מבט אל מוצרי התוכנה של דיגיטל

חברת דיגיטל, חברת המחשבים המובילה בעולם במערכות מחשבים בתקשורת ובמערכות תאימות והראשונה בתחום העיבוד המבוזר, משקיעה מדי שנה מעל מיליארד דולר במחקר ופיתוח.

OCR (הסבר)
מבט אל מוצרי התוכנה של דיגיטל 0 1 56 ח0ו61[קק 4 קתוחח503 6 0 ה ח' ו ה 259 :קפ ,אוש זקט) ב ו [התז6 א |103מ30ז3) א א :0 ,6חוזחט - 811 ו ;5 : ).556 וח6וקס|6צ06 - 8 אס :זק ש) 8 ו 0 7 2 | 2938 :5 ה 6וחוזחטת ו ק2066] - 7\/ , זסחחבול 00060 - צשוץ :[0) פ66שס (37.ו3 :50 8505 5 1 סט 0 ג :50 ,65 :[ק0) (א/) זסוש0 א 6הגותזס]זסן אא (06/0) ז6?ץ]ח/ טקהז6ש6-0 800 6סחבוחזס]ז6< א א (26.76 :82 (5אץ הו 2 זס!ווחסוא וא (2700 :5012 ,8/8 נזקש) ו-א1- 11 (26.45 :570 :071 סטג [וגור םומ 5 וא כ סא סכ [במזסוא1 (26.92 :5710 ,761 :001 ) 1:0 0) סקחה8 סא והשוהטססכן ו-מסם (26.34 :570 ,650656 :זקש) |[פס מכ אא (29.60 :500 ,8 :001 0 תאז אא (2693 :5010 ,035 :נקט) טוא א א (26.57 :500 , ונס זפ ט) אדץ א אש (29.28 5 ,בש :ופש) ו-אז 11 וצופנ זסו פכ[ס (2579 :500 0ן3 :1 0) סמ א אש (27.37 570 ,898 :1 ט) 1,05ק-6ו3מס אש (26.07 :5170 ,360 :71 0) מקגזקס א (1ו.26 :570 ,361 :1 ט) 966 אא (27.36 :5012 ,729 :01 0) עבאיא א א 57: 26:37( (26.27 :570 ,א :[קט) פואץ]5ט.וק-5ק צר (25.02 :570 , א :71 0) 5006090 :6 ופט :זז ,25.7 :סקפ ,מש ופט :פואץ) טחאספס (570:25.60 (25.58 :5710 ,892 :171) 5611065 ח0ו081ו[קק/ 136 (25.04 :570 ,קש :01 0) הס וו[קק/ קהוחח508 פוא א (26.29 :5712 ,44 :071) 5086 ,890 ,888 ,876 ,874 ,872 :1 (1) חס 1803 ]50386 (0009 :500 (25.05 :570 ,012 :1קש) חסקאם חסופוסס אא ([30.6 :57 ,005 :[סט) 05 דממק אפא - 502 :1/1 ,הת5316 ]ה6ותקס|6ש20] - 913 :[5)07 075 אגא (27.04 :5112 ,חסו1ק2) 6וחוזחטא - 908 :171 ,וח5510 )הסוחקס|6צ26] - 917 :71 0) קצו.1 א / (25.82 :52 ,חסווק0 6וחוזתט1 5ואד זז 6זג )50 5 == |חטוחסטהח12 תסוז3והחזס]ה1 == (הדדדהיהה החדהה הדרו ריקירר---. - שחותטוסטק > = | 5 ה ההדהההדה-הד-ה<= = 808805ח1.8 = ]0 1.661 פַחוזב/ זס] 501100 6 פהוותוחהזקסז = [ח6ןת486 תג 28180856 8חו8ט00ז?] 3580110 ות 60 עו וס זטקסזטות1 פחסוזגסו!קק / טסוטפתוצוכן ]הרטפתה !א אזסאווטא == [חשותטקהתה)/א ות516ע5 ו00חו 1 8 610788006 10085 == = 5516088 קתו31זסקכ) 1% <> ץ]56000 לקוח יקר, חברת דיגיטל, חברת המתשבים המובילה בעולס במערכות מחשביס בתקשורת ובמערכות תאימות והראשונה בתחוס העיבוד המבוזר, משקיעה מדי שנה מעל מיליארד דולר במחקר ופיתוח. חלק נכבד מסכום זה מוקצב לפיתוח מוצרי תוכנה מסוגים שוניס וזאת על מנת לאפשר לך לנצל את סביבת המיחשוב הדיגיטלית בצורה הטובה ביותר. משפחת מחשבי ה-א4/ מכילה בתוכה את המגוון הגדול ביותר של מערכות תאימות בתעשיה. אוסף חבילות התוכנה, החשוב כל כך להצלחת סדרת מחשבים זו הפך את משפחת מחשבי ה-4%/ לסביבה המובילה בפיתוח תוכנה, ניהול מערכי מידע, עיבוד סד, מערכות תומכות החלטה, מערכות משרד ממוחשב ומערכות מומחה. במגוון המחשבים שלנו, הן אלה המיועדים למשתמש הבודד והן המיועדים למאות המשתמשים, תוכל למצוא את חבילות התוכנה של דיגיטל לשרותך. בפרוספקט זה מצוי עבורך תרשים, המתאר את מוצרי התוכנה, הקיימיס בקטלוג של חברתנו. המוצרים מסווגים, לנוחותך, ל-9 משפחות מוצרים עיקריות : > מערכות משרד % סה שד-507 סשסוג משדטקו0ס) 686 (6אומששאו6אם > בינה מלאכותית * ניהול מסדי-נתונים ו-סד * רשתות תקשורת > ניהול משאביס * כלים לשיפור ביצועים > תחנות עבודה/גרפיקה > מוצרים ברמת המערכת ((= ד5צ5) במידה ואתה מתעניין באחד המוצריס המפורטים להלן, כל שעליך לעשות הוא לצלצל אלינו ואנו נשלח לך חומר מפורט יותר בתחומי התעניינותך. בברכה, עדי אייל מנהל תחום מוצרי תוכנה 2" 064" 4"