תכלית ה-VAX

מערכת "תכלית ה-VAX" הינה פתרון כולל של ישומים עסקיים המשולבים ביניהם.

OCR (הסבר)
ה מעהכת 'תכלית ה-4%/" הינה פתרון כולל של ישומים עסקיים המשולבים ביניהם. המערכת הינה כלי לניהול רב-חברתי בעלת כושר הפעלה בסביבות עסקיות שונות המיושמת כיום בהצלחה במגוון רחב של סביבות, כמו: משררי ממשלה, חברות צבוריות, שווק קמעונאי, שרות, לוגיסטיקה-הפצה, ייצור משימתי וייצור חוזר. המערכת משלבת בתוכה ארכיטקטורה מלאה לניהול ארגונים. אהכיטקטורה זו מטפלת בהבטים השונים של ניהול מידע בארגונים, החל מהעסק הקטן והבינוני ועד לקונצרנים ומוסדות ציבור גדולים ומוהכבים. כל המערכות והכלים בארכיטקטורה זו משרתים הן את ההרגים התפעוליים והן את הרגי מקבלי ההחלטות. ארכיטקטורת המיהע של טכם משתלבת ומשתמשת בכלים המרכיבים את ארכיטקטורת המידע (1.8.) של חברת דיגיטל. ₪ תכלית פיננסית ₪ תכלית לוגיסטית ₪ תכלית הייצור ₪ תכלית מרכז מידע ₪ תכלית קבלת החלטות או ויוי מה - תפישה חשבונאית = אפיוני חברה (נתונים תפעוליים וכספיים, שנת כספים, נתוני גיול, מטבעות, חשבונות קבועים 6 ניהול מספר שנים במקביל 6 חסימת שנים וחודשים > ניהול הרשאות לפעילות, חברה, חשבונות, קופות 6 ריבוי מטבעות (סוגי מטבע, סוגי שער, המרות, איזונים) 9 ניהול חשבונות על פני 14 תקופות לשנה 5 ניהול יעד תמחירי, יעד תקציבי, תזרים מזומנים, חשבונות צמודים, קוד קיצור 6 הזנה ממסמבי המקור (ספרור, זהוי מסמכים, מטבע מסמך, שיוך) 9 הזנת ועדכון מנות (איזון ובקרה, עדבון באצווה או מיידי) 9 קליטת מנות חיצוניות 9 מהלכים כספיים (שערוך, שקל מתואם מדד, פתיחת שנת בספים, דוחות מאוחדים). ספר ראשי/הנהח"ש 6 מבנה פקודות יומן דינמי 9 עדכון מיידי או לפי דרישה 6 ניהול מאגר תנועות זמני 6 ניתוח מצב חשבון ויתרותיו 5 ניתוח תנועות לחשבון 5 ניתוח תנועות למנה 6 שיערוך > התאמה למדד על פי גילוי/דעת 36 6 סגירת/פתיחת שנה אוטומטית 9 לקוחות / תקבולים = ניהול תנאי תשלום 6 ניהול אשראי לקוחות = ניהול חיובי מע"מ וניכוי מס במקור > ניהול לקוחות צמודים למט"ח/מדד וחיוב הפרשי הצמדה > ניהול לקוחות אב/בן > ניתוח חובות לקוחות על ידי הוחות גיול ועומק חוב 6 ניהול 4 סוגי ממסרים (מזומן, המחאה החויה ושטרות) > הפקדה לחשבון עו"ש או משמרת בלווי טופס הפקדה * פרעון ממסרים החויים מחשבון משמרת לעו"ש > ניהול המחאות חוזרות > ניהול והפקת ספר קופה * שיוך תקבולים לחובות לקוחות ספקים/תשלומים > ניהול תנאי התשלום > ניהול חשבוניות עסקה וחשבוניות מס > ניהול חיובי מע"מ וניכוי מס במקור > ניהול חשבוניות צמודות למט"ח/מדד > ניהול ספק רכוש או שוטף > אישור או עיכוב חשבוניות לתשלום > ניתוח התחייבויות לספקים בחתכים שונים > תשלום אוטומטי או יהני > העברת תשלומים שבוצעו בהמחאה או העברה בנקאית > בנית המלצות לתשלום בצורה אוטומטית או ידנית > הדפסת תשלומים (בהמחאה או העבהה) מתוך המלצות שניבנו > שיוך תשלומים שבוצעו להתחייבויות לספקים. התאמת בנקים ₪ קליטת דפי בנק 6 התאמה אוטומטית או ידנית 6 מעקב רציפות דפי בנק 6 דרישת נתונים חסרים להתאמה מהבנק. מערכת לניהול המלאי 6 ניהול רב מחסני (בלתי מוגבל) > תהליך ספירת מלאי מחזורי/תקופתי 6 תחזיות צריכה 6 נתוח 486 עם אופציה לעידכון סווגי מלאי 6 חישובי דוח מצב מלאי כמותי/כספי > דוח המלצה לחידוש מלאי ובו'. מערכת לניהול הזמנות רכש וקבלה > מעקב הזמנות החל בדרישה, השמת הזמנה, אישורה ע"י הספק, קבלה, ביקורת-קבלה ועד הכנסת פריטי ההזמנה למחסנים > תמיכה בהזמנות מסגרת > תמיכה ברכישת חומרים הנשלחים ישירות ללקוחות > ניתוח ספקים רב-כוח, המראה סטטיסטיקות של סטיות מחיר, כמות וזמן היסטוריים > אפשרות למשתמש לחזות דרישות מזומנים עתידיות מייד עם הצהרת ההתחייבות כלפי הספק (קרי, משלוח ההזמנה) > דוח אספקות צפויות לפי ספק, לפי פריט או לפי משימה * דוח מפורט של הסטוריית פריטים מוזמנים > מעקב על ספקים רבים המספקים אותו פריט באמצעות הצלבת מקיטי הספקים עם מק"ט המשתמש. מערכת לניהול הזמנות לקוח = גישה ללקוחות לפי שם או מספר 6 הזמנה לפי מספר פריט או תאור חלקי > עיבוד הזמנת-לקוח משולבת עם חשבונית מיידית או אפשרות חיוב מאוחר יותר > הפצת סחורות מאתרי מחסנים מרובים > ביצוע במקוון של בדיקת אשראי, אימות זמינות המוצר והקצאת מלאי בזמן הזנת ההזמנה > הקמת רמות מחירים והנחות כהגדרת המשתמש > ביצוע שינויי מחיר המוניים > אפשרות להזמנות מסגרת והזמנות למשלוח ישיר מהספק ללקוח > איחוד הזמנות מערכת היסטורית מכירות > רוחות השוואת מכירות המראים מכירות של פריט בכל תקופה לפי לקוח/מוצר; בהשוואה לאותה תקופה בשנה הקודמת לפי מוצר לפי מוצר/לקוח; לפי מוצר/ משפחת מוצרים; לפי מוצר/לקוח איש מכירות > דוחות היסטוריה מפורטים המראים את כל נתוני החשבוניות הקשורות לכל שורת פריט ממויינים לפי לקוח, לפי איש מכירות, לפי אזור, לפי משפחת-מוצר, לפי תאריך החשבונית. . מעהבת עץ המוצר אחזקת מבנה מוצר מושלם הכולל עד 12 המות לשימושי הנדסה, תמחיר המוצר, רכש וירצור 6 אפיון רכיבים פעילים, חזויים או מבוטלים עם מספר סידורי כהגדרת המשתמש = איפיון תקפות ושעור פחת/פסולת 6 אפשרות ליצירת מבנים חדשים על ידי העתקת מבנים קיימים > החלפת כל מופעי פריט מבוטל בפריט תחליפי + הפקת רשימת-ניפוק להקלת בנית קיטים להרכבה > מבנה מוצר תמחירי לסיוע בניתוח עלויות חומרים. מערכת תכנון דרישות קיבולת 6 השוואת עומס צפוי של מרכז עבודה לקיבולת הזמינה בו תוך הספקת דוחות עומס פרוס על ציר הזמן בעריכה גרפית ו/או טבלאית 6 אפשרויות ניתוח "| ה4/", קרי ביצוע סימולציות להצגת תוצאות צפויות של לוחות זמניים חלופיים * זימון מחודש של פקודות-עבודה בדידות או של כל פקודות-העבודה התלויות המייצרות חלקים לשימוש בפקודות עבודה אחרות. מערכת מרכז מידע 70008 מערכת תמחיר הייצור = דווח עלויות מדויק המשווה עלויות תקניות או מוערכות לעלויות בפועל > אפשרות לשייך פקודות עבודה הבות לכל משימה > ניתוח עלויות לפי: מספר משימה, מחלקה, מרכז-עבודה, פריט מלאי ופעולה * דיווח על ניתוח סטיות עלות של עבודה, חומרים וקבלנות-משנה כולל פיצול לפי שיעור תפוקה, זמני ביצוע וכמויות > מעקב ודיווח על 'עבודה בתהליך" לפי משימה בפרוט או בתמציתיות. מערכת ביצועי עבודה > סטטיסטיקות ייצור לעובד ומדידת ביצועי מנהלי-עבודה וצוותים > פיצול העבודה לשני גורמים: ישירה ובלתי ישירה > תמיכה בדווח עבודת צוות > אפשהות הזנה מקוונת של מידע מכרטיסי שעון שיכול לעבור מאוחר יותר אוטומטית למערכת שכר > אפשרות לאיחוד תנועות עבודה רבות לתנועה אחת > דווח על עובדים על בסיס שכר וכן על עובדים על בסיס שעה > הספקת אמצעי הזנת מערכת ייצור מערכת לוגיסטית מערכת פיננסית שכר רגיל, שעות נוספות, משמרת כפולה וכן שכר עידוד. מערכת זומון אב > אפשרות ליצירת זימון-אב הנתמך על ידי מנגנון זימון סימולטיבי ותכנון קיבולת ראשוני > אחזקת פקודות על פי תאריכן המדוייק > יכולת להרחיב באופן אוטומטי את תחזית המכירות ואת זימון האב לתקופות עתיריות.. מערכת לניהול רצפת הייצור > פקודות-עבודה בסיסיות מיוחדות כאב-טיפוס להעתקה לפקודות-עבודה אחרות > הקצאת חומרים למשימות ומעקב אחרי חוסרים > תישאול מצב פקודות-עבודה > רישום הוצאות בגין עבודה, חומרים וחלקים פסולים > דווח על חריגים לצורך הארת אזורים בעיתיים > זימון פעילות אחורה/קדימה/ידני מערכת תכנון דרישות חומרים = יצירת דרישות חומרים פרוסות על ציר הזמן ברמה תמציתית או מפורטת בהתבסס על זימון האב > המלצות על רכישות לפי ספק, ואופציונלית, הצגת ספקים חלופיים > שיפור דיוק התכנון ע** שימוש בחומרים, כולל תחליפיים, שמתוכננים בפועל לפקודות-עבודה מסויימות > חיזוי חוסרים/עודפים ברכיבים > אחסנת נתונים ודרישות על בסיס תאריך מדוייק ועם זה אפשרות לקבוע תקופות זמן גמישות כהגדרת המשתמש בעת הפקת דוחות > מעקב אחרי שרשהת הפקודות דרך כל רמות עץ המוצר או, לחילופין, ישירות לפריטי הקצה, במטרה להגיע למקורות הדרישה. מערכת ניתוב תקן של פעולות המוצר 6 ניהול יעיל של סדר הפעולות, הכלים והוראות ההרכבה המשמשים ליצור המוצר > אחזקת תקני זמן עבודה ומכונה לכל פעולה 6 יצירת ניתובים חדשים ע"י העתקת חלקים מניתובים קיימים > בקרת מידע על הכלים = ניתובים חלופיים > ניתוב כללי עבור סדרי-פעולות בעלי שימוש שכיח מערכת תמחיר-תקן המוצר > אחזקת עלויות תחילת שנה (תקן) ועלויות שוטפות > אחזקת עלויות עהך מוסף בכל רמה של עץ המוצר > דוחות מבנה-מוצר תמחירי ברמה אחת, הרבה רמות וברמה מצטברת > בנית עלויות עיי שימוש בניתובים ועצי-מוצר שוטפים עבור פריט אחד או יותר כבחירת המשתמש > אפשרות ניתוח עלויות סימולטיבי ודיווח סטיות מחיר הרכש מעלות התקן. 82.4 + ו פוקוס הינו בסיס נתונים מתקדם (טבלאי והיררכי), שפה מן הדור הרביעי להפקת דו"חות, דיווחים פיננסיים וגרפיקה עסקית, תוכנה סטטיסטית מלאה, גליון אלקטרוני, מערכת לניהול פרויקטים ותחומים רבים נוספים. בטכנולוגיות מתקדמות ביותר, מצליח פוקוס לפשט בצורה המקסימלית את העבודה עמו. שיטת ה"חלונות" המדריכה את המשתמש ביצירת בקשות ללא שגיאה תוך שימוש מינימלי בלוח המקשים, ושפת פוקוס אשר כל הדו-שיח עמו נעשה בעברית פשוטה, מביאים לכך שכל משתמש יכול להפיק בצורה קלה ונוחה מבסיסי הנתונים שלו מגוון דוחות, שאילתות או גרפים. מערכת ה-/%/8צ5 נחשבת למערכת תומכת ההחלטות החדישה והמתקדמת ביותר מסוגה. המערכת מיועדת לאפליקציות מגוונות הכוללות החל מדף נתונים (50854051551) בודד ועד לאפליקציות רב מימדיות ומורכבות לניתוח החלטות עבור חברות שלמות. ה-//5/5 היא מערכת אינטגרטיבית לניהול, נתוח, בנית מודלים ודווח. יש בה כלים לקליטת נתונים ממערכות אחרות ומסד נתונים רלציוני פנימי. המערכת קלה לשמוש ומיועדת לשימוש ישיר של מקבלי ההחלטות תוך שימוש בכלים לבדיקת אלטהנטיבות וניתוחים במהירות ושימוש במידע הנמצא במחשב, מוזן מבחוץ, או שניהם גם יחד. חברת טכם (טכנולוגיה מתקדמת בע"מ) נוסדה בשנת 1969 כבית התכנה הראשון בארץ. החברה מעסיקה היום למעלה מ-450 אנשי מקצוע, דבר העושה אותה לחברה הגדולה ביותר בארץ בתחום הנדסת מערכות ופיתוח תכנה. רוב העובדים בטכם הינם בעלי תואר אקדמאי של בוגר ומוסמך בתחומים בהם מתרכזת עיקר פעילותה של החברה: ניתוח ואיפיון מערכות לניהול תעשייתי. מערכות מידע ניהוליות. ניתוח ותכנון מבנים אירגוניים. מערכות שליטה ובקרה. תכנון ופיתוח תוכנה למערכות זמן אמת. תכנון ופיתוח מערכות לטימולציה באמצעות מחשבים. בין לקוחות טכם בארץ נמנים מפעלים תעשייתיים, חברות פיננסיות, צבא ובטחון, בנקים, חברות ביטוח, מפעלים עתירי ידע, חברות שיווק ועוד. בנוסף לנ"ל, החברה ביצעה ומבצעת כרגע פרוייקטים במספר ארצות בעולם. טכם מסוגלת להציע שילוב של ניסיון ומקצועיות עם בסיס כלכלי איתן אשר יכולים לשמש ערובה להבטחת השקעתכם. פשפטכם טכנולוגיה מתקדמת בעית עתידים, נוה שרת, רח' דבורה הנביאה טל: 491262 (05) פקס: 499990 (05) טלקס: !|- ד342621-4 ראובן קינן, יוסי וייס - עיצוב גראפי והפקות דפוס