 צוח6מסקוחסס 6ח) ץ/11ה06] ₪ 6] 0 860 16 800 6זטז21001160 וח516ץ5 ץ|0ץ0 60080126-801ז 5 חב 8ט460 6ח8 6!וקוחסש ,6ווז/ ₪ והגזקסזק עס 501/60 פוח6!ססזק ]0 65וח6קסזק ע/11ה106 ₪ 65 סקא וטס ]0 155065 זס(3וח 6ח8 51025 17ו1ח06] ₪ 5) חואו 5וח516ע5 ח6קאם במ316ץ5 הסנוסט6סזק [[8וח5 ה 6)ח/ ₪ 5 פחופט 6קץ01)סזק 6] ]0 6086!אוסתא 8תואזס/ :פ6זופוטףז6זק תווצו 06ח266א6 306 וח5/516 8ַחו)3זסקס 5]א .5 חפת] ז6תז0 886ט308| פחווחוח3זקסזק 8 5 8 0) 400638 :]ה6וח6זוטף6ז וח6ו5ץ םזוו ז6816זק זס 4.0/ 15 פתותחנת וחס)5ץ5 1107088 8 זס 5181166ח1 2.2 0055) 2% 5 8 הוואו 4.7 שַתוהתגח )575 .6 .5 3-5 :65/181816 שוחו 6 5100601 :131611315 56ז 60 5 א ,פ6ומט!סט סצוו פַתותוגוחסס חק 0זק ג 36 ח0סוז18ה6והט 00 0 606 6 ב | ונוא [ין ופ( 871 1600 1-86)א-82840-ץם 99 0 א 866-א%-82845-צ 200 0% 86-א8284-1-ץם 4 >20%42/ ]ח60ט51 |בתסטו00 = 8284-57-86-צ (5100681 1 פוסקקט5) 6015 שוח )ועו 8506פ-1צך (0) | פייררר, 4 26 ו הא זז דאז סד אסזזסססאדאז אא אדא 1 6 11016'5 .261156 א6 זטסץ 0 51115 41 ₪06 זס) 60015166ז6זכ 6ח8 חסווסט4סזותו 601!ז6ק שסועז6טס |8ז6ח6ק 8 חווטו 5181 .וחפוז 11 פחוווסם 6 66ז] 0) חס 1096 .פוקססחסס ]0 ,15ח6ו5/5 61קא-] - 65|ט0סוח |8חסווסטזופח1 1 שח 10015 806 65ַהטקחה 1 .06ו41סו|קק 50/6 ,5ז0שהח3]/ :601ח06 ווו סתעצ חו 116765160 00815וש01ח1 זסת!ס 6ח8 זסקסן6/6 ו 60ו1קק8 ]0 18|5ח6והב0חט] 16 .160000108 1161186006 :0 תז63] [ויטסצ ח60או061 0106760065 106 06131806ה10 ₪ א 800 05ח5516 |החסו!ה6שהסס פהוקס|6ש66 5 חה ]0 5וה6הסקות 60 סעו) 6ח] 0ח061313ה(1 ₪ 6 0ח8 0856 6086|עסתא 6ת] - וח5/516 6קאם 6וקחס 06ח6ז0)ח1 וט 10 560ט 10015 06) ]0 6וח50 ע/ו1ח106 ₪ 5 סקא 6 001.00 הג 1.157 עה 6חהו065ה) ₪ זס 8/8516 חגה! 41 זס] 5118016 6זסות אג דסי .06 :670001581168זק .6חסצ :15ה6ח6זוף6ז וח6ו5ץ .9 1 :651101816 6וחוך 6 005 ב6601וץ 11106 :6118/5)הוח 20186) 0 5וזסקק50) 201065 6006ז16/6 1ח00טז5 (כו יו 606 0 6 7 זסוחגו 19 65 8-866/-34326-+ 19 ווח 86-))-34320-+ 4 >80220 510061 [8ח0ווו400/ = 34320-57-86-צ (₪ח06ט31 10 פחסקקט5) 05 000-8500 5 זט טאאא תססאת 5 )וע 66006 שהטסזקאסגט 50116 16 006 ווק גזק 0285 4% 186 10 הסוזסטהסזוחו 6וש 10 וס חס 1416וח6סחס?6 .61806)ח1 6] 0 הגנ נהס]ז6ק 1041 פוהגזקסזק 666 186 6זס!קא6 מ6ט: .פהסווסתט] .סק או16ץ 60ם8 5/וס6תוו ]0 56 126 מ6סצו)וסט חו פזספט ם0וז4518 /// או6צ :6₪4ח6ם וווש סע ]ה6נמתסזוטמ6 קתועוס0חועו 8 :4 6 [['טסעצ סוחז 0315 מסוזס6חט) 0285 416זק6וה[ ₪ פוחגזקסזק 6 ,450/41 ,אג התדתס- 1 05 56 041) 65מווטסז 6וח/ ₪ וח זטקחו 0ת3 סזוטףתו 6טקוטס ]6 300 0ו0גזק 67316ה26) ₪ זס 15 ]0 016686 א :191165ט60ז6זק 1 זפ 806 65זט]סוחוו5 ₪16 15 סזסווא .הח [6ש6] מקוח 4 מו ונאו 10 65ת4מהסס 8 10 400658/ :65ח6וה6זו60ז ות516ע5 קהוהחטז 11/0022 ם0גו8ו5/ש ,11 מסווהו5א< ג .6 18 .5 3 :63110816 שוח אסא 1ה06ט3 6ח2) :120015 56זטס) .8 16ב הקסזקק3 300 5סוחט!סץ סצו)ו חו 606 )ו 2 20 חנו 4 גג 971 1600 | 1-86)א-82660-ץ 4 עסקס 50 86-א-82660-צם 4 866-א82661-צ2 [528 2208306 5106601 |0008ו00/ = 82660-57-86-צ (1ה51006 1 בזסקקט5) 605 60/8 110 03500-)צ9ך פאץצ א0 סמדת51 סאזדדס 1 תס 5 זסוטןסא גצ התתה .ח0וז9ו45// 106 6מטסזג עְגאו זטסץ נ169 .51115 קס[6ש06 ע1ו635 ,עאסוטכ) .50816 |[514ח1 .מו00 1טח5 ,קט 518 םזואו ₪16 5411 .6004 510826 4[6/סות6ז 1256 6 תס מסוזקס קט 561 306 57 .טותסנת פתסווקס תסווג51אזסשש ספ הסוזגז05 0/4 ש46 :601ח6פ |וואו סע .)ה6ותתסזועת6 קַהועוס6תגצו ג תו פַחואזסאי :0 ההוב6! !וטס ות 6ח8 ה6ק0 10 ספטסום 6ה) 1256 ₪ 5 0חוש .1 09810 0 5426 חסוחנח0ס 860016 ₪ 5 6 חס מסווקס קט-561 6ח1 1256 ₪ טחסוח פחסוזק0 5'חסו)852זסעצ 0 מסוז6ט6סזוח] 1118['5כ] :1165פוף6ז6זק ]6116 4/6 זס 5וח516ץ5 זסוטקתס") 956 106 ]0 חסווסתט] 6ח! 01 1016086 .וח6חסקותסס ז6וטקוחסס 8 10 400655/ :65ח6וח6ז61ז וח516ץ5 ,11/86 הסווגז5/// ,11 מסווגו5א ה .0 חסווגו5א/ זס 11/07 הסווגו5א ג / .5 4 :651180816 6הזו חג 800 20106 1ח51066 4/ :13)019 6זט 60 .6וק ז0511410ח1ר80 06 )ו 6 ב | זמ וחנו 90 ץקקסז 50| 866-82810-8%-צם 1 ד 6-א828|:7-ץ 191-0250011 60/8 605 37 ₪ ... .* 5 סש 5 אס 513150 סאד אא :פאס ד5אתסש ו (: .שסתא 0] 668 טסץ קתות1עז6ט6 זסטס6 .וז5/516 106 חא00% 1טח5 880 קט-ח514 8 מו אזס/ .50/1/4916 |[4ופחו 10 שסם חזג163 6 ח6ק0 10 תס 20) .וה6ותהסזושת6 קמואוסתושי 6טק תבות 6תג 6011 ,5ו00תגעו 416[טקוחגות .64 זסת202] תס קט-5148 מ6ש .165 6 תסוזג051 ב// ששח :601ח6 |!!וצו סע .זח6מתתסזוטת6 שס6מנש 8 מו קמואזסש :0 ודוג6! |!'טסצ קחושס0תוא 8 הו 6ז8 )50 |[514ח] ₪ ]וח תסזושת6 6 ות 80 מ6ק0 10 6פטסנח 8 10% ₪ 05חוש 5 23 תג ₪116 6ו4|טקוחגוח 6חג זו ₪ ]ה6ותתסזוצת6 קהוז4ז6קס 6 60608 6תג 61ח25)2] חס קט-חגו5 ₪ 00 0 ח0נזסט6סזזח1 91'5ווקוכ] :151165ס6ז6זק 66151408 תט ג 496 זס 5וח5516 זסוטקותס) סוק נמסס 0510 ]0 חסווסחט] 6תו וס 01666 16 45 |[6/ 45 ,5וח6חסקו 00 .16 ]0 63קץ1 פטסוז8 חשסטווסט ח0גו9ו5א / 8 10 200655 :פוח6וח6זוטף6ז וח6ו5ע5 תסון8ו5// זס 11/86 הסווגופא ה זס |ז .0 מסווגו5א/ זס 7% 0/ון .5 4 :651183416 סוחו םג 6חתה 20106 5100601 4/ :13100865 56ז60 .6 ז810ז51חווח 80 0 )ו 6 0 זחוא 1 סקס 50 86-את-8280-ם 09 8 665-1-52801%ם ₪ 0 , = וס 6003 !ועו 1-04800א1 סז 4 - ו מרכז להתמחות והעשרה בטכנולוגית המידע מרכז הדרכה