מדריך לכתיבת מאגרי מידע בשפת HTML

באמצעות הכלים המוצעים במדריך יכול כל אדם לכתוב מסמכים ולהציגם על המחשב האישי באופן בו מוצגים מסמכים ברשת.

OCR (הסבר)
ו ".4 " ₪ כל הזכויות. שמוהות 0 שחטה . 77 0 5" מערכת מידע / לחינוך ולהוראה | מרכז החישובים, האוניברסיטה העברית בירושלים מדריך לכתיבת מאגרי מידע בשפת זאזזו 6 11013010 ל שיש טנ ) 111 קתופז אסף אלוני צופית הוך איציק ירחי דודו רשתי מהדורה ראשונה ספטמבר 1995 הערות ותיקונים לחוברת בחוברת זו הושקע מאמץ רב. נשמח לקבל הערות או תיקונים לחוברת. כתובת למשלוח: 12.11א.ז1מטת811.5 6 166 אנו מקוים להוציא גירסה מתוקנת במהלך שנת 1996, שתכלול מידע על 3.0 3111 וכן מידע רב על שימוש בתמונות בקבצי ,1אד1ת, סריקת תמונות ועיבודן. קורסים והדרכה מערכת המידע סנונית מעבירה קורסים למורים ולמחנכים במשך כל השנה. הקורסים עוסקים בשימוש מושכל במשאבי רשת |6ות6זח1 לצרכי חינוך והוראה. הקורסים מתקיימים בירושלים, בשיתוף עם מעבדות בלמונטה לנוער ובתל-אביב. משך הקורס 28 שעות אקדמיות, והוא מוכר על-ידי משרד החינוך לקבלת גמול השתלמות. הקורס מקנה למשתתפיו רקע כללי אודות רשת )שוח6זמ1, מיומנויות בנושאי דואר אלקטרוני, קבוצות דיון ורשימות תפוצה וכן מבוא לחיפוש מידע ברשת. הקורס כולל שעות תרגול והדגמה, ומלמד כיצד להתחבר למערכת מהבית או מבית הספר. בנושאי הרשמה ושאלות לגבי הקורסים ניתן לפנות לעדי מאיר ([12.1א.]נתטת141[.5ת361616) בטלפון: 02-6586489. מערכת המידע סנונית האוניברסיטה העברית בירושלים ומרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה מערכת המידע סנונית נתמכת על ידי: האגף למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, התרבות והספורט הקרן לירושלים המנהלה לחינוך ירושלים "נוער שוחר מדע" //9יק//כעיכ<, 556 אי 65 זאיד ורי 8 המשתנה 66%זסס 8 9. התגיות השונות בשפת ,ואד סכל לככ כל ,הכ 5.8 1 התגית [חזםה לבל בלכל 8 0 ,ל 2 התגית 686 הו טר לבבב 3 התגית צ6סט ב 11 משתנים של התגית 006 לקביעת הצבעים במסך 2 המשתנה 086010 לקביעת צבע הרקע של המסמך 3 המשתנה זא6ז לקביעת צבע הטקסט של המסמך 1 4 המשתנים אתו[ ,אתו[צ ,אתו! לקביעת צבע גורמי הקישור במסמך 2 5 קביעת תמונה כרקע למסמך ב 6 השימוש במשתנים של התגית צְ6סט 4 התגית 166 ללס ריר רו ,יר ריס 5 התגית 6זּם % 6 התגיות 6ם...2ם ,1 1 7 התגית זט ו 41 התגית ם ור 8 התגיות :6 ,64 ,81 2 רשימה רגילה סדורה מסוג 01 5 3 רשימה רגילה של פרטים קצרים מסוג ז01 0 התגית זה ל 9.11 1.12 3 התגית :חס] ו 4 תגיות באותיות אנגליות גדולות ובאותיות אנגליות קטנות 2 סו. דגשים בנוגע לשילוב עברית במסמכי .ואד 0 1 כתיבת מסמכי טקסט בעברית תוך שימוש בתגית 6זס 0 2 עימוד "מסמכי תפריט" בעברית בעזרת התגית 8016ז ל 21 המשתנה חואוש בשימוש בטבלאות 2 התגיות 16 וז ל 5 כתיבת תפריטים בהם הפריטים מכילים מספר שורות 1 3 מספר כללים לכתיבת עברית במסמכי [חטת 7 וו. קבצי מקורות (663זטס%) של האיורים 0 2. מדריך קצר למעבד התמלילים דאמדס (גרסה 2.0) 1 כללי ו ו 2 איך נכנסים ל-דאמדס ? ל 3 העבודה עם דאמד 7 4 כתיבת מסמך חדש ובחירת שם למסמך | 5 עבודה על מסמך "ישן" (מסמך שכבר עבדנו עליו פעם) ו 6 מעבר בין כתיבה בעברית לכתיבה באנגלית ולהפך 0 7 קביעת אורך השורה ו 8 הסמן (008508) רב 1 הקפצת הסמן ממקום למקום בתוך הקובץ 8 7 הל ד אה לחול הודלריה הדיו ריד וקלודיל דה אלול הילד הדל ה הקיו קה הלו הפוה 5 ההוש הש פיק )כ-יכ>, 556 290 26 ז)רדזז השש 9 הוספת שורה/מחיקת שורה 0 מחיקת תו אחד 0 דור ונברד קרב רבדבבבכההסר בכבסס ככמכבבכב 1 איחוד שורות ופיצול שורות 2 שמירת קובץ דדב הברל סלרנרטכבככגב להנבט-סבבטרנגרכבכס- 3 מסכי הסבר של דאס 4 יציאה ממעבד התמלילים וחזרה ל-05כם 0 3. פרוט השלבים עד להצגת מסמך,ואדצ ב-156425מא | 0 13.1 יצירת קובץ ,זאד ושמירתו הו חור דליה ד דר בבר -טכססנמגם (₪0) 2 המרת המסמך מעברית 05 לעברית של תוכנת הלקוח 0 3 הצגת קובץ ,זואד₪ באמצעות תוכנת הלקוח 86806ו6צ1 6-מ 5) 4. חבילה לכתיבת מסמכי.זואדת בעברית הנד ררל ב בבר דבברככ, (0=) 41 מה מכילה החבילה הור וו ררה טרה רקס ?להבנ םכסה צבננבגם 0 5) 2 התקנת 68808206צ1 במחשב האישי אל הלטס טבמב ובמלמנכב. 0 (5) 3 התקנת פונט עברי לתוכנת החלונות רד ו כ סממ ל55) 4 התקנת א6ספאנאו דמוא אד = 63 441 אופן ההתקנה 0 2 כך מכוונים את דםקואטאד לאחת מארבע היציאות ו 5 התקנת תוכנת דאמדס ה א ה רלט לבהלהילמלטלת טנרב במצבנכב 565 6 תוכניות עזר הי וו ווה בכ בכ בכר בריסככברכסכנלכבכמ-בי )| נספח א' - טבלת סיכום - תגיות .זוא שמושיות רכ נספח ב' - טבלת המרה מספרות דצימליות לספרות הקס-דצימליות ו /שפכיק /כ-יכ. //6נכי /י9? 262 ]דנז בש רשימת איורים איור 1: דוגמא לשילובי תמונות בתוך הטקסט 19 איור 2: שימוש בתמונות כגורם קישור 20 איור 3: שימוש במשתנה 3118 עם הערך 16816 בשילוב תמונה 21 איור 4: שימוש במשתנה ח8ו|3 עם הערך סז ועם הערך ותסוסס בשילוב תמונה 21 איור 5: שימוש במשתנה ם4118 עם הערכים 6% ו-וםקת בשילוב תמונה 2 איור 6: שימוש במשתנה 6סגס9ע בשילוב תמונה 23 איור 7: שימוש במשתנה 150466 בשילוב תמונה 23 איור 8: ערכים שונים של המשתנה ז66זסט בשילוב תמונה 24 איור 9: שימוש בתמונה כרקע לטקסט באמצעות המשתנה בחתטסזשא0גט 7 איור 10: שימוש בסוגים שונים של רשימות 4 איור 11: שימוש בסוגים שונים של קווים אופקיים 466 איור 12: שימוש בתגית 6זק להצגת תפריט בעברית 19> איור 13: שימוש בתגית 19086 להצגת תפריט בעברית 12 מטרת המדריך כללי פרוט הכלים שבמדריך הסבר קצר על שימוש במעבד התמלילים דאטיד0 (גרסה 2.0) מדריך לשפת ,זאזזו תוכנת ההמרה לעברית "05-80" ה /ע9כיק /כ-עיכ2. גכ שיל 62 ]רדנז מושאן המדריך לבניית מאגרי מידע בשפת ,11111 (8056ח13 קטזג) 1א16 זסקץ11), מספק כלים לכתיבת מסמך ,1וא1א, כדוגמת המסמכים המוצגים ברשת וו באמצעות הכלים המוצעים במדריך יכול כל אדם לכתוב מסמכים ולהציגם על המחשב האישי באופן בו מוצגים מסמכים ברשת ]6ות6וחז. "מאגר מידע" הוא, למעשה, מסמך אחד או כמה מסמכים המקושרים זה לזה. כל אדם יכול לבנות לעצמו מאגר מידע בכל נושא שעולה על דעתו. לדוגמא, אדם המתעניין באגדות ילדים, יכול ליצור מאגר מידע בנושא זה. מאגר המידע יהיה מורכב ממספר מסמכים. למשל, מסמך המהווה תפריט ראשי של המאגר, בו יפורטו הנושאים השונים שהמאגר עוסק בהם (אגדות ילדים ישראליות, אגדות עתיקות מול אגדות חדשות, תמונות מאגדות ילדים ידועות וכוי). המסמכים האחרים במאגר יפרטו את הנושאים שהוצגו בתפריט. באמצעות הפקודות בשפת, זא ניתן להצביע מתוך מסמך מסויים אל מסמכים אחרים, להציג תמונות, ואף לשלב קבצי קול (ולמעשה ליצור מצגת מולטימדיה מרשימה). כדי לכתוב מסמכים בשפת,ואדו יש צורך במעבד תמלילים המאפשר מעבר נוח מכתיבה בעברית לכתיבה באנגלית ולהיפך. במדריך זה כללנו הסברים על מעבד התמלילים 2.0 דאמדס, שמהווה כלי נוח לכתיבת מסמכי ,זוז בעברית. שפת ,]1 היא השפה בה כתובים מסמכים רבים המוצגים ברשת ]6וח6ות]. פקודות השפה, המשולבות במסמך, מוסרות לתוכנות הלקוח (כדוגמת 1461508406 או 1/105410) מידע על אופן הצגת המסמך על-גבי המסך. כמו כן, מאפשרת השפה קישור בין מסמכים ושילוב בין קבצי טקסט, קבצי תמונה וקבצי קול. קיימות מספר גרסאות למיקום תווי השפה העברית בקוד ‏ 8501. מסמך שנכתב ב-26/205 באמצעות זַא018, יישמר בגרסת ה-4501 שלו בתווי עברית המתחילים במיקום 128 בקוד ‏ 4501. (לעומת זאת, תוכנות הלקוח 16080406 ו-105810 מותאמות לעבודה עם עברית אשר תוויה מתחילים במיקום 224 בסדר ה-50). כדי שמסמך שנכתב ב-6+205 יוצג כהלכה ע"י תוכנות הלקוח, יש להמיר את תווי העברית שבו מ"עברית של 6ת" ל"עברית של תוכנות הלקוח". ללא ההמרה המתאימה תציג תוכנת הלקוח על המסך רצף תווים חסר כל משמעות. > 8 |29יק /כיעוכ>, /ו4גכי 29 062 זואדזז ממשק לקוח גרפי ל-6?: תוכנת 6 פא חבילת תוכנה לתמיכה בחוברת זאת > התכנית "005-8" מבצעת את ההמרה הדרושה מ"עברית של שת" ל"עברית של תוכנות הלקוח". לאחר הרצת התוכנית מתקבל קובץ, אשר העברית בו אינה קריאה כאשר עובדים בסביבת 26+205 , אך היא קריאה ומובנת בעת העבודה עם תוכנת הלקוח (וזה הרי מה שבאמת חשוב לנו...) תוכנת 16696 מאפשרת למשתמש לשוטט בין שרתי המידע ברשת ]סוחסוח] ולהתחבר למאגרי מידע מולטימדיה (טקסט, תמונה, קול). אפשר להשתמש ב-6086406צ1 גם אם אינכם מחוברים לרשת )סוח6ות1, ולהציג קבצים מקומיים (קבצי טקסט, תמונה וקול) השמורים במחשב האישי שלכם. כדי שתוכנת 6156406צ1 תציג כהלכה את הצורה החזותית של האותיות, נכתב עבורה (וכן עבור כל ממשק גרפי אחר) קובץ המכיל הגדרות גרפיות עבור כל אות (גם האותיות אשר אינן עברית). קובץ זה נקרא קובץ פונט, וניתן להורידו מרשת )6נח6זם] מהכתובת הבאה: מסן/סטק/12.1א.זנתטספ. [ ואיש//:קוות לצורך עבודה נוחה בשפת ,זואזא הכנו עבורכם חבילת תוכנה המכילה את כל הכלים שהוזכרו בחוברת זאת. ניתן להוריד את החבילה מהכתובות הבאות: 6 טת12.11/5א.11תטתף. [ ששש//:קזום (1 26/11 8אסהק/סטק12.1א.זנתטתף. [ שצש//:ק (2 פיק /כ יכ /6גכי 29 226 זו רדזז מש מדריך קצר לשפת ,ואד 41 הקדמה 1 חומר עזר במדריך זה מפורטות הוראותיה הבסיסיות של שפת ,חאדו1. בשפה זו כתובים מסמכים רבים המופיעים ברשת )6ח16ח1. באמצעות שפת ,ואד יכול כל אדם לכתוב מסמכים שונים, לקשר ביניהם, ליצור תפריטים שבאמצעותם מגיעים למסמכים אחרים ברשת, לשלב תמונות ואף קבצי קול ווידאו במסמכים ועוד. לדוגמה, אם תחביבנו העיקרי הוא צבי-ים יפניים, נוכל בעזרת שפת .הזז ליצור מצגת מולטימדיה העוסקת בנושא זה. ניתן לכתוב מסמך המתאר את צבי-הים, לשלב במסמך תמונות של הצבים ואפילו הפניות לקבצי קול בהם מוקלטים קולות הצבים. ניתן גם ליצור קישור למסמכים אחרים במאגרי מידע שונים ברחבי העולם, המספקים פרטים חדשים ומפתיעים על אותם צבים. הגישה למסמכים אלה תהיה אפשרית לכל אדם שמקושר לרשת ]6וה6וח1 ומשתמש במערכות מידע מסוג אוששאו (ט6אא 06ג/ט 6[זסעט). מערכות מידע מסוג שאו (וביניהן מערכת המידע סנונית) מאפשרות גישה לסוגים שונים של מאגרי מידע, וכמו כן מאפשרות לאגור ולשלוח צלילים ותמונות ולא רק מידע מילולי. ההתקשרות למערכת המידע נעשית באמצעות תוכנת לקוח (1ם6ו61) שהמשתמש מפעיל. תוכנת הלקוח יוצרת קשר עם תוכנות שרת, המשרתות אותה מתוך המחשבים הגדולים, שמאגרי המידע מותקנים בהם. תוכנות לקוח נפוצות הן 105410 ו-6ק61804צ1. תוכנות אלה מסוגלות לטפל גם בתמונות ובצלילים. יצויין, כי המדריך אינו מקיף את כל הפקודות בשפת .זואדאּ. המדריך מכיל פקודות שימושיות מגרסה 2.0 של שפת ,7% ומקצת הפקודות מהגרסה 0 .1אדח. חומר עזר נוסף על שפת, 111 נמצא ברשת )6וח6וח1 עצמה, למשל במקומות הבאים: זז זסרת תת ה 117/ 0 0 / 0631/1106 ת600/626. סטנט. 054ם. עיארש//:קות .1 [ווזת. 16/110/61/0101000. סג שש //: כ .2 60186.1 101ת16ת11/00786/1.סג. ו(טם. 1 ששש//:קזות .3 קיים גם מסמך בפורמט זקת50וצסק (אפשר להדפיסו במדפסת לייזר על-מנת לקוראו בנוחות) בכתובת: 400/20110005.05/סטכ/12.11א.זומטתפ. [ ששיט//:קו1 /<% 8 //29י 7/כיכ<. עגפי שיל 65 זואדזן וסה 2 מהי שפת .חאזדח 2 .אד (800806ת1.3 קט0זג]/ 1א16' ז6כץ11), היא "שפת תגיות היפרטקסט". היפרטקסט הוא טקסט המצביע לטקסט אחר (יוצר קישור עם טקסט אחר). שפת ,ואד נועדה לארגן את חלקיו השונים של מסמך בעת הצגתו על גבי מסך המחשב. מסמך שכתוב בשפת .חא₪ הוא למעשה טקסט רגיל, המשלב בתוכו אוסף של תגיות והצבעות (קישורים) למסמכים אחרים. למשל, אם ברצוננו "להגיד" לתוכנת הלקוח, שמשפט מסויים יוצג ככותרת, נוסיף ליד אותו משפט את התגית שמשמעותה "הצג ככותרת". אם ברצוננו "להגיד" לתוכנת הלקוח לשבץ תמונה במקום מסויים בטקסט, נוסיף באותו מקום את ההצבעה לקובץ המכיל את התמונה (כלומר, נציין את התגית שמשמעותה "שלב את התמונה הזו..."). שפת ואד מאפשרת: א. שילוב טקסט, תמונות, קול וסרטי וידאו במסמך אחד (מולטימדיה). ב. קישור בין מסמכים, המאפשר מעבר קל ביניהם (היפרטקסט). לסיכום, שפת ,]111% היא שפת היפרמדיה, כלומר, משלבת בין היפרטקסט למולטימדיה. 3 שמות קבצים 1 מוסכמות בנוגע לשמות 2 מוסכמות בנוגע לסיומות 0 //9י7 7/כיעיכ-. כו /י3? <26< הד מ בשמות קבצים ישנם שני חלקים: השם והסיומת. השם - נהוג לתת שם, הקשור לתוכנו של הקובץ. למשל, לקובץ העוסק בפרחים אפשר לתת את השם פזשאוס1, ולקובץ העוסק בפרחי ארץ-ישראל נית|ן לתת את השם :6ש1510. הסיומת - יש לתת סיומת המעידה על סוג הקובץ (ישנם קבצי טקסט, קבצי תמונה, קבצי קול, קבצי ביצוע של תוכניות ועוד). למשל, לקובץ המכיל מסמך יעאזא יש לתת את הסיומת [מות. אם לא נעשה כך, ייתכן שתוכנת הלקוח לא תדע להתייחס למסמך כאל מסמך ,זואחן. שם קובץ ייכתב בתבנית זו: סיומת.שם הקובץ. כלומר, הסיומת והשם מופרדים זה מזה בנקודה. לדוגמה: [מחת.טות6ות א. | במערכות ההפעלה 2025 |-5שס4חנ/ע (בגרסה 3.1) אורך השמות הינו שמונה אותיות לכל היותר. במערכות הפעלה כמו אות?)ז, 5]א/ או מקינטוש אורך השמות כמעט אינו מוגבל. ב | רצוי לכתוב את שמות הקבצים באותיות אנגליות קטנות (0956ז6ש10). במערכות הפעלה כמו אגח!)ז, 15 או מקינטוש אורך הסיומות כמעט אינו מוגבל. במערכות ההפעלה של 2005 ו-5או0ס6מג/ץ אורך הסיומת הינו שלוש אותיות לכל היותר. לכן, למסמך ,11117 במערכות אות!ז ו-5]א/ תנתן הסיומת [מזות. למסמך 178 במערכות 2025 ו-8שס6תג/ תנתן הסיומת מזום. יש לכתוב את הסיומות באותיות אנגליות קטנות (456סזסאוס1). קיימות מספר מוסכמות בנוגע לסיומות של שמות קבצים: [גוזום. (או םזות.) קובץ המכיל מסמך בשפת ,זאדו. 1א). (או זאו.) קובץ טקסט רגיל. רוב תוכנות הלקוח הנתקלות בקובץ בעל סיומת כזו יציגו אותו כמו שהוא, ללא נסיון לאתר תגיות ,זודזז. 1 קובץ תמונה, השמור בפורמט :0. 6סן. (או 5סן.) קובץ תמונה, השמור בפורמט סםקז. מומלץ לשמור בפורמט זה קבצים שנפחם יותר מ - א 50. שסגת. או צסות. קובץ המכיל סרט וידאו בפורמט 6תקוא או שסוא. צגאו. או טב. קבצים המכילים קול. יי יורש 21 2-6 ₪ /ופליק /כעיכ. ש6אכי ילל 262 זאדתת ה 4. מבנה מסמך במסמך :ואד שני חלקים: א ראש המסמך (1540)- כולל מידע כללי על המסמך. חלק זה אינו מוצג בשפת החדת על-גבי המסך, ומותר לשבץ בו תגיות מסויימות בלבד. ברוב מסמכי ה-.1]א311 שנכתוב, נשים בחלק זה את כותרת המסמך (1111.5). פרוט על האלמנטים הנוספים שמותר לשבץ בראש המסמך תמצאו במסמכי הסבר על .1[א1ת ברשת ("כתובותיהם" של מסמכים כאלה צויינו בסעיף 1.1 לעיל). ב גוף המסמך (צכ80) - זהו החלק המכיל את תוכן המסמך (בניגוד ל-54א, שמכיל מידע על המסמך). חלק זה מוצג על-גבי המסך, וניתן לשלב בו טקסט, תמונות והפניות קישור למסמכים אחרים. .5 תגיות "סגורות" ותגיות "פתוחות" 1 "תגיות סגורות" - 2 תגיות המורכבות מחלק פותח וחלק סוגר "תגיות פתוחות" - תגיות המורכבות מחלק פותח בלבד ] /3כיק /כ-יכ<, << ייל 226 ]רדנז מו בשפת .החדנ ישנם שני סוגים בסיסיים של תגיות: תגיות "פתוחות" ותגיות "סגורות". בתגיות סגורות יופיע החלק הפותח בתחילת הקטע אליו מתייחסת התגית, ואילו החלק הסוגר יופיע בסיומו של אותו קטע. אופן השימוש בתגיות מסוג זה הוא: <שם-תגית/>...קטע המסמך...<שם-תגית> תגיות מסוג זה משפיעות רק על הקטע התחום בין שני חלקי התגית. לדוגמא: אלופת המדינה <וח>>מכבי חיפה<ות>> עומדת על סף זכיה... התגית 6 משמעותה הדגשה (458תקוח5). כשנסתכל על מסמך, בו כתובה השורה שלעיל, נראה את המילים "מכבי חיפה" בכתב מודגש, ואת שאר המשפט בכתב רגיל (לתוכנות הלקוח השונות יש דרכים שונות להדגשה - למשל, כתב נטוי, אותיות עבות וכד'). תגיות אלו מאפשרות "שתילת" סימן מיוחד בטקסט. במקום בו כתובה התגית יישתל הסימן המיוחד. אופן השימוש בתגיות כאלה הוא: .....שורת טקסט...<שם-תגיתא .....עוד טקסט 07 לדוגמא: שימוש בתגית ה"פתוחה" זס, שמשמעותה "התחל שורה חדשה". בוג זג] 50 56606 65[לנוסים ענת [41"<ז> 650014" המילה ע664ז6ץ תכתב בשורה אחת, והמשך המשפט ייכתב בשורה חדשה. 2 < /ש9ליק /כייכ<. /ש6סכי יל 262 זואדזז = 6. משתנים המצורפים לתגיות > חלק מהתגיות יכול לקבל גם משתנים. המשתנה מצורף לתגית, ומספק לתוכנת הלקוח מידע נוסף על אופן הצגת אותה תגית. אם לתגית מוצמד משתנה, קטע המסמך יראה כך: קטע המסמך..<"ערך- משתנה"= שם-משתנה שם-תגית> לדוגמא: .......קטע המסמך...<"זסות66"=חקו!3 ק> לתגית ק (המציינת תחילת פסקה) מצורף המשתנה מפווג, שערכו זטוחסס. התגית ס גורמת לקטע המסמך להופיע כפיסקה. המשתנה פפַוג3 מוסיף מידע על מיקומה של הפיסקה יחסית לרוחב העמוד. במקרה זה ערכו של המשתנה הוא זזח66, ולכן תוצג הפיסקה באמצע העמוד. 7 הצבעה (קישור למסמכים אחרים בשפת *זואדז) 13 הצבעה באמצעות התגית 4 2 כתובת של מסמך - זאטס שפת ‏ חא1ת מאפשרת קישור בין מסמכים. הקישור מתבצע באמצעות "גורם קישור" (מילה, משפט או תמונה). כאשר נלחץ עם העכבר על "גורם הקישור", הנמצא במסמך א', תציג תוכנת הלקוח את מסמך ב', אשר אליו הצביע אותו "גורם קישור". לדוגמא: במסמך על צמחי ארץ-ישראל מופיעה השורה: פרחי בר נפוצים בישראל הם רקפת, כלנית וסביון. אפשר לסמן בשפת .1111 את המילה "רקפת" כגורם קישור למסמך אחר, העוסק ברקפות. אם נעשה כך, כאשר נלחץ עם העכבר על המילה רקפת, יופיע על המסך אותו מסמך העוסק ברקפות. אפשר לסמן את המילה "רקפת" גם כגורם קישור לקובץ תמונה ובו תמונה של הפרח רקפת, או כגורם קישור לקובץ קול, שבו מוקלט השיר "מתחת לסלע צומחת רקפת...". הצבעה בין מסמכים נעשית באופן הבא: גורם קישור<"כתובת המסמך אליו מצביעים"=]6זת 8> התגית <> היא החלק הפותח של ההצבעה. 61זם הוא משתנה, אשר מצורף תמיד לתגית ההצבעה. ערכו של משתנה זה הוא הכתובת של המסמך אליו מצביעים. בין החלק הפותח של תגית ההצבעה לבין חלקה הסוגר (<48>) נמצא גורם הקישור. תוכנות הלקוח הגרפיות מדגישות את גורם הקישור באמצעות מתיחת קו תחתיו ו/או באמצעות צביעתו בצבע שונה משאר הטקסט. כתובת של מסמך במחשב נקראת ,1181 (ז1.008)0 06זט1650] [88ת6ץנתז). קיימות שתי דרכים לציון כתובת של מסמך: א כתובת יחסית - ציון כתובת המסמך שאליו מצביעים, יחסית לכתובת המסמך ממנו מצביעים. ב כתובת מוחלטת - ציון הכתובת המלאה של המסמך שאליו מצביעים, ללא התייחסות לכתובת הקובץ ממנו מצביעים. כאשר אנו יוצרים הצבעות בין קבצים באותו מחשב, יש להשתמש בדרך ההצבעה היחסית. דרך הצבעה זו מאפשרת העתקת מבנים שלמים של תת- ספריות ממחשב למחשב, ללא צורך בשינויים פנימיים בהצבעות בתוך קבצי חאד. כאשר אנו מצביעים מקובץ מסויים לקובץ הנמצא במחשב מרוחק (מחשב אחר ברשת) אי-אפשר להשתמש בדרך ההצבעה היחסית, ויש לציין את כתובתו המוחלטת של הקובץ אליו מצביעים. % 7 הרה /ע29יק //כיכי, ועגפי איל? 2065 זאד ה 1 הצבעה יחסית (בין מסמכים באותו מחשב) .1 טיפוסי בהצבעה יחסית הוא מן הצורה: "שם הקובץ אליו מצביעים"/ "מסלול היחסי" רצוי לכתוב את ה-.1281 באותיות אנגליות קטנות (6486ז6אוס1) . ה"מסלול היחסי" הוא המסלול מתת-הספריה בה נמצא הקובץ שממנו מצביעים אל תת-הספריה בה נמצא הקובץ שאליו מצביעים. הסימון /.. (שתי נקודות וקו נטוי) מסמן את "ספרית האב" (ספריה אחת למעלה בהיררכיה). לדוגמה, במבנה שיתואר להלן, הספריה 8ז6פט היא "ספרית האב" של תת-הספריות 8188 ,6162 , תםג0 ,[8צטץ ,88ח50. תת-הספריה |8שטץ היא "ספרית האב" של תת-הספריות ץ11מ91] |-165טססת. הצבעה מתוך קובץ בתת-הספריה 6162 לקובץ בתת-הספריה 8186 תראה כך: 6ת8ת8118/16/.. הצבעה מתוך קובץ בתת-הספריה 6162 לקובץ בספרית השורש טו[ 00% תראה כך 86ת816/../.. במהשב בו אנו עובדים, קיימות תת-ספריות במבנה ההיררכי הבא: סו 1001 5 שי 4 2 ץְתח3 [צטץ צפַתסא9 - ]ןש 006 ץ[גת 8שוטססת או תסת | (616 7 0 זה [10 ה פיק כ-יכי, גכ עיל? 265 זןידזז 1 א הצבעה מקובץ כלשהו בתת-הספריה )56758/6762/1000/016ט לקובץ "ג(ז1278.2ק" בתת-הספריה ]616 חסת : <8/> מתכון לפיצה מצויינת<"1ת0ח.6161/01224 מסת/.."=1סתת 8> גורם הקישור במקרה זה הוא המשפט "מתכון לפיצה מצויינת". ב הצבעה מקובץ כלשהו בתת-הספריה 0001685ם/841טטץ/ז56ט לקובץ 'חזת.1228ק שהוזכר בדוגמה הקודמת: <4> מתכון של ארז לפיצה מצויינת<":ח]ת.161/01228 ם0ם/6702/1000/../.. "=]6זת 8> גורם הקישור במקרה זה הוא המשפט "מתכון של ארז לפיצה מצויינת". ג. = הצבעה מקובץ כלשהו בתת-הספריה עםתג6 לקובץ נתום.ותגתת6וס1 בתת- הספריה [14ח26סז : <> שחקן הכדורגל האהוב עלי משחק בקבוצת טוטנהאם < 81.80 (ת181/0016ח020ז/61="10010811זו] 8> 2 הקמלצה לשיטת הצבעה במצגות מקומיות גורם הקישור במקרה זה הוא המשפט "שחקן הכדורגל האהוב עלי משחק בקבוצת טוטנהאם". ד הצבעה מקובץ כלשהו בתת-הספריה ץ11ם81/13צטץ/5ז56ט לקובץ ותזת.10ח1 ה86 בספריה 1:8 1001 (שהיא ספרית השורש של המחשב בדוגמה): <> מידע כללי על המחשב <"מזה.10תג ת6]="../../../₪6זת 8> גורם הקישור במקרה זה הוא המשפט "מידע כללי על המחשב". ה. | הצבעה מהקובץ ותות.1ט65חואי בתת-הספריה 0165פס8/2עטץ/9ז56ט לקובץ באותה ספריה: <3/>הרוחות הטובות לגלישה <"ממז0ת.0ם1שו61="2000זת 9> גורם הקישור במקרה זה הוא המשפט "הרוחות הטובות לגלישה". שימו לב, שבדוגמה זו יש הצבעה בין שני קבצים הנמצאים באותה תת-ספריה. כאשר בונים מצגות (מאגרי מידע מולטימדיה) מקומיות במחשב האישי, מומלץ להשתמש במבנה פשוט, בו כל הקבצים ששייכים למצגת נמצאים באותה תת-ספריה. במצב זה, ההצבעה לקובץ נעשית באמצעות שם הקובץ בלבד (כמו בדוגמה האחרונה בסעיף 7.2.1 לעיל), ואין צורך לפרט בתוך תגית ההצבעה מסלול כלשהו של תת-ספריות בדרך אל הקובץ המבוקש. 9 | /ש9כיק /כ-עיכ<, /ש6אכי אי3? 2065 ואד ל 3 הצבעה מוחלטת (לקובץ במחשב מרוחק - מחשב אחר ברשת) .1 טיפוסי בהצבעה מוחלטת הוא מן הצורה: שם הקובץ/ המסלול אל הקובץ/שם המחשב המרוחק//:סוג מאגר המידע ה"מסלול" (ם041) הוא פירוט תת-הספריות במחשב המרוחק עד לתת-הספריה בה נמצא הקובץ המכיל את המסמך. בעת כתיבת ה-.1181 יש לדייק בכתיבת אותיות אנגליות גדולות וקטנות, ולהעתיק את הכתובת הרצויה בדיוק כפי שהיא מופיעה ברשת. דוגמה: הצבעה מקובץ הנמצא במחשב בארה"ב אל הדף הראשי של גליון מספר 4 של העיתון "כמעט 2000", במערכת המידע סנונית : 20006 41ח1><"|וזת.12000/9404000 15/81 הוח טס 60ה/2.1 1 א.זנתטתףפ. [ עואוש//:קזות"=]0זת 8> קזות מציין מאגרי מידע מסוג שששש (מאגרי המידע הנפוצים ביותר כיום). סוגים נוספים של מאגרי מידע: קז - מאגרים ציבוריים, הקיימים במחשבי רשת )סוח6וח1, ובהם קבצים, תוכנות, כתבי עת אלקטרוניים ומאמרים. 5% - מערכות מידע המאפשרות שליפה מהירה של מידע על-פי מילות חיפוש. 0 - מערכות כלליות, המאפשרות גישה גם לשני הסוגים הקודמים. 1עטם. [ ושיש הוא שמו של המחשב ברשת, שבו מאוכסנים קבצי מערכת המידע סנונית. 0 א/1הותטסן 60 ה|ן תת-הספריות במסלול אל הקובץ. [ות.9404000 הוא שם הקובץ, המכיל את הדף הראשי של גליון מסי 4 של העיתון "כמעט 2000". שימו לב לסיומת |[מטת., המעידה שהקובץ נכתב בשפת ,חאדו. גורם הקישור במקרה זה הן המילים "2000 )גומוא" ור 8 שילוב תמונות בשפת אחז 41 שילוב תמונות בטקסט 2 הצגת טקסט במקום תמונה 1 רכיכ 2390/55 2065 זולדנז מ התמונות נשמרות בקבצים בפורמט 811 או 5סק[. 65קן הוא פורמט מומלץ לשמירת קבצי תמונה שגודלם יותר מ- וש 50. תוכנות הלקוח הגרפיות יכולות לקרוא את הקבצים השמורים באותם פורמטים, ולהציג את התמונות כשהן משולבות בתוך הטקסט. התגית המציינת הפנייה לתמונה היא התגית ה"פתוחה" <>ות1>. לתגית נלווה תמיד המשתנה 8-6פ, שערכו הוא שם קובץ התמונה. הצגת תמונה בתוך מסמך טקסט נעשית ע"י הצבעה לקובץ המכיל את התמונה. כמו בהצבעה לקבצי טקסט, גם ההצבעה לקבצי תמונה יכולה להיות יחסית (כאשר מצביעים לקובץ תמונה המאוכסן באותו מחשב) או מוחלטת (כאשר מצביעים לקובץ תמונה המאוכסן במחשב מרוחק). דוגמה לשילוב תמונה בטקסט בהצבעה יחסית (קובץ התמונה והקובץ ממנו מצביעים נמצאים באותו מחשב) במבנה תת-הספריות שתואר בסעיף 7.2.1 לעיל: הצבעה מקובץ כלשהו בספריה [8צטץ/9ז6פט לקובץ התמונה 600811.811ז, הנמצא בתת-הספריה 8619/8188ט : זהו כדור אדום: <"0="../8118/16008[1.211ז8 פַותו> (זה היה כדור אדום) התמונה ]166081].81 תשובץ במסמך בדיוק במקום בו נכתבה ההצבעה, כלומר, משמאל למילים "זהו כדור אדום", ומימין למילים "(זה היה כדור אדום.)" ההצבעה במקרה זה היא, כאמור, הצבעה יחסית. דוגמה לשילוב תמונה בטקסט בהצבעה מוחלטת (קובץ התמונה מאוחסן במחשב מרוחק): זהו כדור אדום: <"]40.1/8115/0900811.01. טג /17ס831//:ק1ות"=510 קותו> (זה היה כדור אדום). תוכנת הלקוח תשבץ במסמך את התמונה, השמורה בקובץ 1600811.811. כמו בדוגמה לעיל, התמונה תשובץ במסמך בדיוק במקום בו נכתבה ההצבעה. קובץ התמונה מאוחסן במחשב מרוחק, ששמו [84167.180.80.1, בתת-הספריה 6. ההצבעה היא, כאמור, הצבעה מוחלטת. יש תוכנות לקוח אשר אין להן יכולת גרפית (אינן יכולות להציג תמונות). לשם כך קיים המשתנה ]41, המאפשר הצגת טקסט במקום התמונה בתוכנות לקוח כאלה. המשתנה )31 מוצמד לתגית פַוחוּ, וערכו הוא הטקסט שיש להציג במקום התמונה: <"מילים במקום תמונה"=:41 "8118/100041[.211/.. "=0ז5 קנת!> תוכנת לקוח בעלת יכולת גרפית תשבץ במסמך את התמונה, השמורה בקובץ 1 , ותוכנת לקוח שאינה בעלת יכולת כזו תשבץ את המילים "מילים במקום תמונה" (במקום התמונה..). 2/ |[ פיק //כעיכ /ש)אכי איל? 265 זודז | איור ז: 5 | ₪ ] 5 | ₪ | ₪ ] 6 ][ ₪ ] > ] > דוגמא לשילובי - 6 ו חק | | 65סַפהח! | 0ג0ו9 חס | 0 / רוס | = ₪906 | המקור (66זט50) של | [ 0 א | ה 6% | 00פ6 הבה | | 00017 ')בח/ר | ? יפא 5 ומר קובץ זה נמצא בפרק [ סו | הנס ואו [ ו [ש ו וו [ 0 וו, דוגמה 1. והו הדג החביב עלו - 9 3 אכן, זה היה הדג ההביב עלי . ויהו אוד החד מדנוי הנוי האהוביש - מו שמביט בו דרד הוכנת לקוח טקסטואלית, יוכל לראות במקומו את רצף התויש הנפלא הבה: | 3 הצבעה לתמונות ניתן להצביע לקבצי תמונה באמצעות גורמי קישור, בדיוק כפי שמצביעים 1 בעזרת גורם קישור לקבצי טקסט. עפ"י מבנה תת-הספריות ההיררכי שתואר בסעיף 7.2.1 לעיל: הצבעה מקובץ כלשהו הנמצא בספריה פזספט לקובץ תמונה הנמצא באותו מחשב בתת-הספריה 8168. <4> תמונה של כל משתמשי המחשב<"6.911חסץז6ט6]="2108/6זו > גורם הקישור הוא המשפט "תמונה של כל משתמשי המחשב". לחיצה עם העכבר על כל מילה במשפט זה תגרום להופעת התמונה "]6.81ח0ס/ת6צ6" על המסך. 4 תמונות כגורם קישור כפי שצויין לעיל, גם תמונות יכולות לשמש כגורם קישור (אפשר להצביע באמצעותן למסמך אחר או לתמונה אחרת). 1 תמונה שמצביעה <510="8116/74%0101.211"<>/8 8הת1> <"טג.6]="50088/78%6161זו 3> לקובץ קול התמונה 6161.811א3ז (המאוכסנת בתת-הספריה 88) היא גורם הקישור. התמונה עצמה תוצג במסמך. לחיצה על התמונה עם העכבר תגרום להשמעת השיר המוקלט בקובץ הקול 38661.8 (אם המחשב בו אנו עובדים מאפשר שמיעת קבצי קול). 2 תמונה שמצביעה לקובץ תמונה 3 תמונה שמצביעה לקובץ טקסט איור 2: שימוש בתמונות כגורם קישור המקור (6סזטס5) של קובץ זה נמצא בפרק וו, דוגמה 2 5 המשתנה חקו81 (מיקום) ה | פיק /כיעיכ, 5569 29/9 6 זואדזז ומס <8/> <"510="₪5615/9118/100108[1.211 פנת!> <"פכן.5615/8115/100108[1ט"=]6ז 8> התמונה ]10019811.81 היא גורם הקישור. התמונה עצמה תוצג במסמך. לחיצה על התמונה עם העכבר תגרום להופעת התמונה 5קן.00/0311+ על המסך (זו יכולה להיות, למשל, תמונה גדולה יותר של אותו כדורגל). <11"<>/8ק. א570="₪5018/9115/611 פגת1> <"גנזם.1116 עגת/א5679/6[1ט"=61ז 4> התמונה ]611.81 היא גורם הקישור. התמונה עצמה תוצג במסמך. התמונה מצביעה למסמך השזה.116 עְגת (בתת-הספריה א611). לחיצה עם העכבר על התמונה, תביא למסך את המסמך בו מספר אליק על חייו. 0 בבר 0810 681 281 - 08816 888?! ש806? :8150808 שכר ]1 ₪ | | | | |5 ]8ב ]8 5 [רח1ח.2 ה50-66-[חח1ת/ סג 30%ק/ זותטח5 / 1 וצצ / /: ק11ת | : ח000 1.00 [ 5 6 | 00% 6 | הסיא 56 184% [ 1% ] ?091 5 | ?ו ג כדי לשטמוע את קולו של הדו הנהמד, אנא הקט כאןו - כדי לראות את הדויט בנדול - כדי לקרוא מודע מרתק על תולדות הייו של הדו - ניתן להוסיף לתגית <>וחו> את המשתנה ח18!ג, המספק מידע על מיקומה של התמונה יחסית לטקסט הסמוך אליה. המשתנה ח81:8 יכול לקבל את הערכים: קס) ,606נות , נתסווסס, 68, זתפח. גסוסט - ממקם את תחתית התמונה בגובה תחתית הכיתוב. 6 - ממקם את אמצע התמונה בגובה אמצע הכיתוב. קסו - ממקם את הקצה העליון של התמונה בגובה הקצה העליון של הכיתוב. - התמונה תמוקם בצידו השמאלי של העמוד, והמשך הטקסט יופיע מצידה הימני. זפ - התמונה תמוקם בצידו הימני של העמוד, והמשך הטקסט יופיע מצידה השמאלי. ברירת המחדל היא ממסווסט. כלומר, אם לא נוסיף את המשתנה ח818 לתגית <8ח1>, תחתית התמונה תמוקם בגובה תחתית הכיתוב, והמשך הטקסט יופיע מתחתיה. 2% |[ פיק /כ-עיכ. /6זכי ויל 2965 זאד ד 1 שימוש בערך המשתנה הפריחה באביב<"10016תת"=41180 "₪11 קח1ק0115/5.. "=516 פתז1> "10016" =חקו1ג התמונה ]גק.שחחק% תשובץ במסמך ליד הכיתוב "הפריחה באביב", כך שהכיתוב יופיע בגובה אמצע התמונה. איור 3: הת 663 567- תת / כ / חח / 1 אי יי / / 1 ח] | הו 1002 שימוש במשתנה תפווגּ עם ] | שכר | טפ 6 | ספ | | ה | | 00017 2 גו [ ?שי 2 וצור הערך 10616. ואגב ט>:תתגו אודות התול:ם - המקור (6סזטס5) של קובץ זה נמצא בפרק 1ו, דוגמה 3 אולי כפשהו קרה לחתול 9?? '*יריידיד'יוייייוידדיייייוווויייוונדדייווווודויייוויוייי4 2.5.59 'דרריי''דיריי''דיירריוי'ידדייו.ו''יייווו'יררי'ו'ורדרייוווודייי,ווייי... =: 18160 601 481 - ק10>תףו!8, חום)1סם=ה [חחוח. 1-566+04 חחח / 36 30% כ / | הנטח5 / 1 איש / /: )4 | : 1063408 ] !| | רורק | | 5 64 | | | לג | [ ?1ססכו ג ובהטר. [ 7 6 ובמט: | מיטהו קצת עצוב . איור 4: שימוש במשתנה חפווג3 עם הערך ססז (דוגמא עליונה) ועם הערך וחסזוסט (דוגמה תחתונה). המקור (טסזטס5) של קובץ זה נמצא בפרק וו דוגמה 4 ואולו אםולו מודא! ייי 3 שימוש בערך המשתנה "+ו[פוז"=חקו[ה ו-")6"=חקו!גּ איור 5: שימוש במשתנה האוג עם הערכים 167 ו-זחפח. המקור (6סזטס) של קובץ זה נמצא בפרק 11 דוגמא 5 6 שימוש במשתנים 6 |-1150866 1 דוגמא לשימוש במשתנה 90866 איור 6: שימוש במשתנה 50806 בשילוב תמונה. המקור (6סזטס5) של קובץ זה נמצא בפרק 11, דוגמה 6. הרו ]פיק /כעיכי, 23/9/5569 06 זואידנן מש || :8!56008א = = [חחת 5ח +06 1-2 חח / 26 236% / והות / 1 רשי / / : קת | : הס1.00211 [ 5 ]ירלס ו | א | 150% ] ?00 ער | 1 | 5|2|8|| ₪ בבוקווט במוזואון התרטמו תתייריט ממונה לייה כאשר משתמשים בערכים "16"=ח118 או "זתפת"=ת4!18, ניתן לצרף גם את המשתנים 806ק8ט |-50806. 6 קובע את גודל הרווח שיופיע בין התמונה לבין הטקסט שמוצג מעליה ומתחתיה. 150406 קובע את גודל הרווח שיופיע בין התמונה לבין הטקסט שמוצג מימינה או משמאלה. אם לא מציינים כלל את המשתנה 6סספץ, תופיע התמונה כשהיא צמודה לטקסט שמעליה ומתחתיה. אם לא מציינים כלל את המשתנה 6סגס5ם, תופיע התמונה כשהיא צמודה לטקסט שמימינה או משמאלה. ניתן לציין את 5406 ואת 50406 יחד, או לציין רק אחד מהם או לא לציין אותם כלל. ]= 8160] 881 ]ה 6 - !81!=הף!!8 + 868ק5ע,66מכ:ת 0 3 | קורו | סש ופא ]‏ תטשתפ וזא [ וו | | ?7 יג יריו ו ד קוית הדלי יו ₪ 3 ו וב וו 8 ליק /כ-יכ<. 556 999 265 זידזז = 8160) 801 1א' ? - +חף!ז=חץ!!ם + 066,052868כ5ה :6%56820א 5 | | | םב םי 2 דוגמא לשימוש במשתנה 50806 [ תות 7ה61%%+- | / 6 4 כ / ו הח / 1 שיעצ / / : ק)+ח) :+ | שק = | 406 א | 4 וו 1 0% ]06017 )א 4 1 .סם ופ איוריל: וחקת שימוש במשתנה 6 'ודררייוודדדרייו'ורדרררו''ודררריוווירייייוויויייופו בשילוב תמונה. | המקור (6סזטס5) של הקובץ נמצא בפרק 1ו, דוגמה 7 3 שימוש במשתנים <"800="3ק03 "50806="8ם "166"=ח4118 "ז1ם. זס/ש65/110זנ100ק"=576 > 6 |-0466ו! יחד התמונה תוצג כך: 7 המשתנים הו0!-+6180 משתנים אלה קובעים את רוחבה ואת גובהה של התמונה שתוצג על המסך. אם משתנים אלה אינם מופיעים, תוכנת הלקוח תמתין עד שהתמונה תועבר ברשת וגודלה יחושב. כאשר אנו מציינים במפורש את גודל התמונה (ע"י המשתנים ג161ש ו- [618[) לא תאלץ תוכנת הלקוח להמתין, והמסמך יוצג על המסך במהירות גדולה יותר. עם זאת, יש לזכור, שקביעת גודל התמונה בדרך זו עלולה לגרום להצגה מעוותת של התמונה על המסך (כיוון שאנו עלולים לפגוע ביחס בין האורך והרוחב של התמונה המקורית). >< 8 המשתנה 0606 איור 8: ערכים שונים של המשתנה סט בשילוב תמונה. המקור (טטזטס%) של קובץ זה נמצא בפרק 1ו, דוגמה 8 הד פיק /כ-עיכ<. לכי /9י23 6 [שררנז השאו ערכי המשתנים :16 ו- 6181 נקבעים בפיקסלים. <"0180)="80ת "1611="40עו "011.ז0או0="1001165/110ת5 קמז1> משתנה זה קובע את עובי המסגרת שתופיע מסביב לתמונה. קביעת הערך "001061="0 גורמת להופעת התמונה ללא כל מסגרת. גם אם לא מציינים כלל את המשתנה 667זסם, תופיע התמונה ללא מסגרת. <"00166="9 "1001705/1100/61.811 "=510 קנת1> התמונה ₪11.זסאו110 תופיע כשמסביבה מסגרת בעובי 9. ======= 18/60 801 !ה'8 - 0 :91568086 0-5 ₪ | |8 | [5 ב [הח+ת. 2070608 -1ה%0/ 240%06/ )חח /, / עו | קספש | |[ ה5470 461 | 10% ] ?091 וג ] ?שיוא שא 5 1 217 8 //59יק /כיעיכ<. /4גכי ילל 6+ זואדנז בלס 9 התגיות השונות בשפת ואדה 1 התגית [חזות 2 התג'ת 6940 3 התגית 007 1 משתנים של התגית ,00 לקביעת הצבעים במסמך זוהי תגית "סגורה", המציינת שהמסמך נכתב בשפת ,זאד. חלקה הפותח של תגית זו () צריך להופיע בתחילת מסמך ,זאד וחלקה הסוגר (<|מחזת/>) צריך להופיע בסופו. זוהי תגית "סגורה" לציון ראש המסמך. החלק הפותח של תגית זו (<2696>) צריך להופיע בתחילת ראש המסמך וחלקה הסוגר של תגית זו (<680ה/>) יופיע בסיום ראש המסמך. כאמור בפרק 4 לעיל, בחלק ה-1646 מופיעים פרטי מידע שונים על המסמך (כגון כותרת). זוהי תגית "סגורה" לציון גוף המסמך. החלק הפותח של התגית (<צ000>) יופיע בתחילת גוף המסמך, וחלקה הסוגר (<ץ000/) יופיע בסיום גוף המסמך (שהוא, למעשה, סיום המסמך כולו). לכל מסמך יש גוף מסמך (ץ6סט) אחד בלבד כאמור בפרק 4 לעיל, בחלק ה-ץ06ט של המסמך מופיעים הטקסט, התמונות ולמעשה כל מה שאנו רוצים שיוצג על-גבי המסך. השימוש במשתנים לקביעת צבע נעשה באופן הבא: <"500הא"=משתנה ץ506> ס0ספשח מסמלים את רכיבי האדום (166), הירוק (ם66זש) והכחול (6ט1ס) אשר בצבע הנבחר. כל רכיב כזה מבוטא באמצעות שתי ספרות הקס- דצימליות (בסיס שש-עשרה). את ההצגה הספרתית של הצבעים ניתן לראות בתוכנות גרפיות שונות כגון קסם05זס או ש8ז-00141. בדרך כלל נמצאת בתוכנות אלה הצגה של רכיבי הצבעים בספרות דצימליות (הספרות הרגילות בהן אנו משתמשים יום-יום). כיוון שתגיות ה-,]א111 דורשות שימוש בספרות הקס-דצימליות, עלינו להמיר את הספרות להצגה הדרושה. לשם כך יש להיעזר בטבלת ההמרה המצורפת למדריך (נספח ב'). אנו רוצים להשתמש בצבע כחול כהה בתור צבע הרקע של המסמך. התוכנה הגרפית 0108000 מראה לנו, שההצגה הספרתית של צבע זה היא: 4 = סחת 2= אמתקס 6 = מז ז 2 המשתנה 986010 לקביעת צבע הרקע של המסמך 3 המשתנה )א6) לקביעת צבע הטקסט של המסמך 4 המשתנים אח!3 ,אתווץ ,אחון לקביעת צבע גורמי הקישור במסמך מה יק /כ-עיכ. /56כי פיפ 65 זולדזז מש עפ"י טבלת ההמרה, אנו מקבלים את הספרות ההקס-דצימליות הדרושות: 4 = פמ 2 = א 6 = מט. 1 לפיכך, יוצג הצבע כחול כהה באופן הבא: <"8040240"=משתנה ץ000>. משתנה זה קובע את צבע הרקע עליו יוצג המסמך. אם לא מציינים במפורש את צבע הרקע, יופיע המסמך על רקע הצבע הרגיל (ב-1%6]50806 |ב- 1105410 הצבע הרגיל הוא אפור בהיר). <"0860107="8581388 /ץ000> קביעת צבע הרקע של המסמך לירוק בהיר. משתנה זה קובע את הצבע בו ייראה הטקסט שבמסמך. אם לא מציינים במפורש את צבע הרקע, יוצג הטקסט באותיות שחורות. <"8121358"=]א10 0007> קביעת הצבע בו יוצגו האותיות במסמך לצהבהב. גורמי הקישור הם אותם חלקים בטקסט, אשר מקשרים את המסמך הנוכחי למסמכי. זא11 אחרים. הסבר מפורט בנושא זה נמצא בפרק 7. תוכנות הלקוח הגרפיות מציגות את גורמי הקישור בצבע שונה מהצבע בו מוצג הטקסט הרגיל. גורם הקישור יכול להמצא באחד משלושת המצבים הבאים: א. עדיין לא נעשה קישור באמצעות גורם זה (אחו). ב. ברגע זה ממש נעשה נסיון קישור באמצעות גורם זה (6ת4!1). ג. נעשה כבר קישור באמצעות גורם זה (אתו!ץ). גורם הקישור נצבע בצבע מסויים, עפ"י המצב בו הוא נמצא. אם לא מציינים במפורש את צבעי גורמי הקישור, ייצבעו גורמי הקישור כך: גורם קישור שעדיין לא נעשה בו שימוש - כחול גורם קישור שכרגע נעשה בו שימוש - אדום גורם קישור שכבר נעשה בו שימוש - סגול 2% | ליק //כיעיכי ש0לכי איל? 2065 זאיד !ו <"8125761"=א%תו[ץ "8066622"=את311 "129 8608"=אתו1 ץ900> גורמי הקישור שעדיין לא נעשה בהם שימוש יוצגו בצבע כתום. גורמי הקישור שכרגע נעשה בהם שימוש יוצגו בצבע ירוק כהה. גורמי הקישור שכבר נעשה בהם שימוש יוצגו בצבע ורוד. 5 קביעת תמונה כרקע למסמך ניתן להגדיר תמונה כלשהי כרקע למסמך. התמונה תשוכפל כך שתכסה את כל גודל המסך. הטקסט יוצג על גבי התמונה. כדאי, כמובן, להתאים את צבעי הטקסט וגורמי הקישור לצבעה של התמונה. יש לזכור, שטעינת תמונה כרקע מאטה את קצב הצגת המסמך על המסך. הגדרת תמונה כרקע למסמך נעשית באופן הבא: <"שם התמונה"=6תטסזש040% ץ000> אם נבחר כרקע, לדוגמה, בתמונה בשם ]000810.81: <"ז81. 816מ0="/8118/00תט0זשא040 ץ000> התמונה 4|6.81מ60 תשוכפל פעמים רבות, כך שתכסה את כל גודל המסך, ותהווה רקע שעליו יוצג המסמך. בהתאם לצבעי התמונה, עלינו להגדיר גם את צבעי הטקסט, למשל פך: "8060376"=)א6) ")1 118/600810/"= 6תטסז080%2 ץ06ס> <"8160004"=את811 "10600 )"=אתג]ט "8330506"=אחו בצצלשולטשל6פלשטלינננטשמטטננג-= איור 9: | ו 9 ה1-506 חח סבב / הח / 1 שש / / 1 ח] :10020 שימוש בתמונה כרקע לטקסט 59 | קשא [ טאו ₪ ]5 ה | | ה | [ 017פס יונ חצ | שוצא צ' וגו באמצעות המשתנה 6תטסזפאסבט המקור (6סזט50) של קובץ זה נמצא בפרק 1ו, דוגמה 9. כ חווד חדוק החדת חקי וויה 6 השימוש במשתנים של התגית 00 4 התגית 1116 5 התגית 6יזן ה יק /כ-יכ, 256 יכ 6 )רדנז מש אפשר ואף רצוי להשתמש ביחד בכמה מהמשתנים שהוזכרו לעיל: אתו[ אתו[ ,11% ,ס[סספס ,6אס). באופן טבעי, אם שינינו את צבע הרקע עליו מופיע המסמך, נרצה להתאים לצבע החדש גם את צבעי הטקסט ואת צבעי גורמי הקישור. כיוון שאפשרויות קביעת הצבעים נעשות כולן באמצעות משתנים של התגית ע8סט, הצבעים שנקבעים תקפים לאורך כל גוף המסמך (כלומר לגבי כל מה שיוצג על המסך). נכון לזמן כתיבת המדריך, לא ניתן לקבוע צבעים שונים לחלקים שונים בתוך המסמך. אם תוכנת הלקוח אינה מצליחה להציג את תמונת הרקע שהגדרנו, ואם לא הוגדר צבע רקע חלופי, תתעלם תוכנת הלקוח מקביעת צבעי הטקסט וגורמי הקישור שהוגדרו. זאת משום, שסביר שהצבעים שהגדרנו תואמים את תמונת הרקע שהוגדרה, וייתכן שאינם תואמים את צבע הרקע הרגיל (אפור בהיר). תגית זו תוחמת את כותרת המסמך. זוהי תגית "סגורה" <6ו₪/> . הכותרת משובצת בחלק ה-646ת של המסמך. לכל מסמך חייבת להיות כותרת אחת בלבד מסוג זה. הכותרת צריכה לספר בקצרה על תוכן המסמך, ועל אורכה להיות 60 תוים לכל היותר. הכותרת התחומה בין חלקי התגית 16 אינה מוצגת על-גבי המסך עם המסמך, אלא במקום מיוחד המוקצה לה ע"י תוכנת הלקוח. זוהי תגית "סגורה": <6זק> |-<6זק/>. לתגית 6זק שתי השפעות חשובות על הטקסט התחום בין חלקיה: א. התגית מורה לתוכנת הלקוח להציג את תוי השורה החדשה (6ת!1/ש6ח) שנשתלו בטקסט. כלומר, ללא התגית 6זק, תוכנות הלקוח מתעלמות מתווי השורה החדשה, ומצופפות את השורות זו אל זו. ב. התגית 6זק מורה לתוכנת הלקוח לעבור למצב של זחס1 60א8. פונט (גופן) קבוע פרושו, שכל התוים יתפסו בדיוק אותו מקום כאשר הם מוצגים על המסך. למשל, האות "ו' והאות 'א' יתפסו אותו נפח, וזאת למרות שהאות "ו' צרה יותר. ללא התגית 6זק נמצאת תוכנת הלקוח במצב של זםס) [4תסנהסקסזק (גופן יחסי). מצב זה, שהוא גם ברירת המחדל של תוכנות הלקוח, פרושו, שתווים צרים יותר יתפסו פחות מקום על המסך מאשר תווים רחבים. למשל, האות 'ו' תתפוס פחות מקום מאשר האות *א', ותווי רווחים יתפסו פחות מקום מאשר תווי אותיות. במסמך ,111 הכתוב כולו בשפה האנגלית מומלץ לא להשתמש בתגית 6זק, ואילו בעת כתיבת מסמך ,11א77 בעברית השימוש בתגית זו לעיתים הכרחי. (פרוט בנושא זה בפרק 10 - דגשים בנוגע לשילוב עברית במסמכי ,]ואד11). 9% 8 /ש9ליק /כיעיככ, //6נכי איל? 2065 זאיד ה 6 התגיות 2...06 ,1 דוגמה לשימוש בשבע התגיות דלעיל במסמך ‏ זוא'ד11 בסיסי: <וםזון> <1690> <6/> הדף של דני<1106> <1080[/> <ץ000> <סזק> שלום, אני דני ואני בן 6 שנים בלבד. למדתי לכתוב .31111 כבר כשהייתי בן 4 בעזרת המדריך לשפת ,1111 אשר במערכת סנונית ותראו לאן הגעתי: <"ז18.01ץ10108/6ק"=870 קח1> אם תרצו, תוכלו לקרוא על הישגיהם של שאר בני משפחתי: למשל על <8/>אבא<"גחזת.4008/ע61="1811ז 8> או על <3/>אמא< "0 4תנהו/117נת61="]8זו 8> <6זק/> <ץ000/> ארבע השורות הראשונות הן חלק הראש (6946ת) של המסמך. שאר השורות הינן חלק הגוף (ץ900) של המסמך. לולא היינו משתמשים בתגית 6זק, היו השורות הכתובות בעברית מוצמדות שמאלה ונראות על גבי המסך באופן הבא: בן 4 בעזרת המדריך שלום, אני דני ואני בן 6 שנים בלבד. ותראו לאן הגעתי: למדתי לכתוב .1111 כבר כשהייתי לשפת .1/1 שבמערכת סנונית אלו תגיות "סגורות" התוחמות כותרות משנה בדרגות שונות. הכותרות מסומנות ע"י 6ם..1ת משולבות בגוף המסמך (ה-ץ08פ), והן יוצגו על המסך (בניגוד לכותרת מסוג ₪616 שהוזכרה לעיל). אם אנו רוצים שמשפט מסויים יוצג ככותרת, כלומר יודגש ע"י תוכנת הלקוח, למשל ע"י כתב חזק יותר או כתב גדול יותר, נתחום את המשפט בין שני חלקי תגית מסוג ג. <1/>זוהי כותרת משנה מס' 1 <1> י'רורווויוויווייי.. די''יוויוווויוויי. המשפט "זוהי כותרת משנה מס' 1" יודגש ככותרת משנה מדרגה ראשונה. המשפט "זוהי כותרת משנה מס' 2" יודגש באופן אחר (או באותו אופן, ע"י תוכנות לקוח שאינן מבחינות בין הדרגות השונות של הכותרות) ככותרת משנה מדרגה שניה. 7 התגית עפ 31 התגית ק ₪ //3כי7//כיעיכ<, /ו4גכי /שי9? 26 ]דנז מו תגית "פתוחה" זו גורמת לשתילת שורה חדשה במקום בו היא מופיעה. ניתן להשתמש בה לשתי מטרות: א. "שבירת" שורה למספר חלקים. <זס>מה העניינים ?<זס>מה נשמע<:פ>שלום השורה דלעיל תוצג על המסך כך: שלום מה נשמע מה העניינים ? ב. שתילת שורות ריקות במסמך. אין הנחתום <וט0> <נס> מעיד על עיסתו הקטע דלעיל יוצג על המסך כך: אין הנחתום מעיד על עיסתו כאשר משתמשים בתגית 6זן אפשר לשתול שורות ריקות ע"י השארת שורות רווחים במסמך עצמו, ואין צורך להשתמש גם בתגית <:פ>. אולם, כאשר לא משתמשים בתגית 6זק, תוכנות הלקוח מתעלמות משורות ריקות במסמך. במצב כזה יש לשתול תגיות <> במקומן של שורות הרווחים הרצויות. תגית "סגורה" זו משווה לקטע שאליו היא מתייחסת צורה של פיסקה, המופרדת מן הקטעים אשר לפניה ואחריה. .... בכך סיימנו את הדיון בנושא הראשון, ונעבור לנושא השני. <ס> זהו הנושא השני, טרחנו רבות בכתיבתו כפיסקה כי לא ידענו שאפשר פשוט לסמן אותו כפיסקה עם התגית 2 <> ..... וכעת נעבור לנושא השלישי.. 0 הקטע התחום בין חלקי התגית ק, יוצג על-גבי המסך כפיסקה, המופרדת מהשורה שכתובה מעליה ומהשורה שכתובה תחתיה. % פיק //כועוכת,. //6א5י 0 זז ישן תגיות אלה משמשות ליצירת רשימת הגדרות. ברשימת הגדרות ְשתמש כאשר אנו רוצים לפרט מספר נושאים, ולכל נושא וש כותרת ופיסקה המתארת אותו. לדוגמה, מורה שרוצה לתאר את התלמידים בכיתתה, יכולה להשתמש במבנה של רשימת הגדרות: הנושאים הינם התלמידים, הכותרת תהיה שמו של התלמיד, והפיסקה תפרט את גילו של הילד, תחביביו וכו'. 8 התגיות )0 ,60 ,01 השימוש בתגיות היוצרות רשימת הגדרות נעשה באופן הבא: את כל הרשימה תוחמים בין שני חלקי התגית הסגורה 61. כלומר, בתחילת הרשימה יופיע החלק הפותח של התגית <64, ובסוף הרשימה יופיע החלק הסוגר של התגית <01/>. את הכותרת של כל נושא אנו מציינים עם התגית הפתוחה ו6. כלומר, משמאל לכל כותרת תופיע התגית <06>. את הפיסקאות שמהוות הגדרות לנושאים השונים אנו מציינים עם התגית הפתוחה 66. כלומר, בתחילת כל פיסקת הגדרה תופיע התגית <06>. אנו רוצים לפרט את בעלי החיים האהובים עלינו, תוך הסבר קצר על כל בעל-חיים. נעשה זאת בעזרת רשימת הגדרות באופן הבא: החיות האהובות עלי הן: <|1> תנין <1> התנין הוא חיה ידידותית, ואני אוהב אותו <0[> כי תמיד אופף אותו מסתורין - האם הוא יותר ארוך או וותר ירוק. אנטילופה 5 האנטילופה היא חיה עדינה ואצילית <00> היא שקטה, ונעימה אל הבריות. אני אוהב אותה, כי היא מזכירה לי את ילדותי בכפר. >₪[< הקטע דלעיל יוצג על גבי המסך באופן הבא: החיות האהובות עלי הן: תנין התנין הוא חיה ידידותית, ואני ה אוהב אותו תמיד אופף אותו מסתורין - האם הוא יותר ארוך או יותר ירוק. אנטילופה האנטילופה היא חיה עדינה ואצי היא שקטה, וגעימה אל הבריות. אני אוהב אותה, כי לית. היא מזכירה לי את ילדותי בכפר. 8 | | | | | | 93 התגיות זו ,01 ,וו ממ 7 שימו לב, ששתלנו תווי רווח רבים בין התגית 61 המציינת את הכותרת, לבין הכותרת עצמה (המילים "תנין" או "אנטילופה"). כמו כן נשתלו תווי רווחים משמאל למשפטים בפיסקאות ההגדרה. הדבר נעשה, כיוון שתוכנות הלקוח מבוססות על השפה האנגלית, ולולא היינו שותלים תווי רווח, היו הכותרת והפיסקאות מוצמדות לשמאל במקום לימין, והרשימה היתה נראית כך: תנין התנין הוא חיה ידידותית ואני אוהב אותו כי תמיד אופף אותו מסתורין - האם הוא יותר ארוך או יותר ירוק. אנטילופה האנטילופה היא חיה עדינה ואצילית. היא שקטה, ונעימה אל הבריות. אני אוהב אותה, כי היא מזכירה לי את ילדותי בכפר. תגיות אלה משמשות ליצירת רשימה רגילה. רשימה רגילה היא רצף של פריטים המופרדים זה מזה. ההפרדה יכולה להיעשות באמצעות מספר סידורי, באמצעות סימן מיוחד או באמצעות ריווח כלשהו בין הפריטים. יש מספר סוגים של רשימות רגילות: זו6 ,01 ,1ט. לכל אחד מהסוגים הללו יש תגית המייחדת אותו. יצירת מבנה של רשימה רגילה נעשית באופן הבא: כל הקטע שמהווה רשימה ייתחם בין שני חלקי התגית המציינת את סוג הרשימה. ברשימה מסוג 1ט : החלק הפותח של התגית <[ט> ייכתב בתחילת הקטע, והחלק הסוגר של התגית <ט/> ייכתב בסופו. [גפירושו 1.8% 66160זסת!1, כלומר, רשימה לא סדורה. ברשימה מסוג 01 : החלק הפותח של התגית <[0> ייכתב בתחילת הקטע, והחלק הסוגר של התגית <01/> ייכתב בסופו. 01 פירושו 1.186 2266100 , כלומר, רשימה סדורה, שבה הפריטים ממוספרים. ברשימה מסוג 611: החלק הפותח של התגית <:זו4> ייכתב בתחילת הקטע, והחלק הסוגר של התגית <:41/> ייכתב בסופו. הפריטים השונים ברשימה (בכל סוגי הרשימות הרגילות שתוארו לעיל) וסומנו באמצעות התגית הפתוחה 11. כלומר, בתחילת כל פריט תכתב התגית. 5% החדהה -- /ופכיק /כעיכ<. ש6כי ילל 265 זז ב 1 רשימה רגילה לא סדורה מסוג ו 2 רשימה רגילה סדורה מסוג [0 > ברשימה כזו יופיעו הפריטים על המסך, כשהם מופרדים זה מזה באמצעות סימן מיוחד. החיות האהובות עלי הן: <> 86 ק<ן1> 6 <ג[> םסו[ <ו[> <> הקטע דלעיל יוצג על המסך כך: החיות האהובות עלי הן: 86 * 6 * סו[ * לתוכנות הלקוח השונות יש דרכים שונות לסימון האברים ברשימה. בדוגמה לעיל הסימון המפריד הוא *, אך ישנם סוגים שונים של סימונים אפשריים. שימו לב, שכתבנו את פרטי הרשימה באנגלית ולא בעברית. מכיוון ששפת ,1111 מבוססת על השפה האנגלית, הסימנים המפרידים בין הפריטים ברשימה יוצגו תמיד משמאל לפריטים. לכן, לא כדאי להשתמש ברשימה מסוג זה בעת כתיבת מסמכים בעברית. לו היינו כותבים את פרטי הרשימה בעברית, היתה הרשימה מוצגת על-גבי המסך כך: תנין* אנטילופה* אריה* ברשימה כזו יופיעו הפריטים על המסך, כשהם מופרדים זה מזה באמצעות מספרים סידוריים. התחביבים שלי הם: <0> 858 %6ס1 <ן|> קמום1] <ו[> 5 08) 185010060 010 <ו[> <0> הקטע דלעיל יוצג על המסך באופן הבא: התחביבים שלי הם: 5 6טסן .1 שמוח .2 5 68 35310060] 016 .3 כמו ברשימה מסוג 1ט, גם ברשימה ממוספרת לא כדאי להשתמש בעת כתיבה בעברית, כיוון שהמיספור יופיע משמאל לפריטים במקום 3 רשימה רגילה של פרטים קצרים מסוג זו איור 10: שימוש בסוגים שונים של רשימות. המקור (66זטס5) של קובץ זה נמצא בפרק 11, דוגמה 10. 0 יכ א 26 /'2/3 6 ץו/ררזן המשא מימינם. לו היו הפריטים ברשימה זו כתובים בעברית, היתה הרשימה מוצגת על גבי המסך באופן הבא: התחביבים שלי הם: : שירי אהבה .1 דייג .2 ספלי תה עתיקים .3 סוג זה של רשימה מתאים לסידור פריטים רבים, שאורך כל אחד מהם לא יותר מ-20 תוים. הילדים בכיתתי הם: <זו0> שפרה א. <ו[> זוהר<ו[> אורן<ו1> יריב<ו1> רקפת<:נ[> שפרה ב.<:ו1> עלי<11> <01/> חלק מתוכנות הלקוח יציגו את השמות כשהם כתובים זה אחר זה, וחלק מתוכנות הלקוח יציגו את השמות בעמודות, למשל כך: הילדים בכיתתי הם: רקפת שפרה א. שפרה ב. זוהר עלי אורן יריב כ₪ש====== 18/60 881 1ה' ! - 8810 8808 מ :560 ב=ששטשטשם :(118% תס1פסגת861+1) עטם סם סתהש 1 סבתם 5טת1ת₪ 6שתסם 6 6110 עס1סס 108 הססם 11%6 1 2006 עַספּהס ,0034 8 8'סך1 6מטסאסם 108 במם 6 .1 1806סססת0 סההט משסת% 060מעת6ט6 ,611 1 8נתם 6ת1ת0621 ת1 סתגסס סם 6'8ק6תםס .סמנגסס :(1180 662606עסתט) עטמ סס ממחבש 1 86ג₪ פסת1תם פחסם "6 6 :(1150 6626₪מ0ס) עטמ סם מחבש 1 656 פ5סת1תם שמסם 1. 6 2. 6 77 0 התגית זת > % יכ / יכ //4:כי //י0? 2062 11 0-3 0 ו | מל סוק שר 95 ל שיבוץ תגית "פתוחה" זו במסמך גורם להופעת קו אופקי לרוחב המסך. שימו לב לקו היפה שעומד להופיע כאן <ת> נכון שזה היה קו יפה? הקטע דלעיל יוצג על-גבי המסך באופן הבא: שימו לב לקו היפה שעומד להופיע כאן נכון שזה היה קו יפה? לתגית זג ניתן להוסיף מספר משתנים, הקובעים את גודלו ואת מיקומו של הקו שיוצג על המסך: א. המשתנה 51426 - לקביעת עוביו של הקו. שתילת התגית זם בצורה זו <"5126="9 זת> תגרום להופעת קו עבה יחסית, בעוד ששתילת התגית בצורה זו <"8126="2 זו[> תגרום להופעת קו דק יחסית. ב. המשתנה ואו - לקביעת אורכו של הקו. אם לא מציינים כלל משתנה זה, יוצג הקו האופקי לרוחב כל המסך. בעזרת המשתנה מ160ש אפשר לקבוע את אורך הקו בפיקסלים או באחוזים יחסית לגודל המסך. <"10="50צו זת> על המסך יופיע קו שאורכו 50 פיקסלים. <"50%"=ז10/ זת> על המסך יופיע קו שאורכו 50% מאורך המסך. ג. המשתנה ת8ַ1ג לקביעת מיקומו של הקו ברוחב המסך. למשתנה זה אפשר לתת את הערכים )166, 81 או ז16ח06. השימוש במשתנה 8118 נעשה כאשר מציינים גם את המשתנה תו1ש, כיוון שקוים שאורכם כאורך כל המסך לא יכולים להיות ממוקמים במקומות שונים. אם לא מציינים כלל את המשתנה ח81:8, יופיעו הקוים באמצע המסך. 1. <")61]"=ח31!8 "5126="1600 זת> קו שאורכו 16% מאורך המסך, והוא מוצמד לצידו השמאלי של המסך. 2. <"ז8ת"=ח3118 "5126="200 זם> קו שאורכו 200 פיקסלים, והוא מוצמד לצידו הימני של המסך. 3. <"ז10ת06"=ח4!18 "5126="70 זת> קו שאורכו 70 פיקסלים, והוא מופיע באמצע המסך. שימו לב, שבמקרה האחרון, למעשה, לא היינו צריכים לציין את המשתנה "107מ81180="06, כיוון שעל פי ברירת המחדל של תוכנות הלקוח היה הקו מוצג בכל מקרה באמצע המסך. איור 11: שימוש בסוגים שונים של קווים אופקים המקור (6סזטס5) של קובץ זה נמצא בפרק וו, דוגמה ו1. 1 התגיות 1, 50008 6 2 התגית "6606 הד /שפפיק /כ-עיכת לכי 23/9 265 [דנז ₪ | בבש 8(60| 881 זה | - 8810 8808 686 87887888 ]01 :6156808 1 ב | ןי יר | וי ]| ?שא קו רגיל בחכל:ת קו שטעוביו 5 קו שעוב'ו 3 ו 5 מנוקל ה קו שאורכו 46 ם!קסל:ט, עוב:ו 7, ותוא מוצמד לימון הטסד מספר תגיות סגורות, הגורמות להדגשת הטקסט התחום בין חלקיהן. א. הדגשה <הח6/> <ות6> ב. הדגשה חזקה יותר <2ת0סזו5/> <פחסזו5> ג. כתיבה באותיות נטויות (1181108) = <ו/> <ו> התגיות <ות6> |-<>חסזוצ> יכולות להתפרש באופנים שונים ע"י תוכנות הלקוח השונות. למשל, הטקסט המודגש ע"י התגית <תת>>, יוצג באותיות עבות בתוכנת לקוח אחת, ובכתב נטוי בתוכנת לקוח שניה. אני סתם טקסט רגיל <:ת6/> ואני טקסט מודגש <וז6> <5ח0זז5/> גם אני, לשמחתי, טקסט מודגש <8ח0ז!>> .. <> ואילו אני, שומו שמיים, טקסט באותיות נטויות <1>... המילים "ואני טקסט מודגש" ו-"גם אני, לשמחתי, טקסט מודגש" יופיעו על המסך כשהן מודגשות באופן כלשהו יחסית למילים "אני סתם טקסט רגיל". המילים "ואילו אני, שומו שמיים, טקסט באותיות נטויות" יופיעו בכתב נטוי (181105). תגית "סגורה" זו גורמת להופעת הטקסט או התמונה התחומים בין חלקיה במרכז העמוד. שלום רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החום <6ת06/> אל חלוני<ז0מ60> הקטע דלעיל יוצג על-גבי המסך באופן הבא: שלום רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני 2% מ ליק /כ-עיכ./ //6גכי /י3? 2062 ]איז בר 3 התגית )ם10 תגית "סגורה" זו גורמת לשינוי גודל הגופן בו יוצג הטקסט התחום בין חלקיה. לתגית זחס1 נלווה תמיד המשתנה 26ו8, שערכו נע בין 1 ל-7. ברירת המחדל לגודל הגופן היא 3. ניתן לגרום להופעת טקסט באותיות גדולות או קטנות יותר בשתי דרכים: א. ע"י מתן ערך מוחלט למשתנה 8126. <תס1 ... טקסט .... <"מספר בין 1 ל-5126="7 101> למשל, אם ניתן למשתנה 5126 את הערך 5, יופיעו האותיות בגודל 5 (גדולות יותר מהאותיות עפ"י ברירת המחדל). אם ניתן למשתנה 8126 את הערך 1, יופיעו האותיות בגודל 1 (קטנות יותר מהאותיות בברירת המחדל). ב. ע"י מתן ערך יחסי למשתנה 5:26. כלומר, ערכו של המשתנה יהיה "מספר+" או "מספר-", וגודל הכתב יחושב יחסית לברירת המחדל. למשל, אם ניתן למשתנה 5126 את הערך "3+" יופיע הגופן באותיות הגדולות ב-3 רמות מאשר גודל האותיות בברירת המחדל. אם ניתן למשתנה 5426 את הערך "2-", יופיע הגופן באותיות הקטנות ב-2 רמות מאשר גודל האותיות בברירת המחדל. אם אשכחך ת0/> ירושלים <"5126="7 1מס)> תשכח ימיני. המילים "אם אשכחך ו-"תשכח ימיני" יוצגו על המסך באותיות בגודל רגיל, כמו כל שאר האותיות באותו מסמך. המילה "ירושלים" תוצג באותיות גדולות יותר. במקרה זה, כיוון שבחרנו בגודל 7, תוצג המילה ירושלים באותיות הגדולות ביותר שמאפשרת תוכנת הלקוח. 4 תגיות באותיות אנגליות ניתן לציין את שם התגית באותיות אנגליות קטנות (פספפּסזסשוס1) או גדולות ובאותיות אנגליות באותיות אנגליות גדולות (45₪ 6אתקק)). למשל, התגית 4 , המסמנת הצבעה, יכולה להכתב כך: . קטנות <8/> <94> או כך: <4/> <> פיק /כיעיכ<. 554 29 262 ז)רדנן השעש 0. דגשים בנוגע לשילוב עברית במסמכי ,ואוד 1 כתיבת מסמכי טקסט בעברית תוך שימוש בתגית 6זק בבואנו לדון בכתיבת מסמכי, ]א1111 בעברית, נפריד בין שני סוגים של מסמכים: "מסמכי טקסט" ו"מסמכי תפריט". "מסמכי טקסט" הם מסמכים המכילים קטעי טקסט ארוכים, כדוגמת המסמך שאתם קוראים ברגע זה ממש. "מסמכי תפריט" הם תפריטי 11 , אשר כל תוכנם הוא רשימת הצבעות למסמכים אחרים. כאשר כותבים בעברית "מסמך טקסט", מומלץ לתחום את הטקסט העברי בתגית 6זק. כלומר, חלקה הפותח של התגית (<6זק>) צריך להופיע בתחילת הטקסט העברי, וחלקה הסוגר של התגית (<6זק/>) צריך להופיע בסיום הטקסט העברי. אם כותבים מסמך ,1א11 שכולו בשפה העברית, החלק הפותח של התגית 6זק יופיע בתחילת גוף המסמך (כלומר, מייד אחרי החלק הפותח של התגית ץ0ם), וחלקה הסוגר של התגית 6זק יופיע בסוף גוף המסמך (כלומר, ליד החלק הסוגר של התגית ץ4סט). כמו שנאמר בסעיף 9.5 לעיל, אחת מהשפעותיה של התגית 6זק היא מעבר למצב של גופן קבוע (זםס] 60א8₪). במצב זה כל התווים תופסים אותו מקום על-גבי המסך. כלומר, גם לתווים כמו רווח (%ת18ס) מוקצה מקום קבוע. ללא התגית 6זק, המצב הוא של גופן יחסי (זחס] [4תסוהסקסזק), כלומר, תווים "צרים" יתפסו פחות מקום על המסך מאשר תווים "רחבים". פרוש הדבר הוא, שרצף של 10 רווחים יתפוס פחות מקום על המסך מאשר רצף של 10 אותיות. בעת כתיבת מסמך ,אד בעברית, אנו שותלים בכל שורה תווי רווח רבים משמאל, כיוון שאנו רוצים לגרום לטקסט להיות מוצמד לצידו הימני של המסך. חשוב שתווי רווח אלה יתפסו מקום קבוע על המסך, כדי שהטקסט אכן יוצמד לימין. לכן עלינו לעבור באמצעות התגית 6זק למצב של פונט קבוע. ברצוני לכתוב מסמך ,1171 בעברית, המכיל את השיר האהוב: יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן. הוא טפס על העץ אפרוחים חפש. אוי ואבוי לו לשובב חור גדול במכנסיו. הוא טפס על העץ אפרוחים חפש. בתוך המסמך, על הקטע דלעיל להכתב כך: <6זק> יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן. הוא טפס על העץ אפרוחים חפש. אוי ואבוי לו לשובב חור גדול במכנסיו. הוא טפס על העץ אפרוחים חפש. <שזק/> ו ₪8 /ו3כיק //כ.עיכ. //4גכי שיל 262 ]ואד ב שימו לב, שנשתלו תווי רווחים רבים משמאל לכל אחת משורות הטקסט. כיוון שהשתמשנו בתגית 6זס, יוצגו תווי הרווחים הללו על המסך בדיוק כפי שהם מופיעים במסמך, והכיתוב העברי יוצמד לשוליים הימניים של העמוד. לולא היינו משתמשים בתגית 6זק, תוכנת הלקוח היתה במצב של גופן יחסי, בו תווי הרווחים היו תופסים פחות מקום על המסך. הכיתוב העברי היה במקרה זה מופיע על המסך כאשר כל שורה מתחילה בעמודה שונה (ההצגה המדוייקת תלויה בתוכנת הלקוח בה משתמשים): יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן. הוא טפס על העץ אפרוחים חפש. אוי ואבוי לו לשובב חור גדול במכנסיו. הוא טפס על העץ אפרוחים חפש. כאשר כותבים מסמך ,11א111 באנגלית, רצוי לא להשתמש בתגית 6ק. זאת כיוון, ‏ שבכתיבה באנגלית אין צורך להקפיד על תוי רווחים משמאל, וכתב בגופן יחסי מוצג יפה יותר על-גבי המסך. יש לזכור, כי ללא התגית 6זק לא מוצגים תווי השורה החדשה שנשתלו בטקסט. לכן, כאשר כותבים באנגלית ללא התגית 6זק, כדי שהשורות יופרדו זו מזו כהלכה, יש לנקוט אחת משתי הדרכים הבאות: א. לתחום כל פסקה בין שני חלקי התגית <כ>. תגית זו, גורמת להצגת הטקסט כפסקה, ושומרת על ההפרדה בין השורות. או ב. להפריד בין השורות באמצעות שתילת התגית <זס> בסופה של כל שורה. אב 2 ₪3>-= ה68ם - 08701 0861 8 זפ אה זאו 801 8 (56706 7) א 1 איור 12: [וחות. ב | צי/ /; קוות ו שימוש בתגית 6זק להצגת | | קש |( ספרצק ל תפריטים בעברית. המקור (6סזטס5) של קובץ זה נמצא בפרק 11, דוגמה 12. ' מודע ברש -.55.... דש ות - חדנטות.. חדג > חזטות ח 2 עימוד "מסמכי תפריט" בעברית בעזרת התגית 6 1 המשתנה ווח בשימוש בטבלאות 2 התגיות 6 ,) יק /כיעיכ 256 יל 226 ]רד מא כאשר כותבים תפריטי, ]א1171 בעברית, מומלץ להשתמש בתגית 8016ו. תגית זו משמשת ליצירת מבנה של טבלה, אולם ניתן להשתמש בה גם לצורכי עימוד טקסט לימין המסך. לכתיבת תפריטים בעברית באמצעות התגית 18016 יש שני יתרונות חשובים: א. כאשר משתמשים ב-1856 אין צורך בתגית 6זק. לפיכך, המסמך מוצג על המסך ב"פונט יחסי". הצגה זו נראית טוב יותר מאשר הצגה ב-"פונט קבוע" (התגית 6זק גורמת למעבר ל"פונט קבוע"). ב. גורמי הקישור מוצגים על המסך כאשר קו מתוח מתחתם. כאשר כותבים תפריט בעברית תוך שימוש ב-6זק, נמתחים אותם קוים לרוחב כל המסך. אם כותבים תפריט בעברית תוך שימוש ב-1806, נמתחים הקוים מתחת לגורמי הקישור בלבד. מדוע לא כדאי להשתמש בתגית 9016 גם לכתיבת מסמכי טקסט? התגית ‏ 180 נועדה במקור ליצירת טבלאות. מסמכי תפריט בנויים משורות המעומדות זו תחת זו כדוגמת עמודות בטבלה. כפי שיוסבר מייד, כדי שהתפריט יעומד כהלכה, יש להפריד בין שורות התפריט באמצעות תגיות נוספות. פעולות העימוד והפרדת השורות אינן נוחות לשימוש כאשר מדובר ברצף טקסט ארוך. כתיבת תפריט ,.חא31 באמצעות התגית 9016) נעשית באופן הבא: <"10]1="9000או 8016]> <קגזשסת "תק ת"=ח8118 10><)> <ז3<>0/>מסמך א' <"כתובת של המסמך הראשון שאליו מצביעים"=]6זת 8> <8<>0/>מסמך ב' <"כתובת של המסמך השני שאליו מצביעים"=)6זת 8> <זו/><1)/> <4016)/> המילים "מסמך א'" ו"מסמך ב'" הן גורמי קישור למסמכים שאליהם מצביע התפריט. התפריט יוצג על המסך כך (כאשר הפריטים בו מוצמדים לימין): מסמך א' מסמך ב' המשתנה מ160שי שנלווה לתגית 9916 קובע את רוחב הטבלה שתוצג. בדוגמה לעיל נוצרת טבלה שרוחבה 90% מרוחב המסך. כך מעומדים רכיבי הטבלה בימין המסך. לולא היינו מציינים ארגומנט זה, היה רוחב הטבלה כגודל האלמנטים שבתוכה ("מסמך א'" "מסמך ב'") במקרה זה היתה נוצרת טבלה קטנה, המוצמדת לשמאל העמוד. התגית ₪ מציינת שורה בטבלה (שסז ₪8516). זוהי תגית סגורה. התגית 8 מציינת נתונים בתוך תאי הטבלה (04/9 8016]). גם זו תגית סגורה. לתגית 14 מצורף המשתנה מ418 שערכו "זתִפַ". פרוש הדבר הוא, שהמלל בתוך תאי הטבלה יוצמד לימין התאים. 42% 8 עלוק /כעיב< ו6גכי ילל 265 זואידון ה 3 המשתנה קגזאוסת 4 שילוב תמונה בתוך טבלה המשתנה קגזשסת גורם לכך שהשורות בתוך תא הטבלה יישמרו במבנה המקורי שהוגדר להן, גם אם המסך עצמו נעשה קטן יותר. לולא היינו מציינים משתנה זה, היו תוכנות הלקוח "חותכות" שורות ארוכות כאשר המסך נעשה קטן יותר. לדוגמא: השורה הבאה מוצגת כעת כולה בתוך המסך: סתם שורה ארוכה לדוגמא***סתם שורה ארוכה לדוגמא***סתם שורה ארוכה לו היתה שורה זו בתוך תא בטבלה, וגודל המסך היה קטן יותר, היתה תוכנת הלקוח "חותכת" את הקצה הימני של השורה, ומציגה את השורה כך: מה***סתם שורה ארוכה לדוגמא***סתם שורה ארוכה לדוגמא, סתם שורה ארוכה לדוג ה"חיתוך" נעשה דוקא על הקצה הימני, כיוון שתוכנות הלקוח כולן בנויות במתכונת השפה האנגלית, והן סורקות את הכתוב משמאל לימין. אם רוצים להוסיף תמונה קטנה בצידו של כל פריט בתפריט, הדבר נעשה באופן הבא: <"11="9090/ו 14016> <סגזאוסת "זתפת"=81188 0)><)> <3/>מסמך א' <"כתובת של המסמך שאליו מצביעים"=)6זת 9> <570="0106081[.01].811<>0 שות1> <3/>מסמך ב'<"כתובת של המסמך שאליו מצביעים"=)6זון 3> <1ס><"211. [570="0106081 8ום1> <)/><1)/> <30)/> התפריט יוצג על המסך כך: * מסמך א' * מסמך ב' במקום הסימן * תופיע על המסמך התמונה שאת שמה ציינו (בדוגמה שלעיל התמונה היא ]1060811.81ס). אם אנו רוצים שהתמונה תופיע במרחק מה מהמלל שלידה, ניתן להוסיף לתגית קָנחוּ את המשתנה 6ס308ת, שערכו הוא המרחק של התמונה מהמלל. לו היינו מוסיפים את המשתנה 152806 לתמונות בטבלה שלעיל, למשל כך: <")1. |06081[ס"=316 "150806="20 קותו> היה התפריט מוצג על המסך באופן הבא: * מסמך א' * מסמך ב' איור 13: שימוש בתגית 18516 להצגת תפריט בעברית. המקור (6סזטס5) של קובץ זה נמצא בפרק 1ו, דוגמה 13 5 כתיבת תפריטים בהם הפריטים מכילים מספר שורות 43 מספר כללים לכתיבת עברית במסמכי [מחאת הד //9פיק /כיעיכ. /ש6פכי 23 6 זואדנז מ 11 ל ו 8 0800186 מ א 5 ו 5 ] א | | 2 -- - בב 0הו ₪ היד | 0 [הת%ח. ב ו ויו :0 ] 6 | זו 1 ] 90 8% |[ גה | ]9017 א[ ו מסמד א' מטמד ב3 מסמד ג מטמד דר ניתן לכתוב תפריטים שבהם הפריטים מכילים מספר שורות. הדבר נעשה תוך שימוש בתגית <פ>, היוצרת הפרדה בין פריט לפריט, כאשר השורות בתוך כל פריט מופרדות זו מזו באמצעות התגית <זס>. <"1011="900%/ו 1]8016> <סבזאוסת "ותש ת"=ם8118 0)><ז]> <3/>מסמך א'<"כתובת של המסמך שאליו מצביעים"=)6זת 9> <זס><"816="010608[[.011 8ות1> <> עוד שורה שקשורה למסמך אי <5> ועוד שורה שקשורה למסמך אי <3/> מסמך ב'<"כתובת של המסמך שאליו מצביעים"=]6זת 3><ק> <1ס><")1. [106081פ"=576 קומו> <ס>עוד שורה שקשורה למסמך בי <פ> ועוד שורה שקשורה למסמך ב' >/)6<>/< >/)4016< שפת ,11א111 וגם תוכנות הלקוח השונות מבוססות על השפה האנגלית. כאשר אנו כותבים מסמכי ,1111 בעברית, או כאשר אנו משלבים טקסט כלשהו בעברית בתוך מסמך.1/א111 באנגלית, יש להקפיד על הכללים הבאים: א. יש להשתמש בכל התגיות ה"סגורות" באופן הבא: החלק הפותח של התגית (<שם תגית>) חייב להופיע משמאל לקטע המסמך שאליו מתייחסת התגית. החלק הסוגר של התגית (<שם-תגית/+) חייב להופיע מימין לקטע המסמך שאליו מתייחסת התגית. 2% 65 ) //53יק /כיעיכ<. /ש6גכי 290 262 זואדות ' ב. יש להשתמש בכל התגיות ה"פתוחות" באופן הבא: התגית (<שם תגית+) חייבת להופיע משמאל לקטע המסמך אליו היא מתייחסת. ג. יש לזכור, כי תוכנת הלקוח 161568426 יכולה להציג כהלכה תווים עבריים רק אם מתקינים עימה גופן עברי. הגופן העברי נמצא באתר ה-ק8 של מערכת סנונית, בכתובת הבאה: )טק /12.1א.זותטת8. [ שששי//:קת ד. רצוי להוסיף בחלק הראש של המסמך (1686) את השורה הבאה, תוך הקפדה על אותיות אנגלות גדולות וקטנות: <"6081861="150-8859-9 "[ותזת/א16"=)חס)תס6 "6קץ1-זת6ותס)"=טוטף6 קוו גוסו> התגית וח מספקת לתוכנת הלקוח נתונים שונים על המסמך, וביניהם גם נתונים על מיקום תגי הגופן העברי אשר ייטען עם המסמך. התגית 66 שייכת לגרסה 3.0 של שפת , זאד יק /כ-עיכ. :כ יכ 2262 ]רדנ מו 1. קבצי מקורות (665ז500) של האיורים דוגמה מס' 1 <[חזזו[> <680> <"6081861="150-8859-9 "[011ם/)א1=")6ת16מ60 "6קץ1-1ת6זתס0)"=טנטף6 קת 618חז> <16ו/>צילום מסך מס' 1 - תמונה בתוך טקסט והמשתנה )11016<41> <1640/> <ע000> <6זק> זהו הדג החביב עלי - <")570="1158/11502.81 8ות1> אכן, זה היה הדג החביב עלי ... זהו עוד אחד מדגי הנוי האהובים - <"*** 0 ₪9 *** "=][ "211 3ת570="118/15 פוח1> מי שמביט בו דרך תוכנת לקוח טקסטואלית, יוכל לראות במקומו את רצף התוים הנפלא הבא: ***00600)()*** <6זק/> <ץ000/> <[גזזת/> דוגמה מס' 2 <|תזזת> >[680< <"02780)="180-8859-9 "1111ם/0א1="]6ת6)ת60 "6קץ 7-)ת6ומס<)"=טנטף6 קוות 618ז> <6ווו/>תמונת מסך מס' 2 - תמונות כגורם קישור <106)> >/1080< <ץ000> <6זק> כדי לשמוע את קולו של הדג הנחמד, אנא הקש כאן - <11"<>/8ק. 60תט570="8118/50 קנת516="8115/11804.21]"<>1 קמת1><"ט8.ם1//01065/115.ס8. ו(טת. [ ששע//:קזות"=]6זת 8> כדי לראות את הדגים בגדול - <211"<>/3. 570="2118/0121188 קות811"<>1. 188 510="2118/28 קותו><"211. ם12118ס/80.11/8115. נוטם. 1 אועו//:כזם"=61ז] 8> כדי לקרוא מידע מרתק על תולדות חייו של הדג - <"211. ח2119/5070101 "=810 קותו><"11ק. 2115/1185 "=810 קותו><" [מתזת. תו /+80.11/1150/607018.ג(טם. 1 וצע'//:קזז" =61 > <6זק/> <ץ000/> <[חזוו/> ו ה שש 0 /כיכ. אכ 20/0 202 ]זואידזן דוגמה מס' 3 <תזת> <680[> <"6004156)="150-8859-9 "1ז1ת/1א16"=זח60016 "שקץ1-1ם16ת0)"=ץנטף6 קוות 608ווז> <6זוו/>צילום מסך מס' 3 - תמונה 110016=ח8118 <1106> <080/> <ץ000> <6זק> ואגב שיחתנו אודות חתולים - אולי משהו קרה לחתול ??? <10616מ41180="1 "]0="8118/0111081.81ז8 שהז1> דוגמה מס' 4 <|וון> >680< <"609150]="180-8859-9 "[הת/א6)"=)ת6וה60 "6קץ 1 -1ת16תס0)"=ץוטף6 קוום 68מ1> <6/>צילום מסך מס' 4 000=ם4118, ותסזוסט=ח11016<8112> >/[1680< <ץ000> <6זק> מישהו קצת עצוב ... <"קס)"=ח8118 "]586.81 570="8118/1806 שוחן> ואולי אפילו מודאג ... <"מזסזוספ"=ח8[12 "211.זסאו 115/1206ק"=510 קוח1> <6זק/> <ץ000/> <[מזזו/> אק יכ 256 239 220 דד מש דוגמה מס' 5 <[תנות> <7680> <"0081861="150-8859-9 "[מ1זם/)אס)"=]ח10ת60 "6כץ1-1ת16הס)"=טנטף6 קזום בו6חז> <16/>צילום מסך מס' 5 - זנק 016<81180=[66> >/[1630< <ץ₪000> <6זק> בביקורם במוזיאון התרשמו התיירים ממונה ליזה <"זשת"=ח2ק411 "ז8[154.01ת10ת/115ק"=510 קחז1> דוגמה מס' 6 <[תזזו> >640< <"81861="180-8859-9ת0 "[111/)א0)"=]ת16ת60 "6קץ 1-)ם6)תס<)"=ץנטף6 קזות 618מז> <6וג/>צילום מסך מס' 6 - 66[=ת4[18 + 50806,/50806ת<1016)> >/690< ש..התהנבקבבת"ןךן")")7/ּ ּ‏ ע התש ' 0000000000 קנבב ה7/79₪/0₪₪/]/ָץ!ְ₪ָוו)++++וו הס ' 00000000 ינייסוח מס סיטיסיס מ מוטיטי-סיט ני.כי סיט טייט טמ סי סים טס םס סי מים טי םי סטיי םי .טביט ם םג םמ םג םיב כ 8 |9ליק //כ-עיכ>, :5 ויל 02כנ- ז]דזז | דוגמה מס' 7 <וגת)ת> >[1680< <"6091861="150-8859-9 "11זם/א1="16ת16 60 "סקץ1-1ת16ת20)"=ץוטף6 קזזת 8ז6ו> <6ו0/>צילום מסך מס' 7 - זהפת=ח8118 + 506 ,806ק5ת<6וו1)> >/1080< <ץ000> <6זק> 1 .0ם 6זנססוק <"50806="20"080806="20 "זפה"=ח3118 "811 אספ]6="8115/81ז8 > 0 - דוגמה מס' 8 <|זות> >1680< <"0031801="180-8859-9 "[וחזת/)1="16ח16ת60 "סק 1-)ה16ת0"=צוטף6 .קוו ג61ה> <16ז₪/>צילום מסך מס' 8 - המשתנה ז66זספ<66> >/1680< <ץ000> <6זק> 2 | 9ליק//כיעיכ<, 56 2 2262 ]דנ מו <"001007="8 "11 התסה ק118/510פ"=516 !> <"001061="3 "118.811 -קות516="8118/51 קות1> <"001067="0 "61.11 כ2ם570="8188/81 פות1> <6זק/> <ץ000/> <[ותזו[/> דוגמה מס' 9 < [וחז[> <1640[> <"608186)="180-8859-9 "1111ם/]א1="]6ח16ת60 "6קץ 1-]ת6ותס<)"=טנטף6 קזות 614וח> <6/>צילום מסך מס' 9 - שימוש במשתנה 6תטסזפאסגט <1)16)> <0680/> <"]2118/0111081.01 "=0תט0ז040%2 7ץ000> <6זק> <"5126="7 1ח0]> אס דאמ חנדד 555 סד יד וזסנזק צתמע 2<5ת> <2ת/>!!!! פאדדס1ת א01055 835 4 ב /פליק /כ-עיכ<. 256 299 262 ]דנז ה דוגמה מס' 10 <1הזוו> <680[> <"6081561="150-8859-9 "[ב1/001א1="16ח16 60 "ססץ1-]חט)תס>)"=ץגטף6 קזות > <6ו₪ />צילום מסך מס' 10 - שימוש בסוגים שונים של רשימות <₪66> <1680/> <ץ000> <"5126="5 1ת0]> :0 מסוות46) עטט 0 זתבאו 1 1081 5פתנוז 5016 <1> 6 שוס]00 >00<1/'8 8 8006, 15+ 6 66 ג 36 זס[60 215 וסט 6און [ >) 6 .15 610601816 ]תע פטוסת% ץ006/קסט6 ,611או<00> .תוס [1ש66תסע 118 8תגח06/1 תו זהוסק סת 5'סזסתז <6> >< :(1181 0166166תט) עטמ 10 ותג א [ 11391 25 חוג!ז 506 <> >< 6 >< 6 >< >< :0 0106100) עטס 0 )תג 1 81 85ת1תז 506 <0> >< 6 >< 6 >/0< <חס)/> <ץ000/> <וחזז/> דוגמה מס'11 <[חזזת> >680< . , / <"6081561="180-8859-9 "[וחזת/)א6)"=]ת16ת00 "6ק'1-1תסותס-)"=ענטף6 קזות 68ח> <6!זנ/>צילום מסך מס' 11 - שימוש בסוגים שונים של קווים אופקיים <6!)₪> <1640/> <ץ000> / <6ק> <" +67 . ---. 2 > <> קו שעוביו 5 <"8126="5 זו[ ---.]. .דיג ו ה /כיכ>, 206/ /9י 220 ]רדנז ממש קו שעוביו 3 ואורכו 40% מגודל המסך <"16)1="4000ע "8126="3 זר[> קו שאורכו 46 פיקסלים, עוביו 7, והוא מוצמד לימין המסך <")תפת"=31150 "16!2="46עו "7 "=5126 זו> שתס)/> <6זק/> <ץ000/> <|מזוג/> דוגמה מס'12 <[ותזו> <680> <"681561="1850-8859-9 "0/20111א16"=)מ16ת60 "6קץ 1-1ת16ת0<)"=טוטף6 קזות 618> <16ז₪/>סנונית - מערכת מידע ברשת [שאאת דצ לחינוך ולהוראה (תפריט ראשי)<16ו11> <3680/> <ץ000> <זת> <1ת/>ברוך בואכם למערכת סנונית<1ת> <ק><"1].811מטח516="/8118/5 8מ11> <ק>דף זה מעודכן ל- 16.8.95 <"510="/8118/03160000%.811 קוח1> החודש ספרנו 6 מבקרים <"11ק.זסותטח/570="/2188 שות1> <6זק> <זת> <"[תזזת. ק[6ם/1תטת80.11/5. ג[טם.11תטם5//:כת"=61זת 8> <211"<>/8. ק510="/8115/61 פות1> הדרכה ומידע למשתמשים במערכת סנונית וברשת זא תמדא <"[וזת. או6ת-415ת/ש/10תטם40.11/5. ו[טם.1נמטת5//:ק1ות"=61זת 8> <11"<>/3. או0ח/510="/8115 8וח1> מה חדש במערכת סנונית <"01ת.00 שש6:ז160מטם40.11/5. נ[טת.1נתטם5//:כות"=61תת 8> <21]"<>/2. ש570="/8118/00016 8ות1> מאגרי מידע ברשת 1ם אא דא (עברית) <"]מזות.00 21151מ1/6מטת30.15. 1[טם.11תטם5//:כ1ות"=1סו 8> <811"<>/3. 2118 ת570="/8115/6 קות1> מאגרי מידע ברשת [םאתםדצן (אנגלית) <"]בת)ת. 1680618 נבסתגות/1תטם11/5.ס4. ו(טם.11תטת5//:כות"=61זת 8> <10.211"<>/3ם510="/8115/1 קחז1> מרכז ידע והעשרה למורים <"[ומ)ם. 0[6018תק/1מ₪ם11/5.סב. וט 11מטם5//:ק)1ם"=61זת 8> <ג/><"516="/8115/11801.011 8חז1> פרויקטים במסגרת מערכת המידע סנונית <"[ותזה. במ8ת05ה/.82מ1/805מטת80.11/5. ו(טם.11מטם5//:קז1ת"=]16 3> <3/><"ז21. בז510="/2118/80508 קוז!> נוער שוחר מדע <"|מז)ת.5זסק8ק 8ו6ת/1תטם80.1/5. ו[טת.]ותטם5//:קוות"=61זת 8> <211"<>/3. 510="/8115/065 קוז!> חדשות, אירועים ועיתונים מהארץ ומהעולם <"|וחז. סט )ותטת15תטם20.1/5. גְטת.11תטת5//:ק11ת"=161 > <><"81. 516="/8115/001 קח1> לוח המודעות של מערכת סנונית 0% 8 /ע9כיק //כ-עיכ<, /ש6אכי יל 202 זיז ב <"[תזזח.1811ת6 0101ת8ות/10תטת .80.115‏ [טם.11תטת5//:ק1ות"=61ז 3> <510="/81]5/611411.01]"<>/8 קות1> דואר אלקטרוני לתלמידים ולמורים ( 811 1א-5) <"[מזת. קט סשת 1ת0ה1/38תטם80.11/5. 1(טם.11תטם5//:כזם"=61זת > <60/5910005.011"<>/3ה/570="/8105 פַזו> | קבוצות דיון ורשימות תפוצה לתלמידים ולמורים <"[ומזת. 1/5010015תטת40.11/5. ג[טת.ז1תטת5//:קזזם"=161ת 8> <811"<>/8. 576="/9115/600 8ות1> בתי ספר ומוסדות חינוך ברשת זמאאתדאז <"|חזזת.6 ]ותטת6/5 )ותטם80.11/5.ו(טת.11תטת5//:קז1ם"=]6זם 8> <11"<>/8. חח8[18 2118/60 "=570 8ות!> 0%/ו סא 5אםת0 תד 15 זסאת - ד]אטא5 <"117חטם11:210/5. סג ו[טם. 1 1₪מטם%/80.11:8001. ו[טת. זנמטת5//:ק11ם"=61ז 8> <911"<>/3. 189ת/570="/8115 6וח1> חפש בתפריטי מערכת סנונית <"|ותזת.8ט - 10 6זתששנתטת80.11/5. ו(טם.11ת₪ת5//:ק1ום"=61זם > <5.811"<>/8 10 16חש/0="/8115ז8 פַותו> = כיתבו לסנונית באשר לשאלות, לבעיות ולקשיים בשימוש במערכת המידע <"[ותזת.1זט שוסת |נתטת1/8תטת1/5.ס1.8(טם.ז1מטת5//:ק1ות"=61זת > <₪5.811"<>/8 - 10 516="/9165/16 קָוחו> = כיתבו לסנונית על כתובות מעניינות ברשת <6זק/> <זת> <" ] א8/100100 86 הות1/הוסזם/11.ס4. ו(טם. 1נתטת5//:קוות"=61זת 3> <10ח4<>/00/><קהות8 "]81. אסט516="/8118/)001 פותו><ז10ת66> <ת> <"]ותזת.215 תץק1/00חטם1/5.סה. ו(טת. 11מטת5//:קות"=]6זת 8> 1 ופטטגת) עוסזט16] ,1995 ,88169 )הפמ עקס)<"2-"=8126 )חס)> <וחס)/>.10507/60 וחקת |[ <8/>. 16158161 <ץ000/> <ותו/> דוגמה מס' 13 <|וז)ו> >[6940< <"604156]="180-8859-9 "[הזם/א6)"=)ת16ת60 "6קץ1-1ח6וחס)"=טנטף6 קוות גו6ז> <6ו1ו/>דוגמה לתפריט בעברית המעומד באמצעות 81.8ד<1]6!> <640/> <ץ000> <קגשוסת 201 ה=ח8118 90%<>)1<>)6=ת)10שו 8016]> <"]זזת. [0]="600ז 8> <3|.211"<>0פ!כתטק/516="8185 "10 "=50806 קותו><ג/>מסמך אי <"1גתו6)="6002.0ז1] 8> <כ><")1ק.[4ס|כטק/510="8118 "10 "=50806 קַות8<>1/> מסמך בי <"[מז)ם.6]="6003ז] 48 <זס><"]1981.01כטק/0="8118ז5 "10 "=50806 8וזו><ג/>מסמך גי <"1גתז6)="6004.0זר 2 <81"<>0. 81פ1סטק/510="8118 "10 "=180806 8ותו><8/>מסמך די <4/)8016 <ץ4/000 <[מ2/01. 54 45 קוהילה הדחה חן יק /כיעיכ, /56כי /0י2/3 265 [לדנן המוסק 2. מדריך קצר למעבד התמלילים 01% (גרסה 2.0) פרק זה מהווה הסבר כללי על מעבד התמלילים 2.0 דא₪ד0. אנו ממליצים על השימוש בגרסה 2.0 של 7א01715) כיוון שגרסה זו היא "תוכנה חופשית" וכן היא פשוטה מאוד לשימוש. 1 כללי במעבד התמלילים 07871 ניתן לערוך טקסטים בעברית ובאנגלית. אפשר לעבור באמצע המסמך משפה לשפה, ואין צורך להחליט מראש באיזו שפה ברצוננו לכתוב. הקבצים נשמרים ב-012%71 כקבצי [80.. חשוב מאד לזכור: בתוכנות הלקוח (כגון 1618646 ,05416]/), מתחיל ייצוג האותיות העבריות במקום ה-224 בסדר ה-5011א, ואילו בקבצים הנוצרים במערכת ההפעלה 5 (למשל ע"י 7א075), מתחיל ייצוג האותיות העבריות במקום ה-128 בסדר ה-845611. משמעות הדבר היא, שללא המרה מ"עברית של 05" ל"עברית של תוכנות הלקוח", תציג תוכנת הלקוח על המסך תוים כלשהם שאינם אותיות עבריות. ההמרה מייצוג אותיות עבריות של 025 לייצוג האותיות העבריות של תוכנות הלקוח נעשית ע"י תוכנת ההמרה 025-8כ. הסבר מפורט יותר על תוכנה זו בסעיף 13.2 בהמשך. כדי שהתוכנית 2005-8 תמיר כהלכה את הקבצים שנכתוב, יש להמנע לחלוטין משימוש בפקודות הדגשה ומירכוז (פעולות אלה גורמות לשתילת תוים נוספים בטקסט, ותוים אלה אינם מומרים היטב). 2 איך נכנסים ל-015%1 ?| מגיעים לספריה בה שמורים קבצי ההפעלה של 07887 במחשב. אם קבצי ההפעלה נמצאים על דיסקט (כונן :4 או :8) יש לעבור לכונן הנכון. אם קבצי ההפעלה שמורים בכונן :6 יש להגיע לספריה המתאימה, לכתוב את המילה 21%7) ולהקיש זשוחם. 3 העבודה עם [א6 מייד עם הכניסה ל-7א075%), מופיע על המסך תפריט ראשי, ובו מספר פקודות שימושיות במיוחד (למשל שמירת קובץ, מחיקת קובץ, הדפסה ועוד). בהיותנו במצב של עריכת מסמך, ניתן תמיד לחזור לתפריט ראשי זה ע"י לחיצה על המקש 856. 4 כתיבת מסמך חדש כדי לכתוב מסמך חדש, נבחר באפשרות "התחל מסמך חדש" (מספר 4 ובחירת שם למסמך בתפריט הראשי). נקיש את המספר 4 ואז זשוחת, או נרד עם החץ עד שיופיע פס בהיר על השורה שבחרנו, ואז נקיש זסותם. על המסך תופיע כתובת, ובה נתבקש לבחור שם למסמך החדש. יש לבחור שם באנגלית, בצורה הבאה: אאא.6וחגת. 5% 8 עפכיק. //כרעכת. גי אי 2002 [ואידות בו 6וחגח - זהו שם כלשהו שנבחר. אסור לבחור שם שאורכו יותר מ-8 אותיות. אאא- זוהי סיומת שם הקובץ. קיימות מוסכמות לגבי סיומות של שמות קבצים. . - זוהי סיומת מקובלת לקובץ טקסט.: חחזת. - זוהי סיומת מקובלת למסמך , זאדז]. כאשר אנו כותבים מסמך ,ואד ב-7א075%, רצוי לשמור את המסמך תחילה עם סיומת %א1. או עם סיומת 40%, ולאחר ההמרה בתוכנת 8, לשמור את המסמך עם הסיומת חום. כך יישמרו שני עותקים של המסמך - האחד ב"עברית של 005" והשני ב"עברית של תוכנות הלקוח". לדוגמא - אנו כותבים ב-010%71 מסמך. ]111 בנושא כדורגל. תחילה נשמור את המסמך בשם 10015811.405. אח"כ נפעיל על המסמך את תוכנת ההמרה 025-8כ. המסמך לאחר ההמרה ייקרא מזזת.100/08[1 5 עבודה על מסמך "יש[" כדי לעבוד שוב על מסמך ישן, נבחר באפשרות "טען מסמך ישן מהכונן" (מסמך שכבר עבדנו (מספר 1 בתפריט), ונקיש את שם המסמך המבוקש. עליו פעם) 6 מעבר בין כתיבה בעברית כאשר אנו נכנסים למסמך (חדש או ישן, כפי שהוסבר לעיל), שפת הכתיבה לכתובה.באנגלות [פהפר *יההתחלתית היא עברית. ישנן שתי דרכים לעבור לכתיבה באנגלית, ומשתמשים בהן בהתאם לצורך: א. אם אנו באמצע משפט בעברית, וברצוננו לכתוב מספר מילים באנגלית, ואז לחזור שוב לעברית - יש ללחוץ על המקש 10ת. צורת הסמן תהפוך לחץ כפול קטן, והמילים ייכתבו באנגלית. כדי לחזור לעברית, יש ללחוץ שוב על המקש 10ת. לדוגמא, נשתמש בדרך זו לכתיבת המשפט הבא- הלהקה המפורסמת 064065 נקראת בעברית "החיפושיות". ב אם אנו רוצים לכתוב קטע שלם באנגלית, ואז לחזור לעברית (או להפך) יש ללחוץ על 10 + 51 (יש ללחוץ קודם על המקש 518, משאירים אותו לחוץ ואז לוחצים על המקש 10ת). כיוון הסמן יתהפך, והשורות ייכתבו משמאל לימין באנגלית. כדי לחזור לכתיבה בעברית יש ללחוץ שוב בו-זמנית על 10 + 5016. 7 קביעת אורך השורה בעת תחילת העבודה על המסמך, יש לקבוע את אורך השורה. כדאי להחליט על אורך שורה אחיד, בו נשתמש בכל המסמכים אותם נכתוב. מומלץ לקבוע אורך שורה של 78 תוים לכל היותר, כיוון שתוכנות לקוח טקסטואליות לא תמיד מתמודדות היטב עם שורות ארוכות יותר. כדי לקבוע את אורך השורה יש לנוע עם הסמן לאורך שורת הסרגל שבראש המסך. שימו לב, שבצד הימני העליון של המסך מופיע מספר העמודה בו אנו נמצאים 66 45 (למשל 65= 021). 000... תורשב ) 8 הסמן (608508) 1 הקפצת הסמן ממקום למקום בתוך הקובץ 9 הוספת שורה/ מחיקת שורה ליק /כעיכ< 556 ילל 20 ]רדנז מש לקביעת מיקום סוף השורה: יש להציב את הסמן על הקצה השמאלי של השורה (0021.=80), ולהקיש בו-זמנית על ] + ₪ו6. הסימן ] יופיע בשורת הסרגל במקום בו קבענו אותו. זהו סימן סוף השורה. לקביעת מיקום תחילת השורה: יש להציב את הסמן בעמודה 4 (4= 6001), בקרבת הקצה הימני של השורה, ולהקיש בו-זמנית על [ + 1ו6. הסימן [ יופיע בשורת הסרגל במקום בו קבענו אותו. זהו סימן תחילת השורה. כאמור, כל אדם יכול לקבוע אורך שורה כרצונו. בכל מקרה, יש להציב את סימן סוף השורה על התו השמאלי ביותר (0021:=80). זאת כיוון שתוכנות הלקוח בנויות עפ"י השפה האנגלית והן קוראות את המסמך משמאל לימין. לפיכך על התגיות של שפת ,1111 להופיע בקצה השמאלי ביותר של המסמכים שאנו כותבים. במצב של עריכת מסמך סמן בצורת חץ מראה את כיוון הכתיבה. לסמן מספר צורות אפשריות: א. משולש מלא - סמן במצב שתילה: התוים שנכתוב ידחפו קדימה את התו עליו נמצא הסמן. ב. חץ - סמן במצב מחיקה: התוים ייכתבו במקום התו עליו נמצא הסמן. ג. חץ כפול - כתיבה באנגלית באמצע משפט בעברית או להיפך. הנושא הוסבר בסעיף 12.6 לעיל. כדי לעבור בין מצבי שתילה ומחיקה, יש ללחוץ על המקש 564ח1 (נמצא מעל למקשי החיצים). כדי לעבור למצב של חץ כפול יש ללחוץ על המקש 10/. כדי לעבור ממקום למקום בקובץ אותו אנו כותבים ניתן להתקדם עם מקשי החיצים לאורך השורות, או להשתמש באחד המקשים הבאים: 6ות0ס1ז - מקפיץ את הסמן לתחילת השורה בה אנו נמצאים 4 - מקפיץ את הסמן לסוף השורה בה אנו נמצאים סטש + 01 - מקפיץ את הסמן לתחילת הקובץ חש + [ו0 - מקפיץ את הסמן לסוף הקובץ המקשים 6וחס11, 6ח:ז, ח6שק, טפ נמצאים מימין ללוח מקשי האותיות ומעל מקשי החיצים. א הוספת שורה חדשה מעל לשורה בה נמצא הסמן: א+ 6₪ (לחיצה על המקש 6081 ובו-זמנית על האות א). ב. | הוספת שורה חדשה מתחת לשורה בה נמצא הסמן: יש להעביר את הסמן למצב של משולש מלא (סעיף 12.8 לעיל), להביא את הסמן לסוף השורה ולהקיש זשזח3. ג. | מחיקת השורה בה נמצא הסמן: צ' +6₪1. ניתן לשחזר שורה שנמחקה בטעות, ע"י לחיצת צ + )1 מייד אחרי מחיקת השורה. 7% 08 /ע9כיק //כ-יכ, וע6גכי ילל 65 איז ב 0 מחיקת תו אחד 1 איחוד שורות ופיצול שורות 2 שמירת קובץ > א המקש 06166 (נמצא מעל מקשי החיצים): מחיקת התו עליו נמצא הסמן. ב המקש 880850806 (המקש הימני ביותר בשורת מקשי הספרות): במצב של כתיבה בעברית - מחיקת התו שמימין לתו עליו נמצא הסמן. במצב של כתיבה באנגלית - מחיקת התו שמשמאל לתו עליו נמצא הסמן. כדי לאחד שורות יש להביא את הסמן לסוף השורה העליונה מבין השורות אותן רוצים לאחד, וללחוץ על המקש 4=. ברצוני לאחד את שתי השורות הבאות לשורה אחת: אאא אאאאאאאאאא אאאאאא אאאא בבבב בבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבב עלי להביא את הסמן לסוף השורה "הראשונה, להקיש 4ת, ושתי השורות יהפכו לשורה אחת: אאא אאאאאאאאאא אאאאאא אאאא בבבב בבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבב לו הייתי מנסה לאחד שתי שורות ארוכות יותר, למשל את השורות: אאא אאאאאאאאאא אאאאאא אהאהההאהאהאא אהאאההאאאאא אאאאא בבבב גגגגגגג דדדדד מממ צצצצצצצצצ סססס היתה השורה לאחר הקשת 4 נראית כך: אאא אאאאאאאאאא אאאאאא אהאהאאהאהאהא האהאאאאאא אהאאאא בבבב גגגגגגג דדדדד מממ צצצצצצצצצ סססס כדי לפצל שורה לשניים, יש להציב את הסמן במקום בו רוצים לפצל את השורה, ולהקיש 3=. "כי סערת עלי לנצח אנגנך, שוא חומה אצור לך שוא אציב דלתיים".. ברצוני לפצל את השורה הבאה לשניים, כך שהמילה "שוא" תפתח שורה חדשה. עלי להביא את הסמן לתחילת המילה "שוא", ולהקיש 3ת. לאחר הפיצול תראה השורה כך: "כי סערת עלי לנצח אנגנך, שוא חומה אצור לך שוא אציב דלתיים"... ניתן לשמור קובץ בשתי דרכים: א. | יציאה לתפריט הראשי (ע"י לחיצה על המקש %6ם) ובחירת האפשרות "אחסן מסמך בכונן" (אפשרות מספר 2). [ שר 0 יק /כיעיבע /6:<' 20/0 <26 )דנז ממ 3 קמסכי הסבר של אד 4 יציאה ממעבד התמלילים וחזרה ל-505 ב הקשת 5 + 8וס (יש ללחוץ קודם על המקש 00₪1, להשאיר לחוץ ואז ללחוץ על המקש 5) מתוך מצב של עריכת מסמך. אם לקובץ שברצוננו לשמור עדיין אין שם, תופיע כתובת המבקשת מאיתנו שם. יש לתת לקובץ שם בהתאם לכללים שהוסברו לעיל (סעיף 12.4). אם לקובץ שברצוננו לשמור כבר יש שם, תופיע על המסך כתובת ובה שמו של הקובץ. יש להקיש ז6וח אם אנו רוצים לשמור את הקובץ בשמו הקיים. אם ברצוננו לשנות את שם הקובץ, יש לכתוב את השם החדש ואז להקיש תת קיימות שתי דרכים לקבלת הסברים ומידע על הפקודות השונות של 7077ד0): 1 מדריך למשתמש (דפי הסבר מפורטים) - כדי להגיע למדריך זה יש לבחור את האפשרות "מדריך למשתמש" (אפשרות מספר 6) בתפריט הראשי. 2 תמצית פקודות - כדי להגיע לתמצית הפקודות יש להקיש 1/ מתוך מצב של עריכת מסמך, או לבחור באפשרות "תמצית פקודות" מהתפריט הראשי. כיוון שמדריך זה מהווה הסבר כללי למדי, מומלץ בהחלט להיעזר במסכי ההסבר של "011587 עצמו (על מנת להכיר פקודות נוספות ולהעמיק בהכרת הפקודות שהוזכרו כאן). ישנן שלוש דרכים לצאת מ-7א75): א. | יציאה זמנית מה-7א015 ל-05כ: הקשה על כ + [0₪ מתוך מצב של עריכת מסמך. כדי לחזור מ-05כ ל-71א011 יש ללחוץ על המקש ס₪8. ב. | יציאה מוחלטת ממעבד התמלילים: 1. בחירה באפשרות "נטישת העורך" (אפשרות מספר 0) בתפריט הראשי. 2. הקשת 0 + 068 מתוך מצב של עריכת מסמך. בשתי האפשרויות (א' ו-ב'), אם הקובץ לא נשמר לפני בקשת היציאה, תופיע הודעה מתאימה. באפשרותנו להחליט אם לשמור את הקובץ לפני היציאה, או לצאת ממעבד התמלילים בלי לשמור אותו. 99% יק //כ-עיכ, //6כי ויל? 2062 ]ואדזן "= 3. פרוט השלבים עד להצגת מסמך,זאז11 ב-156875טא 1 יצירת קובץ ,זאז ושמירתו 2 המרת המסמך מעברית 5 לעברית של תוכנת הלקוח 3 הצגת קובץ ,זאיד באמצעות תוכנת הלקוח 6 וא 9 לאחר כתיבת מסמך ,111 במעבד התמלילים 7א0171₪, יש לבצע מספר צעדים, כדי שנוכל לראות את המסמך מוצג ב-6/80406צ1 (ההוראות כתובות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד). ראשית יש לשמור את המסמך כקובץ. השמירה נעשית מתוך תוכנת ה-015%7). יש לתת למסמך שם. כדאי שחלקו הראשון של השם (עד לנקודה המפרידה את השם מן הסיומת) ירמוז על תוכנו של המסמך. למשל, מסמך העוסק בסרטי קולנוע יכול להקרא 38ת6ח1ס0. יש לתת לשם הקובץ את הסיומת 405. כלומר, שמו המלא של הקובץ בו יישמר המסמך בנושא קולנוע יהיה 68.605ח01. אם יש במסמך קטעים הכתובים בשפה העברית, יש לבצע על המסמך פעולת המרה מ"עברית של 005" ל"עברית של תוכנת הלקוח". המרה זו נעשית באמצעות התוכנית 005-8כ. לפני בצוע ההמרה יש להעתיק את הקובץ 6א608-8.6 לתת-הספריה בה נמצאת תוכנת %7מ011. הדבר נעשה ע"י הקשת הפקודה: 6 7600 01:) ההמרה עצמה מתבצעת באמצעות התכנית 5-8 באופן הבא: א. מתוך שורת הפקודה ב-₪005 הקש: 8 אד על המסך יופיע הסבר כללי לתוכנה. ב. כדי להמיר קובץ עם סיומת 605 לקובץ עם סיומת חזות. יש להקיש "שם קובץ" 0187<405-8):ס לדוגמה: 8 1<805-8 2 0:)31 התוכנה תמיר באופן אוטומטי את הקובץ ששמו 6.4.608חג6 לקובץ .תג כדי לראות את הקובץ (לאחר שעבר המרה) בתוכנת 16050806 יש לבצע את הפעולות הבאות: א. להעתיק את הקובץ לתת-הספריה בה נמצאים כל מסמכי ,זאד אשר כתבנו בעבר. לדוגמה, נניח שתת-ספריה זו נקראת , חאדת: בת הנת6מ1ס, 07 17 : הדח תנ6ת61 עק60< אמ ד):) ב. להפעיל את תוכנת ה"חלונות" (8ש60מ1/). ג. להפעיל מתוך 60%5תנ/ את תוכנת 80406ו6צן. ד. לבחור באופציה "6ַוּת". ה 1 . לבחור באופציה "116 חסקכ)". לכתוב במסגרת שכותרתה ":6תגא 416" את המסלול המלא אל הקובץ שאנו מעונינים לראות. לדוגמה: וז גותסתוס[ותזזת: ז. ללחוץ על הכפתור "א0". הקובץ הרצוי יוצג על המסך ע"י תוכנת הלקוח. | 9ליק /כיעיכ<, 5 9 2202 דדנ מ 4. חבילה לכתיבת מסמכי .זואזזוע בעברית 1 מה מכילה החבילה 2 התקנת 16660806 במחשב האישי על מנת ליישם את הכתוב בחוברת זו, הכנו עבורכם חבילה המכילה את כל מרכיבי התוכנה הדרושים על מנת לכתוב ולהציג תפריטי .]37 בעברית. החבילה זמינה בכתובת הבאה: 102.210זת/ותזם/326אסגק/טטק/12.11 א.זנתטתפ. 1 איואעט//:קת החבילה מתעדכנת מעת לעת, ונוהל התקנתה משתנה בהתאם. בכל מקרה מצורף לחבילה קובץ 3540/85 המסביר כיצד להתקינה במחשב האישי. לאחר פתיחת החבילה תמצאו את רשימת הקבצים הבאה: בתת-ספריה 15%1ס: 0 ,615002.210ח, 6א6.ק1?חט. בתת-ספריה 2א188כ: 0 ,ק102.21א6), 6א6.ק21חנו. בשלב זה, ניתן להעתיק את 2 הספריות לדיסקטים וכך להעביר אותן ממחשב למחשב . כדי להתקין את תוכנת 16130406 במחשב האישי, יש לבצע את הצעדים הבאים (ההוראות וההסברים נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד): הקבצים של 080806ו6צ1 "ארוזים" בדיסקט בפורמט דחיסה ק21 (כלומר, מספר קבצים אשר "ארוזים" יחד כקובץ אחד). א. | פרוס את הקובץ 5608002 מהדיסקט אל הדיסק הקשיח, כאשר הנך נמצא הספרת השורש שלך: כ 4:2 לאש :0:4 בעקבות ביצוע פקודה זו, יחולו השינויים הבאים במבנה ההיררכי של תת- הספריות במחשב האישי שלך: על הכונן הקשיח :6 יווצרו הספריות הבאות: 1. קנת6ו:0) ובה קבצים הדרושים להתקנת ה-80806ו6צ1. 2. 605646ת:2). בתת-ספריה זו יווצרו תת-ספריות: 1 2:65080) בתת ספריה [ט6)60406ם:2) נמצאים 4 קבצים: הקובץ מז60.60ת מאפשר לראות עברית בסביבת 05, בין אם היא נמצאת במקומות ה-128 ואילך בקוד 45611, או במקומות ה-224 ואילך. הקובץ גז68.00ז מבטל את פעולת ממסס.60ה. התוכנית 6א8-605.6 היא תוכנת המרה, הפועלת על קבצים, וממירה תווי עברית הנמצאים במקומות ה-224 ואילך בקוד 4480 לתווי עברית של 5 (הנמצאים במקומות ה-128 ואילך). 2% ץר כ-יכ>, /ו6אכי 2370 2502 ז)אדז1 - התוכנית 6א64%.6ק5 היא קובץ דחוס של |0508זסו]א. התוכנית מאפשרת השמעת צלילים במחשב האישי ללא צורך בכרטיס קול. כדי להתקין את התוכנית הקש 064% ועקוב אחר ההוראות המצורפות. 3 לתת-הספריה ב6ו5ע60/85םו/ש:2) יתווספו מספר קבצי פונטים. 4. תווצר ספריה בשם [זזם:6 ותחתיה ספריה נוספת 8188!ומות:). בספריות אלה ימוקמו בהתאמה קבצי המדריך עצמו (קבצים ובהם מסמכי .א 1א, דוגמת המסמך אשר אתם קוראים ברגע זה), וקבצי התמונות המצורפים למדריך (קבצים המכילים תמונות השמורות בפורמט 811). כל שנותר הוא להתקין את 16186806 בתוכנת החלונות. הפעל את תוכנת ה"חלונות" (5שס4₪ם:/)). הכנס לתפריט "קובץ" ("116") ובחר ב"הפעלה".. ("מטת"). על המסך תופיע רשימת כל תת-הספריות שבמחשב, ופרוט הקבצים שבהן. הפעל את הקובץ 6א6.ק3600 אשר בתת-הספריה קות6ו:2) באמצעות לחיצה כפולה עם העכבר על שם הקובץ. ע"י הפעלת קובץ זה תחל ההתקנה של 6069406 במחשב האישי. לאחר הפעלת הקובץ 6א6.ק86₪, תתבקש לענות על השאלות הבאות: א. תתבקש לתת אישור שאתה באמת מעונין להתקין את 80806ו6צ. בחר ב-[ש6טם1וםס=]. תצטרך לתת שם של ספריה שבה תותקן התוכנה. בחלון כבר יופיע שם הספריה 6156806צ2:1). בחר ב-[6טם!ז60]. האם ברצונך לקרוא את קובץ ה-1686₪16 של התוכנה? (60א/₪5צ) קובץ ה-6וח1646 הוא קובץ הסבר על התוכנה. הקש ₪5צ אם ברצונך לקרוא אותו, ו-0א אם ברצונך להמשיך בהתקנה. תחת איזו קבוצת סמלים לשבץ את הסמל אשר מפעיל את 6080806אן? במסך של תוכנת 8א608מג/ מסודרים הסמלים של התוכנות השונות בקבוצות (למשל, מנהל הקבצים ולוח הבקרה נמצאים בד"כ בקבוצה ששמה אזג/א). באפשרותך לשבץ את 80406ז6א1 בקבוצה קיימת או ליצור קבוצה חדשה. אנו ממליצים ליצור קבוצה חדשה בשם "1680826" ולשבץ בה את הסמל. בחירת הקבוצה (בין אם זו קבוצה חדשה או קבוצה קיימת) נעשית עיי הקשת שם הקבוצה. 43 התקנת פונט עברי לתוכנת החלונות 4 התקנת אץ]אסאך ו ככ גי יל 2202 ]רדנ מו בשלב זה, תוכנת 1680306 אמורה לעבוד היטב, אך ללא אפשרות לראות כהלכה מסמכים הכתובים בעברית (את העברית רואים הפוך). כדי לראות מסמכים הכתובים בעברית, עליך לבצע את הפעולות הבאות: הוסף את הפונט העברי לרשימת הפונטים שתוכנת החלונות מכירה: א. בחר בקבוצה "א111א" (ע"י לחיצה כפולה עליו). ב. מתוך קבוצת הסמלים אשר מוצגת, בחר בסמל "לוח הבקרה" ("[6ת8? 101ות20)") ג. מתוך קבוצת הסמלים אשר מוצגת, בחר בסמל "גופנים" ("וםס>"). 7 בחר בכפתור "הוספה" ("68"). ה. = במסגרת הימנית התחתונה תתבקש לבחור תת-ספריה. בחר (באמצעות לחיצה כפולה עם העכבר) בתת-הספריה גמ6ו5ץ5 (תת-ספריה תחת 5 :)). במסגרת הימנית העליונה מוצגת רשימת גופנים (שמות של פונטים). סמן את שני השמות הבאים (הנמצאים בתחתית הרשימה): (06ץ61גת112)1ג, עו116020 ט6/ (06ץ61גת )1100050806 116016 ס6ע הסימון נעשה באמצעות לחיצה על כפתור 51 ובמקביל על העכבר. 4 לחץ על כפתור "אישור" ("0%") על-מנת להוסיף את שני השמות הנ"ל לרשימת הגופנים אשר תוכנת החלונות תכיר. ח. | לחץ על כפתור "סגור" ("01056") כדי לצאת מן המסגרת של "גופנים". הערה: בתוכנת ה- 51117 של 16180826 כבר הוגדרו הפונטים האלה כברירת המחדל בעת הפעלת 6080406א1. בשלב זה הסתיים תהליך ההתקנה של תוכנת 16186406 והתאמתה לסביבת ה"חלונות". תוכל להפעיל את התוכנה ע"י לחיצה על סמל התוכנה בקבוצת הישומים בה שובץ סמל היישום. תוכנת 14608646 מיועדת לשימוש בסביבה של רשת תקשורת. כלומר, ללא חיבור לרשת תקשורת, 14680406 לא תוכל לפעול כלל (לא ניכנס כאן לפרטים טכניים על מהות הקשר). כיוו|| ‏ שהמחשב האישי שלכם אינו מחובר לרשת מחשבים, נכנסת )6קנתנתך לתמונה. בעת עבודה עם תוכנת 50326ו16, "רצה ברקע" גם תוכנת ]6קתזנחד, והיא מספקת את הקשר המדומה לרשת תקשורת. רק כך ניתן להריץ את ה-146050406 במחשב הביתי. ?יק /כ-עיכ. //6:כי /וי3? 20062 ]ידו ה 1 אופן ההתקנה ראשית נתקין את הסמל של התוכנה: א. הכנס לקבוצת היישומים 86406ו6צן. ב מתפריט "קובץ" ("116="), בחר באפשרות "חדש..." ("ש6א"). ג. | בחלון שיופיע בקש להתקין "פריט יישום". בשלב זה יופיע חלון לקבלת פרטי היישום שרוצים להתקין. בשורת התיאור הקש: א806ת1/ )6קותגתד. בשורת הפקודה הקש: 6א6.ח4נתס16/508066:) כספרית עבודה בחר ב- 16050806:) אם הקשת הכל נכון, לחיצה על [אישור] ([08]), תוסיף את הסמל של קנתנת, שנראה כמו חצוצרה. ד כעת נסה להפעיל את תוכנת 6180906צ[. אם הצלחת להפעיל את התוכנה, תוכל לדלג על ההנחיות הבאות. אם אינך מצליח להפעיל את 80806ו6צ1[, הסיבה נעוצה כנראה בחוסר התיאום בין ה-)6קותנת לבין המחשב. במקרה זה עליך לבצע תיאום ליציאה הטורית (060%1) של המחשב: עליך לכוון את ה-)שקותטזדך "להאזין" לרשת תקשורת דימיונית כדי ש-1%6150406 תוכל לרוץ. הדבר נעשה ע"י כיוון ה-ו6קותגת "להאזין" ליציאה טורית שבוודאי קיימת אצלך במחשב. תוכל להפנות את ו6קמזגת לכל אחת מארבע היציאות (1/א2,60]א60₪ 3 ,004). 2 כך מכוונים את 180/81 בצע לחיצה-כפולה עם העכבר על הסמל של החצוצרה, ואז יפתח החלון של לאחת מארבע היציאות התוכנה. בתפריט 6ןז, בחר באפשרות 56000. כעת תוכל לקבוע לאיזו יציאה להקשיב (מספר היציאה מסומן ע"י הספרה (הלא-ברורה) ליד "סק ק:51"). עליך לשנות את הספרה בהתאם ליציאה טורית פנויה אצלך במחשב. למשל, הספרה "4" מציינת "האזנה" ל-60]4. שים לב, לא ניתן לבחור ביציאה שאינה קיימת או ביציאה אשר תפוסה כבר (למשל ע"י העכבר). כדי שתוכנת )6קתזגת'1 תתייחס לשינוי, יש להקיש [028], לצאת מ-6קתונת1, ולהכנס שוב. אם לא תעשה זאת השינויים לא יתעדכנו, והתוכנה עצמה תודיע שעליך לצאת ולהכנס. ברגע ש-וסקופט1" תחל ב"האזנה", תוכנת 1608086 תוכל לפעול. בשלב זה, לאחר שהותקנו תוכנות ה-6/80806צ1 וה-)שקותנת1, אתה צריך להיות מסוגל לראות את דפי המדריך בעברית, דרך ה-6)80806צ1. 5 התקנת תוכנת זא0 6 תוכניות עזר | 9ליק/כיעיכ>, מכ 23 262 ]רד מא בתת הספריה 1582 "נארזו" קבצים הנחלקים לשתי קטגוריות עיקריות: א. קבצים הנדרשים להפעלת מעבד התמלילים דאמ 0. ב. תוכנות קול ותמונה אשר תוכנת 16130826 נעזרת בהן ומפעילה באופן אוטומטי. כדי לפרוס את הקבצים, יש לבצע את השלבים הבאים: 1. להמצא בספרית השורש במחשב הביתי. 2 לשחזר את הקבצים "הארוזים" בקובץ ק102.21א016 פס :0 ק3:16102.21 ק21תט:2:<8) בעקבות הקשת פקודה זו תיווצרנה תת-הספריות הבאות במחשב האישי שלכם: - תת-ספריה בשם 0:612 ובה הקבצים ₪ 00.א616, 1.000א016 |-6א005-8.6%. כדי להפעיל את תוכנת 011587 יש לעבור לתת-ספריה זו ולהקיש )א6וף. תת-ספריה בשם 688ק6161ק61808ת:2). בספריה זו נמצאים %זסשסנץ המופעלים אוטומטית ע"י 16186406 בעת הצורך להראות תמונה, וכן תוכנת קול להשמעת קבצי קול (דרך כרטיס קול המותקן במחשב). הערה: יש לשמור את הקבצים בתת-ספריות אלה! לקבצים במקומות אלה קיימות הצבעות שונות, ושינוי במיקומם עשוי לשבש את מהלך העבודה התקין עם התוכנות השונות. = //29יק //כ-עוכ אכ אי9? 062 זאיד | נספח א' - טבלת סיכום - תגיות ,דואדוז שימושיות לפניכם טבלת סיכום של התגיות השימושיות בשפת [תזת. הטבלה כוללת את כל התגיות שהוזכרו במדריך. התגיות בטבלה מסודרות בסדר אלפאביתי של שמותיהן באנגלית. טבלת סיכום - התגיות העיקריות בשפת |חזום (2.0) שם התגית תגית פותחת תאור זו <> קישור למסמך אחר 5 2 <ץ00> <> <> אין תגית סוגרת <זסוחסס> <> <> אין תגית סוגרת <זו> <> <> ו 16 1.151 תסנה6)6סש <>6> אין תגית סוגרת <חט> <וחס)> 1ו/> כותרת מדרגה ראשונה 16015 1 [6ש1.6 <|ת> מ כ מ דה כב כב כ <> כתיבה באותיות נסויות כב 5 ]א 160 ווחס]-6זק <סזק> <6זם/> מו כ כ 5 מ 5 תגית סוגרת ץ אין תגית סוגרת אין תגית סוגרת ב |8| 8 י .י- - צ צ פריט ברשימה 3 כח ₪ 6 מק ליק //כיעיכ. גכ יי 2262 .1707 מו נספח ב' - טבלת המרה מספרות דצימליות לספרות הקס-דצימליות 7 מצורפת למדריך טבלת המרה מספרות דצימליות לספרות הקס-דצימליות. הטבלה שימושית לצורך קביעת הצבעים בהם יוצג מסמך ה-, 1א111 שכתבנו על המסך. כדי להגדיר צבעים חדשים לרקע המסמך ולטקסט, יש להציג את הצבעים בצרוף ספרות הקס-דצימליות (ראה 9.3.1). ג ב ב בכ - ב = כ כ ₪ כ כ של כ 5 0 5 5 22 כ כ כת כ 4 ת% ₪ ₪ כ אס 41 00 כ כ פצ כ (יי) - 07 229/08 7/כ-יכ, גכ שיל 262 זןאידדז טבלת המרה מספרות דצימליות לספרות הקס-דצימליות 5 ו | תיקון שגיאות לצערנו נפלו מספר שגיאות בחוברת שהתגלו רק לאחר ההדפסה. אנו נתקן שגיאות אלו במהדורה החדשה שתצא במהלך שנת 1996. השגיאות מצויות בעמוד 46 (שורה רביעית מלמטה) וכן בדוגמאות המופיעות בעמודים 54-47 (דוגמאות 3, שורה שלישית מתחילת הדוגמא) במקום: "69]56%="150-8859-9 צריך להיות: "68561="150-8859-8 נשמח לקבל הערות על שגיאות נוספות לכתובת: |ו.2 1 א.זוחטח5. |4ל66 וגו בתודה ואתכם הסליחה, צוות מערכת המידע סנונית האוניברסיטה העברית בירושלים