כולנו נהנים מלקוחות מרוצים

SPG – Softwre product Group

OCR (הסבר)
כולנו נהנים ללקוחות. מרוצים 5א סו דהק 5זס אהו (וםם) 0 ז0%6ו00[66+8 אסו5ו 60 או ווה 5וו וה סד [05/+5606 וו 6 קס%א065 6!15 חסחהּ 65 ז26ווווו1ן0) 6וו-] 6 5צסוווו/ - סופוא 6 05 זס] 5/1655 קו/קסד 6פ הש זא 6 צוסק 4 | סי 7000615 6זהעו:501 ה היח